جریان تفسیر و مفسران قرآن در اندلس اسلامی جریان تفسیر و مفسران قرآن در اندلس اسلامی

توضیحات

دوران حضور اسلام در اندلس، یکی از درخشانترین دوره های تاریخی است. مسلمانان طی چند قرن حضور در این منطقه، خدمات شایانی در زمنیه تفسیر قرآن انجام داده اند که البته این مهم خود مرهون رحله‌های علمی اندیشمندان شرق و غرب اسلامی است. در کتاب حاضر، ضمن برشماری زنجیره تفسیری و مفسران اندلس اسلامی در جایگان مرزنشینان فرهنگی - عقیدتی جغرافیای جهان اسلام، نقش ایشان در شکل‌گیری جریان تازه‌ای از فهم و تفسیر قرآن در دنیای اسلام آمده است. تبین مبانی فکری و بررسی روش‌های مفسران شبه جزیره ایبریا در دوره اسلامی بیانگر اهمیت بالای میراث قرآنی برآمده از جریان تفسیری این منطقه است. در این کتاب، تحولات سیاسی، عملی، فرهنگی و اجتماعی دو منطقه مهم جهان اسلام در آن روز به روشنی تبین شده و بخشی از تاریخ آندلس پیش از فتح اسلام نیز آمده است.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":3798418,"title":"جریان تفسیر و مفسران قرآن در اندلس اسلامی","price":"۶۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۱۸‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۶۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/9b15a2742cc48b5b/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/9b15a2742cc48b5b/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/9b15a2742cc48b5b/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/9b15a2742cc48b5b/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/9b15a2742cc48b5b/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/9b15a2742cc48b5b/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/9b15a2742cc48b5b/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/9b15a2742cc48b5b/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/9b15a2742cc48b5b/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/9b15a2742cc48b5b/back.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9789642174683","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۴۰۰","nobat_chap":1,"description":["دوران حضور اسلام در اندلس، یکی از درخشانترین دوره های تاریخی است. مسلمانان طی چند قرن حضور در این منطقه، خدمات شایانی در زمنیه تفسیر قرآن انجام داده اند که البته این مهم خود مرهون رحله‌های علمی اندیشمندان شرق و غرب اسلامی است. در کتاب حاضر، ضمن برشماری زنجیره تفسیری و مفسران اندلس اسلامی در جایگان مرزنشینان فرهنگی - عقیدتی جغرافیای جهان اسلام، نقش ایشان در شکل‌گیری جریان تازه‌ای از فهم و تفسیر قرآن در دنیای اسلام آمده است. تبین مبانی فکری و بررسی روش‌های مفسران شبه جزیره ایبریا در دوره اسلامی بیانگر اهمیت بالای میراث قرآنی برآمده از جریان تفسیری این منطقه است. در این کتاب، تحولات سیاسی، عملی، فرهنگی و اجتماعی دو منطقه مهم جهان اسلام در آن روز به روشنی تبین شده و بخشی از تاریخ آندلس پیش از فتح اسلام نیز آمده است."],"pages_count":221,"keywords":"null","token":"9b15a2742cc48b5b","created_at":"2022-04-05 10:15:08","updated_at":"2023-01-08 17:59:14","publisher_id":177,"deleted_at":null,"published_at":"2022-04-05 10:19:57","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه علامه طباطبایی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1921404,"title":"روح‌الله محمد‌علی‌نژاد عمران","meta_title":"روح‌الله محمد‌علی‌نژاد عمران","meta_description":"روح‌الله محمد‌علی‌نژاد عمران - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"روح‌الله","lastname":"محمد‌علی‌نژاد عمران","token":"e33ccda88e1e0860","created_at":"2022-04-05 14:14:19","updated_at":"2022-04-05 14:14:58","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1921404,"title":"روح‌الله محمد‌علی‌نژاد عمران","meta_title":"روح‌الله محمد‌علی‌نژاد عمران","meta_description":"روح‌الله محمد‌علی‌نژاد عمران - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"روح‌الله","lastname":"محمد‌علی‌نژاد عمران","token":"e33ccda88e1e0860","created_at":"2022-04-05 14:14:19","updated_at":"2022-04-05 14:14:58","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":786993,"file":"624bd764b4c2f7.44945096.pdf","book_id":3798418,"toc":null,"created_at":"2022-04-05 10:15:08","updated_at":"2022-04-05 14:26:13","process_started_at":"2022-04-05 10:15:12","process_done_at":"2022-04-05 10:15:17","process_failed_at":null,"pages_count":221,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"35a60f18ea820b4b390893086a54342b6292a91d67c7822fa7a3c7519c34d54a148e6d319325902db5a39b9d185e590b15d8a9cd88f0a9edbefdaf5a84910c84","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۲۱"},"publisher":{"id":177,"title":"دانشگاه علامه طباطبایی","description":null,"token":"1e102f813f5d9b3b","slug":"atu"},"study_subjects":[{"id":3448,"title":"اصول و مقدمات تفسیر قرآن کریم","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"98c57b362eb7af57","type":"","books_count":5,"created_at":"2017-10-07 11:24:28","updated_at":"2023-05-03 15:50:18","study_fields":[{"id":1333,"title":"علوم قرآن و حدیث","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"44520b077bfd8e1e","books_count":25,"created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2023-09-10 13:51:53","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1324,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-28 09:45:05"}]}]},{"id":11860,"title":"تاریخ تفسیر قرآن کریم ۱","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"45ba12e5416d90ad","type":"","books_count":0,"created_at":"2017-10-07 11:27:23","updated_at":"2017-10-07 11:27:23","study_fields":[{"id":1333,"title":"علوم قرآن و حدیث","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"44520b077bfd8e1e","books_count":25,"created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2023-09-10 13:51:53","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1324,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-28 09:45:05"}]}]},{"id":11863,"title":"تاریخ تفسیر قرآن کریم ۲","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"4aaa1536fca4c6df","type":"","books_count":0,"created_at":"2017-10-07 11:27:23","updated_at":"2017-10-07 11:27:23","study_fields":[{"id":1333,"title":"علوم قرآن و حدیث","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"44520b077bfd8e1e","books_count":25,"created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2023-09-10 13:51:53","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1324,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-28 09:45:05"}]}]},{"id":11866,"title":"تاریخ تفسیر قرآن کریم ۳","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"1b1dd54a493dd42e","type":"","books_count":0,"created_at":"2017-10-07 11:27:23","updated_at":"2017-10-07 11:27:23","study_fields":[{"id":1333,"title":"علوم قرآن و حدیث","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"44520b077bfd8e1e","books_count":25,"created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2023-09-10 13:51:53","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1324,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-28 09:45:05"}]}]},{"id":14200,"title":"تفسیر قرآن 1","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"bc2e1b65606d3dc1","type":"","books_count":0,"created_at":"2017-10-07 11:28:35","updated_at":"2017-10-07 11:28:35","study_fields":[{"id":430,"title":"دبیری الهیات و معارف اسلامی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"714c1cdd96bf3644","books_count":10,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2023-05-03 15:39:53","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1324,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-28 09:45:05"}]},{"id":571,"title":"زبان و ادبیات عربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"8192184fd6a8d091","books_count":20,"created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2023-05-17 14:52:10","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1324,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-28 09:45:05"}]},{"id":589,"title":"فقه و حقوق اسلامی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"444a74ad55d6b10a","books_count":11,"created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2023-04-30 10:07:50","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1324,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-28 09:45:05"}]}]},{"id":14203,"title":"تفسیر قرآن 1","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"779eb89916a5a477","type":"","books_count":0,"created_at":"2017-10-07 11:28:35","updated_at":"2017-10-07 11:28:35","study_fields":[{"id":1975,"title":"علوم قرآن و حدیث","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"1b4009e863e5a978","books_count":3,"created_at":"2017-10-07 11:23:12","updated_at":"2021-04-24 16:51:16","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1324,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-28 09:45:05"}]}]},{"id":14206,"title":"تفسیر قرآن 2","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"f4185a199ce38b3b","type":"","books_count":0,"created_at":"2017-10-07 11:28:36","updated_at":"2017-10-07 11:28:36","study_fields":[{"id":430,"title":"دبیری الهیات و معارف اسلامی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"714c1cdd96bf3644","books_count":10,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2023-05-03 15:39:53","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1324,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-28 09:45:05"}]},{"id":571,"title":"زبان و ادبیات عربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"8192184fd6a8d091","books_count":20,"created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2023-05-17 14:52:10","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1324,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-28 09:45:05"}]},{"id":589,"title":"فقه و حقوق اسلامی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"444a74ad55d6b10a","books_count":11,"created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2023-04-30 10:07:50","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1324,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-28 09:45:05"}]}]},{"id":14209,"title":"تفسیر قرآن 2","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"4035650159dfaba2","type":"","books_count":0,"created_at":"2017-10-07 11:28:36","updated_at":"2017-10-07 11:28:36","study_fields":[{"id":1975,"title":"علوم قرآن و حدیث","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"1b4009e863e5a978","books_count":3,"created_at":"2017-10-07 11:23:12","updated_at":"2021-04-24 16:51:16","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1324,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-28 09:45:05"}]}]},{"id":14212,"title":"تفسیر قرآن 3","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"713a69f6bc3a3461","type":"","books_count":0,"created_at":"2017-10-07 11:28:36","updated_at":"2017-10-07 11:28:36","study_fields":[{"id":1975,"title":"علوم قرآن و حدیث","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"1b4009e863e5a978","books_count":3,"created_at":"2017-10-07 11:23:12","updated_at":"2021-04-24 16:51:16","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1324,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-28 09:45:05"}]}]},{"id":20773,"title":"روشها و گرایشهای تفسیر قرآن","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"1ce8c14229274cf4","type":"","books_count":0,"created_at":"2017-10-07 11:34:06","updated_at":"2017-10-07 11:34:06","study_fields":[{"id":484,"title":"مدرسی معارف اسلامی گرایش اشنایی با منابع اسلامی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"6594c508a6b89258","books_count":3,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-02-16 14:32:39","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1324,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-28 09:45:05"}]}]}],"titleLink":"%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D9%81%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C","ebook_price_en":30000,"urlify":"%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D9%81%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C","pages_count_fa":"۲۲۱","authorTitle":"روح‌الله محمد‌علی‌نژاد عمران","tocStr":"","url":"/preview/9b15a2742cc48b5b/%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D9%81%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C"}
{"toc":null,"pages_count":221,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"9b15a2742cc48b5b","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/9b15a2742cc48b5b/pages/YRIeWPDaeMmXYqcA-sec.webp","jpeg":"/storage/books/9b15a2742cc48b5b/pages/zOueSbpaQFpfEXBN.jpg","blurred":"/storage/books/9b15a2742cc48b5b/pages/kaSGaqyCbVDPIYdo.jpg"},"info":{"width":481,"height":694,"margin":[0.0008194769271446117,0.00031173334324394246,0.9987750527913258,0.9995684334273298]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3991684019565582,"y":0.22334294021129608},{"x":0.5821205973625183,"y":0.21902017295360565},{"x":0.5841996073722839,"y":0.29250720143318176},{"x":0.4033263921737671,"y":0.2968299686908722}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"النار","boundary":[0.3991684019565582,0.22334294021129608,0.5841996073722839,0.29250720143318176]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3991684019565582,"y":0.22334294021129608},{"x":0.5821205973625183,"y":0.21902017295360565},{"x":0.5841996073722839,"y":0.29250720143318176},{"x":0.4033263921737671,"y":0.2968299686908722}]},"confidence":0.7900000214576721,"boundary":[0.3941684019565582,0.21634294021129608,0.5891996073722839,0.29950720143318177],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/9b15a2742cc48b5b/pages/KVjsYnRXZnDFGydK-sec.webp","jpeg":"/storage/books/9b15a2742cc48b5b/pages/uUWTAQBwTgXlmMsY.jpg","blurred":"/storage/books/9b15a2742cc48b5b/pages/KYzfPqBjYVdfYDIx.jpg"},"info":{"width":481,"height":694,"margin":[0.0005082749428223671,0.0007955011517582434,0.9983471501790561,0.9987358544924074]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.6887608170509338},{"x":0.602910578250885,"y":0.6887608170509338},{"x":0.602910578250885,"y":0.6959654092788696},{"x":0.6008316278457642,"y":0.6959654092788696}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":"ص","boundary":[0.6008316278457642,0.6887608170509338,0.602910578250885,0.6959654092788696]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.6887608170509338},{"x":0.602910578250885,"y":0.6887608170509338},{"x":0.602910578250885,"y":0.6959654092788696},{"x":0.6008316278457642,"y":0.6959654092788696}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.5958316278457642,0.6817608170509338,0.607910578250885,0.7029654092788696],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5259875059127808,"y":0.6844380497932434},{"x":0.5800415873527527,"y":0.6844380497932434},{"x":0.5800415873527527,"y":0.6930835843086243},{"x":0.5259875059127808,"y":0.6945244669914246}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":".۲۰۳-۱۸۷","boundary":[0.5259875059127808,0.6844380497932434,0.5800415873527527,0.6930835843086243]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5259875059127808,"y":0.6844380497932434},{"x":0.5800415873527527,"y":0.6844380497932434},{"x":0.5800415873527527,"y":0.6930835843086243},{"x":0.5259875059127808,"y":0.6945244669914246}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.5209875059127808,0.6774380497932434,0.5850415873527527,0.7000835843086243],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.5634005665779114},{"x":0.7151767015457153,"y":0.5634005665779114},{"x":0.7151767015457153,"y":0.5778098106384277},{"x":0.6735966801643372,"y":0.5778098106384277}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.6735966801643372,0.5634005665779114,0.7151767015457153,0.5778098106384277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.5634005665779114},{"x":0.6715176701545715,"y":0.5634005665779114},{"x":0.6715176701545715,"y":0.5763688683509827},{"x":0.6652806401252747,"y":0.5763688683509827}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6652806401252747,0.5634005665779114,0.6715176701545715,0.5763688683509827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569646596908569,"y":0.5634005665779114},{"x":0.6632016897201538,"y":0.5634005665779114},{"x":0.6632016897201538,"y":0.5763688683509827},{"x":0.6569646596908569,"y":0.5763688683509827}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.6569646596908569,0.5634005665779114,0.6632016897201538,0.5763688683509827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6070685982704163,"y":0.5619596838951111},{"x":0.6548856496810913,"y":0.5634005665779114},{"x":0.6548856496810913,"y":0.5763688683509827},{"x":0.6070685982704163,"y":0.5763688683509827}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمدعلی","boundary":[0.6070685982704163,0.5619596838951111,0.6548856496810913,0.5763688683509827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.5619596838951111},{"x":0.5987526178359985,"y":0.5619596838951111},{"x":0.5987526178359985,"y":0.5763688683509827},{"x":0.5530145764350891,"y":0.5763688683509827}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نژادعمران","boundary":[0.5530145764350891,0.5619596838951111,0.5987526178359985,0.5763688683509827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5467775464057922,"y":0.5619596838951111},{"x":0.5509355664253235,"y":0.5619596838951111},{"x":0.5509355664253235,"y":0.5749279260635376},{"x":0.5467775464057922,"y":0.5749279260635376}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5467775464057922,0.5619596838951111,0.5509355664253235,0.5749279260635376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5259875059127808,"y":0.5619596838951111},{"x":0.542619526386261,"y":0.5619596838951111},{"x":0.542619526386261,"y":0.5749279260635376},{"x":0.5259875059127808,"y":0.5749279260635376}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روح","boundary":[0.5259875059127808,0.5619596838951111,0.542619526386261,0.5749279260635376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.5619596838951111},{"x":0.5218295454978943,"y":0.5619596838951111},{"x":0.5218295454978943,"y":0.5749279260635376},{"x":0.5072765350341797,"y":0.5749279260635376}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.5072765350341797,0.5619596838951111,0.5218295454978943,0.5749279260635376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010395050048828,"y":0.5619596838951111},{"x":0.5072765350341797,"y":0.5619596838951111},{"x":0.5072765350341797,"y":0.5749279260635376},{"x":0.5010395050048828,"y":0.5749279260635376}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5010395050048828,0.5619596838951111,0.5072765350341797,0.5749279260635376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.5619596838951111},{"x":0.49688148498535156,"y":0.5619596838951111},{"x":0.49688148498535156,"y":0.5749279260635376},{"x":0.469854474067688,"y":0.5749279260635376}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱۳۵۹","boundary":[0.469854474067688,0.5619596838951111,0.49688148498535156,0.5749279260635376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7442827224731445,"y":0.5778098106384277},{"x":0.7733888030052185,"y":0.5778098106384277},{"x":0.7733888030052185,"y":0.5936599373817444},{"x":0.7442827224731445,"y":0.5936599373817444}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7442827224731445,0.5778098106384277,0.7733888030052185,0.5936599373817444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338877320289612,"y":0.5778098106384277},{"x":0.7380457520484924,"y":0.5778098106384277},{"x":0.7380457520484924,"y":0.5936599373817444},{"x":0.7338877320289612,"y":0.5936599373817444}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7338877320289612,0.5778098106384277,0.7380457520484924,0.5936599373817444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717255711555481,"y":0.5778098106384277},{"x":0.7297297120094299,"y":0.5778098106384277},{"x":0.7297297120094299,"y":0.5936599373817444},{"x":0.717255711555481,"y":0.5936599373817444}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.717255711555481,0.5778098106384277,0.7297297120094299,0.5936599373817444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6902287006378174,"y":0.5778098106384277},{"x":0.7110186815261841,"y":0.5778098106384277},{"x":0.7110186815261841,"y":0.5936599373817444},{"x":0.6902287006378174,"y":0.5936599373817444}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پدید","boundary":[0.6902287006378174,0.5778098106384277,0.7110186815261841,0.5936599373817444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.5778098106384277},{"x":0.6839916706085205,"y":0.5778098106384277},{"x":0.6839916706085205,"y":0.5936599373817444},{"x":0.6735966801643372,"y":0.5936599373817444}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"آور","boundary":[0.6735966801643372,0.5778098106384277,0.6839916706085205,0.5936599373817444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.5778098106384277},{"x":0.6694386601448059,"y":0.5778098106384277},{"x":0.6694386601448059,"y":0.5936599373817444},{"x":0.6611226797103882,"y":0.5936599373817444}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6611226797103882,0.5778098106384277,0.6694386601448059,0.5936599373817444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6237006187438965,"y":0.5778098106384277},{"x":0.6528066396713257,"y":0.5778098106384277},{"x":0.6528066396713257,"y":0.5936599373817444},{"x":0.6237006187438965,"y":0.5936599373817444}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.6237006187438965,0.5778098106384277,0.6528066396713257,0.5936599373817444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.590436577796936,"y":0.5778098106384277},{"x":0.6195425987243652,"y":0.5778098106384277},{"x":0.6195425987243652,"y":0.5936599373817444},{"x":0.590436577796936,"y":0.5936599373817444}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تفسیر","boundary":[0.590436577796936,0.5778098106384277,0.6195425987243652,0.5936599373817444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5821205973625183,"y":0.5778098106384277},{"x":0.5862785577774048,"y":0.5778098106384277},{"x":0.5862785577774048,"y":0.5936599373817444},{"x":0.5821205973625183,"y":0.5936599373817444}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5821205973625183,0.5778098106384277,0.5862785577774048,0.5936599373817444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.542619526386261,"y":0.5778098106384277},{"x":0.5779625773429871,"y":0.5778098106384277},{"x":0.5779625773429871,"y":0.5936599373817444},{"x":0.542619526386261,"y":0.5936599373817444}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مفسران","boundary":[0.542619526386261,0.5778098106384277,0.5779625773429871,0.5936599373817444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155925154685974,"y":0.5778098106384277},{"x":0.5384615659713745,"y":0.5778098106384277},{"x":0.5384615659713745,"y":0.5936599373817444},{"x":0.5155925154685974,"y":0.5936599373817444}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.5155925154685974,0.5778098106384277,0.5384615659713745,0.5936599373817444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.5778098106384277},{"x":0.5114344954490662,"y":0.5778098106384277},{"x":0.5114344954490662,"y":0.5936599373817444},{"x":0.5031185150146484,"y":0.5936599373817444}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5031185150146484,0.5778098106384277,0.5114344954490662,0.5936599373817444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46777546405792236,"y":0.5778098106384277},{"x":0.49688148498535156,"y":0.5778098106384277},{"x":0.49688148498535156,"y":0.5936599373817444},{"x":0.46777546405792236,"y":0.5936599373817444}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"اندلس","boundary":[0.46777546405792236,0.5778098106384277,0.49688148498535156,0.5936599373817444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.5778098106384277},{"x":0.4636174738407135,"y":0.5778098106384277},{"x":0.4636174738407135,"y":0.5936599373817444},{"x":0.43659043312072754,"y":0.5936599373817444}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"اسلام","boundary":[0.43659043312072754,0.5778098106384277,0.4636174738407135,0.5936599373817444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4178794324398041,"y":0.5778098106384277},{"x":0.4324324429035187,"y":0.5778098106384277},{"x":0.4324324429035187,"y":0.5936599373817444},{"x":0.4178794324398041,"y":0.5936599373817444}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.4178794324398041,0.5778098106384277,0.4324324429035187,0.5936599373817444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3970893919467926,"y":0.5778098106384277},{"x":0.4137214124202728,"y":0.5778098106384277},{"x":0.4137214124202728,"y":0.5936599373817444},{"x":0.3970893919467926,"y":0.5936599373817444}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روح","boundary":[0.3970893919467926,0.5778098106384277,0.4137214124202728,0.5936599373817444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.382536381483078,"y":0.5778098106384277},{"x":0.3970893919467926,"y":0.5778098106384277},{"x":0.3970893919467926,"y":0.5936599373817444},{"x":0.382536381483078,"y":0.5936599373817444}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.382536381483078,0.5778098106384277,0.3970893919467926,0.5936599373817444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33264032006263733,"y":0.5778098106384277},{"x":0.37837839126586914,"y":0.5778098106384277},{"x":0.37837839126586914,"y":0.5936599373817444},{"x":0.33264032006263733,"y":0.5936599373817444}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"محمدعلی","boundary":[0.33264032006263733,0.5778098106384277,0.37837839126586914,0.5936599373817444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28482329845428467,"y":0.5778098106384277},{"x":0.32848232984542847,"y":0.5778098106384277},{"x":0.32848232984542847,"y":0.5936599373817444},{"x":0.28482329845428467,"y":0.5936599373817444}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"نژادعمران","boundary":[0.28482329845428467,0.5778098106384277,0.32848232984542847,0.5936599373817444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27650728821754456,"y":0.5778098106384277},{"x":0.28274428844451904,"y":0.5778098106384277},{"x":0.28274428844451904,"y":0.5936599373817444},{"x":0.27650728821754456,"y":0.5936599373817444}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.27650728821754456,0.5778098106384277,0.28274428844451904,0.5936599373817444]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27650728821754456,"y":0.559077799320221},{"x":0.7733888030052185,"y":0.5648415088653564},{"x":0.7733888030052185,"y":0.5979827046394348},{"x":0.27650728821754456,"y":0.5936599373817444}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.27150728821754455,0.5520777993202209,0.7783888030052185,0.6049827046394348],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.5965417623519897},{"x":0.7463617324829102,"y":0.5965417623519897},{"x":0.7463617324829102,"y":0.609510064125061},{"x":0.6985446810722351,"y":0.609510064125061}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6985446810722351,0.5965417623519897,0.7463617324829102,0.609510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.5965417623519897},{"x":0.6902287006378174,"y":0.5965417623519897},{"x":0.6902287006378174,"y":0.609510064125061},{"x":0.6715176701545715,"y":0.609510064125061}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6715176701545715,0.5965417623519897,0.6902287006378174,0.609510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.5965417623519897},{"x":0.6715176701545715,"y":0.5965417623519897},{"x":0.6715176701545715,"y":0.609510064125061},{"x":0.6673596501350403,"y":0.609510064125061}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6673596501350403,0.5965417623519897,0.6715176701545715,0.609510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6278586387634277,"y":0.5965417623519897},{"x":0.6528066396713257,"y":0.5965417623519897},{"x":0.6528066396713257,"y":0.609510064125061},{"x":0.6278586387634277,"y":0.609510064125061}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.6278586387634277,0.5965417623519897,0.6528066396713257,0.609510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6216216087341309,"y":0.5965417623519897},{"x":0.6257796287536621,"y":0.5965417623519897},{"x":0.6257796287536621,"y":0.609510064125061},{"x":0.6216216087341309,"y":0.609510064125061}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6216216087341309,0.5965417623519897,0.6257796287536621,0.609510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779625773429871,"y":0.5965417623519897},{"x":0.6153846383094788,"y":0.5965417623519897},{"x":0.6153846383094788,"y":0.609510064125061},{"x":0.5779625773429871,"y":0.609510064125061}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5779625773429871,0.5965417623519897,0.6153846383094788,0.609510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.5965417623519897},{"x":0.5738045573234558,"y":0.5965417623519897},{"x":0.5738045573234558,"y":0.609510064125061},{"x":0.5446985363960266,"y":0.609510064125061}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.5446985363960266,0.5965417623519897,0.5738045573234558,0.609510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.5965417623519897},{"x":0.5343035459518433,"y":0.5965417623519897},{"x":0.5343035459518433,"y":0.609510064125061},{"x":0.4989604949951172,"y":0.609510064125061}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طباطبائی","boundary":[0.4989604949951172,0.5965417623519897,0.5343035459518433,0.609510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856547474861145,"y":0.5965417623519897},{"x":0.4927234947681427,"y":0.5965417623519897},{"x":0.4927234947681427,"y":0.609510064125061},{"x":0.48856547474861145,"y":0.609510064125061}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.48856547474861145,0.5965417623519897,0.4927234947681427,0.609510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4573804438114166,"y":0.5965417623519897},{"x":0.48232847452163696,"y":0.5965417623519897},{"x":0.48232847452163696,"y":0.609510064125061},{"x":0.4573804438114166,"y":0.609510064125061}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۴۰۰","boundary":[0.4573804438114166,0.5965417623519897,0.48232847452163696,0.609510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45114344358444214,"y":0.5965417623519897},{"x":0.4553014636039734,"y":0.5965417623519897},{"x":0.4553014636039734,"y":0.609510064125061},{"x":0.45114344358444214,"y":0.609510064125061}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.45114344358444214,0.5965417623519897,0.4553014636039734,0.609510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.6138328313827515},{"x":0.765072762966156,"y":0.6123919486999512},{"x":0.765072762966156,"y":0.6253602504730225},{"x":0.717255711555481,"y":0.6268011331558228}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7151767015457153,0.6138328313827515,0.765072762966156,0.6253602504730225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.6152737736701965},{"x":0.704781711101532,"y":0.6138328313827515},{"x":0.704781711101532,"y":0.6268011331558228},{"x":0.6756756901741028,"y":0.6282420754432678}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.6756756901741028,0.6152737736701965,0.704781711101532,0.6268011331558228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.6152737736701965},{"x":0.6715176701545715,"y":0.6152737736701965},{"x":0.6715176701545715,"y":0.6282420754432678},{"x":0.6673596501350403,"y":0.6282420754432678}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6652806401252747,0.6152737736701965,0.6715176701545715,0.6282420754432678]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6299376487731934,"y":0.6152737736701965},{"x":0.6528066396713257,"y":0.6152737736701965},{"x":0.6528066396713257,"y":0.6282420754432678},{"x":0.632016658782959,"y":0.6282420754432678}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲۰۳","boundary":[0.6299376487731934,0.6152737736701965,0.6528066396713257,0.6282420754432678]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6195425987243652,"y":0.6152737736701965},{"x":0.6257796287536621,"y":0.6152737736701965},{"x":0.6257796287536621,"y":0.6282420754432678},{"x":0.6216216087341309,"y":0.6282420754432678}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.6195425987243652,0.6152737736701965,0.6257796287536621,0.6282420754432678]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.6152737736701965},{"x":0.6112266182899475,"y":0.6152737736701965},{"x":0.6112266182899475,"y":0.6282420754432678},{"x":0.6070685982704163,"y":0.6282420754432678}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6049895882606506,0.6152737736701965,0.6112266182899475,0.6282420754432678]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738045573234558,"y":0.6152737736701965},{"x":0.5987526178359985,"y":0.6152737736701965},{"x":0.5987526178359985,"y":0.6282420754432678},{"x":0.5738045573234558,"y":0.6282420754432678}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"وزیری","boundary":[0.5738045573234558,0.6152737736701965,0.5987526178359985,0.6282420754432678]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5634095668792725,"y":0.6167147159576416},{"x":0.5675675868988037,"y":0.6167147159576416},{"x":0.5696465969085693,"y":0.6282420754432678},{"x":0.5634095668792725,"y":0.6282420754432678}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5634095668792725,0.6167147159576416,0.5696465969085693,0.6282420754432678]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45114344358444214,"y":0.5965417623519897},{"x":0.765072762966156,"y":0.5951008796691895},{"x":0.765072762966156,"y":0.6282420754432678},{"x":0.45114344358444214,"y":0.6296830177307129}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.44614344358444213,0.5895417623519897,0.770072762966156,0.6352420754432678],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.6311239004135132},{"x":0.7089397311210632,"y":0.6325648427009583},{"x":0.7089397311210632,"y":0.6455331444740295},{"x":0.6735966801643372,"y":0.6455331444740295}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.6735966801643372,0.6311239004135132,0.7089397311210632,0.6455331444740295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.6311239004135132},{"x":0.6715176701545715,"y":0.6311239004135132},{"x":0.6715176701545715,"y":0.6455331444740295},{"x":0.6673596501350403,"y":0.6455331444740295}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6673596501350403,0.6311239004135132,0.6715176701545715,0.6455331444740295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590436697006226,"y":0.6311239004135132},{"x":0.6632016897201538,"y":0.6311239004135132},{"x":0.6632016897201538,"y":0.6455331444740295},{"x":0.6590436697006226,"y":0.6455331444740295}]},"confidence":0.5199999809265137,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.6590436697006226,0.6311239004135132,0.6632016897201538,0.6455331444740295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133056282997131,"y":0.6311239004135132},{"x":0.6528066396713257,"y":0.6311239004135132},{"x":0.6528066396713257,"y":0.6455331444740295},{"x":0.6133056282997131,"y":0.6455331444740295}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.6133056282997131,0.6311239004135132,0.6528066396713257,0.6455331444740295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5696465969085693,"y":0.6311239004135132},{"x":0.6070685982704163,"y":0.6311239004135132},{"x":0.6070685982704163,"y":0.6455331444740295},{"x":0.5696465969085693,"y":0.6440922021865845}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5696465969085693,0.6311239004135132,0.6070685982704163,0.6455331444740295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343035459518433,"y":0.6311239004135132},{"x":0.5613305568695068,"y":0.6311239004135132},{"x":0.5613305568695068,"y":0.6440922021865845},{"x":0.5343035459518433,"y":0.6440922021865845}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.5343035459518433,0.6311239004135132,0.5613305568695068,0.6440922021865845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856547474861145,"y":0.6311239004135132},{"x":0.5218295454978943,"y":0.6311239004135132},{"x":0.5218295454978943,"y":0.6440922021865845},{"x":0.48856547474861145,"y":0.6440922021865845}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طباطبائی","boundary":[0.48856547474861145,0.6311239004135132,0.5218295454978943,0.6440922021865845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4802494943141937,"y":0.6311239004135132},{"x":0.4844074845314026,"y":0.6311239004135132},{"x":0.4844074845314026,"y":0.6440922021865845},{"x":0.4802494943141937,"y":0.6440922021865845}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.4802494943141937,0.6311239004135132,0.4844074845314026,0.6440922021865845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4490644633769989,"y":0.6311239004135132},{"x":0.4719334840774536,"y":0.6311239004135132},{"x":0.4719334840774536,"y":0.6440922021865845},{"x":0.4490644633769989,"y":0.6440922021865845}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۶۱۴","boundary":[0.4490644633769989,0.6311239004135132,0.4719334840774536,0.6440922021865845]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4490644633769989,"y":0.6296830177307129},{"x":0.7089397311210632,"y":0.6311239004135132},{"x":0.7089397311210632,"y":0.6455331444740295},{"x":0.4490644633769989,"y":0.6440922021865845}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4440644633769989,0.6226830177307129,0.7139397311210632,0.6525331444740295],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6798336505889893,"y":0.6484149694442749},{"x":0.7027027010917664,"y":0.6484149694442749},{"x":0.7027027010917664,"y":0.6613832712173462},{"x":0.6798336505889893,"y":0.6613832712173462}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.6798336505889893,0.6484149694442749,0.7027027010917664,0.6613832712173462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.6484149694442749},{"x":0.6735966801643372,"y":0.6484149694442749},{"x":0.6735966801643372,"y":0.6613832712173462},{"x":0.6673596501350403,"y":0.6613832712173462}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6673596501350403,0.6484149694442749,0.6735966801643372,0.6613832712173462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5218295454978943,"y":0.6484149694442749},{"x":0.6507276296615601,"y":0.6484149694442749},{"x":0.6507276296615601,"y":0.6613832712173462},{"x":0.5218295454978943,"y":0.6613832712173462}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۳-۴۶۸-۲۱۷-۹۶۴-۹۷۸","boundary":[0.5218295454978943,0.6484149694442749,0.6507276296615601,0.6613832712173462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5218295454978943,"y":0.6484149694442749},{"x":0.5259875059127808,"y":0.6484149694442749},{"x":0.5259875059127808,"y":0.6613832712173462},{"x":0.5218295454978943,"y":0.6613832712173462}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5218295454978943,0.6484149694442749,0.5259875059127808,0.6613832712173462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4781704843044281,"y":0.6484149694442749},{"x":0.5155925154685974,"y":0.6484149694442749},{"x":0.5155925154685974,"y":0.6613832712173462},{"x":0.4781704843044281,"y":0.6613832712173462}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۶۰۰۰۰","boundary":[0.4781704843044281,0.6484149694442749,0.5155925154685974,0.6613832712173462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45114344358444214,"y":0.6484149694442749},{"x":0.47401246428489685,"y":0.6484149694442749},{"x":0.47401246428489685,"y":0.6613832712173462},{"x":0.45114344358444214,"y":0.6613832712173462}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تومان","boundary":[0.45114344358444214,0.6484149694442749,0.47401246428489685,0.6613832712173462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.6671469807624817},{"x":0.790020763874054,"y":0.6671469807624817},{"x":0.790020763874054,"y":0.680115282535553},{"x":0.752598762512207,"y":0.680115282535553}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.752598762512207,0.6671469807624817,0.790020763874054,0.680115282535553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.6671469807624817},{"x":0.7463617324829102,"y":0.6671469807624817},{"x":0.7463617324829102,"y":0.680115282535553},{"x":0.7089397311210632,"y":0.680115282535553}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7089397311210632,0.6671469807624817,0.7463617324829102,0.680115282535553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.6671469807624817},{"x":0.7027027010917664,"y":0.6671469807624817},{"x":0.7027027010917664,"y":0.680115282535553},{"x":0.6673596501350403,"y":0.680115282535553}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.6673596501350403,0.6671469807624817,0.7027027010917664,0.680115282535553]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45114344358444214,"y":0.6484149694442749},{"x":0.790020763874054,"y":0.6469740867614746},{"x":0.790020763874054,"y":0.680115282535553},{"x":0.45114344358444214,"y":0.681556224822998}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.44614344358444213,0.6414149694442749,0.795020763874054,0.687115282535553],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6361746191978455,"y":0.6671469807624817},{"x":0.6528066396713257,"y":0.6671469807624817},{"x":0.6528066396713257,"y":0.6772334575653076},{"x":0.6361746191978455,"y":0.6772334575653076}]},"confidence":0.6100000143051147,"str":"فییا","boundary":[0.6361746191978455,0.6671469807624817,0.6528066396713257,0.6772334575653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.6844380497932434},{"x":0.7130976915359497,"y":0.6844380497932434},{"x":0.7130976915359497,"y":0.6974063515663147},{"x":0.6735966801643372,"y":0.6974063515663147}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.6735966801643372,0.6844380497932434,0.7130976915359497,0.6974063515663147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.6844380497932434},{"x":0.6715176701545715,"y":0.6844380497932434},{"x":0.6715176701545715,"y":0.6974063515663147},{"x":0.6590436697006226,"y":0.6974063515663147}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6611226797103882,0.6844380497932434,0.6715176701545715,0.6974063515663147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.6844380497932434},{"x":0.6528066396713257,"y":0.6844380497932434},{"x":0.6528066396713257,"y":0.6974063515663147},{"x":0.6153846383094788,"y":0.6974063515663147}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.6153846383094788,0.6844380497932434,0.6528066396713257,0.6974063515663147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6070685982704163,"y":0.6844380497932434},{"x":0.6133056282997131,"y":0.6844380497932434},{"x":0.6133056282997131,"y":0.6959654092788696},{"x":0.6070685982704163,"y":0.6959654092788696}]},"confidence":0.44999998807907104,"dir":"rtl","str":":.","boundary":[0.6070685982704163,0.6844380497932434,0.6133056282997131,0.6959654092788696]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8199999928474426}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6070685982704163,"y":0.6657060384750366},{"x":0.7130976915359497,"y":0.6671469807624817},{"x":0.7130976915359497,"y":0.6974063515663147},{"x":0.6070685982704163,"y":0.6974063515663147}]},"confidence":0.800000011920929,"boundary":[0.6020685982704163,0.6587060384750366,0.7180976915359497,0.7044063515663147],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.7017291188240051},{"x":0.7068607211112976,"y":0.7031700015068054},{"x":0.7068607211112976,"y":0.7161383032798767},{"x":0.6715176701545715,"y":0.7161383032798767}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6715176701545715,0.7017291188240051,0.7068607211112976,0.7161383032798767]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.7017291188240051},{"x":0.6715176701545715,"y":0.7017291188240051},{"x":0.6715176701545715,"y":0.7146974205970764},{"x":0.6673596501350403,"y":0.7146974205970764}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6694386601448059,0.7017291188240051,0.6715176701545715,0.7146974205970764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590436697006226,"y":0.7017291188240051},{"x":0.6611226797103882,"y":0.7017291188240051},{"x":0.6611226797103882,"y":0.7146974205970764},{"x":0.6590436697006226,"y":0.7146974205970764}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.6590436697006226,0.7017291188240051,0.6611226797103882,0.7146974205970764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6257796287536621,"y":0.7017291188240051},{"x":0.6528066396713257,"y":0.7017291188240051},{"x":0.6528066396713257,"y":0.7161383032798767},{"x":0.6237006187438965,"y":0.7146974205970764}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"تفسير","boundary":[0.6257796287536621,0.7017291188240051,0.6528066396713257,0.7161383032798767]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.7017291188240051},{"x":0.6195425987243652,"y":0.7017291188240051},{"x":0.6174635887145996,"y":0.7146974205970764},{"x":0.602910578250885,"y":0.7146974205970764}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.6049895882606506,0.7017291188240051,0.6174635887145996,0.7146974205970764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.7002881765365601},{"x":0.5987526178359985,"y":0.7002881765365601},{"x":0.5987526178359985,"y":0.7146974205970764},{"x":0.5841996073722839,"y":0.7146974205970764}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فن","boundary":[0.5862785577774048,0.7002881765365601,0.5987526178359985,0.7146974205970764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717255473136902,"y":0.7002881765365601},{"x":0.5779625773429871,"y":0.7002881765365601},{"x":0.5779625773429871,"y":0.7132564783096313},{"x":0.5717255473136902,"y":0.7132564783096313}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5717255473136902,0.7002881765365601,0.5779625773429871,0.7132564783096313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.7002881765365601},{"x":0.5654885768890381,"y":0.7002881765365601},{"x":0.5654885768890381,"y":0.7146974205970764},{"x":0.5405405163764954,"y":0.7132564783096313}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تاریخ","boundary":[0.5405405163764954,0.7002881765365601,0.5654885768890381,0.7146974205970764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.7175792455673218},{"x":0.7068607211112976,"y":0.7175792455673218},{"x":0.7068607211112976,"y":0.7319884896278381},{"x":0.6735966801643372,"y":0.7319884896278381}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"موضوع","boundary":[0.6735966801643372,0.7175792455673218,0.7068607211112976,0.7319884896278381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.7175792455673218},{"x":0.6715176701545715,"y":0.7175792455673218},{"x":0.6715176701545715,"y":0.7319884896278381},{"x":0.6673596501350403,"y":0.7319884896278381}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.6673596501350403,0.7175792455673218,0.6715176701545715,0.7319884896278381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569646596908569,"y":0.7175792455673218},{"x":0.6632016897201538,"y":0.7175792455673218},{"x":0.6632016897201538,"y":0.7319884896278381},{"x":0.6569646596908569,"y":0.7319884896278381}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"|","boundary":[0.6569646596908569,0.7175792455673218,0.6632016897201538,0.7319884896278381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2557172477245331,"y":0.7161383032798767},{"x":0.29729729890823364,"y":0.7161383032798767},{"x":0.29729729890823364,"y":0.729106605052948},{"x":0.2557172477245331,"y":0.729106605052948}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Koran","boundary":[0.2557172477245331,0.7161383032798767,0.29729729890823364,0.729106605052948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30353429913520813,"y":0.7161383032798767},{"x":0.31392931938171387,"y":0.7161383032798767},{"x":0.31392931938171387,"y":0.729106605052948},{"x":0.30353429913520813,"y":0.729106605052948}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.30353429913520813,0.7161383032798767,0.31392931938171387,0.729106605052948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32016631960868835,"y":0.7161383032798767},{"x":0.37214136123657227,"y":0.7161383032798767},{"x":0.37214136123657227,"y":0.7305475473403931},{"x":0.32016631960868835,"y":0.729106605052948}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Criticism","boundary":[0.32016631960868835,0.7161383032798767,0.37214136123657227,0.7305475473403931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37837839126586914,"y":0.7161383032798767},{"x":0.382536381483078,"y":0.7161383032798767},{"x":0.382536381483078,"y":0.729106605052948},{"x":0.37837839126586914,"y":0.729106605052948}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.37837839126586914,0.7161383032798767,0.382536381483078,0.729106605052948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38669440150260925,"y":0.7161383032798767},{"x":0.4719334840774536,"y":0.7161383032798767},{"x":0.4719334840774536,"y":0.7305475473403931},{"x":0.38669440150260925,"y":0.7305475473403931}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Interpretation","boundary":[0.38669440150260925,0.7161383032798767,0.4719334840774536,0.7305475473403931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47401246428489685,"y":0.7161383032798767},{"x":0.4781704843044281,"y":0.7161383032798767},{"x":0.4781704843044281,"y":0.7305475473403931},{"x":0.47401246428489685,"y":0.7305475473403931}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.47401246428489685,0.7161383032798767,0.4781704843044281,0.7305475473403931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4802494943141937,"y":0.7175792455673218},{"x":0.49688148498535156,"y":0.7175792455673218},{"x":0.49688148498535156,"y":0.7305475473403931},{"x":0.4802494943141937,"y":0.7305475473403931}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"etc","boundary":[0.4802494943141937,0.7175792455673218,0.49688148498535156,0.7305475473403931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.7175792455673218},{"x":0.5114344954490662,"y":0.7175792455673218},{"x":0.5114344954490662,"y":0.7305475473403931},{"x":0.5051975250244141,"y":0.7305475473403931}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.5051975250244141,0.7175792455673218,0.5114344954490662,0.7305475473403931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5197505354881287,"y":0.7175792455673218},{"x":0.5862785577774048,"y":0.7175792455673218},{"x":0.5862785577774048,"y":0.7319884896278381},{"x":0.5197505354881287,"y":0.7305475473403931}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"Technique","boundary":[0.5197505354881287,0.7175792455673218,0.5862785577774048,0.7319884896278381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.590436577796936,"y":0.7175792455673218},{"x":0.6008316278457642,"y":0.7175792455673218},{"x":0.6008316278457642,"y":0.7305475473403931},{"x":0.590436577796936,"y":0.7305475473403931}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.590436577796936,0.7175792455673218,0.6008316278457642,0.7305475473403931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.7175792455673218},{"x":0.6507276296615601,"y":0.7175792455673218},{"x":0.6507276296615601,"y":0.7319884896278381},{"x":0.6049895882606506,"y":0.7319884896278381}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"History","boundary":[0.6049895882606506,0.7175792455673218,0.6507276296615601,0.7319884896278381]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0.7400000095367432},{"languageCode":"fa","confidence":0.25999999046325684}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2557172477245331,"y":0.6974063515663147},{"x":0.7089397311210632,"y":0.7017291188240051},{"x":0.7068607211112976,"y":0.7334293723106384},{"x":0.2557172477245331,"y":0.729106605052948}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.2507172477245331,0.6904063515663147,0.7118607211112976,0.7404293723106384],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.7348703145980835},{"x":0.7068607211112976,"y":0.7363112568855286},{"x":0.7068607211112976,"y":0.7507204413414001},{"x":0.6715176701545715,"y":0.7492795586585999}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6715176701545715,0.7348703145980835,0.7068607211112976,0.7507204413414001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.7348703145980835},{"x":0.6715176701545715,"y":0.7348703145980835},{"x":0.6715176701545715,"y":0.7492795586585999},{"x":0.6673596501350403,"y":0.7492795586585999}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6694386601448059,0.7348703145980835,0.6715176701545715,0.7492795586585999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.7348703145980835},{"x":0.6611226797103882,"y":0.7348703145980835},{"x":0.6611226797103882,"y":0.7492795586585999},{"x":0.6590436697006226,"y":0.7492795586585999}]},"confidence":0.36000001430511475,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.6611226797103882,0.7348703145980835,0.6611226797103882,0.7492795586585999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6257796287536621,"y":0.7348703145980835},{"x":0.6528066396713257,"y":0.7348703145980835},{"x":0.6528066396713257,"y":0.7492795586585999},{"x":0.6257796287536621,"y":0.7492795586585999}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"اسلام","boundary":[0.6257796287536621,0.7348703145980835,0.6528066396713257,0.7492795586585999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.7348703145980835},{"x":0.6195425987243652,"y":0.7348703145980835},{"x":0.6174635887145996,"y":0.7492795586585999},{"x":0.602910578250885,"y":0.7492795586585999}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.6049895882606506,0.7348703145980835,0.6174635887145996,0.7492795586585999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5696465969085693,"y":0.7348703145980835},{"x":0.5987526178359985,"y":0.7348703145980835},{"x":0.5987526178359985,"y":0.7492795586585999},{"x":0.5696465969085693,"y":0.7492795586585999}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اندلس","boundary":[0.5696465969085693,0.7348703145980835,0.5987526178359985,0.7492795586585999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.55509352684021,"y":0.7348703145980835},{"x":0.5613305568695068,"y":0.7348703145980835},{"x":0.5613305568695068,"y":0.7478386163711548},{"x":0.55509352684021,"y":0.7478386163711548}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.55509352684021,0.7348703145980835,0.5613305568695068,0.7478386163711548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5259875059127808,"y":0.7348703145980835},{"x":0.5488565564155579,"y":0.7348703145980835},{"x":0.5488565564155579,"y":0.7478386163711548},{"x":0.5239084959030151,"y":0.7478386163711548}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تاریخ","boundary":[0.5259875059127808,0.7348703145980835,0.5488565564155579,0.7478386163711548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ms","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.7521613836288452},{"x":0.7089397311210632,"y":0.7536023259162903},{"x":0.7068607211112976,"y":0.7665706276893616},{"x":0.6715176701545715,"y":0.7665706276893616}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"موضوع","boundary":[0.6715176701545715,0.7521613836288452,0.7068607211112976,0.7665706276893616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ms","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.7521613836288452},{"x":0.6715176701545715,"y":0.7521613836288452},{"x":0.6715176701545715,"y":0.7651296854019165},{"x":0.6673596501350403,"y":0.7651296854019165}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.6673596501350403,0.7521613836288452,0.6715176701545715,0.7651296854019165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ms","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590436697006226,"y":0.7521613836288452},{"x":0.6632016897201538,"y":0.7521613836288452},{"x":0.6632016897201538,"y":0.7651296854019165},{"x":0.6590436697006226,"y":0.7651296854019165}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"|","boundary":[0.6590436697006226,0.7521613836288452,0.6632016897201538,0.7651296854019165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ms","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46777546405792236,"y":0.7492795586585999},{"x":0.4948025047779083,"y":0.7492795586585999},{"x":0.4948025047779083,"y":0.7622478604316711},{"x":0.46777546405792236,"y":0.7622478604316711}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Islam","boundary":[0.46777546405792236,0.7492795586585999,0.4948025047779083,0.7622478604316711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ms","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5093554854393005,"y":0.7492795586585999},{"x":0.5155925154685974,"y":0.7492795586585999},{"x":0.5135135054588318,"y":0.7636887431144714},{"x":0.5072765350341797,"y":0.7636887431144714}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.5093554854393005,0.7492795586585999,0.5135135054588318,0.7636887431144714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ms","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5218295454978943,"y":0.7507204413414001},{"x":0.5862785577774048,"y":0.7507204413414001},{"x":0.5841996073722839,"y":0.7636887431144714},{"x":0.5218295454978943,"y":0.7636887431144714}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"Andalusia","boundary":[0.5218295454978943,0.7507204413414001,0.5841996073722839,0.7636887431144714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ms","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.590436577796936,"y":0.7507204413414001},{"x":0.6008316278457642,"y":0.7507204413414001},{"x":0.6008316278457642,"y":0.7636887431144714},{"x":0.590436577796936,"y":0.7636887431144714}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.590436577796936,0.7507204413414001,0.6008316278457642,0.7636887431144714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ms","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.7507204413414001},{"x":0.6507276296615601,"y":0.7521613836288452},{"x":0.6507276296615601,"y":0.7651296854019165},{"x":0.6049895882606506,"y":0.7651296854019165}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"History","boundary":[0.6049895882606506,0.7507204413414001,0.6507276296615601,0.7651296854019165]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ms","confidence":0.5600000023841858},{"languageCode":"fa","confidence":0.4399999976158142}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46777546405792236,"y":0.7319884896278381},{"x":0.7089397311210632,"y":0.7363112568855286},{"x":0.7068607211112976,"y":0.7665706276893616},{"x":0.46777546405792236,"y":0.7636887431144714}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.46277546405792236,0.7249884896278381,0.7118607211112976,0.7735706276893616],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.770893394947052},{"x":0.7068607211112976,"y":0.7723342776298523},{"x":0.7068607211112976,"y":0.7853025794029236},{"x":0.6715176701545715,"y":0.7853025794029236}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6715176701545715,0.770893394947052,0.7068607211112976,0.7853025794029236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.770893394947052},{"x":0.6735966801643372,"y":0.770893394947052},{"x":0.6715176701545715,"y":0.7838616967201233},{"x":0.6694386601448059,"y":0.7838616967201233}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6694386601448059,0.770893394947052,0.6715176701545715,0.7838616967201233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590436697006226,"y":0.770893394947052},{"x":0.6611226797103882,"y":0.770893394947052},{"x":0.6611226797103882,"y":0.7838616967201233},{"x":0.6590436697006226,"y":0.7838616967201233}]},"confidence":0.36000001430511475,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.6590436697006226,0.770893394947052,0.6611226797103882,0.7838616967201233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6237006187438965,"y":0.7694524526596069},{"x":0.6528066396713257,"y":0.7694524526596069},{"x":0.6528066396713257,"y":0.7838616967201233},{"x":0.6216216087341309,"y":0.7838616967201233}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اندلس","boundary":[0.6237006187438965,0.7694524526596069,0.6528066396713257,0.7838616967201233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133056282997131,"y":0.7694524526596069},{"x":0.6174635887145996,"y":0.7694524526596069},{"x":0.6153846383094788,"y":0.7838616967201233},{"x":0.6112266182899475,"y":0.7838616967201233}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6133056282997131,0.7694524526596069,0.6153846383094788,0.7838616967201233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.7694524526596069},{"x":0.6133056282997131,"y":0.7694524526596069},{"x":0.6133056282997131,"y":0.7838616967201233},{"x":0.5841996073722839,"y":0.7824207544326782}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسپانیا","boundary":[0.5841996073722839,0.7694524526596069,0.6133056282997131,0.7838616967201233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800415873527527,"y":0.7694524526596069},{"x":0.5841996073722839,"y":0.7694524526596069},{"x":0.5841996073722839,"y":0.7824207544326782},{"x":0.5800415873527527,"y":0.7824207544326782}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5800415873527527,0.7694524526596069,0.5841996073722839,0.7824207544326782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717255473136902,"y":0.7694524526596069},{"x":0.5738045573234558,"y":0.7694524526596069},{"x":0.5717255473136902,"y":0.7824207544326782},{"x":0.5696465969085693,"y":0.7824207544326782}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5717255473136902,0.7694524526596069,0.5717255473136902,0.7824207544326782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5592515468597412,"y":0.7680115103721619},{"x":0.5717255473136902,"y":0.7680115103721619},{"x":0.5717255473136902,"y":0.7824207544326782},{"x":0.5592515468597412,"y":0.7824207544326782}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.5592515468597412,0.7680115103721619,0.5717255473136902,0.7824207544326782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5280665159225464,"y":0.7680115103721619},{"x":0.5530145764350891,"y":0.7680115103721619},{"x":0.5530145764350891,"y":0.7824207544326782},{"x":0.5280665159225464,"y":0.7824207544326782}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تمدن","boundary":[0.5280665159225464,0.7680115103721619,0.5530145764350891,0.7824207544326782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844074845314026,"y":0.7680115103721619},{"x":0.5218295454978943,"y":0.7680115103721619},{"x":0.5218295454978943,"y":0.7824207544326782},{"x":0.4844074845314026,"y":0.7824207544326782}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"--تأثیر","boundary":[0.4844074845314026,0.7680115103721619,0.5218295454978943,0.7824207544326782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45114344358444214,"y":0.7680115103721619},{"x":0.4802494943141937,"y":0.7680115103721619},{"x":0.4802494943141937,"y":0.7824207544326782},{"x":0.45114344358444214,"y":0.7824207544326782}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اسلام","boundary":[0.45114344358444214,0.7680115103721619,0.4802494943141937,0.7824207544326782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43035343289375305,"y":0.7680115103721619},{"x":0.44490644335746765,"y":0.7680115103721619},{"x":0.44490644335746765,"y":0.7824207544326782},{"x":0.43035343289375305,"y":0.7824207544326782}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.43035343289375305,0.7680115103721619,0.44490644335746765,0.7824207544326782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40124741196632385,"y":0.7680115103721619},{"x":0.4261954128742218,"y":0.7680115103721619},{"x":0.4261954128742218,"y":0.7824207544326782},{"x":0.40124741196632385,"y":0.7824207544326782}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تاریخ","boundary":[0.40124741196632385,0.7680115103721619,0.4261954128742218,0.7824207544326782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.7853025794029236},{"x":0.7089397311210632,"y":0.7853025794029236},{"x":0.7089397311210632,"y":0.801152765750885},{"x":0.6715176701545715,"y":0.801152765750885}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"موضوع","boundary":[0.6715176701545715,0.7853025794029236,0.7089397311210632,0.801152765750885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.7853025794029236},{"x":0.6735966801643372,"y":0.7853025794029236},{"x":0.6735966801643372,"y":0.801152765750885},{"x":0.6673596501350403,"y":0.801152765750885}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.6673596501350403,0.7853025794029236,0.6735966801643372,0.801152765750885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590436697006226,"y":0.7853025794029236},{"x":0.6652806401252747,"y":0.7853025794029236},{"x":0.6652806401252747,"y":0.801152765750885},{"x":0.6590436697006226,"y":0.801152765750885}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"|","boundary":[0.6590436697006226,0.7853025794029236,0.6652806401252747,0.801152765750885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24740125238895416,"y":0.7853025794029236},{"x":0.31392931938171387,"y":0.7853025794029236},{"x":0.31392931938171387,"y":0.801152765750885},{"x":0.24740125238895416,"y":0.801152765750885}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Andalusia","boundary":[0.24740125238895416,0.7853025794029236,0.31392931938171387,0.801152765750885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31392931938171387,"y":0.7853025794029236},{"x":0.32016631960868835,"y":0.7853025794029236},{"x":0.32016631960868835,"y":0.801152765750885},{"x":0.31392931938171387,"y":0.801152765750885}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.31392931938171387,0.7853025794029236,0.32016631960868835,0.801152765750885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32016631960868835,"y":0.7853025794029236},{"x":0.3513513505458832,"y":0.7853025794029236},{"x":0.3513513505458832,"y":0.801152765750885},{"x":0.32016631960868835,"y":0.801152765750885}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"Spain","boundary":[0.32016631960868835,0.7853025794029236,0.3513513505458832,0.801152765750885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35550934076309204,"y":0.7853025794029236},{"x":0.3617463707923889,"y":0.7853025794029236},{"x":0.3617463707923889,"y":0.801152765750885},{"x":0.35550934076309204,"y":0.801152765750885}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.35550934076309204,0.7853025794029236,0.3617463707923889,0.801152765750885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3659043610095978,"y":0.7853025794029236},{"x":0.37837839126586914,"y":0.7853025794029236},{"x":0.37837839126586914,"y":0.801152765750885},{"x":0.3659043610095978,"y":0.801152765750885}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.3659043610095978,0.7853025794029236,0.37837839126586914,0.801152765750885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.382536381483078,"y":0.7853025794029236},{"x":0.46777546405792236,"y":0.7853025794029236},{"x":0.46777546405792236,"y":0.801152765750885},{"x":0.382536381483078,"y":0.801152765750885}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Civilization--","boundary":[0.382536381483078,0.7853025794029236,0.46777546405792236,0.801152765750885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47401246428489685,"y":0.7853025794029236},{"x":0.5155925154685974,"y":0.7853025794029236},{"x":0.5155925154685974,"y":0.801152765750885},{"x":0.47401246428489685,"y":0.801152765750885}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"Islamic","boundary":[0.47401246428489685,0.7853025794029236,0.5155925154685974,0.801152765750885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.7853025794029236},{"x":0.602910578250885,"y":0.7853025794029236},{"x":0.602910578250885,"y":0.801152765750885},{"x":0.5239084959030151,"y":0.801152765750885}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Influences--","boundary":[0.5239084959030151,0.7853025794029236,0.602910578250885,0.801152765750885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602910578250885,"y":0.7853025794029236},{"x":0.6507276296615601,"y":0.7853025794029236},{"x":0.6507276296615601,"y":0.801152765750885},{"x":0.602910578250885,"y":0.801152765750885}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"History","boundary":[0.602910578250885,0.7853025794029236,0.6507276296615601,0.801152765750885]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0.5799999833106995},{"languageCode":"fa","confidence":0.41999998688697815}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2494802474975586,"y":0.7636887431144714},{"x":0.7089397311210632,"y":0.7694524526596069},{"x":0.7089397311210632,"y":0.8069164156913757},{"x":0.24740125238895416,"y":0.801152765750885}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.2444802474975586,0.7566887431144714,0.7139397311210632,0.8139164156913757],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.8040345907211304},{"x":0.7380457520484924,"y":0.8040345907211304},{"x":0.7380457520484924,"y":0.8170028924942017},{"x":0.7068607211112976,"y":0.8170028924942017}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7068607211112976,0.8040345907211304,0.7380457520484924,0.8170028924942017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.8040345907211304},{"x":0.7006236910820007,"y":0.8040345907211304},{"x":0.7006236910820007,"y":0.8170028924942017},{"x":0.6735966801643372,"y":0.8170028924942017}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6735966801643372,0.8040345907211304,0.7006236910820007,0.8170028924942017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.8040345907211304},{"x":0.6715176701545715,"y":0.8040345907211304},{"x":0.6715176701545715,"y":0.8170028924942017},{"x":0.6694386601448059,"y":0.8170028924942017}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6694386601448059,0.8040345907211304,0.6715176701545715,0.8170028924942017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590436697006226,"y":0.8040345907211304},{"x":0.6611226797103882,"y":0.8040345907211304},{"x":0.6611226797103882,"y":0.8170028924942017},{"x":0.6590436697006226,"y":0.8170028924942017}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.6590436697006226,0.8040345907211304,0.6611226797103882,0.8170028924942017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.8040345907211304},{"x":0.6528066396713257,"y":0.8040345907211304},{"x":0.6528066396713257,"y":0.8170028924942017},{"x":0.6153846383094788,"y":0.8170028924942017}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6153846383094788,0.8040345907211304,0.6528066396713257,0.8170028924942017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800415873527527,"y":0.8040345907211304},{"x":0.6091476082801819,"y":0.8040345907211304},{"x":0.6091476082801819,"y":0.8170028924942017},{"x":0.5800415873527527,"y":0.8170028924942017}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.5800415873527527,0.8040345907211304,0.6091476082801819,0.8170028924942017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.530145525932312,"y":0.8040345907211304},{"x":0.5758835673332214,"y":0.8040345907211304},{"x":0.5758835673332214,"y":0.8170028924942017},{"x":0.530145525932312,"y":0.8170028924942017}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طباطبائی","boundary":[0.530145525932312,0.8040345907211304,0.5758835673332214,0.8170028924942017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338877320289612,"y":0.8242074847221375},{"x":0.7484407424926758,"y":0.8242074847221375},{"x":0.7484407424926758,"y":0.8371757864952087},{"x":0.7318087220191956,"y":0.8371757864952087}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7338877320289612,0.8242074847221375,0.7484407424926758,0.8371757864952087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.8227665424346924},{"x":0.7318087220191956,"y":0.8242074847221375},{"x":0.7297297120094299,"y":0.8371757864952087},{"x":0.7089397311210632,"y":0.8357348442077637}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7089397311210632,0.8227665424346924,0.7297297120094299,0.8371757864952087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.8227665424346924},{"x":0.7006236910820007,"y":0.8227665424346924},{"x":0.7006236910820007,"y":0.8357348442077637},{"x":0.6715176701545715,"y":0.8357348442077637}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.6715176701545715,0.8227665424346924,0.7006236910820007,0.8357348442077637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.8213256597518921},{"x":0.6735966801643372,"y":0.8213256597518921},{"x":0.6735966801643372,"y":0.8342939615249634},{"x":0.6673596501350403,"y":0.8342939615249634}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6694386601448059,0.8213256597518921,0.6735966801643372,0.8342939615249634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6278586387634277,"y":0.819884717464447},{"x":0.6507276296615601,"y":0.8213256597518921},{"x":0.6486486196517944,"y":0.8342939615249634},{"x":0.6278586387634277,"y":0.8328530192375183}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۹۱/۵","boundary":[0.6278586387634277,0.819884717464447,0.6486486196517944,0.8342939615249634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602910578250885,"y":0.819884717464447},{"x":0.6216216087341309,"y":0.819884717464447},{"x":0.6195425987243652,"y":0.8328530192375183},{"x":0.6008316278457642,"y":0.8328530192375183}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"BP","boundary":[0.602910578250885,0.819884717464447,0.6195425987243652,0.8328530192375183]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.530145525932312,"y":0.801152765750885},{"x":0.7505197525024414,"y":0.8054755330085754},{"x":0.7484407424926758,"y":0.8371757864952087},{"x":0.530145525932312,"y":0.8328530192375183}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.525145525932312,0.794152765750885,0.7534407424926758,0.8441757864952087],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.8414985537528992},{"x":0.7463617324829102,"y":0.8414985537528992},{"x":0.7463617324829102,"y":0.8530259132385254},{"x":0.7318087220191956,"y":0.8530259132385254}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7318087220191956,0.8414985537528992,0.7463617324829102,0.8530259132385254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.8414985537528992},{"x":0.7297297120094299,"y":0.8414985537528992},{"x":0.7297297120094299,"y":0.8530259132385254},{"x":0.7068607211112976,"y":0.8530259132385254}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7068607211112976,0.8414985537528992,0.7297297120094299,0.8530259132385254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.8414985537528992},{"x":0.7006236910820007,"y":0.8414985537528992},{"x":0.7006236910820007,"y":0.8530259132385254},{"x":0.6715176701545715,"y":0.8530259132385254}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"دیوئی","boundary":[0.6715176701545715,0.8414985537528992,0.7006236910820007,0.8530259132385254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.8573486804962158},{"x":0.7713097929954529,"y":0.8573486804962158},{"x":0.7713097929954529,"y":0.8703169822692871},{"x":0.7422037124633789,"y":0.8703169822692871}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7422037124633789,0.8573486804962158,0.7713097929954529,0.8703169822692871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.8573486804962158},{"x":0.7359667420387268,"y":0.8573486804962158},{"x":0.7338877320289612,"y":0.8703169822692871},{"x":0.6964656710624695,"y":0.8703169822692871}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتابخانه","boundary":[0.6985446810722351,0.8573486804962158,0.7338877320289612,0.8703169822692871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.8559077978134155},{"x":0.6902287006378174,"y":0.8573486804962158},{"x":0.6902287006378174,"y":0.8688760995864868},{"x":0.6756756901741028,"y":0.8688760995864868}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.6777547001838684,0.8559077978134155,0.6902287006378174,0.8688760995864868]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.8559077978134155},{"x":0.6715176701545715,"y":0.8559077978134155},{"x":0.6715176701545715,"y":0.8688760995864868},{"x":0.6673596501350403,"y":0.8688760995864868}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6673596501350403,0.8559077978134155,0.6715176701545715,0.8688760995864868]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.8544668555259705},{"x":0.6528066396713257,"y":0.8559077978134155},{"x":0.6507276296615601,"y":0.8688760995864868},{"x":0.6008316278457642,"y":0.8674351572990417}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۸۶۸۱۷۲۳","boundary":[0.6008316278457642,0.8544668555259705,0.6507276296615601,0.8688760995864868]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.8414985537528992},{"x":0.7713097929954529,"y":0.8414985537528992},{"x":0.7713097929954529,"y":0.8703169822692871},{"x":0.6008316278457642,"y":0.8703169822692871}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5958316278457642,0.8344985537528992,0.7763097929954529,0.8773169822692871],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602910578250885,"y":0.8386167287826538},{"x":0.6507276296615601,"y":0.8386167287826538},{"x":0.6507276296615601,"y":0.848703145980835},{"x":0.602910578250885,"y":0.848703145980835}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۲۹۷/۱۷۱","boundary":[0.602910578250885,0.8386167287826538,0.6507276296615601,0.848703145980835]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602910578250885,"y":0.8386167287826538},{"x":0.6507276296615601,"y":0.8386167287826538},{"x":0.6507276296615601,"y":0.848703145980835},{"x":0.602910578250885,"y":0.848703145980835}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.597910578250885,0.8316167287826538,0.6557276296615601,0.855703145980835],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/9b15a2742cc48b5b/pages/coyDBQyaZyvAACUK-sec.webp","jpeg":"/storage/books/9b15a2742cc48b5b/pages/CGHXCMNkHTdFgvPz.jpg","blurred":"/storage/books/9b15a2742cc48b5b/pages/OnhaWCwFSJyGOElF.jpg"},"info":{"width":481,"height":694,"margin":[0.0005212416792609835,0.0002722844728818888,0.998442239662218,0.9988521248607196]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6361746191978455,"y":0.19884726405143738},{"x":0.7442827224731445,"y":0.19884726405143738},{"x":0.7442827224731445,"y":0.2406340092420578},{"x":0.6340956091880798,"y":0.23919308185577393}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.6361746191978455,0.19884726405143738,0.7442827224731445,0.2406340092420578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517671525478363,"y":0.1974063366651535},{"x":0.6257796287536621,"y":0.19884726405143738},{"x":0.6257796287536621,"y":0.23919308185577393},{"x":0.517671525478363,"y":0.23919308185577393}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تفسیر","boundary":[0.517671525478363,0.1974063366651535,0.6257796287536621,0.23919308185577393]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4927234947681427,"y":0.1974063366651535},{"x":0.5093554854393005,"y":0.1974063366651535},{"x":0.5072765350341797,"y":0.23775215446949005},{"x":0.4927234947681427,"y":0.23775215446949005}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4927234947681427,0.1974063366651535,0.5072765350341797,0.23775215446949005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3451143503189087,"y":0.1974063366651535},{"x":0.4844074845314026,"y":0.1974063366651535},{"x":0.4844074845314026,"y":0.23919308185577393},{"x":0.3451143503189087,"y":0.23775215446949005}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مفسران","boundary":[0.3451143503189087,0.1974063366651535,0.4844074845314026,0.23919308185577393]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2557172477245331,"y":0.1974063366651535},{"x":0.3367983400821686,"y":0.1974063366651535},{"x":0.3367983400821686,"y":0.23775215446949005},{"x":0.2557172477245331,"y":0.23775215446949005}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.2557172477245331,0.1974063366651535,0.3367983400821686,0.23775215446949005]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2557172477245331,"y":0.19596542418003082},{"x":0.7442827224731445,"y":0.19884726405143738},{"x":0.7442827224731445,"y":0.2406340092420578},{"x":0.2557172477245331,"y":0.23775215446949005}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.2507172477245331,0.18896542418003082,0.7492827224731445,0.2476340092420578],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6112266182899475,"y":0.25648415088653564},{"x":0.6486486196517944,"y":0.25648415088653564},{"x":0.6486486196517944,"y":0.2968299686908722},{"x":0.6112266182899475,"y":0.2968299686908722}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6112266182899475,0.25648415088653564,0.6486486196517944,0.2968299686908722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844074845314026,"y":0.25504323840141296},{"x":0.6008316278457642,"y":0.25648415088653564},{"x":0.6008316278457642,"y":0.2968299686908722},{"x":0.4844074845314026,"y":0.2953890562057495}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اندلس","boundary":[0.4844074845314026,0.25504323840141296,0.6008316278457642,0.2968299686908722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34095633029937744,"y":0.25504323840141296},{"x":0.4719334840774536,"y":0.25648415088653564},{"x":0.4719334840774536,"y":0.2953890562057495},{"x":0.34095633029937744,"y":0.2953890562057495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.34095633029937744,0.25504323840141296,0.4719334840774536,0.2953890562057495]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34095633029937744,"y":0.25504323840141296},{"x":0.6486486196517944,"y":0.25648415088653564},{"x":0.6486486196517944,"y":0.2968299686908722},{"x":0.34095633029937744,"y":0.2953890562057495}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.33595633029937744,0.24804323840141296,0.6536486196517944,0.3038299686908722],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4802494943141937,"y":0.3962536156177521},{"x":0.5155925154685974,"y":0.3962536156177521},{"x":0.5155925154685974,"y":0.41066282987594604},{"x":0.4802494943141937,"y":0.41066282987594604}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"مؤلف","boundary":[0.4802494943141937,0.3962536156177521,0.5155925154685974,0.41066282987594604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987526178359985,"y":0.41786742210388184},{"x":0.6340956091880798,"y":0.41786742210388184},{"x":0.6340956091880798,"y":0.4380403459072113},{"x":0.5987526178359985,"y":0.4380403459072113}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5987526178359985,0.41786742210388184,0.6340956091880798,0.4380403459072113]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5613305568695068,"y":0.41786742210388184},{"x":0.5925155878067017,"y":0.41786742210388184},{"x":0.5925155878067017,"y":0.4380403459072113},{"x":0.5613305568695068,"y":0.4380403459072113}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روح","boundary":[0.5613305568695068,0.41786742210388184,0.5925155878067017,0.4380403459072113]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5363825559616089,"y":0.41786742210388184},{"x":0.5592515468597412,"y":0.41786742210388184},{"x":0.5592515468597412,"y":0.4380403459072113},{"x":0.5363825559616089,"y":0.4380403459072113}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.5363825559616089,0.41786742210388184,0.5592515468597412,0.4380403459072113]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48232847452163696,"y":0.41786742210388184},{"x":0.5259875059127808,"y":0.41786742210388184},{"x":0.5259875059127808,"y":0.4380403459072113},{"x":0.48232847452163696,"y":0.4380403459072113}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.48232847452163696,0.41786742210388184,0.5259875059127808,0.4380403459072113]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4553014636039734,"y":0.41786742210388184},{"x":0.4760914742946625,"y":0.41786742210388184},{"x":0.4760914742946625,"y":0.4380403459072113},{"x":0.4553014636039734,"y":0.4380403459072113}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.4553014636039734,0.41786742210388184,0.4760914742946625,0.4380403459072113]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4178794324398041,"y":0.41786742210388184},{"x":0.4469854533672333,"y":0.41786742210388184},{"x":0.4469854533672333,"y":0.4380403459072113},{"x":0.4178794324398041,"y":0.4380403459072113}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نژاد","boundary":[0.4178794324398041,0.41786742210388184,0.4469854533672333,0.4380403459072113]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36382535099983215,"y":0.41786742210388184},{"x":0.4137214124202728,"y":0.41786742210388184},{"x":0.4137214124202728,"y":0.4380403459072113},{"x":0.36382535099983215,"y":0.4380403459072113}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عمران","boundary":[0.36382535099983215,0.41786742210388184,0.4137214124202728,0.4380403459072113]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8700000047683716}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3617463707923889,"y":0.3962536156177521},{"x":0.6340956091880798,"y":0.394812673330307},{"x":0.6361746191978455,"y":0.4380403459072113},{"x":0.36382535099983215,"y":0.439481258392334}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3567463707923889,0.38925361561775207,0.6411746191978455,0.4450403459072113],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5883575677871704,"y":0.4495677351951599},{"x":0.6112266182899475,"y":0.4495677351951599},{"x":0.6112266182899475,"y":0.4639769494533539},{"x":0.5883575677871704,"y":0.4639769494533539}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عضو","boundary":[0.5883575677871704,0.4495677351951599,0.6112266182899475,0.4639769494533539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.4495677351951599},{"x":0.5821205973625183,"y":0.4495677351951599},{"x":0.5821205973625183,"y":0.4639769494533539},{"x":0.5530145764350891,"y":0.4639769494533539}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هیئت","boundary":[0.5530145764350891,0.4495677351951599,0.5821205973625183,0.4639769494533539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5197505354881287,"y":0.4495677351951599},{"x":0.5488565564155579,"y":0.4495677351951599},{"x":0.5488565564155579,"y":0.4639769494533539},{"x":0.5197505354881287,"y":0.4639769494533539}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5197505354881287,0.4495677351951599,0.5488565564155579,0.4639769494533539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4760914742946625,"y":0.44812679290771484},{"x":0.5155925154685974,"y":0.4495677351951599},{"x":0.5155925154685974,"y":0.4639769494533539},{"x":0.4760914742946625,"y":0.4639769494533539}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4760914742946625,0.44812679290771484,0.5155925154685974,0.4639769494533539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43866944313049316,"y":0.44812679290771484},{"x":0.4719334840774536,"y":0.44812679290771484},{"x":0.4719334840774536,"y":0.4639769494533539},{"x":0.43866944313049316,"y":0.4639769494533539}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.43866944313049316,0.44812679290771484,0.4719334840774536,0.4639769494533539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38669440150260925,"y":0.44812679290771484},{"x":0.4345114231109619,"y":0.44812679290771484},{"x":0.4345114231109619,"y":0.4639769494533539},{"x":0.38669440150260925,"y":0.4639769494533539}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طباطبائی","boundary":[0.38669440150260925,0.44812679290771484,0.4345114231109619,0.4639769494533539]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38669440150260925,"y":0.44668588042259216},{"x":0.6112266182899475,"y":0.4495677351951599},{"x":0.6112266182899475,"y":0.46541786193847656},{"x":0.38669440150260925,"y":0.4639769494533539}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.38169440150260925,0.43968588042259216,0.6162266182899475,0.47241786193847657],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.770893394947052},{"x":0.5135135054588318,"y":0.7723342776298523},{"x":0.5135135054588318,"y":0.789625346660614},{"x":0.469854474067688,"y":0.789625346660614}]},"confidence":0.49000000953674316,"str":"334","boundary":[0.469854474067688,0.770893394947052,0.5135135054588318,0.789625346660614]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.7723342776298523},{"x":0.530145525932312,"y":0.7723342776298523},{"x":0.530145525932312,"y":0.789625346660614},{"x":0.5218295454978943,"y":0.789625346660614}]},"confidence":0.7900000214576721,"str":".","boundary":[0.5239084959030151,0.7723342776298523,0.530145525932312,0.789625346660614]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.770893394947052},{"x":0.530145525932312,"y":0.7723342776298523},{"x":0.530145525932312,"y":0.789625346660614},{"x":0.469854474067688,"y":0.789625346660614}]},"confidence":0.5699999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.464854474067688,0.763893394947052,0.535145525932312,0.796625346660614],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/9b15a2742cc48b5b/pages/ZtpBlVHyZIHYndtF-sec.webp","jpeg":"/storage/books/9b15a2742cc48b5b/pages/rJLLDvoCjQKXnpXO.jpg","blurred":"/storage/books/9b15a2742cc48b5b/pages/HuQBKGsZwgSuWRQF.jpg"},"info":{"width":481,"height":694,"margin":[0.0004477634648027638,0.0005380453300750909,0.998442239662218,0.9987462357492201]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779625773429871,"y":0.3832853138446808},{"x":0.6465696692466736,"y":0.3832853138446808},{"x":0.644490659236908,"y":0.4077809751033783},{"x":0.5779625773429871,"y":0.4077809751033783}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.5779625773429871,0.3832853138446808,0.644490659236908,0.4077809751033783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010395050048828,"y":0.3818443715572357},{"x":0.5675675868988037,"y":0.3818443715572357},{"x":0.5654885768890381,"y":0.4077809751033783},{"x":0.5010395050048828,"y":0.4077809751033783}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تفسیر","boundary":[0.5010395050048828,0.3818443715572357,0.5654885768890381,0.4077809751033783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4802494943141937,"y":0.3818443715572357},{"x":0.4906444847583771,"y":0.3818443715572357},{"x":0.4906444847583771,"y":0.4077809751033783},{"x":0.4802494943141937,"y":0.4077809751033783}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4802494943141937,0.3818443715572357,0.4906444847583771,0.4077809751033783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.382536381483078,"y":0.3818443715572357},{"x":0.469854474067688,"y":0.3818443715572357},{"x":0.469854474067688,"y":0.4077809751033783},{"x":0.382536381483078,"y":0.4077809751033783}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مفسران","boundary":[0.382536381483078,0.3818443715572357,0.469854474067688,0.4077809751033783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.322245329618454,"y":0.38040345907211304},{"x":0.37214136123657227,"y":0.3818443715572357},{"x":0.37214136123657227,"y":0.4063400626182556},{"x":0.322245329618454,"y":0.4063400626182556}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.322245329618454,0.38040345907211304,0.37214136123657227,0.4063400626182556]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.322245329618454,"y":0.38040345907211304},{"x":0.6465696692466736,"y":0.3832853138446808},{"x":0.644490659236908,"y":0.409221887588501},{"x":0.322245329618454,"y":0.4063400626182556}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.317245329618454,0.37340345907211303,0.649490659236908,0.416221887588501],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5488565564155579,"y":0.4207492768764496},{"x":0.5675675868988037,"y":0.4207492768764496},{"x":0.5675675868988037,"y":0.44092220067977905},{"x":0.5488565564155579,"y":0.44092220067977905}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5488565564155579,0.4207492768764496,0.5675675868988037,0.44092220067977905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4781704843044281,"y":0.4207492768764496},{"x":0.5405405163764954,"y":0.4207492768764496},{"x":0.5405405163764954,"y":0.44092220067977905},{"x":0.4781704843044281,"y":0.439481258392334}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اندلس","boundary":[0.4781704843044281,0.4207492768764496,0.5405405163764954,0.44092220067977905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3991684019565582,"y":0.4193083643913269},{"x":0.46777546405792236,"y":0.4207492768764496},{"x":0.46777546405792236,"y":0.439481258392334},{"x":0.3991684019565582,"y":0.439481258392334}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.3991684019565582,0.4193083643913269,0.46777546405792236,0.439481258392334]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3991684019565582,"y":0.4193083643913269},{"x":0.5675675868988037,"y":0.4207492768764496},{"x":0.5675675868988037,"y":0.44092220067977905},{"x":0.3991684019565582,"y":0.439481258392334}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3941684019565582,0.4123083643913269,0.5725675868988037,0.44792220067977906],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4760914742946625,"y":0.47838616371154785},{"x":0.4948025047779083,"y":0.47838616371154785},{"x":0.4948025047779083,"y":0.48991355299949646},{"x":0.4760914742946625,"y":0.48991355299949646}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"مؤلف","boundary":[0.4760914742946625,0.47838616371154785,0.4948025047779083,0.48991355299949646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5634095668792725,"y":0.49567723274230957},{"x":0.5925155878067017,"y":0.49567723274230957},{"x":0.5925155878067017,"y":0.5115273594856262},{"x":0.5634095668792725,"y":0.5115273594856262}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5634095668792725,0.49567723274230957,0.5925155878067017,0.5115273594856262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5280665159225464,"y":0.49567723274230957},{"x":0.5530145764350891,"y":0.49567723274230957},{"x":0.5530145764350891,"y":0.5115273594856262},{"x":0.5280665159225464,"y":0.5115273594856262}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روح","boundary":[0.5280665159225464,0.49567723274230957,0.5530145764350891,0.5115273594856262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.49567723274230957},{"x":0.5259875059127808,"y":0.49567723274230957},{"x":0.5259875059127808,"y":0.5115273594856262},{"x":0.5072765350341797,"y":0.5115273594856262}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.5072765350341797,0.49567723274230957,0.5259875059127808,0.5115273594856262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46569645404815674,"y":0.49567723274230957},{"x":0.5010395050048828,"y":0.49567723274230957},{"x":0.5010395050048828,"y":0.5115273594856262},{"x":0.46569645404815674,"y":0.5115273594856262}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.46569645404815674,0.49567723274230957,0.5010395050048828,0.5115273594856262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44490644335746765,"y":0.49567723274230957},{"x":0.4636174738407135,"y":0.49567723274230957},{"x":0.4636174738407135,"y":0.5115273594856262},{"x":0.44490644335746765,"y":0.5115273594856262}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.44490644335746765,0.49567723274230957,0.4636174738407135,0.5115273594856262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3762993812561035,"y":0.49567723274230957},{"x":0.43866944313049316,"y":0.49567723274230957},{"x":0.43866944313049316,"y":0.5115273594856262},{"x":0.3762993812561035,"y":0.5115273594856262}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"نژادعمران","boundary":[0.3762993812561035,0.49567723274230957,0.43866944313049316,0.5115273594856262]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8700000047683716}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3762993812561035,"y":0.47694525122642517},{"x":0.5925155878067017,"y":0.47838616371154785},{"x":0.5925155878067017,"y":0.5115273594856262},{"x":0.3742203712463379,"y":0.5115273594856262}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.3712993812561035,0.46994525122642516,0.5975155878067017,0.5185273594856262],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5696465969085693,"y":0.5489913821220398},{"x":0.5862785577774048,"y":0.5489913821220398},{"x":0.5862785577774048,"y":0.5662823915481567},{"x":0.5675675868988037,"y":0.5662823915481567}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیر","boundary":[0.5696465969085693,0.5489913821220398,0.5862785577774048,0.5662823915481567]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.5489913821220398},{"x":0.5634095668792725,"y":0.5489913821220398},{"x":0.5634095668792725,"y":0.5662823915481567},{"x":0.5405405163764954,"y":0.5662823915481567}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.5405405163764954,0.5489913821220398,0.5634095668792725,0.5662823915481567]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.5489913821220398},{"x":0.5363825559616089,"y":0.5489913821220398},{"x":0.5343035459518433,"y":0.5662823915481567},{"x":0.4906444847583771,"y":0.5648415088653564}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معاونت","boundary":[0.4906444847583771,0.5489913821220398,0.5343035459518433,0.5662823915481567]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4324324429035187,"y":0.5475504398345947},{"x":0.4864864945411682,"y":0.5489913821220398},{"x":0.4864864945411682,"y":0.5648415088653564},{"x":0.43035343289375305,"y":0.5648415088653564}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهشی","boundary":[0.4324324429035187,0.5475504398345947,0.4864864945411682,0.5648415088653564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37837839126586914,"y":0.5475504398345947},{"x":0.4261954128742218,"y":0.5475504398345947},{"x":0.4261954128742218,"y":0.5648415088653564},{"x":0.37837839126586914,"y":0.5648415088653564}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.37837839126586914,0.5475504398345947,0.4261954128742218,0.5648415088653564]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37837839126586914,"y":0.5475504398345947},{"x":0.5862785577774048,"y":0.5489913821220398},{"x":0.5862785577774048,"y":0.5662823915481567},{"x":0.37837839126586914,"y":0.5648415088653564}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.37337839126586914,0.5405504398345947,0.5912785577774048,0.5732823915481567],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5613305568695068,"y":0.5763688683509827},{"x":0.590436577796936,"y":0.5763688683509827},{"x":0.590436577796936,"y":0.589337170124054},{"x":0.5613305568695068,"y":0.589337170124054}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.5613305568695068,0.5763688683509827,0.590436577796936,0.589337170124054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.5763688683509827},{"x":0.5467775464057922,"y":0.5763688683509827},{"x":0.5467775464057922,"y":0.589337170124054},{"x":0.5405405163764954,"y":0.589337170124054}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5405405163764954,0.5763688683509827,0.5467775464057922,0.589337170124054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37214136123657227,"y":0.5763688683509827},{"x":0.5343035459518433,"y":0.5763688683509827},{"x":0.5343035459518433,"y":0.589337170124054},{"x":0.37214136123657227,"y":0.589337170124054}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۳-۴۶۸-۲۱۷-۹۶۴-۹۷۸","boundary":[0.37214136123657227,0.5763688683509827,0.5343035459518433,0.589337170124054]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37214136123657227,"y":0.5763688683509827},{"x":0.590436577796936,"y":0.5763688683509827},{"x":0.590436577796936,"y":0.589337170124054},{"x":0.37214136123657227,"y":0.589337170124054}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.36714136123657226,0.5693688683509827,0.595436577796936,0.596337170124054],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6237006187438965,"y":0.6123919486999512},{"x":0.6257796287536621,"y":0.6123919486999512},{"x":0.6257796287536621,"y":0.619596540927887},{"x":0.6237006187438965,"y":0.619596540927887}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"و","boundary":[0.6237006187438965,0.6123919486999512,0.6257796287536621,0.619596540927887]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6237006187438965,"y":0.6123919486999512},{"x":0.6257796287536621,"y":0.6123919486999512},{"x":0.6257796287536621,"y":0.619596540927887},{"x":0.6237006187438965,"y":0.619596540927887}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.6187006187438965,0.6053919486999512,0.6307796287536621,0.626596540927887],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6860706806182861,"y":0.6037464141845703},{"x":0.7422037124633789,"y":0.6037464141845703},{"x":0.7422037124633789,"y":0.621037483215332},{"x":0.6860706806182861,"y":0.621037483215332}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"لیتوگرافی","boundary":[0.6860706806182861,0.6037464141845703,0.7422037124633789,0.621037483215332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.6037464141845703},{"x":0.6798336505889893,"y":0.6037464141845703},{"x":0.6798336505889893,"y":0.621037483215332},{"x":0.6735966801643372,"y":0.621037483215332}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6735966801643372,0.6037464141845703,0.6798336505889893,0.621037483215332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6361746191978455,"y":0.6037464141845703},{"x":0.6652806401252747,"y":0.6037464141845703},{"x":0.6652806401252747,"y":0.621037483215332},{"x":0.6361746191978455,"y":0.621037483215332}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.6361746191978455,0.6037464141845703,0.6652806401252747,0.621037483215332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6216216087341309,"y":0.6037464141845703},{"x":0.6257796287536621,"y":0.6037464141845703},{"x":0.6257796287536621,"y":0.621037483215332},{"x":0.6216216087341309,"y":0.621037483215332}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6216216087341309,0.6037464141845703,0.6257796287536621,0.621037483215332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5675675868988037,"y":0.6037464141845703},{"x":0.6112266182899475,"y":0.6037464141845703},{"x":0.6112266182899475,"y":0.621037483215332},{"x":0.5675675868988037,"y":0.621037483215332}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"صحافی","boundary":[0.5675675868988037,0.6037464141845703,0.6112266182899475,0.621037483215332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.6037464141845703},{"x":0.5634095668792725,"y":0.6037464141845703},{"x":0.5634095668792725,"y":0.621037483215332},{"x":0.5571725368499756,"y":0.621037483215332}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5571725368499756,0.6037464141845703,0.5634095668792725,0.621037483215332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517671525478363,"y":0.6037464141845703},{"x":0.5488565564155579,"y":0.6037464141845703},{"x":0.5488565564155579,"y":0.619596540927887},{"x":0.517671525478363,"y":0.619596540927887}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.517671525478363,0.6037464141845703,0.5488565564155579,0.619596540927887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4781704843044281,"y":0.6037464141845703},{"x":0.5072765350341797,"y":0.6037464141845703},{"x":0.5072765350341797,"y":0.619596540927887},{"x":0.4781704843044281,"y":0.619596540927887}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.4781704843044281,0.6037464141845703,0.5072765350341797,0.619596540927887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4636174738407135,"y":0.6037464141845703},{"x":0.469854474067688,"y":0.6037464141845703},{"x":0.469854474067688,"y":0.619596540927887},{"x":0.4636174738407135,"y":0.619596540927887}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4636174738407135,0.6037464141845703,0.469854474067688,0.619596540927887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3991684019565582,"y":0.6037464141845703},{"x":0.4553014636039734,"y":0.6037464141845703},{"x":0.4553014636039734,"y":0.619596540927887},{"x":0.3991684019565582,"y":0.619596540927887}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.3991684019565582,0.6037464141845703,0.4553014636039734,0.619596540927887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34095633029937744,"y":0.6037464141845703},{"x":0.3908523917198181,"y":0.6037464141845703},{"x":0.3908523917198181,"y":0.619596540927887},{"x":0.34095633029937744,"y":0.619596540927887}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.34095633029937744,0.6037464141845703,0.3908523917198181,0.619596540927887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29106029868125916,"y":0.6037464141845703},{"x":0.3305613398551941,"y":0.6037464141845703},{"x":0.3305613398551941,"y":0.619596540927887},{"x":0.29106029868125916,"y":0.619596540927887}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.29106029868125916,0.6037464141845703,0.3305613398551941,0.619596540927887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22245322167873383,"y":0.6037464141845703},{"x":0.28274428844451904,"y":0.6037464141845703},{"x":0.28274428844451904,"y":0.619596540927887},{"x":0.22245322167873383,"y":0.619596540927887}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طباطبائی","boundary":[0.22245322167873383,0.6037464141845703,0.28274428844451904,0.619596540927887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.6311239004135132},{"x":0.7442827224731445,"y":0.6311239004135132},{"x":0.7442827224731445,"y":0.6469740867614746},{"x":0.6943867206573486,"y":0.6484149694442749}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.6943867206573486,0.6311239004135132,0.7442827224731445,0.6469740867614746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6881496906280518,"y":0.6311239004135132},{"x":0.6943867206573486,"y":0.6311239004135132},{"x":0.6943867206573486,"y":0.6484149694442749},{"x":0.6881496906280518,"y":0.6484149694442749}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6881496906280518,0.6311239004135132,0.6943867206573486,0.6484149694442749]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569646596908569,"y":0.6311239004135132},{"x":0.6839916706085205,"y":0.6311239004135132},{"x":0.6839916706085205,"y":0.6484149694442749},{"x":0.6569646596908569,"y":0.6484149694442749}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.6569646596908569,0.6311239004135132,0.6839916706085205,0.6484149694442749]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6237006187438965,"y":0.6311239004135132},{"x":0.6507276296615601,"y":0.6311239004135132},{"x":0.6507276296615601,"y":0.6484149694442749},{"x":0.6237006187438965,"y":0.6484149694442749}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فریبا","boundary":[0.6237006187438965,0.6311239004135132,0.6507276296615601,0.6484149694442749]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5592515468597412,"y":0.6325648427009583},{"x":0.6195425987243652,"y":0.6311239004135132},{"x":0.6195425987243652,"y":0.6484149694442749},{"x":0.5592515468597412,"y":0.6484149694442749}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محمودی","boundary":[0.5592515468597412,0.6325648427009583,0.6195425987243652,0.6484149694442749]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22245322167873383,"y":0.6037464141845703},{"x":0.7442827224731445,"y":0.6037464141845703},{"x":0.7442827224731445,"y":0.6484149694442749},{"x":0.22245322167873383,"y":0.6484149694442749}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.21745322167873382,0.5967464141845703,0.7492827224731445,0.6554149694442749],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.382536381483078,"y":0.6311239004135132},{"x":0.45114344358444214,"y":0.6311239004135132},{"x":0.45114344358444214,"y":0.6484149694442749},{"x":0.382536381483078,"y":0.6484149694442749}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سرویراستار","boundary":[0.382536381483078,0.6311239004135132,0.45114344358444214,0.6484149694442749]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37837839126586914,"y":0.6311239004135132},{"x":0.38461539149284363,"y":0.6311239004135132},{"x":0.38461539149284363,"y":0.6484149694442749},{"x":0.37837839126586914,"y":0.6484149694442749}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.37837839126586914,0.6311239004135132,0.38461539149284363,0.6484149694442749]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3451143503189087,"y":0.6311239004135132},{"x":0.37214136123657227,"y":0.6311239004135132},{"x":0.37214136123657227,"y":0.6484149694442749},{"x":0.3451143503189087,"y":0.6484149694442749}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.3451143503189087,0.6311239004135132,0.37214136123657227,0.6484149694442749]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3076923191547394,"y":0.6311239004135132},{"x":0.34095633029937744,"y":0.6311239004135132},{"x":0.34095633029937744,"y":0.6484149694442749},{"x":0.3076923191547394,"y":0.6484149694442749}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نازیلا","boundary":[0.3076923191547394,0.6311239004135132,0.34095633029937744,0.6484149694442749]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25987526774406433,"y":0.6311239004135132},{"x":0.3014552891254425,"y":0.6311239004135132},{"x":0.3014552891254425,"y":0.6484149694442749},{"x":0.25987526774406433,"y":0.6484149694442749}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"فرمانی","boundary":[0.25987526774406433,0.6311239004135132,0.3014552891254425,0.6484149694442749]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2203742265701294,"y":0.6311239004135132},{"x":0.25363826751708984,"y":0.6311239004135132},{"x":0.25363826751708984,"y":0.6484149694442749},{"x":0.2203742265701294,"y":0.6484149694442749}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انوشه","boundary":[0.2203742265701294,0.6311239004135132,0.25363826751708984,0.6484149694442749]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.6585014462471008},{"x":0.7422037124633789,"y":0.6570605039596558},{"x":0.7422037124633789,"y":0.6757925152778625},{"x":0.7027027010917664,"y":0.6757925152778625}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.7006236910820007,0.6585014462471008,0.7422037124633789,0.6757925152778625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6860706806182861,"y":0.6585014462471008},{"x":0.6985446810722351,"y":0.6585014462471008},{"x":0.7006236910820007,"y":0.6757925152778625},{"x":0.6881496906280518,"y":0.6757925152778625}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.6860706806182861,0.6585014462471008,0.7006236910820007,0.6757925152778625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6839916706085205,"y":0.6585014462471008},{"x":0.6881496906280518,"y":0.6585014462471008},{"x":0.6902287006378174,"y":0.6772334575653076},{"x":0.6839916706085205,"y":0.6772334575653076}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6839916706085205,0.6585014462471008,0.6902287006378174,0.6772334575653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.6585014462471008},{"x":0.6798336505889893,"y":0.6585014462471008},{"x":0.6798336505889893,"y":0.6772334575653076},{"x":0.644490659236908,"y":0.6772334575653076}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"فریده","boundary":[0.644490659236908,0.6585014462471008,0.6798336505889893,0.6772334575653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.6599423885345459},{"x":0.6403326392173767,"y":0.6585014462471008},{"x":0.6403326392173767,"y":0.6772334575653076},{"x":0.6049895882606506,"y":0.6772334575653076}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دیوباد","boundary":[0.6049895882606506,0.6599423885345459,0.6403326392173767,0.6772334575653076]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2203742265701294,"y":0.6311239004135132},{"x":0.7422037124633789,"y":0.6311239004135132},{"x":0.7422037124633789,"y":0.6772334575653076},{"x":0.2203742265701294,"y":0.6772334575653076}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.2153742265701294,0.6241239004135132,0.7472037124633789,0.6842334575653076],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38669440150260925,"y":0.6599423885345459},{"x":0.4178794324398041,"y":0.6599423885345459},{"x":0.4178794324398041,"y":0.6772334575653076},{"x":0.38669440150260925,"y":0.6772334575653076}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طراح","boundary":[0.38669440150260925,0.6599423885345459,0.4178794324398041,0.6772334575653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3596673607826233,"y":0.6599423885345459},{"x":0.3804573714733124,"y":0.6599423885345459},{"x":0.3804573714733124,"y":0.6772334575653076},{"x":0.3596673607826233,"y":0.6772334575653076}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.3596673607826233,0.6599423885345459,0.3804573714733124,0.6772334575653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3534303605556488,"y":0.6599423885345459},{"x":0.3596673607826233,"y":0.6599423885345459},{"x":0.3596673607826233,"y":0.6772334575653076},{"x":0.3534303605556488,"y":0.6772334575653076}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3534303605556488,0.6599423885345459,0.3596673607826233,0.6772334575653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32016631960868835,"y":0.6599423885345459},{"x":0.34927234053611755,"y":0.6599423885345459},{"x":0.34927234053611755,"y":0.6772334575653076},{"x":0.32016631960868835,"y":0.6772334575653076}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فرناز","boundary":[0.32016631960868835,0.6599423885345459,0.34927234053611755,0.6772334575653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2869022786617279,"y":0.6599423885345459},{"x":0.31392931938171387,"y":0.6599423885345459},{"x":0.31392931938171387,"y":0.6772334575653076},{"x":0.2869022786617279,"y":0.6772334575653076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیخ","boundary":[0.2869022786617279,0.6599423885345459,0.31392931938171387,0.6772334575653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2203742265701294,"y":0.6599423885345459},{"x":0.28274428844451904,"y":0.6599423885345459},{"x":0.28274428844451904,"y":0.6772334575653076},{"x":0.2203742265701294,"y":0.6772334575653076}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"الاسلامی","boundary":[0.2203742265701294,0.6599423885345459,0.28274428844451904,0.6772334575653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.6887608170509338},{"x":0.7442827224731445,"y":0.6887608170509338},{"x":0.7442827224731445,"y":0.7046109437942505},{"x":0.692307710647583,"y":0.7046109437942505}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.692307710647583,0.6887608170509338,0.7442827224731445,0.7046109437942505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819126605987549,"y":0.6887608170509338},{"x":0.6881496906280518,"y":0.6887608170509338},{"x":0.6881496906280518,"y":0.7046109437942505},{"x":0.6819126605987549,"y":0.7046109437942505}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6819126605987549,0.6887608170509338,0.6881496906280518,0.7046109437942505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6507276296615601,"y":0.6873198747634888},{"x":0.6777547001838684,"y":0.6873198747634888},{"x":0.6756756901741028,"y":0.7046109437942505},{"x":0.6507276296615601,"y":0.7031700015068054}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲۰۰","boundary":[0.6507276296615601,0.6873198747634888,0.6756756901741028,0.7046109437942505]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2203742265701294,"y":0.6585014462471008},{"x":0.7463617324829102,"y":0.6613832712173462},{"x":0.7442827224731445,"y":0.7060518860816956},{"x":0.2203742265701294,"y":0.7017291188240051}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2153742265701294,0.6515014462471008,0.7492827224731445,0.7130518860816956],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32640331983566284,"y":0.6873198747634888},{"x":0.3534303605556488,"y":0.6873198747634888},{"x":0.3534303605556488,"y":0.7046109437942505},{"x":0.32640331983566284,"y":0.7046109437942505}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.32640331983566284,0.6873198747634888,0.3534303605556488,0.7046109437942505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3014552891254425,"y":0.6873198747634888},{"x":0.322245329618454,"y":0.6873198747634888},{"x":0.322245329618454,"y":0.7046109437942505},{"x":0.30353429913520813,"y":0.7046109437942505}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فنی","boundary":[0.3014552891254425,0.6873198747634888,0.322245329618454,0.7046109437942505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2931392788887024,"y":0.6873198747634888},{"x":0.29937630891799927,"y":0.6873198747634888},{"x":0.29937630891799927,"y":0.7046109437942505},{"x":0.295218288898468,"y":0.7046109437942505}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.2931392788887024,0.6873198747634888,0.29937630891799927,0.7046109437942505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2640332579612732,"y":0.6887608170509338},{"x":0.28898128867149353,"y":0.6873198747634888},{"x":0.28898128867149353,"y":0.7046109437942505},{"x":0.2661122679710388,"y":0.7060518860816956}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رضا","boundary":[0.2640332579612732,0.6887608170509338,0.28898128867149353,0.7046109437942505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2203742265701294,"y":0.6887608170509338},{"x":0.25987526774406433,"y":0.6873198747634888},{"x":0.25987526774406433,"y":0.7060518860816956},{"x":0.2203742265701294,"y":0.7060518860816956}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دنیوی","boundary":[0.2203742265701294,0.6887608170509338,0.25987526774406433,0.7060518860816956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.7146974205970764},{"x":0.7380457520484924,"y":0.7146974205970764},{"x":0.7380457520484924,"y":0.7319884896278381},{"x":0.7068607211112976,"y":0.7319884896278381}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.7068607211112976,0.7146974205970764,0.7380457520484924,0.7319884896278381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.7146974205970764},{"x":0.6985446810722351,"y":0.7146974205970764},{"x":0.6985446810722351,"y":0.7319884896278381},{"x":0.6694386601448059,"y":0.7319884896278381}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.6694386601448059,0.7146974205970764,0.6985446810722351,0.7319884896278381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569646596908569,"y":0.7146974205970764},{"x":0.6632016897201538,"y":0.7146974205970764},{"x":0.6632016897201538,"y":0.7319884896278381},{"x":0.6569646596908569,"y":0.7319884896278381}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6569646596908569,0.7146974205970764,0.6632016897201538,0.7319884896278381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.7146974205970764},{"x":0.6486486196517944,"y":0.7146974205970764},{"x":0.6486486196517944,"y":0.7319884896278381},{"x":0.5945945978164673,"y":0.7319884896278381}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5945945978164673,0.7146974205970764,0.6486486196517944,0.7319884896278381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5363825559616089,"y":0.7146974205970764},{"x":0.5862785577774048,"y":0.7146974205970764},{"x":0.5862785577774048,"y":0.7319884896278381},{"x":0.5363825559616089,"y":0.7319884896278381}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5363825559616089,0.7146974205970764,0.5862785577774048,0.7319884896278381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.7146974205970764},{"x":0.5280665159225464,"y":0.7146974205970764},{"x":0.5280665159225464,"y":0.7319884896278381},{"x":0.4906444847583771,"y":0.7319884896278381}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.4906444847583771,0.7146974205970764,0.5280665159225464,0.7319884896278381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43035343289375305,"y":0.7146974205970764},{"x":0.48232847452163696,"y":0.7146974205970764},{"x":0.48232847452163696,"y":0.7319884896278381},{"x":0.43035343289375305,"y":0.7319884896278381}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"طباطبائی","boundary":[0.43035343289375305,0.7146974205970764,0.48232847452163696,0.7319884896278381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4178794324398041,"y":0.7146974205970764},{"x":0.42203742265701294,"y":0.7146974205970764},{"x":0.42203742265701294,"y":0.7319884896278381},{"x":0.4178794324398041,"y":0.7319884896278381}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.4178794324398041,0.7146974205970764,0.42203742265701294,0.7319884896278381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3762993812561035,"y":0.7146974205970764},{"x":0.40956342220306396,"y":0.7146974205970764},{"x":0.40956342220306396,"y":0.7319884896278381},{"x":0.3762993812561035,"y":0.7319884896278381}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.3762993812561035,0.7146974205970764,0.40956342220306396,0.7319884896278381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3679833710193634,"y":0.7146974205970764},{"x":0.3742203712463379,"y":0.7146974205970764},{"x":0.3742203712463379,"y":0.7319884896278381},{"x":0.3679833710193634,"y":0.7319884896278381}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3679833710193634,0.7146974205970764,0.3742203712463379,0.7319884896278381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3160083293914795,"y":0.7146974205970764},{"x":0.3596673607826233,"y":0.7146974205970764},{"x":0.3596673607826233,"y":0.7319884896278381},{"x":0.3160083293914795,"y":0.7319884896278381}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بزرگراه","boundary":[0.3160083293914795,0.7146974205970764,0.3596673607826233,0.7319884896278381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27442827820777893,"y":0.7146974205970764},{"x":0.3076923191547394,"y":0.7146974205970764},{"x":0.3076923191547394,"y":0.7319884896278381},{"x":0.27442827820777893,"y":0.7319884896278381}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.27442827820777893,0.7146974205970764,0.3076923191547394,0.7319884896278381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.234927237033844,"y":0.7146974205970764},{"x":0.2661122679710388,"y":0.7146974205970764},{"x":0.2661122679710388,"y":0.7319884896278381},{"x":0.234927237033844,"y":0.7319884896278381}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"همت","boundary":[0.234927237033844,0.7146974205970764,0.2661122679710388,0.7319884896278381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22661122679710388,"y":0.7146974205970764},{"x":0.23076923191547394,"y":0.7146974205970764},{"x":0.23076923191547394,"y":0.7319884896278381},{"x":0.22661122679710388,"y":0.7319884896278381}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.22661122679710388,0.7146974205970764,0.23076923191547394,0.7319884896278381]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2203742265701294,"y":0.6887608170509338},{"x":0.7380457520484924,"y":0.6829971075057983},{"x":0.7380457520484924,"y":0.7319884896278381},{"x":0.2203742265701294,"y":0.7377521395683289}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2153742265701294,0.6817608170509338,0.7430457520484924,0.7389884896278381],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343035459518433,"y":0.7348703145980835},{"x":0.5758835673332214,"y":0.7334293723106384},{"x":0.5779625773429871,"y":0.7507204413414001},{"x":0.5343035459518433,"y":0.7507204413414001}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دهکده","boundary":[0.5343035459518433,0.7348703145980835,0.5779625773429871,0.7507204413414001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.7348703145980835},{"x":0.5280665159225464,"y":0.7348703145980835},{"x":0.5280665159225464,"y":0.7507204413414001},{"x":0.4906444847583771,"y":0.7521613836288452}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"المپیک","boundary":[0.4906444847583771,0.7348703145980835,0.5280665159225464,0.7507204413414001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4760914742946625,"y":0.7363112568855286},{"x":0.48232847452163696,"y":0.7363112568855286},{"x":0.48232847452163696,"y":0.7521613836288452},{"x":0.4760914742946625,"y":0.7521613836288452}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4760914742946625,0.7363112568855286,0.48232847452163696,0.7521613836288452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4324324429035187,"y":0.7363112568855286},{"x":0.469854474067688,"y":0.7363112568855286},{"x":0.469854474067688,"y":0.7521613836288452},{"x":0.4345114231109619,"y":0.7536023259162903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میدان","boundary":[0.4324324429035187,0.7363112568855286,0.469854474067688,0.7521613836288452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38669440150260925,"y":0.7377521395683289},{"x":0.4261954128742218,"y":0.7363112568855286},{"x":0.4261954128742218,"y":0.7536023259162903},{"x":0.38669440150260925,"y":0.7536023259162903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ورزش","boundary":[0.38669440150260925,0.7377521395683289,0.4261954128742218,0.7536023259162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717255711555481,"y":0.7651296854019165},{"x":0.7442827224731445,"y":0.7651296854019165},{"x":0.7442827224731445,"y":0.7824207544326782},{"x":0.717255711555481,"y":0.7809798121452332}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.717255711555481,0.7651296854019165,0.7442827224731445,0.7824207544326782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.7636887431144714},{"x":0.7089397311210632,"y":0.7636887431144714},{"x":0.7089397311210632,"y":0.7809798121452332},{"x":0.6777547001838684,"y":0.7809798121452332}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.6777547001838684,0.7636887431144714,0.7089397311210632,0.7809798121452332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.7636887431144714},{"x":0.6694386601448059,"y":0.7636887431144714},{"x":0.6694386601448059,"y":0.7809798121452332},{"x":0.6153846383094788,"y":0.7809798121452332}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.6174635887145996,0.7636887431144714,0.6694386601448059,0.7809798121452332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091476082801819,"y":0.7636887431144714},{"x":0.6153846383094788,"y":0.7636887431144714},{"x":0.6153846383094788,"y":0.7795389294624329},{"x":0.6070685982704163,"y":0.7795389294624329}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6091476082801819,0.7636887431144714,0.6153846383094788,0.7795389294624329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.7622478604316711},{"x":0.6008316278457642,"y":0.7622478604316711},{"x":0.5987526178359985,"y":0.7795389294624329},{"x":0.5218295454978943,"y":0.7795389294624329}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴۴۷۳۷۵۶۰","boundary":[0.5239084959030151,0.7622478604316711,0.5987526178359985,0.7795389294624329]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38669440150260925,"y":0.7334293723106384},{"x":0.7442827224731445,"y":0.7319884896278381},{"x":0.7442827224731445,"y":0.7824207544326782},{"x":0.38669440150260925,"y":0.7824207544326782}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.38169440150260925,0.7264293723106384,0.7492827224731445,0.7894207544326782],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3762993812561035,"y":0.7665706276893616},{"x":0.4178794324398041,"y":0.7680115103721619},{"x":0.4178794324398041,"y":0.7838616967201233},{"x":0.3762993812561035,"y":0.7824207544326782}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صندوق","boundary":[0.3762993812561035,0.7665706276893616,0.4178794324398041,0.7838616967201233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33264032006263733,"y":0.7651296854019165},{"x":0.36382535099983215,"y":0.7665706276893616},{"x":0.36382535099983215,"y":0.7824207544326782},{"x":0.33264032006263733,"y":0.7809798121452332}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پستی","boundary":[0.33264032006263733,0.7651296854019165,0.36382535099983215,0.7824207544326782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.322245329618454,"y":0.7651296854019165},{"x":0.32848232984542847,"y":0.7651296854019165},{"x":0.32640331983566284,"y":0.7809798121452332},{"x":0.32016631960868835,"y":0.7809798121452332}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.322245329618454,0.7651296854019165,0.32640331983566284,0.7809798121452332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22245322167873383,"y":0.7622478604316711},{"x":0.31392931938171387,"y":0.7651296854019165},{"x":0.31392931938171387,"y":0.7809798121452332},{"x":0.22245322167873383,"y":0.7780979871749878}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۵۸۱۵/۳۴۸۷","boundary":[0.22245322167873383,0.7622478604316711,0.31392931938171387,0.7809798121452332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.7925072312355042},{"x":0.7401247620582581,"y":0.7925072312355042},{"x":0.7401247620582581,"y":0.8097983002662659},{"x":0.7193347215652466,"y":0.8083573579788208}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7193347215652466,0.7925072312355042,0.7401247620582581,0.8097983002662659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.7910662889480591},{"x":0.7110186815261841,"y":0.7925072312355042},{"x":0.7110186815261841,"y":0.8083573579788208},{"x":0.6943867206573486,"y":0.8083573579788208}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.6943867206573486,0.7910662889480591,0.7110186815261841,0.8083573579788208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.7910662889480591},{"x":0.6819126605987549,"y":0.7910662889480591},{"x":0.6798336505889893,"y":0.8083573579788208},{"x":0.644490659236908,"y":0.8069164156913757}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۴۰۰","boundary":[0.644490659236908,0.7910662889480591,0.6798336505889893,0.8083573579788208]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22245322167873383,"y":0.7622478604316711},{"x":0.7422037124633789,"y":0.7752161622047424},{"x":0.7401247620582581,"y":0.8097983002662659},{"x":0.2203742265701294,"y":0.7968299984931946}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.21745322167873382,0.7552478604316711,0.7451247620582581,0.8167983002662659],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32016631960868835,"y":0.7910662889480591},{"x":0.3534303605556488,"y":0.7910662889480591},{"x":0.3534303605556488,"y":0.8069164156913757},{"x":0.32016631960868835,"y":0.8083573579788208}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.32016631960868835,0.7910662889480591,0.3534303605556488,0.8069164156913757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31392931938171387,"y":0.7925072312355042},{"x":0.31808730959892273,"y":0.7925072312355042},{"x":0.31808730959892273,"y":0.8083573579788208},{"x":0.31392931938171387,"y":0.8083573579788208}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.31392931938171387,0.7925072312355042,0.31808730959892273,0.8083573579788208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2640332579612732,"y":0.7925072312355042},{"x":0.3076923191547394,"y":0.7910662889480591},{"x":0.3076923191547394,"y":0.8083573579788208},{"x":0.2640332579612732,"y":0.8083573579788208}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۶۰۰۰۰","boundary":[0.2640332579612732,0.7925072312355042,0.3076923191547394,0.8083573579788208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22453223168849945,"y":0.7925072312355042},{"x":0.2577962577342987,"y":0.7925072312355042},{"x":0.2577962577342987,"y":0.8083573579788208},{"x":0.22453223168849945,"y":0.8083573579788208}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تومان","boundary":[0.22453223168849945,0.7925072312355042,0.2577962577342987,0.8083573579788208]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22453223168849945,"y":0.7925072312355042},{"x":0.3534303605556488,"y":0.7910662889480591},{"x":0.3534303605556488,"y":0.8083573579788208},{"x":0.22453223168849945,"y":0.8083573579788208}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.21953223168849945,0.7855072312355041,0.3584303605556488,0.8153573579788208],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4719334840774536,"y":0.8544668555259705},{"x":0.4948025047779083,"y":0.8544668555259705},{"x":0.4948025047779083,"y":0.8631123900413513},{"x":0.4719334840774536,"y":0.8631123900413513}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۹۱۶","boundary":[0.4719334840774536,0.8544668555259705,0.4948025047779083,0.8631123900413513]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4719334840774536,"y":0.8544668555259705},{"x":0.4948025047779083,"y":0.8544668555259705},{"x":0.4948025047779083,"y":0.8631123900413513},{"x":0.4719334840774536,"y":0.8631123900413513}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.4669334840774536,0.8474668555259705,0.49980250477790833,0.8701123900413513],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/9b15a2742cc48b5b/pages/qrgGuEaCgkMltBra-sec.webp","jpeg":"/storage/books/9b15a2742cc48b5b/pages/LrrrdlJKKMMYwjvB.jpg","blurred":"/storage/books/9b15a2742cc48b5b/pages/USNakCEeyIJLxtKv.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00034750371119555306,0.0004374072690474449,0.9986724807354582,0.9990734451944076]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7848739624023438,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گفتار","boundary":[0.7462185025215149,0.37410926818847656,0.7848739624023438,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.7092437148094177,0.3752969205379486,0.7411764860153198,0.3919239938259125]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7848739624023438,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7042437148094177,0.3682969205379486,0.7898739624023438,0.39773634147644044],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7831932902336121,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7831932902336121,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ماهیت","boundary":[0.7378151416778564,0.4097387194633484,0.7831932902336121,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4251781404018402},{"x":0.6756302714347839,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهشی","boundary":[0.6739495992660522,0.41092637181282043,0.7327731251716614,0.4251781404018402]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7831932902336121,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7831932902336121,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6756302714347839,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6689495992660522,0.40392637181282043,0.7881932902336121,0.43099048805236817],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6168067455291748,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6151260733604431,0.40617576241493225,0.6689075827598572,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6084033846855164,"y":0.40617576241493225},{"x":0.610084056854248,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5899159908294678,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5882353186607361,0.40617576241493225,0.610084056854248,0.42399048805236816]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6672269105911255,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4228028357028961},{"x":0.5899159908294678,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5832353186607361,0.39917576241493224,0.6739075827598572,0.4298028357028961],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.4097387194633484},{"x":0.610084056854248,"y":0.4097387194633484},{"x":0.610084056854248,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5949580073356628,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5949580073356628,0.4097387194633484,0.610084056854248,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5899159908294678,"y":0.42636579275131226},{"x":0.561344563961029,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.561344563961029,0.4097387194633484,0.5899159908294678,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5529412031173706,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5126050710678101,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.5126050710678101,0.4097387194633484,0.5529412031173706,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5058823823928833,"y":0.42636579275131226},{"x":0.4739495813846588,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.4739495813846588,0.4097387194633484,0.5058823823928833,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.4097387194633484},{"x":0.46722689270973206,"y":0.4097387194633484},{"x":0.46722689270973206,"y":0.42636579275131226},{"x":0.4571428596973419,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4571428596973419,0.4097387194633484,0.46722689270973206,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.4097387194633484},{"x":0.45210084319114685,"y":0.4097387194633484},{"x":0.45210084319114685,"y":0.42636579275131226},{"x":0.42016807198524475,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.42016807198524475,0.4097387194633484,0.45210084319114685,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.4097387194633484},{"x":0.42184874415397644,"y":0.4097387194633484},{"x":0.42184874415397644,"y":0.42636579275131226},{"x":0.3949579894542694,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.3949579894542694,0.4097387194633484,0.42184874415397644,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.4097387194633484},{"x":0.3831932842731476,"y":0.4097387194633484},{"x":0.3831932842731476,"y":0.42636579275131226},{"x":0.35630252957344055,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قبل","boundary":[0.35630252957344055,0.4097387194633484,0.3831932842731476,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.4097387194633484},{"x":0.3495798408985138,"y":0.4097387194633484},{"x":0.3495798408985138,"y":0.42636579275131226},{"x":0.2974790036678314,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رسمیت","boundary":[0.2974790036678314,0.4097387194633484,0.3495798408985138,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.4097387194633484},{"x":0.29411765933036804,"y":0.4097387194633484},{"x":0.29411765933036804,"y":0.42636579275131226},{"x":0.2689075767993927,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.2689075767993927,0.4097387194633484,0.29411765933036804,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.4097387194633484},{"x":0.2655462324619293,"y":0.4097387194633484},{"x":0.2655462324619293,"y":0.42636579275131226},{"x":0.2386554628610611,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یابد","boundary":[0.2386554628610611,0.4097387194633484,0.2655462324619293,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.4097387194633484},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4097387194633484},{"x":0.2369747906923294,"y":0.42636579275131226},{"x":0.23193277418613434,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.23193277418613434,0.4097387194633484,0.2369747906923294,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4097387194633484},{"x":0.22521008551120758,"y":0.4097387194633484},{"x":0.22521008551120758,"y":0.42636579275131226},{"x":0.21512605249881744,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.21512605249881744,0.4097387194633484,0.22521008551120758,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7848739624023438,"y":0.450118750333786},{"x":0.7596638798713684,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بعد","boundary":[0.7596638798713684,0.4299287497997284,0.7848739624023438,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7529411911964417,"y":0.450118750333786},{"x":0.707563042640686,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تاریخی","boundary":[0.707563042640686,0.4299287497997284,0.7529411911964417,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6991596817970276,"y":0.450118750333786},{"x":0.6957983374595642,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6957983374595642,0.4299287497997284,0.6991596817970276,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6873949766159058,"y":0.450118750333786},{"x":0.6554622054100037,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.6554622054100037,0.4299287497997284,0.6873949766159058,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6487395167350769,"y":0.450118750333786},{"x":0.6386554837226868,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6386554837226868,0.4299287497997284,0.6487395167350769,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.4299287497997284},{"x":0.63193279504776,"y":0.4299287497997284},{"x":0.63193279504776,"y":0.450118750333786},{"x":0.583193302154541,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تأسیس","boundary":[0.583193302154541,0.4299287497997284,0.63193279504776,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5764706134796143,"y":0.450118750333786},{"x":0.5478991866111755,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نهاد","boundary":[0.5478991866111755,0.4299287497997284,0.5764706134796143,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5411764979362488,"y":0.450118750333786},{"x":0.48739495873451233,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.48739495873451233,0.4299287497997284,0.5411764979362488,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.4299287497997284},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4299287497997284},{"x":0.48571428656578064,"y":0.450118750333786},{"x":0.48235294222831726,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.48235294222831726,0.4299287497997284,0.48571428656578064,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.4299287497997284},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4299287497997284},{"x":0.4756302535533905,"y":0.450118750333786},{"x":0.43361344933509827,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جامعه","boundary":[0.43361344933509827,0.4299287497997284,0.4756302535533905,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.4299287497997284},{"x":0.4268907606601715,"y":0.4299287497997284},{"x":0.4268907606601715,"y":0.450118750333786},{"x":0.4151260554790497,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4151260554790497,0.4299287497997284,0.4268907606601715,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.4299287497997284},{"x":0.40672269463539124,"y":0.4299287497997284},{"x":0.40672269463539124,"y":0.450118750333786},{"x":0.3663865625858307,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پدیده","boundary":[0.3663865625858307,0.4299287497997284,0.40672269463539124,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.4299287497997284},{"x":0.35966387391090393,"y":0.4299287497997284},{"x":0.35966387391090393,"y":0.450118750333786},{"x":0.30588236451148987,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.30588236451148987,0.4299287497997284,0.35966387391090393,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.4299287497997284},{"x":0.2991596758365631,"y":0.4299287497997284},{"x":0.2991596758365631,"y":0.450118750333786},{"x":0.2537815272808075,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رسمی","boundary":[0.2537815272808075,0.4299287497997284,0.2991596758365631,0.450118750333786]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.43111640214920044},{"x":0.24705882370471954,"y":0.43111640214920044},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4429928660392761},{"x":0.21512605249881744,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"آشنا","boundary":[0.21512605249881744,0.43111640214920044,0.24705882370471954,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7848739624023438,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7529411911964417,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بوده","boundary":[0.7529411911964417,0.4548693597316742,0.7848739624023438,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7529411911964417,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7495798468589783,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7495798468589783,0.4548693597316742,0.7529411911964417,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7428571581840515,"y":0.47387173771858215},{"x":0.729411780834198,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.729411780834198,0.4548693597316742,0.7428571581840515,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7243697643280029,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6974790096282959,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.6974790096282959,0.4548693597316742,0.7243697643280029,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.4548693597316742},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4548693597316742},{"x":0.6907563209533691,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6689075827598572,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6689075827598572,0.4548693597316742,0.6907563209533691,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.4548693597316742},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4548693597316742},{"x":0.6638655662536621,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6386554837226868,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6386554837226868,0.4548693597316742,0.6638655662536621,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.4548693597316742},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4548693597316742},{"x":0.6336134672164917,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5798319578170776,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.5798319578170776,0.4548693597316742,0.6336134672164917,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.4548693597316742},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4548693597316742},{"x":0.5731092691421509,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5378151535987854,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مبتنی","boundary":[0.5378151535987854,0.4548693597316742,0.5731092691421509,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.4548693597316742},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4548693597316742},{"x":0.5310924649238586,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5142857432365417,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5142857432365417,0.4548693597316742,0.5310924649238586,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.4548693597316742},{"x":0.5092437267303467,"y":0.4548693597316742},{"x":0.5092437267303467,"y":0.47387173771858215},{"x":0.440336138010025,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محفوظات","boundary":[0.440336138010025,0.4548693597316742,0.5092437267303467,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.4548693597316742},{"x":0.43361344933509827,"y":0.4548693597316742},{"x":0.43361344933509827,"y":0.47387173771858215},{"x":0.40504202246665955,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بوده","boundary":[0.40504202246665955,0.4548693597316742,0.43361344933509827,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.4548693597316742},{"x":0.3983193337917328,"y":0.4548693597316742},{"x":0.3983193337917328,"y":0.47387173771858215},{"x":0.3630252182483673,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3630252182483673,0.4548693597316742,0.3983193337917328,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.4548693597316742},{"x":0.3630252182483673,"y":0.4548693597316742},{"x":0.3630252182483673,"y":0.47387173771858215},{"x":0.35966387391090393,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.35966387391090393,0.4548693597316742,0.3630252182483673,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.4548693597316742},{"x":0.3529411852359772,"y":0.4548693597316742},{"x":0.3529411852359772,"y":0.47387173771858215},{"x":0.3344537913799286,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اما","boundary":[0.3344537913799286,0.4548693597316742,0.3529411852359772,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.4548693597316742},{"x":0.32773110270500183,"y":0.4548693597316742},{"x":0.32773110270500183,"y":0.47387173771858215},{"x":0.289075642824173,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحول","boundary":[0.289075642824173,0.4548693597316742,0.32773110270500183,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.4548693597316742},{"x":0.2823529541492462,"y":0.4548693597316742},{"x":0.2823529541492462,"y":0.47387173771858215},{"x":0.24369747936725616,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهمی","boundary":[0.24369747936725616,0.4548693597316742,0.2823529541492462,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4548693597316742},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4548693597316742},{"x":0.2369747906923294,"y":0.47387173771858215},{"x":0.21512605249881744,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.21512605249881744,0.4548693597316742,0.2369747906923294,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7831932902336121,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ظهور","boundary":[0.7428571581840515,0.47624704241752625,0.7831932902336121,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7361344695091248,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4952494204044342},{"x":0.680672287940979,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.680672287940979,0.47624704241752625,0.7361344695091248,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6739495992660522,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6605042219161987,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6605042219161987,0.4774346649646759,0.6739495992660522,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.4774346649646759},{"x":0.653781533241272,"y":0.4774346649646759},{"x":0.653781533241272,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6067227125167847,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ماهیت","boundary":[0.6067227125167847,0.4774346649646759,0.653781533241272,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6000000238418579,"y":0.49643704295158386},{"x":0.5932773351669312,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5932773351669312,0.4774346649646759,0.6000000238418579,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5865546464920044,"y":0.49643704295158386},{"x":0.5529412031173706,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنیان","boundary":[0.5529412031173706,0.4774346649646759,0.5865546464920044,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5462185144424438,"y":0.49643704295158386},{"x":0.489075630903244,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.489075630903244,0.4774346649646759,0.5462185144424438,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.4774346649646759},{"x":0.48235294222831726,"y":0.4774346649646759},{"x":0.48235294222831726,"y":0.49643704295158386},{"x":0.4420168101787567,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایجاد","boundary":[0.4420168101787567,0.4774346649646759,0.48235294222831726,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.4774346649646759},{"x":0.43697479367256165,"y":0.4774346649646759},{"x":0.43697479367256165,"y":0.49643704295158386},{"x":0.40168067812919617,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کرد","boundary":[0.40168067812919617,0.4774346649646759,0.43697479367256165,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.4774346649646759},{"x":0.40168067812919617,"y":0.4774346649646759},{"x":0.40168067812919617,"y":0.49643704295158386},{"x":0.3966386616230011,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3966386616230011,0.4774346649646759,0.40168067812919617,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.4774346649646759},{"x":0.38991597294807434,"y":0.4774346649646759},{"x":0.38991597294807434,"y":0.49643704295158386},{"x":0.3478991687297821,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ظهور","boundary":[0.3478991687297821,0.4774346649646759,0.38991597294807434,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.4774346649646759},{"x":0.34285715222358704,"y":0.4774346649646759},{"x":0.34285715222358704,"y":0.49643704295158386},{"x":0.2857142984867096,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.2857142984867096,0.4774346649646759,0.34285715222358704,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.4774346649646759},{"x":0.27899160981178284,"y":0.4774346649646759},{"x":0.27899160981178284,"y":0.49643704295158386},{"x":0.24033613502979279,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبتنی","boundary":[0.24033613502979279,0.4774346649646759,0.27899160981178284,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4774346649646759},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4774346649646759},{"x":0.23361344635486603,"y":0.49643704295158386},{"x":0.21344538033008575,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.21344538033008575,0.4774346649646759,0.23361344635486603,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.5},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5},{"x":0.7848739624023438,"y":0.521377682685852},{"x":0.729411780834198,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.729411780834198,0.5,0.7848739624023438,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.5},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5},{"x":0.7226890921592712,"y":0.521377682685852},{"x":0.6991596817970276,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.6991596817970276,0.5,0.7226890921592712,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5},{"x":0.6957983374595642,"y":0.521377682685852},{"x":0.6924369931221008,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6924369931221008,0.5,0.6957983374595642,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5},{"x":0.6857143044471741,"y":0.521377682685852},{"x":0.6689075827598572,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6689075827598572,0.5,0.6857143044471741,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.5},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5},{"x":0.6621848940849304,"y":0.521377682685852},{"x":0.6151260733604431,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عبارت","boundary":[0.6151260733604431,0.5,0.6621848940849304,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.5},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5},{"x":0.6084033846855164,"y":0.521377682685852},{"x":0.5731092691421509,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دقیق","boundary":[0.5731092691421509,0.5,0.6084033846855164,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.5},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5},{"x":0.5697479248046875,"y":0.521377682685852},{"x":0.5512605309486389,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تر","boundary":[0.5512605309486389,0.5,0.5697479248046875,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.5},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5},{"x":0.5445378422737122,"y":0.521377682685852},{"x":0.507563054561615,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنچه","boundary":[0.507563054561615,0.5,0.5445378422737122,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.5},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5},{"x":0.5025210380554199,"y":0.521377682685852},{"x":0.48739495873451233,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.48739495873451233,0.5,0.5025210380554199,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.5},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5},{"x":0.48235294222831726,"y":0.521377682685852},{"x":0.4268907606601715,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4268907606601715,0.5,0.48235294222831726,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.5},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5},{"x":0.42016807198524475,"y":0.521377682685852},{"x":0.39159664511680603,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"باید","boundary":[0.39159664511680603,0.5,0.42016807198524475,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.5},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5},{"x":0.3848739564418793,"y":0.521377682685852},{"x":0.3294117748737335,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.3294117748737335,0.5,0.3848739564418793,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.5},{"x":0.32268908619880676,"y":0.5},{"x":0.32268908619880676,"y":0.521377682685852},{"x":0.2991596758365631,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.2991596758365631,0.5,0.32268908619880676,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.5},{"x":0.29243698716163635,"y":0.5},{"x":0.29243698716163635,"y":0.521377682685852},{"x":0.267226904630661,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.267226904630661,0.5,0.29243698716163635,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5},{"x":0.26386556029319763,"y":0.521377682685852},{"x":0.21512605249881744,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شدنه","boundary":[0.21512605249881744,0.5,0.26386556029319763,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترجیحات","boundary":[0.7176470756530762,0.5237529873847961,0.7848739624023438,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5427553653717041},{"x":0.658823549747467,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شخصی","boundary":[0.658823549747467,0.5237529873847961,0.7109243869781494,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بلکه","boundary":[0.6201680898666382,0.5237529873847961,0.6504201889038086,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5427553653717041},{"x":0.578151285648346,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.578151285648346,0.5237529873847961,0.6134454011917114,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.5237529873847961},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5237529873847961},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.5176470875740051,0.5237529873847961,0.5697479248046875,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.5237529873847961},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5237529873847961},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5427553653717041},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.48403361439704895,0.5237529873847961,0.5142857432365417,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.5237529873847961},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5237529873847961},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5427553653717041},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عمیق","boundary":[0.43865546584129333,0.5237529873847961,0.4773109257221222,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.5237529873847961},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5237529873847961},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5427553653717041},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4268907606601715,0.5237529873847961,0.43361344933509827,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.5237529873847961},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5237529873847961},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5427553653717041},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پردامنه","boundary":[0.37310925126075745,0.5237529873847961,0.42016807198524475,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.5237529873847961},{"x":0.3663865625858307,"y":0.5237529873847961},{"x":0.3663865625858307,"y":0.5427553653717041},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3512605130672455,0.5237529873847961,0.3663865625858307,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.5237529873847961},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5237529873847961},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5427553653717041},{"x":0.30756303668022156,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حوزه","boundary":[0.30756303668022156,0.5237529873847961,0.3462184965610504,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.5237529873847961},{"x":0.3042016923427582,"y":0.5237529873847961},{"x":0.3042016923427582,"y":0.5427553653717041},{"x":0.27394959330558777,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.27394959330558777,0.5237529873847961,0.3042016923427582,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5237529873847961},{"x":0.267226904630661,"y":0.5237529873847961},{"x":0.267226904630661,"y":0.5427553653717041},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.21512605249881744,0.5237529873847961,0.267226904630661,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زندگی","boundary":[0.7344537973403931,0.5451306700706482,0.7848739624023438,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فردی","boundary":[0.6873949766159058,0.5451306700706482,0.7277311086654663,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5451306700706482},{"x":0.680672287940979,"y":0.5451306700706482},{"x":0.680672287940979,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6739495992660522,0.5451306700706482,0.680672287940979,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.6084033846855164,0.5451306700706482,0.6689075827598572,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5712589025497437},{"x":0.578151285648346,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.578151285648346,0.5451306700706482,0.6016806960105896,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5712589025497437},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5731092691421509,0.5451306700706482,0.5764706134796143,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5712589025497437},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدین","boundary":[0.5310924649238586,0.5451306700706482,0.5663865804672241,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5712589025497437},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سان","boundary":[0.49747899174690247,0.5451306700706482,0.5277311205863953,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.5451306700706482},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5451306700706482},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5712589025497437},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.43865546584129333,0.5451306700706482,0.4907563030719757,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.5451306700706482},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5451306700706482},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5712589025497437},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فضای","boundary":[0.38823530077934265,0.5451306700706482,0.4319327771663666,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.5451306700706482},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5451306700706482},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5712589025497437},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امنی","boundary":[0.3495798408985138,0.5451306700706482,0.3815126121044159,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.5451306700706482},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5451306700706482},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5712589025497437},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.30924370884895325,0.5451306700706482,0.34285715222358704,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.5451306700706482},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5451306700706482},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5712589025497437},{"x":0.27394959330558777,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تأمل","boundary":[0.27394959330558777,0.5451306700706482,0.3025210201740265,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.5451306700706482},{"x":0.2705882489681244,"y":0.5451306700706482},{"x":0.2705882489681244,"y":0.5712589025497437},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.26386556029319763,0.5451306700706482,0.2705882489681244,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.5451306700706482},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5451306700706482},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5712589025497437},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تفکر","boundary":[0.21848739683628082,0.5451306700706482,0.2571428716182709,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5451306700706482},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5451306700706482},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5712589025497437},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.21512605249881744,0.5451306700706482,0.2218487411737442,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7848739624023438,"y":0.589073657989502},{"x":0.7310924530029297,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.7310924530029297,0.5688835978507996,0.7848739624023438,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7243697643280029,"y":0.589073657989502},{"x":0.7176470756530762,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7176470756530762,0.5688835978507996,0.7243697643280029,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7109243869781494,"y":0.589073657989502},{"x":0.6705882549285889,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.6705882549285889,0.5688835978507996,0.7109243869781494,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6689075827598572,"y":0.589073657989502},{"x":0.6403361558914185,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6403361558914185,0.5688835978507996,0.6689075827598572,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6352941393852234,"y":0.589073657989502},{"x":0.6016806960105896,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.6016806960105896,0.5688835978507996,0.6352941393852234,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5966386795043945,"y":0.589073657989502},{"x":0.5428571701049805,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.5428571701049805,0.5688835978507996,0.5966386795043945,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5394958257675171,"y":0.589073657989502},{"x":0.5226891040802002,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5226891040802002,0.5688835978507996,0.5394958257675171,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5159664154052734,"y":0.589073657989502},{"x":0.47058823704719543,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گردید","boundary":[0.47058823704719543,0.5688835978507996,0.5159664154052734,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.5688835978507996},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5688835978507996},{"x":0.47058823704719543,"y":0.589073657989502},{"x":0.46554622054100037,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.46554622054100037,0.5688835978507996,0.47058823704719543,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.5688835978507996},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5688835978507996},{"x":0.4588235318660736,"y":0.589073657989502},{"x":0.4302521049976349,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"البته","boundary":[0.4302521049976349,0.5688835978507996,0.4588235318660736,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.5688835978507996},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5688835978507996},{"x":0.42352941632270813,"y":0.589073657989502},{"x":0.38991597294807434,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شیوه","boundary":[0.38991597294807434,0.5688835978507996,0.42352941632270813,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.5688835978507996},{"x":0.3831932842731476,"y":0.5688835978507996},{"x":0.3831932842731476,"y":0.589073657989502},{"x":0.3478991687297821,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سنتی","boundary":[0.3478991687297821,0.5688835978507996,0.3831932842731476,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.5688835978507996},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5688835978507996},{"x":0.34117648005485535,"y":0.589073657989502},{"x":0.3008403480052948,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.3008403480052948,0.5688835978507996,0.34117648005485535,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.5688835978507996},{"x":0.2991596758365631,"y":0.5688835978507996},{"x":0.2991596758365631,"y":0.589073657989502},{"x":0.2521008551120758,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.2521008551120758,0.5688835978507996,0.2991596758365631,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5688835978507996},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5688835978507996},{"x":0.2386554628610611,"y":0.589073657989502},{"x":0.21680672466754913,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.21680672466754913,0.5688835978507996,0.2386554628610611,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.5688835978507996},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5688835978507996},{"x":0.21848739683628082,"y":0.589073657989502},{"x":0.21176470816135406,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.21176470816135406,0.5688835978507996,0.21848739683628082,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6128265857696533},{"x":0.75126051902771,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.75126051902771,0.5950118899345398,0.7848739624023438,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شفاهی","boundary":[0.7042016983032227,0.5950118899345398,0.7445378303527832,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6857143044471741,0.5950118899345398,0.6974790096282959,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"همان","boundary":[0.6420168280601501,0.5950118899345398,0.6773109436035156,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چیزی","boundary":[0.5949580073356628,0.5950118899345398,0.6352941393852234,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.5647059082984924,0.5938242077827454,0.5882353186607361,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5378151535987854,0.5938242077827454,0.5596638917922974,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5210084319114685,0.5938242077827454,0.5310924649238586,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6116389632225037},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیرباز","boundary":[0.4739495813846588,0.5938242077827454,0.5142857432365417,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.5938242077827454},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5938242077827454},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6116389632225037},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.4151260554790497,0.5938242077827454,0.46722689270973206,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.5926365852355957},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5926365852355957},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6104512810707092},{"x":0.36974790692329407,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نامیده","boundary":[0.36974790692329407,0.5926365852355957,0.4084033668041229,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.5926365852355957},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5926365852355957},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6104512810707092},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.3462184965610504,0.5926365852355957,0.3630252182483673,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.5926365852355957},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5926365852355957},{"x":0.34117648005485535,"y":0.6104512810707092},{"x":0.3142857253551483,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.3142857253551483,0.5926365852355957,0.34117648005485535,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.5926365852355957},{"x":0.3142857253551483,"y":0.5926365852355957},{"x":0.3142857253551483,"y":0.6104512810707092},{"x":0.30924370884895325,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.30924370884895325,0.5926365852355957,0.3142857253551483,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.5926365852355957},{"x":0.3042016923427582,"y":0.5926365852355957},{"x":0.3042016923427582,"y":0.6104512810707092},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اما","boundary":[0.2857142984867096,0.5926365852355957,0.3042016923427582,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5926365852355957},{"x":0.27899160981178284,"y":0.5926365852355957},{"x":0.27899160981178284,"y":0.6104512810707092},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اکتشافات","boundary":[0.21512605249881744,0.5926365852355957,0.27899160981178284,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6342042684555054},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.7445378303527832,0.6187648177146912,0.7848739624023438,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.6991596817970276,0.6187648177146912,0.7378151416778564,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جز","boundary":[0.6689075827598572,0.6187648177146912,0.6924369931221008,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6504201889038086,0.6187648177146912,0.6621848940849304,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6342042684555054},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انباشت","boundary":[0.5966386795043945,0.6187648177146912,0.6436975002288818,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.6187648177146912},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6187648177146912},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6342042684555054},{"x":0.583193302154541,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.583193302154541,0.6187648177146912,0.5899159908294678,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.6187648177146912},{"x":0.578151285648346,"y":0.6187648177146912},{"x":0.578151285648346,"y":0.6342042684555054},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نقادی","boundary":[0.5361344814300537,0.6187648177146912,0.578151285648346,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.6187648177146912},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6187648177146912},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6342042684555054},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.5025210380554199,0.6187648177146912,0.5310924649238586,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.6187648177146912},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6187648177146912},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6342042684555054},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.46554622054100037,0.6187648177146912,0.4907563030719757,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.6187648177146912},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6187648177146912},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6342042684555054},{"x":0.42184874415397644,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قبلی","boundary":[0.42184874415397644,0.6187648177146912,0.45210084319114685,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.6187648177146912},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6187648177146912},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6342042684555054},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اتفاق","boundary":[0.3798319399356842,0.6187648177146912,0.4151260554790497,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.6187648177146912},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6187648177146912},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6342042684555054},{"x":0.3478991687297821,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمی","boundary":[0.3478991687297821,0.6187648177146912,0.3764705955982208,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.6187648177146912},{"x":0.34285715222358704,"y":0.6187648177146912},{"x":0.34285715222358704,"y":0.6342042684555054},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افتد","boundary":[0.3176470696926117,0.6187648177146912,0.34285715222358704,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.6187648177146912},{"x":0.30756303668022156,"y":0.6187648177146912},{"x":0.30756303668022156,"y":0.6342042684555054},{"x":0.3008403480052948,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3008403480052948,0.6187648177146912,0.30756303668022156,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.6187648177146912},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6187648177146912},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6342042684555054},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدین","boundary":[0.26050421595573425,0.6187648177146912,0.29411765933036804,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6187648177146912},{"x":0.2571428716182709,"y":0.6187648177146912},{"x":0.2571428716182709,"y":0.6342042684555054},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترتیب","boundary":[0.21512605249881744,0.6187648177146912,0.2571428716182709,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.7596638798713684,0.6389548778533936,0.7848739624023438,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7277311086654663,0.6389548778533936,0.7529411911964417,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"راه","boundary":[0.7058823704719543,0.6389548778533936,0.7210084199905396,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6756302714347839,0.6389548778533936,0.7058823704719543,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جدیدی","boundary":[0.6084033846855164,0.6389548778533936,0.6638655662536621,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5663865804672241,0.6377671957015991,0.6016806960105896,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.5176470875740051,0.6377671957015991,0.5596638917922974,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5058823823928833,0.6377671957015991,0.5126050710678101,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6567695736885071},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انباشت","boundary":[0.45042017102241516,0.6377671957015991,0.5008403658866882,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.6377671957015991},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6377671957015991},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6567695736885071},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.40168067812919617,0.6377671957015991,0.4436974823474884,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.6377671957015991},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6377671957015991},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6567695736885071},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.38823530077934265,0.6377671957015991,0.3949579894542694,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.6377671957015991},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6377671957015991},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6567695736885071},{"x":0.32268908619880676,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"خصوصا","boundary":[0.32268908619880676,0.6377671957015991,0.3831932842731476,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.6377671957015991},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6377671957015991},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6567695736885071},{"x":0.27563026547431946,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.27563026547431946,0.6377671957015991,0.3176470696926117,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.6377671957015991},{"x":0.2705882489681244,"y":0.6377671957015991},{"x":0.2705882489681244,"y":0.6567695736885071},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.2386554628610611,0.6377671957015991,0.2705882489681244,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6377671957015991},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6377671957015991},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6567695736885071},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.21512605249881744,0.6377671957015991,0.23193277418613434,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.7529411911964417,0.6615201830863953,0.7848739624023438,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مكتوب","boundary":[0.7008403539657593,0.6615201830863953,0.7462185025215149,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6873949766159058,0.6615201830863953,0.6924369931221008,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6571428775787354,0.6615201830863953,0.6857143044471741,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6470588445663452,0.6615201830863953,0.6521008610725403,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مجله","boundary":[0.6117647290229797,0.6615201830863953,0.6403361558914185,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6615201830863953},{"x":0.610084056854248,"y":0.6615201830863953},{"x":0.610084056854248,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6067227125167847,0.6615201830863953,0.610084056854248,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6805225610733032},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بانکهای","boundary":[0.5361344814300537,0.6615201830863953,0.5949580073356628,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.6615201830863953},{"x":0.529411792755127,"y":0.6615201830863953},{"x":0.529411792755127,"y":0.6805225610733032},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اطلاعاتی","boundary":[0.4756302535533905,0.6615201830863953,0.529411792755127,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.6615201830863953},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6615201830863953},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6805225610733032},{"x":0.462184876203537,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.462184876203537,0.6615201830863953,0.46890756487846375,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.6615201830863953},{"x":0.462184876203537,"y":0.6615201830863953},{"x":0.462184876203537,"y":0.6805225610733032},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.4470588266849518,0.6615201830863953,0.462184876203537,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.6615201830863953},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6615201830863953},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6805225610733032},{"x":0.440336138010025,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.440336138010025,0.6615201830863953,0.4470588266849518,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.6615201830863953},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6615201830863953},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6805225610733032},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیدا","boundary":[0.4151260554790497,0.6615201830863953,0.43529412150382996,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.6615201830863953},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6615201830863953},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6805225610733032},{"x":0.38991597294807434,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.38991597294807434,0.6615201830863953,0.4084033668041229,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تأسیس","boundary":[0.7327731251716614,0.6828978657722473,0.7831932902336121,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نهاد","boundary":[0.6974790096282959,0.6828978657722473,0.7260504364967346,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشاراتی","boundary":[0.6285714507102966,0.6828978657722473,0.6907563209533691,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.684085488319397},{"x":0.6218487620353699,"y":0.684085488319397},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7030878663063049},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5680672526359558,0.684085488319397,0.6218487620353699,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.684085488319397},{"x":0.5647059082984924,"y":0.684085488319397},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7030878663063049},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5428571701049805,0.684085488319397,0.5647059082984924,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.684085488319397},{"x":0.5428571701049805,"y":0.684085488319397},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7030878663063049},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5411764979362488,0.684085488319397,0.5428571701049805,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.684085488319397},{"x":0.534453809261322,"y":0.684085488319397},{"x":0.534453809261322,"y":0.7030878663063049},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5193277597427368,0.684085488319397,0.534453809261322,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.684085488319397},{"x":0.5142857432365417,"y":0.684085488319397},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7030878663063049},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جایگاه","boundary":[0.4638655483722687,0.684085488319397,0.5142857432365417,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.684085488319397},{"x":0.4571428596973419,"y":0.684085488319397},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7030878663063049},{"x":0.41680672764778137,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.41680672764778137,0.684085488319397,0.4571428596973419,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.684085488319397},{"x":0.4100840389728546,"y":0.684085488319397},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7042755484580994},{"x":0.35798320174217224,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجتناب","boundary":[0.35798320174217224,0.684085488319397,0.4100840389728546,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.684085488319397},{"x":0.35630252957344055,"y":0.684085488319397},{"x":0.35630252957344055,"y":0.7042755484580994},{"x":0.3126050531864166,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ناپذیر","boundary":[0.3126050531864166,0.684085488319397,0.35630252957344055,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.684085488319397},{"x":0.30588236451148987,"y":0.684085488319397},{"x":0.30588236451148987,"y":0.7042755484580994},{"x":0.26218488812446594,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.26218488812446594,0.684085488319397,0.30588236451148987,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.684085488319397},{"x":0.2554621994495392,"y":0.684085488319397},{"x":0.2554621994495392,"y":0.7042755484580994},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.21512605249881744,0.684085488319397,0.2554621994495392,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7292161583900452},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شایان","boundary":[0.7411764860153198,0.7078384757041931,0.7848739624023438,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.6857143044471741,0.7078384757041931,0.7344537973403931,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6369748115539551,0.7078384757041931,0.6789916157722473,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6352941393852234,0.7078384757041931,0.6386554837226868,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7292161583900452},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5865546464920044,0.7078384757041931,0.6285714507102966,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7292161583900452},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5411764979362488,0.7078384757041931,0.5815126299858093,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.7078384757041931},{"x":0.534453809261322,"y":0.7078384757041931},{"x":0.534453809261322,"y":0.7292161583900452},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5277311205863953,0.7078384757041931,0.534453809261322,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7292161583900452},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.4588235318660736,0.7078384757041931,0.5210084319114685,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.7078384757041931},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7078384757041931},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7292161583900452},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.3949579894542694,0.7078384757041931,0.45210084319114685,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.7078384757041931},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7078384757041931},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7292161583900452},{"x":0.3462184965610504,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.3462184965610504,0.7078384757041931,0.38823530077934265,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.7078384757041931},{"x":0.33949580788612366,"y":0.7078384757041931},{"x":0.33949580788612366,"y":0.7292161583900452},{"x":0.27563026547431946,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"طباطبائی","boundary":[0.27563026547431946,0.7078384757041931,0.33949580788612366,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.7078384757041931},{"x":0.2705882489681244,"y":0.7078384757041931},{"x":0.2705882489681244,"y":0.7292161583900452},{"x":0.2554621994495392,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2554621994495392,0.7078384757041931,0.2705882489681244,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7078384757041931},{"x":0.2504201829433441,"y":0.7078384757041931},{"x":0.2504201829433441,"y":0.7292161583900452},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقام","boundary":[0.21512605249881744,0.7078384757041931,0.2504201829433441,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بزرگ","boundary":[0.7361344695091248,0.7304037809371948,0.7831932902336121,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترین","boundary":[0.6924369931221008,0.7304037809371948,0.7310924530029297,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6302521228790283,0.7304037809371948,0.6857143044471741,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7505938410758972},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.5865546464920044,0.7304037809371948,0.6252101063728333,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.7304037809371948},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7304037809371948},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7505938410758972},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.5327731370925903,0.7304037809371948,0.5798319578170776,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.7315914630889893},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7315914630889893},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7505938410758972},{"x":0.48067227005958557,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.48067227005958557,0.7315914630889893,0.5277311205863953,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.7315914630889893},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7315914630889893},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7505938410758972},{"x":0.45042017102241516,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.45042017102241516,0.7315914630889893,0.4756302535533905,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.7315914630889893},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7315914630889893},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7505938410758972},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.43529412150382996,0.7315914630889893,0.4453781545162201,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.7315914630889893},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7315914630889893},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7505938410758972},{"x":0.40168067812919617,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.40168067812919617,0.7315914630889893,0.4285714328289032,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.7315914630889893},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7315914630889893},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7505938410758972},{"x":0.3512605130672455,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.3512605130672455,0.7315914630889893,0.3949579894542694,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.7315914630889893},{"x":0.3462184965610504,"y":0.7315914630889893},{"x":0.3462184965610504,"y":0.7517814636230469},{"x":0.29411765933036804,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مستثنی","boundary":[0.29411765933036804,0.7315914630889893,0.3462184965610504,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.7315914630889893},{"x":0.289075642824173,"y":0.7315914630889893},{"x":0.289075642824173,"y":0.7517814636230469},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیست","boundary":[0.24201680719852448,0.7315914630889893,0.289075642824173,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.7315914630889893},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7315914630889893},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7517814636230469},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.24033613502979279,0.7315914630889893,0.24369747936725616,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7315914630889893},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7315914630889893},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7517814636230469},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.21512605249881744,0.7315914630889893,0.23361344635486603,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.754156768321991},{"x":0.7848739624023438,"y":0.754156768321991},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طوری","boundary":[0.7411764860153198,0.754156768321991,0.7848739624023438,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.754156768321991},{"x":0.7361344695091248,"y":0.754156768321991},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7731591463088989},{"x":0.707563042640686,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.707563042640686,0.754156768321991,0.7361344695091248,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.754156768321991},{"x":0.7042016983032227,"y":0.754156768321991},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.6789916157722473,0.754156768321991,0.7042016983032227,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.754156768321991},{"x":0.6722689270973206,"y":0.754156768321991},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6470588445663452,0.754156768321991,0.6722689270973206,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.754156768321991},{"x":0.6436975002288818,"y":0.754156768321991},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تواند","boundary":[0.6067227125167847,0.754156768321991,0.6436975002288818,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.754156768321991},{"x":0.6000000238418579,"y":0.754156768321991},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7731591463088989},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5848739743232727,0.754156768321991,0.6000000238418579,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.754156768321991},{"x":0.5798319578170776,"y":0.754156768321991},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7731591463088989},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.5361344814300537,0.754156768321991,0.5798319578170776,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.754156768321991},{"x":0.5310924649238586,"y":0.754156768321991},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7731591463088989},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افکار","boundary":[0.4907563030719757,0.754156768321991,0.5310924649238586,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.754156768321991},{"x":0.4907563030719757,"y":0.754156768321991},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7731591463088989},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.48571428656578064,0.754156768321991,0.4907563030719757,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.754156768321991},{"x":0.4789915978908539,"y":0.754156768321991},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7731591463088989},{"x":0.4319327771663666,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اندیشه","boundary":[0.4319327771663666,0.754156768321991,0.4789915978908539,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.754156768321991},{"x":0.4285714328289032,"y":0.754156768321991},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7731591463088989},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.40504202246665955,0.754156768321991,0.4285714328289032,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.754156768321991},{"x":0.40672269463539124,"y":0.754156768321991},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7731591463088989},{"x":0.40336135029792786,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.40336135029792786,0.754156768321991,0.40672269463539124,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.754156768321991},{"x":0.3966386616230011,"y":0.754156768321991},{"x":0.3966386616230011,"y":0.7731591463088989},{"x":0.34117648005485535,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظریات","boundary":[0.34117648005485535,0.754156768321991,0.3966386616230011,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.754156768321991},{"x":0.3344537913799286,"y":0.754156768321991},{"x":0.3344537913799286,"y":0.7731591463088989},{"x":0.3294117748737335,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3294117748737335,0.754156768321991,0.3344537913799286,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.754156768321991},{"x":0.32268908619880676,"y":0.754156768321991},{"x":0.32268908619880676,"y":0.7731591463088989},{"x":0.26386556029319763,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تولیدات","boundary":[0.26386556029319763,0.754156768321991,0.32268908619880676,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.754156768321991},{"x":0.2571428716182709,"y":0.754156768321991},{"x":0.2571428716182709,"y":0.7731591463088989},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.21512605249881744,0.754156768321991,0.2571428716182709,0.7731591463088989]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7731591463088989},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.20676470816135406,0.4027387194633484,0.7898739624023438,0.7801591463088989],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/9b15a2742cc48b5b/pages/DhUUVzRWFLPzBzEc-sec.webp","jpeg":"/storage/books/9b15a2742cc48b5b/pages/vGROjAxGBeYoSeac.jpg","blurred":"/storage/books/9b15a2742cc48b5b/pages/ljQiwnAMUZdKsvef.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.0002060838017497663,0.998666831417244,0.9992398852186363]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.18052256107330322},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18052256107330322},{"x":0.7848739624023438,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7344537973403931,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استادان","boundary":[0.7344537973403931,0.18052256107330322,0.7848739624023438,0.19833728671073914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.18052256107330322},{"x":0.7327731251716614,"y":0.18052256107330322},{"x":0.7327731251716614,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7277311086654663,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7277311086654663,0.18052256107330322,0.7327731251716614,0.19833728671073914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.18052256107330322},{"x":0.7226890921592712,"y":0.18052256107330322},{"x":0.7226890921592712,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6487395167350769,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.6487395167350769,0.18052256107330322,0.7226890921592712,0.19833728671073914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.18052256107330322},{"x":0.6420168280601501,"y":0.18052256107330322},{"x":0.6420168280601501,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6352941393852234,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6352941393852234,0.18052256107330322,0.6420168280601501,0.19833728671073914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.18052256107330322},{"x":0.6302521228790283,"y":0.18052256107330322},{"x":0.6302521228790283,"y":0.19833728671073914},{"x":0.5731092691421509,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصحاب","boundary":[0.5731092691421509,0.18052256107330322,0.6302521228790283,0.19833728671073914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.18052256107330322},{"x":0.5663865804672241,"y":0.18052256107330322},{"x":0.5663865804672241,"y":0.19833728671073914},{"x":0.5260504484176636,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.5260504484176636,0.18052256107330322,0.5663865804672241,0.19833728671073914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.18052256107330322},{"x":0.5193277597427368,"y":0.18052256107330322},{"x":0.5193277597427368,"y":0.19833728671073914},{"x":0.4789915978908539,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کوشا","boundary":[0.4789915978908539,0.18052256107330322,0.5193277597427368,0.19833728671073914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.18052256107330322},{"x":0.4722689092159271,"y":0.18052256107330322},{"x":0.4722689092159271,"y":0.19833728671073914},{"x":0.43865546584129333,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.43865546584129333,0.18052256107330322,0.4722689092159271,0.19833728671073914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.18052256107330322},{"x":0.4319327771663666,"y":0.18052256107330322},{"x":0.4319327771663666,"y":0.19833728671073914},{"x":0.4252100884914398,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4252100884914398,0.18052256107330322,0.4319327771663666,0.19833728671073914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.18052256107330322},{"x":0.41848739981651306,"y":0.18052256107330322},{"x":0.41848739981651306,"y":0.19833728671073914},{"x":0.3949579894542694,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.3949579894542694,0.18052256107330322,0.41848739981651306,0.19833728671073914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.18052256107330322},{"x":0.38823530077934265,"y":0.18052256107330322},{"x":0.38823530077934265,"y":0.19833728671073914},{"x":0.37142857909202576,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.37142857909202576,0.18052256107330322,0.38823530077934265,0.19833728671073914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.18052256107330322},{"x":0.3663865625858307,"y":0.18052256107330322},{"x":0.3663865625858307,"y":0.19833728671073914},{"x":0.3126050531864166,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیازهای","boundary":[0.3126050531864166,0.18052256107330322,0.3663865625858307,0.19833728671073914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.18052256107330322},{"x":0.30588236451148987,"y":0.18052256107330322},{"x":0.30588236451148987,"y":0.19833728671073914},{"x":0.2655462324619293,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.2655462324619293,0.18052256107330322,0.30588236451148987,0.19833728671073914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18052256107330322},{"x":0.25882354378700256,"y":0.18052256107330322},{"x":0.25882354378700256,"y":0.19833728671073914},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جامعه","boundary":[0.21512605249881744,0.18052256107330322,0.25882354378700256,0.19833728671073914]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18052256107330322},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18052256107330322},{"x":0.7848739624023438,"y":0.19833728671073914},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.21012605249881744,0.17352256107330322,0.7898739624023438,0.20533728671073914],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.20308788120746613},{"x":0.7848739624023438,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7831932902336121,"y":0.22327791154384613},{"x":0.7529411911964417,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.7546218633651733,0.20308788120746613,0.7831932902336121,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.19952493906021118},{"x":0.7478991746902466,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7445378303527832,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7159664034843445,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گوید","boundary":[0.7176470756530762,0.19952493906021118,0.7445378303527832,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.19952493906021118},{"x":0.7176470756530762,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7159664034843445,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7092437148094177,"y":0.21852731704711914}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7126050591468811,0.19952493906021118,0.7159664034843445,0.2197149693965912]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.19952493906021118},{"x":0.7848739624023438,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7831932902336121,"y":0.22327791154384613},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.7076050591468811,0.19252493906021118,0.7881932902336121,0.23027791154384614],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7865546345710754,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7865546345710754,"y":0.24346792697906494},{"x":0.7361344695091248,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فعالیت","boundary":[0.7361344695091248,0.22446556389331818,0.7865546345710754,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7310924530029297,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7310924530029297,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6873949766159058,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.6873949766159058,0.22446556389331818,0.7310924530029297,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6840336322784424,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6840336322784424,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6521008610725403,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.6521008610725403,0.22446556389331818,0.6840336322784424,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6403361558914185,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6403361558914185,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6336134672164917,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6336134672164917,0.22446556389331818,0.6403361558914185,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6268907785415649,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6268907785415649,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5697479248046875,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5697479248046875,0.22446556389331818,0.6268907785415649,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.22446556389331818},{"x":0.561344563961029,"y":0.22446556389331818},{"x":0.561344563961029,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5058823823928833,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5058823823928833,0.22446556389331818,0.561344563961029,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.22446556389331818},{"x":0.49915966391563416,"y":0.22446556389331818},{"x":0.49915966391563416,"y":0.24346792697906494},{"x":0.4907563030719757,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4907563030719757,0.22446556389331818,0.49915966391563416,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.22446556389331818},{"x":0.48571428656578064,"y":0.22446556389331818},{"x":0.48571428656578064,"y":0.24346792697906494},{"x":0.4571428596973419,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.4571428596973419,0.22446556389331818,0.48571428656578064,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.22446556389331818},{"x":0.4453781545162201,"y":0.22446556389331818},{"x":0.4453781545162201,"y":0.24346792697906494},{"x":0.4117647111415863,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۲","boundary":[0.4117647111415863,0.22446556389331818,0.4453781545162201,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.22446556389331818},{"x":0.4084033668041229,"y":0.22446556389331818},{"x":0.4084033668041229,"y":0.24346792697906494},{"x":0.38823530077934265,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.38823530077934265,0.22446556389331818,0.4084033668041229,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.22446556389331818},{"x":0.38655462861061096,"y":0.22446556389331818},{"x":0.38655462861061096,"y":0.24346792697906494},{"x":0.3462184965610504,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"احیای","boundary":[0.3462184965610504,0.22446556389331818,0.38655462861061096,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.22446556389331818},{"x":0.33781513571739197,"y":0.22446556389331818},{"x":0.33781513571739197,"y":0.24346792697906494},{"x":0.2873949706554413,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شورای","boundary":[0.2873949706554413,0.22446556389331818,0.33781513571739197,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.22446556389331818},{"x":0.2806722819805145,"y":0.22446556389331818},{"x":0.2806722819805145,"y":0.24346792697906494},{"x":0.21848739683628082,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.21848739683628082,0.22446556389331818,0.2806722819805145,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7848739624023438,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2672209143638611},{"x":0.7310924530029297,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.7310924530029297,0.24703088402748108,0.7848739624023438,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7226890921592712,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7226890921592712,"y":0.2672209143638611},{"x":0.6722689270973206,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"متشکل","boundary":[0.6722689270973206,0.24703088402748108,0.7226890921592712,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6655462384223938,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2672209143638611},{"x":0.6554622054100037,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6554622054100037,0.24703088402748108,0.6655462384223938,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6504201889038086,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6504201889038086,"y":0.2672209143638611},{"x":0.5983193516731262,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"استادان","boundary":[0.5983193516731262,0.24703088402748108,0.6504201889038086,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5915966629981995,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5915966629981995,"y":0.2672209143638611},{"x":0.5596638917922974,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فعال","boundary":[0.5596638917922974,0.24703088402748108,0.5915966629981995,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5512605309486389,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5512605309486389,"y":0.2672209143638611},{"x":0.5445378422737122,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5445378422737122,0.24703088402748108,0.5512605309486389,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5394958257675171,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5394958257675171,"y":0.2672209143638611},{"x":0.529411792755127,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پر","boundary":[0.529411792755127,0.24703088402748108,0.5394958257675171,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5243697762489319,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5243697762489319,"y":0.2672209143638611},{"x":0.49915966391563416,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.49915966391563416,0.24703088402748108,0.5243697762489319,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.24703088402748108},{"x":0.4907563030719757,"y":0.24703088402748108},{"x":0.4907563030719757,"y":0.2672209143638611},{"x":0.4756302535533905,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4756302535533905,0.24703088402748108,0.4907563030719757,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.24703088402748108},{"x":0.47058823704719543,"y":0.24703088402748108},{"x":0.47058823704719543,"y":0.2672209143638611},{"x":0.4268907606601715,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عرصه","boundary":[0.4268907606601715,0.24703088402748108,0.47058823704719543,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.24703088402748108},{"x":0.41848739981651306,"y":0.24703088402748108},{"x":0.41848739981651306,"y":0.2672209143638611},{"x":0.364705890417099,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.364705890417099,0.24703088402748108,0.41848739981651306,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.24703088402748108},{"x":0.35798320174217224,"y":0.24703088402748108},{"x":0.35798320174217224,"y":0.2672209143638611},{"x":0.3512605130672455,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3512605130672455,0.24703088402748108,0.35798320174217224,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.24703088402748108},{"x":0.3445378243923187,"y":0.24703088402748108},{"x":0.3445378243923187,"y":0.2672209143638611},{"x":0.3042016923427582,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.3042016923427582,0.24703088402748108,0.3445378243923187,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.24703088402748108},{"x":0.2974790036678314,"y":0.24703088402748108},{"x":0.2974790036678314,"y":0.2672209143638611},{"x":0.29075631499290466,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.29075631499290466,0.24703088402748108,0.2974790036678314,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.24703088402748108},{"x":0.2840336263179779,"y":0.24703088402748108},{"x":0.2840336263179779,"y":0.2672209143638611},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمایندگان","boundary":[0.21512605249881744,0.24703088402748108,0.2840336263179779,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7848739624023438,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7243697643280029,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.7243697643280029,0.2695961892604828,0.7848739624023438,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7210084199905396,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7210084199905396,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7008403539657593,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7008403539657593,0.2695961892604828,0.7210084199905396,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.2695961892604828},{"x":0.6941176652908325,"y":0.2695961892604828},{"x":0.6941176652908325,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6873949766159058,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6873949766159058,0.2695961892604828,0.6941176652908325,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.2695961892604828},{"x":0.680672287940979,"y":0.2695961892604828},{"x":0.680672287940979,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6369748115539551,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مراکز","boundary":[0.6369748115539551,0.2695961892604828,0.680672287940979,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.2695961892604828},{"x":0.6302521228790283,"y":0.2695961892604828},{"x":0.6302521228790283,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5714285969734192,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهشی","boundary":[0.5714285969734192,0.2695961892604828,0.6302521228790283,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.2695961892604828},{"x":0.5630252361297607,"y":0.2695961892604828},{"x":0.5630252361297607,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5378151535987854,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وارد","boundary":[0.5378151535987854,0.2695961892604828,0.5630252361297607,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.2695961892604828},{"x":0.5310924649238586,"y":0.2695961892604828},{"x":0.5310924649238586,"y":0.29097387194633484},{"x":0.48571428656578064,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرحله","boundary":[0.48571428656578064,0.2695961892604828,0.5310924649238586,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.2695961892604828},{"x":0.4789915978908539,"y":0.2695961892604828},{"x":0.4789915978908539,"y":0.29097387194633484},{"x":0.42184874415397644,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جدیدی","boundary":[0.42184874415397644,0.2695961892604828,0.4789915978908539,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.2695961892604828},{"x":0.4151260554790497,"y":0.2695961892604828},{"x":0.4151260554790497,"y":0.29097387194633484},{"x":0.38655462861061096,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.38655462861061096,0.2695961892604828,0.4151260554790497,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.2695961892604828},{"x":0.38655462861061096,"y":0.2695961892604828},{"x":0.38655462861061096,"y":0.29097387194633484},{"x":0.3831932842731476,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3831932842731476,0.2695961892604828,0.38655462861061096,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.2695961892604828},{"x":0.3764705955982208,"y":0.2695961892604828},{"x":0.3764705955982208,"y":0.29097387194633484},{"x":0.3613445460796356,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3613445460796356,0.2695961892604828,0.3764705955982208,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.2695961892604828},{"x":0.35630252957344055,"y":0.2695961892604828},{"x":0.35630252957344055,"y":0.29097387194633484},{"x":0.32773110270500183,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.32773110270500183,0.2695961892604828,0.35630252957344055,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.2695961892604828},{"x":0.3210084140300751,"y":0.2695961892604828},{"x":0.3210084140300751,"y":0.29097387194633484},{"x":0.29243698716163635,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.29243698716163635,0.2695961892604828,0.3210084140300751,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.2695961892604828},{"x":0.2857142984867096,"y":0.2695961892604828},{"x":0.2857142984867096,"y":0.29097387194633484},{"x":0.2369747906923294,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همگام","boundary":[0.2369747906923294,0.2695961892604828,0.2857142984867096,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2695961892604828},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2695961892604828},{"x":0.23025210201740265,"y":0.29097387194633484},{"x":0.21512605249881744,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.21512605249881744,0.2695961892604828,0.23025210201740265,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7848739624023438,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7848739624023438,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7428571581840515,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحول","boundary":[0.7428571581840515,0.29334917664527893,0.7848739624023438,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7344537973403931,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7344537973403931,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6873949766159058,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اساسی","boundary":[0.6873949766159058,0.29334917664527893,0.7344537973403931,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.29334917664527893},{"x":0.680672287940979,"y":0.29334917664527893},{"x":0.680672287940979,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6655462384223938,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6655462384223938,0.29334917664527893,0.680672287940979,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6605042219161987,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6605042219161987,"y":0.31353920698165894},{"x":0.610084056854248,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.610084056854248,0.29334917664527893,0.6605042219161987,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6033613681793213,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6033613681793213,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5966386795043945,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5966386795043945,0.29334917664527893,0.6033613681793213,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.29334917664527893},{"x":0.5915966629981995,"y":0.29334917664527893},{"x":0.5915966629981995,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5445378422737122,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کمیت","boundary":[0.5445378422737122,0.29334917664527893,0.5915966629981995,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.29334917664527893},{"x":0.5378151535987854,"y":0.29334917664527893},{"x":0.5378151535987854,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5042017102241516,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.5042017102241516,0.29334917664527893,0.5378151535987854,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.29334917664527893},{"x":0.49747899174690247,"y":0.29334917664527893},{"x":0.49747899174690247,"y":0.31353920698165894},{"x":0.46554622054100037,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منتشر","boundary":[0.46554622054100037,0.29334917664527893,0.49747899174690247,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.29334917664527893},{"x":0.46722689270973206,"y":0.29334917664527893},{"x":0.46722689270973206,"y":0.31353920698165894},{"x":0.4302521049976349,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.4302521049976349,0.29334917664527893,0.46722689270973206,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.29334917664527893},{"x":0.4302521049976349,"y":0.29334917664527893},{"x":0.4302521049976349,"y":0.31353920698165894},{"x":0.42184874415397644,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.42184874415397644,0.29334917664527893,0.4302521049976349,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.29334917664527893},{"x":0.41848739981651306,"y":0.29334917664527893},{"x":0.41848739981651306,"y":0.31353920698165894},{"x":0.3630252182483673,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رویکرد","boundary":[0.3630252182483673,0.29334917664527893,0.41848739981651306,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.29334917664527893},{"x":0.35630252957344055,"y":0.29334917664527893},{"x":0.35630252957344055,"y":0.31353920698165894},{"x":0.3142857253551483,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوینی","boundary":[0.3142857253551483,0.29334917664527893,0.35630252957344055,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.29334917664527893},{"x":0.30924370884895325,"y":0.29334917664527893},{"x":0.30924370884895325,"y":0.31353920698165894},{"x":0.2857142984867096,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.2857142984867096,0.29334917664527893,0.30924370884895325,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.29334917664527893},{"x":0.27899160981178284,"y":0.29334917664527893},{"x":0.27899160981178284,"y":0.31353920698165894},{"x":0.24033613502979279,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبتنی","boundary":[0.24033613502979279,0.29334917664527893,0.27899160981178284,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.29334917664527893},{"x":0.23361344635486603,"y":0.29334917664527893},{"x":0.23361344635486603,"y":0.31353920698165894},{"x":0.21512605249881744,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.21512605249881744,0.29334917664527893,0.23361344635486603,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.31591448187828064},{"x":0.7831932902336121,"y":0.31591448187828064},{"x":0.7831932902336121,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7327731251716614,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اولویت","boundary":[0.7327731251716614,0.31591448187828064,0.7831932902336121,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.31591448187828064},{"x":0.7260504364967346,"y":0.31591448187828064},{"x":0.7260504364967346,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6941176652908325,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.6941176652908325,0.31591448187828064,0.7260504364967346,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6873949766159058,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6873949766159058,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6436975002288818,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بنیادین","boundary":[0.6436975002288818,0.31591448187828064,0.6873949766159058,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6386554837226868,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6386554837226868,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6336134672164917,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6336134672164917,0.31591448187828064,0.6386554837226868,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6268907785415649,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6268907785415649,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5899159908294678,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بومی","boundary":[0.5899159908294678,0.31591448187828064,0.6268907785415649,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.31591448187828064},{"x":0.583193302154541,"y":0.31591448187828064},{"x":0.583193302154541,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5764706134796143,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5764706134796143,0.31591448187828064,0.583193302154541,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.31591448187828064},{"x":0.5714285969734192,"y":0.31591448187828064},{"x":0.5714285969734192,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5159664154052734,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برگرفته","boundary":[0.5159664154052734,0.31591448187828064,0.5714285969734192,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.31591448187828064},{"x":0.5109243988990784,"y":0.31591448187828064},{"x":0.5109243988990784,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5008403658866882,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5008403658866882,0.31591448187828064,0.5109243988990784,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.31591448187828064},{"x":0.4941176474094391,"y":0.31591448187828064},{"x":0.4941176474094391,"y":0.33610451221466064},{"x":0.4436974823474884,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تأملات","boundary":[0.4436974823474884,0.31591448187828064,0.4941176474094391,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.31591448187828064},{"x":0.43529412150382996,"y":0.31591448187828064},{"x":0.43529412150382996,"y":0.33610451221466064},{"x":0.3949579894542694,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظری","boundary":[0.3949579894542694,0.31591448187828064,0.43529412150382996,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.31591448187828064},{"x":0.38823530077934265,"y":0.31591448187828064},{"x":0.38823530077934265,"y":0.33610451221466064},{"x":0.3815126121044159,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3815126121044159,0.31591448187828064,0.38823530077934265,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.31591448187828064},{"x":0.3764705955982208,"y":0.31591448187828064},{"x":0.3764705955982208,"y":0.33610451221466064},{"x":0.3344537913799286,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عملی","boundary":[0.3344537913799286,0.31591448187828064,0.3764705955982208,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.31591448187828064},{"x":0.32773110270500183,"y":0.31591448187828064},{"x":0.32773110270500183,"y":0.33610451221466064},{"x":0.27731093764305115,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استادان","boundary":[0.27731093764305115,0.31591448187828064,0.32773110270500183,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.31591448187828064},{"x":0.2705882489681244,"y":0.31591448187828064},{"x":0.2705882489681244,"y":0.33610451221466064},{"x":0.2554621994495392,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2554621994495392,0.31591448187828064,0.2705882489681244,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.31591448187828064},{"x":0.2504201829433441,"y":0.31591448187828064},{"x":0.2504201829433441,"y":0.33610451221466064},{"x":0.21512605249881744,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.21512605249881744,0.31591448187828064,0.2504201829433441,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.3396674692630768},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3396674692630768},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گرفته","boundary":[0.7445378303527832,0.3396674692630768,0.7848739624023438,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.3396674692630768},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3396674692630768},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.7109243869781494,0.3396674692630768,0.7378151416778564,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.3396674692630768},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3396674692630768},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7092437148094177,0.3396674692630768,0.7126050591468811,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.3396674692630768},{"x":0.702521026134491,"y":0.3396674692630768},{"x":0.702521026134491,"y":0.3598574697971344},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"البته","boundary":[0.6756302714347839,0.3396674692630768,0.702521026134491,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3598574697971344},{"x":0.653781533241272,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.653781533241272,0.3396674692630768,0.6689075827598572,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3598574697971344},{"x":0.6235294342041016,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6235294342041016,0.3396674692630768,0.6487395167350769,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میان","boundary":[0.5899159908294678,0.3396674692630768,0.6168067455291748,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5848739743232727,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5848739743232727,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5815126299858093,0.3396674692630768,0.5848739743232727,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3598574697971344},{"x":0.529411792755127,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.529411792755127,0.3396674692630768,0.5747899413108826,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3598574697971344},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.4924369752407074,0.3396674692630768,0.5226891040802002,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.3396674692630768},{"x":0.48571428656578064,"y":0.3396674692630768},{"x":0.48571428656578064,"y":0.3598574697971344},{"x":0.4605042040348053,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کم","boundary":[0.4605042040348053,0.3396674692630768,0.48571428656578064,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.3396674692630768},{"x":0.46554622054100037,"y":0.3396674692630768},{"x":0.46554622054100037,"y":0.3598574697971344},{"x":0.4302521049976349,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نظیر","boundary":[0.4302521049976349,0.3396674692630768,0.46554622054100037,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.3396674692630768},{"x":0.4252100884914398,"y":0.3396674692630768},{"x":0.4252100884914398,"y":0.3598574697971344},{"x":0.41848739981651306,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.41848739981651306,0.3396674692630768,0.4252100884914398,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.3396674692630768},{"x":0.41680672764778137,"y":0.3396674692630768},{"x":0.41680672764778137,"y":0.3598574697971344},{"x":0.3966386616230011,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.3966386616230011,0.3396674692630768,0.41680672764778137,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.3396674692630768},{"x":0.39159664511680603,"y":0.3396674692630768},{"x":0.39159664511680603,"y":0.3598574697971344},{"x":0.3613445460796356,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مانند","boundary":[0.3613445460796356,0.3396674692630768,0.39159664511680603,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.3396674692630768},{"x":0.3512605130672455,"y":0.3396674692630768},{"x":0.3512605130672455,"y":0.3598574697971344},{"x":0.33781513571739197,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.33781513571739197,0.3396674692630768,0.3512605130672455,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.3396674692630768},{"x":0.3327731192111969,"y":0.3396674692630768},{"x":0.3327731192111969,"y":0.3598574697971344},{"x":0.289075642824173,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.289075642824173,0.3396674692630768,0.3327731192111969,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.3396674692630768},{"x":0.2840336263179779,"y":0.3396674692630768},{"x":0.2840336263179779,"y":0.3598574697971344},{"x":0.2722689211368561,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.2722689211368561,0.3396674692630768,0.2840336263179779,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3396674692630768},{"x":0.2655462324619293,"y":0.3396674692630768},{"x":0.2655462324619293,"y":0.3598574697971344},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موافقت","boundary":[0.21512605249881744,0.3396674692630768,0.2655462324619293,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شورای","boundary":[0.7428571581840515,0.3622327744960785,0.7848739624023438,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.6857143044471741,0.3622327744960785,0.7361344695091248,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6285714507102966,0.3622327744960785,0.6773109436035156,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.6016806960105896,0.3622327744960785,0.6218487620353699,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.5630252361297607,0.3622327744960785,0.5966386795043945,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.3622327744960785},{"x":0.556302547454834,"y":0.3622327744960785},{"x":0.556302547454834,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"غفلت","boundary":[0.5159664154052734,0.3622327744960785,0.556302547454834,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5092437267303467,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5092437267303467,"y":0.3824228048324585},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.48235294222831726,0.3622327744960785,0.5092437267303467,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.3622327744960785},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3622327744960785},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3824228048324585},{"x":0.43361344933509827,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نگرفته","boundary":[0.43361344933509827,0.3622327744960785,0.4756302535533905,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.3622327744960785},{"x":0.4268907606601715,"y":0.3622327744960785},{"x":0.4268907606601715,"y":0.3824228048324585},{"x":0.3932773172855377,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3932773172855377,0.3622327744960785,0.4268907606601715,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.3622327744960785},{"x":0.3932773172855377,"y":0.3622327744960785},{"x":0.3932773172855377,"y":0.3824228048324585},{"x":0.38991597294807434,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.38991597294807434,0.3622327744960785,0.3932773172855377,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.3622327744960785},{"x":0.3831932842731476,"y":0.3622327744960785},{"x":0.3831932842731476,"y":0.3824228048324585},{"x":0.33781513571739197,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"هرچند","boundary":[0.33781513571739197,0.3622327744960785,0.3831932842731476,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.3622327744960785},{"x":0.3310924470424652,"y":0.3622327744960785},{"x":0.3310924470424652,"y":0.3824228048324585},{"x":0.3193277418613434,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.3193277418613434,0.3622327744960785,0.3310924470424652,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.3622327744960785},{"x":0.3126050531864166,"y":0.3622327744960785},{"x":0.3126050531864166,"y":0.3824228048324585},{"x":0.29075631499290466,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیل","boundary":[0.29075631499290466,0.3622327744960785,0.3126050531864166,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.3622327744960785},{"x":0.2840336263179779,"y":0.3622327744960785},{"x":0.2840336263179779,"y":0.3824228048324585},{"x":0.2705882489681244,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.2705882489681244,0.3622327744960785,0.2840336263179779,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3622327744960785},{"x":0.26386556029319763,"y":0.3622327744960785},{"x":0.26386556029319763,"y":0.3824228048324585},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطلوب","boundary":[0.21512605249881744,0.3622327744960785,0.26386556029319763,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7848739624023438,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فاصله","boundary":[0.7445378303527832,0.38598576188087463,0.7848739624023438,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7378151416778564,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیادی","boundary":[0.6941176652908325,0.38598576188087463,0.7378151416778564,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6873949766159058,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.6470588445663452,0.38598576188087463,0.6873949766159058,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6403361558914185,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.6151260733604431,0.38598576188087463,0.6403361558914185,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6084033846855164,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6016806960105896,0.38598576188087463,0.6084033846855164,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5966386795043945,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همکاری","boundary":[0.5361344814300537,0.38598576188087463,0.5966386795043945,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5310924649238586,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همه","boundary":[0.5008403658866882,0.38598576188087463,0.5310924649238586,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.38598576188087463},{"x":0.4941176474094391,"y":0.38598576188087463},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4049881100654602},{"x":0.4453781545162201,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استادان","boundary":[0.4453781545162201,0.38598576188087463,0.4941176474094391,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.38598576188087463},{"x":0.43865546584129333,"y":0.38598576188087463},{"x":0.43865546584129333,"y":0.4049881100654602},{"x":0.4319327771663666,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4319327771663666,0.38598576188087463,0.43865546584129333,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.38598576188087463},{"x":0.4268907606601715,"y":0.38598576188087463},{"x":0.4268907606601715,"y":0.4049881100654602},{"x":0.3495798408985138,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهشگران","boundary":[0.3495798408985138,0.38598576188087463,0.4268907606601715,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.38598576188087463},{"x":0.34285715222358704,"y":0.38598576188087463},{"x":0.34285715222358704,"y":0.4049881100654602},{"x":0.3327731192111969,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.3327731192111969,0.38598576188087463,0.34285715222358704,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.38598576188087463},{"x":0.3294117748737335,"y":0.38598576188087463},{"x":0.3294117748737335,"y":0.4049881100654602},{"x":0.3042016923427582,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.3042016923427582,0.38598576188087463,0.3294117748737335,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.38598576188087463},{"x":0.29579833149909973,"y":0.38598576188087463},{"x":0.29579833149909973,"y":0.4049881100654602},{"x":0.2655462324619293,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طلبد","boundary":[0.2655462324619293,0.38598576188087463,0.29579833149909973,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.38598576188087463},{"x":0.267226904630661,"y":0.38598576188087463},{"x":0.267226904630661,"y":0.4049881100654602},{"x":0.26050421595573425,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.26050421595573425,0.38598576188087463,0.267226904630661,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.38598576188087463},{"x":0.2554621994495392,"y":0.38598576188087463},{"x":0.2554621994495392,"y":0.4049881100654602},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اما","boundary":[0.23529411852359772,0.38598576188087463,0.2554621994495392,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.38598576188087463},{"x":0.22857142984867096,"y":0.38598576188087463},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4049881100654602},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.21512605249881744,0.38598576188087463,0.22857142984867096,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7848739624023438,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7848739624023438,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7478991746902466,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"همین","boundary":[0.7478991746902466,0.41092637181282043,0.7848739624023438,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7428571581840515,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7428571581840515,"y":0.42874109745025635},{"x":0.707563042640686,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدت","boundary":[0.707563042640686,0.41092637181282043,0.7428571581840515,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6991596817970276,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6991596817970276,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6638655662536621,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.6638655662536621,0.41092637181282043,0.6991596817970276,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6605042219161987,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6605042219161987,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6403361558914185,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.6403361558914185,0.41092637181282043,0.6605042219161987,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6352941393852234,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6352941393852234,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5949580073356628,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سالانه","boundary":[0.5949580073356628,0.41092637181282043,0.6352941393852234,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.41092637181282043},{"x":0.5882353186607361,"y":0.41092637181282043},{"x":0.5882353186607361,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5647059082984924,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بالغ","boundary":[0.5647059082984924,0.41092637181282043,0.5882353186607361,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.41092637181282043},{"x":0.5579832196235657,"y":0.41092637181282043},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4275534451007843},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5428571701049805,0.41092637181282043,0.5579832196235657,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.41092637181282043},{"x":0.5378151535987854,"y":0.41092637181282043},{"x":0.5378151535987854,"y":0.42874109745025635},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یکصد","boundary":[0.4773109257221222,0.41092637181282043,0.5378151535987854,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.4097387194633484},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4097387194633484},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4275534451007843},{"x":0.43361344933509827,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.43361344933509827,0.4097387194633484,0.4722689092159271,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.4097387194633484},{"x":0.4268907606601715,"y":0.4097387194633484},{"x":0.4268907606601715,"y":0.4275534451007843},{"x":0.41848739981651306,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.41848739981651306,0.4097387194633484,0.4268907606601715,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.4097387194633484},{"x":0.4117647111415863,"y":0.4097387194633484},{"x":0.4117647111415863,"y":0.4275534451007843},{"x":0.3831932842731476,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.3831932842731476,0.4097387194633484,0.4117647111415863,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.4097387194633484},{"x":0.3781512677669525,"y":0.4097387194633484},{"x":0.3781512677669525,"y":0.4275534451007843},{"x":0.3310924470424652,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استادان","boundary":[0.3310924470424652,0.4097387194633484,0.3781512677669525,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.4097387194633484},{"x":0.32436975836753845,"y":0.4097387194633484},{"x":0.32436975836753845,"y":0.4275534451007843},{"x":0.27394959330558777,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.27394959330558777,0.4097387194633484,0.32436975836753845,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.4097387194633484},{"x":0.267226904630661,"y":0.4097387194633484},{"x":0.267226904630661,"y":0.4275534451007843},{"x":0.2537815272808075,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.2537815272808075,0.4097387194633484,0.267226904630661,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4097387194633484},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4097387194633484},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4275534451007843},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیور","boundary":[0.21512605249881744,0.4097387194633484,0.24705882370471954,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7848739624023438,"y":0.45368170738220215},{"x":0.756302535533905,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طبع","boundary":[0.756302535533905,0.4346793293952942,0.7848739624023438,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.4346793293952942},{"x":0.75126051902771,"y":0.4346793293952942},{"x":0.75126051902771,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7042016983032227,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آراسته","boundary":[0.7042016983032227,0.4346793293952942,0.75126051902771,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6974790096282959,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6672269105911255,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.6672269105911255,0.4346793293952942,0.6974790096282959,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6605042219161987,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6252101063728333,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6252101063728333,0.4346793293952942,0.6605042219161987,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6184874176979065,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6117647290229797,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6117647290229797,0.4346793293952942,0.6184874176979065,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6067227125167847,"y":0.45368170738220215},{"x":0.578151285648346,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امید","boundary":[0.578151285648346,0.4346793293952942,0.6067227125167847,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5731092691421509,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5529412031173706,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5529412031173706,0.4346793293952942,0.5731092691421509,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5445378422737122,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5243697762489319,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رود","boundary":[0.5243697762489319,0.4346793293952942,0.5445378422737122,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5176470875740051,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5176470875740051,"y":0.45368170738220215},{"x":0.4924369752407074,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.4924369752407074,0.4346793293952942,0.5176470875740051,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.4346793293952942},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4346793293952942},{"x":0.48571428656578064,"y":0.45368170738220215},{"x":0.45210084319114685,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روند","boundary":[0.45210084319114685,0.4346793293952942,0.48571428656578064,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.4346793293952942},{"x":0.4453781545162201,"y":0.4346793293952942},{"x":0.4453781545162201,"y":0.45368170738220215},{"x":0.4319327771663666,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4319327771663666,0.4346793293952942,0.4453781545162201,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.4346793293952942},{"x":0.4268907606601715,"y":0.4346793293952942},{"x":0.4268907606601715,"y":0.45368170738220215},{"x":0.3781512677669525,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کیفیتی","boundary":[0.3781512677669525,0.4346793293952942,0.4268907606601715,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.4346793293952942},{"x":0.37142857909202576,"y":0.4346793293952942},{"x":0.37142857909202576,"y":0.45368170738220215},{"x":0.3344537913799286,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بالاتر","boundary":[0.3344537913799286,0.4346793293952942,0.37142857909202576,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.4346793293952942},{"x":0.3294117748737335,"y":0.4346793293952942},{"x":0.3294117748737335,"y":0.45368170738220215},{"x":0.27563026547431946,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همچنان","boundary":[0.27563026547431946,0.4346793293952942,0.3294117748737335,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.4346793293952942},{"x":0.2689075767993927,"y":0.4346793293952942},{"x":0.2689075767993927,"y":0.45368170738220215},{"x":0.2554621994495392,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2554621994495392,0.4346793293952942,0.2689075767993927,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.45843231678009033},{"x":0.7848739624023438,"y":0.45843231678009033},{"x":0.7848739624023438,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7596638798713684,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.7596638798713684,0.45843231678009033,0.7848739624023438,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.45843231678009033},{"x":0.7529411911964417,"y":0.45843231678009033},{"x":0.7529411911964417,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7462185025215149,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7462185025215149,0.45843231678009033,0.7529411911964417,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.45843231678009033},{"x":0.7394958138465881,"y":0.45843231678009033},{"x":0.7394958138465881,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7126050591468811,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ترقی","boundary":[0.7126050591468811,0.45843231678009033,0.7394958138465881,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.45843231678009033},{"x":0.7058823704719543,"y":0.45843231678009033},{"x":0.7058823704719543,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6857143044471741,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"طی","boundary":[0.6857143044471741,0.45843231678009033,0.7058823704719543,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.45843231678009033},{"x":0.6789916157722473,"y":0.45843231678009033},{"x":0.6789916157722473,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6571428775787354,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.6571428775787354,0.45843231678009033,0.6789916157722473,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.45843231678009033},{"x":0.6554622054100037,"y":0.45843231678009033},{"x":0.6554622054100037,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6504201889038086,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6504201889038086,0.45843231678009033,0.6554622054100037,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7378151416778564,0.4750593900680542,0.7831932902336121,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حاضر","boundary":[0.6840336322784424,0.4750593900680542,0.7310924530029297,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6773109436035156,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6672269105911255,0.47624704241752625,0.6773109436035156,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6605042219161987,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جمله","boundary":[0.6201680898666382,0.47624704241752625,0.6605042219161987,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6134454011917114,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5011876225471497},{"x":0.578151285648346,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.578151285648346,0.47624704241752625,0.6134454011917114,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5714285969734192,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5142857432365417,0.47624704241752625,0.5714285969734192,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.47624704241752625},{"x":0.507563054561615,"y":0.47624704241752625},{"x":0.507563054561615,"y":0.5011876225471497},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.46722689270973206,0.47624704241752625,0.507563054561615,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.47624704241752625},{"x":0.4605042040348053,"y":0.47624704241752625},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5011876225471497},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.43361344933509827,0.47624704241752625,0.4605042040348053,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.47624704241752625},{"x":0.4268907606601715,"y":0.47624704241752625},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5023753046989441},{"x":0.3932773172855377,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پس","boundary":[0.3932773172855377,0.47624704241752625,0.4268907606601715,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.4774346649646759},{"x":0.38655462861061096,"y":0.4774346649646759},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5023753046989441},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3764705955982208,0.4774346649646759,0.38655462861061096,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.4774346649646759},{"x":0.36974790692329407,"y":0.4774346649646759},{"x":0.36974790692329407,"y":0.5023753046989441},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طی","boundary":[0.33949580788612366,0.4774346649646759,0.36974790692329407,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.4774346649646759},{"x":0.3327731192111969,"y":0.4774346649646759},{"x":0.3327731192111969,"y":0.5023753046989441},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرایند","boundary":[0.2857142984867096,0.4774346649646759,0.3327731192111969,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.4774346649646759},{"x":0.27899160981178284,"y":0.4774346649646759},{"x":0.27899160981178284,"y":0.5023753046989441},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.22689075767993927,0.4774346649646759,0.27899160981178284,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4774346649646759},{"x":0.2201680690050125,"y":0.4774346649646759},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5023753046989441},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.21344538033008575,0.4774346649646759,0.2201680690050125,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"داوری","boundary":[0.7445378303527832,0.5023753046989441,0.7848739624023438,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7109243869781494,0.5023753046989441,0.7428571581840515,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.6655462384223938,0.5023753046989441,0.7042016983032227,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6504201889038086,0.5023753046989441,0.6571428775787354,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ادبی","boundary":[0.6151260733604431,0.5023753046989441,0.6453781723976135,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6067227125167847,0.5023753046989441,0.6117647290229797,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5237529873847961},{"x":0.561344563961029,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اینک","boundary":[0.561344563961029,0.5023753046989441,0.6000000238418579,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5237529873847961},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5394958257675171,0.5023753046989441,0.5529412031173706,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5237529873847961},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اختیار","boundary":[0.4924369752407074,0.5023753046989441,0.5327731370925903,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.5023753046989441},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5023753046989441},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5237529873847961},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خوانندگان","boundary":[0.4117647111415863,0.5023753046989441,0.48571428656578064,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.5023753046989441},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5023753046989441},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5237529873847961},{"x":0.3613445460796356,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محترم","boundary":[0.3613445460796356,0.5023753046989441,0.40504202246665955,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.5023753046989441},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5023753046989441},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5237529873847961},{"x":0.32436975836753845,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.32436975836753845,0.5023753046989441,0.35462185740470886,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.5023753046989441},{"x":0.3210084140300751,"y":0.5023753046989441},{"x":0.3210084140300751,"y":0.5237529873847961},{"x":0.2991596758365631,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.2991596758365631,0.5023753046989441,0.3210084140300751,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.5023753046989441},{"x":0.289075642824173,"y":0.5023753046989441},{"x":0.289075642824173,"y":0.5237529873847961},{"x":0.2554621994495392,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیرد","boundary":[0.2554621994495392,0.5023753046989441,0.289075642824173,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.5023753046989441},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5023753046989441},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5237529873847961},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.24873949587345123,0.5023753046989441,0.2571428716182709,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5023753046989441},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5023753046989441},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5237529873847961},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"امید","boundary":[0.21512605249881744,0.5023753046989441,0.24537815153598785,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7882353067398071,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7882353067398071,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7663865685462952,0.5273159146308899,0.7882353067398071,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رود","boundary":[0.7378151416778564,0.5273159146308899,0.7630252242088318,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علاقه","boundary":[0.6941176652908325,0.5273159146308899,0.7310924530029297,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مندان","boundary":[0.6521008610725403,0.5273159146308899,0.6907563209533691,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6386554837226868,0.5273159146308899,0.6453781723976135,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5261282920837402},{"x":0.63193279504776,"y":0.5273159146308899},{"x":0.63193279504776,"y":0.5451306700706482},{"x":0.561344563961029,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خوانندگان","boundary":[0.561344563961029,0.5261282920837402,0.63193279504776,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5310924649238586,0.5261282920837402,0.5546218752861023,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.5025210380554199,0.5261282920837402,0.5226891040802002,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.5261282920837402},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5261282920837402},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5451306700706482},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.4773109257221222,0.5261282920837402,0.49747899174690247,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.5261282920837402},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5261282920837402},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5439429879188538},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مانند","boundary":[0.43697479367256165,0.5261282920837402,0.47058823704719543,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.5261282920837402},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5261282920837402},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5439429879188538},{"x":0.3983193337917328,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سایر","boundary":[0.3983193337917328,0.5261282920837402,0.4302521049976349,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.5261282920837402},{"x":0.3932773172855377,"y":0.5261282920837402},{"x":0.3932773172855377,"y":0.5439429879188538},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.3630252182483673,0.5261282920837402,0.3932773172855377,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.5249406099319458},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5249406099319458},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5439429879188538},{"x":0.3042016923427582,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.3042016923427582,0.5249406099319458,0.35630252957344055,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.5249406099319458},{"x":0.3042016923427582,"y":0.5249406099319458},{"x":0.3042016923427582,"y":0.5439429879188538},{"x":0.2991596758365631,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2991596758365631,0.5249406099319458,0.3042016923427582,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.5249406099319458},{"x":0.29243698716163635,"y":0.5249406099319458},{"x":0.29243698716163635,"y":0.5439429879188538},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صاحب","boundary":[0.24201680719852448,0.5249406099319458,0.29243698716163635,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5249406099319458},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5249406099319458},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5439429879188538},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.21512605249881744,0.5249406099319458,0.23529411852359772,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.551068902015686},{"x":0.7831932902336121,"y":0.551068902015686},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.7747899293899536,0.551068902015686,0.7831932902336121,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.551068902015686},{"x":0.7680672407150269,"y":0.551068902015686},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7579832077026367,0.551068902015686,0.7680672407150269,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.551068902015686},{"x":0.75126051902771,"y":0.551068902015686},{"x":0.75126051902771,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقدهای","boundary":[0.7058823704719543,0.551068902015686,0.75126051902771,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.551068902015686},{"x":0.6991596817970276,"y":0.551068902015686},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشفقانه","boundary":[0.6554622054100037,0.551068902015686,0.6991596817970276,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.551068902015686},{"x":0.6487395167350769,"y":0.551068902015686},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.6218487620353699,0.551068902015686,0.6487395167350769,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.551068902015686},{"x":0.6151260733604431,"y":0.551068902015686},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.5915966629981995,0.551068902015686,0.6151260733604431,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.551068902015686},{"x":0.5882353186607361,"y":0.551068902015686},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مند","boundary":[0.5697479248046875,0.551068902015686,0.5882353186607361,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.551068902015686},{"x":0.5630252361297607,"y":0.551068902015686},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سازند","boundary":[0.5310924649238586,0.551068902015686,0.5630252361297607,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.551068902015686},{"x":0.5277311205863953,"y":0.551068902015686},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5243697762489319,0.551068902015686,0.5277311205863953,0.5653206706047058]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7882353067398071,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7882353067398071,"y":0.5653206706047058},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.20844538033008575,0.21746556389331817,0.7932353067398071,0.5723206706047058],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4429928660392761},{"x":0.24873949587345123,"y":0.4406175911426544},{"x":0.2504201829433441,"y":0.4477434754371643},{"x":0.21512605249881744,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"مسیر","boundary":[0.21344538033008575,0.4429928660392761,0.2504201829433441,0.4477434754371643]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4429928660392761},{"x":0.24873949587345123,"y":0.4406175911426544},{"x":0.2504201829433441,"y":0.4477434754371643},{"x":0.21512605249881744,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.4359928660392761,0.2554201829433441,0.4547434754371643],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.5926365852355957},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5938242077827454},{"x":0.4319327771663666,"y":0.6104512810707092},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.40168067812919617,0.5926365852355957,0.4319327771663666,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.5926365852355957},{"x":0.3932773172855377,"y":0.5926365852355957},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6104512810707092},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.35966387391090393,0.5926365852355957,0.39159664511680603,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.5926365852355957},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5926365852355957},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6092636585235596},{"x":0.34285715222358704,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3445378243923187,0.5926365852355957,0.3512605130672455,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.5914489030838013},{"x":0.33781513571739197,"y":0.5926365852355957},{"x":0.3361344635486603,"y":0.6092636585235596},{"x":0.27731093764305115,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.27899160981178284,0.5914489030838013,0.3361344635486603,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.6152018904685974},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6140142679214478},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6294536590576172},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.3848739564418793,0.6152018904685974,0.43361344933509827,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.6163895726203918},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6152018904685974},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6306413412094116},{"x":0.34117648005485535,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.34117648005485535,0.6163895726203918,0.3764705955982208,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.6175771951675415},{"x":0.3310924470424652,"y":0.6163895726203918},{"x":0.3327731192111969,"y":0.6318289637565613},{"x":0.27563026547431946,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طباطبائی","boundary":[0.27394959330558777,0.6175771951675415,0.3327731192111969,0.6318289637565613]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.5914489030838013},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5914489030838013},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6330166459083557},{"x":0.27394959330558777,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.26894959330558776,0.5844489030838013,0.43861344933509827,0.6400166459083557],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/9b15a2742cc48b5b/pages/nKdrIXFjFaWxiMAR-sec.webp","jpeg":"/storage/books/9b15a2742cc48b5b/pages/rebmiebTLOrPjskU.jpg","blurred":"/storage/books/9b15a2742cc48b5b/pages/FGniSZbBYUJmvuWi.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003503283703026651,0.00037907565306256414,0.9986724807354582,0.9990330759812763]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.32580262422561646},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3269916772842407},{"x":0.5680672526359558,"y":0.34601664543151855},{"x":0.5008403658866882,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.5008403658866882,0.32580262422561646,0.5680672526359558,0.34601664543151855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.32580262422561646},{"x":0.4924369752407074,"y":0.32580262422561646},{"x":0.4924369752407074,"y":0.34601664543151855},{"x":0.4319327771663666,"y":0.3448275923728943}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.4319327771663666,0.32580262422561646,0.4924369752407074,0.34601664543151855]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.32580262422561646},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3269916772842407},{"x":0.5680672526359558,"y":0.34601664543151855},{"x":0.4319327771663666,"y":0.3448275923728943}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4269327771663666,0.31880262422561645,0.5730672526359558,0.35301664543151856],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.35552912950515747},{"x":0.7831932902336121,"y":0.35552912950515747},{"x":0.7831932902336121,"y":0.37336504459381104},{"x":0.7260504364967346,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7277311086654663,0.35552912950515747,0.7831932902336121,0.37336504459381104]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.35552912950515747},{"x":0.7831932902336121,"y":0.35552912950515747},{"x":0.7831932902336121,"y":0.37336504459381104},{"x":0.7260504364967346,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7227311086654663,0.34852912950515746,0.7881932902336121,0.38036504459381104],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.3852556347846985},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3852556347846985},{"x":0.7848739624023438,"y":0.39595720171928406},{"x":0.7462185025215149,"y":0.39595720171928406}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7462185025215149,0.3852556347846985,0.7848739624023438,0.39595720171928406]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.3852556347846985},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3852556347846985},{"x":0.7848739624023438,"y":0.39595720171928406},{"x":0.7462185025215149,"y":0.39595720171928406}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7412185025215149,0.3782556347846985,0.7898739624023438,0.40295720171928406],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4482758641242981},{"x":0.21848739683628082,"y":0.4482758641242981},{"x":0.21848739683628082,"y":0.4554102122783661},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4554102122783661}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۳","boundary":[0.21512605249881744,0.4482758641242981,0.21848739683628082,0.4554102122783661]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4482758641242981},{"x":0.21848739683628082,"y":0.4482758641242981},{"x":0.21848739683628082,"y":0.4554102122783661},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4554102122783661}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4412758641242981,0.22348739683628083,0.4624102122783661],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5005945563316345},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5005945563316345},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5077288746833801},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.20000000298023224,"str":"o","boundary":[0.21512605249881744,0.5005945563316345,0.2218487411737442,0.5077288746833801]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5005945563316345},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5005945563316345},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5077288746833801},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.20000000298023224,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4935945563316345,0.2268487411737442,0.5147288746833801],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5243757367134094},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5243757367134094},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5326991677284241},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۱","boundary":[0.21680672466754913,0.5243757367134094,0.2201680690050125,0.5326991677284241]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5243757367134094},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5243757367134094},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5326991677284241},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5173757367134094,0.22516806900501252,0.5396991677284241],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5695600509643555},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5695600509643555},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5790725350379944},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":"۲۹","boundary":[0.21512605249881744,0.5695600509643555,0.23193277418613434,0.5790725350379944]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5695600509643555},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5695600509643555},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5790725350379944},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5625600509643555,0.23693277418613434,0.5860725350379944],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5671819448471069},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5636147260665894},{"x":0.605042040348053,"y":0.5838287472724915},{"x":0.5680672526359558,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"آستانه","boundary":[0.5647059082984924,0.5671819448471069,0.605042040348053,0.5838287472724915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.5707491040229797},{"x":0.556302547454834,"y":0.5683709979057312},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5885850191116333},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5909631252288818}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فتح","boundary":[0.5260504484176636,0.5707491040229797,0.5596638917922974,0.5885850191116333]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.5707491040229797},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5636147260665894},{"x":0.605042040348053,"y":0.5838287472724915},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5909631252288818}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5210504484176636,0.5637491040229797,0.610042040348053,0.5908287472724915],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5921521782875061},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5921521782875061},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6028537750244141},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6028537750244141}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۹","boundary":[0.21680672466754913,0.5921521782875061,0.23025210201740265,0.6028537750244141]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5921521782875061},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5921521782875061},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6028537750244141},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6028537750244141}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5851521782875061,0.23525210201740265,0.6098537750244141],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.41617122292518616},{"x":0.7848739624023438,"y":0.41617122292518616},{"x":0.7848739624023438,"y":0.435196191072464},{"x":0.7462185025215149,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.7462185025215149,0.41617122292518616,0.7848739624023438,0.435196191072464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.41617122292518616},{"x":0.7394958138465881,"y":0.41617122292518616},{"x":0.7394958138465881,"y":0.435196191072464},{"x":0.7159664034843445,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7159664034843445,0.41617122292518616,0.7394958138465881,0.435196191072464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.41617122292518616},{"x":0.7142857313156128,"y":0.41617122292518616},{"x":0.7142857313156128,"y":0.435196191072464},{"x":0.7109243869781494,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7109243869781494,0.41617122292518616,0.7142857313156128,0.435196191072464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.41617122292518616},{"x":0.7042016983032227,"y":0.41617122292518616},{"x":0.7042016983032227,"y":0.435196191072464},{"x":0.6521008610725403,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.6521008610725403,0.41617122292518616,0.7042016983032227,0.435196191072464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.41617122292518616},{"x":0.6453781723976135,"y":0.41617122292518616},{"x":0.6453781723976135,"y":0.435196191072464},{"x":0.5865546464920044,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرهنگ","boundary":[0.5865546464920044,0.41617122292518616,0.6453781723976135,0.435196191072464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.41617122292518616},{"x":0.578151285648346,"y":0.41617122292518616},{"x":0.578151285648346,"y":0.435196191072464},{"x":0.5226891040802002,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.5226891040802002,0.41617122292518616,0.578151285648346,0.435196191072464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.41617122292518616},{"x":0.5159664154052734,"y":0.41617122292518616},{"x":0.5159664154052734,"y":0.435196191072464},{"x":0.4957983195781708,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4957983195781708,0.41617122292518616,0.5159664154052734,0.435196191072464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.41617122292518616},{"x":0.489075630903244,"y":0.41617122292518616},{"x":0.489075630903244,"y":0.435196191072464},{"x":0.45378151535987854,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اندلس","boundary":[0.45378151535987854,0.41617122292518616,0.489075630903244,0.435196191072464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.41617122292518616},{"x":0.43697479367256165,"y":0.41617122292518616},{"x":0.43697479367256165,"y":0.435196191072464},{"x":0.4302521049976349,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.4302521049976349,0.41617122292518616,0.43697479367256165,0.435196191072464]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.41617122292518616},{"x":0.7848739624023438,"y":0.41617122292518616},{"x":0.7848739624023438,"y":0.435196191072464},{"x":0.4302521049976349,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4252521049976349,0.40917122292518615,0.7898739624023438,0.442196191072464],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.44351962208747864},{"x":0.7714285850524902,"y":0.44351962208747864},{"x":0.7714285850524902,"y":0.46254459023475647},{"x":0.7159664034843445,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7159664034843445,0.44351962208747864,0.7714285850524902,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.47324612736701965},{"x":0.7848739624023438,"y":0.47324612736701965},{"x":0.7848739624023438,"y":0.49346017837524414},{"x":0.7529411911964417,"y":0.49346017837524414}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7529411911964417,0.47324612736701965,0.7848739624023438,0.49346017837524414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.47324612736701965},{"x":0.7394958138465881,"y":0.47324612736701965},{"x":0.7394958138465881,"y":0.49346017837524414},{"x":0.7176470756530762,"y":0.49346017837524414}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7176470756530762,0.47324612736701965,0.7394958138465881,0.49346017837524414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.47324612736701965},{"x":0.7142857313156128,"y":0.47324612736701965},{"x":0.7142857313156128,"y":0.49346017837524414},{"x":0.7142857313156128,"y":0.49346017837524414}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7142857313156128,0.47324612736701965,0.7142857313156128,0.49346017837524414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.47324612736701965},{"x":0.7008403539657593,"y":0.47324612736701965},{"x":0.7008403539657593,"y":0.49346017837524414},{"x":0.63193279504776,"y":0.49346017837524414}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جریانهای","boundary":[0.63193279504776,0.47324612736701965,0.7008403539657593,0.49346017837524414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.47324612736701965},{"x":0.6184874176979065,"y":0.47324612736701965},{"x":0.6184874176979065,"y":0.49346017837524414},{"x":0.5815126299858093,"y":0.49346017837524414}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فکری","boundary":[0.5815126299858093,0.47324612736701965,0.6184874176979065,0.49346017837524414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.47324612736701965},{"x":0.5697479248046875,"y":0.47324612736701965},{"x":0.5697479248046875,"y":0.49346017837524414},{"x":0.534453809261322,"y":0.49346017837524414}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حاکم","boundary":[0.534453809261322,0.47324612736701965,0.5697479248046875,0.49346017837524414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.47324612736701965},{"x":0.5210084319114685,"y":0.47324612736701965},{"x":0.5210084319114685,"y":0.49346017837524414},{"x":0.5109243988990784,"y":0.49346017837524414}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5109243988990784,0.47324612736701965,0.5210084319114685,0.49346017837524414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.47324612736701965},{"x":0.49915966391563416,"y":0.47324612736701965},{"x":0.49915966391563416,"y":0.49346017837524414},{"x":0.4605042040348053,"y":0.49346017837524414}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"اسپانیا","boundary":[0.4605042040348053,0.47324612736701965,0.49915966391563416,0.49346017837524414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.47324612736701965},{"x":0.4470588266849518,"y":0.47324612736701965},{"x":0.4470588266849518,"y":0.49346017837524414},{"x":0.4420168101787567,"y":0.49346017837524414}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.4420168101787567,0.47324612736701965,0.4470588266849518,0.49346017837524414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.47324612736701965},{"x":0.43865546584129333,"y":0.47324612736701965},{"x":0.43865546584129333,"y":0.49346017837524414},{"x":0.4117647111415863,"y":0.49346017837524414}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.4117647111415863,0.47324612736701965,0.43865546584129333,0.49346017837524414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.47324612736701965},{"x":0.4000000059604645,"y":0.47324612736701965},{"x":0.4000000059604645,"y":0.49346017837524414},{"x":0.38823530077934265,"y":0.49346017837524414}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.38823530077934265,0.47324612736701965,0.4000000059604645,0.49346017837524414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.47324612736701965},{"x":0.3764705955982208,"y":0.47324612736701965},{"x":0.3764705955982208,"y":0.49346017837524414},{"x":0.35630252957344055,"y":0.49346017837524414}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فتح","boundary":[0.35630252957344055,0.47324612736701965,0.3764705955982208,0.49346017837524414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.47324612736701965},{"x":0.34285715222358704,"y":0.47324612736701965},{"x":0.34285715222358704,"y":0.49346017837524414},{"x":0.2991596758365631,"y":0.49346017837524414}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.2991596758365631,0.47324612736701965,0.34285715222358704,0.49346017837524414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.47324612736701965},{"x":0.29243698716163635,"y":0.47324612736701965},{"x":0.29243698716163635,"y":0.49346017837524414},{"x":0.289075642824173,"y":0.49346017837524414}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.289075642824173,0.47324612736701965,0.29243698716163635,0.49346017837524414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.47324612736701965},{"x":0.27563026547431946,"y":0.47324612736701965},{"x":0.27563026547431946,"y":0.49346017837524414},{"x":0.2689075767993927,"y":0.49346017837524414}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2689075767993927,0.47324612736701965,0.27563026547431946,0.49346017837524414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.47324612736701965},{"x":0.2571428716182709,"y":0.47324612736701965},{"x":0.2571428716182709,"y":0.49346017837524414},{"x":0.21512605249881744,"y":0.49346017837524414}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عناصر","boundary":[0.21512605249881744,0.47324612736701965,0.2571428716182709,0.49346017837524414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.4982164204120636},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4982164204120636},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5136741995811462},{"x":0.7462185025215149,"y":0.512485146522522}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.7462185025215149,0.4982164204120636,0.7798319458961487,0.5136741995811462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.49702733755111694},{"x":0.7428571581840515,"y":0.49702733755111694},{"x":0.7428571581840515,"y":0.512485146522522},{"x":0.7193277478218079,"y":0.512485146522522}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ساز","boundary":[0.7193277478218079,0.49702733755111694,0.7428571581840515,0.512485146522522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.4958382844924927},{"x":0.7092437148094177,"y":0.49702733755111694},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5112960934638977},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.6957983374595642,0.4958382844924927,0.7092437148094177,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.5208085775375366},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5208085775375366},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5386444926261902},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نقش","boundary":[0.7445378303527832,0.5208085775375366,0.7731092572212219,0.5386444926261902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.5208085775375366},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5208085775375366},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5386444926261902},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یهود","boundary":[0.7092437148094177,0.5208085775375366,0.7361344695091248,0.5386444926261902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.5208085775375366},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5208085775375366},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5386444926261902},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6873949766159058,0.5208085775375366,0.7008403539657593,0.5386444926261902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5208085775375366},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5208085775375366},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5386444926261902},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تزلزل","boundary":[0.6453781723976135,0.5208085775375366,0.6789916157722473,0.5386444926261902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.5208085775375366},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5208085775375366},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5386444926261902},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جایگاه","boundary":[0.5966386795043945,0.5208085775375366,0.6369748115539551,0.5386444926261902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.5208085775375366},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5208085775375366},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5386444926261902},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5815126299858093,0.5208085775375366,0.5882353186607361,0.5386444926261902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.5208085775375366},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5208085775375366},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5386444926261902},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تضعیف","boundary":[0.5243697762489319,0.5208085775375366,0.5731092691421509,0.5386444926261902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.5208085775375366},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5208085775375366},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5386444926261902},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مسیحیت","boundary":[0.4588235318660736,0.5208085775375366,0.5159664154052734,0.5386444926261902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.5208085775375366},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5208085775375366},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5386444926261902},{"x":0.413445383310318,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اندلس","boundary":[0.413445383310318,0.5208085775375366,0.45210084319114685,0.5386444926261902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5457788109779358},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5457788109779358},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5648037791252136},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5648037791252136}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اوضاع","boundary":[0.7327731251716614,0.5457788109779358,0.7731092572212219,0.5648037791252136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5445897579193115},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5457788109779358},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5648037791252136},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5636147260665894}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.6705882549285889,0.5445897579193115,0.7260504364967346,0.5648037791252136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5445897579193115},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5445897579193115},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5636147260665894},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5636147260665894}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اسپانیا","boundary":[0.6268907785415649,0.5445897579193115,0.6638655662536621,0.5636147260665894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5445897579193115},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5445897579193115},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5636147260665894},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5636147260665894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6067227125167847,0.5445897579193115,0.6184874176979065,0.5636147260665894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5445897579193115},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5445897579193115},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5636147260665894},{"x":0.561344563961029,"y":0.5636147260665894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آستانه","boundary":[0.561344563961029,0.5445897579193115,0.5983193516731262,0.5636147260665894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.5445897579193115},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5445897579193115},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5636147260665894},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5636147260665894}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فتح","boundary":[0.5327731370925903,0.5445897579193115,0.5546218752861023,0.5636147260665894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.5445897579193115},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5445897579193115},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5636147260665894},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5636147260665894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.4789915978908539,0.5445897579193115,0.5243697762489319,0.5636147260665894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.5695600509643555},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5695600509643555},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5862069129943848},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5862069129943848}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اوضاع","boundary":[0.7344537973403931,0.5695600509643555,0.7731092572212219,0.5862069129943848]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5695600509643555},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5695600509643555},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5862069129943848},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5862069129943848}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اعتقادی","boundary":[0.6773109436035156,0.5695600509643555,0.7260504364967346,0.5862069129943848]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5695600509643555},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5695600509643555},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5862069129943848},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5862069129943848}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اندلس","boundary":[0.6302521228790283,0.5695600509643555,0.6689075827598572,0.5862069129943848]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5695600509643555},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5695600509643555},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5862069129943848},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5862069129943848}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6084033846855164,0.5695600509643555,0.6218487620353699,0.5862069129943848]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.43995243310928345},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4447086751461029},{"x":0.7831932902336121,"y":0.587395966053009},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.21012605249881744,0.43295243310928344,0.7881932902336121,0.594395966053009],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.5933412313461304},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5933412313461304},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6099880933761597},{"x":0.75126051902771,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فتح","boundary":[0.7529411911964417,0.5933412313461304,0.7731092572212219,0.6099880933761597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.5921521782875061},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5933412313461304},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6087990403175354},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.6991596817970276,0.5921521782875061,0.7428571581840515,0.6087990403175354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5909631252288818},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5909631252288818},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6087990403175354},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6076099872589111}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اندلس","boundary":[0.6504201889038086,0.5909631252288818,0.6907563209533691,0.6087990403175354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.6183115243911743},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6183115243911743},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6373364925384521},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6373364925384521}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7529411911964417,0.6183115243911743,0.7848739624023438,0.6373364925384521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.6183115243911743},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6183115243911743},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6373364925384521},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6373364925384521}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.7210084199905396,0.6183115243911743,0.7445378303527832,0.6373364925384521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6183115243911743},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6183115243911743},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6373364925384521},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6373364925384521}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7159664034843445,0.6183115243911743,0.7176470756530762,0.6373364925384521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6183115243911743},{"x":0.707563042640686,"y":0.6183115243911743},{"x":0.707563042640686,"y":0.6373364925384521},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6373364925384521}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.6689075827598572,0.6183115243911743,0.707563042640686,0.6373364925384521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6183115243911743},{"x":0.658823549747467,"y":0.6183115243911743},{"x":0.658823549747467,"y":0.6373364925384521},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6373364925384521}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فکر","boundary":[0.6352941393852234,0.6183115243911743,0.658823549747467,0.6373364925384521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.6183115243911743},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6183115243911743},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6361474394798279},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6361474394798279}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6201680898666382,0.6183115243911743,0.6285714507102966,0.6361474394798279]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.61712247133255},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6183115243911743},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6373364925384521},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6361474394798279}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرهنگ","boundary":[0.5680672526359558,0.61712247133255,0.6134454011917114,0.6373364925384521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.61712247133255},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6183115243911743},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6361474394798279},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6361474394798279}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.5126050710678101,0.61712247133255,0.5596638917922974,0.6361474394798279]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.61712247133255},{"x":0.5042017102241516,"y":0.61712247133255},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6361474394798279},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6361474394798279}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4907563030719757,0.61712247133255,0.5042017102241516,0.6361474394798279]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.61712247133255},{"x":0.48235294222831726,"y":0.61712247133255},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6361474394798279},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6361474394798279}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اندلس","boundary":[0.4420168101787567,0.61712247133255,0.48235294222831726,0.6361474394798279]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.5897740721702576},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5933412313461304},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6385255455970764},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6361474394798279}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4370168101787567,0.5827740721702576,0.7898739624023438,0.6455255455970764],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.6409037113189697},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6409037113189697},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6587395668029785},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقش","boundary":[0.7445378303527832,0.6409037113189697,0.7714285850524902,0.6587395668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.6409037113189697},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6409037113189697},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6587395668029785},{"x":0.729411780834198,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.729411780834198,0.6409037113189697,0.7361344695091248,0.6587395668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6409037113189697},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6409037113189697},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6587395668029785},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.6957983374595642,0.6409037113189697,0.7210084199905396,0.6587395668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.642092764377594},{"x":0.6890756487846375,"y":0.642092764377594},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6587395668029785},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دولت","boundary":[0.6571428775787354,0.642092764377594,0.6890756487846375,0.6587395668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.642092764377594},{"x":0.6504201889038086,"y":0.642092764377594},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6587395668029785},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6369748115539551,0.642092764377594,0.6504201889038086,0.6587395668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.642092764377594},{"x":0.6302521228790283,"y":0.642092764377594},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6587395668029785},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6201680898666382,0.642092764377594,0.6302521228790283,0.6587395668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.642092764377594},{"x":0.6117647290229797,"y":0.642092764377594},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6599286794662476},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6599286794662476}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.5747899413108826,0.642092764377594,0.6117647290229797,0.6599286794662476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.642092764377594},{"x":0.5663865804672241,"y":0.642092764377594},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6599286794662476},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6599286794662476}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فکر","boundary":[0.5428571701049805,0.642092764377594,0.5663865804672241,0.6599286794662476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.642092764377594},{"x":0.5361344814300537,"y":0.642092764377594},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6599286794662476},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6599286794662476}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.4907563030719757,0.642092764377594,0.5361344814300537,0.6599286794662476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.642092764377594},{"x":0.48235294222831726,"y":0.642092764377594},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6599286794662476},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6599286794662476}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.46890756487846375,0.642092764377594,0.48235294222831726,0.6599286794662476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.6444708704948425},{"x":0.462184876203537,"y":0.6444708704948425},{"x":0.462184876203537,"y":0.6599286794662476},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6599286794662476}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اندلس","boundary":[0.42352941632270813,0.6444708704948425,0.462184876203537,0.6599286794662476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6658739447593689},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6658739447593689},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6837098598480225},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6837098598480225}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دولت","boundary":[0.7428571581840515,0.6658739447593689,0.7731092572212219,0.6837098598480225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.6658739447593689},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6658739447593689},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6837098598480225},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6837098598480225}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اموی","boundary":[0.7008403539657593,0.6658739447593689,0.7344537973403931,0.6837098598480225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.6658739447593689},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6658739447593689},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6837098598480225},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6837098598480225}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6773109436035156,0.6658739447593689,0.6907563209533691,0.6837098598480225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.6658739447593689},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6658739447593689},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6837098598480225},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6837098598480225}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اندلس","boundary":[0.6420168280601501,0.6658739447593689,0.6722689270973206,0.6837098598480225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.6658739447593689},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6658739447593689},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6825208067893982},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6825208067893982}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6235294342041016,0.6658739447593689,0.6302521228790283,0.6825208067893982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.6658739447593689},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6658739447593689},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6825208067893982},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6825208067893982}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۸","boundary":[0.5966386795043945,0.6658739447593689,0.6235294342041016,0.6825208067893982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.6658739447593689},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6658739447593689},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6825208067893982},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6825208067893982}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5848739743232727,0.6658739447593689,0.5915966629981995,0.6825208067893982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.6658739447593689},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6658739447593689},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6825208067893982},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6825208067893982}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲۲","boundary":[0.5680672526359558,0.6658739447593689,0.5815126299858093,0.6825208067893982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.6658739447593689},{"x":0.556302547454834,"y":0.6658739447593689},{"x":0.556302547454834,"y":0.6825208067893982},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6825208067893982}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ق","boundary":[0.5495798587799072,0.6658739447593689,0.556302547454834,0.6825208067893982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.6658739447593689},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6658739447593689},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6825208067893982},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6825208067893982}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5378151535987854,0.6658739447593689,0.5445378422737122,0.6825208067893982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.6908442378044128},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6908442378044128},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7063020467758179},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوران","boundary":[0.7361344695091248,0.6908442378044128,0.7731092572212219,0.7063020467758179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.6908442378044128},{"x":0.729411780834198,"y":0.6908442378044128},{"x":0.729411780834198,"y":0.7063020467758179},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ملوک","boundary":[0.6991596817970276,0.6908442378044128,0.729411780834198,0.7063020467758179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6908442378044128},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6908442378044128},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7063020467758179},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الطوایف","boundary":[0.6504201889038086,0.6908442378044128,0.6941176652908325,0.7063020467758179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.7134363651275635},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7134363651275635},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7288941740989685},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7288941740989685}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دولت","boundary":[0.7378151416778564,0.7134363651275635,0.7731092572212219,0.7288941740989685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7134363651275635},{"x":0.729411780834198,"y":0.7134363651275635},{"x":0.729411780834198,"y":0.7288941740989685},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7277051210403442}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرابطون","boundary":[0.6789916157722473,0.7134363651275635,0.729411780834198,0.7288941740989685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7134363651275635},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7134363651275635},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7277051210403442},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7277051210403442}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6672269105911255,0.7134363651275635,0.6705882549285889,0.7277051210403442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.7122473120689392},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7134363651275635},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7277051210403442},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7277051210403442}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"۶۶۸-۵۶۱ق","boundary":[0.5882353186607361,0.7122473120689392,0.6638655662536621,0.7277051210403442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.7122473120689392},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7122473120689392},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7277051210403442},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7277051210403442}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5815126299858093,0.7122473120689392,0.5865546464920044,0.7277051210403442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.7372176051139832},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7384066581726074},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7526754140853882},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7514863014221191}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دولت","boundary":[0.7411764860153198,0.7372176051139832,0.7747899293899536,0.7526754140853882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.7372176051139832},{"x":0.729411780834198,"y":0.7372176051139832},{"x":0.729411780834198,"y":0.7526754140853882},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7514863014221191}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"موحدون","boundary":[0.6756302714347839,0.7372176051139832,0.729411780834198,0.7526754140853882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.7360285520553589},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7360285520553589},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7502972483634949},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7502972483634949}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6621848940849304,0.7360285520553589,0.6672269105911255,0.7502972483634949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.7360285520553589},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7360285520553589},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7514863014221191},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7502972483634949}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"64۲-663","boundary":[0.5932773351669312,0.7360285520553589,0.6655462384223938,0.7514863014221191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.7360285520553589},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7360285520553589},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7502972483634949},{"x":0.583193302154541,"y":0.7502972483634949}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ق","boundary":[0.583193302154541,0.7360285520553589,0.5882353186607361,0.7502972483634949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.7360285520553589},{"x":0.578151285648346,"y":0.7360285520553589},{"x":0.578151285648346,"y":0.7502972483634949},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7502972483634949}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5731092691421509,0.7360285520553589,0.578151285648346,0.7502972483634949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.7633769512176514},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7633769512176514},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7824019193649292},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7529411911964417,0.7633769512176514,0.7848739624023438,0.7824019193649292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.7633769512176514},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7633769512176514},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7812128663063049},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.7159664034843445,0.7633769512176514,0.7445378303527832,0.7812128663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7633769512176514},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7633769512176514},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7812128663063049},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7126050591468811,0.7633769512176514,0.7176470756530762,0.7812128663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.7633769512176514},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7633769512176514},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7812128663063049},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.6638655662536621,0.7633769512176514,0.7042016983032227,0.7812128663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.7633769512176514},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7633769512176514},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7812128663063049},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تمدن","boundary":[0.6218487620353699,0.7633769512176514,0.6554622054100037,0.7812128663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.7633769512176514},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7633769512176514},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7812128663063049},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.5663865804672241,0.7633769512176514,0.6134454011917114,0.7812128663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.7633769512176514},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7633769512176514},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7812128663063049},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5428571701049805,0.7633769512176514,0.5579832196235657,0.7812128663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.7633769512176514},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7633769512176514},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7812128663063049},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اندلس","boundary":[0.4941176474094391,0.7633769512176514,0.5361344814300537,0.7812128663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.7883471846580505},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7883471846580505},{"x":0.7731092572212219,"y":0.8049940466880798},{"x":0.7344537973403931,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.7344537973403931,0.7883471846580505,0.7731092572212219,0.8049940466880798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7883471846580505},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7883471846580505},{"x":0.7260504364967346,"y":0.8049940466880798},{"x":0.6941176652908325,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتقال","boundary":[0.6941176652908325,0.7883471846580505,0.7260504364967346,0.8049940466880798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.7883471846580505},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7883471846580505},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8049940466880798},{"x":0.6571428775787354,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.6571428775787354,0.7883471846580505,0.6857143044471741,0.8049940466880798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.7883471846580505},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7883471846580505},{"x":0.6487395167350769,"y":0.8049940466880798},{"x":0.6420168280601501,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6420168280601501,0.7883471846580505,0.6487395167350769,0.8049940466880798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.7883471846580505},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7883471846580505},{"x":0.6336134672164917,"y":0.8049940466880798},{"x":0.5915966629981995,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معارف","boundary":[0.5915966629981995,0.7883471846580505,0.6336134672164917,0.8049940466880798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.7883471846580505},{"x":0.583193302154541,"y":0.7883471846580505},{"x":0.583193302154541,"y":0.8049940466880798},{"x":0.5394958257675171,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.5394958257675171,0.7883471846580505,0.583193302154541,0.8049940466880798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.7883471846580505},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7883471846580505},{"x":0.5310924649238586,"y":0.8049940466880798},{"x":0.5210084319114685,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5210084319114685,0.7883471846580505,0.5310924649238586,0.8049940466880798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.7883471846580505},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7883471846580505},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8049940466880798},{"x":0.4739495813846588,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اندلس","boundary":[0.4739495813846588,0.7883471846580505,0.5142857432365417,0.8049940466880798]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8899999856948853},{"languageCode":"ar","confidence":0.10999999940395355}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.6409037113189697},{"x":0.7848739624023438,"y":0.642092764377594},{"x":0.7831932902336121,"y":0.8061830997467041},{"x":0.42184874415397644,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4185294163227081,0.6339037113189697,0.7881932902336121,0.8131830997467041],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6206896305084229},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6206896305084229},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6302021145820618},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6302021145820618}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۱","boundary":[0.21344538033008575,0.6206896305084229,0.23361344635486603,0.6302021145820618]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6206896305084229},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6206896305084229},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6302021145820618},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6302021145820618}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6136896305084228,0.23861344635486603,0.6372021145820618],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6682521104812622},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6670629978179932},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6765754818916321},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":0.800000011920929,"str":"۳۶","boundary":[0.21344538033008575,0.6682521104812622,0.23193277418613434,0.6765754818916321]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6682521104812622},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6670629978179932},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6765754818916321},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6612521104812622,0.23693277418613434,0.6835754818916321],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6920332908630371},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6920332908630371},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7003567218780518},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۷","boundary":[0.21344538033008575,0.6920332908630371,0.23193277418613434,0.7003567218780518]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6920332908630371},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6920332908630371},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7003567218780518},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6850332908630371,0.23693277418613434,0.7073567218780518],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7146254181861877},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7146254181861877},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7241379022598267},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7241379022598267}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۳۸","boundary":[0.21344538033008575,0.7146254181861877,0.23193277418613434,0.7241379022598267]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7146254181861877},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7146254181861877},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7241379022598267},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7241379022598267}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7076254181861877,0.23693277418613434,0.7311379022598267],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7372176051139832},{"x":0.2218487411737442,"y":0.7372176051139832},{"x":0.2218487411737442,"y":0.7479191422462463},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.38999998569488525,"str":"2","boundary":[0.21512605249881744,0.7372176051139832,0.2218487411737442,0.7479191422462463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.7372176051139832},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7372176051139832},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7479191422462463},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.6299999952316284,"str":".","boundary":[0.22521008551120758,0.7372176051139832,0.22857142984867096,0.7479191422462463]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7372176051139832},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7372176051139832},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7479191422462463},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.5099999904632568,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7302176051139831,0.23357142984867096,0.7549191422462463],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7657550573348999},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7657550573348999},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7752675414085388},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7752675414085388}]},"confidence":0.6200000047683716,"str":"۶۳","boundary":[0.21512605249881744,0.7657550573348999,0.23193277418613434,0.7752675414085388]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7657550573348999},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7657550573348999},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7752675414085388},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7752675414085388}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7587550573348999,0.23693277418613434,0.7822675414085388],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/9b15a2742cc48b5b/pages/ezBwUrAgcAlyfoSD-sec.webp","jpeg":"/storage/books/9b15a2742cc48b5b/pages/czqpycTgQQqYJDOT.jpg","blurred":"/storage/books/9b15a2742cc48b5b/pages/LGNavlSCVQmcdXvq.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003503283703026651,0.00023486139998282887,0.9986922533492081,0.999035903693663]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2068965584039688},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2068965584039688},{"x":0.22857142984867096,"y":0.21640904247760773},{"x":0.21512605249881744,"y":0.21640904247760773}]},"confidence":0.23000000417232513,"str":"24","boundary":[0.21512605249881744,0.2068965584039688,0.22857142984867096,0.21640904247760773]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2068965584039688},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2068965584039688},{"x":0.22857142984867096,"y":0.21640904247760773},{"x":0.21512605249881744,"y":0.21640904247760773}]},"confidence":0.23000000417232513,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.1998965584039688,0.23357142984867096,0.22340904247760773],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.22948870062828064},{"x":0.22689075767993927,"y":0.22948870062828064},{"x":0.22689075767993927,"y":0.24019025266170502},{"x":0.21680672466754913,"y":0.24019025266170502}]},"confidence":0.17000000178813934,"str":"4","boundary":[0.21680672466754913,0.22948870062828064,0.22689075767993927,0.24019025266170502]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.22948870062828064},{"x":0.22689075767993927,"y":0.22948870062828064},{"x":0.22689075767993927,"y":0.24019025266170502},{"x":0.21680672466754913,"y":0.24019025266170502}]},"confidence":0.17000000178813934,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.22248870062828063,0.23189075767993927,0.24719025266170502],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.2604042887687683},{"x":0.21848739683628082,"y":0.2580261528491974},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2580261528491974},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2604042887687683}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"o","boundary":[0.21848739683628082,0.2604042887687683,0.23025210201740265,0.2580261528491974]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.2604042887687683},{"x":0.21848739683628082,"y":0.2580261528491974},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2580261528491974},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2604042887687683}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.21348739683628082,0.2534042887687683,0.23525210201740265,0.2650261528491974],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.2770511209964752},{"x":0.2218487411737442,"y":0.2770511209964752},{"x":0.2218487411737442,"y":0.28656360507011414},{"x":0.21680672466754913,"y":0.28656360507011414}]},"confidence":0.20999999344348907,"str":"ង","boundary":[0.21680672466754913,0.2770511209964752,0.2218487411737442,0.28656360507011414]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.2770511209964752},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2770511209964752},{"x":0.23193277418613434,"y":0.28656360507011414},{"x":0.2235294133424759,"y":0.28656360507011414}]},"confidence":0.4000000059604645,"str":"។","boundary":[0.2235294133424759,0.2770511209964752,0.23193277418613434,0.28656360507011414]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.2770511209964752},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2770511209964752},{"x":0.23193277418613434,"y":0.28656360507011414},{"x":0.21680672466754913,"y":0.28656360507011414}]},"confidence":0.30000001192092896,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.2700511209964752,0.23693277418613434,0.29356360507011414],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.29964327812194824},{"x":0.23193277418613434,"y":0.29964327812194824},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3079667091369629},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3079667091369629}]},"confidence":0.6200000047683716,"str":"۶۷","boundary":[0.21512605249881744,0.29964327812194824,0.23193277418613434,0.3079667091369629]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.29964327812194824},{"x":0.23193277418613434,"y":0.29964327812194824},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3079667091369629},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3079667091369629}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.29264327812194824,0.23693277418613434,0.3149667091369629],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.20451843738555908},{"x":0.7613445520401001,"y":0.20451843738555908},{"x":0.7613445520401001,"y":0.22116528451442719},{"x":0.7126050591468811,"y":0.22116528451442719}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ابزارهای","boundary":[0.7126050591468811,0.20451843738555908,0.7613445520401001,0.22116528451442719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.20451843738555908},{"x":0.7058823704719543,"y":0.20451843738555908},{"x":0.7058823704719543,"y":0.22116528451442719},{"x":0.6773109436035156,"y":0.22116528451442719}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تبادل","boundary":[0.6773109436035156,0.20451843738555908,0.7058823704719543,0.22116528451442719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.20451843738555908},{"x":0.6689075827598572,"y":0.20451843738555908},{"x":0.6689075827598572,"y":0.22116528451442719},{"x":0.6352941393852234,"y":0.22116528451442719}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"فکری","boundary":[0.6352941393852234,0.20451843738555908,0.6689075827598572,0.22116528451442719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.20451843738555908},{"x":0.6285714507102966,"y":0.20451843738555908},{"x":0.6285714507102966,"y":0.22116528451442719},{"x":0.6218487620353699,"y":0.22116528451442719}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6218487620353699,0.20451843738555908,0.6285714507102966,0.22116528451442719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.20451843738555908},{"x":0.6168067455291748,"y":0.20451843738555908},{"x":0.6168067455291748,"y":0.22116528451442719},{"x":0.5714285969734192,"y":0.22116528451442719}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرهنگی","boundary":[0.5714285969734192,0.20451843738555908,0.6168067455291748,0.22116528451442719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.20451843738555908},{"x":0.5630252361297607,"y":0.20451843738555908},{"x":0.5630252361297607,"y":0.22116528451442719},{"x":0.5579832196235657,"y":0.22116528451442719}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5579832196235657,0.20451843738555908,0.5630252361297607,0.22116528451442719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.20451843738555908},{"x":0.5512605309486389,"y":0.20451843738555908},{"x":0.5512605309486389,"y":0.22116528451442719},{"x":0.5210084319114685,"y":0.22116528451442719}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انتقال","boundary":[0.5210084319114685,0.20451843738555908,0.5512605309486389,0.22116528451442719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.20451843738555908},{"x":0.5142857432365417,"y":0.20451843738555908},{"x":0.5142857432365417,"y":0.22116528451442719},{"x":0.48739495873451233,"y":0.22116528451442719}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.48739495873451233,0.20451843738555908,0.5142857432365417,0.22116528451442719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.20451843738555908},{"x":0.48067227005958557,"y":0.20451843738555908},{"x":0.48067227005958557,"y":0.22116528451442719},{"x":0.4638655483722687,"y":0.22116528451442719}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"بين","boundary":[0.4638655483722687,0.20451843738555908,0.48067227005958557,0.22116528451442719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.20451843738555908},{"x":0.45546218752861023,"y":0.20451843738555908},{"x":0.45546218752861023,"y":0.22116528451442719},{"x":0.4268907606601715,"y":0.22116528451442719}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شرق","boundary":[0.4268907606601715,0.20451843738555908,0.45546218752861023,0.22116528451442719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.20451843738555908},{"x":0.42016807198524475,"y":0.20451843738555908},{"x":0.42016807198524475,"y":0.22116528451442719},{"x":0.3781512677669525,"y":0.22116528451442719}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.3781512677669525,0.20451843738555908,0.42016807198524475,0.22116528451442719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.20451843738555908},{"x":0.37142857909202576,"y":0.20451843738555908},{"x":0.37142857909202576,"y":0.22116528451442719},{"x":0.364705890417099,"y":0.22116528451442719}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.364705890417099,0.20451843738555908,0.37142857909202576,0.22116528451442719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.20451843738555908},{"x":0.35798320174217224,"y":0.20451843738555908},{"x":0.35798320174217224,"y":0.22116528451442719},{"x":0.3310924470424652,"y":0.22116528451442719}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"اندلس","boundary":[0.3310924470424652,0.20451843738555908,0.35798320174217224,0.22116528451442719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.20451843738555908},{"x":0.3210084140300751,"y":0.20451843738555908},{"x":0.3210084140300751,"y":0.22116528451442719},{"x":0.3142857253551483,"y":0.22116528451442719}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۔۔","boundary":[0.3142857253551483,0.20451843738555908,0.3210084140300751,0.22116528451442719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.22948870062828064},{"x":0.75126051902771,"y":0.22948870062828064},{"x":0.75126051902771,"y":0.243757426738739},{"x":0.7193277478218079,"y":0.243757426738739}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رحله","boundary":[0.7193277478218079,0.22948870062828064,0.75126051902771,0.243757426738739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.22948870062828064},{"x":0.7142857313156128,"y":0.22948870062828064},{"x":0.7142857313156128,"y":0.243757426738739},{"x":0.6957983374595642,"y":0.243757426738739}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6957983374595642,0.22948870062828064,0.7142857313156128,0.243757426738739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.22948870062828064},{"x":0.6789916157722473,"y":0.22948870062828064},{"x":0.6789916157722473,"y":0.243757426738739},{"x":0.6504201889038086,"y":0.243757426738739}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.6504201889038086,0.22948870062828064,0.6789916157722473,0.243757426738739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.25208085775375366},{"x":0.7394958138465881,"y":0.25208085775375366},{"x":0.7394958138465881,"y":0.26872771978378296},{"x":0.6873949766159058,"y":0.26872771978378296}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسافرت","boundary":[0.6873949766159058,0.25208085775375366,0.7394958138465881,0.26872771978378296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6840336322784424,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6840336322784424,"y":0.26872771978378296},{"x":0.658823549747467,"y":0.26872771978378296}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.658823549747467,0.25208085775375366,0.6840336322784424,0.26872771978378296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6504201889038086,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6504201889038086,"y":0.26872771978378296},{"x":0.6168067455291748,"y":0.26872771978378296}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.6168067455291748,0.25208085775375366,0.6504201889038086,0.26872771978378296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6084033846855164,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6084033846855164,"y":0.26872771978378296},{"x":0.5579832196235657,"y":0.26872771978378296}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اندلسیان","boundary":[0.5579832196235657,0.25208085775375366,0.6084033846855164,0.26872771978378296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5495798587799072,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5495798587799072,"y":0.26872771978378296},{"x":0.5394958257675171,"y":0.26872771978378296}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5394958257675171,0.25208085775375366,0.5495798587799072,0.26872771978378296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5310924649238586,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5310924649238586,"y":0.26872771978378296},{"x":0.5025210380554199,"y":0.26872771978378296}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شرق","boundary":[0.5025210380554199,0.25208085775375366,0.5310924649238586,0.26872771978378296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.25208085775375366},{"x":0.4941176474094391,"y":0.25208085775375366},{"x":0.4941176474094391,"y":0.26872771978378296},{"x":0.44873949885368347,"y":0.26872771978378296}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.44873949885368347,0.25208085775375366,0.4941176474094391,0.26872771978378296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.27586206793785095},{"x":0.7394958138465881,"y":0.27586206793785095},{"x":0.7394958138465881,"y":0.2913198471069336},{"x":0.707563042640686,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رحله","boundary":[0.707563042640686,0.27586206793785095,0.7394958138465881,0.2913198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.27586206793785095},{"x":0.7058823704719543,"y":0.27586206793785095},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2913198471069336},{"x":0.680672287940979,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.680672287940979,0.27586206793785095,0.7058823704719543,0.2913198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.27586206793785095},{"x":0.6722689270973206,"y":0.27586206793785095},{"x":0.6722689270973206,"y":0.2913198471069336},{"x":0.6386554837226868,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.6386554837226868,0.27586206793785095,0.6722689270973206,0.2913198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.27586206793785095},{"x":0.6302521228790283,"y":0.27586206793785095},{"x":0.6302521228790283,"y":0.2913198471069336},{"x":0.5596638917922974,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اندیشمندان","boundary":[0.5596638917922974,0.27586206793785095,0.6302521228790283,0.2913198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.27586206793785095},{"x":0.5512605309486389,"y":0.27586206793785095},{"x":0.5512605309486389,"y":0.2913198471069336},{"x":0.5210084319114685,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شرق","boundary":[0.5210084319114685,0.27586206793785095,0.5512605309486389,0.2913198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.27586206793785095},{"x":0.5126050710678101,"y":0.27586206793785095},{"x":0.5126050710678101,"y":0.2913198471069336},{"x":0.46890756487846375,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.46890756487846375,0.27586206793785095,0.5126050710678101,0.2913198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.27586206793785095},{"x":0.4605042040348053,"y":0.27586206793785095},{"x":0.4605042040348053,"y":0.2913198471069336},{"x":0.45042017102241516,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.45042017102241516,0.27586206793785095,0.4605042040348053,0.2913198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.27586206793785095},{"x":0.4436974823474884,"y":0.27586206793785095},{"x":0.4436974823474884,"y":0.2913198471069336},{"x":0.40336135029792786,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اندلس","boundary":[0.40336135029792786,0.27586206793785095,0.4436974823474884,0.2913198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.298454225063324},{"x":0.7478991746902466,"y":0.298454225063324},{"x":0.7478991746902466,"y":0.31629014015197754},{"x":0.7176470756530762,"y":0.31629014015197754}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.7176470756530762,0.298454225063324,0.7478991746902466,0.31629014015197754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.298454225063324},{"x":0.7092437148094177,"y":0.298454225063324},{"x":0.7092437148094177,"y":0.31629014015197754},{"x":0.702521026134491,"y":0.31629014015197754}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.702521026134491,0.298454225063324,0.7092437148094177,0.31629014015197754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.298454225063324},{"x":0.6957983374595642,"y":0.298454225063324},{"x":0.6957983374595642,"y":0.31629014015197754},{"x":0.6571428775787354,"y":0.31629014015197754}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اهتمام","boundary":[0.6571428775787354,0.298454225063324,0.6957983374595642,0.31629014015197754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.298454225063324},{"x":0.6487395167350769,"y":0.298454225063324},{"x":0.6487395167350769,"y":0.31629014015197754},{"x":0.6302521228790283,"y":0.31629014015197754}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"امرا","boundary":[0.6302521228790283,0.298454225063324,0.6487395167350769,0.31629014015197754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.298454225063324},{"x":0.6218487620353699,"y":0.298454225063324},{"x":0.6218487620353699,"y":0.31629014015197754},{"x":0.6151260733604431,"y":0.31629014015197754}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6151260733604431,0.298454225063324,0.6218487620353699,0.31629014015197754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.298454225063324},{"x":0.6084033846855164,"y":0.298454225063324},{"x":0.6084033846855164,"y":0.31629014015197754},{"x":0.5663865804672241,"y":0.31629014015197754}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خلفای","boundary":[0.5663865804672241,0.298454225063324,0.6084033846855164,0.31629014015197754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.298454225063324},{"x":0.5596638917922974,"y":0.298454225063324},{"x":0.5596638917922974,"y":0.31629014015197754},{"x":0.5193277597427368,"y":0.31629014015197754}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اندلس","boundary":[0.5193277597427368,0.298454225063324,0.5596638917922974,0.31629014015197754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.298454225063324},{"x":0.5126050710678101,"y":0.298454225063324},{"x":0.5126050710678101,"y":0.31629014015197754},{"x":0.5025210380554199,"y":0.31629014015197754}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5025210380554199,0.298454225063324,0.5126050710678101,0.31629014015197754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.298454225063324},{"x":0.4941176474094391,"y":0.298454225063324},{"x":0.4941176474094391,"y":0.31629014015197754},{"x":0.4571428596973419,"y":0.31629014015197754}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترویج","boundary":[0.4571428596973419,0.298454225063324,0.4941176474094391,0.31629014015197754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.298454225063324},{"x":0.44873949885368347,"y":0.298454225063324},{"x":0.44873949885368347,"y":0.31629014015197754},{"x":0.42016807198524475,"y":0.31629014015197754}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.42016807198524475,0.298454225063324,0.44873949885368347,0.31629014015197754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.298454225063324},{"x":0.4117647111415863,"y":0.298454225063324},{"x":0.4117647111415863,"y":0.31629014015197754},{"x":0.3663865625858307,"y":0.31629014015197754}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.3663865625858307,0.298454225063324,0.4117647111415863,0.31629014015197754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.321046382188797},{"x":0.7478991746902466,"y":0.31985729932785034},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3376932144165039},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3376932144165039}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"اشتیاق","boundary":[0.7092437148094177,0.321046382188797,0.7478991746902466,0.3376932144165039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.321046382188797},{"x":0.7008403539657593,"y":0.321046382188797},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3376932144165039},{"x":0.6487395167350769,"y":0.33888229727745056}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"اندلسیان","boundary":[0.6487395167350769,0.321046382188797,0.7008403539657593,0.3376932144165039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.321046382188797},{"x":0.6403361558914185,"y":0.321046382188797},{"x":0.6403361558914185,"y":0.33888229727745056},{"x":0.63193279504776,"y":0.33888229727745056}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.63193279504776,0.321046382188797,0.6403361558914185,0.33888229727745056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.321046382188797},{"x":0.6235294342041016,"y":0.321046382188797},{"x":0.6235294342041016,"y":0.33888229727745056},{"x":0.5882353186607361,"y":0.33888229727745056}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.5882353186607361,0.321046382188797,0.6235294342041016,0.33888229727745056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.32223543524742126},{"x":0.5798319578170776,"y":0.321046382188797},{"x":0.5798319578170776,"y":0.33888229727745056},{"x":0.5478991866111755,"y":0.33888229727745056}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.5478991866111755,0.32223543524742126,0.5798319578170776,0.33888229727745056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.32223543524742126},{"x":0.5394958257675171,"y":0.32223543524742126},{"x":0.5394958257675171,"y":0.33888229727745056},{"x":0.5327731370925903,"y":0.33888229727745056}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5327731370925903,0.32223543524742126,0.5394958257675171,0.33888229727745056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.32223543524742126},{"x":0.5260504484176636,"y":0.32223543524742126},{"x":0.5260504484176636,"y":0.33888229727745056},{"x":0.4957983195781708,"y":0.33888229727745056}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.4957983195781708,0.32223543524742126,0.5260504484176636,0.33888229727745056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.32223543524742126},{"x":0.4907563030719757,"y":0.32223543524742126},{"x":0.4907563030719757,"y":0.33888229727745056},{"x":0.489075630903244,"y":0.33888229727745056}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.489075630903244,0.32223543524742126,0.4907563030719757,0.33888229727745056]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.20451843738555908},{"x":0.7613445520401001,"y":0.20451843738555908},{"x":0.7613445520401001,"y":0.33888229727745056},{"x":0.3142857253551483,"y":0.33888229727745056}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3092857253551483,0.19751843738555908,0.7663445520401001,0.34588229727745057],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.3448275923728943},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3448275923728943},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3614744246006012},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"توفیقات","boundary":[0.6974790096282959,0.3448275923728943,0.7478991746902466,0.3614744246006012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.3448275923728943},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3448275923728943},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3614744246006012},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علمای","boundary":[0.6487395167350769,0.3448275923728943,0.6890756487846375,0.3614744246006012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.34601664543151855},{"x":0.6403361558914185,"y":0.34601664543151855},{"x":0.6403361558914185,"y":0.36266350746154785},{"x":0.6016806960105896,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اندلس","boundary":[0.6016806960105896,0.34601664543151855,0.6403361558914185,0.36266350746154785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.34601664543151855},{"x":0.5932773351669312,"y":0.34601664543151855},{"x":0.5932773351669312,"y":0.36266350746154785},{"x":0.5798319578170776,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5798319578170776,0.34601664543151855,0.5932773351669312,0.36266350746154785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.34601664543151855},{"x":0.5731092691421509,"y":0.34601664543151855},{"x":0.5731092691421509,"y":0.36266350746154785},{"x":0.5327731370925903,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میادین","boundary":[0.5327731370925903,0.34601664543151855,0.5731092691421509,0.36266350746154785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.34601664543151855},{"x":0.5243697762489319,"y":0.34601664543151855},{"x":0.5243697762489319,"y":0.36266350746154785},{"x":0.5025210380554199,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.5025210380554199,0.34601664543151855,0.5243697762489319,0.36266350746154785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.34601664543151855},{"x":0.4941176474094391,"y":0.34601664543151855},{"x":0.4941176474094391,"y":0.36266350746154785},{"x":0.48739495873451233,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.48739495873451233,0.34601664543151855,0.4941176474094391,0.36266350746154785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.34601664543151855},{"x":0.48067227005958557,"y":0.34601664543151855},{"x":0.48067227005958557,"y":0.36266350746154785},{"x":0.43697479367256165,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معرفت","boundary":[0.43697479367256165,0.34601664543151855,0.48067227005958557,0.36266350746154785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.3686088025569916},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3686088025569916},{"x":0.7613445520401001,"y":0.38644471764564514},{"x":0.7344537973403931,"y":0.38644471764564514}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.7344537973403931,0.3686088025569916,0.7613445520401001,0.38644471764564514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.3686088025569916},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3686088025569916},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3852556347846985},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7210084199905396,0.3686088025569916,0.7277311086654663,0.3852556347846985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.3686088025569916},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3686088025569916},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3852556347846985},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"معارف","boundary":[0.6739495992660522,0.3686088025569916,0.7142857313156128,0.3852556347846985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.3686088025569916},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3686088025569916},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3852556347846985},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.6252101063728333,0.3686088025569916,0.6672269105911255,0.3852556347846985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.3686088025569916},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3686088025569916},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3852556347846985},{"x":0.605042040348053,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.605042040348053,0.3686088025569916,0.6184874176979065,0.3852556347846985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.3686088025569916},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3686088025569916},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3852556347846985},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اندلس","boundary":[0.5731092691421509,0.3686088025569916,0.5983193516731262,0.3852556347846985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.3686088025569916},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3686088025569916},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3852556347846985},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5596638917922974,0.3686088025569916,0.5630252361297607,0.3852556347846985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.39001187682151794},{"x":0.7478991746902466,"y":0.39001187682151794},{"x":0.7478991746902466,"y":0.41022592782974243},{"x":0.7193277478218079,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.7193277478218079,0.39001187682151794,0.7478991746902466,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.39001187682151794},{"x":0.7109243869781494,"y":0.39001187682151794},{"x":0.7109243869781494,"y":0.41022592782974243},{"x":0.6773109436035156,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قرآنی","boundary":[0.6773109436035156,0.39001187682151794,0.7109243869781494,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.39001187682151794},{"x":0.6689075827598572,"y":0.39001187682151794},{"x":0.6689075827598572,"y":0.41022592782974243},{"x":0.6621848940849304,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6621848940849304,0.39001187682151794,0.6689075827598572,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.39001187682151794},{"x":0.6554622054100037,"y":0.39001187682151794},{"x":0.6554622054100037,"y":0.41022592782974243},{"x":0.6184874176979065,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تفسیر","boundary":[0.6184874176979065,0.39001187682151794,0.6554622054100037,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7378151416778564,"y":0.43043994903564453},{"x":0.7159664034843445,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"قراء","boundary":[0.7159664034843445,0.4137931168079376,0.7378151416778564,0.43043994903564453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.4137931168079376},{"x":0.707563042640686,"y":0.4137931168079376},{"x":0.707563042640686,"y":0.43043994903564453},{"x":0.6739495992660522,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بزرگ","boundary":[0.6739495992660522,0.4137931168079376,0.707563042640686,0.43043994903564453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.4137931168079376},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4137931168079376},{"x":0.6655462384223938,"y":0.43043994903564453},{"x":0.6504201889038086,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6504201889038086,0.4137931168079376,0.6655462384223938,0.43043994903564453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.4137931168079376},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4137931168079376},{"x":0.6453781723976135,"y":0.43043994903564453},{"x":0.605042040348053,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اندلس","boundary":[0.605042040348053,0.4137931168079376,0.6453781723976135,0.43043994903564453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.4387633800506592},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4387633800506592},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4542211592197418},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4542211592197418}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.7058823704719543,0.4387633800506592,0.7378151416778564,0.4542211592197418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.4387633800506592},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4387633800506592},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4542211592197418},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4542211592197418}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تفسیر","boundary":[0.6621848940849304,0.4387633800506592,0.6974790096282959,0.4542211592197418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.46254459023475647},{"x":0.7478991746902466,"y":0.46254459023475647},{"x":0.7478991746902466,"y":0.47919145226478577},{"x":0.7193277478218079,"y":0.47919145226478577}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.7193277478218079,0.46254459023475647,0.7478991746902466,0.47919145226478577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.46254459023475647},{"x":0.7126050591468811,"y":0.46254459023475647},{"x":0.7126050591468811,"y":0.47919145226478577},{"x":0.6689075827598572,"y":0.47919145226478577}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"حدیث","boundary":[0.6689075827598572,0.46254459023475647,0.7126050591468811,0.47919145226478577]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.3448275923728943},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3448275923728943},{"x":0.7613445520401001,"y":0.47919145226478577},{"x":0.43697479367256165,"y":0.47919145226478577}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.43197479367256164,0.3378275923728943,0.7663445520401001,0.4861914522647858],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.36979785561561584},{"x":0.23025210201740265,"y":0.36979785561561584},{"x":0.23025210201740265,"y":0.37931033968925476},{"x":0.21512605249881744,"y":0.37931033968925476}]},"confidence":0.6600000262260437,"str":"۰۲","boundary":[0.21512605249881744,0.36979785561561584,0.23025210201740265,0.37931033968925476]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.36979785561561584},{"x":0.23025210201740265,"y":0.36979785561561584},{"x":0.23025210201740265,"y":0.37931033968925476},{"x":0.21512605249881744,"y":0.37931033968925476}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.36279785561561584,0.23525210201740265,0.38631033968925477],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.39239001274108887},{"x":0.23025210201740265,"y":0.39239001274108887},{"x":0.23025210201740265,"y":0.40309154987335205},{"x":0.21680672466754913,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":0.7099999785423279,"str":"۵۲","boundary":[0.21680672466754913,0.39239001274108887,0.23025210201740265,0.40309154987335205]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.39239001274108887},{"x":0.23025210201740265,"y":0.39239001274108887},{"x":0.23025210201740265,"y":0.40309154987335205},{"x":0.21680672466754913,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.38539001274108886,0.23525210201740265,0.41009154987335206],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.41617122292518616},{"x":0.23193277418613434,"y":0.41617122292518616},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4256837069988251},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":0.6299999952316284,"str":"۵۳","boundary":[0.21512605249881744,0.41617122292518616,0.23193277418613434,0.4256837069988251]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.41617122292518616},{"x":0.23193277418613434,"y":0.41617122292518616},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4256837069988251},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.40917122292518615,0.23693277418613434,0.4326837069988251],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4411414861679077},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4411414861679077},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4482758641242981},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.5600000023841858,"str":"هه","boundary":[0.21512605249881744,0.4411414861679077,0.23025210201740265,0.4482758641242981]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4411414861679077},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4411414861679077},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4482758641242981},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4341414861679077,0.23525210201740265,0.4552758641242981],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.46373364329338074},{"x":0.23193277418613434,"y":0.46373364329338074},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4720570743083954},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4720570743083954}]},"confidence":0.28999999165534973,"str":"آه","boundary":[0.21512605249881744,0.46373364329338074,0.23193277418613434,0.4720570743083954]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.46373364329338074},{"x":0.23193277418613434,"y":0.46373364329338074},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4720570743083954},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4720570743083954}]},"confidence":0.28999999165534973,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.45673364329338073,0.23693277418613434,0.4790570743083954],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.4839476943016052},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4851367473602295},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5005945563316345},{"x":0.7159664034843445,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.7176470756530762,0.4839476943016052,0.7478991746902466,0.5005945563316345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.48275861144065857},{"x":0.707563042640686,"y":0.4839476943016052},{"x":0.7058823704719543,"y":0.49940547347068787},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فقه","boundary":[0.6890756487846375,0.48275861144065857,0.7058823704719543,0.49940547347068787]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.48275861144065857},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4851367473602295},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5005945563316345},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6840756487846374,0.47575861144065856,0.7528991746902466,0.5075945563316345],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4851367473602295},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4851367473602295},{"x":0.23025210201740265,"y":0.49702733755111694},{"x":0.21680672466754913,"y":0.49702733755111694}]},"confidence":0.49000000953674316,"str":"وه","boundary":[0.21680672466754913,0.4851367473602295,0.23025210201740265,0.49702733755111694]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4851367473602295},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4851367473602295},{"x":0.23025210201740265,"y":0.49702733755111694},{"x":0.21680672466754913,"y":0.49702733755111694}]},"confidence":0.49000000953674316,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.4781367473602295,0.23525210201740265,0.504027337551117],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5089179277420044},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5089179277420044},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5196195244789124},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":0.46000000834465027,"str":"۵۹","boundary":[0.21512605249881744,0.5089179277420044,0.23025210201740265,0.5196195244789124]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5089179277420044},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5089179277420044},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5196195244789124},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":0.46000000834465027,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5019179277420044,0.23525210201740265,0.5266195244789124],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5362663269042969},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5326991677284241},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5326991677284241},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"요","boundary":[0.21680672466754913,0.5362663269042969,0.23193277418613434,0.5326991677284241]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.512485146522522},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5089179277420044},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5089179277420044},{"x":0.23193277418613434,"y":0.512485146522522}]},"confidence":0.23000000417232513,"str":"요","boundary":[0.21680672466754913,0.512485146522522,0.23193277418613434,0.5089179277420044]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5362663269042969},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5089179277420044},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5089179277420044},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5292663269042969,0.23693277418613434,0.5159179277420044],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5552912950515747},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5552912950515747},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5648037791252136},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5648037791252136}]},"confidence":0.6800000071525574,"str":"۹۱","boundary":[0.21512605249881744,0.5552912950515747,0.22857142984867096,0.5648037791252136]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5552912950515747},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5552912950515747},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5648037791252136},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5648037791252136}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5482912950515747,0.23357142984867096,0.5718037791252136],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5802615880966187},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5790725350379944},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5885850191116333},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.75,"str":"۹۲","boundary":[0.21512605249881744,0.5802615880966187,0.23193277418613434,0.5885850191116333]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5802615880966187},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5790725350379944},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5885850191116333},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.75,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5732615880966186,0.23693277418613434,0.5955850191116333],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6028537750244141},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6028537750244141},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6111771464347839},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.6600000262260437,"str":"۹۳","boundary":[0.21512605249881744,0.6028537750244141,0.22857142984867096,0.6111771464347839]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6028537750244141},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6028537750244141},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6111771464347839},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5958537750244141,0.23357142984867096,0.6181771464347839],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.5077288746833801},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5077288746833801},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5219976305961609},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"فقه","boundary":[0.7193277478218079,0.5077288746833801,0.7378151416778564,0.5219976305961609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5089179277420044},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5077288746833801},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5231866836547852},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"اوزاعی","boundary":[0.6689075827598572,0.5089179277420044,0.7126050591468811,0.5231866836547852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.5303210616111755},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5291320085525513},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5445897579193115},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"فقه","boundary":[0.7193277478218079,0.5303210616111755,0.7394958138465881,0.5445897579193115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.5315101146697998},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5303210616111755},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5457788109779358},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5469679236412048}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مالکی","boundary":[0.6756302714347839,0.5315101146697998,0.7126050591468811,0.5457788109779358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.5529131889343262},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5517241358757019},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5683709979057312},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فقه","boundary":[0.7193277478218079,0.5529131889343262,0.7394958138465881,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5552912950515747},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5529131889343262},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5683709979057312},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.6672269105911255,0.5552912950515747,0.7126050591468811,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5778834819793701},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5766944289207458},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5921521782875061},{"x":0.702521026134491,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مذهب","boundary":[0.702521026134491,0.5778834819793701,0.7411764860153198,0.5921521782875061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.5778834819793701},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5778834819793701},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5933412313461304},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فقه","boundary":[0.6722689270973206,0.5778834819793701,0.6924369931221008,0.5933412313461304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5778834819793701},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5778834819793701},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5933412313461304},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شافعی","boundary":[0.6285714507102966,0.5778834819793701,0.6672269105911255,0.5933412313461304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.6004756093025208},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6004756093025208},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6147443652153015},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6159334182739258}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.7226890921592712,0.6004756093025208,0.7478991746902466,0.6147443652153015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.601664662361145},{"x":0.7142857313156128,"y":0.601664662361145},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6159334182739258},{"x":0.707563042640686,"y":0.6159334182739258}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.707563042640686,0.601664662361145,0.7159664034843445,0.6159334182739258]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6028537750244141},{"x":0.7008403539657593,"y":0.601664662361145},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6159334182739258},{"x":0.6621848940849304,"y":0.61712247133255}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ادبیات","boundary":[0.6605042219161987,0.6028537750244141,0.7008403539657593,0.6159334182739258]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6028537750244141},{"x":0.653781533241272,"y":0.6028537750244141},{"x":0.653781533241272,"y":0.61712247133255},{"x":0.6218487620353699,"y":0.61712247133255}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عرب","boundary":[0.6218487620353699,0.6028537750244141,0.653781533241272,0.61712247133255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6254459023475647},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6254459023475647},{"x":0.7478991746902466,"y":0.642092764377594},{"x":0.6957983374595642,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ریاضیات","boundary":[0.6957983374595642,0.6254459023475647,0.7478991746902466,0.642092764377594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.6254459023475647},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6254459023475647},{"x":0.6924369931221008,"y":0.642092764377594},{"x":0.6873949766159058,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6873949766159058,0.6254459023475647,0.6924369931221008,0.642092764377594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.6254459023475647},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6254459023475647},{"x":0.6789916157722473,"y":0.642092764377594},{"x":0.6470588445663452,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نجوم","boundary":[0.6470588445663452,0.6254459023475647,0.6789916157722473,0.642092764377594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.6254459023475647},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6254459023475647},{"x":0.6403361558914185,"y":0.642092764377594},{"x":0.6336134672164917,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6336134672164917,0.6254459023475647,0.6403361558914185,0.642092764377594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6254459023475647},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6254459023475647},{"x":0.6252101063728333,"y":0.642092764377594},{"x":0.5932773351669312,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ستاره","boundary":[0.5932773351669312,0.6254459023475647,0.6252101063728333,0.642092764377594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.6254459023475647},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6254459023475647},{"x":0.5899159908294678,"y":0.642092764377594},{"x":0.5478991866111755,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.5478991866111755,0.6254459023475647,0.5899159908294678,0.642092764377594]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8799999952316284},{"languageCode":"ur","confidence":0.11999999731779099}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.512485146522522},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5065398216247559},{"x":0.75126051902771,"y":0.642092764377594},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6480380296707153}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5344958257675171,0.505485146522522,0.75626051902771,0.649092764377594],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6468489766120911},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6456599235534668},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6634958386421204},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6646848917007446}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فلسفه","boundary":[0.7126050591468811,0.6468489766120911,0.7478991746902466,0.6634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6468489766120911},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6468489766120911},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6646848917007446},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6646848917007446}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6974790096282959,0.6468489766120911,0.7042016983032227,0.6646848917007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6468489766120911},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6468489766120911},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6646848917007446},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6658739447593689}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.6605042219161987,0.6468489766120911,0.6907563209533691,0.6646848917007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.6492270827293396},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6480380296707153},{"x":0.653781533241272,"y":0.6658739447593689},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6670629978179932}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عقلی","boundary":[0.6201680898666382,0.6492270827293396,0.653781533241272,0.6658739447593689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.6706302165985107},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6706302165985107},{"x":0.7731092572212219,"y":0.68727707862854},{"x":0.729411780834198,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گرایش","boundary":[0.729411780834198,0.6706302165985107,0.7731092572212219,0.68727707862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6706302165985107},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6706302165985107},{"x":0.7260504364967346,"y":0.68727707862854},{"x":0.702521026134491,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.702521026134491,0.6706302165985107,0.7260504364967346,0.68727707862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6706302165985107},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6706302165985107},{"x":0.6941176652908325,"y":0.68727707862854},{"x":0.6655462384223938,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دینی","boundary":[0.6655462384223938,0.6706302165985107,0.6941176652908325,0.68727707862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.6706302165985107},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6706302165985107},{"x":0.6571428775787354,"y":0.68727707862854},{"x":0.6168067455291748,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مذهبی","boundary":[0.6168067455291748,0.6706302165985107,0.6571428775787354,0.68727707862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.6706302165985107},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6706302165985107},{"x":0.6084033846855164,"y":0.68727707862854},{"x":0.6016806960105896,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6016806960105896,0.6706302165985107,0.6084033846855164,0.68727707862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.6706302165985107},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6706302165985107},{"x":0.5915966629981995,"y":0.68727707862854},{"x":0.5579832196235657,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.5579832196235657,0.6706302165985107,0.5915966629981995,0.68727707862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.6706302165985107},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6706302165985107},{"x":0.5529412031173706,"y":0.68727707862854},{"x":0.5327731370925903,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5327731370925903,0.6706302165985107,0.5529412031173706,0.68727707862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.6706302165985107},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6706302165985107},{"x":0.5193277597427368,"y":0.68727707862854},{"x":0.48235294222831726,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فکری","boundary":[0.48235294222831726,0.6706302165985107,0.5193277597427368,0.68727707862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.6706302165985107},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6706302165985107},{"x":0.4756302535533905,"y":0.68727707862854},{"x":0.462184876203537,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.462184876203537,0.6706302165985107,0.4756302535533905,0.68727707862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.6706302165985107},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6706302165985107},{"x":0.45378151535987854,"y":0.68727707862854},{"x":0.4151260554790497,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اندلس","boundary":[0.4151260554790497,0.6706302165985107,0.45378151535987854,0.68727707862854]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.6516052484512329},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6444708704948425},{"x":0.7731092572212219,"y":0.686087965965271},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.408445383310318,0.6446052484512329,0.7781092572212219,0.693087965965271],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.6944113969802856},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6944113969802856},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7074910998344421},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7086801528930664}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"مالكیه","boundary":[0.7226890921592712,0.6944113969802856,0.7613445520401001,0.7074910998344421]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.6944113969802856},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6944113969802856},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7074910998344421},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7086801528930664}]},"confidence":0.7699999809265137,"boundary":[0.7176890921592712,0.6874113969802856,0.7663445520401001,0.7144910998344421],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6254459023475647},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6254459023475647},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6349583864212036},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.41999998688697815,"str":"។","boundary":[0.21512605249881744,0.6254459023475647,0.22689075767993927,0.6349583864212036]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6254459023475647},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6254459023475647},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6349583864212036},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.41999998688697815,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6184459023475647,0.23189075767993927,0.6419583864212036],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6706302165985107},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6706302165985107},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6825208067893982},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6825208067893982}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۰","boundary":[0.21344538033008575,0.6706302165985107,0.23025210201740265,0.6825208067893982]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6706302165985107},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6706302165985107},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6825208067893982},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6825208067893982}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6636302165985107,0.23525210201740265,0.6895208067893982],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.696789562702179},{"x":0.22857142984867096,"y":0.696789562702179},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7051129341125488},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۰","boundary":[0.21512605249881744,0.696789562702179,0.22857142984867096,0.7051129341125488]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.696789562702179},{"x":0.22857142984867096,"y":0.696789562702179},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7051129341125488},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.689789562702179,0.23357142984867096,0.7121129341125488],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.717003583908081},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7181926369667053},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7336504459381104},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"صوفیه","boundary":[0.7260504364967346,0.717003583908081,0.7613445520401001,0.7336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.717003583908081},{"x":0.7243697643280029,"y":0.717003583908081},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7324613332748413},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.7193277478218079,0.717003583908081,0.7226890921592712,0.7324613332748413]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.717003583908081},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7181926369667053},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7336504459381104},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.7143277478218079,0.710003583908081,0.7663445520401001,0.7406504459381104],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7193816900253296},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7193816900253296},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7277051210403442},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7277051210403442}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"۷۱","boundary":[0.21344538033008575,0.7193816900253296,0.22857142984867096,0.7277051210403442]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7193816900253296},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7193816900253296},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7277051210403442},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7277051210403442}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7123816900253296,0.23357142984867096,0.7347051210403442],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.7443519830703735},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7455410361289978},{"x":0.7613445520401001,"y":0.756242573261261},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"یهودیت","boundary":[0.7176470756530762,0.7443519830703735,0.7613445520401001,0.756242573261261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7443519830703735},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7443519830703735},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7550535202026367},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7126050591468811,0.7443519830703735,0.7142857313156128,0.7550535202026367]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7443519830703735},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7455410361289978},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7574316263198853},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.7076050591468811,0.7373519830703735,0.7663445520401001,0.7644316263198853],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7657550573348999},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7657550573348999},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7800237536430359},{"x":0.707563042640686,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مسیحیت","boundary":[0.707563042640686,0.7657550573348999,0.7613445520401001,0.7800237536430359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7871581315994263},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7871581315994263},{"x":0.7731092572212219,"y":0.8038049936294556},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مفهوم","boundary":[0.7361344695091248,0.7871581315994263,0.7731092572212219,0.8038049936294556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.785969078540802},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7871581315994263},{"x":0.7277311086654663,"y":0.8038049936294556},{"x":0.6941176652908325,"y":0.8026159405708313}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تعامل","boundary":[0.6941176652908325,0.785969078540802,0.7277311086654663,0.8038049936294556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.785969078540802},{"x":0.6857143044471741,"y":0.785969078540802},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8026159405708313},{"x":0.6369748115539551,"y":0.8026159405708313}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرهنگی","boundary":[0.6369748115539551,0.785969078540802,0.6857143044471741,0.8026159405708313]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7657550573348999},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7657550573348999},{"x":0.7731092572212219,"y":0.8038049936294556},{"x":0.6369748115539551,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6319748115539551,0.7587550573348999,0.7781092572212219,0.8108049936294556],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7502972483634949},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7467300891876221},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7467300891876221},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7502972483634949}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"كم","boundary":[0.21344538033008575,0.7502972483634949,0.23193277418613434,0.7467300891876221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7728894352912903},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7693222165107727},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7693222165107727},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7728894352912903}]},"confidence":0.36000001430511475,"dir":"rtl","str":"2","boundary":[0.21344538033008575,0.7728894352912903,0.23193277418613434,0.7693222165107727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7954815626144409},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7931034564971924},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7931034564971924},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7954815626144409}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"2","boundary":[0.21344538033008575,0.7954815626144409,0.23193277418613434,0.7931034564971924]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7954815626144409},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7467300891876221},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7467300891876221},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7954815626144409}]},"confidence":0.7200000286102295,"boundary":[0.20844538033008575,0.7884815626144409,0.23693277418613434,0.7537300891876221],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7657550573348999},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7657550573348999},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7740784883499146},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7740784883499146}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":"۷۵","boundary":[0.21512605249881744,0.7657550573348999,0.23025210201740265,0.7740784883499146]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7657550573348999},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7657550573348999},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7740784883499146},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7740784883499146}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7587550573348999,0.23525210201740265,0.7810784883499146],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7883471846580505},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7883471846580505},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7978596687316895},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7978596687316895}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۷","boundary":[0.21512605249881744,0.7883471846580505,0.23193277418613434,0.7978596687316895]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7883471846580505},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7883471846580505},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7978596687316895},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7978596687316895}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7813471846580505,0.23693277418613434,0.8048596687316895],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/9b15a2742cc48b5b/pages/DRMxqqAShYHAoldw-sec.webp","jpeg":"/storage/books/9b15a2742cc48b5b/pages/MJGlvRFfyEZpalrA.jpg","blurred":"/storage/books/9b15a2742cc48b5b/pages/MawVWOtFxTnuWXDQ.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003503283703026651,0.00020658408121319928,0.9986724807354582,0.999030248198016]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.18192628026008606},{"x":0.23193277418613434,"y":0.18192628026008606},{"x":0.23193277418613434,"y":0.19143876433372498},{"x":0.21344538033008575,"y":0.19143876433372498}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"VA","boundary":[0.21344538033008575,0.18192628026008606,0.23193277418613434,0.19143876433372498]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.18192628026008606},{"x":0.23193277418613434,"y":0.18192628026008606},{"x":0.23193277418613434,"y":0.19143876433372498},{"x":0.21344538033008575,"y":0.19143876433372498}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.17492628026008605,0.23693277418613434,0.19843876433372498],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2068965584039688},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2068965584039688},{"x":0.22857142984867096,"y":0.21521997451782227},{"x":0.21512605249881744,"y":0.21521997451782227}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۰","boundary":[0.21344538033008575,0.2068965584039688,0.22857142984867096,0.21521997451782227]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2068965584039688},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2068965584039688},{"x":0.22857142984867096,"y":0.21521997451782227},{"x":0.21512605249881744,"y":0.21521997451782227}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.1998965584039688,0.23357142984867096,0.22221997451782227],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.17954815924167633},{"x":0.7747899293899536,"y":0.17954815924167633},{"x":0.7747899293899536,"y":0.1973840594291687},{"x":0.7613445520401001,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.7613445520401001,0.17954815924167633,0.7747899293899536,0.1973840594291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.17954815924167633},{"x":0.756302535533905,"y":0.17954815924167633},{"x":0.756302535533905,"y":0.1973840594291687},{"x":0.7210084199905396,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"پذیری","boundary":[0.7210084199905396,0.17954815924167633,0.756302535533905,0.1973840594291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.17954815924167633},{"x":0.7159664034843445,"y":0.17954815924167633},{"x":0.7159664034843445,"y":0.1973840594291687},{"x":0.7092437148094177,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7092437148094177,0.17954815924167633,0.7159664034843445,0.1973840594291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.17954815924167633},{"x":0.7058823704719543,"y":0.17954815924167633},{"x":0.7058823704719543,"y":0.1973840594291687},{"x":0.6571428775787354,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تعاملات","boundary":[0.6571428775787354,0.17954815924167633,0.7058823704719543,0.1973840594291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.1807372123003006},{"x":0.6554622054100037,"y":0.1807372123003006},{"x":0.6554622054100037,"y":0.1973840594291687},{"x":0.6487395167350769,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6487395167350769,0.1807372123003006,0.6554622054100037,0.1973840594291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.1807372123003006},{"x":0.6403361558914185,"y":0.1807372123003006},{"x":0.6403361558914185,"y":0.1973840594291687},{"x":0.6016806960105896,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.6016806960105896,0.1807372123003006,0.6403361558914185,0.1973840594291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.1807372123003006},{"x":0.5932773351669312,"y":0.1807372123003006},{"x":0.5932773351669312,"y":0.1973840594291687},{"x":0.5697479248046875,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فکر","boundary":[0.5697479248046875,0.1807372123003006,0.5932773351669312,0.1973840594291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.1807372123003006},{"x":0.5630252361297607,"y":0.1807372123003006},{"x":0.5630252361297607,"y":0.1973840594291687},{"x":0.5176470875740051,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.5176470875740051,0.1807372123003006,0.5630252361297607,0.1973840594291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.1807372123003006},{"x":0.5109243988990784,"y":0.1807372123003006},{"x":0.5109243988990784,"y":0.1973840594291687},{"x":0.5025210380554199,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5025210380554199,0.1807372123003006,0.5109243988990784,0.1973840594291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.1807372123003006},{"x":0.4957983195781708,"y":0.1807372123003006},{"x":0.4957983195781708,"y":0.1973840594291687},{"x":0.43865546584129333,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسیحیت","boundary":[0.43865546584129333,0.1807372123003006,0.4957983195781708,0.1973840594291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.1807372123003006},{"x":0.4319327771663666,"y":0.1807372123003006},{"x":0.4319327771663666,"y":0.19857312738895416},{"x":0.41848739981651306,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.41848739981651306,0.1807372123003006,0.4319327771663666,0.19857312738895416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.1807372123003006},{"x":0.4100840389728546,"y":0.1807372123003006},{"x":0.4100840389728546,"y":0.19857312738895416},{"x":0.37142857909202576,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اندلس","boundary":[0.37142857909202576,0.1807372123003006,0.4100840389728546,0.19857312738895416]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.1807372123003006},{"x":0.7747899293899536,"y":0.17954815924167633},{"x":0.7747899293899536,"y":0.19619500637054443},{"x":0.37142857909202576,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.36642857909202575,0.1737372123003006,0.7797899293899536,0.20319500637054444],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.2068965584039688},{"x":0.7731092572212219,"y":0.20808561146259308},{"x":0.7731092572212219,"y":0.22235433757305145},{"x":0.7428571581840515,"y":0.22235433757305145}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جمع","boundary":[0.7428571581840515,0.2068965584039688,0.7731092572212219,0.22235433757305145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.2068965584039688},{"x":0.7411764860153198,"y":0.20808561146259308},{"x":0.7411764860153198,"y":0.22235433757305145},{"x":0.7092437148094177,"y":0.22235433757305145}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7092437148094177,0.2068965584039688,0.7411764860153198,0.22235433757305145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.23305588960647583},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2342449426651001},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2544589638710022},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.7462185025215149,0.23305588960647583,0.7848739624023438,0.2544589638710022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.23305588960647583},{"x":0.7378151416778564,"y":0.23305588960647583},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2544589638710022},{"x":0.7142857313156128,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.7142857313156128,0.23305588960647583,0.7378151416778564,0.2544589638710022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.23305588960647583},{"x":0.7109243869781494,"y":0.23305588960647583},{"x":0.7109243869781494,"y":0.25326991081237793},{"x":0.7092437148094177,"y":0.25326991081237793}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7092437148094177,0.23305588960647583,0.7109243869781494,0.25326991081237793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.23305588960647583},{"x":0.702521026134491,"y":0.23305588960647583},{"x":0.702521026134491,"y":0.25326991081237793},{"x":0.6773109436035156,"y":0.25326991081237793}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیر","boundary":[0.6773109436035156,0.23305588960647583,0.702521026134491,0.25326991081237793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.23305588960647583},{"x":0.6689075827598572,"y":0.23305588960647583},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2544589638710022},{"x":0.6302521228790283,"y":0.25326991081237793}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحول","boundary":[0.6302521228790283,0.23305588960647583,0.6689075827598572,0.2544589638710022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.23305588960647583},{"x":0.6218487620353699,"y":0.23305588960647583},{"x":0.6218487620353699,"y":0.25326991081237793},{"x":0.5865546464920044,"y":0.25326991081237793}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.5865546464920044,0.23305588960647583,0.6218487620353699,0.25326991081237793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.23186682164669037},{"x":0.5764706134796143,"y":0.23305588960647583},{"x":0.5764706134796143,"y":0.25326991081237793},{"x":0.5411764979362488,"y":0.25326991081237793}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تفسیر","boundary":[0.5411764979362488,0.23186682164669037,0.5764706134796143,0.25326991081237793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.23186682164669037},{"x":0.5310924649238586,"y":0.23186682164669037},{"x":0.5310924649238586,"y":0.25326991081237793},{"x":0.5008403658866882,"y":0.25326991081237793}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.5008403658866882,0.23186682164669037,0.5310924649238586,0.25326991081237793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.23186682164669037},{"x":0.4941176474094391,"y":0.23186682164669037},{"x":0.4941176474094391,"y":0.25208085775375366},{"x":0.4773109257221222,"y":0.25208085775375366}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4773109257221222,0.23186682164669037,0.4941176474094391,0.25208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.23186682164669037},{"x":0.46890756487846375,"y":0.23186682164669037},{"x":0.46890756487846375,"y":0.25326991081237793},{"x":0.43361344933509827,"y":0.25208085775375366}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"غرب","boundary":[0.43361344933509827,0.23186682164669037,0.46890756487846375,0.25326991081237793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.23186682164669037},{"x":0.4252100884914398,"y":0.23186682164669037},{"x":0.4252100884914398,"y":0.25208085775375366},{"x":0.37310925126075745,"y":0.25208085775375366}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.37310925126075745,0.23186682164669037,0.4252100884914398,0.25208085775375366]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.20451843738555908},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2068965584039688},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2544589638710022},{"x":0.37310925126075745,"y":0.25208085775375366}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.36810925126075744,0.19751843738555908,0.7898739624023438,0.2614589638710022],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.2639714479446411},{"x":0.7714285850524902,"y":0.26278239488601685},{"x":0.7731092572212219,"y":0.2782402038574219},{"x":0.7159664034843445,"y":0.2782402038574219}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7159664034843445,0.2639714479446411,0.7731092572212219,0.2782402038574219]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.2639714479446411},{"x":0.7714285850524902,"y":0.26278239488601685},{"x":0.7731092572212219,"y":0.2782402038574219},{"x":0.7159664034843445,"y":0.2782402038574219}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7109664034843445,0.2569714479446411,0.7781092572212219,0.2852402038574219],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.23543401062488556},{"x":0.23361344635486603,"y":0.23543401062488556},{"x":0.23361344635486603,"y":0.2473246157169342},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۳","boundary":[0.21512605249881744,0.23543401062488556,0.23361344635486603,0.2473246157169342]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.23543401062488556},{"x":0.23361344635486603,"y":0.23543401062488556},{"x":0.23361344635486603,"y":0.2473246157169342},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.22843401062488555,0.23861344635486603,0.2543246157169342],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.26634958386421204},{"x":0.23025210201740265,"y":0.26634958386421204},{"x":0.23025210201740265,"y":0.27586206793785095},{"x":0.21344538033008575,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":0.8100000023841858,"str":"۸۵","boundary":[0.21344538033008575,0.26634958386421204,0.23025210201740265,0.27586206793785095]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.26634958386421204},{"x":0.23025210201740265,"y":0.26634958386421204},{"x":0.23025210201740265,"y":0.27586206793785095},{"x":0.21344538033008575,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.25934958386421203,0.23525210201740265,0.28286206793785096],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2936979830265045},{"x":0.23193277418613434,"y":0.29250892996788025},{"x":0.23193277418613434,"y":0.30202141404151917},{"x":0.21344538033008575,"y":0.30202141404151917}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۹","boundary":[0.21344538033008575,0.2936979830265045,0.23193277418613434,0.30202141404151917]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2936979830265045},{"x":0.23193277418613434,"y":0.29250892996788025},{"x":0.23193277418613434,"y":0.30202141404151917},{"x":0.21344538033008575,"y":0.30202141404151917}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.2866979830265045,0.23693277418613434,0.30902141404151917],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.2972651720046997},{"x":0.23193277418613434,"y":0.29964327812194824},{"x":0.21680672466754913,"y":0.29964327812194824},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2972651720046997}]},"confidence":0.6000000238418579,"str":"र","boundary":[0.23193277418613434,0.2972651720046997,0.21680672466754913,0.29964327812194824]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.2972651720046997},{"x":0.23193277418613434,"y":0.29964327812194824},{"x":0.21680672466754913,"y":0.29964327812194824},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2972651720046997}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.2902651720046997,0.22180672466754914,0.30664327812194825],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.31629014015197754},{"x":0.23025210201740265,"y":0.31629014015197754},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3269916772842407},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3269916772842407}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۹","boundary":[0.21512605249881744,0.31629014015197754,0.23025210201740265,0.3269916772842407]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.31629014015197754},{"x":0.23025210201740265,"y":0.31629014015197754},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3269916772842407},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3269916772842407}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.30929014015197753,0.23525210201740265,0.33399167728424073],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.34007135033607483},{"x":0.22857142984867096,"y":0.34007135033607483},{"x":0.22857142984867096,"y":0.350772887468338},{"x":0.21512605249881744,"y":0.350772887468338}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۰","boundary":[0.21512605249881744,0.34007135033607483,0.22857142984867096,0.350772887468338]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.34007135033607483},{"x":0.22857142984867096,"y":0.34007135033607483},{"x":0.22857142984867096,"y":0.350772887468338},{"x":0.21512605249881744,"y":0.350772887468338}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3330713503360748,0.23357142984867096,0.357772887468338],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3638525605201721},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3638525605201721},{"x":0.23025210201740265,"y":0.37336504459381104},{"x":0.21512605249881744,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۱","boundary":[0.21512605249881744,0.3638525605201721,0.23025210201740265,0.37336504459381104]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3638525605201721},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3638525605201721},{"x":0.23025210201740265,"y":0.37336504459381104},{"x":0.21512605249881744,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3568525605201721,0.23525210201740265,0.38036504459381104],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.38644471764564514},{"x":0.23025210201740265,"y":0.38644471764564514},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3947681188583374},{"x":0.21512605249881744,"y":0.39595720171928406}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۹۳","boundary":[0.21512605249881744,0.38644471764564514,0.23193277418613434,0.3947681188583374]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.38644471764564514},{"x":0.23025210201740265,"y":0.38644471764564514},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3947681188583374},{"x":0.21512605249881744,"y":0.39595720171928406}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.37944471764564514,0.23693277418613434,0.4017681188583374],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.41022592782974243},{"x":0.23193277418613434,"y":0.41022592782974243},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4185493588447571},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":0.41999998688697815,"str":"۹۹","boundary":[0.21512605249881744,0.41022592782974243,0.23193277418613434,0.4185493588447571]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.41022592782974243},{"x":0.23193277418613434,"y":0.41022592782974243},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4185493588447571},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":0.41999998688697815,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4032259278297424,0.23693277418613434,0.4255493588447571],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.43281808495521545},{"x":0.23193277418613434,"y":0.43281808495521545},{"x":0.23193277418613434,"y":0.44233056902885437},{"x":0.21512605249881744,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۸","boundary":[0.21512605249881744,0.43281808495521545,0.23193277418613434,0.44233056902885437]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.43281808495521545},{"x":0.23193277418613434,"y":0.43281808495521545},{"x":0.23193277418613434,"y":0.44233056902885437},{"x":0.21512605249881744,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.42581808495521545,0.23693277418613434,0.4493305690288544],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.47919145226478577},{"x":0.24201680719852448,"y":0.47919145226478577},{"x":0.24201680719852448,"y":0.48989298939704895},{"x":0.21680672466754913,"y":0.48989298939704895}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۳","boundary":[0.21680672466754913,0.47919145226478577,0.24201680719852448,0.48989298939704895]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.47919145226478577},{"x":0.24201680719852448,"y":0.47919145226478577},{"x":0.24201680719852448,"y":0.48989298939704895},{"x":0.21680672466754913,"y":0.48989298939704895}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.47219145226478576,0.24701680719852448,0.49689298939704896],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5065398216247559},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5065398216247559},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5184304118156433},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5184304118156433}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۷","boundary":[0.21680672466754913,0.5065398216247559,0.24201680719852448,0.5184304118156433]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5065398216247559},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5065398216247559},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5184304118156433},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5184304118156433}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.49953982162475585,0.24701680719852448,0.5254304118156433],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5315101146697998},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5315101146697998},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5398335456848145},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5398335456848145}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۷","boundary":[0.21680672466754913,0.5315101146697998,0.24201680719852448,0.5398335456848145]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5315101146697998},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5315101146697998},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5398335456848145},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5398335456848145}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5245101146697998,0.24701680719852448,0.5468335456848145],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.2913198471069336},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2913198471069336},{"x":0.7848739624023438,"y":0.30915576219558716},{"x":0.7529411911964417,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7529411911964417,0.2913198471069336,0.7848739624023438,0.30915576219558716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.2913198471069336},{"x":0.7445378303527832,"y":0.2913198471069336},{"x":0.7445378303527832,"y":0.30915576219558716},{"x":0.7226890921592712,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7226890921592712,0.2913198471069336,0.7445378303527832,0.30915576219558716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.2913198471069336},{"x":0.7193277478218079,"y":0.2913198471069336},{"x":0.7193277478218079,"y":0.30915576219558716},{"x":0.7176470756530762,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7176470756530762,0.2913198471069336,0.7193277478218079,0.30915576219558716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.2913198471069336},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2913198471069336},{"x":0.7092437148094177,"y":0.30915576219558716},{"x":0.6672269105911255,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"زنجیره","boundary":[0.6672269105911255,0.2913198471069336,0.7092437148094177,0.30915576219558716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.2913198471069336},{"x":0.658823549747467,"y":0.2913198471069336},{"x":0.658823549747467,"y":0.30915576219558716},{"x":0.6352941393852234,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فکر","boundary":[0.6352941393852234,0.2913198471069336,0.658823549747467,0.30915576219558716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.2913198471069336},{"x":0.6268907785415649,"y":0.2913198471069336},{"x":0.6268907785415649,"y":0.30915576219558716},{"x":0.578151285648346,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تفسیری","boundary":[0.578151285648346,0.2913198471069336,0.6268907785415649,0.30915576219558716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.2913198471069336},{"x":0.5697479248046875,"y":0.2913198471069336},{"x":0.5697479248046875,"y":0.30915576219558716},{"x":0.561344563961029,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.561344563961029,0.2913198471069336,0.5697479248046875,0.30915576219558716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.2913198471069336},{"x":0.5546218752861023,"y":0.2913198471069336},{"x":0.5546218752861023,"y":0.30915576219558716},{"x":0.5210084319114685,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شبکه","boundary":[0.5210084319114685,0.2913198471069336,0.5546218752861023,0.30915576219558716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.2913198471069336},{"x":0.5126050710678101,"y":0.2913198471069336},{"x":0.5126050710678101,"y":0.30915576219558716},{"x":0.46554622054100037,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مفسران","boundary":[0.46554622054100037,0.2913198471069336,0.5126050710678101,0.30915576219558716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.2913198471069336},{"x":0.4571428596973419,"y":0.2913198471069336},{"x":0.4571428596973419,"y":0.30915576219558716},{"x":0.41680672764778137,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اندلس","boundary":[0.41680672764778137,0.2913198471069336,0.4571428596973419,0.30915576219558716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.3139120042324066},{"x":0.7731092572212219,"y":0.3139120042324066},{"x":0.7731092572212219,"y":0.3317479193210602},{"x":0.75126051902771,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"بقی","boundary":[0.7529411911964417,0.3139120042324066,0.7731092572212219,0.3317479193210602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.31272295117378235},{"x":0.7428571581840515,"y":0.31272295117378235},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3317479193210602},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"بن","boundary":[0.729411780834198,0.31272295117378235,0.7428571581840515,0.3317479193210602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.3115338981151581},{"x":0.7226890921592712,"y":0.31272295117378235},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3305588662624359},{"x":0.6873949766159058,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"مخلد","boundary":[0.6890756487846375,0.3115338981151581,0.7210084199905396,0.3305588662624359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.3376932144165039},{"x":0.7714285850524902,"y":0.3376932144165039},{"x":0.7714285850524902,"y":0.3543400764465332},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"rtl","str":"مگی","boundary":[0.7445378303527832,0.3376932144165039,0.7714285850524902,0.3543400764465332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.3376932144165039},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3376932144165039},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3543400764465332},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بن","boundary":[0.7226890921592712,0.3376932144165039,0.7361344695091248,0.3543400764465332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.3376932144165039},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3376932144165039},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3543400764465332},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"أبي","boundary":[0.6957983374595642,0.3376932144165039,0.7142857313156128,0.3543400764465332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.3376932144165039},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3376932144165039},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3543400764465332},{"x":0.653781533241272,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طالب","boundary":[0.653781533241272,0.3376932144165039,0.6873949766159058,0.3543400764465332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.3376932144165039},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3376932144165039},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3543400764465332},{"x":0.605042040348053,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"القيسي","boundary":[0.605042040348053,0.3376932144165039,0.6470588445663452,0.3543400764465332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.3614744246006012},{"x":0.7714285850524902,"y":0.36028537154197693},{"x":0.7714285850524902,"y":0.3769322335720062},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ابوبکر","boundary":[0.7344537973403931,0.3614744246006012,0.7714285850524902,0.3769322335720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.3614744246006012},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3614744246006012},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3781212866306305},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3781212866306305}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بن","boundary":[0.7126050591468811,0.3614744246006012,0.7260504364967346,0.3781212866306305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.3614744246006012},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3614744246006012},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3769322335720062},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3781212866306305}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"العربی","boundary":[0.6655462384223938,0.3614744246006012,0.7042016983032227,0.3769322335720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.38644471764564514},{"x":0.7731092572212219,"y":0.38644471764564514},{"x":0.7731092572212219,"y":0.4019024968147278},{"x":0.729411780834198,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"القاضی","boundary":[0.729411780834198,0.38644471764564514,0.7731092572212219,0.4019024968147278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.3852556347846985},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3852556347846985},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4007134437561035},{"x":0.702521026134491,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عبد","boundary":[0.702521026134491,0.3852556347846985,0.7210084199905396,0.4007134437561035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.3852556347846985},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3852556347846985},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4007134437561035},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الحق","boundary":[0.6739495992660522,0.3852556347846985,0.7008403539657593,0.4007134437561035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.3852556347846985},{"x":0.658823549747467,"y":0.3852556347846985},{"x":0.658823549747467,"y":0.4007134437561035},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بن","boundary":[0.6453781723976135,0.3852556347846985,0.658823549747467,0.4007134437561035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.3852556347846985},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3852556347846985},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4007134437561035},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"عطيه","boundary":[0.6084033846855164,0.3852556347846985,0.6369748115539551,0.4007134437561035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.3852556347846985},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3852556347846985},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4007134437561035},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6000000238418579,0.3852556347846985,0.6000000238418579,0.4007134437561035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.4078477919101715},{"x":0.7747899293899536,"y":0.4078477919101715},{"x":0.7747899293899536,"y":0.42330560088157654},{"x":0.7613445520401001,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"ابو","boundary":[0.7613445520401001,0.4078477919101715,0.7747899293899536,0.42330560088157654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.4078477919101715},{"x":0.7529411911964417,"y":0.40665873885154724},{"x":0.7529411911964417,"y":0.42330560088157654},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عبدالله","boundary":[0.7193277478218079,0.4078477919101715,0.7529411911964417,0.42330560088157654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.4078477919101715},{"x":0.707563042640686,"y":0.4078477919101715},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4244946539402008},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"بن","boundary":[0.6941176652908325,0.4078477919101715,0.7092437148094177,0.4244946539402008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.4078477919101715},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4078477919101715},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4244946539402008},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فرح","boundary":[0.6605042219161987,0.4078477919101715,0.6873949766159058,0.4244946539402008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.4078477919101715},{"x":0.653781533241272,"y":0.4078477919101715},{"x":0.653781533241272,"y":0.4244946539402008},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"القرطبی","boundary":[0.605042040348053,0.4078477919101715,0.653781533241272,0.4244946539402008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.4316290020942688},{"x":0.7714285850524902,"y":0.4316290020942688},{"x":0.7714285850524902,"y":0.4482758641242981},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.7361344695091248,0.4316290020942688,0.7714285850524902,0.4482758641242981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.4316290020942688},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4316290020942688},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4482758641242981},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بن","boundary":[0.7142857313156128,0.4316290020942688,0.7277311086654663,0.4482758641242981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.43281808495521545},{"x":0.7058823704719543,"y":0.43281808495521545},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4482758641242981},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"جزي","boundary":[0.6722689270973206,0.43281808495521545,0.7058823704719543,0.4482758641242981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.43281808495521545},{"x":0.6655462384223938,"y":0.43281808495521545},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4482758641242981},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"الكلبي","boundary":[0.6268907785415649,0.43281808495521545,0.6655462384223938,0.4482758641242981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.4542211592197418},{"x":0.7731092572212219,"y":0.4542211592197418},{"x":0.7731092572212219,"y":0.47324612736701965},{"x":0.75126051902771,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اثير","boundary":[0.75126051902771,0.4542211592197418,0.7731092572212219,0.47324612736701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.45303210616111755},{"x":0.75126051902771,"y":0.4542211592197418},{"x":0.7495798468589783,"y":0.47324612736701965},{"x":0.7193277478218079,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"الدين","boundary":[0.7193277478218079,0.45303210616111755,0.7495798468589783,0.47324612736701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.45303210616111755},{"x":0.7159664034843445,"y":0.45303210616111755},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4720570743083954},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4720570743083954}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ابو","boundary":[0.6991596817970276,0.45303210616111755,0.7142857313156128,0.4720570743083954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.45303210616111755},{"x":0.6924369931221008,"y":0.45303210616111755},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4720570743083954},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4720570743083954}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"حيان","boundary":[0.6672269105911255,0.45303210616111755,0.6924369931221008,0.4720570743083954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6571428775787354,"y":0.45303210616111755},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4720570743083954},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4708680212497711}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"الأندلسی","boundary":[0.6000000238418579,0.4518430531024933,0.6554622054100037,0.4720570743083954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.47681331634521484},{"x":0.7731092572212219,"y":0.47681331634521484},{"x":0.7731092572212219,"y":0.49702733755111694},{"x":0.7546218633651733,"y":0.49702733755111694}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"أبي","boundary":[0.7546218633651733,0.47681331634521484,0.7731092572212219,0.49702733755111694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.47681331634521484},{"x":0.7462185025215149,"y":0.47681331634521484},{"x":0.7462185025215149,"y":0.49702733755111694},{"x":0.7042016983032227,"y":0.49702733755111694}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"الحسن","boundary":[0.7042016983032227,0.47681331634521484,0.7462185025215149,0.49702733755111694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.47681331634521484},{"x":0.6957983374595642,"y":0.47681331634521484},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4958382844924927},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.6705882549285889,0.47681331634521484,0.6957983374595642,0.4958382844924927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.4756242632865906},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4756242632865906},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4958382844924927},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بن","boundary":[0.6487395167350769,0.4756242632865906,0.6638655662536621,0.4958382844924927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.4756242632865906},{"x":0.6403361558914185,"y":0.47681331634521484},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4958382844924927},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"احمد","boundary":[0.6084033846855164,0.4756242632865906,0.6403361558914185,0.4958382844924927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.4756242632865906},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4756242632865906},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4958382844924927},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"الحرائى","boundary":[0.5546218752861023,0.4756242632865906,0.6000000238418579,0.4958382844924927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.4744352102279663},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4756242632865906},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4946492314338684},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"الأندلسی","boundary":[0.4924369752407074,0.4744352102279663,0.5462185144424438,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.5065398216247559},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5065398216247559},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5243757367134094},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7529411911964417,0.5065398216247559,0.7848739624023438,0.5243757367134094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.5065398216247559},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5065398216247559},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5243757367134094},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.7210084199905396,0.5065398216247559,0.7445378303527832,0.5243757367134094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.5065398216247559},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5065398216247559},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5243757367134094},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7159664034843445,0.5065398216247559,0.7176470756530762,0.5243757367134094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5065398216247559},{"x":0.707563042640686,"y":0.5065398216247559},{"x":0.707563042640686,"y":0.5243757367134094},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.6689075827598572,0.5065398216247559,0.707563042640686,0.5243757367134094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.5053507685661316},{"x":0.658823549747467,"y":0.5053507685661316},{"x":0.658823549747467,"y":0.5243757367134094},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.6151260733604431,0.5053507685661316,0.658823549747467,0.5243757367134094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5053507685661316},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5053507685661316},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5243757367134094},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.5714285969734192,0.5053507685661316,0.6067227125167847,0.5243757367134094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.5053507685661316},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5053507685661316},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5243757367134094},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5428571701049805,0.5053507685661316,0.5680672526359558,0.5243757367134094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.5053507685661316},{"x":0.534453809261322,"y":0.5053507685661316},{"x":0.534453809261322,"y":0.5243757367134094},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تفسیری","boundary":[0.48571428656578064,0.5053507685661316,0.534453809261322,0.5243757367134094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.5053507685661316},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5053507685661316},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5243757367134094},{"x":0.462184876203537,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.462184876203537,0.5053507685661316,0.4756302535533905,0.5243757367134094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.5053507685661316},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5053507685661316},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5243757367134094},{"x":0.413445383310318,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اندلس","boundary":[0.413445383310318,0.5053507685661316,0.45378151535987854,0.5243757367134094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.5315101146697998},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5315101146697998},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5457788109779358},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.7344537973403931,0.5315101146697998,0.7731092572212219,0.5457788109779358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.5315101146697998},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5315101146697998},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5457788109779358},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تفسیر","boundary":[0.6907563209533691,0.5315101146697998,0.7260504364967346,0.5457788109779358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5315101146697998},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5315101146697998},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5457788109779358},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6689075827598572,0.5315101146697998,0.6840336322784424,0.5457788109779358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5315101146697998},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5315101146697998},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5457788109779358},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"غرب","boundary":[0.6302521228790283,0.5315101146697998,0.6621848940849304,0.5457788109779358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5315101146697998},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5315101146697998},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5457788109779358},{"x":0.578151285648346,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.578151285648346,0.5315101146697998,0.6218487620353699,0.5457788109779358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.5529131889343262},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5529131889343262},{"x":0.7714285850524902,"y":0.571938157081604},{"x":0.7478991746902466,"y":0.571938157081604}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۲-۲","boundary":[0.7478991746902466,0.5529131889343262,0.7714285850524902,0.571938157081604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.5529131889343262},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5529131889343262},{"x":0.7445378303527832,"y":0.571938157081604},{"x":0.6991596817970276,"y":0.571938157081604}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ضوابط","boundary":[0.6991596817970276,0.5529131889343262,0.7445378303527832,0.571938157081604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5529131889343262},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5529131889343262},{"x":0.6890756487846375,"y":0.571938157081604},{"x":0.6705882549285889,"y":0.571938157081604}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کلی","boundary":[0.6705882549285889,0.5529131889343262,0.6890756487846375,0.571938157081604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5529131889343262},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5529131889343262},{"x":0.6554622054100037,"y":0.571938157081604},{"x":0.6252101063728333,"y":0.571938157081604}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حاکم","boundary":[0.6252101063728333,0.5529131889343262,0.6554622054100037,0.571938157081604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.5529131889343262},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5529131889343262},{"x":0.6201680898666382,"y":0.571938157081604},{"x":0.610084056854248,"y":0.571938157081604}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.610084056854248,0.5529131889343262,0.6201680898666382,0.571938157081604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.5529131889343262},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5529131889343262},{"x":0.6016806960105896,"y":0.571938157081604},{"x":0.5764706134796143,"y":0.571938157081604}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.5764706134796143,0.5529131889343262,0.6016806960105896,0.571938157081604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.5529131889343262},{"x":0.561344563961029,"y":0.5529131889343262},{"x":0.561344563961029,"y":0.571938157081604},{"x":0.5159664154052734,"y":0.571938157081604}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تفسیری","boundary":[0.5159664154052734,0.5529131889343262,0.561344563961029,0.571938157081604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.5529131889343262},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5529131889343262},{"x":0.49915966391563416,"y":0.571938157081604},{"x":0.4739495813846588,"y":0.571938157081604}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"غرب","boundary":[0.4739495813846588,0.5529131889343262,0.49915966391563416,0.571938157081604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.5529131889343262},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5529131889343262},{"x":0.46554622054100037,"y":0.571938157081604},{"x":0.42184874415397644,"y":0.571938157081604}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.42184874415397644,0.5529131889343262,0.46554622054100037,0.571938157081604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5743162631988525},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5743162631988525},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5921521782875061},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5921521782875061}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نقش","boundary":[0.7327731251716614,0.5743162631988525,0.7613445520401001,0.5921521782875061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5743162631988525},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5743162631988525},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5921521782875061},{"x":0.707563042640686,"y":0.5921521782875061}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقل","boundary":[0.707563042640686,0.5743162631988525,0.7260504364967346,0.5921521782875061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5755053758621216},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5755053758621216},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5921521782875061},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5921521782875061}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6941176652908325,0.5755053758621216,0.6991596817970276,0.5921521782875061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.5755053758621216},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5755053758621216},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5921521782875061},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5921521782875061}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"أثر","boundary":[0.6823529601097107,0.5755053758621216,0.6957983374595642,0.5921521782875061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.5755053758621216},{"x":0.680672287940979,"y":0.5755053758621216},{"x":0.680672287940979,"y":0.5921521782875061},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5921521782875061}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6756302714347839,0.5755053758621216,0.680672287940979,0.5921521782875061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5755053758621216},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5755053758621216},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5921521782875061},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5921521782875061}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6554622054100037,0.5755053758621216,0.6689075827598572,0.5921521782875061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.5755053758621216},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5755053758621216},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5921521782875061},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5921521782875061}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"تفسير","boundary":[0.6168067455291748,0.5755053758621216,0.6487395167350769,0.5921521782875061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5755053758621216},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5755053758621216},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5921521782875061},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5921521782875061}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6084033846855164,0.5755053758621216,0.6168067455291748,0.5921521782875061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5980975031852722},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5992865562438965},{"x":0.7478991746902466,"y":0.61712247133255},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6159334182739258}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تفسیر","boundary":[0.7142857313156128,0.5980975031852722,0.7478991746902466,0.61712247133255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5980975031852722},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5980975031852722},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6159334182739258},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6159334182739258}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.6789916157722473,0.5980975031852722,0.7042016983032227,0.6159334182739258]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5980975031852722},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5980975031852722},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6147443652153015},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6147443652153015}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6605042219161987,0.5980975031852722,0.6705882549285889,0.6147443652153015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.596908450126648},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5980975031852722},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6159334182739258},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6147443652153015}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.6252101063728333,0.596908450126648,0.6521008610725403,0.6159334182739258]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.596908450126648},{"x":0.6184874176979065,"y":0.596908450126648},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6147443652153015},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6147443652153015}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6168067455291748,0.596908450126648,0.6184874176979065,0.6147443652153015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6206896305084229},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6206896305084229},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6373364925384521},{"x":0.702521026134491,"y":0.6373364925384521}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تفسیر","boundary":[0.702521026134491,0.6206896305084229,0.7378151416778564,0.6373364925384521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6218787431716919},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6206896305084229},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6373364925384521},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.6672269105911255,0.6218787431716919,0.6957983374595642,0.6373364925384521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6218787431716919},{"x":0.658823549747467,"y":0.6218787431716919},{"x":0.658823549747467,"y":0.6385255455970764},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6504201889038086,0.6218787431716919,0.658823549747467,0.6385255455970764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.6218787431716919},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6218787431716919},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6385255455970764},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.6151260733604431,0.6218787431716919,0.6420168280601501,0.6385255455970764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6218787431716919},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6218787431716919},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6385255455970764},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5915966629981995,0.6218787431716919,0.6067227125167847,0.6385255455970764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.6218787431716919},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6218787431716919},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6385255455970764},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حوزه","boundary":[0.5512605309486389,0.6218787431716919,0.5865546464920044,0.6385255455970764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.6230677962303162},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6218787431716919},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6385255455970764},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6397145986557007}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.5193277597427368,0.6230677962303162,0.5445378422737122,0.6385255455970764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.6230677962303162},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6230677962303162},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6385255455970764},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6397145986557007}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.4773109257221222,0.6230677962303162,0.5193277597427368,0.6385255455970764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6444708704948425},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6444708704948425},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6623067855834961},{"x":0.702521026134491,"y":0.6623067855834961}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تفسیر","boundary":[0.702521026134491,0.6444708704948425,0.7378151416778564,0.6623067855834961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6444708704948425},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6444708704948425},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6623067855834961},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6623067855834961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.6672269105911255,0.6444708704948425,0.6957983374595642,0.6623067855834961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6444708704948425},{"x":0.658823549747467,"y":0.6444708704948425},{"x":0.658823549747467,"y":0.6623067855834961},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6623067855834961}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6504201889038086,0.6444708704948425,0.658823549747467,0.6623067855834961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.6444708704948425},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6444708704948425},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6623067855834961},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6623067855834961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.6151260733604431,0.6444708704948425,0.6420168280601501,0.6623067855834961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6456599235534668},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6456599235534668},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6623067855834961},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6623067855834961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5932773351669312,0.6456599235534668,0.6067227125167847,0.6623067855834961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.6456599235534668},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6456599235534668},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6623067855834961},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6623067855834961}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حوزه","boundary":[0.5529412031173706,0.6456599235534668,0.5865546464920044,0.6623067855834961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.6456599235534668},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6456599235534668},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6634958386421204},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6634958386421204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"درک","boundary":[0.5142857432365417,0.6456599235534668,0.5445378422737122,0.6634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.6456599235534668},{"x":0.507563054561615,"y":0.6456599235534668},{"x":0.507563054561615,"y":0.6634958386421204},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6634958386421204}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مفاهیم","boundary":[0.46722689270973206,0.6456599235534668,0.507563054561615,0.6634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.6456599235534668},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6456599235534668},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6634958386421204},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6634958386421204}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4588235318660736,0.6456599235534668,0.4605042040348053,0.6634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6682521104812622},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6682521104812622},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6837098598480225},{"x":0.702521026134491,"y":0.6837098598480225}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تفسیر","boundary":[0.702521026134491,0.6682521104812622,0.7378151416778564,0.6837098598480225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6682521104812622},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6682521104812622},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.6672269105911255,0.6682521104812622,0.6957983374595642,0.6848989129066467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6694411635398865},{"x":0.658823549747467,"y":0.6694411635398865},{"x":0.658823549747467,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6504201889038086,0.6694411635398865,0.658823549747467,0.6848989129066467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.6694411635398865},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6694411635398865},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.6151260733604431,0.6694411635398865,0.6436975002288818,0.6848989129066467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6694411635398865},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6694411635398865},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6848989129066467},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5932773351669312,0.6694411635398865,0.6067227125167847,0.6848989129066467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.6694411635398865},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6694411635398865},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6848989129066467},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"حوزه","boundary":[0.5529412031173706,0.6694411635398865,0.5865546464920044,0.6848989129066467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.6694411635398865},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6694411635398865},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6848989129066467},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تعیین","boundary":[0.5109243988990784,0.6694411635398865,0.5445378422737122,0.6848989129066467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.6694411635398865},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6694411635398865},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6848989129066467},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصادیق","boundary":[0.45378151535987854,0.6694411635398865,0.5042017102241516,0.6848989129066467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7110582590103149},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تفسیر","boundary":[0.7042016983032227,0.6920332908630371,0.7378151416778564,0.7110582590103149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7110582590103149},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.6689075827598572,0.6920332908630371,0.6957983374595642,0.7110582590103149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7110582590103149},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6504201889038086,0.6920332908630371,0.6605042219161987,0.7110582590103149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7110582590103149},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.6151260733604431,0.6920332908630371,0.6436975002288818,0.7110582590103149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7110582590103149},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5798319578170776,0.6920332908630371,0.6084033846855164,0.7110582590103149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.6920332908630371},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6920332908630371},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7110582590103149},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اثبات","boundary":[0.5394958257675171,0.6920332908630371,0.5714285969734192,0.7110582590103149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.6920332908630371},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6920332908630371},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7110582590103149},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیوستگی","boundary":[0.4756302535533905,0.6920332908630371,0.5310924649238586,0.7110582590103149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.6920332908630371},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6920332908630371},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7110582590103149},{"x":0.43865546584129333,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آیات","boundary":[0.43865546584129333,0.6920332908630371,0.46890756487846375,0.7110582590103149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7158145308494568},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7158145308494568},{"x":0.7478991746902466,"y":0.731272280216217},{"x":0.7142857313156128,"y":0.731272280216217}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تفسیر","boundary":[0.7142857313156128,0.7158145308494568,0.7478991746902466,0.731272280216217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7158145308494568},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7158145308494568},{"x":0.7058823704719543,"y":0.731272280216217},{"x":0.6789916157722473,"y":0.731272280216217}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.6789916157722473,0.7158145308494568,0.7058823704719543,0.731272280216217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.7158145308494568},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7158145308494568},{"x":0.6705882549285889,"y":0.731272280216217},{"x":0.6605042219161987,"y":0.731272280216217}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6605042219161987,0.7158145308494568,0.6705882549285889,0.731272280216217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.7158145308494568},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7158145308494568},{"x":0.6521008610725403,"y":0.731272280216217},{"x":0.6117647290229797,"y":0.731272280216217}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روایت","boundary":[0.6117647290229797,0.7158145308494568,0.6521008610725403,0.731272280216217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7395957112312317},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7395957112312317},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7550535202026367},{"x":0.6991596817970276,"y":0.756242573261261}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روایت","boundary":[0.6974790096282959,0.7395957112312317,0.7394958138465881,0.7550535202026367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.740784764289856},{"x":0.6890756487846375,"y":0.740784764289856},{"x":0.6907563209533691,"y":0.756242573261261},{"x":0.6773109436035156,"y":0.756242573261261}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6756302714347839,0.740784764289856,0.6907563209533691,0.756242573261261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.740784764289856},{"x":0.6689075827598572,"y":0.740784764289856},{"x":0.6689075827598572,"y":0.756242573261261},{"x":0.6453781723976135,"y":0.756242573261261}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مقام","boundary":[0.6453781723976135,0.740784764289856,0.6689075827598572,0.756242573261261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.740784764289856},{"x":0.6369748115539551,"y":0.740784764289856},{"x":0.6369748115539551,"y":0.756242573261261},{"x":0.6016806960105896,"y":0.756242573261261}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"تفسير","boundary":[0.6016806960105896,0.740784764289856,0.6369748115539551,0.756242573261261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.7419738173484802},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7419738173484802},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7574316263198853},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7574316263198853}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5949580073356628,0.7419738173484802,0.5966386795043945,0.7574316263198853]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.7099999785423279},{"languageCode":"ar","confidence":0.28999999165534973}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.2913198471069336},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2913198471069336},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7574316263198853},{"x":0.413445383310318,"y":0.7574316263198853}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.408445383310318,0.2843198471069336,0.7898739624023438,0.7644316263198853],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.7633769512176514},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7645660042762756},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7800237536430359},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مقام","boundary":[0.6487395167350769,0.7633769512176514,0.6689075827598572,0.7800237536430359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.7621878981590271},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7633769512176514},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7800237536430359},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تفصیل","boundary":[0.6033613681793213,0.7621878981590271,0.6369748115539551,0.7800237536430359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.7835909724235535},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7835909724235535},{"x":0.7394958138465881,"y":0.8038049936294556},{"x":0.6991596817970276,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روایت","boundary":[0.6991596817970276,0.7835909724235535,0.7394958138465881,0.8038049936294556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa",&quo