خصوصیات اکوفیزیولوژیکی گیاهان CAM-C4-C3 و کاربرد آنها در احیای مراتع خصوصیات اکوفیزیولوژیکی گیاهان CAM-C4-C3 و کاربرد آنها در احیای مراتع

{"id":"3796126","title":"خصوصیات اکوفیزیولوژیکی گیاهان CAM-C4-C3 و کاربرد آنها در احیای مراتع","price":"۱۳‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱۷‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/9c4898db91a96cf1/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/9c4898db91a96cf1/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/9c4898db91a96cf1/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/9c4898db91a96cf1/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/9c4898db91a96cf1/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/9c4898db91a96cf1/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/9c4898db91a96cf1/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/9c4898db91a96cf1/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/9c4898db91a96cf1/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/9c4898db91a96cf1/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"964-473-020-8","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۷۷","nobat_chap":"1","description":["چه عاملی باعث افزایش مقاومت گیاه در برابر خشکی و گرما است؟ چه عاملی گیاه را قادر می سازد تا در خاک های فرسایش یافته و فقیر ظاهر شود؟ چه عواملی باعث این همه تنوع قابلیت در گیاهان می شوند؟ گیاهان چگونه شرایط را تحمل می کنند؟ در این کتاب سعی شده است تا حدی که مقدور باشد به این سوال ها پاسخ داده شود. برای دستیابی به پاسخ قانع کننده، گیاهان با توجه به ساختار و کارکرد دستگاه فتوسنتز کننده به گروههایی چند تقسیم و با توجه به منابع مختلف هر گروه تشریح شده است و رویشگاه مناسب آنها نیز را معرفی شده اند.",""],"pages_count":"117","keywords":"null","token":"9c4898db91a96cf1","created_at":"2020-08-10 14:24:04","updated_at":"2022-08-14 10:43:13","publisher_id":"175","deleted_at":null,"published_at":"2020-08-10 15:41:52","available_for_web":"1","publisher_title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1918172","title":"هاشم کنشلو","firstname":"هاشم","lastname":"کنشلو","token":"81ac58837abeab70","created_at":"2020-04-18 10:46:06","updated_at":"2020-04-18 10:46:06","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1918172","title":"هاشم کنشلو","firstname":"هاشم","lastname":"کنشلو","token":"81ac58837abeab70","created_at":"2020-04-18 10:46:06","updated_at":"2020-04-18 10:46:06","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"784806","file":"5f31193d23e040.53405115.pdf","book_id":"3796126","toc":null,"created_at":"2020-08-10 14:24:05","updated_at":"2022-08-14 10:43:13","process_started_at":"2020-08-10 14:24:06","process_done_at":"2020-08-10 14:24:08","process_failed_at":null,"pages_count":"125","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"985953bb13518af7bd02dc437bba5ff05c4b0ba2ee14a4afb7fd18f308cafa732e538d398db00986e0ca5b47465f1aeb790eecde2c1e7396074e4432c0b4217f","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۲۵"},"publisher":{"id":175,"title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","description":null,"token":"7a2e362ebd3e81ca","slug":"rifr"},"study_subjects":[{"id":"19039","title":"دیرینه گیاه شناسی","token":"46607e5500c311e4","type":"","books_count":"163","created_at":"2017-10-07 11:32:18","updated_at":"2022-09-06 13:49:35","study_fields":[{"id":"2014","title":"علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی","degree_id":"10","token":"cfd9695b9d19dd27","books_count":"165","created_at":"2017-10-07 11:23:15","updated_at":"2022-09-06 13:49:35","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-CAM-C4-C3-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B9","ebook_price_en":"17000","urlify":"%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-CAM-C4-C3-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B9","pages_count_fa":"۱۱۷","authorTitle":"هاشم کنشلو","tocStr":"","url":"/preview/9c4898db91a96cf1/%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-CAM-C4-C3-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B9"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19