سیستم ها و فرآیندهای غشایی ترکیبی سیستم ها و فرآیندهای غشایی ترکیبی

{"id":"30","title":"سیستم ها و فرآیندهای غشایی ترکیبی","price":"۳۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۱۰‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/9da50bc570a03527/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/9da50bc570a03527/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/9da50bc570a03527/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/9da50bc570a03527/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/9da50bc570a03527/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/9da50bc570a03527/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/9da50bc570a03527/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/9da50bc570a03527/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/9da50bc570a03527/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/9da50bc570a03527/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786008668077","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"۱۳۹۵","nobat_chap":"1","description":["یک سیستم غشایی ترکیبی شامل دو یا تعداد بیشتری فرایند غشایی و یا ترکیب یک فرایند غشایی مانند مایکروفیلتراسیون، الترافیلتراسیون، نانوفیلتراسیون، اسمز معکوس، الکترودیالیز و جداسازی گازی با یک فرایند جداسازی متداول دیگر در یک سیکل صنعتی است. مزایای آن عبارتند از بهبود کیفیت محصول، فشرده سازی فضای عملیاتی، کاهش تاثیرات زیست محیطی و صرفه جویی در مصرف انرژی. کتاب سیستمها و فرایندهای غشایی ترکیبی مطالعات موردی بسیاری را برای آشنایی با کاربردهای سیستمهای ترکیبی غشایی در نمکزدایی از آب دریا، تصفیه پساب، و جداسازیهای زیستی در حوزه زیست فناوری و صنایع غذایی جمعآوری کرده است. این کتاب همچنین شامل کاربردهای غیرآلی این سیستمها مانند تلفیق راکتورهای و ترکیب IGCC غشایی با پیل سوختی، ترکیب فرایندهای غشایی با نیروگاههای سیکل ترکیبی گازی سازی راکتور غشایی با نیروگاه خورشیدی است.هر فصل کتاب مشتمل بر بررسی دقیق جنبه های فنی و مروری جامع بر پیشرفتها و اصلاحاتی است که به انتخاب یک سیستم غشایی ترکیبی در مقایسه با تکنولوژیهای متداول موجود می انجامد."],"pages_count":"430","keywords":"null","token":"9da50bc570a03527","created_at":"2017-10-07 16:49:18","updated_at":"2022-08-08 13:22:04","publisher_id":"15","deleted_at":null,"published_at":"2017-11-24 17:02:47","available_for_web":"1","publisher_title":"همراه علم","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":null,"exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"106","title":"آنجلو باسیل","firstname":"آنجلو","lastname":"باسیل","token":"76720d1b9c825e1b","created_at":"2017-10-07 16:38:46","updated_at":"2018-01-16 19:10:04","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"108","title":"کاترین چارکوزت","firstname":"کاترین","lastname":"چارکوزت","token":"7f878c460532ee80","created_at":"2017-10-07 16:39:10","updated_at":"2018-01-16 19:10:04","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"109","title":"احسان صالحی","firstname":"احسان","lastname":"صالحی","token":"59af999f7efec690","created_at":"2017-10-07 16:39:22","updated_at":"2018-01-16 19:10:04","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"111","title":"حمیدرضا کرمی","firstname":"حمیدرضا","lastname":"کرمی","token":"411fabd27110c852","created_at":"2017-10-07 16:39:36","updated_at":"2018-01-16 19:10:04","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"106","title":"آنجلو باسیل","firstname":"آنجلو","lastname":"باسیل","token":"76720d1b9c825e1b","created_at":"2017-10-07 16:38:46","updated_at":"2018-01-16 19:10:04","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"108","title":"کاترین چارکوزت","firstname":"کاترین","lastname":"چارکوزت","token":"7f878c460532ee80","created_at":"2017-10-07 16:39:10","updated_at":"2018-01-16 19:10:04","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"109","title":"احسان صالحی","firstname":"احسان","lastname":"صالحی","token":"59af999f7efec690","created_at":"2017-10-07 16:39:22","updated_at":"2018-01-16 19:10:04","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"111","title":"حمیدرضا کرمی","firstname":"حمیدرضا","lastname":"کرمی","token":"411fabd27110c852","created_at":"2017-10-07 16:39:36","updated_at":"2018-01-16 19:10:04","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"30","file":"59d8d456ee68c7.71267859.pdf","book_id":"30","toc":[{"page":"12","title":"1 اولترا فیلتراسیون،میکرو فیلتراسیون، نانو فیلتراسیون و اسمز معکوس در فرآیندهای غشایی مجتمع"},{"page":"36","title":"2 جداسازی زیستی با استفاده از فرآیندهای غشایی مجتمع"},{"page":"50","title":"3 فرآیندهای غشایی مجتمع در صنایع غذاییفرآیندهای غشایی مجتمع در صنایع غذایی"},{"page":"80","title":"4 هیدرولیز پیوستهی زیست تودهی لیگنوسلولزی به کمک فرآیندهای غشایی مجتمع"},{"page":"100","title":"5 فرآیندهای غشایی مجتمع برای آماده‌سازی امولسیون‌ها، ذرات و حباب‌ها"},{"page":"170","title":"6 نانوفیلتراسیون در فرآیندهای غشایی مجتمع"},{"page":"198","title":"7 تصفیه‌ی آب دریا، آب‌های شور و آب‌های طبیعی با فرآیندهای غشایی ترکیبی"},{"page":"232","title":"8 تصفیه‌ی پساب با استفاده از فرآیندهای غشایی مجتمع"},{"page":"270","title":"9 راکتور غشایی: یک سیستم مجتمع غشاء+واکنش"},{"page":"298","title":"10 استفاده از غشاها برای واحدهای نیروگاهی چرخه مجتمع گازی سازی"},{"page":"330","title":"11 تجمیع راکتور غشایی با پیل سوختی"},{"page":"354","title":"12 راکتور غشایی خورشیدی"},{"title":"13 سیستم‌ها و فرآیندهای مجتمع غشاء و جذب سطحی","page":"394"}],"created_at":"2017-10-07 16:49:19","updated_at":"2018-01-30 09:50:14","process_started_at":"2017-11-09 14:57:36","process_done_at":"2017-11-09 15:06:43","process_failed_at":null,"pages_count":"430","version":"5.15.5","dir":"rtl","password":"cd314c633d459b48cb62c24bc74112d965692ae65d4cb93920aae6ceced30110502f0faffd77cf933b9ab7b740077b0a7a5983be8b25d0412f0af35de5e63eb1","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۳۰"},"publisher":{"id":15,"title":"همراه علم","description":null,"token":"430351bb09614edd","slug":"he"},"study_subjects":[{"id":"25555","title":"شیمی عمومی مهندسی شیمی","token":"1ec8192c6362fea0","type":"","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:38:53","updated_at":"2022-07-11 12:56:59","study_fields":[{"id":"1171","title":"کارشناسی علوم مهندسی","degree_id":"7","token":"98acd7c5df1f1363","books_count":"38","created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-08-10 13:57:58","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]},{"id":"1558","title":"مهندسی شیمی","degree_id":"7","token":"ec08dc539e2c39fe","books_count":"38","created_at":"2017-10-07 11:22:59","updated_at":"2022-08-10 13:59:56","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]}],"titleLink":"%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8%DB%8C","ebook_price_en":"15000","urlify":"%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8%DB%8C","pages_count_fa":"۴۳۰","authorTitle":"آنجلو باسیل, کاترین چارکوزت, احسان صالحی, حمیدرضا کرمی","tocStr":"1 اولترا فیلتراسیون،میکرو فیلتراسیون، نانو فیلتراسیون و اسمز معکوس در فرآیندهای غشایی مجتمع, 2 جداسازی زیستی با استفاده از فرآیندهای غشایی مجتمع, 3 فرآیندهای غشایی مجتمع در صنایع غذاییفرآیندهای غشایی مجتمع در صنایع غذایی, 4 هیدرولیز پیوستهی زیست تودهی لیگنوسلولزی به کمک فرآیندهای غشایی مجتمع, 5 فرآیندهای غشایی مجتمع برای آماده‌سازی امولسیون‌ها، ذرات و حباب‌ها, 6 نانوفیلتراسیون در فرآیندهای غشایی مجتمع, 7 تصفیه‌ی آب دریا، آب‌های شور و آب‌های طبیعی با فرآیندهای غشایی ترکیبی, 8 تصفیه‌ی پساب با استفاده از فرآیندهای غشایی مجتمع, 9 راکتور غشایی: یک سیستم مجتمع غشاء+واکنش, 10 استفاده از غشاها برای واحدهای نیروگاهی چرخه مجتمع گازی سازی, 11 تجمیع راکتور غشایی با پیل سوختی, 12 راکتور غشایی خورشیدی, 13 سیستم‌ها و فرآیندهای مجتمع غشاء و جذب سطحی","url":"/preview/9da50bc570a03527/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8%DB%8C"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19