مرجع کامل معماری داخلی مرجع کامل معماری داخلی

توضیحات

ما بیشتر زندگیمان را در درون ساختمان می‌گذرانیم، فضاهای داخلی که با سازه ها و پوشش‌های ساختمان ایجاد شده اند. این فضاها شرایط فیزیکی را بر بیشتر آنچه که انجام می‌دهیم فراهم می‌آورد و به معماری که آنها را جای می‌دهد ماهیت و جان می‌بخشد.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"219","title":"مرجع کامل معماری داخلی","price":"۲۵‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱۲‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۶‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۸‌,‌۷۵۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/9df77f9ba9addb40/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/9df77f9ba9addb40/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/9df77f9ba9addb40/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/9df77f9ba9addb40/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/9df77f9ba9addb40/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/9df77f9ba9addb40/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/9df77f9ba9addb40/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/9df77f9ba9addb40/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/9df77f9ba9addb40/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/9df77f9ba9addb40/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9789649655468","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۲","nobat_chap":"1","description":["ما بیشتر زندگیمان را در درون ساختمان می‌گذرانیم، فضاهای داخلی که با سازه ها و پوشش‌های ساختمان ایجاد شده اند. این فضاها شرایط فیزیکی را بر بیشتر آنچه که انجام می‌دهیم فراهم می‌آورد و به معماری که آنها را جای می‌دهد ماهیت و جان می‌بخشد."],"pages_count":"384","keywords":"null","token":"9df77f9ba9addb40","created_at":"2017-10-14 16:19:59","updated_at":"2022-04-24 12:30:54","publisher_id":"60","deleted_at":null,"published_at":"2017-11-24 17:02:47","available_for_web":"1","publisher_title":"بیهق کتاب","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","authors":[{"id":"459","title":"فرانسیس دی.کی چینگ","firstname":"فرانسیس دی.کی","lastname":"چینگ","token":"57f78bc87d346050","created_at":"2017-10-14 14:56:52","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","role":"writer"},{"id":"503","title":"کورش محمودی","firstname":"کورش","lastname":"محمودی","token":"a759968ca2d9e058","created_at":"2017-10-14 15:59:23","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","role":"translator"},{"id":"506","title":"علیرضا بشیری گودرزی","firstname":"علیرضا","lastname":"بشیری گودرزی","token":"a4b8d98d7ec87079","created_at":"2017-10-14 15:59:37","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","role":"translator"},{"id":"551","title":"کورکی بینگ لی","firstname":"کورکی","lastname":"بینگ لی","token":"daf8d5405a502d87","created_at":"2017-10-15 09:27:53","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"459","title":"فرانسیس دی.کی چینگ","firstname":"فرانسیس دی.کی","lastname":"چینگ","token":"57f78bc87d346050","created_at":"2017-10-14 14:56:52","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","role":"writer"},{"id":"551","title":"کورکی بینگ لی","firstname":"کورکی","lastname":"بینگ لی","token":"daf8d5405a502d87","created_at":"2017-10-15 09:27:53","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"503","title":"کورش محمودی","firstname":"کورش","lastname":"محمودی","token":"a759968ca2d9e058","created_at":"2017-10-14 15:59:23","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","role":"translator"},{"id":"506","title":"علیرضا بشیری گودرزی","firstname":"علیرضا","lastname":"بشیری گودرزی","token":"a4b8d98d7ec87079","created_at":"2017-10-14 15:59:37","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"198","file":"59e207f82b05f5.76673474.pdf","book_id":"219","toc":[{"title":"1 فضاي داخلي","page":"7"},{"title":"2 طراحي داخلي","page":"41"},{"title":"3 واژگان طراحي","page":"89"},{"title":"4 عناصرساختمان داخلي","page":"153"},{"title":"5 سيستم هاي محيط داخلي","page":"225"},{"title":"6 نور پردازي و اکوستيک","page":"253"},{"title":"7 مواد نماي سطحي","page":"293"},{"title":"8 اثاثيه ها","page":"323"}],"created_at":"2017-10-14 16:20:00","updated_at":"2022-04-24 12:30:56","process_started_at":"2017-11-09 21:50:27","process_done_at":"2017-11-09 21:59:06","process_failed_at":null,"pages_count":"386","version":"5.15.3","dir":"rtl","password":"608f43421e37da9d457942d506d37960276bb80b4d02bdae0121099250a8c5805b90b4d58addea0e537c35f267b19216a2d43dade669e63ae5607e0669f7d4f5","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۸۶"},"publisher":{"id":60,"title":"بیهق کتاب","manager":"ابوالفضل صادقی شاد","shaba":"IR0701900000007508001","bank_name":"صادرات","description":null,"ebook_profit":50,"rent_3_profit":25,"rent_6_profit":25,"rent_12_profit":0,"print_profit":70,"logo":"icons/booketLogoSvg","token":"f7edb10c5d240404","slug":"بیهق-کتاب","rent_1_week_profit":0,"account":{"title":"بیهق کتاب","email":"beyhaghpub@gmail.com","role":"publisher","confirmed":1,"phone":null,"token":"a38e9779ad48bcd0","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"houqbo","inviter_id":null,"change_password_at":"2017-10-07 11:22:37","created_at":"2017-10-14 14:36:10","updated_at":"2017-10-14 14:36:10","bazaar_credit":0,"description":"beyhaghpub@gmail.com"},"city":{"title":"تهران","token":"9eb81c33a7bdf0bd"}},"study_subjects":[{"id":"15106","title":"تئوری و تاریخ معماری داخلی 1","token":"fb775258f6d7c876","type":"","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:29:03","updated_at":"2021-05-16 12:03:56","study_fields":[{"id":"1711","title":"معماری داخلی","degree_id":"10","token":"dbaee9b36a8f3165","books_count":"8","created_at":"2017-10-07 11:23:03","updated_at":"2021-05-16 12:03:56","study_groups":[{"id":"16","title":"هنر","token":"e548af0fa350975f","books_count":"145","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-19 22:34:51"}]}]},{"id":"33295","title":"مبانی معماری داخلی","token":"53cc722109f8ccd6","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:48:12","updated_at":"2017-12-09 13:45:33","study_fields":[{"id":"874","title":"صنایع دستی","degree_id":"10","token":"754f48f9032cdc05","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2021-12-04 11:20:30","study_groups":[{"id":"16","title":"هنر","token":"e548af0fa350975f","books_count":"145","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-19 22:34:51"}]}]},{"id":"36406","title":"معماری داخلی ۱","token":"ef18a0d193b7614d","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:55:10","updated_at":"2017-12-09 13:45:34","study_fields":[{"id":"958","title":"ارتباط تصویری","degree_id":"7","token":"cbe2485e5993b32c","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2017-12-09 13:45:34","study_groups":[{"id":"16","title":"هنر","token":"e548af0fa350975f","books_count":"145","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-19 22:34:51"}]}]}],"titleLink":"مرجع-کامل-معماری-داخلی","urlify":"مرجع-کامل-معماری-داخلی","pages_count_fa":"۳۸۴","authorTitle":"فرانسیس دی.کی چینگ, کورش محمودی, علیرضا بشیری گودرزی, کورکی بینگ لی","tocStr":"1 فضاي داخلي, 2 طراحي داخلي, 3 واژگان طراحي, 4 عناصرساختمان داخلي, 5 سيستم هاي محيط داخلي, 6 نور پردازي و اکوستيک, 7 مواد نماي سطحي, 8 اثاثيه ها","url":"/preview/9df77f9ba9addb40/%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C"}
{"toc":[{"title":"1 فضاي داخلي","page":"7"},{"title":"2 طراحي داخلي","page":"41"},{"title":"3 واژگان طراحي","page":"89"},{"title":"4 عناصرساختمان داخلي","page":"153"},{"title":"5 سيستم هاي محيط داخلي","page":"225"},{"title":"6 نور پردازي و اکوستيک","page":"253"},{"title":"7 مواد نماي سطحي","page":"293"},{"title":"8 اثاثيه ها","page":"323"}],"pages_count":386,"version":"5.15.3","dir":"rtl","state":"converting","token":"9df77f9ba9addb40","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/9df77f9ba9addb40/pages/08136027f77a01a9d55f837d0550ee97.jpg","blurred":"/storage/books/9df77f9ba9addb40/pages/a0985992cfdc82afbb242c880822e6a2.jpg"},"info":{"width":623.52,"height":807.84,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/9df77f9ba9addb40/pages/67698da0900762a9a0152d1769c5c73c.jpg","blurred":"/storage/books/9df77f9ba9addb40/pages/526ca9d819b6b12de63c231806259bff.jpg"},"info":{"width":623.622,"height":807.874,"margin":[0.26809,0.15229,0.24532,0.2122]},"elements":[{"words":[{"str":"مرجع","boundary":[0.648746035258538,0.1522913284590171,0.7546787958089998,0.19437709925990931],"dir":"rtl"},{"str":"کامل","boundary":[0.5463570881078602,0.1522913284590171,0.6370241909361761,0.19437709925990931],"dir":"rtl"},{"str":"معماری","boundary":[0.3985528092337987,0.1522913284590171,0.5346352437854983,0.19437709925990931],"dir":"rtl"},{"str":"داخلی","boundary":[0.26808595591560275,0.1522913284590171,0.38683096491143676,0.19437709925990931],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.26809,0.15229,0.75468,0.19438],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فرانسيس‌دي.کي.چينگ،‌کورکي‌بينگ‌لي","boundary":[0.31100009300505754,0.6832595994239201,0.7118422698365355,0.7080159351891508],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.5113778859629712,0.712967202342197,0.5192031390810459,0.7377235381074277],"dir":"ltr"},{"str":"مترجمين:","boundary":[0.4820208395470333,0.7372853432280281,0.5407102379325939,0.7521391446871665],"dir":"rtl"},{"str":"مهندس","boundary":[0.5780982710680509,0.7551244106444818,0.6288213052137352,0.7699782121036202],"dir":"rtl"},{"str":"کورش","boundary":[0.5329555403754197,0.7551244106444818,0.5739803919682116,0.7699782121036202],"dir":"rtl"},{"str":"محمودی","boundary":[0.47201477818293774,0.7551244106444818,0.5288184188498801,0.7699782121036202],"dir":"rtl"},{"str":"ده","boundary":[0.45231053426594964,0.7551244106444818,0.46787765665739833,0.7699782121036202],"dir":"rtl"},{"str":"ده","boundary":[0.4326062903489614,0.7551244106444818,0.44817341274041017,0.7699782121036202],"dir":"rtl"},{"str":"بیگلو","boundary":[0.39390977226589186,0.7551244106444818,0.42846916882342195,0.7699782121036202],"dir":"rtl"},{"str":"علیرضا","boundary":[0.5405947833783927,0.7729489723954478,0.5877002414924426,0.7878027738545863],"dir":"rtl"},{"str":"بشیری","boundary":[0.4908723553691179,0.7729489723954478,0.5364576618528533,0.7878027738545863],"dir":"rtl"},{"str":"گودرزی","boundary":[0.4349923511357842,0.7729489723954478,0.4867352338435784,0.7878027738545863],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.311,0.68326,0.71184,0.7878],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/9df77f9ba9addb40/pages/a3b135c002f73fd8804a2debc1ece49a.jpg","blurred":"/storage/books/9df77f9ba9addb40/pages/5729e23f28cbd20a213baa25b6d3344d.jpg"},"info":{"width":623.622,"height":807.874,"margin":[0.25944,0.13098,0.20727,0.08555]},"elements":[{"words":[{"str":"‌سرشناسه:‌گ‌،‌فچ‌ي‌ن","boundary":[0.6786121429327381,0.13098024261151034,0.7392905997543384,0.14096521551570154],"dir":"rtl"},{"str":"‌ران","boundary":[0.6664402333464824,0.13098024261151103,0.6710335723861113,0.14096521551570154],"dir":"rtl"},{"str":"‌‌‌","boundary":[0.5870835220694589,0.13098024261151103,0.593395840749685,0.14096521551570154],"dir":"ltr"},{"str":".م‌-","boundary":[0.593395840749685,0.13098024261151103,0.5982464954732194,0.14096521551570154],"dir":"ltr"},{"str":"‌‌،‌ک‌‌۱۹۴۳‌","boundary":[0.6191237134033117,0.13098024261151103,0.6497022407804729,0.14096521551570154],"dir":"ltr"},{"str":"Ching,","boundary":[0.6319114784276373,0.1422562800634752,0.662193798124461,0.15061154338424057],"dir":"ltr"},{"str":"Frank","boundary":[0.6648667146804728,0.1422562800634752,0.6931204319283156,0.15061154338424057],"dir":"ltr"},{"str":"‌عنوان‌و‌نام‌پدیدآور:","boundary":[0.6970705010406946,0.1549441775815675,0.7780311621463002,0.16492915048575799],"dir":"rtl"},{"str":"مرجع‌کامل‌معماری‌داخلی[کتاب]/‌فرانسيس‌دی.کی‌چينگ‌،‌کورکی‌بينگ‌لی؛‌","boundary":[0.3841062582782519,0.1549441775815682,0.6931253018655532,0.1649291504857587],"dir":"rtl"},{"str":"مترجمين‌کورش‌محمودی‌ده‌ده‌بيگلو‌،‌عليرضا‌بشيری‌گودرزی.","boundary":[0.45321838677917076,0.16692614506659686,0.6931253018655532,0.17691111797078735],"dir":"rtl"},{"str":"‌مشخصات‌نشر:","boundary":[0.6970705010406946,0.17890811255162467,0.7581318362084725,0.18889308545581515],"dir":"rtl"},{"str":"تهران:‌بيهق‌کت","boundary":[0.6352356481330037,0.1789081125516255,0.6931253018655532,0.188893085455816],"dir":"rtl"},{"str":".۱۳۹2‌،اب","boundary":[0.5912744877505925,0.1789081125516255,0.635227887085446,0.188893085455816],"dir":"ltr"},{"str":"‌مشخصات‌ظاهری:","boundary":[0.6970705010406946,0.1908900800366533,0.7714032275320628,0.20087505294084382],"dir":"rtl"},{"str":"۳۸۴‌","boundary":[0.674925645342852,0.19089008003665417,0.6812508991023409,0.20087505294084465],"dir":"ltr"},{"str":"‌","boundary":[0.7113120233089918,0.19089008003665417,0.7144681826491048,0.20087505294084465],"dir":"ltr"},{"str":"ص","boundary":[0.6630331334686718,0.19089008003665417,0.6717772470502965,0.20087505294084465],"dir":"rtl"},{"str":".‌:‌مصور‌(بخشی‌رنگی)","boundary":[0.5768001340555657,0.19089008003665417,0.6598756806206324,0.20087505294084465],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.5825950495652815,0.19089008003665417,0.5857512089053946,0.20087505294084465],"dir":"ltr"},{"str":"‌؛‌","boundary":[0.5710052185458498,0.19089008003665417,0.577317537226076,0.20087505294084465],"dir":"rtl"},{"str":".م‌22س×","boundary":[0.5234041268588985,0.19089008003665417,0.5588850492766452,0.20087505294084465],"dir":"ltr"},{"str":"‌شابک:","boundary":[0.6970705010406946,0.20287204752168198,0.7249908696293589,0.21285702042587246],"dir":"rtl"},{"str":"۹7۸-۹6۴-۹655۴-6-","boundary":[0.5962803634252801,0.2028720475216828,0.681457860370545,0.21285702042587332],"dir":"ltr"},{"str":"۸","boundary":[0.6926596390120939,0.2028720475216828,0.6987261911863277,0.21285702042587332],"dir":"ltr"},{"str":"‌وضعيت‌فهرست‌نویسی:","boundary":[0.6970705010406946,0.2148540150067106,0.7927318797284253,0.22483898791090112],"dir":"rtl"},{"str":"فيپا","boundary":[0.678832039280205,0.21485401500671147,0.6931123667862904,0.22483898791090196],"dir":"rtl"},{"str":"‌یادداشت:","boundary":[0.6970705010406946,0.22683598249173928,0.7361344404142254,0.23682095539592976],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان‌اصلی:‌","boundary":[0.6422645702043867,0.2268359824917401,0.6931253018655532,0.23682095539593062],"dir":"rtl"},{"str":"Interior","boundary":[0.43665072752404505,0.22551468979073475,0.4748249235349494,0.23439020750760645],"dir":"ltr"},{"str":"design","boundary":[0.47768405940085334,0.22551468979073475,0.511316223863635,0.23439020750760645],"dir":"ltr"},{"str":"illustrated","boundary":[0.5141753597295388,0.22551468979073475,0.5665584938506683,0.23439020750760645],"dir":"ltr"},{"str":",3rd","boundary":[0.5693829942674805,0.22551468979073475,0.5893407656721541,0.23439020750760645],"dir":"ltr"},{"str":"ed","boundary":[0.5922037254458631,0.22551468979073475,0.604563893143603,0.23439020750760645],"dir":"ltr"},{"str":",c2012","boundary":[0.6074268529173121,0.22551468979073475,0.6401036869610117,0.23439020750760645],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6401036869610117,0.22551468979073475,0.6432081011734674,0.23439020750760645],"dir":"ltr"},{"str":"‌یادداشت:","boundary":[0.6970705010406946,0.23881794997676792,0.7361344404142254,0.24880292288095843],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب‌حاضر‌نخستين‌بار‌با‌عنوان‌","boundary":[0.5626944301195268,0.23881794997676878,0.6931058992466583,0.24880292288095926],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.5569383198475993,0.23549057476784852,0.5626944301195268,0.245475547672039],"dir":"ltr"},{"str":"‌طراحی‌داخلی","boundary":[0.49845235896103685,0.23881794997676878,0.5569383198475996,0.24880292288095926],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.4927091837683721,0.23549057476784852,0.49845235896103685,0.245475547672039],"dir":"ltr"},{"str":"‌توسط‌انتشارات‌نشر‌خاک‌در‌سال‌۱۳7۸‌منتشر‌شده‌است.","boundary":[0.2594379643437852,0.23881794997676878,0.4927091837683725,0.24880292288095926],"dir":"rtl"},{"str":"‌عنوان‌دیگر:","boundary":[0.6970705010406946,0.2507999174617966,0.745900425257608,0.26078489036598707],"dir":"rtl"},{"str":"طراحی‌داخلی.","boundary":[0.6356806148596426,0.2507999174617974,0.6931123667862904,0.2607848903659879],"dir":"rtl"},{"str":"‌موضوع:","boundary":[0.6970705010406946,0.26278188494682525,0.7292400431671751,0.27276685785101573],"dir":"rtl"},{"str":"معماری‌داخلی","boundary":[0.635499523749964,0.2627818849468261,0.6930929641673963,0.27276685785101656],"dir":"rtl"},{"str":"‌موضوع:","boundary":[0.6970705010406946,0.27476385243185386,0.7292400431671751,0.2847488253360444],"dir":"rtl"},{"str":"فضا‌‌در‌معماری","boundary":[0.6337144828117033,0.27476385243185475,0.693086496627765,0.28474882533604523],"dir":"rtl"},{"str":"‌موضوع:","boundary":[0.6970705010406946,0.2867458199168825,0.7292400431671751,0.29673079282107306],"dir":"rtl"},{"str":"تزیين‌داخلی‌--‌تاریخ‌--‌قرن2۱‌م.","boundary":[0.5533100301143963,0.28674581991688336,0.6931123667862904,0.2967307928210739],"dir":"rtl"},{"str":"‌شناسه‌افزوده:","boundary":[0.6970705010406946,0.2987277874019112,0.7542176812235618,0.3087127603061017],"dir":"rtl"},{"str":"بينگلی،‌کورکی","boundary":[0.6340637299517977,0.298727787401912,0.6931382369448159,0.30871276030610256],"dir":"rtl"},{"str":"‌شناسه‌افزوده:","boundary":[0.6970705010406946,0.31070975488693986,0.7542176812235618,0.32069472779113034],"dir":"rtl"},{"str":"Binggeli,","boundary":[0.6157087145738925,0.30910445193186065,0.6606978426033719,0.3179795983036959],"dir":"ltr"},{"str":"Corky","boundary":[0.6635606825929811,0.30910445193186065,0.6931203677868966,0.3179795983036959],"dir":"ltr"},{"str":"‌شناسه‌افزوده:م","boundary":[0.6970705010406946,0.3226917223719685,0.7542176812235618,0.33267669527615973],"dir":"rtl"},{"str":"‌ح","boundary":[0.6876537633374064,0.3226917223719692,0.6939660820176325,0.33267669527615973],"dir":"rtl"},{"str":"‌م‌ودی‌،‌","boundary":[0.6521211006026087,0.3226917223719692,0.6824021211567264,0.33267669527615973],"dir":"rtl"},{"str":"‌ورش‌،‌‌ک","boundary":[0.6213356119572434,0.3226917223719692,0.6504395402984501,0.33267669527615973],"dir":"rtl"},{"str":"‌۱۳۴۸‌","boundary":[0.5939261789994581,0.3226917223719692,0.6245047063766193,0.33267669527615973],"dir":"ltr"},{"str":"-‌،‌‌مترجم","boundary":[0.5540343945531108,0.3226917223719692,0.5939261789994581,0.33267669527615973],"dir":"rtl"},{"str":"‌شناسه‌افزوده:","boundary":[0.6970705010406946,0.33467368985699714,0.7542176812235618,0.3446586627611877],"dir":"rtl"},{"str":"بشيری‌گودرزی‌،‌عليرضا‌،‌۱۳5۱‌-،‌مترجم","boundary":[0.5234170619381614,0.33467368985699786,0.6931123667862906,0.34465866276118834],"dir":"rtl"},{"str":"‌رده‌بندی‌کنگره:","boundary":[0.6970705010406946,0.3466556573420258,0.7655229404992128,0.3566406302462163],"dir":"rtl"},{"str":"‌‌‌‌","boundary":[0.69311454278393,0.3466563257630909,0.6962707021240431,0.3566412986672814],"dir":"ltr"},{"str":"‌","boundary":[0.7064894147416223,0.3466563257630909,0.7096455740817353,0.3566412986672814],"dir":"ltr"},{"str":"‌الف","boundary":[0.6797396708262377,0.3466563257630909,0.6860519895064638,0.3566412986672814],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.58525967589341,0.3466556573420265,0.588415835233523,0.356640630246217],"dir":"ltr"},{"str":"NA2۸5۰‌/۴ط۹چ‌۱۳۹2‌","boundary":[0.5852628675704193,0.3454726850969335,0.6829152327852449,0.3566412986672814],"dir":"ltr"},{"str":"‌رده‌بندی‌دیویی:","boundary":[0.6970705010406946,0.35863762482705447,0.7659174604167269,0.36862259773124495],"dir":"rtl"},{"str":"72۹","boundary":[0.6749278213404915,0.3586382932481196,0.6931274778631927,0.36862326615231006],"dir":"ltr"},{"str":"‌شماره‌کتابشناسی‌ملی:","boundary":[0.6970705010406946,0.370619592312083,0.7904488382385484,0.38060456521627356],"dir":"rtl"},{"str":"۳2۹۱25۱","boundary":[0.6506745477228193,0.37062026073314813,0.6931404129424555,0.3806052336373386],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.25944,0.13098,0.79273,0.38061],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"مرجع","boundary":[0.5427940322823762,0.5993858049801083,0.5864134042737428,0.6167152400157698],"dir":"rtl"},{"str":"کامل","boundary":[0.5006338775732736,0.5993858049801083,0.5379673905025801,0.6167152400157698],"dir":"rtl"},{"str":"معماری","boundary":[0.43977329215454236,0.5993858049801083,0.4958072357934775,0.6167152400157698],"dir":"rtl"},{"str":"داخلی","boundary":[0.38605164667057934,0.5993858049801083,0.4349466503747463,0.6167152400157698],"dir":"rtl"},{"str":"ناشر:","boundary":[0.5436166459810591,0.628224276774596,0.5714027086921244,0.6430780782337345],"dir":"rtl"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.48088633819846,0.6282387824400835,0.5394602820298194,0.643092583899222],"dir":"rtl"},{"str":"بیهق","boundary":[0.4439986081312077,0.6282387824400835,0.4767492166729204,0.643092583899222],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.4058601203934435,0.6282387824400835,0.4398614866056682,0.643092583899222],"dir":"rtl"},{"str":"مولف:","boundary":[0.614313318003534,0.6460488385255622,0.6479490781274552,0.6609026399847006],"dir":"rtl"},{"str":"فرانسیس","boundary":[0.5481963432977028,0.6460633441910496,0.6101761964779947,0.660917145650188],"dir":"rtl"},{"str":"دی.","boundary":[0.5188131592535222,0.6460633441910496,0.5440592217721634,0.660917145650188],"dir":"rtl"},{"str":"کی.","boundary":[0.49006497525744774,0.6460633441910496,0.5146760377279828,0.660917145650188],"dir":"rtl"},{"str":"چینگ،","boundary":[0.4383990622524543,0.6460633441910496,0.48592785373190817,0.660917145650188],"dir":"rtl"},{"str":"کورکی","boundary":[0.3903699677047956,0.6460633441910496,0.43426194072691476,0.660917145650188],"dir":"rtl"},{"str":"بینگ","boundary":[0.3502687525456126,0.6460633441910496,0.3862328461792561,0.660917145650188],"dir":"rtl"},{"str":"لی","boundary":[0.3293137509581125,0.6460633441910496,0.3461316310200731,0.660917145650188],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.32461859908726765,0.6460488385255622,0.3293137509581125,0.6609026399847006],"dir":"ltr"},{"str":"مترجمين:","boundary":[0.6323819557360068,0.6638734002765283,0.6910713541215673,0.6787272017356667],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.627686803865162,0.6638734002765283,0.6323819557360068,0.6787272017356667],"dir":"ltr"},{"str":"کورش","boundary":[0.58664270984667,0.6638879059420157,0.6276675614394618,0.6787417074011541],"dir":"rtl"},{"str":"محمودی","boundary":[0.525701947654188,0.6638879059420157,0.5825055883211304,0.6787417074011541],"dir":"rtl"},{"str":"ده","boundary":[0.5059977037371998,0.6638879059420157,0.5215648261286484,0.6787417074011541],"dir":"rtl"},{"str":"ده","boundary":[0.48629345982021155,0.6638879059420157,0.5018605822116602,0.6787417074011541],"dir":"rtl"},{"str":"بیگلو،","boundary":[0.4430749716975989,0.6638879059420157,0.4821563382946722,0.6787417074011541],"dir":"rtl"},{"str":"علیرضا","boundary":[0.3918323920580095,0.6638879059420157,0.43893785017205944,0.6787417074011541],"dir":"rtl"},{"str":"بشیری","boundary":[0.3421099640487347,0.6638879059420157,0.38769527053247005,0.6787417074011541],"dir":"rtl"},{"str":"گودرزی","boundary":[0.286229959815401,0.6638879059420157,0.33797284252319515,0.6787417074011541],"dir":"rtl"},{"str":"اجرا‌و‌صفحه‌آرایی:","boundary":[0.5181974016311164,0.6816979620274943,0.6299381676720834,0.6965517634866327],"dir":"rtl"},{"str":"امیر","boundary":[0.4882369448159302,0.6817124676929818,0.5140410376798766,0.6965662691521202],"dir":"rtl"},{"str":"حیدری،","boundary":[0.4314333041489877,0.6817124676929818,0.48409982329039064,0.6965662691521202],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.39677769546295677,0.6817124676929818,0.4272961826234482,0.6965662691521202],"dir":"rtl"},{"str":"رایاهنر","boundary":[0.347382388690585,0.6817124676929818,0.39264057393741725,0.6965662691521202],"dir":"rtl"},{"str":"اسکن‌و‌پردازش‌رنگ:","boundary":[0.5125593709009625,0.6995225237784606,0.6387704410684678,0.714376325237599],"dir":"rtl"},{"str":"امیر","boundary":[0.48265664136287695,0.699537029443948,0.5084607342268234,0.7143908309030864],"dir":"rtl"},{"str":"حیدری،","boundary":[0.42585300069593446,0.699537029443948,0.47851951983733737,0.7143908309030864],"dir":"rtl"},{"str":"دنیا","boundary":[0.3976436046194651,0.699537029443948,0.42171587917039494,0.7143908309030864],"dir":"rtl"},{"str":"سلیمانی","boundary":[0.3385501152942007,0.699537029443948,0.39350648309392555,0.7143908309030864],"dir":"rtl"},{"str":"ليتوگرافی:","boundary":[0.491142551096658,0.7173470855294266,0.5505824040845256,0.7322008869885651],"dir":"rtl"},{"str":"هنرگستر","boundary":[0.42673815227814293,0.717361591194914,0.4869861871454183,0.7322153926540526],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ:","boundary":[0.5076140674960153,0.7351716472803927,0.5380363425280058,0.7500254487395311],"dir":"rtl"},{"str":"آئین","boundary":[0.4739013376692934,0.7351861529458802,0.5034769459704759,0.7500399544050186],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.4392457289832624,0.7351861529458802,0.4697642161437538,0.7500399544050186],"dir":"rtl"},{"str":"صحافی:","boundary":[0.4852351264067016,0.7529962090313588,0.5310128571474387,0.7678500104904973],"dir":"rtl"},{"str":"تلاش","boundary":[0.44624997193812926,0.7530107146968462,0.4811172473068623,0.7678645161559847],"dir":"rtl"},{"str":"نوبت‌چاپ:","boundary":[0.5097114918973352,0.7708207707823249,0.572518769382735,0.7856745722414633],"dir":"rtl"},{"str":"اول،","boundary":[0.4785964895401381,0.7708352764478124,0.5055743703717958,0.7856890779069508],"dir":"rtl"},{"str":"پائیز","boundary":[0.44503769911901764,0.7708352764478124,0.47445936801459865,0.7856890779069508],"dir":"rtl"},{"str":"1392","boundary":[0.4047633021285331,0.7708352764478124,0.44091982001917834,0.7856890779069508],"dir":"ltr"},{"str":"شمارگان:","boundary":[0.47719179246402477,0.7886453325332912,0.5314939177899434,0.8034991339924296],"dir":"rtl"},{"str":"1000","boundary":[0.44574966886992445,0.7886598381987786,0.47303542851278507,0.803513639657917],"dir":"ltr"},{"str":"شابک:","boundary":[0.5558163438749756,0.8064698942842572,0.5926655890908276,0.8213236957433957],"dir":"rtl"},{"str":"978-964-96554-6-8","boundary":[0.3845779975690403,0.8064843999497446,0.5516792223494362,0.8213382014088831],"dir":"ltr"},{"str":"قطع‌کتاب:","boundary":[0.47740345914672677,0.8242944560352233,0.5409227063830334,0.8391482574943617],"dir":"rtl"},{"str":"رحلی","boundary":[0.43628239542543407,0.8243089617007108,0.4732663376211873,0.8391627631598492],"dir":"rtl"},{"str":"www.beyhaghpub.com","boundary":[0.38977281109389983,0.851562867476859,0.5781349920304287,0.8664166689359974],"dir":"ltr"},{"str":"تهران،","boundary":[0.614597143782612,0.8830150039254264,0.6535085356193336,0.8966309885963033],"dir":"rtl"},{"str":"خیابان","boundary":[0.5710820015971214,0.8830150039254264,0.6108047823842008,0.8966309885963033],"dir":"rtl"},{"str":"12","boundary":[0.5526493613118204,0.8830150039254264,0.5672896401987102,0.8966309885963033],"dir":"ltr"},{"str":"فروردین،","boundary":[0.4975101904679438,0.8830150039254264,0.5526670002020455,0.8966309885963033],"dir":"rtl"},{"str":"پلاک","boundary":[0.46309671563864013,0.8830150039254264,0.49371782906953254,0.8966309885963033],"dir":"rtl"},{"str":"،294","boundary":[0.42912421306496573,0.8830150039254264,0.459304354240229,0.8966309885963033],"dir":"ltr"},{"str":"طبقه","boundary":[0.39520462716196675,0.8830150039254264,0.42533185166655446,0.8966309885963033],"dir":"rtl"},{"str":"اول،","boundary":[0.36668254166786934,0.8830150039254264,0.39141226576355553,0.8966309885963033],"dir":"rtl"},{"str":"واحد5","boundary":[0.32376712175003447,0.8830150039254264,0.36289018026945813,0.8966309885963033],"dir":"rtl"},{"str":"تلفن:","boundary":[0.5702529737565385,0.9008250309995741,0.5977872813980264,0.9144410156704511],"dir":"rtl"},{"str":"66966911-12","boundary":[0.3794883759713417,0.9008383278596043,0.46687143814682625,0.9144543125304813],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.47066379954523746,0.9008383278596043,0.474808938748152,0.9144543125304813],"dir":"ltr"},{"str":"66499928-9","boundary":[0.47860130014656327,0.9008383278596043,0.5664606123581273,0.9144543125304813],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.28623,0.59939,0.69107,0.91445],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/9df77f9ba9addb40/pages/200910c4acd9c981545998e72f4e0cf4.jpg","blurred":"/storage/books/9df77f9ba9addb40/pages/577ef7f541c29904ae21e82203c5057d.jpg"},"info":{"width":623.622,"height":807.874,"margin":[0.43636,0.32709,0.22269,0.33043]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.6712774725715257,0.3270871089968857,0.7773112558569134,0.3580325287034241],"dir":"rtl"},{"str":"دیباچه","boundary":[0.7243577038654826,0.38190399469781183,0.777271167470038,0.3992334297334733],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.7188800266828304,0.3818870714214098,0.7243577038654826,0.3992165064570713],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.7667648030377375,0.40268239346420365,0.7772936169666881,0.4200118284998651],"dir":"ltr"},{"str":"‌.‌فضاي‌داخلي‌","boundary":[0.6598154009961162,0.40268239346420365,0.7667423535410874,0.4200118284998651],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.7667648030377375,0.4234777155069974,0.7772936169666881,0.44080715054265895],"dir":"ltr"},{"str":"‌.‌طراحي‌داخلي‌","boundary":[0.6506560063628287,0.4234777155069974,0.7667872525343877,0.44080715054265895],"dir":"rtl"},{"str":"‌.‌۳واژگان‌طراحي‌","boundary":[0.6495559810269682,0.44427303754979125,0.7772936169666882,0.4616024725854528],"dir":"rtl"},{"str":"‌.‌۴عناصرساختمان‌داخلي‌","boundary":[0.5953404466167005,0.4650683595925851,0.777271167470038,0.48239779462824656],"dir":"rtl"},{"str":"‌.‌5سيستم‌هاي‌محيط‌داخلي‌","boundary":[0.5732725914095397,0.4858636816353789,0.777275657369368,0.5031931166710404],"dir":"rtl"},{"str":"6","boundary":[0.7675505354204951,0.5066590036781727,0.7772936169666882,0.5239884387138342],"dir":"ltr"},{"str":"‌.‌نور‌پردازي‌و‌اکوستيک‌","boundary":[0.593297542421531,0.5066590036781727,0.7675729849171453,0.5239884387138342],"dir":"rtl"},{"str":"7","boundary":[0.7667648030377375,0.5274543257209665,0.7772936169666881,0.544783760756628],"dir":"ltr"},{"str":"‌.‌مواد‌نماي‌سطحي‌","boundary":[0.6251084791748848,0.5274543257209665,0.7667199040444372,0.544783760756628],"dir":"rtl"},{"str":"۸","boundary":[0.7667648030377375,0.5482496477637603,0.7772936169666881,0.5655790827994218],"dir":"ltr"},{"str":"‌.‌اثاثيه‌ها‌","boundary":[0.6982713887579335,0.5482496477637603,0.7667445984907524,0.5655790827994218],"dir":"rtl"},{"str":"ضمیمه","boundary":[0.7055674751692531,0.58985721512575,0.7579870498475038,0.6071866501614115],"dir":"rtl"},{"str":"واژه","boundary":[0.7283088152759204,0.6106525371685438,0.758009499344154,0.6279819722042053],"dir":"rtl"},{"str":"نامه","boundary":[0.6945447723139978,0.6106525371685438,0.7234821734961242,0.6279819722042053],"dir":"rtl"},{"str":"کتابشناسي","boundary":[0.671938129187232,0.6314478592113376,0.7580319488408042,0.6487772942469991],"dir":"rtl"},{"str":"فهرست","boundary":[0.6986305807043369,0.6522431812541314,0.7580094993441538,0.6695726162897928],"dir":"rtl"},{"str":"راهنما","boundary":[0.6470640868987944,0.6522431812541314,0.6938039389245408,0.6695726162897928],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.57327,0.32709,0.77731,0.66957],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"۱","boundary":[0.43636369467401726,0.40169040709009085,0.44689250860296775,0.41901984212575233],"dir":"ltr"},{"str":"۳5","boundary":[0.43636369467401726,0.4224857291328846,0.45742132253191836,0.43981516416854616],"dir":"ltr"},{"str":"۸۳","boundary":[0.43636369467401726,0.44328105117567845,0.45742132253191836,0.46061048621134],"dir":"ltr"},{"str":"۱۴7","boundary":[0.43636369467401726,0.4640763732184723,0.46795013646086886,0.48140580825413376],"dir":"ltr"},{"str":"2۱۹","boundary":[0.43636369467401726,0.4848716952612661,0.46795013646086886,0.5022011302969276],"dir":"ltr"},{"str":"2۴7","boundary":[0.43636369467401726,0.5056670173040599,0.46795013646086886,0.5229964523397214],"dir":"ltr"},{"str":"2۸7","boundary":[0.43636369467401726,0.5264623393468537,0.46795013646086886,0.5437917743825152],"dir":"ltr"},{"str":"۳۱7","boundary":[0.43636369467401726,0.5472576613896475,0.46795013646086886,0.564587096425309],"dir":"ltr"},{"str":"353","boundary":[0.43636369467401726,0.5888652287516372,0.473719657099974,0.6061946637872987],"dir":"ltr"},{"str":"361","boundary":[0.43636369467401726,0.609660550794431,0.4677705404876672,0.6269899858300925],"dir":"ltr"},{"str":"365","boundary":[0.43636369467401726,0.6304558728372247,0.47212574283780884,0.6477853078728862],"dir":"ltr"},{"str":"367","boundary":[0.43636369467401726,0.6512511948800186,0.47241758629426156,0.6685806299156801],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43636,0.40169,0.47372,0.66858],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/9df77f9ba9addb40/pages/c3ca70d33d04728c2a285f01cd5a6ed3.jpg","blurred":"/storage/books/9df77f9ba9addb40/pages/76ac081e32d0a3ee5292c3086db3ec1d.jpg"},"info":{"width":623.622,"height":807.874,"margin":[0.47096,0.15363,0.18471,0.73531]},"elements":[{"words":[{"str":"به‌عنوان‌","boundary":[0.7446363341896213,0.15362520950049138,0.8090343188662363,0.17343027811267595],"dir":"rtl"},{"str":"یک‌طراح‌","boundary":[0.6733367328285405,0.15362520950049138,0.7337579495271175,0.17343027811267595],"dir":"rtl"},{"str":"باید‌","boundary":[0.6335947096157609,0.15362520950049138,0.6624583481660365,0.17343027811267595],"dir":"rtl"},{"str":"یاد‌بگيرید‌","boundary":[0.5508009659697702,0.15362520950049138,0.622716324953257,0.17343027811267595],"dir":"rtl"},{"str":"به‌اجسام‌","boundary":[0.4710090407330082,0.15362520950049138,0.5399225813072663,0.17343027811267595],"dir":"rtl"},{"str":"طوری‌","boundary":[0.7621597698605886,0.17739129183511293,0.8152945213606961,0.1971963604472975],"dir":"rtl"},{"str":"نگاه‌کنيد‌","boundary":[0.6770312785629756,0.17739129183511293,0.7436357280532119,0.1971963604472975],"dir":"rtl"},{"str":"که‌","boundary":[0.6412916798958344,0.17739129183511293,0.6585585498907992,0.1971963604472975],"dir":"rtl"},{"str":"گویی‌","boundary":[0.5911330902373554,0.17739129183511293,0.6383155180542059,0.1971963604472975],"dir":"rtl"},{"str":"برای‌اولين‌","boundary":[0.5047730836949306,0.17739129183511293,0.5881312718281267,0.1971963604472975],"dir":"rtl"},{"str":"بار‌","boundary":[0.47095772759780763,0.17739129183511293,0.4862490418875537,0.1971963604472975],"dir":"rtl"},{"str":"است‌که‌آنها‌را‌می‌بينيد.","boundary":[0.6211769308972422,0.20115737416973448,0.8090522784635565,0.22096244278191904],"dir":"rtl"},{"str":"کورش","boundary":[0.548370326896742,0.24735925133436654,0.5962326537549991,0.26468868637002807],"dir":"rtl"},{"str":"محمودی","boundary":[0.477272771005513,0.24735925133436654,0.543543685116946,0.26468868637002807],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.47096,0.15363,0.81529,0.26469],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/9df77f9ba9addb40/pages/8bfad8c60a6211e641b13fa0f384e559.jpg","blurred":"/storage/books/9df77f9ba9addb40/pages/34748ef75a176ae30d2c79bbdec0e17e.jpg"},"info":{"width":623.622,"height":807.874,"margin":[0.0778,0.13003,0.38565,0.08478]},"elements":[{"words":[{"str":"دیباچه","boundary":[0.4964297282648784,0.13003212269951755,0.5909180561301558,0.16097754240605594],"dir":"rtl"},{"str":"ما‌بيشتر‌زندگيمان‌را‌در‌درون‌ساختمان‌مي‌گذرانيم،‌فضاهاي‌داخلي‌که‌با‌سازه‌ها‌و‌پوشش‌هاي‌","boundary":[0.08212025874648426,0.18266700140585043,0.5909193389585359,0.1962829860767273],"dir":"rtl"},{"str":"ساختمان‌ایجاد‌شده‌اند.‌این‌فضاها‌شرایط‌فيزیکي‌را‌بر‌بيشتر‌آنچه‌که‌انجام‌مي‌دهيم‌فراهم‌","boundary":[0.10286359365128235,0.19900618301090275,0.5908770056219955,0.21262216768177963],"dir":"rtl"},{"str":"می‌آورد‌و‌به‌معماري‌که‌آنها‌را‌جاي‌مي‌دهد‌ماهيت‌و‌جان‌مي‌بخشد.‌این‌متن‌مقدماتي‌به‌","boundary":[0.10990151085112455,0.21534536461595508,0.5909087556244006,0.22896134928683198],"dir":"rtl"},{"str":"اجمال‌در‌مورد‌ماهيت‌و‌طراحي‌این‌بسترهاي‌داخلي‌بررسي‌هایي‌را‌به‌عمل‌مي‌آورد.‌","boundary":[0.13771804073621519,0.2316845462210074,0.5909299222926708,0.2453005308918843],"dir":"rtl"},{"str":"منظور‌این‌اثر‌پایه‌معرفي‌طراحي‌داخلي‌به‌دانشجویان‌است.‌یعني‌آن‌عناصر‌بنيادي‌که‌محيط‌","boundary":[0.08513650897498805,0.2643629094311119,0.5909140472914682,0.27797889410198884],"dir":"rtl"},{"str":"داخلي‌ما‌را‌می‌سازند.‌آن‌مشخصه‌ها‌هر‌عنصر‌را‌با‌یک‌نمای‌کلی‌نشان‌می‌دهد‌و‌در‌انتخاب‌و‌","boundary":[0.08974025932375701,0.2807020910361642,0.5909140472914682,0.29431807570704116],"dir":"rtl"},{"str":"چيدمان‌آنها‌بصورت‌الگوی‌طراحی‌ما‌را‌مختار‌می‌سازد.‌در‌این‌انتخاب‌ها‌تأکيد‌بر‌اصول‌پایه","boundary":[0.12096109502230509,0.2970412726412166,0.590896408401243,0.3106572573120935],"dir":"rtl"},{"str":"‌ای‌","boundary":[0.0843251200246302,0.2970412726412166,0.09291525956428724,0.3106572573120935],"dir":"rtl"},{"str":"طراحی‌و‌چگونگی‌ارتباط‌طراحی‌است‌که‌کيفيت‌کاربردی،‌ساختاری‌و‌زیباشناختی‌فضاهای‌","boundary":[0.09510248195220813,0.3133804542462689,0.5909493250719183,0.3269964389171458],"dir":"rtl"},{"str":"داخلی‌را‌تعيين‌می‌کند.‌","boundary":[0.46056264852747336,0.32971963585132125,0.5909316861816933,0.3433356205221981],"dir":"rtl"},{"str":"در‌سومين‌ویرایش‌اثر‌دومين‌ویرایش‌حفظ‌شده‌است‌که‌با‌متن‌و‌تصویرهایی‌بروز‌شده‌و‌","boundary":[0.11185942766611828,0.3623979990614258,0.590896408401243,0.37601398373230266],"dir":"rtl"},{"str":"اضافه","boundary":[0.5853754357607653,0.378737180666478,0.6137387712428363,0.3923531653373549],"dir":"rtl"},{"str":"‌شده‌اند‌تا‌آنکه‌مصالح‌و‌مواد‌پایدار‌و‌استفاده‌از‌آب‌و‌انرژی،‌ملاحظات‌کيفی‌هوای‌درون‌","boundary":[0.0916099816876249,0.378737180666478,0.5482984885074612,0.3923531653373549],"dir":"rtl"},{"str":"و‌پيشرفت‌های‌تکنولوژی‌کامپيوتری‌اخير‌را‌در‌بر‌می‌گيرد.‌بخش‌نورپردازی‌اجرای‌طراحی‌","boundary":[0.10799651070680635,0.39507636227153026,0.5909140472914682,0.4086923469424072],"dir":"rtl"},{"str":"جاری،‌سبک‌لامپ‌ها‌و‌ماندافزارها‌وحفظ‌انرژی‌را‌منعکس‌می‌کند.‌پوشش‌لوازم‌به‌تغييرات‌","boundary":[0.10517428827077942,0.4114155438765825,0.5908787695110179,0.4250315285474594],"dir":"rtl"},{"str":"درمحيط‌کاری‌و‌طراحی‌حجيم‌پاسخ‌می‌دهد.‌عناوین‌مسکونی‌جدید‌شامل‌دسترسی‌سالمندان‌","boundary":[0.08051511973599394,0.4277547254816348,0.5908964084012431,0.44137071015251167],"dir":"rtl"},{"str":"و‌دیدپذیری‌ميدان‌دید‌است.‌استانداردها‌و‌قوانين‌با‌شورای‌قوانين‌جاری‌بين‌المللی‌(","boundary":[0.139110711296266,0.44409390708668683,0.5908779677432805,0.4577098917575637],"dir":"rtl"},{"str":"‌و‌)ICC","boundary":[0.0974131765717053,0.4420495027689962,0.13911103200336103,0.45770989175756394],"dir":"ltr"},{"str":"شرایط‌مصوبه‌از‌کارافتادگان‌آمریکایی‌(","boundary":[0.38169708573462774,0.46043296491006025,0.5908943238051255,0.47404894958093713],"dir":"rtl"},{"str":"ADA","boundary":[0.3544934271080879,0.4583885605923696,0.38155308824897133,0.4695289116867234],"dir":"ltr"},{"str":")‌با‌هم‌تلفيق‌شده‌اند.‌نهایتا‌کتابشناسی‌به‌روز‌شده‌","boundary":[0.07811542889763351,0.4604330886917391,0.3544639220553477,0.474049073362616],"dir":"rtl"},{"str":"است‌و‌واژه‌نامه‌اضافه‌شده‌است.","boundary":[0.4210670887172037,0.47677214651511246,0.5909119626953507,0.4903881311859894],"dir":"rtl"},{"str":"در‌این‌بررسی‌ها‌راه‌ها‌و‌روش‌های‌توسعه‌ی‌فضاهای‌داخلی‌با‌خود‌فضا‌شروع‌می‌شود‌زیرا‌آن‌","boundary":[0.09801081424324357,0.509450509725217,0.590929601585576,0.5230664943960939],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع‌اصلی‌و‌عمده‌ای‌است‌که‌طراح‌باید‌بر‌روی‌آن‌کار‌کند.‌","boundary":[0.25272152040819607,0.5257896913302693,0.5909119626953507,0.5394056760011462],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.559109043619372,0.5584813514004039,0.590947240475801,0.5720973360712809],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.5492489039835028,0.5584813514004039,0.5553166822209608,0.5720973360712809],"dir":"ltr"},{"str":"‌فضاي‌داخلي‌از‌بحث‌کلی‌فضای‌معماری‌تا‌مشخصه‌های‌خاص‌فضای‌داخلی‌را‌در‌سه‌","boundary":[0.07779664604520048,0.5584680545403737,0.5411173755897002,0.5720840392112507],"dir":"rtl"},{"str":"بعد‌مورد‌بحث‌قرار‌می‌دهد‌و‌اجزاء‌یک‌ساختمان‌را‌معرفی‌می‌کند.‌","boundary":[0.23164304658911963,0.5748072361454261,0.5909119626953506,0.5884232208163029],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.5591090436193719,0.6074988962155607,0.5909472404758009,0.6211148808864376],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.5467441815715288,0.6074988962155607,0.5553166822209608,0.6211148808864376],"dir":"ltr"},{"str":"طراحي‌داخلي‌روشی‌را‌برای‌تغيير‌نيازها‌و‌شرایط‌برنامه‌ریزی‌شده‌بصورت‌تصميمات‌","boundary":[0.08375859094130726,0.6074855993555306,0.534926125120666,0.6211015840264075],"dir":"rtl"},{"str":"طراحی‌سه‌بعدی‌به‌طور‌اجمالی‌بيان‌می‌کند.‌","boundary":[0.34745999980757564,0.6238247809605828,0.5909119626953506,0.6374407656314597],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.5590737658389215,0.6565164410307175,0.5909119626953506,0.6701324257015944],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.5453683481339656,0.6565164410307175,0.5553166822209606,0.6701324257015944],"dir":"ltr"},{"str":"واژگان‌طراحي‌عناصر‌و‌اصول‌بنيادی‌طراحی‌بصری‌را‌بررسی‌می‌کند‌و‌هریک‌از‌آنها‌","boundary":[0.08056595181055184,0.6565031441706873,0.5335679305733281,0.6701191288415642],"dir":"rtl"},{"str":"را‌با‌بستر‌منحصربفردی‌از‌طراحی‌داخلی‌به‌کار‌می","boundary":[0.3412687493385415,0.6728423257757395,0.6143540478045995,0.6864583104466164],"dir":"rtl"},{"str":"‌برد.‌","boundary":[0.2944198569004941,0.6728423257757395,0.3030276353303763,0.6864583104466164],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.5590737658389214,0.7055339858458743,0.5909119626953505,0.7191499705167512],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.5463914037670253,0.7055339858458743,0.5552814044405102,0.7191499705167512],"dir":"ltr"},{"str":"‌عناصر‌ساختمانی‌داخلی،‌دسته‌بندی‌اصلی‌عناصر‌داخلی‌را‌توصيف‌می‌کند‌و‌اینکه‌","boundary":[0.09425373062528247,0.7055206889858442,0.5383480698243486,0.7191366736567211],"dir":"rtl"},{"str":"چگونه‌هرکدام‌توسعه‌کاربردی‌و‌زیباشناختی‌فضاهای‌داخلی‌را‌متأثر‌می‌سازند.‌‌","boundary":[0.16362748588086995,0.7218598705908964,0.5909296015855757,0.7354758552617733],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.5590914047291466,0.7545515306610311,0.5909296015855757,0.768167515331908],"dir":"rtl"},{"str":"5","boundary":[0.5458093203895948,0.7545515306610311,0.5552990433307354,0.768167515331908],"dir":"ltr"},{"str":"سيستم‌های‌محيط‌داخلي‌سيستم‌های‌کنترل‌محيطی‌را‌که‌باید‌با‌ساختار‌و‌طرح‌","boundary":[0.09873400874247523,0.7545382338010009,0.5339559861582817,0.7681542184718778],"dir":"rtl"},{"str":"اوليه‌ی‌فضاهای‌درونی‌ساختمان‌یکپارچه‌شوند.‌","boundary":[0.3345836099432026,0.7708774154060533,0.5909119626953505,0.7844934000769301],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.5591090436193717,0.8035690754761878,0.5909472404758008,0.8171850601470648],"dir":"rtl"},{"str":"6","boundary":[0.5466383482301778,0.8035690754761878,0.5553166822209605,0.8171850601470648],"dir":"ltr"},{"str":"‌نور‌پردازي‌و‌اکوستيک‌واکنش‌پویا‌و‌زنده‌ی‌نور‌و‌صدا‌را‌با‌محيط‌داخلی‌مطرح‌","boundary":[0.10845303725654301,0.8035557786161577,0.538612653177726,0.8171717632870347],"dir":"rtl"},{"str":"می‌کند.‌","boundary":[0.5466736260106281,0.8198949602212099,0.5909296015855757,0.8335109448920868],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.5590914047291466,0.8525866202913447,0.5909296015855757,0.8662026049622216],"dir":"rtl"},{"str":"7","boundary":[0.5455800148166675,0.8525866202913447,0.5552990433307353,0.8662026049622216],"dir":"ltr"},{"str":"مواد‌نماي‌سطحي،‌پالت‌استفاده‌شده‌توسط‌طراحان‌داخلی‌را‌برای‌بهتر‌شدن‌عناصر‌","boundary":[0.08760386901039388,0.8525733234313145,0.5337266805853543,0.8661893081021914],"dir":"rtl"},{"str":"معماری‌داخلی‌معرفی‌می‌کند.‌","boundary":[0.42545917238327047,0.8689125050363667,0.5908766849149002,0.8825284897072436],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.5590737658389215,0.9016041651065014,0.5909119626953506,0.9152201497773783],"dir":"rtl"},{"str":"‌اثاثيه‌ها‌انواع‌اصلی‌اجزاء‌متحرک‌و‌توکار‌را‌در‌محيط‌ساختمان‌بحث‌می","boundary":[0.16796665287626142,0.9015908682464713,0.5566678212122084,0.9152068529173482],"dir":"rtl"},{"str":"8","boundary":[0.5452625147926146,0.9016041651065014,0.5552814044405102,0.9152201497773783],"dir":"ltr"},{"str":"‌کند.","boundary":[0.1214528993524922,0.9015908682464713,0.12887835489148083,0.9152068529173482],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.0778,0.13003,0.61435,0.91522],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"jpeg":"/storage/books/9df77f9ba9addb40/pages/a560a6cc35f9475dc1c2c1450070bef6.jpg","blurred":"/storage/books/9df77f9ba9addb40/pages/0ca8965916d1eecf9aba30db2c6a4b95.jpg"},"info":{"width":623.622,"height":807.874,"margin":[0.40892,0.05098,0.09084,0.68316]},"elements":[{"words":[{"str":"دیباچه","boundary":[0.8637378091215512,0.05097562011526553,0.9090922064968844,0.06582942157440395],"dir":"rtl"},{"str":"چونکه‌طراحی‌داخلی‌محدوده‌ی‌وسيعی‌از‌هنر‌دیداری‌را‌دربر‌می‌گيرد،‌در‌این‌کتاب‌طراحی‌","boundary":[0.41267851358675606,0.09081616823137027,0.909107440083897,0.10443215290224717],"dir":"rtl"},{"str":"و‌رسم‌به‌طور‌گسترده‌ای‌مورد‌استفاده‌قرار‌گرفته‌است.‌تا‌اطلاعات‌را‌انتقال‌داده،‌عقاید‌را‌","boundary":[0.42779504250972544,0.10715534983642261,0.9090898011936719,0.1207713345072995],"dir":"rtl"},{"str":"بيان‌کرده‌و‌احتمالات‌را‌معرفی‌کند.‌بعضی‌از‌تصاویر‌کاملا‌خيالی‌هستند‌و‌بعضی‌دیگر‌خاص‌","boundary":[0.40892142996879527,0.12349453144147493,0.9090898011936719,0.13711051611235184],"dir":"rtl"},{"str":"و‌منحصر‌بفردند.‌با‌این‌حال‌همه‌ی‌آنها‌باید‌بطور‌اساسی‌بعنوان‌نمودارهایی‌در‌نظر‌گرفته‌","boundary":[0.4289768481548118,0.13983371304652725,0.9090898011936719,0.15344969771740416],"dir":"rtl"},{"str":"شوند‌تا‌برای‌تشریح‌اصول‌طراحی‌یا‌روشن‌کردن‌ارتباطات‌موجود‌بين‌عناصر‌طراحی‌مورد‌","boundary":[0.4267190702059902,0.1561728946515796,0.9090368845229964,0.16978887932245648],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده‌قرار‌بگيرند.‌","boundary":[0.8010692374547402,0.17251207625663192,0.909107440083897,0.1861280609275088],"dir":"rtl"},{"str":"هدف‌از‌آموزش‌طراحی‌داخلی‌آماده‌کردن‌دانشجویان‌است‌تا‌به‌افراد‌حرفه‌ای،‌مسئوليت‌پذیر،‌","boundary":[0.41045601341838484,0.20519043946673643,0.9090898011936719,0.21880642413761334],"dir":"rtl"},{"str":"مطلع‌و‌بامهارتی‌تبدیل‌شوند‌تا‌فضاهایی‌زیبا،‌ایمن‌و‌راحتی‌را‌بسازند‌تا‌به‌زمين‌و‌منابعش‌","boundary":[0.4202279586031282,0.22152962107178875,0.9090368845229966,0.23514560574266566],"dir":"rtl"},{"str":"احترام‌گذاشته‌شود.‌بستر‌طراحی‌داخلی‌دربرگيرنده‌ی‌طراحی‌بصری‌و‌کاربردی‌است،‌بعلاوه‌","boundary":[0.41319004140328597,0.2378688026768411,0.9091603567545725,0.251484787347718],"dir":"rtl"},{"str":"در‌این‌زمينه‌باید‌دانش‌بنيادی‌در‌مورد‌مواد‌و‌مصالح،‌ساختار‌و‌تکنولوژی‌ساختمان‌لحاظ‌","boundary":[0.4261899034992351,0.2542079842818934,0.9090368845229961,0.26782396895277033],"dir":"rtl"},{"str":"شود.‌بنابراین،‌این‌مقدمه‌در‌مورد‌طراحی‌داخلی‌دامنه‌ی‌گسترده‌ای‌دارد.‌با‌این‌وجود‌هدف‌","boundary":[0.41946948632344594,0.2705471658869458,0.909107440083897,0.28416315055782265],"dir":"rtl"},{"str":"این‌است‌که‌با‌موضوع‌بروشنی‌برخورد‌شود‌و‌تا‌حد‌امکان‌آنرا‌ملموس‌کنيم،‌و‌برای‌مطالعه‌و‌","boundary":[0.4106500412108618,0.2868863474919981,0.9090721623034468,0.300502332162875],"dir":"rtl"},{"str":"تحقيق‌بيشتر‌انگيزه‌ی‌بيشتری‌پيدا‌کنيم.‌","boundary":[0.6837177007866946,0.3032255290970504,0.9091250789741223,0.3168415137679273],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.40892,0.05098,0.90916,0.31684],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"jpeg":"/storage/books/9df77f9ba9addb40/pages/a3e2dff74eb0d7c459b0ee34f2ca0f01.jpg","blurred":"/storage/books/9df77f9ba9addb40/pages/85175eb03a7dbb4669404e3843985107.jpg"},"info":{"width":623.622,"height":807.874,"margin":[0.53611,0.7001,0.2554,0.26276]},"elements":[{"words":[{"str":"فضاي","boundary":[0.6512287892345043,0.7001010619384954,0.744602659944646,0.7372355655863415],"dir":"rtl"},{"str":"داخلي","boundary":[0.536110977483155,0.7001010619384954,0.6408859854206556,0.7372355655863415],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.53611,0.7001,0.7446,0.73724],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"jpeg":"/storage/books/9df77f9ba9addb40/pages/c8ce661e987ec9d1aa00bb934b70bf91.jpg","blurred":"/storage/books/9df77f9ba9addb40/pages/93bd8527367e8c781cc6c38410016ba6.jpg"},"info":{"width":623.622,"height":807.874,"margin":[0.06218,0.05098,0.0909,0.05305]},"elements":[{"words":[{"str":"فضاي","boundary":[0.8717471481121578,0.05097562011526553,0.9090966963962146,0.06582942157440395],"dir":"rtl"},{"str":"معماري","boundary":[0.8195809320389595,0.05097562011526553,0.8676100265866182,0.06582942157440395],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.81958,0.05098,0.9091,0.06583],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فضا","boundary":[0.7617075728566346,0.4844570604837517,0.784056046771923,0.49807304515462864],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.76171,0.48446,0.78406,0.49807],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فضا","boundary":[0.38995032247098405,0.09046524717189812,0.40910615725551697,0.10408123184277501],"dir":"rtl"},{"str":"جزء","boundary":[0.36460323721741694,0.09046524717189812,0.3856464332560429,0.10408123184277501],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی","boundary":[0.3327826792512131,0.09046524717189812,0.36029934800247587,0.10408123184277501],"dir":"rtl"},{"str":"پالت","boundary":[0.3045428160007184,0.09046524717189812,0.328478790036272,0.10408123184277501],"dir":"rtl"},{"str":"طراح","boundary":[0.27325142474126957,0.09046524717189812,0.30023892678577724,0.10408123184277501],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2632678128738243,0.09046524717189812,0.2689475355263285,0.10408123184277501],"dir":"rtl"},{"str":"عنصر","boundary":[0.23026544926253406,0.09046524717189812,0.2589639236588831,0.10408123184277501],"dir":"rtl"},{"str":"اساسی","boundary":[0.19031336290252748,0.09046524717189812,0.2259615600475929,0.10408123184277501],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.17369752831041882,0.09046524717189812,0.18600947368758639,0.10408123184277501],"dir":"rtl"},{"str":"طراحی","boundary":[0.13159349734294173,0.09046524717189812,0.16939363909547772,0.10408123184277501],"dir":"rtl"},{"str":"داخلی","boundary":[0.09393446671220708,0.09046524717189812,0.12728960812800064,0.10408123184277501],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.06218446430690386,0.09046524717189812,0.08963057749726597,0.10408123184277501],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3967412952076738,0.10680442877695046,0.40905324058484144,0.12042041344782735],"dir":"rtl"},{"str":"حجم","boundary":[0.3649912928023707,0.10680442877695046,0.3924374059927328,0.12042041344782735],"dir":"rtl"},{"str":"فضا","boundary":[0.34153156880289665,0.10680442877695046,0.3606874035874296,0.12042041344782735],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.3274028177325367,0.10680442877695046,0.3372276795879556,0.12042041344782735],"dir":"rtl"},{"str":"نه","boundary":[0.31290364996744824,0.10680442877695046,0.32309892851759564,0.12042041344782735],"dir":"rtl"},{"str":"تنها","boundary":[0.2884737870055899,0.10680442877695046,0.3085997607525071,0.12042041344782735],"dir":"rtl"},{"str":"حرکت","boundary":[0.2489803117914378,0.10680442877695046,0.28416989779064883,0.12042041344782735],"dir":"rtl"},{"str":"میکنیم","boundary":[0.2016551693173108,0.10680442877695046,0.2446764225764967,0.12042041344782735],"dir":"rtl"},{"str":"بلکه","boundary":[0.17549669511338598,0.10680442877695046,0.1973512801023697,0.12042041344782735],"dir":"rtl"},{"str":"فرم","boundary":[0.15302474896652138,0.10680442877695046,0.17119280589844488,0.12042041344782735],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.14055405357732728,0.10680442877695046,0.14872085975158028,0.12042041344782735],"dir":"rtl"},{"str":"میبینیم،","boundary":[0.08791960514542463,0.10680442877695046,0.13625016436238618,0.12042041344782735],"dir":"rtl"},{"str":"صداها","boundary":[0.3771797659479621,0.12314361038200278,0.40907087947506665,0.13675959505287968],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.364709070558768,0.12314361038200278,0.372875876733021,0.13675959505287968],"dir":"rtl"},{"str":"میشنویم،","boundary":[0.3062714272427849,0.12314361038200278,0.36040518134382693,0.13675959505287968],"dir":"rtl"},{"str":"نسیم","boundary":[0.2746272581788327,0.12314361038200278,0.3019675380278438,0.13675959505287968],"dir":"rtl"},{"str":"ملایم","boundary":[0.2417660056893439,0.12314361038200278,0.2703233689638916,0.13675959505287968],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.23178239382189855,0.12314361038200278,0.2374621164744028,0.13675959505287968],"dir":"rtl"},{"str":"گرمای","boundary":[0.19301211310697827,0.12314361038200278,0.22747850460695745,0.13675959505287968],"dir":"rtl"},{"str":"خورشید","boundary":[0.14482266501181806,0.12314361038200278,0.18870822389203717,0.13675959505287968],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.13235196962262397,0.12314361038200278,0.14051877579687697,0.13675959505287968],"dir":"rtl"},{"str":"حس","boundary":[0.1024716895811886,0.12314361038200278,0.12804808040768287,0.13675959505287968],"dir":"rtl"},{"str":"میکنیم","boundary":[0.36606726510610604,0.1394827919870551,0.4090708794750667,0.153098776657932],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3560836532386607,0.1394827919870551,0.361763375891165,0.153098776657932],"dir":"rtl"},{"str":"بوی","boundary":[0.330877679106895,0.1394827919870551,0.3517797640237196,0.153098776657932],"dir":"rtl"},{"str":"عطر","boundary":[0.3045251771104933,0.1394827919870551,0.32657378989195385,0.153098776657932],"dir":"rtl"},{"str":"گلها","boundary":[0.27194614686460716,0.1394827919870551,0.3002212878955522,0.153098776657932],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2619625349971618,0.1394827919870551,0.26764225764966604,0.153098776657932],"dir":"rtl"},{"str":"شکوفهها","boundary":[0.21160350340430586,0.1394827919870551,0.2576586457822207,0.153098776657932],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.1991328080151118,0.1394827919870551,0.20729961418936477,0.153098776657932],"dir":"rtl"},{"str":"حس","boundary":[0.1692525279736764,0.1394827919870551,0.19482891880017067,0.153098776657932],"dir":"rtl"},{"str":"میکنیم.","boundary":[0.11903460750262185,0.1394827919870551,0.1649486387587353,0.153098776657932],"dir":"rtl"},{"str":"فضا","boundary":[0.0955748835031478,0.1394827919870551,0.11473071828768072,0.153098776657932],"dir":"rtl"},{"str":"دارای","boundary":[0.062360853209155596,0.1394827919870551,0.0912709942882067,0.153098776657932],"dir":"rtl"},{"str":"ویژگیهای","boundary":[0.35274990298610387,0.15582197359210745,0.4090885183652919,0.16943795826298433],"dir":"rtl"},{"str":"حسی","boundary":[0.3183364281568002,0.15582197359210745,0.34844601377116274,0.16943795826298433],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.30835281628935485,0.15582197359210745,0.3140325389418591,0.16943795826298433],"dir":"rtl"},{"str":"زیباشناختی","boundary":[0.24109572786078756,0.15582197359210745,0.3040489270744138,0.16943795826298433],"dir":"rtl"},{"str":"عناصر","boundary":[0.2046714195458147,0.15582197359210745,0.2367918386458464,0.16943795826298433],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.188055584953706,0.15582197359210745,0.2003675303308736,0.16943795826298433],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.16976405579020631,0.15582197359210745,0.1837516957387649,0.16943795826298433],"dir":"rtl"},{"str":"میدان","boundary":[0.13374544195041235,0.15582197359210745,0.16546016657526522,0.16943795826298433],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.10199543954510913,0.15582197359210745,0.12944155273547125,0.16943795826298433],"dir":"rtl"},{"str":"فضا","boundary":[0.3898974058003087,0.18850033680221195,0.4090532405848416,0.20211632147308886],"dir":"rtl"},{"str":"مادهی","boundary":[0.35209726404777275,0.18850033680221195,0.38559351658536756,0.20211632147308886],"dir":"rtl"},{"str":"معدنی","boundary":[0.3136621222471306,0.18850033680221195,0.34779337483283157,0.20211632147308886],"dir":"rtl"},{"str":"مثل","boundary":[0.28764475916500715,0.18850033680221195,0.3093582330321895,0.20211632147308886],"dir":"rtl"},{"str":"سنگ","boundary":[0.2540073955056109,0.18850033680221195,0.2833408699500661,0.20211632147308886],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.24402378363816557,0.18850033680221195,0.2497035062906698,0.20211632147308886],"dir":"rtl"},{"str":"چوب","boundary":[0.21222086456218683,0.18850033680221195,0.23971989442322447,0.20211632147308886],"dir":"rtl"},{"str":"نیست.","boundary":[0.1735564171886176,0.18850033680221195,0.20791697534724574,0.20211632147308886],"dir":"rtl"},{"str":"ذاتا","boundary":[0.15207224889436244,0.18850033680221195,0.16925252797367651,0.20211632147308886],"dir":"rtl"},{"str":"بیشکل","boundary":[0.10677557879612982,0.18850033680221195,0.14778599856964647,0.20211632147308886],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.09679196692868448,0.18850033680221195,0.10247168958118873,0.20211632147308886],"dir":"rtl"},{"str":"پراکنده","boundary":[0.36996545984586837,0.20483951840726428,0.4090708794750668,0.21845550307814118],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.33821545744056514,0.20483951840726428,0.3656615706309273,0.21845550307814118],"dir":"rtl"},{"str":"فضای","boundary":[0.30334337146540713,0.20483951840726428,0.33391156822562407,0.21845550307814118],"dir":"rtl"},{"str":"کیهانی","boundary":[0.2621565627896388,0.20483951840726428,0.299039482250466,0.21845550307814118],"dir":"rtl"},{"str":"حد","boundary":[0.24054892226380742,0.20483951840726428,0.25785267357469766,0.21845550307814118],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.23056531039636208,0.20483951840726428,0.23624503304886632,0.21845550307814118],"dir":"rtl"},{"str":"مرز","boundary":[0.20835794760287502,0.20483951840726428,0.22626142118142098,0.21845550307814118],"dir":"rtl"},{"str":"مشخصی","boundary":[0.15701113815740964,0.20483951840726428,0.20405405838793392,0.21845550307814118],"dir":"rtl"},{"str":"ندارد.","boundary":[0.12369127452206642,0.20483951840726428,0.15270724894246854,0.21845550307814118],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.11238474588773346,0.20483951840726428,0.11938738530712535,0.21845550307814118],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.09067127202055109,0.20483951840726428,0.10808085667279234,0.21845550307814118],"dir":"rtl"},{"str":"حال","boundary":[0.06380724220761953,0.20483951840726428,0.08636738280560999,0.21845550307814118],"dir":"rtl"},{"str":"زمانی","boundary":[0.3797903217012872,0.22117870001231663,0.4090708794750668,0.2347946846831935],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.3615693480986882,0.22117870001231663,0.3754864324863461,0.2347946846831935],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.33840948523304204,0.22117870001231663,0.3572654588837471,0.2347946846831935],"dir":"rtl"},{"str":"عنصر","boundary":[0.3054071216217518,0.22117870001231663,0.33410559601810086,0.2347946846831935],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2887912870296432,0.22117870001231663,0.30110323240681075,0.2347946846831935],"dir":"rtl"},{"str":"جایگاه","boundary":[0.2503914230094515,0.22117870001231663,0.2844873978147021,0.2347946846831935],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.2237919765498974,0.22117870001231663,0.24608753379451032,0.2347946846831935],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.2002087803188472,0.22117870001231663,0.2194880873349563,0.2347946846831935],"dir":"rtl"},{"str":"میگیرد","boundary":[0.15381849902665412,0.22117870001231663,0.1959048911039061,0.2347946846831935],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.11661807954177388,0.22117870001231663,0.14951460981171302,0.2347946846831935],"dir":"rtl"},{"str":"بصری","boundary":[0.08084641016513225,0.22117870001231663,0.11231419032683278,0.2347946846831935],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.3820480996501088,0.23751788161736895,0.4090532405848417,0.25113386628824586],"dir":"rtl"},{"str":"میگردد.","boundary":[0.3314774013745509,0.23751788161736895,0.3777442104351677,0.25113386628824586],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.32149378950710555,0.23751788161736895,0.3271735121596098,0.25113386628824586],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.30487795491499686,0.23751788161736895,0.3171899002921645,0.25113386628824586],"dir":"rtl"},{"str":"صورتی","boundary":[0.26381461847080473,0.23751788161736895,0.3005740657000558,0.25113386628824586],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.24559364486820567,0.23751788161736895,0.2595107292558636,0.25113386628824586],"dir":"rtl"},{"str":"عناصر","boundary":[0.2091693365532328,0.23751788161736895,0.24128975565326458,0.25113386628824586],"dir":"rtl"},{"str":"دیگری","boundary":[0.16870572237669637,0.23751788161736895,0.2048654473382917,0.25113386628824586],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.14856210973955397,0.23751788161736895,0.16440183316175525,0.25113386628824586],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.1340629419744655,0.23751788161736895,0.14425822052461287,0.25113386628824586],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.11577141281096583,0.23751788161736895,0.1297590527595244,0.25113386628824586],"dir":"rtl"},{"str":"میدان","boundary":[0.07975279897117184,0.23751788161736895,0.1114675235960247,0.25113386628824586],"dir":"rtl"},{"str":"اضافه","boundary":[0.3806722662125457,0.2538570632224213,0.40903560169461656,0.2674730478932982],"dir":"rtl"},{"str":"شوند","boundary":[0.34955726385534847,0.2538570632224213,0.37636837699760456,0.2674730478932982],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطهای","boundary":[0.2898496204431533,0.2538570632224213,0.34525337464040745,0.2674730478932982],"dir":"rtl"},{"str":"چندگانهای","boundary":[0.22788419908213653,0.2538570632224213,0.2855457312282122,0.2674730478932982],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.20437155841198698,0.2538570632224213,0.22358030986719543,0.2674730478932982],"dir":"rtl"},{"str":"فضا","boundary":[0.18091183441251293,0.2538570632224213,0.20006766919704588,0.2674730478932982],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1709282225450676,0.2538570632224213,0.17660794519757184,0.2674730478932982],"dir":"rtl"},{"str":"عناصر","boundary":[0.13450391423009478,0.2538570632224213,0.16662433333012652,0.2674730478932982],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.12452030236264942,0.2538570632224213,0.13020002501515368,0.2674730478932982],"dir":"rtl"},{"str":"همچنین","boundary":[0.07396724297731662,0.2538570632224213,0.1202164131477083,0.2674730478932982],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.3898621280198584,0.2701962448274736,0.4090708794750669,0.2838122294983505],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.3632626815603044,0.2701962448274736,0.38555823880491735,0.2838122294983505],"dir":"rtl"},{"str":"عناصر","boundary":[0.32683837324533155,0.2701962448274736,0.3589587923453633,0.2838122294983505],"dir":"rtl"},{"str":"برقرار","boundary":[0.29374781518291554,0.2701962448274736,0.3225344840303905,0.2838122294983505],"dir":"rtl"},{"str":"میگردد.","boundary":[0.2431418391269072,0.2701962448274736,0.28944392596797447,0.2838122294983505],"dir":"rtl"},{"str":"فضا","boundary":[0.2196821151274332,0.2701962448274736,0.2388379499119661,0.2838122294983505],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.20721141973823912,0.2701962448274736,0.2153782259124921,0.2838122294983505],"dir":"rtl"},{"str":"طریق","boundary":[0.17285086157961096,0.2701962448274736,0.20290753052329802,0.2838122294983505],"dir":"rtl"},{"str":"درک","boundary":[0.14226502592916887,0.2701962448274736,0.16854697236466987,0.2838122294983505],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.12813627485880896,0.2701962448274736,0.13796113671422777,0.2838122294983505],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.11566557946961482,0.2701962448274736,0.12383238564386782,0.2838122294983505],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.09395210560243247,0.2701962448274736,0.11136169025467373,0.2838122294983505],"dir":"rtl"},{"str":"روابط","boundary":[0.38021365506669136,0.28653542643252594,0.40907087947506693,0.3001514111034028],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.34878115268544113,0.28653542643252594,0.37590976585175023,0.3001514111034028],"dir":"rtl"},{"str":"میگیرد.","boundary":[0.29951573228654566,0.28653542643252594,0.34447726347050006,0.3001514111034028],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.06218,0.09047,0.40911,0.30015],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"2","boundary":[0.9013003069166899,0.9345690645292459,0.9090934893252645,0.9469472324118613],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.9013,0.93457,0.90909,0.94695],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"jpeg":"/storage/books/9df77f9ba9addb40/pages/260c789fcca69539ed19ef52a6411e8e.jpg","blurred":"/storage/books/9df77f9ba9addb40/pages/9619d108adf72367e78f82097ae41bbd.jpg"},"info":{"width":623.622,"height":807.874,"margin":[0.09091,0.05098,0.06818,0.05305]},"elements":[{"words":[{"str":"عناصر","boundary":[0.8996653421463642,0.09116486122062355,0.9317857612463959,0.10478084589150044],"dir":"rtl"},{"str":"هندسی","boundary":[0.8546332554015093,0.09116486122062355,0.8953614529314231,0.10478084589150044],"dir":"rtl"},{"str":"نقطه،","boundary":[0.8116120021423234,0.09116486122062355,0.8406985321236262,0.10478084589150044],"dir":"rtl"},{"str":"خط،","boundary":[0.7826313055023717,0.09116486122062355,0.8073081129273824,0.10478084589150044],"dir":"rtl"},{"str":"صفحه،","boundary":[0.7419736635333584,0.09116486122062355,0.7783274162874305,0.10478084589150044],"dir":"rtl"},{"str":"حجم","boundary":[0.7102236611280552,0.09116486122062355,0.7376697743184173,0.10478084589150044],"dir":"rtl"},{"str":"میتوانند","boundary":[0.649986851009105,0.09116486122062355,0.6962889378501721,0.10478084589150044],"dir":"rtl"},{"str":"مرتبشده","boundary":[0.5937540689712679,0.09116486122062355,0.6456829617941638,0.10478084589150044],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.9238658995352955,0.10750404282567588,0.9317152056854954,0.12112002749655278],"dir":"rtl"},{"str":"فضا","boundary":[0.9004061755358215,0.10750404282567588,0.9195620103203545,0.12112002749655278],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.8879354801466273,0.10750404282567588,0.8961022863208802,0.12112002749655278],"dir":"rtl"},{"str":"مشخص","boundary":[0.8412453377206065,0.10750404282567588,0.8836315909316862,0.12112002749655278],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8312617258531612,0.10750404282567588,0.8369414485056654,0.12112002749655278],"dir":"rtl"},{"str":"تعیین","boundary":[0.7952783897938174,0.10750404282567588,0.8269578366382199,0.12112002749655278],"dir":"rtl"},{"str":"کنند.","boundary":[0.7622760261825273,0.10750404282567588,0.7909745005788763,0.12112002749655278],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7456601915904185,0.10750404282567588,0.7579721369675861,0.12112002749655278],"dir":"rtl"},{"str":"معماری،","boundary":[0.6968710212276026,0.10750404282567588,0.7413563023754774,0.12112002749655278],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6751575473604202,0.10750404282567588,0.6925671320126615,0.12112002749655278],"dir":"rtl"},{"str":"عناصر","boundary":[0.6387332390454474,0.10750404282567588,0.6708536581454793,0.12112002749655278],"dir":"rtl"},{"str":"بنیادی","boundary":[0.8957847862968275,0.1238432244307282,0.9318034001366213,0.1374592091016051],"dir":"rtl"},{"str":"ستونها","boundary":[0.8497472828091375,0.1238432244307282,0.8914808970818862,0.1374592091016051],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8397636709416921,0.1238432244307282,0.8454433935941964,0.1374592091016051],"dir":"rtl"},{"str":"تیرهای","boundary":[0.7971657510479104,0.1238432244307282,0.8354597817267511,0.1374592091016051],"dir":"rtl"},{"str":"خطی،","boundary":[0.7599829704532554,0.1238432244307282,0.7928618618329694,0.1374592091016051],"dir":"rtl"},{"str":"دیوار،","boundary":[0.7266454679276869,0.1238432244307282,0.7556790812383142,0.1374592091016051],"dir":"rtl"},{"str":"کف","boundary":[0.7029211605748354,0.1238432244307282,0.7223415787127458,0.1374592091016051],"dir":"rtl"},{"str":"وهایبام","boundary":[0.6703597692191745,0.1238432244307282,0.6986172713598943,0.1374592091016051],"dir":"rtl"},{"str":"صفحه","boundary":[0.6333004608560955,0.1238432244307282,0.6660558800042333,0.1374592091016051],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.6009683750733619,0.1238432244307282,0.6149736539121455,0.1374592091016051],"dir":"rtl"},{"str":"میباشند.","boundary":[0.8824497852866,0.14018240603578053,0.9317857612463962,0.15379839070665743],"dir":"rtl"},{"str":"•","boundary":[0.9249939867419688,0.17203771875317198,0.9318186337236338,0.18194025305926426],"dir":"ltr"},{"str":"یک","boundary":[0.8965079807960593,0.17286076924588506,0.9153639544467644,0.18647675391676194],"dir":"rtl"},{"str":"ستون","boundary":[0.8615653392600006,0.17286076924588506,0.8922040915811181,0.18647675391676194],"dir":"rtl"},{"str":"نقطهای","boundary":[0.8177503359406821,0.17286076924588506,0.8572614500450595,0.18647675391676194],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.805279640551488,0.17286076924588506,0.8134464467257411,0.18647675391676194],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7886638059593793,0.17286076924588506,0.8009757513365469,0.18647675391676194],"dir":"rtl"},{"str":"فضا","boundary":[0.7652040819599054,0.17286076924588506,0.7843599167444384,0.18647675391676194],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.7341067184929333,0.17286076924588506,0.7609001927449642,0.18647675391676194],"dir":"rtl"},{"str":"میدهد","boundary":[0.6910501874532972,0.17286076924588506,0.7298028292779922,0.18647675391676194],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6810665755858518,0.17286076924588506,0.686746298238356,0.18647675391676194],"dir":"rtl"},{"str":"آنرا","boundary":[0.6603056017908285,0.17286076924588506,0.6767626863709106,0.18647675391676194],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6436897671987198,0.17286076924588506,0.6560017125758875,0.18647675391676194],"dir":"rtl"},{"str":"سه","boundary":[0.6231051823059484,0.17286076924588506,0.6393858779837789,0.18647675391676194],"dir":"rtl"},{"str":"بعد","boundary":[0.6013740695485408,0.17286076924588506,0.6188012930910072,0.18647675391676194],"dir":"rtl"},{"str":"قابلرویت","boundary":[0.8643537270975046,0.18920217892115612,0.9146069253490094,0.202818163592033],"dir":"rtl"},{"str":"میسازد.","boundary":[0.8150530289181589,0.18920217892115612,0.8600498378825635,0.202818163592033],"dir":"rtl"},{"str":"•","boundary":[0.9249939867419688,0.2047160819632765,0.9318186337236338,0.2146186162693688],"dir":"ltr"},{"str":"دو","boundary":[0.9030005355808487,0.20554136052620844,0.9154183142993673,0.21915734519708532],"dir":"rtl"},{"str":"ستون","boundary":[0.8680578940447898,0.20554136052620844,0.8986966463659074,0.21915734519708532],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.8448980311791437,0.20554136052620844,0.8637540048298489,0.21915734519708532],"dir":"rtl"},{"str":"پوستهی","boundary":[0.7968496942057849,0.20554136052620844,0.8405941419642027,0.21915734519708532],"dir":"rtl"},{"str":"فضایی","boundary":[0.7584674690758183,0.20554136052620844,0.7925458049908438,0.21915734519708532],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7459967736866243,0.20554136052620844,0.7541635798608773,0.21915734519708532],"dir":"rtl"},{"str":"مشخص","boundary":[0.6993066312606033,0.20554136052620844,0.7416928844716831,0.21915734519708532],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند","boundary":[0.6524930166030063,0.20554136052620844,0.6950027420456623,0.21915734519708532],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6342720430004073,0.20554136052620844,0.6481891273880651,0.21915734519708532],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.6201432919300474,0.20554136052620844,0.6299681537854662,0.21915734519708532],"dir":"rtl"},{"str":"میتوانیم","boundary":[0.8678010076616925,0.2218804183495817,0.9145969834290645,0.2354964030204586],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8553303122724983,0.2218804183495817,0.8634971184467514,0.2354964030204586],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.8370387831089988,0.2218804183495817,0.8510264230575574,0.2354964030204586],"dir":"rtl"},{"str":"عبور","boundary":[0.8090282254314312,0.2218804183495817,0.8327348938940576,0.2354964030204586],"dir":"rtl"},{"str":"کنیم.","boundary":[0.7755143340036111,0.2218804183495817,0.8047243362164902,0.2354964030204586],"dir":"rtl"},{"str":"•","boundary":[0.9249939867419688,0.237394445173381,0.9318186337236338,0.2472969794794733],"dir":"ltr"},{"str":"موقعی","boundary":[0.8814005920252972,0.23821959995463401,0.9153907334891969,0.2518355846255109],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.8631796184226983,0.23821959995463401,0.8770967028103562,0.2518355846255109],"dir":"rtl"},{"str":"ستونها","boundary":[0.8171421149350087,0.23821959995463401,0.8588757292077571,0.2518355846255109],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.7939822520693625,0.23821959995463401,0.8128382257200676,0.2518355846255109],"dir":"rtl"},{"str":"تیر","boundary":[0.7738915561028956,0.23821959995463401,0.7896783628544214,0.2518355846255109],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7614208607137015,0.23821959995463401,0.7695876668879545,0.2518355846255109],"dir":"rtl"},{"str":"نگهدارند،می","boundary":[0.7112382180230973,0.23821959995463401,0.7571169714987604,0.2518355846255109],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.6887309940957824,0.23821959995463401,0.7069343288081562,0.2518355846255109],"dir":"rtl"},{"str":"کناره","boundary":[0.657175019482956,0.23821959995463401,0.6844271048808412,0.2518355846255109],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.612160571628326,0.23821959995463401,0.634667795555641,0.2518355846255109],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.8957131082610942,0.25455878155968636,0.9145690819117993,0.26817476623056324],"dir":"rtl"},{"str":"صفحهی","boundary":[0.8472061601418809,0.25455878155968636,0.8914092190461531,0.26817476623056324],"dir":"rtl"},{"str":"شفاف","boundary":[0.8119812963622195,0.25455878155968636,0.8429022709269398,0.26817476623056324],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7995106009730254,0.25455878155968636,0.8076774071472784,0.26817476623056324],"dir":"rtl"},{"str":"ترسیم","boundary":[0.7615869869889133,0.25455878155968636,0.7952067117580843,0.26817476623056324],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند.","boundary":[0.7118982332246138,0.25455878155968636,0.7572830977739722,0.26817476623056324],"dir":"rtl"},{"str":"•","boundary":[0.9249939867419688,0.2700728083834855,0.9318186337236338,0.2799753426895778],"dir":"ltr"},{"str":"یک","boundary":[0.8965421361016772,0.2708979631647387,0.9153981097523822,0.28451394783561557],"dir":"rtl"},{"str":"دیوار","boundary":[0.8668029671820433,0.2708979631647387,0.8922382468867361,0.28451394783561557],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.8485819935794442,0.2708979631647387,0.862499077967102,0.28451394783561557],"dir":"rtl"},{"str":"صفحهی","boundary":[0.800092684350456,0.2708979631647387,0.8442781043645031,0.28451394783561557],"dir":"rtl"},{"str":"ماتی","boundary":[0.7712354599420804,0.2708979631647387,0.7957887951355149,0.28451394783561557],"dir":"rtl"},{"str":"میباشد","boundary":[0.7258682342829472,0.2708979631647387,0.7669315707271395,0.28451394783561557],"dir":"rtl"},{"str":"بخشی","boundary":[0.6878917036281595,0.2708979631647387,0.7215643450680062,0.28451394783561557],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6754210082389654,0.2708979631647387,0.6835878144132185,0.28451394783561557],"dir":"rtl"},{"str":"فضای","boundary":[0.6405489222638073,0.2708979631647387,0.6711171190240243,0.28451394783561557],"dir":"rtl"},{"str":"نامرتب","boundary":[0.6001735025383969,0.2708979631647387,0.6362450330488663,0.28451394783561557],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.9063921734640538,0.2872370209881121,0.9145589796383067,0.300853005658989],"dir":"rtl"},{"str":"جدا","boundary":[0.8821916160751224,0.2872370209881121,0.9020882842491125,0.300853005658989],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8722080042076771,0.2872370209881121,0.8778877268601813,0.300853005658989],"dir":"rtl"},{"str":"مشخص","boundary":[0.8255178617816563,0.2872370209881121,0.867904114992736,0.300853005658989],"dir":"rtl"},{"str":"میکند","boundary":[0.7841017475329608,0.2872370209881121,0.8212139725667152,0.300853005658989],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7741181356655155,0.2872370209881121,0.7797978583180196,0.300853005658989],"dir":"rtl"},{"str":"اینجا","boundary":[0.7441143833925039,0.2872370209881121,0.7698142464505743,0.300853005658989],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7316436880033098,0.2872370209881121,0.7398104941775628,0.300853005658989],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7191729926141157,0.2872370209881121,0.7273397987883687,0.300853005658989],"dir":"rtl"},{"str":"آنجا","boundary":[0.6938788240312241,0.2872370209881121,0.7148691033991746,0.300853005658989],"dir":"rtl"},{"str":"متمایز","boundary":[0.6558846544862112,0.2872370209881121,0.6895749348162831,0.300853005658989],"dir":"rtl"},{"str":"میکند.","boundary":[0.6116286789112637,0.2872370209881121,0.6515807652712702,0.300853005658989],"dir":"rtl"},{"str":"•","boundary":[0.9249939867419688,0.30275117159359005,0.9318186337236338,0.31265370589968233],"dir":"ltr"},{"str":"کف","boundary":[0.8959323115605285,0.3035762025931644,0.9153527296984391,0.3171921872640413],"dir":"rtl"},{"str":"وسعت","boundary":[0.8577793920034894,0.3035762025931644,0.8916284223455877,0.3171921872640413],"dir":"rtl"},{"str":"فضا","boundary":[0.8343196680040152,0.3035762025931644,0.8534755027885482,0.3171921872640413],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.8218489726148213,0.3035762025931644,0.8300157787890742,0.3171921872640413],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.8105424439804881,0.3035762025931644,0.8175450833998801,0.3171921872640413],"dir":"rtl"},{"str":"حد","boundary":[0.7889348034546568,0.3035762025931644,0.8062385547655471,0.3171921872640413],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7789511915872115,0.3035762025931644,0.7846309142397158,0.3171921872640413],"dir":"rtl"},{"str":"مرزهای","boundary":[0.7342366048664095,0.3035762025931644,0.7746473023722704,0.3171921872640413],"dir":"rtl"},{"str":"خاکی","boundary":[0.6992586855499004,0.3035762025931644,0.7299327156514684,0.3171921872640413],"dir":"rtl"},{"str":"مشخص","boundary":[0.6525685431238796,0.3035762025931644,0.6949547963349594,0.3171921872640413],"dir":"rtl"},{"str":"میکند.","boundary":[0.6083125675489319,0.3035762025931644,0.6482646539089385,0.3171921872640413],"dir":"rtl"},{"str":"•","boundary":[0.9249939867419688,0.3190903531986424,0.9318186337236338,0.32899288750473465],"dir":"ltr"},{"str":"بام","boundary":[0.9013282084339551,0.3199155079798954,0.9153864039434145,0.33353149265077225],"dir":"rtl"},{"str":"سرپناهی","boundary":[0.8499284823178144,0.3199155079798954,0.897024319219014,0.33353149265077225],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.8374577869286204,0.3199155079798954,0.8456245931028733,0.33353149265077225],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.8096412570435296,0.3199155079798954,0.8331538977136791,0.33353149265077225],"dir":"rtl"},{"str":"مقدار","boundary":[0.7771504212487693,0.3199155079798954,0.8053373678285884,0.33353149265077225],"dir":"rtl"},{"str":"فضای","boundary":[0.7422783352736113,0.3199155079798954,0.7728465320338282,0.33353149265077225],"dir":"rtl"},{"str":"موجود","boundary":[0.7033669434368897,0.3199155079798954,0.7379744460586701,0.33353149265077225],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.686751108844781,0.3199155079798954,0.6990630542219486,0.33353149265077225],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.666325273964036,0.3199155079798954,0.6824472196298399,0.33353149265077225],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.6480337448005363,0.3199155079798954,0.6620213847490949,0.33353149265077225],"dir":"rtl"},{"str":"مهیا","boundary":[0.6216283261334592,0.3199155079798954,0.6437298555855953,0.33353149265077225],"dir":"rtl"},{"str":"میکند.","boundary":[0.8746359172703978,0.3362546895849477,0.9145880036304044,0.34987067425582463],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.59375,0.09116,0.93182,0.34987],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"تعریف","boundary":[0.7060079663642399,0.8025861251646297,0.7442843581528555,0.8162021098355067],"dir":"rtl"},{"str":"کردن","boundary":[0.6691250469034128,0.8025861251646297,0.7022156049658288,0.8162021098355067],"dir":"rtl"},{"str":"فضا","boundary":[0.6429842115897131,0.8025861251646297,0.6653326855050015,0.8162021098355067],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.64298,0.80259,0.74428,0.8162],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"در","boundary":[0.9194738158692285,0.8718781902793629,0.9317857612463961,0.8854941749502397],"dir":"rtl"},{"str":"طراحی","boundary":[0.8773697849017514,0.8718781902793629,0.9151699266542874,0.8854941749502397],"dir":"rtl"},{"str":"معماری،","boundary":[0.8285806145389355,0.8718781902793629,0.8730658956868103,0.8854941749502397],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.8068671406717531,0.8718781902793629,0.8242767253239944,0.8854941749502397],"dir":"rtl"},{"str":"عناصر","boundary":[0.7704428323567802,0.8718781902793629,0.8025632514568121,0.8854941749502397],"dir":"rtl"},{"str":"سازماندهی","boundary":[0.7084421332153131,0.8718781902793629,0.7661389431418392,0.8854941749502397],"dir":"rtl"},{"str":"میشوند","boundary":[0.6606054629246563,0.8718781902793629,0.7041382440003721,0.8854941749502397],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.6484522675595152,0.8718781902793629,0.6563015737097152,0.8854941749502397],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6339530997944268,0.8718781902793629,0.6441483783445742,0.8854941749502397],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6107932369287806,0.8718781902793629,0.6296492105794858,0.8854941749502397],"dir":"rtl"},{"str":"ساختمان","boundary":[0.882679090859527,0.8882173718844152,0.9317857612463961,0.9018333565552921],"dir":"rtl"},{"str":"فرم","boundary":[0.8602071447126625,0.8882173718844152,0.878375201644586,0.9018333565552921],"dir":"rtl"},{"str":"بدهند،","boundary":[0.8203079750233315,0.8882173718844152,0.8559032554977214,0.9018333565552921],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.796795334353182,0.8882173718844152,0.8160040858083903,0.9018333565552921],"dir":"rtl"},{"str":"داخل","boundary":[0.7636342207298653,0.8882173718844152,0.7924914451382409,0.9018333565552921],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.75365060886242,0.8882173718844152,0.7593303315149241,0.9018333565552921],"dir":"rtl"},{"str":"خارج","boundary":[0.7215654675428386,0.8882173718844152,0.7493467196474788,0.9018333565552921],"dir":"rtl"},{"str":"تمایز","boundary":[0.6909796318923964,0.8882173718844152,0.7172615783278974,0.9018333565552921],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.6596706017427224,0.8882173718844152,0.6866757426774553,0.9018333565552921],"dir":"rtl"},{"str":"کنند","boundary":[0.6295433772381347,0.8882173718844152,0.6553667125277813,0.9018333565552921],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6195597653706894,0.8882173718844152,0.6252394880231935,0.9018333565552921],"dir":"rtl"},{"str":"مرز","boundary":[0.5973524025772023,0.8882173718844152,0.6152558761557483,0.9018333565552921],"dir":"rtl"},{"str":"فضای","boundary":[0.9012175644861792,0.9045565534894674,0.9317857612463961,0.9181725381603443],"dir":"rtl"},{"str":"داخلی","boundary":[0.8635585338554445,0.9045565534894674,0.8969136752712381,0.9181725381603443],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.8510878384662505,0.9045565534894674,0.8592546446405034,0.9181725381603443],"dir":"rtl"},{"str":"مشخص","boundary":[0.8043976960402295,0.9045565534894674,0.8467839492513093,0.9181725381603443],"dir":"rtl"},{"str":"کنند.","boundary":[0.7713953324289394,0.9045565534894674,0.8000938068252884,0.9181725381603443],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.59735,0.87188,0.93179,0.91817],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ستون","boundary":[0.4545655862044636,0.7569320476878202,0.4852043385255811,0.7705480323586971],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.44458197433701824,0.7569320476878202,0.4502616969895224,0.7705480323586971],"dir":"rtl"},{"str":"تیر","boundary":[0.42449127837055134,0.7569320476878202,0.44027808512207717,0.7705480323586971],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.42449,0.75693,0.4852,0.77055],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"بام","boundary":[0.47114614301612195,0.8832475374795451,0.4852043385255812,0.896863522150422],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.47115,0.88325,0.4852,0.89686],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"دو","boundary":[0.3398246052897429,0.7569320476878202,0.35224238400826147,0.7705480323586971],"dir":"rtl"},{"str":"ستون","boundary":[0.3048819637536842,0.7569320476878202,0.3355207160748018,0.7705480323586971],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.30488,0.75693,0.35224,0.77055],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"کف","boundary":[0.332821965870351,0.8832475374795451,0.35224238400826147,0.896863522150422],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.33282,0.88325,0.35224,0.89686],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ستون","boundary":[0.18751278819541334,0.7569320476878202,0.21815154051653093,0.7705480323586971],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.18751,0.75693,0.21815,0.77055],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"دیوار","boundary":[0.19271626081183804,0.8832475374795451,0.21815154051653093,0.896863522150422],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.19272,0.88325,0.21815,0.89686],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فضاي","boundary":[0.14307833912209642,0.05097562011526553,0.1804278874061531,0.06582942157440395],"dir":"rtl"},{"str":"معماري","boundary":[0.09091212304889822,0.05097562011526553,0.1389412175965569,0.06582942157440395],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.09091,0.05098,0.18043,0.06583],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"3","boundary":[0.09090923668504318,0.9345690645292459,0.09993714140937941,0.9469472324118613],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.09091,0.93457,0.09994,0.94695],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":10,"image":{"jpeg":"/storage/books/9df77f9ba9addb40/pages/554b987e5faf3ffd064f3a5cf61cbe19.jpg","blurred":"/storage/books/9df77f9ba9addb40/pages/34db979e533e8cd2c1c978c484c1e454.jpg"},"info":{"width":623.622,"height":807.874,"margin":[0.07277,0.05098,0.07811,0.05305]},"elements":[{"words":[{"str":"فضاي","boundary":[0.8717556468501753,0.05097562011526553,0.909105195134232,0.06582942157440395],"dir":"rtl"},{"str":"خارجي","boundary":[0.8204360975077852,0.05097562011526553,0.8676185253246359,0.06582942157440395],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.82044,0.05098,0.90911,0.06583],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ساختمانها","boundary":[0.7840018472728674,0.21342798641093855,0.8373242124235516,0.22704397108181545],"dir":"rtl"},{"str":"فضا","boundary":[0.7605421232733933,0.21342798641093855,0.7796979580579262,0.22704397108181545],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7480714278841992,0.21342798641093855,0.7562382340584523,0.22704397108181545],"dir":"rtl"},{"str":"تعریف","boundary":[0.8298806007485304,0.22976716801599087,0.8631651866034231,0.24338315268686778],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.8088726824903548,0.22976716801599087,0.8255767115335894,0.24338315268686778],"dir":"rtl"},{"str":"کنند","boundary":[0.7572436508012867,0.22976716801599087,0.7830669860909334,0.24338315268686778],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.74807,0.21343,0.86317,0.24338],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ساختمان","boundary":[0.8669751868920599,0.5400615235559637,0.9218850521630093,0.5536775082268406],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.8415751849678172,0.5400615235559637,0.8542751859299385,0.5536775082268406],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.84158,0.54006,0.92189,0.55368],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ارتباطات","boundary":[0.7807113791687914,0.6692713715620277,0.8268547541518728,0.6811221057111648],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.78071,0.66927,0.82685,0.68112],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"عبور","boundary":[0.8583546068418576,0.7148533927683048,0.88206129490656,0.7267041269174419],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8483709867193713,0.7148533927683048,0.8540507140682063,0.7267041269174419],"dir":"rtl"},{"str":"مرور","boundary":[0.8204838782146878,0.7148533927683048,0.8440670939457199,0.7267041269174419],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.82048,0.71485,0.88206,0.7267],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"دیوارهای","boundary":[0.8612249086786548,0.7902691769926383,0.9091674123106627,0.8038851616635152],"dir":"rtl"},{"str":"خارجی","boundary":[0.8183271276510452,0.7902691769926383,0.8569210194637137,0.8038851616635152],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.81833,0.79027,0.90917,0.80389],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"جداسازی","boundary":[0.6787517117741196,0.6243946644270041,0.7287227291009812,0.6362453985761413],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.67875,0.62439,0.72872,0.63625],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"یک","boundary":[0.6130104454300843,0.35062264795469417,0.6318664190807894,0.36423863262557105],"dir":"rtl"},{"str":"ساختمان","boundary":[0.5595998858282742,0.35062264795469417,0.6087065562151432,0.36423863262557105],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5429840512361657,0.35062264795469417,0.5552959966133332,0.36423863262557105],"dir":"rtl"},{"str":"فضا","boundary":[0.5195243272366916,0.35062264795469417,0.5386801620212245,0.36423863262557105],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.51952,0.35062,0.63187,0.36424],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فرم،","boundary":[0.3873032061088288,0.09081604444969148,0.4090695966466867,0.10443202912056837],"dir":"rtl"},{"str":"مقیاس","boundary":[0.346486814127789,0.09081604444969148,0.3829993168938877,0.10443202912056837],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.33650320226034364,0.09081604444969148,0.3421829249128479,0.10443202912056837],"dir":"rtl"},{"str":"سازماندهی","boundary":[0.27450250311887653,0.09081604444969148,0.3321993130454025,0.10443202912056837],"dir":"rtl"},{"str":"فضایی","boundary":[0.23612027798890994,0.09081604444969148,0.2701986139039354,0.10443202912056837],"dir":"rtl"},{"str":"ساختمان","boundary":[0.1827097183870999,0.09081604444969148,0.23181638877396885,0.10443202912056837],"dir":"rtl"},{"str":"واکنش","boundary":[0.14146999304065605,0.09081604444969148,0.1784058291721588,0.10443202912056837],"dir":"rtl"},{"str":"طراح","boundary":[0.11017860178120721,0.09081604444969148,0.13716610382571495,0.10443202912056837],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.09567943401611874,0.09081604444969148,0.10587471256626611,0.10443202912056837],"dir":"rtl"},{"str":"یکسری","boundary":[0.36320848206124867,0.10715522605474381,0.4090872355369118,0.1207712107256207],"dir":"rtl"},{"str":"شرایط","boundary":[0.3246675069192556,0.10715522605474381,0.35890459284630755,0.1207712107256207],"dir":"rtl"},{"str":"محیطی","boundary":[0.279265003479672,0.10715522605474381,0.3203636177043145,0.1207712107256207],"dir":"rtl"},{"str":"یعنی","boundary":[0.24841458447585238,0.10715522605474381,0.2749611142647309,0.1207712107256207],"dir":"rtl"},{"str":"شرایط","boundary":[0.20987360933385932,0.10715522605474381,0.24411069526091128,0.1207712107256207],"dir":"rtl"},{"str":"نقشهکشی","boundary":[0.1515065215787769,0.10715522605474381,0.20556972011891822,0.1207712107256207],"dir":"rtl"},{"str":"کاربردی،","boundary":[0.09964818431678164,0.10715522605474381,0.1472026323638358,0.1207712107256207],"dir":"rtl"},{"str":"جنبههای","boundary":[0.3594513984432877,0.12349440765979613,0.409104874427137,0.13711039233067304],"dir":"rtl"},{"str":"فنی","boundary":[0.33422778542129683,0.12349440765979613,0.3551475092283466,0.13711039233067304],"dir":"rtl"},{"str":"ساختار","boundary":[0.29275875450192584,0.12349440765979613,0.32992389620635576,0.13711039233067304],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2827751426344805,0.12349440765979613,0.2884548652869848,0.13711039233067304],"dir":"rtl"},{"str":"سازه،","boundary":[0.25069000131489905,0.12349440765979613,0.2784712534195394,0.13711039233067304],"dir":"rtl"},{"str":"واقعیتهای","boundary":[0.18646680200506074,0.12349440765979613,0.24638611209995798,0.13711039233067304],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادی","boundary":[0.1368309649114367,0.12349440765979613,0.18216291279011965,0.13711039233067304],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.12684735304399136,0.12349440765979613,0.1325270756964956,0.13711039233067304],"dir":"rtl"},{"str":"کیفیتهای","boundary":[0.3501027866239485,0.13983358926484846,0.40912251331736216,0.15344957393572536],"dir":"rtl"},{"str":"بامعنای","boundary":[0.30593500550012664,0.13983358926484846,0.3457988974090073,0.15344957393572536],"dir":"rtl"},{"str":"تصویر","boundary":[0.27019861390393535,0.13983358926484846,0.3016311162851856,0.15344957393572536],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.26021500203649006,0.13983358926484846,0.26589472468899433,0.15344957393572536],"dir":"rtl"},{"str":"سبک","boundary":[0.22657763837709383,0.13983358926484846,0.255911112821549,0.15344957393572536],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.18519680190884863,0.13983358926484846,0.2126429150992107,0.15344957393572536],"dir":"rtl"},{"str":"علاوه","boundary":[0.1535349939546713,0.13983358926484846,0.18089291269390756,0.15344957393572536],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.13972374290836437,0.13983358926484846,0.14923110473973017,0.15344957393572536],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.118010269041182,0.13983358926484846,0.13541985369342327,0.15344957393572536],"dir":"rtl"},{"str":"معماری","boundary":[0.07281943228430043,0.13983358926484846,0.1137063798262409,0.15344957393572536],"dir":"rtl"},{"str":"ساختمان","boundary":[0.3599805651500428,0.1561727708699008,0.40908723553691173,0.16978875554077769],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.3363973689189926,0.1561727708699008,0.35567667593510166,0.16978875554077769],"dir":"rtl"},{"str":"بیانگر","boundary":[0.30268944969869566,0.1561727708699008,0.33209347970405145,0.16978875554077769],"dir":"rtl"},{"str":"شرایط","boundary":[0.2641484745567026,0.1561727708699008,0.2983855604837546,0.16978875554077769],"dir":"rtl"},{"str":"فیزیکی","boundary":[0.22079208238323852,0.1561727708699008,0.2598445853417615,0.16978875554077769],"dir":"rtl"},{"str":"محوطه","boundary":[0.17859985696463562,0.1561727708699008,0.21648819316829748,0.16978875554077769],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.16861624509719028,0.1561727708699008,0.17429596774969452,0.16978875554077769],"dir":"rtl"},{"str":"فضای","boundary":[0.13374415912203225,0.1561727708699008,0.16431235588224918,0.16978875554077769],"dir":"rtl"},{"str":"بیرونی","boundary":[0.09493860062666164,0.1561727708699008,0.12944026990709112,0.16978875554077769],"dir":"rtl"},{"str":"باشد.","boundary":[0.38188806680970205,0.17251195247495313,0.4090872355369118,0.18612793714583],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3988919569867644,0.20519031568505763,0.4090872355369118,0.21880630035593454],"dir":"rtl"},{"str":"چندین","boundary":[0.35703487048243976,0.20519031568505763,0.3945880677718234,0.21880630035593454],"dir":"rtl"},{"str":"طریق","boundary":[0.32267431232381155,0.20519031568505763,0.3527309812674986,0.21880630035593454],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.29951444945816535,0.20519031568505763,0.3183704231088705,0.21880630035593454],"dir":"rtl"},{"str":"ساختمان","boundary":[0.24610388985635528,0.20519031568505763,0.2952105602432243,0.21880630035593454],"dir":"rtl"},{"str":"میتواند","boundary":[0.20091305309947372,0.20519031568505763,0.2418000006414142,0.21880630035593454],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.18960652446514073,0.20519031568505763,0.19660916388453262,0.21880630035593454],"dir":"rtl"},{"str":"جایگاهش","boundary":[0.1331267979641514,0.20519031568505763,0.1853026352501997,0.21880630035593454],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.11651096337204268,0.20519031568505763,0.12882290874921026,0.21880630035593454],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.07931054388716242,0.20519031568505763,0.11220707415710159,0.21880630035593454],"dir":"rtl"},{"str":"باشد.","boundary":[0.38190570569992727,0.22152949729010996,0.409104874427137,0.23514548196098686],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.3636141765364275,0.22152949729010996,0.37760181648498614,0.23514548196098686],"dir":"rtl"},{"str":"میتواند","boundary":[0.31840570088932085,0.22152949729010996,0.35931028732148645,0.23514548196098686],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.3070991722549879,0.22152949729010996,0.3141018116743797,0.23514548196098686],"dir":"rtl"},{"str":"بسترش","boundary":[0.26240222442441097,0.22152949729010996,0.3027952830400467,0.23514548196098686],"dir":"rtl"},{"str":"ادغام","boundary":[0.2314988887499158,0.22152949729010996,0.25809833520946984,0.23514548196098686],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.20488180340013665,0.22152949729010996,0.22719499953497477,0.23514548196098686],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.19253458024251874,0.22152949729010996,0.20057791418519555,0.23514548196098686],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.17872332919621184,0.22152949729010996,0.18823069102757764,0.23514548196098686],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.16043180003271212,0.22152949729010996,0.1744194399812707,0.23514548196098686],"dir":"rtl"},{"str":"مسلط","boundary":[0.12406040838841478,0.22152949729010996,0.15612791081777103,0.23514548196098686],"dir":"rtl"},{"str":"باشد.","boundary":[0.09255735044626393,0.22152949729010996,0.11975651917347369,0.23514548196098686],"dir":"rtl"},{"str":"میتواند","boundary":[0.36828848244609724,0.2378686788951623,0.40912251331736216,0.2514846635660392],"dir":"rtl"},{"str":"آنرا","boundary":[0.34752750865107396,0.2378686788951623,0.3639845932311561,0.2514846635660392],"dir":"rtl"},{"str":"احاطه","boundary":[0.31161472815263097,0.2378686788951623,0.3432236194361328,0.2514846635660392],"dir":"rtl"},{"str":"کند","boundary":[0.2869202818373951,0.2378686788951623,0.30731083893768985,0.2514846635660392],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.27693666996994976,0.2378686788951623,0.282616392622454,0.2514846635660392],"dir":"rtl"},{"str":"بخشی","boundary":[0.2389601393151621,0.2378686788951623,0.2726327807550087,0.2514846635660392],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.22648944392596804,0.2378686788951623,0.234656250100221,0.2514846635660392],"dir":"rtl"},{"str":"فضای","boundary":[0.19161735795080997,0.2378686788951623,0.22218555471102688,0.2514846635660392],"dir":"rtl"},{"str":"بیرونی","boundary":[0.15281179945543938,0.2378686788951623,0.18731346873586888,0.2514846635660392],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.14034110406624528,0.2378686788951623,0.14850791024049828,0.2514846635660392],"dir":"rtl"},{"str":"دربرگیرد،","boundary":[0.08521957211259386,0.2378686788951623,0.13603721485130418,0.2514846635660392],"dir":"rtl"},{"str":"یکی","boundary":[0.3866152893900472,0.2542078605002146,0.40912251331736216,0.26782384517109153],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.37414459400085315,0.2542078605002146,0.3823114001751061,0.26782384517109153],"dir":"rtl"},{"str":"نماهای","boundary":[0.33244625750855494,0.2542078605002146,0.369840704785912,0.26782384517109153],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.3141547283450552,0.2542078605002146,0.3281423682936138,0.26782384517109153],"dir":"rtl"},{"str":"میتواند","boundary":[0.2689638915881736,0.2542078605002146,0.30985083913011413,0.26782384517109153],"dir":"rtl"},{"str":"ساخته","boundary":[0.22987611084920032,0.2542078605002146,0.2646600023732325,0.26782384517109153],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.20325902549942115,0.2542078605002146,0.22557222163425927,0.26782384517109153],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.1911058301342801,0.2542078605002146,0.19895513628448003,0.26782384517109153],"dir":"rtl"},{"str":"ویژگی","boundary":[0.15297054946746588,0.2542078605002146,0.186801940919339,0.26782384517109153],"dir":"rtl"},{"str":"مکانی","boundary":[0.11737526899307595,0.2542078605002146,0.14866666025252478,0.26782384517109153],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.09908373982957626,0.2542078605002146,0.11307137977813485,0.26782384517109153],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.08661304444038216,0.2542078605002146,0.09477985061463516,0.26782384517109153],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.3823466779555564,0.270547042105267,0.40914015220758726,0.28416302677614386],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.3564527871050091,0.270547042105267,0.37804278874061525,0.28416302677614386],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.34410556394739117,0.270547042105267,0.352148897890068,0.28416302677614386],"dir":"rtl"},{"str":"حدود","boundary":[0.31008014470304124,0.270547042105267,0.3398016747324501,0.28416302677614386],"dir":"rtl"},{"str":"فضای","boundary":[0.27520805872788323,0.270547042105267,0.3057762554881002,0.28416302677614386],"dir":"rtl"},{"str":"بیرونی","boundary":[0.23640250023251266,0.270547042105267,0.27090416951294216,0.28416302677614386],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.22393180484331857,0.270547042105267,0.23209861101757154,0.28416302677614386],"dir":"rtl"},{"str":"تعیین","boundary":[0.18794846878397492,0.270547042105267,0.21962791562837747,0.28416302677614386],"dir":"rtl"},{"str":"کند.","boundary":[0.16037888336203665,0.270547042105267,0.18364457956903385,0.28416302677614386],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.143763048769928,0.270547042105267,0.15607499414709555,0.28416302677614386],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.125859575191382,0.270547042105267,0.13945915955498686,0.28416302677614386],"dir":"rtl"},{"str":"حال","boundary":[0.09899554537845043,0.270547042105267,0.12155568597644088,0.28416302677614386],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.38986084519147823,0.2868862237103193,0.40914015220758737,0.3005022083811962],"dir":"rtl"},{"str":"نسبت","boundary":[0.3540715369246114,0.2868862237103193,0.3855569559765371,0.3005022083811962],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.339572369159523,0.2868862237103193,0.3497676477096704,0.3005022083811962],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطهای","boundary":[0.29561625471840314,0.2868862237103193,0.33526847994458187,0.3005022083811962],"dir":"rtl"},{"str":"فضای","boundary":[0.26074416874324513,0.2868862237103193,0.291312365503462,0.3005022083811962],"dir":"rtl"},{"str":"درونی","boundary":[0.22456680489142464,0.2868862237103193,0.25644027952830406,0.3005022083811962],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2145831930239793,0.2868862237103193,0.22026291567648354,0.3005022083811962],"dir":"rtl"},{"str":"بیرونی","boundary":[0.17577763452860873,0.2868862237103193,0.2102793038090382,0.3005022083811962],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.15755666092600967,0.2868862237103193,0.17147374531366757,0.3005022083811962],"dir":"rtl"},{"str":"بوسیله","boundary":[0.11797499126073169,0.2868862237103193,0.1532527717110686,0.3005022083811962],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.09082873920419743,0.2868862237103193,0.10224110117988142,0.3005022083811962],"dir":"rtl"},{"str":"دیوارهای","boundary":[0.3611623707951292,0.3032254053153716,0.40910487442713706,0.3168413899862485],"dir":"rtl"},{"str":"خارجی","boundary":[0.3182645897675195,0.3032254053153716,0.35685848158018807,0.3168413899862485],"dir":"rtl"},{"str":"ساختمان","boundary":[0.2648540301657094,0.3032254053153716,0.3139607005525784,0.3168413899862485],"dir":"rtl"},{"str":"مشخص","boundary":[0.21816388773968856,0.3032254053153716,0.26055014095076834,0.3168413899862485],"dir":"rtl"},{"str":"میشوند،","boundary":[0.16671124495287215,0.3032254053153716,0.21385999852474746,0.3168413899862485],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.13580790927837702,0.3032254053153716,0.16240735573793105,0.3168413899862485],"dir":"rtl"},{"str":"زیادی","boundary":[0.09973637876790753,0.3032254053153716,0.13150402006343592,0.3168413899862485],"dir":"rtl"},{"str":"داشت.","boundary":[0.3749559829512109,0.31956458692042394,0.40914015220758737,0.3331805715913008],"dir":"rtl"},{"str":"ساختمانها","boundary":[0.3489386198690875,0.3522429501305285,0.40914015220758737,0.36585893480140536],"dir":"rtl"},{"str":"شرایط","boundary":[0.31039764472709436,0.3522429501305285,0.3446347306541463,0.36585893480140536],"dir":"rtl"},{"str":"مکانی","boundary":[0.27480236425270443,0.3522429501305285,0.3060937555121533,0.36585893480140536],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2648187523852591,0.3522429501305285,0.27049847503776336,0.36585893480140536],"dir":"rtl"},{"str":"محیط","boundary":[0.2276183329003788,0.3522429501305285,0.26051486317031797,0.36585893480140536],"dir":"rtl"},{"str":"گستردهتر","boundary":[0.17184416200839614,0.3522429501305285,0.2233144436854377,0.36585893480140536],"dir":"rtl"},{"str":"اطرافشان","boundary":[0.11869818575996363,0.3522429501305285,0.16754027279345504,0.36585893480140536],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.10622749037076953,0.3522429501305285,0.11439429654502253,0.36585893480140536],"dir":"rtl"},{"str":"تحتتأثیر","boundary":[0.3586047317124797,0.36858213173558074,0.40915779109781253,0.3821981164064576],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.3350215354814295,0.36858213173558074,0.3543008424975386,0.3821981164064576],"dir":"rtl"},{"str":"میدهند","boundary":[0.2865322262524414,0.36858213173558074,0.3307176462664884,0.3821981164064576],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.27654861438499606,0.36858213173558074,0.28222833703750033,0.3821981164064576],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.24994916792544206,0.36858213173558074,0.272244725170055,0.3821981164064576],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.23070513868978332,0.36858213173558074,0.245645278710501,0.3821981164064576],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2182344433005892,0.36858213173558074,0.22640124947484216,0.3821981164064576],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.19572721937327425,0.36858213173558074,0.2139305540856481,0.3821981164064576],"dir":"rtl"},{"str":"متأثر","boundary":[0.16526485595440832,0.36858213173558074,0.19142333015833315,0.3821981164064576],"dir":"rtl"},{"str":"میشوند.","boundary":[0.11455304655704902,0.36858213173558074,0.16096096673946722,0.3821981164064576],"dir":"rtl"},{"str":"انتخاب","boundary":[0.07364846012488338,0.36858213173558074,0.11024915734210793,0.3821981164064576],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.40347806844530826,0.38492131334063295,0.40915779109781253,0.3985372980115099],"dir":"rtl"},{"str":"آمادهسازی","boundary":[0.342606258278252,0.38492131334063295,0.3991741792303672,0.3985372980115099],"dir":"rtl"},{"str":"محوطه","boundary":[0.300414032859649,0.38492131334063295,0.33830236906331085,0.3985372980115099],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.27259750297455837,0.38492131334063295,0.2961101436447079,0.3985372980115099],"dir":"rtl"},{"str":"کاهش","boundary":[0.23396833338143944,0.38492131334063295,0.26829361375961724,0.3985372980115099],"dir":"rtl"},{"str":"ناملایمات","boundary":[0.17902319033003972,0.38492131334063295,0.22966444416649834,0.3985372980115099],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.16903957846259438,0.38492131334063295,0.17471930111509862,0.3985372980115099],"dir":"rtl"},{"str":"موانع","boundary":[0.1378187427640462,0.38492131334063295,0.16473568924765328,0.3985372980115099],"dir":"rtl"},{"str":"مکانی،","boundary":[0.0986251286837219,0.38492131334063295,0.13351485354910508,0.3985372980115099],"dir":"rtl"},{"str":"جریان","boundary":[0.37590848302336993,0.4012604949456852,0.40915779109781253,0.41487647961656215],"dir":"rtl"},{"str":"سطحی","boundary":[0.33267556308148205,0.4012604949456852,0.3716045938084288,0.41487647961656215],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.31207333929848535,0.4012604949456852,0.328371673866541,0.41487647961656215],"dir":"rtl"},{"str":"باران،","boundary":[0.27937083682102304,0.4012604949456852,0.3077694500835442,0.41487647961656215],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیرات","boundary":[0.2363495835618372,0.4012604949456852,0.27506694760608197,0.41487647961656215],"dir":"rtl"},{"str":"جزیرهای","boundary":[0.18637860755393496,0.4012604949456852,0.2320456943468961,0.41487647961656215],"dir":"rtl"},{"str":"گرمخانهای","boundary":[0.1251892973628256,0.4012604949456852,0.18207471833899386,0.41487647961656215],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.11520568549538025,0.4012604949456852,0.1208854081478845,0.41487647961656215],"dir":"rtl"},{"str":"آلودگی","boundary":[0.07276651561362495,0.4012604949456852,0.11090179628043913,0.41487647961656215],"dir":"rtl"},{"str":"ناشی","boundary":[0.3822232057239802,0.4175996765507375,0.40919306887826284,0.43121566122161437],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3697525103347862,0.4175996765507375,0.37791931650903915,0.43121566122161437],"dir":"rtl"},{"str":"نور","boundary":[0.35038500886755114,0.4175996765507375,0.36544862111984505,0.43121566122161437],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3358858411024627,0.4175996765507375,0.3460811196526101,0.43121566122161437],"dir":"rtl"},{"str":"طراحی","boundary":[0.2937818101349856,0.4175996765507375,0.33158195188752165,0.43121566122161437],"dir":"rtl"},{"str":"پایدار","boundary":[0.26093819653572203,0.4175996765507375,0.2894779209200446,0.43121566122161437],"dir":"rtl"},{"str":"مربوط","boundary":[0.2233673603561132,0.4175996765507375,0.2566343073207809,0.43121566122161437],"dir":"rtl"},{"str":"میباشند.","boundary":[0.16972749518137592,0.4175996765507375,0.2190634711411721,0.43121566122161437],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.07277,0.09082,0.40919,0.43122],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"4","boundary":[0.9010028510860747,0.9345690645292459,0.9090846698801518,0.9469472324118613],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.901,0.93457,0.90908,0.94695],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"...","boundary":[0.5809076652202778,0.6931599743199442,0.5895330825403852,0.7067759589908211],"dir":"ltr"},{"str":"احاطه","boundary":[0.5449948847218348,0.6931599743199442,0.5766037760053366,0.7067759589908211],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.5239869664636592,0.6931599743199442,0.5406909955068937,0.7067759589908211],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.52399,0.69316,0.58953,0.70678],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"کنند","boundary":[0.4723579347745911,0.6931599743199442,0.4981812700642377,0.7067759589908211],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.47236,0.69316,0.49818,0.70678],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"...","boundary":[0.5808900263300526,0.8873375317113195,0.58951544365016,0.9009535163821963],"dir":"ltr"},{"str":"یک","boundary":[0.5577301634644064,0.8873375317113195,0.5765861371151115,0.9009535163821963],"dir":"rtl"},{"str":"محدوده","boundary":[0.5117984933180678,0.8873375317113195,0.5534262742494653,0.9009535163821963],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.49932779792887366,0.8873375317113195,0.5074946041031267,0.9009535163821963],"dir":"rtl"},{"str":"تعریف","boundary":[0.46173932285903974,0.8873375317113195,0.49502390871393265,0.9009535163821963],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.44073140460086413,0.8873375317113195,0.4574354336440987,0.9009535163821963],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.44073,0.88734,0.58952,0.90095],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"کنند","boundary":[0.389102372911796,0.8873375317113195,0.41492570820144264,0.9009535163821963],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.3891,0.88734,0.41493,0.90095],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"...","boundary":[0.2978211159965492,0.6931599743199442,0.30644653331665656,0.7067759589908211],"dir":"ltr"},{"str":"ادغام","boundary":[0.2669177803220541,0.6931599743199442,0.29351722678160813,0.7067759589908211],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.26692,0.69316,0.30645,0.70678],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"...","boundary":[0.32364445128619584,0.8873375317113195,0.3322698686063032,0.9009535163821963],"dir":"ltr"},{"str":"نمابندی","boundary":[0.2763722254827444,0.8873375317113195,0.3193405620712548,0.9009535163821963],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.25536430722456877,0.8873375317113195,0.2720683362678033,0.9009535163821963],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.25536,0.88734,0.33227,0.90095],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"کنند","boundary":[0.2037352755355007,0.8873375317113195,0.2295586108251473,0.9009535163821963],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.20374,0.88734,0.22956,0.90095],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"...","boundary":[0.14750249349766367,0.6374978289853994,0.15612791081777105,0.6511138136562763],"dir":"ltr"},{"str":"تسلط","boundary":[0.11310665755858519,0.6374978289853994,0.14319860428272257,0.6511138136562763],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.11311,0.6375,0.15613,0.65111],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":11,"image":{"jpeg":"/storage/books/9df77f9ba9addb40/pages/c15ed64f9faa5b110f83443255315b8d.jpg","blurred":"/storage/books/9df77f9ba9addb40/pages/18d96e2f13d130bc048f284ff7072cb4.jpg"},"info":{"width":623.622,"height":807.874,"margin":[0.09091,0.05098,0.06815,0.05305]},"elements":[{"words":[{"str":"دیوارهای","boundary":[0.883868112414251,0.09081604444969148,0.9318106160462589,0.10443202912056837],"dir":"rtl"},{"str":"خارجی","boundary":[0.8409703313866415,0.09081604444969148,0.87956422319931,0.10443202912056837],"dir":"rtl"},{"str":"ساختمان","boundary":[0.7875597717848313,0.09081604444969148,0.8366664421717002,0.10443202912056837],"dir":"rtl"},{"str":"واسطهی","boundary":[0.7379592124716576,0.09081604444969148,0.7832558825698902,0.10443202912056837],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.7144465718015081,0.09081604444969148,0.7336553232567165,0.10443202912056837],"dir":"rtl"},{"str":"محیط","boundary":[0.6772461523166278,0.09081604444969148,0.7101426825865669,0.10443202912056837],"dir":"rtl"},{"str":"داخلی","boundary":[0.6395871216858932,0.09081604444969148,0.6729422631016867,0.10443202912056837],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6296035098184478,0.09081604444969148,0.635283232470952,0.10443202912056837],"dir":"rtl"},{"str":"خارجی","boundary":[0.8932520020140406,0.10715522605474381,0.9318458938267091,0.1207712107256207],"dir":"rtl"},{"str":"هستند.","boundary":[0.8497192209383249,0.10715522605474381,0.8889481127990996,0.1207712107256207],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8331033863462162,0.10715522605474381,0.8454153317233838,0.1207712107256207],"dir":"rtl"},{"str":"تعریف","boundary":[0.7955149112763822,0.10715522605474381,0.828799497131275,0.1207712107256207],"dir":"rtl"},{"str":"فضای","boundary":[0.7606428253012243,0.10715522605474381,0.7912110220614411,0.1207712107256207],"dir":"rtl"},{"str":"داخلی","boundary":[0.7229837946704896,0.10715522605474381,0.7563389360862831,0.1207712107256207],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7130001828030442,0.10715522605474381,0.7186799054555484,0.1207712107256207],"dir":"rtl"},{"str":"خارجی،","boundary":[0.6665040681695003,0.10715522605474381,0.7086962935881032,0.1207712107256207],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.6439968442421853,0.10715522605474381,0.6622001789545591,0.1207712107256207],"dir":"rtl"},{"str":"ویژگی","boundary":[0.6058615635753711,0.10715522605474381,0.6396929550272442,0.1207712107256207],"dir":"rtl"},{"str":"هرکدام","boundary":[0.893604779818544,0.12349440765979613,0.9318106160462589,0.13711039233067304],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.8811340844293499,0.12349440765979613,0.8893008906036028,0.13711039233067304],"dir":"rtl"},{"str":"مشخص","boundary":[0.834443942003329,0.12349440765979613,0.8768301952144089,0.13711039233067304],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند.","boundary":[0.7847375493488042,0.12349440765979613,0.830140052788388,0.13711039233067304],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.7622303254214893,0.12349440765979613,0.7804336601338632,0.13711039233067304],"dir":"rtl"},{"str":"ممکن","boundary":[0.725858933777192,0.12349440765979613,0.7579264362065483,0.13711039233067304],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6969840704785912,0.12349440765979613,0.721555044562251,0.13711039233067304],"dir":"rtl"},{"str":"ضخیم","boundary":[0.6589017064824525,0.12349440765979613,0.6926801812636502,0.13711039233067304],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6489180946150072,0.12349440765979613,0.6545978172675114,0.13711039233067304],"dir":"rtl"},{"str":"سنگین","boundary":[0.6064260080625764,0.12349440765979613,0.6446142054000662,0.13711039233067304],"dir":"rtl"},{"str":"باشند","boundary":[0.9020538082363997,0.13983358926484846,0.9318106160462589,0.15344957393572536],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.8838328346338007,0.13983358926484846,0.8977499190214585,0.15344957393572536],"dir":"rtl"},{"str":"بیانگر","boundary":[0.8501249154135038,0.13983358926484846,0.8795289454188596,0.15344957393572536],"dir":"rtl"},{"str":"تمایز","boundary":[0.8195390797630617,0.13983358926484846,0.8458210261985627,0.15344957393572536],"dir":"rtl"},{"str":"آشکاری","boundary":[0.7732193540317693,0.13983358926484846,0.8152351905481205,0.15344957393572536],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.7497067133616198,0.13983358926484846,0.7689154648168283,0.15344957393572536],"dir":"rtl"},{"str":"محیط","boundary":[0.7125062938767395,0.13983358926484846,0.7454028241466787,0.15344957393572536],"dir":"rtl"},{"str":"داخلی","boundary":[0.6748472632460049,0.13983358926484846,0.7082024046617984,0.15344957393572536],"dir":"rtl"},{"str":"تحت","boundary":[0.644173233144437,0.13983358926484846,0.6705433740310638,0.15344957393572536],"dir":"rtl"},{"str":"کنترل","boundary":[0.6062848969407751,0.13983358926484846,0.6398693439294959,0.15344957393572536],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.9261308933937549,0.1561727708699008,0.9318106160462591,0.16978875554077769],"dir":"rtl"},{"str":"فضای","boundary":[0.8912588074185966,0.1561727708699008,0.9218270041788136,0.16978875554077769],"dir":"rtl"},{"str":"خارجی","boundary":[0.8483610263909871,0.1561727708699008,0.8869549182036557,0.16978875554077769],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.8077033844219738,0.1561727708699008,0.844057137176046,0.16978875554077769],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7894824108193748,0.1561727708699008,0.8033994952070327,0.16978875554077769],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7770117154301807,0.1561727708699008,0.7851785216044337,0.16978875554077769],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.7587201862666809,0.1561727708699008,0.7727078262152396,0.16978875554077769],"dir":"rtl"},{"str":"تفکیک","boundary":[0.7167749053112303,0.1561727708699008,0.7544162970517398,0.16978875554077769],"dir":"rtl"},{"str":"شدهاند.","boundary":[0.6729246242114616,0.1561727708699008,0.7124710160962893,0.16978875554077769],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.6504174002841466,0.1561727708699008,0.6686207349965204,0.16978875554077769],"dir":"rtl"},{"str":"میتوانند","boundary":[0.5998114242281384,0.1561727708699008,0.6461135110692054,0.16978875554077769],"dir":"rtl"},{"str":"باریک","boundary":[0.900395752555234,0.17251195247495313,0.931828254936484,0.18612793714583],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.8880485293976159,0.17251195247495313,0.8960918633402927,0.18612793714583],"dir":"rtl"},{"str":"حتی","boundary":[0.8583622771486573,0.17251195247495313,0.8837446401826747,0.18612793714583],"dir":"rtl"},{"str":"شفاف","boundary":[0.8231374133689962,0.17251195247495313,0.8540583879337165,0.18612793714583],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.7970847725064223,0.17251195247495313,0.818833524154055,0.18612793714583],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.787101160638977,0.17251195247495313,0.7927808832914811,0.18612793714583],"dir":"rtl"},{"str":"درون","boundary":[0.755174769331422,0.17251195247495313,0.7827972714240359,0.18612793714583],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7451911574639767,0.17251195247495313,0.750870880116481,0.18612793714583],"dir":"rtl"},{"str":"بیرون","boundary":[0.7106365715128717,0.17251195247495313,0.7408872682490357,0.18612793714583],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6981658761236776,0.17251195247495313,0.7063326822979307,0.18612793714583],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6868593474893446,0.17251195247495313,0.6938619869087366,0.18612793714583],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.6667157348522023,0.17251195247495313,0.6825554582744034,0.18612793714583],"dir":"rtl"},{"str":"ادغام","boundary":[0.6358123991777072,0.17251195247495313,0.6624118456372612,0.18612793714583],"dir":"rtl"},{"str":"کنند.","boundary":[0.602810035566417,0.17251195247495313,0.6315085099627661,0.18612793714583],"dir":"rtl"},{"str":"پنجرهها","boundary":[0.8895301961765302,0.20519031568505763,0.9318106160462589,0.21880630035593454],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8795465843090848,0.20519031568505763,0.8852263069615892,0.21880630035593454],"dir":"rtl"},{"str":"درگاهها","boundary":[0.8356081087581901,0.20519031568505763,0.8752426950941437,0.21880630035593454],"dir":"rtl"},{"str":"یعنی","boundary":[0.8047576897543706,0.20519031568505763,0.8313042195432491,0.21880630035593454],"dir":"rtl"},{"str":"دهانههایی","boundary":[0.7464258797797385,0.20519031568505763,0.8004538005394294,0.21880630035593454],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7282049061771395,0.20519031568505763,0.7421219905647973,0.21880630035593454],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7115890715850308,0.20519031568505763,0.7239010169621984,0.21880630035593454],"dir":"rtl"},{"str":"دیوارهای","boundary":[0.6593426787380818,0.20519031568505763,0.7072851823700897,0.21880630035593454],"dir":"rtl"},{"str":"خارجی","boundary":[0.6164448977104722,0.20519031568505763,0.6550387895231408,0.21880630035593454],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.9047878362213009,0.22152949729010996,0.9317929771560338,0.23514548196098686],"dir":"rtl"},{"str":"میشوند","boundary":[0.8569688048208692,0.22152949729010996,0.9004839470063598,0.23514548196098686],"dir":"rtl"},{"str":"انتقالات","boundary":[0.8112311624670074,0.22152949729010996,0.8526649156059282,0.23514548196098686],"dir":"rtl"},{"str":"فضایی","boundary":[0.772848937337041,0.22152949729010996,0.8069272732520664,0.23514548196098686],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7603782419478468,0.22152949729010996,0.7685450481220998,0.23514548196098686],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.7368656012776973,0.22152949729010996,0.7560743527329057,0.23514548196098686],"dir":"rtl"},{"str":"فضای","boundary":[0.7019935153025393,0.22152949729010996,0.7325617120627561,0.23514548196098686],"dir":"rtl"},{"str":"خارجی","boundary":[0.6590957342749295,0.22152949729010996,0.6976896260875981,0.23514548196098686],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6491121224074842,0.22152949729010996,0.6547918450599884,0.23514548196098686],"dir":"rtl"},{"str":"داخل","boundary":[0.6159510087841676,0.22152949729010996,0.6448082331925431,0.23514548196098686],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.9047878362213009,0.2378686788951623,0.9317929771560338,0.2514846635660392],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند.","boundary":[0.8551343602374517,0.2378686788951623,0.9004839470063598,0.2514846635660392],"dir":"rtl"},{"str":"اغلب","boundary":[0.8250600524035394,0.2378686788951623,0.8508304710225106,0.2514846635660392],"dir":"rtl"},{"str":"مقیاس،","boundary":[0.7806453268165653,0.2378686788951623,0.8207561631885985,0.2514846635660392],"dir":"rtl"},{"str":"ویژگی","boundary":[0.7425100461497511,0.2378686788951623,0.7763414376016243,0.2514846635660392],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7325264342823058,0.2378686788951623,0.7382061569348101,0.2514846635660392],"dir":"rtl"},{"str":"ترکیب","boundary":[0.6928212923854516,0.2378686788951623,0.7282225450673647,0.2514846635660392],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.6703140684581367,0.2378686788951623,0.6885174031705105,0.2514846635660392],"dir":"rtl"},{"str":"چیزهایی","boundary":[0.6189848979028965,0.2378686788951623,0.6660101792431956,0.2514846635660392],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6023690633107879,0.2378686788951623,0.6146810086879554,0.2514846635660392],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.9071690864016987,0.2542078605002146,0.9317929771560338,0.26782384517109153],"dir":"rtl"},{"str":"ماهیت","boundary":[0.8676226945168709,0.2542078605002146,0.9028651971867574,0.26782384517109153],"dir":"rtl"},{"str":"فضاهای","boundary":[0.8216557465900819,0.2542078605002146,0.8633188053019297,0.26782384517109153],"dir":"rtl"},{"str":"داخلی","boundary":[0.7839967159593473,0.2542078605002146,0.8173518573751408,0.26782384517109153],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7657757423567483,0.2542078605002146,0.7796928267444062,0.26782384517109153],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7491599077646396,0.2542078605002146,0.7614718531418071,0.26782384517109153],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.72564726709449,0.2542078605002146,0.7448560185496984,0.26782384517109153],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.703140043167175,0.2542078605002146,0.7213433778795488,0.26782384517109153],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.6795568469361248,0.2542078605002146,0.698836153952234,0.26782384517109153],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.6491121224074841,0.2542078605002146,0.6752529577211838,0.26782384517109153],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.6212955925223935,0.2542078605002146,0.6448082331925431,0.26782384517109153],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.6071668414520336,0.2542078605002146,0.6169917033074525,0.26782384517109153],"dir":"rtl"},{"str":"بیان","boundary":[0.9097443643745733,0.270547042105267,0.9318106160462589,0.28416302677614386],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند.","boundary":[0.8600556106102736,0.270547042105267,0.9054404751596322,0.28416302677614386],"dir":"rtl"},{"str":"فضاهای","boundary":[0.8901475573344111,0.30322540531537145,0.9318106160462589,0.3168413899862484],"dir":"rtl"},{"str":"انتقالی","boundary":[0.8510244988149874,0.30322540531537145,0.88584366811947,0.3168413899862484],"dir":"rtl"},{"str":"خاص","boundary":[0.8174224129360416,0.30322540531537145,0.8467206096000464,0.3168413899862484],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7992014393334426,0.30322540531537145,0.8131185237211004,0.3168413899862484],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.7790578266963002,0.30322540531537145,0.7948975501185014,0.3168413899862484],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7645586589312118,0.30322540531537145,0.7747539374813591,0.3168413899862484],"dir":"rtl"},{"str":"دنیای","boundary":[0.7296689340658286,0.30322540531537145,0.7602547697162707,0.3168413899862484],"dir":"rtl"},{"str":"بیرون","boundary":[0.6951143481147235,0.30322540531537145,0.7253650448508874,0.3168413899862484],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6851307362472782,0.30322540531537145,0.6908104588997823,0.3168413899862484],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.6649871236101359,0.30322540531537145,0.6808268470323371,0.3168413899862484],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6504879558450474,0.30322540531537145,0.6606832343951947,0.3168413899862484],"dir":"rtl"},{"str":"دنیای","boundary":[0.6155982309796642,0.30322540531537145,0.6461840666301063,0.3168413899862484],"dir":"rtl"},{"str":"درون","boundary":[0.9041704750634201,0.3195645869204238,0.9317929771560338,0.3331805715913007],"dir":"rtl"},{"str":"تعلق","boundary":[0.8749957506309914,0.3195645869204238,0.899866585848479,0.3331805715913007],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.8445510261023508,0.3195645869204238,0.8706918614160504,0.3331805715913007],"dir":"rtl"},{"str":"میتوانند","boundary":[0.7939450500463424,0.3195645869204238,0.8402471368874097,0.3331805715913007],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.7650172700770661,0.3195645869204238,0.7896411608314012,0.3331805715913007],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.7213786556599994,0.3195645869204238,0.760713380862125,0.3331805715913007],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.6977954594289492,0.3195645869204238,0.7170747664450583,0.3331805715913007],"dir":"rtl"},{"str":"گیرند","boundary":[0.6635936512823475,0.3195645869204238,0.693491570214008,0.3331805715913007],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.6514404559172065,0.3195645869204238,0.6592897620674064,0.3331805715913007],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.627927815247057,0.3195645869204238,0.6471365667022654,0.3331805715913007],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6062143413798746,0.3195645869204238,0.6236239260321159,0.3331805715913007],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.9193575595472903,0.33590376852547615,0.9317753382658089,0.34951975319635303],"dir":"rtl"},{"str":"محیط","boundary":[0.8821571400624099,0.33590376852547615,0.9150536703323491,0.34951975319635303],"dir":"rtl"},{"str":"تعادل","boundary":[0.8475849152210798,0.33590376852547615,0.8778532508474688,0.34951975319635303],"dir":"rtl"},{"str":"برقرار","boundary":[0.8144943571586637,0.33590376852547615,0.8432810260061385,0.34951975319635303],"dir":"rtl"},{"str":"کنند.","boundary":[0.7814919935473735,0.33590376852547615,0.8101904679437226,0.34951975319635303],"dir":"rtl"},{"str":"نمونههای","boundary":[0.727093656092954,0.33590376852547615,0.7771881043324324,0.34951975319635303],"dir":"rtl"},{"str":"معروف،","boundary":[0.683119902761609,0.33590376852547615,0.7227897668780129,0.34951975319635303],"dir":"rtl"},{"str":"هشتی،","boundary":[0.641650871842238,0.33590376852547615,0.678816013546668,0.34951975319635303],"dir":"rtl"},{"str":"ایوان","boundary":[0.6119998973737298,0.33590376852547615,0.6373469826272969,0.34951975319635303],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.599652674216112,0.33590376852547615,0.6076960081587888,0.34951975319635303],"dir":"rtl"},{"str":"گالری","boundary":[0.9001664469823066,0.3522429501305285,0.9317576993755834,0.36585893480140536],"dir":"rtl"},{"str":"طاقگان","boundary":[0.8527883878375043,0.3522429501305285,0.8958625577673657,0.36585893480140536],"dir":"rtl"},{"str":"دار","boundary":[0.833579636382296,0.3522429501305285,0.8484844986225633,0.36585893480140536],"dir":"rtl"},{"str":"میباشد.","boundary":[0.7853549105066854,0.3522429501305285,0.8292757471673547,0.36585893480140536],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.9012776970664923,0.38492131334063295,0.9318106160462589,0.3985372980115099],"dir":"rtl"},{"str":"منازلی","boundary":[0.8623133885590952,0.38492131334063295,0.8969738078515512,0.3985372980115099],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.8440924149564961,0.38492131334063295,0.8580094993441539,0.3985372980115099],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.8209325520908499,0.38492131334063295,0.839788525741555,0.3985372980115099],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.7792165767083266,0.38492131334063295,0.8166286628759089,0.3985372980115099],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7626007421162179,0.38492131334063295,0.7749126874933854,0.3985372980115099],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.733196712110862,0.38492131334063295,0.7582968529012768,0.3985372980115099],"dir":"rtl"},{"str":"ساکن","boundary":[0.6983069872454789,0.38492131334063295,0.728892822895921,0.3985372980115099],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6694321239468781,0.38492131334063295,0.6940030980305377,0.3985372980115099],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6528162893547695,0.38492131334063295,0.665128234731937,0.3985372980115099],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.6193729534878502,0.38492131334063295,0.6485124001398285,0.3985372980115099],"dir":"rtl"},{"str":"ورودی،","boundary":[0.8931108908922394,0.4012604949456852,0.9317929771560338,0.41487647961656215],"dir":"rtl"},{"str":"پلههایی","boundary":[0.847426165209053,0.4012604949456852,0.8888070016772983,0.41487647961656215],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.8169814406804123,0.4012604949456852,0.8431222759941119,0.41487647961656215],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7987604670778133,0.4012604949456852,0.8126775514654712,0.41487647961656215],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.7709439371927226,0.4012604949456852,0.7944565778628722,0.41487647961656215],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.7436036573437116,0.4012604949456852,0.7666400479777815,0.41487647961656215],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7322971287093785,0.4012604949456852,0.7392997681287704,0.41487647961656215],"dir":"rtl"},{"str":"ناتواناییهای","boundary":[0.6636289290627978,0.4012604949456852,0.7279932394944374,0.41487647961656215],"dir":"rtl"},{"str":"جسمی","boundary":[0.6213308703028438,0.4012604949456852,0.6593250398478567,0.41487647961656215],"dir":"rtl"},{"str":"موانعی","boundary":[0.8967974189492995,0.4175996765507375,0.9317753382658085,0.43121566122161437],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.8843267235601053,0.4175996765507375,0.8924935297343582,0.43121566122161437],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.8530176934104313,0.4175996765507375,0.8800228343451643,0.43121566122161437],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند.","boundary":[0.8033465785363572,0.4175996765507375,0.8487138041954904,0.43121566122161437],"dir":"rtl"},{"str":"مسئله","boundary":[0.7663578257341789,0.4175996765507375,0.799042689321416,0.43121566122161437],"dir":"rtl"},{"str":"دیدپذیری","boundary":[0.7087492102587787,0.4175996765507375,0.7620539365192378,0.43121566122161437],"dir":"rtl"},{"str":"باعث","boundary":[0.6783397635105883,0.4175996765507375,0.7044453210438376,0.43121566122161437],"dir":"rtl"},{"str":"حرکتی","boundary":[0.6354243435927535,0.4175996765507375,0.6740358742956473,0.43121566122161437],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.6137990641766969,0.4175996765507375,0.6311204543778124,0.43121566122161437],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5955780905740979,0.4175996765507375,0.6094951749617559,0.43121566122161437],"dir":"rtl"},{"str":"بدین","boundary":[0.90574033629346,0.43393885815578975,0.9317929771560336,0.44755484282666663],"dir":"rtl"},{"str":"وسیله","boundary":[0.8699686669168183,0.43393885815578975,0.9014364470785189,0.44755484282666663],"dir":"rtl"},{"str":"خانههای","boundary":[0.8198565797871147,0.43393885815578975,0.8656647777018772,0.44755484282666663],"dir":"rtl"},{"str":"جدیدی","boundary":[0.7745599096888821,0.43393885815578975,0.8155526905721736,0.44755484282666663],"dir":"rtl"},{"str":"ساخته","boundary":[0.7354721289499089,0.43393885815578975,0.770256020473941,0.44755484282666663],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.7088550436001296,0.43393885815578975,0.7311682397349678,0.44755484282666663],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.6967018482349886,0.43393885815578975,0.7045511543851886,0.44755484282666663],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6853953196006556,0.43393885815578975,0.6923979590200475,0.44755484282666663],"dir":"rtl"},{"str":"راحتی","boundary":[0.6475422611774442,0.43393885815578975,0.6810914303857146,0.44755484282666663],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتری","boundary":[0.6012930910070525,0.43393885815578975,0.6432383719625031,0.44755484282666663],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.9195339484495416,0.450278039760842,0.9318458938267091,0.4638940244317189],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.8970267245222268,0.450278039760842,0.9152300592346005,0.4638940244317189],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی","boundary":[0.858309360477982,0.450278039760842,0.8927228353072857,0.4638940244317189],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.8200329686893664,0.450278039760842,0.8540054712630408,0.4638940244317189],"dir":"rtl"},{"str":"بگیرد","boundary":[0.786589632822447,0.450278039760842,0.8157290794744253,0.4638940244317189],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7766060209550016,0.450278039760842,0.7822857436075059,0.4638940244317189],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7652994923206687,0.450278039760842,0.7723021317400606,0.4638940244317189],"dir":"rtl"},{"str":"افرادی","boundary":[0.7265468504959737,0.450278039760842,0.7609956031057277,0.4638940244317189],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7083258768933747,0.450278039760842,0.7222429612810325,0.4638940244317189],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6958551815041805,0.450278039760842,0.7040219876784335,0.4638940244317189],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.6727129575287595,0.450278039760842,0.6915512922892394,0.4638940244317189],"dir":"rtl"},{"str":"حرکتی","boundary":[0.6297975376109247,0.450278039760842,0.6684090683138185,0.4638940244317189],"dir":"rtl"},{"str":"اختلالاتی","boundary":[0.8815397789045288,0.4666172213658943,0.9318106160462589,0.48023320603677117],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.8510950543758881,0.4666172213658943,0.8772358896895878,0.48023320603677117],"dir":"rtl"},{"str":"دید","boundary":[0.8277764414982154,0.4666172213658943,0.8467911651609469,0.48023320603677117],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.81779282963077,0.4666172213658943,0.8234725522832743,0.48023320603677117],"dir":"rtl"},{"str":"بازدید","boundary":[0.7818976880225522,0.4666172213658943,0.813488940415829,0.48023320603677117],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.7436212962339367,0.4666172213658943,0.777593798807611,0.48023320603677117],"dir":"rtl"},{"str":"بگیرد.","boundary":[0.707302821260315,0.4666172213658943,0.7393174070189956,0.48023320603677117],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.59558,0.09082,0.93185,0.48023],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"دیوارهاي","boundary":[0.4633922472266854,0.30564905058678765,0.5113347508586934,0.31926503525766453],"dir":"rtl"},{"str":"ضخیم","boundary":[0.4253098832305468,0.30564905058678765,0.4590883580117444,0.31926503525766453],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.42531,0.30565,0.51133,0.31927],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"بيرون","boundary":[0.14654197574812947,0.05097562011526553,0.18448803922889187,0.06582942157440395],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.12970485326046868,0.05097562011526553,0.14240485422258997,0.06582942157440395],"dir":"rtl"},{"str":"درون","boundary":[0.09091212304889822,0.05097562011526553,0.12556773173492916,0.06582942157440395],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.09091,0.05098,0.18449,0.06583],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"دیوارهاي","boundary":[0.19976139392131778,0.21080010136945926,0.24770389755332564,0.22441608604033614],"dir":"rtl"},{"str":"باریک","boundary":[0.1640250023251265,0.21080010136945926,0.19545750470637668,0.22441608604033614],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.16403,0.2108,0.2477,0.22442],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"دیوارهاي","boundary":[0.2905840396907101,0.2625949879328342,0.345440988290984,0.2762109726037111],"dir":"rtl"},{"str":"خارجي","boundary":[0.2435411194601859,0.2625949879328342,0.28679167829229896,0.2762109726037111],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.24354,0.26259,0.34544,0.27621],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"انتقال","boundary":[0.3582291837042311,0.7736437405848565,0.39318946413051503,0.7872597252557335],"dir":"rtl"},{"str":"فضایي","boundary":[0.3151550137743698,0.7736437405848565,0.35443682230581997,0.7872597252557335],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.31516,0.77364,0.39319,0.78726],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"5","boundary":[0.09090923668504318,0.9345690645292459,0.09953625754062558,0.9469472324118613],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.09091,0.93457,0.09954,0.94695],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":12,"image":{"jpeg":"/storage/books/9df77f9ba9addb40/pages/114251445aa8adf5336a53995f0547bf.jpg","blurred":"/storage/books/9df77f9ba9addb40/pages/659ffc1eedfdcb78c47bbfa40473f8d8.jpg"},"info":{"width":623.622,"height":807.874,"margin":[0.07464,0.05098,0.09087,0.05305]},"elements":[{"words":[{"str":"فضاي","boundary":[0.871754203668248,0.05097562011526553,0.9091037519523046,0.06582942157440395],"dir":"rtl"},{"str":"داخلي","boundary":[0.8257070789677081,0.05097562011526553,0.8676170821427084,0.06582942157440395],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.82571,0.05098,0.9091,0.06583],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ورودیها","boundary":[0.8629357206769487,0.3598406695768779,0.9091319741766649,0.37345665424775476],"dir":"rtl"},{"str":"انتقال","boundary":[0.8281518291529164,0.3598406695768779,0.8586318314620076,0.37345665424775476],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.8156811337637224,0.3598406695768779,0.8238479399379754,0.37345665424775476],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8032104383745283,0.3598406695768779,0.8113772445487814,0.37345665424775476],"dir":"rtl"},{"str":"اینجا","boundary":[0.7732066861015168,0.3598406695768779,0.7989065491595871,0.37345665424775476],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7587075183364282,0.3598406695768779,0.7689027968865756,0.37345665424775476],"dir":"rtl"},{"str":"آنجا","boundary":[0.7334133497535367,0.3598406695768779,0.7544036291214871,0.37345665424775476],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.7023159862865648,0.3598406695768779,0.7291094605385956,0.37345665424775476],"dir":"rtl"},{"str":"میدهند.","boundary":[0.6509515379508742,0.3598406695768779,0.6980120970716236,0.37345665424775476],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.65095,0.35984,0.90913,0.37346],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"چشم","boundary":[0.7675269634490126,0.8230700840647808,0.7955022433461298,0.8366860687356577],"dir":"rtl"},{"str":"انداز","boundary":[0.7412273781232865,0.8230700840647808,0.7632230742340715,0.8366860687356577],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.74123,0.82307,0.7955,0.83669],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"کيفيت","boundary":[0.8658284986738765,0.8671174753504267,0.9061686406188367,0.8807334600213036],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.8374651631918055,0.8671174753504267,0.8620537761656903,0.8807334600213036],"dir":"rtl"},{"str":"فضایي","boundary":[0.7943909932619443,0.8671174753504267,0.8336728017933943,0.8807334600213036],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.79439,0.86712,0.90617,0.88073],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"نور","boundary":[0.6781683455683093,0.7121542729358176,0.6932319578206032,0.7257702576066944],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.67817,0.71215,0.69323,0.72577],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"مقیاس","boundary":[0.5889684776996325,0.8288568775499033,0.6254809804657311,0.8424728622207802],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.58897,0.82886,0.62548,0.84247],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"هنگام","boundary":[0.37804262838706765,0.09081604444969148,0.4090870751833641,0.10443202912056837],"dir":"rtl"},{"str":"ورود","boundary":[0.3500673484899505,0.09081604444969148,0.3737387391721266,0.10443202912056837],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3355681807248621,0.09081604444969148,0.34576345927500945,0.10443202912056837],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.31240831785921597,0.09081604444969148,0.33126429150992104,0.10443202912056837],"dir":"rtl"},{"str":"ساختمان","boundary":[0.2589977582574059,0.09081604444969148,0.30810442864427484,0.10443202912056837],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.244869007187046,0.09081604444969148,0.2546938690424648,0.10443202912056837],"dir":"rtl"},{"str":"سرپناه","boundary":[0.20592233756987408,0.09081604444969148,0.24056511797210492,0.10443202912056837],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.19593872570242873,0.09081604444969148,0.20161844835493298,0.10443202912056837],"dir":"rtl"},{"str":"حصاربندی","boundary":[0.13436135992636566,0.09081604444969148,0.19163483648748764,0.10443202912056837],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.12189066453717157,0.09081604444969148,0.13005747071142457,0.10443202912056837],"dir":"rtl"},{"str":"حس","boundary":[0.0920103844957362,0.09081604444969148,0.11758677532223047,0.10443202912056837],"dir":"rtl"},{"str":"میکنیم،","boundary":[0.36244984942801894,0.10715522605474381,0.4090870751833643,0.1207712107256207],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.3407363755608365,0.10715522605474381,0.35814596021307776,0.1207712107256207],"dir":"rtl"},{"str":"حس","boundary":[0.3108560955194012,0.10715522605474381,0.3364324863458954,0.1207712107256207],"dir":"rtl"},{"str":"بخاطر","boundary":[0.2746610927773555,0.10715522605474381,0.30655220630446006,0.1207712107256207],"dir":"rtl"},{"str":"پلانهای","boundary":[0.22416095006269823,0.10715522605474381,0.27035720356241444,0.1207712107256207],"dir":"rtl"},{"str":"مرزبندی","boundary":[0.173872474030743,0.10715522605474381,0.21985706084775714,0.1207712107256207],"dir":"rtl"},{"str":"شدهی","boundary":[0.13531385999852474,0.10715522605474381,0.1695685848158019,0.1207712107256207],"dir":"rtl"},{"str":"کف،","boundary":[0.10799121903973881,0.10715522605474381,0.13100997078358365,0.1207712107256207],"dir":"rtl"},{"str":"دیوار","boundary":[0.383616517698221,0.12349440765979613,0.409051797402914,0.13711039233067304],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3736329058307757,0.12349440765979613,0.37931262848327996,0.13711039233067304],"dir":"rtl"},{"str":"سقف","boundary":[0.34158304229164466,0.12349440765979613,0.3693290166158346,0.13711039233067304],"dir":"rtl"},{"str":"فضای","boundary":[0.3067109563164866,0.12349440765979613,0.33727915307670353,0.13711039233067304],"dir":"rtl"},{"str":"داخلی","boundary":[0.269051925685752,0.12349440765979613,0.30240706710154547,0.13711039233067304],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.23730192328044872,0.12349440765979613,0.2647480364708108,0.13711039233067304],"dir":"rtl"},{"str":"اینها","boundary":[0.21008511566301383,0.12349440765979613,0.23299803406550762,0.13711039233067304],"dir":"rtl"},{"str":"عناصر","boundary":[0.17366080734804096,0.12349440765979613,0.20578122644807273,0.13711039233067304],"dir":"rtl"},{"str":"معماری","boundary":[0.1284699705911594,0.12349440765979613,0.16935691813309986,0.13711039233067304],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.0878123286221461,0.12349440765979613,0.12416608137621826,0.13711039233067304],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.3951699907957064,0.13983358926484846,0.4090870751833643,0.15344957393572536],"dir":"rtl"},{"str":"محدودیتهای","boundary":[0.31530109585614363,0.13983358926484846,0.3908661015807653,0.15344957393572536],"dir":"rtl"},{"str":"فیزیکی","boundary":[0.2719447036826796,0.13983358926484846,0.31099720664120256,0.15344957393572536],"dir":"rtl"},{"str":"اتاقها","boundary":[0.2361377565255876,0.13983358926484846,0.26764081446773846,0.15344957393572536],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.22366706113639354,0.13983358926484846,0.2318338673106465,0.15344957393572536],"dir":"rtl"},{"str":"تعیین","boundary":[0.1876837250770499,0.13983358926484846,0.21936317192145244,0.15344957393572536],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند.","boundary":[0.13797733242252516,0.13983358926484846,0.1833798358621088,0.15344957393572536],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.11547010849521024,0.13983358926484846,0.1336734432075841,0.15344957393572536],"dir":"rtl"},{"str":"فضا","boundary":[0.09201038449573619,0.13983358926484846,0.11116621928026912,0.15344957393572536],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.4009202690091113,0.1561727708699008,0.4090870751833643,0.16978875554077769],"dir":"rtl"},{"str":"محصور","boundary":[0.35855165468825667,0.1561727708699008,0.3966163797941702,0.16978875554077769],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند،","boundary":[0.3081397064247252,0.1561727708699008,0.3542477654733156,0.16978875554077769],"dir":"rtl"},{"str":"حدود","boundary":[0.2741142871803753,0.1561727708699008,0.3038358172097841,0.16978875554077769],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.2616435917911812,0.1561727708699008,0.26981039796543416,0.16978875554077769],"dir":"rtl"},{"str":"روشن","boundary":[0.22622470021904295,0.1561727708699008,0.2573397025762401,0.16978875554077769],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند","boundary":[0.1793934466712207,0.1561727708699008,0.22192081100410185,0.16978875554077769],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.16940983480377536,0.1561727708699008,0.1750895574562796,0.16978875554077769],"dir":"rtl"},{"str":"آنرا","boundary":[0.1486488610087521,0.1561727708699008,0.1651059455888343,0.16978875554077769],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.136178165619558,0.1561727708699008,0.144344971793811,0.16978875554077769],"dir":"rtl"},{"str":"فضاهای","boundary":[0.09021121769276902,0.1561727708699008,0.1318742764046169,0.16978875554077769],"dir":"rtl"},{"str":"داخلی","boundary":[0.37573193376757075,0.17251195247495313,0.4090870751833643,0.18612793714583],"dir":"rtl"},{"str":"مجاور","boundary":[0.34071873667061137,0.17251195247495313,0.3714280445526296,0.18612793714583],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.330735124803166,0.17251195247495313,0.33641484745567024,0.18612793714583],"dir":"rtl"},{"str":"فضای","boundary":[0.295863038828008,0.17251195247495313,0.32643123558822496,0.18612793714583],"dir":"rtl"},{"str":"بیرون","boundary":[0.261308452876903,0.17251195247495313,0.2915591496130669,0.18612793714583],"dir":"rtl"},{"str":"مجزا","boundary":[0.2324512284685274,0.17251195247495313,0.2570045636619619,0.18612793714583],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند.","boundary":[0.18276247470422788,0.17251195247495313,0.2281473392535863,0.18612793714583],"dir":"rtl"},{"str":"کفها،","boundary":[0.3749911003781136,0.20519031568505763,0.40910471407358945,0.21880630035593454],"dir":"rtl"},{"str":"دیوارها،","boundary":[0.3305587359009143,0.20519031568505763,0.37068721116317255,0.21880630035593454],"dir":"rtl"},{"str":"سقفها","boundary":[0.28743164930037746,0.20519031568505763,0.3262548466859732,0.21880630035593454],"dir":"rtl"},{"str":"نقشی","boundary":[0.25312400781242483,0.20519031568505763,0.2831277600854364,0.21880630035593454],"dir":"rtl"},{"str":"بیش","boundary":[0.2238787278190955,0.20519031568505763,0.2488201185974837,0.21880630035593454],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2114080324299014,0.20519031568505763,0.2195748386041544,0.21880630035593454],"dir":"rtl"},{"str":"نشاندادن","boundary":[0.15462844479508417,0.20519031568505763,0.20710414321496035,0.21880630035593454],"dir":"rtl"},{"str":"کیفیت","boundary":[0.11388260837494504,0.20519031568505763,0.15032455558014307,0.21880630035593454],"dir":"rtl"},{"str":"فضایی","boundary":[0.0755003832449785,0.20519031568505763,0.10957871916000395,0.21880630035593454],"dir":"rtl"},{"str":"ساده","boundary":[0.3837576288200224,0.22152949729010996,0.40910471407358945,0.23514548196098686],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.37128693343082825,0.22152949729010996,0.3794537396050812,0.23514548196098686],"dir":"rtl"},{"str":"ایفا","boundary":[0.35038484851400364,0.22152949729010996,0.3669830442158872,0.23514548196098686],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند.","boundary":[0.30069609474970416,0.22152949729010996,0.3460809592990626,0.23514548196098686],"dir":"rtl"},{"str":"فرم","boundary":[0.2782241486028395,0.22152949729010996,0.29639220553476303,0.23514548196098686],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.26824053673539416,0.22152949729010996,0.27392025938789843,0.23514548196098686],"dir":"rtl"},{"str":"پیکربندی","boundary":[0.21223706027048436,0.22152949729010996,0.2639366475204531,0.23514548196098686],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.1897298363431694,0.22152949729010996,0.20793317105554326,0.23514548196098686],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.17974622447572405,0.22152949729010996,0.1854259471282283,0.23514548196098686],"dir":"rtl"},{"str":"الگوی","boundary":[0.14453899958628783,0.22152949729010996,0.17544233526078296,0.23514548196098686],"dir":"rtl"},{"str":"دهانههای","boundary":[0.08968205098601395,0.22152949729010996,0.14023511037134673,0.23514548196098686],"dir":"rtl"},{"str":"پنجره","boundary":[0.37795443393594197,0.2378686788951623,0.4091399918540398,0.2514846635660392],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3679708220684967,0.2378686788951623,0.3736505447210009,0.2514846635660392],"dir":"rtl"},{"str":"درب","boundary":[0.33941345879394896,0.2378686788951623,0.36366693285355556,0.2514846635660392],"dir":"rtl"},{"str":"هم،","boundary":[0.3156715125508722,0.2378686788951623,0.3351095695790079,0.2514846635660392],"dir":"rtl"},{"str":"فضای","boundary":[0.28079942657571416,0.2378686788951623,0.3113676233359311,0.2514846635660392],"dir":"rtl"},{"str":"مشخصی","boundary":[0.22945261713024878,0.2378686788951623,0.27649553736077304,0.2514846635660392],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.2181460884959158,0.2378686788951623,0.22514872791530766,0.2514846635660392],"dir":"rtl"},{"str":"کیفیتهای","boundary":[0.15487538925823657,0.2378686788951623,0.2138421992809747,0.2514846635660392],"dir":"rtl"},{"str":"فضایی","boundary":[0.11649316412827,0.2378686788951623,0.15057150004329545,0.2514846635660392],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.10650955226082465,0.2378686788951623,0.11218927491332889,0.2514846635660392],"dir":"rtl"},{"str":"معماری","boundary":[0.36821776653164895,0.2542078605002146,0.40910471407358945,0.26782384517109153],"dir":"rtl"},{"str":"خاصی","boundary":[0.32999429141370895,0.2542078605002146,0.3639138773167079,0.26782384517109153],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.31752359602451485,0.2542078605002146,0.3256904021987679,0.26782384517109153],"dir":"rtl"},{"str":"القا","boundary":[0.2977151223016507,0.2542078605002146,0.3132197068095738,0.26782384517109153],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند.","boundary":[0.2479910907569008,0.2542078605002146,0.2934112330867096,0.26782384517109153],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.23386233968654085,0.2542078605002146,0.2436872015419597,0.26782384517109153],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.22139164429734678,0.2542078605002146,0.22955845047159976,0.26782384517109153],"dir":"rtl"},{"str":"اصطلاحاتی","boundary":[0.15745066723111115,0.2542078605002146,0.2170877550824057,0.26782384517109153],"dir":"rtl"},{"str":"مثل","boundary":[0.13143330414898768,0.2542078605002146,0.15314677801617005,0.26782384517109153],"dir":"rtl"},{"str":"سالن","boundary":[0.10031830179179053,0.2542078605002146,0.1271294149340466,0.26782384517109153],"dir":"rtl"},{"str":"مجلل،","boundary":[0.37552026708486874,0.270547042105267,0.4091047140735895,0.28416302677614386],"dir":"rtl"},{"str":"فضای","boundary":[0.34064818110971073,0.270547042105267,0.3712163778699276,0.28416302677614386],"dir":"rtl"},{"str":"زیرشیروانی،","boundary":[0.2734440093518189,0.270547042105267,0.3363442918947696,0.28416302677614386],"dir":"rtl"},{"str":"اتاق","boundary":[0.24873192414635792,0.270547042105267,0.2691401201368778,0.28416302677614386],"dir":"rtl"},{"str":"آفتابگیر","boundary":[0.20362928184060217,0.270547042105267,0.2444280349314168,0.28416302677614386],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.19364566997315683,0.270547042105267,0.19932539262566107,0.28416302677614386],"dir":"rtl"},{"str":"شاهنشین","boundary":[0.14136399934575752,0.270547042105267,0.18934178075821573,0.28416302677614386],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.09772538492869078,0.270547042105267,0.13706011013081643,0.28416302677614386],"dir":"rtl"},{"str":"میکنیم","boundary":[0.3660658219241784,0.2868862237103193,0.4091399918540398,0.3005022083811962],"dir":"rtl"},{"str":"نه","boundary":[0.35156665415908994,0.2868862237103193,0.3617619327092373,0.3005022083811962],"dir":"rtl"},{"str":"تنها","boundary":[0.32713679119723166,0.2868862237103193,0.3472627649441488,0.3005022083811962],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.299320261312141,0.2868862237103193,0.32283290198229053,0.3005022083811962],"dir":"rtl"},{"str":"توصیف","boundary":[0.25658123029655777,0.2868862237103193,0.29501637209719983,0.3005022083811962],"dir":"rtl"},{"str":"اینکه","boundary":[0.22543095015891032,0.2868862237103193,0.2522773410816167,0.3005022083811962],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.20227108729326418,0.2868862237103193,0.22112706094396928,0.3005022083811962],"dir":"rtl"},{"str":"فضا","boundary":[0.17881136329379013,0.2868862237103193,0.19796719807832308,0.3005022083811962],"dir":"rtl"},{"str":"چقدر","boundary":[0.14566788856069865,0.2868862237103193,0.17450747407884906,0.3005022083811962],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگ","boundary":[0.11229510825467993,0.2868862237103193,0.14136399934575755,0.3005022083811962],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.09994788509706201,0.2868862237103193,0.10799121903973884,0.3005022083811962],"dir":"rtl"},{"str":"کوچک","boundary":[0.3720454057105106,0.3032254053153716,0.4091399918540398,0.3168413899862485],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.3431705424119098,0.3032254053153716,0.36774151649556946,0.3168413899862485],"dir":"rtl"},{"str":"بلکه","boundary":[0.317012068207985,0.3032254053153716,0.33886665319696874,0.3168413899862485],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.28919553832289435,0.3032254053153716,0.31270817899304393,0.3168413899862485],"dir":"rtl"},{"str":"تشریح","boundary":[0.2506016465102258,0.3032254053153716,0.2848916491079533,0.3168413899862485],"dir":"rtl"},{"str":"مقیاس","boundary":[0.20978525452918598,0.3032254053153716,0.2462977572952847,0.3168413899862485],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.19980164266174066,0.3032254053153716,0.20548136531424488,0.3168413899862485],"dir":"rtl"},{"str":"تناسب","boundary":[0.16023761188668784,0.3032254053153716,0.19549775344679957,0.3168413899862485],"dir":"rtl"},{"str":"آن،","boundary":[0.13834774911725378,0.3032254053153716,0.15593372267174674,0.3168413899862485],"dir":"rtl"},{"str":"کیفیت","boundary":[0.09760191269711467,0.3032254053153716,0.13404385990231268,0.3168413899862485],"dir":"rtl"},{"str":"نور،","boundary":[0.07463607762394533,0.3032254053153716,0.09329802348217356,0.3168413899862485],"dir":"rtl"},{"str":"ماهیت","boundary":[0.37389748918415333,0.31956458692042394,0.4091399918540399,0.3331805715913008],"dir":"rtl"},{"str":"سطوح","boundary":[0.33555054183463706,0.31956458692042394,0.36959359996921215,0.3331805715913008],"dir":"rtl"},{"str":"حصاربندی","boundary":[0.27397317605857396,0.31956458692042394,0.331246652619696,0.3331805715913008],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2639895641911287,0.31956458692042394,0.26966928684363295,0.3331805715913008],"dir":"rtl"},{"str":"اینکه","boundary":[0.23283928405348117,0.31956458692042394,0.25968567497618755,0.3331805715913008],"dir":"rtl"},{"str":"چگونه","boundary":[0.19532136454454788,0.31956458692042394,0.22853539483854007,0.3331805715913008],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.1808221967794594,0.31956458692042394,0.19101747532960678,0.3331805715913008],"dir":"rtl"},{"str":"فضاهای","boundary":[0.13485524885267045,0.31956458692042394,0.1765183075645183,0.3331805715913008],"dir":"rtl"},{"str":"همجوار","boundary":[0.09128718999650436,0.31956458692042394,0.13055135963772935,0.3331805715913008],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.07467135540439566,0.31956458692042394,0.08698330078156324,0.3331805715913008],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.37622582269387556,0.33590376852547627,0.4091223529638147,0.34951975319635314],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.3444758202885723,0.33590376852547627,0.37192193347893443,0.34951975319635314],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.07464,0.09082,0.40914,0.34952],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"6","boundary":[0.901198642767574,0.9345690645292459,0.9090880373046493,0.9469472324118613],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.9012,0.93457,0.90909,0.94695],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فرم","boundary":[0.29549262213327965,0.788512714970095,0.3136606790652032,0.8021286996409719],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.29549,0.78851,0.31366,0.80213],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":13,"image":{"jpeg":"/storage/books/9df77f9ba9addb40/pages/10ad662f2ecf1a5955e046592187fb5e.jpg","blurred":"/storage/books/9df77f9ba9addb40/pages/ff5682214cda9b9eddc2ca976bcc8829.jpg"},"info":{"width":623.622,"height":807.874,"margin":[0.09091,0.05098,0.04589,0.05305]},"elements":[{"words":[{"str":"طراحی","boundary":[0.8940159263143379,0.09082062437180802,0.9318160680668739,0.10443660904268491],"dir":"rtl"},{"str":"داخلی","boundary":[0.8563568956836033,0.09082062437180802,0.889712037099397,0.10443660904268491],"dir":"rtl"},{"str":"الزاما","boundary":[0.8275878657263535,0.09082062437180802,0.852053006468662,0.10443660904268491],"dir":"rtl"},{"str":"فراتر","boundary":[0.799153974683382,0.09082062437180802,0.8232134209505118,0.10443660904268491],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7866832792941879,0.09082062437180802,0.7948500854684409,0.10443660904268491],"dir":"rtl"},{"str":"تعریف","boundary":[0.7490948042243539,0.09082062437180802,0.7823793900792468,0.10443660904268491],"dir":"rtl"},{"str":"معماری","boundary":[0.7039039674674724,0.09082062437180802,0.7447909150094129,0.10443660904268491],"dir":"rtl"},{"str":"فضا","boundary":[0.6804442434679984,0.09082062437180802,0.6996000782525313,0.10443660904268491],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.6486942410626951,0.09082062437180802,0.6761403542530572,0.10443660904268491],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6320784064705864,0.09082062437180802,0.6443903518477541,0.10443660904268491],"dir":"rtl"},{"str":"نقشهکشی","boundary":[0.8777528695267326,0.10715980597686035,0.9318337069570992,0.12077579064773725],"dir":"rtl"},{"str":"فضابندیها،","boundary":[0.8114482811703244,0.10715980597686035,0.8734489803117915,0.12077579064773725],"dir":"rtl"},{"str":"اسباب","boundary":[0.7740891116734177,0.10715980597686035,0.8071443919553833,0.12077579064773725],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7641054998059723,0.10715980597686035,0.7697852224584765,0.12077579064773725],"dir":"rtl"},{"str":"اثاثیه","boundary":[0.7328846641074241,0.10715980597686035,0.7598016105910311,0.12077579064773725],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7229010522399788,0.10715980597686035,0.728580774892483,0.12077579064773725],"dir":"rtl"},{"str":"تقویت","boundary":[0.6853654938408202,0.10715980597686035,0.7185971630250376,0.12077579064773725],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6622056309751742,0.10715980597686035,0.6810616046258792,0.12077579064773725],"dir":"rtl"},{"str":"فضا،","boundary":[0.6351475733697657,0.10715980597686035,0.657901741760233,0.12077579064773725],"dir":"rtl"},{"str":"طراح","boundary":[0.6038561821103169,0.10715980597686035,0.6308436841548246,0.12077579064773725],"dir":"rtl"},{"str":"داخلی","boundary":[0.8984962044315307,0.12349898758191268,0.9318513458473243,0.13711497225278957],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.8749130082004805,0.12349898758191268,0.8941923152165897,0.13711497225278957],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8624423128112864,0.12349898758191268,0.8706091189855393,0.13711497225278957],"dir":"rtl"},{"str":"ویژگی","boundary":[0.8243070321444722,0.12349898758191268,0.8581384235963453,0.13711497225278957],"dir":"rtl"},{"str":"معماری","boundary":[0.7791161953875907,0.12349898758191268,0.8200031429295311,0.13711497225278957],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7691325835201454,0.12349898758191268,0.7748123061726495,0.13711497225278957],"dir":"rtl"},{"str":"همچنین","boundary":[0.7185795241348125,0.12349898758191268,0.7648286943052042,0.13711497225278957],"dir":"rtl"},{"str":"پتانسیل","boundary":[0.6716953539163147,0.12349898758191268,0.7142756349198713,0.13711497225278957],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.6534038247528151,0.12349898758191268,0.6673914647013737,0.13711497225278957],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.6255872948677245,0.12349898758191268,0.649099935537874,0.13711497225278957],"dir":"rtl"},{"str":"تبدیل","boundary":[0.8998543989788687,0.139838169186965,0.9318689847375494,0.1534541538578419],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8898707871114233,0.139838169186965,0.8955505097639276,0.1534541538578419],"dir":"rtl"},{"str":"وسعت","boundary":[0.8517178675543841,0.139838169186965,0.8855668978964825,0.1534541538578419],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.8168810593596764,0.139838169186965,0.8474139783394431,0.1534541538578419],"dir":"rtl"},{"str":"آگاهی","boundary":[0.7795218898627696,0.139838169186965,0.8125771701447352,0.1534541538578419],"dir":"rtl"},{"str":"کاملی","boundary":[0.7437149427056776,0.139838169186965,0.7752180006478284,0.1534541538578419],"dir":"rtl"},{"str":"داشته","boundary":[0.7083666066944401,0.139838169186965,0.7394110534907365,0.1534541538578419],"dir":"rtl"},{"str":"باشد.","boundary":[0.6768635487522892,0.139838169186965,0.7040627174794989,0.1534541538578419],"dir":"rtl"},{"str":"بنابراین","boundary":[0.6332072954449973,0.139838169186965,0.6725596595373481,0.1534541538578419],"dir":"rtl"},{"str":"طراحی","boundary":[0.5911032644775202,0.139838169186965,0.6289034062300561,0.1534541538578419],"dir":"rtl"},{"str":"فضاهای","boundary":[0.8901530093550261,0.15617735079201733,0.9318160680668739,0.16979333546289424],"dir":"rtl"},{"str":"داخلی","boundary":[0.8524939787242914,0.15617735079201733,0.885849120140085,0.16979333546289424],"dir":"rtl"},{"str":"ساختمان","boundary":[0.7990834191224814,0.15617735079201733,0.8481900895093504,0.16979333546289424],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.7676509167412312,0.15617735079201733,0.7947795299075403,0.16979333546289424],"dir":"rtl"},{"str":"میگیرند.","boundary":[0.7138875793349178,0.15617735079201733,0.7633470275262901,0.16979333546289424],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7025810507005849,0.15617735079201733,0.7095836901199768,0.16979333546289424],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6808675768334024,0.15617735079201733,0.6982771614856436,0.16979333546289424],"dir":"rtl"},{"str":"آگاهی","boundary":[0.6435084073364956,0.15617735079201733,0.6765636876184613,0.16979333546289424],"dir":"rtl"},{"str":"طراح","boundary":[0.6122170160770468,0.15617735079201733,0.6392045181215545,0.16979333546289424],"dir":"rtl"},{"str":"داخلی","boundary":[0.8984785655413056,0.17251653239706966,0.9318337069570992,0.18613251706794656],"dir":"rtl"},{"str":"میتواند","boundary":[0.8532700898941988,0.17251653239706966,0.8941746763263645,0.18613251706794656],"dir":"rtl"},{"str":"بطور","boundary":[0.8245716154978497,0.17251653239706966,0.8489662006792577,0.18613251706794656],"dir":"rtl"},{"str":"مؤثر","boundary":[0.7976017523435672,0.17251653239706966,0.8202677262829087,0.18613251706794656],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.775888278476385,0.17251653239706966,0.7932978631286262,0.18613251706794656],"dir":"rtl"},{"str":"اختیار","boundary":[0.7394816090516372,0.17251653239706966,0.7715843892614437,0.18613251706794656],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7270109136624431,0.17251653239706966,0.7351777198366961,0.18613251706794656],"dir":"rtl"},{"str":"داشته","boundary":[0.6916625776512055,0.17251653239706966,0.722707024447502,0.18613251706794656],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.6630346588157571,0.17251653239706966,0.6873586884362644,0.18613251706794656],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.650881463450616,0.17251653239706966,0.658730769600816,0.18613251706794656],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6395749348162831,0.17251653239706966,0.646577574235675,0.18613251706794656],"dir":"rtl"},{"str":"تداوم","boundary":[0.6078602101914302,0.17251653239706966,0.6352710456013421,0.18613251706794656],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.9155706501694938,0.188855714002122,0.9318689847375494,0.20247169867299888],"dir":"rtl"},{"str":"کند","boundary":[0.890876203854258,0.188855714002122,0.9112667609545527,0.20247169867299888],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.8785289806966402,0.188855714002122,0.886572314639317,0.20247169867299888],"dir":"rtl"},{"str":"حتی","boundary":[0.8488427284476816,0.188855714002122,0.8742250914816989,0.20247169867299888],"dir":"rtl"},{"str":"نقاط","boundary":[0.8201266151611074,0.188855714002122,0.8445388392327405,0.20247169867299888],"dir":"rtl"},{"str":"متقابلی","boundary":[0.7766467507560672,0.188855714002122,0.8158227259461662,0.20247169867299888],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.764176055366873,0.188855714002122,0.7723428615411261,0.20247169867299888],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.7363595254817824,0.188855714002122,0.759872166151932,0.20247169867299888],"dir":"rtl"},{"str":"کیفیتهای","boundary":[0.6730711873538779,0.188855714002122,0.7320556362668413,0.20247169867299888],"dir":"rtl"},{"str":"اساسی","boundary":[0.6331191009938714,0.188855714002122,0.6687672981389369,0.20247169867299888],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6099592381282253,0.188855714002122,0.6288152117789304,0.20247169867299888],"dir":"rtl"},{"str":"فضای","boundary":[0.9012125935262068,0.20519489560717433,0.9317807902864237,0.2188108802780512],"dir":"rtl"},{"str":"معماری","boundary":[0.8560217567693251,0.20519489560717433,0.8969087043112657,0.2188108802780512],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.830762865966884,0.20519489560717433,0.8517178675543841,0.2188108802780512],"dir":"rtl"},{"str":"دهد.","boundary":[0.8015175859735546,0.20519489560717433,0.8264589767519428,0.2188108802780512],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.5911,0.09082,0.93187,0.21881],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"نقطه","boundary":[0.7449849428018896,0.5600955360535802,0.770473139177258,0.5737115207244571],"dir":"rtl"},{"str":"متقابل","boundary":[0.7060029954042675,0.5600955360535802,0.7406810535869486,0.5737115207244571],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.706,0.5601,0.77047,0.57371],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"...","boundary":[0.9454862079913794,0.7999138740617349,0.9541116253114869,0.8135298587326117],"dir":"ltr"},{"str":"یا","boundary":[0.9331389848337616,0.7999138740617349,0.9411823187764383,0.8135298587326117],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.9206682894445675,0.7999138740617349,0.9288350956188204,0.8135298587326117],"dir":"rtl"},{"str":"طریق","boundary":[0.8863077312859393,0.7999138740617349,0.9163644002296264,0.8135298587326117],"dir":"rtl"},{"str":"طراحي","boundary":[0.8442037003184623,0.7999138740617349,0.8820038420709982,0.8135298587326117],"dir":"rtl"},{"str":"داخلي","boundary":[0.8065446696877276,0.7999138740617349,0.8398998111035212,0.8135298587326117],"dir":"rtl"},{"str":"توصیف","boundary":[0.7638056386721445,0.7999138740617349,0.8022407804727865,0.8135298587326117],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.7427977204139689,0.7999138740617349,0.7595017494572034,0.8135298587326117],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.7428,0.79991,0.95411,0.81353],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فضای","boundary":[0.8975789821398219,0.845390943737823,0.9318160680668739,0.8590069284086999],"dir":"rtl"},{"str":"داخلی","boundary":[0.8553691178309939,0.845390943737823,0.8937866207414107,0.8590069284086999],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.85537,0.84539,0.93182,0.85901],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"شود","boundary":[0.6981713281442926,0.7999138740617349,0.7204845242791308,0.8135298587326117],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.69817,0.79991,0.72048,0.81353],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"...","boundary":[0.6405803515591176,0.7999138740617349,0.649205768879225,0.8135298587326117],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.6281096561699235,0.7999138740617349,0.6362764623441766,0.8135298587326117],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.6049674321945026,0.7999138740617349,0.6238057669549824,0.8135298587326117],"dir":"rtl"},{"str":"معماري","boundary":[0.559776595437621,0.7999138740617349,0.6006635429795615,0.8135298587326117],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.55978,0.79991,0.64921,0.81353],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"تضاد","boundary":[0.4944245071533719,0.5600955360535802,0.5195599257242369,0.5737115207244571],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.49442,0.5601,0.51956,0.57371],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"پوسته","boundary":[0.3286894945976891,0.7999138740617349,0.3609863025999725,0.8135298587326117],"dir":"rtl"},{"str":"اولیه","boundary":[0.3005378257983202,0.7999138740617349,0.32438560538274797,0.8135298587326117],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.30054,0.79991,0.36099,0.81353],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"تداوم","boundary":[0.24127115464175422,0.5600955360535802,0.268681990051666,0.5737115207244571],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.24127,0.5601,0.26868,0.57371],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فضاي","boundary":[0.13695924774943796,0.05097562011526553,0.17430879603349467,0.06582942157440395],"dir":"rtl"},{"str":"داخلي","boundary":[0.09091212304889822,0.05097562011526553,0.13282212622389847,0.06582942157440395],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.09091,0.05098,0.17431,0.06583],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"7","boundary":[0.09090923668504318,0.9345690645292459,0.09974471715237757,0.9469472324118613],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.09091,0.93457,0.09974,0.94695],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":14,"image":{"jpeg":"/storage/books/9df77f9ba9addb40/pages/d5451756a8eb57e94d4d530c341408fd.jpg","blurred":"/storage/books/9df77f9ba9addb40/pages/c590305dd8e6e7f8a79ec33d1a9c59a0.jpg"},"info":{"width":623.622,"height":807.874,"margin":[0.07063,0.05098,0.0909,0.05305]},"elements":[{"words":[{"str":"فضاي","boundary":[0.8717476291728004,0.05097562011526553,0.9090971774568571,0.06582942157440395],"dir":"rtl"},{"str":"سازهاي","boundary":[0.8195621706739018,0.05097562011526553,0.8676105076472608,0.06582942157440395],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.81956,0.05098,0.9091,0.06583],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"پي","boundary":[0.885299588532797,0.6539728513125196,0.902250562039184,0.6675888359833965],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.8853,0.65397,0.90225,0.66759],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"تیرها","boundary":[0.7878623589289666,0.23984299667243947,0.8147440276321233,0.25345898134331635],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.78786,0.23984,0.81474,0.25346],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"سازه","boundary":[0.653048320938004,0.22361274294475428,0.67723123943671,0.23722872761563116],"dir":"rtl"},{"str":"بام","boundary":[0.6346862362136038,0.22361274294475428,0.648744431723063,0.23722872761563116],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.63469,0.22361,0.67723,0.23723],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"برف","boundary":[0.4603963618987142,0.719929000182888,0.48177469685161833,0.7335449848537648],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.4604,0.71993,0.48177,0.73354],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"معمولا","boundary":[0.3741774664780909,0.09081604444969148,0.4090671913434741,0.10443202912056837],"dir":"rtl"},{"str":"ساختمانها","boundary":[0.30965440603442473,0.09081604444969148,0.36985593837292463,0.10443202912056837],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.29718371064523064,0.09081604444969148,0.3053505168194836,0.10443202912056837],"dir":"rtl"},{"str":"سیستمهای","boundary":[0.23151412233692842,0.09081604444969148,0.2928798214302895,0.10443202912056837],"dir":"rtl"},{"str":"فیزیکی","boundary":[0.18815773016346438,0.09081604444969148,0.22721023312198738,0.10443202912056837],"dir":"rtl"},{"str":"ساختار،","boundary":[0.143090365638159,0.09081604444969148,0.18385384094852328,0.10443202912056837],"dir":"rtl"},{"str":"حصاربندی","boundary":[0.08151299986209594,0.09081604444969148,0.1387864764232179,0.10443202912056837],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.0715293879946506,0.09081604444969148,0.07720911064715484,0.10443202912056837],"dir":"rtl"},{"str":"تجهیزات","boundary":[0.3622712155761022,0.10715522605474381,0.4090671913434741,0.1207712107256207],"dir":"rtl"},{"str":"سرویسهای","boundary":[0.31032468386298107,0.10715522605474381,0.3579673263611611,0.1207712107256207],"dir":"rtl"},{"str":"ساختمان","boundary":[0.25691412426117105,0.10715522605474381,0.30602079464804,0.1207712107256207],"dir":"rtl"},{"str":"تشکیل","boundary":[0.21512759331774697,0.10715522605474381,0.2526102350462299,0.1207712107256207],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.18798134126121271,0.10715522605474381,0.21082370410280588,0.1207712107256207],"dir":"rtl"},{"str":"اند.","boundary":[0.15457328317474367,0.10715522605474381,0.1712773122179782,0.1207712107256207],"dir":"rtl"},{"str":"سيستمهاي","boundary":[0.3391466304909063,0.13984688612487847,0.4090848302336993,0.15346287079575538],"dir":"rtl"},{"str":"ساختاري","boundary":[0.2804796816019961,0.13984688612487847,0.33535426909249516,0.15346287079575538],"dir":"rtl"},{"str":"•","boundary":[0.40220566304588357,0.1526293704216253,0.4090848302336993,0.16624535509250218],"dir":"ltr"},{"str":"روسازه","boundary":[0.35812607637318755,0.15716673775087467,0.39356260683555094,0.17078272242175155],"dir":"rtl"},{"str":"اضافه","boundary":[0.3254588516761756,0.15716673775087467,0.35382218715824654,0.17078272242175155],"dir":"rtl"},{"str":"طول","boundary":[0.29642523836554835,0.15716673775087467,0.32115496246123454,0.17078272242175155],"dir":"rtl"},{"str":"بنای","boundary":[0.2682735695661795,0.15716673775087467,0.2921213491506073,0.17078272242175155],"dir":"rtl"},{"str":"عمودی","boundary":[0.2252346774167685,0.15716673775087467,0.2639696803512384,0.17078272242175155],"dir":"rtl"},{"str":"سیستم","boundary":[0.18207231303578128,0.15716673775087467,0.22093078820182735,0.17078272242175155],"dir":"rtl"},{"str":"پیریزی","boundary":[0.13524105948795903,0.15716673775087467,0.17776842382084018,0.17078272242175155],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.10636619618935826,0.15716673775087467,0.13093717027301793,0.17078272242175155],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.09638258432191292,0.15716673775087467,0.10206230697441716,0.17078272242175155],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.37969843911856865,0.173505919355927,0.4090671913434741,0.1871219040268039],"dir":"rtl"},{"str":"ستونها،","boundary":[0.33004496313471937,0.173505919355927,0.37539454990362753,0.1871219040268039],"dir":"rtl"},{"str":"تیرها","boundary":[0.2988594052166216,0.173505919355927,0.32574107391977836,0.1871219040268039],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2888757933491763,0.173505919355927,0.29455551600168056,0.1871219040268039],"dir":"rtl"},{"str":"دیوارهای","boundary":[0.23662940050222736,0.173505919355927,0.2845719041342352,0.1871219040268039],"dir":"rtl"},{"str":"باربری","boundary":[0.19882925874969135,0.173505919355927,0.23232551128728626,0.1871219040268039],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.1699543954510906,0.173505919355927,0.19452536953475025,0.1871219040268039],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.15173342184849156,0.173505919355927,0.1656505062361495,0.1871219040268039],"dir":"rtl"},{"str":"سازههای","boundary":[0.10073939020752957,0.173505919355927,0.14742953263355046,0.1871219040268039],"dir":"rtl"},{"str":"کف","boundary":[0.07701508285467801,0.173505919355927,0.09643550099258848,0.1871219040268039],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.403405107581195,0.1898451009609793,0.4090848302336993,0.20346108563185622],"dir":"rtl"},{"str":"بام","boundary":[0.38504302285679465,0.1898451009609793,0.3991012183662539,0.20346108563185622],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.37257232746760055,0.1898451009609793,0.3807391336418535,0.20346108563185622],"dir":"rtl"},{"str":"نگه","boundary":[0.35061190913726586,0.1898451009609793,0.3682684382526595,0.20346108563185622],"dir":"rtl"},{"str":"میدارد.","boundary":[0.3050859334661061,0.1898451009609793,0.34630801992232474,0.20346108563185622],"dir":"rtl"},{"str":"•","boundary":[0.4021703852654332,0.2026408821177563,0.4090495524532489,0.2162568667886332],"dir":"ltr"},{"str":"سیستم","boundary":[0.3547217705597301,0.20717824944700566,0.39358024572577616,0.22079423411788254],"dir":"rtl"},{"str":"پیریزی","boundary":[0.3078905170119078,0.20717824944700566,0.35041788134478896,0.22079423411788254],"dir":"rtl"},{"str":"زیرسازهای","boundary":[0.24925884590344788,0.20717824944700566,0.3035866277969667,0.22079423411788254],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.22038398260484712,0.20717824944700566,0.24495495668850678,0.22079423411788254],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.2021630090022481,0.20717824944700566,0.21608009338990602,0.22079423411788254],"dir":"rtl"},{"str":"پایه","boundary":[0.1785268961005224,0.20717824944700566,0.197859119787307,0.22079423411788254],"dir":"rtl"},{"str":"ساختمان","boundary":[0.12511633649871232,0.20717824944700566,0.17422300688558132,0.22079423411788254],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.11264564110951823,0.20717824944700566,0.12081244728377123,0.22079423411788254],"dir":"rtl"},{"str":"تشکیل","boundary":[0.07085911016609417,0.20717824944700566,0.10834175189457713,0.22079423411788254],"dir":"rtl"},{"str":"میدهد","boundary":[0.3702792717383287,0.22351743105205799,0.4090495524532489,0.2371334157229349],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.36029565987088336,0.22351743105205799,0.36597538252338757,0.2371334157229349],"dir":"rtl"},{"str":"آنرا","boundary":[0.33953468607586007,0.22351743105205799,0.35599177065594223,0.2371334157229349],"dir":"rtl"},{"str":"محکم","boundary":[0.3034455166751654,0.22351743105205799,0.335230796860919,0.2371334157229349],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2889463489100769,0.22351743105205799,0.2991416274602243,0.2371334157229349],"dir":"rtl"},{"str":"زمین","boundary":[0.2570375964927472,0.22351743105205799,0.28464245969513585,0.2371334157229349],"dir":"rtl"},{"str":"میچسباند","boundary":[0.19613050854524053,0.22351743105205799,0.25273370727780614,0.2371334157229349],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1861468966777952,0.22351743105205799,0.19182661933029943,0.2371334157229349],"dir":"rtl"},{"str":"عناصر","boundary":[0.14972258836282237,0.22351743105205799,0.18184300746285412,0.2371334157229349],"dir":"rtl"},{"str":"ساختمان","boundary":[0.09631202876101227,0.22351743105205799,0.14541869914788125,0.2371334157229349],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.08632841689356693,0.22351743105205799,0.09200813954607118,0.2371334157229349],"dir":"rtl"},{"str":"فضای","boundary":[0.37844607791258167,0.2398566126571103,0.40901427467279855,0.2534725973279872],"dir":"rtl"},{"str":"بالای","boundary":[0.3472252422140335,0.2398566126571103,0.37414218869764054,0.2534725973279872],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.32893371305053387,0.2398566126571103,0.34292135299909243,0.2534725973279872],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.3164630176613397,0.2398566126571103,0.3246298238355927,0.2534725973279872],"dir":"rtl"},{"str":"نگه","boundary":[0.29450259933100503,0.2398566126571103,0.31215912844639865,0.2534725973279872],"dir":"rtl"},{"str":"میدارد.","boundary":[0.24897662365984524,0.2398566126571103,0.2901987101160639,0.2534725973279872],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.3916223289107825,0.2725349758672148,0.40903191356302376,0.28615096053809175],"dir":"rtl"},{"str":"سیستمها","boundary":[0.33734746368793916,0.2725349758672148,0.3873184396958414,0.28615096053809175],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.31376426745688896,0.2725349758672148,0.3330435744729981,0.28615096053809175],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.302457738822556,0.2725349758672148,0.3094603782419479,0.28615096053809175],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.2823141261854137,0.2725349758672148,0.29815384960761493,0.28615096053809175],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.2617119024024169,0.2725349758672148,0.2780102369704725,0.28615096053809175],"dir":"rtl"},{"str":"کنند","boundary":[0.2315846778978292,0.2725349758672148,0.2574080131874758,0.28615096053809175],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.21943148253268813,0.2725349758672148,0.2272807886828881,0.28615096053809175],"dir":"rtl"},{"str":"بارهای","boundary":[0.18004384065988693,0.2725349758672148,0.21512759331774697,0.28615096053809175],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.15961800577914187,0.2725349758672148,0.17573995144494584,0.28615096053809175],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.14714731038994777,0.2725349758672148,0.15531411656420077,0.28615096053809175],"dir":"rtl"},{"str":"نگهداری","boundary":[0.09772313997902576,0.2725349758672148,0.14284342117500665,0.28615096053809175],"dir":"rtl"},{"str":"کنند.","boundary":[0.3803510780568999,0.2888741574722672,0.4090495524532489,0.30249014214314407],"dir":"rtl"},{"str":"بارهاي","boundary":[0.3696442716902226,0.30522663593734967,0.409049552453249,0.31884262060822655],"dir":"rtl"},{"str":"مرده","boundary":[0.3375062136999657,0.30522663593734967,0.3658519102918114,0.31884262060822655],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.3301860742565208,0.30522663593734967,0.3337138523015545,0.31884262060822655],"dir":"ltr"},{"str":"اینکه","boundary":[0.38218552264031735,0.32155252068237183,0.4090319135630237,0.3351685053532487],"dir":"rtl"},{"str":"چگونه","boundary":[0.34466760313138406,0.32155252068237183,0.3778816334253763,0.3351685053532487],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.3215077402657379,0.32155252068237183,0.34036371391644304,0.3351685053532487],"dir":"rtl"},{"str":"ساختمان","boundary":[0.26809718066392785,0.32155252068237183,0.31720385105079685,0.3351685053532487],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.2474949568809311,0.32155252068237183,0.2637932914489867,0.3351685053532487],"dir":"rtl"},{"str":"میکند","boundary":[0.2060964815224607,0.32155252068237183,0.24319106766599,0.3351685053532487],"dir":"rtl"},{"str":"بار","boundary":[0.18921606357697454,0.32155252068237183,0.20179259230751964,0.3351685053532487],"dir":"rtl"},{"str":"مرده","boundary":[0.1603235613881486,0.32155252068237183,0.18491217436203344,0.3351685053532487],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.14203203222464894,0.32155252068237183,0.1560196721732075,0.3351685053532487],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.12956133683545484,0.32155252068237183,0.13772814300970784,0.3351685053532487],"dir":"rtl"},{"str":"تعیین","boundary":[0.0935780007761112,0.32155252068237183,0.12525744762051375,0.3351685053532487],"dir":"rtl"},{"str":"میکند","boundary":[0.3719549663097197,0.33789170228742416,0.4090495524532489,0.35150768695830104],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.35373399270712064,0.33789170228742416,0.3676510770947785,0.35150768695830104],"dir":"rtl"},{"str":"بار","boundary":[0.3368535747616344,0.33789170228742416,0.3494301034921795,0.35150768695830104],"dir":"rtl"},{"str":"عمودی","boundary":[0.2938146826122234,0.33789170228742416,0.33254968554669334,0.35150768695830104],"dir":"rtl"},{"str":"ایستایی","boundary":[0.24835926250196433,0.33789170228742416,0.28951079339728236,0.35150768695830104],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.21948439920336357,0.33789170228742416,0.24405537328702323,0.35150768695830104],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.20126342560076455,0.33789170228742416,0.21518050998842247,0.35150768695830104],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.167590784160918,0.33789170228742416,0.19695953638582345,0.35150768695830104],"dir":"rtl"},{"str":"وزن","boundary":[0.14240244891937742,0.33789170228742416,0.1632868949459769,0.35150768695830104],"dir":"rtl"},{"str":"اجزاء","boundary":[0.11186952993961084,0.33789170228742416,0.13809855970443632,0.35150768695830104],"dir":"rtl"},{"str":"ساختاری","boundary":[0.3604367709926846,0.3542308838924765,0.40901427467279855,0.36784686856335336],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.35045315912523933,0.3542308838924765,0.3561328817777436,0.36784686856335336],"dir":"rtl"},{"str":"غیرساختاری","boundary":[0.27942134818848596,0.3542308838924765,0.34614926991029826,0.36784686856335336],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.25054648488988523,0.3542308838924765,0.2751174589735449,0.36784686856335336],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.2323255112872862,0.3542308838924765,0.2462425956749441,0.36784686856335336],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.19865286984743963,0.3542308838924765,0.2280216220723451,0.36784686856335336],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.18074939626889364,0.3542308838924765,0.1943489806324985,0.36784686856335336],"dir":"rtl"},{"str":"تجهیزاتی","boundary":[0.12686258663100403,0.3542308838924765,0.17644550705395257,0.36784686856335336],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.09798772333240326,0.3542308838924765,0.12255869741606293,0.36784686856335336],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.07976674972980424,0.3542308838924765,0.09368383411746216,0.36784686856335336],"dir":"rtl"},{"str":"دائما","boundary":[0.3848313561740926,0.37057006549752874,0.4090495524532489,0.3841860501684056],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.37033218840900406,0.37057006549752874,0.38052746695915146,0.3841860501684056],"dir":"rtl"},{"str":"سازه","boundary":[0.341845380695357,0.37057006549752874,0.366028299194063,0.3841860501684056],"dir":"rtl"},{"str":"چسبیده","boundary":[0.2936912103806472,0.37057006549752874,0.337541491480416,0.3841860501684056],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.261941207975344,0.37057006549752874,0.2893873211657061,0.3841860501684056],"dir":"rtl"},{"str":"بارهاي","boundary":[0.36966191058044773,0.38692254396261117,0.409067191343474,0.40053852863348804],"dir":"rtl"},{"str":"زنده","boundary":[0.3396757971976614,0.38692254396261117,0.3658695491820365,0.40053852863348804],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.33235565775421644,0.38692254396261117,0.3358834357992501,0.40053852863348804],"dir":"ltr"},{"str":"اینکه","boundary":[0.38220316153054246,0.4032484287076333,0.4090495524532488,0.41686441337851016],"dir":"rtl"},{"str":"چگونه","boundary":[0.3446852420216092,0.4032484287076333,0.3778992723156014,0.41686441337851016],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.321525379155963,0.4032484287076333,0.34038135280666815,0.41686441337851016],"dir":"rtl"},{"str":"ساختمان","boundary":[0.2681148195541529,0.4032484287076333,0.31722148994102184,0.41686441337851016],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.2391870395848767,0.4032484287076333,0.2638109303392118,0.41686441337851016],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.1955484251678099,0.4032484287076333,0.23488315036993554,0.41686441337851016],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.17196522893675967,0.4032484287076333,0.1912445359528688,0.41686441337851016],"dir":"rtl"},{"str":"میگیرد","boundary":[0.14129119883519176,0.4032484287076333,0.16766133972181857,0.41686441337851016],"dir":"rtl"},{"str":"بار","boundary":[0.12441078088970554,0.4032484287076333,0.13698730962025066,0.41686441337851016],"dir":"rtl"},{"str":"زنده","boundary":[0.09777605664970118,0.4032484287076333,0.12010689167476445,0.41686441337851016],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.07062980459316694,0.4032484287076333,0.08204216656885091,0.41686441337851016],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.3950619125046903,0.4195876103126855,0.4090495524532489,0.4332035949835624],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.38259121711549615,0.4195876103126855,0.3907580232897491,0.4332035949835624],"dir":"rtl"},{"str":"تعیین","boundary":[0.34660788105615253,0.4195876103126855,0.3782873279005551,0.4332035949835624],"dir":"rtl"},{"str":"میکند","boundary":[0.30522704458790734,0.4195876103126855,0.3423039918412114,0.4332035949835624],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.28700607098530834,0.4195876103126855,0.3009231553729662,0.4332035949835624],"dir":"rtl"},{"str":"بار","boundary":[0.27012565303982206,0.4195876103126855,0.28270218177036716,0.4332035949835624],"dir":"rtl"},{"str":"متحرک","boundary":[0.22445856624686097,0.4195876103126855,0.265821763824881,0.4332035949835624],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.21211134308924304,0.4195876103126855,0.22015467703191985,0.4332035949835624],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.1954955084971344,0.4195876103126855,0.207807453874302,0.4332035949835624],"dir":"rtl"},{"str":"حال","boundary":[0.16863147868420283,0.4195876103126855,0.19119161928219328,0.4332035949835624],"dir":"rtl"},{"str":"حرکتی","boundary":[0.125716058766368,0.4195876103126855,0.16432758946926174,0.4332035949835624],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.09684119546776725,0.4195876103126855,0.1214121695514269,0.4332035949835624],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.39513246806559094,0.43592679191773775,0.40904955245324887,0.4495427765886147],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.3614598266257444,0.43592679191773775,0.39082857885064987,0.4495427765886147],"dir":"rtl"},{"str":"وزن","boundary":[0.3362714913842038,0.43592679191773775,0.35715593741080326,0.4495427765886147],"dir":"rtl"},{"str":"ساکنان","boundary":[0.29309148811299146,0.43592679191773775,0.33196760216926274,0.4495427765886147],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.2747999589494918,0.43592679191773775,0.2887875988980504,0.4495427765886147],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.26481634708204643,0.43592679191773775,0.2704960697345507,0.4495427765886147],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.24691287350350044,0.43592679191773775,0.2605124578671053,0.4495427765886147],"dir":"rtl"},{"str":"وسیلهی","boundary":[0.1997288421511748,0.43592679191773775,0.24260898428855934,0.4495427765886147],"dir":"rtl"},{"str":"حرکتی","boundary":[0.15681342223334,0.43592679191773775,0.19542495293623371,0.4495427765886147],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.14682981036589465,0.43592679191773775,0.1525095330183989,0.4495427765886147],"dir":"rtl"},{"str":"اثاثیه","boundary":[0.1156089746673465,0.43592679191773775,0.14252592115095356,0.4495427765886147],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.08385897226204327,0.43592679191773775,0.11130508545240539,0.4495427765886147],"dir":"rtl"},{"str":"مناطق","boundary":[0.37426566092921665,0.45226597352279,0.4090319135630237,0.4658819581936669],"dir":"rtl"},{"str":"سرد،","boundary":[0.3440326030832779,0.45226597352279,0.3699617717142756,0.4658819581936669],"dir":"rtl"},{"str":"برف","boundary":[0.31835037891543266,0.45226597352279,0.3397287138683368,0.4658819581936669],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3083667670479873,0.45226597352279,0.31404648970049154,0.4658819581936669],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.28776454326499057,0.45226597352279,0.3040628778330462,0.4658819581936669],"dir":"rtl"},{"str":"جمعشده","boundary":[0.23465384479700835,0.45226597352279,0.2834606540500495,0.4658819581936669],"dir":"rtl"},{"str":"بار","boundary":[0.21777342685152215,0.45226597352279,0.23034995558206725,0.4658819581936669],"dir":"rtl"},{"str":"زندهی","boundary":[0.17969106285538344,0.45226597352279,0.21346953763658105,0.4658819581936669],"dir":"rtl"},{"str":"اضافی","boundary":[0.14333731010131126,0.45226597352279,0.17538717364044235,0.4658819581936669],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.12952605905500436,0.45226597352279,0.13903342088637016,0.4658819581936669],"dir":"rtl"},{"str":"روی","boundary":[0.10255619590072182,0.45226597352279,0.1252221698400633,0.4658819581936669],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.07939633303507565,0.45226597352279,0.09825230668578072,0.4658819581936669],"dir":"rtl"},{"str":"ساختمان","boundary":[0.3599252431761547,0.4686051551278423,0.4090319135630237,0.48222113979871917],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.3281752407708515,0.4686051551278423,0.35562135396121364,0.48222113979871917],"dir":"rtl"},{"str":"بارهاي","boundary":[0.36966191058044773,0.4849576335929247,0.409067191343474,0.4985736182638016],"dir":"rtl"},{"str":"دیناميک:","boundary":[0.3091605171081199,0.4849576335929247,0.3658695491820365,0.4985736182638016],"dir":"rtl"},{"str":"جائیکه","boundary":[0.3727663552600774,0.5012835183379468,0.4090495524532489,0.5148995030088237],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.34960649239443115,0.5012835183379468,0.3684624660451362,0.5148995030088237],"dir":"rtl"},{"str":"ساختمان","boundary":[0.2961959327926211,0.5012835183379468,0.34530260317949,0.5148995030088237],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.27261273656157087,0.5012835183379468,0.29189204357767995,0.5148995030088237],"dir":"rtl"},{"str":"میگیرد","boundary":[0.22624009415960303,0.5012835183379468,0.26830884734662974,0.5148995030088237],"dir":"rtl"},{"str":"بارگذاری","boundary":[0.174822729153237,0.5012835183379468,0.22193620494466193,0.5148995030088237],"dir":"rtl"},{"str":"پتانسیلی","boundary":[0.12344064192732128,0.5012835183379468,0.1705188399382959,0.5148995030088237],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.11096994653812718,0.5012835183379468,0.11913675271238018,0.5148995030088237],"dir":"rtl"},{"str":"نیروهای","boundary":[0.38977024543713973,0.517622699942999,0.43289733203767655,0.5312386846138759],"dir":"rtl"},{"str":"دینامیک","boundary":[0.33918190827135664,0.517622699942999,0.38546635622219866,0.5312386846138759],"dir":"rtl"},{"str":"باد","boundary":[0.3211373235710093,0.517622699942999,0.3348780190564155,0.5312386846138759],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.311153711703564,0.517622699942999,0.3168334343560682,0.5312386846138759],"dir":"rtl"},{"str":"زلزله","boundary":[0.2816791261373075,0.517622699942999,0.30684982248862286,0.5312386846138759],"dir":"rtl"},{"str":"بوجود","boundary":[0.24558995673661282,0.517622699942999,0.2773752369223664,0.5312386846138759],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.2245820384784372,0.517622699942999,0.24128606752167173,0.5312386846138759],"dir":"rtl"},{"str":"آید.","boundary":[0.18124328519519828,0.517622699942999,0.2007518977842346,0.5312386846138759],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.07063,0.09082,0.4329,0.53124],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"8","boundary":[0.899984926766535,0.9345690645292459,0.9090930082646218,0.9469472324118613],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.89998,0.93457,0.90909,0.94695],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ستونها","boundary":[0.7798895805471905,0.4073740720629088,0.8147440276321233,0.42099005673378576],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.77989,0.40737,0.81474,0.42099],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"شمع","boundary":[0.7887795812206753,0.5241856045543618,0.8147616665223484,0.5378015892252387],"dir":"rtl"},{"str":"پي","boundary":[0.7695002742045661,0.5241856045543618,0.7844756920057342,0.5378015892252387],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.7695,0.52419,0.81476,0.5378],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"دیوار","boundary":[0.6518135986222423,0.2920330659159106,0.6772488783269353,0.30564905058678754],"dir":"rtl"},{"str":"باربر","boundary":[0.6254258188453903,0.2920330659159106,0.6475097094073012,0.30564905058678754],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.62543,0.29203,0.67725,0.30565],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"سازه","boundary":[0.653048320938004,0.334133690518262,0.67723123943671,0.34774967518913896],"dir":"rtl"},{"str":"کف","boundary":[0.6293240135851526,0.334133690518262,0.648744431723063,0.34774967518913896],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.62932,0.33413,0.67723,0.34775],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"رو","boundary":[0.6639138773167078,0.49162946608165436,0.6772665172171604,0.5052454507525312],"dir":"rtl"},{"str":"سازه","boundary":[0.6313877637414972,0.49162946608165436,0.6601215159182966,0.5052454507525312],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.63139,0.49163,0.67727,0.50525],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"دیوار","boundary":[0.6518312375124674,0.5443644938366013,0.6772665172171604,0.5579804785074782],"dir":"rtl"},{"str":"پي","boundary":[0.6325519304963583,0.5443644938366013,0.6475273482975263,0.5579804785074782],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.63255,0.54436,0.67727,0.55798],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"پاشنه","boundary":[0.6474391538464004,0.5942126137166817,0.6772488783269351,0.6078285983875585],"dir":"rtl"},{"str":"یي","boundary":[0.6282127635009669,0.5942126137166817,0.6431352646314593,0.6078285983875585],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.62821,0.59421,0.67725,0.60783],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"بارهاي","boundary":[0.6107149843975996,0.8976308969978616,0.650120265160626,0.9112468816687386],"dir":"rtl"},{"str":"ساختمان","boundary":[0.5520127577282391,0.8976308969978616,0.6069226229991884,0.9112468816687386],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.55201,0.89763,0.65012,0.91125],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"بار","boundary":[0.4073914967720829,0.7558888156986738,0.419968025502628,0.7695048003695507],"dir":"rtl"},{"str":"زنده","boundary":[0.38075677253207857,0.7558888156986738,0.4030876075571418,0.7695048003695507],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.38076,0.75589,0.41997,0.7695],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"بار","boundary":[0.37647052220736266,0.8134435829024704,0.38904705093790776,0.8270595675733473],"dir":"rtl"},{"str":"مرده","boundary":[0.3475780200185367,0.8134435829024704,0.3721666329924216,0.8270595675733473],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.34758,0.81344,0.38905,0.82706],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"زلزله","boundary":[0.34297426966976774,0.9098719863416207,0.36814496602108315,0.9234879710124976],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.34297,0.90987,0.36814,0.92349],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"باد","boundary":[0.08532300015073217,0.7400942734804566,0.09906369563613841,0.7537102581513335],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.08532,0.74009,0.09906,0.75371],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":15,"image":{"jpeg":"/storage/books/9df77f9ba9addb40/pages/784144a9ce7b29e942747a1b50370673.jpg","blurred":"/storage/books/9df77f9ba9addb40/pages/0715b817b18c3e368a81738375f56c10.jpg"},"info":{"width":623.622,"height":807.874,"margin":[0.09091,0.05098,0.06818,0.05305]},"elements":[{"words":[{"str":"سيستمهاي","boundary":[0.861861191555141,0.13984168729436783,0.9317993912979338,0.1534576719652447],"dir":"rtl"},{"str":"حصاربندي","boundary":[0.7938809086273417,0.13984168729436783,0.8580688301567297,0.1534576719652447],"dir":"rtl"},{"str":"•","boundary":[0.9249202241101183,0.15262417159111463,0.9317993912979339,0.1662401562619915],"dir":"ltr"},{"str":"پوشش","boundary":[0.8801350818284155,0.157161538920364,0.916312445680236,0.1707775235912409],"dir":"rtl"},{"str":"خارجی","boundary":[0.8372373008008058,0.157161538920364,0.8758311926134744,0.1707775235912409],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.8035646593609592,0.157161538920364,0.8329334115858648,0.1707775235912409],"dir":"rtl"},{"str":"دیوارهای","boundary":[0.7513182665140102,0.157161538920364,0.799260770146018,0.1707775235912409],"dir":"rtl"},{"str":"خارجی،","boundary":[0.7048221518804662,0.157161538920364,0.7470143772990692,0.1707775235912409],"dir":"rtl"},{"str":"پنجرهها،","boundary":[0.6546395091898619,0.157161538920364,0.7005182626655251,0.1707775235912409],"dir":"rtl"},{"str":"درها","boundary":[0.6269288126461223,0.157161538920364,0.6503356199749208,0.1707775235912409],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.616945200778677,0.157161538920364,0.6226249234311813,0.1707775235912409],"dir":"rtl"},{"str":"بام","boundary":[0.9177411957884744,0.17350072052541632,0.9317993912979338,0.18711670519629323],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.8888663324898737,0.17350072052541632,0.9134373065735334,0.18711670519629323],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.8706453588872748,0.17350072052541632,0.8845624432749327,0.18711670519629323],"dir":"rtl"},{"str":"فضای","boundary":[0.8357732729121167,0.17350072052541632,0.8663414696723336,0.18711670519629323],"dir":"rtl"},{"str":"داخلی","boundary":[0.7981142422813821,0.17350072052541632,0.8314693836971756,0.18711670519629323],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.785643546892188,0.17350072052541632,0.793810353066441,0.18711670519629323],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7731728515029939,0.17350072052541632,0.7813396576772469,0.18711670519629323],"dir":"rtl"},{"str":"محیط","boundary":[0.7359724320181137,0.17350072052541632,0.7688689622880528,0.18711670519629323],"dir":"rtl"},{"str":"خارجی","boundary":[0.6930746509905039,0.17350072052541632,0.7316685428031725,0.18711670519629323],"dir":"rtl"},{"str":"حفظ","boundary":[0.6617303430603797,0.17350072052541632,0.688770761775563,0.18711670519629323],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6517467311929344,0.17350072052541632,0.6574264538454385,0.18711670519629323],"dir":"rtl"},{"str":"نگهداری","boundary":[0.6023225607820123,0.17350072052541632,0.6474428419779932,0.18711670519629323],"dir":"rtl"},{"str":"میکند.","boundary":[0.8918473049379273,0.18983990213046867,0.9317993912979339,0.20345588680134555],"dir":"rtl"},{"str":"•","boundary":[0.9249202241101179,0.20263568328724565,0.9317993912979335,0.21625166795812253],"dir":"ltr"},{"str":"دیوارهای","boundary":[0.8683699420482283,0.207173050616495,0.9163124456802362,0.2207890352873719],"dir":"rtl"},{"str":"داخلی،","boundary":[0.8271125778115592,0.207173050616495,0.8640660528332871,0.2207890352873719],"dir":"rtl"},{"str":"تیغهها","boundary":[0.7890302138154204,0.207173050616495,0.8228086885966182,0.2207890352873719],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7790466019479751,0.207173050616495,0.7847263246004793,0.2207890352873719],"dir":"rtl"},{"str":"سقف","boundary":[0.7469967384088441,0.207173050616495,0.774742712733034,0.2207890352873719],"dir":"rtl"},{"str":"فضای","boundary":[0.712124652433686,0.207173050616495,0.7426928491939029,0.2207890352873719],"dir":"rtl"},{"str":"درونی","boundary":[0.6759472885818655,0.207173050616495,0.7078207632187449,0.2207890352873719],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6634765931926714,0.207173050616495,0.6716433993669244,0.2207890352873719],"dir":"rtl"},{"str":"تقسیمبندی","boundary":[0.596942699263336,0.207173050616495,0.6591727039777303,0.2207890352873719],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.9260843908649792,0.22351223222154734,0.9317641135174836,0.23712821689242422],"dir":"rtl"},{"str":"مشخص","boundary":[0.8793942484389584,0.22351223222154734,0.9217805016500382,0.23712821689242422],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند.","boundary":[0.8297054946746589,0.22351223222154734,0.8750903592240173,0.23712821689242422],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.7948686864799511,0.22351223222154734,0.8254016054597179,0.23712821689242422],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7731552126127689,0.22351223222154734,0.7905647972650102,0.23712821689242422],"dir":"rtl"},{"str":"اجزا","boundary":[0.7480903496028045,0.22351223222154734,0.7688513233978278,0.23712821689242422],"dir":"rtl"},{"str":"ذاتا","boundary":[0.7266061813085493,0.22351223222154734,0.7437864603878633,0.23712821689242422],"dir":"rtl"},{"str":"غیرساختاری","boundary":[0.6555920092620211,0.22351223222154734,0.7223199309838333,0.23712821689242422],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.6149343672930079,0.22351223222154734,0.65128812004708,0.23712821689242422],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6049507554255625,0.22351223222154734,0.6106304780780667,0.23712821689242422],"dir":"rtl"},{"str":"هیچ","boundary":[0.9095214729435461,0.23985141382659966,0.9317817524077087,0.25346739849747657],"dir":"rtl"},{"str":"باری","boundary":[0.8812286930223759,0.23985141382659966,0.9052175837286051,0.25346739849747657],"dir":"rtl"},{"str":"بجز","boundary":[0.857786607913127,0.23985141382659966,0.8769248038074346,0.25346739849747657],"dir":"rtl"},{"str":"وزن","boundary":[0.8325982726715865,0.23985141382659966,0.8534827186981859,0.25346739849747657],"dir":"rtl"},{"str":"خودشان","boundary":[0.7832799356020155,0.23985141382659966,0.8282943834566453,0.25346739849747657],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7708092402128214,0.23985141382659966,0.7789760463870744,0.25346739849747657],"dir":"rtl"},{"str":"تحمل","boundary":[0.7346847930316763,0.23985141382659966,0.7665053509978802,0.25346739849747657],"dir":"rtl"},{"str":"نمیکنند.","boundary":[0.6799336777727536,0.23985141382659966,0.7303809038167353,0.25346739849747657],"dir":"rtl"},{"str":"سرویسهای","boundary":[0.8593388302529418,0.2725430738967343,0.9317993912979339,0.2861590585676112],"dir":"rtl"},{"str":"ساختمان","boundary":[0.8006366035835812,0.2725430738967343,0.8555464688545307,0.2861590585676112],"dir":"rtl"},{"str":"•","boundary":[0.9249025852198932,0.28532555819348115,0.9317817524077088,0.29894154286435803],"dir":"ltr"},{"str":"سیستمهای","boundary":[0.854946746586875,0.2898629255227305,0.9162948067900109,0.3034789101936074],"dir":"rtl"},{"str":"مکانیکی","boundary":[0.8063339651263107,0.2898629255227305,0.8506428573719339,0.3034789101936074],"dir":"rtl"},{"str":"سرویسهای","boundary":[0.73766576547973,0.2898629255227305,0.8020300759113697,0.3034789101936074],"dir":"rtl"},{"str":"ضروری","boundary":[0.69422117885514,0.2898629255227305,0.7333618762647889,0.3034789101936074],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.681750483465946,0.2898629255227305,0.689917289640199,0.3034789101936074],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.6539339535808554,0.2898629255227305,0.677446594251005,0.3034789101936074],"dir":"rtl"},{"str":"ساختمان","boundary":[0.6005233939790453,0.2898629255227305,0.6496300643659143,0.3034789101936074],"dir":"rtl"},{"str":"فراهم","boundary":[0.9022542501707769,0.30620210712778284,0.9317993912979339,0.3198180917986597],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند","boundary":[0.8554229966229545,0.30620210712778284,0.8979503609558358,0.3198180917986597],"dir":"rtl"},{"str":"مانند","boundary":[0.8246254942898106,0.30620210712778284,0.8511191074080137,0.3198180917986597],"dir":"rtl"},{"str":"گرمایش،","boundary":[0.7731199348323186,0.30620210712778284,0.8203216050748693,0.3198180917986597],"dir":"rtl"},{"str":"هوارسانی،","boundary":[0.7164990972095279,0.30620210712778284,0.7688160456173775,0.3198180917986597],"dir":"rtl"},{"str":"تهویهی","boundary":[0.6723313160857062,0.30620210712778284,0.7121952079945868,0.3198180917986597],"dir":"rtl"},{"str":"مطبوع","boundary":[0.6330318686640308,0.30620210712778284,0.668027426870765,0.3198180917986597],"dir":"rtl"},{"str":"فضای","boundary":[0.5981597826888728,0.30620210712778284,0.6287279794490898,0.3198180917986597],"dir":"rtl"},{"str":"داخلی","boundary":[0.8984618887723657,0.32254128873283516,0.9318170301881592,0.33615727340371204],"dir":"rtl"},{"str":"•","boundary":[0.9249025852198932,0.33533706988961215,0.9317817524077088,0.34895305456048903],"dir":"ltr"},{"str":"سیستمهای","boundary":[0.8549114688064247,0.3398744372188615,0.9162948067900109,0.3534904218897384],"dir":"rtl"},{"str":"لولهکشی","boundary":[0.8032471593369063,0.3398744372188615,0.8506075795914837,0.3534904218897384],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.7826449355539096,0.3398744372188615,0.7989432701219652,0.3534904218897384],"dir":"rtl"},{"str":"مناسب","boundary":[0.7411053490736378,0.3398744372188615,0.7783410463389684,0.3534904218897384],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.7132888191885471,0.3398744372188615,0.7368014598586967,0.3534904218897384],"dir":"rtl"},{"str":"مصرف","boundary":[0.6742363162300242,0.3398744372188615,0.7089849299736061,0.3534904218897384],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6642527043625789,0.3398744372188615,0.6699324270150832,0.3534904218897384],"dir":"rtl"},{"str":"آتشنشانی","boundary":[0.6042099220361055,0.3398744372188615,0.6599488151476378,0.3534904218897384],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5942263101686601,0.3398744372188615,0.5999060328211643,0.3534904218897384],"dir":"rtl"},{"str":"دفع","boundary":[0.9114088341976394,0.35621361882391384,0.9317641135174837,0.3698296034947907],"dir":"rtl"},{"str":"فاضلاب","boundary":[0.8666413308061618,0.35621361882391384,0.9071049449826983,0.3698296034947907],"dir":"rtl"},{"str":"بهداشتی","boundary":[0.8162646603230806,0.35621361882391384,0.8623374415912206,0.3698296034947907],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.8037939649338866,0.35621361882391384,0.8119607711081396,0.3698296034947907],"dir":"rtl"},{"str":"تأمین","boundary":[0.7690629900805299,0.35621361882391384,0.7994900757189455,0.3698296034947907],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند.","boundary":[0.7193742363162304,0.35621361882391384,0.7647591008655887,0.3698296034947907],"dir":"rtl"},{"str":"•","boundary":[0.9249025852198932,0.3690093999806907,0.9317817524077088,0.3826253846515676],"dir":"ltr"},{"str":"سیستمهای","boundary":[0.8549291076966499,0.37354676730994013,0.9162948067900109,0.387162751980817],"dir":"rtl"},{"str":"الکتریکی","boundary":[0.8030531315444295,0.37354676730994013,0.8506252184817088,0.387162751980817],"dir":"rtl"},{"str":"نیروی","boundary":[0.7667170176805825,0.37354676730994013,0.7987492423294884,0.387162751980817],"dir":"rtl"},{"str":"برق","boundary":[0.7429397936570554,0.37354676730994013,0.7624131284656414,0.387162751980817],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7304690982678613,0.37354676730994013,0.7386359044421144,0.387162751980817],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.7026525683827707,0.37354676730994013,0.7261652090529201,0.387162751980817],"dir":"rtl"},{"str":"روشنایی،","boundary":[0.6500533977313183,0.37354676730994013,0.6983486791678296,0.387162751980817],"dir":"rtl"},{"str":"تجهیزات،","boundary":[0.595355199143071,0.37354676730994013,0.6457495085163774,0.387162751980817],"dir":"rtl"},{"str":"امنیت،","boundary":[0.8960100830310672,0.38988594891499234,0.9317817524077088,0.4035019335858693],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.8455628569870853,0.38988594891499234,0.8917061938161259,0.4035019335858693],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.83557924511964,0.38988594891499234,0.8412589677721443,0.4035019335858693],"dir":"rtl"},{"str":"حملونقل","boundary":[0.7787996574848228,0.38988594891499234,0.8312753559046989,0.4035019335858693],"dir":"rtl"},{"str":"عمودی","boundary":[0.7357607653354119,0.38988594891499234,0.7744957682698819,0.4035019335858693],"dir":"rtl"},{"str":"کنترل","boundary":[0.69787242913175,0.38988594891499234,0.7314568761204707,0.4035019335858693],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6878888172643046,0.38988594891499234,0.6935685399168089,0.4035019335858693],"dir":"rtl"},{"str":"بدون","boundary":[0.657038398260485,0.38988594891499234,0.6835849280493635,0.4035019335858693],"dir":"rtl"},{"str":"خطر","boundary":[0.6278283960476061,0.38988594891499234,0.6527345090455439,0.4035019335858693],"dir":"rtl"},{"str":"توزیع","boundary":[0.5945614490829384,0.38988594891499234,0.623524506832665,0.4035019335858693],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند.","boundary":[0.8864145267485755,0.4062251305200446,0.9317993912979341,0.41984111519092154],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.59423,0.13984,0.93182,0.41984],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"تامین","boundary":[0.7716546241152492,0.5140955410048473,0.8015349041566846,0.5277115256757242],"dir":"rtl"},{"str":"نیرو","boundary":[0.7467308722270862,0.5140955410048473,0.7673507349003081,0.5277115256757242],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.74673,0.5141,0.80153,0.52771],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"واحد","boundary":[0.8233365724749928,0.703711743531479,0.8489129633014871,0.7173277282023559],"dir":"rtl"},{"str":"روشنایی","boundary":[0.7743357354294749,0.703711743531479,0.8190326832600519,0.7173277282023559],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7643521235620295,0.703711743531479,0.7700318462145338,0.7173277282023559],"dir":"rtl"},{"str":"کلید","boundary":[0.7355830936047798,0.703711743531479,0.7600482343470885,0.7173277282023559],"dir":"rtl"},{"str":"برق","boundary":[0.7118058695812527,0.703711743531479,0.7312792043898387,0.7173277282023559],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.71181,0.70371,0.84891,0.71733],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"دریچه","boundary":[0.8668164368800331,0.7936044743286083,0.899995189393575,0.8072204589994851],"dir":"rtl"},{"str":"گرما","boundary":[0.839458518140797,0.7936044743286083,0.862512547665092,0.8072204589994851],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8294749062733516,0.7936044743286083,0.8351546289258559,0.8072204589994851],"dir":"rtl"},{"str":"تهویه","boundary":[0.7967547649056641,0.7936044743286083,0.8251710170584103,0.8072204589994851],"dir":"rtl"},{"str":"هوای","boundary":[0.7648636513785595,0.7936044743286083,0.7924508756907229,0.8072204589994851],"dir":"rtl"},{"str":"مطبوع","boundary":[0.7255642039568841,0.7936044743286083,0.7605597621636184,0.8072204589994851],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.72556,0.7936,0.9,0.80722],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"سرویسهای","boundary":[0.8184518827110013,0.8905998500771779,0.8909124437559933,0.9042158347480548],"dir":"rtl"},{"str":"ساختمان","boundary":[0.7597496560416407,0.8905998500771779,0.8146595213125901,0.9042158347480548],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.75975,0.8906,0.89091,0.90422],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"در","boundary":[0.4230572365952452,0.2696750001779362,0.43536918197241276,0.2832909848488131],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.41307362472779985,0.2696750001779362,0.418753347380304,0.2832909848488131],"dir":"rtl"},{"str":"پنجره","boundary":[0.3775841775947609,0.2696750001779362,0.40876973551285867,0.2832909848488131],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.37758,0.26968,0.43537,0.28329],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"پوشش","boundary":[0.5270926939716688,0.47539401352345795,0.5681913081963114,0.4890099981943348],"dir":"rtl"},{"str":"خارجی","boundary":[0.4800497737411446,0.47539401352345795,0.5233003325732576,0.4890099981943348],"dir":"rtl"},{"str":"ساختمان","boundary":[0.42134754707178396,0.47539401352345795,0.47625741234273333,0.4890099981943348],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.42135,0.47539,0.56819,0.48901],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"دریچه","boundary":[0.6486599254035297,0.6429662559925806,0.6818386779170716,0.6565822406634575],"dir":"rtl"},{"str":"هوای","boundary":[0.6167688118764251,0.6429662559925806,0.6443560361885886,0.6565822406634575],"dir":"rtl"},{"str":"دمپر","boundary":[0.5879645041387251,0.6429662559925806,0.6124649226614841,0.6565822406634575],"dir":"rtl"},{"str":"برگشتی","boundary":[0.5409568616886512,0.6429662559925806,0.583660614923784,0.6565822406634575],"dir":"rtl"},{"str":"مدار","boundary":[0.6762811446677635,0.678712795675749,0.6985061463514758,0.6923287803466259],"dir":"rtl"},{"str":"فرعی","boundary":[0.6437726699827779,0.678712795675749,0.6719772554528223,0.6923287803466259],"dir":"rtl"},{"str":"برق","boundary":[0.6199954459592509,0.678712795675749,0.639468780767837,0.6923287803466259],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.54096,0.64297,0.69851,0.69233],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"تابلوی","boundary":[0.5615048859725924,0.7216712273123655,0.5943308606816309,0.7352872119832424],"dir":"rtl"},{"str":"برق","boundary":[0.5377276619490653,0.7216712273123655,0.5572009967576513,0.7352872119832424],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.53773,0.72167,0.59433,0.73529],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"کوره","boundary":[0.4711761291295048,0.7674753997451954,0.4954825198597869,0.7810913844160723],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.47118,0.76748,0.49548,0.78109],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"هوای","boundary":[0.4372036265558303,0.6160656502050443,0.46479085086799377,0.6296816348759212],"dir":"rtl"},{"str":"بیرون","boundary":[0.40264904060472534,0.6160656502050443,0.4328997373408892,0.6296816348759212],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.40265,0.61607,0.46479,0.62968],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"آبگرمکن","boundary":[0.39972098482734736,0.7804514331365412,0.4534314055629853,0.7940674178074181],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.39972,0.78045,0.45343,0.79407],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"واحد","boundary":[0.49262501964330957,0.8493346995865074,0.5182014104698038,0.8629506842573843],"dir":"rtl"},{"str":"لولهکشی","boundary":[0.4409959879542415,0.8493346995865074,0.48832113042836844,0.8629506842573843],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.441,0.84933,0.5182,0.86295],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ها","boundary":[0.35539445369149897,0.2696750001779362,0.3664893156431299,0.2832909848488131],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.35539,0.26968,0.36649,0.28329],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"هواکش","boundary":[0.3401368136467284,0.5639572768695985,0.37954209440975467,0.5775732615404754],"dir":"rtl"},{"str":"فاضلاب","boundary":[0.2953693102552508,0.5639572768695985,0.33583292443178725,0.5775732615404754],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.29537,0.56396,0.37954,0.57757],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"منبع","boundary":[0.3129552838097438,0.6888158563015397,0.3386551468678142,0.7024318409724166],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.292353060026747,0.6888158563015397,0.3086513945948026,0.7024318409724166],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.29235,0.68882,0.33866,0.70243],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"سقف","boundary":[0.2543141518419812,0.15103768862556022,0.2820601239854751,0.16219128435954844],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.25431,0.15104,0.28206,0.16219],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"سوخت","boundary":[0.229523333044697,0.6200959816676239,0.2670588914438555,0.6337119663385008],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.22952,0.6201,0.26706,0.63371],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"دفع","boundary":[0.3114559781406044,0.869513588868747,0.33181125746044876,0.8831295735396238],"dir":"rtl"},{"str":"ضایعات","boundary":[0.2670059747731799,0.869513588868747,0.3071520889256633,0.8831295735396238],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.26701,0.86951,0.33181,0.88313],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فضاي","boundary":[0.1430975815477966,0.05097562011526553,0.1804471298318533,0.06582942157440395],"dir":"rtl"},{"str":"سازهاي","boundary":[0.09091212304889822,0.05097562011526553,0.1389604600222571,0.06582942157440395],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.09091,0.05098,0.18045,0.06583],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"9","boundary":[0.09090923668504318,0.9345690645292459,0.09870241909361761,0.9469472324118613],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.09091,0.93457,0.0987,0.94695],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":16,"image":{"jpeg":"/storage/books/9df77f9ba9addb40/pages/e0312b4315cd2a8cb5e6e58b58eb544b.jpg","blurred":"/storage/books/9df77f9ba9addb40/pages/c8619576372e1cb51c6c4ce365c06024.jpg"},"info":{"width":623.622,"height":807.874,"margin":[0.07179,0.05098,0.09091,0.05305]},"elements":[{"words":[{"str":"سيستمهای","boundary":[0.8327974317775831,0.05097562011526553,0.9090936496788119,0.06582942157440395],"dir":"rtl"},{"str":"ساختاري","boundary":[0.768797123898772,0.05097562011526553,0.8286603102520438,0.06582942157440395],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.7688,0.05098,0.90909,0.06583],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"تیرهاي","boundary":[0.6457887951355148,0.16816115024589234,0.6840828258143555,0.18177713491676925],"dir":"rtl"},{"str":"افقي","boundary":[0.6174430985436692,0.16816115024589234,0.6414849059205737,0.18177713491676925],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.61744,0.16816,0.68408,0.18178],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"سیستمهای","boundary":[0.347693795279833,0.09081604444969148,0.4090771332634192,0.10443202912056837],"dir":"rtl"},{"str":"ساختاری","boundary":[0.29481240238477796,0.09081604444969148,0.3433899060648919,0.10443202912056837],"dir":"rtl"},{"str":"ساختمان","boundary":[0.2414018427829679,0.09081604444969148,0.29050851316983684,0.10443202912056837],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.227590591736661,0.09081604444969148,0.2370979535680268,0.10443202912056837],"dir":"rtl"},{"str":"طبق","boundary":[0.19834531174333173,0.09081604444969148,0.22328670252171995,0.10443202912056837],"dir":"rtl"},{"str":"هندسهی","boundary":[0.14556975218962767,0.09081604444969148,0.1940414225283906,0.10443202912056837],"dir":"rtl"},{"str":"مصالح","boundary":[0.10821058269272092,0.09081604444969148,0.1412658629746866,0.10443202912056837],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.08991905352922124,0.09081604444969148,0.10390669347777982,0.10443202912056837],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.0799354416617759,0.09081604444969148,0.08561516431428014,0.10443202912056837],"dir":"rtl"},{"str":"چگونگی","boundary":[0.3648035187982464,0.10715522605474381,0.40916532771454506,0.1207712107256207],"dir":"rtl"},{"str":"واکنش","boundary":[0.32356379345180253,0.10715522605474381,0.3604996295833053,0.1207712107256207],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.3010565695244876,0.10715522605474381,0.31925990423686146,0.1207712107256207],"dir":"rtl"},{"str":"نسبت","boundary":[0.26526726125762085,0.10715522605474381,0.2967526803095465,0.1207712107256207],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2507680934925324,0.10715522605474381,0.2609633720426797,0.1207712107256207],"dir":"rtl"},{"str":"نیروهایی","boundary":[0.19982697852224587,0.10715522605474381,0.24646420427759125,0.1207712107256207],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.18160600491964685,0.10715522605474381,0.19552308930730478,0.1207712107256207],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.16779475387333995,0.10715522605474381,0.17730211570470575,0.1207712107256207],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.145287529946025,0.10715522605474381,0.16349086465839885,0.1207712107256207],"dir":"rtl"},{"str":"وارد","boundary":[0.12039905583831233,0.10715522605474381,0.1409836407310839,0.1207712107256207],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.07707794144529859,0.10715522605474381,0.11609516662337122,0.1207712107256207],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.3819661589873353,0.12349440765979613,0.4090947721536444,0.13711039233067304],"dir":"rtl"},{"str":"میگیرد","boundary":[0.33557587769514235,0.12349440765979613,0.37766226977239425,0.13711039233067304],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.325592265827697,0.12349440765979613,0.33127198848020123,0.13711039233067304],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.3038787919605146,0.12349440765979613,0.32128837661275583,0.13711039233067304],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.27244628957926437,0.12349440765979613,0.29957490274557347,0.13711039233067304],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.262462677711819,0.12349440765979613,0.2681424003643233,0.13711039233067304],"dir":"rtl"},{"str":"هندسهی","boundary":[0.20968711815811503,0.12349440765979613,0.25815878849687796,0.13711039233067304],"dir":"rtl"},{"str":"ساختاری","boundary":[0.15680572526306,0.12349440765979613,0.20538322894317393,0.13711039233067304],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.14230655749797153,0.12349440765979613,0.1525018360481189,0.13711039233067304],"dir":"rtl"},{"str":"نوبهی","boundary":[0.10690530481605845,0.12349440765979613,0.13800266828303043,0.13711039233067304],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.08030585835650443,0.12349440765979613,0.10260141560111735,0.13711039233067304],"dir":"rtl"},{"str":"ابعاد،","boundary":[0.38291865905949435,0.13983358926484846,0.40904185548296884,0.15344957393572536],"dir":"rtl"},{"str":"تناسب","boundary":[0.34335462828444147,0.13983358926484846,0.3786147698445532,0.15344957393572536],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3333710164169962,0.13983358926484846,0.33905073906950045,0.15344957393572536],"dir":"rtl"},{"str":"چیدمان","boundary":[0.28687490178345215,0.13983358926484846,0.3290671272020551,0.15344957393572536],"dir":"rtl"},{"str":"فضاهای","boundary":[0.2409079538566632,0.13983358926484846,0.2825710125685111,0.15344957393572536],"dir":"rtl"},{"str":"داخلی","boundary":[0.20324892322592855,0.13983358926484846,0.2366040646417221,0.15344957393572536],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.19077822783673445,0.13983358926484846,0.19894503401098745,0.15344957393572536],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.17416239324462576,0.13983358926484846,0.18647433862179336,0.15344957393572536],"dir":"rtl"},{"str":"حجم","boundary":[0.14241239083932256,0.13983358926484846,0.16985850402968466,0.15344957393572536],"dir":"rtl"},{"str":"ساختمان","boundary":[0.08900183123751247,0.13983358926484846,0.13810850162438143,0.15344957393572536],"dir":"rtl"},{"str":"تحت","boundary":[0.3827069923767924,0.1561727708699008,0.4090771332634192,0.16978875554077769],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.3542201846631453,0.1561727708699008,0.3784031031618512,0.16978875554077769],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.3306369884320951,0.1561727708699008,0.3499162954482042,0.16978875554077769],"dir":"rtl"},{"str":"میدهد.","boundary":[0.2846876793955313,0.1561727708699008,0.326333099217154,0.16978875554077769],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.3966946323253509,0.1888511340800053,0.4091124110438695,0.2024671187508822],"dir":"rtl"},{"str":"عنصر","boundary":[0.3636922687140608,0.1888511340800053,0.39239074311040983,0.2024671187508822],"dir":"rtl"},{"str":"ساختاری","boundary":[0.31081087581900574,0.1888511340800053,0.35938837949911967,0.2024671187508822],"dir":"rtl"},{"str":"خطی","boundary":[0.27722642883028503,0.1888511340800053,0.30650698660406467,0.2024671187508822],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2672428169628397,0.1888511340800053,0.27292253961534396,0.2024671187508822],"dir":"rtl"},{"str":"اساسی،","boundary":[0.2236923969968988,0.1888511340800053,0.2629389277478986,0.2024671187508822],"dir":"rtl"},{"str":"ستون","boundary":[0.18874975546084008,0.1888511340800053,0.21938850778195765,0.2024671187508822],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.17876614359339474,0.1888511340800053,0.18444586624589898,0.2024671187508822],"dir":"rtl"},{"str":"تیر","boundary":[0.15867544762692784,0.1888511340800053,0.1744622543784536,0.2024671187508822],"dir":"rtl"},{"str":"هستند.","boundary":[0.11514266655121211,0.1888511340800053,0.15437155841198674,0.2024671187508822],"dir":"rtl"},{"str":"ستون","boundary":[0.08020002501515341,0.1888511340800053,0.11083877733627101,0.2024671187508822],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.39023879850293935,0.20519031568505763,0.4090947721536445,0.21880630035593454],"dir":"rtl"},{"str":"تکیهگاه","boundary":[0.34564768401371343,0.20519031568505763,0.38593490928799823,0.21880630035593454],"dir":"rtl"},{"str":"عمودی","boundary":[0.3026087918643024,0.20519031568505763,0.34134379479877236,0.21880630035593454],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.27373392856570167,0.20519031568505763,0.2983049026493613,0.21880630035593454],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.2555129549631026,0.20519031568505763,0.26943003935076054,0.21880630035593454],"dir":"rtl"},{"str":"نیروی","boundary":[0.21917684109925561,0.20519031568505763,0.25120906574816154,0.21880630035593454],"dir":"rtl"},{"str":"تراکمی","boundary":[0.17643781008367249,0.20519031568505763,0.21487295188431452,0.21880630035593454],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.1639671146944784,0.20519031568505763,0.1721339208687314,0.21880630035593454],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.14735128010236972,0.20519031568505763,0.1596632254795373,0.21880630035593454],"dir":"rtl"},{"str":"امتداد","boundary":[0.1116325273964036,0.20519031568505763,0.14304739088742863,0.21880630035593454],"dir":"rtl"},{"str":"میل","boundary":[0.08561516431428014,0.20519031568505763,0.1073286381814625,0.21880630035593454],"dir":"rtl"},{"str":"ستون","boundary":[0.3784912976129771,0.22152949729010996,0.4091300499340947,0.23514548196098686],"dir":"rtl"},{"str":"منتقل","boundary":[0.3410792114453948,0.22152949729010996,0.374187408398036,0.23514548196098686],"dir":"rtl"},{"str":"میکند.","boundary":[0.31146351475733697,0.22152949729010996,0.3367753222304537,0.23514548196098686],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.293560041178791,0.22152949729010996,0.30715962554239584,0.23514548196098686],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.27299309517624465,0.22152949729010996,0.28925615196384996,0.23514548196098686],"dir":"rtl"},{"str":"ستون","boundary":[0.23805045364018593,0.22152949729010996,0.2686892059613035,0.23514548196098686],"dir":"rtl"},{"str":"نسبت","boundary":[0.2022611453733191,0.22152949729010996,0.23374656442524477,0.23514548196098686],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.18776197760823066,0.22152949729010996,0.19795725615837803,0.23514548196098686],"dir":"rtl"},{"str":"ارتفاع","boundary":[0.153560169461629,0.22152949729010996,0.18345808839328953,0.23514548196098686],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.13526864029812935,0.22152949729010996,0.1492562802466879,0.23514548196098686],"dir":"rtl"},{"str":"ضخیم","boundary":[0.09718627630199064,0.22152949729010996,0.13096475108318825,0.23514548196098686],"dir":"rtl"},{"str":"تر","boundary":[0.07215669107247662,0.22152949729010996,0.0825107196346505,0.23514548196098686],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.3847883814233623,0.2378686788951623,0.40911241104386964,0.2514846635660392],"dir":"rtl"},{"str":"ظرفیت","boundary":[0.3422962948709315,0.2378686788951623,0.3804844922084212,0.2514846635660392],"dir":"rtl"},{"str":"باربری","boundary":[0.30449615311839545,0.2378686788951623,0.33799240565599037,0.2514846635660392],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.2862046239548958,0.2378686788951623,0.30019226390345444,0.2514846635660392],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.27622101208745053,0.2378686788951623,0.28190073473995475,0.2514846635660392],"dir":"rtl"},{"str":"توانایی","boundary":[0.23706267578757653,0.2378686788951623,0.27191712287250935,0.2514846635660392],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.21877114662407682,0.2378686788951623,0.23275878657263543,0.2514846635660392],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.19095461673898614,0.2378686788951623,0.21446725740913572,0.2514846635660392],"dir":"rtl"},{"str":"ایستادگی","boundary":[0.13608002924848706,0.2378686788951623,0.18665072752404502,0.2514846635660392],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.11946419465637839,0.2378686788951623,0.13177614003354596,0.2514846635660392],"dir":"rtl"},{"str":"برابر","boundary":[0.09355266491560593,0.2378686788951623,0.11516030544143728,0.2514846635660392],"dir":"rtl"},{"str":"کمانش","boundary":[0.3710124081575058,0.2542078605002146,0.4091300499340948,0.26782384517109153],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.35279143455490675,0.2542078605002146,0.3667085189425647,0.26782384517109153],"dir":"rtl"},{"str":"ناشی","boundary":[0.3215176821856831,0.2542078605002146,0.3484875453399657,0.26782384517109153],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.309046986796489,0.2542078605002146,0.317213792970742,0.26782384517109153],"dir":"rtl"},{"str":"بار","boundary":[0.2921665688510028,0.2542078605002146,0.3047430975815479,0.26782384517109153],"dir":"rtl"},{"str":"خارج","boundary":[0.2600814275314213,0.2542078605002146,0.28786267963606166,0.26782384517109153],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2476107321422272,0.2542078605002146,0.2557775383164802,0.26782384517109153],"dir":"rtl"},{"str":"مرکز","boundary":[0.21774809099101705,0.2542078605002146,0.2433068429272861,0.26782384517109153],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.2054008678333991,0.2542078605002146,0.2134442017760759,0.26782384517109153],"dir":"rtl"},{"str":"نیروهای","boundary":[0.1579698920179211,0.2542078605002146,0.20109697861845796,0.26782384517109153],"dir":"rtl"},{"str":"جانبی","boundary":[0.12128100034957073,0.2542078605002146,0.15366600280298,0.26782384517109153],"dir":"rtl"},{"str":"میباشد","boundary":[0.07593141358066263,0.2542078605002146,0.11697711113462964,0.26782384517109153],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.37857949206410296,0.270547042105267,0.40911241104386953,0.28416302677614386],"dir":"rtl"},{"str":"میگردد.","boundary":[0.328008793788545,0.270547042105267,0.37427560284916184,0.28416302677614386],"dir":"rtl"},{"str":"تیر","boundary":[0.39329032651189344,0.30322540531537145,0.4090771332634192,0.3168413899862484],"dir":"rtl"},{"str":"قطعه","boundary":[0.36166379633816637,0.30322540531537145,0.3889864372969523,0.3168413899862484],"dir":"rtl"},{"str":"افقی","boundary":[0.3333180997463207,0.30322540531537145,0.3573599071232253,0.3168413899862484],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.3044432364477199,0.30322540531537145,0.3290142105313796,0.3168413899862484],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.28622226284512087,0.30322540531537145,0.3001393472327788,0.3168413899862484],"dir":"rtl"},{"str":"نیروهای","boundary":[0.23879128702964295,0.30322540531537145,0.2819183736301798,0.3168413899862484],"dir":"rtl"},{"str":"قائم","boundary":[0.21413211849485742,0.30322540531537145,0.2344873978147018,0.3168413899862484],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.20032086744855052,0.30322540531537145,0.20982822927991632,0.3168413899862484],"dir":"rtl"},{"str":"خودش","boundary":[0.15842850316377546,0.30322540531537145,0.19601697823360945,0.3168413899862484],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.14595780777458137,0.30322540531537145,0.15412461394883437,0.3168413899862484],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.1293419731824727,0.30322540531537145,0.14165391855964027,0.3168413899862484],"dir":"rtl"},{"str":"امتداد","boundary":[0.09362322047650658,0.30322540531537145,0.1250380839675316,0.3168413899862484],"dir":"rtl"},{"str":"طولش","boundary":[0.3906444929781181,0.3195645869204238,0.42534019005102447,0.3331805715913007],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.3768332419318112,0.3195645869204238,0.386340603763177,0.3331805715913007],"dir":"rtl"},{"str":"تکیه","boundary":[0.34846990644974035,0.3195645869204238,0.37252935271687015,0.3331805715913007],"dir":"rtl"},{"str":"گاههایش","boundary":[0.284352540481253,0.3195645869204238,0.33222448855236025,0.3331805715913007],"dir":"rtl"},{"str":"منتقل","boundary":[0.24694045431367076,0.3195645869204238,0.28004865126631195,0.3331805715913007],"dir":"rtl"},{"str":"میکند.","boundary":[0.20266683984849795,0.3195645869204238,0.24263656509872966,0.3331805715913007],"dir":"rtl"},{"str":"تیر","boundary":[0.18257614388203108,0.3195645869204238,0.19836295063355686,0.3331805715913007],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.1659603092899224,0.3195645869204238,0.17827225466708999,0.3331805715913007],"dir":"rtl"},{"str":"معرض","boundary":[0.12690780633139945,0.3195645869204238,0.1616564200749813,0.3331805715913007],"dir":"rtl"},{"str":"خمش","boundary":[0.08914294235931379,0.3195645869204238,0.12260391711645835,0.3331805715913007],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.4010514382109675,0.33590376852547615,0.4090947721536443,0.34951975319635303],"dir":"rtl"},{"str":"خیز","boundary":[0.37573963073785077,0.33590376852547615,0.3967475489960264,0.34951975319635303],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.35215643450680056,0.33590376852547615,0.37143574152290965,0.34951975319635303],"dir":"rtl"},{"str":"میگیرد","boundary":[0.3057837921048327,0.33590376852547615,0.34785254529185944,0.34951975319635303],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.2875628185022337,0.33590376852547615,0.3014799028898916,0.34951975319635303],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2750921231130396,0.33590376852547615,0.2832589292872926,0.34951975319635303],"dir":"rtl"},{"str":"ترکیب","boundary":[0.2353869812161854,0.33590376852547615,0.2707882338980985,0.34951975319635303],"dir":"rtl"},{"str":"داخلی","boundary":[0.19772795058545078,0.33590376852547615,0.23108309200124436,0.34951975319635303],"dir":"rtl"},{"str":"تنشهای","boundary":[0.14512877993399842,0.33590376852547615,0.1934240613705097,0.34951975319635303],"dir":"rtl"},{"str":"تراکمی","boundary":[0.10238974891841528,0.33590376852547615,0.14082489071905732,0.34951975319635303],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.09240613705096992,0.33590376852547615,0.09808585970347418,0.34951975319635303],"dir":"rtl"},{"str":"کششی","boundary":[0.3711887970597573,0.3522429501305285,0.4091124110438695,0.36585893480140536],"dir":"rtl"},{"str":"ناشی","boundary":[0.3399150446905337,0.3522429501305285,0.3668849078448162,0.36585893480140536],"dir":"rtl"},{"str":"میگردد.","boundary":[0.2893267075247506,0.3522429501305285,0.33561115547559256,0.36585893480140536],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.2676132336575682,0.3522429501305285,0.2850228183098094,0.36585893480140536],"dir":"rtl"},{"str":"تنشها","boundary":[0.226444063872025,0.3522429501305285,0.2633093444426271,0.36585893480140536],"dir":"rtl"},{"str":"بطور","boundary":[0.19774558947567591,0.3522429501305285,0.2221401746570839,0.36585893480140536],"dir":"rtl"},{"str":"نسبی","boundary":[0.1639671146944783,0.3522429501305285,0.1934417002607348,0.36585893480140536],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.14735128010236967,0.3522429501305285,0.15966322547953724,0.36585893480140536],"dir":"rtl"},{"str":"امتداد","boundary":[0.11163252739640353,0.3522429501305285,0.14304739088742854,0.36585893480140536],"dir":"rtl"},{"str":"قسمت","boundary":[0.071786274377748,0.3522429501305285,0.10732863818146243,0.36585893480140536],"dir":"rtl"},{"str":"فوقانی","boundary":[0.37551032516492355,0.36858213173558074,0.40909477215364426,0.3821981164064576],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3655267132974782,0.36858213173558074,0.3712064359499825,0.3821981164064576],"dir":"rtl"},{"str":"تحتانی","boundary":[0.32442809907283576,0.36858213173558074,0.36122282408253714,0.3821981164064576],"dir":"rtl"},{"str":"مقطع","boundary":[0.2899969853533069,0.36858213173558074,0.32012420985789464,0.3821981164064576],"dir":"rtl"},{"str":"عرضی","boundary":[0.2521262880398702,0.36858213173558074,0.28569309613836574,0.3821981164064576],"dir":"rtl"},{"str":"تیر","boundary":[0.23203559207340335,0.36858213173558074,0.2478223988249291,0.3821981164064576],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.1971987838786957,0.36858213173558074,0.22773170285846228,0.3821981164064576],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.16544878147339248,0.36858213173558074,0.1928948946637546,0.3821981164064576],"dir":"rtl"},{"str":"افزایش","boundary":[0.12429725057807448,0.36858213173558074,0.16114489225845138,0.3821981164064576],"dir":"rtl"},{"str":"عمق","boundary":[0.09514016503587101,0.36858213173558074,0.11999336136313335,0.3821981164064576],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.08515655316842567,0.36858213173558074,0.09083627582092992,0.3821981164064576],"dir":"rtl"},{"str":"قراردادن","boundary":[0.36411560207946475,0.38492131334063295,0.40909477215364426,0.3985372980115099],"dir":"rtl"},{"str":"مصالح","boundary":[0.326756432582558,0.38492131334063295,0.3598117128645237,0.3985372980115099],"dir":"rtl"},{"str":"اضافی","boundary":[0.2904026798284858,0.38492131334063295,0.3224525433676168,0.3985372980115099],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.27378684523637714,0.38492131334063295,0.2860987906135447,0.3985372980115099],"dir":"rtl"},{"str":"جائی","boundary":[0.24253073175737863,0.38492131334063295,0.269482956021436,0.3985372980115099],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.22430975815477958,0.38492131334063295,0.2382268425424375,0.3985372980115099],"dir":"rtl"},{"str":"تنشها","boundary":[0.18314058836923644,0.38492131334063295,0.22000586893983848,0.3985372980115099],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.16864142060414797,0.38492131334063295,0.17883669915429534,0.3985372980115099],"dir":"rtl"},{"str":"حداکثر","boundary":[0.12577891735698862,0.38492131334063295,0.16433753138920684,0.3985372980115099],"dir":"rtl"},{"str":"میرسند","boundary":[0.07644294139719246,0.38492131334063295,0.12147502814204751,0.3985372980115099],"dir":"rtl"},{"str":"عملکرد","boundary":[0.37013046364624713,0.4012604949456852,0.40913004993409463,0.41487647961656215],"dir":"rtl"},{"str":"تیر","boundary":[0.3500397676797803,0.4012604949456852,0.36582657443130606,0.41487647961656215],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.3375690722905862,0.4012604949456852,0.34573587846483916,0.41487647961656215],"dir":"rtl"},{"str":"بهبود","boundary":[0.3047607364717729,0.4012604949456852,0.3332651830756451,0.41487647961656215],"dir":"rtl"},{"str":"میبخشد.","boundary":[0.24983323231059834,0.4012604949456852,0.3004568472568318,0.41487647961656215],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.07179,0.09082,0.42534,0.41488],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":":","boundary":[0.8251690928158405,0.5598518099279715,0.828044231922543,0.5734677945988483],"dir":"ltr"},{"str":"A","boundary":[0.8323439519452489,0.5578127282224703,0.8411617935223582,0.5689530793168242],"dir":"ltr"},{"str":"ستونها","boundary":[0.7791139504379256,0.5598518099279715,0.8208652036008994,0.5734677945988483],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7624981158458171,0.5598518099279715,0.7748100612229846,0.5734677945988483],"dir":"rtl"},{"str":"معرض","boundary":[0.7234456128872941,0.5598518099279715,0.758194226630876,0.5734677945988483],"dir":"rtl"},{"str":"فشار","boundary":[0.6948000551616205,0.5598518099279715,0.719141723672353,0.5734677945988483],"dir":"rtl"},{"str":"هستند.","boundary":[0.6512672740859048,0.5598518099279715,0.6904961659466794,0.5734677945988483],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.82434503593523,0.5761963141452132,0.8272201750419326,0.5898122988160901],"dir":"ltr"},{"str":"B","boundary":[0.8315211778930185,0.5741519098275226,0.8411616331688107,0.5852922609218764],"dir":"ltr"},{"str":"ستونهای","boundary":[0.7668951704718563,0.5761963141452132,0.8200411467202888,0.5898122988160901],"dir":"rtl"},{"str":"لاغر","boundary":[0.7413716963160376,0.5761963141452132,0.7625912812569152,0.5898122988160901],"dir":"rtl"},{"str":"نسبت","boundary":[0.7055823880491708,0.5761963141452132,0.7370678071010964,0.5898122988160901],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6910832202840824,0.5761963141452132,0.7012784988342298,0.5898122988160901],"dir":"rtl"},{"str":"کمانش","boundary":[0.6486616892925523,0.5761963141452132,0.6867793310691414,0.5898122988160901],"dir":"rtl"},{"str":"حساس","boundary":[0.6058344638258433,0.5761963141452132,0.6443578000776111,0.5898122988160901],"dir":"rtl"},{"str":"هستند.","boundary":[0.5623016827501275,0.5761963141452132,0.6015305746109022,0.5898122988160901],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8247787922812216,0.5925354957502655,0.8276539313879241,0.6061514804211424],"dir":"ltr"},{"str":"C","boundary":[0.8319687246440953,0.5904910914325748,0.841161793522358,0.6016314425269287],"dir":"ltr"},{"str":"ستونهای","boundary":[0.7672760101471725,0.5925354957502655,0.8204749030662806,0.6061514804211424],"dir":"rtl"},{"str":"ضخیم","boundary":[0.7291936461510338,0.5925354957502655,0.7629721209322313,0.6061514804211424],"dir":"rtl"},{"str":"ممکن","boundary":[0.6928222545067365,0.5925354957502655,0.7248897569360927,0.6061514804211424],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6639473912081357,0.5925354957502655,0.6885183652917953,0.6061514804211424],"dir":"rtl"},{"str":"فشار","boundary":[0.6353018334824622,0.5925354957502655,0.6596435019931947,0.6061514804211424],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.6039928033327882,0.5925354957502655,0.630997944267521,0.6061514804211424],"dir":"rtl"},{"str":"کنند،","boundary":[0.570267245222266,0.5925354957502655,0.5996889141178471,0.6061514804211424],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.5579200220646482,0.5925354957502655,0.5659633560073251,0.6061514804211424],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8242464185035165,0.6088746773553179,0.827121557610219,0.6224906620261947],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.8314491791501903,0.6068302730376272,0.8411617935223582,0.617970624131981],"dir":"ltr"},{"str":"ستون","boundary":[0.789303776967458,0.6088746773553179,0.8199425292885755,0.6224906620261947],"dir":"rtl"},{"str":"الواری","boundary":[0.7533909964690149,0.6088746773553179,0.7849998877525167,0.6224906620261947],"dir":"rtl"},{"str":"ممکن","boundary":[0.7170196048247176,0.6088746773553179,0.7490871072540738,0.6224906620261947],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6881447415261168,0.6088746773553179,0.7127157156097764,0.6224906620261947],"dir":"rtl"},{"str":"شکاف","boundary":[0.6512970998457399,0.6088746773553179,0.6838408523111758,0.6224906620261947],"dir":"rtl"},{"str":"برداشته","boundary":[0.6064414020031366,0.6088746773553179,0.6469932106307988,0.6224906620261947],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.5940941788455186,0.6088746773553179,0.6021375127881955,0.6224906620261947],"dir":"rtl"},{"str":"بترکند.","boundary":[0.5515844534028627,0.6088746773553179,0.5897902896305776,0.6224906620261947],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.55158,0.55781,0.84116,0.62249],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"10","boundary":[0.8978240023604042,0.9345690645292459,0.9090808213950117,0.9469472324118613],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.89782,0.93457,0.90908,0.94695],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"تیرها","boundary":[0.4731249057922909,0.7647014523227014,0.5000065744954476,0.7783174369935782],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4565090712001822,0.7647014523227014,0.46882101657734976,0.7783174369935782],"dir":"rtl"},{"str":"معرض","boundary":[0.4174565682416593,0.7647014523227014,0.4522051819852411,0.7783174369935782],"dir":"rtl"},{"str":"خمش","boundary":[0.3796917042695736,0.7647014523227014,0.4131526790267182,0.7783174369935782],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.3390340623005603,0.7647014523227014,0.3753878150546325,0.7783174369935782],"dir":"rtl"},{"str":"عمق","boundary":[0.32800654883888,0.804735665578729,0.3528597451661423,0.8183516502496059],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.32801,0.7647,0.50001,0.81835],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"جمع","boundary":[0.2990434910891534,0.6961209558591439,0.32500793750060136,0.7097369405300208],"dir":"rtl"},{"str":"شدگي","boundary":[0.2598145992283788,0.6961209558591439,0.29473960187421233,0.7097369405300208],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.25981,0.69612,0.32501,0.70974],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"کشیدگي","boundary":[0.26551196077110817,0.7453563564290349,0.31366613108581803,0.7589723410999117],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.26551,0.74536,0.31367,0.75897],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"دهانه(فاصله","boundary":[0.1503760290688911,0.8146477310740907,0.19205640596386916,0.8282637157449676],"dir":"rtl"},{"str":"تکیه","boundary":[0.1297481487182941,0.8170828696677946,0.1472459278216612,0.826985403973887],"dir":"rtl"},{"str":"گاه","boundary":[0.11480319809115139,0.8170828696677946,0.1266180474710642,0.826985403973887],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.1148,0.81465,0.19206,0.82826],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"افزایش","boundary":[0.46314129392484554,0.8909624781757428,0.49998893560522245,0.9045784628466197],"dir":"rtl"},{"str":"عمق","boundary":[0.4339842083826421,0.8909624781757428,0.45883740470990453,0.9045784628466197],"dir":"rtl"},{"str":"تیر","boundary":[0.4138935124161753,0.8909624781757428,0.42968031916770105,0.9045784628466197],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.39560198325267554,0.8909624781757428,0.40958962320123415,0.9045784628466197],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.38313128786348144,0.8909624781757428,0.3912980940377344,0.9045784628466197],"dir":"rtl"},{"str":"قادر","boundary":[0.35790767484149055,0.8909624781757428,0.3788273986485403,0.9045784628466197],"dir":"rtl"},{"str":"ميکنند","boundary":[0.3110940601838935,0.8909624781757428,0.3536037856265495,0.9045784628466197],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.2989408648187524,0.8909624781757428,0.3067901709689524,0.9045784628466197],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.28232503022664374,0.8909624781757428,0.2946369756038113,0.9045784628466197],"dir":"rtl"},{"str":"فواصل","boundary":[0.24390752731622686,0.8909624781757428,0.27802114101170267,0.9045784628466197],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتري","boundary":[0.19765835714583516,0.8909624781757428,0.23960363810128574,0.9045784628466197],"dir":"rtl"},{"str":"نسبت","boundary":[0.16186904887896839,0.8909624781757428,0.1933544679308941,0.9045784628466197],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.1473698811138799,0.8909624781757428,0.1575651596640273,0.9045784628466197],"dir":"rtl"},{"str":"تکیه","boundary":[0.11900654563180903,0.8909624781757428,0.14306599189893882,0.9045784628466197],"dir":"rtl"},{"str":"گاهها","boundary":[0.4726839335366617,0.907301659780795,0.5000065744954476,0.9209176444516719],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4581847657715732,0.907301659780795,0.4683800443217206,0.9209176444516719],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.43758254198857643,0.907301659780795,0.45388087655663206,0.9209176444516719],"dir":"rtl"},{"str":"برده","boundary":[0.4115122622357775,0.907301659780795,0.43327865277363536,0.9209176444516719],"dir":"rtl"},{"str":"شوند.","boundary":[0.3775221207718779,0.907301659780795,0.4072083730208364,0.9209176444516719],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.11901,0.89096,0.50001,0.92092],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ها)","boundary":[0.09145572157492841,0.8170828696677946,0.1031294598330399,0.826985403973887],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.09146,0.81708,0.10313,0.82699],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":17,"image":{"jpeg":"/storage/books/9df77f9ba9addb40/pages/96b1d9f2411b28aac1db8fa20f13ec64.jpg","blurred":"/storage/books/9df77f9ba9addb40/pages/00d512ea9268f345ed9c0e27d934540e.jpg"},"info":{"width":623.622,"height":807.874,"margin":[0.09091,0.05098,0.05193,0.05305]},"elements":[{"words":[{"str":"ستونها","boundary":[0.8900917542998804,0.09081604444969148,0.9318253685726289,0.10443202912056837],"dir":"rtl"},{"str":"نقاطی","boundary":[0.8531911959488281,0.09081604444969148,0.8857878650849393,0.10443202912056837],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.8407205005596339,0.09081604444969148,0.8488873067338868,0.10443202912056837],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8241046659675253,0.09081604444969148,0.8364166113446928,0.10443202912056837],"dir":"rtl"},{"str":"فضا","boundary":[0.8006449419680512,0.09081604444969148,0.8198007767525842,0.10443202912056837],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.7695475785010792,0.09081604444969148,0.7963410527531101,0.10443202912056837],"dir":"rtl"},{"str":"میدهند","boundary":[0.7210582692720912,0.09081604444969148,0.7652436892861382,0.10443202912056837],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7110746574046458,0.09081604444969148,0.71675438005715,0.10443202912056837],"dir":"rtl"},{"str":"اندازهای","boundary":[0.665231181709433,0.09081604444969148,0.7067707681897047,0.10443202912056837],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.652760486320239,0.09081604444969148,0.660927292494492,0.10443202912056837],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.6249439564351483,0.09081604444969148,0.6484565971052979,0.10443202912056837],"dir":"rtl"},{"str":"تقسیمات","boundary":[0.8825775870639585,0.10715522605474381,0.9318077296824038,0.1207712107256207],"dir":"rtl"},{"str":"افقیشان","boundary":[0.8314953609718707,0.10715522605474381,0.8782736978490175,0.1207712107256207],"dir":"rtl"},{"str":"فراهم","boundary":[0.7976463306297725,0.10715522605474381,0.8271914717569296,0.1207712107256207],"dir":"rtl"},{"str":"میآورند.","boundary":[0.7468992434519629,0.10715522605474381,0.7933424414148313,0.1207712107256207],"dir":"rtl"},{"str":"تیرها","boundary":[0.715713685533865,0.10715522605474381,0.7425953542370218,0.1207712107256207],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.6652664594898833,0.10715522605474381,0.711409796318924,0.1207712107256207],"dir":"rtl"},{"str":"بصری","boundary":[0.6294947901132416,0.10715522605474381,0.6609625702749422,0.1207712107256207],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6170240947240475,0.10715522605474381,0.6251909008983005,0.1207712107256207],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6004082601319389,0.10715522605474381,0.6127202055091066,0.1207712107256207],"dir":"rtl"},{"str":"عرض","boundary":[0.9191253676105077,0.12349440765979613,0.9480707864700091,0.13711039233067304],"dir":"rtl"},{"str":"فضا","boundary":[0.8956656436110334,0.12349440765979613,0.9148214783955664,0.13711039233067304],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.872153002940884,0.12349440765979613,0.8913617543960926,0.13711039233067304],"dir":"rtl"},{"str":"تکیه","boundary":[0.8437896674588131,0.12349440765979613,0.867849113725943,0.13711039233067304],"dir":"rtl"},{"str":"گاههایشان","boundary":[0.7723521620468808,0.12349440765979613,0.8275442495614329,0.13711039233067304],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.7410431318972068,0.12349440765979613,0.7680482728319398,0.13711039233067304],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند.","boundary":[0.6913543781329073,0.12349440765979613,0.7367392426822658,0.13711039233067304],"dir":"rtl"},{"str":"ستونها","boundary":[0.6453168746452177,0.12349440765979613,0.6870504889179662,0.13711039233067304],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6353332627777724,0.12349440765979613,0.6410129854302765,0.13711039233067304],"dir":"rtl"},{"str":"تیرها","boundary":[0.6041477048596745,0.12349440765979613,0.6310293735628313,0.13711039233067304],"dir":"rtl"},{"str":"همراه","boundary":[0.9022096718845709,0.13983358926484846,0.9318077296824036,0.15344957393572536],"dir":"rtl"},{"str":"یکدیگر","boundary":[0.8600350853561931,0.13983358926484846,0.8979057826696297,0.15344957393572536],"dir":"rtl"},{"str":"چارچوب","boundary":[0.8095878593122114,0.13983358926484846,0.855731196141252,0.15344957393572536],"dir":"rtl"},{"str":"اسکلتی","boundary":[0.7656317448710916,0.13983358926484846,0.8052839700972704,0.15344957393572536],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7531610494818975,0.13983358926484846,0.7613278556561506,0.15344957393572536],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7365452148897889,0.13983358926484846,0.7488571602669565,0.15344957393572536],"dir":"rtl"},{"str":"حجمهای","boundary":[0.6822703496669456,0.13983358926484846,0.7322413256748478,0.15344957393572536],"dir":"rtl"},{"str":"فضایی","boundary":[0.643888124536979,0.13983358926484846,0.6779664604520045,0.15344957393572536],"dir":"rtl"},{"str":"مرتبط","boundary":[0.6059645105528668,0.13983358926484846,0.6395842353220379,0.15344957393572536],"dir":"rtl"},{"str":"بهم","boundary":[0.9132163393850761,0.1561727708699008,0.9318077296824038,0.16978875554077769],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.881783837003826,0.1561727708699008,0.908912450170135,0.16978875554077769],"dir":"rtl"},{"str":"میدهند.","boundary":[0.8304193886681354,0.1561727708699008,0.8774799477888849,0.16978875554077769],"dir":"rtl"},{"str":"سیستم","boundary":[0.8929316156261324,0.1888511340800053,0.9317900907921784,0.2024671187508822],"dir":"rtl"},{"str":"ساختاری","boundary":[0.8400502227310774,0.1888511340800053,0.8886277264111914,0.2024671187508822],"dir":"rtl"},{"str":"خطی","boundary":[0.8064657757423567,0.1888511340800053,0.8357463335161365,0.2024671187508822],"dir":"rtl"},{"str":"ممکن","boundary":[0.7700943840980593,0.1888511340800053,0.8021618865274156,0.2024671187508822],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7412195207994585,0.1888511340800053,0.7657904948831182,0.2024671187508822],"dir":"rtl"},{"str":"فضابندی","boundary":[0.6896786835615164,0.1888511340800053,0.7369156315845176,0.2024671187508822],"dir":"rtl"},{"str":"شبکهای","boundary":[0.6420536799535616,0.1888511340800053,0.6853747943465753,0.2024671187508822],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6295829845643675,0.1888511340800053,0.6377497907386205,0.2024671187508822],"dir":"rtl"},{"str":"فضاهای","boundary":[0.8901446709705559,0.20519031568505763,0.9318077296824038,0.21880630035593454],"dir":"rtl"},{"str":"پیدرپی","boundary":[0.843578000776111,0.20519031568505763,0.8858407817556149,0.21880630035593454],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.831107305386917,0.20519031568505763,0.83927411156117,0.21880630035593454],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.800009941919945,0.20519031568505763,0.8268034161719758,0.21880630035593454],"dir":"rtl"},{"str":"دهد","boundary":[0.7736398010333182,0.20519031568505763,0.7957060527050039,0.21880630035593454],"dir":"rtl"},{"str":"اما","boundary":[0.7569181330998586,0.20519031568505763,0.7693359118183771,0.21880630035593454],"dir":"rtl"},{"str":"سطوح","boundary":[0.7185711857503423,0.20519031568505763,0.7526142438849175,0.21880630035593454],"dir":"rtl"},{"str":"کف،","boundary":[0.6912485447915563,0.20519031568505763,0.7142672965354012,0.21880630035593454],"dir":"rtl"},{"str":"دیوار","boundary":[0.6615093758719224,0.20519031568505763,0.6869446555766153,0.21880630035593454],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.651525764004477,0.20519031568505763,0.6572054866569813,0.21880630035593454],"dir":"rtl"},{"str":"سقف","boundary":[0.619475900465346,0.20519031568505763,0.647221874789536,0.21880630035593454],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.5916593705802553,0.20519031568505763,0.6151720112504049,0.21880630035593454],"dir":"rtl"},{"str":"نگهداری","boundary":[0.8866874484864228,0.22152949729010996,0.9318077296824038,0.23514548196098686],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8767038366189774,0.22152949729010996,0.8823835592714817,0.23514548196098686],"dir":"rtl"},{"str":"محصورکردن","boundary":[0.8047371645002902,0.22152949729010996,0.8723999474040364,0.23514548196098686],"dir":"rtl"},{"str":"فضای","boundary":[0.7698650785251321,0.22152949729010996,0.800433275285349,0.23514548196098686],"dir":"rtl"},{"str":"داخلی","boundary":[0.7322060478943975,0.22152949729010996,0.765561189310191,0.23514548196098686],"dir":"rtl"},{"str":"لازم","boundary":[0.7067707681897045,0.22152949729010996,0.7279021586794564,0.23514548196098686],"dir":"rtl"},{"str":"هستند.","boundary":[0.6632379871139888,0.22152949729010996,0.7024668789747636,0.23514548196098686],"dir":"rtl"},{"str":"سطوح","boundary":[0.6248910397644726,0.22152949729010996,0.6589340978990478,0.23514548196098686],"dir":"rtl"},{"str":"کف","boundary":[0.6011667324116211,0.22152949729010996,0.6205871505495315,0.23514548196098686],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5911831205441758,0.22152949729010996,0.5968628431966799,0.23514548196098686],"dir":"rtl"},{"str":"سقف","boundary":[0.9040370609118985,0.2378686788951623,0.9317830352360885,0.2514846635660392],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.8858362960475197,0.2378686788951623,0.8997331716969573,0.2514846635660392],"dir":"rtl"},{"str":"محدودیت","boundary":[0.8285083025369929,0.2378686788951623,0.8815386564296961,0.2514846635660392],"dir":"rtl"},{"str":"عمودی","boundary":[0.785484492208421,0.2378686788951623,0.8242052076418086,0.2514846635660392],"dir":"rtl"},{"str":"فضا","boundary":[0.7620349974390452,0.2378686788951623,0.7811821904936002,0.2514846635660392],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7495704181367182,0.2378686788951623,0.7577330498282613,0.2514846635660392],"dir":"rtl"},{"str":"مشخص","boundary":[0.7028856632087451,0.2378686788951623,0.745268728865149,0.2514846635660392],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند","boundary":[0.6561012921288857,0.2378686788951623,0.6985792675691364,0.2514846635660392],"dir":"rtl"},{"str":"ممکن","boundary":[0.6197407866396322,0.2378686788951623,0.6517974029139446,0.2514846635660392],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5908808931914759,0.2378686788951623,0.6154383584928048,0.2514846635660392],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.9024036996770479,0.2542078605002146,0.9317724519019535,0.26782384517109153],"dir":"rtl"},{"str":"تاوههای","boundary":[0.8565073073111595,0.2542078605002146,0.8980998104621069,0.26782384517109153],"dir":"rtl"},{"str":"مسطح","boundary":[0.8171549432188088,0.2542078605002146,0.8522034180962185,0.26782384517109153],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.8048077200611908,0.2542078605002146,0.8128510540038677,0.26782384517109153],"dir":"rtl"},{"str":"چیدمان","boundary":[0.7583116054276468,0.2542078605002146,0.8005038308462498,0.26782384517109153],"dir":"rtl"},{"str":"سلسلهمراتبی","boundary":[0.6843164609330652,0.2542078605002146,0.7540077162127058,0.26782384517109153],"dir":"rtl"},{"str":"باشند","boundary":[0.6502557639082649,0.2542078605002146,0.6800125717181241,0.26782384517109153],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6377850685190708,0.2542078605002146,0.6459518746933238,0.26782384517109153],"dir":"rtl"},{"str":"تیرهای","boundary":[0.595187148625289,0.2542078605002146,0.6334811793041297,0.26782384517109153],"dir":"rtl"},{"str":"کف","boundary":[0.9123696726542682,0.270547042105267,0.9317900907921787,0.28416302677614386],"dir":"rtl"},{"str":"خواب","boundary":[0.8779738367151896,0.270547042105267,0.908065783439327,0.28416302677614386],"dir":"rtl"},{"str":"(تیرهای","boundary":[0.8304193886681356,0.270547042105267,0.8736699475002485,0.28416302677614386],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی","boundary":[0.7985988307019317,0.270547042105267,0.8261154994531945,0.28416302677614386],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگ)","boundary":[0.7602695222426405,0.270547042105267,0.7942949414869905,0.28416302677614386],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7502859103751953,0.270547042105267,0.7559656330276995,0.28416302677614386],"dir":"rtl"},{"str":"تیرها","boundary":[0.7191003524570975,0.270547042105267,0.7459820211602541,0.28416302677614386],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7091167405896521,0.270547042105267,0.7147964632421563,0.28416302677614386],"dir":"rtl"},{"str":"تیرچهها","boundary":[0.6616328481034986,0.270547042105267,0.7048128513747111,0.28416302677614386],"dir":"rtl"},{"str":"(یک","boundary":[0.63351645708458,0.270547042105267,0.6573289588885576,0.28416302677614386],"dir":"rtl"},{"str":"سری","boundary":[0.6022074269349061,0.270547042105267,0.6292125678696391,0.28416302677614386],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.9236232846179256,0.2868862237103193,0.9317900907921787,0.3005022083811962],"dir":"rtl"},{"str":"تیرهای","boundary":[0.8810253647241438,0.2868862237103193,0.9193193954029845,0.3005022083811962],"dir":"rtl"},{"str":"موازی","boundary":[0.8448303619820982,0.2868862237103193,0.8767214755092028,0.3005022083811962],"dir":"rtl"},{"str":"کوچکتر)","boundary":[0.7937657747802355,0.2868862237103193,0.8405264727671571,0.3005022083811962],"dir":"rtl"},{"str":"باشند.","boundary":[0.7568299386487327,0.2868862237103193,0.7894618855652944,0.3005022083811962],"dir":"rtl"},{"str":"دیوارها","boundary":[0.7159959077774678,0.2868862237103193,0.7525260494337918,0.3005022083811962],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7060122959100225,0.2868862237103193,0.7116920185625267,0.3005022083811962],"dir":"rtl"},{"str":"تیغهها","boundary":[0.6679475708041089,0.2868862237103193,0.7017084066950814,0.3005022083811962],"dir":"rtl"},{"str":"لازم","boundary":[0.642512291099416,0.2868862237103193,0.6636436815891679,0.3005022083811962],"dir":"rtl"},{"str":"نیست","boundary":[0.6067229828325493,0.2868862237103193,0.638208401884475,0.3005022083811962],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.9179082841849712,0.3032254053153716,0.931825368572629,0.3168413899862485],"dir":"rtl"},{"str":"باربر","boundary":[0.8915205044081191,0.3032254053153716,0.9136043949700301,0.3168413899862485],"dir":"rtl"},{"str":"باشند","boundary":[0.8574598073833188,0.3032254053153716,0.8872166151931781,0.3168413899862485],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8474761955158735,0.3032254053153716,0.8531559181683778,0.3168413899862485],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.8361696668815405,0.3032254053153716,0.8431723063009323,0.3168413899862485],"dir":"rtl"},{"str":"ستونهای","boundary":[0.8012270253454817,0.3032254053153716,0.8318657776665994,0.3168413899862485],"dir":"rtl"},{"str":"قاب","boundary":[0.7780142458091601,0.3032254053153716,0.7985635529214813,0.3168413899862485],"dir":"rtl"},{"str":"سازهای","boundary":[0.7156078521925141,0.3032254053153716,0.753813688420229,0.3168413899862485],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6989920176004054,0.3032254053153716,0.7113039629775729,0.3168413899862485],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6758321547347592,0.3032254053153716,0.6946881283854643,0.3168413899862485],"dir":"rtl"},{"str":"ردیف","boundary":[0.6424770133189657,0.3032254053153716,0.6715282655198181,0.3168413899862485],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.6188938170879155,0.3032254053153716,0.6381731241040246,0.3168413899862485],"dir":"rtl"},{"str":"بگیرند","boundary":[0.8982056438034578,0.31956458692042394,0.931843007462854,0.3331805715913008],"dir":"rtl"},{"str":"مگر","boundary":[0.8741109197558777,0.31956458692042394,0.8939017545885167,0.3331805715913008],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8574950851637692,0.31956458692042394,0.8698070305409367,0.3331805715913008],"dir":"rtl"},{"str":"جایی","boundary":[0.8251982771614857,0.31956458692042394,0.8531911959488281,0.3331805715913008],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.8069773035588866,0.31956458692042394,0.8208943879465445,0.3331805715913008],"dir":"rtl"},{"str":"بعنوان","boundary":[0.7693359118183771,0.31956458692042394,0.8026734143439456,0.3331805715913008],"dir":"rtl"},{"str":"دیوار","boundary":[0.7395967428987432,0.31956458692042394,0.7650320226034361,0.3331805715913008],"dir":"rtl"},{"str":"برشی","boundary":[0.7058182681175456,0.31956458692042394,0.7352928536838022,0.3331805715913008],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.6768904881482694,0.31956458692042394,0.7015143789026045,0.3331805715913008],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.6332518737312026,0.31956458692042394,0.6725865989333283,0.3331805715913008],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.6096686775001524,0.31956458692042394,0.6289479845162615,0.3331805715913008],"dir":"rtl"},{"str":"بگیرند","boundary":[0.8981527271327824,0.33590376852547627,0.9317900907921787,0.34951975319635314],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.888169115265337,0.33590376852547627,0.8938488379178413,0.34951975319635314],"dir":"rtl"},{"str":"پایداری","boundary":[0.8439131396903895,0.33590376852547627,0.883865226050396,0.34951975319635314],"dir":"rtl"},{"str":"جانبی","boundary":[0.8072242480220391,0.33590376852547627,0.8396092504754483,0.34951975319635314],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.794753552632845,0.33590376852547627,0.802920358807098,0.34951975319635314],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.7634445224831711,0.33590376852547627,0.7904496634179039,0.34951975319635314],"dir":"rtl"},{"str":"کنند.","boundary":[0.7304421588718808,0.33590376852547627,0.7591406332682299,0.34951975319635314],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.7079349349445658,0.33590376852547627,0.7261382696569397,0.34951975319635314],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.6801184050594753,0.33590376852547627,0.7036310457296249,0.34951975319635314],"dir":"rtl"},{"str":"مشخصکردن","boundary":[0.6038478437258469,0.33590376852547627,0.6758145158445341,0.34951975319635314],"dir":"rtl"},{"str":"ابعاد","boundary":[0.9092652279746386,0.3522429501305286,0.9317900907921788,0.36585893480140547],"dir":"rtl"},{"str":"افقی","boundary":[0.8809195313827929,0.3522429501305286,0.9049613387596976,0.36585893480140547],"dir":"rtl"},{"str":"فضا","boundary":[0.8574598073833188,0.3522429501305286,0.8766156421678518,0.36585893480140547],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.8436485563370119,0.3522429501305286,0.8531559181683777,0.36585893480140547],"dir":"rtl"},{"str":"طبق","boundary":[0.8144032763436827,0.3522429501305286,0.8393446671220708,0.36585893480140547],"dir":"rtl"},{"str":"نیاز،","boundary":[0.7884917466029101,0.3522429501305286,0.8100993871287415,0.36585893480140547],"dir":"rtl"},{"str":"انتظارات","boundary":[0.7397202151303194,0.3522429501305286,0.784187857387969,0.36585893480140547],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.7273729919727014,0.3522429501305286,0.7354163259153783,0.36585893480140547],"dir":"rtl"},{"str":"شرایط","boundary":[0.6888320168307084,0.3522429501305286,0.7230691027577604,0.36585893480140547],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.6597807646298559,0.3522429501305286,0.6845281276157673,0.36585893480140547],"dir":"rtl"},{"str":"اختیاری","boundary":[0.6119617332294244,0.3522429501305286,0.655476875414915,0.36585893480140547],"dir":"rtl"},{"str":"هستند.","boundary":[0.8925788378216292,0.36858213173558085,0.9318077296824039,0.38219811640645773],"dir":"rtl"},{"str":"سیستمهای","boundary":[0.8704067528085925,0.4012604949456854,0.9317900907921788,0.41487647961656227],"dir":"rtl"},{"str":"سازهای","boundary":[0.8278970273659365,0.4012604949456854,0.8661028635936514,0.41487647961656227],"dir":"rtl"},{"str":"خطی","boundary":[0.7943125803772159,0.4012604949456854,0.8235931381509954,0.41487647961656227],"dir":"rtl"},{"str":"ذاتا","boundary":[0.7728284120829606,0.4012604949456854,0.7900086911622747,0.41487647961656227],"dir":"rtl"},{"str":"مرکب","boundary":[0.7365981315604646,0.4012604949456854,0.7685421617582446,0.41487647961656227],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7266145196930193,0.4012604949456854,0.7322942423455234,0.41487647961656227],"dir":"rtl"},{"str":"بطور","boundary":[0.6979160452966702,0.4012604949456854,0.7223106304780782,0.41487647961656227],"dir":"rtl"},{"str":"چشمگیری","boundary":[0.635686040582276,0.4012604949456854,0.6936121560817291,0.41487647961656227],"dir":"rtl"},{"str":"انعطافپذیر","boundary":[0.8719060584777318,0.41759967655073765,0.9317900907921788,0.43121566122161453],"dir":"rtl"},{"str":"هستند.","boundary":[0.828373277402016,0.41759967655073765,0.8676021692627908,0.43121566122161453],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.8058660534747011,0.41759967655073765,0.824069388187075,0.43121566122161453],"dir":"rtl"},{"str":"گسترش،","boundary":[0.7538489662006793,0.41759967655073765,0.80156216425976,0.43121566122161453],"dir":"rtl"},{"str":"تغییر","boundary":[0.7221342415758264,0.41759967655073765,0.7495450769857381,0.43121566122161453],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.712150629708381,0.41759967655073765,0.7178303523608853,0.43121566122161453],"dir":"rtl"},{"str":"سازگاری","boundary":[0.6614740980914722,0.41759967655073765,0.70784674049344,0.43121566122161453],"dir":"rtl"},{"str":"فضاهای","boundary":[0.6155071501646832,0.41759967655073765,0.6571702088765311,0.43121566122161453],"dir":"rtl"},{"str":"منفرد","boundary":[0.9013453662635381,0.43393885815578986,0.9318077296824039,0.4475548428266668],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.8888746708743439,0.43393885815578986,0.8970414770485968,0.4475548428266668],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.877568142240011,0.43393885815578986,0.8845707816594028,0.4475548428266668],"dir":"rtl"},{"str":"استفادههای","boundary":[0.8114046650054041,0.43393885815578986,0.8732642530250698,0.4475548428266668],"dir":"rtl"},{"str":"خاصشان","boundary":[0.7550660496262159,0.43393885815578986,0.807100775790463,0.4475548428266668],"dir":"rtl"},{"str":"اجازه","boundary":[0.7240039639396944,0.43393885815578986,0.750762160411275,0.4475548428266668],"dir":"rtl"},{"str":"میدهند.","boundary":[0.6726395156040038,0.43393885815578986,0.7197000747247533,0.4475548428266668],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.59088,0.09082,0.94807,0.44755],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"شبکه","boundary":[0.8418846673144952,0.8785552215986039,0.8711828639784999,0.8921712062694808],"dir":"rtl"},{"str":"ساختاري","boundary":[0.7890032744194402,0.8785552215986039,0.8375807780995541,0.8921712062694808],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.789,0.87856,0.87118,0.89217],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"گسترش","boundary":[0.5126900590421763,0.43938525202414064,0.5568049234953227,0.4530012366950175],"dir":"rtl"},{"str":"فضا","boundary":[0.4892303350427023,0.43938525202414064,0.5083861698272353,0.4530012366950175],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.47792380640836934,0.43938525202414064,0.48492644582776123,0.4530012366950175],"dir":"rtl"},{"str":"افزایش","boundary":[0.5199572818149458,0.4557244336291929,0.5568049234953227,0.4693404183000698],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.47792,0.43939,0.5568,0.46934],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"تیغههاي","boundary":[0.5813229809083068,0.825343953504817,0.6264961787749632,0.8389599381756939],"dir":"rtl"},{"str":"غیر","boundary":[0.5588686736516674,0.825343953504817,0.5770190916933657,0.8389599381756939],"dir":"rtl"},{"str":"بار","boundary":[0.5419882557061811,0.825343953504817,0.5545647844367263,0.8389599381756939],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.54199,0.82534,0.6265,0.83896],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"تعریف","boundary":[0.4075975510806227,0.6183265225688047,0.4408821369355156,0.6319425072396816],"dir":"rtl"},{"str":"فضا","boundary":[0.38413782708114863,0.6183265225688047,0.4032936618656816,0.6319425072396816],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.3728312984468157,0.6183265225688047,0.37983393786620756,0.6319425072396816],"dir":"rtl"},{"str":"کاهش","boundary":[0.33420212885369677,0.6183265225688047,0.3685274092318746,0.6319425072396816],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.3342,0.61833,0.44088,0.63194],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"سيستمهای","boundary":[0.19351273688227805,0.05097562011526553,0.2697897123578065,0.06582942157440395],"dir":"rtl"},{"str":"ساختاری","boundary":[0.12951242900346685,0.05097562011526553,0.18937561535673855,0.06582942157440395],"dir":"rtl"},{"str":"خطي","boundary":[0.09091212304889822,0.05097562011526553,0.12537530747792736,0.06582942157440395],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.09091,0.05098,0.26979,0.06583],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"11","boundary":[0.09090923668504318,0.9345690645292459,0.10194156075314854,0.9469472324118613],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.09091,0.93457,0.10194,0.94695],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":18,"image":{"jpeg":"/storage/books/9df77f9ba9addb40/pages/4ef61413c639a02c668de92fff0feab5.jpg","blurred":"/storage/books/9df77f9ba9addb40/pages/f4b4e01ae0c0dea9f40f9bf840fe5ea2.jpg"},"info":{"width":623.622,"height":807.874,"margin":[0.07613,0.05098,0.07552,0.05305]},"elements":[{"words":[{"str":"سيستمهاي","boundary":[0.8328296628406311,0.05097562011526553,0.9090873958904593,0.06582942157440395],"dir":"rtl"},{"str":"ساختاري","boundary":[0.7688293549618198,0.05097562011526553,0.8286925413150915,0.06582942157440395],"dir":"rtl"},{"str":"سطحی","boundary":[0.7176445025993311,0.05097562011526553,0.7646922334362803,0.06582942157440395],"dir":"rtl"},{"str":"(پلاني)","boundary":[0.6676334382045533,0.05097562011526553,0.7135073810737915,0.06582942157440395],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.66763,0.05098,0.90909,0.06583],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"تیرهای","boundary":[0.8707718778362534,0.3990383662473975,0.9090659085150942,0.4126543509182744],"dir":"rtl"},{"str":"کوچک","boundary":[0.8293734024777831,0.3990383662473975,0.8664679886213125,0.4126543509182744],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.8170261793201652,0.3990383662473975,0.8250695132628421,0.4126543509182744],"dir":"rtl"},{"str":"تیرهای","boundary":[0.7744282594263834,0.3990383662473975,0.8127222901052241,0.4126543509182744],"dir":"rtl"},{"str":"سردر","boundary":[0.8965775742356749,0.4153775478524498,0.9244822985718915,0.42899353252332667],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.8559199322666615,0.4153775478524498,0.8922736850207338,0.42899353252332667],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.8437667369015206,0.4153775478524498,0.8516160430517205,0.42899353252332667],"dir":"rtl"},{"str":"فاصله","boundary":[0.8096178454255943,0.4153775478524498,0.8394628476865793,0.42899353252332667],"dir":"rtl"},{"str":"دهانه","boundary":[0.7772857596428606,0.4153775478524498,0.8053139562106533,0.42899353252332667],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.7507921465246576,0.4153775478524498,0.7618870084762885,0.42899353252332667],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.9008991023408413,0.43171672945750206,0.9090659085150942,0.44533271412837894],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8842832677487324,0.43171672945750206,0.8965952131259,0.44533271412837894],"dir":"rtl"},{"str":"دیوارهای","boundary":[0.8320368749017835,0.43171672945750206,0.8799793785337914,0.44533271412837894],"dir":"rtl"},{"str":"باربر","boundary":[0.8056490951249315,0.43171672945750206,0.8277329856868424,0.44533271412837894],"dir":"rtl"},{"str":"مشخص","boundary":[0.7589589526989107,0.43171672945750206,0.8013452059099905,0.44533271412837894],"dir":"rtl"},{"str":"کنند.","boundary":[0.8804027118991954,0.4480559110625543,0.9091011862955446,0.4616718957334312],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.75079,0.39904,0.92448,0.46167],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"تاوه","boundary":[0.6894440863215218,0.11088328265762976,0.7084940877647037,0.12449926732850665],"dir":"rtl"},{"str":"سقف","boundary":[0.6573942227823907,0.11088328265762976,0.6851401971065807,0.12449926732850665],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.65739,0.11088,0.70849,0.1245],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"درجهبندیهای","boundary":[0.8299319138837309,0.6496539325362,0.9090952532142869,0.6632699172070768],"dir":"rtl"},{"str":"متنوع","boundary":[0.7945306612018178,0.6496539325362,0.8256280246687899,0.6632699172070768],"dir":"rtl"},{"str":"حصاربندی","boundary":[0.7329532954257547,0.6496539325362,0.7902267719868767,0.6632699172070768],"dir":"rtl"},{"str":"فضایی","boundary":[0.6945710702957882,0.6496539325362,0.7286494062108138,0.6632699172070768],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.9020926137948948,0.6659931141412522,0.9090952532142866,0.679609098812129],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.8711892781203996,0.6659931141412522,0.8977887245799536,0.679609098812129],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8566901103553113,0.6659931141412522,0.8668853889054586,0.679609098812129],"dir":"rtl"},{"str":"اندازه","boundary":[0.8248695523891073,0.6659931141412522,0.8523862211403701,0.679609098812129],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.814885940521662,0.6659931141412522,0.8205656631741662,0.679609098812129],"dir":"rtl"},{"str":"موقعیت","boundary":[0.7691482981678003,0.6659931141412522,0.8105820513067209,0.679609098812129],"dir":"rtl"},{"str":"دهانهها","boundary":[0.7257213504334356,0.6659931141412522,0.7648444089528591,0.679609098812129],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7091055158413269,0.6659931141412522,0.7214174612184945,0.679609098812129],"dir":"rtl"},{"str":"پلانهایشان","boundary":[0.8464771929149387,0.6823322957463045,0.9090952532142866,0.6959482804171814],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8298613583228301,0.6823322957463045,0.8421733036999977,0.6959482804171814],"dir":"rtl"},{"str":"دیوارها","boundary":[0.7890273274515651,0.6823322957463045,0.8255574691078889,0.6959482804171814],"dir":"rtl"},{"str":"امکانپذیر","boundary":[0.7322124620362975,0.6823322957463045,0.784723438236624,0.6959482804171814],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.7004624596309943,0.6823322957463045,0.7279085728213563,0.6959482804171814],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.69457,0.64965,0.9091,0.69595],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"دو","boundary":[0.396667853282918,0.09081307368939955,0.40908563200143655,0.10442905836027645],"dir":"rtl"},{"str":"نوع","boundary":[0.3749543794157357,0.09081307368939955,0.3923639640679769,0.10442905836027645],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی","boundary":[0.3431338214495318,0.09081307368939955,0.37065049020079455,0.10442905836027645],"dir":"rtl"},{"str":"عناصر","boundary":[0.3067095131345589,0.09081307368939955,0.3388299322345907,0.10442905836027645],"dir":"rtl"},{"str":"ساختاری","boundary":[0.2538281202395039,0.09081307368939955,0.30240562391961784,0.10442905836027645],"dir":"rtl"},{"str":"مسطح","boundary":[0.21447575614715308,0.09081307368939955,0.24952423102456278,0.10442905836027645],"dir":"rtl"},{"str":"دیوارهای","boundary":[0.16222936330020415,0.09081307368939955,0.21017186693221201,0.10442905836027645],"dir":"rtl"},{"str":"باربر","boundary":[0.13584158352335218,0.09081307368939955,0.15792547408526308,0.10442905836027645],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.12585797165590681,0.09081307368939955,0.13153769430841106,0.10442905836027645],"dir":"rtl"},{"str":"تاوههای","boundary":[0.07997921818024367,0.09081307368939955,0.1215540824409657,0.10442905836027645],"dir":"rtl"},{"str":"افقی","boundary":[0.38511438018543276,0.10715225529445188,0.40915618756233735,0.12076823996532877],"dir":"rtl"},{"str":"هستند.","boundary":[0.341581599109717,0.10715225529445188,0.3808104909704917,0.12076823996532877],"dir":"rtl"},{"str":"دیوار","boundary":[0.311842430190083,0.10715225529445188,0.3372777098947759,0.12076823996532877],"dir":"rtl"},{"str":"باربر","boundary":[0.285454650413231,0.10715225529445188,0.3075385409751419,0.12076823996532877],"dir":"rtl"},{"str":"بعنوان","boundary":[0.24781325867272153,0.10715225529445188,0.2811507611982899,0.12076823996532877],"dir":"rtl"},{"str":"ستون","boundary":[0.21287061713666278,0.10715225529445188,0.2435093694577804,0.12076823996532877],"dir":"rtl"},{"str":"بلند","boundary":[0.1878233930169236,0.10715225529445188,0.20856672792172168,0.12076823996532877],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.17783978114947827,0.10715225529445188,0.1835195038019825,0.12076823996532877],"dir":"rtl"},{"str":"لاغری","boundary":[0.1409039450179755,0.10715225529445188,0.17353589193453714,0.12076823996532877],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.12428811042586684,0.10715225529445188,0.13660005580303441,0.12076823996532877],"dir":"rtl"},{"str":"انتقال","boundary":[0.08950421890183463,0.10715225529445188,0.11998422121092574,0.12076823996532877],"dir":"rtl"},{"str":"نیروهای","boundary":[0.36601146207157537,0.1234914368995042,0.40913854867211225,0.1371074215703811],"dir":"rtl"},{"str":"تراکمی","boundary":[0.3232724310559922,0.1234914368995042,0.3617075728566342,0.1371074215703811],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3087732632909037,0.1234914368995042,0.31896854184105106,0.1371074215703811],"dir":"rtl"},{"str":"تکیهگاه","boundary":[0.2641645099114526,0.1234914368995042,0.3044693740759626,0.1371074215703811],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2541808980440073,0.1234914368995042,0.25986062069651156,0.1371074215703811],"dir":"rtl"},{"str":"فونداسیوناش","boundary":[0.17642866993146478,0.1234914368995042,0.24987700882906622,0.1371074215703811],"dir":"rtl"},{"str":"عمل","boundary":[0.14757144552308918,0.1234914368995042,0.17212478071652368,0.1371074215703811],"dir":"rtl"},{"str":"میکند.","boundary":[0.10331546994814153,0.1234914368995042,0.14326755630814808,0.1371074215703811],"dir":"rtl"},{"str":"دهانههای","boundary":[0.35856785039655426,0.15616980010960874,0.40912090978188703,0.16978578478048562],"dir":"rtl"},{"str":"پنجره","boundary":[0.3230784032635153,0.15616980010960874,0.35426396118161313,0.16978578478048562],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.31309479139607005,0.15616980010960874,0.31877451404857426,0.16978578478048562],"dir":"rtl"},{"str":"درب،","boundary":[0.2809390945155879,0.15616980010960874,0.3087909021811289,0.16978578478048562],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2643232599234792,0.15616980010960874,0.27663520530064684,0.16978578478048562],"dir":"rtl"},{"str":"دیوار","boundary":[0.23458409100384525,0.15616980010960874,0.26001937070853814,0.16978578478048562],"dir":"rtl"},{"str":"باربر","boundary":[0.2081963112269932,0.15616980010960874,0.2302802017889041,0.16978578478048562],"dir":"rtl"},{"str":"انسجام","boundary":[0.16745047480685404,0.15616980010960874,0.20389242201205207,0.16978578478048562],"dir":"rtl"},{"str":"ساختاریش","boundary":[0.10543213677516178,0.15616980010960874,0.16314658559191297,0.16978578478048562],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.09296144138596768,0.15616980010960874,0.10112824756022068,0.16978578478048562],"dir":"rtl"},{"str":"ضعیف","boundary":[0.3748485460743847,0.17250898171466106,0.40913854867211225,0.18612496638553794],"dir":"rtl"},{"str":"میکند.","boundary":[0.3305925704994371,0.17250898171466106,0.37054465685944366,0.18612496638553794],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.3126890969208911,0.17250898171466106,0.32628868128449595,0.18612496638553794],"dir":"rtl"},{"str":"دهانهای","boundary":[0.26631645451892316,0.17250898171466106,0.30838520770594996,0.18612496638553794],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.24273325828787295,0.17250898171466106,0.2620125653039821,0.18612496638553794],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.23142672965354,0.17250898171466106,0.23842936907293186,0.18612496638553794],"dir":"rtl"},{"str":"تیر","boundary":[0.21133603368707315,0.17250898171466106,0.2271228404385989,0.18612496638553794],"dir":"rtl"},{"str":"قوسی","boundary":[0.1759700587856104,0.17250898171466106,0.20703214447213206,0.18612496638553794],"dir":"rtl"},{"str":"(قوس","boundary":[0.14032186164054494,0.17250898171466106,0.1716661695706693,0.18612496638553794],"dir":"rtl"},{"str":"آزاد","boundary":[0.1167563042997199,0.17250898171466106,0.13601797242560384,0.18612496638553794],"dir":"rtl"},{"str":"کننده","boundary":[0.08110810715465447,0.17250898171466106,0.11245241508477881,0.18612496638553794],"dir":"rtl"},{"str":"بار)","boundary":[0.3915702140078445,0.18884816331971338,0.40910327089166193,0.2024641479905903],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.37922299085022654,0.18884816331971338,0.38726632479290335,0.2024641479905903],"dir":"rtl"},{"str":"کوتاهی","boundary":[0.3358842375669876,0.18884816331971338,0.37491910163528536,0.2024641479905903],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.31766326396438854,0.18884816331971338,0.3315803483520465,0.2024641479905903],"dir":"rtl"},{"str":"تیر","boundary":[0.2975725679979217,0.18884816331971338,0.3133593747494475,0.2024641479905903],"dir":"rtl"},{"str":"سردر","boundary":[0.2653639544467641,0.18884816331971338,0.2932686787829806,0.2024641479905903],"dir":"rtl"},{"str":"نام","boundary":[0.24700186972236374,0.18884816331971338,0.261060065231823,0.2024641479905903],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.22105506220114096,0.18884816331971338,0.24269798050742264,0.2024641479905903],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2044392276090323,0.18884816331971338,0.21675117298619986,0.2024641479905903],"dir":"rtl"},{"str":"قسمت","boundary":[0.16459297459037678,0.18884816331971338,0.20013533839409123,0.2024641479905903],"dir":"rtl"},{"str":"بالای","boundary":[0.1333721388918286,0.18884816331971338,0.16028908537543568,0.2024641479905903],"dir":"rtl"},{"str":"دهانه","boundary":[0.10104005310909484,0.18884816331971338,0.12906824967688751,0.2024641479905903],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.3898768805462282,0.2051873449247657,0.4091561875623373,0.2188033295956426],"dir":"rtl"},{"str":"بگیرد،","boundary":[0.3528352110733745,0.2051873449247657,0.38557299133128714,0.2188033295956426],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.3406820157082334,0.2051873449247657,0.3485313218584334,0.2188033295956426],"dir":"rtl"},{"str":"بار","boundary":[0.32380159776274725,0.2051873449247657,0.33637812649329235,0.2188033295956426],"dir":"rtl"},{"str":"دیوار","boundary":[0.2940624288431132,0.2051873449247657,0.31949770854780607,0.2188033295956426],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.2815917334539191,0.2051873449247657,0.28975853962817205,0.2188033295956426],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2649758988618104,0.2051873449247657,0.27728784423897795,0.2188033295956426],"dir":"rtl"},{"str":"بالا","boundary":[0.24516742513894627,0.2051873449247657,0.2606720096468693,0.2188033295956426],"dir":"rtl"},{"str":"نگه","boundary":[0.22320700680861155,0.2051873449247657,0.24086353592400517,0.2188033295956426],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.19726019928738872,0.2051873449247657,0.2189031175936704,0.2188033295956426],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.18727658741994338,0.2051873449247657,0.19295631007244762,0.2188033295956426],"dir":"rtl"},{"str":"بگذارد","boundary":[0.1493706123260564,0.2051873449247657,0.18297269820500228,0.2188033295956426],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.1311496387234574,0.2051873449247657,0.1450667231111153,0.2188033295956426],"dir":"rtl"},{"str":"تنشهای","boundary":[0.07853282918177988,0.2051873449247657,0.12684574950851626,0.2188033295956426],"dir":"rtl"},{"str":"تراکمی","boundary":[0.3706857679812449,0.22152652652981805,0.409120909781887,0.23514251120069493],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3540699333891363,0.22152652652981805,0.36638187876630385,0.23514251120069493],"dir":"rtl"},{"str":"اطراف","boundary":[0.31745159728168654,0.22152652652981805,0.3497660441741951,0.23514251120069493],"dir":"rtl"},{"str":"شکاف","boundary":[0.2806039556013097,0.22152652652981805,0.3131477080667454,0.23514251120069493],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2661047878362212,0.22152652652981805,0.27630006638636856,0.23514251120069493],"dir":"rtl"},{"str":"بخشهای","boundary":[0.2101365891517617,0.22152652652981805,0.2618008986212801,0.23514251120069493],"dir":"rtl"},{"str":"همجوار","boundary":[0.1665685302955956,0.22152652652981805,0.20583269993682057,0.23514251120069493],"dir":"rtl"},{"str":"اطراف","boundary":[0.1299501941881459,0.22152652652981805,0.16226464108065453,0.23514251120069493],"dir":"rtl"},{"str":"دیوار","boundary":[0.1002110252685119,0.22152652652981805,0.1256463049732048,0.23514251120069493],"dir":"rtl"},{"str":"جریان","boundary":[0.3759068794878948,0.23786570813487037,0.40915618756233735,0.2514816928057473],"dir":"rtl"},{"str":"پیدا","boundary":[0.3512477109531093,0.23786570813487037,0.3716029902729537,0.2514816928057473],"dir":"rtl"},{"str":"کنند.","boundary":[0.31824534734181914,0.23786570813487037,0.3469438217381682,0.2514816928057473],"dir":"rtl"},{"str":"الگوی","boundary":[0.3782175741073918,0.2705440713449749,0.4091209097818869,0.28416005601585176],"dir":"rtl"},{"str":"کلی","boundary":[0.3522354888057187,0.2705440713449749,0.37391368489245075,0.28416005601585176],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.32441895892062805,0.2705440713449749,0.34793159959077763,0.28416005601585176],"dir":"rtl"},{"str":"دیوارهای","boundary":[0.27217256607367907,0.2705440713449749,0.3201150697056869,0.28416005601585176],"dir":"rtl"},{"str":"باربر","boundary":[0.2457847862968271,0.2705440713449749,0.267868676858738,0.28416005601585176],"dir":"rtl"},{"str":"فضابندی","boundary":[0.19424394905888487,0.2705440713449749,0.241480897081886,0.28416005601585176],"dir":"rtl"},{"str":"موازی","boundary":[0.15804894631683922,0.2705440713449749,0.18994005984394377,0.28416005601585176],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.12917408301823843,0.2705440713449749,0.15374505710189812,0.28416005601585176],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.11095310941563943,0.2705440713449749,0.12487019380329735,0.28416005601585176],"dir":"rtl"},{"str":"بوسیلهی","boundary":[0.3624484062460912,0.2868832529500272,0.40913854867211213,0.30049923762090414],"dir":"rtl"},{"str":"تیرچههای","boundary":[0.30355215178425377,0.2868832529500272,0.35814451703115013,0.30049923762090414],"dir":"rtl"},{"str":"کف","boundary":[0.2798278444314022,0.2868832529500272,0.29924826256931264,0.30049923762090414],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.26984423256395684,0.2868832529500272,0.2755239552164611,0.30049923762090414],"dir":"rtl"},{"str":"تیر","boundary":[0.24975353659749003,0.2868832529500272,0.2655403433490158,0.30049923762090414],"dir":"rtl"},{"str":"بام","boundary":[0.23139145187308968,0.2868832529500272,0.24544964738254893,0.30049923762090414],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.21904422871547174,0.2868832529500272,0.22708756265814853,0.30049923762090414],"dir":"rtl"},{"str":"تاوههای","boundary":[0.17316547523980858,0.2868832529500272,0.21474033950053065,0.30049923762090414],"dir":"rtl"},{"str":"افقی","boundary":[0.1448197786479629,0.2868832529500272,0.16886158602486748,0.30049923762090414],"dir":"rtl"},{"str":"فاصلهگذاری","boundary":[0.07613394011115691,0.2868832529500272,0.14051588943302176,0.30049923762090414],"dir":"rtl"},{"str":"میشوند.","boundary":[0.3627306284896939,0.3032224345550795,0.4091209097818869,0.31683841922595646],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.3349140986046033,0.3032224345550795,0.3584267392747528,0.31683841922595646],"dir":"rtl"},{"str":"پایداری","boundary":[0.29065812302965566,0.3032224345550795,0.3306102093896622,0.31683841922595646],"dir":"rtl"},{"str":"جانبی،","boundary":[0.25037089775537086,0.3032224345550795,0.28635423381471453,0.31683841922595646],"dir":"rtl"},{"str":"ستون","boundary":[0.21542825621931216,0.3032224345550795,0.24606700854042976,0.31683841922595646],"dir":"rtl"},{"str":"نماها","boundary":[0.18514228170269795,0.3032224345550795,0.21112436700437107,0.31683841922595646],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.17515866983525258,0.3032224345550795,0.18083839248775682,0.31683841922595646],"dir":"rtl"},{"str":"دیوارهای","boundary":[0.12291227698830365,0.3032224345550795,0.17085478062031148,0.31683841922595646],"dir":"rtl"},{"str":"همبر","boundary":[0.09169144128975548,0.3032224345550795,0.11860838777336255,0.31683841922595646],"dir":"rtl"},{"str":"غالبا","boundary":[0.38650785251322095,0.3195616161601319,0.4091032708916617,0.3331776008310088],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.35758007254394475,0.3195616161601319,0.3822039632982799,0.3331776008310088],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.31394145812687796,0.3195616161601319,0.3532761833290036,0.3331776008310088],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.2903582618958277,0.3195616161601319,0.30963756891193683,0.3331776008310088],"dir":"rtl"},{"str":"میگیرند","boundary":[0.23945242470599154,0.3195616161601319,0.2860543726808866,0.3331776008310088],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.22729922934085048,0.3195616161601319,0.23514853549105044,0.3331776008310088],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.21280006157576206,0.3195616161601319,0.22299534012590944,0.3331776008310088],"dir":"rtl"},{"str":"استحکام","boundary":[0.1631113078114625,0.3195616161601319,0.2084961723608209,0.3331776008310088],"dir":"rtl"},{"str":"دیوارهای","boundary":[0.11086491496451356,0.3195616161601319,0.15880741859652142,0.3331776008310088],"dir":"rtl"},{"str":"باربر","boundary":[0.08447713518766155,0.3195616161601319,0.10656102574957246,0.3331776008310088],"dir":"rtl"},{"str":"کمک","boundary":[0.37969924088630597,0.3359007977651842,0.4091209097818869,0.3495167824360611],"dir":"rtl"},{"str":"کنند.","boundary":[0.34669687727501575,0.3359007977651842,0.3753953516713648,0.3495167824360611],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3968089644047193,0.3685791609752887,0.40912090978188687,0.38219514564616563],"dir":"rtl"},{"str":"حالیکه","boundary":[0.35627479466728224,0.3685791609752887,0.39250507518977823,0.38219514564616563],"dir":"rtl"},{"str":"عناصر","boundary":[0.31985048635230934,0.3685791609752887,0.3519709054523411,0.38219514564616563],"dir":"rtl"},{"str":"ساختاری","boundary":[0.26696909345725434,0.3685791609752887,0.31554659713736827,0.38219514564616563],"dir":"rtl"},{"str":"خطی","boundary":[0.23338464646853363,0.3685791609752887,0.2626652042423132,0.38219514564616563],"dir":"rtl"},{"str":"کنارههای","boundary":[0.179286170147942,0.3685791609752887,0.22908075725359253,0.38219514564616563],"dir":"rtl"},{"str":"حجم","boundary":[0.14753616774263875,0.3685791609752887,0.17498228093300086,0.38219514564616563],"dir":"rtl"},{"str":"فضایی","boundary":[0.10915394261267221,0.3685791609752887,0.14323227852769765,0.38219514564616563],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.09668324722347811,0.3685791609752887,0.10485005339773111,0.38219514564616563],"dir":"rtl"},{"str":"بوجود","boundary":[0.37733562959613337,0.38491834258034097,0.4091209097818869,0.39853432725121785],"dir":"rtl"},{"str":"میآورند،","boundary":[0.32588298680931693,0.38491834258034097,0.3730317403811923,0.39853432725121785],"dir":"rtl"},{"str":"عناصر","boundary":[0.2894586784943441,0.38491834258034097,0.32157909759437586,0.39853432725121785],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.25700312048003415,0.38491834258034097,0.285154789279403,0.39853432725121785],"dir":"rtl"},{"str":"مثل","boundary":[0.2309857573979107,0.38491834258034097,0.252699231265093,0.39853432725121785],"dir":"rtl"},{"str":"دیوارهای","boundary":[0.17873936455096176,0.38491834258034097,0.2266818681829696,0.39853432725121785],"dir":"rtl"},{"str":"باربر","boundary":[0.15235158477410976,0.38491834258034097,0.17443547533602066,0.39853432725121785],"dir":"rtl"},{"str":"محدودیت","boundary":[0.0950075526520871,0.38491834258034097,0.14804769555916863,0.39853432725121785],"dir":"rtl"},{"str":"فیزیکی","boundary":[0.3700331290429137,0.40125752418539323,0.40908563200143666,0.4148735088562701],"dir":"rtl"},{"str":"فضا","boundary":[0.34657340504343964,0.40125752418539323,0.36572923982797256,0.4148735088562701],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.33410270965424554,0.40125752418539323,0.3422695158284985,0.4148735088562701],"dir":"rtl"},{"str":"تعریف","boundary":[0.29651423458441156,0.40125752418539323,0.3297988204393044,0.4148735088562701],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند.","boundary":[0.246825480820112,0.40125752418539323,0.29221034536947044,0.4148735088562701],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.22431825689279705,0.40125752418539323,0.2425215916051709,0.4148735088562701],"dir":"rtl"},{"str":"حس","boundary":[0.19443797685136172,0.40125752418539323,0.22001436767785598,0.4148735088562701],"dir":"rtl"},{"str":"واقعی","boundary":[0.16018325203408457,0.40125752418539323,0.19013408763642062,0.4148735088562701],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.1477125566448905,0.40125752418539323,0.1558793628191435,0.4148735088562701],"dir":"rtl"},{"str":"حصاربندی","boundary":[0.08613519086882741,0.40125752418539323,0.14340866742994937,0.4148735088562701],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.403476464909833,0.4175967057904455,0.40915618756233724,0.4312126904613224],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی","boundary":[0.3647591008655883,0.4175967057904455,0.399172575694892,0.4312126904613224],"dir":"rtl"},{"str":"شخصی","boundary":[0.3203090974981638,0.4175967057904455,0.3604552116506472,0.4312126904613224],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.30783840210896973,0.4175967057904455,0.3160052082832227,0.4312126904613224],"dir":"rtl"},{"str":"مهیا","boundary":[0.28143298344189255,0.4175967057904455,0.30353451289402855,0.4312126904613224],"dir":"rtl"},{"str":"کرده","boundary":[0.25164089785158306,0.4175967057904455,0.2771290942269515,0.4312126904613224],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2416572859841377,0.4175967057904455,0.24733700863664196,0.4312126904613224],"dir":"rtl"},{"str":"بعنوان","boundary":[0.20401589424362818,0.4175967057904455,0.23735339676919656,0.4312126904613224],"dir":"rtl"},{"str":"موانعی","boundary":[0.16473408571217804,0.4175967057904455,0.19971200502868708,0.4312126904613224],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.14811825112006935,0.4175967057904455,0.16043019649723694,0.4312126904613224],"dir":"rtl"},{"str":"برابر","boundary":[0.1222067213792969,0.4175967057904455,0.14381436190512825,0.4312126904613224],"dir":"rtl"},{"str":"عناصر","boundary":[0.08578241306432405,0.4175967057904455,0.1179028321643558,0.4312126904613224],"dir":"rtl"},{"str":"خارجی","boundary":[0.3705093790789932,0.43393588739549777,0.40910327089166176,0.44755187206637465],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.34158159910971697,0.43393588739549777,0.36620548986405216,0.44755187206637465],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.29794298469265024,0.43393588739549777,0.3372777098947759,0.44755187206637465],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.2743597884616,0.43393588739549777,0.2936390954777091,0.44755187206637465],"dir":"rtl"},{"str":"میگیرند.","boundary":[0.22059645105528655,0.43393588739549777,0.2700558992466589,0.44755187206637465],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.07613,0.09081,0.40916,0.44755],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"12","boundary":[0.8957804567510449,0.9345690645292459,0.9090898011936719,0.9469472324118613],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.89578,0.93457,0.90909,0.94695],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":19,"image":{"jpeg":"/storage/books/9df77f9ba9addb40/pages/85c6403d429a4b25d8183a9dbe06086f.jpg","blurred":"/storage/books/9df77f9ba9addb40/pages/79d4118539519693b78815c18d5ecc83.jpg"},"info":{"width":623.622,"height":807.874,"margin":[0.09091,0.05098,0.05192,0.05305]},"elements":[{"words":[{"str":"تاوه","boundary":[0.9126961524769813,0.09081604444969148,0.9317461539201632,0.10443202912056837],"dir":"rtl"},{"str":"(دال)","boundary":[0.8796585110852407,0.09081604444969148,0.9083922632620401,0.10443202912056837],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.8564986482195946,0.09081604444969148,0.8753546218702997,0.10443202912056837],"dir":"rtl"},{"str":"صفحه","boundary":[0.8194393398565157,0.09081604444969148,0.8521947590046536,0.10443202912056837],"dir":"rtl"},{"str":"افقی،","boundary":[0.7874953096587356,0.09081604444969148,0.8151354506415747,0.10443202912056837],"dir":"rtl"},{"str":"سخت","boundary":[0.7515825291602927,0.09081604444969148,0.7831914204437945,0.10443202912056837],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7415989172928473,0.09081604444969148,0.7472786399453515,0.10443202912056837],"dir":"rtl"},{"str":"معمولا","boundary":[0.702405303212523,0.09081604444969148,0.7372950280779061,0.10443202912056837],"dir":"rtl"},{"str":"یکپارچه","boundary":[0.6552036329699722,0.09081604444969148,0.698101413997582,0.10443202912056837],"dir":"rtl"},{"str":"است،","boundary":[0.6227304360654372,0.09081604444969148,0.6508997437550312,0.10443202912056837],"dir":"rtl"},{"str":"نمونه","boundary":[0.9041765684982248,0.10715522605474381,0.9317461539201631,0.1207712107256207],"dir":"rtl"},{"str":"معمول","boundary":[0.8639951765652911,0.10715522605474381,0.8998726792832837,0.1207712107256207],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.8457036474017916,0.10715522605474381,0.85969128735035,0.1207712107256207],"dir":"rtl"},{"str":"تاوه","boundary":[0.8223497567436686,0.10715522605474381,0.8413997581868505,0.1207712107256207],"dir":"rtl"},{"str":"بتون","boundary":[0.7934925323352929,0.10715522605474381,0.8180458675287274,0.1207712107256207],"dir":"rtl"},{"str":"آرمه","boundary":[0.7662404469374077,0.10715522605474381,0.7891886431203518,0.1207712107256207],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.7344904445321044,0.10715522605474381,0.7619365577224665,0.1207712107256207],"dir":"rtl"},{"str":"تاوه","boundary":[0.7111365538739813,0.10715522605474381,0.7301865553171633,0.1207712107256207],"dir":"rtl"},{"str":"قادر","boundary":[0.6859129408519905,0.10715522605474381,0.7068326646590403,0.1207712107256207],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6570380775533897,0.10715522605474381,0.6816090516370494,0.1207712107256207],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.6448848821882487,0.10715522605474381,0.6527341883384487,0.1207712107256207],"dir":"rtl"},{"str":"بارهای","boundary":[0.6054972403154476,0.10715522605474381,0.6405809929733076,0.1207712107256207],"dir":"rtl"},{"str":"متمرکز","boundary":[0.8929935120954682,0.12349440765979613,0.9318696261517395,0.13711039233067304],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8830099002280228,0.12349440765979613,0.8886896228805271,0.13711039233067304],"dir":"rtl"},{"str":"پراکنده","boundary":[0.8396005913838832,0.12349440765979613,0.8787060110130815,0.13711039233067304],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.8271298959946892,0.12349440765979613,0.8352967021689421,0.13711039233067304],"dir":"rtl"},{"str":"نگه","boundary":[0.8051694776643544,0.12349440765979613,0.8228260067797479,0.13711039233067304],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.7747247531357137,0.12349440765979613,0.8008655884494134,0.13711039233067304],"dir":"rtl"},{"str":"زیرا","boundary":[0.7517060013918689,0.12349440765979613,0.7704208639207726,0.13711039233067304],"dir":"rtl"},{"str":"تنشهای","boundary":[0.6990891918501914,0.12349440765979613,0.7474021121769278,0.13711039233067304],"dir":"rtl"},{"str":"حاصله","boundary":[0.6604776611472976,0.12349440765979613,0.6947853026352502,0.13711039233067304],"dir":"rtl"},{"str":"میتوانند","boundary":[0.6098716850912893,0.12349440765979613,0.6561737719323565,0.13711039233067304],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.9195224029941215,0.13983358926484846,0.9318343483712891,0.15344957393572536],"dir":"rtl"},{"str":"عرض","boundary":[0.8862730949196789,0.13983358926484846,0.9152185137791804,0.15344957393572536],"dir":"rtl"},{"str":"صفحهی","boundary":[0.8378014245809161,0.13983358926484846,0.8819692057047379,0.15344957393572536],"dir":"rtl"},{"str":"تاوه","boundary":[0.8144475339227931,0.13983358926484846,0.833497535365975,0.15344957393572536],"dir":"rtl"},{"str":"پراکنده","boundary":[0.7710382250786535,0.13983358926484846,0.8101436447078519,0.15344957393572536],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.7438919730221192,0.13983358926484846,0.7667343358637123,0.15344957393572536],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7339083611546738,0.13983358926484846,0.7395880838071781,0.15344957393572536],"dir":"rtl"},{"str":"مسیرهای","boundary":[0.6791748847859762,0.13983358926484846,0.7296044719397328,0.15344957393572536],"dir":"rtl"},{"str":"متنوعی","boundary":[0.6346014091869755,0.13983358926484846,0.674870995571035,0.15344957393572536],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6221307137977814,0.13983358926484846,0.6302975199720344,0.15344957393572536],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.5943141839126908,0.13983358926484846,0.6178268245828403,0.15344957393572536],"dir":"rtl"},{"str":"تکیه","boundary":[0.9240203200015393,0.1561727708699008,0.9480797662686692,0.16978875554077769],"dir":"rtl"},{"str":"گاههای","boundary":[0.8690398991696893,0.1561727708699008,0.9077749021041592,0.16978875554077769],"dir":"rtl"},{"str":"تاوه","boundary":[0.8456860085115663,0.1561727708699008,0.8647360099547482,0.16978875554077769],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8290701739194576,0.1561727708699008,0.8413821192966252,0.16978875554077769],"dir":"rtl"},{"str":"پیش","boundary":[0.7987312827321679,0.1561727708699008,0.8247662847045165,0.16978875554077769],"dir":"rtl"},{"str":"بگیرند.","boundary":[0.7579148907511282,0.1561727708699008,0.7944273935172268,0.16978875554077769],"dir":"rtl"},{"str":"اگر","boundary":[0.9159946249490879,0.1888511340800053,0.931816709481064,0.2024671187508822],"dir":"rtl"},{"str":"تاوه","boundary":[0.8926407342909647,0.1888511340800053,0.9116907357341466,0.2024671187508822],"dir":"rtl"},{"str":"(دال)","boundary":[0.8596030928992243,0.1888511340800053,0.8883368450760237,0.2024671187508822],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8429872583071156,0.1888511340800053,0.8552992036842832,0.2024671187508822],"dir":"rtl"},{"str":"امتداد","boundary":[0.8072685056011495,0.1888511340800053,0.8386833690921744,0.2024671187508822],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.7905468376676899,0.1888511340800053,0.8029646163862083,0.2024671187508822],"dir":"rtl"},{"str":"لبه","boundary":[0.770667808383925,0.1888511340800053,0.7862429484527488,0.2024671187508822],"dir":"rtl"},{"str":"دارای","boundary":[0.7374537780899327,0.1888511340800053,0.7663639191689838,0.2024671187508822],"dir":"rtl"},{"str":"تکیهگاه","boundary":[0.6928450247104817,0.1888511340800053,0.7331498888749917,0.2024671187508822],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.6642171058750332,0.1888511340800053,0.6885411354955405,0.2024671187508822],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.6459255767115336,0.1888511340800053,0.6599132166600923,0.2024671187508822],"dir":"rtl"},{"str":"میتواند","boundary":[0.6007523788448772,0.1888511340800053,0.6416216874965925,0.2024671187508822],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.9129607358303589,0.20519031568505763,0.931816709481064,0.21880630035593454],"dir":"rtl"},{"str":"تیر","boundary":[0.892870039863892,0.20519031568505763,0.9086568466154178,0.21880630035593454],"dir":"rtl"},{"str":"سطحی","boundary":[0.8496371199220041,0.20519031568505763,0.888566150648951,0.21880630035593454],"dir":"rtl"},{"str":"پهنی","boundary":[0.8180811453091777,0.20519031568505763,0.845333230707063,0.21880630035593454],"dir":"rtl"},{"str":"فرض","boundary":[0.7864369762452256,0.20519031568505763,0.8137772560942367,0.21880630035593454],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.7598198908954464,0.20519031568505763,0.7821330870302845,0.21880630035593454],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7415989172928474,0.20519031568505763,0.7555160016805053,0.21880630035593454],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7249830827007386,0.20519031568505763,0.7372950280779063,0.21880630035593454],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.7018232198350925,0.20519031568505763,0.7206791934857977,0.21880630035593454],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.6687150228824513,0.20519031568505763,0.6975193306201515,0.21880630035593454],"dir":"rtl"},{"str":"گسترده","boundary":[0.6233301583330929,0.20519031568505763,0.6644111336675103,0.21880630035593454],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.5961839062765587,0.20519031568505763,0.6190262691181518,0.21880630035593454],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.9043529574004767,0.22152949729010996,0.9317990705908388,0.23514548196098686],"dir":"rtl"},{"str":"اگر","boundary":[0.8842269836535597,0.22152949729010996,0.9000490681855357,0.23514548196098686],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8717562882643655,0.22152949729010996,0.8799230944386184,0.23514548196098686],"dir":"rtl"},{"str":"چهار","boundary":[0.841964202674056,0.22152949729010996,0.8674523990494244,0.23514548196098686],"dir":"rtl"},{"str":"طرف","boundary":[0.8105317002928057,0.22152949729010996,0.8376603134591148,0.23514548196098686],"dir":"rtl"},{"str":"دارای","boundary":[0.7773176699988136,0.22152949729010996,0.8062278110778647,0.23514548196098686],"dir":"rtl"},{"str":"تکیهگاه","boundary":[0.7326912777291373,0.22152949729010996,0.7730137807838725,0.23514548196098686],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.7040633588936889,0.22152949729010996,0.7283873885141962,0.23514548196098686],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.6857718297301892,0.22152949729010996,0.6997594696787478,0.23514548196098686],"dir":"rtl"},{"str":"عنصر","boundary":[0.6527694661188991,0.22152949729010996,0.6814679405152481,0.23514548196098686],"dir":"rtl"},{"str":"ساختاری","boundary":[0.5998880732238441,0.22152949729010996,0.648465576903958,0.23514548196098686],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.9193812918723203,0.2378686788951623,0.931799070590839,0.2514846635660392],"dir":"rtl"},{"str":"طرفهای","boundary":[0.8740317051034122,0.2378686788951623,0.9150774026573794,0.2514846635660392],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.842281702698109,0.2378686788951623,0.8697278158884711,0.2514846635660392],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.8144651728130183,0.2378686788951623,0.8379778134831678,0.2514846635660392],"dir":"rtl"},{"str":"کارآیی","boundary":[0.7745836420139125,0.2378686788951623,0.8101612835980773,0.2514846635660392],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.7397468338192048,0.2378686788951623,0.7702797527989714,0.2514846635660392],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7297632219517595,0.2378686788951623,0.7354429446042637,0.2514846635660392],"dir":"rtl"},{"str":"کاهشدادن","boundary":[0.6654341893005701,0.2378686788951623,0.7254593327368184,0.2514846635660392],"dir":"rtl"},{"str":"وزن","boundary":[0.6402458540590296,0.2378686788951623,0.661130300085629,0.2514846635660392],"dir":"rtl"},{"str":"تاوه","boundary":[0.6168919634009066,0.2378686788951623,0.6359419648440885,0.2514846635660392],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.5986004342374069,0.2378686788951623,0.6125880741859655,0.2514846635660392],"dir":"rtl"},{"str":"میتواند","boundary":[0.8909121230488984,0.2542078605002146,0.931799070590839,0.26782384517109153],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8742962884567899,0.2542078605002146,0.8866082338339574,0.26782384517109153],"dir":"rtl"},{"str":"قسمتهایی","boundary":[0.8084503112462359,0.2542078605002146,0.8699923992418486,0.26782384517109153],"dir":"rtl"},{"str":"بصورت","boundary":[0.7665932247419112,0.2542078605002146,0.8041464220312948,0.26782384517109153],"dir":"rtl"},{"str":"تیرکهای","boundary":[0.710025303789796,0.2542078605002146,0.7622893355269701,0.26782384517109153],"dir":"rtl"},{"str":"یکپارچهای","boundary":[0.6488007158182363,0.2542078605002146,0.7057214145748549,0.26782384517109153],"dir":"rtl"},{"str":"تعدیل","boundary":[0.6117237685649323,0.2542078605002146,0.6444968266032952,0.26782384517109153],"dir":"rtl"},{"str":"گردد.","boundary":[0.9022186516832313,0.270547042105267,0.9317990705908388,0.28416302677614386],"dir":"rtl"},{"str":"اگر","boundary":[0.9159593471686377,0.30322540531537145,0.9317814317006137,0.3168413899862484],"dir":"rtl"},{"str":"بطور","boundary":[0.8872608727722885,0.30322540531537145,0.9116554579536964,0.3168413899862484],"dir":"rtl"},{"str":"منسجم","boundary":[0.8431636472093674,0.30322540531537145,0.8829569835573474,0.3168413899862484],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.828664479444279,0.30322540531537145,0.8388597579944264,0.3168413899862484],"dir":"rtl"},{"str":"ستونهای","boundary":[0.7712146139809052,0.30322540531537145,0.8243605902293378,0.3168413899862484],"dir":"rtl"},{"str":"بتون","boundary":[0.7423573895725296,0.30322540531537145,0.7669107247659641,0.3168413899862484],"dir":"rtl"},{"str":"آرمه","boundary":[0.7151053041746444,0.30322540531537145,0.7380535003575885,0.3168413899862484],"dir":"rtl"},{"str":"وصل","boundary":[0.684695857426454,0.30322540531537145,0.7108014149597034,0.3168413899862484],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.6580787720766748,0.30322540531537145,0.6803919682115129,0.3168413899862484],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6414629374845662,0.30322540531537145,0.6537748828617338,0.3168413899862484],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6197494636173838,0.30322540531537145,0.6371590482696251,0.3168413899862484],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.8977912902367141,0.3195645869204238,0.9317637928103886,0.3331805715913007],"dir":"rtl"},{"str":"تاوههای","boundary":[0.8519125367610509,0.3195645869204238,0.893487401021773,0.3331805715913007],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.8194569787467411,0.3195645869204238,0.8476086475461099,0.3331805715913007],"dir":"rtl"},{"str":"میتوانند","boundary":[0.7688510026907327,0.3195645869204238,0.8151530895318,0.3331805715913007],"dir":"rtl"},{"str":"بدون","boundary":[0.7380005836869131,0.3195645869204238,0.7645471134757917,0.3331805715913007],"dir":"rtl"},{"str":"تیر","boundary":[0.7179098877204463,0.3195645869204238,0.733696694471972,0.3331805715913007],"dir":"rtl"},{"str":"نگه","boundary":[0.6959494693901116,0.3195645869204238,0.7136059985055052,0.3331805715913007],"dir":"rtl"},{"str":"داشته","boundary":[0.660601133378874,0.3195645869204238,0.6916455801751705,0.3331805715913007],"dir":"rtl"},{"str":"شوند.","boundary":[0.6266109919149744,0.3195645869204238,0.6562972441639329,0.3331805715913007],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.6041037679876595,0.3195645869204238,0.6223071027000333,0.3331805715913007],"dir":"rtl"},{"str":"لایههای","boundary":[0.8895186507211101,0.33590376852547615,0.9317814317006137,0.34951975319635303],"dir":"rtl"},{"str":"افقی","boundary":[0.8611729541292643,0.33590376852547615,0.8852147615061691,0.34951975319635303],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8487022587400702,0.33590376852547615,0.8568690649143231,0.34951975319635303],"dir":"rtl"},{"str":"فضا","boundary":[0.8252425347405962,0.33590376852547615,0.8443983695251291,0.34951975319635303],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.8127718393514022,0.33590376852547615,0.8209386455256552,0.34951975319635303],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.7816744758844302,0.33590376852547615,0.808467950136461,0.34951975319635303],"dir":"rtl"},{"str":"میدهند","boundary":[0.733185166655442,0.33590376852547615,0.7773705866694891,0.34951975319635303],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7149641930528431,0.33590376852547615,0.728881277440501,0.34951975319635303],"dir":"rtl"},{"str":"فقط","boundary":[0.6880825243496863,0.33590376852547615,0.7106603038379019,0.34951975319635303],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6767759957153533,0.33590376852547615,0.6837786351347452,0.34951975319635303],"dir":"rtl"},{"str":"میل","boundary":[0.6507586326332299,0.33590376852547615,0.6724721065004122,0.34951975319635303],"dir":"rtl"},{"str":"ستونهای","boundary":[0.5932911282796312,0.33590376852547615,0.6464547434182888,0.34951975319635303],"dir":"rtl"},{"str":"نگهدارنده","boundary":[0.8992024014547275,0.3522429501305285,0.9318167094810641,0.36585893480140536],"dir":"rtl"},{"str":"حفظ","boundary":[0.8678580935246034,0.3522429501305285,0.8948985122397866,0.36585893480140536],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.8407118414680691,0.3522429501305285,0.8635542043096623,0.36585893480140536],"dir":"rtl"},{"str":"اند.","boundary":[0.8073037833816,0.3522429501305285,0.8240078124248346,0.36585893480140536],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.59329,0.09082,0.94808,0.36586],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"تاوههای","boundary":[0.8902242063301169,0.6496569032964925,0.931799070590839,0.6632728879673694],"dir":"rtl"},{"str":"دوطرفه","boundary":[0.8464444807912488,0.6496569032964925,0.8859203171151758,0.6632728879673694],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.8282235071886499,0.6496569032964925,0.8421405915763077,0.6632728879673694],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8116076725965411,0.6496569032964925,0.8239196179737088,0.6632728879673694],"dir":"rtl"},{"str":"تکیه","boundary":[0.9240026811113146,0.6659960849015447,0.9480621273784444,0.6796120695724216],"dir":"rtl"},{"str":"گاههای","boundary":[0.8690046213892394,0.6659960849015447,0.9077572632139344,0.6796120695724216],"dir":"rtl"},{"str":"ستونیشان","boundary":[0.8070744778086728,0.6659960849015447,0.8647007321742983,0.6796120695724216],"dir":"rtl"},{"str":"ضخیم","boundary":[0.7689921138125342,0.6659960849015447,0.8027705885937318,0.6796120695724216],"dir":"rtl"},{"str":"میشوند","boundary":[0.8882839284053485,0.682335266506597,0.9318167094810643,0.6959512511774739],"dir":"rtl"},{"str":"لایههای","boundary":[0.8417172582109037,0.682335266506597,0.8839800391904072,0.6959512511774739],"dir":"rtl"},{"str":"افقی","boundary":[0.813371561619058,0.682335266506597,0.8374133689959626,0.6959512511774739],"dir":"rtl"},{"str":"فضا","boundary":[0.789911837619584,0.682335266506597,0.8090676724041169,0.6959512511774739],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7774411422303898,0.682335266506597,0.7856079484046429,0.6959512511774739],"dir":"rtl"},{"str":"تعریف","boundary":[0.8985144847359462,0.6986744481116494,0.931799070590839,0.7122904327825262],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند.","boundary":[0.8488257309716467,0.6986744481116494,0.8942105955210051,0.7122904327825262],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.76899,0.64966,0.94806,0.71229],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"انواع","boundary":[0.8186834332335935,0.9054882417462377,0.854557728880636,0.9228176767818992],"dir":"rtl"},{"str":"تاوه","boundary":[0.7846948953051689,0.9054882417462377,0.8138567914537974,0.9228176767818992],"dir":"rtl"},{"str":"(دال)","boundary":[0.7385162806956779,0.9054882417462377,0.7798682535253728,0.9228176767818992],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.73852,0.90549,0.85456,0.92282],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"سيستمهاي","boundary":[0.25610834768497587,0.05097562011526553,0.3323660807348041,0.06582942157440395],"dir":"rtl"},{"str":"ساختاري","boundary":[0.19210803980616464,0.05097562011526553,0.2519712261594363,0.06582942157440395],"dir":"rtl"},{"str":"سطحی","boundary":[0.14092318744367582,0.05097562011526553,0.18797091828062515,0.06582942157440395],"dir":"rtl"},{"str":"(پلاني)","boundary":[0.09091212304889822,0.05097562011526553,0.13678606591813633,0.06582942157440395],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.09091,0.05098,0.33237,0.06583],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"تاوهها","boundary":[0.5095945941612069,0.3201909222152842,0.5397394575560198,0.33380690688616116],"dir":"rtl"},{"str":"(دالها)","boundary":[0.4654444519276102,0.3201909222152842,0.5052907049462658,0.33380690688616116],"dir":"rtl"},{"str":"ممکن","boundary":[0.4290730602833128,0.3201909222152842,0.461140562712669,0.33380690688616116],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.40019819698471215,0.3201909222152842,0.42476917106837175,0.33380690688616116],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.38889166835037914,0.3201909222152842,0.39589430776977097,0.33380690688616116],"dir":"rtl"},{"str":"چارچوب","boundary":[0.33844444230639736,0.3201909222152842,0.38458777913543807,0.33380690688616116],"dir":"rtl"},{"str":"تیرها","boundary":[0.30725888438829957,0.3201909222152842,0.3341405530914563,0.33380690688616116],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.29727527252085423,0.3201909222152842,0.30295499517335844,0.33380690688616116],"dir":"rtl"},{"str":"ستونها","boundary":[0.25122013014293937,0.3201909222152842,0.2929713833059131,0.33380690688616116],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.23887290698532146,0.3201909222152842,0.24691624092799827,0.33380690688616116],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.2275663783509885,0.3201909222152842,0.23456901777038036,0.33380690688616116],"dir":"rtl"},{"str":"دیوارهای","boundary":[0.17531998550403952,0.3201909222152842,0.22326248913604738,0.33380690688616116],"dir":"rtl"},{"str":"باربر","boundary":[0.5177084836647844,0.33653010382033655,0.5397923742266953,0.3501460884912135],"dir":"rtl"},{"str":"بنایی","boundary":[0.48604667571060706,0.33653010382033655,0.5134045944498433,0.3501460884912135],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.47369945255298906,0.33653010382033655,0.4817427864956659,0.3501460884912135],"dir":"rtl"},{"str":"بتنی","boundary":[0.44464820035213665,0.33653010382033655,0.469395563338048,0.3501460884912135],"dir":"rtl"},{"str":"نگه","boundary":[0.42268778202180196,0.33653010382033655,0.44034431113719563,0.3501460884912135],"dir":"rtl"},{"str":"داشته","boundary":[0.38733944601056436,0.33653010382033655,0.41838389280686084,0.3501460884912135],"dir":"rtl"},{"str":"شوند.","boundary":[0.35334930454666474,0.33653010382033655,0.3830355567956233,0.3501460884912135],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.17532,0.32019,0.53979,0.35015],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"دال","boundary":[0.49253778731346914,0.7218488540214818,0.5113584831837239,0.7354648386923587],"dir":"rtl"},{"str":"تیرچهای","boundary":[0.44216111683038806,0.7218488540214818,0.4882338980985281,0.7354648386923587],"dir":"rtl"},{"str":"یکطرفه","boundary":[0.39859305797422195,0.7218488540214818,0.4378572276154469,0.7354648386923587],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.39859,0.72185,0.51136,0.73546],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"دال","boundary":[0.5061902883477495,0.890264968415558,0.5250109842180043,0.9038809530864349],"dir":"rtl"},{"str":"دندانهای","boundary":[0.4571012568511057,0.890264968415558,0.5018863991328085,0.9038809530864349],"dir":"rtl"},{"str":"دوطرفه","boundary":[0.4133215313122376,0.890264968415558,0.45279736763616457,0.9038809530864349],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.41332,0.89026,0.52501,0.90388],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"تیر","boundary":[0.3418199460689594,0.6336369814627482,0.3576067053980207,0.6457144836474948],"dir":"rtl"},{"str":"ثانویه","boundary":[0.3089411534551379,0.6336369814627482,0.3375160697826008,0.6457144836474948],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.30894,0.63364,0.35761,0.64571],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"تیر","boundary":[0.3267637344903405,0.6975780135838481,0.342550499545071,0.7093099173213121],"dir":"rtl"},{"str":"اولیه","boundary":[0.29861214004637426,0.6975780135838481,0.3224598566430174,0.7093099173213121],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.29861,0.69758,0.34255,0.70931],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"تیر","boundary":[0.35957075717395337,0.8499464927031167,0.3753575222286838,0.8616783964405808],"dir":"rtl"},{"str":"اولیه","boundary":[0.3314191627299871,0.8499464927031167,0.3552668793266302,0.8616783964405808],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.33142,0.84995,0.37536,0.86168],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"تیر","boundary":[0.24549601283524225,0.8398629181398357,0.26128283264023383,0.8517136522889728],"dir":"rtl"},{"str":"اولیه","boundary":[0.21734432075840812,0.8398629181398357,0.2411921200615909,0.8517136522889728],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.21734,0.83986,0.26128,0.85171],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"دال","boundary":[0.16411929021105773,0.7218488540214818,0.18293998608131248,0.7354648386923587],"dir":"rtl"},{"str":"یکطرفه","boundary":[0.12055123135489165,0.7218488540214818,0.15981540099611663,0.7354648386923587],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.12055,0.72185,0.18294,0.73546],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"دال","boundary":[0.16411929021105773,0.890264968415558,0.18293998608131248,0.9038809530864349],"dir":"rtl"},{"str":"دوطرفه","boundary":[0.12033956467218962,0.890264968415558,0.1598154009961166,0.9038809530864349],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.12034,0.89026,0.18294,0.90388],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"13","boundary":[0.09090923668504318,0.9345690645292459,0.1054533034434321,0.9469472324118613],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.09091,0.93457,0.10545,0.94695],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]}],"words":[]}
خرید یا کرایه
cancel
19