اصول درمان سو مصرف داروها اصول درمان سو مصرف داروها

{"id":"3795491","title":"اصول درمان سو مصرف داروها","price":"۱۹‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۹‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۴‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۵‌,‌۷۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۹‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/9fa709303995accb/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/9fa709303995accb/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/9fa709303995accb/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/9fa709303995accb/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/9fa709303995accb/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/9fa709303995accb/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/9fa709303995accb/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/9fa709303995accb/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/9fa709303995accb/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/9fa709303995accb/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786009661855","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۶","nobat_chap":"1","description":["هدف کتاب اصول درمان سـوی مصـرف داروهـا: دسـتورالعمل مبتنـی بـر تحقیـق- تشـریح اصـول درمانی و یافتههای تحقیقی است که ارتباط خاصی با سیستمهای قضایی و متخصصان درمانی دارد که با بیماران مبتلا به سـوی مصـرف مـواد مخـدر کـار\r","میکنند. این کتاب به سه بخش تقسیم شده است: 1.یافته های تحقیقی در مورد بیماران معتاد که در 13اصل اساسی خلاصه شده اسـت. 2. مجموعـه ای از نمونه سوالاتی که اغلب، مـردم در مـورد درمـان سوی مصرف مواد می پرسند. 3. یک بخش منبع کـه\r","وب ســایتهــایی را بــرای اطلاعــات بیشــتر ارایــه می دهد."],"pages_count":"64","keywords":"null","token":"9fa709303995accb","created_at":"2019-06-07 18:37:52","updated_at":"2022-04-10 14:55:01","publisher_id":"160","deleted_at":null,"published_at":"2019-06-07 18:54:42","available_for_web":"1","publisher_title":"دیبای دانش","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","authors":[{"id":"1917780","title":"دکتر نورا دی ولکوو","firstname":"دکتر","lastname":"نورا دی ولکوو","token":"a6ebe7bd1378afaf","created_at":"2019-06-07 18:37:07","updated_at":"2019-06-07 18:37:07","role":"writer"},{"id":"1917781","title":"دکتر مریم تقوا","firstname":"دکتر","lastname":"مریم تقوا","token":"d20e1afcd8528fd5","created_at":"2019-06-07 18:37:11","updated_at":"2019-06-07 18:37:11","role":"translator"},{"id":"1917782","title":"دکتر اردوان تقوا","firstname":"دکتر","lastname":"اردوان تقوا","token":"6f1686dbd3b29638","created_at":"2019-06-07 18:37:16","updated_at":"2019-06-07 18:37:16","role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"1917780","title":"دکتر نورا دی ولکوو","firstname":"دکتر","lastname":"نورا دی ولکوو","token":"a6ebe7bd1378afaf","created_at":"2019-06-07 18:37:07","updated_at":"2019-06-07 18:37:07","role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"1917781","title":"دکتر مریم تقوا","firstname":"دکتر","lastname":"مریم تقوا","token":"d20e1afcd8528fd5","created_at":"2019-06-07 18:37:11","updated_at":"2019-06-07 18:37:11","role":"translator"},{"id":"1917782","title":"دکتر اردوان تقوا","firstname":"دکتر","lastname":"اردوان تقوا","token":"6f1686dbd3b29638","created_at":"2019-06-07 18:37:16","updated_at":"2019-06-07 18:37:16","role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"784175","file":"5cfa6fb8e3ef30.48168327.pdf","book_id":"3795491","toc":null,"created_at":"2019-06-07 18:37:52","updated_at":"2022-04-10 14:55:02","process_started_at":"2019-06-07 18:37:53","process_done_at":"2019-06-07 18:39:35","process_failed_at":null,"pages_count":"64","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"d6a411b43e1319984b49bdc18105021dfbeb20b18d7920ca9eb138358579db3215612bf3ecde1beaca232a9a658b9a84c6bc4ed5b5c06a1c8c96bfc8ddee2bd0","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۶۴"},"publisher":{"id":160,"title":"دیبای دانش","manager":"مهتاب سلیمی","shaba":"IR040170000000346644187000","bank_name":"ملی","description":"دوره ی آزمایشی سه ماهه به پایان رسید","ebook_profit":70,"rent_3_profit":70,"rent_6_profit":70,"rent_12_profit":70,"print_profit":70,"logo":"icons/booketLogoSvg","token":"fd2241b6c08e0eae","slug":"دیبای-دانش","rent_1_week_profit":70,"account":{"title":"دیبای دانش","email":"Diba_danesh10904@yahoo.com","role":"publisher","confirmed":1,"phone":null,"token":"93d7628f98d95451","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"upp3lb","inviter_id":null,"change_password_at":"2019-05-18 22:58:23","created_at":"2019-05-18 16:33:06","updated_at":"2019-05-18 22:58:23","bazaar_credit":0,"description":"Diba_danesh10904@yahoo.com"},"city":{"title":"تهران","token":"9eb81c33a7bdf0bd"}},"study_subjects":[{"id":"2086","title":"استفاده و سوء استفاده از داروها اختیاری ","token":"f8f5a976d57da184","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:24:13","updated_at":"2019-06-07 18:54:42","study_fields":[{"id":"922","title":"فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی","degree_id":"10","token":"2ff66ce4849b1dcb","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2021-09-10 17:53:55","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"18415","title":"داروشناسی","token":"fce99a8392ad317d","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:31:54","updated_at":"2019-06-07 18:54:42","study_fields":[{"id":"175","title":"بینایی سنجی","degree_id":"7","token":"969793521fd50365","books_count":"9","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-04-10 15:56:48","study_groups":[{"id":"4","title":"علوم پزشکی","token":"da515b744d4c4416","books_count":"112","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"436","title":"پرستاری","degree_id":"7","token":"d308a91cbb3d9cbf","books_count":"14","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2021-10-03 14:18:35","study_groups":[{"id":"4","title":"علوم پزشکی","token":"da515b744d4c4416","books_count":"112","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"454","title":"اتاق عمل","degree_id":"7","token":"1e184afc9df3f300","books_count":"53","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2021-10-03 14:10:37","study_groups":[{"id":"4","title":"علوم پزشکی","token":"da515b744d4c4416","books_count":"112","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"اصول-درمان-سو-مصرف-داروها","urlify":"اصول-درمان-سو-مصرف-داروها","pages_count_fa":"۶۴","authorTitle":"دکتر نورا دی ولکوو, دکتر مریم تقوا, دکتر اردوان تقوا","tocStr":"","url":"/preview/9fa709303995accb/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19