طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور، تیپ‌های گیاهی منطقه خمین – کمیجان طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور، تیپ‌های گیاهی منطقه خمین – کمیجان

توضیحات

در این گزارش "منطقه مورد بررسی در حال حاضر در جنوب و غرب استان مرکزی قرار دارد و شامل بخشی از عرصه نقشه‌های توپوگرافی با مقیاس 1:250000 به شماره‌های NI 39-10 به نام گلپایگان، NI 39-9 به نام خرم‌آباد، NI 39-5 به نام همدان NI 39-19 به نام کبودرآهنگ است که در گزارش حاضر با نام منطقه "خمین، کمیجان" معرفی شده است. این عرصه وسعتی برابر 1291300 هکتار را دربر می‌گیرد منطقه‌ی مورد مطالعه در موقعیت جغرافیایی 48 درجه و 53 دقیقه تا 51 درجه‌ی طول شرقی و 33 درجه و 23 دقیقه تا 35 درجه و 25 دقیقه عرض شمالی در جنوب و غرب استان مرکزی واقع شده است. بر اساس یافته‌های مطالعه شده به طور کلی استفاده از اراضی در حال حاضر به این شرح است: "تیپ‌های گیاهی با وسعت 752434 هکتار، 58/27 درصد کل منطقه‌ی مورد مطالعه را دربر گرفته‌اند اراضی زراعی شامل زراعت‌های آبی و دیم، باغ‌های مثمر و غیر مثمر 506670 هکتار است که 39/24 درصد کل منطقه است. .... اراضی سنگلاخی با وسعت 27964 هکتار، 2/17 درصد منطقه‌ی مورد مطالعه بوده‌اند. این اراضی شامل قلل کوه‌ها و ارتفاعات و مناطق بارخنمون سنگی به طور عمده فاقد پوشش گیاهی یا با پوشش گیاهی کم تراکم است... اراضی ساخته شده یا مراکز جمعیتی نیز محدوده‌ای در حدود 3801 هکتار برابر 0/29 درصد اراضی را پوشش می‌دهند. دریاچه‌ی فصلی مساحتی معادل 431 هکتار است که معادل 0/03 از کل منطقه مورد مطالعه را دربر می‌گیرند".,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919

{"toc":null,"pages_count":101,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"a0b80836a6db21b2","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/a0b80836a6db21b2/pages/EmQKckurrethcihv-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a0b80836a6db21b2/pages/SMDNqwdNxCERnFSK.jpg","blurred":"/storage/books/a0b80836a6db21b2/pages/tOGybGfNTHdFgKdO.jpg"},"info":{"width":595,"height":793,"margin":[0.0002655885970893026,0.00013747178914417686,0.9987967657361712,0.9988875691623135]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.11853720247745514},{"x":0.3462184965610504,"y":0.11853720247745514},{"x":0.3462184965610504,"y":0.13493064045906067},{"x":0.30588236451148987,"y":0.13366961479187012}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.30588236451148987,0.11853720247745514,0.3462184965610504,0.13493064045906067]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.11727616935968399},{"x":0.2974790036678314,"y":0.11853720247745514},{"x":0.2974790036678314,"y":0.13366961479187012},{"x":0.26050421595573425,"y":0.13366961479187012}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.26218488812446594,0.11727616935968399,0.2974790036678314,0.13366961479187012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.11727616935968399},{"x":0.26050421595573425,"y":0.11727616935968399},{"x":0.25882354378700256,"y":0.13240857422351837},{"x":0.2537815272808075,"y":0.13240857422351837}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.2554621994495392,0.11727616935968399,0.25882354378700256,0.13240857422351837]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16302521526813507,"y":0.11601512879133224},{"x":0.2369747906923294,"y":0.11727616935968399},{"x":0.2369747906923294,"y":0.13240857422351837},{"x":0.16134454309940338,"y":0.13240857422351837}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۳۰-۱۳۸۳","boundary":[0.16302521526813507,0.11601512879133224,0.2369747906923294,0.13240857422351837]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16302521526813507,"y":0.11601512879133224},{"x":0.3462184965610504,"y":0.11853720247745514},{"x":0.3462184965610504,"y":0.13493064045906067},{"x":0.16134454309940338,"y":0.13240857422351837}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.15802521526813507,0.10901512879133224,0.3512184965610504,0.14193064045906068],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.14754098653793335},{"x":0.5798319578170776,"y":0.1488020122051239},{"x":0.5798319578170776,"y":0.16645649075508118},{"x":0.5159664154052734,"y":0.16519546508789062}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جمهوری","boundary":[0.5176470875740051,0.14754098653793335,0.5798319578170776,0.16645649075508118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.14754098653793335},{"x":0.5092437267303467,"y":0.14754098653793335},{"x":0.507563054561615,"y":0.16519546508789062},{"x":0.4605042040348053,"y":0.16519546508789062}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.4605042040348053,0.14754098653793335,0.507563054561615,0.16519546508789062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.1462799459695816},{"x":0.45210084319114685,"y":0.14754098653793335},{"x":0.45042017102241516,"y":0.16519546508789062},{"x":0.42016807198524475,"y":0.16393442451953888}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.42016807198524475,0.1462799459695816,0.45042017102241516,0.16519546508789062]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.1462799459695816},{"x":0.5798319578170776,"y":0.1488020122051239},{"x":0.5798319578170776,"y":0.16645649075508118},{"x":0.42016807198524475,"y":0.16393442451953888}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.41516807198524475,0.1392799459695816,0.5848319578170776,0.17345649075508118],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.17654477059841156},{"x":0.5815126299858093,"y":0.17654477059841156},{"x":0.5815126299858093,"y":0.1929382085800171},{"x":0.534453809261322,"y":0.1929382085800171}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وزارت","boundary":[0.534453809261322,0.17654477059841156,0.5815126299858093,0.1929382085800171]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.17654477059841156},{"x":0.5260504484176636,"y":0.17654477059841156},{"x":0.5260504484176636,"y":0.1929382085800171},{"x":0.4941176474094391,"y":0.1929382085800171}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهاد","boundary":[0.4941176474094391,0.17654477059841156,0.5260504484176636,0.1929382085800171]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.17654477059841156},{"x":0.48571428656578064,"y":0.17654477059841156},{"x":0.48571428656578064,"y":0.1929382085800171},{"x":0.42016807198524475,"y":0.1929382085800171}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.42016807198524475,0.17654477059841156,0.48571428656578064,0.1929382085800171]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.20428751409053802},{"x":0.6386554837226868,"y":0.20428751409053802},{"x":0.6386554837226868,"y":0.22320303320884705},{"x":0.5882353186607361,"y":0.22320303320884705}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.5882353186607361,0.20428751409053802,0.6386554837226868,0.22320303320884705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.20428751409053802},{"x":0.5798319578170776,"y":0.20428751409053802},{"x":0.5798319578170776,"y":0.22320303320884705},{"x":0.5193277597427368,"y":0.22320303320884705}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5193277597427368,0.20428751409053802,0.5798319578170776,0.22320303320884705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.20428751409053802},{"x":0.5092437267303467,"y":0.20428751409053802},{"x":0.5092437267303467,"y":0.22320303320884705},{"x":0.5025210380554199,"y":0.22320303320884705}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5025210380554199,0.20428751409053802,0.5092437267303467,0.22320303320884705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.20428751409053802},{"x":0.4941176474094391,"y":0.20428751409053802},{"x":0.4941176474094391,"y":0.22320303320884705},{"x":0.440336138010025,"y":0.22320303320884705}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.440336138010025,0.20428751409053802,0.4941176474094391,0.22320303320884705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.20428751409053802},{"x":0.4319327771663666,"y":0.20428751409053802},{"x":0.4319327771663666,"y":0.22320303320884705},{"x":0.3613445460796356,"y":0.22320303320884705}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.3613445460796356,0.20428751409053802,0.4319327771663666,0.22320303320884705]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.17654477059841156},{"x":0.6386554837226868,"y":0.17654477059841156},{"x":0.6386554837226868,"y":0.22320303320884705},{"x":0.3613445460796356,"y":0.22320303320884705}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3563445460796356,0.16954477059841155,0.6436554837226868,0.23020303320884705],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.23833543062210083},{"x":0.6487395167350769,"y":0.23833543062210083},{"x":0.6487395167350769,"y":0.2585119903087616},{"x":0.5815126299858093,"y":0.2585119903087616}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.5815126299858093,0.23833543062210083,0.6487395167350769,0.2585119903087616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.23833543062210083},{"x":0.5731092691421509,"y":0.23833543062210083},{"x":0.5731092691421509,"y":0.2585119903087616},{"x":0.4957983195781708,"y":0.2585119903087616}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.4957983195781708,0.23833543062210083,0.5731092691421509,0.2585119903087616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.23833543062210083},{"x":0.48739495873451233,"y":0.23833543062210083},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2585119903087616},{"x":0.42352941632270813,"y":0.2585119903087616}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.42352941632270813,0.23833543062210083,0.48739495873451233,0.2585119903087616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.23833543062210083},{"x":0.4151260554790497,"y":0.23833543062210083},{"x":0.4151260554790497,"y":0.2585119903087616},{"x":0.40672269463539124,"y":0.2585119903087616}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.40672269463539124,0.23833543062210083,0.4151260554790497,0.2585119903087616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.23833543062210083},{"x":0.3983193337917328,"y":0.23833543062210083},{"x":0.3983193337917328,"y":0.2585119903087616},{"x":0.3529411852359772,"y":0.2585119903087616}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.3529411852359772,0.23833543062210083,0.3983193337917328,0.2585119903087616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.2711223065853119},{"x":0.6789916157722473,"y":0.2711223065853119},{"x":0.6789916157722473,"y":0.29886507987976074},{"x":0.6369748115539551,"y":0.29886507987976074}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.6369748115539551,0.2711223065853119,0.6789916157722473,0.29886507987976074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.2711223065853119},{"x":0.6252101063728333,"y":0.2711223065853119},{"x":0.6252101063728333,"y":0.29886507987976074},{"x":0.556302547454834,"y":0.29886507987976074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناخت","boundary":[0.556302547454834,0.2711223065853119,0.6252101063728333,0.29886507987976074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.2711223065853119},{"x":0.5445378422737122,"y":0.2711223065853119},{"x":0.5445378422737122,"y":0.29886507987976074},{"x":0.4924369752407074,"y":0.29886507987976074}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مناطق","boundary":[0.4924369752407074,0.2711223065853119,0.5445378422737122,0.29886507987976074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.2711223065853119},{"x":0.48067227005958557,"y":0.2711223065853119},{"x":0.48067227005958557,"y":0.29886507987976074},{"x":0.38655462861061096,"y":0.29886507987976074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اکولوژیک","boundary":[0.38655462861061096,0.2711223065853119,0.48067227005958557,0.29886507987976074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.2711223065853119},{"x":0.37478992342948914,"y":0.2711223065853119},{"x":0.37478992342948914,"y":0.29886507987976074},{"x":0.3210084140300751,"y":0.29886507987976074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.3210084140300751,0.2711223065853119,0.37478992342948914,0.29886507987976074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.3076923191547394},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3076923191547394},{"x":0.7109243869781494,"y":0.34300124645233154},{"x":0.6403361558914185,"y":0.34300124645233154}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تیپهای","boundary":[0.6403361558914185,0.3076923191547394,0.7109243869781494,0.34300124645233154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.3076923191547394},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3076923191547394},{"x":0.6302521228790283,"y":0.34300124645233154},{"x":0.5546218752861023,"y":0.34300124645233154}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.5546218752861023,0.3076923191547394,0.6302521228790283,0.34300124645233154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.3076923191547394},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3076923191547394},{"x":0.5445378422737122,"y":0.34300124645233154},{"x":0.48067227005958557,"y":0.34300124645233154}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.48067227005958557,0.3076923191547394,0.5445378422737122,0.34300124645233154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.3076923191547394},{"x":0.46890756487846375,"y":0.3076923191547394},{"x":0.46890756487846375,"y":0.34300124645233154},{"x":0.4084033668041229,"y":0.34300124645233154}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"خمين","boundary":[0.4084033668041229,0.3076923191547394,0.46890756487846375,0.34300124645233154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.3076923191547394},{"x":0.3949579894542694,"y":0.3076923191547394},{"x":0.3949579894542694,"y":0.34300124645233154},{"x":0.3848739564418793,"y":0.34300124645233154}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.3848739564418793,0.3076923191547394,0.3949579894542694,0.34300124645233154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.3076923191547394},{"x":0.3764705955982208,"y":0.3076923191547394},{"x":0.3764705955982208,"y":0.34300124645233154},{"x":0.29075631499290466,"y":0.34300124645233154}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کمیجان","boundary":[0.29075631499290466,0.3076923191547394,0.3764705955982208,0.34300124645233154]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.23833543062210083},{"x":0.7109243869781494,"y":0.23833543062210083},{"x":0.7109243869781494,"y":0.34300124645233154},{"x":0.29075631499290466,"y":0.34300124645233154}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.28575631499290466,0.23133543062210082,0.7159243869781494,0.35000124645233155],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.36191678047180176},{"x":0.6184874176979065,"y":0.36191678047180176},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3783102035522461},{"x":0.5663865804672241,"y":0.3783102035522461}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محدوده","boundary":[0.5663865804672241,0.36191678047180176,0.6184874176979065,0.3783102035522461]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.36191678047180176},{"x":0.561344563961029,"y":0.36191678047180176},{"x":0.561344563961029,"y":0.3783102035522461},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3783102035522461}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنوب","boundary":[0.5226891040802002,0.36191678047180176,0.561344563961029,0.3783102035522461]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.36191678047180176},{"x":0.5142857432365417,"y":0.36191678047180176},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3783102035522461},{"x":0.507563054561615,"y":0.3783102035522461}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.507563054561615,0.36191678047180176,0.5142857432365417,0.3783102035522461]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.36191678047180176},{"x":0.5008403658866882,"y":0.36191678047180176},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3783102035522461},{"x":0.47058823704719543,"y":0.3783102035522461}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"غرب","boundary":[0.47058823704719543,0.36191678047180176,0.5008403658866882,0.3783102035522461]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.36191678047180176},{"x":0.4638655483722687,"y":0.36191678047180176},{"x":0.4638655483722687,"y":0.3783102035522461},{"x":0.4319327771663666,"y":0.3783102035522461}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"استان","boundary":[0.4319327771663666,0.36191678047180176,0.4638655483722687,0.3783102035522461]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.36191678047180176},{"x":0.42352941632270813,"y":0.36191678047180176},{"x":0.42352941632270813,"y":0.3783102035522461},{"x":0.38655462861061096,"y":0.3783102035522461}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.38655462861061096,0.36191678047180176,0.42352941632270813,0.3783102035522461]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.36191678047180176},{"x":0.3798319399356842,"y":0.36191678047180176},{"x":0.3798319399356842,"y":0.3783102035522461},{"x":0.3764705955982208,"y":0.3783102035522461}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3764705955982208,0.36191678047180176,0.3798319399356842,0.3783102035522461]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.36191678047180176},{"x":0.6184874176979065,"y":0.36191678047180176},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3783102035522461},{"x":0.3764705955982208,"y":0.3783102035522461}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3714705955982208,0.35491678047180175,0.6234874176979065,0.3853102035522461],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.6746532320976257},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6733921766281128},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6897855997085571},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6897855997085571}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"از","boundary":[0.4957983195781708,0.6746532320976257,0.5092437267303467,0.6897855997085571]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.6746532320976257},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6746532320976257},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6897855997085571},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6897855997085571}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":":","boundary":[0.4907563030719757,0.6746532320976257,0.4941176474094391,0.6897855997085571]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.6746532320976257},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6733921766281128},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6897855997085571},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6897855997085571}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.4857563030719757,0.6676532320976257,0.5142437267303467,0.6967855997085571],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.7099621891975403},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7099621891975403},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7301387190818787},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7301387190818787}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"حمیدرضا","boundary":[0.5092437267303467,0.7099621891975403,0.5882353186607361,0.7301387190818787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.7099621891975403},{"x":0.49915966391563416,"y":0.7099621891975403},{"x":0.49915966391563416,"y":0.7301387190818787},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7301387190818787}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"میرداوودی","boundary":[0.4117647111415863,0.7099621891975403,0.49915966391563416,0.7301387190818787]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.7099621891975403},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7099621891975403},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7301387190818787},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7301387190818787}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4067647111415863,0.7029621891975403,0.5932353186607361,0.7371387190818787],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.742749035358429},{"x":0.5462185144424438,"y":0.742749035358429},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7641866207122803},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7641866207122803}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5378151535987854,0.742749035358429,0.5478991866111755,0.7641866207122803]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.7440100908279419},{"x":0.5277311205863953,"y":0.742749035358429},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7641866207122803},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7654476761817932}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"همکاری","boundary":[0.46554622054100037,0.7440100908279419,0.5277311205863953,0.7641866207122803]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.7440100908279419},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7440100908279419},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7654476761817932},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7654476761817932}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.45378151535987854,0.7440100908279419,0.4588235318660736,0.7654476761817932]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.7440100908279419},{"x":0.5462185144424438,"y":0.742749035358429},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7641866207122803},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7654476761817932}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.44878151535987854,0.7370100908279419,0.5528991866111755,0.7711866207122803],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.7805801033973694},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7805801033973694},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7994955778121948},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7994955778121948}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حجت","boundary":[0.5983193516731262,0.7805801033973694,0.6470588445663452,0.7994955778121948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.7805801033973694},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7805801033973694},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7994955778121948},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7994955778121948}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ا","boundary":[0.5848739743232727,0.7805801033973694,0.5865546464920044,0.7994955778121948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.7805801033973694},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7805801033973694},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7994955778121948},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7994955778121948}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.5647059082984924,0.7805801033973694,0.5798319578170776,0.7994955778121948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.7805801033973694},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7805801033973694},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7994955778121948},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7994955778121948}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"زاهدی","boundary":[0.5008403658866882,0.7805801033973694,0.5546218752861023,0.7994955778121948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.7805801033973694},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7805801033973694},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7994955778121948},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7994955778121948}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پور","boundary":[0.46554622054100037,0.7805801033973694,0.4907563030719757,0.7994955778121948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.7805801033973694},{"x":0.462184876203537,"y":0.7805801033973694},{"x":0.462184876203537,"y":0.7994955778121948},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7994955778121948}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4588235318660736,0.7805801033973694,0.462184876203537,0.7994955778121948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.7805801033973694},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7805801033973694},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7994955778121948},{"x":0.4084033668041229,"y":0.7994955778121948}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"جواد","boundary":[0.4084033668041229,0.7805801033973694,0.4470588266849518,0.7994955778121948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.7805801033973694},{"x":0.3983193337917328,"y":0.7805801033973694},{"x":0.3983193337917328,"y":0.7994955778121948},{"x":0.3529411852359772,"y":0.7994955778121948}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ترکان","boundary":[0.3529411852359772,0.7805801033973694,0.3983193337917328,0.7994955778121948]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.7805801033973694},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7793190479278564},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7982345819473267},{"x":0.3529411852359772,"y":0.7994955778121948}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.34794118523597717,0.7735801033973694,0.6520588445663452,0.8052345819473267],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.8133669495582581},{"x":0.578151285648346,"y":0.8121059536933899},{"x":0.5798319578170776,"y":0.8297604322433472},{"x":0.5226891040802002,"y":0.8322824835777283}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هماهنگ","boundary":[0.5226891040802002,0.8133669495582581,0.5798319578170776,0.8297604322433472]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.814628005027771},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8133669495582581},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8322824835777283},{"x":0.46722689270973206,"y":0.8335434794425964}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.46554622054100037,0.814628005027771,0.5058823823928833,0.8322824835777283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.8158890008926392},{"x":0.4571428596973419,"y":0.814628005027771},{"x":0.4571428596973419,"y":0.8335434794425964},{"x":0.43529412150382996,"y":0.8348045349121094}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.43361344933509827,0.8158890008926392,0.4571428596973419,0.8335434794425964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.8158890008926392},{"x":0.4268907606601715,"y":0.8158890008926392},{"x":0.4268907606601715,"y":0.8348045349121094},{"x":0.42184874415397644,"y":0.8348045349121094}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.42016807198524475,0.8158890008926392,0.4268907606601715,0.8348045349121094]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.8158890008926392},{"x":0.578151285648346,"y":0.8121059536933899},{"x":0.5798319578170776,"y":0.8310214281082153},{"x":0.42184874415397644,"y":0.8348045349121094}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.41516807198524475,0.8088890008926392,0.5848319578170776,0.8380214281082153],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.8524590134620667},{"x":0.5630252361297607,"y":0.8537200689315796},{"x":0.561344563961029,"y":0.8751576542854309},{"x":0.507563054561615,"y":0.873896598815918}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مسعود","boundary":[0.5092437267303467,0.8524590134620667,0.561344563961029,0.8751576542854309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.8499369621276855},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8511979579925537},{"x":0.49915966391563416,"y":0.873896598815918},{"x":0.43865546584129333,"y":0.8713745474815369}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شکویی","boundary":[0.440336138010025,0.8499369621276855,0.49915966391563416,0.873896598815918]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.8499369621276855},{"x":0.5630252361297607,"y":0.8537200689315796},{"x":0.561344563961029,"y":0.8751576542854309},{"x":0.43865546584129333,"y":0.8713745474815369}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.435336138010025,0.8429369621276855,0.5663445639610291,0.8821576542854309],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/a0b80836a6db21b2/pages/wPHntqtFLaBVYHbR-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a0b80836a6db21b2/pages/GGDuluBxyBTXIxKs.jpg","blurred":"/storage/books/a0b80836a6db21b2/pages/PGmTUSHTGmjuiRkb.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/a0b80836a6db21b2/pages/EmyCVHnfBnCAjcEq-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a0b80836a6db21b2/pages/LxUtenVMNCWAWujK.jpg","blurred":"/storage/books/a0b80836a6db21b2/pages/qfrzIGGwNswEnZag.jpg"},"info":{"width":595,"height":793,"margin":[0.00048308737338090144,0.00013429137775005038,0.9987967657361712,0.9989146026873499]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.1147540956735611},{"x":0.561344563961029,"y":0.1147540956735611},{"x":0.5596638917922974,"y":0.13240857422351837},{"x":0.5394958257675171,"y":0.13240857422351837}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بسم","boundary":[0.5394958257675171,0.1147540956735611,0.5596638917922974,0.13240857422351837]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.1147540956735611},{"x":0.5394958257675171,"y":0.1147540956735611},{"x":0.5394958257675171,"y":0.13114753365516663},{"x":0.5243697762489319,"y":0.13114753365516663}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.5243697762489319,0.1147540956735611,0.5394958257675171,0.13114753365516663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.11349306255578995},{"x":0.5210084319114685,"y":0.1147540956735611},{"x":0.5210084319114685,"y":0.13240857422351837},{"x":0.48067227005958557,"y":0.13114753365516663}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الرحمن","boundary":[0.48067227005958557,0.11349306255578995,0.5210084319114685,0.13240857422351837]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.11349306255578995},{"x":0.4756302535533905,"y":0.11349306255578995},{"x":0.4756302535533905,"y":0.13114753365516663},{"x":0.440336138010025,"y":0.13114753365516663}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"الرحيم","boundary":[0.4420168101787567,0.11349306255578995,0.4756302535533905,0.13114753365516663]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.11349306255578995},{"x":0.561344563961029,"y":0.1147540956735611},{"x":0.5596638917922974,"y":0.13240857422351837},{"x":0.440336138010025,"y":0.13114753365516663}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4370168101787567,0.10649306255578994,0.5646638917922974,0.13940857422351838],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.13997477293014526},{"x":0.5815126299858093,"y":0.13997477293014526},{"x":0.5815126299858093,"y":0.15510718524456024},{"x":0.534453809261322,"y":0.15510718524456024}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وزارت","boundary":[0.534453809261322,0.13997477293014526,0.5815126299858093,0.15510718524456024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.13997477293014526},{"x":0.5260504484176636,"y":0.13997477293014526},{"x":0.5260504484176636,"y":0.156368225812912},{"x":0.4924369752407074,"y":0.156368225812912}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهاد","boundary":[0.4924369752407074,0.13997477293014526,0.5260504484176636,0.156368225812912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.13997477293014526},{"x":0.48571428656578064,"y":0.13997477293014526},{"x":0.48571428656578064,"y":0.15510718524456024},{"x":0.41848739981651306,"y":0.156368225812912}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.41848739981651306,0.13997477293014526,0.48571428656578064,0.15510718524456024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.16771753132343292},{"x":0.6386554837226868,"y":0.16771753132343292},{"x":0.6386554837226868,"y":0.18915510177612305},{"x":0.5882353186607361,"y":0.18915510177612305}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.5882353186607361,0.16771753132343292,0.6386554837226868,0.18915510177612305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.16771753132343292},{"x":0.5798319578170776,"y":0.16771753132343292},{"x":0.5798319578170776,"y":0.18915510177612305},{"x":0.5193277597427368,"y":0.18915510177612305}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5193277597427368,0.16771753132343292,0.5798319578170776,0.18915510177612305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.16771753132343292},{"x":0.5092437267303467,"y":0.16771753132343292},{"x":0.5092437267303467,"y":0.18915510177612305},{"x":0.5025210380554199,"y":0.18915510177612305}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5025210380554199,0.16771753132343292,0.5092437267303467,0.18915510177612305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.16771753132343292},{"x":0.4941176474094391,"y":0.16771753132343292},{"x":0.4941176474094391,"y":0.18915510177612305},{"x":0.440336138010025,"y":0.18915510177612305}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.440336138010025,0.16771753132343292,0.4941176474094391,0.18915510177612305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.16771753132343292},{"x":0.4319327771663666,"y":0.16771753132343292},{"x":0.4319327771663666,"y":0.18915510177612305},{"x":0.3613445460796356,"y":0.18915510177612305}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.3613445460796356,0.16771753132343292,0.4319327771663666,0.18915510177612305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.20176544785499573},{"x":0.6487395167350769,"y":0.20050440728664398},{"x":0.6487395167350769,"y":0.2219419926404953},{"x":0.5815126299858093,"y":0.22320303320884705}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.5815126299858093,0.20176544785499573,0.6487395167350769,0.2219419926404953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.20176544785499573},{"x":0.5731092691421509,"y":0.20176544785499573},{"x":0.5731092691421509,"y":0.22320303320884705},{"x":0.4957983195781708,"y":0.22320303320884705}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.4957983195781708,0.20176544785499573,0.5731092691421509,0.22320303320884705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.20176544785499573},{"x":0.48571428656578064,"y":0.20176544785499573},{"x":0.48571428656578064,"y":0.22320303320884705},{"x":0.42184874415397644,"y":0.22320303320884705}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.42184874415397644,0.20176544785499573,0.48571428656578064,0.22320303320884705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.20302648842334747},{"x":0.413445383310318,"y":0.20302648842334747},{"x":0.413445383310318,"y":0.22320303320884705},{"x":0.40672269463539124,"y":0.22320303320884705}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.40672269463539124,0.20302648842334747,0.413445383310318,0.22320303320884705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.20302648842334747},{"x":0.3983193337917328,"y":0.20302648842334747},{"x":0.3983193337917328,"y":0.22320303320884705},{"x":0.3512605130672455,"y":0.22320303320884705}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.3512605130672455,0.20302648842334747,0.3983193337917328,0.22320303320884705]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.13997477293014526},{"x":0.6487395167350769,"y":0.1387137472629547},{"x":0.6487395167350769,"y":0.22320303320884705},{"x":0.3512605130672455,"y":0.2244640588760376}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3445798408985138,0.13297477293014526,0.6537395167350769,0.23020303320884705],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.3266078233718872},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3266078233718872},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3556115925312042},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3556115925312042}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.6369748115539551,0.3266078233718872,0.6789916157722473,0.3556115925312042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.32786884903907776},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3266078233718872},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3556115925312042},{"x":0.556302547454834,"y":0.3556115925312042}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شناخت","boundary":[0.556302547454834,0.32786884903907776,0.6252101063728333,0.3556115925312042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.32786884903907776},{"x":0.5445378422737122,"y":0.32786884903907776},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3556115925312042},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3556115925312042}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مناطق","boundary":[0.4907563030719757,0.32786884903907776,0.5445378422737122,0.3556115925312042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.32786884903907776},{"x":0.4789915978908539,"y":0.32786884903907776},{"x":0.4789915978908539,"y":0.35687264800071716},{"x":0.3848739564418793,"y":0.35687264800071716}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اکولوژیک","boundary":[0.3848739564418793,0.32786884903907776,0.4789915978908539,0.35687264800071716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.3291298747062683},{"x":0.37478992342948914,"y":0.32786884903907776},{"x":0.37478992342948914,"y":0.35687264800071716},{"x":0.3210084140300751,"y":0.35687264800071716}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.3210084140300751,0.3291298747062683,0.37478992342948914,0.35687264800071716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.3682219386100769},{"x":0.7109243869781494,"y":0.36948296427726746},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4022698700428009},{"x":0.6403361558914185,"y":0.40100881457328796}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تیپهای","boundary":[0.6403361558914185,0.3682219386100769,0.7109243869781494,0.4022698700428009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.3682219386100769},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3682219386100769},{"x":0.6285714507102966,"y":0.40100881457328796},{"x":0.5546218752861023,"y":0.40100881457328796}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.5546218752861023,0.3682219386100769,0.6285714507102966,0.40100881457328796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.3682219386100769},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3682219386100769},{"x":0.5445378422737122,"y":0.40100881457328796},{"x":0.48067227005958557,"y":0.40100881457328796}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.48067227005958557,0.3682219386100769,0.5445378422737122,0.40100881457328796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.3682219386100769},{"x":0.46890756487846375,"y":0.3682219386100769},{"x":0.46890756487846375,"y":0.40100881457328796},{"x":0.40336135029792786,"y":0.3997477889060974}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"خمین","boundary":[0.40336135029792786,0.3682219386100769,0.46890756487846375,0.40100881457328796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.3682219386100769},{"x":0.3966386616230011,"y":0.3682219386100769},{"x":0.3966386616230011,"y":0.3997477889060974},{"x":0.3848739564418793,"y":0.3997477889060974}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.3848739564418793,0.3682219386100769,0.3966386616230011,0.3997477889060974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.36696091294288635},{"x":0.37478992342948914,"y":0.3682219386100769},{"x":0.37478992342948914,"y":0.3997477889060974},{"x":0.29243698716163635,"y":0.3997477889060974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کمیجان","boundary":[0.29243698716163635,0.36696091294288635,0.37478992342948914,0.3997477889060974]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.3266078233718872},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3266078233718872},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4022698700428009},{"x":0.29243698716163635,"y":0.4022698700428009}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.28743698716163635,0.3196078233718872,0.7159243869781494,0.4092698700428009],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.41866329312324524},{"x":0.6168067455291748,"y":0.41866329312324524},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4363177716732025},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4363177716732025}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محدوده","boundary":[0.5697479248046875,0.41866329312324524,0.6168067455291748,0.4363177716732025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.41866329312324524},{"x":0.561344563961029,"y":0.41866329312324524},{"x":0.561344563961029,"y":0.4363177716732025},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4363177716732025}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنوب","boundary":[0.5226891040802002,0.41866329312324524,0.561344563961029,0.4363177716732025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.41866329312324524},{"x":0.5142857432365417,"y":0.41866329312324524},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4363177716732025},{"x":0.507563054561615,"y":0.4363177716732025}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.507563054561615,0.41866329312324524,0.5142857432365417,0.4363177716732025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.41866329312324524},{"x":0.5008403658866882,"y":0.41866329312324524},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4363177716732025},{"x":0.47058823704719543,"y":0.4363177716732025}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"غرب","boundary":[0.47058823704719543,0.41866329312324524,0.5008403658866882,0.4363177716732025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.41866329312324524},{"x":0.4638655483722687,"y":0.41866329312324524},{"x":0.4638655483722687,"y":0.4363177716732025},{"x":0.4319327771663666,"y":0.4363177716732025}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استان","boundary":[0.4319327771663666,0.41866329312324524,0.4638655483722687,0.4363177716732025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.41866329312324524},{"x":0.42352941632270813,"y":0.41866329312324524},{"x":0.42352941632270813,"y":0.4363177716732025},{"x":0.3848739564418793,"y":0.4363177716732025}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.3848739564418793,0.41866329312324524,0.42352941632270813,0.4363177716732025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.41866329312324524},{"x":0.3815126121044159,"y":0.41866329312324524},{"x":0.3815126121044159,"y":0.4363177716732025},{"x":0.3764705955982208,"y":0.4363177716732025}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3764705955982208,0.41866329312324524,0.3815126121044159,0.4363177716732025]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.41866329312324524},{"x":0.6168067455291748,"y":0.41866329312324524},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4363177716732025},{"x":0.3764705955982208,"y":0.4363177716732025}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3714705955982208,0.41166329312324523,0.6218067455291748,0.4433177716732025],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.5107187628746033},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5107187628746033},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5258511900901794},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5258511900901794}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"از","boundary":[0.4957983195781708,0.5107187628746033,0.5092437267303467,0.5258511900901794]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.5107187628746033},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5107187628746033},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5258511900901794},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5258511900901794}]},"confidence":0.6499999761581421,"str":":","boundary":[0.4907563030719757,0.5107187628746033,0.4941176474094391,0.5258511900901794]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.5107187628746033},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5107187628746033},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5258511900901794},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5258511900901794}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.4857563030719757,0.5037187628746033,0.5142437267303467,0.5328511900901794],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.5460277199745178},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5460277199745178},{"x":0.5882353186607361,"y":0.566204309463501},{"x":0.5092437267303467,"y":0.566204309463501}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"حمیدرضا","boundary":[0.5092437267303467,0.5460277199745178,0.5882353186607361,0.566204309463501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.5460277199745178},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5460277199745178},{"x":0.49915966391563416,"y":0.566204309463501},{"x":0.48067227005958557,"y":0.566204309463501}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"میر","boundary":[0.48067227005958557,0.5460277199745178,0.49915966391563416,0.566204309463501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.5460277199745178},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5460277199745178},{"x":0.4756302535533905,"y":0.566204309463501},{"x":0.41848739981651306,"y":0.566204309463501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داوودی","boundary":[0.41848739981651306,0.5460277199745178,0.4756302535533905,0.566204309463501]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.5460277199745178},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5460277199745178},{"x":0.5882353186607361,"y":0.566204309463501},{"x":0.41848739981651306,"y":0.566204309463501}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.41348739981651306,0.5390277199745178,0.5932353186607361,0.573204309463501],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.6506935954093933},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6506935954093933},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6721311211585999},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6721311211585999}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5378151535987854,0.6506935954093933,0.5462185144424438,0.6721311211585999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.6519545912742615},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6506935954093933},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6721311211585999},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6721311211585999}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"همکاری","boundary":[0.4638655483722687,0.6519545912742615,0.5277311205863953,0.6721311211585999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.6519545912742615},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6519545912742615},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6721311211585999},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6721311211585999}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.45378151535987854,0.6519545912742615,0.4588235318660736,0.6721311211585999]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.6519545912742615},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6506935954093933},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6721311211585999},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6721311211585999}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.44878151535987854,0.6449545912742615,0.5512185144424439,0.6791311211585999],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.688524603843689},{"x":0.6487395167350769,"y":0.688524603843689},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7087011337280273},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7087011337280273}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حجت","boundary":[0.5983193516731262,0.688524603843689,0.6487395167350769,0.7087011337280273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.688524603843689},{"x":0.5882353186607361,"y":0.688524603843689},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7087011337280273},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7087011337280273}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ا","boundary":[0.5865546464920044,0.688524603843689,0.5882353186607361,0.7087011337280273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.688524603843689},{"x":0.5815126299858093,"y":0.688524603843689},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7087011337280273},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7087011337280273}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.5647059082984924,0.688524603843689,0.5815126299858093,0.7087011337280273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.688524603843689},{"x":0.556302547454834,"y":0.688524603843689},{"x":0.556302547454834,"y":0.7087011337280273},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7087011337280273}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زاهدی","boundary":[0.5025210380554199,0.688524603843689,0.556302547454834,0.7087011337280273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.688524603843689},{"x":0.4907563030719757,"y":0.688524603843689},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7087011337280273},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7087011337280273}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پور","boundary":[0.46554622054100037,0.688524603843689,0.4907563030719757,0.7087011337280273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.688524603843689},{"x":0.4638655483722687,"y":0.688524603843689},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7087011337280273},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7087011337280273}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4588235318660736,0.688524603843689,0.4638655483722687,0.7087011337280273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.688524603843689},{"x":0.44873949885368347,"y":0.688524603843689},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7087011337280273},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7087011337280273}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جواد","boundary":[0.4100840389728546,0.688524603843689,0.44873949885368347,0.7087011337280273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.688524603843689},{"x":0.3983193337917328,"y":0.688524603843689},{"x":0.3983193337917328,"y":0.7087011337280273},{"x":0.3529411852359772,"y":0.7087011337280273}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ترکان","boundary":[0.3529411852359772,0.688524603843689,0.3983193337917328,0.7087011337280273]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.688524603843689},{"x":0.6487395167350769,"y":0.688524603843689},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7087011337280273},{"x":0.3529411852359772,"y":0.7087011337280273}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.34794118523597717,0.681524603843689,0.6537395167350769,0.7157011337280273],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.7919293642044067},{"x":0.578151285648346,"y":0.7906683683395386},{"x":0.5798319578170776,"y":0.810844898223877},{"x":0.5226891040802002,"y":0.8121059536933899}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هماهنگ","boundary":[0.5226891040802002,0.7919293642044067,0.5798319578170776,0.810844898223877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.7944514751434326},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7931904196739197},{"x":0.507563054561615,"y":0.8133669495582581},{"x":0.4638655483722687,"y":0.814628005027771}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.462184876203537,0.7944514751434326,0.507563054561615,0.8133669495582581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.7944514751434326},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7944514751434326},{"x":0.4571428596973419,"y":0.814628005027771},{"x":0.43697479367256165,"y":0.814628005027771}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.43529412150382996,0.7944514751434326,0.4571428596973419,0.814628005027771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.7957124710083008},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7957124710083008},{"x":0.4285714328289032,"y":0.814628005027771},{"x":0.42184874415397644,"y":0.814628005027771}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.42016807198524475,0.7957124710083008,0.4285714328289032,0.814628005027771]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.7957124710083008},{"x":0.578151285648346,"y":0.7906683683395386},{"x":0.5798319578170776,"y":0.810844898223877},{"x":0.42184874415397644,"y":0.8158890008926392}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.41516807198524475,0.7887124710083008,0.5848319578170776,0.817844898223877],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.8322824835777283},{"x":0.5630252361297607,"y":0.8335434794425964},{"x":0.561344563961029,"y":0.8537200689315796},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8524590134620667}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مسعود","boundary":[0.5092437267303467,0.8322824835777283,0.561344563961029,0.8537200689315796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.8310214281082153},{"x":0.49915966391563416,"y":0.8322824835777283},{"x":0.49747899174690247,"y":0.8524590134620667},{"x":0.43865546584129333,"y":0.8511979579925537}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شکویی","boundary":[0.43865546584129333,0.8310214281082153,0.49747899174690247,0.8524590134620667]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.8310214281082153},{"x":0.5630252361297607,"y":0.8335434794425964},{"x":0.561344563961029,"y":0.8537200689315796},{"x":0.43865546584129333,"y":0.8511979579925537}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.43365546584129333,0.8240214281082153,0.5663445639610291,0.8607200689315796],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/a0b80836a6db21b2/pages/jwBiXKKewLwnNFRL-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a0b80836a6db21b2/pages/LMdMMjukejJqBWNQ.jpg","blurred":"/storage/books/a0b80836a6db21b2/pages/NYLFtoohWZRDRext.jpg"},"info":{"width":595,"height":793,"margin":[0.0002542899606608543,0.00017722696915250106,0.998590565621352,0.9988987006491702]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.1488020122051239},{"x":0.7714285850524902,"y":0.1488020122051239},{"x":0.7714285850524902,"y":0.16267339885234833},{"x":0.7579832077026367,"y":0.16267339885234833}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میر","boundary":[0.7579832077026367,0.1488020122051239,0.7714285850524902,0.16267339885234833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.14754098653793335},{"x":0.756302535533905,"y":0.1488020122051239},{"x":0.756302535533905,"y":0.16267339885234833},{"x":0.7176470756530762,"y":0.16267339885234833}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داوودی","boundary":[0.7176470756530762,0.14754098653793335,0.756302535533905,0.16267339885234833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.14754098653793335},{"x":0.7159664034843445,"y":0.14754098653793335},{"x":0.7159664034843445,"y":0.16267339885234833},{"x":0.7126050591468811,"y":0.16267339885234833}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7126050591468811,0.14754098653793335,0.7159664034843445,0.16267339885234833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.14754098653793335},{"x":0.7058823704719543,"y":0.14754098653793335},{"x":0.7058823704719543,"y":0.16267339885234833},{"x":0.6571428775787354,"y":0.16267339885234833}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حمیدرضا","boundary":[0.6571428775787354,0.14754098653793335,0.7058823704719543,0.16267339885234833]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.14754098653793335},{"x":0.7714285850524902,"y":0.1488020122051239},{"x":0.7714285850524902,"y":0.16393442451953888},{"x":0.6571428775787354,"y":0.16267339885234833}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6521428775787353,0.14054098653793334,0.7764285850524902,0.17093442451953889],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.16141235828399658},{"x":0.7478991746902466,"y":0.16141235828399658},{"x":0.7478991746902466,"y":0.17906683683395386},{"x":0.7243697643280029,"y":0.17906683683395386}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.7243697643280029,0.16141235828399658,0.7478991746902466,0.17906683683395386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.16141235828399658},{"x":0.7176470756530762,"y":0.16141235828399658},{"x":0.7176470756530762,"y":0.17906683683395386},{"x":0.6789916157722473,"y":0.17906683683395386}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناخت","boundary":[0.6789916157722473,0.16141235828399658,0.7176470756530762,0.17906683683395386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.16141235828399658},{"x":0.6705882549285889,"y":0.16141235828399658},{"x":0.6705882549285889,"y":0.17906683683395386},{"x":0.6420168280601501,"y":0.17906683683395386}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مناطق","boundary":[0.6420168280601501,0.16141235828399658,0.6705882549285889,0.17906683683395386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.16141235828399658},{"x":0.6336134672164917,"y":0.16141235828399658},{"x":0.6336134672164917,"y":0.17906683683395386},{"x":0.5815126299858093,"y":0.17906683683395386}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اکولوژیک","boundary":[0.5815126299858093,0.16141235828399658,0.6336134672164917,0.17906683683395386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.16141235828399658},{"x":0.5747899413108826,"y":0.16141235828399658},{"x":0.5747899413108826,"y":0.17906683683395386},{"x":0.5462185144424438,"y":0.17906683683395386}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.5462185144424438,0.16141235828399658,0.5747899413108826,0.17906683683395386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.16141235828399658},{"x":0.5462185144424438,"y":0.16141235828399658},{"x":0.5462185144424438,"y":0.17906683683395386},{"x":0.5428571701049805,"y":0.17906683683395386}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5428571701049805,0.16141235828399658,0.5462185144424438,0.17906683683395386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.16141235828399658},{"x":0.534453809261322,"y":0.16141235828399658},{"x":0.534453809261322,"y":0.17906683683395386},{"x":0.5025210380554199,"y":0.17906683683395386}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تیپهای","boundary":[0.5025210380554199,0.16141235828399658,0.534453809261322,0.17906683683395386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.16141235828399658},{"x":0.4957983195781708,"y":0.16141235828399658},{"x":0.4957983195781708,"y":0.17906683683395386},{"x":0.46554622054100037,"y":0.17906683683395386}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.46554622054100037,0.16141235828399658,0.4957983195781708,0.17906683683395386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.16141235828399658},{"x":0.4571428596973419,"y":0.16141235828399658},{"x":0.4571428596973419,"y":0.17906683683395386},{"x":0.4302521049976349,"y":0.17906683683395386}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.4302521049976349,0.16141235828399658,0.4571428596973419,0.17906683683395386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.16141235828399658},{"x":0.42184874415397644,"y":0.16141235828399658},{"x":0.42184874415397644,"y":0.17906683683395386},{"x":0.3932773172855377,"y":0.17906683683395386}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"خمین","boundary":[0.3932773172855377,0.16141235828399658,0.42184874415397644,0.17906683683395386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.16141235828399658},{"x":0.38655462861061096,"y":0.16141235828399658},{"x":0.38655462861061096,"y":0.17906683683395386},{"x":0.3781512677669525,"y":0.17906683683395386}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.3781512677669525,0.16141235828399658,0.38655462861061096,0.17906683683395386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.16141235828399658},{"x":0.37142857909202576,"y":0.16141235828399658},{"x":0.37142857909202576,"y":0.17906683683395386},{"x":0.3327731192111969,"y":0.17906683683395386}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کمیجان","boundary":[0.3327731192111969,0.16141235828399658,0.37142857909202576,0.17906683683395386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.16141235828399658},{"x":0.32605043053627014,"y":0.16141235828399658},{"x":0.32605043053627014,"y":0.17906683683395386},{"x":0.32268908619880676,"y":0.17906683683395386}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.32268908619880676,0.16141235828399658,0.32605043053627014,0.17906683683395386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.16141235828399658},{"x":0.3210084140300751,"y":0.16141235828399658},{"x":0.3210084140300751,"y":0.17906683683395386},{"x":0.2806722819805145,"y":0.17906683683395386}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محدوده","boundary":[0.2806722819805145,0.16141235828399658,0.3210084140300751,0.17906683683395386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.16141235828399658},{"x":0.2722689211368561,"y":0.16141235828399658},{"x":0.2722689211368561,"y":0.17906683683395386},{"x":0.2386554628610611,"y":0.17906683683395386}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنوب","boundary":[0.2386554628610611,0.16141235828399658,0.2722689211368561,0.17906683683395386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.16141235828399658},{"x":0.23193277418613434,"y":0.16141235828399658},{"x":0.23193277418613434,"y":0.17906683683395386},{"x":0.22689075767993927,"y":0.17906683683395386}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.22689075767993927,0.16141235828399658,0.23193277418613434,0.17906683683395386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.1778057962656021},{"x":0.7714285850524902,"y":0.1778057962656021},{"x":0.7714285850524902,"y":0.19419924914836884},{"x":0.7462185025215149,"y":0.19419924914836884}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"غرب","boundary":[0.7462185025215149,0.1778057962656021,0.7714285850524902,0.19419924914836884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.1778057962656021},{"x":0.7394958138465881,"y":0.1778057962656021},{"x":0.7394958138465881,"y":0.19419924914836884},{"x":0.7126050591468811,"y":0.19419924914836884}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"استان","boundary":[0.7126050591468811,0.1778057962656021,0.7394958138465881,0.19419924914836884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.1778057962656021},{"x":0.7058823704719543,"y":0.1778057962656021},{"x":0.7058823704719543,"y":0.19419924914836884},{"x":0.6756302714347839,"y":0.19419924914836884}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.6756302714347839,0.1778057962656021,0.7058823704719543,0.19419924914836884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.1778057962656021},{"x":0.6638655662536621,"y":0.1778057962656021},{"x":0.6638655662536621,"y":0.19419924914836884},{"x":0.6605042219161987,"y":0.19419924914836884}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.6605042219161987,0.1778057962656021,0.6638655662536621,0.19419924914836884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.1778057962656021},{"x":0.653781533241272,"y":0.1778057962656021},{"x":0.653781533241272,"y":0.19419924914836884},{"x":0.6453781723976135,"y":0.19419924914836884}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6453781723976135,0.1778057962656021,0.653781533241272,0.19419924914836884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.1778057962656021},{"x":0.6386554837226868,"y":0.1778057962656021},{"x":0.6386554837226868,"y":0.19419924914836884},{"x":0.5899159908294678,"y":0.19419924914836884}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"حمیدرضا","boundary":[0.5899159908294678,0.1778057962656021,0.6386554837226868,0.19419924914836884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.1778057962656021},{"x":0.583193302154541,"y":0.1778057962656021},{"x":0.583193302154541,"y":0.19419924914836884},{"x":0.5697479248046875,"y":0.19419924914836884}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"میر","boundary":[0.5697479248046875,0.1778057962656021,0.583193302154541,0.19419924914836884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.1778057962656021},{"x":0.5663865804672241,"y":0.1778057962656021},{"x":0.5663865804672241,"y":0.19419924914836884},{"x":0.529411792755127,"y":0.19419924914836884}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"داوودی","boundary":[0.529411792755127,0.1778057962656021,0.5663865804672241,0.19419924914836884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.1778057962656021},{"x":0.5277311205863953,"y":0.1778057962656021},{"x":0.5277311205863953,"y":0.19419924914836884},{"x":0.5226891040802002,"y":0.19419924914836884}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5226891040802002,0.1778057962656021,0.5277311205863953,0.19419924914836884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.1778057962656021},{"x":0.5159664154052734,"y":0.1778057962656021},{"x":0.5159664154052734,"y":0.19419924914836884},{"x":0.5109243988990784,"y":0.19419924914836884}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5109243988990784,0.1778057962656021,0.5159664154052734,0.19419924914836884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.1778057962656021},{"x":0.5042017102241516,"y":0.1778057962656021},{"x":0.5042017102241516,"y":0.19419924914836884},{"x":0.462184876203537,"y":0.19419924914836884}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همکاری","boundary":[0.462184876203537,0.1778057962656021,0.5042017102241516,0.19419924914836884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.1778057962656021},{"x":0.45378151535987854,"y":0.1778057962656021},{"x":0.45378151535987854,"y":0.19419924914836884},{"x":0.4268907606601715,"y":0.19419924914836884}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حجت","boundary":[0.4268907606601715,0.1778057962656021,0.45378151535987854,0.19419924914836884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.1778057962656021},{"x":0.4252100884914398,"y":0.1778057962656021},{"x":0.4252100884914398,"y":0.19419924914836884},{"x":0.413445383310318,"y":0.19419924914836884}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اله","boundary":[0.413445383310318,0.1778057962656021,0.4252100884914398,0.19419924914836884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.1778057962656021},{"x":0.40336135029792786,"y":0.1778057962656021},{"x":0.40336135029792786,"y":0.19419924914836884},{"x":0.37142857909202576,"y":0.19419924914836884}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زاهدی","boundary":[0.37142857909202576,0.1778057962656021,0.40336135029792786,0.19419924914836884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.1778057962656021},{"x":0.3680672347545624,"y":0.1778057962656021},{"x":0.3680672347545624,"y":0.19419924914836884},{"x":0.3529411852359772,"y":0.19419924914836884}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پور","boundary":[0.3529411852359772,0.1778057962656021,0.3680672347545624,0.19419924914836884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.1778057962656021},{"x":0.3495798408985138,"y":0.1778057962656021},{"x":0.3495798408985138,"y":0.19419924914836884},{"x":0.3478991687297821,"y":0.19419924914836884}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3478991687297821,0.1778057962656021,0.3495798408985138,0.19419924914836884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.1778057962656021},{"x":0.34117648005485535,"y":0.1778057962656021},{"x":0.34117648005485535,"y":0.19419924914836884},{"x":0.3176470696926117,"y":0.19419924914836884}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جواد","boundary":[0.3176470696926117,0.1778057962656021,0.34117648005485535,0.19419924914836884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.1778057962656021},{"x":0.30924370884895325,"y":0.1778057962656021},{"x":0.30924370884895325,"y":0.19419924914836884},{"x":0.2806722819805145,"y":0.19419924914836884}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ترکان","boundary":[0.2806722819805145,0.1778057962656021,0.30924370884895325,0.19419924914836884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.1778057962656021},{"x":0.2806722819805145,"y":0.1778057962656021},{"x":0.2806722819805145,"y":0.19419924914836884},{"x":0.27563026547431946,"y":0.19419924914836884}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.27563026547431946,0.1778057962656021,0.2806722819805145,0.19419924914836884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.1778057962656021},{"x":0.2689075767993927,"y":0.1778057962656021},{"x":0.2689075767993927,"y":0.19419924914836884},{"x":0.22857142984867096,"y":0.19419924914836884}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هماهنگ","boundary":[0.22857142984867096,0.1778057962656021,0.2689075767993927,0.19419924914836884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.1929382085800171},{"x":0.7714285850524902,"y":0.1929382085800171},{"x":0.7714285850524902,"y":0.21059268712997437},{"x":0.7462185025215149,"y":0.21059268712997437}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.7462185025215149,0.1929382085800171,0.7714285850524902,0.21059268712997437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.1929382085800171},{"x":0.7394958138465881,"y":0.1929382085800171},{"x":0.7394958138465881,"y":0.21059268712997437},{"x":0.7210084199905396,"y":0.21059268712997437}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.7210084199905396,0.1929382085800171,0.7394958138465881,0.21059268712997437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.1929382085800171},{"x":0.7142857313156128,"y":0.1929382085800171},{"x":0.7142857313156128,"y":0.21059268712997437},{"x":0.6823529601097107,"y":0.21059268712997437}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مسعود","boundary":[0.6823529601097107,0.1929382085800171,0.7142857313156128,0.21059268712997437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.1929382085800171},{"x":0.6756302714347839,"y":0.1929382085800171},{"x":0.6756302714347839,"y":0.21059268712997437},{"x":0.6403361558914185,"y":0.21059268712997437}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"شکویی","boundary":[0.6403361558914185,0.1929382085800171,0.6756302714347839,0.21059268712997437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.1929382085800171},{"x":0.6369748115539551,"y":0.1929382085800171},{"x":0.6369748115539551,"y":0.21059268712997437},{"x":0.6252101063728333,"y":0.21059268712997437}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6252101063728333,0.1929382085800171,0.6369748115539551,0.21059268712997437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.1929382085800171},{"x":0.6201680898666382,"y":0.1929382085800171},{"x":0.6201680898666382,"y":0.21059268712997437},{"x":0.5949580073356628,"y":0.21059268712997437}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.5949580073356628,0.1929382085800171,0.6201680898666382,0.21059268712997437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.1929382085800171},{"x":0.5949580073356628,"y":0.1929382085800171},{"x":0.5949580073356628,"y":0.21059268712997437},{"x":0.5899159908294678,"y":0.21059268712997437}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5899159908294678,0.1929382085800171,0.5949580073356628,0.21059268712997437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.1929382085800171},{"x":0.5848739743232727,"y":0.1929382085800171},{"x":0.5848739743232727,"y":0.21059268712997437},{"x":0.5495798587799072,"y":0.21059268712997437}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.5495798587799072,0.1929382085800171,0.5848739743232727,0.21059268712997437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.1929382085800171},{"x":0.5428571701049805,"y":0.1929382085800171},{"x":0.5428571701049805,"y":0.21059268712997437},{"x":0.49747899174690247,"y":0.21059268712997437}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.49747899174690247,0.1929382085800171,0.5428571701049805,0.21059268712997437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.1929382085800171},{"x":0.4924369752407074,"y":0.1929382085800171},{"x":0.4924369752407074,"y":0.21059268712997437},{"x":0.4571428596973419,"y":0.21059268712997437}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.4571428596973419,0.1929382085800171,0.4924369752407074,0.21059268712997437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.1929382085800171},{"x":0.45042017102241516,"y":0.1929382085800171},{"x":0.45042017102241516,"y":0.21059268712997437},{"x":0.4453781545162201,"y":0.21059268712997437}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4453781545162201,0.1929382085800171,0.45042017102241516,0.21059268712997437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.1929382085800171},{"x":0.43865546584129333,"y":0.1929382085800171},{"x":0.43865546584129333,"y":0.21059268712997437},{"x":0.4151260554790497,"y":0.21059268712997437}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.4151260554790497,0.1929382085800171,0.43865546584129333,0.21059268712997437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.1929382085800171},{"x":0.4117647111415863,"y":0.1929382085800171},{"x":0.4117647111415863,"y":0.21059268712997437},{"x":0.40504202246665955,"y":0.21059268712997437}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.40504202246665955,0.1929382085800171,0.4117647111415863,0.21059268712997437]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.16141235828399658},{"x":0.7714285850524902,"y":0.16141235828399658},{"x":0.7714285850524902,"y":0.21059268712997437},{"x":0.22689075767993927,"y":0.21059268712997437}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.22189075767993927,0.15441235828399658,0.7764285850524902,0.21759268712997437],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.20933164656162262},{"x":0.7361344695091248,"y":0.20933164656162262},{"x":0.7361344695091248,"y":0.22572509944438934},{"x":0.7310924530029297,"y":0.22572509944438934}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.7310924530029297,0.20933164656162262,0.7361344695091248,0.22572509944438934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.20933164656162262},{"x":0.7226890921592712,"y":0.20933164656162262},{"x":0.7226890921592712,"y":0.22572509944438934},{"x":0.7142857313156128,"y":0.22572509944438934}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".:","boundary":[0.7142857313156128,0.20933164656162262,0.7226890921592712,0.22572509944438934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.20933164656162262},{"x":0.707563042640686,"y":0.20933164656162262},{"x":0.707563042640686,"y":0.22572509944438934},{"x":0.6789916157722473,"y":0.22572509944438934}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مصور","boundary":[0.6789916157722473,0.20933164656162262,0.707563042640686,0.22572509944438934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.20933164656162262},{"x":0.6756302714347839,"y":0.20933164656162262},{"x":0.6756302714347839,"y":0.22572509944438934},{"x":0.6739495992660522,"y":0.22572509944438934}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6739495992660522,0.20933164656162262,0.6756302714347839,0.22572509944438934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.20933164656162262},{"x":0.6672269105911255,"y":0.20933164656162262},{"x":0.6672269105911255,"y":0.22572509944438934},{"x":0.6453781723976135,"y":0.22572509944438934}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نقشه","boundary":[0.6453781723976135,0.20933164656162262,0.6672269105911255,0.22572509944438934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.20933164656162262},{"x":0.6436975002288818,"y":0.20933164656162262},{"x":0.6436975002288818,"y":0.22572509944438934},{"x":0.6403361558914185,"y":0.22572509944438934}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6403361558914185,0.20933164656162262,0.6436975002288818,0.22572509944438934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.20933164656162262},{"x":0.6336134672164917,"y":0.20933164656162262},{"x":0.6336134672164917,"y":0.22572509944438934},{"x":0.6084033846855164,"y":0.22572509944438934}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.6084033846855164,0.20933164656162262,0.6336134672164917,0.22572509944438934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.20933164656162262},{"x":0.6016806960105896,"y":0.20933164656162262},{"x":0.6016806960105896,"y":0.22572509944438934},{"x":0.5983193516731262,"y":0.22572509944438934}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5983193516731262,0.20933164656162262,0.6016806960105896,0.22572509944438934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.20933164656162262},{"x":0.5915966629981995,"y":0.20933164656162262},{"x":0.5915966629981995,"y":0.22572509944438934},{"x":0.5865546464920044,"y":0.22572509944438934}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5865546464920044,0.20933164656162262,0.5915966629981995,0.22572509944438934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.20933164656162262},{"x":0.5798319578170776,"y":0.20933164656162262},{"x":0.5798319578170776,"y":0.22572509944438934},{"x":0.5747899413108826,"y":0.22572509944438934}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5747899413108826,0.20933164656162262,0.5798319578170776,0.22572509944438934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.20933164656162262},{"x":0.5680672526359558,"y":0.20933164656162262},{"x":0.5680672526359558,"y":0.22572509944438934},{"x":0.5647059082984924,"y":0.22572509944438934}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5647059082984924,0.20933164656162262,0.5680672526359558,0.22572509944438934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.20933164656162262},{"x":0.5630252361297607,"y":0.20933164656162262},{"x":0.5630252361297607,"y":0.22572509944438934},{"x":0.5176470875740051,"y":0.22572509944438934}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5176470875740051,0.20933164656162262,0.5630252361297607,0.22572509944438934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.20933164656162262},{"x":0.5109243988990784,"y":0.20933164656162262},{"x":0.5109243988990784,"y":0.22572509944438934},{"x":0.4756302535533905,"y":0.22572509944438934}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.4756302535533905,0.20933164656162262,0.5109243988990784,0.22572509944438934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.20933164656162262},{"x":0.46890756487846375,"y":0.20933164656162262},{"x":0.46890756487846375,"y":0.22572509944438934},{"x":0.4252100884914398,"y":0.22572509944438934}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.4252100884914398,0.20933164656162262,0.46890756487846375,0.22572509944438934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.20933164656162262},{"x":0.41848739981651306,"y":0.20933164656162262},{"x":0.41848739981651306,"y":0.22572509944438934},{"x":0.3831932842731476,"y":0.22572509944438934}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.3831932842731476,0.20933164656162262,0.41848739981651306,0.22572509944438934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.20933164656162262},{"x":0.3781512677669525,"y":0.20933164656162262},{"x":0.3781512677669525,"y":0.22572509944438934},{"x":0.37142857909202576,"y":0.22572509944438934}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.37142857909202576,0.20933164656162262,0.3781512677669525,0.22572509944438934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.20933164656162262},{"x":0.3663865625858307,"y":0.20933164656162262},{"x":0.3663865625858307,"y":0.22572509944438934},{"x":0.34117648005485535,"y":0.22572509944438934}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.34117648005485535,0.20933164656162262,0.3663865625858307,0.22572509944438934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.20933164656162262},{"x":0.3344537913799286,"y":0.20933164656162262},{"x":0.3344537913799286,"y":0.22572509944438934},{"x":0.3042016923427582,"y":0.22572509944438934}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.3042016923427582,0.20933164656162262,0.3344537913799286,0.22572509944438934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.20933164656162262},{"x":0.29579833149909973,"y":0.20933164656162262},{"x":0.29579833149909973,"y":0.22572509944438934},{"x":0.27563026547431946,"y":0.22572509944438934}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"354","boundary":[0.27563026547431946,0.20933164656162262,0.29579833149909973,0.22572509944438934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.20933164656162262},{"x":0.27394959330558777,"y":0.20933164656162262},{"x":0.27394959330558777,"y":0.22572509944438934},{"x":0.2722689211368561,"y":0.22572509944438934}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.2722689211368561,0.20933164656162262,0.27394959330558777,0.22572509944438934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.20933164656162262},{"x":0.2689075767993927,"y":0.20933164656162262},{"x":0.2689075767993927,"y":0.22572509944438934},{"x":0.2689075767993927,"y":0.22572509944438934}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2689075767993927,0.20933164656162262,0.2689075767993927,0.22572509944438934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.2269861251115799},{"x":0.7714285850524902,"y":0.22824716567993164},{"x":0.7714285850524902,"y":0.24211853742599487},{"x":0.7546218633651733,"y":0.24211853742599487}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.756302535533905,0.2269861251115799,0.7714285850524902,0.24211853742599487]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.2269861251115799},{"x":0.7546218633651733,"y":0.2269861251115799},{"x":0.7529411911964417,"y":0.24211853742599487},{"x":0.75126051902771,"y":0.24211853742599487}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7529411911964417,0.2269861251115799,0.7529411911964417,0.24211853742599487]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.2269861251115799},{"x":0.7495798468589783,"y":0.2269861251115799},{"x":0.7478991746902466,"y":0.24211853742599487},{"x":0.7394958138465881,"y":0.24085749685764313}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ع","boundary":[0.7411764860153198,0.2269861251115799,0.7478991746902466,0.24211853742599487]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.2269861251115799},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2269861251115799},{"x":0.7361344695091248,"y":0.24085749685764313},{"x":0.7361344695091248,"y":0.24085749685764313}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7361344695091248,0.2269861251115799,0.7361344695091248,0.24085749685764313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.22572509944438934},{"x":0.729411780834198,"y":0.22572509944438934},{"x":0.729411780834198,"y":0.24085749685764313},{"x":0.7210084199905396,"y":0.24085749685764313}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7226890921592712,0.22572509944438934,0.729411780834198,0.24085749685764313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.22320303320884705},{"x":0.7159664034843445,"y":0.2244640588760376},{"x":0.7159664034843445,"y":0.24085749685764313},{"x":0.6773109436035156,"y":0.23833543062210083}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.6789916157722473,0.22320303320884705,0.7159664034843445,0.24085749685764313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.22320303320884705},{"x":0.6773109436035156,"y":0.22320303320884705},{"x":0.6756302714347839,"y":0.23833543062210083},{"x":0.6705882549285889,"y":0.23833543062210083}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6722689270973206,0.22320303320884705,0.6756302714347839,0.23833543062210083]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.20933164656162262},{"x":0.7714285850524902,"y":0.20933164656162262},{"x":0.7714285850524902,"y":0.24211853742599487},{"x":0.2689075767993927,"y":0.24211853742599487}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.2639075767993927,0.2023316465616226,0.7764285850524902,0.24911853742599488],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.24211853742599487},{"x":0.729411780834198,"y":0.24211853742599487},{"x":0.729411780834198,"y":0.25472888350486755},{"x":0.707563042640686,"y":0.25472888350486755}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.707563042640686,0.24211853742599487,0.729411780834198,0.25472888350486755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.24085749685764313},{"x":0.7008403539657593,"y":0.24085749685764313},{"x":0.7008403539657593,"y":0.25472888350486755},{"x":0.6924369931221008,"y":0.25472888350486755}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6924369931221008,0.24085749685764313,0.7008403539657593,0.25472888350486755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.24085749685764313},{"x":0.6873949766159058,"y":0.24085749685764313},{"x":0.6873949766159058,"y":0.25472888350486755},{"x":0.6605042219161987,"y":0.25472888350486755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همراه","boundary":[0.6605042219161987,0.24085749685764313,0.6873949766159058,0.25472888350486755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.24085749685764313},{"x":0.653781533241272,"y":0.24085749685764313},{"x":0.653781533241272,"y":0.25472888350486755},{"x":0.63193279504776,"y":0.25472888350486755}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقشه","boundary":[0.63193279504776,0.24085749685764313,0.653781533241272,0.25472888350486755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.24085749685764313},{"x":0.6235294342041016,"y":0.24085749685764313},{"x":0.6235294342041016,"y":0.25472888350486755},{"x":0.5932773351669312,"y":0.253467857837677}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رقومی","boundary":[0.5932773351669312,0.24085749685764313,0.6235294342041016,0.25472888350486755]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.23959647119045258},{"x":0.729411780834198,"y":0.24085749685764313},{"x":0.729411780834198,"y":0.25472888350486755},{"x":0.5932773351669312,"y":0.253467857837677}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5882773351669311,0.23259647119045257,0.734411780834198,0.26172888350486756],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.1954602748155594},{"x":0.40168067812919617,"y":0.19419924914836884},{"x":0.40168067812919617,"y":0.20428751409053802},{"x":0.37142857909202576,"y":0.20428751409053802}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":".۱۳۸۳","boundary":[0.37142857909202576,0.1954602748155594,0.40168067812919617,0.20428751409053802]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.1954602748155594},{"x":0.40168067812919617,"y":0.19419924914836884},{"x":0.40168067812919617,"y":0.20428751409053802},{"x":0.37142857909202576,"y":0.20428751409053802}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.36642857909202575,0.18846027481555938,0.40668067812919617,0.21128751409053803],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.2143757939338684},{"x":0.7697479128837585,"y":0.2143757939338684},{"x":0.7697479128837585,"y":0.22068095207214355},{"x":0.7630252242088318,"y":0.22068095207214355}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"و","boundary":[0.7630252242088318,0.2143757939338684,0.7697479128837585,0.22068095207214355]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.2143757939338684},{"x":0.7697479128837585,"y":0.2143757939338684},{"x":0.7697479128837585,"y":0.22068095207214355},{"x":0.7630252242088318,"y":0.22068095207214355}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.7580252242088318,0.2073757939338684,0.7747479128837585,0.22768095207214356],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.21059268712997437},{"x":0.7546218633651733,"y":0.21059268712997437},{"x":0.7546218633651733,"y":0.219419926404953},{"x":0.7411764860153198,"y":0.219419926404953}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"۸۹","boundary":[0.7411764860153198,0.21059268712997437,0.7546218633651733,0.219419926404953]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.21059268712997437},{"x":0.7546218633651733,"y":0.21059268712997437},{"x":0.7546218633651733,"y":0.219419926404953},{"x":0.7411764860153198,"y":0.219419926404953}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.7361764860153198,0.20359268712997436,0.7596218633651733,0.226419926404953],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.23959647119045258},{"x":0.26386556029319763,"y":0.23959647119045258},{"x":0.26386556029319763,"y":0.25220680236816406},{"x":0.22689075767993927,"y":0.25220680236816406}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"ISBN","boundary":[0.22689075767993927,0.23959647119045258,0.26386556029319763,0.25220680236816406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.23959647119045258},{"x":0.2689075767993927,"y":0.23959647119045258},{"x":0.2689075767993927,"y":0.25220680236816406},{"x":0.267226904630661,"y":0.25220680236816406}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.267226904630661,0.23959647119045258,0.2689075767993927,0.25220680236816406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.23959647119045258},{"x":0.37478992342948914,"y":0.23959647119045258},{"x":0.37478992342948914,"y":0.25220680236816406},{"x":0.27563026547431946,"y":0.25220680236816406}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"964-473-216-2","boundary":[0.27563026547431946,0.23959647119045258,0.37478992342948914,0.25220680236816406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"id","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.25472888350486755},{"x":0.2722689211368561,"y":0.25472888350486755},{"x":0.2722689211368561,"y":0.26733922958374023},{"x":0.22689075767993927,"y":0.26733922958374023}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Hamid","boundary":[0.22689075767993927,0.25472888350486755,0.2722689211368561,0.26733922958374023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"id","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.25472888350486755},{"x":0.30924370884895325,"y":0.25472888350486755},{"x":0.30924370884895325,"y":0.26733922958374023},{"x":0.27731093764305115,"y":0.26733922958374023}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Reza","boundary":[0.27731093764305115,0.25472888350486755,0.30924370884895325,0.26733922958374023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"id","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.25472888350486755},{"x":0.3932773172855377,"y":0.25472888350486755},{"x":0.3932773172855377,"y":0.26733922958374023},{"x":0.31596639752388,"y":0.26733922958374023}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Mirdavodi","boundary":[0.31596639752388,0.25472888350486755,0.3932773172855377,0.26733922958374023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"id","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.25472888350486755},{"x":0.3966386616230011,"y":0.25472888350486755},{"x":0.3966386616230011,"y":0.26733922958374023},{"x":0.3932773172855377,"y":0.26733922958374023}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.3932773172855377,0.25472888350486755,0.3966386616230011,0.26733922958374023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.26481714844703674},{"x":0.3008403480052948,"y":0.26481714844703674},{"x":0.3008403480052948,"y":0.2786885201931},{"x":0.22689075767993927,"y":0.2786885201931}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Ecological","boundary":[0.22689075767993927,0.26481714844703674,0.3008403480052948,0.2786885201931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.26481714844703674},{"x":0.35798320174217224,"y":0.26481714844703674},{"x":0.35798320174217224,"y":0.2786885201931},{"x":0.30588236451148987,"y":0.2786885201931}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"regions","boundary":[0.30588236451148987,0.26481714844703674,0.35798320174217224,0.2786885201931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.26481714844703674},{"x":0.3764705955982208,"y":0.26481714844703674},{"x":0.3764705955982208,"y":0.2786885201931},{"x":0.3630252182483673,"y":0.2786885201931}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.3630252182483673,0.26481714844703674,0.3764705955982208,0.2786885201931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.26481714844703674},{"x":0.4084033668041229,"y":0.26481714844703674},{"x":0.4084033668041229,"y":0.2786885201931},{"x":0.3798319399356842,"y":0.2786885201931}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Iran","boundary":[0.3798319399356842,0.26481714844703674,0.4084033668041229,0.2786885201931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.26481714844703674},{"x":0.4151260554790497,"y":0.26481714844703674},{"x":0.4151260554790497,"y":0.2786885201931},{"x":0.4117647111415863,"y":0.2786885201931}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.4117647111415863,0.26481714844703674,0.4151260554790497,0.2786885201931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.26481714844703674},{"x":0.4941176474094391,"y":0.26481714844703674},{"x":0.4941176474094391,"y":0.2786885201931},{"x":0.42016807198524475,"y":0.2786885201931}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"vegetation","boundary":[0.42016807198524475,0.26481714844703674,0.4941176474094391,0.2786885201931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.26481714844703674},{"x":0.534453809261322,"y":0.26481714844703674},{"x":0.534453809261322,"y":0.2786885201931},{"x":0.49915966391563416,"y":0.2786885201931}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"types","boundary":[0.49915966391563416,0.26481714844703674,0.534453809261322,0.2786885201931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.26481714844703674},{"x":0.5546218752861023,"y":0.26481714844703674},{"x":0.5546218752861023,"y":0.2786885201931},{"x":0.5411764979362488,"y":0.2786885201931}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.5411764979362488,0.26481714844703674,0.5546218752861023,0.2786885201931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.26481714844703674},{"x":0.6235294342041016,"y":0.26481714844703674},{"x":0.6235294342041016,"y":0.2786885201931},{"x":0.5596638917922974,"y":0.2786885201931}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Khomein","boundary":[0.5596638917922974,0.26481714844703674,0.6235294342041016,0.2786885201931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.26481714844703674},{"x":0.6336134672164917,"y":0.26481714844703674},{"x":0.6336134672164917,"y":0.2786885201931},{"x":0.6302521228790283,"y":0.2786885201931}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.6302521228790283,0.26481714844703674,0.6336134672164917,0.2786885201931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.26481714844703674},{"x":0.7058823704719543,"y":0.26481714844703674},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2786885201931},{"x":0.6386554837226868,"y":0.2786885201931}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Komajan","boundary":[0.6386554837226868,0.26481714844703674,0.7058823704719543,0.2786885201931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.26481714844703674},{"x":0.7411764860153198,"y":0.26481714844703674},{"x":0.7411764860153198,"y":0.2786885201931},{"x":0.7109243869781494,"y":0.2786885201931}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"area","boundary":[0.7109243869781494,0.26481714844703674,0.7411764860153198,0.2786885201931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.26481714844703674},{"x":0.7445378303527832,"y":0.26481714844703674},{"x":0.7445378303527832,"y":0.2786885201931},{"x":0.7428571581840515,"y":0.2786885201931}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.7428571581840515,0.26481714844703674,0.7445378303527832,0.2786885201931]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0.8100000023841858},{"languageCode":"id","confidence":0.1899999976158142}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.23959647119045258},{"x":0.7445378303527832,"y":0.23959647119045258},{"x":0.7445378303527832,"y":0.2786885201931},{"x":0.22689075767993927,"y":0.2786885201931}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.22189075767993927,0.23259647119045257,0.7495378303527832,0.2856885201931],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.2786885201931},{"x":0.7731092572212219,"y":0.2786885201931},{"x":0.7731092572212219,"y":0.29382094740867615},{"x":0.7411764860153198,"y":0.2925598919391632}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7411764860153198,0.2786885201931,0.7731092572212219,0.29382094740867615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.2786885201931},{"x":0.7411764860153198,"y":0.2786885201931},{"x":0.7411764860153198,"y":0.2925598919391632},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2925598919391632}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.7126050591468811,0.2786885201931,0.7411764860153198,0.2925598919391632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.2774274945259094},{"x":0.702521026134491,"y":0.2774274945259094},{"x":0.7008403539657593,"y":0.29129886627197266},{"x":0.6621848940849304,"y":0.29129886627197266}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"براساس","boundary":[0.6621848940849304,0.2774274945259094,0.7008403539657593,0.29129886627197266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.27616646885871887},{"x":0.6554622054100037,"y":0.2774274945259094},{"x":0.6554622054100037,"y":0.29129886627197266},{"x":0.6117647290229797,"y":0.29129886627197266}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.6117647290229797,0.27616646885871887,0.6554622054100037,0.29129886627197266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.27616646885871887},{"x":0.605042040348053,"y":0.27616646885871887},{"x":0.605042040348053,"y":0.2900378406047821},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2900378406047821}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.5899159908294678,0.27616646885871887,0.605042040348053,0.2900378406047821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.27616646885871887},{"x":0.5899159908294678,"y":0.27616646885871887},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2900378406047821},{"x":0.5865546464920044,"y":0.2900378406047821}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5865546464920044,0.27616646885871887,0.5899159908294678,0.2900378406047821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.29382094740867615},{"x":0.7714285850524902,"y":0.29382094740867615},{"x":0.7714285850524902,"y":0.3051702380180359},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3051702380180359}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.7327731251716614,0.29382094740867615,0.7714285850524902,0.3051702380180359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.29382094740867615},{"x":0.7344537973403931,"y":0.29382094740867615},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3051702380180359},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3051702380180359}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7310924530029297,0.29382094740867615,0.7344537973403931,0.3051702380180359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.29382094740867615},{"x":0.7243697643280029,"y":0.29382094740867615},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3051702380180359},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3051702380180359}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.7092437148094177,0.29382094740867615,0.7243697643280029,0.3051702380180359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.29382094740867615},{"x":0.707563042640686,"y":0.29382094740867615},{"x":0.707563042640686,"y":0.3051702380180359},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3051702380180359}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7058823704719543,0.29382094740867615,0.707563042640686,0.3051702380180359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.29382094740867615},{"x":0.6974790096282959,"y":0.29382094740867615},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3051702380180359},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3051702380180359}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۸۹","boundary":[0.6823529601097107,0.29382094740867615,0.6974790096282959,0.3051702380180359]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.27616646885871887},{"x":0.7731092572212219,"y":0.2774274945259094},{"x":0.7731092572212219,"y":0.30643126368522644},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3051702380180359}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5815546464920044,0.26916646885871887,0.7781092572212219,0.31343126368522645],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.3076923191547394},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3076923191547394},{"x":0.7462185025215149,"y":0.32282471656799316},{"x":0.7394958138465881,"y":0.32282471656799316}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7394958138465881,0.3076923191547394,0.7462185025215149,0.32282471656799316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.3076923191547394},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3076923191547394},{"x":0.7327731251716614,"y":0.32282471656799316},{"x":0.6974790096282959,"y":0.32282471656799316}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پوشش","boundary":[0.6974790096282959,0.3076923191547394,0.7327731251716614,0.32282471656799316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.3076923191547394},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3076923191547394},{"x":0.6907563209533691,"y":0.32282471656799316},{"x":0.6605042219161987,"y":0.32282471656799316}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6605042219161987,0.3076923191547394,0.6907563209533691,0.32282471656799316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.3076923191547394},{"x":0.653781533241272,"y":0.3076923191547394},{"x":0.653781533241272,"y":0.32282471656799316},{"x":0.6470588445663452,"y":0.32282471656799316}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6470588445663452,0.3076923191547394,0.653781533241272,0.32282471656799316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.3076923191547394},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3076923191547394},{"x":0.6403361558914185,"y":0.32282471656799316},{"x":0.6352941393852234,"y":0.32282471656799316}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6352941393852234,0.3076923191547394,0.6403361558914185,0.32282471656799316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.3076923191547394},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3076923191547394},{"x":0.6285714507102966,"y":0.32282471656799316},{"x":0.6016806960105896,"y":0.32282471656799316}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"خمین","boundary":[0.6016806960105896,0.3076923191547394,0.6285714507102966,0.32282471656799316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.3076923191547394},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3076923191547394},{"x":0.6000000238418579,"y":0.32282471656799316},{"x":0.5966386795043945,"y":0.32282471656799316}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5966386795043945,0.3076923191547394,0.6000000238418579,0.32282471656799316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.3076923191547394},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3076923191547394},{"x":0.5882353186607361,"y":0.32282471656799316},{"x":0.5815126299858093,"y":0.32282471656799316}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.5815126299858093,0.3076923191547394,0.5882353186607361,0.32282471656799316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.3076923191547394},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3076923191547394},{"x":0.5747899413108826,"y":0.32282471656799316},{"x":0.5411764979362488,"y":0.32282471656799316}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پوشش","boundary":[0.5411764979362488,0.3076923191547394,0.5747899413108826,0.32282471656799316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.3076923191547394},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3076923191547394},{"x":0.5327731370925903,"y":0.32282471656799316},{"x":0.5025210380554199,"y":0.32282471656799316}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.5025210380554199,0.3076923191547394,0.5327731370925903,0.32282471656799316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.3076923191547394},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3076923191547394},{"x":0.4957983195781708,"y":0.32282471656799316},{"x":0.489075630903244,"y":0.32282471656799316}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.489075630903244,0.3076923191547394,0.4957983195781708,0.32282471656799316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.3076923191547394},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3076923191547394},{"x":0.48403361439704895,"y":0.32282471656799316},{"x":0.4773109257221222,"y":0.32282471656799316}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.4773109257221222,0.3076923191547394,0.48403361439704895,0.32282471656799316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.3076923191547394},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3076923191547394},{"x":0.4722689092159271,"y":0.32282471656799316},{"x":0.44873949885368347,"y":0.32282471656799316}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.44873949885368347,0.3076923191547394,0.4722689092159271,0.32282471656799316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.3076923191547394},{"x":0.440336138010025,"y":0.3076923191547394},{"x":0.440336138010025,"y":0.32282471656799316},{"x":0.43529412150382996,"y":0.32282471656799316}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.43529412150382996,0.3076923191547394,0.440336138010025,0.32282471656799316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.3076923191547394},{"x":0.4285714328289032,"y":0.3076923191547394},{"x":0.4285714328289032,"y":0.32282471656799316},{"x":0.42184874415397644,"y":0.32282471656799316}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.42184874415397644,0.3076923191547394,0.4285714328289032,0.32282471656799316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.3076923191547394},{"x":0.41680672764778137,"y":0.3076923191547394},{"x":0.41680672764778137,"y":0.32282471656799316},{"x":0.3815126121044159,"y":0.32282471656799316}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کمیجان","boundary":[0.3815126121044159,0.3076923191547394,0.41680672764778137,0.32282471656799316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.3076923191547394},{"x":0.3781512677669525,"y":0.3076923191547394},{"x":0.3781512677669525,"y":0.32282471656799316},{"x":0.37478992342948914,"y":0.32282471656799316}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.37478992342948914,0.3076923191547394,0.3781512677669525,0.32282471656799316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.3076923191547394},{"x":0.3680672347545624,"y":0.3076923191547394},{"x":0.3680672347545624,"y":0.32282471656799316},{"x":0.35798320174217224,"y":0.32282471656799316}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.35798320174217224,0.3076923191547394,0.3680672347545624,0.32282471656799316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.3076923191547394},{"x":0.3478991687297821,"y":0.3076923191547394},{"x":0.3478991687297821,"y":0.32282471656799316},{"x":0.3445378243923187,"y":0.32282471656799316}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3445378243923187,0.3076923191547394,0.3478991687297821,0.32282471656799316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.3076923191547394},{"x":0.33781513571739197,"y":0.3076923191547394},{"x":0.33781513571739197,"y":0.32282471656799316},{"x":0.3042016923427582,"y":0.32282471656799316}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زاهدی","boundary":[0.3042016923427582,0.3076923191547394,0.33781513571739197,0.32282471656799316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.3076923191547394},{"x":0.3025210201740265,"y":0.3076923191547394},{"x":0.3025210201740265,"y":0.32282471656799316},{"x":0.2857142984867096,"y":0.32282471656799316}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پور","boundary":[0.2857142984867096,0.3076923191547394,0.3025210201740265,0.32282471656799316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.3076923191547394},{"x":0.2840336263179779,"y":0.3076923191547394},{"x":0.2840336263179779,"y":0.32282471656799316},{"x":0.2823529541492462,"y":0.32282471656799316}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2823529541492462,0.3076923191547394,0.2840336263179779,0.32282471656799316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.3076923191547394},{"x":0.2722689211368561,"y":0.3076923191547394},{"x":0.2722689211368561,"y":0.32282471656799316},{"x":0.24537815153598785,"y":0.32282471656799316}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حجت","boundary":[0.24537815153598785,0.3076923191547394,0.2722689211368561,0.32282471656799316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.3076923191547394},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3076923191547394},{"x":0.24537815153598785,"y":0.32282471656799316},{"x":0.23361344635486603,"y":0.32282471656799316}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اله","boundary":[0.23361344635486603,0.3076923191547394,0.24537815153598785,0.32282471656799316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.3076923191547394},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3076923191547394},{"x":0.23025210201740265,"y":0.32282471656799316},{"x":0.22521008551120758,"y":0.32282471656799316}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.22521008551120758,0.3076923191547394,0.23025210201740265,0.32282471656799316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.32282471656799316},{"x":0.7714285850524902,"y":0.32282471656799316},{"x":0.7714285850524902,"y":0.34047919511795044},{"x":0.7613445520401001,"y":0.34047919511795044}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"ب","boundary":[0.7613445520401001,0.32282471656799316,0.7714285850524902,0.34047919511795044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.32282471656799316},{"x":0.7579832077026367,"y":0.32282471656799316},{"x":0.7579832077026367,"y":0.34047919511795044},{"x":0.756302535533905,"y":0.34047919511795044}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.756302535533905,0.32282471656799316,0.7579832077026367,0.34047919511795044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.32282471656799316},{"x":0.7495798468589783,"y":0.32282471656799316},{"x":0.7495798468589783,"y":0.34047919511795044},{"x":0.7226890921592712,"y":0.34047919511795044}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ترکان","boundary":[0.7226890921592712,0.32282471656799316,0.7495798468589783,0.34047919511795044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.32282471656799316},{"x":0.7210084199905396,"y":0.32282471656799316},{"x":0.7210084199905396,"y":0.34047919511795044},{"x":0.7176470756530762,"y":0.34047919511795044}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7176470756530762,0.32282471656799316,0.7210084199905396,0.34047919511795044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.32282471656799316},{"x":0.7092437148094177,"y":0.32282471656799316},{"x":0.7092437148094177,"y":0.34047919511795044},{"x":0.6873949766159058,"y":0.34047919511795044}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جواد","boundary":[0.6873949766159058,0.32282471656799316,0.7092437148094177,0.34047919511795044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.32282471656799316},{"x":0.6857143044471741,"y":0.32282471656799316},{"x":0.6857143044471741,"y":0.34047919511795044},{"x":0.6823529601097107,"y":0.34047919511795044}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6823529601097107,0.32282471656799316,0.6857143044471741,0.34047919511795044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.32282471656799316},{"x":0.6773109436035156,"y":0.32282471656799316},{"x":0.6773109436035156,"y":0.34047919511795044},{"x":0.6672269105911255,"y":0.34047919511795044}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.6672269105911255,0.32282471656799316,0.6773109436035156,0.34047919511795044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.32282471656799316},{"x":0.6638655662536621,"y":0.32282471656799316},{"x":0.6638655662536621,"y":0.34047919511795044},{"x":0.6621848940849304,"y":0.34047919511795044}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6621848940849304,0.32282471656799316,0.6638655662536621,0.34047919511795044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.32282471656799316},{"x":0.6554622054100037,"y":0.32282471656799316},{"x":0.6554622054100037,"y":0.34047919511795044},{"x":0.6235294342041016,"y":0.34047919511795044}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شکویی","boundary":[0.6235294342041016,0.32282471656799316,0.6554622054100037,0.34047919511795044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.32282471656799316},{"x":0.6184874176979065,"y":0.32282471656799316},{"x":0.6184874176979065,"y":0.34047919511795044},{"x":0.6151260733604431,"y":0.34047919511795044}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6151260733604431,0.32282471656799316,0.6184874176979065,0.34047919511795044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.32282471656799316},{"x":0.6067227125167847,"y":0.32282471656799316},{"x":0.6067227125167847,"y":0.34047919511795044},{"x":0.5747899413108826,"y":0.34047919511795044}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مسعود","boundary":[0.5747899413108826,0.32282471656799316,0.6067227125167847,0.34047919511795044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.32282471656799316},{"x":0.5731092691421509,"y":0.32282471656799316},{"x":0.5731092691421509,"y":0.34047919511795044},{"x":0.5714285969734192,"y":0.34047919511795044}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5714285969734192,0.32282471656799316,0.5731092691421509,0.34047919511795044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.32282471656799316},{"x":0.5630252361297607,"y":0.32282471656799316},{"x":0.5630252361297607,"y":0.34047919511795044},{"x":0.5596638917922974,"y":0.34047919511795044}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"د","boundary":[0.5596638917922974,0.32282471656799316,0.5630252361297607,0.34047919511795044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.32282471656799316},{"x":0.5579832196235657,"y":0.32282471656799316},{"x":0.5579832196235657,"y":0.34047919511795044},{"x":0.556302547454834,"y":0.34047919511795044}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.556302547454834,0.32282471656799316,0.5579832196235657,0.34047919511795044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.32282471656799316},{"x":0.5478991866111755,"y":0.32282471656799316},{"x":0.5478991866111755,"y":0.34047919511795044},{"x":0.5126050710678101,"y":0.34047919511795044}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.5126050710678101,0.32282471656799316,0.5478991866111755,0.34047919511795044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.32282471656799316},{"x":0.5058823823928833,"y":0.32282471656799316},{"x":0.5058823823928833,"y":0.34047919511795044},{"x":0.462184876203537,"y":0.34047919511795044}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.462184876203537,0.32282471656799316,0.5058823823928833,0.34047919511795044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.32282471656799316},{"x":0.45546218752861023,"y":0.32282471656799316},{"x":0.45546218752861023,"y":0.34047919511795044},{"x":0.42016807198524475,"y":0.34047919511795044}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.42016807198524475,0.32282471656799316,0.45546218752861023,0.34047919511795044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.32282471656799316},{"x":0.413445383310318,"y":0.32282471656799316},{"x":0.413445383310318,"y":0.34047919511795044},{"x":0.4084033668041229,"y":0.34047919511795044}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4084033668041229,0.32282471656799316,0.413445383310318,0.34047919511795044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.32282471656799316},{"x":0.4000000059604645,"y":0.32282471656799316},{"x":0.4000000059604645,"y":0.34047919511795044},{"x":0.3764705955982208,"y":0.34047919511795044}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.3764705955982208,0.32282471656799316,0.4000000059604645,0.34047919511795044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.32282471656799316},{"x":0.3764705955982208,"y":0.32282471656799316},{"x":0.3764705955982208,"y":0.34047919511795044},{"x":0.37310925126075745,"y":0.34047919511795044}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.37310925126075745,0.32282471656799316,0.3764705955982208,0.34047919511795044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.32282471656799316},{"x":0.364705890417099,"y":0.32282471656799316},{"x":0.364705890417099,"y":0.34047919511795044},{"x":0.35798320174217224,"y":0.34047919511795044}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.35798320174217224,0.32282471656799316,0.364705890417099,0.34047919511795044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.32282471656799316},{"x":0.3512605130672455,"y":0.32282471656799316},{"x":0.3512605130672455,"y":0.34047919511795044},{"x":0.32268908619880676,"y":0.34047919511795044}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.32268908619880676,0.32282471656799316,0.3512605130672455,0.34047919511795044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.32282471656799316},{"x":0.32436975836753845,"y":0.32282471656799316},{"x":0.32436975836753845,"y":0.34047919511795044},{"x":0.3210084140300751,"y":0.34047919511795044}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3210084140300751,0.32282471656799316,0.32436975836753845,0.34047919511795044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.32282471656799316},{"x":0.3126050531864166,"y":0.32282471656799316},{"x":0.3126050531864166,"y":0.34047919511795044},{"x":0.30756303668022156,"y":0.34047919511795044}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.30756303668022156,0.32282471656799316,0.3126050531864166,0.34047919511795044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.32282471656799316},{"x":0.30588236451148987,"y":0.32282471656799316},{"x":0.30588236451148987,"y":0.34047919511795044},{"x":0.3042016923427582,"y":0.34047919511795044}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3042016923427582,0.32282471656799316,0.30588236451148987,0.34047919511795044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.32282471656799316},{"x":0.2974790036678314,"y":0.32282471656799316},{"x":0.2974790036678314,"y":0.34047919511795044},{"x":0.2722689211368561,"y":0.34047919511795044}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.2722689211368561,0.32282471656799316,0.2974790036678314,0.34047919511795044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.32282471656799316},{"x":0.2705882489681244,"y":0.32282471656799316},{"x":0.2705882489681244,"y":0.34047919511795044},{"x":0.267226904630661,"y":0.34047919511795044}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.267226904630661,0.32282471656799316,0.2705882489681244,0.34047919511795044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.32282471656799316},{"x":0.25882354378700256,"y":0.32282471656799316},{"x":0.25882354378700256,"y":0.34047919511795044},{"x":0.22857142984867096,"y":0.34047919511795044}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تیپهای","boundary":[0.22857142984867096,0.32282471656799316,0.25882354378700256,0.34047919511795044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.3392181694507599},{"x":0.7714285850524902,"y":0.3392181694507599},{"x":0.7714285850524902,"y":0.35435056686401367},{"x":0.7411764860153198,"y":0.35435056686401367}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7411764860153198,0.3392181694507599,0.7714285850524902,0.35435056686401367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.3392181694507599},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3392181694507599},{"x":0.7344537973403931,"y":0.35435056686401367},{"x":0.707563042640686,"y":0.35435056686401367}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.707563042640686,0.3392181694507599,0.7344537973403931,0.35435056686401367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.3392181694507599},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3392181694507599},{"x":0.7008403539657593,"y":0.35435056686401367},{"x":0.6689075827598572,"y":0.35435056686401367}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"خمین","boundary":[0.6689075827598572,0.3392181694507599,0.7008403539657593,0.35435056686401367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.3392181694507599},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3392181694507599},{"x":0.6672269105911255,"y":0.35435056686401367},{"x":0.658823549747467,"y":0.35435056686401367}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.658823549747467,0.3392181694507599,0.6672269105911255,0.35435056686401367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.3392181694507599},{"x":0.653781533241272,"y":0.3392181694507599},{"x":0.653781533241272,"y":0.35435056686401367},{"x":0.6168067455291748,"y":0.35435056686401367}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کمیجان","boundary":[0.6168067455291748,0.3392181694507599,0.653781533241272,0.35435056686401367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.3392181694507599},{"x":0.6151260733604431,"y":0.3392181694507599},{"x":0.6151260733604431,"y":0.35435056686401367},{"x":0.6117647290229797,"y":0.35435056686401367}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6117647290229797,0.3392181694507599,0.6151260733604431,0.35435056686401367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.3392181694507599},{"x":0.605042040348053,"y":0.3392181694507599},{"x":0.605042040348053,"y":0.35435056686401367},{"x":0.6016806960105896,"y":0.35435056686401367}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6016806960105896,0.3392181694507599,0.605042040348053,0.35435056686401367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.3392181694507599},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3392181694507599},{"x":0.6016806960105896,"y":0.35435056686401367},{"x":0.5596638917922974,"y":0.35435056686401367}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محدوده","boundary":[0.5596638917922974,0.3392181694507599,0.6016806960105896,0.35435056686401367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.3392181694507599},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3392181694507599},{"x":0.5529412031173706,"y":0.35435056686401367},{"x":0.5210084319114685,"y":0.35435056686401367}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنوب","boundary":[0.5210084319114685,0.3392181694507599,0.5529412031173706,0.35435056686401367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.3392181694507599},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3392181694507599},{"x":0.5142857432365417,"y":0.35435056686401367},{"x":0.5092437267303467,"y":0.35435056686401367}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5092437267303467,0.3392181694507599,0.5142857432365417,0.35435056686401367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.3392181694507599},{"x":0.5042017102241516,"y":0.3392181694507599},{"x":0.5042017102241516,"y":0.35435056686401367},{"x":0.4773109257221222,"y":0.35435056686401367}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"غرب","boundary":[0.4773109257221222,0.3392181694507599,0.5042017102241516,0.35435056686401367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.3392181694507599},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3392181694507599},{"x":0.4722689092159271,"y":0.35435056686401367},{"x":0.4453781545162201,"y":0.35435056686401367}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استان","boundary":[0.4453781545162201,0.3392181694507599,0.4722689092159271,0.35435056686401367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.3392181694507599},{"x":0.43865546584129333,"y":0.3392181694507599},{"x":0.43865546584129333,"y":0.35435056686401367},{"x":0.4084033668041229,"y":0.35435056686401367}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.4084033668041229,0.3392181694507599,0.43865546584129333,0.35435056686401367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.3392181694507599},{"x":0.40168067812919617,"y":0.3392181694507599},{"x":0.40168067812919617,"y":0.35435056686401367},{"x":0.3983193337917328,"y":0.35435056686401367}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3983193337917328,0.3392181694507599,0.40168067812919617,0.35435056686401367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.3392181694507599},{"x":0.3983193337917328,"y":0.3392181694507599},{"x":0.3983193337917328,"y":0.35435056686401367},{"x":0.3949579894542694,"y":0.35435056686401367}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3949579894542694,0.3392181694507599,0.3983193337917328,0.35435056686401367]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.3076923191547394},{"x":0.7714285850524902,"y":0.3076923191547394},{"x":0.7714285850524902,"y":0.35435056686401367},{"x":0.22521008551120758,"y":0.35435056686401367}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.22021008551120758,0.3006923191547394,0.7764285850524902,0.3613505668640137],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"su","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.3556115925312042},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3556115925312042},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3707440197467804},{"x":0.756302535533905,"y":0.3707440197467804}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"ط","boundary":[0.7579832077026367,0.3556115925312042,0.7630252242088318,0.3707440197467804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"su","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.3556115925312042},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3556115925312042},{"x":0.7529411911964417,"y":0.37200504541397095},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3707440197467804}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"ltr","str":"۹۳","boundary":[0.7411764860153198,0.3556115925312042,0.7529411911964417,0.37200504541397095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"su","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.3556115925312042},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3556115925312042},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3707440197467804},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3707440197467804}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"ltr","str":"م","boundary":[0.7344537973403931,0.3556115925312042,0.7378151416778564,0.3707440197467804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"su","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.35435056686401367},{"x":0.7310924530029297,"y":0.35435056686401367},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3707440197467804},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3707440197467804}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","str":"/","boundary":[0.729411780834198,0.35435056686401367,0.7310924530029297,0.3707440197467804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"su","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.35435056686401367},{"x":0.7260504364967346,"y":0.35435056686401367},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3707440197467804},{"x":0.7126050591468811,"y":0.36948296427726746}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","str":"۳۲","boundary":[0.7126050591468811,0.35435056686401367,0.7260504364967346,0.3707440197467804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"su","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.35435056686401367},{"x":0.7109243869781494,"y":0.35435056686401367},{"x":0.7109243869781494,"y":0.36948296427726746},{"x":0.7058823704719543,"y":0.36948296427726746}]},"confidence":0.3400000035762787,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.707563042640686,0.35435056686401367,0.7109243869781494,0.36948296427726746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"su","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.3530895411968231},{"x":0.7042016983032227,"y":0.35435056686401367},{"x":0.7042016983032227,"y":0.36948296427726746},{"x":0.6840336322784424,"y":0.36948296427726746}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"SB","boundary":[0.6857143044471741,0.3530895411968231,0.7042016983032227,0.36948296427726746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.37200504541397095},{"x":0.7714285850524902,"y":0.37200504541397095},{"x":0.7714285850524902,"y":0.38461539149284363},{"x":0.7310924530029297,"y":0.38461539149284363}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتابخانه","boundary":[0.7310924530029297,0.37200504541397095,0.7714285850524902,0.38461539149284363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.37200504541397095},{"x":0.7260504364967346,"y":0.37200504541397095},{"x":0.7260504364967346,"y":0.38461539149284363},{"x":0.707563042640686,"y":0.38461539149284363}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.707563042640686,0.37200504541397095,0.7260504364967346,0.38461539149284363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.37200504541397095},{"x":0.7008403539657593,"y":0.37200504541397095},{"x":0.7008403539657593,"y":0.38461539149284363},{"x":0.6773109436035156,"y":0.38461539149284363}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.6773109436035156,0.37200504541397095,0.7008403539657593,0.38461539149284363]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.6200000047683716},{"languageCode":"su","confidence":0.3799999952316284}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.3530895411968231},{"x":0.7731092572212219,"y":0.3556115925312042},{"x":0.7714285850524902,"y":0.38713744282722473},{"x":0.6773109436035156,"y":0.38461539149284363}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.6739916157722473,0.3460895411968231,0.7764285850524902,0.39413744282722474],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.37200504541397095},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3707440197467804},{"x":0.5815126299858093,"y":0.38461539149284363},{"x":0.5109243988990784,"y":0.38461539149284363}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۱۹۰۳-۸۳م","boundary":[0.5109243988990784,0.37200504541397095,0.5815126299858093,0.38461539149284363]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.37200504541397095},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3707440197467804},{"x":0.5815126299858093,"y":0.38461539149284363},{"x":0.5109243988990784,"y":0.38461539149284363}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.5059243988990784,0.36500504541397094,0.5865126299858093,0.39161539149284363],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.3556115925312042},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3556115925312042},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3656998872756958},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3656998872756958}]},"confidence":0.7300000190734863,"str":"۹۳۰/۹۹۶","boundary":[0.4773109257221222,0.3556115925312042,0.5260504484176636,0.3656998872756958]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.3556115925312042},{"x":0.5848739743232727,"y":0.3556115925312042},{"x":0.5848739743232727,"y":0.36443883180618286},{"x":0.529411792755127,"y":0.3656998872756958}]},"confidence":0.7599999904632568,"str":"۰۹۰۵۱۳۳۲","boundary":[0.529411792755127,0.3556115925312042,0.5848739743232727,0.36443883180618286]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.3556115925312042},{"x":0.5848739743232727,"y":0.3556115925312042},{"x":0.5848739743232727,"y":0.3656998872756958},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3656998872756958}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.4723109257221222,0.3486115925312042,0.5898739743232727,0.3726998872756958],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.40605297684669495},{"x":0.5478991866111755,"y":0.4073140025138855},{"x":0.5478991866111755,"y":0.42118537425994873},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4199243485927582}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"کمیته","boundary":[0.5142857432365417,0.40605297684669495,0.5478991866111755,0.42118537425994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.40605297684669495},{"x":0.507563054561615,"y":0.4073140025138855},{"x":0.507563054561615,"y":0.42118537425994873},{"x":0.45042017102241516,"y":0.4199243485927582}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.45042017102241516,0.40605297684669495,0.507563054561615,0.42118537425994873]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.40605297684669495},{"x":0.5478991866111755,"y":0.4073140025138855},{"x":0.5478991866111755,"y":0.42118537425994873},{"x":0.45042017102241516,"y":0.4199243485927582}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.44542017102241516,0.39905297684669494,0.5528991866111755,0.42818537425994874],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.4249684810638428},{"x":0.7579832077026367,"y":0.42370742559432983},{"x":0.7596638798713684,"y":0.43757882714271545},{"x":0.7327731251716614,"y":0.43757882714271545}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عادل","boundary":[0.7310924530029297,0.4249684810638428,0.7596638798713684,0.43757882714271545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.4249684810638428},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4249684810638428},{"x":0.7277311086654663,"y":0.43757882714271545},{"x":0.6957983374595642,"y":0.43757882714271545}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"جلیلی","boundary":[0.6957983374595642,0.4249684810638428,0.7277311086654663,0.43757882714271545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.44514501094818115},{"x":0.7899159789085388,"y":0.44514501094818115},{"x":0.7899159789085388,"y":0.45775535702705383},{"x":0.729411780834198,"y":0.45775535702705383}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عبدالرحمن","boundary":[0.729411780834198,0.44514501094818115,0.7899159789085388,0.45775535702705383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.44514501094818115},{"x":0.7210084199905396,"y":0.44514501094818115},{"x":0.7210084199905396,"y":0.45775535702705383},{"x":0.6907563209533691,"y":0.45775535702705383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.6907563209533691,0.44514501094818115,0.7210084199905396,0.45775535702705383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.44514501094818115},{"x":0.6873949766159058,"y":0.44514501094818115},{"x":0.6873949766159058,"y":0.45775535702705383},{"x":0.6672269105911255,"y":0.45775535702705383}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.6672269105911255,0.44514501094818115,0.6873949766159058,0.45775535702705383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.4615384638309479},{"x":0.778151273727417,"y":0.4615384638309479},{"x":0.7798319458961487,"y":0.4754098355770111},{"x":0.7613445520401001,"y":0.47667086124420166}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.7613445520401001,0.4615384638309479,0.7798319458961487,0.4754098355770111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.4627994894981384},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4615384638309479},{"x":0.7596638798713684,"y":0.47667086124420166},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4779319167137146}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصغر","boundary":[0.729411780834198,0.4627994894981384,0.7596638798713684,0.47667086124420166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.4653215706348419},{"x":0.7226890921592712,"y":0.464060515165329},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4779319167137146},{"x":0.6756302714347839,"y":0.47919294238090515}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معصومی","boundary":[0.6756302714347839,0.4653215706348419,0.7243697643280029,0.4779319167137146]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.4249684810638428},{"x":0.7882353067398071,"y":0.4224463999271393},{"x":0.7899159789085388,"y":0.47667086124420166},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4804539680480957}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6605462384223938,0.41796848106384277,0.7949159789085388,0.48367086124420167],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.4249684810638428},{"x":0.32268908619880676,"y":0.4249684810638428},{"x":0.32268908619880676,"y":0.438839852809906},{"x":0.26050421595573425,"y":0.438839852809906}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"محمدحسن","boundary":[0.26050421595573425,0.4249684810638428,0.32268908619880676,0.438839852809906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.4249684810638428},{"x":0.2537815272808075,"y":0.4249684810638428},{"x":0.2537815272808075,"y":0.438839852809906},{"x":0.2201680690050125,"y":0.438839852809906}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عصاره","boundary":[0.2201680690050125,0.4249684810638428,0.2537815272808075,0.438839852809906]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.4249684810638428},{"x":0.32268908619880676,"y":0.4262295067310333},{"x":0.32268908619880676,"y":0.438839852809906},{"x":0.2201680690050125,"y":0.438839852809906}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.2151680690050125,0.41796848106384277,0.32768908619880677,0.445839852809906],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.44514501094818115},{"x":0.31092438101768494,"y":0.44514501094818115},{"x":0.30924370884895325,"y":0.4602774381637573},{"x":0.2806722819805145,"y":0.4590163826942444}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پرویز","boundary":[0.2806722819805145,0.44514501094818115,0.30924370884895325,0.4602774381637573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.4438839852809906},{"x":0.27563026547431946,"y":0.44514501094818115},{"x":0.27563026547431946,"y":0.4590163826942444},{"x":0.23193277418613434,"y":0.45775535702705383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باباخانلو","boundary":[0.23361344635486603,0.4438839852809906,0.27563026547431946,0.4590163826942444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.464060515165329},{"x":0.3344537913799286,"y":0.464060515165329},{"x":0.3344537913799286,"y":0.47919294238090515},{"x":0.2991596758365631,"y":0.4779319167137146}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.2991596758365631,0.464060515165329,0.3344537913799286,0.47919294238090515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.4627994894981384},{"x":0.29411765933036804,"y":0.464060515165329},{"x":0.29411765933036804,"y":0.47919294238090515},{"x":0.2537815272808075,"y":0.4779319167137146}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"میرزائی","boundary":[0.2537815272808075,0.4627994894981384,0.29411765933036804,0.47919294238090515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.4627994894981384},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4627994894981384},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4779319167137146},{"x":0.20840336382389069,"y":0.47667086124420166}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ندوشن","boundary":[0.20840336382389069,0.4627994894981384,0.24705882370471954,0.4779319167137146]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.44262295961380005},{"x":0.3361344635486603,"y":0.44514501094818115},{"x":0.3344537913799286,"y":0.47919294238090515},{"x":0.20840336382389069,"y":0.47667086124420166}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.20340336382389068,0.43562295961380004,0.3394537913799286,0.48619294238090516],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.48171499371528625},{"x":0.5394958257675171,"y":0.48171499371528625},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4968474209308624},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4968474209308624}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شاهرخ","boundary":[0.5008403658866882,0.48171499371528625,0.5394958257675171,0.4968474209308624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.4829760491847992},{"x":0.4941176474094391,"y":0.48171499371528625},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4968474209308624},{"x":0.4588235318660736,"y":0.4968474209308624}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کریمی","boundary":[0.4588235318660736,0.4829760491847992,0.4941176474094391,0.4968474209308624]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.4829760491847992},{"x":0.5394958257675171,"y":0.48171499371528625},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4968474209308624},{"x":0.4588235318660736,"y":0.4968474209308624}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4538235318660736,0.4759760491847992,0.5444958257675171,0.5038474209308624],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.501891553401947},{"x":0.831932783126831,"y":0.501891553401947},{"x":0.831932783126831,"y":0.5107187628746033},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5119798183441162}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسنامه","boundary":[0.7798319458961487,0.501891553401947,0.831932783126831,0.5107187628746033]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.501891553401947},{"x":0.831932783126831,"y":0.501891553401947},{"x":0.831932783126831,"y":0.5107187628746033},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5119798183441162}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7748319458961487,0.494891553401947,0.8369327831268311,0.5177187628746033],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8168067336082458,"y":0.5548549890518188},{"x":0.8336134552955627,"y":0.5548549890518188},{"x":0.8336134552955627,"y":0.5762925744056702},{"x":0.8168067336082458,"y":0.5762925744056702}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.8168067336082458,0.5548549890518188,0.8336134552955627,0.5762925744056702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.5548549890518188},{"x":0.8134453892707825,"y":0.5548549890518188},{"x":0.8134453892707825,"y":0.5762925744056702},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5762925744056702}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7831932902336121,0.5548549890518188,0.8134453892707825,0.5762925744056702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.5813366770744324},{"x":0.831932783126831,"y":0.5800756812095642},{"x":0.8336134552955627,"y":0.5977301597595215},{"x":0.7932773232460022,"y":0.5989911556243896}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"تأليف","boundary":[0.7932773232460022,0.5813366770744324,0.8336134552955627,0.5977301597595215]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.5799999833106995},{"languageCode":"ar","confidence":0.41999998688697815}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.5548549890518188},{"x":0.8336134552955627,"y":0.5548549890518188},{"x":0.8336134552955627,"y":0.5989911556243896},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5989911556243896}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.7781932902336121,0.5478549890518188,0.8386134552955627,0.6059911556243897],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.5535939335823059},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5535939335823059},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5750315189361572},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5750315189361572}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6907563209533691,0.5535939335823059,0.6924369931221008,0.5750315189361572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5535939335823059},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5535939335823059},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5750315189361572},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5750315189361572}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.6521008610725403,0.5535939335823059,0.6823529601097107,0.5750315189361572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.5535939335823059},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5535939335823059},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5750315189361572},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5750315189361572}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناخت","boundary":[0.5899159908294678,0.5535939335823059,0.6420168280601501,0.5750315189361572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.5535939335823059},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5535939335823059},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5750315189361572},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5750315189361572}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مناطق","boundary":[0.5428571701049805,0.5535939335823059,0.5815126299858093,0.5750315189361572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.5535939335823059},{"x":0.534453809261322,"y":0.5535939335823059},{"x":0.534453809261322,"y":0.5750315189361572},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5750315189361572}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اکولوژیک","boundary":[0.46722689270973206,0.5535939335823059,0.534453809261322,0.5750315189361572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.5535939335823059},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5535939335823059},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5750315189361572},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5750315189361572}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.42016807198524475,0.5535939335823059,0.4588235318660736,0.5750315189361572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.5535939335823059},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5535939335823059},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5750315189361572},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5750315189361572}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4151260554790497,0.5535939335823059,0.42016807198524475,0.5750315189361572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.5535939335823059},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5535939335823059},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5750315189361572},{"x":0.364705890417099,"y":0.5750315189361572}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تیپهای","boundary":[0.364705890417099,0.5535939335823059,0.40672269463539124,0.5750315189361572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.5535939335823059},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5535939335823059},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5750315189361572},{"x":0.3142857253551483,"y":0.5750315189361572}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.3142857253551483,0.5535939335823059,0.35630252957344055,0.5750315189361572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.5535939335823059},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5535939335823059},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5750315189361572},{"x":0.2689075767993927,"y":0.5750315189361572}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.2689075767993927,0.5535939335823059,0.30588236451148987,0.5750315189361572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.5535939335823059},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5535939335823059},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5750315189361572},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5750315189361572}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"خمین","boundary":[0.2201680690050125,0.5535939335823059,0.26050421595573425,0.5750315189361572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1563025265932083,"y":0.5535939335823059},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5535939335823059},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5750315189361572},{"x":0.1563025265932083,"y":0.5750315189361572}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-کمیجان","boundary":[0.1563025265932083,0.5535939335823059,0.21680672466754913,0.5750315189361572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.5851197838783264},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5851197838783264},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6002522110939026},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6002522110939026}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6907563209533691,0.5851197838783264,0.6924369931221008,0.6002522110939026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.5851197838783264},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5838587880134583},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6002522110939026},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6015132665634155}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حمیدرضا","boundary":[0.6151260733604431,0.5851197838783264,0.6823529601097107,0.6002522110939026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.5851197838783264},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5851197838783264},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6015132665634155},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6015132665634155}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"میر","boundary":[0.5899159908294678,0.5851197838783264,0.6067227125167847,0.6015132665634155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.5851197838783264},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5851197838783264},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6002522110939026},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6015132665634155}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"داوودی","boundary":[0.5394958257675171,0.5851197838783264,0.5865546464920044,0.6002522110939026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.6128625273704529},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6128625273704529},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6305170059204102},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6305170059204102}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6907563209533691,0.6128625273704529,0.6924369931221008,0.6305170059204102]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6128625273704529},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6128625273704529},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6305170059204102},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6305170059204102}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مسعود","boundary":[0.6386554837226868,0.6128625273704529,0.6823529601097107,0.6305170059204102]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.6128625273704529},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6128625273704529},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6305170059204102},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6305170059204102}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"شگوئی","boundary":[0.5848739743232727,0.6128625273704529,0.6302521228790283,0.6305170059204102]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6128625273704529},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6128625273704529},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6305170059204102},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6305170059204102}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5747899413108826,0.6128625273704529,0.5798319578170776,0.6305170059204102]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.6128625273704529},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6128625273704529},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6305170059204102},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6305170059204102}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سید","boundary":[0.5411764979362488,0.6128625273704529,0.5663865804672241,0.6305170059204102]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.6128625273704529},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6128625273704529},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6305170059204102},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6305170059204102}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حسن","boundary":[0.4941176474094391,0.6128625273704529,0.5310924649238586,0.6305170059204102]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.6128625273704529},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6128625273704529},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6305170059204102},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6305170059204102}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کابلی","boundary":[0.45042017102241516,0.6128625273704529,0.48571428656578064,0.6305170059204102]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1563025265932083,"y":0.5535939335823059},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5535939335823059},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6305170059204102},{"x":0.1563025265932083,"y":0.6305170059204102}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.1513025265932083,0.5465939335823059,0.6974369931221008,0.6375170059204102],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.6141235828399658},{"x":0.8336134552955627,"y":0.6153846383094788},{"x":0.831932783126831,"y":0.6317780613899231},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6305170059204102}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.7747899293899536,0.6141235828399658,0.831932783126831,0.6317780613899231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.6141235828399658},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6141235828399658},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6305170059204102},{"x":0.729411780834198,"y":0.6305170059204102}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.7310924530029297,0.6141235828399658,0.7663865685462952,0.6305170059204102]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.6141235828399658},{"x":0.8336134552955627,"y":0.6153846383094788},{"x":0.831932783126831,"y":0.6317780613899231},{"x":0.729411780834198,"y":0.6305170059204102}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7260924530029297,0.6071235828399658,0.8369327831268311,0.6387780613899231],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.805042028427124,"y":0.6431273818016052},{"x":0.831932783126831,"y":0.6431273818016052},{"x":0.8336134552955627,"y":0.6595208048820496},{"x":0.805042028427124,"y":0.6595208048820496}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.805042028427124,0.6431273818016052,0.8336134552955627,0.6595208048820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.6443883776664734},{"x":0.7966386675834656,"y":0.6431273818016052},{"x":0.7966386675834656,"y":0.6595208048820496},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6595208048820496}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7630252242088318,0.6443883776664734,0.7966386675834656,0.6595208048820496]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.6443883776664734},{"x":0.831932783126831,"y":0.6431273818016052},{"x":0.8336134552955627,"y":0.6595208048820496},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6595208048820496}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7580252242088318,0.6373883776664734,0.8386134552955627,0.6665208048820496],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.6469104886054993},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6469104886054993},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6620428562164307},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6620428562164307}]},"confidence":0.550000011920929,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.6907563209533691,0.6469104886054993,0.6907563209533691,0.6620428562164307]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6443883776664734},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6456494331359863},{"x":0.680672287940979,"y":0.6620428562164307},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6607818603515625}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"حسن","boundary":[0.6453781723976135,0.6443883776664734,0.680672287940979,0.6620428562164307]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.6418663263320923},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6443883776664734},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6595208048820496},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6582597494125366}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"سالارنیا","boundary":[0.5865546464920044,0.6418663263320923,0.6352941393852234,0.6595208048820496]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.6418663263320923},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6469104886054993},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6620428562164307},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6582597494125366}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5815546464920044,0.6348663263320923,0.6957563209533691,0.6690428562164307],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8218487501144409,"y":0.6733921766281128},{"x":0.831932783126831,"y":0.6733921766281128},{"x":0.831932783126831,"y":0.688524603843689},{"x":0.8218487501144409,"y":0.688524603843689}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8218487501144409,0.6733921766281128,0.831932783126831,0.688524603843689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.6733921766281128},{"x":0.8134453892707825,"y":0.6733921766281128},{"x":0.8134453892707825,"y":0.688524603843689},{"x":0.7529411911964417,"y":0.688524603843689}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.7529411911964417,0.6733921766281128,0.8134453892707825,0.688524603843689]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.6733921766281128},{"x":0.831932783126831,"y":0.6733921766281128},{"x":0.831932783126831,"y":0.688524603843689},{"x":0.7529411911964417,"y":0.688524603843689}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7479411911964416,0.6663921766281128,0.8369327831268311,0.695524603843689],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.6708701252937317},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6708701252937317},{"x":0.6924369931221008,"y":0.692307710647583},{"x":0.6907563209533691,"y":0.692307710647583}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6907563209533691,0.6708701252937317,0.6924369931221008,0.692307710647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.6708701252937317},{"x":0.680672287940979,"y":0.6708701252937317},{"x":0.680672287940979,"y":0.692307710647583},{"x":0.6336134672164917,"y":0.692307710647583}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.6336134672164917,0.6708701252937317,0.680672287940979,0.692307710647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6708701252937317},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6708701252937317},{"x":0.6235294342041016,"y":0.692307710647583},{"x":0.5647059082984924,"y":0.692307710647583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5647059082984924,0.6708701252937317,0.6235294342041016,0.692307710647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.6708701252937317},{"x":0.556302547454834,"y":0.6708701252937317},{"x":0.556302547454834,"y":0.692307710647583},{"x":0.5092437267303467,"y":0.692307710647583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.5092437267303467,0.6708701252937317,0.556302547454834,0.692307710647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.6708701252937317},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6708701252937317},{"x":0.5008403658866882,"y":0.692307710647583},{"x":0.4924369752407074,"y":0.692307710647583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4924369752407074,0.6708701252937317,0.5008403658866882,0.692307710647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.6708701252937317},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6708701252937317},{"x":0.48571428656578064,"y":0.692307710647583},{"x":0.45042017102241516,"y":0.692307710647583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.45042017102241516,0.6708701252937317,0.48571428656578064,0.692307710647583]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.6708701252937317},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6696090698242188},{"x":0.6924369931221008,"y":0.692307710647583},{"x":0.45042017102241516,"y":0.692307710647583}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.44542017102241516,0.6638701252937317,0.6974369931221008,0.699307710647583],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.805042028427124,"y":0.7023959755897522},{"x":0.831932783126831,"y":0.7023959755897522},{"x":0.831932783126831,"y":0.7187893986701965},{"x":0.805042028427124,"y":0.7187893986701965}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.805042028427124,0.7023959755897522,0.831932783126831,0.7187893986701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.7023959755897522},{"x":0.7966386675834656,"y":0.7023959755897522},{"x":0.7983193397521973,"y":0.7187893986701965},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7187893986701965}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.756302535533905,0.7023959755897522,0.7983193397521973,0.7187893986701965]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.7023959755897522},{"x":0.831932783126831,"y":0.7023959755897522},{"x":0.831932783126831,"y":0.7187893986701965},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7187893986701965}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.751302535533905,0.6953959755897522,0.8369327831268311,0.7257893986701965],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.7023959755897522},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7036569714546204},{"x":0.680672287940979,"y":0.7162673473358154},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7150062918663025}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۸۳","boundary":[0.6453781723976135,0.7023959755897522,0.680672287940979,0.7162673473358154]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.7036569714546204},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7036569714546204},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7162673473358154},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7162673473358154}]},"confidence":0.949999988079071,"str":":","boundary":[0.6907563209533691,0.7036569714546204,0.6924369931221008,0.7162673473358154]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.7023959755897522},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7036569714546204},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7162673473358154},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7150062918663025}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.6403781723976135,0.6953959755897522,0.6974369931221008,0.7232673473358154],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.7326607704162598},{"x":0.8336134552955627,"y":0.7313997745513916},{"x":0.8336134552955627,"y":0.7490542531013489},{"x":0.8016806840896606,"y":0.7490542531013489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوبت","boundary":[0.8016806840896606,0.7326607704162598,0.8336134552955627,0.7490542531013489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.7326607704162598},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7326607704162598},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7490542531013489},{"x":0.7596638798713684,"y":0.750315248966217}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7596638798713684,0.7326607704162598,0.7848739624023438,0.7490542531013489]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.7326607704162598},{"x":0.8336134552955627,"y":0.7313997745513916},{"x":0.8336134552955627,"y":0.7490542531013489},{"x":0.7596638798713684,"y":0.750315248966217}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7546638798713684,0.7256607704162598,0.8386134552955627,0.7560542531013489],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.7313997745513916},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7313997745513916},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7477931976318359},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7477931976318359}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6907563209533691,0.7313997745513916,0.6924369931221008,0.7477931976318359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.7313997745513916},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7313997745513916},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7477931976318359},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7477931976318359}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.6605042219161987,0.7313997745513916,0.6823529601097107,0.7477931976318359]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.7313997745513916},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7313997745513916},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7477931976318359},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7477931976318359}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6555042219161987,0.7243997745513916,0.6974369931221008,0.7547931976318359],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.7616645693778992},{"x":0.8336134552955627,"y":0.7616645693778992},{"x":0.8336134552955627,"y":0.7767969965934753},{"x":0.8033613562583923,"y":0.7767969965934753}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تیراژ","boundary":[0.8033613562583923,0.7616645693778992,0.8336134552955627,0.7767969965934753]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.7616645693778992},{"x":0.8336134552955627,"y":0.7616645693778992},{"x":0.8336134552955627,"y":0.7767969965934753},{"x":0.8033613562583923,"y":0.7767969965934753}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7983613562583923,0.7546645693778992,0.8386134552955627,0.7837969965934753],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.7604035139083862},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7604035139083862},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7742748856544495},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7742748856544495}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۰۰","boundary":[0.6453781723976135,0.7604035139083862,0.6773109436035156,0.7742748856544495]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.7616645693778992},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7616645693778992},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7742748856544495},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7742748856544495}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":":","boundary":[0.6907563209533691,0.7616645693778992,0.6924369931221008,0.7742748856544495]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.7604035139083862},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7604035139083862},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7742748856544495},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7742748856544495}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.6403781723976135,0.7534035139083862,0.6974369931221008,0.7812748856544495],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.7906683683395386},{"x":0.826890766620636,"y":0.7906683683395386},{"x":0.826890766620636,"y":0.8070617914199829},{"x":0.8033613562583923,"y":0.8070617914199829}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"چاپ","boundary":[0.8033613562583923,0.7906683683395386,0.826890766620636,0.8070617914199829]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.7906683683395386},{"x":0.826890766620636,"y":0.7906683683395386},{"x":0.826890766620636,"y":0.8070617914199829},{"x":0.8033613562583923,"y":0.8070617914199829}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.7983613562583923,0.7836683683395386,0.831890766620636,0.8140617914199829],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7919293642044067},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7919293642044067},{"x":0.6957983374595642,"y":0.8070617914199829},{"x":0.6890756487846375,"y":0.8070617914199829}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6890756487846375,0.7919293642044067,0.6957983374595642,0.8070617914199829]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.7919293642044067},{"x":0.680672287940979,"y":0.7919293642044067},{"x":0.680672287940979,"y":0.8083228468894958},{"x":0.6386554837226868,"y":0.8083228468894958}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معاصر","boundary":[0.6386554837226868,0.7919293642044067,0.680672287940979,0.8083228468894958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.8196721076965332},{"x":0.6924369931221008,"y":0.8196721076965332},{"x":0.6924369931221008,"y":0.8360655903816223},{"x":0.6907563209533691,"y":0.8360655903816223}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6907563209533691,0.8196721076965332,0.6924369931221008,0.8360655903816223]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.8196721076965332},{"x":0.6773109436035156,"y":0.818411111831665},{"x":0.6789916157722473,"y":0.8360655903816223},{"x":0.6336134672164917,"y":0.8373265862464905}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲۰۰۰۰","boundary":[0.6336134672164917,0.8196721076965332,0.6789916157722473,0.8360655903816223]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.8196721076965332},{"x":0.6252101063728333,"y":0.8196721076965332},{"x":0.6252101063728333,"y":0.8373265862464905},{"x":0.5966386795043945,"y":0.8373265862464905}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.5966386795043945,0.8196721076965332,0.6252101063728333,0.8373265862464905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.8196721076965332},{"x":0.5882353186607361,"y":0.8196721076965332},{"x":0.5882353186607361,"y":0.8373265862464905},{"x":0.578151285648346,"y":0.8373265862464905}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.578151285648346,0.8196721076965332,0.5882353186607361,0.8373265862464905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.8209331631660461},{"x":0.5680672526359558,"y":0.8196721076965332},{"x":0.5697479248046875,"y":0.8373265862464905},{"x":0.5327731370925903,"y":0.8373265862464905}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همراه","boundary":[0.5310924649238586,0.8209331631660461,0.5697479248046875,0.8373265862464905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.8209331631660461},{"x":0.5243697762489319,"y":0.8209331631660461},{"x":0.5243697762489319,"y":0.8373265862464905},{"x":0.4924369752407074,"y":0.8385876417160034}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نقشه","boundary":[0.4924369752407074,0.8209331631660461,0.5243697762489319,0.8373265862464905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.8209331631660461},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8209331631660461},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8385876417160034},{"x":0.440336138010025,"y":0.8385876417160034}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رقومی","boundary":[0.440336138010025,0.8209331631660461,0.48403361439704895,0.8385876417160034]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.7944514751434326},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7919293642044067},{"x":0.6957983374595642,"y":0.8360655903816223},{"x":0.440336138010025,"y":0.8398486971855164}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.435336138010025,0.7874514751434326,0.7007983374595642,0.8430655903816223],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.8221942186355591},{"x":0.831932783126831,"y":0.8221942186355591},{"x":0.831932783126831,"y":0.8360655903816223},{"x":0.7949579954147339,"y":0.8360655903816223}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"قیمت","boundary":[0.7949579954147339,0.8221942186355591,0.831932783126831,0.8360655903816223]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.8221942186355591},{"x":0.831932783126831,"y":0.8221942186355591},{"x":0.831932783126831,"y":0.8360655903816223},{"x":0.7949579954147339,"y":0.8360655903816223}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.7899579954147339,0.8151942186355591,0.8369327831268311,0.8430655903816223],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.8499369621276855},{"x":0.831932783126831,"y":0.8499369621276855},{"x":0.831932783126831,"y":0.8663303852081299},{"x":0.7932773232460022,"y":0.8663303852081299}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"شابک","boundary":[0.7932773232460022,0.8499369621276855,0.831932783126831,0.8663303852081299]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.8499369621276855},{"x":0.831932783126831,"y":0.8499369621276855},{"x":0.831932783126831,"y":0.8663303852081299},{"x":0.7932773232460022,"y":0.8663303852081299}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.7882773232460022,0.8429369621276855,0.8369327831268311,0.8733303852081299],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.8499369621276855},{"x":0.578151285648346,"y":0.8499369621276855},{"x":0.578151285648346,"y":0.8625472784042358},{"x":0.5495798587799072,"y":0.8625472784042358}]},"confidence":0.6600000262260437,"str":"۹۹۶","boundary":[0.5495798587799072,0.8499369621276855,0.578151285648346,0.8625472784042358]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.8499369621276855},{"x":0.5865546464920044,"y":0.8499369621276855},{"x":0.5865546464920044,"y":0.8625472784042358},{"x":0.583193302154541,"y":0.8625472784042358}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"-","boundary":[0.583193302154541,0.8499369621276855,0.5865546464920044,0.8625472784042358]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.8499369621276855},{"x":0.680672287940979,"y":0.8499369621276855},{"x":0.680672287940979,"y":0.8638083338737488},{"x":0.6016806960105896,"y":0.8625472784042358}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۷۳-۲۱-۲","boundary":[0.6016806960105896,0.8499369621276855,0.680672287940979,0.8638083338737488]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.8511979579925537},{"x":0.6924369931221008,"y":0.8511979579925537},{"x":0.6924369931221008,"y":0.8638083338737488},{"x":0.6907563209533691,"y":0.8638083338737488}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":":","boundary":[0.6907563209533691,0.8511979579925537,0.6924369931221008,0.8638083338737488]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.8499369621276855},{"x":0.6924369931221008,"y":0.8499369621276855},{"x":0.6924369931221008,"y":0.8638083338737488},{"x":0.5495798587799072,"y":0.8625472784042358}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.5445798587799072,0.8429369621276855,0.6974369931221008,0.8708083338737488],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/a0b80836a6db21b2/pages/KNenIJQjXbUAAaIV-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a0b80836a6db21b2/pages/OuuFKfCUmaKbXSXX.jpg","blurred":"/storage/books/a0b80836a6db21b2/pages/dyqMQnjTFsgPOSAq.jpg"},"info":{"width":595,"height":793,"margin":[0.00019214744778240427,0.00014860323841905533,0.9985877409622449,0.9988080588210877]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.12610340118408203},{"x":0.5630252361297607,"y":0.12736444175243378},{"x":0.561344563961029,"y":0.14754098653793335},{"x":0.5008403658866882,"y":0.1462799459695816}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.5025210380554199,0.12610340118408203,0.561344563961029,0.14754098653793335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.12484236806631088},{"x":0.4907563030719757,"y":0.12610340118408203},{"x":0.4907563030719757,"y":0.14501892030239105},{"x":0.43865546584129333,"y":0.14501892030239105}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.43865546584129333,0.12484236806631088,0.4907563030719757,0.14501892030239105]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.12484236806631088},{"x":0.5630252361297607,"y":0.12736444175243378},{"x":0.561344563961029,"y":0.1462799459695816},{"x":0.43865546584129333,"y":0.14501892030239105}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.43365546584129333,0.11784236806631088,0.5663445639610291,0.1532799459695816],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.16897855699062347},{"x":0.8336134552955627,"y":0.16897855699062347},{"x":0.8336134552955627,"y":0.18411096930503845},{"x":0.7932773232460022,"y":0.18411096930503845}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7932773232460022,0.16897855699062347,0.8336134552955627,0.18411096930503845]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.16897855699062347},{"x":0.8336134552955627,"y":0.16897855699062347},{"x":0.8336134552955627,"y":0.18411096930503845},{"x":0.7932773232460022,"y":0.18411096930503845}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7882773232460022,0.16197855699062347,0.8386134552955627,0.19111096930503846],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11932773143053055,"y":0.16897855699062347},{"x":0.16638655960559845,"y":0.16897855699062347},{"x":0.16638655960559845,"y":0.1828499436378479},{"x":0.11932773143053055,"y":0.1828499436378479}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"صفحه","boundary":[0.11932773143053055,0.16897855699062347,0.16638655960559845,0.1828499436378479]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11932773143053055,"y":0.16897855699062347},{"x":0.16638655960559845,"y":0.16897855699062347},{"x":0.16638655960559845,"y":0.1828499436378479},{"x":0.11932773143053055,"y":0.1828499436378479}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.11432773143053054,0.16197855699062347,0.17138655960559845,0.1898499436378479],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.20176544785499573},{"x":0.8336134552955627,"y":0.20302648842334747},{"x":0.831932783126831,"y":0.2219419926404953},{"x":0.7731092572212219,"y":0.22068095207214355}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7731092572212219,0.20176544785499573,0.831932783126831,0.2219419926404953]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.20176544785499573},{"x":0.8336134552955627,"y":0.20302648842334747},{"x":0.831932783126831,"y":0.2219419926404953},{"x":0.7731092572212219,"y":0.22068095207214355}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7681092572212219,0.19476544785499572,0.8369327831268311,0.2289419926404953],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.20680958032608032},{"x":0.13949580490589142,"y":0.20680958032608032},{"x":0.1411764770746231,"y":0.21563681960105896},{"x":0.13781513273715973,"y":0.2168978601694107}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱","boundary":[0.13781513273715973,0.20680958032608032,0.1411764770746231,0.21563681960105896]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.20680958032608032},{"x":0.13949580490589142,"y":0.20680958032608032},{"x":0.1411764770746231,"y":0.21563681960105896},{"x":0.13781513273715973,"y":0.2168978601694107}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.13281513273715972,0.19980958032608032,0.1461764770746231,0.22263681960105897],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.23455233871936798},{"x":0.8302521109580994,"y":0.23329129815101624},{"x":0.8302521109580994,"y":0.24590164422988892},{"x":0.7798319458961487,"y":0.24716266989707947}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.7798319458961487,0.23455233871936798,0.8302521109580994,0.24590164422988892]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.23455233871936798},{"x":0.8302521109580994,"y":0.23329129815101624},{"x":0.8302521109580994,"y":0.24590164422988892},{"x":0.7798319458961487,"y":0.24716266989707947}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.7748319458961487,0.22755233871936797,0.8352521109580994,0.2529016442298889],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.23455233871936798},{"x":0.1411764770746231,"y":0.23455233871936798},{"x":0.1428571492433548,"y":0.24464060366153717},{"x":0.13781513273715973,"y":0.24590164422988892}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۲","boundary":[0.13781513273715973,0.23455233871936798,0.1428571492433548,0.24464060366153717]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.23455233871936798},{"x":0.1411764770746231,"y":0.23455233871936798},{"x":0.1428571492433548,"y":0.24464060366153717},{"x":0.13781513273715973,"y":0.24590164422988892}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.13281513273715972,0.22755233871936797,0.1478571492433548,0.2516406036615372],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8134453892707825,"y":0.26481714844703674},{"x":0.831932783126831,"y":0.26481714844703674},{"x":0.831932783126831,"y":0.27616646885871887},{"x":0.8134453892707825,"y":0.27616646885871887}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":"١-","boundary":[0.8134453892707825,0.26481714844703674,0.831932783126831,0.27616646885871887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.26481714844703674},{"x":0.8084033727645874,"y":0.26481714844703674},{"x":0.8084033727645874,"y":0.27616646885871887},{"x":0.7731092572212219,"y":0.27616646885871887}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اهداف","boundary":[0.7731092572212219,0.26481714844703674,0.8084033727645874,0.27616646885871887]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.26481714844703674},{"x":0.831932783126831,"y":0.26481714844703674},{"x":0.831932783126831,"y":0.27616646885871887},{"x":0.7731092572212219,"y":0.27616646885871887}]},"confidence":0.8799999952316284,"boundary":[0.7681092572212219,0.25781714844703674,0.8369327831268311,0.2831664688587189],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13445378839969635,"y":0.26481714844703674},{"x":0.13949580490589142,"y":0.26481714844703674},{"x":0.1411764770746231,"y":0.27616646885871887},{"x":0.13613446056842804,"y":0.27616646885871887}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"۹","boundary":[0.13445378839969635,0.26481714844703674,0.1411764770746231,0.27616646885871887]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13445378839969635,"y":0.26481714844703674},{"x":0.13949580490589142,"y":0.26481714844703674},{"x":0.1411764770746231,"y":0.27616646885871887},{"x":0.13613446056842804,"y":0.27616646885871887}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.12945378839969635,0.25781714844703674,0.1461764770746231,0.2831664688587189],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.29382094740867615},{"x":0.1445378214120865,"y":0.29382094740867615},{"x":0.14621849358081818,"y":0.3051702380180359},{"x":0.13277311623096466,"y":0.3051702380180359}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰","boundary":[0.13109244406223297,0.29382094740867615,0.14621849358081818,0.3051702380180359]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.29382094740867615},{"x":0.1445378214120865,"y":0.29382094740867615},{"x":0.14621849358081818,"y":0.3051702380180359},{"x":0.13277311623096466,"y":0.3051702380180359}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.28682094740867614,0.15121849358081818,0.3121702380180359],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.3240857422351837},{"x":0.1445378214120865,"y":0.32282471656799316},{"x":0.14621849358081818,"y":0.33291298151016235},{"x":0.13277311623096466,"y":0.3341740369796753}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰","boundary":[0.13109244406223297,0.3240857422351837,0.14621849358081818,0.33291298151016235]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.3240857422351837},{"x":0.1445378214120865,"y":0.32282471656799316},{"x":0.14621849358081818,"y":0.33291298151016235},{"x":0.13277311623096466,"y":0.3341740369796753}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.3170857422351837,0.15121849358081818,0.33991298151016236],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.3530895411968231},{"x":0.14621849358081818,"y":0.3518284857273102},{"x":0.14621849358081818,"y":0.36443883180618286},{"x":0.12941177189350128,"y":0.36443883180618286}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱","boundary":[0.12941177189350128,0.3530895411968231,0.14621849358081818,0.36443883180618286]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.3530895411968231},{"x":0.14621849358081818,"y":0.3518284857273102},{"x":0.14621849358081818,"y":0.36443883180618286},{"x":0.12941177189350128,"y":0.36443883180618286}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.3460895411968231,0.15121849358081818,0.37143883180618287],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.38209331035614014},{"x":0.14621849358081818,"y":0.38209331035614014},{"x":0.14621849358081818,"y":0.39344263076782227},{"x":0.13109244406223297,"y":0.39344263076782227}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱","boundary":[0.13109244406223297,0.38209331035614014,0.14621849358081818,0.39344263076782227]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.38209331035614014},{"x":0.14621849358081818,"y":0.38209331035614014},{"x":0.14621849358081818,"y":0.39344263076782227},{"x":0.13109244406223297,"y":0.39344263076782227}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.37509331035614013,0.15121849358081818,0.40044263076782227],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.4123581349849701},{"x":0.14789916574954987,"y":0.4123581349849701},{"x":0.14789916574954987,"y":0.4224463999271393},{"x":0.12941177189350128,"y":0.4224463999271393}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲","boundary":[0.12941177189350128,0.4123581349849701,0.14789916574954987,0.4224463999271393]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.4123581349849701},{"x":0.14789916574954987,"y":0.4123581349849701},{"x":0.14789916574954987,"y":0.4224463999271393},{"x":0.12941177189350128,"y":0.4224463999271393}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.4053581349849701,0.15289916574954987,0.4294463999271393],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.2925598919391632},{"x":0.8302521109580994,"y":0.29129886627197266},{"x":0.8302521109580994,"y":0.30895334482192993},{"x":0.8134453892707825,"y":0.3102143704891205}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۲-","boundary":[0.8117647171020508,0.2925598919391632,0.8302521109580994,0.30895334482192993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.29382094740867615},{"x":0.805042028427124,"y":0.2925598919391632},{"x":0.805042028427124,"y":0.3102143704891205},{"x":0.7697479128837585,"y":0.31147539615631104}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7680672407150269,0.29382094740867615,0.805042028427124,0.3102143704891205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.29634299874305725},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2950819730758667},{"x":0.7613445520401001,"y":0.312736451625824},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3139974772930145}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.7142857313156128,0.29634299874305725,0.7613445520401001,0.312736451625824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.3203026354312897},{"x":0.8285714387893677,"y":0.3203026354312897},{"x":0.8285714387893677,"y":0.3366960883140564},{"x":0.7932773232460022,"y":0.33795711398124695}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲-۱-","boundary":[0.7915966510772705,0.3203026354312897,0.8285714387893677,0.3366960883140564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.3215636909008026},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3203026354312897},{"x":0.7848739624023438,"y":0.33795711398124695},{"x":0.7445378303527832,"y":0.33795711398124695}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرحله","boundary":[0.7445378303527832,0.3215636909008026,0.7848739624023438,0.33795711398124695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.3215636909008026},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3215636909008026},{"x":0.7361344695091248,"y":0.33795711398124695},{"x":0.680672287940979,"y":0.3392181694507599}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدماتی","boundary":[0.680672287940979,0.3215636909008026,0.7361344695091248,0.33795711398124695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.3518284857273102},{"x":0.8302521109580994,"y":0.3493064343929291},{"x":0.831932783126831,"y":0.3656998872756958},{"x":0.7932773232460022,"y":0.3682219386100769}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲-۲-","boundary":[0.7915966510772705,0.3518284857273102,0.831932783126831,0.3656998872756958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.3530895411968231},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3518284857273102},{"x":0.7865546345710754,"y":0.3682219386100769},{"x":0.7647058963775635,"y":0.36948296427726746}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"مر","boundary":[0.7630252242088318,0.3530895411968231,0.7865546345710754,0.3682219386100769]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8100000023841858},{"languageCode":"ar","confidence":0.1899999976158142}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.29634299874305725},{"x":0.8302521109580994,"y":0.29129886627197266},{"x":0.8352941274642944,"y":0.3682219386100769},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3732660710811615}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6723109436035156,0.28934299874305724,0.8402941274642944,0.3752219386100769],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.3493064343929291},{"x":0.778151273727417,"y":0.3480454087257385},{"x":0.778151273727417,"y":0.36696091294288635},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3682219386100769}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رحله","boundary":[0.7428571581840515,0.3493064343929291,0.778151273727417,0.36696091294288635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.35056746006011963},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3493064343929291},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3682219386100769},{"x":0.6773109436035156,"y":0.36948296427726746}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالعات","boundary":[0.6773109436035156,0.35056746006011963,0.7344537973403931,0.3682219386100769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.3518284857273102},{"x":0.6689075827598572,"y":0.35056746006011963},{"x":0.6689075827598572,"y":0.36948296427726746},{"x":0.610084056854248,"y":0.3707440197467804}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صحرایی","boundary":[0.610084056854248,0.3518284857273102,0.6689075827598572,0.36948296427726746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.38209331035614014},{"x":0.831932783126831,"y":0.38209331035614014},{"x":0.831932783126831,"y":0.3997477889060974},{"x":0.7915966510772705,"y":0.3997477889060974}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲-۳-","boundary":[0.7915966510772705,0.38209331035614014,0.831932783126831,0.3997477889060974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.38209331035614014},{"x":0.7848739624023438,"y":0.38209331035614014},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3997477889060974},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3997477889060974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرحله","boundary":[0.7445378303527832,0.38209331035614014,0.7848739624023438,0.3997477889060974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.38209331035614014},{"x":0.7344537973403931,"y":0.38209331035614014},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3997477889060974},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3997477889060974}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نهایی","boundary":[0.7008403539657593,0.38209331035614014,0.7344537973403931,0.3997477889060974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.38209331035614014},{"x":0.6924369931221008,"y":0.38209331035614014},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3997477889060974},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3997477889060974}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6840336322784424,0.38209331035614014,0.6924369931221008,0.3997477889060974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.3808322846889496},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3808322846889496},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3997477889060974},{"x":0.6336134672164917,"y":0.3997477889060974}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرحله","boundary":[0.6336134672164917,0.3808322846889496,0.6756302714347839,0.3997477889060974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.3808322846889496},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3808322846889496},{"x":0.6252101063728333,"y":0.39848676323890686},{"x":0.5899159908294678,"y":0.39848676323890686}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تلفیق","boundary":[0.5899159908294678,0.3808322846889496,0.6252101063728333,0.39848676323890686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.3808322846889496},{"x":0.5815126299858093,"y":0.38209331035614014},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3997477889060974},{"x":0.5226891040802002,"y":0.39848676323890686}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.5226891040802002,0.3808322846889496,0.5815126299858093,0.3997477889060974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.41109710931777954},{"x":0.8302521109580994,"y":0.4123581349849701},{"x":0.8302521109580994,"y":0.43253466486930847},{"x":0.7915966510772705,"y":0.4312736392021179}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"3-4-","boundary":[0.7915966510772705,0.41109710931777954,0.8302521109580994,0.43253466486930847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.41109710931777954},{"x":0.7848739624023438,"y":0.41109710931777954},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4312736392021179},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4312736392021179}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تشریح","boundary":[0.7411764860153198,0.41109710931777954,0.7848739624023438,0.4312736392021179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.41109710931777954},{"x":0.7344537973403931,"y":0.41109710931777954},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4312736392021179},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4312736392021179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشانه","boundary":[0.7008403539657593,0.41109710931777954,0.7344537973403931,0.4312736392021179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.41109710931777954},{"x":0.6974790096282959,"y":0.41109710931777954},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4312736392021179},{"x":0.6739495992660522,"y":0.43001261353492737}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6739495992660522,0.41109710931777954,0.6974790096282959,0.4312736392021179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.4098360538482666},{"x":0.658823549747467,"y":0.41109710931777954},{"x":0.658823549747467,"y":0.43001261353492737},{"x":0.6285714507102966,"y":0.43001261353492737}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.6302521228790283,0.4098360538482666,0.658823549747467,0.43001261353492737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.4098360538482666},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4098360538482666},{"x":0.6201680898666382,"y":0.43001261353492737},{"x":0.5899159908294678,"y":0.43001261353492737}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نقشه","boundary":[0.5899159908294678,0.4098360538482666,0.6201680898666382,0.43001261353492737]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.3480454087257385},{"x":0.831932783126831,"y":0.3493064343929291},{"x":0.831932783126831,"y":0.43253466486930847},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4312736392021179}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5176891040802002,0.3410454087257385,0.8369327831268311,0.4395346648693085],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.44010087847709656},{"x":0.63193279504776,"y":0.44010087847709656},{"x":0.63193279504776,"y":0.4514501988887787},{"x":0.5966386795043945,"y":0.45271122455596924}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.5966386795043945,0.44010087847709656,0.63193279504776,0.4514501988887787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.44010087847709656},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4413619041442871},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4539722502231598},{"x":0.5058823823928833,"y":0.45271122455596924}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.5058823823928833,0.44010087847709656,0.5495798587799072,0.4539722502231598]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8134453892707825,"y":0.44010087847709656},{"x":0.8201680779457092,"y":0.44010087847709656},{"x":0.8201680779457092,"y":0.4602774381637573},{"x":0.8134453892707825,"y":0.4602774381637573}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8134453892707825,0.44010087847709656,0.8201680779457092,0.4602774381637573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.4413619041442871},{"x":0.805042028427124,"y":0.4413619041442871},{"x":0.805042028427124,"y":0.4615384638309479},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4615384638309479}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تشریح","boundary":[0.7613445520401001,0.4413619041442871,0.805042028427124,0.4615384638309479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.4413619041442871},{"x":0.7529411911964417,"y":0.44010087847709656},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4615384638309479},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4615384638309479}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.6974790096282959,0.4413619041442871,0.7529411911964417,0.4615384638309479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.4413619041442871},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4413619041442871},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4615384638309479},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4615384638309479}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عمومی","boundary":[0.6403361558914185,0.4413619041442871,0.6890756487846375,0.4615384638309479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.46910467743873596},{"x":0.8235294222831726,"y":0.467843621969223},{"x":0.8235294222831726,"y":0.4854981005191803},{"x":0.7899159789085388,"y":0.4854981005191803}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.7899159789085388,0.46910467743873596,0.8235294222831726,0.4854981005191803]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.46910467743873596},{"x":0.7848739624023438,"y":0.46910467743873596},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4854981005191803},{"x":0.7327731251716614,"y":0.48675915598869324}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"موقعیت","boundary":[0.7327731251716614,0.46910467743873596,0.7848739624023438,0.4854981005191803]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.46910467743873596},{"x":0.7243697643280029,"y":0.46910467743873596},{"x":0.7243697643280029,"y":0.48675915598869324},{"x":0.7159664034843445,"y":0.48675915598869324}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7159664034843445,0.46910467743873596,0.7243697643280029,0.48675915598869324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.46910467743873596},{"x":0.707563042640686,"y":0.46910467743873596},{"x":0.707563042640686,"y":0.48675915598869324},{"x":0.6621848940849304,"y":0.48675915598869324}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وسعت","boundary":[0.6621848940849304,0.46910467743873596,0.707563042640686,0.48675915598869324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8134453892707825,"y":0.4968474209308624},{"x":0.831932783126831,"y":0.4955863952636719},{"x":0.831932783126831,"y":0.5132408738136292},{"x":0.8134453892707825,"y":0.5145018696784973}]},"confidence":0.5400000214576721,"dir":"rtl","str":"٢-","boundary":[0.8134453892707825,0.4968474209308624,0.831932783126831,0.5132408738136292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.4968474209308624},{"x":0.8016806840896606,"y":0.4968474209308624},{"x":0.8016806840896606,"y":0.5145018696784973},{"x":0.7966386675834656,"y":0.5145018696784973}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7949579954147339,0.4968474209308624,0.8016806840896606,0.5145018696784973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.4968474209308624},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4968474209308624},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5145018696784973},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5145018696784973}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.7697479128837585,0.4968474209308624,0.7865546345710754,0.5145018696784973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.498108446598053},{"x":0.7546218633651733,"y":0.498108446598053},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5157629251480103},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5157629251480103}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7478991746902466,0.498108446598053,0.7546218633651733,0.5157629251480103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.498108446598053},{"x":0.7411764860153198,"y":0.498108446598053},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5157629251480103},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5170239806175232}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هوا","boundary":[0.7159664034843445,0.498108446598053,0.7411764860153198,0.5157629251480103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.5271122455596924},{"x":0.8302521109580994,"y":0.5258511900901794},{"x":0.831932783126831,"y":0.5447667241096497},{"x":0.7915966510772705,"y":0.5447667241096497}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۳--","boundary":[0.7915966510772705,0.5271122455596924,0.831932783126831,0.5447667241096497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.5283732414245605},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5271122455596924},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5447667241096497},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5460277199745178}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آبهای","boundary":[0.7478991746902466,0.5283732414245605,0.7865546345710754,0.5447667241096497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.5296342968940735},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5283732414245605},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5460277199745178},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5472887754440308}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سطحی","boundary":[0.6907563209533691,0.5296342968940735,0.7394958138465881,0.5460277199745178]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.5586380958557129},{"x":0.8235294222831726,"y":0.5586380958557129},{"x":0.8235294222831726,"y":0.5762925744056702},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5762925744056702}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.7899159789085388,0.5586380958557129,0.8235294222831726,0.5762925744056702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.5586380958557129},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5586380958557129},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5762925744056702},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5762925744056702}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7546218633651733,0.5586380958557129,0.7848739624023438,0.5762925744056702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5586380958557129},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5586380958557129},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5762925744056702},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5762925744056702}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اراضی","boundary":[0.7042016983032227,0.5586380958557129,0.7462185025215149,0.5762925744056702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.5586380958557129},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5586380958557129},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5762925744056702},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5762925744056702}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6873949766159058,0.5586380958557129,0.6957983374595642,0.5762925744056702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5586380958557129},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5586380958557129},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5762925744056702},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5762925744056702}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خاک","boundary":[0.6453781723976135,0.5586380958557129,0.6789916157722473,0.5762925744056702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.5876418948173523},{"x":0.8252100944519043,"y":0.5876418948173523},{"x":0.8252100944519043,"y":0.6040353178977966},{"x":0.7882353067398071,"y":0.6040353178977966}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.7882353067398071,0.5876418948173523,0.8252100944519043,0.6040353178977966]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5876418948173523},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5876418948173523},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6040353178977966},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6052963137626648}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.7176470756530762,0.5876418948173523,0.7848739624023438,0.6040353178977966]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5876418948173523},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5876418948173523},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6052963137626648},{"x":0.702521026134491,"y":0.6052963137626648}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.702521026134491,0.5876418948173523,0.7092437148094177,0.6052963137626648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5876418948173523},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5876418948173523},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6052963137626648},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6052963137626648}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دامداری","boundary":[0.6386554837226868,0.5876418948173523,0.6941176652908325,0.6052963137626648]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.44010087847709656},{"x":0.8302521109580994,"y":0.43757882714271545},{"x":0.8336134552955627,"y":0.6040353178977966},{"x":0.507563054561615,"y":0.6065573692321777}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5008823823928833,0.43310087847709655,0.8386134552955627,0.6110353178977966],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.4438839852809906},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4464060664176941},{"x":0.5865546464920044,"y":0.45775535702705383},{"x":0.556302547454834,"y":0.45523330569267273}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"مورد","boundary":[0.5579832196235657,0.4438839852809906,0.5865546464920044,0.45775535702705383]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.4438839852809906},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4464060664176941},{"x":0.5865546464920044,"y":0.45775535702705383},{"x":0.556302547454834,"y":0.45523330569267273}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.5529832196235657,0.4368839852809906,0.5915546464920044,0.46475535702705384],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.4413619041442871},{"x":0.14621849358081818,"y":0.4413619041442871},{"x":0.14621849358081818,"y":0.45271122455596924},{"x":0.13109244406223297,"y":0.45271122455596924}]},"confidence":0.6499999761581421,"str":"۱۶","boundary":[0.13109244406223297,0.4413619041442871,0.14621849358081818,0.45271122455596924]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.4413619041442871},{"x":0.14621849358081818,"y":0.4413619041442871},{"x":0.14621849358081818,"y":0.45271122455596924},{"x":0.13109244406223297,"y":0.45271122455596924}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.4343619041442871,0.15121849358081818,0.45971122455596924],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.4703657031059265},{"x":0.14621849358081818,"y":0.4703657031059265},{"x":0.14621849358081818,"y":0.4829760491847992},{"x":0.13109244406223297,"y":0.4829760491847992}]},"confidence":0.6600000262260437,"str":"۱۶","boundary":[0.13109244406223297,0.4703657031059265,0.14621849358081818,0.4829760491847992]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.4703657031059265},{"x":0.14621849358081818,"y":0.4703657031059265},{"x":0.14621849358081818,"y":0.4829760491847992},{"x":0.13109244406223297,"y":0.4829760491847992}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.4633657031059265,0.15121849358081818,0.4899760491847992],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.5006304979324341},{"x":0.14789916574954987,"y":0.5006304979324341},{"x":0.14789916574954987,"y":0.5119798183441162},{"x":0.13109244406223297,"y":0.5119798183441162}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷","boundary":[0.13109244406223297,0.5006304979324341,0.14789916574954987,0.5119798183441162]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.5006304979324341},{"x":0.14789916574954987,"y":0.5006304979324341},{"x":0.14789916574954987,"y":0.5119798183441162},{"x":0.13109244406223297,"y":0.5119798183441162}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.4936304979324341,0.15289916574954987,0.5189798183441162],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.5296342968940735},{"x":0.14789916574954987,"y":0.5308953523635864},{"x":0.14621849358081818,"y":0.5422446131706238},{"x":0.13109244406223297,"y":0.5422446131706238}]},"confidence":0.7400000095367432,"str":"۲۵","boundary":[0.13109244406223297,0.5296342968940735,0.14621849358081818,0.5422446131706238]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.5296342968940735},{"x":0.14789916574954987,"y":0.5308953523635864},{"x":0.14621849358081818,"y":0.5422446131706238},{"x":0.13109244406223297,"y":0.5422446131706238}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.5226342968940735,0.15121849358081818,0.5492446131706238],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.5586380958557129},{"x":0.14789916574954987,"y":0.5586380958557129},{"x":0.14789916574954987,"y":0.5712484121322632},{"x":0.13109244406223297,"y":0.5712484121322632}]},"confidence":0.6899999976158142,"str":"۲۹","boundary":[0.13109244406223297,0.5586380958557129,0.14789916574954987,0.5712484121322632]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.5586380958557129},{"x":0.14789916574954987,"y":0.5586380958557129},{"x":0.14789916574954987,"y":0.5712484121322632},{"x":0.13109244406223297,"y":0.5712484121322632}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.5516380958557129,0.15289916574954987,0.5782484121322632],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1277310997247696,"y":0.5889028906822205},{"x":0.14621849358081818,"y":0.5889028906822205},{"x":0.14621849358081818,"y":0.6002522110939026},{"x":0.1277310997247696,"y":0.6002522110939026}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۷","boundary":[0.1277310997247696,0.5889028906822205,0.14621849358081818,0.6002522110939026]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1277310997247696,"y":0.5889028906822205},{"x":0.14621849358081818,"y":0.5889028906822205},{"x":0.14621849358081818,"y":0.6002522110939026},{"x":0.1277310997247696,"y":0.6002522110939026}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12273109972476959,0.5819028906822205,0.15121849358081818,0.6072522110939026],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1260504275560379,"y":0.6166456341743469},{"x":0.14621849358081818,"y":0.6166456341743469},{"x":0.14621849358081818,"y":0.6305170059204102},{"x":0.1260504275560379,"y":0.6305170059204102}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۹","boundary":[0.1260504275560379,0.6166456341743469,0.14621849358081818,0.6305170059204102]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1260504275560379,"y":0.6166456341743469},{"x":0.14621849358081818,"y":0.6166456341743469},{"x":0.14621849358081818,"y":0.6305170059204102},{"x":0.1260504275560379,"y":0.6305170059204102}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1210504275560379,0.6096456341743469,0.15121849358081818,0.6375170059204102],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.6481714844703674},{"x":0.14789916574954987,"y":0.6481714844703674},{"x":0.14789916574954987,"y":0.6607818603515625},{"x":0.13109244406223297,"y":0.6607818603515625}]},"confidence":0.6600000262260437,"str":"۶۹","boundary":[0.13109244406223297,0.6481714844703674,0.14789916574954987,0.6607818603515625]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.6481714844703674},{"x":0.14789916574954987,"y":0.6481714844703674},{"x":0.14789916574954987,"y":0.6607818603515625},{"x":0.13109244406223297,"y":0.6607818603515625}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.6411714844703674,0.15289916574954987,0.6677818603515625],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.6191677451133728},{"x":0.8218487501144409,"y":0.6191677451133728},{"x":0.8218487501144409,"y":0.6393442749977112},{"x":0.8151260614395142,"y":0.6393442749977112}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8151260614395142,0.6191677451133728,0.8218487501144409,0.6393442749977112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.6179066896438599},{"x":0.805042028427124,"y":0.6191677451133728},{"x":0.805042028427124,"y":0.6393442749977112},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6380832195281982}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"تشريح","boundary":[0.7630252242088318,0.6179066896438599,0.805042028427124,0.6393442749977112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.6166456341743469},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6179066896438599},{"x":0.75126051902771,"y":0.6380832195281982},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6380832195281982}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تیپهای","boundary":[0.7109243869781494,0.6166456341743469,0.75126051902771,0.6380832195281982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.6166456341743469},{"x":0.702521026134491,"y":0.6166456341743469},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6368222236633301},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6355611681938171}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6621848940849304,0.6166456341743469,0.7008403539657593,0.6368222236633301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.6456494331359863},{"x":0.8336134552955627,"y":0.6456494331359863},{"x":0.8336134552955627,"y":0.6658259630203247},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6658259630203247}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","str":"۵-۱-","boundary":[0.7848739624023438,0.6456494331359863,0.8336134552955627,0.6658259630203247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.6456494331359863},{"x":0.7882353067398071,"y":0.6456494331359863},{"x":0.7882353067398071,"y":0.6658259630203247},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6658259630203247}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"تیپ","boundary":[0.7647058963775635,0.6456494331359863,0.7882353067398071,0.6658259630203247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6456494331359863},{"x":0.75126051902771,"y":0.6456494331359863},{"x":0.75126051902771,"y":0.6658259630203247},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6658259630203247}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"گیاهی","boundary":[0.7126050591468811,0.6456494331359863,0.75126051902771,0.6658259630203247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.6456494331359863},{"x":0.413445383310318,"y":0.6456494331359863},{"x":0.413445383310318,"y":0.6658259630203247},{"x":0.2873949706554413,"y":0.6658259630203247}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Acanthophyllum","boundary":[0.2873949706554413,0.6456494331359863,0.413445383310318,0.6658259630203247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.6456494331359863},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6456494331359863},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6658259630203247},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6658259630203247}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"microcephaluni","boundary":[0.41848739981651306,0.6456494331359863,0.5495798587799072,0.6658259630203247]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0.699999988079071},{"languageCode":"fa","confidence":0.30000001192092896}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.6065573692321777},{"x":0.8369747996330261,"y":0.6191677451133728},{"x":0.8336134552955627,"y":0.6784363389015198},{"x":0.2873949706554413,"y":0.6658259630203247}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.28407564282417297,0.5995573692321777,0.8386134552955627,0.6854363389015198],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.6456494331359863},{"x":0.556302547454834,"y":0.6456494331359863},{"x":0.556302547454834,"y":0.6658259630203247},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6658259630203247}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.5495798587799072,0.6456494331359863,0.556302547454834,0.6658259630203247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.6456494331359863},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6456494331359863},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6658259630203247},{"x":0.556302547454834,"y":0.6658259630203247}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.556302547454834,0.6456494331359863,0.6285714507102966,0.6658259630203247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6456494331359863},{"x":0.702521026134491,"y":0.6456494331359863},{"x":0.702521026134491,"y":0.6658259630203247},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6658259630203247}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"aucheri","boundary":[0.6403361558914185,0.6456494331359863,0.702521026134491,0.6658259630203247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.6771752834320068},{"x":0.8352941274642944,"y":0.6771752834320068},{"x":0.8352941274642944,"y":0.696090817451477},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6948297619819641}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۵-۲-","boundary":[0.7865546345710754,0.6771752834320068,0.8352941274642944,0.696090817451477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.6759142279624939},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6759142279624939},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6948297619819641},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6948297619819641}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7647058963775635,0.6759142279624939,0.7848739624023438,0.6948297619819641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6759142279624939},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6759142279624939},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6948297619819641},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6948297619819641}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7159664034843445,0.6759142279624939,0.7495798468589783,0.6948297619819641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.6746532320976257},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6746532320976257},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6935687065124512},{"x":0.4319327771663666,"y":0.692307710647583}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Acantholimon","boundary":[0.4319327771663666,0.6746532320976257,0.5428571701049805,0.6935687065124512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.6746532320976257},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6746532320976257},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6935687065124512},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6935687065124512}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"sp","boundary":[0.5546218752861023,0.6746532320976257,0.5680672526359558,0.6935687065124512]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.6000000238418579},{"languageCode":"co","confidence":0.4000000059604645}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.6456494331359863},{"x":0.8352941274642944,"y":0.6456494331359863},{"x":0.8352941274642944,"y":0.696090817451477},{"x":0.4319327771663666,"y":0.696090817451477}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4269327771663666,0.6386494331359863,0.8402941274642944,0.7030908174514771],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.6759142279624939},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6759142279624939},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6935687065124512},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6935687065124512}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5680672526359558,0.6759142279624939,0.5747899413108826,0.6935687065124512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.6759142279624939},{"x":0.583193302154541,"y":0.6759142279624939},{"x":0.583193302154541,"y":0.6935687065124512},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6935687065124512}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5764706134796143,0.6759142279624939,0.583193302154541,0.6935687065124512]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.6759142279624939},{"x":0.583193302154541,"y":0.6759142279624939},{"x":0.583193302154541,"y":0.6935687065124512},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6935687065124512}]},"confidence":0.8799999952316284,"boundary":[0.5630672526359558,0.6689142279624939,0.588193302154541,0.7005687065124512],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.6746532320976257},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6759142279624939},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6935687065124512},{"x":0.583193302154541,"y":0.6935687065124512}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"Stachys","boundary":[0.583193302154541,0.6746532320976257,0.6420168280601501,0.6935687065124512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6759142279624939},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6759142279624939},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6948297619819641},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6935687065124512}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"inflata","boundary":[0.6487395167350769,0.6759142279624939,0.6991596817970276,0.6948297619819641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.7049180269241333},{"x":0.831932783126831,"y":0.7049180269241333},{"x":0.831932783126831,"y":0.7250945568084717},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7250945568084717}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","str":"۵-۳-","boundary":[0.7865546345710754,0.7049180269241333,0.831932783126831,0.7250945568084717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.7049180269241333},{"x":0.7882353067398071,"y":0.7049180269241333},{"x":0.7882353067398071,"y":0.7238335609436035},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7238335609436035}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"تیپ","boundary":[0.7630252242088318,0.7049180269241333,0.7882353067398071,0.7238335609436035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.7049180269241333},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7049180269241333},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7238335609436035},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7238335609436035}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"گیاهی","boundary":[0.7159664034843445,0.7049180269241333,0.7495798468589783,0.7238335609436035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.7036569714546204},{"x":0.413445383310318,"y":0.7036569714546204},{"x":0.413445383310318,"y":0.7225725054740906},{"x":0.33781513571739197,"y":0.7225725054740906}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.33781513571739197,0.7036569714546204,0.413445383310318,0.7225725054740906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.7036569714546204},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7036569714546204},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7225725054740906},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7225725054740906}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"aucheri","boundary":[0.42352941632270813,0.7036569714546204,0.48571428656578064,0.7225725054740906]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0.6700000166893005},{"languageCode":"fa","confidence":0.33000001311302185}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.6733921766281128},{"x":0.831932783126831,"y":0.6759142279624939},{"x":0.831932783126831,"y":0.7250945568084717},{"x":0.33781513571739197,"y":0.7225725054740906}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.33281513571739196,0.6663921766281128,0.8369327831268311,0.7320945568084717],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.7036569714546204},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7036569714546204},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7225725054740906},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7225725054740906}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.48403361439704895,0.7036569714546204,0.4907563030719757,0.7225725054740906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.7036569714546204},{"x":0.578151285648346,"y":0.7049180269241333},{"x":0.578151285648346,"y":0.7238335609436035},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7225725054740906}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Astragalus","boundary":[0.4907563030719757,0.7036569714546204,0.578151285648346,0.7238335609436035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.7049180269241333},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7049180269241333},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7238335609436035},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7238335609436035}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"microcephalus","boundary":[0.5815126299858093,0.7049180269241333,0.7042016983032227,0.7238335609436035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.7351828217506409},{"x":0.8218487501144409,"y":0.7351828217506409},{"x":0.8218487501144409,"y":0.7540983557701111},{"x":0.7915966510772705,"y":0.7540983557701111}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"-۵-","boundary":[0.7915966510772705,0.7351828217506409,0.8218487501144409,0.7540983557701111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.7351828217506409},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7351828217506409},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7540983557701111},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7540983557701111}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تیپهای","boundary":[0.7478991746902466,0.7351828217506409,0.7865546345710754,0.7540983557701111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7351828217506409},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7351828217506409},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7540983557701111},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7540983557701111}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6974790096282959,0.7351828217506409,0.7361344695091248,0.7540983557701111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.7351828217506409},{"x":0.680672287940979,"y":0.7351828217506409},{"x":0.680672287940979,"y":0.7540983557701111},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7540983557701111}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.6521008610725403,0.7351828217506409,0.680672287940979,0.7540983557701111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.7339218258857727},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7339218258857727},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7528373003005981},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7528373003005981}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Artemisia","boundary":[0.5058823823928833,0.7339218258857727,0.5798319578170776,0.7528373003005981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.7339218258857727},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7351828217506409},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7540983557701111},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7528373003005981}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"sieberi","boundary":[0.5932773351669312,0.7339218258857727,0.6453781723976135,0.7540983557701111]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.5899999737739563},{"languageCode":"co","confidence":0.4099999964237213}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.7036569714546204},{"x":0.8218487501144409,"y":0.7061790823936462},{"x":0.8218487501144409,"y":0.7540983557701111},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7528373003005981}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.47903361439704895,0.6966569714546204,0.8268487501144409,0.7610983557701111],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.6771752834320068},{"x":0.1445378214120865,"y":0.6771752834320068},{"x":0.1445378214120865,"y":0.688524603843689},{"x":0.12941177189350128,"y":0.688524603843689}]},"confidence":0.6399999856948853,"str":"۵۰","boundary":[0.12941177189350128,0.6771752834320068,0.1445378214120865,0.688524603843689]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.6771752834320068},{"x":0.1445378214120865,"y":0.6771752834320068},{"x":0.1445378214120865,"y":0.688524603843689},{"x":0.12941177189350128,"y":0.688524603843689}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.6701752834320068,0.1495378214120865,0.695524603843689],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.7074400782585144},{"x":0.1445378214120865,"y":0.7074400782585144},{"x":0.1445378214120865,"y":0.7187893986701965},{"x":0.1428571492433548,"y":0.7187893986701965}]},"confidence":0.7300000190734863,"str":"۱","boundary":[0.1411764770746231,0.7074400782585144,0.1445378214120865,0.7187893986701965]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.7074400782585144},{"x":0.13613446056842804,"y":0.7074400782585144},{"x":0.13613446056842804,"y":0.7187893986701965},{"x":0.13109244406223297,"y":0.7187893986701965}]},"confidence":0.5400000214576721,"str":"ه","boundary":[0.13109244406223297,0.7074400782585144,0.13613446056842804,0.7187893986701965]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.7074400782585144},{"x":0.1445378214120865,"y":0.7074400782585144},{"x":0.1445378214120865,"y":0.7187893986701965},{"x":0.13109244406223297,"y":0.7187893986701965}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.7004400782585144,0.1495378214120865,0.7257893986701965],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13277311623096466,"y":0.7402269840240479},{"x":0.14789916574954987,"y":0.7402269840240479},{"x":0.14789916574954987,"y":0.755359411239624},{"x":0.13277311623096466,"y":0.755359411239624}]},"confidence":0.6299999952316284,"str":"۱۳","boundary":[0.13277311623096466,0.7402269840240479,0.14789916574954987,0.755359411239624]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13277311623096466,"y":0.7402269840240479},{"x":0.14789916574954987,"y":0.7402269840240479},{"x":0.14789916574954987,"y":0.755359411239624},{"x":0.13277311623096466,"y":0.755359411239624}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.12777311623096466,0.7332269840240478,0.15289916574954987,0.762359411239624],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.7704917788505554},{"x":0.8336134552955627,"y":0.7717528343200684},{"x":0.8336134552955627,"y":0.7894073128700256},{"x":0.756302535533905,"y":0.7894073128700256}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"۵-۶-۱-","boundary":[0.756302535533905,0.7704917788505554,0.8336134552955627,0.7894073128700256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.7704917788505554},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7704917788505554},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7894073128700256},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7894073128700256}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7428571581840515,0.7704917788505554,0.7663865685462952,0.7894073128700256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7704917788505554},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7704917788505554},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7894073128700256},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7894073128700256}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6941176652908325,0.7704917788505554,0.7277311086654663,0.7894073128700256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.7692307829856873},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7692307829856873},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7881462574005127},{"x":0.3613445460796356,"y":0.7881462574005127}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Artemisia","boundary":[0.3613445460796356,0.7692307829856873,0.43697479367256165,0.7881462574005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.7692307829856873},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7692307829856873},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7881462574005127},{"x":0.45042017102241516,"y":0.7881462574005127}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"sieberi","boundary":[0.45042017102241516,0.7692307829856873,0.5008403658866882,0.7881462574005127]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.7692307829856873},{"x":0.8336134552955627,"y":0.7704917788505554},{"x":0.8336134552955627,"y":0.7894073128700256},{"x":0.3613445460796356,"y":0.7881462574005127}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.3563445460796356,0.7622307829856872,0.8386134552955627,0.7964073128700256],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.7704917788505554},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7704917788505554},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7881462574005127},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7881462574005127}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5025210380554199,0.7704917788505554,0.5092437267303467,0.7881462574005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.7704917788505554},{"x":0.578151285648346,"y":0.7704917788505554},{"x":0.578151285648346,"y":0.7881462574005127},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7881462574005127}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Gundelia","boundary":[0.5092437267303467,0.7704917788505554,0.578151285648346,0.7881462574005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.7704917788505554},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7704917788505554},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7894073128700256},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7881462574005127}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"tournefortii","boundary":[0.5865546464920044,0.7704917788505554,0.6789916157722473,0.7894073128700256]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.7692307829856873},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7704917788505554},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7894073128700256},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7881462574005127}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4975210380554199,0.7622307829856872,0.6839916157722473,0.7964073128700256],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.7780579924583435},{"x":0.13781513273715973,"y":0.7780579924583435},{"x":0.13781513273715973,"y":0.7894073128700256},{"x":0.13109244406223297,"y":0.7894073128700256}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"ہ","boundary":[0.13109244406223297,0.7780579924583435,0.13781513273715973,0.7894073128700256]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.7780579924583435},{"x":0.13781513273715973,"y":0.7780579924583435},{"x":0.13781513273715973,"y":0.7894073128700256},{"x":0.13109244406223297,"y":0.7894073128700256}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.7710579924583435,0.14281513273715973,0.7964073128700256],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.8070617914199829},{"x":0.8352941274642944,"y":0.8070617914199829},{"x":0.8352941274642944,"y":0.8247162699699402},{"x":0.756302535533905,"y":0.8247162699699402}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۵-۶-۲-","boundary":[0.756302535533905,0.8070617914199829,0.8352941274642944,0.8247162699699402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.8070617914199829},{"x":0.7647058963775635,"y":0.8070617914199829},{"x":0.7647058963775635,"y":0.8247162699699402},{"x":0.7428571581840515,"y":0.8247162699699402}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7428571581840515,0.8070617914199829,0.7647058963775635,0.8247162699699402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.80580073595047},{"x":0.7277311086654663,"y":0.80580073595047},{"x":0.7277311086654663,"y":0.8247162699699402},{"x":0.6941176652908325,"y":0.8247162699699402}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6941176652908325,0.80580073595047,0.7277311086654663,0.8247162699699402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.8045397400856018},{"x":0.507563054561615,"y":0.8045397400856018},{"x":0.507563054561615,"y":0.8234552145004272},{"x":0.4319327771663666,"y":0.8234552145004272}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Artemisia","boundary":[0.4319327771663666,0.8045397400856018,0.507563054561615,0.8234552145004272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.8045397400856018},{"x":0.5697479248046875,"y":0.80580073595047},{"x":0.5697479248046875,"y":0.8234552145004272},{"x":0.5159664154052734,"y":0.8234552145004272}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"sieberi","boundary":[0.5159664154052734,0.8045397400856018,0.5697479248046875,0.8234552145004272]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.8045397400856018},{"x":0.8352941274642944,"y":0.8070617914199829},{"x":0.8352941274642944,"y":0.8247162699699402},{"x":0.4319327771663666,"y":0.8234552145004272}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4269327771663666,0.7975397400856018,0.8402941274642944,0.8317162699699402],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.80580073595047},{"x":0.5764706134796143,"y":0.80580073595047},{"x":0.5764706134796143,"y":0.8234552145004272},{"x":0.5697479248046875,"y":0.8234552145004272}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5697479248046875,0.80580073595047,0.5764706134796143,0.8234552145004272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.80580073595047},{"x":0.6134454011917114,"y":0.80580073595047},{"x":0.6134454011917114,"y":0.8234552145004272},{"x":0.5764706134796143,"y":0.8234552145004272}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Rosa","boundary":[0.5764706134796143,0.80580073595047,0.6134454011917114,0.8234552145004272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.80580073595047},{"x":0.6789916157722473,"y":0.80580073595047},{"x":0.6789916157722473,"y":0.8247162699699402},{"x":0.6218487620353699,"y":0.8234552145004272}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"persica","boundary":[0.6218487620353699,0.80580073595047,0.6789916157722473,0.8247162699699402]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.80580073595047},{"x":0.6789916157722473,"y":0.80580073595047},{"x":0.6789916157722473,"y":0.8247162699699402},{"x":0.5697479248046875,"y":0.8234552145004272}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5647479248046875,0.79880073595047,0.6839916157722473,0.8317162699699402],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.814628005027771},{"x":0.14789916574954987,"y":0.814628005027771},{"x":0.14789916574954987,"y":0.8234552145004272},{"x":0.13109244406223297,"y":0.8234552145004272}]},"confidence":0.6299999952316284,"str":"هه","boundary":[0.13109244406223297,0.814628005027771,0.14789916574954987,0.8234552145004272]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.814628005027771},{"x":0.14789916574954987,"y":0.814628005027771},{"x":0.14789916574954987,"y":0.8234552145004272},{"x":0.13109244406223297,"y":0.8234552145004272}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.807628005027771,0.15289916574954987,0.8304552145004273],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.8423707485198975},{"x":0.14621849358081818,"y":0.8423707485198975},{"x":0.14789916574954987,"y":0.8537200689315796},{"x":0.13109244406223297,"y":0.8537200689315796}]},"confidence":0.800000011920929,"str":"ܪܘ","boundary":[0.13109244406223297,0.8423707485198975,0.14789916574954987,0.8537200689315796]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.8423707485198975},{"x":0.14621849358081818,"y":0.8423707485198975},{"x":0.14789916574954987,"y":0.8537200689315796},{"x":0.13109244406223297,"y":0.8537200689315796}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.8353707485198975,0.15289916574954987,0.8607200689315796],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.8411096930503845},{"x":0.8352941274642944,"y":0.8411096930503845},{"x":0.8352941274642944,"y":0.8600252270698547},{"x":0.756302535533905,"y":0.8600252270698547}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"۵-۶-۳-","boundary":[0.756302535533905,0.8411096930503845,0.8352941274642944,0.8600252270698547]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.8411096930503845},{"x":0.7680672407150269,"y":0.8411096930503845},{"x":0.7680672407150269,"y":0.8600252270698547},{"x":0.7462185025215149,"y":0.8600252270698547}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7462185025215149,0.8411096930503845,0.7680672407150269,0.8600252270698547]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.8411096930503845},{"x":0.729411780834198,"y":0.8411096930503845},{"x":0.729411780834198,"y":0.8600252270698547},{"x":0.6941176652908325,"y":0.8600252270698547}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6941176652908325,0.8411096930503845,0.729411780834198,0.8600252270698547]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.8385876417160034},{"x":0.46890756487846375,"y":0.8398486971855164},{"x":0.46890756487846375,"y":0.8587641716003418},{"x":0.3932773172855377,"y":0.8587641716003418}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Artemisia","boundary":[0.3932773172855377,0.8385876417160034,0.46890756487846375,0.8587641716003418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.8398486971855164},{"x":0.5327731370925903,"y":0.8398486971855164},{"x":0.5327731370925903,"y":0.8587641716003418},{"x":0.4789915978908539,"y":0.8587641716003418}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"sieberi","boundary":[0.4789915978908539,0.8398486971855164,0.5327731370925903,0.8587641716003418]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.8385876417160034},{"x":0.8352941274642944,"y":0.8411096930503845},{"x":0.8352941274642944,"y":0.8600252270698547},{"x":0.3932773172855377,"y":0.8587641716003418}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.3882773172855377,0.8315876417160034,0.8402941274642944,0.8670252270698547],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.8398486971855164},{"x":0.5378151535987854,"y":0.8398486971855164},{"x":0.5378151535987854,"y":0.8587641716003418},{"x":0.5310924649238586,"y":0.8587641716003418}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5310924649238586,0.8398486971855164,0.5378151535987854,0.8587641716003418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.8398486971855164},{"x":0.5966386795043945,"y":0.8411096930503845},{"x":0.5966386795043945,"y":0.8600252270698547},{"x":0.5428571701049805,"y":0.8587641716003418}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Salsola","boundary":[0.5428571701049805,0.8398486971855164,0.5966386795043945,0.8600252270698547]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.8398486971855164},{"x":0.680672287940979,"y":0.8411096930503845},{"x":0.680672287940979,"y":0.8600252270698547},{"x":0.605042040348053,"y":0.8587641716003418}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"orientalis","boundary":[0.605042040348053,0.8398486971855164,0.680672287940979,0.8600252270698547]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.8701134920120239},{"x":0.8352941274642944,"y":0.8713745474815369},{"x":0.8352941274642944,"y":0.8890290260314941},{"x":0.7579832077026367,"y":0.8890290260314941}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"rtl","str":"6-4-2-","boundary":[0.7579832077026367,0.8701134920120239,0.8352941274642944,0.8890290260314941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.8701134920120239},{"x":0.7680672407150269,"y":0.8701134920120239},{"x":0.7680672407150269,"y":0.8890290260314941},{"x":0.7428571581840515,"y":0.8890290260314941}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7428571581840515,0.8701134920120239,0.7680672407150269,0.8890290260314941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.8701134920120239},{"x":0.729411780834198,"y":0.8701134920120239},{"x":0.729411780834198,"y":0.8890290260314941},{"x":0.6924369931221008,"y":0.8890290260314941}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6924369931221008,0.8701134920120239,0.729411780834198,0.8890290260314941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.868852436542511},{"x":0.4588235318660736,"y":0.868852436542511},{"x":0.4588235318660736,"y":0.8877679705619812},{"x":0.38655462861061096,"y":0.8877679705619812}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Artemisia","boundary":[0.38655462861061096,0.868852436542511,0.4588235318660736,0.8877679705619812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.868852436542511},{"x":0.5226891040802002,"y":0.868852436542511},{"x":0.5226891040802002,"y":0.8877679705619812},{"x":0.47058823704719543,"y":0.8877679705619812}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"sieberi","boundary":[0.47058823704719543,0.868852436542511,0.5226891040802002,0.8877679705619812]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.8385876417160034},{"x":0.8352941274642944,"y":0.8411096930503845},{"x":0.8336134552955627,"y":0.8890290260314941},{"x":0.38655462861061096,"y":0.8877679705619812}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.38155462861061096,0.8315876417160034,0.8386134552955627,0.8960290260314941],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.8701134920120239},{"x":0.5310924649238586,"y":0.8701134920120239},{"x":0.5310924649238586,"y":0.8877679705619812},{"x":0.5243697762489319,"y":0.8877679705619812}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5243697762489319,0.8701134920120239,0.5310924649238586,0.8877679705619812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.868852436542511},{"x":0.5949580073356628,"y":0.8701134920120239},{"x":0.5949580073356628,"y":0.8890290260314941},{"x":0.5327731370925903,"y":0.8877679705619812}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Scariola","boundary":[0.5327731370925903,0.868852436542511,0.5949580073356628,0.8890290260314941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.8701134920120239},{"x":0.6823529601097107,"y":0.8701134920120239},{"x":0.6823529601097107,"y":0.8890290260314941},{"x":0.6033613681793213,"y":0.8890290260314941}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"orientalis","boundary":[0.6033613681793213,0.8701134920120239,0.6823529601097107,0.8890290260314941]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.868852436542511},{"x":0.6823529601097107,"y":0.8701134920120239},{"x":0.6823529601097107,"y":0.8890290260314941},{"x":0.5243697762489319,"y":0.8877679705619812}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5193697762489319,0.861852436542511,0.6873529601097107,0.8960290260314941],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.872635543346405},{"x":0.14789916574954987,"y":0.872635543346405},{"x":0.14957983791828156,"y":0.881462812423706},{"x":0.13109244406223297,"y":0.881462812423706}]},"confidence":0.5299999713897705,"str":"۵۷","boundary":[0.13109244406223297,0.872635543346405,0.14957983791828156,0.881462812423706]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.872635543346405},{"x":0.14789916574954987,"y":0.872635543346405},{"x":0.14957983791828156,"y":0.881462812423706},{"x":0.13109244406223297,"y":0.881462812423706}]},"confidence":0.5299999713897705,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.865635543346405,0.15457983791828156,0.8884628124237061],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.9230769276618958},{"x":0.4588235318660736,"y":0.9230769276618958},{"x":0.4588235318660736,"y":0.9382093548774719},{"x":0.45546218752861023,"y":0.9382093548774719}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"أ","boundary":[0.45546218752861023,0.9230769276618958,0.4588235318660736,0.9382093548774719]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.9230769276618958},{"x":0.4588235318660736,"y":0.9230769276618958},{"x":0.4588235318660736,"y":0.9382093548774719},{"x":0.45546218752861023,"y":0.9382093548774719}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.4504621875286102,0.9160769276618957,0.4638235318660736,0.9452093548774719],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/a0b80836a6db21b2/pages/fMHwkMShfoKOeTsL-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a0b80836a6db21b2/pages/hjqGkPIDDSNqXbWk.jpg","blurred":"/storage/books/a0b80836a6db21b2/pages/dfqLlDDSfgirByLu.jpg"},"info":{"width":595,"height":793,"margin":[0.00019779676599662843,0.00014065220993373913,0.9985849163031377,0.9988048784284845]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.11979823559522629},{"x":0.5630252361297607,"y":0.11979823559522629},{"x":0.561344563961029,"y":0.13997477293014526},{"x":0.5008403658866882,"y":0.1387137472629547}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.5008403658866882,0.11979823559522629,0.561344563961029,0.13997477293014526]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.11853720247745514},{"x":0.4907563030719757,"y":0.11853720247745514},{"x":0.4907563030719757,"y":0.1387137472629547},{"x":0.43865546584129333,"y":0.13745270669460297}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.43865546584129333,0.11853720247745514,0.4907563030719757,0.1387137472629547]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.11853720247745514},{"x":0.5630252361297607,"y":0.11979823559522629},{"x":0.561344563961029,"y":0.13997477293014526},{"x":0.43865546584129333,"y":0.1387137472629547}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.43365546584129333,0.11153720247745513,0.5663445639610291,0.14697477293014527],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12268907576799393,"y":0.16141235828399658},{"x":0.16470588743686676,"y":0.16267339885234833},{"x":0.16470588743686676,"y":0.17654477059841156},{"x":0.12100840359926224,"y":0.17654477059841156}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"صفحه","boundary":[0.12268907576799393,0.16141235828399658,0.16470588743686676,0.17654477059841156]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12268907576799393,"y":0.16141235828399658},{"x":0.16470588743686676,"y":0.16267339885234833},{"x":0.16470588743686676,"y":0.17654477059841156},{"x":0.12100840359926224,"y":0.17654477059841156}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.11768907576799392,0.15441235828399658,0.16970588743686676,0.18354477059841157],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.16267339885234833},{"x":0.8336134552955627,"y":0.16393442451953888},{"x":0.831932783126831,"y":0.17906683683395386},{"x":0.7932773232460022,"y":0.1778057962656021}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7932773232460022,0.16267339885234833,0.831932783126831,0.17906683683395386]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.16267339885234833},{"x":0.8336134552955627,"y":0.16393442451953888},{"x":0.831932783126831,"y":0.17906683683395386},{"x":0.7932773232460022,"y":0.1778057962656021}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7882773232460022,0.15567339885234832,0.8369327831268311,0.18606683683395386],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.19924338161945343},{"x":0.14789916574954987,"y":0.19798234105110168},{"x":0.14789916574954987,"y":0.20680958032608032},{"x":0.13109244406223297,"y":0.20807062089443207}]},"confidence":0.5400000214576721,"str":"۵۸","boundary":[0.13109244406223297,0.19924338161945343,0.14789916574954987,0.20680958032608032]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.19924338161945343},{"x":0.14789916574954987,"y":0.19798234105110168},{"x":0.14789916574954987,"y":0.20680958032608032},{"x":0.13109244406223297,"y":0.20807062089443207}]},"confidence":0.5400000214576721,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.19224338161945342,0.15289916574954987,0.21380958032608033],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.22572509944438934},{"x":0.14789916574954987,"y":0.22572509944438934},{"x":0.14789916574954987,"y":0.23959647119045258},{"x":0.12941177189350128,"y":0.23959647119045258}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":"۵۸","boundary":[0.12941177189350128,0.22572509944438934,0.14789916574954987,0.23959647119045258]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.25472888350486755},{"x":0.14621849358081818,"y":0.25472888350486755},{"x":0.14621849358081818,"y":0.2711223065853119},{"x":0.12941177189350128,"y":0.2711223065853119}]},"confidence":0.800000011920929,"str":"۵۹","boundary":[0.12941177189350128,0.25472888350486755,0.14621849358081818,0.2711223065853119]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.22572509944438934},{"x":0.14789916574954987,"y":0.22572509944438934},{"x":0.14957983791828156,"y":0.2711223065853119},{"x":0.13109244406223297,"y":0.2711223065853119}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.21872509944438934,0.15457983791828156,0.2781223065853119],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.1954602748155594},{"x":0.8352941274642944,"y":0.1954602748155594},{"x":0.8352941274642944,"y":0.2143757939338684},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2143757939338684}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":"۵-۵-","boundary":[0.7848739624023438,0.1954602748155594,0.8352941274642944,0.2143757939338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.1954602748155594},{"x":0.7865546345710754,"y":0.1954602748155594},{"x":0.7865546345710754,"y":0.2143757939338684},{"x":0.7495798468589783,"y":0.2143757939338684}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تیپهای","boundary":[0.7495798468589783,0.1954602748155594,0.7865546345710754,0.2143757939338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.1954602748155594},{"x":0.7344537973403931,"y":0.1954602748155594},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2143757939338684},{"x":0.6991596817970276,"y":0.2143757939338684}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6991596817970276,0.1954602748155594,0.7344537973403931,0.2143757939338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.1954602748155594},{"x":0.6823529601097107,"y":0.1954602748155594},{"x":0.6823529601097107,"y":0.2143757939338684},{"x":0.6504201889038086,"y":0.2143757939338684}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.6504201889038086,0.1954602748155594,0.6823529601097107,0.2143757939338684]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.1954602748155594},{"x":0.8352941274642944,"y":0.1954602748155594},{"x":0.8352941274642944,"y":0.2143757939338684},{"x":0.6504201889038086,"y":0.2143757939338684}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.6454201889038086,0.18846027481555938,0.8402941274642944,0.22137579393386841],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.1954602748155594},{"x":0.6907563209533691,"y":0.1954602748155594},{"x":0.6907563209533691,"y":0.2143757939338684},{"x":0.5126050710678101,"y":0.2143757939338684}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".Astragalus","boundary":[0.5126050710678101,0.1954602748155594,0.6907563209533691,0.2143757939338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.1954602748155594},{"x":0.6352941393852234,"y":0.1954602748155594},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2143757939338684},{"x":0.6134454011917114,"y":0.2143757939338684}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"spp","boundary":[0.6134454011917114,0.1954602748155594,0.6352941393852234,0.2143757939338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.2244640588760376},{"x":0.8252100944519043,"y":0.2244640588760376},{"x":0.8252100944519043,"y":0.24464060366153717},{"x":0.7630252242088318,"y":0.24464060366153717}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"-۵-۵-","boundary":[0.7630252242088318,0.2244640588760376,0.8252100944519043,0.24464060366153717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.2244640588760376},{"x":0.7647058963775635,"y":0.2244640588760376},{"x":0.7647058963775635,"y":0.24464060366153717},{"x":0.7428571581840515,"y":0.24464060366153717}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7428571581840515,0.2244640588760376,0.7647058963775635,0.24464060366153717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.2244640588760376},{"x":0.729411780834198,"y":0.2244640588760376},{"x":0.729411780834198,"y":0.24464060366153717},{"x":0.6924369931221008,"y":0.24464060366153717}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6924369931221008,0.2244640588760376,0.729411780834198,0.24464060366153717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.2244640588760376},{"x":0.289075642824173,"y":0.2244640588760376},{"x":0.289075642824173,"y":0.24464060366153717},{"x":0.20000000298023224,"y":0.24464060366153717}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Astragalus","boundary":[0.20000000298023224,0.2244640588760376,0.289075642824173,0.24464060366153717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.2244640588760376},{"x":0.4117647111415863,"y":0.2244640588760376},{"x":0.4117647111415863,"y":0.24464060366153717},{"x":0.289075642824173,"y":0.24464060366153717}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"microcephalus","boundary":[0.289075642824173,0.2244640588760376,0.4117647111415863,0.24464060366153717]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.1954602748155594},{"x":0.8252100944519043,"y":0.1954602748155594},{"x":0.8252100944519043,"y":0.24464060366153717},{"x":0.20000000298023224,"y":0.24464060366153717}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.19500000298023223,0.18846027481555938,0.8302100944519043,0.2516406036615372],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.2244640588760376},{"x":0.41848739981651306,"y":0.2244640588760376},{"x":0.41848739981651306,"y":0.24464060366153717},{"x":0.4117647111415863,"y":0.24464060366153717}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.4117647111415863,0.2244640588760376,0.41848739981651306,0.24464060366153717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.2244640588760376},{"x":0.5445378422737122,"y":0.2244640588760376},{"x":0.5445378422737122,"y":0.24464060366153717},{"x":0.41848739981651306,"y":0.24464060366153717}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Acanthophyllum","boundary":[0.41848739981651306,0.2244640588760376,0.5445378422737122,0.24464060366153717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.2244640588760376},{"x":0.6739495992660522,"y":0.2244640588760376},{"x":0.6739495992660522,"y":0.24464060366153717},{"x":0.5529412031173706,"y":0.24464060366153717}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"microcephalum","boundary":[0.5529412031173706,0.2244640588760376,0.6739495992660522,0.24464060366153717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.25472888350486755},{"x":0.8352941274642944,"y":0.25472888350486755},{"x":0.8352941274642944,"y":0.2736443877220154},{"x":0.7546218633651733,"y":0.2736443877220154}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":"۵-۵-۲-","boundary":[0.7546218633651733,0.25472888350486755,0.8352941274642944,0.2736443877220154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.25472888350486755},{"x":0.7647058963775635,"y":0.25472888350486755},{"x":0.7647058963775635,"y":0.2736443877220154},{"x":0.7445378303527832,"y":0.2736443877220154}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"تیپ","boundary":[0.7445378303527832,0.25472888350486755,0.7647058963775635,0.2736443877220154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.25472888350486755},{"x":0.729411780834198,"y":0.25472888350486755},{"x":0.729411780834198,"y":0.2736443877220154},{"x":0.6924369931221008,"y":0.2736443877220154}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"گیاهی","boundary":[0.6924369931221008,0.25472888350486755,0.729411780834198,0.2736443877220154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.25472888350486755},{"x":0.40504202246665955,"y":0.25472888350486755},{"x":0.40504202246665955,"y":0.2736443877220154},{"x":0.3193277418613434,"y":0.2736443877220154}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Astragalus","boundary":[0.3193277418613434,0.25472888350486755,0.40504202246665955,0.2736443877220154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.25472888350486755},{"x":0.5310924649238586,"y":0.25472888350486755},{"x":0.5310924649238586,"y":0.2736443877220154},{"x":0.40672269463539124,"y":0.2736443877220154}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"microcephalus","boundary":[0.40672269463539124,0.25472888350486755,0.5310924649238586,0.2736443877220154]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0.5699999928474426},{"languageCode":"fa","confidence":0.4300000071525574}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.2244640588760376},{"x":0.8352941274642944,"y":0.2244640588760376},{"x":0.8352941274642944,"y":0.2736443877220154},{"x":0.3193277418613434,"y":0.2736443877220154}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.3143277418613434,0.2174640588760376,0.8402941274642944,0.2806443877220154],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.25472888350486755},{"x":0.534453809261322,"y":0.25472888350486755},{"x":0.534453809261322,"y":0.2736443877220154},{"x":0.5277311205863953,"y":0.2736443877220154}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.5277311205863953,0.25472888350486755,0.534453809261322,0.2736443877220154]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.25472888350486755},{"x":0.534453809261322,"y":0.25472888350486755},{"x":0.534453809261322,"y":0.2736443877220154},{"x":0.5277311205863953,"y":0.2736443877220154}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5227311205863953,0.24772888350486755,0.539453809261322,0.2806443877220154],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.25472888350486755},{"x":0.6084033846855164,"y":0.25472888350486755},{"x":0.6084033846855164,"y":0.2736443877220154},{"x":0.534453809261322,"y":0.2736443877220154}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.534453809261322,0.25472888350486755,0.6084033846855164,0.2736443877220154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.25472888350486755},{"x":0.6789916157722473,"y":0.25472888350486755},{"x":0.6789916157722473,"y":0.2736443877220154},{"x":0.6184874176979065,"y":0.2736443877220154}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"aucheri","boundary":[0.6184874176979065,0.25472888350486755,0.6789916157722473,0.2736443877220154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.2849937081336975},{"x":0.8369747996330261,"y":0.2849937081336975},{"x":0.8369747996330261,"y":0.30390921235084534},{"x":0.756302535533905,"y":0.30390921235084534}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۵-۵-۳-","boundary":[0.756302535533905,0.2849937081336975,0.8369747996330261,0.30390921235084534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.2849937081336975},{"x":0.7647058963775635,"y":0.2849937081336975},{"x":0.7647058963775635,"y":0.30390921235084534},{"x":0.7445378303527832,"y":0.30390921235084534}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7445378303527832,0.2849937081336975,0.7647058963775635,0.30390921235084534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.2849937081336975},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2849937081336975},{"x":0.7277311086654663,"y":0.30390921235084534},{"x":0.6924369931221008,"y":0.30390921235084534}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6924369931221008,0.2849937081336975,0.7277311086654663,0.30390921235084534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.2849937081336975},{"x":0.38991597294807434,"y":0.2849937081336975},{"x":0.38991597294807434,"y":0.30390921235084534},{"x":0.3042016923427582,"y":0.30390921235084534}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Astragalus","boundary":[0.3042016923427582,0.2849937081336975,0.38991597294807434,0.30390921235084534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.2849937081336975},{"x":0.5126050710678101,"y":0.2849937081336975},{"x":0.5126050710678101,"y":0.30390921235084534},{"x":0.39159664511680603,"y":0.30390921235084534}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"microcephalus","boundary":[0.39159664511680603,0.2849937081336975,0.5126050710678101,0.30390921235084534]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.699999988079071},{"languageCode":"co","confidence":0.30000001192092896}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.25472888350486755},{"x":0.8369747996330261,"y":0.25472888350486755},{"x":0.8369747996330261,"y":0.30390921235084534},{"x":0.3042016923427582,"y":0.30390921235084534}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.2992016923427582,0.24772888350486755,0.8419747996330261,0.31090921235084534],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.2849937081336975},{"x":0.5193277597427368,"y":0.2849937081336975},{"x":0.5193277597427368,"y":0.30390921235084534},{"x":0.5126050710678101,"y":0.30390921235084534}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5126050710678101,0.2849937081336975,0.5193277597427368,0.30390921235084534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.2849937081336975},{"x":0.583193302154541,"y":0.2849937081336975},{"x":0.583193302154541,"y":0.30390921235084534},{"x":0.5193277597427368,"y":0.30390921235084534}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Bromus","boundary":[0.5193277597427368,0.2849937081336975,0.583193302154541,0.30390921235084534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.2849937081336975},{"x":0.680672287940979,"y":0.2849937081336975},{"x":0.680672287940979,"y":0.30390921235084534},{"x":0.5899159908294678,"y":0.30390921235084534}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"tormentellus","boundary":[0.5899159908294678,0.2849937081336975,0.680672287940979,0.30390921235084534]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.2849937081336975},{"x":0.680672287940979,"y":0.2849937081336975},{"x":0.680672287940979,"y":0.30390921235084534},{"x":0.5126050710678101,"y":0.30390921235084534}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.50760507106781,0.2779937081336975,0.685672287940979,0.31090921235084534],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.2925598919391632},{"x":0.1445378214120865,"y":0.2925598919391632},{"x":0.1445378214120865,"y":0.30390921235084534},{"x":0.13109244406223297,"y":0.30390921235084534}]},"confidence":0.6899999976158142,"str":"۹۱","boundary":[0.12941177189350128,0.2925598919391632,0.1445378214120865,0.30390921235084534]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.2925598919391632},{"x":0.1445378214120865,"y":0.2925598919391632},{"x":0.1445378214120865,"y":0.30390921235084534},{"x":0.13109244406223297,"y":0.30390921235084534}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.2855598919391632,0.1495378214120865,0.31090921235084534],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.3266078233718872},{"x":0.14789916574954987,"y":0.32534679770469666},{"x":0.14957983791828156,"y":0.3366960883140564},{"x":0.13109244406223297,"y":0.33795711398124695}]},"confidence":0.5600000023841858,"str":"۹۳","boundary":[0.12941177189350128,0.3266078233718872,0.14957983791828156,0.3366960883140564]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.3266078233718872},{"x":0.14789916574954987,"y":0.32534679770469666},{"x":0.14957983791828156,"y":0.3366960883140564},{"x":0.13109244406223297,"y":0.33795711398124695}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.3196078233718872,0.15457983791828156,0.3436960883140564],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.3203026354312897},{"x":0.8285714387893677,"y":0.3203026354312897},{"x":0.8285714387893677,"y":0.3392181694507599},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3392181694507599}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"-۵-۵-","boundary":[0.7630252242088318,0.3203026354312897,0.8285714387893677,0.3392181694507599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.3203026354312897},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3203026354312897},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3392181694507599},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3392181694507599}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7445378303527832,0.3203026354312897,0.7647058963775635,0.3392181694507599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.3203026354312897},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3203026354312897},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3392181694507599},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3392181694507599}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6924369931221008,0.3203026354312897,0.7277311086654663,0.3392181694507599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.3203026354312897},{"x":0.4319327771663666,"y":0.3203026354312897},{"x":0.4319327771663666,"y":0.3392181694507599},{"x":0.3462184965610504,"y":0.3392181694507599}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Astragalus","boundary":[0.3462184965610504,0.3203026354312897,0.4319327771663666,0.3392181694507599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.3203026354312897},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3203026354312897},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3392181694507599},{"x":0.43865546584129333,"y":0.3392181694507599}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"gossypinus","boundary":[0.43865546584129333,0.3203026354312897,0.5260504484176636,0.3392181694507599]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.3203026354312897},{"x":0.8285714387893677,"y":0.3203026354312897},{"x":0.8285714387893677,"y":0.3392181694507599},{"x":0.3462184965610504,"y":0.3392181694507599}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.3412184965610504,0.31330263543128967,0.8335714387893677,0.3462181694507599],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.3203026354312897},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3203026354312897},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3392181694507599},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3392181694507599}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5260504484176636,0.3203026354312897,0.5327731370925903,0.3392181694507599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.3203026354312897},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3203026354312897},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3392181694507599},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3392181694507599}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Centaurea","boundary":[0.5361344814300537,0.3203026354312897,0.6134454011917114,0.3392181694507599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.3203026354312897},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3203026354312897},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3392181694507599},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3392181694507599}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"virgata","boundary":[0.6218487620353699,0.3203026354312897,0.6756302714347839,0.3392181694507599]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.3203026354312897},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3203026354312897},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3392181694507599},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3392181694507599}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5210504484176636,0.31330263543128967,0.6806302714347839,0.3462181694507599],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.3631778061389923},{"x":0.14621849358081818,"y":0.3631778061389923},{"x":0.14621849358081818,"y":0.37452712655067444},{"x":0.13109244406223297,"y":0.37452712655067444}]},"confidence":0.5099999904632568,"str":"14","boundary":[0.12941177189350128,0.3631778061389923,0.14621849358081818,0.37452712655067444]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.3631778061389923},{"x":0.14621849358081818,"y":0.3631778061389923},{"x":0.14621849358081818,"y":0.37452712655067444},{"x":0.13109244406223297,"y":0.37452712655067444}]},"confidence":0.5099999904632568,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.3561778061389923,0.15121849358081818,0.38152712655067444],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.35435056686401367},{"x":0.8336134552955627,"y":0.35435056686401367},{"x":0.8336134552955627,"y":0.37452712655067444},{"x":0.7546218633651733,"y":0.37452712655067444}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۵-۵-۵-","boundary":[0.7546218633651733,0.35435056686401367,0.8336134552955627,0.37452712655067444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.35435056686401367},{"x":0.7680672407150269,"y":0.35435056686401367},{"x":0.7680672407150269,"y":0.37452712655067444},{"x":0.7445378303527832,"y":0.37452712655067444}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7445378303527832,0.35435056686401367,0.7680672407150269,0.37452712655067444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.35435056686401367},{"x":0.7277311086654663,"y":0.35435056686401367},{"x":0.7277311086654663,"y":0.37452712655067444},{"x":0.6941176652908325,"y":0.37452712655067444}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6941176652908325,0.35435056686401367,0.7277311086654663,0.37452712655067444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.35435056686401367},{"x":0.40672269463539124,"y":0.35435056686401367},{"x":0.40672269463539124,"y":0.37452712655067444},{"x":0.32268908619880676,"y":0.37452712655067444}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Astragalus","boundary":[0.32268908619880676,0.35435056686401367,0.40672269463539124,0.37452712655067444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.35435056686401367},{"x":0.5042017102241516,"y":0.35435056686401367},{"x":0.5042017102241516,"y":0.37452712655067444},{"x":0.4117647111415863,"y":0.37452712655067444}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"gossypinus","boundary":[0.4117647111415863,0.35435056686401367,0.5042017102241516,0.37452712655067444]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.35435056686401367},{"x":0.8336134552955627,"y":0.35435056686401367},{"x":0.8336134552955627,"y":0.37452712655067444},{"x":0.32268908619880676,"y":0.37452712655067444}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.31768908619880676,0.34735056686401367,0.8386134552955627,0.38152712655067444],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.35435056686401367},{"x":0.507563054561615,"y":0.35435056686401367},{"x":0.507563054561615,"y":0.37452712655067444},{"x":0.5008403658866882,"y":0.37452712655067444}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5008403658866882,0.35435056686401367,0.507563054561615,0.37452712655067444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.35435056686401367},{"x":0.5747899413108826,"y":0.35435056686401367},{"x":0.5747899413108826,"y":0.37452712655067444},{"x":0.5109243988990784,"y":0.37452712655067444}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Cousinia","boundary":[0.5109243988990784,0.35435056686401367,0.5747899413108826,0.37452712655067444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.35435056686401367},{"x":0.6773109436035156,"y":0.35435056686401367},{"x":0.6773109436035156,"y":0.37452712655067444},{"x":0.5848739743232727,"y":0.37452712655067444}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"cylindracea","boundary":[0.5848739743232727,0.35435056686401367,0.6773109436035156,0.37452712655067444]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.35435056686401367},{"x":0.6773109436035156,"y":0.35435056686401367},{"x":0.6773109436035156,"y":0.37452712655067444},{"x":0.5008403658866882,"y":0.37452712655067444}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.49584036588668823,0.34735056686401367,0.6823109436035156,0.38152712655067444],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.3896595239639282},{"x":0.8369747996330261,"y":0.3896595239639282},{"x":0.8369747996330261,"y":0.4098360538482666},{"x":0.756302535533905,"y":0.4098360538482666}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"۵-۵-6-","boundary":[0.756302535533905,0.3896595239639282,0.8369747996330261,0.4098360538482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.3896595239639282},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3896595239639282},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4098360538482666},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4098360538482666}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7428571581840515,0.3896595239639282,0.7663865685462952,0.4098360538482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.3896595239639282},{"x":0.729411780834198,"y":0.3896595239639282},{"x":0.729411780834198,"y":0.4098360538482666},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4098360538482666}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6907563209533691,0.3896595239639282,0.729411780834198,0.4098360538482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.3896595239639282},{"x":0.3949579894542694,"y":0.3896595239639282},{"x":0.3949579894542694,"y":0.4098360538482666},{"x":0.30924370884895325,"y":0.4098360538482666}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Astragalus","boundary":[0.30924370884895325,0.3896595239639282,0.3949579894542694,0.4098360538482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.3896595239639282},{"x":0.5176470875740051,"y":0.3896595239639282},{"x":0.5176470875740051,"y":0.4098360538482666},{"x":0.3966386616230011,"y":0.4098360538482666}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"microcephalus","boundary":[0.3966386616230011,0.3896595239639282,0.5176470875740051,0.4098360538482666]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.3896595239639282},{"x":0.8369747996330261,"y":0.3896595239639282},{"x":0.8369747996330261,"y":0.4098360538482666},{"x":0.30924370884895325,"y":0.4098360538482666}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.30424370884895324,0.3826595239639282,0.8419747996330261,0.4168360538482666],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.3896595239639282},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3896595239639282},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4098360538482666},{"x":0.5176470875740051,"y":0.4098360538482666}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5176470875740051,0.3896595239639282,0.5260504484176636,0.4098360538482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.3896595239639282},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3896595239639282},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4098360538482666},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4098360538482666}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Daphne","boundary":[0.5243697762489319,0.3896595239639282,0.5882353186607361,0.4098360538482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.3896595239639282},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3896595239639282},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4098360538482666},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4098360538482666}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"mucronata","boundary":[0.5882353186607361,0.3896595239639282,0.6756302714347839,0.4098360538482666]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.3896595239639282},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3896595239639282},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4098360538482666},{"x":0.5176470875740051,"y":0.4098360538482666}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5126470875740051,0.3826595239639282,0.6806302714347839,0.4168360538482666],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14957983791828156,"y":0.4627994894981384},{"x":0.14957983791828156,"y":0.47162672877311707},{"x":0.12941177189350128,"y":0.47162672877311707},{"x":0.12941177189350128,"y":0.4627994894981384}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"rtl","str":"کر","boundary":[0.14957983791828156,0.4627994894981384,0.12941177189350128,0.47162672877311707]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14957983791828156,"y":0.4312736392021179},{"x":0.14957983791828156,"y":0.4363177716732025},{"x":0.1277310997247696,"y":0.4363177716732025},{"x":0.1277310997247696,"y":0.4312736392021179}]},"confidence":0.46000000834465027,"dir":"rtl","str":"م","boundary":[0.14957983791828156,0.4312736392021179,0.1277310997247696,0.4363177716732025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14957983791828156,"y":0.4022698700428009},{"x":0.14957983791828156,"y":0.40605297684669495},{"x":0.1277310997247696,"y":0.40605297684669495},{"x":0.1277310997247696,"y":0.4022698700428009}]},"confidence":0.5699999928474426,"dir":"rtl","str":"م","boundary":[0.14957983791828156,0.4022698700428009,0.1277310997247696,0.40605297684669495]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14957983791828156,"y":0.4022698700428009},{"x":0.14957983791828156,"y":0.47162672877311707},{"x":0.12941177189350128,"y":0.47162672877311707},{"x":0.1277310997247696,"y":0.4022698700428009}]},"confidence":0.5699999928474426,"boundary":[0.14457983791828155,0.3952698700428009,0.1344117718935013,0.47862672877311707],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.4249684810638428},{"x":0.8369747996330261,"y":0.4249684810638428},{"x":0.8369747996330261,"y":0.4438839852809906},{"x":0.756302535533905,"y":0.4438839852809906}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۵-۵-۷-","boundary":[0.756302535533905,0.4249684810638428,0.8369747996330261,0.4438839852809906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.4249684810638428},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4249684810638428},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4438839852809906},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4438839852809906}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7445378303527832,0.4249684810638428,0.7663865685462952,0.4438839852809906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.4249684810638428},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4249684810638428},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4438839852809906},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4438839852809906}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6924369931221008,0.4249684810638428,0.7277311086654663,0.4438839852809906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.4249684810638428},{"x":0.7697479128837585,"y":0.4249684810638428},{"x":0.7697479128837585,"y":0.4438839852809906},{"x":0.43697479367256165,"y":0.4438839852809906}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".Astragalus","boundary":[0.43697479367256165,0.4249684810638428,0.7697479128837585,0.4438839852809906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.4249684810638428},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4249684810638428},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4438839852809906},{"x":0.5378151535987854,"y":0.4438839852809906}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"sp","boundary":[0.5378151535987854,0.4249684810638428,0.5512605309486389,0.4438839852809906]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.4249684810638428},{"x":0.8369747996330261,"y":0.4249684810638428},{"x":0.8369747996330261,"y":0.4438839852809906},{"x":0.43697479367256165,"y":0.4438839852809906}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.43197479367256164,0.41796848106384277,0.8419747996330261,0.4508839852809906],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.4249684810638428},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4249684810638428},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4438839852809906},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4438839852809906}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5512605309486389,0.4249684810638428,0.5596638917922974,0.4438839852809906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.4249684810638428},{"x":0.5663865804672241,"y":0.4249684810638428},{"x":0.5663865804672241,"y":0.4438839852809906},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4438839852809906}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5596638917922974,0.4249684810638428,0.5663865804672241,0.4438839852809906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.4249684810638428},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4249684810638428},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4438839852809906},{"x":0.5663865804672241,"y":0.4438839852809906}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Euphorbia","boundary":[0.5663865804672241,0.4249684810638428,0.6487395167350769,0.4438839852809906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.4249684810638428},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4249684810638428},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4438839852809906},{"x":0.658823549747467,"y":0.4438839852809906}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"sp","boundary":[0.658823549747467,0.4249684810638428,0.6722689270973206,0.4438839852809906]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.4249684810638428},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4249684810638428},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4438839852809906},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4438839852809906}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.5462605309486389,0.41796848106384277,0.6772689270973206,0.4508839852809906],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.4602774381637573},{"x":0.8369747996330261,"y":0.4602774381637573},{"x":0.8369747996330261,"y":0.4804539680480957},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4804539680480957}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۵-۵-۸-","boundary":[0.7546218633651733,0.4602774381637573,0.8369747996330261,0.4804539680480957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.4602774381637573},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4602774381637573},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4804539680480957},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4804539680480957}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7428571581840515,0.4602774381637573,0.7647058963775635,0.4804539680480957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.4602774381637573},{"x":0.729411780834198,"y":0.4602774381637573},{"x":0.729411780834198,"y":0.4804539680480957},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4804539680480957}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6924369931221008,0.4602774381637573,0.729411780834198,0.4804539680480957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.4602774381637573},{"x":0.440336138010025,"y":0.4602774381637573},{"x":0.440336138010025,"y":0.4804539680480957},{"x":0.35462185740470886,"y":0.4804539680480957}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Astragalus","boundary":[0.35462185740470886,0.4602774381637573,0.440336138010025,0.4804539680480957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.4602774381637573},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4602774381637573},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4804539680480957},{"x":0.440336138010025,"y":0.4804539680480957}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"microcephalus","boundary":[0.440336138010025,0.4602774381637573,0.5647059082984924,0.4804539680480957]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.4602774381637573},{"x":0.8369747996330261,"y":0.4602774381637573},{"x":0.8369747996330261,"y":0.4804539680480957},{"x":0.35462185740470886,"y":0.4804539680480957}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.34962185740470886,0.4532774381637573,0.8419747996330261,0.4874539680480957],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.4602774381637573},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4602774381637573},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4804539680480957},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4804539680480957}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5647059082984924,0.4602774381637573,0.5714285969734192,0.4804539680480957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.4602774381637573},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4602774381637573},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4804539680480957},{"x":0.578151285648346,"y":0.4804539680480957}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"Rosa","boundary":[0.578151285648346,0.4602774381637573,0.6117647290229797,0.4804539680480957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.4602774381637573},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4602774381637573},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4804539680480957},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4804539680480957}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"persica","boundary":[0.6201680898666382,0.4602774381637573,0.6789916157722473,0.4804539680480957]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.4602774381637573},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4602774381637573},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4804539680480957},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4804539680480957}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5597059082984924,0.4532774381637573,0.6839916157722473,0.4874539680480957],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.498108446598053},{"x":0.14621849358081818,"y":0.498108446598053},{"x":0.14621849358081818,"y":0.5094577670097351},{"x":0.13109244406223297,"y":0.5094577670097351}]},"confidence":0.6399999856948853,"str":"۹۹","boundary":[0.12941177189350128,0.498108446598053,0.14621849358081818,0.5094577670097351]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.498108446598053},{"x":0.14621849358081818,"y":0.498108446598053},{"x":0.14621849358081818,"y":0.5094577670097351},{"x":0.13109244406223297,"y":0.5094577670097351}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.491108446598053,0.15121849358081818,0.5164577670097351],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.4955863952636719},{"x":0.8369747996330261,"y":0.4955863952636719},{"x":0.8369747996330261,"y":0.5132408738136292},{"x":0.756302535533905,"y":0.5132408738136292}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"۵-۵-۹-","boundary":[0.756302535533905,0.4955863952636719,0.8369747996330261,0.5132408738136292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.4955863952636719},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4955863952636719},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5132408738136292},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5132408738136292}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7428571581840515,0.4955863952636719,0.7647058963775635,0.5132408738136292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.4955863952636719},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4955863952636719},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5132408738136292},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5132408738136292}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6907563209533691,0.4955863952636719,0.7277311086654663,0.5132408738136292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.4955863952636719},{"x":0.46890756487846375,"y":0.4955863952636719},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5132408738136292},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5132408738136292}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Astragalus","boundary":[0.3781512677669525,0.4955863952636719,0.46890756487846375,0.5132408738136292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.4955863952636719},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4955863952636719},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5132408738136292},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5132408738136292}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"gossypinus","boundary":[0.4722689092159271,0.4955863952636719,0.5630252361297607,0.5132408738136292]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.4955863952636719},{"x":0.8369747996330261,"y":0.4955863952636719},{"x":0.8369747996330261,"y":0.5132408738136292},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5132408738136292}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.3731512677669525,0.48858639526367187,0.8419747996330261,0.5202408738136292],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.4955863952636719},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4955863952636719},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5132408738136292},{"x":0.561344563961029,"y":0.5132408738136292}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.561344563961029,0.4955863952636719,0.5680672526359558,0.5132408738136292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.4955863952636719},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4955863952636719},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5132408738136292},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5132408738136292}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"Iris","boundary":[0.5663865804672241,0.4955863952636719,0.5949580073356628,0.5132408738136292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.4955863952636719},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4955863952636719},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5132408738136292},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5132408738136292}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"songarica","boundary":[0.6000000238418579,0.4955863952636719,0.6756302714347839,0.5132408738136292]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.4955863952636719},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4955863952636719},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5132408738136292},{"x":0.561344563961029,"y":0.5132408738136292}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.556344563961029,0.48858639526367187,0.6806302714347839,0.5202408738136292],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5308953523635864},{"x":0.8352941274642944,"y":0.5308953523635864},{"x":0.8352941274642944,"y":0.5510718822479248},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5510718822479248}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۵-۵-۱۰-","boundary":[0.7411764860153198,0.5308953523635864,0.8352941274642944,0.5510718822479248]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.5308953523635864},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5308953523635864},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5510718822479248},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5510718822479248}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7361344695091248,0.5308953523635864,0.7596638798713684,0.5510718822479248]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.5308953523635864},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5308953523635864},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5510718822479248},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5510718822479248}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6823529601097107,0.5308953523635864,0.7176470756530762,0.5510718822479248]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.5308953523635864},{"x":0.413445383310318,"y":0.5308953523635864},{"x":0.413445383310318,"y":0.5510718822479248},{"x":0.32268908619880676,"y":0.5510718822479248}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Astragalus","boundary":[0.32268908619880676,0.5308953523635864,0.413445383310318,0.5510718822479248]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.5308953523635864},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5308953523635864},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5510718822479248},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5510718822479248}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"microcephalus","boundary":[0.4117647111415863,0.5308953523635864,0.5327731370925903,0.5510718822479248]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.5308953523635864},{"x":0.8352941274642944,"y":0.5308953523635864},{"x":0.8352941274642944,"y":0.5510718822479248},{"x":0.32268908619880676,"y":0.5510718822479248}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.31768908619880676,0.5238953523635864,0.8402941274642944,0.5580718822479248],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.5308953523635864},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5308953523635864},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5510718822479248},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5510718822479248}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5327731370925903,0.5308953523635864,0.5411764979362488,0.5510718822479248]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.5308953523635864},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5308953523635864},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5510718822479248},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5510718822479248}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"Phlomis","boundary":[0.5411764979362488,0.5308953523635864,0.6067227125167847,0.5510718822479248]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.5308953523635864},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5308953523635864},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5510718822479248},{"x":0.610084056854248,"y":0.5510718822479248}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"persica","boundary":[0.610084056854248,0.5308953523635864,0.6689075827598572,0.5510718822479248]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.5308953523635864},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5308953523635864},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5510718822479248},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5510718822479248}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5277731370925903,0.5238953523635864,0.6739075827598572,0.5580718822479248],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1277310997247696,"y":0.5321563482284546},{"x":0.14621849358081818,"y":0.5321563482284546},{"x":0.14621849358081818,"y":0.5447667241096497},{"x":0.1277310997247696,"y":0.5447667241096497}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۷۰","boundary":[0.1277310997247696,0.5321563482284546,0.14621849358081818,0.5447667241096497]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1277310997247696,"y":0.564943253993988},{"x":0.14621849358081818,"y":0.564943253993988},{"x":0.14621849358081818,"y":0.5800756812095642},{"x":0.1277310997247696,"y":0.5800756812095642}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۱","boundary":[0.1277310997247696,0.564943253993988,0.14621849358081818,0.5800756812095642]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.6015132665634155},{"x":0.14789916574954987,"y":0.6015132665634155},{"x":0.14789916574954987,"y":0.6153846383094788},{"x":0.12941177189350128,"y":0.6153846383094788}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۲","boundary":[0.12941177189350128,0.6015132665634155,0.14789916574954987,0.6153846383094788]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1277310997247696,"y":0.5321563482284546},{"x":0.14789916574954987,"y":0.5321563482284546},{"x":0.14789916574954987,"y":0.6153846383094788},{"x":0.1277310997247696,"y":0.6153846383094788}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.12273109972476959,0.5251563482284546,0.15289916574954987,0.6223846383094788],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.566204309463501},{"x":0.8336134552955627,"y":0.566204309463501},{"x":0.8336134552955627,"y":0.5851197838783264},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5851197838783264}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۵-۵-۱۱-","boundary":[0.7411764860153198,0.566204309463501,0.8336134552955627,0.5851197838783264]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.566204309463501},{"x":0.7546218633651733,"y":0.566204309463501},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5851197838783264},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5851197838783264}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7327731251716614,0.566204309463501,0.7546218633651733,0.5851197838783264]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.566204309463501},{"x":0.7176470756530762,"y":0.566204309463501},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5851197838783264},{"x":0.680672287940979,"y":0.5851197838783264}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.680672287940979,0.566204309463501,0.7176470756530762,0.5851197838783264]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.566204309463501},{"x":0.3848739564418793,"y":0.566204309463501},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5851197838783264},{"x":0.2991596758365631,"y":0.5851197838783264}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Astragalus","boundary":[0.2991596758365631,0.566204309463501,0.3848739564418793,0.5851197838783264]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.566204309463501},{"x":0.5092437267303467,"y":0.566204309463501},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5851197838783264},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5851197838783264}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"microcephalus","boundary":[0.3848739564418793,0.566204309463501,0.5092437267303467,0.5851197838783264]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.566204309463501},{"x":0.8336134552955627,"y":0.566204309463501},{"x":0.8336134552955627,"y":0.5851197838783264},{"x":0.2991596758365631,"y":0.5851197838783264}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.2941596758365631,0.559204309463501,0.8386134552955627,0.5921197838783264],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.566204309463501},{"x":0.5142857432365417,"y":0.566204309463501},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5851197838783264},{"x":0.507563054561615,"y":0.5851197838783264}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.507563054561615,0.566204309463501,0.5142857432365417,0.5851197838783264]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.566204309463501},{"x":0.5798319578170776,"y":0.566204309463501},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5851197838783264},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5851197838783264}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Scariola","boundary":[0.5176470875740051,0.566204309463501,0.5798319578170776,0.5851197838783264]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.566204309463501},{"x":0.6655462384223938,"y":0.566204309463501},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5851197838783264},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5851197838783264}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"orientalis","boundary":[0.5899159908294678,0.566204309463501,0.6655462384223938,0.5851197838783264]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.566204309463501},{"x":0.6655462384223938,"y":0.566204309463501},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5851197838783264},{"x":0.507563054561615,"y":0.5851197838783264}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.502563054561615,0.559204309463501,0.6705462384223938,0.5921197838783264],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.6015132665634155},{"x":0.8369747996330261,"y":0.6015132665634155},{"x":0.8369747996330261,"y":0.620428740978241},{"x":0.7394958138465881,"y":0.620428740978241}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۵-۵-۱۲-","boundary":[0.7394958138465881,0.6015132665634155,0.8369747996330261,0.620428740978241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6015132665634155},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6015132665634155},{"x":0.7529411911964417,"y":0.620428740978241},{"x":0.7327731251716614,"y":0.620428740978241}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7327731251716614,0.6015132665634155,0.7529411911964417,0.620428740978241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.6015132665634155},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6015132665634155},{"x":0.7159664034843445,"y":0.620428740978241},{"x":0.6823529601097107,"y":0.620428740978241}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6823529601097107,0.6015132665634155,0.7159664034843445,0.620428740978241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.6015132665634155},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6015132665634155},{"x":0.4268907606601715,"y":0.620428740978241},{"x":0.33949580788612366,"y":0.620428740978241}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Astragalus","boundary":[0.33949580788612366,0.6015132665634155,0.4268907606601715,0.620428740978241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.6015132665634155},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6015132665634155},{"x":0.5478991866111755,"y":0.620428740978241},{"x":0.4268907606601715,"y":0.620428740978241}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"microcephalus","boundary":[0.4268907606601715,0.6015132665634155,0.5478991866111755,0.620428740978241]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.6015132665634155},{"x":0.8369747996330261,"y":0.6015132665634155},{"x":0.8369747996330261,"y":0.620428740978241},{"x":0.33949580788612366,"y":0.620428740978241}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.33449580788612365,0.5945132665634155,0.8419747996330261,0.627428740978241],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.6015132665634155},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6015132665634155},{"x":0.5546218752861023,"y":0.620428740978241},{"x":0.5478991866111755,"y":0.620428740978241}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5478991866111755,0.6015132665634155,0.5546218752861023,0.620428740978241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.6015132665634155},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6015132665634155},{"x":0.5949580073356628,"y":0.620428740978241},{"x":0.556302547454834,"y":0.620428740978241}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"Stipa","boundary":[0.556302547454834,0.6015132665634155,0.5949580073356628,0.620428740978241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.6015132665634155},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6015132665634155},{"x":0.6605042219161987,"y":0.620428740978241},{"x":0.6016806960105896,"y":0.620428740978241}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"barbata","boundary":[0.6016806960105896,0.6015132665634155,0.6605042219161987,0.620428740978241]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.6015132665634155},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6015132665634155},{"x":0.6605042219161987,"y":0.620428740978241},{"x":0.5478991866111755,"y":0.620428740978241}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5428991866111755,0.5945132665634155,0.6655042219161987,0.627428740978241],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.6393442749977112},{"x":0.14621849358081818,"y":0.6393442749977112},{"x":0.14621849358081818,"y":0.6506935954093933},{"x":0.12941177189350128,"y":0.6506935954093933}]},"confidence":0.7400000095367432,"str":"۷۶","boundary":[0.12941177189350128,0.6393442749977112,0.14621849358081818,0.6506935954093933]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.6393442749977112},{"x":0.14621849358081818,"y":0.6393442749977112},{"x":0.14621849358081818,"y":0.6506935954093933},{"x":0.12941177189350128,"y":0.6506935954093933}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.6323442749977112,0.15121849358081818,0.6576935954093933],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.805042028427124,"y":0.6368222236633301},{"x":0.8302521109580994,"y":0.6368222236633301},{"x":0.8302521109580994,"y":0.6569987535476685},{"x":0.805042028427124,"y":0.6569987535476685}]},"confidence":0.5299999713897705,"dir":"rtl","str":"5-6","boundary":[0.805042028427124,0.6368222236633301,0.8302521109580994,0.6569987535476685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.6368222236633301},{"x":0.8016806840896606,"y":0.6368222236633301},{"x":0.8016806840896606,"y":0.6569987535476685},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6569987535476685}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7932773232460022,0.6368222236633301,0.8016806840896606,0.6569987535476685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.6368222236633301},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6368222236633301},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6569987535476685},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6569987535476685}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7647058963775635,0.6368222236633301,0.7848739624023438,0.6569987535476685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6368222236633301},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6368222236633301},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6569987535476685},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6569987535476685}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7126050591468811,0.6368222236633301,0.7462185025215149,0.6569987535476685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6368222236633301},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6368222236633301},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6569987535476685},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6569987535476685}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منفرد","boundary":[0.6672269105911255,0.6368222236633301,0.6991596817970276,0.6569987535476685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.6368222236633301},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6368222236633301},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6569987535476685},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6569987535476685}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"Camphorosna","boundary":[0.2504201829433441,0.6368222236633301,0.3680672347545624,0.6569987535476685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.6368222236633301},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6368222236633301},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6569987535476685},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6569987535476685}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"monspeliacum","boundary":[0.3680672347545624,0.6368222236633301,0.48235294222831726,0.6569987535476685]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.6368222236633301},{"x":0.8302521109580994,"y":0.6368222236633301},{"x":0.8302521109580994,"y":0.6569987535476685},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6569987535476685}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.2454201829433441,0.6298222236633301,0.8352521109580994,0.6639987535476685],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.6368222236633301},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6368222236633301},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6569987535476685},{"x":0.489075630903244,"y":0.6569987535476685}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.489075630903244,0.6368222236633301,0.4957983195781708,0.6569987535476685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.6368222236633301},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6368222236633301},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6569987535476685},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6569987535476685}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"Aeluropus","boundary":[0.4957983195781708,0.6368222236633301,0.5798319578170776,0.6569987535476685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.6368222236633301},{"x":0.653781533241272,"y":0.6368222236633301},{"x":0.653781533241272,"y":0.6569987535476685},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6569987535476685}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"littoralis","boundary":[0.5848739743232727,0.6368222236633301,0.653781533241272,0.6569987535476685]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.6368222236633301},{"x":0.653781533241272,"y":0.6368222236633301},{"x":0.653781533241272,"y":0.6569987535476685},{"x":0.489075630903244,"y":0.6569987535476685}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.484075630903244,0.6298222236633301,0.658781533241272,0.6639987535476685],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.6721311211585999},{"x":0.14789916574954987,"y":0.6721311211585999},{"x":0.14789916574954987,"y":0.687263548374176},{"x":0.12941177189350128,"y":0.687263548374176}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":"۷۵","boundary":[0.12941177189350128,0.6721311211585999,0.14789916574954987,0.687263548374176]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.6721311211585999},{"x":0.14789916574954987,"y":0.6721311211585999},{"x":0.14789916574954987,"y":0.687263548374176},{"x":0.12941177189350128,"y":0.687263548374176}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.6651311211585998,0.15289916574954987,0.694263548374176],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6733921766281128},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6733921766281128},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6910466551780701},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6910466551780701}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"منفرد","boundary":[0.6689075827598572,0.6733921766281128,0.7008403539657593,0.6910466551780701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.6733921766281128},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6733921766281128},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6910466551780701},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6910466551780701}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Centaurea","boundary":[0.3512605130672455,0.6733921766281128,0.4302521049976349,0.6910466551780701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.6733921766281128},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6733921766281128},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6910466551780701},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6910466551780701}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"virgata","boundary":[0.43865546584129333,0.6733921766281128,0.4924369752407074,0.6910466551780701]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.6733921766281128},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6733921766281128},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6910466551780701},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6910466551780701}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3462605130672455,0.6663921766281128,0.7058403539657593,0.6980466551780701],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.6733921766281128},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6733921766281128},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6910466551780701},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6910466551780701}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.4957983195781708,0.6733921766281128,0.5025210380554199,0.6910466551780701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.6733921766281128},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6733921766281128},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6910466551780701},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6910466551780701}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"Scariola","boundary":[0.5058823823928833,0.6733921766281128,0.5663865804672241,0.6910466551780701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.6733921766281128},{"x":0.653781533241272,"y":0.6733921766281128},{"x":0.653781533241272,"y":0.6910466551780701},{"x":0.578151285648346,"y":0.6910466551780701}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"orientalis","boundary":[0.578151285648346,0.6733921766281128,0.653781533241272,0.6910466551780701]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.6733921766281128},{"x":0.653781533241272,"y":0.6733921766281128},{"x":0.653781533241272,"y":0.6910466551780701},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6910466551780701}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.49079831957817077,0.6663921766281128,0.658781533241272,0.6980466551780701],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.6733921766281128},{"x":0.8302521109580994,"y":0.6708701252937317},{"x":0.8336134552955627,"y":0.687263548374176},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6897855997085571}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۵-۷-","boundary":[0.7915966510772705,0.6733921766281128,0.8336134552955627,0.687263548374176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.6746532320976257},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6733921766281128},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6897855997085571},{"x":0.7596638798713684,"y":0.692307710647583}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7579832077026367,0.6746532320976257,0.7865546345710754,0.6897855997085571]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.6746532320976257},{"x":0.8302521109580994,"y":0.6708701252937317},{"x":0.8336134552955627,"y":0.687263548374176},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6910466551780701}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.7529832077026367,0.6676532320976257,0.8386134552955627,0.694263548374176],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.7049180269241333},{"x":0.15294118225574493,"y":0.7087011337280273},{"x":0.14621849358081818,"y":0.7238335609436035},{"x":0.1260504275560379,"y":0.7187893986701965}]},"confidence":0.4000000059604645,"str":"۷۹","boundary":[0.13109244406223297,0.7049180269241333,0.14621849358081818,0.7238335609436035]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.7049180269241333},{"x":0.15294118225574493,"y":0.7087011337280273},{"x":0.14621849358081818,"y":0.7238335609436035},{"x":0.1260504275560379,"y":0.7187893986701965}]},"confidence":0.4000000059604645,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.6979180269241333,0.15121849358081818,0.7308335609436035],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.7074400782585144},{"x":0.8352941274642944,"y":0.7074400782585144},{"x":0.8352941274642944,"y":0.7263556122779846},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7263556122779846}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"۵-۸-","boundary":[0.7865546345710754,0.7074400782585144,0.8352941274642944,0.7263556122779846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.7074400782585144},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7074400782585144},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7263556122779846},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7263556122779846}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تیپهای","boundary":[0.7478991746902466,0.7074400782585144,0.7848739624023438,0.7263556122779846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7074400782585144},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7074400782585144},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7263556122779846},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7263556122779846}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6974790096282959,0.7074400782585144,0.7327731251716614,0.7263556122779846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.7074400782585144},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7074400782585144},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7263556122779846},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7263556122779846}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.6504201889038086,0.7074400782585144,0.6840336322784424,0.7263556122779846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.7074400782585144},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7074400782585144},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7250945568084717},{"x":0.49915966391563416,"y":0.7250945568084717}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"Noaea","boundary":[0.49915966391563416,0.7074400782585144,0.5512605309486389,0.7250945568084717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.7074400782585144},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7074400782585144},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7263556122779846},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7263556122779846}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"mucronata","boundary":[0.5529412031173706,0.7074400782585144,0.6420168280601501,0.7263556122779846]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.7061790823936462},{"x":0.8352941274642944,"y":0.7074400782585144},{"x":0.8352941274642944,"y":0.7276166677474976},{"x":0.49915966391563416,"y":0.7263556122779846}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.49415966391563415,0.6991790823936462,0.8402941274642944,0.7346166677474976],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.7440100908279419},{"x":0.14789916574954987,"y":0.742749035358429},{"x":0.14789916574954987,"y":0.7566204071044922},{"x":0.12941177189350128,"y":0.7578814625740051}]},"confidence":0.6399999856948853,"str":"۷۶","boundary":[0.12941177189350128,0.7440100908279419,0.14789916574954987,0.7566204071044922]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.7440100908279419},{"x":0.14789916574954987,"y":0.742749035358429},{"x":0.14789916574954987,"y":0.7566204071044922},{"x":0.12941177189350128,"y":0.7578814625740051}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.7370100908279419,0.15289916574954987,0.7636204071044922],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.742749035358429},{"x":0.8336134552955627,"y":0.742749035358429},{"x":0.8336134552955627,"y":0.7616645693778992},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7616645693778992}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۵-۸-۱-","boundary":[0.7579832077026367,0.742749035358429,0.8336134552955627,0.7616645693778992]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.742749035358429},{"x":0.7680672407150269,"y":0.742749035358429},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7616645693778992},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7616645693778992}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7428571581840515,0.742749035358429,0.7680672407150269,0.7616645693778992]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.742749035358429},{"x":0.7277311086654663,"y":0.742749035358429},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7616645693778992},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7616645693778992}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6924369931221008,0.742749035358429,0.7277311086654663,0.7616645693778992]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.742749035358429},{"x":0.4302521049976349,"y":0.742749035358429},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7616645693778992},{"x":0.3798319399356842,"y":0.7616645693778992}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"Noaea","boundary":[0.3798319399356842,0.742749035358429,0.4302521049976349,0.7616645693778992]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.742749035358429},{"x":0.5193277597427368,"y":0.742749035358429},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7616645693778992},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7616645693778992}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"mucronata","boundary":[0.43361344933509827,0.742749035358429,0.5193277597427368,0.7616645693778992]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.742749035358429},{"x":0.8336134552955627,"y":0.742749035358429},{"x":0.8336134552955627,"y":0.7616645693778992},{"x":0.3798319399356842,"y":0.7616645693778992}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.3748319399356842,0.735749035358429,0.8386134552955627,0.7686645693778992],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.742749035358429},{"x":0.5310924649238586,"y":0.742749035358429},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7616645693778992},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7616645693778992}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5243697762489319,0.742749035358429,0.5310924649238586,0.7616645693778992]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.742749035358429},{"x":0.6000000238418579,"y":0.742749035358429},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7616645693778992},{"x":0.534453809261322,"y":0.7616645693778992}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Peganum","boundary":[0.534453809261322,0.742749035358429,0.6000000238418579,0.7616645693778992]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.742749035358429},{"x":0.6789916157722473,"y":0.742749035358429},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7616645693778992},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7616645693778992}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"harmala","boundary":[0.6117647290229797,0.742749035358429,0.6789916157722473,0.7616645693778992]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.742749035358429},{"x":0.6789916157722473,"y":0.742749035358429},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7616645693778992},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7616645693778992}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5193697762489319,0.735749035358429,0.6839916157722473,0.7686645693778992],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.7767969965934753},{"x":0.14957983791828156,"y":0.7780579924583435},{"x":0.14621849358081818,"y":0.7919293642044067},{"x":0.1277310997247696,"y":0.7906683683395386}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۷","boundary":[0.12941177189350128,0.7767969965934753,0.14621849358081818,0.7919293642044067]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.7767969965934753},{"x":0.14957983791828156,"y":0.7780579924583435},{"x":0.14621849358081818,"y":0.7919293642044067},{"x":0.1277310997247696,"y":0.7906683683395386}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.7697969965934753,0.15121849358081818,0.7989293642044067],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.7780579924583435},{"x":0.8336134552955627,"y":0.7793190479278564},{"x":0.8336134552955627,"y":0.7982345819473267},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7982345819473267}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۵-۸-۲-","boundary":[0.7579832077026367,0.7780579924583435,0.8336134552955627,0.7982345819473267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.7780579924583435},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7780579924583435},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7969735264778137},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7969735264778137}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7428571581840515,0.7780579924583435,0.7680672407150269,0.7969735264778137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7780579924583435},{"x":0.729411780834198,"y":0.7780579924583435},{"x":0.729411780834198,"y":0.7969735264778137},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7969735264778137}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6924369931221008,0.7780579924583435,0.729411780834198,0.7969735264778137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.7780579924583435},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7780579924583435},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7957124710083008},{"x":0.3781512677669525,"y":0.7957124710083008}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"Noaea","boundary":[0.3781512677669525,0.7780579924583435,0.4268907606601715,0.7957124710083008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.7767969965934753},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7780579924583435},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7969735264778137},{"x":0.4319327771663666,"y":0.7957124710083008}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"mucronata","boundary":[0.4319327771663666,0.7767969965934753,0.5210084319114685,0.7969735264778137]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.7767969965934753},{"x":0.8336134552955627,"y":0.7780579924583435},{"x":0.8336134552955627,"y":0.7982345819473267},{"x":0.3781512677669525,"y":0.7969735264778137}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.3731512677669525,0.7697969965934753,0.8386134552955627,0.8052345819473267],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.7780579924583435},{"x":0.529411792755127,"y":0.7780579924583435},{"x":0.529411792755127,"y":0.7969735264778137},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7969735264778137}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5226891040802002,0.7780579924583435,0.529411792755127,0.7969735264778137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.7780579924583435},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7780579924583435},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7969735264778137},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7969735264778137}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Scariola","boundary":[0.5327731370925903,0.7780579924583435,0.5949580073356628,0.7969735264778137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.7780579924583435},{"x":0.680672287940979,"y":0.7780579924583435},{"x":0.680672287940979,"y":0.7982345819473267},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7969735264778137}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"orientalis","boundary":[0.6033613681793213,0.7780579924583435,0.680672287940979,0.7982345819473267]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.7780579924583435},{"x":0.680672287940979,"y":0.7780579924583435},{"x":0.680672287940979,"y":0.7969735264778137},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7969735264778137}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5176891040802002,0.7710579924583435,0.685672287940979,0.8039735264778137],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.8158890008926392},{"x":0.14789916574954987,"y":0.8158890008926392},{"x":0.14789916574954987,"y":0.8259773254394531},{"x":0.12941177189350128,"y":0.8259773254394531}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"VA","boundary":[0.12941177189350128,0.8158890008926392,0.14789916574954987,0.8259773254394531]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.8158890008926392},{"x":0.14789916574954987,"y":0.8158890008926392},{"x":0.14789916574954987,"y":0.8259773254394531},{"x":0.12941177189350128,"y":0.8259773254394531}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.8088890008926392,0.15289916574954987,0.8329773254394531],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.814628005027771},{"x":0.8336134552955627,"y":0.814628005027771},{"x":0.8336134552955627,"y":0.8335434794425964},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8335434794425964}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"۵-۹-","boundary":[0.7848739624023438,0.814628005027771,0.8336134552955627,0.8335434794425964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.814628005027771},{"x":0.7882353067398071,"y":0.814628005027771},{"x":0.7882353067398071,"y":0.8335434794425964},{"x":0.7630252242088318,"y":0.8335434794425964}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7630252242088318,0.814628005027771,0.7882353067398071,0.8335434794425964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.814628005027771},{"x":0.7495798468589783,"y":0.814628005027771},{"x":0.7495798468589783,"y":0.8322824835777283},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8322824835777283}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7126050591468811,0.814628005027771,0.7495798468589783,0.8322824835777283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.814628005027771},{"x":0.7008403539657593,"y":0.814628005027771},{"x":0.7008403539657593,"y":0.8322824835777283},{"x":0.6672269105911255,"y":0.8322824835777283}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منفرد","boundary":[0.6672269105911255,0.814628005027771,0.7008403539657593,0.8322824835777283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.8133669495582581},{"x":0.42184874415397644,"y":0.8133669495582581},{"x":0.42184874415397644,"y":0.8322824835777283},{"x":0.38655462861061096,"y":0.8322824835777283}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Rosa","boundary":[0.38655462861061096,0.8133669495582581,0.42184874415397644,0.8322824835777283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.8133669495582581},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8133669495582581},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8322824835777283},{"x":0.4302521049976349,"y":0.8322824835777283}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"persica","boundary":[0.4302521049976349,0.8133669495582581,0.48571428656578064,0.8322824835777283]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.8133669495582581},{"x":0.8336134552955627,"y":0.814628005027771},{"x":0.8336134552955627,"y":0.8335434794425964},{"x":0.38655462861061096,"y":0.8322824835777283}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.38155462861061096,0.806366949558258,0.8386134552955627,0.8405434794425964],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.8133669495582581},{"x":0.4957983195781708,"y":0.8133669495582581},{"x":0.4957983195781708,"y":0.8322824835777283},{"x":0.489075630903244,"y":0.8322824835777283}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.489075630903244,0.8133669495582581,0.4957983195781708,0.8322824835777283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.8133669495582581},{"x":0.561344563961029,"y":0.8133669495582581},{"x":0.561344563961029,"y":0.8322824835777283},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8322824835777283}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Scariola","boundary":[0.5008403658866882,0.8133669495582581,0.561344563961029,0.8322824835777283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.8133669495582581},{"x":0.6470588445663452,"y":0.8133669495582581},{"x":0.6470588445663452,"y":0.8322824835777283},{"x":0.5697479248046875,"y":0.8322824835777283}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"orientalis","boundary":[0.5697479248046875,0.8133669495582581,0.6470588445663452,0.8322824835777283]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.8133669495582581},{"x":0.6470588445663452,"y":0.8133669495582581},{"x":0.6470588445663452,"y":0.8322824835777283},{"x":0.489075630903244,"y":0.8322824835777283}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.484075630903244,0.806366949558258,0.6520588445663452,0.8392824835777283],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.8499369621276855},{"x":0.14621849358081818,"y":0.8499369621276855},{"x":0.14621849358081818,"y":0.8612862825393677},{"x":0.12941177189350128,"y":0.8612862825393677}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۹","boundary":[0.12941177189350128,0.8499369621276855,0.14621849358081818,0.8612862825393677]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.8499369621276855},{"x":0.14621849358081818,"y":0.8499369621276855},{"x":0.14621849358081818,"y":0.8612862825393677},{"x":0.12941177189350128,"y":0.8612862825393677}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.8429369621276855,0.15121849358081818,0.8682862825393677],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.8486759066581726},{"x":0.8336134552955627,"y":0.8486759066581726},{"x":0.8336134552955627,"y":0.868852436542511},{"x":0.7697479128837585,"y":0.8675914406776428}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۵-۱۰-","boundary":[0.7697479128837585,0.8486759066581726,0.8336134552955627,0.868852436542511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.8486759066581726},{"x":0.778151273727417,"y":0.8486759066581726},{"x":0.778151273727417,"y":0.868852436542511},{"x":0.7411764860153198,"y":0.8675914406776428}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تیپهای","boundary":[0.7411764860153198,0.8486759066581726,0.778151273727417,0.868852436542511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.8474148511886597},{"x":0.7210084199905396,"y":0.8474148511886597},{"x":0.7210084199905396,"y":0.8675914406776428},{"x":0.6907563209533691,"y":0.8675914406776428}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6907563209533691,0.8474148511886597,0.7210084199905396,0.8675914406776428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.8474148511886597},{"x":0.6756302714347839,"y":0.8474148511886597},{"x":0.6756302714347839,"y":0.8675914406776428},{"x":0.6403361558914185,"y":0.8675914406776428}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.6403361558914185,0.8474148511886597,0.6756302714347839,0.8675914406776428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.8461538553237915},{"x":0.5495798587799072,"y":0.8474148511886597},{"x":0.5495798587799072,"y":0.8663303852081299},{"x":0.48739495873451233,"y":0.8663303852081299}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Scariola","boundary":[0.48739495873451233,0.8461538553237915,0.5495798587799072,0.8663303852081299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.8474148511886597},{"x":0.6352941393852234,"y":0.8474148511886597},{"x":0.6352941393852234,"y":0.8675914406776428},{"x":0.5596638917922974,"y":0.8663303852081299}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"orientalis","boundary":[0.5596638917922974,0.8474148511886597,0.6352941393852234,0.8675914406776428]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.8461538553237915},{"x":0.8336134552955627,"y":0.8486759066581726},{"x":0.8336134552955627,"y":0.868852436542511},{"x":0.48739495873451233,"y":0.8663303852081299}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4823949587345123,0.8391538553237915,0.8386134552955627,0.875852436542511],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1277310997247696,"y":0.8827238082885742},{"x":0.14621849358081818,"y":0.8827238082885742},{"x":0.14621849358081818,"y":0.8991172909736633},{"x":0.1277310997247696,"y":0.8991172909736633}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۹","boundary":[0.1277310997247696,0.8827238082885742,0.14621849358081818,0.8991172909736633]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1277310997247696,"y":0.8827238082885742},{"x":0.14621849358081818,"y":0.8827238082885742},{"x":0.14621849358081818,"y":0.8991172909736633},{"x":0.1277310997247696,"y":0.8991172909736633}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.12273109972476959,0.8757238082885742,0.15121849358081818,0.9061172909736633],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.8839848637580872},{"x":0.831932783126831,"y":0.8852459192276001},{"x":0.831932783126831,"y":0.9029003977775574},{"x":0.7411764860153198,"y":0.9029003977775574}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۵-۱۰-۱-","boundary":[0.7411764860153198,0.8839848637580872,0.831932783126831,0.9029003977775574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.8839848637580872},{"x":0.7546218633651733,"y":0.8839848637580872},{"x":0.7546218633651733,"y":0.9029003977775574},{"x":0.7344537973403931,"y":0.9029003977775574}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7344537973403931,0.8839848637580872,0.7546218633651733,0.9029003977775574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.8839848637580872},{"x":0.7176470756530762,"y":0.8839848637580872},{"x":0.7176470756530762,"y":0.9029003977775574},{"x":0.680672287940979,"y":0.9029003977775574}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.680672287940979,0.8839848637580872,0.7176470756530762,0.9029003977775574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.8827238082885742},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8839848637580872},{"x":0.7848739624023438,"y":0.9029003977775574},{"x":0.3663865625858307,"y":0.9016393423080444}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".Scariola","boundary":[0.3663865625858307,0.8827238082885742,0.7848739624023438,0.9029003977775574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.8827238082885742},{"x":0.5226891040802002,"y":0.8827238082885742},{"x":0.5226891040802002,"y":0.9016393423080444},{"x":0.4470588266849518,"y":0.9016393423080444}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"orientalis","boundary":[0.4470588266849518,0.8827238082885742,0.5226891040802002,0.9016393423080444]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.8827238082885742},{"x":0.831932783126831,"y":0.8852459192276001},{"x":0.831932783126831,"y":0.9029003977775574},{"x":0.3663865625858307,"y":0.9016393423080444}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.3613865625858307,0.8757238082885742,0.8369327831268311,0.9099003977775574],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.8827238082885742},{"x":0.529411792755127,"y":0.8827238082885742},{"x":0.529411792755127,"y":0.9016393423080444},{"x":0.5243697762489319,"y":0.9016393423080444}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5243697762489319,0.8827238082885742,0.529411792755127,0.9016393423080444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.8827238082885742},{"x":0.6403361558914185,"y":0.8839848637580872},{"x":0.6403361558914185,"y":0.9029003977775574},{"x":0.529411792755127,"y":0.9016393423080444}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"Acantholimon","boundary":[0.529411792755127,0.8827238082885742,0.6403361558914185,0.9029003977775574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.8839848637580872},{"x":0.6621848940849304,"y":0.8839848637580872},{"x":0.6621848940849304,"y":0.9016393423080444},{"x":0.6487395167350769,"y":0.9016393423080444}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"sp","boundary":[0.6487395167350769,0.8839848637580872,0.6621848940849304,0.9016393423080444]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.8827238082885742},{"x":0.6621848940849304,"y":0.8839848637580872},{"x":0.6621848940849304,"y":0.9029003977775574},{"x":0.5243697762489319,"y":0.9016393423080444}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5193697762489319,0.8757238082885742,0.6671848940849304,0.9099003977775574],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.9344262480735779},{"x":0.46722689270973206,"y":0.9382093548774719},{"x":0.45042017102241516,"y":0.9382093548774719},{"x":0.45042017102241516,"y":0.9344262480735779}]},"confidence":0.75,"str":")","boundary":[0.46722689270973206,0.9344262480735779,0.45042017102241516,0.9382093548774719]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.9394703507423401},{"x":0.46722689270973206,"y":0.940731406211853},{"x":0.45042017102241516,"y":0.940731406211853},{"x":0.45042017102241516,"y":0.940731406211853}]},"confidence":0.5,"str":".","boundary":[0.46722689270973206,0.9394703507423401,0.45042017102241516,0.940731406211853]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.9344262480735779},{"x":0.46722689270973206,"y":0.940731406211853},{"x":0.45042017102241516,"y":0.940731406211853},{"x":0.45042017102241516,"y":0.9344262480735779}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.46222689270973205,0.9274262480735779,0.45542017102241517,0.947731406211853],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/a0b80836a6db21b2/pages/YkPmfdKYishjUqXU-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a0b80836a6db21b2/pages/hfdmiRorLgovrDeU.jpg","blurred":"/storage/books/a0b80836a6db21b2/pages/GjrtXcwReJmMqIdC.jpg"},"info":{"width":595,"height":793,"margin":[0.00019214744778240427,0.0001438326213278656,0.9985849163031377,0.9988001078019979]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.12105926871299744},{"x":0.5630252361297607,"y":0.12105926871299744},{"x":0.5630252361297607,"y":0.141235813498497},{"x":0.5008403658866882,"y":0.141235813498497}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.5008403658866882,0.12105926871299744,0.5630252361297607,0.141235813498497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.12105926871299744},{"x":0.4907563030719757,"y":0.12105926871299744},{"x":0.4907563030719757,"y":0.141235813498497},{"x":0.43865546584129333,"y":0.141235813498497}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.43865546584129333,0.12105926871299744,0.4907563030719757,0.141235813498497]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.12105926871299744},{"x":0.5630252361297607,"y":0.12105926871299744},{"x":0.5630252361297607,"y":0.141235813498497},{"x":0.43865546584129333,"y":0.141235813498497}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.43365546584129333,0.11405926871299743,0.5680252361297607,0.14823581349849702],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12100840359926224,"y":0.16015131771564484},{"x":0.16638655960559845,"y":0.16015131771564484},{"x":0.16470588743686676,"y":0.17402270436286926},{"x":0.11932773143053055,"y":0.17276166379451752}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"صفحه","boundary":[0.12100840359926224,0.16015131771564484,0.16470588743686676,0.17402270436286926]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12100840359926224,"y":0.16015131771564484},{"x":0.16638655960559845,"y":0.16015131771564484},{"x":0.16470588743686676,"y":0.17402270436286926},{"x":0.11932773143053055,"y":0.17276166379451752}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11600840359926223,0.15315131771564483,0.16970588743686676,0.18102270436286927],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.16015131771564484},{"x":0.831932783126831,"y":0.16015131771564484},{"x":0.831932783126831,"y":0.17654477059841156},{"x":0.7932773232460022,"y":0.17654477059841156}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7932773232460022,0.16015131771564484,0.831932783126831,0.17654477059841156]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.1878940761089325},{"x":0.8352941274642944,"y":0.18915510177612305},{"x":0.8352941274642944,"y":0.20680958032608032},{"x":0.7445378303527832,"y":0.20680958032608032}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۵-۱۰-۲-","boundary":[0.7445378303527832,0.1878940761089325,0.8352941274642944,0.20680958032608032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.1878940761089325},{"x":0.7546218633651733,"y":0.1878940761089325},{"x":0.7546218633651733,"y":0.20680958032608032},{"x":0.7344537973403931,"y":0.20680958032608032}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7344537973403931,0.1878940761089325,0.7546218633651733,0.20680958032608032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.1878940761089325},{"x":0.7176470756530762,"y":0.1878940761089325},{"x":0.7176470756530762,"y":0.20680958032608032},{"x":0.6857143044471741,"y":0.20680958032608032}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6857143044471741,0.1878940761089325,0.7176470756530762,0.20680958032608032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.18663303554058075},{"x":0.40504202246665955,"y":0.18663303554058075},{"x":0.40504202246665955,"y":0.20554855465888977},{"x":0.34117648005485535,"y":0.20554855465888977}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Scariola","boundary":[0.34117648005485535,0.18663303554058075,0.40504202246665955,0.20554855465888977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.18663303554058075},{"x":0.489075630903244,"y":0.18663303554058075},{"x":0.489075630903244,"y":0.20554855465888977},{"x":0.413445383310318,"y":0.20554855465888977}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"orientalis","boundary":[0.413445383310318,0.18663303554058075,0.489075630903244,0.20554855465888977]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.16015131771564484},{"x":0.8352941274642944,"y":0.16015131771564484},{"x":0.8352941274642944,"y":0.20680958032608032},{"x":0.34117648005485535,"y":0.20680958032608032}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.33617648005485534,0.15315131771564483,0.8402941274642944,0.21380958032608033],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.18663303554058075},{"x":0.4957983195781708,"y":0.18663303554058075},{"x":0.4957983195781708,"y":0.20554855465888977},{"x":0.4907563030719757,"y":0.20554855465888977}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.4907563030719757,0.18663303554058075,0.4957983195781708,0.20554855465888977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.18663303554058075},{"x":0.5680672526359558,"y":0.1878940761089325},{"x":0.5680672526359558,"y":0.20554855465888977},{"x":0.5008403658866882,"y":0.20554855465888977}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"Gundelia","boundary":[0.5008403658866882,0.18663303554058075,0.5680672526359558,0.20554855465888977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.18663303554058075},{"x":0.6689075827598572,"y":0.1878940761089325},{"x":0.6689075827598572,"y":0.20680958032608032},{"x":0.578151285648346,"y":0.20554855465888977}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"tournefortii","boundary":[0.578151285648346,0.18663303554058075,0.6689075827598572,0.20680958032608032]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.18663303554058075},{"x":0.6689075827598572,"y":0.1878940761089325},{"x":0.6689075827598572,"y":0.20680958032608032},{"x":0.4907563030719757,"y":0.20554855465888977}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4857563030719757,0.17963303554058074,0.6739075827598572,0.21380958032608033],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.1878940761089325},{"x":0.14789916574954987,"y":0.1878940761089325},{"x":0.14789916574954987,"y":0.20428751409053802},{"x":0.12941177189350128,"y":0.20428751409053802}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۰","boundary":[0.12941177189350128,0.1878940761089325,0.14789916574954987,0.20428751409053802]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.1878940761089325},{"x":0.14789916574954987,"y":0.1878940761089325},{"x":0.14789916574954987,"y":0.20428751409053802},{"x":0.12941177189350128,"y":0.20428751409053802}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.1808940761089325,0.15289916574954987,0.21128751409053803],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.22320303320884705},{"x":0.8369747996330261,"y":0.22320303320884705},{"x":0.8369747996330261,"y":0.24211853742599487},{"x":0.7445378303527832,"y":0.24211853742599487}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۵-۱۰-۳-","boundary":[0.7445378303527832,0.22320303320884705,0.8369747996330261,0.24211853742599487]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.22320303320884705},{"x":0.7579832077026367,"y":0.22320303320884705},{"x":0.7579832077026367,"y":0.24211853742599487},{"x":0.7361344695091248,"y":0.24211853742599487}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7361344695091248,0.22320303320884705,0.7579832077026367,0.24211853742599487]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.2219419926404953},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2219419926404953},{"x":0.7176470756530762,"y":0.24211853742599487},{"x":0.6823529601097107,"y":0.24211853742599487}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6823529601097107,0.2219419926404953,0.7176470756530762,0.24211853742599487]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.22068095207214355},{"x":0.46722689270973206,"y":0.2219419926404953},{"x":0.46722689270973206,"y":0.24085749685764313},{"x":0.40168067812919617,"y":0.24085749685764313}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Scariola","boundary":[0.40168067812919617,0.22068095207214355,0.46722689270973206,0.24085749685764313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.2219419926404953},{"x":0.5478991866111755,"y":0.2219419926404953},{"x":0.5478991866111755,"y":0.24085749685764313},{"x":0.4756302535533905,"y":0.24085749685764313}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"orientalis","boundary":[0.4756302535533905,0.2219419926404953,0.5478991866111755,0.24085749685764313]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.22068095207214355},{"x":0.8369747996330261,"y":0.22320303320884705},{"x":0.8369747996330261,"y":0.24211853742599487},{"x":0.40168067812919617,"y":0.24085749685764313}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.39668067812919616,0.21368095207214355,0.8419747996330261,0.24911853742599488],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.2219419926404953},{"x":0.5579832196235657,"y":0.2219419926404953},{"x":0.5579832196235657,"y":0.24085749685764313},{"x":0.5512605309486389,"y":0.24085749685764313}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5512605309486389,0.2219419926404953,0.5579832196235657,0.24085749685764313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.2219419926404953},{"x":0.5865546464920044,"y":0.2219419926404953},{"x":0.5865546464920044,"y":0.24085749685764313},{"x":0.5596638917922974,"y":0.24085749685764313}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"Iris","boundary":[0.5596638917922974,0.2219419926404953,0.5865546464920044,0.24085749685764313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.2219419926404953},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2219419926404953},{"x":0.6705882549285889,"y":0.24211853742599487},{"x":0.5932773351669312,"y":0.24085749685764313}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"songarica","boundary":[0.5932773351669312,0.2219419926404953,0.6705882549285889,0.24211853742599487]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.2219419926404953},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2219419926404953},{"x":0.6705882549285889,"y":0.24211853742599487},{"x":0.5512605309486389,"y":0.24085749685764313}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5462605309486389,0.2149419926404953,0.6755882549285889,0.24911853742599488],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1277310997247696,"y":0.2244640588760376},{"x":0.1445378214120865,"y":0.2244640588760376},{"x":0.1445378214120865,"y":0.23581336438655853},{"x":0.12941177189350128,"y":0.23581336438655853}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۱","boundary":[0.1277310997247696,0.2244640588760376,0.1445378214120865,0.23581336438655853]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1277310997247696,"y":0.2244640588760376},{"x":0.1445378214120865,"y":0.2244640588760376},{"x":0.1445378214120865,"y":0.23581336438655853},{"x":0.12941177189350128,"y":0.23581336438655853}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.12273109972476959,0.2174640588760376,0.1495378214120865,0.24281336438655854],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.2585119903087616},{"x":0.8352941274642944,"y":0.2585119903087616},{"x":0.8352941274642944,"y":0.2786885201931},{"x":0.7428571581840515,"y":0.2786885201931}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۵-۱۰-4-","boundary":[0.7428571581840515,0.2585119903087616,0.8352941274642944,0.2786885201931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.2585119903087616},{"x":0.7546218633651733,"y":0.2585119903087616},{"x":0.7546218633651733,"y":0.2774274945259094},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2774274945259094}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7327731251716614,0.2585119903087616,0.7546218633651733,0.2774274945259094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.25725093483924866},{"x":0.7193277478218079,"y":0.25725093483924866},{"x":0.7193277478218079,"y":0.2774274945259094},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2774274945259094}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6840336322784424,0.25725093483924866,0.7193277478218079,0.2774274945259094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.2559899091720581},{"x":0.4117647111415863,"y":0.2559899091720581},{"x":0.4117647111415863,"y":0.27616646885871887},{"x":0.3478991687297821,"y":0.27616646885871887}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Scariola","boundary":[0.3478991687297821,0.2559899091720581,0.4117647111415863,0.27616646885871887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.2559899091720581},{"x":0.4957983195781708,"y":0.25725093483924866},{"x":0.4957983195781708,"y":0.2774274945259094},{"x":0.42016807198524475,"y":0.27616646885871887}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"orientalis","boundary":[0.42016807198524475,0.2559899091720581,0.4957983195781708,0.2774274945259094]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.2559899091720581},{"x":0.8352941274642944,"y":0.2585119903087616},{"x":0.8352941274642944,"y":0.2786885201931},{"x":0.3478991687297821,"y":0.27616646885871887}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.3428991687297821,0.2489899091720581,0.8402941274642944,0.2856885201931],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.25725093483924866},{"x":0.5042017102241516,"y":0.25725093483924866},{"x":0.5042017102241516,"y":0.27616646885871887},{"x":0.49747899174690247,"y":0.27616646885871887}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.49747899174690247,0.25725093483924866,0.5042017102241516,0.27616646885871887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.25725093483924866},{"x":0.5697479248046875,"y":0.25725093483924866},{"x":0.5697479248046875,"y":0.2774274945259094},{"x":0.5008403658866882,"y":0.2774274945259094}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Launaea","boundary":[0.5008403658866882,0.25725093483924866,0.5697479248046875,0.2774274945259094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.25725093483924866},{"x":0.6722689270973206,"y":0.25725093483924866},{"x":0.6722689270973206,"y":0.2774274945259094},{"x":0.5798319578170776,"y":0.2774274945259094}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"acanthodes","boundary":[0.5798319578170776,0.25725093483924866,0.6722689270973206,0.2774274945259094]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.25725093483924866},{"x":0.6722689270973206,"y":0.25725093483924866},{"x":0.6722689270973206,"y":0.2774274945259094},{"x":0.49747899174690247,"y":0.2774274945259094}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.49247899174690246,0.25025093483924865,0.6772689270973206,0.28442749452590943],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1277310997247696,"y":0.25977301597595215},{"x":0.14621849358081818,"y":0.2585119903087616},{"x":0.14789916574954987,"y":0.26986128091812134},{"x":0.12941177189350128,"y":0.26986128091812134}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۲","boundary":[0.1277310997247696,0.25977301597595215,0.14789916574954987,0.26986128091812134]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1277310997247696,"y":0.25977301597595215},{"x":0.14621849358081818,"y":0.2585119903087616},{"x":0.14789916574954987,"y":0.26986128091812134},{"x":0.12941177189350128,"y":0.26986128091812134}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.12273109972476959,0.25277301597595214,0.15289916574954987,0.27686128091812134],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.2925598919391632},{"x":0.8336134552955627,"y":0.29382094740867615},{"x":0.8336134552955627,"y":0.312736451625824},{"x":0.7428571581840515,"y":0.312736451625824}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۵-۱۰-۰-","boundary":[0.7428571581840515,0.2925598919391632,0.8336134552955627,0.312736451625824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.2925598919391632},{"x":0.756302535533905,"y":0.2925598919391632},{"x":0.756302535533905,"y":0.31147539615631104},{"x":0.7327731251716614,"y":0.31147539615631104}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7327731251716614,0.2925598919391632,0.756302535533905,0.31147539615631104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.2925598919391632},{"x":0.7159664034843445,"y":0.2925598919391632},{"x":0.7159664034843445,"y":0.31147539615631104},{"x":0.6823529601097107,"y":0.31147539615631104}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6823529601097107,0.2925598919391632,0.7159664034843445,0.31147539615631104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.29129886627197266},{"x":0.7731092572212219,"y":0.2925598919391632},{"x":0.7731092572212219,"y":0.312736451625824},{"x":0.3932773172855377,"y":0.3102143704891205}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".Scariola","boundary":[0.3932773172855377,0.29129886627197266,0.7731092572212219,0.312736451625824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.29129886627197266},{"x":0.5478991866111755,"y":0.2925598919391632},{"x":0.5478991866111755,"y":0.31147539615631104},{"x":0.4722689092159271,"y":0.31147539615631104}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"orientalis","boundary":[0.4722689092159271,0.29129886627197266,0.5478991866111755,0.31147539615631104]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.29129886627197266},{"x":0.8336134552955627,"y":0.2925598919391632},{"x":0.8336134552955627,"y":0.312736451625824},{"x":0.3932773172855377,"y":0.3102143704891205}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.3882773172855377,0.28429886627197265,0.8386134552955627,0.319736451625824],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.2925598919391632},{"x":0.5579832196235657,"y":0.2925598919391632},{"x":0.5579832196235657,"y":0.31147539615631104},{"x":0.5495798587799072,"y":0.31147539615631104}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5495798587799072,0.2925598919391632,0.5579832196235657,0.31147539615631104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.2925598919391632},{"x":0.6386554837226868,"y":0.2925598919391632},{"x":0.6386554837226868,"y":0.31147539615631104},{"x":0.5579832196235657,"y":0.31147539615631104}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Euphorbia","boundary":[0.5579832196235657,0.2925598919391632,0.6386554837226868,0.31147539615631104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.2925598919391632},{"x":0.6638655662536621,"y":0.2925598919391632},{"x":0.6638655662536621,"y":0.31147539615631104},{"x":0.6504201889038086,"y":0.31147539615631104}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"sp","boundary":[0.6504201889038086,0.2925598919391632,0.6638655662536621,0.31147539615631104]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.2925598919391632},{"x":0.6638655662536621,"y":0.2925598919391632},{"x":0.6638655662536621,"y":0.31147539615631104},{"x":0.5495798587799072,"y":0.31147539615631104}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5445798587799072,0.2855598919391632,0.6688655662536621,0.31847539615631104],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.2950819730758667},{"x":0.1445378214120865,"y":0.29382094740867615},{"x":0.14621849358081818,"y":0.3051702380180359},{"x":0.13109244406223297,"y":0.3051702380180359}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۳","boundary":[0.13109244406223297,0.2950819730758667,0.14621849358081818,0.3051702380180359]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.2950819730758667},{"x":0.1445378214120865,"y":0.29382094740867615},{"x":0.14621849358081818,"y":0.3051702380180359},{"x":0.13109244406223297,"y":0.3051702380180359}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.2880819730758667,0.15121849358081818,0.3121702380180359],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15126051008701324,"y":0.30643126368522644},{"x":0.15126051008701324,"y":0.30895334482192993},{"x":0.13109244406223297,"y":0.30895334482192993},{"x":0.13109244406223297,"y":0.30643126368522644}]},"confidence":0.4300000071525574,"str":"홋","boundary":[0.15126051008701324,0.30643126368522644,0.13109244406223297,0.30895334482192993]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15126051008701324,"y":0.30643126368522644},{"x":0.15126051008701324,"y":0.30895334482192993},{"x":0.13109244406223297,"y":0.30895334482192993},{"x":0.13109244406223297,"y":0.30643126368522644}]},"confidence":0.4300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.14626051008701324,0.29943126368522643,0.13609244406223298,0.31595334482192994],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.3291298747062683},{"x":0.8352941274642944,"y":0.3291298747062683},{"x":0.8352941274642944,"y":0.3493064343929291},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3480454087257385}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۵-۱۰-6-","boundary":[0.7411764860153198,0.3291298747062683,0.8352941274642944,0.3493064343929291]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.3291298747062683},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3291298747062683},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3480454087257385},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3480454087257385}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7327731251716614,0.3291298747062683,0.7546218633651733,0.3480454087257385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.32786884903907776},{"x":0.7193277478218079,"y":0.32786884903907776},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3480454087257385},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3480454087257385}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6857143044471741,0.32786884903907776,0.7193277478218079,0.3480454087257385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.3266078233718872},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3291298747062683},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3480454087257385},{"x":0.41848739981651306,"y":0.3467843532562256}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".Scariola","boundary":[0.41848739981651306,0.3266078233718872,0.7613445520401001,0.3480454087257385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.32786884903907776},{"x":0.5764706134796143,"y":0.32786884903907776},{"x":0.5764706134796143,"y":0.3480454087257385},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3467843532562256}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"orientalis","boundary":[0.49915966391563416,0.32786884903907776,0.5764706134796143,0.3480454087257385]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.3266078233718872},{"x":0.8352941274642944,"y":0.3291298747062683},{"x":0.8352941274642944,"y":0.3493064343929291},{"x":0.41848739981651306,"y":0.3467843532562256}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.41348739981651306,0.3196078233718872,0.8402941274642944,0.3563064343929291],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.32786884903907776},{"x":0.583193302154541,"y":0.32786884903907776},{"x":0.583193302154541,"y":0.3467843532562256},{"x":0.5764706134796143,"y":0.3467843532562256}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5764706134796143,0.32786884903907776,0.583193302154541,0.3467843532562256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.32786884903907776},{"x":0.6369748115539551,"y":0.32786884903907776},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3480454087257385},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3480454087257385}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Salsola","boundary":[0.5865546464920044,0.32786884903907776,0.6369748115539551,0.3480454087257385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.32786884903907776},{"x":0.6621848940849304,"y":0.32786884903907776},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3480454087257385},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3480454087257385}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"sp","boundary":[0.6487395167350769,0.32786884903907776,0.6621848940849304,0.3480454087257385]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.32786884903907776},{"x":0.6621848940849304,"y":0.32786884903907776},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3480454087257385},{"x":0.5764706134796143,"y":0.3480454087257385}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5714706134796143,0.32086884903907775,0.6671848940849304,0.35504540872573853],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.32786884903907776},{"x":0.14789916574954987,"y":0.32786884903907776},{"x":0.14789916574954987,"y":0.34552332758903503},{"x":0.12941177189350128,"y":0.34552332758903503}]},"confidence":0.8100000023841858,"str":"۸۶","boundary":[0.12941177189350128,0.32786884903907776,0.14789916574954987,0.34552332758903503]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.32786884903907776},{"x":0.14789916574954987,"y":0.32786884903907776},{"x":0.14789916574954987,"y":0.34552332758903503},{"x":0.12941177189350128,"y":0.34552332758903503}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.32086884903907775,0.15289916574954987,0.35252332758903504],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.36696091294288635},{"x":0.8302521109580994,"y":0.36443883180618286},{"x":0.8336134552955627,"y":0.38209331035614014},{"x":0.8016806840896606,"y":0.38461539149284363}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.800000011920929,0.36696091294288635,0.8336134552955627,0.38209331035614014]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.36696091294288635},{"x":0.8302521109580994,"y":0.36443883180618286},{"x":0.8336134552955627,"y":0.38209331035614014},{"x":0.8016806840896606,"y":0.38461539149284363}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.795000011920929,0.35996091294288635,0.8386134552955627,0.38909331035614014],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.36443883180618286},{"x":0.14957983791828156,"y":0.3656998872756958},{"x":0.14957983791828156,"y":0.37704917788505554},{"x":0.12941177189350128,"y":0.37704917788505554}]},"confidence":0.7799999713897705,"str":"۸۹","boundary":[0.13109244406223297,0.36443883180618286,0.14957983791828156,0.37704917788505554]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.36443883180618286},{"x":0.14957983791828156,"y":0.3656998872756958},{"x":0.14957983791828156,"y":0.37704917788505554},{"x":0.12941177189350128,"y":0.37704917788505554}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.35743883180618286,0.15457983791828156,0.38404917788505555],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1277310997247696,"y":0.3997477889060974},{"x":0.14789916574954987,"y":0.3997477889060974},{"x":0.14957983791828156,"y":0.40857502818107605},{"x":0.12941177189350128,"y":0.4098360538482666}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۸۷","boundary":[0.1277310997247696,0.3997477889060974,0.14957983791828156,0.40857502818107605]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1277310997247696,"y":0.3997477889060974},{"x":0.14789916574954987,"y":0.3997477889060974},{"x":0.14957983791828156,"y":0.40857502818107605},{"x":0.12941177189350128,"y":0.4098360538482666}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.12273109972476959,0.3927477889060974,0.15457983791828156,0.41557502818107606],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.39848676323890686},{"x":0.8336134552955627,"y":0.39848676323890686},{"x":0.8336134552955627,"y":0.41614124178886414},{"x":0.7798319458961487,"y":0.41614124178886414}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7798319458961487,0.39848676323890686,0.8336134552955627,0.41614124178886414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.39848676323890686},{"x":0.7714285850524902,"y":0.39848676323890686},{"x":0.7714285850524902,"y":0.41614124178886414},{"x":0.7109243869781494,"y":0.41614124178886414}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.7109243869781494,0.39848676323890686,0.7714285850524902,0.41614124178886414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.39848676323890686},{"x":0.702521026134491,"y":0.39848676323890686},{"x":0.702521026134491,"y":0.41614124178886414},{"x":0.6722689270973206,"y":0.41614124178886414}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.6722689270973206,0.39848676323890686,0.702521026134491,0.41614124178886414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.39848676323890686},{"x":0.6621848940849304,"y":0.39848676323890686},{"x":0.6621848940849304,"y":0.41614124178886414},{"x":0.6386554837226868,"y":0.41614124178886414}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.6386554837226868,0.39848676323890686,0.6621848940849304,0.41614124178886414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.39848676323890686},{"x":0.6302521228790283,"y":0.39848676323890686},{"x":0.6302521228790283,"y":0.41614124178886414},{"x":0.578151285648346,"y":0.41614124178886414}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناخت","boundary":[0.578151285648346,0.39848676323890686,0.6302521228790283,0.41614124178886414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.39848676323890686},{"x":0.5697479248046875,"y":0.39848676323890686},{"x":0.5697479248046875,"y":0.41614124178886414},{"x":0.5310924649238586,"y":0.41614124178886414}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مناطق","boundary":[0.5310924649238586,0.39848676323890686,0.5697479248046875,0.41614124178886414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.39848676323890686},{"x":0.5226891040802002,"y":0.39848676323890686},{"x":0.5226891040802002,"y":0.41614124178886414},{"x":0.45378151535987854,"y":0.41614124178886414}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اکولوژیک","boundary":[0.45378151535987854,0.39848676323890686,0.5226891040802002,0.41614124178886414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.3972257375717163},{"x":0.4420168101787567,"y":0.3972257375717163},{"x":0.4420168101787567,"y":0.4148802161216736},{"x":0.4084033668041229,"y":0.4148802161216736}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.4084033668041229,0.3972257375717163,0.4420168101787567,0.4148802161216736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.3972257375717163},{"x":0.40672269463539124,"y":0.3972257375717163},{"x":0.40672269463539124,"y":0.4148802161216736},{"x":0.3949579894542694,"y":0.4148802161216736}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.3949579894542694,0.3972257375717163,0.40672269463539124,0.4148802161216736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.3972257375717163},{"x":0.38991597294807434,"y":0.3972257375717163},{"x":0.38991597294807434,"y":0.4148802161216736},{"x":0.3613445460796356,"y":0.4148802161216736}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.3613445460796356,0.3972257375717163,0.38991597294807434,0.4148802161216736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.3972257375717163},{"x":0.3529411852359772,"y":0.3972257375717163},{"x":0.3529411852359772,"y":0.4148802161216736},{"x":0.3176470696926117,"y":0.4148802161216736}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱۳۸۳","boundary":[0.3176470696926117,0.3972257375717163,0.3529411852359772,0.4148802161216736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.4312736392021179},{"x":0.831932783126831,"y":0.4312736392021179},{"x":0.831932783126831,"y":0.45018914341926575},{"x":0.7831932902336121,"y":0.45018914341926575}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.7831932902336121,0.4312736392021179,0.831932783126831,0.45018914341926575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.4312736392021179},{"x":0.7747899293899536,"y":0.4312736392021179},{"x":0.7747899293899536,"y":0.45018914341926575},{"x":0.7193277478218079,"y":0.45018914341926575}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.7193277478218079,0.4312736392021179,0.7747899293899536,0.45018914341926575]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.3972257375717163},{"x":0.8336134552955627,"y":0.39848676323890686},{"x":0.8336134552955627,"y":0.45018914341926575},{"x":0.3176470696926117,"y":0.4489281177520752}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3126470696926117,0.3902257375717163,0.8386134552955627,0.45718914341926575],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1277310997247696,"y":0.43001261353492737},{"x":0.14957983791828156,"y":0.4312736392021179},{"x":0.14789916574954987,"y":0.44766709208488464},{"x":0.1277310997247696,"y":0.44766709208488464}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۹","boundary":[0.1277310997247696,0.43001261353492737,0.14789916574954987,0.44766709208488464]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1277310997247696,"y":0.43001261353492737},{"x":0.14957983791828156,"y":0.4312736392021179},{"x":0.14789916574954987,"y":0.44766709208488464},{"x":0.1277310997247696,"y":0.44766709208488464}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12273109972476959,0.42301261353492736,0.15289916574954987,0.45466709208488465],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.5195460319519043},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5195460319519043},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5397225618362427},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5397225618362427}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.5025210380554199,0.5195460319519043,0.5630252361297607,0.5397225618362427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.5195460319519043},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5195460319519043},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5397225618362427},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5384615659713745}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جداول","boundary":[0.43697479367256165,0.5195460319519043,0.4924369752407074,0.5397225618362427]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.5195460319519043},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5195460319519043},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5397225618362427},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5384615659713745}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.43197479367256164,0.5125460319519043,0.5680252361297607,0.5467225618362427],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.5624212026596069},{"x":0.8336134552955627,"y":0.5624212026596069},{"x":0.8336134552955627,"y":0.5800756812095642},{"x":0.7932773232460022,"y":0.5788146257400513}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7932773232460022,0.5624212026596069,0.8336134552955627,0.5800756812095642]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.5624212026596069},{"x":0.8336134552955627,"y":0.5624212026596069},{"x":0.8336134552955627,"y":0.5800756812095642},{"x":0.7932773232460022,"y":0.5788146257400513}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7882773232460022,0.5554212026596069,0.8386134552955627,0.5870756812095642],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11932773143053055,"y":0.5624212026596069},{"x":0.16638655960559845,"y":0.5624212026596069},{"x":0.16638655960559845,"y":0.5762925744056702},{"x":0.11932773143053055,"y":0.5750315189361572}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"صفحه","boundary":[0.11932773143053055,0.5624212026596069,0.16638655960559845,0.5762925744056702]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11932773143053055,"y":0.5624212026596069},{"x":0.16638655960559845,"y":0.5624212026596069},{"x":0.16638655960559845,"y":0.5762925744056702},{"x":0.11932773143053055,"y":0.5750315189361572}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.11432773143053054,0.5554212026596069,0.17138655960559845,0.5832925744056702],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.5952080488204956},{"x":0.831932783126831,"y":0.5952080488204956},{"x":0.831932783126831,"y":0.6153846383094788},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6153846383094788}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.7899159789085388,0.5952080488204956,0.831932783126831,0.6153846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.5952080488204956},{"x":0.778151273727417,"y":0.5952080488204956},{"x":0.778151273727417,"y":0.6153846383094788},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6153846383094788}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.7747899293899536,0.5952080488204956,0.778151273727417,0.6153846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.5952080488204956},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5952080488204956},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6153846383094788},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6153846383094788}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7697479128837585,0.5952080488204956,0.7714285850524902,0.6153846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5952080488204956},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5952080488204956},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6153846383094788},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6153846383094788}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.7126050591468811,0.5952080488204956,0.7613445520401001,0.6153846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5952080488204956},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5952080488204956},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6153846383094788},{"x":0.63193279504776,"y":0.6153846383094788}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.63193279504776,0.5952080488204956,0.7042016983032227,0.6153846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.5952080488204956},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5952080488204956},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6153846383094788},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6153846383094788}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تیپهای","boundary":[0.5815126299858093,0.5952080488204956,0.6235294342041016,0.6153846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.5952080488204956},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5952080488204956},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6153846383094788},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6153846383094788}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.5310924649238586,0.5952080488204956,0.5731092691421509,0.6153846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.5952080488204956},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5952080488204956},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6153846383094788},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6153846383094788}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.48571428656578064,0.5952080488204956,0.5226891040802002,0.6153846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.5952080488204956},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5952080488204956},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6153846383094788},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6153846383094788}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.4470588266849518,0.5952080488204956,0.4773109257221222,0.6153846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.5952080488204956},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5952080488204956},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6153846383094788},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6153846383094788}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.3949579894542694,0.5952080488204956,0.43865546584129333,0.6153846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.5952080488204956},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5952080488204956},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6153846383094788},{"x":0.3478991687297821,"y":0.6153846383094788}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خمین","boundary":[0.3478991687297821,0.5952080488204956,0.38655462861061096,0.6153846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.5952080488204956},{"x":0.3445378243923187,"y":0.5952080488204956},{"x":0.3445378243923187,"y":0.6153846383094788},{"x":0.3361344635486603,"y":0.6153846383094788}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.3361344635486603,0.5952080488204956,0.3445378243923187,0.6153846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.5952080488204956},{"x":0.3294117748737335,"y":0.5952080488204956},{"x":0.3294117748737335,"y":0.6153846383094788},{"x":0.27731093764305115,"y":0.6153846383094788}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کمیجان","boundary":[0.27731093764305115,0.5952080488204956,0.3294117748737335,0.6153846383094788]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.5952080488204956},{"x":0.831932783126831,"y":0.5952080488204956},{"x":0.831932783126831,"y":0.6153846383094788},{"x":0.27731093764305115,"y":0.6153846383094788}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.27231093764305114,0.5882080488204956,0.8369327831268311,0.6223846383094788],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13613446056842804,"y":0.6002522110939026},{"x":0.1411764770746231,"y":0.6002522110939026},{"x":0.1411764770746231,"y":0.6078184247016907},{"x":0.13613446056842804,"y":0.6078184247016907}]},"confidence":0.15000000596046448,"str":"ہ","boundary":[0.13613446056842804,0.6002522110939026,0.1411764770746231,0.6078184247016907]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13613446056842804,"y":0.6002522110939026},{"x":0.1411764770746231,"y":0.6002522110939026},{"x":0.1411764770746231,"y":0.6078184247016907},{"x":0.13613446056842804,"y":0.6078184247016907}]},"confidence":0.15000000596046448,"dir":"ltr","boundary":[0.13113446056842804,0.5932522110939026,0.1461764770746231,0.6148184247016907],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13277311623096466,"y":0.6305170059204102},{"x":0.14789916574954987,"y":0.6305170059204102},{"x":0.14789916574954987,"y":0.6431273818016052},{"x":0.13277311623096466,"y":0.6431273818016052}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"۱۳","boundary":[0.13277311623096466,0.6305170059204102,0.14789916574954987,0.6431273818016052]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13277311623096466,"y":0.6305170059204102},{"x":0.14789916574954987,"y":0.6305170059204102},{"x":0.14789916574954987,"y":0.6431273818016052},{"x":0.13277311623096466,"y":0.6431273818016052}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.12777311623096466,0.6235170059204102,0.15289916574954987,0.6501273818016052],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.6368222236633301},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6393442749977112},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6506935954093933},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6481714844703674}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"مورد","boundary":[0.5109243988990784,0.6368222236633301,0.5411764979362488,0.6506935954093933]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.6368222236633301},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6393442749977112},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6506935954093933},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6481714844703674}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.5059243988990784,0.6298222236633301,0.5461764979362488,0.6576935954093933],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.633039116859436},{"x":0.831932783126831,"y":0.633039116859436},{"x":0.831932783126831,"y":0.6506935954093933},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6506935954093933}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.7899159789085388,0.633039116859436,0.831932783126831,0.6506935954093933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.633039116859436},{"x":0.7798319458961487,"y":0.633039116859436},{"x":0.7798319458961487,"y":0.6506935954093933},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6506935954093933}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.7731092572212219,0.633039116859436,0.7798319458961487,0.6506935954093933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.633039116859436},{"x":0.7714285850524902,"y":0.633039116859436},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6506935954093933},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6506935954093933}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7697479128837585,0.633039116859436,0.7714285850524902,0.6506935954093933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.6317780613899231},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6317780613899231},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6506935954093933},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6506935954093933}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشانه","boundary":[0.7277311086654663,0.6317780613899231,0.7613445520401001,0.6506935954093933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6317780613899231},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6317780613899231},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6506935954093933},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6506935954093933}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6974790096282959,0.6317780613899231,0.7243697643280029,0.6506935954093933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6317780613899231},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6317780613899231},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6506935954093933},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6506935954093933}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تیپهای","boundary":[0.6453781723976135,0.6317780613899231,0.6890756487846375,0.6506935954093933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.6317780613899231},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6317780613899231},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6494325399398804},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6494325399398804}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.5966386795043945,0.6317780613899231,0.6386554837226868,0.6494325399398804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.6317780613899231},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6317780613899231},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6494325399398804},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6494325399398804}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.5512605309486389,0.6317780613899231,0.5882353186607361,0.6494325399398804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.6317780613899231},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6317780613899231},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6481714844703674},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6494325399398804}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.4588235318660736,0.6317780613899231,0.5025210380554199,0.6481714844703674]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.6317780613899231},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6317780613899231},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6494325399398804},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6494325399398804}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"خمین","boundary":[0.4117647111415863,0.6317780613899231,0.45042017102241516,0.6494325399398804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.633039116859436},{"x":0.4084033668041229,"y":0.633039116859436},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6494325399398804},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6494325399398804}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.4000000059604645,0.633039116859436,0.4084033668041229,0.6494325399398804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.633039116859436},{"x":0.3932773172855377,"y":0.6317780613899231},{"x":0.3932773172855377,"y":0.6494325399398804},{"x":0.34117648005485535,"y":0.6494325399398804}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کمیجان","boundary":[0.34117648005485535,0.633039116859436,0.3932773172855377,0.6494325399398804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.6658259630203247},{"x":0.831932783126831,"y":0.6658259630203247},{"x":0.831932783126831,"y":0.6860024929046631},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6860024929046631}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.7899159789085388,0.6658259630203247,0.831932783126831,0.6860024929046631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.6658259630203247},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6658259630203247},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6860024929046631},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6860024929046631}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.7747899293899536,0.6658259630203247,0.7815126180648804,0.6860024929046631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.6658259630203247},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6658259630203247},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6860024929046631},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6860024929046631}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7697479128837585,0.6658259630203247,0.7731092572212219,0.6860024929046631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6658259630203247},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6658259630203247},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6860024929046631},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6860024929046631}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.7126050591468811,0.6658259630203247,0.7613445520401001,0.6860024929046631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6658259630203247},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6658259630203247},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6860024929046631},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6860024929046631}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آمار","boundary":[0.6789916157722473,0.6658259630203247,0.7042016983032227,0.6860024929046631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6658259630203247},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6658259630203247},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6860024929046631},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6860024929046631}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جوی","boundary":[0.6352941393852234,0.6658259630203247,0.6705882549285889,0.6860024929046631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.6658259630203247},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6658259630203247},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6860024929046631},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6860024929046631}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایستگاههای","boundary":[0.5462185144424438,0.6658259630203247,0.6268907785415649,0.6860024929046631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.6658259630203247},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6658259630203247},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6860024929046631},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6860024929046631}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هواشناسی","boundary":[0.46890756487846375,0.6658259630203247,0.5378151535987854,0.6860024929046631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.6658259630203247},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6658259630203247},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6860024929046631},{"x":0.42184874415397644,"y":0.6860024929046631}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.42184874415397644,0.6658259630203247,0.4588235318660736,0.6860024929046631]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.6317780613899231},{"x":0.831932783126831,"y":0.6317780613899231},{"x":0.831932783126831,"y":0.6860024929046631},{"x":0.34117648005485535,"y":0.6860024929046631}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.33617648005485534,0.6247780613899231,0.8369327831268311,0.6930024929046631],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.6721311211585999},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6733921766281128},{"x":0.413445383310318,"y":0.6860024929046631},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6847414970397949}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"مورد","boundary":[0.3831932842731476,0.6721311211585999,0.413445383310318,0.6860024929046631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.6683480739593506},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6683480739593506},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6796973347663879},{"x":0.3294117748737335,"y":0.6796973347663879}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.3294117748737335,0.6683480739593506,0.3764705955982208,0.6796973347663879]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.6000000238418579}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.6683480739593506},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6696090698242188},{"x":0.413445383310318,"y":0.6860024929046631},{"x":0.3294117748737335,"y":0.683480441570282}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3244117748737335,0.6613480739593506,0.418445383310318,0.6930024929046631],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.6683480739593506},{"x":0.32436975836753845,"y":0.6683480739593506},{"x":0.32268908619880676,"y":0.6860024929046631},{"x":0.27563026547431946,"y":0.6847414970397949}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.27731093764305115,0.6683480739593506,0.32268908619880676,0.6860024929046631]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.6683480739593506},{"x":0.32436975836753845,"y":0.6683480739593506},{"x":0.32268908619880676,"y":0.6860024929046631},{"x":0.27563026547431946,"y":0.6847414970397949}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.27231093764305114,0.6613480739593506,0.32768908619880677,0.6930024929046631],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.6683480739593506},{"x":0.14621849358081818,"y":0.6683480739593506},{"x":0.14621849358081818,"y":0.6796973347663879},{"x":0.13109244406223297,"y":0.6796973347663879}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۹","boundary":[0.13109244406223297,0.6683480739593506,0.14621849358081818,0.6796973347663879]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.6683480739593506},{"x":0.14621849358081818,"y":0.6683480739593506},{"x":0.14621849358081818,"y":0.6796973347663879},{"x":0.13109244406223297,"y":0.6796973347663879}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.6613480739593506,0.15121849358081818,0.686697334766388],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.7023959755897522},{"x":0.831932783126831,"y":0.7023959755897522},{"x":0.831932783126831,"y":0.7225725054740906},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7225725054740906}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.7899159789085388,0.7023959755897522,0.831932783126831,0.7225725054740906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.7023959755897522},{"x":0.7798319458961487,"y":0.7023959755897522},{"x":0.7798319458961487,"y":0.7225725054740906},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7225725054740906}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"rtl","str":"4","boundary":[0.7731092572212219,0.7023959755897522,0.7798319458961487,0.7225725054740906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.7023959755897522},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7023959755897522},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7225725054740906},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7225725054740906}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7697479128837585,0.7023959755897522,0.7714285850524902,0.7225725054740906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7023959755897522},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7023959755897522},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7225725054740906},{"x":0.707563042640686,"y":0.7225725054740906}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محدوده","boundary":[0.707563042640686,0.7023959755897522,0.7613445520401001,0.7225725054740906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7023959755897522},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7023959755897522},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7225725054740906},{"x":0.658823549747467,"y":0.7225725054740906}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مکانی","boundary":[0.658823549747467,0.7023959755897522,0.6991596817970276,0.7225725054740906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.7023959755897522},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7023959755897522},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7225725054740906},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7225725054740906}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اقلیم","boundary":[0.6201680898666382,0.7023959755897522,0.6504201889038086,0.7225725054740906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.7023959755897522},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7023959755897522},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7225725054740906},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7225725054740906}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موجود","boundary":[0.5663865804672241,0.7023959755897522,0.6134454011917114,0.7225725054740906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.7023959755897522},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7023959755897522},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7225725054740906},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7225725054740906}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.5210084319114685,0.7023959755897522,0.5579832196235657,0.7225725054740906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.7023959755897522},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7023959755897522},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7225725054740906},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7225725054740906}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.48235294222831726,0.7023959755897522,0.5126050710678101,0.7225725054740906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.7023959755897522},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7023959755897522},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7225725054740906},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7225725054740906}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.4302521049976349,0.7023959755897522,0.4722689092159271,0.7225725054740906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.7023959755897522},{"x":0.42184874415397644,"y":0.7023959755897522},{"x":0.42184874415397644,"y":0.7225725054740906},{"x":0.3815126121044159,"y":0.7225725054740906}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خمین","boundary":[0.3815126121044159,0.7023959755897522,0.42184874415397644,0.7225725054740906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.7023959755897522},{"x":0.3781512677669525,"y":0.7023959755897522},{"x":0.3781512677669525,"y":0.7225725054740906},{"x":0.37142857909202576,"y":0.7225725054740906}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.37142857909202576,0.7023959755897522,0.3781512677669525,0.7225725054740906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.7023959755897522},{"x":0.364705890417099,"y":0.7023959755897522},{"x":0.364705890417099,"y":0.7225725054740906},{"x":0.3126050531864166,"y":0.7225725054740906}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کمیجان","boundary":[0.3126050531864166,0.7023959755897522,0.364705890417099,0.7225725054740906]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.7023959755897522},{"x":0.831932783126831,"y":0.7023959755897522},{"x":0.831932783126831,"y":0.7225725054740906},{"x":0.3126050531864166,"y":0.7225725054740906}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3076050531864166,0.6953959755897522,0.8369327831268311,0.7295725054740906],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.7036569714546204},{"x":0.14621849358081818,"y":0.7036569714546204},{"x":0.14621849358081818,"y":0.7150062918663025},{"x":0.13109244406223297,"y":0.7150062918663025}]},"confidence":0.7599999904632568,"str":"۲۶","boundary":[0.13109244406223297,0.7036569714546204,0.14621849358081818,0.7150062918663025]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.7036569714546204},{"x":0.14621849358081818,"y":0.7036569714546204},{"x":0.14621849358081818,"y":0.7150062918663025},{"x":0.13109244406223297,"y":0.7150062918663025}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.6966569714546204,0.15121849358081818,0.7220062918663025],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.7389659285545349},{"x":0.831932783126831,"y":0.7389659285545349},{"x":0.831932783126831,"y":0.7578814625740051},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7578814625740051}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.7899159789085388,0.7389659285545349,0.831932783126831,0.7578814625740051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.7389659285545349},{"x":0.7798319458961487,"y":0.7389659285545349},{"x":0.7798319458961487,"y":0.7578814625740051},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7578814625740051}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"rtl","str":"5","boundary":[0.7731092572212219,0.7389659285545349,0.7798319458961487,0.7578814625740051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.7389659285545349},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7389659285545349},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7578814625740051},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7578814625740051}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7697479128837585,0.7389659285545349,0.7714285850524902,0.7578814625740051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.7389659285545349},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7389659285545349},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7578814625740051},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7578814625740051}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"توزيع","boundary":[0.7226890921592712,0.7389659285545349,0.7613445520401001,0.7578814625740051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.7389659285545349},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7389659285545349},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7578814625740051},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7578814625740051}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تیپهای","boundary":[0.6722689270973206,0.7389659285545349,0.7142857313156128,0.7578814625740051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.7377049326896667},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7377049326896667},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7578814625740051},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7578814625740051}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اراضی","boundary":[0.6201680898666382,0.7377049326896667,0.6638655662536621,0.7578814625740051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.7377049326896667},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7377049326896667},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7578814625740051},{"x":0.605042040348053,"y":0.7578814625740051}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.605042040348053,0.7377049326896667,0.6117647290229797,0.7578814625740051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.7377049326896667},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7389659285545349},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7578814625740051},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7578814625740051}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"واحدهای","boundary":[0.5310924649238586,0.7377049326896667,0.5966386795043945,0.7578814625740051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.7377049326896667},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7377049326896667},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7578814625740051},{"x":0.48067227005958557,"y":0.7578814625740051}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اراضی","boundary":[0.48067227005958557,0.7377049326896667,0.5243697762489319,0.7578814625740051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.7377049326896667},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7377049326896667},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7566204071044922},{"x":0.462184876203537,"y":0.7566204071044922}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.462184876203537,0.7377049326896667,0.4722689092159271,0.7566204071044922]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.7377049326896667},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7377049326896667},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7566204071044922},{"x":0.43865546584129333,"y":0.7566204071044922}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.43865546584129333,0.7377049326896667,0.45378151535987854,0.7566204071044922]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.7377049326896667},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7377049326896667},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7566204071044922},{"x":0.3932773172855377,"y":0.7566204071044922}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.3932773172855377,0.7377049326896667,0.4302521049976349,0.7566204071044922]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.742749035358429},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7440100908279419},{"x":0.3848739564418793,"y":0.755359411239624},{"x":0.3529411852359772,"y":0.755359411239624}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"مورد","boundary":[0.35462185740470886,0.742749035358429,0.3848739564418793,0.755359411239624]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9200000166893005}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.7364438772201538},{"x":0.831932783126831,"y":0.7389659285545349},{"x":0.831932783126831,"y":0.7591425180435181},{"x":0.3529411852359772,"y":0.7566204071044922}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.34794118523597717,0.7294438772201538,0.8369327831268311,0.7661425180435181],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.7389659285545349},{"x":0.3478991687297821,"y":0.7377049326896667},{"x":0.3478991687297821,"y":0.750315248966217},{"x":0.3025210201740265,"y":0.75157630443573}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.3025210201740265,0.7389659285545349,0.3478991687297821,0.750315248966217]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.7389659285545349},{"x":0.3478991687297821,"y":0.7377049326896667},{"x":0.3478991687297821,"y":0.750315248966217},{"x":0.3025210201740265,"y":0.75157630443573}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.2975210201740265,0.7319659285545349,0.3528991687297821,0.757315248966217],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.7389659285545349},{"x":0.29411765933036804,"y":0.7402269840240479},{"x":0.29411765933036804,"y":0.7578814625740051},{"x":0.2537815272808075,"y":0.7566204071044922}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"خمین","boundary":[0.2554621994495392,0.7389659285545349,0.29411765933036804,0.7578814625740051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.7377049326896667},{"x":0.2504201829433441,"y":0.7389659285545349},{"x":0.2504201829433441,"y":0.7566204071044922},{"x":0.24201680719852448,"y":0.755359411239624}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.24369747936725616,0.7377049326896667,0.2504201829433441,0.7566204071044922]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.7364438772201538},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7377049326896667},{"x":0.23529411852359772,"y":0.755359411239624},{"x":0.1899159699678421,"y":0.7540983557701111}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دلیجان","boundary":[0.1915966421365738,0.7364438772201538,0.23529411852359772,0.755359411239624]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.7364438772201538},{"x":0.29411765933036804,"y":0.7402269840240479},{"x":0.29411765933036804,"y":0.7578814625740051},{"x":0.1899159699678421,"y":0.7540983557701111}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.1865966421365738,0.7294438772201538,0.29911765933036805,0.7648814625740051],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.7414880394935608},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7414880394935608},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7490542531013489},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7490542531013489}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":":","boundary":[0.7680672407150269,0.7414880394935608,0.7697479128837585,0.7490542531013489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.7414880394935608},{"x":0.778151273727417,"y":0.7414880394935608},{"x":0.778151273727417,"y":0.7490542531013489},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7490542531013489}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"0","boundary":[0.7731092572212219,0.7414880394935608,0.778151273727417,0.7490542531013489]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.7414880394935608},{"x":0.778151273727417,"y":0.7414880394935608},{"x":0.778151273727417,"y":0.7490542531013489},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7490542531013489}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.7630672407150269,0.7344880394935608,0.783151273727417,0.7560542531013489],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.7377049326896667},{"x":0.14621849358081818,"y":0.7377049326896667},{"x":0.14621849358081818,"y":0.75157630443573},{"x":0.12941177189350128,"y":0.75157630443573}]},"confidence":0.8100000023841858,"str":"۳۰","boundary":[0.12941177189350128,0.7377049326896667,0.14621849358081818,0.75157630443573]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.7377049326896667},{"x":0.14621849358081818,"y":0.7377049326896667},{"x":0.14621849358081818,"y":0.75157630443573},{"x":0.12941177189350128,"y":0.75157630443573}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.7307049326896667,0.15121849358081818,0.75857630443573],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.7730138897895813},{"x":0.831932783126831,"y":0.7730138897895813},{"x":0.831932783126831,"y":0.7906683683395386},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7906683683395386}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.7899159789085388,0.7730138897895813,0.831932783126831,0.7906683683395386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.7730138897895813},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7730138897895813},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7906683683395386},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7906683683395386}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"6","boundary":[0.7731092572212219,0.7730138897895813,0.7815126180648804,0.7906683683395386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.7730138897895813},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7730138897895813},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7906683683395386},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7906683683395386}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7697479128837585,0.7730138897895813,0.7714285850524902,0.7906683683395386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7730138897895813},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7730138897895813},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7906683683395386},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7906683683395386}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.7142857313156128,0.7730138897895813,0.7613445520401001,0.7906683683395386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.7730138897895813},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7730138897895813},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7906683683395386},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7906683683395386}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6957983374595642,0.7730138897895813,0.7058823704719543,0.7906683683395386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.7730138897895813},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7730138897895813},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7906683683395386},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7906683683395386}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اراضی","boundary":[0.6453781723976135,0.7730138897895813,0.6873949766159058,0.7906683683395386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.7730138897895813},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7730138897895813},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7906683683395386},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7906683683395386}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6218487620353699,0.7730138897895813,0.6369748115539551,0.7906683683395386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.7730138897895813},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7730138897895813},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7906683683395386},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7906683683395386}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"حال","boundary":[0.5865546464920044,0.7730138897895813,0.6134454011917114,0.7906683683395386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.7730138897895813},{"x":0.578151285648346,"y":0.7730138897895813},{"x":0.578151285648346,"y":0.7906683683395386},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7906683683395386}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حاضر","boundary":[0.5361344814300537,0.7730138897895813,0.578151285648346,0.7906683683395386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.7730138897895813},{"x":0.529411792755127,"y":0.7730138897895813},{"x":0.529411792755127,"y":0.7906683683395386},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7906683683395386}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.4907563030719757,0.7730138897895813,0.529411792755127,0.7906683683395386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.7730138897895813},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7730138897895813},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7906683683395386},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7906683683395386}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.45210084319114685,0.7730138897895813,0.48403361439704895,0.7906683683395386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.7730138897895813},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7730138897895813},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7906683683395386},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7906683683395386}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.4000000059604645,0.7730138897895813,0.4436974823474884,0.7906683683395386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.7730138897895813},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7730138897895813},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7906683683395386},{"x":0.3529411852359772,"y":0.7906683683395386}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خمین","boundary":[0.3529411852359772,0.7730138897895813,0.39159664511680603,0.7906683683395386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.7730138897895813},{"x":0.3495798408985138,"y":0.7730138897895813},{"x":0.3495798408985138,"y":0.7906683683395386},{"x":0.34117648005485535,"y":0.7906683683395386}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.34117648005485535,0.7730138897895813,0.3495798408985138,0.7906683683395386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.7730138897895813},{"x":0.3344537913799286,"y":0.7730138897895813},{"x":0.3344537913799286,"y":0.7906683683395386},{"x":0.2823529541492462,"y":0.7906683683395386}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کمیجان","boundary":[0.2823529541492462,0.7730138897895813,0.3344537913799286,0.7906683683395386]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.7730138897895813},{"x":0.831932783126831,"y":0.7730138897895813},{"x":0.831932783126831,"y":0.7906683683395386},{"x":0.2823529541492462,"y":0.7906683683395386}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2773529541492462,0.7660138897895813,0.8369327831268311,0.7976683683395386],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1277310997247696,"y":0.7742748856544495},{"x":0.14621849358081818,"y":0.7742748856544495},{"x":0.14621849358081818,"y":0.7856242060661316},{"x":0.1277310997247696,"y":0.7856242060661316}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۳۸","boundary":[0.1277310997247696,0.7742748856544495,0.14621849358081818,0.7856242060661316]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1277310997247696,"y":0.7742748856544495},{"x":0.14621849358081818,"y":0.7742748856544495},{"x":0.14621849358081818,"y":0.7856242060661316},{"x":0.1277310997247696,"y":0.7856242060661316}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.12273109972476959,0.7672748856544495,0.15121849358081818,0.7926242060661316],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.80580073595047},{"x":0.8336134552955627,"y":0.80580073595047},{"x":0.8336134552955627,"y":0.8272383213043213},{"x":0.7899159789085388,"y":0.8272383213043213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.7899159789085388,0.80580073595047,0.8336134552955627,0.8272383213043213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.80580073595047},{"x":0.7815126180648804,"y":0.80580073595047},{"x":0.7815126180648804,"y":0.8272383213043213},{"x":0.7764706015586853,"y":0.8272383213043213}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"۷","boundary":[0.7764706015586853,0.80580073595047,0.7815126180648804,0.8272383213043213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.80580073595047},{"x":0.7731092572212219,"y":0.80580073595047},{"x":0.7731092572212219,"y":0.8272383213043213},{"x":0.7697479128837585,"y":0.8272383213043213}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7697479128837585,0.80580073595047,0.7731092572212219,0.8272383213043213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.80580073595047},{"x":0.7613445520401001,"y":0.80580073595047},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8272383213043213},{"x":0.7243697643280029,"y":0.8272383213043213}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"توزيع","boundary":[0.7243697643280029,0.80580073595047,0.7613445520401001,0.8272383213043213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.80580073595047},{"x":0.7142857313156128,"y":0.80580073595047},{"x":0.7142857313156128,"y":0.8272383213043213},{"x":0.6722689270973206,"y":0.8272383213043213}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تیپهای","boundary":[0.6722689270973206,0.80580073595047,0.7142857313156128,0.8272383213043213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.80580073595047},{"x":0.6638655662536621,"y":0.80580073595047},{"x":0.6638655662536621,"y":0.8272383213043213},{"x":0.6235294342041016,"y":0.8272383213043213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6235294342041016,0.80580073595047,0.6638655662536621,0.8272383213043213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.80580073595047},{"x":0.6151260733604431,"y":0.80580073595047},{"x":0.6151260733604431,"y":0.8272383213043213},{"x":0.605042040348053,"y":0.8272383213043213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.605042040348053,0.80580073595047,0.6151260733604431,0.8272383213043213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.80580073595047},{"x":0.6000000238418579,"y":0.80580073595047},{"x":0.6000000238418579,"y":0.8272383213043213},{"x":0.5663865804672241,"y":0.8272383213043213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.5663865804672241,0.80580073595047,0.6000000238418579,0.8272383213043213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.80580073595047},{"x":0.5579832196235657,"y":0.80580073595047},{"x":0.5579832196235657,"y":0.8272383213043213},{"x":0.5243697762489319,"y":0.8272383213043213}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.5243697762489319,0.80580073595047,0.5579832196235657,0.8272383213043213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.80580073595047},{"x":0.5176470875740051,"y":0.80580073595047},{"x":0.5176470875740051,"y":0.8272383213043213},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8272383213043213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.4941176474094391,0.80580073595047,0.5176470875740051,0.8272383213043213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.80580073595047},{"x":0.48571428656578064,"y":0.80580073595047},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8272383213043213},{"x":0.4722689092159271,"y":0.8272383213043213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4722689092159271,0.80580073595047,0.48571428656578064,0.8272383213043213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.80580073595047},{"x":0.4638655483722687,"y":0.80580073595047},{"x":0.4638655483722687,"y":0.8272383213043213},{"x":0.4268907606601715,"y":0.8272383213043213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.4268907606601715,0.80580073595047,0.4638655483722687,0.8272383213043213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.80580073595047},{"x":0.41848739981651306,"y":0.80580073595047},{"x":0.41848739981651306,"y":0.8272383213043213},{"x":0.38655462861061096,"y":0.8272383213043213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.38655462861061096,0.80580073595047,0.41848739981651306,0.8272383213043213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.80580073595047},{"x":0.3781512677669525,"y":0.80580073595047},{"x":0.3781512677669525,"y":0.8272383213043213},{"x":0.3361344635486603,"y":0.8272383213043213}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.3361344635486603,0.80580073595047,0.3781512677669525,0.8272383213043213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.80580073595047},{"x":0.32605043053627014,"y":0.80580073595047},{"x":0.32605043053627014,"y":0.8272383213043213},{"x":0.2873949706554413,"y":0.8272383213043213}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خمین","boundary":[0.2873949706554413,0.80580073595047,0.32605043053627014,0.8272383213043213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.80580073595047},{"x":0.2840336263179779,"y":0.80580073595047},{"x":0.2840336263179779,"y":0.8272383213043213},{"x":0.27563026547431946,"y":0.8272383213043213}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.27563026547431946,0.80580073595047,0.2840336263179779,0.8272383213043213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.80580073595047},{"x":0.2689075767993927,"y":0.80580073595047},{"x":0.2689075767993927,"y":0.8272383213043213},{"x":0.21680672466754913,"y":0.8272383213043213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کمیجان","boundary":[0.21680672466754913,0.80580073595047,0.2689075767993927,0.8272383213043213]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.80580073595047},{"x":0.8336134552955627,"y":0.80580073595047},{"x":0.8336134552955627,"y":0.8272383213043213},{"x":0.21680672466754913,"y":0.8272383213043213}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.21180672466754913,0.79880073595047,0.8386134552955627,0.8342383213043213],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.8070617914199829},{"x":0.14621849358081818,"y":0.8070617914199829},{"x":0.14621849358081818,"y":0.8209331631660461},{"x":0.12941177189350128,"y":0.8209331631660461}]},"confidence":0.20000000298023224,"str":"2","boundary":[0.12941177189350128,0.8070617914199829,0.14621849358081818,0.8209331631660461]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.8070617914199829},{"x":0.14621849358081818,"y":0.8070617914199829},{"x":0.14621849358081818,"y":0.8209331631660461},{"x":0.13109244406223297,"y":0.8209331631660461}]},"confidence":0.49000000953674316,"str":".","boundary":[0.13109244406223297,0.8070617914199829,0.14621849358081818,0.8209331631660461]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.8070617914199829},{"x":0.14621849358081818,"y":0.8070617914199829},{"x":0.14621849358081818,"y":0.8209331631660461},{"x":0.12941177189350128,"y":0.8209331631660461}]},"confidence":0.3400000035762787,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.8000617914199829,0.15121849358081818,0.8279331631660461],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.931904137134552},{"x":0.4638655483722687,"y":0.931904137134552},{"x":0.4638655483722687,"y":0.9445145130157471},{"x":0.45378151535987854,"y":0.9445145130157471}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"ج","boundary":[0.45378151535987854,0.931904137134552,0.4638655483722687,0.9445145130157471]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.931904137134552},{"x":0.4638655483722687,"y":0.931904137134552},{"x":0.4638655483722687,"y":0.9445145130157471},{"x":0.45378151535987854,"y":0.9445145130157471}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.44878151535987854,0.924904137134552,0.4688655483722687,0.9515145130157471],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/a0b80836a6db21b2/pages/weqtlSVcxOHfgurd-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a0b80836a6db21b2/pages/HAWwJYFcsmtLoaTL.jpg","blurred":"/storage/books/a0b80836a6db21b2/pages/siYwyQuCFrIVaQFP.jpg"},"info":{"width":595,"height":793,"margin":[0.00019497210688951635,0.00014065220993373913,0.998590565621352,0.9988080588210877]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.11853720247745514},{"x":0.5714285969734192,"y":0.11979823559522629},{"x":0.5714285969734192,"y":0.13745270669460297},{"x":0.5092437267303467,"y":0.13745270669460297}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.5092437267303467,0.11853720247745514,0.5714285969734192,0.13745270669460297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.11853720247745514},{"x":0.49915966391563416,"y":0.11979823559522629},{"x":0.49915966391563416,"y":0.13745270669460297},{"x":0.4302521049976349,"y":0.13619168102741241}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمودارها","boundary":[0.4302521049976349,0.11853720247745514,0.49915966391563416,0.13745270669460297]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.11853720247745514},{"x":0.5714285969734192,"y":0.11853720247745514},{"x":0.5714285969734192,"y":0.13745270669460297},{"x":0.4302521049976349,"y":0.13619168102741241}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4252521049976349,0.11153720247745513,0.5764285969734192,0.14445270669460297],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.16267339885234833},{"x":0.8336134552955627,"y":0.16267339885234833},{"x":0.8336134552955627,"y":0.1778057962656021},{"x":0.7932773232460022,"y":0.1778057962656021}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7932773232460022,0.16267339885234833,0.8336134552955627,0.1778057962656021]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.16267339885234833},{"x":0.8336134552955627,"y":0.16267339885234833},{"x":0.8336134552955627,"y":0.1778057962656021},{"x":0.7932773232460022,"y":0.1778057962656021}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7882773232460022,0.15567339885234832,0.8386134552955627,0.18480579626560212],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12100840359926224,"y":0.16141235828399658},{"x":0.16470588743686676,"y":0.16267339885234833},{"x":0.16470588743686676,"y":0.17654477059841156},{"x":0.11932773143053055,"y":0.17654477059841156}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"صفحه","boundary":[0.12100840359926224,0.16141235828399658,0.16470588743686676,0.17654477059841156]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12100840359926224,"y":0.16141235828399658},{"x":0.16470588743686676,"y":0.16267339885234833},{"x":0.16470588743686676,"y":0.17654477059841156},{"x":0.11932773143053055,"y":0.17654477059841156}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.11600840359926223,0.15441235828399658,0.16970588743686676,0.18354477059841157],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.19672131538391113},{"x":0.831932783126831,"y":0.19672131538391113},{"x":0.831932783126831,"y":0.21815888583660126},{"x":0.7882353067398071,"y":0.21815888583660126}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.7882353067398071,0.19672131538391113,0.831932783126831,0.21815888583660126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.19672131538391113},{"x":0.778151273727417,"y":0.19672131538391113},{"x":0.778151273727417,"y":0.21815888583660126},{"x":0.7747899293899536,"y":0.21815888583660126}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.7747899293899536,0.19672131538391113,0.778151273727417,0.21815888583660126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.19672131538391113},{"x":0.7714285850524902,"y":0.19672131538391113},{"x":0.7714285850524902,"y":0.21815888583660126},{"x":0.7697479128837585,"y":0.21815888583660126}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7697479128837585,0.19672131538391113,0.7714285850524902,0.21815888583660126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.19672131538391113},{"x":0.7613445520401001,"y":0.19672131538391113},{"x":0.7613445520401001,"y":0.21815888583660126},{"x":0.7226890921592712,"y":0.21815888583660126}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.7226890921592712,0.19672131538391113,0.7613445520401001,0.21815888583660126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.19672131538391113},{"x":0.7142857313156128,"y":0.19672131538391113},{"x":0.7142857313156128,"y":0.21815888583660126},{"x":0.6453781723976135,"y":0.21815888583660126}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاربریهای","boundary":[0.6453781723976135,0.19672131538391113,0.7142857313156128,0.21815888583660126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.19672131538391113},{"x":0.6369748115539551,"y":0.19672131538391113},{"x":0.6369748115539551,"y":0.21815888583660126},{"x":0.6016806960105896,"y":0.21815888583660126}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.6016806960105896,0.19672131538391113,0.6369748115539551,0.21815888583660126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.19672131538391113},{"x":0.5932773351669312,"y":0.19672131538391113},{"x":0.5932773351669312,"y":0.21815888583660126},{"x":0.5495798587799072,"y":0.21815888583660126}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اراضی","boundary":[0.5495798587799072,0.19672131538391113,0.5932773351669312,0.21815888583660126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.19672131538391113},{"x":0.5411764979362488,"y":0.19672131538391113},{"x":0.5411764979362488,"y":0.21815888583660126},{"x":0.5260504484176636,"y":0.21815888583660126}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5260504484176636,0.19672131538391113,0.5411764979362488,0.21815888583660126]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.19672131538391113},{"x":0.831932783126831,"y":0.19672131538391113},{"x":0.831932783126831,"y":0.21815888583660126},{"x":0.5260504484176636,"y":0.21815888583660126}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5210504484176636,0.18972131538391113,0.8369327831268311,0.22515888583660126],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.19672131538391113},{"x":0.5210084319114685,"y":0.19798234105110168},{"x":0.5193277597427368,"y":0.21059268712997437},{"x":0.48067227005958557,"y":0.20933164656162262}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.48067227005958557,0.19672131538391113,0.5193277597427368,0.21059268712997437]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.20050440728664398},{"x":0.4722689092159271,"y":0.20050440728664398},{"x":0.4722689092159271,"y":0.21311475336551666},{"x":0.4420168101787567,"y":0.21311475336551666}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"مورد","boundary":[0.440336138010025,0.20050440728664398,0.4722689092159271,0.21311475336551666]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.5600000023841858}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.19672131538391113},{"x":0.5210084319114685,"y":0.19672131538391113},{"x":0.5210084319114685,"y":0.21311475336551666},{"x":0.440336138010025,"y":0.21311475336551666}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.435336138010025,0.18972131538391113,0.5260084319114685,0.22011475336551667],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.1954602748155594},{"x":0.4319327771663666,"y":0.1954602748155594},{"x":0.4319327771663666,"y":0.21311475336551666},{"x":0.38991597294807434,"y":0.21311475336551666}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.38991597294807434,0.1954602748155594,0.4319327771663666,0.21311475336551666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.19672131538391113},{"x":0.3815126121044159,"y":0.1954602748155594},{"x":0.3815126121044159,"y":0.21311475336551666},{"x":0.34285715222358704,"y":0.21311475336551666}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"خمین","boundary":[0.34285715222358704,0.19672131538391113,0.3815126121044159,0.21311475336551666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.19672131538391113},{"x":0.33949580788612366,"y":0.19672131538391113},{"x":0.33949580788612366,"y":0.21311475336551666},{"x":0.3294117748737335,"y":0.21311475336551666}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.3294117748737335,0.19672131538391113,0.33949580788612366,0.21311475336551666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.19672131538391113},{"x":0.32436975836753845,"y":0.19672131538391113},{"x":0.32436975836753845,"y":0.21311475336551666},{"x":0.2722689211368561,"y":0.2143757939338684}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کمیجان","boundary":[0.2722689211368561,0.19672131538391113,0.32436975836753845,0.21311475336551666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.2295081913471222},{"x":0.831932783126831,"y":0.2295081913471222},{"x":0.831932783126831,"y":0.2509457767009735},{"x":0.7882353067398071,"y":0.2509457767009735}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.7882353067398071,0.2295081913471222,0.831932783126831,0.2509457767009735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.2295081913471222},{"x":0.7798319458961487,"y":0.2295081913471222},{"x":0.7798319458961487,"y":0.2509457767009735},{"x":0.7731092572212219,"y":0.2509457767009735}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.7731092572212219,0.2295081913471222,0.7798319458961487,0.2509457767009735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.2295081913471222},{"x":0.7714285850524902,"y":0.2295081913471222},{"x":0.7714285850524902,"y":0.2509457767009735},{"x":0.7697479128837585,"y":0.2509457767009735}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7697479128837585,0.2295081913471222,0.7714285850524902,0.2509457767009735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.2295081913471222},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2295081913471222},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2509457767009735},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2509457767009735}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منحنی","boundary":[0.7176470756530762,0.2295081913471222,0.7613445520401001,0.2509457767009735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.2295081913471222},{"x":0.7109243869781494,"y":0.2295081913471222},{"x":0.7109243869781494,"y":0.2509457767009735},{"x":0.6285714507102966,"y":0.2509457767009735}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آمبروترمیک","boundary":[0.6285714507102966,0.2295081913471222,0.7109243869781494,0.2509457767009735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.2295081913471222},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2295081913471222},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2509457767009735},{"x":0.5714285969734192,"y":0.2509457767009735}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایستگاه","boundary":[0.5714285969734192,0.2295081913471222,0.6201680898666382,0.2509457767009735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.2295081913471222},{"x":0.5630252361297607,"y":0.2295081913471222},{"x":0.5630252361297607,"y":0.2509457767009735},{"x":0.4941176474094391,"y":0.2509457767009735}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هواشناسی","boundary":[0.4941176474094391,0.2295081913471222,0.5630252361297607,0.2509457767009735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.2295081913471222},{"x":0.4789915978908539,"y":0.2295081913471222},{"x":0.4789915978908539,"y":0.2509457767009735},{"x":0.43865546584129333,"y":0.2509457767009735}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خمین","boundary":[0.43865546584129333,0.2295081913471222,0.4789915978908539,0.2509457767009735]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.19672131538391113},{"x":0.831932783126831,"y":0.19167716801166534},{"x":0.8336134552955627,"y":0.2509457767009735},{"x":0.2722689211368561,"y":0.2559899091720581}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2672689211368561,0.18972131538391113,0.8386134552955627,0.2579457767009735],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.23076923191547394},{"x":0.14621849358081818,"y":0.23076923191547394},{"x":0.14621849358081818,"y":0.24464060366153717},{"x":0.13109244406223297,"y":0.24464060366153717}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱","boundary":[0.13109244406223297,0.23076923191547394,0.14621849358081818,0.24464060366153717]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.23076923191547394},{"x":0.14621849358081818,"y":0.23076923191547394},{"x":0.14621849358081818,"y":0.24464060366153717},{"x":0.13109244406223297,"y":0.24464060366153717}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.22376923191547393,0.15121849358081818,0.2516406036615372],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.26733922958374023},{"x":0.1445378214120865,"y":0.26733922958374023},{"x":0.1445378214120865,"y":0.2799495458602905},{"x":0.13109244406223297,"y":0.2799495458602905}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱","boundary":[0.13109244406223297,0.26733922958374023,0.1445378214120865,0.2799495458602905]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.26733922958374023},{"x":0.1445378214120865,"y":0.26733922958374023},{"x":0.1445378214120865,"y":0.2799495458602905},{"x":0.13109244406223297,"y":0.2799495458602905}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.26033922958374023,0.1495378214120865,0.28694954586029053],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.3366960883140564},{"x":0.14957983791828156,"y":0.3366960883140564},{"x":0.14957983791828156,"y":0.35056746006011963},{"x":0.12941177189350128,"y":0.35056746006011963}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۲","boundary":[0.12941177189350128,0.3366960883140564,0.14957983791828156,0.35056746006011963]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.3366960883140564},{"x":0.14957983791828156,"y":0.3366960883140564},{"x":0.14957983791828156,"y":0.35056746006011963},{"x":0.12941177189350128,"y":0.35056746006011963}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.3296960883140564,0.15457983791828156,0.35756746006011964],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.2660781741142273},{"x":0.831932783126831,"y":0.2660781741142273},{"x":0.831932783126831,"y":0.28625473380088806},{"x":0.7899159789085388,"y":0.28625473380088806}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.7899159789085388,0.2660781741142273,0.831932783126831,0.28625473380088806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.2660781741142273},{"x":0.7815126180648804,"y":0.2660781741142273},{"x":0.7815126180648804,"y":0.28625473380088806},{"x":0.7747899293899536,"y":0.28625473380088806}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.7747899293899536,0.2660781741142273,0.7815126180648804,0.28625473380088806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.2660781741142273},{"x":0.7731092572212219,"y":0.2660781741142273},{"x":0.7731092572212219,"y":0.28625473380088806},{"x":0.7697479128837585,"y":0.28625473380088806}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7697479128837585,0.2660781741142273,0.7731092572212219,0.28625473380088806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.2660781741142273},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2660781741142273},{"x":0.7613445520401001,"y":0.28625473380088806},{"x":0.7193277478218079,"y":0.28625473380088806}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"منحنی","boundary":[0.7193277478218079,0.2660781741142273,0.7613445520401001,0.28625473380088806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.2660781741142273},{"x":0.7109243869781494,"y":0.2660781741142273},{"x":0.7109243869781494,"y":0.28625473380088806},{"x":0.6285714507102966,"y":0.2849937081336975}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آمبروترمیک","boundary":[0.6285714507102966,0.2660781741142273,0.7109243869781494,0.28625473380088806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.2660781741142273},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2660781741142273},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2849937081336975},{"x":0.5714285969734192,"y":0.2849937081336975}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایستگاه","boundary":[0.5714285969734192,0.2660781741142273,0.6201680898666382,0.2849937081336975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.26481714844703674},{"x":0.5630252361297607,"y":0.2660781741142273},{"x":0.5630252361297607,"y":0.2849937081336975},{"x":0.4941176474094391,"y":0.2849937081336975}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هواشناسی","boundary":[0.4941176474094391,0.26481714844703674,0.5630252361297607,0.2849937081336975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.26481714844703674},{"x":0.48571428656578064,"y":0.26481714844703674},{"x":0.48571428656578064,"y":0.2849937081336975},{"x":0.4470588266849518,"y":0.2849937081336975}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عباس","boundary":[0.4470588266849518,0.26481714844703674,0.48571428656578064,0.2849937081336975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.26481714844703674},{"x":0.43865546584129333,"y":0.26481714844703674},{"x":0.43865546584129333,"y":0.28373265266418457},{"x":0.41680672764778137,"y":0.28373265266418457}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آباد","boundary":[0.41680672764778137,0.26481714844703674,0.43865546584129333,0.28373265266418457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.26481714844703674},{"x":0.4084033668041229,"y":0.26481714844703674},{"x":0.4084033668041229,"y":0.28373265266418457},{"x":0.40336135029792786,"y":0.28373265266418457}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.40336135029792786,0.26481714844703674,0.4084033668041229,0.28373265266418457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.26481714844703674},{"x":0.4000000059604645,"y":0.26481714844703674},{"x":0.4000000059604645,"y":0.28373265266418457},{"x":0.3478991687297821,"y":0.28373265266418457}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دودهک","boundary":[0.3478991687297821,0.26481714844703674,0.4000000059604645,0.28373265266418457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.26481714844703674},{"x":0.33949580788612366,"y":0.26481714844703674},{"x":0.33949580788612366,"y":0.28373265266418457},{"x":0.3344537913799286,"y":0.28373265266418457}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3344537913799286,0.26481714844703674,0.33949580788612366,0.28373265266418457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.3001261055469513},{"x":0.831932783126831,"y":0.3001261055469513},{"x":0.831932783126831,"y":0.3215636909008026},{"x":0.7882353067398071,"y":0.3215636909008026}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.7882353067398071,0.3001261055469513,0.831932783126831,0.3215636909008026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.3001261055469513},{"x":0.7798319458961487,"y":0.3001261055469513},{"x":0.7798319458961487,"y":0.3215636909008026},{"x":0.7731092572212219,"y":0.3215636909008026}]},"confidence":0.28999999165534973,"dir":"rtl","str":"4","boundary":[0.7731092572212219,0.3001261055469513,0.7798319458961487,0.3215636909008026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.3001261055469513},{"x":0.7714285850524902,"y":0.3001261055469513},{"x":0.7714285850524902,"y":0.3215636909008026},{"x":0.7697479128837585,"y":0.3215636909008026}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7697479128837585,0.3001261055469513,0.7714285850524902,0.3215636909008026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.3001261055469513},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3001261055469513},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3215636909008026},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3215636909008026}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"منحنی","boundary":[0.7176470756530762,0.3001261055469513,0.7613445520401001,0.3215636909008026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.3001261055469513},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3001261055469513},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3215636909008026},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3215636909008026}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آمبروترمیک","boundary":[0.6285714507102966,0.3001261055469513,0.7109243869781494,0.3215636909008026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.3001261055469513},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3001261055469513},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3215636909008026},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3215636909008026}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایستگاه","boundary":[0.5714285969734192,0.3001261055469513,0.6201680898666382,0.3215636909008026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.3001261055469513},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3001261055469513},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3215636909008026},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3215636909008026}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هواشناسی","boundary":[0.4941176474094391,0.3001261055469513,0.5630252361297607,0.3215636909008026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.3001261055469513},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3001261055469513},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3215636909008026},{"x":0.4420168101787567,"y":0.3215636909008026}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حسن","boundary":[0.4420168101787567,0.3001261055469513,0.4789915978908539,0.3215636909008026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.3001261055469513},{"x":0.43361344933509827,"y":0.3001261055469513},{"x":0.43361344933509827,"y":0.3215636909008026},{"x":0.4117647111415863,"y":0.3215636909008026}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آباد","boundary":[0.4117647111415863,0.3001261055469513,0.43361344933509827,0.3215636909008026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.3366960883140564},{"x":0.831932783126831,"y":0.3366960883140564},{"x":0.831932783126831,"y":0.35687264800071716},{"x":0.7882353067398071,"y":0.35687264800071716}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.7882353067398071,0.3366960883140564,0.831932783126831,0.35687264800071716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.3366960883140564},{"x":0.7798319458961487,"y":0.3366960883140564},{"x":0.7798319458961487,"y":0.35687264800071716},{"x":0.7731092572212219,"y":0.35687264800071716}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"5","boundary":[0.7731092572212219,0.3366960883140564,0.7798319458961487,0.35687264800071716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.3366960883140564},{"x":0.7714285850524902,"y":0.3366960883140564},{"x":0.7714285850524902,"y":0.35687264800071716},{"x":0.7697479128837585,"y":0.35687264800071716}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7697479128837585,0.3366960883140564,0.7714285850524902,0.35687264800071716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.3366960883140564},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3366960883140564},{"x":0.7613445520401001,"y":0.35687264800071716},{"x":0.7176470756530762,"y":0.35687264800071716}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منحنی","boundary":[0.7176470756530762,0.3366960883140564,0.7613445520401001,0.35687264800071716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.3366960883140564},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3366960883140564},{"x":0.7109243869781494,"y":0.35687264800071716},{"x":0.6285714507102966,"y":0.35687264800071716}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آمبروترمیک","boundary":[0.6285714507102966,0.3366960883140564,0.7109243869781494,0.35687264800071716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.3366960883140564},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3366960883140564},{"x":0.6201680898666382,"y":0.35687264800071716},{"x":0.5714285969734192,"y":0.35687264800071716}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایستگاه","boundary":[0.5714285969734192,0.3366960883140564,0.6201680898666382,0.35687264800071716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.3366960883140564},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3366960883140564},{"x":0.5630252361297607,"y":0.35687264800071716},{"x":0.4941176474094391,"y":0.35687264800071716}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هواشناسی","boundary":[0.4941176474094391,0.3366960883140564,0.5630252361297607,0.35687264800071716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.3366960883140564},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3366960883140564},{"x":0.4789915978908539,"y":0.35687264800071716},{"x":0.43697479367256165,"y":0.35687264800071716}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شمس","boundary":[0.43697479367256165,0.3366960883140564,0.4789915978908539,0.35687264800071716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.3366960883140564},{"x":0.4302521049976349,"y":0.3366960883140564},{"x":0.4302521049976349,"y":0.35687264800071716},{"x":0.4084033668041229,"y":0.35687264800071716}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آباد","boundary":[0.4084033668041229,0.3366960883140564,0.4302521049976349,0.35687264800071716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.3707440197467804},{"x":0.8336134552955627,"y":0.37200504541397095},{"x":0.8336134552955627,"y":0.3921815752983093},{"x":0.7899159789085388,"y":0.3921815752983093}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.7899159789085388,0.3707440197467804,0.8336134552955627,0.3921815752983093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.3707440197467804},{"x":0.7815126180648804,"y":0.3707440197467804},{"x":0.7815126180648804,"y":0.3921815752983093},{"x":0.7731092572212219,"y":0.3921815752983093}]},"confidence":0.550000011920929,"dir":"rtl","str":"6","boundary":[0.7731092572212219,0.3707440197467804,0.7815126180648804,0.3921815752983093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.3707440197467804},{"x":0.7714285850524902,"y":0.3707440197467804},{"x":0.7714285850524902,"y":0.3921815752983093},{"x":0.7697479128837585,"y":0.3921815752983093}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7697479128837585,0.3707440197467804,0.7714285850524902,0.3921815752983093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.3707440197467804},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3707440197467804},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3921815752983093},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3921815752983093}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"منحنی","boundary":[0.7193277478218079,0.3707440197467804,0.7613445520401001,0.3921815752983093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.3707440197467804},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3707440197467804},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3921815752983093},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3909205496311188}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آمبروترمیک","boundary":[0.6285714507102966,0.3707440197467804,0.7109243869781494,0.3921815752983093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.36948296427726746},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3707440197467804},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3909205496311188},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3896595239639282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایستگاه","boundary":[0.5714285969734192,0.36948296427726746,0.6201680898666382,0.3909205496311188]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.36948296427726746},{"x":0.5630252361297607,"y":0.36948296427726746},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3896595239639282},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3896595239639282}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"هواشناسی","boundary":[0.4941176474094391,0.36948296427726746,0.5630252361297607,0.3896595239639282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.36948296427726746},{"x":0.48571428656578064,"y":0.36948296427726746},{"x":0.48571428656578064,"y":0.3896595239639282},{"x":0.4470588266849518,"y":0.3896595239639282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آستانه","boundary":[0.4470588266849518,0.36948296427726746,0.48571428656578064,0.3896595239639282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.4073140025138855},{"x":0.831932783126831,"y":0.4073140025138855},{"x":0.831932783126831,"y":0.4287515878677368},{"x":0.7882353067398071,"y":0.4287515878677368}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.7882353067398071,0.4073140025138855,0.831932783126831,0.4287515878677368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.4073140025138855},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4073140025138855},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4287515878677368},{"x":0.7714285850524902,"y":0.4287515878677368}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"۷","boundary":[0.7714285850524902,0.4073140025138855,0.7815126180648804,0.4287515878677368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.4073140025138855},{"x":0.7714285850524902,"y":0.4073140025138855},{"x":0.7714285850524902,"y":0.4287515878677368},{"x":0.7697479128837585,"y":0.4287515878677368}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7697479128837585,0.4073140025138855,0.7714285850524902,0.4287515878677368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.4073140025138855},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4073140025138855},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4287515878677368},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4287515878677368}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"منحنی","boundary":[0.7176470756530762,0.4073140025138855,0.7613445520401001,0.4287515878677368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.40605297684669495},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4073140025138855},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4287515878677368},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4287515878677368}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آمبروترمیک","boundary":[0.6285714507102966,0.40605297684669495,0.7109243869781494,0.4287515878677368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.40605297684669495},{"x":0.6201680898666382,"y":0.40605297684669495},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4287515878677368},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4274905323982239}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایستگاه","boundary":[0.5714285969734192,0.40605297684669495,0.6201680898666382,0.4287515878677368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.40605297684669495},{"x":0.5630252361297607,"y":0.40605297684669495},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4274905323982239},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4274905323982239}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هواشناسی","boundary":[0.4941176474094391,0.40605297684669495,0.5630252361297607,0.4274905323982239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.40605297684669495},{"x":0.48571428656578064,"y":0.40605297684669495},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4274905323982239},{"x":0.4571428596973419,"y":0.4274905323982239}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خان","boundary":[0.4571428596973419,0.40605297684669495,0.48571428656578064,0.4274905323982239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.40605297684669495},{"x":0.45042017102241516,"y":0.40605297684669495},{"x":0.45042017102241516,"y":0.4274905323982239},{"x":0.4285714328289032,"y":0.4274905323982239}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آباد","boundary":[0.4285714328289032,0.40605297684669495,0.45042017102241516,0.4274905323982239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.4413619041442871},{"x":0.8336134552955627,"y":0.4413619041442871},{"x":0.8336134552955627,"y":0.4615384638309479},{"x":0.7899159789085388,"y":0.4615384638309479}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.7899159789085388,0.4413619041442871,0.8336134552955627,0.4615384638309479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.4413619041442871},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4413619041442871},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4615384638309479},{"x":0.7697479128837585,"y":0.4615384638309479}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"rtl","str":"۸","boundary":[0.7697479128837585,0.4413619041442871,0.7815126180648804,0.4615384638309479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.4413619041442871},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4413619041442871},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4615384638309479},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4615384638309479}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منحنی","boundary":[0.7193277478218079,0.4413619041442871,0.7613445520401001,0.4615384638309479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.4413619041442871},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4413619041442871},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4615384638309479},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4615384638309479}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آمبروترمیک","boundary":[0.6285714507102966,0.4413619041442871,0.7109243869781494,0.4615384638309479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.4413619041442871},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4413619041442871},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4615384638309479},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4615384638309479}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایستگاه","boundary":[0.5714285969734192,0.4413619041442871,0.6201680898666382,0.4615384638309479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.4413619041442871},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4413619041442871},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4615384638309479},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4615384638309479}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هواشناسی","boundary":[0.4941176474094391,0.4413619041442871,0.5630252361297607,0.4615384638309479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.4413619041442871},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4413619041442871},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4615384638309479},{"x":0.43529412150382996,"y":0.4615384638309479}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خنداب","boundary":[0.43529412150382996,0.4413619041442871,0.48571428656578064,0.4615384638309479]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.2635561227798462},{"x":0.8352941274642944,"y":0.2660781741142273},{"x":0.8336134552955627,"y":0.464060515165329},{"x":0.3327731192111969,"y":0.4615384638309479}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3294537913799286,0.2565561227798462,0.8386134552955627,0.471060515165329],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.3732660710811615},{"x":0.14621849358081818,"y":0.3732660710811615},{"x":0.14621849358081818,"y":0.38461539149284363},{"x":0.12941177189350128,"y":0.38461539149284363}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۲۳","boundary":[0.12941177189350128,0.3732660710811615,0.14621849358081818,0.38461539149284363]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.3732660710811615},{"x":0.14621849358081818,"y":0.3732660710811615},{"x":0.14621849358081818,"y":0.38461539149284363},{"x":0.12941177189350128,"y":0.38461539149284363}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.3662660710811615,0.15121849358081818,0.39161539149284363],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13277311623096466,"y":0.40857502818107605},{"x":0.1445378214120865,"y":0.40857502818107605},{"x":0.1445378214120865,"y":0.42118537425994873},{"x":0.13277311623096466,"y":0.42118537425994873}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۳","boundary":[0.13277311623096466,0.40857502818107605,0.1445378214120865,0.42118537425994873]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13277311623096466,"y":0.40857502818107605},{"x":0.1445378214120865,"y":0.40857502818107605},{"x":0.1445378214120865,"y":0.42118537425994873},{"x":0.13277311623096466,"y":0.42118537425994873}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12777311623096466,0.40157502818107604,0.1495378214120865,0.42818537425994874],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.44514501094818115},{"x":0.7714285850524902,"y":0.44514501094818115},{"x":0.7714285850524902,"y":0.4539722502231598},{"x":0.7697479128837585,"y":0.4539722502231598}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":":","boundary":[0.7680672407150269,0.44514501094818115,0.7714285850524902,0.4539722502231598]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.44514501094818115},{"x":0.7798319458961487,"y":0.44514501094818115},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4539722502231598},{"x":0.7747899293899536,"y":0.4539722502231598}]},"confidence":0.4399999976158142,"str":"A","boundary":[0.7747899293899536,0.44514501094818115,0.7815126180648804,0.4539722502231598]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.44514501094818115},{"x":0.7798319458961487,"y":0.44514501094818115},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4539722502231598},{"x":0.7697479128837585,"y":0.4539722502231598}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.7630672407150269,0.43814501094818115,0.7865126180648804,0.4609722502231598],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.4438839852809906},{"x":0.14621849358081818,"y":0.4438839852809906},{"x":0.14621849358081818,"y":0.4564943313598633},{"x":0.13109244406223297,"y":0.4564943313598633}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":"۲۶","boundary":[0.13109244406223297,0.4438839852809906,0.14621849358081818,0.4564943313598633]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.4438839852809906},{"x":0.14621849358081818,"y":0.4438839852809906},{"x":0.14621849358081818,"y":0.4564943313598633},{"x":0.13109244406223297,"y":0.4564943313598633}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.4368839852809906,0.15121849358081818,0.4634943313598633],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.47667086124420166},{"x":0.8336134552955627,"y":0.47667086124420166},{"x":0.8336134552955627,"y":0.4955863952636719},{"x":0.7899159789085388,"y":0.4955863952636719}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.7899159789085388,0.47667086124420166,0.8336134552955627,0.4955863952636719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.47667086124420166},{"x":0.7798319458961487,"y":0.47667086124420166},{"x":0.7798319458961487,"y":0.4955863952636719},{"x":0.7731092572212219,"y":0.4955863952636719}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۹","boundary":[0.7731092572212219,0.47667086124420166,0.7798319458961487,0.4955863952636719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.47667086124420166},{"x":0.7714285850524902,"y":0.47667086124420166},{"x":0.7714285850524902,"y":0.4955863952636719},{"x":0.7697479128837585,"y":0.4955863952636719}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7697479128837585,0.47667086124420166,0.7714285850524902,0.4955863952636719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.47667086124420166},{"x":0.7613445520401001,"y":0.47667086124420166},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4955863952636719},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4955863952636719}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فراوانی","boundary":[0.7126050591468811,0.47667086124420166,0.7613445520401001,0.4955863952636719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.47667086124420166},{"x":0.7042016983032227,"y":0.47667086124420166},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4955863952636719},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4955863952636719}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تیپهای","boundary":[0.6621848940849304,0.47667086124420166,0.7042016983032227,0.4955863952636719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.47667086124420166},{"x":0.653781533241272,"y":0.47667086124420166},{"x":0.653781533241272,"y":0.4955863952636719},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4955863952636719}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6134454011917114,0.47667086124420166,0.653781533241272,0.4955863952636719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.47667086124420166},{"x":0.6033613681793213,"y":0.47667086124420166},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4955863952636719},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4955863952636719}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5899159908294678,0.47667086124420166,0.6033613681793213,0.4955863952636719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.47667086124420166},{"x":0.5815126299858093,"y":0.47667086124420166},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4955863952636719},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4955863952636719}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.5445378422737122,0.47667086124420166,0.5815126299858093,0.4955863952636719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.47667086124420166},{"x":0.5361344814300537,"y":0.47667086124420166},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4955863952636719},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4955863952636719}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.5042017102241516,0.47667086124420166,0.5361344814300537,0.4955863952636719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.47667086124420166},{"x":0.4957983195781708,"y":0.47667086124420166},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4955863952636719},{"x":0.45378151535987854,"y":0.4955863952636719}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.45378151535987854,0.47667086124420166,0.4957983195781708,0.4955863952636719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.47667086124420166},{"x":0.4453781545162201,"y":0.47667086124420166},{"x":0.4453781545162201,"y":0.4955863952636719},{"x":0.40504202246665955,"y":0.4955863952636719}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خمین","boundary":[0.40504202246665955,0.47667086124420166,0.4453781545162201,0.4955863952636719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.47667086124420166},{"x":0.40168067812919617,"y":0.47667086124420166},{"x":0.40168067812919617,"y":0.4955863952636719},{"x":0.3932773172855377,"y":0.4955863952636719}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.3932773172855377,0.47667086124420166,0.40168067812919617,0.4955863952636719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.47667086124420166},{"x":0.38655462861061096,"y":0.47667086124420166},{"x":0.38655462861061096,"y":0.4955863952636719},{"x":0.3361344635486603,"y":0.4955863952636719}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کمیجان","boundary":[0.3361344635486603,0.47667086124420166,0.38655462861061096,0.4955863952636719]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.47667086124420166},{"x":0.8336134552955627,"y":0.47667086124420166},{"x":0.8336134552955627,"y":0.4955863952636719},{"x":0.3361344635486603,"y":0.4955863952636719}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3311344635486603,0.46967086124420165,0.8386134552955627,0.5025863952636719],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.4804539680480957},{"x":0.14621849358081818,"y":0.4804539680480957},{"x":0.14621849358081818,"y":0.49180328845977783},{"x":0.12941177189350128,"y":0.49180328845977783}]},"confidence":0.6200000047683716,"str":"۶۳","boundary":[0.12941177189350128,0.4804539680480957,0.14621849358081818,0.49180328845977783]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.4804539680480957},{"x":0.14621849358081818,"y":0.4804539680480957},{"x":0.14621849358081818,"y":0.49180328845977783},{"x":0.12941177189350128,"y":0.49180328845977783}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.4734539680480957,0.15121849358081818,0.49880328845977784],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.5119798183441162},{"x":0.831932783126831,"y":0.5119798183441162},{"x":0.831932783126831,"y":0.5321563482284546},{"x":0.7882353067398071,"y":0.5321563482284546}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.7882353067398071,0.5119798183441162,0.831932783126831,0.5321563482284546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.5119798183441162},{"x":0.778151273727417,"y":0.5119798183441162},{"x":0.778151273727417,"y":0.5321563482284546},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5321563482284546}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۰","boundary":[0.7647058963775635,0.5119798183441162,0.778151273727417,0.5321563482284546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.5119798183441162},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5119798183441162},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5321563482284546},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5321563482284546}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7596638798713684,0.5119798183441162,0.7613445520401001,0.5321563482284546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5119798183441162},{"x":0.75126051902771,"y":0.5119798183441162},{"x":0.75126051902771,"y":0.5321563482284546},{"x":0.702521026134491,"y":0.5321563482284546}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فراوانی","boundary":[0.702521026134491,0.5119798183441162,0.75126051902771,0.5321563482284546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5119798183441162},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5119798183441162},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5321563482284546},{"x":0.63193279504776,"y":0.5321563482284546}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گروههای","boundary":[0.63193279504776,0.5119798183441162,0.6941176652908325,0.5321563482284546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.5119798183441162},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5119798183441162},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5321563482284546},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5321563482284546}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.5815126299858093,0.5119798183441162,0.6235294342041016,0.5321563482284546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5119798183441162},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5119798183441162},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5321563482284546},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5321563482284546}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.5361344814300537,0.5119798183441162,0.5731092691421509,0.5321563482284546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.5119798183441162},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5119798183441162},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5321563482284546},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5321563482284546}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.4957983195781708,0.5119798183441162,0.5277311205863953,0.5321563482284546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.5119798183441162},{"x":0.489075630903244,"y":0.5119798183441162},{"x":0.489075630903244,"y":0.5321563482284546},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5321563482284546}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.4453781545162201,0.5119798183441162,0.489075630903244,0.5321563482284546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.5119798183441162},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5119798183441162},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5321563482284546},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5321563482284546}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خمین","boundary":[0.4000000059604645,0.5119798183441162,0.43529412150382996,0.5321563482284546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.5119798183441162},{"x":0.3932773172855377,"y":0.5119798183441162},{"x":0.3932773172855377,"y":0.5321563482284546},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5321563482284546}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.38655462861061096,0.5119798183441162,0.3932773172855377,0.5321563482284546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.5119798183441162},{"x":0.3798319399356842,"y":0.5119798183441162},{"x":0.3798319399356842,"y":0.5321563482284546},{"x":0.32773110270500183,"y":0.5321563482284546}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کمیجان","boundary":[0.32773110270500183,0.5119798183441162,0.3798319399356842,0.5321563482284546]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.5119798183441162},{"x":0.831932783126831,"y":0.5119798183441162},{"x":0.831932783126831,"y":0.5321563482284546},{"x":0.32773110270500183,"y":0.5321563482284546}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3227311027050018,0.5049798183441162,0.8369327831268311,0.5391563482284546],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.5157629251480103},{"x":0.14621849358081818,"y":0.5157629251480103},{"x":0.14621849358081818,"y":0.5271122455596924},{"x":0.1411764770746231,"y":0.5271122455596924}]},"confidence":0.3499999940395355,"str":"ع","boundary":[0.1411764770746231,0.5157629251480103,0.14621849358081818,0.5271122455596924]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.5157629251480103},{"x":0.13781513273715973,"y":0.5157629251480103},{"x":0.13781513273715973,"y":0.5271122455596924},{"x":0.13109244406223297,"y":0.5271122455596924}]},"confidence":0.3799999952316284,"str":"ع","boundary":[0.13109244406223297,0.5157629251480103,0.13781513273715973,0.5271122455596924]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.5157629251480103},{"x":0.14621849358081818,"y":0.5157629251480103},{"x":0.14621849358081818,"y":0.5271122455596924},{"x":0.13109244406223297,"y":0.5271122455596924}]},"confidence":0.36000001430511475,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.5087629251480102,0.15121849358081818,0.5341122455596924],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.5485498309135437},{"x":0.831932783126831,"y":0.5485498309135437},{"x":0.831932783126831,"y":0.5674653053283691},{"x":0.7882353067398071,"y":0.5674653053283691}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.7882353067398071,0.5485498309135437,0.831932783126831,0.5674653053283691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.5485498309135437},{"x":0.778151273727417,"y":0.5485498309135437},{"x":0.778151273727417,"y":0.5674653053283691},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5674653053283691}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۱","boundary":[0.7647058963775635,0.5485498309135437,0.778151273727417,0.5674653053283691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.5485498309135437},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5485498309135437},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5674653053283691},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5674653053283691}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7596638798713684,0.5485498309135437,0.7613445520401001,0.5674653053283691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.5485498309135437},{"x":0.75126051902771,"y":0.5485498309135437},{"x":0.75126051902771,"y":0.5674653053283691},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5674653053283691}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دامنه","boundary":[0.7193277478218079,0.5485498309135437,0.75126051902771,0.5674653053283691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5485498309135437},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5485498309135437},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5674653053283691},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5674653053283691}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارتفاعی","boundary":[0.6605042219161987,0.5485498309135437,0.7126050591468811,0.5674653053283691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5485498309135437},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5485498309135437},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5674653053283691},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5674653053283691}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تیپهای","boundary":[0.6084033846855164,0.5485498309135437,0.6521008610725403,0.5674653053283691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.5485498309135437},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5485498309135437},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5674653053283691},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5674653053283691}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.5596638917922974,0.5485498309135437,0.6016806960105896,0.5674653053283691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5485498309135437},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5485498309135437},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5674653053283691},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5674653053283691}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5361344814300537,0.5485498309135437,0.5512605309486389,0.5674653053283691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.5485498309135437},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5485498309135437},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5674653053283691},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5674653053283691}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.4907563030719757,0.5485498309135437,0.5277311205863953,0.5674653053283691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.5485498309135437},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5485498309135437},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5674653053283691},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5674653053283691}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.45210084319114685,0.5485498309135437,0.48235294222831726,0.5674653053283691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.5485498309135437},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5485498309135437},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5674653053283691},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5674653053283691}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.4000000059604645,0.5485498309135437,0.4420168101787567,0.5674653053283691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.5485498309135437},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5485498309135437},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5674653053283691},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5674653053283691}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خمین","boundary":[0.35630252957344055,0.5485498309135437,0.38991597294807434,0.5674653053283691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.5485498309135437},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5485498309135437},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5674653053283691},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5674653053283691}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.34285715222358704,0.5485498309135437,0.3495798408985138,0.5674653053283691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.5485498309135437},{"x":0.3344537913799286,"y":0.5485498309135437},{"x":0.3344537913799286,"y":0.5674653053283691},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5674653053283691}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کمیجان","boundary":[0.2823529541492462,0.5485498309135437,0.3344537913799286,0.5674653053283691]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.5485498309135437},{"x":0.831932783126831,"y":0.5485498309135437},{"x":0.831932783126831,"y":0.5674653053283691},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5674653053283691}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2773529541492462,0.5415498309135437,0.8369327831268311,0.5744653053283691],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13445378839969635,"y":0.561160147190094},{"x":0.13445378839969635,"y":0.5535939335823059},{"x":0.14621849358081818,"y":0.5535939335823059},{"x":0.14621849358081818,"y":0.561160147190094}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"o","boundary":[0.13445378839969635,0.561160147190094,0.14621849358081818,0.5535939335823059]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13445378839969635,"y":0.561160147190094},{"x":0.13445378839969635,"y":0.5535939335823059},{"x":0.14621849358081818,"y":0.5535939335823059},{"x":0.14621849358081818,"y":0.561160147190094}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.12945378839969635,0.554160147190094,0.15121849358081818,0.5605939335823059],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.931904137134552},{"x":0.462184876203537,"y":0.931904137134552},{"x":0.462184876203537,"y":0.9382093548774719},{"x":0.45546218752861023,"y":0.9382093548774719}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"د","boundary":[0.45546218752861023,0.931904137134552,0.462184876203537,0.9382093548774719]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.931904137134552},{"x":0.462184876203537,"y":0.931904137134552},{"x":0.462184876203537,"y":0.9382093548774719},{"x":0.45546218752861023,"y":0.9382093548774719}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.4504621875286102,0.924904137134552,0.467184876203537,0.9452093548774719],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/a0b80836a6db21b2/pages/OQLJcIdIfNEAUCse-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a0b80836a6db21b2/pages/ivoykJaswCWcenNE.jpg","blurred":"/storage/books/a0b80836a6db21b2/pages/quXMKvqjMvmKzTBo.jpg"},"info":{"width":595,"height":793,"margin":[0.0001893227886752922,0.0001470130327219921,0.998590565621352,0.9988128294475743]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.12484236806631088},{"x":0.5546218752861023,"y":0.12736444175243378},{"x":0.5529412031173706,"y":0.1462799459695816},{"x":0.4924369752407074,"y":0.14501892030239105}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.4941176474094391,0.12484236806631088,0.5529412031173706,0.1462799459695816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.12484236806631088},{"x":0.48403361439704895,"y":0.12484236806631088},{"x":0.48235294222831726,"y":0.1437578797340393},{"x":0.4470588266849518,"y":0.14249685406684875}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نقشه","boundary":[0.4470588266849518,0.12484236806631088,0.48235294222831726,0.1437578797340393]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.12358133494853973},{"x":0.5546218752861023,"y":0.12736444175243378},{"x":0.5529412031173706,"y":0.1462799459695816},{"x":0.4470588266849518,"y":0.14249685406684875}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4420588266849518,0.11658133494853973,0.5579412031173706,0.1532799459695816],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.16897855699062347},{"x":0.831932783126831,"y":0.17023959755897522},{"x":0.831932783126831,"y":0.18663303554058075},{"x":0.7932773232460022,"y":0.1853720098733902}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7932773232460022,0.16897855699062347,0.831932783126831,0.18663303554058075]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.16897855699062347},{"x":0.831932783126831,"y":0.17023959755897522},{"x":0.831932783126831,"y":0.18663303554058075},{"x":0.7932773232460022,"y":0.1853720098733902}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7882773232460022,0.16197855699062347,0.8369327831268311,0.19363303554058076],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.16897855699062347},{"x":0.16134454309940338,"y":0.16897855699062347},{"x":0.16134454309940338,"y":0.1828499436378479},{"x":0.11764705926179886,"y":0.1828499436378479}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"صفحه","boundary":[0.11764705926179886,0.16897855699062347,0.16134454309940338,0.1828499436378479]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.16897855699062347},{"x":0.16134454309940338,"y":0.16897855699062347},{"x":0.16134454309940338,"y":0.1828499436378479},{"x":0.11764705926179886,"y":0.1828499436378479}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11264705926179885,0.16197855699062347,0.16634454309940339,0.1898499436378479],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13613446056842804,"y":0.20302648842334747},{"x":0.14789916574954987,"y":0.20302648842334747},{"x":0.14789916574954987,"y":0.21563681960105896},{"x":0.13613446056842804,"y":0.21563681960105896}]},"confidence":0.7200000286102295,"str":"ہ","boundary":[0.13613446056842804,0.20302648842334747,0.14789916574954987,0.21563681960105896]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13613446056842804,"y":0.20302648842334747},{"x":0.14789916574954987,"y":0.20302648842334747},{"x":0.14789916574954987,"y":0.21563681960105896},{"x":0.13613446056842804,"y":0.21563681960105896}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.13113446056842804,0.19602648842334747,0.15289916574954987,0.22263681960105897],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.20680958032608032},{"x":0.831932783126831,"y":0.20680958032608032},{"x":0.831932783126831,"y":0.22824716567993164},{"x":0.8016806840896606,"y":0.22824716567993164}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقشه","boundary":[0.8016806840896606,0.20680958032608032,0.831932783126831,0.22824716567993164]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.20680958032608032},{"x":0.7915966510772705,"y":0.20680958032608032},{"x":0.7915966510772705,"y":0.22824716567993164},{"x":0.7428571581840515,"y":0.22824716567993164}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"نمایشی","boundary":[0.7428571581840515,0.20680958032608032,0.7915966510772705,0.22824716567993164]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.20680958032608032},{"x":0.7310924530029297,"y":0.20680958032608032},{"x":0.7310924530029297,"y":0.22824716567993164},{"x":0.7277311086654663,"y":0.22824716567993164}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.7277311086654663,0.20680958032608032,0.7310924530029297,0.22824716567993164]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.20680958032608032},{"x":0.7243697643280029,"y":0.20680958032608032},{"x":0.7243697643280029,"y":0.22824716567993164},{"x":0.7226890921592712,"y":0.22824716567993164}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7226890921592712,0.20680958032608032,0.7243697643280029,0.22824716567993164]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.20680958032608032},{"x":0.7142857313156128,"y":0.20680958032608032},{"x":0.7142857313156128,"y":0.22824716567993164},{"x":0.6605042219161987,"y":0.22824716567993164}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موقعیت","boundary":[0.6605042219161987,0.20680958032608032,0.7142857313156128,0.22824716567993164]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.20680958032608032},{"x":0.6521008610725403,"y":0.20680958032608032},{"x":0.6521008610725403,"y":0.22824716567993164},{"x":0.6151260733604431,"y":0.22824716567993164}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.6151260733604431,0.20680958032608032,0.6521008610725403,0.22824716567993164]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.20680958032608032},{"x":0.6067227125167847,"y":0.20680958032608032},{"x":0.6067227125167847,"y":0.22824716567993164},{"x":0.5747899413108826,"y":0.22824716567993164}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.5747899413108826,0.20680958032608032,0.6067227125167847,0.22824716567993164]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.20680958032608032},{"x":0.5663865804672241,"y":0.20680958032608032},{"x":0.5663865804672241,"y":0.22824716567993164},{"x":0.5243697762489319,"y":0.22824716567993164}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.5243697762489319,0.20680958032608032,0.5663865804672241,0.22824716567993164]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.20680958032608032},{"x":0.5159664154052734,"y":0.20680958032608032},{"x":0.5159664154052734,"y":0.22824716567993164},{"x":0.4756302535533905,"y":0.22824716567993164}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خمین","boundary":[0.4756302535533905,0.20680958032608032,0.5159664154052734,0.22824716567993164]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.20680958032608032},{"x":0.4722689092159271,"y":0.20680958032608032},{"x":0.4722689092159271,"y":0.22824716567993164},{"x":0.4638655483722687,"y":0.22824716567993164}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.4638655483722687,0.20680958032608032,0.4722689092159271,0.22824716567993164]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.20680958032608032},{"x":0.4571428596973419,"y":0.20680958032608032},{"x":0.4571428596973419,"y":0.22824716567993164},{"x":0.40504202246665955,"y":0.22824716567993164}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کمیجان","boundary":[0.40504202246665955,0.20680958032608032,0.4571428596973419,0.22824716567993164]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.20680958032608032},{"x":0.3966386616230011,"y":0.20680958032608032},{"x":0.3966386616230011,"y":0.22824716567993164},{"x":0.3815126121044159,"y":0.22824716567993164}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3815126121044159,0.20680958032608032,0.3966386616230011,0.22824716567993164]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.20680958032608032},{"x":0.37478992342948914,"y":0.20680958032608032},{"x":0.37478992342948914,"y":0.22824716567993164},{"x":0.33949580788612366,"y":0.22824716567993164}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.33949580788612366,0.20680958032608032,0.37478992342948914,0.22824716567993164]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.20680958032608032},{"x":0.3310924470424652,"y":0.20680958032608032},{"x":0.3310924470424652,"y":0.22824716567993164},{"x":0.29243698716163635,"y":0.22824716567993164}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.29243698716163635,0.20680958032608032,0.3310924470424652,0.22824716567993164]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.20680958032608032},{"x":0.831932783126831,"y":0.20680958032608032},{"x":0.831932783126831,"y":0.22824716567993164},{"x":0.29243698716163635,"y":0.22824716567993164}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.28743698716163635,0.19980958032608032,0.8369327831268311,0.23524716567993165],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.24211853742599487},{"x":0.831932783126831,"y":0.24211853742599487},{"x":0.831932783126831,"y":0.2610340416431427},{"x":0.8016806840896606,"y":0.2610340416431427}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نقشه","boundary":[0.8016806840896606,0.24211853742599487,0.831932783126831,0.2610340416431427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.24211853742599487},{"x":0.7915966510772705,"y":0.24211853742599487},{"x":0.7915966510772705,"y":0.2610340416431427},{"x":0.7428571581840515,"y":0.2610340416431427}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نمایشی","boundary":[0.7428571581840515,0.24211853742599487,0.7915966510772705,0.2610340416431427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.24211853742599487},{"x":0.7327731251716614,"y":0.24211853742599487},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2610340416431427},{"x":0.7260504364967346,"y":0.2610340416431427}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.7260504364967346,0.24211853742599487,0.7327731251716614,0.2610340416431427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.24211853742599487},{"x":0.7243697643280029,"y":0.24211853742599487},{"x":0.7243697643280029,"y":0.2610340416431427},{"x":0.7226890921592712,"y":0.2610340416431427}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7226890921592712,0.24211853742599487,0.7243697643280029,0.2610340416431427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.24211853742599487},{"x":0.7142857313156128,"y":0.24211853742599487},{"x":0.7142857313156128,"y":0.2610340416431427},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2610340416431427}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پهنه","boundary":[0.6890756487846375,0.24211853742599487,0.7142857313156128,0.2610340416431427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.24211853742599487},{"x":0.680672287940979,"y":0.24211853742599487},{"x":0.680672287940979,"y":0.2610340416431427},{"x":0.6470588445663452,"y":0.2610340416431427}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6470588445663452,0.24211853742599487,0.680672287940979,0.2610340416431427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.24211853742599487},{"x":0.6386554837226868,"y":0.24211853742599487},{"x":0.6386554837226868,"y":0.2610340416431427},{"x":0.605042040348053,"y":0.2610340416431427}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیب","boundary":[0.605042040348053,0.24211853742599487,0.6386554837226868,0.2610340416431427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.24211853742599487},{"x":0.5966386795043945,"y":0.24211853742599487},{"x":0.5966386795043945,"y":0.2610340416431427},{"x":0.5596638917922974,"y":0.2610340416431427}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.5596638917922974,0.24211853742599487,0.5966386795043945,0.2610340416431427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.24211853742599487},{"x":0.5512605309486389,"y":0.24211853742599487},{"x":0.5512605309486389,"y":0.2610340416431427},{"x":0.5193277597427368,"y":0.2610340416431427}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.5193277597427368,0.24211853742599487,0.5512605309486389,0.2610340416431427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.24211853742599487},{"x":0.5109243988990784,"y":0.24211853742599487},{"x":0.5109243988990784,"y":0.2610340416431427},{"x":0.46890756487846375,"y":0.2610340416431427}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.46890756487846375,0.24211853742599487,0.5109243988990784,0.2610340416431427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.24211853742599487},{"x":0.4605042040348053,"y":0.24211853742599487},{"x":0.4605042040348053,"y":0.2610340416431427},{"x":0.42016807198524475,"y":0.2610340416431427}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خمین","boundary":[0.42016807198524475,0.24211853742599487,0.4605042040348053,0.2610340416431427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.24211853742599487},{"x":0.41680672764778137,"y":0.24211853742599487},{"x":0.41680672764778137,"y":0.2610340416431427},{"x":0.4084033668041229,"y":0.2610340416431427}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.4084033668041229,0.24211853742599487,0.41680672764778137,0.2610340416431427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.24211853742599487},{"x":0.40168067812919617,"y":0.24211853742599487},{"x":0.40168067812919617,"y":0.2610340416431427},{"x":0.3495798408985138,"y":0.2610340416431427}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کمیجان","boundary":[0.3495798408985138,0.24211853742599487,0.40168067812919617,0.2610340416431427]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.24211853742599487},{"x":0.831932783126831,"y":0.24211853742599487},{"x":0.831932783126831,"y":0.2610340416431427},{"x":0.3495798408985138,"y":0.2610340416431427}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3445798408985138,0.23511853742599487,0.8369327831268311,0.2680340416431427],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.24085749685764313},{"x":0.14789916574954987,"y":0.23959647119045258},{"x":0.14789916574954987,"y":0.25220680236816406},{"x":0.13277311623096466,"y":0.25220680236816406}]},"confidence":0.7099999785423279,"str":"۱۹","boundary":[0.13109244406223297,0.24085749685764313,0.14789916574954987,0.25220680236816406]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.24085749685764313},{"x":0.14789916574954987,"y":0.23959647119045258},{"x":0.14789916574954987,"y":0.25220680236816406},{"x":0.13277311623096466,"y":0.25220680236816406}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.23385749685764312,0.15289916574954987,0.25920680236816407],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13277311623096466,"y":0.27616646885871887},{"x":0.14957983791828156,"y":0.27616646885871887},{"x":0.14957983791828156,"y":0.2875157594680786},{"x":0.13277311623096466,"y":0.2875157594680786}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۸","boundary":[0.13277311623096466,0.27616646885871887,0.14957983791828156,0.2875157594680786]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13277311623096466,"y":0.27616646885871887},{"x":0.14957983791828156,"y":0.27616646885871887},{"x":0.14957983791828156,"y":0.2875157594680786},{"x":0.13277311623096466,"y":0.2875157594680786}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.12777311623096466,0.26916646885871887,0.15457983791828156,0.2945157594680786],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.30895334482192993},{"x":0.1445378214120865,"y":0.30895334482192993},{"x":0.14621849358081818,"y":0.32282471656799316},{"x":0.13109244406223297,"y":0.32282471656799316}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۰","boundary":[0.13109244406223297,0.30895334482192993,0.14621849358081818,0.32282471656799316]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.30895334482192993},{"x":0.1445378214120865,"y":0.30895334482192993},{"x":0.14621849358081818,"y":0.32282471656799316},{"x":0.13109244406223297,"y":0.32282471656799316}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.3019533448219299,0.15121849358081818,0.32982471656799317],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.27616646885871887},{"x":0.831932783126831,"y":0.27616646885871887},{"x":0.831932783126831,"y":0.2976040244102478},{"x":0.8016806840896606,"y":0.2976040244102478}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نقشه","boundary":[0.8016806840896606,0.27616646885871887,0.831932783126831,0.2976040244102478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.27616646885871887},{"x":0.7915966510772705,"y":0.27616646885871887},{"x":0.7915966510772705,"y":0.2976040244102478},{"x":0.7428571581840515,"y":0.2976040244102478}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"نمایشی","boundary":[0.7428571581840515,0.27616646885871887,0.7915966510772705,0.2976040244102478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.27616646885871887},{"x":0.7327731251716614,"y":0.27616646885871887},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2976040244102478},{"x":0.7243697643280029,"y":0.2976040244102478}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.7243697643280029,0.27616646885871887,0.7327731251716614,0.2976040244102478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.27616646885871887},{"x":0.7243697643280029,"y":0.27616646885871887},{"x":0.7243697643280029,"y":0.2976040244102478},{"x":0.7226890921592712,"y":0.2976040244102478}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7226890921592712,0.27616646885871887,0.7243697643280029,0.2976040244102478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.27616646885871887},{"x":0.7142857313156128,"y":0.27616646885871887},{"x":0.7142857313156128,"y":0.2976040244102478},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2976040244102478}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خطوط","boundary":[0.6672269105911255,0.27616646885871887,0.7142857313156128,0.2976040244102478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.27616646885871887},{"x":0.658823549747467,"y":0.27616646885871887},{"x":0.658823549747467,"y":0.2976040244102478},{"x":0.6084033846855164,"y":0.2976040244102478}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میانگین","boundary":[0.6084033846855164,0.27616646885871887,0.658823549747467,0.2976040244102478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.27616646885871887},{"x":0.6000000238418579,"y":0.27616646885871887},{"x":0.6000000238418579,"y":0.2976040244102478},{"x":0.5815126299858093,"y":0.2976040244102478}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.5815126299858093,0.27616646885871887,0.6000000238418579,0.2976040244102478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.27616646885871887},{"x":0.5731092691421509,"y":0.27616646885871887},{"x":0.5731092691421509,"y":0.2976040244102478},{"x":0.5428571701049805,"y":0.2976040244102478}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باران","boundary":[0.5428571701049805,0.27616646885871887,0.5731092691421509,0.2976040244102478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.27616646885871887},{"x":0.534453809261322,"y":0.27616646885871887},{"x":0.534453809261322,"y":0.2976040244102478},{"x":0.4941176474094391,"y":0.2976040244102478}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سالانه","boundary":[0.4941176474094391,0.27616646885871887,0.534453809261322,0.2976040244102478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.27616646885871887},{"x":0.48571428656578064,"y":0.27616646885871887},{"x":0.48571428656578064,"y":0.2976040244102478},{"x":0.44873949885368347,"y":0.2976040244102478}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.44873949885368347,0.27616646885871887,0.48571428656578064,0.2976040244102478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.27616646885871887},{"x":0.440336138010025,"y":0.27616646885871887},{"x":0.440336138010025,"y":0.2976040244102478},{"x":0.4100840389728546,"y":0.2976040244102478}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.4100840389728546,0