طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور، تیپ‌های گیاهی منطقه نایین طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور، تیپ‌های گیاهی منطقه نایین

توضیحات

در این پژوهش محدوده مورد بررسی در طرح حاضر شامل عرصه یک برگ نقشه توپوگرافی چهارگوش ایرانی با مقیاس 1:250000 به نام نایین و به شماره‌ی NI 39-16 از سری K 55 است که وسعتی برابر 1562000 هکتار را دربر می‌گیرد. محدوده‌ی مورد مطالعه در موقعیت جغرافیایی 52 درجه و 30 دقیقه تا 54 درجه‌ی طول شرقی و 32 درجه تا 33 درجه‌ی عرض شمالی واقع شده است. بر اساس یافته‌های این مطالعه به طور کلی استفاده از اراضی در حال حاضر به این شرح است: "تیپ‌های گیاهی با وسعت 1104929 هکتار، 70/74 درصد کل منطقه‌ی مورد مطالعه را دربر گرفته‌اند. اراضی زراعی شامل زراعت‌های باغ‌های مثمر و غیر مثمر اراضی سنگلاخی با وسعت 33633 هکتار، 2/15 درصد منطقه مورد مطالعه را شامل می‌شود. اراضی عاری از پوشش گیاهی و با تاج پوشش کمتر از 2 درصد با وسعت 234602 هکتار. 15/02 درصد کل مساحت منطقه را دربرمی‌گیرد. تپه‌های ماسه‌ای با وسعت 388، 21 هکتار 1/37 درصدکل مساحت منطقه مورد مطالعه، شوره‌زارها با وسعت 388، 21 هکتار 1/37 درصد کل مساحت منطقه مورد مطالعه، شوره‌زارها با وسعت 79525 هکتار 5/09 درصد کل منطقه و باتلاق گاوخونی با وسعت 48813 هکتار 3/13 درصد کل منطقه را شامل می‌شود. اراضی ساخته شده یا مراکز جمعیتی نیز محدوده‌ای در حدود 4456 هکتار برابر 0/27 درصد اراضی را پوشش می‌دهند".,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919

{"toc":null,"pages_count":118,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"a0d894780d9bd0f2","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/a0d894780d9bd0f2/pages/FTJjuQwCLQxoELym-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a0d894780d9bd0f2/pages/GbaKQaQlbjDlDyfk.jpg","blurred":"/storage/books/a0d894780d9bd0f2/pages/vjepArvpRnulXyCa.jpg"},"info":{"width":595,"height":793,"margin":[0.0002655885970893026,0.00013747178914417686,0.9988504342592063,0.9989305048006931]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.11853720247745514},{"x":0.3462184965610504,"y":0.11853720247745514},{"x":0.3462184965610504,"y":0.13493064045906067},{"x":0.30588236451148987,"y":0.13366961479187012}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.30588236451148987,0.11853720247745514,0.3462184965610504,0.13493064045906067]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.11727616935968399},{"x":0.2974790036678314,"y":0.11853720247745514},{"x":0.2974790036678314,"y":0.13366961479187012},{"x":0.26050421595573425,"y":0.13366961479187012}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.26218488812446594,0.11727616935968399,0.2974790036678314,0.13366961479187012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.11727616935968399},{"x":0.26050421595573425,"y":0.11727616935968399},{"x":0.25882354378700256,"y":0.13240857422351837},{"x":0.2537815272808075,"y":0.13240857422351837}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.2554621994495392,0.11727616935968399,0.25882354378700256,0.13240857422351837]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16302521526813507,"y":0.11601512879133224},{"x":0.24537815153598785,"y":0.11727616935968399},{"x":0.24537815153598785,"y":0.13366961479187012},{"x":0.16302521526813507,"y":0.13240857422351837}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳۰۳-۱۳۸۳","boundary":[0.16302521526813507,0.11601512879133224,0.24537815153598785,0.13366961479187012]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16302521526813507,"y":0.11601512879133224},{"x":0.3462184965610504,"y":0.11853720247745514},{"x":0.3462184965610504,"y":0.13493064045906067},{"x":0.16302521526813507,"y":0.13240857422351837}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.15802521526813507,0.10901512879133224,0.3512184965610504,0.14193064045906068],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.14754098653793335},{"x":0.5798319578170776,"y":0.1488020122051239},{"x":0.5798319578170776,"y":0.16645649075508118},{"x":0.5159664154052734,"y":0.16519546508789062}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جمهوری","boundary":[0.5176470875740051,0.14754098653793335,0.5798319578170776,0.16645649075508118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.14754098653793335},{"x":0.5092437267303467,"y":0.14754098653793335},{"x":0.507563054561615,"y":0.16519546508789062},{"x":0.4605042040348053,"y":0.16519546508789062}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.4605042040348053,0.14754098653793335,0.507563054561615,0.16519546508789062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.1462799459695816},{"x":0.45210084319114685,"y":0.14754098653793335},{"x":0.45042017102241516,"y":0.16519546508789062},{"x":0.42016807198524475,"y":0.16393442451953888}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.42016807198524475,0.1462799459695816,0.45042017102241516,0.16519546508789062]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.1462799459695816},{"x":0.5798319578170776,"y":0.1488020122051239},{"x":0.5798319578170776,"y":0.16645649075508118},{"x":0.42016807198524475,"y":0.16393442451953888}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.41516807198524475,0.1392799459695816,0.5848319578170776,0.17345649075508118],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.17654477059841156},{"x":0.5815126299858093,"y":0.17654477059841156},{"x":0.5815126299858093,"y":0.1929382085800171},{"x":0.534453809261322,"y":0.1929382085800171}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وزارت","boundary":[0.534453809261322,0.17654477059841156,0.5815126299858093,0.1929382085800171]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.17654477059841156},{"x":0.5260504484176636,"y":0.17654477059841156},{"x":0.5260504484176636,"y":0.1929382085800171},{"x":0.4941176474094391,"y":0.1929382085800171}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهاد","boundary":[0.4941176474094391,0.17654477059841156,0.5260504484176636,0.1929382085800171]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.17654477059841156},{"x":0.48571428656578064,"y":0.17654477059841156},{"x":0.48571428656578064,"y":0.1929382085800171},{"x":0.42016807198524475,"y":0.1929382085800171}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.42016807198524475,0.17654477059841156,0.48571428656578064,0.1929382085800171]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.20428751409053802},{"x":0.6386554837226868,"y":0.20428751409053802},{"x":0.6386554837226868,"y":0.22320303320884705},{"x":0.5882353186607361,"y":0.22320303320884705}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.5882353186607361,0.20428751409053802,0.6386554837226868,0.22320303320884705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.20428751409053802},{"x":0.5798319578170776,"y":0.20428751409053802},{"x":0.5798319578170776,"y":0.22320303320884705},{"x":0.5193277597427368,"y":0.22320303320884705}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5193277597427368,0.20428751409053802,0.5798319578170776,0.22320303320884705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.20428751409053802},{"x":0.5092437267303467,"y":0.20428751409053802},{"x":0.5092437267303467,"y":0.22320303320884705},{"x":0.5025210380554199,"y":0.22320303320884705}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5025210380554199,0.20428751409053802,0.5092437267303467,0.22320303320884705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.20428751409053802},{"x":0.4941176474094391,"y":0.20428751409053802},{"x":0.4941176474094391,"y":0.22320303320884705},{"x":0.440336138010025,"y":0.22320303320884705}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.440336138010025,0.20428751409053802,0.4941176474094391,0.22320303320884705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.20428751409053802},{"x":0.4319327771663666,"y":0.20428751409053802},{"x":0.4319327771663666,"y":0.22320303320884705},{"x":0.3613445460796356,"y":0.22320303320884705}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.3613445460796356,0.20428751409053802,0.4319327771663666,0.22320303320884705]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.17654477059841156},{"x":0.6386554837226868,"y":0.17654477059841156},{"x":0.6386554837226868,"y":0.22320303320884705},{"x":0.3613445460796356,"y":0.22320303320884705}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3563445460796356,0.16954477059841155,0.6436554837226868,0.23020303320884705],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.23833543062210083},{"x":0.6487395167350769,"y":0.23833543062210083},{"x":0.6487395167350769,"y":0.2585119903087616},{"x":0.5815126299858093,"y":0.2585119903087616}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.5815126299858093,0.23833543062210083,0.6487395167350769,0.2585119903087616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.23833543062210083},{"x":0.5731092691421509,"y":0.23833543062210083},{"x":0.5731092691421509,"y":0.2585119903087616},{"x":0.4957983195781708,"y":0.2585119903087616}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.4957983195781708,0.23833543062210083,0.5731092691421509,0.2585119903087616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.23833543062210083},{"x":0.48739495873451233,"y":0.23833543062210083},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2585119903087616},{"x":0.42352941632270813,"y":0.2585119903087616}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.42352941632270813,0.23833543062210083,0.48739495873451233,0.2585119903087616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.23833543062210083},{"x":0.4151260554790497,"y":0.23833543062210083},{"x":0.4151260554790497,"y":0.2585119903087616},{"x":0.40672269463539124,"y":0.2585119903087616}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.40672269463539124,0.23833543062210083,0.4151260554790497,0.2585119903087616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.23833543062210083},{"x":0.3983193337917328,"y":0.23833543062210083},{"x":0.3983193337917328,"y":0.2585119903087616},{"x":0.3529411852359772,"y":0.2585119903087616}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.3529411852359772,0.23833543062210083,0.3983193337917328,0.2585119903087616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.2711223065853119},{"x":0.6789916157722473,"y":0.2711223065853119},{"x":0.6789916157722473,"y":0.29886507987976074},{"x":0.6369748115539551,"y":0.29886507987976074}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.6369748115539551,0.2711223065853119,0.6789916157722473,0.29886507987976074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.2711223065853119},{"x":0.6252101063728333,"y":0.2711223065853119},{"x":0.6252101063728333,"y":0.29886507987976074},{"x":0.556302547454834,"y":0.29886507987976074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناخت","boundary":[0.556302547454834,0.2711223065853119,0.6252101063728333,0.29886507987976074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.2711223065853119},{"x":0.5445378422737122,"y":0.2711223065853119},{"x":0.5445378422737122,"y":0.29886507987976074},{"x":0.4924369752407074,"y":0.29886507987976074}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مناطق","boundary":[0.4924369752407074,0.2711223065853119,0.5445378422737122,0.29886507987976074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.2711223065853119},{"x":0.48067227005958557,"y":0.2711223065853119},{"x":0.48067227005958557,"y":0.29886507987976074},{"x":0.38655462861061096,"y":0.29886507987976074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اکولوژیک","boundary":[0.38655462861061096,0.2711223065853119,0.48067227005958557,0.29886507987976074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.2711223065853119},{"x":0.37478992342948914,"y":0.2711223065853119},{"x":0.37478992342948914,"y":0.29886507987976074},{"x":0.3210084140300751,"y":0.29886507987976074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.3210084140300751,0.2711223065853119,0.37478992342948914,0.29886507987976074]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.23833543062210083},{"x":0.6789916157722473,"y":0.23833543062210083},{"x":0.6789916157722473,"y":0.29886507987976074},{"x":0.3210084140300751,"y":0.29886507987976074}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.31600841403007507,0.23133543062210082,0.6839916157722473,0.30586507987976075],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.3102143704891205},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3102143704891205},{"x":0.6470588445663452,"y":0.34552332758903503},{"x":0.5764706134796143,"y":0.3442623019218445}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تیپهای","boundary":[0.5764706134796143,0.3102143704891205,0.6470588445663452,0.34552332758903503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.30895334482192993},{"x":0.5663865804672241,"y":0.30895334482192993},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3442623019218445},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3442623019218445}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.4907563030719757,0.30895334482192993,0.5647059082984924,0.3442623019218445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.30895334482192993},{"x":0.4789915978908539,"y":0.30895334482192993},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3442623019218445},{"x":0.41680672764778137,"y":0.34300124645233154}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.41680672764778137,0.30895334482192993,0.4789915978908539,0.3442623019218445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.3076923191547394},{"x":0.40504202246665955,"y":0.30895334482192993},{"x":0.40504202246665955,"y":0.34300124645233154},{"x":0.35462185740470886,"y":0.34300124645233154}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نائین","boundary":[0.35462185740470886,0.3076923191547394,0.40504202246665955,0.34300124645233154]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.3076923191547394},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3102143704891205},{"x":0.6470588445663452,"y":0.34552332758903503},{"x":0.35462185740470886,"y":0.34300124645233154}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.34962185740470886,0.3006923191547394,0.6520588445663452,0.35252332758903504],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.35939469933509827},{"x":0.63193279504776,"y":0.35939469933509827},{"x":0.63193279504776,"y":0.3783102035522461},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3783102035522461}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محدوده","boundary":[0.5815126299858093,0.35939469933509827,0.63193279504776,0.3783102035522461]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.35939469933509827},{"x":0.5747899413108826,"y":0.35939469933509827},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3783102035522461},{"x":0.5478991866111755,"y":0.3783102035522461}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نقشه","boundary":[0.5478991866111755,0.35939469933509827,0.5747899413108826,0.3783102035522461]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.35939469933509827},{"x":0.5361344814300537,"y":0.35939469933509827},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3783102035522461},{"x":0.5092437267303467,"y":0.3783102035522461}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چهار","boundary":[0.5092437267303467,0.35939469933509827,0.5361344814300537,0.3783102035522461]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.35939469933509827},{"x":0.507563054561615,"y":0.35939469933509827},{"x":0.507563054561615,"y":0.3783102035522461},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3783102035522461}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گوش","boundary":[0.48403361439704895,0.35939469933509827,0.507563054561615,0.3783102035522461]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.35939469933509827},{"x":0.46554622054100037,"y":0.35939469933509827},{"x":0.46554622054100037,"y":0.3783102035522461},{"x":0.43865546584129333,"y":0.3783102035522461}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نائین","boundary":[0.43865546584129333,0.35939469933509827,0.46554622054100037,0.3783102035522461]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.35939469933509827},{"x":0.4302521049976349,"y":0.35939469933509827},{"x":0.4302521049976349,"y":0.3783102035522461},{"x":0.4151260554790497,"y":0.3783102035522461}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"16","boundary":[0.4151260554790497,0.35939469933509827,0.4302521049976349,0.3783102035522461]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.35939469933509827},{"x":0.4117647111415863,"y":0.35939469933509827},{"x":0.4117647111415863,"y":0.3783102035522461},{"x":0.40672269463539124,"y":0.3783102035522461}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.40672269463539124,0.35939469933509827,0.4117647111415863,0.3783102035522461]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.35939469933509827},{"x":0.40504202246665955,"y":0.35939469933509827},{"x":0.40504202246665955,"y":0.3783102035522461},{"x":0.3680672347545624,"y":0.3783102035522461}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"NI39","boundary":[0.3680672347545624,0.35939469933509827,0.40504202246665955,0.3783102035522461]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.35939469933509827},{"x":0.3680672347545624,"y":0.35939469933509827},{"x":0.3680672347545624,"y":0.3783102035522461},{"x":0.3630252182483673,"y":0.3783102035522461}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3630252182483673,0.35939469933509827,0.3680672347545624,0.3783102035522461]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.35939469933509827},{"x":0.63193279504776,"y":0.35939469933509827},{"x":0.63193279504776,"y":0.3783102035522461},{"x":0.3630252182483673,"y":0.3783102035522461}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3580252182483673,0.35239469933509826,0.63693279504776,0.3853102035522461],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.6431273818016052},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6431273818016052},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6582597494125366},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6582597494125366}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"از","boundary":[0.4957983195781708,0.6431273818016052,0.5092437267303467,0.6582597494125366]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.6431273818016052},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6431273818016052},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6582597494125366},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6582597494125366}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":":","boundary":[0.4907563030719757,0.6431273818016052,0.4941176474094391,0.6582597494125366]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.6431273818016052},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6431273818016052},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6582597494125366},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6582597494125366}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.4857563030719757,0.6361273818016052,0.5142437267303467,0.6652597494125366],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.6771752834320068},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6784363389015198},{"x":0.561344563961029,"y":0.6973518133163452},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6973518133163452}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مهدی","boundary":[0.5159664154052734,0.6771752834320068,0.561344563961029,0.6973518133163452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.6759142279624939},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6771752834320068},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6973518133163452},{"x":0.43865546584129333,"y":0.696090817451477}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افتخاری","boundary":[0.43865546584129333,0.6759142279624939,0.5058823823928833,0.6973518133163452]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.6759142279624939},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6784363389015198},{"x":0.561344563961029,"y":0.6986128687858582},{"x":0.43865546584129333,"y":0.696090817451477}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.43365546584129333,0.6689142279624939,0.5663445639610291,0.7056128687858582],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.7099621891975403},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7099621891975403},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7301387190818787},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7301387190818787}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5378151535987854,0.7099621891975403,0.5478991866111755,0.7301387190818787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.7099621891975403},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7099621891975403},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7301387190818787},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7313997745513916}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"همکاری","boundary":[0.46722689270973206,0.7099621891975403,0.5277311205863953,0.7301387190818787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.7112231850624084},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7112231850624084},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7313997745513916},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7313997745513916}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.45378151535987854,0.7112231850624084,0.4605042040348053,0.7313997745513916]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.7099621891975403},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7087011337280273},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7301387190818787},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7313997745513916}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.44878151535987854,0.7029621891975403,0.5528991866111755,0.7371387190818787],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.746532142162323},{"x":0.6436975002288818,"y":0.746532142162323},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7667086720466614},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7667086720466614}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.5983193516731262,0.746532142162323,0.6436975002288818,0.7667086720466614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.746532142162323},{"x":0.5932773351669312,"y":0.746532142162323},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7667086720466614},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7667086720466614}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تقی","boundary":[0.5714285969734192,0.746532142162323,0.5932773351669312,0.7667086720466614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.746532142162323},{"x":0.5546218752861023,"y":0.746532142162323},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7667086720466614},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7667086720466614}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"فیضی","boundary":[0.5126050710678101,0.746532142162323,0.5546218752861023,0.7667086720466614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.746532142162323},{"x":0.5058823823928833,"y":0.746532142162323},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7667086720466614},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7667086720466614}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.49747899174690247,0.746532142162323,0.5058823823928833,0.7667086720466614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.746532142162323},{"x":0.4924369752407074,"y":0.746532142162323},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7667086720466614},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7667086720466614}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرتضی","boundary":[0.43361344933509827,0.746532142162323,0.4924369752407074,0.7667086720466614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.746532142162323},{"x":0.41680672764778137,"y":0.746532142162323},{"x":0.41680672764778137,"y":0.7667086720466614},{"x":0.3680672347545624,"y":0.7667086720466614}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خداقلی","boundary":[0.3680672347545624,0.746532142162323,0.41680672764778137,0.7667086720466614]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.746532142162323},{"x":0.6436975002288818,"y":0.746532142162323},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7667086720466614},{"x":0.3680672347545624,"y":0.7667086720466614}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3630672347545624,0.739532142162323,0.6486975002288818,0.7737086720466614],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.7805801033973694},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7780579924583435},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7982345819473267},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7994955778121948}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هماهنگ","boundary":[0.5210084319114685,0.7805801033973694,0.5798319578170776,0.7982345819473267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.7818410992622375},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7805801033973694},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7994955778121948},{"x":0.4638655483722687,"y":0.8007566332817078}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.4638655483722687,0.7818410992622375,0.5058823823928833,0.7994955778121948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.7831021547317505},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7818410992622375},{"x":0.45546218752861023,"y":0.8020176291465759},{"x":0.43361344933509827,"y":0.8020176291465759}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.43361344933509827,0.7831021547317505,0.45546218752861023,0.8020176291465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.7831021547317505},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7831021547317505},{"x":0.4285714328289032,"y":0.8020176291465759},{"x":0.42184874415397644,"y":0.8020176291465759}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.42016807198524475,0.7831021547317505,0.4285714328289032,0.8020176291465759]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.7831021547317505},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7780579924583435},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7982345819473267},{"x":0.42184874415397644,"y":0.8032786846160889}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.41516807198524475,0.7761021547317505,0.5848319578170776,0.8052345819473267],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.818411111831665},{"x":0.561344563961029,"y":0.8196721076965332},{"x":0.5596638917922974,"y":0.8411096930503845},{"x":0.507563054561615,"y":0.8398486971855164}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مسعود","boundary":[0.5092437267303467,0.818411111831665,0.5596638917922974,0.8411096930503845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.8158890008926392},{"x":0.49915966391563416,"y":0.8171500563621521},{"x":0.49747899174690247,"y":0.8385876417160034},{"x":0.43865546584129333,"y":0.8373265862464905}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شکویی","boundary":[0.440336138010025,0.8158890008926392,0.49747899174690247,0.8385876417160034]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.8158890008926392},{"x":0.561344563961029,"y":0.8196721076965332},{"x":0.5596638917922974,"y":0.8411096930503845},{"x":0.43865546584129333,"y":0.8373265862464905}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.435336138010025,0.8088890008926392,0.5646638917922974,0.8481096930503845],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/a0d894780d9bd0f2/pages/GLTAQJkznwmTOLFU-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a0d894780d9bd0f2/pages/JXflweTuSOsMKoQy.jpg","blurred":"/storage/books/a0d894780d9bd0f2/pages/wgNqhwKGkJxtppqL.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/a0d894780d9bd0f2/pages/iqjpXVBOmxbclomL-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a0d894780d9bd0f2/pages/TwKaWEHnfKcuNBOc.jpg","blurred":"/storage/books/a0d894780d9bd0f2/pages/SdVxchnxhfLQhXUz.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0005988983967724969,0.0005276798131630143,0.9989210507368841,0.99908755025841]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.45130640268325806},{"x":0.3663865625858307,"y":0.45130640268325806},{"x":0.3663865625858307,"y":0.46674585342407227},{"x":0.3613445460796356,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":1,"str":"(","boundary":[0.3613445460796356,0.45130640268325806,0.3663865625858307,0.46674585342407227]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.45130640268325806},{"x":0.3663865625858307,"y":0.45130640268325806},{"x":0.3663865625858307,"y":0.46674585342407227},{"x":0.3613445460796356,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.3563445460796356,0.44430640268325805,0.3713865625858307,0.47374585342407227],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6369748115539551,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6369748115539551,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6302521228790283,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":1,"str":")","boundary":[0.6302521228790283,0.45130640268325806,0.6369748115539551,0.46674585342407227]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.4548693597316742},{"x":0.4302521049976349,"y":0.4548693597316742},{"x":0.4302521049976349,"y":0.46674585342407227},{"x":0.36974790692329407,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":1,"str":"NI39-16","boundary":[0.36974790692329407,0.4548693597316742,0.4302521049976349,0.46674585342407227]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6369748115539551,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6369748115539551,"y":0.46674585342407227},{"x":0.36974790692329407,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.36474790692329406,0.44430640268325805,0.6419748115539551,0.47374585342407227],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.7434679269790649},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7434679269790649},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7612826824188232},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.42016807198524475,0.7434679269790649,0.42352941632270813,0.7612826824188232]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.7434679269790649},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7434679269790649},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7612826824188232},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.41516807198524475,0.7364679269790649,0.42852941632270813,0.7682826824188232],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.6092636585235596},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6092636585235596},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6270784139633179},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.45210084319114685,0.6092636585235596,0.45546218752861023,0.6270784139633179]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.6092636585235596},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6092636585235596},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6270784139633179},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.44710084319114685,0.6022636585235596,0.46046218752861023,0.6340784139633179],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.5083135366439819},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5083135366439819},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5261282920837402},{"x":0.489075630903244,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.489075630903244,0.5083135366439819,0.4924369752407074,0.5261282920837402]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.5083135366439819},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5083135366439819},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5261282920837402},{"x":0.489075630903244,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.484075630903244,0.5013135366439819,0.4974369752407074,0.5331282920837402],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/a0d894780d9bd0f2/pages/EQrVDYdcTFCbpHhc-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a0d894780d9bd0f2/pages/YNsVtHImDXGnfnSJ.jpg","blurred":"/storage/books/a0d894780d9bd0f2/pages/wRRqfJsWiifqLgdD.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003418543929813289,0.0001482529437740172,0.998590565621352,0.9989817621368128]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.3752969205379486},{"x":0.507563054561615,"y":0.3752969205379486},{"x":0.507563054561615,"y":0.38836103677749634},{"x":0.44873949885368347,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":1,"str":"تارﺎﺸﺘﻧا","boundary":[0.44873949885368347,0.3752969205379486,0.507563054561615,0.38836103677749634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.3752969205379486},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3752969205379486},{"x":0.5512605309486389,"y":0.38836103677749634},{"x":0.5142857432365417,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺘﻴﻤﻛ","boundary":[0.5142857432365417,0.3752969205379486,0.5512605309486389,0.38836103677749634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7260504364967346,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6974790096282959,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":1,"str":"ﻲﻠﻴﻠﺟ","boundary":[0.6974790096282959,0.3978622257709503,0.7260504364967346,0.40855106711387634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7596638798713684,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7327731251716614,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":1,"str":"لدﺎﻋ","boundary":[0.7327731251716614,0.3978622257709503,0.7596638798713684,0.40855106711387634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.3978622257709503},{"x":0.2554621994495392,"y":0.3978622257709503},{"x":0.2554621994495392,"y":0.40855106711387634},{"x":0.2201680690050125,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":1,"str":"هرﺎﺼﻋ","boundary":[0.2201680690050125,0.3978622257709503,0.2554621994495392,0.40855106711387634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.3978622257709503},{"x":0.32268908619880676,"y":0.3978622257709503},{"x":0.32268908619880676,"y":0.40855106711387634},{"x":0.26050421595573425,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":1,"str":"ﻦﺴﺣﺪﻤﺤﻣ","boundary":[0.26050421595573425,0.3978622257709503,0.32268908619880676,0.40855106711387634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7226890921592712,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7226890921592712,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6890756487846375,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":1,"str":"ﻦﻴﺴﺣ","boundary":[0.6890756487846375,0.41567695140838623,0.7226890921592712,0.42636579275131226]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7899159789085388,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7899159789085388,"y":0.42636579275131226},{"x":0.729411780834198,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":1,"str":"ﻦﻤﺣﺮﻟاﺪﺒﻋ","boundary":[0.729411780834198,0.41567695140838623,0.7899159789085388,0.42636579275131226]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6873949766159058,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6873949766159058,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6655462384223938,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":1,"str":"هداز","boundary":[0.6655462384223938,0.41567695140838623,0.6873949766159058,0.42636579275131226]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.41567695140838623},{"x":0.27563026547431946,"y":0.41567695140838623},{"x":0.27563026547431946,"y":0.42636579275131226},{"x":0.23193277418613434,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":1,"str":"ﻮﻠﻧﺎﺧﺎﺑﺎﺑ","boundary":[0.23193277418613434,0.41567695140838623,0.27563026547431946,0.42636579275131226]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.41567695140838623},{"x":0.31092438101768494,"y":0.41567695140838623},{"x":0.31092438101768494,"y":0.42636579275131226},{"x":0.2806722819805145,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":1,"str":"ﺰﻳوﺮﭘ","boundary":[0.2806722819805145,0.41567695140838623,0.31092438101768494,0.42636579275131226]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7798319458961487,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7798319458961487,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7579832077026367,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":1,"str":"ﻲﻠﻋ","boundary":[0.7579832077026367,0.43349167704582214,0.7798319458961487,0.44418051838874817]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7226890921592712,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7226890921592712,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6773109436035156,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":1,"str":"ﻲﻣﻮﺼﻌﻣ","boundary":[0.6773109436035156,0.43349167704582214,0.7226890921592712,0.44418051838874817]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.43349167704582214},{"x":0.756302535533905,"y":0.43349167704582214},{"x":0.756302535533905,"y":0.44418051838874817},{"x":0.729411780834198,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":1,"str":"ﺮﻐﺻا","boundary":[0.729411780834198,0.43349167704582214,0.756302535533905,0.44418051838874817]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.43349167704582214},{"x":0.24705882370471954,"y":0.43349167704582214},{"x":0.24705882370471954,"y":0.44418051838874817},{"x":0.20840336382389069,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":1,"str":"ﻦﺷوﺪﻧ","boundary":[0.20840336382389069,0.43349167704582214,0.24705882370471954,0.44418051838874817]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.43349167704582214},{"x":0.29243698716163635,"y":0.43349167704582214},{"x":0.29243698716163635,"y":0.44418051838874817},{"x":0.2521008551120758,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":1,"str":"ﻲﺋازﺮﻴﻣ","boundary":[0.2521008551120758,0.43349167704582214,0.29243698716163635,0.44418051838874817]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.43349167704582214},{"x":0.3344537913799286,"y":0.43349167704582214},{"x":0.3344537913799286,"y":0.44418051838874817},{"x":0.2991596758365631,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":1,"str":"ﻦﻴﺴﺣ","boundary":[0.2991596758365631,0.43349167704582214,0.3344537913799286,0.44418051838874817]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.45130640268325806},{"x":0.4957983195781708,"y":0.45130640268325806},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4619952440261841},{"x":0.4588235318660736,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":1,"str":"ﻲﻤﻳﺮﻛ","boundary":[0.4588235318660736,0.45130640268325806,0.4957983195781708,0.4619952440261841]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5394958257675171,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":1,"str":"خﺮﻫﺎﺷ","boundary":[0.5008403658866882,0.45130640268325806,0.5394958257675171,0.4619952440261841]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7899159789085388,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7899159789085388,"y":0.4619952440261841},{"x":0.20840336382389069,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.20340336382389068,0.3682969205379486,0.7949159789085388,0.4689952440261841],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.13182897865772247},{"x":0.7226890921592712,"y":0.13182897865772247},{"x":0.7226890921592712,"y":0.1425178200006485},{"x":0.6941176652908325,"y":0.1425178200006485}]},"confidence":1,"str":"يﺪﻬﻣ","boundary":[0.6941176652908325,0.13182897865772247,0.7226890921592712,0.1425178200006485]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.13182897865772247},{"x":0.7714285850524902,"y":0.13182897865772247},{"x":0.7714285850524902,"y":0.1425178200006485},{"x":0.7277311086654663,"y":0.1425178200006485}]},"confidence":1,"str":"،يرﺎﺨﺘﻓا","boundary":[0.7277311086654663,0.13182897865772247,0.7714285850524902,0.1425178200006485]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.14608076214790344},{"x":0.5445378422737122,"y":0.14608076214790344},{"x":0.5445378422737122,"y":0.15676960349082947},{"x":0.5428571701049805,"y":0.15676960349082947}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.5428571701049805,0.14608076214790344,0.5445378422737122,0.15676960349082947]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.14608076214790344},{"x":0.3949579894542694,"y":0.14608076214790344},{"x":0.3949579894542694,"y":0.15676960349082947},{"x":0.39159664511680603,"y":0.15676960349082947}]},"confidence":1,"str":")","boundary":[0.39159664511680603,0.14608076214790344,0.3949579894542694,0.15676960349082947]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.1603325456380844},{"x":0.7260504364967346,"y":0.1603325456380844},{"x":0.7260504364967346,"y":0.17102137207984924},{"x":0.7092437148094177,"y":0.17102137207984924}]},"confidence":1,"str":"NI","boundary":[0.7092437148094177,0.1603325456380844,0.7260504364967346,0.17102137207984924]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.1603325456380844},{"x":0.7714285850524902,"y":0.1603325456380844},{"x":0.7714285850524902,"y":0.17102137207984924},{"x":0.7344537973403931,"y":0.17102137207984924}]},"confidence":1,"str":"39-16","boundary":[0.7344537973403931,0.1603325456380844,0.7714285850524902,0.17102137207984924]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.1603325456380844},{"x":0.7058823704719543,"y":0.1603325456380844},{"x":0.7058823704719543,"y":0.17102137207984924},{"x":0.6991596817970276,"y":0.17102137207984924}]},"confidence":1,"str":"/(","boundary":[0.6991596817970276,0.1603325456380844,0.7058823704719543,0.17102137207984924]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.1603325456380844},{"x":0.22857142984867096,"y":0.1603325456380844},{"x":0.22857142984867096,"y":0.17102137207984924},{"x":0.22689075767993927,"y":0.17102137207984924}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.22689075767993927,0.1603325456380844,0.22857142984867096,0.17102137207984924]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.17577196657657623},{"x":0.6924369931221008,"y":0.17577196657657623},{"x":0.6924369931221008,"y":0.18646080791950226},{"x":0.6907563209533691,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6907563209533691,0.17577196657657623,0.6924369931221008,0.18646080791950226]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.17577196657657623},{"x":0.6487395167350769,"y":0.17577196657657623},{"x":0.6487395167350769,"y":0.18646080791950226},{"x":0.6470588445663452,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6470588445663452,0.17577196657657623,0.6487395167350769,0.18646080791950226]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.17577196657657623},{"x":0.42184874415397644,"y":0.17577196657657623},{"x":0.42184874415397644,"y":0.18646080791950226},{"x":0.42016807198524475,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.42016807198524475,0.17577196657657623,0.42184874415397644,0.18646080791950226]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.1900237500667572},{"x":0.7042016983032227,"y":0.1900237500667572},{"x":0.7042016983032227,"y":0.20071259140968323},{"x":0.702521026134491,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.702521026134491,0.1900237500667572,0.7042016983032227,0.20071259140968323]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.1900237500667572},{"x":0.7109243869781494,"y":0.1900237500667572},{"x":0.7109243869781494,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7092437148094177,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7092437148094177,0.1900237500667572,0.7109243869781494,0.20071259140968323]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.1900237500667572},{"x":0.5865546464920044,"y":0.1900237500667572},{"x":0.5865546464920044,"y":0.20071259140968323},{"x":0.5848739743232727,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5848739743232727,0.1900237500667572,0.5865546464920044,0.20071259140968323]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.1900237500667572},{"x":0.5579832196235657,"y":0.1900237500667572},{"x":0.5579832196235657,"y":0.20071259140968323},{"x":0.5546218752861023,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":1,"str":")","boundary":[0.5546218752861023,0.1900237500667572,0.5579832196235657,0.20071259140968323]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.1900237500667572},{"x":0.2655462324619293,"y":0.1900237500667572},{"x":0.2655462324619293,"y":0.20071259140968323},{"x":0.25882354378700256,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":1,"str":".(","boundary":[0.25882354378700256,0.1900237500667572,0.2655462324619293,0.20071259140968323]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.20546318590641022},{"x":0.2705882489681244,"y":0.20546318590641022},{"x":0.2705882489681244,"y":0.21615201234817505},{"x":0.22689075767993927,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":1,"str":"ISBN:","boundary":[0.22689075767993927,0.20546318590641022,0.2705882489681244,0.21615201234817505]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.20546318590641022},{"x":0.3798319399356842,"y":0.20546318590641022},{"x":0.3798319399356842,"y":0.21615201234817505},{"x":0.27563026547431946,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":1,"str":"964-473-215-4:","boundary":[0.27563026547431946,0.20546318590641022,0.3798319399356842,0.21615201234817505]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.2197149693965912},{"x":0.707563042640686,"y":0.2197149693965912},{"x":0.707563042640686,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7058823704719543,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7058823704719543,0.2197149693965912,0.707563042640686,0.23040379583835602]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.23396675288677216},{"x":0.2722689211368561,"y":0.23396675288677216},{"x":0.2722689211368561,"y":0.244655579328537},{"x":0.22689075767993927,"y":0.244655579328537}]},"confidence":1,"str":"Mehdi","boundary":[0.22689075767993927,0.23396675288677216,0.2722689211368561,0.244655579328537]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.23396675288677216},{"x":0.3512605130672455,"y":0.23396675288677216},{"x":0.3512605130672455,"y":0.244655579328537},{"x":0.27731093764305115,"y":0.244655579328537}]},"confidence":1,"str":"Eftekhari.","boundary":[0.27731093764305115,0.23396675288677216,0.3512605130672455,0.244655579328537]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.24346792697906494},{"x":0.2991596758365631,"y":0.24346792697906494},{"x":0.2991596758365631,"y":0.25415676832199097},{"x":0.22689075767993927,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":1,"str":"Ecological","boundary":[0.22689075767993927,0.24346792697906494,0.2991596758365631,0.25415676832199097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.24346792697906494},{"x":0.35630252957344055,"y":0.24346792697906494},{"x":0.35630252957344055,"y":0.25415676832199097},{"x":0.30588236451148987,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":1,"str":"regions","boundary":[0.30588236451148987,0.24346792697906494,0.35630252957344055,0.25415676832199097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.24346792697906494},{"x":0.37310925126075745,"y":0.24346792697906494},{"x":0.37310925126075745,"y":0.25415676832199097},{"x":0.3613445460796356,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":1,"str":"of","boundary":[0.3613445460796356,0.24346792697906494,0.37310925126075745,0.25415676832199097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.24346792697906494},{"x":0.4151260554790497,"y":0.24346792697906494},{"x":0.4151260554790497,"y":0.25415676832199097},{"x":0.3798319399356842,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":1,"str":"Iran:","boundary":[0.3798319399356842,0.24346792697906494,0.4151260554790497,0.25415676832199097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.24346792697906494},{"x":0.4941176474094391,"y":0.24346792697906494},{"x":0.4941176474094391,"y":0.25415676832199097},{"x":0.42184874415397644,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":1,"str":"vegetation","boundary":[0.42184874415397644,0.24346792697906494,0.4941176474094391,0.25415676832199097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.24346792697906494},{"x":0.534453809261322,"y":0.24346792697906494},{"x":0.534453809261322,"y":0.25415676832199097},{"x":0.49915966391563416,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":1,"str":"types","boundary":[0.49915966391563416,0.24346792697906494,0.534453809261322,0.25415676832199097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5529412031173706,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5529412031173706,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5411764979362488,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":1,"str":"of","boundary":[0.5411764979362488,0.24346792697906494,0.5529412031173706,0.25415676832199097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5983193516731262,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5983193516731262,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5596638917922974,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":1,"str":"naein","boundary":[0.5596638917922974,0.24346792697906494,0.5983193516731262,0.25415676832199097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6369748115539551,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6369748115539551,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6033613681793213,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":1,"str":"area.","boundary":[0.6033613681793213,0.24346792697906494,0.6369748115539551,0.25415676832199097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5882353186607361,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5882353186607361,"y":0.264845609664917},{"x":0.5865546464920044,"y":0.264845609664917}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5865546464920044,0.25415676832199097,0.5882353186607361,0.264845609664917]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7327731251716614,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7327731251716614,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7310924530029297,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7310924530029297,0.26840853691101074,0.7327731251716614,0.27909737825393677]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.26840853691101074},{"x":0.707563042640686,"y":0.26840853691101074},{"x":0.707563042640686,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7058823704719543,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7058823704719543,0.26840853691101074,0.707563042640686,0.27909737825393677]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6773109436035156,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6773109436035156,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6756302714347839,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6756302714347839,0.26840853691101074,0.6773109436035156,0.27909737825393677]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7394958138465881,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7394958138465881,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7378151416778564,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7378151416778564,0.2826603353023529,0.7394958138465881,0.29334917664527893]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.2826603353023529},{"x":0.5210084319114685,"y":0.2826603353023529},{"x":0.5210084319114685,"y":0.29334917664527893},{"x":0.5193277597427368,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5193277597427368,0.2826603353023529,0.5210084319114685,0.29334917664527893]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.2826603353023529},{"x":0.42016807198524475,"y":0.2826603353023529},{"x":0.42016807198524475,"y":0.29334917664527893},{"x":0.41848739981651306,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.41848739981651306,0.2826603353023529,0.42016807198524475,0.29334917664527893]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.2826603353023529},{"x":0.3983193337917328,"y":0.2826603353023529},{"x":0.3983193337917328,"y":0.29334917664527893},{"x":0.3966386616230011,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3966386616230011,0.2826603353023529,0.3983193337917328,0.29334917664527893]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.2826603353023529},{"x":0.24873949587345123,"y":0.2826603353023529},{"x":0.24873949587345123,"y":0.29334917664527893},{"x":0.24705882370471954,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24705882370471954,0.2826603353023529,0.24873949587345123,0.29334917664527893]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.2826603353023529},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2826603353023529},{"x":0.22857142984867096,"y":0.29334917664527893},{"x":0.22689075767993927,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.22689075767993927,0.2826603353023529,0.22857142984867096,0.29334917664527893]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6336134672164917,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6336134672164917,"y":0.30878859758377075},{"x":0.63193279504776,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.63193279504776,0.2980997562408447,0.6336134672164917,0.30878859758377075]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6168067455291748,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6168067455291748,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6151260733604431,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6151260733604431,0.2980997562408447,0.6168067455291748,0.30878859758377075]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5394958257675171,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5394958257675171,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5378151535987854,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5378151535987854,0.2980997562408447,0.5394958257675171,0.30878859758377075]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5260504484176636,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5260504484176636,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5243697762489319,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5243697762489319,0.2980997562408447,0.5260504484176636,0.30878859758377075]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.2980997562408447},{"x":0.33949580788612366,"y":0.2980997562408447},{"x":0.33949580788612366,"y":0.30878859758377075},{"x":0.33781513571739197,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.33781513571739197,0.2980997562408447,0.33949580788612366,0.30878859758377075]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.2980997562408447},{"x":0.32268908619880676,"y":0.2980997562408447},{"x":0.32268908619880676,"y":0.30878859758377075},{"x":0.3210084140300751,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3210084140300751,0.2980997562408447,0.32268908619880676,0.30878859758377075]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.2980997562408447},{"x":0.2840336263179779,"y":0.2980997562408447},{"x":0.2840336263179779,"y":0.30878859758377075},{"x":0.2823529541492462,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2823529541492462,0.2980997562408447,0.2840336263179779,0.30878859758377075]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.2980997562408447},{"x":0.267226904630661,"y":0.2980997562408447},{"x":0.267226904630661,"y":0.30878859758377075},{"x":0.2655462324619293,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2655462324619293,0.2980997562408447,0.267226904630661,0.30878859758377075]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.2980997562408447},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2980997562408447},{"x":0.22857142984867096,"y":0.30878859758377075},{"x":0.22689075767993927,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.22689075767993927,0.2980997562408447,0.22857142984867096,0.30878859758377075]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.3123515546321869},{"x":0.6336134672164917,"y":0.3123515546321869},{"x":0.6336134672164917,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":1,"str":")","boundary":[0.6302521228790283,0.3123515546321869,0.6336134672164917,0.3230403661727905]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.3123515546321869},{"x":0.42016807198524475,"y":0.3123515546321869},{"x":0.42016807198524475,"y":0.3230403661727905},{"x":0.40336135029792786,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":1,"str":"NI","boundary":[0.40336135029792786,0.3123515546321869,0.42016807198524475,0.3230403661727905]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.3123515546321869},{"x":0.4638655483722687,"y":0.3123515546321869},{"x":0.4638655483722687,"y":0.3230403661727905},{"x":0.4268907606601715,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":1,"str":"39-16","boundary":[0.4268907606601715,0.3123515546321869,0.4638655483722687,0.3230403661727905]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.3123515546321869},{"x":0.40168067812919617,"y":0.3123515546321869},{"x":0.40168067812919617,"y":0.3230403661727905},{"x":0.3983193337917328,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":1,"str":"(","boundary":[0.3983193337917328,0.3123515546321869,0.40168067812919617,0.3230403661727905]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7092437148094177,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7058823704719543,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.7058823704719543,0.3277909755706787,0.7092437148094177,0.33847981691360474]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6823529601097107,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6638655662536621,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":1,"str":"SB","boundary":[0.6638655662536621,0.3277909755706787,0.6823529601097107,0.33847981691360474]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.3277909755706787},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3277909755706787},{"x":0.4907563030719757,"y":0.33847981691360474},{"x":0.48739495873451233,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.48739495873451233,0.3277909755706787,0.4907563030719757,0.33847981691360474]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.13182897865772247},{"x":0.7714285850524902,"y":0.13182897865772247},{"x":0.7714285850524902,"y":0.33847981691360474},{"x":0.22689075767993927,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.12482897865772247,0.7764285850524902,0.34547981691360474],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8134453892707825,"y":0.5391923785209656},{"x":0.831932783126831,"y":0.5391923785209656},{"x":0.831932783126831,"y":0.5546318292617798},{"x":0.8134453892707825,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":1,"str":"مﺎﻧ","boundary":[0.8134453892707825,0.5391923785209656,0.831932783126831,0.5546318292617798]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.5391923785209656},{"x":0.8134453892707825,"y":0.5391923785209656},{"x":0.8134453892707825,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":1,"str":"بﺎﺘﻛ","boundary":[0.7731092572212219,0.5391923785209656,0.8134453892707825,0.5546318292617798]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6890756487846375,0.5391923785209656,0.6924369931221008,0.5546318292617798]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.5688835978507996},{"x":0.831932783126831,"y":0.5688835978507996},{"x":0.831932783126831,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":1,"str":"ﻒﻴﻟﺄﺗ","boundary":[0.7899159789085388,0.5688835978507996,0.831932783126831,0.5843230485916138]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6890756487846375,0.5688835978507996,0.6924369931221008,0.5843230485916138]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6140142679214478},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":1,"str":"ﻲﻤﻠﻋ","boundary":[0.7243697643280029,0.5985748171806335,0.7647058963775635,0.6140142679214478]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.5985748171806335},{"x":0.831932783126831,"y":0.5985748171806335},{"x":0.831932783126831,"y":0.6140142679214478},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":1,"str":"رﺎﺘﺳاﺮﻳو","boundary":[0.7714285850524902,0.5985748171806335,0.831932783126831,0.6140142679214478]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6890756487846375,0.5973871946334839,0.6924369931221008,0.6128265857696533]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.6282660365104675},{"x":0.831932783126831,"y":0.6282660365104675},{"x":0.831932783126831,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":1,"str":"ﺮﻇﺎﻧﻲﻨﻓ","boundary":[0.7697479128837585,0.6282660365104675,0.831932783126831,0.6437054872512817]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6890756487846375,0.6270784139633179,0.6924369931221008,0.6425178050994873]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.6579572558403015},{"x":0.8134453892707825,"y":0.6579572558403015},{"x":0.8134453892707825,"y":0.673396646976471},{"x":0.7478991746902466,"y":0.673396646976471}]},"confidence":1,"str":"تارﺎﺸﺘﻧا","boundary":[0.7478991746902466,0.6579572558403015,0.8134453892707825,0.673396646976471]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201680779457092,"y":0.6579572558403015},{"x":0.831932783126831,"y":0.6579572558403015},{"x":0.831932783126831,"y":0.673396646976471},{"x":0.8201680779457092,"y":0.673396646976471}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.8201680779457092,0.6579572558403015,0.831932783126831,0.673396646976471]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6890756487846375,0.6567695736885071,0.6924369931221008,0.6722090244293213]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7966386675834656,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7966386675834656,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":1,"str":"رﺎﺸﺘﻧا","boundary":[0.7546218633651733,0.6876484751701355,0.7966386675834656,0.7030878663063049]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.6876484751701355},{"x":0.831932783126831,"y":0.6876484751701355},{"x":0.831932783126831,"y":0.7030878663063049},{"x":0.8033613562583923,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":1,"str":"لﺎﺳ","boundary":[0.8033613562583923,0.6876484751701355,0.831932783126831,0.7030878663063049]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6890756487846375,0.6864607930183411,0.6924369931221008,0.7019002437591553]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7882353067398071,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7882353067398071,"y":0.7327790856361389},{"x":0.75126051902771,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":1,"str":"پﺎﭼ","boundary":[0.75126051902771,0.7173396944999695,0.7882353067398071,0.7327790856361389]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.7173396944999695},{"x":0.831932783126831,"y":0.7173396944999695},{"x":0.831932783126831,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7949579954147339,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺑﻮﻧ","boundary":[0.7949579954147339,0.7173396944999695,0.831932783126831,0.7327790856361389]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.716152012348175},{"x":0.6924369931221008,"y":0.716152012348175},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6890756487846375,0.716152012348175,0.6924369931221008,0.7315914630889893]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.745843231678009},{"x":0.831932783126831,"y":0.745843231678009},{"x":0.831932783126831,"y":0.7612826824188232},{"x":0.800000011920929,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":1,"str":"ژاﺮﻴﺗ","boundary":[0.800000011920929,0.745843231678009,0.831932783126831,0.7612826824188232]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.745843231678009},{"x":0.6924369931221008,"y":0.745843231678009},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6890756487846375,0.745843231678009,0.6924369931221008,0.7612826824188232]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.775534451007843},{"x":0.831932783126831,"y":0.775534451007843},{"x":0.831932783126831,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7949579954147339,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":1,"str":"پﺎﭼ","boundary":[0.7949579954147339,0.775534451007843,0.831932783126831,0.7909738421440125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.775534451007843},{"x":0.6924369931221008,"y":0.775534451007843},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6890756487846375,0.775534451007843,0.6924369931221008,0.7909738421440125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.805225670337677},{"x":0.8336134552955627,"y":0.805225670337677},{"x":0.8336134552955627,"y":0.8206650614738464},{"x":0.7915966510772705,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":1,"str":"ﺖﻤﻴﻗ","boundary":[0.7915966510772705,0.805225670337677,0.8336134552955627,0.8206650614738464]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.805225670337677},{"x":0.6924369931221008,"y":0.805225670337677},{"x":0.6924369931221008,"y":0.8206650614738464},{"x":0.6890756487846375,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6890756487846375,0.805225670337677,0.6924369931221008,0.8206650614738464]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.834916889667511},{"x":0.831932783126831,"y":0.834916889667511},{"x":0.831932783126831,"y":0.8503562808036804},{"x":0.7899159789085388,"y":0.8503562808036804}]},"confidence":1,"str":"ﻚﺑﺎﺷ","boundary":[0.7899159789085388,0.834916889667511,0.831932783126831,0.8503562808036804]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.8337292075157166},{"x":0.6924369931221008,"y":0.8337292075157166},{"x":0.6924369931221008,"y":0.8491686582565308},{"x":0.6890756487846375,"y":0.8491686582565308}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6890756487846375,0.8337292075157166,0.6924369931221008,0.8491686582565308]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5391923785209656},{"x":0.8336134552955627,"y":0.5391923785209656},{"x":0.8336134552955627,"y":0.8503562808036804},{"x":0.6890756487846375,"y":0.8503562808036804}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.6840756487846374,0.5321923785209656,0.8386134552955627,0.8573562808036804],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.49168646335601807},{"x":0.831932783126831,"y":0.49168646335601807},{"x":0.831932783126831,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻣﺎﻨﺳﺎﻨﺷ","boundary":[0.7798319458961487,0.49168646335601807,0.831932783126831,0.5023753046989441]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.49168646335601807},{"x":0.831932783126831,"y":0.49168646335601807},{"x":0.831932783126831,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.7748319458961487,0.48468646335601806,0.8369327831268311,0.5093753046989441],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/a0d894780d9bd0f2/pages/oJzNFTARshOAHhqK-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a0d894780d9bd0f2/pages/MTRhzTscbcpoXSPp.jpg","blurred":"/storage/books/a0d894780d9bd0f2/pages/LszkVMUvjSvtPLis.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.000604547714986721,0.000880307050328923,0.9988871548275988,0.9989888146688141]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.7482185363769531},{"x":0.4151260554790497,"y":0.7482185363769531},{"x":0.4151260554790497,"y":0.7612826824188232},{"x":0.364705890417099,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":1,"str":"Alhagi","boundary":[0.364705890417099,0.7482185363769531,0.4151260554790497,0.7612826824188232]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7612826824188232},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":1,"str":"camelorum-Artemisia","boundary":[0.42352941632270813,0.7482185363769531,0.5966386795043945,0.7612826824188232]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":1,"str":"sieberi","boundary":[0.6033613681793213,0.7482185363769531,0.6571428775787354,0.7612826824188232]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.775534451007843},{"x":0.43865546584129333,"y":0.775534451007843},{"x":0.43865546584129333,"y":0.7885985970497131},{"x":0.364705890417099,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":1,"str":"Anabasis","boundary":[0.364705890417099,0.775534451007843,0.43865546584129333,0.7885985970497131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.775534451007843},{"x":0.5697479248046875,"y":0.775534451007843},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7885985970497131},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":1,"str":"aphylla-Salsola","boundary":[0.4436974823474884,0.775534451007843,0.5697479248046875,0.7885985970497131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.775534451007843},{"x":0.6571428775787354,"y":0.775534451007843},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7885985970497131},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":1,"str":"tomentosa","boundary":[0.5764706134796143,0.775534451007843,0.6571428775787354,0.7885985970497131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.8040379881858826},{"x":0.5764706134796143,"y":0.8040379881858826},{"x":0.5764706134796143,"y":0.8171021342277527},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":1,"str":"Artemisia","boundary":[0.5008403658866882,0.8040379881858826,0.5764706134796143,0.8171021342277527]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.8040379881858826},{"x":0.6436975002288818,"y":0.8040379881858826},{"x":0.6436975002288818,"y":0.8171021342277527},{"x":0.583193302154541,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":1,"str":"aucheri","boundary":[0.583193302154541,0.8040379881858826,0.6436975002288818,0.8171021342277527]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.8313539028167725},{"x":0.5210084319114685,"y":0.8313539028167725},{"x":0.5210084319114685,"y":0.8444180488586426},{"x":0.4453781545162201,"y":0.8444180488586426}]},"confidence":1,"str":"Artemisia","boundary":[0.4453781545162201,0.8313539028167725,0.5210084319114685,0.8444180488586426]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.8313539028167725},{"x":0.5882353186607361,"y":0.8313539028167725},{"x":0.5882353186607361,"y":0.8444180488586426},{"x":0.5277311205863953,"y":0.8444180488586426}]},"confidence":1,"str":"aucheri","boundary":[0.5277311205863953,0.8313539028167725,0.5882353186607361,0.8444180488586426]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6571428775787354,"y":0.8444180488586426},{"x":0.364705890417099,"y":0.8444180488586426}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.359705890417099,0.7412185363769531,0.6621428775787354,0.8514180488586426],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/a0d894780d9bd0f2/pages/iuBzspzdVbVeEWfJ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a0d894780d9bd0f2/pages/oRVbvODEhrOYgyCA.jpg","blurred":"/storage/books/a0d894780d9bd0f2/pages/VMkYXwRmKpZjnRHX.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0005282819190946948,0.00024275702832713544,0.9988391356227778,0.9989930461738569]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.6615201830863953},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6615201830863953},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6745843291282654},{"x":0.3193277418613434,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":1,"str":"Artemisia","boundary":[0.3193277418613434,0.6615201830863953,0.3966386616230011,0.6745843291282654]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.6615201830863953},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6615201830863953},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6745843291282654},{"x":0.40336135029792786,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":1,"str":"sieberi","boundary":[0.40336135029792786,0.6615201830863953,0.45546218752861023,0.6745843291282654]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.6615201830863953},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6615201830863953},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6745843291282654},{"x":0.462184876203537,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.462184876203537,0.6615201830863953,0.46722689270973206,0.6745843291282654]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6745843291282654},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":1,"str":"Cornulaca","boundary":[0.4739495813846588,0.6615201830863953,0.5596638917922974,0.6745843291282654]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":1,"str":"monacantha","boundary":[0.5663865804672241,0.6615201830863953,0.6638655662536621,0.6745843291282654]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6745843291282654},{"x":0.3193277418613434,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.3143277418613434,0.6545201830863953,0.6688655662536621,0.6815843291282654],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.4952494204044342},{"x":0.4000000059604645,"y":0.4952494204044342},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5083135366439819},{"x":0.32436975836753845,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":1,"str":"Artemisia","boundary":[0.32436975836753845,0.4952494204044342,0.4000000059604645,0.5083135366439819]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5083135366439819},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":1,"str":"sieberi-Zygophyllum","boundary":[0.40672269463539124,0.4952494204044342,0.5731092691421509,0.5083135366439819]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.4952494204044342},{"x":0.680672287940979,"y":0.4952494204044342},{"x":0.680672287940979,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":1,"str":"atriplicoides","boundary":[0.5798319578170776,0.4952494204044342,0.680672287940979,0.5083135366439819]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.4952494204044342},{"x":0.680672287940979,"y":0.4952494204044342},{"x":0.680672287940979,"y":0.5083135366439819},{"x":0.32436975836753845,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.31936975836753845,0.4882494204044342,0.685672287940979,0.5153135366439819],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.694774329662323},{"x":0.4252100884914398,"y":0.694774329662323},{"x":0.4252100884914398,"y":0.7078384757041931},{"x":0.3478991687297821,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":1,"str":"Artemisia","boundary":[0.3478991687297821,0.694774329662323,0.4252100884914398,0.7078384757041931]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.694774329662323},{"x":0.5630252361297607,"y":0.694774329662323},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7078384757041931},{"x":0.4319327771663666,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":1,"str":"sieberi-Launaea","boundary":[0.4319327771663666,0.694774329662323,0.5630252361297607,0.7078384757041931]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.694774329662323},{"x":0.6705882549285889,"y":0.694774329662323},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":1,"str":"ancanthodes","boundary":[0.5697479248046875,0.694774329662323,0.6705882549285889,0.7078384757041931]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.694774329662323},{"x":0.6705882549285889,"y":0.694774329662323},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7078384757041931},{"x":0.3478991687297821,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.3428991687297821,0.687774329662323,0.6755882549285889,0.7148384757041931],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.4619952440261841},{"x":0.440336138010025,"y":0.4619952440261841},{"x":0.440336138010025,"y":0.4750593900680542},{"x":0.364705890417099,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":1,"str":"Artemisia","boundary":[0.364705890417099,0.4619952440261841,0.440336138010025,0.4750593900680542]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.4619952440261841},{"x":0.583193302154541,"y":0.4619952440261841},{"x":0.583193302154541,"y":0.4750593900680542},{"x":0.4470588266849518,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":1,"str":"sieberi-Seidlitzia","boundary":[0.4470588266849518,0.4619952440261841,0.583193302154541,0.4750593900680542]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.4619952440261841},{"x":0.680672287940979,"y":0.4619952440261841},{"x":0.680672287940979,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":1,"str":"rosmarinus","boundary":[0.5899159908294678,0.4619952440261841,0.680672287940979,0.4750593900680542]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.4619952440261841},{"x":0.680672287940979,"y":0.4619952440261841},{"x":0.680672287940979,"y":0.4750593900680542},{"x":0.364705890417099,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.359705890417099,0.4549952440261841,0.685672287940979,0.4820593900680542],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.5617577433586121},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5617577433586121},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5748218297958374},{"x":0.364705890417099,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":1,"str":"Artemisia","boundary":[0.364705890417099,0.5617577433586121,0.4420168101787567,0.5748218297958374]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5748218297958374},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":1,"str":"sieberi-Aellenia","boundary":[0.44873949885368347,0.5617577433586121,0.5764706134796143,0.5748218297958374]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5748218297958374},{"x":0.583193302154541,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":1,"str":"subaphylla","boundary":[0.583193302154541,0.5617577433586121,0.6689075827598572,0.5748218297958374]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5748218297958374},{"x":0.364705890417099,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.359705890417099,0.554757743358612,0.6739075827598572,0.5818218297958374],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.7280284762382507},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7280284762382507},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7410926222801208},{"x":0.36974790692329407,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":1,"str":"Artemisia","boundary":[0.36974790692329407,0.7280284762382507,0.4470588266849518,0.7410926222801208]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7410926222801208},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":1,"str":"sieberi-Scariola","boundary":[0.45378151535987854,0.7280284762382507,0.5815126299858093,0.7410926222801208]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7410926222801208},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":1,"str":"orientalis","boundary":[0.5882353186607361,0.7280284762382507,0.6638655662536621,0.7410926222801208]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7410926222801208},{"x":0.36974790692329407,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.36474790692329406,0.7210284762382507,0.6688655662536621,0.7480926222801209],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6789916157722473,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6789916157722473,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6487395167350769,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":1,"str":"spp.","boundary":[0.6487395167350769,0.21140141785144806,0.6789916157722473,0.22446556389331818]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.21140141785144806},{"x":0.48067227005958557,"y":0.21140141785144806},{"x":0.48067227005958557,"y":0.22446556389331818},{"x":0.40336135029792786,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":1,"str":"Artemisia","boundary":[0.40336135029792786,0.21140141785144806,0.48067227005958557,0.22446556389331818]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6420168280601501,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6420168280601501,"y":0.22446556389331818},{"x":0.48739495873451233,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":1,"str":"aucheri-Astragalus","boundary":[0.48739495873451233,0.21140141785144806,0.6420168280601501,0.22446556389331818]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.23990498483181},{"x":0.583193302154541,"y":0.23990498483181},{"x":0.583193302154541,"y":0.2529691159725189},{"x":0.507563054561615,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":1,"str":"Artemisia","boundary":[0.507563054561615,0.23990498483181,0.583193302154541,0.2529691159725189]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.23990498483181},{"x":0.6436975002288818,"y":0.23990498483181},{"x":0.6436975002288818,"y":0.2529691159725189},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":1,"str":"sieberi","boundary":[0.5899159908294678,0.23990498483181,0.6436975002288818,0.2529691159725189]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.2672209143638611},{"x":0.6252101063728333,"y":0.2672209143638611},{"x":0.6252101063728333,"y":0.2802850306034088},{"x":0.5495798587799072,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":1,"str":"Artemisia","boundary":[0.5495798587799072,0.2672209143638611,0.6252101063728333,0.2802850306034088]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.2672209143638611},{"x":0.6857143044471741,"y":0.2672209143638611},{"x":0.6857143044471741,"y":0.2802850306034088},{"x":0.63193279504776,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":1,"str":"sieberi","boundary":[0.63193279504776,0.2672209143638611,0.6857143044471741,0.2802850306034088]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.29572445154190063},{"x":0.4470588266849518,"y":0.29572445154190063},{"x":0.4470588266849518,"y":0.30878859758377075},{"x":0.37142857909202576,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":1,"str":"Artemisia","boundary":[0.37142857909202576,0.29572445154190063,0.4470588266849518,0.30878859758377075]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.29572445154190063},{"x":0.583193302154541,"y":0.29572445154190063},{"x":0.583193302154541,"y":0.30878859758377075},{"x":0.45378151535987854,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":1,"str":"sieberi-Ephedra","boundary":[0.45378151535987854,0.29572445154190063,0.583193302154541,0.30878859758377075]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.29572445154190063},{"x":0.6789916157722473,"y":0.29572445154190063},{"x":0.6789916157722473,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5899159908294678,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":1,"str":"strobilacea","boundary":[0.5899159908294678,0.29572445154190063,0.6789916157722473,0.30878859758377075]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6857143044471741,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6857143044471741,"y":0.30878859758377075},{"x":0.37142857909202576,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.36642857909202575,0.20440141785144805,0.6907143044471741,0.31578859758377076],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.794536828994751},{"x":0.462184876203537,"y":0.794536828994751},{"x":0.462184876203537,"y":0.8076009750366211},{"x":0.3764705955982208,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":1,"str":"Astragalus","boundary":[0.3764705955982208,0.794536828994751,0.462184876203537,0.8076009750366211]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.794536828994751},{"x":0.5747899413108826,"y":0.794536828994751},{"x":0.5747899413108826,"y":0.8076009750366211},{"x":0.46890756487846375,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":1,"str":"spp.-Scariola","boundary":[0.46890756487846375,0.794536828994751,0.5747899413108826,0.8076009750366211]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.794536828994751},{"x":0.6571428775787354,"y":0.794536828994751},{"x":0.6571428775787354,"y":0.8076009750366211},{"x":0.5815126299858093,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":1,"str":"orientalis","boundary":[0.5815126299858093,0.794536828994751,0.6571428775787354,0.8076009750366211]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.794536828994751},{"x":0.6571428775787354,"y":0.794536828994751},{"x":0.6571428775787354,"y":0.8076009750366211},{"x":0.3764705955982208,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.3714705955982208,0.787536828994751,0.6621428775787354,0.8146009750366211],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.3954869210720062},{"x":0.462184876203537,"y":0.3954869210720062},{"x":0.462184876203537,"y":0.40855106711387634},{"x":0.3848739564418793,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":1,"str":"Artemisia","boundary":[0.3848739564418793,0.3954869210720062,0.462184876203537,0.40855106711387634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.3954869210720062},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3954869210720062},{"x":0.5882353186607361,"y":0.40855106711387634},{"x":0.46890756487846375,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":1,"str":"sieberi-Salsola","boundary":[0.46890756487846375,0.3954869210720062,0.5882353186607361,0.40855106711387634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6739495992660522,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5949580073356628,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":1,"str":"arbuscula","boundary":[0.5949580073356628,0.3954869210720062,0.6739495992660522,0.40855106711387634]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6739495992660522,"y":0.40855106711387634},{"x":0.3848739564418793,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.37987395644187927,0.3884869210720062,0.6789495992660523,0.41555106711387635],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.5950118899345398},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5950118899345398},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6080760359764099},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":1,"str":"Artemisia","boundary":[0.38655462861061096,0.5950118899345398,0.4638655483722687,0.6080760359764099]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.5950118899345398},{"x":0.605042040348053,"y":0.5950118899345398},{"x":0.605042040348053,"y":0.6080760359764099},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":1,"str":"sieberi-Anabasis","boundary":[0.47058823704719543,0.5950118899345398,0.605042040348053,0.6080760359764099]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6080760359764099},{"x":0.610084056854248,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":1,"str":"setifera","boundary":[0.610084056854248,0.5950118899345398,0.6689075827598572,0.6080760359764099]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6080760359764099},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.38155462861061096,0.5880118899345398,0.6739075827598572,0.6150760359764099],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.42874109745025635},{"x":0.46554622054100037,"y":0.42874109745025635},{"x":0.46554622054100037,"y":0.4418052136898041},{"x":0.38823530077934265,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":1,"str":"Artemisia","boundary":[0.38823530077934265,0.42874109745025635,0.46554622054100037,0.4418052136898041]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5915966629981995,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4418052136898041},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":1,"str":"sieberi-Salsola","boundary":[0.4722689092159271,0.42874109745025635,0.5915966629981995,0.4418052136898041]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6789916157722473,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":1,"str":"tomentosa","boundary":[0.5983193516731262,0.42874109745025635,0.6789916157722473,0.4418052136898041]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6789916157722473,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4418052136898041},{"x":0.38823530077934265,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.38323530077934265,0.42174109745025634,0.6839916157722473,0.4488052136898041],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.3622327744960785},{"x":0.46722689270973206,"y":0.3622327744960785},{"x":0.46722689270973206,"y":0.3752969205379486},{"x":0.39159664511680603,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":1,"str":"Artemisia","boundary":[0.39159664511680603,0.3622327744960785,0.46722689270973206,0.3752969205379486]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3752969205379486},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":1,"str":"sieberi-Noaea","boundary":[0.4739495813846588,0.3622327744960785,0.5865546464920044,0.3752969205379486]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3752969205379486},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":1,"str":"mucronata","boundary":[0.5932773351669312,0.3622327744960785,0.6789916157722473,0.3752969205379486]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3752969205379486},{"x":0.39159664511680603,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.386596645116806,0.3552327744960785,0.6839916157722473,0.3822969205379486],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.6282660365104675},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6282660365104675},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6413301825523376},{"x":0.3932773172855377,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":1,"str":"Artemisia","boundary":[0.3932773172855377,0.6282660365104675,0.47058823704719543,0.6413301825523376]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.6282660365104675},{"x":0.610084056854248,"y":0.6282660365104675},{"x":0.610084056854248,"y":0.6413301825523376},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":1,"str":"sieberi-Cousinia","boundary":[0.4773109257221222,0.6282660365104675,0.610084056854248,0.6413301825523376]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":1,"str":"deserti","boundary":[0.6168067455291748,0.6282660365104675,0.6689075827598572,0.6413301825523376]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6413301825523376},{"x":0.3932773172855377,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.3882773172855377,0.6212660365104675,0.6739075827598572,0.6483301825523377],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.32897862792015076},{"x":0.4722689092159271,"y":0.32897862792015076},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3420427441596985},{"x":0.3949579894542694,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":1,"str":"Artemisia","boundary":[0.3949579894542694,0.32897862792015076,0.4722689092159271,0.3420427441596985]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6201680898666382,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3420427441596985},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":1,"str":"sieberi-Fortuynia","boundary":[0.4789915978908539,0.32897862792015076,0.6201680898666382,0.3420427441596985]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6789916157722473,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":1,"str":"bungei","boundary":[0.6268907785415649,0.32897862792015076,0.6789916157722473,0.3420427441596985]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6789916157722473,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3420427441596985},{"x":0.3949579894542694,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.3899579894542694,0.32197862792015075,0.6839916157722473,0.3490427441596985],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.5285035371780396},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5285035371780396},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5415676832199097},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":1,"str":"Artemisia","boundary":[0.4100840389728546,0.5285035371780396,0.48739495873451233,0.5415676832199097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5415676832199097},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":1,"str":"sieberi-Astragalus","boundary":[0.4941176474094391,0.5285035371780396,0.6420168280601501,0.5415676832199097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":1,"str":"spp.","boundary":[0.6487395167350769,0.5285035371780396,0.6789916157722473,0.5415676832199097]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5415676832199097},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.4050840389728546,0.5215035371780395,0.6839916157722473,0.5485676832199097],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.8277909755706787},{"x":0.5394958257675171,"y":0.8277909755706787},{"x":0.5394958257675171,"y":0.8408551216125488},{"x":0.45378151535987854,"y":0.8408551216125488}]},"confidence":1,"str":"Cornulaca","boundary":[0.45378151535987854,0.8277909755706787,0.5394958257675171,0.8408551216125488]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.8277909755706787},{"x":0.6436975002288818,"y":0.8277909755706787},{"x":0.6436975002288818,"y":0.8408551216125488},{"x":0.5462185144424438,"y":0.8408551216125488}]},"confidence":1,"str":"monacantha","boundary":[0.5462185144424438,0.8277909755706787,0.6436975002288818,0.8408551216125488]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.8277909755706787},{"x":0.6436975002288818,"y":0.8277909755706787},{"x":0.6436975002288818,"y":0.8408551216125488},{"x":0.45378151535987854,"y":0.8408551216125488}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.44878151535987854,0.8207909755706787,0.6486975002288818,0.8478551216125488],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.7612826824188232},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7612826824188232},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7743467688560486},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":1,"str":"Astragalus","boundary":[0.4773109257221222,0.7612826824188232,0.5630252361297607,0.7743467688560486]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7743467688560486},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":1,"str":"squarrosus","boundary":[0.5697479248046875,0.7612826824188232,0.6571428775787354,0.7743467688560486]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7743467688560486},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.4723109257221222,0.7542826824188232,0.6621428775787354,0.7813467688560486],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/a0d894780d9bd0f2/pages/JWcJBcxGiHXDKJdA-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a0d894780d9bd0f2/pages/WiCAHPJZBxixyoxz.jpg","blurred":"/storage/books/a0d894780d9bd0f2/pages/qBTjTZeoktlgltUj.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0004039968933377947,0.00023288346936753697,0.9988589082365277,0.999100244844328]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.32185274362564087},{"x":0.3512605130672455,"y":0.32185274362564087},{"x":0.3512605130672455,"y":0.3349168598651886},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":1,"str":"Halocnemum","boundary":[0.24537815153598785,0.32185274362564087,0.3512605130672455,0.3349168598651886]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5512605309486389,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3349168598651886},{"x":0.35630252957344055,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":1,"str":"strobilaceum-Aeluropus","boundary":[0.35630252957344055,0.32185274362564087,0.5512605309486389,0.3349168598651886]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6252101063728333,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3349168598651886},{"x":0.556302547454834,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":1,"str":"littoralis","boundary":[0.556302547454834,0.32185274362564087,0.6252101063728333,0.3349168598651886]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6252101063728333,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3349168598651886},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.24037815153598785,0.31485274362564086,0.6302101063728333,0.3419168598651886],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.2327791005373001},{"x":0.3815126121044159,"y":0.2327791005373001},{"x":0.3815126121044159,"y":0.24584323167800903},{"x":0.2991596758365631,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":1,"str":"Comulaca","boundary":[0.2991596758365631,0.2327791005373001,0.3815126121044159,0.24584323167800903]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.2327791005373001},{"x":0.5714285969734192,"y":0.2327791005373001},{"x":0.5714285969734192,"y":0.24584323167800903},{"x":0.38823530077934265,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":1,"str":"monacantha-Artemisia","boundary":[0.38823530077934265,0.2327791005373001,0.5714285969734192,0.24584323167800903]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6302521228790283,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6302521228790283,"y":0.24584323167800903},{"x":0.578151285648346,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":1,"str":"sieberi","boundary":[0.578151285648346,0.2327791005373001,0.6302521228790283,0.24584323167800903]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6302521228790283,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6302521228790283,"y":0.24584323167800903},{"x":0.2991596758365631,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.2941596758365631,0.2257791005373001,0.6352521228790283,0.25284323167800904],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.20308788120746613},{"x":0.38655462861061096,"y":0.20308788120746613},{"x":0.38655462861061096,"y":0.21615201234817505},{"x":0.3008403480052948,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":1,"str":"Cornulaca","boundary":[0.3008403480052948,0.20308788120746613,0.38655462861061096,0.21615201234817505]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.20308788120746613},{"x":0.5714285969734192,"y":0.20308788120746613},{"x":0.5714285969734192,"y":0.21615201234817505},{"x":0.3932773172855377,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":1,"str":"monacantha-Anabasis","boundary":[0.3932773172855377,0.20308788120746613,0.5714285969734192,0.21615201234817505]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.20308788120746613},{"x":0.6369748115539551,"y":0.20308788120746613},{"x":0.6369748115539551,"y":0.21615201234817505},{"x":0.578151285648346,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":1,"str":"setifera","boundary":[0.578151285648346,0.20308788120746613,0.6369748115539551,0.21615201234817505]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.20308788120746613},{"x":0.6369748115539551,"y":0.20308788120746613},{"x":0.6369748115539551,"y":0.21615201234817505},{"x":0.3008403480052948,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.2958403480052948,0.19608788120746612,0.6419748115539551,0.22315201234817506],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.38123515248298645},{"x":0.3932773172855377,"y":0.38123515248298645},{"x":0.3932773172855377,"y":0.39429929852485657},{"x":0.32436975836753845,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":1,"str":"Launaea","boundary":[0.32436975836753845,0.38123515248298645,0.3932773172855377,0.39429929852485657]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5647059082984924,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5647059082984924,"y":0.39429929852485657},{"x":0.4000000059604645,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":1,"str":"acanthodes-Scariola","boundary":[0.4000000059604645,0.38123515248298645,0.5647059082984924,0.39429929852485657]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6470588445663452,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6470588445663452,"y":0.39429929852485657},{"x":0.5714285969734192,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":1,"str":"orientalis","boundary":[0.5714285969734192,0.38123515248298645,0.6470588445663452,0.39429929852485657]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6470588445663452,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6470588445663452,"y":0.39429929852485657},{"x":0.32436975836753845,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.31936975836753845,0.37423515248298644,0.6520588445663452,0.4012992985248566],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.5},{"x":0.40336135029792786,"y":0.5},{"x":0.40336135029792786,"y":0.5130641460418701},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":1,"str":"Salsola","boundary":[0.3462184965610504,0.5,0.40336135029792786,0.5130641460418701]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.5},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5130641460418701},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":1,"str":"yazdiana-Seidlitzia","boundary":[0.4100840389728546,0.5,0.5630252361297607,0.5130641460418701]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.5},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":1,"str":"rosmarinus","boundary":[0.5697479248046875,0.5,0.6605042219161987,0.5130641460418701]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.5},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5130641460418701},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.3412184965610504,0.493,0.6655042219161987,0.5200641460418701],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.6484560370445251},{"x":0.42184874415397644,"y":0.6484560370445251},{"x":0.42184874415397644,"y":0.6615201830863953},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":1,"str":"Seidlitzia","boundary":[0.3495798408985138,0.6484560370445251,0.42184874415397644,0.6615201830863953]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6615201830863953},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":1,"str":"rosmarinus-Anabasis","boundary":[0.4285714328289032,0.6484560370445251,0.6000000238418579,0.6615201830863953]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":1,"str":"setifera","boundary":[0.6067227125167847,0.6484560370445251,0.6655462384223938,0.6615201830863953]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6615201830863953},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.3445798408985138,0.6414560370445251,0.6705462384223938,0.6685201830863953],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.6187648177146912},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6187648177146912},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6318289637565613},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":1,"str":"Seidlitzia","boundary":[0.3529411852359772,0.6187648177146912,0.4268907606601715,0.6318289637565613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.6187648177146912},{"x":0.605042040348053,"y":0.6187648177146912},{"x":0.605042040348053,"y":0.6318289637565613},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":1,"str":"rosmarinus-Anabasis","boundary":[0.43361344933509827,0.6187648177146912,0.605042040348053,0.6318289637565613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6318289637565613},{"x":0.610084056854248,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":1,"str":"aphylla","boundary":[0.610084056854248,0.6187648177146912,0.6689075827598572,0.6318289637565613]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6318289637565613},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.34794118523597717,0.6117648177146912,0.6739075827598572,0.6388289637565613],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.6781472563743591},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6781472563743591},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6912114024162292},{"x":0.35462185740470886,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":1,"str":"Seidlitzia","boundary":[0.35462185740470886,0.6781472563743591,0.4268907606601715,0.6912114024162292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.6781472563743591},{"x":0.610084056854248,"y":0.6781472563743591},{"x":0.610084056854248,"y":0.6912114024162292},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":1,"str":"rosmarinus-Artemisia","boundary":[0.43361344933509827,0.6781472563743591,0.610084056854248,0.6912114024162292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":1,"str":"sieberi","boundary":[0.6168067455291748,0.6781472563743591,0.6689075827598572,0.6912114024162292]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6912114024162292},{"x":0.35462185740470886,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.34962185740470886,0.6711472563743591,0.6739075827598572,0.6982114024162293],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.529691219329834},{"x":0.4319327771663666,"y":0.529691219329834},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5427553653717041},{"x":0.3663865625858307,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":1,"str":"Scariola","boundary":[0.3663865625858307,0.529691219329834,0.4319327771663666,0.5427553653717041]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.529691219329834},{"x":0.610084056854248,"y":0.529691219329834},{"x":0.610084056854248,"y":0.5427553653717041},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":1,"str":"orientalis-Astragalus","boundary":[0.43865546584129333,0.529691219329834,0.610084056854248,0.5427553653717041]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.529691219329834},{"x":0.6470588445663452,"y":0.529691219329834},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":1,"str":"spp.","boundary":[0.6151260733604431,0.529691219329834,0.6470588445663452,0.5427553653717041]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.529691219329834},{"x":0.6470588445663452,"y":0.529691219329834},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5427553653717041},{"x":0.3663865625858307,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.3613865625858307,0.522691219329834,0.6520588445663452,0.5497553653717041],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.470308780670166},{"x":0.4302521049976349,"y":0.470308780670166},{"x":0.4302521049976349,"y":0.48337292671203613},{"x":0.37310925126075745,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":1,"str":"Salsola","boundary":[0.37310925126075745,0.470308780670166,0.4302521049976349,0.48337292671203613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.470308780670166},{"x":0.6033613681793213,"y":0.470308780670166},{"x":0.6033613681793213,"y":0.48337292671203613},{"x":0.43697479367256165,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":1,"str":"tomentosa-Artemisia","boundary":[0.43697479367256165,0.470308780670166,0.6033613681793213,0.48337292671203613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.470308780670166},{"x":0.6638655662536621,"y":0.470308780670166},{"x":0.6638655662536621,"y":0.48337292671203613},{"x":0.610084056854248,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":1,"str":"sieberi","boundary":[0.610084056854248,0.470308780670166,0.6638655662536621,0.48337292671203613]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.470308780670166},{"x":0.6638655662536621,"y":0.470308780670166},{"x":0.6638655662536621,"y":0.48337292671203613},{"x":0.37310925126075745,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.36810925126075744,0.463308780670166,0.6688655662536621,0.49037292671203614],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.7078384757041931},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7078384757041931},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7209026217460632},{"x":0.38655462861061096,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":1,"str":"Seidlitzia","boundary":[0.38655462861061096,0.7078384757041931,0.4588235318660736,0.7209026217460632]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7209026217460632},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":1,"str":"rosmarinus-Tamarix","boundary":[0.46554622054100037,0.7078384757041931,0.6302521228790283,0.7209026217460632]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":1,"str":"spp.","boundary":[0.6386554837226868,0.7078384757041931,0.6689075827598572,0.7209026217460632]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7209026217460632},{"x":0.38655462861061096,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.38155462861061096,0.7008384757041931,0.6739075827598572,0.7279026217460632],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.2624703049659729},{"x":0.534453809261322,"y":0.2624703049659729},{"x":0.534453809261322,"y":0.275534451007843},{"x":0.4268907606601715,"y":0.275534451007843}]},"confidence":1,"str":"Halocnemum","boundary":[0.4268907606601715,0.2624703049659729,0.534453809261322,0.275534451007843]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6436975002288818,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6436975002288818,"y":0.275534451007843},{"x":0.5394958257675171,"y":0.275534451007843}]},"confidence":1,"str":"strobilaceum","boundary":[0.5394958257675171,0.2624703049659729,0.6436975002288818,0.275534451007843]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6436975002288818,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6436975002288818,"y":0.275534451007843},{"x":0.4268907606601715,"y":0.275534451007843}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.4218907606601715,0.2554703049659729,0.6486975002288818,0.282534451007843],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5647059082984924,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3052256405353546},{"x":0.4571428596973419,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":1,"str":"Halocnemum","boundary":[0.4571428596973419,0.2921615242958069,0.5647059082984924,0.3052256405353546]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6739495992660522,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":1,"str":"strobilaceum","boundary":[0.5697479248046875,0.2921615242958069,0.6739495992660522,0.3052256405353546]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6739495992660522,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3052256405353546},{"x":0.4571428596973419,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.4521428596973419,0.2851615242958069,0.6789495992660523,0.3122256405353546],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.559382438659668},{"x":0.5361344814300537,"y":0.559382438659668},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5724465847015381},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":1,"str":"Seidlitzia","boundary":[0.4638655483722687,0.559382438659668,0.5361344814300537,0.5724465847015381]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.559382438659668},{"x":0.6336134672164917,"y":0.559382438659668},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":1,"str":"rosmarinus","boundary":[0.5428571701049805,0.559382438659668,0.6336134672164917,0.5724465847015381]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.559382438659668},{"x":0.6336134672164917,"y":0.559382438659668},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5724465847015381},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.4588655483722687,0.552382438659668,0.6386134672164917,0.5794465847015381],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5915966629981995,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3646080791950226},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":1,"str":"Halostachys","boundary":[0.4924369752407074,0.35154393315315247,0.5915966629981995,0.3646080791950226]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6571428775787354,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3646080791950226},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":1,"str":"caspica","boundary":[0.5966386795043945,0.35154393315315247,0.6571428775787354,0.3646080791950226]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6571428775787354,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3646080791950226},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.4874369752407074,0.34454393315315246,0.6621428775787354,0.3716080791950226],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.589073657989502},{"x":0.5731092691421509,"y":0.589073657989502},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6021377444267273},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":1,"str":"Seidlitzia","boundary":[0.49915966391563416,0.589073657989502,0.5731092691421509,0.6021377444267273]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.589073657989502},{"x":0.6705882549285889,"y":0.589073657989502},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":1,"str":"rosmarinus","boundary":[0.5798319578170776,0.589073657989502,0.6705882549285889,0.6021377444267273]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.589073657989502},{"x":0.6705882549285889,"y":0.589073657989502},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6021377444267273},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.49415966391563415,0.582073657989502,0.6755882549285889,0.6091377444267273],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.4406175911426544},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4406175911426544},{"x":0.5764706134796143,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5176470875740051,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":1,"str":"Salsola","boundary":[0.5176470875740051,0.4406175911426544,0.5764706134796143,0.45368170738220215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.4406175911426544},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4406175911426544},{"x":0.6638655662536621,"y":0.45368170738220215},{"x":0.583193302154541,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":1,"str":"tomentosa","boundary":[0.583193302154541,0.4406175911426544,0.6638655662536621,0.45368170738220215]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.4406175911426544},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4406175911426544},{"x":0.6638655662536621,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5176470875740051,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.5126470875740051,0.4336175911426544,0.6688655662536621,0.46068170738220215],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.41092637181282043},{"x":0.5949580073356628,"y":0.41092637181282043},{"x":0.5949580073356628,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5378151535987854,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":1,"str":"Salsola","boundary":[0.5378151535987854,0.41092637181282043,0.5949580073356628,0.42399048805236816]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6336134672164917,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6336134672164917,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6016806960105896,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":1,"str":"spp.","boundary":[0.6016806960105896,0.41092637181282043,0.6336134672164917,0.42399048805236816]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6336134672164917,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6336134672164917,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5378151535987854,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.5328151535987854,0.40392637181282043,0.6386134672164917,0.43099048805236817],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7505938410758972},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":1,"str":"Tamarix","boundary":[0.5428571701049805,0.7375296950340271,0.6084033846855164,0.7505938410758972]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":1,"str":"spp.","boundary":[0.6151260733604431,0.7375296950340271,0.6470588445663452,0.7505938410758972]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7505938410758972},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.5378571701049805,0.7305296950340271,0.6520588445663452,0.7575938410758972],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/a0d894780d9bd0f2/pages/KWjaKMYehVYufCCo-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a0d894780d9bd0f2/pages/feHNGaKuGVwMxGOK.jpg","blurred":"/storage/books/a0d894780d9bd0f2/pages/VuImikeUBCJPFIgH.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0012824659507815576,0.00023993601906611064,0.9986950780083151,0.9991439706559986]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7714285850524902,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7714285850524902,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7680672407150269,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7680672407150269,0.20902612805366516,0.7714285850524902,0.22446556389331818]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.2422802895307541},{"x":0.7714285850524902,"y":0.2422802895307541},{"x":0.7714285850524902,"y":0.2577197253704071},{"x":0.7680672407150269,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7680672407150269,0.2422802895307541,0.7714285850524902,0.2577197253704071]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.275534451007843},{"x":0.7714285850524902,"y":0.275534451007843},{"x":0.7714285850524902,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7680672407150269,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7680672407150269,0.275534451007843,0.7714285850524902,0.29097387194633484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7714285850524902,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7714285850524902,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7680672407150269,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7680672407150269,0.30878859758377075,0.7714285850524902,0.3242280185222626]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7714285850524902,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7714285850524902,"y":0.3574821949005127},{"x":0.7680672407150269,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7680672407150269,0.3420427441596985,0.7714285850524902,0.3574821949005127]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7714285850524902,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7714285850524902,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7680672407150269,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7680672407150269,0.3752969205379486,0.7714285850524902,0.39073634147644043]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7714285850524902,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7714285850524902,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7680672407150269,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.7630672407150269,0.20202612805366515,0.7764285850524902,0.39773634147644044],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7680672407150269,0.5320665240287781,0.7714285850524902,0.5475059151649475]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7714285850524902,"y":0.58076012134552},{"x":0.7680672407150269,"y":0.58076012134552}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7680672407150269,0.5653206706047058,0.7714285850524902,0.58076012134552]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6140142679214478},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7680672407150269,0.5985748171806335,0.7714285850524902,0.6140142679214478]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7680672407150269,0.6318289637565613,0.7714285850524902,0.6472684144973755]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.665083110332489},{"x":0.7714285850524902,"y":0.665083110332489},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7680672407150269,0.665083110332489,0.7714285850524902,0.6805225610733032]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7714285850524902,"y":0.713776707649231},{"x":0.7680672407150269,"y":0.713776707649231}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7680672407150269,0.6983373165130615,0.7714285850524902,0.713776707649231]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7714285850524902,"y":0.713776707649231},{"x":0.7680672407150269,"y":0.713776707649231}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.7630672407150269,0.5250665240287781,0.7764285850524902,0.720776707649231],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/a0d894780d9bd0f2/pages/nRXGImIQbRlxUTxC-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a0d894780d9bd0f2/pages/dozLzLCJiRonGuzC.jpg","blurred":"/storage/books/a0d894780d9bd0f2/pages/wgVBHbUUmNhdWOCe.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0012033754957824195,0.0002441675418063184,0.9987628698268859,0.9994768507398506]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.4180522561073303},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4180522561073303},{"x":0.7243697643280029,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7210084199905396,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7210084199905396,0.4180522561073303,0.7243697643280029,0.43349167704582214]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.4180522561073303},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4180522561073303},{"x":0.7243697643280029,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7210084199905396,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.7160084199905395,0.4110522561073303,0.7293697643280029,0.44049167704582215],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7310924530029297,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7310924530029297,"y":0.22802850604057312},{"x":0.7277311086654663,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7277311086654663,0.2125890702009201,0.7310924530029297,0.22802850604057312]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7310924530029297,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7310924530029297,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7277311086654663,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7277311086654663,0.24584323167800903,0.7310924530029297,0.26128265261650085]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7310924530029297,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7310924530029297,"y":0.294536828994751},{"x":0.7277311086654663,"y":0.294536828994751}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7277311086654663,0.27909737825393677,0.7310924530029297,0.294536828994751]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7277311086654663,0.3123515546321869,0.7310924530029297,0.3277909755706787]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7310924530029297,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7277311086654663,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7277311086654663,0.3456057012081146,0.7310924530029297,0.36104512214660645]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7310924530029297,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7310924530029297,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7277311086654663,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.7227311086654663,0.2055890702009201,0.7360924530029297,0.36804512214660645],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7310924530029297,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7310924530029297,"y":0.39667457342147827},{"x":0.7277311086654663,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7277311086654663,0.38123515248298645,0.7310924530029297,0.39667457342147827]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7310924530029297,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7310924530029297,"y":0.39667457342147827},{"x":0.7277311086654663,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.7227311086654663,0.37423515248298644,0.7360924530029297,0.4036745734214783],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"webpSec":"/storage/books/a0d894780d9bd0f2/pages/mqSTwIoViIWgabjK-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a0d894780d9bd0f2/pages/LICebcqBlihdWvSq.jpg","blurred":"/storage/books/a0d894780d9bd0f2/pages/pCHWljUIJjVrgAQs.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00028818586994619927,0.00024275702832713544,0.9986781300536725,0.9990170248676083]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1764705926179886,"y":0.21140141785144806},{"x":0.17983193695545197,"y":0.21140141785144806},{"x":0.17983193695545197,"y":0.22684085369110107},{"x":0.1764705926179886,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.1764705926179886,0.21140141785144806,0.17983193695545197,0.22684085369110107]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.24109263718128204},{"x":0.34117648005485535,"y":0.24109263718128204},{"x":0.34117648005485535,"y":0.25653207302093506},{"x":0.33781513571739197,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.33781513571739197,0.24109263718128204,0.34117648005485535,0.25653207302093506]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.27078384160995483},{"x":0.4571428596973419,"y":0.27078384160995483},{"x":0.4571428596973419,"y":0.28622329235076904},{"x":0.45378151535987854,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.45378151535987854,0.27078384160995483,0.4571428596973419,0.28622329235076904]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1764705926179886,"y":0.21140141785144806},{"x":0.4571428596973419,"y":0.21140141785144806},{"x":0.4571428596973419,"y":0.28622329235076904},{"x":0.1764705926179886,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.17147059261798858,0.20440141785144805,0.4621428596973419,0.29322329235076905],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.6270784139633179},{"x":0.27899160981178284,"y":0.6270784139633179},{"x":0.27899160981178284,"y":0.6425178050994873},{"x":0.27563026547431946,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27563026547431946,0.6270784139633179,0.27899160981178284,0.6425178050994873]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.6270784139633179},{"x":0.27899160981178284,"y":0.6270784139633179},{"x":0.27899160981178284,"y":0.6425178050994873},{"x":0.27563026547431946,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.27063026547431945,0.6200784139633179,0.28399160981178284,0.6495178050994873],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.3919239938259125},{"x":0.3327731192111969,"y":0.3919239938259125},{"x":0.3327731192111969,"y":0.4049881100654602},{"x":0.3142857253551483,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":1,"str":"…","boundary":[0.3142857253551483,0.3919239938259125,0.3327731192111969,0.4049881100654602]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.3919239938259125},{"x":0.3327731192111969,"y":0.3919239938259125},{"x":0.3327731192111969,"y":0.4049881100654602},{"x":0.3142857253551483,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.3092857253551483,0.38492399382591247,0.3377731192111969,0.4119881100654602],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.5380047559738159},{"x":0.3327731192111969,"y":0.5380047559738159},{"x":0.3327731192111969,"y":0.5534442067146301},{"x":0.3294117748737335,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3294117748737335,0.5380047559738159,0.3327731192111969,0.5534442067146301]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.5380047559738159},{"x":0.3327731192111969,"y":0.5380047559738159},{"x":0.3327731192111969,"y":0.5534442067146301},{"x":0.3294117748737335,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.3244117748737335,0.5310047559738159,0.3377731192111969,0.5604442067146301],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.805225670337677},{"x":0.6621848940849304,"y":0.805225670337677},{"x":0.6621848940849304,"y":0.8206650614738464},{"x":0.658823549747467,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.658823549747467,0.805225670337677,0.6621848940849304,0.8206650614738464]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.805225670337677},{"x":0.6621848940849304,"y":0.805225670337677},{"x":0.6621848940849304,"y":0.8206650614738464},{"x":0.658823549747467,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.653823549747467,0.798225670337677,0.6671848940849304,0.8276650614738464],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7019002437591553},{"x":0.707563042640686,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.707563042640686,0.6864607930183411,0.7109243869781494,0.7019002437591553]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7019002437591553},{"x":0.707563042640686,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.702563042640686,0.6794607930183411,0.7159243869781494,0.7089002437591553],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7764706015586853,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7764706015586853,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7731092572212219,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7731092572212219,0.47862231731414795,0.7764706015586853,0.49406176805496216]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7764706015586853,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7764706015586853,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7731092572212219,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.7681092572212219,0.47162231731414794,0.7814706015586853,0.5010617680549622],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7815126180648804,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7815126180648804,"y":0.3752969205379486},{"x":0.778151273727417,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.778151273727417,0.3598574697971344,0.7815126180648804,0.3752969205379486]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7815126180648804,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7815126180648804,"y":0.3752969205379486},{"x":0.778151273727417,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.773151273727417,0.3528574697971344,0.7865126180648804,0.3822969205379486],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":10,"image":{"webpSec":"/storage/books/a0d894780d9bd0f2/pages/ricYYLFOrRzMsmOy-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a0d894780d9bd0f2/pages/bHMJfBSjiEhxaPvQ.jpg","blurred":"/storage/books/a0d894780d9bd0f2/pages/OowpszJjIIaZRZDp.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0006158463514151693,0.00012286378078675892,0.9986470588034942,0.9991750018109619]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.11045130342245102},{"x":0.6067227125167847,"y":0.11045130342245102},{"x":0.6067227125167847,"y":0.12351544201374054},{"x":0.5882353186607361,"y":0.12351544201374054}]},"confidence":1,"str":"…","boundary":[0.5882353186607361,0.11045130342245102,0.6067227125167847,0.12351544201374054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.1377672255039215},{"x":0.5092437267303467,"y":0.1377672255039215},{"x":0.5092437267303467,"y":0.15320664644241333},{"x":0.5042017102241516,"y":0.15320664644241333}]},"confidence":1,"str":")","boundary":[0.5042017102241516,0.1377672255039215,0.5092437267303467,0.15320664644241333]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.1377672255039215},{"x":0.3764705955982208,"y":0.1377672255039215},{"x":0.3764705955982208,"y":0.15320664644241333},{"x":0.37142857909202576,"y":0.15320664644241333}]},"confidence":1,"str":"(","boundary":[0.37142857909202576,0.1377672255039215,0.3764705955982208,0.15320664644241333]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.1674584299325943},{"x":0.6873949766159058,"y":0.1674584299325943},{"x":0.6873949766159058,"y":0.18289786577224731},{"x":0.6840336322784424,"y":0.18289786577224731}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6840336322784424,0.1674584299325943,0.6873949766159058,0.18289786577224731]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.11045130342245102},{"x":0.6873949766159058,"y":0.11045130342245102},{"x":0.6873949766159058,"y":0.18289786577224731},{"x":0.37142857909202576,"y":0.18289786577224731}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.36642857909202575,0.10345130342245101,0.6923949766159058,0.18989786577224732],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7966386675834656,"y":0.6425178050994873},{"x":0.800000011920929,"y":0.6425178050994873},{"x":0.800000011920929,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7966386675834656,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7966386675834656,0.6425178050994873,0.800000011920929,0.6579572558403015]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.6722090244293213},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6722090244293213},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6876484751701355},{"x":0.37478992342948914,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.37478992342948914,0.6722090244293213,0.3781512677669525,0.6876484751701355]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.6425178050994873},{"x":0.800000011920929,"y":0.6425178050994873},{"x":0.800000011920929,"y":0.6876484751701355},{"x":0.37478992342948914,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.36978992342948913,0.6355178050994873,0.805000011920929,0.6946484751701355],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.49406176805496216},{"x":0.39159664511680603,"y":0.49406176805496216},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5095011591911316},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.38823530077934265,0.49406176805496216,0.39159664511680603,0.5095011591911316]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.49406176805496216},{"x":0.39159664511680603,"y":0.49406176805496216},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5095011591911316},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.38323530077934265,0.48706176805496215,0.39659664511680603,0.5165011591911316],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.22684085369110107},{"x":0.40672269463539124,"y":0.22684085369110107},{"x":0.40672269463539124,"y":0.2422802895307541},{"x":0.40336135029792786,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40336135029792786,0.22684085369110107,0.40672269463539124,0.2422802895307541]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.22684085369110107},{"x":0.40672269463539124,"y":0.22684085369110107},{"x":0.40672269463539124,"y":0.2422802895307541},{"x":0.40336135029792786,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.39836135029792785,0.21984085369110107,0.41172269463539124,0.2492802895307541],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7210084199905396,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7176470756530762,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7176470756530762,0.3752969205379486,0.7210084199905396,0.39073634147644043]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6655462384223938,0.4049881100654602,0.6689075827598572,0.4204275608062744]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.4346793293952942},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4346793293952942},{"x":0.4957983195781708,"y":0.450118750333786},{"x":0.4924369752407074,"y":0.450118750333786}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4924369752407074,0.4346793293952942,0.4957983195781708,0.450118750333786]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7210084199905396,"y":0.450118750333786},{"x":0.4924369752407074,"y":0.450118750333786}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.4874369752407074,0.3682969205379486,0.7260084199905396,0.457118750333786],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5193277597427368,0.5534442067146301,0.5226891040802002,0.5688835978507996]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.5143277597427368,0.5464442067146301,0.5276891040802002,0.5758835978507996],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.28622329235076904},{"x":0.6571428775787354,"y":0.28622329235076904},{"x":0.6571428775787354,"y":0.30166271328926086},{"x":0.653781533241272,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.653781533241272,0.28622329235076904,0.6571428775787354,0.30166271328926086]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.28622329235076904},{"x":0.6571428775787354,"y":0.28622329235076904},{"x":0.6571428775787354,"y":0.30166271328926086},{"x":0.653781533241272,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.648781533241272,0.27922329235076904,0.6621428775787354,0.30866271328926087],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":11,"image":{"webpSec":"/storage/books/a0d894780d9bd0f2/pages/vPDEIbuFhfMRiNDm-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a0d894780d9bd0f2/pages/DdbEpdPYKvYCQTZU.jpg","blurred":"/storage/books/a0d894780d9bd0f2/pages/vcNVZwIxEApMjlpw.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":12,"image":{"webpSec":"/storage/books/a0d894780d9bd0f2/pages/mwuiuoGUypyGtLUj-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a0d894780d9bd0f2/pages/ctaDZLeffcjhjBMr.jpg","blurred":"/storage/books/a0d894780d9bd0f2/pages/dFqEGijfxupSXTRv.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0002910105290533114,0.0001609475296919816,0.9986781300536725,0.9990452349956133]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.5653206706047058},{"x":0.18151260912418365,"y":0.5653206706047058},{"x":0.18151260912418365,"y":0.58076012134552},{"x":0.17815126478672028,"y":0.58076012134552}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.17815126478672028,0.5653206706047058,0.18151260912418365,0.58076012134552]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.5653206706047058},{"x":0.18151260912418365,"y":0.5653206706047058},{"x":0.18151260912418365,"y":0.58076012134552},{"x":0.17815126478672028,"y":0.58076012134552}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.17315126478672027,0.5583206706047058,0.18651260912418366,0.58776012134552],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.7197149395942688},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7197149395942688},{"x":0.4268907606601715,"y":0.735154390335083},{"x":0.42352941632270813,"y":0.735154390335083}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.42352941632270813,0.7197149395942688,0.4268907606601715,0.735154390335083]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.7197149395942688},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7197149395942688},{"x":0.4268907606601715,"y":0.735154390335083},{"x":0.42352941632270813,"y":0.735154390335083}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.4185294163227081,0.7127149395942688,0.4318907606601715,0.742154390335083],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5546218752861023,"y":0.673396646976471},{"x":0.5512605309486389,"y":0.673396646976471}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5512605309486389,0.6579572558403015,0.5546218752861023,0.673396646976471]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5546218752861023,"y":0.673396646976471},{"x":0.5512605309486389,"y":0.673396646976471}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.5462605309486389,0.6509572558403015,0.5596218752861023,0.680396646976471],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5731092691421509,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5731092691421509,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5697479248046875,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5697479248046875,0.22565320134162903,0.5731092691421509,0.24109263718128204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5731092691421509,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5731092691421509,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5697479248046875,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.5647479248046875,0.21865320134162902,0.5781092691421509,0.24809263718128205],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7814726829528809},{"x":0.63193279504776,"y":0.7814726829528809},{"x":0.63193279504776,"y":0.7969121336936951},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6285714507102966,0.7814726829528809,0.63193279504776,0.7969121336936951]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7814726829528809},{"x":0.63193279504776,"y":0.7814726829528809},{"x":0.63193279504776,"y":0.7969121336936951},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.6235714507102966,0.7744726829528809,0.63693279504776,0.8039121336936951],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6924369931221008,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6890756487846375,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6890756487846375,0.4726840853691101,0.6924369931221008,0.48812350630760193]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6924369931221008,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6890756487846375,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.6840756487846374,0.4656840853691101,0.6974369931221008,0.49512350630760193],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.1425178200006485},{"x":0.7495798468589783,"y":0.1425178200006485},{"x":0.7495798468589783,"y":0.1627078354358673},{"x":0.7445378303527832,"y":0.1627078354358673}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7445378303527832,0.1425178200006485,0.7495798468589783,0.1627078354358673]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.1425178200006485},{"x":0.7495798468589783,"y":0.1425178200006485},{"x":0.7495798468589783,"y":0.1627078354358673},{"x":0.7445378303527832,"y":0.1627078354358673}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.7395378303527832,0.1355178200006485,0.7545798468589783,0.16970783543586732],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7815126180648804,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7815126180648804,"y":0.33372920751571655},{"x":0.778151273727417,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.778151273727417,0.31828978657722473,0.7815126180648804,0.33372920751571655]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7815126180648804,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7815126180648804,"y":0.33372920751571655},{"x":0.778151273727417,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.773151273727417,0.3112897865772247,0.7865126180648804,0.34072920751571656],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":13,"image":{"webpSec":"/storage/books/a0d894780d9bd0f2/pages/QdilfDGGMRCjPmre-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a0d894780d9bd0f2/pages/LKkzBvDHMnvzctVn.jpg","blurred":"/storage/books/a0d894780d9bd0f2/pages/fZXRYTZlBpOMDNvw.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.000604547714986721,0.0001609475296919816,0.9986837793718867,0.9991185814841627]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.3800475001335144},{"x":0.3680672347545624,"y":0.3800475001335144},{"x":0.3680672347545624,"y":0.3954869210720062},{"x":0.364705890417099,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.364705890417099,0.3800475001335144,0.3680672347545624,0.3954869210720062]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.3800475001335144},{"x":0.3680672347545624,"y":0.3800475001335144},{"x":0.3680672347545624,"y":0.3954869210720062},{"x":0.364705890417099,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.359705890417099,0.3730475001335144,0.3730672347545624,0.40248692107200623],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4572446644306183},{"x":0.5378151535987854,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5378151535987854,0.4418052136898041,0.5411764979362488,0.4572446644306183]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4572446644306183},{"x":0.5378151535987854,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.5328151535987854,0.43480521368980407,0.5461764979362488,0.4642446644306183],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6689075827598572,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6689075827598572,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6655462384223938,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6655462384223938,0.22565320134162903,0.6689075827598572,0.24109263718128204]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6386554837226868,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6386554837226868,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6352941393852234,0.25653207302093506,0.6386554837226868,0.2719714939594269]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7310924530029297,0.2874109148979187,0.7344537973403931,0.3028503656387329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7647058963775635,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7647058963775635,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7613445520401001,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7613445520401001,0.31828978657722473,0.7647058963775635,0.33372920751571655]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7647058963775635,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7647058963775635,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6352941393852234,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.6302941393852234,0.21865320134162902,0.7697058963775635,0.34072920751571656],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.5961995124816895},{"x":0.756302535533905,"y":0.5961995124816895},{"x":0.756302535533905,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7529411911964417,0.5961995124816895,0.756302535533905,0.6116389632225037]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6521008610725403,0.6270784139633179,0.6554622054100037,0.6425178050994873]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5961995124816895},{"x":0.756302535533905,"y":0.5961995124816895},{"x":0.756302535533905,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.6471008610725403,0.5891995124816894,0.761302535533905,0.6495178050994873],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7579832077026367,0.6888360977172852,0.7613445520401001,0.7042755484580994]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6823529601097107,"y":0.735154390335083},{"x":0.6789916157722473,"y":0.735154390335083}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6789916157722473,0.7197149395942688,0.6823529601097107,0.735154390335083]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7613445520401001,"y":0.735154390335083},{"x":0.6789916157722473,"y":0.735154390335083}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.6739916157722473,0.6818360977172852,0.7663445520401001,0.742154390335083],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6890756487846375,"y":0.519002377986908},{"x":0.6857143044471741,"y":0.519002377986908}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6857143044471741,0.5035629272460938,0.6890756487846375,0.519002377986908]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6890756487846375,"y":0.519002377986908},{"x":0.6857143044471741,"y":0.519002377986908}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.6807143044471741,0.49656292724609374,0.6940756487846375,0.526002377986908],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.1425178200006485},{"x":0.778151273727417,"y":0.1425178200006485},{"x":0.778151273727417,"y":0.1627078354358673},{"x":0.7731092572212219,"y":0.1627078354358673}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7731092572212219,0.1425178200006485,0.778151273727417,0.1627078354358673]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.1425178200006485},{"x":0.778151273727417,"y":0.1425178200006485},{"x":0.778151273727417,"y":0.1627078354358673},{"x":0.7731092572212219,"y":0.1627078354358673}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.7681092572212219,0.1355178200006485,0.783151273727417,0.16970783543586732],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":14,"image":{"webpSec":"/storage/books/a0d894780d9bd0f2/pages/sNETYifYcJKSBcEu-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a0d894780d9bd0f2/pages/ALiCQQEFwgEMwWAk.jpg","blurred":"/storage/books/a0d894780d9bd0f2/pages/ngKXEnvrwMZdfZmJ.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0002712379153035268,0.0001609475296919816,0.9986272861897445,0.9990325404096952]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5630252361297607,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5630252361297607,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5596638917922974,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":1,"str":",","boundary":[0.5596638917922974,0.46080759167671204,0.5630252361297607,0.47624704241752625]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.490498811006546},{"x":0.6672269105911255,"y":0.490498811006546},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6638655662536621,0.490498811006546,0.6672269105911255,0.5059382319450378]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.5201900005340576},{"x":0.29075631499290466,"y":0.5201900005340576},{"x":0.29075631499290466,"y":0.5356294512748718},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":1,"str":")","boundary":[0.2857142984867096,0.5201900005340576,0.29075631499290466,0.5356294512748718]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16638655960559845,"y":0.5201900005340576},{"x":0.17142857611179352,"y":0.5201900005340576},{"x":0.17142857611179352,"y":0.5356294512748718},{"x":0.16638655960559845,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":1,"str":"(","boundary":[0.16638655960559845,0.5201900005340576,0.17142857611179352,0.5356294512748718]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16638655960559845,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6672269105911255,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5356294512748718},{"x":0.16638655960559845,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.16138655960559845,0.45380759167671203,0.6722269105911255,0.5426294512748718],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.2529691159725189},{"x":0.610084056854248,"y":0.2529691159725189},{"x":0.610084056854248,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6067227125167847,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6067227125167847,0.2529691159725189,0.610084056854248,0.26840853691101074]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7579832077026367,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7579832077026367,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7546218633651733,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7546218633651733,0.2826603353023529,0.7579832077026367,0.2980997562408447]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.3123515546321869},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3123515546321869},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3277909755706787},{"x":0.605042040348053,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.605042040348053,0.3123515546321869,0.6084033846855164,0.3277909755706787]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.3147268295288086},{"x":0.364705890417099,"y":0.3147268295288086},{"x":0.364705890417099,"y":0.3277909755706787},{"x":0.3445378243923187,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":1,"str":"NI","boundary":[0.3445378243923187,0.3147268295288086,0.364705890417099,0.3277909755706787]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.3147268295288086},{"x":0.42184874415397644,"y":0.3147268295288086},{"x":0.42184874415397644,"y":0.3277909755706787},{"x":0.3764705955982208,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":1,"str":"39-16","boundary":[0.3764705955982208,0.3147268295288086,0.42184874415397644,0.3277909755706787]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.3147268295288086},{"x":0.27731093764305115,"y":0.3147268295288086},{"x":0.27731093764305115,"y":0.3277909755706787},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":1,"str":"K551","boundary":[0.23361344635486603,0.3147268295288086,0.27731093764305115,0.3277909755706787]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3574821949005127},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":1,"str":",","boundary":[0.6252101063728333,0.3420427441596985,0.6285714507102966,0.3574821949005127]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3574821949005127},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":1,"str":",","boundary":[0.6605042219161987,0.3420427441596985,0.6638655662536621,0.3574821949005127]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.3420427441596985},{"x":0.43697479367256165,"y":0.3420427441596985},{"x":0.43697479367256165,"y":0.3574821949005127},{"x":0.43361344933509827,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.43361344933509827,0.3420427441596985,0.43697479367256165,0.3574821949005127]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7579832077026367,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7579832077026367,"y":0.3574821949005127},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.22861344635486602,0.24596911597251891,0.7629832077026367,0.3644821949005127],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.6686460971832275},{"x":0.7983193397521973,"y":0.6686460971832275},{"x":0.7983193397521973,"y":0.684085488319397},{"x":0.7949579954147339,"y":0.684085488319397}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7949579954147339,0.6686460971832275,0.7983193397521973,0.684085488319397]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.6995249390602112},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6995249390602112},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":1,"str":",","boundary":[0.5512605309486389,0.6995249390602112,0.5546218752861023,0.7149643898010254]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6995249390602112},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6995249390602112},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":1,"str":",","boundary":[0.5882353186607361,0.6995249390602112,0.5915966629981995,0.7149643898010254]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.6995249390602112},{"x":0.462184876203537,"y":0.6995249390602112},{"x":0.462184876203537,"y":0.7149643898010254},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.4571428596973419,0.6995249390602112,0.462184876203537,0.7149643898010254]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7546218633651733,"y":0.745843231678009},{"x":0.75126051902771,"y":0.745843231678009}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.75126051902771,0.7304037809371948,0.7546218633651733,0.745843231678009]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.7612826824188232},{"x":0.32436975836753845,"y":0.7612826824188232},{"x":0.32436975836753845,"y":0.7767220735549927},{"x":0.3210084140300751,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":1,"str":",","boundary":[0.3210084140300751,0.7612826824188232,0.32436975836753845,0.7767220735549927]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8067227005958557,"y":0.7921615242958069},{"x":0.8117647171020508,"y":0.7921615242958069},{"x":0.8117647171020508,"y":0.8076009750366211},{"x":0.8067227005958557,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.8067227005958557,0.7921615242958069,0.8117647171020508,0.8076009750366211]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.7921615242958069},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7921615242958069},{"x":0.5697479248046875,"y":0.8076009750366211},{"x":0.5663865804672241,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5663865804672241,0.7921615242958069,0.5697479248046875,0.8076009750366211]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.6686460971832275},{"x":0.8117647171020508,"y":0.6686460971832275},{"x":0.8117647171020508,"y":0.8076009750366211},{"x":0.3210084140300751,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.31600841403007507,0.6616460971832275,0.8167647171020508,0.8146009750366211],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.5899159908294678,0.5795724391937256,0.5932773351669312,0.5950118899345398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.5795724391937256},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5795724391937256},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5950118899345398},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.4924369752407074,0.5795724391937256,0.4957983195781708,0.5950118899345398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.6092636585235596},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6092636585235596},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6247031092643738},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3949579894542694,0.6092636585235596,0.3983193337917328,0.6247031092643738]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6247031092643738},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.3899579894542694,0.5725724391937256,0.5982773351669312,0.6317031092643738],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6739495992660522,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4168646037578583},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6705882549285889,0.40142518281936646,0.6739495992660522,0.4168646037578583]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6739495992660522,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4168646037578583},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.6655882549285889,0.39442518281936645,0.6789495992660523,0.4238646037578583],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.1425178200006485},{"x":0.7647058963775635,"y":0.1425178200006485},{"x":0.7647058963775635,"y":0.1627078354358673},{"x":0.7596638798713684,"y":0.1627078354358673}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7596638798713684,0.1425178200006485,0.7647058963775635,0.1627078354358673]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.1425178200006485},{"x":0.7647058963775635,"y":0.1425178200006485},{"x":0.7647058963775635,"y":0.1627078354358673},{"x":0.7596638798713684,"y":0.1627078354358673}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.7546638798713684,0.1355178200006485,0.7697058963775635,0.16970783543586732],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":15,"image":{"webpSec":"/storage/books/a0d894780d9bd0f2/pages/hUzHgNVIzvpbedcc-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a0d894780d9bd0f2/pages/zdgLQZDJHbVOuDxe.jpg","blurred":"/storage/books/a0d894780d9bd0f2/pages/RXQajDiZsdugbBcw.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00028818586994619927,0.0001609475296919816,0.9986781300536725,0.9992173170737586]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.1425178200006485},{"x":0.5478991866111755,"y":0.1425178200006485},{"x":0.5478991866111755,"y":0.15795724093914032},{"x":0.5445378422737122,"y":0.15795724093914032}]},"confidence":1,"str":",","boundary":[0.5445378422737122,0.1425178200006485,0.5478991866111755,0.15795724093914032]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.1425178200006485},{"x":0.4453781545162201,"y":0.1425178200006485},{"x":0.4453781545162201,"y":0.15795724093914032},{"x":0.440336138010025,"y":0.15795724093914032}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.440336138010025,0.1425178200006485,0.4453781545162201,0.15795724093914032]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.17339667677879333},{"x":0.7815126180648804,"y":0.17339667677879333},{"x":0.7815126180648804,"y":0.18883609771728516},{"x":0.778151273727417,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.778151273727417,0.17339667677879333,0.7815126180648804,0.18883609771728516]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19663865864276886,"y":0.20427553355693817},{"x":0.20000000298023224,"y":0.20427553355693817},{"x":0.20000000298023224,"y":0.2197149693965912},{"x":0.19663865864276886,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":1,"str":",","boundary":[0.19663865864276886,0.20427553355693817,0.20000000298023224,0.2197149693965912]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.235154390335083},{"x":0.7613445520401001,"y":0.235154390335083},{"x":0.7613445520401001,"y":0.25059381127357483},{"x":0.756302535533905,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.756302535533905,0.235154390335083,0.7613445520401001,0.25059381127357483]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.235154390335083},{"x":0.4252100884914398,"y":0.235154390335083},{"x":0.4252100884914398,"y":0.25059381127357483},{"x":0.42184874415397644,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.42184874415397644,0.235154390335083,0.4252100884914398,0.25059381127357483]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18655462563037872,"y":0.235154390335083},{"x":0.1899159699678421,"y":0.235154390335083},{"x":0.1899159699678421,"y":0.25059381127357483},{"x":0.18655462563037872,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":1,"str":",","boundary":[0.18655462563037872,0.235154390335083,0.1899159699678421,0.25059381127357483]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7663865685462952,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7663865685462952,"y":0.28147268295288086},{"x":0.7613445520401001,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.7613445520401001,0.26603326201438904,0.7663865685462952,0.28147268295288086]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.26603326201438904},{"x":0.27899160981178284,"y":0.26603326201438904},{"x":0.27899160981178284,"y":0.28147268295288086},{"x":0.27563026547431946,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":1,"str":",","boundary":[0.27563026547431946,0.26603326201438904,0.27899160981178284,0.28147268295288086]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1764705926179886,"y":0.26603326201438904},{"x":0.18151260912418365,"y":0.26603326201438904},{"x":0.18151260912418365,"y":0.28147268295288086},{"x":0.1764705926179886,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.1764705926179886,0.26603326201438904,0.18151260912418365,0.28147268295288086]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.2969121038913727},{"x":0.4722689092159271,"y":0.2969121038913727},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3123515546321869},{"x":0.46890756487846375,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":1,"str":",","boundary":[0.46890756487846375,0.2969121038913727,0.4722689092159271,0.3123515546321869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.2969121038913727},{"x":0.37478992342948914,"y":0.2969121038913727},{"x":0.37478992342948914,"y":0.3123515546321869},{"x":0.36974790692329407,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.36974790692329407,0.2969121038913727,0.37478992342948914,0.3123515546321869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7815126180648804,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7815126180648804,"y":0.34323039650917053},{"x":0.778151273727417,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.778151273727417,0.3277909755706787,0.7815126180648804,0.34323039650917053]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.35866984724998474},{"x":0.3210084140300751,"y":0.35866984724998474},{"x":0.3210084140300751,"y":0.37410926818847656},{"x":0.3176470696926117,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":1,"str":",","boundary":[0.3176470696926117,0.35866984724998474,0.3210084140300751,0.37410926818847656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1764705926179886,"y":0.35866984724998474},{"x":0.18151260912418365,"y":0.35866984724998474},{"x":0.18151260912418365,"y":0.37410926818847656},{"x":0.1764705926179886,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.1764705926179886,0.35866984724998474,0.18151260912418365,0.37410926818847656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5983193516731262,0.3895486891269684,0.6016806960105896,0.4049881100654602]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5109243988990784,"y":0.43586698174476624},{"x":0.5058823823928833,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":1,"str":")","boundary":[0.5058823823928833,0.4204275608062744,0.5109243988990784,0.43586698174476624]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.4204275608062744},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4204275608062744},{"x":0.4924369752407074,"y":0.43586698174476624},{"x":0.48739495873451233,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":1,"str":"(","boundary":[0.48739495873451233,0.4204275608062744,0.4924369752407074,0.43586698174476624]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.4204275608062744},{"x":0.37478992342948914,"y":0.4204275608062744},{"x":0.37478992342948914,"y":0.43586698174476624},{"x":0.37142857909202576,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.37142857909202576,0.4204275608062744,0.37478992342948914,0.43586698174476624]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1764705926179886,"y":0.1425178200006485},{"x":0.7815126180648804,"y":0.1425178200006485},{"x":0.7815126180648804,"y":0.43586698174476624},{"x":0.1764705926179886,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.17147059261798858,0.1355178200006485,0.7865126180648804,0.44286698174476624],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.45368170738220215},{"x":0.29411765933036804,"y":0.45368170738220215},{"x":0.29411765933036804,"y":0.46674585342407227},{"x":0.21848739683628082,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":1,"str":"Artemisia","boundary":[0.21848739683628082,0.45368170738220215,0.29411765933036804,0.46674585342407227]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.45368170738220215},{"x":0.35462185740470886,"y":0.45368170738220215},{"x":0.35462185740470886,"y":0.46674585342407227},{"x":0.3025210201740265,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":1,"str":"sieberi","boundary":[0.3025210201740265,0.45368170738220215,0.35462185740470886,0.46674585342407227]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":1,"str":",","boundary":[0.6386554837226868,0.4821852743625641,0.6420168280601501,0.4976246953010559]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.4821852743625641},{"x":0.529411792755127,"y":0.4821852743625641},{"x":0.529411792755127,"y":0.4976246953010559},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.5243697762489319,0.4821852743625641,0.529411792755127,0.4976246953010559]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5285035371780396},{"x":0.63193279504776,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.63193279504776,0.5130641460418701,0.6352941393852234,0.5285035371780396]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.5154394507408142},{"x":0.3831932842731476,"y":0.5154394507408142},{"x":0.3831932842731476,"y":0.5285035371780396},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":1,"str":"Seidlitzia","boundary":[0.30924370884895325,0.5154394507408142,0.3831932842731476,0.5285035371780396]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.5154394507408142},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5154394507408142},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5285035371780396},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":1,"str":"rosmarinus","boundary":[0.39159664511680603,0.5154394507408142,0.48235294222831726,0.5285035371780396]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7378151416778564,"y":0.559382438659668},{"x":0.7344537973403931,"y":0.559382438659668}]},"confidence":1,"str":",","boundary":[0.7344537973403931,0.5439429879188538,0.7378151416778564,0.559382438659668]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6470588445663452,"y":0.559382438659668},{"x":0.6420168280601501,"y":0.559382438659668}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.6420168280601501,0.5439429879188538,0.6470588445663452,0.559382438659668]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.5463182926177979},{"x":0.31596639752388,"y":0.5463182926177979},{"x":0.31596639752388,"y":0.559382438659668},{"x":0.25882354378700256,"y":0.559382438659668}]},"confidence":1,"str":"Salsola","boundary":[0.25882354378700256,0.5463182926177979,0.31596639752388,0.559382438659668]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.5463182926177979},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5463182926177979},{"x":0.40672269463539124,"y":0.559382438659668},{"x":0.32436975836753845,"y":0.559382438659668}]},"confidence":1,"str":"tomentosa","boundary":[0.32436975836753845,0.5463182926177979,0.40672269463539124,0.559382438659668]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5902612805366516},{"x":0.680672287940979,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":1,"str":",","boundary":[0.680672287940979,0.5748218297958374,0.6840336322784424,0.5902612805366516]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.5714285969734192,0.5748218297958374,0.5764706134796143,0.5902612805366516]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.5771971344947815},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5771971344947815},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5902612805366516},{"x":0.20840336382389069,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":1,"str":"Artemisia","boundary":[0.20840336382389069,0.5771971344947815,0.2857142984867096,0.5902612805366516]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.5771971344947815},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5771971344947815},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5902612805366516},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":1,"str":"aucheri","boundary":[0.29411765933036804,0.5771971344947815,0.3529411852359772,0.5902612805366516]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":1,"str":",","boundary":[0.6453781723976135,0.6057007312774658,0.6487395167350769,0.6211401224136353]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.5462185144424438,0.6057007312774658,0.5512605309486389,0.6211401224136353]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6057007312774658},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6057007312774658},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6211401224136353},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.6057007312774658,0.23529411852359772,0.6211401224136353]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.6365795731544495},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6365795731544495},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6520190238952637},{"x":0.3478991687297821,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":1,"str":")","boundary":[0.3478991687297821,0.6365795731544495,0.3529411852359772,0.6520190238952637]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.6365795731544495},{"x":0.3361344635486603,"y":0.6365795731544495},{"x":0.3361344635486603,"y":0.6520190238952637},{"x":0.3310924470424652,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":1,"str":"(","boundary":[0.3310924470424652,0.6365795731544495,0.3361344635486603,0.6520190238952637]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.6365795731544495},{"x":0.2521008551120758,"y":0.6365795731544495},{"x":0.2521008551120758,"y":0.6520190238952637},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24873949587345123,0.6365795731544495,0.2521008551120758,0.6520190238952637]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7378151416778564,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6520190238952637},{"x":0.20840336382389069,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.20340336382389068,0.44668170738220214,0.7428151416778564,0.6590190238952637],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":16,"image":{"webpSec":"/storage/books/a0d894780d9bd0f2/pages/qhFtZLPawykMCPRM-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a0d894780d9bd0f2/pages/srXEAHifmRwIvoLH.jpg","blurred":"/storage/books/a0d894780d9bd0f2/pages/uCmAZLqElPurOIGl.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0006808135108787472,0.0008492758245762623,0.9991696207883979,0.999121402511121]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.7220902442932129},{"x":0.489075630903244,"y":0.7220902442932129},{"x":0.489075630903244,"y":0.7327790856361389},{"x":0.45042017102241516,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":1,"str":"(رﺎﺘﻜﻫ)","boundary":[0.45042017102241516,0.7220902442932129,0.489075630903244,0.7327790856361389]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.7220902442932129},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7220902442932129},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7327790856361389},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":1,"str":"ﺖﻌﺳو","boundary":[0.4100840389728546,0.7220902442932129,0.4436974823474884,0.7327790856361389]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.7220902442932129},{"x":0.489075630903244,"y":0.7220902442932129},{"x":0.489075630903244,"y":0.7327790856361389},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.4050840389728546,0.7150902442932129,0.494075630903244,0.7397790856361389],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":17,"image":{"webpSec":"/storage/books/a0d894780d9bd0f2/pages/pzJcUUwDDhwLEwzJ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a0d894780d9bd0f2/pages/ATiSbxyEJIafvYZV.jpg","blurred":"/storage/books/a0d894780d9bd0f2/pages/iovwJNQbjfpymMvN.jpg"},"info":{"width":546,"height":842,"margin":[0.0003028016027076777,0.0003062299402196164,0.9984679453451555,0.9989916356957724]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17032967507839203,"y":0.3349168598651886},{"x":0.17032967507839203,"y":0.30641329288482666},{"x":0.19230769574642181,"y":0.30641329288482666},{"x":0.19230769574642181,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.17032967507839203,0.3349168598651886,0.19230769574642181,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17032967507839203,"y":0.3669833838939667},{"x":0.17032967507839203,"y":0.3396674692630768},{"x":0.19230769574642181,"y":0.3396674692630768},{"x":0.19230769574642181,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.17032967507839203,0.3669833838939667,0.19230769574642181,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17032967507839203,"y":0.3776721954345703},{"x":0.17032967507839203,"y":0.3752969205379486},{"x":0.19230769574642181,"y":0.3752969205379486},{"x":0.19230769574642181,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.17032967507839203,0.3776721954345703,0.19230769574642181,0.3752969205379486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17032967507839203,"y":0.3824228048324585},{"x":0.17032967507839203,"y":0.3800475001335144},{"x":0.19230769574642181,"y":0.3800475001335144},{"x":0.19230769574642181,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.17032967507839203,0.3824228048324585,0.19230769574642181,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17032967507839203,"y":0.38598576188087463},{"x":0.17032967507839203,"y":0.38361045718193054},{"x":0.19230769574642181,"y":0.38361045718193054},{"x":0.19230769574642181,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.17032967507839203,0.38598576188087463,0.19230769574642181,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17032967507839203,"y":0.3895486891269684},{"x":0.17032967507839203,"y":0.38836103677749634},{"x":0.19230769574642181,"y":0.38836103677749634},{"x":0.19230769574642181,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.17032967507839203,0.3895486891269684,0.19230769574642181,0.38836103677749634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17032967507839203,"y":0.4251781404018402},{"x":0.17032967507839203,"y":0.39429929852485657},{"x":0.19230769574642181,"y":0.39429929852485657},{"x":0.19230769574642181,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.17032967507839203,0.4251781404018402,0.19230769574642181,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17032967507839203,"y":0.47624704241752625},{"x":0.17032967507839203,"y":0.4299287497997284},{"x":0.19230769574642181,"y":0.4299287497997284},{"x":0.19230769574642181,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.17032967507839203,0.47624704241752625,0.19230769574642181,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17032967507839203,"y":0.5130641460418701},{"x":0.17032967507839203,"y":0.48099762201309204},{"x":0.19230769574642181,"y":0.48099762201309204},{"x":0.19230769574642181,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تیپهای","boundary":[0.17032967507839203,0.5130641460418701,0.19230769574642181,0.48099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17032967507839203,"y":0.5463182926177979},{"x":0.17032967507839203,"y":0.5178147554397583},{"x":0.19230769574642181,"y":0.5178147554397583},{"x":0.19230769574642181,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.17032967507839203,0.5463182926177979,0.19230769574642181,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17032967507839203,"y":0.5795724391937256},{"x":0.17032967507839203,"y":0.551068902015686},{"x":0.19230769574642181,"y":0.551068902015686},{"x":0.19230769574642181,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.17032967507839203,0.5795724391937256,0.19230769574642181,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17032967507839203,"y":0.6057007312774658},{"x":0.17032967507839203,"y":0.5843230485916138},{"x":0.19230769574642181,"y":0.5843230485916138},{"x":0.19230769574642181,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.17032967507839203,0.6057007312774658,0.19230769574642181,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17032967507839203,"y":0.6401425004005432},{"x":0.17032967507839203,"y":0.6104512810707092},{"x":0.19230769574642181,"y":0.6104512810707092},{"x":0.19230769574642181,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.17032967507839203,0.6401425004005432,0.19230769574642181,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17032967507839203,"y":0.6674584150314331},{"x":0.17032967507839203,"y":0.6448931097984314},{"x":0.19230769574642181,"y":0.6448931097984314},{"x":0.19230769574642181,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نائین","boundary":[0.17032967507839203,0.6674584150314331,0.19230769574642181,0.6448931097984314]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17032967507839203,"y":0.6674584150314331},{"x":0.17032967507839203,"y":0.30641329288482666},{"x":0.19230769574642181,"y":0.30641329288482666},{"x":0.19230769574642181,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.16532967507839202,0.6604584150314331,0.19730769574642182,0.31341329288482667],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21062271296977997,"y":0.23990498483181},{"x":0.21245421469211578,"y":0.22565320134162903},{"x":0.22893773019313812,"y":0.22684085369110107},{"x":0.22893773019313812,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.21062271296977997,0.23990498483181,0.22893773019313812,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20879121124744415,"y":0.264845609664917},{"x":0.21062271296977997,"y":0.24346792697906494},{"x":0.2271062284708023,"y":0.244655579328537},{"x":0.2271062284708023,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.20879121124744415,0.264845609664917,0.2271062284708023,0.244655579328537]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20879121124744415,"y":0.264845609664917},{"x":0.21245421469211578,"y":0.22565320134162903},{"x":0.22893773019313812,"y":0.22684085369110107},{"x":0.2271062284708023,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.20379121124744415,0.257845609664917,0.23393773019313813,0.23384085369110108],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21062271296977997,"y":0.4049881100654602},{"x":0.21062271296977997,"y":0.38598576188087463},{"x":0.2252747267484665,"y":0.38598576188087463},{"x":0.2271062284708023,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشانه","boundary":[0.21062271296977997,0.4049881100654602,0.2252747267484665,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21245421469211578,"y":0.4251781404018402},{"x":0.21062271296977997,"y":0.40855106711387634},{"x":0.2271062284708023,"y":0.40855106711387634},{"x":0.2271062284708023,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.21245421469211578,0.4251781404018402,0.2271062284708023,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21245421469211578,"y":0.4453681707382202},{"x":0.21245421469211578,"y":0.42874109745025635},{"x":0.2271062284708023,"y":0.42874109745025635},{"x":0.2271062284708023,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نقشه","boundary":[0.21245421469211578,0.4453681707382202,0.2271062284708023,0.42874109745025635]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21245421469211578,"y":0.4453681707382202},{"x":0.21062271296977997,"y":0.38598576188087463},{"x":0.2271062284708023,"y":0.38598576188087463},{"x":0.2271062284708023,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.20745421469211578,0.4383681707382202,0.2321062284708023,0.39298576188087464],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21062271296977997,"y":0.4821852743625641},{"x":0.21062271296977997,"y":0.4619952440261841},{"x":0.2271062284708023,"y":0.4619952440261841},{"x":0.2271062284708023,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارتفاع","boundary":[0.21062271296977997,0.4821852743625641,0.2271062284708023,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21062271296977997,"y":0.49168646335601807},{"x":0.21062271296977997,"y":0.4857482314109802},{"x":0.2271062284708023,"y":0.4857482314109802},{"x":0.2271062284708023,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.21062271296977997,0.49168646335601807,0.2271062284708023,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21062271296977997,"y":0.5154394507408142},{"x":0.21062271296977997,"y":0.4952494204044342},{"x":0.2271062284708023,"y":0.4952494204044342},{"x":0.2271062284708023,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.21062271296977997,0.5154394507408142,0.2271062284708023,0.4952494204044342]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21062271296977997,"y":0.5154394507408142},{"x":0.21062271296977997,"y":0.4619952440261841},{"x":0.2271062284708023,"y":0.4619952440261841},{"x":0.2271062284708023,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.20562271296977996,0.5084394507408142,0.2321062284708023,0.4689952440261841],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21245421469211578,"y":0.5724465847015381},{"x":0.2142857164144516,"y":0.5581947565078735},{"x":0.22893773019313812,"y":0.5581947565078735},{"x":0.22893773019313812,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.21245421469211578,0.5724465847015381,0.22893773019313812,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21062271296977997,"y":0.5973871946334839},{"x":0.21245421469211578,"y":0.5760095119476318},{"x":0.2271062284708023,"y":0.5760095119476318},{"x":0.2271062284708023,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اراضی","boundary":[0.21062271296977997,0.5973871946334839,0.2271062284708023,0.5760095119476318]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21062271296977997,"y":0.5973871946334839},{"x":0.21245421469211578,"y":0.5581947565078735},{"x":0.22893773019313812,"y":0.5581947565078735},{"x":0.2271062284708023,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.20562271296977996,0.5903871946334839,0.23393773019313813,0.5651947565078735],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21062271296977997,"y":0.6828978657722473},{"x":0.21062271296977997,"y":0.6674584150314331},{"x":0.2271062284708023,"y":0.6674584150314331},{"x":0.2271062284708023,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"واحد","boundary":[0.21062271296977997,0.6828978657722473,0.2271062284708023,0.6674584150314331]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21062271296977997,"y":0.6828978657722473},{"x":0.21062271296977997,"y":0.6674584150314331},{"x":0.2271062284708023,"y":0.6674584150314331},{"x":0.2271062284708023,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.20562271296977996,0.6758978657722473,0.2321062284708023,0.6744584150314331],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21062271296977997,"y":0.7529691457748413},{"x":0.21062271296977997,"y":0.7256532311439514},{"x":0.22893773019313812,"y":0.7256532311439514},{"x":0.22893773019313812,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بارندگی","boundary":[0.21062271296977997,0.7529691457748413,0.22893773019313812,0.7256532311439514]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21062271296977997,"y":0.7529691457748413},{"x":0.21062271296977997,"y":0.7256532311439514},{"x":0.22893773019313812,"y":0.7256532311439514},{"x":0.22893773019313812,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.20562271296977996,0.7459691457748413,0.23393773019313813,0.7326532311439514],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21245421469211578,"y":0.8099762201309204},{"x":0.21245421469211578,"y":0.7814726829528809},{"x":0.22344322502613068,"y":0.7814726829528809},{"x":0.22344322502613068,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مساحت","boundary":[0.21245421469211578,0.8099762201309204,0.22344322502613068,0.7814726829528809]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21245421469211578,"y":0.8099762201309204},{"x":0.21245421469211578,"y":0.7814726829528809},{"x":0.22344322502613068,"y":0.7814726829528809},{"x":0.22344322502613068,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.20745421469211578,0.8029762201309204,0.22844322502613068,0.7884726829528809],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21062271296977997,"y":0.8622328042984009},{"x":0.21062271296977997,"y":0.8372921347618103},{"x":0.2271062284708023,"y":0.8372921347618103},{"x":0.22893773019313812,"y":0.8622328042984009}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فراوانی","boundary":[0.21062271296977997,0.8622328042984009,0.2271062284708023,0.8372921347618103]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21062271296977997,"y":0.8622328042984009},{"x":0.21062271296977997,"y":0.8372921347618103},{"x":0.2271062284708023,"y":0.8372921347618103},{"x":0.22893773019313812,"y":0.8622328042984009}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.20562271296977996,0.8552328042984009,0.2321062284708023,0.8442921347618103],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24725274741649628,"y":0.48337292671203613},{"x":0.24725274741649628,"y":0.470308780670166},{"x":0.2655677795410156,"y":0.470308780670166},{"x":0.2655677795410156,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دریا","boundary":[0.24725274741649628,0.48337292671203613,0.2655677795410156,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24725274741649628,"y":0.489311158657074},{"x":0.24725274741649628,"y":0.4869358539581299},{"x":0.2655677795410156,"y":0.4869358539581299},{"x":0.2655677795410156,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.24725274741649628,0.489311158657074,0.2655677795410156,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24725274741649628,"y":0.5011876225471497},{"x":0.24725274741649628,"y":0.489311158657074},{"x":0.2655677795410156,"y":0.489311158657074},{"x":0.2655677795410156,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متر","boundary":[0.24725274741649628,0.5011876225471497,0.2655677795410156,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24725274741649628,"y":0.5035629272460938},{"x":0.24725274741649628,"y":0.5011876225471497},{"x":0.2655677795410156,"y":0.5011876225471497},{"x":0.2655677795410156,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.24725274741649628,0.5035629272460938,0.2655677795410156,0.5011876225471497]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24725274741649628,"y":0.5035629272460938},{"x":0.24725274741649628,"y":0.470308780670166},{"x":0.2655677795410156,"y":0.470308780670166},{"x":0.2655677795410156,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.24225274741649627,0.49656292724609374,0.27056777954101563,0.477308780670166],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2490842491388321,"y":0.6876484751701355},{"x":0.2490842491388321,"y":0.6627078652381897},{"x":0.2637362778186798,"y":0.6627078652381897},{"x":0.2637362778186798,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رویشی","boundary":[0.2490842491388321,0.6876484751701355,0.2637362778186798,0.6627078652381897]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2490842491388321,"y":0.6876484751701355},{"x":0.2490842491388321,"y":0.6627078652381897},{"x":0.2637362778186798,"y":0.6627078652381897},{"x":0.2637362778186798,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2440842491388321,0.6806484751701355,0.2687362778186798,0.6697078652381897],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2490842491388321,"y":0.724465548992157},{"x":0.2490842491388321,"y":0.7232779264450073},{"x":0.2655677795410156,"y":0.7232779264450073},{"x":0.2655677795410156,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.2490842491388321,0.724465548992157,0.2655677795410156,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2490842491388321,"y":0.7517814636230469},{"x":0.2490842491388321,"y":0.7268408536911011},{"x":0.2655677795410156,"y":0.7268408536911011},{"x":0.2655677795410156,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میلیمتر","boundary":[0.2490842491388321,0.7517814636230469,0.2655677795410156,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2490842491388321,"y":0.7553443908691406},{"x":0.2490842491388321,"y":0.7529691457748413},{"x":0.2655677795410156,"y":0.7529691457748413},{"x":0.2655677795410156,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.2490842491388321,0.7553443908691406,0.2655677795410156,0.7529691457748413]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2490842491388321,"y":0.7553443908691406},{"x":0.2490842491388321,"y":0.7232779264450073},{"x":0.2655677795410156,"y":0.7232779264450073},{"x":0.2655677795410156,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.2440842491388321,0.7483443908691406,0.27056777954101563,0.7302779264450073],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2490842491388321,"y":0.783847987651825},{"x":0.2490842491388321,"y":0.7826603055000305},{"x":0.2655677795410156,"y":0.7826603055000305},{"x":0.2655677795410156,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.2490842491388321,0.783847987651825,0.2655677795410156,0.7826603055000305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2490842491388321,"y":0.805225670337677},{"x":0.2490842491388321,"y":0.7850356101989746},{"x":0.2655677795410156,"y":0.7850356101989746},{"x":0.2655677795410156,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هکتار","boundary":[0.2490842491388321,0.805225670337677,0.2655677795410156,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2490842491388321,"y":0.8087885975837708},{"x":0.2490842491388321,"y":0.8064132928848267},{"x":0.2655677795410156,"y":0.8064132928848267},{"x":0.2655677795410156,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.2490842491388321,0.8087885975837708,0.2655677795410156,0.8064132928848267]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2490842491388321,"y":0.8087885975837708},{"x":0.2490842491388321,"y":0.7826603055000305},{"x":0.2655677795410156,"y":0.7826603055000305},{"x":0.2655677795410156,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.2440842491388321,0.8017885975837707,0.27056777954101563,0.7896603055000305],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2490842491388321,"y":0.8384798169136047},{"x":0.2490842491388321,"y":0.8361045122146606},{"x":0.2655677795410156,"y":0.8361045122146606},{"x":0.2655677795410156,"y":0.8384798169136047}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.2490842491388321,0.8384798169136047,0.2655677795410156,0.8361045122146606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2490842491388321,"y":0.8586698174476624},{"x":0.2490842491388321,"y":0.8396674394607544},{"x":0.2655677795410156,"y":0.8396674394607544},{"x":0.2655677795410156,"y":0.8586698174476624}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درصد","boundary":[0.2490842491388321,0.8586698174476624,0.2655677795410156,0.8396674394607544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2490842491388321,"y":0.8634204268455505},{"x":0.2490842491388321,"y":0.8610451221466064},{"x":0.2655677795410156,"y":0.8610451221466064},{"x":0.2655677795410156,"y":0.8634204268455505}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.2490842491388321,0.8634204268455505,0.2655677795410156,0.8610451221466064]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2490842491388321,"y":0.8634204268455505},{"x":0.2490842491388321,"y":0.8361045122146606},{"x":0.2655677795410156,"y":0.8361045122146606},{"x":0.2655677795410156,"y":0.8634204268455505}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2440842491388321,0.8564204268455505,0.27056777954101563,0.8431045122146607],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.3729216158390045},{"x":0.2857142984867096,"y":0.3194774389266968},{"x":0.30402931571006775,"y":0.3194774389266968},{"x":0.30402931571006775,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.2857142984867096,0.3729216158390045,0.30402931571006775,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.31591448187828064},{"x":0.2857142984867096,"y":0.27672210335731506},{"x":0.30402931571006775,"y":0.27672210335731506},{"x":0.30402931571006775,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"aucheri","boundary":[0.2857142984867096,0.31591448187828064,0.30402931571006775,0.27672210335731506]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.3729216158390045},{"x":0.2857142984867096,"y":0.27672210335731506},{"x":0.30402931571006775,"y":0.27672210335731506},{"x":0.30402931571006775,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.2807142984867096,0.3659216158390045,0.30902931571006775,0.28372210335731507],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2838827967643738,"y":0.5154394507408142},{"x":0.2857142984867096,"y":0.46318289637565613},{"x":0.30219781398773193,"y":0.46318289637565613},{"x":0.3003663122653961,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۲۳۰۰-۲۱۵۰","boundary":[0.2838827967643738,0.5154394507408142,0.30219781398773193,0.46318289637565613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.4572446644306183},{"x":0.2857142984867096,"y":0.45605701208114624},{"x":0.30219781398773193,"y":0.45605701208114624},{"x":0.30219781398773193,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.18000000715255737,"str":"|","boundary":[0.2857142984867096,0.4572446644306183,0.30219781398773193,0.45605701208114624]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.4548693597316742},{"x":0.2857142984867096,"y":0.4275534451007843},{"x":0.30402931571006775,"y":0.4275534451007843},{"x":0.30219781398773193,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":"Ar.au","boundary":[0.2857142984867096,0.4548693597316742,0.30402931571006775,0.4275534451007843]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2838827967643738,"y":0.5154394507408142},{"x":0.2857142984867096,"y":0.4275534451007843},{"x":0.30402931571006775,"y":0.4275534451007843},{"x":0.3003663122653961,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.2788827967643738,0.5084394507408142,0.30902931571006775,0.4345534451007843],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2838827967643738,"y":0.5712589025497437},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5475059151649475},{"x":0.30586081743240356,"y":0.5486935973167419},{"x":0.30402931571006775,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کوهها","boundary":[0.2838827967643738,0.5712589025497437,0.30586081743240356,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2838827967643738,"y":0.5724465847015381},{"x":0.2838827967643738,"y":0.570071280002594},{"x":0.30219781398773193,"y":0.570071280002594},{"x":0.30219781398773193,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2838827967643738,0.5724465847015381,0.30219781398773193,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28205129504203796,"y":0.6045130491256714},{"x":0.2838827967643738,"y":0.5771971344947815},{"x":0.30219781398773193,"y":0.5771971344947815},{"x":0.30219781398773193,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فلاتها","boundary":[0.28205129504203796,0.6045130491256714,0.30219781398773193,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28205129504203796,"y":0.6068883538246155},{"x":0.28205129504203796,"y":0.6045130491256714},{"x":0.30219781398773193,"y":0.6045130491256714},{"x":0.30219781398773193,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.28205129504203796,0.6068883538246155,0.30219781398773193,0.6045130491256714]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28205129504203796,"y":0.6068883538246155},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5475059151649475},{"x":0.30586081743240356,"y":0.5486935973167419},{"x":0.30219781398773193,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.27705129504203796,0.5998883538246155,0.31086081743240357,0.555693597316742],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2875458002090454,"y":0.6876484751701355},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6627078652381897},{"x":0.30402931571006775,"y":0.6627078652381897},{"x":0.30586081743240356,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"استپی","boundary":[0.2875458002090454,0.6876484751701355,0.30402931571006775,0.6627078652381897]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2875458002090454,"y":0.6876484751701355},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6627078652381897},{"x":0.30402931571006775,"y":0.6627078652381897},{"x":0.30586081743240356,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2825458002090454,0.6806484751701355,0.30902931571006775,0.6697078652381897],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2838827967643738,"y":0.745843231678009},{"x":0.2857142984867096,"y":0.7327790856361389},{"x":0.3003663122653961,"y":0.7339667677879333},{"x":0.2985348105430603,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۶۰","boundary":[0.2838827967643738,0.745843231678009,0.3003663122653961,0.7339667677879333]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2838827967643738,"y":0.745843231678009},{"x":0.2857142984867096,"y":0.7327790856361389},{"x":0.3003663122653961,"y":0.7339667677879333},{"x":0.2985348105430603,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2788827967643738,0.738843231678009,0.3053663122653961,0.7409667677879334],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.8064132928848267},{"x":0.2857142984867096,"y":0.783847987651825},{"x":0.3003663122653961,"y":0.783847987651825},{"x":0.3003663122653961,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷۵۴","boundary":[0.2857142984867096,0.8064132928848267,0.3003663122653961,0.783847987651825]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.8064132928848267},{"x":0.2857142984867096,"y":0.783847987651825},{"x":0.3003663122653961,"y":0.783847987651825},{"x":0.3003663122653961,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2807142984867096,0.7994132928848267,0.3053663122653961,0.790847987651825],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2875458002090454,"y":0.8586698174476624},{"x":0.2857142984867096,"y":0.8408551216125488},{"x":0.3003663122653961,"y":0.8408551216125488},{"x":0.30219781398773193,"y":0.8586698174476624}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۰.۲۵","boundary":[0.2875458002090454,0.8586698174476624,0.3003663122653961,0.8408551216125488]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2875458002090454,"y":0.8586698174476624},{"x":0.2857142984867096,"y":0.8408551216125488},{"x":0.3003663122653961,"y":0.8408551216125488},{"x":0.30219781398773193,"y":0.8586698174476624}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.2825458002090454,0.8516698174476623,0.3053663122653961,0.8478551216125488],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3223443329334259,"y":0.5760095119476318},{"x":0.3205128312110901,"y":0.5439429879188538},{"x":0.3424908518791199,"y":0.5439429879188538},{"x":0.3424908518791199,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تراسهای","boundary":[0.3223443329334259,0.5760095119476318,0.3424908518791199,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3223443329334259,"y":0.6045130491256714},{"x":0.3223443329334259,"y":0.58076012134552},{"x":0.3424908518791199,"y":0.58076012134552},{"x":0.3424908518791199,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فوقانی","boundary":[0.3223443329334259,0.6045130491256714,0.3424908518791199,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3223443329334259,"y":0.6116389632225037},{"x":0.3223443329334259,"y":0.6080760359764099},{"x":0.3424908518791199,"y":0.6080760359764099},{"x":0.3424908518791199,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3223443329334259,0.6116389632225037,0.3424908518791199,0.6080760359764099]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3223443329334259,"y":0.6116389632225037},{"x":0.3223443329334259,"y":0.5439429879188538},{"x":0.3424908518791199,"y":0.5439429879188538},{"x":0.3443223536014557,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3173443329334259,0.6046389632225037,0.3474908518791199,0.5509429879188538],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3589743673801422,"y":0.5653206706047058},{"x":0.3589743673801422,"y":0.5439429879188538},{"x":0.3791208863258362,"y":0.5439429879188538},{"x":0.3791208863258362,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"واریزه","boundary":[0.3589743673801422,0.5653206706047058,0.3791208863258362,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3589743673801422,"y":0.5783848166465759},{"x":0.3589743673801422,"y":0.5665082931518555},{"x":0.380952388048172,"y":0.5665082931518555},{"x":0.380952388048172,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.3589743673801422,0.5783848166465759,0.380952388048172,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.360805869102478,"y":0.6116389632225037},{"x":0.3589743673801422,"y":0.5855106711387634},{"x":0.3791208863258362,"y":0.5855106711387634},{"x":0.380952388048172,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بادبزنی","boundary":[0.360805869102478,0.6116389632225037,0.3791208863258362,0.5855106711387634]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.360805869102478,"y":0.6116389632225037},{"x":0.3589743673801422,"y":0.5439429879188538},{"x":0.3791208863258362,"y":0.5439429879188538},{"x":0.380952388048172,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.355805869102478,0.6046389632225037,0.3841208863258362,0.5509429879188538],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39743590354919434,"y":0.4572446644306183},{"x":0.39743590354919434,"y":0.4275534451007843},{"x":0.4194139242172241,"y":0.4275534451007843},{"x":0.4194139242172241,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Ar.au","boundary":[0.39743590354919434,0.4572446644306183,0.4194139242172241,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39743590354919434,"y":0.42636579275131226},{"x":0.39743590354919434,"y":0.4228028357028961},{"x":0.4194139242172241,"y":0.4228028357028961},{"x":0.4194139242172241,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.39743590354919434,0.42636579275131226,0.4194139242172241,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39743590354919434,"y":0.41923990845680237},{"x":0.39743590354919434,"y":0.38598576188087463},{"x":0.4194139242172241,"y":0.38598576188087463},{"x":0.4194139242172241,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"As.spp","boundary":[0.39743590354919434,0.41923990845680237,0.4194139242172241,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39743590354919434,"y":0.3871733844280243},{"x":0.39743590354919434,"y":0.38361045718193054},{"x":0.4194139242172241,"y":0.38361045718193054},{"x":0.4194139242172241,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.39743590354919434,0.3871733844280243,0.4194139242172241,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39743590354919434,"y":0.3729216158390045},{"x":0.39743590354919434,"y":0.3194774389266968},{"x":0.42124542593955994,"y":0.3194774389266968},{"x":0.4194139242172241,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.39743590354919434,0.3729216158390045,0.42124542593955994,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39743590354919434,"y":0.3147268295288086},{"x":0.39926740527153015,"y":0.275534451007843},{"x":0.42124542593955994,"y":0.275534451007843},{"x":0.42124542593955994,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"aucheri","boundary":[0.39743590354919434,0.3147268295288086,0.42124542593955994,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39926740527153015,"y":0.27434679865837097},{"x":0.39926740527153015,"y":0.27078384160995483},{"x":0.42124542593955994,"y":0.27078384160995483},{"x":0.42124542593955994,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.39926740527153015,0.27434679865837097,0.42124542593955994,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39926740527153015,"y":0.2695961892604828},{"x":0.39926740527153015,"y":0.21615201234817505},{"x":0.42124542593955994,"y":0.21615201234817505},{"x":0.42124542593955994,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Astragalus","boundary":[0.39926740527153015,0.2695961892604828,0.42124542593955994,0.21615201234817505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39926740527153015,"y":0.2125890702009201},{"x":0.39926740527153015,"y":0.1947743445634842},{"x":0.42124542593955994,"y":0.1947743445634842},{"x":0.42124542593955994,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"spp","boundary":[0.39926740527153015,0.2125890702009201,0.42124542593955994,0.1947743445634842]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39926740527153015,"y":0.1947743445634842},{"x":0.39926740527153015,"y":0.19358669221401215},{"x":0.42124542593955994,"y":0.19358669221401215},{"x":0.42124542593955994,"y":0.1947743445634842}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.39926740527153015,0.1947743445634842,0.42124542593955994,0.19358669221401215]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39743590354919434,"y":0.4572446644306183},{"x":0.39926740527153015,"y":0.19358669221401215},{"x":0.42124542593955994,"y":0.19358669221401215},{"x":0.4194139242172241,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.39243590354919433,0.4502446644306183,0.42624542593955994,0.20058669221401215],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39743590354919434,"y":0.5712589025497437},{"x":0.39743590354919434,"y":0.5486935973167419},{"x":0.4175824224948883,"y":0.5486935973167419},{"x":0.4175824224948883,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کوهها","boundary":[0.39743590354919434,0.5712589025497437,0.4175824224948883,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39743590354919434,"y":0.5736342072486877},{"x":0.39743590354919434,"y":0.5712589025497437},{"x":0.4175824224948883,"y":0.5712589025497437},{"x":0.4175824224948883,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.39743590354919434,0.5736342072486877,0.4175824224948883,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39743590354919434,"y":0.5985748171806335},{"x":0.39743590354919434,"y":0.5783848166465759},{"x":0.4175824224948883,"y":0.5783848166465759},{"x":0.4175824224948883,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فلاتها","boundary":[0.39743590354919434,0.5985748171806335,0.4175824224948883,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39743590354919434,"y":0.6068883538246155},{"x":0.39743590354919434,"y":0.6033254265785217},{"x":0.4175824224948883,"y":0.6033254265785217},{"x":0.4175824224948883,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.39743590354919434,0.6068883538246155,0.4175824224948883,0.6033254265785217]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39743590354919434,"y":0.6068883538246155},{"x":0.39743590354919434,"y":0.5486935973167419},{"x":0.4175824224948883,"y":0.5486935973167419},{"x":0.4175824224948883,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.39243590354919433,0.5998883538246155,0.4225824224948883,0.555693597316742],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39926740527153015,"y":0.6864607930183411},{"x":0.39743590354919434,"y":0.6627078652381897},{"x":0.4175824224948883,"y":0.6627078652381897},{"x":0.4194139242172241,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"استپی","boundary":[0.39926740527153015,0.6864607930183411,0.4175824224948883,0.6627078652381897]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39926740527153015,"y":0.6864607930183411},{"x":0.39743590354919434,"y":0.6627078652381897},{"x":0.4175824224948883,"y":0.6627078652381897},{"x":0.4194139242172241,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.39426740527153015,0.6794607930183411,0.4225824224948883,0.6697078652381897],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39926740527153015,"y":0.7470308542251587},{"x":0.39926740527153015,"y":0.7327790856361389},{"x":0.41208791732788086,"y":0.7327790856361389},{"x":0.41208791732788086,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۰","boundary":[0.39926740527153015,0.7470308542251587,0.41208791732788086,0.7327790856361389]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39926740527153015,"y":0.7470308542251587},{"x":0.39926740527153015,"y":0.7327790856361389},{"x":0.41208791732788086,"y":0.7327790856361389},{"x":0.41208791732788086,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.39426740527153015,0.7400308542251587,0.41708791732788086,0.7397790856361389],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39926740527153015,"y":0.8099762201309204},{"x":0.39926740527153015,"y":0.7814726829528809},{"x":0.41208791732788086,"y":0.7814726829528809},{"x":0.41208791732788086,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۳۱۹۹","boundary":[0.39926740527153015,0.8099762201309204,0.41208791732788086,0.7814726829528809]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39926740527153015,"y":0.8099762201309204},{"x":0.39926740527153015,"y":0.7814726829528809},{"x":0.41208791732788086,"y":0.7814726829528809},{"x":0.41208791732788086,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.39426740527153015,0.8029762201309204,0.41708791732788086,0.7884726829528809],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43589743971824646,"y":0.5783848166465759},{"x":0.43589743971824646,"y":0.5463182926177979},{"x":0.45604395866394043,"y":0.5463182926177979},{"x":0.45604395866394043,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تراسهای","boundary":[0.43589743971824646,0.5783848166465759,0.45604395866394043,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43589743971824646,"y":0.6033254265785217},{"x":0.43589743971824646,"y":0.5831353664398193},{"x":0.45604395866394043,"y":0.5831353664398193},{"x":0.45604395866394043,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فوقانی","boundary":[0.43589743971824646,0.6033254265785217,0.45604395866394043,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43589743971824646,"y":0.6092636585235596},{"x":0.43589743971824646,"y":0.6068883538246155},{"x":0.45604395866394043,"y":0.6068883538246155},{"x":0.45604395866394043,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.43589743971824646,0.6092636585235596,0.45604395866394043,0.6068883538246155]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43589743971824646,"y":0.6092636585235596},{"x":0.43589743971824646,"y":0.5463182926177979},{"x":0.45604395866394043,"y":0.5463182926177979},{"x":0.45604395866394043,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.43089743971824646,0.6022636585235596,0.46104395866394043,0.5533182926177979],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47252747416496277,"y":0.5641329884529114},{"x":0.47252747416496277,"y":0.5439429879188538},{"x":0.49267399311065674,"y":0.5439429879188538},{"x":0.49267399311065674,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"واریزه","boundary":[0.47252747416496277,0.5641329884529114,0.49267399311065674,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47252747416496277,"y":0.58076012134552},{"x":0.47252747416496277,"y":0.5653206706047058},{"x":0.49267399311065674,"y":0.5653206706047058},{"x":0.49267399311065674,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.47252747416496277,0.58076012134552,0.49267399311065674,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47252747416496277,"y":0.6116389632225037},{"x":0.47252747416496277,"y":0.5855106711387634},{"x":0.49267399311065674,"y":0.5855106711387634},{"x":0.49267399311065674,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بادبزنی","boundary":[0.47252747416496277,0.6116389632225037,0.49267399311065674,0.5855106711387634]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47252747416496277,"y":0.6116389632225037},{"x":0.47252747416496277,"y":0.5439429879188538},{"x":0.49267399311065674,"y":0.5439429879188538},{"x":0.49267399311065674,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.46752747416496276,0.6046389632225037,0.49767399311065674,0.5509429879188538],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5128205418586731,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5109890103340149,"y":0.3194774389266968},{"x":0.5311355590820312,"y":0.3194774389266968},{"x":0.5329670310020447,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.5128205418586731,0.3729216158390045,0.5311355590820312,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109890103340149,"y":0.31591448187828064},{"x":0.5109890103340149,"y":0.2802850306034088},{"x":0.5311355590820312,"y":0.2802850306034088},{"x":0.5311355590820312,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sieberi","boundary":[0.5109890103340149,0.31591448187828064,0.5311355590820312,0.2802850306034088]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5128205418586731,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5109890103340149,"y":0.2802850306034088},{"x":0.5311355590820312,"y":0.2802850306034088},{"x":0.5329670310020447,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5078205418586731,0.3659216158390045,0.5361355590820313,0.2872850306034088],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5146520137786865,"y":0.4572446644306183},{"x":0.5146520137786865,"y":0.4548693597316742},{"x":0.5311355590820312,"y":0.4548693597316742},{"x":0.5311355590820312,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"|","boundary":[0.5146520137786865,0.4572446644306183,0.5311355590820312,0.4548693597316742]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5128205418586731,"y":0.45605701208114624},{"x":0.5109890103340149,"y":0.43111640214920044},{"x":0.529304027557373,"y":0.43111640214920044},{"x":0.5311355590820312,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"Ar.si","boundary":[0.5128205418586731,0.45605701208114624,0.529304027557373,0.43111640214920044]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5128205418586731,"y":0.4572446644306183},{"x":0.5109890103340149,"y":0.43111640214920044},{"x":0.529304027557373,"y":0.43111640214920044},{"x":0.5311355590820312,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.5078205418586731,0.4502446644306183,0.534304027557373,0.43811640214920045],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5091575384140015,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5109890103340149,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5311355590820312,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5311355590820312,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کوهها","boundary":[0.5091575384140015,0.5581947565078735,0.5311355590820312,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5091575384140015,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5091575384140015,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5311355590820312,"y":0.559382438659668},{"x":0.5311355590820312,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5091575384140015,0.5617577433586121,0.5311355590820312,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5091575384140015,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5091575384140015,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5311355590820312,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5311355590820312,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تپه","boundary":[0.5091575384140015,0.5748218297958374,0.5311355590820312,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5091575384140015,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5091575384140015,"y":0.5783848166465759},{"x":0.529304027557373,"y":0.5783848166465759},{"x":0.529304027557373,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5091575384140015,0.5855106711387634,0.529304027557373,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5091575384140015,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5091575384140015,"y":0.5843230485916138},{"x":0.529304027557373,"y":0.5855106711387634},{"x":0.529304027557373,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5091575384140015,0.5878859758377075,0.529304027557373,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5073260068893433,"y":0.6187648177146912},{"x":0.5091575384140015,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5311355590820312,"y":0.5914489030838013},{"x":0.529304027557373,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فلاتها","boundary":[0.5073260068893433,0.6187648177146912,0.5311355590820312,0.5914489030838013]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5073260068893433,"y":0.6187648177146912},{"x":0.5109890103340149,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5329670310020447,"y":0.5368170738220215},{"x":0.529304027557373,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5023260068893433,0.6117648177146912,0.5379670310020447,0.5438170738220215],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109890103340149,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5109890103340149,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5311355590820312,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5311355590820312,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیمه","boundary":[0.5109890103340149,0.6674584150314331,0.5311355590820312,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109890103340149,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5109890103340149,"y":0.6722090244293213},{"x":0.5311355590820312,"y":0.6722090244293213},{"x":0.5311355590820312,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بیابانی","boundary":[0.5109890103340149,0.6923990249633789,0.5311355590820312,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109890103340149,"y":0.6983373165130615},{"x":0.5109890103340149,"y":0.694774329662323},{"x":0.5311355590820312,"y":0.694774329662323},{"x":0.5311355590820312,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5109890103340149,0.6983373165130615,0.5311355590820312,0.694774329662323]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109890103340149,"y":0.6983373165130615},{"x":0.5109890103340149,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5329670310020447,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5311355590820312,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5059890103340149,0.6913373165130615,0.5379670310020447,0.6590190238952637],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5128205418586731,"y":0.7565320730209351},{"x":0.5128205418586731,"y":0.724465548992157},{"x":0.5256410241127014,"y":0.724465548992157},{"x":0.5256410241127014,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۸۰-۱۰۰","boundary":[0.5128205418586731,0.7565320730209351,0.5256410241127014,0.724465548992157]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5128205418586731,"y":0.7565320730209351},{"x":0.5128205418586731,"y":0.724465548992157},{"x":0.5256410241127014,"y":0.724465548992157},{"x":0.5256410241127014,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.5078205418586731,0.749532073020935,0.5306410241127014,0.731465548992157],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109890103340149,"y":0.8135392069816589},{"x":0.5109890103340149,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5256410241127014,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5256410241127014,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۸۷۶۱۲","boundary":[0.5109890103340149,0.8135392069816589,0.5256410241127014,0.7790973782539368]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109890103340149,"y":0.8135392069816589},{"x":0.5109890103340149,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5256410241127014,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5256410241127014,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.5059890103340149,0.8065392069816589,0.5306410241127014,0.7860973782539368],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109890103340149,"y":0.8622328042984009},{"x":0.5109890103340149,"y":0.8384798169136047},{"x":0.5256410241127014,"y":0.8384798169136047},{"x":0.5256410241127014,"y":0.8622328042984009}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۴.۱۳","boundary":[0.5109890103340149,0.8622328042984009,0.5256410241127014,0.8384798169136047]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109890103340149,"y":0.8622328042984009},{"x":0.5109890103340149,"y":0.8384798169136047},{"x":0.5256410241127014,"y":0.8384798169136047},{"x":0.5256410241127014,"y":0.8622328042984009}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.5059890103340149,0.8552328042984009,0.5306410241127014,0.8454798169136047],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5476190447807312,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5476190447807312,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5677655935287476,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5677655935287476,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دشت","boundary":[0.5476190447807312,0.5605700612068176,0.5677655935287476,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5476190447807312,"y":0.5771971344947815},{"x":0.5476190447807312,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5677655935287476,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5677655935287476,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5476190447807312,0.5771971344947815,0.5677655935287476,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5476190447807312,"y":0.6009501218795776},{"x":0.5476190447807312,"y":0.5819477438926697},{"x":0.5677655935287476,"y":0.5819477438926697},{"x":0.5677655935287476,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دامنه","boundary":[0.5476190447807312,0.6009501218795776,0.5677655935287476,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5476190447807312,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5476190447807312,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5677655935287476,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5677655935287476,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5476190447807312,0.6116389632225037,0.5677655935287476,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5476190447807312,"y":0.6140142679214478},{"x":0.5476190447807312,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5677655935287476,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5677655935287476,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5476190447807312,0.6140142679214478,0.5677655935287476,0.6128265857696533]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5476190447807312,"y":0.6140142679214478},{"x":0.5494505763053894,"y":0.5415676832199097},{"x":0.569597065448761,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5677655935287476,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5426190447807312,0.6070142679214477,0.574597065448761,0.5485676832199097],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512820482254028,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5494505763053894,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5677655935287476,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استپی","boundary":[0.5512820482254028,0.6876484751701355,0.5677655935287476,0.6627078652381897]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512820482254028,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5494505763053894,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5677655935287476,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5462820482254028,0.6806484751701355,0.5727655935287476,0.6697078652381897],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5842490792274475,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5842490792274475,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6062270998954773,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6062270998954773,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"واریزه","boundary":[0.5842490792274475,0.5475059151649475,0.6062270998954773,0.5273159146308899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5842490792274475,"y":0.5570071339607239},{"x":0.5842490792274475,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6062270998954773,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6062270998954773,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5842490792274475,0.5570071339607239,0.6062270998954773,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5842490792274475,"y":0.5629453659057617},{"x":0.5842490792274475,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6062270998954773,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6062270998954773,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5842490792274475,0.5629453659057617,0.6062270998954773,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5842490792274475,"y":0.5926365852355957},{"x":0.5842490792274475,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6062270998954773,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6062270998954773,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آبرفتهای","boundary":[0.5842490792274475,0.5926365852355957,0.6062270998954773,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5842490792274475,"y":0.6282660365104675},{"x":0.5842490792274475,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6062270998954773,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6062270998954773,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بادبزنی","boundary":[0.5842490792274475,0.6282660365104675,0.6062270998954773,0.6021377444267273]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5842490792274475,"y":0.6282660365104675},{"x":0.5842490792274475,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6062270998954773,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6062270998954773,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5792490792274475,0.6212660365104675,0.6112270998954773,0.5343159146308899],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.622710645198822,"y":0.3729216158390045},{"x":0.622710645198822,"y":0.3693586587905884},{"x":0.6446886658668518,"y":0.3693586587905884},{"x":0.6446886658668518,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","str":"|","boundary":[0.622710645198822,0.3729216158390045,0.6446886658668518,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.622710645198822,"y":0.3669833838939667},{"x":0.622710645198822,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6446886658668518,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6446886658668518,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.622710645198822,0.3669833838939667,0.6446886658668518,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.622710645198822,"y":0.3147268295288086},{"x":0.622710645198822,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6446886658668518,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6446886658668518,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sieberi","boundary":[0.622710645198822,0.3147268295288086,0.6446886658668518,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6245421171188354,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6245421171188354,"y":0.275534451007843},{"x":0.6446886658668518,"y":0.275534451007843},{"x":0.6446886658668518,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.6245421171188354,0.2779097259044647,0.6446886658668518,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.622710645198822,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6245421171188354,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6465201377868652,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6446886658668518,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Aellenia","boundary":[0.622710645198822,0.27434679865837097,0.6465201377868652,0.23159144818782806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6245421171188354,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6245421171188354,"y":0.1722090244293213},{"x":0.6465201377868652,"y":0.1722090244293213},{"x":0.6465201377868652,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"subaphylla","boundary":[0.6245421171188354,0.22802850604057312,0.6465201377868652,0.1722090244293213]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.622710645198822,"y":0.3729216158390045},{"x":0.6245421171188354,"y":0.1722090244293213},{"x":0.6465201377868652,"y":0.1722090244293213},{"x":0.6446886658668518,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.617710645198822,0.3659216158390045,0.6515201377868652,0.1792090244293213],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6208791136741638,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6208791136741638,"y":0.5142517685890198},{"x":0.639194130897522,"y":0.5142517685890198},{"x":0.639194130897522,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"|","boundary":[0.6208791136741638,0.5154394507408142,0.639194130897522,0.5142517685890198]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6208791136741638,"y":0.5118764638900757},{"x":0.622710645198822,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6410256624221802,"y":0.46318289637565613},{"x":0.639194130897522,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۱۷۰۰-۱۵۰۰","boundary":[0.6208791136741638,0.5118764638900757,0.6410256624221802,0.46318289637565613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.622710645198822,"y":0.45843231678009033},{"x":0.622710645198822,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6410256624221802,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6410256624221802,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.3499999940395355,"str":"]","boundary":[0.622710645198822,0.45843231678009033,0.6410256624221802,0.45605701208114624]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.622710645198822,"y":0.4548693597316742},{"x":0.622710645198822,"y":0.39667457342147827},{"x":0.6428571343421936,"y":0.39667457342147827},{"x":0.6410256624221802,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"Ar.si-Ae.su","boundary":[0.622710645198822,0.4548693597316742,0.6428571343421936,0.39667457342147827]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6208791136741638,"y":0.5154394507408142},{"x":0.622710645198822,"y":0.39667457342147827},{"x":0.6428571343421936,"y":0.39667457342147827},{"x":0.639194130897522,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.6158791136741638,0.5084394507408142,0.6478571343421936,0.4036745734214783],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.622710645198822,"y":0.5748218297958374},{"x":0.622710645198822,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6428571343421936,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6428571343421936,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کوهها","boundary":[0.622710645198822,0.5748218297958374,0.6428571343421936,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.622710645198822,"y":0.5771971344947815},{"x":0.622710645198822,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6428571343421936,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6428571343421936,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.622710645198822,0.5771971344947815,0.6428571343421936,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.622710645198822,"y":0.6021377444267273},{"x":0.622710645198822,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6428571343421936,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6428571343421936,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فلاتها","boundary":[0.622710645198822,0.6021377444267273,0.6428571343421936,0.5819477438926697]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.622710645198822,"y":0.6021377444267273},{"x":0.622710645198822,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6428571343421936,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6428571343421936,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.617710645198822,0.5951377444267273,0.6478571343421936,0.5592565245628357],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.622710645198822,"y":0.6686460971832275},{"x":0.622710645198822,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6428571343421936,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6428571343421936,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بیابانی","boundary":[0.622710645198822,0.6686460971832275,0.6428571343421936,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.622710645198822,"y":0.6781472563743591},{"x":0.622710645198822,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6428571343421936,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6428571343421936,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.622710645198822,0.6781472563743591,0.6428571343421936,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.622710645198822,"y":0.705463171005249},{"x":0.622710645198822,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6428571343421936,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6446886658668518,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استپی","boundary":[0.622710645198822,0.705463171005249,0.6428571343421936,0.6817102432250977]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.622710645198822,"y":0.705463171005249},{"x":0.622710645198822,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6428571343421936,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6446886658668518,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.617710645198822,0.698463171005249,0.6478571343421936,0.6518931097984314],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6245421171188354,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6245421171188354,"y":0.724465548992157},{"x":0.6373626589775085,"y":0.724465548992157},{"x":0.6373626589775085,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۵۰-۱۰۰","boundary":[0.6245421171188354,0.7565320730209351,0.6373626589775085,0.724465548992157]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6245421171188354,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6245421171188354,"y":0.724465548992157},{"x":0.6373626589775085,"y":0.724465548992157},{"x":0.6373626589775085,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.6195421171188354,0.749532073020935,0.6423626589775085,0.731465548992157],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6245421171188354,"y":0.805225670337677},{"x":0.6245421171188354,"y":0.783847987651825},{"x":0.6373626589775085,"y":0.783847987651825},{"x":0.6373626589775085,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۹۱۸","boundary":[0.6245421171188354,0.805225670337677,0.6373626589775085,0.783847987651825]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6245421171188354,"y":0.805225670337677},{"x":0.6245421171188354,"y":0.783847987651825},{"x":0.6373626589775085,"y":0.783847987651825},{"x":0.6373626589775085,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.6195421171188354,0.798225670337677,0.6423626589775085,0.790847987651825],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6263736486434937,"y":0.8586698174476624},{"x":0.6245421171188354,"y":0.8408551216125488},{"x":0.6373626589775085,"y":0.8408551216125488},{"x":0.639194130897522,"y":0.8586698174476624}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":"۰.۱۷","boundary":[0.6263736486434937,0.8586698174476624,0.6373626589775085,0.8408551216125488]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6263736486434937,"y":0.8586698174476624},{"x":0.6245421171188354,"y":0.8408551216125488},{"x":0.6373626589775085,"y":0.8408551216125488},{"x":0.639194130897522,"y":0.8586698174476624}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.6213736486434936,0.8516698174476623,0.6423626589775085,0.8478551216125488],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611721515655518,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6611721515655518,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6813187003135681,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6813187003135681,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6611721515655518,0.5475059151649475,0.6813187003135681,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611721515655518,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6611721515655518,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6831501722335815,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6813187003135681,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تراسهای","boundary":[0.6611721515655518,0.5831353664398193,0.6831501722335815,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611721515655518,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6611721515655518,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6813187003135681,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6813187003135681,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فوقانی","boundary":[0.6611721515655518,0.6116389632225037,0.6813187003135681,0.5878859758377075]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611721515655518,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6611721515655518,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6831501722335815,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6813187003135681,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6561721515655518,0.6046389632225037,0.6881501722335815,0.5509429879188538],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6996337175369263,"y":0.3729216158390045},{"x":0.6996337175369263,"y":0.3194774389266968},{"x":0.7179487347602844,"y":0.3194774389266968},{"x":0.7179487347602844,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.6996337175369263,0.3729216158390045,0.7179487347602844,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6996337175369263,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6996337175369263,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7179487347602844,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7179487347602844,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sieberi","boundary":[0.6996337175369263,0.31591448187828064,0.7179487347602844,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6996337175369263,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6996337175369263,"y":0.275534451007843},{"x":0.7179487347602844,"y":0.275534451007843},{"x":0.7179487347602844,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.6996337175369263,0.2779097259044647,0.7179487347602844,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6978021860122681,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6978021860122681,"y":0.22802850604057312},{"x":0.7179487347602844,"y":0.22802850604057312},{"x":0.7179487347602844,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Anabasis","boundary":[0.6978021860122681,0.27434679865837097,0.7179487347602844,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6978021860122681,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6978021860122681,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7179487347602844,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7179487347602844,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"setifera","boundary":[0.6978021860122681,0.22565320134162903,0.7179487347602844,0.1876484602689743]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6996337175369263,"y":0.3729216158390045},{"x":0.6978021860122681,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7179487347602844,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7179487347602844,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6946337175369263,0.3659216158390045,0.7229487347602844,0.1946484602689743],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6978021860122681,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6978021860122681,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7161172032356262,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7161172032356262,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"|","boundary":[0.6978021860122681,0.5154394507408142,0.7161172032356262,0.5142517685890198]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6978021860122681,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6978021860122681,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7161172032356262,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7161172032356262,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"۱۲۰۰-۱۰۵۰","boundary":[0.6978021860122681,0.5118764638900757,0.7161172032356262,0.4643705487251282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6978021860122681,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6978021860122681,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7161172032356262,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7161172032356262,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.3100000023841858,"str":"|","boundary":[0.6978021860122681,0.4572446644306183,0.7161172032356262,0.45605701208114624]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6978021860122681,"y":0.4548693597316742},{"x":0.6996337175369263,"y":0.39667457342147827},{"x":0.7179487347602844,"y":0.39667457342147827},{"x":0.7161172032356262,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"Ar.si-An.se","boundary":[0.6978021860122681,0.4548693597316742,0.7179487347602844,0.39667457342147827]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6978021860122681,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6996337175369263,"y":0.39667457342147827},{"x":0.7179487347602844,"y":0.39667457342147827},{"x":0.7161172032356262,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.6928021860122681,0.5084394507408142,0.7229487347602844,0.4036745734214783],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6978021860122681,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6959707140922546,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7179487347602844,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7197802066802979,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"فلاتهای","boundary":[0.6978021860122681,0.5771971344947815,0.7179487347602844,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6996337175369263,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6978021860122681,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7197802066802979,"y":0.5819477438926697},{"x":0.721611738204956,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مسطح","boundary":[0.6996337175369263,0.6068883538246155,0.7197802066802979,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6996337175369263,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6996337175369263,"y":0.6104512810707092},{"x":0.721611738204956,"y":0.6104512810707092},{"x":0.721611738204956,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6996337175369263,0.6140142679214478,0.721611738204956,0.6104512810707092]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6996337175369263,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6959707140922546,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7179487347602844,"y":0.5415676832199097},{"x":0.721611738204956,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6946337175369263,0.6070142679214477,0.7229487347602844,0.5485676832199097],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6996337175369263,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6996337175369263,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7197802066802979,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7179487347602844,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیمه","boundary":[0.6996337175369263,0.6686460971832275,0.7197802066802979,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6996337175369263,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6996337175369263,"y":0.673396646976471},{"x":0.7179487347602844,"y":0.6745843291282654},{"x":0.7179487347602844,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیابانی","boundary":[0.6996337175369263,0.6971496343612671,0.7179487347602844,0.6745843291282654]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6996337175369263,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6996337175369263,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7197802066802979,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7179487347602844,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.6946337175369263,0.6901496343612671,0.7247802066802979,0.6602066464424133],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6978021860122681,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6978021860122681,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۰-۱۲۰","boundary":[0.6978021860122681,0.7577196955680847,0.7142857313156128,0.7209026217460632]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6978021860122681,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6978021860122681,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.6928021860122681,0.7507196955680847,0.7192857313156128,0.7279026217460632],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6996337175369263,"y":0.8099762201309204},{"x":0.6996337175369263,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7142857313156128,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۰۷۹۹","boundary":[0.6996337175369263,0.8099762201309204,0.7142857313156128,0.7814726829528809]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6996337175369263,"y":0.8099762201309204},{"x":0.6996337175369263,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7142857313156128,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.6946337175369263,0.8029762201309204,0.7192857313156128,0.7884726829528809],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6996337175369263,"y":0.8598574995994568},{"x":0.6996337175369263,"y":0.8408551216125488},{"x":0.7124541997909546,"y":0.8408551216125488},{"x":0.7124541997909546,"y":0.8598574995994568}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۳.۶۹","boundary":[0.6996337175369263,0.8598574995994568,0.7124541997909546,0.8408551216125488]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6996337175369263,"y":0.8598574995994568},{"x":0.6996337175369263,"y":0.8408551216125488},{"x":0.7124541997909546,"y":0.8408551216125488},{"x":0.7124541997909546,"y":0.8598574995994568}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.6946337175369263,0.8528574995994568,0.7174541997909546,0.8478551216125488],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7362637519836426,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7362637519836426,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7582417726516724,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7582417726516724,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"واریزه","boundary":[0.7362637519836426,0.5653206706047058,0.7582417726516724,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7362637519836426,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7362637519836426,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7582417726516724,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7582417726516724,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7362637519836426,0.5819477438926697,0.7582417726516724,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7362637519836426,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7362637519836426,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7582417726516724,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7582417726516724,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بادبزنی","boundary":[0.7362637519836426,0.6116389632225037,0.7582417726516724,0.5855106711387634]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7362637519836426,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7362637519836426,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7582417726516724,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7582417726516724,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.7312637519836426,0.6046389632225037,0.7632417726516724,0.5509429879188538],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7362637519836426,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7362637519836426,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7564102411270142,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7564102411270142,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گاهی","boundary":[0.7362637519836426,0.6710214018821716,0.7564102411270142,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7362637519836426,"y":0.6995249390602112},{"x":0.7362637519836426,"y":0.675771951675415},{"x":0.7564102411270142,"y":0.6745843291282654},{"x":0.7564102411270142,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استپی","boundary":[0.7362637519836426,0.6995249390602112,0.7564102411270142,0.6745843291282654]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7362637519836426,"y":0.6995249390602112},{"x":0.7362637519836426,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7564102411270142,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7564102411270142,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7312637519836426,0.6925249390602112,0.7614102411270142,0.6578313417434692],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747252583503723,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7747252583503723,"y":0.3194774389266968},{"x":0.7930402755737305,"y":0.3194774389266968},{"x":0.7930402755737305,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.7747252583503723,0.3729216158390045,0.7930402755737305,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747252583503723,"y":0.31591448187828064},{"x":0.7747252583503723,"y":0.27909737825393677},{"x":0.791208803653717,"y":0.27909737825393677},{"x":0.791208803653717,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sieberi","boundary":[0.7747252583503723,0.31591448187828064,0.791208803653717,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747252583503723,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7747252583503723,"y":0.27672210335731506},{"x":0.791208803653717,"y":0.27672210335731506},{"x":0.791208803653717,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.7747252583503723,0.27909737825393677,0.791208803653717,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747252583503723,"y":0.275534451007843},{"x":0.7747252583503723,"y":0.23040379583835602},{"x":0.791208803653717,"y":0.23040379583835602},{"x":0.791208803653717,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Cousinia","boundary":[0.7747252583503723,0.275534451007843,0.791208803653717,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747252583503723,"y":0.22684085369110107},{"x":0.7747252583503723,"y":0.19121140241622925},{"x":0.791208803653717,"y":0.19121140241622925},{"x":0.791208803653717,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"deserti","boundary":[0.7747252583503723,0.22684085369110107,0.791208803653717,0.19121140241622925]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747252583503723,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7747252583503723,"y":0.19121140241622925},{"x":0.791208803653717,"y":0.19121140241622925},{"x":0.7930402755737305,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7697252583503723,0.3659216158390045,0.796208803653717,0.19821140241622925],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747252583503723,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7747252583503723,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7930402755737305,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7930402755737305,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"|","boundary":[0.7747252583503723,0.4572446644306183,0.7930402755737305,0.45605701208114624]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747252583503723,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7747252583503723,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7930402755737305,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7930402755737305,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"Ar.si-Co.de","boundary":[0.7747252583503723,0.4548693597316742,0.7930402755737305,0.3954869210720062]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747252583503723,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7747252583503723,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7930402755737305,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7930402755737305,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.7697252583503723,0.4502446644306183,0.7980402755737305,0.40248692107200623],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747252583503723,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7747252583503723,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7930402755737305,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7930402755737305,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فلاتها","boundary":[0.7747252583503723,0.5522565245628357,0.7930402755737305,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747252583503723,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7747252583503723,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7930402755737305,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7930402755737305,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7747252583503723,0.5605700612068176,0.7930402755737305,0.5570071339607239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747252583503723,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7747252583503723,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7930402755737305,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7930402755737305,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تراسهای","boundary":[0.7747252583503723,0.5961995124816895,0.7930402755737305,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747252583503723,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7747252583503723,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7930402755737305,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7930402755737305,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فوقانی","boundary":[0.7747252583503723,0.6247031092643738,0.7930402755737305,0.6009501218795776]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747252583503723,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7728937864303589,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7930402755737305,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7930402755737305,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7697252583503723,0.6177031092643738,0.7980402755737305,0.5390665240287781],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747252583503723,"y":0.6686460971832275},{"x":0.7747252583503723,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7948718070983887,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7948718070983887,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیمه","boundary":[0.7747252583503723,0.6686460971832275,0.7948718070983887,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747252583503723,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7747252583503723,"y":0.673396646976471},{"x":0.7948718070983887,"y":0.673396646976471},{"x":0.7930402755737305,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیابانی","boundary":[0.7747252583503723,0.6971496343612671,0.7948718070983887,0.673396646976471]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747252583503723,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7747252583503723,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7948718070983887,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7930402755737305,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7697252583503723,0.6901496343612671,0.7998718070983887,0.6602066464424133],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7765567898750305,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7765567898750305,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7893772721290588,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7893772721290588,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۱۰۰","boundary":[0.7765567898750305,0.7470308542251587,0.7893772721290588,0.7327790856361389]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7765567898750305,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7765567898750305,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7893772721290588,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7893772721290588,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.7715567898750305,0.7400308542251587,0.7943772721290588,0.7397790856361389],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747252583503723,"y":0.8099762201309204},{"x":0.7747252583503723,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7893772721290588,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7893772721290588,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۲۱۸۲","boundary":[0.7747252583503723,0.8099762201309204,0.7893772721290588,0.7814726829528809]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747252583503723,"y":0.8099762201309204},{"x":0.7747252583503723,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7893772721290588,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7893772721290588,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.7697252583503723,0.8029762201309204,0.7943772721290588,0.7884726829528809],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747252583503723,"y":0.8598574995994568},{"x":0.7747252583503723,"y":0.8420427441596985},{"x":0.7893772721290588,"y":0.8420427441596985},{"x":0.7893772721290588,"y":0.8598574995994568}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۲.۰۱","boundary":[0.7747252583503723,0.8598574995994568,0.7893772721290588,0.8420427441596985]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747252583503723,"y":0.8598574995994568},{"x":0.7747252583503723,"y":0.8420427441596985},{"x":0.7893772721290588,"y":0.8420427441596985},{"x":0.7893772721290588,"y":0.8598574995994568}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.7697252583503723,0.8528574995994568,0.7943772721290588,0.8490427441596985],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8113552927970886,"y":0.6722090244293213},{"x":0.8113552927970886,"y":0.6508313417434692},{"x":0.831501841545105,"y":0.6508313417434692},{"x":0.831501841545105,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گاهی","boundary":[0.8113552927970886,0.6722090244293213,0.831501841545105,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8131868243217468,"y":0.6995249390602112},{"x":0.8113552927970886,"y":0.675771951675415},{"x":0.831501841545105,"y":0.6745843291282654},{"x":0.8333333134651184,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استپی","boundary":[0.8131868243217468,0.6995249390602112,0.831501841545105,0.6745843291282654]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8131868243217468,"y":0.6995249390602112},{"x":0.8113552927970886,"y":0.6508313417434692},{"x":0.831501841545105,"y":0.6508313417434692},{"x":0.8333333134651184,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.8081868243217468,0.6925249390602112,0.836501841545105,0.6578313417434692],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":18,"image":{"webpSec":"/storage/books/a0d894780d9bd0f2/pages/gAEthqdnTIDSXGas-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a0d894780d9bd0f2/pages/bjeEJUQBOkbGvcoN.jpg","blurred":"/storage/books/a0d894780d9bd0f2/pages/skiTtNMxLDahqVqJ.jpg"},"info":{"width":546,"height":842,"margin":[0.0003028016027076777,0.0003062299402196164,0.9983471869898366,0.9989916356957724]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17032967507839203,"y":0.3147268295288086},{"x":0.17032967507839203,"y":0.2921615242958069},{"x":0.19413919746875763,"y":0.2921615242958069},{"x":0.19413919746875763,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ادامه","boundary":[0.17032967507839203,0.3147268295288086,0.19413919746875763,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17032967507839203,"y":0.3479810059070587},{"x":0.17032967507839203,"y":0.3194774389266968},{"x":0.19413919746875763,"y":0.3194774389266968},{"x":0.19413919746875763,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.17032967507839203,0.3479810059070587,0.19413919746875763,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17032967507839203,"y":0.3800475001335144},{"x":0.17032967507839203,"y":0.3527315855026245},{"x":0.19413919746875763,"y":0.3527315855026245},{"x":0.19413919746875763,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.17032967507839203,0.3800475001335144,0.19413919746875763,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17032967507839203,"y":0.39073634147644043},{"x":0.17032967507839203,"y":0.38836103677749634},{"x":0.19413919746875763,"y":0.38836103677749634},{"x":0.19413919746875763,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.17032967507839203,0.39073634147644043,0.19413919746875763,0.38836103677749634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17032967507839203,"y":0.3954869210720062},{"x":0.17032967507839203,"y":0.3931116461753845},{"x":0.19413919746875763,"y":0.3931116461753845},{"x":0.19413919746875763,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.17032967507839203,0.3954869210720062,0.19413919746875763,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17032967507839203,"y":0.4002375304698944},{"x":0.17032967507839203,"y":0.39667457342147827},{"x":0.19413919746875763,"y":0.39667457342147827},{"x":0.19413919746875763,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.17032967507839203,0.4002375304698944,0.19413919746875763,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17032967507839203,"y":0.4026128351688385},{"x":0.17032967507839203,"y":0.40142518281936646},{"x":0.19413919746875763,"y":0.40142518281936646},{"x":0.19413919746875763,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.17032967507839203,0.4026128351688385,0.19413919746875763,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17032967507839203,"y":0.4382422864437103},{"x":0.17032967507839203,"y":0.4073634147644043},{"x":0.19413919746875763,"y":0.4073634147644043},{"x":0.19413919746875763,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.17032967507839203,0.4382422864437103,0.19413919746875763,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17032967507839203,"y":0.489311158657074},{"x":0.17032967507839203,"y":0.4429928660392761},{"x":0.19413919746875763,"y":0.4429928660392761},{"x":0.19413919746875763,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.17032967507839203,0.489311158657074,0.19413919746875763,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17032967507839203,"y":0.5261282920837402},{"x":0.17032967507839203,"y":0.49406176805496216},{"x":0.19413919746875763,"y":0.49406176805496216},{"x":0.19413919746875763,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تیپهای","boundary":[0.17032967507839203,0.5261282920837402,0.19413919746875763,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17032967507839203,"y":0.5605700612068176},{"x":0.17032967507839203,"y":0.5308788418769836},{"x":0.19413919746875763,"y":0.5308788418769836},{"x":0.19413919746875763,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.17032967507839203,0.5605700612068176,0.19413919746875763,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17032967507839203,"y":0.5926365852355957},{"x":0.17032967507839203,"y":0.5653206706047058},{"x":0.19413919746875763,"y":0.5653206706047058},{"x":0.19413919746875763,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.17032967507839203,0.5926365852355957,0.19413919746875763,0.5653206706047058]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17032967507839203,"y":0.5926365852355957},{"x":0.17032967507839203,"y":0.2921615242958069},{"x":0.19413919746875763,"y":0.2921615242958069},{"x":0.19413919746875763,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.16532967507839202,0.5856365852355957,0.19913919746875763,0.2991615242958069],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17399267852306366,"y":0.6187648177146912},{"x":0.17582418024539948,"y":0.5973871946334839},{"x":0.19230769574642181,"y":0.5985748171806335},{"x":0.190476194024086,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"مورد","boundary":[0.17399267852306366,0.6187648177146912,0.19230769574642181,0.5985748171806335]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17399267852306366,"y":0.6187648177146912},{"x":0.17582418024539948,"y":0.5973871946334839},{"x":0.19230769574642181,"y":0.5985748171806335},{"x":0.190476194024086,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.16899267852306366,0.6117648177146912,0.19730769574642182,0.6055748171806336],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17032967507839203,"y":0.6543943285942078},{"x":0.1684981733560562,"y":0.6247031092643738},{"x":0.18864469230175018,"y":0.6235154271125793},{"x":0.19230769574642181,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.17032967507839203,0.6543943285942078,0.18864469230175018,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17216117680072784,"y":0.6817102432250977},{"x":0.17032967507839203,"y":0.6579572558403015},{"x":0.19230769574642181,"y":0.6579572558403015},{"x":0.19413919746875763,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نائین","boundary":[0.17216117680072784,0.6817102432250977,0.19230769574642181,0.6579572558403015]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17216117680072784,"y":0.6817102432250977},{"x":0.1684981733560562,"y":0.6247031092643738},{"x":0.18864469230175018,"y":0.6235154271125793},{"x":0.19413919746875763,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.16716117680072784,0.6747102432250977,0.1936446923017502,0.6305154271125794],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21062271296977997,"y":0.23990498483181},{"x":0.21245421469211578,"y":0.22565320134162903},{"x":0.22893773019313812,"y":0.22684085369110107},{"x":0.22893773019313812,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.21062271296977997,0.23990498483181,0.22893773019313812,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20879121124744415,"y":0.264845609664917},{"x":0.21062271296977997,"y":0.24346792697906494},{"x":0.2271062284708023,"y":0.244655579328537},{"x":0.2252747267484665,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.20879121124744415,0.264845609664917,0.2271062284708023,0.244655579328537]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20879121124744415,"y":0.264845609664917},{"x":0.21062271296977997,"y":0.22565320134162903},{"x":0.22893773019313812,"y":0.22684085369110107},{"x":0.2271062284708023,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.20379121124744415,0.257845609664917,0.23393773019313813,0.23384085369110108],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21062271296977997,"y":0.4049881100654602},{"x":0.21062271296977997,"y":0.38598576188087463},{"x":0.2252747267484665,"y":0.38598576188087463},{"x":0.2271062284708023,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشانه","boundary":[0.21062271296977997,0.4049881100654602,0.2252747267484665,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21245421469211578,"y":0.4251781404018402},{"x":0.21062271296977997,"y":0.40855106711387634},{"x":0.2271062284708023,"y":0.40855106711387634},{"x":0.2271062284708023,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.21245421469211578,0.4251781404018402,0.2271062284708023,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21245421469211578,"y":0.4453681707382202},{"x":0.21245421469211578,"y":0.42874109745025635},{"x":0.2271062284708023,"y":0.42874109745025635},{"x":0.2271062284708023,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نقشه","boundary":[0.21245421469211578,0.4453681707382202,0.2271062284708023,0.42874109745025635]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21245421469211578,"y":0.4453681707382202},{"x":0.21062271296977997,"y":0.38598576188087463},{"x":0.2271062284708023,"y":0.38598576188087463},{"x":0.2271062284708023,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.20745421469211578,0.4383681707382202,0.2321062284708023,0.39298576188087464],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21062271296977997,"y":0.4821852743625641},{"x":0.21062271296977997,"y":0.4619952440261841},{"x":0.2271062284708023,"y":0.4619952440261841},{"x":0.2271062284708023,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارتفاع","boundary":[0.21062271296977997,0.4821852743625641,0.2271062284708023,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21062271296977997,"y":0.49168646335601807},{"x":0.21062271296977997,"y":0.4857482314109802},{"x":0.2271062284708023,"y":0.4857482314109802},{"x":0.2271062284708023,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.21062271296977997,0.49168646335601807,0.2271062284708023,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21062271296977997,"y":0.5130641460418701},{"x":0.21062271296977997,"y":0.4952494204044342},{"x":0.2271062284708023,"y":0.4952494204044342},{"x":0.2271062284708023,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.21062271296977997,0.5130641460418701,0.2271062284708023,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21062271296977997,"y":0.5154394507408142},{"x":0.21062271296977997,"y":0.5142517685890198},{"x":0.2271062284708023,"y":0.5142517685890198},{"x":0.2271062284708023,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.21062271296977997,0.5154394507408142,0.2271062284708023,0.5142517685890198]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21062271296977997,"y":0.5154394507408142},{"x":0.21062271296977997,"y":0.4619952440261841},{"x":0.2271062284708023,"y":0.4619952440261841},{"x":0.2271062284708023,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.20562271296977996,0.5084394507408142,0.2321062284708023,0.4689952440261841],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21245421469211578,"y":0.5724465847015381},{"x":0.21245421469211578,"y":0.5581947565078735},{"x":0.22893773019313812,"y":0.559382438659668},{"x":0.2271062284708023,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.21245421469211578,0.5724465847015381,0.22893773019313812,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21062271296977997,"y":0.5961995124816895},{"x":0.21245421469211578,"y":0.5748218297958374},{"x":0.2271062284708023,"y":0.5760095119476318},{"x":0.2271062284708023,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اراضی","boundary":[0.21062271296977997,0.5961995124816895,0.2271062284708023,0.5760095119476318]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21062271296977997,"y":0.5961995124816895},{"x":0.21245421469211578,"y":0.5581947565078735},{"x":0.22893773019313812,"y":0.559382438659668},{"x":0.2271062284708023,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.20562271296977996,0.5891995124816894,0.23393773019313813,0.566382438659668],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21062271296977997,"y":0.6828978657722473},{"x":0.21062271296977997,"y":0.6674584150314331},{"x":0.2271062284708023,"y":0.6674584150314331},{"x":0.2271062284708023,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"واحد","boundary":[0.21062271296977997,0.6828978657722473,0.2271062284708023,0.6674584150314331]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21062271296977997,"y":0.6828978657722473},{"x":0.21062271296977997,"y":0.6674584150314331},{"x":0.2271062284708023,"y":0.6674584150314331},{"x":0.2271062284708023,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.20562271296977996,0.6758978657722473,0.2321062284708023,0.6744584150314331],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21062271296977997,"y":0.7529691457748413},{"x":0.21062271296977997,"y":0.7256532311439514},{"x":0.22893773019313812,"y":0.7256532311439514},{"x":0.22893773019313812,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بارندگی","boundary":[0.21062271296977997,0.7529691457748413,0.22893773019313812,0.7256532311439514]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21062271296977997,"y":0.7529691457748413},{"x":0.21062271296977997,"y":0.7256532311439514},{"x":0.22893773019313812,"y":0.7256532311439514},{"x":0.22893773019313812,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.20562271296977996,0.7459691457748413,0.23393773019313813,0.7326532311439514],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21245421469211578,"y":0.8099762201309204},{"x":0.21245421469211578,"y":0.7814726829528809},{"x":0.22344322502613068,"y":0.7814726829528809},{"x":0.22344322502613068,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مساحت","boundary":[0.21245421469211578,0.8099762201309204,0.22344322502613068,0.7814726829528809]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21245421469211578,"y":0.8099762201309204},{"x":0.21245421469211578,"y":0.7814726829528809},{"x":0.22344322502613068,"y":0.7814726829528809},{"x":0.22344322502613068,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.20745421469211578,0.8029762201309204,0.22844322502613068,0.7884726829528809],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21062271296977997,"y":0.8622328042984009},{"x":0.21062271296977997,"y":0.8372921347618103},{"x":0.2271062284708023,"y":0.8372921347618103},{"x":0.22893773019313812,"y":0.8622328042984009}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فراوانی","boundary":[0.21062271296977997,0.8622328042984009,0.2271062284708023,0.8372921347618103]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21062271296977997,"y":0.8622328042984009},{"x":0.21062271296977997,"y":0.8372921347618103},{"x":0.2271062284708023,"y":0.8372921347618103},{"x":0.22893773019313812,"y":0.8622328042984009}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.20562271296977996,0.8552328042984009,0.2321062284708023,0.8442921347618103],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24725274741649628,"y":0.48337292671203613},{"x":0.24725274741649628,"y":0.470308780670166},{"x":0.2655677795410156,"y":0.470308780670166},{"x":0.2655677795410156,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دریا","boundary":[0.24725274741649628,0.48337292671203613,0.2655677795410156,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24725274741649628,"y":0.489311158657074},{"x":0.24725274741649628,"y":0.4869358539581299},{"x":0.2655677795410156,"y":0.4869358539581299},{"x":0.2655677795410156,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.24725274741649628,0.489311158657074,0.2655677795410156,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24725274741649628,"y":0.5011876225471497},{"x":0.24725274741649628,"y":0.489311158657074},{"x":0.2655677795410156,"y":0.489311158657074},{"x":0.2655677795410156,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متر","boundary":[0.24725274741649628,0.5011876225471497,0.2655677795410156,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24725274741649628,"y":0.5035629272460938},{"x":0.24725274741649628,"y":0.5011876225471497},{"x":0.2655677795410156,"y":0.5011876225471497},{"x":0.2655677795410156,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.24725274741649628,0.5035629272460938,0.2655677795410156,0.5011876225471497]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24725274741649628,"y":0.5035629272460938},{"x":0.24725274741649628,"y":0.470308780670166},{"x":0.2655677795410156,"y":0.470308780670166},{"x":0.2655677795410156,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.24225274741649627,0.49656292724609374,0.27056777954101563,0.477308780670166],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2509157657623291,"y":0.6876484751701355},{"x":0.2509157657623291,"y":0.6627078652381897},{"x":0.2637362778186798,"y":0.6627078652381897},{"x":0.2637362778186798,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رویشی","boundary":[0.2509157657623291,0.6876484751701355,0.2637362778186798,0.6627078652381897]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2509157657623291,"y":0.6876484751701355},{"x":0.2509157657623291,"y":0.6627078652381897},{"x":0.2637362778186798,"y":0.6627078652381897},{"x":0.2637362778186798,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2459157657623291,0.6806484751701355,0.2687362778186798,0.6697078652381897],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2490842491388321,"y":0.724465548992157},{"x":0.2490842491388321,"y":0.7232779264450073},{"x":0.2655677795410156,"y":0.7232779264450073},{"x":0.2655677795410156,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.2490842491388321,0.724465548992157,0.2655677795410156,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2490842491388321,"y":0.7517814636230469},{"x":0.2490842491388321,"y":0.7268408536911011},{"x":0.2655677795410156,"y":0.7268408536911011},{"x":0.2655677795410156,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میلیمتر","boundary":[0.2490842491388321,0.7517814636230469,0.2655677795410156,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2490842491388321,"y":0.7553443908691406},{"x":0.2490842491388321,"y":0.7529691457748413},{"x":0.2655677795410156,"y":0.7529691457748413},{"x":0.2655677795410156,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.2490842491388321,0.7553443908691406,0.2655677795410156,0.7529691457748413]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2490842491388321,"y":0.7553443908691406},{"x":0.2490842491388321,"y":0.7232779264450073},{"x":0.2655677795410156,"y":0.7232779264450073},{"x":0.2655677795410156,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.2440842491388321,0.7483443908691406,0.27056777954101563,0.7302779264450073],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2490842491388321,"y":0.783847987651825},{"x":0.2490842491388321,"y":0.7826603055000305},{"x":0.2655677795410156,"y":0.7826603055000305},{"x":0.2655677795410156,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.2490842491388321,0.783847987651825,0.2655677795410156,0.7826603055000305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2490842491388321,"y":0.805225670337677},{"x":0.2490842491388321,"y":0.786223292350769},{"x":0.2655677795410156,"y":0.786223292350769},{"x":0.2655677795410156,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هکتار","boundary":[0.2490842491388321,0.805225670337677,0.2655677795410156,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2490842491388321,"y":0.8087885975837708},{"x":0.2490842491388321,"y":0.805225670337677},{"x":0.2655677795410156,"y":0.805225670337677},{"x":0.2655677795410156,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.2490842491388321,0.8087885975837708,0.2655677795410156,0.805225670337677]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2490842491388321,"y":0.8087885975837708},{"x":0.2490842491388321,"y":0.7826603055000305},{"x":0.2655677795410156,"y":0.7826603055000305},{"x":0.2655677795410156,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.2440842491388321,0.8017885975837707,0.27056777954101563,0.7896603055000305],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2490842491388321,"y":0.8384798169136047},{"x":0.2490842491388321,"y":0.8361045122146606},{"x":0.2655677795410156,"y":0.8361045122146606},{"x":0.2655677795410156,"y":0.8384798169136047}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.2490842491388321,0.8384798169136047,0.2655677795410156,0.8361045122146606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2490842491388321,"y":0.8598574995994568},{"x":0.24725274741649628,"y":0.8396674394607544},{"x":0.2655677795410156,"y":0.8396674394607544},{"x":0.2655677795410156,"y":0.8586698174476624}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درصد","boundary":[0.2490842491388321,0.8598574995994568,0.2655677795410156,0.8396674394607544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2490842491388321,"y":0.8634204268455505},{"x":0.2490842491388321,"y":0.8610451221466064},{"x":0.2655677795410156,"y":0.8610451221466064},{"x":0.2655677795410156,"y":0.8622328042984009}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.2490842491388321,0.8634204268455505,0.2655677795410156,0.8610451221466064]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2490842491388321,"y":0.8634204268455505},{"x":0.24725274741649628,"y":0.8361045122146606},{"x":0.2637362778186798,"y":0.8361045122146606},{"x":0.2655677795410156,"y":0.8622328042984009}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2440842491388321,0.8564204268455505,0.2687362778186798,0.8431045122146607],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.3729216158390045},{"x":0.2857142984867096,"y":0.3194774389266968},{"x":0.30586081743240356,"y":0.3194774389266968},{"x":0.30586081743240356,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"Artemisia","boundary":[0.2857142984867096,0.3729216158390045,0.30586081743240356,0.3194774389266968]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.31591448187828064},{"x":0.2857142984867096,"y":0.2802850306034088},{"x":0.30586081743240356,"y":0.2802850306034088},{"x":0.30586081743240356,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"sieberi","boundary":[0.2857142984867096,0.31591448187828064,0.30586081743240356,0.2802850306034088]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.27909737825393677},{"x":0.2857142984867096,"y":0.275534451007843},{"x":0.30586081743240356,"y":0.275534451007843},{"x":0.30586081743240356,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"-","boundary":[0.2857142984867096,0.27909737825393677,0.30586081743240356,0.275534451007843]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.27434679865837097},{"x":0.2857142984867096,"y":0.2327791005373001},{"x":0.30586081743240356,"y":0.2327791005373001},{"x":0.30586081743240356,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Ephedra","boundary":[0.2857142984867096,0.27434679865837097,0.30586081743240356,0.2327791005373001]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.22921615839004517},{"x":0.2857142984867096,"y":0.17339667677879333},{"x":0.30586081743240356,"y":0.17339667677879333},{"x":0.30586081743240356,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"strobilacea","boundary":[0.2857142984867096,0.22921615839004517,0.30586081743240356,0.17339667677879333]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.3729216158390045},{"x":0.2857142984867096,"y":0.17339667677879333},{"x":0.30586081743240356,"y":0.17339667677879333},{"x":0.30586081743240356,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.2807142984867096,0.3659216158390045,0.31086081743240357,0.18039667677879334],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28205129504203796,"y":0.5154394507408142},{"x":0.28205129504203796,"y":0.5142517685890198},{"x":0.30402931571006775,"y":0.5142517685890198},{"x":0.30402931571006775,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":"|","boundary":[0.28205129504203796,0.5154394507408142,0.30402931571006775,0.5142517685890198]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28205129504203796,"y":0.5130641460418701},{"x":0.2838827967643738,"y":0.46318289637565613},{"x":0.30586081743240356,"y":0.4643705487251282},{"x":0.30402931571006775,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۲۱۵۰-۱۹۰۰","boundary":[0.28205129504203796,0.5130641460418701,0.30586081743240356,0.4643705487251282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2838827967643738,"y":0.4572446644306183},{"x":0.2838827967643738,"y":0.45605701208114624},{"x":0.30586081743240356,"y":0.45605701208114624},{"x":0.30586081743240356,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.2800000011920929,"str":"]","boundary":[0.2838827967643738,0.4572446644306183,0.30586081743240356,0.45605701208114624]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2838827967643738,"y":0.4548693597316742},{"x":0.2857142984867096,"y":0.4002375304698944},{"x":0.3076923191547394,"y":0.4002375304698944},{"x":0.30586081743240356,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"Ar.si-Ep.st","boundary":[0.2838827967643738,0.4548693597316742,0.3076923191547394,0.4002375304698944]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28205129504203796,"y":0.5154394507408142},{"x":0.2857142984867096,"y":0.4002375304698944},{"x":0.3076923191547394,"y":0.4002375304698944},{"x":0.30402931571006775,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.27705129504203796,0.5084394507408142,0.3126923191547394,0.4072375304698944],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2838827967643738,"y":0.5724465847015381},{"x":0.28205129504203796,"y":0.5498812198638916},{"x":0.30402931571006775,"y":0.5486935973167419},{"x":0.30402931571006775,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کوهها","boundary":[0.2838827967643738,0.5724465847015381,0.30402931571006775,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2838827967643738,"y":0.5736342072486877},{"x":0.2838827967643738,"y":0.5712589025497437},{"x":0.30402931571006775,"y":0.570071280002594},{"x":0.30402931571006775,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2838827967643738,0.5736342072486877,0.30402931571006775,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2838827967643738,"y":0.5985748171806335},{"x":0.2838827967643738,"y":0.5783848166465759},{"x":0.30402931571006775,"y":0.5783848166465759},{"x":0.30586081743240356,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فلاتها","boundary":[0.2838827967643738,0.5985748171806335,0.30402931571006775,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.6068883538246155},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6033254265785217},{"x":0.30586081743240356,"y":0.6033254265785217},{"x":0.30586081743240356,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2857142984867096,0.6068883538246155,0.30586081743240356,0.6033254265785217]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2838827967643738,"y":0.6068883538246155},{"x":0.28205129504203796,"y":0.5498812198638916},{"x":0.30402931571006775,"y":0.5486935973167419},{"x":0.30586081743240356,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.2788827967643738,0.5998883538246155,0.30902931571006775,0.555693597316742],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.6686460971832275},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6532066464424133},{"x":0.30586081743240356,"y":0.6532066464424133},{"x":0.30586081743240356,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیمه","boundary":[0.2857142984867096,0.6686460971832275,0.30586081743240356,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.6971496343612671},{"x":0.2857142984867096,"y":0.673396646976471},{"x":0.30586081743240356,"y":0.673396646976471},{"x":0.30402931571006775,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیابانی","boundary":[0.2857142984867096,0.6971496343612671,0.30586081743240356,0.673396646976471]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2838827967643738,"y":0.6971496343612671},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6532066464424133},{"x":0.30586081743240356,"y":0.6532066464424133},{"x":0.30402931571006775,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.2788827967643738,0.6901496343612671,0.31086081743240357,0.6602066464424133],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.7470308542251587},{"x":0.2857142984867096,"y":0.7327790856361389},{"x":0.2985348105430603,"y":0.7327790856361389},{"x":0.2985348105430603,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۰","boundary":[0.2857142984867096,0.7470308542251587,0.2985348105430603,0.7327790856361389]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.7470308542251587},{"x":0.2857142984867096,"y":0.7327790856361389},{"x":0.2985348105430603,"y":0.7327790856361389},{"x":0.2985348105430603,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2807142984867096,0.7400308542251587,0.3035348105430603,0.7397790856361389],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.8064132928848267},{"x":0.2857142984867096,"y":0.783847987651825},{"x":0.3003663122653961,"y":0.783847987651825},{"x":0.3003663122653961,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۹۸۶","boundary":[0.2857142984867096,0.8064132928848267,0.3003663122653961,0.783847987651825]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.8064132928848267},{"x":0.2857142984867096,"y":0.783847987651825},{"x":0.3003663122653961,"y":0.783847987651825},{"x":0.3003663122653961,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2807142984867096,0.7994132928848267,0.3053663122653961,0.790847987651825],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.8586698174476624},{"x":0.2857142984867096,"y":0.8420427441596985},{"x":0.2985348105430603,"y":0.8420427441596985},{"x":0.3003663122653961,"y":0.8586698174476624}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":"۰۸۱","boundary":[0.2857142984867096,0.8586698174476624,0.2985348105430603,0.8420427441596985]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.8586698174476624},{"x":0.2857142984867096,"y":0.8420427441596985},{"x":0.2985348105430603,"y":0.8420427441596985},{"x":0.3003663122653961,"y":0.8586698174476624}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.2807142984867096,0.8516698174476623,0.3035348105430603,0.8490427441596985],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3223443329334259,"y":0.5795724391937256},{"x":0.3223443329334259,"y":0.5475059151649475},{"x":0.3424908518791199,"y":0.5475059151649475},{"x":0.3424908518791199,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تراسهای","boundary":[0.3223443329334259,0.5795724391937256,0.3424908518791199,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3223443329334259,"y":0.6080760359764099},{"x":0.3223443329334259,"y":0.5843230485916138},{"x":0.3424908518791199,"y":0.5843230485916138},{"x":0.3424908518791199,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فوقانی","boundary":[0.3223443329334259,0.6080760359764099,0.3424908518791199,0.5843230485916138]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3223443329334259,"y":0.6080760359764099},{"x":0.3223443329334259,"y":0.5475059151649475},{"x":0.3424908518791199,"y":0.5475059151649475},{"x":0.3424908518791199,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3173443329334259,0.6010760359764099,0.3474908518791199,0.5545059151649475],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3571428656578064,"y":0.3729216158390045},{"x":0.3589743673801422,"y":0.3194774389266968},{"x":0.380952388048172,"y":0.3194774389266968},{"x":0.380952388048172,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Artemisia","boundary":[0.3571428656578064,0.3729216158390045,0.380952388048172,0.3194774389266968]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3589743673801422,"y":0.3147268295288086},{"x":0.3589743673801422,"y":0.2779097259044647},{"x":0.3827838897705078,"y":0.2779097259044647},{"x":0.380952388048172,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"sieberi","boundary":[0.3589743673801422,0.3147268295288086,0.3827838897705078,0.2779097259044647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3589743673801422,"y":0.2779097259044647},{"x":0.3589743673801422,"y":0.27434679865837097},{"x":0.380952388048172,"y":0.27434679865837097},{"x":0.380952388048172,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"-","boundary":[0.3589743673801422,0.2779097259044647,0.380952388048172,0.27434679865837097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3589743673801422,"y":0.2731591463088989},{"x":0.360805869102478,"y":0.22565320134162903},{"x":0.3827838897705078,"y":0.22565320134162903},{"x":0.3827838897705078,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Fortuynia","boundary":[0.3589743673801422,0.2731591463088989,0.3827838897705078,0.22565320134162903]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.360805869102478,"y":0.22090260684490204},{"x":0.360805869102478,"y":0.1852731555700302},{"x":0.3827838897705078,"y":0.1852731555700302},{"x":0.3827838897705078,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"bungei","boundary":[0.360805869102478,0.22090260684490204,0.3827838897705078,0.1852731555700302]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3571428656578064,"y":0.3729216158390045},{"x":0.360805869102478,"y":0.1852731555700302},{"x":0.3827838897705078,"y":0.1852731555700302},{"x":0.380952388048172,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.3521428656578064,0.3659216158390045,0.3877838897705078,0.19227315557003022],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ro","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.360805869102478,"y":0.5154394507408142},{"x":0.360805869102478,"y":0.5142517685890198},{"x":0.37728938460350037,"y":0.5142517685890198},{"x":0.37728938460350037,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.47999998927116394,"dir":"ltr","str":"|","boundary":[0.360805869102478,0.5154394507408142,0.37728938460350037,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ro","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3589743673801422,"y":0.5118764638900757},{"x":0.360805869102478,"y":0.46318289637565613},{"x":0.37728938460350037,"y":0.46318289637565613},{"x":0.37728938460350037,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"۱۵۵۰-۱۱۰۰","boundary":[0.3589743673801422,0.5118764638900757,0.37728938460350037,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ro","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.360805869102478,"y":0.4572446644306183},{"x":0.360805869102478,"y":0.43111640214920044},{"x":0.3791208863258362,"y":0.43111640214920044},{"x":0.37728938460350037,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","str":"IAr.si","boundary":[0.360805869102478,0.4572446644306183,0.3791208863258362,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ro","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.360805869102478,"y":0.4299287497997284},{"x":0.360805869102478,"y":0.42636579275131226},{"x":0.37728938460350037,"y":0.42636579275131226},{"x":0.37728938460350037,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.360805869102478,0.4299287497997284,0.37728938460350037,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ro","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.360805869102478,"y":0.4251781404018402},{"x":0.360805869102478,"y":0.3954869210720062},{"x":0.3791208863258362,"y":0.3954869210720062},{"x":0.3791208863258362,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"Fo.bu","boundary":[0.360805869102478,0.4251781404018402,0.3791208863258362,0.3954869210720062]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ro","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3589743673801422,"y":0.5154394507408142},{"x":0.360805869102478,"y":0.3954869210720062},{"x":0.3791208863258362,"y":0.3954869210720062},{"x":0.37728938460350037,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.8700000047683716,"boundary":[0.3539743673801422,0.5084394507408142,0.3841208863258362,0.40248692107200623],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3589743673801422,"y":0.5617577433586121},{"x":0.3589743673801422,"y":0.5498812198638916},{"x":0.3791208863258362,"y":0.5498812198638916},{"x":0.3791208863258362,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تپه","boundary":[0.3589743673801422,0.5617577433586121,0.3791208863258362,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.360805869102478,"y":0.570071280002594},{"x":0.360805869102478,"y":0.5629453659057617},{"x":0.380952388048172,"y":0.5629453659057617},{"x":0.380952388048172,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.360805869102478,0.570071280002594,0.380952388048172,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.360805869102478,"y":0.5736342072486877},{"x":0.360805869102478,"y":0.570071280002594},{"x":0.380952388048172,"y":0.570071280002594},{"x":0.380952388048172,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.360805869102478,0.5736342072486877,0.380952388048172,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.360805869102478,"y":0.5973871946334839},{"x":0.360805869102478,"y":0.5771971344947815},{"x":0.380952388048172,"y":0.5771971344947815},{"x":0.380952388048172,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فلاتها","boundary":[0.360805869102478,0.5973871946334839,0.380952388048172,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.360805869102478,"y":0.6057007312774658},{"x":0.360805869102478,"y":0.6021377444267273},{"x":0.380952388048172,"y":0.6021377444267273},{"x":0.380952388048172,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.360805869102478,0.6057007312774658,0.380952388048172,0.6021377444267273]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.360805869102478,"y":0.6057007312774658},{"x":0.3589743673801422,"y":0.5498812198638916},{"x":0.380952388048172,"y":0.5498812198638916},{"x":0.380952388048172,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.355805869102478,0.5987007312774658,0.385952388048172,0.5568812198638916],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.360805869102478,"y":0.6698337197303772},{"x":0.360805869102478,"y":0.6532066464424133},{"x":0.3791208863258362,"y":0.6532066464424133},{"x":0.3791208863258362,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیمه","boundary":[0.360805869102478,0.6698337197303772,0.3791208863258362,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.360805869102478,"y":0.6971496343612671},{"x":0.360805869102478,"y":0.673396646976471},{"x":0.3791208863258362,"y":0.673396646976471},{"x":0.3791208863258362,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیابانی","boundary":[0.360805869102478,0.6971496343612671,0.3791208863258362,0.673396646976471]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.360805869102478,"y":0.6971496343612671},{"x":0.360805869102478,"y":0.6532066464424133},{"x":0.3791208863258362,"y":0.6532066464424133},{"x":0.3791208863258362,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.355805869102478,0.6901496343612671,0.3841208863258362,0.6602066464424133],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36263737082481384,"y":0.7565320730209351},{"x":0.36263737082481384,"y":0.724465548992157},{"x":0.37545788288116455,"y":0.724465548992157},{"x":0.37545788288116455,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۰-۱۰۰","boundary":[0.36263737082481384,0.7565320730209351,0.37545788288116455,0.724465548992157]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36263737082481384,"y":0.7565320730209351},{"x":0.36263737082481384,"y":0.724465548992157},{"x":0.37545788288116455,"y":0.724465548992157},{"x":0.37545788288116455,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.35763737082481384,0.749532073020935,0.38045788288116456,0.731465548992157],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.360805869102478,"y":0.8099762201309204},{"x":0.360805869102478,"y":0.7814726829528809},{"x":0.37545788288116455,"y":0.7814726829528809},{"x":0.37545788288116455,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۳۹۸۰۳","boundary":[0.360805869102478,0.8099762201309204,0.37545788288116455,0.7814726829528809]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.360805869102478,"y":0.8099762201309204},{"x":0.360805869102478,"y":0.7814726829528809},{"x":0.37545788288116455,"y":0.7814726829528809},{"x":0.37545788288116455,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.355805869102478,0.8029762201309204,0.38045788288116456,0.7884726829528809],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3589743673801422,"y":0.8598574995994568},{"x":0.360805869102478,"y":0.8420427441596985},{"x":0.37545788288116455,"y":0.8420427441596985},{"x":0.37545788288116455,"y":0.8598574995994568}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۳۶۰","boundary":[0.3589743673801422,0.8598574995994568,0.37545788288116455,0.8420427441596985]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3589743673801422,"y":0.8598574995994568},{"x":0.360805869102478,"y":0.8420427441596985},{"x":0.37545788288116455,"y":0.8420427441596985},{"x":0.37545788288116455,"y":0.8598574995994568}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.3539743673801422,0.8528574995994568,0.38045788288116456,0.8490427441596985],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39743590354919434,"y":0.5653206706047058},{"x":0.39743590354919434,"y":0.5439429879188538},{"x":0.4175824224948883,"y":0.5439429879188538},{"x":0.4175824224948883,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"واریزه","boundary":[0.39743590354919434,0.5653206706047058,0.4175824224948883,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39743590354919434,"y":0.5819477438926697},{"x":0.39743590354919434,"y":0.5665082931518555},{"x":0.4175824224948883,"y":0.5665082931518555},{"x":0.4175824224948883,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.39743590354919434,0.5819477438926697,0.4175824224948883,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39743590354919434,"y":0.6116389632225037},{"x":0.39743590354919434,"y":0.5855106711387634},{"x":0.4175824224948883,"y":0.5855106711387634},{"x":0.4175824224948883,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بادبزنی","boundary":[0.39743590354919434,0.6116389632225037,0.4175824224948883,0.5855106711387634]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39743590354919434,"y":0.6116389632225037},{"x":0.39743590354919434,"y":0.5439429879188538},{"x":0.4175824224948883,"y":0.5439429879188538},{"x":0.4175824224948883,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.39243590354919433,0.6046389632225037,0.4225824224948883,0.5509429879188538],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"haw","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43589743971824646,"y":0.3729216158390045},{"x":0.43589743971824646,"y":0.3194774389266968},{"x":0.45787546038627625,"y":0.3194774389266968},{"x":0.45787546038627625,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.43589743971824646,0.3729216158390045,0.45787546038627625,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"haw","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43589743971824646,"y":0.31591448187828064},{"x":0.43589743971824646,"y":0.2802850306034088},{"x":0.45787546038627625,"y":0.2802850306034088},{"x":0.45787546038627625,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sieberi","boundary":[0.43589743971824646,0.31591448187828064,0.45787546038627625,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"haw","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43589743971824646,"y":0.2779097259044647},{"x":0.43589743971824646,"y":0.275534451007843},{"x":0.45787546038627625,"y":0.275534451007843},{"x":0.45787546038627625,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.43589743971824646,0.2779097259044647,0.45787546038627625,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"haw","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43589743971824646,"y":0.27672210335731506},{"x":0.43589743971824646,"y":0.24346792697906494},{"x":0.45787546038627625,"y":0.24346792697906494},{"x":0.45787546038627625,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Noaea","boundary":[0.43589743971824646,0.27672210335731506,0.45787546038627625,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"haw","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43589743971824646,"y":0.23990498483181},{"x":0.43406593799591064,"y":0.18408551812171936},{"x":0.45787546038627625,"y":0.18408551812171936},{"x":0.45787546038627625,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"strobilacea","boundary":[0.43589743971824646,0.23990498483181,0.45787546038627625,0.18408551812171936]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"haw","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43589743971824646,"y":0.3729216158390045},{"x":0.43406593799591064,"y":0.18408551812171936},{"x":0.45787546038627625,"y":0.18408551812171936},{"x":0.45787546038627625,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.43089743971824646,0.3659216158390045,0.46287546038627625,0.19108551812171937],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43589743971824646,"y":0.45843231678009033},{"x":0.43589743971824646,"y":0.4572446644306183},{"x":0.4542124569416046,"y":0.4572446644306183},{"x":0.4542124569416046,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.5600000023841858,"str":"|","boundary":[0.43589743971824646,0.45843231678009033,0.4542124569416046,0.4572446644306183]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43589743971824646,"y":0.45605701208114624},{"x":0.43589743971824646,"y":0.3978622257709503},{"x":0.4542124569416046,"y":0.3978622257709503},{"x":0.4542124569416046,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"Ar.si-No.st","boundary":[0.43589743971824646,0.45605701208114624,0.4542124569416046,0.3978622257709503]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43589743971824646,"y":0.45843231678009033},{"x":0.43589743971824646,"y":0.3978622257709503},{"x":0.4542124569416046,"y":0.3978622257709503},{"x":0.4542124569416046,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.43089743971824646,0.4514323167800903,0.4592124569416046,0.4048622257709503],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43406593799591064,"y":0.5154394507408142},{"x":0.43223443627357483,"y":0.46318289637565613},{"x":0.4542124569416046,"y":0.46318289637565613},{"x":0.45604395866394043,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲۰۰۰-۱۵۰۰","boundary":[0.43406593799591064,0.5154394507408142,0.4542124569416046,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43406593799591064,"y":0.5498812198638916},{"x":0.43406593799591064,"y":0.5273159146308899},{"x":0.45604395866394043,"y":0.5273159146308899},{"x":0.45604395866394043,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"واریزه","boundary":[0.43406593799591064,0.5498812198638916,0.45604395866394043,0.5273159146308899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43406593799591064,"y":0.5617577433586121},{"x":0.43406593799591064,"y":0.5498812198638916},{"x":0.45604395866394043,"y":0.5498812198638916},{"x":0.45604395866394043,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.43406593799591064,0.5617577433586121,0.45604395866394043,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43589743971824646,"y":0.5961995124816895},{"x":0.43406593799591064,"y":0.5688835978507996},{"x":0.45604395866394043,"y":0.5688835978507996},{"x":0.45604395866394043,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بادبزنی","boundary":[0.43589743971824646,0.5961995124816895,0.45604395866394043,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43589743971824646,"y":0.6033254265785217},{"x":0.43589743971824646,"y":0.599762499332428},{"x":0.45787546038627625,"y":0.599762499332428},{"x":0.45787546038627625,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.43589743971824646,0.6033254265785217,0.45787546038627625,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43589743971824646,"y":0.6282660365104675},{"x":0.43589743971824646,"y":0.6080760359764099},{"x":0.45604395866394043,"y":0.6080760359764099},{"x":0.45787546038627625,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فلاتها","boundary":[0.43589743971824646,0.6282660365104675,0.45604395866394043,0.6080760359764099]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43589743971824646,"y":0.6282660365104675},{"x":0.43223443627357483,"y":0.46318289637565613},{"x":0.4542124569416046,"y":0.46318289637565613},{"x":0.45787546038627625,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.43089743971824646,0.6212660365104675,0.4592124569416046,0.47018289637565613],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4377289414405823,"y":0.6864607930183411},{"x":0.43589743971824646,"y":0.6638954877853394},{"x":0.4542124569416046,"y":0.6627078652381897},{"x":0.45604395866394043,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"استپی","boundary":[0.4377289414405823,0.6864607930183411,0.4542124569416046,0.6627078652381897]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4377289414405823,"y":0.6864607930183411},{"x":0.43589743971824646,"y":0.6638954877853394},{"x":0.4542124569416046,"y":0.6627078652381897},{"x":0.45604395866394043,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.43272894144058227,0.6794607930183411,0.4592124569416046,0.6697078652381897],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4377289414405823,"y":0.8076009750366211},{"x":0.4377289414405823,"y":0.783847987651825},{"x":0.450549453496933,"y":0.783847987651825},{"x":0.450549453496933,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۲۲۹","boundary":[0.4377289414405823,0.8076009750366211,0.450549453496933,0.783847987651825]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4377289414405823,"y":0.8076009750366211},{"x":0.4377289414405823,"y":0.783847987651825},{"x":0.450549453496933,"y":0.783847987651825},{"x":0.450549453496933,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.43272894144058227,0.8006009750366211,0.455549453496933,0.790847987651825],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43589743971824646,"y":0.8586698174476624},{"x":0.43589743971824646,"y":0.8408551216125488},{"x":0.450549453496933,"y":0.8408551216125488},{"x":0.450549453496933,"y":0.8586698174476624}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۰.۴۷","boundary":[0.43589743971824646,0.8586698174476624,0.450549453496933,0.8408551216125488]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43589743971824646,"y":0.8586698174476624},{"x":0.43589743971824646,"y":0.8408551216125488},{"x":0.450549453496933,"y":0.8408551216125488},{"x":0.450549453496933,"y":0.8586698174476624}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.43089743971824646,0.8516698174476623,0.455549453496933,0.8478551216125488],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4743589758872986,"y":0.3729216158390045},{"x":0.4743589758872986,"y":0.3194774389266968},{"x":0.49267399311065674,"y":0.3194774389266968},{"x":0.49267399311065674,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.4743589758872986,0.3729216158390045,0.49267399311065674,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4743589758872986,"y":0.31591448187828064},{"x":0.4743589758872986,"y":0.2802850306034088},{"x":0.49267399311065674,"y":0.2802850306034088},{"x":0.49267399311065674,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sieberi","boundary":[0.4743589758872986,0.31591448187828064,0.49267399311065674,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4743589758872986,"y":0.27909737825393677},{"x":0.4743589758872986,"y":0.27672210335731506},{"x":0.49267399311065674,"y":0.27672210335731506},{"x":0.49267399311065674,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.4743589758872986,0.27909737825393677,0.49267399311065674,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4743589758872986,"y":0.27434679865837097},{"x":0.4743589758872986,"y":0.23871733248233795},{"x":0.49267399311065674,"y":0.23871733248233795},{"x":0.49267399311065674,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Salsola","boundary":[0.4743589758872986,0.27434679865837097,0.49267399311065674,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4743589758872986,"y":0.235154390335083},{"x":0.4743589758872986,"y":0.1852731555700302},{"x":0.49267399311065674,"y":0.1852731555700302},{"x":0.49267399311065674,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"arbuscula","boundary":[0.4743589758872986,0.235154390335083,0.49267399311065674,0.1852731555700302]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4743589758872986,"y":0.3729216158390045},{"x":0.4743589758872986,"y":0.1852731555700302},{"x":0.49267399311065674,"y":0.1852731555700302},{"x":0.49267399311065674,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4693589758872986,0.3659216158390045,0.49767399311065674,0.19227315557003022],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47069597244262695,"y":0.5154394507408142},{"x":0.47069597244262695,"y":0.5142517685890198},{"x":0.4890109896659851,"y":0.5142517685890198},{"x":0.4890109896659851,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.4399999976158142,"str":"|","boundary":[0.47069597244262695,0.5154394507408142,0.4890109896659851,0.5142517685890198]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47069597244262695,"y":0.5130641460418701},{"x":0.47069597244262695,"y":0.46318289637565613},{"x":0.4908424913883209,"y":0.46318289637565613},{"x":0.4890109896659851,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۲۰۰۰-۱۹۰۰","boundary":[0.47069597244262695,0.5130641460418701,0.4908424913883209,0.46318289637565613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47252747416496277,"y":0.4572446644306183},{"x":0.47252747416496277,"y":0.4548693597316742},{"x":0.4908424913883209,"y":0.4548693597316742},{"x":0.4908424913883209,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.25,"str":"|","boundary":[0.47252747416496277,0.4572446644306183,0.4908424913883209,0.4548693597316742]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47252747416496277,"y":0.45368170738220215},{"x":0.47252747416496277,"y":0.4002375304698944},{"x":0.4908424913883209,"y":0.4002375304698944},{"x":0.4908424913883209,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"Ar.si-Sa.ar","boundary":[0.47252747416496277,0.45368170738220215,0.4908424913883209,0.4002375304698944]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47069597244262695,"y":0.5154394507408142},{"x":0.47252747416496277,"y":0.4002375304698944},{"x":0.4908424913883209,"y":0.4002375304698944},{"x":0.4890109896659851,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.46569597244262695,0.5084394507408142,0.4958424913883209,0.4072375304698944],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47252747416496277,"y":0.551068902015686},{"x":0.47252747416496277,"y":0.5308788418769836},{"x":0.49267399311065674,"y":0.5308788418769836},{"x":0.49267399311065674,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فلاتها","boundary":[0.47252747416496277,0.551068902015686,0.49267399311065674,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47252747416496277,"y":0.5534442067146301},{"x":0.47252747416496277,"y":0.551068902015686},{"x":0.49267399311065674,"y":0.551068902015686},{"x":0.49267399311065674,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.47252747416496277,0.5534442067146301,0.49267399311065674,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47252747416496277,"y":0.5902612805366516},{"x":0.47252747416496277,"y":0.5581947565078735},{"x":0.49267399311065674,"y":0.5581947565078735},{"x":0.49267399311065674,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تراسهای","boundary":[0.47252747416496277,0.5902612805366516,0.49267399311065674,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4743589758872986,"y":0.6175771951675415},{"x":0.4743589758872986,"y":0.5938242077827454},{"x":0.49267399311065674,"y":0.5938242077827454},{"x":0.49450549483299255,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فوقانی","boundary":[0.4743589758872986,0.6175771951675415,0.49267399311065674,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4743589758872986,"y":0.6258907318115234},{"x":0.4743589758872986,"y":0.6223278045654297},{"x":0.49450549483299255,"y":0.6223278045654297},{"x":0.49450549483299255,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4743589758872986,0.6258907318115234,0.49450549483299255,0.6223278045654297]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4743589758872986,"y":0.6258907318115234},{"x":0.47252747416496277,"y":0.5308788418769836},{"x":0.49267399311065674,"y":0.5308788418769836},{"x":0.49450549483299255,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4693589758872986,0.6188907318115234,0.49767399311065674,0.5378788418769836],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47252747416496277,"y":0.6698337197303772},{"x":0.47252747416496277,"y":0.6532066464424133},{"x":0.49267399311065674,"y":0.6532066464424133},{"x":0.49267399311065674,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیمه","boundary":[0.47252747416496277,0.6698337197303772,0.49267399311065674,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47252747416496277,"y":0.6971496343612671},{"x":0.47252747416496277,"y":0.673396646976471},{"x":0.49267399311065674,"y":0.673396646976471},{"x":0.49267399311065674,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیابانی","boundary":[0.47252747416496277,0.6971496343612671,0.49267399311065674,0.673396646976471]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47252747416496277,"y":0.6971496343612671},{"x":0.47252747416496277,"y":0.6532066464424133},{"x":0.49267399311065674,"y":0.6532066464424133},{"x":0.49267399311065674,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.46752747416496276,0.6901496343612671,0.49767399311065674,0.6602066464424133],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4743589758872986,"y":0.8064132928848267},{"x":0.4743589758872986,"y":0.783847987651825},{"x":0.4890109896659851,"y":0.783847987651825},{"x":0.4890109896659851,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۵۸","boundary":[0.4743589758872986,0.8064132928848267,0.4890109896659851,0.783847987651825]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4743589758872986,"y":0.8064132928848267},{"x":0.4743589758872986,"y":0.783847987651825},{"x":0.4890109896659851,"y":0.783847987651825},{"x":0.4890109896659851,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.4693589758872986,0.7994132928848267,0.4940109896659851,0.790847987651825],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4743589758872986,"y":0.8586698174476624},{"x":0.47252747416496277,"y":0.8420427441596985},{"x":0.4871794879436493,"y":0.8420427441596985},{"x":0.4890109896659851,"y":0.8574821949005127}]},"confidence":0.7400000095367432,"str":"۰.۱۰","boundary":[0.4743589758872986,0.8586698174476624,0.4871794879436493,0.8420427441596985]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4743589758872986,"y":0.8586698174476624},{"x":0.47252747416496277,"y":0.8420427441596985},{"x":0.4871794879436493,"y":0.8420427441596985},{"x":0.4890109896659851,"y":0.8574821949005127}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.4693589758872986,0.8516698174476623,0.4921794879436493,0.8490427441596985],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109890103340149,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5109890103340149,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5311355590820312,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5311355590820312,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"واریزه","boundary":[0.5109890103340149,0.5653206706047058,0.5311355590820312,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109890103340149,"y":0.5783848166465759},{"x":0.5109890103340149,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5311355590820312,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5311355590820312,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5109890103340149,0.5783848166465759,0.5311355590820312,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109890103340149,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5109890103340149,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5311355590820312,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5311355590820312,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قدیمی","boundary":[0.5109890103340149,0.6116389632225037,0.5311355590820312,0.5866983532905579]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109890103340149,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5109890103340149,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5311355590820312,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5311355590820312,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5059890103340149,0.6046389632225037,0.5361355590820313,0.5521306700706482],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5494505763053894,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5494505763053894,"y":0.3194774389266968},{"x":0.5677655935287476,"y":0.3194774389266968},{"x":0.5677655935287476,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.5494505763053894,0.37173396348953247,0.5677655935287476,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5494505763053894,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5494505763053894,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5677655935287476,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5677655935287476,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sieberi","boundary":[0.5494505763053894,0.3147268295288086,0.5677655935287476,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5494505763053894,"y":0.2779097259044647},{"x":0.5494505763053894,"y":0.27672210335731506},{"x":0.5677655935287476,"y":0.27672210335731506},{"x":0.5677655935287476,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.5494505763053894,0.2779097259044647,0.5677655935287476,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5494505763053894,"y":0.2731591463088989},{"x":0.5494505763053894,"y":0.23871733248233795},{"x":0.569597065448761,"y":0.23871733248233795},{"x":0.569597065448761,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Salsola","boundary":[0.5494505763053894,0.2731591463088989,0.569597065448761,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5494505763053894,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5494505763053894,"y":0.18171021342277527},{"x":0.569597065448761,"y":0.18171021342277527},{"x":0.569597065448761,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"tomentosa","boundary":[0.5494505763053894,0.23396675288677216,0.569597065448761,0.18171021342277527]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5476190447807312,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5494505763053894,"y":0.18171021342277527},{"x":0.569597065448761,"y":0.18171021342277527},{"x":0.5677655935287476,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.5426190447807312,0.36473396348953246,0.574597065448761,0.18871021342277527],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5476190447807312,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5476190447807312,"y":0.5142517685890198},{"x":0.5641025900840759,"y":0.5142517685890198},{"x":0.5641025900840759,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"|","boundary":[0.5476190447807312,0.5154394507408142,0.5641025900840759,0.5142517685890198]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5476190447807312,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5476190447807312,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5659340620040894,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5641025900840759,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۲۱۵۰-۱۴۵۰","boundary":[0.5476190447807312,0.5130641460418701,0.5659340620040894,0.46318289637565613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5476190447807312,"y":0.4572446644306183},{"x":0.5476190447807312,"y":0.45605701208114624},{"x":0.5659340620040894,"y":0.45605701208114624},{"x":0.5659340620040894,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.28999999165534973,"str":"|","boundary":[0.5476190447807312,0.4572446644306183,0.5659340620040894,0.45605701208114624]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5476190447807312,"y":0.4548693597316742},{"x":0.5476190447807312,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5659340620040894,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5659340620040894,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"Ar.si-Sa.to","boundary":[0.5476190447807312,0.4548693597316742,0.5659340620040894,0.4002375304698944]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5476190447807312,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5476190447807312,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5659340620040894,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5641025900840759,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.5426190447807312,0.5084394507408142,0.5709340620040894,0.4072375304698944],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5476190447807312,"y":0.5629453659057617},{"x":0.5476190447807312,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5677655935287476,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5677655935287476,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"واریزه","boundary":[0.5476190447807312,0.5629453659057617,0.5677655935287476,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5476190447807312,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5476190447807312,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5677655935287476,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5677655935287476,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5476190447807312,0.5760095119476318,0.5677655935287476,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5476190447807312,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5476190447807312,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5677655935287476,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5677655935287476,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بادبزنی","boundary":[0.5476190447807312,0.6068883538246155,0.5677655935287476,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5476190447807312,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5476190447807312,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5677655935287476,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5677655935287476,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5476190447807312,0.6128265857696533,0.5677655935287476,0.6104512810707092]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5476190447807312,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5476190447807312,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5677655935287476,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5677655935287476,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5426190447807312,0.6058265857696533,0.5727655935287476,0.5485676832199097],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5494505763053894,"y":0.6686460971832275},{"x":0.5494505763053894,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5677655935287476,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5677655935287476,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیمه","boundary":[0.5494505763053894,0.6686460971832275,0.5677655935287476,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5494505763053894,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5494505763053894,"y":0.673396646976471},{"x":0.5677655935287476,"y":0.673396646976471},{"x":0.5677655935287476,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیابانی","boundary":[0.5494505763053894,0.6971496343612671,0.5677655935287476,0.673396646976471]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5494505763053894,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5494505763053894,"y":0.6532066464424133},{"x":0.569597065448761,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5677655935287476,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.5444505763053894,0.6901496343612671,0.574597065448761,0.6602066464424133],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5494505763053894,"y":0.7446556091308594},{"x":0.5494505763053894,"y":0.7363420724868774},{"x":0.5622710585594177,"y":0.7363420724868774},{"x":0.5622710585594177,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۰","boundary":[0.5494505763053894,0.7446556091308594,0.5622710585594177,0.7363420724868774]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5494505763053894,"y":0.7446556091308594},{"x":0.5494505763053894,"y":0.7363420724868774},{"x":0.5622710585594177,"y":0.7363420724868774},{"x":0.5622710585594177,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.5444505763053894,0.7376556091308594,0.5672710585594177,0.7433420724868774],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5494505763053894,"y":0.8123515248298645},{"x":0.5476190447807312,"y":0.7779097557067871},{"x":0.5622710585594177,"y":0.7779097557067871},{"x":0.5622710585594177,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷۸۹۵۳","boundary":[0.5494505763053894,0.8123515248298645,0.5622710585594177,0.7779097557067871]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5494505763053894,"y":0.8123515248298645},{"x":0.5476190447807312,"y":0.7779097557067871},{"x":0.5622710585594177,"y":0.7779097557067871},{"x":0.5622710585594177,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.5444505763053894,0.8053515248298645,0.5672710585594177,0.7849097557067871],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512820482254028,"y":0.8610451221466064},{"x":0.5494505763053894,"y":0.8396674394607544},{"x":0.5622710585594177,"y":0.8396674394607544},{"x":0.5641025900840759,"y":0.8610451221466064}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۱.۴۶","boundary":[0.5512820482254028,0.8610451221466064,0.5622710585594177,0.8396674394607544]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512820482254028,"y":0.8610451221466064},{"x":0.5494505763053894,"y":0.8396674394607544},{"x":0.5622710585594177,"y":0.8396674394607544},{"x":0.5641025900840759,"y":0.8610451221466064}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.5462820482254028,0.8540451221466064,0.5672710585594177,0.8466674394607544],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5842490792274475,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5842490792274475,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6043956279754639,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6062270998954773,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فلاتهای","boundary":[0.5842490792274475,0.5486935973167419,0.6043956279754639,0.5201900005340576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5860806107521057,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5860806107521057,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6062270998954773,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6062270998954773,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مسطح","boundary":[0.5860806107521057,0.5795724391937256,0.6062270998954773,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5860806107521057,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5860806107521057,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6062270998954773,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6062270998954773,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5860806107521057,0.5855106711387634,0.6062270998954773,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5860806107521057,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5860806107521057,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6062270998954773,"y":0.589073657989502},{"x":0.6080586314201355,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اراضی","boundary":[0.5860806107521057,0.6128265857696533,0.6062270998954773,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5879120826721191,"y":0.6353919506072998},{"x":0.5879120826721191,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6080586314201355,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6080586314201355,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"پست","boundary":[0.5879120826721191,0.6353919506072998,0.6080586314201355,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5879120826721191,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5879120826721191,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6080586314201355,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6080586314201355,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.5879120826721191,0.6389548778533936,0.6080586314201355,0.6377671957015991]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5860806107521057,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5842490792274475,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6062270998954773,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6080586314201355,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5810806107521057,0.6319548778533935,0.6112270998954773,0.5271900005340576],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6245421171188354,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6245421171188354,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6428571343421936,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6428571343421936,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"Artemisia","boundary":[0.6245421171188354,0.37173396348953247,0.6428571343421936,0.3194774389266968]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6245421171188354,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6245421171188354,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6428571343421936,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6428571343421936,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"sieberi","boundary":[0.6245421171188354,0.3147268295288086,0.6428571343421936,0.27909737825393677]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6245421171188354,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6245421171188354,"y":0.275534451007843},{"x":0.6428571343421936,"y":0.275534451007843},{"x":0.6428571343421936,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"-","boundary":[0.6245421171188354,0.2779097259044647,0.6428571343421936,0.275534451007843]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6245421171188354,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6245421171188354,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6428571343421936,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6428571343421936,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"Seidlitzia","boundary":[0.6245421171188354,0.2731591463088989,0.6428571343421936,0.22684085369110107]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6245421171188354,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6245421171188354,"y":0.1650831401348114},{"x":0.6428571343421936,"y":0.1650831401348114},{"x":0.6428571343421936,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"rosmarinus","boundary":[0.6245421171188354,0.22327791154384613,0.6428571343421936,0.1650831401348114]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.622710645198822,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6245421171188354,"y":0.1650831401348114},{"x":0.6428571343421936,"y":0.1650831401348114},{"x":0.6428571343421936,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.617710645198822,0.36473396348953246,0.6478571343421936,0.1720831401348114],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6245421171188354,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6245421171188354,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6428571343421936,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6428571343421936,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"|","boundary":[0.6245421171188354,0.4572446644306183,0.6428571343421936,0.4572446644306183]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6245421171188354,"y":0.4548693597316742},{"x":0.6245421171188354,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6428571343421936,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6428571343421936,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"Ar.si-Se.ro","boundary":[0.6245421171188354,0.4548693597316742,0.6428571343421936,0.39904987812042236]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6245421171188354,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6245421171188354,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6428571343421936,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6428571343421936,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.6195421171188354,0.4502446644306183,0.6478571343421936,0.40604987812042237],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6245421171188354,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6245421171188354,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6373626589775085,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6373626589775085,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"|","boundary":[0.6245421171188354,0.5142517685890198,0.6373626589775085,0.5142517685890198]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6245421171188354,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6245421171188354,"y":0.46318289637565613},{"x":0.639194130897522,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6373626589775085,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۱۷۰۰-۱۵۰۰","boundary":[0.6245421171188354,0.5118764638900757,0.639194130897522,0.46318289637565613]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6245421171188354,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6245421171188354,"y":0.46318289637565613},{"x":0.639194130897522,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6373626589775085,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.6195421171188354,0.5072517685890198,0.644194130897522,0.47018289637565613],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.622710645198822,"y":0.5760095119476318},{"x":0.622710645198822,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6428571343421936,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6428571343421936,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کوهها","boundary":[0.622710645198822,0.5760095119476318,0.6428571343421936,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.622710645198822,"y":0.5783848166465759},{"x":0.622710645198822,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6428571343421936,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6428571343421936,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.622710645198822,0.5783848166465759,0.6428571343421936,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.622710645198822,"y":0.6033254265785217},{"x":0.622710645198822,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6428571343421936,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6428571343421936,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فلاتها","boundary":[0.622710645198822,0.6033254265785217,0.6428571343421936,0.5819477438926697]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.622710645198822,"y":0.6033254265785217},{"x":0.622710645198822,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6428571343421936,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6428571343421936,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.617710645198822,0.5963254265785217,0.6478571343421936,0.5592565245628357],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.622710645198822,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6245421171188354,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6446886658668518,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6446886658668518,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیمه","boundary":[0.622710645198822,0.6686460971832275,0.6446886658668518,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.622710645198822,"y":0.6959620118141174},{"x":0.622710645198822,"y":0.673396646976471},{"x":0.6446886658668518,"y":0.673396646976471},{"x":0.6446886658668518,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیابانی","boundary":[0.622710645198822,0.6959620118141174,0.6446886658668518,0.673396646976471]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.622710645198822,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6245421171188354,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6446886658668518,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6446886658668518,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.617710645198822,0.6889620118141174,0.6496886658668518,0.6602066464424133],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6245421171188354,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6245421171188354,"y":0.783847987651825},{"x":0.6373626589775085,"y":0.783847987651825},{"x":0.6373626589775085,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۷۲۶","boundary":[0.6245421171188354,0.8064132928848267,0.6373626589775085,0.783847987651825]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6245421171188354,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6245421171188354,"y":0.783847987651825},{"x":0.6373626589775085,"y":0.783847987651825},{"x":0.6373626589775085,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.6195421171188354,0.7994132928848267,0.6423626589775085,0.790847987651825],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6245421171188354,"y":0.8586698174476624},{"x":0.6245421171188354,"y":0.8408551216125488},{"x":0.639194130897522,"y":0.8396674394607544},{"x":0.639194130897522,"y":0.8586698174476624}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۰.۴۳","boundary":[0.6245421171188354,0.8586698174476624,0.639194130897522,0.8396674394607544]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6245421171188354,"y":0.8586698174476624},{"x":0.6245421171188354,"y":0.8408551216125488},{"x":0.639194130897522,"y":0.8396674394607544},{"x":0.639194130897522,"y":0.8586698174476624}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.6195421171188354,0.8516698174476623,0.644194130897522,0.8466674394607544],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6593406796455383,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6611721515655518,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6794871687889099,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6776556968688965,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۱۶۵۰-۱۲۵۰","boundary":[0.6593406796455383,0.5154394507408142,0.6794871687889099,0.46318289637565613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611721515655518,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6611721515655518,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6776556968688965,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6776556968688965,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.27000001072883606,"str":"|","boundary":[0.6611721515655518,0.4572446644306183,0.6776556968688965,0.45605701208114624]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611721515655518,"y":0.4548693597316742},{"x":0.6611721515655518,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6794871687889099,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6794871687889099,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"Ar.si-Co.ma","boundary":[0.6611721515655518,0.4548693597316742,0.6794871687889099,0.3919239938259125]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6593406796455383,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6611721515655518,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6794871687889099,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6776556968688965,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.6543406796455383,0.5084394507408142,0.6844871687889099,0.3989239938259125],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611721515655518,"y":0.5736342072486877},{"x":0.6611721515655518,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6813187003135681,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6813187003135681,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کوهها","boundary":[0.6611721515655518,0.5736342072486877,0.6813187003135681,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611721515655518,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6611721515655518,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6813187003135681,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6813187003135681,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6611721515655518,0.5771971344947815,0.6813187003135681,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611721515655518,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6611721515655518,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6813187003135681,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6813187003135681,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فلاتها","boundary":[0.6611721515655518,0.6021377444267273,0.6813187003135681,0.5819477438926697]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611721515655518,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6611721515655518,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6813187003135681,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6813187003135681,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6561721515655518,0.5951377444267273,0.6863187003135681,0.5592565245628357],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611721515655518,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6611721515655518,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6813187003135681,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6813187003135681,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیمه","boundary":[0.6611721515655518,0.6686460971832275,0.6813187003135681,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611721515655518,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6611721515655518,"y":0.673396646976471},{"x":0.6813187003135681,"y":0.673396646976471},{"x":0.6813187003135681,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیابانی","boundary":[0.6611721515655518,0.6971496343612671,0.6813187003135681,0.673396646976471]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611721515655518,"y":0.6971496343612671},{"x":0.66300368309021,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6813187003135681,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6813187003135681,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.6561721515655518,0.6901496343612671,0.6863187003135681,0.6602066464424133],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.66300368309021,"y":0.7446556091308594},{"x":0.66300368309021,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6758241653442383,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6758241653442383,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۰","boundary":[0.66300368309021,0.7446556091308594,0.6758241653442383,0.7363420724868774]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.66300368309021,"y":0.7446556091308594},{"x":0.66300368309021,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6758241653442383,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6758241653442383,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.65800368309021,0.7376556091308594,0.6808241653442383,0.7433420724868774],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611721515655518,"y":0.8099762201309204},{"x":0.6611721515655518,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6758241653442383,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6739926934242249,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۹۶۰","boundary":[0.6611721515655518,0.8099762201309204,0.6758241653442383,0.7814726829528809]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611721515655518,"y":0.8099762201309204},{"x":0.6611721515655518,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6758241653442383,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6739926934242249,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.6561721515655518,0.8029762201309204,0.6808241653442383,0.7884726829528809],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611721515655518,"y":0.8586698174476624},{"x":0.66300368309021,"y":0.8408551216125488},{"x":0.6758241653442383,"y":0.8408551216125488},{"x":0.6758241653442383,"y":0.8586698174476624}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۱.۳۵","boundary":[0.6611721515655518,0.8586698174476624,0.6758241653442383,0.8408551216125488]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611721515655518,"y":0.8586698174476624},{"x":0.66300368309021,"y":0.8408551216125488},{"x":0.6758241653442383,"y":0.8408551216125488},{"x":0.6758241653442383,"y":0.8586698174476624}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.6561721515655518,0.8516698174476623,0.6808241653442383,0.8478551216125488],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.66300368309021,"y":0.37173396348953247},{"x":0.66300368309021,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6849817037582397,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6849817037582397,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.66300368309021,0.37173396348953247,0.6849817037582397,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.66300368309021,"y":0.3147268295288086},{"x":0.66300368309021,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6849817037582397,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6849817037582397,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sieberi","boundary":[0.66300368309021,0.3147268295288086,0.6849817037582397,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.66300368309021,"y":0.2779097259044647},{"x":0.66300368309021,"y":0.275534451007843},{"x":0.6849817037582397,"y":0.275534451007843},{"x":0.6849817037582397,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.66300368309021,0.2779097259044647,0.6849817037582397,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.66300368309021,"y":0.2731591463088989},{"x":0.66300368309021,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6849817037582397,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6849817037582397,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Cornulaca","boundary":[0.66300368309021,0.2731591463088989,0.6849817037582397,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.66300368309021,"y":0.21852731704711914},{"x":0.66300368309021,"y":0.15676960349082947},{"x":0.6849817037582397,"y":0.15676960349082947},{"x":0.6849817037582397,"y":0.21852731704711914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"monacantha","boundary":[0.66300368309021,0.21852731704711914,0.6849817037582397,0.15676960349082947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6978021860122681,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6978021860122681,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7197802066802979,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7197802066802979,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","str":"|","boundary":[0.6978021860122681,0.37173396348953247,0.7197802066802979,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6978021860122681,"y":0.3669833838939667},{"x":0.6978021860122681,"y":0.3194774389266968},{"x":0.7197802066802979,"y":0.3194774389266968},{"x":0.7197802066802979,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.6978021860122681,0.3669833838939667,0.7197802066802979,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6978021860122681,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6978021860122681,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7197802066802979,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7197802066802979,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sieberi","boundary":[0.6978021860122681,0.3147268295288086,0.7197802066802979,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6978021860122681,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6978021860122681,"y":0.275534451007843},{"x":0.7197802066802979,"y":0.275534451007843},{"x":0.7197802066802979,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.6978021860122681,0.2779097259044647,0.7197802066802979,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6978021860122681,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6978021860122681,"y":0.20546318590641022},{"x":0.721611738204956,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7197802066802979,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Zygophyllum","boundary":[0.6978021860122681,0.27434679865837097,0.721611738204956,0.20546318590641022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6978021860122681,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6996337175369263,"y":0.13657957315444946},{"x":0.721611738204956,"y":0.13657957315444946},{"x":0.721611738204956,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"atriplicoides","boundary":[0.6978021860122681,0.20190024375915527,0.721611738204956,0.13657957315444946]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0.5400000214576721},{"languageCode":"co","confidence":0.46000000834465027}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611721515655518,"y":0.37173396348953247},{"x":0.66300368309021,"y":0.13657957315444946},{"x":0.721611738204956,"y":0.13657957315444946},{"x":0.7197802066802979,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6561721515655518,0.36473396348953246,0.7266117382049561,0.14357957315444947],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6996337175369263,"y":0.45843231678009033},{"x":0.6996337175369263,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7197802066802979,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7197802066802979,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"|","boundary":[0.6996337175369263,0.45843231678009033,0.7197802066802979,0.4572446644306183]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6996337175369263,"y":0.4548693597316742},{"x":0.6996337175369263,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7197802066802979,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7197802066802979,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"Ar.si-Zy.at","boundary":[0.6996337175369263,0.4548693597316742,0.7197802066802979,0.3978622257709503]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6996337175369263,"y":0.45843231678009033},{"x":0.6996337175369263,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7197802066802979,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7197802066802979,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.6946337175369263,0.4514323167800903,0.7247802066802979,0.4048622257709503],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6978021860122681,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6978021860122681,"y":0.5391923785209656},{"x":0.7179487347602844,"y":0.5391923785209656},{"x":0.7179487347602844,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"واریزه","boundary":[0.6978021860122681,0.5617577433586121,0.7179487347602844,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6978021860122681,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6978021860122681,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7179487347602844,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7179487347602844,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6978021860122681,0.5748218297958374,0.7179487347602844,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6978021860122681,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6978021860122681,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7179487347602844,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7179487347602844,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بادبزنی","boundary":[0.6978021860122681,0.6080760359764099,0.7179487347602844,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6978021860122681,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6978021860122681,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7179487347602844,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7179487347602844,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6978021860122681,0.6152018904685974,0.7179487347602844,0.6128265857696533]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6978021860122681,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6978021860122681,"y":0.5391923785209656},{"x":0.7179487347602844,"y":0.5391923785209656},{"x":0.7179487347602844,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6928021860122681,0.6082018904685974,0.7229487347602844,0.5461923785209656],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6996337175369263,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6996337175369263,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7197802066802979,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7197802066802979,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیمه","boundary":[0.6996337175369263,0.6686460971832275,0.7197802066802979,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6996337175369263,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6996337175369263,"y":0.673396646976471},{"x":0.7197802066802979,"y":0.673396646976471},{"x":0.7179487347602844,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیابانی","boundary":[0.6996337175369263,0.6971496343612671,0.7197802066802979,0.673396646976471]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6996337175369263,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6996337175369263,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7197802066802979,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7179487347602844,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.6946337175369263,0.6901496343612671,0.7247802066802979,0.6602066464424133],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6996337175369263,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6996337175369263,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7124541997909546,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7124541997909546,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۰","boundary":[0.6996337175369263,0.7470308542251587,0.7124541997909546,0.7327790856361389]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6996337175369263,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6996337175369263,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7124541997909546,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7124541997909546,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.6946337175369263,0.7400308542251587,0.7174541997909546,0.7397790856361389],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6996337175369263,"y":0.8076009750366211},{"x":0.6996337175369263,"y":0.783847987651825},{"x":0.7124541997909546,"y":0.783847987651825},{"x":0.7124541997909546,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۲۸","boundary":[0.6996337175369263,0.8076009750366211,0.7124541997909546,0.783847987651825]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6996337175369263,"y":0.8076009750366211},{"x":0.6996337175369263,"y":0.783847987651825},{"x":0.7124541997909546,"y":0.783847987651825},{"x":0.7124541997909546,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.6946337175369263,0.8006009750366211,0.7174541997909546,0.790847987651825],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7014651894569397,"y":0.8586698174476624},{"x":0.6978021860122681,"y":0.8432304263114929},{"x":0.7124541997909546,"y":0.8420427441596985},{"x":0.7142857313156128,"y":0.8574821949005127}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":"۰.۱۰","boundary":[0.7014651894569397,0.8586698174476624,0.7124541997909546,0.8420427441596985]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7014651894569397,"y":0.8586698174476624},{"x":0.6978021860122681,"y":0.8432304263114929},{"x":0.7124541997909546,"y":0.8420427441596985},{"x":0.7142857313156128,"y":0.8574821949005127}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.6964651894569397,0.8516698174476623,0.7174541997909546,0.8490427441596985],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7362637519836426,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7362637519836426,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7564102411270142,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7564102411270142,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فلاتها","boundary":[0.7362637519836426,0.5522565245628357,0.7564102411270142,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7362637519836426,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7362637519836426,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7564102411270142,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7564102411270142,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7362637519836426,0.5605700612068176,0.7564102411270142,0.5570071339607239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7362637519836426,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7362637519836426,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7564102411270142,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7564102411270142,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تراسهای","boundary":[0.7362637519836426,0.5961995124816895,0.7564102411270142,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7362637519836426,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7362637519836426,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7564102411270142,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7564102411270142,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فوقانی","boundary":[0.7362637519836426,0.6247031092643738,0.7564102411270142,0.6009501218795776]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7362637519836426,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7362637519836426,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7564102411270142,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7564102411270142,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7312637519836426,0.6177031092643738,0.7614102411270142,0.5390665240287781],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7710622549057007,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7728937864303589,"y":0.3194774389266968},{"x":0.7930402755737305,"y":0.3194774389266968},{"x":0.7930402755737305,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.7710622549057007,0.37173396348953247,0.7930402755737305,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7728937864303589,"y":0.31591448187828064},{"x":0.7747252583503723,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7948718070983887,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7930402755737305,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sieberi","boundary":[0.7728937864303589,0.31591448187828064,0.7948718070983887,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747252583503723,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7747252583503723,"y":0.275534451007843},{"x":0.7948718070983887,"y":0.275534451007843},{"x":0.7948718070983887,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.7747252583503723,0.2779097259044647,0.7948718070983887,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747252583503723,"y":0.275534451007843},{"x":0.7747252583503723,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7967032790184021,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7948718070983887,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Astragalus","boundary":[0.7747252583503723,0.275534451007843,0.7967032790184021,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747252583503723,"y":0.2173396646976471},{"x":0.7765567898750305,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7967032790184021,"y":0.19952493906021118},{"x":0.7967032790184021,"y":0.2173396646976471}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"spp","boundary":[0.7747252583503723,0.2173396646976471,0.7967032790184021,0.19952493906021118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7765567898750305,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7765567898750305,"y":0.19596199691295624},{"x":0.7967032790184021,"y":0.19596199691295624},{"x":0.7967032790184021,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.7765567898750305,0.19833728671073914,0.7967032790184021,0.19596199691295624]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7710622549057007,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7765567898750305,"y":0.19596199691295624},{"x":0.7967032790184021,"y":0.19596199691295624},{"x":0.7930402755737305,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7660622549057007,0.36473396348953246,0.8017032790184021,0.20296199691295624],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747252583503723,"y":0.45843231678009033},{"x":0.7747252583503723,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7948718070983887,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7948718070983887,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"|","boundary":[0.7747252583503723,0.45843231678009033,0.7948718070983887,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747252583503723,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7747252583503723,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7948718070983887,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7948718070983887,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"Ar.si","boundary":[0.7747252583503723,0.4548693597316742,0.7948718070983887,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747252583503723,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7747252583503723,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7948718070983887,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7948718070983887,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.7747252583503723,0.4299287497997284,0.7948718070983887,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747252583503723,"y":0.4251781404018402},{"x":0.7747252583503723,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7967032790184021,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7948718070983887,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"As.spp","boundary":[0.7747252583503723,0.4251781404018402,0.7967032790184021,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7765567898750305,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7765567898750305,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7967032790184021,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7967032790184021,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.7765567898750305,0.38836103677749634,0.7967032790184021,0.3871733844280243]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747252583503723,"y":0.45843231678009033},{"x":0.7765567898750305,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7967032790184021,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7948718070983887,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.7697252583503723,0.4514323167800903,0.8017032790184021,0.39536103677749634],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747252583503723,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7747252583503723,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7930402755737305,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7930402755737305,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کوهها","boundary":[0.7747252583503723,0.5617577433586121,0.7930402755737305,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747252583503723,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7747252583503723,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7930402755737305,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7930402755737305,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7747252583503723,0.5629453659057617,0.7930402755737305,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747252583503723,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7747252583503723,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7930402755737305,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7930402755737305,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تپه","boundary":[0.7747252583503723,0.5783848166465759,0.7930402755737305,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747252583503723,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7747252583503723,"y":0.58076012134552},{"x":0.7930402755737305,"y":0.58076012134552},{"x":0.7930402755737305,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7747252583503723,0.5878859758377075,0.7930402755737305,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747252583503723,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7747252583503723,"y":0.5866983532905579},{"x":0.7930402755737305,"y":0.5866983532905579},{"x":0.7930402755737305,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7747252583503723,0.5902612805366516,0.7930402755737305,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747252583503723,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7747252583503723,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7930402755737305,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7930402755737305,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فلاتها","boundary":[0.7747252583503723,0.6128265857696533,0.7930402755737305,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747252583503723,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7747252583503723,"y":0.6140142679214478},{"x":0.7930402755737305,"y":0.6140142679214478},{"x":0.7930402755737305,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7747252583503723,0.6163895726203918,0.7930402755737305,0.6140142679214478]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747252583503723,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7747252583503723,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7930402755737305,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7930402755737305,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.7697252583503723,0.6093895726203918,0.7980402755737305,0.5450047559738159],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747252583503723,"y":0.6686460971832275},{"x":0.7747252583503723,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7930402755737305,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7930402755737305,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیمه","boundary":[0.7747252583503723,0.6686460971832275,0.7930402755737305,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747252583503723,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7747252583503723,"y":0.673396646976471},{"x":0.7930402755737305,"y":0.673396646976471},{"x":0.7930402755737305,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیابانی","boundary":[0.7747252583503723,0.6971496343612671,0.7930402755737305,0.673396646976471]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7728937864303589,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7747252583503723,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7930402755737305,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7930402755737305,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7678937864303589,0.6901496343612671,0.7980402755737305,0.6602066464424133],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7765567898750305,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7765567898750305,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7893772721290588,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7893772721290588,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۰۰","boundary":[0.7765567898750305,0.7470308542251587,0.7893772721290588,0.7327790856361389]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7765567898750305,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7765567898750305,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7893772721290588,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7893772721290588,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.7715567898750305,0.7400308542251587,0.7943772721290588,0.7397790856361389],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747252583503723,"y":0.8076009750366211},{"x":0.7747252583503723,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7893772721290588,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7893772721290588,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۹۴۹","boundary":[0.7747252583503723,0.8076009750366211,0.7893772721290588,0.7850356101989746]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747252583503723,"y":0.8076009750366211},{"x":0.7747252583503723,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7893772721290588,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7893772721290588,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.7697252583503723,0.8006009750366211,0.7943772721290588,0.7920356101989746],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747252583503723,"y":0.8586698174476624},{"x":0.7747252583503723,"y":0.8408551216125488},{"x":0.7893772721290588,"y":0.8408551216125488},{"x":0.7893772721290588,"y":0.8586698174476624}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"۰.۴۵","boundary":[0.7747252583503723,0.8586698174476624,0.7893772721290588,0.8408551216125488]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747252583503723,"y":0.8586698174476624},{"x":0.7747252583503723,"y":0.8408551216125488},{"x":0.7893772721290588,"y":0.8408551216125488},{"x":0.7893772721290588,"y":0.8586698174476624}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.7697252583503723,0.8516698174476623,0.7943772721290588,0.8478551216125488],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8095238208770752,"y":0.5498812198638916},{"x":0.8095238208770752,"y":0.5261282920837402},{"x":0.831501841545105,"y":0.5261282920837402},{"x":0.831501841545105,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آبرفتها","boundary":[0.8095238208770752,0.5498812198638916,0.831501841545105,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8095238208770752,"y":0.5581947565078735},{"x":0.8095238208770752,"y":0.5546318292617798},{"x":0.831501841545105,"y":0.5546318292617798},{"x":0.831501841545105,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8095238208770752,0.5581947565078735,0.831501841545105,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8095238208770752,"y":0.5831353664398193},{"x":0.8095238208770752,"y":0.5617577433586121},{"x":0.8333333134651184,"y":0.5617577433586121},{"x":0.8333333134651184,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"واریزه","boundary":[0.8095238208770752,0.5831353664398193,0.8333333134651184,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8113552927970886,"y":0.599762499332428},{"x":0.8113552927970886,"y":0.5843230485916138},{"x":0.8333333134651184,"y":0.5843230485916138},{"x":0.8333333134651184,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.8113552927970886,0.599762499332428,0.8333333134651184,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8113552927970886,"y":0.6306413412094116},{"x":0.8095238208770752,"y":0.6045130491256714},{"x":0.831501841545105,"y":0.6045130491256714},{"x":0.8333333134651184,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بادبزنی","boundary":[0.8113552927970886,0.6306413412094116,0.831501841545105,0.6045130491256714]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8095238208770752,"y":0.6306413412094116},{"x":0.8095238208770752,"y":0.5261282920837402},{"x":0.831501841545105,"y":0.5261282920837402},{"x":0.8333333134651184,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.8045238208770752,0.6236413412094116,0.836501841545105,0.5331282920837402],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8791208863258362,"y":0.490498811006546},{"x":0.8791208863258362,"y":0.4845605790615082},{"x":0.8974359035491943,"y":0.4845605790615082},{"x":0.8974359035491943,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۷","boundary":[0.8791208863258362,0.490498811006546,0.8974359035491943,0.4845605790615082]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8791208863258362,"y":0.490498811006546},{"x":0.8791208863258362,"y":0.4845605790615082},{"x":0.8974359035491943,"y":0.4845605790615082},{"x":0.8974359035491943,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.8741208863258362,0.483498811006546,0.9024359035491943,0.4915605790615082],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":19,"image":{"webpSec":"/storage/books/a0d894780d9bd0f2/pages/OuMliKKPANnXOfOv-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a0d894780d9bd0f2/pages/hnChdLhgSxeJHmKw.jpg","blurred":"/storage/books/a0d894780d9bd0f2/pages/HeLLmlblwhpurtek.jpg"},"info":{"width":546,"height":842,"margin":[0.0003028016027076777,0.0003062299402196164,0.9983438326456608,0.9989902251468985]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17032967507839203,"y":0.3147268295288086},{"x":0.17032967507839203,"y":0.2921615242958069},{"x":0.19413919746875763,"y":0.2921615242958069},{"x":0.19413919746875763,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ادامه","boundary":[0.17032967507839203,0.3147268295288086,0.19413919746875763,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17032967507839203,"y":0.3479810059070587},{"x":0.17032967507839203,"y":0.3194774389266968},{"x":0.19413919746875763,"y":0.3194774389266968},{"x":0.19413919746875763,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.17032967507839203,0.3479810059070587,0.19413919746875763,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17032967507839203,"y":0.3800475001335144},{"x":0.17032967507839203,"y":0.3527315855026245},{"x":0.19413919746875763,"y":0.3527315855026245},{"x":0.19413919746875763,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.17032967507839203,0.3800475001335144,0.19413919746875763,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17032967507839203,"y":0.39073634147644043},{"x":0.17032967507839203,"y":0.38836103677749634},{"x":0.19413919746875763,"y":0.38836103677749634},{"x":0.19413919746875763,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.17032967507839203,0.39073634147644043,0.19413919746875763,0.38836103677749634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17032967507839203,"y":0.3954869210720062},{"x":0.17032967507839203,"y":0.3931116461753845},{"x":0.19413919746875763,"y":0.3931116461753845},{"x":0.19413919746875763,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.17032967507839203,0.3954869210720062,0.19413919746875763,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17032967507839203,"y":0.4002375304698944},{"x":0.17032967507839203,"y":0.39667457342147827},{"x":0.19413919746875763,"y":0.39667457342147827},{"x":0.19413919746875763,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.17032967507839203,0.4002375304698944,0.19413919746875763,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17032967507839203,"y":0.4026128351688385},{"x":0.17032967507839203,"y":0.40142518281936646},{"x":0.19413919746875763,"y":0.40142518281936646},{"x":0.19413919746875763,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.17032967507839203,0.4026128351688385,0.19413919746875763,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17032967507839203,"y":0.4382422864437103},{"x":0.17032967507839203,"y":0.4073634147644043},{"x":0.19413919746875763,"y":0.4073634147644043},{"x":0.19413919746875763,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.17032967507839203,0.4382422864437103,0.19413919746875763,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17032967507839203,"y":0.489311158657074},{"x":0.17032967507839203,"y":0.4429928660392761},{"x":0.19413919746875763,"y":0.4429928660392761},{"x":0.19413919746875763,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.17032967507839203,0.489311158657074,0.19413919746875763,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17032967507839203,"y":0.5261282920837402},{"x":0.17032967507839203,"y":0.49406176805496216},{"x":0.19413919746875763,"y":0.49406176805496216},{"x":0.19413919746875763,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تیپهای","boundary":[0.17032967507839203,0.5261282920837402,0.19413919746875763,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17032967507839203,"y":0.5605700612068176},{"x":0.17032967507839203,"y":0.5308788418769836},{"x":0.19413919746875763,"y":0.5308788418769836},{"x":0.19413919746875763,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.17032967507839203,0.5605700612068176,0.19413919746875763,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17032967507839203,"y":0.5926365852355957},{"x":0.17032967507839203,"y":0.5653206706047058},{"x":0.19413919746875763,"y":0.5653206706047058},{"x":0.19413919746875763,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.17032967507839203,0.5926365852355957,0.19413919746875763,0.5653206706047058]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17032967507839203,"y":0.5926365852355957},{"x":0.17032967507839203,"y":0.2921615242958069},{"x":0.19413919746875763,"y":0.2921615242958069},{"x":0.19413919746875763,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.16532967507839202,0.5856365852355957,0.19913919746875763,0.2991615242958069],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17399267852306366,"y":0.6187648177146912},{"x":0.17582418024539948,"y":0.5973871946334839},{"x":0.19230769574642181,"y":0.5985748171806335},{"x":0.190476194024086,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"مورد","boundary":[0.17399267852306366,0.6187648177146912,0.19230769574642181,0.5985748171806335]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17399267852306366,"y":0.6187648177146912},{"x":0.17582418024539948,"y":0.5973871946334839},{"x":0.19230769574642181,"y":0.5985748171806335},{"x":0.190476194024086,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.16899267852306366,0.6117648177146912,0.19730769574642182,0.6055748171806336],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17032967507839203,"y":0.6543943285942078},{"x":0.1684981733560562,"y":0.6247031092643738},{"x":0.18864469230175018,"y":0.6235154271125793},{"x":0.19230769574642181,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.17032967507839203,0.6543943285942078,0.18864469230175018,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17216117680072784,"y":0.6817102432250977},{"x":0.17032967507839203,"y":0.6579572558403015},{"x":0.19230769574642181,"y":0.6579572558403015},{"x":0.19413919746875763,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نائین","boundary":[0.17216117680072784,0.6817102432250977,0.19230769574642181,0.6579572558403015]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17216117680072784,"y":0.6817102432250977},{"x":0.1684981733560562,"y":0.6247031092643738},{"x":0.18864469230175018,"y":0.6235154271125793},{"x":0.19413919746875763,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.16716117680072784,0.6747102432250977,0.1936446923017502,0.6305154271125794],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21245421469211578,"y":0.23990498483181},{"x":0.21245421469211578,"y":0.22565320134162903},{"x":0.23076923191547394,"y":0.22684085369110107},{"x":0.22893773019313812,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.21245421469211578,0.23990498483181,0.23076923191547394,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20879121124744415,"y":0.264845609664917},{"x":0.21062271296977997,"y":0.24346792697906494},{"x":0.22893773019313812,"y":0.244655579328537},{"x":0.2271062284708023,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.20879121124744415,0.264845609664917,0.22893773019313812,0.244655579328537]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20879121124744415,"y":0.264845609664917},{"x":0.21245421469211578,"y":0.22565320134162903},{"x":0.23076923191547394,"y":0.22684085369110107},{"x":0.2271062284708023,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.20379121124744415,0.257845609664917,0.23576923191547394,0.23384085369110108],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21062271296977997,"y":0.4049881100654602},{"x":0.21062271296977997,"y":0.38598576188087463},{"x":0.2252747267484665,"y":0.38598576188087463},{"x":0.2271062284708023,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشانه","boundary":[0.21062271296977997,0.4049881100654602,0.2252747267484665,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21245421469211578,"y":0.4251781404018402},{"x":0.21062271296977997,"y":0.40855106711387634},{"x":0.2271062284708023,"y":0.40855106711387634},{"x":0.2271062284708023,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.21245421469211578,0.4251781404018402,0.2271062284708023,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21245421469211578,"y":0.4453681707382202},{"x":0.21245421469211578,"y":0.42874109745025635},{"x":0.2271062284708023,"y":0.42874109745025635},{"x":0.2271062284708023,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نقشه","boundary":[0.21245421469211578,0.4453681707382202,0.2271062284708023,0.42874109745025635]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21245421469211578,"y":0.4453681707382202},{"x":0.21062271296977997,"y":0.38598576188087463},{"x":0.2271062284708023,"y":0.38598576188087463},{"x":0.2271062284708023,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.20745421469211578,0.4383681707382202,0.2321062284708023,0.39298576188087464],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21062271296977997,"y":0.4821852743625641},{"x":0.21062271296977997,"y":0.4619952440261841},{"x":0.2271062284708023,"y":0.4619952440261841},{"x":0.2271062284708023,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارتفاع","boundary":[0.21062271296977997,0.4821852743625641,0.2271062284708023,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21062271296977997,"y":0.49168646335601807},{"x":0.21062271296977997,"y":0.4857482314109802},{"x":0.2271062284708023,"y":0.4857482314109802},{"x":0.2271062284708023,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.21062271296977997,0.49168646335601807,0.2271062284708023,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21062271296977997,"y":0.5130641460418701},{"x":0.21062271296977997,"y":0.4952494204044342},{"x":0.2271062284708023,"y":0.4952494204044342},{"x":0.2271062284708023,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.21062271296977997,0.5130641460418701,0.2271062284708023,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21062271296977997,"y":0.5154394507408142},{"x":0.21062271296977997,"y":0.5142517685890198},{"x":0.2271062284708023,"y":0.5142517685890198},{"x":0.2271062284708023,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.21062271296977997,0.5154394507408142,0.2271062284708023,0.5142517685890198]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21062271296977997,"y":0.5154394507408142},{"x":0.21062271296977997,"y":0.4619952440261841},{"x":0.2271062284708023,"y":0.4619952440261841},{"x":0.2271062284708023,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.20562271296977996,0.5084394507408142,0.2321062284708023,0.4689952440261841],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21245421469211578,"y":0.5724465847015381},{"x":0.21245421469211578,"y":0.5581947565078735},{"x":0.22893773019313812,"y":0.5581947565078735},{"x":0.2271062284708023,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.21245421469211578,0.5724465847015381,0.22893773019313812,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21062271296977997,"y":0.5973871946334839},{"x":0.21245421469211578,"y":0.5748218297958374},{"x":0.22893773019313812,"y":0.5760095119476318},{"x":0.2271062284708023,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اراضی","boundary":[0.21062271296977997,0.5973871946334839,0.22893773019313812,0.5760095119476318]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21062271296977997,"y":0.5973871946334839},{"x":0.21245421469211578,"y":0.5581947565078735},{"x":0.22893773019313812,"y":0.5581947565078735},{"x":0.2271062284708023,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.20562271296977996,0.5903871946334839,0.23393773019313813,0.5651947565078735],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21062271296977997,"y":0.6828978657722473},{"x":0.21062271296977997,"y":0.6674584150314331},{"x":0.2271062284708023,"y":0.6674584150314331},{"x":0.2271062284708023,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"واحد","boundary":[0.21062271296977997,0.6828978657722473,0.2271062284708023,0.6674584150314331]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21062271296977997,"y":0.6828978657722473},{"x":0.21062271296977997,"y":0.6674584150314331},{"x":0.2271062284708023,"y":0.6674584150314331},{"x":0.2271062284708023,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.20562271296977996,0.6758978657722473,0.2321062284708023,0.6744584150314331],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21062271296977997,"y":0.7529691457748413},{"x":0.21062271296977997,"y":0.7256532311439514},{"x":0.22893773019313812,"y":0.7256532311439514},{"x":0.22893773019313812,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بارندگی","boundary":[0.21062271296977997,0.7529691457748413,0.22893773019313812,0.7256532311439514]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21062271296977997,"y":0.7529691457748413},{"x":0.21062271296977997,"y":0.7256532311439514},{"x":0.22893773019313812,"y":0.7256532311439514},{"x":0.22893773019313812,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.20562271296977996,0.7459691457748413,0.23393773019313813,0.7326532311439514],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21245421469211578,"y":0.8099762201309204},{"x":0.21245421469211578,"y":0.7814726829528809},{"x":0.22344322502613068,"y":0.7814726829528809},{"x":0.22344322502613068,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مساحت","boundary":[0.21245421469211578,0.8099762201309204,0.22344322502613068,0.7814726829528809]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21245421469211578,"y":0.8099762201309204},{"x":0.21245421469211578,"y":0.7814726829528809},{"x":0.22344322502613068,"y":0.7814726829528809},{"x":0.22344322502613068,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.20745421469211578,0.8029762201309204,0.22844322502613068,0.7884726829528809],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21062271296977997,"y":0.8622328042984009},{"x":0.21062271296977997,"y":0.8372921347618103},{"x":0.2271062284708023,"y":0.8372921347618103},{"x":0.22893773019313812,"y":0.8622328042984009}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فراوانی","boundary":[0.21062271296977997,0.8622328042984009,0.2271062284708023,0.8372921347618103]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21062271296977997,"y":0.8622328042984009},{"x":0.21062271296977997,"y":0.8372921347618103},{"x":0.2271062284708023,"y":0.8372921347618103},{"x":0.22893773019313812,"y":0.8622328042984009}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.20562271296977996,0.8552328042984009,0.2321062284708023,0.8442921347618103],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24725274741649628,"y":0.48337292671203613},{"x":0.24725274741649628,"y":0.470308780670166},{"x":0.2655677795410156,"y":0.470308780670166},{"x":0.2655677795410156,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دریا","boundary":[0.24725274741649628,0.48337292671203613,0.2655677795410156,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24725274741649628,"y":0.489311158657074},{"x":0.24725274741649628,"y":0.4869358539581299},{"x":0.2655677795410156,"y":0.4869358539581299},{"x":0.2655677795410156,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.24725274741649628,0.489311158657074,0.2655677795410156,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24725274741649628,"y":0.5011876225471497},{"x":0.24725274741649628,"y":0.489311158657074},{"x":0.2655677795410156,"y":0.489311158657074},{"x":0.2655677795410156,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متر","boundary":[0.24725274741649628,0.5011876225471497,0.2655677795410156,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24725274741649628,"y":0.5035629272460938},{"x":0.24725274741649628,"y":0.5023753046989441},{"x":0.2655677795410156,"y":0.5023753046989441},{"x":0.2655677795410156,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.24725274741649628,0.5035629272460938,0.2655677795410156,0.5023753046989441]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24725274741649628,"y":0.5035629272460938},{"x":0.24725274741649628,"y":0.470308780670166},{"x":0.2655677795410156,"y":0.470308780670166},{"x":0.2655677795410156,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.24225274741649627,0.49656292724609374,0.27056777954101563,0.477308780670166],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2509157657623291,"y":0.6876484751701355},{"x":0.2509157657623291,"y":0.6627078652381897},{"x":0.2637362778186798,"y":0.6627078652381897},{"x":0.2637362778186798,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رویشی","boundary":[0.2509157657623291,0.6876484751701355,0.2637362778186798,0.6627078652381897]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2509157657623291,"y":0.6876484751701355},{"x":0.2509157657623291,"y":0.6627078652381897},{"x":0.2637362778186798,"y":0.6627078652381897},{"x":0.2637362778186798,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2459157657623291,0.6806484751701355,0.2687362778186798,0.6697078652381897],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2490842491388321,"y":0.724465548992157},{"x":0.2490842491388321,"y":0.7232779264450073},{"x":0.2655677795410156,"y":0.7232779264450073},{"x":0.2655677795410156,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.2490842491388321,0.724465548992157,0.2655677795410156,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2490842491388321,"y":0.7517814636230469},{"x":0.2490842491388321,"y":0.7268408536911011},{"x":0.2655677795410156,"y":0.7268408536911011},{"x":0.2655677795410156,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میلیمتر","boundary":[0.2490842491388321,0.7517814636230469,0.2655677795410156,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2490842491388321,"y":0.7553443908691406},{"x":0.2490842491388321,"y":0.7529691457748413},{"x":0.2655677795410156,"y":0.7529691457748413},{"x":0.2655677795410156,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.2490842491388321,0.7553443908691406,0.2655677795410156,0.7529691457748413]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2490842491388321,"y":0.7553443908691406},{"x":0.2490842491388321,"y":0.7232779264450073},{"x":0.2655677795410156,"y":0.7232779264450073},{"x":0.2655677795410156,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.2440842491388321,0.7483443908691406,0.27056777954101563,0.7302779264450073],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2490842491388321,"y":0.783847987651825},{"x":0.2490842491388321,"y":0.7826603055000305},{"x":0.2655677795410156,"y":0.7826603055000305},{"x":0.2655677795410156,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.2490842491388321,0.783847987651825,0.2655677795410156,0.7826603055000305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2490842491388321,"y":0.8040379881858826},{"x":0.2490842491388321,"y":0.7850356101989746},{"x":0.2655677795410156,"y":0.7850356101989746},{"x":0.2655677795410156,"y":0.8040379881858826}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هکتار","boundary":[0.2490842491388321,0.8040379881858826,0.2655677795410156,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2490842491388321,"y":0.8087885975837708},{"x":0.2490842491388321,"y":0.8064132928848267},{"x":0.2655677795410156,"y":0.8064132928848267},{"x":0.2655677795410156,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.2490842491388321,0.8087885975837708,0.2655677795410156,0.8064132928848267]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2490842491388321,"y":0.8087885975837708},{"x":0.2490842491388321,"y":0.7826603055000305},{"x":0.2655677795410156,"y":0.7826603055000305},{"x":0.2655677795410156,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2440842491388321,0.8017885975837707,0.27056777954101563,0.7896603055000305],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24725274741649628,"y":0.8384798169136047},{"x":0.24725274741649628,"y":0.8361045122146606},{"x":0.2637362778186798,"y":0.8361045122146606},{"x":0.2637362778186798,"y":0.8384798169136047}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.24725274741649628,0.8384798169136047,0.2637362778186798,0.8361045122146606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24725274741649628,"y":0.8598574995994568},{"x":0.24725274741649628,"y":0.8396674394607544},{"x":0.2637362778186798,"y":0.8396674394607544},{"x":0.2637362778186798,"y":0.8598574995994568}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درصد","boundary":[0.24725274741649628,0.8598574995994568,0.2637362778186798,0.8396674394607544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24725274741649628,"y":0.8634204268455505},{"x":0.24725274741649628,"y":0.8610451221466064},{"x":0.2637362778186798,"y":0.8610451221466064},{"x":0.2637362778186798,"y":0.8634204268455505}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.24725274741649628,0.8634204268455505,0.2637362778186798,0.8610451221466064]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24725274741649628,"y":0.8634204268455505},{"x":0.24725274741649628,"y":0.8361045122146606},{"x":0.2637362778186798,"y":0.8361045122146606},{"x":0.2655677795410156,"y":0.8634204268455505}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.24225274741649627,0.8564204268455505,0.2687362778186798,0.8431045122146607],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"haw","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.37173396348953247},{"x":0.2857142984867096,"y":0.3194774389266968},{"x":0.30402931571006775,"y":0.3194774389266968},{"x":0.30402931571006775,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.2857142984867096,0.37173396348953247,0.30402931571006775,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"haw","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.3147268295288086},{"x":0.2857142984867096,"y":0.27909737825393677},{"x":0.30402931571006775,"y":0.27909737825393677},{"x":0.30402931571006775,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sieberi","boundary":[0.2857142984867096,0.3147268295288086,0.30402931571006775,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"haw","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.2779097259044647},{"x":0.2857142984867096,"y":0.275534451007843},{"x":0.30402931571006775,"y":0.275534451007843},{"x":0.30402931571006775,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.2857142984867096,0.2779097259044647,0.30402931571006775,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"haw","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.27434679865837097},{"x":0.2857142984867096,"y":0.23159144818782806},{"x":0.30402931571006775,"y":0.23159144818782806},{"x":0.30402931571006775,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Launaea","boundary":[0.2857142984867096,0.27434679865837097,0.30402931571006775,0.23159144818782806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"haw","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.22802850604057312},{"x":0.2857142984867096,"y":0.1698337346315384},{"x":0.30402931571006775,"y":0.1698337346315384},{"x":0.30402931571006775,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"acanthodes","boundary":[0.2857142984867096,0.22802850604057312,0.30402931571006775,0.1698337346315384]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"haw","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.37173396348953247},{"x":0.2857142984867096,"y":0.1698337346315384},{"x":0.30402931571006775,"y":0.1698337346315384},{"x":0.30402931571006775,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2807142984867096,0.36473396348953246,0.30902931571006775,0.1768337346315384],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28205129504203796,"y":0.5154394507408142},{"x":0.2838827967643738,"y":0.4643705487251282},{"x":0.30219781398773193,"y":0.4643705487251282},{"x":0.30219781398773193,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۲۱۰۰-۱۹۰۰","boundary":[0.28205129504203796,0.5154394507408142,0.30219781398773193,0.4643705487251282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2838827967643738,"y":0.4572446644306183},{"x":0.2838827967643738,"y":0.45605701208114624},{"x":0.30219781398773193,"y":0.45605701208114624},{"x":0.30219781398773193,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.18000000715255737,"str":"]","boundary":[0.2838827967643738,0.4572446644306183,0.30219781398773193,0.45605701208114624]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2838827967643738,"y":0.4548693597316742},{"x":0.2838827967643738,"y":0.3978622257709503},{"x":0.30402931571006775,"y":0.3978622257709503},{"x":0.30219781398773193,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"Ar.si-La.ac","boundary":[0.2838827967643738,0.4548693597316742,0.30402931571006775,0.3978622257709503]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28205129504203796,"y":0.5154394507408142},{"x":0.2838827967643738,"y":0.3978622257709503},{"x":0.30402931571006775,"y":0.3978622257709503},{"x":0.30219781398773193,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.27705129504203796,0.5084394507408142,0.30902931571006775,0.4048622257709503],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.5522565245628357},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5320665240287781},{"x":0.30402931571006775,"y":0.5320665240287781},{"x":0.30402931571006775,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فلاتها","boundary":[0.2857142984867096,0.5522565245628357,0.30402931571006775,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.559382438659668},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5570071339607239},{"x":0.30402931571006775,"y":0.5570071339607239},{"x":0.30402931571006775,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2857142984867096,0.559382438659668,0.30402931571006775,0.5570071339607239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.5950118899345398},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5641329884529114},{"x":0.30402931571006775,"y":0.5641329884529114},{"x":0.30402931571006775,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تراسهای","boundary":[0.2857142984867096,0.5950118899345398,0.30402931571006775,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.6235154271125793},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6009501218795776},{"x":0.30402931571006775,"y":0.6009501218795776},{"x":0.30402931571006775,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فوقانی","boundary":[0.2857142984867096,0.6235154271125793,0.30402931571006775,0.6009501218795776]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.6235154271125793},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5320665240287781},{"x":0.30402931571006775,"y":0.5320665240287781},{"x":0.30402931571006775,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.2807142984867096,0.6165154271125793,0.30902931571006775,0.5390665240287781],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.6686460971832275},{"x":0.2875458002090454,"y":0.6520190238952637},{"x":0.30586081743240356,"y":0.6532066464424133},{"x":0.30586081743240356,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیمه","boundary":[0.2857142984867096,0.6686460971832275,0.30586081743240356,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.6959620118141174},{"x":0.2857142984867096,"y":0.673396646976471},{"x":0.30586081743240356,"y":0.673396646976471},{"x":0.30402931571006775,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیابانی","boundary":[0.2857142984867096,0.6959620118141174,0.30586081743240356,0.673396646976471]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.6959620118141174},{"x":0.2875458002090454,"y":0.6520190238952637},{"x":0.30586081743240356,"y":0.6532066464424133},{"x":0.30402931571006775,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.2807142984867096,0.6889620118141174,0.31086081743240357,0.6602066464424133],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2875458002090454,"y":0.745843231678009},{"x":0.2875458002090454,"y":0.7327790856361389},{"x":0.3003663122653961,"y":0.7327790856361389},{"x":0.3003663122653961,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۰","boundary":[0.2875458002090454,0.745843231678009,0.3003663122653961,0.7327790856361389]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2875458002090454,"y":0.745843231678009},{"x":0.2875458002090454,"y":0.7327790856361389},{"x":0.3003663122653961,"y":0.7327790856361389},{"x":0.3003663122653961,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2825458002090454,0.738843231678009,0.3053663122653961,0.7397790856361389],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3223443329334259,"y":0.3729216158390045},{"x":0.3223443329334259,"y":0.3194774389266968},{"x":0.3424908518791199,"y":0.3194774389266968},{"x":0.3424908518791199,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.3223443329334259,0.3729216158390045,0.3424908518791199,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3223443329334259,"y":0.31591448187828064},{"x":0.3223443329334259,"y":0.2802850306034088},{"x":0.3424908518791199,"y":0.2802850306034088},{"x":0.3424908518791199,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sieberi","boundary":[0.3223443329334259,0.31591448187828064,0.3424908518791199,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3223443329334259,"y":0.27909737825393677},{"x":0.3223443329334259,"y":0.27672210335731506},{"x":0.3424908518791199,"y":0.27672210335731506},{"x":0.3424908518791199,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.3223443329334259,0.27909737825393677,0.3424908518791199,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3223443329334259,"y":0.27434679865837097},{"x":0.3223443329334259,"y":0.23396675288677216},{"x":0.3424908518791199,"y":0.23396675288677216},{"x":0.3424908518791199,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Scariola","boundary":[0.3223443329334259,0.27434679865837097,0.3424908518791199,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3223443329334259,"y":0.22921615839004517},{"x":0.3223443329334259,"y":0.18171021342277527},{"x":0.3424908518791199,"y":0.18171021342277527},{"x":0.3424908518791199,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"orientalis","boundary":[0.3223443329334259,0.22921615839004517,0.3424908518791199,0.18171021342277527]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3223443329334259,"y":0.3729216158390045},{"x":0.3223443329334259,"y":0.18171021342277527},{"x":0.3424908518791199,"y":0.18171021342277527},{"x":0.3424908518791199,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3173443329334259,0.3659216158390045,0.3474908518791199,0.18871021342277527],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3205128312110901,"y":0.5154394507408142},{"x":0.3205128312110901,"y":0.5142517685890198},{"x":0.33882784843444824,"y":0.5142517685890198},{"x":0.33882784843444824,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"|","boundary":[0.3205128312110901,0.5154394507408142,0.33882784843444824,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3205128312110901,"y":0.5118764638900757},{"x":0.3205128312110901,"y":0.46318289637565613},{"x":0.34065935015678406,"y":0.46318289637565613},{"x":0.33882784843444824,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"۱۸۰۰-۱۴۰۰","boundary":[0.3205128312110901,0.5118764638900757,0.34065935015678406,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3205128312110901,"y":0.45843231678009033},{"x":0.3205128312110901,"y":0.45605701208114624},{"x":0.34065935015678406,"y":0.45605701208114624},{"x":0.34065935015678406,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.12999999523162842,"dir":"ltr","str":"]","boundary":[0.3205128312110901,0.45843231678009033,0.34065935015678406,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3205128312110901,"y":0.4548693597316742},{"x":0.3223443329334259,"y":0.43111640214920044},{"x":0.34065935015678406,"y":0.43111640214920044},{"x":0.34065935015678406,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","str":"Ar.si","boundary":[0.3205128312110901,0.4548693597316742,0.34065935015678406,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3223443329334259,"y":0.4299287497997284},{"x":0.3223443329334259,"y":0.42636579275131226},{"x":0.34065935015678406,"y":0.42636579275131226},{"x":0.34065935015678406,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.3223443329334259,0.4299287497997284,0.34065935015678406,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3223443329334259,"y":0.4251781404018402},{"x":0.3223443329334259,"y":0.3978622257709503},{"x":0.3424908518791199,"y":0.3978622257709503},{"x":0.34065935015678406,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"Sc.or","boundary":[0.3223443329334259,0.4251781404018402,0.3424908518791199,0.3978622257709503]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3205128312110901,"y":0.5154394507408142},{"x":0.3223443329334259,"y":0.3978622257709503},{"x":0.3424908518791199,"y":0.3978622257709503},{"x":0.33882784843444824,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.8700000047683716,"boundary":[0.3155128312110901,0.5084394507408142,0.3474908518791199,0.4048622257709503],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3223443329334259,"y":0.559382438659668},{"x":0.3223443329334259,"y":0.5368170738220215},{"x":0.3424908518791199,"y":0.5368170738220215},{"x":0.3424908518791199,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کوهها","boundary":[0.3223443329334259,0.559382438659668,0.3424908518791199,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3223443329334259,"y":0.5605700612068176},{"x":0.3223443329334259,"y":0.5581947565078735},{"x":0.3424908518791199,"y":0.5581947565078735},{"x":0.3424908518791199,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3223443329334259,0.5605700612068176,0.3424908518791199,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3223443329334259,"y":0.5866983532905579},{"x":0.3223443329334259,"y":0.5653206706047058},{"x":0.3424908518791199,"y":0.5653206706047058},{"x":0.3424908518791199,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تپهها","boundary":[0.3223443329334259,0.5866983532905579,0.3424908518791199,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3223443329334259,"y":0.5878859758377075},{"x":0.3223443329334259,"y":0.5843230485916138},{"x":0.3424908518791199,"y":0.5843230485916138},{"x":0.3424908518791199,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3223443329334259,0.5878859758377075,0.3424908518791199,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3223443329334259,"y":0.6116389632225037},{"x":0.3223443329334259,"y":0.5914489030838013},{"x":0.3424908518791199,"y":0.5914489030838013},{"x":0.3424908518791199,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فلاتها","boundary":[0.3223443329334259,0.6116389632225037,0.3424908518791199,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3223443329334259,"y":0.6187648177146912},{"x":0.3223443329334259,"y":0.6163895726203918},{"x":0.3424908518791199,"y":0.6163895726203918},{"x":0.3424908518791199,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3223443329334259,0.6187648177146912,0.3424908518791199,0.6163895726203918]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3223443329334259,"y":0.6187648177146912},{"x":0.3205128312110901,"y":0.5368170738220215},{"x":0.34065935015678406,"y":0.5368170738220215},{"x":0.3424908518791199,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.3173443329334259,0.6117648177146912,0.34565935015678406,0.5438170738220215],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3223443329334259,"y":0.6638954877853394},{"x":0.3241758346557617,"y":0.6484560370445251},{"x":0.3443223536014557,"y":0.6484560370445251},{"x":0.3443223536014557,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیمه","boundary":[0.3223443329334259,0.6638954877853394,0.3443223536014557,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3205128312110901,"y":0.6923990249633789},{"x":0.3223443329334259,"y":0.6686460971832275},{"x":0.3443223536014557,"y":0.6686460971832275},{"x":0.3424908518791199,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیابانی","boundary":[0.3205128312110901,0.6923990249633789,0.3443223536014557,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3205128312110901,"y":0.7007125616073608},{"x":0.3205128312110901,"y":0.6971496343612671},{"x":0.3424908518791199,"y":0.6971496343612671},{"x":0.3424908518791199,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.3205128312110901,0.7007125616073608,0.3424908518791199,0.6971496343612671]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3205128312110901,"y":0.7007125616073608},{"x":0.3241758346557617,"y":0.6484560370445251},{"x":0.3461538553237915,"y":0.6484560370445251},{"x":0.3424908518791199,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3155128312110901,0.6937125616073608,0.3511538553237915,0.6554560370445252],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3223443329334259,"y":0.7577196955680847},{"x":0.3241758346557617,"y":0.7209026217460632},{"x":0.3369963467121124,"y":0.7209026217460632},{"x":0.3369963467121124,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۱۲۰-۱۶۰","boundary":[0.3223443329334259,0.7577196955680847,0.3369963467121124,0.7209026217460632]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3223443329334259,"y":0.7577196955680847},{"x":0.3241758346557617,"y":0.7209026217460632},{"x":0.3369963467121124,"y":0.7209026217460632},{"x":0.3369963467121124,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.3173443329334259,0.7507196955680847,0.34199634671211243,0.7279026217460632],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3223443329334259,"y":0.8087885975837708},{"x":0.3223443329334259,"y":0.7814726829528809},{"x":0.3369963467121124,"y":0.7814726829528809},{"x":0.3369963467121124,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۸۱۸۶","boundary":[0.3223443329334259,0.8087885975837708,0.3369963467121124,0.7814726829528809]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3223443329334259,"y":0.8087885975837708},{"x":0.3223443329334259,"y":0.7814726829528809},{"x":0.3369963467121124,"y":0.7814726829528809},{"x":0.3369963467121124,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.3173443329334259,0.8017885975837707,0.34199634671211243,0.7884726829528809],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3241758346557617,"y":0.8574821949005127},{"x":0.3241758346557617,"y":0.8408551216125488},{"x":0.3369963467121124,"y":0.8408551216125488},{"x":0.3369963467121124,"y":0.8574821949005127}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۱.۶۵","boundary":[0.3241758346557617,0.8574821949005127,0.3369963467121124,0.8408551216125488]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3241758346557617,"y":0.8574821949005127},{"x":0.3241758346557617,"y":0.8408551216125488},{"x":0.3369963467121124,"y":0.8408551216125488},{"x":0.3369963467121124,"y":0.8574821949005127}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.3191758346557617,0.8504821949005127,0.34199634671211243,0.8478551216125488],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3589743673801422,"y":0.5748218297958374},{"x":0.3589743673801422,"y":0.5427553653717041},{"x":0.3791208863258362,"y":0.5427553653717041},{"x":0.380952388048172,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تراسهای","boundary":[0.3589743673801422,0.5748218297958374,0.3791208863258362,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3589743673801422,"y":0.6021377444267273},{"x":0.3589743673801422,"y":0.5783848166465759},{"x":0.380952388048172,"y":0.5783848166465759},{"x":0.380952388048172,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فوقانی","boundary":[0.3589743673801422,0.6021377444267273,0.380952388048172,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.360805869102478,"y":0.6104512810707092},{"x":0.360805869102478,"y":0.6068883538246155},{"x":0.380952388048172,"y":0.6068883538246155},{"x":0.380952388048172,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.360805869102478,0.6104512810707092,0.380952388048172,0.6068883538246155]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3589743673801422,"y":0.6104512810707092},{"x":0.3571428656578064,"y":0.5427553653717041},{"x":0.3791208863258362,"y":0.5427553653717041},{"x":0.380952388048172,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3539743673801422,0.6034512810707092,0.3841208863258362,0.5497553653717041],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36263737082481384,"y":0.6864607930183411},{"x":0.360805869102478,"y":0.6638954877853394},{"x":0.3791208863258362,"y":0.6627078652381897},{"x":0.380952388048172,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استپی","boundary":[0.36263737082481384,0.6864607930183411,0.3791208863258362,0.6627078652381897]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36263737082481384,"y":0.6864607930183411},{"x":0.360805869102478,"y":0.6638954877853394},{"x":0.3791208863258362,"y":0.6627078652381897},{"x":0.380952388048172,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.35763737082481384,0.6794607930183411,0.3841208863258362,0.6697078652381897],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39743590354919434,"y":0.5653206706047058},{"x":0.39743590354919434,"y":0.5439429879188538},{"x":0.4175824224948883,"y":0.5439429879188538},{"x":0.4175824224948883,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"واریزه","boundary":[0.39743590354919434,0.5653206706047058,0.4175824224948883,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39743590354919434,"y":0.5819477438926697},{"x":0.39743590354919434,"y":0.5665082931518555},{"x":0.4175824224948883,"y":0.5665082931518555},{"x":0.4175824224948883,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.39743590354919434,0.5819477438926697,0.4175824224948883,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39743590354919434,"y":0.6116389632225037},{"x":0.39743590354919434,"y":0.5855106711387634},{"x":0.4175824224948883,"y":0.5855106711387634},{"x":0.4175824224948883,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بادبزنی","boundary":[0.39743590354919434,0.6116389632225037,0.4175824224948883,0.5855106711387634]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39743590354919434,"y":0.6116389632225037},{"x":0.39743590354919434,"y":0.5439429879188538},{"x":0.4175824224948883,"y":0.5439429879188538},{"x":0.4175824224948883,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.39243590354919433,0.6046389632225037,0.4225824224948883,0.5509429879188538],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43589743971824646,"y":0.45843231678009033},{"x":0.43589743971824646,"y":0.4572446644306183},{"x":0.4542124569416046,"y":0.4572446644306183},{"x":0.4542124569416046,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"|","boundary":[0.43589743971824646,0.45843231678009033,0.4542124569416046,0.4572446644306183]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43589743971824646,"y":0.45605701208114624},{"x":0.43589743971824646,"y":0.3919239938259125},{"x":0.4542124569416046,"y":0.3919239938259125},{"x":0.4542124569416046,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"Co.mo-Ar.si","boundary":[0.43589743971824646,0.45605701208114624,0.4542124569416046,0.3919239938259125]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43589743971824646,"y":0.45843231678009033},{"x":0.43589743971824646,"y":0.3919239938259125},{"x":0.4542124569416046,"y":0.3919239938259125},{"x":0.4542124569416046,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.43089743971824646,0.4514323167800903,0.4592124569416046,0.3989239938259125],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43589743971824646,"y":0.5118764638900757},{"x":0.43589743971824646,"y":0.46318289637565613},{"x":0.44871795177459717,"y":0.46318289637565613},{"x":0.44871795177459717,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۰۰-۱۰۰۰","boundary":[0.43589743971824646,0.5118764638900757,0.44871795177459717,0.46318289637565613]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43589743971824646,"y":0.5118764638900757},{"x":0.43589743971824646,"y":0.46318289637565613},{"x":0.44871795177459717,"y":0.46318289637565613},{"x":0.44871795177459717,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.43089743971824646,0.5048764638900757,0.4537179517745972,0.47018289637565613],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43589743971824646,"y":0.5771971344947815},{"x":0.43406593799591064,"y":0.5558194518089294},{"x":0.4542124569416046,"y":0.5546318292617798},{"x":0.45604395866394043,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اراضی","boundary":[0.43589743971824646,0.5771971344947815,0.4542124569416046,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4395604431629181,"y":0.6009501218795776},{"x":0.4377289414405823,"y":0.5819477438926697},{"x":0.45604395866394043,"y":0.5819477438926697},{"x":0.45787546038627625,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پست","boundary":[0.4395604431629181,0.6009501218795776,0.45604395866394043,0.5819477438926697]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4377289414405823,"y":0.6009501218795776},{"x":0.43406593799591064,"y":0.5558194518089294},{"x":0.4542124569416046,"y":0.5546318292617798},{"x":0.45787546038627625,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.43272894144058227,0.5939501218795776,0.4592124569416046,0.5616318292617798],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43589743971824646,"y":0.6686460971832275},{"x":0.4377289414405823,"y":0.6532066464424133},{"x":0.45604395866394043,"y":0.6532066464424133},{"x":0.45604395866394043,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیمه","boundary":[0.43589743971824646,0.6686460971832275,0.45604395866394043,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43589743971824646,"y":0.6971496343612671},{"x":0.4377289414405823,"y":0.673396646976471},{"x":0.45604395866394043,"y":0.673396646976471},{"x":0.4542124569416046,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیابانی","boundary":[0.43589743971824646,0.6971496343612671,0.45604395866394043,0.673396646976471]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43589743971824646,"y":0.6971496343612671},{"x":0.43589743971824646,"y":0.6532066464424133},{"x":0.45604395866394043,"y":0.6532066464424133},{"x":0.4542124569416046,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.43089743971824646,0.6901496343612671,0.46104395866394043,0.6602066464424133],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43589743971824646,"y":0.7565320730209351},{"x":0.43589743971824646,"y":0.724465548992157},{"x":0.44871795177459717,"y":0.724465548992157},{"x":0.450549453496933,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۰-۱۰۰","boundary":[0.43589743971824646,0.7565320730209351,0.44871795177459717,0.724465548992157]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43589743971824646,"y":0.7565320730209351},{"x":0.43589743971824646,"y":0.724465548992157},{"x":0.44871795177459717,"y":0.724465548992157},{"x":0.450549453496933,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.43089743971824646,0.749532073020935,0.4537179517745972,0.731465548992157],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43589743971824646,"y":0.8076009750366211},{"x":0.43589743971824646,"y":0.783847987651825},{"x":0.450549453496933,"y":0.783847987651825},{"x":0.450549453496933,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۹۴۵","boundary":[0.43589743971824646,0.8076009750366211,0.450549453496933,0.783847987651825]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43589743971824646,"y":0.8076009750366211},{"x":0.43589743971824646,"y":0.783847987651825},{"x":0.450549453496933,"y":0.783847987651825},{"x":0.450549453496933,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.43089743971824646,0.8006009750366211,0.455549453496933,0.790847987651825],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4377289414405823,"y":0.8586698174476624},{"x":0.43589743971824646,"y":0.8420427441596985},{"x":0.450549453496933,"y":0.8420427441596985},{"x":0.450549453496933,"y":0.8586698174476624}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۰۸۱","boundary":[0.4377289414405823,0.8586698174476624,0.450549453496933,0.8420427441596985]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4377289414405823,"y":0.8586698174476624},{"x":0.43589743971824646,"y":0.8420427441596985},{"x":0.450549453496933,"y":0.8420427441596985},{"x":0.450549453496933,"y":0.8586698174476624}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.43272894144058227,0.8516698174476623,0.455549453496933,0.8490427441596985],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43589743971824646,"y":0.3729216158390045},{"x":0.43589743971824646,"y":0.3171021342277527},{"x":0.45787546038627625,"y":0.3171021342277527},{"x":0.45787546038627625,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Cornulaca","boundary":[0.43589743971824646,0.3729216158390045,0.45787546038627625,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43589743971824646,"y":0.31353920698165894},{"x":0.43589743971824646,"y":0.25059381127357483},{"x":0.45787546038627625,"y":0.25059381127357483},{"x":0.45787546038627625,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"monacantha","boundary":[0.43589743971824646,0.31353920698165894,0.45787546038627625,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43589743971824646,"y":0.24821852147579193},{"x":0.43589743971824646,"y":0.24584323167800903},{"x":0.45787546038627625,"y":0.24584323167800903},{"x":0.45787546038627625,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.43589743971824646,0.24821852147579193,0.45787546038627625,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43589743971824646,"y":0.244655579328537},{"x":0.43589743971824646,"y":0.1947743445634842},{"x":0.45787546038627625,"y":0.1947743445634842},{"x":0.45787546038627625,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.43589743971824646,0.244655579328537,0.45787546038627625,0.1947743445634842]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43589743971824646,"y":0.19121140241622925},{"x":0.43589743971824646,"y":0.15558195114135742},{"x":0.45787546038627625,"y":0.15558195114135742},{"x":0.45787546038627625,"y":0.19121140241622925}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sieberi","boundary":[0.43589743971824646,0.19121140241622925,0.45787546038627625,0.15558195114135742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47252747416496277,"y":0.37173396348953247},{"x":0.47252747416496277,"y":0.3171021342277527},{"x":0.49267399311065674,"y":0.3171021342277527},{"x":0.49267399311065674,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Cornulaca","boundary":[0.47252747416496277,0.37173396348953247,0.49267399311065674,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47252747416496277,"y":0.31353920698165894},{"x":0.47252747416496277,"y":0.25059381127357483},{"x":0.49267399311065674,"y":0.25059381127357483},{"x":0.49267399311065674,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"monacantha","boundary":[0.47252747416496277,0.31353920698165894,0.49267399311065674,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47252747416496277,"y":0.24821852147579193},{"x":0.47252747416496277,"y":0.24584323167800903},{"x":0.49267399311065674,"y":0.24584323167800903},{"x":0.49267399311065674,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.47252747416496277,0.24821852147579193,0.49267399311065674,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47252747416496277,"y":0.24346792697906494},{"x":0.47252747416496277,"y":0.19714964926242828},{"x":0.49267399311065674,"y":0.19714964926242828},{"x":0.49267399311065674,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Anabasis","boundary":[0.47252747416496277,0.24346792697906494,0.49267399311065674,0.19714964926242828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47252747416496277,"y":0.19358669221401215},{"x":0.47252747416496277,"y":0.15676960349082947},{"x":0.49267399311065674,"y":0.15676960349082947},{"x":0.49267399311065674,"y":0.19358669221401215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"setifera","boundary":[0.47252747416496277,0.19358669221401215,0.49267399311065674,0.15676960349082947]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43589743971824646,"y":0.3729216158390045},{"x":0.43589743971824646,"y":0.15558195114135742},{"x":0.49267399311065674,"y":0.15558195114135742},{"x":0.49267399311065674,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.43089743971824646,0.3659216158390045,0.49767399311065674,0.16258195114135743],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47252747416496277,"y":0.5142517685890198},{"x":0.47252747416496277,"y":0.5142517685890198},{"x":0.4890109896659851,"y":0.5142517685890198},{"x":0.4890109896659851,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"|","boundary":[0.47252747416496277,0.5142517685890198,0.4890109896659851,0.5142517685890198]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47069597244262695,"y":0.5118764638900757},{"x":0.47252747416496277,"y":0.46318289637565613},{"x":0.4908424913883209,"y":0.46318289637565613},{"x":0.4890109896659851,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۱۲۰۰-۱۰۵۰","boundary":[0.47069597244262695,0.5118764638900757,0.4908424913883209,0.46318289637565613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47252747416496277,"y":0.4572446644306183},{"x":0.4743589758872986,"y":0.3895486891269684},{"x":0.4908424913883209,"y":0.3895486891269684},{"x":0.4908424913883209,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"Co.mo-Ar.se","boundary":[0.47252747416496277,0.4572446644306183,0.4908424913883209,0.3895486891269684]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47069597244262695,"y":0.5142517685890198},{"x":0.4743589758872986,"y":0.3895486891269684},{"x":0.4908424913883209,"y":0.3895486891269684},{"x":0.4890109896659851,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.46569597244262695,0.5072517685890198,0.4958424913883209,0.3965486891269684],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47252747416496277,"y":0.5688835978507996},{"x":0.4743589758872986,"y":0.5475059151649475},{"x":0.49450549483299255,"y":0.5475059151649475},{"x":0.49450549483299255,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کوهها","boundary":[0.47252747416496277,0.5688835978507996,0.49450549483299255,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47252747416496277,"y":0.5760095119476318},{"x":0.47252747416496277,"y":0.5736342072486877},{"x":0.49267399311065674,"y":0.5736342072486877},{"x":0.49267399311065674,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.47252747416496277,0.5760095119476318,0.49267399311065674,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47069597244262695,"y":0.6068883538246155},{"x":0.47252747416496277,"y":0.58076012134552},{"x":0.49267399311065674,"y":0.58076012134552},{"x":0.4908424913883209,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فلاتها","boundary":[0.47069597244262695,0.6068883538246155,0.49267399311065674,0.58076012134552]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47069597244262695,"y":0.6068883538246155},{"x":0.4743589758872986,"y":0.5475059151649475},{"x":0.49450549483299255,"y":0.5475059151649475},{"x":0.49267399311065674,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.46569597244262695,0.5998883538246155,0.49950549483299256,0.5545059151649475],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4743589758872986,"y":0.6686460971832275},{"x":0.4743589758872986,"y":0.6532066464424133},{"x":0.49267399311065674,"y":0.6532066464424133},{"x":0.49267399311065674,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیمه","boundary":[0.4743589758872986,0.6686460971832275,0.49267399311065674,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4743589758872986,"y":0.6971496343612671},{"x":0.4743589758872986,"y":0.673396646976471},{"x":0.49267399311065674,"y":0.673396646976471},{"x":0.49267399311065674,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیابانی","boundary":[0.4743589758872986,0.6971496343612671,0.49267399311065674,0.673396646976471]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4743589758872986,"y":0.6971496343612671},{"x":0.4743589758872986,"y":0.6532066464424133},{"x":0.49450549483299255,"y":0.6532066464424133},{"x":0.49267399311065674,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4693589758872986,0.6901496343612671,0.49950549483299256,0.6602066464424133],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4743589758872986,"y":0.8064132928848267},{"x":0.4743589758872986,"y":0.783847987651825},{"x":0.4871794879436493,"y":0.783847987651825},{"x":0.4871794879436493,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۴۳۵","boundary":[0.4743589758872986,0.8064132928848267,0.4871794879436493,0.783847987651825]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4743589758872986,"y":0.8064132928848267},{"x":0.4743589758872986,"y":0.783847987651825},{"x":0.4871794879436493,"y":0.783847987651825},{"x":0.4871794879436493,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.4693589758872986,0.7994132928848267,0.4921794879436493,0.790847987651825],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4761904776096344,"y":0.8586698174476624},{"x":0.4743589758872986,"y":0.8420427441596985},{"x":0.4871794879436493,"y":0.8408551216125488},{"x":0.4890109896659851,"y":0.8574821949005127}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۰.۲۲","boundary":[0.4761904776096344,0.8586698174476624,0.4871794879436493,0.8408551216125488]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4761904776096344,"y":0.8586698174476624},{"x":0.4743589758872986,"y":0.8420427441596985},{"x":0.4871794879436493,"y":0.8408551216125488},{"x":0.4890109896659851,"y":0.8574821949005127}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.4711904776096344,0.8516698174476623,0.4921794879436493,0.8478551216125488],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5128205418586731,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5128205418586731,"y":0.3004750609397888},{"x":0.5311355590820312,"y":0.3004750609397888},{"x":0.5311355590820312,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Halocnemum","boundary":[0.5128205418586731,0.37173396348953247,0.5311355590820312,0.3004750609397888]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5128205418586731,"y":0.29572445154190063},{"x":0.5128205418586731,"y":0.22921615839004517},{"x":0.5311355590820312,"y":0.22921615839004517},{"x":0.5311355590820312,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"strobilaceum","boundary":[0.5128205418586731,0.29572445154190063,0.5311355590820312,0.22921615839004517]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5128205418586731,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5128205418586731,"y":0.22921615839004517},{"x":0.5311355590820312,"y":0.22921615839004517},{"x":0.5311355590820312,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.5078205418586731,0.36473396348953246,0.5361355590820313,0.23621615839004517],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5091575384140015,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5091575384140015,"y":0.5142517685890198},{"x":0.5256410241127014,"y":0.5142517685890198},{"x":0.5256410241127014,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"|","boundary":[0.5091575384140015,0.5154394507408142,0.5256410241127014,0.5142517685890198]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5091575384140015,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5109890103340149,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5274725556373596,"y":0.4643705487251282},{"x":0.5256410241127014,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۱۶۰۰-۱۵۰۰","boundary":[0.5091575384140015,0.5118764638900757,0.5274725556373596,0.4643705487251282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109890103340149,"y":0.4572446644306183},{"x":0.5109890103340149,"y":0.45605701208114624},{"x":0.5274725556373596,"y":0.45605701208114624},{"x":0.5274725556373596,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.33000001311302185,"str":"]","boundary":[0.5109890103340149,0.4572446644306183,0.5274725556373596,0.45605701208114624]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109890103340149,"y":0.4548693597316742},{"x":0.5109890103340149,"y":0.42874109745025635},{"x":0.529304027557373,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5274725556373596,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"Ha.st","boundary":[0.5109890103340149,0.4548693597316742,0.529304027557373,0.42874109745025635]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5091575384140015,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5109890103340149,"y":0.42874109745025635},{"x":0.529304027557373,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5256410241127014,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.5041575384140015,0.5084394507408142,0.534304027557373,0.43574109745025635],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109890103340149,"y":0.5783848166465759},{"x":0.5109890103340149,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5311355590820312,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5329670310020447,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اراضی","boundary":[0.5109890103340149,0.5783848166465759,0.5311355590820312,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5128205418586731,"y":0.6009501218795776},{"x":0.5109890103340149,"y":0.5819477438926697},{"x":0.5329670310020447,"y":0.5819477438926697},{"x":0.5329670310020447,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پست","boundary":[0.5128205418586731,0.6009501218795776,0.5329670310020447,0.5819477438926697]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5128205418586731,"y":0.6009501218795776},{"x":0.5109890103340149,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5311355590820312,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5329670310020447,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5078205418586731,0.5939501218795776,0.5361355590820313,0.5616318292617798],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109890103340149,"y":0.6686460971832275},{"x":0.5109890103340149,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5311355590820312,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5311355590820312,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیمه","boundary":[0.5109890103340149,0.6686460971832275,0.5311355590820312,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109890103340149,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5109890103340149,"y":0.673396646976471},{"x":0.5311355590820312,"y":0.673396646976471},{"x":0.5311355590820312,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیابانی","boundary":[0.5109890103340149,0.6971496343612671,0.5311355590820312,0.673396646976471]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109890103340149,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5109890103340149,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5311355590820312,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5311355590820312,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.5059890103340149,0.6901496343612671,0.5361355590820313,0.6602066464424133],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5128205418586731,"y":0.8586698174476624},{"x":0.5109890103340149,"y":0.8408551216125488},{"x":0.5256410241127014,"y":0.8408551216125488},{"x":0.5256410241127014,"y":0.8586698174476624}]},"confidence":0.8100000023841858,"str":"۰.۴۶","boundary":[0.5128205418586731,0.8586698174476624,0.5256410241127014,0.8408551216125488]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5128205418586731,"y":0.8586698174476624},{"x":0.5109890103340149,"y":0.8408551216125488},{"x":0.5256410241127014,"y":0.8408551216125488},{"x":0.5256410241127014,"y":0.8586698174476624}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"ltr","boundary":[0.5078205418586731,0.8516698174476623,0.5306410241127014,0.8478551216125488],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5494505763053894,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5494505763053894,"y":0.3004750609397888},{"x":0.569597065448761,"y":0.3004750609397888},{"x":0.5677655935287476,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Halocnemum","boundary":[0.5494505763053894,0.37173396348953247,0.569597065448761,0.3004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5494505763053894,"y":0.2969121038913727},{"x":0.5494505763053894,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5677655935287476,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5677655935287476,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"strobilaceum","boundary":[0.5494505763053894,0.2969121038913727,0.5677655935287476,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5494505763053894,"y":0.22802850604057312},{"x":0.5494505763053894,"y":0.22565320134162903},{"x":0.569597065448761,"y":0.22565320134162903},{"x":0.569597065448761,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.5494505763053894,0.22802850604057312,0.569597065448761,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5494505763053894,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5494505763053894,"y":0.1722090244293213},{"x":0.569597065448761,"y":0.1722090244293213},{"x":0.569597065448761,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Aeluropus","boundary":[0.5494505763053894,0.22446556389331818,0.569597065448761,0.1722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5494505763053894,"y":0.16864608228206635},{"x":0.5494505763053894,"y":0.12589073181152344},{"x":0.569597065448761,"y":0.12589073181152344},{"x":0.569597065448761,"y":0.16864608228206635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"littoralis","boundary":[0.5494505763053894,0.16864608228206635,0.569597065448761,0.12589073181152344]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5476190447807312,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5494505763053894,"y":0.12589073181152344},{"x":0.569597065448761,"y":0.12589073181152344},{"x":0.5677655935287476,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.5426190447807312,0.36473396348953246,0.574597065448761,0.13289073181152344],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5457875728607178,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5457875728607178,"y":0.5142517685890198},{"x":0.5641025900840759,"y":0.5142517685890198},{"x":0.5641025900840759,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"|","boundary":[0.5457875728607178,0.5154394507408142,0.5641025900840759,0.5142517685890198]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5457875728607178,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5457875728607178,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5659340620040894,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5641025900840759,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۱۶۰۰-۱۵۰۰","boundary":[0.5457875728607178,0.5118764638900757,0.5659340620040894,0.46318289637565613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5476190447807312,"y":0.45843231678009033},{"x":0.5476190447807312,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5677655935287476,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5659340620040894,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"Ha.st-Ae.li","boundary":[0.5476190447807312,0.45843231678009033,0.5677655935287476,0.39904987812042236]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5457875728607178,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5476190447807312,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5677655935287476,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5641025900840759,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.5407875728607178,0.5084394507408142,0.5727655935287476,0.40604987812042237],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5494505763053894,"y":0.5783848166465759},{"x":0.5476190447807312,"y":0.5558194518089294},{"x":0.569597065448761,"y":0.5546318292617798},{"x":0.569597065448761,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اراضی","boundary":[0.5494505763053894,0.5783848166465759,0.569597065448761,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5494505763053894,"y":0.6009501218795776},{"x":0.5494505763053894,"y":0.5819477438926697},{"x":0.569597065448761,"y":0.5819477438926697},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پست","boundary":[0.5494505763053894,0.6009501218795776,0.569597065448761,0.5819477438926697]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5494505763053894,"y":0.6009501218795776},{"x":0.5476190447807312,"y":0.5558194518089294},{"x":0.569597065448761,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5444505763053894,0.5939501218795776,0.574597065448761,0.5616318292617798],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5476190447807312,"y":0.6686460971832275},{"x":0.5476190447807312,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5677655935287476,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5677655935287476,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیمه","boundary":[0.5476190447807312,0.6686460971832275,0.5677655935287476,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5476190447807312,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5476190447807312,"y":0.673396646976471},{"x":0.5677655935287476,"y":0.673396646976471},{"x":0.5677655935287476,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیابانی","boundary":[0.5476190447807312,0.6971496343612671,0.5677655935287476,0.673396646976471]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5476190447807312,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5476190447807312,"y":0.6532066464424133},{"x":0.569597065448761,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5677655935287476,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.5426190447807312,0.6901496343612671,0.574597065448761,0.6602066464424133],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5494505763053894,"y":0.8064132928848267},{"x":0.5494505763053894,"y":0.783847987651825},{"x":0.5622710585594177,"y":0.783847987651825},{"x":0.5622710585594177,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۳۴","boundary":[0.5494505763053894,0.8064132928848267,0.5622710585594177,0.783847987651825]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5494505763053894,"y":0.8064132928848267},{"x":0.5494505763053894,"y":0.783847987651825},{"x":0.5622710585594177,"y":0.783847987651825},{"x":0.5622710585594177,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.5444505763053894,0.7994132928848267,0.5672710585594177,0.790847987651825],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5494505763053894,"y":0.8586698174476624},{"x":0.5494505763053894,"y":0.8408551216125488},{"x":0.5641025900840759,"y":0.8408551216125488},{"x":0.5641025900840759,"y":0.8586698174476624}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۰.۱۵","boundary":[0.5494505763053894,0.8586698174476624,0.5641025900840759,0.8408551216125488]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5494505763053894,"y":0.8586698174476624},{"x":0.5494505763053894,"y":0.8408551216125488},{"x":0.5641025900840759,"y":0.8408551216125488},{"x":0.5641025900840759,"y":0.8586698174476624}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.5444505763053894,0.8516698174476623,0.5691025900840759,0.8478551216125488],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5860806107521057,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5860806107521057,"y":0.3325415551662445},{"x":0.6043956279754639,"y":0.3325415551662445},{"x":0.6043956279754639,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Salsola","boundary":[0.5860806107521057,0.37173396348953247,0.6043956279754639,0.3325415551662445]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5860806107521057,"y":0.3277909755706787},{"x":0.5879120826721191,"y":0.275534451007843},{"x":0.6043956279754639,"y":0.275534451007843},{"x":0.6043956279754639,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"tomentosa","boundary":[0.5860806107521057,0.3277909755706787,0.6043956279754639,0.275534451007843]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5860806107521057,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5879120826721191,"y":0.275534451007843},{"x":0.6043956279754639,"y":0.275534451007843},{"x":0.6043956279754639,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.5810806107521057,0.36473396348953246,0.6093956279754639,0.282534451007843],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5879120826721191,"y":0.4572446644306183},{"x":0.5860806107521057,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6025640964508057,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6043956279754639,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Sa.to","boundary":[0.5879120826721191,0.4572446644306183,0.6025640964508057,0.4299287497997284]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5879120826721191,"y":0.4572446644306183},{"x":0.5860806107521057,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6025640964508057,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6043956279754639,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.5829120826721191,0.4502446644306183,0.6075640964508057,0.4369287497997284],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5860806107521057,"y":0.5142517685890198},{"x":0.5860806107521057,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6007326245307922,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6007326245307922,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":"|","boundary":[0.5860806107521057,0.5142517685890198,0.6007326245307922,0.5130641460418701]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5860806107521057,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5860806107521057,"y":0.490498811006546},{"x":0.6007326245307922,"y":0.490498811006546},{"x":0.6007326245307922,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۱۸۰۰","boundary":[0.5860806107521057,0.5130641460418701,0.6007326245307922,0.490498811006546]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5860806107521057,"y":0.489311158657074},{"x":0.5879120826721191,"y":0.470308780670166},{"x":0.6007326245307922,"y":0.470308780670166},{"x":0.6007326245307922,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"-۱۴۰","boundary":[0.5860806107521057,0.489311158657074,0.6007326245307922,0.470308780670166]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5860806107521057,"y":0.5142517685890198},{"x":0.5860806107521057,"y":0.470308780670166},{"x":0.6007326245307922,"y":0.470308780670166},{"x":0.6007326245307922,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.5810806107521057,0.5072517685890198,0.6057326245307922,0.477308780670166],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5879120826721191,"y":0.5783848166465759},{"x":0.5860806107521057,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6062270998954773,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6062270998954773,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اراضی","boundary":[0.5879120826721191,0.5783848166465759,0.6062270998954773,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5879120826721191,"y":0.6009501218795776},{"x":0.5879120826721191,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6062270998954773,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6080586314201355,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پست","boundary":[0.5879120826721191,0.6009501218795776,0.6062270998954773,0.5819477438926697]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5879120826721191,"y":0.6009501218795776},{"x":0.5860806107521057,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6062270998954773,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6080586314201355,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5829120826721191,0.5939501218795776,0.6112270998954773,0.5616318292617798],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5879120826721191,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5879120826721191,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6062270998954773,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6062270998954773,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"استپی","boundary":[0.5879120826721191,0.6876484751701355,0.6062270998954773,0.6615201830863953]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5879120826721191,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5879120826721191,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6062270998954773,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6062270998954773,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5829120826721191,0.6806484751701355,0.6112270998954773,0.6685201830863953],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5879120826721191,"y":0.7589073777198792},{"x":0.5879120826721191,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6007326245307922,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6007326245307922,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۰","boundary":[0.5879120826721191,0.7589073777198792,0.6007326245307922,0.7422803044319153]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5879120826721191,"y":0.7422803044319153},{"x":0.5879120826721191,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6007326245307922,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6007326245307922,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"-۱۳۰","boundary":[0.5879120826721191,0.7422803044319153,0.6007326245307922,0.7220902442932129]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5879120826721191,"y":0.7589073777198792},{"x":0.5879120826721191,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6007326245307922,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6007326245307922,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.5829120826721191,0.7519073777198791,0.6057326245307922,0.7290902442932129],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5879120826721191,"y":0.8099762201309204},{"x":0.5879120826721191,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6007326245307922,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6007326245307922,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۴۲۲۴۸","boundary":[0.5879120826721191,0.8099762201309204,0.6007326245307922,0.7814726829528809]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5879120826721191,"y":0.8099762201309204},{"x":0.5879120826721191,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6007326245307922,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6007326245307922,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.5829120826721191,0.8029762201309204,0.6057326245307922,0.7884726829528809],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5860806107521057,"y":0.8598574995994568},{"x":0.5860806107521057,"y":0.8408551216125488},{"x":0.6007326245307922,"y":0.8420427441596985},{"x":0.6007326245307922,"y":0.8598574995994568}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۳.۸۲","boundary":[0.5860806107521057,0.8598574995994568,0.6007326245307922,0.8420427441596985]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5860806107521057,"y":0.8598574995994568},{"x":0.5860806107521057,"y":0.8408551216125488},{"x":0.6007326245307922,"y":0.8420427441596985},{"x":0.6007326245307922,"y":0.8598574995994568}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.5810806107521057,0.8528574995994568,0.6057326245307922,0.8490427441596985],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6245421171188354,"y":0.3729216158390045},{"x":0.6245421171188354,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6428571343421936,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6428571343421936,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Salsola","boundary":[0.6245421171188354,0.3729216158390045,0.6428571343421936,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6245421171188354,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6245421171188354,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6410256624221802,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6410256624221802,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"tomentosa","boundary":[0.6245421171188354,0.32897862792015076,0.6410256624221802,0.2779097259044647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6245421171188354,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6245421171188354,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6410256624221802,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6410256624221802,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.6245421171188354,0.27434679865837097,0.6410256624221802,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6245421171188354,"y":0.2695961892604828},{"x":0.6245421171188354,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6410256624221802,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6410256624221802,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.6245421171188354,0.2695961892604828,0.6410256624221802,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6245421171188354,"y":0.21615201234817505},{"x":0.6245421171188354,"y":0.18052256107330322},{"x":0.6410256624221802,"y":0.18052256107330322},{"x":0.6410256624221802,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sieberi","boundary":[0.6245421171188354,0.21615201234817505,0.6410256624221802,0.18052256107330322]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6245421171188354,"y":0.3729216158390045},{"x":0.6245421171188354,"y":0.18052256107330322},{"x":0.6428571343421936,"y":0.18052256107330322},{"x":0.6428571343421936,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.6195421171188354,0.3659216158390045,0.6478571343421936,0.18752256107330323],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6208791136741638,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6208791136741638,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6410256624221802,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6410256624221802,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"|","boundary":[0.6208791136741638,0.5154394507408142,0.6410256624221802,0.5142517685890198]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6208791136741638,"y":0.5118764638900757},{"x":0.622710645198822,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6410256624221802,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6410256624221802,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۱۹۰۰-۱۵۰۰","boundary":[0.6208791136741638,0.5118764638900757,0.6410256624221802,0.46318289637565613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.622710645198822,"y":0.4572446644306183},{"x":0.622710645198822,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6428571343421936,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6410256624221802,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"ISa.to-Ar.si","boundary":[0.622710645198822,0.4572446644306183,0.6428571343421936,0.4002375304698944]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6208791136741638,"y":0.5154394507408142},{"x":0.622710645198822,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6428571343421936,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6410256624221802,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.6158791136741638,0.5084394507408142,0.6478571343421936,0.4072375304698944],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.622710645198822,"y":0.5641329884529114},{"x":0.622710645198822,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6446886658668518,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6446886658668518,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تپه","boundary":[0.622710645198822,0.5641329884529114,0.6446886658668518,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.622710645198822,"y":0.5724465847015381},{"x":0.622710645198822,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6446886658668518,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6446886658668518,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.622710645198822,0.5724465847015381,0.6446886658668518,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.622710645198822,"y":0.5748218297958374},{"x":0.622710645198822,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6446886658668518,"y":0.5736342072486877},{"x":0.6446886658668518,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.622710645198822,0.5748218297958374,0.6446886658668518,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.622710645198822,"y":0.599762499332428},{"x":0.622710645198822,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6446886658668518,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6446886658668518,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فلاتها","boundary":[0.622710645198822,0.599762499332428,0.6446886658668518,0.5795724391937256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.622710645198822,"y":0.6021377444267273},{"x":0.622710645198822,"y":0.599762499332428},{"x":0.6428571343421936,"y":0.599762499332428},{"x":0.6428571343421936,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.622710645198822,0.6021377444267273,0.6428571343421936,0.599762499332428]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.622710645198822,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6245421171188354,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6446886658668518,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6446886658668518,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.617710645198822,0.5951377444267273,0.6496886658668518,0.5604442067146301],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6245421171188354,"y":0.6710214018821716},{"x":0.622710645198822,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6428571343421936,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6446886658668518,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استپی","boundary":[0.6245421171188354,0.6710214018821716,0.6428571343421936,0.6496437191963196]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6245421171188354,"y":0.6710214018821716},{"x":0.622710645198822,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6428571343421936,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6446886658668518,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6195421171188354,0.6640214018821716,0.6478571343421936,0.6566437191963196],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6263736486434937,"y":0.6971496343612671},{"x":0.622710645198822,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6410256624221802,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6465201377868652,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"گاهی","boundary":[0.6263736486434937,0.6971496343612671,0.6410256624221802,0.6781472563743591]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6263736486434937,"y":0.6971496343612671},{"x":0.622710645198822,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6410256624221802,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6465201377868652,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.6213736486434936,0.6901496343612671,0.6460256624221802,0.6851472563743591],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6245421171188354,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6245421171188354,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6373626589775085,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6373626589775085,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۰","boundary":[0.6245421171188354,0.7482185363769531,0.6373626589775085,0.7304037809371948]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6245421171188354,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6245421171188354,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6373626589775085,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6373626589775085,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.6195421171188354,0.7412185363769531,0.6423626589775085,0.7374037809371948],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6245421171188354,"y":0.8099762201309204},{"x":0.6245421171188354,"y":0.7814726829528809},{"x":0.639194130897522,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6373626589775085,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۱۹۶۹","boundary":[0.6245421171188354,0.8099762201309204,0.639194130897522,0.7814726829528809]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6245421171188354,"y":0.8099762201309204},{"x":0.6245421171188354,"y":0.7814726829528809},{"x":0.639194130897522,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6373626589775085,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.6195421171188354,0.8029762201309204,0.644194130897522,0.7884726829528809],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6245421171188354,"y":0.8598574995994568},{"x":0.6245421171188354,"y":0.8432304263114929},{"x":0.639194130897522,"y":0.8432304263114929},{"x":0.639194130897522,"y":0.8598574995994568}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۵.۶۱","boundary":[0.6245421171188354,0.8598574995994568,0.639194130897522,0.8432304263114929]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6245421171188354,"y":0.8598574995994568},{"x":0.6245421171188354,"y":0.8432304263114929},{"x":0.639194130897522,"y":0.8432304263114929},{"x":0.639194130897522,"y":0.8598574995994568}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.6195421171188354,0.8528574995994568,0.644194130897522,0.8502304263114929],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611721515655518,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6611721515655518,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6831501722335815,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6831501722335815,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"واریزه","boundary":[0.6611721515655518,0.5629453659057617,0.6831501722335815,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.66300368309021,"y":0.58076012134552},{"x":0.66300368309021,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6831501722335815,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6831501722335815,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.66300368309021,0.58076012134552,0.6831501722335815,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.66300368309021,"y":0.6068883538246155},{"x":0.66300368309021,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6831501722335815,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6831501722335815,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بادبزنی","boundary":[0.66300368309021,0.6068883538246155,0.6831501722335815,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.66300368309021,"y":0.6140142679214478},{"x":0.66300368309021,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6831501722335815,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6831501722335815,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.66300368309021,0.6140142679214478,0.6831501722335815,0.6116389632225037]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611721515655518,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6611721515655518,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6813187003135681,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6831501722335815,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6561721515655518,0.6070142679214477,0.6863187003135681,0.5497553653717041],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.66300368309021,"y":0.6686460971832275},{"x":0.66300368309021,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6813187003135681,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6813187003135681,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیمه","boundary":[0.66300368309021,0.6686460971832275,0.6813187003135681,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.66300368309021,"y":0.6971496343612671},{"x":0.66300368309021,"y":0.673396646976471},{"x":0.6813187003135681,"y":0.673396646976471},{"x":0.6813187003135681,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیابانی","boundary":[0.66300368309021,0.6971496343612671,0.6813187003135681,0.673396646976471]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.66300368309021,"y":0.6971496343612671},{"x":0.66300368309021,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6813187003135681,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6813187003135681,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.65800368309021,0.6901496343612671,0.6863187003135681,0.6602066464424133],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6996337175369263,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6996337175369263,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7197802066802979,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7197802066802979,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اراضی","boundary":[0.6996337175369263,0.5783848166465759,0.7197802066802979,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7014651894569397,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7014651894569397,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7197802066802979,"y":0.5819477438926697},{"x":0.721611738204956,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پست","boundary":[0.7014651894569397,0.6009501218795776,0.7197802066802979,0.5819477438926697]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7014651894569397,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6996337175369263,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7197802066802979,"y":0.5546318292617798},{"x":0.721611738204956,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6964651894569397,0.5939501218795776,0.7247802066802979,0.5616318292617798],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7362637519836426,"y":0.5095011591911316},{"x":0.7362637519836426,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7545787692070007,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7545787692070007,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.44999998807907104,"str":"1.0","boundary":[0.7362637519836426,0.5095011591911316,0.7545787692070007,0.49406176805496216]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7362637519836426,"y":0.490498811006546},{"x":0.7362637519836426,"y":0.489311158657074},{"x":0.7545787692070007,"y":0.489311158657074},{"x":0.7545787692070007,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.41999998688697815,"str":".","boundary":[0.7362637519836426,0.490498811006546,0.7545787692070007,0.489311158657074]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7362637519836426,"y":0.4857482314109802},{"x":0.7362637519836426,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7545787692070007,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7545787692070007,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.8100000023841858,"str":"-","boundary":[0.7362637519836426,0.4857482314109802,0.7545787692070007,0.4821852743625641]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7362637519836426,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7362637519836426,"y":0.470308780670166},{"x":0.7545787692070007,"y":0.470308780670166},{"x":0.7545787692070007,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.7400000095367432,"str":"90","boundary":[0.7362637519836426,0.48099762201309204,0.7545787692070007,0.470308780670166]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7362637519836426,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7362637519836426,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7545787692070007,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7545787692070007,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.5199999809265137,"str":".","boundary":[0.7362637519836426,0.4679335057735443,0.7545787692070007,0.4655582010746002]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7362637519836426,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7362637519836426,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7545787692070007,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7545787692070007,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"Sa.to-Ya.-Se.ro","boundary":[0.7362637519836426,0.4572446644306183,0.7545787692070007,0.3800475001335144]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7362637519836426,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7362637519836426,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7545787692070007,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7545787692070007,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"Salsola","boundary":[0.7362637519836426,0.37173396348953247,0.7545787692070007,0.33610451221466064]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7362637519836426,"y":0.3301662802696228},{"x":0.7362637519836426,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7545787692070007,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7545787692070007,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"tomentosa","boundary":[0.7362637519836426,0.3301662802696228,0.7545787692070007,0.28384798765182495]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.738095223903656,"y":0.28147268295288086},{"x":0.738095223903656,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7545787692070007,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7545787692070007,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"-","boundary":[0.738095223903656,0.28147268295288086,0.7545787692070007,0.2779097259044647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.738095223903656,"y":0.27434679865837097},{"x":0.738095223903656,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7545787692070007,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7545787692070007,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"Yazdiana","boundary":[0.738095223903656,0.27434679865837097,0.7545787692070007,0.23396675288677216]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.738095223903656,"y":0.23159144818782806},{"x":0.738095223903656,"y":0.22921615839004517},{"x":0.7545787692070007,"y":0.22921615839004517},{"x":0.7545787692070007,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"-","boundary":[0.738095223903656,0.23159144818782806,0.7545787692070007,0.22921615839004517]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.738095223903656,"y":0.22802850604057312},{"x":0.738095223903656,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7564102411270142,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7564102411270142,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Seidlitzia","boundary":[0.738095223903656,0.22802850604057312,0.7564102411270142,0.1852731555700302]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.738095223903656,"y":0.17933492362499237},{"x":0.738095223903656,"y":0.12589073181152344},{"x":0.7564102411270142,"y":0.12589073181152344},{"x":0.7564102411270142,"y":0.17933492362499237}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"rosmarinus","boundary":[0.738095223903656,0.17933492362499237,0.7564102411270142,0.12589073181152344]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7362637519836426,"y":0.5095011591911316},{"x":0.738095223903656,"y":0.12589073181152344},{"x":0.7564102411270142,"y":0.12589073181152344},{"x":0.7545787692070007,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.7312637519836426,0.5025011591911316,0.7614102411270142,0.13289073181152344],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7362637519836426,"y":0.6686460971832275},{"x":0.7362637519836426,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7582417726516724,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7582417726516724,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیمه","boundary":[0.7362637519836426,0.6686460971832275,0.7582417726516724,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7362637519836426,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7362637519836426,"y":0.673396646976471},{"x":0.7582417726516724,"y":0.673396646976471},{"x":0.7582417726516724,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیابانی","boundary":[0.7362637519836426,0.6971496343612671,0.7582417726516724,0.673396646976471]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7362637519836426,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7362637519836426,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7582417726516724,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7582417726516724,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7312637519836426,0.6901496343612671,0.7632417726516724,0.6602066464424133],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.738095223903656,"y":0.7446556091308594},{"x":0.738095223903656,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7509157657623291,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7509157657623291,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۰","boundary":[0.738095223903656,0.7446556091308594,0.7509157657623291,0.7363420724868774]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.738095223903656,"y":0.7446556091308594},{"x":0.738095223903656,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7509157657623291,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7509157657623291,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.733095223903656,0.7376556091308594,0.7559157657623291,0.7433420724868774],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7362637519836426,"y":0.8076009750366211},{"x":0.7362637519836426,"y":0.783847987651825},{"x":0.7509157657623291,"y":0.783847987651825},{"x":0.7509157657623291,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۱۵۳","boundary":[0.7362637519836426,0.8076009750366211,0.7509157657623291,0.783847987651825]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7362637519836426,"y":0.8076009750366211},{"x":0.7362637519836426,"y":0.783847987651825},{"x":0.7509157657623291,"y":0.783847987651825},{"x":0.7509157657623291,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.7312637519836426,0.8006009750366211,0.7559157657623291,0.790847987651825],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.738095223903656,"y":0.8586698174476624},{"x":0.738095223903656,"y":0.8408551216125488},{"x":0.7509157657623291,"y":0.8408551216125488},{"x":0.7527472376823425,"y":0.8586698174476624}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۰.۳۸","boundary":[0.738095223903656,0.8586698174476624,0.7509157657623291,0.8408551216125488]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.738095223903656,"y":0.8586698174476624},{"x":0.738095223903656,"y":0.8408551216125488},{"x":0.7509157657623291,"y":0.8408551216125488},{"x":0.7527472376823425,"y":0.8586698174476624}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.733095223903656,0.8516698174476623,0.7559157657623291,0.8478551216125488],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7362637519836426,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7344322204589844,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7564102411270142,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7582417726516724,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اراضی","boundary":[0.7362637519836426,0.5783848166465759,0.7564102411270142,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.738095223903656,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7362637519836426,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7582417726516724,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7600732445716858,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پست","boundary":[0.738095223903656,0.6009501218795776,0.7582417726516724,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7728937864303589,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7710622549057007,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7930402755737305,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7948718070983887,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آبرفتهای","boundary":[0.7728937864303589,0.5783848166465759,0.7930402755737305,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7728937864303589,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7728937864303589,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7948718070983887,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7948718070983887,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بادبزنی","boundary":[0.7728937864303589,0.6057007312774658,0.7948718070983887,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747252583503723,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7747252583503723,"y":0.6080760359764099},{"x":0.7948718070983887,"y":0.6080760359764099},{"x":0.7948718070983887,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7747252583503723,0.6116389632225037,0.7948718070983887,0.6080760359764099]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7362637519836426,"y":0.6116389632225037},{"x":0.732600748538971,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7930402755737305,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7948718070983887,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7312637519836426,0.6046389632225037,0.7980402755737305,0.5509429879188538],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747252583503723,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7747252583503723,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7930402755737305,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7930402755737305,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Seidlitzia","boundary":[0.7747252583503723,0.37173396348953247,0.7930402755737305,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747252583503723,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7747252583503723,"y":0.2600950002670288},{"x":0.791208803653717,"y":0.2600950002670288},{"x":0.791208803653717,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"rosmarinus","boundary":[0.7747252583503723,0.31828978657722473,0.791208803653717,0.2600950002670288]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747252583503723,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7747252583503723,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7930402755737305,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7930402755737305,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7697252583503723,0.36473396348953246,0.7980402755737305,0.2670950002670288],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7802197933197021,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7802197933197021,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7967032790184021,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7967032790184021,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Se.ro","boundary":[0.7802197933197021,0.4572446644306183,0.7967032790184021,0.4299287497997284]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747252583503723,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7747252583503723,"y":0.490498811006546},{"x":0.7893772721290588,"y":0.490498811006546},{"x":0.7893772721290588,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۱۷۵۰","boundary":[0.7747252583503723,0.5118764638900757,0.7893772721290588,0.490498811006546]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747252583503723,"y":0.489311158657074},{"x":0.7747252583503723,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7893772721290588,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7893772721290588,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"-۱۰۵۰","boundary":[0.7747252583503723,0.489311158657074,0.7893772721290588,0.4619952440261841]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7728937864303589,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7747252583503723,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7967032790184021,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7948718070983887,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.7678937864303589,0.5048764638900757,0.8017032790184021,0.4369287497997284],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747252583503723,"y":0.6686460971832275},{"x":0.7747252583503723,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7930402755737305,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7930402755737305,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیمه","boundary":[0.7747252583503723,0.6686460971832275,0.7930402755737305,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747252583503723,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7747252583503723,"y":0.673396646976471},{"x":0.7930402755737305,"y":0.673396646976471},{"x":0.7930402755737305,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیابانی","boundary":[0.7747252583503723,0.6971496343612671,0.7930402755737305,0.673396646976471]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7728937864303589,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7747252583503723,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7930402755737305,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7930402755737305,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7678937864303589,0.6901496343612671,0.7980402755737305,0.6602066464424133],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747252583503723,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7747252583503723,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7893772721290588,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7893772721290588,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۰-۱۲۰","boundary":[0.7747252583503723,0.7577196955680847,0.7893772721290588,0.7209026217460632]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747252583503723,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7747252583503723,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7893772721290588,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7893772721290588,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.7697252583503723,0.7507196955680847,0.7943772721290588,0.7279026217460632],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747252583503723,"y":0.8099762201309204},{"x":0.7747252583503723,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7893772721290588,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7893772721290588,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۲۹۵۰۸","boundary":[0.7747252583503723,0.8099762201309204,0.7893772721290588,0.7814726829528809]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747252583503723,"y":0.8099762201309204},{"x":0.7747252583503723,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7893772721290588,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7893772721290588,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.7697252583503723,0.8029762201309204,0.7943772721290588,0.7884726829528809],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747252583503723,"y":0.8598574995994568},{"x":0.7728937864303589,"y":0.8408551216125488},{"x":0.7875458002090454,"y":0.8408551216125488},{"x":0.7893772721290588,"y":0.8598574995994568}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۲.۶۷","boundary":[0.7747252583503723,0.8598574995994568,0.7875458002090454,0.8408551216125488]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747252583503723,"y":0.8598574995994568},{"x":0.7728937864303589,"y":0.8408551216125488},{"x":0.7875458002090454,"y":0.8408551216125488},{"x":0.7893772721290588,"y":0.8598574995994568}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.7697252583503723,0.8528574995994568,0.7925458002090454,0.8478551216125488],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8113552927970886,"y":0.559382438659668},{"x":0.8095238208770752,"y":0.5391923785209656},{"x":0.831501841545105,"y":0.5380047559738159},{"x":0.831501841545105,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فلاتها","boundary":[0.8113552927970886,0.559382438659668,0.831501841545105,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8113552927970886,"y":0.5665082931518555},{"x":0.8113552927970886,"y":0.5641329884529114},{"x":0.831501841545105,"y":0.5629453659057617},{"x":0.831501841545105,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8113552927970886,0.5665082931518555,0.831501841545105,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8113552927970886,"y":0.5938242077827454},{"x":0.8113552927970886,"y":0.5712589025497437},{"x":0.831501841545105,"y":0.5712589025497437},{"x":0.831501841545105,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اراضی","boundary":[0.8113552927970886,0.5938242077827454,0.831501841545105,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8131868243217468,"y":0.6163895726203918},{"x":0.8113552927970886,"y":0.5973871946334839},{"x":0.831501841545105,"y":0.5973871946334839},{"x":0.8333333134651184,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پست","boundary":[0.8131868243217468,0.6163895726203918,0.831501841545105,0.5973871946334839]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8113552927970886,"y":0.6163895726203918},{"x":0.8095238208770752,"y":0.5391923785209656},{"x":0.831501841545105,"y":0.5380047559738159},{"x":0.8333333134651184,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.8063552927970886,0.6093895726203918,0.836501841545105,0.5450047559738159],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8827838897705078,"y":0.490498811006546},{"x":0.8827838897705078,"y":0.4845605790615082},{"x":0.8992673754692078,"y":0.4845605790615082},{"x":0.8992673754692078,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۸","boundary":[0.8827838897705078,0.490498811006546,0.8992673754692078,0.4845605790615082]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8827838897705078,"y":0.490498811006546},{"x":0.8827838897705078,"y":0.4845605790615082},{"x":0.8992673754692078,"y":0.4845605790615082},{"x":0.8992673754692078,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.8777838897705078,0.483498811006546,0.9042673754692078,0.4915605790615082],"type":"paragraph"}]}],"words":[]}
خرید یا کرایه
cancel
19