مستند سازی مستند سازی

توضیحات

مستندسازی به عنوان بخشی از مدیریت دانش در سطوح مختلف فردی و سازمانی، فرایندی است که استخراج و انتقال دانش را تسهیل می کند. دستیابی به صلاحیت لازم برای این امر مستلزم کسب مهارت در زمینه مفاهیم بنیادی، اصول گزارش نویسی، فنون بایگانی و توانمندی کار با نرم افزارهاست.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3798061","title":"مستند سازی","price":"۳۵‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱۷‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۹‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۱۱‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۳۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/a1e56983b56e7e66/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/a1e56983b56e7e66/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/a1e56983b56e7e66/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/a1e56983b56e7e66/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/a1e56983b56e7e66/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/a1e56983b56e7e66/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/a1e56983b56e7e66/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/a1e56983b56e7e66/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/a1e56983b56e7e66/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/a1e56983b56e7e66/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"978-600-5607-97-0","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۴۰۰","nobat_chap":"4","description":["مستندسازی به عنوان بخشی از مدیریت دانش در سطوح مختلف فردی و سازمانی، فرایندی است که استخراج و انتقال دانش را تسهیل می کند. دستیابی به صلاحیت لازم برای این امر مستلزم کسب مهارت در زمینه مفاهیم بنیادی، اصول گزارش نویسی، فنون بایگانی و توانمندی کار با نرم افزارهاست."],"pages_count":"146","keywords":"null","token":"a1e56983b56e7e66","created_at":"2021-11-29 15:17:04","updated_at":"2021-12-05 13:37:17","publisher_id":"189","deleted_at":null,"published_at":"2021-11-29 15:28:19","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه جامع علمی کاربردی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","authors":[{"id":"1921005","title":"محمد حسن زاده","firstname":"محمد","lastname":"حسن زاده","token":"ef230fbc7f16fee6","created_at":"2021-11-30 12:33:08","updated_at":"2021-11-30 12:33:08","role":"writer"},{"id":"1921006","title":"رضا حسن زاده","firstname":"رضا","lastname":"حسن زاده","token":"ad7bb6ca24dc7be9","created_at":"2021-11-30 12:33:23","updated_at":"2021-11-30 12:33:23","role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1921005","title":"محمد حسن زاده","firstname":"محمد","lastname":"حسن زاده","token":"ef230fbc7f16fee6","created_at":"2021-11-30 12:33:08","updated_at":"2021-11-30 12:33:08","role":"writer"},{"id":"1921006","title":"رضا حسن زاده","firstname":"رضا","lastname":"حسن زاده","token":"ad7bb6ca24dc7be9","created_at":"2021-11-30 12:33:23","updated_at":"2021-11-30 12:33:23","role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"786645","file":"61a4bdb8a71442.16952334.pdf","book_id":"3798061","toc":null,"created_at":"2021-11-29 15:17:04","updated_at":"2021-12-05 13:37:21","process_started_at":"2021-11-29 15:17:05","process_done_at":"2021-11-29 15:17:09","process_failed_at":null,"pages_count":"146","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"f59741e1b5e6086c3671917dd530a947d43336254e200d021d89bd949c636ce6ccad702e313e48cb4431ed613b968e8e048c418ab09fc66a5aff865d82905bbc","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۴۶"},"publisher":{"id":189,"title":"دانشگاه جامع علمی کاربردی","manager":"دکتر رسول ناصری","shaba":"1234567890","bank_name":"ملت","description":"در اولین همکاری تا پایان سال 1400 سهم بوکت 8% مقرر شده.","ebook_profit":92,"rent_3_profit":92,"rent_6_profit":92,"rent_12_profit":92,"print_profit":92,"logo":"icons/booketLogoSvg","token":"0c6a245d8de4ff05","slug":"uast","rent_1_week_profit":92,"account":{"title":"دانشگاه جامع علمی کاربردی","email":"rasool_nasseri@yahoo.com","role":"publisher","confirmed":1,"phone":null,"token":"1d0376932e68f66b","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"2t0fuv","inviter_id":null,"change_password_at":"2017-10-07 11:22:37","created_at":"2021-06-27 21:09:25","updated_at":"2021-06-27 21:09:25","bazaar_credit":0,"description":"rasool_nasseri@yahoo.com"},"city":{"title":"تهران","token":"9eb81c33a7bdf0bd"}},"study_subjects":[{"id":"35986","title":"مستند سازی و تدوین اصطلاحنامه های تخصصی","token":"803c1919038f5d0d","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:54:15","updated_at":"2019-02-05 13:50:10","study_fields":[{"id":"1303","title":"مطالعات آرشیوی","degree_id":"10","token":"8d67d9e5c06e396c","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2019-02-05 13:50:10","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"35995","title":"مستندسازی ۱","token":"6efac7edd7af554f","type":"","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:54:15","updated_at":"2017-10-07 11:54:15","study_fields":[{"id":"1222","title":" صنایع دستی","degree_id":"7","token":"c02c7271c39ca280","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2017-10-07 11:22:56","study_groups":[{"id":"16","title":"هنر","token":"e548af0fa350975f","books_count":"145","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-19 22:34:51"}]}]},{"id":"35998","title":"مستندسازی ۲","token":"78af4615ecad2f63","type":"","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:54:15","updated_at":"2017-10-07 11:54:15","study_fields":[{"id":"1222","title":" صنایع دستی","degree_id":"7","token":"c02c7271c39ca280","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2017-10-07 11:22:56","study_groups":[{"id":"16","title":"هنر","token":"e548af0fa350975f","books_count":"145","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-19 22:34:51"}]}]}],"titleLink":"مستند-سازی","urlify":"مستند-سازی","pages_count_fa":"۱۴۶","authorTitle":"محمد حسن زاده, رضا حسن زاده","tocStr":"","url":"/preview/a1e56983b56e7e66/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C"}
{"toc":null,"pages_count":146,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"a1e56983b56e7e66","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/a1e56983b56e7e66/pages/DUbpPzPGUZXPBwBU-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a1e56983b56e7e66/pages/tgBojYlMnTSKcoua.jpg","blurred":"/storage/books/a1e56983b56e7e66/pages/KxcaWqQuqGpvLpKO.jpg"},"info":{"width":481,"height":694,"margin":[0.000763287653298487,0.0004778339031450343,0.998688607840429,0.9987109394073487]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3742203712463379,"y":0.3386167287826538},{"x":0.6216216087341309,"y":0.3328530192375183},{"x":0.6257796287536621,"y":0.38472622632980347},{"x":0.3762993812561035,"y":0.3904899060726166}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مستندسازی","boundary":[0.3742203712463379,0.3386167287826538,0.6257796287536621,0.38472622632980347]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3742203712463379,"y":0.3386167287826538},{"x":0.6216216087341309,"y":0.3328530192375183},{"x":0.6257796287536621,"y":0.38472622632980347},{"x":0.3762993812561035,"y":0.3904899060726166}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3692203712463379,0.3316167287826538,0.6307796287536621,0.3917262263298035],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4719334840774536,"y":0.7824207544326782},{"x":0.530145525932312,"y":0.7824207544326782},{"x":0.530145525932312,"y":0.8097983002662659},{"x":0.4719334840774536,"y":0.8097983002662659}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"تأليف","boundary":[0.4719334840774536,0.7824207544326782,0.530145525932312,0.8097983002662659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5197505354881287,"y":0.8170028924942017},{"x":0.5758835673332214,"y":0.8170028924942017},{"x":0.5758835673332214,"y":0.8371757864952087},{"x":0.5197505354881287,"y":0.8371757864952087}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.5197505354881287,0.8170028924942017,0.5758835673332214,0.8371757864952087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45945945382118225,"y":0.8170028924942017},{"x":0.5135135054588318,"y":0.8170028924942017},{"x":0.5135135054588318,"y":0.8371757864952087},{"x":0.45945945382118225,"y":0.8371757864952087}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حسن","boundary":[0.45945945382118225,0.8170028924942017,0.5135135054588318,0.8371757864952087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42203742265701294,"y":0.8170028924942017},{"x":0.4553014636039734,"y":0.8170028924942017},{"x":0.4553014636039734,"y":0.8371757864952087},{"x":0.42203742265701294,"y":0.8371757864952087}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.42203742265701294,0.8170028924942017,0.4553014636039734,0.8371757864952087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987526178359985,"y":0.8414985537528992},{"x":0.6257796287536621,"y":0.8414985537528992},{"x":0.6257796287536621,"y":0.8573486804962158},{"x":0.5987526178359985,"y":0.8573486804962158}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عضو","boundary":[0.5987526178359985,0.8414985537528992,0.6257796287536621,0.8573486804962158]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.8414985537528992},{"x":0.5925155878067017,"y":0.8414985537528992},{"x":0.5925155878067017,"y":0.8573486804962158},{"x":0.5571725368499756,"y":0.8573486804962158}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هیئت","boundary":[0.5571725368499756,0.8414985537528992,0.5925155878067017,0.8573486804962158]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517671525478363,"y":0.8414985537528992},{"x":0.5509355664253235,"y":0.8414985537528992},{"x":0.5509355664253235,"y":0.8573486804962158},{"x":0.517671525478363,"y":0.8573486804962158}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.517671525478363,0.8414985537528992,0.5509355664253235,0.8573486804962158]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4636174738407135,"y":0.8414985537528992},{"x":0.5135135054588318,"y":0.8414985537528992},{"x":0.5135135054588318,"y":0.8573486804962158},{"x":0.4636174738407135,"y":0.8573486804962158}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4636174738407135,0.8414985537528992,0.5135135054588318,0.8573486804962158]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42203742265701294,"y":0.8414985537528992},{"x":0.45945945382118225,"y":0.8414985537528992},{"x":0.45945945382118225,"y":0.8573486804962158},{"x":0.42203742265701294,"y":0.8573486804962158}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تربیت","boundary":[0.42203742265701294,0.8414985537528992,0.45945945382118225,0.8573486804962158]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3887733817100525,"y":0.8414985537528992},{"x":0.41580042243003845,"y":0.8414985537528992},{"x":0.41580042243003845,"y":0.8573486804962158},{"x":0.3887733817100525,"y":0.8573486804962158}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مدرس","boundary":[0.3887733817100525,0.8414985537528992,0.41580042243003845,0.8573486804962158]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37214136123657227,"y":0.8414985537528992},{"x":0.3742203712463379,"y":0.8414985537528992},{"x":0.3742203712463379,"y":0.8573486804962158},{"x":0.37214136123657227,"y":0.8573486804962158}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.37214136123657227,0.8414985537528992,0.3742203712463379,0.8573486804962158]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8899999856948853},{"languageCode":"ar","confidence":0.10999999940395355}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37214136123657227,"y":0.7824207544326782},{"x":0.6257796287536621,"y":0.7824207544326782},{"x":0.6257796287536621,"y":0.8573486804962158},{"x":0.37214136123657227,"y":0.8573486804962158}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.36714136123657226,0.7754207544326782,0.6307796287536621,0.8643486804962158],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.530145525932312,"y":0.8659942150115967},{"x":0.5634095668792725,"y":0.8659942150115967},{"x":0.5634095668792725,"y":0.8876080513000488},{"x":0.530145525932312,"y":0.8876080513000488}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رضا","boundary":[0.530145525932312,0.8659942150115967,0.5634095668792725,0.8876080513000488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46777546405792236,"y":0.8659942150115967},{"x":0.5218295454978943,"y":0.8659942150115967},{"x":0.5218295454978943,"y":0.8876080513000488},{"x":0.46777546405792236,"y":0.8876080513000488}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حسن","boundary":[0.46777546405792236,0.8659942150115967,0.5218295454978943,0.8876080513000488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4324324429035187,"y":0.8659942150115967},{"x":0.46569645404815674,"y":0.8659942150115967},{"x":0.46569645404815674,"y":0.8876080513000488},{"x":0.4324324429035187,"y":0.8876080513000488}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.4324324429035187,0.8659942150115967,0.46569645404815674,0.8876080513000488]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4324324429035187,"y":0.8659942150115967},{"x":0.5634095668792725,"y":0.8659942150115967},{"x":0.5634095668792725,"y":0.8876080513000488},{"x":0.4324324429035187,"y":0.8876080513000488}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4274324429035187,0.8589942150115967,0.5684095668792725,0.8946080513000488],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/a1e56983b56e7e66/pages/YKcZQYNZIPIuEVFo-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a1e56983b56e7e66/pages/GZuZfhLVVaYCsaow.jpg","blurred":"/storage/books/a1e56983b56e7e66/pages/VcYBaspJrhdSAvwx.jpg"},"info":{"width":481,"height":694,"margin":[0.00022300647784667302,0.00009165012767747774,0.9982001936262214,0.9986777192653085]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.82536381483078,"y":0.06916426867246628},{"x":0.8544698357582092,"y":0.06916426867246628},{"x":0.8544698357582092,"y":0.08789625018835068},{"x":0.8274428248405457,"y":0.08789625018835068}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"وزارت","boundary":[0.82536381483078,0.06916426867246628,0.8544698357582092,0.08789625018835068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.07060518860816956},{"x":0.8232848048210144,"y":0.07060518860816956},{"x":0.8232848048210144,"y":0.08789625018835068},{"x":0.8087317943572998,"y":0.08789625018835068}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.8087317943572998,0.07060518860816956,0.8232848048210144,0.08789625018835068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7837837934494019,"y":0.07060518860816956},{"x":0.8066527843475342,"y":0.06916426867246628},{"x":0.8066527843475342,"y":0.08789625018835068},{"x":0.7837837934494019,"y":0.08789625018835068}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.7837837934494019,0.07060518860816956,0.8066527843475342,0.08789625018835068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.07060518860816956},{"x":0.7713097929954529,"y":0.07060518860816956},{"x":0.7733888030052185,"y":0.08789625018835068},{"x":0.7380457520484924,"y":0.08933717757463455}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"وفناور","boundary":[0.7380457520484924,0.07060518860816956,0.7733888030052185,0.08789625018835068]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.07060518860816956},{"x":0.8544698357582092,"y":0.06916426867246628},{"x":0.8544698357582092,"y":0.08789625018835068},{"x":0.7380457520484924,"y":0.08933717757463455}]},"confidence":0.8799999952316284,"boundary":[0.7330457520484924,0.06360518860816955,0.8594698357582092,0.09489625018835068],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2661122679710388,"y":0.07780979573726654},{"x":0.295218288898468,"y":0.07925072312355042},{"x":0.295218288898468,"y":0.09654178470373154},{"x":0.2661122679710388,"y":0.09654178470373154}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.2661122679710388,0.07780979573726654,0.295218288898468,0.09654178470373154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23284822702407837,"y":0.07780979573726654},{"x":0.2640332579612732,"y":0.07780979573726654},{"x":0.26195424795150757,"y":0.09654178470373154},{"x":0.23284822702407837,"y":0.09654178470373154}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.23284822702407837,0.07780979573726654,0.26195424795150757,0.09654178470373154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15592515468597412,"y":0.07780979573726654},{"x":0.23076923191547394,"y":0.07780979573726654},{"x":0.23076923191547394,"y":0.09654178470373154},{"x":0.1538461595773697,"y":0.09510086476802826}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.15592515468597412,0.07780979573726654,0.23076923191547394,0.09654178470373154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11226611584424973,"y":0.07780979573726654},{"x":0.14968815445899963,"y":0.07780979573726654},{"x":0.147609144449234,"y":0.09510086476802826},{"x":0.11226611584424973,"y":0.09510086476802826}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۵۶۶","boundary":[0.11226611584424973,0.07780979573726654,0.147609144449234,0.09510086476802826]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11226611584424973,"y":0.07636887580156326},{"x":0.295218288898468,"y":0.07780979573726654},{"x":0.295218288898468,"y":0.09654178470373154},{"x":0.11226611584424973,"y":0.09510086476802826}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.10726611584424972,0.06936887580156326,0.300218288898468,0.10354178470373154],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.10662823915481567},{"x":0.191268190741539,"y":0.10806916654109955},{"x":0.18918919563293457,"y":0.12247838824987411},{"x":0.1330561339855194,"y":0.12103746086359024}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.13513512909412384,0.10662823915481567,0.18918919563293457,0.12247838824987411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11434511095285416,"y":0.1051873192191124},{"x":0.12681913375854492,"y":0.10662823915481567},{"x":0.12681913375854492,"y":0.12103746086359024},{"x":0.11226611584424973,"y":0.11959654092788696}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۹","boundary":[0.11434511095285416,0.1051873192191124,0.12681913375854492,0.12103746086359024]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11434511095285416,"y":0.1051873192191124},{"x":0.191268190741539,"y":0.10806916654109955},{"x":0.18918919563293457,"y":0.12247838824987411},{"x":0.11226611584424973,"y":0.11959654092788696}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.10934511095285415,0.09818731921911239,0.19418919563293457,0.12947838824987412],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.82536381483078,"y":0.14697405695915222},{"x":0.8503118753433228,"y":0.14697405695915222},{"x":0.8503118753433228,"y":0.18299712240695953},{"x":0.82536381483078,"y":0.18299712240695953}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.82536381483078,0.14697405695915222,0.8503118753433228,0.18299712240695953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7484407424926758,"y":0.14697405695915222},{"x":0.82536381483078,"y":0.14697405695915222},{"x":0.82536381483078,"y":0.18299712240695953},{"x":0.7484407424926758,"y":0.18443803489208221}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"نورنر","boundary":[0.7484407424926758,0.14697405695915222,0.82536381483078,0.18299712240695953]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7484407424926758,"y":0.14697405695915222},{"x":0.8503118753433228,"y":0.14697405695915222},{"x":0.8503118753433228,"y":0.18299712240695953},{"x":0.7484407424926758,"y":0.18443803489208221}]},"confidence":0.6899999976158142,"boundary":[0.7434407424926758,0.13997405695915222,0.8553118753433228,0.18999712240695954],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.15273775160312653},{"x":0.6715176701545715,"y":0.14697405695915222},{"x":0.6798336505889893,"y":0.16426512598991394},{"x":0.6528066396713257,"y":0.17002882063388824}]},"confidence":0.550000011920929,"dir":"rtl","str":"شاه","boundary":[0.644490659236908,0.15273775160312653,0.6798336505889893,0.16426512598991394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6195425987243652,"y":0.15706051886081696},{"x":0.6424116492271423,"y":0.15273775160312653},{"x":0.6486486196517944,"y":0.17002882063388824},{"x":0.6257796287536621,"y":0.17435158789157867}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"جامع","boundary":[0.6195425987243652,0.15706051886081696,0.6486486196517944,0.17002882063388824]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6195425987243652,"y":0.15706051886081696},{"x":0.6715176701545715,"y":0.14697405695915222},{"x":0.6798336505889893,"y":0.16426512598991394},{"x":0.6257796287536621,"y":0.17435158789157867}]},"confidence":0.6899999976158142,"boundary":[0.6145425987243652,0.15006051886081695,0.6848336505889893,0.17126512598991395],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6632016897201538,"y":0.1671469807624817},{"x":0.6798336505889893,"y":0.16570605337619781},{"x":0.6798336505889893,"y":0.18299712240695953},{"x":0.6652806401252747,"y":0.18443803489208221}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.6632016897201538,0.1671469807624817,0.6798336505889893,0.18299712240695953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6257796287536621,"y":0.16858789324760437},{"x":0.6569646596908569,"y":0.1671469807624817},{"x":0.6569646596908569,"y":0.18443803489208221},{"x":0.6278586387634277,"y":0.18443803489208221}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کاربردی","boundary":[0.6257796287536621,0.16858789324760437,0.6569646596908569,0.18443803489208221]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6257796287536621,"y":0.16858789324760437},{"x":0.6798336505889893,"y":0.16570605337619781},{"x":0.6798336505889893,"y":0.18299712240695953},{"x":0.6278586387634277,"y":0.18443803489208221}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6207796287536621,0.16158789324760436,0.6848336505889893,0.18999712240695954],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7442827224731445,"y":0.23631124198436737},{"x":0.8586278557777405,"y":0.23631124198436737},{"x":0.8586278557777405,"y":0.25648415088653564},{"x":0.7463617324829102,"y":0.2579250633716583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مستندسازی","boundary":[0.7442827224731445,0.23631124198436737,0.8586278557777405,0.25648415088653564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8295218348503113,"y":0.26945245265960693},{"x":0.8565488457679749,"y":0.26945245265960693},{"x":0.8565488457679749,"y":0.28818443417549133},{"x":0.8295218348503113,"y":0.28818443417549133}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تأليف","boundary":[0.8295218348503113,0.26945245265960693,0.8565488457679749,0.28818443417549133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.26945245265960693},{"x":0.8191268444061279,"y":0.26945245265960693},{"x":0.8191268444061279,"y":0.28818443417549133},{"x":0.812889814376831,"y":0.28818443417549133}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.812889814376831,0.26945245265960693,0.8191268444061279,0.28818443417549133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.26945245265960693},{"x":0.8045738339424133,"y":0.26945245265960693},{"x":0.8045738339424133,"y":0.28818443417549133},{"x":0.765072762966156,"y":0.28818443417549133}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.765072762966156,0.26945245265960693,0.8045738339424133,0.28818443417549133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7214137315750122,"y":0.26945245265960693},{"x":0.7588357329368591,"y":0.26945245265960693},{"x":0.7588357329368591,"y":0.289625346660614},{"x":0.7214137315750122,"y":0.289625346660614}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حسن","boundary":[0.7214137315750122,0.26945245265960693,0.7588357329368591,0.289625346660614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.2708933651447296},{"x":0.717255711555481,"y":0.2708933651447296},{"x":0.717255711555481,"y":0.289625346660614},{"x":0.692307710647583,"y":0.289625346660614}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.692307710647583,0.2708933651447296,0.717255711555481,0.289625346660614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6839916706085205,"y":0.2708933651447296},{"x":0.6902287006378174,"y":0.2708933651447296},{"x":0.6902287006378174,"y":0.289625346660614},{"x":0.6839916706085205,"y":0.289625346660614}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6839916706085205,0.2708933651447296,0.6902287006378174,0.289625346660614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569646596908569,"y":0.2708933651447296},{"x":0.6798336505889893,"y":0.2708933651447296},{"x":0.6798336505889893,"y":0.289625346660614},{"x":0.6569646596908569,"y":0.289625346660614}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رضا","boundary":[0.6569646596908569,0.2708933651447296,0.6798336505889893,0.289625346660614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133056282997131,"y":0.2708933651447296},{"x":0.6465696692466736,"y":0.2708933651447296},{"x":0.6465696692466736,"y":0.289625346660614},{"x":0.6133056282997131,"y":0.289625346660614}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حسن","boundary":[0.6133056282997131,0.2708933651447296,0.6465696692466736,0.289625346660614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.2708933651447296},{"x":0.6091476082801819,"y":0.2708933651447296},{"x":0.6091476082801819,"y":0.289625346660614},{"x":0.5841996073722839,"y":0.289625346660614}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.5841996073722839,0.2708933651447296,0.6091476082801819,0.289625346660614]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.23631124198436737},{"x":0.8586278557777405,"y":0.2348703145980835},{"x":0.8586278557777405,"y":0.28818443417549133},{"x":0.5841996073722839,"y":0.289625346660614}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5791996073722839,0.22931124198436736,0.8636278557777405,0.29518443417549134],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.30691641569137573},{"x":0.8503118753433228,"y":0.30691641569137573},{"x":0.8503118753433228,"y":0.32420748472213745},{"x":0.8004158139228821,"y":0.32420748472213745}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.8004158139228821,0.30691641569137573,0.8503118753433228,0.32420748472213745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.790020763874054,"y":0.30691641569137573},{"x":0.7962577939033508,"y":0.30691641569137573},{"x":0.7962577939033508,"y":0.32420748472213745},{"x":0.790020763874054,"y":0.32420748472213745}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.790020763874054,0.30691641569137573,0.7962577939033508,0.32420748472213745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.30691641569137573},{"x":0.7879418134689331,"y":0.30691641569137573},{"x":0.7879418134689331,"y":0.32420748472213745},{"x":0.7505197525024414,"y":0.32420748472213745}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نسخه","boundary":[0.7505197525024414,0.30691641569137573,0.7879418134689331,0.32420748472213745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.30691641569137573},{"x":0.7463617324829102,"y":0.30691641569137573},{"x":0.7463617324829102,"y":0.32420748472213745},{"x":0.7193347215652466,"y":0.32420748472213745}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"پرداز","boundary":[0.7193347215652466,0.30691641569137573,0.7463617324829102,0.32420748472213745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130976915359497,"y":0.30691641569137573},{"x":0.7193347215652466,"y":0.30691641569137573},{"x":0.7193347215652466,"y":0.32420748472213745},{"x":0.7130976915359497,"y":0.32420748472213745}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7130976915359497,0.30691641569137573,0.7193347215652466,0.32420748472213745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6839916706085205,"y":0.30691641569137573},{"x":0.7089397311210632,"y":0.30691641569137573},{"x":0.7089397311210632,"y":0.32420748472213745},{"x":0.6839916706085205,"y":0.32420748472213745}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"نادیا","boundary":[0.6839916706085205,0.30691641569137573,0.7089397311210632,0.32420748472213745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6465696692466736,"y":0.30691641569137573},{"x":0.6798336505889893,"y":0.30691641569137573},{"x":0.6798336505889893,"y":0.32420748472213745},{"x":0.6465696692466736,"y":0.32420748472213745}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فرهاد","boundary":[0.6465696692466736,0.30691641569137573,0.6798336505889893,0.32420748472213745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.30691641569137573},{"x":0.6424116492271423,"y":0.30691641569137573},{"x":0.6424116492271423,"y":0.32420748472213745},{"x":0.6049895882606506,"y":0.32420748472213745}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توسکی","boundary":[0.6049895882606506,0.30691641569137573,0.6424116492271423,0.32420748472213745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.3270893394947052},{"x":0.8503118753433228,"y":0.3285302519798279},{"x":0.8503118753433228,"y":0.3472622334957123},{"x":0.7920997738838196,"y":0.3458213210105896}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حروفچین","boundary":[0.7920997738838196,0.3270893394947052,0.8503118753433228,0.3472622334957123]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.3270893394947052},{"x":0.7858628034591675,"y":0.3270893394947052},{"x":0.7858628034591675,"y":0.3458213210105896},{"x":0.7796257734298706,"y":0.3458213210105896}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7796257734298706,0.3270893394947052,0.7858628034591675,0.3458213210105896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.3270893394947052},{"x":0.777546763420105,"y":0.3285302519798279},{"x":0.777546763420105,"y":0.3458213210105896},{"x":0.7359667420387268,"y":0.3458213210105896}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.7359667420387268,0.3270893394947052,0.777546763420105,0.3458213210105896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.3270893394947052},{"x":0.7359667420387268,"y":0.3270893394947052},{"x":0.7359667420387268,"y":0.3458213210105896},{"x":0.7234927415847778,"y":0.3458213210105896}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.7234927415847778,0.3270893394947052,0.7359667420387268,0.3458213210105896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717255711555481,"y":0.3270893394947052},{"x":0.7234927415847778,"y":0.3270893394947052},{"x":0.7234927415847778,"y":0.3458213210105896},{"x":0.717255711555481,"y":0.3458213210105896}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.717255711555481,0.3270893394947052,0.7234927415847778,0.3458213210105896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6860706806182861,"y":0.3270893394947052},{"x":0.7130976915359497,"y":0.3270893394947052},{"x":0.7130976915359497,"y":0.3458213210105896},{"x":0.6860706806182861,"y":0.3458213210105896}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"شیلا","boundary":[0.6860706806182861,0.3270893394947052,0.7130976915359497,0.3458213210105896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.3270893394947052},{"x":0.6819126605987549,"y":0.3270893394947052},{"x":0.6819126605987549,"y":0.3458213210105896},{"x":0.6382536292076111,"y":0.3458213210105896}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افشائی","boundary":[0.6382536292076111,0.3270893394947052,0.6819126605987549,0.3458213210105896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212057948112488,"y":0.35014408826828003},{"x":0.8503118753433228,"y":0.35014408826828003},{"x":0.8503118753433228,"y":0.36599424481391907},{"x":0.8212057948112488,"y":0.36599424481391907}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طراح","boundary":[0.8212057948112488,0.35014408826828003,0.8503118753433228,0.36599424481391907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.35014408826828003},{"x":0.8149688243865967,"y":0.35014408826828003},{"x":0.8149688243865967,"y":0.36599424481391907},{"x":0.7920997738838196,"y":0.36599424481391907}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.7920997738838196,0.35014408826828003,0.8149688243865967,0.36599424481391907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.35014408826828003},{"x":0.790020763874054,"y":0.35014408826828003},{"x":0.790020763874054,"y":0.36599424481391907},{"x":0.7858628034591675,"y":0.36599424481391907}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7858628034591675,0.35014408826828003,0.790020763874054,0.36599424481391907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.35014408826828003},{"x":0.7796257734298706,"y":0.35014408826828003},{"x":0.7796257734298706,"y":0.36599424481391907},{"x":0.7380457520484924,"y":0.36599424481391907}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"علیرضا","boundary":[0.7380457520484924,0.35014408826828003,0.7796257734298706,0.36599424481391907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.35014408826828003},{"x":0.7338877320289612,"y":0.35014408826828003},{"x":0.7338877320289612,"y":0.36599424481391907},{"x":0.6943867206573486,"y":0.36599424481391907}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دربانی","boundary":[0.6943867206573486,0.35014408826828003,0.7338877320289612,0.36599424481391907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.3703170120716095},{"x":0.8503118753433228,"y":0.3703170120716095},{"x":0.8503118753433228,"y":0.3876080811023712},{"x":0.8232848048210144,"y":0.3876080811023712}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.8232848048210144,0.3703170120716095,0.8503118753433228,0.3876080811023712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.3703170120716095},{"x":0.8212057948112488,"y":0.3703170120716095},{"x":0.8212057948112488,"y":0.3876080811023712},{"x":0.7941787838935852,"y":0.3876080811023712}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7941787838935852,0.3703170120716095,0.8212057948112488,0.3876080811023712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.3703170120716095},{"x":0.7920997738838196,"y":0.3703170120716095},{"x":0.7920997738838196,"y":0.3876080811023712},{"x":0.7858628034591675,"y":0.3876080811023712}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7858628034591675,0.3703170120716095,0.7920997738838196,0.3876080811023712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7214137315750122,"y":0.3717579245567322},{"x":0.7796257734298706,"y":0.3703170120716095},{"x":0.7796257734298706,"y":0.3876080811023712},{"x":0.7214137315750122,"y":0.3876080811023712}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حمیدرضا","boundary":[0.7214137315750122,0.3717579245567322,0.7796257734298706,0.3876080811023712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.3717579245567322},{"x":0.7151767015457153,"y":0.3717579245567322},{"x":0.7151767015457153,"y":0.3876080811023712},{"x":0.6652806401252747,"y":0.3876080811023712}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دمیرچی","boundary":[0.6652806401252747,0.3717579245567322,0.7151767015457153,0.3876080811023712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.39193084836006165},{"x":0.8503118753433228,"y":0.39193084836006165},{"x":0.8503118753433228,"y":0.4077809751033783},{"x":0.8024948239326477,"y":0.4077809751033783}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.8024948239326477,0.39193084836006165,0.8503118753433228,0.4077809751033783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.39193084836006165},{"x":0.7962577939033508,"y":0.39193084836006165},{"x":0.7962577939033508,"y":0.4077809751033783},{"x":0.7629937529563904,"y":0.4077809751033783}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جامع","boundary":[0.7629937529563904,0.39193084836006165,0.7962577939033508,0.4077809751033783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.39193084836006165},{"x":0.7588357329368591,"y":0.39193084836006165},{"x":0.7588357329368591,"y":0.4077809751033783},{"x":0.7151767015457153,"y":0.4077809751033783}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.7151767015457153,0.39193084836006165,0.7588357329368591,0.4077809751033783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.39193084836006165},{"x":0.7234927415847778,"y":0.39193084836006165},{"x":0.7234927415847778,"y":0.4077809751033783},{"x":0.6777547001838684,"y":0.4077809751033783}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاربردی","boundary":[0.6777547001838684,0.39193084836006165,0.7234927415847778,0.4077809751033783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.39193084836006165},{"x":0.6756756901741028,"y":0.39193084836006165},{"x":0.6756756901741028,"y":0.4077809751033783},{"x":0.6694386601448059,"y":0.4077809751033783}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.6694386601448059,0.39193084836006165,0.6756756901741028,0.4077809751033783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403326392173767,"y":0.39193084836006165},{"x":0.6652806401252747,"y":0.39193084836006165},{"x":0.6652806401252747,"y":0.4077809751033783},{"x":0.6403326392173767,"y":0.4077809751033783}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.6403326392173767,0.39193084836006165,0.6652806401252747,0.4077809751033783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6112266182899475,"y":0.39193084836006165},{"x":0.6403326392173767,"y":0.39193084836006165},{"x":0.6403326392173767,"y":0.4077809751033783},{"x":0.6112266182899475,"y":0.4077809751033783}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6112266182899475,0.39193084836006165,0.6403326392173767,0.4077809751033783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5467775464057922,"y":0.39193084836006165},{"x":0.6091476082801819,"y":0.39193084836006165},{"x":0.6091476082801819,"y":0.4077809751033783},{"x":0.5467775464057922,"y":0.4077809751033783}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.5467775464057922,0.39193084836006165,0.6091476082801819,0.4077809751033783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212057948112488,"y":0.4149855971336365},{"x":0.8503118753433228,"y":0.4149855971336365},{"x":0.8503118753433228,"y":0.42939481139183044},{"x":0.8212057948112488,"y":0.42939481139183044}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.8212057948112488,0.4149855971336365,0.8503118753433228,0.42939481139183044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.4149855971336365},{"x":0.8149688243865967,"y":0.4149855971336365},{"x":0.8149688243865967,"y":0.42939481139183044},{"x":0.7962577939033508,"y":0.42939481139183044}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7962577939033508,0.4149855971336365,0.8149688243865967,0.42939481139183044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.4149855971336365},{"x":0.790020763874054,"y":0.4149855971336365},{"x":0.790020763874054,"y":0.42939481139183044},{"x":0.7567567825317383,"y":0.42795389890670776}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۸","boundary":[0.7567567825317383,0.4149855971336365,0.790020763874054,0.42939481139183044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212057948112488,"y":0.4365994334220886},{"x":0.8503118753433228,"y":0.4365994334220886},{"x":0.8503118753433228,"y":0.4510086476802826},{"x":0.8212057948112488,"y":0.4510086476802826}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.8212057948112488,0.4365994334220886,0.8503118753433228,0.4510086476802826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.43515849113464355},{"x":0.8149688243865967,"y":0.4365994334220886},{"x":0.8149688243865967,"y":0.4510086476802826},{"x":0.777546763420105,"y":0.4510086476802826}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.7796257734298706,0.43515849113464355,0.8149688243865967,0.4510086476802826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.43515849113464355},{"x":0.7733888030052185,"y":0.43515849113464355},{"x":0.7713097929954529,"y":0.4495677351951599},{"x":0.7463617324829102,"y":0.4495677351951599}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱۴۰۰","boundary":[0.7463617324829102,0.43515849113464355,0.7713097929954529,0.4495677351951599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.4567723274230957},{"x":0.8503118753433228,"y":0.4567723274230957},{"x":0.8523908257484436,"y":0.46685880422592163},{"x":0.8191268444061279,"y":0.4682997167110443}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تعداد","boundary":[0.8170478343963623,0.4567723274230957,0.8523908257484436,0.46685880422592163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.790020763874054,"y":0.45821326971054077},{"x":0.812889814376831,"y":0.4567723274230957},{"x":0.812889814376831,"y":0.4682997167110443},{"x":0.7920997738838196,"y":0.4682997167110443}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۰","boundary":[0.790020763874054,0.45821326971054077,0.812889814376831,0.4682997167110443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212057948112488,"y":0.47694525122642517},{"x":0.8503118753433228,"y":0.47694525122642517},{"x":0.8503118753433228,"y":0.4942363202571869},{"x":0.8212057948112488,"y":0.4942363202571869}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.8212057948112488,0.47694525122642517,0.8503118753433228,0.4942363202571869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.47694525122642517},{"x":0.8149688243865967,"y":0.47694525122642517},{"x":0.8149688243865967,"y":0.4942363202571869},{"x":0.8108108043670654,"y":0.4942363202571869}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8108108043670654,0.47694525122642517,0.8149688243865967,0.4942363202571869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.47694525122642517},{"x":0.8045738339424133,"y":0.47694525122642517},{"x":0.8045738339424133,"y":0.4942363202571869},{"x":0.765072762966156,"y":0.4942363202571869}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"صحافی","boundary":[0.765072762966156,0.47694525122642517,0.8045738339424133,0.4942363202571869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.47694525122642517},{"x":0.7588357329368591,"y":0.47694525122642517},{"x":0.7588357329368591,"y":0.4942363202571869},{"x":0.7546777725219727,"y":0.4942363202571869}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7546777725219727,0.47694525122642517,0.7588357329368591,0.4942363202571869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.47694525122642517},{"x":0.7484407424926758,"y":0.47694525122642517},{"x":0.7484407424926758,"y":0.4942363202571869},{"x":0.7110186815261841,"y":0.4942363202571869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شرکت","boundary":[0.7110186815261841,0.47694525122642517,0.7484407424926758,0.4942363202571869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.47694525122642517},{"x":0.7068607211112976,"y":0.47694525122642517},{"x":0.7068607211112976,"y":0.4942363202571869},{"x":0.6756756901741028,"y":0.4942363202571869}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.6756756901741028,0.47694525122642517,0.7068607211112976,0.4942363202571869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.47694525122642517},{"x":0.6694386601448059,"y":0.47694525122642517},{"x":0.6694386601448059,"y":0.4942363202571869},{"x":0.6652806401252747,"y":0.4942363202571869}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6652806401252747,0.47694525122642517,0.6694386601448059,0.4942363202571869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6070685982704163,"y":0.47694525122642517},{"x":0.6611226797103882,"y":0.47694525122642517},{"x":0.6611226797103882,"y":0.4942363202571869},{"x":0.6070685982704163,"y":0.4942363202571869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.6070685982704163,0.47694525122642517,0.6611226797103882,0.4942363202571869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.55509352684021,"y":0.47694525122642517},{"x":0.6008316278457642,"y":0.47694525122642517},{"x":0.6008316278457642,"y":0.4942363202571869},{"x":0.55509352684021,"y":0.4942363202571869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.55509352684021,0.47694525122642517,0.6008316278457642,0.4942363202571869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155925154685974,"y":0.47694525122642517},{"x":0.5488565564155579,"y":0.47694525122642517},{"x":0.5488565564155579,"y":0.4942363202571869},{"x":0.5155925154685974,"y":0.4942363202571869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اوقاف","boundary":[0.5155925154685974,0.47694525122642517,0.5488565564155579,0.4942363202571869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.47694525122642517},{"x":0.5093554854393005,"y":0.47694525122642517},{"x":0.5093554854393005,"y":0.4942363202571869},{"x":0.5031185150146484,"y":0.4942363202571869}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5031185150146484,0.47694525122642517,0.5093554854393005,0.4942363202571869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47401246428489685,"y":0.47694525122642517},{"x":0.4989604949951172,"y":0.47694525122642517},{"x":0.4989604949951172,"y":0.4942363202571869},{"x":0.47401246428489685,"y":0.4942363202571869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امور","boundary":[0.47401246428489685,0.47694525122642517,0.4989604949951172,0.4942363202571869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.47694525122642517},{"x":0.4719334840774536,"y":0.47694525122642517},{"x":0.4719334840774536,"y":0.4942363202571869},{"x":0.43659043312072754,"y":0.4942363202571869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خیریه","boundary":[0.43659043312072754,0.47694525122642517,0.4719334840774536,0.4942363202571869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.5},{"x":0.8503118753433228,"y":0.4985590875148773},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5129683017730713},{"x":0.8149688243865967,"y":0.5129683017730713}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۳۵۰۰۰","boundary":[0.8149688243865967,0.5,0.8503118753433228,0.5129683017730713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.5},{"x":0.8087317943572998,"y":0.5},{"x":0.8087317943572998,"y":0.5129683017730713},{"x":0.7733888030052185,"y":0.5144092440605164}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تومان","boundary":[0.7733888030052185,0.5,0.8087317943572998,0.5129683017730713]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.30691641569137573},{"x":0.8523908257484436,"y":0.30691641569137573},{"x":0.8523908257484436,"y":0.5144092440605164},{"x":0.43659043312072754,"y":0.5144092440605164}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.43159043312072753,0.2999164156913757,0.8573908257484436,0.5214092440605164],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.5288184285163879},{"x":0.8565488457679749,"y":0.5288184285163879},{"x":0.8565488457679749,"y":0.5446686148643494},{"x":0.8170478343963623,"y":0.5446686148643494}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشانی","boundary":[0.8170478343963623,0.5288184285163879,0.8565488457679749,0.5446686148643494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.5288184285163879},{"x":0.812889814376831,"y":0.5288184285163879},{"x":0.812889814376831,"y":0.5446686148643494},{"x":0.7588357329368591,"y":0.5446686148643494}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فروشگاه","boundary":[0.7588357329368591,0.5288184285163879,0.812889814376831,0.5446686148643494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717255711555481,"y":0.5288184285163879},{"x":0.752598762512207,"y":0.5288184285163879},{"x":0.752598762512207,"y":0.5446686148643494},{"x":0.717255711555481,"y":0.5446686148643494}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.717255711555481,0.5288184285163879,0.752598762512207,0.5446686148643494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.5288184285163879},{"x":0.7130976915359497,"y":0.5288184285163879},{"x":0.7130976915359497,"y":0.5446686148643494},{"x":0.7089397311210632,"y":0.5446686148643494}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7089397311210632,0.5288184285163879,0.7130976915359497,0.5446686148643494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569646596908569,"y":0.5288184285163879},{"x":0.7027027010917664,"y":0.5288184285163879},{"x":0.7027027010917664,"y":0.5446686148643494},{"x":0.6569646596908569,"y":0.5446686148643494}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.6569646596908569,0.5288184285163879,0.7027027010917664,0.5446686148643494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.5288184285163879},{"x":0.6507276296615601,"y":0.5288184285163879},{"x":0.6507276296615601,"y":0.5446686148643494},{"x":0.6153846383094788,"y":0.5446686148643494}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"انقلاب","boundary":[0.6153846383094788,0.5288184285163879,0.6507276296615601,0.5446686148643494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602910578250885,"y":0.5288184285163879},{"x":0.6070685982704163,"y":0.5288184285163879},{"x":0.6070685982704163,"y":0.5446686148643494},{"x":0.602910578250885,"y":0.5446686148643494}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.602910578250885,0.5288184285163879,0.6070685982704163,0.5446686148643494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738045573234558,"y":0.5288184285163879},{"x":0.5966736078262329,"y":0.5288184285163879},{"x":0.5966736078262329,"y":0.5446686148643494},{"x":0.5738045573234558,"y":0.5446686148643494}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روبه","boundary":[0.5738045573234558,0.5288184285163879,0.5966736078262329,0.5446686148643494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5467775464057922,"y":0.5288184285163879},{"x":0.5717255473136902,"y":0.5288184285163879},{"x":0.5717255473136902,"y":0.5446686148643494},{"x":0.5467775464057922,"y":0.5446686148643494}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.5467775464057922,0.5288184285163879,0.5717255473136902,0.5446686148643494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49688148498535156,"y":0.5288184285163879},{"x":0.5363825559616089,"y":0.5288184285163879},{"x":0.5363825559616089,"y":0.5446686148643494},{"x":0.49688148498535156,"y":0.5446686148643494}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سینما","boundary":[0.49688148498535156,0.5288184285163879,0.5363825559616089,0.5446686148643494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.5475504398345947},{"x":0.8586278557777405,"y":0.5475504398345947},{"x":0.8565488457679749,"y":0.5648415088653564},{"x":0.8108108043670654,"y":0.5648415088653564}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سپیده","boundary":[0.812889814376831,0.5475504398345947,0.8565488457679749,0.5648415088653564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.5475504398345947},{"x":0.812889814376831,"y":0.5475504398345947},{"x":0.812889814376831,"y":0.5634005665779114},{"x":0.8087317943572998,"y":0.5634005665779114}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8087317943572998,0.5475504398345947,0.812889814376831,0.5634005665779114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.5475504398345947},{"x":0.8024948239326477,"y":0.5475504398345947},{"x":0.8004158139228821,"y":0.5648415088653564},{"x":0.7692307829856873,"y":0.5634005665779114}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پاساژ","boundary":[0.7692307829856873,0.5475504398345947,0.8004158139228821,0.5648415088653564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.5461094975471497},{"x":0.7629937529563904,"y":0.5475504398345947},{"x":0.7629937529563904,"y":0.5634005665779114},{"x":0.7255717515945435,"y":0.5634005665779114}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خبیری","boundary":[0.7255717515945435,0.5461094975471497,0.7629937529563904,0.5634005665779114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.5461094975471497},{"x":0.7193347215652466,"y":0.5461094975471497},{"x":0.717255711555481,"y":0.5634005665779114},{"x":0.7110186815261841,"y":0.5634005665779114}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7110186815261841,0.5461094975471497,0.717255711555481,0.5634005665779114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.5461094975471497},{"x":0.7068607211112976,"y":0.5461094975471497},{"x":0.7068607211112976,"y":0.5634005665779114},{"x":0.6777547001838684,"y":0.5634005665779114}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.6777547001838684,0.5461094975471497,0.7068607211112976,0.5634005665779114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.5461094975471497},{"x":0.6777547001838684,"y":0.5461094975471497},{"x":0.6756756901741028,"y":0.5619596838951111},{"x":0.6715176701545715,"y":0.5619596838951111}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6715176701545715,0.5461094975471497,0.6756756901741028,0.5619596838951111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.5461094975471497},{"x":0.6652806401252747,"y":0.5461094975471497},{"x":0.6652806401252747,"y":0.5634005665779114},{"x":0.5925155878067017,"y":0.5619596838951111}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۶۶۴۰۸۸۹۱","boundary":[0.5945945978164673,0.5461094975471497,0.6652806401252747,0.5634005665779114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.5461094975471497},{"x":0.5883575677871704,"y":0.5461094975471497},{"x":0.5883575677871704,"y":0.5619596838951111},{"x":0.5862785577774048,"y":0.5619596838951111}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5862785577774048,0.5461094975471497,0.5883575677871704,0.5619596838951111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.5446686148643494},{"x":0.5800415873527527,"y":0.5461094975471497},{"x":0.5800415873527527,"y":0.5619596838951111},{"x":0.5072765350341797,"y":0.5619596838951111}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۶۶۴۱۰۶۸۶","boundary":[0.5072765350341797,0.5446686148643494,0.5800415873527527,0.5619596838951111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.5720461010932922},{"x":0.8565488457679749,"y":0.5720461010932922},{"x":0.8565488457679749,"y":0.589337170124054},{"x":0.8191268444061279,"y":0.589337170124054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فروش","boundary":[0.8191268444061279,0.5720461010932922,0.8565488457679749,0.589337170124054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7671517729759216,"y":0.5720461010932922},{"x":0.812889814376831,"y":0.5720461010932922},{"x":0.812889814376831,"y":0.590778112411499},{"x":0.7671517729759216,"y":0.589337170124054}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اینترنتی","boundary":[0.7671517729759216,0.5720461010932922,0.812889814376831,0.590778112411499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.5720461010932922},{"x":0.7629937529563904,"y":0.5720461010932922},{"x":0.7629937529563904,"y":0.589337170124054},{"x":0.7567567825317383,"y":0.589337170124054}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7567567825317383,0.5720461010932922,0.7629937529563904,0.589337170124054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6424116492271423,"y":0.5720461010932922},{"x":0.7505197525024414,"y":0.5720461010932922},{"x":0.7505197525024414,"y":0.589337170124054},{"x":0.6424116492271423,"y":0.589337170124054}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"www.iup.ac.ir","boundary":[0.6424116492271423,0.5720461010932922,0.7505197525024414,0.589337170124054]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49688148498535156,"y":0.5288184285163879},{"x":0.8586278557777405,"y":0.5288184285163879},{"x":0.8586278557777405,"y":0.590778112411499},{"x":0.49688148498535156,"y":0.590778112411499}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.49188148498535156,0.5218184285163879,0.8636278557777405,0.597778112411499],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8357588648796082,"y":0.6008645296096802},{"x":0.8544698357582092,"y":0.6008645296096802},{"x":0.8544698357582092,"y":0.6152737736701965},{"x":0.8357588648796082,"y":0.6152737736701965}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حق","boundary":[0.8357588648796082,0.6008645296096802,0.8544698357582092,0.6152737736701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.6008645296096802},{"x":0.8295218348503113,"y":0.6008645296096802},{"x":0.8295218348503113,"y":0.6152737736701965},{"x":0.8045738339424133,"y":0.6152737736701965}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.8045738339424133,0.6008645296096802,0.8295218348503113,0.6152737736701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.6008645296096802},{"x":0.7983368039131165,"y":0.6008645296096802},{"x":0.7983368039131165,"y":0.6152737736701965},{"x":0.7754677534103394,"y":0.6152737736701965}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.7754677534103394,0.6008645296096802,0.7983368039131165,0.6152737736701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.6008645296096802},{"x":0.7713097929954529,"y":0.6008645296096802},{"x":0.7713097929954529,"y":0.6152737736701965},{"x":0.7505197525024414,"y":0.6152737736701965}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.7505197525024414,0.6008645296096802,0.7713097929954529,0.6152737736701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7276507019996643,"y":0.6008645296096802},{"x":0.7484407424926758,"y":0.6008645296096802},{"x":0.7484407424926758,"y":0.6152737736701965},{"x":0.7276507019996643,"y":0.6152737736701965}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7276507019996643,0.6008645296096802,0.7484407424926758,0.6152737736701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.6008645296096802},{"x":0.7234927415847778,"y":0.6008645296096802},{"x":0.7234927415847778,"y":0.6152737736701965},{"x":0.6694386601448059,"y":0.6152737736701965}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.6694386601448059,0.6008645296096802,0.7234927415847778,0.6152737736701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6237006187438965,"y":0.6008645296096802},{"x":0.6632016897201538,"y":0.6008645296096802},{"x":0.6632016897201538,"y":0.6138328313827515},{"x":0.6237006187438965,"y":0.6138328313827515}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.6237006187438965,0.6008645296096802,0.6632016897201538,0.6138328313827515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925155878067017,"y":0.6008645296096802},{"x":0.6174635887145996,"y":0.6008645296096802},{"x":0.6174635887145996,"y":0.6138328313827515},{"x":0.5925155878067017,"y":0.6138328313827515}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5925155878067017,0.6008645296096802,0.6174635887145996,0.6138328313827515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.6167147159576416},{"x":0.8544698357582092,"y":0.6167147159576416},{"x":0.8544698357582092,"y":0.6311239004135132},{"x":0.8149688243865967,"y":0.6311239004135132}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.8149688243865967,0.6167147159576416,0.8544698357582092,0.6311239004135132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.6167147159576416},{"x":0.8108108043670654,"y":0.6167147159576416},{"x":0.8108108043670654,"y":0.6311239004135132},{"x":0.777546763420105,"y":0.6311239004135132}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.777546763420105,0.6167147159576416,0.8108108043670654,0.6311239004135132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.6167147159576416},{"x":0.7733888030052185,"y":0.6167147159576416},{"x":0.7733888030052185,"y":0.6311239004135132},{"x":0.7463617324829102,"y":0.6311239004135132}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.7463617324829102,0.6167147159576416,0.7733888030052185,0.6311239004135132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338877320289612,"y":0.6167147159576416},{"x":0.7401247620582581,"y":0.6167147159576416},{"x":0.7401247620582581,"y":0.6311239004135132},{"x":0.7338877320289612,"y":0.6311239004135132}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7338877320289612,0.6167147159576416,0.7401247620582581,0.6311239004135132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.6167147159576416},{"x":0.7318087220191956,"y":0.6167147159576416},{"x":0.7318087220191956,"y":0.6311239004135132},{"x":0.6964656710624695,"y":0.6311239004135132}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.6964656710624695,0.6167147159576416,0.7318087220191956,0.6311239004135132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.6167147159576416},{"x":0.6943867206573486,"y":0.6167147159576416},{"x":0.6943867206573486,"y":0.6311239004135132},{"x":0.6486486196517944,"y":0.6311239004135132}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کتابخانه","boundary":[0.6486486196517944,0.6167147159576416,0.6943867206573486,0.6311239004135132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6237006187438965,"y":0.6167147159576416},{"x":0.644490659236908,"y":0.6167147159576416},{"x":0.644490659236908,"y":0.6311239004135132},{"x":0.6237006187438965,"y":0.6311239004135132}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.6237006187438965,0.6167147159576416,0.644490659236908,0.6311239004135132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717255473136902,"y":0.6167147159576416},{"x":0.6195425987243652,"y":0.6167147159576416},{"x":0.6195425987243652,"y":0.6311239004135132},{"x":0.5717255473136902,"y":0.6311239004135132}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جمهوری","boundary":[0.5717255473136902,0.6167147159576416,0.6195425987243652,0.6311239004135132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5280665159225464,"y":0.6167147159576416},{"x":0.5654885768890381,"y":0.6167147159576416},{"x":0.5654885768890381,"y":0.6311239004135132},{"x":0.5280665159225464,"y":0.6311239004135132}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.5280665159225464,0.6167147159576416,0.5654885768890381,0.6311239004135132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.6167147159576416},{"x":0.5239084959030151,"y":0.6167147159576416},{"x":0.5239084959030151,"y":0.6311239004135132},{"x":0.4989604949951172,"y":0.6311239004135132}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.4989604949951172,0.6167147159576416,0.5239084959030151,0.6311239004135132]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.5994236469268799},{"x":0.8544698357582092,"y":0.6008645296096802},{"x":0.8544698357582092,"y":0.6325648427009583},{"x":0.49688148498535156,"y":0.6311239004135132}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4939604949951172,0.5924236469268799,0.8594698357582092,0.6395648427009583],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.6772334575653076},{"x":0.8586278557777405,"y":0.6786743402481079},{"x":0.8586278557777405,"y":0.6887608170509338},{"x":0.8149688243865967,"y":0.6887608170509338}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.8149688243865967,0.6772334575653076,0.8586278557777405,0.6887608170509338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.6772334575653076},{"x":0.8170478343963623,"y":0.6772334575653076},{"x":0.8170478343963623,"y":0.6887608170509338},{"x":0.812889814376831,"y":0.6887608170509338}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.812889814376831,0.6772334575653076,0.8170478343963623,0.6887608170509338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7837837934494019,"y":0.6772334575653076},{"x":0.8087317943572998,"y":0.6772334575653076},{"x":0.8087317943572998,"y":0.6887608170509338},{"x":0.7837837934494019,"y":0.6887608170509338}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حسن","boundary":[0.7837837934494019,0.6772334575653076,0.8087317943572998,0.6887608170509338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.6772334575653076},{"x":0.7817047834396362,"y":0.6772334575653076},{"x":0.7817047834396362,"y":0.6887608170509338},{"x":0.765072762966156,"y":0.6887608170509338}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.765072762966156,0.6772334575653076,0.7817047834396362,0.6887608170509338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.6772334575653076},{"x":0.765072762966156,"y":0.6772334575653076},{"x":0.765072762966156,"y":0.6873198747634888},{"x":0.7609147429466248,"y":0.6873198747634888}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7609147429466248,0.6772334575653076,0.765072762966156,0.6873198747634888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338877320289612,"y":0.6772334575653076},{"x":0.7588357329368591,"y":0.6772334575653076},{"x":0.7588357329368591,"y":0.6873198747634888},{"x":0.7338877320289612,"y":0.6873198747634888}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.7338877320289612,0.6772334575653076,0.7588357329368591,0.6873198747634888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.6772334575653076},{"x":0.7297297120094299,"y":0.6772334575653076},{"x":0.7297297120094299,"y":0.6873198747634888},{"x":0.7297297120094299,"y":0.6873198747634888}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7297297120094299,0.6772334575653076,0.7297297120094299,0.6873198747634888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.6772334575653076},{"x":0.7234927415847778,"y":0.6772334575653076},{"x":0.7234927415847778,"y":0.6873198747634888},{"x":0.7006236910820007,"y":0.6873198747634888}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱۳۵۶","boundary":[0.7006236910820007,0.6772334575653076,0.7234927415847778,0.6873198747634888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.6772334575653076},{"x":0.6985446810722351,"y":0.6772334575653076},{"x":0.6985446810722351,"y":0.6873198747634888},{"x":0.6964656710624695,"y":0.6873198747634888}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6964656710624695,0.6772334575653076,0.6985446810722351,0.6873198747634888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336798548698425,"y":0.6887608170509338},{"x":0.8586278557777405,"y":0.6887608170509338},{"x":0.8586278557777405,"y":0.7002881765365601},{"x":0.8336798548698425,"y":0.7002881765365601}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.8336798548698425,0.6887608170509338,0.8586278557777405,0.7002881765365601]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.82536381483078,"y":0.6887608170509338},{"x":0.8295218348503113,"y":0.6887608170509338},{"x":0.8295218348503113,"y":0.7002881765365601},{"x":0.82536381483078,"y":0.7002881765365601}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.82536381483078,0.6887608170509338,0.8295218348503113,0.7002881765365601]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.6887608170509338},{"x":0.8212057948112488,"y":0.6887608170509338},{"x":0.8212057948112488,"y":0.7002881765365601},{"x":0.8108108043670654,"y":0.7002881765365601}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.8108108043670654,0.6887608170509338,0.8212057948112488,0.7002881765365601]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.6887608170509338},{"x":0.8066527843475342,"y":0.6887608170509338},{"x":0.8066527843475342,"y":0.7002881765365601},{"x":0.7754677534103394,"y":0.7002881765365601}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.7754677534103394,0.6887608170509338,0.8066527843475342,0.7002881765365601]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.6887608170509338},{"x":0.777546763420105,"y":0.6887608170509338},{"x":0.777546763420105,"y":0.7002881765365601},{"x":0.7733888030052185,"y":0.7002881765365601}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7733888030052185,0.6887608170509338,0.777546763420105,0.7002881765365601]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.6887608170509338},{"x":0.7692307829856873,"y":0.6887608170509338},{"x":0.7692307829856873,"y":0.7002881765365601},{"x":0.7151767015457153,"y":0.7002881765365601}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مستندسازی","boundary":[0.7151767015457153,0.6887608170509338,0.7692307829856873,0.7002881765365601]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.6887608170509338},{"x":0.7110186815261841,"y":0.6887608170509338},{"x":0.7110186815261841,"y":0.7002881765365601},{"x":0.7089397311210632,"y":0.7002881765365601}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.7089397311210632,0.6887608170509338,0.7110186815261841,0.7002881765365601]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.6887608170509338},{"x":0.7027027010917664,"y":0.6887608170509338},{"x":0.7027027010917664,"y":0.7002881765365601},{"x":0.6777547001838684,"y":0.7002881765365601}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.6777547001838684,0.6887608170509338,0.7027027010917664,0.7002881765365601]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.6887608170509338},{"x":0.6735966801643372,"y":0.6887608170509338},{"x":0.6735966801643372,"y":0.7002881765365601},{"x":0.6486486196517944,"y":0.7002881765365601}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"حسن","boundary":[0.6486486196517944,0.6887608170509338,0.6735966801643372,0.7002881765365601]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6299376487731934,"y":0.6887608170509338},{"x":0.6465696692466736,"y":0.6887608170509338},{"x":0.6465696692466736,"y":0.7002881765365601},{"x":0.6299376487731934,"y":0.7002881765365601}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.6299376487731934,0.6887608170509338,0.6465696692466736,0.7002881765365601]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6257796287536621,"y":0.6887608170509338},{"x":0.6299376487731934,"y":0.6887608170509338},{"x":0.6299376487731934,"y":0.7002881765365601},{"x":0.6257796287536621,"y":0.7002881765365601}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6257796287536621,0.6887608170509338,0.6299376487731934,0.7002881765365601]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6070685982704163,"y":0.6887608170509338},{"x":0.6216216087341309,"y":0.6887608170509338},{"x":0.6216216087341309,"y":0.7002881765365601},{"x":0.6070685982704163,"y":0.7002881765365601}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رضا","boundary":[0.6070685982704163,0.6887608170509338,0.6216216087341309,0.7002881765365601]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5821205973625183,"y":0.6887608170509338},{"x":0.602910578250885,"y":0.6887608170509338},{"x":0.602910578250885,"y":0.7002881765365601},{"x":0.5821205973625183,"y":0.7002881765365601}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حسن","boundary":[0.5821205973625183,0.6887608170509338,0.602910578250885,0.7002881765365601]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5613305568695068,"y":0.6887608170509338},{"x":0.5779625773429871,"y":0.6887608170509338},{"x":0.5779625773429871,"y":0.7002881765365601},{"x":0.5613305568695068,"y":0.7002881765365601}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.5613305568695068,0.6887608170509338,0.5779625773429871,0.7002881765365601]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.6887608170509338},{"x":0.5592515468597412,"y":0.6887608170509338},{"x":0.5592515468597412,"y":0.7002881765365601},{"x":0.5571725368499756,"y":0.7002881765365601}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5571725368499756,0.6887608170509338,0.5592515468597412,0.7002881765365601]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.7002881765365601},{"x":0.8586278557777405,"y":0.7002881765365601},{"x":0.8586278557777405,"y":0.7132564783096313},{"x":0.812889814376831,"y":0.7132564783096313}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.812889814376831,0.7002881765365601,0.8586278557777405,0.7132564783096313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.7002881765365601},{"x":0.8087317943572998,"y":0.7002881765365601},{"x":0.8087317943572998,"y":0.7132564783096313},{"x":0.7920997738838196,"y":0.7132564783096313}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7920997738838196,0.7002881765365601,0.8087317943572998,0.7132564783096313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.7002881765365601},{"x":0.7941787838935852,"y":0.7002881765365601},{"x":0.7941787838935852,"y":0.7132564783096313},{"x":0.7920997738838196,"y":0.7132564783096313}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7920997738838196,0.7002881765365601,0.7941787838935852,0.7132564783096313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.7002881765365601},{"x":0.7879418134689331,"y":0.7002881765365601},{"x":0.7879418134689331,"y":0.7132564783096313},{"x":0.7692307829856873,"y":0.7132564783096313}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.7692307829856873,0.7002881765365601,0.7879418134689331,0.7132564783096313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.7002881765365601},{"x":0.765072762966156,"y":0.7002881765365601},{"x":0.765072762966156,"y":0.7132564783096313},{"x":0.7609147429466248,"y":0.7132564783096313}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7609147429466248,0.7002881765365601,0.765072762966156,0.7132564783096313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.7002881765365601},{"x":0.7567567825317383,"y":0.7002881765365601},{"x":0.7567567825317383,"y":0.7132564783096313},{"x":0.7234927415847778,"y":0.7132564783096313}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.7234927415847778,0.7002881765365601,0.7567567825317383,0.7132564783096313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.7002881765365601},{"x":0.7193347215652466,"y":0.7002881765365601},{"x":0.7193347215652466,"y":0.7132564783096313},{"x":0.6964656710624695,"y":0.7132564783096313}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جامع","boundary":[0.6964656710624695,0.7002881765365601,0.7193347215652466,0.7132564783096313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.7002881765365601},{"x":0.692307710647583,"y":0.7002881765365601},{"x":0.692307710647583,"y":0.7132564783096313},{"x":0.6715176701545715,"y":0.7132564783096313}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.6715176701545715,0.7002881765365601,0.692307710647583,0.7132564783096313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6361746191978455,"y":0.7002881765365601},{"x":0.6673596501350403,"y":0.7002881765365601},{"x":0.6673596501350403,"y":0.7132564783096313},{"x":0.6361746191978455,"y":0.7132564783096313}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کاربردی","boundary":[0.6361746191978455,0.7002881765365601,0.6673596501350403,0.7132564783096313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6278586387634277,"y":0.7002881765365601},{"x":0.6340956091880798,"y":0.7002881765365601},{"x":0.6340956091880798,"y":0.7132564783096313},{"x":0.6278586387634277,"y":0.7132564783096313}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.6278586387634277,0.7002881765365601,0.6340956091880798,0.7132564783096313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091476082801819,"y":0.7002881765365601},{"x":0.6257796287536621,"y":0.7002881765365601},{"x":0.6257796287536621,"y":0.7132564783096313},{"x":0.6091476082801819,"y":0.7132564783096313}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.6091476082801819,0.7002881765365601,0.6257796287536621,0.7132564783096313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.590436577796936,"y":0.7002881765365601},{"x":0.6070685982704163,"y":0.7002881765365601},{"x":0.6070685982704163,"y":0.7132564783096313},{"x":0.590436577796936,"y":0.7132564783096313}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.590436577796936,0.7002881765365601,0.6070685982704163,0.7132564783096313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.7002881765365601},{"x":0.5883575677871704,"y":0.7002881765365601},{"x":0.5883575677871704,"y":0.7132564783096313},{"x":0.5446985363960266,"y":0.7132564783096313}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.5446985363960266,0.7002881765365601,0.5883575677871704,0.7132564783096313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.7002881765365601},{"x":0.5405405163764954,"y":0.7002881765365601},{"x":0.5405405163764954,"y":0.7132564783096313},{"x":0.5135135054588318,"y":0.7132564783096313}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۸","boundary":[0.5135135054588318,0.7002881765365601,0.5405405163764954,0.7132564783096313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.7118155360221863},{"x":0.8565488457679749,"y":0.7118155360221863},{"x":0.8565488457679749,"y":0.7247838377952576},{"x":0.812889814376831,"y":0.7247838377952576}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.812889814376831,0.7118155360221863,0.8565488457679749,0.7247838377952576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.7132564783096313},{"x":0.8087317943572998,"y":0.7118155360221863},{"x":0.8087317943572998,"y":0.7247838377952576},{"x":0.7796257734298706,"y":0.7247838377952576}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.7796257734298706,0.7132564783096313,0.8087317943572998,0.7247838377952576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.7132564783096313},{"x":0.777546763420105,"y":0.7132564783096313},{"x":0.777546763420105,"y":0.7247838377952576},{"x":0.7733888030052185,"y":0.7247838377952576}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7733888030052185,0.7132564783096313,0.777546763420105,0.7247838377952576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.7132564783096313},{"x":0.7692307829856873,"y":0.7132564783096313},{"x":0.7692307829856873,"y":0.7247838377952576},{"x":0.7422037124633789,"y":0.7247838377952576}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دوازده","boundary":[0.7422037124633789,0.7132564783096313,0.7692307829856873,0.7247838377952576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401247620582581,"y":0.7132564783096313},{"x":0.7422037124633789,"y":0.7132564783096313},{"x":0.7422037124633789,"y":0.7247838377952576},{"x":0.7401247620582581,"y":0.7247838377952576}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7401247620582581,0.7132564783096313,0.7422037124633789,0.7247838377952576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.7132564783096313},{"x":0.7338877320289612,"y":0.7132564783096313},{"x":0.7338877320289612,"y":0.7262247800827026},{"x":0.7193347215652466,"y":0.7262247800827026}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۳۴","boundary":[0.7193347215652466,0.7132564783096313,0.7338877320289612,0.7262247800827026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.7132564783096313},{"x":0.7151767015457153,"y":0.7132564783096313},{"x":0.7151767015457153,"y":0.7262247800827026},{"x":0.7027027010917664,"y":0.7262247800827026}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.7027027010917664,0.7132564783096313,0.7151767015457153,0.7262247800827026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.7132564783096313},{"x":0.6985446810722351,"y":0.7132564783096313},{"x":0.6985446810722351,"y":0.7262247800827026},{"x":0.6943867206573486,"y":0.7262247800827026}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".:","boundary":[0.6943867206573486,0.7132564783096313,0.6985446810722351,0.7262247800827026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.7132564783096313},{"x":0.6902287006378174,"y":0.7132564783096313},{"x":0.6902287006378174,"y":0.7262247800827026},{"x":0.6673596501350403,"y":0.7262247800827026}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصور","boundary":[0.6673596501350403,0.7132564783096313,0.6902287006378174,0.7262247800827026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.7132564783096313},{"x":0.6652806401252747,"y":0.7132564783096313},{"x":0.6652806401252747,"y":0.7262247800827026},{"x":0.6652806401252747,"y":0.7262247800827026}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6652806401252747,0.7132564783096313,0.6652806401252747,0.7262247800827026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6361746191978455,"y":0.7132564783096313},{"x":0.6611226797103882,"y":0.7132564783096313},{"x":0.6611226797103882,"y":0.7262247800827026},{"x":0.6361746191978455,"y":0.7262247800827026}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.6361746191978455,0.7132564783096313,0.6611226797103882,0.7262247800827026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6299376487731934,"y":0.7132564783096313},{"x":0.632016658782959,"y":0.7132564783096313},{"x":0.632016658782959,"y":0.7262247800827026},{"x":0.6299376487731934,"y":0.7262247800827026}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6299376487731934,0.7132564783096313,0.632016658782959,0.7262247800827026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274428248405457,"y":0.7262247800827026},{"x":0.8586278557777405,"y":0.7262247800827026},{"x":0.8586278557777405,"y":0.7377521395683289},{"x":0.8274428248405457,"y":0.7377521395683289}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.8274428248405457,0.7262247800827026,0.8586278557777405,0.7377521395683289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.7262247800827026},{"x":0.8274428248405457,"y":0.7262247800827026},{"x":0.8274428248405457,"y":0.7377521395683289},{"x":0.8232848048210144,"y":0.7377521395683289}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8232848048210144,0.7262247800827026,0.8274428248405457,0.7377521395683289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.7262247800827026},{"x":0.8191268444061279,"y":0.7262247800827026},{"x":0.8191268444061279,"y":0.7377521395683289},{"x":0.8045738339424133,"y":0.7377521395683289}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.8045738339424133,0.7262247800827026,0.8191268444061279,0.7377521395683289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7837837934494019,"y":0.7262247800827026},{"x":0.8004158139228821,"y":0.7262247800827026},{"x":0.8004158139228821,"y":0.7377521395683289},{"x":0.7837837934494019,"y":0.7377521395683289}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7837837934494019,0.7262247800827026,0.8004158139228821,0.7377521395683289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401247620582581,"y":0.7262247800827026},{"x":0.7796257734298706,"y":0.7262247800827026},{"x":0.7796257734298706,"y":0.7377521395683289},{"x":0.7401247620582581,"y":0.7377521395683289}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.7401247620582581,0.7262247800827026,0.7796257734298706,0.7377521395683289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338877320289612,"y":0.7262247800827026},{"x":0.7380457520484924,"y":0.7262247800827026},{"x":0.7380457520484924,"y":0.7377521395683289},{"x":0.7338877320289612,"y":0.7377521395683289}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.7338877320289612,0.7262247800827026,0.7380457520484924,0.7377521395683289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.7262247800827026},{"x":0.7297297120094299,"y":0.7262247800827026},{"x":0.7297297120094299,"y":0.7377521395683289},{"x":0.7027027010917664,"y":0.7377521395683289}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱۵۶۶.","boundary":[0.7027027010917664,0.7262247800827026,0.7297297120094299,0.7377521395683289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.7262247800827026},{"x":0.6985446810722351,"y":0.7262247800827026},{"x":0.6985446810722351,"y":0.7377521395683289},{"x":0.6652806401252747,"y":0.7377521395683289}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.6652806401252747,0.7262247800827026,0.6985446810722351,0.7377521395683289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.7262247800827026},{"x":0.6632016897201538,"y":0.7262247800827026},{"x":0.6632016897201538,"y":0.7377521395683289},{"x":0.6611226797103882,"y":0.7377521395683289}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.6611226797103882,0.7262247800827026,0.6632016897201538,0.7377521395683289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.7262247800827026},{"x":0.6569646596908569,"y":0.7262247800827026},{"x":0.6569646596908569,"y":0.7377521395683289},{"x":0.6486486196517944,"y":0.7377521395683289}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱۹","boundary":[0.6486486196517944,0.7262247800827026,0.6569646596908569,0.7377521395683289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.7262247800827026},{"x":0.6465696692466736,"y":0.7262247800827026},{"x":0.6465696692466736,"y":0.7377521395683289},{"x":0.644490659236908,"y":0.7377521395683289}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.644490659236908,0.7262247800827026,0.6465696692466736,0.7377521395683289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.7377521395683289},{"x":0.8586278557777405,"y":0.7377521395683289},{"x":0.8586278557777405,"y":0.7478386163711548},{"x":0.837837815284729,"y":0.7478386163711548}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.837837815284729,0.7377521395683289,0.8586278557777405,0.7478386163711548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274428248405457,"y":0.7377521395683289},{"x":0.8316008448600769,"y":0.7377521395683289},{"x":0.8316008448600769,"y":0.7478386163711548},{"x":0.8274428248405457,"y":0.7478386163711548}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8274428248405457,0.7377521395683289,0.8316008448600769,0.7478386163711548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7214137315750122,"y":0.7377521395683289},{"x":0.8232848048210144,"y":0.7377521395683289},{"x":0.8232848048210144,"y":0.7492795586585999},{"x":0.7214137315750122,"y":0.7478386163711548}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۰-۹۷-۵۶۰۷-۶۰۰-۹۷۸","boundary":[0.7214137315750122,0.7377521395683289,0.8232848048210144,0.7492795586585999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.7507204413414001},{"x":0.8586278557777405,"y":0.7507204413414001},{"x":0.8586278557777405,"y":0.7622478604316711},{"x":0.8232848048210144,"y":0.7622478604316711}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.8232848048210144,0.7507204413414001,0.8586278557777405,0.7622478604316711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7879418134689331,"y":0.7507204413414001},{"x":0.8191268444061279,"y":0.7507204413414001},{"x":0.8191268444061279,"y":0.7622478604316711},{"x":0.7879418134689331,"y":0.7622478604316711}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7879418134689331,0.7507204413414001,0.8191268444061279,0.7622478604316711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.7507204413414001},{"x":0.7858628034591675,"y":0.7507204413414001},{"x":0.7858628034591675,"y":0.7622478604316711},{"x":0.7609147429466248,"y":0.7622478604316711}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.7609147429466248,0.7507204413414001,0.7858628034591675,0.7622478604316711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.7507204413414001},{"x":0.7567567825317383,"y":0.7507204413414001},{"x":0.7567567825317383,"y":0.7622478604316711},{"x":0.7546777725219727,"y":0.7622478604316711}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7546777725219727,0.7507204413414001,0.7567567825317383,0.7622478604316711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.7507204413414001},{"x":0.7505197525024414,"y":0.7507204413414001},{"x":0.7505197525024414,"y":0.7622478604316711},{"x":0.7359667420387268,"y":0.7622478604316711}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.7359667420387268,0.7507204413414001,0.7505197525024414,0.7622478604316711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.7622478604316711},{"x":0.8565488457679749,"y":0.7622478604316711},{"x":0.8565488457679749,"y":0.7723342776298523},{"x":0.8191268444061279,"y":0.7723342776298523}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.8191268444061279,0.7622478604316711,0.8565488457679749,0.7723342776298523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.7622478604316711},{"x":0.8149688243865967,"y":0.7622478604316711},{"x":0.8149688243865967,"y":0.7723342776298523},{"x":0.8149688243865967,"y":0.7723342776298523}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8149688243865967,0.7622478604316711,0.8149688243865967,0.7723342776298523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.7622478604316711},{"x":0.8108108043670654,"y":0.7622478604316711},{"x":0.8108108043670654,"y":0.7723342776298523},{"x":0.777546763420105,"y":0.7723342776298523}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.777546763420105,0.7622478604316711,0.8108108043670654,0.7723342776298523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.7622478604316711},{"x":0.7754677534103394,"y":0.7622478604316711},{"x":0.7754677534103394,"y":0.7723342776298523},{"x":0.7733888030052185,"y":0.7723342776298523}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7733888030052185,0.7622478604316711,0.7754677534103394,0.7723342776298523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.7622478604316711},{"x":0.7692307829856873,"y":0.7622478604316711},{"x":0.7692307829856873,"y":0.7723342776298523},{"x":0.7567567825317383,"y":0.7723342776298523}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.7567567825317383,0.7622478604316711,0.7692307829856873,0.7723342776298523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.7622478604316711},{"x":0.752598762512207,"y":0.7622478604316711},{"x":0.752598762512207,"y":0.7723342776298523},{"x":0.752598762512207,"y":0.7723342776298523}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.752598762512207,0.7622478604316711,0.752598762512207,0.7723342776298523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338877320289612,"y":0.7622478604316711},{"x":0.7463617324829102,"y":0.7622478604316711},{"x":0.7463617324829102,"y":0.7723342776298523},{"x":0.7338877320289612,"y":0.7723342776298523}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۲۹","boundary":[0.7338877320289612,0.7622478604316711,0.7463617324829102,0.7723342776298523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.7622478604316711},{"x":0.7297297120094299,"y":0.7622478604316711},{"x":0.7297297120094299,"y":0.7723342776298523},{"x":0.7255717515945435,"y":0.7723342776298523}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7255717515945435,0.7622478604316711,0.7297297120094299,0.7723342776298523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.7622478604316711},{"x":0.7214137315750122,"y":0.7622478604316711},{"x":0.7214137315750122,"y":0.7723342776298523},{"x":0.7068607211112976,"y":0.7723342776298523}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۱۲۵","boundary":[0.7068607211112976,0.7622478604316711,0.7214137315750122,0.7723342776298523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.7622478604316711},{"x":0.7027027010917664,"y":0.7622478604316711},{"x":0.7027027010917664,"y":0.7723342776298523},{"x":0.7027027010917664,"y":0.7723342776298523}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7027027010917664,0.7622478604316711,0.7027027010917664,0.7723342776298523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.7737752199172974},{"x":0.8565488457679749,"y":0.7737752199172974},{"x":0.8565488457679749,"y":0.7853025794029236},{"x":0.8191268444061279,"y":0.7853025794029236}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.8191268444061279,0.7737752199172974,0.8565488457679749,0.7853025794029236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.7737752199172974},{"x":0.8170478343963623,"y":0.7737752199172974},{"x":0.8170478343963623,"y":0.7853025794029236},{"x":0.8149688243865967,"y":0.7853025794029236}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8149688243865967,0.7737752199172974,0.8170478343963623,0.7853025794029236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.7737752199172974},{"x":0.8108108043670654,"y":0.7737752199172974},{"x":0.8108108043670654,"y":0.7853025794029236},{"x":0.7962577939033508,"y":0.7853025794029236}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.7962577939033508,0.7737752199172974,0.8108108043670654,0.7853025794029236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.7737752199172974},{"x":0.7941787838935852,"y":0.7737752199172974},{"x":0.7941787838935852,"y":0.7853025794029236},{"x":0.777546763420105,"y":0.7853025794029236}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.777546763420105,0.7737752199172974,0.7941787838935852,0.7853025794029236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.7737752199172974},{"x":0.777546763420105,"y":0.7737752199172974},{"x":0.777546763420105,"y":0.7853025794029236},{"x":0.7733888030052185,"y":0.7853025794029236}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7733888030052185,0.7737752199172974,0.777546763420105,0.7853025794029236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7671517729759216,"y":0.7737752199172974},{"x":0.7713097929954529,"y":0.7737752199172974},{"x":0.7713097929954529,"y":0.7853025794029236},{"x":0.7671517729759216,"y":0.7853025794029236}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.7671517729759216,0.7737752199172974,0.7713097929954529,0.7853025794029236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.7737752199172974},{"x":0.7609147429466248,"y":0.7737752199172974},{"x":0.7609147429466248,"y":0.7853025794029236},{"x":0.7567567825317383,"y":0.7853025794029236}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7567567825317383,0.7737752199172974,0.7609147429466248,0.7853025794029236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.7737752199172974},{"x":0.7546777725219727,"y":0.7737752199172974},{"x":0.7546777725219727,"y":0.7853025794029236},{"x":0.7359667420387268,"y":0.7853025794029236}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۳۳","boundary":[0.7359667420387268,0.7737752199172974,0.7546777725219727,0.7853025794029236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.7737752199172974},{"x":0.7338877320289612,"y":0.7737752199172974},{"x":0.7338877320289612,"y":0.7853025794029236},{"x":0.7255717515945435,"y":0.7853025794029236}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7255717515945435,0.7737752199172974,0.7338877320289612,0.7853025794029236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130976915359497,"y":0.7737752199172974},{"x":0.7318087220191956,"y":0.7737752199172974},{"x":0.7318087220191956,"y":0.7853025794029236},{"x":0.7130976915359497,"y":0.7853025794029236}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۳۰","boundary":[0.7130976915359497,0.7737752199172974,0.7318087220191956,0.7853025794029236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.7737752199172974},{"x":0.7130976915359497,"y":0.7737752199172974},{"x":0.7130976915359497,"y":0.7853025794029236},{"x":0.7089397311210632,"y":0.7853025794029236}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7089397311210632,0.7737752199172974,0.7130976915359497,0.7853025794029236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274428248405457,"y":0.7867435216903687},{"x":0.8586278557777405,"y":0.7867435216903687},{"x":0.8586278557777405,"y":0.7997118234634399},{"x":0.8274428248405457,"y":0.7982708811759949}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.8274428248405457,0.7867435216903687,0.8586278557777405,0.7997118234634399]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.7867435216903687},{"x":0.8274428248405457,"y":0.7867435216903687},{"x":0.8274428248405457,"y":0.7982708811759949},{"x":0.8232848048210144,"y":0.7982708811759949}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8232848048210144,0.7867435216903687,0.8274428248405457,0.7982708811759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.7853025794029236},{"x":0.8191268444061279,"y":0.7867435216903687},{"x":0.8191268444061279,"y":0.7982708811759949},{"x":0.7858628034591675,"y":0.7982708811759949}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.7858628034591675,0.7853025794029236,0.8191268444061279,0.7982708811759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.7853025794029236},{"x":0.7817047834396362,"y":0.7853025794029236},{"x":0.7817047834396362,"y":0.7982708811759949},{"x":0.7567567825317383,"y":0.7982708811759949}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.7567567825317383,0.7853025794029236,0.7817047834396362,0.7982708811759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.7853025794029236},{"x":0.7567567825317383,"y":0.7853025794029236},{"x":0.7567567825317383,"y":0.7982708811759949},{"x":0.7505197525024414,"y":0.7982708811759949}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7505197525024414,0.7853025794029236,0.7567567825317383,0.7982708811759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717255711555481,"y":0.7853025794029236},{"x":0.7484407424926758,"y":0.7853025794029236},{"x":0.7484407424926758,"y":0.7982708811759949},{"x":0.717255711555481,"y":0.7982708811759949}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهنمای","boundary":[0.717255711555481,0.7853025794029236,0.7484407424926758,0.7982708811759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.7853025794029236},{"x":0.7089397311210632,"y":0.7853025794029236},{"x":0.7089397311210632,"y":0.7982708811759949},{"x":0.6777547001838684,"y":0.7968299984931946}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزشی","boundary":[0.6777547001838684,0.7853025794029236,0.7089397311210632,0.7982708811759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.7853025794029236},{"x":0.6735966801643372,"y":0.7853025794029236},{"x":0.6735966801643372,"y":0.7968299984931946},{"x":0.6694386601448059,"y":0.7968299984931946}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6694386601448059,0.7853025794029236,0.6735966801643372,0.7968299984931946]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.7853025794029236},{"x":0.6694386601448059,"y":0.7853025794029236},{"x":0.6694386601448059,"y":0.7968299984931946},{"x":0.6528066396713257,"y":0.7968299984931946}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عالی","boundary":[0.6528066396713257,0.7853025794029236,0.6694386601448059,0.7968299984931946]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6465696692466736,"y":0.7853025794029236},{"x":0.6507276296615601,"y":0.7853025794029236},{"x":0.6507276296615601,"y":0.7968299984931946},{"x":0.6465696692466736,"y":0.7968299984931946}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6465696692466736,0.7853025794029236,0.6507276296615601,0.7968299984931946]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.6772334575653076},{"x":0.8586278557777405,"y":0.6772334575653076},{"x":0.8586278557777405,"y":0.7997118234634399},{"x":0.5135135054588318,"y":0.7997118234634399}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5085135054588318,0.6702334575653076,0.8636278557777405,0.80671182346344],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.7377521395683289},{"x":0.6611226797103882,"y":0.7377521395683289},{"x":0.6611226797103882,"y":0.7463976740837097},{"x":0.5571725368499756,"y":0.7463976740837097}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۹۷۸-۹۶۴-۰۱-۱۵۶۶-۴","boundary":[0.5571725368499756,0.7377521395683289,0.6611226797103882,0.7463976740837097]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.7377521395683289},{"x":0.6611226797103882,"y":0.7377521395683289},{"x":0.6611226797103882,"y":0.7463976740837097},{"x":0.5571725368499756,"y":0.7463976740837097}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.5521725368499756,0.7307521395683289,0.6661226797103882,0.7533976740837097],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717255473136902,"y":0.7982708811759949},{"x":0.5738045573234558,"y":0.7982708811759949},{"x":0.5738045573234558,"y":0.8083573579788208},{"x":0.5717255473136902,"y":0.8083573579788208}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.5717255473136902,0.7982708811759949,0.5738045573234558,0.8083573579788208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738045573234558,"y":0.7982708811759949},{"x":0.6257796287536621,"y":0.7982708811759949},{"x":0.6257796287536621,"y":0.8083573579788208},{"x":0.5738045573234558,"y":0.8083573579788208}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Knowledge","boundary":[0.5738045573234558,0.7982708811759949,0.6257796287536621,0.8083573579788208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6299376487731934,"y":0.7982708811759949},{"x":0.6902287006378174,"y":0.7982708811759949},{"x":0.6902287006378174,"y":0.8083573579788208},{"x":0.6299376487731934,"y":0.8083573579788208}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"management","boundary":[0.6299376487731934,0.7982708811759949,0.6902287006378174,0.8083573579788208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6902287006378174,"y":0.7982708811759949},{"x":0.6943867206573486,"y":0.7982708811759949},{"x":0.6943867206573486,"y":0.8083573579788208},{"x":0.6902287006378174,"y":0.8083573579788208}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.6902287006378174,0.7982708811759949,0.6943867206573486,0.8083573579788208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.7982708811759949},{"x":0.7214137315750122,"y":0.7982708811759949},{"x":0.7214137315750122,"y":0.8083573579788208},{"x":0.6964656710624695,"y":0.8083573579788208}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"Study","boundary":[0.6964656710624695,0.7982708811759949,0.7214137315750122,0.8083573579788208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.7982708811759949},{"x":0.7401247620582581,"y":0.7982708811759949},{"x":0.7401247620582581,"y":0.8083573579788208},{"x":0.7234927415847778,"y":0.8083573579788208}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.7234927415847778,0.7982708811759949,0.7401247620582581,0.8083573579788208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.7982708811759949},{"x":0.7817047834396362,"y":0.7982708811759949},{"x":0.7817047834396362,"y":0.8083573579788208},{"x":0.7422037124633789,"y":0.8083573579788208}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"teaching","boundary":[0.7422037124633789,0.7982708811759949,0.7817047834396362,0.8083573579788208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.7982708811759949},{"x":0.7879418134689331,"y":0.7982708811759949},{"x":0.7879418134689331,"y":0.8083573579788208},{"x":0.7858628034591675,"y":0.8083573579788208}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.7858628034591675,0.7982708811759949,0.7879418134689331,0.8083573579788208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7879418134689331,"y":0.7982708811759949},{"x":0.8191268444061279,"y":0.7982708811759949},{"x":0.8191268444061279,"y":0.8083573579788208},{"x":0.7879418134689331,"y":0.8083573579788208}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Higher","boundary":[0.7879418134689331,0.7982708811759949,0.8191268444061279,0.8083573579788208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.82536381483078,"y":0.7982708811759949},{"x":0.8274428248405457,"y":0.7982708811759949},{"x":0.8274428248405457,"y":0.8083573579788208},{"x":0.82536381483078,"y":0.8083573579788208}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.82536381483078,0.7982708811759949,0.8274428248405457,0.8083573579788208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274428248405457,"y":0.7982708811759949},{"x":0.8586278557777405,"y":0.7982708811759949},{"x":0.8586278557777405,"y":0.8097983002662659},{"x":0.8274428248405457,"y":0.8097983002662659}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"ltr","str":"Egingo","boundary":[0.8274428248405457,0.7982708811759949,0.8586278557777405,0.8097983002662659]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717255473136902,"y":0.7982708811759949},{"x":0.8586278557777405,"y":0.7982708811759949},{"x":0.8586278557777405,"y":0.8097983002662659},{"x":0.5717255473136902,"y":0.8083573579788208}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.5667255473136902,0.7912708811759949,0.8636278557777405,0.8167983002662659],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274428248405457,"y":0.8097983002662659},{"x":0.8586278557777405,"y":0.8097983002662659},{"x":0.8586278557777405,"y":0.8227665424346924},{"x":0.8274428248405457,"y":0.8227665424346924}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.8274428248405457,0.8097983002662659,0.8586278557777405,0.8227665424346924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.8097983002662659},{"x":0.8274428248405457,"y":0.8097983002662659},{"x":0.8274428248405457,"y":0.8227665424346924},{"x":0.8232848048210144,"y":0.8227665424346924}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8232848048210144,0.8097983002662659,0.8274428248405457,0.8227665424346924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.8097983002662659},{"x":0.8191268444061279,"y":0.8097983002662659},{"x":0.8191268444061279,"y":0.8227665424346924},{"x":0.8004158139228821,"y":0.8227665424346924}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گزارش","boundary":[0.8004158139228821,0.8097983002662659,0.8191268444061279,0.8227665424346924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.8097983002662659},{"x":0.7920997738838196,"y":0.8097983002662659},{"x":0.7920997738838196,"y":0.8213256597518921},{"x":0.7629937529563904,"y":0.8213256597518921}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.7629937529563904,0.8097983002662659,0.7920997738838196,0.8213256597518921]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.8097983002662659},{"x":0.7588357329368591,"y":0.8097983002662659},{"x":0.7588357329368591,"y":0.8213256597518921},{"x":0.7567567825317383,"y":0.8213256597518921}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7567567825317383,0.8097983002662659,0.7588357329368591,0.8213256597518921]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.8097983002662659},{"x":0.7546777725219727,"y":0.8097983002662659},{"x":0.7546777725219727,"y":0.8213256597518921},{"x":0.7193347215652466,"y":0.8213256597518921}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهنمای","boundary":[0.7193347215652466,0.8097983002662659,0.7546777725219727,0.8213256597518921]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6839916706085205,"y":0.8097983002662659},{"x":0.7151767015457153,"y":0.8097983002662659},{"x":0.7151767015457153,"y":0.8213256597518921},{"x":0.6839916706085205,"y":0.8213256597518921}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزشی","boundary":[0.6839916706085205,0.8097983002662659,0.7151767015457153,0.8213256597518921]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.8097983002662659},{"x":0.6798336505889893,"y":0.8097983002662659},{"x":0.6798336505889893,"y":0.8213256597518921},{"x":0.6756756901741028,"y":0.8213256597518921}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6756756901741028,0.8097983002662659,0.6798336505889893,0.8213256597518921]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590436697006226,"y":0.8097983002662659},{"x":0.6756756901741028,"y":0.8097983002662659},{"x":0.6756756901741028,"y":0.8213256597518921},{"x":0.6590436697006226,"y":0.8213256597518921}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عالی","boundary":[0.6590436697006226,0.8097983002662659,0.6756756901741028,0.8213256597518921]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.8097983002662659},{"x":0.6569646596908569,"y":0.8097983002662659},{"x":0.6569646596908569,"y":0.8213256597518921},{"x":0.6528066396713257,"y":0.8213256597518921}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6528066396713257,0.8097983002662659,0.6569646596908569,0.8213256597518921]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.8097983002662659},{"x":0.8586278557777405,"y":0.8097983002662659},{"x":0.8586278557777405,"y":0.8227665424346924},{"x":0.6528066396713257,"y":0.8227665424346924}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6478066396713257,0.8027983002662659,0.8636278557777405,0.8297665424346924],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.8227665424346924},{"x":0.6216216087341309,"y":0.8227665424346924},{"x":0.6216216087341309,"y":0.8328530192375183},{"x":0.6174635887145996,"y":0.8328530192375183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.6174635887145996,0.8227665424346924,0.6216216087341309,0.8328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6216216087341309,"y":0.8227665424346924},{"x":0.6528066396713257,"y":0.8227665424346924},{"x":0.6528066396713257,"y":0.8328530192375183},{"x":0.6216216087341309,"y":0.8328530192375183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Report","boundary":[0.6216216087341309,0.8227665424346924,0.6528066396713257,0.8328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.8227665424346924},{"x":0.6860706806182861,"y":0.8227665424346924},{"x":0.6860706806182861,"y":0.8328530192375183},{"x":0.6548856496810913,"y":0.8328530192375183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"writing","boundary":[0.6548856496810913,0.8227665424346924,0.6860706806182861,0.8328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6902287006378174,"y":0.8227665424346924},{"x":0.6943867206573486,"y":0.8227665424346924},{"x":0.6943867206573486,"y":0.8328530192375183},{"x":0.6902287006378174,"y":0.8328530192375183}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.6902287006378174,0.8227665424346924,0.6943867206573486,0.8328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.8227665424346924},{"x":0.7193347215652466,"y":0.8227665424346924},{"x":0.7193347215652466,"y":0.8328530192375183},{"x":0.6964656710624695,"y":0.8328530192375183}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"Study","boundary":[0.6964656710624695,0.8227665424346924,0.7193347215652466,0.8328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.8227665424346924},{"x":0.7401247620582581,"y":0.8227665424346924},{"x":0.7401247620582581,"y":0.8328530192375183},{"x":0.7234927415847778,"y":0.8328530192375183}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.7234927415847778,0.8227665424346924,0.7401247620582581,0.8328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.8227665424346924},{"x":0.7817047834396362,"y":0.8227665424346924},{"x":0.7817047834396362,"y":0.8328530192375183},{"x":0.7422037124633789,"y":0.8328530192375183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"teaching","boundary":[0.7422037124633789,0.8227665424346924,0.7817047834396362,0.8328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.8227665424346924},{"x":0.7879418134689331,"y":0.8227665424346924},{"x":0.7879418134689331,"y":0.8328530192375183},{"x":0.7858628034591675,"y":0.8328530192375183}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.7858628034591675,0.8227665424346924,0.7879418134689331,0.8328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7879418134689331,"y":0.8227665424346924},{"x":0.8191268444061279,"y":0.8227665424346924},{"x":0.8191268444061279,"y":0.8328530192375183},{"x":0.7879418134689331,"y":0.8328530192375183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Higher","boundary":[0.7879418134689331,0.8227665424346924,0.8191268444061279,0.8328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.8227665424346924},{"x":0.8274428248405457,"y":0.8227665424346924},{"x":0.8274428248405457,"y":0.8328530192375183},{"x":0.8232848048210144,"y":0.8328530192375183}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.8232848048210144,0.8227665424346924,0.8274428248405457,0.8328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274428248405457,"y":0.8227665424346924},{"x":0.8607068657875061,"y":0.8242074847221375},{"x":0.8607068657875061,"y":0.8328530192375183},{"x":0.8274428248405457,"y":0.8328530192375183}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"ltr","str":"Egingo","boundary":[0.8274428248405457,0.8227665424346924,0.8607068657875061,0.8328530192375183]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.8213256597518921},{"x":0.8607068657875061,"y":0.8227665424346924},{"x":0.8607068657875061,"y":0.8342939615249634},{"x":0.6174635887145996,"y":0.8328530192375183}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.6124635887145996,0.8143256597518921,0.8657068657875061,0.8412939615249634],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8295218348503113,"y":0.8342939615249634},{"x":0.8586278557777405,"y":0.8342939615249634},{"x":0.8586278557777405,"y":0.8458213210105896},{"x":0.8295218348503113,"y":0.8458213210105896}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.8295218348503113,0.8342939615249634,0.8586278557777405,0.8458213210105896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.8342939615249634},{"x":0.82536381483078,"y":0.8342939615249634},{"x":0.82536381483078,"y":0.8458213210105896},{"x":0.8004158139228821,"y":0.8458213210105896}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.8004158139228821,0.8342939615249634,0.82536381483078,0.8458213210105896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.8342939615249634},{"x":0.7983368039131165,"y":0.8342939615249634},{"x":0.7983368039131165,"y":0.8458213210105896},{"x":0.7962577939033508,"y":0.8458213210105896}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7962577939033508,0.8342939615249634,0.7983368039131165,0.8458213210105896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7671517729759216,"y":0.8342939615249634},{"x":0.790020763874054,"y":0.8342939615249634},{"x":0.790020763874054,"y":0.8458213210105896},{"x":0.7671517729759216,"y":0.8458213210105896}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حسن","boundary":[0.7671517729759216,0.8342939615249634,0.790020763874054,0.8458213210105896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7484407424926758,"y":0.8342939615249634},{"x":0.765072762966156,"y":0.8342939615249634},{"x":0.765072762966156,"y":0.8458213210105896},{"x":0.7484407424926758,"y":0.8458213210105896}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.7484407424926758,0.8342939615249634,0.765072762966156,0.8458213210105896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7442827224731445,"y":0.8342939615249634},{"x":0.7484407424926758,"y":0.8342939615249634},{"x":0.7484407424926758,"y":0.8458213210105896},{"x":0.7442827224731445,"y":0.8458213210105896}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7442827224731445,0.8342939615249634,0.7484407424926758,0.8458213210105896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.8342939615249634},{"x":0.7422037124633789,"y":0.8342939615249634},{"x":0.7422037124633789,"y":0.8458213210105896},{"x":0.7234927415847778,"y":0.8458213210105896}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رضا","boundary":[0.7234927415847778,0.8342939615249634,0.7422037124633789,0.8458213210105896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.8342939615249634},{"x":0.7255717515945435,"y":0.8342939615249634},{"x":0.7255717515945435,"y":0.8458213210105896},{"x":0.7234927415847778,"y":0.8458213210105896}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7234927415847778,0.8342939615249634,0.7255717515945435,0.8458213210105896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.8342939615249634},{"x":0.7193347215652466,"y":0.8342939615249634},{"x":0.7193347215652466,"y":0.8458213210105896},{"x":0.6964656710624695,"y":0.8458213210105896}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱۳۶۴","boundary":[0.6964656710624695,0.8342939615249634,0.7193347215652466,0.8458213210105896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.8342939615249634},{"x":0.692307710647583,"y":0.8342939615249634},{"x":0.692307710647583,"y":0.8458213210105896},{"x":0.692307710647583,"y":0.8458213210105896}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.692307710647583,0.8342939615249634,0.692307710647583,0.8458213210105896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274428248405457,"y":0.8458213210105896},{"x":0.8565488457679749,"y":0.8458213210105896},{"x":0.8565488457679749,"y":0.8573486804962158},{"x":0.8274428248405457,"y":0.8573486804962158}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.8274428248405457,0.8458213210105896,0.8565488457679749,0.8573486804962158]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.8458213210105896},{"x":0.8232848048210144,"y":0.8458213210105896},{"x":0.8232848048210144,"y":0.8573486804962158},{"x":0.7983368039131165,"y":0.8573486804962158}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7983368039131165,0.8458213210105896,0.8232848048210144,0.8573486804962158]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.8458213210105896},{"x":0.7983368039131165,"y":0.8458213210105896},{"x":0.7983368039131165,"y":0.8573486804962158},{"x":0.7962577939033508,"y":0.8573486804962158}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7962577939033508,0.8458213210105896,0.7983368039131165,0.8573486804962158]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.8458213210105896},{"x":0.7920997738838196,"y":0.8458213210105896},{"x":0.7920997738838196,"y":0.8573486804962158},{"x":0.7567567825317383,"y":0.8573486804962158}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.7567567825317383,0.8458213210105896,0.7920997738838196,0.8573486804962158]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.8458213210105896},{"x":0.752598762512207,"y":0.8458213210105896},{"x":0.752598762512207,"y":0.8573486804962158},{"x":0.7297297120094299,"y":0.8573486804962158}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جامع","boundary":[0.7297297120094299,0.8458213210105896,0.752598762512207,0.8573486804962158]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.8458213210105896},{"x":0.7255717515945435,"y":0.8458213210105896},{"x":0.7255717515945435,"y":0.8573486804962158},{"x":0.6964656710624695,"y":0.8587896227836609}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.6964656710624695,0.8458213210105896,0.7255717515945435,0.8573486804962158]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.8472622632980347},{"x":0.7027027010917664,"y":0.8458213210105896},{"x":0.7027027010917664,"y":0.8573486804962158},{"x":0.6715176701545715,"y":0.8587896227836609}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربردی","boundary":[0.6715176701545715,0.8472622632980347,0.7027027010917664,0.8573486804962158]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8440748453140259,"y":0.860230565071106},{"x":0.8586278557777405,"y":0.860230565071106},{"x":0.8586278557777405,"y":0.8703169822692871},{"x":0.8440748453140259,"y":0.8703169822692871}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.8440748453140259,0.860230565071106,0.8586278557777405,0.8703169822692871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212057948112488,"y":0.860230565071106},{"x":0.8440748453140259,"y":0.860230565071106},{"x":0.8419958353042603,"y":0.8703169822692871},{"x":0.8212057948112488,"y":0.8703169822692871}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.8212057948112488,0.860230565071106,0.8419958353042603,0.8703169822692871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.8587896227836609},{"x":0.8149688243865967,"y":0.860230565071106},{"x":0.812889814376831,"y":0.8703169822692871},{"x":0.7920997738838196,"y":0.8703169822692871}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.7920997738838196,0.8587896227836609,0.812889814376831,0.8703169822692871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7879418134689331,"y":0.8587896227836609},{"x":0.790020763874054,"y":0.8587896227836609},{"x":0.790020763874054,"y":0.8703169822692871},{"x":0.7858628034591675,"y":0.8703169822692871}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7879418134689331,0.8587896227836609,0.790020763874054,0.8703169822692871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.8587896227836609},{"x":0.7837837934494019,"y":0.8587896227836609},{"x":0.7817047834396362,"y":0.8703169822692871},{"x":0.752598762512207,"y":0.8688760995864868}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳۰۷/۲","boundary":[0.7546777725219727,0.8587896227836609,0.7817047834396362,0.8703169822692871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338877320289612,"y":0.8587896227836609},{"x":0.7484407424926758,"y":0.8587896227836609},{"x":0.7484407424926758,"y":0.8688760995864868},{"x":0.7338877320289612,"y":0.8688760995864868}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"QH","boundary":[0.7338877320289612,0.8587896227836609,0.7484407424926758,0.8688760995864868]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8461538553237915,"y":0.8731988668441772},{"x":0.8586278557777405,"y":0.8731988668441772},{"x":0.8565488457679749,"y":0.8832852840423584},{"x":0.8440748453140259,"y":0.8832852840423584}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.8461538553237915,0.8731988668441772,0.8565488457679749,0.8832852840423584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.8731988668441772},{"x":0.8419958353042603,"y":0.8731988668441772},{"x":0.8419958353042603,"y":0.8832852840423584},{"x":0.8191268444061279,"y":0.8818444013595581}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.8191268444061279,0.8731988668441772,0.8419958353042603,0.8832852840423584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.8717579245567322},{"x":0.8149688243865967,"y":0.8731988668441772},{"x":0.8149688243865967,"y":0.8832852840423584},{"x":0.7920997738838196,"y":0.8818444013595581}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.7920997738838196,0.8717579245567322,0.8149688243865967,0.8832852840423584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7837837934494019,"y":0.8717579245567322},{"x":0.7879418134689331,"y":0.8717579245567322},{"x":0.7858628034591675,"y":0.8818444013595581},{"x":0.7837837934494019,"y":0.8818444013595581}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7837837934494019,0.8717579245567322,0.7858628034591675,0.8818444013595581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.8703169822692871},{"x":0.7796257734298706,"y":0.8717579245567322},{"x":0.7796257734298706,"y":0.8832852840423584},{"x":0.7276507019996643,"y":0.8818444013595581}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۶۵۸/۴۰۳۸","boundary":[0.7297297120094299,0.8703169822692871,0.7796257734298706,0.8832852840423584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8316008448600769,"y":0.8832852840423584},{"x":0.8586278557777405,"y":0.8832852840423584},{"x":0.8586278557777405,"y":0.8948127031326294},{"x":0.8316008448600769,"y":0.8948127031326294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.8316008448600769,0.8832852840423584,0.8586278557777405,0.8948127031326294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.8818444013595581},{"x":0.8295218348503113,"y":0.8832852840423584},{"x":0.8295218348503113,"y":0.8948127031326294},{"x":0.7796257734298706,"y":0.8948127031326294}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.7796257734298706,0.8818444013595581,0.8295218348503113,0.8948127031326294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.8818444013595581},{"x":0.7754677534103394,"y":0.8818444013595581},{"x":0.7754677534103394,"y":0.8933717608451843},{"x":0.7609147429466248,"y":0.8933717608451843}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.7609147429466248,0.8818444013595581,0.7754677534103394,0.8933717608451843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.8818444013595581},{"x":0.7588357329368591,"y":0.8818444013595581},{"x":0.7588357329368591,"y":0.8933717608451843},{"x":0.7567567825317383,"y":0.8933717608451843}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7567567825317383,0.8818444013595581,0.7588357329368591,0.8933717608451843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.8818444013595581},{"x":0.7505197525024414,"y":0.8818444013595581},{"x":0.7505197525024414,"y":0.8933717608451843},{"x":0.7110186815261841,"y":0.8933717608451843}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۵۸۱۵۶۴۱","boundary":[0.7110186815261841,0.8818444013595581,0.7505197525024414,0.8933717608451843]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.8342939615249634},{"x":0.8586278557777405,"y":0.8342939615249634},{"x":0.8586278557777405,"y":0.8948127031326294},{"x":0.6715176701545715,"y":0.8948127031326294}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6665176701545715,0.8272939615249634,0.8636278557777405,0.9018127031326294],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1683991700410843,"y":0.8991354703903198},{"x":0.3596673607826233,"y":0.8991354703903198},{"x":0.3596673607826233,"y":0.910662829875946},{"x":0.1683991700410843,"y":0.910662829875946}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"171821646610000411111","boundary":[0.1683991700410843,0.8991354703903198,0.3596673607826233,0.910662829875946]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1683991700410843,"y":0.8991354703903198},{"x":0.3596673607826233,"y":0.8991354703903198},{"x":0.3596673607826233,"y":0.910662829875946},{"x":0.1683991700410843,"y":0.910662829875946}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.16339917004108429,0.8921354703903198,0.3646673607826233,0.917662829875946],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/a1e56983b56e7e66/pages/kqoMpUnhksddclmK-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a1e56983b56e7e66/pages/fRCkcSrBVZJMEvNc.jpg","blurred":"/storage/books/a1e56983b56e7e66/pages/KHeoeFGORqWQPOAb.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.000601723055879609,0.00023288346936753697,0.9989210507368841,0.9992765584983057]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.20308788120746613},{"x":0.6302521228790283,"y":0.19952493906021118},{"x":0.63193279504776,"y":0.244655579328537},{"x":0.37142857909202576,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مستندسازی","boundary":[0.36974790692329407,0.20308788120746613,0.63193279504776,0.244655579328537]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.20308788120746613},{"x":0.6302521228790283,"y":0.19952493906021118},{"x":0.63193279504776,"y":0.244655579328537},{"x":0.37142857909202576,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.36474790692329406,0.19608788120746612,0.63693279504776,0.251655579328537],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5273159146308899},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"محمد","boundary":[0.5210084319114685,0.5178147554397583,0.5663865804672241,0.5273159146308899]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5273159146308899},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.5160084319114685,0.5108147554397583,0.5713865804672241,0.5343159146308899],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.5142517685890198},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5344418287277222},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حسن","boundary":[0.47058823704719543,0.5142517685890198,0.5126050710678101,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.5142517685890198},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5142517685890198},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5332541465759277},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.43361344933509827,0.5142517685890198,0.46722689270973206,0.5332541465759277]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.5142517685890198},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5142517685890198},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5332541465759277},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.42861344933509826,0.5072517685890198,0.5176050710678101,0.5402541465759277],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عضو","boundary":[0.6033613681793213,0.5486935973167419,0.6369748115539551,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هیئت","boundary":[0.5630252361297607,0.5486935973167419,0.5966386795043945,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5193277597427368,0.5486935973167419,0.5546218752861023,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5676959753036499},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4605042040348053,0.5486935973167419,0.5109243988990784,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.5486935973167419},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5486935973167419},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5676959753036499},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تربیت","boundary":[0.4151260554790497,0.5486935973167419,0.45210084319114685,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.5486935973167419},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5486935973167419},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5676959753036499},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدرس","boundary":[0.3630252182483673,0.5486935973167419,0.40672269463539124,0.5676959753036499]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5676959753036499},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3580252182483673,0.5416935973167419,0.6419748115539551,0.5746959753036499],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6021377444267273},{"x":0.529411792755127,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رضا","boundary":[0.529411792755127,0.5855106711387634,0.5579832196235657,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6033254265785217},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حسن","boundary":[0.48235294222831726,0.5855106711387634,0.5176470875740051,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.5855106711387634},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5855106711387634},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6033254265785217},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.4420168101787567,0.5855106711387634,0.4789915978908539,0.6033254265785217]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6021377444267273},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4370168101787567,0.5785106711387634,0.5629832196235657,0.6091377444267273],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/a1e56983b56e7e66/pages/pbvgCiSrbFWGJmnu-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a1e56983b56e7e66/pages/gieZlOxppnOBkaEc.jpg","blurred":"/storage/books/a1e56983b56e7e66/pages/TVzOHIkGtEXCbKmS.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003588023476240014,0.0003471346895371933,0.9986724807354582,0.9989888146688141]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.2992874085903168},{"x":0.561344563961029,"y":0.2992874085903168},{"x":0.561344563961029,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بسم","boundary":[0.5428571701049805,0.2992874085903168,0.561344563961029,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5411764979362488,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.5243697762489319,0.2992874085903168,0.5411764979362488,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5226891040802002,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3147268295288086},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الرحمن","boundary":[0.4773109257221222,0.2992874085903168,0.5226891040802002,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.2992874085903168},{"x":0.4756302535533905,"y":0.2992874085903168},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3147268295288086},{"x":0.43697479367256165,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"الرحیم","boundary":[0.43697479367256165,0.2992874085903168,0.4756302535533905,0.3147268295288086]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.2992874085903168},{"x":0.561344563961029,"y":0.2992874085903168},{"x":0.561344563961029,"y":0.3147268295288086},{"x":0.43697479367256165,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.43197479367256164,0.29228740859031677,0.5663445639610291,0.3217268295288086],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5226891040802002,"y":0.35154393315315247},{"x":0.4773109257221222,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.4773109257221222,0.33610451221466064,0.5226891040802002,0.35154393315315247]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5226891040802002,"y":0.35154393315315247},{"x":0.4773109257221222,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4723109257221222,0.32910451221466064,0.5276891040802002,0.35854393315315247],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7848739624023438,"y":0.38836103677749634},{"x":0.75126051902771,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.75126051902771,0.37410926818847656,0.7848739624023438,0.38836103677749634]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7848739624023438,"y":0.38836103677749634},{"x":0.75126051902771,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.74626051902771,0.36710926818847656,0.7898739624023438,0.39536103677749634],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.37410926818847656},{"x":0.2571428716182709,"y":0.37410926818847656},{"x":0.2571428716182709,"y":0.3847981095314026},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"صفحه","boundary":[0.21848739683628082,0.37410926818847656,0.2571428716182709,0.3847981095314026]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.37410926818847656},{"x":0.2571428716182709,"y":0.37410926818847656},{"x":0.2571428716182709,"y":0.3847981095314026},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21348739683628082,0.36710926818847656,0.2621428716182709,0.3917981095314026],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4168646037578583},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7344537973403931,0.40142518281936646,0.7831932902336121,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7277311086654663,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4168646037578583},{"x":0.702521026134491,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.702521026134491,0.40142518281936646,0.7277311086654663,0.4168646037578583]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4168646037578583},{"x":0.702521026134491,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.697521026134491,0.39442518281936645,0.7881932902336121,0.4238646037578583],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.40380048751831055},{"x":0.2504201829433441,"y":0.40380048751831055},{"x":0.2504201829433441,"y":0.4144892990589142},{"x":0.2235294133424759,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"هفت","boundary":[0.2235294133424759,0.40380048751831055,0.2504201829433441,0.4144892990589142]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.40380048751831055},{"x":0.2504201829433441,"y":0.40380048751831055},{"x":0.2504201829433441,"y":0.4144892990589142},{"x":0.2235294133424759,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.39680048751831054,0.2554201829433441,0.4214892990589142],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7310924530029297,0.4299287497997284,0.7831932902336121,0.4477434754371643]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7260924530029297,0.4229287497997284,0.7881932902336121,0.4547434754371643],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.4346793293952942},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4346793293952942},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4429928660392761},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"نه","boundary":[0.23193277418613434,0.4346793293952942,0.24033613502979279,0.4429928660392761]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.4346793293952942},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4346793293952942},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4429928660392761},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.4276793293952942,0.2453361350297928,0.44999286603927613],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.4643705487251282},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4643705487251282},{"x":0.23529411852359772,"y":0.47149643301963806},{"x":0.23361344635486603,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.11999999731779099,"str":"1","boundary":[0.23361344635486603,0.4643705487251282,0.23529411852359772,0.47149643301963806]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.4643705487251282},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4643705487251282},{"x":0.23529411852359772,"y":0.47149643301963806},{"x":0.23361344635486603,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.11999999731779099,"dir":"ltr","boundary":[0.22861344635486602,0.45737054872512817,0.24029411852359772,0.47849643301963807],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.4869358539581299},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4869358539581299},{"x":0.23529411852359772,"y":0.49406176805496216},{"x":0.23361344635486603,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۱","boundary":[0.23361344635486603,0.4869358539581299,0.23529411852359772,0.49406176805496216]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.4869358539581299},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4869358539581299},{"x":0.23529411852359772,"y":0.49406176805496216},{"x":0.23361344635486603,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.22861344635486602,0.4799358539581299,0.24029411852359772,0.5010617680549622],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.5083135366439819},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5083135366439819},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5178147554397583},{"x":0.23361344635486603,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۲","boundary":[0.23361344635486603,0.5083135366439819,0.2369747906923294,0.5178147554397583]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.5083135366439819},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5083135366439819},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5178147554397583},{"x":0.23361344635486603,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22861344635486602,0.5013135366439819,0.2419747906923294,0.5248147554397583],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.5320665240287781},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5320665240287781},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5391923785209656},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۲","boundary":[0.23361344635486603,0.5320665240287781,0.2369747906923294,0.5391923785209656]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.5320665240287781},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5320665240287781},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5391923785209656},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.22861344635486602,0.5250665240287781,0.2419747906923294,0.5461923785209656],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7815126180648804,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4774346649646759},{"x":0.778151273727417,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.49000000953674316,"dir":"rtl","str":"ا","boundary":[0.778151273727417,0.46318289637565613,0.7815126180648804,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7697479128837585,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7697479128837585,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مفاهیم","boundary":[0.7327731251716614,0.46318289637565613,0.7697479128837585,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7327731251716614,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7277311086654663,0.46318289637565613,0.7327731251716614,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7193277478218079,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.6857143044471741,0.46318289637565613,0.7193277478218079,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6773109436035156,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6705882549285889,0.46318289637565613,0.6773109436035156,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تعاریف","boundary":[0.6168067455291748,0.4619952440261841,0.6638655662536621,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.4619952440261841},{"x":0.610084056854248,"y":0.46318289637565613},{"x":0.610084056854248,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مستندسازی","boundary":[0.5394958257675171,0.4619952440261841,0.610084056854248,0.4774346649646759]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7815126180648804,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5344958257675171,0.4549952440261841,0.7865126180648804,0.4844346649646759],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.4857482314109802},{"x":0.7579832077026367,"y":0.4857482314109802},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"۱-۱","boundary":[0.7394958138465881,0.4857482314109802,0.7579832077026367,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.4857482314109802},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4857482314109802},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.6924369931221008,0.4857482314109802,0.7310924530029297,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مستندسازی","boundary":[0.6168067455291748,0.4857482314109802,0.6840336322784424,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۲-۱","boundary":[0.7378151416778564,0.5083135366439819,0.7579832077026367,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.7058823704719543,0.5083135366439819,0.7327731251716614,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مستندسازی","boundary":[0.6302521228790283,0.5083135366439819,0.6991596817970276,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.529691219329834},{"x":0.7478991746902466,"y":0.529691219329834},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱-۲-۱","boundary":[0.7142857313156128,0.529691219329834,0.7478991746902466,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.529691219329834},{"x":0.7058823704719543,"y":0.529691219329834},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مستندسازی","boundary":[0.6386554837226868,0.529691219329834,0.7058823704719543,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.529691219329834},{"x":0.6302521228790283,"y":0.529691219329834},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6218487620353699,0.529691219329834,0.6302521228790283,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.529691219329834},{"x":0.6134454011917114,"y":0.529691219329834},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5451306700706482},{"x":0.583193302154541,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.583193302154541,0.529691219329834,0.6134454011917114,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.529691219329834},{"x":0.5747899413108826,"y":0.529691219329834},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.5546218752861023,0.529691219329834,0.5747899413108826,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.529691219329834},{"x":0.5478991866111755,"y":0.529691219329834},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"رشته","boundary":[0.5210084319114685,0.529691219329834,0.5478991866111755,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.529691219329834},{"x":0.5126050710678101,"y":0.529691219329834},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5451306700706482},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.48235294222831726,0.529691219329834,0.5126050710678101,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۲-۲-۱","boundary":[0.7142857313156128,0.5522565245628357,0.7478991746902466,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مستند","boundary":[0.6739495992660522,0.5522565245628357,0.7058823704719543,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6386554837226868,0.5522565245628357,0.6705882549285889,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6218487620353699,0.5522565245628357,0.6302521228790283,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5676959753036499},{"x":0.583193302154541,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.583193302154541,0.5522565245628357,0.6134454011917114,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.5546218752861023,0.5534442067146301,0.5747899413108826,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"شاخه","boundary":[0.5159664154052734,0.5534442067146301,0.5478991866111755,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5676959753036499},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فیلم","boundary":[0.48739495873451233,0.5534442067146301,0.5092437267303467,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.5534442067146301},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5534442067146301},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5676959753036499},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.45210084319114685,0.5534442067146301,0.48403361439704895,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7478991746902466,"y":0.589073657989502},{"x":0.7126050591468811,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۳-۲-۱","boundary":[0.7126050591468811,0.5748218297958374,0.7478991746902466,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7058823704719543,"y":0.589073657989502},{"x":0.6386554837226868,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مستندسازی","boundary":[0.6386554837226868,0.5748218297958374,0.7058823704719543,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6302521228790283,"y":0.589073657989502},{"x":0.6218487620353699,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6218487620353699,0.5748218297958374,0.6302521228790283,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5902612805366516},{"x":0.583193302154541,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.583193302154541,0.5760095119476318,0.6134454011917114,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.5546218752861023,0.5760095119476318,0.5747899413108826,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ابزار","boundary":[0.5243697762489319,0.5760095119476318,0.5478991866111755,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5902612805366516},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتقال","boundary":[0.48739495873451233,0.5760095119476318,0.5176470875740051,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.5760095119476318},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5760095119476318},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5902612805366516},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تجربه","boundary":[0.4470588266849518,0.5760095119476318,0.4789915978908539,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.5760095119476318},{"x":0.440336138010025,"y":0.5760095119476318},{"x":0.440336138010025,"y":0.5902612805366516},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشخص","boundary":[0.39159664511680603,0.5760095119476318,0.440336138010025,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.5985748171806335},{"x":0.756302535533905,"y":0.5985748171806335},{"x":0.756302535533905,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":"3-1","boundary":[0.7378151416778564,0.5985748171806335,0.756302535533905,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6116389632225037},{"x":0.702521026134491,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ارکان","boundary":[0.702521026134491,0.5985748171806335,0.7310924530029297,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"مستند","boundary":[0.6605042219161987,0.5985748171806335,0.6941176652908325,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5985748171806335},{"x":0.658823549747467,"y":0.5985748171806335},{"x":0.658823549747467,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6252101063728333,0.5985748171806335,0.658823549747467,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱-۳-۱","boundary":[0.7142857313156128,0.6199524998664856,0.7478991746902466,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6638655662536621,0.6199524998664856,0.7058823704719543,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مستندسازی","boundary":[0.5882353186607361,0.6199524998664856,0.6554622054100037,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6448931097984314},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6448931097984314},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۲-۳-۱","boundary":[0.7142857313156128,0.6448931097984314,0.7478991746902466,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.646080732345581},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6448931097984314},{"x":0.707563042640686,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مستندساز","boundary":[0.6504201889038086,0.646080732345581,0.707563042640686,0.6579572558403015]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.4857482314109802},{"x":0.7579832077026367,"y":0.4857482314109802},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6579572558403015},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.386596645116806,0.4787482314109802,0.7629832077026367,0.6649572558403015],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5546318292617798},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5546318292617798},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5617577433586121},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.7300000190734863,"str":"۳","boundary":[0.23193277418613434,0.5546318292617798,0.23529411852359772,0.5617577433586121]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5546318292617798},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5546318292617798},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5617577433586121},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.5476318292617798,0.24029411852359772,0.5687577433586121],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5771971344947815},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5760095119476318},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5843230485916138},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۴","boundary":[0.23193277418613434,0.5771971344947815,0.2386554628610611,0.5843230485916138]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5771971344947815},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5760095119476318},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5843230485916138},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.5701971344947815,0.2436554628610611,0.5913230485916138],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5985748171806335},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5985748171806335},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6068883538246155},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴","boundary":[0.23193277418613434,0.5985748171806335,0.2386554628610611,0.6068883538246155]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5985748171806335},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5985748171806335},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6068883538246155},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.5915748171806335,0.2436554628610611,0.6138883538246155],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.6472684144973755},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6472684144973755},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6543943285942078},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۵","boundary":[0.23025210201740265,0.6472684144973755,0.2386554628610611,0.6543943285942078]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.6472684144973755},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6472684144973755},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6543943285942078},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.6402684144973755,0.2436554628610611,0.6613943285942078],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱_۳_۳","boundary":[0.7126050591468811,0.6674584150314331,0.7478991746902466,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6686460971832275},{"x":0.707563042640686,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مستند","boundary":[0.6722689270973206,0.6698337197303772,0.707563042640686,0.6781472563743591]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.6686460971832275},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6672689270973206,0.6616460971832275,0.7528991746902466,0.6851472563743591],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6698337197303772},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6686460971832275},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6769596338272095},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۶","boundary":[0.23193277418613434,0.6698337197303772,0.2369747906923294,0.6769596338272095]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6698337197303772},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6686460971832275},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6769596338272095},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.6628337197303772,0.2419747906923294,0.6839596338272095],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7007125616073608},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱_۳_۴","boundary":[0.7126050591468811,0.6912114024162292,0.7478991746902466,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سامانه","boundary":[0.6722689270973206,0.6912114024162292,0.7058823704719543,0.7007125616073608]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6672689270973206,0.6842114024162292,0.7528991746902466,0.7077125616073608],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6923990249633789},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6923990249633789},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6995249390602112},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۶","boundary":[0.23193277418613434,0.6923990249633789,0.2386554628610611,0.6995249390602112]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6923990249633789},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6923990249633789},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6995249390602112},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.6853990249633789,0.2436554628610611,0.7065249390602112],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.7149643898010254},{"x":0.2386554628610611,"y":0.713776707649231},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7209026217460632},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"V","boundary":[0.23025210201740265,0.7149643898010254,0.24033613502979279,0.7209026217460632]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.7149643898010254},{"x":0.2386554628610611,"y":0.713776707649231},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7209026217460632},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.7079643898010254,0.2453361350297928,0.7279026217460632],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.7387173175811768},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7387173175811768},{"x":0.2386554628610611,"y":0.745843231678009},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"V","boundary":[0.23025210201740265,0.7387173175811768,0.2386554628610611,0.745843231678009]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.7387173175811768},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7387173175811768},{"x":0.2386554628610611,"y":0.745843231678009},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.7317173175811768,0.2436554628610611,0.752843231678009],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.713776707649231},{"x":0.756302535533905,"y":0.713776707649231},{"x":0.756302535533905,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۴-۱","boundary":[0.7378151416778564,0.713776707649231,0.756302535533905,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.713776707649231},{"x":0.7310924530029297,"y":0.713776707649231},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7304037809371948},{"x":0.702521026134491,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.702521026134491,0.713776707649231,0.7310924530029297,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.713776707649231},{"x":0.6941176652908325,"y":0.713776707649231},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مستندسازی","boundary":[0.6268907785415649,0.713776707649231,0.6941176652908325,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"۱-۴-۱","boundary":[0.7142857313156128,0.7387173175811768,0.7478991746902466,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مستندسازی","boundary":[0.6386554837226868,0.7387173175811768,0.7058823704719543,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7505938410758972},{"x":0.605042040348053,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساده","boundary":[0.605042040348053,0.7387173175811768,0.6302521228790283,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7589073777198792},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7589073777198792},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۲-۴-۱","boundary":[0.7142857313156128,0.7589073777198792,0.7478991746902466,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7589073777198792},{"x":0.707563042640686,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مستندسازی","boundary":[0.6369748115539551,0.7600950002670288,0.707563042640686,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7743467688560486},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیشرفته","boundary":[0.5882353186607361,0.7612826824188232,0.6302521228790283,0.7743467688560486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7826603055000305},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7826603055000305},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7957244515419006},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"۱_۴_۳","boundary":[0.7126050591468811,0.7826603055000305,0.7478991746902466,0.7957244515419006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.783847987651825},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7826603055000305},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7957244515419006},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مستندسازی","boundary":[0.6369748115539551,0.783847987651825,0.7058823704719543,0.7957244515419006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.783847987651825},{"x":0.6302521228790283,"y":0.783847987651825},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7957244515419006},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تجاری","boundary":[0.5915966629981995,0.783847987651825,0.6302521228790283,0.7957244515419006]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.713776707649231},{"x":0.756302535533905,"y":0.713776707649231},{"x":0.756302535533905,"y":0.7969121336936951},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5832353186607361,0.706776707649231,0.761302535533905,0.8039121336936951],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.7624703049659729},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7612826824188232},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7684085369110107},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"V","boundary":[0.23025210201740265,0.7624703049659729,0.24033613502979279,0.7684085369110107]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.7624703049659729},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7612826824188232},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7684085369110107},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.7554703049659729,0.2453361350297928,0.7754085369110107],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.7850356101989746},{"x":0.2386554628610611,"y":0.783847987651825},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7909738421440125},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":"V","boundary":[0.23025210201740265,0.7850356101989746,0.2386554628610611,0.7909738421440125]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.7850356101989746},{"x":0.2386554628610611,"y":0.783847987651825},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7909738421440125},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.7780356101989746,0.2436554628610611,0.7979738421440125],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.8384798169136047},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8384798169136047},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8444180488586426},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8444180488586426}]},"confidence":0.6100000143051147,"str":"سية","boundary":[0.4941176474094391,0.8384798169136047,0.5058823823928833,0.8444180488586426]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.8384798169136047},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8384798169136047},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8444180488586426},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8444180488586426}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.4891176474094391,0.8314798169136047,0.5108823823928833,0.8514180488586426],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/a1e56983b56e7e66/pages/zNcPysLKFuMudxfO-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a1e56983b56e7e66/pages/ZbImrgvcZgYvuUGM.jpg","blurred":"/storage/books/a1e56983b56e7e66/pages/ipiPaQkIaQiTePzr.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003559776885168893,0.00021172583796915702,0.9986753053945654,0.9989845831637711]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7831932902336121,"y":0.19952493906021118},{"x":0.75126051902771,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.75126051902771,0.1852731555700302,0.7831932902336121,0.19952493906021118]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7831932902336121,"y":0.19952493906021118},{"x":0.75126051902771,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.74626051902771,0.1782731555700302,0.7881932902336121,0.2065249390602112],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.1852731555700302},{"x":0.2537815272808075,"y":0.1852731555700302},{"x":0.2537815272808075,"y":0.19714964926242828},{"x":0.21680672466754913,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"صفحه","boundary":[0.21680672466754913,0.1852731555700302,0.2537815272808075,0.19714964926242828]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.1852731555700302},{"x":0.2537815272808075,"y":0.1852731555700302},{"x":0.2537815272808075,"y":0.19714964926242828},{"x":0.21680672466754913,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.1782731555700302,0.2587815272808075,0.2041496492624283],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.2327791005373001},{"x":0.24201680719852448,"y":0.23990498483181},{"x":0.22857142984867096,"y":0.23990498483181},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.49000000953674316,"str":"و","boundary":[0.24201680719852448,0.2327791005373001,0.22857142984867096,0.23990498483181]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.2102137804031372},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2173396646976471},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2173396646976471},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2102137804031372}]},"confidence":0.949999988079071,"str":">","boundary":[0.24201680719852448,0.2102137804031372,0.22857142984867096,0.2173396646976471]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.2102137804031372},{"x":0.24201680719852448,"y":0.23990498483181},{"x":0.22857142984867096,"y":0.23990498483181},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2102137804031372}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.23701680719852447,0.2032137804031372,0.23357142984867096,0.24690498483181],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7579832077026367,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7579832077026367,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7378151416778564,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۵۱","boundary":[0.7378151416778564,0.20783847570419312,0.7579832077026367,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7327731251716614,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7327731251716614,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6941176652908325,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مراحل","boundary":[0.6941176652908325,0.20783847570419312,0.7327731251716614,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6873949766159058,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6873949766159058,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6184874176979065,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مستندسازی","boundary":[0.6184874176979065,0.20783847570419312,0.6873949766159058,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.23159144818782806},{"x":0.7478991746902466,"y":0.23159144818782806},{"x":0.7478991746902466,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7142857313156128,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"rtl","str":"۱-۵-۱","boundary":[0.7142857313156128,0.23159144818782806,0.7478991746902466,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.23159144818782806},{"x":0.7058823704719543,"y":0.23159144818782806},{"x":0.7058823704719543,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6705882549285889,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مرحله","boundary":[0.6705882549285889,0.23159144818782806,0.7058823704719543,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6638655662536621,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6638655662536621,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6453781723976135,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قبل","boundary":[0.6453781723976135,0.23159144818782806,0.6638655662536621,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6386554837226868,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6386554837226868,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6285714507102966,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6285714507102966,0.23159144818782806,0.6386554837226868,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6218487620353699,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6218487620353699,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5529412031173706,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مستندسازی","boundary":[0.5529412031173706,0.23159144818782806,0.6218487620353699,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7478991746902466,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7478991746902466,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7142857313156128,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲۵۱","boundary":[0.7142857313156128,0.2529691159725189,0.7478991746902466,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.2529691159725189},{"x":0.707563042640686,"y":0.2529691159725189},{"x":0.707563042640686,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6722689270973206,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مرحله","boundary":[0.6722689270973206,0.2529691159725189,0.707563042640686,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6638655662536621,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6638655662536621,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6386554837226868,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حین","boundary":[0.6386554837226868,0.2529691159725189,0.6638655662536621,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.2529691159725189},{"x":0.63193279504776,"y":0.2529691159725189},{"x":0.63193279504776,"y":0.26840853691101074},{"x":0.5630252361297607,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مستندسازی","boundary":[0.5630252361297607,0.2529691159725189,0.63193279504776,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.275534451007843},{"x":0.7478991746902466,"y":0.275534451007843},{"x":0.7478991746902466,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"۱_۳-۵","boundary":[0.7092437148094177,0.275534451007843,0.7478991746902466,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.27672210335731506},{"x":0.7058823704719543,"y":0.27672210335731506},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بعد","boundary":[0.6890756487846375,0.27672210335731506,0.7058823704719543,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.27672210335731506},{"x":0.680672287940979,"y":0.27672210335731506},{"x":0.680672287940979,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6722689270973206,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6722689270973206,0.27672210335731506,0.680672287940979,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.27672210335731506},{"x":0.6655462384223938,"y":0.275534451007843},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5966386795043945,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مستندسازی","boundary":[0.5966386795043945,0.27672210335731506,0.6655462384223938,0.2897862195968628]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7579832077026367,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7579832077026367,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5529412031173706,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5479412031173706,0.2008384757041931,0.7629832077026367,0.2967862195968628],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.25415676832199097},{"x":0.23025210201740265,"y":0.25415676832199097},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2624703049659729},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.1599999964237213,"str":"1","boundary":[0.22857142984867096,0.25415676832199097,0.23193277418613434,0.2624703049659729]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.25415676832199097},{"x":0.23025210201740265,"y":0.25415676832199097},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2624703049659729},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.1599999964237213,"dir":"ltr","boundary":[0.22357142984867096,0.24715676832199096,0.23693277418613434,0.2694703049659729],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.2779097259044647},{"x":0.24201680719852448,"y":0.27672210335731506},{"x":0.24369747936725616,"y":0.285035640001297},{"x":0.22857142984867096,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷","boundary":[0.22857142984867096,0.2779097259044647,0.24369747936725616,0.285035640001297]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.2779097259044647},{"x":0.24201680719852448,"y":0.27672210335731506},{"x":0.24369747936725616,"y":0.285035640001297},{"x":0.22857142984867096,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22357142984867096,0.2709097259044647,0.24869747936725617,0.292035640001297],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7831932902336121,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7764706015586853,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.7764706015586853,0.30403801798820496,0.7831932902336121,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7697479128837585,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7697479128837585,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.7344537973403931,0.30403801798820496,0.7697479128837585,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.3052256405353546},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3052256405353546},{"x":0.7277311086654663,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7193277478218079,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7193277478218079,0.3052256405353546,0.7277311086654663,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.3052256405353546},{"x":0.7142857313156128,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6739495992660522,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراحل","boundary":[0.6739495992660522,0.3052256405353546,0.7142857313156128,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6672269105911255,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6302521228790283,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گزارش","boundary":[0.6302521228790283,0.3052256405353546,0.6672269105911255,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6218487620353699,"y":0.32185274362564087},{"x":0.583193302154541,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.583193302154541,0.3052256405353546,0.6218487620353699,0.32185274362564087]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.3052256405353546},{"x":0.7831932902336121,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7831932902336121,"y":0.32185274362564087},{"x":0.583193302154541,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.578193302154541,0.2982256405353546,0.7881932902336121,0.3288527436256409],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.30641329288482666},{"x":0.24201680719852448,"y":0.30641329288482666},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3147268295288086},{"x":0.22521008551120758,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۱","boundary":[0.22521008551120758,0.30641329288482666,0.24201680719852448,0.3147268295288086]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.30641329288482666},{"x":0.24201680719852448,"y":0.30641329288482666},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3147268295288086},{"x":0.22521008551120758,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.29941329288482665,0.24701680719852448,0.3217268295288086],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7579832077026367,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7579832077026367,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7394958138465881,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۲_۱","boundary":[0.7394958138465881,0.32897862792015076,0.7579832077026367,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7310924530029297,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7310924530029297,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6974790096282959,0.32897862792015076,0.7310924530029297,0.33847981691360474]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7579832077026367,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7579832077026367,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6924790096282959,0.32197862792015075,0.7629832077026367,0.34547981691360474],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.32897862792015076},{"x":0.24201680719852448,"y":0.32897862792015076},{"x":0.24369747936725616,"y":0.33847981691360474},{"x":0.22521008551120758,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۱","boundary":[0.22521008551120758,0.32897862792015076,0.24369747936725616,0.33847981691360474]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.32897862792015076},{"x":0.24201680719852448,"y":0.32897862792015076},{"x":0.24369747936725616,"y":0.33847981691360474},{"x":0.22521008551120758,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.32197862792015075,0.24869747936725617,0.34547981691360474],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.3527315855026245},{"x":0.24201680719852448,"y":0.35154393315315247},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3598574697971344},{"x":0.22689075767993927,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۴","boundary":[0.22689075767993927,0.3527315855026245,0.24369747936725616,0.3598574697971344]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.3527315855026245},{"x":0.24201680719852448,"y":0.35154393315315247},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3598574697971344},{"x":0.22689075767993927,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.3457315855026245,0.24869747936725617,0.3668574697971344],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.37648457288742065},{"x":0.24369747936725616,"y":0.37648457288742065},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3847981095314026},{"x":0.22689075767993927,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۴","boundary":[0.22521008551120758,0.37648457288742065,0.24369747936725616,0.3847981095314026]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.37648457288742065},{"x":0.24369747936725616,"y":0.37648457288742065},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3847981095314026},{"x":0.22689075767993927,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.36948457288742065,0.24869747936725617,0.3917981095314026],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.39904987812042236},{"x":0.24201680719852448,"y":0.39904987812042236},{"x":0.24201680719852448,"y":0.41092637181282043},{"x":0.22689075767993927,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۵","boundary":[0.22689075767993927,0.39904987812042236,0.24201680719852448,0.41092637181282043]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.39904987812042236},{"x":0.24201680719852448,"y":0.39904987812042236},{"x":0.24201680719852448,"y":0.41092637181282043},{"x":0.22689075767993927,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.39204987812042236,0.24701680719852448,0.41792637181282044],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.4275534451007843},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4275534451007843},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4346793293952942},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۷","boundary":[0.22689075767993927,0.4275534451007843,0.24201680719852448,0.4346793293952942]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.4275534451007843},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4275534451007843},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4346793293952942},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.4205534451007843,0.24701680719852448,0.4416793293952942],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.45130640268325806},{"x":0.24201680719852448,"y":0.45130640268325806},{"x":0.24369747936725616,"y":0.45961993932724},{"x":0.22689075767993927,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۷","boundary":[0.22689075767993927,0.45130640268325806,0.24369747936725616,0.45961993932724]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.45130640268325806},{"x":0.24201680719852448,"y":0.45130640268325806},{"x":0.24369747936725616,"y":0.45961993932724},{"x":0.22689075767993927,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.44430640268325805,0.24869747936725617,0.46661993932724],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.47624704241752625},{"x":0.24033613502979279,"y":0.47624704241752625},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4845605790615082},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۴۰","boundary":[0.22689075767993927,0.47624704241752625,0.24033613502979279,0.4845605790615082]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.47624704241752625},{"x":0.24033613502979279,"y":0.47624704241752625},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4845605790615082},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.46924704241752624,0.2453361350297928,0.4915605790615082],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.5011876225471497},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5011876225471497},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5095011591911316},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۱","boundary":[0.22689075767993927,0.5011876225471497,0.24201680719852448,0.5095011591911316]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.5011876225471497},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5011876225471497},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5095011591911316},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.49418762254714965,0.24701680719852448,0.5165011591911316],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7579832077026367,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۲-۲","boundary":[0.7378151416778564,0.35154393315315247,0.7579832077026367,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7327731251716614,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.7058823704719543,0.35154393315315247,0.7327731251716614,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6974790096282959,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3669833838939667},{"x":0.6554622054100037,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گزارش","boundary":[0.6554622054100037,0.3503562808036804,0.6974790096282959,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱-۲-۲","boundary":[0.7159664034843445,0.3752969205379486,0.7495798468589783,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.3752969205379486},{"x":0.707563042640686,"y":0.3752969205379486},{"x":0.707563042640686,"y":0.3919239938259125},{"x":0.680672287940979,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.680672287940979,0.3752969205379486,0.707563042640686,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3919239938259125},{"x":0.63193279504776,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گزارش","boundary":[0.63193279504776,0.3752969205379486,0.6739495992660522,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6151260733604431,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6151260733604431,0.3752969205379486,0.6252101063728333,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6084033846855164,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5798319578170776,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"لحاظ","boundary":[0.5798319578170776,0.37410926818847656,0.6084033846855164,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.37410926818847656},{"x":0.5714285969734192,"y":0.37410926818847656},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.5428571701049805,0.37410926818847656,0.5714285969734192,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.37410926818847656},{"x":0.534453809261322,"y":0.37410926818847656},{"x":0.534453809261322,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارائه","boundary":[0.5126050710678101,0.37410926818847656,0.534453809261322,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7495798468589783,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7495798468589783,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7142857313156128,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲-۲-۲","boundary":[0.7142857313156128,0.4002375304698944,0.7495798468589783,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.4002375304698944},{"x":0.707563042640686,"y":0.4002375304698944},{"x":0.707563042640686,"y":0.41923990845680237},{"x":0.680672287940979,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.6823529601097107,0.4002375304698944,0.707563042640686,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4180522561073303},{"x":0.63193279504776,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گزارش","boundary":[0.63193279504776,0.39904987812042236,0.6739495992660522,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6252101063728333,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4168646037578583},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6151260733604431,0.39904987812042236,0.6252101063728333,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.39904987812042236},{"x":0.610084056854248,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4168646037578583},{"x":0.578151285648346,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لحاظ","boundary":[0.5798319578170776,0.39904987812042236,0.6084033846855164,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.3978622257709503},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3978622257709503},{"x":0.5714285969734192,"y":0.41567695140838623},{"x":0.5394958257675171,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هدف","boundary":[0.5411764979362488,0.3978622257709503,0.5714285969734192,0.41567695140838623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.4251781404018402},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4251781404018402},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳-۲-۲","boundary":[0.7126050591468811,0.4251781404018402,0.7495798468589783,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.4251781404018402},{"x":0.707563042640686,"y":0.4251781404018402},{"x":0.707563042640686,"y":0.4429928660392761},{"x":0.680672287940979,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.680672287940979,0.4251781404018402,0.707563042640686,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.4251781404018402},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4251781404018402},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4429928660392761},{"x":0.63193279504776,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گزارش","boundary":[0.63193279504776,0.4251781404018402,0.6739495992660522,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.4251781404018402},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4251781404018402},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6168067455291748,0.4251781404018402,0.6252101063728333,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6084033846855164,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4429928660392761},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لحاظ","boundary":[0.5798319578170776,0.42399048805236816,0.6084033846855164,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5714285969734192,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نوع","boundary":[0.5529412031173706,0.42399048805236816,0.5714285969734192,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5445378422737122,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4418052136898041},{"x":0.49915966391563416,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مخاطب","boundary":[0.49915966391563416,0.42399048805236816,0.5445378422737122,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.450118750333786},{"x":0.7478991746902466,"y":0.450118750333786},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴-۲-۲","boundary":[0.7126050591468811,0.450118750333786,0.7478991746902466,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.450118750333786},{"x":0.707563042640686,"y":0.450118750333786},{"x":0.707563042640686,"y":0.4679335057735443},{"x":0.680672287940979,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.680672287940979,0.450118750333786,0.707563042640686,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.450118750333786},{"x":0.6739495992660522,"y":0.450118750333786},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4679335057735443},{"x":0.63193279504776,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گزارش","boundary":[0.63193279504776,0.450118750333786,0.6739495992660522,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.450118750333786},{"x":0.6235294342041016,"y":0.450118750333786},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6151260733604431,0.450118750333786,0.6235294342041016,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.450118750333786},{"x":0.6084033846855164,"y":0.450118750333786},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4679335057735443},{"x":0.578151285648346,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لحاظ","boundary":[0.578151285648346,0.450118750333786,0.6084033846855164,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.450118750333786},{"x":0.5714285969734192,"y":0.450118750333786},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5277311205863953,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.5277311205863953,0.450118750333786,0.5714285969734192,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۵-۲-۲","boundary":[0.7142857313156128,0.4750593900680542,0.7495798468589783,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.4750593900680542},{"x":0.707563042640686,"y":0.4750593900680542},{"x":0.707563042640686,"y":0.49168646335601807},{"x":0.680672287940979,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.680672287940979,0.4750593900680542,0.707563042640686,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4928741157054901},{"x":0.63193279504776,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گزارش","boundary":[0.63193279504776,0.4750593900680542,0.6739495992660522,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6252101063728333,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6168067455291748,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6168067455291748,0.4750593900680542,0.6252101063728333,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6084033846855164,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5798319578170776,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لحاظ","boundary":[0.5798319578170776,0.4750593900680542,0.6084033846855164,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5714285969734192,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5462185144424438,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.5462185144424438,0.4750593900680542,0.5714285969734192,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5378151535987854,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5378151535987854,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5327731370925903,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5327731370925903,0.4750593900680542,0.5378151535987854,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5243697762489319,"y":0.49168646335601807},{"x":0.4957983195781708,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدت","boundary":[0.4957983195781708,0.4750593900680542,0.5243697762489319,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۶-۲-۲","boundary":[0.7142857313156128,0.5,0.7495798468589783,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5},{"x":0.707563042640686,"y":0.5},{"x":0.707563042640686,"y":0.5166270732879639},{"x":0.680672287940979,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.680672287940979,0.5,0.707563042640686,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5166270732879639},{"x":0.63193279504776,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گزارش","boundary":[0.63193279504776,0.5,0.6739495992660522,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.5},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6168067455291748,0.5,0.6252101063728333,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لحاظ","boundary":[0.5798319578170776,0.5,0.6084033846855164,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.5},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.5428571701049805,0.5,0.5714285969734192,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.5},{"x":0.534453809261322,"y":0.5},{"x":0.534453809261322,"y":0.5166270732879639},{"x":0.529411792755127,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.529411792755127,0.5,0.534453809261322,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.5},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5166270732879639},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.4907563030719757,0.5,0.5226891040802002,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7579832077026367,"y":0.54038006067276},{"x":0.7361344695091248,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۳-۲","boundary":[0.7361344695091248,0.5237529873847961,0.7579832077026367,0.54038006067276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6857143044471741,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناخت","boundary":[0.6857143044471741,0.5237529873847961,0.7310924530029297,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6789916157722473,"y":0.54038006067276},{"x":0.6420168280601501,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراحل","boundary":[0.6420168280601501,0.5249406099319458,0.6789916157722473,0.54038006067276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"تهیه","boundary":[0.6134454011917114,0.5249406099319458,0.6336134672164917,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.5249406099319458},{"x":0.605042040348053,"y":0.5249406099319458},{"x":0.605042040348053,"y":0.54038006067276},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گزارش","boundary":[0.5630252361297607,0.5249406099319458,0.605042040348053,0.54038006067276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱-۳-۲","boundary":[0.7159664034843445,0.5475059151649475,0.7495798468589783,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5475059151649475},{"x":0.707563042640686,"y":0.5475059151649475},{"x":0.707563042640686,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تعیین","boundary":[0.6773109436035156,0.5475059151649475,0.707563042640686,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.6403361558914185,0.5475059151649475,0.6705882549285889,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.6084033846855164,0.5475059151649475,0.6369748115539551,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5731092691421509,0.5475059151649475,0.5983193516731262,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تهیه","boundary":[0.5428571701049805,0.5475059151649475,0.5647059082984924,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5641329884529114},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گزارش","boundary":[0.4941176474094391,0.5475059151649475,0.5361344814300537,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲-۳-۲","boundary":[0.7142857313156128,0.5688835978507996,0.7495798468589783,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.570071280002594},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5688835978507996},{"x":0.707563042640686,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.6907563209533691,0.570071280002594,0.707563042640686,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.570071280002594},{"x":0.680672287940979,"y":0.570071280002594},{"x":0.680672287940979,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نویس","boundary":[0.6571428775787354,0.570071280002594,0.680672287940979,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6386554837226868,"y":0.570071280002594},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گزارش","boundary":[0.5966386795043945,0.5712589025497437,0.6386554837226868,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳-۳-۲","boundary":[0.7126050591468811,0.5914489030838013,0.7478991746902466,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تجدیدنظر","boundary":[0.6470588445663452,0.5914489030838013,0.7058823704719543,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6352941393852234,0.5914489030838013,0.6403361558914185,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اصلاح","boundary":[0.5899159908294678,0.5914489030838013,0.6268907785415649,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گزارش","boundary":[0.5394958257675171,0.5914489030838013,0.5815126299858093,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴-۳-۲","boundary":[0.7126050591468811,0.6175771951675415,0.7478991746902466,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6175771951675415},{"x":0.707563042640686,"y":0.6175771951675415},{"x":0.707563042640686,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نهایی","boundary":[0.6840336322784424,0.6175771951675415,0.707563042640686,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6470588445663452,0.6175771951675415,0.6756302714347839,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گزارش","boundary":[0.5915966629981995,0.6175771951675415,0.6336134672164917,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴-۲","boundary":[0.7378151416778564,0.6389548778533936,0.7579832077026367,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ربط","boundary":[0.7092437148094177,0.6389548778533936,0.7310924530029297,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6389548778533936},{"x":0.702521026134491,"y":0.6389548778533936},{"x":0.702521026134491,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منطقی","boundary":[0.6655462384223938,0.6389548778533936,0.702521026134491,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.6389548778533936},{"x":0.658823549747467,"y":0.6389548778533936},{"x":0.658823549747467,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.6201680898666382,0.6389548778533936,0.658823549747467,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6016806960105896,0.6389548778533936,0.6134454011917114,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6555819511413574},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"تهیه","boundary":[0.5731092691421509,0.6389548778533936,0.5932773351669312,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6555819511413574},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گزارش","boundary":[0.5226891040802002,0.6389548778533936,0.5647059082984924,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"۵-۲","boundary":[0.7378151416778564,0.6627078652381897,0.7579832077026367,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.6991596817970276,0.6627078652381897,0.7310924530029297,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگارش","boundary":[0.6504201889038086,0.6627078652381897,0.6907563209533691,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گزارش","boundary":[0.6000000238418579,0.6627078652381897,0.6420168280601501,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.684085488319397},{"x":0.7579832077026367,"y":0.684085488319397},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7007125616073608},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۶-۲","boundary":[0.7378151416778564,0.684085488319397,0.7579832077026367,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.684085488319397},{"x":0.7310924530029297,"y":0.684085488319397},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7007125616073608},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فن","boundary":[0.7159664034843445,0.684085488319397,0.7310924530029297,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.684085488319397},{"x":0.7092437148094177,"y":0.684085488319397},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نگارش","boundary":[0.6672269105911255,0.684085488319397,0.7092437148094177,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.684085488319397},{"x":0.6605042219161987,"y":0.684085488319397},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6571428775787354,0.684085488319397,0.6605042219161987,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.684085488319397},{"x":0.6554622054100037,"y":0.684085488319397},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساده","boundary":[0.6285714507102966,0.684085488319397,0.6554622054100037,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.5882353186607361,0.6852731704711914,0.6268907785415649,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5747899413108826,0.6852731704711914,0.5815126299858093,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پیچیده","boundary":[0.5310924649238586,0.6852731704711914,0.5697479248046875,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.6852731704711914},{"x":0.529411792755127,"y":0.6852731704711914},{"x":0.529411792755127,"y":0.7019002437591553},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.4957983195781708,0.6852731704711914,0.529411792755127,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.6852731704711914},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6852731704711914},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7019002437591553},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.48571428656578064,0.6852731704711914,0.4907563030719757,0.7019002437591553]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7030878663063049},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.48071428656578064,0.3433562808036804,0.7629832077026367,0.7100878663063049],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.5273159146308899},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5273159146308899},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5356294512748718},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۲","boundary":[0.22689075767993927,0.5273159146308899,0.24201680719852448,0.5356294512748718]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.5273159146308899},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5273159146308899},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5356294512748718},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.5203159146308899,0.24701680719852448,0.5426294512748718],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.5486935973167419},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5486935973167419},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5581947565078735},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۲","boundary":[0.22689075767993927,0.5486935973167419,0.24201680719852448,0.5581947565078735]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.5486935973167419},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5486935973167419},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5581947565078735},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.5416935973167419,0.24701680719852448,0.5651947565078735],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.5712589025497437},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5712589025497437},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5795724391937256},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۴۳","boundary":[0.22857142984867096,0.5712589025497437,0.24033613502979279,0.5795724391937256]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.5712589025497437},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5712589025497437},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5795724391937256},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.22357142984867096,0.5642589025497436,0.2453361350297928,0.5865724391937256],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.5938242077827454},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5938242077827454},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6021377444267273},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۴۳","boundary":[0.22689075767993927,0.5938242077827454,0.24033613502979279,0.6021377444267273]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.5938242077827454},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5938242077827454},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6021377444267273},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.5868242077827454,0.2453361350297928,0.6091377444267273],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.6163895726203918},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6163895726203918},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6270784139633179},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۴۴","boundary":[0.22521008551120758,0.6163895726203918,0.24201680719852448,0.6270784139633179]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.6163895726203918},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6163895726203918},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6270784139633179},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.6093895726203918,0.24701680719852448,0.6340784139633179],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.6413301825523376},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6401425004005432},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6496437191963196},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۴","boundary":[0.22857142984867096,0.6413301825523376,0.24369747936725616,0.6496437191963196]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.6413301825523376},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6401425004005432},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6496437191963196},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22357142984867096,0.6343301825523376,0.24869747936725617,0.6566437191963196],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.6638954877853394},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6638954877853394},{"x":0.24201680719852448,"y":0.673396646976471},{"x":0.22689075767993927,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۵","boundary":[0.22689075767993927,0.6638954877853394,0.24201680719852448,0.673396646976471]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.6638954877853394},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6638954877853394},{"x":0.24201680719852448,"y":0.673396646976471},{"x":0.22689075767993927,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.6568954877853393,0.24701680719852448,0.680396646976471],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.6864607930183411},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6864607930183411},{"x":0.24201680719852448,"y":0.694774329662323},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۴۶","boundary":[0.22689075767993927,0.6864607930183411,0.24201680719852448,0.694774329662323]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.6864607930183411},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6864607930183411},{"x":0.24201680719852448,"y":0.694774329662323},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.6794607930183411,0.24701680719852448,0.701774329662323],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7292161583900452},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.7747899293899536,0.7149643898010254,0.7831932902336121,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7292161583900452},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.7226890921592712,0.7149643898010254,0.7697479128837585,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.6823529601097107,0.7149643898010254,0.7142857313156128,0.7292161583900452]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6773529601097107,0.7079643898010254,0.7881932902336121,0.7362161583900452],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.716152012348175},{"x":0.24201680719852448,"y":0.716152012348175},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7256532311439514},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۴۹","boundary":[0.22689075767993927,0.716152012348175,0.24201680719852448,0.7256532311439514]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.716152012348175},{"x":0.24201680719852448,"y":0.716152012348175},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7256532311439514},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.709152012348175,0.24701680719852448,0.7326532311439514],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۳_۱","boundary":[0.7394958138465881,0.7387173175811768,0.7596638798713684,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6974790096282959,0.7387173175811768,0.7310924530029297,0.7470308542251587]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6924790096282959,0.7317173175811768,0.7646638798713684,0.7540308542251587],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.7387173175811768},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7387173175811768},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7470308542251587},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۴۹","boundary":[0.22689075767993927,0.7387173175811768,0.24033613502979279,0.7470308542251587]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.7387173175811768},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7387173175811768},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7470308542251587},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.7317173175811768,0.2453361350297928,0.7540308542251587],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.7600950002670288},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7600950002670288},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7719715237617493},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۵۰","boundary":[0.22689075767993927,0.7600950002670288,0.24201680719852448,0.7719715237617493]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.7600950002670288},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7600950002670288},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7719715237617493},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.7530950002670288,0.24701680719852448,0.7789715237617493],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7589073777198792},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۲-۳","boundary":[0.7378151416778564,0.7600950002670288,0.7596638798713684,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7589073777198792},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تعاریف","boundary":[0.6873949766159058,0.7600950002670288,0.7310924530029297,0.7743467688560486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7600950002670288},{"x":0.680672287940979,"y":0.775534451007843},{"x":0.6504201889038086,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.6487395167350769,0.7612826824188232,0.680672287940979,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7826603055000305},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7826603055000305},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7969121336936951},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳-۳","boundary":[0.7361344695091248,0.7826603055000305,0.7596638798713684,0.7969121336936951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.7826603055000305},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7826603055000305},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7969121336936951},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.6840336322784424,0.7826603055000305,0.7310924530029297,0.7969121336936951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7826603055000305},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7826603055000305},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7969121336936951},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.6268907785415649,0.7826603055000305,0.6773109436035156,0.7969121336936951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.783847987651825},{"x":0.6184874176979065,"y":0.783847987651825},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7969121336936951},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6117647290229797,0.783847987651825,0.6184874176979065,0.7969121336936951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.783847987651825},{"x":0.6067227125167847,"y":0.783847987651825},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7969121336936951},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.5596638917922974,0.783847987651825,0.6067227125167847,0.7969121336936951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.783847987651825},{"x":0.5512605309486389,"y":0.783847987651825},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7969121336936951},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.5210084319114685,0.783847987651825,0.5512605309486389,0.7969121336936951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.805225670337677},{"x":0.6789916157722473,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6789916157722473,"y":0.8206650614738464},{"x":0.6470588445663452,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحول","boundary":[0.6470588445663452,0.805225670337677,0.6789916157722473,0.8206650614738464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.805225670337677},{"x":0.6403361558914185,"y":0.805225670337677},{"x":0.6386554837226868,"y":0.8206650614738464},{"x":0.5932773351669312,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.5932773351669312,0.805225670337677,0.6386554837226868,0.8206650614738464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.8040379881858826},{"x":0.5865546464920044,"y":0.805225670337677},{"x":0.5848739743232727,"y":0.8194774389266968},{"x":0.534453809261322,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.534453809261322,0.8040379881858826,0.5848739743232727,0.8194774389266968]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.7589073777198792},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7589073777198792},{"x":0.7596638798713684,"y":0.8206650614738464},{"x":0.5210084319114685,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5160084319114685,0.7519073777198791,0.7646638798713684,0.8276650614738464],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.8087885975837708},{"x":0.24369747936725616,"y":0.8123515248298645},{"x":0.2235294133424759,"y":0.8123515248298645},{"x":0.2235294133424759,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.4399999976158142,"dir":"rtl","str":"%","boundary":[0.24369747936725616,0.8087885975837708,0.2235294133424759,0.8123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.786223292350769},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7897862195968628},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7897862195968628},{"x":0.22521008551120758,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.10999999940395355,"dir":"rtl","str":"ة","boundary":[0.24369747936725616,0.786223292350769,0.22521008551120758,0.7897862195968628]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.786223292350769},{"x":0.24369747936725616,"y":0.8123515248298645},{"x":0.2235294133424759,"y":0.8123515248298645},{"x":0.22521008551120758,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.27000001072883606,"boundary":[0.23869747936725616,0.779223292350769,0.2285294133424759,0.8193515248298645],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.8064132928848267},{"x":0.75126051902771,"y":0.8064132928848267},{"x":0.75126051902771,"y":0.8147268295288086},{"x":0.7142857313156128,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۱_۳_۳","boundary":[0.7142857313156128,0.8064132928848267,0.75126051902771,0.8147268295288086]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.8064132928848267},{"x":0.75126051902771,"y":0.8064132928848267},{"x":0.75126051902771,"y":0.8147268295288086},{"x":0.7142857313156128,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.7092857313156128,0.7994132928848267,0.75626051902771,0.8217268295288086],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.8111639022827148},{"x":0.707563042640686,"y":0.8111639022827148},{"x":0.707563042640686,"y":0.8182897567749023},{"x":0.6890756487846375,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"السیر","boundary":[0.6890756487846375,0.8111639022827148,0.707563042640686,0.8182897567749023]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.8111639022827148},{"x":0.707563042640686,"y":0.8111639022827148},{"x":0.707563042640686,"y":0.8182897567749023},{"x":0.6890756487846375,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.699999988079071,"boundary":[0.6840756487846374,0.8041639022827148,0.712563042640686,0.8252897567749023],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.8361045122146606},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8361045122146606},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8479809761047363},{"x":0.489075630903244,"y":0.8479809761047363}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"چهار","boundary":[0.489075630903244,0.8361045122146606,0.5092437267303467,0.8479809761047363]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.8361045122146606},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8361045122146606},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8479809761047363},{"x":0.489075630903244,"y":0.8479809761047363}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.484075630903244,0.8291045122146606,0.5142437267303467,0.8549809761047363],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/a1e56983b56e7e66/pages/cwsCfcrfsaJWEweO-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a1e56983b56e7e66/pages/NgMEgJVkZlyXLdHE.jpg","blurred":"/storage/books/a1e56983b56e7e66/pages/RXGJHNbjhiTQlWkZ.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003559776885168893,0.00021031534218731514,0.9986753053945654,0.9989789411098544]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7831932902336121,"y":0.19952493906021118},{"x":0.75126051902771,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.75126051902771,0.1852731555700302,0.7831932902336121,0.19952493906021118]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7831932902336121,"y":0.19952493906021118},{"x":0.75126051902771,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.74626051902771,0.1782731555700302,0.7881932902336121,0.2065249390602112],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.18408551812171936},{"x":0.2554621994495392,"y":0.18408551812171936},{"x":0.2554621994495392,"y":0.19596199691295624},{"x":0.21680672466754913,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"صفحه","boundary":[0.21680672466754913,0.18408551812171936,0.2554621994495392,0.19596199691295624]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.18408551812171936},{"x":0.2554621994495392,"y":0.18408551812171936},{"x":0.2554621994495392,"y":0.19596199691295624},{"x":0.21680672466754913,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.17708551812171935,0.2604621994495392,0.20296199691295624],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.2102137804031372},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2102137804031372},{"x":0.24201680719852448,"y":0.21852731704711914},{"x":0.22689075767993927,"y":0.21852731704711914}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۵۸","boundary":[0.22689075767993927,0.2102137804031372,0.24201680719852448,0.21852731704711914]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.2102137804031372},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2102137804031372},{"x":0.24201680719852448,"y":0.21852731704711914},{"x":0.22689075767993927,"y":0.21852731704711914}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.2032137804031372,0.24701680719852448,0.22552731704711915],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.2327791005373001},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2327791005373001},{"x":0.24201680719852448,"y":0.24109263718128204},{"x":0.22689075767993927,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۹","boundary":[0.22689075767993927,0.2327791005373001,0.24201680719852448,0.24109263718128204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.2327791005373001},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2327791005373001},{"x":0.24201680719852448,"y":0.24109263718128204},{"x":0.22689075767993927,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.2257791005373001,0.24701680719852448,0.24809263718128205],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.21140141785144806},{"x":0.2554621994495392,"y":0.285035640001297},{"x":0.21848739683628082,"y":0.285035640001297},{"x":0.21848739683628082,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.3700000047683716,"str":"355","boundary":[0.2571428716182709,0.21140141785144806,0.21848739683628082,0.285035640001297]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.21140141785144806},{"x":0.2554621994495392,"y":0.285035640001297},{"x":0.21848739683628082,"y":0.285035640001297},{"x":0.21848739683628082,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.3700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.25214287161827087,0.20440141785144805,0.22348739683628083,0.292035640001297],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.27672210335731506},{"x":0.24033613502979279,"y":0.27672210335731506},{"x":0.24033613502979279,"y":0.285035640001297},{"x":0.22689075767993927,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۳","boundary":[0.22689075767993927,0.27672210335731506,0.24033613502979279,0.285035640001297]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.27672210335731506},{"x":0.24033613502979279,"y":0.27672210335731506},{"x":0.24033613502979279,"y":0.285035640001297},{"x":0.22689075767993927,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.26972210335731506,0.2453361350297928,0.292035640001297],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.20902612805366516},{"x":0.75126051902771,"y":0.20902612805366516},{"x":0.75126051902771,"y":0.22327791154384613},{"x":0.7142857313156128,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲-۳-۳","boundary":[0.7142857313156128,0.20902612805366516,0.75126051902771,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.20783847570419312},{"x":0.707563042640686,"y":0.20902612805366516},{"x":0.707563042640686,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6672269105911255,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.6672269105911255,0.20783847570419312,0.707563042640686,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6605042219161987,"y":0.20902612805366516},{"x":0.6605042219161987,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6134454011917114,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.6134454011917114,0.20783847570419312,0.6605042219161987,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6067227125167847,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6067227125167847,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5546218752861023,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.5546218752861023,0.20783847570419312,0.6067227125167847,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.23159144818782806},{"x":0.75126051902771,"y":0.23159144818782806},{"x":0.75126051902771,"y":0.244655579328537},{"x":0.7126050591468811,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"۳-۳-۳","boundary":[0.7126050591468811,0.23159144818782806,0.75126051902771,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.23159144818782806},{"x":0.7058823704719543,"y":0.23159144818782806},{"x":0.7058823704719543,"y":0.244655579328537},{"x":0.6857143044471741,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سیر","boundary":[0.6857143044471741,0.23159144818782806,0.7058823704719543,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6789916157722473,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6789916157722473,"y":0.244655579328537},{"x":0.6470588445663452,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحول","boundary":[0.6470588445663452,0.23159144818782806,0.6789916157722473,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6386554837226868,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6386554837226868,"y":0.244655579328537},{"x":0.5932773351669312,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.5932773351669312,0.23159144818782806,0.6386554837226868,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.23159144818782806},{"x":0.5848739743232727,"y":0.23159144818782806},{"x":0.5848739743232727,"y":0.244655579328537},{"x":0.5546218752861023,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.5546218752861023,0.23159144818782806,0.5848739743232727,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.2529691159725189},{"x":0.75126051902771,"y":0.2529691159725189},{"x":0.75126051902771,"y":0.2672209143638611},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۴-۳-۳","boundary":[0.7126050591468811,0.2529691159725189,0.75126051902771,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2672209143638611},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.6672269105911255,0.2529691159725189,0.7058823704719543,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.25415676832199097},{"x":0.658823549747467,"y":0.2529691159725189},{"x":0.658823549747467,"y":0.2672209143638611},{"x":0.6134454011917114,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.6134454011917114,0.25415676832199097,0.658823549747467,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6067227125167847,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6067227125167847,"y":0.26840853691101074},{"x":0.5747899413108826,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.5747899413108826,0.25415676832199097,0.6067227125167847,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.275534451007843},{"x":0.75126051902771,"y":0.275534451007843},{"x":0.75126051902771,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7126050591468811,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۵-۳-۳","boundary":[0.7126050591468811,0.275534451007843,0.75126051902771,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.275534451007843},{"x":0.7058823704719543,"y":0.275534451007843},{"x":0.7058823704719543,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6689075827598572,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تفاوت","boundary":[0.6689075827598572,0.275534451007843,0.7058823704719543,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.275534451007843},{"x":0.6621848940849304,"y":0.275534451007843},{"x":0.6621848940849304,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6151260733604431,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.6151260733604431,0.275534451007843,0.6621848940849304,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.275534451007843},{"x":0.6084033846855164,"y":0.275534451007843},{"x":0.6084033846855164,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5579832196235657,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.5579832196235657,0.275534451007843,0.6084033846855164,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.27672210335731506},{"x":0.5495798587799072,"y":0.27672210335731506},{"x":0.5495798587799072,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5428571701049805,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5428571701049805,0.27672210335731506,0.5495798587799072,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.27672210335731506},{"x":0.5361344814300537,"y":0.27672210335731506},{"x":0.5361344814300537,"y":0.29097387194633484},{"x":0.4907563030719757,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.4907563030719757,0.27672210335731506,0.5361344814300537,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.27672210335731506},{"x":0.48235294222831726,"y":0.27672210335731506},{"x":0.48235294222831726,"y":0.29097387194633484},{"x":0.45210084319114685,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.45210084319114685,0.27672210335731506,0.48235294222831726,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۴-۳","boundary":[0.7378151416778564,0.2992874085903168,0.7596638798713684,0.3123515546321869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7310924530029297,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3123515546321869},{"x":0.6941176652908325,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مراحل","boundary":[0.6941176652908325,0.2992874085903168,0.7310924530029297,0.3123515546321869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6857143044471741,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6857143044471741,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6453781723976135,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مدیرت","boundary":[0.6453781723976135,0.2992874085903168,0.6857143044471741,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.3004750609397888},{"x":0.6369748115539551,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6369748115539551,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6067227125167847,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.6067227125167847,0.3004750609397888,0.6369748115539551,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۵۳","boundary":[0.7378151416778564,0.3206650912761688,0.7596638798713684,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیرساخت","boundary":[0.6739495992660522,0.3206650912761688,0.7327731251716614,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6672269105911255,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6672269105911255,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6504201889038086,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6504201889038086,0.32185274362564087,0.6672269105911255,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6386554837226868,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6386554837226868,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5915966629981995,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.5915966629981995,0.32185274362564087,0.6386554837226868,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.32185274362564087},{"x":0.583193302154541,"y":0.32185274362564087},{"x":0.583193302154541,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5529412031173706,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.5529412031173706,0.32185274362564087,0.583193302154541,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.34323039650917053},{"x":0.75126051902771,"y":0.3420427441596985},{"x":0.75126051902771,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۵۳","boundary":[0.7142857313156128,0.34323039650917053,0.75126051902771,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7058823704719543,"y":0.34323039650917053},{"x":0.707563042640686,"y":0.3598574697971344},{"x":0.680672287940979,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.6789916157722473,0.34323039650917053,0.707563042640686,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.3444180488586426},{"x":0.6739495992660522,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6739495992660522,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6369748115539551,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.6369748115539551,0.3444180488586426,0.6739495992660522,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.3681710362434387},{"x":0.75126051902771,"y":0.3681710362434387},{"x":0.75126051902771,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7142857313156128,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۲-۵-۳","boundary":[0.7142857313156128,0.3681710362434387,0.75126051902771,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7058823704719543,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6605042219161987,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرایندها","boundary":[0.6605042219161987,0.3681710362434387,0.7058823704719543,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.3919239938259125},{"x":0.75126051902771,"y":0.3895486891269684},{"x":0.75126051902771,"y":0.40380048751831055},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"۳-۵-۳","boundary":[0.7126050591468811,0.3919239938259125,0.75126051902771,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3919239938259125},{"x":0.707563042640686,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6655462384223938,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.6655462384223938,0.3931116461753845,0.707563042640686,0.4049881100654602]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7579832077026367,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7613445520401001,"y":0.40617576241493225},{"x":0.45378151535987854,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.44710084319114685,0.20202612805366515,0.7663445520401001,0.41317576241493226],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.3004750609397888},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3004750609397888},{"x":0.24201680719852448,"y":0.30878859758377075},{"x":0.22689075767993927,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۵","boundary":[0.22689075767993927,0.3004750609397888,0.24201680719852448,0.30878859758377075]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.3004750609397888},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3004750609397888},{"x":0.24201680719852448,"y":0.30878859758377075},{"x":0.22689075767993927,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.2934750609397888,0.24701680719852448,0.31578859758377076],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.32185274362564087},{"x":0.24201680719852448,"y":0.32185274362564087},{"x":0.24201680719852448,"y":0.33135393261909485},{"x":0.22689075767993927,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۶۹","boundary":[0.22689075767993927,0.32185274362564087,0.24201680719852448,0.33135393261909485]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.32185274362564087},{"x":0.24201680719852448,"y":0.32185274362564087},{"x":0.24201680719852448,"y":0.33135393261909485},{"x":0.22689075767993927,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.31485274362564086,0.24701680719852448,0.33835393261909485],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.3456057012081146},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3456057012081146},{"x":0.24201680719852448,"y":0.35391923785209656},{"x":0.22689075767993927,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۶۹","boundary":[0.22689075767993927,0.3456057012081146,0.24201680719852448,0.35391923785209656]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.3456057012081146},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3456057012081146},{"x":0.24201680719852448,"y":0.35391923785209656},{"x":0.22689075767993927,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.3386057012081146,0.24701680719852448,0.36091923785209656],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.3693586587905884},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3693586587905884},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3776721954345703},{"x":0.22689075767993927,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۴","boundary":[0.22689075767993927,0.3693586587905884,0.24201680719852448,0.3776721954345703]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.3693586587905884},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3693586587905884},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3776721954345703},{"x":0.22689075767993927,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.3623586587905884,0.24701680719852448,0.3846721954345703],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.3931116461753845},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3931116461753845},{"x":0.24033613502979279,"y":0.40142518281936646},{"x":0.22689075767993927,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۱","boundary":[0.22521008551120758,0.3931116461753845,0.24033613502979279,0.40142518281936646]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.3931116461753845},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3931116461753845},{"x":0.24033613502979279,"y":0.40142518281936646},{"x":0.22689075767993927,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.3861116461753845,0.2453361350297928,0.40842518281936646],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7831932902336121,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4346793293952942},{"x":0.778151273727417,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.778151273727417,0.41923990845680237,0.7831932902336121,0.4346793293952942]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7714285850524902,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7714285850524902,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.7378151416778564,0.41923990845680237,0.7714285850524902,0.4346793293952942]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.41923990845680237},{"x":0.729411780834198,"y":0.41923990845680237},{"x":0.729411780834198,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بایگانی","boundary":[0.6907563209533691,0.41923990845680237,0.729411780834198,0.4346793293952942]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7831932902336121,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6857563209533691,0.41223990845680236,0.7881932902336121,0.4416793293952942],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.42161521315574646},{"x":0.24369747936725616,"y":0.42161521315574646},{"x":0.24369747936725616,"y":0.43111640214920044},{"x":0.22689075767993927,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۸","boundary":[0.22689075767993927,0.42161521315574646,0.24369747936725616,0.43111640214920044]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.42161521315574646},{"x":0.24369747936725616,"y":0.42161521315574646},{"x":0.24369747936725616,"y":0.43111640214920044},{"x":0.22689075767993927,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.41461521315574645,0.24869747936725617,0.43811640214920045],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7596638798713684,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7596638798713684,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7394958138465881,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۴_۱","boundary":[0.7394958138465881,0.44418051838874817,0.7596638798713684,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7310924530029297,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7310924530029297,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6974790096282959,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6974790096282959,0.44418051838874817,0.7310924530029297,0.45368170738220215]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7596638798713684,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7596638798713684,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6974790096282959,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6924790096282959,0.43718051838874816,0.7646638798713684,0.46068170738220215],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.4453681707382202},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4453681707382202},{"x":0.24201680719852448,"y":0.45368170738220215},{"x":0.22689075767993927,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۸۸","boundary":[0.22689075767993927,0.4453681707382202,0.24201680719852448,0.45368170738220215]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.4453681707382202},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4453681707382202},{"x":0.24201680719852448,"y":0.45368170738220215},{"x":0.22689075767993927,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.4383681707382202,0.24701680719852448,0.46068170738220215],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.4679335057735443},{"x":0.24201680719852448,"y":0.46674585342407227},{"x":0.24201680719852448,"y":0.47624704241752625},{"x":0.22689075767993927,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۸۹","boundary":[0.22689075767993927,0.4679335057735443,0.24201680719852448,0.47624704241752625]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.4679335057735443},{"x":0.24201680719852448,"y":0.46674585342407227},{"x":0.24201680719852448,"y":0.47624704241752625},{"x":0.22689075767993927,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.4609335057735443,0.24701680719852448,0.48324704241752625],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.489311158657074},{"x":0.24201680719852448,"y":0.489311158657074},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4976246953010559},{"x":0.22689075767993927,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۲","boundary":[0.22521008551120758,0.489311158657074,0.24201680719852448,0.4976246953010559]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.489311158657074},{"x":0.24201680719852448,"y":0.489311158657074},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4976246953010559},{"x":0.22689075767993927,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.48231115865707397,0.24701680719852448,0.5046246953010559],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.5118764638900757},{"x":0.22689075767993927,"y":0.510688841342926},{"x":0.24201680719852448,"y":0.510688841342926},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"유","boundary":[0.22689075767993927,0.5118764638900757,0.24201680719852448,0.510688841342926]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.5118764638900757},{"x":0.22689075767993927,"y":0.510688841342926},{"x":0.24201680719852448,"y":0.510688841342926},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.5048764638900757,0.24701680719852448,0.517688841342926],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.5356294512748718},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5344418287277222},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5439429879188538},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.8100000023841858,"str":"۹۳","boundary":[0.22521008551120758,0.5356294512748718,0.24201680719852448,0.5439429879188538]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.5356294512748718},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5344418287277222},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5439429879188538},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.5286294512748718,0.24701680719852448,0.5509429879188538],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.5570071339607239},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5570071339607239},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5653206706047058},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۳","boundary":[0.22689075767993927,0.5570071339607239,0.24201680719852448,0.5653206706047058]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.5570071339607239},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5570071339607239},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5653206706047058},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.5500071339607239,0.24701680719852448,0.5723206706047058],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.5795724391937256},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5795724391937256},{"x":0.24201680719852448,"y":0.589073657989502},{"x":0.22689075767993927,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۴","boundary":[0.22689075767993927,0.5795724391937256,0.24201680719852448,0.589073657989502]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.5795724391937256},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5795724391937256},{"x":0.24201680719852448,"y":0.589073657989502},{"x":0.22689075767993927,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.5725724391937256,0.24701680719852448,0.596073657989502],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7613445520401001,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7378151416778564,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۲-۴","boundary":[0.7378151416778564,0.4643705487251282,0.7613445520401001,0.48099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7310924530029297,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7042016983032227,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تعارف","boundary":[0.7042016983032227,0.4643705487251282,0.7310924530029297,0.48099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6857143044471741,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6504201889038086,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بایگانی","boundary":[0.6504201889038086,0.4643705487251282,0.6857143044471741,0.48099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7596638798713684,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۳-۴","boundary":[0.7378151416778564,0.48812350630760193,0.7596638798713684,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7327731251716614,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.6941176652908325,0.48812350630760193,0.7327731251716614,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6924369931221008,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6672269105911255,0.48812350630760193,0.6924369931221008,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6605042219161987,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بایگانی","boundary":[0.6201680898666382,0.48812350630760193,0.6605042219161987,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5095011591911316},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱-۳۴","boundary":[0.7142857313156128,0.5095011591911316,0.7495798468589783,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.510688841342926},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5095011591911316},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بایگانی","boundary":[0.6655462384223938,0.510688841342926,0.7058823704719543,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.510688841342926},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5095011591911316},{"x":0.658823549747467,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متمرکز","boundary":[0.6168067455291748,0.510688841342926,0.658823549747467,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5308788418769836},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۲-۳-۴","boundary":[0.7142857313156128,0.5320665240287781,0.7495798468589783,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5320665240287781},{"x":0.707563042640686,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بایگانی","boundary":[0.6655462384223938,0.5332541465759277,0.707563042640686,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"غیر","boundary":[0.6420168280601501,0.5344418287277222,0.6571428775787354,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متمرکز","boundary":[0.5983193516731262,0.5344418287277222,0.6403361558914185,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7495798468589783,"y":0.570071280002594},{"x":0.7126050591468811,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳-۳-۴","boundary":[0.7126050591468811,0.5546318292617798,0.7495798468589783,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5546318292617798},{"x":0.707563042640686,"y":0.570071280002594},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بایگانی","boundary":[0.6655462384223938,0.5546318292617798,0.707563042640686,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نیمه","boundary":[0.6386554837226868,0.5558194518089294,0.6621848940849304,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5712589025497437},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متمرکز","boundary":[0.5966386795043945,0.5558194518089294,0.6369748115539551,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۴-۴","boundary":[0.7378151416778564,0.5783848166465759,0.7596638798713684,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طبقه","boundary":[0.7058823704719543,0.5783848166465759,0.7310924530029297,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6789916157722473,0.5783848166465759,0.7042016983032227,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6722689270973206,0.5783848166465759,0.6756302714347839,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تنظیم","boundary":[0.6336134672164917,0.5783848166465759,0.6638655662536621,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6201680898666382,0.5783848166465759,0.6268907785415649,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ثبت","boundary":[0.5915966629981995,0.5783848166465759,0.6134454011917114,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.5783848166465759},{"x":0.583193302154541,"y":0.5783848166465759},{"x":0.583193302154541,"y":0.5938242077827454},{"x":0.556302547454834,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اسناد","boundary":[0.556302547454834,0.5783848166465759,0.583193302154541,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.5783848166465759},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5783848166465759},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5428571701049805,0.5783848166465759,0.5495798587799072,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.5783848166465759},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5783848166465759},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5938242077827454},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدارک","boundary":[0.49747899174690247,0.5783848166465759,0.5361344814300537,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"۱-۴۴","boundary":[0.7142857313156128,0.6021377444267273,0.7495798468589783,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.6672269105911255,0.6021377444267273,0.7058823704719543,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6021377444267273},{"x":0.658823549747467,"y":0.6021377444267273},{"x":0.658823549747467,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سند","boundary":[0.6369748115539551,0.6021377444267273,0.658823549747467,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6218487620353699,0.6021377444267273,0.6302521228790283,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.5949580073356628,0.6021377444267273,0.6134454011917114,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.5663865804672241,0.6021377444267273,0.5882353186607361,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6235154271125793},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6235154271125793},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲-۴-۴","boundary":[0.7142857313156128,0.6235154271125793,0.7495798468589783,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6235154271125793},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6235154271125793},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.6672269105911255,0.6235154271125793,0.7058823704719543,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6235154271125793},{"x":0.658823549747467,"y":0.6235154271125793},{"x":0.658823549747467,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سند","boundary":[0.6369748115539551,0.6235154271125793,0.658823549747467,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6218487620353699,0.6247031092643738,0.6302521228790283,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.5949580073356628,0.6247031092643738,0.6134454011917114,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقوقی","boundary":[0.5462185144424438,0.6247031092643738,0.5882353186607361,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.646080732345581},{"x":0.7495798468589783,"y":0.646080732345581},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۳-۴-۴","boundary":[0.7126050591468811,0.646080732345581,0.7495798468589783,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.646080732345581},{"x":0.707563042640686,"y":0.646080732345581},{"x":0.707563042640686,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.6672269105911255,0.646080732345581,0.707563042640686,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.646080732345581},{"x":0.6605042219161987,"y":0.646080732345581},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سند","boundary":[0.6386554837226868,0.646080732345581,0.6605042219161987,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.646080732345581},{"x":0.6302521228790283,"y":0.646080732345581},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6218487620353699,0.646080732345581,0.6302521228790283,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.646080732345581},{"x":0.6151260733604431,"y":0.646080732345581},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.5949580073356628,0.646080732345581,0.6151260733604431,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.646080732345581},{"x":0.5899159908294678,"y":0.646080732345581},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اداری","boundary":[0.5579832196235657,0.646080732345581,0.5899159908294678,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6686460971832275},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6686460971832275},{"x":0.7495798468589783,"y":0.684085488319397},{"x":0.7142857313156128,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۴-۴-۴","boundary":[0.7142857313156128,0.6686460971832275,0.7495798468589783,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6686460971832275},{"x":0.707563042640686,"y":0.6686460971832275},{"x":0.707563042640686,"y":0.684085488319397},{"x":0.6672269105911255,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.6672269105911255,0.6686460971832275,0.707563042640686,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6605042219161987,"y":0.684085488319397},{"x":0.6386554837226868,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سند","boundary":[0.6386554837226868,0.6686460971832275,0.6605042219161987,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6302521228790283,"y":0.684085488319397},{"x":0.6218487620353699,"y":0.684085488319397}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6218487620353699,0.6686460971832275,0.6302521228790283,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6151260733604431,"y":0.684085488319397},{"x":0.5949580073356628,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.5949580073356628,0.6686460971832275,0.6151260733604431,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6686460971832275},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6686460971832275},{"x":0.5882353186607361,"y":0.684085488319397},{"x":0.5731092691421509,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فن","boundary":[0.5731092691421509,0.6686460971832275,0.5882353186607361,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.6686460971832275},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6686460971832275},{"x":0.5663865804672241,"y":0.684085488319397},{"x":0.5260504484176636,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بایگانی","boundary":[0.5260504484176636,0.6686460971832275,0.5663865804672241,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۵۴","boundary":[0.7378151416778564,0.6923990249633789,0.7579832077026367,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.7058823704719543,0.6912114024162292,0.7310924530029297,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اسناد","boundary":[0.6705882549285889,0.6912114024162292,0.6974790096282959,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۶-۴","boundary":[0.7378151416778564,0.7173396944999695,0.7596638798713684,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پرونده","boundary":[0.6941176652908325,0.7185273170471191,0.7310924530029297,0.7304037809371948]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7315914630889893},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.49247899174690246,0.45737054872512817,0.7663445520401001,0.7385914630889893],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.8004750609397888},{"x":0.2218487411737442,"y":0.794536828994751},{"x":0.24873949587345123,"y":0.794536828994751},{"x":0.24873949587345123,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.3199999928474426,"str":":","boundary":[0.2218487411737442,0.8004750609397888,0.24873949587345123,0.794536828994751]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.7779097557067871},{"x":0.2218487411737442,"y":0.7719715237617493},{"x":0.24873949587345123,"y":0.7719715237617493},{"x":0.24873949587345123,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.5799999833106995,"str":":","boundary":[0.2218487411737442,0.7779097557067871,0.24873949587345123,0.7719715237617493]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.754156768321991},{"x":0.2218487411737442,"y":0.7494061589241028},{"x":0.24873949587345123,"y":0.7494061589241028},{"x":0.24873949587345123,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.7699999809265137,"str":":","boundary":[0.2218487411737442,0.754156768321991,0.24873949587345123,0.7494061589241028]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.724465548992157},{"x":0.2218487411737442,"y":0.7197149395942688},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7197149395942688},{"x":0.24705882370471954,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.949999988079071,"str":":","boundary":[0.2218487411737442,0.724465548992157,0.24705882370471954,0.7197149395942688]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.6995249390602112},{"x":0.2218487411737442,"y":0.694774329662323},{"x":0.24705882370471954,"y":0.694774329662323},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.20999999344348907,"str":"5","boundary":[0.2218487411737442,0.6995249390602112,0.24705882370471954,0.694774329662323]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.6769596338272095},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6722090244293213},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6722090244293213},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.3199999928474426,"str":"5","boundary":[0.2218487411737442,0.6769596338272095,0.24705882370471954,0.6722090244293213]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.6543943285942078},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6496437191963196},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6496437191963196},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.5,"str":"5","boundary":[0.2218487411737442,0.6543943285942078,0.24705882370471954,0.6496437191963196]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.6318289637565613},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6270784139633179},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6270784139633179},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.41999998688697815,"str":"5","boundary":[0.2218487411737442,0.6318289637565613,0.24705882370471954,0.6270784139633179]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.6092636585235596},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6033254265785217},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6033254265785217},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.6399999856948853,"str":"4","boundary":[0.2218487411737442,0.6092636585235596,0.24705882370471954,0.6033254265785217]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.8004750609397888},{"x":0.2201680690050125,"y":0.6033254265785217},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6033254265785217},{"x":0.24873949587345123,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.5199999809265137,"dir":"ltr","boundary":[0.2168487411737442,0.7934750609397888,0.25205882370471955,0.6103254265785217],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.745843231678009},{"x":0.7831932902336121,"y":0.745843231678009},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.7764706015586853,0.745843231678009,0.7831932902336121,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.745843231678009},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ابزارهای","boundary":[0.7176470756530762,0.745843231678009,0.7697479128837585,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.745843231678009},{"x":0.7109243869781494,"y":0.745843231678009},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مستندسازی","boundary":[0.6403361558914185,0.745843231678009,0.7109243869781494,0.7612826824188232]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.745843231678009},{"x":0.7831932902336121,"y":0.745843231678009},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6353361558914185,0.738843231678009,0.7881932902336121,0.7682826824188232],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.7470308542251587},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7470308542251587},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7553443908691406},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۴","boundary":[0.22521008551120758,0.7470308542251587,0.24705882370471954,0.7553443908691406]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.7470308542251587},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7470308542251587},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7553443908691406},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.7400308542251587,0.25205882370471955,0.7623443908691406],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"۵_۱","boundary":[0.7394958138465881,0.7695962190628052,0.7596638798713684,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6991596817970276,0.7695962190628052,0.7327731251716614,0.7790973782539368]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.6941596817970276,0.7625962190628052,0.7646638798713684,0.7860973782539368],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.7695962190628052},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7695962190628052},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7779097557067871},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۴","boundary":[0.22521008551120758,0.7695962190628052,0.24537815153598785,0.7779097557067871]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.7695962190628052},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7695962190628052},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7779097557067871},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.7625962190628052,0.25037815153598786,0.7849097557067871],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7596638798713684,"y":0.805225670337677},{"x":0.7378151416778564,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲۵","boundary":[0.7378151416778564,0.7909738421440125,0.7596638798713684,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7310924530029297,"y":0.805225670337677},{"x":0.6823529601097107,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ابزارهای","boundary":[0.6823529601097107,0.7909738421440125,0.7310924530029297,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.7921615242958069},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6756302714347839,"y":0.805225670337677},{"x":0.6067227125167847,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مستندسازی","boundary":[0.6067227125167847,0.7921615242958069,0.6756302714347839,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.7921615242958069},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7921615242958069},{"x":0.6000000238418579,"y":0.8064132928848267},{"x":0.5798319578170776,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فایل","boundary":[0.5798319578170776,0.7921615242958069,0.6000000238418579,0.8064132928848267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.7921615242958069},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7921615242958069},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8064132928848267},{"x":0.5546218752861023,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5546218752861023,0.7921615242958069,0.5714285969734192,0.8064132928848267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.7933491468429565},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7921615242958069},{"x":0.5411764979362488,"y":0.8064132928848267},{"x":0.4924369752407074,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویدیویی","boundary":[0.4924369752407074,0.7933491468429565,0.5411764979362488,0.8064132928848267]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.7921615242958069},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7897862195968628},{"x":0.7596638798713684,"y":0.805225670337677},{"x":0.4924369752407074,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4874369752407074,0.7851615242958069,0.7646638798713684,0.812225670337677],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.7921615242958069},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7921615242958069},{"x":0.24705882370471954,"y":0.8016626834869385},{"x":0.22521008551120758,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۵","boundary":[0.22521008551120758,0.7921615242958069,0.24705882370471954,0.8016626834869385]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.7921615242958069},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7921615242958069},{"x":0.24705882370471954,"y":0.8016626834869385},{"x":0.22521008551120758,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.7851615242958069,0.25205882370471955,0.8086626834869385],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.8408551216125488},{"x":0.507563054561615,"y":0.8408551216125488},{"x":0.507563054561615,"y":0.8527315855026245},{"x":0.4924369752407074,"y":0.8527315855026245}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"پنج","boundary":[0.4924369752407074,0.8408551216125488,0.507563054561615,0.8527315855026245]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.8408551216125488},{"x":0.507563054561615,"y":0.8408551216125488},{"x":0.507563054561615,"y":0.8527315855026245},{"x":0.4924369752407074,"y":0.8527315855026245}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.4874369752407074,0.8338551216125488,0.512563054561615,0.8597315855026245],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/a1e56983b56e7e66/pages/znXpIwXDNOIrkZrV-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a1e56983b56e7e66/pages/QVCXDQbVhrYwUcgo.jpg","blurred":"/storage/books/a1e56983b56e7e66/pages/huymuGbAbeGqwLpA.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003559776885168893,0.00021031534218731514,0.9986724807354582,0.9989789411098544]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7831932902336121,"y":0.19952493906021118},{"x":0.75126051902771,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.75126051902771,0.1852731555700302,0.7831932902336121,0.19952493906021118]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7831932902336121,"y":0.19952493906021118},{"x":0.75126051902771,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.74626051902771,0.1782731555700302,0.7881932902336121,0.2065249390602112],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.18408551812171936},{"x":0.2537815272808075,"y":0.18408551812171936},{"x":0.2537815272808075,"y":0.19714964926242828},{"x":0.21680672466754913,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"صفحه","boundary":[0.21680672466754913,0.18408551812171936,0.2537815272808075,0.19714964926242828]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.18408551812171936},{"x":0.2537815272808075,"y":0.18408551812171936},{"x":0.2537815272808075,"y":0.19714964926242828},{"x":0.21680672466754913,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.17708551812171935,0.2587815272808075,0.2041496492624283],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.2102137804031372},{"x":0.24705882370471954,"y":0.2102137804031372},{"x":0.24705882370471954,"y":0.21852731704711914},{"x":0.22521008551120758,"y":0.21852731704711914}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۶","boundary":[0.22521008551120758,0.2102137804031372,0.24705882370471954,0.21852731704711914]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.2102137804031372},{"x":0.24705882370471954,"y":0.2102137804031372},{"x":0.24705882370471954,"y":0.21852731704711914},{"x":0.22521008551120758,"y":0.21852731704711914}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.2032137804031372,0.25205882370471955,0.22552731704711915],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.23159144818782806},{"x":0.24705882370471954,"y":0.23159144818782806},{"x":0.24705882370471954,"y":0.24109263718128204},{"x":0.22521008551120758,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۷","boundary":[0.22521008551120758,0.23159144818782806,0.24705882370471954,0.24109263718128204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.23159144818782806},{"x":0.24705882370471954,"y":0.23159144818782806},{"x":0.24705882370471954,"y":0.24109263718128204},{"x":0.22521008551120758,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.22459144818782806,0.25205882370471955,0.24809263718128205],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7495798468589783,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7495798468589783,"y":0.22327791154384613},{"x":0.7142857313156128,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۱-۲-۵","boundary":[0.7142857313156128,0.20783847570419312,0.7495798468589783,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.20783847570419312},{"x":0.707563042640686,"y":0.20783847570419312},{"x":0.707563042640686,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6789916157722473,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"لایت","boundary":[0.6789916157722473,0.20783847570419312,0.707563042640686,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6705882549285889,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6705882549285889,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6420168280601501,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ورکز","boundary":[0.6420168280601501,0.20783847570419312,0.6705882549285889,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6352941393852234,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6352941393852234,"y":0.22327791154384613},{"x":0.63193279504776,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.63193279504776,0.20783847570419312,0.6352941393852234,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6285714507102966,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6285714507102966,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5529412031173706,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Lightworks","boundary":[0.5529412031173706,0.20783847570419312,0.6285714507102966,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5512605309486389,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5512605309486389,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5478991866111755,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5478991866111755,0.20783847570419312,0.5512605309486389,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7495798468589783,"y":0.23040379583835602},{"x":0.75126051902771,"y":0.244655579328537},{"x":0.7142857313156128,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲-۲۵","boundary":[0.7142857313156128,0.23040379583835602,0.75126051902771,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.23159144818782806},{"x":0.7058823704719543,"y":0.23040379583835602},{"x":0.707563042640686,"y":0.244655579328537},{"x":0.680672287940979,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هیت","boundary":[0.6789916157722473,0.23159144818782806,0.707563042640686,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6722689270973206,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6739495992660522,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6504201889038086,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فیلم","boundary":[0.6504201889038086,0.23159144818782806,0.6739495992660522,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6420168280601501,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6436975002288818,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5932773351669312,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اکسپرس","boundary":[0.5932773351669312,0.2327791005373001,0.6436975002288818,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7495798468589783,"y":0.2529691159725189},{"x":0.75126051902771,"y":0.2672209143638611},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"۳-۲-۵","boundary":[0.7126050591468811,0.2529691159725189,0.75126051902771,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2529691159725189},{"x":0.707563042640686,"y":0.2672209143638611},{"x":0.658823549747467,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"داوینچی","boundary":[0.6571428775787354,0.2529691159725189,0.707563042640686,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6521008610725403,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6521008610725403,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6352941393852234,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"ریز","boundary":[0.6352941393852234,0.25415676832199097,0.6521008610725403,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.25415676832199097},{"x":0.63193279504776,"y":0.25415676832199097},{"x":0.63193279504776,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6218487620353699,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الو","boundary":[0.6201680898666382,0.25415676832199097,0.63193279504776,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7495798468589783,"y":0.2731591463088989},{"x":0.75126051902771,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7142857313156128,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۴-۲-۵","boundary":[0.7126050591468811,0.27434679865837097,0.75126051902771,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.275534451007843},{"x":0.707563042640686,"y":0.27434679865837097},{"x":0.707563042640686,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6873949766159058,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وی","boundary":[0.6873949766159058,0.275534451007843,0.707563042640686,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.275534451007843},{"x":0.680672287940979,"y":0.275534451007843},{"x":0.680672287940979,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6621848940849304,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اس","boundary":[0.6621848940849304,0.275534451007843,0.680672287940979,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.27672210335731506},{"x":0.653781533241272,"y":0.275534451007843},{"x":0.6554622054100037,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6369748115539551,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دی","boundary":[0.6369748115539551,0.27672210335731506,0.6554622054100037,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6302521228790283,"y":0.27672210335731506},{"x":0.6302521228790283,"y":0.2921615242958069},{"x":0.610084056854248,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سی","boundary":[0.610084056854248,0.2779097259044647,0.6302521228790283,0.2921615242958069]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7495798468589783,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7529411911964417,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5495798587799072,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.5412185144424438,0.2008384757041931,0.7579411911964417,0.29797387194633485],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.25415676832199097},{"x":0.24705882370471954,"y":0.25415676832199097},{"x":0.24705882370471954,"y":0.26365795731544495},{"x":0.22521008551120758,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۸","boundary":[0.22521008551120758,0.25415676832199097,0.24705882370471954,0.26365795731544495]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.25415676832199097},{"x":0.24705882370471954,"y":0.25415676832199097},{"x":0.24705882370471954,"y":0.26365795731544495},{"x":0.22521008551120758,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.24715676832199096,0.25205882370471955,0.27065795731544495],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.275534451007843},{"x":0.5512605309486389,"y":0.275534451007843},{"x":0.5512605309486389,"y":0.28859856724739075},{"x":0.5478991866111755,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.5478991866111755,0.275534451007843,0.5512605309486389,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.275534451007843},{"x":0.5966386795043945,"y":0.275534451007843},{"x":0.5966386795043945,"y":0.28859856724739075},{"x":0.5529412031173706,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"VSDC","boundary":[0.5529412031173706,0.275534451007843,0.5966386795043945,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.275534451007843},{"x":0.6016806960105896,"y":0.275534451007843},{"x":0.6016806960105896,"y":0.28859856724739075},{"x":0.5983193516731262,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.5983193516731262,0.275534451007843,0.6016806960105896,0.28859856724739075]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.275534451007843},{"x":0.6016806960105896,"y":0.275534451007843},{"x":0.6016806960105896,"y":0.28859856724739075},{"x":0.5478991866111755,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5428991866111755,0.268534451007843,0.6066806960105896,0.29559856724739075],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.27672210335731506},{"x":0.24705882370471954,"y":0.2779097259044647},{"x":0.24705882370471954,"y":0.28622329235076904},{"x":0.22521008551120758,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۰۹","boundary":[0.22521008551120758,0.27672210335731506,0.24705882370471954,0.28622329235076904]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.27672210335731506},{"x":0.24705882370471954,"y":0.2779097259044647},{"x":0.24705882370471954,"y":0.28622329235076904},{"x":0.22521008551120758,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.26972210335731506,0.25205882370471955,0.29322329235076905],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7495798468589783,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3099762499332428},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۵_۲_۵","boundary":[0.7126050591468811,0.2992874085903168,0.7495798468589783,0.3099762499332428]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7495798468589783,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3099762499332428},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.7076050591468811,0.29228740859031677,0.7545798468589783,0.3169762499332428],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.32185274362564087},{"x":0.24705882370471954,"y":0.32185274362564087},{"x":0.24705882370471954,"y":0.33135393261909485},{"x":0.2235294133424759,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۲","boundary":[0.2235294133424759,0.32185274362564087,0.24705882370471954,0.33135393261909485]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.32185274362564087},{"x":0.24705882370471954,"y":0.32185274362564087},{"x":0.24705882370471954,"y":0.33135393261909485},{"x":0.2235294133424759,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.31485274362564086,0.25205882370471955,0.33835393261909485],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.3456057012081146},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3456057012081146},{"x":0.24705882370471954,"y":0.35391923785209656},{"x":0.2235294133424759,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۲","boundary":[0.2235294133424759,0.3456057012081146,0.24705882370471954,0.35391923785209656]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.3456057012081146},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3456057012081146},{"x":0.24705882370471954,"y":0.35391923785209656},{"x":0.2235294133424759,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.3386057012081146,0.25205882370471955,0.36091923785209656],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.3669833838939667},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3669833838939667},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3752969205379486},{"x":0.22521008551120758,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۶","boundary":[0.22521008551120758,0.3669833838939667,0.24705882370471954,0.3752969205379486]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.3669833838939667},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3669833838939667},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3752969205379486},{"x":0.22521008551120758,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.35998338389396667,0.25205882370471955,0.3822969205379486],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.3895486891269684},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3895486891269684},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3978622257709503},{"x":0.22521008551120758,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۰","boundary":[0.22521008551120758,0.3895486891269684,0.24537815153598785,0.3978622257709503]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.3895486891269684},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3895486891269684},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3978622257709503},{"x":0.22521008551120758,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.3825486891269684,0.25037815153598786,0.4048622257709503],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7058823704719543,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7058823704719543,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6739495992660522,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پریمیر","boundary":[0.6739495992660522,0.30403801798820496,0.7058823704719543,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7596638798713684,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7378151416778564,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳۵","boundary":[0.7378151416778564,0.3206650912761688,0.7596638798713684,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7327731251716614,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6823529601097107,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ابزارهای","boundary":[0.6823529601097107,0.3206650912761688,0.7327731251716614,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6756302714347839,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6067227125167847,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مستندسازی","boundary":[0.6067227125167847,0.3206650912761688,0.6756302714347839,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6016806960105896,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5815126299858093,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فایل","boundary":[0.5815126299858093,0.3206650912761688,0.6016806960105896,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.3206650912761688},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3206650912761688},{"x":0.5714285969734192,"y":0.33610451221466064},{"x":0.556302547454834,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.556302547454834,0.3206650912761688,0.5714285969734192,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.3206650912761688},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3206650912761688},{"x":0.5428571701049805,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5176470875740051,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"متنی","boundary":[0.5176470875740051,0.3206650912761688,0.5428571701049805,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.3206650912761688},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3206650912761688},{"x":0.5109243988990784,"y":0.33610451221466064},{"x":0.507563054561615,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.507563054561615,0.3206650912761688,0.5109243988990784,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.3206650912761688},{"x":0.5042017102241516,"y":0.3206650912761688},{"x":0.5042017102241516,"y":0.33610451221466064},{"x":0.4789915978908539,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کلمه","boundary":[0.4789915978908539,0.3206650912761688,0.5042017102241516,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.3206650912761688},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3206650912761688},{"x":0.4756302535533905,"y":0.33610451221466064},{"x":0.43529412150382996,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پردازان","boundary":[0.43529412150382996,0.3206650912761688,0.4756302535533905,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.3206650912761688},{"x":0.43361344933509827,"y":0.3206650912761688},{"x":0.43361344933509827,"y":0.33610451221466064},{"x":0.4285714328289032,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4285714328289032,0.3206650912761688,0.43361344933509827,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7495798468589783,"y":0.34323039650917053},{"x":0.75126051902771,"y":0.3574821949005127},{"x":0.7159664034843445,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱-۳۵","boundary":[0.7142857313156128,0.34323039650917053,0.75126051902771,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7058823704719543,"y":0.34323039650917053},{"x":0.707563042640686,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6907563209533691,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"نرم","boundary":[0.6890756487846375,0.34323039650917053,0.707563042640686,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.3444180488586426},{"x":0.6907563209533691,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6924369931221008,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6655462384223938,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزار","boundary":[0.6638655662536621,0.3444180488586426,0.6924369931221008,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.3444180488586426},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3444180488586426},{"x":0.6554622054100037,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6352941393852234,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ورد","boundary":[0.6352941393852234,0.3444180488586426,0.6554622054100037,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.36579573154449463},{"x":0.75126051902771,"y":0.36579573154449463},{"x":0.75126051902771,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7142857313156128,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۲-۳۵","boundary":[0.7142857313156128,0.36579573154449463,0.75126051902771,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.36579573154449463},{"x":0.707563042640686,"y":0.36579573154449463},{"x":0.707563042640686,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6907563209533691,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نرم","boundary":[0.6907563209533691,0.36579573154449463,0.707563042640686,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6873949766159058,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6873949766159058,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6638655662536621,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزار","boundary":[0.6638655662536621,0.36579573154449463,0.6873949766159058,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6554622054100037,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6554622054100037,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5949580073356628,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پاورپوینت","boundary":[0.5949580073356628,0.36579573154449463,0.6554622054100037,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5882353186607361,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5882353186607361,"y":0.38123515248298645},{"x":0.583193302154541,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.583193302154541,0.36579573154449463,0.5882353186607361,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.36579573154449463},{"x":0.583193302154541,"y":0.36579573154449463},{"x":0.583193302154541,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5092437267303467,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"powerpoint","boundary":[0.5092437267303467,0.36579573154449463,0.583193302154541,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5042017102241516,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5042017102241516,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5008403658866882,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5008403658866882,0.36579573154449463,0.5042017102241516,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7596638798713684,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7596638798713684,"y":0.40380048751831055},{"x":0.7378151416778564,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴۵","boundary":[0.7378151416778564,0.38836103677749634,0.7596638798713684,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7327731251716614,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7327731251716614,"y":0.40380048751831055},{"x":0.6823529601097107,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ابزارهای","boundary":[0.6823529601097107,0.38836103677749634,0.7327731251716614,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6756302714347839,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6756302714347839,"y":0.40380048751831055},{"x":0.6067227125167847,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مستندسازی","boundary":[0.6067227125167847,0.38836103677749634,0.6756302714347839,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6000000238418579,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6000000238418579,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5747899413108826,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فایل","boundary":[0.5747899413108826,0.38836103677749634,0.6000000238418579,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.38836103677749634},{"x":0.5731092691421509,"y":0.38836103677749634},{"x":0.5731092691421509,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5495798587799072,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5495798587799072,0.38836103677749634,0.5731092691421509,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.38836103677749634},{"x":0.5428571701049805,"y":0.38836103677749634},{"x":0.5428571701049805,"y":0.40380048751831055},{"x":0.4924369752407074,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تصویری","boundary":[0.4924369752407074,0.38836103677749634,0.5428571701049805,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.38836103677749634},{"x":0.4789915978908539,"y":0.38836103677749634},{"x":0.4789915978908539,"y":0.40380048751831055},{"x":0.462184876203537,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نرم","boundary":[0.462184876203537,0.38836103677749634,0.4789915978908539,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.38836103677749634},{"x":0.4588235318660736,"y":0.38836103677749634},{"x":0.4588235318660736,"y":0.40380048751831055},{"x":0.42184874415397644,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افزاری","boundary":[0.42184874415397644,0.38836103677749634,0.4588235318660736,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.38836103677749634},{"x":0.4151260554790497,"y":0.38836103677749634},{"x":0.4151260554790497,"y":0.40380048751831055},{"x":0.36974790692329407,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گرافیکی","boundary":[0.36974790692329407,0.38836103677749634,0.4151260554790497,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.38836103677749634},{"x":0.364705890417099,"y":0.38836103677749634},{"x":0.364705890417099,"y":0.40380048751831055},{"x":0.35966387391090393,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.35966387391090393,0.38836103677749634,0.364705890417099,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7596638798713684,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7596638798713684,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7243697643280029,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۱-۴۵","boundary":[0.7243697643280029,0.41092637181282043,0.7596638798713684,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7159664034843445,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7159664034843445,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6991596817970276,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نرم","boundary":[0.6991596817970276,0.41092637181282043,0.7159664034843445,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6974790096282959,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6974790096282959,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6739495992660522,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افزار","boundary":[0.6739495992660522,0.41092637181282043,0.6974790096282959,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6655462384223938,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6655462384223938,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6184874176979065,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فتوشاپ","boundary":[0.6184874176979065,0.41092637181282043,0.6655462384223938,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.41092637181282043},{"x":0.610084056854248,"y":0.41092637181282043},{"x":0.610084056854248,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6067227125167847,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6067227125167847,0.41092637181282043,0.610084056854248,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.41092637181282043},{"x":0.605042040348053,"y":0.41092637181282043},{"x":0.605042040348053,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5361344814300537,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Photoshop","boundary":[0.5361344814300537,0.41092637181282043,0.605042040348053,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.41092637181282043},{"x":0.534453809261322,"y":0.41092637181282043},{"x":0.534453809261322,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5310924649238586,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5310924649238586,0.41092637181282043,0.534453809261322,0.42636579275131226]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7596638798713684,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7596638798713684,"y":0.42636579275131226},{"x":0.35966387391090393,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3546638739109039,0.29703801798820495,0.7646638798713684,0.43336579275131226],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7596638798713684,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7243697643280029,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"۲-۴۵","boundary":[0.7243697643280029,0.4346793293952942,0.7596638798713684,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7176470756530762,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6991596817970276,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"نرم","boundary":[0.6991596817970276,0.4346793293952942,0.7176470756530762,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7008403539657593,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6756302714347839,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزار","boundary":[0.6756302714347839,0.4346793293952942,0.7008403539657593,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6655462384223938,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5983193516731262,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ایلوستریتور","boundary":[0.5983193516731262,0.43349167704582214,0.6655462384223938,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5865546464920044,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5865546464920044,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5210084319114685,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Illustrator","boundary":[0.5210084319114685,0.43349167704582214,0.5865546464920044,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5210084319114685,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5210084319114685,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5142857432365417,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5142857432365417,0.43349167704582214,0.5210084319114685,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7848739624023438,"y":0.470308780670166},{"x":0.7596638798713684,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7579832077026367,0.45605701208114624,0.7848739624023438,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.47980996966362},{"x":0.7848739624023438,"y":0.47980996966362},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.7596638798713684,0.47980996966362,0.7848739624023438,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.47980996966362},{"x":0.756302535533905,"y":0.47980996966362},{"x":0.756302535533905,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.7378151416778564,0.47980996966362,0.756302535533905,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.47980996966362},{"x":0.729411780834198,"y":0.47980996966362},{"x":0.729411780834198,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.6789916157722473,0.47980996966362,0.729411780834198,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.47980996966362},{"x":0.6722689270973206,"y":0.47980996966362},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6638655662536621,0.47980996966362,0.6722689270973206,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.47980996966362},{"x":0.6554622054100037,"y":0.47980996966362},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.6151260733604431,0.47980996966362,0.6554622054100037,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.7579832077026367,0.5035629272460938,0.7848739624023438,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.5035629272460938},{"x":0.756302535533905,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.7378151416778564,0.5035629272460938,0.7579832077026367,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5035629272460938},{"x":0.729411780834198,"y":0.5035629272460938},{"x":0.729411780834198,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.6890756487846375,0.5035629272460938,0.729411780834198,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.5047506093978882},{"x":0.680672287940979,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6722689270973206,0.5047506093978882,0.6823529601097107,0.5178147554397583]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5159664154052734,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5092857432365417,0.42649167704582214,0.7898739624023438,0.5248147554397583],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.4121140241622925},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4121140241622925},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4204275608062744},{"x":0.2235294133424759,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۱","boundary":[0.2235294133424759,0.4121140241622925,0.24705882370471954,0.4204275608062744]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.4121140241622925},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4121140241622925},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4204275608062744},{"x":0.2235294133424759,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.4051140241622925,0.25205882370471955,0.4274275608062744],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.4346793293952942},{"x":0.24705882370471954,"y":0.43349167704582214},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4453681707382202},{"x":0.22521008551120758,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۳","boundary":[0.22521008551120758,0.4346793293952942,0.24705882370471954,0.4453681707382202]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.4346793293952942},{"x":0.24705882370471954,"y":0.43349167704582214},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4453681707382202},{"x":0.22521008551120758,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.4276793293952942,0.25205882370471955,0.4523681707382202],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.4572446644306183},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4572446644306183},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4655582010746002},{"x":0.22521008551120758,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۵","boundary":[0.22521008551120758,0.4572446644306183,0.24705882370471954,0.4655582010746002]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.4572446644306183},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4572446644306183},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4655582010746002},{"x":0.22521008551120758,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.4502446644306183,0.25205882370471955,0.4725582010746002],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.48099762201309204},{"x":0.24369747936725616,"y":0.48099762201309204},{"x":0.24537815153598785,"y":0.490498811006546},{"x":0.22521008551120758,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":"۱۳۰","boundary":[0.2235294133424759,0.48099762201309204,0.24537815153598785,0.490498811006546]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.48099762201309204},{"x":0.24369747936725616,"y":0.48099762201309204},{"x":0.24537815153598785,"y":0.490498811006546},{"x":0.22521008551120758,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.47399762201309203,0.25037815153598786,0.497498811006546],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6201680898666382,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.6184874176979065,0.5023753046989441,0.6689075827598572,0.5178147554397583]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6201680898666382,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6134874176979065,0.4953753046989441,0.6739075827598572,0.5248147554397583],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.5047506093978882},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5047506093978882},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5130641460418701},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۲","boundary":[0.2235294133424759,0.5047506093978882,0.24705882370471954,0.5130641460418701]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.5047506093978882},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5047506093978882},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5130641460418701},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.4977506093978882,0.25205882370471955,0.5200641460418701],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.8420427441596985},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8420427441596985},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8527315855026245},{"x":0.48739495873451233,"y":0.8527315855026245}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"شش","boundary":[0.48739495873451233,0.8420427441596985,0.5109243988990784,0.8527315855026245]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.8420427441596985},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8420427441596985},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8527315855026245},{"x":0.48739495873451233,"y":0.8527315855026245}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.4823949587345123,0.8350427441596985,0.5159243988990784,0.8597315855026245],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/a1e56983b56e7e66/pages/ExhTuHtjBIsRxtHa-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a1e56983b56e7e66/pages/QKoVXOUpPRRCVQfW.jpg","blurred":"/storage/books/a1e56983b56e7e66/pages/zHSwuPZJpKXmaUka.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.00047690150488583887,0.998666831417244,0.998980351587939]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4251781404018402},{"x":0.7210084199905396,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7193277478218079,0.40855106711387634,0.7831932902336121,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7126050591468811,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7142857313156128,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6823529601097107,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.6823529601097107,0.4097387194633484,0.7142857313156128,0.42636579275131226]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4251781404018402},{"x":0.6823529601097107,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6773529601097107,0.40155106711387634,0.7881932902336121,0.4321781404018402],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7848739624023438,"y":0.45843231678009033},{"x":0.7546218633651733,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهان","boundary":[0.7546218633651733,0.4418052136898041,0.7848739624023438,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7478991746902466,"y":0.45843231678009033},{"x":0.7126050591468811,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معاصر","boundary":[0.7126050591468811,0.4418052136898041,0.7478991746902466,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7058823704719543,"y":0.45843231678009033},{"x":0.6722689270973206,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"عرصه","boundary":[0.6722689270973206,0.4418052136898041,0.7058823704719543,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6655462384223938,"y":0.45843231678009033},{"x":0.6302521228790283,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رقابت","boundary":[0.6302521228790283,0.4418052136898041,0.6655462384223938,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6235294342041016,"y":0.45843231678009033},{"x":0.610084056854248,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.610084056854248,0.4418052136898041,0.6235294342041016,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6033613681793213,"y":0.45843231678009033},{"x":0.578151285648346,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.578151285648346,0.4418052136898041,0.6033613681793213,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5714285969734192,"y":0.45843231678009033},{"x":0.5327731370925903,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.5327731370925903,0.4418052136898041,0.5714285969734192,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.4418052136898041},{"x":0.529411792755127,"y":0.4418052136898041},{"x":0.529411792755127,"y":0.45843231678009033},{"x":0.4957983195781708,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخشی","boundary":[0.4957983195781708,0.4418052136898041,0.529411792755127,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.4418052136898041},{"x":0.48739495873451233,"y":0.4418052136898041},{"x":0.48739495873451233,"y":0.45843231678009033},{"x":0.48235294222831726,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.48235294222831726,0.4418052136898041,0.48739495873451233,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.4418052136898041},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4418052136898041},{"x":0.4756302535533905,"y":0.45843231678009033},{"x":0.45378151535987854,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ارائه","boundary":[0.45378151535987854,0.4418052136898041,0.4756302535533905,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.4418052136898041},{"x":0.4453781545162201,"y":0.4418052136898041},{"x":0.4453781545162201,"y":0.45843231678009033},{"x":0.40168067812919617,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خدمات","boundary":[0.40168067812919617,0.4418052136898041,0.4453781545162201,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.4418052136898041},{"x":0.3949579894542694,"y":0.4418052136898041},{"x":0.3949579894542694,"y":0.45843231678009033},{"x":0.3529411852359772,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطلوب","boundary":[0.3529411852359772,0.4418052136898041,0.3949579894542694,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.4418052136898041},{"x":0.3462184965610504,"y":0.4418052136898041},{"x":0.3462184965610504,"y":0.45843231678009033},{"x":0.3210084140300751,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3210084140300751,0.4418052136898041,0.3462184965610504,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.4418052136898041},{"x":0.3176470696926117,"y":0.4418052136898041},{"x":0.3176470696926117,"y":0.45843231678009033},{"x":0.31596639752388,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.31596639752388,0.4418052136898041,0.3176470696926117,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.4418052136898041},{"x":0.30924370884895325,"y":0.4418052136898041},{"x":0.30924370884895325,"y":0.45843231678009033},{"x":0.27899160981178284,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.27899160981178284,0.4418052136898041,0.30924370884895325,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.4418052136898041},{"x":0.27563026547431946,"y":0.4418052136898041},{"x":0.27563026547431946,"y":0.45843231678009033},{"x":0.2504201829433441,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترین","boundary":[0.2504201829433441,0.4418052136898041,0.27563026547431946,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4418052136898041},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4418052136898041},{"x":0.24369747936725616,"y":0.45843231678009033},{"x":0.21512605249881744,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عامل","boundary":[0.21512605249881744,0.4418052136898041,0.24369747936725616,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7848739624023438,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7848739624023438,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7411764860153198,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موفقیت","boundary":[0.7411764860153198,0.46318289637565613,0.7848739624023438,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7327731251716614,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7327731251716614,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7193277478218079,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7193277478218079,0.46318289637565613,0.7327731251716614,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7126050591468811,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7126050591468811,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6957983374595642,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6957983374595642,0.46318289637565613,0.7126050591468811,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6873949766159058,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6873949766159058,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6571428775787354,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"رقابت","boundary":[0.6571428775787354,0.46318289637565613,0.6873949766159058,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6521008610725403,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6521008610725403,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6487395167350769,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6487395167350769,0.46318289637565613,0.6521008610725403,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6403361558914185,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6403361558914185,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5915966629981995,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطلوبیت","boundary":[0.5915966629981995,0.46318289637565613,0.6403361558914185,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.46318289637565613},{"x":0.583193302154541,"y":0.46318289637565613},{"x":0.583193302154541,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5546218752861023,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نهایی","boundary":[0.5546218752861023,0.46318289637565613,0.583193302154541,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5462185144424438,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5462185144424438,"y":0.47862231731414795},{"x":0.48403361439704895,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محصولات","boundary":[0.48403361439704895,0.46318289637565613,0.5462185144424438,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.46318289637565613},{"x":0.4756302535533905,"y":0.46318289637565613},{"x":0.4756302535533905,"y":0.47862231731414795},{"x":0.46890756487846375,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.46890756487846375,0.46318289637565613,0.4756302535533905,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.46318289637565613},{"x":0.462184876203537,"y":0.46318289637565613},{"x":0.462184876203537,"y":0.47862231731414795},{"x":0.41848739981651306,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خدمات","boundary":[0.41848739981651306,0.46318289637565613,0.462184876203537,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.46318289637565613},{"x":0.4100840389728546,"y":0.46318289637565613},{"x":0.4100840389728546,"y":0.47862231731414795},{"x":0.3848739564418793,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3848739564418793,0.46318289637565613,0.4100840389728546,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.46318289637565613},{"x":0.3764705955982208,"y":0.46318289637565613},{"x":0.3764705955982208,"y":0.47862231731414795},{"x":0.3613445460796356,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.3613445460796356,0.46318289637565613,0.3764705955982208,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.46318289637565613},{"x":0.3529411852359772,"y":0.46318289637565613},{"x":0.3529411852359772,"y":0.47862231731414795},{"x":0.3361344635486603,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جز","boundary":[0.3361344635486603,0.46318289637565613,0.3529411852359772,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.46318289637565613},{"x":0.3294117748737335,"y":0.46318289637565613},{"x":0.3294117748737335,"y":0.47862231731414795},{"x":0.32436975836753845,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.32436975836753845,0.46318289637565613,0.3294117748737335,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.46318289637565613},{"x":0.3142857253551483,"y":0.46318289637565613},{"x":0.3142857253551483,"y":0.47862231731414795},{"x":0.2806722819805145,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تحقیق","boundary":[0.2806722819805145,0.46318289637565613,0.3142857253551483,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.46318289637565613},{"x":0.2722689211368561,"y":0.46318289637565613},{"x":0.2722689211368561,"y":0.47862231731414795},{"x":0.2655462324619293,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2655462324619293,0.46318289637565613,0.2722689211368561,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.46318289637565613},{"x":0.25882354378700256,"y":0.46318289637565613},{"x":0.25882354378700256,"y":0.47862231731414795},{"x":0.21512605249881744,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.21512605249881744,0.46318289637565613,0.25882354378700256,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.4857482314109802},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4857482314109802},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.7579832077026367,0.4857482314109802,0.7831932902336121,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.4857482314109802},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4857482314109802},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربردی","boundary":[0.7058823704719543,0.4857482314109802,0.7478991746902466,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6857143044471741,0.4857482314109802,0.6924369931221008,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.6487395167350769,0.4857482314109802,0.6773109436035156,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خاص","boundary":[0.6067227125167847,0.4857482314109802,0.6386554837226868,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.4857482314109802},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4857482314109802},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5882353186607361,0.4857482314109802,0.5966386795043945,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.4857482314109802},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4857482314109802},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مؤلفه","boundary":[0.5512605309486389,0.4857482314109802,0.5798319578170776,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.4857482314109802},{"x":0.5478991866111755,"y":0.4857482314109802},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5243697762489319,0.4857482314109802,0.5478991866111755,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.4857482314109802},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4857482314109802},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5023753046989441},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"استانداردسازی","boundary":[0.43361344933509827,0.4857482314109802,0.5193277597427368,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.4857482314109802},{"x":0.4319327771663666,"y":0.4857482314109802},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5023753046989441},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4252100884914398,0.4857482314109802,0.4319327771663666,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.4857482314109802},{"x":0.42184874415397644,"y":0.4857482314109802},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5023753046989441},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.39159664511680603,0.4857482314109802,0.42184874415397644,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.4857482314109802},{"x":0.3831932842731476,"y":0.4857482314109802},{"x":0.3831932842731476,"y":0.5023753046989441},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بخشی","boundary":[0.35462185740470886,0.4857482314109802,0.3831932842731476,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.4857482314109802},{"x":0.3478991687297821,"y":0.4857482314109802},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5023753046989441},{"x":0.3445378243923187,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3445378243923187,0.4857482314109802,0.3478991687297821,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.4857482314109802},{"x":0.3344537913799286,"y":0.4857482314109802},{"x":0.3344537913799286,"y":0.5023753046989441},{"x":0.29243698716163635,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیازهای","boundary":[0.29243698716163635,0.4857482314109802,0.3344537913799286,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.4857482314109802},{"x":0.2823529541492462,"y":0.4857482314109802},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5023753046989441},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بازار","boundary":[0.25882354378700256,0.4857482314109802,0.2823529541492462,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.4857482314109802},{"x":0.2504201829433441,"y":0.4857482314109802},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5023753046989441},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.22857142984867096,0.4857482314109802,0.2504201829433441,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4857482314109802},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4857482314109802},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5023753046989441},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.21512605249881744,0.4857482314109802,0.2218487411737442,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پاسخگویی","boundary":[0.7210084199905396,0.5071259140968323,0.7848739624023438,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5237529873847961},{"x":0.707563042640686,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.707563042640686,0.5071259140968323,0.7159664034843445,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالبات","boundary":[0.6554622054100037,0.5071259140968323,0.7008403539657593,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عمومی","boundary":[0.6084033846855164,0.5083135366439819,0.6487395167350769,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میسر","boundary":[0.5764706134796143,0.5083135366439819,0.6016806960105896,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نمی","boundary":[0.5529412031173706,0.5083135366439819,0.5714285969734192,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.5095011591911316},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.5226891040802002,0.5095011591911316,0.5478991866111755,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.5095011591911316},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5095011591911316},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5193277597427368,0.5095011591911316,0.5260504484176636,0.5261282920837402]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5261282920837402},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.21012605249881744,0.43480521368980407,0.7898739624023438,0.5331282920837402],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.529691219329834},{"x":0.7613445520401001,"y":0.529691219329834},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5486935973167419},{"x":0.75126051902771,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.75126051902771,0.529691219329834,0.7613445520401001,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.529691219329834},{"x":0.7445378303527832,"y":0.529691219329834},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آنجا","boundary":[0.7193277478218079,0.529691219329834,0.7445378303527832,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.529691219329834},{"x":0.7126050591468811,"y":0.529691219329834},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6974790096282959,0.529691219329834,0.7126050591468811,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.529691219329834},{"x":0.6890756487846375,"y":0.529691219329834},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارتقای","boundary":[0.6521008610725403,0.529691219329834,0.6890756487846375,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.529691219329834},{"x":0.6453781723976135,"y":0.529691219329834},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کمی","boundary":[0.6168067455291748,0.529691219329834,0.6453781723976135,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.529691219329834},{"x":0.610084056854248,"y":0.529691219329834},{"x":0.610084056854248,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6033613681793213,0.529691219329834,0.610084056854248,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.529691219329834},{"x":0.5966386795043945,"y":0.529691219329834},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کیفی","boundary":[0.5663865804672241,0.529691219329834,0.5966386795043945,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.529691219329834},{"x":0.5579832196235657,"y":0.529691219329834},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظام","boundary":[0.5361344814300537,0.529691219329834,0.5579832196235657,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.529691219329834},{"x":0.529411792755127,"y":0.529691219329834},{"x":0.529411792755127,"y":0.5486935973167419},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.48403361439704895,0.529691219329834,0.529411792755127,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.529691219329834},{"x":0.48235294222831726,"y":0.529691219329834},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5486935973167419},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4588235318660736,0.529691219329834,0.48235294222831726,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.529691219329834},{"x":0.45210084319114685,"y":0.529691219329834},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5486935973167419},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.42016807198524475,0.529691219329834,0.45210084319114685,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.529691219329834},{"x":0.413445383310318,"y":0.529691219329834},{"x":0.413445383310318,"y":0.5486935973167419},{"x":0.3613445460796356,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربردی","boundary":[0.3613445460796356,0.529691219329834,0.413445383310318,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.529691219329834},{"x":0.35462185740470886,"y":0.529691219329834},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5486935973167419},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3478991687297821,0.529691219329834,0.35462185740470886,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.529691219329834},{"x":0.34117648005485535,"y":0.529691219329834},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5486935973167419},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اعتلای","boundary":[0.3025210201740265,0.529691219329834,0.34117648005485535,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.529691219329834},{"x":0.29579833149909973,"y":0.529691219329834},{"x":0.29579833149909973,"y":0.5486935973167419},{"x":0.2806722819805145,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امر","boundary":[0.2806722819805145,0.529691219329834,0.29579833149909973,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.529691219329834},{"x":0.27394959330558777,"y":0.529691219329834},{"x":0.27394959330558777,"y":0.5486935973167419},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.22857142984867096,0.529691219329834,0.27394959330558777,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.529691219329834},{"x":0.2218487411737442,"y":0.529691219329834},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5486935973167419},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.21512605249881744,0.529691219329834,0.2218487411737442,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.7411764860153198,0.5522565245628357,0.7848739624023438,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهارتی","boundary":[0.6957983374595642,0.5522565245628357,0.7310924530029297,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6857143044471741,0.5522565245628357,0.6907563209533691,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"یکی","boundary":[0.6521008610725403,0.5522565245628357,0.6756302714347839,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5712589025497437},{"x":0.63193279504776,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.63193279504776,0.5522565245628357,0.6420168280601501,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5712589025497437},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اهداف","boundary":[0.5865546464920044,0.5522565245628357,0.6235294342041016,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5712589025497437},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اساسی","boundary":[0.5394958257675171,0.5522565245628357,0.5764706134796143,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.5522565245628357},{"x":0.529411792755127,"y":0.5522565245628357},{"x":0.529411792755127,"y":0.5712589025497437},{"x":0.507563054561615,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظام","boundary":[0.507563054561615,0.5522565245628357,0.529411792755127,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.5522565245628357},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5522565245628357},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5712589025497437},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.45378151535987854,0.5522565245628357,0.49747899174690247,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.5522565245628357},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5522565245628357},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5712589025497437},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عالی","boundary":[0.41848739981651306,0.5522565245628357,0.4436974823474884,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.5522565245628357},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5522565245628357},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5712589025497437},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3949579894542694,0.5522565245628357,0.4084033668041229,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.5522565245628357},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5522565245628357},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5712589025497437},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.3529411852359772,0.5522565245628357,0.38655462861061096,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.5522565245628357},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5522565245628357},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5712589025497437},{"x":0.3126050531864166,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.3126050531864166,0.5522565245628357,0.34285715222358704,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.5522565245628357},{"x":0.3042016923427582,"y":0.5522565245628357},{"x":0.3042016923427582,"y":0.5712589025497437},{"x":0.2689075767993927,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.2689075767993927,0.5522565245628357,0.3042016923427582,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.5522565245628357},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5522565245628357},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5712589025497437},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.2521008551120758,0.5522565245628357,0.26050421595573425,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5522565245628357},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5522565245628357},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5712589025497437},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شمار","boundary":[0.21512605249881744,0.5522565245628357,0.24369747936725616,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7747899293899536,0.5795724391937256,0.7831932902336121,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رود","boundary":[0.7478991746902466,0.5783848166465759,0.7663865685462952,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7411764860153198,0.5783848166465759,0.7445378303527832,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.5736342072486877},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6907563209533691,0.5736342072486877,0.7327731251716614,0.5878859758377075]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.529691219329834},{"x":0.7848739624023438,"y":0.529691219329834},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5902612805366516},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.21012605249881744,0.522691219329834,0.7898739624023438,0.5972612805366516],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جامع","boundary":[0.6554622054100037,0.5760095119476318,0.6840336322784424,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.6184874176979065,0.5760095119476318,0.6487395167350769,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربردی","boundary":[0.5647059082984924,0.5760095119476318,0.6151260733604431,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5512605309486389,0.5760095119476318,0.5579832196235657,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هدف","boundary":[0.5126050710678101,0.5760095119476318,0.5445378422737122,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5938242077827454},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اصلاح","boundary":[0.46722689270973206,0.5760095119476318,0.5058823823928833,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.5760095119476318},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5760095119476318},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5938242077827454},{"x":0.440336138010025,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"هرم","boundary":[0.440336138010025,0.5760095119476318,0.4605042040348053,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.5760095119476318},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5760095119476318},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5938242077827454},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شغلی","boundary":[0.40168067812919617,0.5760095119476318,0.4319327771663666,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.5760095119476318},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5760095119476318},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5938242077827454},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.38823530077934265,0.5760095119476318,0.3949579894542694,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.5760095119476318},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5760095119476318},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5938242077827454},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تربیت","boundary":[0.3478991687297821,0.5760095119476318,0.3815126121044159,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.5760095119476318},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5760095119476318},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5938242077827454},{"x":0.30756303668022156,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیروی","boundary":[0.30756303668022156,0.5760095119476318,0.34117648005485535,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.5760095119476318},{"x":0.3008403480052948,"y":0.5760095119476318},{"x":0.3008403480052948,"y":0.5938242077827454},{"x":0.2655462324619293,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.2655462324619293,0.5760095119476318,0.3008403480052948,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.5760095119476318},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5760095119476318},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5938242077827454},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ماهر","boundary":[0.23529411852359772,0.5760095119476318,0.25882354378700256,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5760095119476318},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5760095119476318},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5938242077827454},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.21512605249881744,0.5760095119476318,0.22689075767993927,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7882353067398071,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7882353067398071,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.7630252242088318,0.5961995124816895,0.7882353067398071,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7310924530029297,0.5961995124816895,0.7495798468589783,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6152018904685974},{"x":0.680672287940979,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.680672287940979,0.5961995124816895,0.7226890921592712,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تأسیس","boundary":[0.6352941393852234,0.5961995124816895,0.6739495992660522,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6218487620353699,0.5961995124816895,0.6285714507102966,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6152018904685974},{"x":0.578151285648346,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشغول","boundary":[0.578151285648346,0.5961995124816895,0.6168067455291748,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6152018904685974},{"x":0.534453809261322,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فعالیت","boundary":[0.534453809261322,0.5961995124816895,0.5714285969734192,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.5109243988990784,0.5961995124816895,0.5277311205863953,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6152018904685974},{"x":0.507563054561615,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.507563054561615,0.5961995124816895,0.5092437267303467,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6152018904685974},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4957983195781708,0.5961995124816895,0.5008403658866882,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.5961995124816895},{"x":0.489075630903244,"y":0.5961995124816895},{"x":0.489075630903244,"y":0.6152018904685974},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.4605042040348053,0.5961995124816895,0.489075630903244,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.5961995124816895},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5961995124816895},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6152018904685974},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4470588266849518,0.5961995124816895,0.45378151535987854,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.5961995124816895},{"x":0.440336138010025,"y":0.5961995124816895},{"x":0.440336138010025,"y":0.6152018904685974},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رسالت","boundary":[0.40168067812919617,0.5961995124816895,0.440336138010025,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.5961995124816895},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5961995124816895},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6152018904685974},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.3781512677669525,0.5961995124816895,0.3949579894542694,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.5961995124816895},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5961995124816895},{"x":0.37142857909202576,"y":0.6152018904685974},{"x":0.3310924470424652,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.3310924470424652,0.5961995124816895,0.37142857909202576,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.5961995124816895},{"x":0.32773110270500183,"y":0.5961995124816895},{"x":0.32773110270500183,"y":0.6152018904685974},{"x":0.32268908619880676,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.32268908619880676,0.5961995124816895,0.32773110270500183,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.5961995124816895},{"x":0.3176470696926117,"y":0.5961995124816895},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6152018904685974},{"x":0.29243698716163635,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مبنی","boundary":[0.29243698716163635,0.5961995124816895,0.3176470696926117,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.5961995124816895},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5961995124816895},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6152018904685974},{"x":0.27731093764305115,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.27731093764305115,0.5961995124816895,0.2857142984867096,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.5961995124816895},{"x":0.2722689211368561,"y":0.5961995124816895},{"x":0.2722689211368561,"y":0.6152018904685974},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.22689075767993927,0.5961995124816895,0.2722689211368561,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5961995124816895},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5961995124816895},{"x":0.2201680690050125,"y":0.6152018904685974},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.21512605249881744,0.5961995124816895,0.2201680690050125,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.7411764860153198,0.6199524998664856,0.7848739624023438,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7193277478218079,0.6199524998664856,0.7327731251716614,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرزهای","boundary":[0.6672269105911255,0.6199524998664856,0.7126050591468811,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.6201680898666382,0.6199524998664856,0.6605042219161987,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6067227125167847,0.6199524998664856,0.6117647290229797,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایجاد","boundary":[0.5697479248046875,0.6199524998664856,0.5983193516731262,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6389548778533936},{"x":0.529411792755127,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اشتغال","boundary":[0.529411792755127,0.6199524998664856,0.5630252361297607,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5210084319114685,0.6199524998664856,0.5243697762489319,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6377671957015991},{"x":0.507563054561615,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.507563054561615,0.6199524998664856,0.5126050710678101,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6377671957015991},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4924369752407074,0.6199524998664856,0.5008403658866882,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.6199524998664856},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6199524998664856},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6377671957015991},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.47058823704719543,0.6199524998664856,0.48571428656578064,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.6199524998664856},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6199524998664856},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6377671957015991},{"x":0.440336138010025,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.440336138010025,0.6199524998664856,0.4638655483722687,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.6187648177146912},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6187648177146912},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6377671957015991},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استانداردهای","boundary":[0.3512605130672455,0.6187648177146912,0.4268907606601715,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.6187648177146912},{"x":0.3445378243923187,"y":0.6187648177146912},{"x":0.3445378243923187,"y":0.6377671957015991},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لازم","boundary":[0.3210084140300751,0.6187648177146912,0.3445378243923187,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.6187648177146912},{"x":0.3126050531864166,"y":0.6187648177146912},{"x":0.3126050531864166,"y":0.6377671957015991},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.2823529541492462,0.6187648177146912,0.3126050531864166,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6187648177146912},{"x":0.2806722819805145,"y":0.6187648177146912},{"x":0.2806722819805145,"y":0.6377671957015991},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آموختگانی","boundary":[0.21512605249881744,0.6187648177146912,0.2806722819805145,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6591448783874512},{"x":0.75126051902771,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تربیت","boundary":[0.75126051902771,0.6425178050994873,0.7848739624023438,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7327731251716614,0.6425178050994873,0.7462185025215149,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6591448783874512},{"x":0.702521026134491,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شوند","boundary":[0.702521026134491,0.6425178050994873,0.7260504364967346,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6773109436035156,0.6425178050994873,0.6924369931221008,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علاوه","boundary":[0.6403361558914185,0.6425178050994873,0.6722689270973206,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6252101063728333,0.6425178050994873,0.6352941393852234,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تأمین","boundary":[0.5899159908294678,0.6425178050994873,0.6201680898666382,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیاز","boundary":[0.5663865804672241,0.6425178050994873,0.5848739743232727,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.6425178050994873},{"x":0.561344563961029,"y":0.6425178050994873},{"x":0.561344563961029,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بازار","boundary":[0.5361344814300537,0.6425178050994873,0.561344563961029,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.5142857432365417,0.6425178050994873,0.5310924649238586,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5058823823928833,0.6425178050994873,0.5109243988990784,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6591448783874512},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.48739495873451233,0.6425178050994873,0.5008403658866882,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.6425178050994873},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6425178050994873},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6591448783874512},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کارآفرینی","boundary":[0.42016807198524475,0.6425178050994873,0.48235294222831726,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.6425178050994873},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6425178050994873},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6591448783874512},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.40168067812919617,0.6425178050994873,0.4151260554790497,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.6425178050994873},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6425178050994873},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6591448783874512},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خلاق","boundary":[0.3630252182483673,0.6425178050994873,0.3966386616230011,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.6425178050994873},{"x":0.35798320174217224,"y":0.6425178050994873},{"x":0.35798320174217224,"y":0.6591448783874512},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3512605130672455,0.6425178050994873,0.35798320174217224,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.6425178050994873},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6425178050994873},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6591448783874512},{"x":0.30588236451148987,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توانمند","boundary":[0.30588236451148987,0.6425178050994873,0.3462184965610504,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.6425178050994873},{"x":0.3008403480052948,"y":0.6425178050994873},{"x":0.3008403480052948,"y":0.6591448783874512},{"x":0.27563026547431946,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"باشند","boundary":[0.27563026547431946,0.6425178050994873,0.3008403480052948,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.6425178050994873},{"x":0.2722689211368561,"y":0.6425178050994873},{"x":0.2722689211368561,"y":0.6591448783874512},{"x":0.267226904630661,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.267226904630661,0.6425178050994873,0.2722689211368561,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.665083110332489},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6638954877853394},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"گستره","boundary":[0.7243697643280029,0.665083110332489,0.7613445520401001,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7176470756530762,"y":0.665083110332489},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مخاطبان","boundary":[0.6705882549285889,0.6662707924842834,0.7176470756530762,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6268907785415649,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دروس","boundary":[0.6268907785415649,0.6674584150314331,0.6638655662536621,0.6828978657722473]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7882353067398071,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7882353067398071,"y":0.684085488319397},{"x":0.21512605249881744,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.21012605249881744,0.5690095119476318,0.7932353067398071,0.691085488319397],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.665083110332489},{"x":0.6201680898666382,"y":0.665083110332489},{"x":0.6201680898666382,"y":0.684085488319397},{"x":0.5815126299858093,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مهارت","boundary":[0.5815126299858093,0.665083110332489,0.6201680898666382,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.665083110332489},{"x":0.578151285648346,"y":0.665083110332489},{"x":0.578151285648346,"y":0.684085488319397},{"x":0.556302547454834,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.556302547454834,0.665083110332489,0.578151285648346,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.665083110332489},{"x":0.5495798587799072,"y":0.665083110332489},{"x":0.5495798587799072,"y":0.684085488319397},{"x":0.5109243988990784,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشترک","boundary":[0.5109243988990784,0.665083110332489,0.5495798587799072,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.665083110332489},{"x":0.5042017102241516,"y":0.665083110332489},{"x":0.5042017102241516,"y":0.684085488319397},{"x":0.49915966391563416,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.49915966391563416,0.665083110332489,0.5042017102241516,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.665083110332489},{"x":0.4924369752407074,"y":0.665083110332489},{"x":0.4924369752407074,"y":0.684085488319397},{"x":0.4739495813846588,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فقر","boundary":[0.4739495813846588,0.665083110332489,0.4924369752407074,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.665083110332489},{"x":0.46722689270973206,"y":0.665083110332489},{"x":0.46722689270973206,"y":0.684085488319397},{"x":0.4436974823474884,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.4436974823474884,0.665083110332489,0.46722689270973206,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.665083110332489},{"x":0.43529412150382996,"y":0.665083110332489},{"x":0.43529412150382996,"y":0.684085488319397},{"x":0.40168067812919617,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درسی","boundary":[0.40168067812919617,0.665083110332489,0.43529412150382996,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.665083110332489},{"x":0.3949579894542694,"y":0.665083110332489},{"x":0.3949579894542694,"y":0.684085488319397},{"x":0.3815126121044159,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3815126121044159,0.665083110332489,0.3949579894542694,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.665083110332489},{"x":0.37478992342948914,"y":0.665083110332489},{"x":0.37478992342948914,"y":0.684085488319397},{"x":0.35798320174217224,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.35798320174217224,0.665083110332489,0.37478992342948914,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.665083110332489},{"x":0.3512605130672455,"y":0.665083110332489},{"x":0.3512605130672455,"y":0.684085488319397},{"x":0.32436975836753845,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.32436975836753845,0.665083110332489,0.3512605130672455,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.665083110332489},{"x":0.3176470696926117,"y":0.665083110332489},{"x":0.3176470696926117,"y":0.684085488319397},{"x":0.31092438101768494,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.31092438101768494,0.665083110332489,0.3176470696926117,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.665083110332489},{"x":0.3042016923427582,"y":0.665083110332489},{"x":0.3042016923427582,"y":0.684085488319397},{"x":0.29075631499290466,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.29075631499290466,0.665083110332489,0.3042016923427582,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.665083110332489},{"x":0.2840336263179779,"y":0.665083110332489},{"x":0.2840336263179779,"y":0.684085488319397},{"x":0.2537815272808075,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تأكيد","boundary":[0.2537815272808075,0.665083110332489,0.2840336263179779,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.665083110332489},{"x":0.24705882370471954,"y":0.665083110332489},{"x":0.24705882370471954,"y":0.684085488319397},{"x":0.21512605249881744,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"رئيس","boundary":[0.21512605249881744,0.665083110332489,0.24705882370471954,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7042755484580994},{"x":0.75126051902771,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محترم","boundary":[0.75126051902771,0.6923990249633789,0.7865546345710754,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6991596817970276,0.6864607930183411,0.7411764860153198,0.7007125616073608]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.665083110332489},{"x":0.7865546345710754,"y":0.665083110332489},{"x":0.7865546345710754,"y":0.705463171005249},{"x":0.21512605249881744,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.21012605249881744,0.658083110332489,0.7915546345710754,0.712463171005249],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جامع","boundary":[0.6638655662536621,0.6888360977172852,0.6907563209533691,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7066508531570435},{"x":0.63193279504776,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.63193279504776,0.6888360977172852,0.6554622054100037,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربردی","boundary":[0.5764706134796143,0.6888360977172852,0.6201680898666382,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.6888360977172852},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6888360977172852},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبنی","boundary":[0.5394958257675171,0.6888360977172852,0.5647059082984924,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.6888360977172852},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6888360977172852},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5226891040802002,0.6888360977172852,0.5310924649238586,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.6888360977172852},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6888360977172852},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7066508531570435},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجرای","boundary":[0.4789915978908539,0.6888360977172852,0.5159664154052734,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.6888360977172852},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6888360977172852},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7066508531570435},{"x":0.4420168101787567,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.4420168101787567,0.6888360977172852,0.4722689092159271,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.6888360977172852},{"x":0.440336138010025,"y":0.6888360977172852},{"x":0.440336138010025,"y":0.7066508531570435},{"x":0.41680672764778137,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.41680672764778137,0.6888360977172852,0.440336138010025,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.6888360977172852},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6888360977172852},{"x":0.4084033668041229,"y":0.7066508531570435},{"x":0.37142857909202576,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارتقای","boundary":[0.37142857909202576,0.6888360977172852,0.4084033668041229,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.6888360977172852},{"x":0.364705890417099,"y":0.6888360977172852},{"x":0.364705890417099,"y":0.7066508531570435},{"x":0.32605043053627014,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.32605043053627014,0.6888360977172852,0.364705890417099,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.6888360977172852},{"x":0.3193277418613434,"y":0.6888360977172852},{"x":0.3193277418613434,"y":0.7066508531570435},{"x":0.27394959330558777,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.27394959330558777,0.6888360977172852,0.3193277418613434,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.6888360977172852},{"x":0.2722689211368561,"y":0.6888360977172852},{"x":0.2722689211368561,"y":0.7066508531570435},{"x":0.24873949587345123,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.24873949587345123,0.6888360977172852,0.2722689211368561,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6888360977172852},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6888360977172852},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7066508531570435},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عالی","boundary":[0.21512605249881744,0.6888360977172852,0.24201680719852448,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.7090261578559875},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7090261578559875},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.7596638798713684,0.7090261578559875,0.7815126180648804,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7090261578559875},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7090261578559875},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربردی","boundary":[0.7058823704719543,0.7090261578559875,0.7495798468589783,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7090261578559875},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7090261578559875},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6941176652908325,0.7090261578559875,0.7008403539657593,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.7090261578559875},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7090261578559875},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.6386554837226868,0.7090261578559875,0.6873949766159058,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.7090261578559875},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7090261578559875},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5865546464920044,0.7090261578559875,0.6302521228790283,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.7090261578559875},{"x":0.578151285648346,"y":0.7090261578559875},{"x":0.578151285648346,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5697479248046875,0.7090261578559875,0.578151285648346,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.7090261578559875},{"x":0.561344563961029,"y":0.7090261578559875},{"x":0.561344563961029,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5529412031173706,0.7090261578559875,0.561344563961029,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.7090261578559875},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7090261578559875},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7268408536911011},{"x":0.529411792755127,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.529411792755127,0.7090261578559875,0.5445378422737122,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.7090261578559875},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7090261578559875},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7268408536911011},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داشت","boundary":[0.48739495873451233,0.7090261578559875,0.5210084319114685,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.7090261578559875},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7090261578559875},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7268408536911011},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.4722689092159271,0.7090261578559875,0.4773109257221222,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.7090261578559875},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7090261578559875},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7268408536911011},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4571428596973419,0.7090261578559875,0.4638655483722687,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.7090261578559875},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7090261578559875},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7268408536911011},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همکاری","boundary":[0.4000000059604645,0.7090261578559875,0.44873949885368347,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.7090261578559875},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7090261578559875},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7268408536911011},{"x":0.3613445460796356,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.3613445460796356,0.7090261578559875,0.39159664511680603,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.7090261578559875},{"x":0.35462185740470886,"y":0.7090261578559875},{"x":0.35462185740470886,"y":0.7268408536911011},{"x":0.3344537913799286,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.3344537913799286,0.7090261578559875,0.35462185740470886,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.7090261578559875},{"x":0.32773110270500183,"y":0.7090261578559875},{"x":0.32773110270500183,"y":0.7268408536911011},{"x":0.27394959330558777,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.27394959330558777,0.7090261578559875,0.32773110270500183,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.7090261578559875},{"x":0.2705882489681244,"y":0.7090261578559875},{"x":0.2705882489681244,"y":0.7268408536911011},{"x":0.2655462324619293,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2655462324619293,0.7090261578559875,0.2705882489681244,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.7090261578559875},{"x":0.2571428716182709,"y":0.7090261578559875},{"x":0.2571428716182709,"y":0.7268408536911011},{"x":0.24873949587345123,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.24873949587345123,0.7090261578559875,0.2571428716182709,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7090261578559875},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7090261578559875},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7268408536911011},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.21512605249881744,0.7090261578559875,0.24705882370471954,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یکی","boundary":[0.7596638798713684,0.7327790856361389,0.7848739624023438,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7428571581840515,0.7327790856361389,0.7529411911964417,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مراکز","boundary":[0.7042016983032227,0.7327790856361389,0.7361344695091248,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.6756302714347839,0.7327790856361389,0.6974790096282959,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6554622054100037,0.7327790856361389,0.6689075827598572,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"عرصه","boundary":[0.6151260733604431,0.7327790856361389,0.6487395167350769,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.5882353186607361,0.7327790856361389,0.6084033846855164,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.7327790856361389},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7327790856361389},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.5630252361297607,0.7327790856361389,0.5815126299858093,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.7327790856361389},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7327790856361389},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5495798587799072,0.7327790856361389,0.5546218752861023,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.7327790856361389},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7327790856361389},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تأمین","boundary":[0.5126050710678101,0.7327790856361389,0.5428571701049805,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.7327790856361389},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7327790856361389},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7517814636230469},{"x":0.462184876203537,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محتوای","boundary":[0.462184876203537,0.7327790856361389,0.5058823823928833,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.7327790856361389},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7327790856361389},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7517814636230469},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.4302521049976349,0.7327790856361389,0.45546218752861023,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.7327790856361389},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7327790856361389},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7517814636230469},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.42016807198524475,0.7327790856361389,0.42352941632270813,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.7327790856361389},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7327790856361389},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7517814636230469},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.40504202246665955,0.7327790856361389,0.4117647111415863,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.7327790856361389},{"x":0.3966386616230011,"y":0.7327790856361389},{"x":0.3966386616230011,"y":0.7517814636230469},{"x":0.36974790692329407,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.36974790692329407,0.7327790856361389,0.3966386616230011,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.7327790856361389},{"x":0.3613445460796356,"y":0.7327790856361389},{"x":0.3613445460796356,"y":0.7517814636230469},{"x":0.35630252957344055,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.35630252957344055,0.7327790856361389,0.3613445460796356,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.7327790856361389},{"x":0.3495798408985138,"y":0.7327790856361389},{"x":0.3495798408985138,"y":0.7517814636230469},{"x":0.3294117748737335,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.3294117748737335,0.7327790856361389,0.3495798408985138,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.7327790856361389},{"x":0.32268908619880676,"y":0.7327790856361389},{"x":0.32268908619880676,"y":0.7517814636230469},{"x":0.2991596758365631,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.2991596758365631,0.7327790856361389,0.32268908619880676,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.7327790856361389},{"x":0.29075631499290466,"y":0.7327790856361389},{"x":0.29075631499290466,"y":0.7517814636230469},{"x":0.26386556029319763,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.26386556029319763,0.7327790856361389,0.29075631499290466,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.7327790856361389},{"x":0.2571428716182709,"y":0.7327790856361389},{"x":0.2571428716182709,"y":0.7517814636230469},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نیاز","boundary":[0.2386554628610611,0.7327790856361389,0.2571428716182709,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7327790856361389},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7327790856361389},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7517814636230469},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.21512605249881744,0.7327790856361389,0.23193277418613434,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دروس","boundary":[0.7462185025215149,0.7577196955680847,0.7848739624023438,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اقدام","boundary":[0.7142857313156128,0.7577196955680847,0.7411764860153198,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7577196955680847},{"x":0.707563042640686,"y":0.7577196955680847},{"x":0.707563042640686,"y":0.7719715237617493},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.6890756487846375,0.7577196955680847,0.707563042640686,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7719715237617493},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6823529601097107,0.7577196955680847,0.6857143044471741,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7719715237617493},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حاصل","boundary":[0.6386554837226868,0.7577196955680847,0.6756302714347839,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7719715237617493},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6134454011917114,0.7577196955680847,0.6302521228790283,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7719715237617493},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تعامل","boundary":[0.5798319578170776,0.7565320730209351,0.6067227125167847,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.7565320730209351},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7565320730209351},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7719715237617493},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5714285969734192,0.7565320730209351,0.5747899413108826,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.7565320730209351},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7565320730209351},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7719715237617493},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.5176470875740051,0.7565320730209351,0.5647059082984924,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.7565320730209351},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7565320730209351},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7719715237617493},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.4789915978908539,0.7565320730209351,0.5109243988990784,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.7565320730209351},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7565320730209351},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7719715237617493},{"x":0.45042017102241516,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.45042017102241516,0.7565320730209351,0.4773109257221222,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.7565320730209351},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7565320730209351},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7719715237617493},{"x":0.41680672764778137,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.41680672764778137,0.7565320730209351,0.4436974823474884,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.7565320730209351},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7565320730209351},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7719715237617493},{"x":0.3966386616230011,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.3966386616230011,0.7565320730209351,0.4100840389728546,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.7565320730209351},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7565320730209351},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7719715237617493},{"x":0.3831932842731476,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.3831932842731476,0.7565320730209351,0.38823530077934265,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.7565320730209351},{"x":0.3764705955982208,"y":0.7565320730209351},{"x":0.3764705955982208,"y":0.7719715237617493},{"x":0.3495798408985138,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یاری","boundary":[0.3495798408985138,0.7565320730209351,0.3764705955982208,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.7553443908691406},{"x":0.34117648005485535,"y":0.7553443908691406},{"x":0.34117648005485535,"y":0.7719715237617493},{"x":0.3008403480052948,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خداوند","boundary":[0.3008403480052948,0.7553443908691406,0.34117648005485535,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.7553443908691406},{"x":0.29243698716163635,"y":0.7553443908691406},{"x":0.29243698716163635,"y":0.7707838416099548},{"x":0.26386556029319763,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متعال","boundary":[0.26386556029319763,0.7553443908691406,0.29243698716163635,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.7553443908691406},{"x":0.2571428716182709,"y":0.7553443908691406},{"x":0.2571428716182709,"y":0.7707838416099548},{"x":0.2521008551120758,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2521008551120758,0.7553443908691406,0.2571428716182709,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7553443908691406},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7553443908691406},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7707838416099548},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همت","boundary":[0.21512605249881744,0.7553443908691406,0.24537815153598785,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استادان","boundary":[0.7445378303527832,0.7779097557067871,0.7831932902336121,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7394958138465881,0.7779097557067871,0.7428571581840515,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مدرسان","boundary":[0.6857143044471741,0.7779097557067871,0.7277311086654663,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6789916157722473,0.7790973782539368,0.6823529601097107,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مؤلفان","boundary":[0.6336134672164917,0.7790973782539368,0.6672269105911255,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6268907785415649,0.7790973782539368,0.6302521228790283,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7933491468429565},{"x":0.610084056854248,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.610084056854248,0.7790973782539368,0.6168067455291748,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7933491468429565},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دست","boundary":[0.5697479248046875,0.7790973782539368,0.6000000238418579,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7933491468429565},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اندرکاران","boundary":[0.5109243988990784,0.7790973782539368,0.5663865804672241,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7933491468429565},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.48235294222831726,0.7790973782539368,0.5008403658866882,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.7790973782539368},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7790973782539368},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7933491468429565},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.4588235318660736,0.7790973782539368,0.4722689092159271,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.7790973782539368},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7790973782539368},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7933491468429565},{"x":0.40168067812919617,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.40168067812919617,0.7790973782539368,0.44873949885368347,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.7790973782539368},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7790973782539368},{"x":0.39159664511680603,"y":0.794536828994751},{"x":0.35966387391090393,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطابق","boundary":[0.35966387391090393,0.7790973782539368,0.39159664511680603,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.7790973782539368},{"x":0.3495798408985138,"y":0.7790973782539368},{"x":0.3495798408985138,"y":0.794536828994751},{"x":0.34285715222358704,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.34285715222358704,0.7790973782539368,0.3495798408985138,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.7790973782539368},{"x":0.3327731192111969,"y":0.7790973782539368},{"x":0.3327731192111969,"y":0.794536828994751},{"x":0.289075642824173,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرفصل","boundary":[0.289075642824173,0.7790973782539368,0.3327731192111969,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.7790973782539368},{"x":0.2857142984867096,"y":0.7790973782539368},{"x":0.2857142984867096,"y":0.794536828994751},{"x":0.26218488812446594,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.26218488812446594,0.7790973782539368,0.2857142984867096,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7790973782539368},{"x":0.2521008551120758,"y":0.7790973782539368},{"x":0.2521008551120758,"y":0.794536828994751},{"x":0.21512605249881744,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دروس","boundary":[0.21512605249881744,0.7790973782539368,0.2521008551120758,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.8004750609397888},{"x":0.7831932902336121,"y":0.8004750609397888},{"x":0.7831932902336121,"y":0.8171021342277527},{"x":0.7478991746902466,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مهارت","boundary":[0.7478991746902466,0.8004750609397888,0.7831932902336121,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.8004750609397888},{"x":0.7445378303527832,"y":0.8004750609397888},{"x":0.7445378303527832,"y":0.8171021342277527},{"x":0.7277311086654663,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7277311086654663,0.8004750609397888,0.7445378303527832,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.8004750609397888},{"x":0.7092437148094177,"y":0.8004750609397888},{"x":0.7092437148094177,"y":0.8171021342277527},{"x":0.6638655662536621,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشترک","boundary":[0.6638655662536621,0.8004750609397888,0.7092437148094177,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.8004750609397888},{"x":0.6521008610725403,"y":0.8004750609397888},{"x":0.6521008610725403,"y":0.8171021342277527},{"x":0.6235294342041016,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آماده","boundary":[0.6235294342041016,0.8004750609397888,0.6521008610725403,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.8004750609397888},{"x":0.6117647290229797,"y":0.8004750609397888},{"x":0.6117647290229797,"y":0.8171021342277527},{"x":0.5899159908294678,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.5899159908294678,0.8004750609397888,0.6117647290229797,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.8004750609397888},{"x":0.578151285648346,"y":0.8004750609397888},{"x":0.578151285648346,"y":0.8171021342277527},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5714285969734192,0.8004750609397888,0.578151285648346,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.8004750609397888},{"x":0.5596638917922974,"y":0.8004750609397888},{"x":0.5596638917922974,"y":0.8171021342277527},{"x":0.5462185144424438,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5462185144424438,0.8004750609397888,0.5596638917922974,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.8004750609397888},{"x":0.5361344814300537,"y":0.8004750609397888},{"x":0.5361344814300537,"y":0.8171021342277527},{"x":0.4924369752407074,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دسترس","boundary":[0.4924369752407074,0.8004750609397888,0.5361344814300537,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.8004750609397888},{"x":0.48067227005958557,"y":0.8004750609397888},{"x":0.48067227005958557,"y":0.8171021342277527},{"x":0.42184874415397644,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.42184874415397644,0.8004750609397888,0.48067227005958557,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.8004750609397888},{"x":0.4100840389728546,"y":0.8004750609397888},{"x":0.4100840389728546,"y":0.8171021342277527},{"x":0.38823530077934265,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.38823530077934265,0.8004750609397888,0.4100840389728546,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.8004750609397888},{"x":0.3781512677669525,"y":0.8004750609397888},{"x":0.3781512677669525,"y":0.8171021342277527},{"x":0.3512605130672455,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیرد","boundary":[0.3512605130672455,0.8004750609397888,0.3781512677669525,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.8004750609397888},{"x":0.3512605130672455,"y":0.8004750609397888},{"x":0.3512605130672455,"y":0.8171021342277527},{"x":0.3462184965610504,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3462184965610504,0.8004750609397888,0.3512605130672455,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.8004750609397888},{"x":0.3344537913799286,"y":0.8004750609397888},{"x":0.3344537913799286,"y":0.8171021342277527},{"x":0.32268908619880676,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.32268908619880676,0.8004750609397888,0.3344537913799286,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.8004750609397888},{"x":0.3193277418613434,"y":0.8004750609397888},{"x":0.3193277418613434,"y":0.8171021342277527},{"x":0.29243698716163635,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تردید","boundary":[0.29243698716163635,0.8004750609397888,0.3193277418613434,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.8004750609397888},{"x":0.2857142984867096,"y":0.8004750609397888},{"x":0.2857142984867096,"y":0.8171021342277527},{"x":0.2823529541492462,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2823529541492462,0.8004750609397888,0.2857142984867096,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.8004750609397888},{"x":0.2722689211368561,"y":0.8004750609397888},{"x":0.2722689211368561,"y":0.8171021342277527},{"x":0.23193277418613434,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتقادها","boundary":[0.23193277418613434,0.8004750609397888,0.2722689211368561,0.8171021342277527]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8171021342277527},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.21012605249881744,0.6818360977172852,0.7898739624023438,0.8241021342277527],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.8064132928848267},{"x":0.2201680690050125,"y":0.8064132928848267},{"x":0.2201680690050125,"y":0.8147268295288086},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"و","boundary":[0.21344538033008575,0.8064132928848267,0.2201680690050125,0.8147268295288086]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.8064132928848267},{"x":0.2201680690050125,"y":0.8064132928848267},{"x":0.2201680690050125,"y":0.8147268295288086},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7994132928848267,0.22516806900501252,0.8217268295288086],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.8420427441596985},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8420427441596985},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8515439629554749},{"x":0.48739495873451233,"y":0.8515439629554749}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"هفت","boundary":[0.48739495873451233,0.8420427441596985,0.5126050710678101,0.8515439629554749]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.8420427441596985},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8420427441596985},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8515439629554749},{"x":0.48739495873451233,"y":0.8515439629554749}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.4823949587345123,0.8350427441596985,0.5176050710678101,0.8585439629554749],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/a1e56983b56e7e66/pages/qOMeipRznrRbVmZf-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a1e56983b56e7e66/pages/pncjCvILxasrqgAT.jpg","blurred":"/storage/books/a1e56983b56e7e66/pages/azlyVZSTFfUdFolA.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003531530294097772,0.00021172583796915702,0.9986724807354582,0.998980351587939]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7831932902336121,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7831932902336121,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7193277478218079,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشنهادهای","boundary":[0.7193277478218079,0.1852731555700302,0.7831932902336121,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7126050591468811,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7126050591468811,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6487395167350769,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صاحبنظران","boundary":[0.6487395167350769,0.1852731555700302,0.7126050591468811,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.1852731555700302},{"x":0.6403361558914185,"y":0.1852731555700302},{"x":0.6403361558914185,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6352941393852234,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6352941393852234,0.1852731555700302,0.6403361558914185,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.1852731555700302},{"x":0.6285714507102966,"y":0.1852731555700302},{"x":0.6285714507102966,"y":0.20190024375915527},{"x":0.583193302154541,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدرسان","boundary":[0.583193302154541,0.1852731555700302,0.6285714507102966,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.1852731555700302},{"x":0.5764706134796143,"y":0.1852731555700302},{"x":0.5764706134796143,"y":0.20190024375915527},{"x":0.5630252361297607,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5630252361297607,0.1852731555700302,0.5764706134796143,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.1852731555700302},{"x":0.556302547454834,"y":0.1852731555700302},{"x":0.556302547454834,"y":0.20190024375915527},{"x":0.5176470875740051,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راستای","boundary":[0.5176470875740051,0.1852731555700302,0.556302547454834,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.1852731555700302},{"x":0.5092437267303467,"y":0.1852731555700302},{"x":0.5092437267303467,"y":0.20190024375915527},{"x":0.4756302535533905,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.4756302535533905,0.1852731555700302,0.5092437267303467,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.1852731555700302},{"x":0.46890756487846375,"y":0.1852731555700302},{"x":0.46890756487846375,"y":0.20190024375915527},{"x":0.4470588266849518,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظام","boundary":[0.4470588266849518,0.1852731555700302,0.46890756487846375,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.1852731555700302},{"x":0.440336138010025,"y":0.1852731555700302},{"x":0.440336138010025,"y":0.20190024375915527},{"x":0.40336135029792786,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.40336135029792786,0.1852731555700302,0.440336138010025,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.1852731555700302},{"x":0.39159664511680603,"y":0.1852731555700302},{"x":0.39159664511680603,"y":0.20190024375915527},{"x":0.37478992342948914,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.37478992342948914,0.1852731555700302,0.39159664511680603,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.1852731555700302},{"x":0.3630252182483673,"y":0.1852731555700302},{"x":0.3630252182483673,"y":0.20190024375915527},{"x":0.33781513571739197,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.33781513571739197,0.1852731555700302,0.3630252182483673,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.1852731555700302},{"x":0.32605043053627014,"y":0.1852731555700302},{"x":0.32605043053627014,"y":0.20190024375915527},{"x":0.2840336263179779,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربردی","boundary":[0.2840336263179779,0.1852731555700302,0.32605043053627014,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.1852731555700302},{"x":0.2722689211368561,"y":0.1852731555700302},{"x":0.2722689211368561,"y":0.20190024375915527},{"x":0.25882354378700256,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.25882354378700256,0.1852731555700302,0.2722689211368561,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.1852731555700302},{"x":0.2521008551120758,"y":0.1852731555700302},{"x":0.2521008551120758,"y":0.20190024375915527},{"x":0.21512605249881744,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارتقای","boundary":[0.21512605249881744,0.1852731555700302,0.2521008551120758,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7848739624023438,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7848739624023438,"y":0.22327791154384613},{"x":0.7462185025215149,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.7462185025215149,0.20665083825588226,0.7848739624023438,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7394958138465881,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7394958138465881,"y":0.22327791154384613},{"x":0.7226890921592712,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7226890921592712,0.20665083825588226,0.7394958138465881,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7159664034843445,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7159664034843445,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6840336322784424,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6840336322784424,0.20665083825588226,0.7159664034843445,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.20665083825588226},{"x":0.680672287940979,"y":0.20665083825588226},{"x":0.680672287940979,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6722689270973206,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6722689270973206,0.20665083825588226,0.680672287940979,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6655462384223938,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6655462384223938,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6420168280601501,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.6420168280601501,0.20665083825588226,0.6655462384223938,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6369748115539551,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6369748115539551,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6117647290229797,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گذار","boundary":[0.6117647290229797,0.20665083825588226,0.6369748115539551,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6033613681793213,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6033613681793213,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5680672526359558,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خواهد","boundary":[0.5680672526359558,0.20665083825588226,0.6033613681793213,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.20665083825588226},{"x":0.561344563961029,"y":0.20665083825588226},{"x":0.561344563961029,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5428571701049805,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.5428571701049805,0.20665083825588226,0.561344563961029,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.20665083825588226},{"x":0.5428571701049805,"y":0.20665083825588226},{"x":0.5428571701049805,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5411764979362488,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5411764979362488,0.20665083825588226,0.5428571701049805,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.20665083825588226},{"x":0.5327731370925903,"y":0.20665083825588226},{"x":0.5327731370925903,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5260504484176636,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5260504484176636,0.20665083825588226,0.5327731370925903,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.20665083825588226},{"x":0.5193277597427368,"y":0.20665083825588226},{"x":0.5193277597427368,"y":0.22327791154384613},{"x":0.489075630903244,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همین","boundary":[0.489075630903244,0.20665083825588226,0.5193277597427368,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.20665083825588226},{"x":0.48235294222831726,"y":0.20665083825588226},{"x":0.48235294222831726,"y":0.22327791154384613},{"x":0.44873949885368347,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منظور","boundary":[0.44873949885368347,0.20665083825588226,0.48235294222831726,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.20665083825588226},{"x":0.4420168101787567,"y":0.20665083825588226},{"x":0.4420168101787567,"y":0.22327791154384613},{"x":0.4268907606601715,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.4268907606601715,0.20665083825588226,0.4420168101787567,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.20665083825588226},{"x":0.42352941632270813,"y":0.20665083825588226},{"x":0.42352941632270813,"y":0.22327791154384613},{"x":0.3949579894542694,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توانید","boundary":[0.3949579894542694,0.20665083825588226,0.42352941632270813,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.20665083825588226},{"x":0.38655462861061096,"y":0.20665083825588226},{"x":0.38655462861061096,"y":0.22327791154384613},{"x":0.3495798408985138,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظرات","boundary":[0.3495798408985138,0.20665083825588226,0.38655462861061096,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.20665083825588226},{"x":0.34285715222358704,"y":0.20665083825588226},{"x":0.34285715222358704,"y":0.22327791154384613},{"x":0.3193277418613434,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.3193277418613434,0.20665083825588226,0.34285715222358704,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.20665083825588226},{"x":0.3126050531864166,"y":0.20665083825588226},{"x":0.3126050531864166,"y":0.22327791154384613},{"x":0.3042016923427582,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.3042016923427582,0.20665083825588226,0.3126050531864166,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.20665083825588226},{"x":0.29579833149909973,"y":0.20665083825588226},{"x":0.29579833149909973,"y":0.22327791154384613},{"x":0.2873949706554413,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.2873949706554413,0.20665083825588226,0.29579833149909973,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.20665083825588226},{"x":0.2806722819805145,"y":0.20665083825588226},{"x":0.2806722819805145,"y":0.22327791154384613},{"x":0.2521008551120758,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طریق","boundary":[0.2521008551120758,0.20665083825588226,0.2806722819805145,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.20665083825588226},{"x":0.24537815153598785,"y":0.20665083825588226},{"x":0.24537815153598785,"y":0.22327791154384613},{"x":0.21512605249881744,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایمیل","boundary":[0.21512605249881744,0.20665083825588226,0.24537815153598785,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.22802850604057312},{"x":0.7848739624023438,"y":0.22802850604057312},{"x":0.7848739624023438,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5798319578170776,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"daftaretamin1397@gmail.com","boundary":[0.5798319578170776,0.22802850604057312,0.7848739624023438,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.22802850604057312},{"x":0.5747899413108826,"y":0.22802850604057312},{"x":0.5747899413108826,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5697479248046875,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5697479248046875,0.22802850604057312,0.5747899413108826,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.22802850604057312},{"x":0.5630252361297607,"y":0.22802850604057312},{"x":0.5630252361297607,"y":0.24584323167800903},{"x":0.556302547454834,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.556302547454834,0.22802850604057312,0.5630252361297607,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.22802850604057312},{"x":0.5495798587799072,"y":0.22802850604057312},{"x":0.5495798587799072,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5361344814300537,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5361344814300537,0.22802850604057312,0.5495798587799072,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.22802850604057312},{"x":0.5310924649238586,"y":0.22802850604057312},{"x":0.5310924649238586,"y":0.24584323167800903},{"x":0.507563054561615,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میان","boundary":[0.507563054561615,0.22802850604057312,0.5310924649238586,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.22802850604057312},{"x":0.5025210380554199,"y":0.22802850604057312},{"x":0.5025210380554199,"y":0.24584323167800903},{"x":0.4588235318660736,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بگذارید","boundary":[0.4588235318660736,0.22802850604057312,0.5025210380554199,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.22802850604057312},{"x":0.4571428596973419,"y":0.22802850604057312},{"x":0.4571428596973419,"y":0.24584323167800903},{"x":0.45210084319114685,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.45210084319114685,0.22802850604057312,0.4571428596973419,0.24584323167800903]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7848739624023438,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7848739624023438,"y":0.24584323167800903},{"x":0.21512605249881744,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.21012605249881744,0.1782731555700302,0.7898739624023438,0.25284323167800904],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7613445520401001,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7462185025215149,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7462185025215149,0.2517814636230469,0.7613445520401001,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7411764860153198,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7411764860153198,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7176470756530762,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پایان","boundary":[0.7176470756530762,0.2517814636230469,0.7411764860153198,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7159664034843445,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7159664034843445,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7109243869781494,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7109243869781494,0.2517814636230469,0.7159664034843445,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7042016983032227,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7042016983032227,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6689075827598572,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراتب","boundary":[0.6689075827598572,0.2517814636230469,0.7042016983032227,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6638655662536621,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6638655662536621,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6184874176979065,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قدردانی","boundary":[0.6184874176979065,0.2517814636230469,0.6638655662536621,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6117647290229797,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6117647290229797,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5882353186607361,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.5882353186607361,0.2517814636230469,0.6117647290229797,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5798319578170776,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5798319578170776,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5714285969734192,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5714285969734192,0.2517814636230469,0.5798319578170776,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5647059082984924,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5647059082984924,"y":0.27078384160995483},{"x":0.556302547454834,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.556302547454834,0.2517814636230469,0.5647059082984924,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5512605309486389,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5512605309486389,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5142857432365417,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مؤلفان","boundary":[0.5142857432365417,0.2517814636230469,0.5512605309486389,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.2517814636230469},{"x":0.507563054561615,"y":0.2517814636230469},{"x":0.507563054561615,"y":0.27078384160995483},{"x":0.4739495813846588,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محترم","boundary":[0.4739495813846588,0.2517814636230469,0.507563054561615,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.2517814636230469},{"x":0.46722689270973206,"y":0.2517814636230469},{"x":0.46722689270973206,"y":0.27078384160995483},{"x":0.43529412150382996,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.43529412150382996,0.2517814636230469,0.46722689270973206,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.2517814636230469},{"x":0.4285714328289032,"y":0.2517814636230469},{"x":0.4285714328289032,"y":0.27078384160995483},{"x":0.42352941632270813,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.42352941632270813,0.2517814636230469,0.4285714328289032,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.2517814636230469},{"x":0.41680672764778137,"y":0.2517814636230469},{"x":0.41680672764778137,"y":0.27078384160995483},{"x":0.38823530077934265,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.38823530077934265,0.2517814636230469,0.41680672764778137,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.2517814636230469},{"x":0.3831932842731476,"y":0.2517814636230469},{"x":0.3831932842731476,"y":0.27078384160995483},{"x":0.33949580788612366,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عزیزانی","boundary":[0.33949580788612366,0.2517814636230469,0.3831932842731476,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.2517814636230469},{"x":0.3327731192111969,"y":0.2517814636230469},{"x":0.3327731192111969,"y":0.27078384160995483},{"x":0.3176470696926117,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.3176470696926117,0.2517814636230469,0.3327731192111969,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.2517814636230469},{"x":0.31092438101768494,"y":0.2517814636230469},{"x":0.31092438101768494,"y":0.27078384160995483},{"x":0.267226904630661,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زحمات","boundary":[0.267226904630661,0.2517814636230469,0.31092438101768494,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.2517814636230469},{"x":0.26050421595573425,"y":0.2517814636230469},{"x":0.26050421595573425,"y":0.27078384160995483},{"x":0.24705882370471954,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.24705882370471954,0.2517814636230469,0.26050421595573425,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2517814636230469},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2517814636230469},{"x":0.24201680719852448,"y":0.27078384160995483},{"x":0.21512605249881744,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دریغ","boundary":[0.21512605249881744,0.2517814636230469,0.24201680719852448,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7848739624023438,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7848739624023438,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7647058963775635,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.7647058963775635,0.27434679865837097,0.7848739624023438,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7579832077026367,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7579832077026367,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7327731251716614,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نقش","boundary":[0.7327731251716614,0.27434679865837097,0.7579832077026367,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7260504364967346,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7260504364967346,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7042016983032227,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.7042016983032227,0.27434679865837097,0.7260504364967346,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6991596817970276,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6991596817970276,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6924369931221008,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6924369931221008,0.27434679865837097,0.6991596817970276,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6873949766159058,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6873949766159058,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6504201889038086,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اساسی","boundary":[0.6504201889038086,0.27434679865837097,0.6873949766159058,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6436975002288818,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6436975002288818,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6302521228790283,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6302521228790283,0.27434679865837097,0.6436975002288818,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6268907785415649,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6268907785415649,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6000000238418579,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.6000000238418579,0.27434679865837097,0.6268907785415649,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5932773351669312,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5932773351669312,"y":0.29334917664527893},{"x":0.5647059082984924,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.5647059082984924,0.27434679865837097,0.5932773351669312,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5546218752861023,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5546218752861023,"y":0.29334917664527893},{"x":0.5478991866111755,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5478991866111755,0.27434679865837097,0.5546218752861023,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5428571701049805,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5428571701049805,"y":0.29334917664527893},{"x":0.5142857432365417,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5142857432365417,0.27434679865837097,0.5428571701049805,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.27434679865837097},{"x":0.507563054561615,"y":0.27434679865837097},{"x":0.507563054561615,"y":0.29334917664527893},{"x":0.4924369752407074,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.4924369752407074,0.27434679865837097,0.507563054561615,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.27434679865837097},{"x":0.48571428656578064,"y":0.27434679865837097},{"x":0.48571428656578064,"y":0.29334917664527893},{"x":0.43865546584129333,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.43865546584129333,0.27434679865837097,0.48571428656578064,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.27434679865837097},{"x":0.4319327771663666,"y":0.27434679865837097},{"x":0.4319327771663666,"y":0.29334917664527893},{"x":0.40336135029792786,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داشته","boundary":[0.40336135029792786,0.27434679865837097,0.4319327771663666,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.27434679865837097},{"x":0.4000000059604645,"y":0.27434679865837097},{"x":0.4000000059604645,"y":0.29334917664527893},{"x":0.39159664511680603,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.39159664511680603,0.27434679865837097,0.4000000059604645,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.27434679865837097},{"x":0.38655462861061096,"y":0.27434679865837097},{"x":0.38655462861061096,"y":0.29334917664527893},{"x":0.3815126121044159,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3815126121044159,0.27434679865837097,0.38655462861061096,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.27434679865837097},{"x":0.3764705955982208,"y":0.27434679865837097},{"x":0.3764705955982208,"y":0.29334917664527893},{"x":0.3478991687297821,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اعلام","boundary":[0.3478991687297821,0.27434679865837097,0.3764705955982208,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.27434679865837097},{"x":0.34285715222358704,"y":0.27434679865837097},{"x":0.34285715222358704,"y":0.29334917664527893},{"x":0.3294117748737335,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.3294117748737335,0.27434679865837097,0.34285715222358704,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.27434679865837097},{"x":0.3210084140300751,"y":0.27434679865837097},{"x":0.3210084140300751,"y":0.29334917664527893},{"x":0.2974790036678314,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کنیم","boundary":[0.2974790036678314,0.27434679865837097,0.3210084140300751,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.27434679865837097},{"x":0.2974790036678314,"y":0.27434679865837097},{"x":0.2974790036678314,"y":0.29334917664527893},{"x":0.29075631499290466,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.29075631499290466,0.27434679865837097,0.2974790036678314,0.29334917664527893]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7848739624023438,"y":0.29334917664527893},{"x":0.21512605249881744,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.21012605249881744,0.24478146362304687,0.7898739624023438,0.30034917664527894],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.3479810059070587},{"x":0.47058823704719543,"y":0.3479810059070587},{"x":0.47058823704719543,"y":0.35629454255104065},{"x":0.46554622054100037,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"و","boundary":[0.46554622054100037,0.3479810059070587,0.47058823704719543,0.35629454255104065]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.3479810059070587},{"x":0.47058823704719543,"y":0.3479810059070587},{"x":0.47058823704719543,"y":0.35629454255104065},{"x":0.46554622054100037,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.46054622054100036,0.3409810059070587,0.47558823704719544,0.36329454255104066],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5445378422737122,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5142857432365417,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5142857432365417,0.3420427441596985,0.5445378422737122,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.3420427441596985},{"x":0.507563054561615,"y":0.3420427441596985},{"x":0.507563054561615,"y":0.35866984724998474},{"x":0.4773109257221222,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اسناد","boundary":[0.4773109257221222,0.3420427441596985,0.507563054561615,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.3420427441596985},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3420427441596985},{"x":0.4722689092159271,"y":0.35866984724998474},{"x":0.46554622054100037,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.46554622054100037,0.3420427441596985,0.4722689092159271,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.3420427441596985},{"x":0.4588235318660736,"y":0.3420427441596985},{"x":0.4588235318660736,"y":0.35866984724998474},{"x":0.40672269463539124,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.40672269463539124,0.3420427441596985,0.4588235318660736,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.3420427441596985},{"x":0.4000000059604645,"y":0.3420427441596985},{"x":0.4000000059604645,"y":0.35866984724998474},{"x":0.35630252957344055,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.35630252957344055,0.3420427441596985,0.4000000059604645,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.3420427441596985},{"x":0.3495798408985138,"y":0.3420427441596985},{"x":0.3495798408985138,"y":0.35866984724998474},{"x":0.3176470696926117,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جامع","boundary":[0.3176470696926117,0.3420427441596985,0.3495798408985138,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.3420427441596985},{"x":0.31092438101768494,"y":0.3420427441596985},{"x":0.31092438101768494,"y":0.35866984724998474},{"x":0.27731093764305115,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.27731093764305115,0.3420427441596985,0.31092438101768494,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.3420427441596985},{"x":0.27394959330558777,"y":0.3420427441596985},{"x":0.27394959330558777,"y":0.35866984724998474},{"x":0.21848739683628082,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربردی","boundary":[0.21848739683628082,0.3420427441596985,0.27394959330558777,0.35866984724998474]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5445378422737122,"y":0.35866984724998474},{"x":0.21848739683628082,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.21348739683628082,0.3350427441596985,0.5495378422737122,0.36566984724998475],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.3669833838939667},{"x":0.4571428596973419,"y":0.3669833838939667},{"x":0.4571428596973419,"y":0.38123515248298645},{"x":0.45042017102241516,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.45042017102241516,0.3669833838939667,0.4571428596973419,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.3669833838939667},{"x":0.4453781545162201,"y":0.3669833838939667},{"x":0.4453781545162201,"y":0.38123515248298645},{"x":0.4151260554790497,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.4151260554790497,0.3669833838939667,0.4453781545162201,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.36579573154449463},{"x":0.4084033668041229,"y":0.36579573154449463},{"x":0.4084033668041229,"y":0.3800475001335144},{"x":0.38991597294807434,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.38991597294807434,0.36579573154449463,0.4084033668041229,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.36579573154449463},{"x":0.3831932842731476,"y":0.36579573154449463},{"x":0.3831932842731476,"y":0.38123515248298645},{"x":0.32268908619880676,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.32268908619880676,0.36579573154449463,0.3831932842731476,0.38123515248298645]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.36579573154449463},{"x":0.4571428596973419,"y":0.3669833838939667},{"x":0.4571428596973419,"y":0.38123515248298645},{"x":0.32268908619880676,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.31768908619880676,0.3587957315444946,0.4621428596973419,0.38823515248298646],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.38836103677749634},{"x":0.440336138010025,"y":0.3895486891269684},{"x":0.440336138010025,"y":0.40142518281936646},{"x":0.41848739981651306,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهار","boundary":[0.42016807198524475,0.38836103677749634,0.440336138010025,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.38836103677749634},{"x":0.413445383310318,"y":0.38836103677749634},{"x":0.4117647111415863,"y":0.40142518281936646},{"x":0.3798319399356842,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۸","boundary":[0.3815126121044159,0.38836103677749634,0.4117647111415863,0.40142518281936646]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.3871733844280243},{"x":0.440336138010025,"y":0.3895486891269684},{"x":0.440336138010025,"y":0.40142518281936646},{"x":0.3798319399356842,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3765126121044159,0.3801733844280243,0.44533613801002503,0.40842518281936646],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.8420427441596985},{"x":0.5159664154052734,"y":0.8420427441596985},{"x":0.5159664154052734,"y":0.8515439629554749},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8515439629554749}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"هشت","boundary":[0.48403361439704895,0.8420427441596985,0.5159664154052734,0.8515439629554749]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.8420427441596985},{"x":0.5159664154052734,"y":0.8420427441596985},{"x":0.5159664154052734,"y":0.8515439629554749},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8515439629554749}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.47903361439704895,0.8350427441596985,0.5209664154052734,0.8585439629554749],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":9,"image":{"webpSec":"/storage/books/a1e56983b56e7e66/pages/qslNjakDULEaWzSo-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a1e56983b56e7e66/pages/vxwTVhRFumiZTSfA.jpg","blurred":"/storage/books/a1e56983b56e7e66/pages/cCBkOXNKiOoKnKQW.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003531530294097772,0.0004416387740903116,0.9986724807354582,0.9989874041907295]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7831932902336121,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7210084199905396,0.37885984778404236,0.7831932902336121,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7848739624023438,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خداوند","boundary":[0.7378151416778564,0.40617576241493225,0.7848739624023438,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7277311086654663,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سبحان","boundary":[0.6873949766159058,0.40617576241493225,0.7277311086654663,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6773109436035156,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6672269105911255,0.40617576241493225,0.6773109436035156,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6571428775787354,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شاکرم","boundary":[0.6201680898666382,0.40617576241493225,0.6571428775787354,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.40617576241493225},{"x":0.610084056854248,"y":0.40617576241493225},{"x":0.610084056854248,"y":0.4228028357028961},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5966386795043945,0.40617576241493225,0.610084056854248,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5865546464920044,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4228028357028961},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"توفیق","boundary":[0.5512605309486389,0.40617576241493225,0.5865546464920044,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5411764979362488,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4228028357028961},{"x":0.49915966391563416,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حضور","boundary":[0.49915966391563416,0.40617576241493225,0.5411764979362488,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.40617576241493225},{"x":0.4907563030719757,"y":0.40617576241493225},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4228028357028961},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4756302535533905,0.40617576241493225,0.4907563030719757,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.40617576241493225},{"x":0.46722689270973206,"y":0.40617576241493225},{"x":0.46722689270973206,"y":0.4228028357028961},{"x":0.43697479367256165,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"جبهه","boundary":[0.43697479367256165,0.40617576241493225,0.46722689270973206,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.40617576241493225},{"x":0.4268907606601715,"y":0.40617576241493225},{"x":0.4268907606601715,"y":0.4228028357028961},{"x":0.40504202246665955,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.40504202246665955,0.40617576241493225,0.4268907606601715,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.40617576241493225},{"x":0.3949579894542694,"y":0.40617576241493225},{"x":0.3949579894542694,"y":0.4228028357028961},{"x":0.38823530077934265,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.38823530077934265,0.40617576241493225,0.3949579894542694,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.40617576241493225},{"x":0.3781512677669525,"y":0.40617576241493225},{"x":0.3781512677669525,"y":0.4228028357028961},{"x":0.3462184965610504,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.3462184965610504,0.40617576241493225,0.3781512677669525,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.40617576241493225},{"x":0.3361344635486603,"y":0.40617576241493225},{"x":0.3361344635486603,"y":0.4228028357028961},{"x":0.32605043053627014,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.32605043053627014,0.40617576241493225,0.3361344635486603,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.40617576241493225},{"x":0.3176470696926117,"y":0.40617576241493225},{"x":0.3176470696926117,"y":0.4228028357028961},{"x":0.27899160981178284,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارزانی","boundary":[0.27899160981178284,0.40617576241493225,0.3176470696926117,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.40617576241493225},{"x":0.2689075767993927,"y":0.40617576241493225},{"x":0.2689075767993927,"y":0.4228028357028961},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داشت","boundary":[0.23193277418613434,0.40617576241493225,0.2689075767993927,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.40617576241493225},{"x":0.2218487411737442,"y":0.40617576241493225},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4228028357028961},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.21512605249881744,0.40617576241493225,0.2218487411737442,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4453681707382202},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یاریگر","boundary":[0.7428571581840515,0.4275534451007843,0.7831932902336121,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4453681707382202},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.7176470756530762,0.4275534451007843,0.7361344695091248,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4453681707382202},{"x":0.702521026134491,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.702521026134491,0.4275534451007843,0.7092437148094177,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بتوانم","boundary":[0.6605042219161987,0.4275534451007843,0.6941176652908325,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4453681707382202},{"x":0.63193279504776,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.63193279504776,0.4275534451007843,0.6521008610725403,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4453681707382202},{"x":0.610084056854248,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.610084056854248,0.4275534451007843,0.6252101063728333,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4453681707382202},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5949580073356628,0.4275534451007843,0.6033613681793213,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":&q