طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور، تیپ‌های گیاهی منطقه میانه طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور، تیپ‌های گیاهی منطقه میانه

{"id":"3796145","title":"طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور، تیپ‌های گیاهی منطقه میانه","price":"۱۵‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۲۱‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/a1e6421d2f065064/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/a1e6421d2f065064/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/a1e6421d2f065064/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/a1e6421d2f065064/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/a1e6421d2f065064/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/a1e6421d2f065064/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/a1e6421d2f065064/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/a1e6421d2f065064/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/a1e6421d2f065064/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/a1e6421d2f065064/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"978-964-473-351-2","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۱","nobat_chap":"1","description":["منطقه مورد بررسی در طرح حاضر در بخش شمال غربی ایران‏ زمین واقع شده و شامل عرصه یک برگ نقشه توپوگرافی با مقیاس 1:250000 بنام میانه به شمارهNJ 38-12 از سری K551 است که وسعتی برابر 1471310 هکتار را در بر می‌گیرد.",""],"pages_count":"134","keywords":"null","token":"a1e6421d2f065064","created_at":"2020-08-11 11:12:54","updated_at":"2022-08-14 11:03:56","publisher_id":"175","deleted_at":null,"published_at":"2020-08-11 12:37:37","available_for_web":"1","publisher_title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1918316","title":"محمدرضا نجیب‌زاده","firstname":"محمدرضا","lastname":"نجیب‌زاده","token":"b07be3553d7b8855","created_at":"2020-08-11 12:36:15","updated_at":"2020-08-11 12:36:15","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1918316","title":"محمدرضا نجیب‌زاده","firstname":"محمدرضا","lastname":"نجیب‌زاده","token":"b07be3553d7b8855","created_at":"2020-08-11 12:36:15","updated_at":"2020-08-11 12:36:15","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"784825","file":"5f323def2a3b04.32172762.pdf","book_id":"3796145","toc":null,"created_at":"2020-08-11 11:12:55","updated_at":"2022-08-14 11:03:56","process_started_at":"2020-08-11 11:12:57","process_done_at":"2020-08-11 11:12:59","process_failed_at":null,"pages_count":"138","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"2d1d797c9d657b70fb95c84df622d0e6530a636c722435c075c890ba22e76faf5e694f3e54ecaa7728e4d05ef3b408464983d4675c75a4783a7ee23f7a86df17","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۳۸"},"publisher":{"id":175,"title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","description":null,"token":"7a2e362ebd3e81ca","slug":"rifr"},"study_subjects":[{"id":"19039","title":"دیرینه گیاه شناسی","token":"46607e5500c311e4","type":"","books_count":"163","created_at":"2017-10-07 11:32:18","updated_at":"2022-09-06 13:49:35","study_fields":[{"id":"2014","title":"علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی","degree_id":"10","token":"cfd9695b9d19dd27","books_count":"165","created_at":"2017-10-07 11:23:15","updated_at":"2022-09-06 13:49:35","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%BE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87","ebook_price_en":"21000","urlify":"%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%BE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87","pages_count_fa":"۱۳۴","authorTitle":"محمدرضا نجیب‌زاده","tocStr":"","url":"/preview/a1e6421d2f065064/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%BE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19