تکامل رویان در حیوانات اهلی تکامل رویان در حیوانات اهلی

توضیحات

کتاب حاضر با هدف کمک به آموزش جنین‌شناسی در حیوانات اهلی برای دانشجویان دامپزشکی و سایر علاقه‌مندان و محققان علوم زیستی گردآوری شده است. اطلاعات ارایه شده در این کتاب بر اساس مطالبی است که حس می‌شد برای درک جنین‌شناسی ضروری باشد. سرفصل‌های مجموعه پیش رو شامل مفاهیم کلی رویان‌شناسی، گامت‌زایی، لقاح و مراحل بعدی تکامل در دوره رویانی و پس از آن دوره جنینی است.,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3799156","title":"تکامل رویان در حیوانات اهلی","price":"۱۶۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۸۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۴۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۴۸‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۶۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/a2a75c4d9dbd030a/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/a2a75c4d9dbd030a/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/a2a75c4d9dbd030a/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/a2a75c4d9dbd030a/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/a2a75c4d9dbd030a/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"978-964-462-561-9","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"۱۴۰۱","nobat_chap":"1","description":["<p style=\"direction: rtl;\">کتاب حاضر با هدف کمک به آموزش جنین&zwnj;شناسی در حیوانات اهلی برای دانشجویان دامپزشکی و سایر علاقه&zwnj;مندان و محققان علوم زیستی گردآوری شده است. اطلاعات ارایه شده در این کتاب بر اساس مطالبی است که حس می&zwnj;شد برای درک جنین&zwnj;شناسی ضروری باشد. سرفصل&zwnj;های مجموعه پیش رو شامل مفاهیم کلی رویان&zwnj;شناسی، گامت&zwnj;زایی، لقاح و مراحل بعدی تکامل در دوره رویانی و پس از آن دوره جنینی است.",""],"pages_count":"1","keywords":null,"token":"a2a75c4d9dbd030a","created_at":"2022-11-06 10:07:13","updated_at":"2022-11-08 10:25:04","publisher_id":"186","deleted_at":null,"published_at":"2022-11-08 10:25:04","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه شیراز","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1922976","title":"یونس کمالی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"یونس","lastname":"کمالی","token":"04f08d57761be3f2","created_at":"2022-11-08 10:25:04","updated_at":"2022-11-08 10:25:04","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1922976","title":"یونس کمالی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"یونس","lastname":"کمالی","token":"04f08d57761be3f2","created_at":"2022-11-08 10:25:04","updated_at":"2022-11-08 10:25:04","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"787730","file":"63675619dece33.03552089.pdf","book_id":"3799156","toc":null,"created_at":"2022-11-06 10:07:14","updated_at":"2022-11-08 10:25:04","process_started_at":"2022-11-06 10:07:15","process_done_at":"2022-11-06 10:07:19","process_failed_at":null,"pages_count":"278","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"76705859cc290d0857a034cfd1774d3597c75e549d386de317efb477ed1b617b606ce4b190dca3cf98ab1ca73288e879da543573e81df51afea4300c823432e2","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۷۸"},"publisher":{"id":186,"title":"دانشگاه شیراز","description":null,"token":"e1b8c5d2339382f2","slug":"su"},"study_subjects":[{"id":"16126","title":"جنین شناسی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"e8060ab3cca946d3","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:29:45","updated_at":"2022-11-08 10:25:04","study_fields":[{"id":"1033","title":" دامپزشکی","degree_id":"22","token":"930ed2bb9025f61d","books_count":"34","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-09-12 10:27:38","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"16129","title":"جنین شناسی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"f8965d78baad8cf1","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:29:45","updated_at":"2022-11-08 10:25:04","study_fields":[{"id":"10","title":"ساخت پروتزهای دندانی","degree_id":"7","token":"badd46d275e23bb3","books_count":"39","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-08-12 23:41:59","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"235","title":"زیست شناسی عمومی","degree_id":"7","token":"8a61e47f50869002","books_count":"223","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-09-12 15:33:08","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"307","title":"مامایی","degree_id":"7","token":"3adaa7835da9569d","books_count":"73","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-09-07 16:15:12","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"769","title":"زیست شناسی دریا","degree_id":"7","token":"f009b3673cbd96bb","books_count":"98","created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2022-08-24 10:54:59","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"16132","title":"جنین شناسی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"986ac7d7085d70ce","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:29:45","updated_at":"2022-11-08 10:25:04","study_fields":[{"id":"415","title":"مامایی","degree_id":"7","token":"1cdf2ac0685fae8a","books_count":"11","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2021-07-05 16:22:04","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"16141","title":"جنین شناسی مقایسه ای جانوران","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"ee17ce3d612d2581","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:29:45","updated_at":"2022-11-08 10:25:04","study_fields":[{"id":"85","title":"زیست شناسی- علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی","degree_id":"10","token":"c02b3f81032ab61e","books_count":"31","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2021-12-23 18:21:31","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"1903","title":"زیست شناسی جانوری گرایش بیوسیستماتیک","degree_id":"10","token":"7d5939fdb9644091","books_count":"31","created_at":"2017-10-07 11:23:09","updated_at":"2021-09-06 18:54:14","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%87%D9%84%DB%8C","ebook_price_en":"80000","urlify":"%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%87%D9%84%DB%8C","pages_count_fa":"۱","authorTitle":"یونس کمالی","tocStr":"","url":"/preview/a2a75c4d9dbd030a/%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%87%D9%84%DB%8C"}
{"toc":null,"pages_count":278,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"a2a75c4d9dbd030a","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/a2a75c4d9dbd030a/pages/HIhXpunJqvlLJjoh-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a2a75c4d9dbd030a/pages/ckcJqggLRBrxKxSV.jpg","blurred":"/storage/books/a2a75c4d9dbd030a/pages/IuEGVDpSFXYtolgj.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.001091778640191917,0.00017152216883151085,0.9985978406233996,0.9997186782954487]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.530145525932312,"y":0.1318681389093399},{"x":0.6278586387634277,"y":0.11126373708248138},{"x":0.6694386601448059,"y":0.19780220091342926},{"x":0.5717255473136902,"y":0.2184065878391266}]},"confidence":0.6713965535163879,"str":"览","boundary":[0.530145525932312,0.1318681389093399,0.6694386601448059,0.19780220091342926]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.530145525932312,"y":0.1318681389093399},{"x":0.6278586387634277,"y":0.11126373708248138},{"x":0.6694386601448059,"y":0.19780220091342926},{"x":0.5717255473136902,"y":0.2184065878391266}]},"confidence":0.6713965535163879,"dir":"ltr","boundary":[0.525145525932312,0.1248681389093399,0.6744386601448059,0.20480220091342927],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/a2a75c4d9dbd030a/pages/fsadRDkBUlqbOypP-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a2a75c4d9dbd030a/pages/iNxWscPdkUtARnxR.jpg","blurred":"/storage/books/a2a75c4d9dbd030a/pages/VxmJRxFRzHoOBrVT.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/a2a75c4d9dbd030a/pages/JiQnZhAFJnyGjUmS-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a2a75c4d9dbd030a/pages/jCGTgYODKhTmBsDM.jpg","blurred":"/storage/books/a2a75c4d9dbd030a/pages/FCVvXXKalHkdbDIr.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.0002964847077946653,0.0002488829799733319,0.9983774059180658,0.9990884706286285]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22453223168849945,"y":0.18818680942058563},{"x":0.2515592575073242,"y":0.18818680942058563},{"x":0.2515592575073242,"y":0.2032967060804367},{"x":0.22453223168849945,"y":0.2032967060804367}]},"confidence":0.7747994661331177,"dir":"rtl","str":"داری","boundary":[0.22453223168849945,0.18818680942058563,0.2515592575073242,0.2032967060804367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19334720075130463,"y":0.18818680942058563},{"x":0.20790021121501923,"y":0.18818680942058563},{"x":0.20790021121501923,"y":0.2032967060804367},{"x":0.19334720075130463,"y":0.2032967060804367}]},"confidence":0.6356095671653748,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.19334720075130463,0.18818680942058563,0.20790021121501923,0.2032967060804367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2432432472705841,"y":0.20879121124744415},{"x":0.29729729890823364,"y":0.20879121124744415},{"x":0.29729729890823364,"y":0.21978022158145905},{"x":0.2432432472705841,"y":0.21978022158145905}]},"confidence":0.9917324781417847,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.2432432472705841,0.20879121124744415,0.29729729890823364,0.21978022158145905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18918919563293457,"y":0.20879121124744415},{"x":0.23700623214244843,"y":0.20879121124744415},{"x":0.23700623214244843,"y":0.21978022158145905},{"x":0.18918919563293457,"y":0.21978022158145905}]},"confidence":0.9943979382514954,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.18918919563293457,0.20879121124744415,0.23700623214244843,0.21978022158145905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.20879121124744415},{"x":0.1829521805047989,"y":0.20879121124744415},{"x":0.1829521805047989,"y":0.21978022158145905},{"x":0.147609144449234,"y":0.21978022158145905}]},"confidence":0.9885326027870178,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.147609144449234,0.20879121124744415,0.1829521805047989,0.21978022158145905]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.18818680942058563},{"x":0.29729729890823364,"y":0.18681319057941437},{"x":0.29729729890823364,"y":0.21978022158145905},{"x":0.147609144449234,"y":0.21978022158145905}]},"confidence":0.9005018472671509,"dir":"ltr","boundary":[0.142609144449234,0.18118680942058563,0.30229729890823365,0.22678022158145905],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20374220609664917,"y":0.22939559817314148},{"x":0.23284822702407837,"y":0.22939559817314148},{"x":0.23284822702407837,"y":0.24038460850715637},{"x":0.20374220609664917,"y":0.2390109896659851}]},"confidence":0.958500862121582,"str":"۵۶۱","boundary":[0.20374220609664917,0.22939559817314148,0.23284822702407837,0.24038460850715637]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20374220609664917,"y":0.22939559817314148},{"x":0.23284822702407837,"y":0.22939559817314148},{"x":0.23284822702407837,"y":0.24038460850715637},{"x":0.20374220609664917,"y":0.2390109896659851}]},"confidence":0.958500862121582,"dir":"ltr","boundary":[0.19874220609664917,0.22239559817314147,0.23784822702407837,0.24738460850715638],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.41208791732788086},{"x":0.7754677534103394,"y":0.41208791732788086},{"x":0.7754677534103394,"y":0.4464285671710968},{"x":0.6652806401252747,"y":0.4464285671710968}]},"confidence":0.991238534450531,"dir":"rtl","str":"تکامل","boundary":[0.6652806401252747,0.41208791732788086,0.7754677534103394,0.4464285671710968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.542619526386261,"y":0.41208791732788086},{"x":0.6507276296615601,"y":0.41208791732788086},{"x":0.6507276296615601,"y":0.4464285671710968},{"x":0.542619526386261,"y":0.4464285671710968}]},"confidence":0.9922685027122498,"dir":"rtl","str":"رویان","boundary":[0.542619526386261,0.41208791732788086,0.6507276296615601,0.4464285671710968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48232847452163696,"y":0.41208791732788086},{"x":0.5280665159225464,"y":0.41208791732788086},{"x":0.5280665159225464,"y":0.4464285671710968},{"x":0.48232847452163696,"y":0.4464285671710968}]},"confidence":0.9942989349365234,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.48232847452163696,0.41208791732788086,0.5280665159225464,0.4464285671710968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31808730959892273,"y":0.41208791732788086},{"x":0.46777546405792236,"y":0.41208791732788086},{"x":0.46777546405792236,"y":0.4464285671710968},{"x":0.31808730959892273,"y":0.4464285671710968}]},"confidence":0.9944129586219788,"dir":"rtl","str":"حیوانات","boundary":[0.31808730959892273,0.41208791732788086,0.46777546405792236,0.4464285671710968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20997920632362366,"y":0.41208791732788086},{"x":0.30353429913520813,"y":0.41208791732788086},{"x":0.30353429913520813,"y":0.4464285671710968},{"x":0.20997920632362366,"y":0.4464285671710968}]},"confidence":0.9836559295654297,"dir":"rtl","str":"اهلی","boundary":[0.20997920632362366,0.41208791732788086,0.30353429913520813,0.4464285671710968]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20997920632362366,"y":0.41208791732788086},{"x":0.7754677534103394,"y":0.41208791732788086},{"x":0.7754677534103394,"y":0.4464285671710968},{"x":0.20997920632362366,"y":0.4464285671710968}]},"confidence":0.9913759827613831,"dir":"ltr","boundary":[0.20497920632362365,0.40508791732788085,0.7804677534103394,0.4534285671710968],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.5769230723381042},{"x":0.5758835673332214,"y":0.5755494236946106},{"x":0.5779625773429871,"y":0.5947802066802979},{"x":0.4906444847583771,"y":0.5961538553237915}]},"confidence":0.9889608025550842,"dir":"rtl","str":"گردآوری","boundary":[0.4906444847583771,0.5769230723381042,0.5779625773429871,0.5947802066802979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4719334840774536,"y":0.5769230723381042},{"x":0.48232847452163696,"y":0.5769230723381042},{"x":0.48232847452163696,"y":0.5975274443626404},{"x":0.47401246428489685,"y":0.5975274443626404}]},"confidence":0.9946839213371277,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4719334840774536,0.5769230723381042,0.48232847452163696,0.5975274443626404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4054054021835327,"y":0.5782967209815979},{"x":0.4636174738407135,"y":0.5769230723381042},{"x":0.4636174738407135,"y":0.5975274443626404},{"x":0.4054054021835327,"y":0.598901093006134}]},"confidence":0.9927473664283752,"dir":"rtl","str":"تدوین","boundary":[0.4054054021835327,0.5782967209815979,0.4636174738407135,0.5975274443626404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49688148498535156,"y":0.6098901033401489},{"x":0.5488565564155579,"y":0.6098901033401489},{"x":0.5488565564155579,"y":0.6277472376823425},{"x":0.49688148498535156,"y":0.6277472376823425}]},"confidence":0.987801194190979,"dir":"rtl","str":"یونس","boundary":[0.49688148498535156,0.6098901033401489,0.5488565564155579,0.6277472376823425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4345114231109619,"y":0.6098901033401489},{"x":0.48856547474861145,"y":0.6098901033401489},{"x":0.4864864945411682,"y":0.6277472376823425},{"x":0.4324324429035187,"y":0.6277472376823425}]},"confidence":0.9692177772521973,"dir":"rtl","str":"کمالی","boundary":[0.4345114231109619,0.6098901033401489,0.4864864945411682,0.6277472376823425]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4054054021835327,"y":0.5755494236946106},{"x":0.5779625773429871,"y":0.5755494236946106},{"x":0.5779625773429871,"y":0.6277472376823425},{"x":0.4054054021835327,"y":0.6291208863258362}]},"confidence":0.9853836297988892,"dir":"ltr","boundary":[0.4004054021835327,0.5685494236946106,0.5829625773429871,0.6347472376823425],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.6401098966598511},{"x":0.7505197525024414,"y":0.6401098966598511},{"x":0.7505197525024414,"y":0.656593382358551},{"x":0.7089397311210632,"y":0.656593382358551}]},"confidence":0.9907187819480896,"dir":"rtl","str":"عضو","boundary":[0.7089397311210632,0.6401098966598511,0.7505197525024414,0.656593382358551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.6401098966598511},{"x":0.6985446810722351,"y":0.6401098966598511},{"x":0.6985446810722351,"y":0.656593382358551},{"x":0.644490659236908,"y":0.656593382358551}]},"confidence":0.9907569885253906,"dir":"rtl","str":"هیئت","boundary":[0.644490659236908,0.6401098966598511,0.6985446810722351,0.656593382358551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.6401098966598511},{"x":0.6361746191978455,"y":0.6401098966598511},{"x":0.6361746191978455,"y":0.656593382358551},{"x":0.5841996073722839,"y":0.656593382358551}]},"confidence":0.9887437224388123,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5841996073722839,0.6401098966598511,0.6361746191978455,0.656593382358551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.6401098966598511},{"x":0.5738045573234558,"y":0.6401098966598511},{"x":0.5738045573234558,"y":0.656593382358551},{"x":0.4906444847583771,"y":0.656593382358551}]},"confidence":0.994564414024353,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.4906444847583771,0.6401098966598511,0.5738045573234558,0.656593382358551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3804573714733124,"y":0.6401098966598511},{"x":0.48232847452163696,"y":0.6401098966598511},{"x":0.48232847452163696,"y":0.656593382358551},{"x":0.3804573714733124,"y":0.656593382358551}]},"confidence":0.9908479452133179,"dir":"rtl","str":"دامپزشکی","boundary":[0.3804573714733124,0.6401098966598511,0.48232847452163696,0.656593382358551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.295218288898468,"y":0.6401098966598511},{"x":0.37006238102912903,"y":0.6401098966598511},{"x":0.37006238102912903,"y":0.656593382358551},{"x":0.295218288898468,"y":0.656593382358551}]},"confidence":0.9942371845245361,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.295218288898468,0.6401098966598511,0.37006238102912903,0.656593382358551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23076923191547394,"y":0.6401098966598511},{"x":0.2869022786617279,"y":0.6401098966598511},{"x":0.2869022786617279,"y":0.656593382358551},{"x":0.23076923191547394,"y":0.656593382358551}]},"confidence":0.9882678389549255,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.23076923191547394,0.6401098966598511,0.2869022786617279,0.656593382358551]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23076923191547394,"y":0.6401098966598511},{"x":0.7505197525024414,"y":0.6401098966598511},{"x":0.7505197525024414,"y":0.656593382358551},{"x":0.23076923191547394,"y":0.656593382358551}]},"confidence":0.9915761351585388,"dir":"ltr","boundary":[0.22576923191547393,0.6331098966598511,0.7555197525024414,0.663593382358551],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/a2a75c4d9dbd030a/pages/wxqaesVjuGYsTDWC-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a2a75c4d9dbd030a/pages/VIHdDMkOnlHyJiKn.jpg","blurred":"/storage/books/a2a75c4d9dbd030a/pages/BzwXlpadqIQXFXJY.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.00020139522463269143,0.00015454051488048427,0.9981958713600888,0.9988865777430954]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.12087912112474442},{"x":0.8523908257484436,"y":0.125},{"x":0.8503118753433228,"y":0.13461539149284363},{"x":0.7941787838935852,"y":0.1318681389093399}]},"confidence":0.9837560653686523,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.7962577939033508,0.12087912112474442,0.8503118753433228,0.13461539149284363]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.12087912112474442},{"x":0.8523908257484436,"y":0.125},{"x":0.8503118753433228,"y":0.13461539149284363},{"x":0.7941787838935852,"y":0.1318681389093399}]},"confidence":0.9837560653686523,"dir":"ltr","boundary":[0.7912577939033508,0.11387912112474441,0.8553118753433228,0.14161539149284363],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.14148351550102234},{"x":0.8523908257484436,"y":0.1428571492433548},{"x":0.8523908257484436,"y":0.15521977841854095},{"x":0.8191268444061279,"y":0.15521977841854095}]},"confidence":0.9952976107597351,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.8191268444061279,0.14148351550102234,0.8523908257484436,0.15521977841854095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.14148351550102234},{"x":0.8108108043670654,"y":0.14148351550102234},{"x":0.8108108043670654,"y":0.15521977841854095},{"x":0.8066527843475342,"y":0.15521977841854095}]},"confidence":0.9775828123092651,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8066527843475342,0.14148351550102234,0.8108108043670654,0.15521977841854095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.14148351550102234},{"x":0.7983368039131165,"y":0.14148351550102234},{"x":0.7983368039131165,"y":0.15521977841854095},{"x":0.7858628034591675,"y":0.15521977841854095}]},"confidence":0.9959936738014221,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.7858628034591675,0.14148351550102234,0.7983368039131165,0.15521977841854095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.14148351550102234},{"x":0.777546763420105,"y":0.14148351550102234},{"x":0.777546763420105,"y":0.15521977841854095},{"x":0.7318087220191956,"y":0.15521977841854095}]},"confidence":0.9929779171943665,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.7318087220191956,0.14148351550102234,0.777546763420105,0.15521977841854095]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.14148351550102234},{"x":0.8523908257484436,"y":0.1428571492433548},{"x":0.8523908257484436,"y":0.1565934121608734},{"x":0.7318087220191956,"y":0.15521977841854095}]},"confidence":0.9933061003684998,"dir":"ltr","boundary":[0.7268087220191956,0.13448351550102233,0.8573908257484436,0.16359341216087342],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.16620878875255585},{"x":0.8503118753433228,"y":0.16346153616905212},{"x":0.8523908257484436,"y":0.17307692766189575},{"x":0.7920997738838196,"y":0.17582418024539948}]},"confidence":0.9895924925804138,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7920997738838196,0.16620878875255585,0.8523908257484436,0.17307692766189575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.16620878875255585},{"x":0.7837837934494019,"y":0.16620878875255585},{"x":0.7858628034591675,"y":0.17582418024539948},{"x":0.7629937529563904,"y":0.17582418024539948}]},"confidence":0.9864025712013245,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7629937529563904,0.16620878875255585,0.7858628034591675,0.17582418024539948]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.16620878875255585},{"x":0.8503118753433228,"y":0.16346153616905212},{"x":0.8523908257484436,"y":0.17445054650306702},{"x":0.7629937529563904,"y":0.17719779908657074}]},"confidence":0.9885292053222656,"dir":"ltr","boundary":[0.7579937529563904,0.15920878875255584,0.8573908257484436,0.18145054650306702],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.1854395568370819},{"x":0.8503118753433228,"y":0.18406593799591064},{"x":0.8523908257484436,"y":0.19505494832992554},{"x":0.7920997738838196,"y":0.1964285671710968}]},"confidence":0.9935399889945984,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7920997738838196,0.1854395568370819,0.8523908257484436,0.19505494832992554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.18681319057941437},{"x":0.7837837934494019,"y":0.1854395568370819},{"x":0.7858628034591675,"y":0.1964285671710968},{"x":0.7422037124633789,"y":0.19780220091342926}]},"confidence":0.9847334623336792,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.7422037124633789,0.18681319057941437,0.7858628034591675,0.1964285671710968]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.18681319057941437},{"x":0.8503118753433228,"y":0.18406593799591064},{"x":0.8523908257484436,"y":0.19505494832992554},{"x":0.7422037124633789,"y":0.19780220091342926}]},"confidence":0.9895370602607727,"dir":"ltr","boundary":[0.7372037124633789,0.17981319057941436,0.8573908257484436,0.20205494832992554],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.2074175775051117},{"x":0.8523908257484436,"y":0.2074175775051117},{"x":0.8523908257484436,"y":0.21978022158145905},{"x":0.8087317943572998,"y":0.2184065878391266}]},"confidence":0.9847471714019775,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.8087317943572998,0.2074175775051117,0.8523908257484436,0.21978022158145905]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.2074175775051117},{"x":0.8523908257484436,"y":0.2074175775051117},{"x":0.8523908257484436,"y":0.21978022158145905},{"x":0.8087317943572998,"y":0.2184065878391266}]},"confidence":0.9847471714019775,"dir":"ltr","boundary":[0.8037317943572998,0.2004175775051117,0.8573908257484436,0.22678022158145905],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.22939559817314148},{"x":0.8523908257484436,"y":0.22939559817314148},{"x":0.8523908257484436,"y":0.2390109896659851},{"x":0.8170478343963623,"y":0.2390109896659851}]},"confidence":0.9816302061080933,"str":"شابک","boundary":[0.8170478343963623,0.22939559817314148,0.8523908257484436,0.2390109896659851]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.22939559817314148},{"x":0.8523908257484436,"y":0.22939559817314148},{"x":0.8523908257484436,"y":0.2390109896659851},{"x":0.8170478343963623,"y":0.2390109896659851}]},"confidence":0.9816302061080933,"dir":"ltr","boundary":[0.8120478343963623,0.22239559817314147,0.8573908257484436,0.2460109896659851],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.24862636625766754},{"x":0.8503118753433228,"y":0.24862636625766754},{"x":0.8503118753433228,"y":0.2609890103340149},{"x":0.8066527843475342,"y":0.2609890103340149}]},"confidence":0.9877554178237915,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.8066527843475342,0.24862636625766754,0.8503118753433228,0.2609890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.25},{"x":0.7983368039131165,"y":0.25},{"x":0.7983368039131165,"y":0.2609890103340149},{"x":0.7546777725219727,"y":0.2609890103340149}]},"confidence":0.9949065446853638,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7546777725219727,0.25,0.7983368039131165,0.2609890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.25},{"x":0.7463617324829102,"y":0.25},{"x":0.7463617324829102,"y":0.2609890103340149},{"x":0.7089397311210632,"y":0.2609890103340149}]},"confidence":0.9857836365699768,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.7089397311210632,0.25,0.7463617324829102,0.2609890103340149]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.24862636625766754},{"x":0.8503118753433228,"y":0.24862636625766754},{"x":0.8503118753433228,"y":0.2609890103340149},{"x":0.7089397311210632,"y":0.2609890103340149}]},"confidence":0.9894818663597107,"dir":"ltr","boundary":[0.7039397311210632,0.24162636625766754,0.8553118753433228,0.2679890103340149],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.2678571343421936},{"x":0.8523908257484436,"y":0.26923078298568726},{"x":0.8523908257484436,"y":0.2815934121608734},{"x":0.7983368039131165,"y":0.28021979331970215}]},"confidence":0.9767904281616211,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.8004158139228821,0.2678571343421936,0.8523908257484436,0.2815934121608734]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.2678571343421936},{"x":0.8523908257484436,"y":0.26923078298568726},{"x":0.8523908257484436,"y":0.2815934121608734},{"x":0.7983368039131165,"y":0.28021979331970215}]},"confidence":0.9767904281616211,"dir":"ltr","boundary":[0.7954158139228821,0.2608571343421936,0.8573908257484436,0.2885934121608734],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.30906593799591064},{"x":0.8523908257484436,"y":0.3104395568370819},{"x":0.8523908257484436,"y":0.32005494832992554},{"x":0.8004158139228821,"y":0.32005494832992554}]},"confidence":0.974922776222229,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.8004158139228821,0.30906593799591064,0.8523908257484436,0.32005494832992554]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.30906593799591064},{"x":0.8523908257484436,"y":0.3104395568370819},{"x":0.8523908257484436,"y":0.32005494832992554},{"x":0.8004158139228821,"y":0.32005494832992554}]},"confidence":0.974922776222229,"dir":"ltr","boundary":[0.7954158139228821,0.30206593799591064,0.8573908257484436,0.32705494832992554],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.33104395866394043},{"x":0.8503118753433228,"y":0.33104395866394043},{"x":0.8503118753433228,"y":0.3420329689979553},{"x":0.8108108043670654,"y":0.3420329689979553}]},"confidence":0.9911854267120361,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.8108108043670654,0.33104395866394043,0.8503118753433228,0.3420329689979553]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.33104395866394043},{"x":0.8503118753433228,"y":0.33104395866394043},{"x":0.8503118753433228,"y":0.3420329689979553},{"x":0.8108108043670654,"y":0.3420329689979553}]},"confidence":0.9911854267120361,"dir":"ltr","boundary":[0.8058108043670654,0.3240439586639404,0.8553118753433228,0.34903296899795533],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.4079670310020447},{"x":0.8503118753433228,"y":0.4065934121608734},{"x":0.8503118753433228,"y":0.4175824224948883},{"x":0.812889814376831,"y":0.41895604133605957}]},"confidence":0.9905867576599121,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.8108108043670654,0.4079670310020447,0.8503118753433228,0.4175824224948883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.40934064984321594},{"x":0.8045738339424133,"y":0.4079670310020447},{"x":0.8066527843475342,"y":0.42032966017723083},{"x":0.7713097929954529,"y":0.4217033088207245}]},"confidence":0.9888498187065125,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7692307829856873,0.40934064984321594,0.8066527843475342,0.42032966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.4285714328289032},{"x":0.8503118753433228,"y":0.42719781398773193},{"x":0.8503118753433228,"y":0.4381868243217468},{"x":0.812889814376831,"y":0.4395604431629181}]},"confidence":0.9921311736106873,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.812889814376831,0.4285714328289032,0.8503118753433228,0.4381868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.4285714328289032},{"x":0.8045738339424133,"y":0.4285714328289032},{"x":0.8066527843475342,"y":0.4395604431629181},{"x":0.7713097929954529,"y":0.44093406200408936}]},"confidence":0.9902088642120361,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7692307829856873,0.4285714328289032,0.8066527843475342,0.4395604431629181]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.40934064984321594},{"x":0.8503118753433228,"y":0.4065934121608734},{"x":0.8523908257484436,"y":0.4381868243217468},{"x":0.7713097929954529,"y":0.44093406200408936}]},"confidence":0.9903609752655029,"dir":"ltr","boundary":[0.7642307829856873,0.40234064984321594,0.8573908257484436,0.44518682432174683],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6632016897201538,"y":0.12637363374233246},{"x":0.6673596501350403,"y":0.12637363374233246},{"x":0.6673596501350403,"y":0.13049450516700745},{"x":0.6632016897201538,"y":0.13049450516700745}]},"confidence":0.8277087211608887,"str":":","boundary":[0.6632016897201538,0.12637363374233246,0.6673596501350403,0.13049450516700745]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6632016897201538,"y":0.12637363374233246},{"x":0.6673596501350403,"y":0.12637363374233246},{"x":0.6673596501350403,"y":0.13049450516700745},{"x":0.6632016897201538,"y":0.13049450516700745}]},"confidence":0.8277087211608887,"dir":"ltr","boundary":[0.6582016897201538,0.11937363374233245,0.6723596501350403,0.13749450516700745],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.16895604133605957},{"x":0.6673596501350403,"y":0.16895604133605957},{"x":0.6673596501350403,"y":0.17307692766189575},{"x":0.6652806401252747,"y":0.17307692766189575}]},"confidence":0.9048364162445068,"str":":","boundary":[0.6652806401252747,0.16895604133605957,0.6673596501350403,0.17307692766189575]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.16895604133605957},{"x":0.6673596501350403,"y":0.16895604133605957},{"x":0.6673596501350403,"y":0.17307692766189575},{"x":0.6652806401252747,"y":0.17307692766189575}]},"confidence":0.9048364162445068,"dir":"ltr","boundary":[0.6602806401252747,0.16195604133605956,0.6723596501350403,0.18007692766189576],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.82536381483078,"y":0.6359890103340149},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6359890103340149},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6483516693115234},{"x":0.82536381483078,"y":0.6483516693115234}]},"confidence":0.9902771711349487,"dir":"rtl","str":"طراح","boundary":[0.82536381483078,0.6359890103340149,0.8627858757972717,0.6483516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.6359890103340149},{"x":0.8170478343963623,"y":0.6359890103340149},{"x":0.8170478343963623,"y":0.6483516693115234},{"x":0.7920997738838196,"y":0.6483516693115234}]},"confidence":0.983411431312561,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.7920997738838196,0.6359890103340149,0.8170478343963623,0.6483516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7837837934494019,"y":0.6359890103340149},{"x":0.7879418134689331,"y":0.6359890103340149},{"x":0.7879418134689331,"y":0.6483516693115234},{"x":0.7837837934494019,"y":0.6483516693115234}]},"confidence":0.911261260509491,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7837837934494019,0.6359890103340149,0.7879418134689331,0.6483516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.6359890103340149},{"x":0.7754677534103394,"y":0.6359890103340149},{"x":0.7754677534103394,"y":0.6483516693115234},{"x":0.7463617324829102,"y":0.6483516693115234}]},"confidence":0.9732528328895569,"dir":"rtl","str":"جواد","boundary":[0.7463617324829102,0.6359890103340149,0.7754677534103394,0.6483516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.6359890103340149},{"x":0.7380457520484924,"y":0.6359890103340149},{"x":0.7380457520484924,"y":0.6483516693115234},{"x":0.704781711101532,"y":0.6483516693115234}]},"confidence":0.9842708706855774,"dir":"rtl","str":"مؤمن","boundary":[0.704781711101532,0.6359890103340149,0.7380457520484924,0.6483516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.6359890103340149},{"x":0.6964656710624695,"y":0.6359890103340149},{"x":0.6964656710624695,"y":0.6483516693115234},{"x":0.6715176701545715,"y":0.6483516693115234}]},"confidence":0.972956657409668,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.6715176701545715,0.6359890103340149,0.6964656710624695,0.6483516693115234]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.6359890103340149},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6359890103340149},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6483516693115234},{"x":0.6715176701545715,"y":0.6483516693115234}]},"confidence":0.9772262573242188,"dir":"ltr","boundary":[0.6665176701545715,0.6289890103340149,0.8677858757972717,0.6553516693115234],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.6579670310020447},{"x":0.8607068657875061,"y":0.6579670310020447},{"x":0.8586278557777405,"y":0.6744505763053894},{"x":0.837837815284729,"y":0.6744505763053894}]},"confidence":0.9883646965026855,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.837837815284729,0.6579670310020447,0.8586278557777405,0.6744505763053894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.6579670310020447},{"x":0.82536381483078,"y":0.6579670310020447},{"x":0.8232848048210144,"y":0.6744505763053894},{"x":0.8024948239326477,"y":0.6730769276618958}]},"confidence":0.991349458694458,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.8024948239326477,0.6579670310020447,0.8232848048210144,0.6744505763053894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.6579670310020447},{"x":0.7983368039131165,"y":0.6579670310020447},{"x":0.7962577939033508,"y":0.6730769276618958},{"x":0.7920997738838196,"y":0.6730769276618958}]},"confidence":0.9796997308731079,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7941787838935852,0.6579670310020447,0.7962577939033508,0.6730769276618958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.656593382358551},{"x":0.7837837934494019,"y":0.656593382358551},{"x":0.7837837934494019,"y":0.6730769276618958},{"x":0.7463617324829102,"y":0.6730769276618958}]},"confidence":0.9312694072723389,"dir":"rtl","str":"۱۴۰۱","boundary":[0.7463617324829102,0.656593382358551,0.7837837934494019,0.6730769276618958]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.656593382358551},{"x":0.8607068657875061,"y":0.6579670310020447},{"x":0.8586278557777405,"y":0.6744505763053894},{"x":0.7463617324829102,"y":0.6730769276618958}]},"confidence":0.967629075050354,"dir":"ltr","boundary":[0.7413617324829102,0.649593382358551,0.8636278557777405,0.6814505763053894],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.6813187003135681},{"x":0.8607068657875061,"y":0.6813187003135681},{"x":0.8607068657875061,"y":0.6978021860122681},{"x":0.8004158139228821,"y":0.6978021860122681}]},"confidence":0.9889233708381653,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.8024948239326477,0.6813187003135681,0.8607068657875061,0.6978021860122681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.6813187003135681},{"x":0.7962577939033508,"y":0.6813187003135681},{"x":0.7962577939033508,"y":0.6978021860122681},{"x":0.7920997738838196,"y":0.6978021860122681}]},"confidence":0.9477556347846985,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7920997738838196,0.6813187003135681,0.7962577939033508,0.6978021860122681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.6799450516700745},{"x":0.7858628034591675,"y":0.6799450516700745},{"x":0.7858628034591675,"y":0.6978021860122681},{"x":0.7442827224731445,"y":0.6964285969734192}]},"confidence":0.9679722785949707,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۰","boundary":[0.7463617324829102,0.6799450516700745,0.7858628034591675,0.6978021860122681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.6799450516700745},{"x":0.7401247620582581,"y":0.6799450516700745},{"x":0.7401247620582581,"y":0.6964285969734192},{"x":0.7006236910820007,"y":0.6964285969734192}]},"confidence":0.9899120330810547,"dir":"rtl","str":"نسخه","boundary":[0.7006236910820007,0.6799450516700745,0.7401247620582581,0.6964285969734192]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.6799450516700745},{"x":0.8607068657875061,"y":0.6813187003135681},{"x":0.8607068657875061,"y":0.6978021860122681},{"x":0.7006236910820007,"y":0.6964285969734192}]},"confidence":0.9813597798347473,"dir":"ltr","boundary":[0.6956236910820007,0.6729450516700745,0.8657068657875061,0.7048021860122681],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.82536381483078,"y":0.7046703100204468},{"x":0.8607068657875061,"y":0.7046703100204468},{"x":0.8607068657875061,"y":0.7197802066802979},{"x":0.82536381483078,"y":0.7197802066802979}]},"confidence":0.9699842929840088,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.82536381483078,0.7046703100204468,0.8607068657875061,0.7197802066802979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.7046703100204468},{"x":0.8212057948112488,"y":0.7046703100204468},{"x":0.8212057948112488,"y":0.7197802066802979},{"x":0.8170478343963623,"y":0.7197802066802979}]},"confidence":0.9443281888961792,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8170478343963623,0.7046703100204468,0.8212057948112488,0.7197802066802979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.7046703100204468},{"x":0.7796257734298706,"y":0.7046703100204468},{"x":0.7796257734298706,"y":0.7197802066802979},{"x":0.7546777725219727,"y":0.7197802066802979}]},"confidence":0.9794630408287048,"dir":"rtl","str":"۱۶۰","boundary":[0.7546777725219727,0.7046703100204468,0.7796257734298706,0.7197802066802979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.7046703100204468},{"x":0.7858628034591675,"y":0.7046703100204468},{"x":0.7858628034591675,"y":0.7197802066802979},{"x":0.7796257734298706,"y":0.7197802066802979}]},"confidence":0.8095996975898743,"dir":"rtl","str":"٬","boundary":[0.7796257734298706,0.7046703100204468,0.7858628034591675,0.7197802066802979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7879418134689331,"y":0.7046703100204468},{"x":0.8087317943572998,"y":0.7046703100204468},{"x":0.8087317943572998,"y":0.7197802066802979},{"x":0.7879418134689331,"y":0.7197802066802979}]},"confidence":0.9835662245750427,"dir":"rtl","str":"۰۰۰","boundary":[0.7879418134689331,0.7046703100204468,0.8087317943572998,0.7197802066802979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.7046703100204468},{"x":0.7463617324829102,"y":0.7046703100204468},{"x":0.7463617324829102,"y":0.7211538553237915},{"x":0.7151767015457153,"y":0.7211538553237915}]},"confidence":0.9933727979660034,"dir":"rtl","str":"تومان","boundary":[0.7151767015457153,0.7046703100204468,0.7463617324829102,0.7211538553237915]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.7046703100204468},{"x":0.8607068657875061,"y":0.7032967209815979},{"x":0.8607068657875061,"y":0.7197802066802979},{"x":0.7151767015457153,"y":0.7211538553237915}]},"confidence":0.9699892401695251,"dir":"ltr","boundary":[0.7101767015457153,0.6976703100204468,0.8657068657875061,0.7267802066802979],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.1895604431629181},{"x":0.6673596501350403,"y":0.1895604431629181},{"x":0.6673596501350403,"y":0.19368131458759308},{"x":0.6652806401252747,"y":0.19368131458759308}]},"confidence":0.8786768913269043,"str":":","boundary":[0.6652806401252747,0.1895604431629181,0.6673596501350403,0.19368131458759308]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.1895604431629181},{"x":0.6673596501350403,"y":0.1895604431629181},{"x":0.6673596501350403,"y":0.19368131458759308},{"x":0.6652806401252747,"y":0.19368131458759308}]},"confidence":0.8786768913269043,"dir":"ltr","boundary":[0.6602806401252747,0.18256044316291808,0.6723596501350403,0.20068131458759308],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.21153846383094788},{"x":0.6673596501350403,"y":0.21153846383094788},{"x":0.6673596501350403,"y":0.21565933525562286},{"x":0.6652806401252747,"y":0.21565933525562286}]},"confidence":0.9084067940711975,"str":":","boundary":[0.6652806401252747,0.21153846383094788,0.6673596501350403,0.21565933525562286]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.21153846383094788},{"x":0.6673596501350403,"y":0.21153846383094788},{"x":0.6673596501350403,"y":0.21565933525562286},{"x":0.6652806401252747,"y":0.21565933525562286}]},"confidence":0.9084067940711975,"dir":"ltr","boundary":[0.6602806401252747,0.20453846383094787,0.6723596501350403,0.22265933525562287],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.23351648449897766},{"x":0.6673596501350403,"y":0.23351648449897766},{"x":0.6673596501350403,"y":0.23626373708248138},{"x":0.6652806401252747,"y":0.23626373708248138}]},"confidence":0.8790686130523682,"str":":","boundary":[0.6652806401252747,0.23351648449897766,0.6673596501350403,0.23626373708248138]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.23351648449897766},{"x":0.6673596501350403,"y":0.23351648449897766},{"x":0.6673596501350403,"y":0.23626373708248138},{"x":0.6652806401252747,"y":0.23626373708248138}]},"confidence":0.8790686130523682,"dir":"ltr","boundary":[0.6602806401252747,0.22651648449897765,0.6723596501350403,0.2432637370824814],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6632016897201538,"y":0.2747252881526947},{"x":0.6673596501350403,"y":0.2747252881526947},{"x":0.6673596501350403,"y":0.27747252583503723},{"x":0.6632016897201538,"y":0.27747252583503723}]},"confidence":0.8583341240882874,"str":":","boundary":[0.6632016897201538,0.2747252881526947,0.6673596501350403,0.27747252583503723]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6632016897201538,"y":0.2747252881526947},{"x":0.6673596501350403,"y":0.2747252881526947},{"x":0.6673596501350403,"y":0.27747252583503723},{"x":0.6632016897201538,"y":0.27747252583503723}]},"confidence":0.8583341240882874,"dir":"ltr","boundary":[0.6582016897201538,0.2677252881526947,0.6723596501350403,0.28447252583503724],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.3131868243217468},{"x":0.6673596501350403,"y":0.3131868243217468},{"x":0.6673596501350403,"y":0.3173076808452606},{"x":0.6652806401252747,"y":0.3173076808452606}]},"confidence":0.8145130276679993,"str":":","boundary":[0.6652806401252747,0.3131868243217468,0.6673596501350403,0.3173076808452606]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.3131868243217468},{"x":0.6673596501350403,"y":0.3131868243217468},{"x":0.6673596501350403,"y":0.3173076808452606},{"x":0.6652806401252747,"y":0.3173076808452606}]},"confidence":0.8145130276679993,"dir":"ltr","boundary":[0.6602806401252747,0.3061868243217468,0.6723596501350403,0.3243076808452606],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.41208791732788086},{"x":0.6673596501350403,"y":0.41208791732788086},{"x":0.6673596501350403,"y":0.41620880365371704},{"x":0.6652806401252747,"y":0.41620880365371704}]},"confidence":0.9018188118934631,"str":":","boundary":[0.6652806401252747,0.41208791732788086,0.6673596501350403,0.41620880365371704]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.41208791732788086},{"x":0.6673596501350403,"y":0.41208791732788086},{"x":0.6673596501350403,"y":0.41620880365371704},{"x":0.6652806401252747,"y":0.41620880365371704}]},"confidence":0.9018188118934631,"dir":"ltr","boundary":[0.6602806401252747,0.40508791732788085,0.6723596501350403,0.42320880365371705],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.4326923191547394},{"x":0.6673596501350403,"y":0.4326923191547394},{"x":0.6673596501350403,"y":0.4354395568370819},{"x":0.6652806401252747,"y":0.4354395568370819}]},"confidence":0.9233106374740601,"str":":","boundary":[0.6652806401252747,0.4326923191547394,0.6673596501350403,0.4354395568370819]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.4326923191547394},{"x":0.6673596501350403,"y":0.4326923191547394},{"x":0.6673596501350403,"y":0.4354395568370819},{"x":0.6652806401252747,"y":0.4354395568370819}]},"confidence":0.9233106374740601,"dir":"ltr","boundary":[0.6602806401252747,0.4256923191547394,0.6723596501350403,0.4424395568370819],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336798548698425,"y":0.450549453496933},{"x":0.8503118753433228,"y":0.450549453496933},{"x":0.8503118753433228,"y":0.46291208267211914},{"x":0.8316008448600769,"y":0.46291208267211914}]},"confidence":0.9918605089187622,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.8336798548698425,0.450549453496933,0.8503118753433228,0.46291208267211914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.4491758346557617},{"x":0.82536381483078,"y":0.450549453496933},{"x":0.82536381483078,"y":0.4615384638309479},{"x":0.7941787838935852,"y":0.4615384638309479}]},"confidence":0.9938205480575562,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7962577939033508,0.4491758346557617,0.82536381483078,0.4615384638309479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.44780218601226807},{"x":0.7879418134689331,"y":0.4491758346557617},{"x":0.7879418134689331,"y":0.4615384638309479},{"x":0.752598762512207,"y":0.4601648449897766}]},"confidence":0.988458514213562,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.752598762512207,0.44780218601226807,0.7879418134689331,0.4615384638309479]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.44780218601226807},{"x":0.8503118753433228,"y":0.450549453496933},{"x":0.8503118753433228,"y":0.46291208267211914},{"x":0.752598762512207,"y":0.4615384638309479}]},"confidence":0.9910963773727417,"dir":"ltr","boundary":[0.747598762512207,0.44080218601226806,0.8553118753433228,0.46991208267211915],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8316008448600769,"y":0.47252747416496277},{"x":0.8503118753433228,"y":0.47252747416496277},{"x":0.8503118753433228,"y":0.4821428656578064},{"x":0.8316008448600769,"y":0.4821428656578064}]},"confidence":0.9879451394081116,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.8316008448600769,0.47252747416496277,0.8503118753433228,0.4821428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.47252747416496277},{"x":0.82536381483078,"y":0.47252747416496277},{"x":0.82536381483078,"y":0.4821428656578064},{"x":0.7941787838935852,"y":0.4821428656578064}]},"confidence":0.9841129779815674,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7941787838935852,0.47252747416496277,0.82536381483078,0.4821428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.47252747416496277},{"x":0.7858628034591675,"y":0.47252747416496277},{"x":0.7858628034591675,"y":0.4821428656578064},{"x":0.752598762512207,"y":0.4821428656578064}]},"confidence":0.9832518100738525,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.752598762512207,0.47252747416496277,0.7858628034591675,0.4821428656578064]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.47252747416496277},{"x":0.8503118753433228,"y":0.47252747416496277},{"x":0.8503118753433228,"y":0.4821428656578064},{"x":0.752598762512207,"y":0.4821428656578064}]},"confidence":0.9847122430801392,"dir":"ltr","boundary":[0.747598762512207,0.46552747416496276,0.8553118753433228,0.4891428656578064],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.49175822734832764},{"x":0.8503118753433228,"y":0.49175822734832764},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5027472376823425},{"x":0.8149688243865967,"y":0.5027472376823425}]},"confidence":0.992066502571106,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.8149688243865967,0.49175822734832764,0.8503118753433228,0.5027472376823425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.49175822734832764},{"x":0.8087317943572998,"y":0.49175822734832764},{"x":0.8087317943572998,"y":0.5027472376823425},{"x":0.7422037124633789,"y":0.5027472376823425}]},"confidence":0.9907664656639099,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.7422037124633789,0.49175822734832764,0.8087317943572998,0.5027472376823425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130976915359497,"y":0.49175822734832764},{"x":0.7338877320289612,"y":0.49175822734832764},{"x":0.7338877320289612,"y":0.5041208863258362},{"x":0.7130976915359497,"y":0.5041208863258362}]},"confidence":0.9842250943183899,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.7130976915359497,0.49175822734832764,0.7338877320289612,0.5041208863258362]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130976915359497,"y":0.49175822734832764},{"x":0.8503118753433228,"y":0.49038460850715637},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5027472376823425},{"x":0.7130976915359497,"y":0.5041208863258362}]},"confidence":0.989994466304779,"dir":"ltr","boundary":[0.7080976915359497,0.48475822734832763,0.8553118753433228,0.5097472376823425],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.5109890103340149},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5096153616905212},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5233516693115234},{"x":0.8024948239326477,"y":0.5233516693115234}]},"confidence":0.9924435019493103,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.8024948239326477,0.5109890103340149,0.8503118753433228,0.5233516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.5109890103340149},{"x":0.7941787838935852,"y":0.5109890103340149},{"x":0.7941787838935852,"y":0.5233516693115234},{"x":0.7609147429466248,"y":0.5233516693115234}]},"confidence":0.9676377773284912,"dir":"rtl","str":"رکورد","boundary":[0.7609147429466248,0.5109890103340149,0.7941787838935852,0.5233516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6860706806182861,"y":0.5109890103340149},{"x":0.752598762512207,"y":0.5109890103340149},{"x":0.7546777725219727,"y":0.5233516693115234},{"x":0.6860706806182861,"y":0.5247252583503723}]},"confidence":0.9847261905670166,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.6860706806182861,0.5109890103340149,0.7546777725219727,0.5233516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.5123626589775085},{"x":0.6673596501350403,"y":0.5123626589775085},{"x":0.6673596501350403,"y":0.5247252583503723},{"x":0.6652806401252747,"y":0.5247252583503723}]},"confidence":0.5413616895675659,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6652806401252747,0.5123626589775085,0.6673596501350403,0.5247252583503723]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.5109890103340149},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5096153616905212},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5233516693115234},{"x":0.6652806401252747,"y":0.5247252583503723}]},"confidence":0.9631450772285461,"dir":"ltr","boundary":[0.6602806401252747,0.5039890103340149,0.8553118753433228,0.5303516693115234],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6632016897201538,"y":0.4532966911792755},{"x":0.6673596501350403,"y":0.4532966911792755},{"x":0.6673596501350403,"y":0.4574175775051117},{"x":0.6632016897201538,"y":0.4574175775051117}]},"confidence":0.6597039103507996,"str":":","boundary":[0.6632016897201538,0.4532966911792755,0.6673596501350403,0.4574175775051117]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6632016897201538,"y":0.4532966911792755},{"x":0.6673596501350403,"y":0.4532966911792755},{"x":0.6673596501350403,"y":0.4574175775051117},{"x":0.6632016897201538,"y":0.4574175775051117}]},"confidence":0.6597039103507996,"dir":"ltr","boundary":[0.6582016897201538,0.4462966911792755,0.6723596501350403,0.4644175775051117],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.4752747118473053},{"x":0.6673596501350403,"y":0.4752747118473053},{"x":0.6673596501350403,"y":0.4780219793319702},{"x":0.6652806401252747,"y":0.4780219793319702}]},"confidence":0.9067745208740234,"str":":","boundary":[0.6652806401252747,0.4752747118473053,0.6673596501350403,0.4780219793319702]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.4752747118473053},{"x":0.6673596501350403,"y":0.4752747118473053},{"x":0.6673596501350403,"y":0.4780219793319702},{"x":0.6652806401252747,"y":0.4780219793319702}]},"confidence":0.9067745208740234,"dir":"ltr","boundary":[0.6602806401252747,0.4682747118473053,0.6723596501350403,0.4850219793319702],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.4958791136741638},{"x":0.6673596501350403,"y":0.4958791136741638},{"x":0.6673596501350403,"y":0.5},{"x":0.6652806401252747,"y":0.5}]},"confidence":0.8954138159751892,"str":":","boundary":[0.6652806401252747,0.4958791136741638,0.6673596501350403,0.5]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.4958791136741638},{"x":0.6673596501350403,"y":0.4958791136741638},{"x":0.6673596501350403,"y":0.5},{"x":0.6652806401252747,"y":0.5}]},"confidence":0.8954138159751892,"dir":"ltr","boundary":[0.6602806401252747,0.4888791136741638,0.6723596501350403,0.507],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.12225274741649628},{"x":0.632016658782959,"y":0.12225274741649628},{"x":0.632016658782959,"y":0.13736264407634735},{"x":0.602910578250885,"y":0.13736264407634735}]},"confidence":0.9840151071548462,"dir":"rtl","str":"کمالی","boundary":[0.6049895882606506,0.12225274741649628,0.632016658782959,0.13736264407634735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925155878067017,"y":0.12225274741649628},{"x":0.5966736078262329,"y":0.12225274741649628},{"x":0.5966736078262329,"y":0.13736264407634735},{"x":0.5925155878067017,"y":0.13736264407634735}]},"confidence":0.9908915162086487,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5925155878067017,0.12225274741649628,0.5966736078262329,0.13736264407634735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5634095668792725,"y":0.12087912112474442},{"x":0.5883575677871704,"y":0.12087912112474442},{"x":0.5883575677871704,"y":0.13736264407634735},{"x":0.5634095668792725,"y":0.1359890103340149}]},"confidence":0.9905657768249512,"dir":"rtl","str":"یونس","boundary":[0.5634095668792725,0.12087912112474442,0.5883575677871704,0.13736264407634735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5488565564155579,"y":0.12087912112474442},{"x":0.5530145764350891,"y":0.12087912112474442},{"x":0.5530145764350891,"y":0.1359890103340149},{"x":0.5467775464057922,"y":0.1359890103340149}]},"confidence":0.9813584685325623,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5488565564155579,0.12087912112474442,0.5530145764350891,0.1359890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.11950549483299255},{"x":0.5405405163764954,"y":0.12087912112474442},{"x":0.5405405163764954,"y":0.1359890103340149},{"x":0.5051975250244141,"y":0.13461539149284363}]},"confidence":0.9652525782585144,"dir":"rtl","str":"۱۳۶۴","boundary":[0.5072765350341797,0.11950549483299255,0.5405405163764954,0.1359890103340149]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010395050048828,"y":0.11950549483299255},{"x":0.632016658782959,"y":0.12225274741649628},{"x":0.632016658782959,"y":0.13736264407634735},{"x":0.4989604949951172,"y":0.1359890103340149}]},"confidence":0.9800532460212708,"dir":"ltr","boundary":[0.4960395050048828,0.11250549483299255,0.637016658782959,0.14436264407634736],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987526178359985,"y":0.1428571492433548},{"x":0.6340956091880798,"y":0.1428571492433548},{"x":0.6340956091880798,"y":0.1565934121608734},{"x":0.5987526178359985,"y":0.1565934121608734}]},"confidence":0.992516279220581,"dir":"rtl","str":"تکامل","boundary":[0.5987526178359985,0.1428571492433548,0.6340956091880798,0.1565934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5613305568695068,"y":0.1428571492433548},{"x":0.5925155878067017,"y":0.1428571492433548},{"x":0.5925155878067017,"y":0.1565934121608734},{"x":0.5613305568695068,"y":0.1565934121608734}]},"confidence":0.9930214285850525,"dir":"rtl","str":"رویان","boundary":[0.5613305568695068,0.1428571492433548,0.5925155878067017,0.1565934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.1428571492433548},{"x":0.5530145764350891,"y":0.1428571492433548},{"x":0.5530145764350891,"y":0.1565934121608734},{"x":0.5405405163764954,"y":0.1565934121608734}]},"confidence":0.9927053451538086,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5405405163764954,0.1428571492433548,0.5530145764350891,0.1565934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4864864945411682,"y":0.1428571492433548},{"x":0.5343035459518433,"y":0.1428571492433548},{"x":0.5343035459518433,"y":0.1565934121608734},{"x":0.4864864945411682,"y":0.1565934121608734}]},"confidence":0.9947472214698792,"dir":"rtl","str":"حیوانات","boundary":[0.4864864945411682,0.1428571492433548,0.5343035459518433,0.1565934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4573804438114166,"y":0.1428571492433548},{"x":0.4781704843044281,"y":0.1428571492433548},{"x":0.4781704843044281,"y":0.1565934121608734},{"x":0.4573804438114166,"y":0.1565934121608734}]},"confidence":0.9854997992515564,"dir":"rtl","str":"اهلی","boundary":[0.4573804438114166,0.1428571492433548,0.4781704843044281,0.1565934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4469854533672333,"y":0.1428571492433548},{"x":0.45322245359420776,"y":0.1428571492433548},{"x":0.45322245359420776,"y":0.1565934121608734},{"x":0.4469854533672333,"y":0.1565934121608734}]},"confidence":0.8948293924331665,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.4469854533672333,0.1428571492433548,0.45322245359420776,0.1565934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38669440150260925,"y":0.1428571492433548},{"x":0.4407484531402588,"y":0.1428571492433548},{"x":0.4407484531402588,"y":0.1565934121608734},{"x":0.38669440150260925,"y":0.1565934121608734}]},"confidence":0.9926909804344177,"dir":"rtl","str":"گردآوری","boundary":[0.38669440150260925,0.1428571492433548,0.4407484531402588,0.1565934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3742203712463379,"y":0.1428571492433548},{"x":0.3804573714733124,"y":0.1428571492433548},{"x":0.3804573714733124,"y":0.1565934121608734},{"x":0.3742203712463379,"y":0.1565934121608734}]},"confidence":0.9932929277420044,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3742203712463379,0.1428571492433548,0.3804573714733124,0.1565934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33264032006263733,"y":0.1428571492433548},{"x":0.3679833710193634,"y":0.1428571492433548},{"x":0.3679833710193634,"y":0.1565934121608734},{"x":0.33264032006263733,"y":0.1565934121608734}]},"confidence":0.9946990609169006,"dir":"rtl","str":"تدوین","boundary":[0.33264032006263733,0.1428571492433548,0.3679833710193634,0.1565934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29106029868125916,"y":0.1428571492433548},{"x":0.3243243098258972,"y":0.1428571492433548},{"x":0.3243243098258972,"y":0.1565934121608734},{"x":0.29106029868125916,"y":0.1565934121608734}]},"confidence":0.9903661012649536,"dir":"rtl","str":"یونس","boundary":[0.29106029868125916,0.1428571492433548,0.3243243098258972,0.1565934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25363826751708984,"y":0.1428571492433548},{"x":0.28482329845428467,"y":0.1428571492433548},{"x":0.28482329845428467,"y":0.1565934121608734},{"x":0.25363826751708984,"y":0.1565934121608734}]},"confidence":0.9900636672973633,"dir":"rtl","str":"کمالی","boundary":[0.25363826751708984,0.1428571492433548,0.28482329845428467,0.1565934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24532224237918854,"y":0.1428571492433548},{"x":0.2494802474975586,"y":0.1428571492433548},{"x":0.2494802474975586,"y":0.1565934121608734},{"x":0.24532224237918854,"y":0.1565934121608734}]},"confidence":0.9842844009399414,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.24532224237918854,0.1428571492433548,0.2494802474975586,0.1565934121608734]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24532224237918854,"y":0.1428571492433548},{"x":0.6340956091880798,"y":0.1428571492433548},{"x":0.6340956091880798,"y":0.1565934121608734},{"x":0.24532224237918854,"y":0.1565934121608734}]},"confidence":0.989890456199646,"dir":"ltr","boundary":[0.24032224237918853,0.1358571492433548,0.6390956091880798,0.16359341216087342],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.16483516991138458},{"x":0.632016658782959,"y":0.16483516991138458},{"x":0.632016658782959,"y":0.1785714328289032},{"x":0.6049895882606506,"y":0.1785714328289032}]},"confidence":0.9822355508804321,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.6049895882606506,0.16483516991138458,0.632016658782959,0.1785714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925155878067017,"y":0.16483516991138458},{"x":0.5966736078262329,"y":0.16483516991138458},{"x":0.5966736078262329,"y":0.1785714328289032},{"x":0.5925155878067017,"y":0.1785714328289032}]},"confidence":0.921891450881958,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5925155878067017,0.16483516991138458,0.5966736078262329,0.1785714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.542619526386261,"y":0.16483516991138458},{"x":0.5883575677871704,"y":0.16483516991138458},{"x":0.5883575677871704,"y":0.1785714328289032},{"x":0.542619526386261,"y":0.1785714328289032}]},"confidence":0.9944655895233154,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.542619526386261,0.16483516991138458,0.5883575677871704,0.1785714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.16483516991138458},{"x":0.5343035459518433,"y":0.16483516991138458},{"x":0.5343035459518433,"y":0.1785714328289032},{"x":0.5051975250244141,"y":0.1785714328289032}]},"confidence":0.9891847968101501,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.5051975250244141,0.16483516991138458,0.5343035459518433,0.1785714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.16483516991138458},{"x":0.5010395050048828,"y":0.16483516991138458},{"x":0.5010395050048828,"y":0.1785714328289032},{"x":0.4989604949951172,"y":0.1785714328289032}]},"confidence":0.9888343811035156,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4989604949951172,0.16483516991138458,0.5010395050048828,0.1785714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46569645404815674,"y":0.16483516991138458},{"x":0.4906444847583771,"y":0.16483516991138458},{"x":0.4906444847583771,"y":0.1785714328289032},{"x":0.46569645404815674,"y":0.1785714328289032}]},"confidence":0.993884801864624,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.46569645404815674,0.16483516991138458,0.4906444847583771,0.1785714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.16483516991138458},{"x":0.4573804438114166,"y":0.16483516991138458},{"x":0.4573804438114166,"y":0.1785714328289032},{"x":0.43659043312072754,"y":0.1785714328289032}]},"confidence":0.992242157459259,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.43659043312072754,0.16483516991138458,0.4573804438114166,0.1785714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4324324429035187,"y":0.16483516991138458},{"x":0.4345114231109619,"y":0.16483516991138458},{"x":0.4345114231109619,"y":0.1785714328289032},{"x":0.4324324429035187,"y":0.1785714328289032}]},"confidence":0.9791080951690674,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4324324429035187,0.16483516991138458,0.4345114231109619,0.1785714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38461539149284363,"y":0.16483516991138458},{"x":0.4261954128742218,"y":0.16483516991138458},{"x":0.4261954128742218,"y":0.1785714328289032},{"x":0.38461539149284363,"y":0.1785714328289032}]},"confidence":0.9748299717903137,"dir":"rtl","str":"۱۴۰۱","boundary":[0.38461539149284363,0.16483516991138458,0.4261954128742218,0.1785714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3804573714733124,"y":0.16483516991138458},{"x":0.39293140172958374,"y":0.16483516991138458},{"x":0.39293140172958374,"y":0.1785714328289032},{"x":0.3804573714733124,"y":0.1785714328289032}]},"confidence":0.8978754878044128,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3804573714733124,0.16483516991138458,0.39293140172958374,0.1785714328289032]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3804573714733124,"y":0.16483516991138458},{"x":0.632016658782959,"y":0.16483516991138458},{"x":0.632016658782959,"y":0.1785714328289032},{"x":0.3804573714733124,"y":0.1785714328289032}]},"confidence":0.9830517768859863,"dir":"ltr","boundary":[0.3754573714733124,0.15783516991138458,0.637016658782959,0.1855714328289032],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6070685982704163,"y":0.1854395568370819},{"x":0.6340956091880798,"y":0.1854395568370819},{"x":0.6340956091880798,"y":0.20054945349693298},{"x":0.6070685982704163,"y":0.20054945349693298}]},"confidence":0.9331017732620239,"dir":"rtl","str":"۲۹۷","boundary":[0.6070685982704163,0.1854395568370819,0.6340956091880798,0.20054945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.1854395568370819},{"x":0.6008316278457642,"y":0.1854395568370819},{"x":0.6008316278457642,"y":0.20054945349693298},{"x":0.5945945978164673,"y":0.20054945349693298}]},"confidence":0.9804195165634155,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.5945945978164673,0.1854395568370819,0.6008316278457642,0.20054945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.1854395568370819},{"x":0.5862785577774048,"y":0.1854395568370819},{"x":0.5862785577774048,"y":0.20054945349693298},{"x":0.5758835673332214,"y":0.20054945349693298}]},"confidence":0.9580979347229004,"dir":"rtl","str":".:","boundary":[0.5758835673332214,0.1854395568370819,0.5862785577774048,0.20054945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.1854395568370819},{"x":0.5696465969085693,"y":0.1854395568370819},{"x":0.5696465969085693,"y":0.20054945349693298},{"x":0.5405405163764954,"y":0.20054945349693298}]},"confidence":0.9888912439346313,"dir":"rtl","str":"مصور","boundary":[0.5405405163764954,0.1854395568370819,0.5696465969085693,0.20054945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5280665159225464,"y":0.1854395568370819},{"x":0.5322245359420776,"y":0.1854395568370819},{"x":0.5322245359420776,"y":0.20054945349693298},{"x":0.5280665159225464,"y":0.20054945349693298}]},"confidence":0.9757288694381714,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5280665159225464,0.1854395568370819,0.5322245359420776,0.20054945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4927234947681427,"y":0.1854395568370819},{"x":0.5259875059127808,"y":0.1854395568370819},{"x":0.5259875059127808,"y":0.20054945349693298},{"x":0.4927234947681427,"y":0.20054945349693298}]},"confidence":0.9862480759620667,"dir":"rtl","str":"بخشی","boundary":[0.4927234947681427,0.1854395568370819,0.5259875059127808,0.20054945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4553014636039734,"y":0.1854395568370819},{"x":0.4802494943141937,"y":0.1854395568370819},{"x":0.4802494943141937,"y":0.20054945349693298},{"x":0.4553014636039734,"y":0.20054945349693298}]},"confidence":0.9887480735778809,"dir":"rtl","str":"رنگی","boundary":[0.4553014636039734,0.1854395568370819,0.4802494943141937,0.20054945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.442827433347702,"y":0.1854395568370819},{"x":0.4490644633769989,"y":0.1854395568370819},{"x":0.4490644633769989,"y":0.20054945349693298},{"x":0.442827433347702,"y":0.20054945349693298}]},"confidence":0.9594632983207703,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.442827433347702,0.1854395568370819,0.4490644633769989,0.20054945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4407484531402588,"y":0.1854395568370819},{"x":0.442827433347702,"y":0.1854395568370819},{"x":0.442827433347702,"y":0.20054945349693298},{"x":0.4407484531402588,"y":0.20054945349693298}]},"confidence":0.9478195905685425,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4407484531402588,0.1854395568370819,0.442827433347702,0.20054945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5883575677871704,"y":0.2074175775051117},{"x":0.6340956091880798,"y":0.2074175775051117},{"x":0.6340956091880798,"y":0.2211538404226303},{"x":0.5883575677871704,"y":0.2211538404226303}]},"confidence":0.9939135909080505,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5883575677871704,0.2074175775051117,0.6340956091880798,0.2211538404226303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322245359420776,"y":0.2074175775051117},{"x":0.5779625773429871,"y":0.2074175775051117},{"x":0.5779625773429871,"y":0.2211538404226303},{"x":0.5322245359420776,"y":0.2211538404226303}]},"confidence":0.9955998659133911,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5322245359420776,0.2074175775051117,0.5779625773429871,0.2211538404226303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4948025047779083,"y":0.20604395866394043},{"x":0.5239084959030151,"y":0.20604395866394043},{"x":0.5239084959030151,"y":0.2211538404226303},{"x":0.4948025047779083,"y":0.2211538404226303}]},"confidence":0.991240918636322,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.4948025047779083,0.20604395866394043,0.5239084959030151,0.2211538404226303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856547474861145,"y":0.20604395866394043},{"x":0.4906444847583771,"y":0.20604395866394043},{"x":0.4906444847583771,"y":0.2211538404226303},{"x":0.48856547474861145,"y":0.2211538404226303}]},"confidence":0.9561434388160706,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.48856547474861145,0.20604395866394043,0.4906444847583771,0.2211538404226303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4553014636039734,"y":0.20604395866394043},{"x":0.4844074845314026,"y":0.20604395866394043},{"x":0.4844074845314026,"y":0.2211538404226303},{"x":0.4553014636039734,"y":0.2211538404226303}]},"confidence":0.9737635254859924,"dir":"rtl","str":"۵۶۱","boundary":[0.4553014636039734,0.20604395866394043,0.4844074845314026,0.2211538404226303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45114344358444214,"y":0.20604395866394043},{"x":0.45114344358444214,"y":0.20604395866394043},{"x":0.45114344358444214,"y":0.2211538404226303},{"x":0.45114344358444214,"y":0.2211538404226303}]},"confidence":0.8969969153404236,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.45114344358444214,0.20604395866394043,0.45114344358444214,0.2211538404226303]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4407484531402588,"y":0.1854395568370819},{"x":0.6340956091880798,"y":0.1854395568370819},{"x":0.6340956091880798,"y":0.2211538404226303},{"x":0.4407484531402588,"y":0.2211538404226303}]},"confidence":0.9801222681999207,"dir":"ltr","boundary":[0.4357484531402588,0.1784395568370819,0.6390956091880798,0.22815384042263032],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48232847452163696,"y":0.22939559817314148},{"x":0.632016658782959,"y":0.22939559817314148},{"x":0.632016658782959,"y":0.23763735592365265},{"x":0.48232847452163696,"y":0.23763735592365265}]},"confidence":0.9825848340988159,"str":"۹۷۸-۹۶۴-۴۶۲-۵۶۱-۹","boundary":[0.48232847452163696,0.22939559817314148,0.632016658782959,0.23763735592365265]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48232847452163696,"y":0.22939559817314148},{"x":0.632016658782959,"y":0.22939559817314148},{"x":0.632016658782959,"y":0.23763735592365265},{"x":0.48232847452163696,"y":0.23763735592365265}]},"confidence":0.9825848340988159,"dir":"ltr","boundary":[0.47732847452163696,0.22239559817314147,0.637016658782959,0.24463735592365266],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.2719780206680298},{"x":0.6340956091880798,"y":0.2719780206680298},{"x":0.632016658782959,"y":0.28434064984321594},{"x":0.6174635887145996,"y":0.28434064984321594}]},"confidence":0.9756731986999512,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.6174635887145996,0.2719780206680298,0.632016658782959,0.28434064984321594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133056282997131,"y":0.2719780206680298},{"x":0.6153846383094788,"y":0.2719780206680298},{"x":0.6153846383094788,"y":0.28434064984321594},{"x":0.6133056282997131,"y":0.28434064984321594}]},"confidence":0.9667020440101624,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6133056282997131,0.2719780206680298,0.6153846383094788,0.28434064984321594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.2706044018268585},{"x":0.6091476082801819,"y":0.2706044018268585},{"x":0.6091476082801819,"y":0.28434064984321594},{"x":0.6008316278457642,"y":0.28434064984321594}]},"confidence":0.9499796628952026,"dir":"rtl","str":"ع","boundary":[0.6008316278457642,0.2706044018268585,0.6091476082801819,0.28434064984321594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966736078262329,"y":0.2706044018268585},{"x":0.5987526178359985,"y":0.2706044018268585},{"x":0.5966736078262329,"y":0.28434064984321594},{"x":0.5966736078262329,"y":0.28434064984321594}]},"confidence":0.9602125287055969,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5966736078262329,0.2706044018268585,0.5966736078262329,0.28434064984321594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800415873527527,"y":0.2706044018268585},{"x":0.590436577796936,"y":0.2706044018268585},{"x":0.5883575677871704,"y":0.28434064984321594},{"x":0.5800415873527527,"y":0.2829670310020447}]},"confidence":0.9946317672729492,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5800415873527527,0.2706044018268585,0.5883575677871704,0.28434064984321594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5280665159225464,"y":0.26923078298568726},{"x":0.5738045573234558,"y":0.26923078298568726},{"x":0.5717255473136902,"y":0.2829670310020447},{"x":0.5280665159225464,"y":0.2829670310020447}]},"confidence":0.9936814904212952,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.5280665159225464,0.26923078298568726,0.5717255473136902,0.2829670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5197505354881287,"y":0.26923078298568726},{"x":0.5239084959030151,"y":0.26923078298568726},{"x":0.5239084959030151,"y":0.2829670310020447},{"x":0.517671525478363,"y":0.2829670310020447}]},"confidence":0.9771943092346191,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5197505354881287,0.26923078298568726,0.5239084959030151,0.2829670310020447]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5197505354881287,"y":0.26923078298568726},{"x":0.6340956091880798,"y":0.2719780206680298},{"x":0.632016658782959,"y":0.28434064984321594},{"x":0.517671525478363,"y":0.2829670310020447}]},"confidence":0.9839139580726624,"dir":"ltr","boundary":[0.5147505354881287,0.26223078298568725,0.637016658782959,0.29134064984321595],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10187110304832458,"y":0.2898351550102234},{"x":0.16632016003131866,"y":0.2898351550102234},{"x":0.16632016003131866,"y":0.30219781398773193},{"x":0.10187110304832458,"y":0.30219781398773193}]},"confidence":0.9763918519020081,"dir":"ltr","str":"Younes","boundary":[0.10187110304832458,0.2898351550102234,0.16632016003131866,0.30219781398773193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17255717515945435,"y":0.2898351550102234},{"x":0.23284822702407837,"y":0.2898351550102234},{"x":0.23284822702407837,"y":0.30219781398773193},{"x":0.17255717515945435,"y":0.30219781398773193}]},"confidence":0.9770565032958984,"dir":"ltr","str":"Kamali","boundary":[0.17255717515945435,0.2898351550102234,0.23284822702407837,0.30219781398773193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.234927237033844,"y":0.2898351550102234},{"x":0.23700623214244843,"y":0.2898351550102234},{"x":0.23700623214244843,"y":0.30219781398773193},{"x":0.234927237033844,"y":0.30219781398773193}]},"confidence":0.9404103755950928,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.234927237033844,0.2898351550102234,0.23700623214244843,0.30219781398773193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24532224237918854,"y":0.2898351550102234},{"x":0.3097712993621826,"y":0.2898351550102234},{"x":0.3097712993621826,"y":0.30219781398773193},{"x":0.24532224237918854,"y":0.30219781398773193}]},"confidence":0.9905518889427185,"dir":"ltr","str":"Embryo","boundary":[0.24532224237918854,0.2898351550102234,0.3097712993621826,0.30219781398773193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3160083293914795,"y":0.2898351550102234},{"x":0.42203742265701294,"y":0.2898351550102234},{"x":0.42203742265701294,"y":0.30219781398773193},{"x":0.3160083293914795,"y":0.30219781398773193}]},"confidence":0.9952116012573242,"dir":"ltr","str":"development","boundary":[0.3160083293914795,0.2898351550102234,0.42203742265701294,0.30219781398773193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4282744228839874,"y":0.2898351550102234},{"x":0.442827433347702,"y":0.2898351550102234},{"x":0.442827433347702,"y":0.30219781398773193},{"x":0.4282744228839874,"y":0.30219781398773193}]},"confidence":0.9939186573028564,"dir":"ltr","str":"in","boundary":[0.4282744228839874,0.2898351550102234,0.442827433347702,0.30219781398773193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4490644633769989,"y":0.2898351550102234},{"x":0.47401246428489685,"y":0.2898351550102234},{"x":0.47401246428489685,"y":0.30219781398773193},{"x":0.4490644633769989,"y":0.30219781398773193}]},"confidence":0.9942795634269714,"dir":"ltr","str":"the","boundary":[0.4490644633769989,0.2898351550102234,0.47401246428489685,0.30219781398773193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4802494943141937,"y":0.2898351550102234},{"x":0.5530145764350891,"y":0.2898351550102234},{"x":0.5530145764350891,"y":0.30219781398773193},{"x":0.4802494943141937,"y":0.30219781398773193}]},"confidence":0.9912822246551514,"dir":"ltr","str":"domestic","boundary":[0.4802494943141937,0.2898351550102234,0.5530145764350891,0.30219781398773193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5592515468597412,"y":0.2898351550102234},{"x":0.6237006187438965,"y":0.2898351550102234},{"x":0.6237006187438965,"y":0.30219781398773193},{"x":0.5592515468597412,"y":0.30219781398773193}]},"confidence":0.9944039583206177,"dir":"ltr","str":"animals","boundary":[0.5592515468597412,0.2898351550102234,0.6237006187438965,0.30219781398773193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6257796287536621,"y":0.2898351550102234},{"x":0.6278586387634277,"y":0.2898351550102234},{"x":0.6278586387634277,"y":0.30219781398773193},{"x":0.6257796287536621,"y":0.30219781398773193}]},"confidence":0.9474242329597473,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6257796287536621,0.2898351550102234,0.6278586387634277,0.30219781398773193]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10187110304832458,"y":0.2898351550102234},{"x":0.6278586387634277,"y":0.2898351550102234},{"x":0.6278586387634277,"y":0.30219781398773193},{"x":0.10187110304832458,"y":0.30219781398773193}]},"confidence":0.9874691367149353,"dir":"ltr","boundary":[0.09687110304832458,0.2828351550102234,0.6328586387634277,0.30919781398773194],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45945945382118225,"y":0.30906593799591064},{"x":0.48856547474861145,"y":0.30906593799591064},{"x":0.48856547474861145,"y":0.32005494832992554},{"x":0.45945945382118225,"y":0.32005494832992554}]},"confidence":0.7000555992126465,"str":".۲۹۷","boundary":[0.45945945382118225,0.30906593799591064,0.48856547474861145,0.32005494832992554]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4948025047779083,"y":0.30906593799591064},{"x":0.5010395050048828,"y":0.30906593799591064},{"x":0.5010395050048828,"y":0.3186813294887543},{"x":0.49688148498535156,"y":0.3186813294887543}]},"confidence":0.6724698543548584,"str":"-","boundary":[0.4948025047779083,0.30906593799591064,0.5010395050048828,0.3186813294887543]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5093554854393005,"y":0.30906593799591064},{"x":0.5135135054588318,"y":0.30906593799591064},{"x":0.5135135054588318,"y":0.3186813294887543},{"x":0.5114344954490662,"y":0.3186813294887543}]},"confidence":0.8310168385505676,"str":"[","boundary":[0.5093554854393005,0.30906593799591064,0.5135135054588318,0.3186813294887543]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155925154685974,"y":0.3076923191547394},{"x":0.5405405163764954,"y":0.3076923191547394},{"x":0.542619526386261,"y":0.3186813294887543},{"x":0.5155925154685974,"y":0.3186813294887543}]},"confidence":0.818714439868927,"str":"۲۹۲","boundary":[0.5155925154685974,0.3076923191547394,0.542619526386261,0.3186813294887543]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.3076923191547394},{"x":0.5467775464057922,"y":0.3076923191547394},{"x":0.5488565564155579,"y":0.3186813294887543},{"x":0.5446985363960266,"y":0.3186813294887543}]},"confidence":0.7305154800415039,"str":"]","boundary":[0.5446985363960266,0.3076923191547394,0.5488565564155579,0.3186813294887543]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45945945382118225,"y":0.30906593799591064},{"x":0.5467775464057922,"y":0.3076923191547394},{"x":0.5488565564155579,"y":0.3186813294887543},{"x":0.45945945382118225,"y":0.32005494832992554}]},"confidence":0.7490367889404297,"dir":"ltr","boundary":[0.45445945382118225,0.30206593799591064,0.5538565564155579,0.3256813294887543],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.3118131756782532},{"x":0.6340956091880798,"y":0.30906593799591064},{"x":0.6361746191978455,"y":0.3186813294887543},{"x":0.5883575677871704,"y":0.3214285671710968}]},"confidence":0.9808402061462402,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.5862785577774048,0.3118131756782532,0.6361746191978455,0.3186813294887543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.3118131756782532},{"x":0.5862785577774048,"y":0.3118131756782532},{"x":0.5862785577774048,"y":0.3214285671710968},{"x":0.5841996073722839,"y":0.3214285671710968}]},"confidence":0.9370507001876831,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5841996073722839,0.3118131756782532,0.5862785577774048,0.3214285671710968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5592515468597412,"y":0.3118131756782532},{"x":0.5779625773429871,"y":0.3118131756782532},{"x":0.5779625773429871,"y":0.3214285671710968},{"x":0.5613305568695068,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9620571732521057,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.5592515468597412,0.3118131756782532,0.5779625773429871,0.3214285671710968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.3118131756782532},{"x":0.5571725368499756,"y":0.3118131756782532},{"x":0.5592515468597412,"y":0.32280218601226807},{"x":0.5571725368499756,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9044078588485718,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5571725368499756,0.3118131756782532,0.5592515468597412,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717255473136902,"y":0.32967033982276917},{"x":0.6340956091880798,"y":0.32967033982276917},{"x":0.6340956091880798,"y":0.34065935015678406},{"x":0.5717255473136902,"y":0.3420329689979553}]},"confidence":0.9842997789382935,"dir":"rtl","str":"حیوانهای","boundary":[0.5717255473136902,0.32967033982276917,0.6340956091880798,0.34065935015678406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5363825559616089,"y":0.32967033982276917},{"x":0.5634095668792725,"y":0.32967033982276917},{"x":0.5634095668792725,"y":0.3420329689979553},{"x":0.5363825559616089,"y":0.3420329689979553}]},"confidence":0.9821383357048035,"dir":"rtl","str":"اهلی","boundary":[0.5363825559616089,0.32967033982276917,0.5634095668792725,0.3420329689979553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.32967033982276917},{"x":0.5280665159225464,"y":0.32967033982276917},{"x":0.5280665159225464,"y":0.3420329689979553},{"x":0.5135135054588318,"y":0.3420329689979553}]},"confidence":0.7696260213851929,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.5135135054588318,0.32967033982276917,0.5280665159225464,0.3420329689979553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4781704843044281,"y":0.32967033982276917},{"x":0.5072765350341797,"y":0.32967033982276917},{"x":0.5072765350341797,"y":0.3420329689979553},{"x":0.4781704843044281,"y":0.3420329689979553}]},"confidence":0.9911214709281921,"dir":"rtl","str":"پیوند","boundary":[0.4781704843044281,0.32967033982276917,0.5072765350341797,0.3420329689979553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4407484531402588,"y":0.32967033982276917},{"x":0.4719334840774536,"y":0.32967033982276917},{"x":0.4719334840774536,"y":0.3420329689979553},{"x":0.4407484531402588,"y":0.3420329689979553}]},"confidence":0.9925549030303955,"dir":"rtl","str":"رویان","boundary":[0.4407484531402588,0.32967033982276917,0.4719334840774536,0.3420329689979553]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43866944313049316,"y":0.3131868243217468},{"x":0.6340956091880798,"y":0.30906593799591064},{"x":0.6361746191978455,"y":0.3420329689979553},{"x":0.4407484531402588,"y":0.3461538553237915}]},"confidence":0.9688806533813477,"dir":"ltr","boundary":[0.43366944313049316,0.3061868243217468,0.6411746191978455,0.34903296899795533],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22453223168849945,"y":0.3502747118473053},{"x":0.23700623214244843,"y":0.3502747118473053},{"x":0.23700623214244843,"y":0.3640109896659851},{"x":0.22453223168849945,"y":0.3640109896659851}]},"confidence":0.9720618724822998,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.22453223168849945,0.3502747118473053,0.23700623214244843,0.3640109896659851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24532224237918854,"y":0.3502747118473053},{"x":0.31808730959892273,"y":0.34890109300613403},{"x":0.31808730959892273,"y":0.36263737082481384},{"x":0.24532224237918854,"y":0.3640109896659851}]},"confidence":0.9980109333992004,"dir":"ltr","str":"Embryos","boundary":[0.24532224237918854,0.3502747118473053,0.31808730959892273,0.36263737082481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32640331983566284,"y":0.34890109300613403},{"x":0.3388773500919342,"y":0.34890109300613403},{"x":0.3388773500919342,"y":0.36263737082481384},{"x":0.32640331983566284,"y":0.36263737082481384}]},"confidence":0.9878023862838745,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.32640331983566284,0.34890109300613403,0.3388773500919342,0.36263737082481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3471933603286743,"y":0.34890109300613403},{"x":0.4760914742946625,"y":0.34890109300613403},{"x":0.4760914742946625,"y":0.36263737082481384},{"x":0.3471933603286743,"y":0.36263737082481384}]},"confidence":0.9957974553108215,"dir":"ltr","str":"Transplantation","boundary":[0.3471933603286743,0.34890109300613403,0.4760914742946625,0.36263737082481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844074845314026,"y":0.34890109300613403},{"x":0.5613305568695068,"y":0.34890109300613403},{"x":0.5613305568695068,"y":0.36263737082481384},{"x":0.4844074845314026,"y":0.36263737082481384}]},"confidence":0.9910616874694824,"dir":"ltr","str":"Domestic","boundary":[0.4844074845314026,0.34890109300613403,0.5613305568695068,0.36263737082481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5696465969085693,"y":0.34890109300613403},{"x":0.632016658782959,"y":0.34752747416496277},{"x":0.632016658782959,"y":0.3612637221813202},{"x":0.5696465969085693,"y":0.36263737082481384}]},"confidence":0.987683117389679,"dir":"ltr","str":"animals","boundary":[0.5696465969085693,0.34890109300613403,0.632016658782959,0.3612637221813202]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22453223168849945,"y":0.3502747118473053},{"x":0.632016658782959,"y":0.34752747416496277},{"x":0.632016658782959,"y":0.3612637221813202},{"x":0.22453223168849945,"y":0.3640109896659851}]},"confidence":0.9923180937767029,"dir":"ltr","boundary":[0.21953223168849945,0.3432747118473053,0.637016658782959,0.3682637221813202],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717255473136902,"y":0.3681318759918213},{"x":0.6340956091880798,"y":0.3681318759918213},{"x":0.6340956091880798,"y":0.38324177265167236},{"x":0.5717255473136902,"y":0.38324177265167236}]},"confidence":0.9825831651687622,"dir":"rtl","str":"حیوانهای","boundary":[0.5717255473136902,0.3681318759918213,0.6340956091880798,0.38324177265167236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5363825559616089,"y":0.3681318759918213},{"x":0.5634095668792725,"y":0.3681318759918213},{"x":0.5634095668792725,"y":0.38324177265167236},{"x":0.5363825559616089,"y":0.38324177265167236}]},"confidence":0.9793016314506531,"dir":"rtl","str":"اهلی","boundary":[0.5363825559616089,0.3681318759918213,0.5634095668792725,0.38324177265167236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155925154685974,"y":0.3681318759918213},{"x":0.530145525932312,"y":0.3681318759918213},{"x":0.530145525932312,"y":0.38324177265167236},{"x":0.5155925154685974,"y":0.38324177265167236}]},"confidence":0.782390296459198,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.5155925154685974,0.3681318759918213,0.530145525932312,0.38324177265167236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48232847452163696,"y":0.3681318759918213},{"x":0.5093554854393005,"y":0.3681318759918213},{"x":0.5093554854393005,"y":0.38324177265167236},{"x":0.48232847452163696,"y":0.38324177265167236}]},"confidence":0.9864274263381958,"dir":"rtl","str":"رویان","boundary":[0.48232847452163696,0.3681318759918213,0.5093554854393005,0.38324177265167236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43866944313049316,"y":0.3681318759918213},{"x":0.47401246428489685,"y":0.3681318759918213},{"x":0.47401246428489685,"y":0.38324177265167236},{"x":0.43866944313049316,"y":0.38324177265167236}]},"confidence":0.9771924614906311,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.43866944313049316,0.3681318759918213,0.47401246428489685,0.38324177265167236]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43866944313049316,"y":0.3681318759918213},{"x":0.6340956091880798,"y":0.3681318759918213},{"x":0.6340956091880798,"y":0.38324177265167236},{"x":0.43866944313049316,"y":0.38324177265167236}]},"confidence":0.9650313258171082,"dir":"ltr","boundary":[0.43366944313049316,0.3611318759918213,0.6390956091880798,0.39024177265167237],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3534303605556488,"y":0.3859890103340149},{"x":0.4324324429035187,"y":0.38736262917518616},{"x":0.4324324429035187,"y":0.40109890699386597},{"x":0.3534303605556488,"y":0.3997252881526947}]},"confidence":0.9918416142463684,"dir":"ltr","str":"Domestic","boundary":[0.3534303605556488,0.3859890103340149,0.4324324429035187,0.40109890699386597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4407484531402588,"y":0.38736262917518616},{"x":0.5031185150146484,"y":0.38736262917518616},{"x":0.5031185150146484,"y":0.40109890699386597},{"x":0.4407484531402588,"y":0.40109890699386597}]},"confidence":0.9909006357192993,"dir":"ltr","str":"animals","boundary":[0.4407484531402588,0.38736262917518616,0.5031185150146484,0.40109890699386597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.3887362778186798},{"x":0.5239084959030151,"y":0.3887362778186798},{"x":0.5239084959030151,"y":0.40109890699386597},{"x":0.5114344954490662,"y":0.40109890699386597}]},"confidence":0.9788700342178345,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.5114344954490662,0.3887362778186798,0.5239084959030151,0.40109890699386597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322245359420776,"y":0.3887362778186798},{"x":0.6340956091880798,"y":0.3887362778186798},{"x":0.6340956091880798,"y":0.40247252583503723},{"x":0.5322245359420776,"y":0.40109890699386597}]},"confidence":0.9929122924804688,"dir":"ltr","str":"Embryology","boundary":[0.5322245359420776,0.3887362778186798,0.6340956091880798,0.40247252583503723]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3534303605556488,"y":0.3859890103340149},{"x":0.6340956091880798,"y":0.3887362778186798},{"x":0.6340956091880798,"y":0.40247252583503723},{"x":0.3534303605556488,"y":0.3997252881526947}]},"confidence":0.9910333752632141,"dir":"ltr","boundary":[0.3484303605556488,0.3789890103340149,0.6390956091880798,0.40947252583503724],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5883575677871704,"y":0.4065934121608734},{"x":0.6340956091880798,"y":0.40521979331970215},{"x":0.6340956091880798,"y":0.4175824224948883},{"x":0.590436577796936,"y":0.41895604133605957}]},"confidence":0.9928662180900574,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5883575677871704,0.4065934121608734,0.6340956091880798,0.4175824224948883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.4065934121608734},{"x":0.5821205973625183,"y":0.4065934121608734},{"x":0.5841996073722839,"y":0.41895604133605957},{"x":0.5509355664253235,"y":0.41895604133605957}]},"confidence":0.9935178160667419,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.5509355664253235,0.4065934121608734,0.5841996073722839,0.41895604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5467775464057922,"y":0.4079670310020447},{"x":0.5509355664253235,"y":0.4079670310020447},{"x":0.5509355664253235,"y":0.41895604133605957},{"x":0.5467775464057922,"y":0.41895604133605957}]},"confidence":0.9838786125183105,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5467775464057922,0.4079670310020447,0.5509355664253235,0.41895604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.4079670310020447},{"x":0.5405405163764954,"y":0.4079670310020447},{"x":0.5405405163764954,"y":0.41895604133605957},{"x":0.5114344954490662,"y":0.42032966017723083}]},"confidence":0.9948830604553223,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5114344954490662,0.4079670310020447,0.5405405163764954,0.41895604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48232847452163696,"y":0.40934064984321594},{"x":0.5051975250244141,"y":0.4079670310020447},{"x":0.5051975250244141,"y":0.42032966017723083},{"x":0.4844074845314026,"y":0.4217033088207245}]},"confidence":0.9914560914039612,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.48232847452163696,0.40934064984321594,0.5051975250244141,0.42032966017723083]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48232847452163696,"y":0.4079670310020447},{"x":0.6340956091880798,"y":0.40521979331970215},{"x":0.6340956091880798,"y":0.4175824224948883},{"x":0.4844074845314026,"y":0.4217033088207245}]},"confidence":0.992771565914154,"dir":"ltr","boundary":[0.47732847452163696,0.40096703100204467,0.6390956091880798,0.4245824224948883],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3243243098258972,"y":0.42719781398773193},{"x":0.3762993812561035,"y":0.42719781398773193},{"x":0.3762993812561035,"y":0.4395604431629181},{"x":0.3243243098258972,"y":0.4395604431629181}]},"confidence":0.9821793437004089,"dir":"ltr","str":"Shiraz","boundary":[0.3243243098258972,0.42719781398773193,0.3762993812561035,0.4395604431629181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38461539149284363,"y":0.42719781398773193},{"x":0.4719334840774536,"y":0.42719781398773193},{"x":0.4719334840774536,"y":0.4395604431629181},{"x":0.38461539149284363,"y":0.4395604431629181}]},"confidence":0.9933319687843323,"dir":"ltr","str":"University","boundary":[0.38461539149284363,0.42719781398773193,0.4719334840774536,0.4395604431629181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47401246428489685,"y":0.42719781398773193},{"x":0.47401246428489685,"y":0.42719781398773193},{"x":0.47401246428489685,"y":0.4395604431629181},{"x":0.47401246428489685,"y":0.4395604431629181}]},"confidence":0.9842313528060913,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.47401246428489685,0.42719781398773193,0.47401246428489685,0.4395604431629181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844074845314026,"y":0.42719781398773193},{"x":0.5717255473136902,"y":0.42719781398773193},{"x":0.5717255473136902,"y":0.4395604431629181},{"x":0.4844074845314026,"y":0.4395604431629181}]},"confidence":0.9834534525871277,"dir":"ltr","str":"Publishing","boundary":[0.4844074845314026,0.42719781398773193,0.5717255473136902,0.4395604431629181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800415873527527,"y":0.42719781398773193},{"x":0.6361746191978455,"y":0.42719781398773193},{"x":0.6361746191978455,"y":0.4395604431629181},{"x":0.5800415873527527,"y":0.4395604431629181}]},"confidence":0.9940720796585083,"dir":"ltr","str":"Center","boundary":[0.5800415873527527,0.42719781398773193,0.6361746191978455,0.4395604431629181]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3243243098258972,"y":0.42719781398773193},{"x":0.6361746191978455,"y":0.42719781398773193},{"x":0.6361746191978455,"y":0.4395604431629181},{"x":0.3243243098258972,"y":0.4395604431629181}]},"confidence":0.9881694912910461,"dir":"ltr","boundary":[0.3193243098258972,0.4201978139877319,0.6411746191978455,0.4465604431629181],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5821205973625183,"y":0.4491758346557617},{"x":0.6112266182899475,"y":0.4491758346557617},{"x":0.6112266182899475,"y":0.45879119634628296},{"x":0.5821205973625183,"y":0.45879119634628296}]},"confidence":0.9076283574104309,"str":"SF۵","boundary":[0.5821205973625183,0.4491758346557617,0.6112266182899475,0.45879119634628296]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133056282997131,"y":0.4491758346557617},{"x":0.6174635887145996,"y":0.4491758346557617},{"x":0.6174635887145996,"y":0.45879119634628296},{"x":0.6133056282997131,"y":0.45879119634628296}]},"confidence":0.9112678170204163,"str":"/","boundary":[0.6133056282997131,0.4491758346557617,0.6174635887145996,0.45879119634628296]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6195425987243652,"y":0.4491758346557617},{"x":0.644490659236908,"y":0.4491758346557617},{"x":0.644490659236908,"y":0.45879119634628296},{"x":0.6195425987243652,"y":0.45879119634628296}]},"confidence":0.9680136442184448,"str":"۷۶۷","boundary":[0.6195425987243652,0.4491758346557617,0.644490659236908,0.45879119634628296]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5821205973625183,"y":0.4491758346557617},{"x":0.644490659236908,"y":0.4491758346557617},{"x":0.644490659236908,"y":0.45879119634628296},{"x":0.5821205973625183,"y":0.45879119634628296}]},"confidence":0.9340276718139648,"dir":"ltr","boundary":[0.5771205973625183,0.4421758346557617,0.649490659236908,0.46579119634628297],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5467775464057922,"y":0.4711538553237915},{"x":0.632016658782959,"y":0.4711538553237915},{"x":0.632016658782959,"y":0.4793955981731415},{"x":0.5467775464057922,"y":0.4793955981731415}]},"confidence":0.972015380859375,"str":"۶۳۶/۰۸۹۲۶۴","boundary":[0.5467775464057922,0.4711538553237915,0.632016658782959,0.4793955981731415]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5467775464057922,"y":0.4711538553237915},{"x":0.632016658782959,"y":0.4711538553237915},{"x":0.632016658782959,"y":0.4793955981731415},{"x":0.5467775464057922,"y":0.4793955981731415}]},"confidence":0.972015380859375,"dir":"ltr","boundary":[0.5417775464057922,0.4641538553237915,0.637016658782959,0.4863955981731415],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5696465969085693,"y":0.49175822734832764},{"x":0.6340956091880798,"y":0.49175822734832764},{"x":0.6340956091880798,"y":0.5},{"x":0.5696465969085693,"y":0.5}]},"confidence":0.9199193716049194,"str":"۹۰۰۱۲۱۳","boundary":[0.5696465969085693,0.49175822734832764,0.6340956091880798,0.5]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5696465969085693,"y":0.49175822734832764},{"x":0.6340956091880798,"y":0.49175822734832764},{"x":0.6340956091880798,"y":0.5},{"x":0.5696465969085693,"y":0.5}]},"confidence":0.9199193716049194,"dir":"ltr","boundary":[0.5646465969085693,0.48475822734832763,0.6390956091880798,0.507],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133056282997131,"y":0.5123626589775085},{"x":0.6340956091880798,"y":0.5123626589775085},{"x":0.6340956091880798,"y":0.5233516693115234},{"x":0.6133056282997131,"y":0.5233516693115234}]},"confidence":0.9468632936477661,"str":"فیپا","boundary":[0.6133056282997131,0.5123626589775085,0.6340956091880798,0.5233516693115234]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133056282997131,"y":0.5123626589775085},{"x":0.6340956091880798,"y":0.5123626589775085},{"x":0.6340956091880798,"y":0.5233516693115234},{"x":0.6133056282997131,"y":0.5233516693115234}]},"confidence":0.9468632936477661,"dir":"ltr","boundary":[0.6083056282997131,0.5053626589775085,0.6390956091880798,0.5303516693115234],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.5604395866394043},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5604395866394043},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5755494236946106},{"x":0.8170478343963623,"y":0.5755494236946106}]},"confidence":0.9911066889762878,"dir":"rtl","str":"تکامل","boundary":[0.8170478343963623,0.5604395866394043,0.8627858757972717,0.5755494236946106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.5604395866394043},{"x":0.8108108043670654,"y":0.5604395866394043},{"x":0.8108108043670654,"y":0.5769230723381042},{"x":0.765072762966156,"y":0.5769230723381042}]},"confidence":0.9918205142021179,"dir":"rtl","str":"رویان","boundary":[0.765072762966156,0.5604395866394043,0.8108108043670654,0.5769230723381042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401247620582581,"y":0.5618131756782532},{"x":0.7588357329368591,"y":0.5618131756782532},{"x":0.7588357329368591,"y":0.5769230723381042},{"x":0.7401247620582581,"y":0.5769230723381042}]},"confidence":0.9945398569107056,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7401247620582581,0.5618131756782532,0.7588357329368591,0.5769230723381042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.5618131756782532},{"x":0.7338877320289612,"y":0.5618131756782532},{"x":0.7338877320289612,"y":0.5769230723381042},{"x":0.6694386601448059,"y":0.5769230723381042}]},"confidence":0.9950401186943054,"dir":"rtl","str":"حیوانات","boundary":[0.6694386601448059,0.5618131756782532,0.7338877320289612,0.5769230723381042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6257796287536621,"y":0.5618131756782532},{"x":0.6632016897201538,"y":0.5618131756782532},{"x":0.6632016897201538,"y":0.5769230723381042},{"x":0.6257796287536621,"y":0.5769230723381042}]},"confidence":0.9860226511955261,"dir":"rtl","str":"اهلی","boundary":[0.6257796287536621,0.5618131756782532,0.6632016897201538,0.5769230723381042]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6257796287536621,"y":0.5604395866394043},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5604395866394043},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5755494236946106},{"x":0.6257796287536621,"y":0.5769230723381042}]},"confidence":0.9918733835220337,"dir":"ltr","boundary":[0.6207796287536621,0.5534395866394043,0.8677858757972717,0.5825494236946106],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.5879120826721191},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5879120826721191},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6016483306884766},{"x":0.8232848048210144,"y":0.6016483306884766}]},"confidence":0.9863514304161072,"dir":"rtl","str":"یونس","boundary":[0.8232848048210144,0.5879120826721191,0.8627858757972717,0.6016483306884766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.5879120826721191},{"x":0.8149688243865967,"y":0.5879120826721191},{"x":0.8149688243865967,"y":0.6016483306884766},{"x":0.7713097929954529,"y":0.6016483306884766}]},"confidence":0.9701330661773682,"dir":"rtl","str":"کمالی","boundary":[0.7713097929954529,0.5879120826721191,0.8149688243865967,0.6016483306884766]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.5879120826721191},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5879120826721191},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6016483306884766},{"x":0.7713097929954529,"y":0.6016483306884766}]},"confidence":0.9773412346839905,"dir":"ltr","boundary":[0.7663097929954529,0.5809120826721191,0.8677858757972717,0.6086483306884766],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.6085164546966553},{"x":0.8607068657875061,"y":0.6071428656578064},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6236263513565063},{"x":0.8191268444061279,"y":0.6236263513565063}]},"confidence":0.9803126454353333,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.8170478343963623,0.6085164546966553,0.8627858757972717,0.6236263513565063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.6085164546966553},{"x":0.8149688243865967,"y":0.6085164546966553},{"x":0.8149688243865967,"y":0.6236263513565063},{"x":0.7962577939033508,"y":0.6236263513565063}]},"confidence":0.9843873977661133,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.7962577939033508,0.6085164546966553,0.8149688243865967,0.6236263513565063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.6085164546966553},{"x":0.7941787838935852,"y":0.6085164546966553},{"x":0.7941787838935852,"y":0.6236263513565063},{"x":0.7920997738838196,"y":0.6236263513565063}]},"confidence":0.897544801235199,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7920997738838196,0.6085164546966553,0.7941787838935852,0.6236263513565063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.6085164546966553},{"x":0.7858628034591675,"y":0.6085164546966553},{"x":0.7858628034591675,"y":0.6236263513565063},{"x":0.752598762512207,"y":0.625}]},"confidence":0.9730883240699768,"dir":"rtl","str":"زینب","boundary":[0.7505197525024414,0.6085164546966553,0.7858628034591675,0.6236263513565063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.6098901033401489},{"x":0.7422037124633789,"y":0.6085164546966553},{"x":0.7442827224731445,"y":0.625},{"x":0.6985446810722351,"y":0.625}]},"confidence":0.9791259169578552,"dir":"rtl","str":"دهقانی","boundary":[0.6985446810722351,0.6098901033401489,0.7442827224731445,0.625]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.6085164546966553},{"x":0.8607068657875061,"y":0.6071428656578064},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6236263513565063},{"x":0.6985446810722351,"y":0.625}]},"confidence":0.9743925929069519,"dir":"ltr","boundary":[0.6935446810722351,0.6015164546966553,0.8677858757972717,0.6306263513565064],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6507276296615601,"y":0.7445054650306702},{"x":0.6735966801643372,"y":0.7445054650306702},{"x":0.6735966801643372,"y":0.7568681240081787},{"x":0.6507276296615601,"y":0.7568681240081787}]},"confidence":0.9905940294265747,"dir":"rtl","str":"حق","boundary":[0.6507276296615601,0.7445054650306702,0.6735966801643372,0.7568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6112266182899475,"y":0.7445054650306702},{"x":0.6424116492271423,"y":0.7445054650306702},{"x":0.6424116492271423,"y":0.7568681240081787},{"x":0.6112266182899475,"y":0.7568681240081787}]},"confidence":0.9920627474784851,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.6112266182899475,0.7445054650306702,0.6424116492271423,0.7568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.7445054650306702},{"x":0.6049895882606506,"y":0.7445054650306702},{"x":0.6049895882606506,"y":0.7568681240081787},{"x":0.5758835673332214,"y":0.7568681240081787}]},"confidence":0.9927074909210205,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5758835673332214,0.7445054650306702,0.6049895882606506,0.7568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5384615659713745,"y":0.7445054650306702},{"x":0.5696465969085693,"y":0.7445054650306702},{"x":0.5696465969085693,"y":0.7568681240081787},{"x":0.5384615659713745,"y":0.7568681240081787}]},"confidence":0.9923597574234009,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5384615659713745,0.7445054650306702,0.5696465969085693,0.7568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.7445054650306702},{"x":0.5322245359420776,"y":0.7445054650306702},{"x":0.5322245359420776,"y":0.7554945349693298},{"x":0.5072765350341797,"y":0.7554945349693298}]},"confidence":0.993104875087738,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.5072765350341797,0.7445054650306702,0.5322245359420776,0.7554945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4469854533672333,"y":0.7445054650306702},{"x":0.4989604949951172,"y":0.7445054650306702},{"x":0.4989604949951172,"y":0.7554945349693298},{"x":0.4469854533672333,"y":0.7554945349693298}]},"confidence":0.9945818781852722,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4469854533672333,0.7445054650306702,0.4989604949951172,0.7554945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40124741196632385,"y":0.7431318759918213},{"x":0.43866944313049316,"y":0.7431318759918213},{"x":0.43866944313049316,"y":0.7554945349693298},{"x":0.40124741196632385,"y":0.7554945349693298}]},"confidence":0.9918871521949768,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.40124741196632385,0.7431318759918213,0.43866944313049316,0.7554945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3471933603286743,"y":0.7431318759918213},{"x":0.39293140172958374,"y":0.7431318759918213},{"x":0.39293140172958374,"y":0.7554945349693298},{"x":0.3471933603286743,"y":0.7554945349693298}]},"confidence":0.9959545135498047,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.3471933603286743,0.7431318759918213,0.39293140172958374,0.7554945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3076923191547394,"y":0.7431318759918213},{"x":0.3388773500919342,"y":0.7431318759918213},{"x":0.3388773500919342,"y":0.7554945349693298},{"x":0.3076923191547394,"y":0.7554945349693298}]},"confidence":0.992827296257019,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3076923191547394,0.7431318759918213,0.3388773500919342,0.7554945349693298]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3076923191547394,"y":0.7431318759918213},{"x":0.6735966801643372,"y":0.7445054650306702},{"x":0.6735966801643372,"y":0.7582417726516724},{"x":0.3076923191547394,"y":0.7568681240081787}]},"confidence":0.9932423233985901,"dir":"ltr","boundary":[0.3026923191547394,0.7361318759918213,0.6785966801643372,0.7652417726516724],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.7664835453033447},{"x":0.7713097929954529,"y":0.7664835453033447},{"x":0.7713097929954529,"y":0.7802197933197021},{"x":0.7422037124633789,"y":0.7802197933197021}]},"confidence":0.9897045493125916,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.7422037124633789,0.7664835453033447,0.7713097929954529,0.7802197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.7664835453033447},{"x":0.7380457520484924,"y":0.7664835453033447},{"x":0.7380457520484924,"y":0.7802197933197021},{"x":0.7359667420387268,"y":0.7802197933197021}]},"confidence":0.9918152093887329,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7359667420387268,0.7664835453033447,0.7380457520484924,0.7802197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.7664835453033447},{"x":0.7276507019996643,"y":0.7664835453033447},{"x":0.7276507019996643,"y":0.7802197933197021},{"x":0.6985446810722351,"y":0.7802197933197021}]},"confidence":0.9950751662254333,"dir":"rtl","str":"میدان","boundary":[0.6985446810722351,0.7664835453033447,0.7276507019996643,0.7802197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.7664835453033447},{"x":0.6860706806182861,"y":0.7664835453033447},{"x":0.6860706806182861,"y":0.7802197933197021},{"x":0.6715176701545715,"y":0.7802197933197021}]},"confidence":0.994490385055542,"dir":"rtl","str":"ارم","boundary":[0.6715176701545715,0.7664835453033447,0.6860706806182861,0.7802197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.7664835453033447},{"x":0.6694386601448059,"y":0.7664835453033447},{"x":0.6694386601448059,"y":0.7802197933197021},{"x":0.6673596501350403,"y":0.7802197933197021}]},"confidence":0.9948680996894836,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6673596501350403,0.7664835453033447,0.6694386601448059,0.7802197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.7664835453033447},{"x":0.6569646596908569,"y":0.7664835453033447},{"x":0.6569646596908569,"y":0.7802197933197021},{"x":0.6382536292076111,"y":0.7802197933197021}]},"confidence":0.9933229684829712,"dir":"rtl","str":"کوی","boundary":[0.6382536292076111,0.7664835453033447,0.6569646596908569,0.7802197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800415873527527,"y":0.7664835453033447},{"x":0.6237006187438965,"y":0.7664835453033447},{"x":0.6237006187438965,"y":0.7802197933197021},{"x":0.5800415873527527,"y":0.7802197933197021}]},"confidence":0.9944157004356384,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5800415873527527,0.7664835453033447,0.6237006187438965,0.7802197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.542619526386261,"y":0.7664835453033447},{"x":0.5717255473136902,"y":0.7664835453033447},{"x":0.5717255473136902,"y":0.7802197933197021},{"x":0.542619526386261,"y":0.7802197933197021}]},"confidence":0.9888260960578918,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.542619526386261,0.7664835453033447,0.5717255473136902,0.7802197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5280665159225464,"y":0.7664835453033447},{"x":0.5343035459518433,"y":0.7664835453033447},{"x":0.5343035459518433,"y":0.7802197933197021},{"x":0.5280665159225464,"y":0.7802197933197021}]},"confidence":0.6362791061401367,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5280665159225464,0.7664835453033447,0.5343035459518433,0.7802197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5093554854393005,"y":0.7664835453033447},{"x":0.517671525478363,"y":0.7664835453033447},{"x":0.517671525478363,"y":0.7802197933197021},{"x":0.5093554854393005,"y":0.7802197933197021}]},"confidence":0.9875584840774536,"dir":"rtl","str":"کد","boundary":[0.5093554854393005,0.7664835453033447,0.517671525478363,0.7802197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4719334840774536,"y":0.7664835453033447},{"x":0.49688148498535156,"y":0.7664835453033447},{"x":0.49688148498535156,"y":0.7802197933197021},{"x":0.4719334840774536,"y":0.7802197933197021}]},"confidence":0.9886214733123779,"dir":"rtl","str":"پستی","boundary":[0.4719334840774536,0.7664835453033447,0.49688148498535156,0.7802197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40956342220306396,"y":0.7664835453033447},{"x":0.4553014636039734,"y":0.7664835453033447},{"x":0.4553014636039734,"y":0.7802197933197021},{"x":0.40956342220306396,"y":0.7802197933197021}]},"confidence":0.9903377294540405,"dir":"rtl","str":"۸۵۱۱۵","boundary":[0.40956342220306396,0.7664835453033447,0.4553014636039734,0.7802197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3991684019565582,"y":0.7664835453033447},{"x":0.4033263921737671,"y":0.7664835453033447},{"x":0.4033263921737671,"y":0.7802197933197021},{"x":0.3991684019565582,"y":0.7802197933197021}]},"confidence":0.5714333653450012,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.3991684019565582,0.7664835453033447,0.4033263921737671,0.7802197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3471933603286743,"y":0.7664835453033447},{"x":0.3887733817100525,"y":0.7664835453033447},{"x":0.3887733817100525,"y":0.7802197933197021},{"x":0.3471933603286743,"y":0.7802197933197021}]},"confidence":0.9843469858169556,"dir":"rtl","str":"۷۱۹۴۶","boundary":[0.3471933603286743,0.7664835453033447,0.3887733817100525,0.7802197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29937630891799927,"y":0.7664835453033447},{"x":0.3367983400821686,"y":0.7664835453033447},{"x":0.3367983400821686,"y":0.7802197933197021},{"x":0.29937630891799927,"y":0.7802197933197021}]},"confidence":0.9941071271896362,"dir":"rtl","str":"صندوق","boundary":[0.29937630891799927,0.7664835453033447,0.3367983400821686,0.7802197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2577962577342987,"y":0.7664835453033447},{"x":0.2869022786617279,"y":0.7664835453033447},{"x":0.2869022786617279,"y":0.7802197933197021},{"x":0.2577962577342987,"y":0.7802197933197021}]},"confidence":0.9879372119903564,"dir":"rtl","str":"پستی","boundary":[0.2577962577342987,0.7664835453033447,0.2869022786617279,0.7802197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20997920632362366,"y":0.7664835453033447},{"x":0.24532224237918854,"y":0.7664835453033447},{"x":0.24532224237918854,"y":0.7802197933197021},{"x":0.20997920632362366,"y":0.7802197933197021}]},"confidence":0.962925374507904,"dir":"rtl","str":"۱۱۶۱","boundary":[0.20997920632362366,0.7664835453033447,0.24532224237918854,0.7802197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717255473136902,"y":0.7870879173278809},{"x":0.5925155878067017,"y":0.7870879173278809},{"x":0.5925155878067017,"y":0.8008241653442383},{"x":0.5717255473136902,"y":0.8008241653442383}]},"confidence":0.9889178276062012,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.5717255473136902,0.7870879173278809,0.5925155878067017,0.8008241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.7870879173278809},{"x":0.5592515468597412,"y":0.7870879173278809},{"x":0.5571725368499756,"y":0.8008241653442383},{"x":0.5530145764350891,"y":0.8008241653442383}]},"confidence":0.9831077456474304,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5530145764350891,0.7870879173278809,0.5571725368499756,0.8008241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.7870879173278809},{"x":0.5446985363960266,"y":0.7870879173278809},{"x":0.5446985363960266,"y":0.8008241653442383},{"x":0.5135135054588318,"y":0.8008241653442383}]},"confidence":0.9876953959465027,"dir":"rtl","str":"تلفکس","boundary":[0.5135135054588318,0.7870879173278809,0.5446985363960266,0.8008241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.7857142686843872},{"x":0.5051975250244141,"y":0.7857142686843872},{"x":0.5031185150146484,"y":0.7994505763053894},{"x":0.4989604949951172,"y":0.7994505763053894}]},"confidence":0.9383081793785095,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4989604949951172,0.7857142686843872,0.5031185150146484,0.7994505763053894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3887733817100525,"y":0.7843406796455383},{"x":0.4927234947681427,"y":0.7857142686843872},{"x":0.4927234947681427,"y":0.8008241653442383},{"x":0.3887733817100525,"y":0.7994505763053894}]},"confidence":0.9711276888847351,"dir":"rtl","str":"۰۷۱۳۶۲۷۳۰۵۰","boundary":[0.3887733817100525,0.7843406796455383,0.4927234947681427,0.8008241653442383]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20997920632362366,"y":0.7623626589775085},{"x":0.7713097929954529,"y":0.7664835453033447},{"x":0.7692307829856873,"y":0.8035714030265808},{"x":0.20997920632362366,"y":0.7994505763053894}]},"confidence":0.976647675037384,"dir":"ltr","boundary":[0.20497920632362365,0.7553626589775085,0.7742307829856873,0.8105714030265808],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/a2a75c4d9dbd030a/pages/VuYqfYTrkyCSScAG-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a2a75c4d9dbd030a/pages/ytpPdZLjkqtGeCdT.jpg","blurred":"/storage/books/a2a75c4d9dbd030a/pages/kkyGnKwxUogNOgmX.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.000720065177850069,0.0005168156217742752,0.9981958713600888,0.9989865807458596]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.38461539149284363},{"x":0.8565488457679749,"y":0.38461539149284363},{"x":0.8565488457679749,"y":0.3997252881526947},{"x":0.8087317943572998,"y":0.3997252881526947}]},"confidence":0.9837300777435303,"dir":"rtl","str":"شورای","boundary":[0.8087317943572998,0.38461539149284363,0.8565488457679749,0.3997252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338877320289612,"y":0.38461539149284363},{"x":0.8004158139228821,"y":0.38461539149284363},{"x":0.8004158139228821,"y":0.3997252881526947},{"x":0.7338877320289612,"y":0.39835163950920105}]},"confidence":0.9949484467506409,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.7338877320289612,0.38461539149284363,0.8004158139228821,0.3997252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.38324177265167236},{"x":0.7255717515945435,"y":0.38461539149284363},{"x":0.7255717515945435,"y":0.39835163950920105},{"x":0.6673596501350403,"y":0.39835163950920105}]},"confidence":0.9951800107955933,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6673596501350403,0.38324177265167236,0.7255717515945435,0.39835163950920105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.38324177265167236},{"x":0.6611226797103882,"y":0.38461539149284363},{"x":0.6611226797103882,"y":0.39835163950920105},{"x":0.6174635887145996,"y":0.39835163950920105}]},"confidence":0.9899236559867859,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.6174635887145996,0.38324177265167236,0.6611226797103882,0.39835163950920105]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.38324177265167236},{"x":0.8565488457679749,"y":0.38461539149284363},{"x":0.8565488457679749,"y":0.3997252881526947},{"x":0.6174635887145996,"y":0.39835163950920105}]},"confidence":0.9917646646499634,"dir":"ltr","boundary":[0.6124635887145996,0.37624177265167236,0.8615488457679749,0.4067252881526947],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.42719781398773193},{"x":0.8627858757972717,"y":0.42719781398773193},{"x":0.8627858757972717,"y":0.4381868243217468},{"x":0.837837815284729,"y":0.4381868243217468}]},"confidence":0.9924054741859436,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.42719781398773193,0.8627858757972717,0.4381868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.42719781398773193},{"x":0.8316008448600769,"y":0.42719781398773193},{"x":0.8316008448600769,"y":0.4381868243217468},{"x":0.7692307829856873,"y":0.4381868243217468}]},"confidence":0.9911301732063293,"dir":"rtl","str":"محمدهادی","boundary":[0.7692307829856873,0.42719781398773193,0.8316008448600769,0.4381868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.42719781398773193},{"x":0.7629937529563904,"y":0.42719781398773193},{"x":0.7629937529563904,"y":0.4381868243217468},{"x":0.7255717515945435,"y":0.4381868243217468}]},"confidence":0.9852020740509033,"dir":"rtl","str":"صادقی","boundary":[0.7255717515945435,0.42719781398773193,0.7629937529563904,0.4381868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.4464285671710968},{"x":0.8627858757972717,"y":0.4464285671710968},{"x":0.8627858757972717,"y":0.45604395866394043},{"x":0.837837815284729,"y":0.45604395866394043}]},"confidence":0.9931715726852417,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.4464285671710968,0.8627858757972717,0.45604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.4464285671710968},{"x":0.8316008448600769,"y":0.4464285671710968},{"x":0.8316008448600769,"y":0.45604395866394043},{"x":0.7733888030052185,"y":0.45604395866394043}]},"confidence":0.9903231263160706,"dir":"rtl","str":"غلامحسین","boundary":[0.7733888030052185,0.4464285671710968,0.8316008448600769,0.45604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.4464285671710968},{"x":0.7671517729759216,"y":0.4464285671710968},{"x":0.7671517729759216,"y":0.45604395866394043},{"x":0.7380457520484924,"y":0.45604395866394043}]},"confidence":0.9848015308380127,"dir":"rtl","str":"اسلام","boundary":[0.7380457520484924,0.4464285671710968,0.7671517729759216,0.45604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.4464285671710968},{"x":0.7359667420387268,"y":0.4464285671710968},{"x":0.7359667420387268,"y":0.45604395866394043},{"x":0.7151767015457153,"y":0.45604395866394043}]},"confidence":0.9650377035140991,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.7151767015457153,0.4464285671710968,0.7359667420387268,0.45604395866394043]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.42719781398773193},{"x":0.8627858757972717,"y":0.4258241653442383},{"x":0.8627858757972717,"y":0.45604395866394043},{"x":0.7151767015457153,"y":0.45604395866394043}]},"confidence":0.9869500994682312,"dir":"ltr","boundary":[0.7101767015457153,0.4201978139877319,0.8677858757972717,0.46304395866394044],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8357588648796082,"y":0.46291208267211914},{"x":0.8627858757972717,"y":0.46291208267211914},{"x":0.8627858757972717,"y":0.47390109300613403},{"x":0.837837815284729,"y":0.47390109300613403}]},"confidence":0.9937112331390381,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.8357588648796082,0.46291208267211914,0.8627858757972717,0.47390109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.46291208267211914},{"x":0.8316008448600769,"y":0.46291208267211914},{"x":0.8316008448600769,"y":0.47390109300613403},{"x":0.8045738339424133,"y":0.47390109300613403}]},"confidence":0.9941529035568237,"dir":"rtl","str":"هاجر","boundary":[0.8045738339424133,0.46291208267211914,0.8316008448600769,0.47390109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.4642857015132904},{"x":0.7983368039131165,"y":0.46291208267211914},{"x":0.7983368039131165,"y":0.4752747118473053},{"x":0.7671517729759216,"y":0.4752747118473053}]},"confidence":0.9865772128105164,"dir":"rtl","str":"ستوده","boundary":[0.765072762966156,0.4642857015132904,0.7983368039131165,0.4752747118473053]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.4642857015132904},{"x":0.8627858757972717,"y":0.4615384638309479},{"x":0.8627858757972717,"y":0.47390109300613403},{"x":0.7671517729759216,"y":0.4752747118473053}]},"confidence":0.9911032915115356,"dir":"ltr","boundary":[0.760072762966156,0.4572857015132904,0.8677858757972717,0.48090109300613404],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.4821428656578064},{"x":0.8627858757972717,"y":0.4821428656578064},{"x":0.8627858757972717,"y":0.4931318759918213},{"x":0.837837815284729,"y":0.4931318759918213}]},"confidence":0.9930850863456726,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.4821428656578064,0.8627858757972717,0.4931318759918213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7671517729759216,"y":0.4821428656578064},{"x":0.8316008448600769,"y":0.4821428656578064},{"x":0.8316008448600769,"y":0.4931318759918213},{"x":0.7671517729759216,"y":0.4931318759918213}]},"confidence":0.9939292669296265,"dir":"rtl","str":"محمدصادق","boundary":[0.7671517729759216,0.4821428656578064,0.8316008448600769,0.4931318759918213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.4821428656578064},{"x":0.7609147429466248,"y":0.4821428656578064},{"x":0.7609147429466248,"y":0.4931318759918213},{"x":0.704781711101532,"y":0.4931318759918213}]},"confidence":0.9880860447883606,"dir":"rtl","str":"ابوالقاسمی","boundary":[0.704781711101532,0.4821428656578064,0.7609147429466248,0.4931318759918213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.5},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5109890103340149},{"x":0.837837815284729,"y":0.5109890103340149}]},"confidence":0.9933609962463379,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.5,0.8627858757972717,0.5109890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.5},{"x":0.8316008448600769,"y":0.5},{"x":0.8316008448600769,"y":0.5109890103340149},{"x":0.7609147429466248,"y":0.5109890103340149}]},"confidence":0.9761676788330078,"dir":"rtl","str":"محمدابراهیم","boundary":[0.7609147429466248,0.5,0.8316008448600769,0.5109890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.5},{"x":0.7546777725219727,"y":0.5},{"x":0.7546777725219727,"y":0.5109890103340149},{"x":0.7068607211112976,"y":0.5123626589775085}]},"confidence":0.9933793544769287,"dir":"rtl","str":"بحرالعلوم","boundary":[0.7068607211112976,0.5,0.7546777725219727,0.5109890103340149]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.4821428656578064},{"x":0.8627858757972717,"y":0.48076921701431274},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5109890103340149},{"x":0.704781711101532,"y":0.5123626589775085}]},"confidence":0.9881812334060669,"dir":"ltr","boundary":[0.699781711101532,0.4751428656578064,0.8677858757972717,0.5179890103340149],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.5192307829856873},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5192307829856873},{"x":0.8627858757972717,"y":0.531593382358551},{"x":0.837837815284729,"y":0.5302197933197021}]},"confidence":0.994395911693573,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.5192307829856873,0.8627858757972717,0.531593382358551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.5192307829856873},{"x":0.8316008448600769,"y":0.5192307829856873},{"x":0.8316008448600769,"y":0.5302197933197021},{"x":0.8066527843475342,"y":0.5302197933197021}]},"confidence":0.9912245869636536,"dir":"rtl","str":"مریم","boundary":[0.8066527843475342,0.5192307829856873,0.8316008448600769,0.5302197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.5178571343421936},{"x":0.8004158139228821,"y":0.5192307829856873},{"x":0.8004158139228821,"y":0.5302197933197021},{"x":0.7629937529563904,"y":0.5302197933197021}]},"confidence":0.9877316951751709,"dir":"rtl","str":"دهقانی","boundary":[0.7629937529563904,0.5178571343421936,0.8004158139228821,0.5302197933197021]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.5178571343421936},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5192307829856873},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5302197933197021},{"x":0.7629937529563904,"y":0.5302197933197021}]},"confidence":0.9906337261199951,"dir":"ltr","boundary":[0.7579937529563904,0.5108571343421936,0.8677858757972717,0.5372197933197022],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.5370879173278809},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5357142686843872},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5467032790184021},{"x":0.837837815284729,"y":0.5480769276618958}]},"confidence":0.9945101141929626,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.5370879173278809,0.8627858757972717,0.5467032790184021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.5370879173278809},{"x":0.8316008448600769,"y":0.5370879173278809},{"x":0.8316008448600769,"y":0.5480769276618958},{"x":0.8066527843475342,"y":0.5480769276618958}]},"confidence":0.9888821244239807,"dir":"rtl","str":"بابک","boundary":[0.8066527843475342,0.5370879173278809,0.8316008448600769,0.5480769276618958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7484407424926758,"y":0.5370879173278809},{"x":0.8004158139228821,"y":0.5370879173278809},{"x":0.8004158139228821,"y":0.5480769276618958},{"x":0.7505197525024414,"y":0.5480769276618958}]},"confidence":0.9855796694755554,"dir":"rtl","str":"شمشیری","boundary":[0.7484407424926758,0.5370879173278809,0.8004158139228821,0.5480769276618958]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7484407424926758,"y":0.5370879173278809},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5357142686843872},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5467032790184021},{"x":0.7505197525024414,"y":0.5480769276618958}]},"confidence":0.9890747666358948,"dir":"ltr","boundary":[0.7434407424926758,0.5300879173278809,0.8677858757972717,0.5537032790184021],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.5563187003135681},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5563187003135681},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5659340620040894},{"x":0.837837815284729,"y":0.5659340620040894}]},"confidence":0.9951666593551636,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.5563187003135681,0.8627858757972717,0.5659340620040894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.5563187003135681},{"x":0.8316008448600769,"y":0.5563187003135681},{"x":0.8316008448600769,"y":0.5659340620040894},{"x":0.8066527843475342,"y":0.5659340620040894}]},"confidence":0.99379563331604,"dir":"rtl","str":"اصغر","boundary":[0.8066527843475342,0.5563187003135681,0.8316008448600769,0.5659340620040894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.5563187003135681},{"x":0.8004158139228821,"y":0.5563187003135681},{"x":0.8004158139228821,"y":0.5659340620040894},{"x":0.765072762966156,"y":0.5659340620040894}]},"confidence":0.9824344515800476,"dir":"rtl","str":"مقیسه","boundary":[0.765072762966156,0.5563187003135681,0.8004158139228821,0.5659340620040894]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.5563187003135681},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5563187003135681},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5659340620040894},{"x":0.765072762966156,"y":0.5659340620040894}]},"confidence":0.9898477792739868,"dir":"ltr","boundary":[0.760072762966156,0.5493187003135681,0.8677858757972717,0.5729340620040894],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.5741758346557617},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5741758346557617},{"x":0.8627858757972717,"y":0.583791196346283},{"x":0.837837815284729,"y":0.583791196346283}]},"confidence":0.9925349354743958,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.5741758346557617,0.8627858757972717,0.583791196346283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.5741758346557617},{"x":0.8316008448600769,"y":0.5741758346557617},{"x":0.8316008448600769,"y":0.583791196346283},{"x":0.7983368039131165,"y":0.583791196346283}]},"confidence":0.9840864539146423,"dir":"rtl","str":"حبیب","boundary":[0.7983368039131165,0.5741758346557617,0.8316008448600769,0.583791196346283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.5741758346557617},{"x":0.7920997738838196,"y":0.5741758346557617},{"x":0.7920997738838196,"y":0.583791196346283},{"x":0.7609147429466248,"y":0.583791196346283}]},"confidence":0.9794024229049683,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.7609147429466248,0.5741758346557617,0.7920997738838196,0.583791196346283]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.5741758346557617},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5741758346557617},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5851648449897766},{"x":0.7609147429466248,"y":0.583791196346283}]},"confidence":0.9853412508964539,"dir":"ltr","boundary":[0.7559147429466248,0.5671758346557617,0.8677858757972717,0.5921648449897766],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.5920329689979553},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5920329689979553},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6030219793319702},{"x":0.837837815284729,"y":0.6030219793319702}]},"confidence":0.9920938611030579,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.5920329689979553,0.8627858757972717,0.6030219793319702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.5920329689979553},{"x":0.8316008448600769,"y":0.5920329689979553},{"x":0.8316008448600769,"y":0.6030219793319702},{"x":0.8045738339424133,"y":0.6030219793319702}]},"confidence":0.9944271445274353,"dir":"rtl","str":"جعفر","boundary":[0.8045738339424133,0.5920329689979553,0.8316008448600769,0.6030219793319702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.5920329689979553},{"x":0.7983368039131165,"y":0.5920329689979553},{"x":0.7983368039131165,"y":0.6030219793319702},{"x":0.7713097929954529,"y":0.6030219793319702}]},"confidence":0.9895517826080322,"dir":"rtl","str":"قاجار","boundary":[0.7713097929954529,0.5920329689979553,0.7983368039131165,0.6030219793319702]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.5920329689979553},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5920329689979553},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6030219793319702},{"x":0.7713097929954529,"y":0.6030219793319702}]},"confidence":0.9918340444564819,"dir":"ltr","boundary":[0.7663097929954529,0.5850329689979553,0.8677858757972717,0.6100219793319702],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.6098901033401489},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6098901033401489},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6208791136741638},{"x":0.837837815284729,"y":0.6208791136741638}]},"confidence":0.9881688952445984,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.6098901033401489,0.8627858757972717,0.6208791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.6098901033401489},{"x":0.8316008448600769,"y":0.6098901033401489},{"x":0.8316008448600769,"y":0.6208791136741638},{"x":0.7858628034591675,"y":0.6208791136741638}]},"confidence":0.9908445477485657,"dir":"rtl","str":"عبدالعلی","boundary":[0.7858628034591675,0.6098901033401489,0.8316008448600769,0.6208791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.6098901033401489},{"x":0.777546763420105,"y":0.6098901033401489},{"x":0.777546763420105,"y":0.6208791136741638},{"x":0.7546777725219727,"y":0.6208791136741638}]},"confidence":0.9855480194091797,"dir":"rtl","str":"شکر","boundary":[0.7546777725219727,0.6098901033401489,0.777546763420105,0.6208791136741638]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.6098901033401489},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6098901033401489},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6208791136741638},{"x":0.7546777725219727,"y":0.6208791136741638}]},"confidence":0.9890717267990112,"dir":"ltr","boundary":[0.7496777725219727,0.6028901033401489,0.8677858757972717,0.6278791136741638],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.6291208863258362},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6291208863258362},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6387362480163574},{"x":0.837837815284729,"y":0.6387362480163574}]},"confidence":0.9947015047073364,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.6291208863258362,0.8627858757972717,0.6387362480163574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.6291208863258362},{"x":0.8316008448600769,"y":0.6291208863258362},{"x":0.8316008448600769,"y":0.6387362480163574},{"x":0.8066527843475342,"y":0.6387362480163574}]},"confidence":0.9936848282814026,"dir":"rtl","str":"اصغر","boundary":[0.8066527843475342,0.6291208863258362,0.8316008448600769,0.6387362480163574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.6291208863258362},{"x":0.8004158139228821,"y":0.6291208863258362},{"x":0.8004158139228821,"y":0.6387362480163574},{"x":0.752598762512207,"y":0.6387362480163574}]},"confidence":0.9881607890129089,"dir":"rtl","str":"میرفردی","boundary":[0.752598762512207,0.6291208863258362,0.8004158139228821,0.6387362480163574]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.6291208863258362},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6291208863258362},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6387362480163574},{"x":0.752598762512207,"y":0.6387362480163574}]},"confidence":0.9913780689239502,"dir":"ltr","boundary":[0.747598762512207,0.6221208863258362,0.8677858757972717,0.6457362480163574],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.6469780206680298},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6469780206680298},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6579670310020447},{"x":0.837837815284729,"y":0.6579670310020447}]},"confidence":0.9930950999259949,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.6469780206680298,0.8627858757972717,0.6579670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.6469780206680298},{"x":0.8316008448600769,"y":0.6469780206680298},{"x":0.8316008448600769,"y":0.6579670310020447},{"x":0.8045738339424133,"y":0.6579670310020447}]},"confidence":0.9834052920341492,"dir":"rtl","str":"صمد","boundary":[0.8045738339424133,0.6469780206680298,0.8316008448600769,0.6579670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.6469780206680298},{"x":0.7983368039131165,"y":0.6469780206680298},{"x":0.7983368039131165,"y":0.6579670310020447},{"x":0.7629937529563904,"y":0.6579670310020447}]},"confidence":0.9870385527610779,"dir":"rtl","str":"صباغی","boundary":[0.7629937529563904,0.6469780206680298,0.7983368039131165,0.6579670310020447]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.6469780206680298},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6469780206680298},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6579670310020447},{"x":0.7629937529563904,"y":0.6579670310020447}]},"confidence":0.988149106502533,"dir":"ltr","boundary":[0.7579937529563904,0.6399780206680298,0.8677858757972717,0.6649670310020447],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.6648351550102234},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6648351550102234},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6758241653442383},{"x":0.837837815284729,"y":0.6758241653442383}]},"confidence":0.9929597973823547,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.6648351550102234,0.8627858757972717,0.6758241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.6648351550102234},{"x":0.8316008448600769,"y":0.6648351550102234},{"x":0.8316008448600769,"y":0.6758241653442383},{"x":0.8108108043670654,"y":0.6758241653442383}]},"confidence":0.9747007489204407,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.8108108043670654,0.6648351550102234,0.8316008448600769,0.6758241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.6648351550102234},{"x":0.8045738339424133,"y":0.6648351550102234},{"x":0.8045738339424133,"y":0.6758241653442383},{"x":0.777546763420105,"y":0.6758241653442383}]},"confidence":0.9842531681060791,"dir":"rtl","str":"نایبی","boundary":[0.777546763420105,0.6648351550102234,0.8045738339424133,0.6758241653442383]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.6648351550102234},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6648351550102234},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6758241653442383},{"x":0.777546763420105,"y":0.6758241653442383}]},"confidence":0.9847672581672668,"dir":"ltr","boundary":[0.772546763420105,0.6578351550102234,0.8677858757972717,0.6828241653442383],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8357588648796082,"y":0.6813187003135681},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6813187003135681},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6936812996864319},{"x":0.837837815284729,"y":0.6936812996864319}]},"confidence":0.9903922080993652,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.8357588648796082,0.6813187003135681,0.8627858757972717,0.6936812996864319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.682692289352417},{"x":0.8316008448600769,"y":0.682692289352417},{"x":0.8316008448600769,"y":0.6936812996864319},{"x":0.8087317943572998,"y":0.6950549483299255}]},"confidence":0.9863272905349731,"dir":"rtl","str":"آیت","boundary":[0.8087317943572998,0.682692289352417,0.8316008448600769,0.6936812996864319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.682692289352417},{"x":0.8087317943572998,"y":0.682692289352417},{"x":0.8087317943572998,"y":0.6950549483299255},{"x":0.7962577939033508,"y":0.6950549483299255}]},"confidence":0.93793123960495,"dir":"rtl","str":"اله","boundary":[0.7962577939033508,0.682692289352417,0.8087317943572998,0.6950549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.6840659379959106},{"x":0.790020763874054,"y":0.682692289352417},{"x":0.790020763874054,"y":0.6950549483299255},{"x":0.7588357329368591,"y":0.6964285969734192}]},"confidence":0.9867250919342041,"dir":"rtl","str":"رزمجو","boundary":[0.7567567825317383,0.6840659379959106,0.790020763874054,0.6950549483299255]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.682692289352417},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6799450516700745},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6936812996864319},{"x":0.7588357329368591,"y":0.6964285969734192}]},"confidence":0.9778646230697632,"dir":"ltr","boundary":[0.7517567825317383,0.675692289352417,0.8677858757972717,0.7006812996864319],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.7005494236946106},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7005494236946106},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7115384340286255},{"x":0.837837815284729,"y":0.7115384340286255}]},"confidence":0.9942977428436279,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.7005494236946106,0.8627858757972717,0.7115384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.7005494236946106},{"x":0.8316008448600769,"y":0.7005494236946106},{"x":0.8316008448600769,"y":0.7115384340286255},{"x":0.8191268444061279,"y":0.7115384340286255}]},"confidence":0.9828566312789917,"dir":"rtl","str":"ضا","boundary":[0.8191268444061279,0.7005494236946106,0.8316008448600769,0.7115384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7671517729759216,"y":0.7019230723381042},{"x":0.812889814376831,"y":0.7019230723381042},{"x":0.812889814376831,"y":0.7115384340286255},{"x":0.7671517729759216,"y":0.7115384340286255}]},"confidence":0.98271644115448,"dir":"rtl","str":"مستوفی","boundary":[0.7671517729759216,0.7019230723381042,0.812889814376831,0.7115384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.7019230723381042},{"x":0.765072762966156,"y":0.7019230723381042},{"x":0.765072762966156,"y":0.7115384340286255},{"x":0.7463617324829102,"y":0.7115384340286255}]},"confidence":0.9745872020721436,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.7463617324829102,0.7019230723381042,0.765072762966156,0.7115384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.7019230723381042},{"x":0.7401247620582581,"y":0.7019230723381042},{"x":0.7401247620582581,"y":0.7129120826721191},{"x":0.6985446810722351,"y":0.7129120826721191}]},"confidence":0.9873414039611816,"dir":"rtl","str":"قلمفرسا","boundary":[0.6985446810722351,0.7019230723381042,0.7401247620582581,0.7129120826721191]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.7005494236946106},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7005494236946106},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7115384340286255},{"x":0.6985446810722351,"y":0.7129120826721191}]},"confidence":0.9847365617752075,"dir":"ltr","boundary":[0.6935446810722351,0.6935494236946106,0.8677858757972717,0.7185384340286255],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.7197802066802979},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7197802066802979},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7307692170143127},{"x":0.837837815284729,"y":0.7307692170143127}]},"confidence":0.9939115047454834,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.7197802066802979,0.8627858757972717,0.7307692170143127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.7197802066802979},{"x":0.8316008448600769,"y":0.7197802066802979},{"x":0.8316008448600769,"y":0.7307692170143127},{"x":0.7962577939033508,"y":0.7307692170143127}]},"confidence":0.9948572516441345,"dir":"rtl","str":"احسان","boundary":[0.7962577939033508,0.7197802066802979,0.8316008448600769,0.7307692170143127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.7197802066802979},{"x":0.7879418134689331,"y":0.7197802066802979},{"x":0.7879418134689331,"y":0.7307692170143127},{"x":0.765072762966156,"y":0.7307692170143127}]},"confidence":0.9720802307128906,"dir":"rtl","str":"یاری","boundary":[0.765072762966156,0.7197802066802979,0.7879418134689331,0.7307692170143127]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.7197802066802979},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7197802066802979},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7307692170143127},{"x":0.765072762966156,"y":0.7307692170143127}]},"confidence":0.9875579476356506,"dir":"ltr","boundary":[0.760072762966156,0.7127802066802978,0.8677858757972717,0.7377692170143128],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.590436577796936,"y":0.42719781398773193},{"x":0.6403326392173767,"y":0.42719781398773193},{"x":0.6403326392173767,"y":0.4381868243217468},{"x":0.590436577796936,"y":0.4381868243217468}]},"confidence":0.5188707113265991,"dir":"rtl","str":"معـــــــاون","boundary":[0.590436577796936,0.42719781398773193,0.6403326392173767,0.4381868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.42719781398773193},{"x":0.5841996073722839,"y":0.42719781398773193},{"x":0.5841996073722839,"y":0.4381868243217468},{"x":0.5405405163764954,"y":0.4381868243217468}]},"confidence":0.9929863810539246,"dir":"rtl","str":"پژوهشی","boundary":[0.5405405163764954,0.42719781398773193,0.5841996073722839,0.4381868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4927234947681427,"y":0.42719781398773193},{"x":0.5322245359420776,"y":0.42719781398773193},{"x":0.5322245359420776,"y":0.4381868243217468},{"x":0.4927234947681427,"y":0.4381868243217468}]},"confidence":0.9937425851821899,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4927234947681427,0.42719781398773193,0.5322245359420776,0.4381868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48232847452163696,"y":0.42719781398773193},{"x":0.4864864945411682,"y":0.42719781398773193},{"x":0.4864864945411682,"y":0.4381868243217468},{"x":0.48232847452163696,"y":0.4381868243217468}]},"confidence":0.9884517192840576,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.48232847452163696,0.42719781398773193,0.4864864945411682,0.4381868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44490644335746765,"y":0.42719781398773193},{"x":0.4760914742946625,"y":0.42719781398773193},{"x":0.4760914742946625,"y":0.4381868243217468},{"x":0.44490644335746765,"y":0.4381868243217468}]},"confidence":0.9935012459754944,"dir":"rtl","str":"رئیس","boundary":[0.44490644335746765,0.42719781398773193,0.4760914742946625,0.4381868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4033263921737671,"y":0.42719781398773193},{"x":0.43866944313049316,"y":0.42719781398773193},{"x":0.43866944313049316,"y":0.4381868243217468},{"x":0.4033263921737671,"y":0.4381868243217468}]},"confidence":0.9910486936569214,"dir":"rtl","str":"شورای","boundary":[0.4033263921737671,0.42719781398773193,0.43866944313049316,0.4381868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513513505458832,"y":0.42719781398773193},{"x":0.3970893919467926,"y":0.42719781398773193},{"x":0.3970893919467926,"y":0.4381868243217468},{"x":0.3513513505458832,"y":0.4381868243217468}]},"confidence":0.9934954643249512,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.3513513505458832,0.42719781398773193,0.3970893919467926,0.4381868243217468]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513513505458832,"y":0.42719781398773193},{"x":0.6403326392173767,"y":0.42719781398773193},{"x":0.6403326392173767,"y":0.4381868243217468},{"x":0.3513513505458832,"y":0.4381868243217468}]},"confidence":0.8606099486351013,"dir":"ltr","boundary":[0.3463513505458832,0.4201978139877319,0.6453326392173767,0.44518682432174683],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4054054021835327,"y":0.4464285671710968},{"x":0.4407484531402588,"y":0.4464285671710968},{"x":0.4407484531402588,"y":0.45604395866394043},{"x":0.4054054021835327,"y":0.45604395866394043}]},"confidence":0.9868693351745605,"dir":"rtl","str":"شورای","boundary":[0.4054054021835327,0.4464285671710968,0.4407484531402588,0.45604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3534303605556488,"y":0.4464285671710968},{"x":0.3991684019565582,"y":0.4464285671710968},{"x":0.3991684019565582,"y":0.45604395866394043},{"x":0.3534303605556488,"y":0.45604395866394043}]},"confidence":0.9920941591262817,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.3534303605556488,0.4464285671710968,0.3991684019565582,0.45604395866394043]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3534303605556488,"y":0.4464285671710968},{"x":0.4407484531402588,"y":0.4464285671710968},{"x":0.4407484531402588,"y":0.45604395866394043},{"x":0.3534303605556488,"y":0.45604395866394043}]},"confidence":0.9900845885276794,"dir":"ltr","boundary":[0.3484303605556488,0.4394285671710968,0.4457484531402588,0.46304395866394044],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987526178359985,"y":0.44505494832992554},{"x":0.6382536292076111,"y":0.4436813294887543},{"x":0.6382536292076111,"y":0.45467033982276917},{"x":0.6008316278457642,"y":0.45604395866394043}]},"confidence":0.9923985600471497,"dir":"rtl","str":"نماینده","boundary":[0.5987526178359985,0.44505494832992554,0.6382536292076111,0.45467033982276917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5613305568695068,"y":0.44505494832992554},{"x":0.5925155878067017,"y":0.44505494832992554},{"x":0.5945945978164673,"y":0.45604395866394043},{"x":0.5613305568695068,"y":0.45604395866394043}]},"confidence":0.9945705533027649,"dir":"rtl","str":"معاون","boundary":[0.5613305568695068,0.44505494832992554,0.5945945978164673,0.45604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.4464285671710968},{"x":0.55509352684021,"y":0.44505494832992554},{"x":0.55509352684021,"y":0.45604395866394043},{"x":0.5114344954490662,"y":0.4574175775051117}]},"confidence":0.9869868159294128,"dir":"rtl","str":"پژوهشی","boundary":[0.5114344954490662,0.4464285671710968,0.55509352684021,0.45604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46569645404815674,"y":0.44505494832992554},{"x":0.5031185150146484,"y":0.44505494832992554},{"x":0.5031185150146484,"y":0.4532966911792755},{"x":0.46569645404815674,"y":0.4532966911792755}]},"confidence":0.9895060658454895,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.46569645404815674,0.44505494832992554,0.5031185150146484,0.4532966911792755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44490644335746765,"y":0.4491758346557617},{"x":0.4573804438114166,"y":0.44780218601226807},{"x":0.45945945382118225,"y":0.45467033982276917},{"x":0.4469854533672333,"y":0.45604395866394043}]},"confidence":0.9813296794891357,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.44490644335746765,0.4491758346557617,0.45945945382118225,0.45467033982276917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091476082801819,"y":0.4642857015132904},{"x":0.6382536292076111,"y":0.4642857015132904},{"x":0.6382536292076111,"y":0.4752747118473053},{"x":0.6091476082801819,"y":0.4752747118473053}]},"confidence":0.9897666573524475,"dir":"rtl","str":"رئیس","boundary":[0.6091476082801819,0.4642857015132904,0.6382536292076111,0.4752747118473053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779625773429871,"y":0.4642857015132904},{"x":0.602910578250885,"y":0.4642857015132904},{"x":0.602910578250885,"y":0.47390109300613403},{"x":0.5779625773429871,"y":0.47390109300613403}]},"confidence":0.990188717842102,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5779625773429871,0.4642857015132904,0.602910578250885,0.47390109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.4642857015132904},{"x":0.5717255473136902,"y":0.4642857015132904},{"x":0.5717255473136902,"y":0.47390109300613403},{"x":0.5509355664253235,"y":0.47390109300613403}]},"confidence":0.9887241125106812,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.5509355664253235,0.4642857015132904,0.5717255473136902,0.47390109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.4642857015132904},{"x":0.5446985363960266,"y":0.4642857015132904},{"x":0.5446985363960266,"y":0.47390109300613403},{"x":0.5405405163764954,"y":0.47390109300613403}]},"confidence":0.978330671787262,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5405405163764954,0.4642857015132904,0.5446985363960266,0.47390109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4948025047779083,"y":0.4642857015132904},{"x":0.5343035459518433,"y":0.4642857015132904},{"x":0.5343035459518433,"y":0.47390109300613403},{"x":0.4948025047779083,"y":0.47390109300613403}]},"confidence":0.9899616241455078,"dir":"rtl","str":"سنجش","boundary":[0.4948025047779083,0.4642857015132904,0.5343035459518433,0.47390109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.4642857015132904},{"x":0.4864864945411682,"y":0.4642857015132904},{"x":0.4864864945411682,"y":0.47390109300613403},{"x":0.469854474067688,"y":0.47390109300613403}]},"confidence":0.9865096807479858,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.469854474067688,0.4642857015132904,0.4864864945411682,0.47390109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.48076921701431274},{"x":0.6382536292076111,"y":0.4793955981731415},{"x":0.6382536292076111,"y":0.49038460850715637},{"x":0.5945945978164673,"y":0.49175822734832764}]},"confidence":0.9934405088424683,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5945945978164673,0.48076921701431274,0.6382536292076111,0.49038460850715637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5696465969085693,"y":0.4821428656578064},{"x":0.5883575677871704,"y":0.48076921701431274},{"x":0.5883575677871704,"y":0.49175822734832764},{"x":0.5696465969085693,"y":0.49175822734832764}]},"confidence":0.9940900206565857,"dir":"rtl","str":"هنر","boundary":[0.5696465969085693,0.4821428656578064,0.5883575677871704,0.49175822734832764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5592515468597412,"y":0.4821428656578064},{"x":0.5634095668792725,"y":0.4821428656578064},{"x":0.5634095668792725,"y":0.4931318759918213},{"x":0.5592515468597412,"y":0.4931318759918213}]},"confidence":0.9870026111602783,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5592515468597412,0.4821428656578064,0.5634095668792725,0.4931318759918213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.4821428656578064},{"x":0.5509355664253235,"y":0.48076921701431274},{"x":0.5530145764350891,"y":0.4931318759918213},{"x":0.5114344954490662,"y":0.4931318759918213}]},"confidence":0.9869662523269653,"dir":"rtl","str":"معماری","boundary":[0.5114344954490662,0.4821428656578064,0.5530145764350891,0.4931318759918213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.4972527325153351},{"x":0.6382536292076111,"y":0.4972527325153351},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5096153616905212},{"x":0.5945945978164673,"y":0.5096153616905212}]},"confidence":0.9926387071609497,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5945945978164673,0.4972527325153351,0.6382536292076111,0.5096153616905212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5675675868988037,"y":0.49862638115882874},{"x":0.5883575677871704,"y":0.49862638115882874},{"x":0.5883575677871704,"y":0.5096153616905212},{"x":0.5675675868988037,"y":0.5109890103340149}]},"confidence":0.9941308498382568,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.5675675868988037,0.49862638115882874,0.5883575677871704,0.5096153616905212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.5},{"x":0.5613305568695068,"y":0.5},{"x":0.5613305568695068,"y":0.5109890103340149},{"x":0.5571725368499756,"y":0.5109890103340149}]},"confidence":0.9918741583824158,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5571725368499756,0.5,0.5613305568695068,0.5109890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517671525478363,"y":0.5},{"x":0.5488565564155579,"y":0.49862638115882874},{"x":0.5509355664253235,"y":0.5109890103340149},{"x":0.517671525478363,"y":0.5123626589775085}]},"confidence":0.995117723941803,"dir":"rtl","str":"عمران","boundary":[0.517671525478363,0.5,0.5509355664253235,0.5109890103340149]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44490644335746765,"y":0.44505494832992554},{"x":0.6382536292076111,"y":0.44093406200408936},{"x":0.6403326392173767,"y":0.5096153616905212},{"x":0.4469854533672333,"y":0.5123626589775085}]},"confidence":0.9906509518623352,"dir":"ltr","boundary":[0.43990644335746765,0.43805494832992553,0.6453326392173767,0.5166153616905212],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.5178571343421936},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5164835453033447},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5288461446762085},{"x":0.5945945978164673,"y":0.5288461446762085}]},"confidence":0.9946852326393127,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5945945978164673,0.5178571343421936,0.6382536292076111,0.5288461446762085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.5178571343421936},{"x":0.5883575677871704,"y":0.5178571343421936},{"x":0.5883575677871704,"y":0.5288461446762085},{"x":0.5405405163764954,"y":0.5288461446762085}]},"confidence":0.9918689131736755,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.5405405163764954,0.5178571343421936,0.5883575677871704,0.5288461446762085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155925154685974,"y":0.5178571343421936},{"x":0.5343035459518433,"y":0.5178571343421936},{"x":0.5343035459518433,"y":0.5302197933197021},{"x":0.5155925154685974,"y":0.5302197933197021}]},"confidence":0.9965897798538208,"dir":"rtl","str":"برق","boundary":[0.5155925154685974,0.5178571343421936,0.5343035459518433,0.5302197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.5192307829856873},{"x":0.5093554854393005,"y":0.5192307829856873},{"x":0.5093554854393005,"y":0.5302197933197021},{"x":0.5051975250244141,"y":0.5302197933197021}]},"confidence":0.9895660877227783,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5051975250244141,0.5192307829856873,0.5093554854393005,0.5302197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45322245359420776,"y":0.5192307829856873},{"x":0.4989604949951172,"y":0.5178571343421936},{"x":0.4989604949951172,"y":0.5302197933197021},{"x":0.45322245359420776,"y":0.5302197933197021}]},"confidence":0.9929187297821045,"dir":"rtl","str":"کامپیوتر","boundary":[0.45322245359420776,0.5192307829856873,0.4989604949951172,0.5302197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.5343406796455383},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5343406796455383},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5467032790184021},{"x":0.5945945978164673,"y":0.5467032790184021}]},"confidence":0.9947683811187744,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5945945978164673,0.5343406796455383,0.6382536292076111,0.5467032790184021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5634095668792725,"y":0.5357142686843872},{"x":0.5883575677871704,"y":0.5343406796455383},{"x":0.5883575677871704,"y":0.5467032790184021},{"x":0.5654885768890381,"y":0.5467032790184021}]},"confidence":0.9946062564849854,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.5634095668792725,0.5357142686843872,0.5883575677871704,0.5467032790184021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5218295454978943,"y":0.5357142686843872},{"x":0.5571725368499756,"y":0.5357142686843872},{"x":0.5592515468597412,"y":0.5467032790184021},{"x":0.5239084959030151,"y":0.5480769276618958}]},"confidence":0.9896717071533203,"dir":"rtl","str":"تربیتی","boundary":[0.5218295454978943,0.5357142686843872,0.5592515468597412,0.5467032790184021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.5357142686843872},{"x":0.5155925154685974,"y":0.5357142686843872},{"x":0.517671525478363,"y":0.5480769276618958},{"x":0.5135135054588318,"y":0.5480769276618958}]},"confidence":0.9825370907783508,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5135135054588318,0.5357142686843872,0.517671525478363,0.5480769276618958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.442827433347702,"y":0.5370879173278809},{"x":0.5051975250244141,"y":0.5357142686843872},{"x":0.5072765350341797,"y":0.5480769276618958},{"x":0.442827433347702,"y":0.5480769276618958}]},"confidence":0.9861860871315002,"dir":"rtl","str":"روانشناسی","boundary":[0.442827433347702,0.5370879173278809,0.5072765350341797,0.5480769276618958]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4407484531402588,"y":0.5192307829856873},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5164835453033447},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5467032790184021},{"x":0.442827433347702,"y":0.5480769276618958}]},"confidence":0.9918219447135925,"dir":"ltr","boundary":[0.4357484531402588,0.5122307829856872,0.6432536292076111,0.5537032790184021],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.5535714030265808},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5535714030265808},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5645604133605957},{"x":0.5945945978164673,"y":0.5659340620040894}]},"confidence":0.9932096600532532,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5945945978164673,0.5535714030265808,0.6382536292076111,0.5645604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322245359420776,"y":0.5563187003135681},{"x":0.5883575677871704,"y":0.5549450516700745},{"x":0.5883575677871704,"y":0.5659340620040894},{"x":0.5322245359420776,"y":0.567307710647583}]},"confidence":0.9906328320503235,"dir":"rtl","str":"دامپزشکی","boundary":[0.5322245359420776,0.5563187003135681,0.5883575677871704,0.5659340620040894]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322245359420776,"y":0.5549450516700745},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5521978139877319},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5645604133605957},{"x":0.5322245359420776,"y":0.567307710647583}]},"confidence":0.991835355758667,"dir":"ltr","boundary":[0.5272245359420776,0.5479450516700745,0.6432536292076111,0.5715604133605957],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.5728021860122681},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5714285969734192},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5824176073074341},{"x":0.5945945978164673,"y":0.583791196346283}]},"confidence":0.9893821477890015,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5945945978164673,0.5728021860122681,0.6382536292076111,0.5824176073074341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5634095668792725,"y":0.5741758346557617},{"x":0.5883575677871704,"y":0.5728021860122681},{"x":0.5883575677871704,"y":0.583791196346283},{"x":0.5654885768890381,"y":0.5851648449897766}]},"confidence":0.9915981292724609,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.5634095668792725,0.5741758346557617,0.5883575677871704,0.583791196346283]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5634095668792725,"y":0.5741758346557617},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5714285969734192},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5824176073074341},{"x":0.5654885768890381,"y":0.5851648449897766}]},"confidence":0.99018794298172,"dir":"ltr","boundary":[0.5584095668792725,0.5671758346557617,0.6432536292076111,0.5894176073074341],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.5906593203544617},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5906593203544617},{"x":0.6382536292076111,"y":0.6016483306884766},{"x":0.5945945978164673,"y":0.6016483306884766}]},"confidence":0.9933707118034363,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5945945978164673,0.5906593203544617,0.6382536292076111,0.6016483306884766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.5906593203544617},{"x":0.5883575677871704,"y":0.5906593203544617},{"x":0.5883575677871704,"y":0.6016483306884766},{"x":0.5405405163764954,"y":0.6016483306884766}]},"confidence":0.9881647229194641,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.5405405163764954,0.5906593203544617,0.5883575677871704,0.6016483306884766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.5920329689979553},{"x":0.5343035459518433,"y":0.5906593203544617},{"x":0.5343035459518433,"y":0.6016483306884766},{"x":0.5051975250244141,"y":0.6030219793319702}]},"confidence":0.9896664619445801,"dir":"rtl","str":"شیمی","boundary":[0.5051975250244141,0.5920329689979553,0.5343035459518433,0.6016483306884766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49688148498535156,"y":0.5920329689979553},{"x":0.5010395050048828,"y":0.5920329689979553},{"x":0.5010395050048828,"y":0.6030219793319702},{"x":0.49688148498535156,"y":0.6030219793319702}]},"confidence":0.9849050641059875,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.49688148498535156,0.5920329689979553,0.5010395050048828,0.6030219793319702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.5920329689979553},{"x":0.4906444847583771,"y":0.5920329689979553},{"x":0.4906444847583771,"y":0.6030219793319702},{"x":0.469854474067688,"y":0.6030219793319702}]},"confidence":0.9952457547187805,"dir":"rtl","str":"نفت","boundary":[0.469854474067688,0.5920329689979553,0.4906444847583771,0.6030219793319702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4573804438114166,"y":0.5920329689979553},{"x":0.4636174738407135,"y":0.5920329689979553},{"x":0.4636174738407135,"y":0.6030219793319702},{"x":0.4573804438114166,"y":0.6030219793319702}]},"confidence":0.9935071468353271,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4573804438114166,0.5920329689979553,0.4636174738407135,0.6030219793319702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.5920329689979553},{"x":0.45322245359420776,"y":0.5920329689979553},{"x":0.45322245359420776,"y":0.6030219793319702},{"x":0.43659043312072754,"y":0.6030219793319702}]},"confidence":0.9878944754600525,"dir":"rtl","str":"گاز","boundary":[0.43659043312072754,0.5920329689979553,0.45322245359420776,0.6030219793319702]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.5920329689979553},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5892857313156128},{"x":0.6382536292076111,"y":0.6016483306884766},{"x":0.43659043312072754,"y":0.6030219793319702}]},"confidence":0.9907633066177368,"dir":"ltr","boundary":[0.43159043312072753,0.5850329689979553,0.6432536292076111,0.6086483306884766],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.6085164546966553},{"x":0.6382536292076111,"y":0.6085164546966553},{"x":0.6382536292076111,"y":0.6195054650306702},{"x":0.5945945978164673,"y":0.6195054650306702}]},"confidence":0.995331883430481,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5945945978164673,0.6085164546966553,0.6382536292076111,0.6195054650306702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.6098901033401489},{"x":0.5883575677871704,"y":0.6085164546966553},{"x":0.5883575677871704,"y":0.6195054650306702},{"x":0.5530145764350891,"y":0.6208791136741638}]},"confidence":0.9880210757255554,"dir":"rtl","str":"الهیات","boundary":[0.5530145764350891,0.6098901033401489,0.5883575677871704,0.6195054650306702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.542619526386261,"y":0.6098901033401489},{"x":0.5467775464057922,"y":0.6098901033401489},{"x":0.5467775464057922,"y":0.6208791136741638},{"x":0.542619526386261,"y":0.6208791136741638}]},"confidence":0.9896482229232788,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.542619526386261,0.6098901033401489,0.5467775464057922,0.6208791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.6098901033401489},{"x":0.5363825559616089,"y":0.6098901033401489},{"x":0.5363825559616089,"y":0.6208791136741638},{"x":0.5031185150146484,"y":0.6208791136741638}]},"confidence":0.9957680702209473,"dir":"rtl","str":"معارف","boundary":[0.5031185150146484,0.6098901033401489,0.5363825559616089,0.6208791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4573804438114166,"y":0.6098901033401489},{"x":0.49688148498535156,"y":0.6098901033401489},{"x":0.49688148498535156,"y":0.6208791136741638},{"x":0.4573804438114166,"y":0.6208791136741638}]},"confidence":0.986670196056366,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.4573804438114166,0.6098901033401489,0.49688148498535156,0.6208791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.625},{"x":0.6382536292076111,"y":0.625},{"x":0.6382536292076111,"y":0.6387362480163574},{"x":0.5945945978164673,"y":0.6387362480163574}]},"confidence":0.9955267310142517,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5945945978164673,0.625,0.6382536292076111,0.6387362480163574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.625},{"x":0.5883575677871704,"y":0.625},{"x":0.5883575677871704,"y":0.6387362480163574},{"x":0.55509352684021,"y":0.6387362480163574}]},"confidence":0.9962512850761414,"dir":"rtl","str":"اقتصاد","boundary":[0.5530145764350891,0.625,0.5883575677871704,0.6387362480163574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5488565564155579,"y":0.6263736486434937},{"x":0.5530145764350891,"y":0.6263736486434937},{"x":0.5530145764350891,"y":0.6387362480163574},{"x":0.5509355664253235,"y":0.6387362480163574}]},"confidence":0.9877691864967346,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5488565564155579,0.6263736486434937,0.5530145764350891,0.6387362480163574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010395050048828,"y":0.6263736486434937},{"x":0.5446985363960266,"y":0.625},{"x":0.5446985363960266,"y":0.6387362480163574},{"x":0.5010395050048828,"y":0.6401098966598511}]},"confidence":0.9905382394790649,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.5010395050048828,0.6263736486434937,0.5446985363960266,0.6387362480163574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.6263736486434937},{"x":0.4948025047779083,"y":0.6263736486434937},{"x":0.4948025047779083,"y":0.6401098966598511},{"x":0.4906444847583771,"y":0.6401098966598511}]},"confidence":0.9783616065979004,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4906444847583771,0.6263736486434937,0.4948025047779083,0.6401098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4636174738407135,"y":0.6263736486434937},{"x":0.48232847452163696,"y":0.6263736486434937},{"x":0.48232847452163696,"y":0.6401098966598511},{"x":0.4636174738407135,"y":0.6401098966598511}]},"confidence":0.9955686926841736,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.4636174738407135,0.6263736486434937,0.48232847452163696,0.6401098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4178794324398041,"y":0.6263736486434937},{"x":0.45945945382118225,"y":0.6263736486434937},{"x":0.45945945382118225,"y":0.6401098966598511},{"x":0.4178794324398041,"y":0.6414835453033447}]},"confidence":0.9854875802993774,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.4178794324398041,0.6263736486434937,0.45945945382118225,0.6401098966598511]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4178794324398041,"y":0.6098901033401489},{"x":0.6382536292076111,"y":0.6085164546966553},{"x":0.6382536292076111,"y":0.6387362480163574},{"x":0.4178794324398041,"y":0.6414835453033447}]},"confidence":0.9915825128555298,"dir":"ltr","boundary":[0.4128794324398041,0.6028901033401489,0.6432536292076111,0.6457362480163574],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.6456043720245361},{"x":0.6382536292076111,"y":0.6442307829856873},{"x":0.6382536292076111,"y":0.6552197933197021},{"x":0.5945945978164673,"y":0.656593382358551}]},"confidence":0.9929811358451843,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5945945978164673,0.6456043720245361,0.6382536292076111,0.6552197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5634095668792725,"y":0.6456043720245361},{"x":0.5883575677871704,"y":0.6456043720245361},{"x":0.5883575677871704,"y":0.656593382358551},{"x":0.5654885768890381,"y":0.656593382358551}]},"confidence":0.9944297075271606,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.5634095668792725,0.6456043720245361,0.5883575677871704,0.656593382358551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.6469780206680298},{"x":0.5571725368499756,"y":0.6469780206680298},{"x":0.5571725368499756,"y":0.6579670310020447},{"x":0.5530145764350891,"y":0.6579670310020447}]},"confidence":0.992922306060791,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5530145764350891,0.6469780206680298,0.5571725368499756,0.6579670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.6469780206680298},{"x":0.5467775464057922,"y":0.6469780206680298},{"x":0.5488565564155579,"y":0.6579670310020447},{"x":0.5114344954490662,"y":0.6579670310020447}]},"confidence":0.9906864166259766,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.5114344954490662,0.6469780206680298,0.5488565564155579,0.6579670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.6634615659713745},{"x":0.6382536292076111,"y":0.6634615659713745},{"x":0.6382536292076111,"y":0.6744505763053894},{"x":0.5945945978164673,"y":0.6758241653442383}]},"confidence":0.9932438731193542,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5945945978164673,0.6634615659713745,0.6382536292076111,0.6744505763053894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.6648351550102234},{"x":0.5883575677871704,"y":0.6634615659713745},{"x":0.5883575677871704,"y":0.6758241653442383},{"x":0.5405405163764954,"y":0.6758241653442383}]},"confidence":0.9919975996017456,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.5405405163764954,0.6648351550102234,0.5883575677871704,0.6758241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4927234947681427,"y":0.6648351550102234},{"x":0.5343035459518433,"y":0.6648351550102234},{"x":0.5343035459518433,"y":0.6758241653442383},{"x":0.4927234947681427,"y":0.6758241653442383}]},"confidence":0.9903136491775513,"dir":"rtl","str":"مکانیک","boundary":[0.4927234947681427,0.6648351550102234,0.5343035459518433,0.6758241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.6799450516700745},{"x":0.6382536292076111,"y":0.6799450516700745},{"x":0.6382536292076111,"y":0.6936812996864319},{"x":0.5945945978164673,"y":0.6936812996864319}]},"confidence":0.9954677224159241,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5945945978164673,0.6799450516700745,0.6382536292076111,0.6936812996864319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.6813187003135681},{"x":0.5883575677871704,"y":0.6813187003135681},{"x":0.5883575677871704,"y":0.6936812996864319},{"x":0.55509352684021,"y":0.6950549483299255}]},"confidence":0.993905246257782,"dir":"rtl","str":"ادبیات","boundary":[0.5530145764350891,0.6813187003135681,0.5883575677871704,0.6936812996864319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.542619526386261,"y":0.6813187003135681},{"x":0.5467775464057922,"y":0.6813187003135681},{"x":0.5488565564155579,"y":0.6950549483299255},{"x":0.5446985363960266,"y":0.6950549483299255}]},"confidence":0.9916415810585022,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.542619526386261,0.6813187003135681,0.5488565564155579,0.6950549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155925154685974,"y":0.682692289352417},{"x":0.5343035459518433,"y":0.6813187003135681},{"x":0.5343035459518433,"y":0.6950549483299255},{"x":0.517671525478363,"y":0.6950549483299255}]},"confidence":0.9954581260681152,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.5155925154685974,0.682692289352417,0.5343035459518433,0.6950549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844074845314026,"y":0.682692289352417},{"x":0.5135135054588318,"y":0.682692289352417},{"x":0.5135135054588318,"y":0.6950549483299255},{"x":0.4844074845314026,"y":0.6964285969734192}]},"confidence":0.9881851673126221,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.4844074845314026,0.682692289352417,0.5135135054588318,0.6950549483299255]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48232847452163696,"y":0.6469780206680298},{"x":0.6382536292076111,"y":0.6442307829856873},{"x":0.6382536292076111,"y":0.6936812996864319},{"x":0.4844074845314026,"y":0.6964285969734192}]},"confidence":0.9925654530525208,"dir":"ltr","boundary":[0.47732847452163696,0.6399780206680298,0.6432536292076111,0.7006812996864319],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.7005494236946106},{"x":0.6382536292076111,"y":0.6991758346557617},{"x":0.6382536292076111,"y":0.7101648449897766},{"x":0.5945945978164673,"y":0.7115384340286255}]},"confidence":0.9916179776191711,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5945945978164673,0.7005494236946106,0.6382536292076111,0.7101648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5384615659713745,"y":0.7019230723381042},{"x":0.5883575677871704,"y":0.7005494236946106},{"x":0.5883575677871704,"y":0.7115384340286255},{"x":0.5384615659713745,"y":0.7129120826721191}]},"confidence":0.990619421005249,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.5384615659713745,0.7019230723381042,0.5883575677871704,0.7115384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.7170329689979553},{"x":0.6382536292076111,"y":0.7170329689979553},{"x":0.6382536292076111,"y":0.7307692170143127},{"x":0.5945945978164673,"y":0.7307692170143127}]},"confidence":0.9930421710014343,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5945945978164673,0.7170329689979553,0.6382536292076111,0.7307692170143127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.718406617641449},{"x":0.5883575677871704,"y":0.7170329689979553},{"x":0.5883575677871704,"y":0.7307692170143127},{"x":0.5571725368499756,"y":0.7307692170143127}]},"confidence":0.9940987229347229,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.5571725368499756,0.718406617641449,0.5883575677871704,0.7307692170143127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.718406617641449},{"x":0.5509355664253235,"y":0.718406617641449},{"x":0.5509355664253235,"y":0.7307692170143127},{"x":0.5467775464057922,"y":0.7307692170143127}]},"confidence":0.9794227480888367,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5446985363960266,0.718406617641449,0.5509355664253235,0.7307692170143127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517671525478363,"y":0.718406617641449},{"x":0.5384615659713745,"y":0.718406617641449},{"x":0.5384615659713745,"y":0.7307692170143127},{"x":0.517671525478363,"y":0.7307692170143127}]},"confidence":0.990301251411438,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.517671525478363,0.718406617641449,0.5384615659713745,0.7307692170143127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4802494943141937,"y":0.7197802066802979},{"x":0.5114344954490662,"y":0.718406617641449},{"x":0.5114344954490662,"y":0.7321428656578064},{"x":0.4802494943141937,"y":0.7321428656578064}]},"confidence":0.982732892036438,"dir":"rtl","str":"سیاسی","boundary":[0.4802494943141937,0.7197802066802979,0.5114344954490662,0.7321428656578064]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4781704843044281,"y":0.7019230723381042},{"x":0.6382536292076111,"y":0.6991758346557617},{"x":0.6382536292076111,"y":0.7307692170143127},{"x":0.4802494943141937,"y":0.7335164546966553}]},"confidence":0.9902184009552002,"dir":"ltr","boundary":[0.4731704843044281,0.6949230723381042,0.6432536292076111,0.7377692170143128],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/a2a75c4d9dbd030a/pages/fkCgdOhrAChcGdYd-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a2a75c4d9dbd030a/pages/isZnQEuUBJEzimNd.jpg","blurred":"/storage/books/a2a75c4d9dbd030a/pages/BPaNyzosHNNKvpRY.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/a2a75c4d9dbd030a/pages/NaHkaqFVoUjjLzHI-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a2a75c4d9dbd030a/pages/QpLjZgyhNmwOYfvJ.jpg","blurred":"/storage/books/a2a75c4d9dbd030a/pages/qjwWXEQuzAHdciNE.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.0002359732142852894,0.00043568109156011224,0.9981915490939562,0.9987846878603265]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.82536381483078,"y":0.325549453496933},{"x":0.8627858757972717,"y":0.32692307233810425},{"x":0.8607068657875061,"y":0.3420329689979553},{"x":0.8232848048210144,"y":0.34065935015678406}]},"confidence":0.984129011631012,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.82536381483078,0.325549453496933,0.8607068657875061,0.3420329689979553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.3241758346557617},{"x":0.8232848048210144,"y":0.325549453496933},{"x":0.8232848048210144,"y":0.34065935015678406},{"x":0.7817047834396362,"y":0.34065935015678406}]},"confidence":0.9843224883079529,"dir":"rtl","str":"گفتار","boundary":[0.7817047834396362,0.3241758346557617,0.8232848048210144,0.34065935015678406]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.3241758346557617},{"x":0.8627858757972717,"y":0.32692307233810425},{"x":0.8607068657875061,"y":0.3420329689979553},{"x":0.7817047834396362,"y":0.34065935015678406}]},"confidence":0.9842499494552612,"dir":"ltr","boundary":[0.7767047834396362,0.3171758346557617,0.8657068657875061,0.34903296899795533],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.3708791136741638},{"x":0.765072762966156,"y":0.3708791136741638},{"x":0.765072762966156,"y":0.39423078298568726},{"x":0.765072762966156,"y":0.39423078298568726}]},"confidence":0.9327676296234131,"dir":"rtl","str":"«","boundary":[0.765072762966156,0.3708791136741638,0.765072762966156,0.39423078298568726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401247620582581,"y":0.3708791136741638},{"x":0.7629937529563904,"y":0.3708791136741638},{"x":0.7629937529563904,"y":0.39423078298568726},{"x":0.7401247620582581,"y":0.39423078298568726}]},"confidence":0.9745010733604431,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.7401247620582581,0.3708791136741638,0.7629937529563904,0.39423078298568726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.3708791136741638},{"x":0.7338877320289612,"y":0.3708791136741638},{"x":0.7338877320289612,"y":0.39423078298568726},{"x":0.7068607211112976,"y":0.39423078298568726}]},"confidence":0.972669243812561,"dir":"rtl","str":"يعلم","boundary":[0.7068607211112976,0.3708791136741638,0.7338877320289612,0.39423078298568726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6902287006378174,"y":0.3708791136741638},{"x":0.7006236910820007,"y":0.3708791136741638},{"x":0.7006236910820007,"y":0.39423078298568726},{"x":0.6902287006378174,"y":0.39423078298568726}]},"confidence":0.9863122701644897,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.6902287006378174,0.3708791136741638,0.7006236910820007,0.39423078298568726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.3708791136741638},{"x":0.6839916706085205,"y":0.3708791136741638},{"x":0.6839916706085205,"y":0.3956044018268585},{"x":0.644490659236908,"y":0.3956044018268585}]},"confidence":0.8972206115722656,"dir":"rtl","str":"تحمل","boundary":[0.644490659236908,0.3708791136741638,0.6839916706085205,0.3956044018268585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.3708791136741638},{"x":0.6382536292076111,"y":0.3708791136741638},{"x":0.6382536292076111,"y":0.3956044018268585},{"x":0.6153846383094788,"y":0.3956044018268585}]},"confidence":0.9626837968826294,"dir":"rtl","str":"كل","boundary":[0.6153846383094788,0.3708791136741638,0.6382536292076111,0.3956044018268585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.3708791136741638},{"x":0.6112266182899475,"y":0.3708791136741638},{"x":0.6112266182899475,"y":0.3956044018268585},{"x":0.5841996073722839,"y":0.3956044018268585}]},"confidence":0.8767948150634766,"dir":"rtl","str":"أنثى","boundary":[0.5841996073722839,0.3708791136741638,0.6112266182899475,0.3956044018268585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717255473136902,"y":0.3708791136741638},{"x":0.5779625773429871,"y":0.3708791136741638},{"x":0.5779625773429871,"y":0.3956044018268585},{"x":0.5717255473136902,"y":0.3956044018268585}]},"confidence":0.890733540058136,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5717255473136902,0.3708791136741638,0.5779625773429871,0.3956044018268585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.55509352684021,"y":0.3708791136741638},{"x":0.5654885768890381,"y":0.3708791136741638},{"x":0.5654885768890381,"y":0.3956044018268585},{"x":0.55509352684021,"y":0.3956044018268585}]},"confidence":0.9906864166259766,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.55509352684021,0.3708791136741638,0.5654885768890381,0.3956044018268585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5093554854393005,"y":0.3722527325153351},{"x":0.5488565564155579,"y":0.3722527325153351},{"x":0.5488565564155579,"y":0.3956044018268585},{"x":0.5093554854393005,"y":0.3956044018268585}]},"confidence":0.9187328219413757,"dir":"rtl","str":"تغيض","boundary":[0.5093554854393005,0.3722527325153351,0.5488565564155579,0.3956044018268585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4573804438114166,"y":0.3722527325153351},{"x":0.5051975250244141,"y":0.3722527325153351},{"x":0.5051975250244141,"y":0.3956044018268585},{"x":0.4573804438114166,"y":0.3956044018268585}]},"confidence":0.9689605236053467,"dir":"rtl","str":"الأرحام","boundary":[0.4573804438114166,0.3722527325153351,0.5051975250244141,0.3956044018268585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.442827433347702,"y":0.3722527325153351},{"x":0.45114344358444214,"y":0.3722527325153351},{"x":0.45114344358444214,"y":0.3956044018268585},{"x":0.442827433347702,"y":0.3956044018268585}]},"confidence":0.9729325175285339,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.442827433347702,0.3722527325153351,0.45114344358444214,0.3956044018268585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4282744228839874,"y":0.3722527325153351},{"x":0.43866944313049316,"y":0.3722527325153351},{"x":0.43866944313049316,"y":0.3956044018268585},{"x":0.4282744228839874,"y":0.3956044018268585}]},"confidence":0.9813016653060913,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.4282744228839874,0.3722527325153351,0.43866944313049316,0.3956044018268585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3887733817100525,"y":0.3722527325153351},{"x":0.42203742265701294,"y":0.3722527325153351},{"x":0.42203742265701294,"y":0.3956044018268585},{"x":0.3887733817100525,"y":0.3956044018268585}]},"confidence":0.9144348502159119,"dir":"rtl","str":"تزداد","boundary":[0.3887733817100525,0.3722527325153351,0.42203742265701294,0.3956044018268585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3762993812561035,"y":0.3722527325153351},{"x":0.382536381483078,"y":0.3722527325153351},{"x":0.382536381483078,"y":0.3956044018268585},{"x":0.3762993812561035,"y":0.3956044018268585}]},"confidence":0.8695235252380371,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3762993812561035,0.3722527325153351,0.382536381483078,0.3956044018268585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3471933603286743,"y":0.3722527325153351},{"x":0.37006238102912903,"y":0.3722527325153351},{"x":0.37006238102912903,"y":0.3956044018268585},{"x":0.3471933603286743,"y":0.3956044018268585}]},"confidence":0.8216515183448792,"dir":"rtl","str":"كل","boundary":[0.3471933603286743,0.3722527325153351,0.37006238102912903,0.3956044018268585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3097712993621826,"y":0.3722527325153351},{"x":0.34095633029937744,"y":0.3722527325153351},{"x":0.34095633029937744,"y":0.3956044018268585},{"x":0.3097712993621826,"y":0.3956044018268585}]},"confidence":0.9560269713401794,"dir":"rtl","str":"شيء","boundary":[0.3097712993621826,0.3722527325153351,0.34095633029937744,0.3956044018268585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27442827820777893,"y":0.3722527325153351},{"x":0.30561330914497375,"y":0.3722527325153351},{"x":0.30561330914497375,"y":0.3956044018268585},{"x":0.27442827820777893,"y":0.3956044018268585}]},"confidence":0.9637550115585327,"dir":"rtl","str":"عنده","boundary":[0.27442827820777893,0.3722527325153351,0.30561330914497375,0.3956044018268585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23076923191547394,"y":0.3722527325153351},{"x":0.2702702581882477,"y":0.3722527325153351},{"x":0.2702702581882477,"y":0.3956044018268585},{"x":0.23076923191547394,"y":0.3956044018268585}]},"confidence":0.9453480243682861,"dir":"rtl","str":"بمقدار","boundary":[0.23076923191547394,0.3722527325153351,0.2702702581882477,0.3956044018268585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21621622145175934,"y":0.37362638115882874},{"x":0.2286902219057083,"y":0.37362638115882874},{"x":0.2286902219057083,"y":0.3969780206680298},{"x":0.21621622145175934,"y":0.3969780206680298}]},"confidence":0.8738512396812439,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.21621622145175934,0.37362638115882874,0.2286902219057083,0.3969780206680298]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21621622145175934,"y":0.3708791136741638},{"x":0.765072762966156,"y":0.36950549483299255},{"x":0.765072762966156,"y":0.39423078298568726},{"x":0.21621622145175934,"y":0.3969780206680298}]},"confidence":0.9389140009880066,"dir":"ltr","boundary":[0.21121622145175933,0.3638791136741638,0.770072762966156,0.40123078298568726],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5467775464057922,"y":0.40109890699386597},{"x":0.5509355664253235,"y":0.40109890699386597},{"x":0.5509355664253235,"y":0.41620880365371704},{"x":0.5467775464057922,"y":0.41620880365371704}]},"confidence":0.9124213457107544,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5467775464057922,0.40109890699386597,0.5509355664253235,0.41620880365371704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.40109890699386597},{"x":0.5446985363960266,"y":0.40109890699386597},{"x":0.5446985363960266,"y":0.41620880365371704},{"x":0.5239084959030151,"y":0.41620880365371704}]},"confidence":0.9629330039024353,"dir":"rtl","str":"رعد","boundary":[0.5239084959030151,0.40109890699386597,0.5446985363960266,0.41620880365371704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.40109890699386597},{"x":0.517671525478363,"y":0.40109890699386597},{"x":0.517671525478363,"y":0.41620880365371704},{"x":0.5135135054588318,"y":0.41620880365371704}]},"confidence":0.7183567881584167,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.5135135054588318,0.40109890699386597,0.517671525478363,0.41620880365371704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49688148498535156,"y":0.40109890699386597},{"x":0.5114344954490662,"y":0.40109890699386597},{"x":0.5114344954490662,"y":0.41620880365371704},{"x":0.49688148498535156,"y":0.41620880365371704}]},"confidence":0.9591792821884155,"dir":"rtl","str":"آیه","boundary":[0.49688148498535156,0.40109890699386597,0.5114344954490662,0.41620880365371704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45322245359420776,"y":0.40109890699386597},{"x":0.4864864945411682,"y":0.40109890699386597},{"x":0.4864864945411682,"y":0.41620880365371704},{"x":0.45322245359420776,"y":0.41620880365371704}]},"confidence":0.9784621000289917,"dir":"rtl","str":"مبارکه","boundary":[0.45322245359420776,0.40109890699386597,0.4864864945411682,0.41620880365371704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.40109890699386597},{"x":0.442827433347702,"y":0.40109890699386597},{"x":0.442827433347702,"y":0.41620880365371704},{"x":0.43659043312072754,"y":0.41620880365371704}]},"confidence":0.7869632244110107,"dir":"rtl","str":"۸","boundary":[0.43659043312072754,0.40109890699386597,0.442827433347702,0.41620880365371704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43035343289375305,"y":0.40109890699386597},{"x":0.4345114231109619,"y":0.40109890699386597},{"x":0.4345114231109619,"y":0.41620880365371704},{"x":0.43035343289375305,"y":0.41620880365371704}]},"confidence":0.8526988625526428,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.43035343289375305,0.40109890699386597,0.4345114231109619,0.41620880365371704]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43035343289375305,"y":0.40109890699386597},{"x":0.5509355664253235,"y":0.40109890699386597},{"x":0.5509355664253235,"y":0.41620880365371704},{"x":0.43035343289375305,"y":0.41620880365371704}]},"confidence":0.9317218661308289,"dir":"ltr","boundary":[0.42535343289375305,0.39409890699386596,0.5559355664253235,0.42320880365371705],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8607068657875061,"y":0.4217033088207245},{"x":0.8627858757972717,"y":0.4217033088207245},{"x":0.8627858757972717,"y":0.4436813294887543},{"x":0.8607068657875061,"y":0.4436813294887543}]},"confidence":0.9488170742988586,"dir":"rtl","str":"«","boundary":[0.8607068657875061,0.4217033088207245,0.8627858757972717,0.4436813294887543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.4217033088207245},{"x":0.8565488457679749,"y":0.4217033088207245},{"x":0.8565488457679749,"y":0.4436813294887543},{"x":0.8108108043670654,"y":0.4436813294887543}]},"confidence":0.9891226291656494,"dir":"rtl","str":"خداوند","boundary":[0.8108108043670654,0.4217033088207245,0.8565488457679749,0.4436813294887543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.4217033088207245},{"x":0.8045738339424133,"y":0.4217033088207245},{"x":0.8045738339424133,"y":0.4436813294887543},{"x":0.7920997738838196,"y":0.4436813294887543}]},"confidence":0.9978693723678589,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7920997738838196,0.4217033088207245,0.8045738339424133,0.4436813294887543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.4217033088207245},{"x":0.7858628034591675,"y":0.4217033088207245},{"x":0.7858628034591675,"y":0.4436813294887543},{"x":0.7546777725219727,"y":0.4436813294887543}]},"confidence":0.9873098134994507,"dir":"rtl","str":"جنین","boundary":[0.7546777725219727,0.4217033088207245,0.7858628034591675,0.4436813294887543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717255711555481,"y":0.4217033088207245},{"x":0.7484407424926758,"y":0.4217033088207245},{"x":0.7484407424926758,"y":0.4436813294887543},{"x":0.717255711555481,"y":0.4436813294887543}]},"confidence":0.9865408539772034,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.717255711555481,0.4217033088207245,0.7484407424926758,0.4436813294887543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.4217033088207245},{"x":0.7110186815261841,"y":0.4217033088207245},{"x":0.7110186815261841,"y":0.4436813294887543},{"x":0.692307710647583,"y":0.4436813294887543}]},"confidence":0.9964368343353271,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.692307710647583,0.4217033088207245,0.7110186815261841,0.4436813294887543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.4217033088207245},{"x":0.6860706806182861,"y":0.4217033088207245},{"x":0.6860706806182861,"y":0.4436813294887543},{"x":0.6715176701545715,"y":0.4436813294887543}]},"confidence":0.9877376556396484,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.6715176701545715,0.4217033088207245,0.6860706806182861,0.4436813294887543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590436697006226,"y":0.4217033088207245},{"x":0.6632016897201538,"y":0.4217033088207245},{"x":0.6632016897201538,"y":0.4436813294887543},{"x":0.6590436697006226,"y":0.4436813294887543}]},"confidence":0.9714163541793823,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6590436697006226,0.4217033088207245,0.6632016897201538,0.4436813294887543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6237006187438965,"y":0.4217033088207245},{"x":0.6569646596908569,"y":0.4217033088207245},{"x":0.6569646596908569,"y":0.4436813294887543},{"x":0.6237006187438965,"y":0.4436813294887543}]},"confidence":0.9954115152359009,"dir":"rtl","str":"انسان","boundary":[0.6237006187438965,0.4217033088207245,0.6569646596908569,0.4436813294887543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091476082801819,"y":0.4217033088207245},{"x":0.6174635887145996,"y":0.4217033088207245},{"x":0.6174635887145996,"y":0.4436813294887543},{"x":0.6091476082801819,"y":0.4436813294887543}]},"confidence":0.9893752336502075,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6091476082801819,0.4217033088207245,0.6174635887145996,0.4436813294887543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5654885768890381,"y":0.4217033088207245},{"x":0.602910578250885,"y":0.4217033088207245},{"x":0.602910578250885,"y":0.4436813294887543},{"x":0.5654885768890381,"y":0.4436813294887543}]},"confidence":0.9931923151016235,"dir":"rtl","str":"حیوان","boundary":[0.5654885768890381,0.4217033088207245,0.602910578250885,0.4436813294887543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.4217033088207245},{"x":0.5613305568695068,"y":0.4217033088207245},{"x":0.5613305568695068,"y":0.4436813294887543},{"x":0.5571725368499756,"y":0.4436813294887543}]},"confidence":0.9287257790565491,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5571725368499756,0.4217033088207245,0.5613305568695068,0.4436813294887543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.4217033088207245},{"x":0.5488565564155579,"y":0.4217033088207245},{"x":0.5488565564155579,"y":0.4436813294887543},{"x":0.5239084959030151,"y":0.4436813294887543}]},"confidence":0.9876578450202942,"dir":"rtl","str":"ماده","boundary":[0.5239084959030151,0.4217033088207245,0.5488565564155579,0.4436813294887543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.4217033088207245},{"x":0.5218295454978943,"y":0.4217033088207245},{"x":0.5218295454978943,"y":0.4436813294887543},{"x":0.5051975250244141,"y":0.4436813294887543}]},"confidence":0.9674526453018188,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5051975250244141,0.4217033088207245,0.5218295454978943,0.4436813294887543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46569645404815674,"y":0.4217033088207245},{"x":0.49688148498535156,"y":0.4217033088207245},{"x":0.49688148498535156,"y":0.4436813294887543},{"x":0.46569645404815674,"y":0.4436813294887543}]},"confidence":0.9914692044258118,"dir":"rtl","str":"حمل","boundary":[0.46569645404815674,0.4217033088207245,0.49688148498535156,0.4436813294887543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4407484531402588,"y":0.4217033088207245},{"x":0.45945945382118225,"y":0.4217033088207245},{"x":0.45945945382118225,"y":0.4436813294887543},{"x":0.4407484531402588,"y":0.4436813294887543}]},"confidence":0.9947363138198853,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.4407484531402588,0.4217033088207245,0.45945945382118225,0.4436813294887543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137214124202728,"y":0.4217033088207245},{"x":0.43866944313049316,"y":0.4217033088207245},{"x":0.43866944313049316,"y":0.4436813294887543},{"x":0.4137214124202728,"y":0.4436813294887543}]},"confidence":0.9905112981796265,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.4137214124202728,0.4217033088207245,0.43866944313049316,0.4436813294887543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37837839126586914,"y":0.4217033088207245},{"x":0.40748441219329834,"y":0.4217033088207245},{"x":0.40748441219329834,"y":0.4436813294887543},{"x":0.37837839126586914,"y":0.4436813294887543}]},"confidence":0.9902918338775635,"dir":"rtl","str":"آگاه","boundary":[0.37837839126586914,0.4217033088207245,0.40748441219329834,0.4436813294887543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34095633029937744,"y":0.4217033088207245},{"x":0.37006238102912903,"y":0.4217033088207245},{"x":0.37006238102912903,"y":0.4436813294887543},{"x":0.34095633029937744,"y":0.4436813294887543}]},"confidence":0.9951620101928711,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.34095633029937744,0.4217033088207245,0.37006238102912903,0.4436813294887543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32640331983566284,"y":0.4217033088207245},{"x":0.33471933007240295,"y":0.4217033088207245},{"x":0.33471933007240295,"y":0.4436813294887543},{"x":0.32640331983566284,"y":0.4436813294887543}]},"confidence":0.9884409308433533,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.32640331983566284,0.4217033088207245,0.33471933007240295,0.4436813294887543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30561330914497375,"y":0.4217033088207245},{"x":0.32016631960868835,"y":0.4217033088207245},{"x":0.32016631960868835,"y":0.4436813294887543},{"x":0.30561330914497375,"y":0.4436813294887543}]},"confidence":0.9925398230552673,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.30561330914497375,0.4217033088207245,0.32016631960868835,0.4436813294887543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28898128867149353,"y":0.4217033088207245},{"x":0.29937630891799927,"y":0.4217033088207245},{"x":0.29937630891799927,"y":0.4436813294887543},{"x":0.28898128867149353,"y":0.4436813294887543}]},"confidence":0.9949839115142822,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.28898128867149353,0.4217033088207245,0.29937630891799927,0.4436813294887543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2515592575073242,"y":0.4217033088207245},{"x":0.28274428844451904,"y":0.4217033088207245},{"x":0.28274428844451904,"y":0.4436813294887543},{"x":0.2515592575073242,"y":0.4436813294887543}]},"confidence":0.9939022064208984,"dir":"rtl","str":"آنچه","boundary":[0.2515592575073242,0.4217033088207245,0.28274428844451904,0.4436813294887543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20166319608688354,"y":0.4217033088207245},{"x":0.24532224237918854,"y":0.4217033088207245},{"x":0.24532224237918854,"y":0.4436813294887543},{"x":0.20166319608688354,"y":0.4436813294887543}]},"confidence":0.9804466366767883,"dir":"rtl","str":"رحمها","boundary":[0.20166319608688354,0.4217033088207245,0.24532224237918854,0.4436813294887543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17463617026805878,"y":0.4217033088207245},{"x":0.19542619585990906,"y":0.4217033088207245},{"x":0.19542619585990906,"y":0.4436813294887543},{"x":0.17463617026805878,"y":0.4436813294887543}]},"confidence":0.9821221232414246,"dir":"rtl","str":"کم","boundary":[0.17463617026805878,0.4217033088207245,0.19542619585990906,0.4436813294887543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15592515468597412,"y":0.4217033088207245},{"x":0.16632016003131866,"y":0.4217033088207245},{"x":0.16632016003131866,"y":0.4436813294887543},{"x":0.15592515468597412,"y":0.4436813294887543}]},"confidence":0.9882614612579346,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.15592515468597412,0.4217033088207245,0.16632016003131866,0.4436813294887543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12058211863040924,"y":0.4217033088207245},{"x":0.14345113933086395,"y":0.4217033088207245},{"x":0.14345113933086395,"y":0.4436813294887543},{"x":0.12058211863040924,"y":0.4436813294887543}]},"confidence":0.9875431060791016,"dir":"rtl","str":"کنند","boundary":[0.12058211863040924,0.4217033088207245,0.14345113933086395,0.4436813294887543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32848232984542847,"y":0.42307692766189575},{"x":0.3367983400821686,"y":0.42307692766189575},{"x":0.3367983400821686,"y":0.4436813294887543},{"x":0.32848232984542847,"y":0.4436813294887543}]},"confidence":0.9967389106750488,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.32848232984542847,0.42307692766189575,0.3367983400821686,0.4436813294887543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8586278557777405,"y":0.4491758346557617},{"x":0.8627858757972717,"y":0.4491758346557617},{"x":0.8627858757972717,"y":0.4684065878391266},{"x":0.8586278557777405,"y":0.4684065878391266}]},"confidence":0.9465401768684387,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.8586278557777405,0.4491758346557617,0.8627858757972717,0.4684065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8503118753433228,"y":0.4491758346557617},{"x":0.8565488457679749,"y":0.4491758346557617},{"x":0.8565488457679749,"y":0.4684065878391266},{"x":0.8503118753433228,"y":0.4684065878391266}]},"confidence":0.990459144115448,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8503118753433228,0.4491758346557617,0.8565488457679749,0.4684065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.4491758346557617},{"x":0.8419958353042603,"y":0.4491758346557617},{"x":0.8419958353042603,"y":0.4684065878391266},{"x":0.812889814376831,"y":0.4684065878391266}]},"confidence":0.9911613464355469,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.812889814376831,0.4491758346557617,0.8419958353042603,0.4684065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.4491758346557617},{"x":0.8066527843475342,"y":0.4491758346557617},{"x":0.8066527843475342,"y":0.4684065878391266},{"x":0.7962577939033508,"y":0.4684065878391266}]},"confidence":0.9960131645202637,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7962577939033508,0.4491758346557617,0.8066527843475342,0.4684065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.4491758346557617},{"x":0.7879418134689331,"y":0.4491758346557617},{"x":0.7879418134689331,"y":0.4684065878391266},{"x":0.7546777725219727,"y":0.4684065878391266}]},"confidence":0.9895029664039612,"dir":"rtl","str":"موعد","boundary":[0.7546777725219727,0.4491758346557617,0.7879418134689331,0.4684065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.4491758346557617},{"x":0.7463617324829102,"y":0.4491758346557617},{"x":0.7463617324829102,"y":0.4684065878391266},{"x":0.7151767015457153,"y":0.4684065878391266}]},"confidence":0.9887416958808899,"dir":"rtl","str":"مقرر","boundary":[0.7151767015457153,0.4491758346557617,0.7463617324829102,0.4684065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.4491758346557617},{"x":0.7089397311210632,"y":0.4491758346557617},{"x":0.7089397311210632,"y":0.4684065878391266},{"x":0.6964656710624695,"y":0.4684065878391266}]},"confidence":0.9900849461555481,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6964656710624695,0.4491758346557617,0.7089397311210632,0.4684065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590436697006226,"y":0.4491758346557617},{"x":0.6881496906280518,"y":0.4491758346557617},{"x":0.6881496906280518,"y":0.4684065878391266},{"x":0.6590436697006226,"y":0.4684065878391266}]},"confidence":0.9857714772224426,"dir":"rtl","str":"زایند","boundary":[0.6590436697006226,0.4491758346557617,0.6881496906280518,0.4684065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6507276296615601,"y":0.4491758346557617},{"x":0.6548856496810913,"y":0.4491758346557617},{"x":0.6548856496810913,"y":0.4684065878391266},{"x":0.6507276296615601,"y":0.4684065878391266}]},"confidence":0.9465571045875549,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6507276296615601,0.4491758346557617,0.6548856496810913,0.4684065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6465696692466736,"y":0.4491758346557617},{"x":0.6486486196517944,"y":0.4491758346557617},{"x":0.6486486196517944,"y":0.4684065878391266},{"x":0.6465696692466736,"y":0.4684065878391266}]},"confidence":0.9445313215255737,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6465696692466736,0.4491758346557617,0.6486486196517944,0.4684065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6299376487731934,"y":0.4491758346557617},{"x":0.6361746191978455,"y":0.4491758346557617},{"x":0.6361746191978455,"y":0.4684065878391266},{"x":0.6299376487731934,"y":0.4684065878391266}]},"confidence":0.9850524067878723,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6299376487731934,0.4491758346557617,0.6361746191978455,0.4684065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.4491758346557617},{"x":0.6216216087341309,"y":0.4491758346557617},{"x":0.6216216087341309,"y":0.4684065878391266},{"x":0.6049895882606506,"y":0.4684065878391266}]},"confidence":0.9927114844322205,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.6049895882606506,0.4491758346557617,0.6216216087341309,0.4684065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.4491758346557617},{"x":0.5966736078262329,"y":0.4491758346557617},{"x":0.5966736078262329,"y":0.4684065878391266},{"x":0.5862785577774048,"y":0.4684065878391266}]},"confidence":0.9938385486602783,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5862785577774048,0.4491758346557617,0.5966736078262329,0.4684065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5488565564155579,"y":0.4491758346557617},{"x":0.5779625773429871,"y":0.4491758346557617},{"x":0.5779625773429871,"y":0.4684065878391266},{"x":0.5488565564155579,"y":0.4684065878391266}]},"confidence":0.9940266609191895,"dir":"rtl","str":"آنچه","boundary":[0.5488565564155579,0.4491758346557617,0.5779625773429871,0.4684065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.4491758346557617},{"x":0.5405405163764954,"y":0.4491758346557617},{"x":0.5405405163764954,"y":0.4684065878391266},{"x":0.5051975250244141,"y":0.4684065878391266}]},"confidence":0.9930635690689087,"dir":"rtl","str":"افزون","boundary":[0.5051975250244141,0.4491758346557617,0.5405405163764954,0.4684065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844074845314026,"y":0.4491758346557617},{"x":0.49688148498535156,"y":0.4491758346557617},{"x":0.49688148498535156,"y":0.4684065878391266},{"x":0.4844074845314026,"y":0.4684065878391266}]},"confidence":0.9962744116783142,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.4844074845314026,0.4491758346557617,0.49688148498535156,0.4684065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45114344358444214,"y":0.4491758346557617},{"x":0.469854474067688,"y":0.4491758346557617},{"x":0.469854474067688,"y":0.4684065878391266},{"x":0.45114344358444214,"y":0.4684065878391266}]},"confidence":0.9850610494613647,"dir":"rtl","str":"کنند","boundary":[0.45114344358444214,0.4491758346557617,0.469854474067688,0.4684065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4345114231109619,"y":0.4491758346557617},{"x":0.43866944313049316,"y":0.4491758346557617},{"x":0.43866944313049316,"y":0.4684065878391266},{"x":0.4345114231109619,"y":0.4684065878391266}]},"confidence":0.9557040929794312,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.4345114231109619,0.4491758346557617,0.43866944313049316,0.4684065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42411643266677856,"y":0.4491758346557617},{"x":0.4324324429035187,"y":0.4491758346557617},{"x":0.4324324429035187,"y":0.4684065878391266},{"x":0.42411643266677856,"y":0.4684065878391266}]},"confidence":0.9815966486930847,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.42411643266677856,0.4491758346557617,0.4324324429035187,0.4684065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3970893919467926,"y":0.4491758346557617},{"x":0.4178794324398041,"y":0.4491758346557617},{"x":0.4178794324398041,"y":0.4684065878391266},{"x":0.3970893919467926,"y":0.4684065878391266}]},"confidence":0.990851879119873,"dir":"rtl","str":"بعد","boundary":[0.3970893919467926,0.4491758346557617,0.4178794324398041,0.4684065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37837839126586914,"y":0.4491758346557617},{"x":0.3887733817100525,"y":0.4491758346557617},{"x":0.3887733817100525,"y":0.4684065878391266},{"x":0.37837839126586914,"y":0.4684065878391266}]},"confidence":0.9959871768951416,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.37837839126586914,0.4491758346557617,0.3887733817100525,0.4684065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34303534030914307,"y":0.4491758346557617},{"x":0.37006238102912903,"y":0.4491758346557617},{"x":0.37006238102912903,"y":0.4684065878391266},{"x":0.34303534030914307,"y":0.4684065878391266}]},"confidence":0.99593585729599,"dir":"rtl","str":"موقع","boundary":[0.34303534030914307,0.4491758346557617,0.37006238102912903,0.4684065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3243243098258972,"y":0.4491758346557617},{"x":0.33264032006263733,"y":0.4491758346557617},{"x":0.33264032006263733,"y":0.4684065878391266},{"x":0.3243243098258972,"y":0.4684065878391266}]},"confidence":0.9917668104171753,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.3243243098258972,0.4491758346557617,0.33264032006263733,0.4684065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28482329845428467,"y":0.4491758346557617},{"x":0.31185030937194824,"y":0.4491758346557617},{"x":0.31185030937194824,"y":0.4684065878391266},{"x":0.28482329845428467,"y":0.4684065878391266}]},"confidence":0.9880872368812561,"dir":"rtl","str":"زایند","boundary":[0.28482329845428467,0.4491758346557617,0.31185030937194824,0.4684065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27442827820777893,"y":0.4491758346557617},{"x":0.2806652784347534,"y":0.4491758346557617},{"x":0.2806652784347534,"y":0.4684065878391266},{"x":0.27442827820777893,"y":0.4684065878391266}]},"confidence":0.8889079093933105,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.27442827820777893,0.4491758346557617,0.2806652784347534,0.4684065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26195424795150757,"y":0.4491758346557617},{"x":0.26819127798080444,"y":0.4491758346557617},{"x":0.26819127798080444,"y":0.4684065878391266},{"x":0.26195424795150757,"y":0.4684065878391266}]},"confidence":0.9899282455444336,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.26195424795150757,0.4491758346557617,0.26819127798080444,0.4684065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23700623214244843,"y":0.4491758346557617},{"x":0.25363826751708984,"y":0.4491758346557617},{"x":0.25363826751708984,"y":0.4684065878391266},{"x":0.23700623214244843,"y":0.4684065878391266}]},"confidence":0.9900248050689697,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.23700623214244843,0.4491758346557617,0.25363826751708984,0.4684065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2058212012052536,"y":0.4491758346557617},{"x":0.2286902219057083,"y":0.4491758346557617},{"x":0.2286902219057083,"y":0.4684065878391266},{"x":0.2058212012052536,"y":0.4684065878391266}]},"confidence":0.9831399321556091,"dir":"rtl","str":"چیز","boundary":[0.2058212012052536,0.4491758346557617,0.2286902219057083,0.4684065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18087318539619446,"y":0.4491758346557617},{"x":0.1975051909685135,"y":0.4491758346557617},{"x":0.1975051909685135,"y":0.4684065878391266},{"x":0.18087318539619446,"y":0.4684065878391266}]},"confidence":0.993294894695282,"dir":"rtl","str":"نزد","boundary":[0.18087318539619446,0.4491758346557617,0.1975051909685135,0.4684065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1621621549129486,"y":0.4491758346557617},{"x":0.17255717515945435,"y":0.4491758346557617},{"x":0.17255717515945435,"y":0.4684065878391266},{"x":0.1621621549129486,"y":0.4684065878391266}]},"confidence":0.9889739751815796,"dir":"rtl","str":"او","boundary":[0.1621621549129486,0.4491758346557617,0.17255717515945435,0.4684065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.4491758346557617},{"x":0.1538461595773697,"y":0.4491758346557617},{"x":0.1538461595773697,"y":0.4684065878391266},{"x":0.11850311607122421,"y":0.4684065878391266}]},"confidence":0.9946286082267761,"dir":"rtl","str":"مقدار","boundary":[0.11850311607122421,0.4491758346557617,0.1538461595773697,0.4684065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8295218348503113,"y":0.4780219793319702},{"x":0.8627858757972717,"y":0.4793955981731415},{"x":0.8627858757972717,"y":0.49038460850715637},{"x":0.8295218348503113,"y":0.49038460850715637}]},"confidence":0.9914984107017517,"dir":"rtl","str":"معینی","boundary":[0.8295218348503113,0.4780219793319702,0.8627858757972717,0.49038460850715637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.4780219793319702},{"x":0.8212057948112488,"y":0.4780219793319702},{"x":0.8212057948112488,"y":0.49038460850715637},{"x":0.7941787838935852,"y":0.49038460850715637}]},"confidence":0.9961956143379211,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.7962577939033508,0.4780219793319702,0.8212057948112488,0.49038460850715637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.790020763874054,"y":0.4780219793319702},{"x":0.7920997738838196,"y":0.4780219793319702},{"x":0.7920997738838196,"y":0.4890109896659851},{"x":0.7879418134689331,"y":0.4890109896659851}]},"confidence":0.9620645046234131,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.790020763874054,0.4780219793319702,0.7920997738838196,0.4890109896659851]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.4175824224948883},{"x":0.8648648858070374,"y":0.4217033088207245},{"x":0.8627858757972717,"y":0.49175822734832764},{"x":0.11850311607122421,"y":0.48763737082481384}]},"confidence":0.9879008531570435,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.4105824224948883,0.8677858757972717,0.49875822734832764],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.82536381483078,"y":0.5192307829856873},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5192307829856873},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5357142686843872},{"x":0.82536381483078,"y":0.5357142686843872}]},"confidence":0.9891465306282043,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.82536381483078,0.5192307829856873,0.8627858757972717,0.5357142686843872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.5192307829856873},{"x":0.8170478343963623,"y":0.5192307829856873},{"x":0.8170478343963623,"y":0.5357142686843872},{"x":0.7754677534103394,"y":0.5357142686843872}]},"confidence":0.9962048530578613,"dir":"rtl","str":"حاضر","boundary":[0.7754677534103394,0.5192307829856873,0.8170478343963623,0.5357142686843872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.5192307829856873},{"x":0.7671517729759216,"y":0.5192307829856873},{"x":0.7671517729759216,"y":0.5357142686843872},{"x":0.7588357329368591,"y":0.5357142686843872}]},"confidence":0.994284987449646,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7588357329368591,0.5192307829856873,0.7671517729759216,0.5357142686843872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.5192307829856873},{"x":0.7505197525024414,"y":0.5192307829856873},{"x":0.7505197525024414,"y":0.5357142686843872},{"x":0.7151767015457153,"y":0.5357142686843872}]},"confidence":0.9961139559745789,"dir":"rtl","str":"هدف","boundary":[0.7151767015457153,0.5192307829856873,0.7505197525024414,0.5357142686843872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.5192307829856873},{"x":0.704781711101532,"y":0.5192307829856873},{"x":0.704781711101532,"y":0.5357142686843872},{"x":0.6652806401252747,"y":0.5357142686843872}]},"confidence":0.9967470169067383,"dir":"rtl","str":"کمک","boundary":[0.6652806401252747,0.5192307829856873,0.704781711101532,0.5357142686843872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.5192307829856873},{"x":0.6548856496810913,"y":0.5192307829856873},{"x":0.6548856496810913,"y":0.5357142686843872},{"x":0.644490659236908,"y":0.5357142686843872}]},"confidence":0.9963222146034241,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.644490659236908,0.5192307829856873,0.6548856496810913,0.5357142686843872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.5192307829856873},{"x":0.6340956091880798,"y":0.5192307829856873},{"x":0.6340956091880798,"y":0.5357142686843872},{"x":0.5841996073722839,"y":0.5357142686843872}]},"confidence":0.9968380331993103,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.5841996073722839,0.5192307829856873,0.6340956091880798,0.5357142686843872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343035459518433,"y":0.5192307829856873},{"x":0.5738045573234558,"y":0.5192307829856873},{"x":0.5738045573234558,"y":0.5357142686843872},{"x":0.5343035459518433,"y":0.5357142686843872}]},"confidence":0.990079402923584,"dir":"rtl","str":"جنین","boundary":[0.5343035459518433,0.5192307829856873,0.5738045573234558,0.5357142686843872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4781704843044281,"y":0.5192307829856873},{"x":0.530145525932312,"y":0.5192307829856873},{"x":0.530145525932312,"y":0.5357142686843872},{"x":0.4781704843044281,"y":0.5357142686843872}]},"confidence":0.9936291575431824,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.4781704843044281,0.5192307829856873,0.530145525932312,0.5357142686843872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45322245359420776,"y":0.5192307829856873},{"x":0.469854474067688,"y":0.5192307829856873},{"x":0.469854474067688,"y":0.5357142686843872},{"x":0.45322245359420776,"y":0.5357142686843872}]},"confidence":0.9935368299484253,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.45322245359420776,0.5192307829856873,0.469854474067688,0.5357142686843872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38669440150260925,"y":0.5192307829856873},{"x":0.44490644335746765,"y":0.5192307829856873},{"x":0.44490644335746765,"y":0.5357142686843872},{"x":0.38669440150260925,"y":0.5357142686843872}]},"confidence":0.9964573979377747,"dir":"rtl","str":"حیوانات","boundary":[0.38669440150260925,0.5192307829856873,0.44490644335746765,0.5357142686843872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3451143503189087,"y":0.5192307829856873},{"x":0.3762993812561035,"y":0.5192307829856873},{"x":0.3762993812561035,"y":0.5357142686843872},{"x":0.3451143503189087,"y":0.5357142686843872}]},"confidence":0.989260196685791,"dir":"rtl","str":"اهلی","boundary":[0.3451143503189087,0.5192307829856873,0.3762993812561035,0.5357142686843872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30353429913520813,"y":0.5192307829856873},{"x":0.33471933007240295,"y":0.5192307829856873},{"x":0.33471933007240295,"y":0.5357142686843872},{"x":0.30353429913520813,"y":0.5357142686843872}]},"confidence":0.9949614405632019,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.30353429913520813,0.5192307829856873,0.33471933007240295,0.5357142686843872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21829521656036377,"y":0.5192307829856873},{"x":0.295218288898468,"y":0.5192307829856873},{"x":0.295218288898468,"y":0.5357142686843872},{"x":0.21829521656036377,"y":0.5357142686843872}]},"confidence":0.9957777857780457,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.21829521656036377,0.5192307829856873,0.295218288898468,0.5357142686843872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.5192307829856873},{"x":0.20790021121501923,"y":0.5192307829856873},{"x":0.20790021121501923,"y":0.5357142686843872},{"x":0.1330561339855194,"y":0.5357142686843872}]},"confidence":0.9902197122573853,"dir":"rtl","str":"دامپزشکی","boundary":[0.1330561339855194,0.5192307829856873,0.20790021121501923,0.5357142686843872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.5192307829856873},{"x":0.1247401237487793,"y":0.5192307829856873},{"x":0.1247401237487793,"y":0.5357142686843872},{"x":0.11850311607122421,"y":0.5357142686843872}]},"confidence":0.979042649269104,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.11850311607122421,0.5192307829856873,0.1247401237487793,0.5357142686843872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336798548698425,"y":0.5439560413360596},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5439560413360596},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5604395866394043},{"x":0.8336798548698425,"y":0.5604395866394043}]},"confidence":0.9711036086082458,"dir":"rtl","str":"سایر","boundary":[0.8336798548698425,0.5439560413360596,0.8627858757972717,0.5604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.5439560413360596},{"x":0.8232848048210144,"y":0.5439560413360596},{"x":0.8232848048210144,"y":0.5604395866394043},{"x":0.7858628034591675,"y":0.5604395866394043}]},"confidence":0.9785618782043457,"dir":"rtl","str":"علاقه","boundary":[0.7858628034591675,0.5439560413360596,0.8232848048210144,0.5604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401247620582581,"y":0.5439560413360596},{"x":0.7817047834396362,"y":0.5439560413360596},{"x":0.7817047834396362,"y":0.5604395866394043},{"x":0.7401247620582581,"y":0.5604395866394043}]},"confidence":0.986619234085083,"dir":"rtl","str":"مندان","boundary":[0.7401247620582581,0.5439560413360596,0.7817047834396362,0.5604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.5439560413360596},{"x":0.7297297120094299,"y":0.5439560413360596},{"x":0.7297297120094299,"y":0.5604395866394043},{"x":0.7255717515945435,"y":0.5604395866394043}]},"confidence":0.98406982421875,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7255717515945435,0.5439560413360596,0.7297297120094299,0.5604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590436697006226,"y":0.5439560413360596},{"x":0.7151767015457153,"y":0.5439560413360596},{"x":0.7151767015457153,"y":0.5604395866394043},{"x":0.6590436697006226,"y":0.5604395866394043}]},"confidence":0.9910961985588074,"dir":"rtl","str":"محققان","boundary":[0.6590436697006226,0.5439560413360596,0.7151767015457153,0.5604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.5439560413360596},{"x":0.6486486196517944,"y":0.5439560413360596},{"x":0.6486486196517944,"y":0.5604395866394043},{"x":0.6174635887145996,"y":0.5604395866394043}]},"confidence":0.9926656484603882,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.6174635887145996,0.5439560413360596,0.6486486196517944,0.5604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5592515468597412,"y":0.5439560413360596},{"x":0.6091476082801819,"y":0.5439560413360596},{"x":0.6091476082801819,"y":0.5604395866394043},{"x":0.5592515468597412,"y":0.5604395866394043}]},"confidence":0.9802247881889343,"dir":"rtl","str":"زیستی","boundary":[0.5592515468597412,0.5439560413360596,0.6091476082801819,0.5604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4864864945411682,"y":0.5439560413360596},{"x":0.5509355664253235,"y":0.5439560413360596},{"x":0.5509355664253235,"y":0.5604395866394043},{"x":0.4864864945411682,"y":0.5604395866394043}]},"confidence":0.9828398823738098,"dir":"rtl","str":"گردآوری","boundary":[0.4864864945411682,0.5439560413360596,0.5509355664253235,0.5604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44490644335746765,"y":0.5439560413360596},{"x":0.4760914742946625,"y":0.5439560413360596},{"x":0.4760914742946625,"y":0.5604395866394043},{"x":0.44490644335746765,"y":0.5604395866394043}]},"confidence":0.9942398071289062,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.44490644335746765,0.5439560413360596,0.4760914742946625,0.5604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40748441219329834,"y":0.5439560413360596},{"x":0.43659043312072754,"y":0.5439560413360596},{"x":0.43659043312072754,"y":0.5604395866394043},{"x":0.40748441219329834,"y":0.5604395866394043}]},"confidence":0.9941632151603699,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.40748441219329834,0.5439560413360596,0.43659043312072754,0.5604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3991684019565582,"y":0.5439560413360596},{"x":0.4054054021835327,"y":0.5439560413360596},{"x":0.4054054021835327,"y":0.5604395866394043},{"x":0.3991684019565582,"y":0.5604395866394043}]},"confidence":0.9454189538955688,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3991684019565582,0.5439560413360596,0.4054054021835327,0.5604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3804573714733124,"y":0.5439560413360596},{"x":0.3887733817100525,"y":0.5439560413360596},{"x":0.3887733817100525,"y":0.5604395866394043},{"x":0.3804573714733124,"y":0.5604395866394043}]},"confidence":0.9954886436462402,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3804573714733124,0.5439560413360596,0.3887733817100525,0.5604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31185030937194824,"y":0.5439560413360596},{"x":0.37006238102912903,"y":0.5439560413360596},{"x":0.37006238102912903,"y":0.5604395866394043},{"x":0.31185030937194824,"y":0.5604395866394043}]},"confidence":0.9828134179115295,"dir":"rtl","str":"قرنهای","boundary":[0.31185030937194824,0.5439560413360596,0.37006238102912903,0.5604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2785862684249878,"y":0.5439560413360596},{"x":0.3014552891254425,"y":0.5439560413360596},{"x":0.3014552891254425,"y":0.5604395866394043},{"x":0.2785862684249878,"y":0.5604395866394043}]},"confidence":0.9887014031410217,"dir":"rtl","str":"دور","boundary":[0.2785862684249878,0.5439560413360596,0.3014552891254425,0.5604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.234927237033844,"y":0.5439560413360596},{"x":0.2661122679710388,"y":0.5439560413360596},{"x":0.2661122679710388,"y":0.5604395866394043},{"x":0.234927237033844,"y":0.5604395866394043}]},"confidence":0.9769995808601379,"dir":"rtl","str":"جنین","boundary":[0.234927237033844,0.5439560413360596,0.2661122679710388,0.5604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17463617026805878,"y":0.5439560413360596},{"x":0.22245322167873383,"y":0.5439560413360596},{"x":0.22245322167873383,"y":0.5604395866394043},{"x":0.17463617026805878,"y":0.5604395866394043}]},"confidence":0.989814043045044,"dir":"rtl","str":"شناسان","boundary":[0.17463617026805878,0.5439560413360596,0.22245322167873383,0.5604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.5439560413360596},{"x":0.16008315980434418,"y":0.5439560413360596},{"x":0.16008315980434418,"y":0.5604395866394043},{"x":0.11850311607122421,"y":0.5604395866394043}]},"confidence":0.9776678085327148,"dir":"rtl","str":"درگیر","boundary":[0.11850311607122421,0.5439560413360596,0.16008315980434418,0.5604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8419958353042603,"y":0.567307710647583},{"x":0.8627858757972717,"y":0.567307710647583},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5851648449897766},{"x":0.8419958353042603,"y":0.5851648449897766}]},"confidence":0.993694543838501,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.8419958353042603,0.567307710647583,0.8627858757972717,0.5851648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.567307710647583},{"x":0.8316008448600769,"y":0.567307710647583},{"x":0.8316008448600769,"y":0.5851648449897766},{"x":0.7941787838935852,"y":0.5851648449897766}]},"confidence":0.9917529225349426,"dir":"rtl","str":"سوال","boundary":[0.7941787838935852,0.567307710647583,0.8316008448600769,0.5851648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7484407424926758,"y":0.567307710647583},{"x":0.7858628034591675,"y":0.567307710647583},{"x":0.7858628034591675,"y":0.5851648449897766},{"x":0.7484407424926758,"y":0.5851648449897766}]},"confidence":0.9870003461837769,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.7484407424926758,0.567307710647583,0.7858628034591675,0.5851648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.567307710647583},{"x":0.7380457520484924,"y":0.567307710647583},{"x":0.7380457520484924,"y":0.5851648449897766},{"x":0.7255717515945435,"y":0.5851648449897766}]},"confidence":0.9897595643997192,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7255717515945435,0.567307710647583,0.7380457520484924,0.5851648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.567307710647583},{"x":0.7151767015457153,"y":0.567307710647583},{"x":0.7151767015457153,"y":0.5851648449897766},{"x":0.6735966801643372,"y":0.5851648449897766}]},"confidence":0.9878529906272888,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.6735966801643372,0.567307710647583,0.7151767015457153,0.5851648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6237006187438965,"y":0.567307710647583},{"x":0.6652806401252747,"y":0.567307710647583},{"x":0.6652806401252747,"y":0.5851648449897766},{"x":0.6237006187438965,"y":0.5851648449897766}]},"confidence":0.9821264147758484,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.6237006187438965,0.567307710647583,0.6652806401252747,0.5851648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5592515468597412,"y":0.567307710647583},{"x":0.6070685982704163,"y":0.567307710647583},{"x":0.6070685982704163,"y":0.5851648449897766},{"x":0.5592515468597412,"y":0.5851648449897766}]},"confidence":0.9810738563537598,"dir":"rtl","str":"تکاملی","boundary":[0.5592515468597412,0.567307710647583,0.6070685982704163,0.5851648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5197505354881287,"y":0.567307710647583},{"x":0.5488565564155579,"y":0.567307710647583},{"x":0.5488565564155579,"y":0.5851648449897766},{"x":0.5197505354881287,"y":0.5851648449897766}]},"confidence":0.9922481775283813,"dir":"rtl","str":"بوده","boundary":[0.5197505354881287,0.567307710647583,0.5488565564155579,0.5851648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010395050048828,"y":0.567307710647583},{"x":0.517671525478363,"y":0.567307710647583},{"x":0.517671525478363,"y":0.5851648449897766},{"x":0.5010395050048828,"y":0.5851648449897766}]},"confidence":0.9793174266815186,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.5010395050048828,0.567307710647583,0.517671525478363,0.5851648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49688148498535156,"y":0.567307710647583},{"x":0.5010395050048828,"y":0.567307710647583},{"x":0.5010395050048828,"y":0.5851648449897766},{"x":0.49688148498535156,"y":0.5851648449897766}]},"confidence":0.9258077144622803,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.49688148498535156,0.567307710647583,0.5010395050048828,0.5851648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.442827433347702,"y":0.567307710647583},{"x":0.4864864945411682,"y":0.567307710647583},{"x":0.4864864945411682,"y":0.5851648449897766},{"x":0.442827433347702,"y":0.5851648449897766}]},"confidence":0.989226222038269,"dir":"rtl","str":"چگونه","boundary":[0.442827433347702,0.567307710647583,0.4864864945411682,0.5851648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40956342220306396,"y":0.567307710647583},{"x":0.4324324429035187,"y":0.567307710647583},{"x":0.4324324429035187,"y":0.5851648449897766},{"x":0.40956342220306396,"y":0.5851648449897766}]},"confidence":0.9896432757377625,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.40956342220306396,0.567307710647583,0.4324324429035187,0.5851648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3534303605556488,"y":0.567307710647583},{"x":0.3991684019565582,"y":0.567307710647583},{"x":0.3991684019565582,"y":0.5851648449897766},{"x":0.3534303605556488,"y":0.5851648449897766}]},"confidence":0.9956935048103333,"dir":"rtl","str":"موجود","boundary":[0.3534303605556488,0.567307710647583,0.3991684019565582,0.5851648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29106029868125916,"y":0.567307710647583},{"x":0.34303534030914307,"y":0.567307710647583},{"x":0.34303534030914307,"y":0.5851648449897766},{"x":0.29106029868125916,"y":0.5851648449897766}]},"confidence":0.9850121140480042,"dir":"rtl","str":"پیچیده","boundary":[0.29106029868125916,0.567307710647583,0.34303534030914307,0.5851648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2723492681980133,"y":0.567307710647583},{"x":0.2806652784347534,"y":0.567307710647583},{"x":0.2806652784347534,"y":0.5851648449897766},{"x":0.2723492681980133,"y":0.5851648449897766}]},"confidence":0.9937926530838013,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.2723492681980133,0.567307710647583,0.2806652784347534,0.5851648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23908524215221405,"y":0.567307710647583},{"x":0.26195424795150757,"y":0.567307710647583},{"x":0.26195424795150757,"y":0.5851648449897766},{"x":0.23908524215221405,"y":0.5851648449897766}]},"confidence":0.9875354170799255,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.23908524215221405,0.567307710647583,0.26195424795150757,0.5851648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18918919563293457,"y":0.567307710647583},{"x":0.2286902219057083,"y":0.567307710647583},{"x":0.2286902219057083,"y":0.5851648449897766},{"x":0.18918919563293457,"y":0.5851648449897766}]},"confidence":0.9911049604415894,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.18918919563293457,0.567307710647583,0.2286902219057083,0.5851648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14137214422225952,"y":0.567307710647583},{"x":0.18087318539619446,"y":0.567307710647583},{"x":0.18087318539619446,"y":0.5851648449897766},{"x":0.14137214422225952,"y":0.5851648449897766}]},"confidence":0.9901158809661865,"dir":"rtl","str":"منفرد","boundary":[0.14137214422225952,0.567307710647583,0.18087318539619446,0.5851648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.567307710647583},{"x":0.13097712397575378,"y":0.567307710647583},{"x":0.13097712397575378,"y":0.5851648449897766},{"x":0.11850311607122421,"y":0.5851648449897766}]},"confidence":0.9883581399917603,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.11850311607122421,0.567307710647583,0.13097712397575378,0.5851648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8461538553237915,"y":0.593406617641449},{"x":0.8627858757972717,"y":0.593406617641449},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6085164546966553},{"x":0.8461538553237915,"y":0.6085164546966553}]},"confidence":0.9873137474060059,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.8461538553237915,0.593406617641449,0.8627858757972717,0.6085164546966553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.593406617641449},{"x":0.8357588648796082,"y":0.593406617641449},{"x":0.8357588648796082,"y":0.6085164546966553},{"x":0.7962577939033508,"y":0.6085164546966553}]},"confidence":0.991408109664917,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.7962577939033508,0.593406617641449,0.8357588648796082,0.6085164546966553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.593406617641449},{"x":0.7858628034591675,"y":0.593406617641449},{"x":0.7858628034591675,"y":0.6085164546966553},{"x":0.7567567825317383,"y":0.6085164546966553}]},"confidence":0.9916927218437195,"dir":"rtl","str":"تخم","boundary":[0.7567567825317383,0.593406617641449,0.7858628034591675,0.6085164546966553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.593406617641449},{"x":0.7463617324829102,"y":0.593406617641449},{"x":0.7463617324829102,"y":0.6085164546966553},{"x":0.704781711101532,"y":0.6085164546966553}]},"confidence":0.9860944747924805,"dir":"rtl","str":"تکامل","boundary":[0.704781711101532,0.593406617641449,0.7463617324829102,0.6085164546966553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.593406617641449},{"x":0.692307710647583,"y":0.593406617641449},{"x":0.692307710647583,"y":0.6085164546966553},{"x":0.6715176701545715,"y":0.6085164546966553}]},"confidence":0.9916407465934753,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6715176701545715,0.593406617641449,0.692307710647583,0.6085164546966553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6507276296615601,"y":0.593406617641449},{"x":0.6694386601448059,"y":0.593406617641449},{"x":0.6694386601448059,"y":0.6085164546966553},{"x":0.6507276296615601,"y":0.6085164546966553}]},"confidence":0.9825478196144104,"dir":"rtl","str":"آید","boundary":[0.6507276296615601,0.593406617641449,0.6694386601448059,0.6085164546966553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403326392173767,"y":0.593406617641449},{"x":0.6486486196517944,"y":0.593406617641449},{"x":0.6486486196517944,"y":0.6085164546966553},{"x":0.6403326392173767,"y":0.6085164546966553}]},"confidence":0.9896430373191833,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.6403326392173767,0.593406617641449,0.6486486196517944,0.6085164546966553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6070685982704163,"y":0.593406617641449},{"x":0.6278586387634277,"y":0.593406617641449},{"x":0.6278586387634277,"y":0.6085164546966553},{"x":0.6070685982704163,"y":0.6085164546966553}]},"confidence":0.9881418943405151,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6070685982704163,0.593406617641449,0.6278586387634277,0.6085164546966553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5592515468597412,"y":0.593406617641449},{"x":0.5945945978164673,"y":0.593406617641449},{"x":0.5945945978164673,"y":0.6085164546966553},{"x":0.5592515468597412,"y":0.6085164546966553}]},"confidence":0.995459794998169,"dir":"rtl","str":"سوال","boundary":[0.5592515468597412,0.593406617641449,0.5945945978164673,0.6085164546966553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322245359420776,"y":0.593406617641449},{"x":0.5488565564155579,"y":0.593406617641449},{"x":0.5488565564155579,"y":0.6085164546966553},{"x":0.5322245359420776,"y":0.6085164546966553}]},"confidence":0.9943889379501343,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5322245359420776,0.593406617641449,0.5488565564155579,0.6085164546966553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4948025047779083,"y":0.593406617641449},{"x":0.5218295454978943,"y":0.593406617641449},{"x":0.5218295454978943,"y":0.6085164546966553},{"x":0.4948025047779083,"y":0.6085164546966553}]},"confidence":0.9969063401222229,"dir":"rtl","str":"خط","boundary":[0.4948025047779083,0.593406617641449,0.5218295454978943,0.6085164546966553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4490644633769989,"y":0.593406617641449},{"x":0.4844074845314026,"y":0.593406617641449},{"x":0.4844074845314026,"y":0.6085164546966553},{"x":0.4490644633769989,"y":0.6085164546966553}]},"confidence":0.9954930543899536,"dir":"rtl","str":"مقدم","boundary":[0.4490644633769989,0.593406617641449,0.4844074845314026,0.6085164546966553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395010381937027,"y":0.593406617641449},{"x":0.43866944313049316,"y":0.593406617641449},{"x":0.43866944313049316,"y":0.6085164546966553},{"x":0.395010381937027,"y":0.6085164546966553}]},"confidence":0.9890075922012329,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.395010381937027,0.593406617641449,0.43866944313049316,0.6085164546966553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3388773500919342,"y":0.593406617641449},{"x":0.39293140172958374,"y":0.593406617641449},{"x":0.39293140172958374,"y":0.6085164546966553},{"x":0.3388773500919342,"y":0.6085164546966553}]},"confidence":0.9886164665222168,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.3388773500919342,0.593406617641449,0.39293140172958374,0.6085164546966553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28482329845428467,"y":0.593406617641449},{"x":0.32848232984542847,"y":0.593406617641449},{"x":0.32848232984542847,"y":0.6085164546966553},{"x":0.28482329845428467,"y":0.6085164546966553}]},"confidence":0.9813553690910339,"dir":"rtl","str":"سلولی","boundary":[0.28482329845428467,0.593406617641449,0.32848232984542847,0.6085164546966553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2661122679710388,"y":0.593406617641449},{"x":0.2723492681980133,"y":0.593406617641449},{"x":0.2723492681980133,"y":0.6085164546966553},{"x":0.2661122679710388,"y":0.6085164546966553}]},"confidence":0.980980396270752,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2661122679710388,0.593406617641449,0.2723492681980133,0.6085164546966553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20790021121501923,"y":0.593406617641449},{"x":0.2577962577342987,"y":0.593406617641449},{"x":0.2577962577342987,"y":0.6085164546966553},{"x":0.20790021121501923,"y":0.6085164546966553}]},"confidence":0.9887840747833252,"dir":"rtl","str":"تکاملی","boundary":[0.20790021121501923,0.593406617641449,0.2577962577342987,0.6085164546966553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.593406617641449},{"x":0.1975051909685135,"y":0.593406617641449},{"x":0.1975051909685135,"y":0.6085164546966553},{"x":0.15800416469573975,"y":0.6085164546966553}]},"confidence":0.9923433065414429,"dir":"rtl","str":"مدرن","boundary":[0.15800416469573975,0.593406617641449,0.1975051909685135,0.6085164546966553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.593406617641449},{"x":0.147609144449234,"y":0.593406617641449},{"x":0.147609144449234,"y":0.6085164546966553},{"x":0.11850311607122421,"y":0.6085164546966553}]},"confidence":0.9813919067382812,"dir":"rtl","str":"باقی","boundary":[0.11850311607122421,0.593406617641449,0.147609144449234,0.6085164546966553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274428248405457,"y":0.6153846383094788},{"x":0.8607068657875061,"y":0.6153846383094788},{"x":0.8607068657875061,"y":0.6318681240081787},{"x":0.8274428248405457,"y":0.6318681240081787}]},"confidence":0.9895763397216797,"dir":"rtl","str":"مانده","boundary":[0.8274428248405457,0.6153846383094788,0.8607068657875061,0.6318681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7879418134689331,"y":0.6153846383094788},{"x":0.8191268444061279,"y":0.6153846383094788},{"x":0.8191268444061279,"y":0.6318681240081787},{"x":0.7879418134689331,"y":0.6318681240081787}]},"confidence":0.9943177700042725,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7879418134689331,0.6153846383094788,0.8191268444061279,0.6318681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.6153846383094788},{"x":0.7858628034591675,"y":0.6153846383094788},{"x":0.7858628034591675,"y":0.6318681240081787},{"x":0.7817047834396362,"y":0.6318681240081787}]},"confidence":0.9784963130950928,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7817047834396362,0.6153846383094788,0.7858628034591675,0.6318681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819126605987549,"y":0.6153846383094788},{"x":0.7733888030052185,"y":0.6153846383094788},{"x":0.7733888030052185,"y":0.6318681240081787},{"x":0.6819126605987549,"y":0.6318681240081787}]},"confidence":0.9838419556617737,"dir":"rtl","str":"پیشرفتهای","boundary":[0.6819126605987549,0.6153846383094788,0.7733888030052185,0.6318681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6424116492271423,"y":0.6153846383094788},{"x":0.6715176701545715,"y":0.6153846383094788},{"x":0.6715176701545715,"y":0.6318681240081787},{"x":0.6424116492271423,"y":0.6318681240081787}]},"confidence":0.9873034358024597,"dir":"rtl","str":"اخیر","boundary":[0.6424116492271423,0.6153846383094788,0.6715176701545715,0.6318681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.6153846383094788},{"x":0.632016658782959,"y":0.6153846383094788},{"x":0.632016658782959,"y":0.6318681240081787},{"x":0.6174635887145996,"y":0.6318681240081787}]},"confidence":0.9895151257514954,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6174635887145996,0.6153846383094788,0.632016658782959,0.6318681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.6153846383094788},{"x":0.6070685982704163,"y":0.6153846383094788},{"x":0.6070685982704163,"y":0.6318681240081787},{"x":0.5239084959030151,"y":0.6332417726516724}]},"confidence":0.9853770732879639,"dir":"rtl","str":"تکنیکهای","boundary":[0.5239084959030151,0.6153846383094788,0.6070685982704163,0.6318681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4615384638309479,"y":0.6167582273483276},{"x":0.5155925154685974,"y":0.6167582273483276},{"x":0.5155925154685974,"y":0.6332417726516724},{"x":0.4615384638309479,"y":0.6332417726516724}]},"confidence":0.9849823713302612,"dir":"rtl","str":"مولکولی","boundary":[0.4615384638309479,0.6167582273483276,0.5155925154685974,0.6332417726516724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45322245359420776,"y":0.6167582273483276},{"x":0.4573804438114166,"y":0.6167582273483276},{"x":0.4573804438114166,"y":0.6332417726516724},{"x":0.45322245359420776,"y":0.6332417726516724}]},"confidence":0.9556530714035034,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.45322245359420776,0.6167582273483276,0.4573804438114166,0.6332417726516724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38669440150260925,"y":0.6167582273483276},{"x":0.4407484531402588,"y":0.6167582273483276},{"x":0.4407484531402588,"y":0.6332417726516724},{"x":0.38669440150260925,"y":0.6332417726516724}]},"confidence":0.9857696890830994,"dir":"rtl","str":"تراریخت","boundary":[0.38669440150260925,0.6167582273483276,0.4407484531402588,0.6332417726516724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3534303605556488,"y":0.6167582273483276},{"x":0.37837839126586914,"y":0.6167582273483276},{"x":0.37837839126586914,"y":0.6332417726516724},{"x":0.3534303605556488,"y":0.6332417726516724}]},"confidence":0.9685587882995605,"dir":"rtl","str":"زایی","boundary":[0.3534303605556488,0.6167582273483276,0.37837839126586914,0.6332417726516724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33471933007240295,"y":0.6167582273483276},{"x":0.3388773500919342,"y":0.6167582273483276},{"x":0.3388773500919342,"y":0.6332417726516724},{"x":0.33471933007240295,"y":0.6332417726516724}]},"confidence":0.9629932641983032,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.33471933007240295,0.6167582273483276,0.3388773500919342,0.6332417726516724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28898128867149353,"y":0.6167582273483276},{"x":0.3243243098258972,"y":0.6167582273483276},{"x":0.3243243098258972,"y":0.6332417726516724},{"x":0.28898128867149353,"y":0.6332417726516724}]},"confidence":0.9866282939910889,"dir":"rtl","str":"توالی","boundary":[0.28898128867149353,0.6167582273483276,0.3243243098258972,0.6332417726516724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2577962577342987,"y":0.6167582273483276},{"x":0.28482329845428467,"y":0.6167582273483276},{"x":0.28482329845428467,"y":0.6332417726516724},{"x":0.2577962577342987,"y":0.6332417726516724}]},"confidence":0.9751018285751343,"dir":"rtl","str":"یابی","boundary":[0.2577962577342987,0.6167582273483276,0.28482329845428467,0.6332417726516724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2203742265701294,"y":0.6167582273483276},{"x":0.2494802474975586,"y":0.6167582273483276},{"x":0.2494802474975586,"y":0.6332417726516724},{"x":0.2203742265701294,"y":0.6332417726516724}]},"confidence":0.9822564125061035,"dir":"rtl","str":"ژنوم","boundary":[0.2203742265701294,0.6167582273483276,0.2494802474975586,0.6332417726516724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20166319608688354,"y":0.6167582273483276},{"x":0.20997920632362366,"y":0.6167582273483276},{"x":0.20997920632362366,"y":0.6332417726516724},{"x":0.20166319608688354,"y":0.6332417726516724}]},"confidence":0.9828254580497742,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.20166319608688354,0.6167582273483276,0.20997920632362366,0.6332417726516724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1683991700410843,"y":0.6167582273483276},{"x":0.191268190741539,"y":0.6167582273483276},{"x":0.191268190741539,"y":0.6332417726516724},{"x":0.1683991700410843,"y":0.6332417726516724}]},"confidence":0.9807614088058472,"dir":"rtl","str":"حد","boundary":[0.1683991700410843,0.6167582273483276,0.191268190741539,0.6332417726516724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.6167582273483276},{"x":0.16008315980434418,"y":0.6167582273483276},{"x":0.16008315980434418,"y":0.6346153616905212},{"x":0.11850311607122421,"y":0.6346153616905212}]},"confidence":0.9750402569770813,"dir":"rtl","str":"زیادی","boundary":[0.11850311607122421,0.6167582273483276,0.16008315980434418,0.6346153616905212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8523908257484436,"y":0.6414835453033447},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6414835453033447},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6579670310020447},{"x":0.8523908257484436,"y":0.6579670310020447}]},"confidence":0.9843667149543762,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.8523908257484436,0.6414835453033447,0.8627858757972717,0.6579670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7879418134689331,"y":0.6414835453033447},{"x":0.8399168252944946,"y":0.6414835453033447},{"x":0.8399168252944946,"y":0.6579670310020447},{"x":0.7879418134689331,"y":0.6579670310020447}]},"confidence":0.9894919395446777,"dir":"rtl","str":"سوالات","boundary":[0.7879418134689331,0.6414835453033447,0.8399168252944946,0.6579670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338877320289612,"y":0.6414835453033447},{"x":0.7796257734298706,"y":0.6414835453033447},{"x":0.7796257734298706,"y":0.6579670310020447},{"x":0.7338877320289612,"y":0.6579670310020447}]},"confidence":0.9954463243484497,"dir":"rtl","str":"مربوط","boundary":[0.7338877320289612,0.6414835453033447,0.7796257734298706,0.6579670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130976915359497,"y":0.6414835453033447},{"x":0.7255717515945435,"y":0.6414835453033447},{"x":0.7255717515945435,"y":0.6579670310020447},{"x":0.7130976915359497,"y":0.6579670310020447}]},"confidence":0.9967164993286133,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7130976915359497,0.6414835453033447,0.7255717515945435,0.6579670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.6414835453033447},{"x":0.7027027010917664,"y":0.6414835453033447},{"x":0.7027027010917664,"y":0.6579670310020447},{"x":0.6611226797103882,"y":0.6579670310020447}]},"confidence":0.9905325770378113,"dir":"rtl","str":"تکامل","boundary":[0.6611226797103882,0.6414835453033447,0.7027027010917664,0.6579670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133056282997131,"y":0.6414835453033447},{"x":0.6507276296615601,"y":0.6414835453033447},{"x":0.6507276296615601,"y":0.6579670310020447},{"x":0.6133056282997131,"y":0.6579670310020447}]},"confidence":0.9890452027320862,"dir":"rtl","str":"رویان","boundary":[0.6133056282997131,0.6414835453033447,0.6507276296615601,0.6579670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5675675868988037,"y":0.6414835453033447},{"x":0.602910578250885,"y":0.6414835453033447},{"x":0.602910578250885,"y":0.6579670310020447},{"x":0.5675675868988037,"y":0.6579670310020447}]},"confidence":0.9865682125091553,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.5675675868988037,0.6414835453033447,0.602910578250885,0.6579670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.530145525932312,"y":0.6414835453033447},{"x":0.5592515468597412,"y":0.6414835453033447},{"x":0.5592515468597412,"y":0.6579670310020447},{"x":0.530145525932312,"y":0.6579670310020447}]},"confidence":0.9933430552482605,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.530145525932312,0.6414835453033447,0.5592515468597412,0.6579670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4927234947681427,"y":0.6414835453033447},{"x":0.5218295454978943,"y":0.6414835453033447},{"x":0.5218295454978943,"y":0.6579670310020447},{"x":0.4927234947681427,"y":0.6579670310020447}]},"confidence":0.9944348335266113,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.4927234947681427,0.6414835453033447,0.5218295454978943,0.6579670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844074845314026,"y":0.6414835453033447},{"x":0.48856547474861145,"y":0.6414835453033447},{"x":0.48856547474861145,"y":0.6579670310020447},{"x":0.4844074845314026,"y":0.6579670310020447}]},"confidence":0.9533721804618835,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4844074845314026,0.6414835453033447,0.48856547474861145,0.6579670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395010381937027,"y":0.6414835453033447},{"x":0.47401246428489685,"y":0.6414835453033447},{"x":0.47401246428489685,"y":0.6579670310020447},{"x":0.395010381937027,"y":0.6579670310020447}]},"confidence":0.9808224439620972,"dir":"rtl","str":"پرسشهای","boundary":[0.395010381937027,0.6414835453033447,0.47401246428489685,0.6579670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3367983400821686,"y":0.6414835453033447},{"x":0.38461539149284363,"y":0.6414835453033447},{"x":0.38461539149284363,"y":0.6579670310020447},{"x":0.3367983400821686,"y":0.6579670310020447}]},"confidence":0.9846495985984802,"dir":"rtl","str":"تکاملی","boundary":[0.3367983400821686,0.6414835453033447,0.38461539149284363,0.6579670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3097712993621826,"y":0.6414835453033447},{"x":0.32640331983566284,"y":0.6414835453033447},{"x":0.32640331983566284,"y":0.6579670310020447},{"x":0.3097712993621826,"y":0.6579670310020447}]},"confidence":0.9969254732131958,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.3097712993621826,0.6414835453033447,0.32640331983566284,0.6579670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28482329845428467,"y":0.6414835453033447},{"x":0.29937630891799927,"y":0.6414835453033447},{"x":0.29937630891799927,"y":0.6579670310020447},{"x":0.28482329845428467,"y":0.6579670310020447}]},"confidence":0.9931653738021851,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.28482329845428467,0.6414835453033447,0.29937630891799927,0.6579670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22453223168849945,"y":0.6414835453033447},{"x":0.27442827820777893,"y":0.6414835453033447},{"x":0.27442827820777893,"y":0.6579670310020447},{"x":0.22453223168849945,"y":0.6579670310020447}]},"confidence":0.991521954536438,"dir":"rtl","str":"دستگاه","boundary":[0.22453223168849945,0.6414835453033447,0.27442827820777893,0.6579670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2058212012052536,"y":0.6414835453033447},{"x":0.21829521656036377,"y":0.6414835453033447},{"x":0.21829521656036377,"y":0.6579670310020447},{"x":0.2058212012052536,"y":0.6579670310020447}]},"confidence":0.9742975234985352,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.2058212012052536,0.6414835453033447,0.21829521656036377,0.6579670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19334720075130463,"y":0.6414835453033447},{"x":0.1975051909685135,"y":0.6414835453033447},{"x":0.1975051909685135,"y":0.6579670310020447},{"x":0.19334720075130463,"y":0.6579670310020447}]},"confidence":0.9862873554229736,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.19334720075130463,0.6414835453033447,0.1975051909685135,0.6579670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.6414835453033447},{"x":0.1829521805047989,"y":0.6414835453033447},{"x":0.1829521805047989,"y":0.6579670310020447},{"x":0.11850311607122421,"y":0.6579670310020447}]},"confidence":0.9822015166282654,"dir":"rtl","str":"بافتهای","boundary":[0.11850311607122421,0.6414835453033447,0.1829521805047989,0.6579670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.6675823926925659},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6675823926925659},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6771978139877319},{"x":0.812889814376831,"y":0.6771978139877319}]},"confidence":0.9879742860794067,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.812889814376831,0.6675823926925659,0.8627858757972717,0.6771978139877319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.6703296899795532},{"x":0.8024948239326477,"y":0.6717032790184021},{"x":0.8024948239326477,"y":0.6840659379959106},{"x":0.7505197525024414,"y":0.682692289352417}]},"confidence":0.9916728734970093,"dir":"rtl","str":"پرسیده","boundary":[0.752598762512207,0.6703296899795532,0.8024948239326477,0.6840659379959106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6860706806182861,"y":0.6689560413360596},{"x":0.7422037124633789,"y":0.6703296899795532},{"x":0.7422037124633789,"y":0.682692289352417},{"x":0.6860706806182861,"y":0.6813187003135681}]},"confidence":0.9886022210121155,"dir":"rtl","str":"میشوند","boundary":[0.6860706806182861,0.6689560413360596,0.7422037124633789,0.682692289352417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.6675823926925659},{"x":0.6819126605987549,"y":0.6675823926925659},{"x":0.6819126605987549,"y":0.6799450516700745},{"x":0.6777547001838684,"y":0.6799450516700745}]},"confidence":0.9814862012863159,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6777547001838684,0.6675823926925659,0.6819126605987549,0.6799450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632016658782959,"y":0.666208803653717},{"x":0.6673596501350403,"y":0.6675823926925659},{"x":0.6652806401252747,"y":0.6813187003135681},{"x":0.6299376487731934,"y":0.6799450516700745}]},"confidence":0.9886574149131775,"dir":"rtl","str":"دامنه","boundary":[0.632016658782959,0.666208803653717,0.6652806401252747,0.6813187003135681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717255473136902,"y":0.6689560413360596},{"x":0.6216216087341309,"y":0.6689560413360596},{"x":0.6216216087341309,"y":0.6840659379959106},{"x":0.5717255473136902,"y":0.6840659379959106}]},"confidence":0.9901241064071655,"dir":"rtl","str":"وسیعی","boundary":[0.5717255473136902,0.6689560413360596,0.6216216087341309,0.6840659379959106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5259875059127808,"y":0.6689560413360596},{"x":0.5613305568695068,"y":0.6689560413360596},{"x":0.5613305568695068,"y":0.6840659379959106},{"x":0.5259875059127808,"y":0.6840659379959106}]},"confidence":0.9926162958145142,"dir":"rtl","str":"دارند","boundary":[0.5259875059127808,0.6689560413360596,0.5613305568695068,0.6840659379959106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.6675823926925659},{"x":0.517671525478363,"y":0.6675823926925659},{"x":0.517671525478363,"y":0.682692289352417},{"x":0.5114344954490662,"y":0.682692289352417}]},"confidence":0.9909908175468445,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5114344954490662,0.6675823926925659,0.517671525478363,0.682692289352417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4636174738407135,"y":0.6675823926925659},{"x":0.5031185150146484,"y":0.6675823926925659},{"x":0.5031185150146484,"y":0.682692289352417},{"x":0.4636174738407135,"y":0.682692289352417}]},"confidence":0.9935488104820251,"dir":"rtl","str":"شامل","boundary":[0.4636174738407135,0.6675823926925659,0.5031185150146484,0.682692289352417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42203742265701294,"y":0.6675823926925659},{"x":0.4553014636039734,"y":0.6675823926925659},{"x":0.4553014636039734,"y":0.682692289352417},{"x":0.42203742265701294,"y":0.682692289352417}]},"confidence":0.9929028749465942,"dir":"rtl","str":"نحوه","boundary":[0.42203742265701294,0.6675823926925659,0.4553014636039734,0.682692289352417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3762993812561035,"y":0.6675823926925659},{"x":0.4137214124202728,"y":0.6675823926925659},{"x":0.4137214124202728,"y":0.682692289352417},{"x":0.3762993812561035,"y":0.682692289352417}]},"confidence":0.9836058616638184,"dir":"rtl","str":"تکثیر","boundary":[0.3762993812561035,0.6675823926925659,0.4137214124202728,0.682692289352417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37006238102912903,"y":0.6675823926925659},{"x":0.3742203712463379,"y":0.6675823926925659},{"x":0.3742203712463379,"y":0.682692289352417},{"x":0.37006238102912903,"y":0.682692289352417}]},"confidence":0.9930115938186646,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.37006238102912903,0.6675823926925659,0.3742203712463379,0.682692289352417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30561330914497375,"y":0.6675823926925659},{"x":0.3596673607826233,"y":0.6675823926925659},{"x":0.3596673607826233,"y":0.682692289352417},{"x":0.30561330914497375,"y":0.682692289352417}]},"confidence":0.9970094561576843,"dir":"rtl","str":"مهاجرت","boundary":[0.30561330914497375,0.6675823926925659,0.3596673607826233,0.682692289352417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.295218288898468,"y":0.6675823926925659},{"x":0.3014552891254425,"y":0.6675823926925659},{"x":0.3014552891254425,"y":0.682692289352417},{"x":0.295218288898468,"y":0.682692289352417}]},"confidence":0.9949029684066772,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.295218288898468,0.6675823926925659,0.3014552891254425,0.682692289352417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2494802474975586,"y":0.666208803653717},{"x":0.28482329845428467,"y":0.666208803653717},{"x":0.28482329845428467,"y":0.682692289352417},{"x":0.2494802474975586,"y":0.682692289352417}]},"confidence":0.985956072807312,"dir":"rtl","str":"تمایز","boundary":[0.2494802474975586,0.666208803653717,0.28482329845428467,0.682692289352417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.234927237033844,"y":0.666208803653717},{"x":0.24116423726081848,"y":0.666208803653717},{"x":0.24116423726081848,"y":0.682692289352417},{"x":0.234927237033844,"y":0.682692289352417}]},"confidence":0.9931947588920593,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.234927237033844,0.666208803653717,0.24116423726081848,0.682692289352417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1829521805047989,"y":0.666208803653717},{"x":0.22661122679710388,"y":0.666208803653717},{"x":0.22661122679710388,"y":0.682692289352417},{"x":0.1829521805047989,"y":0.682692289352417}]},"confidence":0.9960975646972656,"dir":"rtl","str":"ارتباط","boundary":[0.1829521805047989,0.666208803653717,0.22661122679710388,0.682692289352417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.666208803653717},{"x":0.17255717515945435,"y":0.666208803653717},{"x":0.17255717515945435,"y":0.682692289352417},{"x":0.11850311607122421,"y":0.6813187003135681}]},"confidence":0.9892895221710205,"dir":"rtl","str":"سلولها","boundary":[0.11850311607122421,0.666208803653717,0.17255717515945435,0.682692289352417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.692307710647583},{"x":0.8627858757972717,"y":0.692307710647583},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7060439586639404},{"x":0.8024948239326477,"y":0.7060439586639404}]},"confidence":0.9879286289215088,"dir":"rtl","str":"میباشند","boundary":[0.8024948239326477,0.692307710647583,0.8627858757972717,0.7060439586639404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.692307710647583},{"x":0.8004158139228821,"y":0.692307710647583},{"x":0.8004158139228821,"y":0.7060439586639404},{"x":0.7962577939033508,"y":0.7060439586639404}]},"confidence":0.9549362063407898,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7962577939033508,0.692307710647583,0.8004158139228821,0.7060439586639404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.692307710647583},{"x":0.7858628034591675,"y":0.692307710647583},{"x":0.7858628034591675,"y":0.7060439586639404},{"x":0.7359667420387268,"y":0.7060439586639404}]},"confidence":0.9753910899162292,"dir":"rtl","str":"مفاهیم","boundary":[0.7359667420387268,0.692307710647583,0.7858628034591675,0.7060439586639404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.692307710647583},{"x":0.7234927415847778,"y":0.692307710647583},{"x":0.7234927415847778,"y":0.7060439586639404},{"x":0.6756756901741028,"y":0.7060439586639404}]},"confidence":0.9772264957427979,"dir":"rtl","str":"تکاملی","boundary":[0.6756756901741028,0.692307710647583,0.7234927415847778,0.7060439586639404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6257796287536621,"y":0.692307710647583},{"x":0.6632016897201538,"y":0.692307710647583},{"x":0.6632016897201538,"y":0.7060439586639404},{"x":0.6257796287536621,"y":0.7060439586639404}]},"confidence":0.9886800646781921,"dir":"rtl","str":"رویان","boundary":[0.6257796287536621,0.692307710647583,0.6632016897201538,0.7060439586639404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5592515468597412,"y":0.692307710647583},{"x":0.6153846383094788,"y":0.692307710647583},{"x":0.6153846383094788,"y":0.7060439586639404},{"x":0.5592515468597412,"y":0.7060439586639404}]},"confidence":0.9828221201896667,"dir":"rtl","str":"زیربنای","boundary":[0.5592515468597412,0.692307710647583,0.6153846383094788,0.7060439586639404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856547474861145,"y":0.692307710647583},{"x":0.5488565564155579,"y":0.692307710647583},{"x":0.5488565564155579,"y":0.7060439586639404},{"x":0.48856547474861145,"y":0.7060439586639404}]},"confidence":0.9771150350570679,"dir":"rtl","str":"چگونگی","boundary":[0.48856547474861145,0.692307710647583,0.5488565564155579,0.7060439586639404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44490644335746765,"y":0.692307710647583},{"x":0.4781704843044281,"y":0.692307710647583},{"x":0.4781704843044281,"y":0.7060439586639404},{"x":0.44490644335746765,"y":0.7060439586639404}]},"confidence":0.9919542670249939,"dir":"rtl","str":"وقوع","boundary":[0.44490644335746765,0.692307710647583,0.4781704843044281,0.7060439586639404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37006238102912903,"y":0.692307710647583},{"x":0.4345114231109619,"y":0.692307710647583},{"x":0.4345114231109619,"y":0.7060439586639404},{"x":0.37006238102912903,"y":0.7060439586639404}]},"confidence":0.9900678396224976,"dir":"rtl","str":"اختلالات","boundary":[0.37006238102912903,0.692307710647583,0.4345114231109619,0.7060439586639404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29106029868125916,"y":0.692307710647583},{"x":0.3596673607826233,"y":0.692307710647583},{"x":0.3596673607826233,"y":0.7060439586639404},{"x":0.29106029868125916,"y":0.7060439586639404}]},"confidence":0.9829058051109314,"dir":"rtl","str":"مادرزادی","boundary":[0.29106029868125916,0.692307710647583,0.3596673607826233,0.7060439586639404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27650728821754456,"y":0.692307710647583},{"x":0.2806652784347534,"y":0.692307710647583},{"x":0.2806652784347534,"y":0.7060439586639404},{"x":0.27650728821754456,"y":0.7060439586639404}]},"confidence":0.9833234548568726,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.27650728821754456,0.692307710647583,0.2806652784347534,0.7060439586639404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18711018562316895,"y":0.692307710647583},{"x":0.2640332579612732,"y":0.692307710647583},{"x":0.2640332579612732,"y":0.7060439586639404},{"x":0.18711018562316895,"y":0.7060439586639404}]},"confidence":0.9867556691169739,"dir":"rtl","str":"پاتولوژیکی","boundary":[0.18711018562316895,0.692307710647583,0.2640332579612732,0.7060439586639404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16424116492271423,"y":0.692307710647583},{"x":0.1767151802778244,"y":0.692307710647583},{"x":0.1767151802778244,"y":0.7060439586639404},{"x":0.16424116492271423,"y":0.7060439586639404}]},"confidence":0.9937819242477417,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.16424116492271423,0.692307710647583,0.1767151802778244,0.7060439586639404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.692307710647583},{"x":0.1538461595773697,"y":0.692307710647583},{"x":0.1538461595773697,"y":0.7060439586639404},{"x":0.11850311607122421,"y":0.7060439586639404}]},"confidence":0.9899612069129944,"dir":"rtl","str":"شمار","boundary":[0.11850311607122421,0.692307710647583,0.1538461595773697,0.7060439586639404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8482328653335571,"y":0.7129120826721191},{"x":0.8648648858070374,"y":0.7129120826721191},{"x":0.8648648858070374,"y":0.7321428656578064},{"x":0.8482328653335571,"y":0.7321428656578064}]},"confidence":0.9879347085952759,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.8482328653335571,0.7129120826721191,0.8648648858070374,0.7321428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.7129120826721191},{"x":0.8399168252944946,"y":0.7129120826721191},{"x":0.8399168252944946,"y":0.7321428656578064},{"x":0.812889814376831,"y":0.7321428656578064}]},"confidence":0.9816320538520813,"dir":"rtl","str":"آیند","boundary":[0.812889814376831,0.7129120826721191,0.8399168252944946,0.7321428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.7129120826721191},{"x":0.8087317943572998,"y":0.7129120826721191},{"x":0.8087317943572998,"y":0.7321428656578064},{"x":0.8045738339424133,"y":0.7321428656578064}]},"confidence":0.9451807141304016,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8045738339424133,0.7129120826721191,0.8087317943572998,0.7321428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.7129120826721191},{"x":0.7962577939033508,"y":0.7129120826721191},{"x":0.7962577939033508,"y":0.7321428656578064},{"x":0.7567567825317383,"y":0.7321428656578064}]},"confidence":0.9951160550117493,"dir":"rtl","str":"افزون","boundary":[0.7567567825317383,0.7129120826721191,0.7962577939033508,0.7321428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.7129120826721191},{"x":0.7463617324829102,"y":0.7129120826721191},{"x":0.7463617324829102,"y":0.7321428656578064},{"x":0.7359667420387268,"y":0.7321428656578064}]},"confidence":0.9874268770217896,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.7359667420387268,0.7129120826721191,0.7463617324829102,0.7321428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.7129120826721191},{"x":0.7234927415847778,"y":0.7129120826721191},{"x":0.7234927415847778,"y":0.7321428656578064},{"x":0.7068607211112976,"y":0.7321428656578064}]},"confidence":0.9859957695007324,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.7068607211112976,0.7129120826721191,0.7234927415847778,0.7321428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.7129120826721191},{"x":0.704781711101532,"y":0.7129120826721191},{"x":0.704781711101532,"y":0.7321428656578064},{"x":0.7006236910820007,"y":0.7321428656578064}]},"confidence":0.9706467986106873,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7006236910820007,0.7129120826721191,0.704781711101532,0.7321428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6507276296615601,"y":0.7129120826721191},{"x":0.6902287006378174,"y":0.7129120826721191},{"x":0.6902287006378174,"y":0.7321428656578064},{"x":0.6507276296615601,"y":0.7321428656578064}]},"confidence":0.9947636127471924,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.6507276296615601,0.7129120826721191,0.6902287006378174,0.7321428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.7129120826721191},{"x":0.6403326392173767,"y":0.7129120826721191},{"x":0.6403326392173767,"y":0.7321428656578064},{"x":0.6008316278457642,"y":0.7321428656578064}]},"confidence":0.9876924157142639,"dir":"rtl","str":"رویان","boundary":[0.6008316278457642,0.7129120826721191,0.6403326392173767,0.7321428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5467775464057922,"y":0.7129120826721191},{"x":0.5987526178359985,"y":0.7129120826721191},{"x":0.5987526178359985,"y":0.7321428656578064},{"x":0.5467775464057922,"y":0.7321428656578064}]},"confidence":0.9805225729942322,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.5467775464057922,0.7129120826721191,0.5987526178359985,0.7321428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49688148498535156,"y":0.7129120826721191},{"x":0.5363825559616089,"y":0.7129120826721191},{"x":0.5363825559616089,"y":0.7321428656578064},{"x":0.49688148498535156,"y":0.7321428656578064}]},"confidence":0.9839819073677063,"dir":"rtl","str":"جهت","boundary":[0.49688148498535156,0.7129120826721191,0.5363825559616089,0.7321428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45114344358444214,"y":0.7129120826721191},{"x":0.4864864945411682,"y":0.7129120826721191},{"x":0.4864864945411682,"y":0.7321428656578064},{"x":0.45114344358444214,"y":0.7321428656578064}]},"confidence":0.9848234057426453,"dir":"rtl","str":"درک","boundary":[0.45114344358444214,0.7129120826721191,0.4864864945411682,0.7321428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3908523917198181,"y":0.7129120826721191},{"x":0.4407484531402588,"y":0.7129120826721191},{"x":0.4407484531402588,"y":0.7321428656578064},{"x":0.3908523917198181,"y":0.7321428656578064}]},"confidence":0.9846310019493103,"dir":"rtl","str":"مفاهیم","boundary":[0.3908523917198181,0.7129120826721191,0.4407484531402588,0.7321428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33264032006263733,"y":0.7129120826721191},{"x":0.3804573714733124,"y":0.7129120826721191},{"x":0.3804573714733124,"y":0.7321428656578064},{"x":0.33264032006263733,"y":0.7321428656578064}]},"confidence":0.9912461042404175,"dir":"rtl","str":"دروس","boundary":[0.33264032006263733,0.7129120826721191,0.3804573714733124,0.7321428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2702702581882477,"y":0.7129120826721191},{"x":0.322245329618454,"y":0.7129120826721191},{"x":0.322245329618454,"y":0.7321428656578064},{"x":0.2702702581882477,"y":0.7321428656578064}]},"confidence":0.9765017032623291,"dir":"rtl","str":"آناتومی","boundary":[0.2702702581882477,0.7129120826721191,0.322245329618454,0.7321428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2557172477245331,"y":0.7129120826721191},{"x":0.25987526774406433,"y":0.7129120826721191},{"x":0.25987526774406433,"y":0.7321428656578064},{"x":0.2557172477245331,"y":0.7321428656578064}]},"confidence":0.9625959396362305,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2557172477245331,0.7129120826721191,0.25987526774406433,0.7321428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1829521805047989,"y":0.7129120826721191},{"x":0.2432432472705841,"y":0.7129120826721191},{"x":0.2432432472705841,"y":0.7321428656578064},{"x":0.1829521805047989,"y":0.7321428656578064}]},"confidence":0.9882368445396423,"dir":"rtl","str":"پاتولوژی","boundary":[0.1829521805047989,0.7129120826721191,0.2432432472705841,0.7321428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.7129120826721191},{"x":0.17255717515945435,"y":0.7129120826721191},{"x":0.17255717515945435,"y":0.7321428656578064},{"x":0.11850311607122421,"y":0.7321428656578064}]},"confidence":0.9856233596801758,"dir":"rtl","str":"ضروری","boundary":[0.11850311607122421,0.7129120826721191,0.17255717515945435,0.7321428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336798548698425,"y":0.7390109896659851},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7390109896659851},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7568681240081787},{"x":0.8336798548698425,"y":0.7568681240081787}]},"confidence":0.9918689727783203,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.8336798548698425,0.7390109896659851,0.8627858757972717,0.7568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274428248405457,"y":0.7390109896659851},{"x":0.8316008448600769,"y":0.7390109896659851},{"x":0.8316008448600769,"y":0.7568681240081787},{"x":0.8274428248405457,"y":0.7568681240081787}]},"confidence":0.9531117081642151,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8274428248405457,0.7390109896659851,0.8316008448600769,0.7568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.7390109896659851},{"x":0.8191268444061279,"y":0.7390109896659851},{"x":0.8191268444061279,"y":0.7568681240081787},{"x":0.7796257734298706,"y":0.7568681240081787}]},"confidence":0.9914512634277344,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7796257734298706,0.7390109896659851,0.8191268444061279,0.7568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338877320289612,"y":0.7390109896659851},{"x":0.7713097929954529,"y":0.7390109896659851},{"x":0.7713097929954529,"y":0.7568681240081787},{"x":0.7338877320289612,"y":0.7568681240081787}]},"confidence":0.9944965839385986,"dir":"rtl","str":"حاضر","boundary":[0.7338877320289612,0.7390109896659851,0.7713097929954529,0.7568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6881496906280518,"y":0.7390109896659851},{"x":0.7234927415847778,"y":0.7390109896659851},{"x":0.7234927415847778,"y":0.7568681240081787},{"x":0.6881496906280518,"y":0.7568681240081787}]},"confidence":0.9846252202987671,"dir":"rtl","str":"سعی","boundary":[0.6881496906280518,0.7390109896659851,0.7234927415847778,0.7568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.7390109896659851},{"x":0.6819126605987549,"y":0.7390109896659851},{"x":0.6819126605987549,"y":0.7568681240081787},{"x":0.6715176701545715,"y":0.7568681240081787}]},"confidence":0.9909331798553467,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6715176701545715,0.7390109896659851,0.6819126605987549,0.7568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.7390109896659851},{"x":0.6611226797103882,"y":0.7390109896659851},{"x":0.6611226797103882,"y":0.7568681240081787},{"x":0.644490659236908,"y":0.7568681240081787}]},"confidence":0.9926390051841736,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.644490659236908,0.7390109896659851,0.6611226797103882,0.7568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6070685982704163,"y":0.7390109896659851},{"x":0.6361746191978455,"y":0.7390109896659851},{"x":0.6361746191978455,"y":0.7568681240081787},{"x":0.6070685982704163,"y":0.7568681240081787}]},"confidence":0.9913862943649292,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.6070685982704163,0.7390109896659851,0.6361746191978455,0.7568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5883575677871704,"y":0.7390109896659851},{"x":0.5987526178359985,"y":0.7390109896659851},{"x":0.5987526178359985,"y":0.7568681240081787},{"x":0.5883575677871704,"y":0.7568681240081787}]},"confidence":0.9924188852310181,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.5883575677871704,0.7390109896659851,0.5987526178359985,0.7568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738045573234558,"y":0.7390109896659851},{"x":0.5821205973625183,"y":0.7390109896659851},{"x":0.5821205973625183,"y":0.7568681240081787},{"x":0.5738045573234558,"y":0.7568681240081787}]},"confidence":0.9881739616394043,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5738045573234558,0.7390109896659851,0.5821205973625183,0.7568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5384615659713745,"y":0.7390109896659851},{"x":0.5634095668792725,"y":0.7390109896659851},{"x":0.5634095668792725,"y":0.7568681240081787},{"x":0.5384615659713745,"y":0.7568681240081787}]},"confidence":0.9877938032150269,"dir":"rtl","str":"ارائه","boundary":[0.5384615659713745,0.7390109896659851,0.5634095668792725,0.7568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010395050048828,"y":0.7390109896659851},{"x":0.530145525932312,"y":0.7390109896659851},{"x":0.530145525932312,"y":0.7568681240081787},{"x":0.5010395050048828,"y":0.7568681240081787}]},"confidence":0.9904221296310425,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.5010395050048828,0.7390109896659851,0.530145525932312,0.7568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4719334840774536,"y":0.7390109896659851},{"x":0.49688148498535156,"y":0.7390109896659851},{"x":0.49688148498535156,"y":0.7568681240081787},{"x":0.4719334840774536,"y":0.7568681240081787}]},"confidence":0.9852615594863892,"dir":"rtl","str":"ترین","boundary":[0.4719334840774536,0.7390109896659851,0.49688148498535156,0.7568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4054054021835327,"y":0.7390109896659851},{"x":0.4553014636039734,"y":0.7390109896659851},{"x":0.4553014636039734,"y":0.7568681240081787},{"x":0.4054054021835327,"y":0.7568681240081787}]},"confidence":0.9926364421844482,"dir":"rtl","str":"مباحث","boundary":[0.4054054021835327,0.7390109896659851,0.4553014636039734,0.7568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3534303605556488,"y":0.7390109896659851},{"x":0.3970893919467926,"y":0.7390109896659851},{"x":0.3970893919467926,"y":0.7568681240081787},{"x":0.3534303605556488,"y":0.7568681240081787}]},"confidence":0.9855762720108032,"dir":"rtl","str":"تکامل","boundary":[0.3534303605556488,0.7390109896659851,0.3970893919467926,0.7568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3076923191547394,"y":0.7390109896659851},{"x":0.3471933603286743,"y":0.7390109896659851},{"x":0.3471933603286743,"y":0.7568681240081787},{"x":0.3076923191547394,"y":0.7568681240081787}]},"confidence":0.9902418255805969,"dir":"rtl","str":"رویان","boundary":[0.3076923191547394,0.7390109896659851,0.3471933603286743,0.7568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28482329845428467,"y":0.7390109896659851},{"x":0.29937630891799927,"y":0.7390109896659851},{"x":0.29937630891799927,"y":0.7568681240081787},{"x":0.28482329845428467,"y":0.7568681240081787}]},"confidence":0.9915717244148254,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.28482329845428467,0.7390109896659851,0.29937630891799927,0.7568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21829521656036377,"y":0.7390109896659851},{"x":0.27442827820777893,"y":0.7390109896659851},{"x":0.27442827820777893,"y":0.7568681240081787},{"x":0.21829521656036377,"y":0.7568681240081787}]},"confidence":0.991928219795227,"dir":"rtl","str":"حیوانات","boundary":[0.21829521656036377,0.7390109896659851,0.27442827820777893,0.7568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1767151802778244,"y":0.7390109896659851},{"x":0.20790021121501923,"y":0.7390109896659851},{"x":0.20790021121501923,"y":0.7568681240081787},{"x":0.1767151802778244,"y":0.7568681240081787}]},"confidence":0.9829151630401611,"dir":"rtl","str":"اهلی","boundary":[0.1767151802778244,0.7390109896659851,0.20790021121501923,0.7568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.7390109896659851},{"x":0.1683991700410843,"y":0.7390109896659851},{"x":0.1683991700410843,"y":0.7568681240081787},{"x":0.13721413910388947,"y":0.7568681240081787}]},"confidence":0.9867396354675293,"dir":"rtl","str":"باری","boundary":[0.13721413910388947,0.7390109896659851,0.1683991700410843,0.7568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.7390109896659851},{"x":0.12681913375854492,"y":0.7390109896659851},{"x":0.12681913375854492,"y":0.7568681240081787},{"x":0.11850311607122421,"y":0.7568681240081787}]},"confidence":0.9944689273834229,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.11850311607122421,0.7390109896659851,0.12681913375854492,0.7568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.7651098966598511},{"x":0.8607068657875061,"y":0.7651098966598511},{"x":0.8607068657875061,"y":0.7802197933197021},{"x":0.8024948239326477,"y":0.7802197933197021}]},"confidence":0.9677852392196655,"dir":"rtl","str":"آشفتگی","boundary":[0.8024948239326477,0.7651098966598511,0.8607068657875061,0.7802197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.790020763874054,"y":0.7651098966598511},{"x":0.7962577939033508,"y":0.7651098966598511},{"x":0.7962577939033508,"y":0.7802197933197021},{"x":0.790020763874054,"y":0.7802197933197021}]},"confidence":0.971085786819458,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.790020763874054,0.7651098966598511,0.7962577939033508,0.7802197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.7651098966598511},{"x":0.7796257734298706,"y":0.7651098966598511},{"x":0.7796257734298706,"y":0.7802197933197021},{"x":0.7359667420387268,"y":0.7802197933197021}]},"confidence":0.9919328689575195,"dir":"rtl","str":"نگرانی","boundary":[0.7359667420387268,0.7651098966598511,0.7796257734298706,0.7802197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819126605987549,"y":0.7651098966598511},{"x":0.7255717515945435,"y":0.7651098966598511},{"x":0.7255717515945435,"y":0.7802197933197021},{"x":0.6819126605987549,"y":0.7802197933197021}]},"confidence":0.9923824071884155,"dir":"rtl","str":"درسی","boundary":[0.6819126605987549,0.7651098966598511,0.7255717515945435,0.7802197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.7651098966598511},{"x":0.6756756901741028,"y":0.7651098966598511},{"x":0.6756756901741028,"y":0.7802197933197021},{"x":0.6652806401252747,"y":0.7802197933197021}]},"confidence":0.9946225881576538,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6652806401252747,0.7651098966598511,0.6756756901741028,0.7802197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6465696692466736,"y":0.7651098966598511},{"x":0.6569646596908569,"y":0.7651098966598511},{"x":0.6569646596908569,"y":0.7802197933197021},{"x":0.6465696692466736,"y":0.7802197933197021}]},"confidence":0.9936006665229797,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6465696692466736,0.7651098966598511,0.6569646596908569,0.7802197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.7651098966598511},{"x":0.6382536292076111,"y":0.7651098966598511},{"x":0.6382536292076111,"y":0.7802197933197021},{"x":0.6008316278457642,"y":0.7802197933197021}]},"confidence":0.9882100820541382,"dir":"rtl","str":"دوش","boundary":[0.6008316278457642,0.7651098966598511,0.6382536292076111,0.7802197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155925154685974,"y":0.7651098966598511},{"x":0.5925155878067017,"y":0.7651098966598511},{"x":0.5925155878067017,"y":0.7802197933197021},{"x":0.5155925154685974,"y":0.7802197933197021}]},"confidence":0.9908897876739502,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.5155925154685974,0.7651098966598511,0.5925155878067017,0.7802197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4324324429035187,"y":0.7651098966598511},{"x":0.5072765350341797,"y":0.7651098966598511},{"x":0.5072765350341797,"y":0.7802197933197021},{"x":0.4324324429035187,"y":0.7802197933197021}]},"confidence":0.983148992061615,"dir":"rtl","str":"دامپزشکی","boundary":[0.4324324429035187,0.7651098966598511,0.5072765350341797,0.7802197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4033263921737671,"y":0.7651098966598511},{"x":0.42203742265701294,"y":0.7651098966598511},{"x":0.42203742265701294,"y":0.7802197933197021},{"x":0.4033263921737671,"y":0.7802197933197021}]},"confidence":0.9898529052734375,"dir":"rtl","str":"کم","boundary":[0.4033263921737671,0.7651098966598511,0.42203742265701294,0.7802197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37006238102912903,"y":0.7651098966598511},{"x":0.395010381937027,"y":0.7651098966598511},{"x":0.395010381937027,"y":0.7802197933197021},{"x":0.37006238102912903,"y":0.7802197933197021}]},"confidence":0.9914414882659912,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.37006238102912903,0.7651098966598511,0.395010381937027,0.7802197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36382535099983215,"y":0.7651098966598511},{"x":0.3679833710193634,"y":0.7651098966598511},{"x":0.3679833710193634,"y":0.7802197933197021},{"x":0.36382535099983215,"y":0.7802197933197021}]},"confidence":0.9774032235145569,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.36382535099983215,0.7651098966598511,0.3679833710193634,0.7802197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.295218288898468,"y":0.7651098966598511},{"x":0.35550934076309204,"y":0.7651098966598511},{"x":0.35550934076309204,"y":0.7802197933197021},{"x":0.295218288898468,"y":0.7802197933197021}]},"confidence":0.9921308159828186,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.295218288898468,0.7651098966598511,0.35550934076309204,0.7802197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2577962577342987,"y":0.7651098966598511},{"x":0.2869022786617279,"y":0.7651098966598511},{"x":0.2869022786617279,"y":0.7802197933197021},{"x":0.2577962577342987,"y":0.7802197933197021}]},"confidence":0.9841898679733276,"dir":"rtl","str":"ارائه","boundary":[0.2577962577342987,0.7651098966598511,0.2869022786617279,0.7802197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2203742265701294,"y":0.7651098966598511},{"x":0.2494802474975586,"y":0.7651098966598511},{"x":0.2494802474975586,"y":0.7802197933197021},{"x":0.2203742265701294,"y":0.7802197933197021}]},"confidence":0.9933008551597595,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.2203742265701294,0.7651098966598511,0.2494802474975586,0.7802197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1975051909685135,"y":0.7651098966598511},{"x":0.21205821633338928,"y":0.7651098966598511},{"x":0.21205821633338928,"y":0.7802197933197021},{"x":0.1975051909685135,"y":0.7802197933197021}]},"confidence":0.9925231337547302,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.1975051909685135,0.7651098966598511,0.21205821633338928,0.7802197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16424116492271423,"y":0.7651098966598511},{"x":0.18711018562316895,"y":0.7651098966598511},{"x":0.18711018562316895,"y":0.7802197933197021},{"x":0.16424116492271423,"y":0.7802197933197021}]},"confidence":0.9942892789840698,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.16424116492271423,0.7651098966598511,0.18711018562316895,0.7802197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.7651098966598511},{"x":0.15592515468597412,"y":0.7651098966598511},{"x":0.15592515468597412,"y":0.7802197933197021},{"x":0.11850311607122421,"y":0.7802197933197021}]},"confidence":0.9911998510360718,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.11850311607122421,0.7651098966598511,0.15592515468597412,0.7802197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8523908257484436,"y":0.7884615659713745},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7884615659713745},{"x":0.8627858757972717,"y":0.8063187003135681},{"x":0.8523908257484436,"y":0.8063187003135681}]},"confidence":0.9825421571731567,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.8523908257484436,0.7884615659713745,0.8627858757972717,0.8063187003135681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.7884615659713745},{"x":0.8440748453140259,"y":0.7884615659713745},{"x":0.8440748453140259,"y":0.8063187003135681},{"x":0.8024948239326477,"y":0.8063187003135681}]},"confidence":0.9931324124336243,"dir":"rtl","str":"اساس","boundary":[0.8024948239326477,0.7884615659713745,0.8440748453140259,0.8063187003135681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.7884615659713745},{"x":0.7920997738838196,"y":0.7884615659713745},{"x":0.7920997738838196,"y":0.8063187003135681},{"x":0.7422037124633789,"y":0.8063187003135681}]},"confidence":0.9838531017303467,"dir":"rtl","str":"مطالبی","boundary":[0.7422037124633789,0.7884615659713745,0.7920997738838196,0.8063187003135681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.7884615659713745},{"x":0.7318087220191956,"y":0.7884615659713745},{"x":0.7318087220191956,"y":0.8063187003135681},{"x":0.7006236910820007,"y":0.8063187003135681}]},"confidence":0.9939362406730652,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7006236910820007,0.7884615659713745,0.7318087220191956,0.8063187003135681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.7884615659713745},{"x":0.692307710647583,"y":0.7884615659713745},{"x":0.692307710647583,"y":0.8063187003135681},{"x":0.6735966801643372,"y":0.8063187003135681}]},"confidence":0.994408130645752,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6735966801643372,0.7884615659713745,0.692307710647583,0.8063187003135681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632016658782959,"y":0.7884615659713745},{"x":0.6652806401252747,"y":0.7884615659713745},{"x":0.6652806401252747,"y":0.8063187003135681},{"x":0.632016658782959,"y":0.8063187003135681}]},"confidence":0.9802603721618652,"dir":"rtl","str":"حس","boundary":[0.632016658782959,0.7884615659713745,0.6652806401252747,0.8063187003135681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.7884615659713745},{"x":0.6237006187438965,"y":0.7884615659713745},{"x":0.6237006187438965,"y":0.8063187003135681},{"x":0.6008316278457642,"y":0.8063187003135681}]},"confidence":0.9824981093406677,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6008316278457642,0.7884615659713745,0.6237006187438965,0.8063187003135681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779625773429871,"y":0.7884615659713745},{"x":0.5987526178359985,"y":0.7884615659713745},{"x":0.5987526178359985,"y":0.8063187003135681},{"x":0.5779625773429871,"y":0.8063187003135681}]},"confidence":0.9816460609436035,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.5779625773429871,0.7884615659713745,0.5987526178359985,0.8063187003135681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5363825559616089,"y":0.7884615659713745},{"x":0.5675675868988037,"y":0.7884615659713745},{"x":0.5675675868988037,"y":0.8063187003135681},{"x":0.5363825559616089,"y":0.8063187003135681}]},"confidence":0.98907071352005,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5363825559616089,0.7884615659713745,0.5675675868988037,0.8063187003135681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4927234947681427,"y":0.7884615659713745},{"x":0.5280665159225464,"y":0.7884615659713745},{"x":0.5280665159225464,"y":0.8063187003135681},{"x":0.4927234947681427,"y":0.8063187003135681}]},"confidence":0.9848096370697021,"dir":"rtl","str":"درک","boundary":[0.4927234947681427,0.7884615659713745,0.5280665159225464,0.8063187003135681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45114344358444214,"y":0.7884615659713745},{"x":0.4802494943141937,"y":0.7884615659713745},{"x":0.4802494943141937,"y":0.8063187003135681},{"x":0.45114344358444214,"y":0.8063187003135681}]},"confidence":0.9855446815490723,"dir":"rtl","str":"جنین","boundary":[0.45114344358444214,0.7884615659713745,0.4802494943141937,0.8063187003135681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395010381937027,"y":0.7884615659713745},{"x":0.43866944313049316,"y":0.7884615659713745},{"x":0.43866944313049316,"y":0.8063187003135681},{"x":0.395010381937027,"y":0.8063187003135681}]},"confidence":0.9852301478385925,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.395010381937027,0.7884615659713745,0.43866944313049316,0.8063187003135681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32640331983566284,"y":0.7884615659713745},{"x":0.3804573714733124,"y":0.7884615659713745},{"x":0.3804573714733124,"y":0.8063187003135681},{"x":0.32640331983566284,"y":0.8063187003135681}]},"confidence":0.9919870495796204,"dir":"rtl","str":"ضروری","boundary":[0.32640331983566284,0.7884615659713745,0.3804573714733124,0.8063187003135681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28898128867149353,"y":0.7884615659713745},{"x":0.31808730959892273,"y":0.7884615659713745},{"x":0.31808730959892273,"y":0.8063187003135681},{"x":0.28898128867149353,"y":0.8063187003135681}]},"confidence":0.9931296110153198,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.28898128867149353,0.7884615659713745,0.31808730959892273,0.8063187003135681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28274428844451904,"y":0.7884615659713745},{"x":0.2869022786617279,"y":0.7884615659713745},{"x":0.2869022786617279,"y":0.8063187003135681},{"x":0.28274428844451904,"y":0.8063187003135681}]},"confidence":0.9492533802986145,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.28274428844451904,0.7884615659713745,0.2869022786617279,0.8063187003135681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22245322167873383,"y":0.7884615659713745},{"x":0.2702702581882477,"y":0.7884615659713745},{"x":0.2702702581882477,"y":0.8063187003135681},{"x":0.22245322167873383,"y":0.8063187003135681}]},"confidence":0.988754391670227,"dir":"rtl","str":"سرفصل","boundary":[0.22245322167873383,0.7884615659713745,0.2702702581882477,0.8063187003135681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19334720075130463,"y":0.7884615659713745},{"x":0.2141372114419937,"y":0.7884615659713745},{"x":0.2141372114419937,"y":0.8063187003135681},{"x":0.19334720075130463,"y":0.8063187003135681}]},"confidence":0.9769101738929749,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.19334720075130463,0.7884615659713745,0.2141372114419937,0.8063187003135681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.7884615659713745},{"x":0.17879417538642883,"y":0.7884615659713745},{"x":0.17879417538642883,"y":0.8063187003135681},{"x":0.11850311607122421,"y":0.8063187003135681}]},"confidence":0.9762300848960876,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.11850311607122421,0.7884615659713745,0.17879417538642883,0.8063187003135681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8295218348503113,"y":0.8145604133605957},{"x":0.8627858757972717,"y":0.8145604133605957},{"x":0.8627858757972717,"y":0.8282967209815979},{"x":0.8295218348503113,"y":0.8282967209815979}]},"confidence":0.9929718375205994,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.8295218348503113,0.8145604133605957,0.8627858757972717,0.8282967209815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.8145604133605957},{"x":0.8191268444061279,"y":0.8145604133605957},{"x":0.8191268444061279,"y":0.8282967209815979},{"x":0.8045738339424133,"y":0.8282967209815979}]},"confidence":0.9870888590812683,"dir":"rtl","str":"رو","boundary":[0.8045738339424133,0.8145604133605957,0.8191268444061279,0.8282967209815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.8145604133605957},{"x":0.7962577939033508,"y":0.8145604133605957},{"x":0.7962577939033508,"y":0.8282967209815979},{"x":0.7567567825317383,"y":0.8282967209815979}]},"confidence":0.9930098652839661,"dir":"rtl","str":"شامل","boundary":[0.7567567825317383,0.8145604133605957,0.7962577939033508,0.8282967209815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.8145604133605957},{"x":0.7463617324829102,"y":0.8145604133605957},{"x":0.7463617324829102,"y":0.8282967209815979},{"x":0.6964656710624695,"y":0.8282967209815979}]},"confidence":0.982995867729187,"dir":"rtl","str":"مفاهیم","boundary":[0.6964656710624695,0.8145604133605957,0.7463617324829102,0.8282967209815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590436697006226,"y":0.8145604133605957},{"x":0.6881496906280518,"y":0.8145604133605957},{"x":0.6881496906280518,"y":0.8282967209815979},{"x":0.6590436697006226,"y":0.8282967209815979}]},"confidence":0.9767569899559021,"dir":"rtl","str":"کلی","boundary":[0.6590436697006226,0.8145604133605957,0.6881496906280518,0.8282967209815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6112266182899475,"y":0.8145604133605957},{"x":0.6486486196517944,"y":0.8145604133605957},{"x":0.6486486196517944,"y":0.8282967209815979},{"x":0.6112266182899475,"y":0.8282967209815979}]},"confidence":0.9855585098266602,"dir":"rtl","str":"رویان","boundary":[0.6112266182899475,0.8145604133605957,0.6486486196517944,0.8282967209815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5613305568695068,"y":0.8145604133605957},{"x":0.6070685982704163,"y":0.8145604133605957},{"x":0.6070685982704163,"y":0.8282967209815979},{"x":0.5613305568695068,"y":0.8282967209815979}]},"confidence":0.9863256812095642,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.5613305568695068,0.8145604133605957,0.6070685982704163,0.8282967209815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.8145604133605957},{"x":0.5571725368499756,"y":0.8145604133605957},{"x":0.5571725368499756,"y":0.8282967209815979},{"x":0.5509355664253235,"y":0.8282967209815979}]},"confidence":0.9547876715660095,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5509355664253235,0.8145604133605957,0.5571725368499756,0.8282967209815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.8145604133605957},{"x":0.542619526386261,"y":0.8145604133605957},{"x":0.542619526386261,"y":0.8282967209815979},{"x":0.5031185150146484,"y":0.8282967209815979}]},"confidence":0.9732614755630493,"dir":"rtl","str":"گامت","boundary":[0.5031185150146484,0.8145604133605957,0.542619526386261,0.8282967209815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47401246428489685,"y":0.8145604133605957},{"x":0.4989604949951172,"y":0.8145604133605957},{"x":0.4989604949951172,"y":0.8282967209815979},{"x":0.47401246428489685,"y":0.8282967209815979}]},"confidence":0.9771539568901062,"dir":"rtl","str":"زایی","boundary":[0.47401246428489685,0.8145604133605957,0.4989604949951172,0.8282967209815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4636174738407135,"y":0.8145604133605957},{"x":0.4719334840774536,"y":0.8145604133605957},{"x":0.4719334840774536,"y":0.8282967209815979},{"x":0.4636174738407135,"y":0.8282967209815979}]},"confidence":0.9779012799263,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4636174738407135,0.8145604133605957,0.4719334840774536,0.8282967209815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261954128742218,"y":0.8145604133605957},{"x":0.45322245359420776,"y":0.8145604133605957},{"x":0.45322245359420776,"y":0.8282967209815979},{"x":0.4261954128742218,"y":0.8282967209815979}]},"confidence":0.9853433966636658,"dir":"rtl","str":"لقاح","boundary":[0.4261954128742218,0.8145604133605957,0.45322245359420776,0.8282967209815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40956342220306396,"y":0.8145604133605957},{"x":0.41580042243003845,"y":0.8145604133605957},{"x":0.41580042243003845,"y":0.8282967209815979},{"x":0.40956342220306396,"y":0.8282967209815979}]},"confidence":0.9902267456054688,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.40956342220306396,0.8145604133605957,0.41580042243003845,0.8282967209815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3534303605556488,"y":0.8145604133605957},{"x":0.40124741196632385,"y":0.8145604133605957},{"x":0.40124741196632385,"y":0.8282967209815979},{"x":0.3534303605556488,"y":0.8282967209815979}]},"confidence":0.9955907464027405,"dir":"rtl","str":"مراحل","boundary":[0.3534303605556488,0.8145604133605957,0.40124741196632385,0.8282967209815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30561330914497375,"y":0.8145604133605957},{"x":0.34303534030914307,"y":0.8145604133605957},{"x":0.34303534030914307,"y":0.8282967209815979},{"x":0.30561330914497375,"y":0.8282967209815979}]},"confidence":0.9782398343086243,"dir":"rtl","str":"بعدی","boundary":[0.30561330914497375,0.8145604133605957,0.34303534030914307,0.8282967209815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25363826751708984,"y":0.8145604133605957},{"x":0.295218288898468,"y":0.8145604133605957},{"x":0.295218288898468,"y":0.8282967209815979},{"x":0.25363826751708984,"y":0.8282967209815979}]},"confidence":0.9827311038970947,"dir":"rtl","str":"تکامل","boundary":[0.25363826751708984,0.8145604133605957,0.295218288898468,0.8282967209815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2286902219057083,"y":0.8145604133605957},{"x":0.24532224237918854,"y":0.8145604133605957},{"x":0.24532224237918854,"y":0.8282967209815979},{"x":0.2286902219057083,"y":0.8282967209815979}]},"confidence":0.9920122623443604,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2286902219057083,0.8145604133605957,0.24532224237918854,0.8282967209815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18918919563293457,"y":0.8145604133605957},{"x":0.21829521656036377,"y":0.8145604133605957},{"x":0.21829521656036377,"y":0.8282967209815979},{"x":0.18918919563293457,"y":0.8282967209815979}]},"confidence":0.9889138340950012,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.18918919563293457,0.8145604133605957,0.21829521656036377,0.8282967209815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.8145604133605957},{"x":0.17879417538642883,"y":0.8145604133605957},{"x":0.17879417538642883,"y":0.8282967209815979},{"x":0.13513512909412384,"y":0.8282967209815979}]},"confidence":0.98936527967453,"dir":"rtl","str":"رویانی","boundary":[0.13513512909412384,0.8145604133605957,0.17879417538642883,0.8282967209815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.8145604133605957},{"x":0.1247401237487793,"y":0.8145604133605957},{"x":0.1247401237487793,"y":0.8282967209815979},{"x":0.11850311607122421,"y":0.8282967209815979}]},"confidence":0.970674991607666,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.11850311607122421,0.8145604133605957,0.1247401237487793,0.8282967209815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8357588648796082,"y":0.8392857313156128},{"x":0.8627858757972717,"y":0.8392857313156128},{"x":0.8627858757972717,"y":0.8543956279754639},{"x":0.8357588648796082,"y":0.8543956279754639}]},"confidence":0.9941366910934448,"dir":"rtl","str":"پس","boundary":[0.8357588648796082,0.8392857313156128,0.8627858757972717,0.8543956279754639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.8392857313156128},{"x":0.8274428248405457,"y":0.8392857313156128},{"x":0.8274428248405457,"y":0.8543956279754639},{"x":0.8170478343963623,"y":0.8543956279754639}]},"confidence":0.9959045648574829,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8170478343963623,0.8392857313156128,0.8274428248405457,0.8543956279754639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.8392857313156128},{"x":0.8087317943572998,"y":0.8392857313156128},{"x":0.8087317943572998,"y":0.8543956279754639},{"x":0.7920997738838196,"y":0.8543956279754639}]},"confidence":0.9938938617706299,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.7920997738838196,0.8392857313156128,0.8087317943572998,0.8543956279754639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.8379120826721191},{"x":0.7817047834396362,"y":0.8379120826721191},{"x":0.7817047834396362,"y":0.8543956279754639},{"x":0.7505197525024414,"y":0.8543956279754639}]},"confidence":0.9956175684928894,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.7505197525024414,0.8379120826721191,0.7817047834396362,0.8543956279754639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.8379120826721191},{"x":0.7422037124633789,"y":0.8379120826721191},{"x":0.7422037124633789,"y":0.8543956279754639},{"x":0.692307710647583,"y":0.8543956279754639}]},"confidence":0.9860409498214722,"dir":"rtl","str":"جنینی","boundary":[0.692307710647583,0.8379120826721191,0.7422037124633789,0.8543956279754639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.8379120826721191},{"x":0.6839916706085205,"y":0.8379120826721191},{"x":0.6839916706085205,"y":0.8543956279754639},{"x":0.6548856496810913,"y":0.8543956279754639}]},"confidence":0.9964496493339539,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6548856496810913,0.8379120826721191,0.6839916706085205,0.8543956279754639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.8379120826721191},{"x":0.6548856496810913,"y":0.8379120826721191},{"x":0.6548856496810913,"y":0.8543956279754639},{"x":0.6486486196517944,"y":0.8543956279754639}]},"confidence":0.9920666217803955,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6486486196517944,0.8379120826721191,0.6548856496810913,0.8543956279754639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6237006187438965,"y":0.8379120826721191},{"x":0.6382536292076111,"y":0.8379120826721191},{"x":0.6382536292076111,"y":0.8543956279754639},{"x":0.6237006187438965,"y":0.8543956279754639}]},"confidence":0.9935072660446167,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6237006187438965,0.8379120826721191,0.6382536292076111,0.8543956279754639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.8379120826721191},{"x":0.6153846383094788,"y":0.8379120826721191},{"x":0.6153846383094788,"y":0.8543956279754639},{"x":0.5758835673332214,"y":0.8543956279754639}]},"confidence":0.9928357601165771,"dir":"rtl","str":"برخی","boundary":[0.5758835673332214,0.8379120826721191,0.6153846383094788,0.8543956279754639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4948025047779083,"y":0.8379120826721191},{"x":0.5654885768890381,"y":0.8379120826721191},{"x":0.5654885768890381,"y":0.8543956279754639},{"x":0.4948025047779083,"y":0.8543956279754639}]},"confidence":0.9919484257698059,"dir":"rtl","str":"سرفصلها","boundary":[0.4948025047779083,0.8379120826721191,0.5654885768890381,0.8543956279754639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4469854533672333,"y":0.8379120826721191},{"x":0.4844074845314026,"y":0.8379120826721191},{"x":0.4844074845314026,"y":0.8543956279754639},{"x":0.4469854533672333,"y":0.8543956279754639}]},"confidence":0.9922125339508057,"dir":"rtl","str":"افزون","boundary":[0.4469854533672333,0.8379120826721191,0.4844074845314026,0.8543956279754639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261954128742218,"y":0.8379120826721191},{"x":0.43659043312072754,"y":0.8379120826721191},{"x":0.43659043312072754,"y":0.8530219793319702},{"x":0.4261954128742218,"y":0.8530219793319702}]},"confidence":0.9926207065582275,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.4261954128742218,0.8379120826721191,0.43659043312072754,0.8530219793319702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3659043610095978,"y":0.8379120826721191},{"x":0.4178794324398041,"y":0.8379120826721191},{"x":0.4178794324398041,"y":0.8530219793319702},{"x":0.3659043610095978,"y":0.8530219793319702}]},"confidence":0.9944877624511719,"dir":"rtl","str":"توصیف","boundary":[0.3659043610095978,0.8379120826721191,0.4178794324398041,0.8530219793319702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513513505458832,"y":0.8379120826721191},{"x":0.35550934076309204,"y":0.8379120826721191},{"x":0.35550934076309204,"y":0.8530219793319702},{"x":0.3513513505458832,"y":0.8530219793319702}]},"confidence":0.9960841536521912,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3513513505458832,0.8379120826721191,0.35550934076309204,0.8530219793319702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3076923191547394,"y":0.8379120826721191},{"x":0.34095633029937744,"y":0.8379120826721191},{"x":0.34095633029937744,"y":0.8530219793319702},{"x":0.3076923191547394,"y":0.8530219793319702}]},"confidence":0.9941747784614563,"dir":"rtl","str":"شرح","boundary":[0.3076923191547394,0.8379120826721191,0.34095633029937744,0.8530219793319702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22245322167873383,"y":0.8365384340286255},{"x":0.29937630891799927,"y":0.8365384340286255},{"x":0.29937630891799927,"y":0.8530219793319702},{"x":0.22245322167873383,"y":0.8530219793319702}]},"confidence":0.9921767711639404,"dir":"rtl","str":"رویدادهای","boundary":[0.22245322167873383,0.8365384340286255,0.29937630891799927,0.8530219793319702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16632016003131866,"y":0.8365384340286255},{"x":0.2141372114419937,"y":0.8365384340286255},{"x":0.2141372114419937,"y":0.8530219793319702},{"x":0.16632016003131866,"y":0.8530219793319702}]},"confidence":0.9913219809532166,"dir":"rtl","str":"تکاملی","boundary":[0.16632016003131866,0.8365384340286255,0.2141372114419937,0.8530219793319702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.8365384340286255},{"x":0.15592515468597412,"y":0.8365384340286255},{"x":0.15592515468597412,"y":0.8530219793319702},{"x":0.11850311607122421,"y":0.8530219793319702}]},"confidence":0.9933261871337891,"dir":"rtl","str":"ارگان","boundary":[0.11850311607122421,0.8365384340286255,0.15592515468597412,0.8530219793319702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8544698357582092,"y":0.8626373410224915},{"x":0.8627858757972717,"y":0.8626373410224915},{"x":0.8627858757972717,"y":0.8777472376823425},{"x":0.8544698357582092,"y":0.8777472376823425}]},"confidence":0.9918032884597778,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8544698357582092,0.8626373410224915,0.8627858757972717,0.8777472376823425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.8626373410224915},{"x":0.8461538553237915,"y":0.8626373410224915},{"x":0.8461538553237915,"y":0.8777472376823425},{"x":0.777546763420105,"y":0.8777472376823425}]},"confidence":0.985641598701477,"dir":"rtl","str":"جنبههای","boundary":[0.777546763420105,0.8626373410224915,0.8461538553237915,0.8777472376823425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7276507019996643,"y":0.8626373410224915},{"x":0.7692307829856873,"y":0.8626373410224915},{"x":0.7692307829856873,"y":0.8777472376823425},{"x":0.7276507019996643,"y":0.8777472376823425}]},"confidence":0.9899471998214722,"dir":"rtl","str":"تکامل","boundary":[0.7276507019996643,0.8626373410224915,0.7692307829856873,0.8777472376823425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590436697006226,"y":0.8626373410224915},{"x":0.7193347215652466,"y":0.8626373410224915},{"x":0.7193347215652466,"y":0.8777472376823425},{"x":0.6590436697006226,"y":0.8777472376823425}]},"confidence":0.983349084854126,"dir":"rtl","str":"مولکولی","boundary":[0.6590436697006226,0.8626373410224915,0.7193347215652466,0.8777472376823425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.8626373410224915},{"x":0.6507276296615601,"y":0.8626373410224915},{"x":0.6507276296615601,"y":0.8777472376823425},{"x":0.6382536292076111,"y":0.8777472376823425}]},"confidence":0.9984182119369507,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6382536292076111,0.8626373410224915,0.6507276296615601,0.8777472376823425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966736078262329,"y":0.8626373410224915},{"x":0.6299376487731934,"y":0.8626373410224915},{"x":0.6299376487731934,"y":0.8777472376823425},{"x":0.5966736078262329,"y":0.8777472376823425}]},"confidence":0.9972516894340515,"dir":"rtl","str":"بحث","boundary":[0.5966736078262329,0.8626373410224915,0.6299376487731934,0.8777472376823425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322245359420776,"y":0.8626373410224915},{"x":0.5883575677871704,"y":0.8626373410224915},{"x":0.5883575677871704,"y":0.8777472376823425},{"x":0.5322245359420776,"y":0.8777472376823425}]},"confidence":0.9957290291786194,"dir":"rtl","str":"پرداخته","boundary":[0.5322245359420776,0.8626373410224915,0.5883575677871704,0.8777472376823425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4927234947681427,"y":0.8626373410224915},{"x":0.5239084959030151,"y":0.8626373410224915},{"x":0.5239084959030151,"y":0.8777472376823425},{"x":0.4927234947681427,"y":0.8777472376823425}]},"confidence":0.9955621361732483,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.4927234947681427,0.8626373410224915,0.5239084959030151,0.8777472376823425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45322245359420776,"y":0.8626373410224915},{"x":0.4844074845314026,"y":0.8626373410224915},{"x":0.4844074845314026,"y":0.8777472376823425},{"x":0.45322245359420776,"y":0.8777472376823425}]},"confidence":0.9965590834617615,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.45322245359420776,0.8626373410224915,0.4844074845314026,0.8777472376823425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.8626373410224915},{"x":0.44490644335746765,"y":0.8626373410224915},{"x":0.44490644335746765,"y":0.8777472376823425},{"x":0.43659043312072754,"y":0.8777472376823425}]},"confidence":0.9930146932601929,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.43659043312072754,0.8626373410224915,0.44490644335746765,0.8777472376823425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35550934076309204,"y":0.8626373410224915},{"x":0.4261954128742218,"y":0.8626373410224915},{"x":0.4261954128742218,"y":0.8777472376823425},{"x":0.35550934076309204,"y":0.8777472376823425}]},"confidence":0.9916556477546692,"dir":"rtl","str":"پاسخگوی","boundary":[0.35550934076309204,0.8626373410224915,0.4261954128742218,0.8777472376823425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3243243098258972,"y":0.8626373410224915},{"x":0.3471933603286743,"y":0.8626373410224915},{"x":0.3471933603286743,"y":0.8777472376823425},{"x":0.3243243098258972,"y":0.8777472376823425}]},"confidence":0.9917165637016296,"dir":"rtl","str":"نیاز","boundary":[0.3243243098258972,0.8626373410224915,0.3471933603286743,0.8777472376823425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29729729890823364,"y":0.8626373410224915},{"x":0.31392931938171387,"y":0.8626373410224915},{"x":0.31392931938171387,"y":0.8777472376823425},{"x":0.29729729890823364,"y":0.8777472376823425}]},"confidence":0.9952747225761414,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.29729729890823364,0.8626373410224915,0.31392931938171387,0.8777472376823425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2515592575073242,"y":0.8626373410224915},{"x":0.28898128867149353,"y":0.8626373410224915},{"x":0.28898128867149353,"y":0.8777472376823425},{"x":0.2515592575073242,"y":0.8777472376823425}]},"confidence":0.9964857697486877,"dir":"rtl","str":"دسته","boundary":[0.2515592575073242,0.8626373410224915,0.28898128867149353,0.8777472376823425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.234927237033844,"y":0.8626373410224915},{"x":0.2432432472705841,"y":0.8626373410224915},{"x":0.2432432472705841,"y":0.8777472376823425},{"x":0.234927237033844,"y":0.8777472376823425}]},"confidence":0.9952315092086792,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.234927237033844,0.8626373410224915,0.2432432472705841,0.8777472376823425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14345113933086395,"y":0.8626373410224915},{"x":0.22661122679710388,"y":0.8626373410224915},{"x":0.22661122679710388,"y":0.8777472376823425},{"x":0.14345113933086395,"y":0.8777472376823425}]},"confidence":0.9886497259140015,"dir":"rtl","str":"خوانندگانی","boundary":[0.14345113933086395,0.8626373410224915,0.22661122679710388,0.8777472376823425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.8626373410224915},{"x":0.13513512909412384,"y":0.8626373410224915},{"x":0.13513512909412384,"y":0.8777472376823425},{"x":0.11850311607122421,"y":0.8777472376823425}]},"confidence":0.9844472408294678,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.11850311607122421,0.8626373410224915,0.13513512909412384,0.8777472376823425]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.5192307829856873},{"x":0.8648648858070374,"y":0.5192307829856873},{"x":0.8648648858070374,"y":0.8777472376823425},{"x":0.11850311607122421,"y":0.8777472376823425}]},"confidence":0.9876870512962341,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.5122307829856872,0.8698648858070374,0.8847472376823425],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/a2a75c4d9dbd030a/pages/InIhXmyobmopIoLh-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a2a75c4d9dbd030a/pages/KuzEAxlccfoguoVS.jpg","blurred":"/storage/books/a2a75c4d9dbd030a/pages/YAJuEtwUoPaPVjNA.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.0002359732142852894,0.0001564273641823412,0.9981915490939562,0.9995337670638667]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.82536381483078,"y":0.12087912112474442},{"x":0.8627858757972717,"y":0.12087912112474442},{"x":0.8627858757972717,"y":0.13736264407634735},{"x":0.82536381483078,"y":0.13736264407634735}]},"confidence":0.9872084259986877,"dir":"rtl","str":"علاقه","boundary":[0.82536381483078,0.12087912112474442,0.8627858757972717,0.13736264407634735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.12087912112474442},{"x":0.8149688243865967,"y":0.12087912112474442},{"x":0.8149688243865967,"y":0.13736264407634735},{"x":0.7817047834396362,"y":0.13736264407634735}]},"confidence":0.9855697154998779,"dir":"rtl","str":"عمیق","boundary":[0.7817047834396362,0.12087912112474442,0.8149688243865967,0.13736264407634735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.12087912112474442},{"x":0.7713097929954529,"y":0.12087912112474442},{"x":0.7713097929954529,"y":0.13736264407634735},{"x":0.752598762512207,"y":0.13736264407634735}]},"confidence":0.9774696230888367,"dir":"rtl","str":"تری","boundary":[0.752598762512207,0.12087912112474442,0.7713097929954529,0.13736264407634735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.12087912112474442},{"x":0.7359667420387268,"y":0.12087912112474442},{"x":0.7359667420387268,"y":0.13736264407634735},{"x":0.704781711101532,"y":0.13736264407634735}]},"confidence":0.9948078393936157,"dir":"rtl","str":"دارند","boundary":[0.704781711101532,0.12087912112474442,0.7359667420387268,0.13736264407634735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.12087912112474442},{"x":0.7027027010917664,"y":0.12087912112474442},{"x":0.7027027010917664,"y":0.13736264407634735},{"x":0.6964656710624695,"y":0.13736264407634735}]},"confidence":0.9826141595840454,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6964656710624695,0.12087912112474442,0.7027027010917664,0.13736264407634735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569646596908569,"y":0.12087912112474442},{"x":0.6881496906280518,"y":0.12087912112474442},{"x":0.6881496906280518,"y":0.13736264407634735},{"x":0.6569646596908569,"y":0.13736264407634735}]},"confidence":0.9936984777450562,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.6569646596908569,0.12087912112474442,0.6881496906280518,0.13736264407634735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6507276296615601,"y":0.12087912112474442},{"x":0.6548856496810913,"y":0.12087912112474442},{"x":0.6548856496810913,"y":0.13736264407634735},{"x":0.6507276296615601,"y":0.13736264407634735}]},"confidence":0.9872815012931824,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6507276296615601,0.12087912112474442,0.6548856496810913,0.13736264407634735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779625773429871,"y":0.12087912112474442},{"x":0.6424116492271423,"y":0.12087912112474442},{"x":0.6424116492271423,"y":0.13736264407634735},{"x":0.5779625773429871,"y":0.13736264407634735}]},"confidence":0.9949193000793457,"dir":"rtl","str":"همچنین","boundary":[0.5779625773429871,0.12087912112474442,0.6424116492271423,0.13736264407634735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343035459518433,"y":0.12087912112474442},{"x":0.5675675868988037,"y":0.12087912112474442},{"x":0.5675675868988037,"y":0.13736264407634735},{"x":0.5343035459518433,"y":0.13736264407634735}]},"confidence":0.9897894263267517,"dir":"rtl","str":"سعی","boundary":[0.5343035459518433,0.12087912112474442,0.5675675868988037,0.13736264407634735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4948025047779083,"y":0.12087912112474442},{"x":0.5239084959030151,"y":0.12087912112474442},{"x":0.5239084959030151,"y":0.13736264407634735},{"x":0.4948025047779083,"y":0.13736264407634735}]},"confidence":0.9934356212615967,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.4948025047779083,0.12087912112474442,0.5239084959030151,0.13736264407634735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45322245359420776,"y":0.12087912112474442},{"x":0.4864864945411682,"y":0.12087912112474442},{"x":0.4864864945411682,"y":0.13736264407634735},{"x":0.45322245359420776,"y":0.13736264407634735}]},"confidence":0.9962157607078552,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.45322245359420776,0.12087912112474442,0.4864864945411682,0.13736264407634735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.12087912112474442},{"x":0.442827433347702,"y":0.12087912112474442},{"x":0.442827433347702,"y":0.13736264407634735},{"x":0.43659043312072754,"y":0.13736264407634735}]},"confidence":0.9956800937652588,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.43659043312072754,0.12087912112474442,0.442827433347702,0.13736264407634735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3762993812561035,"y":0.12087912112474442},{"x":0.4261954128742218,"y":0.12087912112474442},{"x":0.4261954128742218,"y":0.13736264407634735},{"x":0.3762993812561035,"y":0.13736264407634735}]},"confidence":0.9928133487701416,"dir":"rtl","str":"مفاهیم","boundary":[0.3762993812561035,0.12087912112474442,0.4261954128742218,0.13736264407634735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31808730959892273,"y":0.12087912112474442},{"x":0.3659043610095978,"y":0.12087912112474442},{"x":0.3659043610095978,"y":0.13736264407634735},{"x":0.31808730959892273,"y":0.13736264407634735}]},"confidence":0.9919025897979736,"dir":"rtl","str":"کلیدی","boundary":[0.31808730959892273,0.12087912112474442,0.3659043610095978,0.13736264407634735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3014552891254425,"y":0.12087912112474442},{"x":0.3076923191547394,"y":0.12087912112474442},{"x":0.3076923191547394,"y":0.13736264407634735},{"x":0.3014552891254425,"y":0.13736264407634735}]},"confidence":0.9964485168457031,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.3014552891254425,0.12087912112474442,0.3076923191547394,0.13736264407634735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24532224237918854,"y":0.12087912112474442},{"x":0.29106029868125916,"y":0.12087912112474442},{"x":0.29106029868125916,"y":0.13736264407634735},{"x":0.24532224237918854,"y":0.13736264407634735}]},"confidence":0.9922323822975159,"dir":"rtl","str":"تصاویر","boundary":[0.24532224237918854,0.12087912112474442,0.29106029868125916,0.13736264407634735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1829521805047989,"y":0.12087912112474442},{"x":0.234927237033844,"y":0.12087912112474442},{"x":0.234927237033844,"y":0.13736264407634735},{"x":0.1829521805047989,"y":0.13736264407634735}]},"confidence":0.9951345324516296,"dir":"rtl","str":"منتخب","boundary":[0.1829521805047989,0.12087912112474442,0.234927237033844,0.13736264407634735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1621621549129486,"y":0.12087912112474442},{"x":0.17255717515945435,"y":0.12087912112474442},{"x":0.17255717515945435,"y":0.13736264407634735},{"x":0.1621621549129486,"y":0.13736264407634735}]},"confidence":0.9965368509292603,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.1621621549129486,0.12087912112474442,0.17255717515945435,0.13736264407634735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.12087912112474442},{"x":0.1538461595773697,"y":0.12087912112474442},{"x":0.1538461595773697,"y":0.13736264407634735},{"x":0.11850311607122421,"y":0.13736264407634735}]},"confidence":0.9941813349723816,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.11850311607122421,0.12087912112474442,0.1538461595773697,0.13736264407634735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.14423076808452606},{"x":0.8627858757972717,"y":0.14423076808452606},{"x":0.8627858757972717,"y":0.1607142835855484},{"x":0.812889814376831,"y":0.1607142835855484}]},"confidence":0.9939599633216858,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.812889814376831,0.14423076808452606,0.8627858757972717,0.1607142835855484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.14423076808452606},{"x":0.8024948239326477,"y":0.14423076808452606},{"x":0.8024948239326477,"y":0.1607142835855484},{"x":0.7609147429466248,"y":0.1607142835855484}]},"confidence":0.9826527237892151,"dir":"rtl","str":"تبیین","boundary":[0.7609147429466248,0.14423076808452606,0.8024948239326477,0.1607142835855484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.14423076808452606},{"x":0.752598762512207,"y":0.14423076808452606},{"x":0.752598762512207,"y":0.1607142835855484},{"x":0.7193347215652466,"y":0.1607142835855484}]},"confidence":0.9931202530860901,"dir":"rtl","str":"گردد","boundary":[0.7193347215652466,0.14423076808452606,0.752598762512207,0.1607142835855484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.14423076808452606},{"x":0.7089397311210632,"y":0.14423076808452606},{"x":0.7089397311210632,"y":0.1607142835855484},{"x":0.7006236910820007,"y":0.1607142835855484}]},"confidence":0.995326042175293,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.7006236910820007,0.14423076808452606,0.7089397311210632,0.1607142835855484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6798336505889893,"y":0.14423076808452606},{"x":0.692307710647583,"y":0.14423076808452606},{"x":0.692307710647583,"y":0.1607142835855484},{"x":0.6798336505889893,"y":0.1607142835855484}]},"confidence":0.9979838132858276,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6798336505889893,0.14423076808452606,0.692307710647583,0.1607142835855484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.14423076808452606},{"x":0.6715176701545715,"y":0.14423076808452606},{"x":0.6715176701545715,"y":0.1607142835855484},{"x":0.6382536292076111,"y":0.1607142835855484}]},"confidence":0.9931992888450623,"dir":"rtl","str":"درک","boundary":[0.6382536292076111,0.14423076808452606,0.6715176701545715,0.1607142835855484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987526178359985,"y":0.14423076808452606},{"x":0.6278586387634277,"y":0.14423076808452606},{"x":0.6278586387634277,"y":0.1607142835855484},{"x":0.5987526178359985,"y":0.1607142835855484}]},"confidence":0.9927244186401367,"dir":"rtl","str":"بهتر","boundary":[0.5987526178359985,0.14423076808452606,0.6278586387634277,0.1607142835855484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738045573234558,"y":0.14423076808452606},{"x":0.590436577796936,"y":0.14423076808452606},{"x":0.590436577796936,"y":0.1607142835855484},{"x":0.5738045573234558,"y":0.1607142835855484}]},"confidence":0.9930096864700317,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.5738045573234558,0.14423076808452606,0.590436577796936,0.1607142835855484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5259875059127808,"y":0.14423076808452606},{"x":0.5654885768890381,"y":0.14423076808452606},{"x":0.5654885768890381,"y":0.1607142835855484},{"x":0.5259875059127808,"y":0.1607142835855484}]},"confidence":0.9953621029853821,"dir":"rtl","str":"کمک","boundary":[0.5259875059127808,0.14423076808452606,0.5654885768890381,0.1607142835855484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844074845314026,"y":0.14423076808452606},{"x":0.517671525478363,"y":0.14423076808452606},{"x":0.517671525478363,"y":0.1607142835855484},{"x":0.4844074845314026,"y":0.1607142835855484}]},"confidence":0.9943273067474365,"dir":"rtl","str":"نماید","boundary":[0.4844074845314026,0.14423076808452606,0.517671525478363,0.1607142835855484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4781704843044281,"y":0.14423076808452606},{"x":0.48232847452163696,"y":0.14423076808452606},{"x":0.48232847452163696,"y":0.1607142835855484},{"x":0.4781704843044281,"y":0.1607142835855484}]},"confidence":0.9849683046340942,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4781704843044281,0.14423076808452606,0.48232847452163696,0.1607142835855484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45945945382118225,"y":0.14423076808452606},{"x":0.469854474067688,"y":0.14423076808452606},{"x":0.469854474067688,"y":0.1607142835855484},{"x":0.45945945382118225,"y":0.1607142835855484}]},"confidence":0.9953711628913879,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.45945945382118225,0.14423076808452606,0.469854474067688,0.1607142835855484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4178794324398041,"y":0.14423076808452606},{"x":0.45114344358444214,"y":0.14423076808452606},{"x":0.45114344358444214,"y":0.1607142835855484},{"x":0.4178794324398041,"y":0.1607142835855484}]},"confidence":0.9938617944717407,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.4178794324398041,0.14423076808452606,0.45114344358444214,0.1607142835855484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33264032006263733,"y":0.14423076808452606},{"x":0.40956342220306396,"y":0.14423076808452606},{"x":0.40956342220306396,"y":0.1607142835855484},{"x":0.33264032006263733,"y":0.1607142835855484}]},"confidence":0.9849663972854614,"dir":"rtl","str":"ویژگیهای","boundary":[0.33264032006263733,0.14423076808452606,0.40956342220306396,0.1607142835855484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2869022786617279,"y":0.14423076808452606},{"x":0.3243243098258972,"y":0.14423076808452606},{"x":0.3243243098258972,"y":0.1607142835855484},{"x":0.2869022786617279,"y":0.1607142835855484}]},"confidence":0.9930074214935303,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.2869022786617279,0.14423076808452606,0.3243243098258972,0.1607142835855484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23700623214244843,"y":0.14423076808452606},{"x":0.2785862684249878,"y":0.14423076808452606},{"x":0.2785862684249878,"y":0.1607142835855484},{"x":0.23700623214244843,"y":0.1607142835855484}]},"confidence":0.9959673285484314,"dir":"rtl","str":"حاضر","boundary":[0.23700623214244843,0.14423076808452606,0.2785862684249878,0.1607142835855484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16632016003131866,"y":0.14423076808452606},{"x":0.23076923191547394,"y":0.14423076808452606},{"x":0.23076923191547394,"y":0.1607142835855484},{"x":0.16632016003131866,"y":0.1607142835855484}]},"confidence":0.9880608320236206,"dir":"rtl","str":"گنجاندن","boundary":[0.16632016003131866,0.14423076808452606,0.23076923191547394,0.1607142835855484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.14423076808452606},{"x":0.15800416469573975,"y":0.14423076808452606},{"x":0.15800416469573975,"y":0.1607142835855484},{"x":0.11850311607122421,"y":0.1607142835855484}]},"confidence":0.989199697971344,"dir":"rtl","str":"برخی","boundary":[0.11850311607122421,0.14423076808452606,0.15800416469573975,0.1607142835855484]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.12087912112474442},{"x":0.8627858757972717,"y":0.12087912112474442},{"x":0.8627858757972717,"y":0.1607142835855484},{"x":0.11850311607122421,"y":0.1607142835855484}]},"confidence":0.9916243553161621,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.11387912112474441,0.8677858757972717,0.1677142835855484],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8586278557777405,"y":0.17032967507839203},{"x":0.8627858757972717,"y":0.17032967507839203},{"x":0.8627858757972717,"y":0.18681319057941437},{"x":0.8586278557777405,"y":0.18681319057941437}]},"confidence":0.9698503613471985,"dir":"rtl","str":"«","boundary":[0.8586278557777405,0.17032967507839203,0.8627858757972717,0.18681319057941437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.17032967507839203},{"x":0.8544698357582092,"y":0.17032967507839203},{"x":0.8544698357582092,"y":0.18681319057941437},{"x":0.8232848048210144,"y":0.18681319057941437}]},"confidence":0.9826415777206421,"dir":"rtl","str":"نکات","boundary":[0.8232848048210144,0.17032967507839203,0.8544698357582092,0.18681319057941437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.17032967507839203},{"x":0.8191268444061279,"y":0.17032967507839203},{"x":0.8191268444061279,"y":0.18681319057941437},{"x":0.8066527843475342,"y":0.18681319057941437}]},"confidence":0.8944194316864014,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.8066527843475342,0.17032967507839203,0.8191268444061279,0.18681319057941437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.17032967507839203},{"x":0.7983368039131165,"y":0.17032967507839203},{"x":0.7983368039131165,"y":0.18681319057941437},{"x":0.7713097929954529,"y":0.18681319057941437}]},"confidence":0.986331045627594,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.7713097929954529,0.17032967507839203,0.7983368039131165,0.18681319057941437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.17032967507839203},{"x":0.7629937529563904,"y":0.17032967507839203},{"x":0.7629937529563904,"y":0.18681319057941437},{"x":0.7255717515945435,"y":0.18681319057941437}]},"confidence":0.9947614073753357,"dir":"rtl","str":"درس","boundary":[0.7255717515945435,0.17032967507839203,0.7629937529563904,0.18681319057941437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.17032967507839203},{"x":0.717255711555481,"y":0.17032967507839203},{"x":0.717255711555481,"y":0.18681319057941437},{"x":0.7027027010917664,"y":0.18681319057941437}]},"confidence":0.9913452863693237,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7027027010917664,0.17032967507839203,0.717255711555481,0.18681319057941437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6632016897201538,"y":0.17032967507839203},{"x":0.6943867206573486,"y":0.17032967507839203},{"x":0.6943867206573486,"y":0.18681319057941437},{"x":0.6632016897201538,"y":0.18681319057941437}]},"confidence":0.9924602508544922,"dir":"rtl","str":"قالب","boundary":[0.6632016897201538,0.17032967507839203,0.6943867206573486,0.18681319057941437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.17032967507839203},{"x":0.6528066396713257,"y":0.17032967507839203},{"x":0.6528066396713257,"y":0.18681319057941437},{"x":0.5446985363960266,"y":0.18681319057941437}]},"confidence":0.9876248836517334,"dir":"rtl","str":"چهارچوبهایی","boundary":[0.5446985363960266,0.17032967507839203,0.6528066396713257,0.18681319057941437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.17032967507839203},{"x":0.5363825559616089,"y":0.17032967507839203},{"x":0.5363825559616089,"y":0.18681319057941437},{"x":0.5031185150146484,"y":0.18681319057941437}]},"confidence":0.9971391558647156,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5031185150146484,0.17032967507839203,0.5363825559616089,0.18681319057941437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4781704843044281,"y":0.17032967507839203},{"x":0.49688148498535156,"y":0.17032967507839203},{"x":0.49688148498535156,"y":0.18681319057941437},{"x":0.4781704843044281,"y":0.18681319057941437}]},"confidence":0.9972079396247864,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.4781704843044281,0.17032967507839203,0.49688148498535156,0.18681319057941437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4573804438114166,"y":0.17032967507839203},{"x":0.469854474067688,"y":0.17032967507839203},{"x":0.469854474067688,"y":0.18681319057941437},{"x":0.4573804438114166,"y":0.18681319057941437}]},"confidence":0.9984053373336792,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4573804438114166,0.17032967507839203,0.469854474067688,0.18681319057941437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40124741196632385,"y":0.17032967507839203},{"x":0.4490644633769989,"y":0.17032967507839203},{"x":0.4490644633769989,"y":0.18681319057941437},{"x":0.40124741196632385,"y":0.18681319057941437}]},"confidence":0.9915273189544678,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.40124741196632385,0.17032967507839203,0.4490644633769989,0.18681319057941437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34927234053611755,"y":0.17032967507839203},{"x":0.39293140172958374,"y":0.17032967507839203},{"x":0.39293140172958374,"y":0.18681319057941437},{"x":0.34927234053611755,"y":0.18681319057941437}]},"confidence":0.9952957034111023,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.34927234053611755,0.17032967507839203,0.39293140172958374,0.18681319057941437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2931392788887024,"y":0.17032967507839203},{"x":0.34303534030914307,"y":0.17032967507839203},{"x":0.34303534030914307,"y":0.18681319057941437},{"x":0.2931392788887024,"y":0.18681319057941437}]},"confidence":0.9947111010551453,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.2931392788887024,0.17032967507839203,0.34303534030914307,0.18681319057941437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24740125238895416,"y":0.17032967507839203},{"x":0.28482329845428467,"y":0.17032967507839203},{"x":0.28482329845428467,"y":0.18681319057941437},{"x":0.24740125238895416,"y":0.18681319057941437}]},"confidence":0.9882001280784607,"dir":"rtl","str":"تاکید","boundary":[0.24740125238895416,0.17032967507839203,0.28482329845428467,0.18681319057941437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22661122679710388,"y":0.17032967507839203},{"x":0.23908524215221405,"y":0.17032967507839203},{"x":0.23908524215221405,"y":0.18681319057941437},{"x":0.22661122679710388,"y":0.18681319057941437}]},"confidence":0.9863947629928589,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.22661122679710388,0.17032967507839203,0.23908524215221405,0.18681319057941437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18087318539619446,"y":0.17032967507839203},{"x":0.21621622145175934,"y":0.17032967507839203},{"x":0.21621622145175934,"y":0.18681319057941437},{"x":0.18087318539619446,"y":0.18681319057941437}]},"confidence":0.9889156818389893,"dir":"rtl","str":"نماید","boundary":[0.18087318539619446,0.17032967507839203,0.21621622145175934,0.18681319057941437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17463617026805878,"y":0.17032967507839203},{"x":0.17879417538642883,"y":0.17032967507839203},{"x":0.17879417538642883,"y":0.18681319057941437},{"x":0.17463617026805878,"y":0.18681319057941437}]},"confidence":0.9800536632537842,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.17463617026805878,0.17032967507839203,0.17879417538642883,0.18681319057941437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.19505494832992554},{"x":0.8336798548698425,"y":0.19505494832992554},{"x":0.8336798548698425,"y":0.21016483008861542},{"x":0.8066527843475342,"y":0.21016483008861542}]},"confidence":0.9835430979728699,"dir":"rtl","str":"امید","boundary":[0.8066527843475342,0.19505494832992554,0.8336798548698425,0.21016483008861542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.19505494832992554},{"x":0.7962577939033508,"y":0.19505494832992554},{"x":0.7962577939033508,"y":0.21016483008861542},{"x":0.765072762966156,"y":0.21016483008861542}]},"confidence":0.9956235289573669,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.765072762966156,0.19505494832992554,0.7962577939033508,0.21016483008861542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.19505494832992554},{"x":0.752598762512207,"y":0.19505494832992554},{"x":0.752598762512207,"y":0.21016483008861542},{"x":0.7318087220191956,"y":0.21016483008861542}]},"confidence":0.9901511669158936,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7318087220191956,0.19505494832992554,0.752598762512207,0.21016483008861542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6860706806182861,"y":0.19505494832992554},{"x":0.7214137315750122,"y":0.19505494832992554},{"x":0.7214137315750122,"y":0.21016483008861542},{"x":0.6860706806182861,"y":0.21016483008861542}]},"confidence":0.9937450289726257,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6860706806182861,0.19505494832992554,0.7214137315750122,0.21016483008861542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.19505494832992554},{"x":0.6735966801643372,"y":0.19505494832992554},{"x":0.6735966801643372,"y":0.21016483008861542},{"x":0.6382536292076111,"y":0.21016483008861542}]},"confidence":0.9802889823913574,"dir":"rtl","str":"گامی","boundary":[0.6382536292076111,0.19505494832992554,0.6735966801643372,0.21016483008861542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800415873527527,"y":0.19505494832992554},{"x":0.6278586387634277,"y":0.19505494832992554},{"x":0.6278586387634277,"y":0.21016483008861542},{"x":0.5800415873527527,"y":0.21016483008861542}]},"confidence":0.9971567392349243,"dir":"rtl","str":"هرچند","boundary":[0.5800415873527527,0.19505494832992554,0.6278586387634277,0.21016483008861542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5218295454978943,"y":0.19505494832992554},{"x":0.5717255473136902,"y":0.19505494832992554},{"x":0.5717255473136902,"y":0.21016483008861542},{"x":0.5218295454978943,"y":0.21016483008861542}]},"confidence":0.9944359064102173,"dir":"rtl","str":"کوچک","boundary":[0.5218295454978943,0.19505494832992554,0.5717255473136902,0.21016483008861542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4948025047779083,"y":0.19505494832992554},{"x":0.5114344954490662,"y":0.19505494832992554},{"x":0.5114344954490662,"y":0.21016483008861542},{"x":0.4948025047779083,"y":0.21016483008861542}]},"confidence":0.9954183101654053,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4948025047779083,0.19505494832992554,0.5114344954490662,0.21016483008861542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4469854533672333,"y":0.19505494832992554},{"x":0.4844074845314026,"y":0.19505494832992554},{"x":0.4844074845314026,"y":0.21016483008861542},{"x":0.4469854533672333,"y":0.21016483008861542}]},"confidence":0.9913458824157715,"dir":"rtl","str":"جهت","boundary":[0.4469854533672333,0.19505494832992554,0.4844074845314026,0.21016483008861542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4033263921737671,"y":0.19505494832992554},{"x":0.43659043312072754,"y":0.19505494832992554},{"x":0.43659043312072754,"y":0.21016483008861542},{"x":0.4033263921737671,"y":0.21016483008861542}]},"confidence":0.9772564172744751,"dir":"rtl","str":"القای","boundary":[0.4033263921737671,0.19505494832992554,0.43659043312072754,0.21016483008861542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3534303605556488,"y":0.19505494832992554},{"x":0.39293140172958374,"y":0.19505494832992554},{"x":0.39293140172958374,"y":0.21016483008861542},{"x":0.3534303605556488,"y":0.21016483008861542}]},"confidence":0.9857465028762817,"dir":"rtl","str":"انگیزه","boundary":[0.3534303605556488,0.19505494832992554,0.39293140172958374,0.21016483008861542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3367983400821686,"y":0.19505494832992554},{"x":0.34303534030914307,"y":0.19505494832992554},{"x":0.34303534030914307,"y":0.21016483008861542},{"x":0.3367983400821686,"y":0.21016483008861542}]},"confidence":0.9784039258956909,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3367983400821686,0.19505494832992554,0.34303534030914307,0.21016483008861542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29729729890823364,"y":0.19505494832992554},{"x":0.32640331983566284,"y":0.19505494832992554},{"x":0.32640331983566284,"y":0.21016483008861542},{"x":0.29729729890823364,"y":0.21016483008861542}]},"confidence":0.9894333481788635,"dir":"rtl","str":"الهام","boundary":[0.29729729890823364,0.19505494832992554,0.32640331983566284,0.21016483008861542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22453223168849945,"y":0.19505494832992554},{"x":0.2869022786617279,"y":0.19505494832992554},{"x":0.2869022786617279,"y":0.21016483008861542},{"x":0.22453223168849945,"y":0.21016483008861542}]},"confidence":0.9884517192840576,"dir":"rtl","str":"بخشیدن","boundary":[0.22453223168849945,0.19505494832992554,0.2869022786617279,0.21016483008861542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20374220609664917,"y":0.19505494832992554},{"x":0.2141372114419937,"y":0.19505494832992554},{"x":0.2141372114419937,"y":0.21016483008861542},{"x":0.20374220609664917,"y":0.21016483008861542}]},"confidence":0.9931386709213257,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.20374220609664917,0.19505494832992554,0.2141372114419937,0.21016483008861542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.19505494832992554},{"x":0.191268190741539,"y":0.19505494832992554},{"x":0.191268190741539,"y":0.21016483008861542},{"x":0.11850311607122421,"y":0.21016483008861542}]},"confidence":0.9894812703132629,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.11850311607122421,0.19505494832992554,0.191268190741539,0.21016483008861542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.21978022158145905},{"x":0.8627858757972717,"y":0.21978022158145905},{"x":0.8627858757972717,"y":0.23351648449897766},{"x":0.7920997738838196,"y":0.23351648449897766}]},"confidence":0.9914026856422424,"dir":"rtl","str":"دامپزشکی","boundary":[0.7920997738838196,0.21978022158145905,0.8627858757972717,0.23351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.21978022158145905},{"x":0.7796257734298706,"y":0.21978022158145905},{"x":0.7796257734298706,"y":0.23351648449897766},{"x":0.7754677534103394,"y":0.23351648449897766}]},"confidence":0.9740326404571533,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7754677534103394,0.21978022158145905,0.7796257734298706,0.23351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.21978022158145905},{"x":0.765072762966156,"y":0.21978022158145905},{"x":0.765072762966156,"y":0.23351648449897766},{"x":0.7027027010917664,"y":0.23351648449897766}]},"confidence":0.9885933995246887,"dir":"rtl","str":"نسلهای","boundary":[0.7027027010917664,0.21978022158145905,0.765072762966156,0.23351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.21978022158145905},{"x":0.692307710647583,"y":0.21978022158145905},{"x":0.692307710647583,"y":0.23351648449897766},{"x":0.6548856496810913,"y":0.23351648449897766}]},"confidence":0.9913418889045715,"dir":"rtl","str":"بعدی","boundary":[0.6548856496810913,0.21978022158145905,0.692307710647583,0.23351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6070685982704163,"y":0.21978022158145905},{"x":0.644490659236908,"y":0.21978022158145905},{"x":0.644490659236908,"y":0.23351648449897766},{"x":0.6070685982704163,"y":0.23351648449897766}]},"confidence":0.9935266971588135,"dir":"rtl","str":"بردارد","boundary":[0.6070685982704163,0.21978022158145905,0.644490659236908,0.23351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.21978022158145905},{"x":0.6049895882606506,"y":0.21978022158145905},{"x":0.6049895882606506,"y":0.23351648449897766},{"x":0.6008316278457642,"y":0.23351648449897766}]},"confidence":0.9619522094726562,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6008316278457642,0.21978022158145905,0.6049895882606506,0.23351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5696465969085693,"y":0.21978022158145905},{"x":0.590436577796936,"y":0.21978022158145905},{"x":0.590436577796936,"y":0.23351648449897766},{"x":0.5696465969085693,"y":0.23351648449897766}]},"confidence":0.9940955638885498,"dir":"rtl","str":"اگر","boundary":[0.5696465969085693,0.21978022158145905,0.590436577796936,0.23351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.21978022158145905},{"x":0.5592515468597412,"y":0.21978022158145905},{"x":0.5592515468597412,"y":0.23351648449897766},{"x":0.5031185150146484,"y":0.23351648449897766}]},"confidence":0.9948093295097351,"dir":"rtl","str":"نویسنده","boundary":[0.5031185150146484,0.21978022158145905,0.5592515468597412,0.23351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4802494943141937,"y":0.21978022158145905},{"x":0.4927234947681427,"y":0.21978022158145905},{"x":0.4927234947681427,"y":0.23351648449897766},{"x":0.4802494943141937,"y":0.23351648449897766}]},"confidence":0.9983038306236267,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4802494943141937,0.21978022158145905,0.4927234947681427,0.23351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4490644633769989,"y":0.21978022158145905},{"x":0.469854474067688,"y":0.21978022158145905},{"x":0.469854474067688,"y":0.23351648449897766},{"x":0.4490644633769989,"y":0.23351648449897766}]},"confidence":0.9928784370422363,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.4490644633769989,0.21978022158145905,0.469854474067688,0.23351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40124741196632385,"y":0.21978022158145905},{"x":0.43659043312072754,"y":0.21978022158145905},{"x":0.43659043312072754,"y":0.23351648449897766},{"x":0.40124741196632385,"y":0.23351648449897766}]},"confidence":0.9922581911087036,"dir":"rtl","str":"هدف","boundary":[0.40124741196632385,0.21978022158145905,0.43659043312072754,0.23351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3534303605556488,"y":0.21978022158145905},{"x":0.3908523917198181,"y":0.21978022158145905},{"x":0.3908523917198181,"y":0.23351648449897766},{"x":0.3534303605556488,"y":0.23351648449897766}]},"confidence":0.9920956492424011,"dir":"rtl","str":"دست","boundary":[0.3534303605556488,0.21978022158145905,0.3908523917198181,0.23351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.322245329618454,"y":0.21978022158145905},{"x":0.34303534030914307,"y":0.21978022158145905},{"x":0.34303534030914307,"y":0.23351648449897766},{"x":0.322245329618454,"y":0.23351648449897766}]},"confidence":0.9829990267753601,"dir":"rtl","str":"یابد","boundary":[0.322245329618454,0.21978022158145905,0.34303534030914307,0.23351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31392931938171387,"y":0.21978022158145905},{"x":0.31808730959892273,"y":0.21978022158145905},{"x":0.31808730959892273,"y":0.23351648449897766},{"x":0.31392931938171387,"y":0.23351648449897766}]},"confidence":0.9736313819885254,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.31392931938171387,0.21978022158145905,0.31808730959892273,0.23351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2702702581882477,"y":0.21978022158145905},{"x":0.30353429913520813,"y":0.21978022158145905},{"x":0.30353429913520813,"y":0.23351648449897766},{"x":0.2702702581882477,"y":0.23351648449897766}]},"confidence":0.9899970293045044,"dir":"rtl","str":"شاید","boundary":[0.2702702581882477,0.21978022158145905,0.30353429913520813,0.23351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20997920632362366,"y":0.21978022158145905},{"x":0.25987526774406433,"y":0.21978022158145905},{"x":0.25987526774406433,"y":0.23351648449897766},{"x":0.20997920632362366,"y":0.23351648449897766}]},"confidence":0.9897018074989319,"dir":"rtl","str":"توانسته","boundary":[0.20997920632362366,0.21978022158145905,0.25987526774406433,0.23351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1683991700410843,"y":0.21978022158145905},{"x":0.1975051909685135,"y":0.21978022158145905},{"x":0.1975051909685135,"y":0.23351648449897766},{"x":0.1683991700410843,"y":0.23351648449897766}]},"confidence":0.9857720732688904,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.1683991700410843,0.21978022158145905,0.1975051909685135,0.23351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.21978022158145905},{"x":0.15800416469573975,"y":0.21978022158145905},{"x":0.15800416469573975,"y":0.23351648449897766},{"x":0.11850311607122421,"y":0.23351648449897766}]},"confidence":0.9856376647949219,"dir":"rtl","str":"گوشه","boundary":[0.11850311607122421,0.21978022158145905,0.15800416469573975,0.23351648449897766]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.2252747267484665},{"x":0.7796257734298706,"y":0.2252747267484665},{"x":0.7796257734298706,"y":0.23351648449897766},{"x":0.7754677534103394,"y":0.23351648449897766}]},"confidence":0.9444785714149475,"str":"و","boundary":[0.7754677534103394,0.2252747267484665,0.7796257734298706,0.23351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.2431318610906601},{"x":0.8648648858070374,"y":0.2431318610906601},{"x":0.8648648858070374,"y":0.25824177265167236},{"x":0.8087317943572998,"y":0.25824177265167236}]},"confidence":0.9857613444328308,"dir":"rtl","str":"کوچکی","boundary":[0.8087317943572998,0.2431318610906601,0.8648648858070374,0.25824177265167236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.2431318610906601},{"x":0.8004158139228821,"y":0.2431318610906601},{"x":0.8004158139228821,"y":0.25824177265167236},{"x":0.7920997738838196,"y":0.25824177265167236}]},"confidence":0.9947486519813538,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7920997738838196,0.2431318610906601,0.8004158139228821,0.25824177265167236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7484407424926758,"y":0.2431318610906601},{"x":0.7817047834396362,"y":0.2431318610906601},{"x":0.7817047834396362,"y":0.25824177265167236},{"x":0.7484407424926758,"y":0.25824177265167236}]},"confidence":0.9888318777084351,"dir":"rtl","str":"لطف","boundary":[0.7484407424926758,0.2431318610906601,0.7817047834396362,0.25824177265167236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338877320289612,"y":0.2431318610906601},{"x":0.7401247620582581,"y":0.2431318610906601},{"x":0.7401247620582581,"y":0.25824177265167236},{"x":0.7338877320289612,"y":0.25824177265167236}]},"confidence":0.9816219806671143,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7338877320289612,0.2431318610906601,0.7401247620582581,0.25824177265167236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.2431318610906601},{"x":0.7234927415847778,"y":0.2431318610906601},{"x":0.7234927415847778,"y":0.25824177265167236},{"x":0.6735966801643372,"y":0.25824177265167236}]},"confidence":0.9897512197494507,"dir":"rtl","str":"زحمات","boundary":[0.6735966801643372,0.2431318610906601,0.7234927415847778,0.25824177265167236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6465696692466736,"y":0.2431318610906601},{"x":0.6632016897201538,"y":0.2431318610906601},{"x":0.6632016897201538,"y":0.25824177265167236},{"x":0.6465696692466736,"y":0.25824177265167236}]},"confidence":0.926025390625,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.6465696692466736,0.2431318610906601,0.6632016897201538,0.25824177265167236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.2431318610906601},{"x":0.6382536292076111,"y":0.2431318610906601},{"x":0.6382536292076111,"y":0.25824177265167236},{"x":0.6008316278457642,"y":0.25824177265167236}]},"confidence":0.9836570024490356,"dir":"rtl","str":"شائبه","boundary":[0.6008316278457642,0.2431318610906601,0.6382536292076111,0.25824177265167236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5467775464057922,"y":0.2431318610906601},{"x":0.590436577796936,"y":0.2431318610906601},{"x":0.590436577796936,"y":0.25824177265167236},{"x":0.5467775464057922,"y":0.25824177265167236}]},"confidence":0.989147424697876,"dir":"rtl","str":"مربیان","boundary":[0.5467775464057922,0.2431318610906601,0.590436577796936,0.25824177265167236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322245359420776,"y":0.2431318610906601},{"x":0.5363825559616089,"y":0.2431318610906601},{"x":0.5363825559616089,"y":0.25824177265167236},{"x":0.5322245359420776,"y":0.25824177265167236}]},"confidence":0.9733314514160156,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5322245359420776,0.2431318610906601,0.5363825559616089,0.25824177265167236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4553014636039734,"y":0.2431318610906601},{"x":0.5218295454978943,"y":0.2431318610906601},{"x":0.5218295454978943,"y":0.25824177265167236},{"x":0.4553014636039734,"y":0.25824177265167236}]},"confidence":0.9896160960197449,"dir":"rtl","str":"آموزگاران","boundary":[0.4553014636039734,0.2431318610906601,0.5218295454978943,0.25824177265167236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.2431318610906601},{"x":0.4469854533672333,"y":0.2431318610906601},{"x":0.4469854533672333,"y":0.25824177265167236},{"x":0.43659043312072754,"y":0.25824177265167236}]},"confidence":0.9918995499610901,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.43659043312072754,0.2431318610906601,0.4469854533672333,0.25824177265167236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3991684019565582,"y":0.2431318610906601},{"x":0.4282744228839874,"y":0.2431318610906601},{"x":0.4282744228839874,"y":0.25824177265167236},{"x":0.3991684019565582,"y":0.25824177265167236}]},"confidence":0.9868932962417603,"dir":"rtl","str":"بابت","boundary":[0.3991684019565582,0.2431318610906601,0.4282744228839874,0.25824177265167236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3596673607826233,"y":0.2431318610906601},{"x":0.3887733817100525,"y":0.2431318610906601},{"x":0.3887733817100525,"y":0.25824177265167236},{"x":0.3596673607826233,"y":0.25824177265167236}]},"confidence":0.9928268194198608,"dir":"rtl","str":"تمام","boundary":[0.3596673607826233,0.2431318610906601,0.3887733817100525,0.25824177265167236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32016631960868835,"y":0.2431318610906601},{"x":0.34927234053611755,"y":0.2431318610906601},{"x":0.34927234053611755,"y":0.25824177265167236},{"x":0.32016631960868835,"y":0.25824177265167236}]},"confidence":0.9957166910171509,"dir":"rtl","str":"آنچه","boundary":[0.32016631960868835,0.2431318610906601,0.34927234053611755,0.25824177265167236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29729729890823364,"y":0.2431318610906601},{"x":0.3097712993621826,"y":0.2431318610906601},{"x":0.3097712993621826,"y":0.25824177265167236},{"x":0.29729729890823364,"y":0.25824177265167236}]},"confidence":0.9969350099563599,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.29729729890823364,0.2431318610906601,0.3097712993621826,0.25824177265167236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2494802474975586,"y":0.2431318610906601},{"x":0.28898128867149353,"y":0.2431318610906601},{"x":0.28898128867149353,"y":0.25824177265167236},{"x":0.2494802474975586,"y":0.25824177265167236}]},"confidence":0.9904830455780029,"dir":"rtl","str":"ایشان","boundary":[0.2494802474975586,0.2431318610906601,0.28898128867149353,0.25824177265167236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18918919563293457,"y":0.2431318610906601},{"x":0.23908524215221405,"y":0.2431318610906601},{"x":0.23908524215221405,"y":0.25824177265167236},{"x":0.18918919563293457,"y":0.25824177265167236}]},"confidence":0.9880350828170776,"dir":"rtl","str":"آموخته","boundary":[0.18918919563293457,0.2431318610906601,0.23908524215221405,0.25824177265167236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17047816514968872,"y":0.2431318610906601},{"x":0.18711018562316895,"y":0.2431318610906601},{"x":0.18711018562316895,"y":0.25824177265167236},{"x":0.17047816514968872,"y":0.25824177265167236}]},"confidence":0.9759295582771301,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.17047816514968872,0.2431318610906601,0.18711018562316895,0.25824177265167236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.2431318610906601},{"x":0.1621621549129486,"y":0.2431318610906601},{"x":0.1621621549129486,"y":0.25824177265167236},{"x":0.11850311607122421,"y":0.25824177265167236}]},"confidence":0.9857501983642578,"dir":"rtl","str":"جبران","boundary":[0.11850311607122421,0.2431318610906601,0.1621621549129486,0.25824177265167236]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.16895604133605957},{"x":0.8648648858070374,"y":0.17032967507839203},{"x":0.8648648858070374,"y":0.25824177265167236},{"x":0.11850311607122421,"y":0.25824177265167236}]},"confidence":0.9883623123168945,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.16195604133605956,0.8698648858070374,0.26524177265167237],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8316008448600769,"y":0.26923078298568726},{"x":0.8627858757972717,"y":0.2678571343421936},{"x":0.8627858757972717,"y":0.28021979331970215},{"x":0.8316008448600769,"y":0.2815934121608734}]},"confidence":0.9942814111709595,"dir":"rtl","str":"نماید","boundary":[0.8316008448600769,0.26923078298568726,0.8627858757972717,0.28021979331970215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.82536381483078,"y":0.26923078298568726},{"x":0.8295218348503113,"y":0.26923078298568726},{"x":0.8295218348503113,"y":0.2815934121608734},{"x":0.82536381483078,"y":0.2815934121608734}]},"confidence":0.980754554271698,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.82536381483078,0.26923078298568726,0.8295218348503113,0.2815934121608734]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.82536381483078,"y":0.26923078298568726},{"x":0.8627858757972717,"y":0.2678571343421936},{"x":0.8627858757972717,"y":0.28021979331970215},{"x":0.82536381483078,"y":0.2815934121608734}]},"confidence":0.9920269250869751,"dir":"ltr","boundary":[0.82036381483078,0.26223078298568725,0.8677858757972717,0.28721979331970215],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1621621549129486,"y":0.29120880365371704},{"x":0.191268190741539,"y":0.29120880365371704},{"x":0.18918919563293457,"y":0.3076923191547394},{"x":0.16008315980434418,"y":0.3063186705112457}]},"confidence":0.9891012907028198,"dir":"rtl","str":"پاییز","boundary":[0.1621621549129486,0.29120880365371704,0.18918919563293457,0.3076923191547394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.2898351550102234},{"x":0.14968815445899963,"y":0.2898351550102234},{"x":0.147609144449234,"y":0.3063186705112457},{"x":0.11642411351203918,"y":0.30494505167007446}]},"confidence":0.9556408524513245,"dir":"rtl","str":"۱۴۰۱","boundary":[0.11850311607122421,0.2898351550102234,0.147609144449234,0.3063186705112457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1683991700410843,"y":0.3173076808452606},{"x":0.20997920632362366,"y":0.3173076808452606},{"x":0.20997920632362366,"y":0.33104395866394043},{"x":0.1683991700410843,"y":0.33104395866394043}]},"confidence":0.9854680895805359,"dir":"rtl","str":"یونس","boundary":[0.1683991700410843,0.3173076808452606,0.20997920632362366,0.33104395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.3173076808452606},{"x":0.1621621549129486,"y":0.3173076808452606},{"x":0.1621621549129486,"y":0.33104395866394043},{"x":0.11850311607122421,"y":0.33104395866394043}]},"confidence":0.968647837638855,"dir":"rtl","str":"کمالی","boundary":[0.11850311607122421,0.3173076808452606,0.1621621549129486,0.33104395866394043]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.2898351550102234},{"x":0.21205821633338928,"y":0.29120880365371704},{"x":0.20997920632362366,"y":0.3324175775051117},{"x":0.11642411351203918,"y":0.33104395866394043}]},"confidence":0.9751767516136169,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.2828351550102234,0.21497920632362366,0.3394175775051117],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/a2a75c4d9dbd030a/pages/nZROeRqnxjeryVfm-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a2a75c4d9dbd030a/pages/XHYJUPVrKQKsWBQQ.jpg","blurred":"/storage/books/a2a75c4d9dbd030a/pages/qCqGFkTDrlvdmSRa.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.0002316509636424931,0.0001564273641823412,0.9982434161636289,0.9987960089766063]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.17994505167007446},{"x":0.8399168252944946,"y":0.17994505167007446},{"x":0.8399168252944946,"y":0.19368131458759308},{"x":0.8045738339424133,"y":0.19368131458759308}]},"confidence":0.9893073439598083,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8045738339424133,0.17994505167007446,0.8399168252944946,0.19368131458759308]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.17994505167007446},{"x":0.7962577939033508,"y":0.17994505167007446},{"x":0.7962577939033508,"y":0.19368131458759308},{"x":0.7733888030052185,"y":0.19368131458759308}]},"confidence":0.9894919991493225,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7733888030052185,0.17994505167007446,0.7962577939033508,0.19368131458759308]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.17994505167007446},{"x":0.765072762966156,"y":0.17994505167007446},{"x":0.765072762966156,"y":0.19368131458759308},{"x":0.7629937529563904,"y":0.19368131458759308}]},"confidence":0.9412933588027954,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7629937529563904,0.17994505167007446,0.765072762966156,0.19368131458759308]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.17994505167007446},{"x":0.7567567825317383,"y":0.17994505167007446},{"x":0.7567567825317383,"y":0.19368131458759308},{"x":0.7110186815261841,"y":0.19368131458759308}]},"confidence":0.978100061416626,"dir":"rtl","str":"کلیات","boundary":[0.7110186815261841,0.17994505167007446,0.7567567825317383,0.19368131458759308]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6632016897201538,"y":0.17994505167007446},{"x":0.704781711101532,"y":0.17994505167007446},{"x":0.704781711101532,"y":0.19368131458759308},{"x":0.6632016897201538,"y":0.19368131458759308}]},"confidence":0.9894181489944458,"dir":"rtl","str":"جنین","boundary":[0.6632016897201538,0.17994505167007446,0.704781711101532,0.19368131458759308]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.17994505167007446},{"x":0.6611226797103882,"y":0.17994505167007446},{"x":0.6611226797103882,"y":0.19368131458759308},{"x":0.6049895882606506,"y":0.19368131458759308}]},"confidence":0.9798983931541443,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.6049895882606506,0.17994505167007446,0.6611226797103882,0.19368131458759308]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.590436577796936,"y":0.17994505167007446},{"x":0.5987526178359985,"y":0.17994505167007446},{"x":0.5987526178359985,"y":0.19368131458759308},{"x":0.590436577796936,"y":0.19368131458759308}]},"confidence":0.9812608957290649,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.590436577796936,0.17994505167007446,0.5987526178359985,0.19368131458759308]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.55509352684021,"y":0.17994505167007446},{"x":0.5841996073722839,"y":0.17994505167007446},{"x":0.5841996073722839,"y":0.19368131458759308},{"x":0.55509352684021,"y":0.19368131458759308}]},"confidence":0.9798959493637085,"dir":"rtl","str":"لقاح","boundary":[0.55509352684021,0.17994505167007446,0.5841996073722839,0.19368131458759308]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.55509352684021,"y":0.17994505167007446},{"x":0.8399168252944946,"y":0.1785714328289032},{"x":0.8399168252944946,"y":0.19368131458759308},{"x":0.55509352684021,"y":0.19368131458759308}]},"confidence":0.9817769527435303,"dir":"ltr","boundary":[0.55009352684021,0.17294505167007446,0.8449168252944946,0.20068131458759308],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.2032967060804367},{"x":0.8399168252944946,"y":0.20192307233810425},{"x":0.8399168252944946,"y":0.2142857164144516},{"x":0.8004158139228821,"y":0.2142857164144516}]},"confidence":0.9935426712036133,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7983368039131165,0.2032967060804367,0.8399168252944946,0.2142857164144516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.2032967060804367},{"x":0.7941787838935852,"y":0.20192307233810425},{"x":0.7941787838935852,"y":0.2142857164144516},{"x":0.7422037124633789,"y":0.21565933525562286}]},"confidence":0.9567506909370422,"dir":"rtl","str":"..........","boundary":[0.7422037124633789,0.2032967060804367,0.7941787838935852,0.2142857164144516]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.2032967060804367},{"x":0.8399168252944946,"y":0.20054945349693298},{"x":0.8399168252944946,"y":0.2142857164144516},{"x":0.7422037124633789,"y":0.21703296899795532}]},"confidence":0.9690147042274475,"dir":"ltr","boundary":[0.7372037124633789,0.1962967060804367,0.8449168252944946,0.2212857164144516],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.2252747267484665},{"x":0.8399168252944946,"y":0.2252747267484665},{"x":0.8399168252944946,"y":0.23489010334014893},{"x":0.8149688243865967,"y":0.23489010334014893}]},"confidence":0.9741754531860352,"dir":"rtl","str":"القاء","boundary":[0.8149688243865967,0.2252747267484665,0.8399168252944946,0.23489010334014893]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.2252747267484665},{"x":0.8399168252944946,"y":0.2252747267484665},{"x":0.8399168252944946,"y":0.23489010334014893},{"x":0.8149688243865967,"y":0.23489010334014893}]},"confidence":0.9741754531860352,"dir":"ltr","boundary":[0.8099688243865967,0.21827472674846649,0.8449168252944946,0.24189010334014893],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.24725274741649628},{"x":0.8399168252944946,"y":0.24725274741649628},{"x":0.8399168252944946,"y":0.2609890103340149},{"x":0.7858628034591675,"y":0.2609890103340149}]},"confidence":0.9880726933479309,"dir":"rtl","str":"پتانسیل","boundary":[0.7858628034591675,0.24725274741649628,0.8399168252944946,0.2609890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338877320289612,"y":0.24725274741649628},{"x":0.7796257734298706,"y":0.24725274741649628},{"x":0.7796257734298706,"y":0.2609890103340149},{"x":0.7338877320289612,"y":0.2609890103340149}]},"confidence":0.979317307472229,"dir":"rtl","str":"تکاملی","boundary":[0.7338877320289612,0.24725274741649628,0.7796257734298706,0.2609890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.24725274741649628},{"x":0.7255717515945435,"y":0.24725274741649628},{"x":0.7255717515945435,"y":0.2609890103340149},{"x":0.7234927415847778,"y":0.2609890103340149}]},"confidence":0.9855164885520935,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7234927415847778,0.24725274741649628,0.7255717515945435,0.2609890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.24725274741649628},{"x":0.7193347215652466,"y":0.24725274741649628},{"x":0.7193347215652466,"y":0.2609890103340149},{"x":0.6735966801643372,"y":0.2609890103340149}]},"confidence":0.982151210308075,"dir":"rtl","str":"پوتنسی","boundary":[0.6735966801643372,0.24725274741649628,0.7193347215652466,0.2609890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6632016897201538,"y":0.24862636625766754},{"x":0.6694386601448059,"y":0.24862636625766754},{"x":0.6694386601448059,"y":0.2609890103340149},{"x":0.6632016897201538,"y":0.2609890103340149}]},"confidence":0.9703574180603027,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6632016897201538,0.24862636625766754,0.6694386601448059,0.2609890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133056282997131,"y":0.24862636625766754},{"x":0.6548856496810913,"y":0.24862636625766754},{"x":0.6548856496810913,"y":0.2609890103340149},{"x":0.6133056282997131,"y":0.2609890103340149}]},"confidence":0.9805020689964294,"dir":"rtl","str":"سلولی","boundary":[0.6133056282997131,0.24862636625766754,0.6548856496810913,0.2609890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.24862636625766754},{"x":0.6070685982704163,"y":0.24862636625766754},{"x":0.6070685982704163,"y":0.2609890103340149},{"x":0.6008316278457642,"y":0.2609890103340149}]},"confidence":0.9738465547561646,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6008316278457642,0.24862636625766754,0.6070685982704163,0.2609890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.55509352684021,"y":0.24862636625766754},{"x":0.5945945978164673,"y":0.24862636625766754},{"x":0.5945945978164673,"y":0.2609890103340149},{"x":0.55509352684021,"y":0.2609890103340149}]},"confidence":0.9858086109161377,"dir":"rtl","str":"ژنومی","boundary":[0.55509352684021,0.24862636625766754,0.5945945978164673,0.2609890103340149]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.55509352684021,"y":0.24725274741649628},{"x":0.8399168252944946,"y":0.24725274741649628},{"x":0.8399168252944946,"y":0.2609890103340149},{"x":0.55509352684021,"y":0.2609890103340149}]},"confidence":0.9827060699462891,"dir":"ltr","boundary":[0.55009352684021,0.24025274741649627,0.8449168252944946,0.2679890103340149],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.2706044018268585},{"x":0.8399168252944946,"y":0.26923078298568726},{"x":0.8399168252944946,"y":0.2829670310020447},{"x":0.7796257734298706,"y":0.2857142984867096}]},"confidence":0.9774465560913086,"dir":"rtl","str":"الگوسازی","boundary":[0.777546763420105,0.2706044018268585,0.8399168252944946,0.2829670310020447]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.2706044018268585},{"x":0.8399168252944946,"y":0.26923078298568726},{"x":0.8399168252944946,"y":0.2829670310020447},{"x":0.7796257734298706,"y":0.2857142984867096}]},"confidence":0.9774465560913086,"dir":"ltr","boundary":[0.772546763420105,0.2636044018268585,0.8449168252944946,0.2899670310020447],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.29120880365371704},{"x":0.8357588648796082,"y":0.29120880365371704},{"x":0.837837815284729,"y":0.3063186705112457},{"x":0.8149688243865967,"y":0.3063186705112457}]},"confidence":0.9816882014274597,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.812889814376831,0.29120880365371704,0.837837815284729,0.3063186705112457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7837837934494019,"y":0.2925824224948883},{"x":0.8066527843475342,"y":0.29120880365371704},{"x":0.8066527843475342,"y":0.3063186705112457},{"x":0.7837837934494019,"y":0.3063186705112457}]},"confidence":0.9731265306472778,"dir":"rtl","str":"زایی","boundary":[0.7837837934494019,0.2925824224948883,0.8066527843475342,0.3063186705112457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.2925824224948883},{"x":0.7733888030052185,"y":0.2925824224948883},{"x":0.7733888030052185,"y":0.3076923191547394},{"x":0.7713097929954529,"y":0.3076923191547394}]},"confidence":0.5300953984260559,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7713097929954529,0.2925824224948883,0.7733888030052185,0.3076923191547394]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.2925824224948883},{"x":0.8357588648796082,"y":0.29120880365371704},{"x":0.837837815284729,"y":0.3063186705112457},{"x":0.7713097929954529,"y":0.3076923191547394}]},"confidence":0.9209582805633545,"dir":"ltr","boundary":[0.7663097929954529,0.2855824224948883,0.842837815284729,0.31331867051124573],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.3145604431629181},{"x":0.8399168252944946,"y":0.3145604431629181},{"x":0.8399168252944946,"y":0.32967033982276917},{"x":0.812889814376831,"y":0.32967033982276917}]},"confidence":0.9854835271835327,"dir":"rtl","str":"لقاح","boundary":[0.812889814376831,0.3145604431629181,0.8399168252944946,0.32967033982276917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.3145604431629181},{"x":0.8066527843475342,"y":0.3145604431629181},{"x":0.8066527843475342,"y":0.32967033982276917},{"x":0.7920997738838196,"y":0.32967033982276917}]},"confidence":0.9923231601715088,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7920997738838196,0.3145604431629181,0.8066527843475342,0.32967033982276917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.3145604431629181},{"x":0.7858628034591675,"y":0.3145604431629181},{"x":0.7858628034591675,"y":0.32967033982276917},{"x":0.7422037124633789,"y":0.32967033982276917}]},"confidence":0.9939517974853516,"dir":"rtl","str":"شرایط","boundary":[0.7422037124633789,0.3145604431629181,0.7858628034591675,0.32967033982276917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.3131868243217468},{"x":0.7338877320289612,"y":0.3145604431629181},{"x":0.7338877320289612,"y":0.32967033982276917},{"x":0.6548856496810913,"y":0.32967033982276917}]},"confidence":0.992295503616333,"dir":"rtl","str":"آزمایشگاهی","boundary":[0.6548856496810913,0.3131868243217468,0.7338877320289612,0.32967033982276917]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.3131868243217468},{"x":0.8399168252944946,"y":0.3145604431629181},{"x":0.8399168252944946,"y":0.33104395866394043},{"x":0.6548856496810913,"y":0.32967033982276917}]},"confidence":0.9913949966430664,"dir":"ltr","boundary":[0.6498856496810913,0.3061868243217468,0.8449168252944946,0.33804395866394044],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.3598901033401489},{"x":0.8399168252944946,"y":0.3598901033401489},{"x":0.8399168252944946,"y":0.37362638115882874},{"x":0.8045738339424133,"y":0.37362638115882874}]},"confidence":0.9918293356895447,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8045738339424133,0.3598901033401489,0.8399168252944946,0.37362638115882874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.3598901033401489},{"x":0.7962577939033508,"y":0.3598901033401489},{"x":0.7962577939033508,"y":0.37362638115882874},{"x":0.7692307829856873,"y":0.37362638115882874}]},"confidence":0.9942881464958191,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.7692307829856873,0.3598901033401489,0.7962577939033508,0.37362638115882874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.3612637221813202},{"x":0.7692307829856873,"y":0.3612637221813202},{"x":0.7692307829856873,"y":0.37362638115882874},{"x":0.765072762966156,"y":0.37362638115882874}]},"confidence":0.9737125635147095,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.765072762966156,0.3612637221813202,0.7692307829856873,0.37362638115882874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.3612637221813202},{"x":0.7588357329368591,"y":0.3612637221813202},{"x":0.7588357329368591,"y":0.37362638115882874},{"x":0.704781711101532,"y":0.37362638115882874}]},"confidence":0.8799684047698975,"dir":"rtl","str":"کلیویج","boundary":[0.704781711101532,0.3612637221813202,0.7588357329368591,0.37362638115882874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.3612637221813202},{"x":0.6985446810722351,"y":0.3612637221813202},{"x":0.6985446810722351,"y":0.37362638115882874},{"x":0.6943867206573486,"y":0.37362638115882874}]},"confidence":0.9895302653312683,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6943867206573486,0.3612637221813202,0.6985446810722351,0.37362638115882874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.3612637221813202},{"x":0.6902287006378174,"y":0.3612637221813202},{"x":0.6902287006378174,"y":0.37362638115882874},{"x":0.644490659236908,"y":0.37362638115882874}]},"confidence":0.9404765367507935,"dir":"rtl","str":"تسهیم","boundary":[0.644490659236908,0.3612637221813202,0.6902287006378174,0.37362638115882874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.3612637221813202},{"x":0.6403326392173767,"y":0.3612637221813202},{"x":0.6403326392173767,"y":0.37362638115882874},{"x":0.6340956091880798,"y":0.37362638115882874}]},"confidence":0.95515376329422,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6340956091880798,0.3612637221813202,0.6403326392173767,0.37362638115882874]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.3598901033401489},{"x":0.8399168252944946,"y":0.3598901033401489},{"x":0.8399168252944946,"y":0.37362638115882874},{"x":0.6340956091880798,"y":0.37362638115882874}]},"confidence":0.9429470896720886,"dir":"ltr","boundary":[0.6290956091880798,0.3528901033401489,0.8449168252944946,0.38062638115882874],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.38461539149284363},{"x":0.8399168252944946,"y":0.38461539149284363},{"x":0.8399168252944946,"y":0.39423078298568726},{"x":0.8024948239326477,"y":0.39423078298568726}]},"confidence":0.9745338559150696,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.8024948239326477,0.38461539149284363,0.8399168252944946,0.39423078298568726]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.38461539149284363},{"x":0.8399168252944946,"y":0.38461539149284363},{"x":0.8399168252944946,"y":0.39423078298568726},{"x":0.8024948239326477,"y":0.39423078298568726}]},"confidence":0.9745338559150696,"dir":"ltr","boundary":[0.7974948239326477,0.3776153914928436,0.8449168252944946,0.40123078298568726],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.4065934121608734},{"x":0.8399168252944946,"y":0.4065934121608734},{"x":0.8399168252944946,"y":0.41895604133605957},{"x":0.7941787838935852,"y":0.41895604133605957}]},"confidence":0.9443166851997375,"dir":"rtl","str":"کلیویج","boundary":[0.7941787838935852,0.4065934121608734,0.8399168252944946,0.41895604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.4065934121608734},{"x":0.7879418134689331,"y":0.4065934121608734},{"x":0.7879418134689331,"y":0.41895604133605957},{"x":0.7796257734298706,"y":0.41895604133605957}]},"confidence":0.9824102520942688,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.7796257734298706,0.4065934121608734,0.7879418134689331,0.41895604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.4065934121608734},{"x":0.7713097929954529,"y":0.4065934121608734},{"x":0.7713097929954529,"y":0.41895604133605957},{"x":0.7297297120094299,"y":0.41895604133605957}]},"confidence":0.9891664385795593,"dir":"rtl","str":"تقسیم","boundary":[0.7297297120094299,0.4065934121608734,0.7713097929954529,0.41895604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.4065934121608734},{"x":0.7214137315750122,"y":0.4065934121608734},{"x":0.7214137315750122,"y":0.41895604133605957},{"x":0.6694386601448059,"y":0.41895604133605957}]},"confidence":0.985000491142273,"dir":"rtl","str":"قطعهای","boundary":[0.6694386601448059,0.4065934121608734,0.7214137315750122,0.41895604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569646596908569,"y":0.4065934121608734},{"x":0.6611226797103882,"y":0.4065934121608734},{"x":0.6611226797103882,"y":0.41895604133605957},{"x":0.6569646596908569,"y":0.41895604133605957}]},"confidence":0.991162121295929,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6569646596908569,0.4065934121608734,0.6611226797103882,0.41895604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6195425987243652,"y":0.4065934121608734},{"x":0.6486486196517944,"y":0.4065934121608734},{"x":0.6486486196517944,"y":0.41895604133605957},{"x":0.6195425987243652,"y":0.41895604133605957}]},"confidence":0.9940774440765381,"dir":"rtl","str":"فعال","boundary":[0.6195425987243652,0.4065934121608734,0.6486486196517944,0.41895604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800415873527527,"y":0.4065934121608734},{"x":0.6112266182899475,"y":0.4065934121608734},{"x":0.6112266182899475,"y":0.41895604133605957},{"x":0.5800415873527527,"y":0.41895604133605957}]},"confidence":0.9975956678390503,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.5800415873527527,0.4065934121608734,0.6112266182899475,0.41895604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5467775464057922,"y":0.4065934121608734},{"x":0.5717255473136902,"y":0.4065934121608734},{"x":0.5717255473136902,"y":0.41895604133605957},{"x":0.5467775464057922,"y":0.41895604133605957}]},"confidence":0.9913184642791748,"dir":"rtl","str":"ژنوم","boundary":[0.5467775464057922,0.4065934121608734,0.5717255473136902,0.41895604133605957]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5467775464057922,"y":0.4065934121608734},{"x":0.8399168252944946,"y":0.40521979331970215},{"x":0.8399168252944946,"y":0.41895604133605957},{"x":0.5467775464057922,"y":0.41895604133605957}]},"confidence":0.9810351133346558,"dir":"ltr","boundary":[0.5417775464057922,0.3995934121608734,0.8449168252944946,0.4259560413360596],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.42719781398773193},{"x":0.8399168252944946,"y":0.4258241653442383},{"x":0.8399168252944946,"y":0.4423076808452606},{"x":0.8045738339424133,"y":0.4436813294887543}]},"confidence":0.9480945467948914,"dir":"rtl","str":"تراكم","boundary":[0.8045738339424133,0.42719781398773193,0.8399168252944946,0.4423076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.42719781398773193},{"x":0.8024948239326477,"y":0.42719781398773193},{"x":0.8024948239326477,"y":0.4436813294887543},{"x":0.7754677534103394,"y":0.4436813294887543}]},"confidence":0.7766160368919373,"dir":"rtl","str":".....","boundary":[0.7754677534103394,0.42719781398773193,0.8024948239326477,0.4436813294887543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.44780218601226807},{"x":0.8399168252944946,"y":0.4464285671710968},{"x":0.8399168252944946,"y":0.4642857015132904},{"x":0.7505197525024414,"y":0.46565935015678406}]},"confidence":0.9923210740089417,"dir":"rtl","str":"بلاستولاسيون","boundary":[0.7505197525024414,0.44780218601226807,0.8399168252944946,0.4642857015132904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.450549453496933},{"x":0.7442827224731445,"y":0.450549453496933},{"x":0.7442827224731445,"y":0.4670329689979553},{"x":0.7422037124633789,"y":0.4670329689979553}]},"confidence":0.9491878151893616,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7422037124633789,0.450549453496933,0.7442827224731445,0.4670329689979553]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.42719781398773193},{"x":0.8399168252944946,"y":0.4258241653442383},{"x":0.8399168252944946,"y":0.4642857015132904},{"x":0.7442827224731445,"y":0.4670329689979553}]},"confidence":0.9339388608932495,"dir":"ltr","boundary":[0.7372037124633789,0.4201978139877319,0.8449168252944946,0.4712857015132904],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.47252747416496277},{"x":0.8399168252944946,"y":0.47252747416496277},{"x":0.8399168252944946,"y":0.4862637221813202},{"x":0.8024948239326477,"y":0.4862637221813202}]},"confidence":0.9898967742919922,"dir":"rtl","str":"طویل","boundary":[0.8024948239326477,0.47252747416496277,0.8399168252944946,0.4862637221813202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.47390109300613403},{"x":0.7962577939033508,"y":0.47390109300613403},{"x":0.7962577939033508,"y":0.4862637221813202},{"x":0.7629937529563904,"y":0.4862637221813202}]},"confidence":0.9962272644042969,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.7629937529563904,0.47390109300613403,0.7962577939033508,0.4862637221813202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.47390109300613403},{"x":0.7546777725219727,"y":0.47252747416496277},{"x":0.7546777725219727,"y":0.4862637221813202},{"x":0.6652806401252747,"y":0.4862637221813202}]},"confidence":0.9841601848602295,"dir":"rtl","str":"بلاستوسیست","boundary":[0.6652806401252747,0.47390109300613403,0.7546777725219727,0.4862637221813202]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.47390109300613403},{"x":0.8399168252944946,"y":0.47252747416496277},{"x":0.8399168252944946,"y":0.4862637221813202},{"x":0.6652806401252747,"y":0.4862637221813202}]},"confidence":0.9876394271850586,"dir":"ltr","boundary":[0.6602806401252747,0.466901093006134,0.8449168252944946,0.4932637221813202],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.39148351550102234},{"x":0.7567567825317383,"y":0.39148351550102234},{"x":0.7567567825317383,"y":0.3928571343421936},{"x":0.7359667420387268,"y":0.3928571343421936}]},"confidence":0.212736576795578,"str":"…………","boundary":[0.7359667420387268,0.39148351550102234,0.7567567825317383,0.3928571343421936]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.39148351550102234},{"x":0.7629937529563904,"y":0.39148351550102234},{"x":0.7629937529563904,"y":0.3928571343421936},{"x":0.7588357329368591,"y":0.3928571343421936}]},"confidence":0.3818480670452118,"str":".","boundary":[0.7588357329368591,0.39148351550102234,0.7629937529563904,0.3928571343421936]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.39148351550102234},{"x":0.7671517729759216,"y":0.39148351550102234},{"x":0.7671517729759216,"y":0.3928571343421936},{"x":0.7629937529563904,"y":0.3928571343421936}]},"confidence":0.3210514485836029,"str":"…","boundary":[0.7629937529563904,0.39148351550102234,0.7671517729759216,0.3928571343421936]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.39148351550102234},{"x":0.7941787838935852,"y":0.39148351550102234},{"x":0.7941787838935852,"y":0.3928571343421936},{"x":0.7692307829856873,"y":0.3928571343421936}]},"confidence":0.6901260018348694,"str":".....","boundary":[0.7692307829856873,0.39148351550102234,0.7941787838935852,0.3928571343421936]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.39148351550102234},{"x":0.7941787838935852,"y":0.39148351550102234},{"x":0.7941787838935852,"y":0.3928571343421936},{"x":0.7359667420387268,"y":0.3928571343421936}]},"confidence":0.4549523591995239,"dir":"ltr","boundary":[0.7309667420387268,0.38448351550102233,0.7991787838935852,0.3998571343421936],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.5192307829856873},{"x":0.8399168252944946,"y":0.5192307829856873},{"x":0.8399168252944946,"y":0.5329670310020447},{"x":0.8045738339424133,"y":0.5329670310020447}]},"confidence":0.9901860356330872,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8045738339424133,0.5192307829856873,0.8399168252944946,0.5329670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7671517729759216,"y":0.5192307829856873},{"x":0.7983368039131165,"y":0.5192307829856873},{"x":0.7983368039131165,"y":0.5329670310020447},{"x":0.7671517729759216,"y":0.5329670310020447}]},"confidence":0.9915919303894043,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.7671517729759216,0.5192307829856873,0.7983368039131165,0.5329670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.5192307829856873},{"x":0.7671517729759216,"y":0.5192307829856873},{"x":0.7671517729759216,"y":0.5329670310020447},{"x":0.7609147429466248,"y":0.5329670310020447}]},"confidence":0.9725672006607056,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7609147429466248,0.5192307829856873,0.7671517729759216,0.5329670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6424116492271423,"y":0.5192307829856873},{"x":0.7546777725219727,"y":0.5192307829856873},{"x":0.7546777725219727,"y":0.5329670310020447},{"x":0.6424116492271423,"y":0.5329670310020447}]},"confidence":0.9851444959640503,"dir":"rtl","str":"گاسترولاسیون","boundary":[0.6424116492271423,0.5192307829856873,0.7546777725219727,0.5329670310020447]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6424116492271423,"y":0.5192307829856873},{"x":0.8399168252944946,"y":0.5192307829856873},{"x":0.8399168252944946,"y":0.5343406796455383},{"x":0.6424116492271423,"y":0.5329670310020447}]},"confidence":0.9862965941429138,"dir":"ltr","boundary":[0.6374116492271423,0.5122307829856872,0.8449168252944946,0.5413406796455383],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.5425823926925659},{"x":0.837837815284729,"y":0.5425823926925659},{"x":0.837837815284729,"y":0.5521978139877319},{"x":0.8004158139228821,"y":0.5521978139877319}]},"confidence":0.9803775548934937,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.8004158139228821,0.5425823926925659,0.837837815284729,0.5521978139877319]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.5425823926925659},{"x":0.837837815284729,"y":0.5425823926925659},{"x":0.837837815284729,"y":0.5521978139877319},{"x":0.8004158139228821,"y":0.5521978139877319}]},"confidence":0.9803775548934937,"dir":"ltr","boundary":[0.7954158139228821,0.5355823926925659,0.842837815284729,0.5591978139877319],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.5631868243217468},{"x":0.837837815284729,"y":0.5631868243217468},{"x":0.837837815284729,"y":0.5769230723381042},{"x":0.8004158139228821,"y":0.5782967209815979}]},"confidence":0.9761162996292114,"dir":"rtl","str":"تکامل","boundary":[0.8004158139228821,0.5631868243217468,0.837837815284729,0.5769230723381042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7484407424926758,"y":0.5631868243217468},{"x":0.7920997738838196,"y":0.5631868243217468},{"x":0.7920997738838196,"y":0.5782967209815979},{"x":0.7484407424926758,"y":0.5782967209815979}]},"confidence":0.9791769981384277,"dir":"rtl","str":"آمنیون","boundary":[0.7484407424926758,0.5631868243217468,0.7920997738838196,0.5782967209815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.5631868243217468},{"x":0.7401247620582581,"y":0.5631868243217468},{"x":0.7401247620582581,"y":0.5782967209815979},{"x":0.7359667420387268,"y":0.5782967209815979}]},"confidence":0.9856471419334412,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7359667420387268,0.5631868243217468,0.7401247620582581,0.5782967209815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6798336505889893,"y":0.5631868243217468},{"x":0.7276507019996643,"y":0.5631868243217468},{"x":0.7276507019996643,"y":0.5782967209815979},{"x":0.6798336505889893,"y":0.5782967209815979}]},"confidence":0.9761061668395996,"dir":"rtl","str":"کوریون","boundary":[0.6798336505889893,0.5631868243217468,0.7276507019996643,0.5782967209815979]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6798336505889893,"y":0.5631868243217468},{"x":0.837837815284729,"y":0.5631868243217468},{"x":0.837837815284729,"y":0.5782967209815979},{"x":0.6798336505889893,"y":0.5782967209815979}]},"confidence":0.9776626229286194,"dir":"ltr","boundary":[0.6748336505889893,0.5561868243217468,0.842837815284729,0.5852967209815979],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.5879120826721191},{"x":0.8399168252944946,"y":0.5879120826721191},{"x":0.8399168252944946,"y":0.598901093006134},{"x":0.7983368039131165,"y":0.598901093006134}]},"confidence":0.9934035539627075,"dir":"rtl","str":"مراحل","boundary":[0.7983368039131165,0.5879120826721191,0.8399168252944946,0.598901093006134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.5879120826721191},{"x":0.790020763874054,"y":0.5879120826721191},{"x":0.790020763874054,"y":0.598901093006134},{"x":0.7463617324829102,"y":0.598901093006134}]},"confidence":0.9815737009048462,"dir":"rtl","str":"اولیهی","boundary":[0.7463617324829102,0.5879120826721191,0.790020763874054,0.598901093006134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6424116492271423,"y":0.5879120826721191},{"x":0.7401247620582581,"y":0.5879120826721191},{"x":0.7401247620582581,"y":0.598901093006134},{"x":0.6424116492271423,"y":0.598901093006134}]},"confidence":0.9842453002929688,"dir":"rtl","str":"گاسترولاسیون","boundary":[0.6424116492271423,0.5879120826721191,0.7401247620582581,0.598901093006134]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6424116492271423,"y":0.5879120826721191},{"x":0.8399168252944946,"y":0.5879120826721191},{"x":0.8399168252944946,"y":0.598901093006134},{"x":0.6424116492271423,"y":0.598901093006134}]},"confidence":0.9855393171310425,"dir":"ltr","boundary":[0.6374116492271423,0.5809120826721191,0.8449168252944946,0.605901093006134],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.6098901033401489},{"x":0.8399168252944946,"y":0.6098901033401489},{"x":0.8399168252944946,"y":0.6222527623176575},{"x":0.7941787838935852,"y":0.6222527623176575}]},"confidence":0.986078679561615,"dir":"rtl","str":"تشکیل","boundary":[0.7941787838935852,0.6098901033401489,0.8399168252944946,0.6222527623176575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.6098901033401489},{"x":0.7858628034591675,"y":0.6098901033401489},{"x":0.7858628034591675,"y":0.6222527623176575},{"x":0.7422037124633789,"y":0.6222527623176575}]},"confidence":0.9650956988334656,"dir":"rtl","str":"اولیهی","boundary":[0.7422037124633789,0.6098901033401489,0.7858628034591675,0.6222527623176575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6881496906280518,"y":0.6098901033401489},{"x":0.7359667420387268,"y":0.6098901033401489},{"x":0.7359667420387268,"y":0.6222527623176575},{"x":0.6881496906280518,"y":0.6222527623176575}]},"confidence":0.988532543182373,"dir":"rtl","str":"مزودرم","boundary":[0.6881496906280518,0.6098901033401489,0.7359667420387268,0.6222527623176575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.6098901033401489},{"x":0.6819126605987549,"y":0.6098901033401489},{"x":0.6819126605987549,"y":0.6222527623176575},{"x":0.6756756901741028,"y":0.6222527623176575}]},"confidence":0.9793320894241333,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6756756901741028,0.6098901033401489,0.6819126605987549,0.6222527623176575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6195425987243652,"y":0.6098901033401489},{"x":0.6673596501350403,"y":0.6098901033401489},{"x":0.6673596501350403,"y":0.6222527623176575},{"x":0.6195425987243652,"y":0.6222527623176575}]},"confidence":0.9822229146957397,"dir":"rtl","str":"اندودرم","boundary":[0.6195425987243652,0.6098901033401489,0.6673596501350403,0.6222527623176575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.790020763874054,"y":0.6304945349693298},{"x":0.8399168252944946,"y":0.6318681240081787},{"x":0.8399168252944946,"y":0.6456043720245361},{"x":0.790020763874054,"y":0.6456043720245361}]},"confidence":0.9896602630615234,"dir":"rtl","str":"اکتودرم","boundary":[0.790020763874054,0.6304945349693298,0.8399168252944946,0.6456043720245361]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.6304945349693298},{"x":0.7817047834396362,"y":0.6304945349693298},{"x":0.7817047834396362,"y":0.6456043720245361},{"x":0.777546763420105,"y":0.6456043720245361}]},"confidence":0.9757566452026367,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.777546763420105,0.6304945349693298,0.7817047834396362,0.6456043720245361]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.6304945349693298},{"x":0.7692307829856873,"y":0.6304945349693298},{"x":0.7692307829856873,"y":0.6456043720245361},{"x":0.7151767015457153,"y":0.6456043720245361}]},"confidence":0.9947644472122192,"dir":"rtl","str":"مشتقات","boundary":[0.7151767015457153,0.6304945349693298,0.7692307829856873,0.6456043720245361]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.6304945349693298},{"x":0.7089397311210632,"y":0.6304945349693298},{"x":0.7089397311210632,"y":0.6456043720245361},{"x":0.6652806401252747,"y":0.6442307829856873}]},"confidence":0.9689313769340515,"dir":"rtl","str":"اولیهی","boundary":[0.6652806401252747,0.6304945349693298,0.7089397311210632,0.6456043720245361]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403326392173767,"y":0.6304945349693298},{"x":0.6548856496810913,"y":0.6304945349693298},{"x":0.6548856496810913,"y":0.6442307829856873},{"x":0.6403326392173767,"y":0.6442307829856873}]},"confidence":0.9788498878479004,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.6403326392173767,0.6304945349693298,0.6548856496810913,0.6442307829856873]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6195425987243652,"y":0.6098901033401489},{"x":0.8399168252944946,"y":0.6098901033401489},{"x":0.8399168252944946,"y":0.6456043720245361},{"x":0.6195425987243652,"y":0.6456043720245361}]},"confidence":0.9819214344024658,"dir":"ltr","boundary":[0.6145425987243652,0.6028901033401489,0.8449168252944946,0.6526043720245361],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.6524725556373596},{"x":0.8399168252944946,"y":0.6524725556373596},{"x":0.8399168252944946,"y":0.6689560413360596},{"x":0.7941787838935852,"y":0.6689560413360596}]},"confidence":0.9547066688537598,"dir":"rtl","str":"تشكيل","boundary":[0.7941787838935852,0.6524725556373596,0.8399168252944946,0.6689560413360596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.6524725556373596},{"x":0.7858628034591675,"y":0.6524725556373596},{"x":0.7858628034591675,"y":0.6675823926925659},{"x":0.7297297120094299,"y":0.6675823926925659}]},"confidence":0.9874623417854309,"dir":"rtl","str":"آلانتوئيس","boundary":[0.7297297120094299,0.6524725556373596,0.7858628034591675,0.6675823926925659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130976915359497,"y":0.6524725556373596},{"x":0.7151767015457153,"y":0.6524725556373596},{"x":0.7151767015457153,"y":0.6675823926925659},{"x":0.7130976915359497,"y":0.6675823926925659}]},"confidence":0.9487798810005188,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7130976915359497,0.6524725556373596,0.7151767015457153,0.6675823926925659]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130976915359497,"y":0.6524725556373596},{"x":0.8399168252944946,"y":0.6524725556373596},{"x":0.8399168252944946,"y":0.6689560413360596},{"x":0.7130976915359497,"y":0.6689560413360596}]},"confidence":0.9739649295806885,"dir":"ltr","boundary":[0.7080976915359497,0.6454725556373596,0.8449168252944946,0.6759560413360596],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.6978021860122681},{"x":0.8399168252944946,"y":0.6978021860122681},{"x":0.8399168252944946,"y":0.7129120826721191},{"x":0.8045738339424133,"y":0.7129120826721191}]},"confidence":0.9885905385017395,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8045738339424133,0.6978021860122681,0.8399168252944946,0.7129120826721191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.6978021860122681},{"x":0.7962577939033508,"y":0.6978021860122681},{"x":0.7962577939033508,"y":0.7129120826721191},{"x":0.752598762512207,"y":0.7129120826721191}]},"confidence":0.9882288575172424,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.752598762512207,0.6978021860122681,0.7962577939033508,0.7129120826721191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.6991758346557617},{"x":0.7505197525024414,"y":0.6991758346557617},{"x":0.7505197525024414,"y":0.7142857313156128},{"x":0.7463617324829102,"y":0.7142857313156128}]},"confidence":0.92551189661026,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7463617324829102,0.6991758346557617,0.7505197525024414,0.7142857313156128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.6991758346557617},{"x":0.7401247620582581,"y":0.6978021860122681},{"x":0.7401247620582581,"y":0.7142857313156128},{"x":0.6528066396713257,"y":0.7142857313156128}]},"confidence":0.9745844006538391,"dir":"rtl","str":"نورولاسیون","boundary":[0.6528066396713257,0.6991758346557617,0.7401247620582581,0.7142857313156128]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.6991758346557617},{"x":0.8399168252944946,"y":0.6978021860122681},{"x":0.8399168252944946,"y":0.7129120826721191},{"x":0.6528066396713257,"y":0.7142857313156128}]},"confidence":0.9778037667274475,"dir":"ltr","boundary":[0.6478066396713257,0.6921758346557617,0.8449168252944946,0.7199120826721191],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.7225274443626404},{"x":0.8399168252944946,"y":0.7225274443626404},{"x":0.8399168252944946,"y":0.7321428656578064},{"x":0.8024948239326477,"y":0.7335164546966553}]},"confidence":0.9763646721839905,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.8024948239326477,0.7225274443626404,0.8399168252944946,0.7321428656578064]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.7225274443626404},{"x":0.8399168252944946,"y":0.7225274443626404},{"x":0.8399168252944946,"y":0.7321428656578064},{"x":0.8024948239326477,"y":0.7335164546966553}]},"confidence":0.9763646721839905,"dir":"ltr","boundary":[0.7974948239326477,0.7155274443626404,0.8449168252944946,0.7391428656578064],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856547474861145,"y":0.12087912112474442},{"x":0.5467775464057922,"y":0.12225274741649628},{"x":0.5467775464057922,"y":0.1359890103340149},{"x":0.48856547474861145,"y":0.13461539149284363}]},"confidence":0.990375816822052,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.48856547474861145,0.12087912112474442,0.5467775464057922,0.1359890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4345114231109619,"y":0.12087912112474442},{"x":0.48232847452163696,"y":0.12087912112474442},{"x":0.4802494943141937,"y":0.13461539149284363},{"x":0.4345114231109619,"y":0.13461539149284363}]},"confidence":0.9880204796791077,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.4345114231109619,0.12087912112474442,0.4802494943141937,0.13461539149284363]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4345114231109619,"y":0.12087912112474442},{"x":0.5467775464057922,"y":0.12225274741649628},{"x":0.5467775464057922,"y":0.1359890103340149},{"x":0.4345114231109619,"y":0.13461539149284363}]},"confidence":0.9891981482505798,"dir":"ltr","boundary":[0.4295114231109619,0.11387912112474441,0.5517775464057922,0.1429890103340149],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.7445054650306702},{"x":0.8399168252944946,"y":0.7445054650306702},{"x":0.8399168252944946,"y":0.7596153616905212},{"x":0.7941787838935852,"y":0.7596153616905212}]},"confidence":0.9342675805091858,"dir":"rtl","str":"تشکیل","boundary":[0.7941787838935852,0.7445054650306702,0.8399168252944946,0.7596153616905212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7484407424926758,"y":0.7445054650306702},{"x":0.7858628034591675,"y":0.7445054650306702},{"x":0.7858628034591675,"y":0.7596153616905212},{"x":0.7484407424926758,"y":0.7596153616905212}]},"confidence":0.9792757630348206,"dir":"rtl","str":"لولهی","boundary":[0.7484407424926758,0.7445054650306702,0.7858628034591675,0.7596153616905212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.7445054650306702},{"x":0.7401247620582581,"y":0.7445054650306702},{"x":0.7401247620582581,"y":0.7596153616905212},{"x":0.704781711101532,"y":0.7596153616905212}]},"confidence":0.971382200717926,"dir":"rtl","str":"عصبی","boundary":[0.704781711101532,0.7445054650306702,0.7401247620582581,0.7596153616905212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.7445054650306702},{"x":0.7006236910820007,"y":0.7445054650306702},{"x":0.7006236910820007,"y":0.7596153616905212},{"x":0.6964656710624695,"y":0.7596153616905212}]},"confidence":0.9330766797065735,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6964656710624695,0.7445054650306702,0.7006236910820007,0.7596153616905212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133056282997131,"y":0.7445054650306702},{"x":0.6881496906280518,"y":0.7445054650306702},{"x":0.6881496906280518,"y":0.7596153616905212},{"x":0.6133056282997131,"y":0.7596153616905212}]},"confidence":0.9875571727752686,"dir":"rtl","str":"نورولاسیون","boundary":[0.6133056282997131,0.7445054650306702,0.6881496906280518,0.7596153616905212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779625773429871,"y":0.7445054650306702},{"x":0.6049895882606506,"y":0.7445054650306702},{"x":0.6049895882606506,"y":0.7596153616905212},{"x":0.5779625773429871,"y":0.7596153616905212}]},"confidence":0.9921717047691345,"dir":"rtl","str":"اولیه","boundary":[0.5779625773429871,0.7445054650306702,0.6049895882606506,0.7596153616905212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5634095668792725,"y":0.7445054650306702},{"x":0.5696465969085693,"y":0.7445054650306702},{"x":0.5696465969085693,"y":0.7596153616905212},{"x":0.5634095668792725,"y":0.7596153616905212}]},"confidence":0.9903386831283569,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5634095668792725,0.7445054650306702,0.5696465969085693,0.7596153616905212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5218295454978943,"y":0.7445054650306702},{"x":0.5571725368499756,"y":0.7445054650306702},{"x":0.5571725368499756,"y":0.7596153616905212},{"x":0.5218295454978943,"y":0.7596153616905212}]},"confidence":0.9941538572311401,"dir":"rtl","str":"ثانویه","boundary":[0.5218295454978943,0.7445054650306702,0.5571725368499756,0.7596153616905212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.7445054650306702},{"x":0.5155925154685974,"y":0.7445054650306702},{"x":0.5155925154685974,"y":0.7596153616905212},{"x":0.5135135054588318,"y":0.7596153616905212}]},"confidence":0.8483844995498657,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5135135054588318,0.7445054650306702,0.5155925154685974,0.7596153616905212]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.7445054650306702},{"x":0.8399168252944946,"y":0.7445054650306702},{"x":0.8399168252944946,"y":0.7596153616905212},{"x":0.5135135054588318,"y":0.7596153616905212}]},"confidence":0.9743789434432983,"dir":"ltr","boundary":[0.5085135054588318,0.7375054650306702,0.8449168252944946,0.7666153616905212],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.7678571343421936},{"x":0.8399168252944946,"y":0.7678571343421936},{"x":0.8399168252944946,"y":0.781593382358551},{"x":0.8191268444061279,"y":0.781593382358551}]},"confidence":0.9810464978218079,"dir":"rtl","str":"خم","boundary":[0.8191268444061279,0.7678571343421936,0.8399168252944946,0.781593382358551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.7678571343421936},{"x":0.812889814376831,"y":0.7678571343421936},{"x":0.812889814376831,"y":0.781593382358551},{"x":0.7796257734298706,"y":0.781593382358551}]},"confidence":0.9949345588684082,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.7796257734298706,0.7678571343421936,0.812889814376831,0.781593382358551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.7678571343421936},{"x":0.7713097929954529,"y":0.7678571343421936},{"x":0.7713097929954529,"y":0.781593382358551},{"x":0.7151767015457153,"y":0.781593382358551}]},"confidence":0.904251754283905,"dir":"rtl","str":"صفحهی","boundary":[0.7151767015457153,0.7678571343421936,0.7713097929954529,0.781593382358551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.7678571343421936},{"x":0.7089397311210632,"y":0.7678571343421936},{"x":0.7089397311210632,"y":0.781593382358551},{"x":0.6673596501350403,"y":0.781593382358551}]},"confidence":0.9840830564498901,"dir":"rtl","str":"عصبی","boundary":[0.6673596501350403,0.7678571343421936,0.7089397311210632,0.781593382358551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.7678571343421936},{"x":0.6611226797103882,"y":0.7678571343421936},{"x":0.6611226797103882,"y":0.781593382358551},{"x":0.6548856496810913,"y":0.781593382358551}]},"confidence":0.991400957107544,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6548856496810913,0.7678571343421936,0.6611226797103882,0.781593382358551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6216216087341309,"y":0.7678571343421936},{"x":0.6486486196517944,"y":0.7678571343421936},{"x":0.6486486196517944,"y":0.781593382358551},{"x":0.6216216087341309,"y":0.781593382358551}]},"confidence":0.9934197068214417,"dir":"rtl","str":"کنار","boundary":[0.6216216087341309,0.7678571343421936,0.6486486196517944,0.781593382358551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.7678571343421936},{"x":0.6133056282997131,"y":0.7678571343421936},{"x":0.6133056282997131,"y":0.781593382358551},{"x":0.5945945978164673,"y":0.781593382358551}]},"confidence":0.9946392774581909,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.5945945978164673,0.7678571343421936,0.6133056282997131,0.781593382358551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5634095668792725,"y":0.7678571343421936},{"x":0.5883575677871704,"y":0.7678571343421936},{"x":0.5883575677871704,"y":0.781593382358551},{"x":0.5634095668792725,"y":0.781593382358551}]},"confidence":0.9956137537956238,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.5634095668792725,0.7678571343421936,0.5883575677871704,0.781593382358551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155925154685974,"y":0.7678571343421936},{"x":0.5571725368499756,"y":0.7678571343421936},{"x":0.5571725368499756,"y":0.781593382358551},{"x":0.5155925154685974,"y":0.781593382358551}]},"confidence":0.9979791045188904,"dir":"rtl","str":"گرفتن","boundary":[0.5155925154685974,0.7678571343421936,0.5571725368499756,0.781593382358551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4116424024105072,"y":0.7678571343421936},{"x":0.5072765350341797,"y":0.7678571343421936},{"x":0.5072765350341797,"y":0.781593382358551},{"x":0.4116424024105072,"y":0.781593382358551}]},"confidence":0.9810976386070251,"dir":"rtl","str":"تاخوردگیهای","boundary":[0.4116424024105072,0.7678571343421936,0.5072765350341797,0.781593382358551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36382535099983215,"y":0.7678571343421936},{"x":0.4033263921737671,"y":0.7678571343421936},{"x":0.4033263921737671,"y":0.781593382358551},{"x":0.36382535099983215,"y":0.781593382358551}]},"confidence":0.9778938293457031,"dir":"rtl","str":"عصبی","boundary":[0.36382535099983215,0.7678571343421936,0.4033263921737671,0.781593382358551]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36382535099983215,"y":0.7678571343421936},{"x":0.8399168252944946,"y":0.7678571343421936},{"x":0.8399168252944946,"y":0.781593382358551},{"x":0.36382535099983215,"y":0.781593382358551}]},"confidence":0.9785521030426025,"dir":"ltr","boundary":[0.35882535099983215,0.7608571343421936,0.8449168252944946,0.788593382358551],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8295218348503113,"y":0.791208803653717},{"x":0.8399168252944946,"y":0.791208803653717},{"x":0.8399168252944946,"y":0.8049450516700745},{"x":0.8295218348503113,"y":0.8049450516700745}]},"confidence":0.9928147196769714,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.8295218348503113,0.791208803653717,0.8399168252944946,0.8049450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.791208803653717},{"x":0.8212057948112488,"y":0.791208803653717},{"x":0.8212057948112488,"y":0.8049450516700745},{"x":0.8024948239326477,"y":0.8049450516700745}]},"confidence":0.9955413341522217,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.8024948239326477,0.791208803653717,0.8212057948112488,0.8049450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.791208803653717},{"x":0.7962577939033508,"y":0.791208803653717},{"x":0.7962577939033508,"y":0.8049450516700745},{"x":0.7359667420387268,"y":0.8049450516700745}]},"confidence":0.9909060001373291,"dir":"rtl","str":"چسبیدن","boundary":[0.7359667420387268,0.791208803653717,0.7962577939033508,0.8049450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632016658782959,"y":0.7898351550102234},{"x":0.7276507019996643,"y":0.791208803653717},{"x":0.7276507019996643,"y":0.8049450516700745},{"x":0.632016658782959,"y":0.8035714030265808}]},"confidence":0.9847394227981567,"dir":"rtl","str":"تاخوردگیهای","boundary":[0.632016658782959,0.7898351550102234,0.7276507019996643,0.8049450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.7898351550102234},{"x":0.6237006187438965,"y":0.7898351550102234},{"x":0.6237006187438965,"y":0.8035714030265808},{"x":0.5841996073722839,"y":0.8035714030265808}]},"confidence":0.9806257486343384,"dir":"rtl","str":"عصبی","boundary":[0.5841996073722839,0.7898351550102234,0.6237006187438965,0.8035714030265808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.8118131756782532},{"x":0.837837815284729,"y":0.8118131756782532},{"x":0.837837815284729,"y":0.8255494236946106},{"x":0.7941787838935852,"y":0.8255494236946106}]},"confidence":0.9776721596717834,"dir":"rtl","str":"آپوپتوز","boundary":[0.7941787838935852,0.8118131756782532,0.837837815284729,0.8255494236946106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.8118131756782532},{"x":0.7879418134689331,"y":0.8118131756782532},{"x":0.7879418134689331,"y":0.8255494236946106},{"x":0.7733888030052185,"y":0.8255494236946106}]},"confidence":0.9898311495780945,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7733888030052185,0.8118131756782532,0.7879418134689331,0.8255494236946106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.8118131756782532},{"x":0.765072762966156,"y":0.8118131756782532},{"x":0.765072762966156,"y":0.8269230723381042},{"x":0.7422037124633789,"y":0.8269230723381042}]},"confidence":0.9523881673812866,"dir":"rtl","str":"طی","boundary":[0.7422037124633789,0.8118131756782532,0.765072762966156,0.8269230723381042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590436697006226,"y":0.8118131756782532},{"x":0.7338877320289612,"y":0.8118131756782532},{"x":0.7338877320289612,"y":0.8269230723381042},{"x":0.6590436697006226,"y":0.8269230723381042}]},"confidence":0.9835047125816345,"dir":"rtl","str":"نورولاسیون","boundary":[0.6590436697006226,0.8118131756782532,0.7338877320289612,0.8269230723381042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.833791196346283},{"x":0.8399168252944946,"y":0.833791196346283},{"x":0.8399168252944946,"y":0.8461538553237915},{"x":0.777546763420105,"y":0.8475274443626404}]},"confidence":0.9869909882545471,"dir":"rtl","str":"الگوسازی","boundary":[0.777546763420105,0.833791196346283,0.8399168252944946,0.8461538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.833791196346283},{"x":0.7692307829856873,"y":0.833791196346283},{"x":0.7692307829856873,"y":0.8475274443626404},{"x":0.7359667420387268,"y":0.8475274443626404}]},"confidence":0.9830095767974854,"dir":"rtl","str":"پشتی","boundary":[0.7359667420387268,0.833791196346283,0.7692307829856873,0.8475274443626404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.833791196346283},{"x":0.7318087220191956,"y":0.833791196346283},{"x":0.7318087220191956,"y":0.8475274443626404},{"x":0.7234927415847778,"y":0.8475274443626404}]},"confidence":0.8124359250068665,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7234927415847778,0.833791196346283,0.7318087220191956,0.8475274443626404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.833791196346283},{"x":0.7193347215652466,"y":0.833791196346283},{"x":0.7193347215652466,"y":0.8475274443626404},{"x":0.6777547001838684,"y":0.8475274443626404}]},"confidence":0.9673581123352051,"dir":"rtl","str":"شکمی","boundary":[0.6777547001838684,0.833791196346283,0.7193347215652466,0.8475274443626404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632016658782959,"y":0.8351648449897766},{"x":0.6715176701545715,"y":0.8351648449897766},{"x":0.6715176701545715,"y":0.8475274443626404},{"x":0.632016658782959,"y":0.8475274443626404}]},"confidence":0.9868796467781067,"dir":"rtl","str":"لولهی","boundary":[0.632016658782959,0.8351648449897766,0.6715176701545715,0.8475274443626404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.8351648449897766},{"x":0.6237006187438965,"y":0.8351648449897766},{"x":0.6237006187438965,"y":0.848901093006134},{"x":0.5841996073722839,"y":0.848901093006134}]},"confidence":0.9752271175384521,"dir":"rtl","str":"عصبی","boundary":[0.5841996073722839,0.8351648449897766,0.6237006187438965,0.848901093006134]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.7898351550102234},{"x":0.8399168252944946,"y":0.7898351550102234},{"x":0.8399168252944946,"y":0.8475274443626404},{"x":0.5841996073722839,"y":0.848901093006134}]},"confidence":0.9803488254547119,"dir":"ltr","boundary":[0.5791996073722839,0.7828351550102234,0.8449168252944946,0.8545274443626404],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.8557692170143127},{"x":0.8399168252944946,"y":0.8543956279754639},{"x":0.8399168252944946,"y":0.8695054650306702},{"x":0.7941787838935852,"y":0.8695054650306702}]},"confidence":0.9881767630577087,"dir":"rtl","str":"تشکیل","boundary":[0.7920997738838196,0.8557692170143127,0.8399168252944946,0.8695054650306702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.8557692170143127},{"x":0.7858628034591675,"y":0.8557692170143127},{"x":0.7858628034591675,"y":0.8695054650306702},{"x":0.7214137315750122,"y":0.8708791136741638}]},"confidence":0.9860115647315979,"dir":"rtl","str":"سلولهای","boundary":[0.7193347215652466,0.8557692170143127,0.7858628034591675,0.8695054650306702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.8571428656578064},{"x":0.7130976915359497,"y":0.8571428656578064},{"x":0.7130976915359497,"y":0.8708791136741638},{"x":0.6777547001838684,"y":0.8708791136741638}]},"confidence":0.9829717874526978,"dir":"rtl","str":"ستیغ","boundary":[0.6777547001838684,0.8571428656578064,0.7130976915359497,0.8708791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.8571428656578064},{"x":0.6694386601448059,"y":0.8571428656578064},{"x":0.6715176701545715,"y":0.8708791136741638},{"x":0.6382536292076111,"y":0.8722527623176575}]},"confidence":0.9768760204315186,"dir":"rtl","str":"عصبی","boundary":[0.6382536292076111,0.8571428656578064,0.6715176701545715,0.8708791136741638]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.8571428656578064},{"x":0.8399168252944946,"y":0.8543956279754639},{"x":0.8399168252944946,"y":0.8695054650306702},{"x":0.6382536292076111,"y":0.8722527623176575}]},"confidence":0.9841178059577942,"dir":"ltr","boundary":[0.6332536292076111,0.8501428656578064,0.8449168252944946,0.8765054650306702],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12266112118959427,"y":0.2252747267484665},{"x":0.1247401237487793,"y":0.2252747267484665},{"x":0.1247401237487793,"y":0.23489010334014893},{"x":0.12266112118959427,"y":0.23489010334014893}]},"confidence":0.568889319896698,"str":"۴","boundary":[0.12266112118959427,0.2252747267484665,0.1247401237487793,0.23489010334014893]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12266112118959427,"y":0.2252747267484665},{"x":0.1247401237487793,"y":0.2252747267484665},{"x":0.1247401237487793,"y":0.23489010334014893},{"x":0.12266112118959427,"y":0.23489010334014893}]},"confidence":0.568889319896698,"dir":"ltr","boundary":[0.11766112118959426,0.21827472674846649,0.1297401237487793,0.24189010334014893],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.25},{"x":0.12889812886714935,"y":0.25},{"x":0.12889812886714935,"y":0.2568681240081787},{"x":0.11850311607122421,"y":0.2568681240081787}]},"confidence":0.8193281292915344,"str":"V","boundary":[0.11850311607122421,0.25,0.12889812886714935,0.2568681240081787]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.25},{"x":0.12889812886714935,"y":0.25},{"x":0.12889812886714935,"y":0.2568681240081787},{"x":0.11850311607122421,"y":0.2568681240081787}]},"confidence":0.8193281292915344,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.243,0.13389812886714936,0.2638681240081787],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.2719780206680298},{"x":0.12681913375854492,"y":0.2719780206680298},{"x":0.12681913375854492,"y":0.2788461446762085},{"x":0.11850311607122421,"y":0.2788461446762085}]},"confidence":0.45501160621643066,"str":"۹","boundary":[0.11850311607122421,0.2719780206680298,0.12681913375854492,0.2788461446762085]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.2719780206680298},{"x":0.12681913375854492,"y":0.2719780206680298},{"x":0.12681913375854492,"y":0.2788461446762085},{"x":0.11850311607122421,"y":0.2788461446762085}]},"confidence":0.45501160621643066,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.2649780206680298,0.13181913375854493,0.2858461446762085],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12058211863040924,"y":0.29395604133605957},{"x":0.1247401237487793,"y":0.29395604133605957},{"x":0.1247401237487793,"y":0.30219781398773193},{"x":0.12058211863040924,"y":0.30219781398773193}]},"confidence":0.6814847588539124,"str":"ا","boundary":[0.12058211863040924,0.29395604133605957,0.1247401237487793,0.30219781398773193]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12058211863040924,"y":0.29395604133605957},{"x":0.1247401237487793,"y":0.29395604133605957},{"x":0.1247401237487793,"y":0.30219781398773193},{"x":0.12058211863040924,"y":0.30219781398773193}]},"confidence":0.6814847588539124,"dir":"ltr","boundary":[0.11558211863040924,0.28695604133605956,0.1297401237487793,0.30919781398773194],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.31593406200408936},{"x":0.13513512909412384,"y":0.31593406200408936},{"x":0.13513512909412384,"y":0.3241758346557617},{"x":0.11850311607122421,"y":0.3241758346557617}]},"confidence":0.8194883465766907,"str":"۳۱","boundary":[0.11850311607122421,0.31593406200408936,0.13513512909412384,0.3241758346557617]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.31593406200408936},{"x":0.14137214422225952,"y":0.31593406200408936},{"x":0.14137214422225952,"y":0.3241758346557617},{"x":0.1392931342124939,"y":0.3241758346557617}]},"confidence":0.9039488434791565,"str":".","boundary":[0.1392931342124939,0.31593406200408936,0.14137214422225952,0.3241758346557617]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.31593406200408936},{"x":0.14137214422225952,"y":0.31593406200408936},{"x":0.14137214422225952,"y":0.3241758346557617},{"x":0.11850311607122421,"y":0.3241758346557617}]},"confidence":0.8476418256759644,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.30893406200408935,0.14637214422225953,0.3311758346557617],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.3598901033401489},{"x":0.14137214422225952,"y":0.3598901033401489},{"x":0.14137214422225952,"y":0.3708791136741638},{"x":0.11850311607122421,"y":0.3708791136741638}]},"confidence":0.8768401145935059,"str":"۳۳","boundary":[0.11850311607122421,0.3598901033401489,0.14137214422225952,0.3708791136741638]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.3598901033401489},{"x":0.14137214422225952,"y":0.3598901033401489},{"x":0.14137214422225952,"y":0.3708791136741638},{"x":0.11850311607122421,"y":0.3708791136741638}]},"confidence":0.8768401145935059,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.3528901033401489,0.14637214422225953,0.3778791136741638],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.38461539149284363},{"x":0.13721413910388947,"y":0.38461539149284363},{"x":0.13721413910388947,"y":0.39423078298568726},{"x":0.11850311607122421,"y":0.39423078298568726}]},"confidence":0.916574239730835,"str":"۳۳","boundary":[0.11850311607122421,0.38461539149284363,0.13721413910388947,0.39423078298568726]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.38461539149284363},{"x":0.20166319608688354,"y":0.38324177265167236},{"x":0.20166319608688354,"y":0.3928571343421936},{"x":0.1392931342124939,"y":0.3928571343421936}]},"confidence":0.8224058151245117,"str":"............","boundary":[0.1392931342124939,0.38461539149284363,0.20166319608688354,0.3928571343421936]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.38461539149284363},{"x":0.20166319608688354,"y":0.38324177265167236},{"x":0.20166319608688354,"y":0.3928571343421936},{"x":0.11850311607122421,"y":0.39423078298568726}]},"confidence":0.8358584642410278,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.3776153914928436,0.20666319608688355,0.3998571343421936],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12058211863040924,"y":0.4065934121608734},{"x":0.13513512909412384,"y":0.4065934121608734},{"x":0.13513512909412384,"y":0.41620880365371704},{"x":0.12058211863040924,"y":0.41620880365371704}]},"confidence":0.8638368844985962,"str":"۳۳","boundary":[0.12058211863040924,0.4065934121608734,0.13513512909412384,0.41620880365371704]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.4065934121608734},{"x":0.14345113933086395,"y":0.4065934121608734},{"x":0.14345113933086395,"y":0.41620880365371704},{"x":0.1392931342124939,"y":0.41620880365371704}]},"confidence":0.9193266034126282,"str":".","boundary":[0.1392931342124939,0.4065934121608734,0.14345113933086395,0.41620880365371704]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12058211863040924,"y":0.4065934121608734},{"x":0.14345113933086395,"y":0.4065934121608734},{"x":0.14345113933086395,"y":0.41620880365371704},{"x":0.12058211863040924,"y":0.41620880365371704}]},"confidence":0.8823334574699402,"dir":"ltr","boundary":[0.11558211863040924,0.3995934121608734,0.14845113933086396,0.42320880365371705],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.42719781398773193},{"x":0.13721413910388947,"y":0.42719781398773193},{"x":0.13721413910388947,"y":0.4395604431629181},{"x":0.11850311607122421,"y":0.4395604431629181}]},"confidence":0.9252209663391113,"str":"۳۷","boundary":[0.11850311607122421,0.42719781398773193,0.13721413910388947,0.4395604431629181]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.42719781398773193},{"x":0.18711018562316895,"y":0.42719781398773193},{"x":0.18711018562316895,"y":0.4381868243217468},{"x":0.1392931342124939,"y":0.4395604431629181}]},"confidence":0.8999252319335938,"str":".........","boundary":[0.1392931342124939,0.42719781398773193,0.18711018562316895,0.4381868243217468]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.42719781398773193},{"x":0.18711018562316895,"y":0.42719781398773193},{"x":0.18711018562316895,"y":0.4381868243217468},{"x":0.11850311607122421,"y":0.4395604431629181}]},"confidence":0.9045244455337524,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.4201978139877319,0.19211018562316895,0.44518682432174683],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.45192307233810425},{"x":0.13721413910388947,"y":0.45192307233810425},{"x":0.13721413910388947,"y":0.4601648449897766},{"x":0.11850311607122421,"y":0.4601648449897766}]},"confidence":0.9201020002365112,"str":"۳۸","boundary":[0.11850311607122421,0.45192307233810425,0.13721413910388947,0.4601648449897766]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.45192307233810425},{"x":0.14553014934062958,"y":0.45192307233810425},{"x":0.14553014934062958,"y":0.4601648449897766},{"x":0.1392931342124939,"y":0.4601648449897766}]},"confidence":0.9298098683357239,"str":"..","boundary":[0.1392931342124939,0.45192307233810425,0.14553014934062958,0.4601648449897766]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.45192307233810425},{"x":0.14553014934062958,"y":0.45192307233810425},{"x":0.14553014934062958,"y":0.4601648449897766},{"x":0.11850311607122421,"y":0.4601648449897766}]},"confidence":0.9249559044837952,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.44492307233810424,0.15053014934062958,0.4671648449897766],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.48351648449897766},{"x":0.11850311607122421,"y":0.47390109300613403},{"x":0.13513512909412384,"y":0.47390109300613403},{"x":0.13513512909412384,"y":0.48351648449897766}]},"confidence":0.9649356603622437,"str":"۴۰","boundary":[0.11850311607122421,0.48351648449897766,0.13513512909412384,0.47390109300613403]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.48351648449897766},{"x":0.11850311607122421,"y":0.47390109300613403},{"x":0.13513512909412384,"y":0.47390109300613403},{"x":0.13513512909412384,"y":0.48351648449897766}]},"confidence":0.9649356603622437,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.47651648449897765,0.14013512909412384,0.48090109300613404],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12058211863040924,"y":0.5178571343421936},{"x":0.1392931342124939,"y":0.5178571343421936},{"x":0.1392931342124939,"y":0.5302197933197021},{"x":0.12266112118959427,"y":0.531593382358551}]},"confidence":0.9576003551483154,"str":"۴۳","boundary":[0.12058211863040924,0.5178571343421936,0.1392931342124939,0.5302197933197021]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14137214422225952,"y":0.5178571343421936},{"x":0.147609144449234,"y":0.5178571343421936},{"x":0.147609144449234,"y":0.5302197933197021},{"x":0.14345113933086395,"y":0.5302197933197021}]},"confidence":0.9327816367149353,"str":".","boundary":[0.14137214422225952,0.5178571343421936,0.147609144449234,0.5302197933197021]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12058211863040924,"y":0.5178571343421936},{"x":0.147609144449234,"y":0.5178571343421936},{"x":0.147609144449234,"y":0.5302197933197021},{"x":0.12266112118959427,"y":0.531593382358551}]},"confidence":0.9493274688720703,"dir":"ltr","boundary":[0.11558211863040924,0.5108571343421936,0.152609144449234,0.5372197933197022],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.5425823926925659},{"x":0.13721413910388947,"y":0.5425823926925659},{"x":0.13721413910388947,"y":0.5521978139877319},{"x":0.11850311607122421,"y":0.5521978139877319}]},"confidence":0.9436259865760803,"str":"۴۳","boundary":[0.11850311607122421,0.5425823926925659,0.13721413910388947,0.5521978139877319]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.5425823926925659},{"x":0.19334720075130463,"y":0.541208803653717},{"x":0.19334720075130463,"y":0.5508241653442383},{"x":0.1392931342124939,"y":0.5521978139877319}]},"confidence":0.8284934759140015,"str":"..........","boundary":[0.1392931342124939,0.5425823926925659,0.19334720075130463,0.5508241653442383]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.5618131756782532},{"x":0.13513512909412384,"y":0.5618131756782532},{"x":0.13513512909412384,"y":0.5741758346557617},{"x":0.11850311607122421,"y":0.5741758346557617}]},"confidence":0.9730316400527954,"str":"۴۴","boundary":[0.11850311607122421,0.5618131756782532,0.13513512909412384,0.5741758346557617]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.5618131756782532},{"x":0.22661122679710388,"y":0.5618131756782532},{"x":0.22661122679710388,"y":0.5741758346557617},{"x":0.1392931342124939,"y":0.5741758346557617}]},"confidence":0.9067217707633972,"str":"................","boundary":[0.1392931342124939,0.5618131756782532,0.22661122679710388,0.5741758346557617]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.5425823926925659},{"x":0.22661122679710388,"y":0.541208803653717},{"x":0.2286902219057083,"y":0.5741758346557617},{"x":0.11850311607122421,"y":0.5741758346557617}]},"confidence":0.8875266313552856,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.5355823926925659,0.23369022190570832,0.5811758346557617],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.5865384340286255},{"x":0.13721413910388947,"y":0.5865384340286255},{"x":0.13721413910388947,"y":0.5961538553237915},{"x":0.11850311607122421,"y":0.5961538553237915}]},"confidence":0.9373418688774109,"str":"۴۷","boundary":[0.11850311607122421,0.5865384340286255,0.13721413910388947,0.5961538553237915]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.5865384340286255},{"x":0.18711018562316895,"y":0.5865384340286255},{"x":0.18711018562316895,"y":0.5961538553237915},{"x":0.1392931342124939,"y":0.5961538553237915}]},"confidence":0.8431642651557922,"str":".........","boundary":[0.1392931342124939,0.5865384340286255,0.18711018562316895,0.5961538553237915]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.5865384340286255},{"x":0.18711018562316895,"y":0.5865384340286255},{"x":0.18711018562316895,"y":0.5961538553237915},{"x":0.11850311607122421,"y":0.5961538553237915}]},"confidence":0.8602874875068665,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.5795384340286255,0.19211018562316895,0.6031538553237915],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.6085164546966553},{"x":0.14137214422225952,"y":0.6085164546966553},{"x":0.14137214422225952,"y":0.6195054650306702},{"x":0.11850311607122421,"y":0.6195054650306702}]},"confidence":0.8618533611297607,"str":"۵۰۰","boundary":[0.11850311607122421,0.6085164546966553,0.14137214422225952,0.6195054650306702]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.6085164546966553},{"x":0.14137214422225952,"y":0.6085164546966553},{"x":0.14137214422225952,"y":0.6195054650306702},{"x":0.11850311607122421,"y":0.6195054650306702}]},"confidence":0.8618533611297607,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.6015164546966553,0.14637214422225953,0.6265054650306702],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.6318681240081787},{"x":0.13721413910388947,"y":0.6318681240081787},{"x":0.13721413910388947,"y":0.6414835453033447},{"x":0.11850311607122421,"y":0.6414835453033447}]},"confidence":0.8601193428039551,"str":"۵۵","boundary":[0.11850311607122421,0.6318681240081787,0.13721413910388947,0.6414835453033447]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.6318681240081787},{"x":0.14553014934062958,"y":0.6318681240081787},{"x":0.14553014934062958,"y":0.6401098966598511},{"x":0.1392931342124939,"y":0.6401098966598511}]},"confidence":0.8298433423042297,"str":"..","boundary":[0.1392931342124939,0.6318681240081787,0.14553014934062958,0.6401098966598511]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.6318681240081787},{"x":0.14553014934062958,"y":0.6318681240081787},{"x":0.14553014934062958,"y":0.6414835453033447},{"x":0.11850311607122421,"y":0.6414835453033447}]},"confidence":0.84498131275177,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.6248681240081787,0.15053014934062958,0.6484835453033447],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.6538461446762085},{"x":0.1330561339855194,"y":0.6538461446762085},{"x":0.13513512909412384,"y":0.6634615659713745},{"x":0.11850311607122421,"y":0.6634615659713745}]},"confidence":0.963499903678894,"str":"۶۱","boundary":[0.11850311607122421,0.6538461446762085,0.13513512909412384,0.6634615659713745]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.6538461446762085},{"x":0.15176714956760406,"y":0.6538461446762085},{"x":0.1538461595773697,"y":0.6634615659713745},{"x":0.14137214422225952,"y":0.6634615659713745}]},"confidence":0.9393129348754883,"str":"...","boundary":[0.1392931342124939,0.6538461446762085,0.1538461595773697,0.6634615659713745]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.6538461446762085},{"x":0.15176714956760406,"y":0.6538461446762085},{"x":0.1538461595773697,"y":0.6634615659713745},{"x":0.11850311607122421,"y":0.6634615659713745}]},"confidence":0.9489877223968506,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.6468461446762085,0.1588461595773697,0.6704615659713745],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.6991758346557617},{"x":0.1392931342124939,"y":0.7005494236946106},{"x":0.13721413910388947,"y":0.7115384340286255},{"x":0.11850311607122421,"y":0.708791196346283}]},"confidence":0.8600789308547974,"str":"۶۳","boundary":[0.11850311607122421,0.6991758346557617,0.13721413910388947,0.7115384340286255]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.7005494236946106},{"x":0.1767151802778244,"y":0.7032967209815979},{"x":0.17463617026805878,"y":0.7142857313156128},{"x":0.14345113933086395,"y":0.7115384340286255}]},"confidence":0.64024418592453,"str":"......","boundary":[0.14553014934062958,0.7005494236946106,0.17463617026805878,0.7142857313156128]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.7211538553237915},{"x":0.13513512909412384,"y":0.7211538553237915},{"x":0.13513512909412384,"y":0.7335164546966553},{"x":0.12058211863040924,"y":0.7335164546966553}]},"confidence":0.9586728811264038,"str":"۶۳","boundary":[0.11850311607122421,0.7211538553237915,0.13513512909412384,0.7335164546966553]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.7211538553237915},{"x":0.1975051909685135,"y":0.7197802066802979},{"x":0.1975051909685135,"y":0.7335164546966553},{"x":0.1392931342124939,"y":0.7335164546966553}]},"confidence":0.8742439150810242,"str":"...........","boundary":[0.13721413910388947,0.7211538553237915,0.1975051909685135,0.7335164546966553]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.6978021860122681},{"x":0.1995842009782791,"y":0.7005494236946106},{"x":0.1975051909685135,"y":0.7362637519836426},{"x":0.11642411351203918,"y":0.7335164546966553}]},"confidence":0.8140786290168762,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.6908021860122681,0.2025051909685135,0.7432637519836426],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.7431318759918213},{"x":0.13513512909412384,"y":0.7431318759918213},{"x":0.13513512909412384,"y":0.7568681240081787},{"x":0.11850311607122421,"y":0.7582417726516724}]},"confidence":0.9568137526512146,"str":"۶۵","boundary":[0.11850311607122421,0.7431318759918213,0.13513512909412384,0.7568681240081787]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.7431318759918213},{"x":0.23284822702407837,"y":0.7417582273483276},{"x":0.23284822702407837,"y":0.7554945349693298},{"x":0.1392931342124939,"y":0.7568681240081787}]},"confidence":0.9206419587135315,"str":".................","boundary":[0.1392931342124939,0.7431318759918213,0.23284822702407837,0.7554945349693298]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.7664835453033447},{"x":0.1330561339855194,"y":0.7651098966598511},{"x":0.13513512909412384,"y":0.7774725556373596},{"x":0.11850311607122421,"y":0.7774725556373596}]},"confidence":0.9700958728790283,"str":"۶۶","boundary":[0.11850311607122421,0.7664835453033447,0.13513512909412384,0.7774725556373596]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.7651098966598511},{"x":0.18711018562316895,"y":0.7637362480163574},{"x":0.18711018562316895,"y":0.776098906993866},{"x":0.13513512909412384,"y":0.7774725556373596}]},"confidence":0.9331303834915161,"str":".........","boundary":[0.13513512909412384,0.7651098966598511,0.18711018562316895,0.776098906993866]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.7431318759918213},{"x":0.23284822702407837,"y":0.7417582273483276},{"x":0.23284822702407837,"y":0.776098906993866},{"x":0.11850311607122421,"y":0.7774725556373596}]},"confidence":0.9300968647003174,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.7361318759918213,0.23784822702407837,0.783098906993866],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.791208803653717},{"x":0.13721413910388947,"y":0.791208803653717},{"x":0.13513512909412384,"y":0.7994505763053894},{"x":0.11850311607122421,"y":0.7994505763053894}]},"confidence":0.9604403972625732,"str":"۶۷","boundary":[0.11850311607122421,0.791208803653717,0.13513512909412384,0.7994505763053894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14137214422225952,"y":0.791208803653717},{"x":0.14137214422225952,"y":0.791208803653717},{"x":0.14137214422225952,"y":0.7994505763053894},{"x":0.1392931342124939,"y":0.7994505763053894}]},"confidence":0.9586502909660339,"str":".","boundary":[0.14137214422225952,0.791208803653717,0.14137214422225952,0.7994505763053894]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.7898351550102234},{"x":0.14137214422225952,"y":0.791208803653717},{"x":0.14137214422225952,"y":0.7994505763053894},{"x":0.11850311607122421,"y":0.7994505763053894}]},"confidence":0.9598436951637268,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.7828351550102234,0.14637214422225953,0.8064505763053894],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.8131868243217468},{"x":0.13721413910388947,"y":0.8131868243217468},{"x":0.13721413910388947,"y":0.8214285969734192},{"x":0.11850311607122421,"y":0.8214285969734192}]},"confidence":0.9479166269302368,"str":"۶۷","boundary":[0.11850311607122421,0.8131868243217468,0.13721413910388947,0.8214285969734192]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14137214422225952,"y":0.8131868243217468},{"x":0.147609144449234,"y":0.8131868243217468},{"x":0.147609144449234,"y":0.8214285969734192},{"x":0.14137214422225952,"y":0.8214285969734192}]},"confidence":0.9586148262023926,"str":"..","boundary":[0.14137214422225952,0.8131868243217468,0.147609144449234,0.8214285969734192]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.8131868243217468},{"x":0.147609144449234,"y":0.8131868243217468},{"x":0.147609144449234,"y":0.8214285969734192},{"x":0.11850311607122421,"y":0.8214285969734192}]},"confidence":0.9532657861709595,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.8061868243217468,0.152609144449234,0.8284285969734192],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.8351648449897766},{"x":0.13513512909412384,"y":0.8351648449897766},{"x":0.13513512909412384,"y":0.8447802066802979},{"x":0.11850311607122421,"y":0.8447802066802979}]},"confidence":0.9463489055633545,"str":"۶۸","boundary":[0.11850311607122421,0.8351648449897766,0.13513512909412384,0.8447802066802979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.8351648449897766},{"x":0.17255717515945435,"y":0.8351648449897766},{"x":0.17255717515945435,"y":0.8447802066802979},{"x":0.1392931342124939,"y":0.8447802066802979}]},"confidence":0.936241090297699,"str":"......","boundary":[0.1392931342124939,0.8351648449897766,0.17255717515945435,0.8447802066802979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.8557692170143127},{"x":0.13513512909412384,"y":0.8543956279754639},{"x":0.13513512909412384,"y":0.8667582273483276},{"x":0.11850311607122421,"y":0.8681318759918213}]},"confidence":0.9570409059524536,"str":"۶۹","boundary":[0.11850311607122421,0.8557692170143127,0.13513512909412384,0.8667582273483276]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.8543956279754639},{"x":0.191268190741539,"y":0.8543956279754639},{"x":0.191268190741539,"y":0.8667582273483276},{"x":0.1392931342124939,"y":0.8667582273483276}]},"confidence":0.923224151134491,"str":"..........","boundary":[0.1392931342124939,0.8543956279754639,0.191268190741539,0.8667582273483276]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11642411351203918,"y":0.8351648449897766},{"x":0.191268190741539,"y":0.833791196346283},{"x":0.191268190741539,"y":0.8667582273483276},{"x":0.11850311607122421,"y":0.8681318759918213}]},"confidence":0.9328234195709229,"dir":"ltr","boundary":[0.11142411351203918,0.8281648449897766,0.196268190741539,0.8737582273483276],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"webpSec":"/storage/books/a2a75c4d9dbd030a/pages/eUpPDloOXWvFoxsR-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a2a75c4d9dbd030a/pages/MMRZoHGIfVYADnBZ.jpg","blurred":"/storage/books/a2a75c4d9dbd030a/pages/wFdxDztLdBfHtkmy.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.0002359732142852894,0.00018850380231390942,0.9982390938974963,0.9987828009803217]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.14423076808452606},{"x":0.8399168252944946,"y":0.14423076808452606},{"x":0.8399168252944946,"y":0.15796703100204468},{"x":0.8045738339424133,"y":0.15796703100204468}]},"confidence":0.9906467199325562,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8045738339424133,0.14423076808452606,0.8399168252944946,0.15796703100204468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.14423076808452606},{"x":0.7983368039131165,"y":0.14423076808452606},{"x":0.7983368039131165,"y":0.15796703100204468},{"x":0.7609147429466248,"y":0.15796703100204468}]},"confidence":0.9926364421844482,"dir":"rtl","str":"پنجم","boundary":[0.7609147429466248,0.14423076808452606,0.7983368039131165,0.15796703100204468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.14423076808452606},{"x":0.7588357329368591,"y":0.14423076808452606},{"x":0.7588357329368591,"y":0.15796703100204468},{"x":0.7546777725219727,"y":0.15796703100204468}]},"confidence":0.9640841484069824,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7546777725219727,0.14423076808452606,0.7588357329368591,0.15796703100204468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.14423076808452606},{"x":0.7484407424926758,"y":0.14423076808452606},{"x":0.7484407424926758,"y":0.15796703100204468},{"x":0.692307710647583,"y":0.15796703100204468}]},"confidence":0.9894460439682007,"dir":"rtl","str":"تشکیل","boundary":[0.692307710647583,0.14423076808452606,0.7484407424926758,0.15796703100204468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.14423076808452606},{"x":0.6860706806182861,"y":0.14423076808452606},{"x":0.6860706806182861,"y":0.15796703100204468},{"x":0.6486486196517944,"y":0.15796703100204468}]},"confidence":0.9779455661773682,"dir":"rtl","str":"جفت","boundary":[0.6486486196517944,0.14423076808452606,0.6860706806182861,0.15796703100204468]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.14423076808452606},{"x":0.8399168252944946,"y":0.14560440182685852},{"x":0.8399168252944946,"y":0.15796703100204468},{"x":0.6486486196517944,"y":0.15796703100204468}]},"confidence":0.9867272973060608,"dir":"ltr","boundary":[0.6436486196517944,0.13723076808452606,0.8449168252944946,0.16496703100204468],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.16620878875255585},{"x":0.837837815284729,"y":0.16620878875255585},{"x":0.8399168252944946,"y":0.17582418024539948},{"x":0.8024948239326477,"y":0.17719779908657074}]},"confidence":0.9791635870933533,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.8024948239326477,0.16620878875255585,0.8399168252944946,0.17582418024539948]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.16620878875255585},{"x":0.837837815284729,"y":0.16620878875255585},{"x":0.8399168252944946,"y":0.17582418024539948},{"x":0.8024948239326477,"y":0.17719779908657074}]},"confidence":0.9791635870933533,"dir":"ltr","boundary":[0.7974948239326477,0.15920878875255584,0.8449168252944946,0.18282418024539948],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.1854395568370819},{"x":0.8399168252944946,"y":0.1854395568370819},{"x":0.8399168252944946,"y":0.2032967060804367},{"x":0.7983368039131165,"y":0.2032967060804367}]},"confidence":0.9896069765090942,"dir":"rtl","str":"کاشت","boundary":[0.7983368039131165,0.1854395568370819,0.8399168252944946,0.2032967060804367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.18681319057941437},{"x":0.7920997738838196,"y":0.1854395568370819},{"x":0.7920997738838196,"y":0.2032967060804367},{"x":0.7422037124633789,"y":0.2032967060804367}]},"confidence":0.9792516827583313,"dir":"rtl","str":"تأخیری","boundary":[0.7422037124633789,0.18681319057941437,0.7920997738838196,0.2032967060804367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.18681319057941437},{"x":0.7338877320289612,"y":0.18681319057941437},{"x":0.7338877320289612,"y":0.2032967060804367},{"x":0.7318087220191956,"y":0.2032967060804367}]},"confidence":0.3906821012496948,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7318087220191956,0.18681319057941437,0.7338877320289612,0.2032967060804367]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.18681319057941437},{"x":0.8399168252944946,"y":0.1854395568370819},{"x":0.8399168252944946,"y":0.2032967060804367},{"x":0.7318087220191956,"y":0.2032967060804367}]},"confidence":0.9295108914375305,"dir":"ltr","boundary":[0.7268087220191956,0.17981319057941436,0.8449168252944946,0.2102967060804367],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.21291208267211914},{"x":0.8399168252944946,"y":0.21291208267211914},{"x":0.8399168252944946,"y":0.2252747267484665},{"x":0.8024948239326477,"y":0.2252747267484665}]},"confidence":0.9895922541618347,"dir":"rtl","str":"تکامل","boundary":[0.8024948239326477,0.21291208267211914,0.8399168252944946,0.2252747267484665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.21291208267211914},{"x":0.7941787838935852,"y":0.21291208267211914},{"x":0.7941787838935852,"y":0.2252747267484665},{"x":0.7234927415847778,"y":0.2252747267484665}]},"confidence":0.9921324849128723,"dir":"rtl","str":"کانسپتوس","boundary":[0.7234927415847778,0.21291208267211914,0.7941787838935852,0.2252747267484665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.21291208267211914},{"x":0.7151767015457153,"y":0.21291208267211914},{"x":0.7151767015457153,"y":0.2252747267484665},{"x":0.6756756901741028,"y":0.2252747267484665}]},"confidence":0.9882754683494568,"dir":"rtl","str":"حوالی","boundary":[0.6756756901741028,0.21291208267211914,0.7151767015457153,0.2252747267484665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6216216087341309,"y":0.21291208267211914},{"x":0.6673596501350403,"y":0.21291208267211914},{"x":0.6673596501350403,"y":0.2252747267484665},{"x":0.6216216087341309,"y":0.2252747267484665}]},"confidence":0.9867519736289978,"dir":"rtl","str":"تشکیل","boundary":[0.6216216087341309,0.21291208267211914,0.6673596501350403,0.2252747267484665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800415873527527,"y":0.21291208267211914},{"x":0.6133056282997131,"y":0.21291208267211914},{"x":0.6133056282997131,"y":0.2252747267484665},{"x":0.5800415873527527,"y":0.2252747267484665}]},"confidence":0.9833831191062927,"dir":"rtl","str":"جفت","boundary":[0.5800415873527527,0.21291208267211914,0.6133056282997131,0.2252747267484665]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800415873527527,"y":0.21291208267211914},{"x":0.8399168252944946,"y":0.21291208267211914},{"x":0.8399168252944946,"y":0.2252747267484665},{"x":0.5800415873527527,"y":0.2252747267484665}]},"confidence":0.9888579845428467,"dir":"ltr","boundary":[0.5750415873527527,0.20591208267211913,0.8449168252944946,0.2322747267484665],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7879418134689331,"y":0.2321428507566452},{"x":0.8399168252944946,"y":0.2321428507566452},{"x":0.8399168252944946,"y":0.25},{"x":0.7879418134689331,"y":0.25}]},"confidence":0.9797802567481995,"dir":"rtl","str":"تغییرات","boundary":[0.7879418134689331,0.2321428507566452,0.8399168252944946,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338877320289612,"y":0.2321428507566452},{"x":0.7796257734298706,"y":0.2321428507566452},{"x":0.7796257734298706,"y":0.25},{"x":0.7338877320289612,"y":0.25}]},"confidence":0.9905440807342529,"dir":"rtl","str":"اندومتر","boundary":[0.7338877320289612,0.2321428507566452,0.7796257734298706,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6860706806182861,"y":0.2321428507566452},{"x":0.7255717515945435,"y":0.2321428507566452},{"x":0.7255717515945435,"y":0.25},{"x":0.6860706806182861,"y":0.25}]},"confidence":0.986007571220398,"dir":"rtl","str":"رحمی","boundary":[0.6860706806182861,0.2321428507566452,0.7255717515945435,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.2321428507566452},{"x":0.6777547001838684,"y":0.2321428507566452},{"x":0.6777547001838684,"y":0.25},{"x":0.6715176701545715,"y":0.25}]},"confidence":0.9630518555641174,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6715176701545715,0.2321428507566452,0.6777547001838684,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632016658782959,"y":0.2321428507566452},{"x":0.6652806401252747,"y":0.2321428507566452},{"x":0.6652806401252747,"y":0.25},{"x":0.632016658782959,"y":0.25}]},"confidence":0.9883041977882385,"dir":"rtl","str":"درک","boundary":[0.632016658782959,0.2321428507566452,0.6652806401252747,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987526178359985,"y":0.2321428507566452},{"x":0.6257796287536621,"y":0.2321428507566452},{"x":0.6257796287536621,"y":0.25},{"x":0.5987526178359985,"y":0.25}]},"confidence":0.9938847422599792,"dir":"rtl","str":"مادر","boundary":[0.5987526178359985,0.2321428507566452,0.6257796287536621,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5821205973625183,"y":0.2321428507566452},{"x":0.590436577796936,"y":0.2321428507566452},{"x":0.590436577796936,"y":0.25},{"x":0.5821205973625183,"y":0.25}]},"confidence":0.996472954750061,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5821205973625183,0.2321428507566452,0.590436577796936,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5259875059127808,"y":0.2321428507566452},{"x":0.5758835673332214,"y":0.2321428507566452},{"x":0.5758835673332214,"y":0.25},{"x":0.5259875059127808,"y":0.25}]},"confidence":0.9861499071121216,"dir":"rtl","str":"آبستنی","boundary":[0.5259875059127808,0.2321428507566452,0.5758835673332214,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5197505354881287,"y":0.2321428507566452},{"x":0.5218295454978943,"y":0.2321428507566452},{"x":0.5218295454978943,"y":0.25},{"x":0.5197505354881287,"y":0.25}]},"confidence":0.805828869342804,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5197505354881287,0.2321428507566452,0.5218295454978943,0.25]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5197505354881287,"y":0.2321428507566452},{"x":0.8399168252944946,"y":0.2321428507566452},{"x":0.8399168252944946,"y":0.25},{"x":0.5197505354881287,"y":0.25}]},"confidence":0.9815850853919983,"dir":"ltr","boundary":[0.5147505354881287,0.2251428507566452,0.8449168252944946,0.257],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.25824177265167236},{"x":0.8399168252944946,"y":0.25824177265167236},{"x":0.8399168252944946,"y":0.2706044018268585},{"x":0.8087317943572998,"y":0.2706044018268585}]},"confidence":0.9901598691940308,"dir":"rtl","str":"مرگ","boundary":[0.8087317943572998,0.25824177265167236,0.8399168252944946,0.2706044018268585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.2568681240081787},{"x":0.8004158139228821,"y":0.2568681240081787},{"x":0.8004158139228821,"y":0.2706044018268585},{"x":0.7941787838935852,"y":0.2706044018268585}]},"confidence":0.9848290681838989,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7941787838935852,0.2568681240081787,0.8004158139228821,0.2706044018268585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7671517729759216,"y":0.2568681240081787},{"x":0.7879418134689331,"y":0.2568681240081787},{"x":0.7879418134689331,"y":0.2706044018268585},{"x":0.7671517729759216,"y":0.2706044018268585}]},"confidence":0.9824281334877014,"dir":"rtl","str":"میر","boundary":[0.7671517729759216,0.2568681240081787,0.7879418134689331,0.2706044018268585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.2568681240081787},{"x":0.7588357329368591,"y":0.2568681240081787},{"x":0.7588357329368591,"y":0.2706044018268585},{"x":0.7234927415847778,"y":0.2706044018268585}]},"confidence":0.9906421303749084,"dir":"rtl","str":"رویان","boundary":[0.7234927415847778,0.2568681240081787,0.7588357329368591,0.2706044018268585]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.2568681240081787},{"x":0.8399168252944946,"y":0.25824177265167236},{"x":0.8399168252944946,"y":0.2719780206680298},{"x":0.7234927415847778,"y":0.2706044018268585}]},"confidence":0.9879836440086365,"dir":"ltr","boundary":[0.7184927415847778,0.2498681240081787,0.8449168252944946,0.2789780206680298],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.2788461446762085},{"x":0.837837815284729,"y":0.2788461446762085},{"x":0.837837815284729,"y":0.29532966017723083},{"x":0.8087317943572998,"y":0.29532966017723083}]},"confidence":0.9818736910820007,"dir":"rtl","str":"طبقه","boundary":[0.8087317943572998,0.2788461446762085,0.837837815284729,0.29532966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.2788461446762085},{"x":0.8045738339424133,"y":0.2788461446762085},{"x":0.8045738339424133,"y":0.29532966017723083},{"x":0.7754677534103394,"y":0.29532966017723083}]},"confidence":0.9791062474250793,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7754677534103394,0.2788461446762085,0.8045738339424133,0.29532966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.2788461446762085},{"x":0.7629937529563904,"y":0.2788461446762085},{"x":0.7629937529563904,"y":0.29532966017723083},{"x":0.7297297120094299,"y":0.29532966017723083}]},"confidence":0.9845486283302307,"dir":"rtl","str":"جفت","boundary":[0.7297297120094299,0.2788461446762085,0.7629937529563904,0.29532966017723083]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.2788461446762085},{"x":0.837837815284729,"y":0.2788461446762085},{"x":0.837837815284729,"y":0.29532966017723083},{"x":0.7297297120094299,"y":0.29532966017723083}]},"confidence":0.9815968871116638,"dir":"ltr","boundary":[0.7247297120094299,0.2718461446762085,0.842837815284729,0.30232966017723084],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.3008241653442383},{"x":0.8399168252944946,"y":0.3008241653442383},{"x":0.8399168252944946,"y":0.31593406200408936},{"x":0.8066527843475342,"y":0.31593406200408936}]},"confidence":0.9826954007148743,"dir":"rtl","str":"جفت","boundary":[0.8066527843475342,0.3008241653442383,0.8399168252944946,0.31593406200408936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7837837934494019,"y":0.3008241653442383},{"x":0.7983368039131165,"y":0.3008241653442383},{"x":0.7983368039131165,"y":0.31593406200408936},{"x":0.7837837934494019,"y":0.31593406200408936}]},"confidence":0.9791985154151917,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7837837934494019,0.3008241653442383,0.7983368039131165,0.31593406200408936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.3008241653442383},{"x":0.777546763420105,"y":0.3008241653442383},{"x":0.777546763420105,"y":0.31593406200408936},{"x":0.6715176701545715,"y":0.31593406200408936}]},"confidence":0.9893050789833069,"dir":"rtl","str":"نشخوارکنندگان","boundary":[0.6715176701545715,0.3008241653442383,0.777546763420105,0.31593406200408936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6632016897201538,"y":0.3008241653442383},{"x":0.6652806401252747,"y":0.3008241653442383},{"x":0.6652806401252747,"y":0.31593406200408936},{"x":0.6632016897201538,"y":0.31593406200408936}]},"confidence":0.6660127639770508,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6632016897201538,0.3008241653442383,0.6652806401252747,0.31593406200408936]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6632016897201538,"y":0.3008241653442383},{"x":0.8399168252944946,"y":0.30219781398773193},{"x":0.8399168252944946,"y":0.31593406200408936},{"x":0.6632016897201538,"y":0.31593406200408936}]},"confidence":0.9701822400093079,"dir":"ltr","boundary":[0.6582016897201538,0.2938241653442383,0.8449168252944946,0.32293406200408936],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.32280218601226807},{"x":0.8399168252944946,"y":0.32280218601226807},{"x":0.8399168252944946,"y":0.33791208267211914},{"x":0.8108108043670654,"y":0.33791208267211914}]},"confidence":0.9768640398979187,"dir":"rtl","str":"اسب","boundary":[0.8108108043670654,0.32280218601226807,0.8399168252944946,0.33791208267211914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.32280218601226807},{"x":0.8024948239326477,"y":0.32280218601226807},{"x":0.8024948239326477,"y":0.33791208267211914},{"x":0.7754677534103394,"y":0.33791208267211914}]},"confidence":0.5549935698509216,"dir":"rtl","str":".....","boundary":[0.7754677534103394,0.32280218601226807,0.8024948239326477,0.33791208267211914]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.32280218601226807},{"x":0.8399168252944946,"y":0.32280218601226807},{"x":0.8399168252944946,"y":0.33791208267211914},{"x":0.7754677534103394,"y":0.33791208267211914}]},"confidence":0.7131950259208679,"dir":"ltr","boundary":[0.7704677534103394,0.31580218601226806,0.8449168252944946,0.34491208267211915],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.34478020668029785},{"x":0.8357588648796082,"y":0.34478020668029785},{"x":0.8357588648796082,"y":0.3598901033401489},{"x":0.7629937529563904,"y":0.3598901033401489}]},"confidence":0.9787465929985046,"dir":"rtl","str":"گوشتخواران","boundary":[0.7629937529563904,0.34478020668029785,0.8357588648796082,0.3598901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.34478020668029785},{"x":0.7567567825317383,"y":0.34478020668029785},{"x":0.7567567825317383,"y":0.3612637221813202},{"x":0.7546777725219727,"y":0.3612637221813202}]},"confidence":0.7976611256599426,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7546777725219727,0.34478020668029785,0.7567567825317383,0.3612637221813202]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.34478020668029785},{"x":0.8357588648796082,"y":0.34478020668029785},{"x":0.8357588648796082,"y":0.3598901033401489},{"x":0.7546777725219727,"y":0.3612637221813202}]},"confidence":0.9622842669487,"dir":"ltr","boundary":[0.7496777725219727,0.33778020668029785,0.8407588648796082,0.36689010334014893],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.3681318759918213},{"x":0.8399168252944946,"y":0.3681318759918213},{"x":0.8399168252944946,"y":0.38324177265167236},{"x":0.7920997738838196,"y":0.38324177265167236}]},"confidence":0.9876148104667664,"dir":"rtl","str":"عملکرد","boundary":[0.7920997738838196,0.3681318759918213,0.8399168252944946,0.38324177265167236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.3681318759918213},{"x":0.7837837934494019,"y":0.3681318759918213},{"x":0.7837837934494019,"y":0.38324177265167236},{"x":0.7505197525024414,"y":0.38324177265167236}]},"confidence":0.9753833413124084,"dir":"rtl","str":"جفت","boundary":[0.7505197525024414,0.3681318759918213,0.7837837934494019,0.38324177265167236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.3681318759918213},{"x":0.7442827224731445,"y":0.3681318759918213},{"x":0.7442827224731445,"y":0.38324177265167236},{"x":0.7422037124633789,"y":0.38324177265167236}]},"confidence":0.7072257399559021,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7422037124633789,0.3681318759918213,0.7442827224731445,0.38324177265167236]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.3681318759918213},{"x":0.8399168252944946,"y":0.3681318759918213},{"x":0.8399168252944946,"y":0.38324177265167236},{"x":0.7422037124633789,"y":0.38324177265167236}]},"confidence":0.9559064507484436,"dir":"ltr","boundary":[0.7372037124633789,0.3611318759918213,0.8449168252944946,0.39024177265167237],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.3887362778186798},{"x":0.8399168252944946,"y":0.3887362778186798},{"x":0.8399168252944946,"y":0.40521979331970215},{"x":0.7920997738838196,"y":0.40521979331970215}]},"confidence":0.9399672746658325,"dir":"rtl","str":"آبستنی","boundary":[0.7920997738838196,0.3887362778186798,0.8399168252944946,0.40521979331970215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.38736262917518616},{"x":0.7858628034591675,"y":0.3887362778186798},{"x":0.7837837934494019,"y":0.40521979331970215},{"x":0.7546777725219727,"y":0.4038461446762085}]},"confidence":0.9895884990692139,"dir":"rtl","str":"نابجا","boundary":[0.7567567825317383,0.38736262917518616,0.7837837934494019,0.40521979331970215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.38736262917518616},{"x":0.752598762512207,"y":0.38736262917518616},{"x":0.7505197525024414,"y":0.4038461446762085},{"x":0.7484407424926758,"y":0.4038461446762085}]},"confidence":0.8526479005813599,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7505197525024414,0.38736262917518616,0.7505197525024414,0.4038461446762085]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.38736262917518616},{"x":0.8399168252944946,"y":0.3887362778186798},{"x":0.8399168252944946,"y":0.4065934121608734},{"x":0.7484407424926758,"y":0.4038461446762085}]},"confidence":0.9533661603927612,"dir":"ltr","boundary":[0.7455197525024414,0.38036262917518615,0.8449168252944946,0.4135934121608734],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.4134615361690521},{"x":0.8399168252944946,"y":0.4134615361690521},{"x":0.8399168252944946,"y":0.4285714328289032},{"x":0.812889814376831,"y":0.42719781398773193}]},"confidence":0.9782810211181641,"dir":"rtl","str":"مایع","boundary":[0.812889814376831,0.4134615361690521,0.8399168252944946,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.41208791732788086},{"x":0.8045738339424133,"y":0.4134615361690521},{"x":0.8045738339424133,"y":0.4285714328289032},{"x":0.7609147429466248,"y":0.42719781398773193}]},"confidence":0.9496310949325562,"dir":"rtl","str":"آمنیون","boundary":[0.7609147429466248,0.41208791732788086,0.8045738339424133,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.41208791732788086},{"x":0.7546777725219727,"y":0.41208791732788086},{"x":0.7546777725219727,"y":0.42719781398773193},{"x":0.752598762512207,"y":0.42719781398773193}]},"confidence":0.894866406917572,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.752598762512207,0.41208791732788086,0.7546777725219727,0.42719781398773193]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.41208791732788086},{"x":0.8399168252944946,"y":0.4134615361690521},{"x":0.8399168252944946,"y":0.4285714328289032},{"x":0.752598762512207,"y":0.42719781398773193}]},"confidence":0.9550706744194031,"dir":"ltr","boundary":[0.747598762512207,0.40508791732788085,0.8449168252944946,0.4355714328289032],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.4354395568370819},{"x":0.8399168252944946,"y":0.4368131756782532},{"x":0.8399168252944946,"y":0.4491758346557617},{"x":0.8024948239326477,"y":0.44780218601226807}]},"confidence":0.9860674738883972,"dir":"rtl","str":"طناب","boundary":[0.8045738339424133,0.4354395568370819,0.8399168252944946,0.4491758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.4354395568370819},{"x":0.7962577939033508,"y":0.4354395568370819},{"x":0.7962577939033508,"y":0.44780218601226807},{"x":0.7733888030052185,"y":0.44780218601226807}]},"confidence":0.9808997511863708,"dir":"rtl","str":"ناف","boundary":[0.7733888030052185,0.4354395568370819,0.7962577939033508,0.44780218601226807]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.4354395568370819},{"x":0.8399168252944946,"y":0.4354395568370819},{"x":0.8399168252944946,"y":0.4491758346557617},{"x":0.7733888030052185,"y":0.44780218601226807}]},"confidence":0.983852744102478,"dir":"ltr","boundary":[0.7683888030052185,0.4284395568370819,0.8449168252944946,0.4561758346557617],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.4793955981731415},{"x":0.8399168252944946,"y":0.4793955981731415},{"x":0.8399168252944946,"y":0.49450549483299255},{"x":0.8045738339424133,"y":0.49450549483299255}]},"confidence":0.9912071228027344,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8045738339424133,0.4793955981731415,0.8399168252944946,0.49450549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.48076921701431274},{"x":0.7962577939033508,"y":0.4793955981731415},{"x":0.7962577939033508,"y":0.49450549483299255},{"x":0.7588357329368591,"y":0.49450549483299255}]},"confidence":0.9933818578720093,"dir":"rtl","str":"ششم","boundary":[0.7588357329368591,0.48076921701431274,0.7962577939033508,0.49450549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.48076921701431274},{"x":0.7567567825317383,"y":0.48076921701431274},{"x":0.7567567825317383,"y":0.49450549483299255},{"x":0.752598762512207,"y":0.49450549483299255}]},"confidence":0.9805616140365601,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.752598762512207,0.48076921701431274,0.7567567825317383,0.49450549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.48076921701431274},{"x":0.7442827224731445,"y":0.48076921701431274},{"x":0.7442827224731445,"y":0.49450549483299255},{"x":0.7006236910820007,"y":0.49450549483299255}]},"confidence":0.9908363223075867,"dir":"rtl","str":"تکامل","boundary":[0.7006236910820007,0.48076921701431274,0.7442827224731445,0.49450549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6361746191978455,"y":0.48076921701431274},{"x":0.692307710647583,"y":0.48076921701431274},{"x":0.692307710647583,"y":0.49450549483299255},{"x":0.6361746191978455,"y":0.4958791136741638}]},"confidence":0.9948441386222839,"dir":"rtl","str":"دستگاه","boundary":[0.6361746191978455,0.48076921701431274,0.692307710647583,0.49450549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.4821428656578064},{"x":0.6299376487731934,"y":0.48076921701431274},{"x":0.6299376487731934,"y":0.4958791136741638},{"x":0.5841996073722839,"y":0.4958791136741638}]},"confidence":0.981385350227356,"dir":"rtl","str":"عصبی","boundary":[0.5841996073722839,0.4821428656578064,0.6299376487731934,0.4958791136741638]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.4821428656578064},{"x":0.8399168252944946,"y":0.4793955981731415},{"x":0.8399168252944946,"y":0.49450549483299255},{"x":0.5841996073722839,"y":0.4958791136741638}]},"confidence":0.9901416301727295,"dir":"ltr","boundary":[0.5791996073722839,0.4751428656578064,0.8449168252944946,0.5015054948329926],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.5027472376823425},{"x":0.8399168252944946,"y":0.5027472376823425},{"x":0.8399168252944946,"y":0.5164835453033447},{"x":0.8087317943572998,"y":0.5164835453033447}]},"confidence":0.9877511262893677,"dir":"rtl","str":"نکات","boundary":[0.8066527843475342,0.5027472376823425,0.8399168252944946,0.5164835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.5041208863258362},{"x":0.8004158139228821,"y":0.5027472376823425},{"x":0.8004158139228821,"y":0.5164835453033447},{"x":0.7546777725219727,"y":0.5178571343421936}]},"confidence":0.9794542193412781,"dir":"rtl","str":"کلیدی","boundary":[0.7546777725219727,0.5041208863258362,0.8004158139228821,0.5164835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7484407424926758,"y":0.5041208863258362},{"x":0.7505197525024414,"y":0.5041208863258362},{"x":0.752598762512207,"y":0.5192307829856873},{"x":0.7505197525024414,"y":0.5192307829856873}]},"confidence":0.7999290227890015,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7484407424926758,0.5041208863258362,0.752598762512207,0.5192307829856873]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7484407424926758,"y":0.5041208863258362},{"x":0.8399168252944946,"y":0.5013736486434937},{"x":0.8399168252944946,"y":0.5164835453033447},{"x":0.7505197525024414,"y":0.5192307829856873}]},"confidence":0.9648204445838928,"dir":"ltr","boundary":[0.7434407424926758,0.4971208863258362,0.8449168252944946,0.5234835453033447],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.526098906993866},{"x":0.8399168252944946,"y":0.5247252583503723},{"x":0.8399168252944946,"y":0.5384615659713745},{"x":0.7941787838935852,"y":0.5398351550102234}]},"confidence":0.9811292290687561,"dir":"rtl","str":"تشکیل","boundary":[0.7920997738838196,0.526098906993866,0.8399168252944946,0.5384615659713745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.5274725556373596},{"x":0.7858628034591675,"y":0.526098906993866},{"x":0.7858628034591675,"y":0.5398351550102234},{"x":0.7484407424926758,"y":0.541208803653717}]},"confidence":0.9747942686080933,"dir":"rtl","str":"لولهی","boundary":[0.7463617324829102,0.5274725556373596,0.7858628034591675,0.5398351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.5288461446762085},{"x":0.7401247620582581,"y":0.5274725556373596},{"x":0.7401247620582581,"y":0.541208803653717},{"x":0.7006236910820007,"y":0.5425823926925659}]},"confidence":0.9722998738288879,"dir":"rtl","str":"عصبی","boundary":[0.7006236910820007,0.5288461446762085,0.7401247620582581,0.541208803653717]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.5274725556373596},{"x":0.8399168252944946,"y":0.5247252583503723},{"x":0.8399168252944946,"y":0.5384615659713745},{"x":0.7006236910820007,"y":0.5425823926925659}]},"confidence":0.9763440489768982,"dir":"ltr","boundary":[0.6956236910820007,0.5204725556373596,0.8449168252944946,0.5454615659713745],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.5480769276618958},{"x":0.8399168252944946,"y":0.5480769276618958},{"x":0.8399168252944946,"y":0.5618131756782532},{"x":0.7962577939033508,"y":0.5618131756782532}]},"confidence":0.9916720390319824,"dir":"rtl","str":"اعصاب","boundary":[0.7962577939033508,0.5480769276618958,0.8399168252944946,0.5618131756782532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7484407424926758,"y":0.5494505763053894},{"x":0.7879418134689331,"y":0.5494505763053894},{"x":0.790020763874054,"y":0.5631868243217468},{"x":0.7484407424926758,"y":0.5631868243217468}]},"confidence":0.979862630367279,"dir":"rtl","str":"نخاعی","boundary":[0.7484407424926758,0.5494505763053894,0.790020763874054,0.5631868243217468]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7484407424926758,"y":0.5494505763053894},{"x":0.8399168252944946,"y":0.5480769276618958},{"x":0.8399168252944946,"y":0.5618131756782532},{"x":0.7484407424926758,"y":0.5631868243217468}]},"confidence":0.9857673048973083,"dir":"ltr","boundary":[0.7434407424926758,0.5424505763053894,0.8449168252944946,0.5688131756782532],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7879418134689331,"y":0.5700549483299255},{"x":0.8399168252944946,"y":0.5700549483299255},{"x":0.8399168252944946,"y":0.5851648449897766},{"x":0.7879418134689331,"y":0.5851648449897766}]},"confidence":0.9854249954223633,"dir":"rtl","str":"تغییرات","boundary":[0.7879418134689331,0.5700549483299255,0.8399168252944946,0.5851648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.5700549483299255},{"x":0.7796257734298706,"y":0.5700549483299255},{"x":0.7796257734298706,"y":0.5851648449897766},{"x":0.7422037124633789,"y":0.5851648449897766}]},"confidence":0.9914093017578125,"dir":"rtl","str":"مکانی","boundary":[0.7422037124633789,0.5700549483299255,0.7796257734298706,0.5851648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.5700549483299255},{"x":0.7338877320289612,"y":0.5700549483299255},{"x":0.7338877320289612,"y":0.5865384340286255},{"x":0.704781711101532,"y":0.5865384340286255}]},"confidence":0.9884481430053711,"dir":"rtl","str":"نخاع","boundary":[0.704781711101532,0.5700549483299255,0.7338877320289612,0.5865384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6902287006378174,"y":0.5714285969734192},{"x":0.6964656710624695,"y":0.5714285969734192},{"x":0.6964656710624695,"y":0.5865384340286255},{"x":0.6902287006378174,"y":0.5865384340286255}]},"confidence":0.982757031917572,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6902287006378174,0.5714285969734192,0.6964656710624695,0.5865384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6465696692466736,"y":0.5714285969734192},{"x":0.6839916706085205,"y":0.5714285969734192},{"x":0.6839916706085205,"y":0.5865384340286255},{"x":0.6465696692466736,"y":0.5865384340286255}]},"confidence":0.9941730499267578,"dir":"rtl","str":"ستون","boundary":[0.6465696692466736,0.5714285969734192,0.6839916706085205,0.5865384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.5714285969734192},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5714285969734192},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5865384340286255},{"x":0.6008316278457642,"y":0.5865384340286255}]},"confidence":0.9935237169265747,"dir":"rtl","str":"فقرات","boundary":[0.6008316278457642,0.5714285969734192,0.6382536292076111,0.5865384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.5714285969734192},{"x":0.5966736078262329,"y":0.5714285969734192},{"x":0.5966736078262329,"y":0.5865384340286255},{"x":0.5945945978164673,"y":0.5865384340286255}]},"confidence":0.8517995476722717,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5945945978164673,0.5714285969734192,0.5966736078262329,0.5865384340286255]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.5700549483299255},{"x":0.8399168252944946,"y":0.5700549483299255},{"x":0.8399168252944946,"y":0.5851648449897766},{"x":0.5945945978164673,"y":0.5865384340286255}]},"confidence":0.9847289323806763,"dir":"ltr","boundary":[0.5895945978164673,0.5630549483299255,0.8449168252944946,0.5921648449897766],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.5920329689979553},{"x":0.8399168252944946,"y":0.5920329689979553},{"x":0.8399168252944946,"y":0.6071428656578064},{"x":0.8004158139228821,"y":0.6071428656578064}]},"confidence":0.9778636693954468,"dir":"rtl","str":"تکامل","boundary":[0.8004158139228821,0.5920329689979553,0.8399168252944946,0.6071428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.593406617641449},{"x":0.7920997738838196,"y":0.593406617641449},{"x":0.7941787838935852,"y":0.6071428656578064},{"x":0.7713097929954529,"y":0.6071428656578064}]},"confidence":0.982355535030365,"dir":"rtl","str":"مغز","boundary":[0.7713097929954529,0.593406617641449,0.7941787838935852,0.6071428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.593406617641449},{"x":0.7671517729759216,"y":0.593406617641449},{"x":0.7692307829856873,"y":0.6085164546966553},{"x":0.7193347215652466,"y":0.6085164546966553}]},"confidence":0.4763045907020569,"dir":"rtl","str":".........","boundary":[0.7193347215652466,0.593406617641449,0.7692307829856873,0.6085164546966553]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.593406617641449},{"x":0.8399168252944946,"y":0.5920329689979553},{"x":0.8399168252944946,"y":0.6071428656578064},{"x":0.7193347215652466,"y":0.6085164546966553}]},"confidence":0.7131250500679016,"dir":"ltr","boundary":[0.7143347215652466,0.586406617641449,0.8449168252944946,0.6141428656578064],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.6153846383094788},{"x":0.8399168252944946,"y":0.6153846383094788},{"x":0.8399168252944946,"y":0.6291208863258362},{"x":0.8004158139228821,"y":0.6291208863258362}]},"confidence":0.9780022501945496,"dir":"rtl","str":"تکامل","boundary":[0.8004158139228821,0.6153846383094788,0.8399168252944946,0.6291208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.6167582273483276},{"x":0.7941787838935852,"y":0.6153846383094788},{"x":0.7941787838935852,"y":0.6304945349693298},{"x":0.752598762512207,"y":0.6304945349693298}]},"confidence":0.9728957414627075,"dir":"rtl","str":"مننژها","boundary":[0.752598762512207,0.6167582273483276,0.7941787838935852,0.6304945349693298]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.6167582273483276},{"x":0.8399168252944946,"y":0.6153846383094788},{"x":0.8399168252944946,"y":0.6291208863258362},{"x":0.752598762512207,"y":0.6304945349693298}]},"confidence":0.9752169251441956,"dir":"ltr","boundary":[0.747598762512207,0.6097582273483276,0.8449168252944946,0.6361208863258362],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.6373626589775085},{"x":0.8419958353042603,"y":0.6373626589775085},{"x":0.8419958353042603,"y":0.6538461446762085},{"x":0.7962577939033508,"y":0.6538461446762085}]},"confidence":0.9916348457336426,"dir":"rtl","str":"دستگاه","boundary":[0.7962577939033508,0.6373626589775085,0.8419958353042603,0.6538461446762085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.6373626589775085},{"x":0.7858628034591675,"y":0.6373626589775085},{"x":0.7858628034591675,"y":0.6538461446762085},{"x":0.7567567825317383,"y":0.6538461446762085}]},"confidence":0.9818034768104553,"dir":"rtl","str":"بطنی","boundary":[0.7567567825317383,0.6373626589775085,0.7858628034591675,0.6538461446762085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.6373626589775085},{"x":0.7401247620582581,"y":0.6373626589775085},{"x":0.7401247620582581,"y":0.6538461446762085},{"x":0.7234927415847778,"y":0.6538461446762085}]},"confidence":0.9889281392097473,"dir":"rtl","str":"مغز","boundary":[0.7234927415847778,0.6373626589775085,0.7401247620582581,0.6538461446762085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.6373626589775085},{"x":0.7130976915359497,"y":0.6373626589775085},{"x":0.7130976915359497,"y":0.6538461446762085},{"x":0.7068607211112976,"y":0.6538461446762085}]},"confidence":0.9842574000358582,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7068607211112976,0.6373626589775085,0.7130976915359497,0.6538461446762085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6632016897201538,"y":0.6373626589775085},{"x":0.6943867206573486,"y":0.6373626589775085},{"x":0.6943867206573486,"y":0.6538461446762085},{"x":0.6632016897201538,"y":0.6538461446762085}]},"confidence":0.9923018217086792,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.6632016897201538,0.6373626589775085,0.6943867206573486,0.6538461446762085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6278586387634277,"y":0.6373626589775085},{"x":0.6507276296615601,"y":0.6373626589775085},{"x":0.6507276296615601,"y":0.6538461446762085},{"x":0.6278586387634277,"y":0.6538461446762085}]},"confidence":0.9861606955528259,"dir":"rtl","str":"مایع","boundary":[0.6278586387634277,0.6373626589775085,0.6507276296615601,0.6538461446762085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.6373626589775085},{"x":0.6174635887145996,"y":0.6373626589775085},{"x":0.6174635887145996,"y":0.6538461446762085},{"x":0.5862785577774048,"y":0.6538461446762085}]},"confidence":0.952731728553772,"dir":"rtl","str":"مغزی","boundary":[0.5862785577774048,0.6373626589775085,0.6174635887145996,0.6538461446762085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5363825559616089,"y":0.6373626589775085},{"x":0.5738045573234558,"y":0.6373626589775085},{"x":0.5738045573234558,"y":0.6538461446762085},{"x":0.5363825559616089,"y":0.6538461446762085}]},"confidence":0.9391247034072876,"dir":"rtl","str":"نخاعی","boundary":[0.5363825559616089,0.6373626589775085,0.5738045573234558,0.6538461446762085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5093554854393005,"y":0.6373626589775085},{"x":0.5343035459518433,"y":0.6373626589775085},{"x":0.5343035459518433,"y":0.6538461446762085},{"x":0.5093554854393005,"y":0.6538461446762085}]},"confidence":0.9704954028129578,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5093554854393005,0.6373626589775085,0.5343035459518433,0.6538461446762085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844074845314026,"y":0.6373626589775085},{"x":0.5197505354881287,"y":0.6373626589775085},{"x":0.5197505354881287,"y":0.6538461446762085},{"x":0.4844074845314026,"y":0.6538461446762085}]},"confidence":0.9697262644767761,"dir":"rtl","str":"CSF","boundary":[0.4844074845314026,0.6373626589775085,0.5197505354881287,0.6538461446762085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4781704843044281,"y":0.6373626589775085},{"x":0.4864864945411682,"y":0.6373626589775085},{"x":0.4864864945411682,"y":0.6538461446762085},{"x":0.4781704843044281,"y":0.6538461446762085}]},"confidence":0.737803041934967,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4781704843044281,0.6373626589775085,0.4864864945411682,0.6538461446762085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47401246428489685,"y":0.6373626589775085},{"x":0.47401246428489685,"y":0.6373626589775085},{"x":0.47401246428489685,"y":0.6538461446762085},{"x":0.47401246428489685,"y":0.6538461446762085}]},"confidence":0.6925591230392456,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.47401246428489685,0.6373626589775085,0.47401246428489685,0.6538461446762085]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47401246428489685,"y":0.6373626589775085},{"x":0.8419958353042603,"y":0.6373626589775085},{"x":0.8419958353042603,"y":0.6538461446762085},{"x":0.47401246428489685,"y":0.6538461446762085}]},"confidence":0.9618632197380066,"dir":"ltr","boundary":[0.46901246428489685,0.6303626589775085,0.8469958353042603,0.6608461446762085],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.6607142686843872},{"x":0.8399168252944946,"y":0.6607142686843872},{"x":0.8399168252944946,"y":0.6744505763053894},{"x":0.8004158139228821,"y":0.6744505763053894}]},"confidence":0.9866557717323303,"dir":"rtl","str":"مبنای","boundary":[0.8004158139228821,0.6607142686843872,0.8399168252944946,0.6744505763053894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401247620582581,"y":0.6607142686843872},{"x":0.7920997738838196,"y":0.6607142686843872},{"x":0.7920997738838196,"y":0.6744505763053894},{"x":0.7401247620582581,"y":0.6744505763053894}]},"confidence":0.979377806186676,"dir":"rtl","str":"مولکولی","boundary":[0.7401247620582581,0.6607142686843872,0.7920997738838196,0.6744505763053894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.6607142686843872},{"x":0.7318087220191956,"y":0.6607142686843872},{"x":0.7318087220191956,"y":0.6744505763053894},{"x":0.6985446810722351,"y":0.6744505763053894}]},"confidence":0.9868934154510498,"dir":"rtl","str":"تمایز","boundary":[0.6985446810722351,0.6607142686843872,0.7318087220191956,0.6744505763053894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.6607142686843872},{"x":0.692307710647583,"y":0.6607142686843872},{"x":0.692307710647583,"y":0.6744505763053894},{"x":0.644490659236908,"y":0.6744505763053894}]},"confidence":0.9939329624176025,"dir":"rtl","str":"دستگاه","boundary":[0.644490659236908,0.6607142686843872,0.692307710647583,0.6744505763053894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966736078262329,"y":0.6607142686843872},{"x":0.6361746191978455,"y":0.6607142686843872},{"x":0.6361746191978455,"y":0.6744505763053894},{"x":0.5966736078262329,"y":0.6744505763053894}]},"confidence":0.9806534647941589,"dir":"rtl","str":"عصبی","boundary":[0.5966736078262329,0.6607142686843872,0.6361746191978455,0.6744505763053894]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966736078262329,"y":0.6607142686843872},{"x":0.8399168252944946,"y":0.6607142686843872},{"x":0.8399168252944946,"y":0.6744505763053894},{"x":0.5966736078262329,"y":0.6744505763053894}]},"confidence":0.9855408072471619,"dir":"ltr","boundary":[0.5916736078262329,0.6537142686843872,0.8449168252944946,0.6814505763053894],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.682692289352417},{"x":0.6902287006378174,"y":0.6840659379959106},{"x":0.6902287006378174,"y":0.6991758346557617},{"x":0.644490659236908,"y":0.6991758346557617}]},"confidence":0.9824954867362976,"dir":"rtl","str":"محیطی","boundary":[0.644490659236908,0.682692289352417,0.6902287006378174,0.6991758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.682692289352417},{"x":0.6424116492271423,"y":0.682692289352417},{"x":0.6424116492271423,"y":0.6978021860122681},{"x":0.6153846383094788,"y":0.6978021860122681}]},"confidence":0.9501696825027466,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6174635887145996,0.682692289352417,0.6424116492271423,0.6978021860122681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5883575677871704,"y":0.682692289352417},{"x":0.6299376487731934,"y":0.682692289352417},{"x":0.6278586387634277,"y":0.6978021860122681},{"x":0.5883575677871704,"y":0.6978021860122681}]},"confidence":0.9793689250946045,"dir":"rtl","str":"PNS","boundary":[0.5883575677871704,0.682692289352417,0.6278586387634277,0.6978021860122681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.682692289352417},{"x":0.5987526178359985,"y":0.682692289352417},{"x":0.5987526178359985,"y":0.6978021860122681},{"x":0.5841996073722839,"y":0.6978021860122681}]},"confidence":0.9339718222618103,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5862785577774048,0.682692289352417,0.5987526178359985,0.6978021860122681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.682692289352417},{"x":0.8399168252944946,"y":0.6813187003135681},{"x":0.8399168252944946,"y":0.6964285969734192},{"x":0.8024948239326477,"y":0.6978021860122681}]},"confidence":0.9912033677101135,"dir":"rtl","str":"تکامل","boundary":[0.8004158139228821,0.682692289352417,0.8399168252944946,0.6964285969734192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.6840659379959106},{"x":0.7920997738838196,"y":0.682692289352417},{"x":0.7941787838935852,"y":0.6978021860122681},{"x":0.7463617324829102,"y":0.6991758346557617}]},"confidence":0.9922109246253967,"dir":"rtl","str":"دستگاه","boundary":[0.7463617324829102,0.6840659379959106,0.7941787838935852,0.6978021860122681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.6854395866394043},{"x":0.7359667420387268,"y":0.6840659379959106},{"x":0.7380457520484924,"y":0.6991758346557617},{"x":0.6985446810722351,"y":0.7005494236946106}]},"confidence":0.9833763837814331,"dir":"rtl","str":"عصبی","boundary":[0.6964656710624695,0.6854395866394043,0.7380457520484924,0.6991758346557617]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.682692289352417},{"x":0.8399168252944946,"y":0.6799450516700745},{"x":0.8399168252944946,"y":0.6991758346557617},{"x":0.5841996073722839,"y":0.7005494236946106}]},"confidence":0.9831005334854126,"dir":"ltr","boundary":[0.5791996073722839,0.675692289352417,0.8449168252944946,0.7061758346557617],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.7060439586639404},{"x":0.8399168252944946,"y":0.7074176073074341},{"x":0.8399168252944946,"y":0.7197802066802979},{"x":0.8024948239326477,"y":0.7197802066802979}]},"confidence":0.9933909773826599,"dir":"rtl","str":"تکامل","boundary":[0.8024948239326477,0.7060439586639404,0.8399168252944946,0.7197802066802979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.7046703100204468},{"x":0.7941787838935852,"y":0.7046703100204468},{"x":0.7941787838935852,"y":0.718406617641449},{"x":0.7463617324829102,"y":0.7170329689979553}]},"confidence":0.9920968413352966,"dir":"rtl","str":"دستگاه","boundary":[0.7463617324829102,0.7046703100204468,0.7941787838935852,0.718406617641449]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.7046703100204468},{"x":0.8399168252944946,"y":0.7060439586639404},{"x":0.8399168252944946,"y":0.7197802066802979},{"x":0.7463617324829102,"y":0.7170329689979553}]},"confidence":0.992685079574585,"dir":"ltr","boundary":[0.7413617324829102,0.6976703100204468,0.8449168252944946,0.7267802066802979],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6465696692466736,"y":0.7060439586639404},{"x":0.6902287006378174,"y":0.7060439586639404},{"x":0.6881496906280518,"y":0.7211538553237915},{"x":0.644490659236908,"y":0.7197802066802979}]},"confidence":0.9809738397598267,"dir":"rtl","str":"رودهای","boundary":[0.6465696692466736,0.7060439586639404,0.6881496906280518,0.7211538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.7046703100204468},{"x":0.6424116492271423,"y":0.7060439586639404},{"x":0.6424116492271423,"y":0.7197802066802979},{"x":0.6153846383094788,"y":0.7197802066802979}]},"confidence":0.9207512736320496,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6174635887145996,0.7046703100204468,0.6424116492271423,0.7197802066802979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5883575677871704,"y":0.7046703100204468},{"x":0.6278586387634277,"y":0.7046703100204468},{"x":0.6278586387634277,"y":0.7197802066802979},{"x":0.5883575677871704,"y":0.718406617641449}]},"confidence":0.9641970992088318,"dir":"rtl","str":"ENS","boundary":[0.5883575677871704,0.7046703100204468,0.6278586387634277,0.7197802066802979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.7046703100204468},{"x":0.5987526178359985,"y":0.7046703100204468},{"x":0.5987526178359985,"y":0.718406617641449},{"x":0.5841996073722839,"y":0.718406617641449}]},"confidence":0.9309648275375366,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5862785577774048,0.7046703100204468,0.5987526178359985,0.718406617641449]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.7046703100204468},{"x":0.6902287006378174,"y":0.7060439586639404},{"x":0.6881496906280518,"y":0.7211538553237915},{"x":0.5841996073722839,"y":0.7197802066802979}]},"confidence":0.966377317905426,"dir":"ltr","boundary":[0.5812785577774048,0.6976703100204468,0.6931496906280518,0.7281538553237915],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.7115384340286255},{"x":0.7359667420387268,"y":0.7101648449897766},{"x":0.7359667420387268,"y":0.718406617641449},{"x":0.7068607211112976,"y":0.7211538553237915}]},"confidence":0.9612305164337158,"str":"عصبی","boundary":[0.704781711101532,0.7115384340286255,0.7359667420387268,0.718406617641449]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.7115384340286255},{"x":0.7359667420387268,"y":0.7101648449897766},{"x":0.7359667420387268,"y":0.718406617641449},{"x":0.7068607211112976,"y":0.7211538553237915}]},"confidence":0.9612305164337158,"dir":"ltr","boundary":[0.699781711101532,0.7045384340286255,0.7409667420387268,0.725406617641449],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7484407424926758,"y":0.7266483306884766},{"x":0.8399168252944946,"y":0.7266483306884766},{"x":0.8399168252944946,"y":0.7403846383094788},{"x":0.7484407424926758,"y":0.7417582273483276}]},"confidence":0.9846091270446777,"dir":"rtl","str":"ناهنجاریهای","boundary":[0.7484407424926758,0.7266483306884766,0.8399168252944946,0.7403846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6798336505889893,"y":0.7280219793319702},{"x":0.7401247620582581,"y":0.7266483306884766},{"x":0.7401247620582581,"y":0.7417582273483276},{"x":0.6798336505889893,"y":0.7417582273483276}]},"confidence":0.9926716685295105,"dir":"rtl","str":"ساختاری","boundary":[0.6798336505889893,0.7280219793319702,0.7401247620582581,0.7417582273483276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6237006187438965,"y":0.7280219793319702},{"x":0.6715176701545715,"y":0.7280219793319702},{"x":0.6715176701545715,"y":0.7417582273483276},{"x":0.6237006187438965,"y":0.7417582273483276}]},"confidence":0.9943597912788391,"dir":"rtl","str":"دستگاه","boundary":[0.6237006187438965,0.7280219793319702,0.6715176701545715,0.7417582273483276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.7280219793319702},{"x":0.6174635887145996,"y":0.7280219793319702},{"x":0.6174635887145996,"y":0.7417582273483276},{"x":0.5758835673332214,"y":0.7417582273483276}]},"confidence":0.9938735961914062,"dir":"rtl","str":"عصبی","boundary":[0.5758835673332214,0.7280219793319702,0.6174635887145996,0.7417582273483276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.7280219793319702},{"x":0.5675675868988037,"y":0.7280219793319702},{"x":0.5675675868988037,"y":0.7417582273483276},{"x":0.5239084959030151,"y":0.7417582273483276}]},"confidence":0.9927195310592651,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.5239084959030151,0.7280219793319702,0.5675675868988037,0.7417582273483276]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.7280219793319702},{"x":0.8399168252944946,"y":0.7266483306884766},{"x":0.8399168252944946,"y":0.7403846383094788},{"x":0.5239084959030151,"y":0.7417582273483276}]},"confidence":0.990444004535675,"dir":"ltr","boundary":[0.5189084959030151,0.7210219793319702,0.8449168252944946,0.7473846383094788],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.7733516693115234},{"x":0.8399168252944946,"y":0.7733516693115234},{"x":0.8399168252944946,"y":0.7884615659713745},{"x":0.8045738339424133,"y":0.7884615659713745}]},"confidence":0.9866805672645569,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8045738339424133,0.7733516693115234,0.8399168252944946,0.7884615659713745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.7733516693115234},{"x":0.7983368039131165,"y":0.7733516693115234},{"x":0.7983368039131165,"y":0.7884615659713745},{"x":0.7629937529563904,"y":0.7884615659713745}]},"confidence":0.9961452484130859,"dir":"rtl","str":"هفتم","boundary":[0.7629937529563904,0.7733516693115234,0.7983368039131165,0.7884615659713745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.7733516693115234},{"x":0.7609147429466248,"y":0.7733516693115234},{"x":0.7609147429466248,"y":0.7884615659713745},{"x":0.7567567825317383,"y":0.7884615659713745}]},"confidence":0.9886700510978699,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7567567825317383,0.7733516693115234,0.7609147429466248,0.7884615659713745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.7733516693115234},{"x":0.7484407424926758,"y":0.7733516693115234},{"x":0.7484407424926758,"y":0.7884615659713745},{"x":0.704781711101532,"y":0.7884615659713745}]},"confidence":0.9941927194595337,"dir":"rtl","str":"تکامل","boundary":[0.704781711101532,0.7733516693115234,0.7484407424926758,0.7884615659713745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403326392173767,"y":0.7733516693115234},{"x":0.6964656710624695,"y":0.7733516693115234},{"x":0.6964656710624695,"y":0.7884615659713745},{"x":0.6403326392173767,"y":0.7884615659713745}]},"confidence":0.9950286746025085,"dir":"rtl","str":"دستگاه","boundary":[0.6403326392173767,0.7733516693115234,0.6964656710624695,0.7884615659713745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.7733516693115234},{"x":0.6340956091880798,"y":0.7733516693115234},{"x":0.6340956091880798,"y":0.7884615659713745},{"x":0.5862785577774048,"y":0.7884615659713745}]},"confidence":0.9917126893997192,"dir":"rtl","str":"گردش","boundary":[0.5862785577774048,0.7733516693115234,0.6340956091880798,0.7884615659713745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5488565564155579,"y":0.7733516693115234},{"x":0.5738045573234558,"y":0.7733516693115234},{"x":0.5738045573234558,"y":0.7884615659713745},{"x":0.5488565564155579,"y":0.7884615659713745}]},"confidence":0.9938116669654846,"dir":"rtl","str":"خون","boundary":[0.5488565564155579,0.7733516693115234,0.5738045573234558,0.7884615659713745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5384615659713745,"y":0.7733516693115234},{"x":0.5405405163764954,"y":0.7733516693115234},{"x":0.5405405163764954,"y":0.7884615659713745},{"x":0.5384615659713745,"y":0.7884615659713745}]},"confidence":0.87839275598526,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5384615659713745,0.7733516693115234,0.5405405163764954,0.7884615659713745]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5384615659713745,"y":0.7733516693115234},{"x":0.8399168252944946,"y":0.7733516693115234},{"x":0.8399168252944946,"y":0.7884615659713745},{"x":0.5384615659713745,"y":0.7884615659713745}]},"confidence":0.9889298677444458,"dir":"ltr","boundary":[0.5334615659713745,0.7663516693115234,0.8449168252944946,0.7954615659713745],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.7967032790184021},{"x":0.8399168252944946,"y":0.7967032790184021},{"x":0.8399168252944946,"y":0.8090659379959106},{"x":0.7983368039131165,"y":0.8090659379959106}]},"confidence":0.989386796951294,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7983368039131165,0.7967032790184021,0.8399168252944946,0.8090659379959106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.7967032790184021},{"x":0.7962577939033508,"y":0.7967032790184021},{"x":0.7962577939033508,"y":0.8090659379959106},{"x":0.7941787838935852,"y":0.8090659379959106}]},"confidence":0.8049561381340027,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7941787838935852,0.7967032790184021,0.7962577939033508,0.8090659379959106]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.7967032790184021},{"x":0.8399168252944946,"y":0.7967032790184021},{"x":0.8399168252944946,"y":0.8090659379959106},{"x":0.7941787838935852,"y":0.8090659379959106}]},"confidence":0.9586483240127563,"dir":"ltr","boundary":[0.7891787838935852,0.7897032790184021,0.8449168252944946,0.8160659379959107],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.8186812996864319},{"x":0.8399168252944946,"y":0.8186812996864319},{"x":0.8399168252944946,"y":0.8310439586639404},{"x":0.7941787838935852,"y":0.8324176073074341}]},"confidence":0.9824665784835815,"dir":"rtl","str":"تشکیل","boundary":[0.7941787838935852,0.8186812996864319,0.8399168252944946,0.8310439586639404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.8186812996864319},{"x":0.7858628034591675,"y":0.8186812996864319},{"x":0.7858628034591675,"y":0.8324176073074341},{"x":0.7629937529563904,"y":0.8324176073074341}]},"confidence":0.9949722290039062,"dir":"rtl","str":"لوله","boundary":[0.7629937529563904,0.8186812996864319,0.7858628034591675,0.8324176073074341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.8200549483299255},{"x":0.7546777725219727,"y":0.8200549483299255},{"x":0.7546777725219727,"y":0.8324176073074341},{"x":0.7255717515945435,"y":0.8324176073074341}]},"confidence":0.9884704351425171,"dir":"rtl","str":"قلبی","boundary":[0.7255717515945435,0.8200549483299255,0.7546777725219727,0.8324176073074341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6881496906280518,"y":0.8200549483299255},{"x":0.717255711555481,"y":0.8200549483299255},{"x":0.717255711555481,"y":0.8324176073074341},{"x":0.6881496906280518,"y":0.8324176073074341}]},"confidence":0.9879908561706543,"dir":"rtl","str":"اولیه","boundary":[0.6881496906280518,0.8200549483299255,0.717255711555481,0.8324176073074341]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6881496906280518,"y":0.8186812996864319},{"x":0.8399168252944946,"y":0.817307710647583},{"x":0.8399168252944946,"y":0.8324176073074341},{"x":0.6881496906280518,"y":0.8324176073074341}]},"confidence":0.9881143569946289,"dir":"ltr","boundary":[0.6831496906280518,0.8116812996864319,0.8449168252944946,0.8394176073074341],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.8406593203544617},{"x":0.8399168252944946,"y":0.8406593203544617},{"x":0.8399168252944946,"y":0.8557692170143127},{"x":0.7983368039131165,"y":0.8557692170143127}]},"confidence":0.9803684949874878,"dir":"rtl","str":"تقسیم","boundary":[0.7983368039131165,0.8406593203544617,0.8399168252944946,0.8557692170143127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401247620582581,"y":0.8406593203544617},{"x":0.7920997738838196,"y":0.8406593203544617},{"x":0.7920997738838196,"y":0.8557692170143127},{"x":0.7401247620582581,"y":0.8557692170143127}]},"confidence":0.9871792793273926,"dir":"rtl","str":"قطعهای","boundary":[0.7401247620582581,0.8406593203544617,0.7920997738838196,0.8557692170143127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.8406593203544617},{"x":0.7318087220191956,"y":0.8406593203544617},{"x":0.7318087220191956,"y":0.8557692170143127},{"x":0.692307710647583,"y":0.8557692170143127}]},"confidence":0.9840657711029053,"dir":"rtl","str":"لولهی","boundary":[0.692307710647583,0.8406593203544617,0.7318087220191956,0.8557692170143127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.8406593203544617},{"x":0.6860706806182861,"y":0.8406593203544617},{"x":0.6860706806182861,"y":0.8557692170143127},{"x":0.6548856496810913,"y":0.8557692170143127}]},"confidence":0.9931492805480957,"dir":"rtl","str":"قلبی","boundary":[0.6548856496810913,0.8406593203544617,0.6860706806182861,0.8557692170143127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6424116492271423,"y":0.8406593203544617},{"x":0.6486486196517944,"y":0.8406593203544617},{"x":0.6486486196517944,"y":0.8557692170143127},{"x":0.6424116492271423,"y":0.8557692170143127}]},"confidence":0.9930101633071899,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6424116492271423,0.8406593203544617,0.6486486196517944,0.8557692170143127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5883575677871704,"y":0.8406593203544617},{"x":0.6340956091880798,"y":0.8406593203544617},{"x":0.6340956091880798,"y":0.8557692170143127},{"x":0.5883575677871704,"y":0.8557692170143127}]},"confidence":0.9897754788398743,"dir":"rtl","str":"تشکیل","boundary":[0.5883575677871704,0.8406593203544617,0.6340956091880798,0.8557692170143127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343035459518433,"y":0.8406593203544617},{"x":0.5800415873527527,"y":0.8406593203544617},{"x":0.5800415873527527,"y":0.8557692170143127},{"x":0.5343035459518433,"y":0.8557692170143127}]},"confidence":0.9648690223693848,"dir":"rtl","str":"حلقهی","boundary":[0.5343035459518433,0.8406593203544617,0.5800415873527527,0.8557692170143127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5218295454978943,"y":0.8406593203544617},{"x":0.5259875059127808,"y":0.8406593203544617},{"x":0.5259875059127808,"y":0.8557692170143127},{"x":0.5218295454978943,"y":0.8557692170143127}]},"confidence":0.9913787245750427,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5218295454978943,0.8406593203544617,0.5259875059127808,0.8557692170143127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49688148498535156,"y":0.8406593203544617},{"x":0.5197505354881287,"y":0.8406593203544617},{"x":0.5197505354881287,"y":0.8557692170143127},{"x":0.49688148498535156,"y":0.8557692170143127}]},"confidence":0.9891860485076904,"dir":"rtl","str":"لوپ","boundary":[0.49688148498535156,0.8406593203544617,0.5197505354881287,0.8557692170143127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856547474861145,"y":0.8406593203544617},{"x":0.4948025047779083,"y":0.8406593203544617},{"x":0.4948025047779083,"y":0.8557692170143127},{"x":0.48856547474861145,"y":0.8557692170143127}]},"confidence":0.9697149395942688,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.48856547474861145,0.8406593203544617,0.4948025047779083,0.8557692170143127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4553014636039734,"y":0.8406593203544617},{"x":0.4802494943141937,"y":0.8406593203544617},{"x":0.4802494943141937,"y":0.8557692170143127},{"x":0.4553014636039734,"y":0.8557692170143127}]},"confidence":0.9922102689743042,"dir":"rtl","str":"قلبی","boundary":[0.4553014636039734,0.8406593203544617,0.4802494943141937,0.8557692170143127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.442827433347702,"y":0.8406593203544617},{"x":0.44490644335746765,"y":0.8406593203544617},{"x":0.44490644335746765,"y":0.8557692170143127},{"x":0.442827433347702,"y":0.8557692170143127}]},"confidence":0.9523575305938721,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.442827433347702,0.8406593203544617,0.44490644335746765,0.8557692170143127]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.442827433347702,"y":0.8406593203544617},{"x":0.8399168252944946,"y":0.8406593203544617},{"x":0.8399168252944946,"y":0.8557692170143127},{"x":0.442827433347702,"y":0.8557692170143127}]},"confidence":0.9837543368339539,"dir":"ltr","boundary":[0.437827433347702,0.8336593203544617,0.8449168252944946,0.8627692170143128],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.8640109896659851},{"x":0.8399168252944946,"y":0.8640109896659851},{"x":0.8399168252944946,"y":0.8791208863258362},{"x":0.7983368039131165,"y":0.8791208863258362}]},"confidence":0.9834132790565491,"dir":"rtl","str":"تقسیم","boundary":[0.7983368039131165,0.8640109896659851,0.8399168252944946,0.8791208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.8640109896659851},{"x":0.7962577939033508,"y":0.8640109896659851},{"x":0.7962577939033508,"y":0.8791208863258362},{"x":0.7629937529563904,"y":0.8791208863258362}]},"confidence":0.982917070388794,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7629937529563904,0.8640109896659851,0.7962577939033508,0.8791208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7214137315750122,"y":0.8640109896659851},{"x":0.7546777725219727,"y":0.8640109896659851},{"x":0.7546777725219727,"y":0.8791208863258362},{"x":0.7214137315750122,"y":0.8791208863258362}]},"confidence":0.9902074337005615,"dir":"rtl","str":"کانال","boundary":[0.7214137315750122,0.8640109896659851,0.7546777725219727,0.8791208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.8640109896659851},{"x":0.7130976915359497,"y":0.8640109896659851},{"x":0.7130976915359497,"y":0.8777472376823425},{"x":0.6611226797103882,"y":0.8777472376823425}]},"confidence":0.9730513095855713,"dir":"rtl","str":"دهلیزی","boundary":[0.6611226797103882,0.8640109896659851,0.7130976915359497,0.8777472376823425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.8640109896659851},{"x":0.6548856496810913,"y":0.8640109896659851},{"x":0.6548856496810913,"y":0.8777472376823425},{"x":0.6486486196517944,"y":0.8777472376823425}]},"confidence":0.5429292321205139,"dir":"rtl","str":"ـ","boundary":[0.6486486196517944,0.8640109896659851,0.6548856496810913,0.8777472376823425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6070685982704163,"y":0.8640109896659851},{"x":0.6424116492271423,"y":0.8640109896659851},{"x":0.6424116492271423,"y":0.8777472376823425},{"x":0.6070685982704163,"y":0.8777472376823425}]},"confidence":0.9643682241439819,"dir":"rtl","str":"بطنی","boundary":[0.6070685982704163,0.8640109896659851,0.6424116492271423,0.8777472376823425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.8640109896659851},{"x":0.602910578250885,"y":0.8640109896659851},{"x":0.602910578250885,"y":0.8777472376823425},{"x":0.6008316278457642,"y":0.8777472376823425}]},"confidence":0.4633522927761078,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6008316278457642,0.8640109896659851,0.602910578250885,0.8777472376823425]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.8640109896659851},{"x":0.8399168252944946,"y":0.8640109896659851},{"x":0.8399168252944946,"y":0.8791208863258362},{"x":0.6008316278457642,"y":0.8791208863258362}]},"confidence":0.9423782229423523,"dir":"ltr","boundary":[0.5958316278457642,0.8570109896659851,0.8449168252944946,0.8861208863258362],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.14560440182685852},{"x":0.14137214422225952,"y":0.14423076808452606},{"x":0.14137214422225952,"y":0.15521977841854095},{"x":0.11850311607122421,"y":0.15521977841854095}]},"confidence":0.8895602226257324,"str":"۷۳","boundary":[0.11850311607122421,0.14560440182685852,0.14137214422225952,0.15521977841854095]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.14560440182685852},{"x":0.14137214422225952,"y":0.14423076808452606},{"x":0.14137214422225952,"y":0.15521977841854095},{"x":0.11850311607122421,"y":0.15521977841854095}]},"confidence":0.8895602226257324,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.13860440182685851,0.14637214422225953,0.16221977841854096],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.16620878875255585},{"x":0.13721413910388947,"y":0.16895604133605957},{"x":0.13513512909412384,"y":0.17719779908657074},{"x":0.11642411351203918,"y":0.17582418024539948}]},"confidence":0.9130610823631287,"str":"۷۳","boundary":[0.11850311607122421,0.16620878875255585,0.13513512909412384,0.17719779908657074]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14137214422225952,"y":0.16895604133605957},{"x":0.14137214422225952,"y":0.16895604133605957},{"x":0.1392931342124939,"y":0.17719779908657074},{"x":0.1392931342124939,"y":0.17719779908657074}]},"confidence":0.8709433078765869,"str":".","boundary":[0.14137214422225952,0.16895604133605957,0.1392931342124939,0.17719779908657074]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.16620878875255585},{"x":0.14137214422225952,"y":0.16895604133605957},{"x":0.1392931342124939,"y":0.17719779908657074},{"x":0.11642411351203918,"y":0.17582418024539948}]},"confidence":0.8990218043327332,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.15920878875255584,0.1442931342124939,0.18419779908657075],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.18818680942058563},{"x":0.13721413910388947,"y":0.18818680942058563},{"x":0.13721413910388947,"y":0.20054945349693298},{"x":0.11850311607122421,"y":0.20054945349693298}]},"confidence":0.9230427742004395,"str":"۷۵","boundary":[0.11850311607122421,0.18818680942058563,0.13721413910388947,0.20054945349693298]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.18818680942058563},{"x":0.21205821633338928,"y":0.18818680942058563},{"x":0.21205821633338928,"y":0.20054945349693298},{"x":0.1392931342124939,"y":0.20054945349693298}]},"confidence":0.7648409605026245,"str":".............","boundary":[0.1392931342124939,0.18818680942058563,0.21205821633338928,0.20054945349693298]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.18818680942058563},{"x":0.21205821633338928,"y":0.18818680942058563},{"x":0.21205821633338928,"y":0.20054945349693298},{"x":0.11850311607122421,"y":0.20054945349693298}]},"confidence":0.785934567451477,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.18118680942058563,0.2170582163333893,0.207549453496933],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.21291208267211914},{"x":0.13721413910388947,"y":0.21291208267211914},{"x":0.13721413910388947,"y":0.2211538404226303},{"x":0.11850311607122421,"y":0.2211538404226303}]},"confidence":0.9151233434677124,"str":"۷۵","boundary":[0.11850311607122421,0.21291208267211914,0.13721413910388947,0.2211538404226303]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.21291208267211914},{"x":0.14553014934062958,"y":0.21291208267211914},{"x":0.14553014934062958,"y":0.2211538404226303},{"x":0.1392931342124939,"y":0.2211538404226303}]},"confidence":0.9016742706298828,"str":"..","boundary":[0.1392931342124939,0.21291208267211914,0.14553014934062958,0.2211538404226303]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.21291208267211914},{"x":0.14553014934062958,"y":0.21291208267211914},{"x":0.14553014934062958,"y":0.2211538404226303},{"x":0.11850311607122421,"y":0.2211538404226303}]},"confidence":0.9083988070487976,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.20591208267211913,0.15053014934062958,0.22815384042263032],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.23489010334014893},{"x":0.13721413910388947,"y":0.23489010334014893},{"x":0.13721413910388947,"y":0.24450549483299255},{"x":0.11850311607122421,"y":0.2431318610906601}]},"confidence":0.9616210460662842,"str":"۷۶","boundary":[0.11850311607122421,0.23489010334014893,0.13721413910388947,0.24450549483299255]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14137214422225952,"y":0.23626373708248138},{"x":0.14137214422225952,"y":0.23626373708248138},{"x":0.14137214422225952,"y":0.24450549483299255},{"x":0.1392931342124939,"y":0.24450549483299255}]},"confidence":0.9495611786842346,"str":".","boundary":[0.14137214422225952,0.23626373708248138,0.14137214422225952,0.24450549483299255]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.23489010334014893},{"x":0.14137214422225952,"y":0.23626373708248138},{"x":0.14137214422225952,"y":0.24450549483299255},{"x":0.11850311607122421,"y":0.2431318610906601}]},"confidence":0.9576010704040527,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.22789010334014892,0.14637214422225953,0.25150549483299256],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12058211863040924,"y":0.2568681240081787},{"x":0.13513512909412384,"y":0.2568681240081787},{"x":0.13513512909412384,"y":0.2678571343421936},{"x":0.12058211863040924,"y":0.2678571343421936}]},"confidence":0.9108740091323853,"str":"۷۸","boundary":[0.12058211863040924,0.2568681240081787,0.13513512909412384,0.2678571343421936]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.2568681240081787},{"x":0.16008315980434418,"y":0.2568681240081787},{"x":0.16008315980434418,"y":0.26648351550102234},{"x":0.13721413910388947,"y":0.26648351550102234}]},"confidence":0.9531661868095398,"str":"....","boundary":[0.13721413910388947,0.2568681240081787,0.16008315980434418,0.26648351550102234]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12058211863040924,"y":0.2568681240081787},{"x":0.16008315980434418,"y":0.25549450516700745},{"x":0.16008315980434418,"y":0.26648351550102234},{"x":0.12058211863040924,"y":0.2678571343421936}]},"confidence":0.9390687942504883,"dir":"ltr","boundary":[0.11558211863040924,0.2498681240081787,0.16508315980434418,0.27348351550102235],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12058211863040924,"y":0.2788461446762085},{"x":0.13721413910388947,"y":0.2788461446762085},{"x":0.13721413910388947,"y":0.2898351550102234},{"x":0.12058211863040924,"y":0.2898351550102234}]},"confidence":0.902872622013092,"str":"۷۸","boundary":[0.12058211863040924,0.2788461446762085,0.13721413910388947,0.2898351550102234]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14137214422225952,"y":0.2788461446762085},{"x":0.18711018562316895,"y":0.2788461446762085},{"x":0.18711018562316895,"y":0.2898351550102234},{"x":0.14137214422225952,"y":0.2898351550102234}]},"confidence":0.8105493783950806,"str":".........","boundary":[0.14137214422225952,0.2788461446762085,0.18711018562316895,0.2898351550102234]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12058211863040924,"y":0.2788461446762085},{"x":0.18711018562316895,"y":0.2788461446762085},{"x":0.18711018562316895,"y":0.2898351550102234},{"x":0.12058211863040924,"y":0.2898351550102234}]},"confidence":0.8273354172706604,"dir":"ltr","boundary":[0.11558211863040924,0.2718461446762085,0.19211018562316895,0.2968351550102234],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.30219781398773193},{"x":0.13513512909412384,"y":0.30219781398773193},{"x":0.13513512909412384,"y":0.3118131756782532},{"x":0.11850311607122421,"y":0.3118131756782532}]},"confidence":0.8728376626968384,"str":"۸۲","boundary":[0.11850311607122421,0.30219781398773193,0.13513512909412384,0.3118131756782532]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.30219781398773193},{"x":0.147609144449234,"y":0.30219781398773193},{"x":0.147609144449234,"y":0.3104395568370819},{"x":0.1392931342124939,"y":0.3104395568370819}]},"confidence":0.847628653049469,"str":"..","boundary":[0.1392931342124939,0.30219781398773193,0.147609144449234,0.3104395568370819]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.30219781398773193},{"x":0.147609144449234,"y":0.30219781398773193},{"x":0.147609144449234,"y":0.3104395568370819},{"x":0.11850311607122421,"y":0.3118131756782532}]},"confidence":0.8602331280708313,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.2951978139877319,0.152609144449234,0.3174395568370819],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.325549453496933},{"x":0.13721413910388947,"y":0.325549453496933},{"x":0.13721413910388947,"y":0.33379119634628296},{"x":0.11850311607122421,"y":0.33379119634628296}]},"confidence":0.9562125205993652,"str":"۸۵","boundary":[0.11850311607122421,0.325549453496933,0.13721413910388947,0.33379119634628296]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.3241758346557617},{"x":0.1683991700410843,"y":0.3241758346557617},{"x":0.1683991700410843,"y":0.33379119634628296},{"x":0.14137214422225952,"y":0.33379119634628296}]},"confidence":0.930570662021637,"str":"......","boundary":[0.1392931342124939,0.3241758346557617,0.1683991700410843,0.33379119634628296]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.325549453496933},{"x":0.1683991700410843,"y":0.3241758346557617},{"x":0.1683991700410843,"y":0.3324175775051117},{"x":0.11850311607122421,"y":0.33379119634628296}]},"confidence":0.9369811415672302,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.318549453496933,0.1733991700410843,0.3394175775051117],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.34752747416496277},{"x":0.13513512909412384,"y":0.3461538553237915},{"x":0.13513512909412384,"y":0.35576921701431274},{"x":0.11850311607122421,"y":0.35576921701431274}]},"confidence":0.7948405742645264,"str":"۸۹","boundary":[0.11850311607122421,0.34752747416496277,0.13513512909412384,0.35576921701431274]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.3461538553237915},{"x":0.1621621549129486,"y":0.3461538553237915},{"x":0.1621621549129486,"y":0.35576921701431274},{"x":0.1392931342124939,"y":0.35576921701431274}]},"confidence":0.9477286338806152,"str":".....","boundary":[0.1392931342124939,0.3461538553237915,0.1621621549129486,0.35576921701431274]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.34752747416496277},{"x":0.1621621549129486,"y":0.3461538553237915},{"x":0.1621621549129486,"y":0.35576921701431274},{"x":0.11850311607122421,"y":0.35576921701431274}]},"confidence":0.904046356678009,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.34052747416496276,0.1671621549129486,0.36276921701431275],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.3681318759918213},{"x":0.13721413910388947,"y":0.3681318759918213},{"x":0.13721413910388947,"y":0.3791208863258362},{"x":0.11850311607122421,"y":0.3791208863258362}]},"confidence":0.7919207811355591,"str":"۹۲","boundary":[0.11850311607122421,0.3681318759918213,0.13721413910388947,0.3791208863258362]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14137214422225952,"y":0.3681318759918213},{"x":0.17879417538642883,"y":0.3681318759918213},{"x":0.1767151802778244,"y":0.38049450516700745},{"x":0.1392931342124939,"y":0.3791208863258362}]},"confidence":0.9540172815322876,"str":".......","boundary":[0.14137214422225952,0.3681318759918213,0.1767151802778244,0.38049450516700745]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.36675822734832764},{"x":0.17879417538642883,"y":0.3681318759918213},{"x":0.1767151802778244,"y":0.3791208863258362},{"x":0.11850311607122421,"y":0.3791208863258362}]},"confidence":0.917995810508728,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.35975822734832763,0.1817151802778244,0.3861208863258362],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12058211863040924,"y":0.39148351550102234},{"x":0.14137214422225952,"y":0.39148351550102234},{"x":0.14137214422225952,"y":0.3997252881526947},{"x":0.11850311607122421,"y":0.3997252881526947}]},"confidence":0.8732488751411438,"str":"۹۴۰","boundary":[0.12058211863040924,0.39148351550102234,0.14137214422225952,0.3997252881526947]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12058211863040924,"y":0.39148351550102234},{"x":0.14137214422225952,"y":0.39148351550102234},{"x":0.14137214422225952,"y":0.3997252881526947},{"x":0.11850311607122421,"y":0.3997252881526947}]},"confidence":0.8732488751411438,"dir":"ltr","boundary":[0.11558211863040924,0.38448351550102233,0.14637214422225953,0.4067252881526947],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.4134615361690521},{"x":0.13513512909412384,"y":0.41208791732788086},{"x":0.13513512909412384,"y":0.42307692766189575},{"x":0.11850311607122421,"y":0.424450546503067}]},"confidence":0.8989163637161255,"str":"۹۵","boundary":[0.11850311607122421,0.4134615361690521,0.13513512909412384,0.42307692766189575]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.41208791732788086},{"x":0.17255717515945435,"y":0.41208791732788086},{"x":0.17255717515945435,"y":0.42307692766189575},{"x":0.1392931342124939,"y":0.42307692766189575}]},"confidence":0.9484131336212158,"str":"......","boundary":[0.1392931342124939,0.41208791732788086,0.17255717515945435,0.42307692766189575]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.4134615361690521},{"x":0.17255717515945435,"y":0.41208791732788086},{"x":0.17255717515945435,"y":0.42307692766189575},{"x":0.11850311607122421,"y":0.424450546503067}]},"confidence":0.9360389709472656,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.4064615361690521,0.17755717515945435,0.43007692766189576],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122