دگرسنجی برای متخصصان علم اطلاعات دگرسنجی برای متخصصان علم اطلاعات

توضیحات

هدف هر ارزیابی پژوهشی، سنجش ارزش یا کیفیت آن پژوهش در قیاس با سایر پژوهش‌ها است. از آنجایی‌که کیفیت مفهومی انتزاعی بوده و سنجش آن دشوار می‌باشد، استفاده از ارجاعات ضروری است. ارجاعات بخش مهمی از محتوای علمی و جزی جدایی‌ناپذیر ارزیابی هر پژوهش هستند، با این پنداشت که یک اثر با ارجاعات فراوان بر کار پژوهشگران بسیاری تاثیر گذاشته و درنتیجه با ارزش است. اخیراً، شاهد پژوهش بر روی منابع داده‌ای آنلاین در این راستا و تولد ایده‌های متنوعی هستیم که می‌توانند فضای ارزیابی پژوهش‌ها و شاید علم را به طور کلی تغییر دهند. دگرسنجی یک حوزه پژوهشی جدید است که پتانسیل این منابع داده‌ای جدید به عنوان شاخص‌های تاثیرگذار بر فضای پژوهش‌های علمی و فراتر از آن تاثیرات اجتماعی پژوهش‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد. برای متخصصان اطلاعات، دگرسنجی برخی از این منابع داده‌ای جدید، یافته‌های پژوهش‌های دگرسنجی قدیم و ایده‌های جدید و متنوعی ارایه می‌کند که آن‌ها را قادر می‌سازد فضای ارتباطات علمی را دچار تغییری بنیادین سازند. کیم هولمبرگ، پژوهشگر واحد پژوهشی جامعه‌شناسی آموزش در دانشگاه تورکو فنلاند است و در ارتباط با کتاب‌سنجی، دگرسنجی، علم باز و رسانه‌های اجتماعی تحقیق می‌کند. او همچنین عضو افتخاری گروه پژوهشی مجازی‌سنجی آماری دانشگاه ولورهمپتون انگلستان و استادیار دانشگاه آبو آکادمی فنلاند نیز می‌باشد. پیشینهٔ آکادمیک وی شامل گذراندن دورهٔ پژوهشی پست دکترا در دانشگاه ولورهمپتون انگلستان و دانشگاه VU آمستردام هلند است. او روی موضوعاتی همچون شبکه‌های ابرلینکی، مباحث مربوط به تغییرات اقلیمی در رسانه‌های اجتماعی، تفاوت‌های رشته‌ای در ارتباطات علمی آنلاین و استفاده آموزشی از محیط‌های مجازی تحقیق کرده است و اخیراً، فعالیت پژوهشی وی بر روی بررسی معنا و اعتبار دگرسنجی متمرکز شده‌است.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"9","title":"دگرسنجی برای متخصصان علم اطلاعات","price":"۴۵‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۲۲‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۱۱‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۱۵‌,‌۷۵۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۴۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/a3282fdce1bf2cb0/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/a3282fdce1bf2cb0/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/a3282fdce1bf2cb0/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/a3282fdce1bf2cb0/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/a3282fdce1bf2cb0/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/a3282fdce1bf2cb0/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/a3282fdce1bf2cb0/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/a3282fdce1bf2cb0/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/a3282fdce1bf2cb0/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/a3282fdce1bf2cb0/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786009679645","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۶","nobat_chap":"1","description":["هدف هر ارزیابی پژوهشی، سنجش ارزش یا کیفیت آن پژوهش در قیاس با سایر پژوهش‌ها است. از آنجایی‌که کیفیت مفهومی انتزاعی بوده و سنجش آن دشوار می‌باشد، استفاده از ارجاعات ضروری است. ارجاعات بخش مهمی از محتوای علمی و جزی جدایی‌ناپذیر ارزیابی هر پژوهش هستند، با این پنداشت که یک اثر با ارجاعات فراوان بر کار پژوهشگران بسیاری تاثیر گذاشته و درنتیجه با ارزش است. اخیراً، شاهد پژوهش بر روی منابع داده‌ای آنلاین در این راستا و تولد ایده‌های متنوعی هستیم که می‌توانند فضای ارزیابی پژوهش‌ها و شاید علم را به طور کلی تغییر دهند. دگرسنجی یک حوزه پژوهشی جدید است که پتانسیل این منابع داده‌ای جدید به عنوان شاخص‌های تاثیرگذار بر فضای پژوهش‌های علمی و فراتر از آن تاثیرات اجتماعی پژوهش‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد. برای متخصصان اطلاعات، دگرسنجی برخی از این منابع داده‌ای جدید، یافته‌های پژوهش‌های دگرسنجی قدیم و ایده‌های جدید و متنوعی ارایه می‌کند که آن‌ها را قادر می‌سازد فضای ارتباطات علمی را دچار تغییری بنیادین سازند. کیم هولمبرگ، پژوهشگر واحد پژوهشی جامعه‌شناسی آموزش در دانشگاه تورکو فنلاند است و در ارتباط با کتاب‌سنجی، دگرسنجی، علم باز و رسانه‌های اجتماعی تحقیق می‌کند. او همچنین عضو افتخاری گروه پژوهشی مجازی‌سنجی آماری دانشگاه ولورهمپتون انگلستان و استادیار دانشگاه آبو آکادمی فنلاند نیز می‌باشد. پیشینهٔ آکادمیک وی شامل گذراندن دورهٔ پژوهشی پست دکترا در دانشگاه ولورهمپتون انگلستان و دانشگاه VU آمستردام هلند است. او روی موضوعاتی همچون شبکه‌های ابرلینکی، مباحث مربوط به تغییرات اقلیمی در رسانه‌های اجتماعی، تفاوت‌های رشته‌ای در ارتباطات علمی آنلاین و استفاده آموزشی از محیط‌های مجازی تحقیق کرده است و اخیراً، فعالیت پژوهشی وی بر روی بررسی معنا و اعتبار دگرسنجی متمرکز شده‌است."],"pages_count":"264","keywords":null,"token":"a3282fdce1bf2cb0","created_at":"2017-10-07 13:12:45","updated_at":"2022-08-08 13:21:40","publisher_id":"15","deleted_at":null,"published_at":"2017-11-24 17:02:47","available_for_web":"1","publisher_title":"همراه علم","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"33","title":"کیم هولمبرگ","firstname":"کیم","lastname":"هولمبرگ","token":"3c515a75aa4966ac","created_at":"2017-10-07 13:00:24","updated_at":"2018-01-16 19:10:04","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"34","title":"محمدباقر نگهبان","firstname":"محمدباقر","lastname":"نگهبان","token":"8d2d3dbf810e6ee7","created_at":"2017-10-07 13:00:40","updated_at":"2018-01-16 19:10:04","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"36","title":"هدی هادی پور","firstname":"هدی","lastname":"هادی پور","token":"914a6efaed08151d","created_at":"2017-10-07 13:01:20","updated_at":"2018-01-16 19:10:04","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"33","title":"کیم هولمبرگ","firstname":"کیم","lastname":"هولمبرگ","token":"3c515a75aa4966ac","created_at":"2017-10-07 13:00:24","updated_at":"2018-01-16 19:10:04","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"34","title":"محمدباقر نگهبان","firstname":"محمدباقر","lastname":"نگهبان","token":"8d2d3dbf810e6ee7","created_at":"2017-10-07 13:00:40","updated_at":"2018-01-16 19:10:04","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"36","title":"هدی هادی پور","firstname":"هدی","lastname":"هادی پور","token":"914a6efaed08151d","created_at":"2017-10-07 13:01:20","updated_at":"2018-01-16 19:10:04","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"9","file":"59d8a19606b825.77513790.pdf","book_id":"9","toc":[{"title":"مقدمه","page":"14"},{"title":"1 گذشته","page":"24"},{"title":"2 حال حاضر","page":"76"},{"title":"3 آینده","page":"134"},{"title":"پیوست","page":"186"}],"created_at":"2017-10-07 13:12:46","updated_at":"2020-03-04 10:29:09","process_started_at":"2017-11-10 16:31:59","process_done_at":"2017-11-10 16:37:04","process_failed_at":null,"pages_count":"264","version":"5.15.5","dir":"rtl","password":"f10037edd69c760049090eda6e9c11ec458d41fcb8abab5e47366be97a78b1951f2cadf3853ce4887d9ff744471ac24a73967c9a527a22962cd1d32bd46f7ec3","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۶۴"},"publisher":{"id":15,"title":"همراه علم","description":null,"token":"430351bb09614edd","slug":"he"},"study_subjects":[{"id":"1567","title":"ارتباطات انسانی","token":"8df45fc7ccf90f14","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:24:09","updated_at":"2019-10-07 10:52:04","study_fields":[{"id":"673","title":"علوم ارتباطات","degree_id":"7","token":"82f59a40de1282d5","books_count":"17","created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2022-03-06 15:20:24","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"676","title":"علوم ارتباطات اجتماعی","degree_id":"7","token":"647b8dd79af972e8","books_count":"13","created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2021-12-04 13:47:57","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA","ebook_price_en":"22500","urlify":"%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA","pages_count_fa":"۲۶۴","authorTitle":"کیم هولمبرگ, محمدباقر نگهبان, هدی هادی پور","tocStr":"مقدمه, 1 گذشته, 2 حال حاضر, 3 آینده, پیوست","url":"/preview/a3282fdce1bf2cb0/%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA"}
{"toc":[{"title":"مقدمه","page":"14"},{"title":"1 گذشته","page":"24"},{"title":"2 حال حاضر","page":"76"},{"title":"3 آینده","page":"134"},{"title":"پیوست","page":"186"}],"pages_count":264,"version":"5.15.5","dir":"rtl","state":"converting","token":"a3282fdce1bf2cb0","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/a3282fdce1bf2cb0/pages/b8966541886a081c5ced65a31c5efd92.jpg","blurred":"/storage/books/a3282fdce1bf2cb0/pages/4c9580f45b17a48db53d09a693828117.jpg"},"info":{"width":425,"height":624,"margin":[0.18321,0.18843,0.22212,0.23188]},"elements":[{"words":[{"str":"دگرسنجی","boundary":[0.3837976470588235,0.18842659818209134,0.5926116235294118,0.2285227520282452],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.6699537882352942,0.2448705084385016,0.7696216941176471,0.28496666228465545],"dir":"rtl"},{"str":"متخصصان","boundary":[0.4517793882352941,0.2448705084385016,0.6584740235294118,0.28496666228465545],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.36841863529411767,0.2448705084385016,0.44029962352941177,0.28496666228465545],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.18321176470588238,0.2448705084385016,0.3569388705882353,0.28496666228465545],"dir":"rtl"},{"str":"گذشته،","boundary":[0.5355645647058823,0.325231924203726,0.6498188235294118,0.3557126934344952],"dir":"rtl"},{"str":"حال","boundary":[0.4594398117647059,0.325231924203726,0.5268377411764706,0.3557126934344952],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4314244705882353,0.325231924203726,0.4507129882352941,0.3557126934344952],"dir":"rtl"},{"str":"آینده","boundary":[0.33207294117647057,0.325231924203726,0.4226976470588235,0.3557126934344952],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.18321,0.18843,0.76962,0.35571],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"مؤلف","boundary":[0.47322400000000003,0.5103304937900641,0.5261617882352941,0.5311958784054487],"dir":"rtl"},{"str":"کیم","boundary":[0.5319651764705884,0.5406873147035257,0.5712047529411766,0.5663603916266026],"dir":"rtl"},{"str":"هولمبرگ","boundary":[0.4282145882352942,0.5406873147035257,0.5256915764705883,0.5663603916266026],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.42821,0.51033,0.5712,0.56636],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ترجمه","boundary":[0.5199698823529413,0.6301381860977564,0.5823433411764708,0.651003570713141],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5033345882352943,0.6301381860977564,0.5150679058823531,0.651003570713141],"dir":"rtl"},{"str":"الحاقات","boundary":[0.4170240000000001,0.6301381860977564,0.4983913411764707,0.651003570713141],"dir":"rtl"},{"str":"دکتر","boundary":[0.5682785882352942,0.6564341095753204,0.6152831529411764,0.6821071864983974],"dir":"rtl"},{"str":"محمدباقر","boundary":[0.4647303529411765,0.6564341095753204,0.5620188705882353,0.6821071864983974],"dir":"rtl"},{"str":"نگهبان","boundary":[0.38411623529411765,0.6564341095753204,0.4584490352941177,0.6821071864983974],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.7438037647058825,0.6912064453125,0.777880517647059,0.7088025991586538],"dir":"rtl"},{"str":"هیأت","boundary":[0.7006720000000001,0.6912064453125,0.7395024470588237,0.7088025991586538],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.6570894117647058,0.6912064453125,0.6963590588235293,0.7088025991586538],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.6205576470588234,0.6912064453125,0.6527742588235294,0.7088025991586538],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.5896258823529411,0.6912064453125,0.6162362352941175,0.7088025991586538],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.5218588235294117,0.6912064453125,0.5853103058823529,0.7088025991586538],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5097341176470588,0.6912064453125,0.5175363764705881,0.7088025991586538],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.4657858823529411,0.6912064453125,0.5054430588235294,0.7088025991586538],"dir":"rtl"},{"str":"شناسی","boundary":[0.41109858823529416,0.6912064453125,0.4614774117647059,0.7088025991586538],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.3522374117647059,0.6912064453125,0.40680155294117654,0.7088025991586538],"dir":"rtl"},{"str":"شهید","boundary":[0.30943505882352945,0.6912064453125,0.3479554823529412,0.7088025991586538],"dir":"rtl"},{"str":"باهنر","boundary":[0.2701915294117647,0.6912064453125,0.3051208470588235,0.7088025991586538],"dir":"rtl"},{"str":"کرمان","boundary":[0.22152329411764707,0.6912064453125,0.26585665882352943,0.7088025991586538],"dir":"rtl"},{"str":"هدی","boundary":[0.5230948235294117,0.7157514172676281,0.5774120470588235,0.7414244941907051],"dir":"rtl"},{"str":"هادی","boundary":[0.4567065882352941,0.7157514172676281,0.5167910117647058,0.7414244941907051],"dir":"rtl"},{"str":"پور","boundary":[0.42201247058823527,0.7157514172676281,0.4504338352941177,0.7414244941907051],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.701361411764706,0.7505237530048077,0.7354381647058824,0.7681199068509615],"dir":"rtl"},{"str":"هیأت","boundary":[0.6582296470588236,0.7505237530048077,0.6970600941176472,0.7681199068509615],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.6146472941176471,0.7505237530048077,0.6539169411764706,0.7681199068509615],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.5781162352941176,0.7505237530048077,0.6103328470588235,0.7681199068509615],"dir":"rtl"},{"str":"زبان","boundary":[0.5436503529411765,0.7505237530048077,0.5738001411764706,0.7681199068509615],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.5067381176470588,0.7505237530048077,0.5393164235294118,0.7681199068509615],"dir":"rtl"},{"str":"خارجی","boundary":[0.4535411764705882,0.7505237530048077,0.5024215529411764,0.7681199068509615],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.39468390588235297,0.7505237530048077,0.4492480470588236,0.7681199068509615],"dir":"rtl"},{"str":"شهید","boundary":[0.3518776470588235,0.7505237530048077,0.39039807058823534,0.7681199068509615],"dir":"rtl"},{"str":"باهنر","boundary":[0.3126322352941177,0.7505237530048077,0.34756155294117647,0.7681199068509615],"dir":"rtl"},{"str":"کرمان","boundary":[0.26396400000000003,0.7505237530048077,0.30829736470588237,0.7681199068509615],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.22152,0.63014,0.77788,0.76812],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/a3282fdce1bf2cb0/pages/8acea347af19843d47914e45d24b9ff7.jpg","blurred":"/storage/books/a3282fdce1bf2cb0/pages/d5f0f3e29b956d6fe8757cd5c1d6268c.jpg"},"info":{"width":425.197,"height":623.622,"margin":[0.14793,0.08228,0.09547,0.07316]},"elements":[{"words":[{"str":"عنوان","boundary":[0.8159500184620304,0.08228212688335237,0.8523778389781675,0.09671394615849019],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8039696893439983,0.08228212688335237,0.8107853536125609,0.09671394615849019],"dir":"rtl"},{"str":"نام","boundary":[0.7819351970968751,0.08228212688335237,0.7988050244945284,0.09671394615849019],"dir":"rtl"},{"str":"پدیدآورنده:","boundary":[0.7049520575168686,0.08228212688335237,0.7767705322474052,0.09671394615849019],"dir":"rtl"},{"str":"دگرسنجی","boundary":[0.6332041383170623,0.0822819665298049,0.699201781762336,0.09671378580494273],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.5998243167284811,0.0822819665298049,0.6280394734675927,0.09671378580494273],"dir":"rtl"},{"str":"متخصصان","boundary":[0.527921175361068,0.0822819665298049,0.5946596518790115,0.09671378580494273],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.49991768521414776,0.0822819665298049,0.5227565105115981,0.09671378580494273],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.44261953870794,0.0822819665298049,0.49475302036467794,0.09671378580494273],"dir":"rtl"},{"str":"گذشته،","boundary":[0.38913139086117726,0.0822819665298049,0.43745487385847026,0.09671378580494273],"dir":"rtl"},{"str":"حال","boundary":[0.3568945688704294,0.0822819665298049,0.38396672601170745,0.09671378580494273],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3449142397523971,0.0822819665298049,0.35172990402095966,0.09671378580494273],"dir":"rtl"},{"str":"آینده/","boundary":[0.30226342142583323,0.0822819665298049,0.33974957490292734,0.09671378580494273],"dir":"rtl"},{"str":"مولف","boundary":[0.263549601714029,0.0822819665298049,0.2970987565763634,0.09671378580494273],"dir":"rtl"},{"str":"كیم","boundary":[0.23330244568988023,0.0822819665298049,0.25838493686455927,0.09671378580494273],"dir":"rtl"},{"str":"هولمبرگ؛","boundary":[0.16341013694828513,0.0822819665298049,0.22813778084041045,0.09671378580494273],"dir":"rtl"},{"str":"ترجمه","boundary":[0.6577600500473898,0.09960014965997023,0.6991620354800244,0.11403196893510804],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6457797209293574,0.09960014965997023,0.65259538519792,0.11403196893510804],"dir":"rtl"},{"str":"الحاقات","boundary":[0.592947739518388,0.09960014965997023,0.6406150560798876,0.11403196893510804],"dir":"rtl"},{"str":"محمدباقر","boundary":[0.5498947546666604,0.09960014965997023,0.5877830746689182,0.11403196893510804],"dir":"rtl"},{"str":"نگهبان،","boundary":[0.4978374729831114,0.09960014965997023,0.5458011227736791,0.11403196893510804],"dir":"rtl"},{"str":"هدی","boundary":[0.4605841527574277,0.09960014965997023,0.4926728081336416,0.11403196893510804],"dir":"rtl"},{"str":"هادی","boundary":[0.42032516692262645,0.09960014965997023,0.45541948790795794,0.11403196893510804],"dir":"rtl"},{"str":"پور.","boundary":[0.3746559829914134,0.09960014965997023,0.3974948082888638,0.11403196893510804],"dir":"rtl"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.7898051961796532,0.11691833279013554,0.852331507512988,0.13135015206527337],"dir":"rtl"},{"str":"نشر:","boundary":[0.7575895408481245,0.11691833279013554,0.7846405313301834,0.13135015206527337],"dir":"rtl"},{"str":"تهران","boundary":[0.6639094349207544,0.11691833279013554,0.6992154224982773,0.13135015206527337],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.660460445393547,0.11691833279013554,0.6639106108462666,0.13135015206527337],"dir":"ltr"},{"str":"شركت","boundary":[0.6130471287426769,0.11691833279013554,0.6552957805440772,0.13135015206527337],"dir":"rtl"},{"str":"همراه","boundary":[0.5723648097234929,0.11691833279013554,0.6078824638932072,0.13135015206527337],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.5443613195765727,0.11691833279013554,0.5672001448740231,0.13135015206527337],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.49247807486882555,0.11691833279013554,0.49592824032154514,0.13135015206527337],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳۹6","boundary":[0.4959301218023645,0.11691833279013554,0.5348979414247983,0.13135015206527337],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.540038147023615,0.11691833279013554,0.5443561455043192,0.13135015206527337],"dir":"ltr"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.7897842647055364,0.1342366762738485,0.8523105760388714,0.14866849554898634],"dir":"rtl"},{"str":"ظاهری:","boundary":[0.7358516170151719,0.1342366762738485,0.7846195998560668,0.14866849554898634],"dir":"rtl"},{"str":"۲6۴","boundary":[0.6702036938172188,0.13423651592030103,0.6992443502658767,0.14866833519543887],"dir":"ltr"},{"str":"ص.","boundary":[0.6421122444419881,0.13423651592030103,0.6650357363763151,0.14866833519543887],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.638701354901375,0.13423651592030103,0.6421515203540946,0.14866833519543887],"dir":"ltr"},{"str":"مصور","boundary":[0.5994160353906542,0.13423651592030103,0.6335366900519054,0.14866833519543887],"dir":"rtl"},{"str":"(بخشی","boundary":[0.5478963868512714,0.13423651592030103,0.5942513705411845,0.14866833519543887],"dir":"rtl"},{"str":"رنگی)،","boundary":[0.5001655703121142,0.13423651592030103,0.5427317220018015,0.14866833519543887],"dir":"rtl"},{"str":"جدول","boundary":[0.4560330858402106,0.13423651592030103,0.49500090546264447,0.14866833519543887],"dir":"rtl"},{"str":"(بخشی","boundary":[0.40451343730082767,0.13423651592030103,0.4508684209907408,0.14866833519543887],"dir":"rtl"},{"str":"رنگی)،","boundary":[0.35678262076167044,0.13423651592030103,0.3993487724513578,0.14866833519543887],"dir":"rtl"},{"str":"نمودار","boundary":[0.3128829695411774,0.13423651592030103,0.3516179559122007,0.14866833519543887],"dir":"rtl"},{"str":"(بخشی","boundary":[0.26136332100179444,0.13423651592030103,0.30771830469170763,0.14866833519543887],"dir":"rtl"},{"str":"رنگی).","boundary":[0.21450033749062197,0.13423651592030103,0.2561986561523247,0.14866833519543887],"dir":"rtl"},{"str":"شابک:","boundary":[0.8118055865869233,0.151554859404014,0.8523397389915733,0.16598667867915182],"dir":"rtl"},{"str":"۹78-600-۹67۹-6۴-5","boundary":[0.5407646338050363,0.15155469905046637,0.6993452446748214,0.16598651832560418],"dir":"ltr"},{"str":"وضعیت","boundary":[0.8041573670557411,0.1688730425341793,0.8523538500977194,0.18330486180931715],"dir":"rtl"},{"str":"فهرست","boundary":[0.7510713857341421,0.1688730425341793,0.7989927022062715,0.18330486180931715],"dir":"rtl"},{"str":"نویسی:","boundary":[0.7009699033624415,0.1688730425341793,0.7459067208846725,0.18330486180931715],"dir":"rtl"},{"str":"فیپا","boundary":[0.6758570733095484,0.16887288218063184,0.6992250650874771,0.1833047014557697],"dir":"rtl"},{"str":"یادداشت:","boundary":[0.7935843855906792,0.18619122566434473,0.8523430315830074,0.20062304493948255],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.6625744956757406,0.18619106531079718,0.6993311335686753,0.200622884585935],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی:","boundary":[0.6204895613092285,0.18619106531079718,0.6572666317024815,0.200622884585935],"dir":"rtl"},{"str":"Altmetrics","boundary":[0.14793237017194383,0.18549343342200877,0.21854199347596526,0.19671818174711597],"dir":"ltr"},{"str":"for","boundary":[0.2230034548691548,0.18549343342200877,0.2417218371719462,0.19671818174711597],"dir":"ltr"},{"str":"Information","boundary":[0.24618329856513568,0.18549343342200877,0.32672008504293304,0.19671818174711597],"dir":"ltr"},{"str":"Professionals:","boundary":[0.3311815464361225,0.18549343342200877,0.4322641034626302,0.19671818174711597],"dir":"ltr"},{"str":"Past,","boundary":[0.4367255648558197,0.18549343342200877,0.4734214963887327,0.19671818174711597],"dir":"ltr"},{"str":"Present","boundary":[0.4778829577819222,0.18549343342200877,0.533461901189331,0.19671818174711597],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.5379233625825205,0.18549343342200877,0.5648896864277029,0.19671818174711597],"dir":"ltr"},{"str":"Future.","boundary":[0.5693511478208924,0.18549343342200877,0.6203533891349186,0.19671818174711597],"dir":"ltr"},{"str":"یادداشت:","boundary":[0.7935874429970108,0.20350940879451004,0.852346088989339,0.21794122806964786],"dir":"rtl"},{"str":"واژه","boundary":[0.675661634489425,0.20350924844096258,0.6993259594964217,0.21794106771610042],"dir":"rtl"},{"str":"نامه.","boundary":[0.6423897628628612,0.20350924844096258,0.6701879364153558,0.21794106771610042],"dir":"rtl"},{"str":"یادداشت:","boundary":[0.7935874429970108,0.22082759192467546,0.852346088989339,0.23525941119981328],"dir":"rtl"},{"str":"نمایه","boundary":[0.6676034873246989,0.220827431571128,0.699220126200326,0.2352592508462658],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6638866219658182,0.220827431571128,0.6673367874185377,0.2352592508462658],"dir":"ltr"},{"str":"موضوع","boundary":[0.8083152044816873,0.23814577505484086,0.8523418556574951,0.25257759432997867],"dir":"rtl"},{"str":"كتاب","boundary":[0.7071707937732393,0.23686278632128113,0.7412639317775056,0.251294605596419],"dir":"rtl"},{"str":"سنجی","boundary":[0.6227369901480961,0.23686278632128113,0.6647739753573051,0.251294605596419],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.8083152044816873,0.2554639581850063,0.8523418556574951,0.2698957774601441],"dir":"rtl"},{"str":"Bibliometrics","boundary":[0.604925716785396,0.25220050918264586,0.6992913872863638,0.2634252575077531],"dir":"ltr"},{"str":"موضوع","boundary":[0.8083152044816873,0.2727821413151717,0.8523418556574951,0.2872139605903095],"dir":"rtl"},{"str":"استناد","boundary":[0.7283007641163978,0.272140566771618,0.7684496833232595,0.28657238604675583],"dir":"rtl"},{"str":"بشناختی","boundary":[0.5755028845452813,0.272140566771618,0.6331608642582144,0.28657238604675583],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.8083152044816873,0.290100324445337,0.8523418556574951,0.3045321437204748],"dir":"rtl"},{"str":"Bibliographical","boundary":[0.5252083152044817,0.2906853605830134,0.6334851845144721,0.3019101089081206],"dir":"ltr"},{"str":"citations","boundary":[0.6381442013937069,0.2906853605830134,0.6992711613675543,0.3019101089081206],"dir":"ltr"},{"str":"موضوع","boundary":[0.8083152044816873,0.3074185075755024,0.8523418556574951,0.32185032685064024],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.6594154549653541,0.3106254181719856,0.6993358372707239,0.3250572374471234],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6391050269060974,0.3106254181719856,0.6540645865328307,0.3250572374471234],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.598759050227775,0.3106254181719856,0.6337043770299414,0.3250572374471234],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.586531831127689,0.3106254181719856,0.5934094078744676,0.3250572374471234],"dir":"rtl"},{"str":"دانشاندوزی","boundary":[0.5018508723133738,0.3106254181719856,0.581115812199992,0.3250572374471234],"dir":"rtl"},{"str":"--","boundary":[0.4804154747116135,0.3106254181719856,0.4964957419737205,0.3250572374471234],"dir":"ltr"},{"str":"نوآوری","boundary":[0.4307076484547163,0.3106254181719856,0.47505179951881127,0.3250572374471234],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.8594721975931155,0.327943601302151,0.862922363045835,0.3423754205772888],"dir":"rtl"},{"str":"شناسهگهب","boundary":[0.8105767444267009,0.3247366907056678,0.852338563066061,0.3423754205772888],"dir":"rtl"},{"str":"افزودهان","boundary":[0.7674390929380969,0.3247366907056678,0.8054120795772313,0.3423754205772888],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7572816835490371,0.327943601302151,0.7615996820297414,0.3423754205772888],"dir":"ltr"},{"str":"م","boundary":[0.7444250547393325,0.327943601302151,0.7512618856671142,0.3423754205772888],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.7213110628720334,0.327943601302151,0.732868058805683,0.3423754205772888],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.7023880695301237,0.327943601302151,0.7118495662010786,0.3423754205772888],"dir":"rtl"},{"str":"دب","boundary":[0.6752185457564377,0.327943601302151,0.6887990743114369,0.3423754205772888],"dir":"rtl"},{"str":"اق","boundary":[0.6543185864434603,0.327943601302151,0.6647622161021832,0.3423754205772888],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5851671107745351,0.327943601302151,0.5931257746409312,0.3423754205772888],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5807411623318132,0.327943601302151,0.5850591608125175,0.3423754205772888],"dir":"ltr"},{"str":"مترجم","boundary":[0.5319350795043238,0.327943601302151,0.5747319477794998,0.3423754205772888],"dir":"rtl"},{"str":"شناسه","boundary":[0.8105767444267009,0.3420548738358332,0.852338563066061,0.35648669311097103],"dir":"rtl"},{"str":"افزوده","boundary":[0.7674390929380969,0.3420548738358332,0.8054120795772313,0.35648669311097103],"dir":"rtl"},{"str":"هادی","boundary":[0.7304515318781647,0.3452617844323163,0.765871819415471,0.3596936037074541],"dir":"rtl"},{"str":"هدی،","boundary":[0.5977499592596203,0.3452617844323163,0.6344924823082007,0.3596936037074541],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5297415080539138,0.3452617844323163,0.5340595065346181,0.3596936037074541],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳65","boundary":[0.5528961869439342,0.3452617844323163,0.5922873397507508,0.3596936037074541],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5921852694162941,0.3452617844323163,0.600122766623471,0.3596936037074541],"dir":"ltr"},{"str":"مترجم","boundary":[0.48143495838399614,0.3452617844323163,0.5242381766569378,0.3596936037074541],"dir":"rtl"},{"str":"رده","boundary":[0.8309799928033358,0.35937305696599864,0.8523794852738847,0.37380487624113645],"dir":"rtl"},{"str":"بندی","boundary":[0.7921180064769977,0.35937305696599864,0.825815327953866,0.37380487624113645],"dir":"rtl"},{"str":"كنگره","boundary":[0.7489803549883937,0.35937305696599864,0.786953341627528,0.37380487624113645],"dir":"rtl"},{"str":"۱۳۹6","boundary":[0.6602927584155109,0.36450421013250006,0.6992605780379448,0.3789360294076379],"dir":"ltr"},{"str":"8د۹ھ","boundary":[0.6176588734163224,0.36090330210047106,0.6551280935660411,0.3789360294076379],"dir":"rtl"},{"str":"Z66۹/8","boundary":[0.560662704581641,0.36380657824371165,0.6133246471635501,0.3789360294076379],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.6132870175471605,0.36450421013250006,0.6176685160055222,0.3789360294076379],"dir":"ltr"},{"str":"رده","boundary":[0.8309644705865752,0.37669124009616395,0.852363963057124,0.39112305937130176],"dir":"rtl"},{"str":"بندی","boundary":[0.792102484260237,0.37669124009616395,0.8257998057371053,0.39112305937130176],"dir":"rtl"},{"str":"دیویی","boundary":[0.7483086663358397,0.37669124009616395,0.7869378194107673,0.39112305937130176],"dir":"rtl"},{"str":"0۲0/","boundary":[0.6346867452028119,0.3818223932626655,0.6391952436164883,0.3962542125378033],"dir":"ltr"},{"str":"7۲7","boundary":[0.6993508891172797,0.3818223932626655,0.7294498785268946,0.3962542125378033],"dir":"ltr"},{"str":"شماره","boundary":[0.8138730988224282,0.39400942322632937,0.8523540852828219,0.4084412425014672],"dir":"rtl"},{"str":"كتابشناسی","boundary":[0.7382446254324466,0.39400942322632937,0.8087084339729584,0.4084412425014672],"dir":"rtl"},{"str":"ملی","boundary":[0.7081456360228318,0.39400942322632937,0.7330799605829768,0.4084412425014672],"dir":"rtl"},{"str":"۴6۹۳۹۱۲","boundary":[0.6305159725962318,0.39914057639283085,0.6992652817399936,0.4135723956679687],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14793,0.08228,0.86292,0.41357],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"دگرسنجي","boundary":[0.7891659630712353,0.5632887991443535,0.8867019287530251,0.5825312248445372],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.7381119810346735,0.5632887991443535,0.7827595208809095,0.5825312248445372],"dir":"rtl"},{"str":"متخصصان","boundary":[0.6301337968047753,0.5632887991443535,0.7317055388443475,0.5825312248445372],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.5886471447352639,0.5632887991443535,0.6237273546144493,0.5825312248445372],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.5025129528195166,0.5632887991443535,0.582240702544938,0.5825312248445372],"dir":"rtl"},{"str":"گذشته،","boundary":[0.4256920909601902,0.5632887991443535,0.49610651062919064,0.5825312248445372],"dir":"rtl"},{"str":"حال","boundary":[0.38124210659999946,0.5632887991443535,0.4192856487698643,0.5825312248445372],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3642805570123966,0.5632887991443535,0.3748356644096736,0.5825312248445372],"dir":"rtl"},{"str":"آينده","boundary":[0.31133568675225837,0.5632887991443535,0.3578741148220707,0.5825312248445372],"dir":"rtl"},{"str":"نوشته","boundary":[0.8603012250791986,0.5908119822584834,0.9045254317410517,0.6100544079586673],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.8245719043172929,0.5908119822584834,0.8424365646982458,0.6100544079586673],"dir":"rtl"},{"str":"کیم","boundary":[0.788595874382933,0.5908119822584834,0.8182009750774346,0.6100544079586673],"dir":"rtl"},{"str":"هولمبرگ.","boundary":[0.7049170149366057,0.5908119822584834,0.7821894321926071,0.6100544079586673],"dir":"rtl"},{"str":"برگردان","boundary":[0.8256880928134489,0.6180720853337438,0.8866762935768597,0.6373145110339276],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.814539848587831,0.6180720853337438,0.8192811802529181,0.6373145110339276],"dir":"ltr"},{"str":"دکتر","boundary":[0.7796423775332375,0.6180720853337438,0.814581476350962,0.6373145110339276],"dir":"rtl"},{"str":"محمدباقر","boundary":[0.7011846273609645,0.6180720853337438,0.7732359353429118,0.6373145110339276],"dir":"rtl"},{"str":"نگهبان","boundary":[0.6398859822623396,0.6180720853337438,0.6947781851706385,0.6373145110339276],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6282019863733752,0.6180720853337438,0.6334795400720138,0.6373145110339276],"dir":"ltr"},{"str":"هدی","boundary":[0.58214333591253,0.6180720853337438,0.6217955441830493,0.6373145110339276],"dir":"rtl"},{"str":"هادی","boundary":[0.5322746867922398,0.6180720853337438,0.575736893722204,0.6373145110339276],"dir":"rtl"},{"str":"پور","boundary":[0.5029518082206601,0.6180720853337438,0.525868244601914,0.6373145110339276],"dir":"rtl"},{"str":"تاريخ","boundary":[0.8470614797376275,0.6453321884090042,0.8866572435835625,0.6645746141091879],"dir":"rtl"},{"str":"انتشار:","boundary":[0.7926756303548708,0.6453321884090042,0.8406251690392923,0.6645746141091879],"dir":"rtl"},{"str":"بهار","boundary":[0.7571156428667182,0.6453321884090042,0.7862691881645449,0.6645746141091879],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.6871831174726069,0.6453321884090042,0.6991493354844931,0.6645746141091879],"dir":"ltr"},{"str":"1396","boundary":[0.7055647147087115,0.6453321884090042,0.7507202543762068,0.6645746141091879],"dir":"ltr"},{"str":"چاپ","boundary":[0.6454142432801735,0.6453321884090042,0.6807766752822808,0.6645746141091879],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.6118580328647661,0.6453321884090042,0.6390078010898477,0.6645746141091879],"dir":"rtl"},{"str":"شمارگان:","boundary":[0.8144834041632467,0.6725922914842645,0.8866476009943627,0.6918347171844482],"dir":"rtl"},{"str":"1000","boundary":[0.7629322408201374,0.6725922914842645,0.8080877804876327,0.6918347171844482],"dir":"ltr"},{"str":"نسخه","boundary":[0.7117658403046117,0.6725922914842645,0.7564980467877241,0.6918347171844482],"dir":"rtl"},{"str":"تعداد","boundary":[0.8497066065847124,0.6998523945595249,0.8866777046874743,0.7190948202597086],"dir":"rtl"},{"str":"صفحات:","boundary":[0.7755950771054357,0.6998523945595249,0.8433001643943866,0.7190948202597086],"dir":"rtl"},{"str":"264","boundary":[0.7353302116430737,0.6998523945595249,0.769196866393695,0.7190948202597086],"dir":"ltr"},{"str":"صفحه","boundary":[0.6790786388427013,0.6998523945595249,0.7289190657506992,0.7190948202597086],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.851297398617582,0.7239054266847545,0.8866598306196893,0.7431478523849383],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.836142070616679,0.7239054266847545,0.8448909564272563,0.7431478523849383],"dir":"rtl"},{"str":"صحافی:","boundary":[0.7650220956403737,0.7239054266847545,0.829735628426353,0.7431478523849383],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.7232532214479406,0.7239054266847545,0.7586156534500479,0.7431478523849383],"dir":"rtl"},{"str":"دارا","boundary":[0.6923216767757063,0.7239054266847545,0.7168467792576148,0.7431478523849383],"dir":"rtl"},{"str":"گرافیك","boundary":[0.8264787851278348,0.7479584588099842,0.8866485417347723,0.767200884510168],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8113234571269318,0.7479584588099842,0.8200723429375091,0.767200884510168],"dir":"rtl"},{"str":"صفحه","boundary":[0.7550765880286078,0.7479584588099842,0.8049170149366058,0.767200884510168],"dir":"rtl"},{"str":"آرايي:","boundary":[0.7046999390870585,0.7479584588099842,0.7486701458382821,0.767200884510168],"dir":"rtl"},{"str":"استوديو","boundary":[0.6411152947927666,0.7479584588099842,0.6982934968967326,0.767200884510168],"dir":"rtl"},{"str":"همراه","boundary":[0.5911337568233078,0.7479584588099842,0.6347088526024408,0.767200884510168],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.5557995470334927,0.7479584588099842,0.5847273146329819,0.767200884510168],"dir":"rtl"},{"str":"ناشر:","boundary":[0.8490793679165187,0.7720114909352139,0.8866431324774163,0.7912539166353977],"dir":"rtl"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.7775360597558308,0.7720114909352139,0.8426729257261928,0.7912539166353977],"dir":"rtl"},{"str":"شرکت","boundary":[0.7195394134953916,0.7720114909352139,0.7711296175655049,0.7912539166353977],"dir":"rtl"},{"str":"همراه","boundary":[0.6695578755259327,0.7720114909352139,0.7131329713050657,0.7912539166353977],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.6342236657361177,0.7720114909352139,0.6631514333356069,0.7912539166353977],"dir":"rtl"},{"str":"نشانی","boundary":[0.8372921257675854,0.793396139809051,0.886699812087103,0.8142421009842501],"dir":"rtl"},{"str":"ناشر:","boundary":[0.7896577351204266,0.793396139809051,0.8303518133947324,0.8142421009842501],"dir":"rtl"},{"str":"میدان","boundary":[0.7345021248974005,0.793396139809051,0.7827174227475735,0.8142421009842501],"dir":"rtl"},{"str":"ونك،","boundary":[0.6818535878663302,0.793396139809051,0.7275618125245474,0.8142421009842501],"dir":"rtl"},{"str":"خیابان","boundary":[0.6217449793860258,0.793396139809051,0.6749132754934772,0.8142421009842501],"dir":"rtl"},{"str":"خدامی،","boundary":[0.5540540032032211,0.793396139809051,0.6148046670131727,0.8142421009842501],"dir":"rtl"},{"str":"پلاک","boundary":[0.49990733706964063,0.793396139809051,0.5471136908303681,0.8142421009842501],"dir":"rtl"},{"str":"،3","boundary":[0.4819975211490203,0.793396139809051,0.4999103944759723,0.8142421009842501],"dir":"ltr"},{"str":"واحد","boundary":[0.437145370263666,0.793396139809051,0.47505720877616725,0.8142421009842501],"dir":"rtl"},{"str":"601","boundary":[0.3935251189448656,0.793396139809051,0.4302139949247055,0.8142421009842501],"dir":"ltr"},{"str":"تلفن:","boundary":[0.8469497668139709,0.8175518984256489,0.8866866417213668,0.8367943241258327],"dir":"rtl"},{"str":"88874902","boundary":[0.7269931349468599,0.8175518984256489,0.8173042142818504,0.8367943241258327],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8172821068822217,0.8175518984256489,0.8292483248941079,0.8367943241258327],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8292572619280004,0.8175518984256489,0.8405461468448743,0.8367943241258327],"dir":"ltr"},{"str":"نمابر:","boundary":[0.6739922906323421,0.8175518984256489,0.714180720936413,0.8367943241258327],"dir":"rtl"},{"str":"88874905","boundary":[0.5772968765066545,0.8175518984256489,0.6676079558416451,0.8367943241258327],"dir":"ltr"},{"str":"شابك:","boundary":[0.8351952153942761,0.8406428092658694,0.8866725306152207,0.8598852349660532],"dir":"rtl"},{"str":"9786009679645","boundary":[0.6820690174201605,0.8406428092658694,0.8288245213395201,0.8598852349660532],"dir":"ltr"},{"str":"ناشر","boundary":[0.8538244625432447,0.8630923059160838,0.8866468954390554,0.8823347316162675],"dir":"rtl"},{"str":"همکار:","boundary":[0.7949247054894556,0.8630923059160838,0.8474180203529188,0.8823347316162675],"dir":"rtl"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.7233813973287677,0.8630923059160838,0.7885182632991297,0.8823347316162675],"dir":"rtl"},{"str":"آونددانش","boundary":[0.6452340914917086,0.8630923059160838,0.7169749551384418,0.8823347316162675],"dir":"rtl"},{"str":"قیمت:","boundary":[0.8383509290987471,0.8855418025662982,0.886667356542967,0.904784228266482],"dir":"rtl"},{"str":"20000","boundary":[0.7755139382450957,0.8855418025662982,0.8319583628294649,0.904784228266482],"dir":"ltr"},{"str":"تومان","boundary":[0.7248985764245749,0.8855418025662982,0.769094560874136,0.904784228266482],"dir":"rtl"},{"str":"كلیه","boundary":[0.8523091649282567,0.9092025635621418,0.8866650046919428,0.9268414537873103],"dir":"rtl"},{"str":"حقوق","boundary":[0.7998182019158179,0.9092025635621418,0.8459967967789048,0.9268414537873103],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7679717871951119,0.9092025635621418,0.7935058337664659,0.9268414537873103],"dir":"rtl"},{"str":"كتاب","boundary":[0.7204479335460975,0.9092025635621418,0.7616594190457601,0.9268414537873103],"dir":"rtl"},{"str":"نزد","boundary":[0.6903089626690686,0.9092025635621418,0.7141355653967454,0.9268414537873103],"dir":"rtl"},{"str":"ناشر","boundary":[0.6508566617356191,0.9092025635621418,0.6839965945197167,0.9268414537873103],"dir":"rtl"},{"str":"محفوظ","boundary":[0.5868275175977253,0.9092025635621418,0.6445442935862672,0.9268414537873103],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.544477736202278,0.9092025635621418,0.5805151494483733,0.9268414537873103],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.31134,0.56329,0.90453,0.92684],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/a3282fdce1bf2cb0/pages/2db10ca8703bdbee490b2b5fd97613f3.jpg","blurred":"/storage/books/a3282fdce1bf2cb0/pages/a4653f971bd5e8df7f278fdbc9cce4b9.jpg"},"info":{"width":425.197,"height":623.622,"margin":[0.11217,0.35953,0.11218,0.30253]},"elements":[{"words":[{"str":"Altmetrics","boundary":[0.3048702131012213,0.359530397620674,0.415172026143176,0.3755657523708271],"dir":"ltr"},{"str":"for","boundary":[0.4212398017859956,0.359530397620674,0.45117886532595475,0.3755657523708271],"dir":"ltr"},{"str":"Information","boundary":[0.45724664096877443,0.359530397620674,0.5814243750543865,0.3755657523708271],"dir":"ltr"},{"str":"Professionals","boundary":[0.3048702131012213,0.37877282332085777,0.45298979061470324,0.39480817807101093],"dir":"ltr"},{"str":"1st","boundary":[0.3048702131012213,0.3980152490210415,0.337443349788451,0.4140506037711947],"dir":"ltr"},{"str":"Edition","boundary":[0.34351112543127066,0.3980152490210415,0.4199227652123604,0.4140506037711947],"dir":"ltr"},{"str":"Kim","boundary":[0.3048702131012213,0.4188612101962406,0.3453690877405061,0.4348965649463937],"dir":"ltr"},{"str":"Johan","boundary":[0.3519072335881956,0.4188612101962406,0.41597165549145454,0.4348965649463937],"dir":"ltr"},{"str":"Holmberg","boundary":[0.42250980133914395,0.4188612101962406,0.5244390247344173,0.4348965649463937],"dir":"ltr"},{"str":"ISBN:","boundary":[0.3048702131012213,0.4397071713714397,0.3663005618572097,0.45574252612159283],"dir":"ltr"},{"str":"9780081002735","boundary":[0.37283870770489913,0.4397071713714397,0.5428304997448241,0.45574252612159283],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.30487,0.35953,0.58142,0.45574],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"This","boundary":[0.11333311382723772,0.4894902130216701,0.15775561597762955,0.5055255677718232],"dir":"ltr"},{"str":"edition","boundary":[0.16603339297971417,0.4894902130216701,0.23531274254829773,0.5055255677718232],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.24359051955038238,0.4894902130216701,0.26320320710645795,0.5055255677718232],"dir":"ltr"},{"str":"Virtual","boundary":[0.27148098410854266,0.4894902130216701,0.33771224110013265,0.5055255677718232],"dir":"ltr"},{"str":"Business","boundary":[0.3459916475073759,0.4894902130216701,0.44140354266417103,0.5055255677718232],"dir":"ltr"},{"str":"Models,","boundary":[0.4496783843724203,0.4894902130216701,0.5320092561383385,0.5055255677718232],"dir":"ltr"},{"str":"1st","boundary":[0.5402870244507073,0.4894902130216701,0.571657885043605,0.5055255677718232],"dir":"ltr"},{"str":"Edition","boundary":[0.5799356533559739,0.4894902130216701,0.6518364883691504,0.5055255677718232],"dir":"ltr"},{"str":"Entrepreneurial","boundary":[0.6601155508240535,0.4894902130216701,0.8208987069084747,0.5055255677718232],"dir":"ltr"},{"str":"Risks","boundary":[0.8291777693633775,0.4894902130216701,0.8866570083984601,0.5055255677718232],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.11333311382723772,0.5151467806219151,0.15256487315384298,0.5311821353720683],"dir":"ltr"},{"str":"Rewards,","boundary":[0.16049119383313912,0.5151467806219151,0.2598171648380876,0.5311821353720683],"dir":"ltr"},{"str":"is","boundary":[0.26774348551738375,0.5151467806219151,0.2847250983673892,0.5311821353720683],"dir":"ltr"},{"str":"published","boundary":[0.2926514190466853,0.5151467806219151,0.3933180436976868,0.5311821353720683],"dir":"ltr"},{"str":"by","boundary":[0.40124436437698296,0.5151467806219151,0.4260799111941054,0.5311821353720683],"dir":"ltr"},{"str":"arrangement","boundary":[0.4340056491461606,0.5151467806219151,0.5673320837164891,0.5311821353720683],"dir":"ltr"},{"str":"with","boundary":[0.5752578216685442,0.5151467806219151,0.6170737328814644,0.5311821353720683],"dir":"ltr"},{"str":"ELSEVIER","boundary":[0.6249994708335196,0.5151467806219151,0.7400285044344151,0.5311821353720683],"dir":"ltr"},{"str":"BV","boundary":[0.7479542423864702,0.5151467806219151,0.7793279350512821,0.5311821353720683],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.7872536730033372,0.5151467806219151,0.8068681105464054,0.5311821353720683],"dir":"ltr"},{"str":"Radar","boundary":[0.8147938484984606,0.5151467806219151,0.8788347518914761,0.5311821353720683],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8788345167063737,0.5151467806219151,0.886666180617455,0.5311821353720683],"dir":"ltr"},{"str":"weg","boundary":[0.11333311382723772,0.5408033482221601,0.1564594730779805,0.5568387029723133],"dir":"ltr"},{"str":"29,","boundary":[0.16473672414464435,0.5408033482221601,0.19742245989084525,0.5568387029723133],"dir":"ltr"},{"str":"1034","boundary":[0.20569971095750908,0.5408033482221601,0.25733001144536444,0.5568387029723133],"dir":"ltr"},{"str":"NX","boundary":[0.26550171368085235,0.5408033482221601,0.29774743642259294,0.5568387029723133],"dir":"ltr"},{"str":"Amsterdam,","boundary":[0.3059191386580808,0.5408033482221601,0.43267066281298305,0.5568387029723133],"dir":"ltr"},{"str":"Netherlands","boundary":[0.4409483133700379,0.5408033482221601,0.5677366020926771,0.5568387029723133],"dir":"ltr"},{"str":"ا","boundary":[0.8825163394849918,0.5858610815125188,0.8866650046919429,0.6051035072127026],"dir":"rtl"},{"str":"ین","boundary":[0.8491548623344003,0.5858610815125188,0.8813902732145334,0.6051035072127026],"dir":"rtl"},{"str":"كتا","boundary":[0.8067594550290806,0.5858610815125188,0.8411425762646491,0.6051035072127026],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.7865156621518965,0.5858610815125188,0.8056220998737056,0.6051035072127026],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7587591163625332,0.5858610815125188,0.7792399678618397,0.6051035072127026],"dir":"rtl"},{"str":"مجو","boundary":[0.7070898900980017,0.5858610815125188,0.7507214303017191,0.6051035072127026],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.6970456047432132,0.5858610815125188,0.7059638238275434,0.6051035072127026],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.680106632925444,0.5858610815125188,0.6896650527368994,0.6051035072127026],"dir":"rtl"},{"str":"سمی","boundary":[0.6258945853333866,0.5858610815125188,0.6789777444337566,0.6051035072127026],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6087891024630936,0.5858610815125188,0.6185204902444263,0.6051035072127026],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5966225067439328,0.5858610815125188,0.6011966488685277,0.6051035072127026],"dir":"rtl"},{"str":"نحصا","boundary":[0.5434857254402078,0.5858610815125188,0.5955105515796207,0.6051035072127026],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5334414400854193,0.5858610815125188,0.5423596591697496,0.6051035072127026],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5140386691345423,0.5858610815125188,0.5322984404875858,0.6051035072127026],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5018720734153815,0.5858610815125188,0.5064462155399765,0.6051035072127026],"dir":"rtl"},{"str":"نتشا","boundary":[0.4560815339713121,0.5858610815125188,0.5007685849147572,0.6051035072127026],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.4460372486165236,0.5858610815125188,0.45495546770085393,0.6051035072127026],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.42579345573933963,0.5858610815125188,0.44489989346114855,0.6051035072127026],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.27484507181377105,0.5858610815125188,0.27944529241739713,0.6051035072127026],"dir":"ltr"},{"str":"Elsevier","boundary":[0.2794514072300604,0.5839631469463874,0.3706091529338166,0.5999985016965406],"dir":"ltr"},{"str":"B.V","boundary":[0.3770297062302886,0.5839631469463874,0.41776376597200826,0.5999985016965406],"dir":"ltr"},{"str":"تو","boundary":[0.25026916934973675,0.5858610815125188,0.2668073857529569,0.6051035072127026],"dir":"rtl"},{"str":"سط","boundary":[0.20685494018066922,0.5858610815125188,0.2491318141943617,0.6051035072127026],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.19468834446150843,0.5858610815125188,0.1992624865861034,0.6051035072127026],"dir":"rtl"},{"str":"نتشا","boundary":[0.148897805017439,0.5858610815125188,0.193584855960884,0.6051035072127026],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.1388535196626505,0.5858610815125188,0.14777173874698082,0.6051035072127026],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.13357596596401197,0.5858610815125188,0.13772463117096312,0.6051035072127026],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.11363141740185441,0.5858610815125188,0.13243578858740773,0.6051035072127026],"dir":"rtl"},{"str":"شر","boundary":[0.852384424161036,0.6089519923527392,0.8878174116938736,0.6281944180529231],"dir":"rtl"},{"str":"كت","boundary":[0.8199091244764191,0.6089519923527392,0.8512609630178662,0.6281944180529231],"dir":"rtl"},{"str":"همراه","boundary":[0.7513215937372739,0.6089519923527392,0.8118940161854388,0.6281944180529231],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.7020309517455955,0.6089519923527392,0.7435037804196101,0.6281944180529231],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6841859545055741,0.6089519923527392,0.6941857826803229,0.6281944180529231],"dir":"rtl"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.5886154359698913,0.6089519923527392,0.6763407854403015,0.6281944180529231],"dir":"rtl"},{"str":"آوند","boundary":[0.5342918694158236,0.6089519923527392,0.5807192034423276,0.6281944180529231],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.4666843748135634,0.6089519923527392,0.5262795833460725,0.6281944180529231],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4436973850291488,0.6089519923527392,0.458790414597392,0.6281944180529231],"dir":"rtl"},{"str":"زبان","boundary":[0.3872654543358089,0.6089519923527392,0.43580342481297735,0.6281944180529231],"dir":"rtl"},{"str":"انگلیسی","boundary":[0.29790279825053423,0.6089519923527392,0.37945725496811583,0.6281944180529231],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.26293864500382225,0.6089519923527392,0.2901690195642068,0.6281944180529231],"dir":"rtl"},{"str":"فارسی","boundary":[0.18766590482320175,0.6089519923527392,0.2552338990861615,0.6281944180529231],"dir":"rtl"},{"str":"ترجمه","boundary":[0.113332173086828,0.6089519923527392,0.1799208635672135,0.6281944180529231],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.8474455370099032,0.6320429031929599,0.8866715898748107,0.6512853288931436],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.8374859182919914,0.6320429031929599,0.8463194707394451,0.6512853288931436],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.8241876118599142,0.6320429031929599,0.8283362770668653,0.6512853288931436],"dir":"rtl"},{"str":"ست","boundary":[0.7763932953430998,0.6320429031929599,0.8230587233682268,0.6512853288931436],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.770661364026557,0.6320429031929599,0.7752615846301831,0.6512853288931436],"dir":"ltr"},{"str":"تصو","boundary":[0.7280966234474843,0.6320429031929599,0.7615117228014309,0.6512853288931436],"dir":"rtl"},{"str":"یر","boundary":[0.6985874782747762,0.6320429031929599,0.7269705571770262,0.6512853288931436],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6627396242212433,0.6320429031929599,0.6894575925982545,0.6512853288931436],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.6508354950763998,0.6320429031929599,0.6616163801720144,0.6512853288931436],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6455579413777613,0.6320429031929599,0.6497066065847126,0.6512853288931436],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6355136560229729,0.6320429031929599,0.6444318751073032,0.6512853288931436],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.616110885072096,0.6320429031929599,0.6343706564251395,0.6512853288931436],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5791623647391679,0.6320429031929599,0.6069809993955743,0.6512853288931436],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.5367697796550776,0.6320429031929599,0.5700353012838755,0.6512853288931436],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.4727279355216523,0.6320429031929599,0.5276201384299513,0.6512853288931436],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4544992086021303,0.6320429031929599,0.46358676096021373,0.6512853288931436],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.4226476198091708,0.6320429031929599,0.44536932292560866,0.6512853288931436],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.38025503472508043,0.6320429031929599,0.41352055635387835,0.6512853288931436],"dir":"rtl"},{"str":"گو","boundary":[0.34998388982048323,0.6320429031929599,0.3711223268273295,0.6512853288931436],"dir":"rtl"},{"str":"نه","boundary":[0.32105329999976484,0.6320429031929599,0.3488719346561712,0.6512853288931436],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.30282457308024285,0.6320429031929599,0.3119121254383263,0.6512853288931436],"dir":"rtl"},{"str":"سیله","boundary":[0.24893708092954564,0.6320429031929599,0.30169286236732623,0.6512853288931436],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.2295314877574395,0.6320429031929599,0.24779125911048291,0.6512853288931436],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.21623318132536215,0.6320429031929599,0.22038184653231327,0.6512853288931436],"dir":"rtl"},{"str":"لکتر","boundary":[0.17916612770080695,0.6320429031929599,0.21512122616105006,0.6512853288931436],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.16895533129349458,0.6320429031929599,0.178042883651578,0.6512853288931436],"dir":"rtl"},{"str":"نیکی","boundary":[0.11217223051299961,0.6320429031929599,0.16786595389901623,0.6512853288931436],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.8573092002060222,0.6551338140331803,0.886671589874811,0.6743762397333641],"dir":"rtl"},{"str":"مکا","boundary":[0.820295768784822,0.6551338140331803,0.8481510923172081,0.6743762397333641],"dir":"rtl"},{"str":"نیکی","boundary":[0.7596970345510433,0.6551338140331803,0.8192063913903437,0.6743762397333641],"dir":"rtl"},{"str":"شا","boundary":[0.7131134509415636,0.6551338140331803,0.7505473933259172,0.6743762397333641],"dir":"rtl"},{"str":"مل","boundary":[0.6859382827254191,0.6551338140331803,0.7119873846711054,0.6743762397333641],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6678760668584209,0.6551338140331803,0.6767942859427512,0.6743762397333641],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6576652704511085,0.6551338140331803,0.6667528228091919,0.6743762397333641],"dir":"rtl"},{"str":"نو","boundary":[0.6413641206311427,0.6551338140331803,0.6565476708443381,0.6743762397333641],"dir":"rtl"},{"str":"شت","boundary":[0.5885914058659868,0.6551338140331803,0.6402324099182262,0.6743762397333641],"dir":"rtl"},{"str":"گیر","boundary":[0.557614705654085,0.6551338140331803,0.5874738062592163,0.6743762397333641],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5382147569244373,0.6551338140331803,0.5564745282774807,0.6743762397333641],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5313257149039151,0.6551338140331803,0.5370830462115207,0.6743762397333641],"dir":"ltr"},{"str":"ضبط","boundary":[0.4618510949042444,0.6551338140331803,0.5221930070061642,0.6743762397333641],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4549620528837221,0.6551338140331803,0.4607193841913278,0.6743762397333641],"dir":"ltr"},{"str":"یا","boundary":[0.4164528442110363,0.6551338140331803,0.4458180561010543,0.6743762397333641],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.38556081063601105,0.6551338140331803,0.4073201363132854,0.6743762397333641],"dir":"rtl"},{"str":"گو","boundary":[0.3633160629073111,0.6551338140331803,0.38445449991415737,0.6743762397333641],"dir":"rtl"},{"str":"نه","boundary":[0.3294098970594806,0.6551338140331803,0.36220410774299905,0.6743762397333641],"dir":"rtl"},{"str":"ذ","boundary":[0.3094850151811983,0.6551338140331803,0.32026590027681284,0.6743762397333641],"dir":"rtl"},{"str":"خیر","boundary":[0.2582814554194879,0.6551338140331803,0.3083787044593447,0.6743762397333641],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.24831901448034674,0.6551338140331803,0.25715256692780053,0.6743762397333641],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.23009028756082472,0.6551338140331803,0.23917783991890817,0.6743762397333641],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.1932631227407531,0.6551338140331803,0.22096040188430302,0.6743762397333641],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.18321883738596462,0.6551338140331803,0.19213705647029494,0.6743762397333641],"dir":"rtl"},{"str":"تو","boundary":[0.15751969087270137,0.6551338140331803,0.17405790727592152,0.6743762397333641],"dir":"rtl"},{"str":"لید","boundary":[0.11319635230673009,0.6551338140331803,0.1564049134871601,0.6743762397333641],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.8029074930175534,0.6782247248734008,0.8878178820640784,0.6974671505735845],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7545187529335409,0.6782247248734008,0.795076490462259,0.6974671505735845],"dir":"rtl"},{"str":"كتاب،","boundary":[0.6820610407937246,0.6782247248734008,0.746348632194153,0.6974671505735845],"dir":"rtl"},{"str":"بدون","boundary":[0.6176444338096945,0.6782247248734008,0.6742302520662303,0.6974671505735845],"dir":"rtl"},{"str":"اجازهی","boundary":[0.5326232528860161,0.6782247248734008,0.6097582782690407,0.6974671505735845],"dir":"rtl"},{"str":"كتبی","boundary":[0.46737483121407813,0.6782247248734008,0.5244603440366632,0.6974671505735845],"dir":"rtl"},{"str":"ناشر","boundary":[0.4103430064980715,0.6782247248734008,0.45964105252775084,0.6974671505735845],"dir":"rtl"},{"str":"ممنوع","boundary":[0.3360934988391194,0.6782247248734008,0.4026302555377292,0.6974671505735845],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.27099038798486347,0.6782247248734008,0.3282451114694282,0.6974671505735845],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.11217,0.48949,0.88782,0.69747],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/a3282fdce1bf2cb0/pages/ff6f7be106ce884ce4b6470ae1517df3.jpg","blurred":"/storage/books/a3282fdce1bf2cb0/pages/eb198bee70f99a92ee724b81091a4548.jpg"},"info":{"width":425.197,"height":623.622,"margin":[0.11134,0.05595,0.10839,0.065]},"elements":[{"words":[{"str":"سخن","boundary":[0.823024621528374,0.055948301064186315,0.8867009880126153,0.08000133318941602],"dir":"rtl"},{"str":"ناشر","boundary":[0.762487976161638,0.055948301064186315,0.8161454572821539,0.08000133318941602],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8389480640738293,0.08175488316640518,0.8533523284501066,0.09859200565406598],"dir":"rtl"},{"str":"سراسر","boundary":[0.7848623108817795,0.08175488316640518,0.8335893715148507,0.09859200565406598],"dir":"rtl"},{"str":"جهان،","boundary":[0.7311864853232737,0.08175488316640518,0.7795011488792254,0.09859200565406598],"dir":"rtl"},{"str":"آنچه","boundary":[0.6825606718768007,0.08175488316640518,0.7258253233207195,0.09859200565406598],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6572562835579743,0.08175488316640518,0.6771995098742465,0.09859200565406598],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.6062919070454401,0.08175488316640518,0.6518951215554202,0.09859200565406598],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.5593872957711367,0.08175488316640518,0.6009332144864616,0.09859200565406598],"dir":"rtl"},{"str":"درسی","boundary":[0.5080475638351165,0.08175488316640518,0.5540261337685826,0.09859200565406598],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.4858991244058637,0.08175488316640518,0.5033358654929363,0.09859200565406598],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاهی","boundary":[0.40737575759001127,0.08175488316640518,0.48053796240330954,0.09859200565406598],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.31953541534865015,0.08175488316640518,0.32501758008640697,0.09859200565406598],"dir":"ltr"},{"str":"textbook","boundary":[0.325012170829051,0.08007539898969236,0.3974021453585044,0.09450721826483019],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.3971448528564407,0.08175488316640518,0.4020170650310327,0.09859200565406598],"dir":"ltr"},{"str":"معرفی","boundary":[0.2648397095934355,0.08175488316640518,0.31417672278967157,0.09859200565406598],"dir":"rtl"},{"str":"میشود،","boundary":[0.2002662295359563,0.08175488316640518,0.259481017034457,0.09859200565406598],"dir":"rtl"},{"str":"مجموعهای","boundary":[0.11326610425886857,0.08175488316640518,0.19490506753340217,0.09859200565406598],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.8454002084657802,0.10195959050514564,0.8864184131120398,0.11879671299280643],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.8120272942145231,0.10195959050514564,0.8399988206327544,0.11879671299280643],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7833225502531765,0.10195959050514564,0.8065931883908444,0.11879671299280643],"dir":"rtl"},{"str":"منظور","boundary":[0.7279220495185421,0.10195959050514564,0.777900165805497,0.11879671299280643],"dir":"rtl"},{"str":"شناخت","boundary":[0.6639042664228654,0.10195959050514564,0.7225212863359839,0.11879671299280643],"dir":"rtl"},{"str":"نظاممند،","boundary":[0.5949139184562139,0.10195959050514564,0.6584887710872842,0.11879671299280643],"dir":"rtl"},{"str":"فراگیری","boundary":[0.5242848253204865,0.10195959050514564,0.5895594453401952,0.11879671299280643],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.472573748168496,0.10195959050514564,0.5188812479862275,0.11879671299280643],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4597621320665307,0.10195959050514564,0.4671661606267212,0.11879671299280643],"dir":"rtl"},{"str":"کسب","boundary":[0.40632811606247893,0.10195959050514564,0.4544065514079929,0.11879671299280643],"dir":"rtl"},{"str":"بینش","boundary":[0.35392717531488993,0.10195959050514564,0.4009194914018461,0.11879671299280643],"dir":"rtl"},{"str":"لازم","boundary":[0.32020934836318626,0.10195959050514564,0.34855115147321486,0.11879671299280643],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.30497315176120404,0.10195959050514564,0.31483332452151125,0.11879671299280643],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.2946335463326411,0.10195959050514564,0.2995971279195291,0.11879671299280643],"dir":"rtl"},{"str":"ك","boundary":[0.2608169860088383,0.10195959050514564,0.28813673797388567,0.11879671299280643],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.1972489450478249,0.10195959050514564,0.2554582934498597,0.11879671299280643],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.17181130678515363,0.10195959050514564,0.19183554916897347,0.11879671299280643],"dir":"rtl"},{"str":"مبحث","boundary":[0.11333193790172555,0.10195959050514564,0.16637540624494018,0.11879671299280643],"dir":"rtl"},{"str":"نوشته","boundary":[0.8410028763138028,0.12216413749033862,0.8866752352438988,0.13900125997799942],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.8187630674722539,0.12216413749033862,0.8361998085593264,0.13900125997799942],"dir":"rtl"},{"str":"گردآوری","boundary":[0.7485617255060594,0.12216413749033862,0.8134019054696997,0.13900125997799942],"dir":"rtl"},{"str":"میشود،","boundary":[0.683864773269802,0.12216413749033862,0.743203032947081,0.13900125997799942],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6584541988772263,0.12216413749033862,0.6785036112672479,0.13900125997799942],"dir":"rtl"},{"str":"طوری","boundary":[0.604985806579068,0.12216413749033862,0.653093036874672,0.13900125997799942],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5749079838286723,0.12216413749033862,0.5996246445765139,0.13900125997799942],"dir":"rtl"},{"str":"خوانندهی","boundary":[0.4999233296566063,0.12216413749033862,0.5695492912696938,0.13900125997799942],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.4776168458385172,0.12216413749033862,0.49456216765405214,0.13900125997799942],"dir":"rtl"},{"str":"مجموعه","boundary":[0.4091292977137656,0.12216413749033862,0.47225568383596306,0.13900125997799942],"dir":"rtl"},{"str":"بتواند","boundary":[0.3625704085400414,0.12216413749033862,0.4037706051547871,0.13900125997799942],"dir":"rtl"},{"str":"پس","boundary":[0.32411376373774975,0.12216413749033862,0.3572092465374873,0.13900125997799942],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.30922301897708593,0.12216413749033862,0.3187550711787713,0.13900125997799942],"dir":"rtl"},{"str":"خواندن","boundary":[0.24955138441710548,0.12216413749033862,0.3038643264181074,0.13900125997799942],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.23710291935267652,0.12216413749033862,0.24419269185812692,0.13900125997799942],"dir":"rtl"},{"str":"فراگیری","boundary":[0.1697266208369297,0.12216413749033862,0.23174422679369797,0.13900125997799942],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.11196468656031357,0.12216413749033862,0.1643654588343756,0.13900125997799942],"dir":"rtl"},{"str":"نگارش","boundary":[0.8449144749374996,0.1423686844755316,0.8916141223950311,0.15920580696319242],"dir":"rtl"},{"str":"يافته،","boundary":[0.7956827976255032,0.1423686844755316,0.8396940712187528,0.15920580696319242],"dir":"rtl"},{"str":"درک","boundary":[0.7577389006361004,0.1423686844755316,0.7902508719487673,0.15920580696319242],"dir":"rtl"},{"str":"درستی","boundary":[0.6989590753508376,0.1423686844755316,0.7523819547174604,0.15920580696319242],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6836835114132465,0.1423686844755316,0.6935691609208258,0.15920580696319242],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.6215487402016007,0.1423686844755316,0.6782935969832345,0.15920580696319242],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.6111717627358613,0.1423686844755316,0.6161353443227492,0.15920580696319242],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5975483180999087,0.1423686844755316,0.6108457961838865,0.15920580696319242],"dir":"rtl"},{"str":"مبحث","boundary":[0.5406861032613781,0.1423686844755316,0.5921124175596953,0.15920580696319242],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.4968173732803069,0.1423686844755316,0.535283248155397,0.15920580696319242],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.4587909477615895,0.1423686844755316,0.4914626501232239,0.15920580696319242],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.43154108807775504,0.1423686844755316,0.4533566838972921,0.15920580696319242],"dir":"rtl"},{"str":"دست","boundary":[0.3823022079720151,0.1423686844755316,0.4260869667471783,0.15920580696319242],"dir":"rtl"},{"str":"آورده","boundary":[0.343790827471823,0.1423686844755316,0.37691178200777264,0.15920580696319242],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.331028643846224,0.1423686844755316,0.338434166259531,0.15920580696319242],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.28094936579994645,0.1423686844755316,0.325671982633932,0.15920580696319242],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.26810967875054903,0.1423686844755316,0.2755601741370466,0.15920580696319242],"dir":"rtl"},{"str":"بینش","boundary":[0.217160173516376,0.1423686844755316,0.26272048708764917,0.15920580696319242],"dir":"rtl"},{"str":"فراگرفته","boundary":[0.1481951983507118,0.1423686844755316,0.21176147261928743,0.15920580696319242],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.13287512259709994,0.1423686844755316,0.14278957812545365,0.15920580696319242],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.11333193790172555,0.1423686844755316,0.12746950237184176,0.15920580696319242],"dir":"rtl"},{"str":"جايگاه","boundary":[0.8365924500878418,0.1625732314607246,0.8866628880260209,0.1794103539483854],"dir":"rtl"},{"str":"مناسب","boundary":[0.7793285230140385,0.1625732314607246,0.8312312880852878,0.1794103539483854],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7675393993842857,0.1625732314607246,0.7739673610114844,0.1794103539483854],"dir":"rtl"},{"str":"مرتبط","boundary":[0.7155674898929204,0.1625732314607246,0.7621782373817315,0.1794103539483854],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6951229665308082,0.1625732314607246,0.7102087973339417,0.1794103539483854],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.6354636791887056,0.1625732314607246,0.6897618045282541,0.1794103539483854],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6107149156743816,0.1625732314607246,0.630104986629727,0.1794103539483854],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.5861390132103472,0.1625732314607246,0.6053537536718274,0.1794103539483854],"dir":"rtl"},{"str":"بندد.","boundary":[0.5442300862894142,0.1625732314607246,0.5807778512077931,0.1794103539483854],"dir":"rtl"},{"str":"البته","boundary":[0.5054499443787233,0.1625732314607246,0.5388689242868601,0.1794103539483854],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4869143009005238,0.1625732314607246,0.5000887823761692,0.1794103539483854],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.4389898094295115,0.1625732314607246,0.4815556083415452,0.1794103539483854],"dir":"rtl"},{"str":"موارد،","boundary":[0.39015903216626646,0.1625732314607246,0.4336286474269574,0.1794103539483854],"dir":"rtl"},{"str":"لازم","boundary":[0.3575228658715842,0.1625732314607246,0.38479787016371236,0.1794103539483854],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.3150039863874863,0.1625732314607246,0.3521617038690301,0.1794103539483854],"dir":"rtl"},{"str":"فراگیری","boundary":[0.2482870293064156,0.1625732314607246,0.3096452938285077,0.1794103539483854],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.21466555502508253,0.1625732314607246,0.24292586730386148,0.1794103539483854],"dir":"rtl"},{"str":"گونه","boundary":[0.1734258473131278,0.1625732314607246,0.20930439302252837,0.1794103539483854],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب،","boundary":[0.11319111996952273,0.1625732314607246,0.1680646853105737,0.1794103539483854],"dir":"rtl"},{"str":"بنا","boundary":[0.8646700235420286,0.1827777784459175,0.8866752352438987,0.1996149009335783],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8395952934757299,0.1827777784459175,0.8593088615394746,0.1996149009335783],"dir":"rtl"},{"str":"ضرورت","boundary":[0.7757725242652228,0.1827777784459175,0.8342341314731759,0.1996149009335783],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7636599035270709,0.1827777784459175,0.7704138317062444,0.1996149009335783],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.7417361834631946,0.1827777784459175,0.7591729245502671,0.1996149009335783],"dir":"rtl"},{"str":"احتیاط،","boundary":[0.6825930098283853,0.1827777784459175,0.7363774909042162,0.1996149009335783],"dir":"rtl"},{"str":"زير","boundary":[0.6506285321862573,0.1827777784459175,0.6772318478258312,0.1996149009335783],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.6146042893058982,0.1827777784459175,0.6452673701837031,0.1996149009335783],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.5771428302645597,0.1827777784459175,0.6101222492162456,0.1996149009335783],"dir":"rtl"},{"str":"صاحبنظر","boundary":[0.4955598228585808,0.1827777784459175,0.5717866071491567,0.1996149009335783],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.48344720212042885,0.1827777784459175,0.4901986608560267,0.1996149009335783],"dir":"rtl"},{"str":"خبره","boundary":[0.44055790609999596,0.1827777784459175,0.47808850956145027,0.1996149009335783],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.38415828427764065,0.1827777784459175,0.43519921354101737,0.1996149009335783],"dir":"rtl"},{"str":"گیرد-","boundary":[0.332314785852205,0.1827777784459175,0.3787971222750866,0.1996149009335783],"dir":"rtl"},{"str":"فردی","boundary":[0.28318520591631646,0.1827777784459175,0.3269560932932265,0.1996149009335783],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.2534456969357733,0.1827777784459175,0.2778265133573379,0.1996149009335783],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.23458655634917464,0.1827777784459175,0.2480845349332192,0.1996149009335783],"dir":"rtl"},{"str":"اکثر","boundary":[0.19690531682961074,0.1827777784459175,0.22922786379019608,0.1996149009335783],"dir":"rtl"},{"str":"اوقات،","boundary":[0.14354311060520183,0.1827777784459175,0.1915466242706322,0.1996149009335783],"dir":"rtl"},{"str":"جز","boundary":[0.11142576031928095,0.1827777784459175,0.13818441804622328,0.1996149009335783],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.8825176330030551,0.2029823254311105,0.887481214589943,0.2198194479187713],"dir":"rtl"},{"str":"ك","boundary":[0.8526102018593733,0.2029823254311105,0.879900022812955,0.2198194479187713],"dir":"rtl"},{"str":"مدرس","boundary":[0.7953160043286446,0.2029823254311105,0.847251509300395,0.2198194479187713],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.771869694241734,0.2029823254311105,0.7899258461372023,0.2198194479187713],"dir":"rtl"},{"str":"استاد","boundary":[0.7257036307092163,0.2029823254311105,0.7664559428884057,0.2198194479187713],"dir":"rtl"},{"str":"نمیتواند","boundary":[0.6554981454546803,0.2029823254311105,0.7203489075521334,0.2198194479187713],"dir":"rtl"},{"str":"باشد.","boundary":[0.6086192988191356,0.2029823254311105,0.6500680517431662,0.2198194479187713],"dir":"rtl"},{"str":"امروزه،","boundary":[0.8003005492111911,0.2231868724163034,0.8530636387368679,0.2400239949039642],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7776567717597009,0.2231868724163034,0.7949467370643791,0.2400239949039642],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.7314320642387708,0.2231868724163034,0.7722065236494634,0.2400239949039642],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7043310104249313,0.2231868724163034,0.7259979584150922,0.2400239949039642],"dir":"rtl"},{"str":"گستردگی","boundary":[0.6257639209001945,0.2231868724163034,0.6989106899668627,0.2400239949039642],"dir":"rtl"},{"str":"کتابهای","boundary":[0.547159381854412,0.2231868724163034,0.6203583397813248,0.2400239949039642],"dir":"rtl"},{"str":"درسی/دانشگاهی","boundary":[0.4216816954846812,0.2231868724163034,0.5417482954959701,0.2400239949039642],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.38986181940934966,0.2231868724163034,0.41627611436581163,0.2400239949039642],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3702649148097652,0.2231868724163034,0.38440769807877284,0.2400239949039642],"dir":"rtl"},{"str":"حوزهها","boundary":[0.3101955783092186,0.2231868724163034,0.3649089218440154,0.2400239949039642],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.29732163906499165,0.2231868724163034,0.3047920099997462,0.2400239949039642],"dir":"rtl"},{"str":"مباحث","boundary":[0.23878112881706515,0.2231868724163034,0.29191807075551923,0.2400239949039642],"dir":"rtl"},{"str":"گوناگون،","boundary":[0.1658225483014373,0.2231868724163034,0.23337965492654575,0.2400239949039642],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.11333193790172555,0.2231868724163034,0.1604266530381573,0.2400239949039642],"dir":"rtl"},{"str":"نويسندگان","boundary":[0.8064113758527767,0.2433914194014964,0.886388779789133,0.26022854188915717],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7935636598667334,0.2433914194014964,0.8010188142106656,0.26022854188915717],"dir":"rtl"},{"str":"ناشران","boundary":[0.7348627155525023,0.2433914194014964,0.7881710982246224,0.26022854188915717],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.6724590150262159,0.2433914194014964,0.7294685876446183,0.26022854188915717],"dir":"rtl"},{"str":"عرضه","boundary":[0.6174662756322363,0.2433914194014964,0.6670580843650606,0.26022854188915717],"dir":"rtl"},{"str":"میشوند،","boundary":[0.544461255895387,0.2433914194014964,0.61204327876255,0.26022854188915717],"dir":"rtl"},{"str":"نقش","boundary":[0.4973746628854006,0.2433914194014964,0.5391074437485751,0.26022854188915717],"dir":"rtl"},{"str":"مدرسان","boundary":[0.43084183013011224,0.2433914194014964,0.4919770263398017,0.26022854188915717],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4180108450710298,0.2433914194014964,0.4254562909467063,0.26022854188915717],"dir":"rtl"},{"str":"استادان","boundary":[0.3550684065571644,0.2433914194014964,0.4126253058876238,0.26022854188915717],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.335569345664662,0.2433914194014964,0.3497120158420685,0.26022854188915717],"dir":"rtl"},{"str":"تعیین","boundary":[0.28424441083713425,0.2433914194014964,0.33021339552766865,0.26022854188915717],"dir":"rtl"},{"str":"مرجع","boundary":[0.23356445152441715,0.2433914194014964,0.27883516457476915,0.26022854188915717],"dir":"rtl"},{"str":"مناسب","boundary":[0.17323757035717624,0.2433914194014964,0.2281497467695096,0.26022854188915717],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.15367702608341066,0.2433914194014964,0.16782021039659265,0.26022854188915717],"dir":"rtl"},{"str":"اکثر","boundary":[0.11333193790172555,0.2433914194014964,0.14832088123880247,0.26022854188915717],"dir":"rtl"},{"str":"نظامهای","boundary":[0.8166337479359345,0.2635959663866893,0.8864184131120398,0.2804330888743501],"dir":"rtl"},{"str":"آموزشی،","boundary":[0.7446417604615057,0.2635959663866893,0.8112387614432895,0.2804330888743501],"dir":"rtl"},{"str":"بسیار","boundary":[0.695139460364235,0.2635959663866893,0.7392879483146937,0.2804330888743501],"dir":"rtl"},{"str":"اساسی","boundary":[0.6351623484941362,0.2635959663866893,0.6897375732363453,0.2804330888743501],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5885023405245933,0.2635959663866893,0.6297643297258665,0.2804330888743501],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5756666697190321,0.2635959663866893,0.5831148345965338,0.2804330888743501],"dir":"rtl"},{"str":"خوانندگان","boundary":[0.49365849890970737,0.2635959663866893,0.5702791637909725,0.2804330888743501],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.4558615874261029,0.2635959663866893,0.4882484564504957,0.2804330888743501],"dir":"rtl"},{"str":"دسته","boundary":[0.40674940547667704,0.2635959663866893,0.45043321095868505,0.2804330888743501],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3914599648096327,0.2635959663866893,0.40135459470472806,0.2804330888743501],"dir":"rtl"},{"str":"کتابها","boundary":[0.32663898067845226,0.2635959663866893,0.3860651540376837,0.2804330888743501],"dir":"rtl"},{"str":"غالبا","boundary":[0.2828592393643417,0.2635959663866893,0.32120972384979224,0.2804330888743501],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.23640955116736678,0.2635959663866893,0.2774807912567587,0.2804330888743501],"dir":"rtl"},{"str":"شناسايی","boundary":[0.16383699790920447,0.2635959663866893,0.2310207294132775,0.2804330888743501],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.11333193790172555,0.2635959663866893,0.1584783053502259,0.2804330888743501],"dir":"rtl"},{"str":"درسی/دانشگاهی","boundary":[0.7659116616894526,0.2838005133718823,0.8864139445950936,0.30063763585954306],"dir":"rtl"},{"str":"مربوط","boundary":[0.7103145359316112,0.2838005133718823,0.7605037515230908,0.30063763585954306],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6828574098152581,0.2838005133718823,0.704913163520393,0.30063763585954306],"dir":"rtl"},{"str":"حوزهی","boundary":[0.6210030879803949,0.2838005133718823,0.6774415941376305,0.30063763585954306],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعاتی","boundary":[0.5487433567426967,0.2838005133718823,0.6156443954214165,0.30063763585954306],"dir":"rtl"},{"str":"خود،","boundary":[0.5041110182408409,0.2838005133718823,0.5433400463527258,0.30063763585954306],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4766983814548038,0.2838005133718823,0.49875720609402907,0.30063763585954306],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.4630895796536665,0.2838005133718823,0.4712606632330876,0.30063763585954306],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.4402533849987195,0.2838005133718823,0.46279818531174965,0.30063763585954306],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.3975833217128,0.2838005133718823,0.43484760375293097,0.30063763585954306],"dir":"rtl"},{"str":"رجوع","boundary":[0.3481315369861371,0.2838005133718823,0.3922268788148453,0.30063763585954306],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند.","boundary":[0.2791901165812553,0.2838005133718823,0.34273086586034957,0.30063763585954306],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8432303144189635,0.30400506035707525,0.8530586998497166,0.3208421828447361],"dir":"rtl"},{"str":"طرف","boundary":[0.7928063155010593,0.30400506035707525,0.837871621859985,0.3208421828447361],"dir":"rtl"},{"str":"ديگر،","boundary":[0.7414578573445791,0.30400506035707525,0.7874036035061395,0.3208421828447361],"dir":"rtl"},{"str":"مدرسان","boundary":[0.6741867838864435,0.30400506035707525,0.7361030762400232,0.3208421828447361],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6613641322825148,0.30400506035707525,0.6687690646923661,0.3208421828447361],"dir":"rtl"},{"str":"استادان","boundary":[0.5977962434655651,0.30400506035707525,0.6560078978393888,0.3208421828447361],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.5646782902663378,0.30400506035707525,0.5924395822532731,0.3208421828447361],"dir":"rtl"},{"str":"تلاش","boundary":[0.5094010540996291,0.30400506035707525,0.5592473210638526,0.3208421828447361],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند","boundary":[0.44364364036645065,0.30400506035707525,0.5040423615406505,0.3208421828447361],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.4195560732285126,0.30400506035707525,0.4382135466549365,0.3208421828447361],"dir":"rtl"},{"str":"رصد","boundary":[0.3741921967804074,0.30400506035707525,0.41415383859805727,0.3208421828447361],"dir":"rtl"},{"str":"جوامع","boundary":[0.3195626877749518,0.30400506035707525,0.3687804049422801,0.3208421828447361],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاهی","boundary":[0.23784791165569855,0.30400506035707525,0.3141223950310092,0.3208421828447361],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2182766713545945,0.30400506035707525,0.23242085433340312,0.3208421828447361],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.16757027336682168,0.30400506035707525,0.21292014830677344,0.3208421828447361],"dir":"rtl"},{"str":"ملی","boundary":[0.12621524076751373,0.30400506035707525,0.16216011613673217,0.3208421828447361],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.11333193790172555,0.30400506035707525,0.1208077422725891,0.3208421828447361],"dir":"rtl"},{"str":"بینالمللی،","boundary":[0.8119597504215693,0.32420960734226817,0.8867122768975323,0.34104672982992895],"dir":"rtl"},{"str":"همواره","boundary":[0.755834236836102,0.32420960734226817,0.8066010578625908,0.34104672982992895],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7411163531257277,0.32420960734226817,0.7504755442771233,0.34104672982992895],"dir":"rtl"},{"str":"برترين","boundary":[0.6849389812251733,0.32420960734226817,0.7357551911231736,0.34104672982992895],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.672663377211034,0.32420960734226817,0.6795802886661948,0.34104672982992895],"dir":"rtl"},{"str":"جديدترين","boundary":[0.5950240711952343,0.32420960734226817,0.6673022152084798,0.34104672982992895],"dir":"rtl"},{"str":"آثاری","boundary":[0.5468452270359386,0.32420960734226817,0.5896653786362557,0.34104672982992895],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5169402653358325,0.32420960734226817,0.54148653447696,0.34104672982992895],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.49791814147324653,0.32420960734226817,0.5115791033332785,0.34104672982992895],"dir":"rtl"},{"str":"قالب","boundary":[0.4548016566438616,0.32420960734226817,0.49255697947069244,0.34104672982992895],"dir":"rtl"},{"str":"کتابهای","boundary":[0.37816247527616614,0.32420960734226817,0.449442964084883,0.34104672982992895],"dir":"rtl"},{"str":"درسی","boundary":[0.32688941831668616,0.32420960734226817,0.37280378271718756,0.34104672982992895],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.3048002455332469,0.32420960734226817,0.32223698662031947,0.34104672982992895],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاهی","boundary":[0.2263435536939348,0.32420960734226817,0.2994390835306929,0.34104672982992895],"dir":"rtl"},{"str":"انتشار","boundary":[0.1771670543301105,0.32420960734226817,0.2209823916913807,0.34104672982992895],"dir":"rtl"},{"str":"يافتهاند،","boundary":[0.11319111996952273,0.32420960734226817,0.1725220309644706,0.34104672982992895],"dir":"rtl"},{"str":"مطلع","boundary":[0.8447638388793901,0.34441415432746114,0.8866875824617766,0.361251276815122],"dir":"rtl"},{"str":"شوند.","boundary":[0.7967825502061398,0.34441415432746114,0.839402676876836,0.361251276815122],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.763267261998556,0.34441415432746114,0.7914238576471612,0.361251276815122],"dir":"rtl"},{"str":"کار،","boundary":[0.7344463860281234,0.34441415432746114,0.7579085694395774,0.361251276815122],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7098112169182756,0.34441415432746114,0.729087693469145,0.361251276815122],"dir":"rtl"},{"str":"طور","boundary":[0.6724979244914709,0.34441415432746114,0.704452524359297,0.361251276815122],"dir":"rtl"},{"str":"معمول،","boundary":[0.6122435012476569,0.34441415432746114,0.6671367624889168,0.361251276815122],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5981281617697208,0.34441415432746114,0.6068823392451029,0.361251276815122],"dir":"rtl"},{"str":"طريق","boundary":[0.5477441044974447,0.34441415432746114,0.5927669997671667,0.361251276815122],"dir":"rtl"},{"str":"شناسايی","boundary":[0.47952572572242985,0.34441415432746114,0.5423854119384662,0.361251276815122],"dir":"rtl"},{"str":"نويسندگان","boundary":[0.3971870685823278,0.34441415432746114,0.47416703316345127,0.361251276815122],"dir":"rtl"},{"str":"برتر","boundary":[0.36047632038796135,0.34441415432746114,0.3918283760233492,0.361251276815122],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.34880326060626016,0.34441415432746114,0.35511515838540725,0.361251276815122],"dir":"rtl"},{"str":"صاحبنظر","boundary":[0.2676425280517031,0.34441415432746114,0.34344209860370606,0.361251276815122],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.24922294842155518,0.34441415432746114,0.262281366049149,0.361251276815122],"dir":"rtl"},{"str":"جامعهی","boundary":[0.19118608550859956,0.34441415432746114,0.24386178641900108,0.361251276815122],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاهی","boundary":[0.1132823513915119,0.34441415432746114,0.18582739294962103,0.361251276815122],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8790040851652293,0.36461870131265406,0.8864124158919278,0.38145582380031484],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.8686818110193628,0.36461870131265406,0.8736453926062507,0.38145582380031484],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.856038648904461,0.36461870131265406,0.8683657222416904,0.38145582380031484],"dir":"rtl"},{"str":"بررسی","boundary":[0.7989891441298138,0.36461870131265406,0.8505832153470726,0.38145582380031484],"dir":"rtl"},{"str":"آثار","boundary":[0.765198399828729,0.36461870131265406,0.793584425990574,0.38145582380031484],"dir":"rtl"},{"str":"ناشران","boundary":[0.707954775264671,0.36461870131265406,0.7597742477917844,0.38145582380031484],"dir":"rtl"},{"str":"فعال","boundary":[0.6644958176395096,0.36461870131265406,0.7025590358786438,0.38145582380031484],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6449339384300451,0.36461870131265406,0.6590779097688838,0.38145582380031484],"dir":"rtl"},{"str":"حوزهی","boundary":[0.5845624498761751,0.36461870131265406,0.6395774955320904,0.38145582380031484],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.5466596376131216,0.36461870131265406,0.5792037573171965,0.38145582380031484],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاهی","boundary":[0.4672517485955283,0.36461870131265406,0.5412039595763846,0.38145582380031484],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.40962873983194287,0.36461870131265406,0.4618538363299941,0.38145582380031484],"dir":"rtl"},{"str":"میگیرد.","boundary":[0.3416531631220352,0.36461870131265406,0.4042397965891636,0.38145582380031484],"dir":"rtl"},{"str":"برپاي","boundary":[0.8381195069579512,0.38482324829784703,0.8648388864455772,0.40166037078550787],"dir":"rtl"},{"str":"هی","boundary":[0.7919606676434688,0.38482324829784703,0.816452609025934,0.40166037078550787],"dir":"rtl"},{"str":"موارد","boundary":[0.7440877086793282,0.38482324829784703,0.7866019750844903,0.40166037078550787],"dir":"rtl"},{"str":"مذکور،","boundary":[0.6846850583579392,0.38482324829784703,0.7387323198765513,0.40166037078550787],"dir":"rtl"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.6138481058636198,0.38482324829784703,0.6792847897360031,0.40166037078550787],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.5988649966956493,0.3810003664830217,0.6089403264839592,0.39783748897068255],"dir":"ltr"},{"str":"آوند","boundary":[0.5639108754295068,0.38482324829784703,0.5986101736371612,0.40166037078550787],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.5126710677638836,0.38482324829784703,0.5584619599856067,0.40166037078550787],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.5030844526184334,0.3810003664830217,0.5131597824067432,0.39783748897068255],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.49007824608358014,0.38482324829784703,0.4974865768102786,0.40166037078550787],"dir":"rtl"},{"str":"شرکت","boundary":[0.4304856392923825,0.38482324829784703,0.4847195535246016,0.40166037078550787],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.4154812945528778,0.3810003664830217,0.4255566243411877,0.39783748897068255],"dir":"ltr"},{"str":"همراه","boundary":[0.3681948602647714,0.38482324829784703,0.41549458251116544,0.40166037078550787],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.3281182604769084,0.38482324829784703,0.3628336982622173,0.40166037078550787],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3138655728991503,0.38482324829784703,0.31823648802790233,0.40166037078550787],"dir":"ltr"},{"str":"\"","boundary":[0.3185318805165605,0.3810003664830217,0.3286072103048704,0.39783748897068255],"dir":"ltr"},{"str":"بر","boundary":[0.28683471849198516,0.38482324829784703,0.3085068803401717,0.40166037078550787],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.2641220079683747,0.38482324829784703,0.28144820681589394,0.40166037078550787],"dir":"rtl"},{"str":"شدند","boundary":[0.21552395273022215,0.38482324829784703,0.25873549629228343,0.40166037078550787],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.1908834702559967,0.38482324829784703,0.2100968071953289,0.40166037078550787],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.17125018442702347,0.38482324829784703,0.1853927708803214,0.40166037078550787],"dir":"rtl"},{"str":"اقدامی","boundary":[0.11333193790172555,0.38482324829784703,0.16589426599706594,0.40166037078550787],"dir":"rtl"},{"str":"مشترک،","boundary":[0.8219960394828751,0.40502779528304006,0.8866485417347725,0.42186491777070084],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.8000871360804521,0.40502779528304006,0.8166348774803209,0.42186491777070084],"dir":"rtl"},{"str":"ناشر","boundary":[0.758793100609835,0.40502779528304006,0.7947284435214736,0.42186491777070084],"dir":"rtl"},{"str":"بینالمللی","boundary":[0.6828033829025135,0.40502779528304006,0.753431938607281,0.42186491777070084],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6700462373911388,0.40502779528304006,0.6774446903435349,0.42186491777070084],"dir":"rtl"},{"str":"معتبر","boundary":[0.6230453178173883,0.40502779528304006,0.6646875448321602,0.42186491777070084],"dir":"rtl"},{"str":"Wiley","boundary":[0.568121600105363,0.40334831110632724,0.6179436825753709,0.41778013038146505],"dir":"ltr"},{"str":"وارد","boundary":[0.5377724913393086,0.40502779528304006,0.5624916215307258,0.42186491777070084],"dir":"rtl"},{"str":"توافق","boundary":[0.4880043437426819,0.40502779528304006,0.5324137987803301,0.42186491777070084],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.44752036317770116,0.40502779528304006,0.4826040344360475,0.42186491777070084],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.43469727977453443,0.40502779528304006,0.44210130833472494,0.42186491777070084],"dir":"rtl"},{"str":"کتابهای","boundary":[0.35714310704532354,0.40502779528304006,0.42934169911599657,0.42186491777070084],"dir":"rtl"},{"str":"درسی/دانشگاهی","boundary":[0.23255119670089,0.40502779528304006,0.35173202068688164,0.42186491777070084],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.21897473406444545,0.40502779528304006,0.22713381934508195,0.42186491777070084],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.1974647162208712,0.40502779528304006,0.2186833397225286,0.42186491777070084],"dir":"rtl"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.12860343452660467,0.40502779528304006,0.19205508551969708,0.42186491777070084],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.11333193790172555,0.40502779528304006,0.1232149552296961,0.42186491777070084],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.8703571520965575,0.425232342268233,0.8866579491388697,0.44206946475589376],"dir":"rtl"},{"str":"خريد","boundary":[0.8258083899933443,0.425232342268233,0.8649984595375791,0.44206946475589376],"dir":"rtl"},{"str":"امتیاز","boundary":[0.7804694059459497,0.425232342268233,0.8204496974343658,0.44206946475589376],"dir":"rtl"},{"str":"ترجمهی","boundary":[0.7115348885340211,0.425232342268233,0.7751107133869712,0.44206946475589376],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.6835783178150368,0.425232342268233,0.7061761959750426,0.44206946475589376],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6585455682895226,0.425232342268233,0.6782171558124827,0.44206946475589376],"dir":"rtl"},{"str":"زبان","boundary":[0.6183924157508169,0.425232342268233,0.6531844062869685,0.44206946475589376],"dir":"rtl"},{"str":"فارسی،","boundary":[0.5594566753763549,0.425232342268233,0.6130312537482625,0.44206946475589376],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.534423925850841,0.425232342268233,0.5540979828173764,0.44206946475589376],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.4780662845692703,0.425232342268233,0.5290652332918624,0.44206946475589376],"dir":"rtl"},{"str":"فارسی،","boundary":[0.4191305441948086,0.425232342268233,0.47270512256671626,0.44206946475589376],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3940977946692945,0.425232342268233,0.41377185163583,0.44206946475589376],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.33774015338772384,0.425232342268233,0.388739102110316,0.44206946475589376],"dir":"rtl"},{"str":"رسمی","boundary":[0.28468909705383627,0.425232342268233,0.33237899138516974,0.44206946475589376],"dir":"rtl"},{"str":"ترجمه","boundary":[0.23113427423053315,0.425232342268233,0.2793304044948577,0.44206946475589376],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2190636340331658,0.425232342268233,0.2257755816715546,0.44206946475589376],"dir":"rtl"},{"str":"منتشر","boundary":[0.16749177440104235,0.425232342268233,0.21370494147418725,0.44206946475589376],"dir":"rtl"},{"str":"نمايند.","boundary":[0.11319002304307911,0.425232342268233,0.16213061239848822,0.44206946475589376],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8722874338247918,0.44543688925342595,0.8864373455127859,0.46227401174108673],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.8588042719022007,0.44543688925342595,0.8669287412658132,0.46227401174108673],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.83745624521949,0.44543688925342595,0.8585252247781616,0.46227401174108673],"dir":"rtl"},{"str":"رهگذر،","boundary":[0.7771005413206691,0.44543688925342595,0.8320598153889694,0.46227401174108673],"dir":"rtl"},{"str":"چارچوب","boundary":[0.7088208467474326,0.44543688925342595,0.7717452190085831,0.46227401174108673],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6960125241103234,0.44543688925342595,0.7034170043532763,0.46227401174108673],"dir":"rtl"},{"str":"شرايط","boundary":[0.6410709624009577,0.44543688925342595,0.6906566167345877,0.46227401174108673],"dir":"rtl"},{"str":"کلی","boundary":[0.6009106305334632,0.44543688925342595,0.6357122698419791,0.46227401174108673],"dir":"rtl"},{"str":"زير","boundary":[0.5679378853132824,0.44543688925342595,0.5955012199473967,0.46227401174108673],"dir":"rtl"},{"str":"همواره","boundary":[0.5108946203475958,0.44543688925342595,0.5625220256677371,0.46227401174108673],"dir":"rtl"},{"str":"مد","boundary":[0.4813981400454229,0.44543688925342595,0.5055009567560966,0.46227401174108673],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.4443590382810791,0.44543688925342595,0.47596804633390877,0.46227401174108673],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.4307509225135643,0.44543688925342595,0.43892175156456886,0.46227401174108673],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.4093339778710025,0.44543688925342595,0.4304817531638276,0.46227401174108673],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.3890240201781582,0.44543688925342595,0.4039056014035847,0.46227401174108673],"dir":"rtl"},{"str":"ناشر","boundary":[0.34800223745794556,0.44543688925342595,0.383668625276139,0.46227401174108673],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.3108556208406025,0.44543688925342595,0.3425769012605432,0.46227401174108673],"dir":"rtl"},{"str":"خواهد","boundary":[0.2576433394403065,0.44543688925342595,0.305457514421049,0.46227401174108673],"dir":"rtl"},{"str":"داشت:","boundary":[0.20232739177369546,0.44543688925342595,0.2521953353386783,0.46227401174108673],"dir":"rtl"},{"str":"اولا","boundary":[0.829816296916488,0.46564143623861887,0.8530537609625654,0.48247855872627965],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.8254453817877359,0.46564143623861887,0.829816296916488,0.48247855872627965],"dir":"ltr"},{"str":"کتاب","boundary":[0.7767333707376488,0.46564143623861887,0.8200866892287575,0.48247855872627965],"dir":"rtl"},{"str":"درسی","boundary":[0.7236037262008083,0.46564143623861887,0.7713225869420526,0.48247855872627965],"dir":"rtl"},{"str":"انتخابشده","boundary":[0.635878372246047,0.46564143623861887,0.7181954442300469,0.48247855872627965],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.5910745944666457,0.46564143623861887,0.6304679225589379,0.48247855872627965],"dir":"rtl"},{"str":"ترجمه،","boundary":[0.5309337232154594,0.46564143623861887,0.5856805381453251,0.48247855872627965],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5157521718188824,0.46564143623861887,0.5255769806901631,0.48247855872627965],"dir":"rtl"},{"str":"آثار","boundary":[0.48119119968704704,0.46564143623861887,0.5103954292935862,0.48247855872627965],"dir":"rtl"},{"str":"شناختهشده","boundary":[0.3931689454033427,0.46564143623861887,0.47578439797709454,0.48247855872627965],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3803273590496087,0.46564143623861887,0.3877789565469398,0.48247855872627965],"dir":"rtl"},{"str":"مطرح","boundary":[0.32767294136988656,0.46564143623861887,0.37493737019320583,0.48247855872627965],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.30811770971723645,0.46564143623861887,0.32226168105607517,0.48247855872627965],"dir":"rtl"},{"str":"جوامع","boundary":[0.25495710495099017,0.46564143623861887,0.30276126681928184,0.48247855872627965],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاهی","boundary":[0.1745553822607733,0.46564143623861887,0.2495168122070476,0.48247855872627965],"dir":"rtl"},{"str":"داخل","boundary":[0.1262125255331085,0.46564143623861887,0.1691290154916427,0.48247855872627965],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.11333193790172555,0.46564143623861887,0.12080616670136748,0.48247855872627965],"dir":"rtl"},{"str":"خارج","boundary":[0.8464496614682536,0.48584598322381184,0.8864008918219084,0.5026831057114727],"dir":"rtl"},{"str":"کشور","boundary":[0.797564950610753,0.48584598322381184,0.8410539372940301,0.5026831057114727],"dir":"rtl"},{"str":"باشد؛","boundary":[0.7511791005110572,0.48584598322381184,0.7921516225663637,0.5026831057114727],"dir":"rtl"},{"str":"ثانیا","boundary":[0.8290220768255656,0.5060505302090048,0.8531040905744867,0.5228876526966656],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.824631406148209,0.5060505302090048,0.829002321276961,0.5228876526966656],"dir":"ltr"},{"str":"مترجمان","boundary":[0.7613708513697153,0.5060505302090048,0.8192727135892305,0.5228876526966656],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.7216983382642339,0.5060505302090048,0.7559537108681387,0.5228876526966656],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7024666945891916,0.5060505302090048,0.7162870387138197,0.5228876526966656],"dir":"rtl"},{"str":"زمرهی","boundary":[0.6530470581871463,0.5060505302090048,0.6972328120847513,0.5228876526966656],"dir":"rtl"},{"str":"مدرسان","boundary":[0.5961774233822177,0.5060505302090048,0.6476883656281677,0.5228876526966656],"dir":"rtl"},{"str":"بهنام","boundary":[0.5603056890205591,0.5060505302090048,0.5907602828806412,0.5228876526966656],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5477306966720885,0.5060505302090048,0.5548767982840895,0.5228876526966656],"dir":"rtl"},{"str":"کارشناسان","boundary":[0.4724261974798712,0.5060505302090048,0.5425616831727411,0.5228876526966656],"dir":"rtl"},{"str":"تراز","boundary":[0.44467418370517403,0.5060505302090048,0.4670090569782947,0.5228876526966656],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.4166890504452626,0.5060505302090048,0.4392599195196579,0.5228876526966656],"dir":"rtl"},{"str":"حوزهی","boundary":[0.36449504582581715,0.5060505302090048,0.4113329821235803,0.5228876526966656],"dir":"rtl"},{"str":"مربوط","boundary":[0.3184590499806733,0.5060505302090048,0.3591363532668387,0.5228876526966656],"dir":"rtl"},{"str":"باشند؛","boundary":[0.27422464875458036,0.5060505302090048,0.31305159725962317,0.5228876526966656],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2618402763895324,0.5060505302090048,0.26879669894190217,0.5228876526966656],"dir":"rtl"},{"str":"ثالثا","boundary":[0.8223585773182783,0.5262550771941977,0.8533525636352091,0.5430921996818585],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.8179975399638285,0.5262550771941977,0.8226153994501372,0.5430921996818585],"dir":"ltr"},{"str":"تمامی","boundary":[0.7654477806757808,0.5262550771941977,0.8126388474048499,0.5430921996818585],"dir":"rtl"},{"str":"کتابهای","boundary":[0.6886629021371271,0.5262550771941977,0.7600890881168023,0.5430921996818585],"dir":"rtl"},{"str":"منتشرشده","boundary":[0.6093740078128491,0.5262550771941977,0.6833017401345729,0.5430921996818585],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.5587059645293828,0.5262550771941977,0.6040153152538706,0.5430921996818585],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.524457251579856,0.5262550771941977,0.5533448025268287,0.5430921996818585],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.5045732919093974,0.5262550771941977,0.5190985590208774,0.5430921996818585],"dir":"rtl"},{"str":"ناشر،","boundary":[0.4597578299000229,0.5262550771941977,0.4992121299068432,0.5430921996818585],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.44490165734941683,0.5262550771941977,0.45439913734104426,0.5430921996818585],"dir":"rtl"},{"str":"کیفیت","boundary":[0.3889317187092101,0.5262550771941977,0.43954049534686274,0.5430921996818585],"dir":"rtl"},{"str":"مناسب","boundary":[0.33104055296721285,0.5262550771941977,0.3835730261502316,0.5430921996818585],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3118801402643951,0.5262550771941977,0.32568186040823427,0.5430921996818585],"dir":"rtl"},{"str":"جنبههای","boundary":[0.239229110271239,0.5262550771941977,0.306518978261841,0.5430921996818585],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.17915989529559245,0.5262550771941977,0.23386794826868493,0.5430921996818585],"dir":"rtl"},{"str":"(از","boundary":[0.1590166440496993,0.5262550771941977,0.17380120273661384,0.5430921996818585],"dir":"rtl"},{"str":"جمله","boundary":[0.1115082290164912,0.5262550771941977,0.15365548204714524,0.5430921996818585],"dir":"rtl"},{"str":"نحوهی","boundary":[0.8315745407422913,0.5464596241793908,0.8866480713645676,0.5632967466670515],"dir":"rtl"},{"str":"نگارش","boundary":[0.7732141807209365,0.5464596241793908,0.8262133787397372,0.5632967466670515],"dir":"rtl"},{"str":"متن،","boundary":[0.7304286013306773,0.5464596241793908,0.7678554881619578,0.5632967466670515],"dir":"rtl"},{"str":"کیفیت","boundary":[0.675036512487153,0.5464596241793908,0.7250699087716987,0.5632967466670515],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.632939907854477,0.5464596241793908,0.6696778199281747,0.5632967466670515],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6210989259096372,0.5464596241793908,0.6275787458519227,0.5632967466670515],"dir":"rtl"},{"str":"ساير","boundary":[0.5800789986759078,0.5464596241793908,0.6157402333506586,0.5632967466670515],"dir":"rtl"},{"str":"شرايط)","boundary":[0.5212099332779864,0.5464596241793908,0.5747203061169294,0.5632967466670515],"dir":"rtl"},{"str":"برخوردار","boundary":[0.4550905815422027,0.5464596241793908,0.5158487712754323,0.5632967466670515],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.4141990653744029,0.5464596241793908,0.4497294195396487,0.5632967466670515],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.39291740064017383,0.5464596241793908,0.4088379033718488,0.5632967466670515],"dir":"rtl"},{"str":"مخاطبان","boundary":[0.3217282812437529,0.5464596241793908,0.38755623863761973,0.5632967466670515],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.2880648264216352,0.5464596241793908,0.3163695886847743,0.5632967466670515],"dir":"rtl"},{"str":"آثار،","boundary":[0.25134420045296657,0.5464596241793908,0.28270613386265664,0.5632967466670515],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.23275916810325567,0.5464596241793908,0.2459830384504124,0.5632967466670515],"dir":"rtl"},{"str":"درازمدت","boundary":[0.16498775861541828,0.5464596241793908,0.22739800610070157,0.5632967466670515],"dir":"rtl"},{"str":"بتوانند","boundary":[0.11151259729803675,0.5464596241793908,0.15962906605643973,0.5632967466670515],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.857211245610858,0.5666641711645836,0.8866741769109379,0.5835012936522445],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.8373421026018528,0.5666641711645836,0.8518500836083038,0.5835012936522445],"dir":"rtl"},{"str":"ناشر","boundary":[0.7969024946083816,0.5666641711645836,0.8319809405992987,0.5835012936522445],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.782061138719229,0.5666641711645836,0.7915413326058275,0.5835012936522445],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7566999531981646,0.5666641711645836,0.7766999767166748,0.5835012936522445],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.7056787794833924,0.5666641711645836,0.7513387911956104,0.5835012936522445],"dir":"rtl"},{"str":"مرجعی","boundary":[0.6469949223536384,0.5666641711645836,0.7003200869244138,0.5835012936522445],"dir":"rtl"},{"str":"قابل","boundary":[0.606135508952321,0.5666641711645836,0.6416362297946601,0.5835012936522445],"dir":"rtl"},{"str":"اطمینان","boundary":[0.5413447178601919,0.5666641711645836,0.6007743469497668,0.5835012936522445],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.49836652187103864,0.5666641711645836,0.5359835558576378,0.5835012936522445],"dir":"rtl"},{"str":"تهیهی","boundary":[0.44162611683525516,0.5666641711645836,0.4930053598684846,0.5835012936522445],"dir":"rtl"},{"str":"کتابهای","boundary":[0.36485111607090354,0.5666641711645836,0.4362649548327011,0.5835012936522445],"dir":"rtl"},{"str":"درسی","boundary":[0.3134570563762209,0.5666641711645836,0.35949242351192506,0.5835012936522445],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3010579801833032,0.5666641711645836,0.30809836381724226,0.5835012936522445],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاهی","boundary":[0.22248522449593952,0.5666641711645836,0.29569928762432474,0.5835012936522445],"dir":"rtl"},{"str":"بشناسند.","boundary":[0.15302718504599044,0.5666641711645836,0.2171240624933854,0.5835012936522445],"dir":"rtl"},{"str":"موارد","boundary":[0.8113497978584046,0.5868687181497766,0.8533229303123024,0.6037058406374374],"dir":"rtl"},{"str":"مذکور،","boundary":[0.7526313685185927,0.5868687181497766,0.8059886358558503,0.6037058406374374],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7252600559270174,0.5868687181497766,0.747272675959614,0.6037058406374374],"dir":"rtl"},{"str":"طور","boundary":[0.6852106200184856,0.5868687181497766,0.7199013633680389,0.6037058406374374],"dir":"rtl"},{"str":"مشخص،","boundary":[0.6097938132206954,0.5868687181497766,0.6798494580159314,0.6037058406374374],"dir":"rtl"},{"str":"میتواند","boundary":[0.5449437554827529,0.5868687181497766,0.6044326512181413,0.6037058406374374],"dir":"rtl"},{"str":"اطمینان","boundary":[0.47814283732011287,0.5868687181497766,0.5395825934801987,0.6037058406374374],"dir":"rtl"},{"str":"خواننده","boundary":[0.41657960898124874,0.5868687181497766,0.47278167531755877,0.6037058406374374],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.4013801837736391,0.5868687181497766,0.41121844697869464,0.6037058406374374],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3861807585660295,0.5868687181497766,0.39601902177108506,0.6037058406374374],"dir":"rtl"},{"str":"وفاداری","boundary":[0.32089113987163603,0.5868687181497766,0.38081959656347536,0.6037058406374374],"dir":"rtl"},{"str":"مترجمان","boundary":[0.24826480431423553,0.5868687181497766,0.31553244731265745,0.6037058406374374],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.22090336949696257,0.5868687181497766,0.24290611175525698,0.6037058406374374],"dir":"rtl"},{"str":"اصل","boundary":[0.17577675759706676,0.5868687181497766,0.21554467693798404,0.6037058406374374],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.14547915436844572,0.5868687181497766,0.1704155955945127,0.6037058406374374],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.11186233437017293,0.5868687181497766,0.14012046180946713,0.6037058406374374],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8722660319804703,0.6070732651349695,0.8866702963567475,0.6239103876226303],"dir":"rtl"},{"str":"پی","boundary":[0.8394199629818649,0.6070732651349695,0.8669073394214917,0.6239103876226303],"dir":"rtl"},{"str":"داشته","boundary":[0.7884876892358131,0.6070732651349695,0.8340588009793108,0.6239103876226303],"dir":"rtl"},{"str":"باشد.","boundary":[0.7410620253670651,0.6070732651349695,0.7831265272332589,0.6239103876226303],"dir":"rtl"},{"str":"همچنین،","boundary":[0.6652105964999753,0.6070732651349695,0.735700863364511,0.6239103876226303],"dir":"rtl"},{"str":"بنا","boundary":[0.6363798427552405,0.6070732651349695,0.6598494344974212,0.6239103876226303],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6098753048586891,0.6070732651349695,0.6310186807526864,0.6239103876226303],"dir":"rtl"},{"str":"توافق","boundary":[0.5587479450701676,0.6070732651349695,0.6045141428561349,0.6239103876226303],"dir":"rtl"},{"str":"صورتگرفته،","boundary":[0.4581403443580269,0.6070732651349695,0.553389252511189,0.6239103876226303],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.421837054353629,0.6070732651349695,0.4527791823554728,0.6239103876226303],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.4016098420261666,0.6070732651349695,0.41647836179465036,0.6239103876226303],"dir":"rtl"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.3315393805694772,0.6070732651349695,0.39625114946718815,0.6239103876226303],"dir":"rtl"},{"str":"همواره","boundary":[0.27322100108890707,0.6070732651349695,0.3261806880104987,0.6239103876226303],"dir":"rtl"},{"str":"جدیدترین","boundary":[0.1934011763958824,0.6070732651349695,0.2678598390863529,0.6239103876226303],"dir":"rtl"},{"str":"ویرایش","boundary":[0.12853383255291076,0.6070732651349695,0.18804248383690383,0.6239103876226303],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.1132246900159457,0.6070732651349695,0.12317267055035667,0.6239103876226303],"dir":"rtl"},{"str":"کتابهای","boundary":[0.8146588522496634,0.6272778121201625,0.886667826913172,0.6441149346078233],"dir":"rtl"},{"str":"درسی","boundary":[0.763571003558351,0.6272778121201625,0.8093001596906849,0.6441149346078233],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7490358586725684,0.6272778121201625,0.7582098415557966,0.6441149346078233],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.7063614042432097,0.6272778121201625,0.7436746966700142,0.6441149346078233],"dir":"rtl"},{"str":"ترجمه","boundary":[0.6527818869841507,0.6272778121201625,0.7010002422406554,0.6441149346078233],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6339425019461566,0.6272778121201625,0.6474231944251722,0.6441149346078233],"dir":"rtl"},{"str":"اختیار","boundary":[0.5858797216349128,0.6272778121201625,0.6285813399436027,0.6441149346078233],"dir":"rtl"},{"str":"خواهند","boundary":[0.5280379447644269,0.6272778121201625,0.5805185596323587,0.6441149346078233],"dir":"rtl"},{"str":"داشت،","boundary":[0.47338421954999677,0.6272778121201625,0.5226767827618727,0.6441149346078233],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.44832924503230265,0.6272778121201625,0.46802552699101824,0.6441149346078233],"dir":"rtl"},{"str":"نحوی","boundary":[0.3957745468571039,0.6272778121201625,0.4429680830297486,0.6441149346078233],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.3660523239815897,0.6272778121201625,0.3904133848545498,0.6441149346078233],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.3292279813827473,0.6272778121201625,0.3606911619790356,0.6441149346078233],"dir":"rtl"},{"str":"ترجمهی","boundary":[0.26027123897863813,0.6272778121201625,0.3238668193801932,0.6441149346078233],"dir":"rtl"},{"str":"فارسی","boundary":[0.20567184152287057,0.6272778121201625,0.25491007697608403,0.6441149346078233],"dir":"rtl"},{"str":"اثر،","boundary":[0.17333447790083187,0.6272778121201625,0.20031314896389205,0.6441149346078233],"dir":"rtl"},{"str":"(همانند","boundary":[0.11151259729803675,0.6272778121201625,0.16797331589827774,0.6441149346078233],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.8433200375355425,0.6474823591053555,0.8866587722867285,0.6643194815930162],"dir":"rtl"},{"str":"حاضر)","boundary":[0.7871969933936506,0.6474823591053555,0.8379613449765639,0.6643194815930162],"dir":"rtl"},{"str":"همزمان","boundary":[0.7212924832489411,0.6474823591053555,0.7818358313910964,0.6643194815930162],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6987489328475978,0.6474823591053555,0.715931321246387,0.6643194815930162],"dir":"rtl"},{"str":"انتشار","boundary":[0.6479722340468065,0.6474823591053555,0.6933902402886192,0.6643194815930162],"dir":"rtl"},{"str":"نسخهی","boundary":[0.5799859829678949,0.6474823591053555,0.6426110720442525,0.6643194815930162],"dir":"rtl"},{"str":"انگلیسی","boundary":[0.5113156960185514,0.6474823591053555,0.5746248209653407,0.6643194815930162],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.488698062309941,0.6474823591053555,0.5059545340159973,0.6643194815930162],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.43052538000032925,0.6474823591053555,0.48333936975096253,0.6643194815930162],"dir":"rtl"},{"str":"میگیرد.","boundary":[0.3619933818912175,0.6474823591053555,0.42516421799777515,0.6643194815930162],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8432303144189635,0.6676869060905485,0.8533130525379999,0.6845240285782093],"dir":"rtl"},{"str":"موارد","boundary":[0.796081228230679,0.6676869060905485,0.837871621859985,0.6845240285782093],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.7502236610324157,0.6676869060905485,0.7907225356717006,0.6845240285782093],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7139253099151687,0.6676869060905485,0.7448624990298615,0.6845240285782093],"dir":"rtl"},{"str":"توافق","boundary":[0.6628028890137985,0.6676869060905485,0.7085666173561903,0.6845240285782093],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6307100003057408,0.6676869060905485,0.6574441964548199,0.6845240285782093],"dir":"rtl"},{"str":"میتوان","boundary":[0.5662945646370977,0.6676869060905485,0.6253488383031865,0.6845240285782093],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5388664548432843,0.6676869060905485,0.5609334026345435,0.6845240285782093],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.5162512905782497,0.6676869060905485,0.5335052928407303,0.6845240285782093],"dir":"rtl"},{"str":"اشاره","boundary":[0.46914912381790097,0.6676869060905485,0.5108901285756956,0.6845240285782093],"dir":"rtl"},{"str":"کرد،","boundary":[0.42615364172371867,0.6676869060905485,0.46379043125892233,0.6845240285782093],"dir":"rtl"},{"str":"حق","boundary":[0.3872475581906741,0.6676869060905485,0.42079494916474025,0.6845240285782093],"dir":"rtl"},{"str":"دسترسی","boundary":[0.3153719334802457,0.6676869060905485,0.3818863961881199,0.6845240285782093],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.28794382368643245,0.6676869060905485,0.31001324092126714,0.6845240285782093],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.24131332064901684,0.6676869060905485,0.28258513112745387,0.6845240285782093],"dir":"rtl"},{"str":"پشتیبان","boundary":[0.174944555112101,0.6676869060905485,0.23595462809003828,0.6845240285782093],"dir":"rtl"},{"str":"تدریس","boundary":[0.1124379250849725,0.6676869060905485,0.16959820977100026,0.6845240285782093],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.8433809504770731,0.6878914530757414,0.886662888026021,0.7047285755634022],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.7989704772140913,0.6878914530757414,0.838019788474519,0.7047285755634022],"dir":"rtl"},{"str":"استادان","boundary":[0.7370639962182237,0.6878914530757414,0.7936093152115373,0.7047285755634022],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.724306850706849,0.6878914530757414,0.7317028342156695,0.7047285755634022],"dir":"rtl"},{"str":"مدرسانی","boundary":[0.6535079033953675,0.6878914530757414,0.7189456887042949,0.7047285755634022],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6089467940742763,0.6878914530757414,0.6481467413928134,0.7047285755634022],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5774860829215636,0.6878914530757414,0.6035856320717221,0.7047285755634022],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5622866577139538,0.6878914530757414,0.5721273903625849,0.7047285755634022],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.526625423039203,0.6878914530757414,0.5569279651549752,0.7047285755634022],"dir":"rtl"},{"str":"کتابها،","boundary":[0.45945902722737936,0.6878914530757414,0.5212642610366489,0.7047285755634022],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.43266556443248655,0.6878914530757414,0.4540978652248252,0.7047285755634022],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.380212113443886,0.6878914530757414,0.4273044024299325,0.7047285755634022],"dir":"rtl"},{"str":"مرجع","boundary":[0.3304799892755593,0.6878914530757414,0.3748534208849075,0.7047285755634022],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی","boundary":[0.2809380122625513,0.6878914530757414,0.32511882727300523,0.7047285755634022],"dir":"rtl"},{"str":"تدریس","boundary":[0.21995016427679406,0.6878914530757414,0.27557931970357274,0.7047285755634022],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.20044402947339704,0.6878914530757414,0.21458900227423994,0.7047285755634022],"dir":"rtl"},{"str":"کلاسهای","boundary":[0.11326610425886857,0.6878914530757414,0.1950853369144185,0.7047285755634022],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.8529648609938452,0.7080960000609343,0.8866628880260209,0.7249331225485951],"dir":"rtl"},{"str":"استنفاده","boundary":[0.7877913061475034,0.7080960000609343,0.8476036989912911,0.7249331225485951],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند.","boundary":[0.7202816576786764,0.7080960000609343,0.7824301441449492,0.7249331225485951],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6851933339134568,0.7080960000609343,0.7149229651196977,0.7249331225485951],"dir":"rtl"},{"str":"حق","boundary":[0.6474923388452883,0.7080960000609343,0.6798321719109027,0.7249331225485951],"dir":"rtl"},{"str":"دسترسی،","boundary":[0.5724681735760132,0.7080960000609343,0.6421336462863099,0.7249331225485951],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5505518618428635,0.7080960000609343,0.567107011573459,0.7249331225485951],"dir":"rtl"},{"str":"رعایت","boundary":[0.495233856306606,0.7080960000609343,0.5451906998403092,0.7249331225485951],"dir":"rtl"},{"str":"شرایط،","boundary":[0.4358116355477578,0.7080960000609343,0.4898751637476275,0.7249331225485951],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.40959108366239644,0.7080960000609343,0.43045294298877923,0.7249331225485951],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.35204317057740286,0.7080960000609343,0.40423239110341785,0.7249331225485951],"dir":"rtl"},{"str":"رایگان","boundary":[0.2956484876421988,0.7080960000609343,0.3466844780184244,0.7249331225485951],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.27614482228237736,0.7080960000609343,0.2902873256396447,0.7249331225485951],"dir":"rtl"},{"str":"اختیار","boundary":[0.22691646460346615,0.7080960000609343,0.27078366027982326,0.7249331225485951],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.19182814083824676,0.7080960000609343,0.22155530260091205,0.7249331225485951],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.15059831090059433,0.7080960000609343,0.18646697883569263,0.7249331225485951],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.1132246900159457,0.7080960000609343,0.1452396183416158,0.7249331225485951],"dir":"rtl"},{"str":"میگیرد.","boundary":[0.8164229757030271,0.7283005470461272,0.8866539509921283,0.745137669533788],"dir":"rtl"},{"str":"امید","boundary":[0.8204052474500056,0.7485050940313203,0.8533229303123024,0.765342216518981],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7776739958184089,0.7485050940313203,0.8150440854474514,0.765342216518981],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7570146308652225,0.7485050940313203,0.7723128338158548,0.765342216518981],"dir":"rtl"},{"str":"بهکارگیری","boundary":[0.6742759238658786,0.7485050940313203,0.7516534688626684,0.765342216518981],"dir":"rtl"},{"str":"چنین","boundary":[0.6272824126228549,0.7485050940313203,0.6689147618633247,0.765342216518981],"dir":"rtl"},{"str":"تمهیداتی،","boundary":[0.5506086590451014,0.7485050940313203,0.6219237200638762,0.765342216518981],"dir":"rtl"},{"str":"بتوان","boundary":[0.5049782806557901,0.7485050940313203,0.5452474970425473,0.765342216518981],"dir":"rtl"},{"str":"آثار","boundary":[0.47245323932200833,0.7485050940313203,0.499617118653236,0.765342216518981],"dir":"rtl"},{"str":"قابل","boundary":[0.43198893689278145,0.7485050940313203,0.46709207731945424,0.765342216518981],"dir":"rtl"},{"str":"قبول","boundary":[0.3876895885907003,0.7485050940313203,0.42662777489022735,0.765342216518981],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3756905622570244,0.7485050940313203,0.3823308960317218,0.765342216518981],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.355031197303838,0.7485050940313203,0.3703294002544703,0.765342216518981],"dir":"rtl"},{"str":"کیفیتی","boundary":[0.29648562901431574,0.7485050940313203,0.34967003530128393,0.765342216518981],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.28204185354082933,0.7485050940313203,0.2911269364553372,0.765342216518981],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.25707824843543114,0.7485050940313203,0.27668316098185075,0.765342216518981],"dir":"rtl"},{"str":"جامعهی","boundary":[0.19151452150414985,0.7485050940313203,0.2517195558764526,0.765342216518981],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاهی","boundary":[0.1132823513915119,0.7485050940313203,0.18615582894517133,0.765342216518981],"dir":"rtl"},{"str":"فارسیزبانان","boundary":[0.7993923992878595,0.7687096410165133,0.8866353713690359,0.7855467635041741],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.7613135793526294,0.7687096410165133,0.7940312372853053,0.7855467635041741],"dir":"rtl"},{"str":"کرد","boundary":[0.7250325143404116,0.7687096410165133,0.755954886793651,0.7855467635041741],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7129223630458352,0.7687096410165133,0.7196738217814331,0.7855467635041741],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6878501024231121,0.7687096410165133,0.707561201043281,0.7855467635041741],"dir":"rtl"},{"str":"پشتوانهی","boundary":[0.612956817663342,0.7687096410165133,0.682488940420558,0.7855467635041741],"dir":"rtl"},{"str":"استقبال","boundary":[0.5509268644886959,0.7687096410165133,0.6075981251043634,0.7855467635041741],"dir":"rtl"},{"str":"مخاطبان،","boundary":[0.47510753838808845,0.7687096410165133,0.5455657024861418,0.7855467635041741],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4500352777653653,0.7687096410165133,0.4697488458291098,0.7855467635041741],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.4160927758192085,0.7687096410165133,0.44467411576281113,0.7855467635041741],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.39119584569035065,0.7687096410165133,0.41073408326023003,0.7855467635041741],"dir":"rtl"},{"str":"تداوم","boundary":[0.3457852477792647,0.7687096410165133,0.3858346836877965,0.7855467635041741],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3336750964846883,0.7687096410165133,0.34042655522028614,0.7855467635041741],"dir":"rtl"},{"str":"بهبود","boundary":[0.28687914072770976,0.7687096410165133,0.32831640392570977,0.7855467635041741],"dir":"rtl"},{"str":"بخشید.","boundary":[0.22635060924700787,0.7687096410165133,0.2815204481687312,0.7855467635041741],"dir":"rtl"},{"str":"همچنین،","boundary":[0.7840920796713055,0.7889141880017062,0.853347624748058,0.805751310489367],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7581530443535586,0.7889141880017062,0.7787333871123269,0.805751310489367],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7233437677123781,0.7889141880017062,0.7527918823510044,0.805751310489367],"dir":"rtl"},{"str":"وسیله","boundary":[0.6723546967640881,0.7889141880017062,0.7179850751533995,0.805751310489367],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6571552715564786,0.7889141880017062,0.6669935347615341,0.805751310489367],"dir":"rtl"},{"str":"تمامی","boundary":[0.6040424791332017,0.7889141880017062,0.6517941095539244,0.805751310489367],"dir":"rtl"},{"str":"استادان","boundary":[0.5429879561709042,0.7889141880017062,0.5986813171306476,0.805751310489367],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5302308106595295,0.7889141880017062,0.5376292636119258,0.805751310489367],"dir":"rtl"},{"str":"صاحبنظران","boundary":[0.43184817860897423,0.7889141880017062,0.5248696486569755,0.805751310489367],"dir":"rtl"},{"str":"محترمی","boundary":[0.36345693878366964,0.7889141880017062,0.42648701660642,0.805751310489367],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.3328506551081028,0.7889141880017062,0.3580982462246911,0.805751310489367],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.3112158599425678,0.7889141880017062,0.32749196254912427,0.805751310489367],"dir":"rtl"},{"str":"کتابهای","boundary":[0.23388523437371386,0.7889141880017062,0.3058546979400137,0.805751310489367],"dir":"rtl"},{"str":"درسی","boundary":[0.18191085543877308,0.7889141880017062,0.2285240723711597,0.805751310489367],"dir":"rtl"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.11326850228765854,0.7889141880017062,0.176549693436219,0.805751310489367],"dir":"rtl"},{"str":"Wiley","boundary":[0.8337993918113251,0.8074392508101862,0.8866632172851644,0.8218710700853241],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.8183580787258613,0.809118734986899,0.8281988113744925,0.8259558574745598],"dir":"rtl"},{"str":"پیش","boundary":[0.7708953732034798,0.809118734986899,0.8129993861668826,0.8259558574745598],"dir":"rtl"},{"str":"آشنایی","boundary":[0.7100952029294657,0.809118734986899,0.7655342112009257,0.8259558574745598],"dir":"rtl"},{"str":"داشته","boundary":[0.6578788185241194,0.809118734986899,0.7047340409269116,0.8259558574745598],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6451216730127447,0.809118734986899,0.652520125965141,0.8259558574745598],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.5978861562993154,0.809118734986899,0.6397605110101906,0.8259558574745598],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5826867310917058,0.809118734986899,0.5925249942967613,0.8259558574745598],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5631805962883087,0.809118734986899,0.5773255690891517,0.8259558574745598],"dir":"rtl"},{"str":"کلاسهای","boundary":[0.4741423387276957,0.809118734986899,0.5578219037293302,0.8259558574745598],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.4328458338135029,0.809118734986899,0.4687836461687171,0.8259558574745598],"dir":"rtl"},{"str":"تدریس","boundary":[0.3699367587259552,0.809118734986899,0.42748714125452436,0.8259558574745598],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند","boundary":[0.30382481532089833,0.809118734986899,0.3645755967234011,0.8259558574745598],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2910676698095236,0.809118734986899,0.29846612276191975,0.8259558574745598],"dir":"rtl"},{"str":"بدین","boundary":[0.24341728657539916,0.809118734986899,0.2857065078069695,0.8259558574745598],"dir":"rtl"},{"str":"سبب،","boundary":[0.19002791647165904,0.809118734986899,0.23805612457284508,0.8259558574745598],"dir":"rtl"},{"str":"علاقهمند","boundary":[0.11226811258467645,0.809118734986899,0.18466922391268045,0.8259558574745598],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8652065983532339,0.829323281972092,0.8866808796863571,0.8461604044597528],"dir":"rtl"},{"str":"ترجمهی","boundary":[0.7947064537143959,0.829323281972092,0.8598479057942554,0.8461604044597528],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7592501828564171,0.829323281972092,0.7893477611554173,0.8461604044597528],"dir":"rtl"},{"str":"آثار","boundary":[0.7251027170934885,0.829323281972092,0.7538914902974386,0.8461604044597528],"dir":"rtl"},{"str":"هستند،","boundary":[0.6644013245624969,0.829323281972092,0.7197415550909343,0.8461604044597528],"dir":"rtl"},{"str":"دعوت","boundary":[0.6107674795447757,0.829323281972092,0.6590401625599428,0.8461604044597528],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.5492462317466963,0.829323281972092,0.6054063175422215,0.8461604044597528],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.5261791593073328,0.829323281972092,0.5438875391877177,0.8461604044597528],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5109797340997232,0.829323281972092,0.5208204667483542,0.8461604044597528],"dir":"rtl"},{"str":"طریق","boundary":[0.458654694177052,0.829323281972092,0.5056210415407446,0.8461604044597528],"dir":"rtl"},{"str":"نشانی","boundary":[0.40579872388563415,0.829323281972092,0.4532960016180735,0.8461604044597528],"dir":"rtl"},{"str":"globaleducation@wileyiran","boundary":[0.1375755238160194,0.8276437977953792,0.36693744311460336,0.842075617070517],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3668948746110626,0.8309205536366581,0.3704508733598779,0.8453523729117959],"dir":"ltr"},{"str":"com","boundary":[0.37023850121237917,0.8276437977953792,0.4060524886111614,0.842075617070517],"dir":"ltr"},{"str":"یا","boundary":[0.11133890882073584,0.829323281972092,0.13163792312739742,0.8461604044597528],"dir":"rtl"},{"str":"info@hamrahelm","boundary":[0.7014699068902179,0.8478483447805722,0.8473293555693008,0.8622801640557101],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.8473037203931354,0.8511251006218511,0.8508597191419507,0.8655569198969889],"dir":"ltr"},{"str":"com","boundary":[0.850647346994452,0.8478483447805722,0.8864613343932343,0.8622801640557101],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.6774269338683013,0.8495278289572851,0.6958613301599026,0.8663649514449459],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.6502679934242247,0.8495278289572851,0.6720657718657471,0.8663649514449459],"dir":"rtl"},{"str":"مکاتبه","boundary":[0.5927299581135335,0.8495278289572851,0.6449068314216707,0.8663649514449459],"dir":"rtl"},{"str":"کرده","boundary":[0.5464427077331214,0.8495278289572851,0.5873687961109793,0.8663649514449459],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5336855622217468,0.8495278289572851,0.541084015174143,0.8663649514449459],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5098924733711669,0.8495278289572851,0.5283268696627682,0.8663649514449459],"dir":"rtl"},{"str":"ارسال","boundary":[0.456643861551234,0.8495278289572851,0.5045313113686127,0.8663649514449459],"dir":"rtl"},{"str":"رزومه","boundary":[0.4044348854766144,0.8495278289572851,0.4512851689922554,0.8663649514449459],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3916777399652397,0.8495278289572851,0.3990761929176359,0.8663649514449459],"dir":"rtl"},{"str":"نمونهای","boundary":[0.3233877473265334,0.8495278289572851,0.3863165779626856,0.8663649514449459],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.30818585267534815,0.8495278289572851,0.31802658532397926,0.8663649514449459],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.2826419283296919,0.8495278289572851,0.30282716011636956,0.8663649514449459],"dir":"rtl"},{"str":"انجامشده،","boundary":[0.20197755393382358,0.8495278289572851,0.27728076632713783,0.8663649514449459],"dir":"rtl"},{"str":"وارد","boundary":[0.1719096089577302,0.8495278289572851,0.1966163919312695,0.8663649514449459],"dir":"rtl"},{"str":"مذاکره","boundary":[0.11322932990421673,0.8495278289572851,0.16654844695517607,0.8663649514449459],"dir":"rtl"},{"str":"شوند؛","boundary":[0.8409189152322335,0.869732375942478,0.8866579491388697,0.8865694984301388],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8139032025155399,0.869732375942478,0.835560222673255,0.8865694984301388],"dir":"rtl"},{"str":"طور","boundary":[0.7742093664818896,0.869732375942478,0.8085420405129857,0.8865694984301388],"dir":"rtl"},{"str":"حتم،","boundary":[0.7289321185238842,0.869732375942478,0.7688482044793354,0.8865694984301388],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.713730223872699,0.869732375942478,0.7235709565213302,0.8865694984301388],"dir":"rtl"},{"str":"تمامی","boundary":[0.6595432234940509,0.869732375942478,0.7083715313137203,0.8865694984301388],"dir":"rtl"},{"str":"درخواستهای","boundary":[0.5525545805826476,0.869732375942478,0.6541820614914968,0.8865694984301388],"dir":"rtl"},{"str":"مربوطه","boundary":[0.4907987356448893,0.869732375942478,0.5471934185800934,0.8865694984301388],"dir":"rtl"},{"str":"استقبال","boundary":[0.4268253303762726,0.869732375942478,0.48544004308591077,0.8865694984301388],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.38558809210789347,0.869732375942478,0.42146663781729404,0.8865694984301388],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3728309465965188,0.869732375942478,0.38022693010533937,0.8865694984301388],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.34581523387982516,0.869732375942478,0.3674697845939647,0.8865694984301388],"dir":"rtl"},{"str":"تکتک","boundary":[0.28161463980225643,0.869732375942478,0.340454071877271,0.8865694984301388],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.24489895272073886,0.869732375942478,0.27625594724327784,0.8865694984301388],"dir":"rtl"},{"str":"پاسخ","boundary":[0.1978733387112327,0.869732375942478,0.23953779071818476,0.8865694984301388],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.1674300383116532,0.869732375942478,0.1925121767086786,0.8865694984301388],"dir":"rtl"},{"str":"خواهد","boundary":[0.11183959278483464,0.869732375942478,0.16207134575267465,0.8865694984301388],"dir":"rtl"},{"str":"شد.","boundary":[0.8546494918825862,0.8899367625741234,0.8866633583962257,0.9067738850617841],"dir":"rtl"},{"str":"مدیر","boundary":[0.7541867651935464,0.9181591472879403,0.784094196337228,0.9349962697756012],"dir":"rtl"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.6930976700211907,0.9181591472879403,0.7488256031909921,0.9349962697756012],"dir":"rtl"},{"str":"آوند","boundary":[0.6626593085087624,0.9181591472879403,0.6877365080186367,0.9349962697756012],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.6212121675364601,0.9181591472879403,0.6572981465062083,0.9349962697756012],"dir":"rtl"},{"str":"مدیر","boundary":[0.3261136602563047,0.9181591472879403,0.3560210913999864,0.9349962697756012],"dir":"rtl"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.26502456508394934,0.9181591472879403,0.3207549676973262,0.9349962697756012],"dir":"rtl"},{"str":"همراه","boundary":[0.22233529399313728,0.9181591472879403,0.25966587252497075,0.9349962697756012],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.19197101578797593,0.9181591472879403,0.21697660143415876,0.9349962697756012],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.11134,0.05595,0.89161,0.935],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/a3282fdce1bf2cb0/pages/97c9dd8a0ca41feadc922ab24a96cd34.jpg","blurred":"/storage/books/a3282fdce1bf2cb0/pages/5a3f1b09e816b7e3b69c865f2f2d5221.jpg"},"info":{"width":425,"height":624,"margin":[0.08358,0.08796,0.11607,0.47826]},"elements":[{"words":[{"str":"چ","boundary":[0.502751265882353,0.0879640074118589,0.5211178729411765,0.11844477664262815],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.49401101647058826,0.0879640074118589,0.5015026588235294,0.11844477664262815],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.48652832470588236,0.0879640074118589,0.4928116376470589,0.11844477664262815],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.46970569411764707,0.0879640074118589,0.48525286588235295,0.11844477664262815],"dir":"rtl"},{"str":"وز","boundary":[0.44527058823529414,0.0879640074118589,0.4684436611764706,0.11844477664262815],"dir":"rtl"},{"str":"مجموعهی","boundary":[0.5484663952941177,0.12969522856570515,0.6804875717647059,0.16017599779647437],"dir":"rtl"},{"str":"متخصصان","boundary":[0.40390096941176473,0.12969522856570515,0.5411940423529412,0.16017599779647437],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.2865811341176471,0.12969522856570515,0.39633324705882356,0.16017599779647437],"dir":"rtl"},{"str":"ویراستار","boundary":[0.574162305882353,0.19869267327724358,0.656941934117647,0.2195580578926282],"dir":"rtl"},{"str":"مجموعه","boundary":[0.4859265317647059,0.19869267327724358,0.5690860376470589,0.2195580578926282],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.4764632894117647,0.19869267327724358,0.4859326588235294,0.2195580578926282],"dir":"ltr"},{"str":"روث","boundary":[0.4269168282352941,0.19869267327724358,0.4715218164705882,0.2195580578926282],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.41111208,0.19869267327724358,0.42176397176470587,0.2195580578926282],"dir":"rtl"},{"str":"یکوفسکی","boundary":[0.31072941176470587,0.19869267327724358,0.4101899576470588,0.2195580578926282],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6136941176470588,0.22876366185897432,0.6227294117647058,0.24799443108974353],"dir":"ltr"},{"str":"ایمیل","boundary":[0.5649882352941177,0.22876366185897432,0.6136941176470588,0.24799443108974353],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.3447529411764706,0.22876366185897432,0.3537882352941177,0.24799443108974353],"dir":"ltr"},{"str":"rikowskigr@aol.com","boundary":[0.35378940705882356,0.23225792455428682,0.5528101835294117,0.24831561686197914],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.556235294117647,0.22876366185897432,0.5649317647058824,0.24799443108974353],"dir":"ltr"},{"str":"مخاطب","boundary":[0.8219294117647062,0.2969367387820513,0.8838917647058827,0.3161675080128205],"dir":"rtl"},{"str":"هدف","boundary":[0.7776000000000003,0.2969367387820513,0.8170305882352944,0.3161675080128205],"dir":"rtl"},{"str":"مجموعه","boundary":[0.7074352941176473,0.2969367387820513,0.7727040000000002,0.3161675080128205],"dir":"rtl"},{"str":"جدید","boundary":[0.664094117647059,0.2969367387820513,0.7024828235294119,0.3161675080128205],"dir":"rtl"},{"str":"کتابهای","boundary":[0.5832000000000003,0.2969367387820513,0.6591755294117647,0.3161675080128205],"dir":"rtl"},{"str":"چاندوز،","boundary":[0.5224941176470591,0.2969367387820513,0.5783858823529415,0.3161675080128205],"dir":"rtl"},{"str":"حرفهایهای","boundary":[0.42127058823529434,0.2969367387820513,0.5176545882352944,0.3161675080128205],"dir":"rtl"},{"str":"درگیر","boundary":[0.376658823529412,0.2969367387820513,0.4164621176470591,0.3161675080128205],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.3025411764705885,0.2969367387820513,0.37188705882352957,0.3161675080128205],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.26089411764705905,0.2969367387820513,0.297698823529412,0.3161675080128205],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.24762352941176496,0.2969367387820513,0.25615058823529435,0.3161675080128205],"dir":"rtl"},{"str":"وظیفهی","boundary":[0.17167058823529438,0.2969367387820513,0.2428574117647061,0.3161675080128205],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی","boundary":[0.1187294117647061,0.2969367387820513,0.16692705882352965,0.3161675080128205],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.08357647058823552,0.2969367387820513,0.11405364705882375,0.3161675080128205],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.863858823529412,0.32337904647435894,0.883922823529412,0.3426098157051282],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.8222117647058825,0.32337904647435894,0.8591350588235296,0.3426098157051282],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7976470588235297,0.32337904647435894,0.817586823529412,0.3426098157051282],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.7881967058823532,0.32337904647435894,0.791500235294118,0.3426098157051282],"dir":"rtl"},{"str":"ص","boundary":[0.7706795294117649,0.32337904647435894,0.786745411764706,0.3426098157051282],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7617825882352944,0.32337904647435894,0.7692367058823533,0.3426098157051282],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7569825882352944,0.32337904647435894,0.7602861176470591,0.3426098157051282],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.7310117647058826,0.32337904647435894,0.7555200000000003,0.3426098157051282],"dir":"rtl"},{"str":"معتبر","boundary":[0.6859764705882355,0.32337904647435894,0.7263670588235296,0.3426098157051282],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6690352941176472,0.32337904647435894,0.681374117647059,0.3426098157051282],"dir":"rtl"},{"str":"تفکرات","boundary":[0.6081882352941177,0.32337904647435894,0.6644188235294118,0.3426098157051282],"dir":"rtl"},{"str":"رایج","boundary":[0.5738823529411764,0.32337904647435894,0.6036310588235293,0.3426098157051282],"dir":"rtl"},{"str":"روز","boundary":[0.5476235294117646,0.32337904647435894,0.5685402352941176,0.3426098157051282],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5279999999999999,0.32337904647435894,0.5429421176470588,0.3426098157051282],"dir":"rtl"},{"str":"خوانندگان","boundary":[0.4476705882352941,0.32337904647435894,0.523355294117647,0.3426098157051282],"dir":"rtl"},{"str":"بدهند","boundary":[0.3982588235294117,0.32337904647435894,0.4430117647058824,0.3426098157051282],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.39247058823529407,0.32337904647435894,0.39820235294117645,0.3426098157051282],"dir":"ltr"},{"str":"تلاش","boundary":[0.3371294117647059,0.32337904647435894,0.3877948235294118,0.3426098157051282],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.2946352941176471,0.32337904647435894,0.3325214117647059,0.3426098157051282],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.274164705882353,0.32337904647435894,0.28993411764705884,0.3426098157051282],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعهی","boundary":[0.19397647058823558,0.32337904647435894,0.26947764705882354,0.3426098157051282],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.1589647058823532,0.32337904647435894,0.18944188235294143,0.3426098157051282],"dir":"rtl"},{"str":"مجموعه","boundary":[0.08357647058823557,0.32337904647435894,0.15431435294117674,0.3426098157051282],"dir":"rtl"},{"str":"کتابها","boundary":[0.8261647058823534,0.3497252003205128,0.8839284705882355,0.368955969551282],"dir":"rtl"},{"str":"آسان","boundary":[0.7821176470588239,0.3497252003205128,0.8211840000000004,0.368955969551282],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.7458352941176474,0.3497252003205128,0.7771312941176474,0.368955969551282],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.7334117647058828,0.3497252003205128,0.7408884705882356,0.368955969551282],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.7249411764705885,0.3497252003205128,0.733468235294118,0.368955969551282],"dir":"rtl"},{"str":"مهمتر","boundary":[0.6732705882352946,0.3497252003205128,0.7199689411764708,0.368955969551282],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6560470588235298,0.3497252003205128,0.6683858823529416,0.368955969551282],"dir":"rtl"},{"str":"همه","boundary":[0.6180705882352944,0.3497252003205128,0.6511200000000003,0.368955969551282],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.6101647058823533,0.3497252003205128,0.6182682352941181,0.368955969551282],"dir":"ltr"},{"str":"موضوعات","boundary":[0.5268705882352945,0.3497252003205128,0.6051981176470592,0.368955969551282],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.5129110588235298,0.3497252003205128,0.5205628235294122,0.368955969551282],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5040141176470592,0.3497252003205128,0.511552941176471,0.368955969551282],"dir":"rtl"},{"str":"رد","boundary":[0.4883294117647063,0.3497252003205128,0.502672941176471,0.368955969551282],"dir":"rtl"},{"str":"علاقهی","boundary":[0.42,0.3497252003205128,0.4832978823529415,0.368955969551282],"dir":"rtl"},{"str":"کتابداران","boundary":[0.34701176470588235,0.3497252003205128,0.4152988235294117,0.368955969551282],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.33374117647058826,0.3497252003205128,0.34226823529411765,0.368955969551282],"dir":"rtl"},{"str":"سایر","boundary":[0.2959058823529412,0.3497252003205128,0.32892423529411763,0.368955969551282],"dir":"rtl"},{"str":"متخصصین","boundary":[0.20258823529411768,0.3497252003205128,0.29114823529411765,0.368955969551282],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.1632,0.3497252003205128,0.19776,0.368955969551282],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.08357647058823531,0.3497252003205128,0.15845929411764706,0.368955969551282],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.8730352941176471,0.37607135416666665,0.8824941176470589,0.39530212339743587],"dir":"rtl"},{"str":"عملا","boundary":[0.8298352941176471,0.37607135416666665,0.8681816470588235,0.39530212339743587],"dir":"rtl"},{"str":"تحت","boundary":[0.7863529411764706,0.37607135416666665,0.8250437647058824,0.39530212339743587],"dir":"rtl"},{"str":"پوشش","boundary":[0.7298823529411764,0.37607135416666665,0.7815077647058823,0.39530212339743587],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.6974117647058823,0.37607135416666665,0.7251416470588234,0.39530212339743587],"dir":"rtl"},{"str":"دهد","boundary":[0.660705882352941,0.37607135416666665,0.6925807058823529,0.39530212339743587],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6549176470588235,0.37607135416666665,0.660790588235294,0.39530212339743587],"dir":"ltr"},{"str":"ا","boundary":[0.6454644705882352,0.37607135416666665,0.6502023529411763,0.39530212339743587],"dir":"rtl"},{"str":"گر","boundary":[0.6255529411764705,0.37607135416666665,0.6440357647058823,0.39530212339743587],"dir":"rtl"},{"str":"دوست","boundary":[0.5706352941176469,0.37607135416666665,0.6206174117647058,0.39530212339743587],"dir":"rtl"},{"str":"دار","boundary":[0.5442268235294117,0.37607135416666665,0.5659708235294116,0.39530212339743587],"dir":"rtl"},{"str":"ید","boundary":[0.5281411764705881,0.37607135416666665,0.5434559999999999,0.39530212339743587],"dir":"rtl"},{"str":"لیست","boundary":[0.4784470588235293,0.37607135416666665,0.5234879999999998,0.39530212339743587],"dir":"rtl"},{"str":"کامل","boundary":[0.4342588235294117,0.37607135416666665,0.4737769411764705,0.39530212339743587],"dir":"rtl"},{"str":"موضوعات","boundary":[0.3512470588235294,0.37607135416666665,0.4295774117647058,0.39530212339743587],"dir":"rtl"},{"str":"کنونی","boundary":[0.3007058823529412,0.37607135416666665,0.34663058823529413,0.39530212339743587],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2875764705882353,0.37607135416666665,0.2961035294117647,0.39530212339743587],"dir":"rtl"},{"str":"آتی","boundary":[0.25214117647058826,0.37607135416666665,0.28296282352941177,0.39530212339743587],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.2274352941176471,0.37607135416666665,0.24746823529411766,0.39530212339743587],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.2119058823529412,0.37607135416666665,0.22136470588235294,0.39530212339743587],"dir":"rtl"},{"str":"ببینید،","boundary":[0.15148235294117646,0.37607135416666665,0.207264,0.39530212339743587],"dir":"rtl"},{"str":"لطفا","boundary":[0.10870588235294118,0.37607135416666665,0.14680941176470588,0.39530212339743587],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.08357647058823531,0.37607135416666665,0.10402447058823532,0.39530212339743587],"dir":"rtl"},{"str":"آ","boundary":[0.8789731764705884,0.4024175080128205,0.8824122352941177,0.4216482772435897],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.8695143529411765,0.4024175080128205,0.8774428235294118,0.4216482772435897],"dir":"rtl"},{"str":"رس","boundary":[0.8394352941176472,0.4024175080128205,0.8680545882352942,0.4216482772435897],"dir":"rtl"},{"str":"www.chandospublishing.com","boundary":[0.5521411764705882,0.4024175080128205,0.8345505882352943,0.4216482772435897],"dir":"ltr"},{"str":"مراجعه","boundary":[0.4944,0.4024175080128205,0.5467623529411765,0.4216482772435897],"dir":"rtl"},{"str":"نمایید","boundary":[0.44611764705882356,0.4024175080128205,0.48969035294117647,0.4216482772435897],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4403294117647059,0.4024175080128205,0.44611764705882356,0.4216482772435897],"dir":"ltr"},{"str":"نویسندگان","boundary":[0.8048470588235296,0.44982135416666663,0.883897411764706,0.46905212339743585],"dir":"rtl"},{"str":"جدید","boundary":[0.7616470588235296,0.44982135416666663,0.8000357647058824,0.46905212339743585],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7524705882352942,0.44982135416666663,0.7616752941176471,0.46905212339743585],"dir":"ltr"},{"str":"ما","boundary":[0.733129411764706,0.44982135416666663,0.747625411764706,0.46905212339743585],"dir":"rtl"},{"str":"همیشه","boundary":[0.6738352941176471,0.44982135416666663,0.7283435294117647,0.46905212339743585],"dir":"rtl"},{"str":"مشتاق","boundary":[0.6173647058823529,0.44982135416666663,0.6690070588235294,0.46905212339743585],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5954456470588234,0.44982135416666663,0.6124941176470587,0.46905212339743585],"dir":"rtl"},{"str":"یافت","boundary":[0.5582117647058822,0.44982135416666663,0.5946804705882351,0.46905212339743585],"dir":"rtl"},{"str":"کتابهای","boundary":[0.47745882352941166,0.44982135416666663,0.5534343529411764,0.46905212339743585],"dir":"rtl"},{"str":"جدید","boundary":[0.4342588235294117,0.44982135416666663,0.47264752941176463,0.46905212339743585],"dir":"rtl"},{"str":"هستیم؛","boundary":[0.3700235294117647,0.44982135416666663,0.42952094117647055,0.46905212339743585],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.360576,0.44982135416666663,0.36531952941176465,0.46905212339743585],"dir":"rtl"},{"str":"گر","boundary":[0.3351529411764706,0.44982135416666663,0.35915294117647056,0.46905212339743585],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3098823529411765,0.44982135416666663,0.3303303529411765,0.46905212339743585],"dir":"rtl"},{"str":"نوشتن","boundary":[0.250164705882353,0.44982135416666663,0.30520094117647073,0.46905212339743585],"dir":"rtl"},{"str":"کتابی","boundary":[0.19750588235294128,0.44982135416666663,0.24553976470588246,0.46905212339743585],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.15190588235294128,0.44982135416666663,0.1927764705882354,0.46905212339743585],"dir":"rtl"},{"str":"چ","boundary":[0.13484329411764717,0.44982135416666663,0.1464903529411766,0.46905212339743585],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.1293458823529413,0.44982135416666663,0.13413176470588248,0.46905212339743585],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.12454588235294128,0.44982135416666663,0.128569411764706,0.46905212339743585],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.10843200000000011,0.44982135416666663,0.11830023529411776,0.46905212339743585],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.09897317647058834,0.44982135416666663,0.1076555294117648,0.46905212339743585],"dir":"rtl"},{"str":"وز","boundary":[0.0835764705882354,0.44982135416666663,0.09831529411764717,0.46905212339743585],"dir":"rtl"},{"str":"علاقه","boundary":[0.838729411764706,0.47616750801282054,0.8838155294117649,0.49539827724358976],"dir":"rtl"},{"str":"دار","boundary":[0.811897411764706,0.47616750801282054,0.833641411764706,0.49539827724358976],"dir":"rtl"},{"str":"ید","boundary":[0.7958117647058824,0.47616750801282054,0.8111265882352942,0.49539827724358976],"dir":"rtl"},{"str":"لطفا","boundary":[0.7581176470588237,0.47616750801282054,0.7907068235294118,0.49539827724358976],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7427294117647061,0.47616750801282054,0.7529618823529414,0.49539827724358976],"dir":"rtl"},{"str":"دکتر","boundary":[0.7044705882352942,0.47616750801282054,0.7376075294117648,0.49539827724358976],"dir":"rtl"},{"str":"گلین","boundary":[0.6622588235294119,0.47616750801282054,0.6993543529411765,0.49539827724358976],"dir":"rtl"},{"str":"جونز","boundary":[0.6163764705882354,0.47616750801282054,0.6571482352941177,0.49539827724358976],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5908235294117647,0.47616750801282054,0.6112715294117648,0.49539827724358976],"dir":"rtl"},{"str":"آ","boundary":[0.5808084705882355,0.47616750801282054,0.5842475294117649,0.49539827724358976],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.5713496470588237,0.47616750801282054,0.579278117647059,0.49539827724358976],"dir":"rtl"},{"str":"رس","boundary":[0.5412705882352943,0.47616750801282054,0.5698898823529414,0.49539827724358976],"dir":"rtl"},{"str":"g.jones.","boundary":[0.46249411764705883,0.47966177070813304,0.5361611576470589,0.4957194630158253],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.4500716752941176,0.47966177070813304,0.46247289882352943,0.4957194630158253],"dir":"rtl"},{"str":"elsevier.con","boundary":[0.3149643529411765,0.47966177070813304,0.4283388847058823,0.4957194630158253],"dir":"ltr"},{"str":"@","boundary":[0.42832945411764706,0.47966177070813304,0.45004338352941176,0.4957194630158253],"dir":"ltr"},{"str":"یا","boundary":[0.29519999999999996,0.47616750801282054,0.3109694117647059,0.49539827724358976],"dir":"rtl"},{"str":"تلفن","boundary":[0.25072941176470587,0.47616750801282054,0.2902164705882353,0.49539827724358976],"dir":"rtl"},{"str":"٠٠۴۴١٨۶۵٨۴٣٠٠٠","boundary":[0.08357647058823528,0.47616750801282054,0.24622305882352938,0.49539827724358976],"dir":"rtl"},{"str":"تماس","boundary":[0.838729411764706,0.5025136618589744,0.8838324705882353,0.5217444310897437],"dir":"rtl"},{"str":"بگیر","boundary":[0.8006230588235295,0.5025136618589744,0.8339011764705883,0.5217444310897437],"dir":"rtl"},{"str":"ید","boundary":[0.7845176470588235,0.5025136618589744,0.799872,0.5217444310897437],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.778729411764706,0.5025136618589744,0.7845176470588235,0.5217444310897437],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.08358,0.08796,0.88393,0.52174],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/a3282fdce1bf2cb0/pages/09d5a79fa8285a0b3c30f4ec834a6b34.jpg","blurred":"/storage/books/a3282fdce1bf2cb0/pages/3f8847003cd654e998f6006119648196.jpg"},"info":{"width":425,"height":624,"margin":[0.11704,0.12143,0.08264,0.7352]},"elements":[{"words":[{"str":"تقدیم","boundary":[0.8524235294117645,0.12142833533653849,0.9173647058823527,0.14546679687500003],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8230588235294116,0.12142833533653849,0.8466423529411764,0.14546679687500003],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.8004670588235293,0.12142833533653849,0.8157529411764706,0.14546679687500003],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.7853717647058824,0.12142833533653849,0.7987517647058825,0.14546679687500003],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.7615058823529411,0.12142833533653849,0.7837094117647059,0.14546679687500003],"dir":"rtl"},{"str":"رم","boundary":[0.7301647058823529,0.12142833533653849,0.7598541176470588,0.14546679687500003],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.73016,0.12143,0.91736,0.14547],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"به","boundary":[0.9024000000000005,0.19453289262820514,0.9173421176470593,0.21376366185897439],"dir":"rtl"},{"str":"پاس","boundary":[0.8632941176470593,0.19453289262820514,0.8973487058823535,0.21376366185897439],"dir":"rtl"},{"str":"قدردانی","boundary":[0.799482352941177,0.19453289262820514,0.8583924705882359,0.21376366185897439],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7822588235294121,0.19453289262820514,0.794597647058824,0.21376366185897439],"dir":"rtl"},{"str":"قلبی","boundary":[0.7417411764705886,0.19453289262820514,0.7773458823529414,0.21376366185897439],"dir":"rtl"},{"str":"آ","boundary":[0.7318927058823532,0.19453289262820514,0.7368000000000002,0.21376366185897439],"dir":"rtl"},{"str":"کنده","boundary":[0.6936000000000002,0.19453289262820514,0.7290691764705886,0.21376366185897439],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6763764705882354,0.19453289262820514,0.6887152941176472,0.21376366185897439],"dir":"rtl"},{"str":"عشق","boundary":[0.6296470588235294,0.19453289262820514,0.671401411764706,0.21376366185897439],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.616235294117647,0.19453289262820514,0.6247623529411764,0.21376366185897439],"dir":"rtl"},{"str":"معرفت","boundary":[0.5599058823529411,0.19453289262820514,0.6113054117647059,0.21376366185897439],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5350588235294117,0.19453289262820514,0.554998588235294,0.21376366185897439],"dir":"rtl"},{"str":"محیطی","boundary":[0.4695529411764705,0.19453289262820514,0.5301317647058823,0.21376366185897439],"dir":"rtl"},{"str":"سرشار","boundary":[0.4166117647058823,0.19453289262820514,0.4646004705882353,0.21376366185897439],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3993882352941176,0.19453289262820514,0.4117270588235294,0.21376366185897439],"dir":"rtl"},{"str":"سلامت","boundary":[0.3367058823529412,0.19453289262820514,0.39439623529411766,0.21376366185897439],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.32329411764705884,0.19453289262820514,0.33182117647058823,0.21376366185897439],"dir":"rtl"},{"str":"امنیت","boundary":[0.2666823529411765,0.19453289262820514,0.3184658823529412,0.21376366185897439],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.25341176470588234,0.19453289262820514,0.2619388235294118,0.21376366185897439],"dir":"rtl"},{"str":"آرامش","boundary":[0.19383529411764705,0.19453289262820514,0.2486541176470588,0.21376366185897439],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.18056470588235293,0.19453289262820514,0.18909176470588232,0.21376366185897439],"dir":"rtl"},{"str":"آسایش","boundary":[0.11703529411764703,0.19453289262820514,0.17574211764705877,0.21376366185897439],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.8819294117647065,0.220879046474359,0.9173138823529419,0.24010981570512824],"dir":"rtl"},{"str":"من","boundary":[0.8527058823529418,0.220879046474359,0.8770785882352947,0.24010981570512824],"dir":"rtl"},{"str":"فراهم","boundary":[0.8034352941176477,0.220879046474359,0.8480865882352948,0.24010981570512824],"dir":"rtl"},{"str":"آورده","boundary":[0.7620705882352946,0.220879046474359,0.79855905882353,0.24010981570512824],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7204235294117651,0.220879046474359,0.7573468235294122,0.24010981570512824],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7146352941176475,0.220879046474359,0.7204235294117651,0.24010981570512824],"dir":"ltr"},{"str":"محمدباقر","boundary":[0.1818353788235294,0.2472000350560897,0.26206688470588235,0.26479618890224355],"dir":"rtl"},{"str":"نگهبان","boundary":[0.11703529411764706,0.2472000350560897,0.1776862305882353,0.26479618890224355],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.11704,0.19453,0.91734,0.2648],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"jpeg":"/storage/books/a3282fdce1bf2cb0/pages/85ac9a9dfe994890c1b3bd3eaf8f9103.jpg","blurred":"/storage/books/a3282fdce1bf2cb0/pages/6c6fb4656dcf05c626f0edd993b40bd0.jpg"},"info":{"width":425,"height":624,"margin":[0.08358,0.11787,0.11602,0.63172]},"elements":[{"words":[{"str":"د","boundary":[0.8703670588235293,0.11787048277243592,0.8822894117647058,0.14190894431089746],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.8579258823529411,0.11787048277243592,0.8687541176470587,0.14190894431089746],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.848325882352941,0.11787048277243592,0.8554129411764705,0.14190894431089746],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.8408576470588235,0.11787048277243592,0.8467094117647058,0.14190894431089746],"dir":"rtl"},{"str":"ره","boundary":[0.8171294117647058,0.11787048277243592,0.8392447058823529,0.14190894431089746],"dir":"rtl"},{"str":"نویسنده","boundary":[0.7184470588235293,0.11787048277243592,0.8113517647058822,0.14190894431089746],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.71845,0.11787,0.88229,0.14191],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"کیم","boundary":[0.8545411764705884,0.1909752003205128,0.8839171764705884,0.21020596955128204],"dir":"rtl"},{"str":"هولمبرگ،","boundary":[0.773364705882353,0.1909752003205128,0.8496084705882353,0.21020596955128204],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشگر","boundary":[0.6979764705882355,0.1909752003205128,0.7683642352941179,0.21020596955128204],"dir":"rtl"},{"str":"واحد","boundary":[0.6578823529411767,0.1909752003205128,0.6931341176470591,0.21020596955128204],"dir":"rtl"},{"str":"تحقیقاتی","boundary":[0.5834823529411766,0.1909752003205128,0.6529750588235295,0.21020596955128204],"dir":"rtl"},{"str":"جامعهشناسی","boundary":[0.4780235294117648,0.1909752003205128,0.5784988235294118,0.21020596955128204],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4647529411764707,0.1909752003205128,0.4732800000000001,0.21020596955128204],"dir":"rtl"},{"str":"آ","boundary":[0.455028705882353,0.1909752003205128,0.45846776470588246,0.21020596955128204],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.4459877647058824,0.1909752003205128,0.4535209411764707,0.21020596955128204],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.43709082352941186,0.1909752003205128,0.4445110588235296,0.21020596955128204],"dir":"rtl"},{"str":"زش","boundary":[0.40701176470588246,0.1909752003205128,0.4356310588235295,0.21020596955128204],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.38512941176470605,0.1909752003205128,0.40215529411764717,0.21020596955128204],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.3207529411764708,0.1909752003205128,0.38026729411764726,0.21020596955128204],"dir":"rtl"},{"str":"تورکو،","boundary":[0.2714823529411767,0.1909752003205128,0.3159049411764708,0.21020596955128204],"dir":"rtl"},{"str":"فنلاند","boundary":[0.22023529411764725,0.1909752003205128,0.2667529411764708,0.21020596955128204],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.17308235294117663,0.1909752003205128,0.21549741176470605,0.21020596955128204],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.15981176470588251,0.1909752003205128,0.16833882352941193,0.21020596955128204],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.13792941176470605,0.1909752003205128,0.15495529411764722,0.21020596955128204],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.08357647058823547,0.1909752003205128,0.13322823529411784,0.21020596955128204],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.8736000000000002,0.21732135416666665,0.8838324705882354,0.23655212339743587],"dir":"rtl"},{"str":"کتابسنجی،","boundary":[0.7699764705882358,0.21732135416666665,0.8688225882352942,0.23655212339743587],"dir":"rtl"},{"str":"دگرسنجی،","boundary":[0.6816000000000005,0.21732135416666665,0.7651821176470593,0.23655212339743587],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.647717647058824,0.21732135416666665,0.676757647058824,0.23655212339743587],"dir":"rtl"},{"str":"باز","boundary":[0.6249882352941181,0.21732135416666665,0.642855529411765,0.23655212339743587],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6117176470588238,0.21732135416666665,0.6202447058823533,0.23655212339743587],"dir":"rtl"},{"str":"رسانههای","boundary":[0.5312470588235298,0.21732135416666665,0.6070644705882354,0.23655212339743587],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.4596705882352946,0.21732135416666665,0.5266475294117652,0.23655212339743587],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.43214117647058875,0.21732135416666665,0.45500611764705934,0.23655212339743587],"dir":"rtl"},{"str":"میکند","boundary":[0.37567058823529464,0.21732135416666665,0.4274654117647064,0.23655212339743587],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.369882352941177,0.21732135416666665,0.3756141176470594,0.23655212339743587],"dir":"ltr"},{"str":"او","boundary":[0.35209411764705933,0.21732135416666665,0.3652122352941181,0.23655212339743587],"dir":"rtl"},{"str":"همچنین","boundary":[0.2800941176470594,0.21732135416666665,0.3474691764705887,0.23655212339743587],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.23265882352941233,0.21732135416666665,0.2754352941176476,0.23655212339743587],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشی","boundary":[0.15811764705882408,0.21732135416666665,0.2279407058823535,0.23655212339743587],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.14883388235294168,0.21732135416666665,0.15210917647058875,0.23655212339743587],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.14121035294117698,0.21732135416666665,0.14742211764705934,0.23655212339743587],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.1342814117647064,0.21732135416666665,0.13975905882352993,0.23655212339743587],"dir":"rtl"},{"str":"خ","boundary":[0.11902305882352991,0.21732135416666665,0.13277364705882402,0.23655212339743587],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.10801411764705934,0.21732135416666665,0.11208000000000051,0.23655212339743587],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.08357647058823581,0.21732135416666665,0.10658823529411816,0.23655212339743587],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.8243294117647066,0.2436675080128205,0.8838437647058831,0.2628982772435897],"dir":"rtl"},{"str":"ولورهمپتون","boundary":[0.731011764705883,0.2436675080128205,0.8193430588235301,0.2628982772435897],"dir":"rtl"},{"str":"انگلستان","boundary":[0.6564705882352948,0.2436675080128205,0.7260423529411771,0.2628982772435897],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.6200470588235301,0.2436675080128205,0.6513430588235299,0.2628982772435897],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6064941176470593,0.2436675080128205,0.6150211764705888,0.2628982772435897],"dir":"rtl"},{"str":"دانشیار","boundary":[0.5479058823529416,0.2436675080128205,0.6013807058823534,0.2628982772435897],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.48324705882352986,0.2436675080128205,0.5427614117647064,0.2628982772435897],"dir":"rtl"},{"str":"آبو","boundary":[0.45952941176470635,0.2436675080128205,0.4781731764705887,0.2628982772435897],"dir":"rtl"},{"str":"آ","boundary":[0.44950588235294187,0.2436675080128205,0.4544414117647066,0.2628982772435897],"dir":"rtl"},{"str":"کادمی","boundary":[0.397411764705883,0.2436675080128205,0.4467105882352948,0.2628982772435897],"dir":"rtl"},{"str":"فنلاند","boundary":[0.34588235294117714,0.2436675080128205,0.3924000000000007,0.2628982772435897],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.3199058823529419,0.2436675080128205,0.3407661176470595,0.2628982772435897],"dir":"rtl"},{"str":"میباشد","boundary":[0.2504470588235301,0.2436675080128205,0.31494776470588304,0.2628982772435897],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.24465882352941246,0.2436675080128205,0.2504470588235301,0.2628982772435897],"dir":"ltr"},{"str":"پیشینهی","boundary":[0.16602352941176468,0.2436675080128205,0.23999435294117716,0.2628982772435897],"dir":"rtl"},{"str":"آ","boundary":[0.15614682352941245,0.2436675080128205,0.1610710588235301,0.2628982772435897],"dir":"rtl"},{"str":"کادمیک","boundary":[0.08357647058823596,0.2436675080128205,0.15334023529411833,0.2628982772435897],"dir":"rtl"},{"str":"وی","boundary":[0.8582117647058826,0.27001366185897435,0.8829458823529414,0.28924443108974357],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.8100705882352942,0.27001366185897435,0.8534004705882353,0.28924443108974357],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.7958202352941177,0.27001366185897435,0.8037543529411766,0.28924443108974357],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7873552941176472,0.27001366185897435,0.7944141176470589,0.28924443108974357],"dir":"rtl"},{"str":"رهی","boundary":[0.7554352941176472,0.27001366185897435,0.7866070588235294,0.28924443108974357],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشی","boundary":[0.6862588235294118,0.27001366185897435,0.750612705882353,0.28924443108974357],"dir":"rtl"},{"str":"پست","boundary":[0.6434823529411765,0.27001366185897435,0.6814108235294117,0.28924443108974357],"dir":"rtl"},{"str":"دک","boundary":[0.6216197647058823,0.27001366185897435,0.6371858823529413,0.28924443108974357],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.6146908235294118,0.27001366185897435,0.6201543529411765,0.28924443108974357],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6022588235294117,0.27001366185897435,0.6132141176470588,0.28924443108974357],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5803764705882354,0.27001366185897435,0.5974023529411765,0.28924443108974357],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.5160000000000001,0.27001366185897435,0.5755143529411766,0.28924443108974357],"dir":"rtl"},{"str":"ولورهمپتون","boundary":[0.4174588235294119,0.27001366185897435,0.5112988235294119,0.28924443108974357],"dir":"rtl"},{"str":"انگلستان،","boundary":[0.330494117647059,0.27001366185897435,0.4127717647058825,0.28924443108974357],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.2607529411764708,0.27001366185897435,0.3257505882352943,0.28924443108974357],"dir":"rtl"},{"str":"وی","boundary":[0.23040000000000016,0.27001366185897435,0.255134117647059,0.28924443108974357],"dir":"rtl"},{"str":"یو","boundary":[0.2065411764705884,0.27001366185897435,0.2257157647058825,0.28924443108974357],"dir":"rtl"},{"str":"آمستردام","boundary":[0.12861176470588254,0.27001366185897435,0.20189647058823545,0.28924443108974357],"dir":"rtl"},{"str":"هلند","boundary":[0.08357647058823547,0.27001366185897435,0.12399529411764725,0.28924443108974357],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.8274352941176473,0.29635981570512815,0.8838889411764708,0.3155905849358974],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.82164705882353,0.29635981570512815,0.8276611764705887,0.3155905849358974],"dir":"ltr"},{"str":"او","boundary":[0.8035764705882358,0.29635981570512815,0.8166945882352946,0.3155905849358974],"dir":"rtl"},{"str":"روی","boundary":[0.7667294117647063,0.29635981570512815,0.7976414117647064,0.3155905849358974],"dir":"rtl"},{"str":"موضوعاتی","boundary":[0.6813176470588239,0.29635981570512815,0.7617487058823533,0.3155905849358974],"dir":"rtl"},{"str":"مانند","boundary":[0.6395294117647061,0.29635981570512815,0.6763905882352944,0.3155905849358974],"dir":"rtl"},{"str":"شبکههای","boundary":[0.5559529411764711,0.29635981570512815,0.6345995294117649,0.3155905849358974],"dir":"rtl"},{"str":"ابر","boundary":[0.5323764705882358,0.29635981570512815,0.5511021176470593,0.3155905849358974],"dir":"rtl"},{"str":"لینکی","boundary":[0.48070588235294165,0.29635981570512815,0.5274494117647064,0.3155905849358974],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.47350588235294155,0.29635981570512815,0.4806494117647062,0.3155905849358974],"dir":"ltr"},{"str":"مباحث","boundary":[0.41068235294117683,0.29635981570512815,0.46867200000000037,0.3155905849358974],"dir":"rtl"},{"str":"مر","boundary":[0.3876847058823534,0.29635981570512815,0.40587670588235336,0.3155905849358974],"dir":"rtl"},{"str":"بوط","boundary":[0.35181176470588277,0.29635981570512815,0.3869364705882357,0.3155905849358974],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3265411764705887,0.29635981570512815,0.34698917647058874,0.3155905849358974],"dir":"rtl"},{"str":"تغییرات","boundary":[0.2586352941176475,0.29635981570512815,0.32180611764705924,0.3155905849358974],"dir":"rtl"},{"str":"اقلیمی","boundary":[0.19708235294117696,0.29635981570512815,0.2539200000000005,0.3155905849358974],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.17520000000000047,0.29635981570512815,0.19222588235294163,0.3155905849358974],"dir":"rtl"},{"str":"رسانههای","boundary":[0.08357647058823567,0.29635981570512815,0.1704423529411769,0.3155905849358974],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی،","boundary":[0.8097882352941181,0.322705969551282,0.883984941176471,0.3419367387820512],"dir":"rtl"},{"str":"تفاوتهای","boundary":[0.7240941176470593,0.322705969551282,0.8049458823529416,0.3419367387820512],"dir":"rtl"},{"str":"رشتهای","boundary":[0.659576470588236,0.322705969551282,0.7193505882352946,0.3419367387820512],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.637694117647059,0.322705969551282,0.6547200000000001,0.3419367387820512],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.5675294117647058,0.322705969551282,0.6329421176470589,0.3419367387820512],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.5198117647058823,0.322705969551282,0.5626955294117647,0.3419367387820512],"dir":"rtl"},{"str":"آنلاین","boundary":[0.4687058823529417,0.322705969551282,0.5151388235294123,0.3419367387820512],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.45557647058823586,0.322705969551282,0.46410352941176525,0.3419367387820512],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.39430588235294173,0.322705969551282,0.4509967058823535,0.3419367387820512],"dir":"rtl"},{"str":"آموزشی","boundary":[0.33148235294117706,0.322705969551282,0.3896752941176477,0.3419367387820512],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3145411764705889,0.322705969551282,0.3268800000000006,0.3419367387820512],"dir":"rtl"},{"str":"محیط","boundary":[0.2625882352941183,0.322705969551282,0.30995576470588293,0.3419367387820512],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.24891105882353,0.322705969551282,0.2564781176470594,0.3419367387820512],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.23365270588235357,0.322705969551282,0.24740329411764767,0.3419367387820512],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.22815529411764765,0.322705969551282,0.23222117647058882,0.3419367387820512],"dir":"rtl"},{"str":"زی","boundary":[0.20371764705882411,0.322705969551282,0.22672941176470648,0.3419367387820512],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.17618823529411823,0.322705969551282,0.19905317647058884,0.3419367387820512],"dir":"rtl"},{"str":"کرده","boundary":[0.13637647058823588,0.322705969551282,0.17150682352941232,0.3419367387820512],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.08936470588235351,0.322705969551282,0.13177976470588293,0.3419367387820512],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.08357647058823588,0.322705969551282,0.08930823529411823,0.3419367387820512],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.8754352941176472,0.34905212339743585,0.8839623529411766,0.36828289262820507],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.865982117647059,0.34905212339743585,0.8692432941176473,0.36828289262820507],"dir":"rtl"},{"str":"خ","boundary":[0.8535727058823531,0.34905212339743585,0.8644856470588237,0.36828289262820507],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.8466437647058824,0.34905212339743585,0.8521072941176472,0.36828289262820507],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.8342117647058825,0.34905212339743585,0.8451670588235296,0.36828289262820507],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.8270117647058827,0.34905212339743585,0.8341552941176473,0.36828289262820507],"dir":"ltr"},{"str":"فعالیت","boundary":[0.7704000000000003,0.34905212339743585,0.8224263529411767,0.36828289262820507],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشی","boundary":[0.7013647058823532,0.34905212339743585,0.7657185882352943,0.36828289262820507],"dir":"rtl"},{"str":"وی","boundary":[0.6710117647058825,0.34905212339743585,0.6957458823529413,0.36828289262820507],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6520941176470589,0.34905212339743585,0.6660310588235295,0.36828289262820507],"dir":"rtl"},{"str":"بررسی","boundary":[0.5995764705882354,0.34905212339743585,0.6473985882352942,0.36828289262820507],"dir":"rtl"},{"str":"معنا","boundary":[0.565129411764706,0.34905212339743585,0.5949458823529412,0.36828289262820507],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5520000000000002,0.34905212339743585,0.5605270588235295,0.36828289262820507],"dir":"rtl"},{"str":"اعتبار","boundary":[0.5048470588235295,0.34905212339743585,0.5474145882352943,0.36828289262820507],"dir":"rtl"},{"str":"دگرسنجی","boundary":[0.42367058823529424,0.34905212339743585,0.5000301176470591,0.36828289262820507],"dir":"rtl"},{"str":"معطوف","boundary":[0.36197647058823545,0.34905212339743585,0.41901176470588253,0.36828289262820507],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.3249882352941178,0.34905212339743585,0.3573063529411766,0.36828289262820507],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.28348235294117663,0.34905212339743585,0.3204056470588237,0.36828289262820507],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.277694117647059,0.34905212339743585,0.28348235294117663,0.36828289262820507],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.08358,0.19098,0.88398,0.36828],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"jpeg":"/storage/books/a3282fdce1bf2cb0/pages/ee2e5f5cf799d5834f4a1204c8a0ec69.jpg","blurred":"/storage/books/a3282fdce1bf2cb0/pages/a6d0da85f754ad93881127fea8ca354d.jpg"},"info":{"width":425,"height":624,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":8,"image":{"jpeg":"/storage/books/a3282fdce1bf2cb0/pages/191faeb5a3cdc1ea90b57179ae93ac5a.jpg","blurred":"/storage/books/a3282fdce1bf2cb0/pages/e1c760e1ec1f1bb99bd2cca3322c60a5.jpg"},"info":{"width":425,"height":624,"margin":[0.08358,0.11787,0.11596,0.07508]},"elements":[{"words":[{"str":"پیشگفتار","boundary":[0.7824,0.11787048277243592,0.8840117647058823,0.14190894431089746],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.7824,0.11787,0.88401,0.14191],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ا","boundary":[0.8792555294117649,0.19030212339743585,0.8824997647058825,0.2095328926282051],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.8702145882352943,0.19030212339743585,0.8777505882352944,0.2095328926282051],"dir":"rtl"},{"str":"رو","boundary":[0.8539877647058824,0.19030212339743585,0.8687209411764707,0.2095328926282051],"dir":"rtl"},{"str":"زه","boundary":[0.8402823529411766,0.19030212339743585,0.8532367058823531,0.2095328926282051],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.8307105882352943,0.19030212339743585,0.834110117647059,0.2095328926282051],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.8154522352941178,0.19030212339743585,0.8292988235294119,0.2095328926282051],"dir":"rtl"},{"str":"ولات","boundary":[0.776894117647059,0.19030212339743585,0.814105411764706,0.2095328926282051],"dir":"rtl"},{"str":"سر","boundary":[0.7495115294117648,0.19030212339743585,0.7722663529411765,0.2095328926282051],"dir":"rtl"},{"str":"یعی","boundary":[0.7201411764705884,0.19030212339743585,0.7487802352941179,0.2095328926282051],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6984000000000001,0.19030212339743585,0.7154258823529412,0.2095328926282051],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعات","boundary":[0.6283764705882354,0.19030212339743585,0.6937214117647059,0.2095328926282051],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6152470588235295,0.19030212339743585,0.6237741176470589,0.2095328926282051],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشهای","boundary":[0.5162823529411765,0.19030212339743585,0.6105035294117649,0.2095328926282051],"dir":"rtl"},{"str":"متر","boundary":[0.48653082352941174,0.19030212339743585,0.5115444705882353,0.2095328926282051],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.45741176470588235,0.19030212339743585,0.48574870588235297,0.2095328926282051],"dir":"rtl"},{"str":"اتفاق","boundary":[0.4137882352941177,0.19030212339743585,0.4528517647058824,0.2095328926282051],"dir":"rtl"},{"str":"افتاده","boundary":[0.36677647058823537,0.19030212339743585,0.4091632941176471,0.2095328926282051],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3536470588235295,0.19030212339743585,0.3621741176470589,0.2095328926282051],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.3241411764705883,0.19030212339743585,0.3490672941176472,0.2095328926282051],"dir":"rtl"},{"str":"روشها","boundary":[0.2635764705882353,0.19030212339743585,0.3194371764705884,0.2095328926282051],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.24990494117647058,0.19030212339743585,0.2575567058823529,0.2095328926282051],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.23549647058823528,0.19030212339743585,0.24303529411764704,0.2095328926282051],"dir":"rtl"},{"str":"رد","boundary":[0.21981176470588235,0.19030212339743585,0.23415529411764707,0.2095328926282051],"dir":"rtl"},{"str":"نیاز","boundary":[0.1848,0.19030212339743585,0.21512470588235294,0.2095328926282051],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1716705882352941,0.19030212339743585,0.1801976470588235,0.2095328926282051],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.1252235294117647,0.19030212339743585,0.1669694117647059,0.2095328926282051],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.11590305882352943,0.19030212339743585,0.12063811764705884,0.2095328926282051],"dir":"rtl"},{"str":"کثر","boundary":[0.08357647058823531,0.19030212339743585,0.11494023529411765,0.2095328926282051],"dir":"rtl"},{"str":"متخصصان","boundary":[0.7970823529411766,0.21578289262820505,0.8839228235294119,0.23501366185897427],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.7591058823529412,0.21578289262820505,0.7923303529411765,0.23501366185897427],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.7070117647058822,0.21578289262820505,0.7542917647058822,0.23501366185897427],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6598588235294116,0.21578289262820505,0.7022738823529411,0.23501366185897427],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6540705882352941,0.21578289262820505,0.6599435294117646,0.23501366185897427],"dir":"ltr"},{"str":"ض","boundary":[0.6323491764705881,0.21578289262820505,0.6479096470588234,0.23501366185897427],"dir":"rtl"},{"str":"رو","boundary":[0.6105487058823529,0.21578289262820505,0.6254061176470587,0.23501366185897427],"dir":"rtl"},{"str":"رت","boundary":[0.586870588235294,0.21578289262820505,0.6098597647058822,0.23501366185897427],"dir":"rtl"},{"str":"دسترسی","boundary":[0.5097882352941175,0.21578289262820505,0.5820508235294117,0.23501366185897427],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4966588235294117,0.21578289262820505,0.5051858823529412,0.23501366185897427],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.42988235294117644,0.21578289262820505,0.4920621176470588,0.23501366185897427],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشگران","boundary":[0.33091764705882365,0.21578289262820505,0.4252545882352942,0.23501366185897427],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.31397647058823536,0.21578289262820505,0.3263152941176471,0.23501366185897427],"dir":"rtl"},{"str":"آخر","boundary":[0.27730164705882365,0.21578289262820505,0.309289411764706,0.23501366185897427],"dir":"rtl"},{"str":"ین","boundary":[0.2563764705882354,0.21578289262820505,0.27654211764705894,0.23501366185897427],"dir":"rtl"},{"str":"دستاوردهای","boundary":[0.151764705882353,0.21578289262820505,0.2516696470588236,0.23501366185897427],"dir":"rtl"},{"str":"اینگونه","boundary":[0.08357647058823539,0.21578289262820505,0.14718494117647068,0.23501366185897427],"dir":"rtl"},{"str":"روشها","boundary":[0.8280000000000002,0.2413598157051281,0.883860705882353,0.2605905849358973],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8144470588235295,0.2413598157051281,0.822974117647059,0.2605905849358973],"dir":"rtl"},{"str":"ابزارها","boundary":[0.7624941176470589,0.2413598157051281,0.809424,0.2605905849358973],"dir":"rtl"},{"str":"انکارناپذیر","boundary":[0.6841411764705885,0.2413598157051281,0.7574823529411765,0.2605905849358973],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6422117647058825,0.2413598157051281,0.6791350588235295,0.2605905849358973],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6364235294117648,0.2413598157051281,0.6425788235294119,0.2605905849358973],"dir":"ltr"},{"str":"دگرسنجی","boundary":[0.5535529411764707,0.2413598157051281,0.6313129411764709,0.2605905849358973],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.5072470588235295,0.2413598157051281,0.5484847058823531,0.2605905849358973],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.489769411764706,0.2413598157051281,0.5006964705882354,0.2605905849358973],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.4791670588235295,0.2413598157051281,0.4883152941176472,0.2605905849358973],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.47436705882352953,0.2413598157051281,0.47767058823529424,0.2605905849358973],"dir":"rtl"},{"str":"دی","boundary":[0.44696470588235304,0.2413598157051281,0.47291294117647065,0.2605905849358973],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4296000000000001,0.2413598157051281,0.4419388235294119,0.2605905849358973],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.3998117647058825,0.2413598157051281,0.4247378823529413,0.2605905849358973],"dir":"rtl"},{"str":"نوع","boundary":[0.3684705882352942,0.2413598157051281,0.3948592941176472,0.2605905849358973],"dir":"rtl"},{"str":"روشها","boundary":[0.3076235294117648,0.2413598157051281,0.3634842352941178,0.2605905849358973],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.26611764705882346,0.24135981570512818,0.30304094117647057,0.26059058493589743],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.2412705882352941,0.24135981570512818,0.26121035294117645,0.26059058493589743],"dir":"rtl"},{"str":"باعث","boundary":[0.19651764705882352,0.24135981570512818,0.23624470588235294,0.26059058493589743],"dir":"rtl"},{"str":"سنجش","boundary":[0.1259294117647059,0.24135981570512818,0.1916329411764706,0.26059058493589743],"dir":"rtl"},{"str":"مؤثر","boundary":[0.08357647058823525,0.24135981570512818,0.12098823529411762,0.26059058493589743],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.8720668235294117,0.2669367387820512,0.8824856470588234,0.2861675080128205],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.8610437647058822,0.2669367387820512,0.8706437647058822,0.2861675080128205],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.8486174117647057,0.2669367387820512,0.8596009411764705,0.2861675080128205],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.8431199999999999,0.2669367387820512,0.8471858823529411,0.2861675080128205],"dir":"rtl"},{"str":"ریها","boundary":[0.8013176470588237,0.2669367387820512,0.8416941176470586,0.2861675080128205],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7879058823529412,0.2669367387820512,0.7964329411764707,0.2861675080128205],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.7175999999999999,0.2669367387820512,0.7830127058823529,0.2861675080128205],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشی","boundary":[0.6484235294117648,0.2669367387820512,0.7127435294117646,0.2861675080128205],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6265411764705883,0.2669367387820512,0.6435670588235295,0.2861675080128205],"dir":"rtl"},{"str":"وب","boundary":[0.5950588235294119,0.2669367387820512,0.621876705882353,0.2861675080128205],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.557929411764706,0.2669367387820512,0.5902475294117647,0.2861675080128205],"dir":"rtl"},{"str":"است،","boundary":[0.5090823529411765,0.2669367387820512,0.5531745882352942,0.2861675080128205],"dir":"rtl"},{"str":"دگر","boundary":[0.47774117647058834,0.2669367387820512,0.504254117647059,0.2861675080128205],"dir":"rtl"},{"str":"سنجهها","boundary":[0.4096941176470589,0.2669367387820512,0.47296376470588253,0.2861675080128205],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.39458823529411774,0.2669367387820512,0.4048207058823531,0.2861675080128205],"dir":"rtl"},{"str":"سنجههای","boundary":[0.308329411764706,0.2669367387820512,0.38981082352941193,0.2861675080128205],"dir":"rtl"},{"str":"مکمل","boundary":[0.25581176470588246,0.2669367387820512,0.3035124705882354,0.2861675080128205],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.21557647058823537,0.2669367387820512,0.25096094117647066,0.2861675080128205],"dir":"rtl"},{"str":"سنجش","boundary":[0.14512941176470595,0.2669367387820512,0.21083294117647064,0.2861675080128205],"dir":"rtl"},{"str":"همهی","boundary":[0.0835764705882354,0.2669367387820512,0.1403181176470589,0.2861675080128205],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.8185411764705884,0.29251366185897426,0.8839538823529415,0.3117444310897435],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشی","boundary":[0.7492235294117648,0.29251366185897426,0.813577411764706,0.3117444310897435],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7272000000000002,0.29251366185897426,0.7442258823529413,0.3117444310897435],"dir":"rtl"},{"str":"سالهای","boundary":[0.6526588235294121,0.29251366185897426,0.7222729411764709,0.3117444310897435],"dir":"rtl"},{"str":"اخیر","boundary":[0.6145411764705885,0.29251366185897426,0.6478136470588238,0.3117444310897435],"dir":"rtl"},{"str":"بهطور","boundary":[0.5645647058823532,0.29251366185897426,0.6095774117647061,0.3117444310897435],"dir":"rtl"},{"str":"گستردهای","boundary":[0.4805647058823531,0.29251366185897426,0.5595388235294121,0.3117444310897435],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.45854117647058845,0.29251366185897426,0.47556705882352956,0.3117444310897435],"dir":"rtl"},{"str":"جهان","boundary":[0.4095529411764708,0.29251366185897426,0.4535265882352943,0.3117444310897435],"dir":"rtl"},{"str":"مطرح","boundary":[0.3578823529411767,0.29251366185897426,0.40532047058823556,0.3117444310897435],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.3206117647058826,0.29251366185897426,0.3529298823529414,0.3117444310897435],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.30720000000000025,0.29251366185897426,0.3157270588235297,0.3117444310897435],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2851764705882356,0.29251366185897426,0.30220235294117676,0.3117444310897435],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.2553882352941179,0.29251366185897426,0.28031435294117674,0.3117444310897435],"dir":"rtl"},{"str":"خصوص","boundary":[0.18480000000000024,0.29251366185897426,0.2505600000000002,0.3117444310897435],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.14244705882352965,0.29251366185897426,0.17995764705882375,0.3117444310897435],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.12917647058823553,0.29251366185897426,0.13770352941176495,0.3117444310897435],"dir":"rtl"},{"str":"کتب","boundary":[0.08357647058823553,0.29251366185897426,0.1244047058823532,0.3117444310897435],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.879303529411765,0.31799443108974357,0.8825901176470591,0.3372252003205128],"dir":"rtl"},{"str":"رزش","boundary":[0.8533185882352944,0.31799443108974357,0.8778889411764709,0.3372252003205128],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.8422955294117649,0.31799443108974357,0.8519068235294119,0.3372252003205128],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.8353665882352944,0.31799443108974357,0.840855529411765,0.3372252003205128],"dir":"rtl"},{"str":"دی","boundary":[0.8079529411764709,0.31799443108974357,0.8339237647058826,0.3372252003205128],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7881882352941179,0.31799443108974357,0.8031303529411766,0.3372252003205128],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.7472470588235295,0.31799443108974357,0.7833684705882354,0.3372252003205128],"dir":"rtl"},{"str":"رسیده","boundary":[0.6969882352941177,0.31799443108974357,0.7425091764705883,0.3372252003205128],"dir":"rtl"},{"str":"اما","boundary":[0.6729882352941176,0.31799443108974357,0.6922588235294117,0.3372252003205128],"dir":"rtl"},{"str":"متأسفانه","boundary":[0.598870588235294,0.31799443108974357,0.6681656470588233,0.3372252003205128],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.5782475294117646,0.31799443108974357,0.5940254117647058,0.3372252003205128],"dir":"rtl"},{"str":"کنون","boundary":[0.5368941176470587,0.31799443108974357,0.5775642352941176,0.3372252003205128],"dir":"rtl"},{"str":"منبعی","boundary":[0.4798588235294118,0.31799443108974346,0.5321167058823529,0.3372252003205127],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4545882352941177,0.31799443108974346,0.4750362352941177,0.3372252003205127],"dir":"rtl"},{"str":"فارسی","boundary":[0.3958588235294119,0.31799443108974346,0.44982494117647065,0.3372252003205127],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3705882352941178,0.31799443108974346,0.3910362352941178,0.3372252003205127],"dir":"rtl"},{"str":"رشته","boundary":[0.3234352941176472,0.31799443108974346,0.3658560000000002,0.3372252003205127],"dir":"rtl"},{"str":"تحر","boundary":[0.2894512941176472,0.31799443108974346,0.3186522352941178,0.3372252003205127],"dir":"rtl"},{"str":"یر","boundary":[0.26922352941176486,0.31799443108974346,0.2887369411764707,0.3372252003205127],"dir":"rtl"},{"str":"درنیامده","boundary":[0.19835294117647087,0.31799443108974357,0.2645364705882356,0.3372252003205128],"dir":"rtl"},{"str":"است،","boundary":[0.14414117647058852,0.31799443108974357,0.19377882352941206,0.3372252003205128],"dir":"rtl"},{"str":"ازاین","boundary":[0.09825882352941205,0.31799443108974357,0.13960941176470615,0.3372252003205128],"dir":"rtl"},{"str":"رو","boundary":[0.08357647058823557,0.31799443108974357,0.09680752941176499,0.3372252003205128],"dir":"rtl"},{"str":"اینجانب","boundary":[0.8176941176470593,0.3435713541666666,0.8839849411764709,0.36280212339743584],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7955294117647064,0.3435713541666666,0.8125552941176475,0.36280212339743584],"dir":"rtl"},{"str":"راستای","boundary":[0.7353882352941181,0.3435713541666666,0.7904894117647063,0.36280212339743584],"dir":"rtl"},{"str":"تألیف","boundary":[0.6886588235294122,0.3435713541666666,0.7302352941176475,0.36280212339743584],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.6432000000000003,0.3435713541666666,0.6835990588235297,0.36280212339743584],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.6323294117647061,0.3435713541666666,0.6381148235294121,0.36280212339743584],"dir":"ltr"},{"str":"پژوهشهای","boundary":[0.5380235294117647,0.3425589078175864,0.6322447058823529,0.3617896770483557],"dir":"rtl"},{"str":"سنجهای","boundary":[0.46418823529411757,0.3425589078175864,0.5329637647058824,0.3617896770483557],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.44202352941176465,0.3425589078175864,0.4590494117647058,0.3617896770483557],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.4078588235294118,0.3425589078175864,0.4368988235294118,0.3617896770483557],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.33345882352941175,0.3425589078175864,0.40280470588235295,0.3617896770483557],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.32767058823529405,0.3435713541666667,0.33385411764705875,0.36280212339743595],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.31411764705882345,0.3435713541666667,0.3226447058823529,0.36280212339743595],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.2998701176470588,0.3435713541666667,0.30768564705882345,0.36280212339743595],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.28531764705882345,0.3435713541666667,0.29844141176470584,0.36280212339743595],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.27838870588235287,0.3435713541666667,0.28383247058823524,0.36280212339743595],"dir":"rtl"},{"str":"رش","boundary":[0.24677647058823526,0.3435713541666667,0.2768922352941176,0.36280212339743595],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.20145882352941175,0.3435713541666667,0.24189458823529408,0.36280212339743595],"dir":"rtl"},{"str":"دگر","boundary":[0.16997647058823528,0.3435713541666667,0.19648941176470588,0.36280212339743595],"dir":"rtl"},{"str":"سنجههای","boundary":[0.08357647058823518,0.3435713541666667,0.16505788235294117,0.36280212339743595],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.8638588235294117,0.36914827724358973,0.8839228235294118,0.38837904647435895],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب،","boundary":[0.8114823529411765,0.36914827724358973,0.8590870588235296,0.38837904647435895],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.7646117647058824,0.36914827724358973,0.8066484705882353,0.38837904647435895],"dir":"rtl"},{"str":"معرفی","boundary":[0.711529411764706,0.36914827724358973,0.7597891764705883,0.38837904647435895],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6982588235294117,0.36914827724358973,0.7067858823529413,0.38837904647435895],"dir":"rtl"},{"str":"شناسایی","boundary":[0.6282352941176469,0.36914827724358973,0.6936028235294116,0.38837904647435895],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.5812235294117646,0.36914827724358973,0.6235482352941175,0.38837904647435895],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5517176470588234,0.36914827724358973,0.5766437647058822,0.38837904647435895],"dir":"rtl"},{"str":"نوع","boundary":[0.5206588235294116,0.36914827724358973,0.5470475294117646,0.38837904647435895],"dir":"rtl"},{"str":"روشها","boundary":[0.46009411764705893,0.36914827724358973,0.5159548235294116,0.38837904647435895],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4404705882352942,0.36914827724358973,0.45541270588235305,0.38837904647435895],"dir":"rtl"},{"str":"متخصصین","boundary":[0.3472941176470589,0.36914827724358973,0.43585411764705895,0.38837904647435895],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.33022870588235304,0.36914827724358973,0.34112752941176483,0.38837904647435895],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3213317647058825,0.36914827724358973,0.3287576470588237,0.38837904647435895],"dir":"rtl"},{"str":"زههای","boundary":[0.27134117647058836,0.36914827724358973,0.31987764705882366,0.38837904647435895],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.23760000000000014,0.36914827724358973,0.26664000000000015,0.38837904647435895],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات،","boundary":[0.15642352941176485,0.36914827724358973,0.2329722352941178,0.38837904647435895],"dir":"rtl"},{"str":"کامپیوتر،","boundary":[0.08357647058823543,0.36914827724358973,0.15177317647058838,0.38837904647435895],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.8762936470588238,0.3946290464743589,0.8825054117647061,0.41385981570512814],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.8693647058823532,0.3946290464743589,0.8748423529411766,0.41385981570512814],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.8638672941176473,0.3946290464743589,0.8679331764705885,0.41385981570512814],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8554023529411767,0.3946290464743589,0.8624894117647062,0.41385981570512814],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.8316705882352944,0.3946290464743589,0.8546823529411767,0.41385981570512814],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات،","boundary":[0.7503529411764708,0.3946290464743589,0.8269016470588237,0.41385981570512814],"dir":"rtl"},{"str":"مدیر","boundary":[0.7119472941176472,0.3946290464743589,0.7455247058823531,0.41385981570512814],"dir":"rtl"},{"str":"یت،","boundary":[0.6806117647058825,0.3946290464743589,0.7112385882352942,0.41385981570512814],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.606494117647059,0.3946290464743589,0.6758400000000001,0.41385981570512814],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5932235294117648,0.3946290464743589,0.6017505882352943,0.41385981570512814],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهش","boundary":[0.529694117647059,0.3946290464743589,0.5883388235294119,0.41385981570512814],"dir":"rtl"},{"str":"هنر،","boundary":[0.4897411764705884,0.3946290464743589,0.5248997647058825,0.41385981570512814],"dir":"rtl"},{"str":"علمسنجی","boundary":[0.39910588235294137,0.3946290464743589,0.484898823529412,0.41385981570512814],"dir":"rtl"},{"str":"نسخه","boundary":[0.3440470588235296,0.3946290464743589,0.3942917647058825,0.41385981570512814],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی","boundary":[0.2911058823529414,0.3946290464743589,0.33930352941176495,0.41385981570512814],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.25595294117647077,0.3946290464743589,0.286430117647059,0.41385981570512814],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.20527058823529432,0.3946290464743589,0.25119529411764724,0.41385981570512814],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.18960000000000016,0.3946290464743589,0.19905882352941193,0.41385981570512814],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.1689882352941179,0.3946290464743589,0.18478305882352958,0.41385981570512814],"dir":"rtl"},{"str":"هماهنگی","boundary":[0.08357647058823553,0.3946290464743589,0.164210823529412,0.41385981570512814],"dir":"rtl"},{"str":"نویسنده","boundary":[0.8251764705882356,0.420205969551282,0.8838861176470592,0.4394367387820512],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.8112141176470591,0.420205969551282,0.8188348235294122,0.4394367387820512],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.7959557647058827,0.420205969551282,0.8097600000000004,0.4394367387820512],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.7890268235294121,0.420205969551282,0.7945581176470591,0.4394367387820512],"dir":"rtl"},{"str":"رم","boundary":[0.770823529411765,0.420205969551282,0.7876178823529415,0.4394367387820512],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.7458352941176474,0.420205969551282,0.7658992941176473,0.4394367387820512],"dir":"rtl"},{"str":"جناب","boundary":[0.6978352941176474,0.420205969551282,0.7408602352941179,0.4394367387820512],"dir":"rtl"},{"str":"کیم","boundary":[0.6635294117647059,0.4202059695512821,0.6929054117647059,0.4394367387820513],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.646752,0.4202059695512821,0.6557364705882353,0.4394367387820513],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6323435294117646,0.4202059695512821,0.638363294117647,0.4394367387820513],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.6285402352941176,0.4202059695512821,0.6305788235294117,0.4394367387820513],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.6175171764705882,0.4202059695512821,0.6256828235294117,0.4394367387820513],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6105882352941175,0.4202059695512821,0.6146315294117645,0.4394367387820513],"dir":"rtl"},{"str":"رگ","boundary":[0.5840470588235294,0.4202059695512821,0.6076912941176469,0.4394367387820513],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.570635294117647,0.4202059695512821,0.5791623529411765,0.4394367387820513],"dir":"rtl"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.4946823529411764,0.4202059695512821,0.5658889411764706,0.4394367387820513],"dir":"rtl"},{"str":"الزویر","boundary":[0.44315294117647086,0.420205969551282,0.4899444705882356,0.4394367387820512],"dir":"rtl"},{"str":"تهیه","boundary":[0.3999529411764709,0.420205969551282,0.43833882352941206,0.4394367387820512],"dir":"rtl"},{"str":"کردم","boundary":[0.35223529411764737,0.420205969551282,0.3951811764705886,0.4394367387820512],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3389647058823533,0.420205969551282,0.34749176470588267,0.4394367387820512],"dir":"rtl"},{"str":"ترجمه","boundary":[0.2824941176470592,0.420205969551282,0.3340800000000004,0.4394367387820512],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.2576470588235294,0.4202059695512821,0.2777110588235294,0.4394367387820513],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.2419764705882353,0.4202059695512821,0.25143529411764703,0.4394367387820513],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.22136470588235294,0.4202059695512821,0.23713411764705883,0.4394367387820513],"dir":"rtl"},{"str":"مساعدت","boundary":[0.14230588235294114,0.4202059695512821,0.21657882352941174,0.4394367387820513],"dir":"rtl"},{"str":"همکار","boundary":[0.08357647058823527,0.4202059695512821,0.13750588235294114,0.4394367387820513],"dir":"rtl"},{"str":"ارجمند","boundary":[0.8320941176470591,0.4457828926282051,0.8839764705882356,0.46501366185897436],"dir":"rtl"},{"str":"سرکار","boundary":[0.7842352941176473,0.4457828926282051,0.8271360000000002,0.46501366185897436],"dir":"rtl"},{"str":"خانم","boundary":[0.7438588235294119,0.4457828926282051,0.779232,0.46501366185897436],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.7270729411764707,0.4457828926282051,0.7374917647058824,0.46501366185897436],"dir":"rtl"},{"str":"دی","boundary":[0.6996705882352942,0.4457828926282051,0.7256188235294119,0.46501366185897436],"dir":"rtl"},{"str":"هادی","boundary":[0.6496941176470591,0.4457828926282051,0.6947124705882355,0.46501366185897436],"dir":"rtl"},{"str":"پور","boundary":[0.6234352941176473,0.4457828926282051,0.6447077647058825,0.46501366185897436],"dir":"rtl"},{"str":"آغاز","boundary":[0.5895529411764708,0.4457828926282051,0.6184884705882355,0.46501366185897436],"dir":"rtl"},{"str":"نمودیم","boundary":[0.5329411764705885,0.4457828926282051,0.5845665882352944,0.46501366185897436],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5271529411764708,0.4457828926282051,0.5331670588235297,0.46501366185897436],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.4973647058823532,0.4457828926282051,0.522290823529412,0.46501366185897436],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.4520470588235297,0.4457828926282051,0.4924461176470591,0.46501366185897436],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.4368000000000003,0.4457828926282051,0.44703247058823564,0.46501366185897436],"dir":"rtl"},{"str":"نگاهی","boundary":[0.38174117647058853,0.4457828926282051,0.4318023529411768,0.46501366185897436],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3618352941176473,0.4457828926282051,0.3767774117647062,0.46501366185897436],"dir":"rtl"},{"str":"گذشته،","boundary":[0.2991529411764709,0.4457828926282051,0.3568884705882356,0.46501366185897436],"dir":"rtl"},{"str":"حال","boundary":[0.261458823529412,0.4457828926282051,0.2943105882352944,0.46501366185897436],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.24818823529411793,0.4457828926282051,0.2567152941176473,0.46501366185897436],"dir":"rtl"},{"str":"آینده","boundary":[0.2024470588235297,0.4457828926282051,0.24345035294117676,0.46501366185897436],"dir":"rtl"},{"str":"دگرسنجی","boundary":[0.10884705882352967,0.4457828926282051,0.19763011764705907,0.46501366185897436],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.08357647058823556,0.4457828926282051,0.10402447058823555,0.46501366185897436],"dir":"rtl"},{"str":"معرفی","boundary":[0.835623529411765,0.47135981570512814,0.8838832941176473,0.4905905849358974],"dir":"rtl"},{"str":"دگرسنجی","boundary":[0.7545882352941179,0.47135981570512814,0.8309477647058826,0.4905905849358974],"dir":"rtl"},{"str":"چیستی","boundary":[0.6821647058823532,0.47135981570512814,0.7384658823529415,0.4905905849358974],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6690352941176473,0.47135981570512814,0.6775623529411767,0.4905905849358974],"dir":"rtl"},{"str":"چگونگی","boundary":[0.5978823529411766,0.47135981570512814,0.6643312941176472,0.4905905849358974],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.5366117647058826,0.47135981570512814,0.5933025882352944,0.4905905849358974],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5196705882352943,0.47135981570512814,0.5320094117647061,0.4905905849358974],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.4949647058823532,0.47135981570512814,0.5150287058823532,0.4905905849358974],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.47534117647058843,0.47135981570512814,0.4902832941176473,0.4905905849358974],"dir":"rtl"},{"str":"متخصصین","boundary":[0.3821647058823532,0.47135981570512814,0.4707247058823532,0.4905905849358974],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.34178823529411784,0.47135981570512814,0.3774607058823532,0.4905905849358974],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.28094117647058847,0.47135981570512814,0.33712941176470607,0.4905905849358974],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2678117647058826,0.47135981570512814,0.27633882352941197,0.4905905849358974],"dir":"rtl"},{"str":"سایر","boundary":[0.23011764705882373,0.47135981570512814,0.2631360000000002,0.4905905849358974],"dir":"rtl"},{"str":"سازمانهای","boundary":[0.13355294117647076,0.47135981570512814,0.22544188235294138,0.4905905849358974],"dir":"rtl"},{"str":"درگیر","boundary":[0.08357647058823547,0.47135981570512814,0.12886305882352958,0.4905905849358974],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8754352941176473,0.49684058493589733,0.8839623529411768,0.5160713541666666],"dir":"rtl"},{"str":"علاقهمند","boundary":[0.799058823529412,0.49684058493589733,0.8706861176470592,0.5160713541666667],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7794352941176473,0.49684058493589744,0.7943774117647061,0.5160713541666667],"dir":"rtl"},{"str":"ارز","boundary":[0.7562597647058826,0.49684058493589744,0.7748498823529414,0.5160713541666667],"dir":"rtl"},{"str":"یابی","boundary":[0.7249411764705884,0.49684058493589744,0.7555087058823531,0.5160713541666667],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهش","boundary":[0.6615529411764708,0.49684058493589744,0.7201976470588237,0.5160713541666667],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6484235294117648,0.49684058493589744,0.6569505882352943,0.5160713541666667],"dir":"rtl"},{"str":"سیاست","boundary":[0.5856000000000002,0.49684058493589733,0.6437788235294121,0.5160713541666666],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.5763247058823532,0.49684058493589744,0.5841741176470591,0.5160713541666667],"dir":"rtl"},{"str":"ذ","boundary":[0.5657223529411767,0.49684058493589744,0.5748705882352944,0.5160713541666667],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5610494117647061,0.49684058493589744,0.5643247058823532,0.5160713541666667],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.5366117647058826,0.49684058493589744,0.559623529411765,0.5160713541666667],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.4890352941176473,0.49684058493589744,0.5319190588235296,0.5160713541666667],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4759058823529414,0.49684058493589744,0.48443294117647084,0.5160713541666667],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.45035294117647084,0.49684058493589744,0.4712131764705885,0.5160713541666667],"dir":"rtl"},{"str":"دانشجویان","boundary":[0.3626823529411768,0.49684058493589744,0.4456771764705886,0.5160713541666667],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.33317647058823563,0.49684058493589744,0.35810258823529445,0.5160713541666667],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.3161110588235298,0.49684058493589744,0.32700988235294154,0.5160713541666667],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.30721411764705914,0.49684058493589744,0.31464000000000036,0.5160713541666667],"dir":"rtl"},{"str":"زه","boundary":[0.29280000000000034,0.49684058493589744,0.30576000000000036,0.5160713541666667],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.26357647058823563,0.49684058493589744,0.288124235294118,0.5160713541666667],"dir":"rtl"},{"str":"پ","boundary":[0.25879905882352966,0.49684058493589744,0.2621872941176473,0.5160713541666667],"dir":"rtl"},{"str":"رد","boundary":[0.24158117647058847,0.49684058493589744,0.2574211764705885,0.5160713541666667],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.23690823529411786,0.49684058493589744,0.24026823529411787,0.5160713541666667],"dir":"rtl"},{"str":"زد","boundary":[0.22122352941176493,0.49684058493589744,0.23556705882352966,0.5160713541666667],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.20908235294117647,0.50033484763121,0.21501183529411766,0.5163925399389022],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.18423529411764705,0.49684058493589744,0.20916141176470587,0.5160713541666667],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.13919999999999996,0.49684058493589744,0.17959905882352942,0.5160713541666667],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.12423529411764704,0.49684058493589744,0.13446776470588234,0.5160713541666667],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.08357647058823528,0.49684058493589744,0.11967529411764705,0.5160713541666667],"dir":"rtl"},{"str":"برخی","boundary":[0.8433882352941179,0.5224175080128205,0.8838494117647062,0.5416482772435897],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8260235294117648,0.5224175080128205,0.8383623529411767,0.5416482772435897],"dir":"rtl"},{"str":"ایدههای","boundary":[0.7571294117647064,0.5224175080128205,0.8210654117647059,0.5416482772435897],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.7423228235294121,0.5224175080128205,0.7506240000000004,0.5416482772435897],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.7368254117647063,0.5224175080128205,0.7408912941176475,0.5416482772435897],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7298964705882357,0.5224175080128205,0.7353741176470592,0.5416482772435897],"dir":"rtl"},{"str":"دی","boundary":[0.7024941176470593,0.5224175080128205,0.7284423529411769,0.5416482772435897],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6889411764705885,0.5224175080128205,0.6974682352941179,0.5416482772435897],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.6790757647058826,0.5224175080128205,0.6823792941176473,0.5416482772435897],"dir":"rtl"},{"str":"وآ","boundary":[0.6663614117647061,0.5224175080128205,0.6776329411764708,0.5416482772435897],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6578964705882355,0.5224175080128205,0.664983529411765,0.5416482772435897],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.6341647058823532,0.5224175080128205,0.6571764705882355,0.5416482772435897],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6120000000000002,0.5224175080128205,0.6290258823529413,0.5416482772435897],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشهای","boundary":[0.5126117647058828,0.5224175080128205,0.606832941176471,0.5416482772435897],"dir":"rtl"},{"str":"قبلی","boundary":[0.4720941176470593,0.5224175080128205,0.5077214117647063,0.5416482772435897],"dir":"rtl"},{"str":"شروع","boundary":[0.4246588235294122,0.5224175080128205,0.467189647058824,0.5416482772435897],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.3632470588235298,0.5224175080128205,0.4197007058823533,0.5416482772435897],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.33840000000000037,0.5224175080128205,0.35833976470588275,0.5416482772435897],"dir":"rtl"},{"str":"پیش","boundary":[0.29181176470588277,0.5224175080128205,0.3334644705882357,0.5416482772435897],"dir":"rtl"},{"str":"برنده","boundary":[0.24522352941176512,0.5224175080128205,0.28687058823529454,0.5416482772435897],"dir":"rtl"},{"str":"تکامل","boundary":[0.18776470588235333,0.5224175080128205,0.2402258823529416,0.5416482772435897],"dir":"rtl"},{"str":"علمسنجی","boundary":[0.09698823529411803,0.5224175080128205,0.1827811764705886,0.5416482772435897],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.08357647058823567,0.5224175080128205,0.09210352941176508,0.5416482772435897],"dir":"rtl"},{"str":"وبسنجی،","boundary":[0.7987764705882358,0.5479944310897435,0.8840414117647062,0.5672252003205127],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7856470588235298,0.5479944310897435,0.7941741176470593,0.5672252003205127],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7706823529411768,0.5479944310897435,0.780914823529412,0.5672252003205127],"dir":"rtl"},{"str":"ظهور","boundary":[0.7249411764705885,0.5479944310897435,0.7660348235294121,0.5672252003205127],"dir":"rtl"},{"str":"رسانههای","boundary":[0.6443294117647064,0.5479944310897435,0.720146823529412,0.5672252003205127],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.572752941176471,0.5479944310897435,0.6397298823529416,0.5672252003205127],"dir":"rtl"},{"str":"دگرسنجی","boundary":[0.4915764705882357,0.5479944310897435,0.5679360000000006,0.5672252003205127],"dir":"rtl"},{"str":"میباشد","boundary":[0.42790588235294164,0.5479944310897435,0.48690070588235346,0.5672252003205127],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4219764705882353,0.5514886937850562,0.4278705882352941,0.5675463860927484],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.8333647058823531,0.5735713541666667,0.8503905882352942,0.592802123397436],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.7783058823529413,0.5735713541666667,0.8286381176470589,0.592802123397436],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7689882352941178,0.5735713541666667,0.7727491764705884,0.592802123397436],"dir":"rtl"},{"str":"ول","boundary":[0.7465411764705883,0.5735713541666667,0.7680960000000001,0.592802123397436],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7111058823529413,0.5735713541666667,0.7419331764705883,0.592802123397436],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.6601411764705882,0.5735713541666667,0.7064809411764705,0.592802123397436],"dir":"rtl"},{"str":"گذشتهی","boundary":[0.5808,0.5735713541666667,0.6554936470588235,0.592802123397436],"dir":"rtl"},{"str":"دگرسنجی،","boundary":[0.4866352941176471,0.5735713541666667,0.5761581176470589,0.592802123397436],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.4743896470588236,0.5735713541666667,0.4820611764705883,0.592802123397436],"dir":"rtl"},{"str":"یشههای","boundary":[0.3965647058823529,0.5735713541666667,0.47364705882352953,0.592802123397436],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.34305882352941175,0.5735713541666667,0.3918974117647059,0.592802123397436],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.3183529411764705,0.5735713541666667,0.3384169411764705,0.592802123397436],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3052235294117646,0.5735713541666667,0.31375058823529406,0.592802123397436],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.25058823529411756,0.5735713541666667,0.30064658823529405,0.592802123397436],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.2258823529411764,0.5735713541666667,0.2459463529411764,0.592802123397436],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.20498823529411755,0.5735713541666667,0.22118682352941169,0.592802123397436],"dir":"rtl"},{"str":"کتابسنجی","boundary":[0.09670588235294109,0.5735713541666667,0.20036329411764697,0.592802123397436],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.0835764705882352,0.5735713541666667,0.09210352941176461,0.592802123397436],"dir":"rtl"},{"str":"وبسنجی","boundary":[0.8059764705882352,0.599052123397436,0.8840414117647057,0.6182828926282051],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.7921581176470588,0.599052123397436,0.7998098823529411,0.6182828926282051],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7832611764705881,0.599052123397436,0.7908,0.6182828926282051],"dir":"rtl"},{"str":"رد","boundary":[0.7675764705882352,0.599052123397436,0.78192,0.6182828926282051],"dir":"rtl"},{"str":"بررسی","boundary":[0.7149176470588234,0.599052123397436,0.7627397647058822,0.6182828926282051],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.6824470588235293,0.599052123397436,0.7101769411764705,0.6182828926282051],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.6532235294117645,0.599052123397436,0.6777712941176469,0.6182828926282051],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.6439115294117645,0.599052123397436,0.6518456470588234,0.6182828926282051],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.636982588235294,0.599052123397436,0.6425449411764704,0.6182828926282051],"dir":"rtl"},{"str":"رد","boundary":[0.6197647058823528,0.599052123397436,0.6356047058823528,0.6182828926282051],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6139764705882351,0.599052123397436,0.6197082352941174,0.6182828926282051],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.5922352941176469,0.599052123397436,0.6092611764705881,0.6182828926282051],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.543105882352941,0.599052123397436,0.5875538823529409,0.6182828926282051],"dir":"rtl"},{"str":"دوم،","boundary":[0.502870588235294,0.599052123397436,0.538305882352941,0.6182828926282051],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعات","boundary":[0.43284705882352925,0.599052123397436,0.49819199999999986,0.6182828926282051],"dir":"rtl"},{"str":"کنونی","boundary":[0.382305882352941,0.599052123397436,0.428230588235294,0.6182828926282051],"dir":"rtl"},{"str":"دگرسنجی","boundary":[0.30127058823529396,0.599052123397436,0.37763011764705867,0.6182828926282051],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.2661176470588234,0.599052123397436,0.2967359999999999,0.6182828926282051],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.19948235294117628,0.599052123397436,0.26144188235294097,0.6182828926282051],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.19369411764705863,0.599052123397436,0.19942588235294098,0.6182828926282051],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.1586823529411763,0.599052123397436,0.18915952941176453,0.6182828926282051],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.10404705882352921,0.599052123397436,0.1540630588235292,0.6182828926282051],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.0835764705882351,0.599052123397436,0.09934588235294098,0.6182828926282051],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.8555294117647061,0.6246290464743591,0.8837985882352943,0.6438598157051283],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.8415557647058826,0.6246290464743591,0.8498428235294119,0.6438598157051283],"dir":"rtl"},{"str":"رور","boundary":[0.8184000000000001,0.6246290464743591,0.8408131764705884,0.6438598157051283],"dir":"rtl"},{"str":"کلی","boundary":[0.7826823529411766,0.6246290464743591,0.8134503529411765,0.6438598157051283],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.763764705882353,0.6246290464743591,0.7777016470588236,0.6438598157051283],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.6934588235294117,0.6246290464743591,0.7588715294117647,0.6438598157051283],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.6455999999999998,0.6246290464743591,0.6884837647058821,0.6438598157051283],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6235764705882351,0.6246290464743591,0.6406023529411763,0.6438598157051283],"dir":"rtl"},{"str":"وب،","boundary":[0.5847529411764704,0.6246290464743591,0.6187482352941174,0.6438598157051283],"dir":"rtl"},{"str":"پتانسیلهای","boundary":[0.48550588235294134,0.6246290464743591,0.5797863529411763,0.6438598157051283],"dir":"rtl"},{"str":"دگرسنجی","boundary":[0.40277647058823546,0.6246290464743591,0.48053647058823545,0.6438598157051283],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3893647058823531,0.6246290464743591,0.3978917647058825,0.6438598157051283],"dir":"rtl"},{"str":"وضعیت","boundary":[0.32512941176470583,0.624629046474359,0.38450823529411765,0.6438598157051282],"dir":"rtl"},{"str":"فعلی","boundary":[0.28319999999999995,0.624629046474359,0.32027294117647054,0.6438598157051282],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.2582117647058823,0.624629046474359,0.2782757647058823,0.6438598157051282],"dir":"rtl"},{"str":"آغاز","boundary":[0.21882352941176467,0.624629046474359,0.25325647058823525,0.6438598157051282],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.15204705882352937,0.624629046474359,0.2140065882352941,0.6438598157051282],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.13877647058823522,0.624629046474359,0.14730352941176464,0.6438598157051282],"dir":"rtl"},{"str":"سپس","boundary":[0.08357647058823524,0.624629046474359,0.13403858823529405,0.6438598157051282],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.8555294117647061,0.6502059695512821,0.8837985882352943,0.6694367387820512],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.8416969411764708,0.6502059695512821,0.8499840000000002,0.6694367387820512],"dir":"rtl"},{"str":"رور","boundary":[0.8185411764705883,0.6502059695512821,0.8409543529411766,0.6694367387820512],"dir":"rtl"},{"str":"کلی","boundary":[0.782964705882353,0.6502059695512821,0.813732705882353,0.6694367387820512],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.7641882352941177,0.6502059695512821,0.7781251764705883,0.6694367387820512],"dir":"rtl"},{"str":"برخی","boundary":[0.718870588235294,0.6502059695512821,0.7593317647058824,0.6694367387820512],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.6765176470588234,0.6502059695512821,0.7140282352941176,0.6694367387820512],"dir":"rtl"},{"str":"سنجههای","boundary":[0.5902588235294118,0.6502059695512821,0.6717402352941175,0.6694367387820512],"dir":"rtl"},{"str":"آنلاین","boundary":[0.5390117647058824,0.6502059695512821,0.5854447058823531,0.6694367387820512],"dir":"rtl"},{"str":"جدید","boundary":[0.4958117647058825,0.6502059695512821,0.5342004705882354,0.6694367387820512],"dir":"rtl"},{"str":"خواهد","boundary":[0.4438588235294119,0.6502059695512821,0.4911388235294119,0.6694367387820512],"dir":"rtl"},{"str":"داشت","boundary":[0.392894117647059,0.6502059695512821,0.4391096470588237,0.6694367387820512],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.38710588235294136,0.6502059695512821,0.3928376470588237,0.6694367387820512],"dir":"ltr"},{"str":"بخش","boundary":[0.3324705882352943,0.6502059695512821,0.3824865882352943,0.6694367387820512],"dir":"rtl"},{"str":"سوم","boundary":[0.28941176470588253,0.6502059695512821,0.3278569411764708,0.6694367387820512],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2762823529411767,0.6502059695512821,0.2848094117647061,0.6694367387820512],"dir":"rtl"},{"str":"پایانی","boundary":[0.22517647058823548,0.6502059695512821,0.2715840000000002,0.6694367387820512],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.17463529411764722,0.6502059695512821,0.22056000000000017,0.6694367387820512],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.1541647058823531,0.6502059695512821,0.16993411764705899,0.6694367387820512],"dir":"rtl"},{"str":"بحث","boundary":[0.1053176470588237,0.6502059695512821,0.14953411764705898,0.6694367387820512],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.08357647058823547,0.6502059695512821,0.10060235294117664,0.6694367387820512],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.874887529411765,0.6756867387820513,0.8825392941176473,0.6949175080128206],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8659905882352944,0.6756867387820513,0.8735294117647061,0.6949175080128206],"dir":"rtl"},{"str":"رد","boundary":[0.8503058823529415,0.6756867387820513,0.8646494117647061,0.6949175080128206],"dir":"rtl"},{"str":"چگونگی","boundary":[0.7788705882352943,0.6756867387820513,0.8453195294117649,0.6949175080128206],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.7342588235294119,0.6756867387820513,0.7740282352941178,0.6949175080128206],"dir":"rtl"},{"str":"دگرسنجی،","boundary":[0.6457411764705884,0.6756867387820513,0.7293232941176472,0.6949175080128206],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.6304941176470589,0.6756867387820513,0.6407265882352942,0.6949175080128206],"dir":"rtl"},{"str":"حدودی","boundary":[0.5664,0.6756867387820513,0.6254964705882353,0.6949175080128206],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.5181176470588237,0.6756867387820513,0.5614136470588237,0.6949175080128206],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشگران","boundary":[0.4243764705882355,0.6756867387820513,0.5131792941176473,0.6949175080128206],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4109647058823532,0.6756867387820513,0.4194917647058826,0.6949175080128206],"dir":"rtl"},{"str":"عموم","boundary":[0.36480000000000024,0.6756867387820513,0.40598400000000023,0.6949175080128206],"dir":"rtl"},{"str":"مردم","boundary":[0.32315294117647086,0.6756867387820513,0.35985035294117673,0.6949175080128206],"dir":"rtl"},{"str":"آغاز","boundary":[0.2892705882352944,0.6756867387820513,0.3182061176470591,0.6949175080128206],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.2224941176470591,0.6756867387820513,0.2844536470588238,0.6949175080128206],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.21529411764705914,0.6756867387820513,0.22243764705882382,0.6949175080128206],"dir":"ltr"},{"str":"چگونه","boundary":[0.15628235294117673,0.6756867387820513,0.21044894117647087,0.6949175080128206],"dir":"rtl"},{"str":"میتوان","boundary":[0.08357647058823557,0.6756867387820513,0.1514851764705885,0.6949175080128206],"dir":"rtl"},{"str":"دگرسنجهها","boundary":[0.7955294117647062,0.7012636618589744,0.883874823529412,0.7204944310897436],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7797176470588237,0.7012636618589744,0.7891764705882355,0.7204944310897436],"dir":"rtl"},{"str":"شناسایی","boundary":[0.7094117647058826,0.7012636618589744,0.7747792941176473,0.7204944310897436],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6960000000000002,0.7012636618589744,0.7045270588235296,0.7204944310897436],"dir":"rtl"},{"str":"جمع","boundary":[0.656329411764706,0.7012636618589744,0.6909600000000001,0.7204944310897436],"dir":"rtl"},{"str":"آ","boundary":[0.651396705882353,0.7012636618589744,0.6548696470588237,0.7204944310897436],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6429317647058824,0.7012636618589744,0.6500188235294119,0.7204944310897436],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.6192000000000001,0.7012636618589744,0.6422117647058824,0.7204944310897436],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.6045119999999999,0.7012636618589744,0.6128978823529412,0.7204944310897436],"dir":"rtl"},{"str":"رد","boundary":[0.5872941176470589,0.7012636618589744,0.6031341176470588,0.7204944310897436],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5738823529411765,0.7012636618589744,0.5824094117647058,0.7204944310897436],"dir":"rtl"},{"str":"اینکه","boundary":[0.5241882352941176,0.7012636618589744,0.5690202352941177,0.7204944310897436],"dir":"rtl"},{"str":"چگونه","boundary":[0.4705411764705882,0.7012636618589744,0.5191905882352942,0.7204944310897436],"dir":"rtl"},{"str":"میتوان","boundary":[0.4087058823529411,0.7012636618589744,0.46558305882352935,0.7204944310897436],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.39162352941176465,0.7012636618589744,0.4039623529411764,0.7204944310897436],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.3605647058823529,0.7012636618589744,0.38685741176470584,0.7204944310897436],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.32032941176470586,0.7012636618589744,0.35571388235294116,0.7204944310897436],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.3109129411764706,0.7012636618589744,0.31416,0.7204944310897436],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.30611294117647053,0.7012636618589744,0.3093882352941176,0.7204944310897436],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.2955105882352941,0.7012636618589744,0.3046305882352941,0.7204944310897436],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.29083764705882353,0.7012636618589744,0.2940847058823529,0.7204944310897436],"dir":"rtl"},{"str":"زه","boundary":[0.2764235294117647,0.7012636618589744,0.28938352941176465,0.7204944310897436],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.26711152941176464,0.7012636618589744,0.2749609411764705,0.7204944310897436],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.26018258823529405,0.7012636618589744,0.2656602352941176,0.7204944310897436],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.2342117647058823,0.7012636618589744,0.25871999999999995,0.7204944310897436],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.20527058823529404,0.7012636618589744,0.22952470588235288,0.7204944310897436],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.19199999999999992,0.7012636618589744,0.2005270588235293,0.7204944310897436],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.15049411764705872,0.7012636618589744,0.1871830588235293,0.7204944310897436],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.0835764705882352,0.7012636618589744,0.14575623529411758,0.7204944310897436],"dir":"rtl"},{"str":"نمود","boundary":[0.8497411764705883,0.7268405849358975,0.8838437647058824,0.7460713541666667],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8439529411764707,0.7268405849358975,0.8499670588235295,0.7460713541666667],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.821929411764706,0.7268405849358975,0.8389552941176471,0.7460713541666667],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7921411764705883,0.7268405849358975,0.8170672941176471,0.7460713541666667],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.7468235294117647,0.7268405849358975,0.7872225882352941,0.7460713541666667],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7372291764705882,0.7268405849358975,0.7404762352941175,0.7460713541666667],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.7236762352941176,0.7268405849358975,0.7357609411764706,0.7460713541666667],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7181788235294116,0.7268405849358975,0.7222164705882351,0.7460713541666667],"dir":"rtl"},{"str":"رههای","boundary":[0.6681882352941179,0.7268405849358975,0.7167247058823528,0.7460713541666667],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.6556037647058824,0.7268405849358975,0.6632583529411765,0.7460713541666667],"dir":"rtl"},{"str":"یادی","boundary":[0.6169411764705883,0.7268405849358975,0.6548442352941177,0.7460713541666667],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5970352941176471,0.7268405849358975,0.611977411764706,0.7460713541666667],"dir":"rtl"},{"str":"ابزارهای","boundary":[0.5256000000000002,0.7268405849358975,0.5921788235294118,0.7460713541666667],"dir":"rtl"},{"str":"دگرسنجی","boundary":[0.43736470588235316,0.7268405849358975,0.5206305882352943,0.7460713541666667],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.39472941176470605,0.7268405849358975,0.43261552941176484,0.7460713541666667],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.3475764705882355,0.7268405849358975,0.3899915294117649,0.7460713541666667],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.3173647058823531,0.7268405849358975,0.3428103529411767,0.7460713541666667],"dir":"rtl"},{"str":"مترجم","boundary":[0.25821176470588253,0.7268405849358975,0.3125223529411767,0.7460713541666667],"dir":"rtl"},{"str":"تلاش","boundary":[0.20272941176470605,0.7268405849358975,0.2533948235294119,0.7460713541666667],"dir":"rtl"},{"str":"نمود","boundary":[0.15825882352941192,0.7268405849358975,0.1979152941176472,0.7460713541666667],"dir":"rtl"},{"str":"راهنمای","boundary":[0.0835764705882354,0.7268405849358975,0.15352941176470597,0.7460713541666667],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.8610240000000005,0.7524175080128206,0.8839058823529417,0.7716482772435898],"dir":"rtl"},{"str":"بردی","boundary":[0.8200941176470593,0.7524175080128206,0.8602560000000005,0.7716482772435898],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7904470588235298,0.7524175080128206,0.8153731764705886,0.7716482772435898],"dir":"rtl"},{"str":"ابزارها","boundary":[0.7387764705882356,0.7524175080128206,0.7857063529411767,0.7716482772435898],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7231058823529414,0.7524175080128206,0.7325647058823531,0.7716482772435898],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6984000000000002,0.7524175080128206,0.7183397647058826,0.7716482772435898],"dir":"rtl"},{"str":"حاصل","boundary":[0.6434823529411766,0.7524175080128206,0.6935209411764709,0.7716482772435898],"dir":"rtl"},{"str":"سالها","boundary":[0.5872941176470587,0.7524175080128205,0.6386964705882355,0.7716482772435898],"dir":"rtl"},{"str":"تجر","boundary":[0.553259294117647,0.7524175080128205,0.5824771764705882,0.7716482772435896],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5375999999999999,0.7524175080128205,0.5525421176470587,0.7716482772435896],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.5020235294117646,0.7524175080128205,0.5327802352941176,0.7716482772435896],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4887529411764705,0.7524175080128205,0.49727999999999994,0.7716482772435896],"dir":"rtl"},{"str":"دانشجویان","boundary":[0.4009411764705882,0.7524175080128205,0.483936,0.7716482772435896],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.3592941176470588,0.7524175080128205,0.3962174117647058,0.7716482772435896],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.34362352941176466,0.7524175080128205,0.35308235294117646,0.7716482772435896],"dir":"rtl"},{"str":"تهیه","boundary":[0.3059294117647064,0.7524175080128206,0.33876141176470637,0.7716482772435898],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.29265882352941225,0.7524175080128206,0.3011858823529417,0.7716482772435898],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2707764705882358,0.7524175080128206,0.28780235294117695,0.7716482772435898],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.22150588235294164,0.7524175080128206,0.26595388235294165,0.7716482772435898],"dir":"rtl"},{"str":"اضافات","boundary":[0.1582588235294122,0.7524175080128206,0.21672847058823577,0.7716482772435898],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.1286117647058828,0.7524175080128206,0.15353788235294163,0.7716482772435898],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.08357647058823574,0.7524175080128206,0.12397552941176515,0.7716482772435898],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.8484705882352943,0.7778982772435897,0.8838550588235297,0.797129046474359],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.8340903529411766,0.7778982772435897,0.8406465882352944,0.797129046474359],"dir":"rtl"},{"str":"رک","boundary":[0.8085176470588237,0.7778982772435897,0.8312583529411767,0.797129046474359],"dir":"rtl"},{"str":"بهتر","boundary":[0.7716705882352942,0.7778982772435897,0.8035200000000001,0.797129046474359],"dir":"rtl"},{"str":"مسائل","boundary":[0.7176,0.7778982772435897,0.7667152941176472,0.797129046474359],"dir":"rtl"},{"str":"منعکس","boundary":[0.6515294117647058,0.7778982772435897,0.7126588235294118,0.797129046474359],"dir":"rtl"},{"str":"کند،","boundary":[0.6121411764705882,0.7778982772435897,0.6466108235294118,0.797129046474359],"dir":"rtl"},{"str":"اما","boundary":[0.5879999999999999,0.7778982772435897,0.6072705882352939,0.797129046474359],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5582117647058822,0.7778982772435897,0.5831378823529411,0.797129046474359],"dir":"rtl"},{"str":"مهم","boundary":[0.5205176470588234,0.7778982772435897,0.5532395294117646,0.797129046474359],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5006117647058822,0.7778982772435897,0.5155538823529411,0.797129046474359],"dir":"rtl"},{"str":"دلایلی","boundary":[0.44879999999999987,0.7778982772435897,0.49560847058823515,0.797129046474359],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4267764705882352,0.7778982772435897,0.44380235294117637,0.797129046474359],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.3969882352941176,0.7778982772435897,0.4219143529411764,0.797129046474359],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.35167058823529407,0.7778982772435897,0.39206964705882347,0.797129046474359],"dir":"rtl"},{"str":"محقق","boundary":[0.29774117647058823,0.7778982772435897,0.3467745882352941,0.797129046474359],"dir":"rtl"},{"str":"نشد","boundary":[0.26301176470588233,0.7778982772435897,0.29289035294117644,0.797129046474359],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.23279999999999995,0.7778982772435897,0.25824564705882347,0.797129046474359],"dir":"rtl"},{"str":"امید","boundary":[0.19129411764705875,0.7778982772435897,0.22811294117647052,0.797129046474359],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.14414117647058813,0.7778982772435897,0.18655623529411755,0.797129046474359],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.12225882352941167,0.7778982772435897,0.13928470588235284,0.797129046474359],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.0835764705882352,0.7778982772435897,0.11739670588235286,0.797129046474359],"dir":"rtl"},{"str":"مجلد","boundary":[0.8435294117647063,0.8034752003205128,0.8839680000000004,0.8227059695512821],"dir":"rtl"},{"str":"جدا","boundary":[0.8109825882352945,0.8034752003205128,0.8386785882352945,0.8227059695512821],"dir":"rtl"},{"str":"گانه","boundary":[0.7798588235294122,0.8034752003205128,0.8095397647058827,0.8227059695512821],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7579764705882357,0.8034752003205128,0.7750023529411768,0.8227059695512821],"dir":"rtl"},{"str":"اختیار","boundary":[0.7091294117647061,0.8034752003205128,0.753255529411765,0.8227059695512821],"dir":"rtl"},{"str":"دوستداران","boundary":[0.6247058823529416,0.8034752003205128,0.7043717647058828,0.8227059695512821],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5950588235294119,0.8034752003205128,0.6199849411764707,0.8227059695512821],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.5611764705882355,0.8034752003205128,0.5902164705882356,0.8227059695512821],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.5287058823529415,0.8034752003205128,0.5564357647058826,0.8227059695512821],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.5145938823529415,0.8034752003205128,0.5225280000000003,0.8227059695512821],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5076649411764709,0.8034752003205128,0.5132272941176473,0.8227059695512821],"dir":"rtl"},{"str":"رد","boundary":[0.4904470588235297,0.8034752003205128,0.5062870588235296,0.8227059695512821],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.48465882352941203,0.8034752003205128,0.4905317647058826,0.8227059695512821],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.45938823529411793,0.8034752003205128,0.47983623529411795,0.8227059695512821],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.4280470588235297,0.8034752003205128,0.4546164705882356,0.8227059695512821],"dir":"rtl"},{"str":"ترتیب","boundary":[0.3748235294117648,0.8034752003205128,0.4232244705882356,0.8227059695512821],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.3396705882352942,0.8034752003205128,0.37014776470588245,0.8227059695512821],"dir":"rtl"},{"str":"نوشته","boundary":[0.28503529411764716,0.8034752003205128,0.3348310588235295,0.8227059695512821],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.2644235294117648,0.8034752003205128,0.2801929411764707,0.8227059695512821],"dir":"rtl"},{"str":"تلاش","boundary":[0.20908235294117658,0.8034752003205128,0.25974776470588246,0.8227059695512821],"dir":"rtl"},{"str":"همه","boundary":[0.16588235294117656,0.8034752003205128,0.20441223529411773,0.8227059695512821],"dir":"rtl"},{"str":"دوستان","boundary":[0.09670588235294125,0.8034752003205128,0.16117835294117652,0.8227059695512821],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.08357647058823536,0.8034752003205128,0.09210352941176479,0.8227059695512821],"dir":"rtl"},{"str":"همکاران","boundary":[0.817129411764706,0.829052123397436,0.8839877647058825,0.8482828926282051],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.803858823529412,0.829052123397436,0.8123858823529415,0.8482828926282051],"dir":"rtl"},{"str":"دانشجویان","boundary":[0.7161882352941178,0.829052123397436,0.7991830588235296,0.8482828926282051],"dir":"rtl"},{"str":"ترجمه","boundary":[0.665364705882353,0.829052123397436,0.7114672941176471,0.8482828926282051],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.652235294117647,0.829052123397436,0.6607623529411765,0.8482828926282051],"dir":"rtl"},{"str":"آماده","boundary":[0.6104470588235295,0.829052123397436,0.6475482352941175,0.8482828926282051],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.5696470588235294,0.829052123397436,0.6057684705882352,0.8482828926282051],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.5408470588235293,0.829052123397436,0.5650164705882352,0.8482828926282051],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5277176470588235,0.829052123397436,0.536244705882353,0.8482828926282051],"dir":"rtl"},{"str":"قطعا","boundary":[0.48776470588235316,0.829052123397436,0.5230927058823531,0.8482828926282051],"dir":"rtl"},{"str":"دارای","boundary":[0.43990588235294137,0.829052123397436,0.4830635294117649,0.8482828926282051],"dir":"rtl"},{"str":"کاستیهای","boundary":[0.3484235294117649,0.829052123397436,0.4352611764705885,0.8482828926282051],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.3361214117647061,0.829052123397436,0.34377600000000025,0.8482828926282051],"dir":"rtl"},{"str":"یادی","boundary":[0.297458823529412,0.829052123397436,0.3353618823529414,0.8482828926282051],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.2559529411764708,0.829052123397436,0.2928762352941179,0.8482828926282051],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2428235294117649,0.829052123397436,0.2513505882352943,0.8482828926282051],"dir":"rtl"},{"str":"پیشنهادات","boundary":[0.15614117647058842,0.829052123397436,0.23818729411764727,0.8482828926282051],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.14301176470588256,0.829052123397436,0.15153882352941195,0.8482828926282051],"dir":"rtl"},{"str":"نظرات","boundary":[0.0835764705882355,0.829052123397436,0.13836705882352962,0.8482828926282051],"dir":"rtl"},{"str":"متخصصین","boundary":[0.795388235294118,0.8546290464743589,0.8839482352941179,0.873859815705128],"dir":"rtl"},{"str":"امر","boundary":[0.7678588235294119,0.8546290464743589,0.7908141176470591,0.873859815705128],"dir":"rtl"},{"str":"میتواند","boundary":[0.7060235294117649,0.8546290464743589,0.7631830588235295,0.873859815705128],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6842823529411767,0.8546290464743589,0.7013082352941179,0.873859815705128],"dir":"rtl"},{"str":"ویرایشهای","boundary":[0.589129411764706,0.8546290464743589,0.6797562352941179,0.873859815705128],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.5795435294117649,0.8546290464743589,0.5828470588235296,0.873859815705128],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.571214117647059,0.8546290464743589,0.5780470588235296,0.873859815705128],"dir":"rtl"},{"str":"دی","boundary":[0.5438117647058825,0.8546290464743589,0.5697600000000002,0.873859815705128],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5143058823529414,0.8546290464743589,0.5392320000000002,0.873859815705128],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.4910117647058826,0.8546290464743589,0.5097374117647061,0.873859815705128],"dir":"rtl"},{"str":"مؤثر","boundary":[0.45444705882352954,0.8546290464743589,0.48633035294117655,0.873859815705128],"dir":"rtl"},{"str":"واقع","boundary":[0.418729411764706,0.8546290464743589,0.4497995294117649,0.873859815705128],"dir":"rtl"},{"str":"گردد","boundary":[0.3777882352941178,0.8546290464743589,0.41379388235294134,0.873859815705128],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3720000000000001,0.8546290464743589,0.3777882352941178,0.873859815705128],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.8333647058823532,0.8801098157051283,0.8503905882352943,0.8993405849358975],"dir":"rtl"},{"str":"پایان","boundary":[0.7928470588235297,0.8801098157051283,0.8285082352941179,0.8993405849358975],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.7740705882352944,0.8801098157051283,0.788007529411765,0.8993405849358975],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.7384941176470591,0.8801098157051283,0.769250823529412,0.8993405849358975],"dir":"rtl"},{"str":"لازم","boundary":[0.703623529411765,0.8801098157051283,0.7322992941176474,0.8993405849358975],"dir":"rtl"},{"str":"میدانم","boundary":[0.6426352941176473,0.8801098157051283,0.6988065882352944,0.8993405849358975],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6255529411764708,0.8801098157051283,0.6378917647058826,0.8993405849358975],"dir":"rtl"},{"str":"زحمات","boundary":[0.5673882352941177,0.8801098157051283,0.620761411764706,0.8993405849358975],"dir":"rtl"},{"str":"افرادی","boundary":[0.5102117647058825,0.8801098157051283,0.5626192941176472,0.8993405849358975],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.48550588235294134,0.8801098157051283,0.5054456470588237,0.8993405849358975],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4636235294117649,0.8801098157051283,0.48064941176470605,0.8993405849358975],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4438588235294119,0.8801098157051283,0.4588009411764708,0.8993405849358975],"dir":"rtl"},{"str":"ثمر","boundary":[0.4140705882352943,0.8801098157051283,0.43901082352941195,0.8993405849358975],"dir":"rtl"},{"str":"رسیدن","boundary":[0.35138823529411783,0.8801098157051283,0.40935529411764726,0.8993405849358975],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.3162352941176473,0.8801098157051283,0.3467124705882355,0.8993405849358975],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.28743529411764734,0.8801098157051283,0.3116894117647061,0.8993405849358975],"dir":"rtl"},{"str":"مشارکت","boundary":[0.21487058823529437,0.8801098157051283,0.28281035294117673,0.8993405849358975],"dir":"rtl"},{"str":"داشتند","boundary":[0.15261176470588259,0.8801098157051283,0.21022305882352965,0.8993405849358975],"dir":"rtl"},{"str":"قدردانی","boundary":[0.08357647058823553,0.8801098157051283,0.14802070588235317,0.8993405849358975],"dir":"rtl"},{"str":"کنم","boundary":[0.8545411764705882,0.9056867387820512,0.8839171764705883,0.9249175080128205],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8487529411764706,0.9056867387820512,0.8547670588235294,0.9249175080128205],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.8189647058823529,0.9056867387820512,0.8438908235294117,0.9249175080128205],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.7798588235294119,0.9056867387820512,0.8140800000000004,0.9249175080128205],"dir":"rtl"},{"str":"عبارتند","boundary":[0.7231058823529413,0.9056867387820512,0.7749458823529413,0.9249175080128205],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7058823529411765,0.9056867387820512,0.7182211764705883,0.9249175080128205],"dir":"rtl"},{"str":"دانشجویان","boundary":[0.6179294117647058,0.9056867387820512,0.7009242352941177,0.9249175080128205],"dir":"rtl"},{"str":"کارشناسی","boundary":[0.536470588235294,0.9056867387820512,0.6129854117647058,0.9249175080128205],"dir":"rtl"},{"str":"ارشد","boundary":[0.4965176470588235,0.9056867387820512,0.5316141176470588,0.9249175080128205],"dir":"rtl"},{"str":"مدیر","boundary":[0.4579538823529412,0.9056867387820512,0.49157647058823534,0.9249175080128205],"dir":"rtl"},{"str":"یت","boundary":[0.43383529411764704,0.9056867387820512,0.4572254117647059,0.9249175080128205],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.3595764705882353,0.9056867387820512,0.4289223529411764,0.9249175080128205],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.28955294117647057,0.9056867387820512,0.3545505882352941,0.9249175080128205],"dir":"rtl"},{"str":"شهید","boundary":[0.2370352941176471,0.9056867387820512,0.28466823529411767,0.9249175080128205],"dir":"rtl"},{"str":"باهنر","boundary":[0.18832941176470588,0.9056867387820512,0.23208282352941176,0.9249175080128205],"dir":"rtl"},{"str":"کرمان","boundary":[0.12931764705882356,0.9056867387820512,0.18339952941176474,0.9249175080128205],"dir":"rtl"},{"str":"خانم","boundary":[0.08357647058823534,0.9056867387820512,0.12448941176470592,0.9249175080128205],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.08358,0.1903,0.88404,0.92492],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"jpeg":"/storage/books/a3282fdce1bf2cb0/pages/5a0a094033963599a8c71edcfcaa93e1.jpg","blurred":"/storage/books/a3282fdce1bf2cb0/pages/36d6ed7d263e9b10afd1a7a2e055f42e.jpg"},"info":{"width":425,"height":624,"margin":[0.11704,0.06098,0.08251,0.79068]},"elements":[{"words":[{"str":"راضیه","boundary":[0.8724705882352943,0.0609753605769231,0.9173675294117649,0.08020612980769233],"dir":"rtl"},{"str":"جهانشاهی،","boundary":[0.7792941176470589,0.0609753605769231,0.8676112941176473,0.08020612980769233],"dir":"rtl"},{"str":"خانم","boundary":[0.7390588235294118,0.0609753605769231,0.774432,0.08020612980769233],"dir":"rtl"},{"str":"ملیحه","boundary":[0.6873882352941176,0.0609753605769231,0.7342588235294117,0.08020612980769233],"dir":"rtl"},{"str":"مقبلی،","boundary":[0.630070588235294,0.0609753605769231,0.6826164705882353,0.08020612980769233],"dir":"rtl"},{"str":"خانم","boundary":[0.589835294117647,0.0609753605769231,0.6252084705882353,0.08020612980769233],"dir":"rtl"},{"str":"فاطمه","boundary":[0.5371764705882353,0.0609753605769231,0.5850494117647058,0.08020612980769233],"dir":"rtl"},{"str":"قر","boundary":[0.5155651764705882,0.0609753605769231,0.5324131764705883,0.08020612980769233],"dir":"rtl"},{"str":"بانی،","boundary":[0.477035294117647,0.0609753605769231,0.5148282352941176,0.08020612980769233],"dir":"rtl"},{"str":"خانم","boundary":[0.43679999999999997,0.0609753605769231,0.4721731764705882,0.08020612980769233],"dir":"rtl"},{"str":"مر","boundary":[0.41381929411764706,0.0609753605769231,0.43198023529411766,0.08020612980769233],"dir":"rtl"},{"str":"یم","boundary":[0.3955764705882353,0.0609753605769231,0.41305976470588235,0.08020612980769233],"dir":"rtl"},{"str":"طالبی","boundary":[0.3443294117647059,0.0609753605769231,0.39079058823529417,0.08020612980769233],"dir":"rtl"},{"str":"زاده،","boundary":[0.3039529411764706,0.0609753605769231,0.3397581176470588,0.08020612980769233],"dir":"rtl"},{"str":"خانم","boundary":[0.26385882352941176,0.0609753605769231,0.299232,0.08020612980769233],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.2515821176470588,0.0609753605769231,0.2592649411764706,0.08020612980769233],"dir":"rtl"},{"str":"ینب","boundary":[0.22051764705882354,0.0609753605769231,0.25085082352941174,0.08020612980769233],"dir":"rtl"},{"str":"مرتضی","boundary":[0.15571764705882352,0.0609753605769231,0.21585882352941174,0.08020612980769233],"dir":"rtl"},{"str":"پور،","boundary":[0.11703529411764704,0.0609753605769231,0.1510305882352941,0.08020612980769233],"dir":"rtl"},{"str":"خانم","boundary":[0.8819294117647062,0.0864561298076923,0.9173025882352943,0.10568689903846153],"dir":"rtl"},{"str":"شیده","boundary":[0.838023529411765,0.0864561298076923,0.8773044705882355,0.10568689903846153],"dir":"rtl"},{"str":"فروزی،","boundary":[0.7785882352941179,0.0864561298076923,0.8334183529411766,0.10568689903846153],"dir":"rtl"},{"str":"خانم","boundary":[0.7382117647058827,0.0864561298076923,0.7735849411764708,0.10568689903846153],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.7259350588235297,0.0864561298076923,0.7336178823529415,0.10568689903846153],"dir":"rtl"},{"str":"ینب","boundary":[0.6948705882352944,0.0864561298076923,0.7252037647058825,0.10568689903846153],"dir":"rtl"},{"str":"فرمنش","boundary":[0.6330352941176473,0.0864561298076923,0.6902682352941178,0.10568689903846153],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6258352941176472,0.0864561298076923,0.6329788235294118,0.10568689903846153],"dir":"ltr"},{"str":"خانم","boundary":[0.5857411764705883,0.0864561298076923,0.6211143529411766,0.10568689903846153],"dir":"rtl"},{"str":"نرگس","boundary":[0.5360470588235294,0.0864561298076923,0.5810230588235294,0.10568689903846153],"dir":"rtl"},{"str":"شیرازی،","boundary":[0.4668705882352942,0.0864561298076923,0.5314305882352942,0.10568689903846153],"dir":"rtl"},{"str":"آقای","boundary":[0.4257882352941178,0.0864561298076923,0.4620084705882354,0.10568689903846153],"dir":"rtl"},{"str":"علی","boundary":[0.38922352941176486,0.0864561298076923,0.4210927058823531,0.10568689903846153],"dir":"rtl"},{"str":"تندیسه","boundary":[0.3326117647058825,0.0864561298076923,0.3844122352941178,0.10568689903846153],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.31948235294117666,0.0864561298076923,0.32800941176470605,0.10568689903846153],"dir":"rtl"},{"str":"آقای","boundary":[0.27854117647058835,0.0864561298076923,0.3147952941176473,0.10568689903846153],"dir":"rtl"},{"str":"محمد","boundary":[0.2280000000000001,0.0864561298076923,0.27396141176470595,0.10568689903846153],"dir":"rtl"},{"str":"هاشمی","boundary":[0.16588235294117654,0.0864561298076923,0.2233411764705883,0.10568689903846153],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.16009411764705891,0.0864561298076923,0.16588235294117654,0.10568689903846153],"dir":"ltr"},{"str":"همچنین","boundary":[0.8165647058823531,0.11270612980769229,0.8839397647058826,0.1319368990384615],"dir":"rtl"},{"str":"لازم","boundary":[0.7814117647058826,0.11270612980769229,0.810087529411765,0.1319368990384615],"dir":"rtl"},{"str":"میدانم","boundary":[0.7202823529411767,0.11270612980769229,0.7764536470588236,0.1319368990384615],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.703058823529412,0.11270612980769229,0.7153976470588238,0.1319368990384615],"dir":"rtl"},{"str":"نویسنده","boundary":[0.6393882352941178,0.11270612980769229,0.6980978823529413,0.1319368990384615],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.6254258823529413,0.11270612980769229,0.6330465882352942,0.1319368990384615],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.6101675294117648,0.11270612980769229,0.6239717647058824,0.1319368990384615],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.6032385882352942,0.11270612980769229,0.6087698823529413,0.1319368990384615],"dir":"rtl"},{"str":"رم","boundary":[0.5850352941176472,0.11270612980769229,0.6018296470588236,0.1319368990384615],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب،","boundary":[0.5325176470588237,0.11270612980769229,0.5801223529411765,0.1319368990384615],"dir":"rtl"},{"str":"مدیر","boundary":[0.49395388235294135,0.11270612980769229,0.5275764705882355,0.1319368990384615],"dir":"rtl"},{"str":"یت","boundary":[0.4698352941176472,0.11270612980769229,0.493225411764706,0.1319368990384615],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.45587294117647076,0.11270612980769229,0.4634936470588237,0.1319368990384615],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.44061458823529426,0.11270612980769229,0.45441882352941193,0.1319368990384615],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.4336856470588237,0.11270612980769229,0.43921694117647075,0.1319368990384615],"dir":"rtl"},{"str":"رم","boundary":[0.41548235294117664,0.11270612980769229,0.43227670588235306,0.1319368990384615],"dir":"rtl"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.339529411764706,0.11270612980769229,0.41073600000000016,0.1319368990384615],"dir":"rtl"},{"str":"الزویر","boundary":[0.28785882352941194,0.11270612980769229,0.3346503529411766,0.1319368990384615],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2744470588235296,0.11270612980769229,0.282974117647059,0.1319368990384615],"dir":"rtl"},{"str":"نماینده","boundary":[0.21218823529411787,0.11270612980769229,0.2694720000000002,0.1319368990384615],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.19823152941176495,0.11270612980769229,0.2058522352941179,0.1319368990384615],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.18297317647058847,0.11270612980769229,0.19677741176470612,0.1319368990384615],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.17604423529411786,0.11270612980769229,0.18157552941176494,0.1319368990384615],"dir":"rtl"},{"str":"رم","boundary":[0.1523294117647061,0.11270612980769229,0.16912376470588258,0.1319368990384615],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.11703529411764729,0.11270612980769229,0.14751247058823555,0.1319368990384615],"dir":"rtl"},{"str":"انتشاراتی","boundary":[0.8497411764705886,0.13905212339743583,0.9174917647058827,0.15828289262820505],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8278588235294121,0.13905212339743583,0.8448847058823533,0.15828289262820505],"dir":"rtl"},{"str":"تهران،","boundary":[0.7725176470588238,0.13905212339743583,0.8229938823529415,0.15828289262820505],"dir":"rtl"},{"str":"جناب","boundary":[0.7246588235294119,0.13905212339743583,0.7676837647058825,0.15828289262820505],"dir":"rtl"},{"str":"آقای","boundary":[0.6835764705882353,0.13905212339743583,0.719796705882353,0.15828289262820505],"dir":"rtl"},{"str":"خ","boundary":[0.6663585882352944,0.13905228365384623,0.6775680000000003,0.15828305288461544],"dir":"rtl"},{"str":"وا","boundary":[0.6539181176470592,0.13905228365384623,0.6651981176470592,0.15828305288461544],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.6415087058823533,0.13905228365384623,0.6527181176470592,0.15828305288461544],"dir":"rtl"},{"str":"وی","boundary":[0.6155294117647062,0.13905228365384623,0.640348235294118,0.15828305288461544],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.6049411764705882,0.1380396770483556,0.6107576470588234,0.15727044627912481],"dir":"ltr"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.539435294117647,0.1380396770483556,0.6051614117647057,0.15727044627912481],"dir":"rtl"},{"str":"همراه","boundary":[0.49115294117647057,0.1380396770483556,0.5345929411764705,0.15727044627912481],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.45727058823529415,0.1380396770483556,0.48631058823529416,0.15727044627912481],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.45148235294117645,0.1380396770483556,0.45729882352941176,0.15727044627912481],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.43835294117647056,0.13905212339743583,0.44687999999999994,0.15828289262820505],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.42141176470588226,0.13905212339743583,0.43375058823529405,0.15828289262820505],"dir":"rtl"},{"str":"سرکار","boundary":[0.373835294117647,0.13905212339743583,0.41673599999999994,0.15828289262820505],"dir":"rtl"},{"str":"خانم","boundary":[0.33374117647058815,0.13905212339743583,0.36911435294117645,0.15828289262820505],"dir":"rtl"},{"str":"اشناب","boundary":[0.280235294117647,0.13905212339743583,0.32916705882352937,0.15828289262820505],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.26710588235294114,0.13905212339743583,0.2756329411764705,0.15828289262820505],"dir":"rtl"},{"str":"همه","boundary":[0.2239058823529411,0.13905212339743583,0.2624357647058823,0.15828289262820505],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگواران","boundary":[0.1471058823529411,0.13905212339743583,0.21927811764705873,0.15828289262820505],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.11703529411764696,0.13905212339743583,0.14248094117647048,0.15828289262820505],"dir":"rtl"},{"str":"تلاشهای","boundary":[0.8366117647058825,0.16539827724358966,0.9172432941176469,0.1846290464743589],"dir":"rtl"},{"str":"لازم","boundary":[0.8017411764705884,0.16539827724358966,0.8304169411764708,0.1846290464743589],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7860705882352942,0.16539827724358966,0.7955294117647059,0.1846290464743589],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.770964705882353,0.16539827724358966,0.7811971764705883,0.1846290464743589],"dir":"rtl"},{"str":"دارندگان","boundary":[0.7020705882352941,0.16539827724358966,0.7662437647058823,0.1846290464743589],"dir":"rtl"},{"str":"حق","boundary":[0.6686117647058822,0.16539827724358966,0.6973778823529411,0.1846290464743589],"dir":"rtl"},{"str":"تألیف","boundary":[0.622305882352941,0.16539827724358966,0.6638823529411764,0.1846290464743589],"dir":"rtl"},{"str":"فراهم","boundary":[0.5730352941176469,0.16539827724358966,0.617686588235294,0.1846290464743589],"dir":"rtl"},{"str":"نمودند","boundary":[0.5186823529411764,0.16539827724358966,0.5681957647058823,0.1846290464743589],"dir":"rtl"},{"str":"نهایت","boundary":[0.4692705882352943,0.16539827724358966,0.5139614117647058,0.1846290464743589],"dir":"rtl"},{"str":"تشکر","boundary":[0.42367058823529424,0.16539827724358966,0.46451576470588246,0.1846290464743589],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.40404705882352954,0.16539827724358966,0.41898917647058836,0.1846290464743589],"dir":"rtl"},{"str":"عمل","boundary":[0.3622588235294119,0.16539827724358966,0.39937694117647077,0.1846290464743589],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.35280847058823545,0.16539827724358966,0.3561656470588237,0.1846290464743589],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.3458795294117648,0.16539827724358966,0.35141082352941183,0.1846290464743589],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.34038211764705895,0.16539827724358966,0.34450164705882363,0.1846290464743589],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3319171764705883,0.16539827724358966,0.33905788235294126,0.1846290464743589],"dir":"rtl"},{"str":"رم","boundary":[0.3159529411764707,0.16539827724358966,0.3312508235294119,0.1846290464743589],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.31016470588235306,0.16539827724358966,0.3159529411764707,0.1846290464743589],"dir":"ltr"},{"str":"محمدباقر","boundary":[0.1818353788235294,0.19171926582532053,0.26206688470588235,0.20931541967147438],"dir":"rtl"},{"str":"نگهبان","boundary":[0.11703529411764706,0.19171926582532053,0.1776862305882353,0.20931541967147438],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.11704,0.06098,0.91749,0.20932],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":10,"image":{"jpeg":"/storage/books/a3282fdce1bf2cb0/pages/ad535421c5f0aacc50d715af8892e25e.jpg","blurred":"/storage/books/a3282fdce1bf2cb0/pages/74d15566cd7e6024ffa897e0d81b1bc4.jpg"},"info":{"width":425,"height":624,"margin":[0.08471,0.14422,0.11604,0.08078]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.7904470588235294,0.14421663661858966,0.8838035294117647,0.1682550981570512],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.8329411764705882,0.1918154196714743,0.883836705882353,0.20941157351762812],"dir":"rtl"},{"str":"..............................................","boundary":[0.09882773647058843,0.20047499373998393,0.2608987200000002,0.21326345527844545],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.26118036705882375,0.20047499373998393,0.3738391905882355,0.21326345527844545],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.374120837647059,0.20047499373998393,0.48677966117647076,0.21326345527844545],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.48706130823529425,0.20047499373998393,0.5997201317647061,0.21326345527844545],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6000017788235296,0.20047499373998393,0.7126606023529414,0.21326345527844545],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.7129422494117648,0.20047499373998393,0.8256010729411766,0.21326345527844545],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.08470588235294117,0.1918154196714743,0.09398075294117647,0.20941157351762812],"dir":"rtl"},{"str":"دگرسنجی","boundary":[0.8141654117647059,0.21719963120993582,0.8839129552941177,0.23479578505608964],"dir":"rtl"},{"str":"........................................","boundary":[0.10235360470588255,0.22585960912459938,0.24324848470588256,0.2386480706630609],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24353013176470606,0.22585960912459938,0.3561889552941178,0.2386480706630609],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.35647060235294137,0.22585960912459938,0.46912942588235307,0.2386480706630609],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4694110729411766,0.22585960912459938,0.5820698964705884,0.2386480706630609],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5823515435294119,0.22585960912459938,0.6950103670588237,0.2386480706630609],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6952920141176472,0.22585960912459938,0.8079508376470589,0.2386480706630609],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.08470588235294117,0.21720003505608973,0.09532418823529412,0.23479618890224357],"dir":"rtl"},{"str":"مراحل","boundary":[0.8189656094117647,0.24268102544070516,0.8639138541176471,0.260277179286859],"dir":"rtl"},{"str":"دگرسنجی","boundary":[0.7447072235294118,0.24268102544070516,0.814550357647059,0.260277179286859],"dir":"rtl"},{"str":"....................................................","boundary":[0.10235645647058826,0.25134037835536854,0.28560354352941175,0.26412883989383007],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2858851905882353,0.25134037835536854,0.39854401411764706,0.26412883989383007],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.39882566117647056,0.25134037835536854,0.5114844847058823,0.26412883989383007],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5117661317647059,0.25134037835536854,0.6244249552941177,0.26412883989383007],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6247066023529411,0.25134037835536854,0.7373654258823529,0.26412883989383007],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.08470588235294117,0.24268080428685893,0.09532418823529412,0.26027695813301277],"dir":"rtl"},{"str":"دلیل","boundary":[0.83096352,0.26806501582532044,0.8632912235294117,0.28566116967147426],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.8038597129411764,0.26806501582532044,0.8266671105882354,0.28566116967147426],"dir":"rtl"},{"str":"نامگذاری","boundary":[0.735812131764706,0.26806501582532044,0.7995555529411765,0.28566116967147426],"dir":"rtl"},{"str":"چیست؟","boundary":[0.674401637647059,0.26806501582532044,0.7313167905882353,0.28566116967147426],"dir":"rtl"},{"str":"۴","boundary":[0.08470588235294117,0.26806541967147435,0.09532418823529412,0.2856615735176282],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.10235378823529417,0.276724993739984,0.21501261176470593,0.2895134552784455],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.21529425882352946,0.276724993739984,0.3279530823529412,0.2895134552784455],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.32823472941176474,0.276724993739984,0.4408935529411765,0.2895134552784455],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4411752,0.276724993739984,0.5538340235294118,0.2895134552784455],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5541156705882353,0.276724993739984,0.6667744941176471,0.2895134552784455],"dir":"ltr"},{"str":"سطوح","boundary":[0.8178366070588236,0.2935464100560898,0.8639061035294118,0.31114256390224365],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.7849431105882353,0.2935464100560898,0.8134523576470588,0.31114256390224365],"dir":"rtl"},{"str":"۶","boundary":[0.08470588235294117,0.29354618890224354,0.09532418823529412,0.3111423427483974],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.10235788235294119,0.3022057629707532,0.21501670588235297,0.3149942245092147],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.21529835294117647,0.3022057629707532,0.32795717647058825,0.3149942245092147],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.32823882352941175,0.3022057629707532,0.4408976470588235,0.3149942245092147],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.441179294117647,0.3022057629707532,0.5538381176470588,0.3149942245092147],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5541197647058823,0.3022057629707532,0.6667785882352941,0.3149942245092147],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6670602352941175,0.3022057629707532,0.7797190588235293,0.3149942245092147],"dir":"ltr"},{"str":"س","boundary":[0.8514638258823529,0.3189304004407051,0.862653091764706,0.3365265542868589],"dir":"rtl"},{"str":"ؤ","boundary":[0.8432740376470588,0.3189304004407051,0.8502004799999999,0.3365265542868589],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.8390267152941175,0.3189304004407051,0.8421295341176469,0.3365265542868589],"dir":"rtl"},{"str":"لات","boundary":[0.8100705176470588,0.3189304004407051,0.8378227905882353,0.3365265542868589],"dir":"rtl"},{"str":"پاسخ","boundary":[0.7711057270588236,0.3189304004407051,0.805699185882353,0.3365265542868589],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.7377885317647059,0.3189304004407051,0.7666672235294117,0.3365265542868589],"dir":"rtl"},{"str":"نشده","boundary":[0.6984000423529413,0.3189304004407051,0.7334637035294119,0.3365265542868589],"dir":"rtl"},{"str":".......................................","boundary":[0.10235370352941166,0.32759037835536864,0.23971860705882345,0.34037883989383017],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24000025411764694,0.32759037835536864,0.3526590776470587,0.34037883989383017],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3529407247058822,0.32759037835536864,0.465599548235294,0.34037883989383017],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4658811952941175,0.32759037835536864,0.5785400188235292,0.34037883989383017],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5788216658823527,0.32759037835536864,0.6914804894117645,0.34037883989383017],"dir":"ltr"},{"str":"٧","boundary":[0.08470588235294117,0.318930804286859,0.09532418823529412,0.3365269581330128],"dir":"rtl"},{"str":"رئوس","boundary":[0.8436719011764705,0.3444117946714744,0.8838716188235293,0.36200794851762824],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.7918592188235294,0.3444117946714744,0.8393315717647059,0.36200794851762824],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7647554117647059,0.3444117946714744,0.7875628094117647,0.36200794851762824],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.7235326164705883,0.3444117946714744,0.7604590023529413,0.36200794851762824],"dir":"rtl"},{"str":"..............................................","boundary":[0.10235644235294136,0.35307114758613783,0.26442742588235313,0.36585960912459936],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2647090729411766,0.35307114758613783,0.3773678964705884,0.36585960912459936],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.37764954352941194,0.35307114758613783,0.4903083670588237,0.36585960912459936],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4905900141176472,0.35307114758613783,0.603248837647059,0.36585960912459936],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6035304847058824,0.35307114758613783,0.7161893082352943,0.36585960912459936],"dir":"ltr"},{"str":"٨","boundary":[0.08470588235294117,0.3444115735176282,0.09532418823529412,0.362007727363782],"dir":"rtl"},{"str":"گذشته","boundary":[0.8267291152941176,0.38902662159455126,0.8838897035294118,0.4066227754407051],"dir":"rtl"},{"str":".........................................","boundary":[0.10941680470588257,0.3976865322015224,0.253839783529412,0.4104749937399839],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2541214305882355,0.3976865322015224,0.36678025411764725,0.4104749937399839],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.36706190117647075,0.3976865322015224,0.4797207247058825,0.4104749937399839],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.48000237176470606,0.3976865322015224,0.5926611952941178,0.4104749937399839],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5929428423529414,0.3976865322015224,0.7056016658823532,0.4104749937399839],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.7058833129411766,0.3976865322015224,0.8185421364705884,0.4104749937399839],"dir":"ltr"},{"str":"١١","boundary":[0.08470588235294117,0.38902695813301275,0.1033486305882353,0.4066231119791666],"dir":"rtl"},{"str":"١","boundary":[0.8733179011764707,0.41450794851762823,0.8839362070588237,0.4321041023637821],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.81712872,0.41450794851762823,0.8602865788235294,0.4321041023637821],"dir":"rtl"},{"str":"......................................","boundary":[0.11294601882352952,0.42316730143229164,0.24678094588235305,0.4359557629707532],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24706259294117658,0.42316730143229164,0.35972141647058836,0.4359557629707532],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.36000306352941186,0.42316730143229164,0.4726618870588236,0.4359557629707532],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4729435341176471,0.42316730143229164,0.5856023576470589,0.4359557629707532],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5858840047058824,0.42316730143229164,0.6985428282352942,0.4359557629707532],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6988244752941176,0.42316730143229164,0.8114832988235294,0.4359557629707532],"dir":"ltr"},{"str":"١١","boundary":[0.08470588235294117,0.4145077273637821,0.10590115764705883,0.432103881209936],"dir":"rtl"},{"str":"٢","boundary":[0.8733179011764706,0.4398919389022436,0.8839362070588235,0.45748809274839747],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.8003306117647058,0.4398919389022436,0.8603459999999998,0.45748809274839747],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.7567077176470587,0.4398919389022436,0.7959799482352939,0.45748809274839747],"dir":"rtl"},{"str":".....................................................","boundary":[0.11294481882352941,0.448551916816907,0.29972188235294117,0.46134037835536856],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.30000352941176467,0.448551916816907,0.4126623529411764,0.46134037835536856],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.412944,0.448551916816907,0.5256028235294117,0.46134037835536856],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5258844705882352,0.448551916816907,0.6385432941176471,0.46134037835536856],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6388249411764705,0.448551916816907,0.7514837647058823,0.46134037835536856],"dir":"ltr"},{"str":"١٣","boundary":[0.08470588235294117,0.43989234274839745,0.10590115764705883,0.4574884965945513],"dir":"rtl"},{"str":"٣","boundary":[0.8733179011764706,0.4653733331330129,0.8839362070588235,0.48296948697916675],"dir":"rtl"},{"str":"کتابسنجی","boundary":[0.7764717176470588,0.4653733331330129,0.8602555764705881,0.48296948697916675],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7699767247058823,0.4653733331330129,0.7765130541176469,0.48296948697916675],"dir":"ltr"},{"str":"علمسنجی","boundary":[0.6920471435294117,0.4653733331330129,0.7656983999999999,0.48296948697916675],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6799071388235294,0.4653733331330129,0.6877093976470589,0.48296948697916675],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعسنجی","boundary":[0.585176865882353,0.4653733331330129,0.6757554070588235,0.48296948697916675],"dir":"rtl"},{"str":"....................................","boundary":[0.11294374588235302,0.4740326860476763,0.23972059764705891,0.4868211475861378],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24000224470588244,0.4740326860476763,0.3526610682352942,0.4868211475861378],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3529427152941177,0.4740326860476763,0.46560153882352945,0.4868211475861378],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.465883185882353,0.4740326860476763,0.5785420094117647,0.4868211475861378],"dir":"ltr"},{"str":"١٨","boundary":[0.08470588235294117,0.46537311197916675,0.10590115764705883,0.4829692658253206],"dir":"rtl"},{"str":"١","boundary":[0.8532697129411764,0.49075732351762824,0.8638880188235294,0.5083534773637821],"dir":"rtl"},{"str":"٣","boundary":[0.82898712,0.49075732351762824,0.839605425882353,0.5083534773637821],"dir":"rtl"},{"str":"قوانین","boundary":[0.7726584282352941,0.49075732351762824,0.8159997176470588,0.5083534773637821],"dir":"rtl"},{"str":"کتابسنجی","boundary":[0.6845652423529411,0.49075732351762824,0.7683491011764706,0.5083534773637821],"dir":"rtl"},{"str":"................................","boundary":[0.11294248941176471,0.4994173014322916,0.2256013129411765,0.5122057629707532],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.22588296,0.4994173014322916,0.3385417835294118,0.5122057629707532],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3388234305882353,0.4994173014322916,0.45148225411764703,0.5122057629707532],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.45176390117647053,0.4994173014322916,0.5644227247058823,0.5122057629707532],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5647043717647058,0.4994173014322916,0.6773631952941176,0.5122057629707532],"dir":"ltr"},{"str":"٢٠","boundary":[0.08470588235294117,0.4907577273637821,0.10590115764705883,0.508353881209936],"dir":"rtl"},{"str":"٢","boundary":[0.8532697129411764,0.5162387177483975,0.8638880188235294,0.5338348715945513],"dir":"rtl"},{"str":"٣","boundary":[0.82898712,0.5162387177483975,0.839605425882353,0.5338348715945513],"dir":"rtl"},{"str":"تحلیل","boundary":[0.7680003247058824,0.5162387177483975,0.8114346211764706,0.5338348715945513],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.7411755388235295,0.5162387177483975,0.7635437364705883,0.5338348715945513],"dir":"rtl"},{"str":"واژگانی","boundary":[0.6876706447058825,0.5162387177483975,0.7369178823529412,0.5338348715945513],"dir":"rtl"},{"str":".................................","boundary":[0.112944974117647,0.5248980706630609,0.22913377411764702,0.5376865322015225],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2294154211764705,0.5248980706630609,0.34207424470588227,0.5376865322015225],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.34235589176470577,0.5248980706630609,0.4550147152941175,0.5376865322015225],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4552963623529411,0.5248980706630609,0.5679551858823528,0.5376865322015225],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5682368329411763,0.5248980706630609,0.6808956564705881,0.5376865322015225],"dir":"ltr"},{"str":"٢١","boundary":[0.08470588235294117,0.5162384965945513,0.10590115764705883,0.5338346504407052],"dir":"rtl"},{"str":"٣","boundary":[0.8532697129411764,0.5416227081330128,0.8638880188235294,0.5592188619791667],"dir":"rtl"},{"str":"٣","boundary":[0.82898712,0.5416227081330128,0.839605425882353,0.5592188619791667],"dir":"rtl"},{"str":"تحلیل","boundary":[0.7722347294117647,0.5416227081330128,0.81581112,0.5592188619791667],"dir":"rtl"},{"str":"کتابسنجی","boundary":[0.6842810541176471,0.5416227081330128,0.7679202352941177,0.5592188619791667],"dir":"rtl"},{"str":"................................","boundary":[0.11294553882352935,0.5502826860476763,0.22560436235294112,0.5630711475861379],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.22588600941176465,0.5502826860476763,0.3385448329411764,0.5630711475861379],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.33882647999999993,0.5502826860476763,0.4514853035294117,0.5630711475861379],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4517669505882352,0.5502826860476763,0.5644257741176469,0.5630711475861379],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5647074211764704,0.5502826860476763,0.6773662447058822,0.5630711475861379],"dir":"ltr"},{"str":"٢۵","boundary":[0.08470588235294117,0.5416231119791667,0.10621118117647059,0.5592192658253206],"dir":"rtl"},{"str":"١","boundary":[0.8333662023529411,0.5671041023637822,0.8439845082352941,0.584700256209936],"dir":"rtl"},{"str":"٣","boundary":[0.8090836094117648,0.5671041023637822,0.8197019152941177,0.584700256209936],"dir":"rtl"},{"str":"٣","boundary":[0.7848010164705884,0.5671041023637822,0.7954193223529413,0.584700256209936],"dir":"rtl"},{"str":"پایگاههای","boundary":[0.7013659341176472,0.5671041023637822,0.7716637694117648,0.584700256209936],"dir":"rtl"},{"str":"دادهای","boundary":[0.6470136423529415,0.5671041023637822,0.6970359388235297,0.584700256209936],"dir":"rtl"},{"str":"استنادها","boundary":[0.5836241647058826,0.5671041023637822,0.6427559858823532,0.584700256209936],"dir":"rtl"},{"str":"...................................","boundary":[0.11294174117647068,0.5757634552784454,0.23618861647058834,0.588551916816907],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.23647026352941186,0.5757634552784454,0.3491290870588236,0.588551916816907],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3494107341176471,0.5757634552784454,0.46206955764705887,0.588551916816907],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.46235120470588237,0.5757634552784454,0.5750100282352941,0.588551916816907],"dir":"ltr"},{"str":"٢۶","boundary":[0.08470588235294117,0.5671038812099359,0.10590115764705883,0.5847000350560898],"dir":"rtl"},{"str":"٢","boundary":[0.8333662023529411,0.5924880927483975,0.8439845082352941,0.6100842465945514],"dir":"rtl"},{"str":"٣","boundary":[0.8090836094117648,0.5924880927483975,0.8197019152941177,0.6100842465945514],"dir":"rtl"},{"str":"٣","boundary":[0.7848010164705884,0.5924880927483975,0.7954193223529413,0.6100842465945514],"dir":"rtl"},{"str":"تحلیل","boundary":[0.7280486258823532,0.5924880927483975,0.7716250164705883,0.6100842465945514],"dir":"rtl"},{"str":"تفسیری","boundary":[0.668475021176471,0.5924880927483975,0.7238529741176474,0.6100842465945514],"dir":"rtl"},{"str":"استنادها","boundary":[0.6050855435294122,0.5924880927483975,0.6642173647058829,0.6100842465945514],"dir":"rtl"},{"str":"..........................................","boundary":[0.1129412894117647,0.6011480706630609,0.26089424470588235,0.6139365322015224],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.26117589176470585,0.6011480706630609,0.3738347152941176,0.6139365322015224],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.37411636235294116,0.6011480706630609,0.4867751858823529,0.6139365322015224],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4870568329411764,0.6011480706630609,0.5997156564705882,0.6139365322015224],"dir":"ltr"},{"str":"٢٨","boundary":[0.08470588235294117,0.5924884965945514,0.10590115764705883,0.6100846504407053],"dir":"rtl"},{"str":"٣","boundary":[0.8333662023529411,0.6179694869791668,0.8439845082352941,0.6355656408253206],"dir":"rtl"},{"str":"٣","boundary":[0.8090836094117648,0.6179694869791668,0.8197019152941177,0.6355656408253206],"dir":"rtl"},{"str":"٣","boundary":[0.7848010164705884,0.6179694869791668,0.7954193223529413,0.6355656408253206],"dir":"rtl"},{"str":"تحلیل","boundary":[0.7280486258823532,0.6179694869791668,0.7716250164705883,0.6355656408253206],"dir":"rtl"},{"str":"استنادی","boundary":[0.6640959388235297,0.6179694869791668,0.7237858023529414,0.6355656408253206],"dir":"rtl"},{"str":"رابطهای","boundary":[0.6025433505882355,0.6179694869791668,0.6596316000000003,0.6355656408253206],"dir":"rtl"},{"str":".........................................","boundary":[0.11294209411764712,0.6266288398938301,0.25736507294117655,0.6394173014322916],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.25764672000000005,0.6266288398938301,0.3703055435294118,0.6394173014322916],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3705871905882353,0.6266288398938301,0.48324601411764706,0.6394173014322916],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4835276611764706,0.6266288398938301,0.5961864847058823,0.6394173014322916],"dir":"ltr"},{"str":"٣٠","boundary":[0.08470588235294117,0.6179692658253205,0.10590115764705883,0.6355654196714744],"dir":"rtl"},{"str":"۴","boundary":[0.8532697129411764,0.6434502562099359,0.8638880188235294,0.6610464100560899],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.82898712,0.6434502562099359,0.839605425882353,0.6610464100560899],"dir":"rtl"},{"str":"رفتار","boundary":[0.7847984329411765,0.6434502562099359,0.8159893835294117,0.6610464100560899],"dir":"rtl"},{"str":"استنادی","boundary":[0.720703651764706,0.6434502562099359,0.780533025882353,0.6610464100560899],"dir":"rtl"},{"str":"..........................................","boundary":[0.11294494588235314,0.6521096091245994,0.26089790117647077,0.664898070663061],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2611795482352943,0.6521096091245994,0.3738383717647061,0.664898070663061],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3741200188235296,0.6521096091245994,0.48677884235294133,0.664898070663061],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.48706048941176483,0.6521096091245994,0.5997193129411766,0.664898070663061],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6000009600000001,0.6521096091245994,0.7126597835294118,0.664898070663061],"dir":"ltr"},{"str":"٣١","boundary":[0.08470588235294117,0.6434500350560898,0.10590115764705883,0.6610461889022436],"dir":"rtl"},{"str":"۵","boundary":[0.8529881082352941,0.6688342465945514,0.8639164376470588,0.6864304004407052],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.8287055152941177,0.6688342465945514,0.8393238211764708,0.6864304004407052],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.811364865882353,0.6688342465945514,0.8144780188235294,0.6864304004407052],"dir":"rtl"},{"str":"رز","boundary":[0.7984937223529412,0.6688342465945514,0.8100937694117648,0.6864304004407052],"dir":"rtl"},{"str":"یابی","boundary":[0.7698346305882354,0.6688342465945514,0.7978917600000001,0.6864304004407052],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشها","boundary":[0.6958578494117648,0.6688342465945514,0.7655614729411765,0.6864304004407052],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6787755529411765,0.6688342465945514,0.6913935105882354,0.6864304004407052],"dir":"rtl"},{"str":"اساس","boundary":[0.63077616,0.6688342465945514,0.6744946447058824,0.6864304004407052],"dir":"rtl"},{"str":"استنادها","boundary":[0.5675287764705883,0.6688342465945514,0.6264900847058825,0.6864304004407052],"dir":"rtl"},{"str":"...............................","boundary":[0.11294316705882351,0.6774942245092147,0.22208140235294116,0.6902826860476763],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2223555388235294,0.6774942245092147,0.3350143623529412,0.6902826860476763],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3352960094117647,0.6774942245092147,0.44795483294117644,0.6902826860476763],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.44823647999999994,0.6774942245092147,0.5608953035294117,0.6902826860476763],"dir":"ltr"},{"str":"٣۴","boundary":[0.08470588235294117,0.6688346504407051,0.10590115764705883,0.686430804286859],"dir":"rtl"},{"str":"۶","boundary":[0.8532697129411764,0.6943156408253206,0.8638880188235294,0.7119117946714745],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.82898712,0.6943156408253206,0.839605425882353,0.7119117946714745],"dir":"rtl"},{"str":"علاقه","boundary":[0.774492734117647,0.6943156408253206,0.8158292047058823,0.7119117946714745],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.75656304,0.6943156408253206,0.7699870588235295,0.7119117946714745],"dir":"rtl"},{"str":"اثرات","boundary":[0.7154797552941177,0.6943156408253206,0.7523389694117647,0.7119117946714745],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.6499743670588235,0.6943156408253206,0.7111445929411765,0.7119117946714745],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشها","boundary":[0.5757159811764706,0.6943156408253206,0.6457554635294118,0.7119117946714745],"dir":"rtl"},{"str":".................................","boundary":[0.11294110588235302,0.702974993739984,0.22912990588235302,0.7157634552784455],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.22941155294117654,0.702974993739984,0.3420703764705883,0.7157634552784455],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3423520235294118,0.702974993739984,0.45501084705882355,0.7157634552784455],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.45529249411764705,0.702974993739984,0.5679513176470589,0.7157634552784455],"dir":"ltr"},{"str":"۴٢","boundary":[0.08470588235294117,0.6943154196714745,0.10590115764705883,0.7119115735176283],"dir":"rtl"},{"str":"۴","boundary":[0.8733179011764706,0.719699631209936,0.8839362070588235,0.7372957850560898],"dir":"ltr"},{"str":"وبسنجی","boundary":[0.7890354211764705,0.719699631209936,0.8601548188235294,0.7372957850560898],"dir":"rtl"},{"str":"..............................","boundary":[0.11294455058823535,0.7283596091245993,0.2185621976470589,0.7411480706630609],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.21882694588235302,0.7283596091245993,0.3314857694117648,0.7411480706630609],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.33176741647058827,0.7283596091245993,0.44442624000000003,0.7411480706630609],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4447078870588235,0.7283596091245993,0.5573667105882353,0.7411480706630609],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5576483576470588,0.7283596091245993,0.6703071811764706,0.7411480706630609],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6705888282352941,0.7283596091245993,0.7832476517647059,0.7411480706630609],"dir":"ltr"},{"str":"۴٣","boundary":[0.08470588235294117,0.7197000350560898,0.10590115764705883,0.7372961889022437],"dir":"rtl"},{"str":"١","boundary":[0.8532697129411764,0.7451810254407052,0.8638880188235294,0.7627771792868591],"dir":"rtl"},{"str":"۴","boundary":[0.82898712,0.7451810254407052,0.839605425882353,0.7627771792868591],"dir":"ltr"},{"str":"ابر","boundary":[0.7989174211764706,0.7451810254407052,0.8159273788235294,0.7627771792868591],"dir":"rtl"},{"str":"لینک","boundary":[0.7557156423529412,0.7451810254407052,0.7945176705882353,0.7627771792868591],"dir":"rtl"},{"str":"۴۴","boundary":[0.08470588235294117,0.7451808042868591,0.10590115764705883,0.7627769581330129],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................","boundary":[0.11294234823529403,0.7538403783553687,0.29618943529411756,0.7666288398938301],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.29647108235294106,0.7538403783553687,0.4091299058823528,0.7666288398938301],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4094115529411763,0.7538403783553687,0.5220703764705881,0.7666288398938301],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5223520235294116,0.7538403783553687,0.6350108470588234,0.7666288398938301],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6352924941176469,0.7538403783553687,0.7479513176470586,0.7666288398938301],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.8532697129411764,0.7705650158253206,0.8638880188235294,0.7881611696714744],"dir":"rtl"},{"str":"۴","boundary":[0.82898712,0.7705650158253206,0.839605425882353,0.7881611696714744],"dir":"ltr"},{"str":"پژوهشهای","boundary":[0.7294566494117647,0.7705650158253206,0.8158188705882352,0.7881611696714744],"dir":"rtl"},{"str":"وبسنجی","boundary":[0.6537850729411765,0.7705650158253206,0.7251834917647059,0.7881611696714744],"dir":"rtl"},{"str":"۴۶","boundary":[0.08470588235294117,0.7705654196714743,0.10590115764705883,0.7881615735176282],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................","boundary":[0.11294440941176491,0.7792249937399839,0.3067795482352943,0.7920134552784455],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3070611952941178,0.7792249937399839,0.41972001882352955,0.7920134552784455],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4200016658823531,0.7792249937399839,0.5326604894117648,0.7920134552784455],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5329421364705883,0.7792249937399839,0.6456009600000001,0.7920134552784455],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.8333662023529411,0.7960464100560898,0.8439845082352941,0.8136425639022437],"dir":"rtl"},{"str":"٢","boundary":[0.8090836094117648,0.7960464100560898,0.8197019152941177,0.8136425639022437],"dir":"rtl"},{"str":"۴","boundary":[0.7848010164705884,0.7960464100560898,0.7954193223529413,0.8136425639022437],"dir":"ltr"},{"str":"پژوهشهای","boundary":[0.685270545882353,0.7960464100560898,0.7716327670588236,0.8136425639022437],"dir":"rtl"},{"str":"وبسنجی","boundary":[0.6095989694117648,0.7960464100560898,0.6809973882352943,0.8136425639022437],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5915271811764709,0.7960464100560898,0.6052353882352943,0.8136425639022437],"dir":"rtl"},{"str":"ص","boundary":[0.5760260047058825,0.7960464100560898,0.5903413411764707,0.8136425639022437],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5678362164705885,0.7960464100560898,0.5747626588235296,0.8136425639022437],"dir":"rtl"},{"str":"رت","boundary":[0.5455041882352943,0.7960464100560898,0.5666942964705884,0.8136425639022437],"dir":"rtl"},{"str":"عام","boundary":[0.5165634917647061,0.7960464100560898,0.5412026117647061,0.8136425639022437],"dir":"rtl"},{"str":".................................................","boundary":[0.11294155764705886,0.8047057629707531,0.2856005929411765,0.8174942245092147],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.28588224,0.8047057629707531,0.39854106352941177,0.8174942245092147],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.39882271058823526,0.8047057629707531,0.5114815341176471,0.8174942245092147],"dir":"ltr"},{"str":"۴٧","boundary":[0.08470588235294117,0.7960461889022437,0.10590115764705883,0.8136423427483975],"dir":"rtl"},{"str":"٢","boundary":[0.8333662023529411,0.8214304004407051,0.8439845082352941,0.839026554286859],"dir":"rtl"},{"str":"٢","boundary":[0.8090836094117648,0.8214304004407051,0.8197019152941177,0.839026554286859],"dir":"rtl"},{"str":"۴","boundary":[0.7848010164705884,0.8214304004407051,0.7954193223529413,0.839026554286859],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.7673027717647061,0.8214304004407051,0.7704185082352942,0.839026554286859],"dir":"rtl"},{"str":"ررسی","boundary":[0.7277670211764706,0.8214304004407051,0.7661246823529413,0.839026554286859],"dir":"rtl"},{"str":"علمسنجی","boundary":[0.6499795341176471,0.8214304004407051,0.7235041976470589,0.839026554286859],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6361447341176472,0.8214304004407051,0.6455952847058825,0.839026554286859],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.5799555529411766,0.8214304004407051,0.6318638258823532,0.839026554286859],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5644259576470589,0.8214304004407051,0.5756023058823531,0.839026554286859],"dir":"rtl"},{"str":"روشهای","boundary":[0.49200187764705894,0.8214304004407051,0.5599745364705884,0.839026554286859],"dir":"rtl"},{"str":"وبسنجی","boundary":[0.4163303011764707,0.8214304004407051,0.48772872000000006,0.839026554286859],"dir":"rtl"},{"str":"....................................................","boundary":[0.11294257411764715,0.8300903783553685,0.29618966117647066,0.8428788398938301],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.29647130823529416,0.8300903783553685,0.4091301317647059,0.8428788398938301],"dir":"ltr"},{"str":"۴٩","boundary":[0.08470588235294117,0.8214308042868589,0.10590115764705883,0.8390269581330128],"dir":"rtl"},{"str":"۵","boundary":[0.8730362964705881,0.8469117946714744,0.8839646258823529,0.8645079485176282],"dir":"ltr"},{"str":"رسانههای","boundary":[0.7905881223529411,0.8469117946714744,0.8598680470588234,0.8645079485176282],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.7249406399999999,0.8469117946714744,0.7862116235294119,0.8645079485176282],"dir":"rtl"},{"str":"............................................","boundary":[0.1129439152941178,0.8555711475861377,0.2679549458823531,0.8683596091245993],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2682365929411766,0.8555711475861377,0.38089541647058833,0.8683596091245993],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3811770635294119,0.8555711475861377,0.49383588705882364,0.8683596091245993],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.49411753411764714,0.8555711475861377,0.606776357647059,0.8683596091245993],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6070580047058824,0.8555711475861377,0.7197168282352941,0.8683596091245993],"dir":"ltr"},{"str":"۵٢","boundary":[0.08470588235294117,0.846911573517628,0.10611817411764705,0.8645077273637819],"dir":"rtl"},{"str":"١","boundary":[0.8532697129411764,0.8722957850560897,0.8638880188235294,0.8898919389022436],"dir":"rtl"},{"str":"۵","boundary":[0.8287029317647058,0.8722957850560897,0.8396312611764706,0.8898919389022436],"dir":"ltr"},{"str":"دادههای","boundary":[0.7538787529411765,0.8722957850560897,0.8156199388235293,0.8898919389022436],"dir":"rtl"},{"str":"عمده","boundary":[0.7123717694117646,0.8722957850560897,0.74949192,0.8898919389022436],"dir":"rtl"},{"str":"۵۵","boundary":[0.08470588235294117,0.8722961889022435,0.10671238588235295,0.8898923427483973],"dir":"ltr"},{"str":"........................................","boundary":[0.11294442352941199,0.8809557629707532,0.253839303529412,0.8937442245092146],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.25412095058823553,0.8809557629707532,0.3667797741176473,0.8937442245092146],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3670614211764708,0.8809557629707532,0.47972024470588254,0.8937442245092146],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.48000189176470603,0.8809557629707532,0.5926607152941178,0.8937442245092146],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5929423623529413,0.8809557629707532,0.7056011858823531,0.8937442245092146],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.8532697129411764,0.897777179286859,0.8638880188235294,0.9153733331330128],"dir":"rtl"},{"str":"۵","boundary":[0.8287029317647058,0.897777179286859,0.8396312611764706,0.9153733331330128],"dir":"ltr"},{"str":"تحلیل","boundary":[0.7719505411764706,0.897777179286859,0.8155269317647058,0.9153733331330128],"dir":"rtl"},{"str":"رسانههای","boundary":[0.6982553647058823,0.897777179286859,0.7675378729411765,0.9153733331330128],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.6326078823529413,0.897777179286859,0.6939202023529412,0.9153733331330128],"dir":"rtl"},{"str":".................................................","boundary":[0.11294404235294137,0.9064365322015223,0.285603077647059,0.9192249937399839],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2858847247058825,0.9064365322015223,0.39854354823529425,0.9192249937399839],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3988251952941178,0.9064365322015223,0.5114840188235296,0.9192249937399839],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5117656658823531,0.9064365322015223,0.6244244894117648,0.9192249937399839],"dir":"ltr"},{"str":"۵٧","boundary":[0.08470588235294117,0.8977769581330127,0.10611817411764705,0.9153731119791666],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.08471,0.14422,0.88396,0.91922],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":11,"image":{"jpeg":"/storage/books/a3282fdce1bf2cb0/pages/0e7da6dc0f4aec14e65ef2bcda84bfdd.jpg","blurred":"/storage/books/a3282fdce1bf2cb0/pages/f3334a832c0782537a342f2a04b0f06a.jpg"},"info":{"width":425,"height":624,"margin":[0.11816,0.06249,0.08259,0.08626]},"elements":[{"words":[{"str":"٣","boundary":[0.8867294117647059,0.06248865685096156,0.8973477176470589,0.0800848106971154],"dir":"rtl"},{"str":"۵","boundary":[0.8621626305882354,0.06248865685096156,0.8730909600000001,0.0800848106971154],"dir":"ltr"},{"str":"شاخصهای","boundary":[0.76263216,0.06248865685096156,0.8490228000000001,0.0800848106971154],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.748513171764706,0.06248865685096156,0.7571705788235294,0.0800848106971154],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.7384787435294118,0.06248865685096156,0.747316997647059,0.0800848106971154],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.7334046917647059,0.06248865685096156,0.7371792282352941,0.0800848106971154],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.7219674070588236,0.06248865685096156,0.7320715905882355,0.0800848106971154],"dir":"rtl"},{"str":"رد","boundary":[0.7063034682352942,0.06248865685096156,0.7207505647058825,0.0800848106971154],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی","boundary":[0.6628226682352942,0.06248865685096156,0.7020148094117649,0.0800848106971154],"dir":"rtl"},{"str":".................................................","boundary":[0.1447086211764707,0.07114823091947119,0.31736765647058834,0.08393669245793273],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.31764930352941184,0.07114823091947119,0.4303081270588236,0.08393669245793273],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4305897741176471,0.07114823091947119,0.5432485976470589,0.08393669245793273],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5435302447058824,0.07114823091947119,0.6561890682352941,0.08393669245793273],"dir":"ltr"},{"str":"۵٩","boundary":[0.11816470588235294,0.06248865685096156,0.1395769976470588,0.0800848106971154],"dir":"rtl"},{"str":"۶","boundary":[0.9067767247058823,0.08787286838942308,0.9173950305882353,0.10546902223557691],"dir":"ltr"},{"str":"نتایج","boundary":[0.8608932423529413,0.08787286838942308,0.8935051341176471,0.10546902223557691],"dir":"rtl"},{"str":".........................................","boundary":[0.14470845176470587,0.09653268604767622,0.28913143058823526,0.10932114758613776],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.28941307764705876,0.09653268604767622,0.4020719011764705,0.10932114758613776],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.40235354823529407,0.09653268604767622,0.5150123717647058,0.10932114758613776],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5152940188235293,0.09653268604767622,0.6279528423529411,0.10932114758613776],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6282344894117646,0.09653268604767622,0.7408933129411763,0.10932114758613776],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.7411749599999999,0.09653268604767622,0.8538337835294116,0.10932114758613776],"dir":"ltr"},{"str":"۶١","boundary":[0.11816470588235294,0.0878731119791666,0.13935998117647058,0.10546926582532044],"dir":"rtl"},{"str":"حال","boundary":[0.8840468329411766,0.1325849389022435,0.9174053647058824,0.15018109274839733],"dir":"rtl"},{"str":"حاضر","boundary":[0.8313867529411767,0.1325849389022435,0.8799235200000002,0.15018109274839733],"dir":"rtl"},{"str":"...............................","boundary":[0.14823669176470602,0.14124422450921484,0.25737492705882364,0.15403268604767636],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2576490635294119,0.14124422450921484,0.37030788705882367,0.15403268604767636],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.37058953411764717,0.14124422450921484,0.4832483576470589,0.15403268604767636],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4835300047058825,0.14124422450921484,0.5961888282352942,0.15403268604767636],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5964704752941178,0.14124422450921484,0.7091292988235296,0.15403268604767636],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.709410945882353,0.14124422450921484,0.8220697694117648,0.15403268604767636],"dir":"ltr"},{"str":"۶٣","boundary":[0.11816470588235294,0.1325846504407052,0.14267206588235293,0.15018080428685904],"dir":"rtl"},{"str":"٧","boundary":[0.9067767247058823,0.1579688619791667,0.9173950305882353,0.17556501582532055],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.8505875435294118,0.1579688619791667,0.8937454023529412,0.17556501582532055],"dir":"rtl"},{"str":"......................................","boundary":[0.14471120470588228,0.16662883989383007,0.2785461317647058,0.17941730143229162],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2788277788235293,0.16662883989383007,0.3914866023529411,0.17941730143229162],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3917682494117646,0.16662883989383007,0.5044270729411764,0.17941730143229162],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5047087199999999,0.16662883989383007,0.6173675435294117,0.17941730143229162],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6176491905882351,0.16662883989383007,0.7303080141176469,0.17941730143229162],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.7305896611764705,0.16662883989383007,0.8432484847058822,0.17941730143229162],"dir":"ltr"},{"str":"۶٣","boundary":[0.11816470588235294,0.15796926582532045,0.13935998117647058,0.1755654196714743],"dir":"rtl"},{"str":"٨","boundary":[0.9067767247058823,0.18345025620993588,0.9173950305882353,0.20104641005608972],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.8337894352941176,0.18345025620993588,0.8938048235294116,0.20104641005608972],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.7901665411764704,0.18345025620993588,0.8294387717647058,0.20104641005608972],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7780265364705882,0.18345025620993588,0.7858287952941176,0.20104641005608972],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.7410407294117648,0.18345025620993588,0.7737843811764706,0.20104641005608972],"dir":"rtl"},{"str":"فعالیتهای","boundary":[0.6566161552941178,0.18345025620993588,0.7366409788235295,0.20104641005608972],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.6129932611764707,0.18345025620993588,0.6522654917647059,0.20104641005608972],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5929450729411766,0.18345025620993588,0.6086891011764707,0.20104641005608972],"dir":"rtl"},{"str":"رسانههای","boundary":[0.5192498964705884,0.18345025620993588,0.5885298211764707,0.20104641005608972],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.4536024141176471,0.18345025620993588,0.5148733976470589,0.20104641005608972],"dir":"rtl"},{"str":"۶۴","boundary":[0.11816470588235294,0.18345003505608973,0.13935998117647058,0.2010461889022436],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................","boundary":[0.14470567058823539,0.19210960912459937,0.33501083294117656,0.2048980706630609],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.33529248000000006,0.19210960912459937,0.4479513035294118,0.2048980706630609],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.8867285364705882,0.20883424659455124,0.8973468423529412,0.2264304004407051],"dir":"rtl"},{"str":"٨","boundary":[0.8624459435294118,0.20883424659455124,0.8730642494117649,0.2264304004407051],"dir":"rtl"},{"str":"ایدههای","boundary":[0.7908692611764707,0.20883424659455124,0.8493965364705883,0.2264304004407051],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشی","boundary":[0.7274823670588236,0.20883424659455124,0.7864488423529413,0.2264304004407051],"dir":"rtl"},{"str":"جدید","boundary":[0.687951783529412,0.20883424659455124,0.7232040423529414,0.2264304004407051],"dir":"rtl"},{"str":"۶۵","boundary":[0.11816470588235294,0.20883465044070507,0.13967000470588237,0.2264308042868589],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................","boundary":[0.14470831058823527,0.2174942245092147,0.3420734258823529,0.23028268604767624],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.34235507294117645,0.2174942245092147,0.4550138964705882,0.23028268604767624],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4552955435294117,0.2174942245092147,0.5679543670588235,0.23028268604767624],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.568236014117647,0.2174942245092147,0.6808948376470587,0.23028268604767624],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.8867285364705882,0.2340270639022435,0.8973468423529412,0.25162321774839735],"dir":"rtl"},{"str":"٨","boundary":[0.8624459435294118,0.2340270639022435,0.8730642494117649,0.25162321774839735],"dir":"rtl"},{"str":"جمعآوری","boundary":[0.7833873600000001,0.2340270639022435,0.8493319482352942,0.25162321774839735],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.715621383529412,0.2340270639022435,0.7790883670588238,0.25162321774839735],"dir":"rtl"},{"str":"۶۶","boundary":[0.11816470588235294,0.2340269581330128,0.13935998117647058,0.25162311197916665],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.14470918588235301,0.24268653220152245,0.2573680094117648,0.25547499373998395],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2576496564705883,0.24268653220152245,0.37030848000000005,0.25547499373998395],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.37059012705882355,0.24268653220152245,0.4832489505882353,0.25547499373998395],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.48353059764705886,0.24268653220152245,0.5961894211764706,0.25547499373998395],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.596471068235294,0.24268653220152245,0.7091298917647059,0.25547499373998395],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.8867285364705882,0.25893079467147434,0.8973468423529412,0.27652694851762816],"dir":"rtl"},{"str":"٨","boundary":[0.8624459435294118,0.25893079467147434,0.8730642494117649,0.27652694851762816],"dir":"rtl"},{"str":"تحلیل","boundary":[0.8056935529411766,0.25893079467147434,0.8492699435294118,0.27652694851762816],"dir":"rtl"},{"str":"دادهها","boundary":[0.7564230635294119,0.25893079467147434,0.8012550494117648,0.27652694851762816],"dir":"rtl"},{"str":"...........................................","boundary":[0.1447063905882352,0.26759037835536864,0.2961893223529411,0.28037883989383017],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2964709694117646,0.26759037835536864,0.40912979294117635,0.28037883989383017],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4094114399999999,0.26759037835536864,0.5220702635294117,0.28037883989383017],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5223519105882352,0.26759037835536864,0.635010734117647,0.28037883989383017],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6352923811764705,0.26759037835536864,0.7479512047058822,0.28037883989383017],"dir":"ltr"},{"str":"۶٧","boundary":[0.11816470588235294,0.258930804286859,0.13935998117647058,0.2765269581330128],"dir":"rtl"},{"str":"۴","boundary":[0.8867285364705882,0.2838346408253205,0.8973468423529412,0.3014307946714743],"dir":"ltr"},{"str":"٨","boundary":[0.8624459435294118,0.2838346408253205,0.8730642494117649,0.3014307946714743],"dir":"rtl"},{"str":"انتشار","boundary":[0.8089410494117648,0.2838346408253205,0.8494740423529412,0.3014307946714743],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7968010447058825,0.2838346408253205,0.8046033035294119,0.3014307946714743],"dir":"rtl"},{"str":"توز","boundary":[0.7729421505882353,0.2838346408253205,0.7923909600000001,0.3014307946714743],"dir":"rtl"},{"str":"یع","boundary":[0.7575520658823529,0.2838346408253205,0.7723401882352943,0.3014307946714743],"dir":"rtl"},{"str":"دستاوردهای","boundary":[0.6666350823529411,0.2838346408253205,0.7533305788235293,0.3014307946714743],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهش","boundary":[0.6084695011764706,0.2838346408253205,0.6622198305882353,0.3014307946714743],"dir":"rtl"},{"str":"..................................","boundary":[0.14471016000000006,0.29249422450921475,0.26442705882352946,0.3052826860476762],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.26470870588235296,0.29249422450921475,0.3773675294117647,0.3052826860476762],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.37764917647058827,0.29249422450921475,0.49030799999999997,0.3052826860476762],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4905896470588235,0.29249422450921475,0.6032484705882353,0.3052826860476762],"dir":"ltr"},{"str":"۶٨","boundary":[0.11816470588235294,0.2838346504407051,0.13935998117647058,0.3014308042868589],"dir":"rtl"},{"str":"۵","boundary":[0.8864469317647059,0.3087384869791666,0.8973752611764707,0.32633464082532043],"dir":"ltr"},{"str":"٨","boundary":[0.8621643388235296,0.3087384869791666,0.8727826447058825,0.32633464082532043],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشگران","boundary":[0.7677182541176472,0.3087384869791666,0.849071011764706,0.32633464082532043],"dir":"rtl"},{"str":"چگونه","boundary":[0.7187293694117649,0.3087384869791666,0.7634115105882355,0.32633464082532043],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7030576800000002,0.3087384869791666,0.714513049411765,0.32633464082532043],"dir":"rtl"},{"str":"وب","boundary":[0.6743985882352943,0.3087384869791666,0.6986475952941179,0.32633464082532043],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6656507576470592,0.3087384869791666,0.6686528188235298,0.32633464082532043],"dir":"rtl"},{"str":"رای","boundary":[0.6376918023529415,0.3087384869791666,0.6643589929411767,0.32633464082532043],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.5929399058823532,0.3087384869791666,0.6334832329411768,0.32633464082532043],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.5493170117647062,0.3087384869791666,0.5885892423529414,0.32633464082532043],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.49312783058823556,0.3087384869791666,0.545036103529412,0.32633464082532043],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند؟","boundary":[0.42592764705882374,0.3087384869791666,0.48866349176470614,0.32633464082532043],"dir":"rtl"},{"str":"..............................................","boundary":[0.1447044423529412,0.3173980706630609,0.30677542588235296,0.33018653220152244],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.30705707294117646,0.3173980706630609,0.4197158964705882,0.33018653220152244],"dir":"ltr"},{"str":"۶٩","boundary":[0.11816470588235294,0.30873849659455127,0.13935998117647058,0.3263346504407051],"dir":"rtl"},{"str":"٩","boundary":[0.9067767247058823,0.3336423331330128,0.9173950305882353,0.3512384869791666],"dir":"rtl"},{"str":"پتانسیل","boundary":[0.8400002400000001,0.3336423331330128,0.8936756470588236,0.3512384869791666],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8278602352941178,0.3336423331330128,0.8356624941176473,0.3512384869791666],"dir":"rtl"},{"str":"نقدهای","boundary":[0.7694130494117648,0.3336423331330128,0.8233364752941178,0.3512384869791666],"dir":"rtl"},{"str":"دگرسنجی","boundary":[0.695296757647059,0.3336423331330128,0.7650443011764708,0.3512384869791666],"dir":"rtl"},{"str":"..........................................................","boundary":[0.1447090588235294,0.342301916816907,0.3491322494117647,0.35509037835536855],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3494138964705882,0.342301916816907,0.46207271999999994,0.35509037835536855],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4623543670588235,0.342301916816907,0.5750131905882352,0.35509037835536855],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5752948376470588,0.342301916816907,0.6879536611764705,0.35509037835536855],"dir":"ltr"},{"str":"٧۴","boundary":[0.11816470588235294,0.3336423427483974,0.13935998117647058,0.3512384965945512],"dir":"rtl"},{"str":"١","boundary":[0.8867285364705882,0.3588347562099358,0.8973468423529412,0.37643091005608964],"dir":"rtl"},{"str":"٩","boundary":[0.8624459435294118,0.3588347562099358,0.8730642494117649,0.37643091005608964],"dir":"rtl"},{"str":"پتانسیل","boundary":[0.7956694588235295,0.3588347562099358,0.849344865882353,0.37643091005608964],"dir":"rtl"},{"str":"دگرسنجی","boundary":[0.7215531670588237,0.3588347562099358,0.7913007105882355,0.37643091005608964],"dir":"rtl"},{"str":"..................................","boundary":[0.14471086588235293,0.36749422450921476,0.26442776470588236,0.3802826860476763],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.26470941176470586,0.36749422450921476,0.3773682352941176,0.3802826860476763],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3776498823529411,0.36749422450921476,0.49030870588235287,0.3802826860476763],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4905903529411764,0.36749422450921476,0.6032491764705882,0.3802826860476763],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6035308235294117,0.36749422450921476,0.7161896470588235,0.3802826860476763],"dir":"ltr"},{"str":"٧۴","boundary":[0.11816470588235294,0.3588346504407051,0.13935998117647058,0.37643080428685893],"dir":"rtl"},{"str":"٢","boundary":[0.8867285364705882,0.3842188619791666,0.8973468423529412,0.4018150158253205],"dir":"rtl"},{"str":"٩","boundary":[0.8624459435294118,0.3842188619791666,0.8730642494117649,0.4018150158253205],"dir":"rtl"},{"str":"انتقاد","boundary":[0.8130333599999999,0.3842188619791666,0.8494301223529411,0.4018150158253205],"dir":"rtl"},{"str":"............................","boundary":[0.14470932705882353,0.3928788398938301,0.24328579764705885,0.4056673014322916],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24353364705882355,0.3928788398938301,0.3561924705882353,0.4056673014322916],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.35647411764705883,0.3928788398938301,0.4691329411764706,0.4056673014322916],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4694145882352941,0.3928788398938301,0.5820734117647058,0.4056673014322916],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5823550588235293,0.3928788398938301,0.6950138823529411,0.4056673014322916],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6952955294117646,0.3928788398938301,0.8079543529411763,0.4056673014322916],"dir":"ltr"},{"str":"٨١","boundary":[0.11816470588235294,0.38421926582532046,0.13935998117647058,0.40181541967147427],"dir":"rtl"},{"str":"١٠","boundary":[0.8961894211764707,0.4097002562099359,0.9173846964705883,0.4272964100560897],"dir":"rtl"},{"str":"دگرسنجی","boundary":[0.813320131764706,0.4097002562099359,0.8830676752941178,0.4272964100560897],"dir":"rtl"},{"str":"............................","boundary":[0.14470932705882353,0.41835960912459935,0.24328579764705885,0.4311480706630609],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24353364705882355,0.41835960912459935,0.3561924705882353,0.4311480706630609],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.35647411764705883,0.41835960912459935,0.4691329411764706,0.4311480706630609],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4694145882352941,0.41835960912459935,0.5820734117647058,0.4311480706630609],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5823550588235293,0.41835960912459935,0.6950138823529411,0.4311480706630609],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6952955294117646,0.41835960912459935,0.8079543529411763,0.4311480706630609],"dir":"ltr"},{"str":"٨۶","boundary":[0.11816470588235294,0.40970003505608976,0.13935998117647058,0.4272961889022436],"dir":"rtl"},{"str":"١","boundary":[0.8867285364705882,0.4350842465945513,0.8973468423529412,0.4526804004407052],"dir":"rtl"},{"str":"١٠","boundary":[0.8518560564705882,0.4350842465945513,0.8730513317647058,0.4526804004407052],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.8102095623529411,0.4350842465945513,0.8387188094117646,0.4526804004407052],"dir":"rtl"},{"str":"...........................","boundary":[0.14470977882352945,0.4437442245092147,0.2397656611764706,0.4565326860476762],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2400041223529412,0.4437442245092147,0.352662945882353,0.4565326860476762],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.35294459294117647,0.4437442245092147,0.4656034164705882,0.4565326860476762],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4658850635294117,0.4437442245092147,0.5785438870588235,0.4565326860476762],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.578825534117647,0.4437442245092147,0.6914843576470588,0.4565326860476762],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6917660047058822,0.4437442245092147,0.804424828235294,0.4565326860476762],"dir":"ltr"},{"str":"٨۶","boundary":[0.11816470588235294,0.43508465044070516,0.13935998117647058,0.45268080428685903],"dir":"rtl"},{"str":"٢","boundary":[0.8867285364705882,0.4605656408253206,0.8973468423529412,0.47816179467147446],"dir":"rtl"},{"str":"١٠","boundary":[0.8518560564705882,0.4605656408253206,0.8730513317647058,0.47816179467147446],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.8042803623529411,0.4605656408253206,0.8388092329411765,0.47816179467147446],"dir":"rtl"},{"str":"دادهای","boundary":[0.7500701647058823,0.4605656408253206,0.7998418588235293,0.47816179467147446],"dir":"rtl"},{"str":"دگرسنجی","boundary":[0.6759538729411765,0.4605656408253206,0.7457014164705883,0.47816179467147446],"dir":"rtl"},{"str":".....................................................","boundary":[0.1447057694117647,0.46922499373998394,0.3314828329411765,0.4820134552784455],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.33176448,0.46922499373998394,0.44442330352941173,0.4820134552784455],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4447049505882352,0.46922499373998394,0.557363774117647,0.4820134552784455],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5576454211764705,0.46922499373998394,0.6703042447058823,0.4820134552784455],"dir":"ltr"},{"str":"٨٨","boundary":[0.11816470588235294,0.4605654196714744,0.13935998117647058,0.4781615735176283],"dir":"rtl"},{"str":"١","boundary":[0.866825025882353,0.48594963120993595,0.877443331764706,0.5035457850560898],"dir":"rtl"},{"str":"٢","boundary":[0.8425424329411766,0.48594963120993595,0.8531607388235296,0.5035457850560898],"dir":"rtl"},{"str":"١٠","boundary":[0.8076699529411766,0.48594963120993595,0.8288652282352942,0.5035457850560898],"dir":"rtl"},{"str":"وبلاگها","boundary":[0.7321404705882354,0.48594963120993595,0.7951243341176472,0.5035457850560898],"dir":"rtl"},{"str":".....................................","boundary":[0.14470576941176488,0.4946096091245993,0.275012597647059,0.5073980706630609],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2752942447058825,0.4946096091245993,0.38795306823529424,0.5073980706630609],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3882347152941178,0.4946096091245993,0.5008935388235295,0.5073980706630609],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.501175185882353,0.4946096091245993,0.6138340094117649,0.5073980706630609],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6141156564705883,0.4946096091245993,0.7267744800000001,0.5073980706630609],"dir":"ltr"},{"str":"٨٩","boundary":[0.11816470588235294,0.48595003505608975,0.13935998117647058,0.5035461889022437],"dir":"rtl"},{"str":"٢","boundary":[0.866825025882353,0.5114310254407052,0.877443331764706,0.529027179286859],"dir":"rtl"},{"str":"٢","boundary":[0.8425424329411766,0.5114310254407052,0.8531607388235296,0.529027179286859],"dir":"rtl"},{"str":"١٠","boundary":[0.8076699529411766,0.5114310254407052,0.8288652282352942,0.529027179286859],"dir":"rtl"},{"str":"خرده","boundary":[0.7600942588235295,0.5114310254407052,0.7945017035294119,0.529027179286859],"dir":"rtl"},{"str":"وبلاگها","boundary":[0.6931756800000002,0.5114310254407052,0.7563042211764707,0.529027179286859],"dir":"rtl"},{"str":"..........................................................","boundary":[0.14470752000000006,0.5200903783553686,0.34913071058823536,0.5328788398938301],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.34941235764705886,0.5200903783553686,0.4620711811764706,0.5328788398938301],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4623528282352941,0.5200903783553686,0.5750116517647059,0.5328788398938301],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5752932988235294,0.5200903783553686,0.6879521223529412,0.5328788398938301],"dir":"ltr"},{"str":"٩١","boundary":[0.11816470588235294,0.511430804286859,0.13935998117647058,0.5290269581330129],"dir":"rtl"},{"str":"٣","boundary":[0.866825025882353,0.5368150158253205,0.877443331764706,0.5544111696714744],"dir":"rtl"},{"str":"٢","boundary":[0.8425424329411766,0.5368150158253205,0.8531607388235296,0.5544111696714744],"dir":"rtl"},{"str":"١٠","boundary":[0.8076699529411766,0.5368150158253205,0.8288652282352942,0.5544111696714744],"dir":"rtl"},{"str":"سایتهای","boundary":[0.7231058682352943,0.5368150158253205,0.7945456235294119,0.5544111696714744],"dir":"rtl"},{"str":"شبکههای","boundary":[0.6467289882352942,0.5368150158253205,0.7186802823529413,0.5544111696714744],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.5810815058823531,0.5368150158253205,0.6423705741176472,0.5544111696714744],"dir":"rtl"},{"str":"..........................................................","boundary":[0.14470893176470587,0.545474993739984,0.34913212235294117,0.5582634552784455],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.34941376941176466,0.545474993739984,0.4620725929411764,0.5582634552784455],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4623542399999999,0.545474993739984,0.5750130635294117,0.5582634552784455],"dir":"ltr"},{"str":"٩۵","boundary":[0.11816470588235294,0.5368154196714744,0.13967000470588237,0.5544115735176283],"dir":"rtl"},{"str":"۴","boundary":[0.866825025882353,0.5622964100560898,0.877443331764706,0.5798925639022438],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.8425424329411766,0.5622964100560898,0.8531607388235296,0.5798925639022438],"dir":"rtl"},{"str":"١٠","boundary":[0.8076699529411766,0.5622964100560898,0.8288652282352942,0.5798925639022438],"dir":"rtl"},{"str":"مدیران","boundary":[0.7471042729411767,0.5622964100560898,0.7946644658823531,0.5798925639022438],"dir":"rtl"},{"str":"مراجع","boundary":[0.7015049788235297,0.5622964100560898,0.7427820282352944,0.5798925639022438],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.6357154023529415,0.5622964100560898,0.6970277223529414,0.5798925639022438],"dir":"rtl"},{"str":".........................................","boundary":[0.1447065741176471,0.5709557629707531,0.2891295529411765,0.5837442245092147],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.28941120000000004,0.5709557629707531,0.4020700235294118,0.5837442245092147],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4023516705882353,0.5709557629707531,0.5150104941176471,0.5837442245092147],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5152921411764706,0.5709557629707531,0.6279509647058824,0.5837442245092147],"dir":"ltr"},{"str":"٩٩","boundary":[0.11816470588235294,0.5622961889022436,0.13935998117647058,0.5798923427483975],"dir":"rtl"},{"str":"۵","boundary":[0.8665408376470589,0.5876804004407052,0.8774691670588237,0.6052765542868591],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.8422582447058825,0.5876804004407052,0.8528765505882355,0.6052765542868591],"dir":"rtl"},{"str":"١٠","boundary":[0.8073857647058825,0.5876804004407052,0.8285810400000002,0.6052765542868591],"dir":"rtl"},{"str":"بازنگری","boundary":[0.739480277647059,0.5876804004407052,0.7942536847058825,0.6052765542868591],"dir":"rtl"},{"str":"مجدد","boundary":[0.6948704752941179,0.5876804004407052,0.7352613741176474,0.6052765542868591],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.6292229929411768,0.5876804004407052,0.6904939764705886,0.6052765542868591],"dir":"rtl"},{"str":"....................................","boundary":[0.15529716705882354,0.5963403783553686,0.28207401882352945,0.6091288398938302],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.28235566588235295,0.5963403783553686,0.3950144894117647,0.6091288398938302],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3952961364705882,0.5963403783553686,0.50795496,0.6091288398938302],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5082366070588235,0.5963403783553686,0.6208954305882353,0.6091288398938302],"dir":"ltr"},{"str":"١٠١","boundary":[0.11816470588235294,0.587680804286859,0.14995761882352943,0.6052769581330129],"dir":"rtl"},{"str":"۶","boundary":[0.866825025882353,0.6131617946714745,0.877443331764706,0.6307579485176283],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.8425424329411766,0.6131617946714745,0.8531607388235296,0.6307579485176283],"dir":"rtl"},{"str":"١٠","boundary":[0.8076699529411766,0.6131617946714745,0.8288652282352942,0.6307579485176283],"dir":"rtl"},{"str":"سیستمهای","boundary":[0.7119527717647061,0.6131617946714745,0.7945172047058824,0.6307579485176283],"dir":"rtl"},{"str":"توصیه","boundary":[0.6638112847058825,0.6131617946714745,0.7075659388235296,0.6307579485176283],"dir":"rtl"},{"str":"..............................................","boundary":[0.1552942164705882,0.6218211475861377,0.31736519999999996,0.6346096091245993],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.31764684705882346,0.6218211475861377,0.4303056705882352,0.6346096091245993],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4305873176470587,0.6218211475861377,0.5432461411764705,0.6346096091245993],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.543527788235294,0.6218211475861377,0.6561866117647058,0.6346096091245993],"dir":"ltr"},{"str":"١٠٢","boundary":[0.11816470588235294,0.6131615735176282,0.14995761882352943,0.6307577273637821],"dir":"rtl"},{"str":"٧","boundary":[0.866825025882353,0.6386425639022436,0.877443331764706,0.6562387177483975],"dir":"rtl"},{"str":"٢","boundary":[0.8425424329411766,0.6386425639022436,0.8531607388235296,0.6562387177483975],"dir":"rtl"},{"str":"١٠","boundary":[0.8076699529411766,0.6386425639022436,0.8288652282352942,0.6562387177483975],"dir":"rtl"},{"str":"ویکیپدیا","boundary":[0.7334141505882352,0.6386425639022436,0.7945792094117649,0.6562387177483975],"dir":"rtl"},{"str":"..................................","boundary":[0.15529887529411793,0.6473019168169071,0.2750157741176474,0.6600903783553687],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2752974211764709,0.6473019168169071,0.38795624470588264,0.6600903783553687],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.38823789176470613,0.6473019168169071,0.500896715294118,0.6600903783553687],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5011783623529414,0.6473019168169071,0.6138371858823533,0.6600903783553687],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6141188329411766,0.6473019168169071,0.7267776564705885,0.6600903783553687],"dir":"ltr"},{"str":"١٠٢","boundary":[0.11816470588235294,0.6386423427483975,0.14995761882352943,0.6562384965945514],"dir":"rtl"},{"str":"٨","boundary":[0.866825025882353,0.664026554286859,0.877443331764706,0.6816227081330128],"dir":"rtl"},{"str":"٢","boundary":[0.8425424329411766,0.664026554286859,0.8531607388235296,0.6816227081330128],"dir":"rtl"},{"str":"١٠","boundary":[0.8076699529411766,0.664026554286859,0.8288652282352942,0.6816227081330128],"dir":"rtl"},{"str":"مخازن","boundary":[0.7465410635294119,0.664026554286859,0.7946334635294119,0.6816227081330128],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.7133633788235295,0.664026554286859,0.7422420705882354,0.6816227081330128],"dir":"rtl"},{"str":"............................","boundary":[0.15529346823529416,0.6726865322015224,0.2538699388235295,0.685474993739984],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2541177882352942,0.6726865322015224,0.36677661176470594,0.685474993739984],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.36705825882352944,0.6726865322015224,0.4797170823529412,0.685474993739984],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4799987294117647,0.6726865322015224,0.5926575529411765,0.685474993739984],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5929392,0.6726865322015224,0.7055980235294118,0.685474993739984],"dir":"ltr"},{"str":"١٠٣","boundary":[0.11816470588235294,0.6640269581330128,0.14995761882352943,0.6816231119791667],"dir":"rtl"},{"str":"٣","boundary":[0.8867285364705882,0.6895079485176283,0.8973468423529412,0.7071041023637822],"dir":"rtl"},{"str":"١٠","boundary":[0.8518560564705882,0.6895079485176283,0.8730513317647058,0.7071041023637822],"dir":"rtl"},{"str":"ارائهدهندگان","boundary":[0.7492201835294117,0.6895079485176283,0.8388712376470587,0.7071041023637822],"dir":"rtl"},{"str":"خدمات","boundary":[0.6938784,0.6895079485176283,0.7449160235294118,0.7071041023637822],"dir":"rtl"},{"str":".......................................................","boundary":[0.15529768941176478,0.6981673014322917,0.3491328282352942,0.7109557629707532],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3494144752941177,0.6981673014322917,0.46207329882352943,0.7109557629707532],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.462354945882353,0.6981673014322917,0.5750137694117647,0.7109557629707532],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5752954164705882,0.6981673014322917,0.68795424,0.7109557629707532],"dir":"ltr"},{"str":"١٠۴","boundary":[0.11816470588235294,0.6895077273637822,0.14995761882352943,0.7071038812099361],"dir":"rtl"},{"str":"١","boundary":[0.866825025882353,0.7148919389022437,0.877443331764706,0.7324880927483975],"dir":"rtl"},{"str":"٣","boundary":[0.8425424329411766,0.7148919389022437,0.8531607388235296,0.7324880927483975],"dir":"rtl"},{"str":"١٠","boundary":[0.8076699529411766,0.7148919389022437,0.8288652282352942,0.7324880927483975],"dir":"rtl"},{"str":"کتابخانه","boundary":[0.7415987717647059,0.7148919389022437,0.7989531247058824,0.7324880927483975],"dir":"rtl"},{"str":"عمومی","boundary":[0.6868227811764706,0.7148919389022437,0.7373488658823529,0.7324880927483975],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.6496922964705883,0.7148919389022437,0.6825082870588236,0.7324880927483975],"dir":"rtl"},{"str":"..........................................","boundary":[0.15529764705882354,0.723551916816907,0.30325060235294116,0.7363403783553686],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3035322494117647,0.723551916816907,0.41619107294117647,0.7363403783553686],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.41647271999999996,0.723551916816907,0.5291315435294117,0.7363403783553686],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5294131905882352,0.723551916816907,0.642072014117647,0.7363403783553686],"dir":"ltr"},{"str":"١٠۴","boundary":[0.11816470588235294,0.7148923427483975,0.14995761882352943,0.7324884965945514],"dir":"rtl"},{"str":"٢","boundary":[0.866825025882353,0.7403733331330129,0.877443331764706,0.7579694869791668],"dir":"rtl"},{"str":"٣","boundary":[0.8425424329411766,0.7403733331330129,0.8531607388235296,0.7579694869791668],"dir":"rtl"},{"str":"١٠","boundary":[0.8076699529411766,0.7403733331330129,0.8288652282352942,0.7579694869791668],"dir":"rtl"},{"str":"آلتمتر","boundary":[0.7544466635294118,0.7403733331330129,0.794553374117647,0.7579694869791668],"dir":"rtl"},{"str":"یکس","boundary":[0.7156213835294118,0.7403733331330129,0.7538447011764706,0.7579694869791668],"dir":"rtl"},{"str":"آل","boundary":[0.693033585882353,0.7403733331330129,0.7112578023529412,0.7579694869791668],"dir":"rtl"},{"str":"آل","boundary":[0.6705852988235295,0.7403733331330129,0.6885304941176471,0.7579694869791668],"dir":"rtl"},{"str":"پی","boundary":[0.6475738023529413,0.7403733331330129,0.6661726305882355,0.7579694869791668],"dir":"rtl"},{"str":"..........................................","boundary":[0.1552968141176471,0.7490326860476763,0.30324976941176474,0.7618211475861378],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.30353141647058823,0.7490326860476763,0.41619024,0.7618211475861378],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.41647188705882354,0.7490326860476763,0.5291307105882352,0.7618211475861378],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5294123576470589,0.7490326860476763,0.6420711811764706,0.7618211475861378],"dir":"ltr"},{"str":"١٠۶","boundary":[0.11816470588235294,0.7403731119791668,0.14995761882352943,0.7579692658253206],"dir":"rtl"},{"str":"٣","boundary":[0.866825025882353,0.7657573235176283,0.877443331764706,0.7833534773637821],"dir":"rtl"},{"str":"٣","boundary":[0.8425424329411766,0.7657573235176283,0.8531607388235296,0.7833534773637821],"dir":"rtl"},{"str":"١٠","boundary":[0.8076699529411766,0.7657573235176283,0.8288652282352942,0.7833534773637821],"dir":"rtl"},{"str":"پلام","boundary":[0.7654576658823531,0.7657573235176283,0.7945042870588236,0.7833534773637821],"dir":"rtl"},{"str":"آنالتیکس","boundary":[0.6962810823529415,0.7657573235176283,0.7610889176470591,0.7833534773637821],"dir":"rtl"},{"str":".......................................................","boundary":[0.1552961788235295,0.7744173014322916,0.3491313176470589,0.7872057629707532],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3494129647058824,0.7744173014322916,0.46207178823529416,0.7872057629707532],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.46235343529411765,0.7744173014322916,0.5750122588235295,0.7872057629707532],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.575293905882353,0.7744173014322916,0.6879527294117647,0.7872057629707532],"dir":"ltr"},{"str":"١٠٨","boundary":[0.11816470588235294,0.765757727363782,0.14995761882352943,0.7833538812099359],"dir":"rtl"},{"str":"۴","boundary":[0.866825025882353,0.7912387177483975,0.877443331764706,0.8088348715945514],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.8425424329411766,0.7912387177483975,0.8531607388235296,0.8088348715945514],"dir":"rtl"},{"str":"١٠","boundary":[0.8076699529411766,0.7912387177483975,0.8288652282352942,0.8088348715945514],"dir":"rtl"},{"str":"ایمپکت","boundary":[0.7499306541176471,0.7912387177483975,0.8033735435294119,0.8088348715945514],"dir":"rtl"},{"str":"استوری","boundary":[0.6916229788235294,0.7912387177483975,0.7454146447058825,0.8088348715945514],"dir":"rtl"},{"str":"......................................................","boundary":[0.15529767529411762,0.7998980706630608,0.3456028376470588,0.8126865322015224],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.34588448470588234,0.7998980706630608,0.4585433082352941,0.8126865322015224],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4588249552941176,0.7998980706630608,0.5714837788235293,0.8126865322015224],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5717654258823529,0.7998980706630608,0.6844242494117646,0.8126865322015224],"dir":"ltr"},{"str":"١٠٩","boundary":[0.11816470588235294,0.7912384965945513,0.14995761882352943,0.8088346504407051],"dir":"rtl"},{"str":"١١","boundary":[0.8961868376470589,0.8165276889022436,0.9173821129411766,0.8341238427483975],"dir":"rtl"},{"str":"سهامداران","boundary":[0.8093621647058824,0.8165276889022436,0.8829669176470589,0.8341238427483975],"dir":"rtl"},{"str":".......................................................","boundary":[0.15529688470588246,0.8251865322015224,0.34913202352941186,0.837974993739984],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.34941367058823536,0.8251865322015224,0.4620724941176471,0.837974993739984],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4623541411764706,0.8251865322015224,0.5750129647058824,0.837974993739984],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5752946117647059,0.8251865322015224,0.6879534352941177,0.837974993739984],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6882350823529412,0.8251865322015224,0.800893905882353,0.837974993739984],"dir":"ltr"},{"str":"١١١","boundary":[0.11816470588235294,0.8165269581330129,0.14995761882352943,0.8341231119791667],"dir":"rtl"},{"str":"١","boundary":[0.8867285364705882,0.841816150440705,0.8973468423529412,0.8594123042868589],"dir":"rtl"},{"str":"١١","boundary":[0.8518560564705882,0.841816150440705,0.8730513317647058,0.8594123042868589],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.8319499623529412,0.841816150440705,0.8387446447058824,0.8594123042868589],"dir":"ltr"},{"str":"محققان","boundary":[0.7757607811764706,0.841816150440705,0.8320352188235294,0.8594123042868589],"dir":"rtl"},{"str":"............................................","boundary":[0.15529850823529426,0.8504749937399839,0.3103095388235295,0.8632634552784455],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.31059118588235307,0.8504749937399839,0.4232500094117648,0.8632634552784455],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4235316564705883,0.8504749937399839,0.53619048,0.8632634552784455],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5364721270588236,0.8504749937399839,0.6491309505882354,0.8632634552784455],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6494125976470588,0.8504749937399839,0.7620714211764706,0.8632634552784455],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.7685604847058822,0.841816150440705,0.7757685317647058,0.8594123042868589],"dir":"ltr"},{"str":"١١٢","boundary":[0.11816470588235294,0.8418154196714743,0.14995761882352943,0.8594115735176282],"dir":"rtl"},{"str":"٢","boundary":[0.8867285364705882,0.8670078331330127,0.8973468423529412,0.8846039869791665],"dir":"rtl"},{"str":"١١","boundary":[0.8518560564705882,0.8670078331330127,0.8730513317647058,0.8846039869791665],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاهها","boundary":[0.7681367858823529,0.8670078331330127,0.8387110588235295,0.8846039869791665],"dir":"rtl"},{"str":"............................................","boundary":[0.15529744941176485,0.8756673014322917,0.3103084800000001,0.8884557629707532],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.31059012705882366,0.8756673014322917,0.42324895058823536,0.8884557629707532],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4235305976470589,0.8756673014322917,0.5361894211764706,0.8884557629707532],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5364710682352942,0.8756673014322917,0.649129891764706,0.8884557629707532],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6494115388235294,0.8756673014322917,0.7620703623529412,0.8884557629707532],"dir":"ltr"},{"str":"١١۴","boundary":[0.11816470588235294,0.8670077273637821,0.14995761882352943,0.8846038812099359],"dir":"rtl"},{"str":"٣","boundary":[0.8867285364705882,0.8922969196714743,0.8973468423529412,0.9098930735176282],"dir":"rtl"},{"str":"١١","boundary":[0.8518560564705882,0.8922969196714743,0.8730513317647058,0.9098930735176282],"dir":"rtl"},{"str":"کتابخانهها","boundary":[0.7655971764705881,0.8922969196714743,0.8387394776470587,0.9098930735176282],"dir":"rtl"},{"str":"...........................................","boundary":[0.1552948517647059,0.9009557629707532,0.30677778352941176,0.9137442245092148],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3070594305882353,0.9009557629707532,0.41971825411764707,0.9137442245092148],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.41999990117647057,0.9009557629707532,0.5326587247058823,0.9137442245092148],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5329403717647059,0.9009557629707532,0.6455991952941177,0.9137442245092148],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6458808423529411,0.9009557629707532,0.7585396658823529,0.9137442245092148],"dir":"ltr"},{"str":"١١۴","boundary":[0.11816470588235294,0.8922961889022435,0.14995761882352943,0.9098923427483974],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.11816,0.06249,0.91741,0.91374],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":12,"image":{"jpeg":"/storage/books/a3282fdce1bf2cb0/pages/09ea9d8418f8b57da4c3c8730c48cf67.jpg","blurred":"/storage/books/a3282fdce1bf2cb0/pages/35cdfa97afa6ccdd09feb7e80f57b411.jpg"},"info":{"width":425,"height":624,"margin":[0.08471,0.06249,0.11597,0.07722]},"elements":[{"words":[{"str":"۴","boundary":[0.8532705882352941,0.06248865685096156,0.863888894117647,0.0800848106971154],"dir":"ltr"},{"str":"١١","boundary":[0.818398108235294,0.06248865685096156,0.8395933835294117,0.0800848106971154],"dir":"rtl"},{"str":"ناشران","boundary":[0.7582561270588235,0.06248865685096156,0.8052944470588235,0.0800848106971154],"dir":"rtl"},{"str":"..................................................","boundary":[0.12353299764705876,0.07114823091947119,0.29972200941176463,0.08393669245793273],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3000036564705882,0.07114823091947119,0.41266247999999994,0.08393669245793273],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.41294412705882344,0.07114823091947119,0.5256029505882351,0.08393669245793273],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5258845976470587,0.07114823091947119,0.6385434211764706,0.08393669245793273],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.638825068235294,0.07114823091947119,0.7514838917647058,0.08393669245793273],"dir":"ltr"},{"str":"١١۶","boundary":[0.08470588235294117,0.06248865685096156,0.11649879529411765,0.0800848106971154],"dir":"rtl"},{"str":"۵","boundary":[0.8529881082352941,0.08787286838942308,0.8639164376470588,0.10546902223557691],"dir":"ltr"},{"str":"١١","boundary":[0.8181156282352942,0.08787286838942308,0.8393109035294117,0.10546902223557691],"dir":"rtl"},{"str":"سرمایهگذاران","boundary":[0.7108190682352941,0.08787286838942308,0.8049628799999999,0.10546902223557691],"dir":"rtl"},{"str":".....................................","boundary":[0.12353457882352947,0.09653268604767622,0.25383952941176474,0.10932114758613776],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2541211764705883,0.09653268604767622,0.36678000000000005,0.10932114758613776],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.36706164705882355,0.09653268604767622,0.4797204705882353,0.10932114758613776],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4800021176470588,0.09653268604767622,0.5926609411764706,0.10932114758613776],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5929425882352941,0.09653268604767622,0.7056014117647059,0.10932114758613776],"dir":"ltr"},{"str":"١١۶","boundary":[0.08470588235294117,0.0878731119791666,0.11649879529411765,0.10546926582532044],"dir":"rtl"},{"str":"۶","boundary":[0.8532697129411764,0.11335410236378192,0.8638880188235294,0.13095025620993578],"dir":"ltr"},{"str":"١١","boundary":[0.8183972329411764,0.11335410236378192,0.839592508235294,0.13095025620993578],"dir":"rtl"},{"str":"عموم","boundary":[0.7675740423529411,0.11335410236378192,0.805247068235294,0.13095025620993578],"dir":"rtl"},{"str":"مردم","boundary":[0.729738254117647,0.11335410236378192,0.7632466305882353,0.13095025620993578],"dir":"rtl"},{"str":"..........................................","boundary":[0.12353082352941192,0.12201345527844559,0.27148377882352953,0.13480191681690715],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2717654258823531,0.12201345527844559,0.38442424941176484,0.13480191681690715],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.38470589647058834,0.12201345527844559,0.4973647200000001,0.13480191681690715],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4976463670588236,0.12201345527844559,0.6103051905882354,0.13480191681690715],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6105868376470589,0.12201345527844559,0.7232456611764706,0.13480191681690715],"dir":"ltr"},{"str":"١١٨","boundary":[0.08470588235294117,0.11335388120993596,0.11649879529411765,0.13095003505608982],"dir":"rtl"},{"str":"١٢","boundary":[0.8627305976470588,0.1387380927483975,0.8839258729411765,0.15633424659455133],"dir":"rtl"},{"str":"نتیجهگیری","boundary":[0.7709662164705885,0.1387380927483975,0.8495649317647059,0.15633424659455133],"dir":"rtl"},{"str":"......................................................","boundary":[0.12353436705882354,0.14739807066306085,0.3138395294117647,0.1601865322015224],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.31412117647058824,0.14739807066306085,0.42678,0.1601865322015224],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4270616470588235,0.14739807066306085,0.5397204705882352,0.1601865322015224],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5400021176470587,0.14739807066306085,0.6526609411764706,0.1601865322015224],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.652942588235294,0.14739807066306085,0.7656014117647058,0.1601865322015224],"dir":"ltr"},{"str":"١١٩","boundary":[0.08470588235294117,0.13873849659455123,0.11649879529411765,0.15633465044070508],"dir":"rtl"},{"str":"آینده","boundary":[0.8432482023529412,0.1834503235176281,0.883832865882353,0.20104647736378195],"dir":"rtl"},{"str":"..........................................","boundary":[0.12000211764705893,0.19210960912459937,0.26795507294117654,0.2048980706630609],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2682367200000001,0.19210960912459937,0.38089554352941185,0.2048980706630609],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.38117719058823535,0.19210960912459937,0.4938360141176471,0.2048980706630609],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4941176611764706,0.19210960912459937,0.6067764847058824,0.2048980706630609],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6070581317647059,0.19210960912459937,0.7197169552941176,0.2048980706630609],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.7199986023529412,0.19210960912459937,0.832657425882353,0.2048980706630609],"dir":"ltr"},{"str":"١٢١","boundary":[0.08470588235294117,0.18345003505608973,0.11505718588235295,0.2010461889022436],"dir":"rtl"},{"str":"١٣","boundary":[0.862728014117647,0.20854566967147434,0.8839232894117647,0.22614182351762815],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.8065388329411765,0.20854566967147434,0.8496966917647059,0.22614182351762815],"dir":"rtl"},{"str":"................................","boundary":[0.12353353411764713,0.21720576297075325,0.2361923576470589,0.22999422450921478],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.23647400470588242,0.21720576297075325,0.3491328282352942,0.22999422450921478],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3494144752941177,0.21720576297075325,0.46207329882352943,0.22999422450921478],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.462354945882353,0.21720576297075325,0.5750137694117647,0.22999422450921478],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5752954164705882,0.21720576297075325,0.68795424,0.22999422450921478],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6882358870588235,0.21720576297075325,0.8008947105882352,0.22999422450921478],"dir":"ltr"},{"str":"١٢١","boundary":[0.08470588235294117,0.2085461889022436,0.11649879529411765,0.22614234274839745],"dir":"rtl"},{"str":"١۴","boundary":[0.8627305976470588,0.23345002544070512,0.8839258729411765,0.25104617928685896],"dir":"rtl"},{"str":"معنا","boundary":[0.8223552000000001,0.23345002544070512,0.8497096094117648,0.25104617928685896],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8102151952941178,0.23345002544070512,0.8180174541176473,0.25104617928685896],"dir":"rtl"},{"str":"اعتبار","boundary":[0.766873905882353,0.23345002544070512,0.805962705882353,0.25104617928685896],"dir":"rtl"},{"str":"دگرسنجی","boundary":[0.6928971247058824,0.23345002544070512,0.7625025741176471,0.25104617928685896],"dir":"rtl"},{"str":"...............................","boundary":[0.12353071058823537,0.24210960912459933,0.23266894588235298,0.25489807066306086],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.23294308235294126,0.24210960912459933,0.345601905882353,0.25489807066306086],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3458835529411765,0.24210960912459933,0.45854237647058826,0.25489807066306086],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.45882402352941176,0.24210960912459933,0.5714828470588236,0.25489807066306086],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5717644941176471,0.24210960912459933,0.6844233176470588,0.25489807066306086],"dir":"ltr"},{"str":"١٢٢","boundary":[0.08470588235294117,0.23345003505608972,0.11649879529411765,0.25104618890224356],"dir":"rtl"},{"str":"١","boundary":[0.8532697129411764,0.2583538715945512,0.8638880188235294,0.27595002544070507],"dir":"rtl"},{"str":"١۴","boundary":[0.8183972329411764,0.2583538715945512,0.839592508235294,0.27595002544070507],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.7691267435294117,0.2583538715945512,0.8053478258823529,0.27595002544070507],"dir":"rtl"},{"str":"دگرسنجی","boundary":[0.6950104517647059,0.2583538715945512,0.7647579952941177,0.27595002544070507],"dir":"rtl"},{"str":"................................","boundary":[0.12353037176470578,0.26701345527844556,0.23618919529411755,0.2798019168169071],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.23647084235294108,0.26701345527844556,0.34912966588235284,0.2798019168169071],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.34941131294117633,0.26701345527844556,0.4620701364705881,0.2798019168169071],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4623517835294116,0.26701345527844556,0.5750106070588233,0.2798019168169071],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5752922541176468,0.26701345527844556,0.6879510776470587,0.2798019168169071],"dir":"ltr"},{"str":"١٢٢","boundary":[0.08470588235294117,0.2583538812099359,0.11649879529411765,0.2759500350560897],"dir":"rtl"},{"str":"٢","boundary":[0.8532697129411764,0.2832577177483974,0.8638880188235294,0.30085387159455124],"dir":"rtl"},{"str":"١۴","boundary":[0.8183972329411764,0.2832577177483974,0.839592508235294,0.30085387159455124],"dir":"rtl"},{"str":"شناسایی","boundary":[0.7454099435294116,0.2832577177483974,0.8052780705882352,0.30085387159455124],"dir":"rtl"},{"str":"دگرسنجیها","boundary":[0.6553377741176469,0.2832577177483974,0.7410386117647056,0.30085387159455124],"dir":"rtl"},{"str":"۵","boundary":[0.10604325176470589,0.283257727363782,0.11695091294117647,0.30085388120993584],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................","boundary":[0.12352918588235294,0.2919173014322916,0.3103062494117647,0.30470576297075314],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3105878964705882,0.2919173014322916,0.42324671999999997,0.30470576297075314],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4235283670588235,0.2919173014322916,0.5361871905882353,0.30470576297075314],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5364688376470588,0.2919173014322916,0.6491276611764706,0.30470576297075314],"dir":"ltr"},{"str":"١٢","boundary":[0.08470588235294117,0.283257727363782,0.10590115764705883,0.30085388120993584],"dir":"rtl"},{"str":"٣","boundary":[0.8532697129411764,0.30816156390224353,0.8638880188235294,0.32575771774839735],"dir":"rtl"},{"str":"١۴","boundary":[0.8183972329411764,0.30816156390224353,0.839592508235294,0.32575771774839735],"dir":"rtl"},{"str":"سنجش","boundary":[0.7502075576470587,0.30816156390224353,0.8053090729411763,0.32575771774839735],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.737225322352941,0.30816156390224353,0.7445806305882352,0.32575771774839735],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.7249432235294117,0.30816156390224353,0.7360963199999999,0.32575771774839735],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.7185799905882352,0.30816156390224353,0.7236617929411764,0.32575771774839735],"dir":"rtl"},{"str":"رسی","boundary":[0.6848442635294116,0.30816156390224353,0.7173786494117645,0.32575771774839735],"dir":"rtl"},{"str":".............................","boundary":[0.12353347764705883,0.31682114758613783,0.22563053647058823,0.32960960912459936],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.22588589647058824,0.31682114758613783,0.33854472,0.32960960912459936],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3388263670588235,0.31682114758613783,0.4514851905882353,0.32960960912459936],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.45176683764705877,0.31682114758613783,0.5644256611764705,0.32960960912459936],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.564707308235294,0.31682114758613783,0.6773661317647058,0.32960960912459936],"dir":"ltr"},{"str":"١٢۶","boundary":[0.08470588235294117,0.3081615735176282,0.11649879529411765,0.325757727363782],"dir":"rtl"},{"str":"۴","boundary":[0.8532697129411764,0.3330654100560897,0.8638880188235294,0.3506615639022435],"dir":"ltr"},{"str":"١۴","boundary":[0.8183972329411764,0.3330654100560897,0.839592508235294,0.3506615639022435],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.8010669176470585,0.3330654100560897,0.804048310588235,0.3506615639022435],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.7966904188235292,0.3330654100560897,0.7996976470588233,0.3506615639022435],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.7869375952941174,0.3330654100560897,0.7952927294117644,0.3506615639022435],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7826902729411762,0.3330654100560897,0.7856716658823527,0.3506615639022435],"dir":"rtl"},{"str":"زهگیری","boundary":[0.7308672564705881,0.3330654100560897,0.7812874164705881,0.3506615639022435],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.6978316658823528,0.3330654100560897,0.7263409129411763,0.3506615639022435],"dir":"rtl"},{"str":".................................","boundary":[0.12353215058823537,0.341724993739984,0.23972095058823537,0.3545134552784455],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2400025976470589,0.341724993739984,0.35266142117647065,0.3545134552784455],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.35294306823529414,0.341724993739984,0.4656018917647059,0.3545134552784455],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.46588353882352945,0.341724993739984,0.5785423623529412,0.3545134552784455],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5788240094117647,0.341724993739984,0.6914828329411764,0.3545134552784455],"dir":"ltr"},{"str":"١٢٨","boundary":[0.08470588235294117,0.33306541967147435,0.11649879529411765,0.3506615735176282],"dir":"rtl"},{"str":"١۵","boundary":[0.8624464094117646,0.35796925620993586,0.883951708235294,0.37556541005608973],"dir":"rtl"},{"str":"بسط","boundary":[0.8167050211764706,0.35796925620993586,0.8493582494117646,0.37556541005608973],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8045650164705882,0.35796925620993586,0.8123672752941177,0.37556541005608973],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.7583999294117647,0.35796925620993586,0.8003306117647059,0.37556541005608973],"dir":"rtl"},{"str":"..................................................","boundary":[0.12352994823529413,0.3666288398938301,0.29971896000000003,0.37941730143229163],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.30000060705882353,0.3666288398938301,0.4126594305882353,0.37941730143229163],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4129410776470588,0.3666288398938301,0.5255999011764706,0.37941730143229163],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5258815482352941,0.3666288398938301,0.6385403717647059,0.37941730143229163],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6388220188235293,0.3666288398938301,0.7514808423529411,0.37941730143229163],"dir":"ltr"},{"str":"١٣٣","boundary":[0.08470588235294117,0.35796926582532046,0.11649879529411765,0.3755654196714743],"dir":"rtl"},{"str":"١۶","boundary":[0.8627305976470588,0.38287310236378197,0.8839258729411765,0.4004692562099358],"dir":"rtl"},{"str":"نگرانیهای","boundary":[0.7713899152941176,0.38287310236378197,0.8496062682352942,0.4004692562099358],"dir":"rtl"},{"str":"آینده","boundary":[0.7346831294117646,0.38287310236378197,0.7669901647058823,0.4004692562099358],"dir":"rtl"},{"str":"...........................................","boundary":[0.12353003294117637,0.39153268604767627,0.27501296470588227,0.4043211475861378],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.27529461176470577,0.39153268604767627,0.3879534352941175,0.4043211475861378],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.388235082352941,0.39153268604767627,0.5008939058823528,0.4043211475861378],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5011755529411763,0.39153268604767627,0.6138343764705881,0.4043211475861378],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6141160235294116,0.39153268604767627,0.7267748470588233,0.4043211475861378],"dir":"ltr"},{"str":"١٣٨","boundary":[0.08470588235294117,0.3828731119791667,0.11649879529411765,0.4004692658253205],"dir":"rtl"},{"str":"١","boundary":[0.8532697129411764,0.40777694851762813,0.8638880188235294,0.425373102363782],"dir":"rtl"},{"str":"١۶","boundary":[0.8183972329411764,0.40777694851762813,0.839592508235294,0.425373102363782],"dir":"rtl"},{"str":"کمبود","boundary":[0.7631975435294116,0.40777694851762813,0.8053219905882352,0.425373102363782],"dir":"rtl"},{"str":"استانداردها","boundary":[0.6820204658823528,0.40777694851762813,0.758955388235294,0.425373102363782],"dir":"rtl"},{"str":"............................","boundary":[0.1235320517647059,0.41643653220152244,0.22210852235294123,0.429224993739984],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2223563717647059,0.41643653220152244,0.33501519529411766,0.429224993739984],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.33529684235294116,0.41643653220152244,0.4479556658823529,0.429224993739984],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.44823731294117647,0.41643653220152244,0.5608961364705882,0.429224993739984],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5611777835294117,0.41643653220152244,0.6738366070588235,0.429224993739984],"dir":"ltr"},{"str":"١٣٩","boundary":[0.08470588235294117,0.40777695813301285,0.11649879529411765,0.42537311197916666],"dir":"rtl"},{"str":"٢","boundary":[0.8532697129411764,0.4326807946714744,0.8638880188235294,0.4502769485176283],"dir":"rtl"},{"str":"١۶","boundary":[0.8183972329411764,0.4326807946714744,0.839592508235294,0.4502769485176283],"dir":"rtl"},{"str":"بازی","boundary":[0.773361148235294,0.4326807946714744,0.805290988235294,0.4502769485176283],"dir":"rtl"},{"str":"دگرسنجی","boundary":[0.6993843670588235,0.4326807946714744,0.768914894117647,0.4502769485176283],"dir":"rtl"},{"str":".................................","boundary":[0.12353004705882349,0.44134037835536855,0.2397188470588235,0.45412883989383007],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.240000494117647,0.44134037835536855,0.35265931764705877,0.45412883989383007],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.35294096470588227,0.44134037835536855,0.465599788235294,0.45412883989383007],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4658814352941176,0.44134037835536855,0.5785402588235293,0.45412883989383007],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5788219058823528,0.44134037835536855,0.6914807294117646,0.45412883989383007],"dir":"ltr"},{"str":"١۴١","boundary":[0.08470588235294117,0.43268080428685896,0.11649879529411765,0.4502769581330129],"dir":"rtl"},{"str":"١٧","boundary":[0.8627305976470588,0.45758464082532047,0.8839258729411765,0.47518079467147434],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشهای","boundary":[0.7632001270588236,0.45758464082532047,0.8495623482352941,0.47518079467147434],"dir":"rtl"},{"str":"آینده","boundary":[0.7264933411764707,0.45758464082532047,0.7588003764705883,0.47518079467147434],"dir":"rtl"},{"str":".........................................","boundary":[0.1235339717647062,0.4662442245092147,0.2679569505882356,0.4790326860476763],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2682385976470591,0.4662442245092147,0.38089742117647085,0.4790326860476763],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3811790682352944,0.4662442245092147,0.49383789176470616,0.4790326860476763],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.49411953882352966,0.4662442245092147,0.6067783623529415,0.4790326860476763],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.607060009411765,0.4662442245092147,0.7197188329411767,0.4790326860476763],"dir":"ltr"},{"str":"١۴٣","boundary":[0.08470588235294117,0.4575846504407052,0.11649879529411765,0.47518080428685905],"dir":"rtl"},{"str":"١٨","boundary":[0.8627305976470588,0.4824884869791667,0.8839258729411765,0.5000846408253206],"dir":"rtl"},{"str":"نتایج","boundary":[0.8167076047058823,0.4824884869791667,0.8496062682352941,0.5000846408253206],"dir":"rtl"},{"str":"۵","boundary":[0.10604325176470589,0.48248849659455134,0.11695091294117647,0.5000846504407053],"dir":"ltr"},{"str":"...................................","boundary":[0.12353113411764724,0.4911480706630609,0.2467780094117649,0.5039365322015225],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24705965647058842,0.4911480706630609,0.3597184800000002,0.5039365322015225],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.36000012705882367,0.4911480706630609,0.4726589505882354,0.5039365322015225],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4729405976470589,0.4911480706630609,0.5855994211764707,0.5039365322015225],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5858810682352942,0.4911480706630609,0.698539891764706,0.5039365322015225],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6988215388235295,0.4911480706630609,0.8114803623529413,0.5039365322015225],"dir":"ltr"},{"str":"١۴","boundary":[0.08470588235294117,0.48248849659455134,0.10590115764705883,0.5000846504407053],"dir":"rtl"},{"str":"مآخذ","boundary":[0.8429640141176471,0.5269117465945513,0.8838251152941177,0.5445079004407052],"dir":"rtl"},{"str":"..........................................","boundary":[0.12353411294117674,0.5355711475861378,0.2714870682352944,0.5483596091245994],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2717687152941179,0.5355711475861378,0.38442753882352965,0.5483596091245994],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.38470918588235314,0.5355711475861378,0.4973680094117649,0.5483596091245994],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.49764965647058845,0.5355711475861378,0.6103084800000003,0.5483596091245994],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6105901270588237,0.5355711475861378,0.7232489505882355,0.5483596091245994],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.7235305976470591,0.5355711475861378,0.8361894211764708,0.5483596091245994],"dir":"ltr"},{"str":"١۴٧","boundary":[0.08470588235294117,0.5269115735176282,0.11858370352941176,0.5445077273637821],"dir":"rtl"},{"str":"پیوست","boundary":[0.8233395247058825,0.5523925639022437,0.8839594588235296,0.5699887177483975],"dir":"rtl"},{"str":"....................................","boundary":[0.12353387294117646,0.5610519168169069,0.25031072470588234,0.5738403783553685],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2505923717647059,0.5610519168169069,0.36325119529411765,0.5738403783553685],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.36353284235294114,0.5610519168169069,0.4761916658823529,0.5738403783553685],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4764733129411764,0.5610519168169069,0.5891321364705882,0.5738403783553685],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5894137835294117,0.5610519168169069,0.7020726070588235,0.5738403783553685],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.702354254117647,0.5610519168169069,0.8150130776470587,0.5738403783553685],"dir":"ltr"},{"str":"١٧٣","boundary":[0.08470588235294117,0.5523923427483974,0.11889114352941177,0.5699884965945513],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.84084552,0.577487977363782,0.8840033788235294,0.5950841312099359],"dir":"rtl"},{"str":".........................................","boundary":[0.1235348047058823,0.5861480706630608,0.2679577835294117,0.5989365322015224],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.26823943058823524,0.5861480706630608,0.380898254117647,0.5989365322015224],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3811799011764705,0.5861480706630608,0.49383872470588225,0.5989365322015224],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.49412037176470575,0.5861480706630608,0.6067791952941176,0.5989365322015224],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.607060842352941,0.5861480706630608,0.7197196658823528,0.5989365322015224],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.7200013129411764,0.5861480706630608,0.8326601364705881,0.5989365322015224],"dir":"ltr"},{"str":"١٧٣","boundary":[0.08470588235294117,0.5774884965945513,0.11649879529411765,0.5950846504407051],"dir":"rtl"},{"str":"انواع","boundary":[0.8522802211764707,0.6023923331330129,0.8840111294117649,0.6199884869791668],"dir":"rtl"},{"str":"دگرسنجهها","boundary":[0.7671503435294119,0.6023923331330129,0.8479063058823532,0.6199884869791668],"dir":"rtl"},{"str":"....................................................","boundary":[0.12353047058823523,0.6110519168169071,0.3067775576470587,0.6238403783553687],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.30705920470588227,0.6110519168169071,0.419718028235294,0.6238403783553687],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4199996752941175,0.6110519168169071,0.5326584988235293,0.6238403783553687],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5329401458823528,0.6110519168169071,0.6455989694117646,0.6238403783553687],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.645880616470588,0.6110519168169071,0.7585394399999998,0.6238403783553687],"dir":"ltr"},{"str":"١٧٣","boundary":[0.08470588235294117,0.6023923427483975,0.11649879529411765,0.6199884965945514],"dir":"rtl"},{"str":"مز","boundary":[0.8473405129411764,0.627296179286859,0.8638595999999998,0.6448923331330129],"dir":"rtl"},{"str":"یتهای","boundary":[0.7927066164705882,0.627296179286859,0.8465990400000001,0.6448923331330129],"dir":"rtl"},{"str":"دگرسنجهها","boundary":[0.7072925505882353,0.627296179286859,0.7884231247058823,0.6448923331330129],"dir":"rtl"},{"str":"نسبت","boundary":[0.6618327670588235,0.627296179286859,0.7029625552941177,0.6448923331330129],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6439030729411765,0.627296179286859,0.657327091764706,0.6448923331330129],"dir":"rtl"},{"str":"سنجههای","boundary":[0.5651260941176471,0.627296179286859,0.6395446588235295,0.6448923331330129],"dir":"rtl"},{"str":"استنادی","boundary":[0.5010313129411765,0.627296179286859,0.5608606870588236,0.6448923331330129],"dir":"rtl"},{"str":"۵","boundary":[0.10604325176470589,0.6272961889022436,0.11695091294117647,0.6448923427483975],"dir":"ltr"},{"str":".........................................","boundary":[0.12352986352941174,0.6359557629707532,0.26795284235294115,0.6487442245092147],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.26823448941176464,0.6359557629707532,0.3808933129411764,0.6487442245092147],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.38117495999999995,0.6359557629707532,0.4938337835294117,0.6487442245092147],"dir":"ltr"},{"str":"١٧","boundary":[0.08470588235294117,0.6272961889022436,0.10590115764705883,0.6448923427483975],"dir":"rtl"},{"str":"مز","boundary":[0.847343096470588,0.6522000254407052,0.8638621835294116,0.6697961792868591],"dir":"rtl"},{"str":"یتهای","boundary":[0.7927091999999999,0.6522000254407052,0.8466016235294117,0.6697961792868591],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.7555812988235294,0.6522000254407052,0.7883249505882353,0.6697961792868591],"dir":"rtl"},{"str":"دگرسنجهها","boundary":[0.6703093270588235,0.6522000254407052,0.7512978070588234,0.6697961792868591],"dir":"rtl"},{"str":".........................................................","boundary":[0.12353092235294118,0.6608596091245993,0.3244241364705882,0.6736480706630609],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.32470578352941176,0.6608596091245993,0.4373646070588235,0.6736480706630609],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.437646254117647,0.6608596091245993,0.5503050776470588,0.6736480706630609],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5505867247058823,0.6608596091245993,0.663245548235294,0.6736480706630609],"dir":"ltr"},{"str":"١٧۶","boundary":[0.08470588235294117,0.6522000350560898,0.11649879529411765,0.6697961889022437],"dir":"rtl"},{"str":"آینده","boundary":[0.8313872188235294,0.6771038715945513,0.8638363482352941,0.6947000254407053],"dir":"rtl"},{"str":"دگرسنجهها","boundary":[0.7462573411764707,0.6771038715945513,0.8270133035294118,0.6947000254407053],"dir":"rtl"},{"str":"...............................................","boundary":[0.12353116235294134,0.6857634552784455,0.2891302447058825,0.6985519168169071],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.28941189176470605,0.6857634552784455,0.4020707152941178,0.6985519168169071],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4023523623529413,0.6857634552784455,0.5150111858823531,0.6985519168169071],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5152928329411766,0.6857634552784455,0.6279516564705884,0.6985519168169071],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6282333035294119,0.6857634552784455,0.7408921270588236,0.6985519168169071],"dir":"ltr"},{"str":"١٧٧","boundary":[0.08470588235294117,0.6771038812099359,0.11649879529411765,0.6947000350560898],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.8594882682352941,0.7020077177483974,0.8624954964705882,0.7196038715945513],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.84945384,0.7020077177483974,0.8582223388235294,0.7196038715945513],"dir":"rtl"},{"str":"ره","boundary":[0.8349189035294118,0.7020077177483974,0.8481672423529412,0.7196038715945513],"dir":"rtl"},{"str":"آلتمتر","boundary":[0.7903091011764705,0.7020077177483974,0.8305449882352942,0.7196038715945513],"dir":"rtl"},{"str":"یکس","boundary":[0.7514838211764705,0.7020077177483974,0.7897071388235293,0.7196038715945513],"dir":"rtl"},{"str":"................................................","boundary":[0.12353072470588235,0.7106673014322916,0.29265978352941174,0.7234557629707532],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.29294143058823524,0.7106673014322916,0.405600254117647,0.7234557629707532],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.40588190117647055,0.7106673014322916,0.5185407247058823,0.7234557629707532],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5188223717647058,0.7106673014322916,0.6314811952941176,0.7234557629707532],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6317628423529411,0.7106673014322916,0.7444216658823528,0.7234557629707532],"dir":"ltr"},{"str":"١٧٨","boundary":[0.08470588235294117,0.702007727363782,0.11649879529411765,0.7196038812099359],"dir":"rtl"},{"str":"چطور","boundary":[0.8047071105882353,0.7270083427483974,0.8440439294117646,0.7446044965945513],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.7959592799999999,0.7270083427483974,0.7989665082352941,0.7446044965945513],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.7859248517647058,0.7270083427483974,0.7946933505882352,0.7446044965945513],"dir":"rtl"},{"str":"ره","boundary":[0.7713899152941176,0.7270083427483974,0.784638254117647,0.7446044965945513],"dir":"rtl"},{"str":"آلتمتر","boundary":[0.7269196235294118,0.7270083427483974,0.767026334117647,0.7446044965945513],"dir":"rtl"},{"str":"یکس","boundary":[0.6879548329411763,0.7270083427483974,0.7263176611764706,0.7446044965945513],"dir":"rtl"},{"str":"محاسبه","boundary":[0.6283786447058823,0.7270083427483974,0.6835835011764706,0.7446044965945513],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.5723341411764706,0.7270083427483974,0.6240564000000001,0.7446044965945513],"dir":"rtl"},{"str":".............................","boundary":[0.12353195294117644,0.7356673014322916,0.22562901176470584,0.7484557629707532],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.22588437176470585,0.7356673014322916,0.33854319529411764,0.7484557629707532],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.33882484235294114,0.7356673014322916,0.4514836658823529,0.7484557629707532],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4517653129411764,0.7356673014322916,0.5644241364705882,0.7484557629707532],"dir":"ltr"},{"str":"١٧٩","boundary":[0.08470588235294117,0.727007727363782,0.11649879529411765,0.7446038812099359],"dir":"rtl"},{"str":"ابزارهای","boundary":[0.8243290164705882,0.7519115639022436,0.8840317976470589,0.7695077177483974],"dir":"rtl"},{"str":"دگرسنجی","boundary":[0.7500706305882353,0.7519115639022436,0.8199576847058824,0.7695077177483974],"dir":"rtl"},{"str":"................................................","boundary":[0.12353095058823525,0.7605711475861378,0.2926600094117646,0.7733596091245993],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2929416564705882,0.7605711475861378,0.40560047999999993,0.7733596091245993],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4058821270588234,0.7605711475861378,0.5185409505882352,0.7733596091245993],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5188225976470587,0.7605711475861378,0.6314814211764705,0.7733596091245993],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6317630682352939,0.7605711475861378,0.7444218917647057,0.7733596091245993],"dir":"ltr"},{"str":"١٨٣","boundary":[0.08470588235294117,0.7519115735176282,0.11649879529411765,0.769507727363782],"dir":"rtl"},{"str":"ناشران","boundary":[0.83689272,0.7768154100560898,0.8839310400000001,0.7944115639022437],"dir":"rtl"},{"str":"فراهمکننده","boundary":[0.7527523341176473,0.7768154100560898,0.8324516329411766,0.7944115639022437],"dir":"rtl"},{"str":"دگرسنجهها","boundary":[0.6676224564705886,0.7768154100560898,0.7483784188235297,0.7944115639022437],"dir":"rtl"},{"str":"........................................................","boundary":[0.12352949647058818,0.785474993739984,0.32089461176470585,0.7982634552784454],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.32117625882352935,0.785474993739984,0.4338350823529411,0.7982634552784454],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4341167294117646,0.785474993739984,0.5467755529411764,0.7982634552784454],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5470571999999999,0.785474993739984,0.6597160235294117,0.7982634552784454],"dir":"ltr"},{"str":"١٨۴","boundary":[0.08470588235294117,0.7768154196714744,0.11649879529411765,0.7944115735176283],"dir":"rtl"},{"str":"آلتمتر","boundary":[0.8237658070588236,0.801719256209936,0.8638725176470589,0.8193154100560899],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.7970831152941177,0.801719256209936,0.8231638447058824,0.8193154100560899],"dir":"rtl"},{"str":".............................","boundary":[0.12353394352941206,0.8103788398938301,0.22563100235294148,0.8231673014322917],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2258863623529415,0.8103788398938301,0.3385451858823532,0.8231673014322917],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.33882683294117677,0.8103788398938301,0.4514856564705885,0.8231673014322917],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.451767303529412,0.8103788398938301,0.5644261270588238,0.8231673014322917],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5647077741176473,0.8103788398938301,0.6773665976470591,0.8231673014322917],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6776482447058826,0.8103788398938301,0.7903070682352943,0.8231673014322917],"dir":"ltr"},{"str":"١٨۴","boundary":[0.08470588235294117,0.8017192658253206,0.11649879529411765,0.8193154196714745],"dir":"rtl"},{"str":"راهنمای","boundary":[0.7849431105882353,0.826623102363782,0.8439276705882354,0.8442192562099359],"dir":"rtl"},{"str":"آلتمتر","boundary":[0.7404728188235293,0.826623102363782,0.7805795294117647,0.8442192562099359],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.7137901270588235,0.826623102363782,0.739731345882353,0.8442192562099359],"dir":"rtl"},{"str":"۵","boundary":[0.10604325176470589,0.8266231119791666,0.11695091294117647,0.8442192658253205],"dir":"ltr"},{"str":".....................................","boundary":[0.12353412705882373,0.8352826860476762,0.25383907764705904,0.8480711475861378],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.25412072470588254,0.8352826860476762,0.3667795482352943,0.8480711475861378],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3670611952941178,0.8352826860476762,0.47972001882352955,0.8480711475861378],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4800016658823531,0.8352826860476762,0.5926604894117649,0.8480711475861378],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5929421364705884,0.8352826860476762,0.70560096,0.8480711475861378],"dir":"ltr"},{"str":"١٨","boundary":[0.08470588235294117,0.8266231119791666,0.10590115764705883,0.8442192658253205],"dir":"rtl"},{"str":"بیومید","boundary":[0.8206578211764708,0.8515269485176282,0.8638234305882354,0.8691231023637821],"dir":"rtl"},{"str":"سنترال","boundary":[0.7661634352941179,0.8515269485176282,0.8162580705882355,0.8691231023637821],"dir":"rtl"},{"str":"....................................................","boundary":[0.12353023058823544,0.8601865322015225,0.30677731764705896,0.872974993739984],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.30705896470588245,0.8601865322015225,0.4197177882352942,0.872974993739984],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.41999943529411776,0.8601865322015225,0.5326582588235295,0.872974993739984],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.532939905882353,0.8601865322015225,0.6455987294117649,0.872974993739984],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6458803764705883,0.8601865322015225,0.7585392000000001,0.872974993739984],"dir":"ltr"},{"str":"١٩۴","boundary":[0.08470588235294117,0.8515269581330128,0.11649879529411765,0.8691231119791667],"dir":"rtl"},{"str":"صفحه","boundary":[0.7976463247058824,0.8764307946714743,0.8440051764705883,0.8940269485176282],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی","boundary":[0.7541629411764705,0.8764307946714743,0.7933550823529412,0.8940269485176282],"dir":"rtl"},{"str":"۵","boundary":[0.10604325176470589,0.8764308042868589,0.11695091294117647,0.8940269581330128],"dir":"ltr"},{"str":".................................................","boundary":[0.12353027294117644,0.8850903783553685,0.29618930823529405,0.8978788398938301],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2964709552941176,0.8850903783553685,0.40912977882352936,0.8978788398938301],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.40941142588235285,0.8850903783553685,0.5220702494117646,0.8978788398938301],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5223518964705881,0.8850903783553685,0.6350107199999999,0.8978788398938301],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6352923670588234,0.8850903783553685,0.7479511905882351,0.8978788398938301],"dir":"ltr"},{"str":"١٩","boundary":[0.08470588235294117,0.8764308042868589,0.10590115764705883,0.8940269581330128],"dir":"rtl"},{"str":"ژورنال","boundary":[0.8016017082352941,0.9013346408253204,0.8439354211764706,0.9189307946714743],"dir":"rtl"},{"str":"..............................","boundary":[0.12353056941176462,0.9099942245092146,0.22914821647058817,0.9227826860476762],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.22941296470588227,0.9099942245092146,0.342071788235294,0.9227826860476762],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.34235343529411755,0.9099942245092146,0.4550122588235293,0.9227826860476762],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4552939058823528,0.9099942245092146,0.5679527294117646,0.9227826860476762],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.568234376470588,0.9099942245092146,0.6808931999999999,0.9227826860476762],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6811748470588234,0.9099942245092146,0.7938336705882351,0.9227826860476762],"dir":"ltr"},{"str":"١٩۶","boundary":[0.08470588235294117,0.901334650440705,0.11649879529411765,0.9189308042868589],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.08471,0.06249,0.88403,0.92278],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":13,"image":{"jpeg":"/storage/books/a3282fdce1bf2cb0/pages/d95ac2af0c427a23a25005c6df23a7ac.jpg","blurred":"/storage/books/a3282fdce1bf2cb0/pages/5b7d73e00f206dacc28db57e09819c36.jpg"},"info":{"width":425,"height":624,"margin":[0.11816,0.0622,0.10255,0.11943]},"elements":[{"words":[{"str":"ضر","boundary":[0.853554028235294,0.0622000350560897,0.877358668235294,0.07979618890224355],"dir":"rtl"},{"str":"یب","boundary":[0.8315320235294117,0.0622000350560897,0.8528125552941176,0.07979618890224355],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.7986385270588234,0.0622000350560897,0.827147774117647,0.07979618890224355],"dir":"rtl"},{"str":"....................................................","boundary":[0.15529670117647068,0.07085960912459932,0.3385437882352942,0.08364807066306088],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.33882543529411774,0.07085960912459932,0.4514842588235295,0.08364807066306088],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.451765905882353,0.07085960912459932,0.5644247294117647,0.08364807066306088],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5647063764705883,0.07085960912459932,0.6773652000000001,0.08364807066306088],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6776468470588235,0.07085960912459932,0.7903056705882353,0.08364807066306088],"dir":"ltr"},{"str":"١٩٨","boundary":[0.11816470588235294,0.0622000350560897,0.14995761882352943,0.07979618890224355],"dir":"rtl"},{"str":"لیست","boundary":[0.8361869505882354,0.08710387159455121,0.877389077647059,0.10470002544070504],"dir":"rtl"},{"str":"مجلات","boundary":[0.7780213694117649,0.08710387159455121,0.8318259529411766,0.10470002544070504],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7658813647058825,0.08710387159455121,0.773683623529412,0.10470002544070504],"dir":"rtl"},{"str":"نوع","boundary":[0.7373643670588238,0.08710387159455121,0.7615100329411768,0.10470002544070504],"dir":"rtl"},{"str":"عامل","boundary":[0.6958573835294121,0.08710387159455121,0.7330550400000003,0.10470002544070504],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.6629638870588238,0.08710387159455121,0.6914731341176473,0.10470002544070504],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.6402339952941181,0.08710387159455121,0.6586183905882358,0.10470002544070504],"dir":"rtl"},{"str":"........................................","boundary":[0.1552934823529413,0.0957634552784456,0.2961883623529413,0.10855191681690715],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2964700094117648,0.0957634552784456,0.4091288329411766,0.10855191681690715],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4094104800000001,0.0957634552784456,0.5220693035294118,0.10855191681690715],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5223509505882353,0.0957634552784456,0.6350097741176471,0.10855191681690715],"dir":"ltr"},{"str":"١٩٩","boundary":[0.11816470588235294,0.08710388120993598,0.14995761882352943,0.10470003505608982],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.869230291764706,0.11200771774839748,0.8762600752941178,0.12960387159455133],"dir":"rtl"},{"str":"ق","boundary":[0.8616062964705883,0.11200771774839748,0.8679643623529412,0.12960387159455133],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.8565322447058824,0.11200771774839748,0.8603584517647059,0.12960387159455133],"dir":"rtl"},{"str":"لات","boundary":[0.8275760470588236,0.11200771774839748,0.85532832,0.12960387159455133],"dir":"rtl"},{"str":".............................","boundary":[0.15529582588235288,0.1206673014322917,0.2573928847058823,0.13345576297075323],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2576482447058823,0.1206673014322917,0.3703070682352941,0.13345576297075323],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3705887152941176,0.1206673014322917,0.48324753882352933,0.13345576297075323],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.48352918588235283,0.1206673014322917,0.5961880094117646,0.13345576297075323],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5964696564705881,0.1206673014322917,0.70912848,0.13345576297075323],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.7094101270588233,0.1206673014322917,0.8220689505882351,0.13345576297075323],"dir":"ltr"},{"str":"٢٠٠","boundary":[0.11816470588235294,0.11200772736378206,0.14995761882352943,0.1296038812099359],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.8688298447058823,0.13691156390224357,0.8760998964705882,0.15450771774839742],"dir":"rtl"},{"str":"رو","boundary":[0.8552714823529413,0.13691156390224357,0.8674269882352942,0.15450771774839742],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.8518715576470588,0.13691156390224357,0.8548529505882353,0.15450771774839742],"dir":"rtl"},{"str":"زههای","boundary":[0.8059777411764706,0.13691156390224357,0.8504687011764707,0.15450771774839742],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعاتی","boundary":[0.7360958541176471,0.13691156390224357,0.8016735811764707,0.15450771774839742],"dir":"rtl"},{"str":"...................................","boundary":[0.15529807058823542,0.1455711475861378,0.27854494588235307,0.15835960912459934],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.27882659294117657,0.1455711475861378,0.3914854164705883,0.15835960912459934],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3917670635294118,0.1455711475861378,0.5044258870588236,0.15835960912459934],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5047075341176471,0.1455711475861378,0.6173663576470589,0.15835960912459934],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6176480047058823,0.1455711475861378,0.7303068282352941,0.15835960912459934],"dir":"ltr"},{"str":"٢٠٢","boundary":[0.11816470588235294,0.13691157351762817,0.14995761882352943,0.15450772736378202],"dir":"rtl"},{"str":"پلام","boundary":[0.8682356329411766,0.16181541005608965,0.8972822541176471,0.17941156390224353],"dir":"rtl"},{"str":"آنالا","boundary":[0.8363316282352943,0.16181541005608965,0.8638694682352942,0.17941156390224353],"dir":"rtl"},{"str":"تیک","boundary":[0.8032934541176472,0.16181541005608965,0.8356237411764706,0.17941156390224353],"dir":"rtl"},{"str":"......................................................","boundary":[0.15529896,0.1704749937399839,0.3456041223529412,0.18326345527844543],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3458857694117647,0.1704749937399839,0.45854459294117644,0.18326345527844543],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.45882624,0.1704749937399839,0.5714850635294118,0.18326345527844543],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5717667105882352,0.1704749937399839,0.6844255341176471,0.18326345527844543],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6847071811764706,0.1704749937399839,0.7973660047058823,0.18326345527844543],"dir":"ltr"},{"str":"٢٠٧","boundary":[0.11816470588235294,0.16181541967147425,0.14995761882352943,0.1794115735176281],"dir":"rtl"},{"str":"استانداردهای","boundary":[0.7839531529411766,0.18671925620993576,0.8775466729411766,0.2043154100560896],"dir":"rtl"},{"str":"متری","boundary":[0.7413171670588237,0.18671925620993576,0.779623157647059,0.2043154100560896],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.7301640705882355,0.18671925620993576,0.7369587529411767,0.2043154100560896],"dir":"ltr"},{"str":"متر","boundary":[0.7072946682352944,0.18671925620993576,0.7302131576470591,0.2043154100560896],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6806119764705885,0.18671925620993576,0.706553195294118,0.2043154100560896],"dir":"rtl"},{"str":".................................................","boundary":[0.15529685647058833,0.19537883989383018,0.32795589176470596,0.2081673014322917],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3282375388235295,0.19537883989383018,0.4408963623529413,0.2081673014322917],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.44117800941176477,0.19537883989383018,0.5538368329411765,0.2081673014322917],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5541184800000001,0.19537883989383018,0.6667773035294118,0.2081673014322917],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6734116800000002,0.18671925620993576,0.6806197270588238,0.2043154100560896],"dir":"ltr"},{"str":"٢٠٧","boundary":[0.11816470588235294,0.18671926582532053,0.14995761882352943,0.2043154196714744],"dir":"rtl"},{"str":"راههای","boundary":[0.8272944423529413,0.21162310236378204,0.8773038211764707,0.22921925620993586],"dir":"rtl"},{"str":"صحیح","boundary":[0.7743527576470588,0.21162310236378204,0.82287144,0.22921925620993586],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.7656049270588237,0.21162310236378204,0.7686069882352942,0.22921925620993586],"dir":"rtl"},{"str":"رای","boundary":[0.7376459717647059,0.21162310236378204,0.7643131623529412,0.22921925620993586],"dir":"rtl"},{"str":"سنجش","boundary":[0.6780697835294118,0.21162310236378204,0.7331712988235294,0.22921925620993586],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشی","boundary":[0.6146828894117647,0.21162310236378204,0.6736493647058824,0.22921925620993586],"dir":"rtl"},{"str":"................................","boundary":[0.1552968423529412,0.22028268604767626,0.2679556658823529,0.23307114758613778],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2682373129411765,0.22028268604767626,0.38089613647058823,0.23307114758613778],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.38117778352941173,0.22028268604767626,0.4938366070588235,0.23307114758613778],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.494118254117647,0.22028268604767626,0.6067770776470588,0.23307114758613778],"dir":"ltr"},{"str":"٢٠٨","boundary":[0.11816470588235294,0.21162311197916664,0.14995761882352943,0.22921926582532046],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.8650165552941177,0.23652694851762815,0.8762058211764707,0.25412310236378194],"dir":"rtl"},{"str":"ؤ","boundary":[0.8568267670588235,0.23652694851762815,0.8637532094117648,0.25412310236378194],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.8525794447058824,0.23652694851762815,0.8556822635294118,0.25412310236378194],"dir":"rtl"},{"str":"لات","boundary":[0.8236232470588236,0.23652694851762815,0.85137552,0.25412310236378194],"dir":"rtl"},{"str":"مر","boundary":[0.8027302447058825,0.23652694851762815,0.819293251764706,0.25412310236378194],"dir":"rtl"},{"str":"بوط","boundary":[0.7750580611764707,0.23652694851762815,0.8021256988235295,0.25412310236378194],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7569862729411767,0.23652694851762815,0.7706944800000002,0.25412310236378194],"dir":"rtl"},{"str":"ابزارهای","boundary":[0.6928914917647061,0.23652694851762815,0.752733783529412,0.25412310236378194],"dir":"rtl"},{"str":"پلام","boundary":[0.6594322023529414,0.23652694851762815,0.688478823529412,0.25412310236378194],"dir":"rtl"},{"str":"آنالا","boundary":[0.6275281976470591,0.23652694851762815,0.6550660376470592,0.25412310236378194],"dir":"rtl"},{"str":"تیک","boundary":[0.5944900235294122,0.23652694851762815,0.6268203105882356,0.25412310236378194],"dir":"rtl"},{"str":"...........................","boundary":[0.15529331294117646,0.24518653220152245,0.25034919529411764,0.25797499373998395],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2505876564705882,0.24518653220152245,0.36324648,0.25797499373998395],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3635281270588235,0.24518653220152245,0.47618695058823524,0.25797499373998395],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4764685976470588,0.24518653220152245,0.5891274211764705,0.25797499373998395],"dir":"ltr"},{"str":"٢٠٨","boundary":[0.11816470588235294,0.2365269581330128,0.14995761882352943,0.25412311197916665],"dir":"rtl"},{"str":"استانداردهای","boundary":[0.7839531529411766,0.26143079467147434,0.8775466729411766,0.27902694851762816],"dir":"rtl"},{"str":"متر","boundary":[0.756707251764706,0.26143079467147434,0.7796257411764707,0.27902694851762816],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.73002456,0.26143079467147434,0.7559657788235296,0.27902694851762816],"dir":"rtl"},{"str":"پلام","boundary":[0.6965652705882354,0.26143079467147434,0.725611891764706,0.27902694851762816],"dir":"rtl"},{"str":"........................................................","boundary":[0.1552950070588236,0.27009037835536864,0.35266012235294125,0.28287883989383017],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.35294176941176475,0.27009037835536864,0.4656005929411765,0.28287883989383017],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.46588224,0.27009037835536864,0.5785410635294118,0.28287883989383017],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5788227105882353,0.27009037835536864,0.6914815341176471,0.28287883989383017],"dir":"ltr"},{"str":"٢٠٩","boundary":[0.11816470588235294,0.261430804286859,0.14995761882352943,0.2790269581330128],"dir":"rtl"},{"str":"استانداردهای","boundary":[0.7839531529411766,0.2863346408253205,0.8775156705882354,0.3039307946714743],"dir":"rtl"},{"str":"متر","boundary":[0.756707251764706,0.2863346408253205,0.7796257411764707,0.3039307946714743],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.73002456,0.2863346408253205,0.7559657788235296,0.3039307946714743],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.7212767294117649,0.2863346408253205,0.7242787905882354,0.3039307946714743],"dir":"rtl"},{"str":"رای","boundary":[0.6933177741176472,0.2863346408253205,0.7199849647058825,0.3039307946714743],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.668329877647059,0.2863346408253205,0.6890136141176473,0.3039307946714743],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.6557920094117649,0.2863346408253205,0.6627701223529413,0.3039307946714743],"dir":"rtl"},{"str":"وا","boundary":[0.6443418070588237,0.2863346408253205,0.6544769929411767,0.3039307946714743],"dir":"rtl"},{"str":"ردی","boundary":[0.6132722823529414,0.2863346408253205,0.6430087058823531,0.3039307946714743],"dir":"rtl"},{"str":"بکار","boundary":[0.5809419952941178,0.2863346408253205,0.6087046023529413,0.3039307946714743],"dir":"rtl"},{"str":"میروند","boundary":[0.5264501929411766,0.2863346408253205,0.5766197505882354,0.3039307946714743],"dir":"rtl"},{"str":".......................................","boundary":[0.1552959388235294,0.29499422450921475,0.29266084235294115,0.3077826860476763],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.29294248941176465,0.29499422450921475,0.4056013129411764,0.3077826860476763],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.40588295999999996,0.29499422450921475,0.5185417835294117,0.3077826860476763],"dir":"ltr"},{"str":"٢٠٩","boundary":[0.11816470588235294,0.2863346504407051,0.14995761882352943,0.3039308042868589],"dir":"rtl"},{"str":"انواع","boundary":[0.845787345882353,0.3112384869791666,0.8775182541176472,0.32883464082532043],"dir":"rtl"},{"str":"فعلی","boundary":[0.8073883482352942,0.3112384869791666,0.841395345882353,0.32883464082532043],"dir":"rtl"},{"str":"استانداردهای","boundary":[0.7096947670588236,0.3112384869791666,0.8031384423529413,0.32883464082532043],"dir":"rtl"},{"str":"متر","boundary":[0.6824488658823531,0.3112384869791666,0.7053673552941179,0.32883464082532043],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6559056847058824,0.3112384869791666,0.6818469035294119,0.32883464082532043],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6333178870588236,0.3112384869791666,0.6515989411764708,0.32883464082532043],"dir":"rtl"},{"str":"شرکت","boundary":[0.5846131905882355,0.3112384869791666,0.6288432141176472,0.32883464082532043],"dir":"rtl"},{"str":"پلام","boundary":[0.5511539011764707,0.3112384869791666,0.5802005223529413,0.32883464082532043],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.5124707152941178,0.3112384869791666,0.5468084047058824,0.32883464082532043],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.49807012235294124,0.3112384869791666,0.5067094447058824,0.32883464082532043],"dir":"rtl"},{"str":"تأیید","boundary":[0.4640450400000001,0.3112384869791666,0.49382538352941174,0.32883464082532043],"dir":"rtl"},{"str":"میکند","boundary":[0.41237703529411773,0.3112384869791666,0.45986488941176484,0.32883464082532043],"dir":"rtl"},{"str":".......................................","boundary":[0.1552961647058823,0.3198980706630609,0.29266106823529403,0.33268653220152244],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2929427152941176,0.3198980706630609,0.4056015388235294,0.33268653220152244],"dir":"ltr"},{"str":"٢١٠","boundary":[0.11816470588235294,0.3112384965945513,0.14995761882352943,0.3288346504407051],"dir":"rtl"},{"str":"انواع","boundary":[0.845787345882353,0.3361423331330128,0.8775182541176472,0.3537384869791666],"dir":"rtl"},{"str":"فعلی","boundary":[0.8073883482352942,0.3361423331330128,0.841395345882353,0.3537384869791666],"dir":"rtl"},{"str":"استانداردهای","boundary":[0.7096947670588236,0.3361423331330128,0.8031384423529413,0.3537384869791666],"dir":"rtl"},{"str":"متر","boundary":[0.6824488658823531,0.3361423331330128,0.7053673552941179,0.3537384869791666],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6559056847058824,0.3361423331330128,0.6818469035294119,0.3537384869791666],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6333178870588236,0.3361423331330128,0.6515989411764708,0.3537384869791666],"dir":"rtl"},{"str":"شرکت","boundary":[0.5846131905882355,0.3361423331330128,0.6288432141176472,0.3537384869791666],"dir":"rtl"},{"str":"پلام","boundary":[0.5511539011764707,0.3361423331330128,0.5802005223529413,0.3537384869791666],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.5124707152941178,0.3361423331330128,0.5468084047058824,0.3537384869791666],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.49807012235294124,0.3361423331330128,0.5067094447058824,0.3537384869791666],"dir":"rtl"},{"str":"تأیید","boundary":[0.4640450400000001,0.3361423331330128,0.49382538352941174,0.3537384869791666],"dir":"rtl"},{"str":"میکند","boundary":[0.41237703529411773,0.3361423331330128,0.45986488941176484,0.3537384869791666],"dir":"rtl"},{"str":".......................................","boundary":[0.1552961647058823,0.34480191681690703,0.29266106823529403,0.35759037835536855],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2929427152941176,0.34480191681690703,0.4056015388235294,0.35759037835536855],"dir":"ltr"},{"str":"٢١٠","boundary":[0.11816470588235294,0.3361423427483974,0.14995761882352943,0.3537384965945512],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.8732115105882354,0.3610461792868589,0.8761929035294119,0.3786423331330127],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.8688350117647059,0.3610461792868589,0.8718422400000001,0.3786423331330127],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.8590821882352941,0.3610461792868589,0.8674373223529412,0.3786423331330127],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.854834865882353,0.3610461792868589,0.8578162588235294,0.3786423331330127],"dir":"rtl"},{"str":"زهگیری","boundary":[0.8028697552941176,0.3610461792868589,0.8534320094117648,0.3786423331330127],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.7699762588235294,0.3610461792868589,0.7984855058823529,0.3786423331330127],"dir":"rtl"},{"str":"تحقیقات","boundary":[0.704189265882353,0.3610461792868589,0.7655739247058824,0.3786423331330127],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.684283171764706,0.3610461792868589,0.6997481788235295,0.3786423331330127],"dir":"rtl"},{"str":"پلام","boundary":[0.6499764705882353,0.36104618890224355,0.6790230917647059,0.3786423427483974],"dir":"rtl"},{"str":"انالا","boundary":[0.6183540705882354,0.36104618890224355,0.6457110635294118,0.3786423427483974],"dir":"rtl"},{"str":"تیک","boundary":[0.5853158964705885,0.36104618890224355,0.6176461835294118,0.3786423427483974],"dir":"rtl"},{"str":"........................................................","boundary":[0.15529630588235294,0.3697057629707532,0.3526614211764706,0.3824942245092147],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3529430682352941,0.3697057629707532,0.46560189176470584,0.3824942245092147],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.46588353882352934,0.3697057629707532,0.5785423623529411,0.3824942245092147],"dir":"ltr"},{"str":"٢١٠","boundary":[0.11816470588235294,0.36104618890224355,0.14995761882352943,0.3786423427483974],"dir":"rtl"},{"str":"لیستی","boundary":[0.8325183388235295,0.38595002544070506,0.877389077647059,0.40354617928685893],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8169887435294119,0.38595002544070506,0.8281650917647061,0.40354617928685893],"dir":"rtl"},{"str":"نمونههایی","boundary":[0.7418829600000002,0.38595002544070506,0.8125554070588238,0.40354617928685893],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7194372564705884,0.38595002544070506,0.7377183105882356,0.40354617928685893],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.7017891670588239,0.38595002544070506,0.7151408470588239,0.40354617928685893],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6817409788235298,0.38595002544070506,0.6974850070588239,0.40354617928685893],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.6581636894117652,0.38595002544070506,0.6772921411764711,0.40354617928685893],"dir":"rtl"},{"str":"رده","boundary":[0.6320467905882359,0.38595002544070506,0.6538078588235299,0.40354617928685893],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.6022586964705888,0.38595002544070506,0.6276496235294123,0.40354617928685893],"dir":"rtl"},{"str":"میدهیم","boundary":[0.53816649882353,0.38595002544070506,0.5980785458823537,0.40354617928685893],"dir":"rtl"},{"str":"...........................................","boundary":[0.15529295999999998,0.39460960912459936,0.3067758917647059,0.4073980706630609],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3070575388235294,0.39460960912459936,0.41971636235294113,0.4073980706630609],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.41999800941176463,0.39460960912459936,0.5326568329411764,0.4073980706630609],"dir":"ltr"},{"str":"٢١١","boundary":[0.11816470588235294,0.38595003505608977,0.14995761882352943,0.4035461889022436],"dir":"rtl"},{"str":"تجز","boundary":[0.8508717317647058,0.4108538715945513,0.8773270729411764,0.4284500254407052],"dir":"rtl"},{"str":"یه","boundary":[0.8366106494117646,0.4108538715945513,0.8502697694117647,0.4284500254407052],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8244706447058823,0.4108538715945513,0.8322729035294117,0.4284500254407052],"dir":"rtl"},{"str":"تحلیل","boundary":[0.776471251764706,0.4108538715945513,0.8200476423529411,0.4284500254407052],"dir":"rtl"},{"str":"خدمات","boundary":[0.7211294682352943,0.4108538715945513,0.7721670917647061,0.4284500254407052],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعاتی","boundary":[0.6513896752941178,0.4108538715945513,0.7167968894117649,0.4284500254407052],"dir":"rtl"},{"str":"ابسکو","boundary":[0.6053666823529413,0.4108538715945513,0.6470932658823532,0.4284500254407052],"dir":"rtl"},{"str":"بوسیله","boundary":[0.5553883058823531,0.4108538715945513,0.6011374447058826,0.4284500254407052],"dir":"rtl"},{"str":"پلوم","boundary":[0.5239080000000002,0.4108538715945513,0.5511435670588237,0.4284500254407052],"dir":"rtl"},{"str":".......................................","boundary":[0.15529369411764715,0.4195134552784454,0.2926585976470589,0.432301916816907],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2929402447058824,0.4195134552784454,0.4055990682352942,0.432301916816907],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4058807152941177,0.4195134552784454,0.5185395388235294,0.432301916816907],"dir":"ltr"},{"str":"٢١١","boundary":[0.11816470588235294,0.4108538812099359,0.14995761882352943,0.42845003505608975],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.8730177458823529,0.4357577177483974,0.8760533929411763,0.45335387159455126],"dir":"rtl"},{"str":"رخی","boundary":[0.8404239388235293,0.4357577177483974,0.8717595670588235,0.45335387159455126],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8247522494117647,0.4357577177483974,0.8362076188235295,0.45335387159455126],"dir":"rtl"},{"str":"لینکهای","boundary":[0.7489385788235294,0.4357577177483974,0.8203524988235295,0.45335387159455126],"dir":"rtl"},{"str":"مر","boundary":[0.7280455764705883,0.4357577177483974,0.7446085835294118,0.45335387159455126],"dir":"rtl"},{"str":"بوط","boundary":[0.7003733929411765,0.4357577177483974,0.7274410305882353,0.45335387159455126],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6823016047058825,0.4357577177483974,0.696009811764706,0.45335387159455126],"dir":"rtl"},{"str":"پلام","boundary":[0.6488423152941178,0.4357577177483974,0.6778889364705883,0.45335387159455126],"dir":"rtl"},{"str":"آنالا","boundary":[0.6169383105882356,0.4357577177483974,0.6444761505882355,0.45335387159455126],"dir":"rtl"},{"str":"تیکس","boundary":[0.5717601317647062,0.4357577177483974,0.6162304235294119,0.45335387159455126],"dir":"rtl"},{"str":"....................................................","boundary":[0.15529657411764708,0.44441730143229163,0.3385436611764706,0.4572057629707532],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3388253082352941,0.44441730143229163,0.45148413176470586,0.4572057629707532],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.45176577882352936,0.44441730143229163,0.5644246023529411,0.4572057629707532],"dir":"ltr"},{"str":"٢١١","boundary":[0.11816470588235294,0.4357577273637821,0.14995761882352943,0.45335388120993597],"dir":"rtl"},{"str":"کتابخانه","boundary":[0.8400002400000001,0.4606615639022436,0.8973545929411766,0.4782577177483975],"dir":"rtl"},{"str":"عمومی","boundary":[0.7850821552941176,0.4606615639022436,0.83560824,0.4782577177483975],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.7479516705882354,0.4606615639022436,0.7807676611764707,0.4782577177483975],"dir":"rtl"},{"str":"......................................","boundary":[0.15529579764705886,0.4693211475861378,0.28913072470588236,0.4821096091245994],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2894123717647059,0.4693211475861378,0.40207119529411767,0.4821096091245994],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.40235284235294116,0.4693211475861378,0.5150116658823529,0.4821096091245994],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5152933129411764,0.4693211475861378,0.6279521364705882,0.4821096091245994],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6282337835294117,0.4693211475861378,0.7408926070588234,0.4821096091245994],"dir":"ltr"},{"str":"٢١٣","boundary":[0.11816470588235294,0.46066157351762826,0.14995761882352943,0.47825772736378214],"dir":"rtl"},{"str":"اهداف","boundary":[0.8327999435294118,0.4855654100560898,0.8775466729411765,0.5031615639022436],"dir":"rtl"},{"str":"پلوس","boundary":[0.7888928611764706,0.4855654100560898,0.8284156941176472,0.5031615639022436],"dir":"rtl"},{"str":"..................................................","boundary":[0.1552967576470589,0.4942249937399839,0.3314857694117648,0.5070134552784454],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.33176741647058827,0.4942249937399839,0.44442624000000003,0.5070134552784454],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4447078870588235,0.4942249937399839,0.5573667105882353,0.5070134552784454],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5576483576470588,0.4942249937399839,0.6703071811764706,0.5070134552784454],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6705888282352941,0.4942249937399839,0.7832476517647059,0.5070134552784454],"dir":"ltr"},{"str":"٢١۴","boundary":[0.11816470588235294,0.4855654196714744,0.14995761882352943,0.5031615735176282],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.8649984705882353,0.5104692562099359,0.8760637270588235,0.5280654100560898],"dir":"rtl"},{"str":"رایط","boundary":[0.8344947388235295,0.5104692562099359,0.8637092894117647,0.5280654100560898],"dir":"rtl"},{"str":"پذی","boundary":[0.8116253364705883,0.5104692562099359,0.8301595764705884,0.5280654100560898],"dir":"rtl"},{"str":"رش","boundary":[0.78268464,0.5104692562099359,0.8103852423529413,0.5280654100560898],"dir":"rtl"},{"str":"مقاله","boundary":[0.7435777552941177,0.5104692562099359,0.7783778964705883,0.5280654100560898],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.6995311623529413,0.5104692562099359,0.7393640188235295,0.5280654100560898],"dir":"rtl"},{"str":"پلوس","boundary":[0.6556240800000002,0.5104692562099359,0.6951469129411767,0.5280654100560898],"dir":"rtl"},{"str":"............................................","boundary":[0.1552981552941179,0.5191288398938301,0.3103091858823531,0.5319173014322917],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3105908329411767,0.5191288398938301,0.42324965647058843,0.5319173014322917],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.42353130352941193,0.5191288398938301,0.5361901270588237,0.5319173014322917],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5364717741176472,0.5191288398938301,0.649130597647059,0.5319173014322917],"dir":"ltr"},{"str":"٢١۴","boundary":[0.11816470588235294,0.5104692658253206,0.14995761882352943,0.5280654196714745],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.8649855529411765,0.5353731023637821,0.8748210494117649,0.552969256209936],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.8566614211764707,0.5353731023637821,0.862466611764706,0.552969256209936],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.8517191294117648,0.5353731023637821,0.8534940141176471,0.552969256209936],"dir":"rtl"},{"str":"رگهای","boundary":[0.7946825505882353,0.5353731023637821,0.8490580941176471,0.552969256209936],"dir":"rtl"},{"str":"پایگاه","boundary":[0.7524702635294119,0.5353731023637821,0.7902983011764707,0.552969256209936],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی","boundary":[0.708989463529412,0.5353731023637821,0.7481816047058826,0.552969256209936],"dir":"rtl"},{"str":".......................................","boundary":[0.1552971105882354,0.5440326860476763,0.29266201411764714,0.5568211475861379],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2929436611764707,0.5440326860476763,0.40560248470588245,0.5568211475861379],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.40588413176470595,0.5440326860476763,0.5185429552941176,0.5568211475861379],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5188246023529413,0.5440326860476763,0.6314834258823531,0.5568211475861379],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.638964705882353,0.5353731119791667,0.6461727529411765,0.5529692658253206],"dir":"ltr"},{"str":"PLOS","boundary":[0.646164705882353,0.538810705879407,0.697835294117647,0.553233782802484],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6978363670588239,0.5353731023637821,0.704631049411765,0.552969256209936],"dir":"ltr"},{"str":"٢١۴","boundary":[0.11816470588235294,0.5353731119791667,0.14995761882352943,0.5529692658253206],"dir":"rtl"},{"str":"پایگاه","boundary":[0.8594826352941177,0.5602769485176282,0.8973106729411765,0.5778731023637821],"dir":"rtl"},{"str":"نیچر","boundary":[0.8222126400000002,0.5602769485176282,0.8550699670588237,0.5778731023637821],"dir":"rtl"},{"str":".................................................","boundary":[0.15529743529411769,0.5689365322015224,0.32795647058823535,0.581724993739984],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.32823811764705885,0.5689365322015224,0.4408969411764706,0.581724993739984],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4411785882352941,0.5689365322015224,0.5538374117647059,0.581724993739984],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5541190588235294,0.5689365322015224,0.6667778823529412,0.581724993739984],"dir":"ltr"},{"str":"www.nature.com","boundary":[0.672,0.5637145520332532,0.818052,0.5781376289563301],"dir":"ltr"},{"str":"٢٢٢","boundary":[0.11816470588235294,0.5602769581330128,0.14995761882352943,0.5778731119791667],"dir":"rtl"},{"str":"تار","boundary":[0.8608958258823529,0.5851807946714744,0.8774381647058822,0.6027769485176283],"dir":"rtl"},{"str":"یخچه","boundary":[0.8189651435294117,0.5851807946714744,0.8602938635294117,0.6027769485176283],"dir":"rtl"},{"str":"..........................................................","boundary":[0.15529835294117666,0.5938403783553685,0.35972154352941194,0.6066288398938301],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3600031905882355,0.5938403783553685,0.47266201411764724,0.6066288398938301],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.47294366117647074,0.5938403783553685,0.5856024847058825,0.6066288398938301],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.585884131764706,0.5938403783553685,0.6985429552941178,0.6066288398938301],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6988246023529413,0.5938403783553685,0.811483425882353,0.6066288398938301],"dir":"ltr"},{"str":"٢٢٢","boundary":[0.11816470588235294,0.585180804286859,0.14995761882352943,0.6027769581330129],"dir":"rtl"},{"str":"ساختار","boundary":[0.83011824,0.6100846408253205,0.8774278305882354,0.6276807946714744],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8179782352941177,0.6100846408253205,0.8257804941176472,0.6276807946714744],"dir":"rtl"},{"str":"موضوعات","boundary":[0.7418829600000001,0.6100846408253205,0.8136792423529413,0.6276807946714744],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.7096947670588236,0.6100846408253205,0.7377958164705882,0.6276807946714744],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.6756722682352942,0.6100846408253205,0.7053131011764707,0.6276807946714744],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6557661741176471,0.6100846408253205,0.6712311811764707,0.6276807946714744],"dir":"rtl"},{"str":"نیچر","boundary":[0.6184961788235297,0.6100846408253205,0.6513535058823532,0.6276807946714744],"dir":"rtl"},{"str":"................................","boundary":[0.15882696000000004,0.6187442245092146,0.2714857835294118,0.6315326860476762],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2717674305882353,0.6187442245092146,0.3844262541176471,0.6315326860476762],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3847079011764706,0.6187442245092146,0.49736672470588233,0.6315326860476762],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.49764837176470583,0.6187442245092146,0.6103071952941177,0.6315326860476762],"dir":"ltr"},{"str":"٢٢٣","boundary":[0.11816470588235294,0.6100846504407051,0.14995761882352943,0.627680804286859],"dir":"rtl"},{"str":"آ","boundary":[0.8729066541176471,0.6349884869791668,0.876125731764706,0.6525846408253206],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.8647142823529412,0.6349884869791668,0.8716794776470589,0.6525846408253206],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8565244941176471,0.6349884869791668,0.8633863482352941,0.6525846408253206],"dir":"rtl"},{"str":"زش","boundary":[0.8288471435294118,0.6349884869791668,0.8551784752941176,0.6525846408253206],"dir":"rtl"},{"str":"نحوه","boundary":[0.7905876564705884,0.6349884869791668,0.8243853882352943,0.6525846408253206],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.7343984752941177,0.6349884869791668,0.7863067482352942,0.6525846408253206],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7187267858823531,0.6349884869791668,0.7301821552941179,0.6525846408253206],"dir":"rtl"},{"str":"سایت","boundary":[0.6755275905882355,0.6349884869791668,0.7143554541176473,0.6525846408253206],"dir":"rtl"},{"str":"نیچر","boundary":[0.6382575952941181,0.6349884869791668,0.6711149223529416,0.6525846408253206],"dir":"rtl"},{"str":".......................................","boundary":[0.15529757647058817,0.6436480706630608,0.29266247999999995,0.6564365322015224],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.29294412705882344,0.6436480706630608,0.4056029505882352,0.6564365322015224],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4058845976470587,0.6436480706630608,0.5185434211764705,0.6564365322015224],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.518825068235294,0.6436480706630608,0.6314838917647058,0.6564365322015224],"dir":"ltr"},{"str":"٢٣١","boundary":[0.11816470588235294,0.6349884965945513,0.14995761882352943,0.6525846504407051],"dir":"rtl"},{"str":"آ","boundary":[0.8528610494117648,0.6598923331330129,0.8560801270588236,0.6774884869791667],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.8446686776470589,0.6598923331330129,0.8516338729411765,0.6774884869791667],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8364788894117647,0.6598923331330129,0.8433407435294118,0.6774884869791667],"dir":"rtl"},{"str":"زش","boundary":[0.8088015388235295,0.6598923331330129,0.8351328705882353,0.6774884869791667],"dir":"rtl"},{"str":"جستجو","boundary":[0.7513438447058824,0.6598923331330129,0.8044999623529412,0.6774884869791667],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7312956564705884,0.6598923331330129,0.7470396847058826,0.6774884869791667],"dir":"rtl"},{"str":"سایت","boundary":[0.6882385552941178,0.6598923331330129,0.7270664188235296,0.6774884869791667],"dir":"rtl"},{"str":"نیچر","boundary":[0.6509685600000004,0.6598923331330129,0.6838258870588239,0.6774884869791667],"dir":"rtl"},{"str":"...........................................","boundary":[0.15529706823529416,0.6685519168169071,0.30678000000000005,0.6813403783553686],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.30706164705882355,0.6685519168169071,0.4197204705882353,0.6813403783553686],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4200021176470588,0.6685519168169071,0.5326609411764706,0.6813403783553686],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5329425882352941,0.6685519168169071,0.6456014117647059,0.6813403783553686],"dir":"ltr"},{"str":"٢٣١","boundary":[0.11816470588235294,0.6598923427483975,0.14995761882352943,0.6774884965945513],"dir":"rtl"},{"str":"اهداف","boundary":[0.8327999435294118,0.684796179286859,0.8775466729411765,0.7023923331330129],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.7975063482352941,0.684796179286859,0.8283872752941177,0.7023923331330129],"dir":"rtl"},{"str":"انتشاراتی","boundary":[0.7310114682352942,0.684796179286859,0.7932771105882354,0.7023923331330129],"dir":"rtl"},{"str":"نیچر","boundary":[0.6937414729411767,0.684796179286859,0.7265988000000002,0.7023923331330129],"dir":"rtl"},{"str":"۵","boundary":[0.13950207529411765,0.6847961889022436,0.15040973647058822,0.7023923427483975],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................","boundary":[0.15529733647058833,0.6934557629707532,0.34913247529411773,0.7062442245092146],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3494141223529412,0.6934557629707532,0.462072945882353,0.7062442245092146],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.46235459294117653,0.6934557629707532,0.5750134164705882,0.7062442245092146],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5752950635294117,0.6934557629707532,0.6879538870588235,0.7062442245092146],"dir":"ltr"},{"str":"٢٣","boundary":[0.11816470588235294,0.6847961889022436,0.13935998117647058,0.7023923427483975],"dir":"rtl"},{"str":"شاخص","boundary":[0.8236232470588236,0.7097000254407052,0.8774019952941178,0.7272961792868591],"dir":"rtl"},{"str":"استناد","boundary":[0.7761870635294119,0.7097000254407052,0.8193578400000001,0.7272961792868591],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7581152752941178,0.7097000254407052,0.7718234823529414,0.7272961792868591],"dir":"rtl"},{"str":"نیچر","boundary":[0.7211294682352944,0.7097000254407052,0.753844701176471,0.7272961792868591],"dir":"rtl"},{"str":"..............................","boundary":[0.15529598117647064,0.7183596091245993,0.2609136282352942,0.7311480706630609],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2611783764705883,0.7183596091245993,0.37383720000000004,0.7311480706630609],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3741188470588236,0.7183596091245993,0.48677767058823534,0.7311480706630609],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.48705931764705884,0.7183596091245993,0.5997181411764706,0.7311480706630609],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5999997882352941,0.7183596091245993,0.7126586117647059,0.7311480706630609],"dir":"ltr"},{"str":"٢٣۶","boundary":[0.11816470588235294,0.7097000350560898,0.14995761882352943,0.7272961889022437],"dir":"rtl"},{"str":"ایمپکت","boundary":[0.8439556235294118,0.7346038715945513,0.8973985129411766,0.7522000254407052],"dir":"rtl"},{"str":"استوری","boundary":[0.7859321364705883,0.7346038715945513,0.8397238023529414,0.7522000254407052],"dir":"rtl"},{"str":".................................................","boundary":[0.1552965035294119,0.7432634552784455,0.3279555388235295,0.7560519168169071],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.32823718588235307,0.7432634552784455,0.4408960094117648,0.7560519168169071],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4411776564705883,0.7432634552784455,0.5538364800000001,0.7560519168169071],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5541181270588236,0.7432634552784455,0.6667769505882354,0.7560519168169071],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6670585976470589,0.7432634552784455,0.7797174211764706,0.7560519168169071],"dir":"ltr"},{"str":"٢۴٩","boundary":[0.11816470588235294,0.7346038812099359,0.14995761882352943,0.7522000350560898],"dir":"rtl"},{"str":"مندلی","boundary":[0.8542587388235295,0.7595077177483974,0.8974165976470588,0.7771038715945513],"dir":"rtl"},{"str":"....................................","boundary":[0.15529869176470582,0.7681673014322916,0.28207554352941167,0.7809557629707532],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2823571905882352,0.7681673014322916,0.395016014117647,0.7809557629707532],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.39529766117647047,0.7681673014322916,0.5079564847058822,0.7809557629707532],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5082381317647058,0.7681673014322916,0.6208969552941176,0.7809557629707532],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.621178602352941,0.7681673014322916,0.7338374258823528,0.7809557629707532],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.7341190729411764,0.7681673014322916,0.8467778964705881,0.7809557629707532],"dir":"ltr"},{"str":"٢۴٩","boundary":[0.11816470588235294,0.759507727363782,0.14995761882352943,0.7771038812099359],"dir":"rtl"},{"str":"ساینس","boundary":[0.8466347435294119,0.7844115639022436,0.8973235905882354,0.8020077177483975],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.8333657364705884,0.7844115639022436,0.8410155670588237,0.8020077177483975],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.8282916847058825,0.7844115639022436,0.8320662211764708,0.8020077177483975],"dir":"rtl"},{"str":"رد","boundary":[0.813880757647059,0.7844115639022436,0.8269585835294121,0.8020077177483975],"dir":"rtl"},{"str":".........................................................","boundary":[0.15529574117647077,0.7930711475861377,0.3561889552941178,0.8058596091245993],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.35647060235294137,0.7930711475861377,0.46912942588235307,0.8058596091245993],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4694110729411766,0.7930711475861377,0.5820698964705884,0.8058596091245993],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5823515435294119,0.7930711475861377,0.6950103670588237,0.8058596091245993],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6952920141176472,0.7930711475861377,0.8079508376470589,0.8058596091245993],"dir":"ltr"},{"str":"٢۴٩","boundary":[0.11816470588235294,0.7844115735176282,0.14995761882352943,0.8020077273637821],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.8902602211764705,0.8093154100560899,0.8972615858823528,0.8269115639022436],"dir":"rtl"},{"str":"یدر","boundary":[0.8685172376470588,0.8093154100560899,0.8896582588235294,0.8269115639022436],"dir":"rtl"},{"str":"میتر","boundary":[0.8349184376470589,0.8093154100560899,0.8641949929411764,0.8269115639022436],"dir":"rtl"},{"str":"...............................","boundary":[0.15529728000000004,0.817974993739984,0.2644355152941177,0.8307634552784455],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.26470965176470596,0.817974993739984,0.37736847529411766,0.8307634552784455],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3776501223529412,0.817974993739984,0.49030894588235296,0.8307634552784455],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.49059059294117646,0.817974993739984,0.6032494164705883,0.8307634552784455],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6035310635294118,0.817974993739984,0.7161898870588235,0.8307634552784455],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.7164715341176471,0.817974993739984,0.8291303576470588,0.8307634552784455],"dir":"ltr"},{"str":"٢۵٠","boundary":[0.11816470588235294,0.8093154196714745,0.15041490352941175,0.8269115735176282],"dir":"rtl"},{"str":"سایتدین","boundary":[0.840847637647059,0.8342192562099359,0.8973235905882354,0.8518154100560897],"dir":"rtl"},{"str":"................................","boundary":[0.15529743529411769,0.8428788398938301,0.26795625882352947,0.8556673014322916],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.26823790588235297,0.8428788398938301,0.3808967294117647,0.8556673014322916],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3811783764705882,0.8428788398938301,0.4938372,0.8556673014322916],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.49411884705882353,0.8428788398938301,0.6067776705882353,0.8556673014322916],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6070593176470588,0.8428788398938301,0.7197181411764705,0.8556673014322916],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.7199997882352941,0.8428788398938301,0.8326586117647059,0.8556673014322916],"dir":"ltr"},{"str":"٢۵٠","boundary":[0.11816470588235294,0.8342192658253205,0.15041490352941175,0.8518154196714743],"dir":"rtl"},{"str":"اف","boundary":[0.8775544235294118,0.859123102363782,0.8974476000000001,0.8767192562099358],"dir":"rtl"},{"str":"تاوزند","boundary":[0.8367553270588237,0.859123102363782,0.8731314211764707,0.8767192562099358],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.825320625882353,0.859123102363782,0.8323219905882353,0.8767192562099358],"dir":"rtl"},{"str":"یکامندیشن","boundary":[0.747954254117647,0.859123102363782,0.8247186635294118,0.8767192562099358],"dir":"rtl"},{"str":"......................................","boundary":[0.15529579764705886,0.8677826860476764,0.28913072470588236,0.8805711475861379],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2894123717647059,0.8677826860476764,0.40207119529411767,0.8805711475861379],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.40235284235294116,0.8677826860476764,0.5150116658823529,0.8805711475861379],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5152933129411764,0.8677826860476764,0.6279521364705882,0.8805711475861379],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6282337835294117,0.8677826860476764,0.7408926070588234,0.8805711475861379],"dir":"ltr"},{"str":"٢۵٠","boundary":[0.11816470588235294,0.8591231119791667,0.15041490352941175,0.8767192658253206],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.11816,0.0622,0.89745,0.88057],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":14,"image":{"jpeg":"/storage/books/a3282fdce1bf2cb0/pages/bae025dbc9e1834eb5df375774df7ea6.jpg","blurred":"/storage/books/a3282fdce1bf2cb0/pages/dbfc7e8e6098b853d1198c45885ae46a.jpg"},"info":{"width":425,"height":624,"margin":[0.08344,0.11787,0.116,0.06973]},"elements":[{"words":[{"str":"مقدمه","boundary":[0.8145882352941176,0.11787048277243592,0.8839058823529411,0.14190894431089746],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.8124762352941178,0.18553967704835567,0.817214117647059,0.20477044627912488],"dir":"rtl"},{"str":"گر","boundary":[0.7925647058823532,0.18553967704835567,0.811047529411765,0.20477044627912488],"dir":"rtl"},{"str":"فواصل","boundary":[0.7356705882352943,0.18553967704835567,0.7879425882352944,0.20477044627912488],"dir":"rtl"},{"str":"دورتر","boundary":[0.693458823529412,0.18553967704835567,0.7308395294117649,0.20477044627912488],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.677929411764706,0.18553967704835567,0.6873882352941177,0.20477044627912488],"dir":"rtl"},{"str":"دیدهام،","boundary":[0.6177882352941177,0.18553967704835567,0.673140705882353,0.20477044627912488],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.598164705882353,0.18553967704835567,0.6131068235294119,0.20477044627912488],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5686588235294119,0.18553967704835567,0.5935849411764708,0.20477044627912488],"dir":"rtl"},{"str":"دلیل","boundary":[0.5281411764705883,0.18553967704835567,0.5639661176470591,0.20477044627912488],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4866352941176472,0.18553967704835567,0.5235585882352943,0.20477044627912488],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.4620705882352943,0.18553967704835567,0.48201035294117667,0.20477044627912488],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.44329411764705906,0.18553967704835567,0.45723105882352966,0.20477044627912488],"dir":"rtl"},{"str":"شانههای","boundary":[0.36903529411764713,0.18553967704835567,0.4386127058823532,0.20477044627912488],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگان","boundary":[0.315529411764706,0.18553967704835567,0.36435105882352953,0.20477044627912488],"dir":"rtl"},{"str":"ایستادهام","boundary":[0.2416941176470589,0.18553967704835567,0.3109468235294119,0.20477044627912488],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.23590588235294124,0.18553967704835567,0.2416941176470589,0.20477044627912488],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.2719065882352941,0.21282991786858974,0.28605670588235294,0.22725299479166666],"dir":"rtl"},{"str":"نقل","boundary":[0.24381176470588237,0.21282991786858974,0.26857764705882353,0.22725299479166666],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2278595294117647,0.21282991786858974,0.24042988235294116,0.22725299479166666],"dir":"rtl"},{"str":"نامههای","boundary":[0.16856541176470588,0.21282991786858974,0.22447764705882353,0.22725299479166666],"dir":"rtl"},{"str":"آ","boundary":[0.15981105882352942,0.21282991786858974,0.16468376470588236,0.22725299479166666],"dir":"rtl"},{"str":"یزاک","boundary":[0.12480000000000001,0.21282991786858974,0.15933458823529417,0.22725299479166666],"dir":"rtl"},{"str":"نیوتن","boundary":[0.08357576470588238,0.21282991786858974,0.1215684705882353,0.22725299479166666],"dir":"rtl"},{"str":"دگرسنجي","boundary":[0.7922823529411765,0.2661162854316907,0.8839743952941177,0.2837124392778445],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.7846588235294119,0.26105557892628206,0.7921694117647059,0.2738440404647436],"dir":"ltr"},{"str":"هدف","boundary":[0.8453647058823531,0.29289827724358974,0.8839397647058826,0.312129046474359],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8288470588235295,0.29289827724358974,0.8406211764705884,0.312129046474359],"dir":"rtl"},{"str":"هرگونه","boundary":[0.7742117647058825,0.29289827724358974,0.8240442352941179,0.312129046474359],"dir":"rtl"},{"str":"ارز","boundary":[0.7517421176470589,0.29289827724358974,0.7694851764705882,0.312129046474359],"dir":"rtl"},{"str":"یابی","boundary":[0.7215529411764706,0.29289827724358974,0.7509910588235295,0.312129046474359],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشی،","boundary":[0.6471529411764706,0.29289827724358974,0.7166851764705883,0.312129046474359],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6379905882352942,0.29289827724358974,0.6410964705882353,0.312129046474359],"dir":"rtl"},{"str":"رآ","boundary":[0.6203378823529412,0.29289827724358974,0.6311011764705883,0.312129046474359],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.612155294117647,0.29289827724358974,0.6190447058823529,0.312129046474359],"dir":"rtl"},{"str":"رد","boundary":[0.5977411764705882,0.29289827724358974,0.6115200000000001,0.312129046474359],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5887256470588236,0.29289827724358974,0.5917072941176471,0.312129046474359],"dir":"rtl"},{"str":"رزش","boundary":[0.5532705882352942,0.29289827724358974,0.5872884705882354,0.312129046474359],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.5333647058823531,0.29289827724358974,0.548544,0.312129046474359],"dir":"rtl"},{"str":"کیفیت","boundary":[0.47407058823529424,0.29289827724358974,0.5287538823529413,0.312129046474359],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشها","boundary":[0.3842823529411765,0.29289827724358974,0.46933270588235315,0.312129046474359],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3631058823529412,0.29289827724358974,0.3795670588235295,0.312129046474359],"dir":"rtl"},{"str":"مقایسه","boundary":[0.30225882352941186,0.29289827724358974,0.3584640000000001,0.312129046474359],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.2823529411764707,0.29289827724358974,0.29753223529411776,0.312129046474359],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشهای","boundary":[0.1801411764705883,0.29289827724358974,0.27760941176470594,0.312129046474359],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.13524705882352947,0.29289827724358974,0.17544847058823537,0.312129046474359],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.08908235294117654,0.29289827724358974,0.13067011764705888,0.312129046474359],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.08357647058823535,0.29289827724358974,0.08902588235294125,0.312129046474359],"dir":"ltr"},{"str":"ازآنجاییکه","boundary":[0.8051294117647059,0.31991750801282054,0.884004705882353,0.33914827724358976],"dir":"rtl"},{"str":"کیفیت،","boundary":[0.7389176470588236,0.31991750801282054,0.8005157647058824,0.33914827724358976],"dir":"rtl"},{"str":"بسیار","boundary":[0.6907764705882352,0.31991750801282054,0.7342221176470588,0.33914827724358976],"dir":"rtl"},{"str":"انتزاعی","boundary":[0.6259764705882352,0.31991750801282054,0.6862418823529413,0.33914827724358976],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.5855999999999999,0.31991750801282054,0.6212668235294116,0.33914827724358976],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5728941176470588,0.31991750801282054,0.5814211764705882,0.33914827724358976],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.564048,0.31991750801282054,0.5670127058823529,0.33914827724358976],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.5595303529411765,0.31991750801282054,0.562523294117647,0.33914827724358976],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.5436988235294118,0.31991750801282054,0.5525364705882353,0.33914827724358976],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5393082352941176,0.31991750801282054,0.5422729411764705,0.33914827724358976],"dir":"rtl"},{"str":"زه","boundary":[0.5254588235294118,0.31991750801282054,0.5378541176470588,0.33914827724358976],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.5164348235294118,0.31991750801282054,0.5240018823529412,0.33914827724358976],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5097882352941177,0.31991750801282054,0.5149835294117647,0.33914827724358976],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.47887058823529416,0.31991750801282054,0.5028141176470589,0.33914827724358976],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.4548705882352942,0.31991750801282054,0.47436988235294125,0.33914827724358976],"dir":"rtl"},{"str":"دشوار","boundary":[0.40319999999999995,0.31991750801282054,0.4503331764705882,0.33914827724358976],"dir":"rtl"},{"str":"است،","boundary":[0.35025882352941173,0.31991750801282054,0.39877552941176464,0.33914827724358976],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3340235294117647,0.31991750801282054,0.34579764705882354,0.33914827724358976],"dir":"rtl"},{"str":"استناد","boundary":[0.27868235294117655,0.31991750801282054,0.32957929411764714,0.33914827724358976],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.2710588235294118,0.3203825020032051,0.2785694117647059,0.33317096354166664],"dir":"ltr"},{"str":"بهعنوان","boundary":[0.2030117647058824,0.31991750801282054,0.26680658823529413,0.33914827724358976],"dir":"rtl"},{"str":"سنجه","boundary":[0.1482352941176471,0.31991750801282054,0.1985223529411765,0.33914827724358976],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.08357647058823534,0.31991750801282054,0.14378258823529416,0.33914827724358976],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.8288470588235294,0.3468405849358975,0.8838889411764704,0.36607135416666675],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8233411764705884,0.3468405849358975,0.8289317647058825,0.36607135416666675],"dir":"ltr"},{"str":"استناد","boundary":[0.7735058823529414,0.3468405849358975,0.8189082352941178,0.36607135416666675],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.725364705882353,0.3468405849358975,0.7689571764705883,0.36607135416666675],"dir":"rtl"},{"str":"مهمی","boundary":[0.6753882352941177,0.3468405849358975,0.7208301176470588,0.36607135416666675],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6591529411764706,0.3468405849358975,0.6709270588235294,0.36607135416666675],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.5860235294117646,0.3468405849358975,0.6547115294117645,0.36607135416666675],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.5342117647058823,0.3468405849358975,0.5815002352941175,0.36607135416666675],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5215058823529412,0.3468405849358975,0.5300329411764706,0.36607135416666675],"dir":"rtl"},{"str":"مؤلفهای","boundary":[0.45035294117647073,0.3468405849358975,0.5169797647058825,0.36607135416666675],"dir":"rtl"},{"str":"برجسته","boundary":[0.3854117647058825,0.3468405849358975,0.4458042352941179,0.36607135416666675],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.36437647058823547,0.3468405849358975,0.3808376470588237,0.36607135416666675],"dir":"rtl"},{"str":"ارز","boundary":[0.34216941176470606,0.3468405849358975,0.3599209411764708,0.36607135416666675],"dir":"rtl"},{"str":"یابی","boundary":[0.30649411764705903,0.3468405849358975,0.34140988235294134,0.36607135416666675],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشها","boundary":[0.21684705882352956,0.3468405849358975,0.3018974117647061,0.36607135416666675],"dir":"rtl"},{"str":"میباشد،","boundary":[0.13708235294117663,0.3468405849358975,0.21231811764705902,0.36607135416666675],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.11745882352941192,0.3468405849358975,0.132638117647059,0.36607135416666675],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.08357647058823545,0.3468405849358975,0.11315858823529427,0.36607135416666675],"dir":"rtl"},{"str":"پنداشت","boundary":[0.8264470588235299,0.3737636618589744,0.8839002352941181,0.3929944310897437],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.8025882352941179,0.3737636618589744,0.8219632941176473,0.3929944310897437],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7936884705882357,0.3737636618589744,0.7966814117647062,0.3929944310897437],"dir":"rtl"},{"str":"ث","boundary":[0.789170823529412,0.3737636618589744,0.7921920000000002,0.3929944310897437],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.7637647058823532,0.3737636618589744,0.7877082352941179,0.3929944310897437],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7496470588235298,0.3737636618589744,0.759314823529412,0.3929944310897437],"dir":"rtl"},{"str":"میزان","boundary":[0.7017882352941179,0.3737636618589744,0.7452705882352944,0.3929944310897437],"dir":"rtl"},{"str":"استناد","boundary":[0.652094117647059,0.3737636618589744,0.6974964705882355,0.3929944310897437],"dir":"rtl"},{"str":"بالا،","boundary":[0.6165176470588237,0.3737636618589744,0.6476385882352944,0.3929944310897437],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.5901176470588236,0.3737636618589744,0.6121355294117649,0.3929944310897437],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.5812517647058828,0.3737636618589744,0.5842729411764711,0.3929944310897437],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.5669816470588239,0.3737636618589744,0.579856941176471,0.3929944310897437],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5603350588235299,0.3737636618589744,0.5655303529411769,0.3929944310897437],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5551200000000004,0.3737636618589744,0.5589035294117651,0.3929944310897437],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.5312470588235298,0.3737636618589744,0.5536941176470592,0.3929944310897437],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.515152941176471,0.3737636618589744,0.5269270588235299,0.3929944310897437],"dir":"rtl"},{"str":"محققان","boundary":[0.4454117647058828,0.3737636618589744,0.5107990588235298,0.3929944310897437],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.40080000000000043,0.3737636618589744,0.4410014117647063,0.3929944310897437],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.38611764705882407,0.3737636618589744,0.3950117647058829,0.3929944310897437],"dir":"rtl"},{"str":"تحت","boundary":[0.33840000000000053,0.3737636618589744,0.3817552941176475,0.3929944310897437],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.29872941176470635,0.3737636618589744,0.3339868235294122,0.3929944310897437],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.2623058823529416,0.3737636618589744,0.29440941176470636,0.3929944310897437],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.22729411764705929,0.3737636618589744,0.25783905882352987,0.3929944310897437],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.21472941176470633,0.3737636618589744,0.22325647058823572,0.3929944310897437],"dir":"rtl"},{"str":"ازاین","boundary":[0.17054117647058875,0.3737636618589744,0.21045176470588287,0.3929944310897437],"dir":"rtl"},{"str":"رو","boundary":[0.1564235294117652,0.3737636618589744,0.1690898823529417,0.3929944310897437],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.1475604705882358,0.3737636618589744,0.150570352941177,0.3929944310897437],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.1368338823529417,0.3737636618589744,0.14060611764705935,0.3929944310897437],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.13244329411764758,0.3737636618589744,0.1354249411764711,0.3929944310897437],"dir":"rtl"},{"str":"رزشتر","boundary":[0.08357647058823582,0.3737636618589744,0.13100611764705933,0.3929944310897437],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.8479058823529416,0.40068673878205135,0.8839821176470593,0.41991750801282063],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.8308235294117652,0.40068673878205135,0.8382494117647064,0.41991750801282063],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.8424000000000005,0.40068673878205135,0.8481882352941181,0.41991750801282063],"dir":"ltr"},{"str":"برای","boundary":[0.796517647058824,0.40068673878205135,0.8307727058823534,0.41991750801282063],"dir":"rtl"},{"str":"مثال","boundary":[0.7568470588235299,0.40068673878205135,0.7921298823529417,0.41991750801282063],"dir":"rtl"},{"str":"مود،","boundary":[0.7153411764705885,0.4006867387820513,0.7487604705882355,0.4199175080128205],"dir":"rtl"},{"str":"برگر،","boundary":[0.6753882352941178,0.4006867387820513,0.710930823529412,0.4199175080128205],"dir":"rtl"},{"str":"فرانکفورت","boundary":[0.5946352941176473,0.4006867387820513,0.6711021176470591,0.4199175080128205],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5820705882352943,0.4006867387820513,0.5905976470588237,0.4199175080128205],"dir":"rtl"},{"str":"فن","boundary":[0.5552470588235295,0.4006867387820513,0.5780047058823531,0.4199175080128205],"dir":"rtl"},{"str":"ران","boundary":[0.5257411764705883,0.4006867387820513,0.5509581176470588,0.4199175080128205],"dir":"rtl"},{"str":"١٩٨۵","boundary":[0.4757647058823532,0.4006867387820513,0.5213251764705885,0.4199175080128205],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4688470588235298,0.4006867387820513,0.4759905882352945,0.4199175080128205],"dir":"ltr"},{"str":"مود،","boundary":[0.4310117647058827,0.4006867387820513,0.4644310588235298,0.4199175080128205],"dir":"rtl"},{"str":"دی","boundary":[0.3995294117647062,0.4006867387820513,0.42655058823529446,0.4199175080128205],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.39062964705882386,0.4006867387820513,0.3951049411764709,0.4199175080128205],"dir":"rtl"},{"str":"روین","boundary":[0.34983529411764736,0.4006867387820513,0.38510964705882383,0.4199175080128205],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3372705882352944,0.4006867387820513,0.3457976470588238,0.4199175080128205],"dir":"rtl"},{"str":"فن","boundary":[0.3049411764705885,0.4006867387820513,0.3329054117647061,0.4199175080128205],"dir":"rtl"},{"str":"لیوون،","boundary":[0.24522352941176495,0.4006867387820513,0.3005392941176473,0.4199175080128205],"dir":"rtl"},{"str":"١٩٩۵","boundary":[0.1952470588235298,0.4006867387820513,0.2408075294117651,0.4199175080128205],"dir":"rtl"},{"str":".(","boundary":[0.1821176470588239,0.4006867387820513,0.19517929411764742,0.4199175080128205],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.1732291764705886,0.4006867387820513,0.17697035294117686,0.4199175080128205],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.1625025882352945,0.4006867387820513,0.16700611764705922,0.4199175080128205],"dir":"rtl"},{"str":"ور","boundary":[0.1476705882352945,0.4006867387820513,0.16184470588235333,0.4199175080128205],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.12338823529411805,0.4006867387820513,0.14327717647058863,0.4199175080128205],"dir":"rtl"},{"str":"راین","boundary":[0.08357647058823568,0.4006867387820513,0.11907388235294156,0.4199175080128205],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.8479058823529417,0.42760981570512824,0.8839821176470594,0.44684058493589746],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.8240470588235299,0.42760981570512824,0.8434221176470593,0.44684058493589746],"dir":"rtl"},{"str":"استنادها،","boundary":[0.7504941176470593,0.42760981570512824,0.8196000000000006,0.44684058493589746],"dir":"rtl"},{"str":"نشاندهنده","boundary":[0.6615529411764715,0.42760981570512824,0.7458748235294121,0.44684058493589746],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.6273882352941185,0.42760981570512824,0.6571341176470595,0.44684058493589746],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.5812235294117654,0.42760981570512824,0.6229778823529418,0.44684058493589746],"dir":"rtl"},{"str":"هستند،","boundary":[0.5205176470588242,0.42760981570512824,0.5768978823529418,0.44684058493589746],"dir":"rtl"},{"str":"اما","boundary":[0.49778823529411825,0.42760981570512824,0.5162032941176476,0.44684058493589746],"dir":"rtl"},{"str":"بهتازگی","boundary":[0.4403294117647068,0.42760981570512824,0.4933891764705891,0.44684058493589746],"dir":"rtl"},{"str":"حامیان","boundary":[0.38315294117647153,0.42760981570512824,0.43587952941176566,0.44684058493589746],"dir":"rtl"},{"str":"مالی","boundary":[0.34489411764705974,0.42760981570512824,0.37873129411764794,0.44684058493589746],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.33232941176470676,0.42760981570512824,0.34085647058823615,0.44684058493589746],"dir":"rtl"},{"str":"سایر","boundary":[0.2960470588235303,0.42760981570512824,0.3279247058823538,0.44684058493589746],"dir":"rtl"},{"str":"ذینفعان","boundary":[0.21938823529411858,0.42760981570512824,0.2905976470588244,0.44684058493589746],"dir":"rtl"},{"str":"خواستار","boundary":[0.15303529411764802,0.42760981570512824,0.21500329411764801,0.44684058493589746],"dir":"rtl"},{"str":"شواهد","boundary":[0.09614117647058919,0.42760981570512824,0.14870682352941272,0.44684058493589746],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.08357647058823625,0.42760981570512824,0.09210352941176567,0.44684058493589746],"dir":"rtl"},{"str":"مدارکی","boundary":[0.8311058823529421,0.4545328926282052,0.8839425882352951,0.4737636618589744],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.7768941176470601,0.4545328926282052,0.8262720000000009,0.4737636618589744],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7527529411764717,0.4545328926282052,0.7721280000000011,0.4737636618589744],"dir":"rtl"},{"str":"نهتنها","boundary":[0.7064470588235306,0.4545328926282052,0.7479303529411777,0.4737636618589744],"dir":"rtl"},{"str":"نشانگر","boundary":[0.6520941176470588,0.4545328926282052,0.7015454117647059,0.4737636618589744],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیرات","boundary":[0.5967529411764705,0.4545328926282052,0.6474719999999999,0.4737636618589744],"dir":"rtl"},{"str":"علمی،","boundary":[0.5433882352941176,0.4545328926282052,0.5920658823529411,0.4737636618589744],"dir":"rtl"},{"str":"بلکه","boundary":[0.5069647058823529,0.4545328926282052,0.5386503529411764,0.4737636618589744],"dir":"rtl"},{"str":"انواع","boundary":[0.4636235294117647,0.4545328926282052,0.5024272941176471,0.4737636618589744],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.41872941176470696,0.4545328926282052,0.45893082352941283,0.4737636618589744],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیرات،","boundary":[0.35096470588235407,0.4545328926282052,0.41402823529411875,0.4737636618589744],"dir":"rtl"},{"str":"مانند","boundary":[0.3053647058823541,0.4545328926282052,0.346297411764707,0.4737636618589744],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیرات","boundary":[0.24451764705882467,0.4545328926282052,0.3007482352941188,0.4737636618589744],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.16941176470588348,0.4545328926282052,0.2399435294117659,0.4737636618589744],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.13920000000000113,0.4545328926282052,0.16472470588235408,0.4737636618589744],"dir":"rtl"},{"str":"باشند","boundary":[0.08908235294117761,0.4545328926282052,0.13450164705882467,0.4737636618589744],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.08357647058823642,0.4545328926282052,0.08902588235294231,0.4737636618589744],"dir":"ltr"},{"str":"ا","boundary":[0.8795350588235293,0.4814559695512821,0.8825138823529411,0.5006867387820514],"dir":"rtl"},{"str":"خ","boundary":[0.867408,0.4814559695512821,0.878038588235294,0.5006867387820514],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.8607614117647059,0.4814559695512821,0.8659425882352941,0.5006867387820514],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.8488941176470588,0.4814559695512821,0.8592847058823528,0.5006867387820514],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.8419764705882353,0.4814559695512821,0.8491200000000001,0.5006867387820514],"dir":"ltr"},{"str":"شاهد","boundary":[0.7970823529411765,0.4814559695512821,0.8374588235294118,0.5006867387820514],"dir":"rtl"},{"str":"بودهایم","boundary":[0.7410352941176472,0.4814559695512821,0.7925082352941176,0.5006867387820514],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7171764705882353,0.4814559695512821,0.7365515294117647,0.5006867387820514],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.6765176470588234,0.4814559695512821,0.7126164705882352,0.5006867387820514],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعاتی","boundary":[0.6025411764705882,0.4814559695512821,0.6720282352941176,0.5006867387820514],"dir":"rtl"},{"str":"آنلاین","boundary":[0.5529882352941176,0.4814559695512821,0.5980094117647059,0.5006867387820514],"dir":"rtl"},{"str":"جدید","boundary":[0.5112,0.4814559695512821,0.548459294117647,0.5006867387820514],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.49228235294117645,0.4814559695512821,0.5066597647058824,0.5006867387820514],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.46376470588235297,0.4814559695512821,0.4878352941176471,0.5006867387820514],"dir":"rtl"},{"str":"منظور","boundary":[0.41435294117647065,0.4814559695512821,0.4592470588235295,0.5006867387820514],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.4010992941176471,0.4814559695512821,0.408468705882353,0.5006867387820514],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.39248470588235296,0.4814559695512821,0.39974117647058827,0.5006867387820514],"dir":"rtl"},{"str":"رد","boundary":[0.377364705882353,0.4814559695512821,0.3911435294117647,0.5006867387820514],"dir":"rtl"},{"str":"بررسی","boundary":[0.3264000000000001,0.4814559695512821,0.37281035294117654,0.5006867387820514],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.2953411764705884,0.4814559695512821,0.32193317647058833,0.5006867387820514],"dir":"rtl"},{"str":"گرفتهاند","boundary":[0.23124705882352956,0.4814559695512821,0.2908178823529413,0.5006867387820514],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.21854117647058835,0.4814559695512821,0.22706823529411777,0.5006867387820514],"dir":"rtl"},{"str":"ایدههای","boundary":[0.14668235294117662,0.4814559695512821,0.21414776470588248,0.5006867387820514],"dir":"rtl"},{"str":"مخر","boundary":[0.10959529411764718,0.4814559695512821,0.14219011764705894,0.5006867387820514],"dir":"rtl"},{"str":"بی","boundary":[0.08357647058823542,0.4814559695512821,0.10886964705882365,0.5006867387820514],"dir":"rtl"},{"str":"متولد","boundary":[0.8460705882352944,0.5084752003205129,0.8839143529411767,0.5277059695512821],"dir":"rtl"},{"str":"شدهاند","boundary":[0.7908705882352945,0.5084752003205129,0.841550117647059,0.5277059695512821],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7670117647058826,0.5084752003205129,0.786386823529412,0.5277059695512821],"dir":"rtl"},{"str":"ق","boundary":[0.7551924705882357,0.5084752003205129,0.7612178823529415,0.5277059695512821],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.7448724705882356,0.5084752003205129,0.7538343529411768,0.5277059695512821],"dir":"rtl"},{"str":"رت","boundary":[0.7209882352941179,0.5084752003205129,0.7435425882352944,0.5277059695512821],"dir":"rtl"},{"str":"تغییر","boundary":[0.6817411764705885,0.5084752003205129,0.7164564705882356,0.5277059695512821],"dir":"rtl"},{"str":"شیوهی","boundary":[0.6228705882352944,0.5084752003205129,0.677246117647059,0.5277059695512821],"dir":"rtl"},{"str":"ارز","boundary":[0.6006832941176473,0.5084752003205129,0.6184263529411768,0.5277059695512821],"dir":"rtl"},{"str":"یابی","boundary":[0.5704941176470592,0.5084752003205129,0.599932235294118,0.5277059695512821],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهش","boundary":[0.5086588235294122,0.5084752003205129,0.5658917647058828,0.5277059695512821],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.495952941176471,0.5084752003205129,0.5044800000000004,0.5277059695512821],"dir":"rtl"},{"str":"شاید","boundary":[0.45811764705882396,0.5084752003205129,0.49143529411764747,0.5277059695512821],"dir":"rtl"},{"str":"حتی","boundary":[0.4197176470588239,0.5084752003205129,0.4537101176470592,0.5277059695512821],"dir":"rtl"},{"str":"علم،","boundary":[0.380188235294118,0.5084752003205129,0.41529600000000033,0.5277059695512821],"dir":"rtl"},{"str":"بهطور","boundary":[0.332188235294118,0.5084752003205129,0.37578917647058857,0.5277059695512821],"dir":"rtl"},{"str":"کل","boundary":[0.30338823529411796,0.5084752003205129,0.3278343529411768,0.5277059695512821],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.28870588235294153,0.5084752003205129,0.29760000000000036,0.5277059695512821],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.25002352941176503,0.5084752003205129,0.2843237647058827,0.5277059695512821],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.24451764705882387,0.5084752003205129,0.24996705882352976,0.5277059695512821],"dir":"ltr"},{"str":"دگرسنجی","boundary":[0.16574117647058856,0.5084752003205129,0.240124235294118,0.5277059695512821],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.12804705882352974,0.5084752003205129,0.1612630588235297,0.5277059695512821],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.11155200000000033,0.5084752003205129,0.12216847058823563,0.5277059695512821],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.09742588235294151,0.5084752003205129,0.10456941176470622,0.5277059695512821],"dir":"rtl"},{"str":"زه","boundary":[0.08357647058823561,0.5084752003205129,0.09597176470588267,0.5277059695512821],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشی","boundary":[0.8212235294117648,0.5353982772435898,0.8838832941176472,0.554629046474359],"dir":"rtl"},{"str":"جدید","boundary":[0.7792941176470589,0.5353982772435898,0.816553411764706,0.554629046474359],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7386352941176471,0.5353982772435898,0.7747115294117648,0.554629046474359],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7146352941176474,0.5353982772435898,0.7340103529411768,0.5546290464743591],"dir":"rtl"},{"str":"پتانسیل","boundary":[0.6532235294117648,0.5353982772435898,0.7099341176470592,0.5546290464743591],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6247058823529412,0.5353982772435898,0.6487764705882353,0.554629046474359],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.5840470588235294,0.5353982772435898,0.6201458823529412,0.554629046474359],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعاتی","boundary":[0.5100705882352942,0.5353982772435898,0.5795576470588235,0.554629046474359],"dir":"rtl"},{"str":"جدید","boundary":[0.4682823529411765,0.5353982772435898,0.5055416470588235,0.554629046474359],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.4534588235294118,0.5353982772435898,0.46235294117647063,0.554629046474359],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.43242352941176476,0.5353982772435898,0.448884705882353,0.554629046474359],"dir":"rtl"},{"str":"مقام","boundary":[0.39571764705882345,0.5353982772435898,0.4279171764705882,0.554629046474359],"dir":"rtl"},{"str":"شاخصهای","boundary":[0.29887058823529405,0.5353982772435898,0.3911548235294118,0.554629046474359],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.26456470588235287,0.5353982772435898,0.29431058823529405,0.554629046474359],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشها","boundary":[0.18592941176470582,0.5353982772435898,0.25996235294117637,0.554629046474359],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.16249411764705873,0.5353982772435898,0.1813778823529411,0.554629046474359],"dir":"rtl"},{"str":"مخاطبان","boundary":[0.08357647058823522,0.5353982772435898,0.15800470588235288,0.554629046474359],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.829129411764706,0.5623213541666667,0.8838917647058825,0.5815521233974359],"dir":"rtl"},{"str":"بررسی","boundary":[0.778164705882353,0.5623213541666667,0.8245750588235294,0.5815521233974359],"dir":"rtl"},{"str":"کرده","boundary":[0.7396235294117648,0.5623213541666667,0.7736244705882354,0.5815521233974359],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6991058823529411,0.5623213541666667,0.7351821176470589,0.5815521233974359],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6936000000000001,0.5623213541666667,0.6991905882352941,0.5815521233974359],"dir":"ltr"},{"str":"تمرکز","boundary":[0.6492705882352942,0.5623213541666667,0.6890371764705883,0.5815521233974359],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6207529411764706,0.5623213541666667,0.6448235294117647,0.5815521233974359],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.5714823529411764,0.5623213541666667,0.6162804705882353,0.5815521233974359],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5480470588235294,0.5623213541666667,0.5669308235294118,0.5815521233974359],"dir":"rtl"},{"str":"برخی","boundary":[0.4986352941176471,0.5623213541666667,0.5434701176470589,0.5815521233974359],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.48254117647058825,0.5623213541666667,0.4943152941176471,0.5815521233974359],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.4486588235294118,0.5623213541666667,0.47824094117647065,0.5815521233974359],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.4026352941176471,0.5623213541666667,0.4442597647058823,0.5815521233974359],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعاتی","boundary":[0.3232941176470588,0.5623213541666667,0.3982729411764705,0.5815521233974359],"dir":"rtl"},{"str":"جدید،","boundary":[0.26922352941176464,0.5623213541666667,0.3189007058823529,0.5815521233974359],"dir":"rtl"},{"str":"یافتههای","boundary":[0.1855058823529413,0.5623213541666667,0.2648103529411764,0.5815521233974359],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشهای","boundary":[0.0835764705882354,0.5623213541666667,0.18105882352941188,0.5815521233974359],"dir":"rtl"},{"str":"دگرسنجی","boundary":[0.8095058823529414,0.5892444310897437,0.8838889411764708,0.6084752003205128],"dir":"rtl"},{"str":"پیشین","boundary":[0.757694117647059,0.5892444310897437,0.8048188235294119,0.6084752003205128],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7448470588235294,0.5892444310897437,0.7533741176470589,0.6084752003205128],"dir":"rtl"},{"str":"ایدههای","boundary":[0.6783529411764707,0.5892444310897437,0.7403124705882352,0.6084752003205128],"dir":"rtl"},{"str":"مخر","boundary":[0.6409665882352943,0.5892444310897437,0.6735416470588237,0.6084752003205128],"dir":"rtl"},{"str":"بی","boundary":[0.6204705882352942,0.5892444310897437,0.6402296470588237,0.6084752003205128],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5799529411764707,0.5892444310897437,0.6160291764705883,0.6084752003205128],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5559529411764706,0.5892444310897437,0.5753280000000001,0.6084752003205128],"dir":"rtl"},{"str":"میتوانند","boundary":[0.4896,0.5892444310897437,0.5514183529411766,0.6084752003205128],"dir":"rtl"},{"str":"تغییری","boundary":[0.4335529411764706,0.5892444310897437,0.48478305882352934,0.6084752003205128],"dir":"rtl"},{"str":"بنیادین","boundary":[0.37708235294117665,0.5892444310897437,0.4288715294117649,0.6084752003205128],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.35590588235294135,0.5892444310897437,0.3723670588235296,0.6084752003205128],"dir":"rtl"},{"str":"روابط","boundary":[0.31355294117647076,0.5892444310897437,0.35143341176470605,0.6084752003205128],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.2669647058823531,0.5892444310897437,0.3087190588235296,0.6084752003205128],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.22404705882352957,0.5892444310897437,0.2624047058823531,0.6084752003205128],"dir":"rtl"},{"str":"کنند","boundary":[0.18635294117647075,0.5892444310897437,0.21943341176470607,0.6084752003205128],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.18084705882352958,0.5892444310897437,0.1866352941176472,0.6084752003205128],"dir":"ltr"},{"str":"ظهور","boundary":[0.809364705882353,0.6161675080128205,0.8504583529411766,0.6353982772435897],"dir":"rtl"},{"str":"رسانههای","boundary":[0.7286117647058824,0.6161675080128205,0.8044291764705881,0.6353982772435897],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.6567529411764707,0.6161675080128205,0.7237298823529411,0.6353982772435897],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.6491294117647058,0.6166325020032051,0.65664,0.6294209635416667],"dir":"ltr"},{"str":"تغییرات","boundary":[0.5867294117647057,0.6161675080128205,0.6443830588235293,0.6353982772435897],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.5770164705882351,0.6161675080128205,0.5803199999999998,0.6353982772435897],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.5624639999999999,0.6161675080128205,0.5756216470588235,0.6353982772435897],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5555350588235293,0.6161675080128205,0.5610127058823527,0.6353982772435897],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5500376470588234,0.6161675080128205,0.5541035294117646,0.6353982772435897],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.5255999999999998,0.6161675080128205,0.5486117647058822,0.6353982772435897],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5083764705882352,0.6161675080128205,0.5207152941176469,0.6353982772435897],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.4701176470588234,0.6161675080128205,0.5033957647058822,0.6353982772435897],"dir":"rtl"},{"str":"جنبههای","boundary":[0.382305882352941,0.6161675080128205,0.4652894117647058,0.6353982772435897],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.3066352941176469,0.6161675080128205,0.37759058823529396,0.6353982772435897],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.2534117647058822,0.6161675080128205,0.3018211764705881,0.6353982772435897],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2281411764705881,0.6161675080128205,0.2485891764705881,0.6353982772435897],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.1785882352941175,0.6161675080128205,0.22342588235294103,0.6353982772435897],"dir":"rtl"},{"str":"آورده","boundary":[0.13722352941176455,0.6161675080128205,0.17371199999999984,0.6353982772435897],"dir":"rtl"},{"str":"است؛","boundary":[0.08357647058823514,0.6161675080128205,0.13253647058823514,0.6353982772435897],"dir":"rtl"},{"str":"محققان","boundary":[0.8223529411764705,0.6430905849358974,0.8839228235294115,0.6623213541666667],"dir":"rtl"},{"str":"میتوانند","boundary":[0.7534588235294117,0.6430905849358974,0.8175359999999998,0.6623213541666667],"dir":"rtl"},{"str":"ایدههای","boundary":[0.6848470588235294,0.6430905849358974,0.7487830588235292,0.6623213541666667],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.6492705882352942,0.6430905849358974,0.6800272941176471,0.6623213541666667],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6335999999999999,0.6430905849358974,0.6430588235294117,0.6623213541666667],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6117176470588235,0.6430905849358974,0.6287435294117646,0.6623213541666667],"dir":"rtl"},{"str":"وبلاگها","boundary":[0.5388705882352941,0.6430905849358974,0.6076376470588235,0.6623213541666667],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.5035764705882353,0.6430905849358974,0.5341948235294117,0.6623213541666667],"dir":"rtl"},{"str":"دهند،","boundary":[0.4527529411764706,0.6430905849358974,0.49876235294117643,0.6623213541666667],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4308705882352941,0.6430905849358974,0.4478964705882353,0.6623213541666667],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.4170578823529412,0.6430905849358974,0.4247096470588236,0.6623213541666667],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.40264941176470587,0.6430905849358974,0.4101882352941177,0.6623213541666667],"dir":"rtl"},{"str":"رد","boundary":[0.38696470588235293,0.6430905849358974,0.4013082352941177,0.6623213541666667],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهش","boundary":[0.3179294117647059,0.6430905849358974,0.38214776470588235,0.6623213541666667],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.27684705882352945,0.6430905849358974,0.3131124705882354,0.6623213541666667],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.2562352941176471,0.6430905849358974,0.272004705882353,0.6623213541666667],"dir":"rtl"},{"str":"همکاران","boundary":[0.17915294117647054,0.6430905849358974,0.25150023529411764,0.6623213541666667],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.1574117647058823,0.6430905849358974,0.17443764705882348,0.6623213541666667],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.14517741176470583,0.6430905849358974,0.15083011764705875,0.6623213541666667],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.13824847058823522,0.6430905849358974,0.14316705882352934,0.6623213541666667],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.12369599999999994,0.6430905849358974,0.13629458823529406,0.6623213541666667],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.11125552941176466,0.6430905849358974,0.11617411764705877,0.6623213541666667],"dir":"rtl"},{"str":"وک","boundary":[0.08357647058823524,0.6430905849358974,0.10925364705882347,0.6623213541666667],"dir":"rtl"},{"str":"بحث","boundary":[0.8452235294117649,0.6701098157051282,0.8839143529411767,0.6893405849358974],"dir":"rtl"},{"str":"کنند","boundary":[0.8062588235294119,0.6701098157051282,0.8404687058823531,0.6893405849358974],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7929882352941178,0.6701098157051282,0.8015152941176472,0.6893405849358974],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.7791585882352942,0.6701098157051282,0.7868216470588235,0.6893405849358974],"dir":"rtl"},{"str":"ق","boundary":[0.7708291764705882,0.6701098157051282,0.7777581176470587,0.6893405849358974],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7653317647058824,0.6701098157051282,0.7694936470588236,0.6893405849358974],"dir":"rtl"},{"str":"لات","boundary":[0.7336941176470588,0.6701098157051282,0.7639849411764706,0.6893405849358974],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.6981176470588235,0.6701098157051282,0.7288743529411764,0.6893405849358974],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6824470588235293,0.6701098157051282,0.691905882352941,0.6893405849358974],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6605647058823533,0.6701098157051282,0.6775905882352944,0.6893405849358974],"dir":"rtl"},{"str":"توییتر","boundary":[0.6142588235294121,0.6701098157051282,0.6557251764705885,0.6893405849358974],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6009882352941177,0.6701098157051282,0.6095152941176472,0.6893405849358974],"dir":"rtl"},{"str":"مندلی","boundary":[0.5491764705882355,0.6701098157051282,0.5961600000000001,0.6893405849358974],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5295529411764708,0.6701098157051282,0.5444950588235296,0.6893405849358974],"dir":"rtl"},{"str":"اشتراک","boundary":[0.46517647058823547,0.6701098157051282,0.5263651764705884,0.6893405849358974],"dir":"rtl"},{"str":"بگذارند","boundary":[0.4064470588235295,0.6701098157051282,0.4605289411764707,0.6893405849358974],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.40065882352941184,0.6701098157051282,0.4063905882352942,0.6893405849358974],"dir":"ltr"},{"str":"ازآنجاییکه","boundary":[0.31440000000000007,0.6701098157051282,0.39609882352941184,0.6893405849358974],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهش","boundary":[0.2455058823529413,0.6701098157051282,0.30972423529411774,0.6893405849358974],"dir":"rtl"},{"str":"بهطور","boundary":[0.1903058823529413,0.6701098157051282,0.24082447058823542,0.6893405849358974],"dir":"rtl"},{"str":"فزایندهای","boundary":[0.10531764705882349,0.6701098157051282,0.1857430588235294,0.6893405849358974],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.08357647058823527,0.6701098157051282,0.10060235294117643,0.6893405849358974],"dir":"rtl"},{"str":"حال","boundary":[0.8510117647058828,0.6970328926282051,0.883863529411765,0.7162636618589744],"dir":"rtl"},{"str":"خارج","boundary":[0.8058352941176473,0.6970328926282051,0.8467764705882356,0.7162636618589744],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.7616470588235297,0.6970328926282051,0.8009392941176473,0.7162636618589744],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7444235294117648,0.6970328926282051,0.7567623529411767,0.7162636618589744],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.7111058823529413,0.6970328926282051,0.7393750588235295,0.7162636618589744],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7015510588235294,0.6970328926282051,0.7062607058823529,0.7162636618589744],"dir":"rtl"},{"str":"کوسیستم","boundary":[0.6272470588235294,0.6970328926282051,0.7005628235294117,0.7162636618589744],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.5793882352941176,0.6970328926282051,0.6222719999999999,0.7162636618589744],"dir":"rtl"},{"str":"بسته","boundary":[0.5380235294117647,0.6970328926282051,0.5743567058823529,0.7162636618589744],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5181176470588235,0.6970328926282051,0.5330597647058823,0.7162636618589744],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.4848,0.6970328926282051,0.5130691764705883,0.7162636618589744],"dir":"rtl"},{"str":"شبکه","boundary":[0.4369411764705882,0.6970328926282051,0.48001129411764704,0.7162636618589744],"dir":"rtl"},{"str":"باز","boundary":[0.41421176470588233,0.6970328926282051,0.4320790588235294,0.7162636618589744],"dir":"rtl"},{"str":"است،","boundary":[0.3653647058823529,0.6970328926282051,0.40945694117647063,0.7162636618589744],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.3247058823529412,0.6970328926282051,0.3605590588235294,0.7162636618589744],"dir":"rtl"},{"str":"حتی","boundary":[0.28503529411764705,0.6970328926282051,0.31987482352941177,0.7162636618589744],"dir":"rtl"},{"str":"مردم","boundary":[0.24352941176470588,0.6970328926282051,0.28022682352941175,0.7162636618589744],"dir":"rtl"},{"str":"عادی","boundary":[0.19468235294117645,0.6970328926282051,0.23868423529411764,0.7162636618589744],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.16348235294117644,0.6970328926282051,0.18984847058823529,0.7162636618589744],"dir":"rtl"},{"str":"میتوانند","boundary":[0.08357647058823574,0.6970328926282051,0.1586851764705882,0.7162636618589744],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8668235294117652,0.723955969551282,0.8838494117647063,0.7431867387820513],"dir":"rtl"},{"str":"مباحث","boundary":[0.8040000000000004,0.723955969551282,0.8621872941176475,0.7431867387820513],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشی","boundary":[0.7293176470588238,0.723955969551282,0.7993270588235298,0.7431867387820513],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7161882352941179,0.723955969551282,0.7247152941176473,0.7431867387820513],"dir":"rtl"},{"str":"بسط","boundary":[0.6703058823529414,0.723955969551282,0.7114503529411768,0.7431867387820513],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6610051764705885,0.723955969551282,0.6657176470588239,0.7431867387820513],"dir":"rtl"},{"str":"کتشافات","boundary":[0.5863058823529415,0.723955969551282,0.6600197647058826,0.7431867387820513],"dir":"rtl"},{"str":"جدید","boundary":[0.5374588235294121,0.723955969551282,0.5816385882352945,0.7431867387820513],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5121882352941179,0.723955969551282,0.5327830588235298,0.7431867387820513],"dir":"rtl"},{"str":"مخاطبان","boundary":[0.4308705882352945,0.723955969551282,0.5075181176470592,0.7431867387820513],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4112470588235299,0.723955969551282,0.42618917647058874,0.7431867387820513],"dir":"rtl"},{"str":"ص","boundary":[0.39434541176470633,0.723955969551282,0.4099708235294123,0.7431867387820513],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.3886870588235299,0.723955969551282,0.39296752941176516,0.7431867387820513],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.37979011764705933,0.723955969551282,0.38734023529411815,0.7431867387820513],"dir":"rtl"},{"str":"رت","boundary":[0.3553411764705887,0.723955969551282,0.37846023529411815,0.7431867387820513],"dir":"rtl"},{"str":"گستردهتر","boundary":[0.269082352941177,0.723955969551282,0.3506089411764711,0.7431867387820513],"dir":"rtl"},{"str":"مشارکت","boundary":[0.19623529411764756,0.723955969551282,0.26441505882352995,0.7431867387820513],"dir":"rtl"},{"str":"داشته","boundary":[0.1411764705882358,0.723955969551282,0.19154541176470635,0.7431867387820513],"dir":"rtl"},{"str":"باشند","boundary":[0.08936470588235346,0.723955969551282,0.13650070588235344,0.7431867387820513],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.08357647058823581,0.723955969551282,0.08930823529411816,0.7431867387820513],"dir":"ltr"},{"str":"شیوههای","boundary":[0.8107764705882361,0.750879046474359,0.8839284705882359,0.7701098157051283],"dir":"rtl"},{"str":"جدید","boundary":[0.7677176470588243,0.750879046474359,0.8061063529411773,0.7701098157051283],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.6976941176470595,0.750879046474359,0.7631068235294125,0.7701098157051283],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.6501176470588241,0.750879046474359,0.6930014117647064,0.7701098157051283],"dir":"rtl"},{"str":"نیاز","boundary":[0.6206117647058829,0.750879046474359,0.6454305882352946,0.7701098157051283],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.600988235294118,0.750879046474359,0.6159303529411768,0.7701098157051283],"dir":"rtl"},{"str":"روشهای","boundary":[0.522211764705883,0.750879046474359,0.5962842352941181,0.7701098157051283],"dir":"rtl"},{"str":"جدید","boundary":[0.4791529411764713,0.750879046474359,0.5175416470588242,0.7701098157051283],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.4390588235294125,0.750879046474359,0.4744432941176478,0.7701098157051283],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.42978352941176545,0.750879046474359,0.4330305882352949,0.7701098157051283],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.4249835294117654,0.750879046474359,0.42825882352941247,0.7701098157051283],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.414381176470589,0.750879046474359,0.423501176470589,0.7701098157051283],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.4097082352941184,0.750879046474359,0.4129552941176478,0.7701098157051283],"dir":"rtl"},{"str":"زه","boundary":[0.3952941176470596,0.750879046474359,0.4082541176470596,0.7701098157051283],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.3859821176470588,0.750879046474359,0.3938315294117647,0.7701098157051283],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.37905317647058817,0.750879046474359,0.3845308235294117,0.7701098157051283],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.3530823529411764,0.750879046474359,0.37759058823529407,0.7701098157051283],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.3172235294117647,0.750879046474359,0.3483811764705882,0.7701098157051283],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.27684705882353006,0.750879046474359,0.31255905882353,0.7701098157051283],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2710588235294124,0.750879046474359,0.27684705882353006,0.7701098157051283],"dir":"ltr"},{"str":"ا","boundary":[0.25663905882352944,0.750879046474359,0.26138823529411764,0.7701098157051283],"dir":"rtl"},{"str":"گرچه","boundary":[0.2155764705882353,0.750879046474359,0.25522164705882355,0.7701098157051283],"dir":"rtl"},{"str":"دگرسنجی","boundary":[0.12903529411764705,0.750879046474359,0.21093741176470585,0.7701098157051283],"dir":"rtl"},{"str":"هنوز","boundary":[0.08357647058823531,0.750879046474359,0.12441882352941176,0.7701098157051283],"dir":"rtl"},{"str":"فاقد","boundary":[0.8525647058823531,0.7778021233974359,0.8839284705882354,0.7970328926282051],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.8192470588235296,0.7778021233974359,0.8475162352941179,0.7970328926282051],"dir":"rtl"},{"str":"تعر","boundary":[0.7921891764705883,0.7778021233974359,0.8143284705882353,0.7970328926282051],"dir":"rtl"},{"str":"یف","boundary":[0.7671529411764706,0.7778021233974359,0.7914183529411765,0.7970328926282051],"dir":"rtl"},{"str":"پذیرفتهشده","boundary":[0.6773647058823534,0.7778021233974359,0.7623331764705883,0.7970328926282051],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6357176470588239,0.7778021233974359,0.6726409411764711,0.7970328926282051],"dir":"rtl"},{"str":"اما","boundary":[0.6117176470588238,0.7778021233974359,0.630988235294118,0.7970328926282051],"dir":"rtl"},{"str":"ایدهی","boundary":[0.5604705882352946,0.7778021233974359,0.6070418823529414,0.7970328926282051],"dir":"rtl"},{"str":"دگرسنجی","boundary":[0.4737882352941181,0.7778021233974359,0.555690352941177,0.7970328926282051],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4605176470588241,0.7778021233974359,0.4690447058823535,0.7970328926282051],"dir":"rtl"},{"str":"پتانسیل","boundary":[0.391482352941177,0.7778021233974359,0.45569505882352995,0.7970328926282051],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.3666352941176475,0.7778021233974359,0.3866992941176475,0.7970328926282051],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.33148235294117695,0.7778021233974359,0.3619595294117652,0.7970328926282051],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.2843294117647064,0.7778021233974359,0.3267444705882358,0.7970328926282051],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.254117647058824,0.7778021233974359,0.2795632941176475,0.7970328926282051],"dir":"rtl"},{"str":"ردپای","boundary":[0.19962352941176517,0.7778021233974359,0.2493600000000005,0.7970328926282051],"dir":"rtl"},{"str":"روابط","boundary":[0.15007058823529457,0.7778021233974359,0.194933647058824,0.7970328926282051],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.09684705882352986,0.7778021233974359,0.14525647058823574,0.7970328926282051],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.08357647058823574,0.7778021233974359,0.09210352941176515,0.7970328926282051],"dir":"rtl"},{"str":"توجهی","boundary":[0.83124705882353,0.8047252003205129,0.8838635294117654,0.8239559695512821],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.8065411764705889,0.8047252003205129,0.8264809411764712,0.8239559695512821],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهش","boundary":[0.7430117647058829,0.8047252003205129,0.8016564705882359,0.8239559695512821],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7211294117647065,0.8047252003205129,0.7381552941176476,0.8239559695512821],"dir":"rtl"},{"str":"رسانههای","boundary":[0.6405176470588241,0.8047252003205129,0.7163350588235299,0.8239559695512821],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.5688000000000005,0.8047252003205129,0.6357769411764711,0.8239559695512821],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5470475294117653,0.8047252003205129,0.5640988235294123,0.8239559695512821],"dir":"rtl"},{"str":"یافت","boundary":[0.504282352941177,0.8047252003205129,0.5462964705882358,0.8239559695512821],"dir":"rtl"},{"str":"کرده","boundary":[0.4589647058823535,0.8047252003205129,0.49956705882353,0.8239559695512821],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.41195294117647113,0.8047252003205129,0.45436800000000055,0.8239559695512821],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.3964235294117653,0.8047252003205129,0.4058823529411771,0.8239559695512821],"dir":"rtl"},{"str":"میتوان","boundary":[0.3238588235294123,0.8047252003205129,0.39176752941176535,0.8239559695512821],"dir":"rtl"},{"str":"پ","boundary":[0.31442541176470645,0.8047252003205129,0.31772894117647116,0.8239559695512821],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.3074964705882359,0.8047252003205129,0.31297411764705946,0.8239559695512821],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.2950701176470594,0.8047252003205129,0.30605364705882415,0.8239559695512821],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.28814117647058884,0.8047252003205129,0.2936188235294124,0.8239559695512821],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.2566588235294124,0.8047252003205129,0.28116705882353,0.8239559695512821],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.24225882352941236,0.8047252003205129,0.25064470588235355,0.8239559695512821],"dir":"rtl"},{"str":"رد","boundary":[0.21952941176470647,0.8047252003205129,0.23536941176470647,0.8239559695512821],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.19905882352941234,0.8047252003205129,0.21482823529411824,0.8239559695512821],"dir":"rtl"},{"str":"بتوان","boundary":[0.14964705882353,0.8047252003205129,0.1944141176470594,0.8239559695512821],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.10828235294117705,0.8047252003205129,0.14497129411764764,0.8239559695512821],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.08357647058823585,0.8047252003205129,0.10364047058823586,0.8239559695512821],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهش","boundary":[0.8251764705882361,0.8317444310897435,0.883821176470589,0.8509752003205128],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8119058823529418,0.8317444310897435,0.8204329411764714,0.8509752003205128],"dir":"rtl"},{"str":"درنتیجه","boundary":[0.7475294117647067,0.8317444310897435,0.8072075294117655,0.8509752003205128],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7382315294117655,0.8317444310897435,0.7414955294117656,0.8509752003205128],"dir":"rtl"},{"str":"رزش","boundary":[0.7019294117647067,0.8317444310897435,0.7367943529411773,0.8509752003205128],"dir":"rtl"},{"str":"بالقوهی","boundary":[0.6382588235294125,0.8317444310897435,0.6970447058823538,0.8509752003205128],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.6135529411764714,0.8317444310897435,0.6336169411764714,0.8509752003205128],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5980235294117647,0.8317444310897435,0.6074823529411765,0.8509752003205128],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.576104470588236,0.8317444310897435,0.5931529411764713,0.8509752003205128],"dir":"rtl"},{"str":"یافت","boundary":[0.5388705882352949,0.8317444310897435,0.5753392941176478,0.8509752003205128],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5330823529411772,0.8317444310897435,0.5388705882352949,0.8509752003205128],"dir":"ltr"},{"str":"1.","boundary":[0.08343529411764707,0.8879596410506811,0.09760664543314192,0.9007481025891426],"dir":"ltr"},{"str":"Altmetrics","boundary":[0.10229702998673619,0.8879596410506811,0.1816493788235294,0.9007481025891426],"dir":"ltr"},{"str":"2.","boundary":[0.08343529411764707,0.9026714872045273,0.09756646588235293,0.9154599487429889],"dir":"ltr"},{"str":"Citation","boundary":[0.10222490823529412,0.9026714872045273,0.16293674823529414,0.9154599487429889],"dir":"ltr"},{"str":"3.","boundary":[0.08343529411764707,0.917479246819912,0.09756462428419505,0.9302677083583735],"dir":"ltr"},{"str":"Social","boundary":[0.10223238302496808,0.917479246819912,0.1493238789062858,0.9302677083583735],"dir":"ltr"},{"str":"Media","boundary":[0.15399163764705884,0.917479246819912,0.20201246117647062,0.9302677083583735],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.08344,0.11787,0.884,0.93027],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":15,"image":{"jpeg":"/storage/books/a3282fdce1bf2cb0/pages/aa48933c4b44eee4a32faf4d2b350e6c.jpg","blurred":"/storage/books/a3282fdce1bf2cb0/pages/349cd0e5a28e786031d92a763ff1a329.jpg"},"info":{"width":425,"height":624,"margin":[0.11675,0.06049,0.08253,0.06973]},"elements":[{"words":[{"str":"٢","boundary":[0.9046588235294118,0.06049443108974355,0.9174211764705882,0.07972520032051278],"dir":"rtl"},{"str":"دگرسنجی","boundary":[0.8082367058823529,0.06494530248397432,0.8655042352941176,0.07936837940705124],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.7780242352941177,0.06494530248397432,0.8047764705882353,0.07936837940705124],"dir":"rtl"},{"str":"متخصصان","boundary":[0.7095543529411764,0.06494530248397432,0.7746804705882353,0.07936837940705124],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.6841425882352942,0.06494530248397432,0.7059734117647058,0.07936837940705124],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.6288,0.06494530248397432,0.6805531764705882,0.07936837940705124],"dir":"rtl"},{"str":"اینگونه","boundary":[0.8258823529411766,0.10337904647435892,0.8839849411764706,0.12260981570512815],"dir":"rtl"},{"str":"برداشت","boundary":[0.7622117647058825,0.10337904647435892,0.8210117647058826,0.12260981570512815],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.7009411764705883,0.10337904647435892,0.7573948235294118,0.12260981570512815],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6762352941176473,0.10337904647435892,0.6961750588235296,0.12260981570512815],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6564705882352943,0.10337904647435892,0.671412705882353,0.12260981570512815],"dir":"rtl"},{"str":"دلیل","boundary":[0.6103058823529413,0.10337904647435892,0.6516282352941178,0.12260981570512815],"dir":"rtl"},{"str":"تنوع","boundary":[0.5666823529411765,0.10337904647435892,0.6055058823529412,0.12260981570512815],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.5188235294117647,0.10337904647435892,0.5618597647058824,0.12260981570512815],"dir":"rtl"},{"str":"احتمالی","boundary":[0.4475294117647059,0.10337904647435892,0.5141308235294118,0.12260981570512815],"dir":"rtl"},{"str":"دادهها،","boundary":[0.38089411764705894,0.10337904647435892,0.4426390588235295,0.12260981570512815],"dir":"rtl"},{"str":"انواع","boundary":[0.3360000000000002,0.10337904647435892,0.37624941176470605,0.12260981570512815],"dir":"rtl"},{"str":"دادههای","boundary":[0.25835294117647073,0.10337904647435892,0.33110964705882373,0.12260981570512815],"dir":"rtl"},{"str":"موجود","boundary":[0.1994823529411766,0.10337904647435892,0.2536602352941178,0.12260981570512815],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.17774117647058835,0.10337904647435892,0.19476705882352954,0.12260981570512815],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.13016470588235304,0.10337904647435892,0.17309929411764716,0.12260981570512815],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.11703529411764717,0.10337904647435892,0.12556235294117657,0.12260981570512815],"dir":"rtl"},{"str":"مخاطبانی","boundary":[0.8412705882352945,0.1298213541666666,0.9174042352941182,0.14905212339743584],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.8164235294117651,0.1298213541666666,0.8363632941176475,0.14905212339743584],"dir":"rtl"},{"str":"دگرسنجی","boundary":[0.7351058823529416,0.1298213541666666,0.8114654117647064,0.14905212339743584],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7192941176470592,0.1298213541666666,0.7287529411764709,0.14905212339743584],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7020705882352943,0.1298213541666666,0.7144094117647062,0.14905212339743584],"dir":"rtl"},{"str":"تحلیل","boundary":[0.6494117647058826,0.1298213541666666,0.6971152941176473,0.14905212339743584],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6360000000000001,0.1298213541666666,0.6445270588235297,0.14905212339743584],"dir":"rtl"},{"str":"تبادل","boundary":[0.5894117647058824,0.1298213541666666,0.6310305882352942,0.14905212339743584],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.575616,0.1298213541666666,0.5832790588235295,0.14905212339743584],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.5603576470588235,0.1298213541666666,0.5742042352941177,0.14905212339743584],"dir":"rtl"},{"str":"ص","boundary":[0.5428404705882354,0.1298213541666666,0.5590023529411765,0.14905212339743584],"dir":"rtl"},{"str":"ولات","boundary":[0.5042823529411765,0.1298213541666666,0.5414936470588235,0.14905212339743584],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشی","boundary":[0.42960000000000004,0.1298213541666666,0.49942305882352944,0.14905212339743584],"dir":"rtl"},{"str":"خلق","boundary":[0.38498823529411774,0.1298213541666666,0.42473223529411774,0.14905212339743584],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند","boundary":[0.31595294117647105,0.1298213541666666,0.38017129411764755,0.14905212339743584],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.30875294117647106,0.1298213541666666,0.3158964705882358,0.14905212339743584],"dir":"ltr"},{"str":"دگرسنجی","boundary":[0.2220705882352946,0.1298213541666666,0.3039727058823534,0.14905212339743584],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.18607058823529457,0.1298213541666666,0.21725647058823577,0.14905212339743584],"dir":"rtl"},{"str":"پتانسیل","boundary":[0.11703529411764753,0.1298213541666666,0.18124800000000046,0.14905212339743584],"dir":"rtl"},{"str":"کافی","boundary":[0.8789647058823536,0.15616750801282053,0.917347764705883,0.17539827724358978],"dir":"rtl"},{"str":"داشته","boundary":[0.8294117647058831,0.15616750801282053,0.8741223529411771,0.17539827724358978],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.7901647058823535,0.15616750801282053,0.8245552941176477,0.17539827724358978],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.7750588235294124,0.15616750801282053,0.7852912941176476,0.17539827724358978],"dir":"rtl"},{"str":"نمایش","boundary":[0.719717647058824,0.15616750801282053,0.770202352941177,0.17539827724358978],"dir":"rtl"},{"str":"دقیق","boundary":[0.6745411764705886,0.15616750801282053,0.7148385882352946,0.17539827724358978],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.6697355294117655,0.15616750801282053,0.6730390588235302,0.17539827724358978],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.6437647058823538,0.15616750801282053,0.6682729411764714,0.17539827724358978],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6266823529411772,0.15616750801282053,0.6390211764705891,0.17539827724358978],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.5906823529411771,0.15616750801282053,0.6218400000000006,0.17539827724358978],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشهای","boundary":[0.4915764705882361,0.15616750801282053,0.5857976470588244,0.17539827724358978],"dir":"rtl"},{"str":"ص","boundary":[0.4700047058823528,0.15616750801282053,0.48563011764705877,0.17539827724358978],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4611077647058823,0.15616750801282053,0.4686578823529411,0.17539827724358978],"dir":"rtl"},{"str":"رت","boundary":[0.43665882352941165,0.15616750801282053,0.4597778823529411,0.17539827724358978],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.3902117647058823,0.15616750801282053,0.4319943529411764,0.17539827724358978],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.3550588235294117,0.15616750801282053,0.3856771764705882,0.17539827724358978],"dir":"rtl"},{"str":"کرده","boundary":[0.3152470588235294,0.15616750801282053,0.3503774117647058,0.17539827724358978],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.30211764705882355,0.15616750801282053,0.31064470588235293,0.17539827724358978],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.27656470588235293,0.15616750801282053,0.2974249411764706,0.17539827724358978],"dir":"rtl"},{"str":"قادر","boundary":[0.2416941176470597,0.15616750801282053,0.27192847058823616,0.17539827724358978],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.2025882352941185,0.15616750801282053,0.23697882352941263,0.17539827724358978],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.16164705882353025,0.15616750801282053,0.19785035294117734,0.17539827724358978],"dir":"rtl"},{"str":"طیف","boundary":[0.1170352941176479,0.15616750801282053,0.1569769411764714,0.17539827724358978],"dir":"rtl"},{"str":"گسترده","boundary":[0.8611764705882353,0.18251366185897439,0.91728,0.2017444310897436],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.8563708235294122,0.18251366185897439,0.8596743529411769,0.2017444310897436],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.8304000000000005,0.18251366185897439,0.8549082352941181,0.2017444310897436],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8131764705882356,0.18251366185897439,0.8255152941176475,0.2017444310897436],"dir":"rtl"},{"str":"مخاطبان","boundary":[0.7373647058823531,0.18251366185897439,0.8082127058823533,0.2017444310897436],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7215529411764707,0.18251366185897439,0.7310117647058825,0.2017444310897436],"dir":"rtl"},{"str":"منعکس","boundary":[0.6554823529411765,0.18251366185897439,0.7166117647058825,0.2017444310897436],"dir":"rtl"},{"str":"نماید","boundary":[0.613835294117647,0.18251366185897439,0.6505129411764706,0.2017444310897436],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6080470588235295,0.18251366185897439,0.6140611764705882,0.2017444310897436],"dir":"ltr"},{"str":"دگرسنجی","boundary":[0.5267294117647059,0.18251366185897439,0.6030889411764705,0.2017444310897436],"dir":"rtl"},{"str":"میتواند","boundary":[0.46475294117647103,0.18251366185897439,0.5219124705882352,0.2017444310897436],"dir":"rtl"},{"str":"بعضی","boundary":[0.41378823529411807,0.18251366185897439,0.45997552941176517,0.2017444310897436],"dir":"rtl"},{"str":"جنبههای","boundary":[0.33698823529411803,0.18251366185897439,0.40895435294117694,0.2017444310897436],"dir":"rtl"},{"str":"فرآیند","boundary":[0.289552941176471,0.18251366185897439,0.3322927058823533,0.2017444310897436],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهش","boundary":[0.22616470588235335,0.18251366185897439,0.2848094117647063,0.2017444310897436],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.21049411764705922,0.18251366185897439,0.21995294117647096,0.2017444310897436],"dir":"rtl"},{"str":"روشن","boundary":[0.16207058823529452,0.18251366185897439,0.2057025882352945,0.2017444310897436],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.14372894117647095,0.18251366185897439,0.15592658823529448,0.2017444310897436],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.1327200000000004,0.18251366185897439,0.1368705882352945,0.2017444310897436],"dir":"rtl"},{"str":"زد","boundary":[0.11703529411764743,0.18251366185897439,0.13137882352941213,0.2017444310897436],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.8974588235294123,0.20885981570512824,0.9173985882352947,0.22809058493589746],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.8820705882352946,0.20885981570512824,0.8923030588235299,0.22809058493589746],"dir":"rtl"},{"str":"پیشازاین","boundary":[0.8051294117647064,0.20885981570512824,0.8769289411764711,0.22809058493589746],"dir":"rtl"},{"str":"نمایان","boundary":[0.7533176470588241,0.20885981570512824,0.7999567058823535,0.22809058493589746],"dir":"rtl"},{"str":"نبوده","boundary":[0.7101176470588241,0.20885981570512824,0.7483341176470595,0.22809058493589746],"dir":"rtl"},{"str":"است؛","boundary":[0.6618352941176475,0.20885981570512824,0.7052442352941182,0.22809058493589746],"dir":"rtl"},{"str":"دادههای","boundary":[0.5895529411764712,0.20885981570512824,0.6568037647058828,0.22809058493589746],"dir":"rtl"},{"str":"مناسب","boundary":[0.5309647058823536,0.20885981570512824,0.5845976470588241,0.22809058493589746],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.52615905882353,0.20885981570512824,0.5294625882352947,0.22809058493589746],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.5001882352941183,0.20885981570512824,0.5246964705882359,0.22809058493589746],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4781647058823535,0.20885981570512824,0.4951905882352946,0.22809058493589746],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.4291764705882358,0.20885981570512824,0.47329411764705936,0.22809058493589746],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.4139294117647064,0.20885981570512824,0.4241618823529417,0.22809058493589746],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیرات","boundary":[0.3563294117647064,0.20885981570512824,0.40902494117647115,0.22809058493589746],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهش","boundary":[0.2926588235294123,0.20885981570512824,0.35130352941176524,0.22809058493589746],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.25722352941176524,0.20885981570512824,0.2878418823529417,0.22809058493589746],"dir":"rtl"},{"str":"نماید؛","boundary":[0.20908235294117702,0.20885981570512824,0.2522428235294123,0.22809058493589746],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.16743529411764763,0.20885981570512824,0.2041242352941182,0.22809058493589746],"dir":"rtl"},{"str":"طیف","boundary":[0.11703529411764763,0.20885981570512824,0.16252235294117703,0.22809058493589746],"dir":"rtl"},{"str":"وسیع","boundary":[0.8771294117647064,0.23520596955128206,0.9174211764705887,0.2544367387820513],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.8723237647058826,0.23520596955128206,0.8756272941176473,0.2544367387820513],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.8463529411764709,0.23520596955128206,0.8708611764705885,0.2544367387820513],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8292705882352942,0.23520596955128206,0.841609411764706,0.2544367387820513],"dir":"rtl"},{"str":"دستاوردهای","boundary":[0.7300235294117648,0.23520596955128206,0.8244310588235295,0.2544367387820513],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.6823058823529412,0.23520596955128206,0.7251896470588235,0.2544367387820513],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.666635294117647,0.23520596955128206,0.6760941176470587,0.2544367387820513],"dir":"rtl"},{"str":"منعکس","boundary":[0.6007058823529411,0.23520596955128206,0.661835294117647,0.2544367387820513],"dir":"rtl"},{"str":"سازد؛","boundary":[0.5546823529411764,0.23520596955128206,0.5960018823529412,0.2544367387820513],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.5186823529411765,0.23520596955128206,0.54984,0.2544367387820513],"dir":"rtl"},{"str":"مخاطبان","boundary":[0.4430117647058824,0.23520596955128206,0.5138597647058823,0.2544367387820513],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.3820235294117651,0.23520596955128206,0.4382117647058827,0.2544367387820513],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.36635294117647094,0.23520596955128206,0.37581176470588273,0.2544367387820513],"dir":"rtl"},{"str":"روشن","boundary":[0.3179294117647063,0.23520596955128206,0.3615614117647063,0.2544367387820513],"dir":"rtl"},{"str":"کند؛","boundary":[0.2795294117647063,0.23520596955128206,0.31332705882352985,0.2544367387820513],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2664000000000004,0.23520596955128206,0.27492705882352986,0.2544367387820513],"dir":"rtl"},{"str":"دیدگاه","boundary":[0.21529411764705925,0.23520596955128206,0.26175529411764753,0.2544367387820513],"dir":"rtl"},{"str":"دقیق","boundary":[0.17025882352941218,0.23520596955128206,0.2105562352941181,0.2544367387820513],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.1654588235294119,0.23520596955128206,0.1687623529411766,0.2544367387820513],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.13397647058823545,0.23520596955128206,0.15848470588235308,0.2544367387820513],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.11703529411764724,0.23520596955128206,0.129374117647059,0.2544367387820513],"dir":"rtl"},{"str":"چیستی","boundary":[0.8610352941176472,0.2615521233974359,0.9173364705882354,0.28078289262820516],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.8251764705882355,0.2615521233974359,0.8563341176470591,0.28078289262820516],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8119058823529414,0.2615521233974359,0.8204329411764708,0.28078289262820516],"dir":"rtl"},{"str":"چگونگی","boundary":[0.7406117647058824,0.2615521233974359,0.807060705882353,0.28078289262820516],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7311952941176472,0.2615521233974359,0.7344423529411765,0.28078289262820516],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.7263952941176471,0.2615521233974359,0.7296705882352942,0.28078289262820516],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.7157929411764707,0.2615521233974359,0.7249129411764706,0.28078289262820516],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.71112,0.2615521233974359,0.7143670588235294,0.28078289262820516],"dir":"rtl"},{"str":"زه","boundary":[0.6967058823529412,0.2615521233974359,0.7096658823529411,0.28078289262820516],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.6873938823529415,0.2615521233974359,0.6952432941176474,0.28078289262820516],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6804649411764709,0.2615521233974359,0.6859425882352944,0.28078289262820516],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.6544941176470591,0.2615521233974359,0.6790023529411768,0.28078289262820516],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.6296470588235298,0.2615521233974359,0.6497110588235298,0.28078289262820516],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.5943529411764708,0.2615521233974359,0.6249712941176473,0.28078289262820516],"dir":"rtl"},{"str":"نماید","boundary":[0.5528470588235296,0.2615521233974359,0.5895247058823532,0.28078289262820516],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.5405647058823532,0.2615521233974359,0.5480414117647061,0.28078289262820516],"dir":"ltr"},{"str":"پیووا،","boundary":[0.5006117647058826,0.2615521233974359,0.5405647058823532,0.28078289262820516],"dir":"rtl"},{"str":"٢٠١٣","boundary":[0.44950588235294137,0.2615521233974359,0.4958569411764707,0.28078289262820516],"dir":"rtl"},{"str":"آ","boundary":[0.43990588235294137,0.2615521233974359,0.444818823529412,0.28078289262820516],"dir":"rtl"},{"str":".(","boundary":[0.4262117647058825,0.2615521233974359,0.439838117647059,0.28078289262820516],"dir":"ltr"},{"str":"دگرسنجی","boundary":[0.3451764705882355,0.2615521233974359,0.4215360000000002,0.28078289262820516],"dir":"rtl"},{"str":"میتواند","boundary":[0.28334117647058843,0.2615521233974359,0.3405007058823531,0.28078289262820516],"dir":"rtl"},{"str":"علاوه","boundary":[0.23463529411764725,0.2615521233974359,0.2785976470588237,0.28078289262820516],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.2160000000000002,0.2615521233974359,0.22993694117647076,0.28078289262820516],"dir":"rtl"},{"str":"پتانسیلهای","boundary":[0.11703529411764725,0.2615521233974359,0.21131576470588256,0.28078289262820516],"dir":"rtl"},{"str":"مرتبط","boundary":[0.8659764705882358,0.28789827724358974,0.9173392941176474,0.30712904647435896],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.8440941176470592,0.28789827724358974,0.8612781176470593,0.30712904647435896],"dir":"rtl"},{"str":"ارز","boundary":[0.8209411764705886,0.28789827724358974,0.8395397647058828,0.30712904647435896],"dir":"rtl"},{"str":"یابی","boundary":[0.782823529411765,0.28789827724358974,0.8201985882352946,0.30712904647435896],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهش","boundary":[0.7125176470588239,0.28789827724358974,0.7780884705882356,0.30712904647435896],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.699388235294118,0.28789827724358974,0.7079152941176474,0.30712904647435896],"dir":"rtl"},{"str":"علم،","boundary":[0.6515294117647061,0.28789827724358974,0.6946955294117649,0.30712904647435896],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.6239576470588236,0.28789827724358974,0.6468592941176471,0.30712904647435896],"dir":"rtl"},{"str":"بردهایی","boundary":[0.5568000000000001,0.28789827724358974,0.6232037647058825,0.30712904647435896],"dir":"rtl"},{"str":"عملی","boundary":[0.5023058823529413,0.28789827724358974,0.5521185882352942,0.30712904647435896],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4805647058823531,0.28789827724358974,0.49759058823529423,0.30712904647435896],"dir":"rtl"},{"str":"فیلتر","boundary":[0.4397816470588237,0.28789827724358974,0.47592282352941195,0.30712904647435896],"dir":"rtl"},{"str":"ینگ","boundary":[0.39698823529411786,0.28789827724358974,0.4390136470588237,0.30712904647435896],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.316094117647059,0.28789827724358974,0.3923689411764708,0.30712904647435896],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.28362352941176494,0.28789827724358974,0.3114183529411767,0.30712904647435896],"dir":"rtl"},{"str":"داشته","boundary":[0.22743529411764726,0.28789827724358974,0.27893364705882373,0.30712904647435896],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.18141176470588255,0.28789827724358974,0.22273976470588255,0.30712904647435896],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.1692705882352945,0.28789827724358974,0.1766964705882357,0.30712904647435896],"dir":"ltr"},{"str":"پر","boundary":[0.1484160000000004,0.28789827724358974,0.16923670588235334,0.30712904647435896],"dir":"rtl"},{"str":"یم","boundary":[0.13016470588235335,0.28789827724358974,0.14766494117647097,0.30712904647435896],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.11703529411764746,0.28789827724358974,0.12556235294117687,0.30712904647435896],"dir":"rtl"},{"str":"همینگر،","boundary":[0.8518588235294122,0.31434058493589745,0.9174070588235299,0.33357135416666667],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.7965176470588237,0.31434058493589745,0.8043388235294119,0.33357135416666667],"dir":"ltr"},{"str":"2010","boundary":[0.8044235294117646,0.31783484763120995,0.8518593882352941,0.3338925399389023],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.7815529411764707,0.31434058493589745,0.7917854117647058,0.33357135416666667],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7520470588235294,0.31434058493589745,0.7769731764705882,0.33357135416666667],"dir":"rtl"},{"str":"حال،","boundary":[0.7072941176470587,0.31434058493589745,0.7473148235294117,0.33357135416666667],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهش","boundary":[0.6439058823529411,0.31434058493589745,0.702550588235294,0.33357135416666667],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6221647058823528,0.31434058493589745,0.639190588235294,0.33357135416666667],"dir":"rtl"},{"str":"باب","boundary":[0.5889882352941175,0.31434058493589745,0.6174861176470587,0.33357135416666667],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5594823529411763,0.31434058493589745,0.5844084705882352,0.33357135416666667],"dir":"rtl"},{"str":"امکانات","boundary":[0.49468235294117635,0.31434058493589745,0.5549167058823529,0.33357135416666667],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.48522917647058816,0.31434058493589745,0.4885044705882352,0.33357135416666667],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.4797317647058823,0.31434058493589745,0.48376941176470584,0.33357135416666667],"dir":"rtl"},{"str":"زه","boundary":[0.46531764705882345,0.31434058493589745,0.4782776470588235,0.33357135416666667],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.44357647058823524,0.31434058493589745,0.4606023529411764,0.33357135416666667],"dir":"rtl"},{"str":"مراحل","boundary":[0.38978823529411766,0.31434058493589745,0.4389148235294118,0.33357135416666667],"dir":"rtl"},{"str":"آغاز","boundary":[0.35621082352941175,0.31434058493589745,0.3851011764705882,0.33357135416666667],"dir":"rtl"},{"str":"ین","boundary":[0.3352941176470588,0.31434058493589745,0.35544282352941176,0.33357135416666667],"dir":"rtl"},{"str":"میباشد","boundary":[0.2716235294117648,0.31434058493589745,0.33061835294117653,0.33357135416666667],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2656941176470588,0.31783484763120995,0.27158823529411763,0.3338925399389023],"dir":"ltr"},{"str":"مراحل","boundary":[0.8672470588235294,0.3717964602191893,0.9174141176470588,0.3862195371422662],"dir":"rtl"},{"str":"دگرسنجي","boundary":[0.7879051764705882,0.3717964602191893,0.8630414117647058,0.3862195371422662],"dir":"rtl"},{"str":"تولد","boundary":[0.8892705882352943,0.3949175080128205,0.9173251764705884,0.4141482772435897],"dir":"rtl"},{"str":"دگرسنجی","boundary":[0.8024470588235295,0.3949175080128205,0.8843350588235294,0.4141482772435897],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.786635294117647,0.3949175080128205,0.7960941176470587,0.4141482772435897],"dir":"rtl"},{"str":"میتوان","boundary":[0.7137882352941178,0.3949175080128205,0.7816969411764706,0.4141482772435897],"dir":"rtl"},{"str":"نتیجهی","boundary":[0.6410823529411765,0.3949175080128205,0.7088357647058825,0.4141482772435897],"dir":"rtl"},{"str":"چند","boundary":[0.6007058823529412,0.3949175080128205,0.6361242352941177,0.4141482772435897],"dir":"rtl"},{"str":"مرحله","boundary":[0.545364705882353,0.3949175080128205,0.5956941176470588,0.4141482772435897],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.504564705882353,0.3949175080128205,0.5404997647058825,0.4141482772435897],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.49129411764705894,0.3949175080128205,0.4998211764705883,0.4141482772435897],"dir":"rtl"},{"str":"وقایع","boundary":[0.4432941176470589,0.3949175080128205,0.486516705882353,0.4141482772435897],"dir":"rtl"},{"str":"چندگانهای","boundary":[0.3518117647058825,0.3949175080128205,0.4384743529411766,0.4141482772435897],"dir":"rtl"},{"str":"دانست","boundary":[0.28941176470588253,0.3949175080128205,0.3469440000000002,0.4141482772435897],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.25920000000000015,0.3949175080128205,0.28464564705882367,0.4141482772435897],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.18352941176470602,0.3949175080128205,0.2544847058823531,0.4141482772435897],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.13030588235294127,0.3949175080128205,0.17871529411764717,0.4141482772435897],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.11703529411764717,0.3949175080128205,0.12556235294117657,0.4141482772435897],"dir":"rtl"},{"str":"دیدگاهها","boundary":[0.8535529411764708,0.42126366185897435,0.9173788235294119,0.44049443108974357],"dir":"rtl"},{"str":"نسبت","boundary":[0.8016000000000004,0.42126366185897435,0.8464037647058829,0.44049443108974357],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7815529411764709,0.42126366185897435,0.7964950588235297,0.44049443108974357],"dir":"rtl"},{"str":"راههای","boundary":[0.7218352941176476,0.42126366185897435,0.7764564705882355,0.44049443108974357],"dir":"rtl"},{"str":"ارز","boundary":[0.6983774117647064,0.42126366185897435,0.7169675294117651,0.44049443108974357],"dir":"rtl"},{"str":"یابی","boundary":[0.6670588235294121,0.42126366185897435,0.6976263529411768,0.44049443108974357],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهش","boundary":[0.603388235294118,0.42126366185897435,0.6620329411764709,0.44049443108974357],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5875764705882357,0.42126366185897435,0.5970352941176474,0.44049443108974357],"dir":"rtl"},{"str":"تغییر","boundary":[0.5464941176470592,0.42126366185897435,0.5826211764705886,0.44049443108974357],"dir":"rtl"},{"str":"دادند","boundary":[0.502588235294118,0.42126366185897435,0.541552941176471,0.44049443108974357],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.49680000000000035,0.42126366185897435,0.5028141176470592,0.44049443108974357],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.47138823529411805,0.42126366185897435,0.4918362352941181,0.44049443108974357],"dir":"rtl"},{"str":"ترتیب","boundary":[0.4180235294117651,0.42126366185897435,0.4664047058823534,0.44049443108974357],"dir":"rtl"},{"str":"زمانی","boundary":[0.36508235294117686,0.42126366185897435,0.4131501176470592,0.44049443108974357],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.357882352941177,0.42126366185897435,0.3650258823529417,0.44049443108974357],"dir":"ltr"},{"str":"اولین","boundary":[0.3080470588235299,0.42126366185897435,0.35298917647058875,0.44049443108974357],"dir":"rtl"},{"str":"گام","boundary":[0.2723294117647064,0.42126366185897435,0.3031115294117652,0.44049443108974357],"dir":"rtl"},{"str":"زمانی","boundary":[0.21938823529411813,0.42126366185897435,0.26745600000000047,0.44049443108974357],"dir":"rtl"},{"str":"برداشته","boundary":[0.1516235294117652,0.42126366185897435,0.214373647058824,0.44049443108974357],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.11703529411764757,0.42126366185897435,0.14673035294117698,0.44049443108974357],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.8974588235294122,0.44760981570512814,0.9173985882352945,0.4668405849358974],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشگران","boundary":[0.8016000000000004,0.44760981570512814,0.8904028235294121,0.4668405849358974],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.761082352941177,0.44760981570512814,0.7964668235294123,0.4668405849358974],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.6906352941176475,0.44760981570512814,0.7560480000000004,0.4668405849358974],"dir":"rtl"},{"str":"علمیشان","boundary":[0.6084705882352945,0.44760981570512814,0.6855190588235297,0.4668405849358974],"dir":"rtl"},{"str":"شروع","boundary":[0.5553882352941181,0.44760981570512814,0.6034503529411769,0.4668405849358974],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5298352941176475,0.44760981570512814,0.5502832941176475,0.4668405849358974],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.46263529411764753,0.44760981570512814,0.5248150588235299,0.4668405849358974],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4452705882352946,0.44760981570512814,0.4576094117647064,0.4668405849358974],"dir":"rtl"},{"str":"وب","boundary":[0.41350588235294167,0.44760981570512814,0.44032376470588286,0.4668405849358974],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3999529411764711,0.44760981570512814,0.4084800000000005,0.4668405849358974],"dir":"rtl"},{"str":"بهطور","boundary":[0.3443294117647059,0.44760981570512814,0.39484800000000053,0.4668405849358974],"dir":"rtl"},{"str":"خاص","boundary":[0.28898823529411766,0.44760981570512814,0.33936564705882355,0.4668405849358974],"dir":"rtl"},{"str":"شبکههای","boundary":[0.19440000000000002,0.44760981570512814,0.2840752941176471,0.4668405849358974],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.11703529411764706,0.44760981570512814,0.18956611764705883,0.4668405849358974],"dir":"rtl"},{"str":"کردند","boundary":[0.8750117647058825,0.473955969551282,0.917412705882353,0.4931867387820512],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8692235294117648,0.473955969551282,0.8753788235294119,0.4931867387820512],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.839294117647059,0.473955969551282,0.8642202352941177,0.4931867387820512],"dir":"rtl"},{"str":"روند","boundary":[0.8041411764705884,0.473955969551282,0.8342880000000001,0.4931867387820512],"dir":"rtl"},{"str":"توسعهای","boundary":[0.7305882352941178,0.473955969551282,0.7991576470588236,0.4931867387820512],"dir":"rtl"},{"str":"همچنان","boundary":[0.6600000000000001,0.473955969551282,0.7256470588235295,0.4931867387820512],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6379764705882354,0.473955969551282,0.6550023529411766,0.4931867387820512],"dir":"rtl"},{"str":"جر","boundary":[0.6114240000000001,0.473955969551282,0.6329844705882354,0.4931867387820512],"dir":"rtl"},{"str":"یان","boundary":[0.5853176470588236,0.473955969551282,0.6106842352941177,0.4931867387820512],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5435294117647059,0.473955969551282,0.580452705882353,0.4931867387820512],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5377411764705883,0.473955969551282,0.5437552941176471,0.4931867387820512],"dir":"ltr"},{"str":"ا","boundary":[0.528121411764706,0.473955969551282,0.5328705882352942,0.4931867387820512],"dir":"rtl"},{"str":"گرچه","boundary":[0.4870588235294118,0.473955969551282,0.5267040000000001,0.4931867387820512],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعات","boundary":[0.41675294117647066,0.473955969551282,0.48209788235294126,0.4931867387820512],"dir":"rtl"},{"str":"مر","boundary":[0.3936225882352942,0.473955969551282,0.41180047058823543,0.4931867387820512],"dir":"rtl"},{"str":"بوط","boundary":[0.3632470588235295,0.473955969551282,0.3928715294117648,0.4931867387820512],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.34334117647058826,0.473955969551282,0.3582832941176471,0.4931867387820512],"dir":"rtl"},{"str":"جذب","boundary":[0.2971764705882353,0.473955969551282,0.33841411764705887,0.4931867387820512],"dir":"rtl"},{"str":"رسانههای","boundary":[0.21642352941176488,0.473955969551282,0.29224094117647065,0.4931867387820512],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.13905882352941193,0.473955969551282,0.21158964705882372,0.4931867387820512],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.11703529411764724,0.473955969551282,0.1340611764705884,0.4931867387820512],"dir":"rtl"},{"str":"میان","boundary":[0.8808000000000002,0.5003021233974358,0.9173477647058825,0.5195328926282051],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشگران","boundary":[0.7872000000000001,0.5003021233974358,0.8760028235294118,0.5195328926282051],"dir":"rtl"},{"str":"متفاوت","boundary":[0.7259294117647062,0.5003021233974358,0.7824000000000002,0.5195328926282051],"dir":"rtl"},{"str":"هستند،","boundary":[0.6631058823529413,0.5003021233974358,0.7211802352941178,0.5195328926282051],"dir":"rtl"},{"str":"اما","boundary":[0.6391058823529412,0.5003021233974358,0.6583764705882353,0.5195328926282051],"dir":"rtl"},{"str":"اغلب","boundary":[0.594635294117647,0.5003021233974358,0.6343567058823529,0.5195328926282051],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.5614588235294118,0.5003021233974358,0.589728,0.5195328926282051],"dir":"rtl"},{"str":"روند","boundary":[0.5265882352941177,0.5003021233974358,0.5567350588235295,0.5195328926282051],"dir":"rtl"},{"str":"رو","boundary":[0.5071058823529412,0.5003021233974358,0.5203369411764706,0.5195328926282051],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4873411764705882,0.5003021233974358,0.502283294117647,0.5195328926282051],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.45218823529411767,0.5003021233974358,0.4825976470588236,0.5195328926282051],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.43651764705882357,0.5003021233974358,0.44597647058823536,0.5195328926282051],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.3864000000000001,0.5003021233974358,0.43181647058823536,0.5195328926282051],"dir":"rtl"},{"str":"میدهند","boundary":[0.3073411764705885,0.5003021233974358,0.38174400000000014,0.5195328926282051],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.30155294117647086,0.5003021233974358,0.30728470588235324,0.5195328926282051],"dir":"ltr"},{"str":"گام","boundary":[0.2661176470588238,0.5003021233974358,0.29689976470588264,0.5195328926282051],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.2330823529411767,0.5003021233974358,0.2613712941176473,0.5195328926282051],"dir":"rtl"},{"str":"زمانی","boundary":[0.18042352941176495,0.5003021233974358,0.22849129411764732,0.5195328926282051],"dir":"rtl"},{"str":"بود","boundary":[0.14710588235294142,0.5003021233974358,0.1757477647058826,0.5195328926282051],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.11703529411764729,0.5003021233974358,0.14248094117647084,0.5195328926282051],"dir":"rtl"},{"str":"کتابخانه","boundary":[0.8546823529411769,0.5266482772435896,0.9173647058823533,0.5458790464743589],"dir":"rtl"},{"str":"عمومی","boundary":[0.7944000000000004,0.5266482772435896,0.8497411764705886,0.5458790464743589],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.7537411764705886,0.5266482772435896,0.7894136470588239,0.5458790464743589],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.7461176470588236,0.5271132712339743,0.7536282352941177,0.5399017327724359],"dir":"ltr"},{"str":"پی","boundary":[0.7209882352941177,0.5266482772435898,0.7412724705882353,0.545879046474359],"dir":"rtl"},{"str":"آل","boundary":[0.6961411764705883,0.5266482772435898,0.7160583529411766,0.545879046474359],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6865411764705883,0.5266482772435898,0.6912564705882354,0.545879046474359],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.6530823529411764,0.5266482772435898,0.681588705882353,0.545879046474359],"dir":"rtl"},{"str":"سیستمی","boundary":[0.5799529411764707,0.5266482772435898,0.6484912941176472,0.545879046474359],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.5395764705882353,0.5266482772435898,0.5749609411764707,0.545879046474359],"dir":"rtl"},{"str":"نمایش","boundary":[0.48409411764705884,0.5266482772435898,0.5345788235294118,0.545879046474359],"dir":"rtl"},{"str":"سنجههای","boundary":[0.39769411764705886,0.5266482772435898,0.4791755294117648,0.545879046474359],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3756705882352942,0.5266482772435898,0.3926964705882353,0.545879046474359],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.329364705882353,0.5266482772435898,0.3707576470588235,0.545879046474359],"dir":"rtl"},{"str":"مقاله","boundary":[0.28644705882352944,0.5266482772435898,0.32439529411764706,0.545879046474359],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.2740235294117647,0.5266482772435898,0.28150023529411766,0.545879046474359],"dir":"ltr"},{"str":"ای","boundary":[0.25115294117647063,0.5266482772435898,0.2740517647058824,0.545879046474359],"dir":"rtl"},{"str":"آ","boundary":[0.24127058823529413,0.5266482772435898,0.24479717647058827,0.545879046474359],"dir":"rtl"},{"str":"لام","boundary":[0.21600000000000003,0.5266482772435898,0.23846964705882356,0.545879046474359],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.18254117647058826,0.5266482772435898,0.21104752941176474,0.545879046474359],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.16701176470588236,0.5271132712339743,0.17452235294117646,0.5399017327724359],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.17463529411764708,0.5266482772435898,0.18251294117647063,0.545879046474359],"dir":"ltr"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.11703529411764704,0.5266482772435898,0.16234164705882353,0.545879046474359],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.9076178823529413,0.5530905849358975,0.9160037647058825,0.5723213541666667],"dir":"rtl"},{"str":"رد","boundary":[0.8904000000000001,0.5530905849358975,0.9062400000000002,0.5723213541666667],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.8781176470588234,0.5530905849358975,0.8855943529411764,0.5723213541666667],"dir":"ltr"},{"str":"بخش","boundary":[0.8336470588235294,0.5530905849358975,0.8780950588235295,0.5723213541666667],"dir":"rtl"},{"str":"١٠٫٣","boundary":[0.7821176470588236,0.5530905849358975,0.8288978823529413,0.5723213541666667],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7602352941176472,0.5530905849358975,0.7772611764705883,0.5723213541666667],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.7150588235294119,0.5530905849358975,0.7554945882352943,0.5723213541666667],"dir":"rtl"},{"str":"١٠","boundary":[0.6871058823529415,0.5530905849358975,0.7102814117647062,0.5723213541666667],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6715764705882356,0.5530905849358975,0.6810352941176473,0.5723213541666667],"dir":"rtl"},{"str":"ببینید","boundary":[0.623858823529412,0.5530905849358975,0.6669289411764708,0.5723213541666667],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6087529411764708,0.5530905849358975,0.6158964705882355,0.5723213541666667],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6159529411764708,0.5530905849358975,0.6238305882352944,0.5723213541666667],"dir":"ltr"},{"str":"که","boundary":[0.5841882352941178,0.5530905849358975,0.6041280000000001,0.5723213541666667],"dir":"rtl"},{"str":"نهتنها","boundary":[0.5363294117647062,0.5530905849358975,0.5795068235294121,0.5723213541666667],"dir":"rtl"},{"str":"نشاندهندهی","boundary":[0.4264941176470591,0.5530905849358975,0.5315689411764709,0.5723213541666667],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.39063529411764736,0.5530905849358975,0.42179294117647087,0.5723213541666667],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.37694682352941206,0.5530905849358975,0.38460988235294147,0.5723213541666667],"dir":"rtl"},{"str":"ق","boundary":[0.3686174117647062,0.5530905849358975,0.3755463529411768,0.5723213541666667],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.36312000000000033,0.5530905849358975,0.3672818823529415,0.5723213541666667],"dir":"rtl"},{"str":"لات","boundary":[0.3314823529411768,0.5530905849358975,0.3617731764705886,0.5723213541666667],"dir":"rtl"},{"str":"بود،","boundary":[0.29647058823529443,0.5530905849358975,0.32676705882352974,0.5723213541666667],"dir":"rtl"},{"str":"بلکه","boundary":[0.25891764705882386,0.5530905849358975,0.2917327058823532,0.5723213541666667],"dir":"rtl"},{"str":"چگونگی","boundary":[0.18225882352941208,0.5530905849358975,0.254236235294118,0.5723213541666667],"dir":"rtl"},{"str":"بررسی،","boundary":[0.11703529411764736,0.5530905849358975,0.177591529411765,0.5723213541666667],"dir":"rtl"},{"str":"بحث","boundary":[0.8786823529411769,0.5794367387820513,0.9173731764705887,0.5986675080128205],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8654117647058827,0.5794367387820513,0.8739388235294121,0.5986675080128205],"dir":"rtl"},{"str":"اشتراک","boundary":[0.8008941176470591,0.5794367387820513,0.862082823529412,0.5986675080128205],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.7916188235294124,0.5794367387820513,0.7994682352941184,0.5986675080128205],"dir":"rtl"},{"str":"ذ","boundary":[0.781016470588236,0.5794367387820513,0.7901647058823535,0.5986675080128205],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7763435294117654,0.5794367387820513,0.7796188235294125,0.5986675080128205],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.7519058823529419,0.5794367387820513,0.7749176470588242,0.5986675080128205],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.7380762352941183,0.5794367387820513,0.7457392941176476,0.5986675080128205],"dir":"rtl"},{"str":"ق","boundary":[0.7297468235294123,0.5794367387820513,0.7366757647058829,0.5986675080128205],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7242494117647065,0.5794367387820513,0.7284112941176477,0.5986675080128205],"dir":"rtl"},{"str":"لات","boundary":[0.6926117647058829,0.5794367387820513,0.7229025882352947,0.5986675080128205],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6769411764705887,0.5794367387820513,0.6864000000000005,0.5986675080128205],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.6512470588235298,0.5794367387820513,0.6721072941176475,0.5986675080128205],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.6064941176470592,0.5794367387820513,0.6463454117647063,0.5986675080128205],"dir":"rtl"},{"str":"میداد","boundary":[0.5480470588235301,0.5794367387820513,0.601696941176471,0.5986675080128205],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5422588235294125,0.5794367387820513,0.5481317647058831,0.5986675080128205],"dir":"ltr"},{"str":"نحوهی","boundary":[0.47661176470588307,0.5794367387820513,0.5374305882352948,0.5986675080128205],"dir":"rtl"},{"str":"ارائهی","boundary":[0.4176000000000007,0.5794367387820513,0.4719105882352948,0.5986675080128205],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.38992941176470663,0.5794367387820513,0.4128282352941184,0.5986675080128205],"dir":"rtl"},{"str":"آ","boundary":[0.38018823529411844,0.5794367387820513,0.3837148235294125,0.5986675080128205],"dir":"rtl"},{"str":"لام","boundary":[0.3549176470588243,0.5794367387820513,0.3773872941176478,0.5986675080128205],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.3216000000000008,0.5794367387820513,0.3501063529411772,0.5986675080128205],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2997176470588243,0.5794367387820513,0.3167435294117655,0.5986675080128205],"dir":"rtl"},{"str":"پی","boundary":[0.2690823529411772,0.5794367387820513,0.2948922352941184,0.5986675080128205],"dir":"rtl"},{"str":"آل","boundary":[0.24437647058823606,0.5794367387820513,0.2642936470588243,0.5986675080128205],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.23505882352941254,0.5794367387820513,0.2397741176470596,0.5986675080128205],"dir":"rtl"},{"str":"اس،","boundary":[0.19468235294117722,0.5794367387820513,0.23043105882353018,0.5986675080128205],"dir":"rtl"},{"str":"تبدیل","boundary":[0.1421647058823537,0.5794367387820513,0.19000658823529487,0.5986675080128205],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.11703529411764782,0.5794367387820513,0.13748329411764781,0.5986675080128205],"dir":"rtl"},{"str":"سیستمی","boundary":[0.8488941176470597,0.6057828926282051,0.9174324705882362,0.6250136618589743],"dir":"rtl"},{"str":"پیچیده","boundary":[0.7912941176470597,0.6057828926282051,0.8439642352941185,0.6250136618589743],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.7540235294117649,0.6057828926282051,0.7863416470588238,0.6250136618589743],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7122352941176472,0.6057828926282051,0.7491585882352942,0.6250136618589743],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6873882352941177,0.6057828926282051,0.7073280000000001,0.6250136618589743],"dir":"rtl"},{"str":"سطوح","boundary":[0.6321882352941177,0.6057828926282051,0.6824696470588235,0.6250136618589743],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.5710588235294117,0.6057828926282051,0.6272470588235294,0.6250136618589743],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.5432470588235294,0.6057828926282051,0.566112,0.6250136618589743],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5280000000000008,0.6057828926282051,0.5382324705882361,0.6250136618589743],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.514029176470589,0.6057828926282051,0.5216922352941185,0.6250136618589743],"dir":"rtl"},{"str":"ق","boundary":[0.5056997647058832,0.6057828926282051,0.5126287058823538,0.6250136618589743],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5002023529411773,0.6057828926282051,0.5043642352941184,0.6250136618589743],"dir":"rtl"},{"str":"لات","boundary":[0.46856470588235377,0.6057828926282051,0.4988555294117656,0.6250136618589743],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4551529411764714,0.6057828926282051,0.46368000000000087,0.6250136618589743],"dir":"rtl"},{"str":"درنتیجهی","boundary":[0.3667764705882355,0.6057828926282051,0.4501807058823532,0.6250136618589743],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.3420705882352943,0.6057828926282051,0.3621345882352943,0.6250136618589743],"dir":"rtl"},{"str":"سطوح","boundary":[0.2816470588235297,0.6057828926282051,0.3374400000000003,0.6250136618589743],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.21501176470588265,0.6057828926282051,0.2767680000000003,0.6250136618589743],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.17350588235294143,0.6057828926282051,0.21019482352941202,0.6250136618589743],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.1578352941176473,0.6057828926282051,0.16729411764705904,0.6250136618589743],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.11703529411764726,0.6057828926282051,0.153134117647059,0.6250136618589743],"dir":"rtl"},{"str":"میکند","boundary":[0.8655529411764707,0.632129046474359,0.9173477647058825,0.6513598157051282],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8597647058823532,0.632129046474359,0.8655529411764707,0.6513598157051282],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.838023529411765,0.632129046474359,0.8550494117647061,0.6513598157051282],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.7992000000000002,0.632129046474359,0.8332376470588237,0.6513598157051282],"dir":"rtl"},{"str":"٢٠١٠","boundary":[0.7480941176470589,0.632129046474359,0.7944451764705884,0.6513598157051282],"dir":"rtl"},{"str":"جیسون","boundary":[0.6854117647058824,0.632129046474359,0.7432658823529412,0.6513598157051282],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.666624,0.632129046474359,0.6805750588235294,0.6513598157051282],"dir":"rtl"},{"str":"یل،","boundary":[0.6386823529411765,0.632129046474359,0.6658983529411765,0.6513598157051282],"dir":"rtl"},{"str":"دار","boundary":[0.6121270588235292,0.632129046474359,0.6338541176470587,0.6513598157051282],"dir":"rtl"},{"str":"یو","boundary":[0.5977411764705881,0.632129046474359,0.611350588235294,0.6513598157051282],"dir":"rtl"},{"str":"تارابورلی،","boundary":[0.5186823529411764,0.632129046474359,0.5929355294117646,0.6513598157051282],"dir":"rtl"},{"str":"پل","boundary":[0.4884705882352941,0.632129046474359,0.5140037647058823,0.6513598157051282],"dir":"rtl"},{"str":"گروث","boundary":[0.43454117647058826,0.632129046474359,0.4838569411764706,0.6513598157051282],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.42141176470588243,0.632129046474359,0.4299388235294118,0.6513598157051282],"dir":"rtl"},{"str":"کامرون","boundary":[0.3556235294117648,0.632129046474359,0.41679247058823543,0.6513598157051282],"dir":"rtl"},{"str":"نیلون،","boundary":[0.29703529411764723,0.632129046474359,0.3509251764705884,0.6513598157051282],"dir":"rtl"},{"str":"مانیفست","boundary":[0.21910588235294132,0.632129046474359,0.29236517647058835,0.6513598157051282],"dir":"rtl"},{"str":"دگرسنجی","boundary":[0.13256470588235308,0.632129046474359,0.21446682352941188,0.6513598157051282],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.11703529411764721,0.632129046474359,0.12649411764705898,0.6513598157051282],"dir":"rtl"},{"str":"منتشر","boundary":[0.8707764705882354,0.6584752003205128,0.9173788235294118,0.677705969551282],"dir":"rtl"},{"str":"کردند","boundary":[0.823764705882353,0.6584752003205128,0.8661656470588236,0.677705969551282],"dir":"rtl"},{"str":"(http://altmetrics.org/manifesto","boundary":[0.5071058823529412,0.6619694630158253,0.8004961976470587,0.6780271553235175],"dir":"ltr"},{"str":"/)","boundary":[0.8005857882352941,0.6619694630158253,0.8149532894117647,0.6780271553235175],"dir":"ltr"},{"str":"که","boundary":[0.4825411764705882,0.6584752003205128,0.5024809411764706,0.677705969551282],"dir":"rtl"},{"str":"اینگونه","boundary":[0.4198588235294118,0.6584752003205128,0.4779614117647059,0.677705969551282],"dir":"rtl"},{"str":"آغاز","boundary":[0.38625882352941177,0.6584752003205128,0.41519435294117646,0.677705969551282],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.3251294117647059,0.6584752003205128,0.3815830588235294,0.677705969551282],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.3012705882352941,0.6619694630158253,0.31117270588235296,0.6780271553235175],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.3159529411764706,0.6584752003205128,0.3250164705882353,0.677705969551282],"dir":"ltr"},{"str":"هیچکس","boundary":[0.2343529411764706,0.6574627539714325,0.30131858823529417,0.6766935232022018],"dir":"rtl"},{"str":"نمیتواند","boundary":[0.1602352941176471,0.6574627539714325,0.2296489411764706,0.6766935232022018],"dir":"rtl"},{"str":"همه","boundary":[0.11703529411764708,0.6574627539714325,0.15556517647058826,0.6766935232022018],"dir":"rtl"},{"str":"چیز","boundary":[0.8888484305882356,0.6838089078175864,0.9173321952941177,0.7030396770483557],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.8731778423529414,0.6838089078175864,0.8826366658823531,0.7030396770483557],"dir":"rtl"},{"str":"بخواند","boundary":[0.8205190188235296,0.6838089078175864,0.8684286658823531,0.7030396770483557],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.814730783529412,0.6838089078175864,0.8206037247058826,0.7030396770483557],"dir":"ltr"},{"str":"ما","boundary":[0.7953896070588238,0.6838089078175864,0.8098856070588237,0.7030396770483557],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.7551543129411766,0.6838089078175864,0.790538783529412,0.7030396770483557],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.7409152541176471,0.6838089078175864,0.7474714894117649,0.7030396770483557],"dir":"rtl"},{"str":"رک","boundary":[0.7153425482352942,0.6838089078175864,0.7380832541176472,0.7030396770483557],"dir":"rtl"},{"str":"ادبیات","boundary":[0.6609896070588236,0.6838089078175864,0.7106667835294118,0.7030396770483557],"dir":"rtl"},{"str":"عالمانه","boundary":[0.6033896070588238,0.6838089078175864,0.6561472541176474,0.7030396770483557],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5781190188235297,0.6838089078175864,0.5985670188235297,0.7030396770483557],"dir":"rtl"},{"str":"فیلترها","boundary":[0.5158601952941179,0.6838089078175864,0.5735081952941179,0.7030396770483557],"dir":"rtl"},{"str":"تکیه","boundary":[0.4712484305882355,0.6838089078175864,0.5110319600000003,0.7030396770483557],"dir":"rtl"},{"str":"میکنیم،","boundary":[0.38738960705882364,0.6838089078175864,0.4664512541176473,0.7030396770483557],"dir":"rtl"},{"str":"اما","boundary":[0.35802490117647073,0.6838089078175864,0.38282113647058835,0.7030396770483557],"dir":"rtl"},{"str":"فیلترهای","boundary":[0.27755431294117666,0.6838089078175864,0.3534366658823532,0.7030396770483557],"dir":"rtl"},{"str":"محدود","boundary":[0.2145896070588237,0.6838089078175864,0.27296890117647077,0.7030396770483557],"dir":"rtl"},{"str":"سنتی","boundary":[0.16150725411764724,0.6838089078175864,0.20998725411764724,0.7030396770483557],"dir":"rtl"},{"str":"رو","boundary":[0.142166077647059,0.6838089078175864,0.15539713647058842,0.7030396770483557],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.11703666588235313,0.6838089078175864,0.13748466588235314,0.7030396770483557],"dir":"rtl"},{"str":"نابودیاند","boundary":[0.8456495188235296,0.7102512155098941,0.9172937541176472,0.7294819847406634],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8398612835294121,0.7102512155098941,0.8457342247058827,0.7294819847406634],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.8247554011764708,0.7102512155098941,0.8349878717647061,0.7294819847406634],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7951083423529415,0.7102512155098941,0.8200344600000002,0.7294819847406634],"dir":"rtl"},{"str":"حال،","boundary":[0.7502142247058825,0.7102512155098941,0.7902349305882355,0.7294819847406634],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.7150612835294119,0.7102512155098941,0.7454706952941178,0.7294819847406634],"dir":"rtl"},{"str":"ابزارهای","boundary":[0.6451789305882354,0.7102512155098941,0.7103855188235295,0.7294819847406634],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.59760246,0.7102512155098941,0.6404862247058823,0.7294819847406634],"dir":"rtl"},{"str":"آنلاین","boundary":[0.5464965776470588,0.7102512155098941,0.5929295188235294,0.7294819847406634],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.533367165882353,0.7102512155098941,0.5418942247058823,0.7294819847406634],"dir":"rtl"},{"str":"جدید","boundary":[0.49030834235294124,0.7102512155098941,0.5286970482352942,0.7294819847406634],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.4608024600000001,0.7102512155098941,0.4857285776470589,0.7294819847406634],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.4514819894117648,0.7102512155098941,0.4547290482352942,0.7294819847406634],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.4390725776470589,0.7102512155098941,0.4499714011764707,0.7294819847406634],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.42806363647058837,0.7102512155098941,0.4321012835294119,0.7294819847406634],"dir":"rtl"},{"str":"زه","boundary":[0.4136495188235295,0.7102512155098941,0.42660951882352954,0.7294819847406634],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.39812010705882367,0.7102512155098941,0.4075789305882354,0.7294819847406634],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3729906952941178,0.7102512155098941,0.39343869529411785,0.7294819847406634],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.34828481294117664,0.7102512155098941,0.3683177541176472,0.7294819847406634],"dir":"rtl"},{"str":"میدهد","boundary":[0.2761436364705886,0.7102512155098941,0.3436288129411767,0.7294819847406634],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.24607304823529447,0.7102512155098941,0.271518695294118,0.7294819847406634],"dir":"rtl"},{"str":"فیلترهای","boundary":[0.16560246000000034,0.7102512155098941,0.2414848129411768,0.7294819847406634],"dir":"rtl"},{"str":"جدید","boundary":[0.11703775411764737,0.7102512155098941,0.16095775411764737,0.7294819847406634],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.8776979494117652,0.7365973693560479,0.917467361176471,0.7558281385868171],"dir":"rtl"},{"str":"کنیم؛","boundary":[0.830262655294118,0.7365973693560479,0.8730955964705887,0.7558281385868171],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7977882352941177,0.7365973693560479,0.8227143529411765,0.7558281385868172],"dir":"rtl"},{"str":"دگرسنجیها","boundary":[0.6993882352941178,0.7365973693560479,0.7931124705882353,0.7558281385868172],"dir":"rtl"},{"str":"منعکسکنندهی","boundary":[0.5730352941176472,0.7365973693560479,0.694729411764706,0.7558281385868172],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.5371764705882355,0.7365973693560479,0.568334117647059,0.7558281385868172],"dir":"rtl"},{"str":"سریع","boundary":[0.49298823529411767,0.7365973693560479,0.5332743529411766,0.7558281385868172],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.47985882352941184,0.7365973693560479,0.4883858823529412,0.7558281385868172],"dir":"rtl"},{"str":"گستردهی","boundary":[0.40079999999999993,0.7365973693560479,0.47511529411764714,0.7558281385868172],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.3528,0.7365973693560479,0.39606211764705884,0.7558281385868172],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3310588235294118,0.7365973693560479,0.34808470588235296,0.7558281385868172],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.30155294117647063,0.7365973693560479,0.3264790588235295,0.7558281385868172],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.29228047058823536,0.7365973693560479,0.2969901176470589,0.7558281385868172],"dir":"rtl"},{"str":"کوسیستم","boundary":[0.21797647058823535,0.7365973693560479,0.29129223529411774,0.7558281385868172],"dir":"rtl"},{"str":"نوپا","boundary":[0.1838117647058824,0.7365973693560479,0.21328941176470595,0.7558281385868172],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.12282352941176475,0.7365973693560479,0.17916423529411768,0.7558281385868172],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.1170352941176471,0.7365973693560479,0.12276705882352945,0.7558281385868172],"dir":"ltr"},{"str":"ما","boundary":[0.9028249011764709,0.7629435232022018,0.9173209011764708,0.782174292432971],"dir":"rtl"},{"str":"خواستار","boundary":[0.8394366658823532,0.7629435232022018,0.8978583129411768,0.782174292432971],"dir":"rtl"},{"str":"تعداد","boundary":[0.7966601952941179,0.7629435232022018,0.8344954894117649,0.782174292432971],"dir":"rtl"},{"str":"هرچه","boundary":[0.7495072541176473,0.7629435232022018,0.7917218423529413,0.782174292432971],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.7022131364705884,0.7629435232022018,0.7445378423529413,0.782174292432971],"dir":"rtl"},{"str":"ابزارها","boundary":[0.6504013717647059,0.7629435232022018,0.6973312541176471,0.782174292432971],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6369896070588235,0.7629435232022018,0.6455166658823529,0.782174292432971],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشهای","boundary":[0.5377425482352943,0.7629435232022018,0.6319637247058827,0.782174292432971],"dir":"rtl"},{"str":"مبتنی","boundary":[0.4874837247058826,0.7629435232022018,0.5328296070588238,0.782174292432971],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.4685660776470591,0.7629435232022018,0.4825030188235297,0.782174292432971],"dir":"rtl"},{"str":"دگرسنجی","boundary":[0.3873896070588238,0.7629435232022018,0.4637491364705885,0.782174292432971],"dir":"rtl"},{"str":"هستیم","boundary":[0.32964843058823556,0.7629435232022018,0.38261784235294144,0.782174292432971],"dir":"rtl"},{"str":"\".","boundary":[0.31807058823529416,0.7629435232022018,0.3296470588235294,0.7831867387820513],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.28842352941176475,0.7639559695512821,0.31334964705882357,0.7831867387820513],"dir":"rtl"},{"str":"مانیفست","boundary":[0.2103529411764706,0.7639559695512821,0.28361223529411766,0.7831867387820513],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.18607058823529413,0.7639559695512821,0.20552470588235294,0.7831867387820513],"dir":"rtl"},{"str":"پتانسیل","boundary":[0.11703529411764703,0.7639559695512821,0.18124799999999996,0.7831867387820513],"dir":"rtl"},{"str":"دگرسنجی","boundary":[0.8409882352941178,0.7903021233974359,0.9173477647058825,0.8095328926282052],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8191058823529414,0.7903021233974359,0.8361317647058825,0.8095328926282052],"dir":"rtl"},{"str":"فیلتر","boundary":[0.778164705882353,0.7903021233974359,0.8143482352941177,0.8095328926282052],"dir":"rtl"},{"str":"کردن","boundary":[0.7312941176470589,0.7903021233974359,0.7733901176470589,0.8095328926282052],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشهای","boundary":[0.6321882352941178,0.7903021233974359,0.726409411764706,0.8095328926282052],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6227548235294119,0.7903021233974359,0.6260470588235295,0.8095328926282052],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.617257411764706,0.7903021233974359,0.6213120000000002,0.8095328926282052],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6125844705882354,0.7903021233974359,0.6158484705882353,0.8095328926282052],"dir":"rtl"},{"str":"رزشتر","boundary":[0.5623058823529413,0.7903021233974359,0.6111472941176471,0.8095328926282052],"dir":"rtl"},{"str":"تکیه","boundary":[0.5232,0.7903021233974359,0.557460705882353,0.8095328926282052],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.5089694117647059,0.7903021233974359,0.5170164705882353,0.8095328926282052],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5042964705882353,0.7903021233974359,0.5076564705882354,0.8095328926282052],"dir":"rtl"},{"str":"رد","boundary":[0.4886117647058824,0.7903021233974359,0.5029552941176472,0.8095328926282052],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4753411764705883,0.7903021233974359,0.4838682352941177,0.8095328926282052],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.46037647058823544,0.7903021233974359,0.47060894117647073,0.8095328926282052],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.4308705882352943,0.7903021233974359,0.4557967058823531,0.8095328926282052],"dir":"rtl"},{"str":"کار،","boundary":[0.3961411764705884,0.7903021233974359,0.4261948235294119,0.8095328926282052],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3765176470588237,0.7903021233974359,0.3914597647058825,0.8095328926282052],"dir":"rtl"},{"str":"ارز","boundary":[0.353342117647059,0.7903021233974359,0.3719322352941178,0.8095328926282052],"dir":"rtl"},{"str":"یابی","boundary":[0.3220235294117649,0.7903021233974359,0.35259105882352954,0.8095328926282052],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.2861647058823531,0.7903021233974359,0.31732235294117667,0.8095328926282052],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشها","boundary":[0.2054117647058824,0.7903021233974359,0.2814211764705884,0.8095328926282052],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.1706823529411765,0.7903021233974359,0.20074729411764713,0.8095328926282052],"dir":"rtl"},{"str":"پ","boundary":[0.1659105882352942,0.7903021233974359,0.16929882352941183,0.8095328926282052],"dir":"rtl"},{"str":"رد","boundary":[0.14318117647058828,0.7903021233974359,0.1590211764705883,0.8095328926282052],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.1385082352941177,0.7903021233974359,0.1418682352941177,0.8095328926282052],"dir":"rtl"},{"str":"زد","boundary":[0.12282352941176476,0.7903021233974359,0.13716705882352945,0.8095328926282052],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.11703529411764711,0.7903021233974359,0.12276705882352947,0.8095328926282052],"dir":"ltr"},{"str":"مانیفست","boundary":[0.8496000000000002,0.8166482772435898,0.9173618823529414,0.835879046474359],"dir":"rtl"},{"str":"اینگونه","boundary":[0.7866352941176472,0.8166482772435898,0.8447463529411766,0.835879046474359],"dir":"rtl"},{"str":"ادامه","boundary":[0.7438588235294119,0.8166482772435898,0.7819200000000001,0.835879046474359],"dir":"rtl"},{"str":"پیدا","boundary":[0.7120941176470589,0.8166482772435898,0.7390475294117648,0.835879046474359],"dir":"rtl"},{"str":"میکند","boundary":[0.6554823529411764,0.8166482772435898,0.7072771764705883,0.835879046474359],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.6357176470588234,0.8156358308945095,0.6415341176470587,0.8348666001252787],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6463058823529412,0.8166482772435898,0.6554258823529412,0.835879046474359],"dir":"ltr"},{"str":"دگرسنجی","boundary":[0.5593411764705881,0.8156358308945095,0.6357007058823528,0.8348666001252787],"dir":"rtl"},{"str":"دیدگاه","boundary":[0.5080941176470587,0.8156358308945095,0.5545552941176469,0.8348666001252787],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.48875294117647045,0.8156358308945095,0.5032489411764705,0.8348666001252787],"dir":"rtl"},{"str":"نسبت","boundary":[0.4390588235294116,0.8156358308945095,0.48386258823529393,0.8348666001252787],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.41929411764705865,0.8156358308945095,0.4342362352941175,0.8348666001252787],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.38329411764705873,0.8156358308945095,0.4144517647058822,0.8348666001252787],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.37002352941176464,0.8156358308945095,0.378550588235294,0.8348666001252787],"dir":"rtl"},{"str":"بیش","boundary":[0.32908235294117644,0.8156358308945095,0.3651642352941176,0.8348666001252787],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.312,0.8156358308945095,0.32433882352941173,0.8348666001252787],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.28715294117647044,0.8156358308945095,0.3072169411764704,0.8348666001252787],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.27995294117647046,0.8156358308945095,0.2870964705882352,0.8348666001252787],"dir":"ltr"},{"str":"آنچه","boundary":[0.23999999999999988,0.8156358308945095,0.2751811764705881,0.8348666001252787],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.20399999999999988,0.8156358308945095,0.23515764705882342,0.8348666001252787],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.18832941176470572,0.8156358308945095,0.1977882352941175,0.8348666001252787],"dir":"rtl"},{"str":"میسازد،","boundary":[0.11703529411764693,0.8156358308945095,0.18351247058823514,0.8348666001252787],"dir":"rtl"},{"str":"بسط","boundary":[0.8819307835294118,0.8419819847406632,0.9172785482352942,0.8612127539714325],"dir":"rtl"},{"str":"میدهد","boundary":[0.8206601952941176,0.8419819847406632,0.8771138423529411,0.8612127539714325],"dir":"rtl"},{"str":"\".","boundary":[0.8090837247058823,0.8419819847406632,0.8206263129411764,0.8612127539714325],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11704,0.06049,0.91747,0.86121],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"1.","boundary":[0.11675294117647059,0.9026711795122194,0.13084280470588233,0.915459641050681],"dir":"ltr"},{"str":"Public","boundary":[0.13549605595898195,0.9026711795122194,0.1836940610787538,0.915459641050681],"dir":"ltr"},{"str":"Library","boundary":[0.1883473123318534,0.9026711795122194,0.24471271058823532,0.915459641050681],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.24937115294117648,0.9026711795122194,0.2650983247058824,0.915459641050681],"dir":"ltr"},{"str":"Sciences","boundary":[0.2697567670588235,0.9026711795122194,0.3358011247058823,0.915459641050681],"dir":"ltr"},{"str":"2.","boundary":[0.11675294117647059,0.9174789391276041,0.1307265164619291,0.9302674006660657],"dir":"ltr"},{"str":"Article","boundary":[0.1354899811764706,0.9174789391276041,0.18780077816827837,0.9302674006660657],"dir":"ltr"},{"str":"Level","boundary":[0.19260694438079415,0.9174789391276041,0.23541303742771152,0.9302674006660657],"dir":"ltr"},{"str":"Metrics","boundary":[0.24021920364022722,0.9174789391276041,0.2975722305882353,0.9302674006660657],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11675,0.90267,0.3358,0.93027],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":16,"image":{"jpeg":"/storage/books/a3282fdce1bf2cb0/pages/a02ed6914195d6cd8141a916231267ff.jpg","blurred":"/storage/books/a3282fdce1bf2cb0/pages/43d1885f3c5865e7a1407264bf80fa73.jpg"},"info":{"width":425,"height":624,"margin":[0.08344,0.06049,0.11597,0.06973]},"elements":[{"words":[{"str":"مقدمه","boundary":[0.13990547294117647,0.06343200620993586,0.17920744941176467,0.07948969851762817],"dir":"rtl"},{"str":"٣","boundary":[0.08357647058823531,0.06049443108974355,0.09712941176470588,0.07972520032051278],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.8256000000000002,0.10337904647435892,0.850526117647059,0.12260981570512815],"dir":"rtl"},{"str":"مانیفست،","boundary":[0.745694117647059,0.10337904647435892,0.8206192941176473,0.12260981570512815],"dir":"rtl"},{"str":"محققان،","boundary":[0.672,0.10337904647435892,0.7407585882352942,0.12260981570512815],"dir":"rtl"},{"str":"ناشران،","boundary":[0.6084705882352942,0.10337904647435892,0.6670108235294118,0.12260981570512815],"dir":"rtl"},{"str":"کتابداران","boundary":[0.5354823529411767,0.10337904647435892,0.6037694117647061,0.12260981570512815],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5282823529411766,0.10337904647435892,0.5354258823529413,0.12260981570512815],"dir":"ltr"},{"str":"سرمایهگذاران","boundary":[0.4207058823529412,0.10337904647435892,0.5234823529411766,0.12260981570512815],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4074352941176471,0.10337904647435892,0.4159623529411765,0.12260981570512815],"dir":"rtl"},{"str":"سایر","boundary":[0.3696000000000001,0.10337904647435892,0.4026183529411766,0.12260981570512815],"dir":"rtl"},{"str":"ذینفعان","boundary":[0.29604705882352955,0.10337904647435892,0.36372705882352957,0.12260981570512815],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.2803764705882354,0.10337904647435892,0.28983529411764714,0.12260981570512815],"dir":"rtl"},{"str":"واداشت","boundary":[0.21712941176470596,0.10337904647435892,0.27567529411764713,0.12260981570512815],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.19242352941176477,0.10337904647435892,0.21236329411764712,0.12260981570512815],"dir":"rtl"},{"str":"تأمل","boundary":[0.1530352941176471,0.10337904647435892,0.1875557647058824,0.12260981570512815],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.14346917647058827,0.10337904647435892,0.146772705882353,0.12260981570512815],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.13654023529411768,0.10337904647435892,0.14201788235294122,0.12260981570512815],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.1219877647058824,0.10337904647435892,0.13514541176470593,0.12260981570512815],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.10954729411764709,0.10337904647435892,0.11502494117647064,0.12260981570512815],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.08357647058823534,0.10337904647435892,0.10808470588235299,0.12260981570512815],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.8744668235294121,0.1298213541666666,0.8824009411764709,0.14905212339743584],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.8668291764705885,0.1298213541666666,0.8730127058823531,0.14905212339743584],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.8613232941176474,0.1298213541666666,0.8645985882352945,0.14905212339743584],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.8558258823529414,0.1298213541666666,0.859863529411765,0.14905212339743584],"dir":"rtl"},{"str":"ره","boundary":[0.8414117647058826,0.1298213541666666,0.8543717647058826,0.14905212339743584],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.8054117647058826,0.1298213541666666,0.8365694117647062,0.14905212339743584],"dir":"rtl"},{"str":"داشته","boundary":[0.755858823529412,0.1298213541666666,0.8005694117647062,0.14905212339743584],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7425882352941179,0.1298213541666666,0.7511152941176473,0.14905212339743584],"dir":"rtl"},{"str":"ارز","boundary":[0.7192715294117649,0.1298213541666666,0.7378616470588237,0.14905212339743584],"dir":"rtl"},{"str":"یابی","boundary":[0.6879529411764707,0.1298213541666666,0.7185204705882354,0.14905212339743584],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهش","boundary":[0.6244235294117648,0.1298213541666666,0.6830682352941178,0.14905212339743584],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6056470588235298,0.1298213541666666,0.6195840000000004,0.14905212339743584],"dir":"rtl"},{"str":"اساس","boundary":[0.5532705882352944,0.1298213541666666,0.600892235294118,0.14905212339743584],"dir":"rtl"},{"str":"استنادها","boundary":[0.4840941176470591,0.1298213541666666,0.5485383529411768,0.14905212339743584],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.46842352941176485,0.1298213541666666,0.47788235294117665,0.14905212339743584],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.45460517647058846,0.1298213541666666,0.4622569411764708,0.14905212339743584],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4457082352941178,0.1298213541666666,0.4532470588235296,0.14905212339743584],"dir":"rtl"},{"str":"رد","boundary":[0.43002352941176486,0.1298213541666666,0.4443670588235296,0.14905212339743584],"dir":"rtl"},{"str":"پرسش","boundary":[0.3746823529411767,0.1298213541666666,0.42515294117647084,0.14905212339743584],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.3422117647058826,0.1298213541666666,0.3699416470588238,0.14905212339743584],"dir":"rtl"},{"str":"دهند","boundary":[0.29858823529411793,0.1298213541666666,0.3373891764705885,0.14905212339743584],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2928000000000003,0.1298213541666666,0.2985317647058826,0.14905212339743584],"dir":"ltr"},{"str":"همچنین","boundary":[0.2208000000000003,0.1298213541666666,0.28817505882352973,0.14905212339743584],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.18225882352941208,0.1298213541666666,0.21607905882352973,0.14905212339743584],"dir":"rtl"},{"str":"نام","boundary":[0.15134117647058856,0.1298213541666666,0.1775774117647062,0.14905212339743584],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.13767529411764737,0.1298213541666666,0.14383623529411796,0.14905212339743584],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.12312282352941208,0.1298213541666666,0.13487435294117678,0.14905212339743584],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.11068235294117679,0.1298213541666666,0.1147538823529415,0.14905212339743584],"dir":"rtl"},{"str":"رک","boundary":[0.0835764705882356,0.1298213541666666,0.10781364705882385,0.14905212339743584],"dir":"rtl"},{"str":"پدید","boundary":[0.8531294117647062,0.15616750801282053,0.8838945882352944,0.17539827724358978],"dir":"rtl"},{"str":"آ","boundary":[0.8433967058823533,0.15616750801282053,0.8469543529411767,0.17539827724358978],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8349317647058826,0.15616750801282053,0.842103529411765,0.17539827724358978],"dir":"rtl"},{"str":"رد","boundary":[0.8199529411764709,0.15616750801282053,0.8342964705882356,0.17539827724358978],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7952470588235298,0.15616750801282053,0.8151868235294121,0.17539827724358978],"dir":"rtl"},{"str":"همه","boundary":[0.7574117647058826,0.15616750801282053,0.7904611764705884,0.17539827724358978],"dir":"rtl"},{"str":"میتواند","boundary":[0.6954352941176476,0.15616750801282053,0.7525948235294119,0.17539827724358978],"dir":"rtl"},{"str":"ذیل","boundary":[0.6611294117647063,0.15616750801282053,0.6906211764705886,0.17539827724358978],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.6362823529411771,0.15616750801282053,0.656346352941177,0.17539827724358978],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.62215905882353,0.15616750801282053,0.6300931764705888,0.17539827724358978],"dir":"rtl"},{"str":"رد","boundary":[0.6049411764705886,0.15616750801282053,0.6207811764705887,0.17539827724358978],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.5755764705882358,0.15616750801282053,0.6001298823529416,0.17539827724358978],"dir":"rtl"},{"str":"بیایند","boundary":[0.5313882352941182,0.15616750801282053,0.570906352941177,0.17539827724358978],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5182588235294123,0.15616750801282053,0.5267858823529417,0.17539827724358978],"dir":"rtl"},{"str":"زمینهی","boundary":[0.45472941176470577,0.15616750801282053,0.5136705882352947,0.17539827724358978],"dir":"rtl"},{"str":"مشترکی","boundary":[0.38781176470588224,0.15616750801282053,0.45002258823529406,0.17539827724358978],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.34870588235294114,0.15616750801282053,0.38309647058823526,0.17539827724358978],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.32414117647058865,0.15616750801282053,0.34408094117647103,0.17539827724358978],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.3055058823529416,0.15616750801282053,0.3194428235294123,0.17539827724358978],"dir":"rtl"},{"str":"روی","boundary":[0.26894117647058874,0.15616750801282053,0.29985317647058873,0.17539827724358978],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.24423529411764694,0.15616750801282053,0.2642992941176469,0.17539827724358978],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.21670588235294103,0.15616750801282053,0.23957082352941164,0.17539827724358978],"dir":"rtl"},{"str":"کنند","boundary":[0.17788235294117632,0.15616750801282053,0.21209223529411753,0.17539827724358978],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.1720941176470587,0.15616750801282053,0.17782588235294103,0.17539827724358978],"dir":"ltr"},{"str":"سه","boundary":[0.14371764705882337,0.15616750801282053,0.1674691764705881,0.17539827724358978],"dir":"rtl"},{"str":"روز","boundary":[0.11745882352941162,0.15616750801282053,0.13837552941176456,0.17539827724358978],"dir":"rtl"},{"str":"پس","boundary":[0.08357647058823517,0.15616750801282053,0.11270399999999989,0.17539827724358978],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.871623529411765,0.18251366185897439,0.8839623529411768,0.2017444310897436],"dir":"rtl"},{"str":"انتشار","boundary":[0.8227764705882354,0.18251366185897439,0.8669590588235295,0.2017444310897436],"dir":"rtl"},{"str":"مانیفست،","boundary":[0.7431529411764707,0.18251366185897439,0.818078117647059,0.2017444310897436],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7137882352941177,0.18251366185897439,0.7387143529411765,0.2017444310897436],"dir":"rtl"},{"str":"نام","boundary":[0.6882352941176471,0.18251366185897439,0.7089289411764707,0.2017444310897436],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6664941176470588,0.18251366185897439,0.6835199999999999,0.2017444310897436],"dir":"rtl"},{"str":"توئیت","boundary":[0.6177882352941175,0.18251366185897439,0.6618211764705881,0.2017444310897436],"dir":"rtl"},{"str":"جیسون","boundary":[0.5553882352941174,0.18251366185897439,0.6132423529411763,0.2017444310897436],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.5367839999999998,0.18251366185897439,0.5506814117647056,0.2017444310897436],"dir":"rtl"},{"str":"یم","boundary":[0.5185411764705881,0.18251366185897439,0.5360244705882351,0.2017444310897436],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4989176470588233,0.18251366185897439,0.5138597647058821,0.2017444310897436],"dir":"rtl"},{"str":"طیف","boundary":[0.45444705882352926,0.18251366185897439,0.4943887058823528,0.2017444310897436],"dir":"rtl"},{"str":"گسترده","boundary":[0.39345882352941164,0.18251366185897439,0.4495623529411763,0.2017444310897436],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.38865317647058856,0.18251366185897439,0.3919567058823532,0.2017444310897436],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.3626823529411768,0.18251366185897439,0.3871905882352944,0.2017444310897436],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.34574117647058855,0.18251366185897439,0.35808000000000034,0.2017444310897436],"dir":"rtl"},{"str":"مخاطبان","boundary":[0.27007058823529445,0.18251366185897439,0.3409185882352945,0.2017444310897436],"dir":"rtl"},{"str":"معرفی","boundary":[0.2171294117647062,0.18251366185897439,0.2653891764705886,0.2017444310897436],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.1883294117647062,0.18251366185897439,0.2124988235294121,0.2017444310897436],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.17618823529411798,0.18251366185897439,0.18366494117647092,0.2017444310897436],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.13496470588235324,0.18251366185897439,0.17620235294117675,0.2017444310897436],"dir":"rtl"},{"str":"١","boundary":[0.11872941176470617,0.18251366185897439,0.13033411764705913,0.2017444310897436],"dir":"rtl"},{"str":"١","boundary":[0.09232941176470617,0.18251366185897439,0.10393411764705912,0.2017444310897436],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.084423529411765,0.18251366185897439,0.09230117647058853,0.2017444310897436],"dir":"ltr"},{"str":"چهارمین","boundary":[0.8160000000000002,0.20885981570512824,0.883886117647059,0.22809058493589746],"dir":"rtl"},{"str":"گام","boundary":[0.785929411764706,0.20885981570512824,0.8111689411764708,0.22809058493589746],"dir":"rtl"},{"str":"برجسته","boundary":[0.7245176470588238,0.20885981570512824,0.7810447058823532,0.22809058493589746],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7026352941176474,0.20885981570512824,0.7196611764705885,0.22809058493589746],"dir":"rtl"},{"str":"ابتدای","boundary":[0.6480000000000002,0.20885981570512824,0.6979877647058825,0.22809058493589746],"dir":"rtl"},{"str":"راه","boundary":[0.6241411764705883,0.20885981570512824,0.6431858823529413,0.22809058493589746],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.5889882352941177,0.20885981570512824,0.6193976470588236,0.22809058493589746],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5757176470588237,0.20885981570512824,0.584244705882353,0.22809058493589746],"dir":"rtl"},{"str":"توسعهی","boundary":[0.5069647058823532,0.20885981570512824,0.5708752941176471,0.22809058493589746],"dir":"rtl"},{"str":"دگرسنجی","boundary":[0.42578823529411786,0.20885981570512824,0.5021477647058826,0.22809058493589746],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.40390588235294145,0.20885981570512824,0.4209317647058826,0.22809058493589746],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.36508235294117675,0.20885981570512824,0.39912000000000025,0.22809058493589746],"dir":"rtl"},{"str":"٢٠١٢","boundary":[0.3139764705882356,0.20885981570512824,0.36032752941176494,0.22809058493589746],"dir":"rtl"},{"str":"اتفاق","boundary":[0.27021176470588265,0.20885981570512824,0.30927529411764737,0.22809058493589746],"dir":"rtl"},{"str":"افتاد،","boundary":[0.2240470588235297,0.20885981570512824,0.2654343529411768,0.22809058493589746],"dir":"rtl"},{"str":"زمانی","boundary":[0.17675294117647086,0.20885981570512824,0.21930352941176498,0.22809058493589746],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.14668235294117676,0.20885981570512824,0.17212800000000028,0.22809058493589746],"dir":"rtl"},{"str":"گروهی","boundary":[0.0835764705882356,0.20885981570512824,0.14200376470588266,0.22809058493589746],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8716235294117654,0.23520596955128206,0.8839623529411772,0.2544367387820513],"dir":"rtl"},{"str":"محققان،","boundary":[0.7979294117647064,0.23520596955128206,0.8666880000000006,0.2544367387820513],"dir":"rtl"},{"str":"ویراستاران","boundary":[0.715482352941177,0.23520596955128206,0.793301647058824,0.2544367387820513],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7022117647058828,0.23520596955128206,0.7107388235294122,0.2544367387820513],"dir":"rtl"},{"str":"ناشران","boundary":[0.6460235294117651,0.23520596955128206,0.6973694117647063,0.2544367387820513],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6289411764705886,0.23520596955128206,0.6412800000000004,0.2544367387820513],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه","boundary":[0.5786823529411768,0.23520596955128206,0.624098823529412,0.2544367387820513],"dir":"rtl"},{"str":"زیستشناسی","boundary":[0.4725176470588241,0.23520596955128206,0.5739190588235297,0.2544367387820513],"dir":"rtl"},{"str":"سلولی","boundary":[0.4204235294117653,0.23520596955128206,0.4677204705882359,0.2544367387820513],"dir":"rtl"},{"str":"آمر","boundary":[0.39250447058823595,0.23520596955128206,0.41562917647058883,0.2544367387820513],"dir":"rtl"},{"str":"یکا","boundary":[0.36903529411764774,0.23520596955128206,0.39175905882353007,0.2544367387820513],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.3614117647058823,0.23567096354166664,0.3689223529411765,0.24845942508012817],"dir":"ltr"},{"str":"گ","boundary":[0.3474296470588235,0.23520596955128206,0.3553637647058824,0.2544367387820513],"dir":"rtl"},{"str":"رد","boundary":[0.33021176470588237,0.23520596955128206,0.34605176470588234,0.2544367387820513],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.2953411764705883,0.23520596955128206,0.3254371764705883,0.2544367387820513],"dir":"rtl"},{"str":"آمدند","boundary":[0.24508235294117653,0.23520596955128206,0.2905863529411765,0.2544367387820513],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2318117647058824,0.23520596955128206,0.2403388235294118,0.2544367387820513],"dir":"rtl"},{"str":"اعلامیهای","boundary":[0.1404705882352941,0.23520596955128206,0.2270823529411765,0.2544367387820513],"dir":"rtl"},{"str":"منتشر","boundary":[0.08357647058823528,0.23520596955128206,0.13569317647058823,0.2544367387820513],"dir":"rtl"},{"str":"کردند","boundary":[0.841552941176471,0.2615521233974359,0.8839538823529415,0.28078289262820516],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.8167058823529415,0.2615521233974359,0.8366456470588238,0.28078289262820516],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.8071143529411767,0.2615521233974359,0.8111096470588237,0.28078289262820516],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.7980734117647061,0.2615521233974359,0.8063604705882356,0.28078289262820516],"dir":"rtl"},{"str":"روز","boundary":[0.7749176470588237,0.2615521233974359,0.797330823529412,0.28078289262820516],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7550117647058825,0.2615521233974359,0.7699538823529413,0.28078289262820516],"dir":"rtl"},{"str":"نام","boundary":[0.7293176470588236,0.2615521233974359,0.7500112941176472,0.28078289262820516],"dir":"rtl"},{"str":"اعلامیه","boundary":[0.6662117647058825,0.2615521233974359,0.7244611764705884,0.28078289262820516],"dir":"rtl"},{"str":"ارز","boundary":[0.6427538823529413,0.2615521233974359,0.661344,0.28078289262820516],"dir":"rtl"},{"str":"یابی","boundary":[0.6114352941176471,0.2615521233974359,0.6420028235294117,0.28078289262820516],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهش","boundary":[0.5477647058823529,0.2615521233974359,0.6064094117647059,0.28078289262820516],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.5295529411764706,0.2615521233974359,0.5353694117647059,0.28078289262820516],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.5401411764705882,0.2620171173878206,0.5476517647058824,0.2748055789262821],"dir":"ltr"},{"str":"د","boundary":[0.5201167058823529,0.2615521233974359,0.5280649411764705,0.28078289262820516],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5116517647058824,0.2615521233974359,0.518724705882353,0.28078289262820516],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5014588235294117,0.2615521233974359,0.5109176470588236,0.28078289262820516],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.4956705882352941,0.2615521233974359,0.5017129411764706,0.28078289262820516],"dir":"ltr"},{"str":"شناخته","boundary":[0.4352470588235294,0.2615521233974359,0.4907350588235294,0.28078289262820516],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.37383529411764704,0.2615521233974359,0.43028894117647054,0.28078289262820516],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.36804705882352934,0.2615521233974359,0.3740611764705882,0.28078289262820516],"dir":"ltr"},{"str":"یکی","boundary":[0.3303529411764705,0.2615521233974359,0.3630663529411764,0.28078289262820516],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3131294117647058,0.2615521233974359,0.3254682352941176,0.28078289262820516],"dir":"rtl"},{"str":"مواردی","boundary":[0.24734117647058815,0.2615521233974359,0.30819105882352943,0.28078289262820516],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.21698823529411757,0.2615521233974359,0.2424338823529411,0.28078289262820516],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.19510588235294107,0.2615521233974359,0.21213176470588227,0.28078289262820516],"dir":"rtl"},{"str":"اعلامیه","boundary":[0.12663529411764696,0.2615521233974359,0.19037647058823517,0.28078289262820516],"dir":"rtl"},{"str":"آمده","boundary":[0.0835764705882352,0.2615521233974359,0.1218635294117646,0.28078289262820516],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.8590588235294118,0.28789827724358974,0.8839849411764706,0.30712904647435896],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.8174117647058823,0.28789827724358974,0.8543350588235294,0.30712904647435896],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7927058823529411,0.28789827724358974,0.8126456470588235,0.30712904647435896],"dir":"rtl"},{"str":"ضریب","boundary":[0.7376470588235293,0.28789827724358974,0.7879595294117645,0.30712904647435896],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.7016470588235293,0.28789827724358974,0.7328047058823528,0.30712904647435896],"dir":"rtl"},{"str":"مجلات","boundary":[0.6378352941176468,0.28789827724358974,0.696909176470588,0.30712904647435896],"dir":"rtl"},{"str":"نباید","boundary":[0.6004235294117645,0.28789827724358974,0.6330211764705881,0.30712904647435896],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.5601882352941174,0.28789827724358974,0.5955727058823528,0.30712904647435896],"dir":"rtl"},{"str":"ارز","boundary":[0.5368715294117645,0.28789827724358974,0.5554616470588234,0.30712904647435896],"dir":"rtl"},{"str":"یابی","boundary":[0.5055529411764704,0.28789827724358974,0.5361204705882351,0.30712904647435896],"dir":"rtl"},{"str":"کیفیت","boundary":[0.4502117647058822,0.28789827724358974,0.5008094117647057,0.30712904647435896],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.4363821176470587,0.28789827724358974,0.4440451764705881,0.30712904647435896],"dir":"rtl"},{"str":"ق","boundary":[0.42805270588235284,0.28789827724358974,0.43498164705882336,0.30712904647435896],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.422555294117647,0.28789827724358974,0.42671717647058816,0.30712904647435896],"dir":"rtl"},{"str":"لات","boundary":[0.3909176470588234,0.28789827724358974,0.42120847058823524,0.30712904647435896],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.37764705882352934,0.28789827724358974,0.3861741176470587,0.30712904647435896],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشگران","boundary":[0.2840470588235295,0.28789827724358974,0.3728498823529412,0.30712904647435896],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.2689411764705883,0.28789827724358974,0.2791736470588236,0.30712904647435896],"dir":"rtl"},{"str":"بهعنوان","boundary":[0.20385882352941187,0.28789827724358974,0.2641185882352942,0.30712904647435896],"dir":"rtl"},{"str":"شاخصی","boundary":[0.12917647058823536,0.28789827724358974,0.19920000000000007,0.30712904647435896],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.08357647058823539,0.28789827724358974,0.12444705882352951,0.30712904647435896],"dir":"rtl"},{"str":"اتخاذ","boundary":[0.8442352941176473,0.31434058493589745,0.8840047058823532,0.33357135416666667],"dir":"rtl"},{"str":"تصمیمات","boundary":[0.7644705882352943,0.31434058493589745,0.839438117647059,0.33357135416666667],"dir":"rtl"},{"str":"مر","boundary":[0.741481411764706,0.31434058493589745,0.7596592941176472,0.33357135416666667],"dir":"rtl"},{"str":"بوط","boundary":[0.7111058823529414,0.31434058493589745,0.7407303529411766,0.33357135416666667],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6913411764705883,0.31434058493589745,0.7062832941176471,0.33357135416666667],"dir":"rtl"},{"str":"استخدام","boundary":[0.6204705882352942,0.31434058493589745,0.6866682352941178,0.33357135416666667],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.605364705882353,0.31434058493589745,0.6155971764705883,0.33357135416666667],"dir":"rtl"},{"str":"تخصیص","boundary":[0.5288470588235294,0.31434058493589745,0.6005505882352942,0.33357135416666667],"dir":"rtl"},{"str":"بودجه","boundary":[0.47830588235294125,0.31434058493589745,0.524004705882353,0.33357135416666667],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.46449317647058835,0.31434058493589745,0.4721449411764707,0.33357135416666667],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.450084705882353,0.31434058493589745,0.4576235294117648,0.33357135416666667],"dir":"rtl"},{"str":"رد","boundary":[0.43440000000000006,0.31434058493589745,0.4487435294117648,0.33357135416666667],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.36748235294117654,0.31434058493589745,0.4296621176470589,0.33357135416666667],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.3295058823529413,0.31434058493589745,0.36273035294117656,0.33357135416666667],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.31539952941176486,0.31434058493589745,0.3233336470588237,0.33357135416666667],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.3084705882352942,0.31434058493589745,0.31403294117647074,0.33357135416666667],"dir":"rtl"},{"str":"رد","boundary":[0.2857411764705884,0.31434058493589745,0.30158117647058835,0.33357135416666667],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.27995294117647074,0.31434058493589745,0.2858258823529413,0.33357135416666667],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.2580705882352942,0.31434058493589745,0.27509647058823544,0.33357135416666667],"dir":"rtl"},{"str":"اعلامیه","boundary":[0.1896000000000001,0.31434058493589745,0.25334117647058835,0.33357135416666667],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.17536376470588247,0.31434058493589745,0.1833120000000001,0.33357135416666667],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.16689882352941188,0.31434058493589745,0.17397176470588246,0.33357135416666667],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.15670588235294125,0.31434058493589745,0.16616470588235302,0.33357135416666667],"dir":"rtl"},{"str":"آمده","boundary":[0.11364705882352949,0.31434058493589745,0.15193411764705889,0.33357135416666667],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.08357647058823536,0.31434058493589745,0.1090221176470589,0.33357135416666667],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهش","boundary":[0.8251764705882358,0.3406867387820513,0.8838211764705887,0.3599175080128205],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.7946823529411768,0.3406867387820513,0.8203200000000005,0.3599175080128205],"dir":"rtl"},{"str":"تنها","boundary":[0.7616470588235298,0.3406867387820513,0.7898541176470592,0.3599175080128205],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.7428705882352942,0.3406867387820513,0.7568075294117648,0.3599175080128205],"dir":"rtl"},{"str":"اساس","boundary":[0.6904941176470593,0.3406867387820513,0.7381157647058828,0.3599175080128205],"dir":"rtl"},{"str":"شایستگیهای","boundary":[0.5768470588235295,0.3406867387820513,0.6857138823529412,0.3599175080128205],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.5412705882352943,0.3406867387820513,0.5720272941176472,0.3599175080128205],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.5028705882352941,0.3406867387820513,0.5364536470588236,0.3599175080128205],"dir":"rtl"},{"str":"قضاوت","boundary":[0.44075294117647057,0.3406867387820513,0.4981129411764706,0.3599175080128205],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.4082823529411765,0.3406867387820513,0.4360122352941177,0.3599175080128205],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.39417035294117647,0.3406867387820513,0.40210447058823534,0.3599175080128205],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.38724141176470595,0.3406867387820513,0.3928037647058824,0.3599175080128205],"dir":"rtl"},{"str":"رد","boundary":[0.37002352941176475,0.3406867387820513,0.38586352941176477,0.3599175080128205],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.35675294117647066,0.3406867387820513,0.36528000000000005,0.3599175080128205],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.32710588235294125,0.3406867387820513,0.3520320000000001,0.3599175080128205],"dir":"rtl"},{"str":"خلاصه","boundary":[0.2662588235294119,0.3406867387820513,0.3221872941176472,0.3599175080128205],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.2527115294117647,0.3406867387820513,0.2648244705882353,0.3599175080128205],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.24721411764705883,0.3406867387820513,0.25128,0.3599175080128205],"dir":"rtl"},{"str":"زی","boundary":[0.2227764705882353,0.3406867387820513,0.24578823529411767,0.3599175080128205],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.20964705882352944,0.3406867387820513,0.21817411764705882,0.3599175080128205],"dir":"rtl"},{"str":"قابل","boundary":[0.17181176470588233,0.3406867387820513,0.2049995294117647,0.3599175080128205],"dir":"rtl"},{"str":"فهم","boundary":[0.13581176470588233,0.3406867387820513,0.16717835294117642,0.3599175080128205],"dir":"rtl"},{"str":"کردن","boundary":[0.08357647058823527,0.3406867387820513,0.1311981176470588,0.3599175080128205],"dir":"rtl"},{"str":"مباحثهای","boundary":[0.8100705882352943,0.36703289262820515,0.883883294117647,0.38626366185897437],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7880470588235295,0.36703289262820515,0.8050729411764708,0.38626366185897437],"dir":"rtl"},{"str":"باب","boundary":[0.7545882352941178,0.36703289262820515,0.7830861176470589,0.38626366185897437],"dir":"rtl"},{"str":"ارز","boundary":[0.7311303529411766,0.36703289262820515,0.7497204705882354,0.38626366185897437],"dir":"rtl"},{"str":"یابی","boundary":[0.6998117647058824,0.36703289262820515,0.7303792941176471,0.38626366185897437],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهش","boundary":[0.6361411764705883,0.36703289262820515,0.6947858823529411,0.38626366185897437],"dir":"rtl"},{"str":"بود","boundary":[0.6080470588235295,0.36703289262820515,0.6311802352941176,0.38626366185897437],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5831999999999999,0.36703289262820515,0.6031397647058823,0.38626366185897437],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.5498823529411765,0.36703289262820515,0.5781515294117646,0.38626366185897437],"dir":"rtl"},{"str":"دهه","boundary":[0.5134588235294117,0.36703289262820515,0.5449044705882352,0.38626366185897437],"dir":"rtl"},{"str":"عمر","boundary":[0.4774588235294118,0.36703289262820515,0.5084978823529412,0.38626366185897437],"dir":"rtl"},{"str":"داشت","boundary":[0.4263529411764706,0.36703289262820515,0.47256847058823537,0.38626366185897437],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.42056470588235295,0.36703289262820515,0.4264376470588236,0.38626366185897437],"dir":"ltr"},{"str":"اعلامیه","boundary":[0.35760000000000003,0.36703289262820515,0.4158494117647059,0.38626366185897437],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.3433637647058824,0.36703289262820515,0.35131200000000007,0.38626366185897437],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3348988235294118,0.36703289262820515,0.3419717647058824,0.38626366185897437],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.32470588235294123,0.36703289262820515,0.33416470588235303,0.38626366185897437],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.3096000000000001,0.36703289262820515,0.31983247058823544,0.38626366185897437],"dir":"rtl"},{"str":"قابل","boundary":[0.2716235294117648,0.36703289262820515,0.3048112941176471,0.38626366185897437],"dir":"rtl"},{"str":"فهم","boundary":[0.23548235294117653,0.36703289262820515,0.2668489411764706,0.38626366185897437],"dir":"rtl"},{"str":"ساختن","boundary":[0.17689411764705887,0.36703289262820515,0.2306823529411765,0.38626366185897437],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.14724705882352945,0.36703289262820515,0.17217317647058827,0.38626366185897437],"dir":"rtl"},{"str":"مسئله،","boundary":[0.08357647058823534,0.36703289262820515,0.14237364705882358,0.38626366185897437],"dir":"rtl"},{"str":"درواقع","boundary":[0.8371764705882354,0.39337904647435895,0.8838635294117648,0.4126098157051282],"dir":"rtl"},{"str":"راه","boundary":[0.8131764705882356,0.39337904647435895,0.8322211764705886,0.4126098157051282],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7975058823529414,0.39337904647435895,0.8069647058823531,0.4126098157051282],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.7572705882352944,0.39337904647435895,0.7926550588235297,0.4126098157051282],"dir":"rtl"},{"str":"سنجههای","boundary":[0.6710117647058826,0.39337904647435895,0.7524931764705883,0.4126098157051282],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6492705882352944,0.39337904647435895,0.6662964705882355,0.4126098157051282],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.6032470588235297,0.39337904647435895,0.6446400000000002,0.4126098157051282],"dir":"rtl"},{"str":"مقاله","boundary":[0.5606117647058826,0.39337904647435895,0.5985600000000002,0.4126098157051282],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5474823529411768,0.39337904647435895,0.5560094117647062,0.4126098157051282],"dir":"rtl"},{"str":"درنتیجه","boundary":[0.48310588235294144,0.39337904647435895,0.5427840000000003,0.4126098157051282],"dir":"rtl"},{"str":"دگرسنجی","boundary":[0.4020705882352944,0.39337904647435895,0.4784301176470591,0.4126098157051282],"dir":"rtl"},{"str":"باز","boundary":[0.3794823529411767,0.39337904647435895,0.3973496470588238,0.4126098157051282],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.3650767058823532,0.39337904647435895,0.3734625882352944,0.4126098157051282],"dir":"rtl"},{"str":"رد","boundary":[0.34785882352941205,0.39337904647435895,0.363698823529412,0.4126098157051282],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3420705882352941,0.39337904647435895,0.3478588235294118,0.4126098157051282],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.08358,0.06049,0.884,0.41261],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"شکل","boundary":[0.8404235576470588,0.6508538812099359,0.8839198588235294,0.6684500350560898],"dir":"rtl"},{"str":"١","boundary":[0.8267282682352941,0.6508538812099359,0.8360031388235294,0.6684500350560898],"dir":"rtl"},{"str":"١","boundary":[0.8037167717647059,0.6508538812099359,0.8129916423529412,0.6684500350560898],"dir":"rtl"},{"str":"اولین","boundary":[0.7632018635294116,0.6508538812099359,0.7994203623529412,0.6684500350560898],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7545935435294115,0.6508538812099359,0.757574936470588,0.6684500350560898],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.7421693505882351,0.6508538812099359,0.753237190588235,0.6684500350560898],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7370952988235292,0.6508538812099359,0.7408000799999997,0.6684500350560898],"dir":"rtl"},{"str":"ره","boundary":[0.7238133741176469,0.6508538812099359,0.7356924423529411,0.6684500350560898],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7057415858823528,0.6508538812099359,0.7194497929411764,0.6684500350560898],"dir":"rtl"},{"str":"دگرسنجی،","boundary":[0.6251303011764705,0.6508538812099359,0.7013702541176471,0.6684500350560898],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6050821129411764,0.6508538812099359,0.6208261411764706,0.6684500350560898],"dir":"rtl"},{"str":"توئیت","boundary":[0.5604723105882351,0.6508538812099359,0.6006978635294116,0.6684500350560898],"dir":"rtl"},{"str":"رسانههای","boundary":[0.8080941176470589,0.6847252003205129,0.8839115294117647,0.703955969551282],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.7365176470588235,0.6847252003205129,0.8034945882352941,0.703955969551282],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7146352941176471,0.6847252003205129,0.7316611764705883,0.703955969551282],"dir":"rtl"},{"str":"حال","boundary":[0.6769411764705882,0.6847252003205129,0.7097929411764705,0.703955969551282],"dir":"rtl"},{"str":"تغییر","boundary":[0.6359999999999999,0.6847252003205129,0.6721270588235293,0.703955969551282],"dir":"rtl"},{"str":"شیوهی","boundary":[0.575435294117647,0.6847252003205129,0.6312225882352941,0.703955969551282],"dir":"rtl"},{"str":"جستوجو","boundary":[0.49524705882352943,0.6847252003205129,0.5705872941176471,0.703955969551282],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4819764705882354,0.6847252003205129,0.4905035294117648,0.703955969551282],"dir":"rtl"},{"str":"اشاعهی","boundary":[0.4142117647058824,0.6847252003205129,0.47721882352941186,0.703955969551282],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.3400941176470589,0.6847252003205129,0.40944,0.703955969551282],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.32301176470588244,0.6847252003205129,0.3353505882352942,0.703955969551282],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.3046616470588236,0.6847252003205129,0.31705694117647065,0.703955969551282],"dir":"rtl"},{"str":"وی","boundary":[0.27868235294117655,0.6847252003205129,0.3035011764705883,0.703955969551282],"dir":"rtl"},{"str":"محققان","boundary":[0.2124705882352942,0.6847252003205129,0.27404047058823533,0.703955969551282],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.15698823529411768,0.6847252003205129,0.20785411764705888,0.703955969551282],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.13242352941176475,0.6847252003205129,0.1523632941176471,0.703955969551282],"dir":"rtl"},{"str":"ردپای","boundary":[0.08357647058823534,0.6847252003205129,0.1278437647058824,0.703955969551282],"dir":"rtl"},{"str":"فعالیتهایشان","boundary":[0.7746352941176471,0.7110713541666667,0.8839792941176472,0.7303021233974359],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7589647058823531,0.7110713541666667,0.7684235294117648,0.7303021233974359],"dir":"rtl"},{"str":"برجای","boundary":[0.7054588235294119,0.7110713541666667,0.754057411764706,0.7303021233974359],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.6760941176470588,0.7110713541666667,0.7006418823529412,0.7303021233974359],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.6668188235294119,0.7110713541666667,0.6747529411764708,0.7303021233974359],"dir":"rtl"},{"str":"ذ","boundary":[0.6562164705882354,0.7110713541666667,0.665449411764706,0.7303021233974359],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6515435294117649,0.7110713541666667,0.6549035294117649,0.7303021233974359],"dir":"rtl"},{"str":"رد","boundary":[0.6358588235294119,0.7110713541666667,0.6502023529411767,0.7303021233974359],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6235764705882354,0.7110713541666667,0.6310531764705883,0.7303021233974359],"dir":"ltr"},{"str":"رجوع","boundary":[0.5833411764705883,0.7110713541666667,0.6236357647058824,0.7303021233974359],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.5466352941176471,0.7110713541666667,0.5785778823529413,0.7303021233974359],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5268705882352942,0.7110713541666667,0.541812705882353,0.7303021233974359],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.4816941176470589,0.7110713541666667,0.5221298823529412,0.7303021233974359],"dir":"rtl"},{"str":"٨","boundary":[0.46545882352941187,0.7110713541666667,0.4770635294117648,0.7303021233974359],"dir":"rtl"},{"str":"قسمت","boundary":[0.40898823529411776,0.7110713541666667,0.46080000000000015,0.7303021233974359],"dir":"rtl"},{"str":"٢","boundary":[0.3927529411764707,0.7110713541666667,0.4043576470588236,0.7303021233974359],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3776470588235295,0.7110713541666667,0.38479058823529416,0.7303021233974359],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.3848470588235295,0.7110713541666667,0.39272470588235303,0.7303021233974359],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.3645176470588236,0.7110713541666667,0.37304470588235306,0.7303021233974359],"dir":"rtl"},{"str":"روشهای","boundary":[0.28574117647058833,0.7110713541666667,0.3598136470588236,0.7303021233974359],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.2686870588235295,0.7110713541666667,0.2796141176470589,0.7303021233974359],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.25808470588235305,0.7110713541666667,0.2672329411764707,0.7303021233974359],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.253284705882353,0.7110713541666667,0.25658823529411773,0.7303021233974359],"dir":"rtl"},{"str":"دی","boundary":[0.22588235294117653,0.7110713541666667,0.2518305882352942,0.7303021233974359],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.1857882352941177,0.7110713541666667,0.221172705882353,0.7303021233974359],"dir":"rtl"},{"str":"پ","boundary":[0.1763548235294118,0.7110713541666667,0.1796583529411765,0.7303021233974359],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.1694258823529412,0.7110713541666667,0.17490352941176474,0.7303021233974359],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.15699952941176473,0.7110713541666667,0.16798305882352946,0.7303021233974359],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.15007058823529415,0.7110713541666667,0.15554823529411768,0.7303021233974359],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.11858823529411767,0.7110713541666667,0.14309647058823532,0.7303021233974359],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.08357647058823534,0.7110713541666667,0.11405364705882358,0.7303021233974359],"dir":"rtl"},{"str":"ردپاها","boundary":[0.8405647058823535,0.7374175080128206,0.8839341176470594,0.7566482772435897],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8185411764705888,0.7374175080128206,0.8355670588235299,0.7566482772435897],"dir":"rtl"},{"str":"حال","boundary":[0.7807058823529416,0.7374175080128206,0.8135576470588239,0.7566482772435897],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7608000000000004,0.7374175080128206,0.7757421176470591,0.7566482772435897],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.7166117647058826,0.7374175080128206,0.7559491764705886,0.7566482772435897],"dir":"rtl"},{"str":"آمدن","boundary":[0.6720000000000002,0.7374175080128206,0.7116931764705884,0.7566482772435897],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.6162352941176471,0.7374175080128206,0.6671011764705883,0.7566482772435897],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6104470588235296,0.7374175080128206,0.6164611764705883,0.7566482772435897],"dir":"ltr"},{"str":"پی","boundary":[0.5851764705882353,0.7374175080128206,0.605460705882353,0.7566482772435897],"dir":"rtl"},{"str":"آل","boundary":[0.5603294117647064,0.7374175080128206,0.5802465882352946,0.7566482772435897],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5507294117647058,0.7374175080128206,0.5554447058823528,0.7566482772435897],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.517270588235294,0.7374175080128206,0.5457769411764706,0.7566482772435897],"dir":"rtl"},{"str":"راه","boundary":[0.49327058823529407,0.7374175080128206,0.512315294117647,0.7566482772435897],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.4788677647058823,0.7374175080128206,0.48683011764705886,0.7566482772435897],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.47406776470588236,0.7374175080128206,0.47737129411764706,0.7566482772435897],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.46164141176470586,0.7374175080128206,0.4726249411764706,0.7566482772435897],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.4356705882352941,0.7374175080128206,0.46017882352941175,0.7566482772435897],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.3952941176470593,0.7374175080128206,0.4306785882352946,0.7566482772435897],"dir":"rtl"},{"str":"اندا","boundary":[0.3656470588235299,0.7374175080128206,0.3904997647058828,0.7566482772435897],"dir":"rtl"},{"str":"زه","boundary":[0.35124705882352936,0.7374175080128206,0.3642070588235294,0.7566482772435897],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.3419350588235293,0.7374175080128206,0.34978447058823525,0.7566482772435897],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.3350061176470587,0.7374175080128206,0.3404837647058822,0.7566482772435897],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.3090352941176469,0.7374175080128206,0.33354352941176457,0.7566482772435897],"dir":"rtl"},{"str":"اثرات","boundary":[0.2584941176470587,0.7374175080128206,0.30424941176470577,0.7566482772435897],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2450823529411764,0.7374175080128206,0.2536094117647058,0.7566482772435897],"dir":"rtl"},{"str":"دیدهشدگی","boundary":[0.1485176470588234,0.7374175080128206,0.24011294117647053,0.7566482772435897],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.13455247058823516,0.7374175080128206,0.14221552941176457,0.7566482772435897],"dir":"rtl"},{"str":"ق","boundary":[0.1262230588235293,0.7374175080128206,0.13315199999999988,0.7566482772435897],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.1152141176470587,0.7374175080128206,0.11937599999999988,0.7566482772435897],"dir":"rtl"},{"str":"لات","boundary":[0.08357647058823517,0.7374175080128206,0.11386729411764694,0.7566482772435897],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.8534117647058824,0.7637636618589744,0.884030117647059,0.7829944310897436],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.8388649411764708,0.7637636618589744,0.847250823529412,0.7829944310897436],"dir":"rtl"},{"str":"رد","boundary":[0.8216470588235295,0.7637636618589744,0.8374870588235296,0.7829944310897436],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.809364705882353,0.7637636618589744,0.8168414117647059,0.7829944310897436],"dir":"ltr"},{"str":"لین","boundary":[0.7821176470588236,0.7637636618589744,0.8093392941176472,0.7829944310897436],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7688470588235294,0.7637636618589744,0.7773741176470589,0.7829944310897436],"dir":"rtl"},{"str":"فنر،","boundary":[0.7331294117647058,0.7637636618589744,0.764075294117647,0.7829944310897436],"dir":"rtl"},{"str":"آ","boundary":[0.7233882352941178,0.7637636618589744,0.7283011764705885,0.7829944310897436],"dir":"rtl"},{"str":"٢٠١٣","boundary":[0.6722823529411766,0.7637636618589744,0.718633411764706,0.7829944310897436],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6650823529411766,0.7637636618589744,0.6722258823529412,0.7829944310897436],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.6420705882352941,0.7637636618589744,0.6602258823529412,0.7829944310897436],"dir":"rtl"},{"str":"٢٠١٣","boundary":[0.5911058823529411,0.7637636618589744,0.6374569411764706,0.7829944310897436],"dir":"rtl"},{"str":".(","boundary":[0.5774117647058821,0.7637636618589744,0.591128470588235,0.7829944310897436],"dir":"ltr"},{"str":"مانیفست","boundary":[0.5048470588235292,0.7637636618589744,0.5726089411764704,0.7829944310897436],"dir":"rtl"},{"str":"دگرسنجی","boundary":[0.42381176470588217,0.7637636618589744,0.5001712941176468,0.7829944310897436],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.40418823529411746,0.7637636618589744,0.4191303529411763,0.7829944310897436],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.3746823529411763,0.7637636618589744,0.3996084705882351,0.7829944310897436],"dir":"rtl"},{"str":"جنبش","boundary":[0.3193411764705881,0.7637636618589744,0.37001223529411753,0.7829944310897436],"dir":"rtl"},{"str":"نام","boundary":[0.2939294117647058,0.7637636618589744,0.3146230588235293,0.7829944310897436],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2807999999999999,0.7637636618589744,0.2893270588235293,0.7829944310897436],"dir":"rtl"},{"str":"نشانی","boundary":[0.23096470588235282,0.7637636618589744,0.2760988235294117,0.7829944310897436],"dir":"rtl"},{"str":"داد","boundary":[0.20272941176470577,0.7637636618589744,0.22627482352941164,0.7829944310897436],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.17816470588235284,0.7637636618589744,0.1981044705882352,0.7829944310897436],"dir":"rtl"},{"str":"تحت","boundary":[0.12931764705882343,0.7637636618589744,0.1735341176470587,0.7829944310897436],"dir":"rtl"},{"str":"لوای","boundary":[0.0835764705882352,0.7637636618589744,0.12462211764705873,0.7829944310897436],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.8638588235294115,0.7901098157051282,0.8839228235294114,0.8093405849358974],"dir":"rtl"},{"str":"فعالیت","boundary":[0.8071058823529408,0.7901098157051282,0.8591322352941172,0.8093405849358974],"dir":"rtl"},{"str":"کند","boundary":[0.7750588235294114,0.7901098157051282,0.8023482352941173,0.8093405849358974],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7692705882352937,0.7901098157051282,0.7750588235294114,0.8093405849358974],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.756141176470588,0.7901098157051282,0.7646682352941174,0.8093405849358974],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7342588235294115,0.7901098157051282,0.7512847058823526,0.8093405849358974],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.7200225882352937,0.7901098157051282,0.7279708235294114,0.8093405849358974],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7115576470588232,0.7901098157051282,0.7186305882352939,0.8093405849358974],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7013647058823527,0.7901098157051282,0.7108235294117644,0.8093405849358974],"dir":"rtl"},{"str":"نارضایتی","boundary":[0.6303529411764702,0.7901098157051282,0.6965138823529409,0.8093405849358974],"dir":"rtl"},{"str":"رو","boundary":[0.6108705882352937,0.7901098157051282,0.6241016470588231,0.8093405849358974],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5911058823529407,0.7901098157051282,0.6060479999999995,0.8093405849358974],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.5559529411764701,0.7901098157051282,0.586362352941176,0.8093405849358974],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشگران","boundary":[0.4623529411764704,0.7901098157051282,0.5511557647058821,0.8093405849358974],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.4472470588235294,0.7901098157051282,0.4574795294117647,0.8093405849358974],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.38583529411764705,0.7901098157051282,0.44252611764705885,0.8093405849358974],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.36875294117647056,0.7901098157051282,0.38109176470588235,0.8093405849358974],"dir":"rtl"},{"str":"ضریب","boundary":[0.31383529411764705,0.7901098157051282,0.36414776470588234,0.8093405849358974],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.27797647058823527,0.7901098157051282,0.30913411764705884,0.8093405849358974],"dir":"rtl"},{"str":"مجله","boundary":[0.23336470588235272,0.7901098157051282,0.273345882352941,0.8093405849358974],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.1932705882352939,0.7901098157051282,0.22865505882352916,0.8093405849358974],"dir":"rtl"},{"str":"ارز","boundary":[0.17009505882352915,0.7901098157051282,0.188685176470588,0.8093405849358974],"dir":"rtl"},{"str":"یابی","boundary":[0.13877647058823506,0.7901098157051282,0.16934399999999974,0.8093405849358974],"dir":"rtl"},{"str":"کیفیت","boundary":[0.08357647058823507,0.7901098157051282,0.13417411764705858,0.8093405849358974],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.8736000000000004,0.8164559695512821,0.8838324705882356,0.8356867387820512],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.8376000000000003,0.8164559695512821,0.8687576470588239,0.8356867387820512],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.8237703529411767,0.8164559695512821,0.8314334117647061,0.8356867387820512],"dir":"rtl"},{"str":"ق","boundary":[0.8154409411764708,0.8164559695512821,0.8223698823529413,0.8356867387820512],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.809943529411765,0.8164559695512821,0.8141054117647062,0.8356867387820512],"dir":"rtl"},{"str":"لات","boundary":[0.7783058823529414,0.8164559695512821,0.8085967058823532,0.8356867387820512],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7650352941176471,0.8164559695512821,0.7735623529411766,0.8356867387820512],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشگران","boundary":[0.6714352941176474,0.8164559695512821,0.7602381176470591,0.8356867387820512],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.6361411764705884,0.8164559695512821,0.666759529411765,0.8356867387820512],"dir":"rtl"},{"str":"گردید","boundary":[0.5895529411764707,0.8164559695512821,0.6315021176470589,0.8356867387820512],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5764235294117649,0.8164559695512821,0.5849505882352943,0.8356867387820512],"dir":"rtl"},{"str":"عمومی","boundary":[0.5164235294117648,0.8164559695512821,0.5717647058823532,0.8356867387820512],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.48762352941176496,0.8164559695512821,0.5117929411764708,0.8356867387820512],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.48183529411764725,0.8164559695512821,0.48756705882352963,0.8356867387820512],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.46221176470588254,0.8164559695512821,0.47715388235294137,0.8356867387820512],"dir":"rtl"},{"str":"دنبال","boundary":[0.4159058823529414,0.8164559695512821,0.45752470588235317,0.8356867387820512],"dir":"rtl"},{"str":"نتایج","boundary":[0.37524705882352966,0.8164559695512821,0.41123294117647086,0.8356867387820512],"dir":"rtl"},{"str":"نویدبخش","boundary":[0.29152941176470615,0.8164559695512821,0.3705712941176473,0.8356867387820512],"dir":"rtl"},{"str":"برخی","boundary":[0.24084705882352964,0.8164559695512821,0.2868254117647061,0.8356867387820512],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشها","boundary":[0.14908235294117655,0.8164559695512821,0.23617129411764728,0.8356867387820512],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.12734117647058832,0.8164559695512821,0.1443670588235295,0.8356867387820512],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.11366964705882363,0.8164559695512821,0.12132141176470598,0.8356867387820512],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.09926117647058832,0.8164559695512821,0.10680000000000009,0.8356867387820512],"dir":"rtl"},{"str":"رد","boundary":[0.08357647058823539,0.8164559695512821,0.0979200000000001,0.8356867387820512],"dir":"rtl"},{"str":"پتانسیل","boundary":[0.8251764705882355,0.842802123397436,0.8838804705882356,0.8620328926282053],"dir":"rtl"},{"str":"دگرسنجی","boundary":[0.7437176470588237,0.842802123397436,0.8200771764705885,0.8620328926282053],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.721694117647059,0.842802123397436,0.7387200000000002,0.8620328926282053],"dir":"rtl"},{"str":"ارز","boundary":[0.6982362352941178,0.842802123397436,0.7168263529411767,0.8620328926282053],"dir":"rtl"},{"str":"یابی","boundary":[0.6669176470588236,0.842802123397436,0.6974851764705884,0.8620328926282053],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهش،","boundary":[0.5960470588235295,0.842802123397436,0.6619312941176471,0.8620328926282053],"dir":"rtl"},{"str":"زمان","boundary":[0.5538352941176471,0.842802123397436,0.5911623529411766,0.8620328926282053],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.5288470588235297,0.842802123397436,0.5489110588235296,0.8620328926282053],"dir":"rtl"},{"str":"رسیده","boundary":[0.4784470588235296,0.842802123397436,0.5239680000000002,0.8620328926282053],"dir":"rtl"},{"str":"بود","boundary":[0.4503529411764708,0.842802123397436,0.47348611764705906,0.8620328926282053],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.4255058823529414,0.842802123397436,0.4454456470588237,0.8620328926282053],"dir":"rtl"},{"str":"دگرسنجی","boundary":[0.34418823529411785,0.842802123397436,0.4205477647058826,0.8620328926282053],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3221647058823532,0.842802123397436,0.33919058823529435,0.8620328926282053],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.3082051764705885,0.842802123397436,0.31577223529411796,0.8620328926282053],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.2936527058823532,0.842802123397436,0.3068103529411767,0.8620328926282053],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.2867237647058826,0.842802123397436,0.29220141176470615,0.8620328926282053],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.26075294117647085,0.842802123397436,0.28526117647058846,0.8620328926282053],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.23590588235294147,0.842802123397436,0.2558456470588238,0.8620328926282053],"dir":"rtl"},{"str":"طی","boundary":[0.20188235294117676,0.842802123397436,0.2309760000000003,0.8620328926282053],"dir":"rtl"},{"str":"میکرد،","boundary":[0.1382117647058826,0.842802123397436,0.19692423529411796,0.8620328926282053],"dir":"rtl"},{"str":"شتاب","boundary":[0.08357647058823553,0.842802123397436,0.13331294117647083,0.8620328926282053],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.08358,0.65085,0.88403,0.86203],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"1.","boundary":[0.08343529411764707,0.9026711795122194,0.09751952470588236,0.915459641050681],"dir":"ltr"},{"str":"ASCB","boundary":[0.10219047359838548,0.9026711795122194,0.15137232,0.915459641050681],"dir":"ltr"},{"str":"2.","boundary":[0.08343529411764707,0.9174789391276041,0.09755089390066786,0.9302674006660657],"dir":"ltr"},{"str":"DORA","boundary":[0.1022178452681618,0.9174789391276041,0.15539236235294118,0.9302674006660657],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.08344,0.90267,0.15539,0.93027],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":17,"image":{"jpeg":"/storage/books/a3282fdce1bf2cb0/pages/e7d0961135e46d59f3c1cb6ff83ee958.jpg","blurred":"/storage/books/a3282fdce1bf2cb0/pages/a87e536491b4e27daed0d6d70a9be6a0.jpg"},"info":{"width":425,"height":624,"margin":[0.11675,0.06049,0.0823,0.06973]},"elements":[{"words":[{"str":"۴","boundary":[0.9040941176470588,0.06049443108974355,0.9174211764705882,0.07972520032051278],"dir":"ltr"},{"str":"دگرسنجی","boundary":[0.807672,0.06494530248397432,0.8649416470588235,0.07936837940705124],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.7774595294117647,0.06494530248397432,0.8042117647058824,0.07936837940705124],"dir":"rtl"},{"str":"متخصصان","boundary":[0.7089896470588234,0.06494530248397432,0.7741157647058823,0.07936837940705124],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.6835778823529411,0.06494530248397432,0.7054087058823529,0.07936837940705124],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.6282352941176471,0.06494530248397432,0.6799884705882352,0.07936837940705124],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.9080527058823532,0.10337904647435892,0.9159868235294121,0.12260981570512815],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.9011237647058826,0.10337904647435892,0.906686117647059,0.12260981570512815],"dir":"rtl"},{"str":"رد","boundary":[0.8839058823529413,0.10337904647435892,0.8997458823529414,0.12260981570512815],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8781176470588238,0.10337904647435892,0.8839905882352943,0.12260981570512815],"dir":"ltr"},{"str":"اتفاق","boundary":[0.8343529411764707,0.10337904647435892,0.8734164705882356,0.12260981570512815],"dir":"rtl"},{"str":"بسیار","boundary":[0.7901647058823531,0.10337904647435892,0.8295105882352942,0.12260981570512815],"dir":"rtl"},{"str":"مهم","boundary":[0.7526117647058824,0.10337904647435892,0.7853336470588235,0.12260981570512815],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.7119529411764706,0.10337904647435892,0.7478061176470587,0.12260981570512815],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6900705882352941,0.10337904647435892,0.7070964705882352,0.12260981570512815],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.6549176470588235,0.10337904647435892,0.6853270588235293,0.12260981570512815],"dir":"rtl"},{"str":"دگرسنجی","boundary":[0.5738823529411764,0.10337904647435892,0.650241882352941,0.12260981570512815],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5493176470588235,0.10337904647435892,0.5692574117647058,0.12260981570512815],"dir":"rtl"},{"str":"البته","boundary":[0.5110588235294117,0.10337904647435892,0.5447435294117646,0.12260981570512815],"dir":"rtl"},{"str":"تعیین","boundary":[0.46404705882352937,0.10337904647435892,0.5063858823529411,0.12260981570512815],"dir":"rtl"},{"str":"زمان","boundary":[0.4221176470588235,0.10337904647435892,0.4594447058823529,0.12260981570512815],"dir":"rtl"},{"str":"دقیق","boundary":[0.3770823529411764,0.10337904647435892,0.4173797647058823,0.12260981570512815],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.3523764705882355,0.10337904647435892,0.37244047058823554,0.12260981570512815],"dir":"rtl"},{"str":"چندان","boundary":[0.298023529411765,0.10337904647435892,0.34770352941176497,0.12260981570512815],"dir":"rtl"},{"str":"آسان","boundary":[0.25425882352941204,0.10337904647435892,0.29332517647058853,0.12260981570512815],"dir":"rtl"},{"str":"نیست،","boundary":[0.19750588235294145,0.10337904647435892,0.2495717647058826,0.12260981570512815],"dir":"rtl"},{"str":"گرایش","boundary":[0.13637647058823557,0.10337904647435892,0.19287811764705906,0.12260981570512815],"dir":"rtl"},{"str":"رو","boundary":[0.11703529411764733,0.10337904647435892,0.13026635294117675,0.12260981570512815],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.9024000000000002,0.1298213541666666,0.917342117647059,0.14905212339743584],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.8672470588235296,0.1298213541666666,0.8976564705882355,0.14905212339743584],"dir":"rtl"},{"str":"سرمایهگذاران","boundary":[0.7596705882352944,0.1298213541666666,0.8624470588235296,0.14905212339743584],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7399058823529414,0.1298213541666666,0.7548480000000002,0.14905212339743584],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7102588235294119,0.1298213541666666,0.7351849411764707,0.14905212339743584],"dir":"rtl"},{"str":"بود","boundary":[0.6823058823529413,0.1298213541666666,0.7054390588235295,0.14905212339743584],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6576000000000002,0.1298213541666666,0.6775397647058825,0.14905212339743584],"dir":"rtl"},{"str":"شواهدی","boundary":[0.5875764705882354,0.1298213541666666,0.6528367058823531,0.14905212339743584],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.5474823529411765,0.1298213541666666,0.5828668235294119,0.14905212339743584],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.5061176470588237,0.1298213541666666,0.5428065882352943,0.14905212339743584],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.4290352941176472,0.1298213541666666,0.5015661176470589,0.14905212339743584],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهش","boundary":[0.36014117647058835,0.1298213541666666,0.42435952941176486,0.14905212339743584],"dir":"rtl"},{"str":"خواستار","boundary":[0.29152941176470604,0.1298213541666666,0.3554597647058825,0.14905212339743584],"dir":"rtl"},{"str":"شوند؛","boundary":[0.23703529411764726,0.1298213541666666,0.2869496470588237,0.14905212339743584],"dir":"rtl"},{"str":"تأمینکنندگان","boundary":[0.11703529411764738,0.1298213541666666,0.23237647058823552,0.14905212339743584],"dir":"rtl"},{"str":"مالی","boundary":[0.882352941176471,0.15616750801282053,0.9173195294117651,0.17539827724358978],"dir":"rtl"},{"str":"میخواهند","boundary":[0.7987764705882359,0.15616750801282053,0.8775360000000003,0.17539827724358978],"dir":"rtl"},{"str":"بدانند","boundary":[0.7516235294117652,0.15616750801282053,0.7939877647058828,0.17539827724358978],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشی","boundary":[0.6824470588235299,0.15616750801282053,0.746800941176471,0.17539827724358978],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6577411764705887,0.15616750801282053,0.677680941176471,0.17539827724358978],"dir":"rtl"},{"str":"بار","boundary":[0.6350117647058827,0.15616750801282053,0.6528790588235298,0.17539827724358978],"dir":"rtl"},{"str":"مالیش","boundary":[0.579388235294118,0.15616750801282053,0.630183529411765,0.17539827724358978],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5637176470588239,0.15616750801282053,0.5731764705882356,0.17539827724358978],"dir":"rtl"},{"str":"تأمین","boundary":[0.5172705882352945,0.15616750801282053,0.5588752941176475,0.17539827724358978],"dir":"rtl"},{"str":"کردهاند","boundary":[0.45727058823529465,0.15616750801282053,0.5124480000000003,0.17539827724358978],"dir":"rtl"},{"str":"دقیقا","boundary":[0.4146352941176476,0.15616750801282053,0.4524282352941182,0.17539827724358978],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.38724705882352944,0.15616750801282053,0.40981270588235297,0.17539827724358978],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.37764423529411767,0.15616750801282053,0.3809477647058824,0.17539827724358978],"dir":"rtl"},{"str":"أ","boundary":[0.3721468235294118,0.15616750801282053,0.376212705882353,0.17539827724358978],"dir":"rtl"},{"str":"ث","boundary":[0.36734682352941184,0.15616750801282053,0.37065035294117654,0.17539827724358978],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.3604178823529412,0.15616750801282053,0.36589552941176473,0.17539827724358978],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.33444705882352943,0.15616750801282053,0.3589552941176471,0.17539827724358978],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.3156705882352942,0.15616750801282053,0.3296075294117648,0.17539827724358978],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه","boundary":[0.2654117647058824,0.15616750801282053,0.31082823529411774,0.17539827724358978],"dir":"rtl"},{"str":"گذاشته","boundary":[0.20541176470588238,0.15616750801282053,0.2606343529411765,0.17539827724358978],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.19214117647058826,0.15616750801282053,0.20066823529411768,0.17539827724358978],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.17703529411764707,0.15616750801282053,0.18726776470588236,0.17539827724358978],"dir":"rtl"},{"str":"احتمالا","boundary":[0.11703529411764706,0.15616750801282053,0.1724724705882353,0.17539827724358978],"dir":"rtl"},{"str":"سیاستی","boundary":[0.8553882352941181,0.18251366185897439,0.9173985882352945,0.2017444310897436],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.8397176470588239,0.18251366185897439,0.8491764705882356,0.2017444310897436],"dir":"rtl"},{"str":"تغییر","boundary":[0.7987764705882356,0.18251366185897439,0.8349035294117649,0.2017444310897436],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.7622117647058826,0.18251366185897439,0.7938861176470591,0.2017444310897436],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7205647058823531,0.18251366185897439,0.7574880000000002,0.2017444310897436],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.7054588235294119,0.18251366185897439,0.7156912941176471,0.2017444310897436],"dir":"rtl"},{"str":"خیر","boundary":[0.6721411764705882,0.18251366185897439,0.7006249411764706,0.2017444310897436],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6663529411764707,0.18251366185897439,0.6722258823529412,0.2017444310897436],"dir":"ltr"},{"str":"البته","boundary":[0.6279529411764707,0.18251366185897439,0.6616376470588236,0.2017444310897436],"dir":"rtl"},{"str":"اندازه","boundary":[0.5840470588235299,0.18251366185897439,0.6232517647058824,0.2017444310897436],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.5747350588235297,0.18251366185897439,0.5825844705882356,0.2017444310897436],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5678061176470591,0.18251366185897439,0.5732837647058826,0.2017444310897436],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.5418352941176473,0.18251366185897439,0.566343529411765,0.2017444310897436],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5121882352941179,0.18251366185897439,0.5371143529411768,0.2017444310897436],"dir":"rtl"},{"str":"امر","boundary":[0.48451764705882383,0.18251366185897439,0.5074729411764709,0.2017444310897436],"dir":"rtl"},{"str":"بسیار","boundary":[0.4403294117647062,0.18251366185897439,0.47967529411764737,0.2017444310897436],"dir":"rtl"},{"str":"دشوار","boundary":[0.3926117647058827,0.18251366185897439,0.43563388235294154,0.2017444310897436],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.35661176470588274,0.18251366185897439,0.3879077647058828,0.2017444310897436],"dir":"rtl"},{"str":"اما","boundary":[0.33275294117647103,0.18251366185897439,0.3520235294117651,0.2017444310897436],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3110117647058828,0.18251366185897439,0.328037647058824,0.2017444310897436],"dir":"rtl"},{"str":"حال","boundary":[0.27345882352941225,0.18251366185897439,0.3063105882352946,0.2017444310897436],"dir":"rtl"},{"str":"حاضر،","boundary":[0.2175529411764711,0.18251366185897439,0.2687294117647064,0.2017444310897436],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.20258823529411812,0.18251366185897439,0.2128207058823534,0.2017444310897436],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.1675764705882358,0.18251366185897439,0.19805364705882403,0.2017444310897436],"dir":"rtl"},{"str":"حجم","boundary":[0.11703529411764757,0.18251366185897439,0.16295152941176522,0.2017444310897436],"dir":"rtl"},{"str":"گستردهی","boundary":[0.8429647058823532,0.20885981570512824,0.9172800000000002,0.22809058493589746],"dir":"rtl"},{"str":"دگرسنجیها","boundary":[0.7441411764705887,0.20885981570512824,0.8378654117647062,0.22809058493589746],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7191529411764711,0.20885981570512824,0.7390927058823534,0.22809058493589746],"dir":"rtl"},{"str":"مردم","boundary":[0.6773647058823533,0.20885981570512824,0.7140621176470593,0.22809058493589746],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6621176470588239,0.20885981570512824,0.6723501176470591,0.22809058493589746],"dir":"rtl"},{"str":"بحث","boundary":[0.6184941176470591,0.20885981570512824,0.6571849411764709,0.22809058493589746],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6050823529411766,0.20885981570512824,0.6136094117647062,0.22809058493589746],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5851764705882355,0.20885981570512824,0.6001185882352943,0.22809058493589746],"dir":"rtl"},{"str":"اشتراک","boundary":[0.5205176470588238,0.20885981570512824,0.5817063529411767,0.22809058493589746],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.511242352941177,0.20885981570512824,0.5190917647058829,0.22809058493589746],"dir":"rtl"},{"str":"ذ","boundary":[0.5006400000000005,0.20885981570512824,0.5097882352941182,0.22809058493589746],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.4959670588235299,0.20885981570512824,0.499242352941177,0.22809058493589746],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.4715294117647064,0.20885981570512824,0.49454117647058876,0.22809058493589746],"dir":"rtl"},{"str":"آنلاین","boundary":[0.4201411764705888,0.20885981570512824,0.46657411764705936,0.22809058493589746],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشها","boundary":[0.3391058823529417,0.20885981570512824,0.4151152941176476,0.22809058493589746],"dir":"rtl"},{"str":"خلق","boundary":[0.2998588235294123,0.20885981570512824,0.33410541176470643,0.22809058493589746],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند","boundary":[0.2361882352941182,0.20885981570512824,0.2949007058823535,0.22809058493589746],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.22898823529411816,0.20885981570512824,0.23613176470588287,0.22809058493589746],"dir":"ltr"},{"str":"میتوان","boundary":[0.16715294117647056,0.20885981570512824,0.22403011764705935,0.22809058493589746],"dir":"rtl"},{"str":"چشم","boundary":[0.11703529411764706,0.20885981570512824,0.16213270588235296,0.22809058493589746],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.9024000000000002,0.23520596955128206,0.917342117647059,0.2544367387820513],"dir":"rtl"},{"str":"راه","boundary":[0.8786823529411766,0.23520596955128206,0.8977270588235295,0.2544367387820513],"dir":"rtl"},{"str":"مسیرهای","boundary":[0.8000470588235296,0.23520596955128206,0.8738512941176472,0.2544367387820513],"dir":"rtl"},{"str":"جدید","boundary":[0.7568470588235294,0.23520596955128206,0.7952357647058824,0.2544367387820513],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.7167529411764706,0.23520596955128206,0.7521374117647059,0.2544367387820513],"dir":"rtl"},{"str":"بررسی","boundary":[0.664235294117647,0.23520596955128206,0.7120574117647058,0.2544367387820513],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.6283764705882353,0.23520596955128206,0.6595341176470588,0.2544367387820513],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.5568,0.23520596955128206,0.6237769411764705,0.2544367387820513],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشها","boundary":[0.47604705882352966,0.23520596955128206,0.5520564705882353,0.2544367387820513],"dir":"rtl"},{"str":"بود","boundary":[0.4480941176470591,0.23520596955128206,0.47122729411764736,0.2544367387820513],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.44230588235294144,0.23520596955128206,0.4480941176470591,0.2544367387820513],"dir":"ltr"},{"str":"ا","boundary":[0.8795096470588237,0.2615521233974359,0.8839764705882355,0.28078289262820516],"dir":"rtl"},{"str":"گرچه","boundary":[0.8395764705882354,0.2615521233974359,0.8780922352941177,0.28078289262820516],"dir":"rtl"},{"str":"هنوز","boundary":[0.8007529411764707,0.2615521233974359,0.8349571764705883,0.28078289262820516],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.7720941176470589,0.2615521233974359,0.7960828235294118,0.28078289262820516],"dir":"rtl"},{"str":"بهطور","boundary":[0.7238117647058825,0.2615521233974359,0.7674127058823532,0.28078289262820516],"dir":"rtl"},{"str":"کامل","boundary":[0.6807529411764709,0.2615521233974359,0.7191416470588238,0.28078289262820516],"dir":"rtl"},{"str":"معنا","boundary":[0.6474352941176472,0.2615521233974359,0.6761223529411767,0.28078289262820516],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6345882352941178,0.2615521233974359,0.6431152941176472,0.28078289262820516],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.620329411764706,0.2615521233974359,0.6299971764705883,0.28078289262820516],"dir":"rtl"},{"str":"اعتبار","boundary":[0.5750117647058824,0.2615521233974359,0.6158851764705884,0.28078289262820516],"dir":"rtl"},{"str":"دگرسنجی","boundary":[0.496094117647059,0.2615521233974359,0.5704771764705884,0.28078289262820516],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.48127058823529434,0.2615521233974359,0.49016470588235317,0.28078289262820516],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.4675962352941179,0.2615521233974359,0.4738701176470591,0.28078289262820516],"dir":"rtl"},{"str":"رک","boundary":[0.4425882352941179,0.2615521233974359,0.4647642352941179,0.28078289262820516],"dir":"rtl"},{"str":"نکردهایم،","boundary":[0.36861176470588247,0.2615521233974359,0.43795200000000023,0.28078289262820516],"dir":"rtl"},{"str":"اما","boundary":[0.34023529411764725,0.2615521233974359,0.3641618823529414,0.28078289262820516],"dir":"rtl"},{"str":"برخی","boundary":[0.29082352941176487,0.2615521233974359,0.3356583529411767,0.28078289262820516],"dir":"rtl"},{"str":"نشانهها","boundary":[0.22009411764705894,0.2615521233974359,0.2861985882352943,0.28078289262820516],"dir":"rtl"},{"str":"حا","boundary":[0.192697411764706,0.2615521233974359,0.21551152941176482,0.28078289262820516],"dir":"rtl"},{"str":"کی","boundary":[0.16729411764705895,0.2615521233974359,0.19199435294117662,0.28078289262820516],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.15105882352941188,0.2615521233974359,0.1628329411764707,0.28078289262820516],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.11703529411764718,0.2615521233974359,0.146617411764706,0.28078289262820516],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.8813647058823532,0.28789827724358974,0.9174409411764708,0.30712904647435896],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.857364705882353,0.28789827724358974,0.8767397647058824,0.30712904647435896],"dir":"rtl"},{"str":"سنجههای","boundary":[0.773223529411765,0.28789827724358974,0.8527284705882354,0.30712904647435896],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.763058823529412,0.28789827724358974,0.7685618823529414,0.30712904647435896],"dir":"ltr"},{"str":"جایگز","boundary":[0.720172235294118,0.28789827724358974,0.7629628235294121,0.30712904647435896],"dir":"rtl"},{"str":"ین","boundary":[0.6998117647058827,0.28789827724358974,0.7194127058823533,0.30712904647435896],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.6943058823529416,0.28789827724358974,0.7000658823529415,0.30712904647435896],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.6731294117647062,0.28789827724358974,0.6895905882352944,0.30712904647435896],"dir":"rtl"},{"str":"حال","boundary":[0.636423529411765,0.28789827724358974,0.6684197647058827,0.30712904647435896],"dir":"rtl"},{"str":"تغییر","boundary":[0.5970352941176473,0.28789827724358974,0.6317505882352944,0.30712904647435896],"dir":"rtl"},{"str":"شیوههای","boundary":[0.5212235294117648,0.28789827724358974,0.5923990588235297,0.30712904647435896],"dir":"rtl"},{"str":"ارزشیابی","boundary":[0.449929411764706,0.28789827724358974,0.5166832941176472,0.30712904647435896],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهش","boundary":[0.3824470588235296,0.28789827724358974,0.44519152941176493,0.30712904647435896],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.3228705882352943,0.28789827724358974,0.3778080000000002,0.30712904647435896],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.310023529411765,0.28789827724358974,0.31855058823529436,0.30712904647435896],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.2760000000000003,0.28789827724358974,0.3055821176470591,0.30712904647435896],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.2611764705882356,0.28789827724358974,0.2700705882352944,0.30712904647435896],"dir":"rtl"},{"str":"میتوان","boundary":[0.19044705882352947,0.28789827724358974,0.25664752941176505,0.30712904647435896],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.16941176470588243,0.28789827724358974,0.18587294117647066,0.30712904647435896],"dir":"rtl"},{"str":"تفسیر","boundary":[0.11703529411764711,0.28789827724358974,0.16491670588235302,0.30712904647435896],"dir":"rtl"},{"str":"پیووار","boundary":[0.8786823529411766,0.31434058493589745,0.9173505882352941,0.33357135416666667],"dir":"rtl"},{"str":"(2013)","boundary":[0.809929665882353,0.31783484763120995,0.8714831152941177,0.3338925399389023],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.7929882352941175,0.31434058493589745,0.8026559999999999,0.33357135416666667],"dir":"rtl"},{"str":"نام","boundary":[0.7687058823529411,0.31434058493589745,0.7885524705882353,0.33357135416666667],"dir":"rtl"},{"str":"طبیعت","boundary":[0.7113882352941175,0.31434058493589745,0.7643576470588235,0.33357135416666667],"dir":"rtl"},{"str":"دید","boundary":[0.6830117647058823,0.31434058493589745,0.7070004705882352,0.33357135416666667],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6775058823529412,0.31434058493589745,0.682955294117647,0.33357135416666667],"dir":"ltr"},{"str":"آنگونه","boundary":[0.6216,0.31434058493589745,0.6731463529411764,0.33357135416666667],"dir":"rtl"},{"str":"پیووار","boundary":[0.5785411764705881,0.31434058493589745,0.6172094117647058,0.33357135416666667],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.5669647058823529,0.31434058493589745,0.5741590588235294,0.33357135416666667],"dir":"ltr"},{"str":"٢٠١٣","boundary":[0.5217882352941176,0.31434058493589745,0.5670098823529411,0.33357135416666667],"dir":"rtl"},{"str":"آ","boundary":[0.5127529411764705,0.31434058493589745,0.5176658823529411,0.33357135416666667],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.5051294117647057,0.31434058493589745,0.5126682352941175,0.33357135416666667],"dir":"ltr"},{"str":"میگوید،","boundary":[0.43736470588235293,0.31434058493589745,0.5007359999999998,0.33357135416666667],"dir":"rtl"},{"str":"بنیاد","boundary":[0.40079999999999993,0.31434058493589745,0.43295999999999996,0.33357135416666667],"dir":"rtl"},{"str":"ملی","boundary":[0.3671999999999999,0.31434058493589745,0.39638682352941174,0.33357135416666667],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.328235294117647,0.31434058493589745,0.36277835294117644,0.33357135416666667],"dir":"rtl"},{"str":"آمر","boundary":[0.3015811764705881,0.31434058493589745,0.3238531764705881,0.33357135416666667],"dir":"rtl"},{"str":"یکا","boundary":[0.27896470588235284,0.31434058493589745,0.30083294117647047,0.33357135416666667],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.2713411764705882,0.3148055789262821,0.27885176470588235,0.3275940404647436],"dir":"ltr"},{"str":"یک","boundary":[0.23082352941176473,0.31434058493589745,0.26403952941176473,0.33357135416666667],"dir":"rtl"},{"str":"سیاست","boundary":[0.16418823529411766,0.31434058493589745,0.2264950588235294,0.33357135416666667],"dir":"rtl"},{"str":"جدید","boundary":[0.11703529411764706,0.31434058493589745,0.15980611764705882,0.33357135416666667],"dir":"rtl"},{"str":"معرفی","boundary":[0.8704941176470591,0.3406867387820513,0.917342117647059,0.3599175080128205],"dir":"rtl"},{"str":"کرده","boundary":[0.8319529411764708,0.3406867387820513,0.8659538823529415,0.3599175080128205],"dir":"rtl"},{"str":"است،","boundary":[0.7845176470588237,0.3406867387820513,0.8274691764705884,0.3599175080128205],"dir":"rtl"},{"str":"چون","boundary":[0.7444235294117648,0.3406867387820513,0.7799632941176472,0.3599175080128205],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7233882352941178,0.3406867387820513,0.739849411764706,0.3599175080128205],"dir":"rtl"},{"str":"حال","boundary":[0.6868235294117648,0.3406867387820513,0.7188197647058825,0.3599175080128205],"dir":"rtl"},{"str":"حاضر","boundary":[0.6393882352941177,0.3406867387820513,0.6822268235294119,0.3599175080128205],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6231529411764706,0.3406867387820513,0.6349270588235294,0.3599175080128205],"dir":"rtl"},{"str":"محققین","boundary":[0.5570823529411764,0.3406867387820513,0.6186691764705882,0.3599175080128205],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی","boundary":[0.5110588235294118,0.3406867387820513,0.5525816470588235,0.3599175080128205],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.5020207058823529,0.3406867387820513,0.5050955294117647,0.3599175080128205],"dir":"rtl"},{"str":"رمافزارهای","boundary":[0.4077176470588237,0.3406867387820513,0.4951002352941177,0.3599175080128205],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشی","boundary":[0.33501176470588256,0.3406867387820513,0.403166117647059,0.3599175080128205],"dir":"rtl"},{"str":"خواسته","boundary":[0.2712000000000002,0.3406867387820513,0.33048847058823555,0.3599175080128205],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.20611764705882366,0.3406867387820513,0.26666541176470604,0.3599175080128205],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.1767529411764707,0.3406867387820513,0.2016395294117648,0.3599175080128205],"dir":"rtl"},{"str":"بهجای","boundary":[0.11703529411764718,0.3406867387820513,0.17221835294117657,0.3599175080128205],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.8896150588235299,0.36703289262820515,0.9172912941176475,0.38626366185897437],"dir":"rtl"},{"str":"یات،","boundary":[0.8544000000000004,0.36703289262820515,0.8888640000000004,0.38626366185897437],"dir":"rtl"},{"str":"لیست","boundary":[0.8059764705882356,0.36703289262820515,0.8498767058823533,0.38626366185897437],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.792745411764706,0.36703289262820515,0.800126117647059,0.38626366185897437],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.7777694117647062,0.36703289262820515,0.7913336470588238,0.38626366185897437],"dir":"rtl"},{"str":"ص","boundary":[0.7605345882352943,0.36703289262820515,0.7764141176470591,0.38626366185897437],"dir":"rtl"},{"str":"ولات","boundary":[0.722823529411765,0.36703289262820515,0.7591877647058826,0.38626366185897437],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشی","boundary":[0.6556235294117649,0.36703289262820515,0.7182832941176474,0.38626366185897437],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.6211764705882354,0.36703289262820515,0.6510776470588238,0.38626366185897437],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6063529411764707,0.36703289262820515,0.6152470588235295,0.38626366185897437],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.5727529411764707,0.36703289262820515,0.6019595294117648,0.38626366185897437],"dir":"rtl"},{"str":"دهند","boundary":[0.5305411764705883,0.36703289262820515,0.5682127058823531,0.38626366185897437],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5250352941176472,0.36703289262820515,0.5306258823529413,0.38626366185897437],"dir":"ltr"},{"str":"پیووار","boundary":[0.4818352941176475,0.36703289262820515,0.5205035294117651,0.38626366185897437],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.470117647058824,0.36703289262820515,0.47731200000000046,0.38626366185897437],"dir":"ltr"},{"str":"٢٠١٣","boundary":[0.4249411764705886,0.36703289262820515,0.47016282352941213,0.38626366185897437],"dir":"rtl"},{"str":"آ","boundary":[0.41576470588235337,0.36703289262820515,0.42067764705882393,0.38626366185897437],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.40814117647058856,0.36703289262820515,0.41582117647058864,0.38626366185897437],"dir":"ltr"},{"str":"معتقد","boundary":[0.3618352941176475,0.36703289262820515,0.4036517647058827,0.38626366185897437],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.3158117647058828,0.36703289262820515,0.35739952941176517,0.38626366185897437],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.2865882352941181,0.36703289262820515,0.31147482352941225,0.38626366185897437],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.2778494117647064,0.36703289262820515,0.281562352941177,0.38626366185897437],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.26909082352941227,0.36703289262820515,0.2770955294117652,0.38626366185897437],"dir":"rtl"},{"str":"روز","boundary":[0.2412705882352946,0.36703289262820515,0.2628367058823534,0.38626366185897437],"dir":"rtl"},{"str":"بیش","boundary":[0.1960941176470593,0.36703289262820515,0.23684047058823576,0.38626366185897437],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.18000000000000047,0.36703289262820515,0.19177411764705932,0.38626366185897437],"dir":"rtl"},{"str":"همیشه","boundary":[0.11703529411764751,0.36703289262820515,0.17567152941176514,0.38626366185897437],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.9086512941176474,0.39337904647435895,0.9160320000000004,0.4126098157051282],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.8936752941176476,0.39337904647435895,0.9072395294117652,0.4126098157051282],"dir":"rtl"},{"str":"ص","boundary":[0.8764404705882358,0.39337904647435895,0.8923200000000006,0.4126098157051282],"dir":"rtl"},{"str":"ولات","boundary":[0.8387294117647064,0.39337904647435895,0.875093647058824,0.4126098157051282],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشی","boundary":[0.7715294117647064,0.39337904647435895,0.8341891764705888,0.4126098157051282],"dir":"rtl"},{"str":"متنوع","boundary":[0.7240941176470592,0.39337904647435895,0.7671670588235298,0.4126098157051282],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.6816000000000004,0.39337904647435895,0.7198080000000004,0.4126098157051282],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.6680752941176473,0.39337904647435895,0.6758400000000003,0.4126098157051282],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6636847058823533,0.39337904647435895,0.6667623529411768,0.4126098157051282],"dir":"rtl"},{"str":"رد","boundary":[0.6485647058823533,0.39337904647435895,0.6623435294117651,0.4126098157051282],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6360000000000003,0.39337904647435895,0.6445270588235298,0.4126098157051282],"dir":"rtl"},{"str":"میتوان","boundary":[0.5764235294117654,0.39337904647435895,0.6316065882352944,0.4126098157051282],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.5469176470588242,0.39337904647435895,0.5720809411764712,0.4126098157051282],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5322352941176477,0.39337904647435895,0.5411294117647065,0.4126098157051282],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5113411764705889,0.39337904647435895,0.527802352941177,0.4126098157051282],"dir":"rtl"},{"str":"سایتهای","boundary":[0.43087058823529417,0.39337904647435895,0.5069421176470593,0.4126098157051282],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.3717176470588236,0.39337904647435895,0.42648,0.4126098157051282],"dir":"rtl"},{"str":"رسانههای","boundary":[0.29378823529411774,0.39337904647435895,0.36735247058823534,0.4126098157051282],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.21896470588235303,0.39337904647435895,0.2894964705882354,0.4126098157051282],"dir":"rtl"},{"str":"مانند","boundary":[0.17364705882352952,0.39337904647435895,0.21457976470588244,0.4126098157051282],"dir":"rtl"},{"str":"توییتر","boundary":[0.12395294117647071,0.39337904647435895,0.16923670588235304,0.4126098157051282],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.11703529411764718,0.39337904647435895,0.12417882352941188,0.4126098157051282],"dir":"ltr"},{"str":"یوتیوب،","boundary":[0.8596235294117648,0.4197252003205128,0.9173562352941178,0.438955969551282],"dir":"rtl"},{"str":"ریسرچ","boundary":[0.8047058823529412,0.4197252003205128,0.8556084705882353,0.438955969551282],"dir":"rtl"},{"str":"گیت،","boundary":[0.7591058823529412,0.4197252003205128,0.8000188235294117,0.438955969551282],"dir":"rtl"},{"str":"مندلی،","boundary":[0.7019294117647059,0.4197252003205128,0.7544357647058824,0.438955969551282],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.6899774117647058,0.4197252003205128,0.6953477647058822,0.438955969551282],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6833308235294118,0.4197252003205128,0.6879670588235294,0.438955969551282],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.6690607058823528,0.4197252003205128,0.6813769411764704,0.438955969551282],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.656902588235294,0.4197252003205128,0.6615388235294116,0.438955969551282],"dir":"rtl"},{"str":"وک","boundary":[0.6297882352941175,0.4197252003205128,0.6549007058823528,0.438955969551282],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6169411764705881,0.4197252003205128,0.6254682352941175,0.438955969551282],"dir":"rtl"},{"str":"...","boundary":[0.6004235294117646,0.4197252003205128,0.6169327058823527,0.438955969551282],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.5758588235294116,0.4197252003205128,0.5957477647058822,0.438955969551282],"dir":"rtl"},{"str":"بحث","boundary":[0.5278588235294117,0.4197252003205128,0.5712141176470588,0.438955969551282],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5150117647058824,0.4197252003205128,0.5235388235294117,0.438955969551282],"dir":"rtl"},{"str":"اشتراک","boundary":[0.44682352941176473,0.4197252003205128,0.5118296470588235,0.438955969551282],"dir":"rtl"},{"str":"گذاشت","boundary":[0.38131764705882354,0.4197252003205128,0.44221270588235295,0.438955969551282],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.36847058823529416,0.4197252003205128,0.37699764705882355,0.438955969551282],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.3343058823529413,0.4197252003205128,0.36388800000000016,0.438955969551282],"dir":"rtl"},{"str":"نشاندهندهی","boundary":[0.21628235294117662,0.4197252003205128,0.3296103529411766,0.438955969551282],"dir":"rtl"},{"str":"ضر","boundary":[0.1805449411764707,0.4197252003205128,0.21168282352941192,0.438955969551282],"dir":"rtl"},{"str":"یب","boundary":[0.1569882352941178,0.4197252003205128,0.1798192941176472,0.438955969551282],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.11703529411764718,0.4197252003205128,0.15229270588235305,0.438955969551282],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.9086512941176472,0.44607135416666666,0.9160320000000002,0.4653021233974359],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.8936752941176473,0.44607135416666666,0.907239529411765,0.4653021233974359],"dir":"rtl"},{"str":"ص","boundary":[0.8764404705882355,0.44607135416666666,0.8923200000000002,0.4653021233974359],"dir":"rtl"},{"str":"ولات","boundary":[0.8387294117647061,0.44607135416666666,0.8750936470588236,0.4653021233974359],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشی","boundary":[0.7716705882352943,0.44607135416666666,0.8343303529411767,0.4653021233974359],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.731294117647059,0.44607135416666666,0.7673703529411766,0.4653021233974359],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7257882352941178,0.44607135416666666,0.7315764705882355,0.4653021233974359],"dir":"ltr"},{"str":"همچنین","boundary":[0.6557647058823531,0.44607135416666666,0.7214456470588237,0.4653021233974359],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6470174117647061,0.44607135416666666,0.6499962352941179,0.4653021233974359],"dir":"rtl"},{"str":"خ","boundary":[0.6348903529411767,0.44607135416666666,0.6455209411764707,0.4653021233974359],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6282437647058826,0.44607135416666666,0.6334249411764709,0.4653021233974359],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6163764705882355,0.44607135416666666,0.6267670588235297,0.4653021233974359],"dir":"rtl"},{"str":"ریسرچ","boundary":[0.5618823529411767,0.44607135416666666,0.6127849411764709,0.4653021233974359],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5531407058823532,0.44607135416666666,0.5575482352941179,0.4653021233974359],"dir":"rtl"},{"str":"کسلنس","boundary":[0.4869176470588238,0.44607135416666666,0.5521327058823533,0.4653021233974359],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.4752225882352943,0.44607135416666666,0.47974588235294136,0.4653021233974359],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.46633411764705907,0.44607135416666666,0.4723538823529414,0.4653021233974359],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.4611105882352943,0.44607135416666666,0.46272564705882374,0.4653021233974359],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4469844705882355,0.44607135416666666,0.452750117647059,0.4653021233974359],"dir":"rtl"},{"str":"رک","boundary":[0.4219764705882355,0.44607135416666666,0.44415247058823554,0.4653021233974359],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.40023529411764713,0.44607135416666666,0.4076611764705883,0.4653021233974359],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.4143529411764706,0.4465363481570513,0.4218635294117647,0.4593248096955128],"dir":"ltr"},{"str":"آر","boundary":[0.3882352941176471,0.44607135416666666,0.40020705882352947,0.4653021233974359],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.36155294117647063,0.44607135416666666,0.38388705882352947,0.4653021233974359],"dir":"rtl"},{"str":"اف","boundary":[0.3361411764705883,0.44607135416666666,0.35725552941176475,0.4653021233974359],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.3285176470588236,0.44607135416666666,0.3360564705882354,0.4653021233974359],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.30762352941176474,0.44607135416666666,0.324084705882353,0.4653021233974359],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.2645647058823529,0.44607135416666666,0.3032583529411764,0.4653021233974359],"dir":"rtl"},{"str":"٢٠١۴","boundary":[0.2150117647058824,0.44607135416666666,0.26023341176470594,0.4653021233974359],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.1941176470588236,0.44607135416666666,0.21057882352941182,0.4653021233974359],"dir":"rtl"},{"str":"انگلستان","boundary":[0.11703529411764711,0.44607135416666666,0.18981458823529418,0.4653021233974359],"dir":"rtl"},{"str":"اعلام","boundary":[0.8760000000000003,0.4724175080128205,0.9174324705882355,0.4916482772435897],"dir":"rtl"},{"str":"کرده","boundary":[0.8373176470588238,0.4724175080128205,0.8713185882352944,0.4916482772435897],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.8133176470588237,0.4724175080128205,0.8326927058823531,0.4916482772435897],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.7999115294117648,0.4724175080128205,0.8072922352941178,0.4916482772435897],"dir":"rtl"},{"str":"ق","boundary":[0.7918644705882354,0.4724175080128205,0.7985110588235295,0.4916482772435897],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.786649411764706,0.4724175080128205,0.7905289411764708,0.4916482772435897],"dir":"rtl"},{"str":"لات","boundary":[0.7555764705882354,0.4724175080128205,0.7853025882352943,0.4916482772435897],"dir":"rtl"},{"str":"ارسالی","boundary":[0.7022117647058825,0.4724175080128205,0.7509600000000002,0.4916482772435897],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.6729882352941178,0.4724175080128205,0.6974964705882354,0.4916482772435897],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.6261176470588236,0.4724175080128205,0.668318117647059,0.4916482772435897],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.6159529411764707,0.4724175080128205,0.621456,0.4916482772435897],"dir":"ltr"},{"str":"مطالعات","boundary":[0.552564705882353,0.4724175080128205,0.6159331764705882,0.4916482772435897],"dir":"rtl"},{"str":"موردی","boundary":[0.4975058823529415,0.4724175080128205,0.5478663529411768,0.4916482772435897],"dir":"rtl"},{"str":"توصیفکنندهی","boundary":[0.37835294117647084,0.4724175080128205,0.4927905882352944,0.4916482772435897],"dir":"rtl"},{"str":"نمونههای","boundary":[0.3007058823529415,0.4724175080128205,0.3736658823529414,0.4916482772435897],"dir":"rtl"},{"str":"خاصی","boundary":[0.2467764705882356,0.4724175080128205,0.29597364705882384,0.4916482772435897],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.23040000000000027,0.4724175080128205,0.2421741176470591,0.4916482772435897],"dir":"rtl"},{"str":"اثرات","boundary":[0.18705882352941203,0.4724175080128205,0.2258851764705885,0.4916482772435897],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.16800000000000026,0.4724175080128205,0.18237741176470612,0.4916482772435897],"dir":"rtl"},{"str":"دست","boundary":[0.11703529411764728,0.4724175080128205,0.16331011764705902,0.4916482772435897],"dir":"rtl"},{"str":"آمده","boundary":[0.8857411764705885,0.4988598157051282,0.9173872941176473,0.5180905849358974],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8644235294117649,0.4988598157051282,0.8808847058823531,0.5180905849358974],"dir":"rtl"},{"str":"ط","boundary":[0.8463614117647061,0.4988598157051282,0.8585364705882356,0.5180905849358974],"dir":"rtl"},{"str":"ول","boundary":[0.8241882352941179,0.4988598157051282,0.8452630588235296,0.5180905849358974],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.8102202352941179,0.4988598157051282,0.8178720000000003,0.5180905849358974],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8020376470588237,0.4988598157051282,0.808814117647059,0.5180905849358974],"dir":"rtl"},{"str":"رهی","boundary":[0.7709647058823531,0.4988598157051282,0.801289411764706,0.5180905849358974],"dir":"rtl"},{"str":"ارز","boundary":[0.7484950588235296,0.4988598157051282,0.766238117647059,0.5180905849358974],"dir":"rtl"},{"str":"یابی","boundary":[0.7183058823529413,0.4988598157051282,0.7477440000000002,0.5180905849358974],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.7084235294117649,0.4988598157051282,0.7182776470588237,0.5180905849358974],"dir":"ltr"},{"str":"باشند","boundary":[0.664094117647059,0.4988598157051282,0.7040047058823531,0.5180905849358974],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6525176470588239,0.4988598157051282,0.6599435294117652,0.5180905849358974],"dir":"ltr"},{"str":"آر","boundary":[0.6405176470588239,0.4988598157051282,0.6524894117647063,0.5180905849358974],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.6134117647058825,0.4988598157051282,0.6357458823529415,0.5180905849358974],"dir":"rtl"},{"str":"اف،","boundary":[0.5806588235294119,0.4988598157051282,0.6086964705882355,0.5180905849358974],"dir":"rtl"},{"str":"٢٠١١","boundary":[0.5306823529411768,0.4988598157051282,0.5759040000000004,0.5180905849358974],"dir":"rtl"},{"str":".(","boundary":[0.517552941176471,0.4988598157051282,0.5306484705882356,0.5180905849358974],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.4888941176470592,0.4988598157051282,0.5129647058823533,0.5180905849358974],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعههای","boundary":[0.39938823529411793,0.4988598157051282,0.4841901176470592,0.5180905849358974],"dir":"rtl"},{"str":"موردی","boundary":[0.3443294117647062,0.4988598157051282,0.3946898823529415,0.5180905849358974],"dir":"rtl"},{"str":"میتوانند","boundary":[0.2778352941176474,0.4988598157051282,0.33965364705882395,0.5180905849358974],"dir":"rtl"},{"str":"بهعنوان","boundary":[0.21487058823529442,0.4988598157051282,0.27315388235294147,0.5180905849358974],"dir":"rtl"},{"str":"مثال","boundary":[0.16941176470588265,0.4988598157051282,0.2102061176470591,0.5180905849358974],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.11703529411764736,0.4988598157051282,0.16474729411764735,0.5180905849358974],"dir":"rtl"},{"str":"توصیف","boundary":[0.8617411764705887,0.5252059695512821,0.9173082352941181,0.5444367387820512],"dir":"rtl"},{"str":"دقیقی","boundary":[0.8106352941176475,0.5252059695512821,0.8570541176470592,0.5444367387820512],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.794258823529412,0.5252059695512821,0.806032941176471,0.5444367387820512],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیرات","boundary":[0.7389176470588237,0.5252059695512821,0.7896367058823532,0.5444367387820512],"dir":"rtl"},{"str":"فرهنگی","boundary":[0.6738352941176472,0.5252059695512821,0.7343181176470589,0.5444367387820512],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6609882352941177,0.5252059695512821,0.6695152941176471,0.5444367387820512],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.5913882352941177,0.5252059695512821,0.6563887058823529,0.5444367387820512],"dir":"rtl"},{"str":"باشند","boundary":[0.5467764705882355,0.5252059695512821,0.5866870588235296,0.5444367387820512],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5227764705882355,0.5252059695512821,0.5421515294117649,0.5444367387820512],"dir":"rtl"},{"str":"بهعنوان","boundary":[0.4598117647058828,0.5252059695512821,0.5180950588235298,0.5444367387820512],"dir":"rtl"},{"str":"مثال","boundary":[0.42000000000000043,0.5252059695512821,0.4552828235294122,0.5444367387820512],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.38767058823529454,0.5252059695512821,0.4153750588235298,0.5444367387820512],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.3744310588235299,0.5252059695512821,0.38206023529411814,0.5444367387820512],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.3594550588235299,0.5252059695512821,0.37326776470588285,0.5444367387820512],"dir":"rtl"},{"str":"ص","boundary":[0.3422202352941181,0.5252059695512821,0.35834823529411813,0.5444367387820512],"dir":"rtl"},{"str":"ول","boundary":[0.3200470588235299,0.5252059695512821,0.34112188235294166,0.5444367387820512],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشی","boundary":[0.24734117647058876,0.5252059695512821,0.31549552941176523,0.5444367387820512],"dir":"rtl"},{"str":"دارای","boundary":[0.20103529411764756,0.5252059695512821,0.24278117647058875,0.5444367387820512],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.17703529411764746,0.5252059695512821,0.19653458823529452,0.5444367387820512],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.1368000000000004,0.5252059695512821,0.17246682352941217,0.5444367387820512],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.11703529411764745,0.5252059695512821,0.1322145882352945,0.5444367387820512],"dir":"rtl"},{"str":"اینکه","boundary":[0.8740235294117651,0.5515521233974359,0.9174352941176476,0.5707828926282051],"dir":"rtl"},{"str":"بررسی","boundary":[0.8232000000000007,0.5515521233974359,0.8696103529411772,0.5707828926282051],"dir":"rtl"},{"str":"کند","boundary":[0.7922823529411771,0.5515521233974359,0.8187162352941182,0.5707828926282051],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7684235294117652,0.5515521233974359,0.7877985882352946,0.5707828926282051],"dir":"rtl"},{"str":"چگونه","boundary":[0.7166117647058827,0.5515521233974359,0.7638494117647063,0.5707828926282051],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6842823529411769,0.5515521233974359,0.7119868235294122,0.5707828926282051],"dir":"rtl"},{"str":"مجموعه","boundary":[0.6162352941176474,0.5515521233974359,0.6798098823529416,0.5707828926282051],"dir":"rtl"},{"str":"دادهی","boundary":[0.5631529411764712,0.5515521233974359,0.6116272941176473,0.5707828926282051],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.5496084705882359,0.5515521233974359,0.5572178823529419,0.5707828926282051],"dir":"rtl"},{"str":"رد","boundary":[0.5329976470588242,0.5515521233974359,0.5481882352941183,0.5707828926282051],"dir":"rtl"},{"str":"آ","boundary":[0.5283331764705889,0.5515521233974359,0.5315661176470594,0.5707828926282051],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5201505882352948,0.5515521233974359,0.5269976470588241,0.5707828926282051],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.4969411764705889,0.5515521233974359,0.5194729411764712,0.5707828926282051],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.4609411764705889,0.5515521233974359,0.49241223529411837,0.5707828926282051],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.4466823529411772,0.5515521233974359,0.45635011764705957,0.5707828926282051],"dir":"rtl"},{"str":"برنامهی","boundary":[0.3838588235294123,0.5515521233974359,0.44208000000000075,0.5707828926282051],"dir":"rtl"},{"str":"ساخته","boundary":[0.3266823529411771,0.5515521233974359,0.37934682352941235,0.5707828926282051],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.2851764705882359,0.5515521233974359,0.3221590588235301,0.5707828926282051],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.2330823529411771,0.5515521233974359,0.2807040000000006,0.5707828926282051],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.1953882352941183,0.5515521233974359,0.2286042352941183,0.5707828926282051],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشگر","boundary":[0.11703529411764765,0.5515521233974359,0.19098917647058883,0.5707828926282051],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.9128442352941183,0.5778982772435898,0.9158654117647065,0.5971290464743589],"dir":"rtl"},{"str":"أ","boundary":[0.9076291764705888,0.5778982772435898,0.9114127058823536,0.5971290464743589],"dir":"rtl"},{"str":"ث","boundary":[0.9031115294117653,0.5778982772435898,0.9061327058823535,0.5971290464743589],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.8964649411764712,0.5778982772435898,0.9016602352941183,0.5971290464743589],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.8710588235294124,0.5778982772435898,0.8950023529411771,0.5971290464743589],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.8531294117647065,0.5778982772435898,0.8665016470588242,0.5971290464743589],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادی","boundary":[0.7807058823529417,0.5778982772435898,0.8486880000000006,0.5971290464743589],"dir":"rtl"},{"str":"داشته","boundary":[0.7328470588235299,0.5778982772435898,0.7761458823529417,0.5971290464743589],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6923294117647063,0.5778982772435898,0.7284056470588239,0.5971290464743589],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6868235294117652,0.5778982772435898,0.6924141176470593,0.5971290464743589],"dir":"ltr"},{"str":"تولیدات","boundary":[0.6264000000000005,0.5778982772435898,0.6823002352941182,0.5971290464743589],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشی","boundary":[0.5592000000000005,0.5778982772435898,0.6218597647058828,0.5971290464743589],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.5199529411764711,0.5778982772435898,0.5546767058823534,0.5971290464743589],"dir":"rtl"},{"str":"تنها","boundary":[0.4883294117647064,0.5778982772435898,0.51540705882353,0.5971290464743589],"dir":"rtl"},{"str":"محدود","boundary":[0.43242352941176526,0.5778982772435898,0.4838258823529417,0.5971290464743589],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4135058823529417,0.5778982772435898,0.42788329411764764,0.5971290464743589],"dir":"rtl"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.34023529411764764,0.5778982772435898,0.40917741176470646,0.5971290464743589],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.2884235294117653,0.5778982772435898,0.33571200000000057,0.5971290464743589],"dir":"rtl"},{"str":"نمیشوند","boundary":[0.21120000000000064,0.5778982772435898,0.28413176470588297,0.5971290464743589],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.2042823529411765,0.5778982772435898,0.21142588235294119,0.5971290464743589],"dir":"ltr"},{"str":"چون","boundary":[0.1588235294117647,0.5778982772435898,0.19987482352941174,0.5971290464743589],"dir":"rtl"},{"str":"سایر","boundary":[0.11703529411764706,0.5778982772435898,0.15442447058823527,0.5971290464743589],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.9086512941176471,0.6042444310897436,0.9160320000000001,0.6234752003205128],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.8936752941176471,0.6042444310897436,0.9072395294117647,0.6234752003205128],"dir":"rtl"},{"str":"ص","boundary":[0.8764404705882354,0.6042444310897436,0.8923200000000001,0.6234752003205128],"dir":"rtl"},{"str":"ولات","boundary":[0.838729411764706,0.6042444310897436,0.8750936470588235,0.6234752003205128],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشی","boundary":[0.7713882352941177,0.6042444310897436,0.8340480000000001,0.6234752003205128],"dir":"rtl"},{"str":"مثل","boundary":[0.7365176470588236,0.6042444310897436,0.7668649411764707,0.6234752003205128],"dir":"rtl"},{"str":"مجموعه","boundary":[0.6684705882352941,0.6042444310897436,0.7320451764705883,0.6234752003205128],"dir":"rtl"},{"str":"دادهها،","boundary":[0.6096000000000001,0.6042444310897436,0.6638625882352942,0.6234752003205128],"dir":"rtl"},{"str":"الگور","boundary":[0.5679868235294118,0.6042444310897436,0.6051698823529412,0.6234752003205128],"dir":"rtl"},{"str":"یتمها،","boundary":[0.5199529411764706,0.6042444310897436,0.5672272941176472,0.6234752003205128],"dir":"rtl"},{"str":"کد","boundary":[0.4956705882352941,0.6042444310897436,0.5154635294117648,0.6234752003205128],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.48296470588235296,0.6042444310897436,0.4914917647058824,0.6234752003205128],"dir":"rtl"},{"str":"برنامهها","boundary":[0.4212705882352941,0.6042444310897436,0.4783623529411765,0.6234752003205128],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.3912,0.6042444310897436,0.41672470588235294,0.6234752003205128],"dir":"rtl"},{"str":"میتوانند","boundary":[0.313835294117647,0.6042444310897436,0.3866710588235294,0.6234752003205128],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.27402352941176467,0.6042444310897436,0.3092809411764706,0.6234752003205128],"dir":"rtl"},{"str":"داشته","boundary":[0.22065882352941174,0.6042444310897436,0.2694211764705882,0.6234752003205128],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.20795294117647053,0.6042444310897436,0.21647999999999995,0.6234752003205128],"dir":"rtl"},{"str":"جلب","boundary":[0.1622117647058823,0.6042444310897436,0.20338729411764703,0.6234752003205128],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.11703529411764702,0.6042444310897436,0.15766588235294113,0.6234752003205128],"dir":"rtl"},{"str":"نمایند","boundary":[0.875435294117647,0.6305905849358974,0.9173138823529411,0.6498213541666666],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8699294117647058,0.6305905849358974,0.8756611764705882,0.6498213541666666],"dir":"ltr"},{"str":"همچنین،","boundary":[0.7927058823529411,0.6305905849358974,0.8652931764705882,0.6498213541666666],"dir":"rtl"},{"str":"ازآنجاییکه","boundary":[0.709270588235294,0.6305905849358974,0.7881458823529411,0.6498213541666666],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.6958983529411762,0.6305905849358974,0.7032790588235291,0.6498213541666666],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.6809223529411763,0.6305905849358974,0.694486588235294,0.6498213541666666],"dir":"rtl"},{"str":"ص","boundary":[0.6636875294117645,0.6305905849358974,0.6795670588235292,0.6498213541666666],"dir":"rtl"},{"str":"ولات","boundary":[0.625976470588235,0.6305905849358974,0.6623407058823527,0.6498213541666666],"dir":"rtl"},{"str":"مختلفی","boundary":[0.5624470588235291,0.6305905849358974,0.621379764705882,0.6498213541666666],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5474823529411762,0.6305905849358974,0.556376470588235,0.6498213541666666],"dir":"rtl"},{"str":"میتواند","boundary":[0.4876235294117644,0.6305905849358974,0.5428065882352939,0.6498213541666666],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4664470588235291,0.6305905849358974,0.48290823529411736,0.6498213541666666],"dir":"rtl"},{"str":"وب","boundary":[0.43567058823529387,0.6305905849358974,0.4619237647058821,0.6498213541666666],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4228235294117645,0.6305905849358974,0.4313505882352939,0.6498213541666666],"dir":"rtl"},{"str":"رسانههای","boundary":[0.34461176470588206,0.6305905849358974,0.4181590588235292,0.6498213541666666],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.27501176470588207,0.6305905849358974,0.3400122352941174,0.6498213541666666],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.25595294117647027,0.6305905849358974,0.2703303529411762,0.6498213541666666],"dir":"rtl"},{"str":"اشتراک","boundary":[0.19327058823529378,0.6305905849358974,0.2527651764705879,0.6498213541666666],"dir":"rtl"},{"str":"گذاشته","boundary":[0.1297411764705879,0.6305905849358974,0.18875858823529376,0.6498213541666666],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.11703529411764671,0.6305905849358974,0.12556235294117613,0.6498213541666666],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.9076235294117645,0.6569367387820513,0.9172912941176468,0.6761675080128204],"dir":"rtl"},{"str":"موردبحث","boundary":[0.8327999999999998,0.6569367387820513,0.9031567058823526,0.6761675080128204],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.8185411764705881,0.6569367387820513,0.8282089411764704,0.6761675080128204],"dir":"rtl"},{"str":"ارجاع","boundary":[0.7739294117647056,0.6569367387820513,0.8140997647058822,0.6761675080128204],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.742870588235294,0.6569367387820513,0.7694625882352939,0.6761675080128204],"dir":"rtl"},{"str":"دهد","boundary":[0.7072941176470586,0.6569367387820513,0.7383218823529409,0.6761675080128204],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7003764705882355,0.6569367387820514,0.7075200000000001,0.6761675080128206],"dir":"ltr"},{"str":"ردپای","boundary":[0.6530823529411766,0.6569367387820514,0.6959378823529413,0.6761675080128206],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.5854588235294119,0.6569367387820514,0.648612705882353,0.6761675080128206],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.5392941176470589,0.6569367387820514,0.5810484705882354,0.6761675080128206],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.526729411764706,0.6569367387820514,0.5352564705882353,0.6761675080128206],"dir":"rtl"},{"str":"علاقه","boundary":[0.47830588235294125,0.6569367387820514,0.5222625882352941,0.6761675080128206],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.46418823529411773,0.6569367387820514,0.47385600000000005,0.6761675080128206],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.40517647058823536,0.6569367387820514,0.45987105882352947,0.6761675080128206],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3890823529411765,0.6569367387820514,0.4008564705882353,0.6761675080128206],"dir":"rtl"},{"str":"تولیدات","boundary":[0.32880000000000004,0.6569367387820514,0.3847002352941177,0.6761675080128206],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.26414117647058827,0.6569367387820514,0.3244291764705883,0.6761675080128206],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشی","boundary":[0.19157647058823504,0.6569367387820513,0.2597308235294115,0.6761675080128204],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.16164705882352914,0.6569367387820513,0.1871717647058821,0.6761675080128204],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.11703529411764678,0.6569367387820513,0.15723670588235267,0.6761675080128204],"dir":"rtl"},{"str":"تنها","boundary":[0.8902588235294121,0.683379046474359,0.9173364705882355,0.7026098157051283],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.871058823529412,0.683379046474359,0.885436235294118,0.7026098157051283],"dir":"rtl"},{"str":"استنادها","boundary":[0.8041411764705885,0.683379046474359,0.8663265882352944,0.7026098157051283],"dir":"rtl"},{"str":"محدود","boundary":[0.7479529411764708,0.683379046474359,0.7993552941176473,0.7026098157051283],"dir":"rtl"},{"str":"نمیشود","boundary":[0.6760941176470591,0.683379046474359,0.743378823529412,0.7026098157051283],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6705882352941179,0.683379046474359,0.6764611764705885,0.7026098157051283],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.6362823529411766,0.683379046474359,0.6658616470588237,0.7026098157051283],"dir":"rtl"},{"str":"ردپاهای","boundary":[0.5664000000000001,0.683379046474359,0.6315049411764707,0.7026098157051283],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.4929882352941178,0.683379046474359,0.5616762352941178,0.7026098157051283],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.440894117647059,0.683379046474359,0.4881825882352943,0.7026098157051283],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4279058823529414,0.683379046474359,0.4364329411764708,0.7026098157051283],"dir":"rtl"},{"str":"اشارات","boundary":[0.36663529411764734,0.683379046474359,0.42340800000000023,0.7026098157051283],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.34207058823529435,0.683379046474359,0.36195952941176496,0.7026098157051283],"dir":"rtl"},{"str":"تولیدات","boundary":[0.27600000000000025,0.683379046474359,0.33742023529411785,0.7026098157051283],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشی","boundary":[0.20315294117647084,0.683379046474359,0.2713072941176473,0.7026098157051283],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.1382117647058826,0.683379046474359,0.19849976470588257,0.7026098157051283],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.11703529411764732,0.683379046474359,0.13349647058823555,0.7026098157051283],"dir":"rtl"},{"str":"رسانههای","boundary":[0.8438117647058828,0.7097252003205128,0.9173590588235296,0.7289559695512821],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.7743529411764709,0.7097252003205128,0.8393534117647062,0.7289559695512821],"dir":"rtl"},{"str":"میتواند","boundary":[0.7146352941176475,0.7097252003205128,0.7698183529411767,0.7289559695512821],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.695717647058824,0.7097252003205128,0.7100950588235299,0.7289559695512821],"dir":"rtl"},{"str":"ص","boundary":[0.6790870588235298,0.7097252003205128,0.6944301176470593,0.7289559695512821],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6704724705882358,0.7097252003205128,0.6777402352941181,0.7289559695512821],"dir":"rtl"},{"str":"رت","boundary":[0.6465882352941181,0.7097252003205128,0.6691425882352946,0.7289559695512821],"dir":"rtl"},{"str":"بالقوه","boundary":[0.6031058823529414,0.7097252003205128,0.6419858823529414,0.7289559695512821],"dir":"rtl"},{"str":"نمایانگر","boundary":[0.5428235294117649,0.7097252003205128,0.5985091764705885,0.7289559695512821],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعاتی","boundary":[0.46884705882352967,0.7097252003205128,0.5383341176470591,0.7289559695512821],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.44781176470588263,0.7097252003205128,0.4642729411764709,0.7289559695512821],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.4345581176470591,0.7097252003205128,0.44192752941176494,0.7289559695512821],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.42594352941176494,0.7097252003205128,0.43320000000000025,0.7289559695512821],"dir":"rtl"},{"str":"رد","boundary":[0.410823529411765,0.7097252003205128,0.4246023529411767,0.7289559695512821],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.37651764705882385,0.7097252003205128,0.40626352941176497,0.7289559695512821],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهش","boundary":[0.3146823529411768,0.7097252003205128,0.37191529411764745,0.7289559695512821],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.27995294117647096,0.7097252003205128,0.310108235294118,0.7289559695512821],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2672470588235298,0.7097252003205128,0.27577411764705917,0.7289559695512821],"dir":"rtl"},{"str":"سنجههایی","boundary":[0.18141176470588258,0.7097252003205128,0.2627520000000004,0.7289559695512821],"dir":"rtl"},{"str":"تکمیلی","boundary":[0.11703529411764729,0.7097252003205128,0.17701270588235318,0.7289559695512821],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.9091764705882357,0.7360713541666667,0.9177035294117651,0.755302123397436],"dir":"rtl"},{"str":"نه","boundary":[0.8901176470588238,0.7360713541666667,0.9044950588235298,0.755302123397436],"dir":"rtl"},{"str":"جایگز","boundary":[0.8428545882352946,0.7360713541666667,0.8856451764705886,0.755302123397436],"dir":"rtl"},{"str":"ین","boundary":[0.8224941176470593,0.7360713541666667,0.8420950588235299,0.755302123397436],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.8155764705882353,0.7360713541666667,0.82272,0.755302123397436],"dir":"ltr"},{"str":"برای","boundary":[0.7766117647058829,0.7360713541666667,0.8108668235294123,0.755302123397436],"dir":"rtl"},{"str":"شاخصهای","boundary":[0.6796235294117646,0.7360713541666667,0.7719077647058828,0.755302123397436],"dir":"rtl"},{"str":"سنتی","boundary":[0.6330352941176469,0.7360713541666667,0.6748574117647058,0.755302123397436],"dir":"rtl"},{"str":"مبتنی","boundary":[0.584470588235294,0.7360713541666667,0.6284047058823529,0.755302123397436],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5663999999999999,0.7360713541666667,0.5797722352941176,0.755302123397436],"dir":"rtl"},{"str":"استناد","boundary":[0.5165647058823529,0.7360713541666667,0.5619670588235294,0.755302123397436],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.4826823529411765,0.7360713541666667,0.5118889411764707,0.755302123397436],"dir":"rtl"},{"str":"نماید","boundary":[0.4427294117647059,0.7360713541666667,0.47799529411764713,0.755302123397436],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.43722352941176473,0.7360713541666667,0.44301176470588244,0.755302123397436],"dir":"ltr"},{"str":"دليل","boundary":[0.881928,0.7935272294499586,0.9172842352941177,0.8079503063730354],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.8519992941176472,0.7935272294499586,0.8777371764705884,0.8079503063730354],"dir":"rtl"},{"str":"نامگذاري","boundary":[0.7747750588235295,0.7935272294499586,0.8479524705882354,0.8079503063730354],"dir":"rtl"},{"str":"چيست؟","boundary":[0.7144941176470587,0.7935272294499586,0.770675294117647,0.8079503063730354],"dir":"rtl"},{"str":"واژهی","boundary":[0.8712000000000001,0.8166482772435898,0.9174098823529412,0.835879046474359],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.8606117647058822,0.8156358308945095,0.8664282352941175,0.8348666001252787],"dir":"ltr"},{"str":"دگرسنجی","boundary":[0.7842352941176469,0.8156358308945095,0.8605948235294117,0.8348666001252787],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.7784470588235294,0.8156358308945095,0.7842635294117646,0.8348666001252787],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.761364705882353,0.8166482772435898,0.7737035294117649,0.835879046474359],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.7507764705882353,0.8156358308945095,0.7565929411764705,0.8348666001252787],"dir":"ltr"},{"str":"سنجههای","boundary":[0.6693176470588235,0.8156358308945095,0.7507990588235294,0.8348666001252787],"dir":"rtl"},{"str":"جایگز","boundary":[0.620219294117647,0.8156358308945095,0.6644216470588235,0.8348666001252787],"dir":"rtl"},{"str":"ین","boundary":[0.5992941176470588,0.8156358308945095,0.6194597647058824,0.8348666001252787],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.5935058823529411,0.8156358308945095,0.5993223529411764,0.8348666001252787],"dir":"ltr"},{"str":"میآید","boundary":[0.5438117647058823,0.8166482772435898,0.5886889411764705,0.835879046474359],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5191058823529411,0.8166482772435898,0.5390456470588235,0.835879046474359],"dir":"rtl"},{"str":"اغلب","boundary":[0.474635294117647,0.8166482772435898,0.5143567058823528,0.835879046474359],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.45755294117647055,0.8166482772435898,0.4698917647058823,0.835879046474359],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.4327058823529411,0.8166482772435898,0.45276988235294113,0.835879046474359],"dir":"rtl"},{"str":"بهعنوان","boundary":[0.3677647058823529,0.8166482772435898,0.42802447058823523,0.835879046474359],"dir":"rtl"},{"str":"جایگز","boundary":[0.3187934117647059,0.8166482772435898,0.3630663529411765,0.835879046474359],"dir":"rtl"},{"str":"ینی","boundary":[0.2908235294117647,0.8166482772435898,0.318048,0.835879046474359],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.25072941176470587,0.8166482772435898,0.28611388235294116,0.835879046474359],"dir":"rtl"},{"str":"سنجههای","boundary":[0.16461176470588235,0.8166482772435898,0.2460931764705882,0.835879046474359],"dir":"rtl"},{"str":"سنتی","boundary":[0.11703529411764704,0.8166482772435898,0.15999811764705882,0.835879046474359],"dir":"rtl"},{"str":"مبتنی","boundary":[0.8720470588235295,0.8429944310897435,0.9173929411764707,0.8622252003205128],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.853129411764706,0.8429944310897435,0.8670663529411766,0.8622252003205128],"dir":"rtl"},{"str":"استناد","boundary":[0.8011764705882353,0.8429944310897435,0.8482729411764707,0.8622252003205128],"dir":"rtl"},{"str":"یاد","boundary":[0.7764705882352941,0.8429944310897435,0.7961985882352942,0.8622252003205128],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.7150588235294119,0.8429944310897435,0.7715124705882354,0.8622252003205128],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7092705882352944,0.8429944310897435,0.7152847058823532,0.8622252003205128],"dir":"ltr"},{"str":"لازم","boundary":[0.674258823529412,0.8429944310897435,0.7029345882352944,0.8622252003205128],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6543529411764708,0.8429944310897435,0.6692950588235296,0.8622252003205128],"dir":"rtl"},{"str":"ذکر","boundary":[0.6210352941176472,0.8429944310897435,0.6493524705882354,0.8622252003205128],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5792470588235294,0.8429944310897435,0.6161703529411765,0.8622252003205128],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5544000000000001,0.8429944310897435,0.5743397647058824,0.8622252003205128],"dir":"rtl"},{"str":"واژهی","boundary":[0.503294117647059,0.8429944310897435,0.5495040000000001,0.8622252003205128],"dir":"rtl"},{"str":"دگرسنجی","boundary":[0.4219764705882355,0.8429944310897435,0.4983360000000003,0.8622252003205128],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.3926117647058826,0.8429944310897435,0.4171651764705885,0.8622252003205128],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.37284705882352964,0.8429944310897435,0.38778917647058847,0.8622252003205128],"dir":"rtl"},{"str":"سنجههای","boundary":[0.28658823529411787,0.8429944310897435,0.3680696470588238,0.8622252003205128],"dir":"rtl"},{"str":"حقیقی","boundary":[0.23025882352941196,0.8429944310897435,0.28178823529411784,0.8622252003205128],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.22081129411764727,0.8429944310897435,0.22405835294117668,0.8622252003205128],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.20725835294117667,0.8429944310897435,0.2193430588235296,0.8622252003205128],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.1962494117647061,0.8429944310897435,0.20028705882352962,0.8622252003205128],"dir":"rtl"},{"str":"ره","boundary":[0.18183529411764726,0.8429944310897435,0.19479529411764726,0.8622252003205128],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.1676047058823531,0.8429944310897435,0.17565176470588253,0.8622252003205128],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.16293176470588255,0.8429944310897435,0.16629176470588253,0.8622252003205128],"dir":"rtl"},{"str":"رد","boundary":[0.1472470588235296,0.8429944310897435,0.1615905882352943,0.8622252003205128],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.11703529411764724,0.8429944310897435,0.14248094117647075,0.8622252003205128],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.11704,0.06049,0.9177,0.86223],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"1.","boundary":[0.11675294117647059,0.9026711795122194,0.1308709694117647,0.915459641050681],"dir":"ltr"},{"str":"NSF","boundary":[0.13552941176470587,0.9026711795122194,0.17017951058823527,0.915459641050681],"dir":"ltr"},{"str":"2.","boundary":[0.11675294117647059,0.9174789391276041,0.1308859905882353,0.9302674006660657],"dir":"ltr"},{"str":"REF","boundary":[0.13552501391488922,0.9174789391276041,0.17011942588235296,0.9302674006660657],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11675,0.90267,0.17018,0.93027],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":18,"image":{"jpeg":"/storage/books/a3282fdce1bf2cb0/pages/de81887e4f37bc2127121050f393944f.jpg","blurred":"/storage/books/a3282fdce1bf2cb0/pages/f31311588ebbae3d44846b991aa16803.jpg"},"info":{"width":425,"height":624,"margin":[0.08358,0.06049,0.11578,0.08652]},"elements":[{"words":[{"str":"مقدمه","boundary":[0.13962312,0.06343200620993586,0.1789250964705882,0.07948969851762817],"dir":"rtl"},{"str":"۵","boundary":[0.08357647058823531,0.06049443108974355,0.09690352941176472,0.07972520032051278],"dir":"ltr"},{"str":"م","boundary":[0.8748875294117648,0.10337904647435892,0.8825392941176472,0.12260981570512815],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8659905882352942,0.10337904647435892,0.873529411764706,0.12260981570512815],"dir":"rtl"},{"str":"رد","boundary":[0.8503058823529412,0.10337904647435892,0.864649411764706,0.12260981570512815],"dir":"rtl"},{"str":"تحلیل","boundary":[0.7977882352941177,0.10337904647435892,0.8454917647058824,0.12260981570512815],"dir":"rtl"},{"str":"واقع","boundary":[0.7619294117647059,0.10337904647435892,0.7929995294117647,0.12260981570512815],"dir":"rtl"},{"str":"میشوند","boundary":[0.694729411764706,0.10337904647435892,0.7571124705882354,0.12260981570512815],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.681458823529412,0.10337904647435892,0.6899858823529416,0.12260981570512815],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.652094117647059,0.10337904647435892,0.676647529411765,0.12260981570512815],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.632329411764706,0.10337904647435892,0.6472715294117648,0.12260981570512815],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.6151228235294118,0.10337904647435892,0.6260216470588236,0.12260981570512815],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6062258823529412,0.10337904647435892,0.6136517647058825,0.12260981570512815],"dir":"rtl"},{"str":"زهی","boundary":[0.5736000000000002,0.10337904647435892,0.6047717647058825,0.12260981570512815],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشی","boundary":[0.5044235294117649,0.10337904647435892,0.5687774117647062,0.12260981570512815],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.4797176470588238,0.10337904647435892,0.4996574117647061,0.12260981570512815],"dir":"rtl"},{"str":"متوجه","boundary":[0.42748235294117676,0.10337904647435892,0.474903529411765,0.12260981570512815],"dir":"rtl"},{"str":"تحلیل","boundary":[0.3749647058823532,0.10337904647435892,0.4226682352941179,0.12260981570512815],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.3453176470588238,0.10337904647435892,0.3702437647058826,0.12260981570512815],"dir":"rtl"},{"str":"سنجههای","boundary":[0.259058823529412,0.10337904647435892,0.3405402352941179,0.12260981570512815],"dir":"rtl"},{"str":"اینترنتی","boundary":[0.19595294117647083,0.10337904647435892,0.2543717647058826,0.12260981570512815],"dir":"rtl"},{"str":"جدید","boundary":[0.1527529411764708,0.10337904647435892,0.19114164705882378,0.12260981570512815],"dir":"rtl"},{"str":"میباشد","boundary":[0.08357647058823556,0.10337904647435892,0.14807717647058846,0.12260981570512815],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.876423529411765,0.1298213541666666,0.8838494117647062,0.14905212339743584],"dir":"ltr"},{"str":"پر","boundary":[0.8624470588235297,0.1298213541666666,0.876375529411765,0.14905212339743584],"dir":"rtl"},{"str":"یم،","boundary":[0.8370352941176473,0.1298213541666666,0.8616988235294121,0.14905212339743584],"dir":"rtl"},{"str":"٢٠١۴","boundary":[0.7859294117647062,0.1298213541666666,0.8322804705882357,0.14905212339743584],"dir":"rtl"},{"str":".(","boundary":[0.7722352941176475,0.1298213541666666,0.7859520000000004,0.14905212339743584],"dir":"ltr"},{"str":"انتخاب","boundary":[0.7120941176470592,0.1298213541666666,0.7675764705882356,0.14905212339743584],"dir":"rtl"},{"str":"واژهها","boundary":[0.6619764705882357,0.1298213541666666,0.7073392941176474,0.14905212339743584],"dir":"rtl"},{"str":"چندان","boundary":[0.6074823529411769,0.1298213541666666,0.6571623529411769,0.14905212339743584],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5923764705882356,0.1298213541666666,0.6026089411764709,0.14905212339743584],"dir":"rtl"},{"str":"خوشاقبالی","boundary":[0.4972235294117652,0.1298213541666666,0.5874832941176474,0.14905212339743584],"dir":"rtl"},{"str":"پیش","boundary":[0.4562823529411769,0.1298213541666666,0.4923642352941181,0.14905212339743584],"dir":"rtl"},{"str":"نرفت،","boundary":[0.40560000000000046,0.1298213541666666,0.4515924705882357,0.14905212339743584],"dir":"rtl"},{"str":"چ","boundary":[0.38853176470588285,0.1298213541666666,0.3994447058823534,0.14905212339743584],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.3705882352941181,0.1298213541666666,0.38154352941176517,0.14905212339743584],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.340517647058824,0.1298213541666666,0.36596329411764755,0.14905212339743584],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.33109270588235346,0.1298213541666666,0.33439623529411816,0.14905212339743584],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.3165402352941182,0.1298213541666666,0.32969788235294173,0.14905212339743584],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.30409976470588285,0.1298213541666666,0.3095774117647064,0.14905212339743584],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.29860235294117693,0.1298213541666666,0.3026