آزمون‌های رشد حرکتی انسان آزمون‌های رشد حرکتی انسان

توضیحات

ارزیابی یکی از ارکان حیطه رشد حرکتی است و سبب می‌شود متخصص حرکت، بتواند جنبه‌های گوناگون رفتار حرکتی کودک را، مانند تغییرات، تاخیرات رشدی و کسب آگاهی در مورد راهبردهای آموزشی، بررسی کند. بدین‌منظور آزمون‌های بسیاری به‌صورت رسمی و غیررسمی وجود دارند. بر همین اساس و به‌علت نبودن منبع یکپارچه‌ای که به ویژگی‌ها و توضیح و توصیف ابزار سنجش رشد حرکتی بپردازد، آزمون‌های موجود در این کتاب معرفی و طرز اجرای هر یک به‌تفصیل شرح داده شده‌اند. تاکید بر درنظرگرفتن شرایط اجرای آزمون‌ها از ویژگی‌های این کتاب است و شایسته است که کاربران و مخاطبان محترم کتاب این تاکیدها را درنظر داشته باشند. مهم‌ترین چالش پیش‌روی ارزیاب، تشخیص مناسب‌ترین شیوه و ابزار اندازه‌گیری برای فرد یا گروه مورد اندازه‌گیری است. این کتاب در سه فصل تدوین شده است: در فصل نخست مفاهیم مربوط به اندازه‌گیری و ویژگی‌های یک آزمون خوب معرفی می‌شود. فصل دوم به طبقه‌بندی و معرفی کلی آزمون‌ها می‌پردازد و در فصل سوم این آزمون‌ها به‌طور جداگانه با جزییات ارایه شده است.,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":3797822,"title":"آزمون‌های رشد حرکتی انسان","price":"۱۰۵‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۴۲‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۶‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۳۱‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۰۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/a3a323bcbc4367ec/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/a3a323bcbc4367ec/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/a3a323bcbc4367ec/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/a3a323bcbc4367ec/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/a3a323bcbc4367ec/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":1,"isbn":"978-964-457-416-0","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۷","nobat_chap":1,"description":["ارزیابی یکی از ارکان حیطه رشد حرکتی است و سبب می‌شود متخصص حرکت، بتواند جنبه‌های گوناگون رفتار حرکتی کودک را، مانند تغییرات، تاخیرات رشدی و کسب آگاهی در مورد راهبردهای آموزشی، بررسی کند. بدین‌منظور آزمون‌های بسیاری به‌صورت رسمی و غیررسمی وجود دارند. بر همین اساس و به‌علت نبودن منبع یکپارچه‌ای که به ویژگی‌ها و توضیح و توصیف ابزار سنجش رشد حرکتی بپردازد، آزمون‌های موجود در این کتاب معرفی و طرز اجرای هر یک به‌تفصیل شرح داده شده‌اند. تاکید بر درنظرگرفتن شرایط اجرای آزمون‌ها از ویژگی‌های این کتاب است و شایسته است که کاربران و مخاطبان محترم کتاب این تاکیدها را درنظر داشته باشند. مهم‌ترین چالش پیش‌روی ارزیاب، تشخیص مناسب‌ترین شیوه و ابزار اندازه‌گیری برای فرد یا گروه مورد اندازه‌گیری است. این کتاب در سه فصل تدوین شده است: در فصل نخست مفاهیم مربوط به اندازه‌گیری و ویژگی‌های یک آزمون خوب معرفی می‌شود. فصل دوم به طبقه‌بندی و معرفی کلی آزمون‌ها می‌پردازد و در فصل سوم این آزمون‌ها به‌طور جداگانه با جزییات ارایه شده است.",""],"pages_count":360,"keywords":"null","token":"a3a323bcbc4367ec","created_at":"2021-09-10 02:56:35","updated_at":"2022-12-25 17:03:40","publisher_id":188,"deleted_at":null,"published_at":"2021-09-10 04:13:48","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه شهید بهشتی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":612,"title":"دکتر علیرضا فارسی","meta_title":"دکتر علیرضا فارسی","meta_description":"دکتر علیرضا فارسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر علیرضا","lastname":"فارسی","token":"d0c07e7653a1acdf","created_at":"2017-10-15 09:51:59","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1920733,"title":"دکتر زهرا انتظاری خراسانی","meta_title":"دکتر زهرا انتظاری خراسانی","meta_description":"دکتر زهرا انتظاری خراسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر زهرا","lastname":"انتظاری خراسانی","token":"f7129ef0ef003874","created_at":"2021-09-10 02:43:37","updated_at":"2021-09-10 02:43:37","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":612,"title":"دکتر علیرضا فارسی","meta_title":"دکتر علیرضا فارسی","meta_description":"دکتر علیرضا فارسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر علیرضا","lastname":"فارسی","token":"d0c07e7653a1acdf","created_at":"2017-10-15 09:51:59","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1920733,"title":"دکتر زهرا انتظاری خراسانی","meta_title":"دکتر زهرا انتظاری خراسانی","meta_description":"دکتر زهرا انتظاری خراسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر زهرا","lastname":"انتظاری خراسانی","token":"f7129ef0ef003874","created_at":"2021-09-10 02:43:37","updated_at":"2021-09-10 02:43:37","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":786475,"file":"613a8a1bbbbcd3.60243193.pdf","book_id":3797822,"toc":null,"created_at":"2021-09-10 02:56:35","updated_at":"2022-08-29 14:11:22","process_started_at":"2021-09-10 02:56:37","process_done_at":"2021-09-10 02:56:46","process_failed_at":null,"pages_count":360,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"8dbbcff0399f6be3366d761a353f51f6ffe736e0ae4eaf22bdd642bc284bfbaba169c4dbb63d448319c240381b829e5cbc545385feb6fe0a47e752126cd1ec91","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۶۰"},"publisher":{"id":188,"title":"دانشگاه شهید بهشتی","description":null,"token":"72090a5e4340c63a","slug":"sbu"},"study_subjects":[{"id":1804,"title":"ارزیابی رشد حرکتی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"3f051ec0b7689011","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:24:11","updated_at":"2021-12-27 11:26:35","study_fields":[{"id":409,"title":"رفتار حرکتی گرایش رشدحرکتی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"9b7c8358eeeb6bc5","books_count":10,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2023-01-24 12:12:25","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1324,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-28 09:45:05"}]}]},{"id":19399,"title":"رشد حرکتی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"4f0001713e99c1fc","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:32:31","updated_at":"2021-12-27 11:26:35","study_fields":[{"id":931,"title":"علوم ورزشی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"84603700e3bb0e69","books_count":13,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2023-05-22 14:05:35","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1324,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-28 09:45:05"}]}]},{"id":19402,"title":"رشد حرکتی در طول عمر","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"1511704e937ce09b","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:32:31","updated_at":"2021-12-27 11:26:35","study_fields":[{"id":409,"title":"رفتار حرکتی گرایش رشدحرکتی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"9b7c8358eeeb6bc5","books_count":10,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2023-01-24 12:12:25","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1324,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-28 09:45:05"}]}]},{"id":23827,"title":"سمینار رشد حرکتی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"745885278c93211a","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:37:07","updated_at":"2021-12-27 11:26:35","study_fields":[{"id":409,"title":"رفتار حرکتی گرایش رشدحرکتی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"9b7c8358eeeb6bc5","books_count":10,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2023-01-24 12:12:25","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1324,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-28 09:45:05"}]}]}],"titleLink":"%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86","ebook_price_en":42000,"urlify":"%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86","pages_count_fa":"۳۶۰","authorTitle":"دکتر علیرضا فارسی, دکتر زهرا انتظاری خراسانی","tocStr":"","url":"/preview/a3a323bcbc4367ec/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86"}
{"toc":null,"pages_count":360,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"a3a323bcbc4367ec","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/a3a323bcbc4367ec/pages/aGRlKnpYHPysekbL-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a3a323bcbc4367ec/pages/mjZLStvtYEcJYJZu.jpg","blurred":"/storage/books/a3a323bcbc4367ec/pages/vOxjCkPTPWNRHpJn.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0005650024874871519,0.00023993601906611064,0.9988815055093846,0.9995318605885654]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5899159908294678,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5915966629981995,"y":0.26128265261650085},{"x":0.4924369752407074,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"rtl","str":"پاندا","boundary":[0.4907563030719757,0.20783847570419312,0.5915966629981995,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.20902612805366516},{"x":0.48571428656578064,"y":0.20783847570419312},{"x":0.48571428656578064,"y":0.2624703049659729},{"x":0.4100840389728546,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"نماییم","boundary":[0.4100840389728546,0.20902612805366516,0.48571428656578064,0.2624703049659729]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5899159908294678,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5915966629981995,"y":0.26128265261650085},{"x":0.4100840389728546,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.6399999856948853,"boundary":[0.4050840389728546,0.20202612805366515,0.5965966629981995,0.26828265261650086],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6605042219161987,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3871733844280243},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.5932773351669312,0.36104512214660645,0.6605042219161987,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5798319578170776,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5798319578170776,"y":0.3871733844280243},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5546218752861023,0.36104512214660645,0.5798319578170776,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.36104512214660645},{"x":0.534453809261322,"y":0.36104512214660645},{"x":0.534453809261322,"y":0.3871733844280243},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.4907563030719757,0.36104512214660645,0.534453809261322,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.36104512214660645},{"x":0.48235294222831726,"y":0.36104512214660645},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3871733844280243},{"x":0.40672269463539124,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حرکتی","boundary":[0.40672269463539124,0.36104512214660645,0.48235294222831726,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.36104512214660645},{"x":0.4000000059604645,"y":0.36104512214660645},{"x":0.4000000059604645,"y":0.3871733844280243},{"x":0.34117648005485535,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انسان","boundary":[0.34117648005485535,0.36104512214660645,0.4000000059604645,0.3871733844280243]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6605042219161987,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3871733844280243},{"x":0.34117648005485535,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.33617648005485534,0.35404512214660644,0.6655042219161987,0.3941733844280243],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/a3a323bcbc4367ec/pages/tUFAjEavxBpyfdrK-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a3a323bcbc4367ec/pages/HjXvQEbQWcFtLqZZ.jpg","blurred":"/storage/books/a3a323bcbc4367ec/pages/tUAEAEenDwMEhAqS.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/a3a323bcbc4367ec/pages/FcoioKWHYvGdLeOc-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a3a323bcbc4367ec/pages/qBaXOBRttsZRewMn.jpg","blurred":"/storage/books/a3a323bcbc4367ec/pages/IZqyXOTNkJMSRyAZ.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0005650024874871519,0.0003753448529368058,0.9988843301684917,0.9990621611573635]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.32185274362564087},{"x":0.658823549747467,"y":0.32185274362564087},{"x":0.658823549747467,"y":0.3479810059070587},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.5882353186607361,0.32185274362564087,0.658823549747467,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3479810059070587},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5428571701049805,0.3230403661727905,0.5865546464920044,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.3230403661727905},{"x":0.534453809261322,"y":0.3230403661727905},{"x":0.534453809261322,"y":0.3479810059070587},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.4907563030719757,0.3230403661727905,0.534453809261322,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.3230403661727905},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3230403661727905},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3479810059070587},{"x":0.40672269463539124,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حرکتی","boundary":[0.40672269463539124,0.3230403661727905,0.48235294222831726,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.3230403661727905},{"x":0.3983193337917328,"y":0.3230403661727905},{"x":0.3983193337917328,"y":0.34916865825653076},{"x":0.34117648005485535,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انسان","boundary":[0.34117648005485535,0.3230403661727905,0.3983193337917328,0.34916865825653076]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.3230403661727905},{"x":0.658823549747467,"y":0.32185274362564087},{"x":0.658823549747467,"y":0.3479810059070587},{"x":0.34117648005485535,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.33617648005485534,0.3160403661727905,0.663823549747467,0.3549810059070587],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.46674585342407227},{"x":0.5697479248046875,"y":0.46674585342407227},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5008403658866882,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گردآوری","boundary":[0.49915966391563416,0.46674585342407227,0.5697479248046875,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.4679335057735443},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4679335057735443},{"x":0.4924369752407074,"y":0.48812350630760193},{"x":0.48571428656578064,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.48571428656578064,0.4679335057735443,0.4924369752407074,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.4679335057735443},{"x":0.4773109257221222,"y":0.46674585342407227},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4869358539581299},{"x":0.4302521049976349,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تدوین","boundary":[0.4285714328289032,0.4679335057735443,0.4773109257221222,0.4869358539581299]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5697479248046875,"y":0.46674585342407227},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4869358539581299},{"x":0.4302521049976349,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4235714328289032,0.4609335057735443,0.5747479248046875,0.4939358539581299],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.5249406099319458},{"x":0.578151285648346,"y":0.5249406099319458},{"x":0.578151285648346,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5411764979362488,0.5249406099319458,0.578151285648346,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.5249406099319458},{"x":0.534453809261322,"y":0.5249406099319458},{"x":0.534453809261322,"y":0.5427553653717041},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علیرضا","boundary":[0.4789915978908539,0.5249406099319458,0.534453809261322,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.5249406099319458},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5249406099319458},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5427553653717041},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.42016807198524475,0.5249406099319458,0.4722689092159271,0.5427553653717041]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.5249406099319458},{"x":0.578151285648346,"y":0.5249406099319458},{"x":0.578151285648346,"y":0.5427553653717041},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.41516807198524475,0.5179406099319458,0.583151285648346,0.5497553653717041],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5736342072486877},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5714285969734192,0.5570071339607239,0.6084033846855164,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.5570071339607239},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5570071339607239},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5736342072486877},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زهرا","boundary":[0.5327731370925903,0.5570071339607239,0.5647059082984924,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.5570071339607239},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5570071339607239},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5736342072486877},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتظاری","boundary":[0.46722689270973206,0.5570071339607239,0.5243697762489319,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.5570071339607239},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5570071339607239},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5736342072486877},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خراسانی","boundary":[0.39159664511680603,0.5570071339607239,0.4588235318660736,0.5736342072486877]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5736342072486877},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.386596645116806,0.5500071339607239,0.6134033846855164,0.5806342072486878],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.7695962190628052},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7695962190628052},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7826603055000305},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۹۷","boundary":[0.4773109257221222,0.7695962190628052,0.5210084319114685,0.7826603055000305]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.7695962190628052},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7695962190628052},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7826603055000305},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.4723109257221222,0.7625962190628052,0.5260084319114685,0.7896603055000305],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/a3a323bcbc4367ec/pages/ccsdbvHzYYOFBTYM-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a3a323bcbc4367ec/pages/aatezscJKKNfYkDJ.jpg","blurred":"/storage/books/a3a323bcbc4367ec/pages/TpWZfbYezsRrjRvs.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003672763249453376,0.00020044176553037557,0.9987063766447436,0.9990113828136916]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.17577196657657623},{"x":0.5378151535987854,"y":0.17577196657657623},{"x":0.5378151535987854,"y":0.2102137804031372},{"x":0.4588235318660736,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4588235318660736,0.17577196657657623,0.5378151535987854,0.2102137804031372]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.17577196657657623},{"x":0.5378151535987854,"y":0.17577196657657623},{"x":0.5378151535987854,"y":0.2102137804031372},{"x":0.4588235318660736,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.5799999833106995,"boundary":[0.4538235318660736,0.16877196657657623,0.5428151535987854,0.2172137804031372],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5226891040802002,"y":0.20546318590641022},{"x":0.5260504484176636,"y":0.22090260684490204},{"x":0.4739495813846588,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.5899999737739563,"str":"منشی","boundary":[0.46890756487846375,0.21140141785144806,0.5260504484176636,0.22090260684490204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5226891040802002,"y":0.20546318590641022},{"x":0.5260504484176636,"y":0.22090260684490204},{"x":0.4739495813846588,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.5899999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.46390756487846374,0.20440141785144805,0.5310504484176636,0.22790260684490204],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.22209025919437408},{"x":0.5092437267303467,"y":0.22209025919437408},{"x":0.5092437267303467,"y":0.22684085369110107},{"x":0.4924369752407074,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۱۳۳۸","boundary":[0.4924369752407074,0.22209025919437408,0.5092437267303467,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.22209025919437408},{"x":0.4907563030719757,"y":0.22209025919437408},{"x":0.4907563030719757,"y":0.22684085369110107},{"x":0.489075630903244,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.4099999964237213,"dir":"rtl","str":"ه","boundary":[0.489075630903244,0.22209025919437408,0.4907563030719757,0.22684085369110107]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.22209025919437408},{"x":0.5092437267303467,"y":0.22209025919437408},{"x":0.5092437267303467,"y":0.22565320134162903},{"x":0.489075630903244,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.7599999904632568,"boundary":[0.484075630903244,0.21509025919437408,0.5142437267303467,0.23265320134162903],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.235154390335083},{"x":0.5109243988990784,"y":0.235154390335083},{"x":0.5109243988990784,"y":0.244655579328537},{"x":0.48739495873451233,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۸۵","boundary":[0.48739495873451233,0.235154390335083,0.5109243988990784,0.244655579328537]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.235154390335083},{"x":0.5109243988990784,"y":0.235154390335083},{"x":0.5109243988990784,"y":0.244655579328537},{"x":0.48739495873451233,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.4823949587345123,0.228154390335083,0.5159243988990784,0.251655579328537],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6201680898666382,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6201680898666382,"y":0.26128265261650085},{"x":0.5949580073356628,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5949580073356628,0.24821852147579193,0.6201680898666382,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5899159908294678,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5899159908294678,"y":0.26128265261650085},{"x":0.5647059082984924,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5647059082984924,0.24821852147579193,0.5899159908294678,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5579832196235657,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5579832196235657,"y":0.26128265261650085},{"x":0.5546218752861023,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5546218752861023,0.24821852147579193,0.5579832196235657,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5478991866111755,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5478991866111755,"y":0.26128265261650085},{"x":0.5025210380554199,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5025210380554199,0.24821852147579193,0.5478991866111755,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.24821852147579193},{"x":0.4957983195781708,"y":0.24821852147579193},{"x":0.4957983195781708,"y":0.26128265261650085},{"x":0.4571428596973419,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4571428596973419,0.24821852147579193,0.4957983195781708,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.24821852147579193},{"x":0.45042017102241516,"y":0.24821852147579193},{"x":0.45042017102241516,"y":0.26128265261650085},{"x":0.42016807198524475,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.42016807198524475,0.24821852147579193,0.45042017102241516,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.24821852147579193},{"x":0.4151260554790497,"y":0.24821852147579193},{"x":0.4151260554790497,"y":0.26128265261650085},{"x":0.3781512677669525,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.3781512677669525,0.24821852147579193,0.4151260554790497,0.26128265261650085]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6201680898666382,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6201680898666382,"y":0.26128265261650085},{"x":0.3781512677669525,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3731512677669525,0.24121852147579192,0.6251680898666382,0.26828265261650086],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.2695961892604828},{"x":0.5865546464920044,"y":0.2695961892604828},{"x":0.5865546464920044,"y":0.285035640001297},{"x":0.5546218752861023,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.5546218752861023,0.2695961892604828,0.5865546464920044,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.2695961892604828},{"x":0.5462185144424438,"y":0.2695961892604828},{"x":0.5462185144424438,"y":0.285035640001297},{"x":0.5310924649238586,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5310924649238586,0.2695961892604828,0.5462185144424438,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.2695961892604828},{"x":0.5210084319114685,"y":0.2695961892604828},{"x":0.5210084319114685,"y":0.285035640001297},{"x":0.49747899174690247,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.49747899174690247,0.2695961892604828,0.5210084319114685,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.2695961892604828},{"x":0.4924369752407074,"y":0.2695961892604828},{"x":0.4924369752407074,"y":0.285035640001297},{"x":0.45210084319114685,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حرکتی","boundary":[0.45210084319114685,0.2695961892604828,0.4924369752407074,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.2695961892604828},{"x":0.45042017102241516,"y":0.2695961892604828},{"x":0.45042017102241516,"y":0.285035640001297},{"x":0.41680672764778137,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انسان","boundary":[0.41680672764778137,0.2695961892604828,0.45042017102241516,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.28622329235076904},{"x":0.6907563209533691,"y":0.28622329235076904},{"x":0.6907563209533691,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6436975002288818,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گردآوری","boundary":[0.6436975002288818,0.28622329235076904,0.6907563209533691,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.28622329235076904},{"x":0.6369748115539551,"y":0.28622329235076904},{"x":0.6369748115539551,"y":0.30166271328926086},{"x":0.63193279504776,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.63193279504776,0.28622329235076904,0.6369748115539551,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.28622329235076904},{"x":0.6268907785415649,"y":0.28622329235076904},{"x":0.6268907785415649,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5966386795043945,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تدوین","boundary":[0.5966386795043945,0.28622329235076904,0.6268907785415649,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.28622329235076904},{"x":0.5932773351669312,"y":0.28622329235076904},{"x":0.5932773351669312,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5915966629981995,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5915966629981995,0.28622329235076904,0.5932773351669312,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.28622329235076904},{"x":0.5848739743232727,"y":0.28622329235076904},{"x":0.5848739743232727,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5596638917922974,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5596638917922974,0.28622329235076904,0.5848739743232727,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.28622329235076904},{"x":0.5529412031173706,"y":0.28622329235076904},{"x":0.5529412031173706,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5176470875740051,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علیرضا","boundary":[0.5176470875740051,0.28622329235076904,0.5529412031173706,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.28622329235076904},{"x":0.5109243988990784,"y":0.28622329235076904},{"x":0.5109243988990784,"y":0.30166271328926086},{"x":0.4773109257221222,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.4773109257221222,0.28622329235076904,0.5109243988990784,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.28622329235076904},{"x":0.47058823704719543,"y":0.28622329235076904},{"x":0.47058823704719543,"y":0.30166271328926086},{"x":0.46722689270973206,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.46722689270973206,0.28622329235076904,0.47058823704719543,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.28622329235076904},{"x":0.4605042040348053,"y":0.28622329235076904},{"x":0.4605042040348053,"y":0.30166271328926086},{"x":0.43529412150382996,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.43529412150382996,0.28622329235076904,0.4605042040348053,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.28622329235076904},{"x":0.4302521049976349,"y":0.28622329235076904},{"x":0.4302521049976349,"y":0.30166271328926086},{"x":0.4084033668041229,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زهرا","boundary":[0.4084033668041229,0.28622329235076904,0.4302521049976349,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.28622329235076904},{"x":0.40168067812919617,"y":0.28622329235076904},{"x":0.40168067812919617,"y":0.30166271328926086},{"x":0.3613445460796356,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"انتظاری","boundary":[0.3613445460796356,0.28622329235076904,0.40168067812919617,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.28622329235076904},{"x":0.35462185740470886,"y":0.28622329235076904},{"x":0.35462185740470886,"y":0.30166271328926086},{"x":0.30924370884895325,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خراسانی","boundary":[0.30924370884895325,0.28622329235076904,0.35462185740470886,0.30166271328926086]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.2695961892604828},{"x":0.6907563209533691,"y":0.2695961892604828},{"x":0.6907563209533691,"y":0.30166271328926086},{"x":0.30924370884895325,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.30424370884895324,0.2625961892604828,0.6957563209533691,0.30866271328926087],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5579832196235657,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5579832196235657,"y":0.3277909755706787},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.5126050710678101,0.31353920698165894,0.5579832196235657,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5126050710678101,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3277909755706787},{"x":0.507563054561615,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.507563054561615,0.31353920698165894,0.5126050710678101,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5025210380554199,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3277909755706787},{"x":0.48067227005958557,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اکرم","boundary":[0.48067227005958557,0.31353920698165894,0.5025210380554199,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.31353920698165894},{"x":0.4739495813846588,"y":0.31353920698165894},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3277909755706787},{"x":0.4453781545162201,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کیانی","boundary":[0.4453781545162201,0.31353920698165894,0.4739495813846588,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.32660332322120667},{"x":0.5983193516731262,"y":0.32660332322120667},{"x":0.5983193516731262,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5647059082984924,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حروف","boundary":[0.5647059082984924,0.32660332322120667,0.5983193516731262,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.32660332322120667},{"x":0.5630252361297607,"y":0.32660332322120667},{"x":0.5630252361297607,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5428571701049805,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نگار","boundary":[0.5428571701049805,0.32660332322120667,0.5630252361297607,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.32660332322120667},{"x":0.5378151535987854,"y":0.32660332322120667},{"x":0.5378151535987854,"y":0.34085512161254883},{"x":0.534453809261322,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.534453809261322,0.32660332322120667,0.5378151535987854,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.32660332322120667},{"x":0.5277311205863953,"y":0.32660332322120667},{"x":0.5277311205863953,"y":0.34085512161254883},{"x":0.4957983195781708,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.4957983195781708,0.32660332322120667,0.5277311205863953,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.32660332322120667},{"x":0.4924369752407074,"y":0.32660332322120667},{"x":0.4924369752407074,"y":0.34085512161254883},{"x":0.48235294222831726,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.48235294222831726,0.32660332322120667,0.4924369752407074,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.32660332322120667},{"x":0.4789915978908539,"y":0.32660332322120667},{"x":0.4789915978908539,"y":0.34085512161254883},{"x":0.4789915978908539,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4789915978908539,0.32660332322120667,0.4789915978908539,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.32660332322120667},{"x":0.4722689092159271,"y":0.32660332322120667},{"x":0.4722689092159271,"y":0.34085512161254883},{"x":0.44873949885368347,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فریبا","boundary":[0.44873949885368347,0.32660332322120667,0.4722689092159271,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.32660332322120667},{"x":0.4420168101787567,"y":0.32660332322120667},{"x":0.4420168101787567,"y":0.34085512161254883},{"x":0.40168067812919617,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باباخانی","boundary":[0.40168067812919617,0.32660332322120667,0.4420168101787567,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طراح","boundary":[0.5596638917922974,0.3396674692630768,0.5865546464920044,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3527315855026245},{"x":0.534453809261322,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.534453809261322,0.3396674692630768,0.5529412031173706,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3527315855026245},{"x":0.529411792755127,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.529411792755127,0.3396674692630768,0.5327731370925903,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3527315855026245},{"x":0.46554622054100037,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"امیرشاهرخ","boundary":[0.46554622054100037,0.3396674692630768,0.5226891040802002,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.3396674692630768},{"x":0.4605042040348053,"y":0.3396674692630768},{"x":0.4605042040348053,"y":0.3527315855026245},{"x":0.4117647111415863,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فریوسفی","boundary":[0.4117647111415863,0.3396674692630768,0.4605042040348053,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.35391923785209656},{"x":0.5630252361297607,"y":0.35391923785209656},{"x":0.5630252361297607,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5428571701049805,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.5428571701049805,0.35391923785209656,0.5630252361297607,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.35391923785209656},{"x":0.5361344814300537,"y":0.35391923785209656},{"x":0.5361344814300537,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5126050710678101,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5126050710678101,0.35391923785209656,0.5361344814300537,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.35391923785209656},{"x":0.5058823823928833,"y":0.35391923785209656},{"x":0.5058823823928833,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5042017102241516,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5042017102241516,0.35391923785209656,0.5058823823928833,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.35391923785209656},{"x":0.49747899174690247,"y":0.35391923785209656},{"x":0.49747899174690247,"y":0.36579573154449463},{"x":0.4756302535533905,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صفر","boundary":[0.4756302535533905,0.35391923785209656,0.49747899174690247,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.35391923785209656},{"x":0.46890756487846375,"y":0.35391923785209656},{"x":0.46890756487846375,"y":0.36579573154449463},{"x":0.43529412150382996,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مميزاد","boundary":[0.43529412150382996,0.35391923785209656,0.46890756487846375,0.36579573154449463]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5983193516731262,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5983193516731262,"y":0.36579573154449463},{"x":0.40168067812919617,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.39668067812919616,0.30653920698165893,0.6033193516731262,0.37279573154449464],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3800475001335144},{"x":0.5193277597427368,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5210084319114685,0.36579573154449463,0.5445378422737122,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5142857432365417,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5142857432365417,"y":0.37885984778404236},{"x":0.49747899174690247,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.49747899174690247,0.36579573154449463,0.5142857432365417,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.36579573154449463},{"x":0.4941176474094391,"y":0.36579573154449463},{"x":0.4941176474094391,"y":0.37885984778404236},{"x":0.4924369752407074,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4941176474094391,0.36579573154449463,0.4941176474094391,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.3646080791950226},{"x":0.48739495873451233,"y":0.36579573154449463},{"x":0.48571428656578064,"y":0.37885984778404236},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۷","boundary":[0.45546218752861023,0.3646080791950226,0.48571428656578064,0.37885984778404236]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.3646080791950226},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3800475001335144},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4504621875286102,0.3576080791950226,0.5495378422737122,0.3870475001335144],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3800475001335144},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3931116461753845},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.5008403658866882,0.37885984778404236,0.5445378422737122,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.37885984778404236},{"x":0.49747899174690247,"y":0.37885984778404236},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3919239938259125},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4941176474094391,0.37885984778404236,0.49747899174690247,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.3776721954345703},{"x":0.48571428656578064,"y":0.37885984778404236},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3919239938259125},{"x":0.45546218752861023,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۰","boundary":[0.45546218752861023,0.3776721954345703,0.48403361439704895,0.3919239938259125]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3800475001335144},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3931116461753845},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4504621875286102,0.3706721954345703,0.5495378422737122,0.4001116461753845],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5378151535987854,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.5378151535987854,0.3919239938259125,0.5647059082984924,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5310924649238586,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5260504484176636,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5260504484176636,0.3919239938259125,0.5310924649238586,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.3919239938259125},{"x":0.48571428656578064,"y":0.3919239938259125},{"x":0.48571428656578064,"y":0.40380048751831055},{"x":0.4605042040348053,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲۵۰","boundary":[0.4605042040348053,0.3919239938259125,0.48571428656578064,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.3919239938259125},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3919239938259125},{"x":0.4924369752407074,"y":0.40380048751831055},{"x":0.48739495873451233,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"٬","boundary":[0.48739495873451233,0.3919239938259125,0.4924369752407074,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5159664154052734,"y":0.40380048751831055},{"x":0.4924369752407074,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۰۰۰","boundary":[0.4924369752407074,0.3919239938259125,0.5159664154052734,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.3919239938259125},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3919239938259125},{"x":0.45546218752861023,"y":0.40380048751831055},{"x":0.440336138010025,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.440336138010025,0.3919239938259125,0.45546218752861023,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6487395167350769,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6252101063728333,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.6252101063728333,0.4133016765117645,0.6487395167350769,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6184874176979065,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5882353186607361,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.5882353186607361,0.4133016765117645,0.6184874176979065,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.4133016765117645},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4133016765117645},{"x":0.5815126299858093,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5596638917922974,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5596638917922974,0.4133016765117645,0.5815126299858093,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.4133016765117645},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4133016765117645},{"x":0.5529412031173706,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5126050710678101,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5126050710678101,0.4133016765117645,0.5529412031173706,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.4133016765117645},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4133016765117645},{"x":0.5058823823928833,"y":0.42636579275131226},{"x":0.4773109257221222,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.4773109257221222,0.4133016765117645,0.5058823823928833,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.4133016765117645},{"x":0.47058823704719543,"y":0.4133016765117645},{"x":0.47058823704719543,"y":0.42636579275131226},{"x":0.43529412150382996,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.43529412150382996,0.4133016765117645,0.47058823704719543,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.4133016765117645},{"x":0.4285714328289032,"y":0.4133016765117645},{"x":0.4285714328289032,"y":0.42636579275131226},{"x":0.38991597294807434,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.38991597294807434,0.4133016765117645,0.4285714328289032,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.4133016765117645},{"x":0.3831932842731476,"y":0.4133016765117645},{"x":0.3831932842731476,"y":0.42636579275131226},{"x":0.35966387391090393,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.35966387391090393,0.4133016765117645,0.3831932842731476,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.4133016765117645},{"x":0.35798320174217224,"y":0.4133016765117645},{"x":0.35798320174217224,"y":0.42636579275131226},{"x":0.35630252957344055,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.35630252957344055,0.4133016765117645,0.35798320174217224,0.42636579275131226]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4275534451007843},{"x":0.35630252957344055,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.35130252957344055,0.38492399382591247,0.6537395167350769,0.4345534451007843],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.5320665240287781},{"x":0.561344563961029,"y":0.5320665240287781},{"x":0.561344563961029,"y":0.54038006067276},{"x":0.5126050710678101,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۹۷۸۹۶۴","boundary":[0.5126050710678101,0.5320665240287781,0.561344563961029,0.54038006067276]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5899159908294678,"y":0.54038006067276},{"x":0.5680672526359558,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۴۵۷","boundary":[0.5680672526359558,0.5320665240287781,0.5899159908294678,0.54038006067276]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6268907785415649,"y":0.54038006067276},{"x":0.5966386795043945,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۴۱۶۰","boundary":[0.5966386795043945,0.5320665240287781,0.6268907785415649,0.54038006067276]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6268907785415649,"y":0.54038006067276},{"x":0.5126050710678101,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.50760507106781,0.5250665240287781,0.631890778541565,0.54738006067276],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4406175911426544},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.6504201889038086,0.4394299387931824,0.6974790096282959,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6521008610725403,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6487395167350769,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6487395167350769,0.4394299387931824,0.6521008610725403,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6302521228790283,"y":0.45130640268325806},{"x":0.605042040348053,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.605042040348053,0.4394299387931824,0.6302521228790283,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6016806960105896,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5983193516731262,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5983193516731262,0.4394299387931824,0.6016806960105896,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.4394299387931824},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4394299387931824},{"x":0.5915966629981995,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5596638917922974,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علیرضا","boundary":[0.5596638917922974,0.4394299387931824,0.5915966629981995,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.4394299387931824},{"x":0.561344563961029,"y":0.4394299387931824},{"x":0.561344563961029,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5579832196235657,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5579832196235657,0.4394299387931824,0.561344563961029,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.4382422864437103},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4394299387931824},{"x":0.5512605309486389,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5176470875740051,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۳۵۴-","boundary":[0.5176470875740051,0.4382422864437103,0.5512605309486389,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7478991746902466,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7210084199905396,0.45368170738220215,0.7478991746902466,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7159664034843445,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7109243869781494,0.45368170738220215,0.7159664034843445,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7058823704719543,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.6941176652908325,0.45368170738220215,0.7058823704719543,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6873949766159058,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.6521008610725403,0.45368170738220215,0.6873949766159058,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6521008610725403,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6487395167350769,0.45368170738220215,0.6521008610725403,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6285714507102966,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.6000000238418579,0.45368170738220215,0.6285714507102966,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5983193516731262,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4679335057735443},{"x":0.578151285648346,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.578151285648346,0.45368170738220215,0.5983193516731262,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5714285969734192,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.5512605309486389,0.45368170738220215,0.5714285969734192,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5445378422737122,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5092437267303467,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حرکتی","boundary":[0.5092437267303467,0.45368170738220215,0.5445378422737122,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5025210380554199,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5025210380554199,"y":0.4679335057735443},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"انسان","boundary":[0.4722689092159271,0.45368170738220215,0.5025210380554199,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.45368170738220215},{"x":0.46554622054100037,"y":0.45368170738220215},{"x":0.46554622054100037,"y":0.4679335057735443},{"x":0.42184874415397644,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گردآوری","boundary":[0.42184874415397644,0.45368170738220215,0.46554622054100037,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.45368170738220215},{"x":0.4151260554790497,"y":0.45368170738220215},{"x":0.4151260554790497,"y":0.4679335057735443},{"x":0.4100840389728546,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4100840389728546,0.45368170738220215,0.4151260554790497,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.45368170738220215},{"x":0.40336135029792786,"y":0.45368170738220215},{"x":0.40336135029792786,"y":0.4679335057735443},{"x":0.37478992342948914,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تدوین","boundary":[0.37478992342948914,0.45368170738220215,0.40336135029792786,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.45368170738220215},{"x":0.3680672347545624,"y":0.45368170738220215},{"x":0.3680672347545624,"y":0.4679335057735443},{"x":0.3344537913799286,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"علیرضا","boundary":[0.3344537913799286,0.45368170738220215,0.3680672347545624,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.45368170738220215},{"x":0.32773110270500183,"y":0.45368170738220215},{"x":0.32773110270500183,"y":0.4679335057735443},{"x":0.2991596758365631,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.2991596758365631,0.45368170738220215,0.32773110270500183,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.45368170738220215},{"x":0.2974790036678314,"y":0.45368170738220215},{"x":0.2974790036678314,"y":0.4679335057735443},{"x":0.29411765933036804,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.29411765933036804,0.45368170738220215,0.2974790036678314,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.45368170738220215},{"x":0.2857142984867096,"y":0.45368170738220215},{"x":0.2857142984867096,"y":0.4679335057735443},{"x":0.267226904630661,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زهرا","boundary":[0.267226904630661,0.45368170738220215,0.2857142984867096,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.45368170738220215},{"x":0.26050421595573425,"y":0.45368170738220215},{"x":0.26050421595573425,"y":0.4679335057735443},{"x":0.2235294133424759,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتظاری","boundary":[0.2235294133424759,0.45368170738220215,0.26050421595573425,0.4679335057735443]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4726840853691101},{"x":0.2235294133424759,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2185294133424759,0.42886698174476623,0.7528991746902466,0.4796840853691101],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.470308780670166},{"x":0.6285714507102966,"y":0.470308780670166},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"خراسانی","boundary":[0.5915966629981995,0.470308780670166,0.6285714507102966,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.470308780670166},{"x":0.5882353186607361,"y":0.470308780670166},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5848739743232727,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5848739743232727,0.470308780670166,0.5882353186607361,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.4857482314109802},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4857482314109802},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6739495992660522,0.4857482314109802,0.7226890921592712,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6521008610725403,0.4857482314109802,0.6689075827598572,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6487395167350769,0.4857482314109802,0.6521008610725403,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.6067227125167847,0.4857482314109802,0.6285714507102966,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6000000238418579,0.4857482314109802,0.6033613681793213,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.4857482314109802},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4857482314109802},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4976246953010559},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5579832196235657,0.4857482314109802,0.5932773351669312,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.4857482314109802},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4857482314109802},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4976246953010559},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5260504484176636,0.4857482314109802,0.5529412031173706,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.4857482314109802},{"x":0.5210084319114685,"y":0.4857482314109802},{"x":0.5210084319114685,"y":0.4976246953010559},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.4924369752407074,0.4857482314109802,0.5210084319114685,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.4857482314109802},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4857482314109802},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4976246953010559},{"x":0.48403361439704895,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.48403361439704895,0.4857482314109802,0.48571428656578064,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.4857482314109802},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4857482314109802},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4976246953010559},{"x":0.44873949885368347,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۷","boundary":[0.44873949885368347,0.4857482314109802,0.4773109257221222,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.4857482314109802},{"x":0.4470588266849518,"y":0.4857482314109802},{"x":0.4470588266849518,"y":0.4976246953010559},{"x":0.4453781545162201,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4453781545162201,0.4857482314109802,0.4470588266849518,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.5},{"x":0.7394958138465881,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6907563209533691,0.5,0.7394958138465881,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.5},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5130641460418701},{"x":0.653781533241272,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.653781533241272,0.5,0.6857143044471741,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6487395167350769,0.5,0.6521008610725403,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳۵۶","boundary":[0.6084033846855164,0.5011876225471497,0.6285714507102966,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.6000000238418579,0.5011876225471497,0.6033613681793213,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5142517685890198},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".:","boundary":[0.5865546464920044,0.5011876225471497,0.5915966629981995,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5142517685890198},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.5579832196235657,0.5011876225471497,0.5798319578170776,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5142517685890198},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5478991866111755,0.5011876225471497,0.5512605309486389,0.5142517685890198]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.470308780670166},{"x":0.7394958138465881,"y":0.470308780670166},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5142517685890198},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4403781545162201,0.463308780670166,0.7444958138465881,0.5212517685890198],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6873949766159058,"y":0.529691219329834},{"x":0.653781533241272,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.653781533241272,0.5166270732879639,0.6873949766159058,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6521008610725403,"y":0.529691219329834},{"x":0.6487395167350769,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6487395167350769,0.5166270732879639,0.6521008610725403,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.6067227125167847,0.5166270732879639,0.6285714507102966,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5285035371780396},{"x":0.578151285648346,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.578151285648346,0.5166270732879639,0.6000000238418579,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5680672526359558,0.5166270732879639,0.5731092691421509,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5226891040802002,0.5154394507408142,0.5630252361297607,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5285035371780396},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.48067227005958557,0.5154394507408142,0.5159664154052734,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.5154394507408142},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5154394507408142},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5285035371780396},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.4470588266849518,0.5154394507408142,0.4739495813846588,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.5154394507408142},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5154394507408142},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5285035371780396},{"x":0.413445383310318,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.413445383310318,0.5154394507408142,0.4420168101787567,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.5154394507408142},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5154394507408142},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5285035371780396},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.40672269463539124,0.5154394507408142,0.4084033668041229,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.5154394507408142},{"x":0.3983193337917328,"y":0.5154394507408142},{"x":0.3983193337917328,"y":0.5285035371780396},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۶۸۵","boundary":[0.3781512677669525,0.5154394507408142,0.3983193337917328,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.5154394507408142},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5154394507408142},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5285035371780396},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3764705955982208,0.5154394507408142,0.3764705955982208,0.5285035371780396]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6873949766159058,"y":0.529691219329834},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3714705955982208,0.5084394507408142,0.6923949766159058,0.536691219329834],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5427553653717041},{"x":0.658823549747467,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.658823549747467,0.5320665240287781,0.6789916157722473,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6487395167350769,0.5320665240287781,0.6521008610725403,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.7226890921592712,0.5486935973167419,0.7579832077026367,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6840336322784424,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.6840336322784424,0.5475059151649475,0.7176470756530762,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5475059151649475},{"x":0.680672287940979,"y":0.5475059151649475},{"x":0.680672287940979,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6554622054100037,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.6554622054100037,0.5475059151649475,0.680672287940979,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6521008610725403,"y":0.559382438659668},{"x":0.6487395167350769,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6487395167350769,0.5475059151649475,0.6521008610725403,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6285714507102966,"y":0.559382438659668},{"x":0.6117647290229797,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.6117647290229797,0.5475059151649475,0.6285714507102966,0.559382438659668]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6117647290229797,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6067647290229797,0.5250665240287781,0.7629832077026367,0.5675700612068176],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5736342072486877},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.6521008610725403,0.5617577433586121,0.6941176652908325,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5736342072486877},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6487395167350769,0.5617577433586121,0.6504201889038086,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.6117647290229797,0.5629453659057617,0.6285714507102966,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5629453659057617},{"x":0.610084056854248,"y":0.5629453659057617},{"x":0.610084056854248,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.5915966629981995,0.5629453659057617,0.610084056854248,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6521008610725403,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.6521008610725403,0.5783848166465759,0.6941176652908325,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6521008610725403,"y":0.589073657989502},{"x":0.6487395167350769,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6487395167350769,0.5783848166465759,0.6521008610725403,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6302521228790283,"y":0.589073657989502},{"x":0.5899159908294678,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.5899159908294678,0.5783848166465759,0.6302521228790283,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.6521008610725403,0.5938242077827454,0.6941176652908325,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6487395167350769,0.5938242077827454,0.6521008610725403,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نمایه","boundary":[0.6084033846855164,0.5938242077827454,0.6302521228790283,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6033613681793213,0.5938242077827454,0.6067227125167847,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6223278045654297},{"x":0.653781533241272,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.653781533241272,0.6080760359764099,0.6857143044471741,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6487395167350769,0.6080760359764099,0.6521008610725403,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حرکت","boundary":[0.5983193516731262,0.6080760359764099,0.6285714507102966,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدن","boundary":[0.5747899413108826,0.6080760359764099,0.5932773351669312,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انسان","boundary":[0.5445378422737122,0.6080760359764099,0.5697479248046875,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5327731370925903,0.6080760359764099,0.5394958257675171,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.6080760359764099},{"x":0.529411792755127,"y":0.6080760359764099},{"x":0.529411792755127,"y":0.6211401224136353},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهنمای","boundary":[0.4907563030719757,0.6080760359764099,0.529411792755127,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.6080760359764099},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6080760359764099},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6211401224136353},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزشی","boundary":[0.4470588266849518,0.6080760359764099,0.48403361439704895,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.6080760359764099},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6080760359764099},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6211401224136353},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.43865546584129333,0.6080760359764099,0.4420168101787567,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.6080760359764099},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6080760359764099},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6211401224136353},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عالی","boundary":[0.42016807198524475,0.6080760359764099,0.43697479367256165,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.6080760359764099},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6080760359764099},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6211401224136353},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4117647111415863,0.6080760359764099,0.4151260554790497,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6377671957015991},{"x":0.653781533241272,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"موضوع","boundary":[0.653781533241272,0.6247031092643738,0.6857143044471741,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.6487395167350769,0.6247031092643738,0.6521008610725403,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6520190238952637},{"x":0.653781533241272,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.653781533241272,0.6413301825523376,0.6857143044471741,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6487395167350769,0.6413301825523376,0.6521008610725403,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حرکت","boundary":[0.5983193516731262,0.6389548778533936,0.6285714507102966,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدن","boundary":[0.5747899413108826,0.6389548778533936,0.5915966629981995,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انسان","boundary":[0.5428571701049805,0.6389548778533936,0.5697479248046875,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5327731370925903,0.6389548778533936,0.5394958257675171,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.6389548778533936},{"x":0.529411792755127,"y":0.6389548778533936},{"x":0.529411792755127,"y":0.6520190238952637},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آزمونها","boundary":[0.4907563030719757,0.6389548778533936,0.529411792755127,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.6389548778533936},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6389548778533936},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6520190238952637},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.48235294222831726,0.6389548778533936,0.48571428656578064,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.6389548778533936},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6389548778533936},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6520190238952637},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تمرینها","boundary":[0.43697479367256165,0.6389548778533936,0.4756302535533905,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.6389548778533936},{"x":0.4319327771663666,"y":0.6389548778533936},{"x":0.4319327771663666,"y":0.6520190238952637},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.4285714328289032,0.6389548778533936,0.4319327771663666,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.6389548778533936},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6389548778533936},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6520190238952637},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عالی","boundary":[0.4117647111415863,0.6389548778533936,0.4268907606601715,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.6389548778533936},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6389548778533936},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6520190238952637},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.40168067812919617,0.6389548778533936,0.40672269463539124,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6674584150314331},{"x":0.653781533241272,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"موضوع","boundary":[0.653781533241272,0.6543943285942078,0.6857143044471741,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.6487395167350769,0.6543943285942078,0.6521008610725403,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.6235294342041016,0.6543943285942078,0.6285714507102966,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.6532066464424133},{"x":0.3126050531864166,"y":0.6532066464424133},{"x":0.3126050531864166,"y":0.6662707924842834},{"x":0.2705882489681244,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Human","boundary":[0.2705882489681244,0.6532066464424133,0.3126050531864166,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.6532066464424133},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6532066464424133},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6674584150314331},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"locomotion","boundary":[0.3210084140300751,0.6532066464424133,0.3848739564418793,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.6532066464424133},{"x":0.3932773172855377,"y":0.6532066464424133},{"x":0.3932773172855377,"y":0.6674584150314331},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.38823530077934265,0.6532066464424133,0.3932773172855377,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.6532066464424133},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6532066464424133},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6674584150314331},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Examinations","boundary":[0.3966386616230011,0.6532066464424133,0.48067227005958557,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.6532066464424133},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6532066464424133},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6674584150314331},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.4789915978908539,0.6532066464424133,0.48403361439704895,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.6543943285942078},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6543943285942078},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6674584150314331},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"questions","boundary":[0.48739495873451233,0.6543943285942078,0.5445378422737122,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.6543943285942078},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6543943285942078},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5445378422737122,0.6543943285942078,0.5495798587799072,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.6543943285942078},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6543943285942078},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"etc.","boundary":[0.5529412031173706,0.6543943285942078,0.5747899413108826,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.6543943285942078},{"x":0.583193302154541,"y":0.6543943285942078},{"x":0.583193302154541,"y":0.6674584150314331},{"x":0.578151285648346,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.578151285648346,0.6543943285942078,0.583193302154541,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Higher","boundary":[0.5848739743232727,0.6543943285942078,0.6252101063728333,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6554622054100037,0.6698337197303772,0.6857143044471741,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6487395167350769,0.6698337197303772,0.6521008610725403,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مهارت","boundary":[0.5983193516731262,0.6698337197303772,0.6285714507102966,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6852731704711914},{"x":0.578151285648346,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.578151285648346,0.6698337197303772,0.5966386795043945,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حرکتی","boundary":[0.5361344814300537,0.6698337197303772,0.5714285969734192,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5260504484176636,0.6698337197303772,0.5310924649238586,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6852731704711914},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.4924369752407074,0.6698337197303772,0.5210084319114685,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.6698337197303772},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6698337197303772},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6852731704711914},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.48235294222831726,0.6698337197303772,0.4907563030719757,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.6698337197303772},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6698337197303772},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6852731704711914},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4722689092159271,0.6698337197303772,0.4756302535533905,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.6698337197303772},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6698337197303772},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6852731704711914},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تمرینها","boundary":[0.4268907606601715,0.6698337197303772,0.46554622054100037,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.6698337197303772},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6698337197303772},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6852731704711914},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.41680672764778137,0.6698337197303772,0.42016807198524475,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.6698337197303772},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6698337197303772},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6852731704711914},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عالی","boundary":[0.4000000059604645,0.6698337197303772,0.4151260554790497,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.6698337197303772},{"x":0.3932773172855377,"y":0.6698337197303772},{"x":0.3932773172855377,"y":0.6852731704711914},{"x":0.38991597294807434,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.38991597294807434,0.6698337197303772,0.3932773172855377,0.6852731704711914]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.7200000286102295},{"languageCode":"en","confidence":0.2800000011920929}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6852731704711914},{"x":0.2705882489681244,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2672689211368561,0.554757743358612,0.6991176652908325,0.6922731704711914],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"موضوع","boundary":[0.6521008610725403,0.6864607930183411,0.6840336322784424,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.6470588445663452,0.6864607930183411,0.6521008610725403,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.6235294342041016,0.6864607930183411,0.6285714507102966,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.684085488319397},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6852731704711914},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6971496343612671},{"x":0.3042016923427582,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Motor","boundary":[0.3042016923427582,0.684085488319397,0.3462184965610504,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.684085488319397},{"x":0.3932773172855377,"y":0.6852731704711914},{"x":0.3932773172855377,"y":0.6971496343612671},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"ability-","boundary":[0.3495798408985138,0.684085488319397,0.3932773172855377,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.684085488319397},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6852731704711914},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6971496343612671},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Examinations","boundary":[0.3966386616230011,0.684085488319397,0.4789915978908539,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.6852731704711914},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6852731704711914},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6971496343612671},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.4789915978908539,0.6852731704711914,0.48403361439704895,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6983373165130615},{"x":0.489075630903244,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"questions","boundary":[0.489075630903244,0.6852731704711914,0.5428571701049805,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6983373165130615},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5428571701049805,0.6852731704711914,0.5478991866111755,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6983373165130615},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"etc.","boundary":[0.5529412031173706,0.6852731704711914,0.5731092691421509,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.6852731704711914},{"x":0.583193302154541,"y":0.6852731704711914},{"x":0.583193302154541,"y":0.6983373165130615},{"x":0.578151285648346,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.578151285648346,0.6852731704711914,0.583193302154541,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6983373165130615},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"Higher","boundary":[0.5815126299858093,0.6852731704711914,0.6235294342041016,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6857143044471741,0.7019002437591553,0.7176470756530762,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.7019002437591553},{"x":0.680672287940979,"y":0.7019002437591553},{"x":0.680672287940979,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6521008610725403,0.7019002437591553,0.680672287940979,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6487395167350769,0.7019002437591553,0.6521008610725403,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتظاری","boundary":[0.5915966629981995,0.7019002437591553,0.6285714507102966,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خراسانی","boundary":[0.5478991866111755,0.7019002437591553,0.5865546464920044,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5411764979362488,0.7019002437591553,0.5445378422737122,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.7019002437591553},{"x":0.534453809261322,"y":0.7019002437591553},{"x":0.534453809261322,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زهرا","boundary":[0.5159664154052734,0.7019002437591553,0.534453809261322,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5126050710678101,0.7019002437591553,0.5159664154052734,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7149643898010254},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۳۶۵","boundary":[0.4789915978908539,0.7019002437591553,0.5058823823928833,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.7019002437591553},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7019002437591553},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7149643898010254},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.4722689092159271,0.7019002437591553,0.4756302535533905,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.716152012348175},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6857143044471741,0.716152012348175,0.7176470756530762,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6789916157722473,"y":0.716152012348175},{"x":0.680672287940979,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6504201889038086,0.7173396944999695,0.680672287940979,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6487395167350769,0.7173396944999695,0.6521008610725403,0.7292161583900452]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0.5199999809265137},{"languageCode":"fa","confidence":0.47999998927116394}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.684085488319397},{"x":0.7176470756530762,"y":0.684085488319397},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7292161583900452},{"x":0.3042016923427582,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2992016923427582,0.677085488319397,0.7226470756530762,0.7362161583900452],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6285714507102966,"y":0.716152012348175},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5915966629981995,0.7173396944999695,0.6285714507102966,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.7185273170471191},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7280284762382507},{"x":0.561344563961029,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5596638917922974,0.7185273170471191,0.5882353186607361,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.7197149395942688},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7185273170471191},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7292161583900452},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.5210084319114685,0.7197149395942688,0.5546218752861023,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7126050591468811,0.7327790856361389,0.7277311086654663,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7109243869781494,"y":0.745843231678009},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6857143044471741,0.7327790856361389,0.7109243869781494,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.7327790856361389},{"x":0.680672287940979,"y":0.7327790856361389},{"x":0.680672287940979,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.6487395167350769,0.7327790856361389,0.680672287940979,0.7446556091308594]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7277311086654663,"y":0.745843231678009},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5160084319114685,0.7103396944999695,0.7327311086654663,0.752843231678009],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7422803044319153},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۷","boundary":[0.5983193516731262,0.7315914630889893,0.6285714507102966,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.7315914630889893},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7315914630889893},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7422803044319153},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"۲۱۴","boundary":[0.5731092691421509,0.7315914630889893,0.5915966629981995,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.7315914630889893},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7315914630889893},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7422803044319153},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"ف","boundary":[0.5647059082984924,0.7315914630889893,0.5697479248046875,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.7315914630889893},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7315914630889893},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7422803044319153},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.5546218752861023,0.7315914630889893,0.5579832196235657,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.7315914630889893},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7315914630889893},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7422803044319153},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"QP۳۰۱","boundary":[0.5126050710678101,0.7315914630889893,0.5529412031173706,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7126050591468811,0.7505938410758972,0.7277311086654663,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6857143044471741,0.7505938410758972,0.7109243869781494,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.6554622054100037,0.7505938410758972,0.6789916157722473,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6487395167350769,0.7505938410758972,0.6504201889038086,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7767220735549927},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7361344695091248,0.7636579275131226,0.7647058963775635,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6756302714347839,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.6756302714347839,0.7624703049659729,0.7310924530029297,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6705882549285889,"y":0.775534451007843},{"x":0.6571428775787354,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.6571428775787354,0.7624703049659729,0.6705882549285889,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6521008610725403,"y":0.775534451007843},{"x":0.6487395167350769,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6487395167350769,0.7624703049659729,0.6521008610725403,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6285714507102966,"y":0.775534451007843},{"x":0.5764706134796143,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۵۲۱۳۴۶۵","boundary":[0.5764706134796143,0.7612826824188232,0.6285714507102966,0.775534451007843]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.7300000190734863},{"languageCode":"ar","confidence":0.27000001072883606}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7767220735549927},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.50760507106781,0.7245914630889893,0.7697058963775635,0.7837220735549927],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.6223278045654297},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6223278045654297},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6353919506072998},{"x":0.3327731192111969,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Human","boundary":[0.3327731192111969,0.6223278045654297,0.3764705955982208,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.6223278045654297},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6235154271125793},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6365795731544495},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"locomotion","boundary":[0.3815126121044159,0.6223278045654297,0.44873949885368347,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.6235154271125793},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6235154271125793},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6353919506072998},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.45210084319114685,0.6235154271125793,0.45378151535987854,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.6235154271125793},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6235154271125793},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6365795731544495},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Study","boundary":[0.4588235318660736,0.6235154271125793,0.4924369752407074,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.6235154271125793},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6235154271125793},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6365795731544495},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.49747899174690247,0.6235154271125793,0.5176470875740051,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.6235154271125793},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6235154271125793},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"teaching","boundary":[0.5226891040802002,0.6235154271125793,0.5731092691421509,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.6235154271125793},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6235154271125793},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6365795731544495},{"x":0.578151285648346,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.578151285648346,0.6235154271125793,0.5815126299858093,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.6235154271125793},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6377671957015991},{"x":0.583193302154541,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Higher","boundary":[0.583193302154541,0.6235154271125793,0.6252101063728333,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.6252101063728333,0.6247031092643738,0.6285714507102966,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.75,"dir":"ltr","str":"Egogo","boundary":[0.6487395167350769,0.6247031092643738,0.6857143044471741,0.6377671957015991]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6377671957015991},{"x":0.3327731192111969,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3277731192111969,0.6153278045654297,0.6907143044471741,0.6447671957015991],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7565320730209351},{"x":0.556302547454834,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۶۱۲/۷۶۰۰۷۶","boundary":[0.556302547454834,0.7482185363769531,0.6285714507102966,0.7565320730209351]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7565320730209351},{"x":0.556302547454834,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.551302547454834,0.7412185363769531,0.6335714507102966,0.7635320730209351],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.7885985970497131},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7885985970497131},{"x":0.5462185144424438,"y":0.8004750609397888},{"x":0.5310924649238586,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کد","boundary":[0.5310924649238586,0.7885985970497131,0.5462185144424438,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.7885985970497131},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7885985970497131},{"x":0.5260504484176636,"y":0.8004750609397888},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.5058823823928833,0.7885985970497131,0.5260504484176636,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.7885985970497131},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7885985970497131},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8004750609397888},{"x":0.45546218752861023,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۱۷۳۶","boundary":[0.45546218752861023,0.7885985970497131,0.5008403658866882,0.8004750609397888]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.7874109148979187},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7885985970497131},{"x":0.5462185144424438,"y":0.8004750609397888},{"x":0.45546218752861023,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.4504621875286102,0.7804109148979187,0.5512185144424439,0.8074750609397888],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.8028503656387329},{"x":0.5546218752861023,"y":0.8016626834869385},{"x":0.5546218752861023,"y":0.8135392069816589},{"x":0.4420168101787567,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"www.pub.sbu.ac.ir","boundary":[0.4420168101787567,0.8028503656387329,0.5546218752861023,0.8135392069816589]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.8135392069816589},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8123515248298645},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8254156708717346},{"x":0.4252100884914398,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"unipress@mail.sbu.ac.ir","boundary":[0.4252100884914398,0.8135392069816589,0.5714285969734192,0.8254156708717346]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.8028503656387329},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8016626834869385},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8254156708717346},{"x":0.4268907606601715,"y":0.8277909755706787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.4202100884914398,0.7958503656387329,0.5764285969734192,0.8324156708717346],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/a3a323bcbc4367ec/pages/cRwQyXNtYkWaNiFF-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a3a323bcbc4367ec/pages/XyYrVjdLoUsxpouQ.jpg","blurred":"/storage/books/a3a323bcbc4367ec/pages/ivtegcdDTSxrKaQT.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00032773109744576846,0.00034572417605801035,0.9986329355079587,0.9989972777496892]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5579832196235657,"y":0.2992874085903168},{"x":0.556302547454834,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5025210380554199,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.5042017102241516,0.2980997562408447,0.556302547454834,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.2980997562408447},{"x":0.49747899174690247,"y":0.2980997562408447},{"x":0.4957983195781708,"y":0.31353920698165894},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.45546218752861023,0.2980997562408447,0.4957983195781708,0.31353920698165894]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5579832196235657,"y":0.2992874085903168},{"x":0.556302547454834,"y":0.3147268295288086},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4504621875286102,0.2910997562408447,0.561302547454834,0.3217268295288086],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.34323039650917053},{"x":0.21344538033008575,"y":0.34323039650917053},{"x":0.21344538033008575,"y":0.35154393315315247},{"x":0.20336134731769562,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"نه","boundary":[0.20336134731769562,0.34323039650917053,0.21344538033008575,0.35154393315315247]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.34323039650917053},{"x":0.21344538033008575,"y":0.34323039650917053},{"x":0.21344538033008575,"y":0.35154393315315247},{"x":0.20336134731769562,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.3362303965091705,0.21844538033008576,0.35854393315315247],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.3420427441596985},{"x":0.8084033727645874,"y":0.34323039650917053},{"x":0.8084033727645874,"y":0.35629454255104065},{"x":0.7697479128837585,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"تقریظ","boundary":[0.7697479128837585,0.3420427441596985,0.8084033727645874,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3551068902015686},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.7647058963775635,0.3420427441596985,0.7647058963775635,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.36342042684555054},{"x":0.8084033727645874,"y":0.36342042684555054},{"x":0.8084033727645874,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7411764860153198,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7411764860153198,0.36342042684555054,0.8084033727645874,0.37885984778404236]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.5699999928474426},{"languageCode":"ur","confidence":0.4300000071525574}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.34085512161254883},{"x":0.8084033727645874,"y":0.3420427441596985},{"x":0.8084033727645874,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7394958138465881,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.7361764860153198,0.3338551216125488,0.8134033727645874,0.3870475001335144],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.36342042684555054},{"x":0.2840336263179779,"y":0.36342042684555054},{"x":0.2840336263179779,"y":0.3776721954345703},{"x":0.2369747906923294,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":".................","boundary":[0.2369747906923294,0.36342042684555054,0.2840336263179779,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.36342042684555054},{"x":0.23529411852359772,"y":0.36342042684555054},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3776721954345703},{"x":0.20336134731769562,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یازده","boundary":[0.20336134731769562,0.36342042684555054,0.23529411852359772,0.3776721954345703]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.36342042684555054},{"x":0.2840336263179779,"y":0.36342042684555054},{"x":0.2840336263179779,"y":0.3776721954345703},{"x":0.20336134731769562,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.75,"boundary":[0.1983613473176956,0.35642042684555053,0.2890336263179779,0.3846721954345703],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.41567695140838623},{"x":0.206722691655159,"y":0.41567695140838623},{"x":0.206722691655159,"y":0.42399048805236816},{"x":0.20336134731769562,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲","boundary":[0.20336134731769562,0.41567695140838623,0.206722691655159,0.42399048805236816]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.41567695140838623},{"x":0.206722691655159,"y":0.41567695140838623},{"x":0.206722691655159,"y":0.42399048805236816},{"x":0.20336134731769562,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.4086769514083862,0.211722691655159,0.43099048805236817],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.3931116461753845},{"x":0.8084033727645874,"y":0.3931116461753845},{"x":0.8084033727645874,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7764706015586853,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7764706015586853,0.3931116461753845,0.8084033727645874,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7697479128837585,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7697479128837585,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"1.","boundary":[0.7630252242088318,0.3931116461753845,0.7697479128837585,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.3931116461753845},{"x":0.75126051902771,"y":0.3931116461753845},{"x":0.75126051902771,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مفهوم","boundary":[0.7109243869781494,0.3931116461753845,0.75126051902771,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.3931116461753845},{"x":0.707563042640686,"y":0.3931116461753845},{"x":0.707563042640686,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6689075827598572,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.6689075827598572,0.3931116461753845,0.707563042640686,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6672269105911255,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6672269105911255,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6386554837226868,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.6386554837226868,0.39429929852485657,0.6672269105911255,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6252101063728333,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6252101063728333,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6184874176979065,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6184874176979065,0.39429929852485657,0.6252101063728333,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6117647290229797,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6117647290229797,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5680672526359558,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.5680672526359558,0.39429929852485657,0.6117647290229797,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.39429929852485657},{"x":0.5630252361297607,"y":0.39429929852485657},{"x":0.5630252361297607,"y":0.40855106711387634},{"x":0.561344563961029,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.561344563961029,0.39429929852485657,0.5630252361297607,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7327731251716614,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.7327731251716614,0.4144892990589142,0.7613445520401001,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7327731251716614,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7058823704719543,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.7058823704719543,0.41567695140838623,0.7327731251716614,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6991596817970276,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7008403539657593,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6957983374595642,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6941176652908325,0.41567695140838623,0.7008403539657593,0.42874109745025635]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.39429929852485657},{"x":0.8084033727645874,"y":0.3919239938259125},{"x":0.8084033727645874,"y":0.42874109745025635},{"x":0.561344563961029,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.556344563961029,0.38729929852485656,0.8134033727645874,0.43574109745025635],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7630252242088318,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7310924530029297,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.7310924530029297,0.4346793293952942,0.7630252242088318,0.4477434754371643]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7613445520401001,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"سنجش","boundary":[0.7277311086654663,0.4572446644306183,0.7630252242088318,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7596638798713684,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ارزشیابی","boundary":[0.7092437148094177,0.47387173771858215,0.7596638798713684,0.4869358539581299]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.7599999904632568}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7630252242088318,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7092437148094177,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.7008823704719543,0.4276793293952942,0.7697058963775635,0.4939358539581299],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.43586698174476624},{"x":0.20840336382389069,"y":0.43586698174476624},{"x":0.20840336382389069,"y":0.4429928660392761},{"x":0.20336134731769562,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۴","boundary":[0.20168067514896393,0.43586698174476624,0.20840336382389069,0.4429928660392761]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.43586698174476624},{"x":0.20840336382389069,"y":0.43586698174476624},{"x":0.20840336382389069,"y":0.4429928660392761},{"x":0.20336134731769562,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.19668067514896392,0.42886698174476623,0.2134033638238907,0.44999286603927613],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.45605701208114624},{"x":0.20840336382389069,"y":0.45605701208114624},{"x":0.20840336382389069,"y":0.46318289637565613},{"x":0.20168067514896393,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۵","boundary":[0.20168067514896393,0.45605701208114624,0.20840336382389069,0.46318289637565613]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.45605701208114624},{"x":0.20840336382389069,"y":0.45605701208114624},{"x":0.20840336382389069,"y":0.46318289637565613},{"x":0.20168067514896393,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.19668067514896392,0.44905701208114623,0.2134033638238907,0.47018289637565613],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.4750593900680542},{"x":0.206722691655159,"y":0.47387173771858215},{"x":0.20840336382389069,"y":0.4821852743625641},{"x":0.20168067514896393,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۶","boundary":[0.20000000298023224,0.4750593900680542,0.20840336382389069,0.4821852743625641]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.4750593900680542},{"x":0.206722691655159,"y":0.47387173771858215},{"x":0.20840336382389069,"y":0.4821852743625641},{"x":0.20168067514896393,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.19500000298023223,0.4680593900680542,0.2134033638238907,0.4891852743625641],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.5011876225471497},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5011876225471497},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5118764638900757},{"x":0.20168067514896393,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳","boundary":[0.20168067514896393,0.5011876225471497,0.21512605249881744,0.5118764638900757]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.5011876225471497},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5011876225471497},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5118764638900757},{"x":0.20168067514896393,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.19668067514896392,0.49418762254714965,0.22012605249881745,0.5188764638900757],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.5237529873847961},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5237529873847961},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5320665240287781},{"x":0.20336134731769562,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳","boundary":[0.20336134731769562,0.5237529873847961,0.21680672466754913,0.5320665240287781]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.5237529873847961},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5237529873847961},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5320665240287781},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.4300000071525574,"str":".","boundary":[0.21848739683628082,0.5237529873847961,0.2218487411737442,0.5320665240287781]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.5237529873847961},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5237529873847961},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5320665240287781},{"x":0.20336134731769562,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.5167529873847961,0.2268487411737442,0.5390665240287781],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.5427553653717041},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5427553653717041},{"x":0.21848739683628082,"y":0.551068902015686},{"x":0.20336134731769562,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴","boundary":[0.20168067514896393,0.5427553653717041,0.21848739683628082,0.551068902015686]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.5427553653717041},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5427553653717041},{"x":0.21848739683628082,"y":0.551068902015686},{"x":0.20336134731769562,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.19668067514896392,0.5357553653717041,0.22348739683628083,0.558068902015686],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.5629453659057617},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5629453659057617},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5712589025497437},{"x":0.20336134731769562,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷","boundary":[0.20168067514896393,0.5629453659057617,0.21680672466754913,0.5712589025497437]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.5629453659057617},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5629453659057617},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5712589025497437},{"x":0.20336134731769562,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.19668067514896392,0.5559453659057617,0.22180672466754914,0.5782589025497437],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.5831353664398193},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5831353664398193},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5914489030838013},{"x":0.20336134731769562,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷","boundary":[0.20336134731769562,0.5831353664398193,0.21848739683628082,0.5914489030838013]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.5831353664398193},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5831353664398193},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5914489030838013},{"x":0.20336134731769562,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.5761353664398193,0.22348739683628083,0.5984489030838013],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.6258907318115234},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6247031092643738},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6342042684555054},{"x":0.20168067514896393,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۳","boundary":[0.20000000298023224,0.6258907318115234,0.21848739683628082,0.6342042684555054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.6247031092643738},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6247031092643738},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6342042684555054},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.6200000047683716,"str":".","boundary":[0.2201680690050125,0.6247031092643738,0.2235294133424759,0.6342042684555054]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.6258907318115234},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6247031092643738},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6342042684555054},{"x":0.20168067514896393,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.19500000298023223,0.6188907318115234,0.2285294133424759,0.6412042684555054],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.5011876225471497},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5011876225471497},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7764706015586853,0.5011876225471497,0.8084033727645874,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7596638798713684,0.5011876225471497,0.7697479128837585,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معرفی","boundary":[0.7058823704719543,0.5011876225471497,0.7478991746902466,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ابزارهای","boundary":[0.6453781723976135,0.5011876225471497,0.6991596817970276,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5166270732879639},{"x":0.610084056854248,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.610084056854248,0.5023753046989441,0.6386554837226868,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5166270732879639},{"x":0.561344563961029,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"حرکتی","boundary":[0.561344563961029,0.5023753046989441,0.6033613681793213,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5529412031173706,0.5023753046989441,0.5579832196235657,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"شیوه","boundary":[0.7344537973403931,0.5225653052330017,0.7613445520401001,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7159664034843445,0.5225653052330017,0.7310924530029297,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طبقه","boundary":[0.6789916157722473,0.5225653052330017,0.7058823704719543,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6487395167350769,0.5225653052330017,0.6773109436035156,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ابزارهای","boundary":[0.6000000238418579,0.5225653052330017,0.6436975002288818,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.5663865804672241,0.5225653052330017,0.5966386795043945,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.5411764979362488,0.5225653052330017,0.5663865804672241,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5277311205863953,0.5225653052330017,0.5327731370925903,0.5368170738220215]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.5011876225471497},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5227311205863953,0.49418762254714965,0.8134033727645874,0.5426294512748718],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ابزارهای","boundary":[0.7176470756530762,0.5427553653717041,0.7613445520401001,0.5570071339607239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.6773109436035156,0.5427553653717041,0.7126050591468811,0.5570071339607239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.6487395167350769,0.5427553653717041,0.6705882549285889,0.5570071339607239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5570071339607239},{"x":0.605042040348053,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حرکتی","boundary":[0.605042040348053,0.5427553653717041,0.6436975002288818,0.5570071339607239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5570071339607239},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5983193516731262,0.5427553653717041,0.5983193516731262,0.5570071339607239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مبحث","boundary":[0.7478991746902466,0.5605700612068176,0.7848739624023438,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7226890921592712,0.5605700612068176,0.7428571581840515,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7193277478218079,0.5605700612068176,0.7210084199905396,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.6756302714347839,0.5605700612068176,0.7109243869781494,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6521008610725403,0.5605700612068176,0.6705882549285889,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نوزادی-","boundary":[0.5915966629981995,0.5605700612068176,0.6420168280601501,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اوایل","boundary":[0.5596638917922974,0.5605700612068176,0.5882353186607361,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کودکی","boundary":[0.5142857432365417,0.5605700612068176,0.5529412031173706,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5760095119476318},{"x":0.507563054561615,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.507563054561615,0.5605700612068176,0.5126050710678101,0.5760095119476318]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5760095119476318},{"x":0.507563054561615,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.502563054561615,0.5357553653717041,0.7898739624023438,0.5830095119476318],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مقیاس","boundary":[0.7193277478218079,0.5819477438926697,0.7596638798713684,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.6840336322784424,0.5819477438926697,0.7142857313156128,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5819477438926697},{"x":0.680672287940979,"y":0.5819477438926697},{"x":0.680672287940979,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.6554622054100037,0.5819477438926697,0.680672287940979,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آپگار","boundary":[0.6184874176979065,0.5819477438926697,0.6420168280601501,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.6033254265785217},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6033254265785217},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مقياس","boundary":[0.7210084199905396,0.6033254265785217,0.7613445520401001,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.6033254265785217},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6033254265785217},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حرکتی","boundary":[0.6722689270973206,0.6033254265785217,0.7142857313156128,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوزادان","boundary":[0.6252101063728333,0.6033254265785217,0.6655462384223938,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6175771951675415},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"آلبرتا","boundary":[0.5882353186607361,0.6033254265785217,0.6184874176979065,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6175771951675415},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.4699999988079071,"dir":"rtl","str":"۔","boundary":[0.5815126299858093,0.6033254265785217,0.5865546464920044,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.6235154271125793},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6235154271125793},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.7260504364967346,0.6235154271125793,0.7596638798713684,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6235154271125793},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6235154271125793},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"غربالگری","boundary":[0.6655462384223938,0.6235154271125793,0.7176470756530762,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6235154271125793},{"x":0.658823549747467,"y":0.6235154271125793},{"x":0.658823549747467,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"رشدی","boundary":[0.6218487620353699,0.6235154271125793,0.658823549747467,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6389548778533936},{"x":0.583193302154541,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"دنور-","boundary":[0.583193302154541,0.6247031092643738,0.6151260733604431,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.5647059082984924,0.6247031092643738,0.5747899413108826,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.6448931097984314},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6448931097984314},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.7260504364967346,0.6448931097984314,0.7596638798713684,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6448931097984314},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6448931097984314},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.6941176652908325,0.6448931097984314,0.7176470756530762,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بیلی","boundary":[0.6672269105911255,0.6448931097984314,0.6873949766159058,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"rtl","str":"۔","boundary":[0.6554622054100037,0.6448931097984314,0.6605042219161987,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.6453781723976135,0.6448931097984314,0.6487395167350769,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.646080732345581},{"x":0.6403361558914185,"y":0.646080732345581},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6369748115539551,0.646080732345581,0.6403361558914185,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6817102432250977},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.7260504364967346,0.6662707924842834,0.7613445520401001,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.6957983374595642,0.6662707924842834,0.7193277478218079,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"بیلی","boundary":[0.6689075827598572,0.6662707924842834,0.6873949766159058,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"rtl","str":"۔","boundary":[0.6554622054100037,0.6662707924842834,0.6605042219161987,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.6369748115539551,0.6662707924842834,0.6470588445663452,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مقیاس","boundary":[0.7210084199905396,0.6888360977172852,0.7613445520401001,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.6890756487846375,0.6888360977172852,0.7142857313156128,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حرکتی","boundary":[0.6403361558914185,0.6888360977172852,0.6823529601097107,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7030878663063049},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پیبادی","boundary":[0.5899159908294678,0.6888360977172852,0.6336134672164917,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.6888360977172852},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6888360977172852},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7030878663063049},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5848739743232727,0.6888360977172852,0.5865546464920044,0.7030878663063049]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7030878663063049},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5597059082984924,0.5749477438926697,0.7663445520401001,0.7100878663063049],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7613445520401001,"y":0.724465548992157},{"x":0.7361344695091248,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظام","boundary":[0.7361344695091248,0.7078384757041931,0.7613445520401001,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7078384757041931},{"x":0.729411780834198,"y":0.7078384757041931},{"x":0.729411780834198,"y":0.724465548992157},{"x":0.6924369931221008,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سنجش","boundary":[0.6924369931221008,0.7078384757041931,0.729411780834198,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6840336322784424,"y":0.724465548992157},{"x":0.680672287940979,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.680672287940979,0.7078384757041931,0.6840336322784424,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6739495992660522,"y":0.724465548992157},{"x":0.6352941393852234,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.6352941393852234,0.7078384757041931,0.6739495992660522,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6285714507102966,"y":0.724465548992157},{"x":0.6235294342041016,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6235294342041016,0.7078384757041931,0.6285714507102966,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6168067455291748,"y":0.724465548992157},{"x":0.5848739743232727,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.5848739743232727,0.7078384757041931,0.6168067455291748,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.7078384757041931},{"x":0.583193302154541,"y":0.7078384757041931},{"x":0.583193302154541,"y":0.724465548992157},{"x":0.5529412031173706,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.5529412031173706,0.7078384757041931,0.583193302154541,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5462185144424438,"y":0.724465548992157},{"x":0.5058823823928833,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوزادان","boundary":[0.5058823823928833,0.7078384757041931,0.5462185144424438,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.7078384757041931},{"x":0.49915966391563416,"y":0.7078384757041931},{"x":0.49915966391563416,"y":0.724465548992157},{"x":0.4941176474094391,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4941176474094391,0.7078384757041931,0.49915966391563416,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.7078384757041931},{"x":0.489075630903244,"y":0.7078384757041931},{"x":0.489075630903244,"y":0.724465548992157},{"x":0.4436974823474884,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کودکان","boundary":[0.4436974823474884,0.7078384757041931,0.489075630903244,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.7078384757041931},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7078384757041931},{"x":0.43697479367256165,"y":0.724465548992157},{"x":0.4285714328289032,"y":0.724465548992157}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4285714328289032,0.7078384757041931,0.43697479367256165,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.7078384757041931},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7078384757041931},{"x":0.42352941632270813,"y":0.724465548992157},{"x":0.4000000059604645,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تولد","boundary":[0.4000000059604645,0.7078384757041931,0.42352941632270813,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.7078384757041931},{"x":0.3932773172855377,"y":0.7078384757041931},{"x":0.3932773172855377,"y":0.724465548992157},{"x":0.38655462861061096,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.38655462861061096,0.7078384757041931,0.3932773172855377,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.7078384757041931},{"x":0.3798319399356842,"y":0.7078384757041931},{"x":0.3798319399356842,"y":0.724465548992157},{"x":0.3630252182483673,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سه","boundary":[0.3630252182483673,0.7078384757041931,0.3798319399356842,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.7078384757041931},{"x":0.3613445460796356,"y":0.7078384757041931},{"x":0.3613445460796356,"y":0.724465548992157},{"x":0.32773110270500183,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سالگی","boundary":[0.32773110270500183,0.7078384757041931,0.3613445460796356,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.7078384757041931},{"x":0.32268908619880676,"y":0.7078384757041931},{"x":0.32268908619880676,"y":0.724465548992157},{"x":0.3176470696926117,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.3176470696926117,0.7078384757041931,0.32268908619880676,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.7292161583900452},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7292161583900452},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مبحث","boundary":[0.7462185025215149,0.7292161583900452,0.7831932902336121,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7292161583900452},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7292161583900452},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.7193277478218079,0.7292161583900452,0.7411764860153198,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.7292161583900452},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7292161583900452},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7159664034843445,0.7292161583900452,0.7176470756530762,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.7292161583900452},{"x":0.707563042640686,"y":0.7292161583900452},{"x":0.707563042640686,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آزمونهای","boundary":[0.6453781723976135,0.7292161583900452,0.707563042640686,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7482185363769531},{"x":0.610084056854248,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اوایل","boundary":[0.610084056854248,0.7304037809371948,0.6386554837226868,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.7304037809371948},{"x":0.605042040348053,"y":0.7304037809371948},{"x":0.605042040348053,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کودکی","boundary":[0.5529412031173706,0.7304037809371948,0.605042040348053,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.7304037809371948},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7304037809371948},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نوجوانی","boundary":[0.5008403658866882,0.7304037809371948,0.5495798587799072,0.7482185363769531]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7482185363769531},{"x":0.3176470696926117,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3126470696926117,0.7008384757041931,0.7881932902336121,0.7552185363769531],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7596638798713684,"y":0.764845609664917},{"x":0.7260504364967346,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.7260504364967346,0.7505938410758972,0.7596638798713684,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7193277478218079,"y":0.764845609664917},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"برونینکز","boundary":[0.6638655662536621,0.7505938410758972,0.7193277478218079,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.7505938410758972},{"x":0.658823549747467,"y":0.7505938410758972},{"x":0.658823549747467,"y":0.764845609664917},{"x":0.605042040348053,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"اوزرتسکی","boundary":[0.605042040348053,0.7505938410758972,0.658823549747467,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7660332322120667},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5949580073356628,0.7517814636230469,0.6000000238418579,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.7719715237617493},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7719715237617493},{"x":0.7613445520401001,"y":0.786223292350769},{"x":0.7260504364967346,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.7260504364967346,0.7719715237617493,0.7613445520401001,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.7719715237617493},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7719715237617493},{"x":0.7193277478218079,"y":0.786223292350769},{"x":0.6957983374595642,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.6957983374595642,0.7719715237617493,0.7193277478218079,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7719715237617493},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7719715237617493},{"x":0.6873949766159058,"y":0.786223292350769},{"x":0.6470588445663452,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حرکتی","boundary":[0.6470588445663452,0.7719715237617493,0.6873949766159058,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.7719715237617493},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7719715237617493},{"x":0.6386554837226868,"y":0.786223292350769},{"x":0.6033613681793213,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"درشت","boundary":[0.6033613681793213,0.7719715237617493,0.6386554837226868,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.7719715237617493},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7719715237617493},{"x":0.5983193516731262,"y":0.786223292350769},{"x":0.5949580073356628,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.49000000953674316,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5949580073356628,0.7719715237617493,0.5983193516731262,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.7719715237617493},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7719715237617493},{"x":0.5882353186607361,"y":0.786223292350769},{"x":0.5815126299858093,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.5815126299858093,0.7719715237617493,0.5882353186607361,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.7719715237617493},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7719715237617493},{"x":0.5798319578170776,"y":0.786223292350769},{"x":0.5747899413108826,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5747899413108826,0.7719715237617493,0.5798319578170776,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8087885975837708},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.7126050591468811,0.7933491468429565,0.7613445520401001,0.8087885975837708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7058823704719543,"y":0.8087885975837708},{"x":0.6672269105911255,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.6672269105911255,0.7933491468429565,0.7058823704719543,0.8087885975837708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6605042219161987,"y":0.8087885975837708},{"x":0.6184874176979065,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حرکتی","boundary":[0.6184874176979065,0.7933491468429565,0.6605042219161987,0.8087885975837708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6117647290229797,"y":0.8087885975837708},{"x":0.5680672526359558,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کودکان","boundary":[0.5680672526359558,0.7933491468429565,0.6117647290229797,0.8087885975837708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.7933491468429565},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7933491468429565},{"x":0.5630252361297607,"y":0.8087885975837708},{"x":0.561344563961029,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.561344563961029,0.7933491468429565,0.5630252361297607,0.8087885975837708]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8087885975837708},{"x":0.561344563961029,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.556344563961029,0.7435938410758972,0.7663445520401001,0.8157885975837708],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.6472684144973755},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6472684144973755},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6555819511413574},{"x":0.20168067514896393,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷","boundary":[0.20168067514896393,0.6472684144973755,0.21848739683628082,0.6555819511413574]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.6472684144973755},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6472684144973755},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6555819511413574},{"x":0.20168067514896393,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.19668067514896392,0.6402684144973755,0.22348739683628083,0.6625819511413574],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.6686460971832275},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6674584150314331},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6769596338272095},{"x":0.20168067514896393,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۰","boundary":[0.20168067514896393,0.6686460971832275,0.21512605249881744,0.6769596338272095]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.6686460971832275},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6674584150314331},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6769596338272095},{"x":0.20168067514896393,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.19668067514896392,0.6616460971832275,0.22012605249881745,0.6839596338272095],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.6888360977172852},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6888360977172852},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6983373165130615},{"x":0.20168067514896393,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۲","boundary":[0.20168067514896393,0.6888360977172852,0.21848739683628082,0.6983373165130615]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.6888360977172852},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6888360977172852},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6983373165130615},{"x":0.20168067514896393,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.19668067514896392,0.6818360977172852,0.22348739683628083,0.7053373165130615],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.7102137804031372},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7102137804031372},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7185273170471191},{"x":0.20168067514896393,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۰","boundary":[0.20168067514896393,0.7102137804031372,0.21512605249881744,0.7185273170471191]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.7102137804031372},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7102137804031372},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7185273170471191},{"x":0.20168067514896393,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.19668067514896392,0.7032137804031372,0.22012605249881745,0.7255273170471191],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.7315914630889893},{"x":0.21848739683628082,"y":0.7315914630889893},{"x":0.21848739683628082,"y":0.7399049997329712},{"x":0.20336134731769562,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۶","boundary":[0.20336134731769562,0.7315914630889893,0.21848739683628082,0.7399049997329712]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.7315914630889893},{"x":0.21848739683628082,"y":0.7315914630889893},{"x":0.21848739683628082,"y":0.7399049997329712},{"x":0.20336134731769562,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.7245914630889893,0.22348739683628083,0.7469049997329712],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.7517814636230469},{"x":0.21848739683628082,"y":0.7517814636230469},{"x":0.21848739683628082,"y":0.7600950002670288},{"x":0.20168067514896393,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۴۶","boundary":[0.20168067514896393,0.7517814636230469,0.21848739683628082,0.7600950002670288]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.7517814636230469},{"x":0.21848739683628082,"y":0.7517814636230469},{"x":0.21848739683628082,"y":0.7600950002670288},{"x":0.20168067514896393,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.19668067514896392,0.7447814636230469,0.22348739683628083,0.7670950002670288],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.7731591463088989},{"x":0.21848739683628082,"y":0.7731591463088989},{"x":0.21848739683628082,"y":0.7814726829528809},{"x":0.20168067514896393,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۲","boundary":[0.20168067514896393,0.7731591463088989,0.21848739683628082,0.7814726829528809]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.7731591463088989},{"x":0.21848739683628082,"y":0.7731591463088989},{"x":0.21848739683628082,"y":0.7814726829528809},{"x":0.20168067514896393,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.19668067514896392,0.7661591463088989,0.22348739683628083,0.7884726829528809],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.794536828994751},{"x":0.21848739683628082,"y":0.794536828994751},{"x":0.21848739683628082,"y":0.8028503656387329},{"x":0.20168067514896393,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۶","boundary":[0.20168067514896393,0.794536828994751,0.21848739683628082,0.8028503656387329]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.794536828994751},{"x":0.21848739683628082,"y":0.794536828994751},{"x":0.21848739683628082,"y":0.8028503656387329},{"x":0.20168067514896393,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.19668067514896392,0.787536828994751,0.22348739683628083,0.8098503656387329],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.8254156708717346},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8254156708717346},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8372921347618103},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8372921347618103}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"پنج","boundary":[0.48235294222831726,0.8254156708717346,0.5008403658866882,0.8372921347618103]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.8254156708717346},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8254156708717346},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8372921347618103},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8372921347618103}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.47735294222831726,0.8184156708717346,0.5058403658866882,0.8442921347618103],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/a3a323bcbc4367ec/pages/MirRzrBmpWiNUtJZ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a3a323bcbc4367ec/pages/DbRQmkoCOZJMCEGX.jpg","blurred":"/storage/books/a3a323bcbc4367ec/pages/PkzIMTqdqccDJfbO.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00032773109744576846,0.00021454686492752292,0.9986329355079587,0.9989916356957724]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.24109263718128204},{"x":0.20168067514896393,"y":0.2327791005373001},{"x":0.2218487411737442,"y":0.2327791005373001},{"x":0.2218487411737442,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.5299999713897705,"str":"*","boundary":[0.20168067514896393,0.24109263718128204,0.2218487411737442,0.2327791005373001]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.2197149693965912},{"x":0.20168067514896393,"y":0.2125890702009201},{"x":0.2218487411737442,"y":0.2125890702009201},{"x":0.2218487411737442,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"*","boundary":[0.20168067514896393,0.2197149693965912,0.2218487411737442,0.2125890702009201]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.19833728671073914},{"x":0.20168067514896393,"y":0.19121140241622925},{"x":0.2218487411737442,"y":0.19121140241622925},{"x":0.2218487411737442,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.8100000023841858,"str":"*","boundary":[0.20168067514896393,0.19833728671073914,0.2218487411737442,0.19121140241622925]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.24109263718128204},{"x":0.20168067514896393,"y":0.19121140241622925},{"x":0.2218487411737442,"y":0.19121140241622925},{"x":0.2218487411737442,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.19668067514896392,0.23409263718128204,0.2268487411737442,0.19821140241622925],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.2529691159725189},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2529691159725189},{"x":0.21512605249881744,"y":0.26128265261650085},{"x":0.20168067514896393,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۰","boundary":[0.20168067514896393,0.2529691159725189,0.21512605249881744,0.26128265261650085]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.2529691159725189},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2529691159725189},{"x":0.21512605249881744,"y":0.26128265261650085},{"x":0.20168067514896393,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.19668067514896392,0.24596911597251891,0.22012605249881745,0.26828265261650086],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.2731591463088989},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2731591463088989},{"x":0.21680672466754913,"y":0.28147268295288086},{"x":0.20168067514896393,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۱","boundary":[0.20168067514896393,0.2731591463088989,0.21680672466754913,0.28147268295288086]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.2731591463088989},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2731591463088989},{"x":0.21680672466754913,"y":0.28147268295288086},{"x":0.20168067514896393,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.19668067514896392,0.2661591463088989,0.22180672466754914,0.28847268295288087],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.31591448187828064},{"x":0.21848739683628082,"y":0.31591448187828064},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3254156708717346},{"x":0.20336134731769562,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۳","boundary":[0.20336134731769562,0.31591448187828064,0.21848739683628082,0.3254156708717346]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.31591448187828064},{"x":0.2235294133424759,"y":0.31591448187828064},{"x":0.2235294133424759,"y":0.3254156708717346},{"x":0.2235294133424759,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":".","boundary":[0.2235294133424759,0.31591448187828064,0.2235294133424759,0.3254156708717346]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.31591448187828064},{"x":0.2235294133424759,"y":0.31591448187828064},{"x":0.2235294133424759,"y":0.3254156708717346},{"x":0.20336134731769562,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.30891448187828063,0.2285294133424759,0.3324156708717346],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.3372921645641327},{"x":0.21848739683628082,"y":0.33610451221466064},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3456057012081146},{"x":0.20336134731769562,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۴","boundary":[0.20168067514896393,0.3372921645641327,0.21848739683628082,0.3456057012081146]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.3372921645641327},{"x":0.21848739683628082,"y":0.33610451221466064},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3456057012081146},{"x":0.20336134731769562,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.19668067514896392,0.3302921645641327,0.22348739683628083,0.35260570120811463],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.35866984724998474},{"x":0.21848739683628082,"y":0.35866984724998474},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3669833838939667},{"x":0.20168067514896393,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۶","boundary":[0.20168067514896393,0.35866984724998474,0.21848739683628082,0.3669833838939667]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.35866984724998474},{"x":0.21848739683628082,"y":0.35866984724998474},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3669833838939667},{"x":0.20168067514896393,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.19668067514896392,0.35166984724998473,0.22348739683628083,0.3739833838939667],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.37885984778404236},{"x":0.21680672466754913,"y":0.37885984778404236},{"x":0.21680672466754913,"y":0.38836103677749634},{"x":0.20168067514896393,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۱","boundary":[0.20168067514896393,0.37885984778404236,0.21680672466754913,0.38836103677749634]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.37885984778404236},{"x":0.21680672466754913,"y":0.37885984778404236},{"x":0.21680672466754913,"y":0.38836103677749634},{"x":0.20168067514896393,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.19668067514896392,0.37185984778404235,0.22180672466754914,0.39536103677749634],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.40142518281936646},{"x":0.21848739683628082,"y":0.4002375304698944},{"x":0.21848739683628082,"y":0.40855106711387634},{"x":0.20168067514896393,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۸۵","boundary":[0.20168067514896393,0.40142518281936646,0.21848739683628082,0.40855106711387634]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.40142518281936646},{"x":0.21848739683628082,"y":0.4002375304698944},{"x":0.21848739683628082,"y":0.40855106711387634},{"x":0.20168067514896393,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.19668067514896392,0.39442518281936645,0.22348739683628083,0.41555106711387635],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.42874109745025635},{"x":0.2218487411737442,"y":0.42874109745025635},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4394299387931824},{"x":0.20336134731769562,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۷","boundary":[0.20336134731769562,0.42874109745025635,0.2218487411737442,0.4394299387931824]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.42874109745025635},{"x":0.22689075767993927,"y":0.42874109745025635},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4394299387931824},{"x":0.22521008551120758,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.22521008551120758,0.42874109745025635,0.22689075767993927,0.4394299387931824]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.42874109745025635},{"x":0.22689075767993927,"y":0.42874109745025635},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4394299387931824},{"x":0.20336134731769562,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.42174109745025634,0.23189075767993927,0.4464299387931824],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.450118750333786},{"x":0.2201680690050125,"y":0.450118750333786},{"x":0.2201680690050125,"y":0.45961993932724},{"x":0.20168067514896393,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۷","boundary":[0.20168067514896393,0.450118750333786,0.2201680690050125,0.45961993932724]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.450118750333786},{"x":0.2201680690050125,"y":0.450118750333786},{"x":0.2201680690050125,"y":0.45961993932724},{"x":0.20168067514896393,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.19668067514896392,0.443118750333786,0.22516806900501252,0.46661993932724],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.47149643301963806},{"x":0.21848739683628082,"y":0.47149643301963806},{"x":0.21848739683628082,"y":0.47980996966362},{"x":0.20168067514896393,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۷","boundary":[0.20168067514896393,0.47149643301963806,0.21848739683628082,0.47980996966362]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.47149643301963806},{"x":0.21848739683628082,"y":0.47149643301963806},{"x":0.21848739683628082,"y":0.47980996966362},{"x":0.20168067514896393,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.19668067514896392,0.46449643301963806,0.22348739683628083,0.48680996966362],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.4928741157054901},{"x":0.21848739683628082,"y":0.49168646335601807},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5011876225471497},{"x":0.20168067514896393,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۸۹","boundary":[0.20168067514896393,0.4928741157054901,0.21848739683628082,0.5011876225471497]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.4928741157054901},{"x":0.2235294133424759,"y":0.4928741157054901},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5011876225471497},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":".","boundary":[0.2218487411737442,0.4928741157054901,0.2235294133424759,0.5011876225471497]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.4928741157054901},{"x":0.2235294133424759,"y":0.49168646335601807},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5011876225471497},{"x":0.20168067514896393,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.19668067514896392,0.4858741157054901,0.2285294133424759,0.5081876225471497],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7613445520401001,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7613445520401001,"y":0.20308788120746613},{"x":0.7277311086654663,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"نسخه","boundary":[0.7277311086654663,0.1876484602689743,0.7613445520401001,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7210084199905396,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7210084199905396,"y":0.20308788120746613},{"x":0.702521026134491,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.702521026134491,0.1876484602689743,0.7210084199905396,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6941176652908325,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6941176652908325,"y":0.20308788120746613},{"x":0.6470588445663452,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.6470588445663452,0.1876484602689743,0.6941176652908325,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6403361558914185,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6403361558914185,"y":0.20308788120746613},{"x":0.6016806960105896,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.6016806960105896,0.1876484602689743,0.6403361558914185,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.1876484602689743},{"x":0.5932773351669312,"y":0.1876484602689743},{"x":0.5932773351669312,"y":0.20308788120746613},{"x":0.5529412031173706,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حرکتی","boundary":[0.5529412031173706,0.1876484602689743,0.5932773351669312,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.1876484602689743},{"x":0.5462185144424438,"y":0.1876484602689743},{"x":0.5462185144424438,"y":0.20308788120746613},{"x":0.5042017102241516,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کودکان","boundary":[0.5042017102241516,0.1876484602689743,0.5462185144424438,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.1876484602689743},{"x":0.5025210380554199,"y":0.1876484602689743},{"x":0.5025210380554199,"y":0.20308788120746613},{"x":0.49747899174690247,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.49747899174690247,0.1876484602689743,0.5025210380554199,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7596638798713684,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7613445520401001,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7260504364967346,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.7243697643280029,0.20902612805366516,0.7613445520401001,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7193277478218079,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7193277478218079,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6739495992660522,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ادراکی-","boundary":[0.6722689270973206,0.20902612805366516,0.7193277478218079,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.2102137804031372},{"x":0.6672269105911255,"y":0.20902612805366516},{"x":0.6689075827598572,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6252101063728333,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حرکتی","boundary":[0.6252101063728333,0.2102137804031372,0.6689075827598572,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.2102137804031372},{"x":0.6184874176979065,"y":0.2102137804031372},{"x":0.6184874176979065,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5899159908294678,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پردو","boundary":[0.5899159908294678,0.2102137804031372,0.6184874176979065,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.2102137804031372},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2102137804031372},{"x":0.5899159908294678,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5899159908294678,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5882353186607361,0.2102137804031372,0.5899159908294678,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.23159144818782806},{"x":0.7613445520401001,"y":0.23159144818782806},{"x":0.7613445520401001,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7210084199905396,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مقیاس","boundary":[0.7210084199905396,0.23159144818782806,0.7613445520401001,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.23159144818782806},{"x":0.7142857313156128,"y":0.23159144818782806},{"x":0.7142857313156128,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6756302714347839,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.6756302714347839,0.23159144818782806,0.7142857313156128,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6689075827598572,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6689075827598572,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6336134672164917,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درونی","boundary":[0.6336134672164917,0.23159144818782806,0.6689075827598572,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6285714507102966,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6285714507102966,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5915966629981995,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مهارت","boundary":[0.5915966629981995,0.23159144818782806,0.6285714507102966,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.23159144818782806},{"x":0.5882353186607361,"y":0.23159144818782806},{"x":0.5882353186607361,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5697479248046875,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5697479248046875,0.23159144818782806,0.5882353186607361,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.23159144818782806},{"x":0.5579832196235657,"y":0.23159144818782806},{"x":0.5579832196235657,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5142857432365417,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حرکتی","boundary":[0.5142857432365417,0.23159144818782806,0.5579832196235657,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.23159144818782806},{"x":0.507563054561615,"y":0.23159144818782806},{"x":0.507563054561615,"y":0.24584323167800903},{"x":0.47058823704719543,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درشت","boundary":[0.47058823704719543,0.23159144818782806,0.507563054561615,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.23159144818782806},{"x":0.4638655483722687,"y":0.23159144818782806},{"x":0.4638655483722687,"y":0.24584323167800903},{"x":0.42016807198524475,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.42016807198524475,0.23159144818782806,0.4638655483722687,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.23159144818782806},{"x":0.4151260554790497,"y":0.23159144818782806},{"x":0.4151260554790497,"y":0.24584323167800903},{"x":0.3815126121044159,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایالتی","boundary":[0.3815126121044159,0.23159144818782806,0.4151260554790497,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.23159144818782806},{"x":0.3764705955982208,"y":0.23159144818782806},{"x":0.3764705955982208,"y":0.24584323167800903},{"x":0.34285715222358704,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"اوهايو","boundary":[0.34285715222358704,0.23159144818782806,0.3764705955982208,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.23159144818782806},{"x":0.34285715222358704,"y":0.23159144818782806},{"x":0.34285715222358704,"y":0.24584323167800903},{"x":0.3361344635486603,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.3361344635486603,0.23159144818782806,0.34285715222358704,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7613445520401001,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7613445520401001,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7260504364967346,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.7260504364967346,0.25059381127357483,0.7613445520401001,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7193277478218079,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7193277478218079,"y":0.26603326201438904},{"x":0.680672287940979,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توانایی","boundary":[0.680672287940979,0.25059381127357483,0.7193277478218079,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.25059381127357483},{"x":0.6756302714347839,"y":0.25059381127357483},{"x":0.6756302714347839,"y":0.26603326201438904},{"x":0.63193279504776,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حرکتی","boundary":[0.63193279504776,0.25059381127357483,0.6756302714347839,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.25059381127357483},{"x":0.6252101063728333,"y":0.25059381127357483},{"x":0.6252101063728333,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6067227125167847,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پایه","boundary":[0.6067227125167847,0.25059381127357483,0.6252101063728333,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.25059381127357483},{"x":0.5983193516731262,"y":0.25059381127357483},{"x":0.5983193516731262,"y":0.26603326201438904},{"x":0.561344563961029,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آرنهایم","boundary":[0.561344563961029,0.25059381127357483,0.5983193516731262,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.25059381127357483},{"x":0.5596638917922974,"y":0.25059381127357483},{"x":0.5596638917922974,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5462185144424438,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.5462185144424438,0.25059381127357483,0.5596638917922974,0.26603326201438904]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7613445520401001,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7613445520401001,"y":0.26603326201438904},{"x":0.3361344635486603,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3311344635486603,0.1806484602689743,0.7663445520401001,0.27303326201438904],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.2719714939594269},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2719714939594269},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7260504364967346,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.7260504364967346,0.2719714939594269,0.7596638798713684,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.2719714939594269},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2719714939594269},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6773109436035156,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حرکتی","boundary":[0.6773109436035156,0.2719714939594269,0.7176470756530762,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6302521228790283,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.6302521228790283,0.2719714939594269,0.6705882549285889,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6235294342041016,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6235294342041016,"y":0.2874109148979187},{"x":0.5865546464920044,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"درشت","boundary":[0.5865546464920044,0.2719714939594269,0.6235294342041016,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.2731591463088989},{"x":0.583193302154541,"y":0.2731591463088989},{"x":0.583193302154541,"y":0.2874109148979187},{"x":0.5815126299858093,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5815126299858093,0.2731591463088989,0.583193302154541,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.2921615242958069},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2921615242958069},{"x":0.7848739624023438,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7478991746902466,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مبحث","boundary":[0.7478991746902466,0.2921615242958069,0.7848739624023438,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.2921615242958069},{"x":0.7428571581840515,"y":0.2921615242958069},{"x":0.7428571581840515,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7176470756530762,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.7176470756530762,0.2921615242958069,0.7428571581840515,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.2921615242958069},{"x":0.7142857313156128,"y":0.2921615242958069},{"x":0.7142857313156128,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7126050591468811,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7126050591468811,0.2921615242958069,0.7142857313156128,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.2921615242958069},{"x":0.7042016983032227,"y":0.2921615242958069},{"x":0.7042016983032227,"y":0.30878859758377075},{"x":0.653781533241272,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ابزارهای","boundary":[0.653781533241272,0.2921615242958069,0.7042016983032227,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6504201889038086,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6504201889038086,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6168067455291748,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.6168067455291748,0.2921615242958069,0.6504201889038086,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6134454011917114,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6134454011917114,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5882353186607361,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.5882353186607361,0.2921615242958069,0.6134454011917114,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5764706134796143,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5764706134796143,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5512605309486389,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5512605309486389,0.2921615242958069,0.5764706134796143,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5462185144424438,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5462185144424438,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5193277597427368,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افراد","boundary":[0.5193277597427368,0.2921615242958069,0.5462185144424438,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5126050710678101,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5126050710678101,"y":0.30878859758377075},{"x":0.4789915978908539,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناتوان","boundary":[0.4789915978908539,0.2921615242958069,0.5126050710678101,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.2921615242958069},{"x":0.4739495813846588,"y":0.2921615242958069},{"x":0.4739495813846588,"y":0.30878859758377075},{"x":0.4739495813846588,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4739495813846588,0.2921615242958069,0.4739495813846588,0.30878859758377075]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.2719714939594269},{"x":0.7848739624023438,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7848739624023438,"y":0.30878859758377075},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4689495813846588,0.2649714939594269,0.7898739624023438,0.31578859758377076],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7613445520401001,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7210084199905396,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.7210084199905396,0.3147268295288086,0.7613445520401001,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7142857313156128,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6773109436035156,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارایی","boundary":[0.6773109436035156,0.3147268295288086,0.7142857313156128,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6705882549285889,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حرکتی","boundary":[0.6285714507102966,0.3147268295288086,0.6705882549285889,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6218487620353699,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3301662802696228},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"درشت","boundary":[0.5882353186607361,0.31591448187828064,0.6218487620353699,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.31591448187828064},{"x":0.583193302154541,"y":0.31591448187828064},{"x":0.583193302154541,"y":0.3301662802696228},{"x":0.5798319578170776,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5798319578170776,0.31591448187828064,0.583193302154541,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7613445520401001,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7613445520401001,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7226890921592712,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.7226890921592712,0.33610451221466064,0.7613445520401001,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7159664034843445,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7159664034843445,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6789916157722473,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارایی","boundary":[0.6789916157722473,0.33610451221466064,0.7159664034843445,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6705882549285889,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6705882549285889,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6302521228790283,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"حرکتی","boundary":[0.6302521228790283,0.33610451221466064,0.6705882549285889,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6218487620353699,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6218487620353699,"y":0.35154393315315247},{"x":0.578151285648346,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"درشت","boundary":[0.578151285648346,0.33610451221466064,0.6218487620353699,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5714285969734192,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5714285969734192,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5546218752861023,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۸۸","boundary":[0.5546218752861023,0.33610451221466064,0.5714285969734192,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5495798587799072,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5495798587799072,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5495798587799072,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5495798587799072,0.33610451221466064,0.5495798587799072,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.35629454255104065},{"x":0.7613445520401001,"y":0.35629454255104065},{"x":0.7613445520401001,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7226890921592712,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.7226890921592712,0.35629454255104065,0.7613445520401001,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.35629454255104065},{"x":0.7159664034843445,"y":0.35629454255104065},{"x":0.7159664034843445,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6789916157722473,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارایی","boundary":[0.6789916157722473,0.35629454255104065,0.7159664034843445,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6705882549285889,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6705882549285889,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6302521228790283,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حرکتی","boundary":[0.6302521228790283,0.35629454255104065,0.6705882549285889,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6218487620353699,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6218487620353699,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5865546464920044,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"درشت","boundary":[0.5865546464920044,0.35629454255104065,0.6218487620353699,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.35629454255104065},{"x":0.5815126299858093,"y":0.35629454255104065},{"x":0.5815126299858093,"y":0.37173396348953247},{"x":0.578151285648346,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.28999999165534973,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.578151285648346,0.35629454255104065,0.5815126299858093,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.35629454255104065},{"x":0.5714285969734192,"y":0.35629454255104065},{"x":0.5714285969734192,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5579832196235657,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۶۶","boundary":[0.5579832196235657,0.35629454255104065,0.5714285969734192,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.35629454255104065},{"x":0.5529412031173706,"y":0.35629454255104065},{"x":0.5529412031173706,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5495798587799072,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5495798587799072,0.35629454255104065,0.5529412031173706,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.7210084199905396,0.3776721954345703,0.7613445520401001,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6722689270973206,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عملکرد","boundary":[0.6722689270973206,0.3776721954345703,0.7142857313156128,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6655462384223938,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6235294342041016,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حرکتی","boundary":[0.6235294342041016,0.37885984778404236,0.6655462384223938,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6168067455291748,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"درشت","boundary":[0.5731092691421509,0.37885984778404236,0.6168067455291748,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5714285969734192,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3931116461753845},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5697479248046875,0.37885984778404236,0.5714285969734192,0.3931116461753845]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7613445520401001,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5428991866111755,0.3077268295288086,0.7663445520401001,0.3989239938259125],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7596638798713684,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تفاوت","boundary":[0.7277311086654663,0.39904987812042236,0.7596638798713684,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7243697643280029,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7058823704719543,0.39904987812042236,0.7243697643280029,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6941176652908325,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.6554622054100037,0.39904987812042236,0.6941176652908325,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6487395167350769,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجرای","boundary":[0.6134454011917114,0.39904987812042236,0.6487395167350769,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6067227125167847,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حرکتی","boundary":[0.5630252361297607,0.39904987812042236,0.6067227125167847,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5529412031173706,0.4002375304698944,0.5579832196235657,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5092437267303467,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارایی","boundary":[0.5092437267303467,0.4002375304698944,0.5462185144424438,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5025210380554199,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5025210380554199,"y":0.4144892990589142},{"x":0.46722689270973206,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"حرکتی","boundary":[0.46722689270973206,0.4002375304698944,0.5025210380554199,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.4002375304698944},{"x":0.4588235318660736,"y":0.4002375304698944},{"x":0.4588235318660736,"y":0.4144892990589142},{"x":0.45546218752861023,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.45546218752861023,0.4002375304698944,0.4588235318660736,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.42636579275131226},{"x":0.8084033727645874,"y":0.42636579275131226},{"x":0.8084033727645874,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7764706015586853,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7764706015586853,0.42636579275131226,0.8084033727645874,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7697479128837585,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7697479128837585,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7579832077026367,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.7579832077026367,0.42636579275131226,0.7697479128837585,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7462185025215149,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7142857313156128,0.42636579275131226,0.7462185025215149,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.42636579275131226},{"x":0.707563042640686,"y":0.42636579275131226},{"x":0.707563042640686,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجرای","boundary":[0.6689075827598572,0.42636579275131226,0.707563042640686,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6621848940849304,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.6235294342041016,0.42636579275131226,0.6621848940849304,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6000000238418579,0.4275534451007843,0.6184874176979065,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.4275534451007843},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4275534451007843},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4429928660392761},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.5579832196235657,0.4275534451007843,0.5865546464920044,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.4275534451007843},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4275534451007843},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4429928660392761},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"حرکتی","boundary":[0.5109243988990784,0.4275534451007843,0.5512605309486389,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.4275534451007843},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4275534451007843},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4429928660392761},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5008403658866882,0.4275534451007843,0.5042017102241516,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7848739624023438,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مبحث","boundary":[0.7478991746902466,0.44893112778663635,0.7848739624023438,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7428571581840515,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7226890921592712,0.44893112778663635,0.7428571581840515,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7210084199905396,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7193277478218079,0.44893112778663635,0.7210084199905396,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7092437148094177,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4643705487251282},{"x":0.680672287940979,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.680672287940979,0.44893112778663635,0.7092437148094177,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6756302714347839,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجرای","boundary":[0.6403361558914185,0.44893112778663635,0.6756302714347839,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6352941393852234,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4643705487251282},{"x":0.5848739743232727,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ابزارهای","boundary":[0.5848739743232727,0.44893112778663635,0.6352941393852234,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5798319578170776,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4643705487251282},{"x":0.5478991866111755,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.5478991866111755,0.44893112778663635,0.5798319578170776,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5445378422737122,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4643705487251282},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.5159664154052734,0.44893112778663635,0.5445378422737122,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.44893112778663635},{"x":0.507563054561615,"y":0.44893112778663635},{"x":0.507563054561615,"y":0.4643705487251282},{"x":0.48235294222831726,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.48235294222831726,0.44893112778663635,0.507563054561615,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.44893112778663635},{"x":0.4756302535533905,"y":0.44893112778663635},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4643705487251282},{"x":0.43529412150382996,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوزادی","boundary":[0.43529412150382996,0.44893112778663635,0.4756302535533905,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.44893112778663635},{"x":0.4302521049976349,"y":0.44893112778663635},{"x":0.4302521049976349,"y":0.4643705487251282},{"x":0.4252100884914398,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4252100884914398,0.44893112778663635,0.4302521049976349,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.44893112778663635},{"x":0.42016807198524475,"y":0.44893112778663635},{"x":0.42016807198524475,"y":0.4643705487251282},{"x":0.3781512677669525,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کودکی","boundary":[0.3781512677669525,0.44893112778663635,0.42016807198524475,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.44893112778663635},{"x":0.37310925126075745,"y":0.44893112778663635},{"x":0.37310925126075745,"y":0.4643705487251282},{"x":0.3478991687297821,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اولیه","boundary":[0.3478991687297821,0.44893112778663635,0.37310925126075745,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.44893112778663635},{"x":0.3478991687297821,"y":0.44893112778663635},{"x":0.3478991687297821,"y":0.4643705487251282},{"x":0.33781513571739197,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.33781513571739197,0.44893112778663635,0.3478991687297821,0.4643705487251282]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.39904987812042236},{"x":0.8084033727645874,"y":0.39667457342147827},{"x":0.8084033727645874,"y":0.4643705487251282},{"x":0.33781513571739197,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.33281513571739196,0.39204987812042236,0.8134033727645874,0.4713705487251282],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.470308780670166},{"x":0.7613445520401001,"y":0.470308780670166},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7327731251716614,0.470308780670166,0.7613445520401001,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.470308780670166},{"x":0.7260504364967346,"y":0.470308780670166},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اجرای","boundary":[0.6907563209533691,0.470308780670166,0.7260504364967346,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.470308780670166},{"x":0.6840336322784424,"y":0.470308780670166},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6436975002288818,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مقیاس","boundary":[0.6436975002288818,0.470308780670166,0.6840336322784424,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.470308780670166},{"x":0.6386554837226868,"y":0.470308780670166},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.6067227125167847,0.470308780670166,0.6386554837226868,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6033613681793213,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4845605790615082},{"x":0.578151285648346,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.578151285648346,0.46912112832069397,0.6033613681793213,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5647059082984924,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آپگار","boundary":[0.5411764979362488,0.46912112832069397,0.5647059082984924,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5394958257675171,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5327731370925903,0.46912112832069397,0.5394958257675171,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7613445520401001,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مقياس","boundary":[0.7210084199905396,0.49168646335601807,0.7613445520401001,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7142857313156128,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حرکتی","boundary":[0.6722689270973206,0.49168646335601807,0.7142857313156128,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6655462384223938,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوزادان","boundary":[0.6252101063728333,0.49168646335601807,0.6655462384223938,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6184874176979065,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5059382319450378},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آلبرتا","boundary":[0.5882353186607361,0.49168646335601807,0.6184874176979065,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5882353186607361,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5059382319450378},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5815126299858093,0.49168646335601807,0.5882353186607361,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7344537973403931,0.5118764638900757,0.7596638798713684,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجرای","boundary":[0.6957983374595642,0.5118764638900757,0.7277311086654663,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5261282920837402},{"x":0.658823549747467,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.658823549747467,0.5118764638900757,0.6907563209533691,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5118764638900757},{"x":0.653781533241272,"y":0.5118764638900757},{"x":0.653781533241272,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"غربال","boundary":[0.6252101063728333,0.5118764638900757,0.653781533241272,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"رشدی","boundary":[0.5865546464920044,0.5118764638900757,0.6201680898666382,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"دنور-","boundary":[0.5512605309486389,0.5118764638900757,0.5798319578170776,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.5411764979362488,0.5118764638900757,0.5462185144424438,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5361344814300537,0.5118764638900757,0.5378151535987854,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7327731251716614,0.5320665240287781,0.7613445520401001,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجرای","boundary":[0.6907563209533691,0.5320665240287781,0.7260504364967346,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.6487395167350769,0.5308788418769836,0.6840336322784424,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.6184874176979065,0.5308788418769836,0.6420168280601501,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5463182926177979},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بیلی","boundary":[0.5932773351669312,0.5308788418769836,0.6117647290229797,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5308788418769836},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5308788418769836},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5463182926177979},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۔","boundary":[0.5798319578170776,0.5308788418769836,0.5848739743232727,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.5308788418769836},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5308788418769836},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5463182926177979},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.5663865804672241,0.5308788418769836,0.5714285969734192,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5308788418769836},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5308788418769836},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5463182926177979},{"x":0.561344563961029,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.561344563961029,0.5308788418769836,0.5630252361297607,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7327731251716614,0.5534442067146301,0.7613445520401001,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجرای","boundary":[0.6907563209533691,0.5534442067146301,0.7260504364967346,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.6487395167350769,0.5534442067146301,0.6840336322784424,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.6184874176979065,0.5534442067146301,0.6420168280601501,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"بیلی","boundary":[0.5899159908294678,0.5534442067146301,0.6117647290229797,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5534442067146301},{"x":0.583193302154541,"y":0.5534442067146301},{"x":0.583193302154541,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"rtl","str":"۔","boundary":[0.5798319578170776,0.5534442067146301,0.583193302154541,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"3","boundary":[0.5647059082984924,0.5534442067146301,0.5731092691421509,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5579832196235657,0.5534442067146301,0.5630252361297607,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7327731251716614,0.5748218297958374,0.7613445520401001,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اجرای","boundary":[0.6907563209533691,0.5748218297958374,0.7260504364967346,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مقیاس","boundary":[0.6436975002288818,0.5748218297958374,0.6840336322784424,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.6134454011917114,0.5748218297958374,0.6369748115539551,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حرکتی","boundary":[0.5647059082984924,0.5748218297958374,0.6067227125167847,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.5748218297958374},{"x":0.556302547454834,"y":0.5748218297958374},{"x":0.556302547454834,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پیبادی","boundary":[0.5126050710678101,0.5748218297958374,0.556302547454834,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.5748218297958374},{"x":0.507563054561615,"y":0.5748218297958374},{"x":0.507563054561615,"y":0.5902612805366516},{"x":0.507563054561615,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.507563054561615,0.5748218297958374,0.507563054561615,0.5902612805366516]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7613445520401001,"y":0.470308780670166},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5902612805366516},{"x":0.507563054561615,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.502563054561615,0.46212112832069396,0.7663445520401001,0.5972612805366516],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7327731251716614,0.5961995124816895,0.7613445520401001,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجرای","boundary":[0.6907563209533691,0.5961995124816895,0.7260504364967346,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6116389632225037},{"x":0.658823549747467,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نظام","boundary":[0.658823549747467,0.5961995124816895,0.6840336322784424,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سنجش","boundary":[0.6151260733604431,0.5961995124816895,0.6521008610725403,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6033613681793213,0.5961995124816895,0.6067227125167847,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.5579832196235657,0.5961995124816895,0.5966386795043945,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5462185144424438,0.5961995124816895,0.5512605309486389,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.5058823823928833,0.5961995124816895,0.5394958257675171,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.5961995124816895},{"x":0.507563054561615,"y":0.5961995124816895},{"x":0.507563054561615,"y":0.6116389632225037},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.48235294222831726,0.5961995124816895,0.507563054561615,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.5961995124816895},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5961995124816895},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6116389632225037},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوزادان","boundary":[0.4285714328289032,0.5961995124816895,0.46890756487846375,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.5961995124816895},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5961995124816895},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6116389632225037},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.41848739981651306,0.5961995124816895,0.42352941632270813,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.5961995124816895},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5961995124816895},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6116389632225037},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کودکان","boundary":[0.3680672347545624,0.5961995124816895,0.4117647111415863,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.5961995124816895},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5961995124816895},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6116389632225037},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3529411852359772,0.5961995124816895,0.35966387391090393,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.5961995124816895},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5961995124816895},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6116389632225037},{"x":0.32268908619880676,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تولد","boundary":[0.32268908619880676,0.5961995124816895,0.3462184965610504,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.5961995124816895},{"x":0.3176470696926117,"y":0.5961995124816895},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6116389632225037},{"x":0.30924370884895325,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.30924370884895325,0.5961995124816895,0.3176470696926117,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.5961995124816895},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5961995124816895},{"x":0.3025210201740265,"y":0.6116389632225037},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سه","boundary":[0.2857142984867096,0.5961995124816895,0.3025210201740265,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.5961995124816895},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5961995124816895},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6116389632225037},{"x":0.2521008551120758,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"سالگی","boundary":[0.2521008551120758,0.5961995124816895,0.2823529541492462,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.5961995124816895},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5961995124816895},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6116389632225037},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"......","boundary":[0.23025210201740265,0.5961995124816895,0.24705882370471954,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.5961995124816895},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5961995124816895},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6116389632225037},{"x":0.2050420194864273,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۲۶","boundary":[0.2050420194864273,0.5961995124816895,0.22857142984867096,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مبحث","boundary":[0.7478991746902466,0.6163895726203918,0.7848739624023438,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.7193277478218079,0.6163895726203918,0.7428571581840515,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7159664034843445,0.6163895726203918,0.7176470756530762,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6163895726203918},{"x":0.707563042640686,"y":0.6163895726203918},{"x":0.707563042640686,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.6789916157722473,0.6163895726203918,0.707563042640686,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اجرای","boundary":[0.6369748115539551,0.6163895726203918,0.6739495992660522,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.6163895726203918},{"x":0.63193279504776,"y":0.6163895726203918},{"x":0.63193279504776,"y":0.6306413412094116},{"x":0.583193302154541,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ابزارهای","boundary":[0.583193302154541,0.6163895726203918,0.63193279504776,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.6163895726203918},{"x":0.578151285648346,"y":0.6163895726203918},{"x":0.578151285648346,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.5445378422737122,0.6163895726203918,0.578151285648346,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.5142857432365417,0.6163895726203918,0.5411764979362488,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6306413412094116},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.4789915978908539,0.6163895726203918,0.5042017102241516,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.6163895726203918},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6163895726203918},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6306413412094116},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کودکی","boundary":[0.43361344933509827,0.6163895726203918,0.4739495813846588,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.6163895726203918},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6163895726203918},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6306413412094116},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اولیه","boundary":[0.4000000059604645,0.6163895726203918,0.4268907606601715,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.6163895726203918},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6163895726203918},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6306413412094116},{"x":0.38991597294807434,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.38991597294807434,0.6163895726203918,0.3949579894542694,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.6163895726203918},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6163895726203918},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6306413412094116},{"x":0.34117648005485535,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نوجوانی","boundary":[0.34117648005485535,0.6163895726203918,0.3848739564418793,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.6163895726203918},{"x":0.3361344635486603,"y":0.6163895726203918},{"x":0.3361344635486603,"y":0.6306413412094116},{"x":0.3310924470424652,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.3310924470424652,0.6163895726203918,0.3361344635486603,0.6306413412094116]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6306413412094116},{"x":0.2050420194864273,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2000420194864273,0.5891995124816894,0.7898739624023438,0.6376413412094116],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7327731251716614,0.6365795731544495,0.7613445520401001,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجرای","boundary":[0.6907563209533691,0.6365795731544495,0.7260504364967346,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.6487395167350769,0.6365795731544495,0.6840336322784424,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"برونینگز","boundary":[0.5966386795043945,0.6365795731544495,0.6453781723976135,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5882353186607361,0.6365795731544495,0.5949580073356628,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.6365795731544495},{"x":0.583193302154541,"y":0.6365795731544495},{"x":0.583193302154541,"y":0.6520190238952637},{"x":0.561344563961029,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اوزر","boundary":[0.561344563961029,0.6365795731544495,0.583193302154541,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.6365795731544495},{"x":0.561344563961029,"y":0.6365795731544495},{"x":0.561344563961029,"y":0.6520190238952637},{"x":0.529411792755127,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تسکی","boundary":[0.529411792755127,0.6365795731544495,0.561344563961029,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5193277597427368,0.6365795731544495,0.5243697762489319,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7630252242088318,"y":0.675771951675415},{"x":0.7445378303527832,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نرم","boundary":[0.7445378303527832,0.6579572558403015,0.7630252242088318,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7445378303527832,"y":0.675771951675415},{"x":0.7176470756530762,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افزار","boundary":[0.7176470756530762,0.6579572558403015,0.7445378303527832,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7126050591468811,"y":0.675771951675415},{"x":0.680672287940979,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کمک","boundary":[0.680672287940979,0.6579572558403015,0.7126050591468811,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6773109436035156,"y":0.675771951675415},{"x":0.6436975002288818,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.6436975002288818,0.6579572558403015,0.6773109436035156,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6369748115539551,"y":0.675771951675415},{"x":0.5899159908294678,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"برونینگز","boundary":[0.5899159908294678,0.6579572558403015,0.6369748115539551,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5882353186607361,"y":0.675771951675415},{"x":0.5815126299858093,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5815126299858093,0.6579572558403015,0.5882353186607361,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5764706134796143,"y":0.675771951675415},{"x":0.556302547454834,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اوزر","boundary":[0.556302547454834,0.6579572558403015,0.5764706134796143,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5546218752861023,"y":0.675771951675415},{"x":0.5226891040802002,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تسکی","boundary":[0.5226891040802002,0.6579572558403015,0.5546218752861023,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5159664154052734,"y":0.675771951675415},{"x":0.5126050710678101,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۔","boundary":[0.5126050710678101,0.6579572558403015,0.5159664154052734,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5042017102241516,"y":0.675771951675415},{"x":0.49915966391563416,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.49915966391563416,0.6579572558403015,0.5042017102241516,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.6579572558403015},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6579572558403015},{"x":0.4957983195781708,"y":0.675771951675415},{"x":0.4941176474094391,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4941176474094391,0.6579572558403015,0.4957983195781708,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6793349385261536},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6793349385261536},{"x":0.7613445520401001,"y":0.694774329662323},{"x":0.7327731251716614,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7327731251716614,0.6793349385261536,0.7613445520401001,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.6793349385261536},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6793349385261536},{"x":0.7260504364967346,"y":0.694774329662323},{"x":0.6907563209533691,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجرای","boundary":[0.6907563209533691,0.6793349385261536,0.7260504364967346,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6840336322784424,"y":0.694774329662323},{"x":0.6487395167350769,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.6487395167350769,0.6793349385261536,0.6840336322784424,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6420168280601501,"y":0.694774329662323},{"x":0.6184874176979065,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.6184874176979065,0.6793349385261536,0.6420168280601501,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6117647290229797,"y":0.694774329662323},{"x":0.5697479248046875,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"حرکتی","boundary":[0.5697479248046875,0.6793349385261536,0.6117647290229797,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5630252361297607,"y":0.694774329662323},{"x":0.5260504484176636,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"درشت","boundary":[0.5260504484176636,0.6793349385261536,0.5630252361297607,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5210084319114685,"y":0.694774329662323},{"x":0.5176470875740051,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.25999999046325684,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5176470875740051,0.6793349385261536,0.5210084319114685,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5109243988990784,"y":0.694774329662323},{"x":0.507563054561615,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.507563054561615,0.6793349385261536,0.5109243988990784,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5025210380554199,"y":0.694774329662323},{"x":0.49915966391563416,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.49915966391563416,0.6793349385261536,0.5025210380554199,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.7007125616073608},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7007125616073608},{"x":0.7613445520401001,"y":0.716152012348175},{"x":0.7327731251716614,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7327731251716614,0.7007125616073608,0.7613445520401001,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.7007125616073608},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7007125616073608},{"x":0.7260504364967346,"y":0.716152012348175},{"x":0.6907563209533691,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجرای","boundary":[0.6907563209533691,0.7007125616073608,0.7260504364967346,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6840336322784424,"y":0.716152012348175},{"x":0.6369748115539551,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.6369748115539551,0.7007125616073608,0.6840336322784424,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6285714507102966,"y":0.716152012348175},{"x":0.5899159908294678,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.5899159908294678,0.7007125616073608,0.6285714507102966,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.7007125616073608},{"x":0.583193302154541,"y":0.7007125616073608},{"x":0.583193302154541,"y":0.716152012348175},{"x":0.5411764979362488,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حرکتی","boundary":[0.5411764979362488,0.7007125616073608,0.583193302154541,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.7007125616073608},{"x":0.534453809261322,"y":0.7007125616073608},{"x":0.534453809261322,"y":0.716152012348175},{"x":0.5092437267303467,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5092437267303467,0.7007125616073608,0.534453809261322,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.7007125616073608},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7007125616073608},{"x":0.5025210380554199,"y":0.716152012348175},{"x":0.462184876203537,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کودکان","boundary":[0.462184876203537,0.7007125616073608,0.5025210380554199,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.7007125616073608},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7007125616073608},{"x":0.4588235318660736,"y":0.716152012348175},{"x":0.45210084319114685,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.45210084319114685,0.7007125616073608,0.4588235318660736,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"گویه","boundary":[0.7344537973403931,0.7209026217460632,0.7613445520401001,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7092437148094177,0.7209026217460632,0.7327731251716614,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.7209026217460632},{"x":0.702521026134491,"y":0.7209026217460632},{"x":0.702521026134491,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.6638655662536621,0.7209026217460632,0.702521026134491,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حرکتی","boundary":[0.6151260733604431,0.7209026217460632,0.6571428775787354,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"کودکان","boundary":[0.5680672526359558,0.7209026217460632,0.6084033846855164,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.7209026217460632},{"x":0.561344563961029,"y":0.7209026217460632},{"x":0.561344563961029,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5546218752861023,0.7209026217460632,0.561344563961029,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.7209026217460632},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7209026217460632},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.5428571701049805,0.7209026217460632,0.5495798587799072,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.7209026217460632},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7209026217460632},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5260504484176636,0.7209026217460632,0.5361344814300537,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.7209026217460632},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7209026217460632},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7375296950340271},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تفکیک","boundary":[0.4789915978908539,0.7209026217460632,0.5193277597427368,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.7209026217460632},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7209026217460632},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7375296950340271},{"x":0.4420168101787567,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"دامنه","boundary":[0.4420168101787567,0.7209026217460632,0.4722689092159271,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.7209026217460632},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7209026217460632},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7375296950340271},{"x":0.4084033668041229,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سنی","boundary":[0.4084033668041229,0.7209026217460632,0.43529412150382996,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.7209026217460632},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7209026217460632},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7375296950340271},{"x":0.36974790692329407,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.36974790692329407,0.7209026217460632,0.4000000059604645,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.7209026217460632},{"x":0.3680672347545624,"y":0.7209026217460632},{"x":0.3680672347545624,"y":0.7375296950340271},{"x":0.364705890417099,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.364705890417099,0.7209026217460632,0.3680672347545624,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7434679269790649},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7434679269790649},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ویژگیهای","boundary":[0.6974790096282959,0.7434679269790649,0.7613445520401001,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"گویه","boundary":[0.6655462384223938,0.7434679269790649,0.6907563209533691,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6453781723976135,0.7434679269790649,0.6638655662536621,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6000000238418579,0.7434679269790649,0.6336134672164917,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.7434679269790649},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7434679269790649},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7577196955680847},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.5714285969734192,0.7434679269790649,0.5966386795043945,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.7434679269790649},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7434679269790649},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7577196955680847},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.4699999988079071,"dir":"rtl","str":"............","boundary":[0.5495798587799072,0.7434679269790649,0.5697479248046875,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7310924530029297,0.7624703049659729,0.7596638798713684,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجرای","boundary":[0.6890756487846375,0.7624703049659729,0.7243697643280029,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.6487395167350769,0.7636579275131226,0.6823529601097107,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7779097557067871},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ادراکی-","boundary":[0.5966386795043945,0.7636579275131226,0.6420168280601501,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حرکتی","boundary":[0.5495798587799072,0.7636579275131226,0.5899159908294678,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"پردو","boundary":[0.5159664154052734,0.7636579275131226,0.5411764979362488,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.764845609664917},{"x":0.5109243988990784,"y":0.764845609664917},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7790973782539368},{"x":0.507563054561615,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.5,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.507563054561615,0.764845609664917,0.5109243988990784,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8016626834869385},{"x":0.7327731251716614,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7327731251716614,0.7850356101989746,0.7613445520401001,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7260504364967346,"y":0.8016626834869385},{"x":0.6907563209533691,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اجرای","boundary":[0.6907563209533691,0.7850356101989746,0.7260504364967346,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6840336322784424,"y":0.8016626834869385},{"x":0.6436975002288818,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مقیاس","boundary":[0.6436975002288818,0.7850356101989746,0.6840336322784424,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6369748115539551,"y":0.8016626834869385},{"x":0.5983193516731262,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.5983193516731262,0.7850356101989746,0.6369748115539551,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.7850356101989746},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7850356101989746},{"x":0.5915966629981995,"y":0.8016626834869385},{"x":0.5579832196235657,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"درونی","boundary":[0.5579832196235657,0.7850356101989746,0.5915966629981995,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.7850356101989746},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7850356101989746},{"x":0.5512605309486389,"y":0.8016626834869385},{"x":0.5176470875740051,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مهارت","boundary":[0.5176470875740051,0.7850356101989746,0.5512605309486389,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.7850356101989746},{"x":0.507563054561615,"y":0.7850356101989746},{"x":0.507563054561615,"y":0.8016626834869385},{"x":0.4924369752407074,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4924369752407074,0.7850356101989746,0.507563054561615,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.7850356101989746},{"x":0.48067227005958557,"y":0.7850356101989746},{"x":0.48067227005958557,"y":0.8016626834869385},{"x":0.43865546584129333,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حرکتی","boundary":[0.43865546584129333,0.7850356101989746,0.48067227005958557,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.7850356101989746},{"x":0.4319327771663666,"y":0.7850356101989746},{"x":0.4319327771663666,"y":0.8016626834869385},{"x":0.3949579894542694,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"درشت","boundary":[0.3949579894542694,0.7850356101989746,0.4319327771663666,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.7850356101989746},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7850356101989746},{"x":0.3949579894542694,"y":0.8016626834869385},{"x":0.38991597294807434,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.38991597294807434,0.7850356101989746,0.3949579894542694,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.7850356101989746},{"x":0.3831932842731476,"y":0.7850356101989746},{"x":0.3831932842731476,"y":0.8016626834869385},{"x":0.34117648005485535,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.34117648005485535,0.7850356101989746,0.3831932842731476,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.7850356101989746},{"x":0.3327731192111969,"y":0.7850356101989746},{"x":0.3327731192111969,"y":0.8016626834869385},{"x":0.3008403480052948,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایالتی","boundary":[0.3008403480052948,0.7850356101989746,0.3327731192111969,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.7850356101989746},{"x":0.29411765933036804,"y":0.7850356101989746},{"x":0.29411765933036804,"y":0.8016626834869385},{"x":0.26218488812446594,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اوهایو","boundary":[0.26218488812446594,0.7850356101989746,0.29411765933036804,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.7850356101989746},{"x":0.2571428716182709,"y":0.7850356101989746},{"x":0.2571428716182709,"y":0.8016626834869385},{"x":0.2554621994495392,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2554621994495392,0.7850356101989746,0.2571428716182709,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.805225670337677},{"x":0.7613445520401001,"y":0.805225670337677},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8218527436256409},{"x":0.7327731251716614,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7327731251716614,0.805225670337677,0.7613445520401001,0.8218527436256409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.805225670337677},{"x":0.7260504364967346,"y":0.805225670337677},{"x":0.7260504364967346,"y":0.8218527436256409},{"x":0.6907563209533691,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجرای","boundary":[0.6907563209533691,0.805225670337677,0.7260504364967346,0.8218527436256409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.805225670337677},{"x":0.6840336322784424,"y":0.805225670337677},{"x":0.6840336322784424,"y":0.8218527436256409},{"x":0.6487395167350769,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.6487395167350769,0.805225670337677,0.6840336322784424,0.8218527436256409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.805225670337677},{"x":0.6420168280601501,"y":0.805225670337677},{"x":0.6420168280601501,"y":0.8218527436256409},{"x":0.6000000238418579,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حرکتی","boundary":[0.6000000238418579,0.805225670337677,0.6420168280601501,0.8218527436256409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.805225670337677},{"x":0.5932773351669312,"y":0.805225670337677},{"x":0.5932773351669312,"y":0.8218527436256409},{"x":0.5546218752861023,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.5546218752861023,0.805225670337677,0.5932773351669312,0.8218527436256409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.805225670337677},{"x":0.5462185144424438,"y":0.805225670337677},{"x":0.5462185144424438,"y":0.8218527436256409},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"درشت","boundary":[0.5109243988990784,0.805225670337677,0.5462185144424438,0.8218527436256409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.805225670337677},{"x":0.5042017102241516,"y":0.805225670337677},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8218527436256409},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5042017102241516,0.805225670337677,0.5042017102241516,0.8218527436256409]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7630252242088318,"y":0.8218527436256409},{"x":0.2554621994495392,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.2504621994495392,0.6295795731544495,0.7680252242088318,0.8288527436256409],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.8313539028167725},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8301662802696228},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8420427441596985},{"x":0.4773109257221222,"y":0.8432304263114929}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"شش","boundary":[0.4756302535533905,0.8313539028167725,0.5042017102241516,0.8420427441596985]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.8313539028167725},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8301662802696228},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8420427441596985},{"x":0.4773109257221222,"y":0.8432304263114929}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.4706302535533905,0.8243539028167725,0.5092017102241516,0.8490427441596985],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.5130641460418701},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5130641460418701},{"x":0.21680672466754913,"y":0.521377682685852},{"x":0.20336134731769562,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۶","boundary":[0.20336134731769562,0.5130641460418701,0.21680672466754913,0.521377682685852]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.5130641460418701},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5130641460418701},{"x":0.21680672466754913,"y":0.521377682685852},{"x":0.20336134731769562,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.5060641460418701,0.22180672466754914,0.5283776826858521],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.5332541465759277},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5332541465759277},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5415676832199097},{"x":0.20000000298023224,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۴","boundary":[0.20000000298023224,0.5332541465759277,0.22857142984867096,0.5415676832199097]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.5332541465759277},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5332541465759277},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5415676832199097},{"x":0.20000000298023224,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.19500000298023223,0.5262541465759277,0.23357142984867096,0.5485676832199097],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.5546318292617798},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5546318292617798},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5641329884529114},{"x":0.2050420194864273,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۸","boundary":[0.2050420194864273,0.5546318292617798,0.22857142984867096,0.5641329884529114]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.5546318292617798},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5546318292617798},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5641329884529114},{"x":0.2050420194864273,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2000420194864273,0.5476318292617798,0.23357142984867096,0.5711329884529114],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.5760095119476318},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5760095119476318},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5855106711387634},{"x":0.2050420194864273,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۸","boundary":[0.2050420194864273,0.5760095119476318,0.22857142984867096,0.5855106711387634]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.5760095119476318},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5760095119476318},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5855106711387634},{"x":0.2050420194864273,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2000420194864273,0.5690095119476318,0.23357142984867096,0.5925106711387634],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.6187648177146912},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6175771951675415},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6270784139633179},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۲۹","boundary":[0.20168067514896393,0.6187648177146912,0.22521008551120758,0.6270784139633179]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.6187648177146912},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6175771951675415},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6270784139633179},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.19668067514896392,0.6117648177146912,0.23021008551120759,0.6340784139633179],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.6389548778533936},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6377671957015991},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6472684144973755},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۹","boundary":[0.20336134731769562,0.6389548778533936,0.22689075767993927,0.6472684144973755]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.6389548778533936},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6377671957015991},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6472684144973755},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.6319548778533935,0.23189075767993927,0.6542684144973755],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.6603325605392456},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6603325605392456},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6698337197303772},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۲","boundary":[0.20336134731769562,0.6603325605392456,0.22521008551120758,0.6698337197303772]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.6603325605392456},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6603325605392456},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6698337197303772},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.6533325605392456,0.23021008551120759,0.6768337197303772],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.6805225610733032},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6805225610733032},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6900237798690796},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۲","boundary":[0.20336134731769562,0.6805225610733032,0.22689075767993927,0.6900237798690796]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.6805225610733032},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6805225610733032},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6900237798690796},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.6735225610733032,0.23189075767993927,0.6970237798690796],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.7019002437591553},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7019002437591553},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7114014029502869},{"x":0.2050420194864273,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷۱","boundary":[0.2050420194864273,0.7019002437591553,0.22689075767993927,0.7114014029502869]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.7019002437591553},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7019002437591553},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7114014029502869},{"x":0.2050420194864273,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2000420194864273,0.6949002437591553,0.23189075767993927,0.7184014029502869],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.7232779264450073},{"x":0.22857142984867096,"y":0.724465548992157},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7327790856361389},{"x":0.20336134731769562,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۷۷","boundary":[0.2050420194864273,0.7232779264450073,0.22689075767993927,0.7327790856361389]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.7232779264450073},{"x":0.22857142984867096,"y":0.724465548992157},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7327790856361389},{"x":0.20336134731769562,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.2000420194864273,0.7162779264450073,0.23189075767993927,0.7397790856361389],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.7446556091308594},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7446556091308594},{"x":0.22857142984867096,"y":0.754156768321991},{"x":0.2050420194864273,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷۸","boundary":[0.2050420194864273,0.7446556091308594,0.22857142984867096,0.754156768321991]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.7446556091308594},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7446556091308594},{"x":0.22857142984867096,"y":0.754156768321991},{"x":0.2050420194864273,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2000420194864273,0.7376556091308594,0.23357142984867096,0.761156768321991],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.764845609664917},{"x":0.22521008551120758,"y":0.764845609664917},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7743467688560486},{"x":0.20336134731769562,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۰","boundary":[0.20336134731769562,0.764845609664917,0.22521008551120758,0.7743467688560486]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.764845609664917},{"x":0.22521008551120758,"y":0.764845609664917},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7743467688560486},{"x":0.20336134731769562,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.757845609664917,0.23021008551120759,0.7813467688560486],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.786223292350769},{"x":0.22689075767993927,"y":0.786223292350769},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7957244515419006},{"x":0.20168067514896393,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۳","boundary":[0.20168067514896393,0.786223292350769,0.22857142984867096,0.7957244515419006]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.786223292350769},{"x":0.22689075767993927,"y":0.786223292350769},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7957244515419006},{"x":0.20168067514896393,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.19668067514896392,0.779223292350769,0.23357142984867096,0.8027244515419006],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.8076009750366211},{"x":0.22689075767993927,"y":0.8076009750366211},{"x":0.22689075767993927,"y":0.815914511680603},{"x":0.20168067514896393,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱۰","boundary":[0.20168067514896393,0.8076009750366211,0.22689075767993927,0.815914511680603]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.8076009750366211},{"x":0.22689075767993927,"y":0.8076009750366211},{"x":0.22689075767993927,"y":0.815914511680603},{"x":0.20168067514896393,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.19668067514896392,0.8006009750366211,0.23189075767993927,0.822914511680603],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/a3a323bcbc4367ec/pages/uCJVkEnPSiKjthwn-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a3a323bcbc4367ec/pages/OcVzZqBrCLPtDmrt.jpg","blurred":"/storage/books/a3a323bcbc4367ec/pages/rpzNCKnRLCzODAUl.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00032773109744576846,0.00021313635144833997,0.9986329355079587,0.9989944567227308]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.1900237500667572},{"x":0.22521008551120758,"y":0.18883609771728516},{"x":0.22521008551120758,"y":0.19833728671073914},{"x":0.20336134731769562,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۱۳","boundary":[0.20168067514896393,0.1900237500667572,0.22521008551120758,0.19833728671073914]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.1900237500667572},{"x":0.22521008551120758,"y":0.18883609771728516},{"x":0.22521008551120758,"y":0.19833728671073914},{"x":0.20336134731769562,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.19668067514896392,0.1830237500667572,0.23021008551120759,0.20533728671073914],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7848739624023438,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7848739624023438,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7478991746902466,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مبحث","boundary":[0.7478991746902466,0.1876484602689743,0.7848739624023438,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7428571581840515,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7428571581840515,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7176470756530762,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.7176470756530762,0.1876484602689743,0.7428571581840515,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7142857313156128,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7142857313156128,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7126050591468811,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7126050591468811,0.1876484602689743,0.7142857313156128,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7042016983032227,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7042016983032227,"y":0.20427553355693817},{"x":0.653781533241272,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ابزارهای","boundary":[0.653781533241272,0.1876484602689743,0.7042016983032227,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6504201889038086,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6504201889038086,"y":0.20427553355693817},{"x":0.6168067455291748,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.6168067455291748,0.1876484602689743,0.6504201889038086,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6117647290229797,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6117647290229797,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5848739743232727,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.5848739743232727,0.1876484602689743,0.6117647290229797,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.1876484602689743},{"x":0.5764706134796143,"y":0.1876484602689743},{"x":0.5764706134796143,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5714285969734192,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5714285969734192,0.1876484602689743,0.5764706134796143,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.1876484602689743},{"x":0.5663865804672241,"y":0.1876484602689743},{"x":0.5663865804672241,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5378151535987854,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.5378151535987854,0.1876484602689743,0.5663865804672241,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.1876484602689743},{"x":0.5327731370925903,"y":0.1876484602689743},{"x":0.5327731370925903,"y":0.20427553355693817},{"x":0.4957983195781708,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجرای","boundary":[0.4957983195781708,0.1876484602689743,0.5327731370925903,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.18646080791950226},{"x":0.4907563030719757,"y":0.18646080791950226},{"x":0.4907563030719757,"y":0.20427553355693817},{"x":0.4756302535533905,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.4756302535533905,0.18646080791950226,0.4907563030719757,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.18646080791950226},{"x":0.46890756487846375,"y":0.18646080791950226},{"x":0.46890756487846375,"y":0.20308788120746613},{"x":0.4436974823474884,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.4436974823474884,0.18646080791950226,0.46890756487846375,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.18646080791950226},{"x":0.43865546584129333,"y":0.18646080791950226},{"x":0.43865546584129333,"y":0.20308788120746613},{"x":0.4117647111415863,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افراد","boundary":[0.4117647111415863,0.18646080791950226,0.43865546584129333,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.18646080791950226},{"x":0.40672269463539124,"y":0.18646080791950226},{"x":0.40672269463539124,"y":0.20308788120746613},{"x":0.37478992342948914,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ناتوان","boundary":[0.37478992342948914,0.18646080791950226,0.40672269463539124,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.18646080791950226},{"x":0.37310925126075745,"y":0.18646080791950226},{"x":0.37310925126075745,"y":0.20308788120746613},{"x":0.3663865625858307,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.3663865625858307,0.18646080791950226,0.37310925126075745,0.20308788120746613]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7848739624023438,"y":0.20665083825588226},{"x":0.3663865625858307,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3613865625858307,0.17946080791950225,0.7898739624023438,0.21365083825588227],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7596638798713684,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7596638798713684,"y":0.22327791154384613},{"x":0.7310924530029297,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7310924530029297,0.20902612805366516,0.7596638798713684,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7243697643280029,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7243697643280029,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6890756487846375,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجرای","boundary":[0.6890756487846375,0.20902612805366516,0.7243697643280029,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.20902612805366516},{"x":0.6840336322784424,"y":0.20902612805366516},{"x":0.6840336322784424,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6453781723976135,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.6453781723976135,0.20902612805366516,0.6840336322784424,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.20902612805366516},{"x":0.6386554837226868,"y":0.20902612805366516},{"x":0.6386554837226868,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6016806960105896,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارایی","boundary":[0.6016806960105896,0.20902612805366516,0.6386554837226868,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5932773351669312,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5932773351669312,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5512605309486389,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حرکتی","boundary":[0.5512605309486389,0.20902612805366516,0.5932773351669312,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5445378422737122,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5445378422737122,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5109243988990784,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"درشت","boundary":[0.5109243988990784,0.20902612805366516,0.5445378422737122,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5058823823928833,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5058823823928833,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5025210380554199,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5025210380554199,0.20902612805366516,0.5058823823928833,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7613445520401001,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7613445520401001,"y":0.244655579328537},{"x":0.7327731251716614,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7327731251716614,0.23040379583835602,0.7613445520401001,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7260504364967346,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7260504364967346,"y":0.244655579328537},{"x":0.6907563209533691,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجرای","boundary":[0.6907563209533691,0.23040379583835602,0.7260504364967346,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.23040379583835602},{"x":0.6840336322784424,"y":0.23040379583835602},{"x":0.6840336322784424,"y":0.244655579328537},{"x":0.6453781723976135,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.6453781723976135,0.23040379583835602,0.6840336322784424,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.23040379583835602},{"x":0.6386554837226868,"y":0.23040379583835602},{"x":0.6386554837226868,"y":0.244655579328537},{"x":0.5966386795043945,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عملکرد","boundary":[0.5966386795043945,0.23040379583835602,0.6386554837226868,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.23040379583835602},{"x":0.5882353186607361,"y":0.23040379583835602},{"x":0.5882353186607361,"y":0.244655579328537},{"x":0.5462185144424438,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"حرکتی","boundary":[0.5462185144424438,0.23040379583835602,0.5882353186607361,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.23040379583835602},{"x":0.5394958257675171,"y":0.23040379583835602},{"x":0.5394958257675171,"y":0.244655579328537},{"x":0.5042017102241516,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"درشت","boundary":[0.5042017102241516,0.23040379583835602,0.5394958257675171,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.23040379583835602},{"x":0.5008403658866882,"y":0.23040379583835602},{"x":0.5008403658866882,"y":0.244655579328537},{"x":0.49747899174690247,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.49747899174690247,0.23040379583835602,0.5008403658866882,0.244655579328537]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7613445520401001,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7613445520401001,"y":0.244655579328537},{"x":0.49747899174690247,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.49247899174690246,0.20202612805366515,0.7663445520401001,0.251655579328537],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.2102137804031372},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2102137804031372},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2197149693965912},{"x":0.20168067514896393,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱۳","boundary":[0.20168067514896393,0.2102137804031372,0.22857142984867096,0.2197149693965912]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.2102137804031372},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2102137804031372},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2197149693965912},{"x":0.20168067514896393,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.19668067514896392,0.2032137804031372,0.23357142984867096,0.2267149693965912],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.23159144818782806},{"x":0.22857142984867096,"y":0.23040379583835602},{"x":0.22857142984867096,"y":0.23990498483181},{"x":0.20000000298023224,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴۱","boundary":[0.20000000298023224,0.23159144818782806,0.22857142984867096,0.23990498483181]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.23159144818782806},{"x":0.22857142984867096,"y":0.23040379583835602},{"x":0.22857142984867096,"y":0.23990498483181},{"x":0.20000000298023224,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.19500000298023223,0.22459144818782806,0.23357142984867096,0.24690498483181],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.25890737771987915},{"x":0.23025210201740265,"y":0.25890737771987915},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2695961892604828},{"x":0.20168067514896393,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴۳","boundary":[0.20168067514896393,0.25890737771987915,0.23025210201740265,0.2695961892604828]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.25890737771987915},{"x":0.23529411852359772,"y":0.25890737771987915},{"x":0.23529411852359772,"y":0.2695961892604828},{"x":0.23361344635486603,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":".","boundary":[0.23361344635486603,0.25890737771987915,0.23529411852359772,0.2695961892604828]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.25890737771987915},{"x":0.23529411852359772,"y":0.25890737771987915},{"x":0.23529411852359772,"y":0.2695961892604828},{"x":0.20168067514896393,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.19668067514896392,0.25190737771987914,0.24029411852359772,0.2765961892604828],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.2577197253704071},{"x":0.8084033727645874,"y":0.2577197253704071},{"x":0.8084033727645874,"y":0.275534451007843},{"x":0.7613445520401001,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیوست","boundary":[0.7613445520401001,0.2577197253704071,0.8084033727645874,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.2577197253704071},{"x":0.7529411911964417,"y":0.2577197253704071},{"x":0.7529411911964417,"y":0.275534451007843},{"x":0.7462185025215149,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7462185025215149,0.2577197253704071,0.7529411911964417,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.2577197253704071},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2577197253704071},{"x":0.7344537973403931,"y":0.275534451007843},{"x":0.702521026134491,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.702521026134491,0.2577197253704071,0.7344537973403931,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.2577197253704071},{"x":0.6957983374595642,"y":0.2577197253704071},{"x":0.6957983374595642,"y":0.275534451007843},{"x":0.6285714507102966,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"امتیازدهی","boundary":[0.6285714507102966,0.2577197253704071,0.6957983374595642,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.2577197253704071},{"x":0.6218487620353699,"y":0.2577197253704071},{"x":0.6218487620353699,"y":0.275534451007843},{"x":0.5815126299858093,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.5815126299858093,0.2577197253704071,0.6218487620353699,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.2577197253704071},{"x":0.5747899413108826,"y":0.2577197253704071},{"x":0.5747899413108826,"y":0.275534451007843},{"x":0.507563054561615,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"برونینکز","boundary":[0.507563054561615,0.2577197253704071,0.5747899413108826,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.2577197253704071},{"x":0.507563054561615,"y":0.2577197253704071},{"x":0.507563054561615,"y":0.275534451007843},{"x":0.4789915978908539,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اوزر","boundary":[0.4789915978908539,0.2577197253704071,0.507563054561615,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.2577197253704071},{"x":0.4773109257221222,"y":0.2577197253704071},{"x":0.4773109257221222,"y":0.275534451007843},{"x":0.440336138010025,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تسکی","boundary":[0.440336138010025,0.2577197253704071,0.4773109257221222,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.2577197253704071},{"x":0.43361344933509827,"y":0.2577197253704071},{"x":0.43361344933509827,"y":0.275534451007843},{"x":0.4285714328289032,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4285714328289032,0.2577197253704071,0.43361344933509827,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.2874109148979187},{"x":0.8084033727645874,"y":0.2874109148979187},{"x":0.8084033727645874,"y":0.3052256405353546},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیوست","boundary":[0.7613445520401001,0.2874109148979187,0.8084033727645874,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7529411911964417,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7529411911964417,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7428571581840515,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7428571581840515,0.2874109148979187,0.7529411911964417,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7310924530029297,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7310924530029297,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6924369931221008,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.6924369931221008,0.2874109148979187,0.7310924530029297,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.28622329235076904},{"x":0.6840336322784424,"y":0.28622329235076904},{"x":0.6840336322784424,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6571428775787354,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.6571428775787354,0.28622329235076904,0.6840336322784424,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.28622329235076904},{"x":0.6487395167350769,"y":0.28622329235076904},{"x":0.6487395167350769,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6033613681793213,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"حرکتی","boundary":[0.6033613681793213,0.28622329235076904,0.6487395167350769,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.28622329235076904},{"x":0.5966386795043945,"y":0.28622329235076904},{"x":0.5966386795043945,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5546218752861023,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"درشت","boundary":[0.5546218752861023,0.28622329235076904,0.5966386795043945,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.28622329235076904},{"x":0.5495798587799072,"y":0.28622329235076904},{"x":0.5495798587799072,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5428571701049805,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.1599999964237213,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5428571701049805,0.28622329235076904,0.5495798587799072,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.28622329235076904},{"x":0.5361344814300537,"y":0.28622329235076904},{"x":0.5361344814300537,"y":0.30403801798820496},{"x":0.529411792755127,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.529411792755127,0.28622329235076904,0.5361344814300537,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.28622329235076904},{"x":0.5260504484176636,"y":0.28622329235076904},{"x":0.5260504484176636,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5210084319114685,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5210084319114685,0.28622329235076904,0.5260504484176636,0.30403801798820496]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.2577197253704071},{"x":0.8084033727645874,"y":0.2577197253704071},{"x":0.8084033727645874,"y":0.3052256405353546},{"x":0.4285714328289032,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.4235714328289032,0.2507197253704071,0.8134033727645874,0.3122256405353546],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.2897862195968628},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2897862195968628},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3004750609397888},{"x":0.20336134731769562,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴۹","boundary":[0.20336134731769562,0.2897862195968628,0.23025210201740265,0.3004750609397888]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.2897862195968628},{"x":0.23529411852359772,"y":0.2897862195968628},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3004750609397888},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.2897862195968628,0.23529411852359772,0.3004750609397888]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.2897862195968628},{"x":0.23529411852359772,"y":0.2897862195968628},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3004750609397888},{"x":0.20336134731769562,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.2827862195968628,0.24029411852359772,0.3074750609397888],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.31828978657722473},{"x":0.8084033727645874,"y":0.31828978657722473},{"x":0.8084033727645874,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7613445520401001,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پیوست","boundary":[0.7613445520401001,0.31828978657722473,0.8084033727645874,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7529411911964417,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7529411911964417,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7411764860153198,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.7411764860153198,0.31828978657722473,0.7529411911964417,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.3171021342277527},{"x":0.7310924530029297,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7310924530029297,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6890756487846375,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.6890756487846375,0.3171021342277527,0.7310924530029297,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.3171021342277527},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3171021342277527},{"x":0.6840336322784424,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"پیبادی","boundary":[0.6386554837226868,0.3171021342277527,0.6840336322784424,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.3171021342277527},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3171021342277527},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3325415551662445},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6302521228790283,0.3171021342277527,0.6352941393852234,0.3325415551662445]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.3171021342277527},{"x":0.8084033727645874,"y":0.31828978657722473},{"x":0.8084033727645874,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6302521228790283,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6252521228790283,0.3101021342277527,0.8134033727645874,0.3419168598651886],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.31828978657722473},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3171021342277527},{"x":0.22689075767993927,"y":0.32897862792015076},{"x":0.20336134731769562,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۵۱","boundary":[0.20168067514896393,0.31828978657722473,0.22689075767993927,0.32897862792015076]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.31828978657722473},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3171021342277527},{"x":0.22689075767993927,"y":0.32897862792015076},{"x":0.20336134731769562,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.19668067514896392,0.3112897865772247,0.23189075767993927,0.33597862792015076],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.34679335355758667},{"x":0.8084033727645874,"y":0.3479810059070587},{"x":0.8084033727645874,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7596638798713684,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیوست","boundary":[0.7613445520401001,0.34679335355758667,0.8084033727645874,0.3646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7529411911964417,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7529411911964417,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7428571581840515,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7428571581840515,0.34679335355758667,0.7529411911964417,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7310924530029297,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7310924530029297,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6907563209533691,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.6924369931221008,0.34679335355758667,0.7310924530029297,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6840336322784424,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6840336322784424,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"دنور-","boundary":[0.6470588445663452,0.3456057012081146,0.6840336322784424,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6336134672164917,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.6336134672164917,0.3456057012081146,0.6403361558914185,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.3456057012081146},{"x":0.63193279504776,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6268907785415649,0.3456057012081146,0.6302521228790283,0.3622327744960785]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.3456057012081146},{"x":0.8084033727645874,"y":0.3479810059070587},{"x":0.8084033727645874,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6218907785415649,0.3386057012081146,0.8134033727645874,0.3716080791950226],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.3479810059070587},{"x":0.22857142984867096,"y":0.34916865825653076},{"x":0.22857142984867096,"y":0.36104512214660645},{"x":0.20168067514896393,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۱۳","boundary":[0.20336134731769562,0.3479810059070587,0.22857142984867096,0.36104512214660645]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.3479810059070587},{"x":0.22857142984867096,"y":0.34916865825653076},{"x":0.22857142984867096,"y":0.36104512214660645},{"x":0.20168067514896393,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.3409810059070587,0.23357142984867096,0.36804512214660645],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.37885984778404236},{"x":0.8084033727645874,"y":0.37885984778404236},{"x":0.8084033727645874,"y":0.3919239938259125},{"x":0.778151273727417,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.778151273727417,0.37885984778404236,0.8084033727645874,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7731092572212219,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7697479128837585,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7680672407150269,0.37885984778404236,0.7747899293899536,0.3931116461753845]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.37885984778404236},{"x":0.8084033727645874,"y":0.37885984778404236},{"x":0.8084033727645874,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7697479128837585,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.7630672407150269,0.37185984778404235,0.8134033727645874,0.4001116461753845],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.37885984778404236},{"x":0.22857142984867096,"y":0.37885984778404236},{"x":0.22857142984867096,"y":0.38836103677749634},{"x":0.20168067514896393,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۱۷","boundary":[0.20168067514896393,0.37885984778404236,0.22857142984867096,0.38836103677749634]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.37885984778404236},{"x":0.22857142984867096,"y":0.37885984778404236},{"x":0.22857142984867096,"y":0.38836103677749634},{"x":0.20168067514896393,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.19668067514896392,0.37185984778404235,0.23357142984867096,0.39536103677749634],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.40617576241493225},{"x":0.8084033727645874,"y":0.40617576241493225},{"x":0.8084033727645874,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7831932902336121,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.7831932902336121,0.40617576241493225,0.8084033727645874,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7815126180648804,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7579832077026367,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.7579832077026367,0.4073634147644043,0.7815126180648804,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.4073634147644043},{"x":0.75126051902771,"y":0.4073634147644043},{"x":0.75126051902771,"y":0.42161521315574646},{"x":0.707563042640686,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.707563042640686,0.4073634147644043,0.75126051902771,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7058823704719543,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6957983374595642,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6957983374595642,0.4073634147644043,0.7058823704719543,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6924369931221008,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6369748115539551,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.6369748115539551,0.4073634147644043,0.6924369931221008,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6336134672164917,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6285714507102966,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6285714507102966,0.4073634147644043,0.6336134672164917,0.42161521315574646]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.40617576241493225},{"x":0.8084033727645874,"y":0.40617576241493225},{"x":0.8084033727645874,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6285714507102966,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6235714507102966,0.39917576241493224,0.8134033727645874,0.42861521315574647],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.4073634147644043},{"x":0.23193277418613434,"y":0.40617576241493225},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4180522561073303},{"x":0.20336134731769562,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۲۷","boundary":[0.20168067514896393,0.4073634147644043,0.23193277418613434,0.4180522561073303]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.4073634147644043},{"x":0.23193277418613434,"y":0.40617576241493225},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4180522561073303},{"x":0.20336134731769562,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.19668067514896392,0.4003634147644043,0.23693277418613434,0.42505225610733033],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.43586698174476624},{"x":0.8084033727645874,"y":0.43586698174476624},{"x":0.8084033727645874,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7815126180648804,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.7815126180648804,0.43586698174476624,0.8084033727645874,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7848739624023438,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7848739624023438,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7579832077026367,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.7579832077026367,0.43586698174476624,0.7848739624023438,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.43586698174476624},{"x":0.75126051902771,"y":0.43586698174476624},{"x":0.75126051902771,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6823529601097107,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.6823529601097107,0.43586698174476624,0.75126051902771,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6773109436035156,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"فارد","boundary":[0.6554622054100037,0.43586698174476624,0.6773109436035156,0.4524940550327301]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.43586698174476624},{"x":0.8084033727645874,"y":0.43586698174476624},{"x":0.8084033727645874,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.6504622054100037,0.42886698174476623,0.8134033727645874,0.45830640268325806],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.4370546340942383},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4370546340942383},{"x":0.23361344635486603,"y":0.44893112778663635},{"x":0.20336134731769562,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۳۵","boundary":[0.20336134731769562,0.4370546340942383,0.23361344635486603,0.44893112778663635]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.4370546340942383},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4370546340942383},{"x":0.2386554628610611,"y":0.44893112778663635},{"x":0.2386554628610611,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":".","boundary":[0.2386554628610611,0.4370546340942383,0.2386554628610611,0.44893112778663635]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.4370546340942383},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4370546340942383},{"x":0.2386554628610611,"y":0.44893112778663635},{"x":0.20336134731769562,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.4300546340942383,0.2436554628610611,0.45593112778663636],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.46912112832069397},{"x":0.8067227005958557,"y":0.46674585342407227},{"x":0.8084033727645874,"y":0.47980996966362},{"x":0.778151273727417,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نمایه","boundary":[0.7764706015586853,0.46912112832069397,0.8084033727645874,0.47980996966362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7714285850524902,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7731092572212219,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7731092572212219,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7714285850524902,0.46912112832069397,0.7731092572212219,0.4821852743625641]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.46912112832069397},{"x":0.8067227005958557,"y":0.46674585342407227},{"x":0.8084033727645874,"y":0.47980996966362},{"x":0.7731092572212219,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.7664285850524902,0.46212112832069396,0.8134033727645874,0.48680996966362],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.46674585342407227},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4679335057735443},{"x":0.23361344635486603,"y":0.47862231731414795},{"x":0.20336134731769562,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۴۳","boundary":[0.20336134731769562,0.46674585342407227,0.23361344635486603,0.47862231731414795]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.4679335057735443},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4679335057735443},{"x":0.2386554628610611,"y":0.47862231731414795},{"x":0.2386554628610611,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":".","boundary":[0.2386554628610611,0.4679335057735443,0.2386554628610611,0.47862231731414795]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.46674585342407227},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4679335057735443},{"x":0.2386554628610611,"y":0.47862231731414795},{"x":0.20336134731769562,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.45974585342407226,0.2436554628610611,0.48562231731414796],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.8301662802696228},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8301662802696228},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8396674394607544},{"x":0.4789915978908539,"y":0.8396674394607544}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"هفت","boundary":[0.4789915978908539,0.8301662802696228,0.5058823823928833,0.8396674394607544]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.8301662802696228},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8301662802696228},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8396674394607544},{"x":0.4789915978908539,"y":0.8396674394607544}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.4739915978908539,0.8231662802696228,0.5108823823928833,0.8466674394607544],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/a3a323bcbc4367ec/pages/nVrDjajQpzviwqAG-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a3a323bcbc4367ec/pages/OpSeEVEThzMETCus.jpg","blurred":"/storage/books/a3a323bcbc4367ec/pages/ZRnATTVHEUvqhSRo.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/a3a323bcbc4367ec/pages/NyXauexHDxWPNZbG-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a3a323bcbc4367ec/pages/KLgsWmRQzjlGUsmP.jpg","blurred":"/storage/books/a3a323bcbc4367ec/pages/BwwDLEWpvEiYdtNw.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00034750371119555306,0.0003104614452624831,0.998666831417244,0.9990029197328165]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7848739624023438,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7428571581840515,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"تقریظ","boundary":[0.7428571581840515,0.26840853691101074,0.7848739624023438,0.2826603353023529]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7848739624023438,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7428571581840515,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.7378571581840515,0.26140853691101074,0.7898739624023438,0.2896603353023529],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7848739624023438,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7462185025215149,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.7462185025215149,0.2980997562408447,0.7848739624023438,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7394958138465881,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7394958138465881,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7142857313156128,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یکی","boundary":[0.7142857313156128,0.2980997562408447,0.7394958138465881,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.2980997562408447},{"x":0.707563042640686,"y":0.2980997562408447},{"x":0.707563042640686,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7008403539657593,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7008403539657593,0.2980997562408447,0.707563042640686,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6941176652908325,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6941176652908325,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6638655662536621,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ارکان","boundary":[0.6638655662536621,0.2980997562408447,0.6941176652908325,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6554622054100037,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6554622054100037,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6252101063728333,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"حیطه","boundary":[0.6252101063728333,0.2980997562408447,0.6554622054100037,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6184874176979065,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6184874176979065,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5966386795043945,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.5966386795043945,0.2980997562408447,0.6184874176979065,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5899159908294678,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5495798587799072,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حرکتی","boundary":[0.5495798587799072,0.2980997562408447,0.5899159908294678,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5428571701049805,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5428571701049805,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5210084319114685,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5210084319114685,0.2980997562408447,0.5428571701049805,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5159664154052734,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5159664154052734,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5142857432365417,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5142857432365417,0.2980997562408447,0.5159664154052734,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5058823823928833,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5058823823928833,"y":0.31353920698165894},{"x":0.46722689270973206,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.46722689270973206,0.2980997562408447,0.5058823823928833,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.2980997562408447},{"x":0.4605042040348053,"y":0.2980997562408447},{"x":0.4605042040348053,"y":0.31353920698165894},{"x":0.43529412150382996,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنبه","boundary":[0.43529412150382996,0.2980997562408447,0.4605042040348053,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.2980997562408447},{"x":0.4319327771663666,"y":0.2980997562408447},{"x":0.4319327771663666,"y":0.31353920698165894},{"x":0.4084033668041229,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4084033668041229,0.2980997562408447,0.4319327771663666,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.2980997562408447},{"x":0.4000000059604645,"y":0.2980997562408447},{"x":0.4000000059604645,"y":0.31353920698165894},{"x":0.35798320174217224,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.35798320174217224,0.2980997562408447,0.4000000059604645,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.2980997562408447},{"x":0.3529411852359772,"y":0.2980997562408447},{"x":0.3529411852359772,"y":0.31353920698165894},{"x":0.3210084140300751,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.3210084140300751,0.2980997562408447,0.3529411852359772,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.2980997562408447},{"x":0.3142857253551483,"y":0.2980997562408447},{"x":0.3142857253551483,"y":0.31353920698165894},{"x":0.2689075767993927,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حرکتی","boundary":[0.2689075767993927,0.2980997562408447,0.3142857253551483,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.2980997562408447},{"x":0.26218488812446594,"y":0.2980997562408447},{"x":0.26218488812446594,"y":0.31353920698165894},{"x":0.22689075767993927,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کودک","boundary":[0.22689075767993927,0.2980997562408447,0.26218488812446594,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2980997562408447},{"x":0.2201680690050125,"y":0.2980997562408447},{"x":0.2201680690050125,"y":0.31353920698165894},{"x":0.21512605249881744,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.21512605249881744,0.2980997562408447,0.2201680690050125,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7848739624023438,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7848739624023438,"y":0.34085512161254883},{"x":0.729411780834198,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متخصص","boundary":[0.729411780834198,0.32185274362564087,0.7848739624023438,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7226890921592712,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7226890921592712,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6857143044471741,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حرکت","boundary":[0.6857143044471741,0.32185274362564087,0.7226890921592712,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6789916157722473,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6789916157722473,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6705882549285889,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6705882549285889,0.32185274362564087,0.6789916157722473,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6638655662536621,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6638655662536621,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6554622054100037,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6554622054100037,0.32185274362564087,0.6638655662536621,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6470588445663452,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6470588445663452,"y":0.34085512161254883},{"x":0.610084056854248,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.610084056854248,0.32185274362564087,0.6470588445663452,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6033613681793213,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6033613681793213,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5647059082984924,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تغییرات","boundary":[0.5647059082984924,0.32185274362564087,0.6033613681793213,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.32185274362564087},{"x":0.561344563961029,"y":0.32185274362564087},{"x":0.561344563961029,"y":0.34085512161254883},{"x":0.556302547454834,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.556302547454834,0.32185274362564087,0.561344563961029,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5462185144424438,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5462185144424438,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5008403658866882,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تأخیرات","boundary":[0.5008403658866882,0.32185274362564087,0.5462185144424438,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.32185274362564087},{"x":0.4941176474094391,"y":0.32185274362564087},{"x":0.4941176474094391,"y":0.34085512161254883},{"x":0.45210084319114685,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رشدی","boundary":[0.45210084319114685,0.32185274362564087,0.4941176474094391,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.32185274362564087},{"x":0.4453781545162201,"y":0.32185274362564087},{"x":0.4453781545162201,"y":0.34085512161254883},{"x":0.440336138010025,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.440336138010025,0.32185274362564087,0.4453781545162201,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.32185274362564087},{"x":0.43361344933509827,"y":0.32185274362564087},{"x":0.43361344933509827,"y":0.34085512161254883},{"x":0.3949579894542694,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.3949579894542694,0.32185274362564087,0.43361344933509827,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.32185274362564087},{"x":0.38823530077934265,"y":0.32185274362564087},{"x":0.38823530077934265,"y":0.34085512161254883},{"x":0.3462184965610504,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آگاهی","boundary":[0.3462184965610504,0.32185274362564087,0.38823530077934265,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.32185274362564087},{"x":0.33949580788612366,"y":0.32185274362564087},{"x":0.33949580788612366,"y":0.34085512161254883},{"x":0.32773110270500183,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.32773110270500183,0.32185274362564087,0.33949580788612366,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.32185274362564087},{"x":0.3210084140300751,"y":0.32185274362564087},{"x":0.3210084140300751,"y":0.34085512161254883},{"x":0.29075631499290466,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.29075631499290466,0.32185274362564087,0.3210084140300751,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.32185274362564087},{"x":0.2823529541492462,"y":0.32185274362564087},{"x":0.2823529541492462,"y":0.34085512161254883},{"x":0.21512605249881744,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهبردهای","boundary":[0.21512605249881744,0.32185274362564087,0.2823529541492462,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.3479810059070587},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3479810059070587},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آموزشی","boundary":[0.7394958138465881,0.3479810059070587,0.7848739624023438,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.3479810059070587},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3479810059070587},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قادر","boundary":[0.7126050591468811,0.3479810059070587,0.7327731251716614,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.3479810059070587},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3479810059070587},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3669833838939667},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6873949766159058,0.3479810059070587,0.7042016983032227,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.3479810059070587},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3479810059070587},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3669833838939667},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازد","boundary":[0.6621848940849304,0.3479810059070587,0.6840336322784424,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.3479810059070587},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3479810059070587},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3669833838939667},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6554622054100037,0.3479810059070587,0.6605042219161987,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.3479810059070587},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3479810059070587},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3669833838939667},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدین","boundary":[0.6201680898666382,0.3479810059070587,0.6470588445663452,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.3479810059070587},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3479810059070587},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5848739743232727,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منظور","boundary":[0.5848739743232727,0.3479810059070587,0.6184874176979065,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.3479810059070587},{"x":0.5764706134796143,"y":0.3479810059070587},{"x":0.5764706134796143,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.5428571701049805,0.3479810059070587,0.5764706134796143,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.3479810059070587},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3479810059070587},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5159664154052734,0.3479810059070587,0.5411764979362488,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.3479810059070587},{"x":0.507563054561615,"y":0.3479810059070587},{"x":0.507563054561615,"y":0.3669833838939667},{"x":0.46554622054100037,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بسیاری","boundary":[0.46554622054100037,0.3479810059070587,0.507563054561615,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.3479810059070587},{"x":0.4588235318660736,"y":0.3479810059070587},{"x":0.4588235318660736,"y":0.3669833838939667},{"x":0.44873949885368347,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.44873949885368347,0.3479810059070587,0.4588235318660736,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.3479810059070587},{"x":0.4453781545162201,"y":0.3479810059070587},{"x":0.4453781545162201,"y":0.3669833838939667},{"x":0.4084033668041229,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.4084033668041229,0.3479810059070587,0.4453781545162201,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.3479810059070587},{"x":0.40168067812919617,"y":0.3479810059070587},{"x":0.40168067812919617,"y":0.3669833838939667},{"x":0.3663865625858307,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رسمی","boundary":[0.3663865625858307,0.3479810059070587,0.40168067812919617,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.3479810059070587},{"x":0.35966387391090393,"y":0.3479810059070587},{"x":0.35966387391090393,"y":0.3669833838939667},{"x":0.35462185740470886,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.35462185740470886,0.3479810059070587,0.35966387391090393,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.3479810059070587},{"x":0.3478991687297821,"y":0.3479810059070587},{"x":0.3478991687297821,"y":0.3669833838939667},{"x":0.29243698716163635,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"غیررسمی","boundary":[0.29243698716163635,0.3479810059070587,0.3478991687297821,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.3479810059070587},{"x":0.2857142984867096,"y":0.3479810059070587},{"x":0.2857142984867096,"y":0.3669833838939667},{"x":0.2571428716182709,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.2571428716182709,0.3479810059070587,0.2857142984867096,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.3479810059070587},{"x":0.2504201829433441,"y":0.3479810059070587},{"x":0.2504201829433441,"y":0.3669833838939667},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دارند","boundary":[0.21848739683628082,0.3479810059070587,0.2504201829433441,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3479810059070587},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3479810059070587},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3669833838939667},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.21512605249881744,0.3479810059070587,0.21848739683628082,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7848739624023438,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.7613445520401001,0.37648457288742065,0.7848739624023438,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7596638798713684,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترین","boundary":[0.7327731251716614,0.37648457288742065,0.7596638798713684,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7243697643280029,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چالش","boundary":[0.6924369931221008,0.37648457288742065,0.7243697643280029,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6840336322784424,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3931116461753845},{"x":0.658823549747467,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.658823549747467,0.37648457288742065,0.6840336322784424,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6554622054100037,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.6302521228790283,0.37648457288742065,0.6554622054100037,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6235294342041016,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6235294342041016,"y":0.3931116461753845},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ارزیاب","boundary":[0.5915966629981995,0.37648457288742065,0.6235294342041016,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.37648457288742065},{"x":0.5882353186607361,"y":0.37648457288742065},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3931116461753845},{"x":0.583193302154541,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.583193302154541,0.37648457288742065,0.5882353186607361,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.37648457288742065},{"x":0.5764706134796143,"y":0.37648457288742065},{"x":0.5764706134796143,"y":0.3931116461753845},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تشخیص","boundary":[0.5243697762489319,0.37648457288742065,0.5764706134796143,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.37648457288742065},{"x":0.5176470875740051,"y":0.37648457288742065},{"x":0.5176470875740051,"y":0.3931116461753845},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مناسب","boundary":[0.4789915978908539,0.37648457288742065,0.5176470875740051,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.37648457288742065},{"x":0.4773109257221222,"y":0.37648457288742065},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3931116461753845},{"x":0.45042017102241516,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترین","boundary":[0.45042017102241516,0.37648457288742065,0.4773109257221222,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.37648457288742065},{"x":0.4436974823474884,"y":0.37648457288742065},{"x":0.4436974823474884,"y":0.3931116461753845},{"x":0.41680672764778137,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیوه","boundary":[0.41680672764778137,0.37648457288742065,0.4436974823474884,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.37648457288742065},{"x":0.4084033668041229,"y":0.37648457288742065},{"x":0.4084033668041229,"y":0.3931116461753845},{"x":0.40504202246665955,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.40504202246665955,0.37648457288742065,0.4084033668041229,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.37648457288742065},{"x":0.3966386616230011,"y":0.37648457288742065},{"x":0.3966386616230011,"y":0.3931116461753845},{"x":0.3764705955982208,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ابزار","boundary":[0.3764705955982208,0.37648457288742065,0.3966386616230011,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.37648457288742065},{"x":0.3680672347545624,"y":0.37648457288742065},{"x":0.3680672347545624,"y":0.3931116461753845},{"x":0.33949580788612366,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.33949580788612366,0.37648457288742065,0.3680672347545624,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.37648457288742065},{"x":0.33781513571739197,"y":0.37648457288742065},{"x":0.33781513571739197,"y":0.3931116461753845},{"x":0.30588236451148987,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.30588236451148987,0.37648457288742065,0.33781513571739197,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.37648457288742065},{"x":0.2991596758365631,"y":0.37648457288742065},{"x":0.2991596758365631,"y":0.3931116461753845},{"x":0.267226904630661,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.267226904630661,0.37648457288742065,0.2991596758365631,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.37648457288742065},{"x":0.26050421595573425,"y":0.37648457288742065},{"x":0.26050421595573425,"y":0.3931116461753845},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرد","boundary":[0.23529411852359772,0.37648457288742065,0.26050421595573425,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.37648457288742065},{"x":0.22857142984867096,"y":0.37648457288742065},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3931116461753845},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.21512605249881744,0.37648457288742065,0.22857142984867096,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7848739624023438,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4180522561073303},{"x":0.7579832077026367,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.7579832077026367,0.40142518281936646,0.7848739624023438,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.40142518281936646},{"x":0.75126051902771,"y":0.40142518281936646},{"x":0.75126051902771,"y":0.4180522561073303},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.7260504364967346,0.40142518281936646,0.75126051902771,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7193277478218079,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4180522561073303},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.6907563209533691,0.40142518281936646,0.7193277478218079,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6890756487846375,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4180522561073303},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.6571428775787354,0.40142518281936646,0.6890756487846375,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6504201889038086,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4180522561073303},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6252101063728333,0.40142518281936646,0.6504201889038086,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6235294342041016,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4180522561073303},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6201680898666382,0.40142518281936646,0.6235294342041016,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6134454011917114,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4180522561073303},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ابزارها","boundary":[0.5798319578170776,0.40142518281936646,0.6134454011917114,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5714285969734192,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4180522561073303},{"x":0.5663865804672241,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5663865804672241,0.40142518281936646,0.5714285969734192,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5596638917922974,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4180522561073303},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.5310924649238586,0.40142518281936646,0.5596638917922974,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5243697762489319,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4180522561073303},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5142857432365417,0.40142518281936646,0.5243697762489319,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.40142518281936646},{"x":0.507563054561615,"y":0.40142518281936646},{"x":0.507563054561615,"y":0.4180522561073303},{"x":0.43865546584129333,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ویژگیهای","boundary":[0.43865546584129333,0.40142518281936646,0.507563054561615,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.40142518281936646},{"x":0.4302521049976349,"y":0.40142518281936646},{"x":0.4302521049976349,"y":0.4180522561073303},{"x":0.3932773172855377,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خاص","boundary":[0.3932773172855377,0.40142518281936646,0.4302521049976349,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.40142518281936646},{"x":0.38655462861061096,"y":0.40142518281936646},{"x":0.38655462861061096,"y":0.4180522561073303},{"x":0.35630252957344055,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افراد","boundary":[0.35630252957344055,0.40142518281936646,0.38655462861061096,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.40142518281936646},{"x":0.3495798408985138,"y":0.40142518281936646},{"x":0.3495798408985138,"y":0.4180522561073303},{"x":0.33781513571739197,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.33781513571739197,0.40142518281936646,0.3495798408985138,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.40142518281936646},{"x":0.3310924470424652,"y":0.40142518281936646},{"x":0.3310924470424652,"y":0.4180522561073303},{"x":0.2655462324619293,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گروههای","boundary":[0.2655462324619293,0.40142518281936646,0.3310924470424652,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.40142518281936646},{"x":0.25882354378700256,"y":0.40142518281936646},{"x":0.25882354378700256,"y":0.4180522561073303},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سنی","boundary":[0.22689075767993927,0.40142518281936646,0.25882354378700256,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.40142518281936646},{"x":0.2201680690050125,"y":0.40142518281936646},{"x":0.2201680690050125,"y":0.4180522561073303},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.21512605249881744,0.40142518281936646,0.2201680690050125,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7848739624023438,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4453681707382202},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همچنین","boundary":[0.7361344695091248,0.42874109745025635,0.7848739624023438,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.42874109745025635},{"x":0.729411780834198,"y":0.42874109745025635},{"x":0.729411780834198,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توانمندی","boundary":[0.6773109436035156,0.42874109745025635,0.729411780834198,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6689075827598572,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6621848940849304,0.42874109745025635,0.6689075827598572,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6554622054100037,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طبیعی","boundary":[0.6201680898666382,0.42874109745025635,0.6554622054100037,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6117647290229797,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6067227125167847,0.42874109745025635,0.6117647290229797,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5983193516731262,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4453681707382202},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"غیر","boundary":[0.5815126299858093,0.42874109745025635,0.5983193516731262,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5731092691421509,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4453681707382202},{"x":0.5478991866111755,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طبیعی","boundary":[0.5478991866111755,0.42874109745025635,0.5731092691421509,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5411764979362488,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4453681707382202},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بودن","boundary":[0.5142857432365417,0.42874109745025635,0.5411764979362488,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5058823823928833,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4453681707382202},{"x":0.48235294222831726,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افراد","boundary":[0.48235294222831726,0.42874109745025635,0.5058823823928833,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.42874109745025635},{"x":0.4756302535533905,"y":0.42874109745025635},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4453681707382202},{"x":0.46722689270973206,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.46722689270973206,0.42874109745025635,0.4756302535533905,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.42874109745025635},{"x":0.46890756487846375,"y":0.42874109745025635},{"x":0.46890756487846375,"y":0.4453681707382202},{"x":0.44873949885368347,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.44873949885368347,0.42874109745025635,0.46890756487846375,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.42874109745025635},{"x":0.43865546584129333,"y":0.42874109745025635},{"x":0.43865546584129333,"y":0.4453681707382202},{"x":0.40672269463539124,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حرکتی","boundary":[0.40672269463539124,0.42874109745025635,0.43865546584129333,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.42874109745025635},{"x":0.40168067812919617,"y":0.42874109745025635},{"x":0.40168067812919617,"y":0.4453681707382202},{"x":0.3966386616230011,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3966386616230011,0.42874109745025635,0.40168067812919617,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.42874109745025635},{"x":0.38823530077934265,"y":0.42874109745025635},{"x":0.38823530077934265,"y":0.4453681707382202},{"x":0.3495798408985138,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.3495798408985138,0.42874109745025635,0.38823530077934265,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.42874109745025635},{"x":0.34285715222358704,"y":0.42874109745025635},{"x":0.34285715222358704,"y":0.4453681707382202},{"x":0.33781513571739197,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.33781513571739197,0.42874109745025635,0.34285715222358704,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.42874109745025635},{"x":0.3310924470424652,"y":0.42874109745025635},{"x":0.3310924470424652,"y":0.4453681707382202},{"x":0.2722689211368561,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هنجاریابی","boundary":[0.2722689211368561,0.42874109745025635,0.3310924470424652,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.42874109745025635},{"x":0.2655462324619293,"y":0.42874109745025635},{"x":0.2655462324619293,"y":0.4453681707382202},{"x":0.2537815272808075,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.2537815272808075,0.42874109745025635,0.2655462324619293,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.42874109745025635},{"x":0.24705882370471954,"y":0.42874109745025635},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4453681707382202},{"x":0.2201680690050125,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شوند","boundary":[0.2201680690050125,0.42874109745025635,0.24705882370471954,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.42874109745025635},{"x":0.21848739683628082,"y":0.42874109745025635},{"x":0.21848739683628082,"y":0.4453681707382202},{"x":0.21176470816135406,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.21176470816135406,0.42874109745025635,0.21848739683628082,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7848739624023438,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7848739624023438,"y":0.470308780670166},{"x":0.7747899293899536,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.7747899293899536,0.45368170738220215,0.7848739624023438,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7680672407150269,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7680672407150269,"y":0.470308780670166},{"x":0.7361344695091248,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همین","boundary":[0.7361344695091248,0.45368170738220215,0.7680672407150269,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7277311086654663,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7277311086654663,"y":0.470308780670166},{"x":0.6957983374595642,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اساس","boundary":[0.6957983374595642,0.45368170738220215,0.7277311086654663,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6873949766159058,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6873949766159058,"y":0.470308780670166},{"x":0.6840336322784424,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6840336322784424,0.45368170738220215,0.6873949766159058,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6756302714347839,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6756302714347839,"y":0.470308780670166},{"x":0.6655462384223938,"y":0.470308780670166}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6655462384223938,0.45368170738220215,0.6756302714347839,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6638655662536621,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6638655662536621,"y":0.470308780670166},{"x":0.6386554837226868,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علت","boundary":[0.6386554837226868,0.45368170738220215,0.6638655662536621,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.45368170738220215},{"x":0.63193279504776,"y":0.45368170738220215},{"x":0.63193279504776,"y":0.470308780670166},{"x":0.610084056854248,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نبود","boundary":[0.610084056854248,0.45368170738220215,0.63193279504776,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6033613681793213,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6033613681793213,"y":0.470308780670166},{"x":0.5798319578170776,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"منبع","boundary":[0.5798319578170776,0.45368170738220215,0.6033613681793213,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5731092691421509,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5731092691421509,"y":0.470308780670166},{"x":0.5277311205863953,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یکپارچه","boundary":[0.5277311205863953,0.45368170738220215,0.5731092691421509,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5210084319114685,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5210084319114685,"y":0.470308780670166},{"x":0.5058823823928833,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5058823823928833,0.45368170738220215,0.5210084319114685,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.45368170738220215},{"x":0.49915966391563416,"y":0.45368170738220215},{"x":0.49915966391563416,"y":0.470308780670166},{"x":0.489075630903244,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.489075630903244,0.45368170738220215,0.49915966391563416,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.45368170738220215},{"x":0.48235294222831726,"y":0.45368170738220215},{"x":0.48235294222831726,"y":0.470308780670166},{"x":0.4319327771663666,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ویژگیها","boundary":[0.4319327771663666,0.45368170738220215,0.48235294222831726,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.45368170738220215},{"x":0.4252100884914398,"y":0.45368170738220215},{"x":0.4252100884914398,"y":0.470308780670166},{"x":0.42016807198524475,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.42016807198524475,0.45368170738220215,0.4252100884914398,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.45368170738220215},{"x":0.413445383310318,"y":0.45368170738220215},{"x":0.413445383310318,"y":0.470308780670166},{"x":0.37478992342948914,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توضیح","boundary":[0.37478992342948914,0.45368170738220215,0.413445383310318,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.45368170738220215},{"x":0.3680672347545624,"y":0.45368170738220215},{"x":0.3680672347545624,"y":0.470308780670166},{"x":0.3630252182483673,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3630252182483673,0.45368170738220215,0.3680672347545624,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.45368170738220215},{"x":0.35630252957344055,"y":0.45368170738220215},{"x":0.35630252957344055,"y":0.470308780670166},{"x":0.30588236451148987,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"توصیف","boundary":[0.30588236451148987,0.45368170738220215,0.35630252957344055,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.45368170738220215},{"x":0.2991596758365631,"y":0.45368170738220215},{"x":0.2991596758365631,"y":0.470308780670166},{"x":0.2722689211368561,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ابزار","boundary":[0.2722689211368561,0.45368170738220215,0.2991596758365631,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.45368170738220215},{"x":0.2655462324619293,"y":0.45368170738220215},{"x":0.2655462324619293,"y":0.470308780670166},{"x":0.21512605249881744,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سنجش","boundary":[0.21512605249881744,0.45368170738220215,0.2655462324619293,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.47980996966362},{"x":0.7848739624023438,"y":0.47980996966362},{"x":0.7848739624023438,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7613445520401001,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.7613445520401001,0.47980996966362,0.7848739624023438,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.47980996966362},{"x":0.7546218633651733,"y":0.47980996966362},{"x":0.7546218633651733,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7159664034843445,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حرکتی","boundary":[0.7159664034843445,0.47980996966362,0.7546218633651733,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.47980996966362},{"x":0.707563042640686,"y":0.47980996966362},{"x":0.707563042640686,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6705882549285889,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بپردازد","boundary":[0.6705882549285889,0.47980996966362,0.707563042640686,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.47980996966362},{"x":0.6722689270973206,"y":0.47980996966362},{"x":0.6722689270973206,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6672269105911255,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6672269105911255,0.47980996966362,0.6722689270973206,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.47980996966362},{"x":0.6605042219161987,"y":0.47980996966362},{"x":0.6605042219161987,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6252101063728333,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"همکار","boundary":[0.6252101063728333,0.47980996966362,0.6605042219161987,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.47980996966362},{"x":0.6184874176979065,"y":0.47980996966362},{"x":0.6184874176979065,"y":0.49643704295158386},{"x":0.5747899413108826,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشمند","boundary":[0.5747899413108826,0.47980996966362,0.6184874176979065,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.47980996966362},{"x":0.5680672526359558,"y":0.47980996966362},{"x":0.5680672526359558,"y":0.49643704295158386},{"x":0.5260504484176636,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اینجانب","boundary":[0.5260504484176636,0.47980996966362,0.5680672526359558,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.47980996966362},{"x":0.5226891040802002,"y":0.47980996966362},{"x":0.5226891040802002,"y":0.49643704295158386},{"x":0.5193277597427368,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5193277597427368,0.47980996966362,0.5226891040802002,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.47980996966362},{"x":0.5109243988990784,"y":0.47980996966362},{"x":0.5109243988990784,"y":0.49643704295158386},{"x":0.48067227005958557,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جناب","boundary":[0.48067227005958557,0.47980996966362,0.5109243988990784,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.47980996966362},{"x":0.4739495813846588,"y":0.47980996966362},{"x":0.4739495813846588,"y":0.49643704295158386},{"x":0.44873949885368347,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آقای","boundary":[0.44873949885368347,0.47980996966362,0.4739495813846588,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.47980996966362},{"x":0.440336138010025,"y":0.47980996966362},{"x":0.440336138010025,"y":0.49643704295158386},{"x":0.4117647111415863,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.4117647111415863,0.47980996966362,0.440336138010025,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.47980996966362},{"x":0.40672269463539124,"y":0.47980996966362},{"x":0.40672269463539124,"y":0.49643704295158386},{"x":0.3613445460796356,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"علیرضا","boundary":[0.3613445460796356,0.47980996966362,0.40672269463539124,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.47980996966362},{"x":0.35462185740470886,"y":0.47980996966362},{"x":0.35462185740470886,"y":0.49643704295158386},{"x":0.31092438101768494,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.31092438101768494,0.47980996966362,0.35462185740470886,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.47980996966362},{"x":0.3025210201740265,"y":0.47980996966362},{"x":0.3025210201740265,"y":0.49643704295158386},{"x":0.2655462324619293,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشیار","boundary":[0.2655462324619293,0.47980996966362,0.3025210201740265,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.47980996966362},{"x":0.2571428716182709,"y":0.47980996966362},{"x":0.2571428716182709,"y":0.49643704295158386},{"x":0.21512605249881744,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محترم","boundary":[0.21512605249881744,0.47980996966362,0.2571428716182709,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.7411764860153198,0.5059382319450378,0.7848739624023438,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.7042016983032227,0.5059382319450378,0.7344537973403931,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.6638655662536621,0.5059382319450378,0.6974790096282959,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5225653052330017},{"x":0.653781533241272,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.653781533241272,0.5059382319450378,0.6571428775787354,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.6134454011917114,0.5059382319450378,0.6470588445663452,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.5059382319450378},{"x":0.610084056854248,"y":0.5059382319450378},{"x":0.610084056854248,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5899159908294678,0.5059382319450378,0.610084056854248,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.5059382319450378},{"x":0.578151285648346,"y":0.5059382319450378},{"x":0.578151285648346,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موجود","boundary":[0.5428571701049805,0.5059382319450378,0.578151285648346,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.5059382319450378},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5059382319450378},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5225653052330017},{"x":0.529411792755127,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.529411792755127,0.5059382319450378,0.5361344814300537,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.5059382319450378},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5059382319450378},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5092437267303467,0.5059382319450378,0.5210084319114685,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.5059382319450378},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5059382319450378},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5225653052330017},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.48571428656578064,0.5059382319450378,0.5025210380554199,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.5059382319450378},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5059382319450378},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5225653052330017},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.4285714328289032,0.5059382319450378,0.4773109257221222,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.5059382319450378},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5059382319450378},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5225653052330017},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فاخر","boundary":[0.3966386616230011,0.5059382319450378,0.42184874415397644,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.5059382319450378},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5059382319450378},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5225653052330017},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معرفی","boundary":[0.35462185740470886,0.5059382319450378,0.38991597294807434,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.5059382319450378},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5059382319450378},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5225653052330017},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.34285715222358704,0.5059382319450378,0.3478991687297821,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.5059382319450378},{"x":0.3361344635486603,"y":0.5059382319450378},{"x":0.3361344635486603,"y":0.5225653052330017},{"x":0.3142857253551483,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طرز","boundary":[0.3142857253551483,0.5059382319450378,0.3361344635486603,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.5059382319450378},{"x":0.30756303668022156,"y":0.5059382319450378},{"x":0.30756303668022156,"y":0.5225653052330017},{"x":0.27394959330558777,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اجرای","boundary":[0.27394959330558777,0.5059382319450378,0.30756303668022156,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.5059382319450378},{"x":0.2655462324619293,"y":0.5059382319450378},{"x":0.2655462324619293,"y":0.5225653052330017},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هریک","boundary":[0.22857142984867096,0.5059382319450378,0.2655462324619293,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5059382319450378},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5059382319450378},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5225653052330017},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.21512605249881744,0.5059382319450378,0.2218487411737442,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7882353067398071,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7882353067398071,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7747899293899536,0.5320665240287781,0.7882353067398071,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تفصیل","boundary":[0.7394958138465881,0.5320665240287781,0.7714285850524902,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شرح","boundary":[0.7008403539657593,0.5320665240287781,0.7260504364967346,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.6722689270973206,0.5320665240287781,0.6941176652908325,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5486935973167419},{"x":0.658823549747467,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.658823549747467,0.5320665240287781,0.6705882549285889,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5486935973167419},{"x":0.653781533241272,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.653781533241272,0.5320665240287781,0.6571428775787354,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"تأکید","boundary":[0.6184874176979065,0.5320665240287781,0.6470588445663452,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6016806960105896,0.5320665240287781,0.6117647290229797,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5848739743232727,0.5320665240287781,0.5983193516731262,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.5630252361297607,0.5320665240287781,0.5865546464920044,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5320665240287781},{"x":0.561344563961029,"y":0.5320665240287781},{"x":0.561344563961029,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.5361344814300537,0.5320665240287781,0.561344563961029,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5486935973167419},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شرایط","boundary":[0.48739495873451233,0.5320665240287781,0.5226891040802002,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.5320665240287781},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5320665240287781},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5486935973167419},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجرای","boundary":[0.4453781545162201,0.5320665240287781,0.4789915978908539,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.5320665240287781},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5320665240287781},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5486935973167419},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.40504202246665955,0.5320665240287781,0.43865546584129333,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.5320665240287781},{"x":0.3983193337917328,"y":0.5320665240287781},{"x":0.3983193337917328,"y":0.5486935973167419},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.38991597294807434,0.5320665240287781,0.3983193337917328,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.5320665240287781},{"x":0.3831932842731476,"y":0.5320665240287781},{"x":0.3831932842731476,"y":0.5486935973167419},{"x":0.3210084140300751,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ویژگیهای","boundary":[0.3210084140300751,0.5320665240287781,0.3831932842731476,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.5320665240287781},{"x":0.3126050531864166,"y":0.5320665240287781},{"x":0.3126050531864166,"y":0.5486935973167419},{"x":0.29579833149909973,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.29579833149909973,0.5320665240287781,0.3126050531864166,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.5320665240287781},{"x":0.289075642824173,"y":0.5320665240287781},{"x":0.289075642824173,"y":0.5486935973167419},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.25882354378700256,0.5320665240287781,0.289075642824173,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.5320665240287781},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5320665240287781},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5486935973167419},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.22689075767993927,0.5320665240287781,0.2521008551120758,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5320665240287781},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5320665240287781},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5486935973167419},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.21512605249881744,0.5320665240287781,0.2201680690050125,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شایسته","boundary":[0.7428571581840515,0.5570071339607239,0.7831932902336121,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7092437148094177,0.5570071339607239,0.7361344695091248,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6890756487846375,0.5570071339607239,0.7042016983032227,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربران","boundary":[0.6403361558914185,0.5570071339607239,0.6823529601097107,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محترم","boundary":[0.5966386795043945,0.5570071339607239,0.6336134672164917,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5570071339607239},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5570071339607239},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5714285969734192,0.5570071339607239,0.5899159908294678,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.5570071339607239},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5570071339607239},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تأكيدات","boundary":[0.5193277597427368,0.5570071339607239,0.5647059082984924,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.5570071339607239},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5570071339607239},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5058823823928833,0.5570071339607239,0.5126050710678101,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.5570071339607239},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5570071339607239},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5748218297958374},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.48739495873451233,0.5570071339607239,0.49915966391563416,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.5570071339607239},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5570071339607239},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5748218297958374},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.46722689270973206,0.5570071339607239,0.48739495873451233,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.5570071339607239},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5570071339607239},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5748218297958374},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داشته","boundary":[0.4285714328289032,0.5570071339607239,0.4588235318660736,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.5570071339607239},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5570071339607239},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5748218297958374},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"باشند","boundary":[0.3966386616230011,0.5570071339607239,0.42016807198524475,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.5570071339607239},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5570071339607239},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5748218297958374},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.38823530077934265,0.5570071339607239,0.39159664511680603,0.5748218297958374]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7882353067398071,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7882353067398071,"y":0.5748218297958374},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.20676470816135406,0.2910997562408447,0.7932353067398071,0.5818218297958374],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نویسندگان","boundary":[0.6991596817970276,0.5831353664398193,0.7596638798713684,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6739495992660522,0.5831353664398193,0.6924369931221008,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6369748115539551,0.5831353664398193,0.6655462384223938,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6201680898666382,0.5831353664398193,0.6285714507102966,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6009501218795776},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شرح","boundary":[0.5865546464920044,0.5831353664398193,0.6117647290229797,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6009501218795776},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5747899413108826,0.5831353664398193,0.5798319578170776,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6009501218795776},{"x":0.534453809261322,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تفسیر","boundary":[0.534453809261322,0.5831353664398193,0.5680672526359558,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6009501218795776},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"شیوه","boundary":[0.5008403658866882,0.5831353664398193,0.5277311205863953,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.5831353664398193},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5831353664398193},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6009501218795776},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اجرای","boundary":[0.4605042040348053,0.5831353664398193,0.4941176474094391,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.5831353664398193},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5831353664398193},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6009501218795776},{"x":0.3932773172855377,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آزمونها","boundary":[0.3932773172855377,0.5831353664398193,0.45210084319114685,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.5831353664398193},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5831353664398193},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6009501218795776},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بسنده","boundary":[0.3462184965610504,0.5831353664398193,0.3848739564418793,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.5831353664398193},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5831353664398193},{"x":0.33949580788612366,"y":0.6009501218795776},{"x":0.3008403480052948,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نکرده","boundary":[0.3008403480052948,0.5831353664398193,0.33949580788612366,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.5831353664398193},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5831353664398193},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6009501218795776},{"x":0.289075642824173,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.289075642824173,0.5831353664398193,0.29411765933036804,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.5831353664398193},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5831353664398193},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6009501218795776},{"x":0.2705882489681244,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2705882489681244,0.5831353664398193,0.2823529541492462,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.5831353664398193},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5831353664398193},{"x":0.26386556029319763,"y":0.6009501218795776},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کنار","boundary":[0.23529411852359772,0.5831353664398193,0.26386556029319763,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5831353664398193},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5831353664398193},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6009501218795776},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.21512605249881744,0.5831353664398193,0.22857142984867096,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تعدادی","boundary":[0.7445378303527832,0.6104512810707092,0.7848739624023438,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحقیق","boundary":[0.6991596817970276,0.6104512810707092,0.7378151416778564,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6258907318115234},{"x":0.658823549747467,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایرانی","boundary":[0.658823549747467,0.6104512810707092,0.6924369931221008,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6453781723976135,0.6104512810707092,0.6521008610725403,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.6235294342041016,0.6104512810707092,0.6386554837226868,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بازگو","boundary":[0.5899159908294678,0.6104512810707092,0.6168067455291748,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.6104512810707092},{"x":0.583193302154541,"y":0.6104512810707092},{"x":0.583193302154541,"y":0.6258907318115234},{"x":0.556302547454834,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرده","boundary":[0.556302547454834,0.6104512810707092,0.583193302154541,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.5411764979362488,0.6104512810707092,0.5529412031173706,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.6104512810707092},{"x":0.534453809261322,"y":0.6104512810707092},{"x":0.534453809261322,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5193277597427368,0.6104512810707092,0.534453809261322,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5058823823928833,0.6104512810707092,0.5126050710678101,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.6104512810707092},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6104512810707092},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6258907318115234},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.46890756487846375,0.6104512810707092,0.49915966391563416,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.6104512810707092},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6104512810707092},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6258907318115234},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.4285714328289032,0.6104512810707092,0.46722689270973206,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.6104512810707092},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6104512810707092},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6258907318115234},{"x":0.413445383310318,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.413445383310318,0.6104512810707092,0.42016807198524475,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.6104512810707092},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6104512810707092},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6258907318115234},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ابزارهای","boundary":[0.3529411852359772,0.6104512810707092,0.40672269463539124,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.6104512810707092},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6104512810707092},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6258907318115234},{"x":0.3042016923427582,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مذکور","boundary":[0.3042016923427582,0.6104512810707092,0.3462184965610504,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.6104512810707092},{"x":0.2974790036678314,"y":0.6104512810707092},{"x":0.2974790036678314,"y":0.6258907318115234},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.26218488812446594,0.6104512810707092,0.2974790036678314,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.6104512810707092},{"x":0.2554621994495392,"y":0.6104512810707092},{"x":0.2554621994495392,"y":0.6258907318115234},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.22689075767993927,0.6104512810707092,0.2554621994495392,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6104512810707092},{"x":0.2201680690050125,"y":0.6104512810707092},{"x":0.2201680690050125,"y":0.6258907318115234},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.21512605249881744,0.6104512810707092,0.2201680690050125,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7747899293899536,0.6365795731544495,0.7831932902336121,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نهایت","boundary":[0.7411764860153198,0.6365795731544495,0.7731092572212219,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گویای","boundary":[0.6957983374595642,0.6365795731544495,0.7310924530029297,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روایی","boundary":[0.6571428775787354,0.6365795731544495,0.6873949766159058,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6453781723976135,0.6365795731544495,0.6504201889038086,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پایایی","boundary":[0.6067227125167847,0.6365795731544495,0.6386554837226868,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.5848739743232727,0.6365795731544495,0.5983193516731262,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.6365795731544495},{"x":0.578151285648346,"y":0.6365795731544495},{"x":0.578151285648346,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ابزارها","boundary":[0.5445378422737122,0.6365795731544495,0.578151285648346,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5260504484176636,0.6365795731544495,0.5361344814300537,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6520190238952637},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شرایط","boundary":[0.48403361439704895,0.6365795731544495,0.5193277597427368,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.6365795731544495},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6365795731544495},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6520190238952637},{"x":0.462184876203537,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بوم","boundary":[0.462184876203537,0.6365795731544495,0.4773109257221222,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.6365795731544495},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6365795731544495},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6520190238952637},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.42016807198524475,0.6365795731544495,0.4588235318660736,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.6365795731544495},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6365795731544495},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6520190238952637},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.3831932842731476,0.6365795731544495,0.4100840389728546,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.6365795731544495},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6365795731544495},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6520190238952637},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3512605130672455,0.6365795731544495,0.3764705955982208,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.6365795731544495},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6365795731544495},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6520190238952637},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3462184965610504,0.6365795731544495,0.3495798408985138,0.6520190238952637]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6532066464424133},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.21012605249881744,0.5761353664398193,0.7898739624023438,0.6602066464424133],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.6638954877853394},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6638954877853394},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6793349385261536},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7495798468589783,0.6638954877853394,0.7613445520401001,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6638954877853394},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6638954877853394},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6793349385261536},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پایان","boundary":[0.7159664034843445,0.6638954877853394,0.7428571581840515,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6638954877853394},{"x":0.707563042640686,"y":0.6638954877853394},{"x":0.707563042640686,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خواندن","boundary":[0.6672269105911255,0.6638954877853394,0.707563042640686,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6420168280601501,0.6638954877853394,0.6605042219161987,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6067227125167847,0.6638954877853394,0.6352941393852234,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5899159908294678,0.6638954877853394,0.6000000238418579,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.6638954877853394},{"x":0.583193302154541,"y":0.6638954877853394},{"x":0.583193302154541,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.5680672526359558,0.6638954877853394,0.583193302154541,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.6638954877853394},{"x":0.561344563961029,"y":0.6638954877853394},{"x":0.561344563961029,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشجوی","boundary":[0.5058823823928833,0.6638954877853394,0.561344563961029,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.6638954877853394},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6638954877853394},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6793349385261536},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.4739495813846588,0.6638954877853394,0.49915966391563416,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.6638954877853394},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6638954877853394},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6793349385261536},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حرکتی","boundary":[0.4268907606601715,0.6638954877853394,0.46722689270973206,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.6638954877853394},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6638954877853394},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6793349385261536},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انسان","boundary":[0.38823530077934265,0.6638954877853394,0.42016807198524475,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.6638954877853394},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6638954877853394},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6793349385261536},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"توصیه","boundary":[0.3462184965610504,0.6638954877853394,0.3815126121044159,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.6638954877853394},{"x":0.33949580788612366,"y":0.6638954877853394},{"x":0.33949580788612366,"y":0.6793349385261536},{"x":0.32605043053627014,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.32605043053627014,0.6638954877853394,0.33949580788612366,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.6638954877853394},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6638954877853394},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6793349385261536},{"x":0.2974790036678314,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.2974790036678314,0.6638954877853394,0.3210084140300751,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.6638954877853394},{"x":0.2991596758365631,"y":0.6638954877853394},{"x":0.2991596758365631,"y":0.6793349385261536},{"x":0.29243698716163635,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.29243698716163635,0.6638954877853394,0.2991596758365631,0.6793349385261536]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.6638954877853394},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6638954877853394},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6793349385261536},{"x":0.29243698716163635,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.28743698716163635,0.6568954877853393,0.7663445520401001,0.6863349385261536],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.7149643898010254},{"x":0.4084033668041229,"y":0.713776707649231},{"x":0.4084033668041229,"y":0.7292161583900452},{"x":0.30924370884895325,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"سیدمحمدکاظم","boundary":[0.30924370884895325,0.7149643898010254,0.4084033668041229,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.7149643898010254},{"x":0.3025210201740265,"y":0.7149643898010254},{"x":0.3025210201740265,"y":0.7304037809371948},{"x":0.2705882489681244,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واعظ","boundary":[0.2705882489681244,0.7149643898010254,0.3025210201740265,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.716152012348175},{"x":0.26386556029319763,"y":0.7149643898010254},{"x":0.26386556029319763,"y":0.7304037809371948},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موسوی","boundary":[0.21344538033008575,0.716152012348175,0.26386556029319763,0.7304037809371948]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7149643898010254},{"x":0.4084033668041229,"y":0.713776707649231},{"x":0.4084033668041229,"y":0.7292161583900452},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.20844538033008575,0.7079643898010254,0.41340336680412293,0.7362161583900452],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.8254156708717346},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8254156708717346},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8325415849685669},{"x":0.48739495873451233,"y":0.8325415849685669}]},"confidence":0.8100000023841858,"str":"انه","boundary":[0.48739495873451233,0.8254156708717346,0.5008403658866882,0.8325415849685669]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.8254156708717346},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8254156708717346},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8325415849685669},{"x":0.48739495873451233,"y":0.8325415849685669}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"ltr","boundary":[0.4823949587345123,0.8184156708717346,0.5058403658866882,0.8395415849685669],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"webpSec":"/storage/books/a3a323bcbc4367ec/pages/uIulgUHecahfZdFY-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a3a323bcbc4367ec/pages/jgsUWkrAMNFQxFfx.jpg","blurred":"/storage/books/a3a323bcbc4367ec/pages/MBCqHchpdzCmEtPm.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":10,"image":{"webpSec":"/storage/books/a3a323bcbc4367ec/pages/PHnYTniRlHqJHXTf-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a3a323bcbc4367ec/pages/uSNOGyVaiIPuCXiG.jpg","blurred":"/storage/books/a3a323bcbc4367ec/pages/IyjmHrNmeILgYRqr.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003531530294097772,0.0003090509671779823,0.9986724807354582,0.9989972777496892]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.2672209143638611},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2672209143638611},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7159664034843445,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7159664034843445,0.2672209143638611,0.7831932902336121,0.2826603353023529]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.2672209143638611},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2672209143638611},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7159664034843445,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7109664034843445,0.2602209143638611,0.7881932902336121,0.2896603353023529],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7680672407150269,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.7680672407150269,0.2980997562408447,0.7848739624023438,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7647058963775635,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اکنون","boundary":[0.7327731251716614,0.2980997562408447,0.7647058963775635,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7243697643280029,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.6873949766159058,0.2980997562408447,0.7243697643280029,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6789916157722473,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6436975002288818,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حرکت","boundary":[0.6436975002288818,0.2980997562408447,0.6789916157722473,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6268907785415649,0.2980997562408447,0.6352941393852234,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کسی","boundary":[0.5899159908294678,0.2980997562408447,0.6201680898666382,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.2980997562408447},{"x":0.583193302154541,"y":0.2980997562408447},{"x":0.583193302154541,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پوشیده","boundary":[0.5428571701049805,0.2980997562408447,0.583193302154541,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5361344814300537,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5042017102241516,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیست","boundary":[0.5042017102241516,0.2980997562408447,0.5361344814300537,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5025210380554199,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3147268295288086},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.49915966391563416,0.2980997562408447,0.5025210380554199,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.2980997562408447},{"x":0.4924369752407074,"y":0.2980997562408447},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3147268295288086},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیرا","boundary":[0.4722689092159271,0.2980997562408447,0.4924369752407074,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.2980997562408447},{"x":0.46554622054100037,"y":0.2980997562408447},{"x":0.46554622054100037,"y":0.3147268295288086},{"x":0.44873949885368347,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اگر","boundary":[0.44873949885368347,0.2980997562408447,0.46554622054100037,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.2980997562408447},{"x":0.4420168101787567,"y":0.2980997562408447},{"x":0.4420168101787567,"y":0.3147268295288086},{"x":0.413445383310318,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نتوان","boundary":[0.413445383310318,0.2980997562408447,0.4420168101787567,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.2980997562408447},{"x":0.40672269463539124,"y":0.2980997562408447},{"x":0.40672269463539124,"y":0.3147268295288086},{"x":0.3798319399356842,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گفت","boundary":[0.3798319399356842,0.2980997562408447,0.40672269463539124,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.2980997562408447},{"x":0.37310925126075745,"y":0.2980997562408447},{"x":0.37310925126075745,"y":0.3147268295288086},{"x":0.35798320174217224,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.35798320174217224,0.2980997562408447,0.37310925126075745,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.2980997562408447},{"x":0.3512605130672455,"y":0.2980997562408447},{"x":0.3512605130672455,"y":0.3147268295288086},{"x":0.3142857253551483,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"حرکت","boundary":[0.3142857253551483,0.2980997562408447,0.3512605130672455,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.2980997562408447},{"x":0.30924370884895325,"y":0.2980997562408447},{"x":0.30924370884895325,"y":0.3147268295288086},{"x":0.2840336263179779,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.2840336263179779,0.2980997562408447,0.30924370884895325,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.2980997562408447},{"x":0.2823529541492462,"y":0.2980997562408447},{"x":0.2823529541492462,"y":0.3147268295288086},{"x":0.2571428716182709,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترین","boundary":[0.2571428716182709,0.2980997562408447,0.2823529541492462,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2980997562408447},{"x":0.24705882370471954,"y":0.2980997562408447},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3147268295288086},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.21512605249881744,0.2980997562408447,0.24705882370471954,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7848739624023438,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3396674692630768},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زندگی","boundary":[0.7478991746902466,0.32185274362564087,0.7848739624023438,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7411764860153198,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3396674692630768},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انسان","boundary":[0.7092437148094177,0.32185274362564087,0.7411764860153198,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.32185274362564087},{"x":0.702521026134491,"y":0.32185274362564087},{"x":0.702521026134491,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6773109436035156,0.32185274362564087,0.702521026134491,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6756302714347839,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6722689270973206,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6722689270973206,0.32185274362564087,0.6756302714347839,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6655462384223938,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دست","boundary":[0.6369748115539551,0.32185274362564087,0.6655462384223938,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.32185274362564087},{"x":0.63193279504776,"y":0.32185274362564087},{"x":0.63193279504776,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کم","boundary":[0.6184874176979065,0.32185274362564087,0.63193279504776,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.32185274362564087},{"x":0.610084056854248,"y":0.32185274362564087},{"x":0.610084056854248,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باید","boundary":[0.5915966629981995,0.32185274362564087,0.610084056854248,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.32185274362564087},{"x":0.583193302154541,"y":0.32185274362564087},{"x":0.583193302154541,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5579832196235657,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گفت","boundary":[0.5579832196235657,0.32185274362564087,0.583193302154541,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5495798587799072,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یکی","boundary":[0.5260504484176636,0.32185274362564087,0.5495798587799072,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5176470875740051,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5176470875740051,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5109243988990784,0.32185274362564087,0.5176470875740051,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5058823823928833,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3396674692630768},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.4722689092159271,0.32185274362564087,0.5058823823928833,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.32185274362564087},{"x":0.4756302535533905,"y":0.32185274362564087},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3396674692630768},{"x":0.440336138010025,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ترین","boundary":[0.440336138010025,0.32185274362564087,0.4756302535533905,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.32185274362564087},{"x":0.4302521049976349,"y":0.32185274362564087},{"x":0.4302521049976349,"y":0.3396674692630768},{"x":0.35798320174217224,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بخشهای","boundary":[0.35798320174217224,0.32185274362564087,0.4302521049976349,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.32185274362564087},{"x":0.3512605130672455,"y":0.32185274362564087},{"x":0.3512605130672455,"y":0.3396674692630768},{"x":0.33781513571739197,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.33781513571739197,0.32185274362564087,0.3512605130672455,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.32185274362564087},{"x":0.3310924470424652,"y":0.32185274362564087},{"x":0.3310924470424652,"y":0.3396674692630768},{"x":0.2974790036678314,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.2974790036678314,0.32185274362564087,0.3310924470424652,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.32185274362564087},{"x":0.2974790036678314,"y":0.32185274362564087},{"x":0.2974790036678314,"y":0.3396674692630768},{"x":0.29411765933036804,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.29411765933036804,0.32185274362564087,0.2974790036678314,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.32185274362564087},{"x":0.2873949706554413,"y":0.32185274362564087},{"x":0.2873949706554413,"y":0.3396674692630768},{"x":0.27563026547431946,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.27563026547431946,0.32185274362564087,0.2873949706554413,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.32185274362564087},{"x":0.2689075767993927,"y":0.32185274362564087},{"x":0.2689075767993927,"y":0.3396674692630768},{"x":0.2218487411737442,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کودکان","boundary":[0.2218487411737442,0.32185274362564087,0.2689075767993927,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.32185274362564087},{"x":0.2201680690050125,"y":0.32185274362564087},{"x":0.2201680690050125,"y":0.3396674692630768},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.21512605249881744,0.32185274362564087,0.2201680690050125,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7831932902336121,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7394958138465881,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ضرورت","boundary":[0.7394958138465881,0.3503562808036804,0.7831932902336121,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7327731251716614,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6974790096282959,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اجرای","boundary":[0.6974790096282959,0.3503562808036804,0.7327731251716614,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6907563209533691,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6521008610725403,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"صحیح","boundary":[0.6521008610725403,0.3503562808036804,0.6907563209533691,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6453781723976135,"y":0.36579573154449463},{"x":0.605042040348053,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"حرکات","boundary":[0.605042040348053,0.3503562808036804,0.6453781723976135,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.3503562808036804},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3503562808036804},{"x":0.5966386795043945,"y":0.36579573154449463},{"x":0.556302547454834,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.556302547454834,0.3503562808036804,0.5966386795043945,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.3503562808036804},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3503562808036804},{"x":0.5495798587799072,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5210084319114685,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بسیار","boundary":[0.5210084319114685,0.3503562808036804,0.5495798587799072,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.3503562808036804},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3503562808036804},{"x":0.5126050710678101,"y":0.36579573154449463},{"x":0.48403361439704895,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بارزتر","boundary":[0.48403361439704895,0.3503562808036804,0.5126050710678101,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.3503562808036804},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3503562808036804},{"x":0.4756302535533905,"y":0.36579573154449463},{"x":0.45378151535987854,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.45378151535987854,0.3503562808036804,0.4756302535533905,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.3503562808036804},{"x":0.45042017102241516,"y":0.3503562808036804},{"x":0.45042017102241516,"y":0.36579573154449463},{"x":0.4470588266849518,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4470588266849518,0.3503562808036804,0.45042017102241516,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.3503562808036804},{"x":0.43865546584129333,"y":0.3503562808036804},{"x":0.43865546584129333,"y":0.36579573154449463},{"x":0.42016807198524475,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیرا","boundary":[0.42016807198524475,0.3503562808036804,0.43865546584129333,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.3503562808036804},{"x":0.4117647111415863,"y":0.3503562808036804},{"x":0.4117647111415863,"y":0.36579573154449463},{"x":0.3764705955982208,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حرکت","boundary":[0.3764705955982208,0.3503562808036804,0.4117647111415863,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.3503562808036804},{"x":0.3680672347545624,"y":0.3503562808036804},{"x":0.3680672347545624,"y":0.36579573154449463},{"x":0.34285715222358704,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.34285715222358704,0.3503562808036804,0.3680672347545624,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.3503562808036804},{"x":0.3361344635486603,"y":0.3503562808036804},{"x":0.3361344635486603,"y":0.36579573154449463},{"x":0.3126050531864166,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.3126050531864166,0.3503562808036804,0.3361344635486603,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.3503562808036804},{"x":0.30588236451148987,"y":0.3503562808036804},{"x":0.30588236451148987,"y":0.36579573154449463},{"x":0.2857142984867096,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بدنی","boundary":[0.2857142984867096,0.3503562808036804,0.30588236451148987,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.3503562808036804},{"x":0.2806722819805145,"y":0.3503562808036804},{"x":0.2806722819805145,"y":0.36579573154449463},{"x":0.27563026547431946,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.27563026547431946,0.3503562808036804,0.2806722819805145,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.3503562808036804},{"x":0.2689075767993927,"y":0.3503562808036804},{"x":0.2689075767993927,"y":0.36579573154449463},{"x":0.22521008551120758,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شناختی","boundary":[0.22521008551120758,0.3503562808036804,0.2689075767993927,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3503562808036804},{"x":0.2201680690050125,"y":0.3503562808036804},{"x":0.2201680690050125,"y":0.36579573154449463},{"x":0.21512605249881744,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.21512605249881744,0.3503562808036804,0.2201680690050125,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7848739624023438,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عاطفی","boundary":[0.7462185025215149,0.37410926818847656,0.7848739624023438,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7378151416778564,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7344537973403931,0.37410926818847656,0.7378151416778564,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7260504364967346,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.6789916157722473,0.37410926818847656,0.7260504364967346,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6705882549285889,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کودک","boundary":[0.6352941393852234,0.37410926818847656,0.6705882549285889,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6268907785415649,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.6033613681793213,0.37410926818847656,0.6268907785415649,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.37410926818847656},{"x":0.5966386795043945,"y":0.37410926818847656},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5747899413108826,0.37410926818847656,0.5966386795043945,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.37410926818847656},{"x":0.5714285969734192,"y":0.37410926818847656},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5680672526359558,0.37410926818847656,0.5714285969734192,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.37410926818847656},{"x":0.561344563961029,"y":0.37410926818847656},{"x":0.561344563961029,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5512605309486389,0.37410926818847656,0.561344563961029,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.37410926818847656},{"x":0.5478991866111755,"y":0.37410926818847656},{"x":0.5478991866111755,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طور","boundary":[0.5260504484176636,0.37410926818847656,0.5478991866111755,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.37410926818847656},{"x":0.5210084319114685,"y":0.37410926818847656},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3919239938259125},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تقریبی","boundary":[0.48235294222831726,0.37410926818847656,0.5210084319114685,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.37410926818847656},{"x":0.4756302535533905,"y":0.37410926818847656},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3919239938259125},{"x":0.45210084319114685,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"همه","boundary":[0.45210084319114685,0.37410926818847656,0.4756302535533905,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.37410926818847656},{"x":0.4453781545162201,"y":0.37410926818847656},{"x":0.4453781545162201,"y":0.3919239938259125},{"x":0.4000000059604645,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کودکان","boundary":[0.4000000059604645,0.37410926818847656,0.4453781545162201,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.37410926818847656},{"x":0.3949579894542694,"y":0.37410926818847656},{"x":0.3949579894542694,"y":0.3919239938259125},{"x":0.38655462861061096,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.38655462861061096,0.37410926818847656,0.3949579894542694,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.37410926818847656},{"x":0.3848739564418793,"y":0.37410926818847656},{"x":0.3848739564418793,"y":0.3919239938259125},{"x":0.35966387391090393,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جمله","boundary":[0.35966387391090393,0.37410926818847656,0.3848739564418793,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.37410926818847656},{"x":0.3495798408985138,"y":0.37410926818847656},{"x":0.3495798408985138,"y":0.3919239938259125},{"x":0.32773110270500183,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنان","boundary":[0.32773110270500183,0.37410926818847656,0.3495798408985138,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.37410926818847656},{"x":0.3210084140300751,"y":0.37410926818847656},{"x":0.3210084140300751,"y":0.3919239938259125},{"x":0.3008403480052948,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.3008403480052948,0.37410926818847656,0.3210084140300751,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.37410926818847656},{"x":0.29411765933036804,"y":0.37410926818847656},{"x":0.29411765933036804,"y":0.3919239938259125},{"x":0.26386556029319763,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.26386556029319763,0.37410926818847656,0.29411765933036804,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.37410926818847656},{"x":0.2571428716182709,"y":0.37410926818847656},{"x":0.2571428716182709,"y":0.3919239938259125},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طبیعی","boundary":[0.21512605249881744,0.37410926818847656,0.2571428716182709,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7848739624023438,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4180522561073303},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارند","boundary":[0.7596638798713684,0.40142518281936646,0.7848739624023438,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7596638798713684,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4180522561073303},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7546218633651733,0.40142518281936646,0.7596638798713684,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7478991746902466,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4180522561073303},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گاهی","boundary":[0.7159664034843445,0.40142518281936646,0.7478991746902466,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7092437148094177,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4180522561073303},{"x":0.658823549747467,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الگوهایی","boundary":[0.658823549747467,0.40142518281936646,0.7092437148094177,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6521008610725403,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4180522561073303},{"x":0.6436975002288818,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6436975002288818,0.40142518281936646,0.6521008610725403,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6369748115539551,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4180522561073303},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حرکت","boundary":[0.6000000238418579,0.40142518281936646,0.6369748115539551,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5932773351669312,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4180522561073303},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5865546464920044,0.40142518281936646,0.5932773351669312,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5798319578170776,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4180522561073303},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نشان","boundary":[0.5512605309486389,0.40142518281936646,0.5798319578170776,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5428571701049805,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4180522561073303},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میدهند","boundary":[0.49747899174690247,0.40142518281936646,0.5428571701049805,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.40142518281936646},{"x":0.4907563030719757,"y":0.40142518281936646},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4180522561073303},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.4756302535533905,0.40142518281936646,0.4907563030719757,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.40142518281936646},{"x":0.46890756487846375,"y":0.40142518281936646},{"x":0.46890756487846375,"y":0.4180522561073303},{"x":0.43361344933509827,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"والدین","boundary":[0.43361344933509827,0.40142518281936646,0.46890756487846375,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.40142518281936646},{"x":0.4268907606601715,"y":0.40142518281936646},{"x":0.4268907606601715,"y":0.4180522561073303},{"x":0.42184874415397644,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.42184874415397644,0.40142518281936646,0.4268907606601715,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.40142518281936646},{"x":0.4151260554790497,"y":0.40142518281936646},{"x":0.4151260554790497,"y":0.4180522561073303},{"x":0.3764705955982208,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معلمان","boundary":[0.3764705955982208,0.40142518281936646,0.4151260554790497,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.40142518281936646},{"x":0.3680672347545624,"y":0.40142518281936646},{"x":0.3680672347545624,"y":0.4180522561073303},{"x":0.3478991687297821,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آنان","boundary":[0.3478991687297821,0.40142518281936646,0.3680672347545624,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.40142518281936646},{"x":0.33949580788612366,"y":0.40142518281936646},{"x":0.33949580788612366,"y":0.4180522561073303},{"x":0.3327731192111969,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.3327731192111969,0.40142518281936646,0.33949580788612366,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.40142518281936646},{"x":0.32605043053627014,"y":0.40142518281936646},{"x":0.32605043053627014,"y":0.4180522561073303},{"x":0.29243698716163635,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نسبت","boundary":[0.29243698716163635,0.40142518281936646,0.32605043053627014,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.40142518281936646},{"x":0.2857142984867096,"y":0.40142518281936646},{"x":0.2857142984867096,"y":0.4180522561073303},{"x":0.27563026547431946,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.27563026547431946,0.40142518281936646,0.2857142984867096,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.40142518281936646},{"x":0.2689075767993927,"y":0.40142518281936646},{"x":0.2689075767993927,"y":0.4180522561073303},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رشدشان","boundary":[0.21512605249881744,0.40142518281936646,0.2689075767993927,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4453681707382202},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حساس","boundary":[0.7445378303527832,0.4275534451007843,0.7848739624023438,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4453681707382202},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تر","boundary":[0.7310924530029297,0.4275534451007843,0.7411764860153198,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4453681707382202},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7126050591468811,0.4275534451007843,0.7260504364967346,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.6890756487846375,0.4275534451007843,0.7042016983032227,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6789916157722473,0.4275534451007843,0.6857143044471741,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کودکان","boundary":[0.6302521228790283,0.4275534451007843,0.6756302714347839,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4453681707382202},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.5932773351669312,0.4275534451007843,0.6235294342041016,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.4275534451007843},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4275534451007843},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4453681707382202},{"x":0.556302547454834,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تأخیر","boundary":[0.556302547454834,0.4275534451007843,0.5865546464920044,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.4275534451007843},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4275534451007843},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4453681707382202},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رشدی","boundary":[0.5142857432365417,0.4275534451007843,0.5495798587799072,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.4275534451007843},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4275534451007843},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4453681707382202},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5008403658866882,0.4275534451007843,0.5058823823928833,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.4275534451007843},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4275534451007843},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4453681707382202},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خام","boundary":[0.4756302535533905,0.4275534451007843,0.4941176474094391,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.4275534451007843},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4275534451007843},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4453681707382202},{"x":0.4268907606601715,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حرکتی","boundary":[0.4268907606601715,0.4275534451007843,0.4722689092159271,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.4275534451007843},{"x":0.41848739981651306,"y":0.4275534451007843},{"x":0.41848739981651306,"y":0.4453681707382202},{"x":0.3815126121044159,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.3815126121044159,0.4275534451007843,0.41848739981651306,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.4275534451007843},{"x":0.37478992342948914,"y":0.4275534451007843},{"x":0.37478992342948914,"y":0.4453681707382202},{"x":0.3327731192111969,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مستعد","boundary":[0.3327731192111969,0.4275534451007843,0.37478992342948914,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.4275534451007843},{"x":0.32605043053627014,"y":0.4275534451007843},{"x":0.32605043053627014,"y":0.4453681707382202},{"x":0.267226904630661,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشکلات","boundary":[0.267226904630661,0.4275534451007843,0.32605043053627014,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4275534451007843},{"x":0.26050421595573425,"y":0.4275534451007843},{"x":0.26050421595573425,"y":0.4453681707382202},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رفتاری","boundary":[0.21512605249881744,0.4275534451007843,0.26050421595573425,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7848739624023438,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7848739624023438,"y":0.470308780670166},{"x":0.7478991746902466,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هستند","boundary":[0.7478991746902466,0.45368170738220215,0.7848739624023438,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7411764860153198,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7411764860153198,"y":0.470308780670166},{"x":0.7361344695091248,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7361344695091248,0.45368170738220215,0.7411764860153198,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.45368170738220215},{"x":0.729411780834198,"y":0.45368170738220215},{"x":0.729411780834198,"y":0.470308780670166},{"x":0.7126050591468811,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اگر","boundary":[0.7126050591468811,0.45368170738220215,0.729411780834198,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7058823704719543,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7058823704719543,"y":0.470308780670166},{"x":0.653781533241272,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشکلات","boundary":[0.653781533241272,0.45368170738220215,0.7058823704719543,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6470588445663452,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6470588445663452,"y":0.470308780670166},{"x":0.6252101063728333,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آنان","boundary":[0.6252101063728333,0.45368170738220215,0.6470588445663452,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6184874176979065,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6184874176979065,"y":0.470308780670166},{"x":0.6084033846855164,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6084033846855164,0.45368170738220215,0.6184874176979065,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6067227125167847,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6067227125167847,"y":0.470308780670166},{"x":0.5848739743232727,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طور","boundary":[0.5848739743232727,0.45368170738220215,0.6067227125167847,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.45368170738220215},{"x":0.578151285648346,"y":0.45368170738220215},{"x":0.578151285648346,"y":0.470308780670166},{"x":0.5394958257675171,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منطقی","boundary":[0.5394958257675171,0.45368170738220215,0.578151285648346,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5327731370925903,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5327731370925903,"y":0.470308780670166},{"x":0.5277311205863953,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5277311205863953,0.45368170738220215,0.5327731370925903,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5210084319114685,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5210084319114685,"y":0.470308780670166},{"x":0.4924369752407074,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بادقت","boundary":[0.4924369752407074,0.45368170738220215,0.5210084319114685,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.45368170738220215},{"x":0.48739495873451233,"y":0.45368170738220215},{"x":0.48739495873451233,"y":0.470308780670166},{"x":0.48403361439704895,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.48403361439704895,0.45368170738220215,0.48739495873451233,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.45368170738220215},{"x":0.4756302535533905,"y":0.45368170738220215},{"x":0.4756302535533905,"y":0.470308780670166},{"x":0.44873949885368347,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.44873949885368347,0.45368170738220215,0.4756302535533905,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.45368170738220215},{"x":0.4420168101787567,"y":0.45368170738220215},{"x":0.4420168101787567,"y":0.470308780670166},{"x":0.43697479367256165,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.43697479367256165,0.45368170738220215,0.4420168101787567,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.45368170738220215},{"x":0.4302521049976349,"y":0.45368170738220215},{"x":0.4302521049976349,"y":0.470308780670166},{"x":0.3781512677669525,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حساسیت","boundary":[0.3781512677669525,0.45368170738220215,0.4302521049976349,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.45368170738220215},{"x":0.37142857909202576,"y":0.45368170738220215},{"x":0.37142857909202576,"y":0.470308780670166},{"x":0.34285715222358704,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کافی","boundary":[0.34285715222358704,0.45368170738220215,0.37142857909202576,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.45368170738220215},{"x":0.3361344635486603,"y":0.45368170738220215},{"x":0.3361344635486603,"y":0.470308780670166},{"x":0.3310924470424652,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3310924470424652,0.45368170738220215,0.3361344635486603,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.45368170738220215},{"x":0.32436975836753845,"y":0.45368170738220215},{"x":0.32436975836753845,"y":0.470308780670166},{"x":0.3008403480052948,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"لازم","boundary":[0.3008403480052948,0.45368170738220215,0.32436975836753845,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.45368170738220215},{"x":0.29411765933036804,"y":0.45368170738220215},{"x":0.29411765933036804,"y":0.470308780670166},{"x":0.24369747936725616,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تشخیص","boundary":[0.24369747936725616,0.45368170738220215,0.29411765933036804,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.45368170738220215},{"x":0.23529411852359772,"y":0.45368170738220215},{"x":0.23529411852359772,"y":0.470308780670166},{"x":0.21512605249881744,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.21512605249881744,0.45368170738220215,0.23529411852359772,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7848739624023438,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7848739624023438,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7596638798713684,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشود","boundary":[0.7596638798713684,0.48099762201309204,0.7848739624023438,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.48099762201309204},{"x":0.756302535533905,"y":0.48099762201309204},{"x":0.756302535533905,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7529411911964417,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7529411911964417,0.48099762201309204,0.756302535533905,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7462185025215149,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7462185025215149,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7109243869781494,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ممکن","boundary":[0.7109243869781494,0.48099762201309204,0.7462185025215149,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7042016983032227,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7042016983032227,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6705882549285889,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6705882549285889,0.48099762201309204,0.7042016983032227,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6638655662536621,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6638655662536621,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6033613681793213,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیامدهای","boundary":[0.6033613681793213,0.48099762201309204,0.6638655662536621,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.48099762201309204},{"x":0.5966386795043945,"y":0.48099762201309204},{"x":0.5966386795043945,"y":0.49643704295158386},{"x":0.5226891040802002,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ناخوشایندی","boundary":[0.5226891040802002,0.48099762201309204,0.5966386795043945,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.48099762201309204},{"x":0.5142857432365417,"y":0.48099762201309204},{"x":0.5142857432365417,"y":0.49643704295158386},{"x":0.48235294222831726,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چون","boundary":[0.48235294222831726,0.48099762201309204,0.5142857432365417,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.48099762201309204},{"x":0.4756302535533905,"y":0.48099762201309204},{"x":0.4756302535533905,"y":0.49643704295158386},{"x":0.4302521049976349,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاهش","boundary":[0.4302521049976349,0.48099762201309204,0.4756302535533905,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.48099762201309204},{"x":0.42352941632270813,"y":0.48099762201309204},{"x":0.42352941632270813,"y":0.49643704295158386},{"x":0.38991597294807434,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عزت","boundary":[0.38991597294807434,0.48099762201309204,0.42352941632270813,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.48099762201309204},{"x":0.38655462861061096,"y":0.48099762201309204},{"x":0.38655462861061096,"y":0.49643704295158386},{"x":0.3613445460796356,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نفس","boundary":[0.3613445460796356,0.48099762201309204,0.38655462861061096,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.48099762201309204},{"x":0.3529411852359772,"y":0.48099762201309204},{"x":0.3529411852359772,"y":0.49643704295158386},{"x":0.3495798408985138,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3495798408985138,0.48099762201309204,0.3529411852359772,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.48099762201309204},{"x":0.34285715222358704,"y":0.48099762201309204},{"x":0.34285715222358704,"y":0.49643704295158386},{"x":0.2991596758365631,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناکامی","boundary":[0.2991596758365631,0.48099762201309204,0.34285715222358704,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.48099762201309204},{"x":0.29243698716163635,"y":0.48099762201309204},{"x":0.29243698716163635,"y":0.49643704295158386},{"x":0.26050421595573425,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.26050421595573425,0.48099762201309204,0.29243698716163635,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.48099762201309204},{"x":0.2571428716182709,"y":0.48099762201309204},{"x":0.2571428716182709,"y":0.49643704295158386},{"x":0.2504201829433441,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.2504201829433441,0.48099762201309204,0.2571428716182709,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.48099762201309204},{"x":0.24705882370471954,"y":0.48099762201309204},{"x":0.24705882370471954,"y":0.49643704295158386},{"x":0.22689075767993927,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حد","boundary":[0.22689075767993927,0.48099762201309204,0.24705882370471954,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.48099762201309204},{"x":0.2201680690050125,"y":0.48099762201309204},{"x":0.2201680690050125,"y":0.49643704295158386},{"x":0.21512605249881744,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.21512605249881744,0.48099762201309204,0.2201680690050125,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوری","boundary":[0.7529411911964417,0.5071259140968323,0.7848739624023438,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.5071259140968323},{"x":0.75126051902771,"y":0.5071259140968323},{"x":0.75126051902771,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جستن","boundary":[0.7159664034843445,0.5071259140968323,0.75126051902771,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.5071259140968323},{"x":0.707563042640686,"y":0.5071259140968323},{"x":0.707563042640686,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7008403539657593,0.5071259140968323,0.707563042640686,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فعالیت","boundary":[0.6571428775787354,0.5071259140968323,0.6941176652908325,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6302521228790283,0.5071259140968323,0.6554622054100037,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدنی","boundary":[0.5983193516731262,0.5071259140968323,0.6235294342041016,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5865546464920044,0.5071259140968323,0.5899159908294678,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.5071259140968323},{"x":0.578151285648346,"y":0.5071259140968323},{"x":0.578151285648346,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نبود","boundary":[0.5579832196235657,0.5071259140968323,0.578151285648346,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.5059382319450378},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5059382319450378},{"x":0.5512605309486389,"y":0.521377682685852},{"x":0.5193277597427368,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تعامل","boundary":[0.5193277597427368,0.5059382319450378,0.5512605309486389,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.5059382319450378},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5059382319450378},{"x":0.5126050710678101,"y":0.521377682685852},{"x":0.5058823823928833,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5058823823928833,0.5059382319450378,0.5126050710678101,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.5059382319450378},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5059382319450378},{"x":0.49915966391563416,"y":0.521377682685852},{"x":0.45378151535987854,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همتایان","boundary":[0.45378151535987854,0.5059382319450378,0.49915966391563416,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.5059382319450378},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5059382319450378},{"x":0.4470588266849518,"y":0.521377682685852},{"x":0.440336138010025,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.440336138010025,0.5059382319450378,0.4470588266849518,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.5059382319450378},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5059382319450378},{"x":0.43361344933509827,"y":0.521377682685852},{"x":0.42184874415397644,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.42184874415397644,0.5059382319450378,0.43361344933509827,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.5059382319450378},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5059382319450378},{"x":0.42016807198524475,"y":0.521377682685852},{"x":0.4117647111415863,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پی","boundary":[0.4117647111415863,0.5059382319450378,0.42016807198524475,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.5059382319450378},{"x":0.3983193337917328,"y":0.5059382319450378},{"x":0.3983193337917328,"y":0.521377682685852},{"x":0.3680672347545624,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داشته","boundary":[0.3680672347545624,0.5059382319450378,0.3983193337917328,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.5059382319450378},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5059382319450378},{"x":0.35966387391090393,"y":0.521377682685852},{"x":0.33781513571739197,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.33781513571739197,0.5059382319450378,0.35966387391090393,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.5059382319450378},{"x":0.33781513571739197,"y":0.5059382319450378},{"x":0.33781513571739197,"y":0.521377682685852},{"x":0.3327731192111969,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3327731192111969,0.5059382319450378,0.33781513571739197,0.521377682685852]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5225653052330017},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.21012605249881744,0.2910997562408447,0.7898739624023438,0.5295653052330017],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5486935973167419},{"x":0.75126051902771,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.75126051902771,0.5344418287277222,0.7613445520401001,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همین","boundary":[0.7126050591468811,0.5344418287277222,0.7445378303527832,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اساس","boundary":[0.6705882549285889,0.5344418287277222,0.7042016983032227,0.5486935973167419]},{"property":{"detected