1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. رفتار حرکتی گرایش رشدحرکتی
  4. ارزیابی رشد حرکتی
  5. کتاب آزمون‌های رشد حرکتی انسان

کتاب آزمون‌های رشد حرکتی انسان


نویسندگان : دکتر علیرضا فارسی , دکتر زهرا انتظاری خراسانی


درباره کتاب آزمون‌های رشد حرکتی انسان

ارزیابی یکی از ارکان حیطه رشد حرکتی است و سبب می‌شود متخصص حرکت، بتواند جنبه‌های گوناگون رفتار حرکتی کودک را، مانند تغییرات، تاخیرات رشدی و کسب آگاهی در مورد راهبردهای آموزشی، بررسی کند. بدین‌منظور آزمون‌های بسیاری به‌صورت رسمی و غیررسمی وجود دارند. بر همین اساس و به‌علت نبودن منبع یکپارچه‌ای که به ویژگی‌ها و توضیح و توصیف ابزار سنجش رشد حرکتی بپردازد، آزمون‌های موجود در این کتاب معرفی و طرز اجرای هر یک به‌تفصیل شرح داده شده‌اند. تاکید بر درنظرگرفتن شرایط اجرای آزمون‌ها از ویژگی‌های این کتاب است و شایسته است که کاربران و مخاطبان محترم کتاب این تاکیدها را درنظر داشته باشند. مهم‌ترین چالش پیش‌روی ارزیاب، تشخیص مناسب‌ترین شیوه و ابزار اندازه‌گیری برای فرد یا گروه مورد اندازه‌گیری است.

این کتاب در سه فصل تدوین شده است: در فصل نخست مفاهیم مربوط به اندازه‌گیری و ویژگی‌های یک آزمون خوب معرفی می‌شود. فصل دوم به طبقه‌بندی و معرفی کلی آزمون‌ها می‌پردازد و در فصل سوم این آزمون‌ها به‌طور جداگانه با جزییات ارایه شده است.

سال
۱۳۹۷
تعداد صفحات
۳۶۰
شابک
978-964-457-416-0
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19