رهبری سازمانی در انقلاب صنعتی چهارم پژوهش ها و فرصت های نوظهور رهبری سازمانی در انقلاب صنعتی چهارم پژوهش ها و فرصت های نوظهور

توضیحات

همه رهبران سازمانی باید به اندازه کافی با فناوری های دیجیتال انقلاب صنعتی و سایر فناوری ها آشنا باشند تا بتوانند علاوه بر درک نظرات کارشناسان فنی و متخصصان فناوری،سازمان شان را در این عصر جدید صنعتی هدایت کنند. این کتاب فناوری های اصلی انقلاب صنعتی چهارم و مزایای شان را توصیف و تشریح کرده و شما را با نحوه تاثیرگذاری ذینفعان بر فرایند برنامه ریزی و استقرار انقلاب صنعتی چهارم در سازمان تان آشنا می کند . با مطالعه این کتاب،همه ذی نفعان اطلاعات عملی لازم را برای مشارکت کامل در بحث ها و برنامه ریزی های مربوط به ورود سیستم های انقلاب صنعتی چهارم در همه بخش های سازمان شان در اختیار خواهند داشت.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3797589","title":"رهبری سازمانی در انقلاب صنعتی چهارم پژوهش ها و فرصت های نوظهور","price":"۳۳‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱۶‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۸‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۱۱‌,‌۵۵۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۳۳‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/a865c94b1a5e8288/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/a865c94b1a5e8288/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/a865c94b1a5e8288/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/a865c94b1a5e8288/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/a865c94b1a5e8288/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/a865c94b1a5e8288/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/a865c94b1a5e8288/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/a865c94b1a5e8288/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/a865c94b1a5e8288/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/a865c94b1a5e8288/back.jpg"},"file":null,"print_book":"1","isbn":"978-600-275-144-7","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۷","nobat_chap":"1","description":["همه رهبران سازمانی باید به اندازه کافی با فناوری های دیجیتال انقلاب صنعتی و سایر فناوری ها آشنا باشند تا بتوانند علاوه بر درک نظرات کارشناسان فنی و متخصصان فناوری،سازمان شان را در این عصر جدید صنعتی هدایت کنند. این کتاب فناوری های اصلی انقلاب صنعتی چهارم و مزایای شان را توصیف و تشریح کرده و شما را با نحوه تاثیرگذاری ذینفعان بر فرایند برنامه ریزی و استقرار انقلاب صنعتی چهارم در سازمان تان آشنا می کند . با مطالعه این کتاب،همه ذی نفعان اطلاعات عملی لازم را برای مشارکت کامل در بحث ها و برنامه ریزی های مربوط به ورود سیستم های انقلاب صنعتی چهارم در همه بخش های سازمان شان در اختیار خواهند داشت."],"pages_count":"1","keywords":"null","token":"a865c94b1a5e8288","created_at":"2021-06-05 19:17:16","updated_at":"2021-06-21 14:13:24","publisher_id":"181","deleted_at":null,"published_at":"2021-06-05 19:27:21","available_for_web":"1","publisher_title":"سازمان مدیریت صنعتی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","authors":[{"id":"11016","title":"پیتر اسمیت","firstname":"پیتر","lastname":"اسمیت","token":"0d8d2e71fe1eb13a","created_at":"2018-02-20 11:33:59","updated_at":"2018-02-20 11:33:59","role":"writer"},{"id":"1920418","title":"جان پوردهناد","firstname":"جان","lastname":"پوردهناد","token":"55c4b0d735154534","created_at":"2021-06-05 19:12:52","updated_at":"2021-06-05 19:12:52","role":"writer"},{"id":"1920424","title":"سیدمجید ابن الرضا","firstname":"سیدمجید ابن","lastname":"الرضا","token":"74ecc1cc37f84c0c","created_at":"2021-06-05 19:12:54","updated_at":"2021-06-05 19:12:54","role":"translator"},{"id":"1920425","title":"یونس نظری","firstname":"یونس","lastname":"نظری","token":"d539ee82f4f7d59e","created_at":"2021-06-05 19:12:55","updated_at":"2021-06-05 19:12:55","role":"translator"},{"id":"1920426","title":"قاسم تقی زاده","firstname":"قاسم تقی","lastname":"زاده","token":"affa445342f50256","created_at":"2021-06-05 19:12:55","updated_at":"2021-06-05 19:12:55","role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"11016","title":"پیتر اسمیت","firstname":"پیتر","lastname":"اسمیت","token":"0d8d2e71fe1eb13a","created_at":"2018-02-20 11:33:59","updated_at":"2018-02-20 11:33:59","role":"writer"},{"id":"1920418","title":"جان پوردهناد","firstname":"جان","lastname":"پوردهناد","token":"55c4b0d735154534","created_at":"2021-06-05 19:12:52","updated_at":"2021-06-05 19:12:52","role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"1920424","title":"سیدمجید ابن الرضا","firstname":"سیدمجید ابن","lastname":"الرضا","token":"74ecc1cc37f84c0c","created_at":"2021-06-05 19:12:54","updated_at":"2021-06-05 19:12:54","role":"translator"},{"id":"1920425","title":"یونس نظری","firstname":"یونس","lastname":"نظری","token":"d539ee82f4f7d59e","created_at":"2021-06-05 19:12:55","updated_at":"2021-06-05 19:12:55","role":"translator"},{"id":"1920426","title":"قاسم تقی زاده","firstname":"قاسم تقی","lastname":"زاده","token":"affa445342f50256","created_at":"2021-06-05 19:12:55","updated_at":"2021-06-05 19:12:55","role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"786247","file":"60bb8e74edcd72.61794704.pdf","book_id":"3797589","toc":null,"created_at":"2021-06-05 19:17:17","updated_at":"2021-06-21 14:13:29","process_started_at":"2021-06-05 19:17:18","process_done_at":"2021-06-05 19:17:22","process_failed_at":null,"pages_count":"160","version":"ocr.1.2.2","dir":"ltr","password":"d9fc873e9916c69c8fa65f02cc920581a9966ae5c73ff4a1a57627bb29bdf5b45bcc9b2ee30ac845dc033f049543f3cc90f9147c6019207fb19646765f310ffa","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۶۰"},"publisher":{"id":181,"title":"سازمان مدیریت صنعتی","manager":"ابوالفضل کیانی بختیاری","shaba":"IR0170000000112490779001","bank_name":"ملی","description":null,"ebook_profit":75,"rent_3_profit":75,"rent_6_profit":75,"rent_12_profit":75,"print_profit":75,"logo":"icons/booketLogoSvg","token":"5221c0f6fbfe92e2","slug":"imi","rent_1_week_profit":75,"account":{"title":"سازمان مدیریت صنعتی","email":"imitadbir@gmail.com","role":"publisher","confirmed":1,"phone":null,"token":"bb2fea6509a8ce9d","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"rsp2ac","inviter_id":null,"change_password_at":"2017-10-07 11:22:37","created_at":"2021-02-01 12:12:59","updated_at":"2021-02-01 12:12:59","bazaar_credit":0,"description":"imitadbir@gmail.com"},"city":{"title":"تهران","token":"9eb81c33a7bdf0bd"}},"study_subjects":[{"id":"4006","title":"اقتصاد و مدیریت صنعتی","token":"30b99ac77c36fffc","type":"","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:24:39","updated_at":"2021-06-06 03:01:21","study_fields":[{"id":"1099","title":"علوم و مهندسی صنایع غذایی","degree_id":"7","token":"0ff62d5a1ce9312f","books_count":"154","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-04-19 22:29:16","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"1102","title":"علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)","degree_id":"7","token":"689b6c896800632c","books_count":"154","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-04-19 22:29:16","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"4009","title":"اقتصاد و مدیریت صنعتی","token":"a8cf90711ed5d8c5","type":"","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:24:39","updated_at":"2021-06-06 03:01:21","study_fields":[{"id":"892","title":"مهندسی مواد","degree_id":"7","token":"e34d6258cc09d659","books_count":"49","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-04-23 15:05:01","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"32518","title":"مبانی اقتصاد و مدیریت صنعتی","token":"4e5a8a91e33d9021","type":"","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:46:56","updated_at":"2021-06-06 03:01:21","study_fields":[{"id":"1201","title":"کاردان فنی عملیات پتروشیمی","degree_id":"4","token":"2704702ff4172506","books_count":"23","created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-02-22 14:44:45","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"35224","title":"مدیریت صنعتی","token":"d3c21a3c9a4f64f2","type":"","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:52:26","updated_at":"2021-06-06 03:01:21","study_fields":[{"id":"223","title":"مهندسی بهداشت حرفه‌ای","degree_id":"7","token":"86083871ac150cfc","books_count":"13","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2021-12-10 22:26:24","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"763","title":"منبع طبیعی","degree_id":"7","token":"82e61d961a7cf67e","books_count":"27","created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2022-01-29 14:16:36","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"رهبری-سازمانی-در-انقلاب-صنعتی-چهارم-پژوهش-ها-و-فرصت-های-نوظهور","urlify":"رهبری-سازمانی-در-انقلاب-صنعتی-چهارم-پژوهش-ها-و-فرصت-های-نوظهور","pages_count_fa":"۱","authorTitle":"پیتر اسمیت, جان پوردهناد, سیدمجید ابن الرضا, یونس نظری, قاسم تقی زاده","tocStr":"","url":"/preview/a865c94b1a5e8288/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1"}
{"toc":null,"pages_count":160,"version":"ocr.1.2.2","dir":"ltr","state":"converting","token":"a865c94b1a5e8288","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/a865c94b1a5e8288/pages/bkmlnROzHIGIvVhi-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a865c94b1a5e8288/pages/MywirMHOGPEFEcsb.jpg","blurred":"/storage/books/a865c94b1a5e8288/pages/AaTXijxGAuFmOzxV.jpg"},"info":{"width":416,"height":623,"margin":[0.0008778661518142773,0.0004447979862004949,0.9989940828457475,0.9994966596305658]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3701923191547394,"y":0.2841091454029083},{"x":0.4110576808452606,"y":0.28250402212142944},{"x":0.4134615361690521,"y":0.306581050157547},{"x":0.3701923191547394,"y":0.306581050157547}]},"confidence":0.3199999928474426,"str":"-","boundary":[0.3701923191547394,0.2841091454029083,0.4134615361690521,0.306581050157547]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3701923191547394,"y":0.2841091454029083},{"x":0.4110576808452606,"y":0.28250402212142944},{"x":0.4134615361690521,"y":0.306581050157547},{"x":0.3701923191547394,"y":0.306581050157547}]},"confidence":0.3199999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.3651923191547394,0.2771091454029083,0.41846153616905213,0.313581050157547],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/a865c94b1a5e8288/pages/dxQPMEgjQMASwbnr-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a865c94b1a5e8288/pages/NVSRItxYsNkwqgGQ.jpg","blurred":"/storage/books/a865c94b1a5e8288/pages/xXCAgMFfoSHdKXgS.jpg"},"info":{"width":496,"height":694,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/a865c94b1a5e8288/pages/FPIDgNXokgVHtmpl-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a865c94b1a5e8288/pages/NKpHmcTiwgScHXZt.jpg","blurred":"/storage/books/a865c94b1a5e8288/pages/OquJHnOuhwzNQnMJ.jpg"},"info":{"width":416,"height":623,"margin":[0.00039247411518142773,0.00016653999260493686,0.9980579696194484,0.9987134148458418]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23557692766189575,"y":0.11075441539287567},{"x":0.3100961446762085,"y":0.11075441539287567},{"x":0.3100961446762085,"y":0.15730337798595428},{"x":0.23557692766189575,"y":0.15730337798595428}]},"confidence":0.2199999988079071,"str":"ہ","boundary":[0.23557692766189575,0.11075441539287567,0.3100961446762085,0.15730337798595428]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23557692766189575,"y":0.11075441539287567},{"x":0.3100961446762085,"y":0.11075441539287567},{"x":0.3100961446762085,"y":0.15730337798595428},{"x":0.23557692766189575,"y":0.15730337798595428}]},"confidence":0.2199999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.23057692766189575,0.10375441539287567,0.3150961446762085,0.1643033779859543],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3413461446762085,"y":0.16211877763271332},{"x":0.35336539149284363,"y":0.16211877763271332},{"x":0.35336539149284363,"y":0.1765650063753128},{"x":0.3413461446762085,"y":0.1765650063753128}]},"confidence":0.25,"dir":"rtl","str":"ان","boundary":[0.3413461446762085,0.16211877763271332,0.35336539149284363,0.1765650063753128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3100961446762085,"y":0.16211877763271332},{"x":0.33173078298568726,"y":0.16211877763271332},{"x":0.33173078298568726,"y":0.1765650063753128},{"x":0.3100961446762085,"y":0.1765650063753128}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"rtl","str":"الا","boundary":[0.3100961446762085,0.16211877763271332,0.33173078298568726,0.1765650063753128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24038460850715637,"y":0.16211877763271332},{"x":0.3052884638309479,"y":0.16211877763271332},{"x":0.3052884638309479,"y":0.1765650063753128},{"x":0.24038460850715637,"y":0.1765650063753128}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"یت","boundary":[0.24038460850715637,0.16211877763271332,0.3052884638309479,0.1765650063753128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16826923191547394,"y":0.16211877763271332},{"x":0.23557692766189575,"y":0.16211877763271332},{"x":0.23557692766189575,"y":0.1765650063753128},{"x":0.16826923191547394,"y":0.1765650063753128}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"صنعت","boundary":[0.16826923191547394,0.16211877763271332,0.23557692766189575,0.1765650063753128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30048078298568726,"y":0.17817014455795288},{"x":0.34375,"y":0.17817014455795288},{"x":0.34375,"y":0.1910112351179123},{"x":0.30048078298568726,"y":0.1910112351179123}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"مشاوره","boundary":[0.30048078298568726,0.17817014455795288,0.34375,0.1910112351179123]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25961539149284363,"y":0.17817014455795288},{"x":0.29567307233810425,"y":0.17817014455795288},{"x":0.29567307233810425,"y":0.1910112351179123},{"x":0.25961539149284363,"y":0.1910112351179123}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"آمونت","boundary":[0.25961539149284363,0.17817014455795288,0.29567307233810425,0.1910112351179123]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20432692766189575,"y":0.17817014455795288},{"x":0.24519230425357819,"y":0.17817014455795288},{"x":0.24519230425357819,"y":0.19261637330055237},{"x":0.20432692766189575,"y":0.19261637330055237}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تحقیق","boundary":[0.20432692766189575,0.17817014455795288,0.24519230425357819,0.19261637330055237]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16826923191547394,"y":0.16211877763271332},{"x":0.35336539149284363,"y":0.16211877763271332},{"x":0.35336539149284363,"y":0.19261637330055237},{"x":0.16826923191547394,"y":0.19261637330055237}]},"confidence":0.7300000190734863,"boundary":[0.16326923191547393,0.1551187776327133,0.35836539149284363,0.19961637330055237],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5432692170143127,"y":0.29052969813346863},{"x":0.6153846383094788,"y":0.29052969813346863},{"x":0.6153846383094788,"y":0.3130016028881073},{"x":0.5432692170143127,"y":0.3130016028881073}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رهبری","boundary":[0.5432692170143127,0.29052969813346863,0.6153846383094788,0.3130016028881073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4447115361690521,"y":0.28892454504966736},{"x":0.5336538553237915,"y":0.29052969813346863},{"x":0.5336538553237915,"y":0.3130016028881073},{"x":0.4447115361690521,"y":0.3113964796066284}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازمانی","boundary":[0.4447115361690521,0.28892454504966736,0.5336538553237915,0.3130016028881073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4110576808452606,"y":0.28892454504966736},{"x":0.4375,"y":0.28892454504966736},{"x":0.4375,"y":0.3113964796066284},{"x":0.4110576808452606,"y":0.3113964796066284}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4110576808452606,0.28892454504966736,0.4375,0.3113964796066284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3365384638309479,"y":0.28892454504966736},{"x":0.4014423191547394,"y":0.28892454504966736},{"x":0.4014423191547394,"y":0.3113964796066284},{"x":0.3365384638309479,"y":0.3113964796066284}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انقلاب","boundary":[0.3365384638309479,0.28892454504966736,0.4014423191547394,0.3113964796066284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2548076808452606,"y":0.28892454504966736},{"x":0.32692307233810425,"y":0.28892454504966736},{"x":0.32692307233810425,"y":0.3113964796066284},{"x":0.2548076808452606,"y":0.3113964796066284}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.2548076808452606,0.28892454504966736,0.32692307233810425,0.3113964796066284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18028846383094788,"y":0.28892454504966736},{"x":0.2475961595773697,"y":0.28892454504966736},{"x":0.2475961595773697,"y":0.3113964796066284},{"x":0.18028846383094788,"y":0.3113964796066284}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.18028846383094788,0.28892454504966736,0.2475961595773697,0.3113964796066284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17307692766189575,"y":0.28892454504966736},{"x":0.18028846383094788,"y":0.28892454504966736},{"x":0.18028846383094788,"y":0.3113964796066284},{"x":0.17307692766189575,"y":0.3113964796066284}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.17307692766189575,0.28892454504966736,0.18028846383094788,0.3113964796066284]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17307692766189575,"y":0.2873194217681885},{"x":0.6153846383094788,"y":0.29052969813346863},{"x":0.6153846383094788,"y":0.3130016028881073},{"x":0.17307692766189575,"y":0.3113964796066284}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.16807692766189575,0.28031942176818847,0.6203846383094788,0.3200016028881073],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3990384638309479,"y":0.32423755526542664},{"x":0.504807710647583,"y":0.32423755526542664},{"x":0.504807710647583,"y":0.34991973638534546},{"x":0.3990384638309479,"y":0.3483146131038666}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پژوهشها","boundary":[0.3990384638309479,0.32423755526542664,0.504807710647583,0.34991973638534546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3774038553237915,"y":0.32423755526542664},{"x":0.38942307233810425,"y":0.32423755526542664},{"x":0.38942307233810425,"y":0.3483146131038666},{"x":0.3774038553237915,"y":0.3483146131038666}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3774038553237915,0.32423755526542664,0.38942307233810425,0.3483146131038666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3076923191547394,"y":0.32423755526542664},{"x":0.3725961446762085,"y":0.32423755526542664},{"x":0.3725961446762085,"y":0.3483146131038666},{"x":0.3076923191547394,"y":0.3483146131038666}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فرصت","boundary":[0.3076923191547394,0.32423755526542664,0.3725961446762085,0.3483146131038666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26682692766189575,"y":0.32423755526542664},{"x":0.29807692766189575,"y":0.32423755526542664},{"x":0.29807692766189575,"y":0.3483146131038666},{"x":0.26682692766189575,"y":0.3483146131038666}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.26682692766189575,0.32423755526542664,0.29807692766189575,0.3483146131038666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.32423755526542664},{"x":0.25,"y":0.32423755526542664},{"x":0.25,"y":0.3483146131038666},{"x":0.17067307233810425,"y":0.3483146131038666}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوظهور","boundary":[0.17067307233810425,0.32423755526542664,0.25,0.3483146131038666]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.32263243198394775},{"x":0.504807710647583,"y":0.32423755526542664},{"x":0.504807710647583,"y":0.34991973638534546},{"x":0.17067307233810425,"y":0.3483146131038666}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.16567307233810424,0.31563243198394775,0.509807710647583,0.35691973638534547],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.786057710647583,"y":0.3547351658344269},{"x":0.7956730723381042,"y":0.3483146131038666},{"x":0.8028846383094788,"y":0.3531300127506256},{"x":0.7908653616905212,"y":0.3595505654811859}]},"confidence":0.6200000047683716,"str":"کرد","boundary":[0.786057710647583,0.3547351658344269,0.8028846383094788,0.3531300127506256]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.786057710647583,"y":0.3547351658344269},{"x":0.7956730723381042,"y":0.3483146131038666},{"x":0.8028846383094788,"y":0.3531300127506256},{"x":0.7908653616905212,"y":0.3595505654811859}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.781057710647583,0.3477351658344269,0.8078846383094788,0.3601300127506256],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.625,"y":0.35634028911590576},{"x":0.6394230723381042,"y":0.34991973638534546},{"x":0.6442307829856873,"y":0.3531300127506256},{"x":0.629807710647583,"y":0.3611556887626648}]},"confidence":0.6399999856948853,"str":"الا","boundary":[0.625,0.35634028911590576,0.6442307829856873,0.3531300127506256]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.625,"y":0.35634028911590576},{"x":0.6394230723381042,"y":0.34991973638534546},{"x":0.6442307829856873,"y":0.3531300127506256},{"x":0.629807710647583,"y":0.3611556887626648}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.62,0.34934028911590576,0.6492307829856873,0.3601300127506256],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24519230425357819,"y":0.3868378698825836},{"x":0.28125,"y":0.3868378698825836},{"x":0.2788461446762085,"y":0.40449437499046326},{"x":0.24519230425357819,"y":0.40449437499046326}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پیتر","boundary":[0.24519230425357819,0.3868378698825836,0.2788461446762085,0.40449437499046326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17307692766189575,"y":0.38523274660110474},{"x":0.23798076808452606,"y":0.3868378698825836},{"x":0.23798076808452606,"y":0.40449437499046326},{"x":0.17067307233810425,"y":0.4028892517089844}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اسمیت","boundary":[0.17307692766189575,0.38523274660110474,0.23798076808452606,0.40449437499046326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3461538553237915,"y":0.41252005100250244},{"x":0.39423078298568726,"y":0.41252005100250244},{"x":0.39423078298568726,"y":0.4285714328289032},{"x":0.3461538553237915,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شرکت","boundary":[0.3461538553237915,0.41252005100250244,0.39423078298568726,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2764423191547394,"y":0.41091492772102356},{"x":0.3389423191547394,"y":0.41252005100250244},{"x":0.3389423191547394,"y":0.4285714328289032},{"x":0.2764423191547394,"y":0.42696627974510193}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"لیدرشیپ","boundary":[0.2764423191547394,0.41091492772102356,0.3389423191547394,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23557692766189575,"y":0.41091492772102356},{"x":0.26923078298568726,"y":0.41252005100250244},{"x":0.26923078298568726,"y":0.42696627974510193},{"x":0.23557692766189575,"y":0.42696627974510193}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"الاینس","boundary":[0.23557692766189575,0.41091492772102356,0.26923078298568726,0.42696627974510193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21394230425357819,"y":0.41091492772102356},{"x":0.21875,"y":0.41091492772102356},{"x":0.21875,"y":0.42696627974510193},{"x":0.21394230425357819,"y":0.42696627974510193}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.21394230425357819,0.41091492772102356,0.21875,0.42696627974510193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.41091492772102356},{"x":0.20673076808452606,"y":0.41091492772102356},{"x":0.20673076808452606,"y":0.42696627974510193},{"x":0.17067307233810425,"y":0.42696627974510193}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کانادا","boundary":[0.17067307233810425,0.41091492772102356,0.20673076808452606,0.42696627974510193]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.38523274660110474},{"x":0.39423078298568726,"y":0.3868378698825836},{"x":0.39423078298568726,"y":0.4285714328289032},{"x":0.17067307233810425,"y":0.42696627974510193}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.16567307233810424,0.37823274660110473,0.39923078298568726,0.4355714328289032],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2572115361690521,"y":0.4365971088409424},{"x":0.29567307233810425,"y":0.4365971088409424},{"x":0.29567307233810425,"y":0.4558587372303009},{"x":0.2572115361690521,"y":0.4558587372303009}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جان","boundary":[0.2572115361690521,0.4365971088409424,0.29567307233810425,0.4558587372303009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2211538404226303,"y":0.4365971088409424},{"x":0.2475961595773697,"y":0.4365971088409424},{"x":0.2475961595773697,"y":0.4558587372303009},{"x":0.2211538404226303,"y":0.4558587372303009}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پور","boundary":[0.2211538404226303,0.4365971088409424,0.2475961595773697,0.4558587372303009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.4365971088409424},{"x":0.21875,"y":0.4365971088409424},{"x":0.21875,"y":0.4558587372303009},{"x":0.17067307233810425,"y":0.4558587372303009}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دهناد","boundary":[0.17067307233810425,0.4365971088409424,0.21875,0.4558587372303009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3990384638309479,"y":0.4638844430446625},{"x":0.45432692766189575,"y":0.4638844430446625},{"x":0.45432692766189575,"y":0.47833067178726196},{"x":0.3990384638309479,"y":0.47833067178726196}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.3990384638309479,0.4638844430446625,0.45432692766189575,0.47833067178726196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32932692766189575,"y":0.4638844430446625},{"x":0.39182692766189575,"y":0.4638844430446625},{"x":0.39182692766189575,"y":0.47833067178726196},{"x":0.32932692766189575,"y":0.47833067178726196}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پنسیلوانیا","boundary":[0.32932692766189575,0.4638844430446625,0.39182692766189575,0.47833067178726196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32211539149284363,"y":0.4638844430446625},{"x":0.32692307233810425,"y":0.4638844430446625},{"x":0.32692307233810425,"y":0.47833067178726196},{"x":0.32211539149284363,"y":0.47833067178726196}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.32211539149284363,0.4638844430446625,0.32692307233810425,0.47833067178726196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27163460850715637,"y":0.4638844430446625},{"x":0.3149038553237915,"y":0.4638844430446625},{"x":0.3149038553237915,"y":0.47833067178726196},{"x":0.27163460850715637,"y":0.47833067178726196}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایالات","boundary":[0.27163460850715637,0.4638844430446625,0.3149038553237915,0.47833067178726196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2211538404226303,"y":0.4638844430446625},{"x":0.26442307233810425,"y":0.4638844430446625},{"x":0.26442307233810425,"y":0.47833067178726196},{"x":0.2211538404226303,"y":0.47833067178726196}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متحده","boundary":[0.2211538404226303,0.4638844430446625,0.26442307233810425,0.47833067178726196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.4638844430446625},{"x":0.21394230425357819,"y":0.4638844430446625},{"x":0.21394230425357819,"y":0.47833067178726196},{"x":0.17067307233810425,"y":0.47833067178726196}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آمریکا","boundary":[0.17067307233810425,0.4638844430446625,0.21394230425357819,0.47833067178726196]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.4365971088409424},{"x":0.45432692766189575,"y":0.43820226192474365},{"x":0.45432692766189575,"y":0.47993579506874084},{"x":0.17067307233810425,"y":0.47833067178726196}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.16567307233810424,0.4295971088409424,0.45932692766189576,0.48693579506874085],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18028846383094788,"y":0.5425361394882202},{"x":0.2524038553237915,"y":0.5425361394882202},{"x":0.2524038553237915,"y":0.5569823384284973},{"x":0.18028846383094788,"y":0.5569823384284973}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مترجمان","boundary":[0.18028846383094788,0.5425361394882202,0.2524038553237915,0.5569823384284973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.5425361394882202},{"x":0.17788460850715637,"y":0.5425361394882202},{"x":0.17788460850715637,"y":0.5569823384284973},{"x":0.17067307233810425,"y":0.5569823384284973}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.17067307233810425,0.5425361394882202,0.17788460850715637,0.5569823384284973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2475961595773697,"y":0.5650080442428589},{"x":0.29086539149284363,"y":0.5650080442428589},{"x":0.29086539149284363,"y":0.5826645493507385},{"x":0.2475961595773697,"y":0.5826645493507385}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قاسم","boundary":[0.2475961595773697,0.5650080442428589,0.29086539149284363,0.5826645493507385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21394230425357819,"y":0.5666131377220154},{"x":0.24038460850715637,"y":0.5666131377220154},{"x":0.24038460850715637,"y":0.5826645493507385},{"x":0.21394230425357819,"y":0.5826645493507385}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تقی","boundary":[0.21394230425357819,0.5666131377220154,0.24038460850715637,0.5826645493507385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.5666131377220154},{"x":0.20432692766189575,"y":0.5666131377220154},{"x":0.20432692766189575,"y":0.5826645493507385},{"x":0.17067307233810425,"y":0.5826645493507385}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.17067307233810425,0.5666131377220154,0.20432692766189575,0.5826645493507385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2475961595773697,"y":0.5939005017280579},{"x":0.32932692766189575,"y":0.5939005017280579},{"x":0.32932692766189575,"y":0.6115570068359375},{"x":0.2475961595773697,"y":0.6115570068359375}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"سیدمجید","boundary":[0.2475961595773697,0.5939005017280579,0.32932692766189575,0.6115570068359375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22355769574642181,"y":0.5922953486442566},{"x":0.24519230425357819,"y":0.5922953486442566},{"x":0.24519230425357819,"y":0.6115570068359375},{"x":0.22355769574642181,"y":0.6115570068359375}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ابن","boundary":[0.22355769574642181,0.5922953486442566,0.24519230425357819,0.6115570068359375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.5922953486442566},{"x":0.21875,"y":0.5939005017280579},{"x":0.21875,"y":0.6115570068359375},{"x":0.17067307233810425,"y":0.6115570068359375}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الرضا","boundary":[0.17067307233810425,0.5922953486442566,0.21875,0.6115570068359375]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.5425361394882202},{"x":0.32932692766189575,"y":0.5425361394882202},{"x":0.32932692766189575,"y":0.6115570068359375},{"x":0.17067307233810425,"y":0.6115570068359375}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.16567307233810424,0.5355361394882202,0.33432692766189576,0.6185570068359375],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22836539149284363,"y":0.6211878061294556},{"x":0.2788461446762085,"y":0.6227929592132568},{"x":0.2788461446762085,"y":0.6388443112373352},{"x":0.22596153616905212,"y":0.6388443112373352}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"یونس","boundary":[0.22836539149284363,0.6211878061294556,0.2788461446762085,0.6388443112373352]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.6211878061294556},{"x":0.21875,"y":0.6227929592132568},{"x":0.21875,"y":0.6388443112373352},{"x":0.17067307233810425,"y":0.6388443112373352}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظری","boundary":[0.17067307233810425,0.6211878061294556,0.21875,0.6388443112373352]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.6211878061294556},{"x":0.2788461446762085,"y":0.6227929592132568},{"x":0.2788461446762085,"y":0.6388443112373352},{"x":0.17067307233810425,"y":0.6388443112373352}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.16567307233810424,0.6141878061294556,0.2838461446762085,0.6458443112373352],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41586539149284363,"y":0.7560192346572876},{"x":0.4927884638309479,"y":0.7544141411781311},{"x":0.4927884638309479,"y":0.7704654932022095},{"x":0.41586539149284363,"y":0.7720706462860107}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.41586539149284363,0.7560192346572876,0.4927884638309479,0.7704654932022095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3413461446762085,"y":0.7560192346572876},{"x":0.40625,"y":0.7560192346572876},{"x":0.40625,"y":0.7720706462860107},{"x":0.3413461446762085,"y":0.7720706462860107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.3413461446762085,0.7560192346572876,0.40625,0.7720706462860107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26442307233810425,"y":0.7560192346572876},{"x":0.33413460850715637,"y":0.7560192346572876},{"x":0.33413460850715637,"y":0.7720706462860107},{"x":0.26442307233810425,"y":0.7720706462860107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.26442307233810425,0.7560192346572876,0.33413460850715637,0.7720706462860107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19951923191547394,"y":0.7576243877410889},{"x":0.2572115361690521,"y":0.7560192346572876},{"x":0.2572115361690521,"y":0.7720706462860107},{"x":0.19951923191547394,"y":0.7736757397651672}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.19951923191547394,0.7576243877410889,0.2572115361690521,0.7720706462860107]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19951923191547394,"y":0.7560192346572876},{"x":0.4927884638309479,"y":0.7544141411781311},{"x":0.4927884638309479,"y":0.7720706462860107},{"x":0.19951923191547394,"y":0.7736757397651672}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.19451923191547393,0.7490192346572876,0.4977884638309479,0.7790706462860107],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3173076808452606,"y":0.7833065986633301},{"x":0.3701923191547394,"y":0.7817014455795288},{"x":0.3701923191547394,"y":0.7945425510406494},{"x":0.3173076808452606,"y":0.7945425510406494}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۳۹۷","boundary":[0.3173076808452606,0.7833065986633301,0.3701923191547394,0.7945425510406494]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3173076808452606,"y":0.7833065986633301},{"x":0.3701923191547394,"y":0.7817014455795288},{"x":0.3701923191547394,"y":0.7945425510406494},{"x":0.3173076808452606,"y":0.7945425510406494}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.3123076808452606,0.7763065986633301,0.3751923191547394,0.8015425510406494],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/a865c94b1a5e8288/pages/tGZOdzabptNaWfdd-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a865c94b1a5e8288/pages/VsFAIimgWkwRdYjb.jpg","blurred":"/storage/books/a865c94b1a5e8288/pages/qKgqBtzmvaqHtwbZ.jpg"},"info":{"width":416,"height":623,"margin":[0.0004907081935268182,0.00015365767565049098,0.9980001849222642,0.9985742858370847]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7620192170143127,"y":0.10433387011289597},{"x":0.8245192170143127,"y":0.10754413902759552},{"x":0.8245192170143127,"y":0.12038522958755493},{"x":0.7620192170143127,"y":0.11717496067285538}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.7620192170143127,0.10433387011289597,0.8245192170143127,0.12038522958755493]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7620192170143127,"y":0.10433387011289597},{"x":0.8245192170143127,"y":0.10754413902759552},{"x":0.8245192170143127,"y":0.12038522958755493},{"x":0.7620192170143127,"y":0.11717496067285538}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7570192170143127,0.09733387011289596,0.8295192170143127,0.12738522958755494],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.651442289352417,"y":0.10593900829553604},{"x":0.65625,"y":0.10593900829553604},{"x":0.65625,"y":0.11878009885549545},{"x":0.651442289352417,"y":0.11878009885549545}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.651442289352417,0.10593900829553604,0.65625,0.11878009885549545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6129807829856873,"y":0.10593900829553604},{"x":0.6442307829856873,"y":0.10593900829553604},{"x":0.6442307829856873,"y":0.12038522958755493},{"x":0.6129807829856873,"y":0.11878009885549545}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسمیت","boundary":[0.6129807829856873,0.10593900829553604,0.6442307829856873,0.12038522958755493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6057692170143127,"y":0.10593900829553604},{"x":0.6105769276618958,"y":0.10593900829553604},{"x":0.6105769276618958,"y":0.11878009885549545},{"x":0.6057692170143127,"y":0.11878009885549545}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6057692170143127,0.10593900829553604,0.6105769276618958,0.11878009885549545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5817307829856873,"y":0.10433387011289597},{"x":0.598557710647583,"y":0.10433387011289597},{"x":0.598557710647583,"y":0.11878009885549545},{"x":0.5817307829856873,"y":0.11878009885549545}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پیتر","boundary":[0.5817307829856873,0.10433387011289597,0.598557710647583,0.11878009885549545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5745192170143127,"y":0.10433387011289597},{"x":0.5793269276618958,"y":0.10433387011289597},{"x":0.5793269276618958,"y":0.11878009885549545},{"x":0.5745192170143127,"y":0.11878009885549545}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"ا","boundary":[0.5745192170143127,0.10433387011289597,0.5793269276618958,0.11878009885549545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697115659713745,"y":0.10433387011289597},{"x":0.5745192170143127,"y":0.10433387011289597},{"x":0.5745192170143127,"y":0.11878009885549545},{"x":0.5697115659713745,"y":0.11878009885549545}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5697115659713745,0.10433387011289597,0.5745192170143127,0.11878009885549545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5528846383094788,"y":0.10433387011289597},{"x":0.567307710647583,"y":0.10433387011289597},{"x":0.567307710647583,"y":0.11878009885549545},{"x":0.5528846383094788,"y":0.11878009885549545}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"سی","boundary":[0.5528846383094788,0.10433387011289597,0.567307710647583,0.11878009885549545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5456730723381042,"y":0.10433387011289597},{"x":0.5504807829856873,"y":0.10433387011289597},{"x":0.5504807829856873,"y":0.11878009885549545},{"x":0.5456730723381042,"y":0.11878009885549545}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5456730723381042,0.10433387011289597,0.5504807829856873,0.11878009885549545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5408653616905212,"y":0.10433387011289597},{"x":0.5456730723381042,"y":0.10433387011289597},{"x":0.5456730723381042,"y":0.11878009885549545},{"x":0.5408653616905212,"y":0.11878009885549545}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5408653616905212,0.10433387011289597,0.5456730723381042,0.11878009885549545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48798078298568726,"y":0.10433387011289597},{"x":0.5408653616905212,"y":0.10433387011289597},{"x":0.5408653616905212,"y":0.11878009885549545},{"x":0.48798078298568726,"y":0.11878009885549545}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۹۳۳-","boundary":[0.48798078298568726,0.10433387011289597,0.5408653616905212,0.11878009885549545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48798078298568726,"y":0.10433387011289597},{"x":0.4927884638309479,"y":0.10433387011289597},{"x":0.4927884638309479,"y":0.11878009885549545},{"x":0.48798078298568726,"y":0.11878009885549545}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"م","boundary":[0.48798078298568726,0.10433387011289597,0.4927884638309479,0.11878009885549545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48076921701431274,"y":0.10433387011289597},{"x":0.48557692766189575,"y":0.10433387011289597},{"x":0.48557692766189575,"y":0.11878009885549545},{"x":0.48076921701431274,"y":0.11878009885549545}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48076921701431274,0.10433387011289597,0.48557692766189575,0.11878009885549545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36057692766189575,"y":0.10272873193025589},{"x":0.39423078298568726,"y":0.10433387011289597},{"x":0.39423078298568726,"y":0.11717496067285538},{"x":0.36057692766189575,"y":0.11717496067285538}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"Smith","boundary":[0.36057692766189575,0.10272873193025589,0.39423078298568726,0.11717496067285538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39663460850715637,"y":0.10433387011289597},{"x":0.4038461446762085,"y":0.10433387011289597},{"x":0.4038461446762085,"y":0.11717496067285538},{"x":0.39663460850715637,"y":0.11717496067285538}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.39663460850715637,0.10433387011289597,0.4038461446762085,0.11717496067285538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4086538553237915,"y":0.10433387011289597},{"x":0.4423076808452606,"y":0.10433387011289597},{"x":0.4423076808452606,"y":0.11878009885549545},{"x":0.4086538553237915,"y":0.11717496067285538}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Peter","boundary":[0.4086538553237915,0.10433387011289597,0.4423076808452606,0.11878009885549545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44711539149284363,"y":0.10433387011289597},{"x":0.4639423191547394,"y":0.10433387011289597},{"x":0.4639423191547394,"y":0.11717496067285538},{"x":0.44711539149284363,"y":0.11717496067285538}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"A.","boundary":[0.44711539149284363,0.10433387011289597,0.4639423191547394,0.11717496067285538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3125,"y":0.10272873193025589},{"x":0.5192307829856873,"y":0.10433387011289597},{"x":0.5192307829856873,"y":0.11878009885549545},{"x":0.3125,"y":0.11717496067285538}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"C.","boundary":[0.3125,0.10272873193025589,0.5192307829856873,0.11878009885549545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7908653616905212,"y":0.12520064413547516},{"x":0.8221153616905212,"y":0.12520064413547516},{"x":0.8221153616905212,"y":0.13964687287807465},{"x":0.7908653616905212,"y":0.13964687287807465}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7908653616905212,0.12520064413547516,0.8221153616905212,0.13964687287807465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.776442289352417,"y":0.12520064413547516},{"x":0.78125,"y":0.12520064413547516},{"x":0.78125,"y":0.13964687287807465},{"x":0.776442289352417,"y":0.13964687287807465}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.776442289352417,0.12520064413547516,0.78125,0.13964687287807465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7524038553237915,"y":0.12520064413547516},{"x":0.7716346383094788,"y":0.12520064413547516},{"x":0.7716346383094788,"y":0.13964687287807465},{"x":0.7524038553237915,"y":0.13964687287807465}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.7524038553237915,0.12520064413547516,0.7716346383094788,0.13964687287807465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6995192170143127,"y":0.12520064413547516},{"x":0.745192289352417,"y":0.12520064413547516},{"x":0.745192289352417,"y":0.13964687287807465},{"x":0.6995192170143127,"y":0.13964687287807465}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.6995192170143127,0.12520064413547516,0.745192289352417,0.13964687287807465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6538461446762085,"y":0.12520064413547516},{"x":0.65625,"y":0.12520064413547516},{"x":0.65625,"y":0.13804173469543457},{"x":0.6538461446762085,"y":0.13804173469543457}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6538461446762085,0.12520064413547516,0.65625,0.13804173469543457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6129807829856873,"y":0.12520064413547516},{"x":0.6442307829856873,"y":0.12520064413547516},{"x":0.6442307829856873,"y":0.13804173469543457},{"x":0.6129807829856873,"y":0.13804173469543457}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رهبری","boundary":[0.6129807829856873,0.12520064413547516,0.6442307829856873,0.13804173469543457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697115659713745,"y":0.12520064413547516},{"x":0.6081730723381042,"y":0.12520064413547516},{"x":0.6081730723381042,"y":0.13804173469543457},{"x":0.5697115659713745,"y":0.13804173469543457}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازمانی","boundary":[0.5697115659713745,0.12520064413547516,0.6081730723381042,0.13804173469543457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5552884340286255,"y":0.12520064413547516},{"x":0.5649038553237915,"y":0.12520064413547516},{"x":0.5649038553237915,"y":0.13804173469543457},{"x":0.5552884340286255,"y":0.13804173469543457}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5552884340286255,0.12520064413547516,0.5649038553237915,0.13804173469543457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5192307829856873,"y":0.12520064413547516},{"x":0.5504807829856873,"y":0.12520064413547516},{"x":0.5504807829856873,"y":0.13804173469543457},{"x":0.5192307829856873,"y":0.13804173469543457}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انقلاب","boundary":[0.5192307829856873,0.12520064413547516,0.5504807829856873,0.13804173469543457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48076921701431274,"y":0.12520064413547516},{"x":0.5144230723381042,"y":0.12520064413547516},{"x":0.5144230723381042,"y":0.13804173469543457},{"x":0.48076921701431274,"y":0.13804173469543457}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.48076921701431274,0.12520064413547516,0.5144230723381042,0.13804173469543457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44951921701431274,"y":0.12520064413547516},{"x":0.4759615361690521,"y":0.12520064413547516},{"x":0.4759615361690521,"y":0.13804173469543457},{"x":0.44951921701431274,"y":0.13804173469543457}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.44951921701431274,0.12520064413547516,0.4759615361690521,0.13804173469543457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4423076808452606,"y":0.12520064413547516},{"x":0.4423076808452606,"y":0.12520064413547516},{"x":0.4423076808452606,"y":0.13804173469543457},{"x":0.4423076808452606,"y":0.13804173469543457}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4423076808452606,0.12520064413547516,0.4423076808452606,0.13804173469543457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38942307233810425,"y":0.12520064413547516},{"x":0.4375,"y":0.12520064413547516},{"x":0.4375,"y":0.13804173469543457},{"x":0.38942307233810425,"y":0.13804173469543457}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پژوهشها","boundary":[0.38942307233810425,0.12520064413547516,0.4375,0.13804173469543457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798076808452606,"y":0.12520064413547516},{"x":0.38461539149284363,"y":0.12520064413547516},{"x":0.38461539149284363,"y":0.13804173469543457},{"x":0.3798076808452606,"y":0.13804173469543457}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3798076808452606,0.12520064413547516,0.38461539149284363,0.13804173469543457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34375,"y":0.12520064413547516},{"x":0.375,"y":0.12520064413547516},{"x":0.375,"y":0.13804173469543457},{"x":0.34375,"y":0.13804173469543457}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فرصت","boundary":[0.34375,0.12520064413547516,0.375,0.13804173469543457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32692307233810425,"y":0.12520064413547516},{"x":0.3389423191547394,"y":0.12520064413547516},{"x":0.3389423191547394,"y":0.13804173469543457},{"x":0.32692307233810425,"y":0.13804173469543457}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.32692307233810425,0.12520064413547516,0.3389423191547394,0.13804173469543457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28125,"y":0.12520064413547516},{"x":0.3149038553237915,"y":0.12520064413547516},{"x":0.3149038553237915,"y":0.13804173469543457},{"x":0.28125,"y":0.13804173469543457}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"نوظهور","boundary":[0.28125,0.12520064413547516,0.3149038553237915,0.13804173469543457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2764423191547394,"y":0.12520064413547516},{"x":0.2788461446762085,"y":0.12520064413547516},{"x":0.2788461446762085,"y":0.13804173469543457},{"x":0.2764423191547394,"y":0.13804173469543457}]},"confidence":0.38999998569488525,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.2764423191547394,0.12520064413547516,0.2788461446762085,0.13804173469543457]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2764423191547394,"y":0.10272873193025589},{"x":0.8221153616905212,"y":0.10593900829553604},{"x":0.8221153616905212,"y":0.1428571492433548},{"x":0.2764423191547394,"y":0.13804173469543457}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.2714423191547394,0.09572873193025588,0.8271153616905212,0.1498571492433548],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274038553237915,"y":0.14125201106071472},{"x":0.6442307829856873,"y":0.14125201106071472},{"x":0.6442307829856873,"y":0.15248796343803406},{"x":0.6274038553237915,"y":0.15248796343803406}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیتر","boundary":[0.6274038553237915,0.14125201106071472,0.6442307829856873,0.15248796343803406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.59375,"y":0.14125201106071472},{"x":0.6225961446762085,"y":0.14125201106071472},{"x":0.6225961446762085,"y":0.15248796343803406},{"x":0.59375,"y":0.15248796343803406}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسمیت","boundary":[0.59375,0.14125201106071472,0.6225961446762085,0.15248796343803406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865384340286255,"y":0.14125201106071472},{"x":0.5913461446762085,"y":0.14125201106071472},{"x":0.5913461446762085,"y":0.15248796343803406},{"x":0.5865384340286255,"y":0.15248796343803406}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5865384340286255,0.14125201106071472,0.5913461446762085,0.15248796343803406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5625,"y":0.14125201106071472},{"x":0.5817307829856873,"y":0.14125201106071472},{"x":0.5817307829856873,"y":0.15248796343803406},{"x":0.5625,"y":0.15248796343803406}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جان","boundary":[0.5625,0.14125201106071472,0.5817307829856873,0.15248796343803406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5192307829856873,"y":0.14125201106071472},{"x":0.557692289352417,"y":0.14125201106071472},{"x":0.557692289352417,"y":0.15248796343803406},{"x":0.5192307829856873,"y":0.15248796343803406}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پوردهناد","boundary":[0.5192307829856873,0.14125201106071472,0.557692289352417,0.15248796343803406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5120192170143127,"y":0.14125201106071472},{"x":0.5144230723381042,"y":0.14125201106071472},{"x":0.5144230723381042,"y":0.15248796343803406},{"x":0.5120192170143127,"y":0.15248796343803406}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5120192170143127,0.14125201106071472,0.5144230723381042,0.15248796343803406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4663461446762085,"y":0.14125201106071472},{"x":0.5072115659713745,"y":0.14125201106071472},{"x":0.5072115659713745,"y":0.15248796343803406},{"x":0.4663461446762085,"y":0.15248796343803406}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مترجمان","boundary":[0.4663461446762085,0.14125201106071472,0.5072115659713745,0.15248796343803406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4375,"y":0.14125201106071472},{"x":0.4615384638309479,"y":0.14125201106071472},{"x":0.4615384638309479,"y":0.15248796343803406},{"x":0.4375,"y":0.15248796343803406}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قاسم","boundary":[0.4375,0.14125201106071472,0.4615384638309479,0.15248796343803406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41586539149284363,"y":0.14125201106071472},{"x":0.4326923191547394,"y":0.14125201106071472},{"x":0.4326923191547394,"y":0.15248796343803406},{"x":0.41586539149284363,"y":0.15248796343803406}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تقی","boundary":[0.41586539149284363,0.14125201106071472,0.4326923191547394,0.15248796343803406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39663460850715637,"y":0.14125201106071472},{"x":0.4134615361690521,"y":0.14125201106071472},{"x":0.4134615361690521,"y":0.15248796343803406},{"x":0.39663460850715637,"y":0.15248796343803406}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.39663460850715637,0.14125201106071472,0.4134615361690521,0.15248796343803406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39423078298568726,"y":0.14125201106071472},{"x":0.39663460850715637,"y":0.14125201106071472},{"x":0.39663460850715637,"y":0.15248796343803406},{"x":0.39423078298568726,"y":0.15248796343803406}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.39423078298568726,0.14125201106071472,0.39663460850715637,0.15248796343803406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3461538553237915,"y":0.14125201106071472},{"x":0.38942307233810425,"y":0.14125201106071472},{"x":0.38942307233810425,"y":0.15248796343803406},{"x":0.3461538553237915,"y":0.15248796343803406}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سیدمجید","boundary":[0.3461538553237915,0.14125201106071472,0.38942307233810425,0.15248796343803406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32692307233810425,"y":0.14125201106071472},{"x":0.3413461446762085,"y":0.14125201106071472},{"x":0.3413461446762085,"y":0.15248796343803406},{"x":0.32692307233810425,"y":0.15248796343803406}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ابن","boundary":[0.32692307233810425,0.14125201106071472,0.3413461446762085,0.15248796343803406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30048078298568726,"y":0.14125201106071472},{"x":0.32692307233810425,"y":0.14125201106071472},{"x":0.32692307233810425,"y":0.15248796343803406},{"x":0.30048078298568726,"y":0.15248796343803406}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"الرضا","boundary":[0.30048078298568726,0.14125201106071472,0.32692307233810425,0.15248796343803406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30048078298568726,"y":0.14125201106071472},{"x":0.30288460850715637,"y":0.14125201106071472},{"x":0.30288460850715637,"y":0.15248796343803406},{"x":0.30048078298568726,"y":0.15248796343803406}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.30048078298568726,0.14125201106071472,0.30288460850715637,0.15248796343803406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26682692766189575,"y":0.14125201106071472},{"x":0.29326921701431274,"y":0.14125201106071472},{"x":0.29326921701431274,"y":0.15248796343803406},{"x":0.26682692766189575,"y":0.15248796343803406}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"یونس","boundary":[0.26682692766189575,0.14125201106071472,0.29326921701431274,0.15248796343803406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23798076808452606,"y":0.14125201106071472},{"x":0.26201921701431274,"y":0.14125201106071472},{"x":0.26201921701431274,"y":0.15248796343803406},{"x":0.23798076808452606,"y":0.15248796343803406}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"نظری","boundary":[0.23798076808452606,0.14125201106071472,0.26201921701431274,0.15248796343803406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23076923191547394,"y":0.14125201106071472},{"x":0.23557692766189575,"y":0.14125201106071472},{"x":0.23557692766189575,"y":0.15248796343803406},{"x":0.23076923191547394,"y":0.15248796343803406}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.23076923191547394,0.14125201106071472,0.23557692766189575,0.15248796343803406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7620192170143127,"y":0.1556982398033142},{"x":0.8221153616905212,"y":0.15409310162067413},{"x":0.8221153616905212,"y":0.16853933036327362},{"x":0.7620192170143127,"y":0.1701444685459137}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7620192170143127,0.1556982398033142,0.8221153616905212,0.16853933036327362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7283653616905212,"y":0.15730337798595428},{"x":0.7524038553237915,"y":0.15730337798595428},{"x":0.7524038553237915,"y":0.1701444685459137},{"x":0.7283653616905212,"y":0.1701444685459137}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7283653616905212,0.15730337798595428,0.7524038553237915,0.1701444685459137]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23076923191547394,"y":0.14125201106071472},{"x":0.8221153616905212,"y":0.14125201106071472},{"x":0.8221153616905212,"y":0.1701444685459137},{"x":0.23076923191547394,"y":0.1701444685459137}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.22576923191547393,0.13425201106071472,0.8271153616905212,0.1771444685459137],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6538461446762085,"y":0.15890850126743317},{"x":0.65625,"y":0.15890850126743317},{"x":0.65625,"y":0.1701444685459137},{"x":0.6538461446762085,"y":0.1701444685459137}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6538461446762085,0.15890850126743317,0.65625,0.1701444685459137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.15890850126743317},{"x":0.6442307829856873,"y":0.15890850126743317},{"x":0.6442307829856873,"y":0.1701444685459137},{"x":0.6153846383094788,"y":0.1701444685459137}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.6153846383094788,0.15890850126743317,0.6442307829856873,0.1701444685459137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6081730723381042,"y":0.15890850126743317},{"x":0.6081730723381042,"y":0.15890850126743317},{"x":0.6081730723381042,"y":0.1701444685459137},{"x":0.6081730723381042,"y":0.1701444685459137}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6081730723381042,0.15890850126743317,0.6081730723381042,0.1701444685459137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5649038553237915,"y":0.15890850126743317},{"x":0.6009615659713745,"y":0.15890850126743317},{"x":0.6009615659713745,"y":0.1701444685459137},{"x":0.5649038553237915,"y":0.1701444685459137}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.5649038553237915,0.15890850126743317,0.6009615659713745,0.1701444685459137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5192307829856873,"y":0.15890850126743317},{"x":0.5600961446762085,"y":0.15890850126743317},{"x":0.5600961446762085,"y":0.1701444685459137},{"x":0.5192307829856873,"y":0.1701444685459137}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.5192307829856873,0.15890850126743317,0.5600961446762085,0.1701444685459137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48557692766189575,"y":0.15890850126743317},{"x":0.5144230723381042,"y":0.15890850126743317},{"x":0.5144230723381042,"y":0.1701444685459137},{"x":0.48557692766189575,"y":0.1701444685459137}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.48557692766189575,0.15890850126743317,0.5144230723381042,0.1701444685459137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4759615361690521,"y":0.15890850126743317},{"x":0.47836539149284363,"y":0.15890850126743317},{"x":0.47836539149284363,"y":0.1701444685459137},{"x":0.4759615361690521,"y":0.1701444685459137}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4759615361690521,0.15890850126743317,0.47836539149284363,0.1701444685459137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4423076808452606,"y":0.15890850126743317},{"x":0.4711538553237915,"y":0.15890850126743317},{"x":0.4711538553237915,"y":0.1701444685459137},{"x":0.4423076808452606,"y":0.1701444685459137}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۱۳۸۸","boundary":[0.4423076808452606,0.15890850126743317,0.4711538553237915,0.1701444685459137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4375,"y":0.15890850126743317},{"x":0.4399038553237915,"y":0.15890850126743317},{"x":0.4399038553237915,"y":0.1701444685459137},{"x":0.4375,"y":0.1701444685459137}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4375,0.15890850126743317,0.4399038553237915,0.1701444685459137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7620192170143127,"y":0.1765650063753128},{"x":0.8245192170143127,"y":0.1765650063753128},{"x":0.8245192170143127,"y":0.18940609693527222},{"x":0.7644230723381042,"y":0.1910112351179123}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7620192170143127,0.1765650063753128,0.8245192170143127,0.18940609693527222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7091346383094788,"y":0.17817014455795288},{"x":0.7524038553237915,"y":0.1765650063753128},{"x":0.7524038553237915,"y":0.1910112351179123},{"x":0.7091346383094788,"y":0.1910112351179123}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.7091346383094788,0.17817014455795288,0.7524038553237915,0.1910112351179123]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932692170143127,"y":0.19422151148319244},{"x":0.8245192170143127,"y":0.19422151148319244},{"x":0.8245192170143127,"y":0.20866774022579193},{"x":0.7932692170143127,"y":0.20866774022579193}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"شابک","boundary":[0.7932692170143127,0.19422151148319244,0.8245192170143127,0.20866774022579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.78125,"y":0.21508827805519104},{"x":0.8245192170143127,"y":0.21508827805519104},{"x":0.8245192170143127,"y":0.22953450679779053},{"x":0.78125,"y":0.22953450679779053}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.78125,0.21508827805519104,0.8245192170143127,0.22953450679779053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7211538553237915,"y":0.21348313987255096},{"x":0.7716346383094788,"y":0.21508827805519104},{"x":0.7716346383094788,"y":0.22953450679779053},{"x":0.7211538553237915,"y":0.22792936861515045}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7211538553237915,0.21348313987255096,0.7716346383094788,0.22953450679779053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6730769276618958,"y":0.21348313987255096},{"x":0.713942289352417,"y":0.21348313987255096},{"x":0.713942289352417,"y":0.22953450679779053},{"x":0.6730769276618958,"y":0.22792936861515045}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.6730769276618958,0.21348313987255096,0.713942289352417,0.22953450679779053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6538461446762085,"y":0.21348313987255096},{"x":0.65625,"y":0.21348313987255096},{"x":0.65625,"y":0.22792936861515045},{"x":0.6538461446762085,"y":0.22792936861515045}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6538461446762085,0.21348313987255096,0.65625,0.22792936861515045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274038553237915,"y":0.21348313987255096},{"x":0.6442307829856873,"y":0.21348313987255096},{"x":0.6442307829856873,"y":0.22792936861515045},{"x":0.6274038553237915,"y":0.22792936861515045}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.6274038553237915,0.21348313987255096,0.6442307829856873,0.22792936861515045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7716346383094788,"y":0.2311396449804306},{"x":0.8245192170143127,"y":0.23274478316307068},{"x":0.8221153616905212,"y":0.24719101190567017},{"x":0.7692307829856873,"y":0.2455858737230301}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7716346383094788,0.2311396449804306,0.8221153616905212,0.24719101190567017]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9399999976158142}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4375,"y":0.15890850126743317},{"x":0.8269230723381042,"y":0.16051363945007324},{"x":0.8245192170143127,"y":0.24719101190567017},{"x":0.4375,"y":0.24719101190567017}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4325,0.15190850126743316,0.8295192170143127,0.25419101190567017],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6538461446762085,"y":0.23274478316307068},{"x":0.6586538553237915,"y":0.23274478316307068},{"x":0.6586538553237915,"y":0.2455858737230301},{"x":0.6538461446762085,"y":0.2455858737230301}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.6538461446762085,0.23274478316307068,0.6586538553237915,0.2455858737230301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.620192289352417,"y":0.23274478316307068},{"x":0.6418269276618958,"y":0.23274478316307068},{"x":0.6418269276618958,"y":0.2455858737230301},{"x":0.620192289352417,"y":0.2455858737230301}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"عنوان","boundary":[0.620192289352417,0.23274478316307068,0.6418269276618958,0.2455858737230301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.588942289352417,"y":0.23274478316307068},{"x":0.6105769276618958,"y":0.23274478316307068},{"x":0.6105769276618958,"y":0.2455858737230301},{"x":0.588942289352417,"y":0.2455858737230301}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"اصلی","boundary":[0.588942289352417,0.23274478316307068,0.6105769276618958,0.2455858737230301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5793269276618958,"y":0.23274478316307068},{"x":0.5841346383094788,"y":0.23274478316307068},{"x":0.5841346383094788,"y":0.2455858737230301},{"x":0.5793269276618958,"y":0.2455858737230301}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.5793269276618958,0.23274478316307068,0.5841346383094788,0.2455858737230301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24038460850715637,"y":0.23274478316307068},{"x":0.3389423191547394,"y":0.23274478316307068},{"x":0.3389423191547394,"y":0.2455858737230301},{"x":0.24038460850715637,"y":0.2455858737230301}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Organizational","boundary":[0.24038460850715637,0.23274478316307068,0.3389423191547394,0.2455858737230301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3461538553237915,"y":0.23274478316307068},{"x":0.4086538553237915,"y":0.23274478316307068},{"x":0.4086538553237915,"y":0.2455858737230301},{"x":0.3461538553237915,"y":0.2455858737230301}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"leadership","boundary":[0.3461538553237915,0.23274478316307068,0.4086538553237915,0.2455858737230301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41586539149284363,"y":0.23274478316307068},{"x":0.4375,"y":0.23274478316307068},{"x":0.4375,"y":0.2455858737230301},{"x":0.41586539149284363,"y":0.2455858737230301}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"for","boundary":[0.41586539149284363,0.23274478316307068,0.4375,0.2455858737230301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4399038553237915,"y":0.23274478316307068},{"x":0.45913460850715637,"y":0.23274478316307068},{"x":0.45913460850715637,"y":0.2455858737230301},{"x":0.4399038553237915,"y":0.2455858737230301}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"the","boundary":[0.4399038553237915,0.23274478316307068,0.45913460850715637,0.2455858737230301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46875,"y":0.23274478316307068},{"x":0.5024038553237915,"y":0.23274478316307068},{"x":0.5024038553237915,"y":0.2455858737230301},{"x":0.46875,"y":0.2455858737230301}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"fourth","boundary":[0.46875,0.23274478316307068,0.5024038553237915,0.2455858737230301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5120192170143127,"y":0.23274478316307068},{"x":0.5745192170143127,"y":0.23274478316307068},{"x":0.5745192170143127,"y":0.2455858737230301},{"x":0.5120192170143127,"y":0.2455858737230301}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"industrial","boundary":[0.5120192170143127,0.23274478316307068,0.5745192170143127,0.2455858737230301]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24038460850715637,"y":0.23274478316307068},{"x":0.6586538553237915,"y":0.23274478316307068},{"x":0.6586538553237915,"y":0.2455858737230301},{"x":0.24038460850715637,"y":0.2455858737230301}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.23538460850715637,0.22574478316307067,0.6636538553237915,0.2525858737230301],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6225961446762085,"y":0.17817014455795288},{"x":0.6418269276618958,"y":0.1765650063753128},{"x":0.6442307829856873,"y":0.18619582056999207},{"x":0.625,"y":0.18780095875263214}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۱۶۲","boundary":[0.6225961446762085,0.17817014455795288,0.6442307829856873,0.18619582056999207]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6009615659713745,"y":0.17977528274059296},{"x":0.6153846383094788,"y":0.17977528274059296},{"x":0.6177884340286255,"y":0.18780095875263214},{"x":0.6009615659713745,"y":0.18940609693527222}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"ص","boundary":[0.6009615659713745,0.17977528274059296,0.6177884340286255,0.18780095875263214]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6009615659713745,"y":0.17977528274059296},{"x":0.6418269276618958,"y":0.17817014455795288},{"x":0.6442307829856873,"y":0.18619582056999207},{"x":0.6009615659713745,"y":0.18940609693527222}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.5959615659713745,0.17277528274059295,0.6492307829856873,0.19319582056999207],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5120192170143127,"y":0.1974317878484726},{"x":0.6442307829856873,"y":0.1974317878484726},{"x":0.6442307829856873,"y":0.2038523256778717},{"x":0.5120192170143127,"y":0.2038523256778717}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۷۸-۶۰۰-۲۷۵-۱۴۴-۷","boundary":[0.5120192170143127,0.1974317878484726,0.6442307829856873,0.2038523256778717]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6538461446762085,"y":0.1974317878484726},{"x":0.65625,"y":0.1974317878484726},{"x":0.65625,"y":0.2038523256778717},{"x":0.6538461446762085,"y":0.2038523256778717}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":":","boundary":[0.6538461446762085,0.1974317878484726,0.65625,0.2038523256778717]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5120192170143127,"y":0.1974317878484726},{"x":0.65625,"y":0.1974317878484726},{"x":0.65625,"y":0.2038523256778717},{"x":0.5120192170143127,"y":0.2038523256778717}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.5070192170143127,0.1904317878484726,0.66125,0.2108523256778717],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3125,"y":0.24719101190567017},{"x":0.3822115361690521,"y":0.24719101190567017},{"x":0.3822115361690521,"y":0.2584269642829895},{"x":0.3125,"y":0.2568218410015106}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"revolution","boundary":[0.3125,0.24719101190567017,0.3822115361690521,0.2584269642829895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38701921701431274,"y":0.24719101190567017},{"x":0.38942307233810425,"y":0.24719101190567017},{"x":0.38942307233810425,"y":0.2568218410015106},{"x":0.38701921701431274,"y":0.2568218410015106}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.38701921701431274,0.24719101190567017,0.38942307233810425,0.2568218410015106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39663460850715637,"y":0.24719101190567017},{"x":0.45673078298568726,"y":0.24719101190567017},{"x":0.45673078298568726,"y":0.2584269642829895},{"x":0.39663460850715637,"y":0.2584269642829895}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"emerging","boundary":[0.39663460850715637,0.24719101190567017,0.45673078298568726,0.2584269642829895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4615384638309479,"y":0.24719101190567017},{"x":0.5168269276618958,"y":0.24719101190567017},{"x":0.5168269276618958,"y":0.2584269642829895},{"x":0.4615384638309479,"y":0.2584269642829895}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"research","boundary":[0.4615384638309479,0.24719101190567017,0.5168269276618958,0.2584269642829895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5240384340286255,"y":0.24719101190567017},{"x":0.5456730723381042,"y":0.24719101190567017},{"x":0.5456730723381042,"y":0.2584269642829895},{"x":0.5240384340286255,"y":0.2584269642829895}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.5240384340286255,0.24719101190567017,0.5456730723381042,0.2584269642829895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5504807829856873,"y":0.24719101190567017},{"x":0.6394230723381042,"y":0.24719101190567017},{"x":0.6394230723381042,"y":0.2584269642829895},{"x":0.5504807829856873,"y":0.2584269642829895}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"opportunities","boundary":[0.5504807829856873,0.24719101190567017,0.6394230723381042,0.2584269642829895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6394230723381042,"y":0.24719101190567017},{"x":0.6442307829856873,"y":0.24719101190567017},{"x":0.6442307829856873,"y":0.2584269642829895},{"x":0.6394230723381042,"y":0.2584269642829895}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6394230723381042,0.24719101190567017,0.6442307829856873,0.2584269642829895]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3125,"y":0.2455858737230301},{"x":0.6442307829856873,"y":0.24719101190567017},{"x":0.6442307829856873,"y":0.2584269642829895},{"x":0.3125,"y":0.2568218410015106}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3075,0.23858587372303008,0.6492307829856873,0.2654269642829895],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38461539149284363,"y":0.35634028911590576},{"x":0.4615384638309479,"y":0.35634028911590576},{"x":0.4615384638309479,"y":0.3659711182117462},{"x":0.38461539149284363,"y":0.3675762414932251}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Pourdehnad","boundary":[0.38461539149284363,0.35634028911590576,0.4615384638309479,0.3659711182117462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4639423191547394,"y":0.35634028911590576},{"x":0.4663461446762085,"y":0.35634028911590576},{"x":0.4663461446762085,"y":0.3659711182117462},{"x":0.4639423191547394,"y":0.3659711182117462}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.4639423191547394,0.35634028911590576,0.4663461446762085,0.3659711182117462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4735576808452606,"y":0.35634028911590576},{"x":0.5024038553237915,"y":0.35634028911590576},{"x":0.5024038553237915,"y":0.3659711182117462},{"x":0.4735576808452606,"y":0.3659711182117462}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"John","boundary":[0.4735576808452606,0.35634028911590576,0.5024038553237915,0.3659711182117462]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38461539149284363,"y":0.35634028911590576},{"x":0.5024038553237915,"y":0.35634028911590576},{"x":0.5024038553237915,"y":0.3659711182117462},{"x":0.38461539149284363,"y":0.3675762414932251}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3796153914928436,0.34934028911590576,0.5074038553237915,0.3729711182117462],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7716346383094788,"y":0.26163724064826965},{"x":0.8245192170143127,"y":0.26163724064826965},{"x":0.8245192170143127,"y":0.27447831630706787},{"x":0.7692307829856873,"y":0.27447831630706787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7716346383094788,0.26163724064826965,0.8245192170143127,0.27447831630706787]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7716346383094788,"y":0.26163724064826965},{"x":0.8245192170143127,"y":0.26163724064826965},{"x":0.8245192170143127,"y":0.27447831630706787},{"x":0.7692307829856873,"y":0.27447831630706787}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7666346383094788,0.25463724064826965,0.8295192170143127,0.2814783163070679],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6538461446762085,"y":0.26324236392974854},{"x":0.6538461446762085,"y":0.26324236392974854},{"x":0.6538461446762085,"y":0.2712680697441101},{"x":0.6538461446762085,"y":0.2712680697441101}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6538461446762085,0.26324236392974854,0.6538461446762085,0.2712680697441101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6057692170143127,"y":0.26324236392974854},{"x":0.6442307829856873,"y":0.26324236392974854},{"x":0.6442307829856873,"y":0.2712680697441101},{"x":0.6057692170143127,"y":0.2712680697441101}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.6057692170143127,0.26324236392974854,0.6442307829856873,0.2712680697441101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033653616905212,"y":0.26324236392974854},{"x":0.6057692170143127,"y":0.26324236392974854},{"x":0.6057692170143127,"y":0.272873193025589},{"x":0.6033653616905212,"y":0.272873193025589}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6033653616905212,0.26324236392974854,0.6057692170143127,0.272873193025589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.78125,"y":0.28250402212142944},{"x":0.8221153616905212,"y":0.28250402212142944},{"x":0.8221153616905212,"y":0.29534509778022766},{"x":0.78125,"y":0.29534509778022766}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.78125,0.28250402212142944,0.8221153616905212,0.29534509778022766]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033653616905212,"y":0.26324236392974854},{"x":0.8221153616905212,"y":0.26163724064826965},{"x":0.8221153616905212,"y":0.29534509778022766},{"x":0.6033653616905212,"y":0.29695025086402893}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5983653616905212,0.25624236392974853,0.8271153616905212,0.30234509778022767],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6538461446762085,"y":0.28250402212142944},{"x":0.65625,"y":0.28250402212142944},{"x":0.65625,"y":0.2937399744987488},{"x":0.6538461446762085,"y":0.2937399744987488}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6538461446762085,0.28250402212142944,0.65625,0.2937399744987488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6105769276618958,"y":0.28250402212142944},{"x":0.6442307829856873,"y":0.28250402212142944},{"x":0.6442307829856873,"y":0.2937399744987488},{"x":0.6105769276618958,"y":0.2921348214149475}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رهبری","boundary":[0.6105769276618958,0.28250402212142944,0.6442307829856873,0.2937399744987488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.53125,"y":0.2792937457561493},{"x":0.6033653616905212,"y":0.2808988690376282},{"x":0.6009615659713745,"y":0.2921348214149475},{"x":0.5288461446762085,"y":0.29052969813346863}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"Leadership","boundary":[0.53125,0.2792937457561493,0.6009615659713745,0.2921348214149475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7836538553237915,"y":0.3001605272293091},{"x":0.8245192170143127,"y":0.3001605272293091},{"x":0.8245192170143127,"y":0.3130016028881073},{"x":0.7836538553237915,"y":0.3130016028881073}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7836538553237915,0.3001605272293091,0.8245192170143127,0.3130016028881073]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.53125,"y":0.2792937457561493},{"x":0.8245192170143127,"y":0.2873194217681885},{"x":0.8245192170143127,"y":0.31460675597190857},{"x":0.5288461446762085,"y":0.30818620324134827}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.52625,0.2722937457561493,0.8295192170143127,0.3216067559719086],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.651442289352417,"y":0.2985553741455078},{"x":0.65625,"y":0.2985553741455078},{"x":0.65625,"y":0.3130016028881073},{"x":0.651442289352417,"y":0.3130016028881073}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.651442289352417,0.2985553741455078,0.65625,0.3130016028881073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6081730723381042,"y":0.2985553741455078},{"x":0.6418269276618958,"y":0.2985553741455078},{"x":0.6418269276618958,"y":0.3130016028881073},{"x":0.6081730723381042,"y":0.3130016028881073}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.6081730723381042,0.2985553741455078,0.6418269276618958,0.3130016028881073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5913461446762085,"y":0.2985553741455078},{"x":0.5961538553237915,"y":0.2985553741455078},{"x":0.5961538553237915,"y":0.3130016028881073},{"x":0.5913461446762085,"y":0.3130016028881073}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5913461446762085,0.2985553741455078,0.5961538553237915,0.3130016028881073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5552884340286255,"y":0.2985553741455078},{"x":0.5865384340286255,"y":0.2985553741455078},{"x":0.5865384340286255,"y":0.3130016028881073},{"x":0.5552884340286255,"y":0.3130016028881073}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوآوری","boundary":[0.5552884340286255,0.2985553741455078,0.5865384340286255,0.3130016028881073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2548076808452606,"y":0.2985553741455078},{"x":0.3461538553237915,"y":0.2985553741455078},{"x":0.3461538553237915,"y":0.3130016028881073},{"x":0.2548076808452606,"y":0.3130016028881073}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"Management","boundary":[0.2548076808452606,0.2985553741455078,0.3461538553237915,0.3130016028881073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3485576808452606,"y":0.2985553741455078},{"x":0.36298078298568726,"y":0.2985553741455078},{"x":0.36298078298568726,"y":0.3130016028881073},{"x":0.3485576808452606,"y":0.3130016028881073}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.3485576808452606,0.2985553741455078,0.36298078298568726,0.3130016028881073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3677884638309479,"y":0.2985553741455078},{"x":0.4615384638309479,"y":0.2985553741455078},{"x":0.4615384638309479,"y":0.3130016028881073},{"x":0.3677884638309479,"y":0.3130016028881073}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Technological","boundary":[0.3677884638309479,0.2985553741455078,0.4615384638309479,0.3130016028881073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4663461446762085,"y":0.2985553741455078},{"x":0.5432692170143127,"y":0.2985553741455078},{"x":0.5432692170143127,"y":0.3130016028881073},{"x":0.4663461446762085,"y":0.3130016028881073}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"innovations","boundary":[0.4663461446762085,0.2985553741455078,0.5432692170143127,0.3130016028881073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7836538553237915,"y":0.3210272789001465},{"x":0.8245192170143127,"y":0.3210272789001465},{"x":0.8245192170143127,"y":0.3338683843612671},{"x":0.7836538553237915,"y":0.3338683843612671}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7836538553237915,0.3210272789001465,0.8245192170143127,0.3338683843612671]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2548076808452606,"y":0.2985553741455078},{"x":0.8245192170143127,"y":0.2985553741455078},{"x":0.8245192170143127,"y":0.3338683843612671},{"x":0.2548076808452606,"y":0.3338683843612671}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.24980768084526062,0.2915553741455078,0.8295192170143127,0.3408683843612671],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.651442289352417,"y":0.3194221556186676},{"x":0.65625,"y":0.3194221556186676},{"x":0.65625,"y":0.3322632312774658},{"x":0.651442289352417,"y":0.3322632312774658}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.651442289352417,0.3194221556186676,0.65625,0.3322632312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.620192289352417,"y":0.3194221556186676},{"x":0.6466346383094788,"y":0.3194221556186676},{"x":0.6466346383094788,"y":0.3322632312774658},{"x":0.620192289352417,"y":0.3322632312774658}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحول","boundary":[0.620192289352417,0.3194221556186676,0.6466346383094788,0.3322632312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5745192170143127,"y":0.31781700253486633},{"x":0.6081730723381042,"y":0.31781700253486633},{"x":0.6081730723381042,"y":0.3322632312774658},{"x":0.5745192170143127,"y":0.3322632312774658}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سازمانی","boundary":[0.5745192170143127,0.31781700253486633,0.6081730723381042,0.3322632312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4134615361690521,"y":0.31781700253486633},{"x":0.5120192170143127,"y":0.31781700253486633},{"x":0.5120192170143127,"y":0.3322632312774658},{"x":0.4134615361690521,"y":0.33065810799598694}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"Organizational","boundary":[0.4134615361690521,0.31781700253486633,0.5120192170143127,0.3322632312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5168269276618958,"y":0.31781700253486633},{"x":0.5600961446762085,"y":0.31781700253486633},{"x":0.5600961446762085,"y":0.3322632312774658},{"x":0.5168269276618958,"y":0.3322632312774658}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"change","boundary":[0.5168269276618958,0.31781700253486633,0.5600961446762085,0.3322632312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.78125,"y":0.3386837840080261},{"x":0.8245192170143127,"y":0.3386837840080261},{"x":0.8245192170143127,"y":0.35152488946914673},{"x":0.78125,"y":0.35152488946914673}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.78125,0.3386837840080261,0.8245192170143127,0.35152488946914673]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4134615361690521,"y":0.31781700253486633},{"x":0.8245192170143127,"y":0.3194221556186676},{"x":0.8245192170143127,"y":0.35152488946914673},{"x":0.4134615361690521,"y":0.34991973638534546}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4084615361690521,0.3108170025348663,0.8295192170143127,0.35852488946914673],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6538461446762085,"y":0.3386837840080261},{"x":0.6586538553237915,"y":0.3386837840080261},{"x":0.65625,"y":0.35152488946914673},{"x":0.651442289352417,"y":0.35152488946914673}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6538461446762085,0.3386837840080261,0.65625,0.35152488946914673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6129807829856873,"y":0.33707866072654724},{"x":0.6466346383094788,"y":0.3386837840080261},{"x":0.6466346383094788,"y":0.35152488946914673},{"x":0.6129807829856873,"y":0.35152488946914673}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انقلاب","boundary":[0.6129807829856873,0.33707866072654724,0.6466346383094788,0.35152488946914673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5769230723381042,"y":0.33707866072654724},{"x":0.6057692170143127,"y":0.33707866072654724},{"x":0.6033653616905212,"y":0.35152488946914673},{"x":0.5745192170143127,"y":0.34991973638534546}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.5769230723381042,0.33707866072654724,0.6033653616905212,0.35152488946914673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42788460850715637,"y":0.33547350764274597},{"x":0.4927884638309479,"y":0.33547350764274597},{"x":0.4927884638309479,"y":0.34991973638534546},{"x":0.42788460850715637,"y":0.3483146131038666}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"Industrial","boundary":[0.42788460850715637,0.33547350764274597,0.4927884638309479,0.34991973638534546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4951923191547394,"y":0.33547350764274597},{"x":0.5625,"y":0.33707866072654724},{"x":0.5625,"y":0.34991973638534546},{"x":0.4951923191547394,"y":0.34991973638534546}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"revolution","boundary":[0.4951923191547394,0.33547350764274597,0.5625,0.34991973638534546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.78125,"y":0.3547351658344269},{"x":0.8245192170143127,"y":0.3531300127506256},{"x":0.8269230723381042,"y":0.3675762414932251},{"x":0.78125,"y":0.37078651785850525}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.78125,0.3547351658344269,0.8269230723381042,0.3675762414932251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7379807829856873,"y":0.35794541239738464},{"x":0.776442289352417,"y":0.35634028911590576},{"x":0.776442289352417,"y":0.37078651785850525},{"x":0.7379807829856873,"y":0.37239164113998413}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7379807829856873,0.35794541239738464,0.776442289352417,0.37078651785850525]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42788460850715637,"y":0.33547350764274597},{"x":0.8269230723381042,"y":0.3338683843612671},{"x":0.8269230723381042,"y":0.37239164113998413},{"x":0.42788460850715637,"y":0.37239164113998413}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.42288460850715637,0.32847350764274597,0.8319230723381043,0.37939164113998414],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6538461446762085,"y":0.35794541239738464},{"x":0.65625,"y":0.35794541239738464},{"x":0.65625,"y":0.36918139457702637},{"x":0.6538461446762085,"y":0.36918139457702637}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.6538461446762085,0.35794541239738464,0.65625,0.36918139457702637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6009615659713745,"y":0.35794541239738464},{"x":0.6442307829856873,"y":0.35794541239738464},{"x":0.6442307829856873,"y":0.36918139457702637},{"x":0.6009615659713745,"y":0.36918139457702637}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"پوردهناد","boundary":[0.6009615659713745,0.35794541239738464,0.6442307829856873,0.36918139457702637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.598557710647583,"y":0.35794541239738464},{"x":0.6009615659713745,"y":0.35794541239738464},{"x":0.6009615659713745,"y":0.36918139457702637},{"x":0.598557710647583,"y":0.36918139457702637}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"،","boundary":[0.598557710647583,0.35794541239738464,0.6009615659713745,0.36918139457702637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5745192170143127,"y":0.35794541239738464},{"x":0.5913461446762085,"y":0.35794541239738464},{"x":0.5913461446762085,"y":0.36918139457702637},{"x":0.5745192170143127,"y":0.36918139457702637}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"جان","boundary":[0.5745192170143127,0.35794541239738464,0.5913461446762085,0.36918139457702637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.567307710647583,"y":0.35794541239738464},{"x":0.5721153616905212,"y":0.35794541239738464},{"x":0.5721153616905212,"y":0.36918139457702637},{"x":0.567307710647583,"y":0.36918139457702637}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"،","boundary":[0.567307710647583,0.35794541239738464,0.5721153616905212,0.36918139457702637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5240384340286255,"y":0.35794541239738464},{"x":0.5625,"y":0.35794541239738464},{"x":0.5625,"y":0.36918139457702637},{"x":0.5240384340286255,"y":0.36918139457702637}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"۱۹۴۴-","boundary":[0.5240384340286255,0.35794541239738464,0.5625,0.36918139457702637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5144230723381042,"y":0.35794541239738464},{"x":0.5192307829856873,"y":0.35794541239738464},{"x":0.5192307829856873,"y":0.36918139457702637},{"x":0.5144230723381042,"y":0.36918139457702637}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"م","boundary":[0.5144230723381042,0.35794541239738464,0.5192307829856873,0.36918139457702637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5120192170143127,"y":0.35794541239738464},{"x":0.5120192170143127,"y":0.35794541239738464},{"x":0.5120192170143127,"y":0.36918139457702637},{"x":0.5120192170143127,"y":0.36918139457702637}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5120192170143127,0.35794541239738464,0.5120192170143127,0.36918139457702637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.78125,"y":0.3739967942237854},{"x":0.8269230723381042,"y":0.3739967942237854},{"x":0.8269230723381042,"y":0.3868378698825836},{"x":0.78125,"y":0.3884430229663849}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.78125,0.3739967942237854,0.8269230723381042,0.3868378698825836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7379807829856873,"y":0.3756019175052643},{"x":0.776442289352417,"y":0.3756019175052643},{"x":0.776442289352417,"y":0.3884430229663849},{"x":0.7379807829856873,"y":0.39004814624786377}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7379807829856873,0.3756019175052643,0.776442289352417,0.3884430229663849]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":0.6600000262260437},{"languageCode":"fa","confidence":0.3400000035762787}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5120192170143127,"y":0.35794541239738464},{"x":0.8269230723381042,"y":0.35794541239738464},{"x":0.8269230723381042,"y":0.39004814624786377},{"x":0.5120192170143127,"y":0.39165329933166504}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5070192170143127,0.35094541239738464,0.8319230723381043,0.3970481462478638],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6538461446762085,"y":0.3756019175052643},{"x":0.6538461446762085,"y":0.3756019175052643},{"x":0.6538461446762085,"y":0.3868378698825836},{"x":0.6538461446762085,"y":0.3868378698825836}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6538461446762085,0.3756019175052643,0.6538461446762085,0.3868378698825836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.629807710647583,"y":0.3756019175052643},{"x":0.6466346383094788,"y":0.3756019175052643},{"x":0.6466346383094788,"y":0.3868378698825836},{"x":0.629807710647583,"y":0.3868378698825836}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تقی","boundary":[0.629807710647583,0.3756019175052643,0.6466346383094788,0.3868378698825836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6057692170143127,"y":0.3756019175052643},{"x":0.6225961446762085,"y":0.3756019175052643},{"x":0.6225961446762085,"y":0.3868378698825836},{"x":0.6057692170143127,"y":0.3868378698825836}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.6057692170143127,0.3756019175052643,0.6225961446762085,0.3868378698825836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6009615659713745,"y":0.3756019175052643},{"x":0.6057692170143127,"y":0.3756019175052643},{"x":0.6057692170143127,"y":0.3868378698825836},{"x":0.6009615659713745,"y":0.3868378698825836}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6009615659713745,0.3756019175052643,0.6057692170143127,0.3868378698825836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5721153616905212,"y":0.3756019175052643},{"x":0.5961538553237915,"y":0.3756019175052643},{"x":0.5961538553237915,"y":0.3868378698825836},{"x":0.5721153616905212,"y":0.3868378698825836}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قاسم","boundary":[0.5721153616905212,0.3756019175052643,0.5961538553237915,0.3868378698825836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.567307710647583,"y":0.3756019175052643},{"x":0.5721153616905212,"y":0.3756019175052643},{"x":0.5721153616905212,"y":0.3868378698825836},{"x":0.567307710647583,"y":0.3868378698825836}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.567307710647583,0.3756019175052643,0.5721153616905212,0.3868378698825836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5240384340286255,"y":0.3756019175052643},{"x":0.5600961446762085,"y":0.3756019175052643},{"x":0.5600961446762085,"y":0.3868378698825836},{"x":0.5240384340286255,"y":0.3868378698825836}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۱۳۳۴-","boundary":[0.5240384340286255,0.3756019175052643,0.5600961446762085,0.3868378698825836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5216346383094788,"y":0.3756019175052643},{"x":0.5216346383094788,"y":0.3756019175052643},{"x":0.5216346383094788,"y":0.3868378698825836},{"x":0.5216346383094788,"y":0.3868378698825836}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5216346383094788,0.3756019175052643,0.5216346383094788,0.3868378698825836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48317307233810425,"y":0.3756019175052643},{"x":0.5144230723381042,"y":0.3756019175052643},{"x":0.5144230723381042,"y":0.3884430229663849},{"x":0.48317307233810425,"y":0.3884430229663849}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.48317307233810425,0.3756019175052643,0.5144230723381042,0.3884430229663849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.78125,"y":0.3932584226131439},{"x":0.8245192170143127,"y":0.39165329933166504},{"x":0.8245192170143127,"y":0.4077046513557434},{"x":0.78125,"y":0.4077046513557434}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.78125,0.3932584226131439,0.8245192170143127,0.4077046513557434]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7379807829856873,"y":0.3932584226131439},{"x":0.776442289352417,"y":0.3932584226131439},{"x":0.776442289352417,"y":0.4077046513557434},{"x":0.7379807829856873,"y":0.4093098044395447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7379807829856873,0.3932584226131439,0.776442289352417,0.4077046513557434]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48317307233810425,"y":0.3756019175052643},{"x":0.8245192170143127,"y":0.37239164113998413},{"x":0.8269230723381042,"y":0.4077046513557434},{"x":0.48317307233810425,"y":0.41091492772102356}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.47817307233810424,0.3686019175052643,0.8319230723381043,0.4147046513557434],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6538461446762085,"y":0.3964686989784241},{"x":0.65625,"y":0.3964686989784241},{"x":0.65625,"y":0.4060995280742645},{"x":0.6538461446762085,"y":0.4060995280742645}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6538461446762085,0.3964686989784241,0.65625,0.4060995280742645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.620192289352417,"y":0.3964686989784241},{"x":0.6442307829856873,"y":0.3964686989784241},{"x":0.6442307829856873,"y":0.4060995280742645},{"x":0.620192289352417,"y":0.4060995280742645}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نظری","boundary":[0.620192289352417,0.3964686989784241,0.6442307829856873,0.4060995280742645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6105769276618958,"y":0.3964686989784241},{"x":0.6153846383094788,"y":0.3964686989784241},{"x":0.6153846383094788,"y":0.4060995280742645},{"x":0.6105769276618958,"y":0.4060995280742645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6105769276618958,0.3964686989784241,0.6153846383094788,0.4060995280742645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841346383094788,"y":0.3964686989784241},{"x":0.6057692170143127,"y":0.3964686989784241},{"x":0.6057692170143127,"y":0.4060995280742645},{"x":0.5841346383094788,"y":0.4060995280742645}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یونس","boundary":[0.5841346383094788,0.3964686989784241,0.6057692170143127,0.4060995280742645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5721153616905212,"y":0.3964686989784241},{"x":0.5745192170143127,"y":0.3964686989784241},{"x":0.5745192170143127,"y":0.4060995280742645},{"x":0.5721153616905212,"y":0.4060995280742645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5721153616905212,0.3964686989784241,0.5745192170143127,0.4060995280742645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5384615659713745,"y":0.3964686989784241},{"x":0.5649038553237915,"y":0.3964686989784241},{"x":0.5649038553237915,"y":0.4060995280742645},{"x":0.5384615659713745,"y":0.4060995280742645}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۳۶۵","boundary":[0.5384615659713745,0.3964686989784241,0.5649038553237915,0.4060995280742645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.526442289352417,"y":0.3964686989784241},{"x":0.53125,"y":0.3964686989784241},{"x":0.53125,"y":0.4060995280742645},{"x":0.526442289352417,"y":0.4060995280742645}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.526442289352417,0.3964686989784241,0.53125,0.4060995280742645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5216346383094788,"y":0.3964686989784241},{"x":0.5240384340286255,"y":0.3964686989784241},{"x":0.5240384340286255,"y":0.4060995280742645},{"x":0.5216346383094788,"y":0.4060995280742645}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5216346383094788,0.3964686989784241,0.5240384340286255,0.4060995280742645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48317307233810425,"y":0.3964686989784241},{"x":0.5144230723381042,"y":0.3964686989784241},{"x":0.5144230723381042,"y":0.4060995280742645},{"x":0.48317307233810425,"y":0.4060995280742645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.48317307233810425,0.3964686989784241,0.5144230723381042,0.4060995280742645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.78125,"y":0.41252005100250244},{"x":0.8245192170143127,"y":0.41091492772102356},{"x":0.8245192170143127,"y":0.42536115646362305},{"x":0.7836538553237915,"y":0.42696627974510193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.78125,0.41252005100250244,0.8245192170143127,0.42536115646362305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7379807829856873,"y":0.4141252040863037},{"x":0.776442289352417,"y":0.41252005100250244},{"x":0.776442289352417,"y":0.4285714328289032},{"x":0.7379807829856873,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7379807829856873,0.4141252040863037,0.776442289352417,0.4285714328289032]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48317307233810425,"y":0.3964686989784241},{"x":0.8245192170143127,"y":0.3964686989784241},{"x":0.8245192170143127,"y":0.4285714328289032},{"x":0.48317307233810425,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.47817307233810424,0.38946869897842407,0.8295192170143127,0.4355714328289032],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6538461446762085,"y":0.4141252040863037},{"x":0.65625,"y":0.4141252040863037},{"x":0.65625,"y":0.42696627974510193},{"x":0.6538461446762085,"y":0.42696627974510193}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6538461446762085,0.4141252040863037,0.65625,0.42696627974510193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6322115659713745,"y":0.4141252040863037},{"x":0.6466346383094788,"y":0.4141252040863037},{"x":0.6466346383094788,"y":0.42696627974510193},{"x":0.6322115659713745,"y":0.42696627974510193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ابن","boundary":[0.6322115659713745,0.4141252040863037,0.6466346383094788,0.42696627974510193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6009615659713745,"y":0.4141252040863037},{"x":0.6274038553237915,"y":0.4141252040863037},{"x":0.6274038553237915,"y":0.42696627974510193},{"x":0.6009615659713745,"y":0.42696627974510193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الرضا","boundary":[0.6009615659713745,0.4141252040863037,0.6274038553237915,0.42696627974510193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5961538553237915,"y":0.4141252040863037},{"x":0.6009615659713745,"y":0.4141252040863037},{"x":0.6009615659713745,"y":0.42696627974510193},{"x":0.5961538553237915,"y":0.42696627974510193}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5961538553237915,0.4141252040863037,0.6009615659713745,0.42696627974510193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5456730723381042,"y":0.4141252040863037},{"x":0.5913461446762085,"y":0.4141252040863037},{"x":0.5913461446762085,"y":0.42696627974510193},{"x":0.5456730723381042,"y":0.42696627974510193}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سیدمجید","boundary":[0.5456730723381042,0.4141252040863037,0.5913461446762085,0.42696627974510193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5432692170143127,"y":0.4141252040863037},{"x":0.5456730723381042,"y":0.4141252040863037},{"x":0.5456730723381042,"y":0.42696627974510193},{"x":0.5432692170143127,"y":0.42696627974510193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5432692170143127,0.4141252040863037,0.5456730723381042,0.42696627974510193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072115659713745,"y":0.4141252040863037},{"x":0.536057710647583,"y":0.4141252040863037},{"x":0.536057710647583,"y":0.42696627974510193},{"x":0.5072115659713745,"y":0.42696627974510193}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۳۴۳","boundary":[0.5072115659713745,0.4141252040863037,0.536057710647583,0.42696627974510193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4975961446762085,"y":0.4141252040863037},{"x":0.5,"y":0.4141252040863037},{"x":0.5,"y":0.42696627974510193},{"x":0.4975961446762085,"y":0.42696627974510193}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.4975961446762085,0.4141252040863037,0.5,0.42696627974510193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49038460850715637,"y":0.4141252040863037},{"x":0.4927884638309479,"y":0.4141252040863037},{"x":0.4927884638309479,"y":0.42696627974510193},{"x":0.49038460850715637,"y":0.42696627974510193}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.49038460850715637,0.4141252040863037,0.4927884638309479,0.42696627974510193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45432692766189575,"y":0.4141252040863037},{"x":0.48557692766189575,"y":0.4141252040863037},{"x":0.48557692766189575,"y":0.42696627974510193},{"x":0.45432692766189575,"y":0.42696627974510193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.45432692766189575,0.4141252040863037,0.48557692766189575,0.42696627974510193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.78125,"y":0.43178170919418335},{"x":0.8269230723381042,"y":0.4301765561103821},{"x":0.8269230723381042,"y":0.44462278485298157},{"x":0.78125,"y":0.44622793793678284}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.78125,0.43178170919418335,0.8269230723381042,0.44462278485298157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7379807829856873,"y":0.43178170919418335},{"x":0.776442289352417,"y":0.43178170919418335},{"x":0.776442289352417,"y":0.44622793793678284},{"x":0.7379807829856873,"y":0.44622793793678284}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7379807829856873,0.43178170919418335,0.776442289352417,0.44622793793678284]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45432692766189575,"y":0.4141252040863037},{"x":0.8269230723381042,"y":0.4141252040863037},{"x":0.8269230723381042,"y":0.44622793793678284},{"x":0.45432692766189575,"y":0.44622793793678284}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.44932692766189575,0.4071252040863037,0.8319230723381043,0.45322793793678284],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.651442289352417,"y":0.43338683247566223},{"x":0.65625,"y":0.43338683247566223},{"x":0.65625,"y":0.44622793793678284},{"x":0.651442289352417,"y":0.44622793793678284}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.651442289352417,0.43338683247566223,0.65625,0.44622793793678284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6105769276618958,"y":0.43338683247566223},{"x":0.6442307829856873,"y":0.43338683247566223},{"x":0.6442307829856873,"y":0.44622793793678284},{"x":0.6105769276618958,"y":0.44622793793678284}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.6105769276618958,0.43338683247566223,0.6442307829856873,0.44622793793678284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.567307710647583,"y":0.43178170919418335},{"x":0.598557710647583,"y":0.43338683247566223},{"x":0.598557710647583,"y":0.44622793793678284},{"x":0.567307710647583,"y":0.44622793793678284}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.567307710647583,0.43178170919418335,0.598557710647583,0.44622793793678284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.526442289352417,"y":0.43178170919418335},{"x":0.5528846383094788,"y":0.43178170919418335},{"x":0.5528846383094788,"y":0.44622793793678284},{"x":0.526442289352417,"y":0.44622793793678284}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.526442289352417,0.43178170919418335,0.5528846383094788,0.44622793793678284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30288460850715637,"y":0.4301765561103821},{"x":0.36538460850715637,"y":0.4301765561103821},{"x":0.36538460850715637,"y":0.44462278485298157},{"x":0.30288460850715637,"y":0.44462278485298157}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Industrial","boundary":[0.30288460850715637,0.4301765561103821,0.36538460850715637,0.44462278485298157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3677884638309479,"y":0.4301765561103821},{"x":0.45673078298568726,"y":0.43178170919418335},{"x":0.45673078298568726,"y":0.44462278485298157},{"x":0.3677884638309479,"y":0.44462278485298157}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"Management","boundary":[0.3677884638309479,0.4301765561103821,0.45673078298568726,0.44462278485298157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4615384638309479,"y":0.43178170919418335},{"x":0.5144230723381042,"y":0.43178170919418335},{"x":0.5144230723381042,"y":0.44622793793678284},{"x":0.4615384638309479,"y":0.44462278485298157}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"Institute","boundary":[0.4615384638309479,0.43178170919418335,0.5144230723381042,0.44622793793678284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8052884340286255,"y":0.45264846086502075},{"x":0.8245192170143127,"y":0.454253613948822},{"x":0.8221153616905212,"y":0.46709468960762024},{"x":0.8028846383094788,"y":0.46709468960762024}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.8052884340286255,0.45264846086502075,0.8221153616905212,0.46709468960762024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.45264846086502075},{"x":0.7980769276618958,"y":0.45264846086502075},{"x":0.7980769276618958,"y":0.46709468960762024},{"x":0.7668269276618958,"y":0.46548956632614136}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7692307829856873,0.45264846086502075,0.7980769276618958,0.46709468960762024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7259615659713745,"y":0.45264846086502075},{"x":0.7620192170143127,"y":0.45264846086502075},{"x":0.7596153616905212,"y":0.46709468960762024},{"x":0.7259615659713745,"y":0.46548956632614136}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.7259615659713745,0.45264846086502075,0.7596153616905212,0.46709468960762024]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30288460850715637,"y":0.4301765561103821},{"x":0.8245192170143127,"y":0.4349919855594635},{"x":0.8245192170143127,"y":0.46709468960762024},{"x":0.30288460850715637,"y":0.4622792899608612}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.29788460850715637,0.4231765561103821,0.8295192170143127,0.47409468960762025],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.651442289352417,"y":0.45104333758354187},{"x":0.65625,"y":0.45104333758354187},{"x":0.65625,"y":0.4638844430446625},{"x":0.651442289352417,"y":0.4638844430446625}]},"confidence":0.949999988079071,"str":":","boundary":[0.651442289352417,0.45104333758354187,0.65625,0.4638844430446625]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6129807829856873,"y":0.45104333758354187},{"x":0.6442307829856873,"y":0.45104333758354187},{"x":0.6442307829856873,"y":0.4638844430446625},{"x":0.6129807829856873,"y":0.4638844430446625}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۳۹۸","boundary":[0.6129807829856873,0.45104333758354187,0.6442307829856873,0.4638844430446625]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033653616905212,"y":0.45104333758354187},{"x":0.6081730723381042,"y":0.45104333758354187},{"x":0.6081730723381042,"y":0.4638844430446625},{"x":0.6033653616905212,"y":0.4638844430446625}]},"confidence":0.699999988079071,"str":"۹","boundary":[0.6033653616905212,0.45104333758354187,0.6081730723381042,0.4638844430446625]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5961538553237915,"y":0.45104333758354187},{"x":0.6009615659713745,"y":0.45104333758354187},{"x":0.6009615659713745,"y":0.4638844430446625},{"x":0.5961538553237915,"y":0.4638844430446625}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"ر","boundary":[0.5961538553237915,0.45104333758354187,0.6009615659713745,0.4638844430446625]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.588942289352417,"y":0.45104333758354187},{"x":0.59375,"y":0.45104333758354187},{"x":0.59375,"y":0.4638844430446625},{"x":0.588942289352417,"y":0.4638844430446625}]},"confidence":0.550000011920929,"str":"۵","boundary":[0.588942289352417,0.45104333758354187,0.59375,0.4638844430446625]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5769230723381042,"y":0.45104333758354187},{"x":0.588942289352417,"y":0.45104333758354187},{"x":0.588942289352417,"y":0.4638844430446625},{"x":0.5769230723381042,"y":0.4638844430446625}]},"confidence":0.800000011920929,"str":"الف","boundary":[0.5769230723381042,0.45104333758354187,0.588942289352417,0.4638844430446625]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5649038553237915,"y":0.45104333758354187},{"x":0.5697115659713745,"y":0.45104333758354187},{"x":0.5697115659713745,"y":0.4638844430446625},{"x":0.5649038553237915,"y":0.4638844430446625}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"/","boundary":[0.5649038553237915,0.45104333758354187,0.5697115659713745,0.4638844430446625]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5120192170143127,"y":0.45104333758354187},{"x":0.5504807829856873,"y":0.45104333758354187},{"x":0.5504807829856873,"y":0.4638844430446625},{"x":0.5120192170143127,"y":0.4638844430446625}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"HD۵۷","boundary":[0.5120192170143127,0.45104333758354187,0.5504807829856873,0.4638844430446625]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5528846383094788,"y":0.45104333758354187},{"x":0.557692289352417,"y":0.45104333758354187},{"x":0.557692289352417,"y":0.4638844430446625},{"x":0.5528846383094788,"y":0.4638844430446625}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"/","boundary":[0.5528846383094788,0.45104333758354187,0.557692289352417,0.4638844430446625]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.557692289352417,"y":0.45104333758354187},{"x":0.5625,"y":0.45104333758354187},{"x":0.5625,"y":0.4638844430446625},{"x":0.557692289352417,"y":0.4638844430446625}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۷","boundary":[0.557692289352417,0.45104333758354187,0.5625,0.4638844430446625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8052884340286255,"y":0.47351524233818054},{"x":0.8245192170143127,"y":0.47351524233818054},{"x":0.8245192170143127,"y":0.483146071434021},{"x":0.8052884340286255,"y":0.483146071434021}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.8052884340286255,0.47351524233818054,0.8245192170143127,0.483146071434021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7668269276618958,"y":0.47351524233818054},{"x":0.7980769276618958,"y":0.47351524233818054},{"x":0.7980769276618958,"y":0.483146071434021},{"x":0.7668269276618958,"y":0.483146071434021}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7668269276618958,0.47351524233818054,0.7980769276618958,0.483146071434021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.723557710647583,"y":0.47351524233818054},{"x":0.7596153616905212,"y":0.47351524233818054},{"x":0.7596153616905212,"y":0.483146071434021},{"x":0.723557710647583,"y":0.4847511947154999}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.723557710647583,0.47351524233818054,0.7596153616905212,0.483146071434021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7836538553237915,"y":0.4895666241645813},{"x":0.8245192170143127,"y":0.4895666241645813},{"x":0.8245192170143127,"y":0.5040128231048584},{"x":0.7836538553237915,"y":0.5040128231048584}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7836538553237915,0.4895666241645813,0.8245192170143127,0.5040128231048584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7115384340286255,"y":0.4895666241645813},{"x":0.78125,"y":0.4895666241645813},{"x":0.78125,"y":0.5040128231048584},{"x":0.7115384340286255,"y":0.5040128231048584}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.7115384340286255,0.4895666241645813,0.78125,0.5040128231048584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.682692289352417,"y":0.4895666241645813},{"x":0.7043269276618958,"y":0.4895666241645813},{"x":0.7043269276618958,"y":0.5040128231048584},{"x":0.682692289352417,"y":0.5040128231048584}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.682692289352417,0.4895666241645813,0.7043269276618958,0.5040128231048584]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.6200000047683716}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5120192170143127,"y":0.45104333758354187},{"x":0.8245192170143127,"y":0.45104333758354187},{"x":0.8245192170143127,"y":0.5040128231048584},{"x":0.5120192170143127,"y":0.5040128231048584}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5070192170143127,0.44404333758354186,0.8295192170143127,0.5110128231048584],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865384340286255,"y":0.4703049659729004},{"x":0.6442307829856873,"y":0.47191011905670166},{"x":0.6442307829856873,"y":0.47993579506874084},{"x":0.5865384340286255,"y":0.47833067178726196}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۵۸/۴۰۹۲","boundary":[0.5865384340286255,0.4703049659729004,0.6442307829856873,0.47993579506874084]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6538461446762085,"y":0.47191011905670166},{"x":0.65625,"y":0.47191011905670166},{"x":0.65625,"y":0.47993579506874084},{"x":0.6538461446762085,"y":0.47993579506874084}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":":","boundary":[0.6538461446762085,0.47191011905670166,0.65625,0.47993579506874084]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865384340286255,"y":0.4703049659729004},{"x":0.65625,"y":0.47191011905670166},{"x":0.65625,"y":0.47993579506874084},{"x":0.5865384340286255,"y":0.47833067178726196}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.5815384340286255,0.4633049659729004,0.66125,0.48693579506874085],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5913461446762085,"y":0.4911717474460602},{"x":0.6442307829856873,"y":0.4911717474460602},{"x":0.6442307829856873,"y":0.49919742345809937},{"x":0.5913461446762085,"y":0.4975923001766205}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۵۶۸۴۷۹","boundary":[0.5913461446762085,0.4911717474460602,0.6442307829856873,0.49919742345809937]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6538461446762085,"y":0.4911717474460602},{"x":0.65625,"y":0.4911717474460602},{"x":0.65625,"y":0.49919742345809937},{"x":0.6538461446762085,"y":0.49919742345809937}]},"confidence":0.949999988079071,"str":":","boundary":[0.6538461446762085,0.4911717474460602,0.65625,0.49919742345809937]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5913461446762085,"y":0.4911717474460602},{"x":0.65625,"y":0.4911717474460602},{"x":0.65625,"y":0.49919742345809937},{"x":0.5913461446762085,"y":0.4975923001766205}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.5863461446762085,0.4841717474460602,0.66125,0.5061974234580994],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7956730723381042,"y":0.5698234438896179},{"x":0.8028846383094788,"y":0.5698234438896179},{"x":0.8028846383094788,"y":0.5826645493507385},{"x":0.7956730723381042,"y":0.5826645493507385}]},"confidence":0.47999998927116394,"dir":"ltr","str":"ان","boundary":[0.7956730723381042,0.5698234438896179,0.8028846383094788,0.5826645493507385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.5698234438896179},{"x":0.786057710647583,"y":0.5698234438896179},{"x":0.786057710647583,"y":0.5826645493507385},{"x":0.7692307829856873,"y":0.5826645493507385}]},"confidence":0.5400000214576721,"dir":"ltr","str":"اللا","boundary":[0.7692307829856873,0.5698234438896179,0.786057710647583,0.5826645493507385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7091346383094788,"y":0.5698234438896179},{"x":0.7644230723381042,"y":0.5698234438896179},{"x":0.7644230723381042,"y":0.5826645493507385},{"x":0.7091346383094788,"y":0.5826645493507385}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"ltr","str":"مریت","boundary":[0.7091346383094788,0.5698234438896179,0.7644230723381042,0.5826645493507385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6418269276618958,"y":0.5698234438896179},{"x":0.7043269276618958,"y":0.5698234438896179},{"x":0.7043269276618958,"y":0.5826645493507385},{"x":0.6418269276618958,"y":0.5826645493507385}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"ltr","str":"صنعتا","boundary":[0.6418269276618958,0.5698234438896179,0.7043269276618958,0.5826645493507385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596153616905212,"y":0.584269642829895},{"x":0.7980769276618958,"y":0.584269642829895},{"x":0.7980769276618958,"y":0.5955055952072144},{"x":0.7596153616905212,"y":0.5955055952072144}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"مشاوره","boundary":[0.7596153616905212,0.584269642829895,0.7980769276618958,0.5955055952072144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7163461446762085,"y":0.584269642829895},{"x":0.754807710647583,"y":0.584269642829895},{"x":0.754807710647583,"y":0.5955055952072144},{"x":0.7163461446762085,"y":0.5955055952072144}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"آمونت","boundary":[0.7163461446762085,0.584269642829895,0.754807710647583,0.5955055952072144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6778846383094788,"y":0.584269642829895},{"x":0.713942289352417,"y":0.584269642829895},{"x":0.713942289352417,"y":0.5955055952072144},{"x":0.6778846383094788,"y":0.5955055952072144}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"تحقيق","boundary":[0.6778846383094788,0.584269642829895,0.713942289352417,0.5955055952072144]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.5199999809265137},{"languageCode":"ur","confidence":0.47999998927116394}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6418269276618958,"y":0.5698234438896179},{"x":0.8028846383094788,"y":0.5698234438896179},{"x":0.8028846383094788,"y":0.5955055952072144},{"x":0.6418269276618958,"y":0.5955055952072144}]},"confidence":0.699999988079071,"boundary":[0.6368269276618957,0.5628234438896179,0.8078846383094788,0.6025055952072144],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.71875,"y":0.6003210544586182},{"x":0.7692307829856873,"y":0.6003210544586182},{"x":0.7692307829856873,"y":0.617977499961853},{"x":0.71875,"y":0.617977499961853}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رهبری","boundary":[0.71875,0.6003210544586182,0.7692307829856873,0.617977499961853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6466346383094788,"y":0.6003210544586182},{"x":0.7115384340286255,"y":0.6003210544586182},{"x":0.7115384340286255,"y":0.617977499961853},{"x":0.6466346383094788,"y":0.617977499961853}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازمانی","boundary":[0.6466346383094788,0.6003210544586182,0.7115384340286255,0.617977499961853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6225961446762085,"y":0.6003210544586182},{"x":0.6394230723381042,"y":0.6003210544586182},{"x":0.6394230723381042,"y":0.617977499961853},{"x":0.6225961446762085,"y":0.617977499961853}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6225961446762085,0.6003210544586182,0.6394230723381042,0.617977499961853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5649038553237915,"y":0.6003210544586182},{"x":0.6153846383094788,"y":0.6003210544586182},{"x":0.6153846383094788,"y":0.617977499961853},{"x":0.5649038553237915,"y":0.617977499961853}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انقلاب","boundary":[0.5649038553237915,0.6003210544586182,0.6153846383094788,0.617977499961853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.504807710647583,"y":0.6003210544586182},{"x":0.557692289352417,"y":0.6003210544586182},{"x":0.557692289352417,"y":0.617977499961853},{"x":0.504807710647583,"y":0.617977499961853}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.504807710647583,0.6003210544586182,0.557692289352417,0.617977499961853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44951921701431274,"y":0.6003210544586182},{"x":0.4975961446762085,"y":0.6003210544586182},{"x":0.4975961446762085,"y":0.617977499961853},{"x":0.44951921701431274,"y":0.617977499961853}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.44951921701431274,0.6003210544586182,0.4975961446762085,0.617977499961853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4423076808452606,"y":0.6003210544586182},{"x":0.44711539149284363,"y":0.6003210544586182},{"x":0.44711539149284363,"y":0.617977499961853},{"x":0.4423076808452606,"y":0.617977499961853}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4423076808452606,0.6003210544586182,0.44711539149284363,0.617977499961853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36298078298568726,"y":0.6003210544586182},{"x":0.4350961446762085,"y":0.6003210544586182},{"x":0.4350961446762085,"y":0.617977499961853},{"x":0.36298078298568726,"y":0.617977499961853}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پژوهشها","boundary":[0.36298078298568726,0.6003210544586182,0.4350961446762085,0.617977499961853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3509615361690521,"y":0.6003210544586182},{"x":0.35576921701431274,"y":0.6003210544586182},{"x":0.35576921701431274,"y":0.617977499961853},{"x":0.3509615361690521,"y":0.617977499961853}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3509615361690521,0.6003210544586182,0.35576921701431274,0.617977499961853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30048078298568726,"y":0.6003210544586182},{"x":0.34375,"y":0.6003210544586182},{"x":0.34375,"y":0.617977499961853},{"x":0.30048078298568726,"y":0.617977499961853}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فرصت","boundary":[0.30048078298568726,0.6003210544586182,0.34375,0.617977499961853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27163460850715637,"y":0.6003210544586182},{"x":0.29326921701431274,"y":0.6003210544586182},{"x":0.29326921701431274,"y":0.617977499961853},{"x":0.27163460850715637,"y":0.617977499961853}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.27163460850715637,0.6003210544586182,0.29326921701431274,0.617977499961853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20913460850715637,"y":0.6003210544586182},{"x":0.25961539149284363,"y":0.6003210544586182},{"x":0.25961539149284363,"y":0.617977499961853},{"x":0.20913460850715637,"y":0.617977499961853}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوظهور","boundary":[0.20913460850715637,0.6003210544586182,0.25961539149284363,0.617977499961853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7211538553237915,"y":0.6243980526924133},{"x":0.7692307829856873,"y":0.6243980526924133},{"x":0.7692307829856873,"y":0.6404494643211365},{"x":0.7211538553237915,"y":0.6404494643211365}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مترجمان","boundary":[0.7211538553237915,0.6243980526924133,0.7692307829856873,0.6404494643211365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7115384340286255,"y":0.6243980526924133},{"x":0.7163461446762085,"y":0.6243980526924133},{"x":0.7163461446762085,"y":0.6404494643211365},{"x":0.7115384340286255,"y":0.6404494643211365}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7115384340286255,0.6243980526924133,0.7163461446762085,0.6404494643211365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6754807829856873,"y":0.6243980526924133},{"x":0.7019230723381042,"y":0.6243980526924133},{"x":0.7019230723381042,"y":0.6404494643211365},{"x":0.6754807829856873,"y":0.6404494643211365}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قاسم","boundary":[0.6754807829856873,0.6243980526924133,0.7019230723381042,0.6404494643211365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.65625,"y":0.6243980526924133},{"x":0.6730769276618958,"y":0.6243980526924133},{"x":0.6730769276618958,"y":0.6404494643211365},{"x":0.65625,"y":0.6404494643211365}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تقی","boundary":[0.65625,0.6243980526924133,0.6730769276618958,0.6404494643211365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.629807710647583,"y":0.6243980526924133},{"x":0.651442289352417,"y":0.6243980526924133},{"x":0.651442289352417,"y":0.6404494643211365},{"x":0.629807710647583,"y":0.6404494643211365}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.629807710647583,0.6243980526924133,0.651442289352417,0.6404494643211365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.620192289352417,"y":0.6243980526924133},{"x":0.6274038553237915,"y":0.6243980526924133},{"x":0.6274038553237915,"y":0.6404494643211365},{"x":0.620192289352417,"y":0.6404494643211365}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.620192289352417,0.6243980526924133,0.6274038553237915,0.6404494643211365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5961538553237915,"y":0.6243980526924133},{"x":0.6153846383094788,"y":0.6243980526924133},{"x":0.6153846383094788,"y":0.6404494643211365},{"x":0.5961538553237915,"y":0.6404494643211365}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سید","boundary":[0.5961538553237915,0.6243980526924133,0.6153846383094788,0.6404494643211365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.567307710647583,"y":0.6243980526924133},{"x":0.59375,"y":0.6243980526924133},{"x":0.59375,"y":0.6404494643211365},{"x":0.567307710647583,"y":0.6404494643211365}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مجید","boundary":[0.567307710647583,0.6243980526924133,0.59375,0.6404494643211365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5480769276618958,"y":0.6243980526924133},{"x":0.5625,"y":0.6243980526924133},{"x":0.5625,"y":0.6404494643211365},{"x":0.5480769276618958,"y":0.6404494643211365}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ابن","boundary":[0.5480769276618958,0.6243980526924133,0.5625,0.6404494643211365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5096153616905212,"y":0.6243980526924133},{"x":0.5456730723381042,"y":0.6243980526924133},{"x":0.5456730723381042,"y":0.6404494643211365},{"x":0.5096153616905212,"y":0.6404494643211365}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"الرضا-","boundary":[0.5096153616905212,0.6243980526924133,0.5456730723381042,0.6404494643211365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4711538553237915,"y":0.6243980526924133},{"x":0.5024038553237915,"y":0.6243980526924133},{"x":0.5024038553237915,"y":0.6404494643211365},{"x":0.4711538553237915,"y":0.6404494643211365}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یونس","boundary":[0.4711538553237915,0.6243980526924133,0.5024038553237915,0.6404494643211365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4350961446762085,"y":0.6243980526924133},{"x":0.4639423191547394,"y":0.6243980526924133},{"x":0.4639423191547394,"y":0.6404494643211365},{"x":0.4350961446762085,"y":0.6404494643211365}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظری","boundary":[0.4350961446762085,0.6243980526924133,0.4639423191547394,0.6404494643211365]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20913460850715637,"y":0.6003210544586182},{"x":0.7692307829856873,"y":0.6003210544586182},{"x":0.7692307829856873,"y":0.6404494643211365},{"x":0.20913460850715637,"y":0.6404494643211365}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.20413460850715637,0.5933210544586182,0.7742307829856873,0.6474494643211365],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7403846383094788,"y":0.646869957447052},{"x":0.7692307829856873,"y":0.646869957447052},{"x":0.7692307829856873,"y":0.6597110629081726},{"x":0.7403846383094788,"y":0.6597110629081726}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.7403846383094788,0.646869957447052,0.7692307829856873,0.6597110629081726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7355769276618958,"y":0.646869957447052},{"x":0.7403846383094788,"y":0.646869957447052},{"x":0.7427884340286255,"y":0.6597110629081726},{"x":0.7379807829856873,"y":0.6597110629081726}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7355769276618958,0.646869957447052,0.7427884340286255,0.6597110629081726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6899038553237915,"y":0.646869957447052},{"x":0.7307692170143127,"y":0.646869957447052},{"x":0.7307692170143127,"y":0.6597110629081726},{"x":0.6899038553237915,"y":0.6597110629081726}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.6899038553237915,0.646869957447052,0.7307692170143127,0.6597110629081726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6394230723381042,"y":0.6484751105308533},{"x":0.682692289352417,"y":0.646869957447052},{"x":0.682692289352417,"y":0.6597110629081726},{"x":0.6394230723381042,"y":0.6613162159919739}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.6394230723381042,0.6484751105308533,0.682692289352417,0.6597110629081726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.59375,"y":0.6484751105308533},{"x":0.6322115659713745,"y":0.6484751105308533},{"x":0.6322115659713745,"y":0.6613162159919739},{"x":0.59375,"y":0.6613162159919739}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.59375,0.6484751105308533,0.6322115659713745,0.6613162159919739]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.59375,"y":0.6484751105308533},{"x":0.7692307829856873,"y":0.6452648639678955},{"x":0.7692307829856873,"y":0.6597110629081726},{"x":0.59375,"y":0.6613162159919739}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.58875,0.6414751105308533,0.7742307829856873,0.6667110629081726],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7163461446762085,"y":0.6693419218063354},{"x":0.7692307829856873,"y":0.6709470152854919},{"x":0.7692307829856873,"y":0.6853932738304138},{"x":0.7163461446762085,"y":0.6837881207466125}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.7163461446762085,0.6693419218063354,0.7692307829856873,0.6853932738304138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7115384340286255,"y":0.6693419218063354},{"x":0.7163461446762085,"y":0.6693419218063354},{"x":0.7163461446762085,"y":0.6837881207466125},{"x":0.7115384340286255,"y":0.6837881207466125}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7115384340286255,0.6693419218063354,0.7163461446762085,0.6837881207466125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6754807829856873,"y":0.6693419218063354},{"x":0.7067307829856873,"y":0.6693419218063354},{"x":0.7067307829856873,"y":0.6837881207466125},{"x":0.6754807829856873,"y":0.6837881207466125}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"راضیه","boundary":[0.6754807829856873,0.6693419218063354,0.7067307829856873,0.6837881207466125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6322115659713745,"y":0.6693419218063354},{"x":0.6754807829856873,"y":0.6693419218063354},{"x":0.6754807829856873,"y":0.6837881207466125},{"x":0.6322115659713745,"y":0.6837881207466125}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"السادات","boundary":[0.6322115659713745,0.6693419218063354,0.6754807829856873,0.6837881207466125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841346383094788,"y":0.6693419218063354},{"x":0.6225961446762085,"y":0.6693419218063354},{"x":0.6225961446762085,"y":0.6837881207466125},{"x":0.5841346383094788,"y":0.6837881207466125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فروزان","boundary":[0.5841346383094788,0.6693419218063354,0.6225961446762085,0.6837881207466125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7427884340286255,"y":0.6934189200401306},{"x":0.7692307829856873,"y":0.6934189200401306},{"x":0.7692307829856873,"y":0.7062600255012512},{"x":0.7403846383094788,"y":0.7062600255012512}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7427884340286255,0.6934189200401306,0.7692307829856873,0.7062600255012512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7163461446762085,"y":0.6934189200401306},{"x":0.7355769276618958,"y":0.6934189200401306},{"x":0.7355769276618958,"y":0.7062600255012512},{"x":0.713942289352417,"y":0.7062600255012512}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7163461446762085,0.6934189200401306,0.7355769276618958,0.7062600255012512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7115384340286255,"y":0.6934189200401306},{"x":0.713942289352417,"y":0.6934189200401306},{"x":0.713942289352417,"y":0.70465487241745},{"x":0.7115384340286255,"y":0.70465487241745}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7115384340286255,0.6934189200401306,0.713942289352417,0.70465487241745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6730769276618958,"y":0.6918138265609741},{"x":0.7043269276618958,"y":0.6934189200401306},{"x":0.7043269276618958,"y":0.70465487241745},{"x":0.6730769276618958,"y":0.70465487241745}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۷","boundary":[0.6730769276618958,0.6918138265609741,0.7043269276618958,0.70465487241745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.71875,"y":0.7110754251480103},{"x":0.7692307829856873,"y":0.7110754251480103},{"x":0.7692307829856873,"y":0.7271267771720886},{"x":0.71875,"y":0.7271267771720886}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.71875,0.7110754251480103,0.7692307829856873,0.7271267771720886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7091346383094788,"y":0.7110754251480103},{"x":0.713942289352417,"y":0.7110754251480103},{"x":0.713942289352417,"y":0.7255216836929321},{"x":0.7091346383094788,"y":0.7255216836929321}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7091346383094788,0.7110754251480103,0.713942289352417,0.7255216836929321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6802884340286255,"y":0.7110754251480103},{"x":0.7043269276618958,"y":0.7110754251480103},{"x":0.7019230723381042,"y":0.7255216836929321},{"x":0.6778846383094788,"y":0.7255216836929321}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۷۰۰","boundary":[0.6802884340286255,0.7110754251480103,0.7019230723381042,0.7255216836929321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6418269276618958,"y":0.7110754251480103},{"x":0.6754807829856873,"y":0.7110754251480103},{"x":0.6730769276618958,"y":0.7255216836929321},{"x":0.6394230723381042,"y":0.7255216836929321}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نسخه","boundary":[0.6418269276618958,0.7110754251480103,0.6730769276618958,0.7255216836929321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7403846383094788,"y":0.7335473299026489},{"x":0.7692307829856873,"y":0.7335473299026489},{"x":0.7692307829856873,"y":0.7463884353637695},{"x":0.7403846383094788,"y":0.7463884353637695}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.7403846383094788,0.7335473299026489,0.7692307829856873,0.7463884353637695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7283653616905212,"y":0.7335473299026489},{"x":0.7331730723381042,"y":0.7335473299026489},{"x":0.7331730723381042,"y":0.7463884353637695},{"x":0.7283653616905212,"y":0.7463884353637695}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7283653616905212,0.7335473299026489,0.7331730723381042,0.7463884353637695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697115659713745,"y":0.7335473299026489},{"x":0.7211538553237915,"y":0.7335473299026489},{"x":0.7211538553237915,"y":0.7463884353637695},{"x":0.5697115659713745,"y":0.7463884353637695}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۷-۱۴۴-۲۷۵-۶۰۰-۹۷۸","boundary":[0.5697115659713745,0.7335473299026489,0.7211538553237915,0.7463884353637695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.567307710647583,"y":0.7335473299026489},{"x":0.5721153616905212,"y":0.7335473299026489},{"x":0.5721153616905212,"y":0.7463884353637695},{"x":0.567307710647583,"y":0.7463884353637695}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.567307710647583,0.7335473299026489,0.5721153616905212,0.7463884353637695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302884638309479,"y":0.7335473299026489},{"x":0.5600961446762085,"y":0.7335473299026489},{"x":0.5600961446762085,"y":0.7463884353637695},{"x":0.4302884638309479,"y":0.7463884353637695}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"7-144-275-600-978","boundary":[0.4302884638309479,0.7335473299026489,0.5600961446762085,0.7463884353637695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42788460850715637,"y":0.7335473299026489},{"x":0.4302884638309479,"y":0.7335473299026489},{"x":0.4302884638309479,"y":0.7463884353637695},{"x":0.42788460850715637,"y":0.7463884353637695}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.42788460850715637,0.7335473299026489,0.4302884638309479,0.7463884353637695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38701921701431274,"y":0.7335473299026489},{"x":0.42548078298568726,"y":0.7335473299026489},{"x":0.42548078298568726,"y":0.7463884353637695},{"x":0.38701921701431274,"y":0.7463884353637695}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ISBN","boundary":[0.38701921701431274,0.7335473299026489,0.42548078298568726,0.7463884353637695]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38942307233810425,"y":0.6661316156387329},{"x":0.7716346383094788,"y":0.6709470152854919},{"x":0.7692307829856873,"y":0.7495987415313721},{"x":0.38701921701431274,"y":0.7463884353637695}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.38442307233810424,0.6591316156387329,0.7742307829856873,0.7565987415313721],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7115384340286255,"y":0.7592295408248901},{"x":0.7668269276618958,"y":0.7592295408248901},{"x":0.7668269276618958,"y":0.7720706462860107},{"x":0.7115384340286255,"y":0.7720706462860107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فروشگاه","boundary":[0.7115384340286255,0.7592295408248901,0.7668269276618958,0.7720706462860107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6682692170143127,"y":0.7592295408248901},{"x":0.7067307829856873,"y":0.7592295408248901},{"x":0.7067307829856873,"y":0.7720706462860107},{"x":0.6682692170143127,"y":0.7720706462860107}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.6682692170143127,0.7592295408248901,0.7067307829856873,0.7720706462860107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6538461446762085,"y":0.7592295408248901},{"x":0.6586538553237915,"y":0.7592295408248901},{"x":0.6586538553237915,"y":0.7720706462860107},{"x":0.6538461446762085,"y":0.7720706462860107}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.6538461446762085,0.7592295408248901,0.6586538553237915,0.7720706462860107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6490384340286255,"y":0.7592295408248901},{"x":0.651442289352417,"y":0.7592295408248901},{"x":0.651442289352417,"y":0.7720706462860107},{"x":0.6490384340286255,"y":0.7720706462860107}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6490384340286255,0.7592295408248901,0.651442289352417,0.7720706462860107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6105769276618958,"y":0.7592295408248901},{"x":0.6418269276618958,"y":0.7592295408248901},{"x":0.6418269276618958,"y":0.7720706462860107},{"x":0.6105769276618958,"y":0.7720706462860107}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.6105769276618958,0.7592295408248901,0.6418269276618958,0.7720706462860107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5600961446762085,"y":0.7592295408248901},{"x":0.6057692170143127,"y":0.7592295408248901},{"x":0.6057692170143127,"y":0.7720706462860107},{"x":0.5600961446762085,"y":0.7720706462860107}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ولیعصر","boundary":[0.5600961446762085,0.7592295408248901,0.6057692170143127,0.7720706462860107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.557692289352417,"y":0.7592295408248901},{"x":0.5625,"y":0.7592295408248901},{"x":0.5625,"y":0.7720706462860107},{"x":0.557692289352417,"y":0.7720706462860107}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.557692289352417,0.7592295408248901,0.5625,0.7720706462860107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5288461446762085,"y":0.7592295408248901},{"x":0.5528846383094788,"y":0.7592295408248901},{"x":0.5528846383094788,"y":0.7720706462860107},{"x":0.5288461446762085,"y":0.7720706462860107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نبش","boundary":[0.5288461446762085,0.7592295408248901,0.5528846383094788,0.7720706462860107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49038460850715637,"y":0.7592295408248901},{"x":0.5240384340286255,"y":0.7592295408248901},{"x":0.5240384340286255,"y":0.7720706462860107},{"x":0.49038460850715637,"y":0.7720706462860107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.49038460850715637,0.7592295408248901,0.5240384340286255,0.7720706462860107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46875,"y":0.7592295408248901},{"x":0.48557692766189575,"y":0.7592295408248901},{"x":0.48557692766189575,"y":0.7720706462860107},{"x":0.46875,"y":0.7720706462860107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جام","boundary":[0.46875,0.7592295408248901,0.48557692766189575,0.7720706462860107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45192307233810425,"y":0.7592295408248901},{"x":0.4663461446762085,"y":0.7592295408248901},{"x":0.4663461446762085,"y":0.7720706462860107},{"x":0.45192307233810425,"y":0.7720706462860107}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جم","boundary":[0.45192307233810425,0.7592295408248901,0.4663461446762085,0.7720706462860107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44711539149284363,"y":0.7592295408248901},{"x":0.44951921701431274,"y":0.7592295408248901},{"x":0.44951921701431274,"y":0.7720706462860107},{"x":0.44711539149284363,"y":0.7720706462860107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.44711539149284363,0.7592295408248901,0.44951921701431274,0.7720706462860107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39663460850715637,"y":0.7592295408248901},{"x":0.4423076808452606,"y":0.7592295408248901},{"x":0.4423076808452606,"y":0.7720706462860107},{"x":0.39663460850715637,"y":0.7720706462860107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.39663460850715637,0.7592295408248901,0.4423076808452606,0.7720706462860107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35576921701431274,"y":0.7592295408248901},{"x":0.39182692766189575,"y":0.7592295408248901},{"x":0.39182692766189575,"y":0.7720706462860107},{"x":0.35576921701431274,"y":0.7720706462860107}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.35576921701431274,0.7592295408248901,0.39182692766189575,0.7720706462860107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3125,"y":0.7592295408248901},{"x":0.3485576808452606,"y":0.7592295408248901},{"x":0.3485576808452606,"y":0.7720706462860107},{"x":0.3125,"y":0.7720706462860107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.3125,0.7592295408248901,0.3485576808452606,0.7720706462860107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26923078298568726,"y":0.7592295408248901},{"x":0.3076923191547394,"y":0.7592295408248901},{"x":0.3076923191547394,"y":0.7720706462860107},{"x":0.26923078298568726,"y":0.7720706462860107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.26923078298568726,0.7592295408248901,0.3076923191547394,0.7720706462860107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22836539149284363,"y":0.7592295408248901},{"x":0.26201921701431274,"y":0.7592295408248901},{"x":0.26201921701431274,"y":0.7720706462860107},{"x":0.22836539149284363,"y":0.7720706462860107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.22836539149284363,0.7592295408248901,0.26201921701431274,0.7720706462860107]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22836539149284363,"y":0.7592295408248901},{"x":0.7668269276618958,"y":0.7592295408248901},{"x":0.7668269276618958,"y":0.7720706462860107},{"x":0.22836539149284363,"y":0.7720706462860107}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.22336539149284362,0.7522295408248901,0.7718269276618958,0.7790706462860107],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.526442289352417,"y":0.7800962924957275},{"x":0.5480769276618958,"y":0.7800962924957275},{"x":0.5480769276618958,"y":0.7929373979568481},{"x":0.526442289352417,"y":0.7929373979568481}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.526442289352417,0.7800962924957275,0.5480769276618958,0.7929373979568481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5192307829856873,"y":0.7800962924957275},{"x":0.5240384340286255,"y":0.7800962924957275},{"x":0.5240384340286255,"y":0.7929373979568481},{"x":0.5192307829856873,"y":0.7929373979568481}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5192307829856873,0.7800962924957275,0.5240384340286255,0.7929373979568481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4447115361690521,"y":0.778491199016571},{"x":0.5096153616905212,"y":0.7800962924957275},{"x":0.5096153616905212,"y":0.7929373979568481},{"x":0.4447115361690521,"y":0.7913322448730469}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲۲۰۴۰۴۴۰","boundary":[0.4447115361690521,0.778491199016571,0.5096153616905212,0.7929373979568481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6947115659713745,"y":0.7993579506874084},{"x":0.75,"y":0.7993579506874084},{"x":0.75,"y":0.812199056148529},{"x":0.6947115659713745,"y":0.812199056148529}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فروشگاه","boundary":[0.6947115659713745,0.7993579506874084,0.75,0.812199056148529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.651442289352417,"y":0.7993579506874084},{"x":0.6875,"y":0.7993579506874084},{"x":0.6875,"y":0.812199056148529},{"x":0.651442289352417,"y":0.812199056148529}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.651442289352417,0.7993579506874084,0.6875,0.812199056148529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6370192170143127,"y":0.7993579506874084},{"x":0.6442307829856873,"y":0.7993579506874084},{"x":0.6442307829856873,"y":0.812199056148529},{"x":0.6370192170143127,"y":0.812199056148529}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.6370192170143127,0.7993579506874084,0.6442307829856873,0.812199056148529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6322115659713745,"y":0.7993579506874084},{"x":0.6346153616905212,"y":0.7993579506874084},{"x":0.6346153616905212,"y":0.812199056148529},{"x":0.6322115659713745,"y":0.812199056148529}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6322115659713745,0.7993579506874084,0.6346153616905212,0.812199056148529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.59375,"y":0.7993579506874084},{"x":0.625,"y":0.7993579506874084},{"x":0.625,"y":0.812199056148529},{"x":0.59375,"y":0.812199056148529}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.59375,0.7993579506874084,0.625,0.812199056148529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.567307710647583,"y":0.7993579506874084},{"x":0.5865384340286255,"y":0.7993579506874084},{"x":0.5865384340286255,"y":0.812199056148529},{"x":0.567307710647583,"y":0.812199056148529}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شیخ","boundary":[0.567307710647583,0.7993579506874084,0.5865384340286255,0.812199056148529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5336538553237915,"y":0.7993579506874084},{"x":0.5600961446762085,"y":0.7993579506874084},{"x":0.5600961446762085,"y":0.812199056148529},{"x":0.5336538553237915,"y":0.812199056148529}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بهایی","boundary":[0.5336538553237915,0.7993579506874084,0.5600961446762085,0.812199056148529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4975961446762085,"y":0.7993579506874084},{"x":0.526442289352417,"y":0.7993579506874084},{"x":0.526442289352417,"y":0.812199056148529},{"x":0.4975961446762085,"y":0.812199056148529}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جنوبی","boundary":[0.4975961446762085,0.7993579506874084,0.526442289352417,0.812199056148529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4927884638309479,"y":0.7993579506874084},{"x":0.4951923191547394,"y":0.7993579506874084},{"x":0.4951923191547394,"y":0.812199056148529},{"x":0.4927884638309479,"y":0.812199056148529}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4927884638309479,0.7993579506874084,0.4951923191547394,0.812199056148529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45432692766189575,"y":0.7993579506874084},{"x":0.48557692766189575,"y":0.7993579506874084},{"x":0.48557692766189575,"y":0.812199056148529},{"x":0.45432692766189575,"y":0.812199056148529}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.45432692766189575,0.7993579506874084,0.48557692766189575,0.812199056148529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39663460850715637,"y":0.7993579506874084},{"x":0.44711539149284363,"y":0.7993579506874084},{"x":0.44711539149284363,"y":0.812199056148529},{"x":0.39663460850715637,"y":0.812199056148529}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایرانشناسی","boundary":[0.39663460850715637,0.7993579506874084,0.44711539149284363,0.812199056148529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38942307233810425,"y":0.7993579506874084},{"x":0.39423078298568726,"y":0.7993579506874084},{"x":0.39423078298568726,"y":0.812199056148529},{"x":0.38942307233810425,"y":0.812199056148529}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.38942307233810425,0.7993579506874084,0.39423078298568726,0.812199056148529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3485576808452606,"y":0.7993579506874084},{"x":0.3822115361690521,"y":0.7993579506874084},{"x":0.3822115361690521,"y":0.812199056148529},{"x":0.3485576808452606,"y":0.812199056148529}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهرک","boundary":[0.3485576808452606,0.7993579506874084,0.3822115361690521,0.812199056148529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3100961446762085,"y":0.7993579506874084},{"x":0.3413461446762085,"y":0.7993579506874084},{"x":0.3413461446762085,"y":0.812199056148529},{"x":0.3100961446762085,"y":0.812199056148529}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"والفجر","boundary":[0.3100961446762085,0.7993579506874084,0.3413461446762085,0.812199056148529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3052884638309479,"y":0.7993579506874084},{"x":0.3100961446762085,"y":0.7993579506874084},{"x":0.3100961446762085,"y":0.812199056148529},{"x":0.3052884638309479,"y":0.812199056148529}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3052884638309479,0.7993579506874084,0.3100961446762085,0.812199056148529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26923078298568726,"y":0.7993579506874084},{"x":0.30048078298568726,"y":0.7993579506874084},{"x":0.30048078298568726,"y":0.812199056148529},{"x":0.26923078298568726,"y":0.812199056148529}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.26923078298568726,0.7993579506874084,0.30048078298568726,0.812199056148529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24519230425357819,"y":0.7993579506874084},{"x":0.26201921701431274,"y":0.7993579506874084},{"x":0.26201921701431274,"y":0.812199056148529},{"x":0.24519230425357819,"y":0.812199056148529}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نهم","boundary":[0.24519230425357819,0.7993579506874084,0.26201921701431274,0.812199056148529]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24519230425357819,"y":0.7752808928489685},{"x":0.75,"y":0.7833065986633301},{"x":0.75,"y":0.8202247023582458},{"x":0.24519230425357819,"y":0.812199056148529}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.24019230425357818,0.7682808928489685,0.755,0.8272247023582459],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5721153616905212,"y":0.8202247023582458},{"x":0.6081730723381042,"y":0.8202247023582458},{"x":0.6081730723381042,"y":0.8298555612564087},{"x":0.5721153616905212,"y":0.8298555612564087}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.5721153616905212,0.8202247023582458,0.6081730723381042,0.8298555612564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.526442289352417,"y":0.8186196088790894},{"x":0.567307710647583,"y":0.8186196088790894},{"x":0.567307710647583,"y":0.8298555612564087},{"x":0.526442289352417,"y":0.8298555612564087}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.526442289352417,0.8186196088790894,0.567307710647583,0.8298555612564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4927884638309479,"y":0.8186196088790894},{"x":0.5216346383094788,"y":0.8186196088790894},{"x":0.5216346383094788,"y":0.8298555612564087},{"x":0.4927884638309479,"y":0.8298555612564087}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.4927884638309479,0.8186196088790894,0.5216346383094788,0.8298555612564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48317307233810425,"y":0.8186196088790894},{"x":0.48557692766189575,"y":0.8186196088790894},{"x":0.48557692766189575,"y":0.8298555612564087},{"x":0.48317307233810425,"y":0.8298555612564087}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.48317307233810425,0.8186196088790894,0.48557692766189575,0.8298555612564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4326923191547394,"y":0.8186196088790894},{"x":0.47836539149284363,"y":0.8186196088790894},{"x":0.47836539149284363,"y":0.8298555612564087},{"x":0.4326923191547394,"y":0.8298555612564087}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.4326923191547394,0.8186196088790894,0.47836539149284363,0.8298555612564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39663460850715637,"y":0.8186196088790894},{"x":0.42788460850715637,"y":0.8186196088790894},{"x":0.42788460850715637,"y":0.8298555612564087},{"x":0.39663460850715637,"y":0.8298555612564087}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.39663460850715637,0.8186196088790894,0.42788460850715637,0.8298555612564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38461539149284363,"y":0.8186196088790894},{"x":0.39182692766189575,"y":0.8186196088790894},{"x":0.39182692766189575,"y":0.8298555612564087},{"x":0.38461539149284363,"y":0.8298555612564087}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.38461539149284363,0.8186196088790894,0.39182692766189575,0.8298555612564087]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38461539149284363,"y":0.8186196088790894},{"x":0.6081730723381042,"y":0.8202247023582458},{"x":0.6081730723381042,"y":0.8314606547355652},{"x":0.38461539149284363,"y":0.8298555612564087}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3796153914928436,0.8116196088790893,0.6131730723381043,0.8384606547355652],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.526442289352417,"y":0.8362760543823242},{"x":0.5480769276618958,"y":0.8378812074661255},{"x":0.5480769276618958,"y":0.8491171598434448},{"x":0.526442289352417,"y":0.8491171598434448}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.526442289352417,0.8362760543823242,0.5480769276618958,0.8491171598434448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5192307829856873,"y":0.8362760543823242},{"x":0.5240384340286255,"y":0.8362760543823242},{"x":0.5240384340286255,"y":0.8491171598434448},{"x":0.5192307829856873,"y":0.8491171598434448}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5192307829856873,0.8362760543823242,0.5240384340286255,0.8491171598434448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4447115361690521,"y":0.8346709609031677},{"x":0.5120192170143127,"y":0.8362760543823242},{"x":0.5120192170143127,"y":0.8491171598434448},{"x":0.4447115361690521,"y":0.8475120663642883}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۸۸۶۰۴۲۸۰","boundary":[0.4447115361690521,0.8346709609031677,0.5120192170143127,0.8491171598434448]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4447115361690521,"y":0.8346709609031677},{"x":0.5480769276618958,"y":0.8378812074661255},{"x":0.5480769276618958,"y":0.8507223129272461},{"x":0.4447115361690521,"y":0.8475120663642883}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4397115361690521,0.8276709609031677,0.5530769276618958,0.8577223129272461],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49038460850715637,"y":0.8667736649513245},{"x":0.5504807829856873,"y":0.8651685118675232},{"x":0.5504807829856873,"y":0.8812199234962463},{"x":0.4927884638309479,"y":0.8828250169754028}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳۳۰۰۰","boundary":[0.49038460850715637,0.8667736649513245,0.5504807829856873,0.8812199234962463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4399038553237915,"y":0.8683788180351257},{"x":0.48317307233810425,"y":0.8667736649513245},{"x":0.48557692766189575,"y":0.8828250169754028},{"x":0.4399038553237915,"y":0.8844301700592041}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تومان","boundary":[0.4399038553237915,0.8683788180351257,0.48557692766189575,0.8828250169754028]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4399038553237915,"y":0.8683788180351257},{"x":0.5504807829856873,"y":0.8651685118675232},{"x":0.5504807829856873,"y":0.8812199234962463},{"x":0.4399038553237915,"y":0.8844301700592041}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4349038553237915,0.8613788180351257,0.5554807829856873,0.8882199234962463],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/a865c94b1a5e8288/pages/mZhgHqdSRaJUjGOM-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a865c94b1a5e8288/pages/FtCDWEgYOdsqNfhB.jpg","blurred":"/storage/books/a865c94b1a5e8288/pages/BnDBWlHrpiJsPVwc.jpg"},"info":{"width":416,"height":623,"margin":[0.00039825257773582753,0.0002618691308923173,0.9980001849222642,0.9989401436433747]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7115384340286255,"y":0.17174959182739258},{"x":0.8269230723381042,"y":0.17335473001003265},{"x":0.8269230723381042,"y":0.20706260204315186},{"x":0.7091346383094788,"y":0.20545746386051178}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7115384340286255,0.17174959182739258,0.8269230723381042,0.20706260204315186]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865384340286255,"y":0.1701444685459137},{"x":0.6971153616905212,"y":0.17174959182739258},{"x":0.6971153616905212,"y":0.20545746386051178},{"x":0.5841346383094788,"y":0.2038523256778717}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.5865384340286255,0.1701444685459137,0.6971153616905212,0.20545746386051178]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865384340286255,"y":0.1701444685459137},{"x":0.8269230723381042,"y":0.17335473001003265},{"x":0.8269230723381042,"y":0.20706260204315186},{"x":0.5841346383094788,"y":0.2038523256778717}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.5815384340286255,0.1631444685459137,0.8319230723381043,0.21406260204315186],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7740384340286255,"y":0.38523274660110474},{"x":0.8149038553237915,"y":0.3868378698825836},{"x":0.8149038553237915,"y":0.3996789753437042},{"x":0.7740384340286255,"y":0.3996789753437042}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سخن","boundary":[0.7740384340286255,0.38523274660110474,0.8149038553237915,0.3996789753437042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.71875,"y":0.38523274660110474},{"x":0.7668269276618958,"y":0.38523274660110474},{"x":0.7668269276618958,"y":0.3996789753437042},{"x":0.71875,"y":0.39807382225990295}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نخست","boundary":[0.71875,0.38523274660110474,0.7668269276618958,0.3996789753437042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.38523274660110474},{"x":0.71875,"y":0.38523274660110474},{"x":0.7163461446762085,"y":0.39807382225990295},{"x":0.692307710647583,"y":0.39807382225990295}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".....","boundary":[0.692307710647583,0.38523274660110474,0.7163461446762085,0.39807382225990295]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.38362759351730347},{"x":0.8149038553237915,"y":0.3868378698825836},{"x":0.8149038553237915,"y":0.3996789753437042},{"x":0.692307710647583,"y":0.39807382225990295}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.687307710647583,0.37662759351730346,0.8199038553237915,0.40667897534370423],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.38523274660110474},{"x":0.18028846383094788,"y":0.38523274660110474},{"x":0.18028846383094788,"y":0.3964686989784241},{"x":0.17067307233810425,"y":0.3964686989784241}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۷","boundary":[0.17067307233810425,0.38523274660110474,0.18028846383094788,0.3964686989784241]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1875,"y":0.38523274660110474},{"x":0.1875,"y":0.38523274660110474},{"x":0.1875,"y":0.3964686989784241},{"x":0.1875,"y":0.3964686989784241}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":".","boundary":[0.1875,0.38523274660110474,0.1875,0.3964686989784241]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.38523274660110474},{"x":0.1875,"y":0.38523274660110474},{"x":0.1875,"y":0.3964686989784241},{"x":0.17067307233810425,"y":0.3964686989784241}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.16567307233810424,0.37823274660110473,0.1925,0.4034686989784241],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.78125,"y":0.4157303273677826},{"x":0.8149038553237915,"y":0.4157303273677826},{"x":0.8149038553237915,"y":0.43178170919418335},{"x":0.78125,"y":0.43178170919418335}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.78125,0.4157303273677826,0.8149038553237915,0.43178170919418335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7668269276618958,"y":0.4157303273677826},{"x":0.7716346383094788,"y":0.4157303273677826},{"x":0.7716346383094788,"y":0.43178170919418335},{"x":0.7668269276618958,"y":0.43178170919418335}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.7668269276618958,0.4157303273677826,0.7716346383094788,0.43178170919418335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596153616905212,"y":0.4157303273677826},{"x":0.7620192170143127,"y":0.4157303273677826},{"x":0.7620192170143127,"y":0.43178170919418335},{"x":0.7596153616905212,"y":0.43178170919418335}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7596153616905212,0.4157303273677826,0.7620192170143127,0.43178170919418335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7091346383094788,"y":0.4157303273677826},{"x":0.7524038553237915,"y":0.4157303273677826},{"x":0.7524038553237915,"y":0.43178170919418335},{"x":0.7091346383094788,"y":0.43178170919418335}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.7091346383094788,0.4157303273677826,0.7524038553237915,0.43178170919418335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.682692289352417,"y":0.4157303273677826},{"x":0.7019230723381042,"y":0.4157303273677826},{"x":0.7019230723381042,"y":0.43178170919418335},{"x":0.682692289352417,"y":0.43178170919418335}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.682692289352417,0.4157303273677826,0.7019230723381042,0.43178170919418335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6105769276618958,"y":0.4157303273677826},{"x":0.6682692170143127,"y":0.4157303273677826},{"x":0.6682692170143127,"y":0.43178170919418335},{"x":0.6105769276618958,"y":0.43178170919418335}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دیجیتال","boundary":[0.6105769276618958,0.4157303273677826,0.6682692170143127,0.43178170919418335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.557692289352417,"y":0.4157303273677826},{"x":0.6057692170143127,"y":0.4157303273677826},{"x":0.6057692170143127,"y":0.43178170919418335},{"x":0.557692289352417,"y":0.43178170919418335}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنیادین","boundary":[0.557692289352417,0.4157303273677826,0.6057692170143127,0.43178170919418335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.53125,"y":0.4157303273677826},{"x":0.5528846383094788,"y":0.4157303273677826},{"x":0.5528846383094788,"y":0.43178170919418335},{"x":0.53125,"y":0.43178170919418335}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".....","boundary":[0.53125,0.4157303273677826,0.5528846383094788,0.43178170919418335]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.53125,"y":0.4157303273677826},{"x":0.8149038553237915,"y":0.4141252040863037},{"x":0.8149038553237915,"y":0.43178170919418335},{"x":0.53125,"y":0.43178170919418335}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.52625,0.4087303273677826,0.8199038553237915,0.43878170919418336],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.41733548045158386},{"x":0.19230769574642181,"y":0.41733548045158386},{"x":0.19230769574642181,"y":0.42696627974510193},{"x":0.17067307233810425,"y":0.42696627974510193}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۳","boundary":[0.17067307233810425,0.41733548045158386,0.19230769574642181,0.42696627974510193]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19471153616905212,"y":0.41733548045158386},{"x":0.19711539149284363,"y":0.41733548045158386},{"x":0.19711539149284363,"y":0.42696627974510193},{"x":0.19471153616905212,"y":0.42696627974510193}]},"confidence":0.7300000190734863,"str":".","boundary":[0.19471153616905212,0.41733548045158386,0.19711539149284363,0.42696627974510193]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.41733548045158386},{"x":0.19711539149284363,"y":0.41733548045158386},{"x":0.19711539149284363,"y":0.42696627974510193},{"x":0.17067307233810425,"y":0.42696627974510193}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.16567307233810424,0.41033548045158386,0.20211539149284363,0.43396627974510193],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.78125,"y":0.44622793793678284},{"x":0.8149038553237915,"y":0.44622793793678284},{"x":0.8149038553237915,"y":0.4622792899608612},{"x":0.78125,"y":0.4622792899608612}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.78125,0.44622793793678284,0.8149038553237915,0.4622792899608612]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7644230723381042,"y":0.44622793793678284},{"x":0.7740384340286255,"y":0.44622793793678284},{"x":0.7740384340286255,"y":0.4622792899608612},{"x":0.7644230723381042,"y":0.4622792899608612}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.7644230723381042,0.44622793793678284,0.7740384340286255,0.4622792899608612]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596153616905212,"y":0.44622793793678284},{"x":0.7620192170143127,"y":0.44622793793678284},{"x":0.7620192170143127,"y":0.4622792899608612},{"x":0.7596153616905212,"y":0.4622792899608612}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7596153616905212,0.44622793793678284,0.7620192170143127,0.4622792899608612]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7115384340286255,"y":0.44622793793678284},{"x":0.7524038553237915,"y":0.44622793793678284},{"x":0.7524038553237915,"y":0.4622792899608612},{"x":0.7115384340286255,"y":0.4622792899608612}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.7115384340286255,0.44622793793678284,0.7524038553237915,0.4622792899608612]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6802884340286255,"y":0.44622793793678284},{"x":0.7019230723381042,"y":0.44622793793678284},{"x":0.7019230723381042,"y":0.4622792899608612},{"x":0.6802884340286255,"y":0.4622792899608612}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6802884340286255,0.44622793793678284,0.7019230723381042,0.4622792899608612]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6105769276618958,"y":0.44622793793678284},{"x":0.6682692170143127,"y":0.44622793793678284},{"x":0.6682692170143127,"y":0.4622792899608612},{"x":0.6105769276618958,"y":0.4622792899608612}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیجیتال","boundary":[0.6105769276618958,0.44622793793678284,0.6682692170143127,0.4622792899608612]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.567307710647583,"y":0.44622793793678284},{"x":0.6057692170143127,"y":0.44622793793678284},{"x":0.6057692170143127,"y":0.4622792899608612},{"x":0.567307710647583,"y":0.4622792899608612}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بالقوه","boundary":[0.567307710647583,0.44622793793678284,0.6057692170143127,0.4622792899608612]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5120192170143127,"y":0.44622793793678284},{"x":0.5600961446762085,"y":0.44622793793678284},{"x":0.5600961446762085,"y":0.4622792899608612},{"x":0.5120192170143127,"y":0.4622792899608612}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنیادین","boundary":[0.5120192170143127,0.44622793793678284,0.5600961446762085,0.4622792899608612]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5024038553237915,"y":0.44622793793678284},{"x":0.5096153616905212,"y":0.44622793793678284},{"x":0.5096153616905212,"y":0.4638844430446625},{"x":0.5024038553237915,"y":0.4638844430446625}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5024038553237915,0.44622793793678284,0.5096153616905212,0.4638844430446625]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5024038553237915,"y":0.44622793793678284},{"x":0.8149038553237915,"y":0.44462278485298157},{"x":0.8149038553237915,"y":0.4622792899608612},{"x":0.5024038553237915,"y":0.4638844430446625}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4974038553237915,0.43922793793678283,0.8199038553237915,0.4692792899608612],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.449438214302063},{"x":0.1899038404226303,"y":0.449438214302063},{"x":0.1875,"y":0.45906901359558105},{"x":0.17067307233810425,"y":0.45906901359558105}]},"confidence":0.7900000214576721,"str":"۹۱","boundary":[0.17067307233810425,0.449438214302063,0.1875,0.45906901359558105]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.449438214302063},{"x":0.1899038404226303,"y":0.449438214302063},{"x":0.1875,"y":0.45906901359558105},{"x":0.17067307233810425,"y":0.45906901359558105}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"ltr","boundary":[0.16567307233810424,0.442438214302063,0.1925,0.46606901359558106],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.78125,"y":0.47833067178726196},{"x":0.8149038553237915,"y":0.47833067178726196},{"x":0.8149038553237915,"y":0.4959871470928192},{"x":0.78125,"y":0.4959871470928192}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.78125,0.47833067178726196,0.8149038553237915,0.4959871470928192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7644230723381042,"y":0.47833067178726196},{"x":0.7740384340286255,"y":0.47833067178726196},{"x":0.7740384340286255,"y":0.4959871470928192},{"x":0.7644230723381042,"y":0.4959871470928192}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"3","boundary":[0.7644230723381042,0.47833067178726196,0.7740384340286255,0.4959871470928192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596153616905212,"y":0.47833067178726196},{"x":0.7620192170143127,"y":0.47833067178726196},{"x":0.7620192170143127,"y":0.4959871470928192},{"x":0.7596153616905212,"y":0.4959871470928192}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7596153616905212,0.47833067178726196,0.7620192170143127,0.4959871470928192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.713942289352417,"y":0.47833067178726196},{"x":0.7524038553237915,"y":0.47833067178726196},{"x":0.7524038553237915,"y":0.4959871470928192},{"x":0.713942289352417,"y":0.4959871470928192}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.713942289352417,0.47833067178726196,0.7524038553237915,0.4959871470928192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6754807829856873,"y":0.47833067178726196},{"x":0.7115384340286255,"y":0.47833067178726196},{"x":0.7115384340286255,"y":0.4959871470928192},{"x":0.6754807829856873,"y":0.4959871470928192}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.6754807829856873,0.47833067178726196,0.7115384340286255,0.4959871470928192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6346153616905212,"y":0.47833067178726196},{"x":0.6682692170143127,"y":0.47833067178726196},{"x":0.6682692170143127,"y":0.4959871470928192},{"x":0.6346153616905212,"y":0.4959871470928192}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6346153616905212,0.47833067178726196,0.6682692170143127,0.4959871470928192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5793269276618958,"y":0.47833067178726196},{"x":0.629807710647583,"y":0.47833067178726196},{"x":0.629807710647583,"y":0.4959871470928192},{"x":0.5793269276618958,"y":0.4959871470928192}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.5793269276618958,0.47833067178726196,0.629807710647583,0.4959871470928192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5504807829856873,"y":0.47833067178726196},{"x":0.5721153616905212,"y":0.47833067178726196},{"x":0.5721153616905212,"y":0.4959871470928192},{"x":0.5504807829856873,"y":0.4959871470928192}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5504807829856873,0.47833067178726196,0.5721153616905212,0.4959871470928192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4927884638309479,"y":0.47833067178726196},{"x":0.5384615659713745,"y":0.47833067178726196},{"x":0.5384615659713745,"y":0.4959871470928192},{"x":0.4927884638309479,"y":0.4959871470928192}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انقلاب","boundary":[0.4927884638309479,0.47833067178726196,0.5384615659713745,0.4959871470928192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4399038553237915,"y":0.47833067178726196},{"x":0.48557692766189575,"y":0.47833067178726196},{"x":0.48557692766189575,"y":0.4959871470928192},{"x":0.4399038553237915,"y":0.4959871470928192}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.4399038553237915,0.47833067178726196,0.48557692766189575,0.4959871470928192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38701921701431274,"y":0.47833067178726196},{"x":0.4302884638309479,"y":0.47833067178726196},{"x":0.4302884638309479,"y":0.4959871470928192},{"x":0.38701921701431274,"y":0.4959871470928192}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.38701921701431274,0.47833067178726196,0.4302884638309479,0.4959871470928192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798076808452606,"y":0.47833067178726196},{"x":0.38461539149284363,"y":0.47833067178726196},{"x":0.38461539149284363,"y":0.4959871470928192},{"x":0.3798076808452606,"y":0.4959871470928192}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3798076808452606,0.47833067178726196,0.38461539149284363,0.4959871470928192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3149038553237915,"y":0.47833067178726196},{"x":0.3774038553237915,"y":0.47833067178726196},{"x":0.3774038553237915,"y":0.4959871470928192},{"x":0.3149038553237915,"y":0.4959871470928192}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ملاحظات","boundary":[0.3149038553237915,0.47833067178726196,0.3774038553237915,0.4959871470928192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27163460850715637,"y":0.47833067178726196},{"x":0.3076923191547394,"y":0.47833067178726196},{"x":0.3076923191547394,"y":0.4959871470928192},{"x":0.27163460850715637,"y":0.4959871470928192}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"عملی","boundary":[0.27163460850715637,0.47833067178726196,0.3076923191547394,0.4959871470928192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23798076808452606,"y":0.47833067178726196},{"x":0.26442307233810425,"y":0.47833067178726196},{"x":0.26442307233810425,"y":0.4959871470928192},{"x":0.23798076808452606,"y":0.4959871470928192}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.23798076808452606,0.47833067178726196,0.26442307233810425,0.4959871470928192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23076923191547394,"y":0.47833067178726196},{"x":0.23557692766189575,"y":0.47833067178726196},{"x":0.23557692766189575,"y":0.4959871470928192},{"x":0.23076923191547394,"y":0.4959871470928192}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.23076923191547394,0.47833067178726196,0.23557692766189575,0.4959871470928192]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23076923191547394,"y":0.47833067178726196},{"x":0.8149038553237915,"y":0.47833067178726196},{"x":0.8149038553237915,"y":0.4959871470928192},{"x":0.23076923191547394,"y":0.4959871470928192}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.22576923191547393,0.47133067178726196,0.8199038553237915,0.5029871470928192],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.4815409183502197},{"x":0.1899038404226303,"y":0.4815409183502197},{"x":0.19230769574642181,"y":0.4911717474460602},{"x":0.17067307233810425,"y":0.4911717474460602}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۹","boundary":[0.17067307233810425,0.4815409183502197,0.19230769574642181,0.4911717474460602]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19471153616905212,"y":0.47993579506874084},{"x":0.20432692766189575,"y":0.47993579506874084},{"x":0.20432692766189575,"y":0.4895666241645813},{"x":0.19711539149284363,"y":0.4895666241645813}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"..","boundary":[0.19471153616905212,0.47993579506874084,0.20432692766189575,0.4895666241645813]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.4815409183502197},{"x":0.20432692766189575,"y":0.47993579506874084},{"x":0.20432692766189575,"y":0.4895666241645813},{"x":0.17067307233810425,"y":0.4911717474460602}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.16567307233810424,0.4745409183502197,0.20932692766189576,0.4965666241645813],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.78125,"y":0.5104333758354187},{"x":0.8149038553237915,"y":0.5104333758354187},{"x":0.8149038553237915,"y":0.5280898809432983},{"x":0.78125,"y":0.5280898809432983}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.78125,0.5104333758354187,0.8149038553237915,0.5280898809432983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7668269276618958,"y":0.5104333758354187},{"x":0.7740384340286255,"y":0.5104333758354187},{"x":0.7740384340286255,"y":0.5280898809432983},{"x":0.7668269276618958,"y":0.5280898809432983}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"4","boundary":[0.7668269276618958,0.5104333758354187,0.7740384340286255,0.5280898809432983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596153616905212,"y":0.5104333758354187},{"x":0.7620192170143127,"y":0.5104333758354187},{"x":0.7620192170143127,"y":0.5280898809432983},{"x":0.7596153616905212,"y":0.5280898809432983}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7596153616905212,0.5104333758354187,0.7620192170143127,0.5280898809432983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.723557710647583,"y":0.5104333758354187},{"x":0.754807710647583,"y":0.5104333758354187},{"x":0.754807710647583,"y":0.5280898809432983},{"x":0.723557710647583,"y":0.5280898809432983}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.723557710647583,0.5104333758354187,0.754807710647583,0.5280898809432983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6947115659713745,"y":0.5104333758354187},{"x":0.723557710647583,"y":0.5104333758354187},{"x":0.723557710647583,"y":0.5280898809432983},{"x":0.6947115659713745,"y":0.5280898809432983}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.6947115659713745,0.5104333758354187,0.723557710647583,0.5280898809432983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.65625,"y":0.5104333758354187},{"x":0.6850961446762085,"y":0.5104333758354187},{"x":0.6850961446762085,"y":0.5280898809432983},{"x":0.65625,"y":0.5280898809432983}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.65625,0.5104333758354187,0.6850961446762085,0.5280898809432983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6129807829856873,"y":0.5104333758354187},{"x":0.651442289352417,"y":0.5104333758354187},{"x":0.651442289352417,"y":0.5280898809432983},{"x":0.6129807829856873,"y":0.5280898809432983}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.6129807829856873,0.5104333758354187,0.651442289352417,0.5280898809432983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.588942289352417,"y":0.5104333758354187},{"x":0.6033653616905212,"y":0.5104333758354187},{"x":0.6033653616905212,"y":0.5280898809432983},{"x":0.588942289352417,"y":0.5280898809432983}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.588942289352417,0.5104333758354187,0.6033653616905212,0.5280898809432983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5384615659713745,"y":0.5104333758354187},{"x":0.5769230723381042,"y":0.5104333758354187},{"x":0.5769230723381042,"y":0.5280898809432983},{"x":0.5384615659713745,"y":0.5280898809432983}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انقلاب","boundary":[0.5384615659713745,0.5104333758354187,0.5769230723381042,0.5280898809432983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4927884638309479,"y":0.5104333758354187},{"x":0.5336538553237915,"y":0.5104333758354187},{"x":0.5336538553237915,"y":0.5280898809432983},{"x":0.4927884638309479,"y":0.5280898809432983}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.4927884638309479,0.5104333758354187,0.5336538553237915,0.5280898809432983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45192307233810425,"y":0.5104333758354187},{"x":0.48798078298568726,"y":0.5104333758354187},{"x":0.48798078298568726,"y":0.5280898809432983},{"x":0.45192307233810425,"y":0.5280898809432983}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.45192307233810425,0.5104333758354187,0.48798078298568726,0.5280898809432983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4447115361690521,"y":0.5104333758354187},{"x":0.44951921701431274,"y":0.5104333758354187},{"x":0.44951921701431274,"y":0.5280898809432983},{"x":0.4447115361690521,"y":0.5280898809432983}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4447115361690521,0.5104333758354187,0.44951921701431274,0.5280898809432983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3990384638309479,"y":0.5104333758354187},{"x":0.4423076808452606,"y":0.5104333758354187},{"x":0.4423076808452606,"y":0.5280898809432983},{"x":0.3990384638309479,"y":0.5280898809432983}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.3990384638309479,0.5104333758354187,0.4423076808452606,0.5280898809432983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33413460850715637,"y":0.5104333758354187},{"x":0.39423078298568726,"y":0.5104333758354187},{"x":0.39423078298568726,"y":0.5280898809432983},{"x":0.33413460850715637,"y":0.5280898809432983}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرایندهای","boundary":[0.33413460850715637,0.5104333758354187,0.39423078298568726,0.5280898809432983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2788461446762085,"y":0.5104333758354187},{"x":0.32932692766189575,"y":0.5104333758354187},{"x":0.32932692766189575,"y":0.5280898809432983},{"x":0.2788461446762085,"y":0.5280898809432983}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جایگزین","boundary":[0.2788461446762085,0.5104333758354187,0.32932692766189575,0.5280898809432983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27163460850715637,"y":0.5104333758354187},{"x":0.2764423191547394,"y":0.5104333758354187},{"x":0.2764423191547394,"y":0.5280898809432983},{"x":0.27163460850715637,"y":0.5280898809432983}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.27163460850715637,0.5104333758354187,0.2764423191547394,0.5280898809432983]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27163460850715637,"y":0.5104333758354187},{"x":0.8149038553237915,"y":0.5104333758354187},{"x":0.8149038553237915,"y":0.5280898809432983},{"x":0.27163460850715637,"y":0.5280898809432983}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.26663460850715637,0.5034333758354187,0.8199038553237915,0.5350898809432983],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17307692766189575,"y":0.51203852891922},{"x":0.20432692766189575,"y":0.51203852891922},{"x":0.20432692766189575,"y":0.5232744812965393},{"x":0.17307692766189575,"y":0.5232744812965393}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۷","boundary":[0.17307692766189575,0.51203852891922,0.20432692766189575,0.5232744812965393]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21153846383094788,"y":0.51203852891922},{"x":0.23317307233810425,"y":0.5136436820030212},{"x":0.23317307233810425,"y":0.5232744812965393},{"x":0.20913460850715637,"y":0.5232744812965393}]},"confidence":0.949999988079071,"str":".....","boundary":[0.21153846383094788,0.51203852891922,0.23317307233810425,0.5232744812965393]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17307692766189575,"y":0.51203852891922},{"x":0.23317307233810425,"y":0.51203852891922},{"x":0.23317307233810425,"y":0.5232744812965393},{"x":0.17307692766189575,"y":0.5232744812965393}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.16807692766189575,0.50503852891922,0.23817307233810425,0.5302744812965393],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.78125,"y":0.5441412329673767},{"x":0.8149038553237915,"y":0.5441412329673767},{"x":0.8149038553237915,"y":0.5569823384284973},{"x":0.78125,"y":0.5569823384284973}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.78125,0.5441412329673767,0.8149038553237915,0.5569823384284973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7668269276618958,"y":0.5441412329673767},{"x":0.7740384340286255,"y":0.5441412329673767},{"x":0.7740384340286255,"y":0.5569823384284973},{"x":0.7668269276618958,"y":0.5569823384284973}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"5","boundary":[0.7668269276618958,0.5441412329673767,0.7740384340286255,0.5569823384284973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596153616905212,"y":0.5441412329673767},{"x":0.7620192170143127,"y":0.5441412329673767},{"x":0.7620192170143127,"y":0.5569823384284973},{"x":0.7596153616905212,"y":0.5569823384284973}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7596153616905212,0.5441412329673767,0.7620192170143127,0.5569823384284973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7043269276618958,"y":0.5441412329673767},{"x":0.7524038553237915,"y":0.5441412329673767},{"x":0.7524038553237915,"y":0.5569823384284973},{"x":0.7043269276618958,"y":0.5569823384284973}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.7043269276618958,0.5441412329673767,0.7524038553237915,0.5569823384284973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6466346383094788,"y":0.5441412329673767},{"x":0.6971153616905212,"y":0.5441412329673767},{"x":0.6971153616905212,"y":0.5569823384284973},{"x":0.6466346383094788,"y":0.5569823384284973}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرمایه","boundary":[0.6466346383094788,0.5441412329673767,0.6971153616905212,0.5569823384284973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5817307829856873,"y":0.5441412329673767},{"x":0.6394230723381042,"y":0.5441412329673767},{"x":0.6394230723381042,"y":0.5569823384284973},{"x":0.5817307829856873,"y":0.5569823384284973}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهبردی","boundary":[0.5817307829856873,0.5441412329673767,0.6394230723381042,0.5569823384284973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.567307710647583,"y":0.5441412329673767},{"x":0.5745192170143127,"y":0.5441412329673767},{"x":0.5745192170143127,"y":0.5569823384284973},{"x":0.567307710647583,"y":0.5569823384284973}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.567307710647583,0.5441412329673767,0.5745192170143127,0.5569823384284973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5096153616905212,"y":0.5441412329673767},{"x":0.5600961446762085,"y":0.5441412329673767},{"x":0.5600961446762085,"y":0.5569823384284973},{"x":0.5096153616905212,"y":0.5569823384284973}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.5096153616905212,0.5441412329673767,0.5600961446762085,0.5569823384284973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4663461446762085,"y":0.5441412329673767},{"x":0.5024038553237915,"y":0.5441412329673767},{"x":0.5024038553237915,"y":0.5569823384284973},{"x":0.4663461446762085,"y":0.5569823384284973}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهینه","boundary":[0.4663461446762085,0.5441412329673767,0.5024038553237915,0.5569823384284973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44951921701431274,"y":0.5441412329673767},{"x":0.45913460850715637,"y":0.5441412329673767},{"x":0.45913460850715637,"y":0.5569823384284973},{"x":0.44951921701431274,"y":0.5569823384284973}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.44951921701431274,0.5441412329673767,0.45913460850715637,0.5569823384284973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42548078298568726,"y":0.5441412329673767},{"x":0.4423076808452606,"y":0.5441412329673767},{"x":0.4423076808452606,"y":0.5569823384284973},{"x":0.42548078298568726,"y":0.5569823384284973}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.42548078298568726,0.5441412329673767,0.4423076808452606,0.5569823384284973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41826921701431274,"y":0.5441412329673767},{"x":0.42067307233810425,"y":0.5441412329673767},{"x":0.42067307233810425,"y":0.5569823384284973},{"x":0.41826921701431274,"y":0.5569823384284973}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.41826921701431274,0.5441412329673767,0.42067307233810425,0.5569823384284973]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41826921701431274,"y":0.5441412329673767},{"x":0.8149038553237915,"y":0.5441412329673767},{"x":0.8149038553237915,"y":0.5569823384284973},{"x":0.41826921701431274,"y":0.5569823384284973}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.41326921701431274,0.5371412329673767,0.8199038553237915,0.5639823384284973],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17307692766189575,"y":0.5425361394882202},{"x":0.20192307233810425,"y":0.5441412329673767},{"x":0.20192307233810425,"y":0.555377185344696},{"x":0.17307692766189575,"y":0.555377185344696}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۳","boundary":[0.17307692766189575,0.5425361394882202,0.20192307233810425,0.555377185344696]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17307692766189575,"y":0.5425361394882202},{"x":0.20192307233810425,"y":0.5441412329673767},{"x":0.20192307233810425,"y":0.555377185344696},{"x":0.17307692766189575,"y":0.555377185344696}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.16807692766189575,0.5355361394882202,0.20692307233810425,0.562377185344696],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.78125,"y":0.5730336904525757},{"x":0.8149038553237915,"y":0.5730336904525757},{"x":0.8149038553237915,"y":0.5906901955604553},{"x":0.78125,"y":0.5906901955604553}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.78125,0.5730336904525757,0.8149038553237915,0.5906901955604553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7644230723381042,"y":0.5730336904525757},{"x":0.7740384340286255,"y":0.5730336904525757},{"x":0.7740384340286255,"y":0.5906901955604553},{"x":0.7644230723381042,"y":0.5906901955604553}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"6","boundary":[0.7644230723381042,0.5730336904525757,0.7740384340286255,0.5906901955604553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596153616905212,"y":0.5730336904525757},{"x":0.7620192170143127,"y":0.5730336904525757},{"x":0.7620192170143127,"y":0.5906901955604553},{"x":0.7596153616905212,"y":0.5906901955604553}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7596153616905212,0.5730336904525757,0.7620192170143127,0.5906901955604553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7115384340286255,"y":0.5730336904525757},{"x":0.7524038553237915,"y":0.5730336904525757},{"x":0.7524038553237915,"y":0.5906901955604553},{"x":0.7115384340286255,"y":0.5906901955604553}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تحقق","boundary":[0.7115384340286255,0.5730336904525757,0.7524038553237915,0.5906901955604553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6538461446762085,"y":0.5730336904525757},{"x":0.7067307829856873,"y":0.5730336904525757},{"x":0.7067307829856873,"y":0.5906901955604553},{"x":0.6538461446762085,"y":0.5906901955604553}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.6538461446762085,0.5730336904525757,0.7067307829856873,0.5906901955604553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6370192170143127,"y":0.5730336904525757},{"x":0.651442289352417,"y":0.5730336904525757},{"x":0.651442289352417,"y":0.5906901955604553},{"x":0.6370192170143127,"y":0.5906901955604553}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6370192170143127,0.5730336904525757,0.651442289352417,0.5906901955604553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.59375,"y":0.574638843536377},{"x":0.629807710647583,"y":0.574638843536377},{"x":0.629807710647583,"y":0.5906901955604553},{"x":0.59375,"y":0.5906901955604553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبتنی","boundary":[0.59375,0.574638843536377,0.629807710647583,0.5906901955604553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5745192170143127,"y":0.574638843536377},{"x":0.5865384340286255,"y":0.574638843536377},{"x":0.5865384340286255,"y":0.5906901955604553},{"x":0.5745192170143127,"y":0.5906901955604553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5745192170143127,0.574638843536377,0.5865384340286255,0.5906901955604553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.53125,"y":0.574638843536377},{"x":0.567307710647583,"y":0.574638843536377},{"x":0.567307710647583,"y":0.5906901955604553},{"x":0.53125,"y":0.5906901955604553}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.53125,0.574638843536377,0.567307710647583,0.5906901955604553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4951923191547394,"y":0.574638843536377},{"x":0.5240384340286255,"y":0.574638843536377},{"x":0.5240384340286255,"y":0.5906901955604553},{"x":0.4951923191547394,"y":0.5906901955604553}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.4951923191547394,0.574638843536377,0.5240384340286255,0.5906901955604553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4639423191547394,"y":0.574638843536377},{"x":0.48317307233810425,"y":0.574638843536377},{"x":0.48317307233810425,"y":0.5906901955604553},{"x":0.4639423191547394,"y":0.5906901955604553}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4639423191547394,0.574638843536377,0.48317307233810425,0.5906901955604553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41586539149284363,"y":0.574638843536377},{"x":0.44951921701431274,"y":0.574638843536377},{"x":0.44951921701431274,"y":0.5906901955604553},{"x":0.41586539149284363,"y":0.5906901955604553}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.41586539149284363,0.574638843536377,0.44951921701431274,0.5906901955604553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4086538553237915,"y":0.574638843536377},{"x":0.4134615361690521,"y":0.574638843536377},{"x":0.4134615361690521,"y":0.5922953486442566},{"x":0.4086538553237915,"y":0.5922953486442566}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4086538553237915,0.574638843536377,0.4134615361690521,0.5922953486442566]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4086538553237915,"y":0.5730336904525757},{"x":0.8149038553237915,"y":0.5714285969734192},{"x":0.8149038553237915,"y":0.5906901955604553},{"x":0.4086538553237915,"y":0.5922953486442566}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4036538553237915,0.5660336904525757,0.8199038553237915,0.5976901955604553],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.574638843536377},{"x":0.20192307233810425,"y":0.574638843536377},{"x":0.20192307233810425,"y":0.5874799489974976},{"x":0.17067307233810425,"y":0.5874799489974976}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۳۳","boundary":[0.17067307233810425,0.574638843536377,0.20192307233810425,0.5874799489974976]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.574638843536377},{"x":0.20192307233810425,"y":0.574638843536377},{"x":0.20192307233810425,"y":0.5874799489974976},{"x":0.17067307233810425,"y":0.5874799489974976}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.16567307233810424,0.567638843536377,0.20692307233810425,0.5944799489974976],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7836538553237915,"y":0.6051364541053772},{"x":0.8149038553237915,"y":0.6067415475845337},{"x":0.8149038553237915,"y":0.6211878061294556},{"x":0.78125,"y":0.6195826530456543}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7836538553237915,0.6051364541053772,0.8149038553237915,0.6211878061294556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7644230723381042,"y":0.6051364541053772},{"x":0.7740384340286255,"y":0.6051364541053772},{"x":0.7740384340286255,"y":0.6195826530456543},{"x":0.7644230723381042,"y":0.6195826530456543}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"۷","boundary":[0.7644230723381042,0.6051364541053772,0.7740384340286255,0.6195826530456543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596153616905212,"y":0.6051364541053772},{"x":0.7620192170143127,"y":0.6051364541053772},{"x":0.7620192170143127,"y":0.6195826530456543},{"x":0.7596153616905212,"y":0.6195826530456543}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7596153616905212,0.6051364541053772,0.7620192170143127,0.6195826530456543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7067307829856873,"y":0.6035313010215759},{"x":0.7524038553237915,"y":0.6051364541053772},{"x":0.7524038553237915,"y":0.6195826530456543},{"x":0.7067307829856873,"y":0.617977499961853}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تأملات","boundary":[0.7067307829856873,0.6035313010215759,0.7524038553237915,0.6195826530456543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6706730723381042,"y":0.6115570068359375},{"x":0.6971153616905212,"y":0.6115570068359375},{"x":0.6971153616905212,"y":0.6211878061294556},{"x":0.6706730723381042,"y":0.6211878061294556}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.6706730723381042,0.6115570068359375,0.6971153616905212,0.6211878061294556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6634615659713745,"y":0.6115570068359375},{"x":0.6658653616905212,"y":0.6115570068359375},{"x":0.6658653616905212,"y":0.6211878061294556},{"x":0.6634615659713745,"y":0.6211878061294556}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6634615659713745,0.6115570068359375,0.6658653616905212,0.6211878061294556]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0.7300000190734863},{"languageCode":"fa","confidence":0.27000001072883606}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6634615659713745,"y":0.6035313010215759},{"x":0.8149038553237915,"y":0.6067415475845337},{"x":0.8149038553237915,"y":0.6243980526924133},{"x":0.6634615659713745,"y":0.6211878061294556}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6584615659713745,0.5965313010215759,0.8199038553237915,0.6313980526924133],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.6067415475845337},{"x":0.20432692766189575,"y":0.6067415475845337},{"x":0.20432692766189575,"y":0.617977499961853},{"x":0.17067307233810425,"y":0.617977499961853}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"۱۶۱","boundary":[0.17067307233810425,0.6067415475845337,0.20432692766189575,0.617977499961853]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.6067415475845337},{"x":0.20432692766189575,"y":0.6067415475845337},{"x":0.20432692766189575,"y":0.617977499961853},{"x":0.17067307233810425,"y":0.617977499961853}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.16567307233810424,0.5997415475845337,0.20932692766189576,0.624977499961853],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7668269276618958,"y":0.6404494643211365},{"x":0.8149038553237915,"y":0.642054557800293},{"x":0.8149038553237915,"y":0.6532905101776123},{"x":0.7644230723381042,"y":0.6516854166984558}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیوست","boundary":[0.7668269276618958,0.6404494643211365,0.8149038553237915,0.6532905101776123]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7524038553237915,"y":0.6388443112373352},{"x":0.7668269276618958,"y":0.6404494643211365},{"x":0.7668269276618958,"y":0.6516854166984558},{"x":0.7524038553237915,"y":0.6500802636146545}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.7524038553237915,0.6388443112373352,0.7668269276618958,0.6516854166984558]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7524038553237915,"y":0.6388443112373352},{"x":0.8149038553237915,"y":0.642054557800293},{"x":0.8149038553237915,"y":0.6532905101776123},{"x":0.7524038553237915,"y":0.6500802636146545}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7474038553237915,0.6318443112373352,0.8199038553237915,0.6602905101776123],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.6372391581535339},{"x":0.20192307233810425,"y":0.6372391581535339},{"x":0.20192307233810425,"y":0.6500802636146545},{"x":0.17307692766189575,"y":0.6500802636146545}]},"confidence":0.6800000071525574,"str":"۱۵۳","boundary":[0.17067307233810425,0.6372391581535339,0.20192307233810425,0.6500802636146545]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.6372391581535339},{"x":0.20192307233810425,"y":0.6372391581535339},{"x":0.20192307233810425,"y":0.6500802636146545},{"x":0.17307692766189575,"y":0.6500802636146545}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.16567307233810424,0.6302391581535339,0.20692307233810425,0.6570802636146545],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/a865c94b1a5e8288/pages/pAxPXyGRblxFBefA-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a865c94b1a5e8288/pages/QNPwzlXucGpZTGmL.jpg","blurred":"/storage/books/a865c94b1a5e8288/pages/beZCLBZhTAfdOOGg.jpg"},"info":{"width":416,"height":623,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/a865c94b1a5e8288/pages/OhJiCzvbJWJfciCn-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a865c94b1a5e8288/pages/TeYOXWAyKbfGlKhu.jpg","blurred":"/storage/books/a865c94b1a5e8288/pages/nNxYVunDewvDBHiT.jpg"},"info":{"width":416,"height":623,"margin":[0.00039825257773582753,0.00025671619932685964,0.9979944064238897,0.9986824973521226]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7091346383094788,"y":0.3130016028881073},{"x":0.7403846383094788,"y":0.3130016028881073},{"x":0.7403846383094788,"y":0.33065810799598694},{"x":0.7091346383094788,"y":0.33065810799598694}]},"confidence":1,"str":"ریثأت","boundary":[0.7091346383094788,0.3130016028881073,0.7403846383094788,0.33065810799598694]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.3130016028881073},{"x":0.7644230723381042,"y":0.3130016028881073},{"x":0.7644230723381042,"y":0.33065810799598694},{"x":0.75,"y":0.33065810799598694}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.75,0.3130016028881073,0.7644230723381042,0.33065810799598694]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7740384340286255,"y":0.3130016028881073},{"x":0.8100961446762085,"y":0.3130016028881073},{"x":0.8100961446762085,"y":0.33065810799598694},{"x":0.7740384340286255,"y":0.33065810799598694}]},"confidence":1,"str":"هجوت","boundary":[0.7740384340286255,0.3130016028881073,0.8100961446762085,0.33065810799598694]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8221153616905212,"y":0.3130016028881073},{"x":0.8293269276618958,"y":0.3130016028881073},{"x":0.8293269276618958,"y":0.33065810799598694},{"x":0.8221153616905212,"y":0.33065810799598694}]},"confidence":1,"str":"اب","boundary":[0.8221153616905212,0.3130016028881073,0.8293269276618958,0.33065810799598694]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6538461446762085,"y":0.3130016028881073},{"x":0.6995192170143127,"y":0.3130016028881073},{"x":0.6995192170143127,"y":0.33065810799598694},{"x":0.6538461446762085,"y":0.33065810799598694}]},"confidence":1,"str":"روخرد","boundary":[0.6538461446762085,0.3130016028881073,0.6995192170143127,0.33065810799598694]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.3130016028881073},{"x":0.22596153616905212,"y":0.3130016028881073},{"x":0.22596153616905212,"y":0.33065810799598694},{"x":0.17067307233810425,"y":0.33065810799598694}]},"confidence":1,"str":"هتخادرپ","boundary":[0.17067307233810425,0.3130016028881073,0.22596153616905212,0.33065810799598694]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23557692766189575,"y":0.3130016028881073},{"x":0.2548076808452606,"y":0.3130016028881073},{"x":0.2548076808452606,"y":0.33065810799598694},{"x":0.23557692766189575,"y":0.33065810799598694}]},"confidence":1,"str":"نآ","boundary":[0.23557692766189575,0.3130016028881073,0.2548076808452606,0.33065810799598694]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26442307233810425,"y":0.3130016028881073},{"x":0.2788461446762085,"y":0.3130016028881073},{"x":0.2788461446762085,"y":0.33065810799598694},{"x":0.26442307233810425,"y":0.33065810799598694}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.26442307233810425,0.3130016028881073,0.2788461446762085,0.33065810799598694]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2884615361690521,"y":0.3130016028881073},{"x":0.32692307233810425,"y":0.3130016028881073},{"x":0.32692307233810425,"y":0.33065810799598694},{"x":0.2884615361690521,"y":0.33065810799598694}]},"confidence":1,"str":"باتک","boundary":[0.2884615361690521,0.3130016028881073,0.32692307233810425,0.33065810799598694]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3389423191547394,"y":0.3130016028881073},{"x":0.36298078298568726,"y":0.3130016028881073},{"x":0.36298078298568726,"y":0.33065810799598694},{"x":0.3389423191547394,"y":0.33065810799598694}]},"confidence":1,"str":"نیا","boundary":[0.3389423191547394,0.3130016028881073,0.36298078298568726,0.33065810799598694]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3725961446762085,"y":0.3130016028881073},{"x":0.38701921701431274,"y":0.3130016028881073},{"x":0.38701921701431274,"y":0.33065810799598694},{"x":0.3725961446762085,"y":0.33065810799598694}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.3725961446762085,0.3130016028881073,0.38701921701431274,0.33065810799598694]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39663460850715637,"y":0.3130016028881073},{"x":0.41586539149284363,"y":0.3130016028881073},{"x":0.41586539149284363,"y":0.33065810799598694},{"x":0.39663460850715637,"y":0.33065810799598694}]},"confidence":1,"str":"هک","boundary":[0.39663460850715637,0.3130016028881073,0.41586539149284363,0.33065810799598694]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42788460850715637,"y":0.3130016028881073},{"x":0.47836539149284363,"y":0.3130016028881073},{"x":0.47836539149284363,"y":0.33065810799598694},{"x":0.42788460850715637,"y":0.33065810799598694}]},"confidence":1,"str":"،مراهچ","boundary":[0.42788460850715637,0.3130016028881073,0.47836539149284363,0.33065810799598694]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48798078298568726,"y":0.3130016028881073},{"x":0.5408653616905212,"y":0.3130016028881073},{"x":0.5408653616905212,"y":0.33065810799598694},{"x":0.48798078298568726,"y":0.33065810799598694}]},"confidence":1,"str":"یتعنص","boundary":[0.48798078298568726,0.3130016028881073,0.5408653616905212,0.33065810799598694]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5504807829856873,"y":0.3130016028881073},{"x":0.6009615659713745,"y":0.3130016028881073},{"x":0.6009615659713745,"y":0.33065810799598694},{"x":0.5504807829856873,"y":0.33065810799598694}]},"confidence":1,"str":"بلاقنا","boundary":[0.5504807829856873,0.3130016028881073,0.6009615659713745,0.33065810799598694]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6105769276618958,"y":0.3130016028881073},{"x":0.651442289352417,"y":0.3130016028881073},{"x":0.651442289352417,"y":0.33065810799598694},{"x":0.6105769276618958,"y":0.33065810799598694}]},"confidence":1,"str":"راظتنا","boundary":[0.6105769276618958,0.3130016028881073,0.651442289352417,0.33065810799598694]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.713942289352417,"y":0.3386837840080261},{"x":0.7379807829856873,"y":0.3386837840080261},{"x":0.7379807829856873,"y":0.35634028911590576},{"x":0.713942289352417,"y":0.35634028911590576}]},"confidence":1,"str":"یذ","boundary":[0.713942289352417,0.3386837840080261,0.7379807829856873,0.35634028911590576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7475961446762085,"y":0.3386837840080261},{"x":0.7884615659713745,"y":0.3386837840080261},{"x":0.7884615659713745,"y":0.35634028911590576},{"x":0.7475961446762085,"y":0.35634028911590576}]},"confidence":1,"str":"،تسا","boundary":[0.7475961446762085,0.3386837840080261,0.7884615659713745,0.35634028911590576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7980769276618958,"y":0.3386837840080261},{"x":0.8269230723381042,"y":0.3386837840080261},{"x":0.8269230723381042,"y":0.35634028911590576},{"x":0.7980769276618958,"y":0.35634028911590576}]},"confidence":1,"str":"هدش","boundary":[0.7980769276618958,0.3386837840080261,0.8269230723381042,0.35634028911590576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.629807710647583,"y":0.3386837840080261},{"x":0.661057710647583,"y":0.3386837840080261},{"x":0.661057710647583,"y":0.35634028911590576},{"x":0.629807710647583,"y":0.35634028911590576}]},"confidence":1,"str":"همه","boundary":[0.629807710647583,0.3386837840080261,0.661057710647583,0.35634028911590576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6706730723381042,"y":0.3386837840080261},{"x":0.7115384340286255,"y":0.3386837840080261},{"x":0.7115384340286255,"y":0.35634028911590576},{"x":0.6706730723381042,"y":0.35634028911590576}]},"confidence":1,"str":"ناعفن","boundary":[0.6706730723381042,0.3386837840080261,0.7115384340286255,0.35634028911590576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5769230723381042,"y":0.3386837840080261},{"x":0.6177884340286255,"y":0.3386837840080261},{"x":0.6177884340286255,"y":0.35634028911590576},{"x":0.5769230723381042,"y":0.35634028911590576}]},"confidence":1,"str":"بسک","boundary":[0.5769230723381042,0.3386837840080261,0.6177884340286255,0.35634028911590576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.567307710647583,"y":0.3386837840080261},{"x":0.5745192170143127,"y":0.3386837840080261},{"x":0.5745192170143127,"y":0.35634028911590576},{"x":0.567307710647583,"y":0.35634028911590576}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.567307710647583,0.3386837840080261,0.5745192170143127,0.35634028911590576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39182692766189575,"y":0.3386837840080261},{"x":0.48076921701431274,"y":0.3386837840080261},{"x":0.48076921701431274,"y":0.35634028911590576},{"x":0.39182692766189575,"y":0.35634028911590576}]},"confidence":1,"str":"لمعلاروتسد","boundary":[0.39182692766189575,0.3386837840080261,0.48076921701431274,0.35634028911590576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49038460850715637,"y":0.3386837840080261},{"x":0.5144230723381042,"y":0.3386837840080261},{"x":0.5144230723381042,"y":0.35634028911590576},{"x":0.49038460850715637,"y":0.35634028911590576}]},"confidence":1,"str":"دیاب","boundary":[0.49038460850715637,0.3386837840080261,0.5144230723381042,0.35634028911590576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.526442289352417,"y":0.3386837840080261},{"x":0.5649038553237915,"y":0.3386837840080261},{"x":0.5649038553237915,"y":0.35634028911590576},{"x":0.526442289352417,"y":0.35634028911590576}]},"confidence":1,"str":"اهراک","boundary":[0.526442289352417,0.3386837840080261,0.5649038553237915,0.35634028911590576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29326921701431274,"y":0.3386837840080261},{"x":0.34375,"y":0.3386837840080261},{"x":0.34375,"y":0.35634028911590576},{"x":0.29326921701431274,"y":0.35634028911590576}]},"confidence":1,"str":"میمصت","boundary":[0.29326921701431274,0.3386837840080261,0.34375,0.35634028911590576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35576921701431274,"y":0.3386837840080261},{"x":0.38942307233810425,"y":0.3386837840080261},{"x":0.38942307233810425,"y":0.35634028911590576},{"x":0.35576921701431274,"y":0.35634028911590576}]},"confidence":1,"str":"یاه","boundary":[0.35576921701431274,0.3386837840080261,0.38942307233810425,0.35634028911590576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25,"y":0.3386837840080261},{"x":0.29086539149284363,"y":0.3386837840080261},{"x":0.29086539149284363,"y":0.35634028911590576},{"x":0.25,"y":0.35634028911590576}]},"confidence":1,"str":"یریگ","boundary":[0.25,0.3386837840080261,0.29086539149284363,0.35634028911590576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20192307233810425,"y":0.3386837840080261},{"x":0.23798076808452606,"y":0.3386837840080261},{"x":0.23798076808452606,"y":0.35634028911590576},{"x":0.20192307233810425,"y":0.35634028911590576}]},"confidence":1,"str":"مآراک","boundary":[0.20192307233810425,0.3386837840080261,0.23798076808452606,0.35634028911590576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19230769574642181,"y":0.3386837840080261},{"x":0.20192307233810425,"y":0.3386837840080261},{"x":0.20192307233810425,"y":0.35634028911590576},{"x":0.19230769574642181,"y":0.35634028911590576}]},"confidence":1,"str":"د","boundary":[0.19230769574642181,0.3386837840080261,0.20192307233810425,0.35634028911590576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.3386837840080261},{"x":0.18028846383094788,"y":0.3386837840080261},{"x":0.18028846383094788,"y":0.35634028911590576},{"x":0.17067307233810425,"y":0.35634028911590576}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.17067307233810425,0.3386837840080261,0.18028846383094788,0.35634028911590576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41826921701431274,"y":0.3659711182117462},{"x":0.4711538553237915,"y":0.3659711182117462},{"x":0.4711538553237915,"y":0.38362759351730347},{"x":0.41826921701431274,"y":0.38362759351730347}]},"confidence":1,"str":"تیعطق","boundary":[0.41826921701431274,0.3659711182117462,0.4711538553237915,0.38362759351730347]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48317307233810425,"y":0.3659711182117462},{"x":0.5120192170143127,"y":0.3659711182117462},{"x":0.5120192170143127,"y":0.38362759351730347},{"x":0.48317307233810425,"y":0.38362759351730347}]},"confidence":1,"str":"مدع","boundary":[0.48317307233810425,0.3659711182117462,0.5120192170143127,0.38362759351730347]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5240384340286255,"y":0.3659711182117462},{"x":0.53125,"y":0.3659711182117462},{"x":0.53125,"y":0.38362759351730347},{"x":0.5240384340286255,"y":0.38362759351730347}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5240384340286255,0.3659711182117462,0.53125,0.38362759351730347]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5408653616905212,"y":0.3659711182117462},{"x":0.625,"y":0.3659711182117462},{"x":0.625,"y":0.38362759351730347},{"x":0.5408653616905212,"y":0.38362759351730347}]},"confidence":1,"str":"یندرکنرواب","boundary":[0.5408653616905212,0.3659711182117462,0.625,0.38362759351730347]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6346153616905212,"y":0.3659711182117462},{"x":0.692307710647583,"y":0.3659711182117462},{"x":0.692307710647583,"y":0.38362759351730347},{"x":0.6346153616905212,"y":0.38362759351730347}]},"confidence":1,"str":"تارییغت","boundary":[0.6346153616905212,0.3659711182117462,0.692307710647583,0.38362759351730347]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7019230723381042,"y":0.3659711182117462},{"x":0.7211538553237915,"y":0.3659711182117462},{"x":0.7211538553237915,"y":0.38362759351730347},{"x":0.7019230723381042,"y":0.38362759351730347}]},"confidence":1,"str":"هک","boundary":[0.7019230723381042,0.3659711182117462,0.7211538553237915,0.38362759351730347]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7331730723381042,"y":0.3659711182117462},{"x":0.7644230723381042,"y":0.3659711182117462},{"x":0.7644230723381042,"y":0.38362759351730347},{"x":0.7331730723381042,"y":0.38362759351730347}]},"confidence":1,"str":"دننک","boundary":[0.7331730723381042,0.3659711182117462,0.7644230723381042,0.38362759351730347]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.776442289352417,"y":0.3659711182117462},{"x":0.8269230723381042,"y":0.3659711182117462},{"x":0.8269230723381042,"y":0.38362759351730347},{"x":0.776442289352417,"y":0.38362759351730347}]},"confidence":1,"str":"یحارط","boundary":[0.776442289352417,0.3659711182117462,0.8269230723381042,0.38362759351730347]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.3659711182117462},{"x":0.17788460850715637,"y":0.3659711182117462},{"x":0.17788460850715637,"y":0.38362759351730347},{"x":0.17067307233810425,"y":0.38362759351730347}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.17067307233810425,0.3659711182117462,0.17788460850715637,0.38362759351730347]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1875,"y":0.3659711182117462},{"x":0.24038460850715637,"y":0.3659711182117462},{"x":0.24038460850715637,"y":0.38362759351730347},{"x":0.1875,"y":0.38362759351730347}]},"confidence":1,"str":"رارقتسا","boundary":[0.1875,0.3659711182117462,0.24038460850715637,0.38362759351730347]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2524038553237915,"y":0.3659711182117462},{"x":0.29567307233810425,"y":0.3659711182117462},{"x":0.29567307233810425,"y":0.38362759351730347},{"x":0.2524038553237915,"y":0.38362759351730347}]},"confidence":1,"str":"طیحم","boundary":[0.2524038553237915,0.3659711182117462,0.29567307233810425,0.38362759351730347]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3076923191547394,"y":0.3659711182117462},{"x":0.3149038553237915,"y":0.3659711182117462},{"x":0.3149038553237915,"y":0.38362759351730347},{"x":0.3076923191547394,"y":0.38362759351730347}]},"confidence":1,"str":"اب","boundary":[0.3076923191547394,0.3659711182117462,0.3149038553237915,0.38362759351730347]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32692307233810425,"y":0.3659711182117462},{"x":0.3725961446762085,"y":0.3659711182117462},{"x":0.3725961446762085,"y":0.38362759351730347},{"x":0.32692307233810425,"y":0.38362759351730347}]},"confidence":1,"str":"طبترم","boundary":[0.32692307233810425,0.3659711182117462,0.3725961446762085,0.38362759351730347]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38461539149284363,"y":0.3659711182117462},{"x":0.41826921701431274,"y":0.3659711182117462},{"x":0.41826921701431274,"y":0.38362759351730347},{"x":0.38461539149284363,"y":0.38362759351730347}]},"confidence":1,"str":"یاه","boundary":[0.38461539149284363,0.3659711182117462,0.41826921701431274,0.38362759351730347]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6394230723381042,"y":0.3932584226131439},{"x":0.65625,"y":0.3932584226131439},{"x":0.65625,"y":0.41091492772102356},{"x":0.6394230723381042,"y":0.41091492772102356}]},"confidence":1,"str":"نآ","boundary":[0.6394230723381042,0.3932584226131439,0.65625,0.41091492772102356]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6658653616905212,"y":0.3932584226131439},{"x":0.682692289352417,"y":0.3932584226131439},{"x":0.682692289352417,"y":0.41091492772102356},{"x":0.6658653616905212,"y":0.41091492772102356}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.6658653616905212,0.3932584226131439,0.682692289352417,0.41091492772102356]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6899038553237915,"y":0.3932584226131439},{"x":0.7740384340286255,"y":0.3932584226131439},{"x":0.7740384340286255,"y":0.41091492772102356},{"x":0.6899038553237915,"y":0.41091492772102356}]},"confidence":1,"str":"ناشرمتسم","boundary":[0.6899038553237915,0.3932584226131439,0.7740384340286255,0.41091492772102356]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.78125,"y":0.3932584226131439},{"x":0.8293269276618958,"y":0.3932584226131439},{"x":0.8293269276618958,"y":0.41091492772102356},{"x":0.78125,"y":0.41091492772102356}]},"confidence":1,"str":"تیلاعف","boundary":[0.78125,0.3932584226131439,0.8293269276618958,0.41091492772102356]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3822115361690521,"y":0.3932584226131439},{"x":0.42788460850715637,"y":0.3932584226131439},{"x":0.42788460850715637,"y":0.41091492772102356},{"x":0.3822115361690521,"y":0.41091492772102356}]},"confidence":1,"str":"طیحم","boundary":[0.3822115361690521,0.3932584226131439,0.42788460850715637,0.41091492772102356]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4350961446762085,"y":0.3932584226131439},{"x":0.4615384638309479,"y":0.3932584226131439},{"x":0.4615384638309479,"y":0.41091492772102356},{"x":0.4350961446762085,"y":0.41091492772102356}]},"confidence":1,"str":"نیا","boundary":[0.4350961446762085,0.3932584226131439,0.4615384638309479,0.41091492772102356]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46875,"y":0.3932584226131439},{"x":0.48317307233810425,"y":0.3932584226131439},{"x":0.48317307233810425,"y":0.41091492772102356},{"x":0.46875,"y":0.41091492772102356}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.46875,0.3932584226131439,0.48317307233810425,0.41091492772102356]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49038460850715637,"y":0.3932584226131439},{"x":0.5288461446762085,"y":0.3932584226131439},{"x":0.5288461446762085,"y":0.41091492772102356},{"x":0.49038460850715637,"y":0.41091492772102356}]},"confidence":1,"str":".دشاب","boundary":[0.49038460850715637,0.3932584226131439,0.5288461446762085,0.41091492772102356]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.536057710647583,"y":0.3932584226131439},{"x":0.5649038553237915,"y":0.3932584226131439},{"x":0.5649038553237915,"y":0.41091492772102356},{"x":0.536057710647583,"y":0.41091492772102356}]},"confidence":1,"str":"هدش","boundary":[0.536057710647583,0.3932584226131439,0.5649038553237915,0.41091492772102356]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5745192170143127,"y":0.3932584226131439},{"x":0.6153846383094788,"y":0.3932584226131439},{"x":0.6153846383094788,"y":0.41091492772102356},{"x":0.5745192170143127,"y":0.41091492772102356}]},"confidence":1,"str":"ظاحل","boundary":[0.5745192170143127,0.3932584226131439,0.6153846383094788,0.41091492772102356]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6225961446762085,"y":0.3932584226131439},{"x":0.6370192170143127,"y":0.3932584226131439},{"x":0.6370192170143127,"y":0.41091492772102356},{"x":0.6225961446762085,"y":0.41091492772102356}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.6225961446762085,0.3932584226131439,0.6370192170143127,0.41091492772102356]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3509615361690521,"y":0.3932584226131439},{"x":0.3677884638309479,"y":0.3932584226131439},{"x":0.3677884638309479,"y":0.41091492772102356},{"x":0.3509615361690521,"y":0.41091492772102356}]},"confidence":1,"str":"هک","boundary":[0.3509615361690521,0.3932584226131439,0.3677884638309479,0.41091492772102356]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3774038553237915,"y":0.3932584226131439},{"x":0.3798076808452606,"y":0.3932584226131439},{"x":0.3798076808452606,"y":0.41091492772102356},{"x":0.3774038553237915,"y":0.41091492772102356}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.3774038553237915,0.3932584226131439,0.3798076808452606,0.41091492772102356]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32932692766189575,"y":0.3932584226131439},{"x":0.3413461446762085,"y":0.3932584226131439},{"x":0.3413461446762085,"y":0.41091492772102356},{"x":0.32932692766189575,"y":0.41091492772102356}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.32932692766189575,0.3932584226131439,0.3413461446762085,0.41091492772102356]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1875,"y":0.3932584226131439},{"x":0.20432692766189575,"y":0.3932584226131439},{"x":0.20432692766189575,"y":0.41091492772102356},{"x":0.1875,"y":0.41091492772102356}]},"confidence":1,"str":"یغت","boundary":[0.1875,0.3932584226131439,0.20432692766189575,0.41091492772102356]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21394230425357819,"y":0.3932584226131439},{"x":0.24519230425357819,"y":0.3932584226131439},{"x":0.24519230425357819,"y":0.41091492772102356},{"x":0.21394230425357819,"y":0.41091492772102356}]},"confidence":1,"str":"لاح","boundary":[0.21394230425357819,0.3932584226131439,0.24519230425357819,0.41091492772102356]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2524038553237915,"y":0.3932584226131439},{"x":0.26682692766189575,"y":0.3932584226131439},{"x":0.26682692766189575,"y":0.41091492772102356},{"x":0.2524038553237915,"y":0.41091492772102356}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.2524038553237915,0.3932584226131439,0.26682692766189575,0.41091492772102356]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2740384638309479,"y":0.3932584226131439},{"x":0.32451921701431274,"y":0.3932584226131439},{"x":0.32451921701431274,"y":0.41091492772102356},{"x":0.2740384638309479,"y":0.41091492772102356}]},"confidence":1,"str":"تعرس","boundary":[0.2740384638309479,0.3932584226131439,0.32451921701431274,0.41091492772102356]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.3932584226131439},{"x":0.1850961595773697,"y":0.3932584226131439},{"x":0.1850961595773697,"y":0.41091492772102356},{"x":0.17067307233810425,"y":0.41091492772102356}]},"confidence":1,"str":"ری","boundary":[0.17067307233810425,0.3932584226131439,0.1850961595773697,0.41091492772102356]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7956730723381042,"y":0.420545756816864},{"x":0.8293269276618958,"y":0.420545756816864},{"x":0.8293269276618958,"y":0.43820226192474365},{"x":0.7956730723381042,"y":0.43820226192474365}]},"confidence":1,"str":"تسا","boundary":[0.7956730723381042,0.420545756816864,0.8293269276618958,0.43820226192474365]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7572115659713745,"y":0.420545756816864},{"x":0.78125,"y":0.420545756816864},{"x":0.78125,"y":0.43820226192474365},{"x":0.7572115659713745,"y":0.43820226192474365}]},"confidence":1,"str":"یذ","boundary":[0.7572115659713745,0.420545756816864,0.78125,0.43820226192474365]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7884615659713745,"y":0.420545756816864},{"x":0.7908653616905212,"y":0.420545756816864},{"x":0.7908653616905212,"y":0.43820226192474365},{"x":0.7884615659713745,"y":0.43820226192474365}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.7884615659713745,0.420545756816864,0.7908653616905212,0.43820226192474365]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5793269276618958,"y":0.420545756816864},{"x":0.6177884340286255,"y":0.420545756816864},{"x":0.6177884340286255,"y":0.43820226192474365},{"x":0.5793269276618958,"y":0.43820226192474365}]},"confidence":1,"str":"عیرس","boundary":[0.5793269276618958,0.420545756816864,0.6177884340286255,0.43820226192474365]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274038553237915,"y":0.420545756816864},{"x":0.6466346383094788,"y":0.420545756816864},{"x":0.6466346383094788,"y":0.43820226192474365},{"x":0.6274038553237915,"y":0.43820226192474365}]},"confidence":1,"str":"هچ","boundary":[0.6274038553237915,0.420545756816864,0.6466346383094788,0.43820226192474365]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6538461446762085,"y":0.420545756816864},{"x":0.6754807829856873,"y":0.420545756816864},{"x":0.6754807829856873,"y":0.43820226192474365},{"x":0.6538461446762085,"y":0.43820226192474365}]},"confidence":1,"str":"ره","boundary":[0.6538461446762085,0.420545756816864,0.6754807829856873,0.43820226192474365]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.682692289352417,"y":0.420545756816864},{"x":0.7067307829856873,"y":0.420545756816864},{"x":0.7067307829856873,"y":0.43820226192474365},{"x":0.682692289352417,"y":0.43820226192474365}]},"confidence":1,"str":"دیاب","boundary":[0.682692289352417,0.420545756816864,0.7067307829856873,0.43820226192474365]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.713942289352417,"y":0.420545756816864},{"x":0.754807710647583,"y":0.420545756816864},{"x":0.754807710647583,"y":0.43820226192474365},{"x":0.713942289352417,"y":0.43820226192474365}]},"confidence":1,"str":"ناعفن","boundary":[0.713942289352417,0.420545756816864,0.754807710647583,0.43820226192474365]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4375,"y":0.420545756816864},{"x":0.526442289352417,"y":0.420545756816864},{"x":0.526442289352417,"y":0.43820226192474365},{"x":0.4375,"y":0.43820226192474365}]},"confidence":1,"str":"لمعلاروتسد","boundary":[0.4375,0.420545756816864,0.526442289352417,0.43820226192474365]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5336538553237915,"y":0.420545756816864},{"x":0.557692289352417,"y":0.420545756816864},{"x":0.557692289352417,"y":0.43820226192474365},{"x":0.5336538553237915,"y":0.43820226192474365}]},"confidence":1,"str":"نیا","boundary":[0.5336538553237915,0.420545756816864,0.557692289352417,0.43820226192474365]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5649038553237915,"y":0.420545756816864},{"x":0.5769230723381042,"y":0.420545756816864},{"x":0.5769230723381042,"y":0.43820226192474365},{"x":0.5649038553237915,"y":0.43820226192474365}]},"confidence":1,"str":"رت","boundary":[0.5649038553237915,0.420545756816864,0.5769230723381042,0.43820226192474365]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4014423191547394,"y":0.420545756816864},{"x":0.4110576808452606,"y":0.420545756816864},{"x":0.4110576808452606,"y":0.43820226192474365},{"x":0.4014423191547394,"y":0.43820226192474365}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.4014423191547394,0.420545756816864,0.4110576808452606,0.43820226192474365]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42067307233810425,"y":0.420545756816864},{"x":0.4350961446762085,"y":0.420545756816864},{"x":0.4350961446762085,"y":0.43820226192474365},{"x":0.42067307233810425,"y":0.43820226192474365}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.42067307233810425,0.420545756816864,0.4350961446762085,0.43820226192474365]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2740384638309479,"y":0.420545756816864},{"x":0.2860576808452606,"y":0.420545756816864},{"x":0.2860576808452606,"y":0.43820226192474365},{"x":0.2740384638309479,"y":0.43820226192474365}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.2740384638309479,0.420545756816864,0.2860576808452606,0.43820226192474365]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29567307233810425,"y":0.420545756816864},{"x":0.30288460850715637,"y":0.420545756816864},{"x":0.30288460850715637,"y":0.43820226192474365},{"x":0.29567307233810425,"y":0.43820226192474365}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.29567307233810425,0.420545756816864,0.30288460850715637,0.43820226192474365]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3100961446762085,"y":0.420545756816864},{"x":0.3413461446762085,"y":0.420545756816864},{"x":0.3413461446762085,"y":0.43820226192474365},{"x":0.3100961446762085,"y":0.43820226192474365}]},"confidence":1,"str":"دننک","boundary":[0.3100961446762085,0.420545756816864,0.3413461446762085,0.43820226192474365]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3485576808452606,"y":0.420545756816864},{"x":0.39423078298568726,"y":0.420545756816864},{"x":0.39423078298568726,"y":0.43820226192474365},{"x":0.3485576808452606,"y":0.43820226192474365}]},"confidence":1,"str":"نیودت","boundary":[0.3485576808452606,0.420545756816864,0.39423078298568726,0.43820226192474365]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2475961595773697,"y":0.420545756816864},{"x":0.26923078298568726,"y":0.420545756816864},{"x":0.26923078298568726,"y":0.43820226192474365},{"x":0.2475961595773697,"y":0.43820226192474365}]},"confidence":1,"str":"کش","boundary":[0.2475961595773697,0.420545756816864,0.26923078298568726,0.43820226192474365]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.420545756816864},{"x":0.2163461595773697,"y":0.420545756816864},{"x":0.2163461595773697,"y":0.43820226192474365},{"x":0.17067307233810425,"y":0.43820226192474365}]},"confidence":1,"str":"دمآراک","boundary":[0.17067307233810425,0.420545756816864,0.2163461595773697,0.43820226192474365]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22596153616905212,"y":0.420545756816864},{"x":0.24519230425357819,"y":0.420545756816864},{"x":0.24519230425357819,"y":0.43820226192474365},{"x":0.22596153616905212,"y":0.43820226192474365}]},"confidence":1,"str":"یل","boundary":[0.22596153616905212,0.420545756816864,0.24519230425357819,0.43820226192474365]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6995192170143127,"y":0.44622793793678284},{"x":0.7379807829856873,"y":0.44622793793678284},{"x":0.7379807829856873,"y":0.4638844430446625},{"x":0.6995192170143127,"y":0.4638844430446625}]},"confidence":1,"str":"شور","boundary":[0.6995192170143127,0.44622793793678284,0.7379807829856873,0.4638844430446625]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7475961446762085,"y":0.44622793793678284},{"x":0.754807710647583,"y":0.44622793793678284},{"x":0.754807710647583,"y":0.4638844430446625},{"x":0.7475961446762085,"y":0.4638844430446625}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.7475961446762085,0.44622793793678284,0.754807710647583,0.4638844430446625]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7644230723381042,"y":0.44622793793678284},{"x":0.8100961446762085,"y":0.44622793793678284},{"x":0.8100961446762085,"y":0.4638844430446625},{"x":0.7644230723381042,"y":0.4638844430446625}]},"confidence":1,"str":"اهرازبا","boundary":[0.7644230723381042,0.44622793793678284,0.8100961446762085,0.4638844430446625]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8197115659713745,"y":0.44622793793678284},{"x":0.8293269276618958,"y":0.44622793793678284},{"x":0.8293269276618958,"y":0.4638844430446625},{"x":0.8197115659713745,"y":0.4638844430446625}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.8197115659713745,0.44622793793678284,0.8293269276618958,0.4638844430446625]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5192307829856873,"y":0.44622793793678284},{"x":0.5649038553237915,"y":0.44622793793678284},{"x":0.5649038553237915,"y":0.4638844430446625},{"x":0.5192307829856873,"y":0.4638844430446625}]},"confidence":1,"str":"دنریگب","boundary":[0.5192307829856873,0.44622793793678284,0.5649038553237915,0.4638844430446625]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5745192170143127,"y":0.44622793793678284},{"x":0.6081730723381042,"y":0.44622793793678284},{"x":0.6081730723381042,"y":0.4638844430446625},{"x":0.5745192170143127,"y":0.4638844430446625}]},"confidence":1,"str":"هرهب","boundary":[0.5745192170143127,0.44622793793678284,0.6081730723381042,0.4638844430446625]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6177884340286255,"y":0.44622793793678284},{"x":0.6538461446762085,"y":0.44622793793678284},{"x":0.6538461446762085,"y":0.4638844430446625},{"x":0.6177884340286255,"y":0.4638844430446625}]},"confidence":1,"str":"دیدج","boundary":[0.6177884340286255,0.44622793793678284,0.6538461446762085,0.4638844430446625]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6634615659713745,"y":0.44622793793678284},{"x":0.6971153616905212,"y":0.44622793793678284},{"x":0.6971153616905212,"y":0.4638844430446625},{"x":0.6634615659713745,"y":0.4638844430446625}]},"confidence":1,"str":"یاه","boundary":[0.6634615659713745,0.44622793793678284,0.6971153616905212,0.4638844430446625]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48317307233810425,"y":0.44622793793678284},{"x":0.5072115659713745,"y":0.44622793793678284},{"x":0.5072115659713745,"y":0.4638844430446625},{"x":0.48317307233810425,"y":0.4638844430446625}]},"confidence":1,"str":"اریز","boundary":[0.48317307233810425,0.44622793793678284,0.5072115659713745,0.4638844430446625]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42067307233810425,"y":0.44622793793678284},{"x":0.4735576808452606,"y":0.44622793793678284},{"x":0.4735576808452606,"y":0.4638844430446625},{"x":0.42067307233810425,"y":0.4638844430446625}]},"confidence":1,"str":"یروانف","boundary":[0.42067307233810425,0.44622793793678284,0.4735576808452606,0.4638844430446625]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3485576808452606,"y":0.44622793793678284},{"x":0.375,"y":0.44622793793678284},{"x":0.375,"y":0.4638844430446625},{"x":0.3485576808452606,"y":0.4638844430446625}]},"confidence":1,"str":"هیاپ","boundary":[0.3485576808452606,0.44622793793678284,0.375,0.4638844430446625]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38461539149284363,"y":0.44622793793678284},{"x":0.41826921701431274,"y":0.44622793793678284},{"x":0.41826921701431274,"y":0.4638844430446625},{"x":0.38461539149284363,"y":0.4638844430446625}]},"confidence":1,"str":"یاه","boundary":[0.38461539149284363,0.44622793793678284,0.41826921701431274,0.4638844430446625]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.44622793793678284},{"x":0.1850961595773697,"y":0.44622793793678284},{"x":0.1850961595773697,"y":0.4638844430446625},{"x":0.17067307233810425,"y":0.4638844430446625}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.17067307233810425,0.44622793793678284,0.1850961595773697,0.4638844430446625]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19471153616905212,"y":0.44622793793678284},{"x":0.25961539149284363,"y":0.44622793793678284},{"x":0.25961539149284363,"y":0.4638844430446625},{"x":0.19471153616905212,"y":0.4638844430446625}]},"confidence":1,"str":"نانچمه","boundary":[0.19471153616905212,0.44622793793678284,0.25961539149284363,0.4638844430446625]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26682692766189575,"y":0.44622793793678284},{"x":0.3052884638309479,"y":0.44622793793678284},{"x":0.3052884638309479,"y":0.4638844430446625},{"x":0.26682692766189575,"y":0.4638844430446625}]},"confidence":1,"str":"بلغا","boundary":[0.26682692766189575,0.44622793793678284,0.3052884638309479,0.4638844430446625]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3149038553237915,"y":0.44622793793678284},{"x":0.3461538553237915,"y":0.44622793793678284},{"x":0.3461538553237915,"y":0.4638844430446625},{"x":0.3149038553237915,"y":0.4638844430446625}]},"confidence":1,"str":"ناش","boundary":[0.3149038553237915,0.44622793793678284,0.3461538553237915,0.4638844430446625]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5769230723381042,"y":0.47351524233818054},{"x":0.6177884340286255,"y":0.47351524233818054},{"x":0.6177884340286255,"y":0.4911717474460602},{"x":0.5769230723381042,"y":0.4911717474460602}]},"confidence":1,"str":"نامه","boundary":[0.5769230723381042,0.47351524233818054,0.6177884340286255,0.4911717474460602]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.625,"y":0.47351524233818054},{"x":0.6730769276618958,"y":0.47351524233818054},{"x":0.6730769276618958,"y":0.4911717474460602},{"x":0.625,"y":0.4911717474460602}]},"confidence":1,"str":"تسرد","boundary":[0.625,0.47351524233818054,0.6730769276618958,0.4911717474460602]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.682692289352417,"y":0.47351524233818054},{"x":0.7355769276618958,"y":0.47351524233818054},{"x":0.7355769276618958,"y":0.4911717474460602},{"x":0.682692289352417,"y":0.4911717474460602}]},"confidence":1,"str":"؛دنتسه","boundary":[0.682692289352417,0.47351524233818054,0.7355769276618958,0.4911717474460602]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.745192289352417,"y":0.47351524233818054},{"x":0.7908653616905212,"y":0.47351524233818054},{"x":0.7908653616905212,"y":0.4911717474460602},{"x":0.745192289352417,"y":0.4911717474460602}]},"confidence":1,"str":"لماکت","boundary":[0.745192289352417,0.47351524233818054,0.7908653616905212,0.4911717474460602]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004807829856873,"y":0.47351524233818054},{"x":0.8293269276618958,"y":0.47351524233818054},{"x":0.8293269276618958,"y":0.4911717474460602},{"x":0.8004807829856873,"y":0.4911717474460602}]},"confidence":1,"str":"لاح","boundary":[0.8004807829856873,0.47351524233818054,0.8293269276618958,0.4911717474460602]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.47351524233818054},{"x":0.17788460850715637,"y":0.47351524233818054},{"x":0.17788460850715637,"y":0.4911717474460602},{"x":0.17067307233810425,"y":0.4911717474460602}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.17067307233810425,0.47351524233818054,0.17788460850715637,0.4911717474460602]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1850961595773697,"y":0.47351524233818054},{"x":0.2211538404226303,"y":0.47351524233818054},{"x":0.2211538404226303,"y":0.4911717474460602},{"x":0.1850961595773697,"y":0.4911717474460602}]},"confidence":1,"str":"تسا","boundary":[0.1850961595773697,0.47351524233818054,0.2211538404226303,0.4911717474460602]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22836539149284363,"y":0.47351524233818054},{"x":0.2740384638309479,"y":0.47351524233818054},{"x":0.2740384638309479,"y":0.4911717474460602},{"x":0.22836539149284363,"y":0.4911717474460602}]},"confidence":1,"str":"لماکت","boundary":[0.22836539149284363,0.47351524233818054,0.2740384638309479,0.4911717474460602]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2836538553237915,"y":0.47351524233818054},{"x":0.3149038553237915,"y":0.47351524233818054},{"x":0.3149038553237915,"y":0.4911717474460602},{"x":0.2836538553237915,"y":0.4911717474460602}]},"confidence":1,"str":"لاح","boundary":[0.2836538553237915,0.47351524233818054,0.3149038553237915,0.4911717474460602]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32211539149284363,"y":0.47351524233818054},{"x":0.3365384638309479,"y":0.47351524233818054},{"x":0.3365384638309479,"y":0.4911717474460602},{"x":0.32211539149284363,"y":0.4911717474460602}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.32211539149284363,0.47351524233818054,0.3365384638309479,0.4911717474460602]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3461538553237915,"y":0.47351524233818054},{"x":0.39182692766189575,"y":0.47351524233818054},{"x":0.39182692766189575,"y":0.4911717474460602},{"x":0.3461538553237915,"y":0.4911717474460602}]},"confidence":1,"str":"مراهچ","boundary":[0.3461538553237915,0.47351524233818054,0.39182692766189575,0.4911717474460602]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3990384638309479,"y":0.47351524233818054},{"x":0.45192307233810425,"y":0.47351524233818054},{"x":0.45192307233810425,"y":0.4911717474460602},{"x":0.3990384638309479,"y":0.4911717474460602}]},"confidence":1,"str":"یتعنص","boundary":[0.3990384638309479,0.47351524233818054,0.45192307233810425,0.4911717474460602]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45913460850715637,"y":0.47351524233818054},{"x":0.5096153616905212,"y":0.47351524233818054},{"x":0.5096153616905212,"y":0.4911717474460602},{"x":0.45913460850715637,"y":0.4911717474460602}]},"confidence":1,"str":"بلاقنا","boundary":[0.45913460850715637,0.47351524233818054,0.5096153616905212,0.4911717474460602]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5192307829856873,"y":0.47351524233818054},{"x":0.536057710647583,"y":0.47351524233818054},{"x":0.536057710647583,"y":0.4911717474460602},{"x":0.5192307829856873,"y":0.4911717474460602}]},"confidence":1,"str":"هک","boundary":[0.5192307829856873,0.47351524233818054,0.536057710647583,0.4911717474460602]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5456730723381042,"y":0.47351524233818054},{"x":0.5721153616905212,"y":0.47351524233818054},{"x":0.5721153616905212,"y":0.4911717474460602},{"x":0.5456730723381042,"y":0.4911717474460602}]},"confidence":1,"str":"روط","boundary":[0.5456730723381042,0.47351524233818054,0.5721153616905212,0.4911717474460602]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6177884340286255,"y":0.5008025765419006},{"x":0.6634615659713745,"y":0.5008025765419006},{"x":0.6634615659713745,"y":0.5184590816497803},{"x":0.6177884340286255,"y":0.5184590816497803}]},"confidence":1,"str":"طیحم","boundary":[0.6177884340286255,0.5008025765419006,0.6634615659713745,0.5184590816497803]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6706730723381042,"y":0.5008025765419006},{"x":0.6778846383094788,"y":0.5008025765419006},{"x":0.6778846383094788,"y":0.5184590816497803},{"x":0.6706730723381042,"y":0.5184590816497803}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6706730723381042,0.5008025765419006,0.6778846383094788,0.5184590816497803]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6875,"y":0.5008025765419006},{"x":0.754807710647583,"y":0.5008025765419006},{"x":0.754807710647583,"y":0.5184590816497803},{"x":0.6875,"y":0.5184590816497803}]},"confidence":1,"str":"یگدیچیپ","boundary":[0.6875,0.5008025765419006,0.754807710647583,0.5184590816497803]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7644230723381042,"y":0.5008025765419006},{"x":0.7740384340286255,"y":0.5008025765419006},{"x":0.7740384340286255,"y":0.5184590816497803},{"x":0.7644230723381042,"y":0.5184590816497803}]},"confidence":1,"str":"اب","boundary":[0.7644230723381042,0.5008025765419006,0.7740384340286255,0.5184590816497803]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.78125,"y":0.5008025765419006},{"x":0.7908653616905212,"y":0.5008025765419006},{"x":0.7908653616905212,"y":0.5184590816497803},{"x":0.78125,"y":0.5184590816497803}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.78125,0.5008025765419006,0.7908653616905212,0.5184590816497803]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004807829856873,"y":0.5008025765419006},{"x":0.8293269276618958,"y":0.5008025765419006},{"x":0.8293269276618958,"y":0.5184590816497803},{"x":0.8004807829856873,"y":0.5184590816497803}]},"confidence":1,"str":"دوخ","boundary":[0.8004807829856873,0.5008025765419006,0.8293269276618958,0.5184590816497803]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5456730723381042,"y":0.5008025765419006},{"x":0.5745192170143127,"y":0.5008025765419006},{"x":0.5745192170143127,"y":0.5184590816497803},{"x":0.5456730723381042,"y":0.5184590816497803}]},"confidence":1,"str":"مئاد","boundary":[0.5456730723381042,0.5008025765419006,0.5745192170143127,0.5184590816497803]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5817307829856873,"y":0.5008025765419006},{"x":0.6153846383094788,"y":0.5008025765419006},{"x":0.6153846383094788,"y":0.5184590816497803},{"x":0.5817307829856873,"y":0.5184590816497803}]},"confidence":1,"str":"یاه","boundary":[0.5817307829856873,0.5008025765419006,0.6153846383094788,0.5184590816497803]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4086538553237915,"y":0.5008025765419006},{"x":0.4326923191547394,"y":0.5008025765419006},{"x":0.4326923191547394,"y":0.5184590816497803},{"x":0.4086538553237915,"y":0.5184590816497803}]},"confidence":1,"str":"یم","boundary":[0.4086538553237915,0.5008025765419006,0.4326923191547394,0.5184590816497803]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4423076808452606,"y":0.5008025765419006},{"x":0.49038460850715637,"y":0.5008025765419006},{"x":0.49038460850715637,"y":0.5184590816497803},{"x":0.4423076808452606,"y":0.5184590816497803}]},"confidence":1,"str":"قابطنا","boundary":[0.4423076808452606,0.5008025765419006,0.49038460850715637,0.5184590816497803]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.5008025765419006},{"x":0.5432692170143127,"y":0.5008025765419006},{"x":0.5432692170143127,"y":0.5184590816497803},{"x":0.5,"y":0.5184590816497803}]},"confidence":1,"str":"رییغتلا","boundary":[0.5,0.5008025765419006,0.5432692170143127,0.5184590816497803]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3725961446762085,"y":0.5008025765419006},{"x":0.4086538553237915,"y":0.5008025765419006},{"x":0.4086538553237915,"y":0.5184590816497803},{"x":0.3725961446762085,"y":0.5184590816497803}]},"confidence":1,"str":".دهد","boundary":[0.3725961446762085,0.5008025765419006,0.4086538553237915,0.5184590816497803]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7043269276618958,"y":0.5264847278594971},{"x":0.7163461446762085,"y":0.5264847278594971},{"x":0.7163461446762085,"y":0.5441412329673767},{"x":0.7043269276618958,"y":0.5441412329673767}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.7043269276618958,0.5264847278594971,0.7163461446762085,0.5441412329673767]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7259615659713745,"y":0.5264847278594971},{"x":0.7379807829856873,"y":0.5264847278594971},{"x":0.7379807829856873,"y":0.5441412329673767},{"x":0.7259615659713745,"y":0.5441412329673767}]},"confidence":1,"str":"ور","boundary":[0.7259615659713745,0.5264847278594971,0.7379807829856873,0.5441412329673767]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7475961446762085,"y":0.5264847278594971},{"x":0.78125,"y":0.5264847278594971},{"x":0.78125,"y":0.5441412329673767},{"x":0.7475961446762085,"y":0.5441412329673767}]},"confidence":1,"str":"شیپ","boundary":[0.7475961446762085,0.5264847278594971,0.78125,0.5441412329673767]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7908653616905212,"y":0.5264847278594971},{"x":0.8293269276618958,"y":0.5264847278594971},{"x":0.8293269276618958,"y":0.5441412329673767},{"x":0.7908653616905212,"y":0.5441412329673767}]},"confidence":1,"str":"باتک","boundary":[0.7908653616905212,0.5264847278594971,0.8293269276618958,0.5441412329673767]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6418269276618958,"y":0.5264847278594971},{"x":0.7019230723381042,"y":0.5264847278594971},{"x":0.7019230723381042,"y":0.5441412329673767},{"x":0.6418269276618958,"y":0.5441412329673767}]},"confidence":1,"str":"تحارص","boundary":[0.6418269276618958,0.5264847278594971,0.7019230723381042,0.5441412329673767]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36057692766189575,"y":0.5264847278594971},{"x":0.4134615361690521,"y":0.5264847278594971},{"x":0.4134615361690521,"y":0.5441412329673767},{"x":0.36057692766189575,"y":0.5441412329673767}]},"confidence":1,"str":"یروانف","boundary":[0.36057692766189575,0.5264847278594971,0.4134615361690521,0.5441412329673767]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42067307233810425,"y":0.5264847278594971},{"x":0.4302884638309479,"y":0.5264847278594971},{"x":0.4302884638309479,"y":0.5441412329673767},{"x":0.42067307233810425,"y":0.5441412329673767}]},"confidence":1,"str":"اب","boundary":[0.42067307233810425,0.5264847278594971,0.4302884638309479,0.5441412329673767]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4375,"y":0.5264847278594971},{"x":0.49038460850715637,"y":0.5264847278594971},{"x":0.49038460850715637,"y":0.5441412329673767},{"x":0.4375,"y":0.5441412329673767}]},"confidence":1,"str":"ناریدم","boundary":[0.4375,0.5264847278594971,0.49038460850715637,0.5441412329673767]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4975961446762085,"y":0.5264847278594971},{"x":0.5480769276618958,"y":0.5264847278594971},{"x":0.5480769276618958,"y":0.5441412329673767},{"x":0.4975961446762085,"y":0.5441412329673767}]},"confidence":1,"str":"قابطنا","boundary":[0.4975961446762085,0.5264847278594971,0.5480769276618958,0.5441412329673767]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5552884340286255,"y":0.5264847278594971},{"x":0.6129807829856873,"y":0.5264847278594971},{"x":0.6129807829856873,"y":0.5441412329673767},{"x":0.5552884340286255,"y":0.5441412329673767}]},"confidence":1,"str":"ترورض","boundary":[0.5552884340286255,0.5264847278594971,0.6129807829856873,0.5441412329673767]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6225961446762085,"y":0.5264847278594971},{"x":0.6346153616905212,"y":0.5264847278594971},{"x":0.6346153616905212,"y":0.5441412329673767},{"x":0.6225961446762085,"y":0.5441412329673767}]},"confidence":1,"str":"رب","boundary":[0.6225961446762085,0.5264847278594971,0.6346153616905212,0.5441412329673767]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20432692766189575,"y":0.5264847278594971},{"x":0.22596153616905212,"y":0.5264847278594971},{"x":0.22596153616905212,"y":0.5441412329673767},{"x":0.20432692766189575,"y":0.5441412329673767}]},"confidence":1,"str":"یم","boundary":[0.20432692766189575,0.5264847278594971,0.22596153616905212,0.5441412329673767]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23317307233810425,"y":0.5264847278594971},{"x":0.27163460850715637,"y":0.5264847278594971},{"x":0.27163460850715637,"y":0.5441412329673767},{"x":0.23317307233810425,"y":0.5441412329673767}]},"confidence":1,"str":"دیکأت","boundary":[0.23317307233810425,0.5264847278594971,0.27163460850715637,0.5441412329673767]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2788461446762085,"y":0.5264847278594971},{"x":0.3173076808452606,"y":0.5264847278594971},{"x":0.3173076808452606,"y":0.5441412329673767},{"x":0.2788461446762085,"y":0.5441412329673767}]},"confidence":1,"str":"دیدج","boundary":[0.2788461446762085,0.5264847278594971,0.3173076808452606,0.5441412329673767]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32451921701431274,"y":0.5264847278594971},{"x":0.35817307233810425,"y":0.5264847278594971},{"x":0.35817307233810425,"y":0.5441412329673767},{"x":0.32451921701431274,"y":0.5441412329673767}]},"confidence":1,"str":"یاه","boundary":[0.32451921701431274,0.5264847278594971,0.35817307233810425,0.5441412329673767]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.5264847278594971},{"x":0.20192307233810425,"y":0.5264847278594971},{"x":0.20192307233810425,"y":0.5441412329673767},{"x":0.17067307233810425,"y":0.5441412329673767}]},"confidence":1,"str":".دنک","boundary":[0.17067307233810425,0.5264847278594971,0.20192307233810425,0.5441412329673767]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7644230723381042,"y":0.5537720918655396},{"x":0.8293269276618958,"y":0.5537720918655396},{"x":0.8293269276618958,"y":0.5714285969734192},{"x":0.7644230723381042,"y":0.5714285969734192}]},"confidence":1,"str":"نینچمه","boundary":[0.7644230723381042,0.5537720918655396,0.8293269276618958,0.5714285969734192]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.682692289352417,"y":0.5537720918655396},{"x":0.7572115659713745,"y":0.5537720918655396},{"x":0.7572115659713745,"y":0.5714285969734192},{"x":0.682692289352417,"y":0.5714285969734192}]},"confidence":1,"str":"ناگدنراگن","boundary":[0.682692289352417,0.5537720918655396,0.7572115659713745,0.5714285969734192]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6754807829856873,"y":0.5537720918655396},{"x":0.6778846383094788,"y":0.5537720918655396},{"x":0.6778846383094788,"y":0.5714285969734192},{"x":0.6754807829856873,"y":0.5714285969734192}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.6754807829856873,0.5537720918655396,0.6778846383094788,0.5714285969734192]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5336538553237915,"y":0.5537720918655396},{"x":0.557692289352417,"y":0.5537720918655396},{"x":0.557692289352417,"y":0.5714285969734192},{"x":0.5336538553237915,"y":0.5714285969734192}]},"confidence":1,"str":"یم","boundary":[0.5336538553237915,0.5537720918655396,0.557692289352417,0.5714285969734192]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5625,"y":0.5537720918655396},{"x":0.6129807829856873,"y":0.5537720918655396},{"x":0.6129807829856873,"y":0.5714285969734192},{"x":0.5625,"y":0.5714285969734192}]},"confidence":1,"str":"حیرصت","boundary":[0.5625,0.5537720918655396,0.6129807829856873,0.5714285969734192]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6225961446762085,"y":0.5537720918655396},{"x":0.6682692170143127,"y":0.5537720918655396},{"x":0.6682692170143127,"y":0.5714285969734192},{"x":0.6225961446762085,"y":0.5714285969734192}]},"confidence":1,"str":"اراکشآ","boundary":[0.6225961446762085,0.5537720918655396,0.6682692170143127,0.5714285969734192]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2764423191547394,"y":0.5537720918655396},{"x":0.3100961446762085,"y":0.5537720918655396},{"x":0.3100961446762085,"y":0.5714285969734192},{"x":0.2764423191547394,"y":0.5714285969734192}]},"confidence":1,"str":"دنوش","boundary":[0.2764423191547394,0.5537720918655396,0.3100961446762085,0.5714285969734192]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3197115361690521,"y":0.5537720918655396},{"x":0.3725961446762085,"y":0.5537720918655396},{"x":0.3725961446762085,"y":0.5714285969734192},{"x":0.3197115361690521,"y":0.5714285969734192}]},"confidence":1,"str":"نئمطم","boundary":[0.3197115361690521,0.5537720918655396,0.3725961446762085,0.5714285969734192]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798076808452606,"y":0.5537720918655396},{"x":0.40625,"y":0.5537720918655396},{"x":0.40625,"y":0.5714285969734192},{"x":0.3798076808452606,"y":0.5714285969734192}]},"confidence":1,"str":"دیاب","boundary":[0.3798076808452606,0.5537720918655396,0.40625,0.5714285969734192]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4134615361690521,"y":0.5537720918655396},{"x":0.4663461446762085,"y":0.5537720918655396},{"x":0.4663461446762085,"y":0.5714285969734192},{"x":0.4134615361690521,"y":0.5714285969734192}]},"confidence":1,"str":"ناریدم","boundary":[0.4134615361690521,0.5537720918655396,0.4663461446762085,0.5714285969734192]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4735576808452606,"y":0.5537720918655396},{"x":0.49038460850715637,"y":0.5537720918655396},{"x":0.49038460850715637,"y":0.5714285969734192},{"x":0.4735576808452606,"y":0.5714285969734192}]},"confidence":1,"str":"هک","boundary":[0.4735576808452606,0.5537720918655396,0.49038460850715637,0.5714285969734192]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.5537720918655396},{"x":0.53125,"y":0.5537720918655396},{"x":0.53125,"y":0.5714285969734192},{"x":0.5,"y":0.5714285969734192}]},"confidence":1,"str":"دننک","boundary":[0.5,0.5537720918655396,0.53125,0.5714285969734192]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26923078298568726,"y":0.5537720918655396},{"x":0.27163460850715637,"y":0.5537720918655396},{"x":0.27163460850715637,"y":0.5714285969734192},{"x":0.26923078298568726,"y":0.5714285969734192}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.26923078298568726,0.5537720918655396,0.27163460850715637,0.5714285969734192]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.5537720918655396},{"x":0.22596153616905212,"y":0.5537720918655396},{"x":0.22596153616905212,"y":0.5714285969734192},{"x":0.17067307233810425,"y":0.5714285969734192}]},"confidence":1,"str":"یاضعا","boundary":[0.17067307233810425,0.5537720918655396,0.22596153616905212,0.5714285969734192]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23076923191547394,"y":0.5537720918655396},{"x":0.26201921701431274,"y":0.5537720918655396},{"x":0.26201921701431274,"y":0.5714285969734192},{"x":0.23076923191547394,"y":0.5714285969734192}]},"confidence":1,"str":"همه","boundary":[0.23076923191547394,0.5537720918655396,0.26201921701431274,0.5714285969734192]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7884615659713745,"y":0.5810593962669373},{"x":0.8293269276618958,"y":0.5810593962669373},{"x":0.8293269276618958,"y":0.5987159013748169},{"x":0.7884615659713745,"y":0.5987159013748169}]},"confidence":1,"str":"بسک","boundary":[0.7884615659713745,0.5810593962669373,0.8293269276618958,0.5987159013748169]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7788461446762085,"y":0.5810593962669373},{"x":0.786057710647583,"y":0.5810593962669373},{"x":0.786057710647583,"y":0.5987159013748169},{"x":0.7788461446762085,"y":0.5987159013748169}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.7788461446762085,0.5810593962669373,0.786057710647583,0.5987159013748169]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6105769276618958,"y":0.5810593962669373},{"x":0.661057710647583,"y":0.5810593962669373},{"x":0.661057710647583,"y":0.5987159013748169},{"x":0.6105769276618958,"y":0.5987159013748169}]},"confidence":1,"str":"یروانف","boundary":[0.6105769276618958,0.5810593962669373,0.661057710647583,0.5987159013748169]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6706730723381042,"y":0.5810593962669373},{"x":0.682692289352417,"y":0.5810593962669373},{"x":0.682692289352417,"y":0.5987159013748169},{"x":0.6706730723381042,"y":0.5987159013748169}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.6706730723381042,0.5810593962669373,0.682692289352417,0.5987159013748169]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.5810593962669373},{"x":0.7091346383094788,"y":0.5810593962669373},{"x":0.7091346383094788,"y":0.5987159013748169},{"x":0.692307710647583,"y":0.5987159013748169}]},"confidence":1,"str":"زین","boundary":[0.692307710647583,0.5810593962669373,0.7091346383094788,0.5987159013748169]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7211538553237915,"y":0.5810593962669373},{"x":0.776442289352417,"y":0.5810593962669373},{"x":0.776442289352417,"y":0.5987159013748169},{"x":0.7211538553237915,"y":0.5987159013748169}]},"confidence":1,"str":"ناشراک","boundary":[0.7211538553237915,0.5810593962669373,0.776442289352417,0.5987159013748169]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36538460850715637,"y":0.5810593962669373},{"x":0.39663460850715637,"y":0.5810593962669373},{"x":0.39663460850715637,"y":0.5987159013748169},{"x":0.36538460850715637,"y":0.5987159013748169}]},"confidence":1,"str":"مهم","boundary":[0.36538460850715637,0.5810593962669373,0.39663460850715637,0.5987159013748169]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4038461446762085,"y":0.5810593962669373},{"x":0.4110576808452606,"y":0.5810593962669373},{"x":0.4110576808452606,"y":0.5987159013748169},{"x":0.4038461446762085,"y":0.5987159013748169}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.4038461446762085,0.5810593962669373,0.4110576808452606,0.5987159013748169]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42067307233810425,"y":0.5810593962669373},{"x":0.46875,"y":0.5810593962669373},{"x":0.46875,"y":0.5987159013748169},{"x":0.42067307233810425,"y":0.5987159013748169}]},"confidence":1,"str":"دنتسه","boundary":[0.42067307233810425,0.5810593962669373,0.46875,0.5987159013748169]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47836539149284363,"y":0.5810593962669373},{"x":0.5168269276618958,"y":0.5810593962669373},{"x":0.5168269276618958,"y":0.5987159013748169},{"x":0.47836539149284363,"y":0.5987159013748169}]},"confidence":1,"str":"علطم","boundary":[0.47836539149284363,0.5810593962669373,0.5168269276618958,0.5987159013748169]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.526442289352417,"y":0.5810593962669373},{"x":0.5649038553237915,"y":0.5810593962669373},{"x":0.5649038553237915,"y":0.5987159013748169},{"x":0.526442289352417,"y":0.5987159013748169}]},"confidence":1,"str":"دیدج","boundary":[0.526442289352417,0.5810593962669373,0.5649038553237915,0.5987159013748169]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5745192170143127,"y":0.5810593962669373},{"x":0.6081730723381042,"y":0.5810593962669373},{"x":0.6081730723381042,"y":0.5987159013748169},{"x":0.5745192170143127,"y":0.5987159013748169}]},"confidence":1,"str":"یاه","boundary":[0.5745192170143127,0.5810593962669373,0.6081730723381042,0.5987159013748169]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26442307233810425,"y":0.5810593962669373},{"x":0.2860576808452606,"y":0.5810593962669373},{"x":0.2860576808452606,"y":0.5987159013748169},{"x":0.26442307233810425,"y":0.5987159013748169}]},"confidence":1,"str":"یم","boundary":[0.26442307233810425,0.5810593962669373,0.2860576808452606,0.5987159013748169]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29567307233810425,"y":0.5810593962669373},{"x":0.3197115361690521,"y":0.5810593962669373},{"x":0.3197115361690521,"y":0.5987159013748169},{"x":0.29567307233810425,"y":0.5987159013748169}]},"confidence":1,"str":"،نآ","boundary":[0.29567307233810425,0.5810593962669373,0.3197115361690521,0.5987159013748169]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32932692766189575,"y":0.5810593962669373},{"x":0.3389423191547394,"y":0.5810593962669373},{"x":0.3389423191547394,"y":0.5987159013748169},{"x":0.32932692766189575,"y":0.5987159013748169}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.32932692766189575,0.5810593962669373,0.3389423191547394,0.5987159013748169]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3485576808452606,"y":0.5810593962669373},{"x":0.36057692766189575,"y":0.5810593962669373},{"x":0.36057692766189575,"y":0.5987159013748169},{"x":0.3485576808452606,"y":0.5987159013748169}]},"confidence":1,"str":"رت","boundary":[0.3485576808452606,0.5810593962669373,0.36057692766189575,0.5987159013748169]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18269230425357819,"y":0.5810593962669373},{"x":0.21875,"y":0.5810593962669373},{"x":0.21875,"y":0.5987159013748169},{"x":0.18269230425357819,"y":0.5987159013748169}]},"confidence":1,"str":"نوگچ","boundary":[0.18269230425357819,0.5810593962669373,0.21875,0.5987159013748169]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22836539149284363,"y":0.5810593962669373},{"x":0.26201921701431274,"y":0.5810593962669373},{"x":0.26201921701431274,"y":0.5987159013748169},{"x":0.22836539149284363,"y":0.5987159013748169}]},"confidence":1,"str":"دنناد","boundary":[0.22836539149284363,0.5810593962669373,0.26201921701431274,0.5987159013748169]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.5810593962669373},{"x":0.18028846383094788,"y":0.5810593962669373},{"x":0.18028846383094788,"y":0.5987159013748169},{"x":0.17067307233810425,"y":0.5987159013748169}]},"confidence":1,"str":"ه","boundary":[0.17067307233810425,0.5810593962669373,0.18028846383094788,0.5987159013748169]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.807692289352417,"y":0.608346700668335},{"x":0.8293269276618958,"y":0.608346700668335},{"x":0.8293269276618958,"y":0.6260032057762146},{"x":0.807692289352417,"y":0.6260032057762146}]},"confidence":1,"str":"یم","boundary":[0.807692289352417,0.608346700668335,0.8293269276618958,0.6260032057762146]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6418269276618958,"y":0.608346700668335},{"x":0.6947115659713745,"y":0.608346700668335},{"x":0.6947115659713745,"y":0.6260032057762146},{"x":0.6418269276618958,"y":0.6260032057762146}]},"confidence":1,"str":"یروانف","boundary":[0.6418269276618958,0.608346700668335,0.6947115659713745,0.6260032057762146]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7091346383094788,"y":0.608346700668335},{"x":0.7331730723381042,"y":0.608346700668335},{"x":0.7331730723381042,"y":0.6260032057762146},{"x":0.7091346383094788,"y":0.6260032057762146}]},"confidence":1,"str":"نیا","boundary":[0.7091346383094788,0.608346700668335,0.7331730723381042,0.6260032057762146]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7475961446762085,"y":0.608346700668335},{"x":0.7572115659713745,"y":0.608346700668335},{"x":0.7572115659713745,"y":0.6260032057762146},{"x":0.7475961446762085,"y":0.6260032057762146}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.7475961446762085,0.608346700668335,0.7572115659713745,0.6260032057762146]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7716346383094788,"y":0.608346700668335},{"x":0.8028846383094788,"y":0.608346700668335},{"x":0.8028846383094788,"y":0.6260032057762146},{"x":0.7716346383094788,"y":0.6260032057762146}]},"confidence":1,"str":"ناوت","boundary":[0.7716346383094788,0.608346700668335,0.8028846383094788,0.6260032057762146]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42067307233810425,"y":0.608346700668335},{"x":0.45913460850715637,"y":0.608346700668335},{"x":0.45913460850715637,"y":0.6260032057762146},{"x":0.42067307233810425,"y":0.6260032057762146}]},"confidence":1,"str":"باتک","boundary":[0.42067307233810425,0.608346700668335,0.45913460850715637,0.6260032057762146]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4735576808452606,"y":0.608346700668335},{"x":0.4975961446762085,"y":0.608346700668335},{"x":0.4975961446762085,"y":0.6260032057762146},{"x":0.4735576808452606,"y":0.6260032057762146}]},"confidence":1,"str":"نیا","boundary":[0.4735576808452606,0.608346700668335,0.4975961446762085,0.6260032057762146]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5120192170143127,"y":0.608346700668335},{"x":0.5432692170143127,"y":0.608346700668335},{"x":0.5432692170143127,"y":0.6260032057762146},{"x":0.5120192170143127,"y":0.6260032057762146}]},"confidence":1,"str":".درک","boundary":[0.5120192170143127,0.608346700668335,0.5432692170143127,0.6260032057762146]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.557692289352417,"y":0.608346700668335},{"x":0.6105769276618958,"y":0.608346700668335},{"x":0.6105769276618958,"y":0.6260032057762146},{"x":0.557692289352417,"y":0.6260032057762146}]},"confidence":1,"str":"هدافتسا","boundary":[0.557692289352417,0.608346700668335,0.6105769276618958,0.6260032057762146]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.625,"y":0.608346700668335},{"x":0.6394230723381042,"y":0.608346700668335},{"x":0.6394230723381042,"y":0.6260032057762146},{"x":0.625,"y":0.6260032057762146}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.625,0.608346700668335,0.6394230723381042,0.6260032057762146]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39663460850715637,"y":0.608346700668335},{"x":0.40625,"y":0.608346700668335},{"x":0.40625,"y":0.6260032057762146},{"x":0.39663460850715637,"y":0.6260032057762146}]},"confidence":1,"str":"اب","boundary":[0.39663460850715637,0.608346700668335,0.40625,0.6260032057762146]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32451921701431274,"y":0.608346700668335},{"x":0.38461539149284363,"y":0.608346700668335},{"x":0.38461539149284363,"y":0.6260032057762146},{"x":0.32451921701431274,"y":0.6260032057762146}]},"confidence":1,"str":"تحارص","boundary":[0.32451921701431274,0.608346700668335,0.38461539149284363,0.6260032057762146]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23076923191547394,"y":0.608346700668335},{"x":0.2548076808452606,"y":0.608346700668335},{"x":0.2548076808452606,"y":0.6260032057762146},{"x":0.23076923191547394,"y":0.6260032057762146}]},"confidence":1,"str":"یم","boundary":[0.23076923191547394,0.608346700668335,0.2548076808452606,0.6260032057762146]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26923078298568726,"y":0.608346700668335},{"x":0.3100961446762085,"y":0.608346700668335},{"x":0.3100961446762085,"y":0.6260032057762146},{"x":0.26923078298568726,"y":0.6260032057762146}]},"confidence":1,"str":"ملاعا","boundary":[0.26923078298568726,0.608346700668335,0.3100961446762085,0.6260032057762146]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20432692766189575,"y":0.608346700668335},{"x":0.22836539149284363,"y":0.608346700668335},{"x":0.22836539149284363,"y":0.6260032057762146},{"x":0.20432692766189575,"y":0.6260032057762146}]},"confidence":1,"str":"دنک","boundary":[0.20432692766189575,0.608346700668335,0.22836539149284363,0.6260032057762146]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.608346700668335},{"x":0.1899038404226303,"y":0.608346700668335},{"x":0.1899038404226303,"y":0.6260032057762146},{"x":0.17067307233810425,"y":0.6260032057762146}]},"confidence":1,"str":"هک","boundary":[0.17067307233810425,0.608346700668335,0.1899038404226303,0.6260032057762146]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7884615659713745,"y":0.6340289115905762},{"x":0.8293269276618958,"y":0.6340289115905762},{"x":0.8293269276618958,"y":0.6516854166984558},{"x":0.7884615659713745,"y":0.6516854166984558}]},"confidence":1,"str":"بسک","boundary":[0.7884615659713745,0.6340289115905762,0.8293269276618958,0.6516854166984558]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7788461446762085,"y":0.6340289115905762},{"x":0.786057710647583,"y":0.6340289115905762},{"x":0.786057710647583,"y":0.6516854166984558},{"x":0.7788461446762085,"y":0.6516854166984558}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.7788461446762085,0.6340289115905762,0.786057710647583,0.6516854166984558]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.651442289352417,"y":0.6340289115905762},{"x":0.6802884340286255,"y":0.6340289115905762},{"x":0.6802884340286255,"y":0.6516854166984558},{"x":0.651442289352417,"y":0.6516854166984558}]},"confidence":1,"str":"یمن","boundary":[0.651442289352417,0.6340289115905762,0.6802884340286255,0.6516854166984558]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6899038553237915,"y":0.6340289115905762},{"x":0.7259615659713745,"y":0.6340289115905762},{"x":0.7259615659713745,"y":0.6516854166984558},{"x":0.6899038553237915,"y":0.6516854166984558}]},"confidence":1,"str":"رگید","boundary":[0.6899038553237915,0.6340289115905762,0.7259615659713745,0.6516854166984558]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7379807829856873,"y":0.6340289115905762},{"x":0.776442289352417,"y":0.6340289115905762},{"x":0.776442289352417,"y":0.6516854166984558},{"x":0.7379807829856873,"y":0.6516854166984558}]},"confidence":1,"str":"اهراک","boundary":[0.7379807829856873,0.6340289115905762,0.776442289352417,0.6516854166984558]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.6340289115905762},{"x":0.20192307233810425,"y":0.6340289115905762},{"x":0.20192307233810425,"y":0.6516854166984558},{"x":0.17067307233810425,"y":0.6516854166984558}]},"confidence":1,"str":"هیکت","boundary":[0.17067307233810425,0.6340289115905762,0.20192307233810425,0.6516854166984558]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21394230425357819,"y":0.6340289115905762},{"x":0.26923078298568726,"y":0.6340289115905762},{"x":0.26923078298568726,"y":0.6516854166984558},{"x":0.21394230425357819,"y":0.6516854166984558}]},"confidence":1,"str":"سرادم","boundary":[0.21394230425357819,0.6340289115905762,0.26923078298568726,0.6516854166984558]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2788461446762085,"y":0.6340289115905762},{"x":0.2860576808452606,"y":0.6340289115905762},{"x":0.2860576808452606,"y":0.6516854166984558},{"x":0.2788461446762085,"y":0.6516854166984558}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.2788461446762085,0.6340289115905762,0.2860576808452606,0.6516854166984558]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29567307233810425,"y":0.6340289115905762},{"x":0.3365384638309479,"y":0.6340289115905762},{"x":0.3365384638309479,"y":0.6516854166984558},{"x":0.29567307233810425,"y":0.6516854166984558}]},"confidence":1,"str":"تلود","boundary":[0.29567307233810425,0.6340289115905762,0.3365384638309479,0.6516854166984558]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3461538553237915,"y":0.6340289115905762},{"x":0.36057692766189575,"y":0.6340289115905762},{"x":0.36057692766189575,"y":0.6516854166984558},{"x":0.3461538553237915,"y":0.6516854166984558}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.3461538553237915,0.6340289115905762,0.36057692766189575,0.6516854166984558]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3701923191547394,"y":0.6340289115905762},{"x":0.4038461446762085,"y":0.6340289115905762},{"x":0.4038461446762085,"y":0.6516854166984558},{"x":0.3701923191547394,"y":0.6516854166984558}]},"confidence":1,"str":"،دوخ","boundary":[0.3701923191547394,0.6340289115905762,0.4038461446762085,0.6516854166984558]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41586539149284363,"y":0.6340289115905762},{"x":0.4375,"y":0.6340289115905762},{"x":0.4375,"y":0.6516854166984558},{"x":0.41586539149284363,"y":0.6516854166984558}]},"confidence":1,"str":"راک","boundary":[0.41586539149284363,0.6340289115905762,0.4375,0.6516854166984558]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44711539149284363,"y":0.6340289115905762},{"x":0.4951923191547394,"y":0.6340289115905762},{"x":0.4951923191547394,"y":0.6516854166984558},{"x":0.44711539149284363,"y":0.6516854166984558}]},"confidence":1,"str":"یورین","boundary":[0.44711539149284363,0.6340289115905762,0.4951923191547394,0.6516854166984558]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.504807710647583,"y":0.6340289115905762},{"x":0.5456730723381042,"y":0.6340289115905762},{"x":0.5456730723381042,"y":0.6516854166984558},{"x":0.504807710647583,"y":0.6516854166984558}]},"confidence":1,"str":"نیمأت","boundary":[0.504807710647583,0.6340289115905762,0.5456730723381042,0.6516854166984558]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.557692289352417,"y":0.6340289115905762},{"x":0.5913461446762085,"y":0.6340289115905762},{"x":0.5913461446762085,"y":0.6516854166984558},{"x":0.557692289352417,"y":0.6516854166984558}]},"confidence":1,"str":"یارب","boundary":[0.557692289352417,0.6340289115905762,0.5913461446762085,0.6516854166984558]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033653616905212,"y":0.6340289115905762},{"x":0.6466346383094788,"y":0.6340289115905762},{"x":0.6466346383094788,"y":0.6516854166984558},{"x":0.6033653616905212,"y":0.6516854166984558}]},"confidence":1,"str":"،دنناوت","boundary":[0.6033653616905212,0.6340289115905762,0.6466346383094788,0.6516854166984558]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6947115659713745,"y":0.6613162159919739},{"x":0.7379807829856873,"y":0.6613162159919739},{"x":0.7379807829856873,"y":0.6789727210998535},{"x":0.6947115659713745,"y":0.6789727210998535}]},"confidence":1,"str":"هارمه","boundary":[0.6947115659713745,0.6613162159919739,0.7379807829856873,0.6789727210998535]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.745192289352417,"y":0.6613162159919739},{"x":0.7716346383094788,"y":0.6613162159919739},{"x":0.7716346383094788,"y":0.6789727210998535},{"x":0.745192289352417,"y":0.6789727210998535}]},"confidence":1,"str":"دیاب","boundary":[0.745192289352417,0.6613162159919739,0.7716346383094788,0.6789727210998535]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.78125,"y":0.6613162159919739},{"x":0.7884615659713745,"y":0.6613162159919739},{"x":0.7884615659713745,"y":0.6789727210998535},{"x":0.78125,"y":0.6789727210998535}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.78125,0.6613162159919739,0.7884615659713745,0.6789727210998535]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7980769276618958,"y":0.6613162159919739},{"x":0.8293269276618958,"y":0.6613162159919739},{"x":0.8293269276618958,"y":0.6789727210998535},{"x":0.7980769276618958,"y":0.6789727210998535}]},"confidence":1,"str":"دننک","boundary":[0.7980769276618958,0.6613162159919739,0.8293269276618958,0.6789727210998535]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4615384638309479,"y":0.6613162159919739},{"x":0.48557692766189575,"y":0.6613162159919739},{"x":0.48557692766189575,"y":0.6789727210998535},{"x":0.4615384638309479,"y":0.6789727210998535}]},"confidence":1,"str":"یم","boundary":[0.4615384638309479,0.6613162159919739,0.48557692766189575,0.6789727210998535]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4951923191547394,"y":0.6613162159919739},{"x":0.5432692170143127,"y":0.6613162159919739},{"x":0.5432692170143127,"y":0.6789727210998535},{"x":0.4951923191547394,"y":0.6789727210998535}]},"confidence":1,"str":"تیلاعف","boundary":[0.4951923191547394,0.6613162159919739,0.5432692170143127,0.6789727210998535]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5528846383094788,"y":0.6613162159919739},{"x":0.5697115659713745,"y":0.6613162159919739},{"x":0.5697115659713745,"y":0.6789727210998535},{"x":0.5528846383094788,"y":0.6789727210998535}]},"confidence":1,"str":"نآ","boundary":[0.5528846383094788,0.6613162159919739,0.5697115659713745,0.6789727210998535]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5817307829856873,"y":0.6613162159919739},{"x":0.5961538553237915,"y":0.6613162159919739},{"x":0.5961538553237915,"y":0.6789727210998535},{"x":0.5817307829856873,"y":0.6789727210998535}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.5817307829856873,0.6613162159919739,0.5961538553237915,0.6789727210998535]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6057692170143127,"y":0.6613162159919739},{"x":0.6225961446762085,"y":0.6613162159919739},{"x":0.6225961446762085,"y":0.6789727210998535},{"x":0.6057692170143127,"y":0.6789727210998535}]},"confidence":1,"str":"هک","boundary":[0.6057692170143127,0.6613162159919739,0.6225961446762085,0.6789727210998535]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6322115659713745,"y":0.6613162159919739},{"x":0.6850961446762085,"y":0.6613162159919739},{"x":0.6850961446762085,"y":0.6789727210998535},{"x":0.6322115659713745,"y":0.6789727210998535}]},"confidence":1,"str":"یتعنص","boundary":[0.6322115659713745,0.6613162159919739,0.6850961446762085,0.6789727210998535]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42788460850715637,"y":0.6613162159919739},{"x":0.45913460850715637,"y":0.6613162159919739},{"x":0.45913460850715637,"y":0.6789727210998535},{"x":0.42788460850715637,"y":0.6789727210998535}]},"confidence":1,"str":"دننک","boundary":[0.42788460850715637,0.6613162159919739,0.45913460850715637,0.6789727210998535]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42307692766189575,"y":0.6613162159919739},{"x":0.42548078298568726,"y":0.6613162159919739},{"x":0.42548078298568726,"y":0.6789727210998535},{"x":0.42307692766189575,"y":0.6789727210998535}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.42307692766189575,0.6613162159919739,0.42548078298568726,0.6789727210998535]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19951923191547394,"y":0.6613162159919739},{"x":0.20432692766189575,"y":0.6613162159919739},{"x":0.20432692766189575,"y":0.6789727210998535},{"x":0.19951923191547394,"y":0.6789727210998535}]},"confidence":1,"str":"ر","boundary":[0.19951923191547394,0.6613162159919739,0.20432692766189575,0.6789727210998535]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21394230425357819,"y":0.6613162159919739},{"x":0.2788461446762085,"y":0.6613162159919739},{"x":0.2788461446762085,"y":0.6789727210998535},{"x":0.21394230425357819,"y":0.6789727210998535}]},"confidence":1,"str":"یریگدای","boundary":[0.21394230425357819,0.6613162159919739,0.2788461446762085,0.6789727210998535]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2860576808452606,"y":0.6613162159919739},{"x":0.29326921701431274,"y":0.6613162159919739},{"x":0.29326921701431274,"y":0.6789727210998535},{"x":0.2860576808452606,"y":0.6789727210998535}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.2860576808452606,0.6613162159919739,0.29326921701431274,0.6789727210998535]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30288460850715637,"y":0.6613162159919739},{"x":0.35576921701431274,"y":0.6613162159919739},{"x":0.35576921701431274,"y":0.6789727210998535},{"x":0.30288460850715637,"y":0.6789727210998535}]},"confidence":1,"str":"شزومآ","boundary":[0.30288460850715637,0.6613162159919739,0.35576921701431274,0.6789727210998535]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36538460850715637,"y":0.6613162159919739},{"x":0.4134615361690521,"y":0.6613162159919739},{"x":0.4134615361690521,"y":0.6789727210998535},{"x":0.36538460850715637,"y":0.6789727210998535}]},"confidence":1,"str":"تیلباق","boundary":[0.36538460850715637,0.6613162159919739,0.4134615361690521,0.6789727210998535]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.6613162159919739},{"x":0.1850961595773697,"y":0.6613162159919739},{"x":0.1850961595773697,"y":0.6789727210998535},{"x":0.17067307233810425,"y":0.6789727210998535}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.17067307233810425,0.6613162159919739,0.1850961595773697,0.6789727210998535]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19471153616905212,"y":0.6613162159919739},{"x":0.19711539149284363,"y":0.6613162159919739},{"x":0.19711539149284363,"y":0.6789727210998535},{"x":0.19471153616905212,"y":0.6789727210998535}]},"confidence":1,"str":"ا","boundary":[0.19471153616905212,0.6613162159919739,0.19711539149284363,0.6789727210998535]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7788461446762085,"y":0.6886035203933716},{"x":0.7932692170143127,"y":0.6886035203933716},{"x":0.7932692170143127,"y":0.7062600255012512},{"x":0.7788461446762085,"y":0.7062600255012512}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.7788461446762085,0.6886035203933716,0.7932692170143127,0.7062600255012512]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004807829856873,"y":0.6886035203933716},{"x":0.8293269276618958,"y":0.6886035203933716},{"x":0.8293269276618958,"y":0.7062600255012512},{"x":0.8004807829856873,"y":0.7062600255012512}]},"confidence":1,"str":"دوخ","boundary":[0.8004807829856873,0.6886035203933716,0.8293269276618958,0.7062600255012512]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6899038553237915,"y":0.6886035203933716},{"x":0.7307692170143127,"y":0.6886035203933716},{"x":0.7307692170143127,"y":0.7062600255012512},{"x":0.6899038553237915,"y":0.7062600255012512}]},"confidence":1,"str":".دنروآ","boundary":[0.6899038553237915,0.6886035203933716,0.7307692170143127,0.7062600255012512]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7403846383094788,"y":0.6886035203933716},{"x":0.776442289352417,"y":0.6886035203933716},{"x":0.776442289352417,"y":0.7062600255012512},{"x":0.7403846383094788,"y":0.7062600255012512}]},"confidence":1,"str":"دوجو","boundary":[0.7403846383094788,0.6886035203933716,0.776442289352417,0.7062600255012512]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.71875,"y":0.7158908247947693},{"x":0.7331730723381042,"y":0.7158908247947693},{"x":0.7331730723381042,"y":0.7335473299026489},{"x":0.71875,"y":0.7335473299026489}]},"confidence":1,"str":"ور","boundary":[0.71875,0.7158908247947693,0.7331730723381042,0.7335473299026489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.745192289352417,"y":0.7158908247947693},{"x":0.7788461446762085,"y":0.7158908247947693},{"x":0.7788461446762085,"y":0.7335473299026489},{"x":0.745192289352417,"y":0.7335473299026489}]},"confidence":1,"str":"شیپ","boundary":[0.745192289352417,0.7158908247947693,0.7788461446762085,0.7335473299026489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7908653616905212,"y":0.7158908247947693},{"x":0.8293269276618958,"y":0.7158908247947693},{"x":0.8293269276618958,"y":0.7335473299026489},{"x":0.7908653616905212,"y":0.7335473299026489}]},"confidence":1,"str":"باتک","boundary":[0.7908653616905212,0.7158908247947693,0.8293269276618958,0.7335473299026489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.713942289352417,"y":0.7158908247947693},{"x":0.7163461446762085,"y":0.7158908247947693},{"x":0.7163461446762085,"y":0.7335473299026489},{"x":0.713942289352417,"y":0.7335473299026489}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.713942289352417,0.7158908247947693,0.7163461446762085,0.7335473299026489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072115659713745,"y":0.7158908247947693},{"x":0.5600961446762085,"y":0.7158908247947693},{"x":0.5600961446762085,"y":0.7335473299026489},{"x":0.5072115659713745,"y":0.7335473299026489}]},"confidence":1,"str":"یروانف","boundary":[0.5072115659713745,0.7158908247947693,0.5600961446762085,0.7335473299026489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697115659713745,"y":0.7158908247947693},{"x":0.59375,"y":0.7158908247947693},{"x":0.59375,"y":0.7335473299026489},{"x":0.5697115659713745,"y":0.7335473299026489}]},"confidence":1,"str":"نیا","boundary":[0.5697115659713745,0.7158908247947693,0.59375,0.7335473299026489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033653616905212,"y":0.7158908247947693},{"x":0.6586538553237915,"y":0.7158908247947693},{"x":0.6586538553237915,"y":0.7335473299026489},{"x":0.6033653616905212,"y":0.7335473299026489}]},"confidence":1,"str":"شریذپ","boundary":[0.6033653616905212,0.7158908247947693,0.6586538553237915,0.7335473299026489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6682692170143127,"y":0.7158908247947693},{"x":0.7043269276618958,"y":0.7158908247947693},{"x":0.7043269276618958,"y":0.7335473299026489},{"x":0.6682692170143127,"y":0.7335473299026489}]},"confidence":1,"str":"یارب","boundary":[0.6682692170143127,0.7158908247947693,0.7043269276618958,0.7335473299026489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42307692766189575,"y":0.7158908247947693},{"x":0.4615384638309479,"y":0.7158908247947693},{"x":0.4615384638309479,"y":0.7335473299026489},{"x":0.42307692766189575,"y":0.7335473299026489}]},"confidence":1,"str":"دیدج","boundary":[0.42307692766189575,0.7158908247947693,0.4615384638309479,0.7335473299026489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4711538553237915,"y":0.7158908247947693},{"x":0.504807710647583,"y":0.7158908247947693},{"x":0.504807710647583,"y":0.7335473299026489},{"x":0.4711538553237915,"y":0.7335473299026489}]},"confidence":1,"str":"یاه","boundary":[0.4711538553237915,0.7158908247947693,0.504807710647583,0.7335473299026489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32451921701431274,"y":0.7158908247947693},{"x":0.35817307233810425,"y":0.7158908247947693},{"x":0.35817307233810425,"y":0.7335473299026489},{"x":0.32451921701431274,"y":0.7335473299026489}]},"confidence":1,"str":"هداس","boundary":[0.32451921701431274,0.7158908247947693,0.35817307233810425,0.7335473299026489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3701923191547394,"y":0.7158908247947693},{"x":0.4086538553237915,"y":0.7158908247947693},{"x":0.4086538553237915,"y":0.7335473299026489},{"x":0.3701923191547394,"y":0.7335473299026489}]},"confidence":1,"str":"ریسم","boundary":[0.3701923191547394,0.7158908247947693,0.4086538553237915,0.7335473299026489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41826921701431274,"y":0.7158908247947693},{"x":0.42067307233810425,"y":0.7158908247947693},{"x":0.42067307233810425,"y":0.7335473299026489},{"x":0.41826921701431274,"y":0.7335473299026489}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.41826921701431274,0.7158908247947693,0.42067307233810425,0.7335473299026489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28125,"y":0.7158908247947693},{"x":0.29086539149284363,"y":0.7158908247947693},{"x":0.29086539149284363,"y":0.7335473299026489},{"x":0.28125,"y":0.7335473299026489}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.28125,0.7158908247947693,0.29086539149284363,0.7335473299026489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30288460850715637,"y":0.7158908247947693},{"x":0.32211539149284363,"y":0.7158908247947693},{"x":0.32211539149284363,"y":0.7335473299026489},{"x":0.30288460850715637,"y":0.7335473299026489}]},"confidence":1,"str":"یا","boundary":[0.30288460850715637,0.7158908247947693,0.32211539149284363,0.7335473299026489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20192307233810425,"y":0.7158908247947693},{"x":0.23076923191547394,"y":0.7158908247947693},{"x":0.23076923191547394,"y":0.7335473299026489},{"x":0.20192307233810425,"y":0.7335473299026489}]},"confidence":1,"str":"یمن","boundary":[0.20192307233810425,0.7158908247947693,0.23076923191547394,0.7335473299026489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24278846383094788,"y":0.7158908247947693},{"x":0.27163460850715637,"y":0.7158908247947693},{"x":0.27163460850715637,"y":0.7335473299026489},{"x":0.24278846383094788,"y":0.7335473299026489}]},"confidence":1,"str":"هئارا","boundary":[0.24278846383094788,0.7158908247947693,0.27163460850715637,0.7335473299026489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19230769574642181,"y":0.7158908247947693},{"x":0.19951923191547394,"y":0.7158908247947693},{"x":0.19951923191547394,"y":0.7335473299026489},{"x":0.19230769574642181,"y":0.7335473299026489}]},"confidence":1,"str":"د","boundary":[0.19230769574642181,0.7158908247947693,0.19951923191547394,0.7335473299026489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.7158908247947693},{"x":0.19230769574642181,"y":0.7158908247947693},{"x":0.19230769574642181,"y":0.7335473299026489},{"x":0.17067307233810425,"y":0.7335473299026489}]},"confidence":1,"str":"ده","boundary":[0.17067307233810425,0.7158908247947693,0.19230769574642181,0.7335473299026489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7980769276618958,"y":0.7415730357170105},{"x":0.8293269276618958,"y":0.7415730357170105},{"x":0.8293269276618958,"y":0.7592295408248901},{"x":0.7980769276618958,"y":0.7592295408248901}]},"confidence":1,"str":"هکلب","boundary":[0.7980769276618958,0.7415730357170105,0.8293269276618958,0.7592295408248901]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.651442289352417,"y":0.7415730357170105},{"x":0.7067307829856873,"y":0.7415730357170105},{"x":0.7067307829856873,"y":0.7592295408248901},{"x":0.651442289352417,"y":0.7592295408248901}]},"confidence":1,"str":"دنمفده","boundary":[0.651442289352417,0.7415730357170105,0.7067307829856873,0.7592295408248901]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7163461446762085,"y":0.7415730357170105},{"x":0.7668269276618958,"y":0.7415730357170105},{"x":0.7668269276618958,"y":0.7592295408248901},{"x":0.7163461446762085,"y":0.7592295408248901}]},"confidence":1,"str":"ثحابم","boundary":[0.7163461446762085,0.7415730357170105,0.7668269276618958,0.7592295408248901]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7740384340286255,"y":0.7415730357170105},{"x":0.7884615659713745,"y":0.7415730357170105},{"x":0.7884615659713745,"y":0.7592295408248901},{"x":0.7740384340286255,"y":0.7592295408248901}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.7740384340286255,0.7415730357170105,0.7884615659713745,0.7592295408248901]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6322115659713745,"y":0.7415730357170105},{"x":0.6490384340286255,"y":0.7415730357170105},{"x":0.6490384340286255,"y":0.7592295408248901},{"x":0.6322115659713745,"y":0.7592295408248901}]},"confidence":1,"str":"ی","boundary":[0.6322115659713745,0.7415730357170105,0.6490384340286255,0.7592295408248901]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6009615659713745,"y":0.7415730357170105},{"x":0.625,"y":0.7415730357170105},{"x":0.625,"y":0.7592295408248901},{"x":0.6009615659713745,"y":0.7592295408248901}]},"confidence":1,"str":"یم","boundary":[0.6009615659713745,0.7415730357170105,0.625,0.7592295408248901]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39182692766189575,"y":0.7415730357170105},{"x":0.41826921701431274,"y":0.7415730357170105},{"x":0.41826921701431274,"y":0.7592295408248901},{"x":0.39182692766189575,"y":0.7592295408248901}]},"confidence":1,"str":"یذ","boundary":[0.39182692766189575,0.7415730357170105,0.41826921701431274,0.7592295408248901]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42548078298568726,"y":0.7415730357170105},{"x":0.4326923191547394,"y":0.7415730357170105},{"x":0.4326923191547394,"y":0.7592295408248901},{"x":0.42548078298568726,"y":0.7592295408248901}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.42548078298568726,0.7415730357170105,0.4326923191547394,0.7592295408248901]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4423076808452606,"y":0.7415730357170105},{"x":0.4927884638309479,"y":0.7415730357170105},{"x":0.4927884638309479,"y":0.7592295408248901},{"x":0.4423076808452606,"y":0.7592295408248901}]},"confidence":1,"str":"ناربهر","boundary":[0.4423076808452606,0.7415730357170105,0.4927884638309479,0.7592295408248901]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.504807710647583,"y":0.7415730357170105},{"x":0.5168269276618958,"y":0.7415730357170105},{"x":0.5168269276618958,"y":0.7592295408248901},{"x":0.504807710647583,"y":0.7592295408248901}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.504807710647583,0.7415730357170105,0.5168269276618958,0.7592295408248901]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.526442289352417,"y":0.7415730357170105},{"x":0.5456730723381042,"y":0.7415730357170105},{"x":0.5456730723381042,"y":0.7592295408248901},{"x":0.526442289352417,"y":0.7592295408248901}]},"confidence":1,"str":"هک","boundary":[0.526442289352417,0.7415730357170105,0.5456730723381042,0.7592295408248901]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5552884340286255,"y":0.7415730357170105},{"x":0.598557710647583,"y":0.7415730357170105},{"x":0.598557710647583,"y":0.7592295408248901},{"x":0.5552884340286255,"y":0.7592295408248901}]},"confidence":1,"str":"دزادرپ","boundary":[0.5552884340286255,0.7415730357170105,0.598557710647583,0.7592295408248901]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2860576808452606,"y":0.7415730357170105},{"x":0.3389423191547394,"y":0.7415730357170105},{"x":0.3389423191547394,"y":0.7592295408248901},{"x":0.2860576808452606,"y":0.7592295408248901}]},"confidence":1,"str":"نامزاس","boundary":[0.2860576808452606,0.7415730357170105,0.3389423191547394,0.7592295408248901]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3509615361690521,"y":0.7415730357170105},{"x":0.38942307233810425,"y":0.7415730357170105},{"x":0.38942307233810425,"y":0.7592295408248901},{"x":0.3509615361690521,"y":0.7592295408248901}]},"confidence":1,"str":"ناعفن","boundary":[0.3509615361690521,0.7415730357170105,0.38942307233810425,0.7592295408248901]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26923078298568726,"y":0.7415730357170105},{"x":0.2860576808452606,"y":0.7415730357170105},{"x":0.2860576808452606,"y":0.7592295408248901},{"x":0.26923078298568726,"y":0.7592295408248901}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.26923078298568726,0.7415730357170105,0.2860576808452606,0.7592295408248901]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22596153616905212,"y":0.7415730357170105},{"x":0.25961539149284363,"y":0.7415730357170105},{"x":0.25961539149284363,"y":0.7592295408248901},{"x":0.22596153616905212,"y":0.7592295408248901}]},"confidence":1,"str":"یارب","boundary":[0.22596153616905212,0.7415730357170105,0.25961539149284363,0.7592295408248901]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20192307233810425,"y":0.7415730357170105},{"x":0.2163461595773697,"y":0.7415730357170105},{"x":0.2163461595773697,"y":0.7592295408248901},{"x":0.20192307233810425,"y":0.7592295408248901}]},"confidence":1,"str":"دت","boundary":[0.20192307233810425,0.7415730357170105,0.2163461595773697,0.7592295408248901]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.7415730357170105},{"x":0.19951923191547394,"y":0.7415730357170105},{"x":0.19951923191547394,"y":0.7592295408248901},{"x":0.17067307233810425,"y":0.7592295408248901}]},"confidence":1,"str":"نیو","boundary":[0.17067307233810425,0.7415730357170105,0.19951923191547394,0.7592295408248901]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6754807829856873,"y":0.7688603401184082},{"x":0.7259615659713745,"y":0.7688603401184082},{"x":0.7259615659713745,"y":0.7865168452262878},{"x":0.6754807829856873,"y":0.7865168452262878}]},"confidence":1,"str":"میمصت","boundary":[0.6754807829856873,0.7688603401184082,0.7259615659713745,0.7865168452262878]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7379807829856873,"y":0.7688603401184082},{"x":0.7788461446762085,"y":0.7688603401184082},{"x":0.7788461446762085,"y":0.7865168452262878},{"x":0.7379807829856873,"y":0.7865168452262878}]},"confidence":1,"str":"دنیارف","boundary":[0.7379807829856873,0.7688603401184082,0.7788461446762085,0.7865168452262878]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7908653616905212,"y":0.7688603401184082},{"x":0.8293269276618958,"y":0.7688603401184082},{"x":0.8293269276618958,"y":0.7865168452262878},{"x":0.7908653616905212,"y":0.7865168452262878}]},"confidence":1,"str":"یعون","boundary":[0.7908653616905212,0.7688603401184082,0.8293269276618958,0.7865168452262878]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.7688603401184082},{"x":0.6225961446762085,"y":0.7688603401184082},{"x":0.6225961446762085,"y":0.7865168452262878},{"x":0.6153846383094788,"y":0.7865168452262878}]},"confidence":1,"str":"م","boundary":[0.6153846383094788,0.7688603401184082,0.6225961446762085,0.7865168452262878]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6322115659713745,"y":0.7688603401184082},{"x":0.6730769276618958,"y":0.7688603401184082},{"x":0.6730769276618958,"y":0.7865168452262878},{"x":0.6322115659713745,"y":0.7865168452262878}]},"confidence":1,"str":"یریگ","boundary":[0.6322115659713745,0.7688603401184082,0.6730769276618958,0.7865168452262878]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4663461446762085,"y":0.7688603401184082},{"x":0.49038460850715637,"y":0.7688603401184082},{"x":0.49038460850715637,"y":0.7865168452262878},{"x":0.4663461446762085,"y":0.7865168452262878}]},"confidence":1,"str":"یم","boundary":[0.4663461446762085,0.7688603401184082,0.49038460850715637,0.7865168452262878]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.7688603401184082},{"x":0.5408653616905212,"y":0.7688603401184082},{"x":0.5408653616905212,"y":0.7865168452262878},{"x":0.5,"y":0.7865168452262878}]},"confidence":1,"str":"کمک","boundary":[0.5,0.7688603401184082,0.5408653616905212,0.7865168452262878]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5528846383094788,"y":0.7688603401184082},{"x":0.6129807829856873,"y":0.7688603401184082},{"x":0.6129807829856873,"y":0.7865168452262878},{"x":0.5528846383094788,"y":0.7865168452262878}]},"confidence":1,"str":"یتکراش","boundary":[0.5528846383094788,0.7688603401184082,0.6129807829856873,0.7865168452262878]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20673076808452606,"y":0.7688603401184082},{"x":0.25961539149284363,"y":0.7688603401184082},{"x":0.25961539149284363,"y":0.7865168452262878},{"x":0.20673076808452606,"y":0.7865168452262878}]},"confidence":1,"str":"یروانف","boundary":[0.20673076808452606,0.7688603401184082,0.25961539149284363,0.7865168452262878]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26923078298568726,"y":0.7688603401184082},{"x":0.32211539149284363,"y":0.7688603401184082},{"x":0.32211539149284363,"y":0.7865168452262878},{"x":0.26923078298568726,"y":0.7865168452262878}]},"confidence":1,"str":"شریذپ","boundary":[0.26923078298568726,0.7688603401184082,0.32211539149284363,0.7865168452262878]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33413460850715637,"y":0.7688603401184082},{"x":0.3509615361690521,"y":0.7688603401184082},{"x":0.3509615361690521,"y":0.7865168452262878},{"x":0.33413460850715637,"y":0.7865168452262878}]},"confidence":1,"str":"هک","boundary":[0.33413460850715637,0.7688603401184082,0.3509615361690521,0.7865168452262878]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36298078298568726,"y":0.7688603401184082},{"x":0.42307692766189575,"y":0.7688603401184082},{"x":0.42307692766189575,"y":0.7865168452262878},{"x":0.36298078298568726,"y":0.7865168452262878}]},"confidence":1,"str":"یدنیارف","boundary":[0.36298078298568726,0.7688603401184082,0.42307692766189575,0.7865168452262878]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4326923191547394,"y":0.7688603401184082},{"x":0.4639423191547394,"y":0.7688603401184082},{"x":0.4639423191547394,"y":0.7865168452262878},{"x":0.4326923191547394,"y":0.7865168452262878}]},"confidence":1,"str":"؛دنک","boundary":[0.4326923191547394,0.7688603401184082,0.4639423191547394,0.7865168452262878]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.7688603401184082},{"x":0.20432692766189575,"y":0.7688603401184082},{"x":0.20432692766189575,"y":0.7865168452262878},{"x":0.17067307233810425,"y":0.7865168452262878}]},"confidence":1,"str":"یاه","boundary":[0.17067307233810425,0.7688603401184082,0.20432692766189575,0.7865168452262878]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6802884340286255,"y":0.7961476445198059},{"x":0.7043269276618958,"y":0.7961476445198059},{"x":0.7043269276618958,"y":0.8138041496276855},{"x":0.6802884340286255,"y":0.8138041496276855}]},"confidence":1,"str":"یم","boundary":[0.6802884340286255,0.7961476445198059,0.7043269276618958,0.8138041496276855]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7115384340286255,"y":0.7961476445198059},{"x":0.7644230723381042,"y":0.7961476445198059},{"x":0.7644230723381042,"y":0.8138041496276855},{"x":0.7115384340286255,"y":0.8138041496276855}]},"confidence":1,"str":"لیهست","boundary":[0.7115384340286255,0.7961476445198059,0.7644230723381042,0.8138041496276855]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7740384340286255,"y":0.7961476445198059},{"x":0.78125,"y":0.7961476445198059},{"x":0.78125,"y":0.8138041496276855},{"x":0.7740384340286255,"y":0.8138041496276855}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.7740384340286255,0.7961476445198059,0.78125,0.8138041496276855]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7908653616905212,"y":0.7961476445198059},{"x":0.8293269276618958,"y":0.7961476445198059},{"x":0.8293269276618958,"y":0.8138041496276855},{"x":0.7908653616905212,"y":0.8138041496276855}]},"confidence":1,"str":"دیدج","boundary":[0.7908653616905212,0.7961476445198059,0.8293269276618958,0.8138041496276855]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6418269276618958,"y":0.7961476445198059},{"x":0.6778846383094788,"y":0.7961476445198059},{"x":0.6778846383094788,"y":0.8138041496276855},{"x":0.6418269276618958,"y":0.8138041496276855}]},"confidence":1,"str":"دیامن","boundary":[0.6418269276618958,0.7961476445198059,0.6778846383094788,0.8138041496276855]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6370192170143127,"y":0.7961476445198059},{"x":0.6394230723381042,"y":0.7961476445198059},{"x":0.6394230723381042,"y":0.8138041496276855},{"x":0.6370192170143127,"y":0.8138041496276855}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6370192170143127,0.7961476445198059,0.6394230723381042,0.8138041496276855]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.3130016028881073},{"x":0.8293269276618958,"y":0.3130016028881073},{"x":0.8293269276618958,"y":0.8138041496276855},{"x":0.17067307233810425,"y":0.8138041496276855}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.16567307233810424,0.3060016028881073,0.8343269276618958,0.8208041496276856],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.629807710647583,"y":0.16693419218063354},{"x":0.7331730723381042,"y":0.16693419218063354},{"x":0.7331730723381042,"y":0.1974317878484726},{"x":0.629807710647583,"y":0.1974317878484726}]},"confidence":1,"str":"تسخن","boundary":[0.629807710647583,0.16693419218063354,0.7331730723381042,0.1974317878484726]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.745192289352417,"y":0.16693419218063354},{"x":0.8293269276618958,"y":0.16693419218063354},{"x":0.8293269276618958,"y":0.1974317878484726},{"x":0.745192289352417,"y":0.1974317878484726}]},"confidence":1,"str":"نخس","boundary":[0.745192289352417,0.16693419218063354,0.8293269276618958,0.1974317878484726]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.629807710647583,"y":0.16693419218063354},{"x":0.8293269276618958,"y":0.16693419218063354},{"x":0.8293269276618958,"y":0.1974317878484726},{"x":0.629807710647583,"y":0.1974317878484726}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.624807710647583,0.15993419218063354,0.8343269276618958,0.2044317878484726],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/a865c94b1a5e8288/pages/ehChiULygMFCtnZf-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a865c94b1a5e8288/pages/DByGdrBHnlVpqzEW.jpg","blurred":"/storage/books/a865c94b1a5e8288/pages/ecddpvuboCSAsLEG.jpg"},"info":{"width":416,"height":623,"margin":[0.00039825257773582753,0.00011243427096362289,0.9979886279255152,0.9985742858370847]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.754807710647583,"y":0.12038522958755493},{"x":0.8293269276618958,"y":0.12038522958755493},{"x":0.8293269276618958,"y":0.13804173469543457},{"x":0.754807710647583,"y":0.13804173469543457}]},"confidence":1,"str":"ناگدنراگن","boundary":[0.754807710647583,0.12038522958755493,0.8293269276618958,0.13804173469543457]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7115384340286255,"y":0.12038522958755493},{"x":0.745192289352417,"y":0.12038522958755493},{"x":0.745192289352417,"y":0.13804173469543457},{"x":0.7115384340286255,"y":0.13804173469543457}]},"confidence":1,"str":"یارب","boundary":[0.7115384340286255,0.12038522958755493,0.745192289352417,0.13804173469543457]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6802884340286255,"y":0.12038522958755493},{"x":0.7019230723381042,"y":0.12038522958755493},{"x":0.7019230723381042,"y":0.13804173469543457},{"x":0.6802884340286255,"y":0.13804173469543457}]},"confidence":1,"str":"مه","boundary":[0.6802884340286255,0.12038522958755493,0.7019230723381042,0.13804173469543457]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5120192170143127,"y":0.12038522958755493},{"x":0.5288461446762085,"y":0.12038522958755493},{"x":0.5288461446762085,"y":0.13804173469543457},{"x":0.5120192170143127,"y":0.13804173469543457}]},"confidence":1,"str":"ربا","boundary":[0.5120192170143127,0.12038522958755493,0.5288461446762085,0.13804173469543457]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.536057710647583,"y":0.12038522958755493},{"x":0.588942289352417,"y":0.12038522958755493},{"x":0.588942289352417,"y":0.13804173469543457},{"x":0.536057710647583,"y":0.13804173469543457}]},"confidence":1,"str":"یروانف","boundary":[0.536057710647583,0.12038522958755493,0.588942289352417,0.13804173469543457]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.598557710647583,"y":0.12038522958755493},{"x":0.6225961446762085,"y":0.12038522958755493},{"x":0.6225961446762085,"y":0.13804173469543457},{"x":0.598557710647583,"y":0.13804173469543457}]},"confidence":1,"str":"نیب","boundary":[0.598557710647583,0.12038522958755493,0.6225961446762085,0.13804173469543457]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6322115659713745,"y":0.12038522958755493},{"x":0.6778846383094788,"y":0.12038522958755493},{"x":0.6778846383094788,"y":0.13804173469543457},{"x":0.6322115659713745,"y":0.13804173469543457}]},"confidence":1,"str":"ییازفا","boundary":[0.6322115659713745,0.12038522958755493,0.6778846383094788,0.13804173469543457]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5024038553237915,"y":0.12199036777019501},{"x":0.5072115659713745,"y":0.12199036777019501},{"x":0.5072115659713745,"y":0.13322632014751434},{"x":0.5024038553237915,"y":0.13322632014751434}]},"confidence":1,"str":"۳","boundary":[0.5024038553237915,0.12199036777019501,0.5072115659713745,0.13322632014751434]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4326923191547394,"y":0.12038522958755493},{"x":0.47836539149284363,"y":0.12038522958755493},{"x":0.47836539149284363,"y":0.13804173469543457},{"x":0.4326923191547394,"y":0.13804173469543457}]},"confidence":1,"str":"لیلحت","boundary":[0.4326923191547394,0.12038522958755493,0.47836539149284363,0.13804173469543457]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48798078298568726,"y":0.12038522958755493},{"x":0.4951923191547394,"y":0.12038522958755493},{"x":0.4951923191547394,"y":0.13804173469543457},{"x":0.48798078298568726,"y":0.13804173469543457}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.48798078298568726,0.12038522958755493,0.4951923191547394,0.13804173469543457]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38701921701431274,"y":0.12038522958755493},{"x":0.42307692766189575,"y":0.12038522958755493},{"x":0.42307692766189575,"y":0.13804173469543457},{"x":0.38701921701431274,"y":0.13804173469543457}]},"confidence":1,"str":"هدنیآ","boundary":[0.38701921701431274,0.12038522958755493,0.42307692766189575,0.13804173469543457]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36057692766189575,"y":0.12038522958755493},{"x":0.38461539149284363,"y":0.12038522958755493},{"x":0.38461539149284363,"y":0.13804173469543457},{"x":0.36057692766189575,"y":0.13804173469543457}]},"confidence":1,"str":"رگن","boundary":[0.36057692766189575,0.12038522958755493,0.38461539149284363,0.13804173469543457]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35336539149284363,"y":0.12199036777019501},{"x":0.35817307233810425,"y":0.12199036777019501},{"x":0.35817307233810425,"y":0.13322632014751434},{"x":0.35336539149284363,"y":0.13322632014751434}]},"confidence":1,"str":"۱","boundary":[0.35336539149284363,0.12199036777019501,0.35817307233810425,0.13322632014751434]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2764423191547394,"y":0.12038522958755493},{"x":0.2836538553237915,"y":0.12038522958755493},{"x":0.2836538553237915,"y":0.13804173469543457},{"x":0.2764423191547394,"y":0.13804173469543457}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.2764423191547394,0.12038522958755493,0.2836538553237915,0.13804173469543457]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29326921701431274,"y":0.12038522958755493},{"x":0.34375,"y":0.12038522958755493},{"x":0.34375,"y":0.13804173469543457},{"x":0.29326921701431274,"y":0.13804173469543457}]},"confidence":1,"str":"یلیلاد","boundary":[0.29326921701431274,0.12038522958755493,0.34375,0.13804173469543457]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20432692766189575,"y":0.12038522958755493},{"x":0.22836539149284363,"y":0.12038522958755493},{"x":0.22836539149284363,"y":0.13804173469543457},{"x":0.20432692766189575,"y":0.13804173469543457}]},"confidence":1,"str":"یم","boundary":[0.20432692766189575,0.12038522958755493,0.22836539149284363,0.13804173469543457]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23798076808452606,"y":0.12038522958755493},{"x":0.26682692766189575,"y":0.12038522958755493},{"x":0.26682692766189575,"y":0.13804173469543457},{"x":0.23798076808452606,"y":0.13804173469543457}]},"confidence":1,"str":"هئارا","boundary":[0.23798076808452606,0.12038522958755493,0.26682692766189575,0.13804173469543457]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.12038522958755493},{"x":0.20192307233810425,"y":0.12038522958755493},{"x":0.20192307233810425,"y":0.13804173469543457},{"x":0.17067307233810425,"y":0.13804173469543457}]},"confidence":1,"str":"دننک","boundary":[0.17067307233810425,0.12038522958755493,0.20192307233810425,0.13804173469543457]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7524038553237915,"y":0.14767254889011383},{"x":0.8125,"y":0.14767254889011383},{"x":0.8125,"y":0.16532905399799347},{"x":0.7524038553237915,"y":0.16532905399799347}]},"confidence":1,"str":":دندقتعم","boundary":[0.7524038553237915,0.14767254889011383,0.8125,0.16532905399799347]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8221153616905212,"y":0.14767254889011383},{"x":0.8293269276618958,"y":0.14767254889011383},{"x":0.8293269276618958,"y":0.16532905399799347},{"x":0.8221153616905212,"y":0.16532905399799347}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.8221153616905212,0.14767254889011383,0.8293269276618958,0.16532905399799347]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7307692170143127,"y":0.14767254889011383},{"x":0.7403846383094788,"y":0.14767254889011383},{"x":0.7403846383094788,"y":0.16532905399799347},{"x":0.7307692170143127,"y":0.16532905399799347}]},"confidence":1,"str":"«","boundary":[0.7307692170143127,0.14767254889011383,0.7403846383094788,0.16532905399799347]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5625,"y":0.14767254889011383},{"x":0.6153846383094788,"y":0.14767254889011383},{"x":0.6153846383094788,"y":0.16532905399799347},{"x":0.5625,"y":0.16532905399799347}]},"confidence":1,"str":"نامزاس","boundary":[0.5625,0.14767254889011383,0.6153846383094788,0.16532905399799347]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274038553237915,"y":0.14767254889011383},{"x":0.6394230723381042,"y":0.14767254889011383},{"x":0.6394230723381042,"y":0.16532905399799347},{"x":0.6274038553237915,"y":0.16532905399799347}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.6274038553237915,0.14767254889011383,0.6394230723381042,0.16532905399799347]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.651442289352417,"y":0.14767254889011383},{"x":0.6682692170143127,"y":0.14767254889011383},{"x":0.6682692170143127,"y":0.16532905399799347},{"x":0.651442289352417,"y":0.16532905399799347}]},"confidence":1,"str":"ربا","boundary":[0.651442289352417,0.14767254889011383,0.6682692170143127,0.16532905399799347]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6778846383094788,"y":0.14767254889011383},{"x":0.7283653616905212,"y":0.14767254889011383},{"x":0.7283653616905212,"y":0.16532905399799347},{"x":0.6778846383094788,"y":0.16532905399799347}]},"confidence":1,"str":"یروانف","boundary":[0.6778846383094788,0.14767254889011383,0.7283653616905212,0.16532905399799347]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45913460850715637,"y":0.14767254889011383},{"x":0.48317307233810425,"y":0.14767254889011383},{"x":0.48317307233810425,"y":0.16532905399799347},{"x":0.45913460850715637,"y":0.16532905399799347}]},"confidence":1,"str":"یم","boundary":[0.45913460850715637,0.14767254889011383,0.48317307233810425,0.16532905399799347]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49038460850715637,"y":0.14767254889011383},{"x":0.536057710647583,"y":0.14767254889011383},{"x":0.536057710647583,"y":0.16532905399799347},{"x":0.49038460850715637,"y":0.16532905399799347}]},"confidence":1,"str":"ناکما","boundary":[0.49038460850715637,0.14767254889011383,0.536057710647583,0.16532905399799347]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5456730723381042,"y":0.14767254889011383},{"x":0.5600961446762085,"y":0.14767254889011383},{"x":0.5600961446762085,"y":0.16532905399799347},{"x":0.5456730723381042,"y":0.16532905399799347}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.5456730723381042,0.14767254889011383,0.5600961446762085,0.16532905399799347]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42788460850715637,"y":0.14767254889011383},{"x":0.45673078298568726,"y":0.14767254889011383},{"x":0.45673078298568726,"y":0.16532905399799347},{"x":0.42788460850715637,"y":0.16532905399799347}]},"confidence":1,"str":"دهد","boundary":[0.42788460850715637,0.14767254889011383,0.45673078298568726,0.16532905399799347]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4086538553237915,"y":0.14767254889011383},{"x":0.41586539149284363,"y":0.14767254889011383},{"x":0.41586539149284363,"y":0.16532905399799347},{"x":0.4086538553237915,"y":0.16532905399799347}]},"confidence":1,"str":"ات","boundary":[0.4086538553237915,0.14767254889011383,0.41586539149284363,0.16532905399799347]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38461539149284363,"y":0.14767254889011383},{"x":0.3990384638309479,"y":0.14767254889011383},{"x":0.3990384638309479,"y":0.16532905399799347},{"x":0.38461539149284363,"y":0.16532905399799347}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.38461539149284363,0.14767254889011383,0.3990384638309479,0.16532905399799347]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29807692766189575,"y":0.14767254889011383},{"x":0.3125,"y":0.14767254889011383},{"x":0.3125,"y":0.16532905399799347},{"x":0.29807692766189575,"y":0.16532905399799347}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.29807692766189575,0.14767254889011383,0.3125,0.16532905399799347]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32211539149284363,"y":0.14767254889011383},{"x":0.32932692766189575,"y":0.14767254889011383},{"x":0.32932692766189575,"y":0.16532905399799347},{"x":0.32211539149284363,"y":0.16532905399799347}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.32211539149284363,0.14767254889011383,0.32932692766189575,0.16532905399799347]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3389423191547394,"y":0.14767254889011383},{"x":0.3822115361690521,"y":0.14767254889011383},{"x":0.3822115361690521,"y":0.16532905399799347},{"x":0.3389423191547394,"y":0.16532905399799347}]},"confidence":1,"str":"یناسآ","boundary":[0.3389423191547394,0.14767254889011383,0.3822115361690521,0.16532905399799347]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.14767254889011383},{"x":0.21153846383094788,"y":0.14767254889011383},{"x":0.21153846383094788,"y":0.16532905399799347},{"x":0.17067307233810425,"y":0.16532905399799347}]},"confidence":1,"str":"تهج","boundary":[0.17067307233810425,0.14767254889011383,0.21153846383094788,0.16532905399799347]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2211538404226303,"y":0.14767254889011383},{"x":0.23557692766189575,"y":0.14767254889011383},{"x":0.23557692766189575,"y":0.16532905399799347},{"x":0.2211538404226303,"y":0.16532905399799347}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.2211538404226303,0.14767254889011383,0.23557692766189575,0.16532905399799347]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24519230425357819,"y":0.14767254889011383},{"x":0.29567307233810425,"y":0.14767254889011383},{"x":0.29567307233810425,"y":0.16532905399799347},{"x":0.24519230425357819,"y":0.16532905399799347}]},"confidence":1,"str":"تعرس","boundary":[0.24519230425357819,0.14767254889011383,0.29567307233810425,0.16532905399799347]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6442307829856873,"y":0.17495986819267273},{"x":0.6706730723381042,"y":0.17495986819267273},{"x":0.6706730723381042,"y":0.19261637330055237},{"x":0.6442307829856873,"y":0.19261637330055237}]},"confidence":1,"str":"نیا","boundary":[0.6442307829856873,0.17495986819267273,0.6706730723381042,0.19261637330055237]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6778846383094788,"y":0.17495986819267273},{"x":0.6899038553237915,"y":0.17495986819267273},{"x":0.6899038553237915,"y":0.19261637330055237},{"x":0.6778846383094788,"y":0.19261637330055237}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.6778846383094788,0.17495986819267273,0.6899038553237915,0.19261637330055237]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6971153616905212,"y":0.17495986819267273},{"x":0.7043269276618958,"y":0.17495986819267273},{"x":0.7043269276618958,"y":0.19261637330055237},{"x":0.6971153616905212,"y":0.19261637330055237}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6971153616905212,0.17495986819267273,0.7043269276618958,0.19261637330055237]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.713942289352417,"y":0.17495986819267273},{"x":0.745192289352417,"y":0.17495986819267273},{"x":0.745192289352417,"y":0.19261637330055237},{"x":0.713942289352417,"y":0.19261637330055237}]},"confidence":1,"str":"دننک","boundary":[0.713942289352417,0.17495986819267273,0.745192289352417,0.19261637330055237]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7572115659713745,"y":0.17495986819267273},{"x":0.7836538553237915,"y":0.17495986819267273},{"x":0.7836538553237915,"y":0.19261637330055237},{"x":0.7572115659713745,"y":0.19261637330055237}]},"confidence":1,"str":"دشر","boundary":[0.7572115659713745,0.17495986819267273,0.7836538553237915,0.19261637330055237]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7956730723381042,"y":0.17495986819267273},{"x":0.8293269276618958,"y":0.17495986819267273},{"x":0.8293269276618958,"y":0.19261637330055237},{"x":0.7956730723381042,"y":0.19261637330055237}]},"confidence":1,"str":"یقفا","boundary":[0.7956730723381042,0.17495986819267273,0.8293269276618958,0.19261637330055237]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41586539149284363,"y":0.17495986819267273},{"x":0.4447115361690521,"y":0.17495986819267273},{"x":0.4447115361690521,"y":0.19261637330055237},{"x":0.41586539149284363,"y":0.19261637330055237}]},"confidence":1,"str":"هداد","boundary":[0.41586539149284363,0.17495986819267273,0.4447115361690521,0.19261637330055237]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45432692766189575,"y":0.17495986819267273},{"x":0.5192307829856873,"y":0.17495986819267273},{"x":0.5192307829856873,"y":0.19261637330055237},{"x":0.45432692766189575,"y":0.19261637330055237}]},"confidence":1,"str":"یاهولیس","boundary":[0.45432692766189575,0.17495986819267273,0.5192307829856873,0.19261637330055237]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.53125,"y":0.17495986819267273},{"x":0.5769230723381042,"y":0.17495986819267273},{"x":0.5769230723381042,"y":0.19261637330055237},{"x":0.53125,"y":0.19261637330055237}]},"confidence":1,"str":"دنناوتب","boundary":[0.53125,0.17495986819267273,0.5769230723381042,0.19261637330055237]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865384340286255,"y":0.17495986819267273},{"x":0.6346153616905212,"y":0.17495986819267273},{"x":0.6346153616905212,"y":0.19261637330055237},{"x":0.5865384340286255,"y":0.19261637330055237}]},"confidence":1,"str":"،قیرط","boundary":[0.5865384340286255,0.17495986819267273,0.6346153616905212,0.19261637330055237]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2740384638309479,"y":0.17495986819267273},{"x":0.30288460850715637,"y":0.17495986819267273},{"x":0.30288460850715637,"y":0.19261637330055237},{"x":0.2740384638309479,"y":0.19261637330055237}]},"confidence":1,"str":"دنور","boundary":[0.2740384638309479,0.17495986819267273,0.30288460850715637,0.19261637330055237]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3125,"y":0.17495986819267273},{"x":0.3197115361690521,"y":0.17495986819267273},{"x":0.3197115361690521,"y":0.19261637330055237},{"x":0.3125,"y":0.19261637330055237}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.3125,0.17495986819267273,0.3197115361690521,0.19261637330055237]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32932692766189575,"y":0.17495986819267273},{"x":0.3701923191547394,"y":0.17495986819267273},{"x":0.3701923191547394,"y":0.19261637330055237},{"x":0.32932692766189575,"y":0.19261637330055237}]},"confidence":1,"str":"دننیبب","boundary":[0.32932692766189575,0.17495986819267273,0.3701923191547394,0.19261637330055237]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798076808452606,"y":0.17495986819267273},{"x":0.38701921701431274,"y":0.17495986819267273},{"x":0.38701921701431274,"y":0.19261637330055237},{"x":0.3798076808452606,"y":0.19261637330055237}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.3798076808452606,0.17495986819267273,0.38701921701431274,0.19261637330055237]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3990384638309479,"y":0.17495986819267273},{"x":0.4134615361690521,"y":0.17495986819267273},{"x":0.4134615361690521,"y":0.19261637330055237},{"x":0.3990384638309479,"y":0.19261637330055237}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.3990384638309479,0.17495986819267273,0.4134615361690521,0.19261637330055237]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21875,"y":0.17495986819267273},{"x":0.22836539149284363,"y":0.17495986819267273},{"x":0.22836539149284363,"y":0.19261637330055237},{"x":0.21875,"y":0.19261637330055237}]},"confidence":1,"str":"ج","boundary":[0.21875,0.17495986819267273,0.22836539149284363,0.19261637330055237]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23798076808452606,"y":0.17495986819267273},{"x":0.27163460850715637,"y":0.17495986819267273},{"x":0.27163460850715637,"y":0.19261637330055237},{"x":0.23798076808452606,"y":0.19261637330055237}]},"confidence":1,"str":"یاه","boundary":[0.23798076808452606,0.17495986819267273,0.27163460850715637,0.19261637330055237]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.17495986819267273},{"x":0.18028846383094788,"y":0.17495986819267273},{"x":0.18028846383094788,"y":0.19261637330055237},{"x":0.17067307233810425,"y":0.19261637330055237}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.17067307233810425,0.17495986819267273,0.18028846383094788,0.19261637330055237]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899038404226303,"y":0.17495986819267273},{"x":0.2163461595773697,"y":0.17495986819267273},{"x":0.2163461595773697,"y":0.19261637330055237},{"x":0.1899038404226303,"y":0.19261637330055237}]},"confidence":1,"str":"دید","boundary":[0.1899038404226303,0.17495986819267273,0.2163461595773697,0.19261637330055237]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.71875,"y":0.20064204931259155},{"x":0.754807710647583,"y":0.20064204931259155},{"x":0.754807710647583,"y":0.2182985544204712},{"x":0.71875,"y":0.2182985544204712}]},"confidence":1,"str":".دننک","boundary":[0.71875,0.20064204931259155,0.754807710647583,0.2182985544204712]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7644230723381042,"y":0.20064204931259155},{"x":0.8269230723381042,"y":0.20064204931259155},{"x":0.8269230723381042,"y":0.2182985544204712},{"x":0.7644230723381042,"y":0.2182985544204712}]},"confidence":1,"str":"ییاسانش","boundary":[0.7644230723381042,0.20064204931259155,0.8269230723381042,0.2182985544204712]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7067307829856873,"y":0.20064204931259155},{"x":0.7163461446762085,"y":0.20064204931259155},{"x":0.7163461446762085,"y":0.2182985544204712},{"x":0.7067307829856873,"y":0.2182985544204712}]},"confidence":1,"str":"»","boundary":[0.7067307829856873,0.20064204931259155,0.7163461446762085,0.2182985544204712]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5600961446762085,"y":0.22792936861515045},{"x":0.6009615659713745,"y":0.22792936861515045},{"x":0.6009615659713745,"y":0.2455858737230301},{"x":0.5600961446762085,"y":0.2455858737230301}]},"confidence":1,"str":"دنرواب","boundary":[0.5600961446762085,0.22792936861515045,0.6009615659713745,0.2455858737230301]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6129807829856873,"y":0.22792936861515045},{"x":0.6370192170143127,"y":0.22792936861515045},{"x":0.6370192170143127,"y":0.2455858737230301},{"x":0.6129807829856873,"y":0.2455858737230301}]},"confidence":1,"str":"نیا","boundary":[0.6129807829856873,0.22792936861515045,0.6370192170143127,0.2455858737230301]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6490384340286255,"y":0.22792936861515045},{"x":0.661057710647583,"y":0.22792936861515045},{"x":0.661057710647583,"y":0.2455858737230301},{"x":0.6490384340286255,"y":0.2455858737230301}]},"confidence":1,"str":"رب","boundary":[0.6490384340286255,0.22792936861515045,0.661057710647583,0.2455858737230301]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6706730723381042,"y":0.22792936861515045},{"x":0.7475961446762085,"y":0.22792936861515045},{"x":0.7475961446762085,"y":0.2455858737230301},{"x":0.6706730723381042,"y":0.2455858737230301}]},"confidence":1,"str":"ناگدنراگن","boundary":[0.6706730723381042,0.22792936861515045,0.7475961446762085,0.2455858737230301]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596153616905212,"y":0.22792936861515045},{"x":0.8293269276618958,"y":0.22792936861515045},{"x":0.8293269276618958,"y":0.2455858737230301},{"x":0.7596153616905212,"y":0.2455858737230301}]},"confidence":1,"str":"،نینچمه","boundary":[0.7596153616905212,0.22792936861515045,0.8293269276618958,0.2455858737230301]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49038460850715637,"y":0.22792936861515045},{"x":0.5288461446762085,"y":0.22792936861515045},{"x":0.5288461446762085,"y":0.2455858737230301},{"x":0.49038460850715637,"y":0.2455858737230301}]},"confidence":1,"str":"هکنیا","boundary":[0.49038460850715637,0.22792936861515045,0.5288461446762085,0.2455858737230301]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5408653616905212,"y":0.22792936861515045},{"x":0.5480769276618958,"y":0.22792936861515045},{"x":0.5480769276618958,"y":0.2455858737230301},{"x":0.5408653616905212,"y":0.2455858737230301}]},"confidence":1,"str":"اب","boundary":[0.5408653616905212,0.22792936861515045,0.5480769276618958,0.2455858737230301]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3822115361690521,"y":0.22792936861515045},{"x":0.41586539149284363,"y":0.22792936861515045},{"x":0.41586539149284363,"y":0.2455858737230301},{"x":0.3822115361690521,"y":0.2455858737230301}]},"confidence":1,"str":"یربا","boundary":[0.3822115361690521,0.22792936861515045,0.41586539149284363,0.2455858737230301]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42788460850715637,"y":0.22792936861515045},{"x":0.47836539149284363,"y":0.22792936861515045},{"x":0.47836539149284363,"y":0.2455858737230301},{"x":0.42788460850715637,"y":0.2455858737230301}]},"confidence":1,"str":"شنایار","boundary":[0.42788460850715637,0.22792936861515045,0.47836539149284363,0.2455858737230301]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3725961446762085,"y":0.22953450679779053},{"x":0.3774038553237915,"y":0.22953450679779053},{"x":0.3774038553237915,"y":0.24077045917510986},{"x":0.3725961446762085,"y":0.24077045917510986}]},"confidence":1,"str":"۱","boundary":[0.3725961446762085,0.22953450679779053,0.3774038553237915,0.24077045917510986]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3173076808452606,"y":0.22792936861515045},{"x":0.35576921701431274,"y":0.22792936861515045},{"x":0.35576921701431274,"y":0.2455858737230301},{"x":0.3173076808452606,"y":0.2455858737230301}]},"confidence":1,"str":"ابیرقت","boundary":[0.3173076808452606,0.22792936861515045,0.35576921701431274,0.2455858737230301]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3677884638309479,"y":0.22792936861515045},{"x":0.3701923191547394,"y":0.22792936861515045},{"x":0.3701923191547394,"y":0.2455858737230301},{"x":0.3677884638309479,"y":0.2455858737230301}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.3677884638309479,0.22792936861515045,0.3701923191547394,0.2455858737230301]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29567307233810425,"y":0.22792936861515045},{"x":0.3052884638309479,"y":0.22792936861515045},{"x":0.3052884638309479,"y":0.2455858737230301},{"x":0.29567307233810425,"y":0.2455858737230301}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.29567307233810425,0.22792936861515045,0.3052884638309479,0.2455858737230301]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2524038553237915,"y":0.22792936861515045},{"x":0.2836538553237915,"y":0.22792936861515045},{"x":0.2836538553237915,"y":0.2455858737230301},{"x":0.2524038553237915,"y":0.2455858737230301}]},"confidence":1,"str":"لاس","boundary":[0.2524038553237915,0.22792936861515045,0.2836538553237915,0.2455858737230301]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19711539149284363,"y":0.22792936861515045},{"x":0.24038460850715637,"y":0.22792936861515045},{"x":0.24038460850715637,"y":0.2455858737230301},{"x":0.19711539149284363,"y":0.2455858737230301}]},"confidence":1,"str":"۳۳76","boundary":[0.19711539149284363,0.22792936861515045,0.24038460850715637,0.2455858737230301]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.22792936861515045},{"x":0.1850961595773697,"y":0.22792936861515045},{"x":0.1850961595773697,"y":0.2455858737230301},{"x":0.17067307233810425,"y":0.2455858737230301}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.17067307233810425,0.22792936861515045,0.1850961595773697,0.2455858737230301]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5625,"y":0.25521668791770935},{"x":0.5769230723381042,"y":0.25521668791770935},{"x":0.5769230723381042,"y":0.272873193025589},{"x":0.5625,"y":0.272873193025589}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.5625,0.25521668791770935,0.5769230723381042,0.272873193025589]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841346383094788,"y":0.25521668791770935},{"x":0.625,"y":0.25521668791770935},{"x":0.625,"y":0.272873193025589},{"x":0.5841346383094788,"y":0.272873193025589}]},"confidence":1,"str":"،تسا","boundary":[0.5841346383094788,0.25521668791770935,0.625,0.272873193025589]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6346153616905212,"y":0.25521668791770935},{"x":0.6754807829856873,"y":0.25521668791770935},{"x":0.6754807829856873,"y":0.272873193025589},{"x":0.6346153616905212,"y":0.272873193025589}]},"confidence":1,"str":"هتشاد","boundary":[0.6346153616905212,0.25521668791770935,0.6754807829856873,0.272873193025589]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6850961446762085,"y":0.25521668791770935},{"x":0.7115384340286255,"y":0.25521668791770935},{"x":0.7115384340286255,"y":0.272873193025589},{"x":0.6850961446762085,"y":0.272873193025589}]},"confidence":1,"str":"رارق","boundary":[0.6850961446762085,0.25521668791770935,0.7115384340286255,0.272873193025589]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7211538553237915,"y":0.25521668791770935},{"x":0.7572115659713745,"y":0.25521668791770935},{"x":0.7572115659713745,"y":0.272873193025589},{"x":0.7211538553237915,"y":0.272873193025589}]},"confidence":1,"str":"مومع","boundary":[0.7211538553237915,0.25521668791770935,0.7572115659713745,0.272873193025589]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.25521668791770935},{"x":0.8293269276618958,"y":0.25521668791770935},{"x":0.8293269276618958,"y":0.272873193025589},{"x":0.7692307829856873,"y":0.272873193025589}]},"confidence":1,"str":"سرتسد","boundary":[0.7692307829856873,0.25521668791770935,0.8293269276618958,0.272873193025589]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.25521668791770935},{"x":0.22355769574642181,"y":0.25521668791770935},{"x":0.22355769574642181,"y":0.272873193025589},{"x":0.17067307233810425,"y":0.272873193025589}]},"confidence":1,"str":"یمومع","boundary":[0.17067307233810425,0.25521668791770935,0.22355769574642181,0.272873193025589]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23317307233810425,"y":0.25521668791770935},{"x":0.29807692766189575,"y":0.25521668791770935},{"x":0.29807692766189575,"y":0.272873193025589},{"x":0.23317307233810425,"y":0.272873193025589}]},"confidence":1,"str":"یدربراک","boundary":[0.23317307233810425,0.25521668791770935,0.29807692766189575,0.272873193025589]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3076923191547394,"y":0.25521668791770935},{"x":0.33173078298568726,"y":0.25521668791770935},{"x":0.33173078298568726,"y":0.272873193025589},{"x":0.3076923191547394,"y":0.272873193025589}]},"confidence":1,"str":"دایز","boundary":[0.3076923191547394,0.25521668791770935,0.33173078298568726,0.272873193025589]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3413461446762085,"y":0.25521668791770935},{"x":0.38942307233810425,"y":0.25521668791770935},{"x":0.38942307233810425,"y":0.272873193025589},{"x":0.3413461446762085,"y":0.272873193025589}]},"confidence":1,"str":"نادنچ","boundary":[0.3413461446762085,0.25521668791770935,0.38942307233810425,0.272873193025589]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39663460850715637,"y":0.25521668791770935},{"x":0.4110576808452606,"y":0.25521668791770935},{"x":0.4110576808452606,"y":0.272873193025589},{"x":0.39663460850715637,"y":0.272873193025589}]},"confidence":1,"str":"هن","boundary":[0.39663460850715637,0.25521668791770935,0.4110576808452606,0.272873193025589]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42067307233810425,"y":0.25521668791770935},{"x":0.4735576808452606,"y":0.25521668791770935},{"x":0.4735576808452606,"y":0.272873193025589},{"x":0.42067307233810425,"y":0.272873193025589}]},"confidence":1,"str":"یتعرس","boundary":[0.42067307233810425,0.25521668791770935,0.4735576808452606,0.272873193025589]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48317307233810425,"y":0.25521668791770935},{"x":0.49038460850715637,"y":0.25521668791770935},{"x":0.49038460850715637,"y":0.272873193025589},{"x":0.48317307233810425,"y":0.272873193025589}]},"confidence":1,"str":"اب","boundary":[0.48317307233810425,0.25521668791770935,0.49038460850715637,0.272873193025589]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.25521668791770935},{"x":0.5072115659713745,"y":0.25521668791770935},{"x":0.5072115659713745,"y":0.272873193025589},{"x":0.5,"y":0.272873193025589}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5,0.25521668791770935,0.5072115659713745,0.272873193025589]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5168269276618958,"y":0.25521668791770935},{"x":0.5600961446762085,"y":0.25521668791770935},{"x":0.5600961446762085,"y":0.272873193025589},{"x":0.5168269276618958,"y":0.272873193025589}]},"confidence":1,"str":"یگزات","boundary":[0.5168269276618958,0.25521668791770935,0.5600961446762085,0.272873193025589]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7475961446762085,"y":0.28250402212142944},{"x":0.786057710647583,"y":0.28250402212142944},{"x":0.786057710647583,"y":0.3001605272293091},{"x":0.7475961446762085,"y":0.3001605272293091}]},"confidence":1,"str":".تسا","boundary":[0.7475961446762085,0.28250402212142944,0.786057710647583,0.3001605272293091]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7956730723381042,"y":0.28250402212142944},{"x":0.8317307829856873,"y":0.28250402212142944},{"x":0.8317307829856873,"y":0.3001605272293091},{"x":0.7956730723381042,"y":0.3001605272293091}]},"confidence":1,"str":"هتفای","boundary":[0.7956730723381042,0.28250402212142944,0.8317307829856873,0.3001605272293091]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7115384340286255,"y":0.30818620324134827},{"x":0.723557710647583,"y":0.30818620324134827},{"x":0.723557710647583,"y":0.3258427083492279},{"x":0.7115384340286255,"y":0.3258427083492279}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.7115384340286255,0.30818620324134827,0.723557710647583,0.3258427083492279]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7355769276618958,"y":0.30818620324134827},{"x":0.7956730723381042,"y":0.30818620324134827},{"x":0.7956730723381042,"y":0.3258427083492279},{"x":0.7355769276618958,"y":0.3258427083492279}]},"confidence":1,"str":"ناققحم","boundary":[0.7355769276618958,0.30818620324134827,0.7956730723381042,0.3258427083492279]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8052884340286255,"y":0.30818620324134827},{"x":0.8293269276618958,"y":0.30818620324134827},{"x":0.8293269276618958,"y":0.3258427083492279},{"x":0.8052884340286255,"y":0.3258427083492279}]},"confidence":1,"str":"نیا","boundary":[0.8052884340286255,0.30818620324134827,0.8293269276618958,0.3258427083492279]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6802884340286255,"y":0.30818620324134827},{"x":0.7091346383094788,"y":0.30818620324134827},{"x":0.7091346383094788,"y":0.3258427083492279},{"x":0.6802884340286255,"y":0.3258427083492279}]},"confidence":1,"str":"سرد","boundary":[0.6802884340286255,0.30818620324134827,0.7091346383094788,0.3258427083492279]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5769230723381042,"y":0.30818620324134827},{"x":0.6009615659713745,"y":0.30818620324134827},{"x":0.6009615659713745,"y":0.3258427083492279},{"x":0.5769230723381042,"y":0.3258427083492279}]},"confidence":1,"str":"یم","boundary":[0.5769230723381042,0.30818620324134827,0.6009615659713745,0.3258427083492279]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6105769276618958,"y":0.30818620324134827},{"x":0.6466346383094788,"y":0.30818620324134827},{"x":0.6466346383094788,"y":0.3258427083492279},{"x":0.6105769276618958,"y":0.3258427083492279}]},"confidence":1,"str":"دیکأت","boundary":[0.6105769276618958,0.30818620324134827,0.6466346383094788,0.3258427083492279]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6586538553237915,"y":0.30818620324134827},{"x":0.6802884340286255,"y":0.30818620324134827},{"x":0.6802884340286255,"y":0.3258427083492279},{"x":0.6586538553237915,"y":0.3258427083492279}]},"confidence":1,"str":"یت","boundary":[0.6586538553237915,0.30818620324134827,0.6802884340286255,0.3258427083492279]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.30818620324134827},{"x":0.20673076808452606,"y":0.30818620324134827},{"x":0.20673076808452606,"y":0.3258427083492279},{"x":0.17067307233810425,"y":0.3258427083492279}]},"confidence":1,"str":"هجوت","boundary":[0.17067307233810425,0.30818620324134827,0.20673076808452606,0.3258427083492279]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2163461595773697,"y":0.30818620324134827},{"x":0.26923078298568726,"y":0.30818620324134827},{"x":0.26923078298568726,"y":0.3258427083492279},{"x":0.2163461595773697,"y":0.3258427083492279}]},"confidence":1,"str":"تیعقاو","boundary":[0.2163461595773697,0.30818620324134827,0.26923078298568726,0.3258427083492279]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28125,"y":0.30818620324134827},{"x":0.3052884638309479,"y":0.30818620324134827},{"x":0.3052884638309479,"y":0.3258427083492279},{"x":0.28125,"y":0.3258427083492279}]},"confidence":1,"str":"نیا","boundary":[0.28125,0.30818620324134827,0.3052884638309479,0.3258427083492279]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3149038553237915,"y":0.30818620324134827},{"x":0.32932692766189575,"y":0.30818620324134827},{"x":0.32932692766189575,"y":0.3258427083492279},{"x":0.3149038553237915,"y":0.3258427083492279}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.3149038553237915,0.30818620324134827,0.32932692766189575,0.3258427083492279]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3389423191547394,"y":0.30818620324134827},{"x":0.36538460850715637,"y":0.30818620324134827},{"x":0.36538460850715637,"y":0.3258427083492279},{"x":0.3389423191547394,"y":0.3258427083492279}]},"confidence":1,"str":"دیاب","boundary":[0.3389423191547394,0.30818620324134827,0.36538460850715637,0.3258427083492279]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.375,"y":0.30818620324134827},{"x":0.4134615361690521,"y":0.30818620324134827},{"x":0.4134615361690521,"y":0.3258427083492279},{"x":0.375,"y":0.3258427083492279}]},"confidence":1,"str":"باتک","boundary":[0.375,0.30818620324134827,0.4134615361690521,0.3258427083492279]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42548078298568726,"y":0.30818620324134827},{"x":0.5,"y":0.30818620324134827},{"x":0.5,"y":0.3258427083492279},{"x":0.42548078298568726,"y":0.3258427083492279}]},"confidence":1,"str":"ناگدنناوخ","boundary":[0.42548078298568726,0.30818620324134827,0.5,0.3258427083492279]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5120192170143127,"y":0.30818620324134827},{"x":0.5288461446762085,"y":0.30818620324134827},{"x":0.5288461446762085,"y":0.3258427083492279},{"x":0.5120192170143127,"y":0.3258427083492279}]},"confidence":1,"str":"هک","boundary":[0.5120192170143127,0.30818620324134827,0.5288461446762085,0.3258427083492279]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5408653616905212,"y":0.30818620324134827},{"x":0.5721153616905212,"y":0.30818620324134827},{"x":0.5721153616905212,"y":0.3258427083492279},{"x":0.5408653616905212,"y":0.3258427083492279}]},"confidence":1,"str":"دننک","boundary":[0.5408653616905212,0.30818620324134827,0.5721153616905212,0.3258427083492279]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072115659713745,"y":0.33547350764274597},{"x":0.5480769276618958,"y":0.33547350764274597},{"x":0.5480769276618958,"y":0.3531300127506256},{"x":0.5072115659713745,"y":0.3531300127506256}]},"confidence":1,"str":"ندرک","boundary":[0.5072115659713745,0.33547350764274597,0.5480769276618958,0.3531300127506256]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5552884340286255,"y":0.33547350764274597},{"x":0.5841346383094788,"y":0.33547350764274597},{"x":0.5841346383094788,"y":0.3531300127506256},{"x":0.5552884340286255,"y":0.3531300127506256}]},"confidence":1,"str":"رکف","boundary":[0.5552884340286255,0.33547350764274597,0.5841346383094788,0.3531300127506256]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5913461446762085,"y":0.33547350764274597},{"x":0.598557710647583,"y":0.33547350764274597},{"x":0.598557710647583,"y":0.3531300127506256},{"x":0.5913461446762085,"y":0.3531300127506256}]},"confidence":1,"str":"اب","boundary":[0.5913461446762085,0.33547350764274597,0.598557710647583,0.3531300127506256]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6057692170143127,"y":0.33547350764274597},{"x":0.6442307829856873,"y":0.33547350764274597},{"x":0.6442307829856873,"y":0.3531300127506256},{"x":0.6057692170143127,"y":0.3531300127506256}]},"confidence":1,"str":"مدرم","boundary":[0.6057692170143127,0.33547350764274597,0.6442307829856873,0.3531300127506256]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6490384340286255,"y":0.33547350764274597},{"x":0.661057710647583,"y":0.33547350764274597},{"x":0.661057710647583,"y":0.3531300127506256},{"x":0.6490384340286255,"y":0.3531300127506256}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.6490384340286255,0.33547350764274597,0.661057710647583,0.3531300127506256]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6658653616905212,"y":0.33547350764274597},{"x":0.7067307829856873,"y":0.33547350764274597},{"x":0.7067307829856873,"y":0.3531300127506256},{"x":0.6658653616905212,"y":0.3531300127506256}]},"confidence":1,"str":"یخرب","boundary":[0.6658653616905212,0.33547350764274597,0.7067307829856873,0.3531300127506256]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.713942289352417,"y":0.33547350764274597},{"x":0.7331730723381042,"y":0.33547350764274597},{"x":0.7331730723381042,"y":0.3531300127506256},{"x":0.713942289352417,"y":0.3531300127506256}]},"confidence":1,"str":"هک","boundary":[0.713942289352417,0.33547350764274597,0.7331730723381042,0.3531300127506256]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7403846383094788,"y":0.33547350764274597},{"x":0.78125,"y":0.33547350764274597},{"x":0.78125,"y":0.3531300127506256},{"x":0.7403846383094788,"y":0.3531300127506256}]},"confidence":1,"str":"دنشاب","boundary":[0.7403846383094788,0.33547350764274597,0.78125,0.3531300127506256]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7884615659713745,"y":0.33547350764274597},{"x":0.8293269276618958,"y":0.33547350764274597},{"x":0.8293269276618958,"y":0.3531300127506256},{"x":0.7884615659713745,"y":0.3531300127506256}]},"confidence":1,"str":"هتشاد","boundary":[0.7884615659713745,0.33547350764274597,0.8293269276618958,0.3531300127506256]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45673078298568726,"y":0.33547350764274597},{"x":0.5,"y":0.33547350764274597},{"x":0.5,"y":0.3531300127506256},{"x":0.45673078298568726,"y":0.3531300127506256}]},"confidence":1,"str":"هرابرد","boundary":[0.45673078298568726,0.33547350764274597,0.5,0.3531300127506256]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4399038553237915,"y":0.33547350764274597},{"x":0.44951921701431274,"y":0.33547350764274597},{"x":0.44951921701431274,"y":0.3531300127506256},{"x":0.4399038553237915,"y":0.3531300127506256}]},"confidence":1,"str":"«","boundary":[0.4399038553237915,0.33547350764274597,0.44951921701431274,0.3531300127506256]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3197115361690521,"y":0.33547350764274597},{"x":0.38701921701431274,"y":0.33547350764274597},{"x":0.38701921701431274,"y":0.3531300127506256},{"x":0.3197115361690521,"y":0.3531300127506256}]},"confidence":1,"str":"یعونصم","boundary":[0.3197115361690521,0.33547350764274597,0.38701921701431274,0.3531300127506256]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39423078298568726,"y":0.33547350764274597},{"x":0.4375,"y":0.33547350764274597},{"x":0.4375,"y":0.3531300127506256},{"x":0.39423078298568726,"y":0.3531300127506256}]},"confidence":1,"str":"شوه","boundary":[0.39423078298568726,0.33547350764274597,0.4375,0.3531300127506256]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3125,"y":0.33707866072654724},{"x":0.3173076808452606,"y":0.33707866072654724},{"x":0.3173076808452606,"y":0.3483146131038666},{"x":0.3125,"y":0.3483146131038666}]},"confidence":1,"str":"1","boundary":[0.3125,0.33707866072654724,0.3173076808452606,0.3483146131038666]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20673076808452606,"y":0.33547350764274597},{"x":0.2572115361690521,"y":0.33547350764274597},{"x":0.2572115361690521,"y":0.3531300127506256},{"x":0.20673076808452606,"y":0.3531300127506256}]},"confidence":1,"str":"ناتساد","boundary":[0.20673076808452606,0.33547350764274597,0.2572115361690521,0.3531300127506256]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26442307233810425,"y":0.33547350764274597},{"x":0.2836538553237915,"y":0.33547350764274597},{"x":0.2836538553237915,"y":0.3531300127506256},{"x":0.26442307233810425,"y":0.3531300127506256}]},"confidence":1,"str":"دای","boundary":[0.26442307233810425,0.33547350764274597,0.2836538553237915,0.3531300127506256]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29086539149284363,"y":0.33547350764274597},{"x":0.3052884638309479,"y":0.33547350764274597},{"x":0.3052884638309479,"y":0.3531300127506256},{"x":0.29086539149284363,"y":0.3531300127506256}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.29086539149284363,0.33547350764274597,0.3052884638309479,0.3531300127506256]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.33547350764274597},{"x":0.20432692766189575,"y":0.33547350764274597},{"x":0.20432692766189575,"y":0.3531300127506256},{"x":0.17067307233810425,"y":0.3531300127506256}]},"confidence":1,"str":"یاه","boundary":[0.17067307233810425,0.33547350764274597,0.20432692766189575,0.3531300127506256]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7884615659713745,"y":0.36276084184646606},{"x":0.8293269276618958,"y":0.36276084184646606},{"x":0.8293269276618958,"y":0.3804173469543457},{"x":0.7884615659713745,"y":0.3804173469543457}]},"confidence":1,"str":"یملع","boundary":[0.7884615659713745,0.36276084184646606,0.8293269276618958,0.3804173469543457]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.776442289352417,"y":0.36276084184646606},{"x":0.786057710647583,"y":0.36276084184646606},{"x":0.786057710647583,"y":0.3804173469543457},{"x":0.776442289352417,"y":0.3804173469543457}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.776442289352417,0.36276084184646606,0.786057710647583,0.3804173469543457]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.36276084184646606},{"x":0.7163461446762085,"y":0.36276084184646606},{"x":0.7163461446762085,"y":0.3804173469543457},{"x":0.692307710647583,"y":0.3804173469543457}]},"confidence":1,"str":"یم","boundary":[0.692307710647583,0.36276084184646606,0.7163461446762085,0.3804173469543457]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7259615659713745,"y":0.36276084184646606},{"x":0.7716346383094788,"y":0.36276084184646606},{"x":0.7716346383094788,"y":0.3804173469543457},{"x":0.7259615659713745,"y":0.3804173469543457}]},"confidence":1,"str":"یلیخت","boundary":[0.7259615659713745,0.36276084184646606,0.7716346383094788,0.3804173469543457]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.65625,"y":0.36276084184646606},{"x":0.692307710647583,"y":0.36276084184646606},{"x":0.692307710647583,"y":0.3804173469543457},{"x":0.65625,"y":0.3804173469543457}]},"confidence":1,"str":"دنتفا","boundary":[0.65625,0.36276084184646606,0.692307710647583,0.3804173469543457]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6394230723381042,"y":0.36276084184646606},{"x":0.6538461446762085,"y":0.36276084184646606},{"x":0.6538461446762085,"y":0.3804173469543457},{"x":0.6394230723381042,"y":0.3804173469543457}]},"confidence":1,"str":".»","boundary":[0.6394230723381042,0.36276084184646606,0.6538461446762085,0.3804173469543457]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48317307233810425,"y":0.36276084184646606},{"x":0.4951923191547394,"y":0.36276084184646606},{"x":0.4951923191547394,"y":0.3804173469543457},{"x":0.48317307233810425,"y":0.3804173469543457}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.48317307233810425,0.36276084184646606,0.4951923191547394,0.3804173469543457]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072115659713745,"y":0.36276084184646606},{"x":0.5817307829856873,"y":0.36276084184646606},{"x":0.5817307829856873,"y":0.3804173469543457},{"x":0.5072115659713745,"y":0.3804173469543457}]},"confidence":1,"str":"ناگدنراگن","boundary":[0.5072115659713745,0.36276084184646606,0.5817307829856873,0.3804173469543457]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.59375,"y":0.36276084184646606},{"x":0.629807710647583,"y":0.36276084184646606},{"x":0.629807710647583,"y":0.3804173469543457},{"x":0.59375,"y":0.3804173469543457}]},"confidence":1,"str":"،هتبلا","boundary":[0.59375,0.36276084184646606,0.629807710647583,0.3804173469543457]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3149038553237915,"y":0.36276084184646606},{"x":0.3461538553237915,"y":0.36276084184646606},{"x":0.3461538553237915,"y":0.3804173469543457},{"x":0.3149038553237915,"y":0.3804173469543457}]},"confidence":1,"str":"مهم","boundary":[0.3149038553237915,0.36276084184646606,0.3461538553237915,0.3804173469543457]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35576921701431274,"y":0.36276084184646606},{"x":0.38701921701431274,"y":0.36276084184646606},{"x":0.38701921701431274,"y":0.3804173469543457},{"x":0.35576921701431274,"y":0.3804173469543457}]},"confidence":1,"str":"هجو","boundary":[0.35576921701431274,0.36276084184646606,0.38701921701431274,0.3804173469543457]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39663460850715637,"y":0.36276084184646606},{"x":0.4110576808452606,"y":0.36276084184646606},{"x":0.4110576808452606,"y":0.3804173469543457},{"x":0.39663460850715637,"y":0.3804173469543457}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.39663460850715637,0.36276084184646606,0.4110576808452606,0.3804173469543457]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42067307233810425,"y":0.36276084184646606},{"x":0.48076921701431274,"y":0.36276084184646606},{"x":0.48076921701431274,"y":0.3804173469543457},{"x":0.42067307233810425,"y":0.3804173469543457}]},"confidence":1,"str":"تحارص","boundary":[0.42067307233810425,0.36276084184646606,0.48076921701431274,0.3804173469543457]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21875,"y":0.36276084184646606},{"x":0.2524038553237915,"y":0.36276084184646606},{"x":0.2524038553237915,"y":0.3804173469543457},{"x":0.21875,"y":0.3804173469543457}]},"confidence":1,"str":"روانف","boundary":[0.21875,0.36276084184646606,0.2524038553237915,0.3804173469543457]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26442307233810425,"y":0.36276084184646606},{"x":0.2884615361690521,"y":0.36276084184646606},{"x":0.2884615361690521,"y":0.3804173469543457},{"x":0.26442307233810425,"y":0.3804173469543457}]},"confidence":1,"str":"نیا","boundary":[0.26442307233810425,0.36276084184646606,0.2884615361690521,0.3804173469543457]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29807692766189575,"y":0.36276084184646606},{"x":0.3125,"y":0.36276084184646606},{"x":0.3125,"y":0.3804173469543457},{"x":0.29807692766189575,"y":0.3804173469543457}]},"confidence":1,"str":"رت","boundary":[0.29807692766189575,0.36276084184646606,0.3125,0.3804173469543457]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.36276084184646606},{"x":0.1899038404226303,"y":0.36276084184646606},{"x":0.1899038404226303,"y":0.3804173469543457},{"x":0.17067307233810425,"y":0.3804173469543457}]},"confidence":1,"str":"زین","boundary":[0.17067307233810425,0.36276084184646606,0.1899038404226303,0.3804173469543457]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20192307233810425,"y":0.36276084184646606},{"x":0.21875,"y":0.36276084184646606},{"x":0.21875,"y":0.3804173469543457},{"x":0.20192307233810425,"y":0.3804173469543457}]},"confidence":1,"str":"ی","boundary":[0.20192307233810425,0.36276084184646606,0.21875,0.3804173469543457]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7620192170143127,"y":0.39004814624786377},{"x":0.7836538553237915,"y":0.39004814624786377},{"x":0.7836538553237915,"y":0.4077046513557434},{"x":0.7620192170143127,"y":0.4077046513557434}]},"confidence":1,"str":"یم","boundary":[0.7620192170143127,0.39004814624786377,0.7836538553237915,0.4077046513557434]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932692170143127,"y":0.39004814624786377},{"x":0.8293269276618958,"y":0.39004814624786377},{"x":0.8293269276618958,"y":0.4077046513557434},{"x":0.7932692170143127,"y":0.4077046513557434}]},"confidence":1,"str":"هراشا","boundary":[0.7932692170143127,0.39004814624786377,0.8293269276618958,0.4077046513557434]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7115384340286255,"y":0.39004814624786377},{"x":0.71875,"y":0.39004814624786377},{"x":0.71875,"y":0.4077046513557434},{"x":0.7115384340286255,"y":0.4077046513557434}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.7115384340286255,0.39004814624786377,0.71875,0.4077046513557434]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7259615659713745,"y":0.39004814624786377},{"x":0.7572115659713745,"y":0.39004814624786377},{"x":0.7572115659713745,"y":0.4077046513557434},{"x":0.7259615659713745,"y":0.4077046513557434}]},"confidence":1,"str":"دننک","boundary":[0.7259615659713745,0.39004814624786377,0.7572115659713745,0.4077046513557434]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.625,"y":0.39004814624786377},{"x":0.6778846383094788,"y":0.39004814624786377},{"x":0.6778846383094788,"y":0.4077046513557434},{"x":0.625,"y":0.4077046513557434}]},"confidence":1,"str":"،یگدنز","boundary":[0.625,0.39004814624786377,0.6778846383094788,0.4077046513557434]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6875,"y":0.39004814624786377},{"x":0.7019230723381042,"y":0.39004814624786377},{"x":0.7019230723381042,"y":0.4077046513557434},{"x":0.6875,"y":0.4077046513557434}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.6875,0.39004814624786377,0.7019230723381042,0.4077046513557434]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.53125,"y":0.39004814624786377},{"x":0.5697115659713745,"y":0.39004814624786377},{"x":0.5697115659713745,"y":0.4077046513557434},{"x":0.53125,"y":0.4077046513557434}]},"confidence":1,"str":"لماع","boundary":[0.53125,0.39004814624786377,0.5697115659713745,0.4077046513557434]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5793269276618958,"y":0.39004814624786377},{"x":0.588942289352417,"y":0.39004814624786377},{"x":0.588942289352417,"y":0.4077046513557434},{"x":0.5793269276618958,"y":0.4077046513557434}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.5793269276618958,0.39004814624786377,0.588942289352417,0.4077046513557434]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.598557710647583,"y":0.39004814624786377},{"x":0.6153846383094788,"y":0.39004814624786377},{"x":0.6153846383094788,"y":0.4077046513557434},{"x":0.598557710647583,"y":0.4077046513557434}]},"confidence":1,"str":"نآ","boundary":[0.598557710647583,0.39004814624786377,0.6153846383094788,0.4077046513557434]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4927884638309479,"y":0.39004814624786377},{"x":0.5240384340286255,"y":0.39004814624786377},{"x":0.5240384340286255,"y":0.4077046513557434},{"x":0.4927884638309479,"y":0.4077046513557434}]},"confidence":1,"str":"ایسب","boundary":[0.4927884638309479,0.39004814624786377,0.5240384340286255,0.4077046513557434]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44951921701431274,"y":0.39004814624786377},{"x":0.47836539149284363,"y":0.39004814624786377},{"x":0.47836539149284363,"y":0.4077046513557434},{"x":0.44951921701431274,"y":0.4077046513557434}]},"confidence":1,"str":"مهم","boundary":[0.44951921701431274,0.39004814624786377,0.47836539149284363,0.4077046513557434]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48557692766189575,"y":0.39004814624786377},{"x":0.49038460850715637,"y":0.39004814624786377},{"x":0.49038460850715637,"y":0.4077046513557434},{"x":0.48557692766189575,"y":0.4077046513557434}]},"confidence":1,"str":"ر","boundary":[0.48557692766189575,0.39004814624786377,0.49038460850715637,0.4077046513557434]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4326923191547394,"y":0.39004814624786377},{"x":0.44711539149284363,"y":0.39004814624786377},{"x":0.44711539149284363,"y":0.4077046513557434},{"x":0.4326923191547394,"y":0.4077046513557434}]},"confidence":1,"str":"ی","boundary":[0.4326923191547394,0.39004814624786377,0.44711539149284363,0.4077046513557434]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38942307233810425,"y":0.39004814624786377},{"x":0.42307692766189575,"y":0.39004814624786377},{"x":0.42307692766189575,"y":0.4077046513557434},{"x":0.38942307233810425,"y":0.4077046513557434}]},"confidence":1,"str":"یارب","boundary":[0.38942307233810425,0.39004814624786377,0.42307692766189575,0.4077046513557434]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.39004814624786377},{"x":0.19951923191547394,"y":0.39004814624786377},{"x":0.19951923191547394,"y":0.4077046513557434},{"x":0.17067307233810425,"y":0.4077046513557434}]},"confidence":1,"str":"رتهب","boundary":[0.17067307233810425,0.39004814624786377,0.19951923191547394,0.4077046513557434]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20913460850715637,"y":0.39004814624786377},{"x":0.2572115361690521,"y":0.39004814624786377},{"x":0.2572115361690521,"y":0.4077046513557434},{"x":0.20913460850715637,"y":0.4077046513557434}]},"confidence":1,"str":"یناکم","boundary":[0.20913460850715637,0.39004814624786377,0.2572115361690521,0.4077046513557434]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26442307233810425,"y":0.39004814624786377},{"x":0.2764423191547394,"y":0.39004814624786377},{"x":0.2764423191547394,"y":0.4077046513557434},{"x":0.26442307233810425,"y":0.4077046513557434}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.26442307233810425,0.39004814624786377,0.2764423191547394,0.4077046513557434]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2860576808452606,"y":0.39004814624786377},{"x":0.32692307233810425,"y":0.39004814624786377},{"x":0.32692307233810425,"y":0.4077046513557434},{"x":0.2860576808452606,"y":0.4077046513557434}]},"confidence":1,"str":"ناهج","boundary":[0.2860576808452606,0.39004814624786377,0.32692307233810425,0.4077046513557434]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3365384638309479,"y":0.39004814624786377},{"x":0.3798076808452606,"y":0.39004814624786377},{"x":0.3798076808452606,"y":0.4077046513557434},{"x":0.3365384638309479,"y":0.4077046513557434}]},"confidence":1,"str":"لیدبت","boundary":[0.3365384638309479,0.39004814624786377,0.3798076808452606,0.4077046513557434]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.807692289352417,"y":0.4157303273677826},{"x":0.8293269276618958,"y":0.4157303273677826},{"x":0.8293269276618958,"y":0.43338683247566223},{"x":0.807692289352417,"y":0.43338683247566223}]},"confidence":1,"str":"یم","boundary":[0.807692289352417,0.4157303273677826,0.8293269276618958,0.43338683247566223]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7668269276618958,"y":0.4157303273677826},{"x":0.8052884340286255,"y":0.4157303273677826},{"x":0.8052884340286255,"y":0.43338683247566223},{"x":0.7668269276618958,"y":0.43338683247566223}]},"confidence":1,"str":".دنناد","boundary":[0.7668269276618958,0.4157303273677826,0.8052884340286255,0.43338683247566223]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7427884340286255,"y":0.4157303273677826},{"x":0.7572115659713745,"y":0.4157303273677826},{"x":0.7572115659713745,"y":0.43338683247566223},{"x":0.7427884340286255,"y":0.43338683247566223}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.7427884340286255,0.4157303273677826,0.7572115659713745,0.43338683247566223]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.713942289352417,"y":0.4157303273677826},{"x":0.7403846383094788,"y":0.4157303273677826},{"x":0.7403846383094788,"y":0.43338683247566223},{"x":0.713942289352417,"y":0.43338683247566223}]},"confidence":1,"str":"روط","boundary":[0.713942289352417,0.4157303273677826,0.7403846383094788,0.43338683247566223]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44711539149284363,"y":0.4157303273677826},{"x":0.5240384340286255,"y":0.4157303273677826},{"x":0.5240384340286255,"y":0.43338683247566223},{"x":0.44711539149284363,"y":0.43338683247566223}]},"confidence":1,"str":"ناگدنراگن","boundary":[0.44711539149284363,0.4157303273677826,0.5240384340286255,0.43338683247566223]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.53125,"y":0.4157303273677826},{"x":0.5504807829856873,"y":0.4157303273677826},{"x":0.5504807829856873,"y":0.43338683247566223},{"x":0.53125,"y":0.43338683247566223}]},"confidence":1,"str":"هک","boundary":[0.53125,0.4157303273677826,0.5504807829856873,0.43338683247566223]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5600961446762085,"y":0.4157303273677826},{"x":0.5865384340286255,"y":0.4157303273677826},{"x":0.5865384340286255,"y":0.43338683247566223},{"x":0.5600961446762085,"y":0.43338683247566223}]},"confidence":1,"str":"،ریز","boundary":[0.5600961446762085,0.4157303273677826,0.5865384340286255,0.43338683247566223]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5961538553237915,"y":0.4157303273677826},{"x":0.65625,"y":0.4157303273677826},{"x":0.65625,"y":0.43338683247566223},{"x":0.5961538553237915,"y":0.43338683247566223}]},"confidence":1,"str":"تسرهف","boundary":[0.5961538553237915,0.4157303273677826,0.65625,0.43338683247566223]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6634615659713745,"y":0.4157303273677826},{"x":0.7043269276618958,"y":0.4157303273677826},{"x":0.7043269276618958,"y":0.43338683247566223},{"x":0.6634615659713745,"y":0.43338683247566223}]},"confidence":1,"str":"،لاثم","boundary":[0.6634615659713745,0.4157303273677826,0.7043269276618958,0.43338683247566223]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4014423191547394,"y":0.4157303273677826},{"x":0.4086538553237915,"y":0.4157303273677826},{"x":0.4086538553237915,"y":0.43338683247566223},{"x":0.4014423191547394,"y":0.43338683247566223}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.4014423191547394,0.4157303273677826,0.4086538553237915,0.43338683247566223]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42067307233810425,"y":0.4157303273677826},{"x":0.4375,"y":0.4157303273677826},{"x":0.4375,"y":0.43338683247566223},{"x":0.42067307233810425,"y":0.43338683247566223}]},"confidence":1,"str":"نآ","boundary":[0.42067307233810425,0.4157303273677826,0.4375,0.43338683247566223]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36057692766189575,"y":0.4157303273677826},{"x":0.38942307233810425,"y":0.4157303273677826},{"x":0.38942307233810425,"y":0.43338683247566223},{"x":0.36057692766189575,"y":0.43338683247566223}]},"confidence":1,"str":"هیهت","boundary":[0.36057692766189575,0.4157303273677826,0.38942307233810425,0.43338683247566223]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3149038553237915,"y":0.4157303273677826},{"x":0.3485576808452606,"y":0.4157303273677826},{"x":0.3485576808452606,"y":0.43338683247566223},{"x":0.3149038553237915,"y":0.43338683247566223}]},"confidence":1,"str":"هدرک","boundary":[0.3149038553237915,0.4157303273677826,0.3485576808452606,0.43338683247566223]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29567307233810425,"y":0.4157303273677826},{"x":0.3125,"y":0.4157303273677826},{"x":0.3125,"y":0.43338683247566223},{"x":0.29567307233810425,"y":0.43338683247566223}]},"confidence":1,"str":"دنا","boundary":[0.29567307233810425,0.4157303273677826,0.3125,0.43338683247566223]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899038404226303,"y":0.4157303273677826},{"x":0.23076923191547394,"y":0.4157303273677826},{"x":0.23076923191547394,"y":0.43338683247566223},{"x":0.1899038404226303,"y":0.43338683247566223}]},"confidence":1,"str":"یخرب","boundary":[0.1899038404226303,0.4157303273677826,0.23076923191547394,0.43338683247566223]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24038460850715637,"y":0.4157303273677826},{"x":0.2788461446762085,"y":0.4157303273677826},{"x":0.2788461446762085,"y":0.43338683247566223},{"x":0.24038460850715637,"y":0.43338683247566223}]},"confidence":1,"str":"لماش","boundary":[0.24038460850715637,0.4157303273677826,0.2788461446762085,0.43338683247566223]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29086539149284363,"y":0.4157303273677826},{"x":0.29326921701431274,"y":0.4157303273677826},{"x":0.29326921701431274,"y":0.43338683247566223},{"x":0.29086539149284363,"y":0.43338683247566223}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.29086539149284363,0.4157303273677826,0.29326921701431274,0.43338683247566223]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.4157303273677826},{"x":0.18028846383094788,"y":0.4157303273677826},{"x":0.18028846383094788,"y":0.43338683247566223},{"x":0.17067307233810425,"y":0.43338683247566223}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.17067307233810425,0.4157303273677826,0.18028846383094788,0.43338683247566223]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7524038553237915,"y":0.4430176615715027},{"x":0.8293269276618958,"y":0.4430176615715027},{"x":0.8293269276618958,"y":0.4606741666793823},{"x":0.7524038553237915,"y":0.4606741666793823}]},"confidence":1,"str":"لمعراکتبا","boundary":[0.7524038553237915,0.4430176615715027,0.8293269276618958,0.4606741666793823]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3822115361690521,"y":0.4430176615715027},{"x":0.4038461446762085,"y":0.4430176615715027},{"x":0.4038461446762085,"y":0.4606741666793823},{"x":0.3822115361690521,"y":0.4606741666793823}]},"confidence":1,"str":"یم","boundary":[0.3822115361690521,0.4430176615715027,0.4038461446762085,0.4606741666793823]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4134615361690521,"y":0.4430176615715027},{"x":0.44711539149284363,"y":0.4430176615715027},{"x":0.44711539149284363,"y":0.4606741666793823},{"x":0.4134615361690521,"y":0.4606741666793823}]},"confidence":1,"str":"لمع","boundary":[0.4134615361690521,0.4430176615715027,0.44711539149284363,0.4606741666793823]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45673078298568726,"y":0.4430176615715027},{"x":0.526442289352417,"y":0.4430176615715027},{"x":0.526442289352417,"y":0.4606741666793823},{"x":0.45673078298568726,"y":0.4606741666793823}]},"confidence":1,"str":"یعونصم","boundary":[0.45673078298568726,0.4430176615715027,0.526442289352417,0.4606741666793823]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5336538553237915,"y":0.4430176615715027},{"x":0.5769230723381042,"y":0.4430176615715027},{"x":0.5769230723381042,"y":0.4606741666793823},{"x":0.5336538553237915,"y":0.4606741666793823}]},"confidence":1,"str":"شوه","boundary":[0.5336538553237915,0.4430176615715027,0.5769230723381042,0.4606741666793823]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841346383094788,"y":0.4430176615715027},{"x":0.6105769276618958,"y":0.4430176615715027},{"x":0.6105769276618958,"y":0.4606741666793823},{"x":0.5841346383094788,"y":0.4606741666793823}]},"confidence":1,"str":"هیاپ","boundary":[0.5841346383094788,0.4430176615715027,0.6105769276618958,0.4606741666793823]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.620192289352417,"y":0.4430176615715027},{"x":0.6322115659713745,"y":0.4430176615715027},{"x":0.6322115659713745,"y":0.4606741666793823},{"x":0.620192289352417,"y":0.4606741666793823}]},"confidence":1,"str":"رب","boundary":[0.620192289352417,0.4430176615715027,0.6322115659713745,0.4606741666793823]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6418269276618958,"y":0.4430176615715027},{"x":0.6586538553237915,"y":0.4430176615715027},{"x":0.6586538553237915,"y":0.4606741666793823},{"x":0.6418269276618958,"y":0.4606741666793823}]},"confidence":1,"str":"هک","boundary":[0.6418269276618958,0.4430176615715027,0.6586538553237915,0.4606741666793823]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6682692170143127,"y":0.4430176615715027},{"x":0.7043269276618958,"y":0.4430176615715027},{"x":0.7043269276618958,"y":0.4606741666793823},{"x":0.6682692170143127,"y":0.4606741666793823}]},"confidence":1,"str":"تسا","boundary":[0.6682692170143127,0.4430176615715027,0.7043269276618958,0.4606741666793823]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7115384340286255,"y":0.4430176615715027},{"x":0.75,"y":0.4430176615715027},{"x":0.75,"y":0.4606741666793823},{"x":0.7115384340286255,"y":0.4606741666793823}]},"confidence":1,"str":"ییاه","boundary":[0.7115384340286255,0.4430176615715027,0.75,0.4606741666793823]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3413461446762085,"y":0.4430176615715027},{"x":0.3798076808452606,"y":0.4430176615715027},{"x":0.3798076808452606,"y":0.4606741666793823},{"x":0.3413461446762085,"y":0.4606741666793823}]},"confidence":1,"str":":دننک","boundary":[0.3413461446762085,0.4430176615715027,0.3798076808452606,0.4606741666793823]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6730769276618958,"y":0.47191011905670166},{"x":0.7283653616905212,"y":0.47191011905670166},{"x":0.7283653616905212,"y":0.4895666241645813},{"x":0.6730769276618958,"y":0.4895666241645813}]},"confidence":1,"str":":لیمیا","boundary":[0.6730769276618958,0.47191011905670166,0.7283653616905212,0.4895666241645813]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.745192289352417,"y":0.47191011905670166},{"x":0.8293269276618958,"y":0.47191011905670166},{"x":0.8293269276618958,"y":0.4895666241645813},{"x":0.745192289352417,"y":0.4895666241645813}]},"confidence":1,"str":"گنیرتلیف","boundary":[0.745192289352417,0.47191011905670166,0.8293269276618958,0.4895666241645813]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5961538553237915,"y":0.47191011905670166},{"x":0.65625,"y":0.47191011905670166},{"x":0.65625,"y":0.4895666241645813},{"x":0.5961538553237915,"y":0.4895666241645813}]},"confidence":1,"str":"سیورس","boundary":[0.5961538553237915,0.47191011905670166,0.65625,0.4895666241645813]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.47191011905670166},{"x":0.21153846383094788,"y":0.47191011905670166},{"x":0.21153846383094788,"y":0.4895666241645813},{"x":0.17067307233810425,"y":0.4895666241645813}]},"confidence":1,"str":"ندرک","boundary":[0.17067307233810425,0.47191011905670166,0.21153846383094788,0.4895666241645813]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22836539149284363,"y":0.47191011905670166},{"x":0.26201921701431274,"y":0.47191011905670166},{"x":0.26201921701431274,"y":0.4895666241645813},{"x":0.22836539149284363,"y":0.4895666241645813}]},"confidence":1,"str":"رتلیف","boundary":[0.22836539149284363,0.47191011905670166,0.26201921701431274,0.4895666241645813]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2788461446762085,"y":0.47191011905670166},{"x":0.3125,"y":0.47191011905670166},{"x":0.3125,"y":0.4895666241645813},{"x":0.2788461446762085,"y":0.4895666241645813}]},"confidence":1,"str":"یارب","boundary":[0.2788461446762085,0.47191011905670166,0.3125,0.4895666241645813]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32932692766189575,"y":0.47191011905670166},{"x":0.4038461446762085,"y":0.47191011905670166},{"x":0.4038461446762085,"y":0.4895666241645813},{"x":0.32932692766189575,"y":0.4895666241645813}]},"confidence":1,"str":"،یعونصم","boundary":[0.32932692766189575,0.47191011905670166,0.4038461446762085,0.4895666241645813]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41826921701431274,"y":0.47191011905670166},{"x":0.4615384638309479,"y":0.47191011905670166},{"x":0.4615384638309479,"y":0.4895666241645813},{"x":0.41826921701431274,"y":0.4895666241645813}]},"confidence":1,"str":"شوه","boundary":[0.41826921701431274,0.47191011905670166,0.4615384638309479,0.4895666241645813]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47836539149284363,"y":0.47191011905670166},{"x":0.48798078298568726,"y":0.47191011905670166},{"x":0.48798078298568726,"y":0.4895666241645813},{"x":0.47836539149284363,"y":0.4895666241645813}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.47836539149284363,0.47191011905670166,0.48798078298568726,0.4895666241645813]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5024038553237915,"y":0.47191011905670166},{"x":0.5456730723381042,"y":0.47191011905670166},{"x":0.5456730723381042,"y":0.4895666241645813},{"x":0.5024038553237915,"y":0.4895666241645813}]},"confidence":1,"str":"لیمیا","boundary":[0.5024038553237915,0.47191011905670166,0.5456730723381042,0.4895666241645813]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5600961446762085,"y":0.47191011905670166},{"x":0.59375,"y":0.47191011905670166},{"x":0.59375,"y":0.4895666241645813},{"x":0.5600961446762085,"y":0.4895666241645813}]},"confidence":1,"str":"یاه","boundary":[0.5600961446762085,0.47191011905670166,0.59375,0.4895666241645813]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7884615659713745,"y":0.49919742345809937},{"x":0.8293269276618958,"y":0.49919742345809937},{"x":0.8293269276618958,"y":0.516853928565979},{"x":0.7884615659713745,"y":0.516853928565979}]},"confidence":1,"str":"لیمیا","boundary":[0.7884615659713745,0.49919742345809937,0.8293269276618958,0.516853928565979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841346383094788,"y":0.49919742345809937},{"x":0.6081730723381042,"y":0.49919742345809937},{"x":0.6081730723381042,"y":0.516853928565979},{"x":0.5841346383094788,"y":0.516853928565979}]},"confidence":1,"str":"یم","boundary":[0.5841346383094788,0.49919742345809937,0.6081730723381042,0.516853928565979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6177884340286255,"y":0.49919742345809937},{"x":0.6706730723381042,"y":0.49919742345809937},{"x":0.6706730723381042,"y":0.516853928565979},{"x":0.6177884340286255,"y":0.516853928565979}]},"confidence":1,"str":"هدافتسا","boundary":[0.6177884340286255,0.49919742345809937,0.6706730723381042,0.516853928565979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6802884340286255,"y":0.49919742345809937},{"x":0.7427884340286255,"y":0.49919742345809937},{"x":0.7427884340286255,"y":0.516853928565979},{"x":0.6802884340286255,"y":0.516853928565979}]},"confidence":1,"str":"،یتفایرد","boundary":[0.6802884340286255,0.49919742345809937,0.7427884340286255,0.516853928565979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7524038553237915,"y":0.49919742345809937},{"x":0.786057710647583,"y":0.49919742345809937},{"x":0.786057710647583,"y":0.516853928565979},{"x":0.7524038553237915,"y":0.516853928565979}]},"confidence":1,"str":"یاه","boundary":[0.7524038553237915,0.49919742345809937,0.786057710647583,0.516853928565979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4447115361690521,"y":0.49919742345809937},{"x":0.46875,"y":0.49919742345809937},{"x":0.46875,"y":0.516853928565979},{"x":0.4447115361690521,"y":0.516853928565979}]},"confidence":1,"str":"یم","boundary":[0.4447115361690521,0.49919742345809937,0.46875,0.516853928565979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47836539149284363,"y":0.49919742345809937},{"x":0.5336538553237915,"y":0.49919742345809937},{"x":0.5336538553237915,"y":0.516853928565979},{"x":0.47836539149284363,"y":0.516853928565979}]},"confidence":1,"str":"ناربراک","boundary":[0.47836539149284363,0.49919742345809937,0.5336538553237915,0.516853928565979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5432692170143127,"y":0.49919742345809937},{"x":0.5817307829856873,"y":0.49919742345809937},{"x":0.5817307829856873,"y":0.516853928565979},{"x":0.5432692170143127,"y":0.516853928565979}]},"confidence":1,"str":".دننک","boundary":[0.5432692170143127,0.49919742345809937,0.5817307829856873,0.516853928565979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33173078298568726,"y":0.49919742345809937},{"x":0.3701923191547394,"y":0.49919742345809937},{"x":0.3701923191547394,"y":0.516853928565979},{"x":0.33173078298568726,"y":0.516853928565979}]},"confidence":1,"str":"ناشن","boundary":[0.33173078298568726,0.49919742345809937,0.3701923191547394,0.516853928565979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798076808452606,"y":0.49919742345809937},{"x":0.38701921701431274,"y":0.49919742345809937},{"x":0.38701921701431274,"y":0.516853928565979},{"x":0.3798076808452606,"y":0.516853928565979}]},"confidence":1,"str":"اب","boundary":[0.3798076808452606,0.49919742345809937,0.38701921701431274,0.516853928565979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3990384638309479,"y":0.49919742345809937},{"x":0.4423076808452606,"y":0.49919742345809937},{"x":0.4423076808452606,"y":0.516853928565979},{"x":0.3990384638309479,"y":0.516853928565979}]},"confidence":1,"str":"،دنناوت","boundary":[0.3990384638309479,0.49919742345809937,0.4423076808452606,0.516853928565979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22836539149284363,"y":0.49919742345809937},{"x":0.2475961595773697,"y":0.49919742345809937},{"x":0.2475961595773697,"y":0.516853928565979},{"x":0.22836539149284363,"y":0.516853928565979}]},"confidence":1,"str":"میا","boundary":[0.22836539149284363,0.49919742345809937,0.2475961595773697,0.516853928565979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2572115361690521,"y":0.49919742345809937},{"x":0.29807692766189575,"y":0.49919742345809937},{"x":0.29807692766189575,"y":0.516853928565979},{"x":0.2572115361690521,"y":0.516853928565979}]},"confidence":1,"str":"ندرک","boundary":[0.2572115361690521,0.49919742345809937,0.29807692766189575,0.516853928565979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3100961446762085,"y":0.49919742345809937},{"x":0.32932692766189575,"y":0.49919742345809937},{"x":0.32932692766189575,"y":0.516853928565979},{"x":0.3100961446762085,"y":0.516853928565979}]},"confidence":1,"str":"راد","boundary":[0.3100961446762085,0.49919742345809937,0.32932692766189575,0.516853928565979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20673076808452606,"y":0.49919742345809937},{"x":0.22836539149284363,"y":0.49919742345809937},{"x":0.22836539149284363,"y":0.516853928565979},{"x":0.20673076808452606,"y":0.516853928565979}]},"confidence":1,"str":"لی","boundary":[0.20673076808452606,0.49919742345809937,0.22836539149284363,0.516853928565979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.49919742345809937},{"x":0.17788460850715637,"y":0.49919742345809937},{"x":0.17788460850715637,"y":0.516853928565979},{"x":0.17067307233810425,"y":0.516853928565979}]},"confidence":1,"str":"اب","boundary":[0.17067307233810425,0.49919742345809937,0.17788460850715637,0.516853928565979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899038404226303,"y":0.49919742345809937},{"x":0.20432692766189575,"y":0.49919742345809937},{"x":0.20432692766189575,"y":0.516853928565979},{"x":0.1899038404226303,"y":0.516853928565979}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.1899038404226303,0.49919742345809937,0.20432692766189575,0.516853928565979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7716346383094788,"y":0.5264847278594971},{"x":0.8293269276618958,"y":0.5264847278594971},{"x":0.8293269276618958,"y":0.5441412329673767},{"x":0.7716346383094788,"y":0.5441412329673767}]},"confidence":1,"str":"بسچرب","boundary":[0.7716346383094788,0.5264847278594971,0.8293269276618958,0.5441412329673767]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7524038553237915,"y":0.5264847278594971},{"x":0.7620192170143127,"y":0.5264847278594971},{"x":0.7620192170143127,"y":0.5441412329673767},{"x":0.7524038553237915,"y":0.5441412329673767}]},"confidence":1,"str":"«","boundary":[0.7524038553237915,0.5264847278594971,0.7620192170143127,0.5441412329673767]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.5264847278594971},{"x":0.75,"y":0.5264847278594971},{"x":0.75,"y":0.5441412329673767},{"x":0.692307710647583,"y":0.5441412329673767}]},"confidence":1,"str":"همانزره","boundary":[0.692307710647583,0.5264847278594971,0.75,0.5441412329673767]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6730769276618958,"y":0.5264847278594971},{"x":0.6899038553237915,"y":0.5264847278594971},{"x":0.6899038553237915,"y":0.5441412329673767},{"x":0.6730769276618958,"y":0.5441412329673767}]},"confidence":1,"str":"»2","boundary":[0.6730769276618958,0.5264847278594971,0.6899038553237915,0.5441412329673767]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5024038553237915,"y":0.5264847278594971},{"x":0.5600961446762085,"y":0.5264847278594971},{"x":0.5600961446762085,"y":0.5441412329673767},{"x":0.5024038553237915,"y":0.5441412329673767}]},"confidence":1,"str":"همانزره","boundary":[0.5024038553237915,0.5264847278594971,0.5600961446762085,0.5441412329673767]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.567307710647583,"y":0.5264847278594971},{"x":0.6370192170143127,"y":0.5264847278594971},{"x":0.6370192170143127,"y":0.5441412329673767},{"x":0.567307710647583,"y":0.5441412329673767}]},"confidence":1,"str":"یاهرتلیف","boundary":[0.567307710647583,0.5264847278594971,0.6370192170143127,0.5441412329673767]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6466346383094788,"y":0.5264847278594971},{"x":0.6586538553237915,"y":0.5264847278594971},{"x":0.6586538553237915,"y":0.5441412329673767},{"x":0.6466346383094788,"y":0.5441412329673767}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.6466346383094788,0.5264847278594971,0.6586538553237915,0.5441412329673767]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6682692170143127,"y":0.5264847278594971},{"x":0.6706730723381042,"y":0.5264847278594971},{"x":0.6706730723381042,"y":0.5441412329673767},{"x":0.6682692170143127,"y":0.5441412329673767}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.6682692170143127,0.5264847278594971,0.6706730723381042,0.5441412329673767]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38942307233810425,"y":0.5264847278594971},{"x":0.4326923191547394,"y":0.5264847278594971},{"x":0.4326923191547394,"y":0.5441412329673767},{"x":0.38942307233810425,"y":0.5441412329673767}]},"confidence":1,"str":"دنهدب","boundary":[0.38942307233810425,0.5264847278594971,0.4326923191547394,0.5441412329673767]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4399038553237915,"y":0.5264847278594971},{"x":0.4615384638309479,"y":0.5264847278594971},{"x":0.4615384638309479,"y":0.5441412329673767},{"x":0.4399038553237915,"y":0.5441412329673767}]},"confidence":1,"str":"دای","boundary":[0.4399038553237915,0.5264847278594971,0.4615384638309479,0.5441412329673767]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46875,"y":0.5264847278594971},{"x":0.4975961446762085,"y":0.5264847278594971},{"x":0.4975961446762085,"y":0.5441412329673767},{"x":0.46875,"y":0.5441412329673767}]},"confidence":1,"str":"ناش","boundary":[0.46875,0.5264847278594971,0.4975961446762085,0.5441412329673767]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38461539149284363,"y":0.5264847278594971},{"x":0.38701921701431274,"y":0.5264847278594971},{"x":0.38701921701431274,"y":0.5441412329673767},{"x":0.38461539149284363,"y":0.5441412329673767}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.38461539149284363,0.5264847278594971,0.38701921701431274,0.5441412329673767]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29086539149284363,"y":0.5264847278594971},{"x":0.33413460850715637,"y":0.5264847278594971},{"x":0.33413460850715637,"y":0.5441412329673767},{"x":0.29086539149284363,"y":0.5441412329673767}]},"confidence":1,"str":"لیمیا","boundary":[0.29086539149284363,0.5264847278594971,0.33413460850715637,0.5441412329673767]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3413461446762085,"y":0.5264847278594971},{"x":0.375,"y":0.5264847278594971},{"x":0.375,"y":0.5441412329673767},{"x":0.3413461446762085,"y":0.5441412329673767}]},"confidence":1,"str":"مادک","boundary":[0.3413461446762085,0.5264847278594971,0.375,0.5441412329673767]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18269230425357819,"y":0.5264847278594971},{"x":0.20913460850715637,"y":0.5264847278594971},{"x":0.20913460850715637,"y":0.5441412329673767},{"x":0.18269230425357819,"y":0.5441412329673767}]},"confidence":1,"str":"تسد","boundary":[0.18269230425357819,0.5264847278594971,0.20913460850715637,0.5441412329673767]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2163461595773697,"y":0.5264847278594971},{"x":0.23076923191547394,"y":0.5264847278594971},{"x":0.23076923191547394,"y":0.5441412329673767},{"x":0.2163461595773697,"y":0.5441412329673767}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.2163461595773697,0.5264847278594971,0.23076923191547394,0.5441412329673767]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24038460850715637,"y":0.5264847278594971},{"x":0.26442307233810425,"y":0.5264847278594971},{"x":0.26442307233810425,"y":0.5441412329673767},{"x":0.24038460850715637,"y":0.5441412329673767}]},"confidence":1,"str":"دیاب","boundary":[0.24038460850715637,0.5264847278594971,0.26442307233810425,0.5441412329673767]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2740384638309479,"y":0.5264847278594971},{"x":0.29086539149284363,"y":0.5264847278594971},{"x":0.29086539149284363,"y":0.5441412329673767},{"x":0.2740384638309479,"y":0.5441412329673767}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.2740384638309479,0.5264847278594971,0.29086539149284363,0.5441412329673767]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.5264847278594971},{"x":0.18028846383094788,"y":0.5264847278594971},{"x":0.18028846383094788,"y":0.5441412329673767},{"x":0.17067307233810425,"y":0.5441412329673767}]},"confidence":1,"str":"ه","boundary":[0.17067307233810425,0.5264847278594971,0.18028846383094788,0.5441412329673767]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6754807829856873,"y":0.5521669387817383},{"x":0.7283653616905212,"y":0.5521669387817383},{"x":0.7283653616905212,"y":0.5698234438896179},{"x":0.6754807829856873,"y":0.5698234438896179}]},"confidence":1,"str":".دنریگب","boundary":[0.6754807829856873,0.5521669387817383,0.7283653616905212,0.5698234438896179]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7355769276618958,"y":0.5521669387817383},{"x":0.7620192170143127,"y":0.5521669387817383},{"x":0.7620192170143127,"y":0.5698234438896179},{"x":0.7355769276618958,"y":0.5698234438896179}]},"confidence":1,"str":"رارق","boundary":[0.7355769276618958,0.5521669387817383,0.7620192170143127,0.5698234438896179]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7716346383094788,"y":0.5521669387817383},{"x":0.8293269276618958,"y":0.5521669387817383},{"x":0.8293269276618958,"y":0.5698234438896179},{"x":0.7716346383094788,"y":0.5698234438896179}]},"confidence":1,"str":"همانزره","boundary":[0.7716346383094788,0.5521669387817383,0.8293269276618958,0.5698234438896179]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.754807710647583,"y":0.5810593962669373},{"x":0.8293269276618958,"y":0.5810593962669373},{"x":0.8293269276618958,"y":0.5987159013748169},{"x":0.754807710647583,"y":0.5987159013748169}]},"confidence":1,"str":"يصخش","boundary":[0.754807710647583,0.5810593962669373,0.8293269276618958,0.5987159013748169]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6899038553237915,"y":0.5810593962669373},{"x":0.7524038553237915,"y":0.5810593962669373},{"x":0.7524038553237915,"y":0.5987159013748169},{"x":0.6899038553237915,"y":0.5987159013748169}]},"confidence":1,"str":":يزاس","boundary":[0.6899038553237915,0.5810593962669373,0.7524038553237915,0.5987159013748169]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6346153616905212,"y":0.5810593962669373},{"x":0.6802884340286255,"y":0.5810593962669373},{"x":0.6802884340286255,"y":0.5987159013748169},{"x":0.6346153616905212,"y":0.5987159013748169}]},"confidence":1,"str":"هناماس","boundary":[0.6346153616905212,0.5810593962669373,0.6802884340286255,0.5987159013748169]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5793269276618958,"y":0.5810593962669373},{"x":0.588942289352417,"y":0.5810593962669373},{"x":0.588942289352417,"y":0.5987159013748169},{"x":0.5793269276618958,"y":0.5987159013748169}]},"confidence":1,"str":"خ","boundary":[0.5793269276618958,0.5810593962669373,0.588942289352417,0.5987159013748169]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.598557710647583,"y":0.5810593962669373},{"x":0.6322115659713745,"y":0.5810593962669373},{"x":0.6322115659713745,"y":0.5987159013748169},{"x":0.598557710647583,"y":0.5987159013748169}]},"confidence":1,"str":"یاه","boundary":[0.598557710647583,0.5810593962669373,0.6322115659713745,0.5987159013748169]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2163461595773697,"y":0.5810593962669373},{"x":0.2740384638309479,"y":0.5810593962669373},{"x":0.2740384638309479,"y":0.5987159013748169},{"x":0.2163461595773697,"y":0.5987159013748169}]},"confidence":1,"str":"یصخش","boundary":[0.2163461595773697,0.5810593962669373,0.2740384638309479,0.5987159013748169]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2860576808452606,"y":0.5810593962669373},{"x":0.3197115361690521,"y":0.5810593962669373},{"x":0.3197115361690521,"y":0.5987159013748169},{"x":0.2860576808452606,"y":0.5987159013748169}]},"confidence":1,"str":"یارب","boundary":[0.2860576808452606,0.5810593962669373,0.3197115361690521,0.5987159013748169]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32932692766189575,"y":0.5810593962669373},{"x":0.39663460850715637,"y":0.5810593962669373},{"x":0.39663460850715637,"y":0.5987159013748169},{"x":0.32932692766189575,"y":0.5987159013748169}]},"confidence":1,"str":"یعونصم","boundary":[0.32932692766189575,0.5810593962669373,0.39663460850715637,0.5987159013748169]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40625,"y":0.5810593962669373},{"x":0.44951921701431274,"y":0.5810593962669373},{"x":0.44951921701431274,"y":0.5987159013748169},{"x":0.40625,"y":0.5987159013748169}]},"confidence":1,"str":"شوه","boundary":[0.40625,0.5810593962669373,0.44951921701431274,0.5987159013748169]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45913460850715637,"y":0.5810593962669373},{"x":0.46875,"y":0.5810593962669373},{"x":0.46875,"y":0.5987159013748169},{"x":0.45913460850715637,"y":0.5987159013748169}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.45913460850715637,0.5810593962669373,0.46875,0.5987159013748169]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47836539149284363,"y":0.5810593962669373},{"x":0.5240384340286255,"y":0.5810593962669373},{"x":0.5240384340286255,"y":0.5987159013748169},{"x":0.47836539149284363,"y":0.5987159013748169}]},"confidence":1,"str":"نیلانآ","boundary":[0.47836539149284363,0.5810593962669373,0.5240384340286255,0.5987159013748169]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.536057710647583,"y":0.5810593962669373},{"x":0.5769230723381042,"y":0.5810593962669373},{"x":0.5769230723381042,"y":0.5987159013748169},{"x":0.536057710647583,"y":0.5987159013748169}]},"confidence":1,"str":"تامد","boundary":[0.536057710647583,0.5810593962669373,0.5769230723381042,0.5987159013748169]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.5810593962669373},{"x":0.21153846383094788,"y":0.5810593962669373},{"x":0.21153846383094788,"y":0.5987159013748169},{"x":0.17067307233810425,"y":0.5987159013748169}]},"confidence":1,"str":"یزاس","boundary":[0.17067307233810425,0.5810593962669373,0.21153846383094788,0.5987159013748169]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6225961446762085,"y":0.608346700668335},{"x":0.6466346383094788,"y":0.608346700668335},{"x":0.6466346383094788,"y":0.6260032057762146},{"x":0.6225961446762085,"y":0.6260032057762146}]},"confidence":1,"str":"یم","boundary":[0.6225961446762085,0.608346700668335,0.6466346383094788,0.6260032057762146]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.65625,"y":0.608346700668335},{"x":0.7091346383094788,"y":0.608346700668335},{"x":0.7091346383094788,"y":0.6260032057762146},{"x":0.65625,"y":0.6260032057762146}]},"confidence":1,"str":"هدافتسا","boundary":[0.65625,0.608346700668335,0.7091346383094788,0.6260032057762146]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.71875,"y":0.608346700668335},{"x":0.7740384340286255,"y":0.608346700668335},{"x":0.7740384340286255,"y":0.6260032057762146},{"x":0.71875,"y":0.6260032057762146}]},"confidence":1,"str":"ناربراک","boundary":[0.71875,0.608346700668335,0.7740384340286255,0.6260032057762146]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.786057710647583,"y":0.608346700668335},{"x":0.8293269276618958,"y":0.608346700668335},{"x":0.8293269276618958,"y":0.6260032057762146},{"x":0.786057710647583,"y":0.6260032057762146}]},"confidence":1,"str":"هبرجت","boundary":[0.786057710647583,0.608346700668335,0.8293269276618958,0.6260032057762146]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.526442289352417,"y":0.608346700668335},{"x":0.5721153616905212,"y":0.608346700668335},{"x":0.5721153616905212,"y":0.6260032057762146},{"x":0.526442289352417,"y":0.6260032057762146}]},"confidence":1,"str":"هناماس","boundary":[0.526442289352417,0.608346700668335,0.5721153616905212,0.6260032057762146]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841346383094788,"y":0.608346700668335},{"x":0.620192289352417,"y":0.608346700668335},{"x":0.620192289352417,"y":0.6260032057762146},{"x":0.5841346383094788,"y":0.6260032057762146}]},"confidence":1,"str":".دننک","boundary":[0.5841346383094788,0.608346700668335,0.620192289352417,0.6260032057762146]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.608346700668335},{"x":0.18028846383094788,"y":0.608346700668335},{"x":0.18028846383094788,"y":0.6260032057762146},{"x":0.17067307233810425,"y":0.6260032057762146}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.17067307233810425,0.608346700668335,0.18028846383094788,0.6260032057762146]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899038404226303,"y":0.608346700668335},{"x":0.26442307233810425,"y":0.608346700668335},{"x":0.26442307233810425,"y":0.6260032057762146},{"x":0.1899038404226303,"y":0.6260032057762146}]},"confidence":1,"str":"،سکیلفتن","boundary":[0.1899038404226303,0.608346700668335,0.26442307233810425,0.6260032057762146]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2740384638309479,"y":0.608346700668335},{"x":0.2836538553237915,"y":0.608346700668335},{"x":0.2836538553237915,"y":0.6260032057762146},{"x":0.2740384638309479,"y":0.6260032057762146}]},"confidence":1,"str":"ای","boundary":[0.2740384638309479,0.608346700668335,0.2836538553237915,0.6260032057762146]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29326921701431274,"y":0.608346700668335},{"x":0.34375,"y":0.608346700668335},{"x":0.34375,"y":0.6260032057762146},{"x":0.29326921701431274,"y":0.6260032057762146}]},"confidence":1,"str":"نوزامآ","boundary":[0.29326921701431274,0.608346700668335,0.34375,0.6260032057762146]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35336539149284363,"y":0.608346700668335},{"x":0.39182692766189575,"y":0.608346700668335},{"x":0.39182692766189575,"y":0.6260032057762146},{"x":0.35336539149284363,"y":0.6260032057762146}]},"confidence":1,"str":"هلمج","boundary":[0.35336539149284363,0.608346700668335,0.39182692766189575,0.6260032057762146]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4014423191547394,"y":0.608346700668335},{"x":0.4110576808452606,"y":0.608346700668335},{"x":0.4110576808452606,"y":0.6260032057762146},{"x":0.4014423191547394,"y":0.6260032057762146}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.4014423191547394,0.608346700668335,0.4110576808452606,0.6260032057762146]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42067307233810425,"y":0.608346700668335},{"x":0.48076921701431274,"y":0.608346700668335},{"x":0.48076921701431274,"y":0.6260032057762146},{"x":0.42067307233810425,"y":0.6260032057762146}]},"confidence":1,"str":"،تامدخ","boundary":[0.42067307233810425,0.608346700668335,0.48076921701431274,0.6260032057762146]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49038460850715637,"y":0.608346700668335},{"x":0.5240384340286255,"y":0.608346700668335},{"x":0.5240384340286255,"y":0.6260032057762146},{"x":0.49038460850715637,"y":0.6260032057762146}]},"confidence":1,"str":"یاه","boundary":[0.49038460850715637,0.608346700668335,0.5240384340286255,0.6260032057762146]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5216346383094788,"y":0.6356340050697327},{"x":0.5769230723381042,"y":0.6356340050697327},{"x":0.5769230723381042,"y":0.6532905101776123},{"x":0.5216346383094788,"y":0.6532905101776123}]},"confidence":1,"str":"ناربراک","boundary":[0.5216346383094788,0.6356340050697327,0.5769230723381042,0.6532905101776123]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865384340286255,"y":0.6356340050697327},{"x":0.6177884340286255,"y":0.6356340050697327},{"x":0.6177884340286255,"y":0.6532905101776123},{"x":0.5865384340286255,"y":0.6532905101776123}]},"confidence":1,"str":"ریاس","boundary":[0.5865384340286255,0.6356340050697327,0.6177884340286255,0.6532905101776123]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.629807710647583,"y":0.6356340050697327},{"x":0.6370192170143127,"y":0.6356340050697327},{"x":0.6370192170143127,"y":0.6532905101776123},{"x":0.629807710647583,"y":0.6532905101776123}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.629807710647583,0.6356340050697327,0.6370192170143127,0.6532905101776123]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6466346383094788,"y":0.6356340050697327},{"x":0.7043269276618958,"y":0.6356340050697327},{"x":0.7043269276618958,"y":0.6532905101776123},{"x":0.6466346383094788,"y":0.6532905101776123}]},"confidence":1,"str":"نامدوخ","boundary":[0.6466346383094788,0.6356340050697327,0.7043269276618958,0.6532905101776123]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.713942289352417,"y":0.6356340050697327},{"x":0.7475961446762085,"y":0.6356340050697327},{"x":0.7475961446762085,"y":0.6532905101776123},{"x":0.713942289352417,"y":0.6532905101776123}]},"confidence":1,"str":"یلبق","boundary":[0.713942289352417,0.6356340050697327,0.7475961446762085,0.6532905101776123]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7572115659713745,"y":0.6356340050697327},{"x":0.8293269276618958,"y":0.6356340050697327},{"x":0.8293269276618958,"y":0.6532905101776123},{"x":0.7572115659713745,"y":0.6532905101776123}]},"confidence":1,"str":"یاهدیرخ","boundary":[0.7572115659713745,0.6356340050697327,0.8293269276618958,0.6532905101776123]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.6356340050697327},{"x":0.5096153616905212,"y":0.6356340050697327},{"x":0.5096153616905212,"y":0.6532905101776123},{"x":0.5,"y":0.6532905101776123}]},"confidence":1,"str":"«","boundary":[0.5,0.6356340050697327,0.5096153616905212,0.6532905101776123]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44711539149284363,"y":0.6356340050697327},{"x":0.4711538553237915,"y":0.6356340050697327},{"x":0.4711538553237915,"y":0.6532905101776123},{"x":0.44711539149284363,"y":0.6532905101776123}]},"confidence":1,"str":"یم","boundary":[0.44711539149284363,0.6356340050697327,0.4711538553237915,0.6532905101776123]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48076921701431274,"y":0.6356340050697327},{"x":0.5,"y":0.6356340050697327},{"x":0.5,"y":0.6532905101776123},{"x":0.48076921701431274,"y":0.6532905101776123}]},"confidence":1,"str":"دای","boundary":[0.48076921701431274,0.6356340050697327,0.5,0.6532905101776123]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40625,"y":0.6356340050697327},{"x":0.4447115361690521,"y":0.6356340050697327},{"x":0.4447115361690521,"y":0.6532905101776123},{"x":0.40625,"y":0.6532905101776123}]},"confidence":1,"str":"دنریگ","boundary":[0.40625,0.6356340050697327,0.4447115361690521,0.6532905101776123]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39423078298568726,"y":0.6356340050697327},{"x":0.4038461446762085,"y":0.6356340050697327},{"x":0.4038461446762085,"y":0.6532905101776123},{"x":0.39423078298568726,"y":0.6532905101776123}]},"confidence":1,"str":"»","boundary":[0.39423078298568726,0.6356340050697327,0.4038461446762085,0.6532905101776123]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.6356340050697327},{"x":0.23076923191547394,"y":0.6356340050697327},{"x":0.23076923191547394,"y":0.6532905101776123},{"x":0.17067307233810425,"y":0.6532905101776123}]},"confidence":1,"str":"یاوتحم","boundary":[0.17067307233810425,0.6356340050697327,0.23076923191547394,0.6532905101776123]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24038460850715637,"y":0.6356340050697327},{"x":0.29086539149284363,"y":0.6356340050697327},{"x":0.29086539149284363,"y":0.6532905101776123},{"x":0.24038460850715637,"y":0.6532905101776123}]},"confidence":1,"str":"،ساسا","boundary":[0.24038460850715637,0.6356340050697327,0.29086539149284363,0.6532905101776123]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30048078298568726,"y":0.6356340050697327},{"x":0.34375,"y":0.6356340050697327},{"x":0.34375,"y":0.6532905101776123},{"x":0.30048078298568726,"y":0.6532905101776123}]},"confidence":1,"str":"نیمه","boundary":[0.30048078298568726,0.6356340050697327,0.34375,0.6532905101776123]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35336539149284363,"y":0.6356340050697327},{"x":0.36538460850715637,"y":0.6356340050697327},{"x":0.36538460850715637,"y":0.6532905101776123},{"x":0.35336539149284363,"y":0.6532905101776123}]},"confidence":1,"str":"رب","boundary":[0.35336539149284363,0.6356340050697327,0.36538460850715637,0.6532905101776123]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3774038553237915,"y":0.6356340050697327},{"x":0.38461539149284363,"y":0.6356340050697327},{"x":0.38461539149284363,"y":0.6532905101776123},{"x":0.3774038553237915,"y":0.6532905101776123}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.3774038553237915,0.6356340050697327,0.38461539149284363,0.6532905101776123]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.625,"y":0.6629213690757751},{"x":0.6490384340286255,"y":0.6629213690757751},{"x":0.6490384340286255,"y":0.6805778741836548},{"x":0.625,"y":0.6805778741836548}]},"confidence":1,"str":"یم","boundary":[0.625,0.6629213690757751,0.6490384340286255,0.6805778741836548]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.65625,"y":0.6629213690757751},{"x":0.7115384340286255,"y":0.6629213690757751},{"x":0.7115384340286255,"y":0.6805778741836548},{"x":0.65625,"y":0.6805778741836548}]},"confidence":1,"str":"داهنشیپ","boundary":[0.65625,0.6629213690757751,0.7115384340286255,0.6805778741836548]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7211538553237915,"y":0.6629213690757751},{"x":0.7355769276618958,"y":0.6629213690757751},{"x":0.7355769276618958,"y":0.6805778741836548},{"x":0.7211538553237915,"y":0.6805778741836548}]},"confidence":1,"str":"ام","boundary":[0.7211538553237915,0.6629213690757751,0.7355769276618958,0.6805778741836548]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7427884340286255,"y":0.6629213690757751},{"x":0.7572115659713745,"y":0.6629213690757751},{"x":0.7572115659713745,"y":0.6805778741836548},{"x":0.7427884340286255,"y":0.6805778741836548}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.7427884340286255,0.6629213690757751,0.7572115659713745,0.6805778741836548]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7644230723381042,"y":0.6629213690757751},{"x":0.7740384340286255,"y":0.6629213690757751},{"x":0.7740384340286255,"y":0.6805778741836548},{"x":0.7644230723381042,"y":0.6805778741836548}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.7644230723381042,0.6629213690757751,0.7740384340286255,0.6805778741836548]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7836538553237915,"y":0.6629213690757751},{"x":0.8293269276618958,"y":0.6629213690757751},{"x":0.8293269276618958,"y":0.6805778741836548},{"x":0.7836538553237915,"y":0.6805778741836548}]},"confidence":1,"str":"طبترم","boundary":[0.7836538553237915,0.6629213690757751,0.8293269276618958,0.6805778741836548]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5817307829856873,"y":0.6629213690757751},{"x":0.6225961446762085,"y":0.6629213690757751},{"x":0.6225961446762085,"y":0.6805778741836548},{"x":0.5817307829856873,"y":0.6805778741836548}]},"confidence":1,"str":".دنهد","boundary":[0.5817307829856873,0.6629213690757751,0.6225961446762085,0.6805778741836548]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7163461446762085,"y":0.6918138265609741},{"x":0.7692307829856873,"y":0.6918138265609741},{"x":0.7692307829856873,"y":0.7094703316688538},{"x":0.7163461446762085,"y":0.7094703316688538}]},"confidence":1,"str":":بلقت","boundary":[0.7163461446762085,0.6918138265609741,0.7692307829856873,0.7094703316688538]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7788461446762085,"y":0.6918138265609741},{"x":0.8293269276618958,"y":0.6918138265609741},{"x":0.8293269276618958,"y":0.7094703316688538},{"x":0.7788461446762085,"y":0.7094703316688538}]},"confidence":1,"str":"فشک","boundary":[0.7788461446762085,0.6918138265609741,0.8293269276618958,0.7094703316688538]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6706730723381042,"y":0.6918138265609741},{"x":0.7091346383094788,"y":0.6918138265609741},{"x":0.7091346383094788,"y":0.7094703316688538},{"x":0.6706730723381042,"y":0.7094703316688538}]},"confidence":1,"str":"کناب","boundary":[0.6706730723381042,0.6918138265609741,0.7091346383094788,0.7094703316688538]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5096153616905212,"y":0.6918138265609741},{"x":0.5793269276618958,"y":0.6918138265609741},{"x":0.5793269276618958,"y":0.7094703316688538},{"x":0.5096153616905212,"y":0.7094703316688538}]},"confidence":1,"str":"یعونصم","boundary":[0.5096153616905212,0.6918138265609741,0.5793269276618958,0.7094703316688538]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865384340286255,"y":0.6918138265609741},{"x":0.629807710647583,"y":0.6918138265609741},{"x":0.629807710647583,"y":0.7094703316688538},{"x":0.5865384340286255,"y":0.7094703316688538}]},"confidence":1,"str":"شوه","boundary":[0.5865384340286255,0.6918138265609741,0.629807710647583,0.7094703316688538]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6370192170143127,"y":0.6918138265609741},{"x":0.6466346383094788,"y":0.6918138265609741},{"x":0.6466346383094788,"y":0.7094703316688538},{"x":0.6370192170143127,"y":0.7094703316688538}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.6370192170143127,0.6918138265609741,0.6466346383094788,0.7094703316688538]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6538461446762085,"y":0.6918138265609741},{"x":0.6706730723381042,"y":0.6918138265609741},{"x":0.6706730723381042,"y":0.7094703316688538},{"x":0.6538461446762085,"y":0.7094703316688538}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.6538461446762085,0.6918138265609741,0.6706730723381042,0.7094703316688538]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33413460850715637,"y":0.6918138265609741},{"x":0.38461539149284363,"y":0.6918138265609741},{"x":0.38461539149284363,"y":0.7094703316688538},{"x":0.33413460850715637,"y":0.7094703316688538}]},"confidence":1,"str":"تیلاعف","boundary":[0.33413460850715637,0.6918138265609741,0.38461539149284363,0.7094703316688538]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39182692766189575,"y":0.6918138265609741},{"x":0.45913460850715637,"y":0.6918138265609741},{"x":0.45913460850715637,"y":0.7094703316688538},{"x":0.39182692766189575,"y":0.7094703316688538}]},"confidence":1,"str":"صیخشت","boundary":[0.39182692766189575,0.6918138265609741,0.45913460850715637,0.7094703316688538]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46875,"y":0.6918138265609741},{"x":0.5024038553237915,"y":0.6918138265609741},{"x":0.5024038553237915,"y":0.7094703316688538},{"x":0.46875,"y":0.7094703316688538}]},"confidence":1,"str":"یارب","boundary":[0.46875,0.6918138265609741,0.5024038553237915,0.7094703316688538]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22355769574642181,"y":0.6918138265609741},{"x":0.29086539149284363,"y":0.6918138265609741},{"x":0.29086539149284363,"y":0.7094703316688538},{"x":0.22355769574642181,"y":0.7094703316688538}]},"confidence":1,"str":"یداعریغ","boundary":[0.22355769574642181,0.6918138265609741,0.29086539149284363,0.7094703316688538]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30048078298568726,"y":0.6918138265609741},{"x":0.33413460850715637,"y":0.6918138265609741},{"x":0.33413460850715637,"y":0.7094703316688538},{"x":0.30048078298568726,"y":0.7094703316688538}]},"confidence":1,"str":"یاه","boundary":[0.30048078298568726,0.6918138265609741,0.33413460850715637,0.7094703316688538]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20673076808452606,"y":0.6918138265609741},{"x":0.2163461595773697,"y":0.6918138265609741},{"x":0.2163461595773697,"y":0.7094703316688538},{"x":0.20673076808452606,"y":0.7094703316688538}]},"confidence":1,"str":"ه","boundary":[0.20673076808452606,0.6918138265609741,0.2163461595773697,0.7094703316688538]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.6918138265609741},{"x":0.20432692766189575,"y":0.6918138265609741},{"x":0.20432692766189575,"y":0.7094703316688538},{"x":0.17067307233810425,"y":0.7094703316688538}]},"confidence":1,"str":"ماگن","boundary":[0.17067307233810425,0.6918138265609741,0.20432692766189575,0.7094703316688538]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.7191011309623718},{"x":0.7620192170143127,"y":0.7191011309623718},{"x":0.7620192170143127,"y":0.7367576360702515},{"x":0.75,"y":0.7367576360702515}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.75,0.7191011309623718,0.7620192170143127,0.7367576360702515]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.776442289352417,"y":0.7191011309623718},{"x":0.8293269276618958,"y":0.7191011309623718},{"x":0.8293269276618958,"y":0.7367576360702515},{"x":0.776442289352417,"y":0.7367576360702515}]},"confidence":1,"str":"هدافتسا","boundary":[0.776442289352417,0.7191011309623718,0.8293269276618958,0.7367576360702515]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274038553237915,"y":0.7191011309623718},{"x":0.6706730723381042,"y":0.7191011309623718},{"x":0.6706730723381042,"y":0.7367576360702515},{"x":0.6274038553237915,"y":0.7367576360702515}]},"confidence":1,"str":"یکناب","boundary":[0.6274038553237915,0.7191011309623718,0.6706730723381042,0.7367576360702515]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6875,"y":0.7191011309623718},{"x":0.7355769276618958,"y":0.7191011309623718},{"x":0.7355769276618958,"y":0.7367576360702515},{"x":0.6875,"y":0.7367576360702515}]},"confidence":1,"str":"باسح","boundary":[0.6875,0.7191011309623718,0.7355769276618958,0.7367576360702515]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5144230723381042,"y":0.7191011309623718},{"x":0.5384615659713745,"y":0.7191011309623718},{"x":0.5384615659713745,"y":0.7367576360702515},{"x":0.5144230723381042,"y":0.7367576360702515}]},"confidence":1,"str":"یم","boundary":[0.5144230723381042,0.7191011309623718,0.5384615659713745,0.7367576360702515]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5528846383094788,"y":0.7191011309623718},{"x":0.5841346383094788,"y":0.7191011309623718},{"x":0.5841346383094788,"y":0.7367576360702515},{"x":0.5528846383094788,"y":0.7367576360702515}]},"confidence":1,"str":"هرهب","boundary":[0.5528846383094788,0.7191011309623718,0.5841346383094788,0.7367576360702515]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6009615659713745,"y":0.7191011309623718},{"x":0.625,"y":0.7191011309623718},{"x":0.625,"y":0.7367576360702515},{"x":0.6009615659713745,"y":0.7367576360702515}]},"confidence":1,"str":"نات","boundary":[0.6009615659713745,0.7191011309623718,0.625,0.7367576360702515]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41586539149284363,"y":0.7191011309623718},{"x":0.4639423191547394,"y":0.7191011309623718},{"x":0.4639423191547394,"y":0.7367576360702515},{"x":0.41586539149284363,"y":0.7367576360702515}]},"confidence":1,"str":"تیلاعف","boundary":[0.41586539149284363,0.7191011309623718,0.4639423191547394,0.7367576360702515]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47836539149284363,"y":0.7191011309623718},{"x":0.5120192170143127,"y":0.7191011309623718},{"x":0.5120192170143127,"y":0.7367576360702515},{"x":0.47836539149284363,"y":0.7367576360702515}]},"confidence":1,"str":".دنرب","boundary":[0.47836539149284363,0.7191011309623718,0.5120192170143127,0.7367576360702515]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32932692766189575,"y":0.7191011309623718},{"x":0.36298078298568726,"y":0.7191011309623718},{"x":0.36298078298568726,"y":0.7367576360702515},{"x":0.32932692766189575,"y":0.7367576360702515}]},"confidence":1,"str":"شیپ","boundary":[0.32932692766189575,0.7191011309623718,0.36298078298568726,0.7367576360702515]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798076808452606,"y":0.7191011309623718},{"x":0.4134615361690521,"y":0.7191011309623718},{"x":0.4134615361690521,"y":0.7367576360702515},{"x":0.3798076808452606,"y":0.7367576360702515}]},"confidence":1,"str":"یاه","boundary":[0.3798076808452606,0.7191011309623718,0.4134615361690521,0.7367576360702515]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29326921701431274,"y":0.7191011309623718},{"x":0.32692307233810425,"y":0.7191011309623718},{"x":0.32692307233810425,"y":0.7367576360702515},{"x":0.29326921701431274,"y":0.7367576360702515}]},"confidence":1,"str":"ینیب","boundary":[0.29326921701431274,0.7191011309623718,0.32692307233810425,0.7367576360702515]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1875,"y":0.7191011309623718},{"x":0.20913460850715637,"y":0.7191011309623718},{"x":0.20913460850715637,"y":0.7367576360702515},{"x":0.1875,"y":0.7367576360702515}]},"confidence":1,"str":"مج","boundary":[0.1875,0.7191011309623718,0.20913460850715637,0.7367576360702515]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22355769574642181,"y":0.7191011309623718},{"x":0.23317307233810425,"y":0.7191011309623718},{"x":0.23317307233810425,"y":0.7367576360702515},{"x":0.22355769574642181,"y":0.7367576360702515}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.22355769574642181,0.7191011309623718,0.23317307233810425,0.7367576360702515]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25,"y":0.7191011309623718},{"x":0.29086539149284363,"y":0.7191011309623718},{"x":0.29086539149284363,"y":0.7367576360702515},{"x":0.25,"y":0.7367576360702515}]},"confidence":1,"str":"،هدشن","boundary":[0.25,0.7191011309623718,0.29086539149284363,0.7367576360702515]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.7191011309623718},{"x":0.1850961595773697,"y":0.7191011309623718},{"x":0.1850961595773697,"y":0.7367576360702515},{"x":0.17067307233810425,"y":0.7367576360702515}]},"confidence":1,"str":"هل","boundary":[0.17067307233810425,0.7191011309623718,0.1850961595773697,0.7367576360702515]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.12038522958755493},{"x":0.8317307829856873,"y":0.12038522958755493},{"x":0.8317307829856873,"y":0.7367576360702515},{"x":0.17067307233810425,"y":0.7367576360702515}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.16567307233810424,0.11338522958755493,0.8367307829856873,0.7437576360702515],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.7945425510406494},{"x":0.1875,"y":0.7945425510406494},{"x":0.1875,"y":0.8089887499809265},{"x":0.17067307233810425,"y":0.8089887499809265}]},"confidence":1,"str":"1.","boundary":[0.17067307233810425,0.7945425510406494,0.1875,0.8089887499809265]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19471153616905212,"y":0.7945425510406494},{"x":0.25,"y":0.7945425510406494},{"x":0.25,"y":0.8089887499809265},{"x":0.19471153616905212,"y":0.8089887499809265}]},"confidence":1,"str":"Cloud","boundary":[0.19471153616905212,0.7945425510406494,0.25,0.8089887499809265]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.812199056148529},{"x":0.1875,"y":0.812199056148529},{"x":0.1875,"y":0.8266452550888062},{"x":0.17067307233810425,"y":0.8266452550888062}]},"confidence":1,"str":"2.","boundary":[0.17067307233810425,0.812199056148529,0.1875,0.8266452550888062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19471153616905212,"y":0.812199056148529},{"x":0.2884615361690521,"y":0.812199056148529},{"x":0.2884615361690521,"y":0.8266452550888062},{"x":0.19471153616905212,"y":0.8266452550888062}]},"confidence":1,"str":"Predictive","boundary":[0.19471153616905212,0.812199056148529,0.2884615361690521,0.8266452550888062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29807692766189575,"y":0.812199056148529},{"x":0.38701921701431274,"y":0.812199056148529},{"x":0.38701921701431274,"y":0.8266452550888062},{"x":0.29807692766189575,"y":0.8266452550888062}]},"confidence":1,"str":"Analytics","boundary":[0.29807692766189575,0.812199056148529,0.38701921701431274,0.8266452550888062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.8298555612564087},{"x":0.1875,"y":0.8298555612564087},{"x":0.1875,"y":0.8443017601966858},{"x":0.17067307233810425,"y":0.8443017601966858}]},"confidence":1,"str":"3.","boundary":[0.17067307233810425,0.8298555612564087,0.1875,0.8443017601966858]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19471153616905212,"y":0.8298555612564087},{"x":0.25,"y":0.8298555612564087},{"x":0.25,"y":0.8443017601966858},{"x":0.19471153616905212,"y":0.8443017601966858}]},"confidence":1,"str":"Cloud","boundary":[0.19471153616905212,0.8298555612564087,0.25,0.8443017601966858]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25961539149284363,"y":0.8298555612564087},{"x":0.36538460850715637,"y":0.8298555612564087},{"x":0.36538460850715637,"y":0.8443017601966858},{"x":0.25961539149284363,"y":0.8443017601966858}]},"confidence":1,"str":"Computing","boundary":[0.25961539149284363,0.8298555612564087,0.36538460850715637,0.8443017601966858]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.8491171598434448},{"x":0.1875,"y":0.8491171598434448},{"x":0.1875,"y":0.8635634183883667},{"x":0.17067307233810425,"y":0.8635634183883667}]},"confidence":1,"str":"4.","boundary":[0.17067307233810425,0.8491171598434448,0.1875,0.8635634183883667]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19471153616905212,"y":0.8491171598434448},{"x":0.28125,"y":0.8491171598434448},{"x":0.28125,"y":0.8635634183883667},{"x":0.19471153616905212,"y":0.8635634183883667}]},"confidence":1,"str":"Artificial","boundary":[0.19471153616905212,0.8491171598434448,0.28125,0.8635634183883667]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2884615361690521,"y":0.8491171598434448},{"x":0.3990384638309479,"y":0.8491171598434448},{"x":0.3990384638309479,"y":0.8635634183883667},{"x":0.2884615361690521,"y":0.8635634183883667}]},"confidence":1,"str":"Intelligence","boundary":[0.2884615361690521,0.8491171598434448,0.3990384638309479,0.8635634183883667]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4086538553237915,"y":0.8491171598434448},{"x":0.44711539149284363,"y":0.8491171598434448},{"x":0.44711539149284363,"y":0.8635634183883667},{"x":0.4086538553237915,"y":0.8635634183883667}]},"confidence":1,"str":"(AI)","boundary":[0.4086538553237915,0.8491171598434448,0.44711539149284363,0.8635634183883667]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.8667736649513245},{"x":0.1875,"y":0.8667736649513245},{"x":0.1875,"y":0.8812199234962463},{"x":0.17067307233810425,"y":0.8812199234962463}]},"confidence":1,"str":"5.","boundary":[0.17067307233810425,0.8667736649513245,0.1875,0.8812199234962463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19471153616905212,"y":0.8667736649513245},{"x":0.2475961595773697,"y":0.8667736649513245},{"x":0.2475961595773697,"y":0.8812199234962463},{"x":0.19471153616905212,"y":0.8812199234962463}]},"confidence":1,"str":"Spam","boundary":[0.19471153616905212,0.8667736649513245,0.2475961595773697,0.8812199234962463]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.7945425510406494},{"x":0.44711539149284363,"y":0.7945425510406494},{"x":0.44711539149284363,"y":0.8812199234962463},{"x":0.17067307233810425,"y":0.8812199234962463}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.16567307233810424,0.7875425510406494,0.45211539149284363,0.8882199234962463],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149038553237915,"y":0.07704655081033707},{"x":0.8221153616905212,"y":0.07704655081033707},{"x":0.8221153616905212,"y":0.09149277955293655},{"x":0.8149038553237915,"y":0.09149277955293655}]},"confidence":1,"str":"۱","boundary":[0.8149038553237915,0.07704655081033707,0.8221153616905212,0.09149277955293655]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8052884340286255,"y":0.07704655081033707},{"x":0.807692289352417,"y":0.07704655081033707},{"x":0.807692289352417,"y":0.09149277955293655},{"x":0.8052884340286255,"y":0.09149277955293655}]},"confidence":1,"str":"|","boundary":[0.8052884340286255,0.07704655081033707,0.807692289352417,0.09149277955293655]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.53125,"y":0.07704655081033707},{"x":0.5697115659713745,"y":0.07704655081033707},{"x":0.5697115659713745,"y":0.09149277955293655},{"x":0.53125,"y":0.09149277955293655}]},"confidence":1,"str":"مراهچ","boundary":[0.53125,0.07704655081033707,0.5697115659713745,0.09149277955293655]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5769230723381042,"y":0.07704655081033707},{"x":0.620192289352417,"y":0.07704655081033707},{"x":0.620192289352417,"y":0.09149277955293655},{"x":0.5769230723381042,"y":0.09149277955293655}]},"confidence":1,"str":"یتعنص","boundary":[0.5769230723381042,0.07704655081033707,0.620192289352417,0.09149277955293655]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274038553237915,"y":0.07704655081033707},{"x":0.6682692170143127,"y":0.07704655081033707},{"x":0.6682692170143127,"y":0.09149277955293655},{"x":0.6274038553237915,"y":0.09149277955293655}]},"confidence":1,"str":"بلاقنا","boundary":[0.6274038553237915,0.07704655081033707,0.6682692170143127,0.09149277955293655]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6778846383094788,"y":0.07704655081033707},{"x":0.6875,"y":0.07704655081033707},{"x":0.6875,"y":0.09149277955293655},{"x":0.6778846383094788,"y":0.09149277955293655}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.6778846383094788,0.07704655081033707,0.6875,0.09149277955293655]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6971153616905212,"y":0.07704655081033707},{"x":0.7475961446762085,"y":0.07704655081033707},{"x":0.7475961446762085,"y":0.09149277955293655},{"x":0.6971153616905212,"y":0.09149277955293655}]},"confidence":1,"str":"ینامزاس","boundary":[0.6971153616905212,0.07704655081033707,0.7475961446762085,0.09149277955293655]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.754807710647583,"y":0.07704655081033707},{"x":0.7980769276618958,"y":0.07704655081033707},{"x":0.7980769276618958,"y":0.09149277955293655},{"x":0.754807710647583,"y":0.09149277955293655}]},"confidence":1,"str":"یربهر","boundary":[0.754807710647583,0.07704655081033707,0.7980769276618958,0.09149277955293655]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.53125,"y":0.07704655081033707},{"x":0.8221153616905212,"y":0.07704655081033707},{"x":0.8221153616905212,"y":0.09149277955293655},{"x":0.53125,"y":0.09149277955293655}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.52625,0.07004655081033706,0.8271153616905212,0.09849277955293656],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/a865c94b1a5e8288/pages/SIGuHUmePYKRvEei-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a865c94b1a5e8288/pages/RnhZFOMYwaeHbLQc.jpg","blurred":"/storage/books/a865c94b1a5e8288/pages/rOrlKVIwXcxmpCPG.jpg"},"info":{"width":416,"height":623,"margin":[0.00039825257773582753,0.00011243427096362289,0.9979886279255152,0.998630968036468]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19711539149284363,"y":0.07704655081033707},{"x":0.24038460850715637,"y":0.07704655081033707},{"x":0.24038460850715637,"y":0.09149277955293655},{"x":0.19711539149284363,"y":0.09149277955293655}]},"confidence":1,"str":"تسخن","boundary":[0.19711539149284363,0.07704655081033707,0.24038460850715637,0.09149277955293655]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2475961595773697,"y":0.07704655081033707},{"x":0.2836538553237915,"y":0.07704655081033707},{"x":0.2836538553237915,"y":0.09149277955293655},{"x":0.2475961595773697,"y":0.09149277955293655}]},"confidence":1,"str":"نخس","boundary":[0.2475961595773697,0.07704655081033707,0.2836538553237915,0.09149277955293655]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1850961595773697,"y":0.07704655081033707},{"x":0.1875,"y":0.07704655081033707},{"x":0.1875,"y":0.09149277955293655},{"x":0.1850961595773697,"y":0.09149277955293655}]},"confidence":1,"str":"|","boundary":[0.1850961595773697,0.07704655081033707,0.1875,0.09149277955293655]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.07704655081033707},{"x":0.17788460850715637,"y":0.07704655081033707},{"x":0.17788460850715637,"y":0.09149277955293655},{"x":0.17067307233810425,"y":0.09149277955293655}]},"confidence":1,"str":"۳","boundary":[0.17067307233810425,0.07704655081033707,0.17788460850715637,0.09149277955293655]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.07704655081033707},{"x":0.2836538553237915,"y":0.07704655081033707},{"x":0.2836538553237915,"y":0.09149277955293655},{"x":0.17067307233810425,"y":0.09149277955293655}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.16567307233810424,0.07004655081033706,0.2886538553237915,0.09849277955293656],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.12038522958755493},{"x":0.8293269276618958,"y":0.12038522958755493},{"x":0.8293269276618958,"y":0.13804173469543457},{"x":0.7692307829856873,"y":0.13804173469543457}]},"confidence":1,"str":"شنکارت","boundary":[0.7692307829856873,0.12038522958755493,0.8293269276618958,0.13804173469543457]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.625,"y":0.12038522958755493},{"x":0.6466346383094788,"y":0.12038522958755493},{"x":0.6466346383094788,"y":0.13804173469543457},{"x":0.625,"y":0.13804173469543457}]},"confidence":1,"str":"یم","boundary":[0.625,0.12038522958755493,0.6466346383094788,0.13804173469543457]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.65625,"y":0.12038522958755493},{"x":0.6634615659713745,"y":0.12038522958755493},{"x":0.6634615659713745,"y":0.13804173469543457},{"x":0.65625,"y":0.13804173469543457}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.65625,0.12038522958755493,0.6634615659713745,0.13804173469543457]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6730769276618958,"y":0.12038522958755493},{"x":0.7259615659713745,"y":0.12038522958755493},{"x":0.7259615659713745,"y":0.13804173469543457},{"x":0.6730769276618958,"y":0.13804173469543457}]},"confidence":1,"str":"یجراخ","boundary":[0.6730769276618958,0.12038522958755493,0.7259615659713745,0.13804173469543457]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7355769276618958,"y":0.12038522958755493},{"x":0.7692307829856873,"y":0.12038522958755493},{"x":0.7692307829856873,"y":0.13804173469543457},{"x":0.7355769276618958,"y":0.13804173469543457}]},"confidence":1,"str":"یاه","boundary":[0.7355769276618958,0.12038522958755493,0.7692307829856873,0.13804173469543457]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44711539149284363,"y":0.12038522958755493},{"x":0.5096153616905212,"y":0.12038522958755493},{"x":0.5096153616905212,"y":0.13804173469543457},{"x":0.44711539149284363,"y":0.13804173469543457}]},"confidence":1,"str":"متیروگلا","boundary":[0.44711539149284363,0.12038522958755493,0.5096153616905212,0.13804173469543457]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5168269276618958,"y":0.12038522958755493},{"x":0.5600961446762085,"y":0.12038522958755493},{"x":0.5600961446762085,"y":0.13804173469543457},{"x":0.5168269276618958,"y":0.13804173469543457}]},"confidence":1,"str":"قیرط","boundary":[0.5168269276618958,0.12038522958755493,0.5600961446762085,0.13804173469543457]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697115659713745,"y":0.12038522958755493},{"x":0.5817307829856873,"y":0.12038522958755493},{"x":0.5817307829856873,"y":0.13804173469543457},{"x":0.5697115659713745,"y":0.13804173469543457}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.5697115659713745,0.12038522958755493,0.5817307829856873,0.13804173469543457]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.588942289352417,"y":0.12038522958755493},{"x":0.620192289352417,"y":0.12038522958755493},{"x":0.620192289352417,"y":0.13804173469543457},{"x":0.588942289352417,"y":0.13804173469543457}]},"confidence":1,"str":"ناوت","boundary":[0.588942289352417,0.12038522958755493,0.620192289352417,0.13804173469543457]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23557692766189575,"y":0.12038522958755493},{"x":0.26682692766189575,"y":0.12038522958755493},{"x":0.26682692766189575,"y":0.13804173469543457},{"x":0.23557692766189575,"y":0.13804173469543457}]},"confidence":1,"str":".درک","boundary":[0.23557692766189575,0.12038522958755493,0.26682692766189575,0.13804173469543457]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2764423191547394,"y":0.12038522958755493},{"x":0.3389423191547394,"y":0.12038522958755493},{"x":0.3389423191547394,"y":0.13804173469543457},{"x":0.2764423191547394,"y":0.13804173469543457}]},"confidence":1,"str":"ییاسانش","boundary":[0.2764423191547394,0.12038522958755493,0.3389423191547394,0.13804173469543457]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3509615361690521,"y":0.12038522958755493},{"x":0.3990384638309479,"y":0.12038522958755493},{"x":0.3990384638309479,"y":0.13804173469543457},{"x":0.3509615361690521,"y":0.13804173469543457}]},"confidence":1,"str":"،صاخ","boundary":[0.3509615361690521,0.12038522958755493,0.3990384638309479,0.13804173469543457]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40625,"y":0.12038522958755493},{"x":0.4447115361690521,"y":0.12038522958755493},{"x":0.4447115361690521,"y":0.13804173469543457},{"x":0.40625,"y":0.13804173469543457}]},"confidence":1,"str":"ییاه","boundary":[0.40625,0.12038522958755493,0.4447115361690521,0.13804173469543457]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6778846383094788,"y":0.1492776870727539},{"x":0.7307692170143127,"y":0.1492776870727539},{"x":0.7307692170143127,"y":0.16693419218063354},{"x":0.6778846383094788,"y":0.16693419218063354}]},"confidence":1,"str":":راتفگ","boundary":[0.6778846383094788,0.1492776870727539,0.7307692170143127,0.16693419218063354]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7427884340286255,"y":0.1492776870727539},{"x":0.8293269276618958,"y":0.1492776870727539},{"x":0.8293269276618958,"y":0.16693419218063354},{"x":0.7427884340286255,"y":0.16693419218063354}]},"confidence":1,"str":"صیخشت","boundary":[0.7427884340286255,0.1492776870727539,0.8293269276618958,0.16693419218063354]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.59375,"y":0.1492776870727539},{"x":0.6634615659713745,"y":0.1492776870727539},{"x":0.6634615659713745,"y":0.16693419218063354},{"x":0.59375,"y":0.16693419218063354}]},"confidence":1,"str":"نشیکیلپا","boundary":[0.59375,0.1492776870727539,0.6634615659713745,0.16693419218063354]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3125,"y":0.1492776870727539},{"x":0.3485576808452606,"y":0.1492776870727539},{"x":0.3485576808452606,"y":0.16693419218063354},{"x":0.3125,"y":0.16693419218063354}]},"confidence":1,"str":"هنیهب","boundary":[0.3125,0.1492776870727539,0.3485576808452606,0.16693419218063354]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36298078298568726,"y":0.1492776870727539},{"x":0.39663460850715637,"y":0.1492776870727539},{"x":0.39663460850715637,"y":0.16693419218063354},{"x":0.36298078298568726,"y":0.16693419218063354}]},"confidence":1,"str":"یارب","boundary":[0.36298078298568726,0.1492776870727539,0.39663460850715637,0.16693419218063354]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4110576808452606,"y":0.1492776870727539},{"x":0.48557692766189575,"y":0.1492776870727539},{"x":0.48557692766189575,"y":0.16693419218063354},{"x":0.4110576808452606,"y":0.16693419218063354}]},"confidence":1,"str":"،یعونصم","boundary":[0.4110576808452606,0.1492776870727539,0.48557692766189575,0.16693419218063354]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4975961446762085,"y":0.1492776870727539},{"x":0.5408653616905212,"y":0.1492776870727539},{"x":0.5408653616905212,"y":0.16693419218063354},{"x":0.4975961446762085,"y":0.16693419218063354}]},"confidence":1,"str":"شوه","boundary":[0.4975961446762085,0.1492776870727539,0.5408653616905212,0.16693419218063354]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5528846383094788,"y":0.1492776870727539},{"x":0.5649038553237915,"y":0.1492776870727539},{"x":0.5649038553237915,"y":0.16693419218063354},{"x":0.5528846383094788,"y":0.16693419218063354}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.5528846383094788,0.1492776870727539,0.5649038553237915,0.16693419218063354]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5769230723381042,"y":0.1492776870727539},{"x":0.5913461446762085,"y":0.1492776870727539},{"x":0.5913461446762085,"y":0.16693419218063354},{"x":0.5769230723381042,"y":0.16693419218063354}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.5769230723381042,0.1492776870727539,0.5913461446762085,0.16693419218063354]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20673076808452606,"y":0.1492776870727539},{"x":0.2524038553237915,"y":0.1492776870727539},{"x":0.2524038553237915,"y":0.16693419218063354},{"x":0.20673076808452606,"y":0.16693419218063354}]},"confidence":1,"str":"تیلباق","boundary":[0.20673076808452606,0.1492776870727539,0.2524038553237915,0.16693419218063354]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26682692766189575,"y":0.1492776870727539},{"x":0.3076923191547394,"y":0.1492776870727539},{"x":0.3076923191547394,"y":0.16693419218063354},{"x":0.26682692766189575,"y":0.16693419218063354}]},"confidence":1,"str":"یزاس","boundary":[0.26682692766189575,0.1492776870727539,0.3076923191547394,0.16693419218063354]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.1492776870727539},{"x":0.20432692766189575,"y":0.1492776870727539},{"x":0.20432692766189575,"y":0.16693419218063354},{"x":0.17067307233810425,"y":0.16693419218063354}]},"confidence":1,"str":"یاه","boundary":[0.17067307233810425,0.1492776870727539,0.20432692766189575,0.16693419218063354]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7211538553237915,"y":0.1765650063753128},{"x":0.75,"y":0.1765650063753128},{"x":0.75,"y":0.19422151148319244},{"x":0.7211538553237915,"y":0.19422151148319244}]},"confidence":1,"str":"اتفگ","boundary":[0.7211538553237915,0.1765650063753128,0.75,0.19422151148319244]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7620192170143127,"y":0.1765650063753128},{"x":0.8293269276618958,"y":0.1765650063753128},{"x":0.8293269276618958,"y":0.19422151148319244},{"x":0.7620192170143127,"y":0.19422151148319244}]},"confidence":1,"str":"صیخشت","boundary":[0.7620192170143127,0.1765650063753128,0.8293269276618958,0.19422151148319244]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5817307829856873,"y":0.1765650063753128},{"x":0.6057692170143127,"y":0.1765650063753128},{"x":0.6057692170143127,"y":0.19422151148319244},{"x":0.5817307829856873,"y":0.19422151148319244}]},"confidence":1,"str":"یم","boundary":[0.5817307829856873,0.1765650063753128,0.6057692170143127,0.19422151148319244]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.1765650063753128},{"x":0.6706730723381042,"y":0.1765650063753128},{"x":0.6706730723381042,"y":0.19422151148319244},{"x":0.6153846383094788,"y":0.19422151148319244}]},"confidence":1,"str":"هدافتسا","boundary":[0.6153846383094788,0.1765650063753128,0.6706730723381042,0.19422151148319244]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6802884340286255,"y":0.1765650063753128},{"x":0.71875,"y":0.1765650063753128},{"x":0.71875,"y":0.19422151148319244},{"x":0.6802884340286255,"y":0.19422151148319244}]},"confidence":1,"str":"ناشر","boundary":[0.6802884340286255,0.1765650063753128,0.71875,0.19422151148319244]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5432692170143127,"y":0.1765650063753128},{"x":0.5793269276618958,"y":0.1765650063753128},{"x":0.5793269276618958,"y":0.19422151148319244},{"x":0.5432692170143127,"y":0.19422151148319244}]},"confidence":1,"str":".دننک","boundary":[0.5432692170143127,0.1765650063753128,0.5793269276618958,0.19422151148319244]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5216346383094788,"y":0.1765650063753128},{"x":0.53125,"y":0.1765650063753128},{"x":0.53125,"y":0.19422151148319244},{"x":0.5216346383094788,"y":0.19422151148319244}]},"confidence":1,"str":"«","boundary":[0.5216346383094788,0.1765650063753128,0.53125,0.19422151148319244]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48076921701431274,"y":0.1765650063753128},{"x":0.5216346383094788,"y":0.1765650063753128},{"x":0.5216346383094788,"y":0.19422151148319244},{"x":0.48076921701431274,"y":0.19422151148319244}]},"confidence":1,"str":"اسکلا","boundary":[0.48076921701431274,0.1765650063753128,0.5216346383094788,0.19422151148319244]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46875,"y":0.1765650063753128},{"x":0.47836539149284363,"y":0.1765650063753128},{"x":0.47836539149284363,"y":0.19422151148319244},{"x":0.46875,"y":0.19422151148319244}]},"confidence":1,"str":"»","boundary":[0.46875,0.1765650063753128,0.47836539149284363,0.19422151148319244]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2572115361690521,"y":0.1765650063753128},{"x":0.26442307233810425,"y":0.1765650063753128},{"x":0.26442307233810425,"y":0.19422151148319244},{"x":0.2572115361690521,"y":0.19422151148319244}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.2572115361690521,0.1765650063753128,0.26442307233810425,0.19422151148319244]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2740384638309479,"y":0.1765650063753128},{"x":0.32211539149284363,"y":0.1765650063753128},{"x":0.32211539149284363,"y":0.19422151148319244},{"x":0.2740384638309479,"y":0.19422151148319244}]},"confidence":1,"str":"نوزامآ","boundary":[0.2740384638309479,0.1765650063753128,0.32211539149284363,0.19422151148319244]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33413460850715637,"y":0.1765650063753128},{"x":0.39423078298568726,"y":0.1765650063753128},{"x":0.39423078298568726,"y":0.19422151148319244},{"x":0.33413460850715637,"y":0.19422151148319244}]},"confidence":1,"str":"یصخش","boundary":[0.33413460850715637,0.1765650063753128,0.39423078298568726,0.19422151148319244]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40625,"y":0.1765650063753128},{"x":0.45192307233810425,"y":0.1765650063753128},{"x":0.45192307233810425,"y":0.19422151148319244},{"x":0.40625,"y":0.19422151148319244}]},"confidence":1,"str":"رایتسد","boundary":[0.40625,0.1765650063753128,0.45192307233810425,0.19422151148319244]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4639423191547394,"y":0.1765650063753128},{"x":0.4663461446762085,"y":0.1765650063753128},{"x":0.4663461446762085,"y":0.19422151148319244},{"x":0.4639423191547394,"y":0.19422151148319244}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.4639423191547394,0.1765650063753128,0.4663461446762085,0.19422151148319244]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23557692766189575,"y":0.1765650063753128},{"x":0.24519230425357819,"y":0.1765650063753128},{"x":0.24519230425357819,"y":0.19422151148319244},{"x":0.23557692766189575,"y":0.19422151148319244}]},"confidence":1,"str":"«","boundary":[0.23557692766189575,0.1765650063753128,0.24519230425357819,0.19422151148319244]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1875,"y":0.1765650063753128},{"x":0.23317307233810425,"y":0.1765650063753128},{"x":0.23317307233810425,"y":0.19422151148319244},{"x":0.1875,"y":0.19422151148319244}]},"confidence":1,"str":"یریس","boundary":[0.1875,0.1765650063753128,0.23317307233810425,0.19422151148319244]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17548076808452606,"y":0.1765650063753128},{"x":0.1850961595773697,"y":0.1765650063753128},{"x":0.1850961595773697,"y":0.19422151148319244},{"x":0.17548076808452606,"y":0.19422151148319244}]},"confidence":1,"str":"»","boundary":[0.17548076808452606,0.1765650063753128,0.1850961595773697,0.19422151148319244]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.1765650063753128},{"x":0.17307692766189575,"y":0.1765650063753128},{"x":0.17307692766189575,"y":0.19422151148319244},{"x":0.17067307233810425,"y":0.19422151148319244}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.17067307233810425,0.1765650063753128,0.17307692766189575,0.19422151148319244]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.629807710647583,"y":0.2038523256778717},{"x":0.6706730723381042,"y":0.2038523256778717},{"x":0.6706730723381042,"y":0.22150883078575134},{"x":0.629807710647583,"y":0.22150883078575134}]},"confidence":1,"str":"هنومن","boundary":[0.629807710647583,0.2038523256778717,0.6706730723381042,0.22150883078575134]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6778846383094788,"y":0.2038523256778717},{"x":0.7067307829856873,"y":0.2038523256778717},{"x":0.7067307829856873,"y":0.22150883078575134},{"x":0.6778846383094788,"y":0.22150883078575134}]},"confidence":1,"str":"،لپا","boundary":[0.6778846383094788,0.2038523256778717,0.7067307829856873,0.22150883078575134]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.713942289352417,"y":0.2038523256778717},{"x":0.7740384340286255,"y":0.2038523256778717},{"x":0.7740384340286255,"y":0.22150883078575134},{"x":0.713942289352417,"y":0.22150883078575134}]},"confidence":1,"str":"یصخش","boundary":[0.713942289352417,0.2038523256778717,0.7740384340286255,0.22150883078575134]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.78125,"y":0.2038523256778717},{"x":0.8293269276618958,"y":0.2038523256778717},{"x":0.8293269276618958,"y":0.22150883078575134},{"x":0.78125,"y":0.22150883078575134}]},"confidence":1,"str":"رایتسد","boundary":[0.78125,0.2038523256778717,0.8293269276618958,0.22150883078575134]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39423078298568726,"y":0.2038523256778717},{"x":0.4615384638309479,"y":0.2038523256778717},{"x":0.4615384638309479,"y":0.22150883078575134},{"x":0.39423078298568726,"y":0.22150883078575134}]},"confidence":1,"str":"یعونصم","boundary":[0.39423078298568726,0.2038523256778717,0.4615384638309479,0.22150883078575134]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46875,"y":0.2038523256778717},{"x":0.5120192170143127,"y":0.2038523256778717},{"x":0.5120192170143127,"y":0.22150883078575134},{"x":0.46875,"y":0.22150883078575134}]},"confidence":1,"str":"شوه","boundary":[0.46875,0.2038523256778717,0.5120192170143127,0.22150883078575134]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5192307829856873,"y":0.2038523256778717},{"x":0.5649038553237915,"y":0.2038523256778717},{"x":0.5649038553237915,"y":0.22150883078575134},{"x":0.5192307829856873,"y":0.22150883078575134}]},"confidence":1,"str":"دربراک","boundary":[0.5192307829856873,0.2038523256778717,0.5649038553237915,0.22150883078575134]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5721153616905212,"y":0.2038523256778717},{"x":0.5841346383094788,"y":0.2038523256778717},{"x":0.5841346383094788,"y":0.22150883078575134},{"x":0.5721153616905212,"y":0.22150883078575134}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.5721153616905212,0.2038523256778717,0.5841346383094788,0.22150883078575134]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5913461446762085,"y":0.2038523256778717},{"x":0.629807710647583,"y":0.2038523256778717},{"x":0.629807710647583,"y":0.22150883078575134},{"x":0.5913461446762085,"y":0.22150883078575134}]},"confidence":1,"str":"ییاه","boundary":[0.5913461446762085,0.2038523256778717,0.629807710647583,0.22150883078575134]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3509615361690521,"y":0.2038523256778717},{"x":0.38701921701431274,"y":0.2038523256778717},{"x":0.38701921701431274,"y":0.22150883078575134},{"x":0.3509615361690521,"y":0.22150883078575134}]},"confidence":1,"str":"یارب","boundary":[0.3509615361690521,0.2038523256778717,0.38701921701431274,0.22150883078575134]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.2038523256778717},{"x":0.22355769574642181,"y":0.2038523256778717},{"x":0.22355769574642181,"y":0.22150883078575134},{"x":0.17067307233810425,"y":0.22150883078575134}]},"confidence":1,"str":".دنتسه","boundary":[0.17067307233810425,0.2038523256778717,0.22355769574642181,0.22150883078575134]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23076923191547394,"y":0.2038523256778717},{"x":0.26682692766189575,"y":0.2038523256778717},{"x":0.26682692766189575,"y":0.22150883078575134},{"x":0.23076923191547394,"y":0.22150883078575134}]},"confidence":1,"str":"راتفگ","boundary":[0.23076923191547394,0.2038523256778717,0.26682692766189575,0.22150883078575134]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2764423191547394,"y":0.2038523256778717},{"x":0.34375,"y":0.2038523256778717},{"x":0.34375,"y":0.22150883078575134},{"x":0.2764423191547394,"y":0.22150883078575134}]},"confidence":1,"str":"صیخشت","boundary":[0.2764423191547394,0.2038523256778717,0.34375,0.22150883078575134]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.504807710647583,"y":0.2311396449804306},{"x":0.5408653616905212,"y":0.2311396449804306},{"x":0.5408653616905212,"y":0.24879615008831024},{"x":0.504807710647583,"y":0.24879615008831024}]},"confidence":1,"str":"هدرک","boundary":[0.504807710647583,0.2311396449804306,0.5408653616905212,0.24879615008831024]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5504807829856873,"y":0.2311396449804306},{"x":0.588942289352417,"y":0.2311396449804306},{"x":0.588942289352417,"y":0.24879615008831024},{"x":0.5504807829856873,"y":0.24879615008831024}]},"confidence":1,"str":"ذاختا","boundary":[0.5504807829856873,0.2311396449804306,0.588942289352417,0.24879615008831024]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5961538553237915,"y":0.2311396449804306},{"x":0.6057692170143127,"y":0.2311396449804306},{"x":0.6057692170143127,"y":0.24879615008831024},{"x":0.5961538553237915,"y":0.24879615008831024}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.5961538553237915,0.2311396449804306,0.6057692170143127,0.24879615008831024]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.2311396449804306},{"x":0.6658653616905212,"y":0.2311396449804306},{"x":0.6658653616905212,"y":0.24879615008831024},{"x":0.6153846383094788,"y":0.24879615008831024}]},"confidence":1,"str":"نزاوتم","boundary":[0.6153846383094788,0.2311396449804306,0.6658653616905212,0.24879615008831024]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6730769276618958,"y":0.2311396449804306},{"x":0.7427884340286255,"y":0.2311396449804306},{"x":0.7427884340286255,"y":0.24879615008831024},{"x":0.6730769276618958,"y":0.24879615008831024}]},"confidence":1,"str":"یدرکیور","boundary":[0.6730769276618958,0.2311396449804306,0.7427884340286255,0.24879615008831024]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.754807710647583,"y":0.2311396449804306},{"x":0.8293269276618958,"y":0.2311396449804306},{"x":0.8293269276618958,"y":0.24879615008831024},{"x":0.754807710647583,"y":0.24879615008831024}]},"confidence":1,"str":"ناگدنراگن","boundary":[0.754807710647583,0.2311396449804306,0.8293269276618958,0.24879615008831024]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39182692766189575,"y":0.2311396449804306},{"x":0.4134615361690521,"y":0.2311396449804306},{"x":0.4134615361690521,"y":0.24879615008831024},{"x":0.39182692766189575,"y":0.24879615008831024}]},"confidence":1,"str":"یم","boundary":[0.39182692766189575,0.2311396449804306,0.4134615361690521,0.24879615008831024]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42307692766189575,"y":0.2311396449804306},{"x":0.45913460850715637,"y":0.2311396449804306},{"x":0.45913460850715637,"y":0.24879615008831024},{"x":0.42307692766189575,"y":0.24879615008831024}]},"confidence":1,"str":"دیکأت","boundary":[0.42307692766189575,0.2311396449804306,0.45913460850715637,0.24879615008831024]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46875,"y":0.2311396449804306},{"x":0.4759615361690521,"y":0.2311396449804306},{"x":0.4759615361690521,"y":0.24879615008831024},{"x":0.46875,"y":0.24879615008831024}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.46875,0.2311396449804306,0.4759615361690521,0.24879615008831024]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48557692766189575,"y":0.2311396449804306},{"x":0.504807710647583,"y":0.2311396449804306},{"x":0.504807710647583,"y":0.24879615008831024},{"x":0.48557692766189575,"y":0.24879615008831024}]},"confidence":1,"str":"دنا","boundary":[0.48557692766189575,0.2311396449804306,0.504807710647583,0.24879615008831024]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.2311396449804306},{"x":0.21153846383094788,"y":0.2311396449804306},{"x":0.21153846383094788,"y":0.24879615008831024},{"x":0.17067307233810425,"y":0.24879615008831024}]},"confidence":1,"str":"هولاع","boundary":[0.17067307233810425,0.2311396449804306,0.21153846383094788,0.24879615008831024]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22355769574642181,"y":0.2311396449804306},{"x":0.29567307233810425,"y":0.2311396449804306},{"x":0.29567307233810425,"y":0.24879615008831024},{"x":0.22355769574642181,"y":0.24879615008831024}]},"confidence":1,"str":"،یعونصم","boundary":[0.22355769574642181,0.2311396449804306,0.29567307233810425,0.24879615008831024]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3052884638309479,"y":0.2311396449804306},{"x":0.3485576808452606,"y":0.2311396449804306},{"x":0.3485576808452606,"y":0.24879615008831024},{"x":0.3052884638309479,"y":0.24879615008831024}]},"confidence":1,"str":"شوه","boundary":[0.3052884638309479,0.2311396449804306,0.3485576808452606,0.24879615008831024]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35576921701431274,"y":0.2311396449804306},{"x":0.38701921701431274,"y":0.2311396449804306},{"x":0.38701921701431274,"y":0.24879615008831024},{"x":0.35576921701431274,"y":0.24879615008831024}]},"confidence":1,"str":"دننک","boundary":[0.35576921701431274,0.2311396449804306,0.38701921701431274,0.24879615008831024]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5745192170143127,"y":0.2568218410015106},{"x":0.6225961446762085,"y":0.2568218410015106},{"x":0.6225961446762085,"y":0.27447831630706787},{"x":0.5745192170143127,"y":0.27447831630706787}]},"confidence":1,"str":"ینارگن","boundary":[0.5745192170143127,0.2568218410015106,0.6225961446762085,0.27447831630706787]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6322115659713745,"y":0.2568218410015106},{"x":0.6658653616905212,"y":0.2568218410015106},{"x":0.6658653616905212,"y":0.27447831630706787},{"x":0.6322115659713745,"y":0.27447831630706787}]},"confidence":1,"str":"،دراد","boundary":[0.6322115659713745,0.2568218410015106,0.6658653616905212,0.27447831630706787]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6754807829856873,"y":0.2568218410015106},{"x":0.71875,"y":0.2568218410015106},{"x":0.71875,"y":0.27447831630706787},{"x":0.6754807829856873,"y":0.27447831630706787}]},"confidence":1,"str":"هارمه","boundary":[0.6754807829856873,0.2568218410015106,0.71875,0.27447831630706787]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7259615659713745,"y":0.2568218410015106},{"x":0.7427884340286255,"y":0.2568218410015106},{"x":0.7427884340286255,"y":0.27447831630706787},{"x":0.7259615659713745,"y":0.27447831630706787}]},"confidence":1,"str":"هک","boundary":[0.7259615659713745,0.2568218410015106,0.7427884340286255,0.27447831630706787]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7524038553237915,"y":0.2568218410015106},{"x":0.807692289352417,"y":0.2568218410015106},{"x":0.807692289352417,"y":0.27447831630706787},{"x":0.7524038553237915,"y":0.27447831630706787}]},"confidence":1,"str":"ییایازم","boundary":[0.7524038553237915,0.2568218410015106,0.807692289352417,0.27447831630706787]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.817307710647583,"y":0.2568218410015106},{"x":0.8293269276618958,"y":0.2568218410015106},{"x":0.8293269276618958,"y":0.27447831630706787},{"x":0.817307710647583,"y":0.27447831630706787}]},"confidence":1,"str":"رب","boundary":[0.817307710647583,0.2568218410015106,0.8293269276618958,0.27447831630706787]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48798078298568726,"y":0.2568218410015106},{"x":0.504807710647583,"y":0.2568218410015106},{"x":0.504807710647583,"y":0.27447831630706787},{"x":0.48798078298568726,"y":0.27447831630706787}]},"confidence":1,"str":"زین","boundary":[0.48798078298568726,0.2568218410015106,0.504807710647583,0.27447831630706787]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5144230723381042,"y":0.2568218410015106},{"x":0.5240384340286255,"y":0.2568218410015106},{"x":0.5240384340286255,"y":0.27447831630706787},{"x":0.5144230723381042,"y":0.27447831630706787}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.5144230723381042,0.2568218410015106,0.5240384340286255,0.27447831630706787]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5336538553237915,"y":0.2568218410015106},{"x":0.5721153616905212,"y":0.2568218410015106},{"x":0.5721153616905212,"y":0.27447831630706787},{"x":0.5336538553237915,"y":0.27447831630706787}]},"confidence":1,"str":"ییاه","boundary":[0.5336538553237915,0.2568218410015106,0.5721153616905212,0.27447831630706787]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1875,"y":0.2568218410015106},{"x":0.23798076808452606,"y":0.2568218410015106},{"x":0.23798076808452606,"y":0.27447831630706787},{"x":0.1875,"y":0.27447831630706787}]},"confidence":1,"str":"ینارگن","boundary":[0.1875,0.2568218410015106,0.23798076808452606,0.27447831630706787]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2475961595773697,"y":0.2568218410015106},{"x":0.27163460850715637,"y":0.2568218410015106},{"x":0.27163460850715637,"y":0.27447831630706787},{"x":0.2475961595773697,"y":0.27447831630706787}]},"confidence":1,"str":"نیا","boundary":[0.2475961595773697,0.2568218410015106,0.27163460850715637,0.27447831630706787]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2788461446762085,"y":0.2568218410015106},{"x":0.29086539149284363,"y":0.2568218410015106},{"x":0.29086539149284363,"y":0.27447831630706787},{"x":0.2788461446762085,"y":0.27447831630706787}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.2788461446762085,0.2568218410015106,0.29086539149284363,0.27447831630706787]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29807692766189575,"y":0.2568218410015106},{"x":0.3389423191547394,"y":0.2568218410015106},{"x":0.3389423191547394,"y":0.27447831630706787},{"x":0.29807692766189575,"y":0.27447831630706787}]},"confidence":1,"str":"یخرب","boundary":[0.29807692766189575,0.2568218410015106,0.3389423191547394,0.27447831630706787]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3485576808452606,"y":0.2568218410015106},{"x":0.38701921701431274,"y":0.2568218410015106},{"x":0.38701921701431274,"y":0.27447831630706787},{"x":0.3485576808452606,"y":0.27447831630706787}]},"confidence":1,"str":".تسا","boundary":[0.3485576808452606,0.2568218410015106,0.38701921701431274,0.27447831630706787]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39663460850715637,"y":0.2568218410015106},{"x":0.4302884638309479,"y":0.2568218410015106},{"x":0.4302884638309479,"y":0.27447831630706787},{"x":0.39663460850715637,"y":0.27447831630706787}]},"confidence":1,"str":"هدرک","boundary":[0.39663460850715637,0.2568218410015106,0.4302884638309479,0.27447831630706787]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4399038553237915,"y":0.2568218410015106},{"x":0.47836539149284363,"y":0.2568218410015106},{"x":0.47836539149284363,"y":0.27447831630706787},{"x":0.4399038553237915,"y":0.27447831630706787}]},"confidence":1,"str":"داجیا","boundary":[0.4399038553237915,0.2568218410015106,0.47836539149284363,0.27447831630706787]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.2568218410015106},{"x":0.1850961595773697,"y":0.2568218410015106},{"x":0.1850961595773697,"y":0.27447831630706787},{"x":0.17067307233810425,"y":0.27447831630706787}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.17067307233810425,0.2568218410015106,0.1850961595773697,0.27447831630706787]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004807829856873,"y":0.2841091454029083},{"x":0.8293269276618958,"y":0.2841091454029083},{"x":0.8293269276618958,"y":0.30176565051078796},{"x":0.8004807829856873,"y":0.30176565051078796}]},"confidence":1,"str":"رابع","boundary":[0.8004807829856873,0.2841091454029083,0.8293269276618958,0.30176565051078796]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.78125,"y":0.2841091454029083},{"x":0.7980769276618958,"y":0.2841091454029083},{"x":0.7980769276618958,"y":0.30176565051078796},{"x":0.78125,"y":0.30176565051078796}]},"confidence":1,"str":"ت","boundary":[0.78125,0.2841091454029083,0.7980769276618958,0.30176565051078796]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7620192170143127,"y":0.2841091454029083},{"x":0.78125,"y":0.2841091454029083},{"x":0.78125,"y":0.30176565051078796},{"x":0.7620192170143127,"y":0.30176565051078796}]},"confidence":1,"str":"دنا","boundary":[0.7620192170143127,0.2841091454029083,0.78125,0.30176565051078796]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7379807829856873,"y":0.2841091454029083},{"x":0.754807710647583,"y":0.2841091454029083},{"x":0.754807710647583,"y":0.30176565051078796},{"x":0.7379807829856873,"y":0.30176565051078796}]},"confidence":1,"str":":زا","boundary":[0.7379807829856873,0.2841091454029083,0.754807710647583,0.30176565051078796]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7788461446762085,"y":0.3130016028881073},{"x":0.8293269276618958,"y":0.3130016028881073},{"x":0.8293269276618958,"y":0.33065810799598694},{"x":0.7788461446762085,"y":0.33065810799598694}]},"confidence":1,"str":"خساپ","boundary":[0.7788461446762085,0.3130016028881073,0.8293269276618958,0.33065810799598694]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7211538553237915,"y":0.3130016028881073},{"x":0.776442289352417,"y":0.3130016028881073},{"x":0.776442289352417,"y":0.33065810799598694},{"x":0.7211538553237915,"y":0.33065810799598694}]},"confidence":1,"str":":يیوگ","boundary":[0.7211538553237915,0.3130016028881073,0.776442289352417,0.33065810799598694]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45913460850715637,"y":0.3130016028881073},{"x":0.5216346383094788,"y":0.3130016028881073},{"x":0.5216346383094788,"y":0.33065810799598694},{"x":0.45913460850715637,"y":0.33065810799598694}]},"confidence":1,"str":"متیروگلا","boundary":[0.45913460850715637,0.3130016028881073,0.5216346383094788,0.33065810799598694]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5288461446762085,"y":0.3130016028881073},{"x":0.5745192170143127,"y":0.3130016028881073},{"x":0.5745192170143127,"y":0.33065810799598694},{"x":0.5288461446762085,"y":0.33065810799598694}]},"confidence":1,"str":"ییاراک","boundary":[0.5288461446762085,0.3130016028881073,0.5745192170143127,0.33065810799598694]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841346383094788,"y":0.3130016028881073},{"x":0.5913461446762085,"y":0.3130016028881073},{"x":0.5913461446762085,"y":0.33065810799598694},{"x":0.5841346383094788,"y":0.33065810799598694}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5841346383094788,0.3130016028881073,0.5913461446762085,0.33065810799598694]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.598557710647583,"y":0.3130016028881073},{"x":0.6586538553237915,"y":0.3130016028881073},{"x":0.6586538553237915,"y":0.33065810799598694},{"x":0.598557710647583,"y":0.33065810799598694}]},"confidence":1,"str":"نانیمطا","boundary":[0.598557710647583,0.3130016028881073,0.6586538553237915,0.33065810799598694]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6658653616905212,"y":0.3130016028881073},{"x":0.713942289352417,"y":0.3130016028881073},{"x":0.713942289352417,"y":0.33065810799598694},{"x":0.6658653616905212,"y":0.33065810799598694}]},"confidence":1,"str":"تیلباق","boundary":[0.6658653616905212,0.3130016028881073,0.713942289352417,0.33065810799598694]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22596153616905212,"y":0.3130016028881073},{"x":0.29567307233810425,"y":0.3130016028881073},{"x":0.29567307233810425,"y":0.33065810799598694},{"x":0.22596153616905212,"y":0.33065810799598694}]},"confidence":1,"str":"یعونصم","boundary":[0.22596153616905212,0.3130016028881073,0.29567307233810425,0.33065810799598694]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30048078298568726,"y":0.3130016028881073},{"x":0.3461538553237915,"y":0.3130016028881073},{"x":0.3461538553237915,"y":0.33065810799598694},{"x":0.30048078298568726,"y":0.33065810799598694}]},"confidence":1,"str":"شوه","boundary":[0.30048078298568726,0.3130016028881073,0.3461538553237915,0.33065810799598694]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35336539149284363,"y":0.3130016028881073},{"x":0.41586539149284363,"y":0.3130016028881073},{"x":0.41586539149284363,"y":0.33065810799598694},{"x":0.35336539149284363,"y":0.33065810799598694}]},"confidence":1,"str":"یریگدای","boundary":[0.35336539149284363,0.3130016028881073,0.41586539149284363,0.33065810799598694]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42307692766189575,"y":0.3130016028881073},{"x":0.45673078298568726,"y":0.3130016028881073},{"x":0.45673078298568726,"y":0.33065810799598694},{"x":0.42307692766189575,"y":0.33065810799598694}]},"confidence":1,"str":"یاه","boundary":[0.42307692766189575,0.3130016028881073,0.45673078298568726,0.33065810799598694]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2211538404226303,"y":0.3130016028881073},{"x":0.22355769574642181,"y":0.3130016028881073},{"x":0.22355769574642181,"y":0.33065810799598694},{"x":0.2211538404226303,"y":0.33065810799598694}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.2211538404226303,0.3130016028881073,0.22355769574642181,0.33065810799598694]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.3130016028881073},{"x":0.21394230425357819,"y":0.3130016028881073},{"x":0.21394230425357819,"y":0.33065810799598694},{"x":0.17067307233810425,"y":0.33065810799598694}]},"confidence":1,"str":"ینتبم","boundary":[0.17067307233810425,0.3130016028881073,0.21394230425357819,0.33065810799598694]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7427884340286255,"y":0.3402889370918274},{"x":0.7524038553237915,"y":0.3402889370918274},{"x":0.7524038553237915,"y":0.35794541239738464},{"x":0.7427884340286255,"y":0.35794541239738464}]},"confidence":1,"str":"یا","boundary":[0.7427884340286255,0.3402889370918274,0.7524038553237915,0.35794541239738464]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596153616905212,"y":0.3402889370918274},{"x":0.807692289352417,"y":0.3402889370918274},{"x":0.807692289352417,"y":0.35794541239738464},{"x":0.7596153616905212,"y":0.35794541239738464}]},"confidence":1,"str":"ییاناوت","boundary":[0.7596153616905212,0.3402889370918274,0.807692289352417,0.35794541239738464]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.817307710647583,"y":0.3402889370918274},{"x":0.8293269276618958,"y":0.3402889370918274},{"x":0.8293269276618958,"y":0.35794541239738464},{"x":0.817307710647583,"y":0.35794541239738464}]},"confidence":1,"str":"رب","boundary":[0.817307710647583,0.3402889370918274,0.8293269276618958,0.35794541239738464]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7259615659713745,"y":0.3402889370918274},{"x":0.7403846383094788,"y":0.3402889370918274},{"x":0.7403846383094788,"y":0.35794541239738464},{"x":0.7259615659713745,"y":0.35794541239738464}]},"confidence":1,"str":"ن","boundary":[0.7259615659713745,0.3402889370918274,0.7403846383094788,0.35794541239738464]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.65625,"y":0.3402889370918274},{"x":0.71875,"y":0.3402889370918274},{"x":0.71875,"y":0.35794541239738464},{"x":0.65625,"y":0.35794541239738464}]},"confidence":1,"str":"متیروگلا","boundary":[0.65625,0.3402889370918274,0.71875,0.35794541239738464]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32692307233810425,"y":0.3402889370918274},{"x":0.41586539149284363,"y":0.3402889370918274},{"x":0.41586539149284363,"y":0.35794541239738464},{"x":0.32692307233810425,"y":0.35794541239738464}]},"confidence":1,"str":"لمعلاروتسد","boundary":[0.32692307233810425,0.3402889370918274,0.41586539149284363,0.35794541239738464]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42307692766189575,"y":0.3402889370918274},{"x":0.4350961446762085,"y":0.3402889370918274},{"x":0.4350961446762085,"y":0.35794541239738464},{"x":0.42307692766189575,"y":0.35794541239738464}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.42307692766189575,0.3402889370918274,0.4350961446762085,0.35794541239738464]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4447115361690521,"y":0.3402889370918274},{"x":0.4663461446762085,"y":0.3402889370918274},{"x":0.4663461446762085,"y":0.35794541239738464},{"x":0.4447115361690521,"y":0.35794541239738464}]},"confidence":1,"str":"زاین","boundary":[0.4447115361690521,0.3402889370918274,0.4663461446762085,0.35794541239738464]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4759615361690521,"y":0.3402889370918274},{"x":0.5120192170143127,"y":0.3402889370918274},{"x":0.5120192170143127,"y":0.35794541239738464},{"x":0.4759615361690521,"y":0.35794541239738464}]},"confidence":1,"str":"نودب","boundary":[0.4759615361690521,0.3402889370918274,0.5120192170143127,0.35794541239738464]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5192307829856873,"y":0.3402889370918274},{"x":0.5649038553237915,"y":0.3402889370918274},{"x":0.5649038553237915,"y":0.35794541239738464},{"x":0.5192307829856873,"y":0.35794541239738464}]},"confidence":1,"str":"،دعاوق","boundary":[0.5192307829856873,0.3402889370918274,0.5649038553237915,0.35794541239738464]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5745192170143127,"y":0.3402889370918274},{"x":0.6081730723381042,"y":0.3402889370918274},{"x":0.6081730723381042,"y":0.35794541239738464},{"x":0.5745192170143127,"y":0.35794541239738464}]},"confidence":1,"str":"دیلوت","boundary":[0.5745192170143127,0.3402889370918274,0.6081730723381042,0.35794541239738464]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6177884340286255,"y":0.3402889370918274},{"x":0.6322115659713745,"y":0.3402889370918274},{"x":0.6322115659713745,"y":0.35794541239738464},{"x":0.6177884340286255,"y":0.35794541239738464}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.6177884340286255,0.3402889370918274,0.6322115659713745,0.35794541239738464]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6394230723381042,"y":0.3402889370918274},{"x":0.65625,"y":0.3402889370918274},{"x":0.65625,"y":0.35794541239738464},{"x":0.6394230723381042,"y":0.35794541239738464}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.6394230723381042,0.3402889370918274,0.65625,0.35794541239738464]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25961539149284363,"y":0.3402889370918274},{"x":0.2836538553237915,"y":0.3402889370918274},{"x":0.2836538553237915,"y":0.35794541239738464},{"x":0.25961539149284363,"y":0.35794541239738464}]},"confidence":1,"str":"ماگ","boundary":[0.25961539149284363,0.3402889370918274,0.2836538553237915,0.35794541239738464]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29086539149284363,"y":0.3402889370918274},{"x":0.32451921701431274,"y":0.3402889370918274},{"x":0.32451921701431274,"y":0.35794541239738464},{"x":0.29086539149284363,"y":0.35794541239738464}]},"confidence":1,"str":"یاه","boundary":[0.29086539149284363,0.3402889370918274,0.32451921701431274,0.35794541239738464]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24519230425357819,"y":0.3402889370918274},{"x":0.2572115361690521,"y":0.3402889370918274},{"x":0.2572115361690521,"y":0.35794541239738464},{"x":0.24519230425357819,"y":0.35794541239738464}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.24519230425357819,0.3402889370918274,0.2572115361690521,0.35794541239738464]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.3402889370918274},{"x":0.21153846383094788,"y":0.3402889370918274},{"x":0.21153846383094788,"y":0.35794541239738464},{"x":0.17067307233810425,"y":0.35794541239738464}]},"confidence":1,"str":".تسا","boundary":[0.17067307233810425,0.3402889370918274,0.21153846383094788,0.35794541239738464]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21875,"y":0.3402889370918274},{"x":0.24038460850715637,"y":0.3402889370918274},{"x":0.24038460850715637,"y":0.35794541239738464},{"x":0.21875,"y":0.35794541239738464}]},"confidence":1,"str":"ماگ","boundary":[0.21875,0.3402889370918274,0.24038460850715637,0.35794541239738464]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48317307233810425,"y":0.3675762414932251},{"x":0.5336538553237915,"y":0.3675762414932251},{"x":0.5336538553237915,"y":0.38523274660110474},{"x":0.48317307233810425,"y":0.38523274660110474}]},"confidence":1,"str":"کینکت","boundary":[0.48317307233810425,0.3675762414932251,0.5336538553237915,0.38523274660110474]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5456730723381042,"y":0.3675762414932251},{"x":0.5721153616905212,"y":0.3675762414932251},{"x":0.5721153616905212,"y":0.38523274660110474},{"x":0.5456730723381042,"y":0.38523274660110474}]},"confidence":1,"str":"نیا","boundary":[0.5456730723381042,0.3675762414932251,0.5721153616905212,0.38523274660110474]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5817307829856873,"y":0.3675762414932251},{"x":0.629807710647583,"y":0.3675762414932251},{"x":0.629807710647583,"y":0.38523274660110474},{"x":0.5817307829856873,"y":0.38523274660110474}]},"confidence":1,"str":"ییاراک","boundary":[0.5817307829856873,0.3675762414932251,0.629807710647583,0.38523274660110474]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6394230723381042,"y":0.3675762414932251},{"x":0.6466346383094788,"y":0.3675762414932251},{"x":0.6466346383094788,"y":0.38523274660110474},{"x":0.6394230723381042,"y":0.38523274660110474}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6394230723381042,0.3675762414932251,0.6466346383094788,0.38523274660110474]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6586538553237915,"y":0.3675762414932251},{"x":0.7043269276618958,"y":0.3675762414932251},{"x":0.7043269276618958,"y":0.38523274660110474},{"x":0.6586538553237915,"y":0.38523274660110474}]},"confidence":1,"str":"دامتعا","boundary":[0.6586538553237915,0.3675762414932251,0.7043269276618958,0.38523274660110474]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.713942289352417,"y":0.3675762414932251},{"x":0.7620192170143127,"y":0.3675762414932251},{"x":0.7620192170143127,"y":0.38523274660110474},{"x":0.713942289352417,"y":0.38523274660110474}]},"confidence":1,"str":"تیلباق","boundary":[0.713942289352417,0.3675762414932251,0.7620192170143127,0.38523274660110474]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7716346383094788,"y":0.3675762414932251},{"x":0.8100961446762085,"y":0.3675762414932251},{"x":0.8100961446762085,"y":0.38523274660110474},{"x":0.7716346383094788,"y":0.38523274660110474}]},"confidence":1,"str":"هکنیا","boundary":[0.7716346383094788,0.3675762414932251,0.8100961446762085,0.38523274660110474]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8197115659713745,"y":0.3675762414932251},{"x":0.8293269276618958,"y":0.3675762414932251},{"x":0.8293269276618958,"y":0.38523274660110474},{"x":0.8197115659713745,"y":0.38523274660110474}]},"confidence":1,"str":"اب","boundary":[0.8197115659713745,0.3675762414932251,0.8293269276618958,0.38523274660110474]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4375,"y":0.3675762414932251},{"x":0.4711538553237915,"y":0.3675762414932251},{"x":0.4711538553237915,"y":0.38523274660110474},{"x":0.4375,"y":0.38523274660110474}]},"confidence":1,"str":"یارب","boundary":[0.4375,0.3675762414932251,0.4711538553237915,0.38523274660110474]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38701921701431274,"y":0.3675762414932251},{"x":0.42548078298568726,"y":0.3675762414932251},{"x":0.42548078298568726,"y":0.38523274660110474},{"x":0.38701921701431274,"y":0.38523274660110474}]},"confidence":1,"str":"ماجنا","boundary":[0.38701921701431274,0.3675762414932251,0.42548078298568726,0.38523274660110474]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3413461446762085,"y":0.3675762414932251},{"x":0.3774038553237915,"y":0.3675762414932251},{"x":0.3774038553237915,"y":0.38523274660110474},{"x":0.3413461446762085,"y":0.38523274660110474}]},"confidence":1,"str":"نداد","boundary":[0.3413461446762085,0.3675762414932251,0.3774038553237915,0.38523274660110474]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28125,"y":0.3675762414932251},{"x":0.33173078298568726,"y":0.3675762414932251},{"x":0.33173078298568726,"y":0.38523274660110474},{"x":0.28125,"y":0.38523274660110474}]},"confidence":1,"str":"تیلاعف","boundary":[0.28125,0.3675762414932251,0.33173078298568726,0.38523274660110474]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24278846383094788,"y":0.3675762414932251},{"x":0.2788461446762085,"y":0.3675762414932251},{"x":0.2788461446762085,"y":0.38523274660110474},{"x":0.24278846383094788,"y":0.38523274660110474}]},"confidence":1,"str":"ییاه","boundary":[0.24278846383094788,0.3675762414932251,0.2788461446762085,0.38523274660110474]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.3675762414932251},{"x":0.23076923191547394,"y":0.3675762414932251},{"x":0.23076923191547394,"y":0.38523274660110474},{"x":0.17067307233810425,"y":0.38523274660110474}]},"confidence":1,"str":"نوچمه","boundary":[0.17067307233810425,0.3675762414932251,0.23076923191547394,0.38523274660110474]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033653616905212,"y":0.3948635756969452},{"x":0.6322115659713745,"y":0.3948635756969452},{"x":0.6322115659713745,"y":0.41252005100250244},{"x":0.6033653616905212,"y":0.41252005100250244}]},"confidence":1,"str":"نابز","boundary":[0.6033653616905212,0.3948635756969452,0.6322115659713745,0.41252005100250244]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6442307829856873,"y":0.3948635756969452},{"x":0.6850961446762085,"y":0.3948635756969452},{"x":0.6850961446762085,"y":0.41252005100250244},{"x":0.6442307829856873,"y":0.41252005100250244}]},"confidence":1,"str":"ریسفت","boundary":[0.6442307829856873,0.3948635756969452,0.6850961446762085,0.41252005100250244]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6971153616905212,"y":0.3948635756969452},{"x":0.7043269276618958,"y":0.3948635756969452},{"x":0.7043269276618958,"y":0.41252005100250244},{"x":0.6971153616905212,"y":0.41252005100250244}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6971153616905212,0.3948635756969452,0.7043269276618958,0.41252005100250244]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.713942289352417,"y":0.3948635756969452},{"x":0.7524038553237915,"y":0.3948635756969452},{"x":0.7524038553237915,"y":0.41252005100250244},{"x":0.713942289352417,"y":0.41252005100250244}]},"confidence":1,"str":"هرهچ","boundary":[0.713942289352417,0.3948635756969452,0.7524038553237915,0.41252005100250244]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7620192170143127,"y":0.3948635756969452},{"x":0.8293269276618958,"y":0.3948635756969452},{"x":0.8293269276618958,"y":0.41252005100250244},{"x":0.7620192170143127,"y":0.41252005100250244}]},"confidence":1,"str":"صیخشت","boundary":[0.7620192170143127,0.3948635756969452,0.8293269276618958,0.41252005100250244]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29326921701431274,"y":0.3948635756969452},{"x":0.32211539149284363,"y":0.3948635756969452},{"x":0.32211539149284363,"y":0.41252005100250244},{"x":0.29326921701431274,"y":0.41252005100250244}]},"confidence":1,"str":"یمن","boundary":[0.29326921701431274,0.3948635756969452,0.32211539149284363,0.41252005100250244]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33173078298568726,"y":0.3948635756969452},{"x":0.36538460850715637,"y":0.3948635756969452},{"x":0.36538460850715637,"y":0.41252005100250244},{"x":0.33173078298568726,"y":0.41252005100250244}]},"confidence":1,"str":"زونه","boundary":[0.33173078298568726,0.3948635756969452,0.36538460850715637,0.41252005100250244]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.375,"y":0.3948635756969452},{"x":0.41586539149284363,"y":0.3948635756969452},{"x":0.41586539149284363,"y":0.41252005100250244},{"x":0.375,"y":0.41252005100250244}]},"confidence":1,"str":"،تسا","boundary":[0.375,0.3948635756969452,0.41586539149284363,0.41252005100250244]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42548078298568726,"y":0.3948635756969452},{"x":0.45432692766189575,"y":0.3948635756969452},{"x":0.45432692766189575,"y":0.41252005100250244},{"x":0.42548078298568726,"y":0.41252005100250244}]},"confidence":1,"str":"هدش","boundary":[0.42548078298568726,0.3948635756969452,0.45432692766189575,0.41252005100250244]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4663461446762085,"y":0.3948635756969452},{"x":0.4975961446762085,"y":0.3948635756969452},{"x":0.4975961446762085,"y":0.41252005100250244},{"x":0.4663461446762085,"y":0.41252005100250244}]},"confidence":1,"str":"دییأت","boundary":[0.4663461446762085,0.3948635756969452,0.4975961446762085,0.41252005100250244]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5096153616905212,"y":0.3948635756969452},{"x":0.5552884340286255,"y":0.3948635756969452},{"x":0.5552884340286255,"y":0.41252005100250244},{"x":0.5096153616905212,"y":0.41252005100250244}]},"confidence":1,"str":"یعیبط","boundary":[0.5096153616905212,0.3948635756969452,0.5552884340286255,0.41252005100250244]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.567307710647583,"y":0.3948635756969452},{"x":0.6009615659713745,"y":0.3948635756969452},{"x":0.6009615659713745,"y":0.41252005100250244},{"x":0.567307710647583,"y":0.41252005100250244}]},"confidence":1,"str":"یاه","boundary":[0.567307710647583,0.3948635756969452,0.6009615659713745,0.41252005100250244]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2163461595773697,"y":0.3948635756969452},{"x":0.23076923191547394,"y":0.3948635756969452},{"x":0.23076923191547394,"y":0.41252005100250244},{"x":0.2163461595773697,"y":0.41252005100250244}]},"confidence":1,"str":"طا","boundary":[0.2163461595773697,0.3948635756969452,0.23076923191547394,0.41252005100250244]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24038460850715637,"y":0.3948635756969452},{"x":0.25,"y":0.3948635756969452},{"x":0.25,"y":0.41252005100250244},{"x":0.24038460850715637,"y":0.41252005100250244}]},"confidence":1,"str":"اب","boundary":[0.24038460850715637,0.3948635756969452,0.25,0.41252005100250244]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2572115361690521,"y":0.3948635756969452},{"x":0.2884615361690521,"y":0.3948635756969452},{"x":0.2884615361690521,"y":0.41252005100250244},{"x":0.2572115361690521,"y":0.41252005100250244}]},"confidence":1,"str":"ناوت","boundary":[0.2572115361690521,0.3948635756969452,0.2884615361690521,0.41252005100250244]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.3948635756969452},{"x":0.21394230425357819,"y":0.3948635756969452},{"x":0.21394230425357819,"y":0.41252005100250244},{"x":0.17067307233810425,"y":0.41252005100250244}]},"confidence":1,"str":"نانیم","boundary":[0.17067307233810425,0.3948635756969452,0.21394230425357819,0.41252005100250244]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6009615659713745,"y":0.420545756816864},{"x":0.6370192170143127,"y":0.420545756816864},{"x":0.6370192170143127,"y":0.43820226192474365},{"x":0.6009615659713745,"y":0.43820226192474365}]},"confidence":1,"str":"هزوح","boundary":[0.6009615659713745,0.420545756816864,0.6370192170143127,0.43820226192474365]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6490384340286255,"y":0.420545756816864},{"x":0.6802884340286255,"y":0.420545756816864},{"x":0.6802884340286255,"y":0.43820226192474365},{"x":0.6490384340286255,"y":0.43820226192474365}]},"confidence":1,"str":"ریاس","boundary":[0.6490384340286255,0.420545756816864,0.6802884340286255,0.43820226192474365]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.420545756816864},{"x":0.7091346383094788,"y":0.420545756816864},{"x":0.7091346383094788,"y":0.43820226192474365},{"x":0.692307710647583,"y":0.43820226192474365}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.692307710647583,0.420545756816864,0.7091346383094788,0.43820226192474365]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7211538553237915,"y":0.420545756816864},{"x":0.7379807829856873,"y":0.420545756816864},{"x":0.7379807829856873,"y":0.43820226192474365},{"x":0.7211538553237915,"y":0.43820226192474365}]},"confidence":1,"str":"نآ","boundary":[0.7211538553237915,0.420545756816864,0.7379807829856873,0.43820226192474365]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.420545756816864},{"x":0.8052884340286255,"y":0.420545756816864},{"x":0.8052884340286255,"y":0.43820226192474365},{"x":0.75,"y":0.43820226192474365}]},"confidence":1,"str":"درکلمع","boundary":[0.75,0.420545756816864,0.8052884340286255,0.43820226192474365]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8197115659713745,"y":0.420545756816864},{"x":0.8293269276618958,"y":0.420545756816864},{"x":0.8293269276618958,"y":0.43820226192474365},{"x":0.8197115659713745,"y":0.43820226192474365}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.8197115659713745,0.420545756816864,0.8293269276618958,0.43820226192474365]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4951923191547394,"y":0.420545756816864},{"x":0.5528846383094788,"y":0.420545756816864},{"x":0.5528846383094788,"y":0.43820226192474365},{"x":0.4951923191547394,"y":0.43820226192474365}]},"confidence":1,"str":"شیامزآ","boundary":[0.4951923191547394,0.420545756816864,0.5528846383094788,0.43820226192474365]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5649038553237915,"y":0.420545756816864},{"x":0.598557710647583,"y":0.420545756816864},{"x":0.598557710647583,"y":0.43820226192474365},{"x":0.5649038553237915,"y":0.43820226192474365}]},"confidence":1,"str":"یاه","boundary":[0.5649038553237915,0.420545756816864,0.598557710647583,0.43820226192474365]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2740384638309479,"y":0.420545756816864},{"x":0.32451921701431274,"y":0.420545756816864},{"x":0.32451921701431274,"y":0.43820226192474365},{"x":0.2740384638309479,"y":0.43820226192474365}]},"confidence":1,"str":"ینارگن","boundary":[0.2740384638309479,0.420545756816864,0.32451921701431274,0.43820226192474365]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3365384638309479,"y":0.420545756816864},{"x":0.34375,"y":0.420545756816864},{"x":0.34375,"y":0.43820226192474365},{"x":0.3365384638309479,"y":0.43820226192474365}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.3365384638309479,0.420545756816864,0.34375,0.43820226192474365]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35336539149284363,"y":0.420545756816864},{"x":0.38942307233810425,"y":0.420545756816864},{"x":0.38942307233810425,"y":0.43820226192474365},{"x":0.35336539149284363,"y":0.43820226192474365}]},"confidence":1,"str":"تفگ","boundary":[0.35336539149284363,0.420545756816864,0.38942307233810425,0.43820226192474365]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4014423191547394,"y":0.420545756816864},{"x":0.4423076808452606,"y":0.420545756816864},{"x":0.4423076808452606,"y":0.43820226192474365},{"x":0.4014423191547394,"y":0.43820226192474365}]},"confidence":1,"str":"نخس","boundary":[0.4014423191547394,0.420545756816864,0.4423076808452606,0.43820226192474365]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45673078298568726,"y":0.420545756816864},{"x":0.4927884638309479,"y":0.420545756816864},{"x":0.4927884638309479,"y":0.43820226192474365},{"x":0.45673078298568726,"y":0.43820226192474365}]},"confidence":1,"str":"هدشن","boundary":[0.45673078298568726,0.420545756816864,0.4927884638309479,0.43820226192474365]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.420545756816864},{"x":0.19471153616905212,"y":0.420545756816864},{"x":0.19471153616905212,"y":0.43820226192474365},{"x":0.17067307233810425,"y":0.43820226192474365}]},"confidence":1,"str":"نیا","boundary":[0.17067307233810425,0.420545756816864,0.19471153616905212,0.43820226192474365]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20673076808452606,"y":0.420545756816864},{"x":0.2211538404226303,"y":0.420545756816864},{"x":0.2211538404226303,"y":0.43820226192474365},{"x":0.20673076808452606,"y":0.43820226192474365}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.20673076808452606,0.420545756816864,0.2211538404226303,0.43820226192474365]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23317307233810425,"y":0.420545756816864},{"x":0.27163460850715637,"y":0.420545756816864},{"x":0.27163460850715637,"y":0.43820226192474365},{"x":0.23317307233810425,"y":0.43820226192474365}]},"confidence":1,"str":"ییاه","boundary":[0.23317307233810425,0.420545756816864,0.27163460850715637,0.43820226192474365]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6658653616905212,"y":0.4478330612182617},{"x":0.7043269276618958,"y":0.4478330612182617},{"x":0.7043269276618958,"y":0.46548956632614136},{"x":0.6658653616905212,"y":0.46548956632614136}]},"confidence":1,"str":".تسا","boundary":[0.6658653616905212,0.4478330612182617,0.7043269276618958,0.46548956632614136]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.713942289352417,"y":0.4478330612182617},{"x":0.7572115659713745,"y":0.4478330612182617},{"x":0.7572115659713745,"y":0.46548956632614136},{"x":0.713942289352417,"y":0.46548956632614136}]},"confidence":1,"str":"حرطم","boundary":[0.713942289352417,0.4478330612182617,0.7572115659713745,0.46548956632614136]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7668269276618958,"y":0.4478330612182617},{"x":0.8293269276618958,"y":0.4478330612182617},{"x":0.8293269276618958,"y":0.46548956632614136},{"x":0.7668269276618958,"y":0.46548956632614136}]},"confidence":1,"str":"صوصخ","boundary":[0.7668269276618958,0.4478330612182617,0.8293269276618958,0.46548956632614136]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6899038553237915,"y":0.4767255187034607},{"x":0.7475961446762085,"y":0.4767255187034607},{"x":0.7475961446762085,"y":0.49438202381134033},{"x":0.6899038553237915,"y":0.49438202381134033}]},"confidence":1,"str":":تینما","boundary":[0.6899038553237915,0.4767255187034607,0.7475961446762085,0.49438202381134033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596153616905212,"y":0.4767255187034607},{"x":0.7668269276618958,"y":0.4767255187034607},{"x":0.7668269276618958,"y":0.49438202381134033},{"x":0.7596153616905212,"y":0.49438202381134033}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.7596153616905212,0.4767255187034607,0.7668269276618958,0.49438202381134033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7788461446762085,"y":0.4767255187034607},{"x":0.8293269276618958,"y":0.4767255187034607},{"x":0.8293269276618958,"y":0.49438202381134033},{"x":0.7788461446762085,"y":0.49438202381134033}]},"confidence":1,"str":"ينمیا","boundary":[0.7788461446762085,0.4767255187034607,0.8293269276618958,0.49438202381134033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24278846383094788,"y":0.4767255187034607},{"x":0.26442307233810425,"y":0.4767255187034607},{"x":0.26442307233810425,"y":0.49438202381134033},{"x":0.24278846383094788,"y":0.49438202381134033}]},"confidence":1,"str":"انرب","boundary":[0.24278846383094788,0.4767255187034607,0.26442307233810425,0.49438202381134033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2764423191547394,"y":0.4767255187034607},{"x":0.32932692766189575,"y":0.4767255187034607},{"x":0.32932692766189575,"y":0.49438202381134033},{"x":0.2764423191547394,"y":0.49438202381134033}]},"confidence":1,"str":"یاهدک","boundary":[0.2764423191547394,0.4767255187034607,0.32932692766189575,0.49438202381134033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3389423191547394,"y":0.4767255187034607},{"x":0.38461539149284363,"y":0.4767255187034607},{"x":0.38461539149284363,"y":0.49438202381134033},{"x":0.3389423191547394,"y":0.49438202381134033}]},"confidence":1,"str":"یانبم","boundary":[0.3389423191547394,0.4767255187034607,0.38461539149284363,0.49438202381134033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39423078298568726,"y":0.4767255187034607},{"x":0.40625,"y":0.4767255187034607},{"x":0.40625,"y":0.49438202381134033},{"x":0.39423078298568726,"y":0.49438202381134033}]},"confidence":1,"str":"رب","boundary":[0.39423078298568726,0.4767255187034607,0.40625,0.49438202381134033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41586539149284363,"y":0.4767255187034607},{"x":0.49038460850715637,"y":0.4767255187034607},{"x":0.49038460850715637,"y":0.49438202381134033},{"x":0.41586539149284363,"y":0.49438202381134033}]},"confidence":1,"str":"،یعونصم","boundary":[0.41586539149284363,0.4767255187034607,0.49038460850715637,0.49438202381134033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.4767255187034607},{"x":0.5432692170143127,"y":0.4767255187034607},{"x":0.5432692170143127,"y":0.49438202381134033},{"x":0.5,"y":0.49438202381134033}]},"confidence":1,"str":"شوه","boundary":[0.5,0.4767255187034607,0.5432692170143127,0.49438202381134033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5528846383094788,"y":0.4767255187034607},{"x":0.588942289352417,"y":0.4767255187034607},{"x":0.588942289352417,"y":0.49438202381134033},{"x":0.5528846383094788,"y":0.49438202381134033}]},"confidence":1,"str":"لماع","boundary":[0.5528846383094788,0.4767255187034607,0.588942289352417,0.49438202381134033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6009615659713745,"y":0.4767255187034607},{"x":0.620192289352417,"y":0.4767255187034607},{"x":0.620192289352417,"y":0.49438202381134033},{"x":0.6009615659713745,"y":0.49438202381134033}]},"confidence":1,"str":"هک","boundary":[0.6009615659713745,0.4767255187034607,0.620192289352417,0.49438202381134033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.629807710647583,"y":0.4767255187034607},{"x":0.6586538553237915,"y":0.4767255187034607},{"x":0.6586538553237915,"y":0.49438202381134033},{"x":0.629807710647583,"y":0.49438202381134033}]},"confidence":1,"str":"اجنآ","boundary":[0.629807710647583,0.4767255187034607,0.6586538553237915,0.49438202381134033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6682692170143127,"y":0.4767255187034607},{"x":0.6802884340286255,"y":0.4767255187034607},{"x":0.6802884340286255,"y":0.49438202381134033},{"x":0.6682692170143127,"y":0.49438202381134033}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.6682692170143127,0.4767255187034607,0.6802884340286255,0.49438202381134033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22355769574642181,"y":0.4767255187034607},{"x":0.24038460850715637,"y":0.4767255187034607},{"x":0.24038460850715637,"y":0.49438202381134033},{"x":0.22355769574642181,"y":0.49438202381134033}]},"confidence":1,"str":"هم","boundary":[0.22355769574642181,0.4767255187034607,0.24038460850715637,0.49438202381134033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1875,"y":0.4767255187034607},{"x":0.2211538404226303,"y":0.4767255187034607},{"x":0.2211538404226303,"y":0.49438202381134033},{"x":0.1875,"y":0.49438202381134033}]},"confidence":1,"str":"سیون","boundary":[0.1875,0.4767255187034607,0.2211538404226303,0.49438202381134033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.4767255187034607},{"x":0.1850961595773697,"y":0.4767255187034607},{"x":0.1850961595773697,"y":0.49438202381134033},{"x":0.17067307233810425,"y":0.49438202381134033}]},"confidence":1,"str":"ی","boundary":[0.17067307233810425,0.4767255187034607,0.1850961595773697,0.49438202381134033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7788461446762085,"y":0.5040128231048584},{"x":0.8004807829856873,"y":0.5040128231048584},{"x":0.8004807829856873,"y":0.521669328212738},{"x":0.7788461446762085,"y":0.521669328212738}]},"confidence":1,"str":"یم","boundary":[0.7788461446762085,0.5040128231048584,0.8004807829856873,0.521669328212738]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8100961446762085,"y":0.5040128231048584},{"x":0.8317307829856873,"y":0.5040128231048584},{"x":0.8317307829856873,"y":0.521669328212738},{"x":0.8100961446762085,"y":0.521669328212738}]},"confidence":1,"str":"دای","boundary":[0.8100961446762085,0.5040128231048584,0.8317307829856873,0.521669328212738]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6466346383094788,"y":0.5040128231048584},{"x":0.6706730723381042,"y":0.5040128231048584},{"x":0.6706730723381042,"y":0.521669328212738},{"x":0.6466346383094788,"y":0.521669328212738}]},"confidence":1,"str":"یم","boundary":[0.6466346383094788,0.5040128231048584,0.6706730723381042,0.521669328212738]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6802884340286255,"y":0.5040128231048584},{"x":0.713942289352417,"y":0.5040128231048584},{"x":0.713942289352417,"y":0.521669328212738},{"x":0.6802884340286255,"y":0.521669328212738}]},"confidence":1,"str":"لمع","boundary":[0.6802884340286255,0.5040128231048584,0.713942289352417,0.521669328212738]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7259615659713745,"y":0.5040128231048584},{"x":0.7331730723381042,"y":0.5040128231048584},{"x":0.7331730723381042,"y":0.521669328212738},{"x":0.7259615659713745,"y":0.521669328212738}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.7259615659713745,0.5040128231048584,0.7331730723381042,0.521669328212738]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7427884340286255,"y":0.5040128231048584},{"x":0.7740384340286255,"y":0.5040128231048584},{"x":0.7740384340286255,"y":0.521669328212738},{"x":0.7427884340286255,"y":0.521669328212738}]},"confidence":1,"str":"دریگ","boundary":[0.7427884340286255,0.5040128231048584,0.7740384340286255,0.521669328212738]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.5040128231048584},{"x":0.20432692766189575,"y":0.5040128231048584},{"x":0.20432692766189575,"y":0.521669328212738},{"x":0.17067307233810425,"y":0.521669328212738}]},"confidence":1,"str":".دراد","boundary":[0.17067307233810425,0.5040128231048584,0.20432692766189575,0.521669328212738]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21394230425357819,"y":0.5040128231048584},{"x":0.2524038553237915,"y":0.5040128231048584},{"x":0.2524038553237915,"y":0.521669328212738},{"x":0.21394230425357819,"y":0.521669328212738}]},"confidence":1,"str":"دوجو","boundary":[0.21394230425357819,0.5040128231048584,0.2524038553237915,0.521669328212738]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26201921701431274,"y":0.5040128231048584},{"x":0.2788461446762085,"y":0.5040128231048584},{"x":0.2788461446762085,"y":0.521669328212738},{"x":0.26201921701431274,"y":0.521669328212738}]},"confidence":1,"str":"نآ","boundary":[0.26201921701431274,0.5040128231048584,0.2788461446762085,0.521669328212738]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29086539149284363,"y":0.5040128231048584},{"x":0.32692307233810425,"y":0.5040128231048584},{"x":0.32692307233810425,"y":0.521669328212738},{"x":0.29086539149284363,"y":0.521669328212738}]},"confidence":1,"str":"نمیا","boundary":[0.29086539149284363,0.5040128231048584,0.32692307233810425,0.521669328212738]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3365384638309479,"y":0.5040128231048584},{"x":0.38701921701431274,"y":0.5040128231048584},{"x":0.38701921701431274,"y":0.521669328212738},{"x":0.3365384638309479,"y":0.521669328212738}]},"confidence":1,"str":"رارقتسا","boundary":[0.3365384638309479,0.5040128231048584,0.38701921701431274,0.521669328212738]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3990384638309479,"y":0.5040128231048584},{"x":0.4399038553237915,"y":0.5040128231048584},{"x":0.4399038553237915,"y":0.521669328212738},{"x":0.3990384638309479,"y":0.521669328212738}]},"confidence":1,"str":"هرابرد","boundary":[0.3990384638309479,0.5040128231048584,0.4399038553237915,0.521669328212738]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44951921701431274,"y":0.5040128231048584},{"x":0.5288461446762085,"y":0.5040128231048584},{"x":0.5288461446762085,"y":0.521669328212738},{"x":0.44951921701431274,"y":0.521669328212738}]},"confidence":1,"str":"ییاهدیدرت","boundary":[0.44951921701431274,0.5040128231048584,0.5288461446762085,0.521669328212738]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5384615659713745,"y":0.5040128231048584},{"x":0.6033653616905212,"y":0.5040128231048584},{"x":0.6033653616905212,"y":0.521669328212738},{"x":0.5384615659713745,"y":0.521669328212738}]},"confidence":1,"str":"نانچمه","boundary":[0.5384615659713745,0.5040128231048584,0.6033653616905212,0.521669328212738]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6129807829856873,"y":0.5040128231048584},{"x":0.6418269276618958,"y":0.5040128231048584},{"x":0.6418269276618958,"y":0.521669328212738},{"x":0.6129807829856873,"y":0.521669328212738}]},"confidence":1,"str":"،دنک","boundary":[0.6129807829856873,0.5040128231048584,0.6418269276618958,0.521669328212738]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6418269276618958,"y":0.5313001871109009},{"x":0.7115384340286255,"y":0.5313001871109009},{"x":0.7115384340286255,"y":0.5489566326141357},{"x":0.6418269276618958,"y":0.5489566326141357}]},"confidence":1,"str":"یاهدمایپ","boundary":[0.6418269276618958,0.5313001871109009,0.7115384340286255,0.5489566326141357]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7211538553237915,"y":0.5313001871109009},{"x":0.7283653616905212,"y":0.5313001871109009},{"x":0.7283653616905212,"y":0.5489566326141357},{"x":0.7211538553237915,"y":0.5489566326141357}]},"confidence":1,"str":"اب","boundary":[0.7211538553237915,0.5313001871109009,0.7283653616905212,0.5489566326141357]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7403846383094788,"y":0.5313001871109009},{"x":0.7956730723381042,"y":0.5313001871109009},{"x":0.7956730723381042,"y":0.5489566326141357},{"x":0.7403846383094788,"y":0.5489566326141357}]},"confidence":1,"str":"اهدیدرت","boundary":[0.7403846383094788,0.5313001871109009,0.7956730723381042,0.5489566326141357]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8052884340286255,"y":0.5313001871109009},{"x":0.8293269276618958,"y":0.5313001871109009},{"x":0.8293269276618958,"y":0.5489566326141357},{"x":0.8052884340286255,"y":0.5489566326141357}]},"confidence":1,"str":"نیا","boundary":[0.8052884340286255,0.5313001871109009,0.8293269276618958,0.5489566326141357]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6057692170143127,"y":0.5313001871109009},{"x":0.629807710647583,"y":0.5313001871109009},{"x":0.629807710647583,"y":0.5489566326141357},{"x":0.6057692170143127,"y":0.5489566326141357}]},"confidence":1,"str":"ریغ","boundary":[0.6057692170143127,0.5313001871109009,0.629807710647583,0.5489566326141357]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.557692289352417,"y":0.5313001871109009},{"x":0.5649038553237915,"y":0.5313001871109009},{"x":0.5649038553237915,"y":0.5489566326141357},{"x":0.557692289352417,"y":0.5489566326141357}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.557692289352417,0.5313001871109009,0.5649038553237915,0.5489566326141357]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5745192170143127,"y":0.5313001871109009},{"x":0.6033653616905212,"y":0.5313001871109009},{"x":0.6033653616905212,"y":0.5489566326141357},{"x":0.5745192170143127,"y":0.5489566326141357}]},"confidence":1,"str":"دمع","boundary":[0.5745192170143127,0.5313001871109009,0.6033653616905212,0.5489566326141357]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5120192170143127,"y":0.5313001871109009},{"x":0.5456730723381042,"y":0.5313001871109009},{"x":0.5456730723381042,"y":0.5489566326141357},{"x":0.5120192170143127,"y":0.5489566326141357}]},"confidence":1,"str":"شیپ","boundary":[0.5120192170143127,0.5313001871109009,0.5456730723381042,0.5489566326141357]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47836539149284363,"y":0.5313001871109009},{"x":0.5096153616905212,"y":0.5313001871109009},{"x":0.5096153616905212,"y":0.5489566326141357},{"x":0.47836539149284363,"y":0.5489566326141357}]},"confidence":1,"str":"ینیب","boundary":[0.47836539149284363,0.5313001871109009,0.5096153616905212,0.5489566326141357]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1875,"y":0.5313001871109009},{"x":0.23076923191547394,"y":0.5313001871109009},{"x":0.23076923191547394,"y":0.5489566326141357},{"x":0.1875,"y":0.5489566326141357}]},"confidence":1,"str":"میاریغ","boundary":[0.1875,0.5313001871109009,0.23076923191547394,0.5489566326141357]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24278846383094788,"y":0.5313001871109009},{"x":0.29567307233810425,"y":0.5313001871109009},{"x":0.29567307233810425,"y":0.5489566326141357},{"x":0.24278846383094788,"y":0.5489566326141357}]},"confidence":1,"str":"رارقتسا","boundary":[0.24278846383094788,0.5313001871109009,0.29567307233810425,0.5489566326141357]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30288460850715637,"y":0.5313001871109009},{"x":0.3149038553237915,"y":0.5313001871109009},{"x":0.3149038553237915,"y":0.5489566326141357},{"x":0.30288460850715637,"y":0.5489566326141357}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.30288460850715637,0.5313001871109009,0.3149038553237915,0.5489566326141357]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32451921701431274,"y":0.5313001871109009},{"x":0.36057692766189575,"y":0.5313001871109009},{"x":0.36057692766189575,"y":0.5489566326141357},{"x":0.32451921701431274,"y":0.5489566326141357}]},"confidence":1,"str":"یشان","boundary":[0.32451921701431274,0.5313001871109009,0.36057692766189575,0.5489566326141357]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3701923191547394,"y":0.5313001871109009},{"x":0.4302884638309479,"y":0.5313001871109009},{"x":0.4302884638309479,"y":0.5489566326141357},{"x":0.3701923191547394,"y":0.5489566326141357}]},"confidence":1,"str":"یلامتحا","boundary":[0.3701923191547394,0.5313001871109009,0.4302884638309479,0.5489566326141357]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4375,"y":0.5313001871109009},{"x":0.4759615361690521,"y":0.5313001871109009},{"x":0.4759615361690521,"y":0.5489566326141357},{"x":0.4375,"y":0.5489566326141357}]},"confidence":1,"str":"هدشن","boundary":[0.4375,0.5313001871109009,0.4759615361690521,0.5489566326141357]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.5313001871109009},{"x":0.1850961595773697,"y":0.5313001871109009},{"x":0.1850961595773697,"y":0.5489566326141357},{"x":0.17067307233810425,"y":0.5489566326141357}]},"confidence":1,"str":"ن","boundary":[0.17067307233810425,0.5313001871109009,0.1850961595773697,0.5489566326141357]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.5569823384284973},{"x":0.20432692766189575,"y":0.5569823384284973},{"x":0.20432692766189575,"y":0.574638843536377},{"x":0.17067307233810425,"y":0.574638843536377}]},"confidence":1,"str":"یارب","boundary":[0.17067307233810425,0.5569823384284973,0.20432692766189575,0.574638843536377]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21394230425357819,"y":0.5569823384284973},{"x":0.22355769574642181,"y":0.5569823384284973},{"x":0.22355769574642181,"y":0.574638843536377},{"x":0.21394230425357819,"y":0.574638843536377}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.21394230425357819,0.5569823384284973,0.22355769574642181,0.574638843536377]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23317307233810425,"y":0.5569823384284973},{"x":0.26923078298568726,"y":0.5569823384284973},{"x":0.26923078298568726,"y":0.574638843536377},{"x":0.23317307233810425,"y":0.574638843536377}]},"confidence":1,"str":"یهار","boundary":[0.23317307233810425,0.5569823384284973,0.26923078298568726,0.574638843536377]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28125,"y":0.5569823384284973},{"x":0.3149038553237915,"y":0.5569823384284973},{"x":0.3149038553237915,"y":0.574638843536377},{"x":0.28125,"y":0.574638843536377}]},"confidence":1,"str":"تسا","boundary":[0.28125,0.5569823384284973,0.3149038553237915,0.574638843536377]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32451921701431274,"y":0.5569823384284973},{"x":0.3701923191547394,"y":0.5569823384284973},{"x":0.3701923191547394,"y":0.574638843536377},{"x":0.32451921701431274,"y":0.574638843536377}]},"confidence":1,"str":"نکمم","boundary":[0.32451921701431274,0.5569823384284973,0.3701923191547394,0.574638843536377]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798076808452606,"y":0.5569823384284973},{"x":0.44711539149284363,"y":0.5569823384284973},{"x":0.44711539149284363,"y":0.574638843536377},{"x":0.3798076808452606,"y":0.574638843536377}]},"confidence":1,"str":"یعونصم","boundary":[0.3798076808452606,0.5569823384284973,0.44711539149284363,0.574638843536377]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45673078298568726,"y":0.5569823384284973},{"x":0.5,"y":0.5569823384284973},{"x":0.5,"y":0.574638843536377},{"x":0.45673078298568726,"y":0.574638843536377}]},"confidence":1,"str":"شوه","boundary":[0.45673078298568726,0.5569823384284973,0.5,0.574638843536377]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5096153616905212,"y":0.5569823384284973},{"x":0.5456730723381042,"y":0.5569823384284973},{"x":0.5456730723381042,"y":0.574638843536377},{"x":0.5096153616905212,"y":0.574638843536377}]},"confidence":1,"str":"لماع","boundary":[0.5096153616905212,0.5569823384284973,0.5456730723381042,0.574638843536377]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.557692289352417,"y":0.5569823384284973},{"x":0.5817307829856873,"y":0.5569823384284973},{"x":0.5817307829856873,"y":0.574638843536377},{"x":0.557692289352417,"y":0.574638843536377}]},"confidence":1,"str":"،زین","boundary":[0.557692289352417,0.5569823384284973,0.5817307829856873,0.574638843536377]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5913461446762085,"y":0.5569823384284973},{"x":0.6370192170143127,"y":0.5569823384284973},{"x":0.6370192170143127,"y":0.574638843536377},{"x":0.5913461446762085,"y":0.574638843536377}]},"confidence":1,"str":"طیارش","boundary":[0.5913461446762085,0.5569823384284973,0.6370192170143127,0.574638843536377]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6466346383094788,"y":0.5569823384284973},{"x":0.6875,"y":0.5569823384284973},{"x":0.6875,"y":0.574638843536377},{"x":0.6466346383094788,"y":0.574638843536377}]},"confidence":1,"str":"یخرب","boundary":[0.6466346383094788,0.5569823384284973,0.6875,0.574638843536377]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6971153616905212,"y":0.5569823384284973},{"x":0.7115384340286255,"y":0.5569823384284973},{"x":0.7115384340286255,"y":0.574638843536377},{"x":0.6971153616905212,"y":0.574638843536377}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.6971153616905212,0.5569823384284973,0.7115384340286255,0.574638843536377]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7211538553237915,"y":0.5569823384284973},{"x":0.7740384340286255,"y":0.5569823384284973},{"x":0.7740384340286255,"y":0.574638843536377},{"x":0.7211538553237915,"y":0.574638843536377}]},"confidence":1,"str":".دنتسه","boundary":[0.7211538553237915,0.5569823384284973,0.7740384340286255,0.574638843536377]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7836538553237915,"y":0.5569823384284973},{"x":0.8293269276618958,"y":0.5569823384284973},{"x":0.8293269276618958,"y":0.574638843536377},{"x":0.7836538553237915,"y":0.574638843536377}]},"confidence":1,"str":"طبترم","boundary":[0.7836538553237915,0.5569823384284973,0.8293269276618958,0.574638843536377]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7908653616905212,"y":0.584269642829895},{"x":0.8293269276618958,"y":0.584269642829895},{"x":0.8293269276618958,"y":0.6019261479377747},{"x":0.7908653616905212,"y":0.6019261479377747}]},"confidence":1,"str":"ماجنا","boundary":[0.7908653616905212,0.584269642829895,0.8293269276618958,0.6019261479377747]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.745192289352417,"y":0.584269642829895},{"x":0.78125,"y":0.584269642829895},{"x":0.78125,"y":0.6019261479377747},{"x":0.745192289352417,"y":0.6019261479377747}]},"confidence":1,"str":"نداد","boundary":[0.745192289352417,0.584269642829895,0.78125,0.6019261479377747]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6586538553237915,"y":0.584269642829895},{"x":0.6802884340286255,"y":0.584269642829895},{"x":0.6802884340286255,"y":0.6019261479377747},{"x":0.6586538553237915,"y":0.6019261479377747}]},"confidence":1,"str":"حم","boundary":[0.6586538553237915,0.584269642829895,0.6802884340286255,0.6019261479377747]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6899038553237915,"y":0.584269642829895},{"x":0.7355769276618958,"y":0.584269642829895},{"x":0.7355769276618958,"y":0.6019261479377747},{"x":0.6899038553237915,"y":0.6019261479377747}]},"confidence":1,"str":"هفیظو","boundary":[0.6899038553237915,0.584269642829895,0.7355769276618958,0.6019261479377747]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6322115659713745,"y":0.584269642829895},{"x":0.65625,"y":0.584269642829895},{"x":0.65625,"y":0.6019261479377747},{"x":0.6322115659713745,"y":0.6019261479377747}]},"confidence":1,"str":"هلو","boundary":[0.6322115659713745,0.584269642829895,0.65625,0.6019261479377747]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5336538553237915,"y":0.584269642829895},{"x":0.557692289352417,"y":0.584269642829895},{"x":0.557692289352417,"y":0.6019261479377747},{"x":0.5336538553237915,"y":0.6019261479377747}]},"confidence":1,"str":"دنک","boundary":[0.5336538553237915,0.584269642829895,0.557692289352417,0.6019261479377747]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697115659713745,"y":0.584269642829895},{"x":0.59375,"y":0.584269642829895},{"x":0.59375,"y":0.6019261479377747},{"x":0.5697115659713745,"y":0.6019261479377747}]},"confidence":1,"str":"ادیپ","boundary":[0.5697115659713745,0.584269642829895,0.59375,0.6019261479377747]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6057692170143127,"y":0.584269642829895},{"x":0.6322115659713745,"y":0.584269642829895},{"x":0.6322115659713745,"y":0.6019261479377747},{"x":0.6057692170143127,"y":0.6019261479377747}]},"confidence":1,"str":"شا","boundary":[0.6057692170143127,0.584269642829895,0.6322115659713745,0.6019261479377747]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5168269276618958,"y":0.584269642829895},{"x":0.5240384340286255,"y":0.584269642829895},{"x":0.5240384340286255,"y":0.6019261479377747},{"x":0.5168269276618958,"y":0.6019261479377747}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5168269276618958,0.584269642829895,0.5240384340286255,0.6019261479377747]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4014423191547394,"y":0.584269642829895},{"x":0.4375,"y":0.584269642829895},{"x":0.4375,"y":0.6019261479377747},{"x":0.4014423191547394,"y":0.6019261479377747}]},"confidence":1,"str":"ناسآ","boundary":[0.4014423191547394,0.584269642829895,0.4375,0.6019261479377747]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44951921701431274,"y":0.584269642829895},{"x":0.48798078298568726,"y":0.584269642829895},{"x":0.48798078298568726,"y":0.6019261479377747},{"x":0.44951921701431274,"y":0.6019261479377747}]},"confidence":1,"str":"هکنیا","boundary":[0.44951921701431274,0.584269642829895,0.48798078298568726,0.6019261479377747]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4975961446762085,"y":0.584269642829895},{"x":0.5072115659713745,"y":0.584269642829895},{"x":0.5072115659713745,"y":0.6019261479377747},{"x":0.4975961446762085,"y":0.6019261479377747}]},"confidence":1,"str":"اب","boundary":[0.4975961446762085,0.584269642829895,0.5072115659713745,0.6019261479377747]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.584269642829895},{"x":0.19951923191547394,"y":0.584269642829895},{"x":0.19951923191547394,"y":0.6019261479377747},{"x":0.17067307233810425,"y":0.6019261479377747}]},"confidence":1,"str":"تین","boundary":[0.17067307233810425,0.584269642829895,0.19951923191547394,0.6019261479377747]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20913460850715637,"y":0.584269642829895},{"x":0.21875,"y":0.584269642829895},{"x":0.21875,"y":0.6019261479377747},{"x":0.20913460850715637,"y":0.6019261479377747}]},"confidence":1,"str":"اب","boundary":[0.20913460850715637,0.584269642829895,0.21875,0.6019261479377747]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22836539149284363,"y":0.584269642829895},{"x":0.26923078298568726,"y":0.584269642829895},{"x":0.26923078298568726,"y":0.6019261479377747},{"x":0.22836539149284363,"y":0.6019261479377747}]},"confidence":1,"str":"،تسا","boundary":[0.22836539149284363,0.584269642829895,0.26923078298568726,0.6019261479377747]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2788461446762085,"y":0.584269642829895},{"x":0.32692307233810425,"y":0.584269642829895},{"x":0.32692307233810425,"y":0.6019261479377747},{"x":0.2788461446762085,"y":0.6019261479377747}]},"confidence":1,"str":"نکمم","boundary":[0.2788461446762085,0.584269642829895,0.32692307233810425,0.6019261479377747]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33413460850715637,"y":0.584269642829895},{"x":0.35336539149284363,"y":0.584269642829895},{"x":0.35336539149284363,"y":0.6019261479377747},{"x":0.33413460850715637,"y":0.6019261479377747}]},"confidence":1,"str":"هار","boundary":[0.33413460850715637,0.584269642829895,0.35336539149284363,0.6019261479377747]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36298078298568726,"y":0.584269642829895},{"x":0.3990384638309479,"y":0.584269642829895},{"x":0.3990384638309479,"y":0.6019261479377747},{"x":0.36298078298568726,"y":0.6019261479377747}]},"confidence":1,"str":"نیرت","boundary":[0.36298078298568726,0.584269642829895,0.3990384638309479,0.6019261479377747]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48076921701431274,"y":0.6115570068359375},{"x":0.5288461446762085,"y":0.6115570068359375},{"x":0.5288461446762085,"y":0.6292135119438171},{"x":0.48076921701431274,"y":0.6292135119438171}]},"confidence":1,"str":"تفاظن","boundary":[0.48076921701431274,0.6115570068359375,0.5288461446762085,0.6292135119438171]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5408653616905212,"y":0.6115570068359375},{"x":0.5769230723381042,"y":0.6115570068359375},{"x":0.5769230723381042,"y":0.6292135119438171},{"x":0.5408653616905212,"y":0.6292135119438171}]},"confidence":1,"str":"یتابر","boundary":[0.5408653616905212,0.6115570068359375,0.5769230723381042,0.6292135119438171]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.588942289352417,"y":0.6115570068359375},{"x":0.629807710647583,"y":0.6115570068359375},{"x":0.629807710647583,"y":0.6292135119438171},{"x":0.588942289352417,"y":0.6292135119438171}]},"confidence":1,"str":"،لاثم","boundary":[0.588942289352417,0.6115570068359375,0.629807710647583,0.6292135119438171]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6394230723381042,"y":0.6115570068359375},{"x":0.6730769276618958,"y":0.6115570068359375},{"x":0.6730769276618958,"y":0.6292135119438171},{"x":0.6394230723381042,"y":0.6292135119438171}]},"confidence":1,"str":"یارب","boundary":[0.6394230723381042,0.6115570068359375,0.6730769276618958,0.6292135119438171]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.682692289352417,"y":0.6115570068359375},{"x":0.7163461446762085,"y":0.6115570068359375},{"x":0.7163461446762085,"y":0.6292135119438171},{"x":0.682692289352417,"y":0.6292135119438171}]},"confidence":1,"str":".دراد","boundary":[0.682692289352417,0.6115570068359375,0.7163461446762085,0.6292135119438171]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7259615659713745,"y":0.6115570068359375},{"x":0.78125,"y":0.6115570068359375},{"x":0.78125,"y":0.6292135119438171},{"x":0.7259615659713745,"y":0.6292135119438171}]},"confidence":1,"str":"تریاغم","boundary":[0.7259615659713745,0.6115570068359375,0.78125,0.6292135119438171]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7908653616905212,"y":0.6115570068359375},{"x":0.8293269276618958,"y":0.6115570068359375},{"x":0.8293269276618958,"y":0.6292135119438171},{"x":0.7908653616905212,"y":0.6292135119438171}]},"confidence":1,"str":"حارط","boundary":[0.7908653616905212,0.6115570068359375,0.8293269276618958,0.6292135119438171]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.6115570068359375},{"x":0.17788460850715637,"y":0.6115570068359375},{"x":0.17788460850715637,"y":0.6292135119438171},{"x":0.17067307233810425,"y":0.6292135119438171}]},"confidence":1,"str":"اب","boundary":[0.17067307233810425,0.6115570068359375,0.17788460850715637,0.6292135119438171]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899038404226303,"y":0.6115570068359375},{"x":0.19951923191547394,"y":0.6115570068359375},{"x":0.19951923191547394,"y":0.6292135119438171},{"x":0.1899038404226303,"y":0.6292135119438171}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.1899038404226303,0.6115570068359375,0.19951923191547394,0.6292135119438171]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20913460850715637,"y":0.6115570068359375},{"x":0.2475961595773697,"y":0.6115570068359375},{"x":0.2475961595773697,"y":0.6292135119438171},{"x":0.20913460850715637,"y":0.6292135119438171}]},"confidence":1,"str":"كاخ","boundary":[0.20913460850715637,0.6115570068359375,0.2475961595773697,0.6292135119438171]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2572115361690521,"y":0.6115570068359375},{"x":0.26442307233810425,"y":0.6115570068359375},{"x":0.26442307233810425,"y":0.6292135119438171},{"x":0.2572115361690521,"y":0.6292135119438171}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.2572115361690521,0.6115570068359375,0.26442307233810425,0.6292135119438171]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2740384638309479,"y":0.6115570068359375},{"x":0.30048078298568726,"y":0.6115570068359375},{"x":0.30048078298568726,"y":0.6292135119438171},{"x":0.2740384638309479,"y":0.6292135119438171}]},"confidence":1,"str":"درگ","boundary":[0.2740384638309479,0.6115570068359375,0.30048078298568726,0.6292135119438171]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3100961446762085,"y":0.6115570068359375},{"x":0.32932692766189575,"y":0.6115570068359375},{"x":0.32932692766189575,"y":0.6292135119438171},{"x":0.3100961446762085,"y":0.6292135119438171}]},"confidence":1,"str":"هک","boundary":[0.3100961446762085,0.6115570068359375,0.32932692766189575,0.6292135119438171]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3413461446762085,"y":0.6115570068359375},{"x":0.3725961446762085,"y":0.6115570068359375},{"x":0.3725961446762085,"y":0.6292135119438171},{"x":0.3413461446762085,"y":0.6292135119438171}]},"confidence":1,"str":"دینک","boundary":[0.3413461446762085,0.6115570068359375,0.3725961446762085,0.6292135119438171]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3822115361690521,"y":0.6115570068359375},{"x":0.42067307233810425,"y":0.6115570068359375},{"x":0.42067307233810425,"y":0.6292135119438171},{"x":0.3822115361690521,"y":0.6292135119438171}]},"confidence":1,"str":"روصت","boundary":[0.3822115361690521,0.6115570068359375,0.42067307233810425,0.6292135119438171]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4326923191547394,"y":0.6115570068359375},{"x":0.4399038553237915,"y":0.6115570068359375},{"x":0.4399038553237915,"y":0.6292135119438171},{"x":0.4326923191547394,"y":0.6292135119438171}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.4326923191547394,0.6115570068359375,0.4399038553237915,0.6292135119438171]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45192307233810425,"y":0.6115570068359375},{"x":0.47836539149284363,"y":0.6115570068359375},{"x":0.47836539149284363,"y":0.6292135119438171},{"x":0.45192307233810425,"y":0.6292135119438171}]},"confidence":1,"str":"یچ","boundary":[0.45192307233810425,0.6115570068359375,0.47836539149284363,0.6292135119438171]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6346153616905212,"y":0.6388443112373352},{"x":0.6586538553237915,"y":0.6388443112373352},{"x":0.6586538553237915,"y":0.6565008163452148},{"x":0.6346153616905212,"y":0.6565008163452148}]},"confidence":1,"str":"یم","boundary":[0.6346153616905212,0.6388443112373352,0.6586538553237915,0.6565008163452148]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6658653616905212,"y":0.6388443112373352},{"x":0.7067307829856873,"y":0.6388443112373352},{"x":0.7067307829856873,"y":0.6565008163452148},{"x":0.6658653616905212,"y":0.6565008163452148}]},"confidence":1,"str":"ناهنپ","boundary":[0.6658653616905212,0.6388443112373352,0.7067307829856873,0.6565008163452148]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7163461446762085,"y":0.6388443112373352},{"x":0.7572115659713745,"y":0.6388443112373352},{"x":0.7572115659713745,"y":0.6565008163452148},{"x":0.7163461446762085,"y":0.6565008163452148}]},"confidence":1,"str":"شرف","boundary":[0.7163461446762085,0.6388443112373352,0.7572115659713745,0.6565008163452148]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7668269276618958,"y":0.6388443112373352},{"x":0.786057710647583,"y":0.6388443112373352},{"x":0.786057710647583,"y":0.6565008163452148},{"x":0.7668269276618958,"y":0.6565008163452148}]},"confidence":1,"str":"ریز","boundary":[0.7668269276618958,0.6388443112373352,0.786057710647583,0.6565008163452148]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7980769276618958,"y":0.6388443112373352},{"x":0.8293269276618958,"y":0.6388443112373352},{"x":0.8293269276618958,"y":0.6565008163452148},{"x":0.7980769276618958,"y":0.6565008163452148}]},"confidence":1,"str":"وراج","boundary":[0.7980769276618958,0.6388443112373352,0.8293269276618958,0.6565008163452148]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6009615659713745,"y":0.6388443112373352},{"x":0.6322115659713745,"y":0.6388443112373352},{"x":0.6322115659713745,"y":0.6565008163452148},{"x":0.6009615659713745,"y":0.6565008163452148}]},"confidence":1,"str":".دنک","boundary":[0.6009615659713745,0.6388443112373352,0.6322115659713745,0.6565008163452148]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32932692766189575,"y":0.6388443112373352},{"x":0.35576921701431274,"y":0.6388443112373352},{"x":0.35576921701431274,"y":0.6565008163452148},{"x":0.32932692766189575,"y":0.6565008163452148}]},"confidence":1,"str":"ءوس","boundary":[0.32932692766189575,0.6388443112373352,0.35576921701431274,0.6565008163452148]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36538460850715637,"y":0.6388443112373352},{"x":0.3990384638309479,"y":0.6388443112373352},{"x":0.3990384638309479,"y":0.6565008163452148},{"x":0.36538460850715637,"y":0.6565008163452148}]},"confidence":1,"str":"رطخ","boundary":[0.36538460850715637,0.6388443112373352,0.3990384638309479,0.6565008163452148]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4086538553237915,"y":0.6388443112373352},{"x":0.41586539149284363,"y":0.6388443112373352},{"x":0.41586539149284363,"y":0.6565008163452148},{"x":0.4086538553237915,"y":0.6565008163452148}]},"confidence":1,"str":"اب","boundary":[0.4086538553237915,0.6388443112373352,0.41586539149284363,0.6565008163452148]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42548078298568726,"y":0.6388443112373352},{"x":0.47836539149284363,"y":0.6388443112373352},{"x":0.47836539149284363,"y":0.6565008163452148},{"x":0.42548078298568726,"y":0.6565008163452148}]},"confidence":1,"str":"هشیمه","boundary":[0.42548078298568726,0.6388443112373352,0.47836539149284363,0.6565008163452148]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48798078298568726,"y":0.6388443112373352},{"x":0.5192307829856873,"y":0.6388443112373352},{"x":0.5192307829856873,"y":0.6565008163452148},{"x":0.48798078298568726,"y":0.6565008163452148}]},"confidence":1,"str":"،نیا","boundary":[0.48798078298568726,0.6388443112373352,0.5192307829856873,0.6565008163452148]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.526442289352417,"y":0.6388443112373352},{"x":0.5384615659713745,"y":0.6388443112373352},{"x":0.5384615659713745,"y":0.6565008163452148},{"x":0.526442289352417,"y":0.6565008163452148}]},"confidence":1,"str":"رب","boundary":[0.526442289352417,0.6388443112373352,0.5384615659713745,0.6565008163452148]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5480769276618958,"y":0.6388443112373352},{"x":0.5913461446762085,"y":0.6388443112373352},{"x":0.5913461446762085,"y":0.6565008163452148},{"x":0.5480769276618958,"y":0.6565008163452148}]},"confidence":1,"str":"هولاع","boundary":[0.5480769276618958,0.6388443112373352,0.5913461446762085,0.6565008163452148]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.6388443112373352},{"x":0.18028846383094788,"y":0.6388443112373352},{"x":0.18028846383094788,"y":0.6565008163452148},{"x":0.17067307233810425,"y":0.6565008163452148}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.17067307233810425,0.6388443112373352,0.18028846383094788,0.6565008163452148]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899038404226303,"y":0.6388443112373352},{"x":0.26442307233810425,"y":0.6388443112373352},{"x":0.26442307233810425,"y":0.6565008163452148},{"x":0.1899038404226303,"y":0.6565008163452148}]},"confidence":1,"str":"ناراکبارخ","boundary":[0.1899038404226303,0.6388443112373352,0.26442307233810425,0.6565008163452148]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2740384638309479,"y":0.6388443112373352},{"x":0.32692307233810425,"y":0.6388443112373352},{"x":0.32692307233810425,"y":0.6565008163452148},{"x":0.2740384638309479,"y":0.6565008163452148}]},"confidence":1,"str":"هدافتسا","boundary":[0.2740384638309479,0.6388443112373352,0.32692307233810425,0.6565008163452148]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7836538553237915,"y":0.6645264625549316},{"x":0.8293269276618958,"y":0.6645264625549316},{"x":0.8293269276618958,"y":0.6821829676628113},{"x":0.7836538553237915,"y":0.6821829676628113}]},"confidence":1,"str":"هناماس","boundary":[0.7836538553237915,0.6645264625549316,0.8293269276618958,0.6821829676628113]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42307692766189575,"y":0.6645264625549316},{"x":0.4423076808452606,"y":0.6645264625549316},{"x":0.4423076808452606,"y":0.6821829676628113},{"x":0.42307692766189575,"y":0.6821829676628113}]},"confidence":1,"str":"نآ","boundary":[0.42307692766189575,0.6645264625549316,0.4423076808452606,0.6821829676628113]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45432692766189575,"y":0.6645264625549316},{"x":0.5168269276618958,"y":0.6645264625549316},{"x":0.5168269276618958,"y":0.6821829676628113},{"x":0.45432692766189575,"y":0.6821829676628113}]},"confidence":1,"str":"متیروگلا","boundary":[0.45432692766189575,0.6645264625549316,0.5168269276618958,0.6821829676628113]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5288461446762085,"y":0.6645264625549316},{"x":0.6009615659713745,"y":0.6645264625549316},{"x":0.6009615659713745,"y":0.6821829676628113},{"x":0.5288461446762085,"y":0.6821829676628113}]},"confidence":1,"str":"یراکتسد","boundary":[0.5288461446762085,0.6645264625549316,0.6009615659713745,0.6821829676628113]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6129807829856873,"y":0.6645264625549316},{"x":0.651442289352417,"y":0.6645264625549316},{"x":0.651442289352417,"y":0.6821829676628113},{"x":0.6129807829856873,"y":0.6821829676628113}]},"confidence":1,"str":"فده","boundary":[0.6129807829856873,0.6645264625549316,0.651442289352417,0.6821829676628113]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6634615659713745,"y":0.6645264625549316},{"x":0.6706730723381042,"y":0.6645264625549316},{"x":0.6706730723381042,"y":0.6821829676628113},{"x":0.6634615659713745,"y":0.6821829676628113}]},"confidence":1,"str":"اب","boundary":[0.6634615659713745,0.6645264625549316,0.6706730723381042,0.6821829676628113]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.682692289352417,"y":0.6645264625549316},{"x":0.7355769276618958,"y":0.6645264625549316},{"x":0.7355769276618958,"y":0.6821829676628113},{"x":0.682692289352417,"y":0.6821829676628113}]},"confidence":1,"str":"لقتسم","boundary":[0.682692289352417,0.6645264625549316,0.7355769276618958,0.6821829676628113]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7475961446762085,"y":0.6645264625549316},{"x":0.78125,"y":0.6645264625549316},{"x":0.78125,"y":0.6821829676628113},{"x":0.7475961446762085,"y":0.6821829676628113}]},"confidence":1,"str":"یاه","boundary":[0.7475961446762085,0.6645264625549316,0.78125,0.6821829676628113]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.6645264625549316},{"x":0.21394230425357819,"y":0.6645264625549316},{"x":0.21394230425357819,"y":0.6821829676628113},{"x":0.17067307233810425,"y":0.6821829676628113}]},"confidence":1,"str":"،باتک","boundary":[0.17067307233810425,0.6645264625549316,0.21394230425357819,0.6821829676628113]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22596153616905212,"y":0.6645264625549316},{"x":0.2524038553237915,"y":0.6645264625549316},{"x":0.2524038553237915,"y":0.6821829676628113},{"x":0.22596153616905212,"y":0.6821829676628113}]},"confidence":1,"str":"نیا","boundary":[0.22596153616905212,0.6645264625549316,0.2524038553237915,0.6821829676628113]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26201921701431274,"y":0.6645264625549316},{"x":0.2788461446762085,"y":0.6645264625549316},{"x":0.2788461446762085,"y":0.6821829676628113},{"x":0.26201921701431274,"y":0.6821829676628113}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.26201921701431274,0.6645264625549316,0.2788461446762085,0.6821829676628113]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2884615361690521,"y":0.6645264625549316},{"x":0.3461538553237915,"y":0.6645264625549316},{"x":0.3461538553237915,"y":0.6821829676628113},{"x":0.2884615361690521,"y":0.6821829676628113}]},"confidence":1,"str":".میتسه","boundary":[0.2884615361690521,0.6645264625549316,0.3461538553237915,0.6821829676628113]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35576921701431274,"y":0.6645264625549316},{"x":0.39423078298568726,"y":0.6645264625549316},{"x":0.39423078298568726,"y":0.6821829676628113},{"x":0.35576921701431274,"y":0.6821829676628113}]},"confidence":1,"str":"وربور","boundary":[0.35576921701431274,0.6645264625549316,0.39423078298568726,0.6821829676628113]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40625,"y":0.6645264625549316},{"x":0.42307692766189575,"y":0.6645264625549316},{"x":0.42307692766189575,"y":0.6821829676628113},{"x":0.40625,"y":0.6821829676628113}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.40625,0.6645264625549316,0.42307692766189575,0.6821829676628113]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.65625,"y":0.6918138265609741},{"x":0.7211538553237915,"y":0.6918138265609741},{"x":0.7211538553237915,"y":0.7094703316688538},{"x":0.65625,"y":0.7094703316688538}]},"confidence":1,"str":"هعومجم","boundary":[0.65625,0.6918138265609741,0.7211538553237915,0.7094703316688538]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7307692170143127,"y":0.6918138265609741},{"x":0.7427884340286255,"y":0.6918138265609741},{"x":0.7427884340286255,"y":0.7094703316688538},{"x":0.7307692170143127,"y":0.7094703316688538}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.7307692170143127,0.6918138265609741,0.7427884340286255,0.7094703316688538]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.754807710647583,"y":0.6918138265609741},{"x":0.8293269276618958,"y":0.6918138265609741},{"x":0.8293269276618958,"y":0.7094703316688538},{"x":0.754807710647583,"y":0.7094703316688538}]},"confidence":1,"str":"ناگدنراگن","boundary":[0.754807710647583,0.6918138265609741,0.8293269276618958,0.7094703316688538]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5528846383094788,"y":0.6918138265609741},{"x":0.6033653616905212,"y":0.6918138265609741},{"x":0.6033653616905212,"y":0.7094703316688538},{"x":0.5528846383094788,"y":0.7094703316688538}]},"confidence":1,"str":"ینارگن","boundary":[0.5528846383094788,0.6918138265609741,0.6033653616905212,0.7094703316688538]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6129807829856873,"y":0.6918138265609741},{"x":0.625,"y":0.6918138265609741},{"x":0.625,"y":0.7094703316688538},{"x":0.6129807829856873,"y":0.7094703316688538}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.6129807829856873,0.6918138265609741,0.625,0.7094703316688538]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6346153616905212,"y":0.6918138265609741},{"x":0.6538461446762085,"y":0.6918138265609741},{"x":0.6538461446762085,"y":0.7094703316688538},{"x":0.6346153616905212,"y":0.7094703316688538}]},"confidence":1,"str":"یا","boundary":[0.6346153616905212,0.6918138265609741,0.6538461446762085,0.7094703316688538]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30288460850715637,"y":0.6918138265609741},{"x":0.32692307233810425,"y":0.6918138265609741},{"x":0.32692307233810425,"y":0.7094703316688538},{"x":0.30288460850715637,"y":0.7094703316688538}]},"confidence":1,"str":"نیب","boundary":[0.30288460850715637,0.6918138265609741,0.32692307233810425,0.7094703316688538]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3389423191547394,"y":0.6918138265609741},{"x":0.375,"y":0.6918138265609741},{"x":0.375,"y":0.7094703316688538},{"x":0.3389423191547394,"y":0.7094703316688538}]},"confidence":1,"str":"حطس","boundary":[0.3389423191547394,0.6918138265609741,0.375,0.7094703316688538]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38701921701431274,"y":0.6918138265609741},{"x":0.4038461446762085,"y":0.6918138265609741},{"x":0.4038461446762085,"y":0.7094703316688538},{"x":0.38701921701431274,"y":0.7094703316688538}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.38701921701431274,0.6918138265609741,0.4038461446762085,0.7094703316688538]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4134615361690521,"y":0.6918138265609741},{"x":0.45192307233810425,"y":0.6918138265609741},{"x":0.45192307233810425,"y":0.7094703316688538},{"x":0.4134615361690521,"y":0.7094703316688538}]},"confidence":1,"str":"یدج","boundary":[0.4134615361690521,0.6918138265609741,0.45192307233810425,0.7094703316688538]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4615384638309479,"y":0.6918138265609741},{"x":0.5096153616905212,"y":0.6918138265609741},{"x":0.5096153616905212,"y":0.7094703316688538},{"x":0.4615384638309479,"y":0.7094703316688538}]},"confidence":1,"str":"یتینما","boundary":[0.4615384638309479,0.6918138265609741,0.5096153616905212,0.7094703316688538]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5192307829856873,"y":0.6918138265609741},{"x":0.5528846383094788,"y":0.6918138265609741},{"x":0.5528846383094788,"y":0.7094703316688538},{"x":0.5192307829856873,"y":0.7094703316688538}]},"confidence":1,"str":"یاه","boundary":[0.5192307829856873,0.6918138265609741,0.5528846383094788,0.7094703316688538]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22355769574642181,"y":0.6918138265609741},{"x":0.2475961595773697,"y":0.6918138265609741},{"x":0.2475961595773697,"y":0.7094703316688538},{"x":0.22355769574642181,"y":0.7094703316688538}]},"confidence":1,"str":"یم","boundary":[0.22355769574642181,0.6918138265609741,0.2475961595773697,0.7094703316688538]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2572115361690521,"y":0.6918138265609741},{"x":0.30048078298568726,"y":0.6918138265609741},{"x":0.30048078298568726,"y":0.7094703316688538},{"x":0.2572115361690521,"y":0.7094703316688538}]},"confidence":1,"str":"یللملا","boundary":[0.2572115361690521,0.6918138265609741,0.30048078298568726,0.7094703316688538]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21875,"y":0.6918138265609741},{"x":0.2211538404226303,"y":0.6918138265609741},{"x":0.2211538404226303,"y":0.7094703316688538},{"x":0.21875,"y":0.7094703316688538}]},"confidence":1,"str":"پ","boundary":[0.21875,0.6918138265609741,0.2211538404226303,0.7094703316688538]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.6918138265609741},{"x":0.21394230425357819,"y":0.6918138265609741},{"x":0.21394230425357819,"y":0.7094703316688538},{"x":0.17067307233810425,"y":0.7094703316688538}]},"confidence":1,"str":"دنزادر","boundary":[0.17067307233810425,0.6918138265609741,0.21394230425357819,0.7094703316688538]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7115384340286255,"y":0.7191011309623718},{"x":0.7475961446762085,"y":0.7191011309623718},{"x":0.7475961446762085,"y":0.7367576360702515},{"x":0.7115384340286255,"y":0.7367576360702515}]},"confidence":1,"str":"تسا","boundary":[0.7115384340286255,0.7191011309623718,0.7475961446762085,0.7367576360702515]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.754807710647583,"y":0.7191011309623718},{"x":0.8028846383094788,"y":0.7191011309623718},{"x":0.8028846383094788,"y":0.7367576360702515},{"x":0.754807710647583,"y":0.7367576360702515}]},"confidence":1,"str":"نکمم","boundary":[0.754807710647583,0.7191011309623718,0.8028846383094788,0.7367576360702515]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8100961446762085,"y":0.7191011309623718},{"x":0.8293269276618958,"y":0.7191011309623718},{"x":0.8293269276618958,"y":0.7367576360702515},{"x":0.8100961446762085,"y":0.7367576360702515}]},"confidence":1,"str":"هک","boundary":[0.8100961446762085,0.7191011309623718,0.8293269276618958,0.7367576360702515]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7067307829856873,"y":0.7191011309623718},{"x":0.7091346383094788,"y":0.7191011309623718},{"x":0.7091346383094788,"y":0.7367576360702515},{"x":0.7067307829856873,"y":0.7367576360702515}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.7067307829856873,0.7191011309623718,0.7091346383094788,0.7367576360702515]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42307692766189575,"y":0.7191011309623718},{"x":0.4615384638309479,"y":0.7191011309623718},{"x":0.4615384638309479,"y":0.7367576360702515},{"x":0.42307692766189575,"y":0.7367576360702515}]},"confidence":1,"str":".دشاب","boundary":[0.42307692766189575,0.7191011309623718,0.4615384638309479,0.7367576360702515]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46875,"y":0.7191011309623718},{"x":0.5144230723381042,"y":0.7191011309623718},{"x":0.5144230723381042,"y":0.7367576360702515},{"x":0.46875,"y":0.7367576360702515}]},"confidence":1,"str":"مراهچ","boundary":[0.46875,0.7191011309623718,0.5144230723381042,0.7367576360702515]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5240384340286255,"y":0.7191011309623718},{"x":0.5745192170143127,"y":0.7191011309623718},{"x":0.5745192170143127,"y":0.7367576360702515},{"x":0.5240384340286255,"y":0.7367576360702515}]},"confidence":1,"str":"یتعنص","boundary":[0.5240384340286255,0.7191011309623718,0.5745192170143127,0.7367576360702515]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841346383094788,"y":0.7191011309623718},{"x":0.6346153616905212,"y":0.7191011309623718},{"x":0.6346153616905212,"y":0.7367576360702515},{"x":0.5841346383094788,"y":0.7367576360702515}]},"confidence":1,"str":"بلاقنا","boundary":[0.5841346383094788,0.7191011309623718,0.6346153616905212,0.7367576360702515]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6442307829856873,"y":0.7191011309623718},{"x":0.6778846383094788,"y":0.7191011309623718},{"x":0.6778846383094788,"y":0.7367576360702515},{"x":0.6442307829856873,"y":0.7367576360702515}]},"confidence":1,"str":"جیاتن","boundary":[0.6442307829856873,0.7191011309623718,0.6778846383094788,0.7367576360702515]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6875,"y":0.7191011309623718},{"x":0.6995192170143127,"y":0.7191011309623718},{"x":0.6995192170143127,"y":0.7367576360702515},{"x":0.6875,"y":0.7367576360702515}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.6875,0.7191011309623718,0.6995192170143127,0.7367576360702515]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6490384340286255,"y":0.7463884353637695},{"x":0.6730769276618958,"y":0.7463884353637695},{"x":0.6730769276618958,"y":0.7640449404716492},{"x":0.6490384340286255,"y":0.7640449404716492}]},"confidence":1,"str":"يب","boundary":[0.6490384340286255,0.7463884353637695,0.6730769276618958,0.7640449404716492]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6802884340286255,"y":0.7463884353637695},{"x":0.6875,"y":0.7463884353637695},{"x":0.6875,"y":0.7640449404716492},{"x":0.6802884340286255,"y":0.7640449404716492}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6802884340286255,0.7463884353637695,0.6875,0.7640449404716492]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6995192170143127,"y":0.7463884353637695},{"x":0.7692307829856873,"y":0.7463884353637695},{"x":0.7692307829856873,"y":0.7640449404716492},{"x":0.6995192170143127,"y":0.7640449404716492}]},"confidence":1,"str":"هناروانف","boundary":[0.6995192170143127,0.7463884353637695,0.7692307829856873,0.7640449404716492]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7788461446762085,"y":0.7463884353637695},{"x":0.8293269276618958,"y":0.7463884353637695},{"x":0.8293269276618958,"y":0.7640449404716492},{"x":0.7788461446762085,"y":0.7640449404716492}]},"confidence":1,"str":"ينمیا","boundary":[0.7788461446762085,0.7463884353637695,0.8293269276618958,0.7640449404716492]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5625,"y":0.7463884353637695},{"x":0.6442307829856873,"y":0.7463884353637695},{"x":0.6442307829856873,"y":0.7640449404716492},{"x":0.5625,"y":0.7640449404716492}]},"confidence":1,"str":":يدامتعا","boundary":[0.5625,0.7463884353637695,0.6442307829856873,0.7640449404716492]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3822115361690521,"y":0.7463884353637695},{"x":0.40625,"y":0.7463884353637695},{"x":0.40625,"y":0.7640449404716492},{"x":0.3822115361690521,"y":0.7640449404716492}]},"confidence":1,"str":"یم","boundary":[0.3822115361690521,0.7463884353637695,0.40625,0.7640449404716492]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41586539149284363,"y":0.7463884353637695},{"x":0.48317307233810425,"y":0.7463884353637695},{"x":0.48317307233810425,"y":0.7640449404716492},{"x":0.41586539149284363,"y":0.7640449404716492}]},"confidence":1,"str":"یعونصم","boundary":[0.41586539149284363,0.7463884353637695,0.48317307233810425,0.7640449404716492]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4927884638309479,"y":0.7463884353637695},{"x":0.536057710647583,"y":0.7463884353637695},{"x":0.536057710647583,"y":0.7640449404716492},{"x":0.4927884638309479,"y":0.7640449404716492}]},"confidence":1,"str":"شوه","boundary":[0.4927884638309479,0.7463884353637695,0.536057710647583,0.7640449404716492]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5432692170143127,"y":0.7463884353637695},{"x":0.5552884340286255,"y":0.7463884353637695},{"x":0.5552884340286255,"y":0.7640449404716492},{"x":0.5432692170143127,"y":0.7640449404716492}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.5432692170143127,0.7463884353637695,0.5552884340286255,0.7640449404716492]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21153846383094788,"y":0.7463884353637695},{"x":0.26923078298568726,"y":0.7463884353637695},{"x":0.26923078298568726,"y":0.7640449404716492},{"x":0.21153846383094788,"y":0.7640449404716492}]},"confidence":1,"str":"هدرتسگ","boundary":[0.21153846383094788,0.7463884353637695,0.26923078298568726,0.7640449404716492]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2764423191547394,"y":0.7463884353637695},{"x":0.3149038553237915,"y":0.7463884353637695},{"x":0.3149038553237915,"y":0.7640449404716492},{"x":0.2764423191547394,"y":0.7640449404716492}]},"confidence":1,"str":"فیط","boundary":[0.2764423191547394,0.7463884353637695,0.3149038553237915,0.7640449404716492]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32451921701431274,"y":0.7463884353637695},{"x":0.3389423191547394,"y":0.7463884353637695},{"x":0.3389423191547394,"y":0.7640449404716492},{"x":0.32451921701431274,"y":0.7640449404716492}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.32451921701431274,0.7463884353637695,0.3389423191547394,0.7640449404716492]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3485576808452606,"y":0.7463884353637695},{"x":0.3798076808452606,"y":0.7463884353637695},{"x":0.3798076808452606,"y":0.7640449404716492},{"x":0.3485576808452606,"y":0.7640449404716492}]},"confidence":1,"str":"ناوت","boundary":[0.3485576808452606,0.7463884353637695,0.3798076808452606,0.7640449404716492]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899038404226303,"y":0.7463884353637695},{"x":0.21153846383094788,"y":0.7463884353637695},{"x":0.21153846383094788,"y":0.7640449404716492},{"x":0.1899038404226303,"y":0.7640449404716492}]},"confidence":1,"str":"یا","boundary":[0.1899038404226303,0.7463884353637695,0.21153846383094788,0.7640449404716492]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.7463884353637695},{"x":0.18028846383094788,"y":0.7463884353637695},{"x":0.18028846383094788,"y":0.7640449404716492},{"x":0.17067307233810425,"y":0.7640449404716492}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.17067307233810425,0.7463884353637695,0.18028846383094788,0.7640449404716492]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.588942289352417,"y":0.7752808928489685},{"x":0.6346153616905212,"y":0.7752808928489685},{"x":0.6346153616905212,"y":0.7929373979568481},{"x":0.588942289352417,"y":0.7929373979568481}]},"confidence":1,"str":"ریگدای","boundary":[0.588942289352417,0.7752808928489685,0.6346153616905212,0.7929373979568481]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6418269276618958,"y":0.7752808928489685},{"x":0.6586538553237915,"y":0.7752808928489685},{"x":0.6586538553237915,"y":0.7929373979568481},{"x":0.6418269276618958,"y":0.7929373979568481}]},"confidence":1,"str":"اما","boundary":[0.6418269276618958,0.7752808928489685,0.6586538553237915,0.7929373979568481]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6658653616905212,"y":0.7752808928489685},{"x":0.6850961446762085,"y":0.7752808928489685},{"x":0.6850961446762085,"y":0.7929373979568481},{"x":0.6658653616905212,"y":0.7929373979568481}]},"confidence":1,"str":"درب","boundary":[0.6658653616905212,0.7752808928489685,0.6850961446762085,0.7929373979568481]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6947115659713745,"y":0.7752808928489685},{"x":0.7259615659713745,"y":0.7752808928489685},{"x":0.7259615659713745,"y":0.7929373979568481},{"x":0.6947115659713745,"y":0.7929373979568481}]},"confidence":1,"str":"هرهب","boundary":[0.6947115659713745,0.7752808928489685,0.7259615659713745,0.7929373979568481]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7331730723381042,"y":0.7752808928489685},{"x":0.7740384340286255,"y":0.7752808928489685},{"x":0.7740384340286255,"y":0.7929373979568481},{"x":0.7331730723381042,"y":0.7929373979568481}]},"confidence":1,"str":"یلمع","boundary":[0.7331730723381042,0.7752808928489685,0.7740384340286255,0.7929373979568481]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.78125,"y":0.7752808928489685},{"x":0.8269230723381042,"y":0.7752808928489685},{"x":0.8269230723381042,"y":0.7929373979568481},{"x":0.78125,"y":0.7929373979568481}]},"confidence":1,"str":"طیارش","boundary":[0.78125,0.7752808928489685,0.8269230723381042,0.7929373979568481]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2163461595773697,"y":0.7752808928489685},{"x":0.26682692766189575,"y":0.7752808928489685},{"x":0.26682692766189575,"y":0.7929373979568481},{"x":0.2163461595773697,"y":0.7929373979568481}]},"confidence":1,"str":"میمصت","boundary":[0.2163461595773697,0.7752808928489685,0.26682692766189575,0.7929373979568481]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2740384638309479,"y":0.7752808928489685},{"x":0.3197115361690521,"y":0.7752808928489685},{"x":0.3197115361690521,"y":0.7929373979568481},{"x":0.2740384638309479,"y":0.7929373979568481}]},"confidence":1,"str":"قطنم","boundary":[0.2740384638309479,0.7752808928489685,0.3197115361690521,0.7929373979568481]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32692307233810425,"y":0.7752808928489685},{"x":0.33413460850715637,"y":0.7752808928489685},{"x":0.33413460850715637,"y":0.7929373979568481},{"x":0.32692307233810425,"y":0.7929373979568481}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.32692307233810425,0.7752808928489685,0.33413460850715637,0.7929373979568481]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3389423191547394,"y":0.7752808928489685},{"x":0.375,"y":0.7752808928489685},{"x":0.375,"y":0.7929373979568481},{"x":0.3389423191547394,"y":0.7929373979568481}]},"confidence":1,"str":"تسا","boundary":[0.3389423191547394,0.7752808928489685,0.375,0.7929373979568481]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3822115361690521,"y":0.7752808928489685},{"x":0.4326923191547394,"y":0.7752808928489685},{"x":0.4326923191547394,"y":0.7929373979568481},{"x":0.3822115361690521,"y":0.7929373979568481}]},"confidence":1,"str":"هدیچیپ","boundary":[0.3822115361690521,0.7752808928489685,0.4326923191547394,0.7929373979568481]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4399038553237915,"y":0.7752808928489685},{"x":0.5,"y":0.7752808928489685},{"x":0.5,"y":0.7929373979568481},{"x":0.4399038553237915,"y":0.7929373979568481}]},"confidence":1,"str":"یدنیارف","boundary":[0.4399038553237915,0.7752808928489685,0.5,0.7929373979568481]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5096153616905212,"y":0.7752808928489685},{"x":0.5649038553237915,"y":0.7752808928489685},{"x":0.5649038553237915,"y":0.7929373979568481},{"x":0.5096153616905212,"y":0.7929373979568481}]},"confidence":1,"str":"ینیشام","boundary":[0.5096153616905212,0.7752808928489685,0.5649038553237915,0.7929373979568481]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697115659713745,"y":0.7752808928489685},{"x":0.5865384340286255,"y":0.7752808928489685},{"x":0.5865384340286255,"y":0.7929373979568481},{"x":0.5697115659713745,"y":0.7929373979568481}]},"confidence":1,"str":"ی","boundary":[0.5697115659713745,0.7752808928489685,0.5865384340286255,0.7929373979568481]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.7752808928489685},{"x":0.21394230425357819,"y":0.7752808928489685},{"x":0.21394230425357819,"y":0.7929373979568481},{"x":0.17067307233810425,"y":0.7929373979568481}]},"confidence":1,"str":"یریگ","boundary":[0.17067307233810425,0.7752808928489685,0.21394230425357819,0.7929373979568481]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2163461595773697,"y":0.8025681972503662},{"x":0.25961539149284363,"y":0.8025681972503662},{"x":0.25961539149284363,"y":0.8202247023582458},{"x":0.2163461595773697,"y":0.8202247023582458}]},"confidence":1,"str":"همانرب","boundary":[0.2163461595773697,0.8025681972503662,0.25961539149284363,0.8202247023582458]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26682692766189575,"y":0.8025681972503662},{"x":0.3197115361690521,"y":0.8025681972503662},{"x":0.3197115361690521,"y":0.8202247023582458},{"x":0.26682692766189575,"y":0.8202247023582458}]},"confidence":1,"str":"صخش","boundary":[0.26682692766189575,0.8025681972503662,0.3197115361690521,0.8202247023582458]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33173078298568726,"y":0.8025681972503662},{"x":0.36538460850715637,"y":0.8025681972503662},{"x":0.36538460850715637,"y":0.8202247023582458},{"x":0.33173078298568726,"y":0.8202247023582458}]},"confidence":1,"str":"یارب","boundary":[0.33173078298568726,0.8025681972503662,0.36538460850715637,0.8202247023582458]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.375,"y":0.8025681972503662},{"x":0.4086538553237915,"y":0.8025681972503662},{"x":0.4086538553237915,"y":0.8202247023582458},{"x":0.375,"y":0.8202247023582458}]},"confidence":1,"str":"یتح","boundary":[0.375,0.8025681972503662,0.4086538553237915,0.8202247023582458]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41586539149284363,"y":0.8025681972503662},{"x":0.42307692766189575,"y":0.8025681972503662},{"x":0.42307692766189575,"y":0.8202247023582458},{"x":0.41586539149284363,"y":0.8202247023582458}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.41586539149284363,0.8025681972503662,0.42307692766189575,0.8202247023582458]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4326923191547394,"y":0.8025681972503662},{"x":0.48557692766189575,"y":0.8025681972503662},{"x":0.48557692766189575,"y":0.8202247023582458},{"x":0.4326923191547394,"y":0.8202247023582458}]},"confidence":1,"str":"هشیمه","boundary":[0.4326923191547394,0.8025681972503662,0.48557692766189575,0.8202247023582458]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4927884638309479,"y":0.8025681972503662},{"x":0.5288461446762085,"y":0.8025681972503662},{"x":0.5288461446762085,"y":0.8202247023582458},{"x":0.4927884638309479,"y":0.8202247023582458}]},"confidence":1,"str":"تسا","boundary":[0.4927884638309479,0.8025681972503662,0.5288461446762085,0.8202247023582458]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5384615659713745,"y":0.8025681972503662},{"x":0.5841346383094788,"y":0.8025681972503662},{"x":0.5841346383094788,"y":0.8202247023582458},{"x":0.5384615659713745,"y":0.8202247023582458}]},"confidence":1,"str":"نکمم","boundary":[0.5384615659713745,0.8025681972503662,0.5841346383094788,0.8202247023582458]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.59375,"y":0.8025681972503662},{"x":0.661057710647583,"y":0.8025681972503662},{"x":0.661057710647583,"y":0.8202247023582458},{"x":0.59375,"y":0.8202247023582458}]},"confidence":1,"str":"یعونصم","boundary":[0.59375,0.8025681972503662,0.661057710647583,0.8202247023582458]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6682692170143127,"y":0.8025681972503662},{"x":0.7259615659713745,"y":0.8025681972503662},{"x":0.7259615659713745,"y":0.8202247023582458},{"x":0.6682692170143127,"y":0.8202247023582458}]},"confidence":1,"str":"شوهرب","boundary":[0.6682692170143127,0.8025681972503662,0.7259615659713745,0.8202247023582458]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7355769276618958,"y":0.8025681972503662},{"x":0.776442289352417,"y":0.8025681972503662},{"x":0.776442289352417,"y":0.8202247023582458},{"x":0.7355769276618958,"y":0.8202247023582458}]},"confidence":1,"str":"مکاح","boundary":[0.7355769276618958,0.8025681972503662,0.776442289352417,0.8202247023582458]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7836538553237915,"y":0.8025681972503662},{"x":0.8293269276618958,"y":0.8025681972503662},{"x":0.8293269276618958,"y":0.8202247023582458},{"x":0.7836538553237915,"y":0.8202247023582458}]},"confidence":1,"str":"یلخاد","boundary":[0.7836538553237915,0.8025681972503662,0.8293269276618958,0.8202247023582458]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19711539149284363,"y":0.8025681972503662},{"x":0.21394230425357819,"y":0.8025681972503662},{"x":0.21394230425357819,"y":0.8202247023582458},{"x":0.19711539149284363,"y":0.8202247023582458}]},"confidence":1,"str":"یون","boundary":[0.19711539149284363,0.8025681972503662,0.21394230425357819,0.8202247023582458]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.8025681972503662},{"x":0.19471153616905212,"y":0.8025681972503662},{"x":0.19471153616905212,"y":0.8202247023582458},{"x":0.17067307233810425,"y":0.8202247023582458}]},"confidence":1,"str":"س","boundary":[0.17067307233810425,0.8025681972503662,0.19471153616905212,0.8202247023582458]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8100961446762085,"y":0.8282504081726074},{"x":0.8293269276618958,"y":0.8282504081726074},{"x":0.8293269276618958,"y":0.8459069132804871},{"x":0.8100961446762085,"y":0.8459069132804871}]},"confidence":1,"str":"زین","boundary":[0.8100961446762085,0.8282504081726074,0.8293269276618958,0.8459069132804871]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7644230723381042,"y":0.8282504081726074},{"x":0.8028846383094788,"y":0.8282504081726074},{"x":0.8028846383094788,"y":0.8459069132804871},{"x":0.7644230723381042,"y":0.8459069132804871}]},"confidence":1,"str":"كرد","boundary":[0.7644230723381042,0.8282504081726074,0.8028846383094788,0.8459069132804871]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.71875,"y":0.8282504081726074},{"x":0.7620192170143127,"y":0.8282504081726074},{"x":0.7620192170143127,"y":0.8459069132804871},{"x":0.71875,"y":0.8459069132804871}]},"confidence":1,"str":"یندش","boundary":[0.71875,0.8282504081726074,0.7620192170143127,0.8459069132804871]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6682692170143127,"y":0.8282504081726074},{"x":0.7115384340286255,"y":0.8282504081726074},{"x":0.7115384340286255,"y":0.8459069132804871},{"x":0.6682692170143127,"y":0.8459069132804871}]},"confidence":1,"str":".دشابن","boundary":[0.6682692170143127,0.8282504081726074,0.7115384340286255,0.8459069132804871]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.12038522958755493},{"x":0.8317307829856873,"y":0.12038522958755493},{"x":0.8317307829856873,"y":0.8459069132804871},{"x":0.17067307233810425,"y":0.8459069132804871}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.16567307233810424,0.11338522958755493,0.8367307829856873,0.8529069132804871],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":9,"image":{"webpSec":"/storage/books/a865c94b1a5e8288/pages/rCETQWLxZBAwvZdk-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a865c94b1a5e8288/pages/keOBDiVTXhRKUysX.jpg","blurred":"/storage/books/a865c94b1a5e8288/pages/CLWIunOoVqLRAlpe.jpg"},"info":{"width":416,"height":623,"margin":[0.00039825257773582753,0.00011243427096362289,0.9979944064238897,0.9985742858370847]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5817307829856873,"y":0.12199036777019501},{"x":0.6682692170143127,"y":0.12199036777019501},{"x":0.6682692170143127,"y":0.13964687287807465},{"x":0.5817307829856873,"y":0.13964687287807465}]},"confidence":1,"str":":يداصتقا","boundary":[0.5817307829856873,0.12199036777019501,0.6682692170143127,0.13964687287807465]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6778846383094788,"y":0.12199036777019501},{"x":0.6850961446762085,"y":0.12199036777019501},{"x":0.6850961446762085,"y":0.13964687287807465},{"x":0.6778846383094788,"y":0.13964687287807465}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6778846383094788,0.12199036777019501,0.6850961446762085,0.13964687287807465]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6971153616905212,"y":0.12199036777019501},{"x":0.7740384340286255,"y":0.12199036777019501},{"x":0.7740384340286255,"y":0.13964687287807465},{"x":0.6971153616905212,"y":0.13964687287807465}]},"confidence":1,"str":"يعامتجا","boundary":[0.6971153616905212,0.12199036777019501,0.7740384340286255,0.13964687287807465]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.786057710647583,"y":0.12199036777019501},{"x":0.8269230723381042,"y":0.12199036777019501},{"x":0.8269230723381042,"y":0.13964687287807465},{"x":0.786057710647583,"y":0.13964687287807465}]},"confidence":1,"str":"ریثأت","boundary":[0.786057710647583,0.12199036777019501,0.8269230723381042,0.13964687287807465]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4615384638309479,"y":0.12199036777019501},{"x":0.4951923191547394,"y":0.12199036777019501},{"x":0.4951923191547394,"y":0.13964687287807465},{"x":0.4615384638309479,"y":0.13964687287807465}]},"confidence":1,"str":"شیپ","boundary":[0.4615384638309479,0.12199036777019501,0.4951923191547394,0.13964687287807465]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.504807710647583,"y":0.12199036777019501},{"x":0.5504807829856873,"y":0.12199036777019501},{"x":0.5504807829856873,"y":0.13964687287807465},{"x":0.504807710647583,"y":0.13964687287807465}]},"confidence":1,"str":"ساسا","boundary":[0.504807710647583,0.12199036777019501,0.5504807829856873,0.13964687287807465]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5600961446762085,"y":0.12199036777019501},{"x":0.5721153616905212,"y":0.12199036777019501},{"x":0.5721153616905212,"y":0.13964687287807465},{"x":0.5600961446762085,"y":0.13964687287807465}]},"confidence":1,"str":"رب","boundary":[0.5600961446762085,0.12199036777019501,0.5721153616905212,0.13964687287807465]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42548078298568726,"y":0.12199036777019501},{"x":0.45913460850715637,"y":0.12199036777019501},{"x":0.45913460850715637,"y":0.13964687287807465},{"x":0.42548078298568726,"y":0.13964687287807465}]},"confidence":1,"str":"ینیب","boundary":[0.42548078298568726,0.12199036777019501,0.45913460850715637,0.13964687287807465]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3413461446762085,"y":0.12199036777019501},{"x":0.39423078298568726,"y":0.12199036777019501},{"x":0.39423078298568726,"y":0.13964687287807465},{"x":0.3413461446762085,"y":0.13964687287807465}]},"confidence":1,"str":"یروانف","boundary":[0.3413461446762085,0.12199036777019501,0.39423078298568726,0.13964687287807465]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4038461446762085,"y":0.12199036777019501},{"x":0.42307692766189575,"y":0.12199036777019501},{"x":0.42307692766189575,"y":0.13964687287807465},{"x":0.4038461446762085,"y":0.13964687287807465}]},"confidence":1,"str":"،اه","boundary":[0.4038461446762085,0.12199036777019501,0.42307692766189575,0.13964687287807465]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20192307233810425,"y":0.12199036777019501},{"x":0.24278846383094788,"y":0.12199036777019501},{"x":0.24278846383094788,"y":0.13964687287807465},{"x":0.20192307233810425,"y":0.13964687287807465}]},"confidence":1,"str":"ونصم","boundary":[0.20192307233810425,0.12199036777019501,0.24278846383094788,0.13964687287807465]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2524038553237915,"y":0.12199036777019501},{"x":0.29567307233810425,"y":0.12199036777019501},{"x":0.29567307233810425,"y":0.13964687287807465},{"x":0.2524038553237915,"y":0.13964687287807465}]},"confidence":1,"str":"شوه","boundary":[0.2524038553237915,0.12199036777019501,0.29567307233810425,0.13964687287807465]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3052884638309479,"y":0.12199036777019501},{"x":0.3389423191547394,"y":0.12199036777019501},{"x":0.3389423191547394,"y":0.13964687287807465},{"x":0.3052884638309479,"y":0.13964687287807465}]},"confidence":1,"str":"یاه","boundary":[0.3052884638309479,0.12199036777019501,0.3389423191547394,0.13964687287807465]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.12199036777019501},{"x":0.19951923191547394,"y":0.12199036777019501},{"x":0.19951923191547394,"y":0.13964687287807465},{"x":0.17067307233810425,"y":0.13964687287807465}]},"confidence":1,"str":"،یع","boundary":[0.17067307233810425,0.12199036777019501,0.19951923191547394,0.13964687287807465]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.71875,"y":0.15088282525539398},{"x":0.75,"y":0.15088282525539398},{"x":0.75,"y":0.16853933036327362},{"x":0.71875,"y":0.16853933036327362}]},"confidence":1,"str":"هرهب","boundary":[0.71875,0.15088282525539398,0.75,0.16853933036327362]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7572115659713745,"y":0.15088282525539398},{"x":0.8125,"y":0.15088282525539398},{"x":0.8125,"y":0.16853933036327362},{"x":0.7572115659713745,"y":0.16853933036327362}]},"confidence":1,"str":"شیازفا","boundary":[0.7572115659713745,0.15088282525539398,0.8125,0.16853933036327362]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8221153616905212,"y":0.15088282525539398},{"x":0.8293269276618958,"y":0.15088282525539398},{"x":0.8293269276618958,"y":0.16853933036327362},{"x":0.8221153616905212,"y":0.16853933036327362}]},"confidence":1,"str":"اب","boundary":[0.8221153616905212,0.15088282525539398,0.8293269276618958,0.16853933036327362]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39423078298568726,"y":0.15088282525539398},{"x":0.42788460850715637,"y":0.15088282525539398},{"x":0.42788460850715637,"y":0.16853933036327362},{"x":0.39423078298568726,"y":0.16853933036327362}]},"confidence":1,"str":"رییغت","boundary":[0.39423078298568726,0.15088282525539398,0.42788460850715637,0.16853933036327362]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4375,"y":0.15088282525539398},{"x":0.4927884638309479,"y":0.15088282525539398},{"x":0.4927884638309479,"y":0.16853933036327362},{"x":0.4375,"y":0.16853933036327362}]},"confidence":1,"str":"،یناسنا","boundary":[0.4375,0.15088282525539398,0.4927884638309479,0.16853933036327362]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.15088282525539398},{"x":0.5216346383094788,"y":0.15088282525539398},{"x":0.5216346383094788,"y":0.16853933036327362},{"x":0.5,"y":0.16853933036327362}]},"confidence":1,"str":"راک","boundary":[0.5,0.15088282525539398,0.5216346383094788,0.16853933036327362]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.53125,"y":0.15088282525539398},{"x":0.5769230723381042,"y":0.15088282525539398},{"x":0.5769230723381042,"y":0.16853933036327362},{"x":0.53125,"y":0.16853933036327362}]},"confidence":1,"str":"یورین","boundary":[0.53125,0.15088282525539398,0.5769230723381042,0.16853933036327362]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865384340286255,"y":0.15088282525539398},{"x":0.6586538553237915,"y":0.15088282525539398},{"x":0.6586538553237915,"y":0.16853933036327362},{"x":0.5865384340286255,"y":0.16853933036327362}]},"confidence":1,"str":"ینیزگیاج","boundary":[0.5865384340286255,0.15088282525539398,0.6586538553237915,0.16853933036327362]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6682692170143127,"y":0.15088282525539398},{"x":0.6754807829856873,"y":0.15088282525539398},{"x":0.6754807829856873,"y":0.16853933036327362},{"x":0.6682692170143127,"y":0.16853933036327362}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6682692170143127,0.15088282525539398,0.6754807829856873,0.16853933036327362]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.682692289352417,"y":0.15088282525539398},{"x":0.7163461446762085,"y":0.15088282525539398},{"x":0.7163461446762085,"y":0.16853933036327362},{"x":0.682692289352417,"y":0.16853933036327362}]},"confidence":1,"str":"یرو","boundary":[0.682692289352417,0.15088282525539398,0.7163461446762085,0.16853933036327362]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22596153616905212,"y":0.15088282525539398},{"x":0.23317307233810425,"y":0.15088282525539398},{"x":0.23317307233810425,"y":0.16853933036327362},{"x":0.22596153616905212,"y":0.16853933036327362}]},"confidence":1,"str":"م","boundary":[0.22596153616905212,0.15088282525539398,0.23317307233810425,0.16853933036327362]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24038460850715637,"y":0.15088282525539398},{"x":0.27163460850715637,"y":0.15088282525539398},{"x":0.27163460850715637,"y":0.16853933036327362},{"x":0.24038460850715637,"y":0.16853933036327362}]},"confidence":1,"str":"دیدپ","boundary":[0.24038460850715637,0.15088282525539398,0.27163460850715637,0.16853933036327362]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28125,"y":0.15088282525539398},{"x":0.2884615361690521,"y":0.15088282525539398},{"x":0.2884615361690521,"y":0.16853933036327362},{"x":0.28125,"y":0.16853933036327362}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.28125,0.15088282525539398,0.2884615361690521,0.16853933036327362]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29807692766189575,"y":0.15088282525539398},{"x":0.36538460850715637,"y":0.15088282525539398},{"x":0.36538460850715637,"y":0.16853933036327362},{"x":0.29807692766189575,"y":0.16853933036327362}]},"confidence":1,"str":"یداصتقا","boundary":[0.29807692766189575,0.15088282525539398,0.36538460850715637,0.16853933036327362]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3725961446762085,"y":0.15088282525539398},{"x":0.39423078298568726,"y":0.15088282525539398},{"x":0.39423078298568726,"y":0.16853933036327362},{"x":0.3725961446762085,"y":0.16853933036327362}]},"confidence":1,"str":"تا","boundary":[0.3725961446762085,0.15088282525539398,0.39423078298568726,0.16853933036327362]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20913460850715637,"y":0.15088282525539398},{"x":0.22355769574642181,"y":0.15088282525539398},{"x":0.22355769574642181,"y":0.16853933036327362},{"x":0.20913460850715637,"y":0.16853933036327362}]},"confidence":1,"str":"ی","boundary":[0.20913460850715637,0.15088282525539398,0.22355769574642181,0.16853933036327362]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.15088282525539398},{"x":0.20673076808452606,"y":0.15088282525539398},{"x":0.20673076808452606,"y":0.16853933036327362},{"x":0.17067307233810425,"y":0.16853933036327362}]},"confidence":1,"str":"دنروآ","boundary":[0.17067307233810425,0.15088282525539398,0.20673076808452606,0.16853933036327362]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072115659713745,"y":0.1765650063753128},{"x":0.5745192170143127,"y":0.1765650063753128},{"x":0.5745192170143127,"y":0.19422151148319244},{"x":0.5072115659713745,"y":0.19422151148319244}]},"confidence":1,"str":"یعونصم","boundary":[0.5072115659713745,0.1765650063753128,0.5745192170143127,0.19422151148319244]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5817307829856873,"y":0.1765650063753128},{"x":0.625,"y":0.1765650063753128},{"x":0.625,"y":0.19422151148319244},{"x":0.5817307829856873,"y":0.19422151148319244}]},"confidence":1,"str":"شوه","boundary":[0.5817307829856873,0.1765650063753128,0.625,0.19422151148319244]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6322115659713745,"y":0.1765650063753128},{"x":0.682692289352417,"y":0.1765650063753128},{"x":0.682692289352417,"y":0.19422151148319244},{"x":0.6322115659713745,"y":0.19422151148319244}]},"confidence":1,"str":"یایازم","boundary":[0.6322115659713745,0.1765650063753128,0.682692289352417,0.19422151148319244]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6899038553237915,"y":0.1765650063753128},{"x":0.7019230723381042,"y":0.1765650063753128},{"x":0.7019230723381042,"y":0.19422151148319244},{"x":0.6899038553237915,"y":0.19422151148319244}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.6899038553237915,0.1765650063753128,0.7019230723381042,0.19422151148319244]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7091346383094788,"y":0.1765650063753128},{"x":0.7620192170143127,"y":0.1765650063753128},{"x":0.7620192170143127,"y":0.19422151148319244},{"x":0.7091346383094788,"y":0.19422151148319244}]},"confidence":1,"str":"هدافتسا","boundary":[0.7091346383094788,0.1765650063753128,0.7620192170143127,0.19422151148319244]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.1765650063753128},{"x":0.8052884340286255,"y":0.1765650063753128},{"x":0.8052884340286255,"y":0.19422151148319244},{"x":0.7692307829856873,"y":0.19422151148319244}]},"confidence":1,"str":"هوحن","boundary":[0.7692307829856873,0.1765650063753128,0.8052884340286255,0.19422151148319244]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8125,"y":0.1765650063753128},{"x":0.8293269276618958,"y":0.1765650063753128},{"x":0.8293269276618958,"y":0.19422151148319244},{"x":0.8125,"y":0.19422151148319244}]},"confidence":1,"str":"اما","boundary":[0.8125,0.1765650063753128,0.8293269276618958,0.19422151148319244]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4110576808452606,"y":0.1765650063753128},{"x":0.4447115361690521,"y":0.1765650063753128},{"x":0.4447115361690521,"y":0.19422151148319244},{"x":0.4110576808452606,"y":0.19422151148319244}]},"confidence":1,"str":"تسا","boundary":[0.4110576808452606,0.1765650063753128,0.4447115361690521,0.19422151148319244]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45192307233810425,"y":0.1765650063753128},{"x":0.5,"y":0.1765650063753128},{"x":0.5,"y":0.19422151148319244},{"x":0.45192307233810425,"y":0.19422151148319244}]},"confidence":1,"str":"نکمم","boundary":[0.45192307233810425,0.1765650063753128,0.5,0.19422151148319244]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.1765650063753128},{"x":0.23317307233810425,"y":0.1765650063753128},{"x":0.23317307233810425,"y":0.19422151148319244},{"x":0.17067307233810425,"y":0.19422151148319244}]},"confidence":1,"str":"یاهرازاب","boundary":[0.17067307233810425,0.1765650063753128,0.23317307233810425,0.19422151148319244]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24278846383094788,"y":0.1765650063753128},{"x":0.2764423191547394,"y":0.1765650063753128},{"x":0.2764423191547394,"y":0.19422151148319244},{"x":0.24278846383094788,"y":0.19422151148319244}]},"confidence":1,"str":"یارب","boundary":[0.24278846383094788,0.1765650063753128,0.2764423191547394,0.19422151148319244]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2836538553237915,"y":0.1765650063753128},{"x":0.32451921701431274,"y":0.1765650063753128},{"x":0.32451921701431274,"y":0.19422151148319244},{"x":0.2836538553237915,"y":0.19422151148319244}]},"confidence":1,"str":"یدج","boundary":[0.2836538553237915,0.1765650063753128,0.32451921701431274,0.19422151148319244]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33173078298568726,"y":0.1765650063753128},{"x":0.4014423191547394,"y":0.1765650063753128},{"x":0.4014423191547394,"y":0.19422151148319244},{"x":0.33173078298568726,"y":0.19422151148319244}]},"confidence":1,"str":"یاهدمایپ","boundary":[0.33173078298568726,0.1765650063753128,0.4014423191547394,0.19422151148319244]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.557692289352417,"y":0.2038523256778717},{"x":0.5961538553237915,"y":0.2038523256778717},{"x":0.5961538553237915,"y":0.22150883078575134},{"x":0.557692289352417,"y":0.22150883078575134}]},"confidence":1,"str":".دشاب","boundary":[0.557692289352417,0.2038523256778717,0.5961538553237915,0.22150883078575134]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6057692170143127,"y":0.2038523256778717},{"x":0.6466346383094788,"y":0.2038523256778717},{"x":0.6466346383094788,"y":0.22150883078575134},{"x":0.6057692170143127,"y":0.22150883078575134}]},"confidence":1,"str":"هتشاد","boundary":[0.6057692170143127,0.2038523256778717,0.6466346383094788,0.22150883078575134]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.65625,"y":0.2038523256778717},{"x":0.6730769276618958,"y":0.2038523256778717},{"x":0.6730769276618958,"y":0.22150883078575134},{"x":0.65625,"y":0.22150883078575134}]},"confidence":1,"str":"یپ","boundary":[0.65625,0.2038523256778717,0.6730769276618958,0.22150883078575134]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.682692289352417,"y":0.2038523256778717},{"x":0.6995192170143127,"y":0.2038523256778717},{"x":0.6995192170143127,"y":0.22150883078575134},{"x":0.682692289352417,"y":0.22150883078575134}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.682692289352417,0.2038523256778717,0.6995192170143127,0.22150883078575134]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7067307829856873,"y":0.2038523256778717},{"x":0.75,"y":0.2038523256778717},{"x":0.75,"y":0.22150883078575134},{"x":0.7067307829856873,"y":0.22150883078575134}]},"confidence":1,"str":"هعماج","boundary":[0.7067307829856873,0.2038523256778717,0.75,0.22150883078575134]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596153616905212,"y":0.2038523256778717},{"x":0.7836538553237915,"y":0.2038523256778717},{"x":0.7836538553237915,"y":0.22150883078575134},{"x":0.7596153616905212,"y":0.22150883078575134}]},"confidence":1,"str":"لک","boundary":[0.7596153616905212,0.2038523256778717,0.7836538553237915,0.22150883078575134]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932692170143127,"y":0.2038523256778717},{"x":0.8004807829856873,"y":0.2038523256778717},{"x":0.8004807829856873,"y":0.22150883078575134},{"x":0.7932692170143127,"y":0.22150883078575134}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.7932692170143127,0.2038523256778717,0.8004807829856873,0.22150883078575134]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.807692289352417,"y":0.2038523256778717},{"x":0.8293269276618958,"y":0.2038523256778717},{"x":0.8293269276618958,"y":0.22150883078575134},{"x":0.807692289352417,"y":0.22150883078575134}]},"confidence":1,"str":"راک","boundary":[0.807692289352417,0.2038523256778717,0.8293269276618958,0.22150883078575134]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.12199036777019501},{"x":0.8293269276618958,"y":0.12199036777019501},{"x":0.8293269276618958,"y":0.22150883078575134},{"x":0.17067307233810425,"y":0.22150883078575134}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.16567307233810424,0.114990367770195,0.8343269276618958,0.22850883078575135],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7307692170143127,"y":0.2455858737230301},{"x":0.7740384340286255,"y":0.2455858737230301},{"x":0.7740384340286255,"y":0.26324236392974854},{"x":0.7307692170143127,"y":0.26324236392974854}]},"confidence":1,"str":"تابر","boundary":[0.7307692170143127,0.2455858737230301,0.7740384340286255,0.26324236392974854]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7884615659713745,"y":0.2455858737230301},{"x":0.8293269276618958,"y":0.2455858737230301},{"x":0.8293269276618958,"y":0.26324236392974854},{"x":0.7884615659713745,"y":0.26324236392974854}]},"confidence":1,"str":"دورو","boundary":[0.7884615659713745,0.2455858737230301,0.8293269276618958,0.26324236392974854]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5961538553237915,"y":0.2455858737230301},{"x":0.6682692170143127,"y":0.2455858737230301},{"x":0.6682692170143127,"y":0.26324236392974854},{"x":0.5961538553237915,"y":0.26324236392974854}]},"confidence":1,"str":"نامزاس","boundary":[0.5961538553237915,0.2455858737230301,0.6682692170143127,0.26324236392974854]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6802884340286255,"y":0.2455858737230301},{"x":0.6971153616905212,"y":0.2455858737230301},{"x":0.6971153616905212,"y":0.26324236392974854},{"x":0.6802884340286255,"y":0.26324236392974854}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.6802884340286255,0.2455858737230301,0.6971153616905212,0.26324236392974854]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7091346383094788,"y":0.2455858737230301},{"x":0.7283653616905212,"y":0.2455858737230301},{"x":0.7283653616905212,"y":0.26324236392974854},{"x":0.7091346383094788,"y":0.26324236392974854}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.7091346383094788,0.2455858737230301,0.7283653616905212,0.26324236392974854]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697115659713745,"y":0.2455858737230301},{"x":0.59375,"y":0.2455858737230301},{"x":0.59375,"y":0.26324236392974854},{"x":0.5697115659713745,"y":0.26324236392974854}]},"confidence":1,"str":":اه","boundary":[0.5697115659713745,0.2455858737230301,0.59375,0.26324236392974854]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2884615361690521,"y":0.2455858737230301},{"x":0.32211539149284363,"y":0.2455858737230301},{"x":0.32211539149284363,"y":0.26324236392974854},{"x":0.2884615361690521,"y":0.26324236392974854}]},"confidence":1,"str":"تابر","boundary":[0.2884615361690521,0.2455858737230301,0.32211539149284363,0.26324236392974854]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3365384638309479,"y":0.2455858737230301},{"x":0.375,"y":0.2455858737230301},{"x":0.375,"y":0.26324236392974854},{"x":0.3365384638309479,"y":0.26324236392974854}]},"confidence":1,"str":"هوقلاب","boundary":[0.3365384638309479,0.2455858737230301,0.375,0.26324236392974854]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38701921701431274,"y":0.2455858737230301},{"x":0.4399038553237915,"y":0.2455858737230301},{"x":0.4399038553237915,"y":0.26324236392974854},{"x":0.38701921701431274,"y":0.26324236392974854}]},"confidence":1,"str":"تیفرظ","boundary":[0.38701921701431274,0.2455858737230301,0.4399038553237915,0.26324236392974854]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45432692766189575,"y":0.2455858737230301},{"x":0.46875,"y":0.2455858737230301},{"x":0.46875,"y":0.26324236392974854},{"x":0.45432692766189575,"y":0.26324236392974854}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.45432692766189575,0.2455858737230301,0.46875,0.26324236392974854]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48076921701431274,"y":0.2455858737230301},{"x":0.5552884340286255,"y":0.2455858737230301},{"x":0.5552884340286255,"y":0.26324236392974854},{"x":0.48076921701431274,"y":0.26324236392974854}]},"confidence":1,"str":"ناگدنراگن","boundary":[0.48076921701431274,0.2455858737230301,0.5552884340286255,0.26324236392974854]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27163460850715637,"y":0.2455858737230301},{"x":0.2860576808452606,"y":0.2455858737230301},{"x":0.2860576808452606,"y":0.26324236392974854},{"x":0.27163460850715637,"y":0.26324236392974854}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.27163460850715637,0.2455858737230301,0.2860576808452606,0.26324236392974854]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22355769574642181,"y":0.2455858737230301},{"x":0.2572115361690521,"y":0.2455858737230301},{"x":0.2572115361690521,"y":0.26324236392974854},{"x":0.22355769574642181,"y":0.26324236392974854}]},"confidence":1,"str":"یارب","boundary":[0.22355769574642181,0.2455858737230301,0.2572115361690521,0.26324236392974854]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17067307233810425,"y":0.2455858737230301},{"x":0.21153846383094788,"y":0.2455858737230301},{"x":0.21153846383094788,"y":0.26324236392974854},{"x":0.17067307233810425,"y":0.26324236392974854}]},"confidence":1,"str":"یافیا","boundary":[0.17067307233810425,0.2455858737230301,0.21153846383094788,0.26324236392974854]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932692170143127,"y":0.272873193025589},{"x":0.8293269276618958,"y":0.272873193025589},{"x":0.8293269276618958,"y":0.29052969813346863},{"x":0.7932692170143127,"y":0.29052969813346863}]},"confidence":1,"str":"شقن","boundary":[0.7932692170143127,0.272873193025589,0.8293269276618958,0.29052969813346863]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4110576808452606,"y":0.272873193025589},{"x":0.4302884638309479,"y":0.272873193025589},{"x":0.4302884638309479,"y":0.29052969813346863},{"x":0.4110576808452606,"y":0.29052969813346863}]},"confidence":1,"str":"نآ","boundary":[0.4110576808452606,0.272873193025589,0.4302884638309479,0.29052969813346863]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4399038553237915,"y":0.272873193025589},{"x":0.46875,"y":0.272873193025589},{"x":0.46875,"y":0.29052969813346863},{"x":0.4399038553237915,"y":0.29052969813346863}]},"confidence":1,"str":"ریثأت","boundary":[0.4399038553237915,0.272873193025589,0.46875,0.29052969813346863]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48076921701431274,"y":0.272873193025589},{"x":0.48798078298568726,"y":0.272873193025589},{"x":0.48798078298568726,"y":0.29052969813346863},{"x":0.48076921701431274,"y":0.29052969813346863}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.48076921701431274,0.272873193025589,0.48798078298568726,0.29052969813346863]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4951923191547394,"y":0.272873193025589},{"x":0.5456730723381042,"y":0.272873193025589},{"x":0.5456730723381042,"y":0.29052969813346863},{"x":0.4951923191547394,"y":0.29052969813346863}]},"confidence":1,"str":"یربهر","boundary":[0.4951923191547394,0.272873193025589,0.5456730723381042,0.29052969813346863]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5552884340286255,"y":0.272873193025589},{"x":0.59375,"y":0.272873193025589},{"x":0.59375,"y":0.29052969813346863},{"x":0.5552884340286255,"y":0.29052969813346863}]},"confidence":1,"str":"هلمج","boundary":[0.5552884340286255,0.272873193025589,0.59375,0.29052969813346863]},{"property":null,"boundingBo