طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور، تیپ های گیاهی استان تهران طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور، تیپ های گیاهی استان تهران

توضیحات

.شناخت اولین و ضروری‌ترین قدم جهت برنامه‌ریزی برای استفاده پایدار از آن منابع طبیعی کشور است. طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور با مطالعه و شناسایی تیپ‌های گیاهی مراتع از سال 1367 آغاز گردید. جهت برنامه ریزی مدیریت فعالیتهای تحقیقاتی منابع طبیعی، تعیین عرصه‌های مناسب جهت احداث ایستگاهها و پایگاههای تحقیقات منابع طبیعی کشور به ویژه در زمینه مرتع از جمله اهداف مهم این طرح ملی بود,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3798375","title":"طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور، تیپ های گیاهی استان تهران","price":"۱۳‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۳۶‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/a892f4258e7da5d1/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/a892f4258e7da5d1/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/a892f4258e7da5d1/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/a892f4258e7da5d1/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/a892f4258e7da5d1/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/a892f4258e7da5d1/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/a892f4258e7da5d1/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/a892f4258e7da5d1/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/a892f4258e7da5d1/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/a892f4258e7da5d1/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"1","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۴","nobat_chap":"1","description":[".شناخت اولین و ضروری‌ترین قدم جهت برنامه‌ریزی برای استفاده پایدار از آن منابع طبیعی کشور است. طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور با مطالعه و شناسایی تیپ‌های گیاهی مراتع از سال 1367 آغاز گردید. جهت برنامه ریزی مدیریت فعالیتهای تحقیقاتی منابع طبیعی، تعیین عرصه‌های مناسب جهت احداث ایستگاهها و پایگاههای تحقیقات منابع طبیعی کشور به ویژه در زمینه مرتع از جمله اهداف مهم این طرح ملی بود",""],"pages_count":"135","keywords":null,"token":"a892f4258e7da5d1","created_at":"2022-01-23 10:14:31","updated_at":"2022-08-14 11:10:00","publisher_id":"175","deleted_at":null,"published_at":"2022-01-23 10:16:49","available_for_web":"1","publisher_title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1918321","title":"محمد فیاض","firstname":"محمد","lastname":"فیاض","token":"4448a3f7317e80de","created_at":"2020-08-11 12:58:59","updated_at":"2020-08-11 12:58:59","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1918321","title":"محمد فیاض","firstname":"محمد","lastname":"فیاض","token":"4448a3f7317e80de","created_at":"2020-08-11 12:58:59","updated_at":"2020-08-11 12:58:59","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"786950","file":"61ecf94f5d3290.32032431.pdf","book_id":"3798375","toc":null,"created_at":"2022-01-23 10:14:31","updated_at":"2022-08-14 11:10:00","process_started_at":"2022-01-23 10:14:33","process_done_at":"2022-01-23 10:14:36","process_failed_at":null,"pages_count":"135","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"d881571929a8b4b05be6ba80da7eaceb3ad0b900f407e376723d8e7fe51eaf5858122ee41c0b66b4ea3e70055af48e57aae60494df2ea1760a5e3438f101fe6a","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۳۵"},"publisher":{"id":175,"title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","description":null,"token":"7a2e362ebd3e81ca","slug":"rifr"},"study_subjects":[{"id":"19039","title":"دیرینه گیاه شناسی","token":"46607e5500c311e4","type":"","books_count":"163","created_at":"2017-10-07 11:32:18","updated_at":"2022-09-06 13:49:35","study_fields":[{"id":"2014","title":"علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی","degree_id":"10","token":"cfd9695b9d19dd27","books_count":"165","created_at":"2017-10-07 11:23:15","updated_at":"2022-09-06 13:49:35","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%BE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86","ebook_price_en":"36500","urlify":"%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%BE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86","pages_count_fa":"۱۳۵","authorTitle":"محمد فیاض","tocStr":"","url":"/preview/a892f4258e7da5d1/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%BE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86"}
{"toc":null,"pages_count":135,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"a892f4258e7da5d1","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/a892f4258e7da5d1/pages/CbSgLLyCnaIwGPjN-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a892f4258e7da5d1/pages/cBGDFsdFKlPAGicx.jpg","blurred":"/storage/books/a892f4258e7da5d1/pages/RJTAotqvsqPbCDqv.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.0003015400118687574,0.00011232272264632311,0.9986782327119041,0.9989517268273567]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47385621070861816,"y":0.09595959633588791},{"x":0.5196078419685364,"y":0.09595959633588791},{"x":0.5196078419685364,"y":0.14141413569450378},{"x":0.47385621070861816,"y":0.14141413569450378}]},"confidence":0.33000001311302185,"str":"D","boundary":[0.47385621070861816,0.09595959633588791,0.5196078419685364,0.14141413569450378]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47385621070861816,"y":0.09595959633588791},{"x":0.5196078419685364,"y":0.09595959633588791},{"x":0.5196078419685364,"y":0.14141413569450378},{"x":0.47385621070861816,"y":0.14141413569450378}]},"confidence":0.33000001311302185,"dir":"ltr","boundary":[0.46885621070861816,0.0889595963358879,0.5246078419685364,0.1484141356945038],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.766339898109436,"y":0.12373737245798111},{"x":0.8039215803146362,"y":0.12373737245798111},{"x":0.8039215803146362,"y":0.1388888955116272},{"x":0.766339898109436,"y":0.1388888955116272}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.766339898109436,0.12373737245798111,0.8039215803146362,0.1388888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7271241545677185,"y":0.12247474491596222},{"x":0.7598039507865906,"y":0.12373737245798111},{"x":0.758169949054718,"y":0.1388888955116272},{"x":0.7271241545677185,"y":0.1376262605190277}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.7271241545677185,0.12247474491596222,0.758169949054718,0.1388888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.720588207244873,"y":0.12247474491596222},{"x":0.7254902124404907,"y":0.12247474491596222},{"x":0.7238562107086182,"y":0.1376262605190277},{"x":0.720588207244873,"y":0.1376262605190277}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.720588207244873,0.12247474491596222,0.7238562107086182,0.1376262605190277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6879084706306458,"y":0.12247474491596222},{"x":0.7107843160629272,"y":0.12247474491596222},{"x":0.7107843160629272,"y":0.1376262605190277},{"x":0.686274528503418,"y":0.13636364042758942}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۹۲","boundary":[0.6879084706306458,0.12247474491596222,0.7107843160629272,0.1376262605190277]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6879084706306458,"y":0.12247474491596222},{"x":0.8039215803146362,"y":0.12373737245798111},{"x":0.8039215803146362,"y":0.1388888955116272},{"x":0.686274528503418,"y":0.1376262605190277}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6829084706306457,0.11547474491596221,0.8089215803146362,0.1458888955116272],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.1376262605190277},{"x":0.23529411852359772,"y":0.1376262605190277},{"x":0.23529411852359772,"y":0.14393939077854156},{"x":0.20915032923221588,"y":0.14393939077854156}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"R.I.F.R","boundary":[0.20915032923221588,0.1376262605190277,0.23529411852359772,0.14393939077854156]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.1376262605190277},{"x":0.23529411852359772,"y":0.1376262605190277},{"x":0.23529411852359772,"y":0.14393939077854156},{"x":0.20915032923221588,"y":0.14393939077854156}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.20415032923221588,0.1306262605190277,0.24029411852359772,0.15093939077854157],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5130718946456909,"y":0.14393939077854156},{"x":0.5571895241737366,"y":0.14393939077854156},{"x":0.5571895241737366,"y":0.15909090638160706},{"x":0.5130718946456909,"y":0.15909090638160706}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جمهوری","boundary":[0.5130718946456909,0.14393939077854156,0.5571895241737366,0.15909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.14393939077854156},{"x":0.5049019455909729,"y":0.14393939077854156},{"x":0.5049019455909729,"y":0.15909090638160706},{"x":0.47058823704719543,"y":0.15782828629016876}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.47058823704719543,0.14393939077854156,0.5049019455909729,0.15909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44281044602394104,"y":0.14393939077854156},{"x":0.46568626165390015,"y":0.14393939077854156},{"x":0.46568626165390015,"y":0.15782828629016876},{"x":0.44281044602394104,"y":0.15782828629016876}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.44281044602394104,0.14393939077854156,0.46568626165390015,0.15782828629016876]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44281044602394104,"y":0.14267677068710327},{"x":0.5571895241737366,"y":0.14393939077854156},{"x":0.5571895241737366,"y":0.15909090638160706},{"x":0.44281044602394104,"y":0.15782828629016876}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.43781044602394104,0.13567677068710327,0.5621895241737366,0.16609090638160706],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5245097875595093,"y":0.1666666716337204},{"x":0.5588235259056091,"y":0.1666666716337204},{"x":0.5588235259056091,"y":0.1792929321527481},{"x":0.5245097875595093,"y":0.1792929321527481}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وزارت","boundary":[0.5245097875595093,0.1666666716337204,0.5588235259056091,0.1792929321527481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4950980246067047,"y":0.1666666716337204},{"x":0.5179738402366638,"y":0.1666666716337204},{"x":0.5179738402366638,"y":0.1792929321527481},{"x":0.4950980246067047,"y":0.1792929321527481}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهاد","boundary":[0.4950980246067047,0.1666666716337204,0.5179738402366638,0.1792929321527481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.1666666716337204},{"x":0.4901960790157318,"y":0.1666666716337204},{"x":0.4901960790157318,"y":0.1792929321527481},{"x":0.44117647409439087,"y":0.1792929321527481}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.44117647409439087,0.1666666716337204,0.4901960790157318,0.1792929321527481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5980392098426819,"y":0.18686868250370026},{"x":0.6421568393707275,"y":0.18686868250370026},{"x":0.6421568393707275,"y":0.2070707082748413},{"x":0.5980392098426819,"y":0.2070707082748413}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.5980392098426819,0.18686868250370026,0.6421568393707275,0.2070707082748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5441176295280457,"y":0.18686868250370026},{"x":0.5915032625198364,"y":0.18686868250370026},{"x":0.5915032625198364,"y":0.2070707082748413},{"x":0.5441176295280457,"y":0.2070707082748413}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5441176295280457,0.18686868250370026,0.5915032625198364,0.2070707082748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343137383460999,"y":0.18686868250370026},{"x":0.5375816822052002,"y":0.18686868250370026},{"x":0.5375816822052002,"y":0.2070707082748413},{"x":0.5343137383460999,"y":0.2070707082748413}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5343137383460999,0.18686868250370026,0.5375816822052002,0.2070707082748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4820261299610138,"y":0.18686868250370026},{"x":0.5261437892913818,"y":0.18686868250370026},{"x":0.5261437892913818,"y":0.2070707082748413},{"x":0.4820261299610138,"y":0.2070707082748413}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.4820261299610138,0.18686868250370026,0.5261437892913818,0.2070707082748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4673202633857727,"y":0.18686868250370026},{"x":0.47385621070861816,"y":0.18686868250370026},{"x":0.47385621070861816,"y":0.2070707082748413},{"x":0.4673202633857727,"y":0.2070707082748413}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4673202633857727,0.18686868250370026,0.47385621070861816,0.2070707082748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4248366057872772,"y":0.18813131749629974},{"x":0.46078431606292725,"y":0.18813131749629974},{"x":0.46078431606292725,"y":0.2083333283662796},{"x":0.4248366057872772,"y":0.2083333283662796}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترویج","boundary":[0.4248366057872772,0.18813131749629974,0.46078431606292725,0.2083333283662796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3578431308269501,"y":0.18813131749629974},{"x":0.4166666567325592,"y":0.18686868250370026},{"x":0.4166666567325592,"y":0.2070707082748413},{"x":0.3578431308269501,"y":0.2083333283662796}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.3578431308269501,0.18813131749629974,0.4166666567325592,0.2070707082748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.601307213306427,"y":0.21717171370983124},{"x":0.6617646813392639,"y":0.21717171370983124},{"x":0.6617646813392639,"y":0.2348484843969345},{"x":0.601307213306427,"y":0.2348484843969345}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.601307213306427,0.21717171370983124,0.6617646813392639,0.2348484843969345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5212418437004089,"y":0.21717171370983124},{"x":0.593137264251709,"y":0.21717171370983124},{"x":0.593137264251709,"y":0.2348484843969345},{"x":0.5212418437004089,"y":0.2348484843969345}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5212418437004089,0.21717171370983124,0.593137264251709,0.2348484843969345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45588234066963196,"y":0.21717171370983124},{"x":0.5130718946456909,"y":0.21717171370983124},{"x":0.5130718946456909,"y":0.2348484843969345},{"x":0.45588234066963196,"y":0.2348484843969345}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.45588234066963196,0.21717171370983124,0.5130718946456909,0.2348484843969345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.21717171370983124},{"x":0.44771242141723633,"y":0.21717171370983124},{"x":0.44771242141723633,"y":0.2348484843969345},{"x":0.44117647409439087,"y":0.2348484843969345}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.44117647409439087,0.21717171370983124,0.44771242141723633,0.2348484843969345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39052286744117737,"y":0.21717171370983124},{"x":0.4346405267715454,"y":0.21717171370983124},{"x":0.4346405267715454,"y":0.2348484843969345},{"x":0.39052286744117737,"y":0.2348484843969345}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.39052286744117737,0.21717171370983124,0.4346405267715454,0.2348484843969345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3382352888584137,"y":0.21717171370983124},{"x":0.38235294818878174,"y":0.21717171370983124},{"x":0.38235294818878174,"y":0.2348484843969345},{"x":0.3382352888584137,"y":0.2348484843969345}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.3382352888584137,0.21717171370983124,0.38235294818878174,0.2348484843969345]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3382352888584137,"y":0.1666666716337204},{"x":0.6617646813392639,"y":0.1666666716337204},{"x":0.6617646813392639,"y":0.2348484843969345},{"x":0.3382352888584137,"y":0.2348484843969345}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3332352888584137,0.1596666716337204,0.6667646813392639,0.24184848439693452],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2598039209842682,"y":0.21464645862579346},{"x":0.2728758156299591,"y":0.21464645862579346},{"x":0.2728758156299591,"y":0.2222222238779068},{"x":0.2598039209842682,"y":0.2222222238779068}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"موت","boundary":[0.2598039209842682,0.21464645862579346,0.2728758156299591,0.2222222238779068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.21464645862579346},{"x":0.25326797366142273,"y":0.21464645862579346},{"x":0.25326797366142273,"y":0.2222222238779068},{"x":0.23856209218502045,"y":0.2222222238779068}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"حلمات","boundary":[0.23856209218502045,0.21464645862579346,0.25326797366142273,0.2222222238779068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22549019753932953,"y":0.21464645862579346},{"x":0.23692810535430908,"y":0.21464645862579346},{"x":0.23692810535430908,"y":0.2222222238779068},{"x":0.22549019753932953,"y":0.2222222238779068}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":"حل","boundary":[0.22549019753932953,0.21464645862579346,0.23692810535430908,0.2222222238779068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22058823704719543,"y":0.21464645862579346},{"x":0.22385621070861816,"y":0.21464645862579346},{"x":0.22385621070861816,"y":0.2222222238779068},{"x":0.22058823704719543,"y":0.2222222238779068}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.22058823704719543,0.21464645862579346,0.22385621070861816,0.2222222238779068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21568627655506134,"y":0.21464645862579346},{"x":0.21895425021648407,"y":0.21464645862579346},{"x":0.21895425021648407,"y":0.2222222238779068},{"x":0.21568627655506134,"y":0.2222222238779068}]},"confidence":0.5199999809265137,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.21568627655506134,0.21464645862579346,0.21895425021648407,0.2222222238779068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20588235557079315,"y":0.21464645862579346},{"x":0.21405228972434998,"y":0.21464645862579346},{"x":0.21405228972434998,"y":0.2222222238779068},{"x":0.20588235557079315,"y":0.2222222238779068}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"عوان","boundary":[0.20588235557079315,0.21464645862579346,0.21405228972434998,0.2222222238779068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1895424872636795,"y":0.21464645862579346},{"x":0.1993464082479477,"y":0.21464645862579346},{"x":0.1993464082479477,"y":0.2222222238779068},{"x":0.1895424872636795,"y":0.2222222238779068}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.1895424872636795,0.21464645862579346,0.1993464082479477,0.2222222238779068]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1895424872636795,"y":0.21464645862579346},{"x":0.2728758156299591,"y":0.21464645862579346},{"x":0.2728758156299591,"y":0.2222222238779068},{"x":0.1895424872636795,"y":0.2222222238779068}]},"confidence":0.699999988079071,"boundary":[0.1845424872636795,0.20764645862579345,0.2778758156299591,0.2292222238779068],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6241829991340637,"y":0.2777777910232544},{"x":0.6617646813392639,"y":0.2777777910232544},{"x":0.6617646813392639,"y":0.3042929172515869},{"x":0.6241829991340637,"y":0.3042929172515869}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.6241829991340637,0.2777777910232544,0.6617646813392639,0.3042929172515869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5506535768508911,"y":0.2777777910232544},{"x":0.6143791079521179,"y":0.2777777910232544},{"x":0.6143791079521179,"y":0.3042929172515869},{"x":0.5506535768508911,"y":0.3042929172515869}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناخت","boundary":[0.5506535768508911,0.2777777910232544,0.6143791079521179,0.3042929172515869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.491830050945282,"y":0.2777777910232544},{"x":0.5408496856689453,"y":0.2777777910232544},{"x":0.5408496856689453,"y":0.3042929172515869},{"x":0.491830050945282,"y":0.3042929172515869}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مناطق","boundary":[0.491830050945282,0.2777777910232544,0.5408496856689453,0.3042929172515869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39542484283447266,"y":0.2777777910232544},{"x":0.4820261299610138,"y":0.2777777910232544},{"x":0.4820261299610138,"y":0.3042929172515869},{"x":0.39542484283447266,"y":0.3055555522441864}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اکولوژیک","boundary":[0.39542484283447266,0.2777777910232544,0.4820261299610138,0.3042929172515869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3366013169288635,"y":0.2790403962135315},{"x":0.38562092185020447,"y":0.2790403962135315},{"x":0.38562092185020447,"y":0.3055555522441864},{"x":0.3366013169288635,"y":0.3055555522441864}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.3366013169288635,0.2790403962135315,0.38562092185020447,0.3055555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6160130500793457,"y":0.3194444477558136},{"x":0.6601307392120361,"y":0.3194444477558136},{"x":0.6584967374801636,"y":0.3497474789619446},{"x":0.6160130500793457,"y":0.3484848439693451}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.6160130500793457,0.3194444477558136,0.6584967374801636,0.3497474789619446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.3194444477558136},{"x":0.6111111044883728,"y":0.3194444477558136},{"x":0.6111111044883728,"y":0.3484848439693451},{"x":0.5686274766921997,"y":0.3484848439693451}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5686274766921997,0.3194444477558136,0.6111111044883728,0.3484848439693451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4852941036224365,"y":0.3181818127632141},{"x":0.5539215803146362,"y":0.3181818127632141},{"x":0.5539215803146362,"y":0.3484848439693451},{"x":0.4852941036224365,"y":0.3484848439693451}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.4852941036224365,0.3181818127632141,0.5539215803146362,0.3484848439693451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41503268480300903,"y":0.3181818127632141},{"x":0.4722222089767456,"y":0.3181818127632141},{"x":0.4722222089767456,"y":0.3484848439693451},{"x":0.41503268480300903,"y":0.3472222089767456}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استان","boundary":[0.41503268480300903,0.3181818127632141,0.4722222089767456,0.3484848439693451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3415032625198364,"y":0.3181818127632141},{"x":0.40032678842544556,"y":0.3181818127632141},{"x":0.40032678842544556,"y":0.3472222089767456},{"x":0.3415032625198364,"y":0.3472222089767456}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.3415032625198364,0.3181818127632141,0.40032678842544556,0.3472222089767456]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3366013169288635,"y":0.2777777910232544},{"x":0.6617646813392639,"y":0.2777777910232544},{"x":0.6617646813392639,"y":0.3484848439693451},{"x":0.3366013169288635,"y":0.3484848439693451}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3316013169288635,0.2707777910232544,0.6667646813392639,0.3554848439693451],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4950980246067047,"y":0.6085858345031738},{"x":0.5065359473228455,"y":0.6085858345031738},{"x":0.5065359473228455,"y":0.6212121248245239},{"x":0.4950980246067047,"y":0.6212121248245239}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"از","boundary":[0.4950980246067047,0.6085858345031738,0.5065359473228455,0.6212121248245239]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.491830050945282,"y":0.6085858345031738},{"x":0.49346405267715454,"y":0.6085858345031738},{"x":0.49346405267715454,"y":0.6212121248245239},{"x":0.491830050945282,"y":0.6212121248245239}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":":","boundary":[0.491830050945282,0.6085858345031738,0.49346405267715454,0.6212121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5098039507865906,"y":0.6300504803657532},{"x":0.5490196347236633,"y":0.6287878751754761},{"x":0.5506535768508911,"y":0.6489899158477783},{"x":0.5098039507865906,"y":0.6502525210380554}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.5098039507865906,0.6300504803657532,0.5506535768508911,0.6489899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4673202633857727,"y":0.631313145160675},{"x":0.49673202633857727,"y":0.6300504803657532},{"x":0.49836599826812744,"y":0.6502525210380554},{"x":0.4673202633857727,"y":0.6502525210380554}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"فیاض","boundary":[0.4673202633857727,0.631313145160675,0.49836599826812744,0.6502525210380554]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.7300000190734863}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4673202633857727,"y":0.6085858345031738},{"x":0.5490196347236633,"y":0.6073232293128967},{"x":0.5506535768508911,"y":0.6489899158477783},{"x":0.4673202633857727,"y":0.6502525210380554}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.4623202633857727,0.6015858345031738,0.5556535768508911,0.6559899158477783],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310457348823547,"y":0.7121211886405945},{"x":0.5375816822052002,"y":0.7121211886405945},{"x":0.5375816822052002,"y":0.7285353541374207},{"x":0.5310457348823547,"y":0.7285353541374207}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5310457348823547,0.7121211886405945,0.5375816822052002,0.7285353541374207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.7121211886405945},{"x":0.5212418437004089,"y":0.7121211886405945},{"x":0.5212418437004089,"y":0.7285353541374207},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7285353541374207}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"همکاری","boundary":[0.47058823704719543,0.7121211886405945,0.5212418437004089,0.7285353541374207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46405228972435,"y":0.7121211886405945},{"x":0.4673202633857727,"y":0.7121211886405945},{"x":0.4673202633857727,"y":0.7285353541374207},{"x":0.46405228972435,"y":0.7285353541374207}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.46405228972435,0.7121211886405945,0.4673202633857727,0.7285353541374207]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46405228972435,"y":0.7121211886405945},{"x":0.5375816822052002,"y":0.7121211886405945},{"x":0.5375816822052002,"y":0.7285353541374207},{"x":0.46405228972435,"y":0.7285353541374207}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.45905228972434997,0.7051211886405945,0.5425816822052002,0.7355353541374207],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5751634240150452,"y":0.743686854839325},{"x":0.6127451062202454,"y":0.743686854839325},{"x":0.6127451062202454,"y":0.7626262903213501},{"x":0.5751634240150452,"y":0.7626262903213501}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هاجر","boundary":[0.5751634240150452,0.743686854839325,0.6127451062202454,0.7626262903213501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5228758454322815,"y":0.743686854839325},{"x":0.5669934749603271,"y":0.743686854839325},{"x":0.5669934749603271,"y":0.7626262903213501},{"x":0.5228758454322815,"y":0.7626262903213501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نعمتی","boundary":[0.5228758454322815,0.743686854839325,0.5669934749603271,0.7626262903213501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5049019455909729,"y":0.743686854839325},{"x":0.5147058963775635,"y":0.743686854839325},{"x":0.5147058963775635,"y":0.7626262903213501},{"x":0.5049019455909729,"y":0.7626262903213501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5049019455909729,0.743686854839325,0.5147058963775635,0.7626262903213501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45588234066963196,"y":0.743686854839325},{"x":0.49673202633857727,"y":0.743686854839325},{"x":0.49673202633857727,"y":0.7626262903213501},{"x":0.45588234066963196,"y":0.7626262903213501}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پروانه","boundary":[0.45588234066963196,0.743686854839325,0.49673202633857727,0.7626262903213501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3888888955116272,"y":0.743686854839325},{"x":0.44607841968536377,"y":0.743686854839325},{"x":0.44607841968536377,"y":0.7626262903213501},{"x":0.3888888955116272,"y":0.7626262903213501}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عشوری","boundary":[0.3888888955116272,0.743686854839325,0.44607841968536377,0.7626262903213501]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3888888955116272,"y":0.743686854839325},{"x":0.6127451062202454,"y":0.743686854839325},{"x":0.6127451062202454,"y":0.7626262903213501},{"x":0.3888888955116272,"y":0.7626262903213501}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3838888955116272,0.736686854839325,0.6177451062202454,0.7696262903213501],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4771241843700409,"y":0.810606062412262},{"x":0.5212418437004089,"y":0.810606062412262},{"x":0.5212418437004089,"y":0.8232323527336121},{"x":0.4771241843700409,"y":0.8244949579238892}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۹۴","boundary":[0.4771241843700409,0.810606062412262,0.5212418437004089,0.8232323527336121]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4771241843700409,"y":0.810606062412262},{"x":0.5212418437004089,"y":0.810606062412262},{"x":0.5212418437004089,"y":0.8232323527336121},{"x":0.4771241843700409,"y":0.8244949579238892}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.4721241843700409,0.803606062412262,0.5262418437004089,0.8302323527336121],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/a892f4258e7da5d1/pages/uhZCLBIuOqyjiZci-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a892f4258e7da5d1/pages/tumZqMauEEEoJHFf.jpg","blurred":"/storage/books/a892f4258e7da5d1/pages/tslepwrZUOXBzCOM.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/a892f4258e7da5d1/pages/ImMDmCHmSBEMmBNA-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a892f4258e7da5d1/pages/CpuOThYcnReaNSlI.jpg","blurred":"/storage/books/a892f4258e7da5d1/pages/HdWizuIpKkbyRigQ.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.0005418322172040254,0.00017768594186113337,0.9989078452890995,0.9989756402559955]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5196078419685364,"y":0.15025252103805542},{"x":0.529411792755127,"y":0.1515151560306549},{"x":0.5277777910232544,"y":0.1654040366411209},{"x":0.5196078419685364,"y":0.16414141654968262}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5196078419685364,0.15025252103805542,0.5277777910232544,0.1654040366411209]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5016340017318726,"y":0.14898990094661713},{"x":0.5147058963775635,"y":0.15025252103805542},{"x":0.5130718946456909,"y":0.16414141654968262},{"x":0.5,"y":0.16287878155708313}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.5016340017318726,0.14898990094661713,0.5130718946456909,0.16414141654968262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.14772726595401764},{"x":0.49346405267715454,"y":0.14898990094661713},{"x":0.491830050945282,"y":0.16287878155708313},{"x":0.4689542353153229,"y":0.16161616146564484}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"خدا","boundary":[0.47058823704719543,0.14772726595401764,0.491830050945282,0.16287878155708313]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.14772726595401764},{"x":0.529411792755127,"y":0.1515151560306549},{"x":0.5277777910232544,"y":0.1654040366411209},{"x":0.4689542353153229,"y":0.16161616146564484}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.46558823704719543,0.14072726595401763,0.5327777910232544,0.17240403664112092],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5245097875595093,"y":0.17171716690063477},{"x":0.5588235259056091,"y":0.17171716690063477},{"x":0.5588235259056091,"y":0.18434342741966248},{"x":0.5245097875595093,"y":0.18434342741966248}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"وزارت","boundary":[0.5245097875595093,0.17171716690063477,0.5588235259056091,0.18434342741966248]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4950980246067047,"y":0.17171716690063477},{"x":0.5179738402366638,"y":0.17171716690063477},{"x":0.5179738402366638,"y":0.18434342741966248},{"x":0.4950980246067047,"y":0.18434342741966248}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهاد","boundary":[0.4950980246067047,0.17171716690063477,0.5179738402366638,0.18434342741966248]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.17171716690063477},{"x":0.4901960790157318,"y":0.17171716690063477},{"x":0.4901960790157318,"y":0.18434342741966248},{"x":0.44117647409439087,"y":0.18434342741966248}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.44117647409439087,0.17171716690063477,0.4901960790157318,0.18434342741966248]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.19065657258033752},{"x":0.6519607901573181,"y":0.19065657258033752},{"x":0.6519607901573181,"y":0.21085858345031738},{"x":0.6078431606292725,"y":0.21212121844291687}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.6078431606292725,0.19065657258033752,0.6519607901573181,0.21085858345031738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5441176295280457,"y":0.19065657258033752},{"x":0.5980392098426819,"y":0.19065657258033752},{"x":0.5980392098426819,"y":0.21212121844291687},{"x":0.5441176295280457,"y":0.21212121844291687}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5441176295280457,0.19065657258033752,0.5980392098426819,0.21212121844291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5359477400779724,"y":0.19191919267177582},{"x":0.5408496856689453,"y":0.19191919267177582},{"x":0.5408496856689453,"y":0.21212121844291687},{"x":0.5359477400779724,"y":0.21212121844291687}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5359477400779724,0.19191919267177582,0.5408496856689453,0.21212121844291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4803921580314636,"y":0.19191919267177582},{"x":0.5277777910232544,"y":0.19065657258033752},{"x":0.5277777910232544,"y":0.21212121844291687},{"x":0.4803921580314636,"y":0.21212121844291687}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.4803921580314636,0.19191919267177582,0.5277777910232544,0.21212121844291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46568626165390015,"y":0.19191919267177582},{"x":0.4722222089767456,"y":0.19191919267177582},{"x":0.4722222089767456,"y":0.21212121844291687},{"x":0.46568626165390015,"y":0.21212121844291687}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.46568626165390015,0.19191919267177582,0.4722222089767456,0.21212121844291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41993463039398193,"y":0.19191919267177582},{"x":0.4575163424015045,"y":0.19191919267177582},{"x":0.4575163424015045,"y":0.21212121844291687},{"x":0.41993463039398193,"y":0.21212121844291687}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترویج","boundary":[0.41993463039398193,0.19191919267177582,0.4575163424015045,0.21212121844291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3464052379131317,"y":0.19191919267177582},{"x":0.4117647111415863,"y":0.19191919267177582},{"x":0.4117647111415863,"y":0.21212121844291687},{"x":0.3464052379131317,"y":0.21338383853435516}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.3464052379131317,0.19191919267177582,0.4117647111415863,0.21212121844291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5980392098426819,"y":0.2234848439693451},{"x":0.6601307392120361,"y":0.2234848439693451},{"x":0.6601307392120361,"y":0.24242424964904785},{"x":0.5980392098426819,"y":0.24242424964904785}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.5980392098426819,0.2234848439693451,0.6601307392120361,0.24242424964904785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5196078419685364,"y":0.2234848439693451},{"x":0.5898692607879639,"y":0.2234848439693451},{"x":0.5898692607879639,"y":0.24242424964904785},{"x":0.5196078419685364,"y":0.24242424964904785}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5196078419685364,0.2234848439693451,0.5898692607879639,0.24242424964904785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45261436700820923,"y":0.2234848439693451},{"x":0.5098039507865906,"y":0.2234848439693451},{"x":0.5098039507865906,"y":0.24242424964904785},{"x":0.45261436700820923,"y":0.24242424964904785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.45261436700820923,0.2234848439693451,0.5098039507865906,0.24242424964904785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43790850043296814,"y":0.2234848439693451},{"x":0.44607841968536377,"y":0.2234848439693451},{"x":0.44607841968536377,"y":0.24242424964904785},{"x":0.43790850043296814,"y":0.24242424964904785}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.43790850043296814,0.2234848439693451,0.44607841968536377,0.24242424964904785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3888888955116272,"y":0.2234848439693451},{"x":0.4313725531101227,"y":0.2234848439693451},{"x":0.4313725531101227,"y":0.24242424964904785},{"x":0.3888888955116272,"y":0.24242424964904785}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.3888888955116272,0.2234848439693451,0.4313725531101227,0.24242424964904785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33986929059028625,"y":0.2234848439693451},{"x":0.3807189464569092,"y":0.2234848439693451},{"x":0.3807189464569092,"y":0.24242424964904785},{"x":0.33986929059028625,"y":0.24242424964904785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.33986929059028625,0.2234848439693451,0.3807189464569092,0.24242424964904785]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33986929059028625,"y":0.17171716690063477},{"x":0.6601307392120361,"y":0.17171716690063477},{"x":0.6601307392120361,"y":0.24242424964904785},{"x":0.33986929059028625,"y":0.24242424964904785}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.33486929059028625,0.16471716690063476,0.6651307392120361,0.24942424964904786],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6241829991340637,"y":0.36616161465644836},{"x":0.6617646813392639,"y":0.36616161465644836},{"x":0.6633986830711365,"y":0.39267677068710327},{"x":0.6241829991340637,"y":0.39393940567970276}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.6241829991340637,0.36616161465644836,0.6633986830711365,0.39267677068710327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5506535768508911,"y":0.36742424964904785},{"x":0.6143791079521179,"y":0.36616161465644836},{"x":0.6143791079521179,"y":0.39393940567970276},{"x":0.5506535768508911,"y":0.39393940567970276}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناخت","boundary":[0.5506535768508911,0.36742424964904785,0.6143791079521179,0.39393940567970276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.491830050945282,"y":0.36742424964904785},{"x":0.5408496856689453,"y":0.36742424964904785},{"x":0.5408496856689453,"y":0.39393940567970276},{"x":0.491830050945282,"y":0.39393940567970276}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مناطق","boundary":[0.491830050945282,0.36742424964904785,0.5408496856689453,0.39393940567970276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39542484283447266,"y":0.36868685483932495},{"x":0.4803921580314636,"y":0.36742424964904785},{"x":0.4820261299610138,"y":0.39393940567970276},{"x":0.39542484283447266,"y":0.39520201086997986}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اکولوژیک","boundary":[0.39542484283447266,0.36868685483932495,0.4820261299610138,0.39393940567970276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3366013169288635,"y":0.36868685483932495},{"x":0.38562092185020447,"y":0.36868685483932495},{"x":0.38562092185020447,"y":0.39520201086997986},{"x":0.3366013169288635,"y":0.39646464586257935}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.3366013169288635,0.36868685483932495,0.38562092185020447,0.39520201086997986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6160130500793457,"y":0.40782827138900757},{"x":0.6601307392120361,"y":0.40782827138900757},{"x":0.6584967374801636,"y":0.4406565725803375},{"x":0.6160130500793457,"y":0.4406565725803375}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.6160130500793457,0.40782827138900757,0.6584967374801636,0.4406565725803375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.40782827138900757},{"x":0.6111111044883728,"y":0.40782827138900757},{"x":0.6111111044883728,"y":0.4406565725803375},{"x":0.5669934749603271,"y":0.4406565725803375}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5686274766921997,0.40782827138900757,0.6111111044883728,0.4406565725803375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4869281053543091,"y":0.40656566619873047},{"x":0.5539215803146362,"y":0.40782827138900757},{"x":0.5539215803146362,"y":0.4406565725803375},{"x":0.4869281053543091,"y":0.4406565725803375}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.4869281053543091,0.40656566619873047,0.5539215803146362,0.4406565725803375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41503268480300903,"y":0.40656566619873047},{"x":0.4722222089767456,"y":0.40656566619873047},{"x":0.4722222089767456,"y":0.43939393758773804},{"x":0.4133986830711365,"y":0.43939393758773804}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استان","boundary":[0.41503268480300903,0.40656566619873047,0.4722222089767456,0.43939393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.343137264251709,"y":0.405303031206131},{"x":0.40032678842544556,"y":0.40656566619873047},{"x":0.40032678842544556,"y":0.43939393758773804},{"x":0.3415032625198364,"y":0.43939393758773804}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.343137264251709,0.405303031206131,0.40032678842544556,0.43939393758773804]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3366013169288635,"y":0.36616161465644836},{"x":0.6633986830711365,"y":0.36616161465644836},{"x":0.6633986830711365,"y":0.4406565725803375},{"x":0.3366013169288635,"y":0.4406565725803375}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3316013169288635,0.35916161465644836,0.6683986830711365,0.44765657258033753],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4950980246067047,"y":0.5075757503509521},{"x":0.5065359473228455,"y":0.5075757503509521},{"x":0.5065359473228455,"y":0.5202020406723022},{"x":0.4950980246067047,"y":0.5202020406723022}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"از","boundary":[0.4950980246067047,0.5075757503509521,0.5065359473228455,0.5202020406723022]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.491830050945282,"y":0.5075757503509521},{"x":0.49346405267715454,"y":0.5075757503509521},{"x":0.49346405267715454,"y":0.5202020406723022},{"x":0.491830050945282,"y":0.5202020406723022}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":":","boundary":[0.491830050945282,0.5075757503509521,0.49346405267715454,0.5202020406723022]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.491830050945282,"y":0.5075757503509521},{"x":0.5065359473228455,"y":0.5075757503509521},{"x":0.5065359473228455,"y":0.5202020406723022},{"x":0.491830050945282,"y":0.5202020406723022}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.486830050945282,0.5005757503509521,0.5115359473228455,0.5272020406723023],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.508169949054718,"y":0.5366161465644836},{"x":0.5506535768508911,"y":0.5353535413742065},{"x":0.5506535768508911,"y":0.5555555820465088},{"x":0.5098039507865906,"y":0.5568181872367859}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.508169949054718,0.5366161465644836,0.5506535768508911,0.5555555820465088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4673202633857727,"y":0.5378788113594055},{"x":0.49673202633857727,"y":0.5366161465644836},{"x":0.49673202633857727,"y":0.5568181872367859},{"x":0.4673202633857727,"y":0.5568181872367859}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"فیاض","boundary":[0.4673202633857727,0.5378788113594055,0.49673202633857727,0.5568181872367859]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4673202633857727,"y":0.5378788113594055},{"x":0.5506535768508911,"y":0.5353535413742065},{"x":0.5506535768508911,"y":0.5555555820465088},{"x":0.4673202633857727,"y":0.5568181872367859}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.4623202633857727,0.5308788113594055,0.5556535768508911,0.5625555820465088],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310457348823547,"y":0.6022727489471436},{"x":0.5375816822052002,"y":0.6022727489471436},{"x":0.5375816822052002,"y":0.6199495196342468},{"x":0.5310457348823547,"y":0.6199495196342468}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5310457348823547,0.6022727489471436,0.5375816822052002,0.6199495196342468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4689542353153229,"y":0.6022727489471436},{"x":0.5212418437004089,"y":0.6022727489471436},{"x":0.5212418437004089,"y":0.6199495196342468},{"x":0.4689542353153229,"y":0.6199495196342468}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"همکاری","boundary":[0.4689542353153229,0.6022727489471436,0.5212418437004089,0.6199495196342468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46405228972435,"y":0.6022727489471436},{"x":0.4673202633857727,"y":0.6022727489471436},{"x":0.4673202633857727,"y":0.6199495196342468},{"x":0.46405228972435,"y":0.6199495196342468}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.46405228972435,0.6022727489471436,0.4673202633857727,0.6199495196342468]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46405228972435,"y":0.6022727489471436},{"x":0.5375816822052002,"y":0.6022727489471436},{"x":0.5375816822052002,"y":0.6199495196342468},{"x":0.46405228972435,"y":0.6199495196342468}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.45905228972434997,0.5952727489471435,0.5425816822052002,0.6269495196342468],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5735294222831726,"y":0.6338383555412292},{"x":0.6127451062202454,"y":0.6338383555412292},{"x":0.6127451062202454,"y":0.6540403962135315},{"x":0.5735294222831726,"y":0.6540403962135315}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هاجر","boundary":[0.5735294222831726,0.6338383555412292,0.6127451062202454,0.6540403962135315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5228758454322815,"y":0.6338383555412292},{"x":0.5669934749603271,"y":0.6338383555412292},{"x":0.5669934749603271,"y":0.6540403962135315},{"x":0.5228758454322815,"y":0.6540403962135315}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نعمتی","boundary":[0.5228758454322815,0.6338383555412292,0.5669934749603271,0.6540403962135315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5049019455909729,"y":0.6338383555412292},{"x":0.5147058963775635,"y":0.6338383555412292},{"x":0.5147058963775635,"y":0.6540403962135315},{"x":0.5049019455909729,"y":0.6540403962135315}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5049019455909729,0.6338383555412292,0.5147058963775635,0.6540403962135315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45588234066963196,"y":0.6338383555412292},{"x":0.49673202633857727,"y":0.6338383555412292},{"x":0.49673202633857727,"y":0.6540403962135315},{"x":0.45588234066963196,"y":0.6540403962135315}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پروانه","boundary":[0.45588234066963196,0.6338383555412292,0.49673202633857727,0.6540403962135315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3888888955116272,"y":0.6338383555412292},{"x":0.44607841968536377,"y":0.6338383555412292},{"x":0.44607841968536377,"y":0.6540403962135315},{"x":0.3888888955116272,"y":0.6540403962135315}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عشوری","boundary":[0.3888888955116272,0.6338383555412292,0.44607841968536377,0.6540403962135315]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3888888955116272,"y":0.6338383555412292},{"x":0.6127451062202454,"y":0.6338383555412292},{"x":0.6127451062202454,"y":0.6540403962135315},{"x":0.3888888955116272,"y":0.6540403962135315}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3838888955116272,0.6268383555412292,0.6177451062202454,0.6610403962135315],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47875815629959106,"y":0.7904040217399597},{"x":0.5196078419685364,"y":0.7904040217399597},{"x":0.5196078419685364,"y":0.8042929172515869},{"x":0.47875815629959106,"y":0.8042929172515869}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۱۳۹۶","boundary":[0.47875815629959106,0.7904040217399597,0.5196078419685364,0.8042929172515869]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47875815629959106,"y":0.7904040217399597},{"x":0.5196078419685364,"y":0.7904040217399597},{"x":0.5196078419685364,"y":0.8042929172515869},{"x":0.47875815629959106,"y":0.8042929172515869}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.47375815629959106,0.7834040217399597,0.5246078419685364,0.8112929172515869],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/a892f4258e7da5d1/pages/izKTkwlWmrZsjjPz-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a892f4258e7da5d1/pages/iiRFTbEGyZaJFwzk.jpg","blurred":"/storage/books/a892f4258e7da5d1/pages/uQjavAyMuedZHkma.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.0008835810968299317,0.00040087747212612265,0.9990733798539716,0.9995686919842707]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5457516312599182,"y":0.32449495792388916},{"x":0.5620915293693542,"y":0.32449495792388916},{"x":0.5620915293693542,"y":0.3345959484577179},{"x":0.5457516312599182,"y":0.3345959484577179}]},"confidence":1,"str":"SB","boundary":[0.5457516312599182,0.32449495792388916,0.5620915293693542,0.3345959484577179]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5457516312599182,"y":0.32449495792388916},{"x":0.5620915293693542,"y":0.32449495792388916},{"x":0.5620915293693542,"y":0.3345959484577179},{"x":0.5457516312599182,"y":0.3345959484577179}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.5407516312599182,0.31749495792388915,0.5670915293693543,0.3415959484577179],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/a892f4258e7da5d1/pages/nscIjFKsPFjSHMqs-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a892f4258e7da5d1/pages/KoOxOPRpYVIyfPDC.jpg","blurred":"/storage/books/a892f4258e7da5d1/pages/ShBuKWfbMpfzjOBX.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.0003549382743103052,0.0007165340377826883,0.9987449805643044,0.9988704213506044]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2222222238779068,"y":0.7184343338012695},{"x":0.28594771027565,"y":0.7184343338012695},{"x":0.28594771027565,"y":0.7297979593276978},{"x":0.2222222238779068,"y":0.7297979593276978}]},"confidence":1,"str":"Artemisia","boundary":[0.2222222238779068,0.7184343338012695,0.28594771027565,0.7297979593276978]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2908496856689453,"y":0.7184343338012695},{"x":0.45588234066963196,"y":0.7184343338012695},{"x":0.45588234066963196,"y":0.7297979593276978},{"x":0.2908496856689453,"y":0.7297979593276978}]},"confidence":1,"str":"aucheri-Astragalus(Tra)","boundary":[0.2908496856689453,0.7184343338012695,0.45588234066963196,0.7297979593276978]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4624182879924774,"y":0.7184343338012695},{"x":0.5718954205513,"y":0.7184343338012695},{"x":0.5718954205513,"y":0.7297979593276978},{"x":0.4624182879924774,"y":0.7297979593276978}]},"confidence":1,"str":"spp.-Onobrychis","boundary":[0.4624182879924774,0.7184343338012695,0.5718954205513,0.7297979593276978]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5784313678741455,"y":0.7184343338012695},{"x":0.7287581562995911,"y":0.7184343338012695},{"x":0.7287581562995911,"y":0.7297979593276978},{"x":0.5784313678741455,"y":0.7297979593276978}]},"confidence":1,"str":"cornuta-Acantholimon","boundary":[0.5784313678741455,0.7184343338012695,0.7287581562995911,0.7297979593276978]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7352941036224365,"y":0.7171717286109924},{"x":0.7630718946456909,"y":0.7171717286109924},{"x":0.7630718946456909,"y":0.7297979593276978},{"x":0.7352941036224365,"y":0.7297979593276978}]},"confidence":1,"str":"spp.","boundary":[0.7352941036224365,0.7171717286109924,0.7630718946456909,0.7297979593276978]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45588234066963196,"y":0.7361111044883728},{"x":0.5196078419685364,"y":0.7361111044883728},{"x":0.5196078419685364,"y":0.747474730014801},{"x":0.45588234066963196,"y":0.747474730014801}]},"confidence":1,"str":"Artemisia","boundary":[0.45588234066963196,0.7361111044883728,0.5196078419685364,0.747474730014801]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5261437892913818,"y":0.7361111044883728},{"x":0.6764705777168274,"y":0.7361111044883728},{"x":0.6764705777168274,"y":0.747474730014801},{"x":0.5261437892913818,"y":0.747474730014801}]},"confidence":1,"str":"aucheri-Acantholimon","boundary":[0.5261437892913818,0.7361111044883728,0.6764705777168274,0.747474730014801]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6830065250396729,"y":0.7361111044883728},{"x":0.7091503143310547,"y":0.7361111044883728},{"x":0.7091503143310547,"y":0.747474730014801},{"x":0.6830065250396729,"y":0.747474730014801}]},"confidence":1,"str":"spp.","boundary":[0.6830065250396729,0.7361111044883728,0.7091503143310547,0.747474730014801]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2222222238779068,"y":0.7171717286109924},{"x":0.7630718946456909,"y":0.7171717286109924},{"x":0.7630718946456909,"y":0.747474730014801},{"x":0.2222222238779068,"y":0.747474730014801}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.2172222238779068,0.7101717286109924,0.7680718946456909,0.754474730014801],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3006536066532135,"y":0.7967171669006348},{"x":0.36437907814979553,"y":0.7967171669006348},{"x":0.36437907814979553,"y":0.808080792427063},{"x":0.3006536066532135,"y":0.808080792427063}]},"confidence":1,"str":"Artemisia","boundary":[0.3006536066532135,0.7967171669006348,0.36437907814979553,0.808080792427063]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.370915025472641,"y":0.7967171669006348},{"x":0.5343137383460999,"y":0.7967171669006348},{"x":0.5343137383460999,"y":0.808080792427063},{"x":0.370915025472641,"y":0.808080792427063}]},"confidence":1,"str":"aucheri-Astragalus(Tra)","boundary":[0.370915025472641,0.7967171669006348,0.5343137383460999,0.808080792427063]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5408496856689453,"y":0.7967171669006348},{"x":0.6503267884254456,"y":0.7967171669006348},{"x":0.6503267884254456,"y":0.808080792427063},{"x":0.5408496856689453,"y":0.808080792427063}]},"confidence":1,"str":"spp.-Onobrychis","boundary":[0.5408496856689453,0.7967171669006348,0.6503267884254456,0.808080792427063]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.7967171669006348},{"x":0.7075163125991821,"y":0.7967171669006348},{"x":0.7075163125991821,"y":0.808080792427063},{"x":0.656862735748291,"y":0.808080792427063}]},"confidence":1,"str":"cornuta","boundary":[0.656862735748291,0.7967171669006348,0.7075163125991821,0.808080792427063]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3006536066532135,"y":0.7967171669006348},{"x":0.7075163125991821,"y":0.7967171669006348},{"x":0.7075163125991821,"y":0.808080792427063},{"x":0.3006536066532135,"y":0.808080792427063}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.2956536066532135,0.7897171669006348,0.7125163125991821,0.815080792427063],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4362744987010956,"y":0.6351010203361511},{"x":0.4803921580314636,"y":0.6351010203361511},{"x":0.4803921580314636,"y":0.6464646458625793},{"x":0.4362744987010956,"y":0.6464646458625793}]},"confidence":1,"str":"Alhagi","boundary":[0.4362744987010956,0.6351010203361511,0.4803921580314636,0.6464646458625793]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4852941036224365,"y":0.6351010203361511},{"x":0.6258170008659363,"y":0.6351010203361511},{"x":0.6258170008659363,"y":0.6464646458625793},{"x":0.4852941036224365,"y":0.6464646458625793}]},"confidence":1,"str":"camelorum-Prosopis","boundary":[0.4852941036224365,0.6351010203361511,0.6258170008659363,0.6464646458625793]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6307189464569092,"y":0.6351010203361511},{"x":0.7124183177947998,"y":0.6351010203361511},{"x":0.7124183177947998,"y":0.6464646458625793},{"x":0.6307189464569092,"y":0.6464646458625793}]},"confidence":1,"str":"stephaniana","boundary":[0.6307189464569092,0.6351010203361511,0.7124183177947998,0.6464646458625793]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4362744987010956,"y":0.6351010203361511},{"x":0.7124183177947998,"y":0.6351010203361511},{"x":0.7124183177947998,"y":0.6464646458625793},{"x":0.4362744987010956,"y":0.6464646458625793}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.4312744987010956,0.6281010203361511,0.7174183177947998,0.6534646458625794],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.7664141654968262},{"x":0.5049019455909729,"y":0.7664141654968262},{"x":0.5049019455909729,"y":0.7777777910232544},{"x":0.44117647409439087,"y":0.7777777910232544}]},"confidence":1,"str":"Artemisia","boundary":[0.44117647409439087,0.7664141654968262,0.5049019455909729,0.7777777910232544]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114378929138184,"y":0.7664141654968262},{"x":0.6748365759849548,"y":0.7664141654968262},{"x":0.6748365759849548,"y":0.7777777910232544},{"x":0.5114378929138184,"y":0.7777777910232544}]},"confidence":1,"str":"aucheri-Astragalus(Tra)","boundary":[0.5114378929138184,0.7664141654968262,0.6748365759849548,0.7777777910232544]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6813725233078003,"y":0.7664141654968262},{"x":0.7091503143310547,"y":0.7664141654968262},{"x":0.7091503143310547,"y":0.7777777910232544},{"x":0.6813725233078003,"y":0.7777777910232544}]},"confidence":1,"str":"spp.","boundary":[0.6813725233078003,0.7664141654968262,0.7091503143310547,0.7777777910232544]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.7664141654968262},{"x":0.7091503143310547,"y":0.7664141654968262},{"x":0.7091503143310547,"y":0.7777777910232544},{"x":0.44117647409439087,"y":0.7777777910232544}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.43617647409439086,0.7594141654968262,0.7141503143310547,0.7847777910232544],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47385621070861816,"y":0.6047979593276978},{"x":0.5179738402366638,"y":0.6047979593276978},{"x":0.5179738402366638,"y":0.6161616444587708},{"x":0.47385621070861816,"y":0.6161616444587708}]},"confidence":1,"str":"Alhagi","boundary":[0.47385621070861816,0.6047979593276978,0.5179738402366638,0.6161616444587708]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5228758454322815,"y":0.6047979593276978},{"x":0.6633986830711365,"y":0.6047979593276978},{"x":0.6633986830711365,"y":0.6161616444587708},{"x":0.5228758454322815,"y":0.6161616444587708}]},"confidence":1,"str":"camelorum-Prosopis","boundary":[0.5228758454322815,0.6047979593276978,0.6633986830711365,0.6161616444587708]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6699346303939819,"y":0.6047979593276978},{"x":0.7075163125991821,"y":0.6047979593276978},{"x":0.7075163125991821,"y":0.6161616444587708},{"x":0.6699346303939819,"y":0.6161616444587708}]},"confidence":1,"str":"farcta","boundary":[0.6699346303939819,0.6047979593276978,0.7075163125991821,0.6161616444587708]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47385621070861816,"y":0.6047979593276978},{"x":0.7075163125991821,"y":0.6047979593276978},{"x":0.7075163125991821,"y":0.6161616444587708},{"x":0.47385621070861816,"y":0.6161616444587708}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.46885621070861816,0.5977979593276977,0.7125163125991821,0.6231616444587708],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49836599826812744,"y":0.872474730014801},{"x":0.5098039507865906,"y":0.872474730014801},{"x":0.5098039507865906,"y":0.8876262903213501},{"x":0.49836599826812744,"y":0.8876262903213501}]},"confidence":1,"str":"••","boundary":[0.49836599826812744,0.872474730014801,0.5098039507865906,0.8876262903213501]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49836599826812744,"y":0.872474730014801},{"x":0.5098039507865906,"y":0.872474730014801},{"x":0.5098039507865906,"y":0.8876262903213501},{"x":0.49836599826812744,"y":0.8876262903213501}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.49336599826812744,0.865474730014801,0.5148039507865906,0.8946262903213501],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490196347236633,"y":0.6654040217399597},{"x":0.6127451062202454,"y":0.6654040217399597},{"x":0.6127451062202454,"y":0.6767676472663879},{"x":0.5490196347236633,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":1,"str":"Artemisia","boundary":[0.5490196347236633,0.6654040217399597,0.6127451062202454,0.6767676472663879]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6192810535430908,"y":0.6654040217399597},{"x":0.6699346303939819,"y":0.6654040217399597},{"x":0.6699346303939819,"y":0.6767676472663879},{"x":0.6192810535430908,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":1,"str":"aucheri","boundary":[0.6192810535430908,0.6654040217399597,0.6699346303939819,0.6767676472663879]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490196347236633,"y":0.6654040217399597},{"x":0.6699346303939819,"y":0.6654040217399597},{"x":0.6699346303939819,"y":0.6767676472663879},{"x":0.5490196347236633,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.5440196347236633,0.6584040217399597,0.6749346303939819,0.683767647266388],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6192810535430908,"y":0.5744949579238892},{"x":0.6633986830711365,"y":0.5744949579238892},{"x":0.6633986830711365,"y":0.5858585834503174},{"x":0.6192810535430908,"y":0.5858585834503174}]},"confidence":1,"str":"Alhagi","boundary":[0.6192810535430908,0.5744949579238892,0.6633986830711365,0.5858585834503174]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6192810535430908,"y":0.5744949579238892},{"x":0.6633986830711365,"y":0.5744949579238892},{"x":0.6633986830711365,"y":0.5858585834503174},{"x":0.6192810535430908,"y":0.5858585834503174}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.6142810535430908,0.5674949579238892,0.6683986830711365,0.5928585834503174],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/a892f4258e7da5d1/pages/PFoMzqnpWHEyRjBo-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a892f4258e7da5d1/pages/myMVzcXjeqSDnGMz.jpg","blurred":"/storage/books/a892f4258e7da5d1/pages/DsyhrwUTqDvZHHTt.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.00034425862182199565,0.00026536832539120106,0.9988277478467406,0.9988704213506044]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21568627655506134,"y":0.7537878751754761},{"x":0.2875817120075226,"y":0.7537878751754761},{"x":0.2875817120075226,"y":0.7651515007019043},{"x":0.21568627655506134,"y":0.7651515007019043}]},"confidence":1,"str":"Astragalus","boundary":[0.21568627655506134,0.7537878751754761,0.2875817120075226,0.7651515007019043]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.7537878751754761},{"x":0.32679739594459534,"y":0.7537878751754761},{"x":0.32679739594459534,"y":0.7651515007019043},{"x":0.29411765933036804,"y":0.7651515007019043}]},"confidence":1,"str":"(Tra)","boundary":[0.29411765933036804,0.7537878751754761,0.32679739594459534,0.7651515007019043]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.7537878751754761},{"x":0.47549018263816833,"y":0.7537878751754761},{"x":0.47549018263816833,"y":0.7651515007019043},{"x":0.3333333432674408,"y":0.7651515007019043}]},"confidence":1,"str":"spp.-Psathyrostachys","boundary":[0.3333333432674408,0.7537878751754761,0.47549018263816833,0.7651515007019043]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4820261299610138,"y":0.7537878751754761},{"x":0.5996732115745544,"y":0.7537878751754761},{"x":0.5996732115745544,"y":0.7651515007019043},{"x":0.4820261299610138,"y":0.7651515007019043}]},"confidence":1,"str":"fragilis-Artemisia","boundary":[0.4820261299610138,0.7537878751754761,0.5996732115745544,0.7651515007019043]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6062091588973999,"y":0.7537878751754761},{"x":0.656862735748291,"y":0.7537878751754761},{"x":0.656862735748291,"y":0.7651515007019043},{"x":0.6062091588973999,"y":0.7651515007019043}]},"confidence":1,"str":"aucheri","boundary":[0.6062091588973999,0.7537878751754761,0.656862735748291,0.7651515007019043]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5784313678741455,"y":0.7714646458625793},{"x":0.6290849447250366,"y":0.7714646458625793},{"x":0.6290849447250366,"y":0.7828282713890076},{"x":0.5784313678741455,"y":0.7828282713890076}]},"confidence":1,"str":"Bromus","boundary":[0.5784313678741455,0.7714646458625793,0.6290849447250366,0.7828282713890076]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6356208920478821,"y":0.7714646458625793},{"x":0.7124183177947998,"y":0.7714646458625793},{"x":0.7124183177947998,"y":0.7828282713890076},{"x":0.6356208920478821,"y":0.7828282713890076}]},"confidence":1,"str":"tomentellus","boundary":[0.6356208920478821,0.7714646458625793,0.7124183177947998,0.7828282713890076]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41503268480300903,"y":0.7714646458625793},{"x":0.4869281053543091,"y":0.7714646458625793},{"x":0.4869281053543091,"y":0.7828282713890076},{"x":0.41503268480300903,"y":0.7828282713890076}]},"confidence":1,"str":"Astragalus","boundary":[0.41503268480300903,0.7714646458625793,0.4869281053543091,0.7828282713890076]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49346405267715454,"y":0.7714646458625793},{"x":0.5653594732284546,"y":0.7714646458625793},{"x":0.5653594732284546,"y":0.7828282713890076},{"x":0.49346405267715454,"y":0.7828282713890076}]},"confidence":1,"str":"gossypinus","boundary":[0.49346405267715454,0.7714646458625793,0.5653594732284546,0.7828282713890076]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21568627655506134,"y":0.7537878751754761},{"x":0.7124183177947998,"y":0.7537878751754761},{"x":0.7124183177947998,"y":0.7828282713890076},{"x":0.21568627655506134,"y":0.7828282713890076}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21068627655506134,0.7467878751754761,0.7174183177947998,0.7898282713890076],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26633986830711365,"y":0.5505050420761108},{"x":0.33006536960601807,"y":0.5505050420761108},{"x":0.33006536960601807,"y":0.5618686676025391},{"x":0.26633986830711365,"y":0.5618686676025391}]},"confidence":1,"str":"Artemisia","boundary":[0.26633986830711365,0.5505050420761108,0.33006536960601807,0.5618686676025391]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3366013169288635,"y":0.5505050420761108},{"x":0.49673202633857727,"y":0.5505050420761108},{"x":0.49673202633857727,"y":0.5618686676025391},{"x":0.3366013169288635,"y":0.5618686676025391}]},"confidence":1,"str":"sieberi-Psathyrostachys","boundary":[0.3366013169288635,0.5505050420761108,0.49673202633857727,0.5618686676025391]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032680034637451,"y":0.5505050420761108},{"x":0.6290849447250366,"y":0.5505050420761108},{"x":0.6290849447250366,"y":0.5618686676025391},{"x":0.5032680034637451,"y":0.5618686676025391}]},"confidence":1,"str":"fragilis-Astragalus","boundary":[0.5032680034637451,0.5505050420761108,0.6290849447250366,0.5618686676025391]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6356208920478821,"y":0.5492424368858337},{"x":0.7009803652763367,"y":0.5492424368858337},{"x":0.7009803652763367,"y":0.5618686676025391},{"x":0.6356208920478821,"y":0.5618686676025391}]},"confidence":1,"str":"(Tra).spp.","boundary":[0.6356208920478821,0.5492424368858337,0.7009803652763367,0.5618686676025391]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26633986830711365,"y":0.5492424368858337},{"x":0.7009803652763367,"y":0.5492424368858337},{"x":0.7009803652763367,"y":0.5618686676025391},{"x":0.26633986830711365,"y":0.5618686676025391}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.26133986830711364,0.5422424368858337,0.7059803652763367,0.5688686676025391],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27450981736183167,"y":0.4595959484577179},{"x":0.3382352888584137,"y":0.4595959484577179},{"x":0.3382352888584137,"y":0.4709596037864685},{"x":0.27450981736183167,"y":0.4709596037864685}]},"confidence":1,"str":"Artemisia","boundary":[0.27450981736183167,0.4595959484577179,0.3382352888584137,0.4709596037864685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34477123618125916,"y":0.4595959484577179},{"x":0.5032680034637451,"y":0.4595959484577179},{"x":0.5032680034637451,"y":0.4709596037864685},{"x":0.34477123618125916,"y":0.4709596037864685}]},"confidence":1,"str":"sieberi-Astragalus(Tra)","boundary":[0.34477123618125916,0.4595959484577179,0.5032680034637451,0.4709596037864685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5098039507865906,"y":0.4595959484577179},{"x":0.6519607901573181,"y":0.4595959484577179},{"x":0.6519607901573181,"y":0.4709596037864685},{"x":0.5098039507865906,"y":0.4709596037864685}]},"confidence":1,"str":"spp.-Psathyrostachys","boundary":[0.5098039507865906,0.4595959484577179,0.6519607901573181,0.4709596037864685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6584967374801636,"y":0.4595959484577179},{"x":0.7042483687400818,"y":0.4595959484577179},{"x":0.7042483687400818,"y":0.4709596037864685},{"x":0.6584967374801636,"y":0.4709596037864685}]},"confidence":1,"str":"fragilis","boundary":[0.6584967374801636,0.4595959484577179,0.7042483687400818,0.4709596037864685]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27450981736183167,"y":0.4595959484577179},{"x":0.7042483687400818,"y":0.4595959484577179},{"x":0.7042483687400818,"y":0.4709596037864685},{"x":0.27450981736183167,"y":0.4709596037864685}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.26950981736183166,0.4525959484577179,0.7092483687400818,0.4779596037864685],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3235294222831726,"y":0.33838382363319397},{"x":0.38725489377975464,"y":0.33838382363319397},{"x":0.38725489377975464,"y":0.3497474789619446},{"x":0.3235294222831726,"y":0.3497474789619446}]},"confidence":1,"str":"Artemisia","boundary":[0.3235294222831726,0.33838382363319397,0.38725489377975464,0.3497474789619446]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3937908411026001,"y":0.33838382363319397},{"x":0.5245097875595093,"y":0.33838382363319397},{"x":0.5245097875595093,"y":0.3497474789619446},{"x":0.3937908411026001,"y":0.3497474789619446}]},"confidence":1,"str":"sieberi-Pteropyrum","boundary":[0.3937908411026001,0.33838382363319397,0.5245097875595093,0.3497474789619446]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310457348823547,"y":0.33838382363319397},{"x":0.6356208920478821,"y":0.33838382363319397},{"x":0.6356208920478821,"y":0.3497474789619446},{"x":0.5310457348823547,"y":0.3497474789619446}]},"confidence":1,"str":"aucheri-Salsola","boundary":[0.5310457348823547,0.33838382363319397,0.6356208920478821,0.3497474789619446]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6421568393707275,"y":0.33838382363319397},{"x":0.7042483687400818,"y":0.33838382363319397},{"x":0.7042483687400818,"y":0.3497474789619446},{"x":0.6421568393707275,"y":0.3497474789619446}]},"confidence":1,"str":"orientalis","boundary":[0.6421568393707275,0.33838382363319397,0.7042483687400818,0.3497474789619446]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3235294222831726,"y":0.33838382363319397},{"x":0.7042483687400818,"y":0.33838382363319397},{"x":0.7042483687400818,"y":0.3497474789619446},{"x":0.3235294222831726,"y":0.3497474789619446}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.3185294222831726,0.33138382363319396,0.7092483687400818,0.3567474789619446],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3986928164958954,"y":0.6717171669006348},{"x":0.4689542353153229,"y":0.6717171669006348},{"x":0.4689542353153229,"y":0.683080792427063},{"x":0.3986928164958954,"y":0.683080792427063}]},"confidence":1,"str":"Astragalus","boundary":[0.3986928164958954,0.6717171669006348,0.4689542353153229,0.683080792427063]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47549018263816833,"y":0.6717171669006348},{"x":0.5098039507865906,"y":0.6717171669006348},{"x":0.5098039507865906,"y":0.683080792427063},{"x":0.47549018263816833,"y":0.683080792427063}]},"confidence":1,"str":"(Tra)","boundary":[0.47549018263816833,0.6717171669006348,0.5098039507865906,0.683080792427063]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516339898109436,"y":0.6717171669006348},{"x":0.6584967374801636,"y":0.6717171669006348},{"x":0.6584967374801636,"y":0.683080792427063},{"x":0.516339898109436,"y":0.683080792427063}]},"confidence":1,"str":"spp.-Psathyrostachys","boundary":[0.516339898109436,0.6717171669006348,0.6584967374801636,0.683080792427063]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6633986830711365,"y":0.6717171669006348},{"x":0.7107843160629272,"y":0.6717171669006348},{"x":0.7107843160629272,"y":0.683080792427063},{"x":0.6633986830711365,"y":0.683080792427063}]},"confidence":1,"str":"fragilis","boundary":[0.6633986830711365,0.6717171669006348,0.7107843160629272,0.683080792427063]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3986928164958954,"y":0.6717171669006348},{"x":0.7107843160629272,"y":0.6717171669006348},{"x":0.7107843160629272,"y":0.683080792427063},{"x":0.3986928164958954,"y":0.683080792427063}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.3936928164958954,0.6647171669006348,0.7157843160629273,0.690080792427063],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4133986830711365,"y":0.6111111044883728},{"x":0.4771241843700409,"y":0.6111111044883728},{"x":0.4771241843700409,"y":0.622474730014801},{"x":0.4133986830711365,"y":0.622474730014801}]},"confidence":1,"str":"Artemisia","boundary":[0.4133986830711365,0.6111111044883728,0.4771241843700409,0.622474730014801]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48366013169288635,"y":0.6111111044883728},{"x":0.5277777910232544,"y":0.6111111044883728},{"x":0.5277777910232544,"y":0.622474730014801},{"x":0.48366013169288635,"y":0.622474730014801}]},"confidence":1,"str":"sieberi","boundary":[0.48366013169288635,0.6111111044883728,0.5277777910232544,0.622474730014801]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343137383460999,"y":0.6111111044883728},{"x":0.6258170008659363,"y":0.6111111044883728},{"x":0.6258170008659363,"y":0.622474730014801},{"x":0.5343137383460999,"y":0.622474730014801}]},"confidence":1,"str":"-Zygophyllum","boundary":[0.5343137383460999,0.6111111044883728,0.6258170008659363,0.622474730014801]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6323529481887817,"y":0.6111111044883728},{"x":0.7075163125991821,"y":0.6111111044883728},{"x":0.7075163125991821,"y":0.622474730014801},{"x":0.6323529481887817,"y":0.622474730014801}]},"confidence":1,"str":"eurypterum","boundary":[0.6323529481887817,0.6111111044883728,0.7075163125991821,0.622474730014801]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4133986830711365,"y":0.6111111044883728},{"x":0.7075163125991821,"y":0.6111111044883728},{"x":0.7075163125991821,"y":0.622474730014801},{"x":0.4133986830711365,"y":0.622474730014801}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.40839868307113647,0.6041111044883728,0.7125163125991821,0.629474730014801],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41503268480300903,"y":0.21717171370983124},{"x":0.47875815629959106,"y":0.21717171370983124},{"x":0.47875815629959106,"y":0.22853535413742065},{"x":0.41503268480300903,"y":0.22853535413742065}]},"confidence":1,"str":"Artemisia","boundary":[0.41503268480300903,0.21717171370983124,0.47875815629959106,0.22853535413742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4852941036224365,"y":0.21717171370983124},{"x":0.6519607901573181,"y":0.21717171370983124},{"x":0.6519607901573181,"y":0.22853535413742065},{"x":0.4852941036224365,"y":0.22853535413742065}]},"confidence":1,"str":"aucheri-Psathyrostachys","boundary":[0.4852941036224365,0.21717171370983124,0.6519607901573181,0.22853535413742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6584967374801636,"y":0.21717171370983124},{"x":0.7058823704719543,"y":0.21717171370983124},{"x":0.7058823704719543,"y":0.22853535413742065},{"x":0.6584967374801636,"y":0.22853535413742065}]},"confidence":1,"str":"fragilis","boundary":[0.6584967374801636,0.21717171370983124,0.7058823704719543,0.22853535413742065]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41503268480300903,"y":0.21717171370983124},{"x":0.7058823704719543,"y":0.21717171370983124},{"x":0.7058823704719543,"y":0.22853535413742065},{"x":0.41503268480300903,"y":0.22853535413742065}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.41003268480300903,0.21017171370983123,0.7108823704719544,0.23553535413742066],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4264705777168274,"y":0.7020202279090881},{"x":0.49836599826812744,"y":0.7020202279090881},{"x":0.49836599826812744,"y":0.7133838534355164},{"x":0.4264705777168274,"y":0.7133838534355164}]},"confidence":1,"str":"Astragalus","boundary":[0.4264705777168274,0.7020202279090881,0.49836599826812744,0.7133838534355164]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032680034637451,"y":0.7020202279090881},{"x":0.5375816822052002,"y":0.7020202279090881},{"x":0.5375816822052002,"y":0.7133838534355164},{"x":0.5032680034637451,"y":0.7133838534355164}]},"confidence":1,"str":"(Tra)","boundary":[0.5032680034637451,0.7020202279090881,0.5375816822052002,0.7133838534355164]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5441176295280457,"y":0.7020202279090881},{"x":0.6552287340164185,"y":0.7020202279090881},{"x":0.6552287340164185,"y":0.7133838534355164},{"x":0.5441176295280457,"y":0.7133838534355164}]},"confidence":1,"str":"spp.-Onobrychis","boundary":[0.5441176295280457,0.7020202279090881,0.6552287340164185,0.7133838534355164]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6601307392120361,"y":0.7020202279090881},{"x":0.7107843160629272,"y":0.7020202279090881},{"x":0.7107843160629272,"y":0.7133838534355164},{"x":0.6601307392120361,"y":0.7133838534355164}]},"confidence":1,"str":"cornuta","boundary":[0.6601307392120361,0.7020202279090881,0.7107843160629272,0.7133838534355164]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4264705777168274,"y":0.7020202279090881},{"x":0.7107843160629272,"y":0.7020202279090881},{"x":0.7107843160629272,"y":0.7133838534355164},{"x":0.4264705777168274,"y":0.7133838534355164}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.4214705777168274,0.6950202279090881,0.7157843160629273,0.7203838534355164],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43300652503967285,"y":0.4898989796638489},{"x":0.49673202633857727,"y":0.4898989796638489},{"x":0.49673202633857727,"y":0.5012626051902771},{"x":0.43300652503967285,"y":0.5012626051902771}]},"confidence":1,"str":"Artemisia","boundary":[0.43300652503967285,0.4898989796638489,0.49673202633857727,0.5012626051902771]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032680034637451,"y":0.4898989796638489},{"x":0.6258170008659363,"y":0.4898989796638489},{"x":0.6258170008659363,"y":0.5012626051902771},{"x":0.5032680034637451,"y":0.5012626051902771}]},"confidence":1,"str":"sieberi-Astragalus","boundary":[0.5032680034637451,0.4898989796638489,0.6258170008659363,0.5012626051902771]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6323529481887817,"y":0.4898989796638489},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4898989796638489},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5012626051902771},{"x":0.6323529481887817,"y":0.5012626051902771}]},"confidence":1,"str":"squarrosus","boundary":[0.6323529481887817,0.4898989796638489,0.7058823704719543,0.5012626051902771]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43300652503967285,"y":0.4898989796638489},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4898989796638489},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5012626051902771},{"x":0.43300652503967285,"y":0.5012626051902771}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.42800652503967285,0.48289897966384887,0.7108823704719544,0.5082626051902771],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43790850043296814,"y":0.39898988604545593},{"x":0.5016340017318726,"y":0.39898988604545593},{"x":0.5016340017318726,"y":0.41035354137420654},{"x":0.43790850043296814,"y":0.41035354137420654}]},"confidence":1,"str":"Artemisia","boundary":[0.43790850043296814,0.39898988604545593,0.5016340017318726,0.41035354137420654]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5065359473228455,"y":0.39898988604545593},{"x":0.5915032625198364,"y":0.39898988604545593},{"x":0.5915032625198364,"y":0.41035354137420654},{"x":0.5065359473228455,"y":0.41035354137420654}]},"confidence":1,"str":"sieberi-Stipa","boundary":[0.5065359473228455,0.39898988604545593,0.5915032625198364,0.41035354137420654]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5980392098426819,"y":0.39898988604545593},{"x":0.7042483687400818,"y":0.39898988604545593},{"x":0.7042483687400818,"y":0.41035354137420654},{"x":0.5980392098426819,"y":0.41035354137420654}]},"confidence":1,"str":"hohenackeriana","boundary":[0.5980392098426819,0.39898988604545593,0.7042483687400818,0.41035354137420654]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43790850043296814,"y":0.39898988604545593},{"x":0.7042483687400818,"y":0.39898988604545593},{"x":0.7042483687400818,"y":0.41035354137420654},{"x":0.43790850043296814,"y":0.41035354137420654}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.43290850043296814,0.3919898860454559,0.7092483687400818,0.41735354137420655],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.5808081030845642},{"x":0.5049019455909729,"y":0.5808081030845642},{"x":0.5049019455909729,"y":0.5921717286109924},{"x":0.44117647409439087,"y":0.5921717286109924}]},"confidence":1,"str":"Artemisia","boundary":[0.44117647409439087,0.5808081030845642,0.5049019455909729,0.5921717286109924]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114378929138184,"y":0.5808081030845642},{"x":0.6421568393707275,"y":0.5808081030845642},{"x":0.6421568393707275,"y":0.5921717286109924},{"x":0.5114378929138184,"y":0.5921717286109924}]},"confidence":1,"str":"sieberi-Stipagrostis","boundary":[0.5114378929138184,0.5808081030845642,0.6421568393707275,0.5921717286109924]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.648692786693573,"y":0.5808081030845642},{"x":0.7042483687400818,"y":0.5808081030845642},{"x":0.7042483687400818,"y":0.5921717286109924},{"x":0.648692786693573,"y":0.5921717286109924}]},"confidence":1,"str":"plumosa","boundary":[0.648692786693573,0.5808081030845642,0.7042483687400818,0.5921717286109924]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.5808081030845642},{"x":0.7042483687400818,"y":0.5808081030845642},{"x":0.7042483687400818,"y":0.5921717286109924},{"x":0.44117647409439087,"y":0.5921717286109924}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.43617647409439086,0.5738081030845642,0.7092483687400818,0.5991717286109924],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4493463933467865,"y":0.3080808222293854},{"x":0.5130718946456909,"y":0.3080808222293854},{"x":0.5130718946456909,"y":0.3194444477558136},{"x":0.4493463933467865,"y":0.3194444477558136}]},"confidence":1,"str":"Artemisia","boundary":[0.4493463933467865,0.3080808222293854,0.5130718946456909,0.3194444477558136]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5179738402366638,"y":0.3080808222293854},{"x":0.648692786693573,"y":0.3080808222293854},{"x":0.648692786693573,"y":0.3194444477558136},{"x":0.5179738402366638,"y":0.3194444477558136}]},"confidence":1,"str":"sieberi-Pteropyrum","boundary":[0.5179738402366638,0.3080808222293854,0.648692786693573,0.3194444477558136]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552287340164185,"y":0.3080808222293854},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3080808222293854},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3194444477558136},{"x":0.6552287340164185,"y":0.3194444477558136}]},"confidence":1,"str":"aucheri","boundary":[0.6552287340164185,0.3080808222293854,0.7058823704719543,0.3194444477558136]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4493463933467865,"y":0.3080808222293854},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3080808222293854},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3194444477558136},{"x":0.4493463933467865,"y":0.3194444477558136}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.4443463933467865,0.30108082222938537,0.7108823704719544,0.3264444477558136],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.8017676472663879},{"x":0.6699346303939819,"y":0.8017676472663879},{"x":0.6699346303939819,"y":0.8131313323974609},{"x":0.6176470518112183,"y":0.8131313323974609}]},"confidence":1,"str":"Festuca","boundary":[0.6176470518112183,0.8017676472663879,0.6699346303939819,0.8131313323974609]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6748365759849548,"y":0.8017676472663879},{"x":0.7107843160629272,"y":0.8017676472663879},{"x":0.7107843160629272,"y":0.8131313323974609},{"x":0.6748365759849548,"y":0.8131313323974609}]},"confidence":1,"str":"ovina","boundary":[0.6748365759849548,0.8017676472663879,0.7107843160629272,0.8131313323974609]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4542483687400818,"y":0.8017676472663879},{"x":0.5261437892913818,"y":0.8017676472663879},{"x":0.5261437892913818,"y":0.8131313323974609},{"x":0.4542483687400818,"y":0.8131313323974609}]},"confidence":1,"str":"Astragalus","boundary":[0.4542483687400818,0.8017676472663879,0.5261437892913818,0.8131313323974609]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310457348823547,"y":0.8017676472663879},{"x":0.6045751571655273,"y":0.8017676472663879},{"x":0.6045751571655273,"y":0.8131313323974609},{"x":0.5310457348823547,"y":0.8131313323974609}]},"confidence":1,"str":"gossypinus","boundary":[0.5310457348823547,0.8017676472663879,0.6045751571655273,0.8131313323974609]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4542483687400818,"y":0.8017676472663879},{"x":0.7107843160629272,"y":0.8017676472663879},{"x":0.7107843160629272,"y":0.8131313323974609},{"x":0.4542483687400818,"y":0.8131313323974609}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.4492483687400818,0.7947676472663879,0.7157843160629273,0.8201313323974609],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46405228972435,"y":0.5202020406723022},{"x":0.5277777910232544,"y":0.5202020406723022},{"x":0.5277777910232544,"y":0.5315656661987305},{"x":0.46405228972435,"y":0.5315656661987305}]},"confidence":1,"str":"Artemisia","boundary":[0.46405228972435,0.5202020406723022,0.5277777910232544,0.5315656661987305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343137383460999,"y":0.5202020406723022},{"x":0.6552287340164185,"y":0.5202020406723022},{"x":0.6552287340164185,"y":0.5315656661987305},{"x":0.5343137383460999,"y":0.5315656661987305}]},"confidence":1,"str":"sieberi-Hulthemia","boundary":[0.5343137383460999,0.5202020406723022,0.6552287340164185,0.5315656661987305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6617646813392639,"y":0.5202020406723022},{"x":0.7091503143310547,"y":0.5202020406723022},{"x":0.7091503143310547,"y":0.5315656661987305},{"x":0.6617646813392639,"y":0.5315656661987305}]},"confidence":1,"str":"persica","boundary":[0.6617646813392639,0.5202020406723022,0.7091503143310547,0.5315656661987305]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46405228972435,"y":0.5202020406723022},{"x":0.7091503143310547,"y":0.5202020406723022},{"x":0.7091503143310547,"y":0.5315656661987305},{"x":0.46405228972435,"y":0.5315656661987305}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.45905228972434997,0.5132020406723022,0.7141503143310547,0.5385656661987305],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46568626165390015,"y":0.36868685483932495},{"x":0.529411792755127,"y":0.36868685483932495},{"x":0.529411792755127,"y":0.38005051016807556},{"x":0.46568626165390015,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":1,"str":"Artemisia","boundary":[0.46568626165390015,0.36868685483932495,0.529411792755127,0.38005051016807556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5359477400779724,"y":0.36868685483932495},{"x":0.6356208920478821,"y":0.36868685483932495},{"x":0.6356208920478821,"y":0.38005051016807556},{"x":0.5359477400779724,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":1,"str":"sieberi-Salsola","boundary":[0.5359477400779724,0.36868685483932495,0.6356208920478821,0.38005051016807556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6421568393707275,"y":0.36868685483932495},{"x":0.7042483687400818,"y":0.36868685483932495},{"x":0.7042483687400818,"y":0.38005051016807556},{"x":0.6421568393707275,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":1,"str":"orientalis","boundary":[0.6421568393707275,0.36868685483932495,0.7042483687400818,0.38005051016807556]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46568626165390015,"y":0.36868685483932495},{"x":0.7042483687400818,"y":0.36868685483932495},{"x":0.7042483687400818,"y":0.38005051016807556},{"x":0.46568626165390015,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.46068626165390014,0.36168685483932494,0.7092483687400818,0.38705051016807557],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.4292929172515869},{"x":0.5343137383460999,"y":0.4292929172515869},{"x":0.5343137383460999,"y":0.4406565725803375},{"x":0.47058823704719543,"y":0.4406565725803375}]},"confidence":1,"str":"Artemisia","boundary":[0.47058823704719543,0.4292929172515869,0.5343137383460999,0.4406565725803375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5408496856689453,"y":0.4292929172515869},{"x":0.686274528503418,"y":0.4292929172515869},{"x":0.686274528503418,"y":0.4406565725803375},{"x":0.5408496856689453,"y":0.4406565725803375}]},"confidence":1,"str":"sieberi-Acantholimon","boundary":[0.5408496856689453,0.4292929172515869,0.686274528503418,0.4406565725803375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6911764740943909,"y":0.4292929172515869},{"x":0.7107843160629272,"y":0.4292929172515869},{"x":0.7107843160629272,"y":0.4406565725803375},{"x":0.6911764740943909,"y":0.4406565725803375}]},"confidence":1,"str":"sp.","boundary":[0.6911764740943909,0.4292929172515869,0.7107843160629272,0.4406565725803375]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.4292929172515869},{"x":0.7107843160629272,"y":0.4292929172515869},{"x":0.7107843160629272,"y":0.4406565725803375},{"x":0.47058823704719543,"y":0.4406565725803375}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.46558823704719543,0.4222929172515869,0.7157843160629273,0.44765657258033753],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4803921580314636,"y":0.2777777910232544},{"x":0.5441176295280457,"y":0.2777777910232544},{"x":0.5441176295280457,"y":0.2891414165496826},{"x":0.4803921580314636,"y":0.2891414165496826}]},"confidence":1,"str":"Artemisia","boundary":[0.4803921580314636,0.2777777910232544,0.5441176295280457,0.2891414165496826]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490196347236633,"y":0.2777777910232544},{"x":0.673202633857727,"y":0.2777777910232544},{"x":0.673202633857727,"y":0.2891414165496826},{"x":0.5490196347236633,"y":0.2891414165496826}]},"confidence":1,"str":"sieberi-Astragalus","boundary":[0.5490196347236633,0.2777777910232544,0.673202633857727,0.2891414165496826]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6781045794487,"y":0.2777777910232544},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2777777910232544},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2891414165496826},{"x":0.6781045794487,"y":0.2891414165496826}]},"confidence":1,"str":"spp.","boundary":[0.6781045794487,0.2777777910232544,0.7058823704719543,0.2891414165496826]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4803921580314636,"y":0.2777777910232544},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2777777910232544},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2891414165496826},{"x":0.4803921580314636,"y":0.2891414165496826}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.4753921580314636,0.2707777910232544,0.7108823704719544,0.2961414165496826],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49346405267715454,"y":0.872474730014801},{"x":0.5,"y":0.872474730014801},{"x":0.5,"y":0.8876262903213501},{"x":0.49346405267715454,"y":0.8876262903213501}]},"confidence":1,"str":"•","boundary":[0.49346405267715454,0.872474730014801,0.5,0.8876262903213501]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.508169949054718,"y":0.872474730014801},{"x":0.5147058963775635,"y":0.872474730014801},{"x":0.5147058963775635,"y":0.8876262903213501},{"x":0.508169949054718,"y":0.8876262903213501}]},"confidence":1,"str":"•","boundary":[0.508169949054718,0.872474730014801,0.5147058963775635,0.8876262903213501]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49346405267715454,"y":0.872474730014801},{"x":0.5147058963775635,"y":0.872474730014801},{"x":0.5147058963775635,"y":0.8876262903213501},{"x":0.49346405267715454,"y":0.8876262903213501}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.48846405267715454,0.865474730014801,0.5197058963775635,0.8946262903213501],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5506535768508911,"y":0.24747474491596222},{"x":0.6160130500793457,"y":0.24747474491596222},{"x":0.6160130500793457,"y":0.25883838534355164},{"x":0.5506535768508911,"y":0.25883838534355164}]},"confidence":1,"str":"Artemisia","boundary":[0.5506535768508911,0.24747474491596222,0.6160130500793457,0.25883838534355164]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.24747474491596222},{"x":0.665032684803009,"y":0.24747474491596222},{"x":0.665032684803009,"y":0.25883838534355164},{"x":0.6209150552749634,"y":0.25883838534355164}]},"confidence":1,"str":"sieberi","boundary":[0.6209150552749634,0.24747474491596222,0.665032684803009,0.25883838534355164]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5506535768508911,"y":0.24747474491596222},{"x":0.665032684803009,"y":0.24747474491596222},{"x":0.665032684803009,"y":0.25883838534355164},{"x":0.5506535768508911,"y":0.25883838534355164}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.5456535768508911,0.2404747449159622,0.670032684803009,0.26583838534355164],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947712659835815,"y":0.6414141654968262},{"x":0.6666666865348816,"y":0.6414141654968262},{"x":0.6666666865348816,"y":0.6527777910232544},{"x":0.5947712659835815,"y":0.6527777910232544}]},"confidence":1,"str":"Astragalus","boundary":[0.5947712659835815,0.6414141654968262,0.6666666865348816,0.6527777910232544]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947712659835815,"y":0.6414141654968262},{"x":0.6666666865348816,"y":0.6414141654968262},{"x":0.6666666865348816,"y":0.6527777910232544},{"x":0.5947712659835815,"y":0.6527777910232544}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.5897712659835815,0.6344141654968262,0.6716666865348816,0.6597777910232544],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/a892f4258e7da5d1/pages/UoTNINPkOmpbDKHx-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a892f4258e7da5d1/pages/wHWFNGGrQGZMaAEU.jpg","blurred":"/storage/books/a892f4258e7da5d1/pages/inrUJGBPaWbaOago.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.00026683114128175125,0.00017449750728679424,0.9986248344494626,0.9989692633115884]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5049019455909729,"y":0.14646464586257935},{"x":0.5571895241737366,"y":0.14772726595401764},{"x":0.5555555820465088,"y":0.1654040366411209},{"x":0.5049019455909729,"y":0.16414141654968262}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.5049019455909729,0.14646464586257935,0.5555555820465088,0.1654040366411209]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45098039507865906,"y":0.14646464586257935},{"x":0.4950980246067047,"y":0.14646464586257935},{"x":0.4950980246067047,"y":0.16414141654968262},{"x":0.4493463933467865,"y":0.16414141654968262}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.45098039507865906,0.14646464586257935,0.4950980246067047,0.16414141654968262]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45098039507865906,"y":0.14520202577114105},{"x":0.5571895241737366,"y":0.14772726595401764},{"x":0.5555555820465088,"y":0.1654040366411209},{"x":0.4493463933467865,"y":0.16414141654968262}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.44598039507865905,0.13820202577114105,0.5605555820465088,0.17240403664112092],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16830065846443176,"y":0.18813131749629974},{"x":0.20915032923221588,"y":0.18939393758773804},{"x":0.20915032923221588,"y":0.20075757801532745},{"x":0.16830065846443176,"y":0.20075757801532745}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"صفحه","boundary":[0.16830065846443176,0.18813131749629974,0.20915032923221588,0.20075757801532745]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16830065846443176,"y":0.18813131749629974},{"x":0.20915032923221588,"y":0.18939393758773804},{"x":0.20915032923221588,"y":0.20075757801532745},{"x":0.16830065846443176,"y":0.20075757801532745}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.16330065846443176,0.18113131749629974,0.21415032923221589,0.20775757801532746],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.18813131749629974},{"x":0.8186274766921997,"y":0.18813131749629974},{"x":0.8186274766921997,"y":0.20328283309936523},{"x":0.7843137383460999,"y":0.20328283309936523}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7843137383460999,0.18813131749629974,0.8186274766921997,0.20328283309936523]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.18813131749629974},{"x":0.8186274766921997,"y":0.18813131749629974},{"x":0.8186274766921997,"y":0.20328283309936523},{"x":0.7843137383460999,"y":0.20328283309936523}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7793137383460998,0.18113131749629974,0.8236274766921997,0.21028283309936524],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18137255311012268,"y":0.2209595888853073},{"x":0.18137255311012268,"y":0.21843434870243073},{"x":0.19607843458652496,"y":0.21843434870243073},{"x":0.19607843458652496,"y":0.2209595888853073}]},"confidence":0.25,"str":"붓","boundary":[0.18137255311012268,0.2209595888853073,0.19607843458652496,0.21843434870243073]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18137255311012268,"y":0.2209595888853073},{"x":0.18137255311012268,"y":0.21843434870243073},{"x":0.19607843458652496,"y":0.21843434870243073},{"x":0.19607843458652496,"y":0.2209595888853073}]},"confidence":0.25,"dir":"ltr","boundary":[0.17637255311012268,0.2139595888853073,0.20107843458652497,0.22543434870243073],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18137255311012268,"y":0.2209595888853073},{"x":0.19607843458652496,"y":0.2209595888853073},{"x":0.19607843458652496,"y":0.22979797422885895},{"x":0.18137255311012268,"y":0.22979797422885895}]},"confidence":0.7599999904632568,"str":"۱۳","boundary":[0.18137255311012268,0.2209595888853073,0.19607843458652496,0.22979797422885895]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18137255311012268,"y":0.2209595888853073},{"x":0.19607843458652496,"y":0.2209595888853073},{"x":0.19607843458652496,"y":0.22979797422885895},{"x":0.18137255311012268,"y":0.22979797422885895}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"ltr","boundary":[0.17637255311012268,0.2139595888853073,0.20107843458652497,0.23679797422885895],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3104575276374817,"y":0.21969696879386902},{"x":0.38235294818878174,"y":0.21969696879386902},{"x":0.38235294818878174,"y":0.2348484843969345},{"x":0.3104575276374817,"y":0.2348484843969345}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Astragalus","boundary":[0.3104575276374817,0.21969696879386902,0.38235294818878174,0.2348484843969345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3888888955116272,"y":0.21969696879386902},{"x":0.46078431606292725,"y":0.21969696879386902},{"x":0.46078431606292725,"y":0.2348484843969345},{"x":0.3888888955116272,"y":0.2348484843969345}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"gossypinus","boundary":[0.3888888955116272,0.21969696879386902,0.46078431606292725,0.2348484843969345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46405228972435,"y":0.21969696879386902},{"x":0.5228758454322815,"y":0.21969696879386902},{"x":0.5228758454322815,"y":0.2348484843969345},{"x":0.46405228972435,"y":0.2348484843969345}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"-Festuca","boundary":[0.46405228972435,0.21969696879386902,0.5228758454322815,0.2348484843969345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.21969696879386902},{"x":0.5702614188194275,"y":0.21969696879386902},{"x":0.5702614188194275,"y":0.2348484843969345},{"x":0.529411792755127,"y":0.2348484843969345}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ovina-","boundary":[0.529411792755127,0.21969696879386902,0.5702614188194275,0.2348484843969345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.576797366142273,"y":0.21969696879386902},{"x":0.6535947918891907,"y":0.21969696879386902},{"x":0.6535947918891907,"y":0.2348484843969345},{"x":0.576797366142273,"y":0.2348484843969345}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Onobrychis","boundary":[0.576797366142273,0.21969696879386902,0.6535947918891907,0.2348484843969345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6601307392120361,"y":0.21969696879386902},{"x":0.7107843160629272,"y":0.21969696879386902},{"x":0.7107843160629272,"y":0.2348484843969345},{"x":0.6601307392120361,"y":0.2348484843969345}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"cornuta","boundary":[0.6601307392120361,0.21969696879386902,0.7107843160629272,0.2348484843969345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.21969696879386902},{"x":0.75,"y":0.21969696879386902},{"x":0.75,"y":0.2348484843969345},{"x":0.7189542651176453,"y":0.2348484843969345}]},"confidence":0.46000000834465027,"dir":"ltr","str":"015","boundary":[0.7189542651176453,0.21969696879386902,0.75,0.2348484843969345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.21969696879386902},{"x":0.8300653696060181,"y":0.21969696879386902},{"x":0.8300653696060181,"y":0.2348484843969345},{"x":0.7843137383460999,"y":0.2348484843969345}]},"confidence":0.44999998807907104,"dir":"ltr","str":"-0-2-7","boundary":[0.7843137383460999,0.21969696879386902,0.8300653696060181,0.2348484843969345]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3104575276374817,"y":0.21969696879386902},{"x":0.8300653696060181,"y":0.21969696879386902},{"x":0.8300653696060181,"y":0.2348484843969345},{"x":0.3104575276374817,"y":0.2348484843969345}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.3054575276374817,0.212696968793869,0.8350653696060181,0.24184848439693452],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18137255311012268,"y":0.2512626349925995},{"x":0.1944444477558136,"y":0.2512626349925995},{"x":0.1944444477558136,"y":0.2601010203361511},{"x":0.18137255311012268,"y":0.2601010203361511}]},"confidence":0.5099999904632568,"str":"14","boundary":[0.18137255311012268,0.2512626349925995,0.1944444477558136,0.2601010203361511]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18137255311012268,"y":0.2512626349925995},{"x":0.1944444477558136,"y":0.2512626349925995},{"x":0.1944444477558136,"y":0.2601010203361511},{"x":0.18137255311012268,"y":0.2601010203361511}]},"confidence":0.5099999904632568,"dir":"ltr","boundary":[0.17637255311012268,0.24426263499259948,0.1994444477558136,0.26710102033615113],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3104575276374817,"y":0.25},{"x":0.38235294818878174,"y":0.25},{"x":0.38235294818878174,"y":0.2651515007019043},{"x":0.3104575276374817,"y":0.2651515007019043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Astragalus","boundary":[0.3104575276374817,0.25,0.38235294818878174,0.2651515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38725489377975464,"y":0.25},{"x":0.4673202633857727,"y":0.25},{"x":0.4673202633857727,"y":0.2651515007019043},{"x":0.38725489377975464,"y":0.2651515007019043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"gossypinus-","boundary":[0.38725489377975464,0.25,0.4673202633857727,0.2651515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722222089767456,"y":0.25},{"x":0.5245097875595093,"y":0.25},{"x":0.5245097875595093,"y":0.2651515007019043},{"x":0.4722222089767456,"y":0.2651515007019043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Festuca","boundary":[0.4722222089767456,0.25,0.5245097875595093,0.2651515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310457348823547,"y":0.25},{"x":0.5669934749603271,"y":0.25},{"x":0.5669934749603271,"y":0.2651515007019043},{"x":0.5310457348823547,"y":0.2651515007019043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ovina","boundary":[0.5310457348823547,0.25,0.5669934749603271,0.2651515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5718954205513,"y":0.25},{"x":0.6290849447250366,"y":0.25},{"x":0.6290849447250366,"y":0.2651515007019043},{"x":0.5718954205513,"y":0.2651515007019043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"-Bromus","boundary":[0.5718954205513,0.25,0.6290849447250366,0.2651515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6339869499206543,"y":0.25},{"x":0.7107843160629272,"y":0.25},{"x":0.7107843160629272,"y":0.2651515007019043},{"x":0.6339869499206543,"y":0.2651515007019043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"tomentellus","boundary":[0.6339869499206543,0.25,0.7107843160629272,0.2651515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.25},{"x":0.75,"y":0.25},{"x":0.75,"y":0.2651515007019043},{"x":0.7189542651176453,"y":0.2651515007019043}]},"confidence":0.38999998569488525,"dir":"ltr","str":"cols","boundary":[0.7189542651176453,0.25,0.75,0.2651515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.25},{"x":0.7973856329917908,"y":0.25},{"x":0.7973856329917908,"y":0.2651515007019043},{"x":0.7843137383460999,"y":0.2651515007019043}]},"confidence":0.27000001072883606,"dir":"ltr","str":"-O","boundary":[0.7843137383460999,0.25,0.7973856329917908,0.2651515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8006535768508911,"y":0.25},{"x":0.8071895241737366,"y":0.25},{"x":0.8071895241737366,"y":0.2651515007019043},{"x":0.8006535768508911,"y":0.2651515007019043}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.8006535768508911,0.25,0.8071895241737366,0.2651515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8104575276374817,"y":0.25},{"x":0.813725471496582,"y":0.25},{"x":0.813725471496582,"y":0.2651515007019043},{"x":0.8104575276374817,"y":0.2651515007019043}]},"confidence":0.17000000178813934,"dir":"ltr","str":"E","boundary":[0.8104575276374817,0.25,0.813725471496582,0.2651515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8153594732284546,"y":0.25},{"x":0.8235294222831726,"y":0.25},{"x":0.8235294222831726,"y":0.2651515007019043},{"x":0.8153594732284546,"y":0.2651515007019043}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.8153594732284546,0.25,0.8235294222831726,0.2651515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.25},{"x":0.8300653696060181,"y":0.25},{"x":0.8300653696060181,"y":0.2651515007019043},{"x":0.8235294222831726,"y":0.2651515007019043}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"ltr","str":"V","boundary":[0.8235294222831726,0.25,0.8300653696060181,0.2651515007019043]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3104575276374817,"y":0.25},{"x":0.8300653696060181,"y":0.25},{"x":0.8300653696060181,"y":0.2651515007019043},{"x":0.3104575276374817,"y":0.2651515007019043}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.3054575276374817,0.243,0.8350653696060181,0.2721515007019043],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18137255311012268,"y":0.28156566619873047},{"x":0.1944444477558136,"y":0.28156566619873047},{"x":0.1944444477558136,"y":0.2904040515422821},{"x":0.18137255311012268,"y":0.2904040515422821}]},"confidence":0.5,"str":"14","boundary":[0.18137255311012268,0.28156566619873047,0.1944444477558136,0.2904040515422821]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18137255311012268,"y":0.28156566619873047},{"x":0.1944444477558136,"y":0.28156566619873047},{"x":0.1944444477558136,"y":0.2904040515422821},{"x":0.18137255311012268,"y":0.2904040515422821}]},"confidence":0.5,"dir":"ltr","boundary":[0.17637255311012268,0.27456566619873046,0.1994444477558136,0.2974040515422821],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5179738402366638,"y":0.2790403962135315},{"x":0.5915032625198364,"y":0.2790403962135315},{"x":0.5915032625198364,"y":0.2954545319080353},{"x":0.5179738402366638,"y":0.2954545319080353}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Astragalus","boundary":[0.5179738402366638,0.2790403962135315,0.5915032625198364,0.2954545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5964052081108093,"y":0.2790403962135315},{"x":0.6094771027565002,"y":0.2790403962135315},{"x":0.6094771027565002,"y":0.2954545319080353},{"x":0.5964052081108093,"y":0.2954545319080353}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sp","boundary":[0.5964052081108093,0.2790403962135315,0.6094771027565002,0.2954545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6111111044883728,"y":0.2790403962135315},{"x":0.6160130500793457,"y":0.2790403962135315},{"x":0.6160130500793457,"y":0.2954545319080353},{"x":0.6111111044883728,"y":0.2954545319080353}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6111111044883728,0.2790403962135315,0.6160130500793457,0.2954545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6192810535430908,"y":0.2790403962135315},{"x":0.6225489974021912,"y":0.2790403962135315},{"x":0.6225489974021912,"y":0.2954545319080353},{"x":0.6192810535430908,"y":0.2954545319080353}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.6192810535430908,0.2790403962135315,0.6225489974021912,0.2954545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6225489974021912,"y":0.2790403962135315},{"x":0.6830065250396729,"y":0.2790403962135315},{"x":0.6830065250396729,"y":0.2954545319080353},{"x":0.6225489974021912,"y":0.2954545319080353}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Gundelia","boundary":[0.6225489974021912,0.2790403962135315,0.6830065250396729,0.2954545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6879084706306458,"y":0.2790403962135315},{"x":0.7009803652763367,"y":0.2790403962135315},{"x":0.7009803652763367,"y":0.2954545319080353},{"x":0.6879084706306458,"y":0.2954545319080353}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sp","boundary":[0.6879084706306458,0.2790403962135315,0.7009803652763367,0.2954545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7026143670082092,"y":0.2790403962135315},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2790403962135315},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2954545319080353},{"x":0.7026143670082092,"y":0.2954545319080353}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.7026143670082092,0.2790403962135315,0.7058823704719543,0.2954545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.2790403962135315},{"x":0.7516340017318726,"y":0.2790403962135315},{"x":0.7516340017318726,"y":0.2954545319080353},{"x":0.7189542651176453,"y":0.2954545319080353}]},"confidence":0.3199999928474426,"dir":"ltr","str":"colis","boundary":[0.7189542651176453,0.2790403962135315,0.7516340017318726,0.2954545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.2790403962135315},{"x":0.8300653696060181,"y":0.2790403962135315},{"x":0.8300653696060181,"y":0.2954545319080353},{"x":0.7843137383460999,"y":0.2954545319080353}]},"confidence":0.4099999964237213,"dir":"ltr","str":"-0-4-1","boundary":[0.7843137383460999,0.2790403962135315,0.8300653696060181,0.2954545319080353]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5179738402366638,"y":0.2790403962135315},{"x":0.8300653696060181,"y":0.2790403962135315},{"x":0.8300653696060181,"y":0.2954545319080353},{"x":0.5179738402366638,"y":0.2954545319080353}]},"confidence":0.800000011920929,"boundary":[0.5129738402366638,0.2720403962135315,0.8350653696060181,0.3024545319080353],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18137255311012268,"y":0.3093434274196625},{"x":0.19607843458652496,"y":0.3093434274196625},{"x":0.19607843458652496,"y":0.3232323229312897},{"x":0.18137255311012268,"y":0.3232323229312897}]},"confidence":0.7400000095367432,"str":"To","boundary":[0.18137255311012268,0.3093434274196625,0.19607843458652496,0.3232323229312897]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18137255311012268,"y":0.3093434274196625},{"x":0.19607843458652496,"y":0.3093434274196625},{"x":0.19607843458652496,"y":0.3232323229312897},{"x":0.18137255311012268,"y":0.3232323229312897}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.17637255311012268,0.30234342741966247,0.20107843458652497,0.3302323229312897],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7712418437004089,"y":0.31060606241226196},{"x":0.834967315196991,"y":0.31060606241226196},{"x":0.834967315196991,"y":0.32575756311416626},{"x":0.7712418437004089,"y":0.32575756311416626}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۵-۶-۹-","boundary":[0.7712418437004089,0.31060606241226196,0.834967315196991,0.32575756311416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7614378929138184,"y":0.31060606241226196},{"x":0.7777777910232544,"y":0.31060606241226196},{"x":0.7777777910232544,"y":0.32575756311416626},{"x":0.7614378929138184,"y":0.32575756311416626}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7614378929138184,0.31060606241226196,0.7777777910232544,0.32575756311416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7238562107086182,"y":0.31060606241226196},{"x":0.75,"y":0.31060606241226196},{"x":0.75,"y":0.32575756311416626},{"x":0.7238562107086182,"y":0.32575756311416626}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7238562107086182,0.31060606241226196,0.75,0.32575756311416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516339898109436,"y":0.31060606241226196},{"x":0.5882353186607361,"y":0.31060606241226196},{"x":0.5882353186607361,"y":0.32575756311416626},{"x":0.516339898109436,"y":0.32575756311416626}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Astragalus","boundary":[0.516339898109436,0.31060606241226196,0.5882353186607361,0.32575756311416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915032625198364,"y":0.31060606241226196},{"x":0.6029411554336548,"y":0.31060606241226196},{"x":0.6029411554336548,"y":0.32575756311416626},{"x":0.5915032625198364,"y":0.32575756311416626}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"sp","boundary":[0.5915032625198364,0.31060606241226196,0.6029411554336548,0.32575756311416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6062091588973999,"y":0.31060606241226196},{"x":0.6111111044883728,"y":0.31060606241226196},{"x":0.6111111044883728,"y":0.32575756311416626},{"x":0.6062091588973999,"y":0.32575756311416626}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6062091588973999,0.31060606241226196,0.6111111044883728,0.32575756311416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6094771027565002,"y":0.31060606241226196},{"x":0.6160130500793457,"y":0.31060606241226196},{"x":0.6160130500793457,"y":0.32575756311416626},{"x":0.6094771027565002,"y":0.32575756311416626}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6094771027565002,0.31060606241226196,0.6160130500793457,0.32575756311416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6225489974021912,"y":0.31060606241226196},{"x":0.6519607901573181,"y":0.31060606241226196},{"x":0.6519607901573181,"y":0.32575756311416626},{"x":0.6225489974021912,"y":0.32575756311416626}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"Stipa","boundary":[0.6225489974021912,0.31060606241226196,0.6519607901573181,0.32575756311416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6584967374801636,"y":0.31060606241226196},{"x":0.7091503143310547,"y":0.31060606241226196},{"x":0.7091503143310547,"y":0.32575756311416626},{"x":0.6584967374801636,"y":0.32575756311416626}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"arabica","boundary":[0.6584967374801636,0.31060606241226196,0.7091503143310547,0.32575756311416626]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516339898109436,"y":0.31060606241226196},{"x":0.834967315196991,"y":0.31060606241226196},{"x":0.834967315196991,"y":0.32575756311416626},{"x":0.516339898109436,"y":0.32575756311416626}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.511339898109436,0.30360606241226196,0.839967315196991,0.33275756311416627],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18137255311012268,"y":0.34343433380126953},{"x":0.19607843458652496,"y":0.34217172861099243},{"x":0.19607843458652496,"y":0.35101011395454407},{"x":0.18137255311012268,"y":0.35101011395454407}]},"confidence":0.6600000262260437,"str":"11","boundary":[0.18137255311012268,0.34343433380126953,0.19607843458652496,0.35101011395454407]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18137255311012268,"y":0.34343433380126953},{"x":0.19607843458652496,"y":0.34217172861099243},{"x":0.19607843458652496,"y":0.35101011395454407},{"x":0.18137255311012268,"y":0.35101011395454407}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.17637255311012268,0.3364343338012695,0.20107843458652497,0.3580101139545441],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19771242141723633,"y":0.3484848439693451},{"x":0.19771242141723633,"y":0.35227271914482117},{"x":0.17973856627941132,"y":0.35227271914482117},{"x":0.17973856627941132,"y":0.3484848439693451}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"F","boundary":[0.19771242141723633,0.3484848439693451,0.17973856627941132,0.35227271914482117]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19771242141723633,"y":0.3484848439693451},{"x":0.19771242141723633,"y":0.35227271914482117},{"x":0.17973856627941132,"y":0.35227271914482117},{"x":0.17973856627941132,"y":0.3484848439693451}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.19271242141723632,0.3414848439693451,0.18473856627941132,0.3592727191448212],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46568626165390015,"y":0.34090909361839294},{"x":0.5392156839370728,"y":0.34090909361839294},{"x":0.5392156839370728,"y":0.3585858643054962},{"x":0.46568626165390015,"y":0.3585858643054962}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Astragalus","boundary":[0.46568626165390015,0.34090909361839294,0.5392156839370728,0.3585858643054962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5441176295280457,"y":0.34090909361839294},{"x":0.5588235259056091,"y":0.34090909361839294},{"x":0.5588235259056091,"y":0.3585858643054962},{"x":0.5441176295280457,"y":0.3585858643054962}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sp","boundary":[0.5441176295280457,0.34090909361839294,0.5588235259056091,0.3585858643054962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5604575276374817,"y":0.34090909361839294},{"x":0.5653594732284546,"y":0.34090909361839294},{"x":0.5653594732284546,"y":0.3585858643054962},{"x":0.5604575276374817,"y":0.3585858643054962}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5604575276374817,0.34090909361839294,0.5653594732284546,0.3585858643054962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5653594732284546,"y":0.34090909361839294},{"x":0.5702614188194275,"y":0.34090909361839294},{"x":0.5702614188194275,"y":0.3585858643054962},{"x":0.5653594732284546,"y":0.3585858643054962}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.5653594732284546,0.34090909361839294,0.5702614188194275,0.3585858643054962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5735294222831726,"y":0.34090909361839294},{"x":0.6209150552749634,"y":0.34090909361839294},{"x":0.6209150552749634,"y":0.3585858643054962},{"x":0.5735294222831726,"y":0.3585858643054962}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Thymus","boundary":[0.5735294222831726,0.34090909361839294,0.6209150552749634,0.3585858643054962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6290849447250366,"y":0.34090909361839294},{"x":0.7107843160629272,"y":0.34090909361839294},{"x":0.7107843160629272,"y":0.3585858643054962},{"x":0.6290849447250366,"y":0.3585858643054962}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"kotschyanus","boundary":[0.6290849447250366,0.34090909361839294,0.7107843160629272,0.3585858643054962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7156862616539001,"y":0.34090909361839294},{"x":0.7450980544090271,"y":0.34090909361839294},{"x":0.7450980544090271,"y":0.3585858643054962},{"x":0.7156862616539001,"y":0.3585858643054962}]},"confidence":0.4000000059604645,"dir":"ltr","str":"cols","boundary":[0.7156862616539001,0.34090909361839294,0.7450980544090271,0.3585858643054962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.34090909361839294},{"x":0.7696078419685364,"y":0.34090909361839294},{"x":0.7696078419685364,"y":0.3585858643054962},{"x":0.75,"y":0.3585858643054962}]},"confidence":0.27000001072883606,"dir":"ltr","str":"V","boundary":[0.75,0.34090909361839294,0.7696078419685364,0.3585858643054962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7761437892913818,"y":0.34090909361839294},{"x":0.7892156839370728,"y":0.34090909361839294},{"x":0.7892156839370728,"y":0.3585858643054962},{"x":0.7761437892913818,"y":0.3585858643054962}]},"confidence":0.3100000023841858,"dir":"ltr","str":"-O","boundary":[0.7761437892913818,0.34090909361839294,0.7892156839370728,0.3585858643054962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7924836874008179,"y":0.34090909361839294},{"x":0.7990196347236633,"y":0.34090909361839294},{"x":0.7990196347236633,"y":0.3585858643054962},{"x":0.7924836874008179,"y":0.3585858643054962}]},"confidence":0.36000001430511475,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.7924836874008179,0.34090909361839294,0.7990196347236633,0.3585858643054962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8022875785827637,"y":0.34090909361839294},{"x":0.8055555820465088,"y":0.34090909361839294},{"x":0.8055555820465088,"y":0.3585858643054962},{"x":0.8022875785827637,"y":0.3585858643054962}]},"confidence":0.36000001430511475,"dir":"ltr","str":"{","boundary":[0.8022875785827637,0.34090909361839294,0.8055555820465088,0.3585858643054962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8088235259056091,"y":0.34090909361839294},{"x":0.8153594732284546,"y":0.34090909361839294},{"x":0.8153594732284546,"y":0.3585858643054962},{"x":0.8088235259056091,"y":0.3585858643054962}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.8088235259056091,0.34090909361839294,0.8153594732284546,0.3585858643054962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8186274766921997,"y":0.34090909361839294},{"x":0.8202614188194275,"y":0.34090909361839294},{"x":0.8202614188194275,"y":0.3585858643054962},{"x":0.8186274766921997,"y":0.3585858643054962}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","str":"1","boundary":[0.8186274766921997,0.34090909361839294,0.8202614188194275,0.3585858643054962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.826797366142273,"y":0.34090909361839294},{"x":0.8284313678741455,"y":0.34090909361839294},{"x":0.8284313678741455,"y":0.3585858643054962},{"x":0.826797366142273,"y":0.3585858643054962}]},"confidence":0.49000000953674316,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.826797366142273,0.34090909361839294,0.8284313678741455,0.3585858643054962]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46568626165390015,"y":0.34090909361839294},{"x":0.8284313678741455,"y":0.34090909361839294},{"x":0.8284313678741455,"y":0.3585858643054962},{"x":0.46568626165390015,"y":0.3585858643054962}]},"confidence":0.8299999833106995,"boundary":[0.46068626165390014,0.33390909361839294,0.8334313678741455,0.3655858643054962],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18137255311012268,"y":0.3724747598171234},{"x":0.19607843458652496,"y":0.3724747598171234},{"x":0.19607843458652496,"y":0.38131314516067505},{"x":0.18137255311012268,"y":0.38131314516067505}]},"confidence":0.3799999952316284,"str":"TV","boundary":[0.18137255311012268,0.3724747598171234,0.19607843458652496,0.38131314516067505]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18137255311012268,"y":0.3724747598171234},{"x":0.19607843458652496,"y":0.3724747598171234},{"x":0.19607843458652496,"y":0.38131314516067505},{"x":0.18137255311012268,"y":0.38131314516067505}]},"confidence":0.3799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.17637255311012268,0.3654747598171234,0.20107843458652497,0.38831314516067506],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ro","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4689542353153229,"y":0.3712121248245239},{"x":0.5424836874008179,"y":0.3712121248245239},{"x":0.5424836874008179,"y":0.3876262605190277},{"x":0.4689542353153229,"y":0.3876262605190277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Astragalus","boundary":[0.4689542353153229,0.3712121248245239,0.5424836874008179,0.3876262605190277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ro","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5506535768508911,"y":0.3712121248245239},{"x":0.5735294222831726,"y":0.3712121248245239},{"x":0.5735294222831726,"y":0.3876262605190277},{"x":0.5506535768508911,"y":0.3876262605190277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sp.-","boundary":[0.5506535768508911,0.3712121248245239,0.5735294222831726,0.3876262605190277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ro","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5784313678741455,"y":0.3712121248245239},{"x":0.6715686321258545,"y":0.3712121248245239},{"x":0.6715686321258545,"y":0.3876262605190277},{"x":0.5784313678741455,"y":0.3876262605190277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Acantholimon","boundary":[0.5784313678741455,0.3712121248245239,0.6715686321258545,0.3876262605190277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ro","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6764705777168274,"y":0.3712121248245239},{"x":0.6993464231491089,"y":0.3712121248245239},{"x":0.6993464231491089,"y":0.3876262605190277},{"x":0.6764705777168274,"y":0.3876262605190277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"spp","boundary":[0.6764705777168274,0.3712121248245239,0.6993464231491089,0.3876262605190277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ro","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993464231491089,"y":0.3712121248245239},{"x":0.7009803652763367,"y":0.3712121248245239},{"x":0.7009803652763367,"y":0.3876262605190277},{"x":0.6993464231491089,"y":0.3876262605190277}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6993464231491089,0.3712121248245239,0.7009803652763367,0.3876262605190277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ro","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7107843160629272,"y":0.3712121248245239},{"x":0.741830050945282,"y":0.3712121248245239},{"x":0.741830050945282,"y":0.3876262605190277},{"x":0.7107843160629272,"y":0.3876262605190277}]},"confidence":0.1599999964237213,"dir":"ltr","str":"Folos","boundary":[0.7107843160629272,0.3712121248245239,0.741830050945282,0.3876262605190277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ro","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.3712121248245239},{"x":0.7696078419685364,"y":0.3712121248245239},{"x":0.7696078419685364,"y":0.3876262605190277},{"x":0.75,"y":0.3876262605190277}]},"confidence":0.11999999731779099,"dir":"ltr","str":"V","boundary":[0.75,0.3712121248245239,0.7696078419685364,0.3876262605190277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ro","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7761437892913818,"y":0.3712121248245239},{"x":0.7892156839370728,"y":0.3712121248245239},{"x":0.7892156839370728,"y":0.3876262605190277},{"x":0.7761437892913818,"y":0.3876262605190277}]},"confidence":0.5199999809265137,"dir":"ltr","str":"-O","boundary":[0.7761437892913818,0.3712121248245239,0.7892156839370728,0.3876262605190277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ro","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7924836874008179,"y":0.3712121248245239},{"x":0.7990196347236633,"y":0.3712121248245239},{"x":0.7990196347236633,"y":0.3876262605190277},{"x":0.7924836874008179,"y":0.3876262605190277}]},"confidence":0.4300000071525574,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.7924836874008179,0.3712121248245239,0.7990196347236633,0.3876262605190277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ro","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8022875785827637,"y":0.3712121248245239},{"x":0.8055555820465088,"y":0.3712121248245239},{"x":0.8055555820465088,"y":0.3876262605190277},{"x":0.8022875785827637,"y":0.3876262605190277}]},"confidence":0.1899999976158142,"dir":"ltr","str":"{","boundary":[0.8022875785827637,0.3712121248245239,0.8055555820465088,0.3876262605190277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ro","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8088235259056091,"y":0.3712121248245239},{"x":0.8153594732284546,"y":0.3712121248245239},{"x":0.8153594732284546,"y":0.3876262605190277},{"x":0.8088235259056091,"y":0.3876262605190277}]},"confidence":0.5899999737739563,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.8088235259056091,0.3712121248245239,0.8153594732284546,0.3876262605190277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ro","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8186274766921997,"y":0.3712121248245239},{"x":0.8284313678741455,"y":0.3712121248245239},{"x":0.8284313678741455,"y":0.3876262605190277},{"x":0.8186274766921997,"y":0.3876262605190277}]},"confidence":0.5299999713897705,"dir":"ltr","str":"11","boundary":[0.8186274766921997,0.3712121248245239,0.8284313678741455,0.3876262605190277]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ro","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4689542353153229,"y":0.3712121248245239},{"x":0.8284313678741455,"y":0.3712121248245239},{"x":0.8284313678741455,"y":0.3876262605190277},{"x":0.4689542353153229,"y":0.3876262605190277}]},"confidence":0.7900000214576721,"boundary":[0.46395423531532287,0.3642121248245239,0.8334313678741455,0.3946262605190277],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17973856627941132,"y":0.4002525210380554},{"x":0.17973856627941132,"y":0.39646464586257935},{"x":0.19771242141723633,"y":0.39646464586257935},{"x":0.19771242141723633,"y":0.4002525210380554}]},"confidence":0.6000000238418579,"str":"E","boundary":[0.17973856627941132,0.4002525210380554,0.19771242141723633,0.39646464586257935]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17973856627941132,"y":0.4002525210380554},{"x":0.17973856627941132,"y":0.39646464586257935},{"x":0.19771242141723633,"y":0.39646464586257935},{"x":0.19771242141723633,"y":0.4002525210380554}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.1747385662794113,0.3932525210380554,0.20271242141723633,0.40346464586257935],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7598039507865906,"y":0.4015151560306549},{"x":0.8366013169288635,"y":0.4015151560306549},{"x":0.8366013169288635,"y":0.4179292917251587},{"x":0.7598039507865906,"y":0.4179292917251587}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"ltr","str":"۵-۶-۱۲-","boundary":[0.7598039507865906,0.4015151560306549,0.8366013169288635,0.4179292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7549019455909729,"y":0.4015151560306549},{"x":0.7728758454322815,"y":0.4015151560306549},{"x":0.7728758454322815,"y":0.4179292917251587},{"x":0.7549019455909729,"y":0.4179292917251587}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"تیپ","boundary":[0.7549019455909729,0.4015151560306549,0.7728758454322815,0.4179292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7156862616539001,"y":0.4015151560306549},{"x":0.741830050945282,"y":0.4015151560306549},{"x":0.741830050945282,"y":0.4179292917251587},{"x":0.7156862616539001,"y":0.4179292917251587}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"گیاهی","boundary":[0.7156862616539001,0.4015151560306549,0.741830050945282,0.4179292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47549018263816833,"y":0.4015151560306549},{"x":0.5457516312599182,"y":0.4015151560306549},{"x":0.5457516312599182,"y":0.4179292917251587},{"x":0.47549018263816833,"y":0.4179292917251587}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Astragalus","boundary":[0.47549018263816833,0.4015151560306549,0.5457516312599182,0.4179292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5506535768508911,"y":0.4015151560306549},{"x":0.5686274766921997,"y":0.4015151560306549},{"x":0.5686274766921997,"y":0.4179292917251587},{"x":0.5506535768508911,"y":0.4179292917251587}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"spp","boundary":[0.5506535768508911,0.4015151560306549,0.5686274766921997,0.4179292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5718954205513,"y":0.4015151560306549},{"x":0.5784313678741455,"y":0.4015151560306549},{"x":0.5784313678741455,"y":0.4179292917251587},{"x":0.5718954205513,"y":0.4179292917251587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5718954205513,0.4015151560306549,0.5784313678741455,0.4179292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.576797366142273,"y":0.4015151560306549},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4015151560306549},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4179292917251587},{"x":0.576797366142273,"y":0.4179292917251587}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"-Artemisia","boundary":[0.576797366142273,0.4015151560306549,0.6470588445663452,0.4179292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6519607901573181,"y":0.4015151560306549},{"x":0.7026143670082092,"y":0.4015151560306549},{"x":0.7026143670082092,"y":0.4179292917251587},{"x":0.6519607901573181,"y":0.4179292917251587}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"aucheri","boundary":[0.6519607901573181,0.4015151560306549,0.7026143670082092,0.4179292917251587]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47549018263816833,"y":0.4015151560306549},{"x":0.8366013169288635,"y":0.4015151560306549},{"x":0.8366013169288635,"y":0.4179292917251587},{"x":0.47549018263816833,"y":0.4179292917251587}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.47049018263816833,0.3945151560306549,0.8416013169288635,0.4249292917251587],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17973856627941132,"y":0.43939393758773804},{"x":0.17973856627941132,"y":0.43560606241226196},{"x":0.19771242141723633,"y":0.43560606241226196},{"x":0.19771242141723633,"y":0.43939393758773804}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":"ट्र","boundary":[0.17973856627941132,0.43939393758773804,0.19771242141723633,0.43560606241226196]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17973856627941132,"y":0.43939393758773804},{"x":0.17973856627941132,"y":0.43560606241226196},{"x":0.19771242141723633,"y":0.43560606241226196},{"x":0.19771242141723633,"y":0.43939393758773804}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.1747385662794113,0.43239393758773803,0.20271242141723633,0.44260606241226197],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7614378929138184,"y":0.4305555522441864},{"x":0.8366013169288635,"y":0.4305555522441864},{"x":0.8366013169288635,"y":0.4469696879386902},{"x":0.7614378929138184,"y":0.4469696879386902}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۵-۶-۱۳-","boundary":[0.7614378929138184,0.4305555522441864,0.8366013169288635,0.4469696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7532680034637451,"y":0.4305555522441864},{"x":0.7712418437004089,"y":0.4305555522441864},{"x":0.7712418437004089,"y":0.4469696879386902},{"x":0.7532680034637451,"y":0.4469696879386902}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7532680034637451,0.4305555522441864,0.7712418437004089,0.4469696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7124183177947998,"y":0.4305555522441864},{"x":0.741830050945282,"y":0.4305555522441864},{"x":0.741830050945282,"y":0.4469696879386902},{"x":0.7124183177947998,"y":0.4469696879386902}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7124183177947998,0.4305555522441864,0.741830050945282,0.4469696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4689542353153229,"y":0.4305555522441864},{"x":0.5408496856689453,"y":0.4305555522441864},{"x":0.5408496856689453,"y":0.4469696879386902},{"x":0.4689542353153229,"y":0.4469696879386902}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Astragalus","boundary":[0.4689542353153229,0.4305555522441864,0.5408496856689453,0.4469696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5457516312599182,"y":0.4305555522441864},{"x":0.5653594732284546,"y":0.4305555522441864},{"x":0.5653594732284546,"y":0.4469696879386902},{"x":0.5457516312599182,"y":0.4469696879386902}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"spp","boundary":[0.5457516312599182,0.4305555522441864,0.5653594732284546,0.4469696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.4305555522441864},{"x":0.5735294222831726,"y":0.4305555522441864},{"x":0.5735294222831726,"y":0.4469696879386902},{"x":0.5686274766921997,"y":0.4469696879386902}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5686274766921997,0.4305555522441864,0.5735294222831726,0.4469696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5718954205513,"y":0.4305555522441864},{"x":0.5784313678741455,"y":0.4305555522441864},{"x":0.5784313678741455,"y":0.4469696879386902},{"x":0.5718954205513,"y":0.4469696879386902}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5718954205513,0.4305555522441864,0.5784313678741455,0.4469696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5816993713378906,"y":0.4305555522441864},{"x":0.6323529481887817,"y":0.4305555522441864},{"x":0.6323529481887817,"y":0.4469696879386902},{"x":0.5816993713378906,"y":0.4469696879386902}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"Scariola","boundary":[0.5816993713378906,0.4305555522441864,0.6323529481887817,0.4469696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6388888955116272,"y":0.4305555522441864},{"x":0.7042483687400818,"y":0.4305555522441864},{"x":0.7042483687400818,"y":0.4469696879386902},{"x":0.6388888955116272,"y":0.4469696879386902}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"orientalis","boundary":[0.6388888955116272,0.4305555522441864,0.7042483687400818,0.4469696879386902]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4689542353153229,"y":0.4305555522441864},{"x":0.8366013169288635,"y":0.4305555522441864},{"x":0.8366013169288635,"y":0.4469696879386902},{"x":0.4689542353153229,"y":0.4469696879386902}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.46395423531532287,0.4235555522441864,0.8416013169288635,0.4539696879386902],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8006535768508911,"y":0.46338382363319397},{"x":0.8300653696060181,"y":0.46338382363319397},{"x":0.8300653696060181,"y":0.47853535413742065},{"x":0.8006535768508911,"y":0.47727271914482117}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"۵-۵-","boundary":[0.8006535768508911,0.46338382363319397,0.8300653696060181,0.47853535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7745097875595093,"y":0.46212121844291687},{"x":0.7941176295280457,"y":0.46212121844291687},{"x":0.7941176295280457,"y":0.47727271914482117},{"x":0.7745097875595093,"y":0.47727271914482117}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7745097875595093,0.46212121844291687,0.7941176295280457,0.47727271914482117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.46212121844291687},{"x":0.766339898109436,"y":0.46338382363319397},{"x":0.766339898109436,"y":0.47727271914482117},{"x":0.7450980544090271,"y":0.47727271914482117}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7450980544090271,0.46212121844291687,0.766339898109436,0.47727271914482117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.46212121844291687},{"x":0.7385621070861816,"y":0.46212121844291687},{"x":0.7385621070861816,"y":0.47727271914482117},{"x":0.7058823704719543,"y":0.47727271914482117}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7058823704719543,0.46212121844291687,0.7385621070861816,0.47727271914482117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6748365759849548,"y":0.46212121844291687},{"x":0.6993464231491089,"y":0.46212121844291687},{"x":0.6993464231491089,"y":0.47727271914482117},{"x":0.6748365759849548,"y":0.47601011395454407}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.6748365759849548,0.46212121844291687,0.6993464231491089,0.47727271914482117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6160130500793457,"y":0.4608585834503174},{"x":0.6666666865348816,"y":0.4608585834503174},{"x":0.6666666865348816,"y":0.47601011395454407},{"x":0.6160130500793457,"y":0.47601011395454407}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Bromus","boundary":[0.6160130500793457,0.4608585834503174,0.6666666865348816,0.47601011395454407]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6160130500793457,"y":0.4608585834503174},{"x":0.8300653696060181,"y":0.46338382363319397},{"x":0.8300653696060181,"y":0.47853535413742065},{"x":0.6160130500793457,"y":0.47601011395454407}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6110130500793457,0.4538585834503174,0.8350653696060181,0.48553535413742066],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17973856627941132,"y":0.4595959484577179},{"x":0.19607843458652496,"y":0.4595959484577179},{"x":0.19607843458652496,"y":0.47601011395454407},{"x":0.17973856627941132,"y":0.47601011395454407}]},"confidence":0.7200000286102295,"str":"79","boundary":[0.17973856627941132,0.4595959484577179,0.19607843458652496,0.47601011395454407]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18137255311012268,"y":0.4898989796638489},{"x":0.19771242141723633,"y":0.4898989796638489},{"x":0.19771242141723633,"y":0.506313145160675},{"x":0.18137255311012268,"y":0.506313145160675}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"79","boundary":[0.18137255311012268,0.4898989796638489,0.19771242141723633,0.506313145160675]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17973856627941132,"y":0.4595959484577179},{"x":0.19771242141723633,"y":0.4595959484577179},{"x":0.19771242141723633,"y":0.506313145160675},{"x":0.17973856627941132,"y":0.506313145160675}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","boundary":[0.1747385662794113,0.4525959484577179,0.20271242141723633,0.513313145160675],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4362744987010956,"y":0.49116161465644836},{"x":0.48856207728385925,"y":0.49242424964904785},{"x":0.48856207728385925,"y":0.506313145160675},{"x":0.4362744987010956,"y":0.506313145160675}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Bromus","boundary":[0.4362744987010956,0.49116161465644836,0.48856207728385925,0.506313145160675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4950980246067047,"y":0.49116161465644836},{"x":0.5718954205513,"y":0.49242424964904785},{"x":0.5718954205513,"y":0.5075757503509521},{"x":0.4950980246067047,"y":0.506313145160675}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"tomentellus","boundary":[0.4950980246067047,0.49116161465644836,0.5718954205513,0.5075757503509521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5735294222831726,"y":0.49242424964904785},{"x":0.576797366142273,"y":0.49242424964904785},{"x":0.576797366142273,"y":0.506313145160675},{"x":0.5735294222831726,"y":0.506313145160675}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.5735294222831726,0.49242424964904785,0.576797366142273,0.506313145160675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800653696060181,"y":0.49242424964904785},{"x":0.6290849447250366,"y":0.49242424964904785},{"x":0.6290849447250366,"y":0.506313145160675},{"x":0.5800653696060181,"y":0.506313145160675}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Thymus","boundary":[0.5800653696060181,0.49242424964904785,0.6290849447250366,0.506313145160675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6356208920478821,"y":0.49242424964904785},{"x":0.7189542651176453,"y":0.49242424964904785},{"x":0.7189542651176453,"y":0.5075757503509521},{"x":0.6356208920478821,"y":0.5075757503509521}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"kotschyanus","boundary":[0.6356208920478821,0.49242424964904785,0.7189542651176453,0.5075757503509521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7222222089767456,"y":0.49242424964904785},{"x":0.7483659982681274,"y":0.49242424964904785},{"x":0.7483659982681274,"y":0.5075757503509521},{"x":0.7222222089767456,"y":0.5075757503509521}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"ltr","str":"solis","boundary":[0.7222222089767456,0.49242424964904785,0.7483659982681274,0.5075757503509521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.49242424964904785},{"x":0.8235294222831726,"y":0.49242424964904785},{"x":0.8235294222831726,"y":0.5075757503509521},{"x":0.7843137383460999,"y":0.5075757503509521}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"ltr","str":"-0-0-","boundary":[0.7843137383460999,0.49242424964904785,0.8235294222831726,0.5075757503509521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.826797366142273,"y":0.49242424964904785},{"x":0.8284313678741455,"y":0.49242424964904785},{"x":0.8284313678741455,"y":0.5075757503509521},{"x":0.826797366142273,"y":0.5075757503509521}]},"confidence":0.30000001192092896,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.826797366142273,0.49242424964904785,0.8284313678741455,0.5075757503509521]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4362744987010956,"y":0.49116161465644836},{"x":0.8284313678741455,"y":0.49242424964904785},{"x":0.8284313678741455,"y":0.5075757503509521},{"x":0.4362744987010956,"y":0.506313145160675}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.4312744987010956,0.48416161465644836,0.8334313678741455,0.5145757503509522],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18137255311012268,"y":0.5315656661987305},{"x":0.18137255311012268,"y":0.5265151262283325},{"x":0.19771242141723633,"y":0.5265151262283325},{"x":0.19771242141723633,"y":0.5315656661987305}]},"confidence":0.7099999785423279,"str":"کے","boundary":[0.18137255311012268,0.5315656661987305,0.19771242141723633,0.5265151262283325]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18137255311012268,"y":0.5315656661987305},{"x":0.18137255311012268,"y":0.5265151262283325},{"x":0.19771242141723633,"y":0.5265151262283325},{"x":0.19771242141723633,"y":0.5315656661987305}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.17637255311012268,0.5245656661987305,0.20271242141723633,0.5335151262283325],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.5202020406723022},{"x":0.46405228972435,"y":0.5202020406723022},{"x":0.46405228972435,"y":0.5353535413742065},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5353535413742065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Bromus","boundary":[0.4117647111415863,0.5202020406723022,0.46405228972435,0.5353535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4689542353153229,"y":0.5202020406723022},{"x":0.5522875785827637,"y":0.5202020406723022},{"x":0.5522875785827637,"y":0.5366161465644836},{"x":0.4689542353153229,"y":0.5353535413742065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"tomentellus-","boundary":[0.4689542353153229,0.5202020406723022,0.5522875785827637,0.5366161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5555555820465088,"y":0.5214646458625793},{"x":0.6290849447250366,"y":0.5214646458625793},{"x":0.6290849447250366,"y":0.5366161465644836},{"x":0.5555555820465088,"y":0.5366161465644836}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Astragalus","boundary":[0.5555555820465088,0.5214646458625793,0.6290849447250366,0.5366161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6339869499206543,"y":0.5214646458625793},{"x":0.7075163125991821,"y":0.5214646458625793},{"x":0.7075163125991821,"y":0.5378788113594055},{"x":0.6339869499206543,"y":0.5366161465644836}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"gossypinus","boundary":[0.6339869499206543,0.5214646458625793,0.7075163125991821,0.5378788113594055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.5227272510528564},{"x":0.7516340017318726,"y":0.5227272510528564},{"x":0.7516340017318726,"y":0.5378788113594055},{"x":0.7189542651176453,"y":0.5378788113594055}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"ltr","str":"cols","boundary":[0.7189542651176453,0.5227272510528564,0.7516340017318726,0.5378788113594055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.758169949054718,"y":0.5227272510528564},{"x":0.779411792755127,"y":0.5227272510528564},{"x":0.779411792755127,"y":0.5378788113594055},{"x":0.758169949054718,"y":0.5378788113594055}]},"confidence":0.07999999821186066,"dir":"ltr","str":"V","boundary":[0.758169949054718,0.5227272510528564,0.779411792755127,0.5378788113594055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.5227272510528564},{"x":0.7990196347236633,"y":0.5227272510528564},{"x":0.7990196347236633,"y":0.5378788113594055},{"x":0.7843137383460999,"y":0.5378788113594055}]},"confidence":0.46000000834465027,"dir":"ltr","str":"-O","boundary":[0.7843137383460999,0.5227272510528564,0.7990196347236633,0.5378788113594055]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.5202020406723022},{"x":0.7990196347236633,"y":0.5227272510528564},{"x":0.7990196347236633,"y":0.5378788113594055},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5353535413742065}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.4067647111415863,0.5132020406723022,0.8040196347236633,0.5448788113594055],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7859477400779724,"y":0.5252525210380554},{"x":0.8153594732284546,"y":0.5239899158477783},{"x":0.8153594732284546,"y":0.5315656661987305},{"x":0.7859477400779724,"y":0.5328282713890076}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"-0-0","boundary":[0.7859477400779724,0.5252525210380554,0.8153594732284546,0.5315656661987305]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7859477400779724,"y":0.5252525210380554},{"x":0.8153594732284546,"y":0.5239899158477783},{"x":0.8153594732284546,"y":0.5315656661987305},{"x":0.7859477400779724,"y":0.5328282713890076}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.7809477400779724,0.5182525210380554,0.8203594732284546,0.5385656661987305],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30228757858276367,"y":0.5517676472663879},{"x":0.35457515716552734,"y":0.5517676472663879},{"x":0.35457515716552734,"y":0.566919207572937},{"x":0.30228757858276367,"y":0.566919207572937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Bromus","boundary":[0.30228757858276367,0.5517676472663879,0.35457515716552734,0.566919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35947713255882263,"y":0.5517676472663879},{"x":0.44117647409439087,"y":0.5517676472663879},{"x":0.44117647409439087,"y":0.566919207572937},{"x":0.35947713255882263,"y":0.566919207572937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"tomentellus-","boundary":[0.35947713255882263,0.5517676472663879,0.44117647409439087,0.566919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44607841968536377,"y":0.5517676472663879},{"x":0.5196078419685364,"y":0.5517676472663879},{"x":0.5196078419685364,"y":0.566919207572937},{"x":0.44607841968536377,"y":0.566919207572937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Astragalus","boundary":[0.44607841968536377,0.5517676472663879,0.5196078419685364,0.566919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5245097875595093,"y":0.5517676472663879},{"x":0.5996732115745544,"y":0.5530303120613098},{"x":0.5996732115745544,"y":0.5681818127632141},{"x":0.5245097875595093,"y":0.566919207572937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"gossypinus","boundary":[0.5245097875595093,0.5517676472663879,0.5996732115745544,0.5681818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5996732115745544,"y":0.5530303120613098},{"x":0.6045751571655273,"y":0.5530303120613098},{"x":0.6045751571655273,"y":0.566919207572937},{"x":0.5996732115745544,"y":0.566919207572937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.5996732115745544,0.5530303120613098,0.6045751571655273,0.566919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6062091588973999,"y":0.5530303120613098},{"x":0.6633986830711365,"y":0.5530303120613098},{"x":0.6633986830711365,"y":0.5681818127632141},{"x":0.6062091588973999,"y":0.5681818127632141}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Cousinia","boundary":[0.6062091588973999,0.5530303120613098,0.6633986830711365,0.5681818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6699346303939819,"y":0.5530303120613098},{"x":0.7107843160629272,"y":0.5530303120613098},{"x":0.7107843160629272,"y":0.5681818127632141},{"x":0.6699346303939819,"y":0.5681818127632141}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"crispa","boundary":[0.6699346303939819,0.5530303120613098,0.7107843160629272,0.5681818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.5530303120613098},{"x":0.75,"y":0.5530303120613098},{"x":0.75,"y":0.5681818127632141},{"x":0.7189542651176453,"y":0.5681818127632141}]},"confidence":0.36000001430511475,"dir":"ltr","str":"solis","boundary":[0.7189542651176453,0.5530303120613098,0.75,0.5681818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.5530303120613098},{"x":0.8300653696060181,"y":0.5530303120613098},{"x":0.8300653696060181,"y":0.5681818127632141},{"x":0.7843137383460999,"y":0.5681818127632141}]},"confidence":0.3700000047683716,"dir":"ltr","str":"-0-0-1","boundary":[0.7843137383460999,0.5530303120613098,0.8300653696060181,0.5681818127632141]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30228757858276367,"y":0.5517676472663879},{"x":0.8300653696060181,"y":0.5530303120613098},{"x":0.8300653696060181,"y":0.5681818127632141},{"x":0.30228757858276367,"y":0.566919207572937}]},"confidence":0.8799999952316284,"boundary":[0.29728757858276367,0.5447676472663879,0.8350653696060181,0.5751818127632141],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17973856627941132,"y":0.5505050420761108},{"x":0.19771242141723633,"y":0.5505050420761108},{"x":0.19771242141723633,"y":0.5656565427780151},{"x":0.17973856627941132,"y":0.5656565427780151}]},"confidence":0.5199999809265137,"str":"V.","boundary":[0.17973856627941132,0.5505050420761108,0.19771242141723633,0.5656565427780151]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17973856627941132,"y":0.5820707082748413},{"x":0.19607843458652496,"y":0.5820707082748413},{"x":0.19607843458652496,"y":0.5946969985961914},{"x":0.17973856627941132,"y":0.5946969985961914}]},"confidence":0.6700000166893005,"str":"VI","boundary":[0.17973856627941132,0.5820707082748413,0.19607843458652496,0.5946969985961914]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17973856627941132,"y":0.5505050420761108},{"x":0.19771242141723633,"y":0.5505050420761108},{"x":0.19771242141723633,"y":0.5946969985961914},{"x":0.17973856627941132,"y":0.5946969985961914}]},"confidence":0.5899999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.1747385662794113,0.5435050420761108,0.20271242141723633,0.6016969985961914],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3104575276374817,"y":0.5820707082748413},{"x":0.36274510622024536,"y":0.5820707082748413},{"x":0.36274510622024536,"y":0.5984848737716675},{"x":0.3104575276374817,"y":0.5984848737716675}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Bromus","boundary":[0.3104575276374817,0.5820707082748413,0.36274510622024536,0.5984848737716675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36764705181121826,"y":0.5820707082748413},{"x":0.45261436700820923,"y":0.5820707082748413},{"x":0.45261436700820923,"y":0.5984848737716675},{"x":0.36764705181121826,"y":0.5984848737716675}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"tomentellus-","boundary":[0.36764705181121826,0.5820707082748413,0.45261436700820923,0.5984848737716675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4575163424015045,"y":0.5820707082748413},{"x":0.5277777910232544,"y":0.5820707082748413},{"x":0.5277777910232544,"y":0.5984848737716675},{"x":0.4575163424015045,"y":0.5984848737716675}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Astragalus","boundary":[0.4575163424015045,0.5820707082748413,0.5277777910232544,0.5984848737716675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5326797366142273,"y":0.5820707082748413},{"x":0.6111111044883728,"y":0.5820707082748413},{"x":0.6111111044883728,"y":0.5984848737716675},{"x":0.5326797366142273,"y":0.5984848737716675}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"gossypinus-","boundary":[0.5326797366142273,0.5820707082748413,0.6111111044883728,0.5984848737716675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6160130500793457,"y":0.5820707082748413},{"x":0.6699346303939819,"y":0.5820707082748413},{"x":0.6699346303939819,"y":0.5984848737716675},{"x":0.6160130500793457,"y":0.5984848737716675}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Festuca","boundary":[0.6160130500793457,0.5820707082748413,0.6699346303939819,0.5984848737716675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6748365759849548,"y":0.5820707082748413},{"x":0.7107843160629272,"y":0.5820707082748413},{"x":0.7107843160629272,"y":0.5984848737716675},{"x":0.6748365759849548,"y":0.5984848737716675}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"ovina","boundary":[0.6748365759849548,0.5820707082748413,0.7107843160629272,0.5984848737716675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.5820707082748413},{"x":0.7238562107086182,"y":0.5820707082748413},{"x":0.7238562107086182,"y":0.5984848737716675},{"x":0.7189542651176453,"y":0.5984848737716675}]},"confidence":0.09000000357627869,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.7189542651176453,0.5820707082748413,0.7238562107086182,0.5984848737716675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7320261597633362,"y":0.5820707082748413},{"x":0.75,"y":0.5820707082748413},{"x":0.75,"y":0.5984848737716675},{"x":0.7320261597633362,"y":0.5984848737716675}]},"confidence":0.27000001072883606,"dir":"ltr","str":"01.5","boundary":[0.7320261597633362,0.5820707082748413,0.75,0.5984848737716675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.5820707082748413},{"x":0.8300653696060181,"y":0.5820707082748413},{"x":0.8300653696060181,"y":0.5984848737716675},{"x":0.7843137383460999,"y":0.5984848737716675}]},"confidence":0.5099999904632568,"dir":"ltr","str":"-0–0–4","boundary":[0.7843137383460999,0.5820707082748413,0.8300653696060181,0.5984848737716675]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3104575276374817,"y":0.5820707082748413},{"x":0.8300653696060181,"y":0.5820707082748413},{"x":0.8300653696060181,"y":0.5984848737716675},{"x":0.3104575276374817,"y":0.5984848737716675}]},"confidence":0.8799999952316284,"boundary":[0.3054575276374817,0.5750707082748413,0.8350653696060181,0.6054848737716675],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18137255311012268,"y":0.6148989796638489},{"x":0.19607843458652496,"y":0.6148989796638489},{"x":0.19607843458652496,"y":0.6237373948097229},{"x":0.18137255311012268,"y":0.6237373948097229}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۲","boundary":[0.18137255311012268,0.6148989796638489,0.19607843458652496,0.6237373948097229]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18137255311012268,"y":0.6148989796638489},{"x":0.19607843458652496,"y":0.6148989796638489},{"x":0.19607843458652496,"y":0.6237373948097229},{"x":0.18137255311012268,"y":0.6237373948097229}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17637255311012268,0.6078989796638489,0.20107843458652497,0.6307373948097229],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722222089767456,"y":0.6123737096786499},{"x":0.5228758454322815,"y":0.6123737096786499},{"x":0.5228758454322815,"y":0.627525269985199},{"x":0.4722222089767456,"y":0.627525269985199}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Bromus","boundary":[0.4722222089767456,0.6123737096786499,0.5228758454322815,0.627525269985199]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.6123737096786499},{"x":0.6062091588973999,"y":0.6136363744735718},{"x":0.6062091588973999,"y":0.627525269985199},{"x":0.529411792755127,"y":0.627525269985199}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"tomentellus","boundary":[0.529411792755127,0.6123737096786499,0.6062091588973999,0.627525269985199]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6094771027565002,"y":0.6136363744735718},{"x":0.6127451062202454,"y":0.6136363744735718},{"x":0.6127451062202454,"y":0.627525269985199},{"x":0.6094771027565002,"y":0.627525269985199}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.6094771027565002,0.6136363744735718,0.6127451062202454,0.627525269985199]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6160130500793457,"y":0.6136363744735718},{"x":0.665032684803009,"y":0.6136363744735718},{"x":0.665032684803009,"y":0.627525269985199},{"x":0.6160130500793457,"y":0.627525269985199}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Festuca","boundary":[0.6160130500793457,0.6136363744735718,0.665032684803009,0.627525269985199]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715686321258545,"y":0.6136363744735718},{"x":0.7075163125991821,"y":0.6136363744735718},{"x":0.7075163125991821,"y":0.627525269985199},{"x":0.6715686321258545,"y":0.627525269985199}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ovina","boundary":[0.6715686321258545,0.6136363744735718,0.7075163125991821,0.627525269985199]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.6136363744735718},{"x":0.75,"y":0.6136363744735718},{"x":0.75,"y":0.627525269985199},{"x":0.7189542651176453,"y":0.627525269985199}]},"confidence":0.30000001192092896,"dir":"ltr","str":"Solis","boundary":[0.7189542651176453,0.6136363744735718,0.75,0.627525269985199]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.6136363744735718},{"x":0.8300653696060181,"y":0.6136363744735718},{"x":0.8300653696060181,"y":0.6287878751754761},{"x":0.7843137383460999,"y":0.6287878751754761}]},"confidence":0.30000001192092896,"dir":"ltr","str":"0-0-0","boundary":[0.7843137383460999,0.6136363744735718,0.8300653696060181,0.6287878751754761]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722222089767456,"y":0.6123737096786499},{"x":0.8300653696060181,"y":0.6136363744735718},{"x":0.8300653696060181,"y":0.6287878751754761},{"x":0.4722222089767456,"y":0.627525269985199}]},"confidence":0.8199999928474426,"boundary":[0.4672222089767456,0.6053737096786499,0.8350653696060181,0.6357878751754761],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30882352590560913,"y":0.6414141654968262},{"x":0.35947713255882263,"y":0.6414141654968262},{"x":0.35947713255882263,"y":0.6578282713890076},{"x":0.30882352590560913,"y":0.6578282713890076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Bromus","boundary":[0.30882352590560913,0.6414141654968262,0.35947713255882263,0.6578282713890076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3660130798816681,"y":0.6414141654968262},{"x":0.44117647409439087,"y":0.6426767706871033},{"x":0.44117647409439087,"y":0.6590909361839294},{"x":0.3660130798816681,"y":0.6578282713890076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"tomentellus","boundary":[0.3660130798816681,0.6414141654968262,0.44117647409439087,0.6590909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44771242141723633,"y":0.6426767706871033},{"x":0.45098039507865906,"y":0.6426767706871033},{"x":0.45098039507865906,"y":0.6578282713890076},{"x":0.44771242141723633,"y":0.6578282713890076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.44771242141723633,0.6426767706871033,0.45098039507865906,0.6578282713890076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4575163424015045,"y":0.6426767706871033},{"x":0.48366013169288635,"y":0.6426767706871033},{"x":0.48366013169288635,"y":0.6578282713890076},{"x":0.4575163424015045,"y":0.6578282713890076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Poa","boundary":[0.4575163424015045,0.6426767706871033,0.48366013169288635,0.6578282713890076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856207728385925,"y":0.6426767706871033},{"x":0.5522875785827637,"y":0.6426767706871033},{"x":0.5522875785827637,"y":0.6590909361839294},{"x":0.48856207728385925,"y":0.6590909361839294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"bulbosum","boundary":[0.48856207728385925,0.6426767706871033,0.5522875785827637,0.6590909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588235259056091,"y":0.6426767706871033},{"x":0.5620915293693542,"y":0.6426767706871033},{"x":0.5620915293693542,"y":0.6590909361839294},{"x":0.5588235259056091,"y":0.6590909361839294}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.5588235259056091,0.6426767706871033,0.5620915293693542,0.6590909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5702614188194275,"y":0.6426767706871033},{"x":0.6192810535430908,"y":0.6439393758773804},{"x":0.6192810535430908,"y":0.6590909361839294},{"x":0.5702614188194275,"y":0.6590909361839294}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Thymus","boundary":[0.5702614188194275,0.6426767706871033,0.6192810535430908,0.6590909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6258170008659363,"y":0.6439393758773804},{"x":0.7075163125991821,"y":0.6439393758773804},{"x":0.7075163125991821,"y":0.6590909361839294},{"x":0.6258170008659363,"y":0.6590909361839294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"kotschyanus","boundary":[0.6258170008659363,0.6439393758773804,0.7075163125991821,0.6590909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.6439393758773804},{"x":0.75,"y":0.6439393758773804},{"x":0.75,"y":0.6590909361839294},{"x":0.7189542651176453,"y":0.6590909361839294}]},"confidence":0.4300000071525574,"dir":"ltr","str":"cols","boundary":[0.7189542651176453,0.6439393758773804,0.75,0.6590909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.758169949054718,"y":0.6439393758773804},{"x":0.7777777910232544,"y":0.6439393758773804},{"x":0.7777777910232544,"y":0.6590909361839294},{"x":0.758169949054718,"y":0.6590909361839294}]},"confidence":0.05000000074505806,"dir":"ltr","str":"V","boundary":[0.758169949054718,0.6439393758773804,0.7777777910232544,0.6590909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.6439393758773804},{"x":0.7908496856689453,"y":0.6439393758773804},{"x":0.7908496856689453,"y":0.6603535413742065},{"x":0.7843137383460999,"y":0.6603535413742065}]},"confidence":0.28999999165534973,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.7843137383460999,0.6439393758773804,0.7908496856689453,0.6603535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7924836874008179,"y":0.6439393758773804},{"x":0.8300653696060181,"y":0.6439393758773804},{"x":0.8300653696060181,"y":0.6603535413742065},{"x":0.7924836874008179,"y":0.6603535413742065}]},"confidence":0.75,"dir":"ltr","str":"0-0-7","boundary":[0.7924836874008179,0.6439393758773804,0.8300653696060181,0.6603535413742065]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30882352590560913,"y":0.6414141654968262},{"x":0.8300653696060181,"y":0.6439393758773804},{"x":0.8300653696060181,"y":0.6603535413742065},{"x":0.30882352590560913,"y":0.6578282713890076}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.3038235259056091,0.6344141654968262,0.8350653696060181,0.6673535413742065],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43300652503967285,"y":0.6729797720909119},{"x":0.48366013169288635,"y":0.6729797720909119},{"x":0.48366013169288635,"y":0.6881313323974609},{"x":0.43300652503967285,"y":0.6881313323974609}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Bromus","boundary":[0.43300652503967285,0.6729797720909119,0.48366013169288635,0.6881313323974609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.6729797720909119},{"x":0.5669934749603271,"y":0.6742424368858337},{"x":0.5669934749603271,"y":0.689393937587738},{"x":0.4901960790157318,"y":0.6881313323974609}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"tomentellus","boundary":[0.4901960790157318,0.6729797720909119,0.5669934749603271,0.689393937587738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5702614188194275,"y":0.6742424368858337},{"x":0.5751634240150452,"y":0.6742424368858337},{"x":0.5751634240150452,"y":0.6881313323974609},{"x":0.5702614188194275,"y":0.6881313323974609}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.5702614188194275,0.6742424368858337,0.5751634240150452,0.6881313323974609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5751634240150452,"y":0.6742424368858337},{"x":0.6290849447250366,"y":0.6742424368858337},{"x":0.6290849447250366,"y":0.689393937587738},{"x":0.5751634240150452,"y":0.689393937587738}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Thymus","boundary":[0.5751634240150452,0.6742424368858337,0.6290849447250366,0.689393937587738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6307189464569092,"y":0.6742424368858337},{"x":0.7140522599220276,"y":0.6742424368858337},{"x":0.7140522599220276,"y":0.689393937587738},{"x":0.6307189464569092,"y":0.689393937587738}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"kotschyanus","boundary":[0.6307189464569092,0.6742424368858337,0.7140522599220276,0.689393937587738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.6742424368858337},{"x":0.75,"y":0.6742424368858337},{"x":0.75,"y":0.689393937587738},{"x":0.7189542651176453,"y":0.689393937587738}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"ltr","str":"solis","boundary":[0.7189542651176453,0.6742424368858337,0.75,0.689393937587738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.6742424368858337},{"x":0.813725471496582,"y":0.6742424368858337},{"x":0.813725471496582,"y":0.689393937587738},{"x":0.7843137383460999,"y":0.689393937587738}]},"confidence":0.3499999940395355,"dir":"ltr","str":"-0-0","boundary":[0.7843137383460999,0.6742424368858337,0.813725471496582,0.689393937587738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8153594732284546,"y":0.6755050420761108},{"x":0.8235294222831726,"y":0.6755050420761108},{"x":0.8235294222831726,"y":0.689393937587738},{"x":0.8153594732284546,"y":0.689393937587738}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.8153594732284546,0.6755050420761108,0.8235294222831726,0.689393937587738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.6755050420761108},{"x":0.8300653696060181,"y":0.6755050420761108},{"x":0.8300653696060181,"y":0.689393937587738},{"x":0.8235294222831726,"y":0.689393937587738}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","str":"V","boundary":[0.8235294222831726,0.6755050420761108,0.8300653696060181,0.689393937587738]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43300652503967285,"y":0.6729797720909119},{"x":0.8300653696060181,"y":0.6742424368858337},{"x":0.8300653696060181,"y":0.689393937587738},{"x":0.43300652503967285,"y":0.6881313323974609}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.42800652503967285,0.6659797720909119,0.8350653696060181,0.696393937587738],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18137255311012268,"y":0.6401515007019043},{"x":0.1993464082479477,"y":0.6401515007019043},{"x":0.1993464082479477,"y":0.6578282713890076},{"x":0.18137255311012268,"y":0.6578282713890076}]},"confidence":0.7599999904632568,"str":"vr","boundary":[0.18137255311012268,0.6401515007019043,0.1993464082479477,0.6578282713890076]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18137255311012268,"y":0.6679292917251587},{"x":0.19771242141723633,"y":0.6679292917251587},{"x":0.19771242141723633,"y":0.6843434572219849},{"x":0.18137255311012268,"y":0.6843434572219849}]},"confidence":0.25999999046325684,"str":"vrou","boundary":[0.18137255311012268,0.6679292917251587,0.19771242141723633,0.6843434572219849]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17973856627941132,"y":0.7032828330993652},{"x":0.19607843458652496,"y":0.7032828330993652},{"x":0.19607843458652496,"y":0.7159090638160706},{"x":0.17973856627941132,"y":0.7159090638160706}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"VE","boundary":[0.17973856627941132,0.7032828330993652,0.19607843458652496,0.7159090638160706]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17973856627941132,"y":0.7335858345031738},{"x":0.19771242141723633,"y":0.7335858345031738},{"x":0.19771242141723633,"y":0.75},{"x":0.17973856627941132,"y":0.75}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"VE","boundary":[0.17973856627941132,0.7335858345031738,0.19771242141723633,0.75]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17973856627941132,"y":0.6401515007019043},{"x":0.1993464082479477,"y":0.6401515007019043},{"x":0.1993464082479477,"y":0.75},{"x":0.17973856627941132,"y":0.75}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.1747385662794113,0.6331515007019043,0.2043464082479477,0.757],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8006535768508911,"y":0.7058081030845642},{"x":0.8300653696060181,"y":0.7058081030845642},{"x":0.8300653696060181,"y":0.7209596037864685},{"x":0.8006535768508911,"y":0.7196969985961914}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"6-6-","boundary":[0.8006535768508911,0.7058081030845642,0.8300653696060181,0.7209596037864685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7745097875595093,"y":0.7045454382896423},{"x":0.7941176295280457,"y":0.7045454382896423},{"x":0.7941176295280457,"y":0.7196969985961914},{"x":0.7745097875595093,"y":0.7196969985961914}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7745097875595093,0.7045454382896423,0.7941176295280457,0.7196969985961914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.7045454382896423},{"x":0.766339898109436,"y":0.7045454382896423},{"x":0.766339898109436,"y":0.7196969985961914},{"x":0.7450980544090271,"y":0.7196969985961914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7450980544090271,0.7045454382896423,0.766339898109436,0.7196969985961914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7045454382896423},{"x":0.7385621070861816,"y":0.7045454382896423},{"x":0.7385621070861816,"y":0.7196969985961914},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7196969985961914}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7058823704719543,0.7045454382896423,0.7385621070861816,0.7196969985961914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7032828330993652},{"x":0.6993464231491089,"y":0.7045454382896423},{"x":0.6993464231491089,"y":0.7196969985961914},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7184343338012695}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Festuca","boundary":[0.6470588445663452,0.7032828330993652,0.6993464231491089,0.7196969985961914]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7032828330993652},{"x":0.8300653696060181,"y":0.7058081030845642},{"x":0.8300653696060181,"y":0.7209596037864685},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7184343338012695}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6420588445663452,0.6962828330993652,0.8350653696060181,0.7279596037864685],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29738563299179077,"y":0.7335858345031738},{"x":0.34967321157455444,"y":0.7335858345031738},{"x":0.34967321157455444,"y":0.7512626051902771},{"x":0.29738563299179077,"y":0.7512626051902771}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Festuca","boundary":[0.29738563299179077,0.7335858345031738,0.34967321157455444,0.7512626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35457515716552734,"y":0.7335858345031738},{"x":0.39052286744117737,"y":0.7335858345031738},{"x":0.39052286744117737,"y":0.7512626051902771},{"x":0.35457515716552734,"y":0.7512626051902771}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"ovina","boundary":[0.35457515716552734,0.7335858345031738,0.39052286744117737,0.7512626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3970588147640228,"y":0.7335858345031738},{"x":0.40032678842544556,"y":0.7335858345031738},{"x":0.40032678842544556,"y":0.7512626051902771},{"x":0.3970588147640228,"y":0.7512626051902771}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.3970588147640228,0.7335858345031738,0.40032678842544556,0.7512626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40522876381874084,"y":0.7335858345031738},{"x":0.47875815629959106,"y":0.7335858345031738},{"x":0.47875815629959106,"y":0.7512626051902771},{"x":0.40522876381874084,"y":0.7512626051902771}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Astragalus","boundary":[0.40522876381874084,0.7335858345031738,0.47875815629959106,0.7512626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48366013169288635,"y":0.7335858345031738},{"x":0.5571895241737366,"y":0.7335858345031738},{"x":0.5571895241737366,"y":0.7512626051902771},{"x":0.48366013169288635,"y":0.7512626051902771}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"gossypinus","boundary":[0.48366013169288635,0.7335858345031738,0.5571895241737366,0.7512626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5620915293693542,"y":0.7335858345031738},{"x":0.5669934749603271,"y":0.7335858345031738},{"x":0.5669934749603271,"y":0.7512626051902771},{"x":0.5620915293693542,"y":0.7512626051902771}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.5620915293693542,0.7335858345031738,0.5669934749603271,0.7512626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5735294222831726,"y":0.7335858345031738},{"x":0.6503267884254456,"y":0.7335858345031738},{"x":0.6503267884254456,"y":0.7512626051902771},{"x":0.5735294222831726,"y":0.7512626051902771}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Onobrychis","boundary":[0.5735294222831726,0.7335858345031738,0.6503267884254456,0.7512626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552287340164185,"y":0.7335858345031738},{"x":0.7075163125991821,"y":0.7335858345031738},{"x":0.7075163125991821,"y":0.7512626051902771},{"x":0.6552287340164185,"y":0.7512626051902771}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"cornuta","boundary":[0.6552287340164185,0.7335858345031738,0.7075163125991821,0.7512626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.7335858345031738},{"x":0.75,"y":0.7335858345031738},{"x":0.75,"y":0.7512626051902771},{"x":0.7189542651176453,"y":0.7512626051902771}]},"confidence":0.2800000011920929,"dir":"ltr","str":"Gols","boundary":[0.7189542651176453,0.7335858345031738,0.75,0.7512626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.7335858345031738},{"x":0.8235294222831726,"y":0.7335858345031738},{"x":0.8235294222831726,"y":0.7512626051902771},{"x":0.7843137383460999,"y":0.7512626051902771}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"ltr","str":"-0–7–","boundary":[0.7843137383460999,0.7335858345031738,0.8235294222831726,0.7512626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.826797366142273,"y":0.7335858345031738},{"x":0.8284313678741455,"y":0.7335858345031738},{"x":0.8284313678741455,"y":0.7512626051902771},{"x":0.826797366142273,"y":0.7512626051902771}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.826797366142273,0.7335858345031738,0.8284313678741455,0.7512626051902771]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29738563299179077,"y":0.7335858345031738},{"x":0.8284313678741455,"y":0.7335858345031738},{"x":0.8284313678741455,"y":0.7512626051902771},{"x":0.29738563299179077,"y":0.7512626051902771}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.29238563299179077,0.7265858345031738,0.8334313678741455,0.7582626051902771],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18137255311012268,"y":0.7664141654968262},{"x":0.19607843458652496,"y":0.7664141654968262},{"x":0.19607843458652496,"y":0.7739899158477783},{"x":0.18137255311012268,"y":0.7739899158477783}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":"VO","boundary":[0.18137255311012268,0.7664141654968262,0.19607843458652496,0.7739899158477783]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18137255311012268,"y":0.7664141654968262},{"x":0.19607843458652496,"y":0.7664141654968262},{"x":0.19607843458652496,"y":0.7739899158477783},{"x":0.18137255311012268,"y":0.7739899158477783}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.17637255311012268,0.7594141654968262,0.20107843458652497,0.7809899158477783],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3153594732284546,"y":0.7638888955116272},{"x":0.36764705181121826,"y":0.7638888955116272},{"x":0.36764705181121826,"y":0.7790403962135315},{"x":0.3153594732284546,"y":0.7790403962135315}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Festuca","boundary":[0.3153594732284546,0.7638888955116272,0.36764705181121826,0.7790403962135315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3741829991340637,"y":0.7638888955116272},{"x":0.41013070940971375,"y":0.7638888955116272},{"x":0.41013070940971375,"y":0.7790403962135315},{"x":0.3741829991340637,"y":0.7790403962135315}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ovina","boundary":[0.3741829991340637,0.7638888955116272,0.41013070940971375,0.7790403962135315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4166666567325592,"y":0.7638888955116272},{"x":0.49673202633857727,"y":0.7638888955116272},{"x":0.49673202633857727,"y":0.7803030014038086},{"x":0.4166666567325592,"y":0.7790403962135315}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"-Alopecurus","boundary":[0.4166666567325592,0.7638888955116272,0.49673202633857727,0.7803030014038086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032680034637451,"y":0.7638888955116272},{"x":0.5555555820465088,"y":0.7638888955116272},{"x":0.5555555820465088,"y":0.7790403962135315},{"x":0.5032680034637451,"y":0.7790403962135315}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"textiles-","boundary":[0.5032680034637451,0.7638888955116272,0.5555555820465088,0.7790403962135315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5604575276374817,"y":0.7638888955116272},{"x":0.6323529481887817,"y":0.7638888955116272},{"x":0.6323529481887817,"y":0.7803030014038086},{"x":0.5604575276374817,"y":0.7803030014038086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Astragalus","boundary":[0.5604575276374817,0.7638888955116272,0.6323529481887817,0.7803030014038086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372548937797546,"y":0.7651515007019043},{"x":0.7107843160629272,"y":0.7651515007019043},{"x":0.7107843160629272,"y":0.7803030014038086},{"x":0.6372548937797546,"y":0.7803030014038086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"gossypinus","boundary":[0.6372548937797546,0.7651515007019043,0.7107843160629272,0.7803030014038086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.7651515007019043},{"x":0.75,"y":0.7651515007019043},{"x":0.75,"y":0.7803030014038086},{"x":0.7189542651176453,"y":0.7803030014038086}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","str":"sols","boundary":[0.7189542651176453,0.7651515007019043,0.75,0.7803030014038086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.7651515007019043},{"x":0.7973856329917908,"y":0.7651515007019043},{"x":0.7973856329917908,"y":0.7803030014038086},{"x":0.7843137383460999,"y":0.7803030014038086}]},"confidence":0.5099999904632568,"dir":"ltr","str":"–O","boundary":[0.7843137383460999,0.7651515007019043,0.7973856329917908,0.7803030014038086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8006535768508911,"y":0.7651515007019043},{"x":0.8071895241737366,"y":0.7651515007019043},{"x":0.8071895241737366,"y":0.7803030014038086},{"x":0.8006535768508911,"y":0.7803030014038086}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"ltr","str":"–","boundary":[0.8006535768508911,0.7651515007019043,0.8071895241737366,0.7803030014038086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8088235259056091,"y":0.7651515007019043},{"x":0.8153594732284546,"y":0.7651515007019043},{"x":0.8153594732284546,"y":0.7803030014038086},{"x":0.8088235259056091,"y":0.7803030014038086}]},"confidence":0.27000001072883606,"dir":"ltr","str":"7","boundary":[0.8088235259056091,0.7651515007019043,0.8153594732284546,0.7803030014038086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8153594732284546,"y":0.7651515007019043},{"x":0.8235294222831726,"y":0.7651515007019043},{"x":0.8235294222831726,"y":0.7803030014038086},{"x":0.8153594732284546,"y":0.7803030014038086}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"–","boundary":[0.8153594732284546,0.7651515007019043,0.8235294222831726,0.7803030014038086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8251634240150452,"y":0.7651515007019043},{"x":0.8300653696060181,"y":0.7651515007019043},{"x":0.8300653696060181,"y":0.7803030014038086},{"x":0.8251634240150452,"y":0.7803030014038086}]},"confidence":0.20999999344348907,"dir":"ltr","str":"Y","boundary":[0.8251634240150452,0.7651515007019043,0.8300653696060181,0.7803030014038086]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3153594732284546,"y":0.7638888955116272},{"x":0.8300653696060181,"y":0.7651515007019043},{"x":0.8300653696060181,"y":0.7803030014038086},{"x":0.3153594732284546,"y":0.7790403962135315}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.3103594732284546,0.7568888955116272,0.8350653696060181,0.7873030014038086],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18300653994083405,"y":0.7954545617103577},{"x":0.19771242141723633,"y":0.7954545617103577},{"x":0.19771242141723633,"y":0.8055555820465088},{"x":0.18300653994083405,"y":0.8055555820465088}]},"confidence":0.6700000166893005,"str":"۷۹","boundary":[0.18300653994083405,0.7954545617103577,0.19771242141723633,0.8055555820465088]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18300653994083405,"y":0.7954545617103577},{"x":0.19771242141723633,"y":0.7954545617103577},{"x":0.19771242141723633,"y":0.8055555820465088},{"x":0.18300653994083405,"y":0.8055555820465088}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.17800653994083404,0.7884545617103577,0.20271242141723633,0.8125555820465088],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7712418437004089,"y":0.7954545617103577},{"x":0.834967315196991,"y":0.7954545617103577},{"x":0.834967315196991,"y":0.8093434572219849},{"x":0.7712418437004089,"y":0.8093434572219849}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"rtl","str":"6-1-3-","boundary":[0.7712418437004089,0.7954545617103577,0.834967315196991,0.8093434572219849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7614378929138184,"y":0.7954545617103577},{"x":0.779411792755127,"y":0.7954545617103577},{"x":0.779411792755127,"y":0.8093434572219849},{"x":0.7614378929138184,"y":0.8093434572219849}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7614378929138184,0.7954545617103577,0.779411792755127,0.8093434572219849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7222222089767456,"y":0.7954545617103577},{"x":0.75,"y":0.7954545617103577},{"x":0.75,"y":0.8093434572219849},{"x":0.7222222089767456,"y":0.8093434572219849}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7222222089767456,0.7954545617103577,0.75,0.8093434572219849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45588234066963196,"y":0.7941918969154358},{"x":0.5049019455909729,"y":0.7941918969154358},{"x":0.5049019455909729,"y":0.8093434572219849},{"x":0.45588234066963196,"y":0.8093434572219849}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Festuca","boundary":[0.45588234066963196,0.7941918969154358,0.5049019455909729,0.8093434572219849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5130718946456909,"y":0.7941918969154358},{"x":0.5571895241737366,"y":0.7941918969154358},{"x":0.5571895241737366,"y":0.8093434572219849},{"x":0.5130718946456909,"y":0.8093434572219849}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ovina-","boundary":[0.5130718946456909,0.7941918969154358,0.5571895241737366,0.8093434572219849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5620915293693542,"y":0.7941918969154358},{"x":0.6339869499206543,"y":0.7941918969154358},{"x":0.6339869499206543,"y":0.8093434572219849},{"x":0.5620915293693542,"y":0.8093434572219849}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Astragalus","boundary":[0.5620915293693542,0.7941918969154358,0.6339869499206543,0.8093434572219849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6388888955116272,"y":0.7954545617103577},{"x":0.7140522599220276,"y":0.7954545617103577},{"x":0.7140522599220276,"y":0.8093434572219849},{"x":0.6388888955116272,"y":0.8093434572219849}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"gossypinus","boundary":[0.6388888955116272,0.7954545617103577,0.7140522599220276,0.8093434572219849]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45588234066963196,"y":0.7941918969154358},{"x":0.834967315196991,"y":0.7954545617103577},{"x":0.834967315196991,"y":0.8093434572219849},{"x":0.45588234066963196,"y":0.8093434572219849}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.45088234066963195,0.7871918969154358,0.839967315196991,0.8163434572219849],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/a892f4258e7da5d1/pages/nwDBqhjfuLWnpADt-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a892f4258e7da5d1/pages/PQAXzBGhNtiNRVub.jpg","blurred":"/storage/books/a892f4258e7da5d1/pages/fnhRABsKqecJHQJT.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.00034959844806615044,0.00026536832539120106,0.9988277478467406,0.9988704213506044]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21895425021648407,"y":0.3308080732822418},{"x":0.2957516312599182,"y":0.3308080732822418},{"x":0.2957516312599182,"y":0.34217172861099243},{"x":0.21895425021648407,"y":0.34217172861099243}]},"confidence":1,"str":"Onobrychis","boundary":[0.21895425021648407,0.3308080732822418,0.2957516312599182,0.34217172861099243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3006536066532135,"y":0.3308080732822418},{"x":0.3513071835041046,"y":0.3308080732822418},{"x":0.3513071835041046,"y":0.34217172861099243},{"x":0.3006536066532135,"y":0.34217172861099243}]},"confidence":1,"str":"cornuta","boundary":[0.3006536066532135,0.3308080732822418,0.3513071835041046,0.34217172861099243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3578431308269501,"y":0.3308080732822418},{"x":0.3611111044883728,"y":0.3308080732822418},{"x":0.3611111044883728,"y":0.34217172861099243},{"x":0.3578431308269501,"y":0.34217172861099243}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.3578431308269501,0.3308080732822418,0.3611111044883728,0.34217172861099243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36764705181121826,"y":0.3308080732822418},{"x":0.41830065846443176,"y":0.3308080732822418},{"x":0.41830065846443176,"y":0.34217172861099243},{"x":0.36764705181121826,"y":0.34217172861099243}]},"confidence":1,"str":"Bromus","boundary":[0.36764705181121826,0.3308080732822418,0.41830065846443176,0.34217172861099243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4248366057872772,"y":0.3308080732822418},{"x":0.5016340017318726,"y":0.3308080732822418},{"x":0.5016340017318726,"y":0.34217172861099243},{"x":0.4248366057872772,"y":0.34217172861099243}]},"confidence":1,"str":"tomentellus","boundary":[0.4248366057872772,0.3308080732822418,0.5016340017318726,0.34217172861099243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5065359473228455,"y":0.3308080732822418},{"x":0.5098039507865906,"y":0.3308080732822418},{"x":0.5098039507865906,"y":0.34217172861099243},{"x":0.5065359473228455,"y":0.34217172861099243}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.5065359473228455,0.3308080732822418,0.5098039507865906,0.34217172861099243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516339898109436,"y":0.3308080732822418},{"x":0.6094771027565002,"y":0.3308080732822418},{"x":0.6094771027565002,"y":0.34217172861099243},{"x":0.516339898109436,"y":0.34217172861099243}]},"confidence":1,"str":"Acantholimon","boundary":[0.516339898109436,0.3308080732822418,0.6094771027565002,0.34217172861099243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6160130500793457,"y":0.3308080732822418},{"x":0.7009803652763367,"y":0.3308080732822418},{"x":0.7009803652763367,"y":0.34217172861099243},{"x":0.6160130500793457,"y":0.34217172861099243}]},"confidence":1,"str":"pterostegium","boundary":[0.6160130500793457,0.3308080732822418,0.7009803652763367,0.34217172861099243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3186274468898773,"y":0.3472222089767456},{"x":0.3970588147640228,"y":0.3472222089767456},{"x":0.3970588147640228,"y":0.3585858643054962},{"x":0.3186274468898773,"y":0.3585858643054962}]},"confidence":1,"str":"Onobrychis","boundary":[0.3186274468898773,0.3472222089767456,0.3970588147640228,0.3585858643054962]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4019607901573181,"y":0.3472222089767456},{"x":0.45261436700820923,"y":0.3472222089767456},{"x":0.45261436700820923,"y":0.3585858643054962},{"x":0.4019607901573181,"y":0.3585858643054962}]},"confidence":1,"str":"cornuta","boundary":[0.4019607901573181,0.3472222089767456,0.45261436700820923,0.3585858643054962]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4591503143310547,"y":0.3472222089767456},{"x":0.4624182879924774,"y":0.3472222089767456},{"x":0.4624182879924774,"y":0.3585858643054962},{"x":0.4591503143310547,"y":0.3585858643054962}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.4591503143310547,0.3472222089767456,0.4624182879924774,0.3585858643054962]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4689542353153229,"y":0.3472222089767456},{"x":0.5196078419685364,"y":0.3472222089767456},{"x":0.5196078419685364,"y":0.3585858643054962},{"x":0.4689542353153229,"y":0.3585858643054962}]},"confidence":1,"str":"Bromus","boundary":[0.4689542353153229,0.3472222089767456,0.5196078419685364,0.3585858643054962]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5261437892913818,"y":0.3472222089767456},{"x":0.6062091588973999,"y":0.3472222089767456},{"x":0.6062091588973999,"y":0.3585858643054962},{"x":0.5261437892913818,"y":0.3585858643054962}]},"confidence":1,"str":"tomentellus-","boundary":[0.5261437892913818,0.3472222089767456,0.6062091588973999,0.3585858643054962]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6127451062202454,"y":0.3472222089767456},{"x":0.665032684803009,"y":0.3472222089767456},{"x":0.665032684803009,"y":0.3585858643054962},{"x":0.6127451062202454,"y":0.3585858643054962}]},"confidence":1,"str":"Festuca","boundary":[0.6127451062202454,0.3472222089767456,0.665032684803009,0.3585858643054962]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715686321258545,"y":0.3472222089767456},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3472222089767456},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3585858643054962},{"x":0.6715686321258545,"y":0.3585858643054962}]},"confidence":1,"str":"ovina","boundary":[0.6715686321258545,0.3472222089767456,0.7058823704719543,0.3585858643054962]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21895425021648407,"y":0.3308080732822418},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3308080732822418},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3585858643054962},{"x":0.21895425021648407,"y":0.3585858643054962}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21395425021648407,0.3238080732822418,0.7108823704719544,0.3655858643054962],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21895425021648407,"y":0.4898989796638489},{"x":0.32679739594459534,"y":0.4898989796638489},{"x":0.32679739594459534,"y":0.5012626051902771},{"x":0.21895425021648407,"y":0.5012626051902771}]},"confidence":1,"str":"Psathyrostachys","boundary":[0.21895425021648407,0.4898989796638489,0.32679739594459534,0.5012626051902771]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.4898989796638489},{"x":0.45098039507865906,"y":0.4898989796638489},{"x":0.45098039507865906,"y":0.5012626051902771},{"x":0.3333333432674408,"y":0.5012626051902771}]},"confidence":1,"str":"fragilis-Artemisia","boundary":[0.3333333432674408,0.4898989796638489,0.45098039507865906,0.5012626051902771]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4575163424015045,"y":0.4898989796638489},{"x":0.5915032625198364,"y":0.4898989796638489},{"x":0.5915032625198364,"y":0.5012626051902771},{"x":0.4575163424015045,"y":0.5012626051902771}]},"confidence":1,"str":"aucheri-Onobrychis","boundary":[0.4575163424015045,0.4898989796638489,0.5915032625198364,0.5012626051902771]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5980392098426819,"y":0.4898989796638489},{"x":0.648692786693573,"y":0.4898989796638489},{"x":0.648692786693573,"y":0.5012626051902771},{"x":0.5980392098426819,"y":0.5012626051902771}]},"confidence":1,"str":"cornuta","boundary":[0.5980392098426819,0.4898989796638489,0.648692786693573,0.5012626051902771]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6094771027565002,"y":0.5075757503509521},{"x":0.6666666865348816,"y":0.5075757503509521},{"x":0.6666666865348816,"y":0.5189393758773804},{"x":0.6094771027565002,"y":0.5189393758773804}]},"confidence":1,"str":"Tamarix","boundary":[0.6094771027565002,0.5075757503509521,0.6666666865348816,0.5189393758773804]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21895425021648407,"y":0.4898989796638489},{"x":0.6666666865348816,"y":0.4898989796638489},{"x":0.6666666865348816,"y":0.5189393758773804},{"x":0.21895425021648407,"y":0.5189393758773804}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21395425021648407,0.48289897966384887,0.6716666865348816,0.5259393758773804],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21895425021648407,"y":0.7714646458625793},{"x":0.2679738700389862,"y":0.7714646458625793},{"x":0.2679738700389862,"y":0.7828282713890076},{"x":0.21895425021648407,"y":0.7828282713890076}]},"confidence":1,"str":"Eurotia","boundary":[0.21895425021648407,0.7714646458625793,0.2679738700389862,0.7828282713890076]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27450981736183167,"y":0.7714646458625793},{"x":0.4133986830711365,"y":0.7714646458625793},{"x":0.4133986830711365,"y":0.7828282713890076},{"x":0.27450981736183167,"y":0.7828282713890076}]},"confidence":1,"str":"ceratoides-Artemisia","boundary":[0.27450981736183167,0.7714646458625793,0.4133986830711365,0.7828282713890076]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41993463039398193,"y":0.7714646458625793},{"x":0.5049019455909729,"y":0.7714646458625793},{"x":0.5049019455909729,"y":0.7828282713890076},{"x":0.41993463039398193,"y":0.7828282713890076}]},"confidence":1,"str":"sieberi-Stipa","boundary":[0.41993463039398193,0.7714646458625793,0.5049019455909729,0.7828282713890076]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114378929138184,"y":0.7714646458625793},{"x":0.6176470518112183,"y":0.7714646458625793},{"x":0.6176470518112183,"y":0.7828282713890076},{"x":0.5114378929138184,"y":0.7828282713890076}]},"confidence":1,"str":"hohenackeriana","boundary":[0.5114378929138184,0.7714646458625793,0.6176470518112183,0.7828282713890076]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084967374801636,"y":0.7891414165496826},{"x":0.45261436700820923,"y":0.7891414165496826},{"x":0.45261436700820923,"y":0.8005050420761108},{"x":0.4084967374801636,"y":0.8005050420761108}]},"confidence":1,"str":"Ferula","boundary":[0.4084967374801636,0.7891414165496826,0.45261436700820923,0.8005050420761108]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4575163424015045,"y":0.7891414165496826},{"x":0.6111111044883728,"y":0.7891414165496826},{"x":0.6111111044883728,"y":0.8005050420761108},{"x":0.4575163424015045,"y":0.8005050420761108}]},"confidence":1,"str":"ovina-Psathyrostachys","boundary":[0.4575163424015045,0.7891414165496826,0.6111111044883728,0.8005050420761108]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6160130500793457,"y":0.7891414165496826},{"x":0.6633986830711365,"y":0.7891414165496826},{"x":0.6633986830711365,"y":0.8005050420761108},{"x":0.6160130500793457,"y":0.8005050420761108}]},"confidence":1,"str":"fragilis","boundary":[0.6160130500793457,0.7891414165496826,0.6633986830711365,0.8005050420761108]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21895425021648407,"y":0.7714646458625793},{"x":0.6633986830711365,"y":0.7714646458625793},{"x":0.6633986830711365,"y":0.8005050420761108},{"x":0.21895425021648407,"y":0.8005050420761108}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21395425021648407,0.7644646458625793,0.6683986830711365,0.8075050420761108],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31209149956703186,"y":0.21717171370983124},{"x":0.36274510622024536,"y":0.21717171370983124},{"x":0.36274510622024536,"y":0.22853535413742065},{"x":0.31209149956703186,"y":0.22853535413742065}]},"confidence":1,"str":"Festuca","boundary":[0.31209149956703186,0.21717171370983124,0.36274510622024536,0.22853535413742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3692810535430908,"y":0.21717171370983124},{"x":0.41013070940971375,"y":0.21717171370983124},{"x":0.41013070940971375,"y":0.22853535413742065},{"x":0.3692810535430908,"y":0.22853535413742065}]},"confidence":1,"str":"ovina-","boundary":[0.3692810535430908,0.21717171370983124,0.41013070940971375,0.22853535413742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4166666567325592,"y":0.21717171370983124},{"x":0.48856207728385925,"y":0.21717171370983124},{"x":0.48856207728385925,"y":0.22853535413742065},{"x":0.4166666567325592,"y":0.22853535413742065}]},"confidence":1,"str":"Astragalus","boundary":[0.4166666567325592,0.21717171370983124,0.48856207728385925,0.22853535413742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4950980246067047,"y":0.21717171370983124},{"x":0.5718954205513,"y":0.21717171370983124},{"x":0.5718954205513,"y":0.22853535413742065},{"x":0.4950980246067047,"y":0.22853535413742065}]},"confidence":1,"str":"gossypinus-","boundary":[0.4950980246067047,0.21717171370983124,0.5718954205513,0.22853535413742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5784313678741455,"y":0.21717171370983124},{"x":0.6290849447250366,"y":0.21717171370983124},{"x":0.6290849447250366,"y":0.22853535413742065},{"x":0.5784313678741455,"y":0.22853535413742065}]},"confidence":1,"str":"Bromus","boundary":[0.5784313678741455,0.21717171370983124,0.6290849447250366,0.22853535413742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6356208920478821,"y":0.21717171370983124},{"x":0.7124183177947998,"y":0.21717171370983124},{"x":0.7124183177947998,"y":0.22853535413742065},{"x":0.6356208920478821,"y":0.22853535413742065}]},"confidence":1,"str":"tomentellus","boundary":[0.6356208920478821,0.21717171370983124,0.7124183177947998,0.22853535413742065]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31209149956703186,"y":0.21717171370983124},{"x":0.7124183177947998,"y":0.21717171370983124},{"x":0.7124183177947998,"y":0.22853535413742065},{"x":0.31209149956703186,"y":0.22853535413742065}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.30709149956703186,0.21017171370983123,0.7174183177947998,0.23553535413742066],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38725489377975464,"y":0.7196969985961914},{"x":0.44771242141723633,"y":0.7196969985961914},{"x":0.44771242141723633,"y":0.7310606241226196},{"x":0.38725489377975464,"y":0.7310606241226196}]},"confidence":1,"str":"Cousinia","boundary":[0.38725489377975464,0.7196969985961914,0.44771242141723633,0.7310606241226196]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45261436700820923,"y":0.7196969985961914},{"x":0.6307189464569092,"y":0.7196969985961914},{"x":0.6307189464569092,"y":0.7310606241226196},{"x":0.45261436700820923,"y":0.7310606241226196}]},"confidence":1,"str":"multiloba-Astragalus(Tra)","boundary":[0.45261436700820923,0.7196969985961914,0.6307189464569092,0.7310606241226196]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372548937797546,"y":0.7196969985961914},{"x":0.6633986830711365,"y":0.7196969985961914},{"x":0.6633986830711365,"y":0.7310606241226196},{"x":0.6372548937797546,"y":0.7310606241226196}]},"confidence":1,"str":"spp.","boundary":[0.6372548937797546,0.7196969985961914,0.6633986830711365,0.7310606241226196]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38725489377975464,"y":0.7196969985961914},{"x":0.6633986830711365,"y":0.7196969985961914},{"x":0.6633986830711365,"y":0.7310606241226196},{"x":0.38725489377975464,"y":0.7310606241226196}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.38225489377975463,0.7126969985961914,0.6683986830711365,0.7380606241226196],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3888888955116272,"y":0.689393937587738},{"x":0.46078431606292725,"y":0.689393937587738},{"x":0.46078431606292725,"y":0.7007575631141663},{"x":0.3888888955116272,"y":0.7007575631141663}]},"confidence":1,"str":"Agropyron","boundary":[0.3888888955116272,0.689393937587738,0.46078431606292725,0.7007575631141663]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46568626165390015,"y":0.689393937587738},{"x":0.5702614188194275,"y":0.689393937587738},{"x":0.5702614188194275,"y":0.7007575631141663},{"x":0.46568626165390015,"y":0.7007575631141663}]},"confidence":1,"str":"tauri-Leucopoa","boundary":[0.46568626165390015,0.689393937587738,0.5702614188194275,0.7007575631141663]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5751634240150452,"y":0.6881313323974609},{"x":0.6584967374801636,"y":0.6881313323974609},{"x":0.6584967374801636,"y":0.7007575631141663},{"x":0.5751634240150452,"y":0.7007575631141663}]},"confidence":1,"str":"sclerophylla","boundary":[0.5751634240150452,0.6881313323974609,0.6584967374801636,0.7007575631141663]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3888888955116272,"y":0.6881313323974609},{"x":0.6584967374801636,"y":0.6881313323974609},{"x":0.6584967374801636,"y":0.7007575631141663},{"x":0.3888888955116272,"y":0.7007575631141663}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.3838888955116272,0.6811313323974609,0.6634967374801636,0.7077575631141663],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4019607901573181,"y":0.6590909361839294},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6590909361839294},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6704545617103577},{"x":0.4019607901573181,"y":0.6704545617103577}]},"confidence":1,"str":"Aeluropus","boundary":[0.4019607901573181,0.6590909361839294,0.47058823704719543,0.6704545617103577]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47549018263816833,"y":0.6590909361839294},{"x":0.5833333134651184,"y":0.6590909361839294},{"x":0.5833333134651184,"y":0.6704545617103577},{"x":0.47549018263816833,"y":0.6704545617103577}]},"confidence":1,"str":"littoralis-Alhagi","boundary":[0.47549018263816833,0.6590909361839294,0.5833333134651184,0.6704545617103577]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5898692607879639,"y":0.6590909361839294},{"x":0.6633986830711365,"y":0.6590909361839294},{"x":0.6633986830711365,"y":0.6704545617103577},{"x":0.5898692607879639,"y":0.6704545617103577}]},"confidence":1,"str":"camelorum","boundary":[0.5898692607879639,0.6590909361839294,0.6633986830711365,0.6704545617103577]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4019607901573181,"y":0.6590909361839294},{"x":0.6633986830711365,"y":0.6590909361839294},{"x":0.6633986830711365,"y":0.6704545617103577},{"x":0.4019607901573181,"y":0.6704545617103577}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.3969607901573181,0.6520909361839294,0.6683986830711365,0.6774545617103577],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4248366057872772,"y":0.2777777910232544},{"x":0.5016340017318726,"y":0.2777777910232544},{"x":0.5016340017318726,"y":0.2891414165496826},{"x":0.4248366057872772,"y":0.2891414165496826}]},"confidence":1,"str":"Onobrychis","boundary":[0.4248366057872772,0.2777777910232544,0.5016340017318726,0.2891414165496826]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5065359473228455,"y":0.2777777910232544},{"x":0.5571895241737366,"y":0.2777777910232544},{"x":0.5571895241737366,"y":0.2891414165496826},{"x":0.5065359473228455,"y":0.2891414165496826}]},"confidence":1,"str":"cornuta","boundary":[0.5065359473228455,0.2777777910232544,0.5571895241737366,0.2891414165496826]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.563725471496582,"y":0.2777777910232544},{"x":0.5669934749603271,"y":0.2777777910232544},{"x":0.5669934749603271,"y":0.2891414165496826},{"x":0.563725471496582,"y":0.2891414165496826}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.563725471496582,0.2777777910232544,0.5669934749603271,0.2891414165496826]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5735294222831726,"y":0.2777777910232544},{"x":0.6241829991340637,"y":0.2777777910232544},{"x":0.6241829991340637,"y":0.2891414165496826},{"x":0.5735294222831726,"y":0.2891414165496826}]},"confidence":1,"str":"Bromus","boundary":[0.5735294222831726,0.2777777910232544,0.6241829991340637,0.2891414165496826]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6307189464569092,"y":0.2777777910232544},{"x":0.7075163125991821,"y":0.2777777910232544},{"x":0.7075163125991821,"y":0.2891414165496826},{"x":0.6307189464569092,"y":0.2891414165496826}]},"confidence":1,"str":"tomentellus","boundary":[0.6307189464569092,0.2777777910232544,0.7075163125991821,0.2891414165496826]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4248366057872772,"y":0.2777777910232544},{"x":0.7075163125991821,"y":0.2777777910232544},{"x":0.7075163125991821,"y":0.2891414165496826},{"x":0.4248366057872772,"y":0.2891414165496826}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.4198366057872772,0.2707777910232544,0.7125163125991821,0.2961414165496826],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42810457944869995,"y":0.43813130259513855},{"x":0.5375816822052002,"y":0.43813130259513855},{"x":0.5375816822052002,"y":0.44949495792388916},{"x":0.42810457944869995,"y":0.44949495792388916}]},"confidence":1,"str":"Psathyrostachys","boundary":[0.42810457944869995,0.43813130259513855,0.5375816822052002,0.44949495792388916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5441176295280457,"y":0.43813130259513855},{"x":0.6699346303939819,"y":0.43813130259513855},{"x":0.6699346303939819,"y":0.44949495792388916},{"x":0.5441176295280457,"y":0.44949495792388916}]},"confidence":1,"str":"fragilis-Agropyron","boundary":[0.5441176295280457,0.43813130259513855,0.6699346303939819,0.44949495792388916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6764705777168274,"y":0.43813130259513855},{"x":0.7075163125991821,"y":0.43813130259513855},{"x":0.7075163125991821,"y":0.44949495792388916},{"x":0.6764705777168274,"y":0.44949495792388916}]},"confidence":1,"str":"tauri","boundary":[0.6764705777168274,0.43813130259513855,0.7075163125991821,0.44949495792388916]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42810457944869995,"y":0.43813130259513855},{"x":0.7075163125991821,"y":0.43813130259513855},{"x":0.7075163125991821,"y":0.44949495792388916},{"x":0.42810457944869995,"y":0.44949495792388916}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.42310457944869995,0.43113130259513854,0.7125163125991821,0.45649495792388917],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4346405267715454,"y":0.40782827138900757},{"x":0.5424836874008179,"y":0.40782827138900757},{"x":0.5424836874008179,"y":0.4191919267177582},{"x":0.4346405267715454,"y":0.4191919267177582}]},"confidence":1,"str":"Psathyrostachys","boundary":[0.4346405267715454,0.40782827138900757,0.5424836874008179,0.4191919267177582]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5539215803146362,"y":0.40782827138900757},{"x":0.6797385811805725,"y":0.40782827138900757},{"x":0.6797385811805725,"y":0.4191919267177582},{"x":0.5539215803146362,"y":0.4191919267177582}]},"confidence":1,"str":"fragilis-Astragalus","boundary":[0.5539215803146362,0.40782827138900757,0.6797385811805725,0.4191919267177582]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6846405267715454,"y":0.40782827138900757},{"x":0.7124183177947998,"y":0.40782827138900757},{"x":0.7124183177947998,"y":0.4191919267177582},{"x":0.6846405267715454,"y":0.4191919267177582}]},"confidence":1,"str":"spp.","boundary":[0.6846405267715454,0.40782827138900757,0.7124183177947998,0.4191919267177582]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4346405267715454,"y":0.40782827138900757},{"x":0.7124183177947998,"y":0.40782827138900757},{"x":0.7124183177947998,"y":0.4191919267177582},{"x":0.4346405267715454,"y":0.4191919267177582}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.4296405267715454,0.40082827138900756,0.7174183177947998,0.4261919267177582],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45261436700820923,"y":0.6287878751754761},{"x":0.5049019455909729,"y":0.6287878751754761},{"x":0.5049019455909729,"y":0.6401515007019043},{"x":0.45261436700820923,"y":0.6401515007019043}]},"confidence":1,"str":"Thymus","boundary":[0.45261436700820923,0.6287878751754761,0.5049019455909729,0.6401515007019043]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5098039507865906,"y":0.6287878751754761},{"x":0.6078431606292725,"y":0.6287878751754761},{"x":0.6078431606292725,"y":0.6401515007019043},{"x":0.5098039507865906,"y":0.6401515007019043}]},"confidence":1,"str":"spp.-Artemisia","boundary":[0.5098039507865906,0.6287878751754761,0.6078431606292725,0.6401515007019043]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6127451062202454,"y":0.6287878751754761},{"x":0.6633986830711365,"y":0.6287878751754761},{"x":0.6633986830711365,"y":0.6401515007019043},{"x":0.6127451062202454,"y":0.6401515007019043}]},"confidence":1,"str":"aucheri","boundary":[0.6127451062202454,0.6287878751754761,0.6633986830711365,0.6401515007019043]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45261436700820923,"y":0.6287878751754761},{"x":0.6633986830711365,"y":0.6287878751754761},{"x":0.6633986830711365,"y":0.6401515007019043},{"x":0.45261436700820923,"y":0.6401515007019043}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.4476143670082092,0.6217878751754761,0.6683986830711365,0.6471515007019043],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47385621070861816,"y":0.5681818127632141},{"x":0.5310457348823547,"y":0.5681818127632141},{"x":0.5310457348823547,"y":0.5795454382896423},{"x":0.47385621070861816,"y":0.5795454382896423}]},"confidence":1,"str":"Tamarix","boundary":[0.47385621070861816,0.5681818127632141,0.5310457348823547,0.5795454382896423]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5359477400779724,"y":0.5681818127632141},{"x":0.6372548937797546,"y":0.5681818127632141},{"x":0.6372548937797546,"y":0.5795454382896423},{"x":0.5359477400779724,"y":0.5795454382896423}]},"confidence":1,"str":"sp.-Phragmites","boundary":[0.5359477400779724,0.5681818127632141,0.6372548937797546,0.5795454382896423]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6421568393707275,"y":0.5681818127632141},{"x":0.7009803652763367,"y":0.5681818127632141},{"x":0.7009803652763367,"y":0.5795454382896423},{"x":0.6421568393707275,"y":0.5795454382896423}]},"confidence":1,"str":"australis","boundary":[0.6421568393707275,0.5681818127632141,0.7009803652763367,0.5795454382896423]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47385621070861816,"y":0.5681818127632141},{"x":0.7009803652763367,"y":0.5681818127632141},{"x":0.7009803652763367,"y":0.5795454382896423},{"x":0.47385621070861816,"y":0.5795454382896423}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.46885621070861816,0.5611818127632141,0.7059803652763367,0.5865454382896423],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49673202633857727,"y":0.872474730014801},{"x":0.5114378929138184,"y":0.872474730014801},{"x":0.5114378929138184,"y":0.8876262903213501},{"x":0.49673202633857727,"y":0.8876262903213501}]},"confidence":1,"str":"••","boundary":[0.49673202633857727,0.872474730014801,0.5114378929138184,0.8876262903213501]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49673202633857727,"y":0.872474730014801},{"x":0.5114378929138184,"y":0.872474730014801},{"x":0.5114378929138184,"y":0.8876262903213501},{"x":0.49673202633857727,"y":0.8876262903213501}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.49173202633857727,0.865474730014801,0.5164378929138184,0.8946262903213501],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5539215803146362,"y":0.3775252401828766},{"x":0.6633986830711365,"y":0.3775252401828766},{"x":0.6633986830711365,"y":0.3888888955116272},{"x":0.5539215803146362,"y":0.3888888955116272}]},"confidence":1,"str":"Psathyrostachys","boundary":[0.5539215803146362,0.3775252401828766,0.6633986830711365,0.3888888955116272]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5539215803146362,"y":0.3775252401828766},{"x":0.6633986830711365,"y":0.3775252401828766},{"x":0.6633986830711365,"y":0.3888888955116272},{"x":0.5539215803146362,"y":0.3888888955116272}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.5489215803146362,0.3705252401828766,0.6683986830711365,0.3958888955116272],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5898692607879639,"y":0.24747474491596222},{"x":0.6683006286621094,"y":0.24747474491596222},{"x":0.6683006286621094,"y":0.25883838534355164},{"x":0.5898692607879639,"y":0.25883838534355164}]},"confidence":1,"str":"Onobrychis","boundary":[0.5898692607879639,0.24747474491596222,0.6683006286621094,0.25883838534355164]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5898692607879639,"y":0.24747474491596222},{"x":0.6683006286621094,"y":0.24747474491596222},{"x":0.6683006286621094,"y":0.25883838534355164},{"x":0.5898692607879639,"y":0.25883838534355164}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.5848692607879639,0.2404747449159622,0.6733006286621094,0.26583838534355164],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6258170008659363,"y":0.5378788113594055},{"x":0.6813725233078003,"y":0.5378788113594055},{"x":0.6813725233078003,"y":0.5492424368858337},{"x":0.6258170008659363,"y":0.5492424368858337}]},"confidence":1,"str":"Tamarix","boundary":[0.6258170008659363,0.5378788113594055,0.6813725233078003,0.5492424368858337]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6879084706306458,"y":0.5378788113594055},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5378788113594055},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5492424368858337},{"x":0.6879084706306458,"y":0.5492424368858337}]},"confidence":1,"str":"sp.","boundary":[0.6879084706306458,0.5378788113594055,0.7058823704719543,0.5492424368858337]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6258170008659363,"y":0.5378788113594055},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5378788113594055},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5492424368858337},{"x":0.6258170008659363,"y":0.5492424368858337}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.6208170008659363,0.5308788113594055,0.7108823704719544,0.5562424368858337],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/a892f4258e7da5d1/pages/PbpLHsGLvtFeomEz-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a892f4258e7da5d1/pages/JXMqSkhwePbFwGZJ.jpg","blurred":"/storage/books/a892f4258e7da5d1/pages/wIRUYqFxLxgOQKsJ.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.0006139198471518123,0.00026536832539120106,0.9989025054141587,0.9988704213506044]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3807189464569092,"y":0.3080808222293854},{"x":0.4133986830711365,"y":0.3080808222293854},{"x":0.4133986830711365,"y":0.3194444477558136},{"x":0.3807189464569092,"y":0.3194444477558136}]},"confidence":1,"str":"Stipa","boundary":[0.3807189464569092,0.3080808222293854,0.4133986830711365,0.3194444477558136]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41830065846443176,"y":0.3080808222293854},{"x":0.5898692607879639,"y":0.3080808222293854},{"x":0.5898692607879639,"y":0.3194444477558136},{"x":0.41830065846443176,"y":0.3194444477558136}]},"confidence":1,"str":"hohenackeriana-Scariola","boundary":[0.41830065846443176,0.3080808222293854,0.5898692607879639,0.3194444477558136]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947712659835815,"y":0.3080808222293854},{"x":0.6584967374801636,"y":0.3080808222293854},{"x":0.6584967374801636,"y":0.3194444477558136},{"x":0.5947712659835815,"y":0.3194444477558136}]},"confidence":1,"str":"orientalis","boundary":[0.5947712659835815,0.3080808222293854,0.6584967374801636,0.3194444477558136]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3807189464569092,"y":0.3080808222293854},{"x":0.6584967374801636,"y":0.3080808222293854},{"x":0.6584967374801636,"y":0.3194444477558136},{"x":0.3807189464569092,"y":0.3194444477558136}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.3757189464569092,0.30108082222938537,0.6634967374801636,0.3264444477558136],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.24747474491596222},{"x":0.47549018263816833,"y":0.24747474491596222},{"x":0.47549018263816833,"y":0.25883838534355164},{"x":0.4117647111415863,"y":0.25883838534355164}]},"confidence":1,"str":"Leucopoa","boundary":[0.4117647111415863,0.24747474491596222,0.47549018263816833,0.25883838534355164]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4820261299610138,"y":0.24747474491596222},{"x":0.6421568393707275,"y":0.24747474491596222},{"x":0.6421568393707275,"y":0.25883838534355164},{"x":0.4820261299610138,"y":0.25883838534355164}]},"confidence":1,"str":"sclerophylla-Astragalus","boundary":[0.4820261299610138,0.24747474491596222,0.6421568393707275,0.25883838534355164]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.648692786693573,"y":0.24747474491596222},{"x":0.6666666865348816,"y":0.24747474491596222},{"x":0.6666666865348816,"y":0.25883838534355164},{"x":0.648692786693573,"y":0.25883838534355164}]},"confidence":1,"str":"sp.","boundary":[0.648692786693573,0.24747474491596222,0.6666666865348816,0.25883838534355164]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.24747474491596222},{"x":0.6666666865348816,"y":0.24747474491596222},{"x":0.6666666865348816,"y":0.25883838534355164},{"x":0.4117647111415863,"y":0.25883838534355164}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.4067647111415863,0.2404747449159622,0.6716666865348816,0.26583838534355164],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4852941036224365,"y":0.21717171370983124},{"x":0.5735294222831726,"y":0.21717171370983124},{"x":0.5735294222831726,"y":0.22853535413742065},{"x":0.4852941036224365,"y":0.22853535413742065}]},"confidence":1,"str":"Halocnemum","boundary":[0.4852941036224365,0.21717171370983124,0.5735294222831726,0.22853535413742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800653696060181,"y":0.21717171370983124},{"x":0.6666666865348816,"y":0.21717171370983124},{"x":0.6666666865348816,"y":0.22853535413742065},{"x":0.5800653696060181,"y":0.22853535413742065}]},"confidence":1,"str":"strobilaceum","boundary":[0.5800653696060181,0.21717171370983124,0.6666666865348816,0.22853535413742065]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4852941036224365,"y":0.21717171370983124},{"x":0.6666666865348816,"y":0.21717171370983124},{"x":0.6666666865348816,"y":0.22853535413742065},{"x":0.4852941036224365,"y":0.22853535413742065}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.4802941036224365,0.21017171370983123,0.6716666865348816,0.23553535413742066],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49673202633857727,"y":0.872474730014801},{"x":0.5098039507865906,"y":0.872474730014801},{"x":0.5098039507865906,"y":0.8876262903213501},{"x":0.49673202633857727,"y":0.8876262903213501}]},"confidence":1,"str":"••","boundary":[0.49673202633857727,0.872474730014801,0.5098039507865906,0.8876262903213501]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49673202633857727,"y":0.872474730014801},{"x":0.5098039507865906,"y":0.872474730014801},{"x":0.5098039507865906,"y":0.8876262903213501},{"x":0.49673202633857727,"y":0.8876262903213501}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.49173202633857727,0.865474730014801,0.5148039507865906,0.8946262903213501],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5375816822052002,"y":0.2777777910232544},{"x":0.5996732115745544,"y":0.2777777910232544},{"x":0.5996732115745544,"y":0.2891414165496826},{"x":0.5375816822052002,"y":0.2891414165496826}]},"confidence":1,"str":"Peganum","boundary":[0.5375816822052002,0.2777777910232544,0.5996732115745544,0.2891414165496826]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6062091588973999,"y":0.2777777910232544},{"x":0.6617646813392639,"y":0.2777777910232544},{"x":0.6617646813392639,"y":0.2891414165496826},{"x":0.6062091588973999,"y":0.2891414165496826}]},"confidence":1,"str":"harmala","boundary":[0.6062091588973999,0.2777777910232544,0.6617646813392639,0.2891414165496826]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5375816822052002,"y":0.2777777910232544},{"x":0.6617646813392639,"y":0.2777777910232544},{"x":0.6617646813392639,"y":0.2891414165496826},{"x":0.5375816822052002,"y":0.2891414165496826}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.5325816822052002,0.2707777910232544,0.6667646813392639,0.2961414165496826],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"webpSec":"/storage/books/a892f4258e7da5d1/pages/hqKMvMhvWctNppJv-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a892f4258e7da5d1/pages/gpWdzXavLnTuCYHF.jpg","blurred":"/storage/books/a892f4258e7da5d1/pages/IOyeBcmnsSkgiNeW.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.0008034837031676099,0.0010927711237560618,0.9991588170738781,0.9988704213506044]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49673202633857727,"y":0.872474730014801},{"x":0.5098039507865906,"y":0.872474730014801},{"x":0.5098039507865906,"y":0.8876262903213501},{"x":0.49673202633857727,"y":0.8876262903213501}]},"confidence":1,"str":"••","boundary":[0.49673202633857727,0.872474730014801,0.5098039507865906,0.8876262903213501]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49673202633857727,"y":0.872474730014801},{"x":0.5098039507865906,"y":0.872474730014801},{"x":0.5098039507865906,"y":0.8876262903213501},{"x":0.49673202633857727,"y":0.8876262903213501}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.49173202633857727,0.865474730014801,0.5148039507865906,0.8946262903213501],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":10,"image":{"webpSec":"/storage/books/a892f4258e7da5d1/pages/HIFUORWmvjdKbIpr-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a892f4258e7da5d1/pages/hUCyeeLzoFftSNEX.jpg","blurred":"/storage/books/a892f4258e7da5d1/pages/hyTSlGqvfqDxOqld.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.0003789674924090018,0.00025580298403898876,0.9987716797442218,0.9988704213506044]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23692810535430908,"y":0.4469696879386902},{"x":0.3202614486217499,"y":0.4469696879386902},{"x":0.3202614486217499,"y":0.4595959484577179},{"x":0.23692810535430908,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":1,"str":"Onobrychis","boundary":[0.23692810535430908,0.4469696879386902,0.3202614486217499,0.4595959484577179]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32679739594459534,"y":0.4469696879386902},{"x":0.44607841968536377,"y":0.4469696879386902},{"x":0.44607841968536377,"y":0.4595959484577179},{"x":0.32679739594459534,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":1,"str":"cornuta-Bromus","boundary":[0.32679739594459534,0.4469696879386902,0.44607841968536377,0.4595959484577179]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45261436700820923,"y":0.4469696879386902},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4469696879386902},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4595959484577179},{"x":0.45261436700820923,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":1,"str":"tomentellus-Acantholimon","boundary":[0.45261436700820923,0.4469696879386902,0.6470588445663452,0.4595959484577179]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6519607901573181,"y":0.4469696879386902},{"x":0.7467319965362549,"y":0.4469696879386902},{"x":0.7467319965362549,"y":0.4595959484577179},{"x":0.6519607901573181,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":1,"str":"pterostegium","boundary":[0.6519607901573181,0.4469696879386902,0.7467319965362549,0.4595959484577179]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23692810535430908,"y":0.4469696879386902},{"x":0.7467319965362549,"y":0.4469696879386902},{"x":0.7467319965362549,"y":0.4595959484577179},{"x":0.23692810535430908,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.23192810535430908,0.4399696879386902,0.7517319965362549,0.4665959484577179],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.3017676770687103},{"x":0.36437907814979553,"y":0.3017676770687103},{"x":0.36437907814979553,"y":0.31439393758773804},{"x":0.29411765933036804,"y":0.31439393758773804}]},"confidence":1,"str":"Artemisia","boundary":[0.29411765933036804,0.3017676770687103,0.36437907814979553,0.31439393758773804]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.370915025472641,"y":0.3017676770687103},{"x":0.5261437892913818,"y":0.3017676770687103},{"x":0.5261437892913818,"y":0.31439393758773804},{"x":0.370915025472641,"y":0.31439393758773804}]},"confidence":1,"str":"sieberi.-Zygophyllum","boundary":[0.370915025472641,0.3017676770687103,0.5261437892913818,0.31439393758773804]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5326797366142273,"y":0.3017676770687103},{"x":0.6160130500793457,"y":0.3017676770687103},{"x":0.6160130500793457,"y":0.31439393758773804},{"x":0.5326797366142273,"y":0.31439393758773804}]},"confidence":1,"str":"eurypterum","boundary":[0.5326797366142273,0.3017676770687103,0.6160130500793457,0.31439393758773804]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32679739594459534,"y":0.3295454680919647},{"x":0.4035947620868683,"y":0.3295454680919647},{"x":0.4035947620868683,"y":0.34217172861099243},{"x":0.32679739594459534,"y":0.34217172861099243}]},"confidence":1,"str":"Astragalus","boundary":[0.32679739594459534,0.3295454680919647,0.4035947620868683,0.34217172861099243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.3295454680919647},{"x":0.5571895241737366,"y":0.3295454680919647},{"x":0.5571895241737366,"y":0.34217172861099243},{"x":0.4117647111415863,"y":0.34217172861099243}]},"confidence":1,"str":"sp.-Psathyrostachys","boundary":[0.4117647111415863,0.3295454680919647,0.5571895241737366,0.34217172861099243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.563725471496582,"y":0.3295454680919647},{"x":0.6160130500793457,"y":0.3295454680919647},{"x":0.6160130500793457,"y":0.34217172861099243},{"x":0.563725471496582,"y":0.34217172861099243}]},"confidence":1,"str":"fragilis","boundary":[0.563725471496582,0.3295454680919647,0.6160130500793457,0.34217172861099243]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.3017676770687103},{"x":0.6160130500793457,"y":0.3017676770687103},{"x":0.6160130500793457,"y":0.34217172861099243},{"x":0.29411765933036804,"y":0.34217172861099243}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.28911765933036804,0.2947676770687103,0.6210130500793457,0.34917172861099244],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29738563299179077,"y":0.3914141356945038},{"x":0.3741829991340637,"y":0.3914141356945038},{"x":0.3741829991340637,"y":0.4040403962135315},{"x":0.29738563299179077,"y":0.4040403962135315}]},"confidence":1,"str":"Astragalus","boundary":[0.29738563299179077,0.3914141356945038,0.3741829991340637,0.4040403962135315]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38235294818878174,"y":0.3914141356945038},{"x":0.5245097875595093,"y":0.3914141356945038},{"x":0.5245097875595093,"y":0.4040403962135315},{"x":0.38235294818878174,"y":0.4040403962135315}]},"confidence":1,"str":"gossypinus-Bromus","boundary":[0.38235294818878174,0.3914141356945038,0.5245097875595093,0.4040403962135315]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310457348823547,"y":0.3914141356945038},{"x":0.6143791079521179,"y":0.3914141356945038},{"x":0.6143791079521179,"y":0.4040403962135315},{"x":0.5310457348823547,"y":0.4040403962135315}]},"confidence":1,"str":"tomentellus","boundary":[0.5310457348823547,0.3914141356945038,0.6143791079521179,0.4040403962135315]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29738563299179077,"y":0.3914141356945038},{"x":0.6143791079521179,"y":0.3914141356945038},{"x":0.6143791079521179,"y":0.4040403962135315},{"x":0.29738563299179077,"y":0.4040403962135315}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.29238563299179077,0.3844141356945038,0.6193791079521179,0.4110403962135315],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3006536066532135,"y":0.27146464586257935},{"x":0.370915025472641,"y":0.27146464586257935},{"x":0.370915025472641,"y":0.28409090638160706},{"x":0.3006536066532135,"y":0.28409090638160706}]},"confidence":1,"str":"Artemisia","boundary":[0.3006536066532135,0.27146464586257935,0.370915025472641,0.28409090638160706]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3758170008659363,"y":0.27146464586257935},{"x":0.5571895241737366,"y":0.27146464586257935},{"x":0.5571895241737366,"y":0.28409090638160706},{"x":0.3758170008659363,"y":0.28409090638160706}]},"confidence":1,"str":"aucheri-Psathyrostachys","boundary":[0.3758170008659363,0.27146464586257935,0.5571895241737366,0.28409090638160706]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5653594732284546,"y":0.27146464586257935},{"x":0.6160130500793457,"y":0.27146464586257935},{"x":0.6160130500793457,"y":0.28409090638160706},{"x":0.5653594732284546,"y":0.28409090638160706}]},"confidence":1,"str":"fragilis","boundary":[0.5653594732284546,0.27146464586257935,0.6160130500793457,0.28409090638160706]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3006536066532135,"y":0.27146464586257935},{"x":0.6160130500793457,"y":0.27146464586257935},{"x":0.6160130500793457,"y":0.28409090638160706},{"x":0.3006536066532135,"y":0.28409090638160706}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.2956536066532135,0.26446464586257934,0.6210130500793457,0.29109090638160706],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3186274468898773,"y":0.23989899456501007},{"x":0.3888888955116272,"y":0.23989899456501007},{"x":0.3888888955116272,"y":0.2525252401828766},{"x":0.3186274468898773,"y":0.2525252401828766}]},"confidence":1,"str":"Artemisia","boundary":[0.3186274468898773,0.23989899456501007,0.3888888955116272,0.2525252401828766]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39542484283447266,"y":0.23989899456501007},{"x":0.5751634240150452,"y":0.23989899456501007},{"x":0.5751634240150452,"y":0.2525252401828766},{"x":0.39542484283447266,"y":0.2525252401828766}]},"confidence":1,"str":"aucheri-Astragalus(Tra)","boundary":[0.39542484283447266,0.23989899456501007,0.5751634240150452,0.2525252401828766]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800653696060181,"y":0.23989899456501007},{"x":0.6094771027565002,"y":0.23989899456501007},{"x":0.6094771027565002,"y":0.2525252401828766},{"x":0.5800653696060181,"y":0.2525252401828766}]},"confidence":1,"str":"spp.","boundary":[0.5800653696060181,0.23989899456501007,0.6094771027565002,0.2525252401828766]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3186274468898773,"y":0.23989899456501007},{"x":0.6094771027565002,"y":0.23989899456501007},{"x":0.6094771027565002,"y":0.2525252401828766},{"x":0.3186274468898773,"y":0.2525252401828766}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.3136274468898773,0.23289899456501006,0.6144771027565002,0.2595252401828766],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3382352888584137,"y":0.2095959633588791},{"x":0.4084967374801636,"y":0.2095959633588791},{"x":0.4084967374801636,"y":0.2222222238779068},{"x":0.3382352888584137,"y":0.2222222238779068}]},"confidence":1,"str":"Artemisia","boundary":[0.3382352888584137,0.2095959633588791,0.4084967374801636,0.2222222238779068]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41503268480300903,"y":0.2095959633588791},{"x":0.5800653696060181,"y":0.2095959633588791},{"x":0.5800653696060181,"y":0.2222222238779068},{"x":0.41503268480300903,"y":0.2222222238779068}]},"confidence":1,"str":"aucheri-Acantholimon","boundary":[0.41503268480300903,0.2095959633588791,0.5800653696060181,0.2222222238779068]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5866013169288635,"y":0.2095959633588791},{"x":0.6143791079521179,"y":0.2095959633588791},{"x":0.6143791079521179,"y":0.2222222238779068},{"x":0.5866013169288635,"y":0.2222222238779068}]},"confidence":1,"str":"spp.","boundary":[0.5866013169288635,0.2095959633588791,0.6143791079521179,0.2222222238779068]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3382352888584137,"y":0.2095959633588791},{"x":0.6143791079521179,"y":0.2095959633588791},{"x":0.6143791079521179,"y":0.2222222238779068},{"x":0.3382352888584137,"y":0.2222222238779068}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.3332352888584137,0.20259596335887908,0.6193791079521179,0.2292222238779068],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47875815629959106,"y":0.3611111044883728},{"x":0.5816993713378906,"y":0.3611111044883728},{"x":0.5816993713378906,"y":0.3737373650074005},{"x":0.47875815629959106,"y":0.3737373650074005}]},"confidence":1,"str":"Acantholimon","boundary":[0.47875815629959106,0.3611111044883728,0.5816993713378906,0.3737373650074005]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.3611111044883728},{"x":0.6160130500793457,"y":0.3611111044883728},{"x":0.6160130500793457,"y":0.3737373650074005},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3737373650074005}]},"confidence":1,"str":"spp.","boundary":[0.5882353186607361,0.3611111044883728,0.6160130500793457,0.3737373650074005]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36274510622024536,"y":0.3611111044883728},{"x":0.4395424723625183,"y":0.3611111044883728},{"x":0.4395424723625183,"y":0.3737373650074005},{"x":0.36274510622024536,"y":0.3737373650074005}]},"confidence":1,"str":"Astragalus","boundary":[0.36274510622024536,0.3611111044883728,0.4395424723625183,0.3737373650074005]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44607841968536377,"y":0.3611111044883728},{"x":0.4722222089767456,"y":0.3611111044883728},{"x":0.4722222089767456,"y":0.3737373650074005},{"x":0.44607841968536377,"y":0.3737373650074005}]},"confidence":1,"str":"sp.-","boundary":[0.44607841968536377,0.3611111044883728,0.4722222089767456,0.3737373650074005]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36274510622024536,"y":0.3611111044883728},{"x":0.6160130500793457,"y":0.3611111044883728},{"x":0.6160130500793457,"y":0.3737373650074005},{"x":0.36274510622024536,"y":0.3737373650074005}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.35774510622024536,0.3541111044883728,0.6210130500793457,0.3807373650074005],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49673202633857727,"y":0.872474730014801},{"x":0.5098039507865906,"y":0.872474730014801},{"x":0.5098039507865906,"y":0.8876262903213501},{"x":0.49673202633857727,"y":0.8876262903213501}]},"confidence":1,"str":"••","boundary":[0.49673202633857727,0.872474730014801,0.5098039507865906,0.8876262903213501]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49673202633857727,"y":0.872474730014801},{"x":0.5098039507865906,"y":0.872474730014801},{"x":0.5098039507865906,"y":0.8876262903213501},{"x":0.49673202633857727,"y":0.8876262903213501}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.49173202633857727,0.865474730014801,0.5148039507865906,0.8946262903213501],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":11,"image":{"webpSec":"/storage/books/a892f4258e7da5d1/pages/lLmyCLzffRoMlhoy-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a892f4258e7da5d1/pages/HkhCLedatcXOJHRE.jpg","blurred":"/storage/books/a892f4258e7da5d1/pages/zJxBFWwsGxzEkiSh.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.00080081376569723,0.0010927711237560618,0.9991534772963305,0.9988704213506044]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4950980246067047,"y":0.872474730014801},{"x":0.5016340017318726,"y":0.872474730014801},{"x":0.5016340017318726,"y":0.8876262903213501},{"x":0.4950980246067047,"y":0.8876262903213501}]},"confidence":1,"str":"•","boundary":[0.4950980246067047,0.872474730014801,0.5016340017318726,0.8876262903213501]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5065359473228455,"y":0.872474730014801},{"x":0.5130718946456909,"y":0.872474730014801},{"x":0.5130718946456909,"y":0.8876262903213501},{"x":0.5065359473228455,"y":0.8876262903213501}]},"confidence":1,"str":"•","boundary":[0.5065359473228455,0.872474730014801,0.5130718946456909,0.8876262903213501]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4950980246067047,"y":0.872474730014801},{"x":0.5130718946456909,"y":0.872474730014801},{"x":0.5130718946456909,"y":0.8876262903213501},{"x":0.4950980246067047,"y":0.8876262903213501}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.4900980246067047,0.865474730014801,0.5180718946456909,0.8946262903213501],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":12,"image":{"webpSec":"/storage/books/a892f4258e7da5d1/pages/HQVrSYnqZBchhFZU-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a892f4258e7da5d1/pages/LLJwbImmLZjGhnmT.jpg","blurred":"/storage/books/a892f4258e7da5d1/pages/nlVANmiLAwfXRhHh.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.00080081376569723,0.0011198729493401267,0.999156147233801,0.9988433195250204]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4950980246067047,"y":0.8939393758773804},{"x":0.5114378929138184,"y":0.8939393758773804},{"x":0.5114378929138184,"y":0.9090909361839294},{"x":0.4950980246067047,"y":0.9090909361839294}]},"confidence":1,"str":"••","boundary":[0.4950980246067047,0.8939393758773804,0.5114378929138184,0.9090909361839294]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4950980246067047,"y":0.8939393758773804},{"x":0.5114378929138184,"y":0.8939393758773804},{"x":0.5114378929138184,"y":0.9090909361839294},{"x":0.4950980246067047,"y":0.9090909361839294}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.4900980246067047,0.8869393758773804,0.5164378929138184,0.9160909361839294],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":13,"image":{"webpSec":"/storage/books/a892f4258e7da5d1/pages/UnzsNOCYVVqIVBGl-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a892f4258e7da5d1/pages/gqJJUtyieZCviCqJ.jpg","blurred":"/storage/books/a892f4258e7da5d1/pages/VScVclPRurEXoSMv.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.00080081376569723,0.0011198729493401267,0.999156147233801,0.9988433195250204]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4950980246067047,"y":0.8939393758773804},{"x":0.5114378929138184,"y":0.8939393758773804},{"x":0.5114378929138184,"y":0.9090909361839294},{"x":0.4950980246067047,"y":0.9090909361839294}]},"confidence":1,"str":"••","boundary":[0.4950980246067047,0.8939393758773804,0.5114378929138184,0.9090909361839294]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4950980246067047,"y":0.8939393758773804},{"x":0.5114378929138184,"y":0.8939393758773804},{"x":0.5114378929138184,"y":0.9090909361839294},{"x":0.4950980246067047,"y":0.9090909361839294}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.4900980246067047,0.8869393758773804,0.5164378929138184,0.9160909361839294],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":14,"image":{"webpSec":"/storage/books/a892f4258e7da5d1/pages/fjvkBQaBeCzsMegw-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a892f4258e7da5d1/pages/ljNYxVYcFgNtAkYH.jpg","blurred":"/storage/books/a892f4258e7da5d1/pages/YJIpLvLJeBTDPIjA.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.00080081376569723,0.0006304458903543876,0.9987636699318106,0.9988433195250204]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4950980246067047,"y":0.8939393758773804},{"x":0.5114378929138184,"y":0.8939393758773804},{"x":0.5114378929138184,"y":0.9090909361839294},{"x":0.4950980246067047,"y":0.9090909361839294}]},"confidence":1,"str":"••","boundary":[0.4950980246067047,0.8939393758773804,0.5114378929138184,0.9090909361839294]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4950980246067047,"y":0.8939393758773804},{"x":0.5114378929138184,"y":0.8939393758773804},{"x":0.5114378929138184,"y":0.9090909361839294},{"x":0.4950980246067047,"y":0.9090909361839294}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.4900980246067047,0.8869393758773804,0.5164378929138184,0.9160909361839294],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5751634240150452,"y":0.7487373948097229},{"x":0.6258170008659363,"y":0.7487373948097229},{"x":0.6258170008659363,"y":0.7601010203361511},{"x":0.5751634240150452,"y":0.7601010203361511}]},"confidence":1,"str":"Bromus","boundary":[0.5751634240150452,0.7487373948097229,0.6258170008659363,0.7601010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6323529481887817,"y":0.7487373948097229},{"x":0.7091503143310547,"y":0.7487373948097229},{"x":0.7091503143310547,"y":0.7601010203361511},{"x":0.6323529481887817,"y":0.7601010203361511}]},"confidence":1,"str":"tomentellus","boundary":[0.6323529481887817,0.7487373948097229,0.7091503143310547,0.7601010203361511]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5751634240150452,"y":0.7487373948097229},{"x":0.7091503143310547,"y":0.7487373948097229},{"x":0.7091503143310547,"y":0.7601010203361511},{"x":0.5751634240150452,"y":0.7601010203361511}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.5701634240150452,0.7417373948097229,0.7141503143310547,0.7671010203361511],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.584967315196991,"y":0.566919207572937},{"x":0.6503267884254456,"y":0.566919207572937},{"x":0.6503267884254456,"y":0.5782828330993652},{"x":0.584967315196991,"y":0.5782828330993652}]},"confidence":1,"str":"Artemisia","boundary":[0.584967315196991,0.566919207572937,0.6503267884254456,0.5782828330993652]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6584967374801636,"y":0.566919207572937},{"x":0.7075163125991821,"y":0.566919207572937},{"x":0.7075163125991821,"y":0.5782828330993652},{"x":0.6584967374801636,"y":0.5782828330993652}]},"confidence":1,"str":"aucheri","boundary":[0.6584967374801636,0.566919207572937,0.7075163125991821,0.5782828330993652]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.584967315196991,"y":0.566919207572937},{"x":0.7075163125991821,"y":0.566919207572937},{"x":0.7075163125991821,"y":0.5782828330993652},{"x":0.584967315196991,"y":0.5782828330993652}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.579967315196991,0.559919207572937,0.7125163125991821,0.5852828330993652],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915032625198364,"y":0.506313145160675},{"x":0.6339869499206543,"y":0.506313145160675},{"x":0.6339869499206543,"y":0.5176767706871033},{"x":0.5915032625198364,"y":0.5176767706871033}]},"confidence":1,"str":"Alhagi","boundary":[0.5915032625198364,0.506313145160675,0.6339869499206543,0.5176767706871033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6405228972434998,"y":0.506313145160675},{"x":0.7156862616539001,"y":0.506313145160675},{"x":0.7156862616539001,"y":0.5176767706871033},{"x":0.6405228972434998,"y":0.5176767706871033}]},"confidence":1,"str":"camelorum","boundary":[0.6405228972434998,0.506313145160675,0.7156862616539001,0.5176767706871033]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915032625198364,"y":0.506313145160675},{"x":0.7156862616539001,"y":0.506313145160675},{"x":0.7156862616539001,"y":0.5176767706871033},{"x":0.5915032625198364,"y":0.5176767706871033}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.5865032625198364,0.49931314516067504,0.7206862616539002,0.5246767706871033],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6160130500793457,"y":0.8093434572219849},{"x":0.6666666865348816,"y":0.8093434572219849},{"x":0.6666666865348816,"y":0.8207070827484131},{"x":0.6160130500793457,"y":0.8207070827484131}]},"confidence":1,"str":"Festuca","boundary":[0.6160130500793457,0.8093434572219849,0.6666666865348816,0.8207070827484131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.673202633857727,"y":0.8093434572219849},{"x":0.7091503143310547,"y":0.8093434572219849},{"x":0.7091503143310547,"y":0.8207070827484131},{"x":0.673202633857727,"y":0.8207070827484131}]},"confidence":1,"str":"ovina","boundary":[0.673202633857727,0.8093434572219849,0.7091503143310547,0.8207070827484131]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6160130500793457,"y":0.8093434572219849},{"x":0.7091503143310547,"y":0.8093434572219849},{"x":0.7091503143310547,"y":0.8207070827484131},{"x":0.6160130500793457,"y":0.8207070827484131}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.6110130500793457,0.8023434572219849,0.7141503143310547,0.8277070827484131],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372548937797546,"y":0.627525269985199},{"x":0.7009803652763367,"y":0.627525269985199},{"x":0.7009803652763367,"y":0.6388888955116272},{"x":0.6372548937797546,"y":0.6388888955116272}]},"confidence":1,"str":"Artemisia","boundary":[0.6372548937797546,0.627525269985199,0.7009803652763367,0.6388888955116272]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7075163125991821,"y":0.627525269985199},{"x":0.7516340017318726,"y":0.627525269985199},{"x":0.7516340017318726,"y":0.6388888955116272},{"x":0.7075163125991821,"y":0.6388888955116272}]},"confidence":1,"str":"sieberi","boundary":[0.7075163125991821,0.627525269985199,0.7516340017318726,0.6388888955116272]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372548937797546,"y":0.627525269985199},{"x":0.7516340017318726,"y":0.627525269985199},{"x":0.7516340017318726,"y":0.6388888955116272},{"x":0.6372548937797546,"y":0.6388888955116272}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.6322548937797546,0.620525269985199,0.7566340017318726,0.6458888955116272],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372548937797546,"y":0.6881313323974609},{"x":0.7091503143310547,"y":0.6881313323974609},{"x":0.7091503143310547,"y":0.6994949579238892},{"x":0.6372548937797546,"y":0.6994949579238892}]},"confidence":1,"str":"Astragalus","boundary":[0.6372548937797546,0.6881313323974609,0.7091503143310547,0.6994949579238892]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372548937797546,"y":0.6881313323974609},{"x":0.7091503143310547,"y":0.6881313323974609},{"x":0.7091503143310547,"y":0.6994949579238892},{"x":0.6372548937797546,"y":0.6994949579238892}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.6322548937797546,0.6811313323974609,0.7141503143310547,0.7064949579238892],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":15,"image":{"webpSec":"/storage/books/a892f4258e7da5d1/pages/zihuNVaVZieUsZan-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a892f4258e7da5d1/pages/qzbCjHYBkSuFwZTH.jpg","blurred":"/storage/books/a892f4258e7da5d1/pages/OqkbikgCFtJAiGZp.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.00080081376569723,0.0001330476508598135,0.9988330877216813,0.9988433195250204]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4950980246067047,"y":0.8939393758773804},{"x":0.5114378929138184,"y":0.8939393758773804},{"x":0.5114378929138184,"y":0.9090909361839294},{"x":0.4950980246067047,"y":0.9090909361839294}]},"confidence":1,"str":"••","boundary":[0.4950980246067047,0.8939393758773804,0.5114378929138184,0.9090909361839294]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4950980246067047,"y":0.8939393758773804},{"x":0.5114378929138184,"y":0.8939393758773804},{"x":0.5114378929138184,"y":0.9090909361839294},{"x":0.4950980246067047,"y":0.9090909361839294}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.4900980246067047,0.8869393758773804,0.5164378929138184,0.9160909361839294],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.17297980189323425},{"x":0.6519607901573181,"y":0.17297980189323425},{"x":0.6519607901573181,"y":0.18434342741966248},{"x":0.5424836874008179,"y":0.18434342741966248}]},"confidence":1,"str":"Psathyrostachys","boundary":[0.5424836874008179,0.17297980189323425,0.6519607901573181,0.18434342741966248]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6584967374801636,"y":0.17297980189323425},{"x":0.7091503143310547,"y":0.17297980189323425},{"x":0.7091503143310547,"y":0.18434342741966248},{"x":0.6584967374801636,"y":0.18434342741966248}]},"confidence":1,"str":"cornuta","boundary":[0.6584967374801636,0.17297980189323425,0.7091503143310547,0.18434342741966248]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.17297980189323425},{"x":0.7091503143310547,"y":0.17297980189323425},{"x":0.7091503143310547,"y":0.18434342741966248},{"x":0.5424836874008179,"y":0.18434342741966248}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.5374836874008179,0.16597980189323425,0.7141503143310547,0.19134342741966248],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5735294222831726,"y":0.11237373948097229},{"x":0.6519607901573181,"y":0.11237373948097229},{"x":0.6519607901573181,"y":0.12373737245798111},{"x":0.5735294222831726,"y":0.12373737245798111}]},"confidence":1,"str":"Onobrychis","boundary":[0.5735294222831726,0.11237373948097229,0.6519607901573181,0.12373737245798111]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6584967374801636,"y":0.11237373948097229},{"x":0.7091503143310547,"y":0.11237373948097229},{"x":0.7091503143310547,"y":0.12373737245798111},{"x":0.6584967374801636,"y":0.12373737245798111}]},"confidence":1,"str":"cornuta","boundary":[0.6584967374801636,0.11237373948097229,0.7091503143310547,0.12373737245798111]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5735294222831726,"y":0.11237373948097229},{"x":0.7091503143310547,"y":0.11237373948097229},{"x":0.7091503143310547,"y":0.12373737245798111},{"x":0.5735294222831726,"y":0.12373737245798111}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.5685294222831726,0.10537373948097228,0.7141503143310547,0.13073737245798112],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6535947918891907,"y":0.23358586430549622},{"x":0.7091503143310547,"y":0.23358586430549622},{"x":0.7091503143310547,"y":0.24494948983192444},{"x":0.6535947918891907,"y":0.24494948983192444}]},"confidence":1,"str":"Tamarix","boundary":[0.6535947918891907,0.23358586430549622,0.7091503143310547,0.24494948983192444]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6535947918891907,"y":0.23358586430549622},{"x":0.7091503143310547,"y":0.23358586430549622},{"x":0.7091503143310547,"y":0.24494948983192444},{"x":0.6535947918891907,"y":0.24494948983192444}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.6485947918891907,0.2265858643054962,0.7141503143310547,0.25194948983192444],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":16,"image":{"webpSec":"/storage/books/a892f4258e7da5d1/pages/TZcblqYgQRKAYoux-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a892f4258e7da5d1/pages/snnILDBaRvOGvMpZ.jpg","blurred":"/storage/books/a892f4258e7da5d1/pages/LPMJOxTQnacTzyMi.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.000776784571946836,0.0010258136590321858,0.9991481374213899,0.9989421614860045]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5130718946456909,"y":0.8194444179534912},{"x":0.516339898109436,"y":0.8194444179534912},{"x":0.516339898109436,"y":0.8308081030845642},{"x":0.5130718946456909,"y":0.8308081030845642}]},"confidence":1,"str":"(","boundary":[0.5130718946456909,0.8194444179534912,0.516339898109436,0.8308081030845642]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4803921580314636,"y":0.8194444179534912},{"x":0.48366013169288635,"y":0.8194444179534912},{"x":0.48366013169288635,"y":0.8308081030845642},{"x":0.4803921580314636,"y":0.8308081030845642}]},"confidence":1,"str":")","boundary":[0.4803921580314636,0.8194444179534912,0.48366013169288635,0.8308081030845642]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4803921580314636,"y":0.8194444179534912},{"x":0.516339898109436,"y":0.8194444179534912},{"x":0.516339898109436,"y":0.8308081030845642},{"x":0.4803921580314636,"y":0.8308081030845642}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.4753921580314636,0.8124444179534912,0.521339898109436,0.8378081030845642],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":17,"image":{"webpSec":"/storage/books/a892f4258e7da5d1/pages/CNwwQwuQlxDkzJMQ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a892f4258e7da5d1/pages/vcGNgrdoCQpbAytx.jpg","blurred":"/storage/books/a892f4258e7da5d1/pages/PjORlTQCXbDdshPh.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.00031755949060122173,0.00041363124805267413,0.9986568734069275,0.9989453499582079]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20098039507865906,"y":0.47979798913002014},{"x":0.20098039507865906,"y":0.45202019810676575},{"x":0.21895425021648407,"y":0.45328283309936523},{"x":0.21895425021648407,"y":0.48106059432029724}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.20098039507865906,0.47979798913002014,0.21895425021648407,0.45328283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20098039507865906,"y":0.4886363744735718},{"x":0.20098039507865906,"y":0.4861111044883728},{"x":0.2173202633857727,"y":0.4873737394809723},{"x":0.2173202633857727,"y":0.4898989796638489}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.20098039507865906,0.4886363744735718,0.2173202633857727,0.4873737394809723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20098039507865906,"y":0.49116161465644836},{"x":0.20098039507865906,"y":0.4898989796638489},{"x":0.2173202633857727,"y":0.4898989796638489},{"x":0.2173202633857727,"y":0.49116161465644836}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.20098039507865906,0.49116161465644836,0.2173202633857727,0.4898989796638489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1993464082479477,"y":0.5265151262283325},{"x":0.20098039507865906,"y":0.4962121248245239},{"x":0.2173202633857727,"y":0.4962121248245239},{"x":0.2173202633857727,"y":0.5265151262283325}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.1993464082479477,0.5265151262283325,0.2173202633857727,0.4962121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1993464082479477,"y":0.5429292917251587},{"x":0.20098039507865906,"y":0.5315656661987305},{"x":0.2173202633857727,"y":0.5315656661987305},{"x":0.21568627655506134,"y":0.5441918969154358}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مش","boundary":[0.1993464082479477,0.5429292917251587,0.2173202633857727,0.5315656661987305]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1993464082479477,"y":0.5429292917251587},{"x":0.20098039507865906,"y":0.45202019810676575},{"x":0.21895425021648407,"y":0.45328283309936523},{"x":0.2173202633857727,"y":0.5441918969154358}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.1943464082479477,0.5359292917251587,0.22395425021648407,0.46028283309936524],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20098039507865906,"y":0.5782828330993652},{"x":0.20098039507865906,"y":0.5555555820465088},{"x":0.21895425021648407,"y":0.5555555820465088},{"x":0.21895425021648407,"y":0.5782828330993652}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"صات","boundary":[0.20098039507865906,0.5782828330993652,0.21895425021648407,0.5555555820465088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20098039507865906,"y":0.5972222089767456},{"x":0.20098039507865906,"y":0.5820707082748413},{"x":0.21895425021648407,"y":0.5820707082748413},{"x":0.21895425021648407,"y":0.5972222089767456}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.20098039507865906,0.5972222089767456,0.21895425021648407,0.5820707082748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20098039507865906,"y":0.6174242496490479},{"x":0.20098039507865906,"y":0.6035353541374207},{"x":0.21895425021648407,"y":0.6035353541374207},{"x":0.21895425021648407,"y":0.6174242496490479}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.20098039507865906,0.6174242496490479,0.21895425021648407,0.6035353541374207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20098039507865906,"y":0.6553030014038086},{"x":0.20098039507865906,"y":0.625},{"x":0.21895425021648407,"y":0.625},{"x":0.21895425021648407,"y":0.6553030014038086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.20098039507865906,0.6553030014038086,0.21895425021648407,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20098039507865906,"y":0.6868686676025391},{"x":0.20098039507865906,"y":0.6590909361839294},{"x":0.21895425021648407,"y":0.6590909361839294},{"x":0.21895425021648407,"y":0.6868686676025391}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استان","boundary":[0.20098039507865906,0.6868686676025391,0.21895425021648407,0.6590909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20098039507865906,"y":0.7184343338012695},{"x":0.20098039507865906,"y":0.6906565427780151},{"x":0.21895425021648407,"y":0.6906565427780151},{"x":0.21895425021648407,"y":0.7184343338012695}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.20098039507865906,0.7184343338012695,0.21895425021648407,0.6906565427780151]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20098039507865906,"y":0.7184343338012695},{"x":0.20098039507865906,"y":0.5555555820465088},{"x":0.21895425021648407,"y":0.5555555820465088},{"x":0.21895425021648407,"y":0.7184343338012695}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.19598039507865905,0.7114343338012695,0.22395425021648407,0.5625555820465088],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.7411616444587708},{"x":0.232026144862175,"y":0.7095959782600403},{"x":0.24346405267715454,"y":0.7095959782600403},{"x":0.24346405267715454,"y":0.7411616444587708}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"مساحت","boundary":[0.232026144862175,0.7411616444587708,0.24346405267715454,0.7095959782600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.6780303120613098},{"x":0.232026144862175,"y":0.6452020406723022},{"x":0.24836601316928864,"y":0.6452020406723022},{"x":0.24836601316928864,"y":0.6780303120613098}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بارندگی","boundary":[0.232026144862175,0.6780303120613098,0.24836601316928864,0.6452020406723022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.6010100841522217},{"x":0.232026144862175,"y":0.5757575631141663},{"x":0.24836601316928864,"y":0.5757575631141663},{"x":0.24836601316928864,"y":0.6010100841522217}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارتفاع","boundary":[0.232026144862175,0.6010100841522217,0.24836601316928864,0.5757575631141663]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.6700000166893005},{"languageCode":"ar","confidence":0.33000001311302185}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.7411616444587708},{"x":0.23039215803146362,"y":0.5757575631141663},{"x":0.24836601316928864,"y":0.5757575631141663},{"x":0.25,"y":0.7411616444587708}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.22702614486217498,0.7341616444587707,0.25336601316928864,0.5827575631141663],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2598039209842682,"y":0.7095959782600403},{"x":0.2598039209842682,"y":0.7070707082748413},{"x":0.2777777910232544,"y":0.7070707082748413},{"x":0.2777777910232544,"y":0.7095959782600403}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.2598039209842682,0.7095959782600403,0.2777777910232544,0.7070707082748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2598039209842682,"y":0.7335858345031738},{"x":0.2598039209842682,"y":0.7121211886405945},{"x":0.27614378929138184,"y":0.7121211886405945},{"x":0.2777777910232544,"y":0.7335858345031738}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هکتار","boundary":[0.2598039209842682,0.7335858345031738,0.27614378929138184,0.7121211886405945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2598039209842682,"y":0.7386363744735718},{"x":0.2598039209842682,"y":0.7361111044883728},{"x":0.2777777910232544,"y":0.7361111044883728},{"x":0.2777777910232544,"y":0.7386363744735718}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.2598039209842682,0.7386363744735718,0.2777777910232544,0.7361111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2598039209842682,"y":0.6452020406723022},{"x":0.2598039209842682,"y":0.6414141654968262},{"x":0.2777777910232544,"y":0.6414141654968262},{"x":0.2777777910232544,"y":0.6452020406723022}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.2598039209842682,0.6452020406723022,0.2777777910232544,0.6414141654968262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2598039209842682,"y":0.6780303120613098},{"x":0.2598039209842682,"y":0.6464646458625793},{"x":0.27614378929138184,"y":0.6464646458625793},{"x":0.2777777910232544,"y":0.6780303120613098}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میلیمتر","boundary":[0.2598039209842682,0.6780303120613098,0.27614378929138184,0.6464646458625793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2598039209842682,"y":0.6818181872367859},{"x":0.2598039209842682,"y":0.6792929172515869},{"x":0.2777777910232544,"y":0.6792929172515869},{"x":0.2777777910232544,"y":0.6818181872367859}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.2598039209842682,0.6818181872367859,0.2777777910232544,0.6792929172515869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26143792271614075,"y":0.5808081030845642},{"x":0.26143792271614075,"y":0.5770202279090881},{"x":0.2777777910232544,"y":0.5770202279090881},{"x":0.2777777910232544,"y":0.5808081030845642}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.26143792271614075,0.5808081030845642,0.2777777910232544,0.5770202279090881]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26143792271614075,"y":0.5946969985961914},{"x":0.26143792271614075,"y":0.5808081030845642},{"x":0.2777777910232544,"y":0.5808081030845642},{"x":0.2777777910232544,"y":0.5946969985961914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متر","boundary":[0.26143792271614075,0.5946969985961914,0.2777777910232544,0.5808081030845642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26143792271614075,"y":0.5984848737716675},{"x":0.26143792271614075,"y":0.5959596037864685},{"x":0.2777777910232544,"y":0.5959596037864685},{"x":0.2777777910232544,"y":0.5984848737716675}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.26143792271614075,0.5984848737716675,0.2777777910232544,0.5959596037864685]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2598039209842682,"y":0.7386363744735718},{"x":0.2598039209842682,"y":0.5770202279090881},{"x":0.2777777910232544,"y":0.5770202279090881},{"x":0.27941176295280457,"y":0.7386363744735718}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.2548039209842682,0.7316363744735718,0.2827777910232544,0.5840202279090881],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23366013169288635,"y":0.5088383555412292},{"x":0.23039215803146362,"y":0.4861111044883728},{"x":0.24346405267715454,"y":0.4848484992980957},{"x":0.24673202633857727,"y":0.5075757503509521}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشانه","boundary":[0.23366013169288635,0.5088383555412292,0.24346405267715454,0.4848484992980957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23692810535430908,"y":0.5303030014038086},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5126262903213501},{"x":0.24673202633857727,"y":0.5126262903213501},{"x":0.25,"y":0.5290403962135315}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.23692810535430908,0.5303030014038086,0.24673202633857727,0.5126262903213501]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23692810535430908,"y":0.5303030014038086},{"x":0.23039215803146362,"y":0.4861111044883728},{"x":0.24346405267715454,"y":0.4848484992980957},{"x":0.25,"y":0.5290403962135315}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.23192810535430908,0.5233030014038086,0.24846405267715455,0.4918484992980957],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23039215803146362,"y":0.7727272510528564},{"x":0.23039215803146362,"y":0.7537878751754761},{"x":0.24836601316928864,"y":0.7537878751754761},{"x":0.24836601316928864,"y":0.7727272510528564}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فراوانی","boundary":[0.23039215803146362,0.7727272510528564,0.24836601316928864,0.7537878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23039215803146362,"y":0.7815656661987305},{"x":0.23039215803146362,"y":0.7752525210380554},{"x":0.24836601316928864,"y":0.7752525210380554},{"x":0.24836601316928864,"y":0.7815656661987305}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.23039215803146362,0.7815656661987305,0.24836601316928864,0.7752525210380554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23039215803146362,"y":0.7954545617103577},{"x":0.23039215803146362,"y":0.7840909361839294},{"x":0.24836601316928864,"y":0.7840909361839294},{"x":0.24836601316928864,"y":0.7954545617103577}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.23039215803146362,0.7954545617103577,0.24836601316928864,0.7840909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23039215803146362,"y":0.8030303120613098},{"x":0.23039215803146362,"y":0.8005050420761108},{"x":0.24836601316928864,"y":0.8005050420761108},{"x":0.24836601316928864,"y":0.8030303120613098}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.23039215803146362,0.8030303120613098,0.24836601316928864,0.8005050420761108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23039215803146362,"y":0.8383838534355164},{"x":0.23039215803146362,"y":0.808080792427063},{"x":0.24836601316928864,"y":0.808080792427063},{"x":0.24836601316928864,"y":0.8383838534355164}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فراوانی","boundary":[0.23039215803146362,0.8383838534355164,0.24836601316928864,0.808080792427063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23039215803146362,"y":0.8547979593276978},{"x":0.23039215803146362,"y":0.8434343338012695},{"x":0.24836601316928864,"y":0.8434343338012695},{"x":0.24836601316928864,"y":0.8547979593276978}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"کل","boundary":[0.23039215803146362,0.8547979593276978,0.24836601316928864,0.8434343338012695]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23039215803146362,"y":0.8547979593276978},{"x":0.232026144862175,"y":0.7537878751754761},{"x":0.24836601316928864,"y":0.7537878751754761},{"x":0.24836601316928864,"y":0.8547979593276978}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.22539215803146362,0.8477979593276977,0.25336601316928864,0.7607878751754761],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2598039209842682,"y":0.8181818127632141},{"x":0.2598039209842682,"y":0.8156565427780151},{"x":0.27614378929138184,"y":0.8156565427780151},{"x":0.27614378929138184,"y":0.8181818127632141}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.2598039209842682,0.8181818127632141,0.27614378929138184,0.8156565427780151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2598039209842682,"y":0.8434343338012695},{"x":0.2598039209842682,"y":0.8194444179534912},{"x":0.27614378929138184,"y":0.8194444179534912},{"x":0.27614378929138184,"y":0.8434343338012695}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درصد","boundary":[0.2598039209842682,0.8434343338012695,0.27614378929138184,0.8194444179534912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2598039209842682,"y":0.8472222089767456},{"x":0.2598039209842682,"y":0.8446969985961914},{"x":0.27614378929138184,"y":0.8446969985961914},{"x":0.27614378929138184,"y":0.8472222089767456}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.2598039209842682,0.8472222089767456,0.27614378929138184,0.8446969985961914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2598039209842682,"y":0.7626262903213501},{"x":0.2598039209842682,"y":0.7601010203361511},{"x":0.27614378929138184,"y":0.7601010203361511},{"x":0.27614378929138184,"y":0.7626262903213501}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.2598039209842682,0.7626262903213501,0.27614378929138184,0.7601010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2598039209842682,"y":0.7866161465644836},{"x":0.2598039209842682,"y":0.7651515007019043},{"x":0.2777777910232544,"y":0.7651515007019043},{"x":0.27614378929138184,"y":0.7878788113594055}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درصد","boundary":[0.2598039209842682,0.7866161465644836,0.2777777910232544,0.7651515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2598039209842682,"y":0.7929292917251587},{"x":0.2598039209842682,"y":0.7891414165496826},{"x":0.27614378929138184,"y":0.7891414165496826},{"x":0.27614378929138184,"y":0.7929292917251587}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.2598039209842682,0.7929292917251587,0.27614378929138184,0.7891414165496826]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.258169949054718,"y":0.8472222089767456},{"x":0.2598039209842682,"y":0.7601010203361511},{"x":0.2777777910232544,"y":0.7601010203361511},{"x":0.27614378929138184,"y":0.8472222089767456}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.253169949054718,0.8402222089767456,0.2827777910232544,0.7671010203361511],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.28156566619873047},{"x":0.232026144862175,"y":0.27020201086997986},{"x":0.24836601316928864,"y":0.27020201086997986},{"x":0.24836601316928864,"y":0.28156566619873047}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.232026144862175,0.28156566619873047,0.24836601316928864,0.27020201086997986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.3030303120613098},{"x":0.232026144862175,"y":0.28535354137420654},{"x":0.24836601316928864,"y":0.28535354137420654},{"x":0.24836601316928864,"y":0.3030303120613098}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.232026144862175,0.3030303120613098,0.24836601316928864,0.28535354137420654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.3345959484577179},{"x":0.232026144862175,"y":0.3080808222293854},{"x":0.24836601316928864,"y":0.3080808222293854},{"x":0.24836601316928864,"y":0.3345959484577179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.232026144862175,0.3345959484577179,0.24836601316928864,0.3080808222293854]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.3345959484577179},{"x":0.232026144862175,"y":0.27020201086997986},{"x":0.24836601316928864,"y":0.27020201086997986},{"x":0.24836601316928864,"y":0.3345959484577179}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.22702614486217498,0.3275959484577179,0.25336601316928864,0.27720201086997986],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2630718946456909,"y":0.5189393758773804},{"x":0.2630718946456909,"y":0.4987373650074005},{"x":0.27450981736183167,"y":0.4987373650074005},{"x":0.2728758156299591,"y":0.5189393758773804}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"نقشه","boundary":[0.2630718946456909,0.5189393758773804,0.27450981736183167,0.4987373650074005]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2630718946456909,"y":0.5189393758773804},{"x":0.2630718946456909,"y":0.4987373650074005},{"x":0.27450981736183167,"y":0.4987373650074005},{"x":0.2728758156299591,"y":0.5189393758773804}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.2580718946456909,0.5119393758773804,0.27950981736183167,0.5057373650074005],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28921568393707275,"y":0.7853535413742065},{"x":0.28921568393707275,"y":0.7664141654968262},{"x":0.30228757858276367,"y":0.7664141654968262},{"x":0.30228757858276367,"y":0.7853535413742065}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۰.۰۸","boundary":[0.28921568393707275,0.7853535413742065,0.30228757858276367,0.7664141654968262]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28921568393707275,"y":0.7853535413742065},{"x":0.28921568393707275,"y":0.7664141654968262},{"x":0.30228757858276367,"y":0.7664141654968262},{"x":0.30228757858276367,"y":0.7853535413742065}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.28421568393707275,0.7783535413742065,0.3072875785827637,0.7734141654968262],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28921568393707275,"y":0.7323232293128967},{"x":0.28921568393707275,"y":0.7159090638160706},{"x":0.30228757858276367,"y":0.7159090638160706},{"x":0.30228757858276367,"y":0.7323232293128967}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۷۸۹","boundary":[0.28921568393707275,0.7323232293128967,0.30228757858276367,0.7159090638160706]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28921568393707275,"y":0.7323232293128967},{"x":0.28921568393707275,"y":0.7159090638160706},{"x":0.30228757858276367,"y":0.7159090638160706},{"x":0.30228757858276367,"y":0.7323232293128967}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.28421568393707275,0.7253232293128967,0.3072875785827637,0.7229090638160706],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2908496856689453,"y":0.6767676472663879},{"x":0.2908496856689453,"y":0.6489899158477783},{"x":0.30228757858276367,"y":0.6489899158477783},{"x":0.3006536066532135,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"۷۰-۸۵","boundary":[0.2908496856689453,0.6767676472663879,0.30228757858276367,0.6489899158477783]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2908496856689453,"y":0.6767676472663879},{"x":0.2908496856689453,"y":0.6489899158477783},{"x":0.30228757858276367,"y":0.6489899158477783},{"x":0.3006536066532135,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.2858496856689453,0.6697676472663879,0.3072875785827637,0.6559899158477783],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2908496856689453,"y":0.6085858345031738},{"x":0.2908496856689453,"y":0.5707070827484131},{"x":0.30228757858276367,"y":0.5707070827484131},{"x":0.30228757858276367,"y":0.6085858345031738}]},"confidence":0.7200000286102295,"str":"۷۵۰-۹۰۰","boundary":[0.2908496856689453,0.6085858345031738,0.30228757858276367,0.5707070827484131]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2908496856689453,"y":0.6085858345031738},{"x":0.2908496856689453,"y":0.5707070827484131},{"x":0.30228757858276367,"y":0.5707070827484131},{"x":0.30228757858276367,"y":0.6085858345031738}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.2858496856689453,0.6015858345031738,0.3072875785827637,0.5777070827484131],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3186274468898773,"y":0.8409090638160706},{"x":0.3186274468898773,"y":0.8232323527336121},{"x":0.33006536960601807,"y":0.8232323527336121},{"x":0.33006536960601807,"y":0.8409090638160706}]},"confidence":0.6200000047683716,"str":"۱.۶۵","boundary":[0.3186274468898773,0.8409090638160706,0.33006536960601807,0.8232323527336121]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3186274468898773,"y":0.8409090638160706},{"x":0.3186274468898773,"y":0.8232323527336121},{"x":0.33006536960601807,"y":0.8232323527336121},{"x":0.33006536960601807,"y":0.8409090638160706}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.3136274468898773,0.8339090638160706,0.33506536960601807,0.8302323527336121],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3186274468898773,"y":0.7866161465644836},{"x":0.3186274468898773,"y":0.7676767706871033},{"x":0.33006536960601807,"y":0.7676767706871033},{"x":0.33006536960601807,"y":0.7866161465644836}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۲۳۹","boundary":[0.3186274468898773,0.7866161465644836,0.33006536960601807,0.7676767706871033]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3186274468898773,"y":0.7866161465644836},{"x":0.3186274468898773,"y":0.7676767706871033},{"x":0.33006536960601807,"y":0.7676767706871033},{"x":0.33006536960601807,"y":0.7866161465644836}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.3136274468898773,0.7796161465644836,0.33506536960601807,0.7746767706871033],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31699347496032715,"y":0.7386363744735718},{"x":0.31699347496032715,"y":0.7095959782600403},{"x":0.3284313678741455,"y":0.7095959782600403},{"x":0.3284313678741455,"y":0.7386363744735718}]},"confidence":0.5899999737739563,"str":"۲۵۰۹۹","boundary":[0.31699347496032715,0.7386363744735718,0.3284313678741455,0.7095959782600403]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31699347496032715,"y":0.7386363744735718},{"x":0.31699347496032715,"y":0.7095959782600403},{"x":0.3284313678741455,"y":0.7095959782600403},{"x":0.3284313678741455,"y":0.7386363744735718}]},"confidence":0.5899999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.31199347496032714,0.7316363744735718,0.3334313678741455,0.7165959782600403],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3186274468898773,"y":0.6805555820465088},{"x":0.31699347496032715,"y":0.6452020406723022},{"x":0.3284313678741455,"y":0.6452020406723022},{"x":0.33006536960601807,"y":0.6805555820465088}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۰-۲۰۰","boundary":[0.3186274468898773,0.6805555820465088,0.3284313678741455,0.6452020406723022]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3186274468898773,"y":0.6805555820465088},{"x":0.31699347496032715,"y":0.6452020406723022},{"x":0.3284313678741455,"y":0.6452020406723022},{"x":0.33006536960601807,"y":0.6805555820465088}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.3136274468898773,0.6735555820465088,0.3334313678741455,0.6522020406723023],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3186274468898773,"y":0.6123737096786499},{"x":0.3186274468898773,"y":0.5656565427780151},{"x":0.3284313678741455,"y":0.5656565427780151},{"x":0.3284313678741455,"y":0.6123737096786499}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۱۰۰۰-۱۲۰۰","boundary":[0.3186274468898773,0.6123737096786499,0.3284313678741455,0.5656565427780151]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3186274468898773,"y":0.6123737096786499},{"x":0.3186274468898773,"y":0.5656565427780151},{"x":0.3284313678741455,"y":0.5656565427780151},{"x":0.3284313678741455,"y":0.6123737096786499}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.3136274468898773,0.6053737096786499,0.3334313678741455,0.5726565427780151],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3464052379131317,"y":0.8409090638160706},{"x":0.3464052379131317,"y":0.8244949579238892},{"x":0.3578431308269501,"y":0.8244949579238892},{"x":0.35947713255882263,"y":0.8409090638160706}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱.۳۱","boundary":[0.3464052379131317,0.8409090638160706,0.3578431308269501,0.8244949579238892]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3464052379131317,"y":0.8409090638160706},{"x":0.3464052379131317,"y":0.8244949579238892},{"x":0.3578431308269501,"y":0.8244949579238892},{"x":0.35947713255882263,"y":0.8409090638160706}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.3414052379131317,0.8339090638160706,0.3628431308269501,0.8314949579238892],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3464052379131317,"y":0.7866161465644836},{"x":0.3464052379131317,"y":0.7664141654968262},{"x":0.3578431308269501,"y":0.7664141654968262},{"x":0.3578431308269501,"y":0.7866161465644836}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۲.۱۷","boundary":[0.3464052379131317,0.7866161465644836,0.3578431308269501,0.7664141654968262]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3464052379131317,"y":0.7866161465644836},{"x":0.3464052379131317,"y":0.7664141654968262},{"x":0.3578431308269501,"y":0.7664141654968262},{"x":0.3578431308269501,"y":0.7866161465644836}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.3414052379131317,0.7796161465644836,0.3628431308269501,0.7734141654968262],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3464052379131317,"y":0.7373737096786499},{"x":0.3480392098426819,"y":0.7095959782600403},{"x":0.3578431308269501,"y":0.7095959782600403},{"x":0.3562091588973999,"y":0.7373737096786499}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"۲۲۸۵","boundary":[0.3464052379131317,0.7373737096786499,0.3578431308269501,0.7095959782600403]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3464052379131317,"y":0.7373737096786499},{"x":0.3480392098426819,"y":0.7095959782600403},{"x":0.3578431308269501,"y":0.7095959782600403},{"x":0.3562091588973999,"y":0.7373737096786499}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.3414052379131317,0.7303737096786499,0.3628431308269501,0.7165959782600403],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3480392098426819,"y":0.6818181872367859},{"x":0.3480392098426819,"y":0.6452020406723022},{"x":0.3578431308269501,"y":0.6452020406723022},{"x":0.3578431308269501,"y":0.6818181872367859}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۳۰۰۰۰","boundary":[0.3480392098426819,0.6818181872367859,0.3578431308269501,0.6452020406723022]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3480392098426819,"y":0.6818181872367859},{"x":0.3480392098426819,"y":0.6452020406723022},{"x":0.3578431308269501,"y":0.6452020406723022},{"x":0.3578431308269501,"y":0.6818181872367859}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.3430392098426819,0.6748181872367859,0.3628431308269501,0.6522020406723023],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3464052379131317,"y":0.6123737096786499},{"x":0.3464052379131317,"y":0.5656565427780151},{"x":0.3578431308269501,"y":0.5656565427780151},{"x":0.3578431308269501,"y":0.6123737096786499}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":"۱۹۰۰-۲۶۰۰","boundary":[0.3464052379131317,0.6123737096786499,0.3578431308269501,0.5656565427780151]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3464052379131317,"y":0.6123737096786499},{"x":0.3464052379131317,"y":0.5656565427780151},{"x":0.3578431308269501,"y":0.5656565427780151},{"x":0.3578431308269501,"y":0.6123737096786499}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.3414052379131317,0.6053737096786499,0.3628431308269501,0.5726565427780151],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3758170008659363,"y":0.7853535413742065},{"x":0.3741829991340637,"y":0.7676767706871033},{"x":0.38725489377975464,"y":0.7676767706871033},{"x":0.38725489377975464,"y":0.7853535413742065}]},"confidence":0.6200000047683716,"str":"0.04","boundary":[0.3758170008659363,0.7853535413742065,0.38725489377975464,0.7676767706871033]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3758170008659363,"y":0.7853535413742065},{"x":0.3741829991340637,"y":0.7676767706871033},{"x":0.38725489377975464,"y":0.7676767706871033},{"x":0.38725489377975464,"y":0.7853535413742065}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.3708170008659363,0.7783535413742065,0.39225489377975464,0.7746767706871033],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3741829991340637,"y":0.7247474789619446},{"x":0.3741829991340637,"y":0.7159090638160706},{"x":0.38562092185020447,"y":0.7159090638160706},{"x":0.38562092185020447,"y":0.7247474789619446}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۰۷","boundary":[0.3741829991340637,0.7247474789619446,0.38562092185020447,0.7159090638160706]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3741829991340637,"y":0.7247474789619446},{"x":0.3741829991340637,"y":0.7159090638160706},{"x":0.38562092185020447,"y":0.7159090638160706},{"x":0.38562092185020447,"y":0.7247474789619446}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.3691829991340637,0.7177474789619446,0.39062092185020447,0.7229090638160706],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3758170008659363,"y":0.6818181872367859},{"x":0.3758170008659363,"y":0.6654040217399597},{"x":0.38562092185020447,"y":0.6654040217399597},{"x":0.38562092185020447,"y":0.6818181872367859}]},"confidence":0.6200000047683716,"str":"0.","boundary":[0.3758170008659363,0.6818181872367859,0.38562092185020447,0.6654040217399597]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3758170008659363,"y":0.6641414165496826},{"x":0.3758170008659363,"y":0.6616161465644836},{"x":0.38562092185020447,"y":0.6616161465644836},{"x":0.38562092185020447,"y":0.6641414165496826}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"-","boundary":[0.3758170008659363,0.6641414165496826,0.38562092185020447,0.6616161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3758170008659363,"y":0.6565656661987305},{"x":0.3758170008659363,"y":0.6553030014038086},{"x":0.38562092185020447,"y":0.6553030014038086},{"x":0.38562092185020447,"y":0.6565656661987305}]},"confidence":0.5199999809265137,"str":"7","boundary":[0.3758170008659363,0.6565656661987305,0.38562092185020447,0.6553030014038086]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3758170008659363,"y":0.6464646458625793},{"x":0.3758170008659363,"y":0.6452020406723022},{"x":0.38562092185020447,"y":0.6452020406723022},{"x":0.38562092185020447,"y":0.6464646458625793}]},"confidence":0.3400000035762787,"str":".","boundary":[0.3758170008659363,0.6464646458625793,0.38562092185020447,0.6452020406723022]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3758170008659363,"y":0.6818181872367859},{"x":0.3758170008659363,"y":0.6452020406723022},{"x":0.38562092185020447,"y":0.6452020406723022},{"x":0.38562092185020447,"y":0.6818181872367859}]},"confidence":0.5899999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.3708170008659363,0.6748181872367859,0.39062092185020447,0.6522020406723023],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3758170008659363,"y":0.6123737096786499},{"x":0.3758170008659363,"y":0.564393937587738},{"x":0.38562092185020447,"y":0.564393937587738},{"x":0.38562092185020447,"y":0.6123737096786499}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"۲۹۰۰-۳۲۰۰","boundary":[0.3758170008659363,0.6123737096786499,0.38562092185020447,0.564393937587738]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3758170008659363,"y":0.6123737096786499},{"x":0.3758170008659363,"y":0.564393937587738},{"x":0.38562092185020447,"y":0.564393937587738},{"x":0.38562092185020447,"y":0.6123737096786499}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.3708170008659363,0.6053737096786499,0.39062092185020447,0.571393937587738],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4019607901573181,"y":0.8409090638160706},{"x":0.4019607901573181,"y":0.8232323527336121},{"x":0.41503268480300903,"y":0.8232323527336121},{"x":0.41503268480300903,"y":0.8409090638160706}]},"confidence":0.800000011920929,"str":"۱.۲۵","boundary":[0.4019607901573181,0.8409090638160706,0.41503268480300903,0.8232323527336121]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4019607901573181,"y":0.8409090638160706},{"x":0.4019607901573181,"y":0.8232323527336121},{"x":0.41503268480300903,"y":0.8232323527336121},{"x":0.41503268480300903,"y":0.8409090638160706}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","boundary":[0.3969607901573181,0.8339090638160706,0.42003268480300904,0.8302323527336121],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4035947620868683,"y":0.7866161465644836},{"x":0.4019607901573181,"y":0.7664141654968262},{"x":0.41503268480300903,"y":0.7664141654968262},{"x":0.41503268480300903,"y":0.7866161465644836}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۲.۰۷","boundary":[0.4035947620868683,0.7866161465644836,0.41503268480300903,0.7664141654968262]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4035947620868683,"y":0.7866161465644836},{"x":0.4019607901573181,"y":0.7664141654968262},{"x":0.41503268480300903,"y":0.7664141654968262},{"x":0.41503268480300903,"y":0.7866161465644836}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.3985947620868683,0.7796161465644836,0.42003268480300904,0.7734141654968262],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4035947620868683,"y":0.7373737096786499},{"x":0.4035947620868683,"y":0.7083333134651184},{"x":0.41503268480300903,"y":0.7083333134651184},{"x":0.41503268480300903,"y":0.7373737096786499}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۲۱۹۷۹","boundary":[0.4035947620868683,0.7373737096786499,0.41503268480300903,0.7083333134651184]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4035947620868683,"y":0.7373737096786499},{"x":0.4035947620868683,"y":0.7083333134651184},{"x":0.41503268480300903,"y":0.7083333134651184},{"x":0.41503268480300903,"y":0.7373737096786499}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.3985947620868683,0.7303737096786499,0.42003268480300904,0.7153333134651184],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4297385513782501,"y":0.8409090638160706},{"x":0.4297385513782501,"y":0.8232323527336121},{"x":0.44281044602394104,"y":0.8232323527336121},{"x":0.44281044602394104,"y":0.8409090638160706}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۰۳۷","boundary":[0.4297385513782501,0.8409090638160706,0.44281044602394104,0.8232323527336121]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4297385513782501,"y":0.8409090638160706},{"x":0.4297385513782501,"y":0.8232323527336121},{"x":0.44281044602394104,"y":0.8232323527336121},{"x":0.44281044602394104,"y":0.8409090638160706}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.4247385513782501,0.8339090638160706,0.44781044602394104,0.8302323527336121],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4313725531101227,"y":0.7853535413742065},{"x":0.4297385513782501,"y":0.7676767706871033},{"x":0.44281044602394104,"y":0.7676767706871033},{"x":0.4444444477558136,"y":0.7853535413742065}]},"confidence":0.699999988079071,"str":"۰.۹۲","boundary":[0.4313725531101227,0.7853535413742065,0.44281044602394104,0.7676767706871033]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4313725531101227,"y":0.7853535413742065},{"x":0.4297385513782501,"y":0.7676767706871033},{"x":0.44281044602394104,"y":0.7676767706871033},{"x":0.4444444477558136,"y":0.7853535413742065}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.4263725531101227,0.7783535413742065,0.44781044602394104,0.7746767706871033],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4297385513782501,"y":0.7348484992980957},{"x":0.4313725531101227,"y":0.7121211886405945},{"x":0.44281044602394104,"y":0.7121211886405945},{"x":0.44281044602394104,"y":0.7348484992980957}]},"confidence":0.699999988079071,"str":"۱۶۸۸","boundary":[0.4297385513782501,0.7348484992980957,0.44281044602394104,0.7121211886405945]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4297385513782501,"y":0.7348484992980957},{"x":0.4313725531101227,"y":0.7121211886405945},{"x":0.44281044602394104,"y":0.7121211886405945},{"x":0.44281044602394104,"y":0.7348484992980957}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.4247385513782501,0.7278484992980957,0.44781044602394104,0.7191211886405945],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4313725531101227,"y":0.6805555820465088},{"x":0.4313725531101227,"y":0.6452020406723022},{"x":0.44281044602394104,"y":0.6452020406723022},{"x":0.44281044602394104,"y":0.6805555820465088}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":"۵۰۰-۹۰۰","boundary":[0.4313725531101227,0.6805555820465088,0.44281044602394104,0.6452020406723022]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4313725531101227,"y":0.6805555820465088},{"x":0.4313725531101227,"y":0.6452020406723022},{"x":0.44281044602394104,"y":0.6452020406723022},{"x":0.44281044602394104,"y":0.6805555820465088}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.4263725531101227,0.6735555820465088,0.44781044602394104,0.6522020406723023],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4297385513782501,"y":0.6123737096786499},{"x":0.4313725531101227,"y":0.5656565427780151},{"x":0.44281044602394104,"y":0.5656565427780151},{"x":0.44281044602394104,"y":0.6123737096786499}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷۰۰-۳۰۰","boundary":[0.4297385513782501,0.6123737096786499,0.44281044602394104,0.5656565427780151]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4297385513782501,"y":0.6123737096786499},{"x":0.4313725531101227,"y":0.5656565427780151},{"x":0.44281044602394104,"y":0.5656565427780151},{"x":0.44281044602394104,"y":0.6123737096786499}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.4247385513782501,0.6053737096786499,0.44781044602394104,0.5726565427780151],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4591503143310547,"y":0.8409090638160706},{"x":0.4591503143310547,"y":0.8232323527336121},{"x":0.4722222089767456,"y":0.8232323527336121},{"x":0.4722222089767456,"y":0.8409090638160706}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۰.۲۹","boundary":[0.4591503143310547,0.8409090638160706,0.4722222089767456,0.8232323527336121]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4591503143310547,"y":0.8409090638160706},{"x":0.4591503143310547,"y":0.8232323527336121},{"x":0.4722222089767456,"y":0.8232323527336121},{"x":0.4722222089767456,"y":0.8409090638160706}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.4541503143310547,0.8339090638160706,0.4772222089767456,0.8302323527336121],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4591503143310547,"y":0.7853535413742065},{"x":0.4591503143310547,"y":0.7664141654968262},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7664141654968262},{"x":0.4722222089767456,"y":0.7853535413742065}]},"confidence":0.6899999976158142,"str":"۰.۶۸","boundary":[0.4591503143310547,0.7853535413742065,0.47058823704719543,0.7664141654968262]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4591503143310547,"y":0.7853535413742065},{"x":0.4591503143310547,"y":0.7664141654968262},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7664141654968262},{"x":0.4722222089767456,"y":0.7853535413742065}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.4541503143310547,0.7783535413742065,0.47558823704719544,0.7734141654968262],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4591503143310547,"y":0.7348484992980957},{"x":0.4575163424015045,"y":0.7133838534355164},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7121211886405945},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7348484992980957}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":"۵۰۳۸","boundary":[0.4591503143310547,0.7348484992980957,0.47058823704719543,0.7121211886405945]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4591503143310547,"y":0.7348484992980957},{"x":0.4575163424015045,"y":0.7133838534355164},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7121211886405945},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7348484992980957}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.4541503143310547,0.7278484992980957,0.47558823704719544,0.7191211886405945],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4591503143310547,"y":0.683080792427063},{"x":0.4591503143310547,"y":0.6666666865348816},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6666666865348816},{"x":0.47058823704719543,"y":0.683080792427063}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":"۳۵۰","boundary":[0.4591503143310547,0.683080792427063,0.47058823704719543,0.6666666865348816]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4591503143310547,"y":0.6641414165496826},{"x":0.4591503143310547,"y":0.6616161465644836},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6616161465644836},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6641414165496826}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"-","boundary":[0.4591503143310547,0.6641414165496826,0.47058823704719543,0.6616161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4591503143310547,"y":0.6515151262283325},{"x":0.4591503143310547,"y":0.6452020406723022},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6452020406723022},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6515151262283325}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۰۰","boundary":[0.4591503143310547,0.6515151262283325,0.47058823704719543,0.6452020406723022]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4591503143310547,"y":0.683080792427063},{"x":0.4591503143310547,"y":0.6452020406723022},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6452020406723022},{"x":0.47058823704719543,"y":0.683080792427063}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.4541503143310547,0.676080792427063,0.47558823704719544,0.6522020406723023],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4575163424015045,"y":0.6123737096786499},{"x":0.4591503143310547,"y":0.5656565427780151},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5656565427780151},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6123737096786499}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"۲۳۵۰-۲۵۰۰","boundary":[0.4575163424015045,0.6123737096786499,0.47058823704719543,0.5656565427780151]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4575163424015045,"y":0.6123737096786499},{"x":0.4591503143310547,"y":0.5656565427780151},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5656565427780151},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6123737096786499}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.4525163424015045,0.6053737096786499,0.47558823704719544,0.5726565427780151],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856207728385925,"y":0.8409090638160706},{"x":0.4869281053543091,"y":0.8219696879386902},{"x":0.5,"y":0.8219696879386902},{"x":0.5,"y":0.8409090638160706}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":"۲.۹۲","boundary":[0.48856207728385925,0.8409090638160706,0.5,0.8219696879386902]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856207728385925,"y":0.8409090638160706},{"x":0.4869281053543091,"y":0.8219696879386902},{"x":0.5,"y":0.8219696879386902},{"x":0.5,"y":0.8409090638160706}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.48356207728385925,0.8339090638160706,0.505,0.8289696879386902],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4869281053543091,"y":0.7853535413742065},{"x":0.4869281053543091,"y":0.7676767706871033},{"x":0.49836599826812744,"y":0.7676767706871033},{"x":0.49836599826812744,"y":0.7853535413742065}]},"confidence":0.75,"str":"۶.۳۲","boundary":[0.4869281053543091,0.7853535413742065,0.49836599826812744,0.7676767706871033]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4869281053543091,"y":0.7853535413742065},{"x":0.4869281053543091,"y":0.7676767706871033},{"x":0.49836599826812744,"y":0.7676767706871033},{"x":0.49836599826812744,"y":0.7853535413742065}]},"confidence":0.75,"dir":"ltr","boundary":[0.4819281053543091,0.7783535413742065,0.5033659982681274,0.7746767706871033],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4869281053543091,"y":0.7373737096786499},{"x":0.4869281053543091,"y":0.7095959782600403},{"x":0.49836599826812744,"y":0.7095959782600403},{"x":0.49836599826812744,"y":0.7373737096786499}]},"confidence":0.5299999713897705,"str":"۶۵۲۷۹","boundary":[0.4869281053543091,0.7373737096786499,0.49836599826812744,0.7095959782600403]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4869281053543091,"y":0.7373737096786499},{"x":0.4869281053543091,"y":0.7095959782600403},{"x":0.49836599826812744,"y":0.7095959782600403},{"x":0.49836599826812744,"y":0.7373737096786499}]},"confidence":0.5299999713897705,"dir":"ltr","boundary":[0.4819281053543091,0.7303737096786499,0.5033659982681274,0.7165959782600403],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856207728385925,"y":0.6805555820465088},{"x":0.48856207728385925,"y":0.6452020406723022},{"x":0.49836599826812744,"y":0.6452020406723022},{"x":0.49836599826812744,"y":0.6805555820465088}]},"confidence":0.6600000262260437,"str":"۱۰۰-۳۰۰","boundary":[0.48856207728385925,0.6805555820465088,0.49836599826812744,0.6452020406723022]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856207728385925,"y":0.6805555820465088},{"x":0.48856207728385925,"y":0.6452020406723022},{"x":0.49836599826812744,"y":0.6452020406723022},{"x":0.49836599826812744,"y":0.6805555820465088}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.48356207728385925,0.6735555820465088,0.5033659982681274,0.6522020406723023],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4869281053543091,"y":0.6123737096786499},{"x":0.4869281053543091,"y":0.5656565427780151},{"x":0.49836599826812744,"y":0.5656565427780151},{"x":0.49836599826812744,"y":0.6123737096786499}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۱۰۰-۲۱۰۰","boundary":[0.4869281053543091,0.6123737096786499,0.49836599826812744,0.5656565427780151]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4869281053543091,"y":0.6123737096786499},{"x":0.4869281053543091,"y":0.5656565427780151},{"x":0.49836599826812744,"y":0.5656565427780151},{"x":0.49836599826812744,"y":0.6123737096786499}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.4819281053543091,0.6053737096786499,0.5033659982681274,0.5726565427780151],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516339898109436,"y":0.8409090638160706},{"x":0.516339898109436,"y":0.8232323527336121},{"x":0.5277777910232544,"y":0.8232323527336121},{"x":0.5277777910232544,"y":0.8409090638160706}]},"confidence":0.6499999761581421,"str":"۵.۰۹","boundary":[0.516339898109436,0.8409090638160706,0.5277777910232544,0.8232323527336121]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516339898109436,"y":0.8409090638160706},{"x":0.516339898109436,"y":0.8232323527336121},{"x":0.5277777910232544,"y":0.8232323527336121},{"x":0.5277777910232544,"y":0.8409090638160706}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.511339898109436,0.8339090638160706,0.5327777910232544,0.8302323527336121],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5147058963775635,"y":0.7866161465644836},{"x":0.5147058963775635,"y":0.7689393758773804},{"x":0.5277777910232544,"y":0.7689393758773804},{"x":0.5277777910232544,"y":0.7866161465644836}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":"۸.۶۱","boundary":[0.5147058963775635,0.7866161465644836,0.5277777910232544,0.7689393758773804]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5147058963775635,"y":0.7866161465644836},{"x":0.5147058963775635,"y":0.7689393758773804},{"x":0.5277777910232544,"y":0.7689393758773804},{"x":0.5277777910232544,"y":0.7866161465644836}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.5097058963775635,0.7796161465644836,0.5327777910232544,0.7759393758773804],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5147058963775635,"y":0.7386363744735718},{"x":0.5147058963775635,"y":0.7095959782600403},{"x":0.5277777910232544,"y":0.7095959782600403},{"x":0.5277777910232544,"y":0.7386363744735718}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"۸۸۰۷۶","boundary":[0.5147058963775635,0.7386363744735718,0.5277777910232544,0.7095959782600403]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5147058963775635,"y":0.7386363744735718},{"x":0.5147058963775635,"y":0.7095959782600403},{"x":0.5277777910232544,"y":0.7095959782600403},{"x":0.5277777910232544,"y":0.7386363744735718}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.5097058963775635,0.7316363744735718,0.5327777910232544,0.7165959782600403],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516339898109436,"y":0.6805555820465088},{"x":0.516339898109436,"y":0.6452020406723022},{"x":0.5277777910232544,"y":0.6452020406723022},{"x":0.5277777910232544,"y":0.6805555820465088}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":"۱۰۰-۶۰۰","boundary":[0.516339898109436,0.6805555820465088,0.5277777910232544,0.6452020406723022]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516339898109436,"y":0.6805555820465088},{"x":0.516339898109436,"y":0.6452020406723022},{"x":0.5277777910232544,"y":0.6452020406723022},{"x":0.5277777910232544,"y":0.6805555820465088}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.511339898109436,0.6735555820465088,0.5327777910232544,0.6522020406723023],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5147058963775635,"y":0.6098484992980957},{"x":0.5147058963775635,"y":0.5681818127632141},{"x":0.5277777910232544,"y":0.5681818127632141},{"x":0.5277777910232544,"y":0.6098484992980957}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۹۰۰-۱۸۰۰","boundary":[0.5147058963775635,0.6098484992980957,0.5277777910232544,0.5681818127632141]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5147058963775635,"y":0.6098484992980957},{"x":0.5147058963775635,"y":0.5681818127632141},{"x":0.5277777910232544,"y":0.5681818127632141},{"x":0.5277777910232544,"y":0.6098484992980957}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.5097058963775635,0.6028484992980957,0.5327777910232544,0.5751818127632141],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2908496856689453,"y":0.5328282713890076},{"x":0.2908496856689453,"y":0.5101010203361511},{"x":0.30228757858276367,"y":0.5101010203361511},{"x":0.30228757858276367,"y":0.5328282713890076}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Al.ca","boundary":[0.2908496856689453,0.5328282713890076,0.30228757858276367,0.5101010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2908496856689453,"y":0.506313145160675},{"x":0.2908496856689453,"y":0.5050504803657532},{"x":0.30228757858276367,"y":0.5050504803657532},{"x":0.30228757858276367,"y":0.506313145160675}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.2908496856689453,0.506313145160675,0.30228757858276367,0.5050504803657532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2908496856689453,"y":0.5037878751754761},{"x":0.2908496856689453,"y":0.48232322931289673},{"x":0.30228757858276367,"y":0.48232322931289673},{"x":0.30228757858276367,"y":0.5037878751754761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Pr.fa","boundary":[0.2908496856689453,0.5037878751754761,0.30228757858276367,0.48232322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2875817120075226,"y":0.46212121844291687},{"x":0.2875817120075226,"y":0.42424243688583374},{"x":0.30882352590560913,"y":0.42424243688583374},{"x":0.30882352590560913,"y":0.46212121844291687}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Alhagi","boundary":[0.2875817120075226,0.46212121844291687,0.30882352590560913,0.42424243688583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2875817120075226,"y":0.4204545319080353},{"x":0.28921568393707275,"y":0.3623737394809723},{"x":0.30882352590560913,"y":0.3623737394809723},{"x":0.30882352590560913,"y":0.4204545319080353}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"camelorum","boundary":[0.2875817120075226,0.4204545319080353,0.30882352590560913,0.3623737394809723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28921568393707275,"y":0.35479798913002014},{"x":0.28921568393707275,"y":0.35101011395454407},{"x":0.30882352590560913,"y":0.35101011395454407},{"x":0.30882352590560913,"y":0.35479798913002014}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.28921568393707275,0.35479798913002014,0.30882352590560913,0.35101011395454407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2875817120075226,"y":0.3497474789619446},{"x":0.28921568393707275,"y":0.3030303120613098},{"x":0.30882352590560913,"y":0.3030303120613098},{"x":0.30882352590560913,"y":0.3497474789619446}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Prosopis","boundary":[0.2875817120075226,0.3497474789619446,0.30882352590560913,0.3030303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28921568393707275,"y":0.29671716690063477},{"x":0.28921568393707275,"y":0.2651515007019043},{"x":0.30882352590560913,"y":0.2651515007019043},{"x":0.30882352590560913,"y":0.29671716690063477}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"farcta","boundary":[0.28921568393707275,0.29671716690063477,0.30882352590560913,0.2651515007019043]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0.7300000190734863},{"languageCode":"ca","confidence":0.27000001072883606}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2875817120075226,"y":0.5328282713890076},{"x":0.28921568393707275,"y":0.2651515007019043},{"x":0.30882352590560913,"y":0.2651515007019043},{"x":0.30882352590560913,"y":0.5328282713890076}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.2825817120075226,0.5258282713890076,0.31382352590560914,0.2721515007019043],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3202614486217499,"y":0.5353535413742065},{"x":0.3202614486217499,"y":0.4861111044883728},{"x":0.3333333432674408,"y":0.4861111044883728},{"x":0.33169934153556824,"y":0.5353535413742065}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"Al.ca-Pr.st","boundary":[0.3202614486217499,0.5353535413742065,0.3333333432674408,0.4861111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31699347496032715,"y":0.46843433380126953},{"x":0.31699347496032715,"y":0.46338382363319397},{"x":0.3382352888584137,"y":0.46338382363319397},{"x":0.3382352888584137,"y":0.46843433380126953}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","str":"|","boundary":[0.31699347496032715,0.46843433380126953,0.3382352888584137,0.46338382363319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31699347496032715,"y":0.46338382363319397},{"x":0.31699347496032715,"y":0.4292929172515869},{"x":0.3382352888584137,"y":0.4292929172515869},{"x":0.3382352888584137,"y":0.46338382363319397}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"Alhagi","boundary":[0.31699347496032715,0.46338382363319397,0.3382352888584137,0.4292929172515869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31699347496032715,"y":0.42424243688583374},{"x":0.31699347496032715,"y":0.3636363744735718},{"x":0.3382352888584137,"y":0.3636363744735718},{"x":0.3382352888584137,"y":0.42424243688583374}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"camelorum","boundary":[0.31699347496032715,0.42424243688583374,0.3382352888584137,0.3636363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31699347496032715,"y":0.3585858643054962},{"x":0.31699347496032715,"y":0.35479798913002014},{"x":0.3382352888584137,"y":0.35479798913002014},{"x":0.3382352888584137,"y":0.3585858643054962}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.31699347496032715,0.3585858643054962,0.3382352888584137,0.35479798913002014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31699347496032715,"y":0.35353535413742065},{"x":0.31699347496032715,"y":0.3055555522441864},{"x":0.3382352888584137,"y":0.3055555522441864},{"x":0.3382352888584137,"y":0.35353535413742065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Prosopis","boundary":[0.31699347496032715,0.35353535413742065,0.3382352888584137,0.3055555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31699347496032715,"y":0.30050504207611084},{"x":0.31699347496032715,"y":0.23232322931289673},{"x":0.3382352888584137,"y":0.23232322931289673},{"x":0.3382352888584137,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"stephaniana","boundary":[0.31699347496032715,0.30050504207611084,0.3382352888584137,0.23232322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3480392098426819,"y":0.5479797720909119},{"x":0.3480392098426819,"y":0.5328282713890076},{"x":0.36274510622024536,"y":0.5328282713890076},{"x":0.36274510622024536,"y":0.5479797720909119}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Ar.au","boundary":[0.3480392098426819,0.5479797720909119,0.36274510622024536,0.5328282713890076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3480392098426819,"y":0.5315656661987305},{"x":0.3480392098426819,"y":0.5290403962135315},{"x":0.36274510622024536,"y":0.5290403962135315},{"x":0.36274510622024536,"y":0.5315656661987305}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.3480392098426819,0.5315656661987305,0.36274510622024536,0.5290403962135315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3480392098426819,"y":0.5290403962135315},{"x":0.3480392098426819,"y":0.5126262903213501},{"x":0.36274510622024536,"y":0.5126262903213501},{"x":0.36274510622024536,"y":0.5290403962135315}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"As.spp","boundary":[0.3480392098426819,0.5290403962135315,0.36274510622024536,0.5126262903213501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3480392098426819,"y":0.5126262903213501},{"x":0.3480392098426819,"y":0.5101010203361511},{"x":0.36274510622024536,"y":0.5101010203361511},{"x":0.36274510622024536,"y":0.5126262903213501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.3480392098426819,0.5126262903213501,0.36274510622024536,0.5101010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3480392098426819,"y":0.5101010203361511},{"x":0.3480392098426819,"y":0.5075757503509521},{"x":0.36274510622024536,"y":0.5075757503509521},{"x":0.36274510622024536,"y":0.5101010203361511}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.3480392098426819,0.5101010203361511,0.36274510622024536,0.5075757503509521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3480392098426819,"y":0.5088383555412292},{"x":0.3480392098426819,"y":0.49368685483932495},{"x":0.36274510622024536,"y":0.49368685483932495},{"x":0.36274510622024536,"y":0.5088383555412292}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"On.co","boundary":[0.3480392098426819,0.5088383555412292,0.36274510622024536,0.49368685483932495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3480392098426819,"y":0.49368685483932495},{"x":0.3480392098426819,"y":0.49116161465644836},{"x":0.36274510622024536,"y":0.49116161465644836},{"x":0.36274510622024536,"y":0.49368685483932495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.3480392098426819,0.49368685483932495,0.36274510622024536,0.49116161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3480392098426819,"y":0.4898989796638489},{"x":0.3480392098426819,"y":0.4734848439693451},{"x":0.36274510622024536,"y":0.4734848439693451},{"x":0.36274510622024536,"y":0.4898989796638489}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Ac.spp","boundary":[0.3480392098426819,0.4898989796638489,0.36274510622024536,0.4734848439693451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3480392098426819,"y":0.47601011395454407},{"x":0.3480392098426819,"y":0.4722222089767456},{"x":0.36274510622024536,"y":0.4722222089767456},{"x":0.36274510622024536,"y":0.47601011395454407}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.3480392098426819,0.47601011395454407,0.36274510622024536,0.4722222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3480392098426819,"y":0.46843433380126953},{"x":0.3480392098426819,"y":0.4280303120613098},{"x":0.36274510622024536,"y":0.4280303120613098},{"x":0.36274510622024536,"y":0.46843433380126953}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.3480392098426819,0.46843433380126953,0.36274510622024536,0.4280303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3480392098426819,"y":0.42424243688583374},{"x":0.3480392098426819,"y":0.39393940567970276},{"x":0.36274510622024536,"y":0.39393940567970276},{"x":0.36274510622024536,"y":0.42424243688583374}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"aucheri","boundary":[0.3480392098426819,0.42424243688583374,0.36274510622024536,0.39393940567970276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3480392098426819,"y":0.39267677068710327},{"x":0.3480392098426819,"y":0.3901515007019043},{"x":0.36274510622024536,"y":0.3901515007019043},{"x":0.36274510622024536,"y":0.39267677068710327}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.3480392098426819,0.39267677068710327,0.36274510622024536,0.3901515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3480392098426819,"y":0.3901515007019043},{"x":0.3480392098426819,"y":0.3472222089767456},{"x":0.36274510622024536,"y":0.3472222089767456},{"x":0.36274510622024536,"y":0.3901515007019043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Astragalus","boundary":[0.3480392098426819,0.3901515007019043,0.36274510622024536,0.3472222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3480392098426819,"y":0.344696968793869},{"x":0.3480392098426819,"y":0.34217172861099243},{"x":0.36274510622024536,"y":0.34217172861099243},{"x":0.36274510622024536,"y":0.344696968793869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.3480392098426819,0.344696968793869,0.36274510622024536,0.34217172861099243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3480392098426819,"y":0.34090909361839294},{"x":0.3480392098426819,"y":0.3295454680919647},{"x":0.36274510622024536,"y":0.3295454680919647},{"x":0.36274510622024536,"y":0.34090909361839294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Tra","boundary":[0.3480392098426819,0.34090909361839294,0.36274510622024536,0.3295454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3480392098426819,"y":0.32828283309936523},{"x":0.3480392098426819,"y":0.32575756311416626},{"x":0.36274510622024536,"y":0.32575756311416626},{"x":0.36274510622024536,"y":0.32828283309936523}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.3480392098426819,0.32828283309936523,0.36274510622024536,0.32575756311416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3480392098426819,"y":0.3219696879386902},{"x":0.3480392098426819,"y":0.31060606241226196},{"x":0.36274510622024536,"y":0.31060606241226196},{"x":0.36274510622024536,"y":0.3219696879386902}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"spp","boundary":[0.3480392098426819,0.3219696879386902,0.36274510622024536,0.31060606241226196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3480392098426819,"y":0.3080808222293854},{"x":0.3480392098426819,"y":0.3055555522441864},{"x":0.36274510622024536,"y":0.3055555522441864},{"x":0.36274510622024536,"y":0.3080808222293854}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.3480392098426819,0.3080808222293854,0.36274510622024536,0.3055555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3480392098426819,"y":0.3042929172515869},{"x":0.3480392098426819,"y":0.3017676770687103},{"x":0.36274510622024536,"y":0.3017676770687103},{"x":0.36274510622024536,"y":0.3042929172515869}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.3480392098426819,0.3042929172515869,0.36274510622024536,0.3017676770687103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3480392098426819,"y":0.3017676770687103},{"x":0.3480392098426819,"y":0.25631314516067505},{"x":0.36274510622024536,"y":0.25631314516067505},{"x":0.36274510622024536,"y":0.3017676770687103}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"Onobrychis","boundary":[0.3480392098426819,0.3017676770687103,0.36274510622024536,0.25631314516067505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3480392098426819,"y":0.2525252401828766},{"x":0.3480392098426819,"y":0.2222222238779068},{"x":0.36274510622024536,"y":0.2222222238779068},{"x":0.36274510622024536,"y":0.2525252401828766}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"cornuta","boundary":[0.3480392098426819,0.2525252401828766,0.36274510622024536,0.2222222238779068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3480392098426819,"y":0.21969696879386902},{"x":0.3480392098426819,"y":0.21843434870243073},{"x":0.36274510622024536,"y":0.21843434870243073},{"x":0.36274510622024536,"y":0.21969696879386902}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.3480392098426819,0.21969696879386902,0.36274510622024536,0.21843434870243073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3480392098426819,"y":0.21590909361839294},{"x":0.3480392098426819,"y":0.16161616146564484},{"x":0.36274510622024536,"y":0.16161616146564484},{"x":0.36274510622024536,"y":0.21590909361839294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Acantholimon","boundary":[0.3480392098426819,0.21590909361839294,0.36274510622024536,0.16161616146564484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3480392098426819,"y":0.15909090638160706},{"x":0.3480392098426819,"y":0.14520202577114105},{"x":0.36274510622024536,"y":0.14520202577114105},{"x":0.36274510622024536,"y":0.15909090638160706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"spp","boundary":[0.3480392098426819,0.15909090638160706,0.36274510622024536,0.14520202577114105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3741829991340637,"y":0.5404040217399597},{"x":0.3741829991340637,"y":0.5151515007019043},{"x":0.39542484283447266,"y":0.5151515007019043},{"x":0.39542484283447266,"y":0.5404040217399597}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Ar.au","boundary":[0.3741829991340637,0.5404040217399597,0.39542484283447266,0.5151515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3741829991340637,"y":0.5138888955116272},{"x":0.3741829991340637,"y":0.5113636255264282},{"x":0.39542484283447266,"y":0.5113636255264282},{"x":0.39542484283447266,"y":0.5138888955116272}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.3741829991340637,0.5138888955116272,0.39542484283447266,0.5113636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3741829991340637,"y":0.5101010203361511},{"x":0.3741829991340637,"y":0.47853535413742065},{"x":0.39542484283447266,"y":0.47853535413742065},{"x":0.39542484283447266,"y":0.5101010203361511}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Ac.spp","boundary":[0.3741829991340637,0.5101010203361511,0.39542484283447266,0.47853535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3741829991340637,"y":0.47727271914482117},{"x":0.3741829991340637,"y":0.47601011395454407},{"x":0.39542484283447266,"y":0.47601011395454407},{"x":0.39542484283447266,"y":0.47727271914482117}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.3741829991340637,0.47727271914482117,0.39542484283447266,0.47601011395454407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3741829991340637,"y":0.46843433380126953},{"x":0.3741829991340637,"y":0.41161617636680603},{"x":0.3937908411026001,"y":0.41161617636680603},{"x":0.39542484283447266,"y":0.46843433380126953}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.3741829991340637,0.46843433380126953,0.3937908411026001,0.41161617636680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3741829991340637,"y":0.40656566619873047},{"x":0.3741829991340637,"y":0.3623737394809723},{"x":0.3937908411026001,"y":0.3623737394809723},{"x":0.3937908411026001,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"aucheri","boundary":[0.3741829991340637,0.40656566619873047,0.3937908411026001,0.3623737394809723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3741829991340637,"y":0.3623737394809723},{"x":0.3741829991340637,"y":0.3598484992980957},{"x":0.3937908411026001,"y":0.3598484992980957},{"x":0.3937908411026001,"y":0.3623737394809723}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.3741829991340637,0.3623737394809723,0.3937908411026001,0.3598484992980957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3741829991340637,"y":0.35732322931289673},{"x":0.37254902720451355,"y":0.280303031206131},{"x":0.3937908411026001,"y":0.280303031206131},{"x":0.3937908411026001,"y":0.35732322931289673}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Acantholimon","boundary":[0.3741829991340637,0.35732322931289673,0.3937908411026001,0.280303031206131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3741829991340637,"y":0.2752525210380554},{"x":0.3741829991340637,"y":0.25883838534355164},{"x":0.3937908411026001,"y":0.25883838534355164},{"x":0.3937908411026001,"y":0.2752525210380554}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"spp","boundary":[0.3741829991340637,0.2752525210380554,0.3937908411026001,0.25883838534355164]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3741829991340637,"y":0.25631314516067505},{"x":0.3741829991340637,"y":0.2537878751754761},{"x":0.3937908411026001,"y":0.2537878751754761},{"x":0.3937908411026001,"y":0.25631314516067505}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.3741829991340637,0.25631314516067505,0.3937908411026001,0.2537878751754761]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0.75},{"languageCode":"la","confidence":0.1899999976158142}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31699347496032715,"y":0.5479797720909119},{"x":0.31699347496032715,"y":0.14520202577114105},{"x":0.39542484283447266,"y":0.14520202577114105},{"x":0.39542484283447266,"y":0.5479797720909119}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.31199347496032714,0.5409797720909119,0.40042484283447266,0.15220202577114106],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4019607901573181,"y":0.5391414165496826},{"x":0.4019607901573181,"y":0.5151515007019043},{"x":0.41993463039398193,"y":0.5151515007019043},{"x":0.41993463039398193,"y":0.5391414165496826}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Ar.au","boundary":[0.4019607901573181,0.5391414165496826,0.41993463039398193,0.5151515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4019607901573181,"y":0.5113636255264282},{"x":0.4019607901573181,"y":0.5088383555412292},{"x":0.41993463039398193,"y":0.5088383555412292},{"x":0.41993463039398193,"y":0.5113636255264282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.4019607901573181,0.5113636255264282,0.41993463039398193,0.5088383555412292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4019607901573181,"y":0.5088383555412292},{"x":0.4019607901573181,"y":0.47727271914482117},{"x":0.41993463039398193,"y":0.47727271914482117},{"x":0.41993463039398193,"y":0.5088383555412292}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"As.spp","boundary":[0.4019607901573181,0.5088383555412292,0.41993463039398193,0.47727271914482117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4019607901573181,"y":0.47853535413742065},{"x":0.4019607901573181,"y":0.47601011395454407},{"x":0.41993463039398193,"y":0.47601011395454407},{"x":0.41993463039398193,"y":0.47853535413742065}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.4019607901573181,0.47853535413742065,0.41993463039398193,0.47601011395454407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4019607901573181,"y":0.46843433380126953},{"x":0.4019607901573181,"y":0.41161617636680603},{"x":0.4215686321258545,"y":0.41161617636680603},{"x":0.4215686321258545,"y":0.46843433380126953}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","str":"JArtemisia","boundary":[0.4019607901573181,0.46843433380126953,0.4215686321258545,0.41161617636680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4019607901573181,"y":0.40656566619873047},{"x":0.4019607901573181,"y":0.3623737394809723},{"x":0.42320260405540466,"y":0.3623737394809723},{"x":0.4215686321258545,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"aucheri","boundary":[0.4019607901573181,0.40656566619873047,0.42320260405540466,0.3623737394809723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4019607901573181,"y":0.3611111044883728},{"x":0.4019607901573181,"y":0.35732322931289673},{"x":0.4215686321258545,"y":0.35732322931289673},{"x":0.4215686321258545,"y":0.3611111044883728}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.4019607901573181,0.3611111044883728,0.4215686321258545,0.35732322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4019607901573181,"y":0.35606059432029724},{"x":0.4035947620868683,"y":0.29797980189323425},{"x":0.42320260405540466,"y":0.29797980189323425},{"x":0.42320260405540466,"y":0.35606059432029724}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Astragalus","boundary":[0.4019607901573181,0.35606059432029724,0.42320260405540466,0.29797980189323425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4035947620868683,"y":0.2954545319080353},{"x":0.4035947620868683,"y":0.2916666567325592},{"x":0.42320260405540466,"y":0.2916666567325592},{"x":0.42320260405540466,"y":0.2954545319080353}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.4035947620868683,0.2954545319080353,0.42320260405540466,0.2916666567325592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4035947620868683,"y":0.2891414165496826},{"x":0.4035947620868683,"y":0.27272728085517883},{"x":0.42320260405540466,"y":0.27272728085517883},{"x":0.42320260405540466,"y":0.2891414165496826}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"Tra","boundary":[0.4035947620868683,0.2891414165496826,0.42320260405540466,0.27272728085517883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4035947620868683,"y":0.27146464586257935},{"x":0.4035947620868683,"y":0.26767677068710327},{"x":0.42320260405540466,"y":0.26767677068710327},{"x":0.42320260405540466,"y":0.27146464586257935}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.4035947620868683,0.27146464586257935,0.42320260405540466,0.26767677068710327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4035947620868683,"y":0.2626262605190277},{"x":0.4035947620868683,"y":0.24494948983192444},{"x":0.42320260405540466,"y":0.24494948983192444},{"x":0.42320260405540466,"y":0.2626262605190277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"spp","boundary":[0.4035947620868683,0.2626262605190277,0.42320260405540466,0.24494948983192444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4035947620868683,"y":0.24368686974048615},{"x":0.4035947620868683,"y":0.24116161465644836},{"x":0.42320260405540466,"y":0.24116161465644836},{"x":0.42320260405540466,"y":0.24368686974048615}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.4035947620868683,0.24368686974048615,0.42320260405540466,0.24116161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4297385513782501,"y":0.5492424368858337},{"x":0.4297385513782501,"y":0.4722222089767456},{"x":0.4493463933467865,"y":0.4722222089767456},{"x":0.4493463933467865,"y":0.5492424368858337}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"Ar.au-As.spp.-On.co","boundary":[0.4297385513782501,0.5492424368858337,0.4493463933467865,0.4722222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4297385513782501,"y":0.46843433380126953},{"x":0.4297385513782501,"y":0.4154040515422821},{"x":0.4493463933467865,"y":0.4154040515422821},{"x":0.4493463933467865,"y":0.46843433380126953}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.4297385513782501,0.46843433380126953,0.4493463933467865,0.4154040515422821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4297385513782501,"y":0.41161617636680603},{"x":0.4297385513782501,"y":0.36994948983192444},{"x":0.4493463933467865,"y":0.36994948983192444},{"x":0.4493463933467865,"y":0.41161617636680603}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"aucheri","boundary":[0.4297385513782501,0.41161617636680603,0.4493463933467865,0.36994948983192444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4297385513782501,"y":0.3712121248245239},{"x":0.4297385513782501,"y":0.36742424964904785},{"x":0.4493463933467865,"y":0.36742424964904785},{"x":0.4493463933467865,"y":0.3712121248245239}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.4297385513782501,0.3712121248245239,0.4493463933467865,0.36742424964904785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4297385513782501,"y":0.36616161465644836},{"x":0.4297385513782501,"y":0.31060606241226196},{"x":0.4493463933467865,"y":0.31060606241226196},{"x":0.4493463933467865,"y":0.36616161465644836}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Astragalus","boundary":[0.4297385513782501,0.36616161465644836,0.4493463933467865,0.31060606241226196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4297385513782501,"y":0.3080808222293854},{"x":0.4297385513782501,"y":0.3055555522441864},{"x":0.4493463933467865,"y":0.3055555522441864},{"x":0.4493463933467865,"y":0.3080808222293854}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.4297385513782501,0.3080808222293854,0.4493463933467865,0.3055555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4297385513782501,"y":0.3030303120613098},{"x":0.4297385513782501,"y":0.28787878155708313},{"x":0.4493463933467865,"y":0.28787878155708313},{"x":0.4493463933467865,"y":0.3030303120613098}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Tra","boundary":[0.4297385513782501,0.3030303120613098,0.4493463933467865,0.28787878155708313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4313725531101227,"y":0.28787878155708313},{"x":0.4313725531101227,"y":0.28409090638160706},{"x":0.4493463933467865,"y":0.28409090638160706},{"x":0.4493463933467865,"y":0.28787878155708313}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.4313725531101227,0.28787878155708313,0.4493463933467865,0.28409090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4313725531101227,"y":0.2790403962135315},{"x":0.4313725531101227,"y":0.2626262605190277},{"x":0.4493463933467865,"y":0.2626262605190277},{"x":0.4493463933467865,"y":0.2790403962135315}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"spp","boundary":[0.4313725531101227,0.2790403962135315,0.4493463933467865,0.2626262605190277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4313725531101227,"y":0.2601010203361511},{"x":0.4313725531101227,"y":0.25757575035095215},{"x":0.4493463933467865,"y":0.25757575035095215},{"x":0.4493463933467865,"y":0.2601010203361511}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.4313725531101227,0.2601010203361511,0.4493463933467865,0.25757575035095215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4313725531101227,"y":0.25631314516067505},{"x":0.4313725531101227,"y":0.2525252401828766},{"x":0.4493463933467865,"y":0.2525252401828766},{"x":0.4493463933467865,"y":0.25631314516067505}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.4313725531101227,0.25631314516067505,0.4493463933467865,0.2525252401828766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4313725531101227,"y":0.2537878751754761},{"x":0.4313725531101227,"y":0.1931818127632141},{"x":0.4493463933467865,"y":0.1931818127632141},{"x":0.4493463933467865,"y":0.2537878751754761}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Onobrychis","boundary":[0.4313725531101227,0.2537878751754761,0.4493463933467865,0.1931818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4313725531101227,"y":0.18939393758773804},{"x":0.4313725531101227,"y":0.14898990094661713},{"x":0.4493463933467865,"y":0.14898990094661713},{"x":0.4493463933467865,"y":0.18939393758773804}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"cornuta","boundary":[0.4313725531101227,0.18939393758773804,0.4493463933467865,0.14898990094661713]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40032678842544556,"y":0.5492424368858337},{"x":0.4035947620868683,"y":0.14898990094661713},{"x":0.45098039507865906,"y":0.14898990094661713},{"x":0.4493463933467865,"y":0.5492424368858337}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.39532678842544555,0.5422424368858337,0.45598039507865906,0.15598990094661713],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46078431606292725,"y":0.5353535413742065},{"x":0.46078431606292725,"y":0.4835858643054962},{"x":0.4722222089767456,"y":0.4835858643054962},{"x":0.4722222089767456,"y":0.5353535413742065}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"Ar.au-Ps.fr","boundary":[0.46078431606292725,0.5353535413742065,0.4722222089767456,0.4835858643054962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45588234066963196,"y":0.46843433380126953},{"x":0.4575163424015045,"y":0.41161617636680603},{"x":0.47875815629959106,"y":0.41161617636680603},{"x":0.47875815629959106,"y":0.46843433380126953}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.45588234066963196,0.46843433380126953,0.47875815629959106,0.41161617636680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4575163424015045,"y":0.40656566619873047},{"x":0.4575163424015045,"y":0.3611111044883728},{"x":0.4803921580314636,"y":0.3611111044883728},{"x":0.47875815629959106,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"aucheri","boundary":[0.4575163424015045,0.40656566619873047,0.4803921580314636,0.3611111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4575163424015045,"y":0.3623737394809723},{"x":0.4575163424015045,"y":0.35732322931289673},{"x":0.47875815629959106,"y":0.35732322931289673},{"x":0.47875815629959106,"y":0.3623737394809723}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.4575163424015045,0.3623737394809723,0.47875815629959106,0.35732322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4575163424015045,"y":0.35606059432029724},{"x":0.4575163424015045,"y":0.2638888955116272},{"x":0.4803921580314636,"y":0.2638888955116272},{"x":0.4803921580314636,"y":0.35606059432029724}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Psathyrostachys","boundary":[0.4575163424015045,0.35606059432029724,0.4803921580314636,0.2638888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4575163424015045,"y":0.25883838534355164},{"x":0.4591503143310547,"y":0.21969696879386902},{"x":0.4803921580314636,"y":0.21969696879386902},{"x":0.4803921580314636,"y":0.25883838534355164}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"fragilis","boundary":[0.4575163424015045,0.25883838534355164,0.4803921580314636,0.21969696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4869281053543091,"y":0.5492424368858337},{"x":0.4869281053543091,"y":0.5479797720909119},{"x":0.5065359473228455,"y":0.5479797720909119},{"x":0.5065359473228455,"y":0.5492424368858337}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"|","boundary":[0.4869281053543091,0.5492424368858337,0.5065359473228455,0.5479797720909119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4869281053543091,"y":0.5467171669006348},{"x":0.4869281053543091,"y":0.5189393758773804},{"x":0.5065359473228455,"y":0.5189393758773804},{"x":0.5065359473228455,"y":0.5467171669006348}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Ar.si","boundary":[0.4869281053543091,0.5467171669006348,0.5065359473228455,0.5189393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4869281053543091,"y":0.5176767706871033},{"x":0.4869281053543091,"y":0.5151515007019043},{"x":0.5065359473228455,"y":0.5151515007019043},{"x":0.5065359473228455,"y":0.5176767706871033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.4869281053543091,0.5176767706871033,0.5065359473228455,0.5151515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4869281053543091,"y":0.5126262903213501},{"x":0.4869281053543091,"y":0.47601011395454407},{"x":0.5065359473228455,"y":0.47601011395454407},{"x":0.5065359473228455,"y":0.5126262903213501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"As.spp","boundary":[0.4869281053543091,0.5126262903213501,0.5065359473228455,0.47601011395454407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4869281053543091,"y":0.4734848439693451},{"x":0.4869281053543091,"y":0.4722222089767456},{"x":0.5065359473228455,"y":0.4722222089767456},{"x":0.5065359473228455,"y":0.4734848439693451}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.4869281053543091,0.4734848439693451,0.5065359473228455,0.4722222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4869281053543091,"y":0.46843433380126953},{"x":0.4869281053543091,"y":0.41161617636680603},{"x":0.5065359473228455,"y":0.41161617636680603},{"x":0.5065359473228455,"y":0.46843433380126953}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.4869281053543091,0.46843433380126953,0.5065359473228455,0.41161617636680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4869281053543091,"y":0.40656566619873047},{"x":0.4869281053543091,"y":0.36742424964904785},{"x":0.508169949054718,"y":0.36742424964904785},{"x":0.508169949054718,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sieberi","boundary":[0.4869281053543091,0.40656566619873047,0.508169949054718,0.36742424964904785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4869281053543091,"y":0.36742424964904785},{"x":0.4869281053543091,"y":0.3636363744735718},{"x":0.508169949054718,"y":0.3636363744735718},{"x":0.508169949054718,"y":0.36742424964904785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.4869281053543091,0.36742424964904785,0.508169949054718,0.3636363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4869281053543091,"y":0.3623737394809723},{"x":0.4869281053543091,"y":0.3017676770687103},{"x":0.508169949054718,"y":0.3017676770687103},{"x":0.508169949054718,"y":0.3623737394809723}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Astragalus","boundary":[0.4869281053543091,0.3623737394809723,0.508169949054718,0.3017676770687103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4869281053543091,"y":0.29797980189323425},{"x":0.4869281053543091,"y":0.280303031206131},{"x":0.508169949054718,"y":0.280303031206131},{"x":0.508169949054718,"y":0.29797980189323425}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"spp","boundary":[0.4869281053543091,0.29797980189323425,0.508169949054718,0.280303031206131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4869281053543091,"y":0.2790403962135315},{"x":0.4869281053543091,"y":0.2765151560306549},{"x":0.508169949054718,"y":0.2765151560306549},{"x":0.508169949054718,"y":0.2790403962135315}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.4869281053543091,0.2790403962135315,0.508169949054718,0.2765151560306549]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0.8899999856948853}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45588234066963196,"y":0.5492424368858337},{"x":0.4575163424015045,"y":0.21969696879386902},{"x":0.508169949054718,"y":0.21969696879386902},{"x":0.5065359473228455,"y":0.5492424368858337}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.45088234066963195,0.5422424368858337,0.513169949054718,0.22669696879386902],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516339898109436,"y":0.5328282713890076},{"x":0.516339898109436,"y":0.48232322931289673},{"x":0.529411792755127,"y":0.48232322931289673},{"x":0.529411792755127,"y":0.5328282713890076}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Ar.si-Pt.au","boundary":[0.516339898109436,0.5328282713890076,0.529411792755127,0.48232322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5147058963775635,"y":0.46843433380126953},{"x":0.5147058963775635,"y":0.46338382363319397},{"x":0.5359477400779724,"y":0.46338382363319397},{"x":0.5359477400779724,"y":0.46843433380126953}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"|","boundary":[0.5147058963775635,0.46843433380126953,0.5359477400779724,0.46338382363319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5147058963775635,"y":0.46338382363319397},{"x":0.5147058963775635,"y":0.41161617636680603},{"x":0.5359477400779724,"y":0.41161617636680603},{"x":0.5359477400779724,"y":0.46338382363319397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.5147058963775635,0.46338382363319397,0.5359477400779724,0.41161617636680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5147058963775635,"y":0.40656566619873047},{"x":0.5147058963775635,"y":0.36742424964904785},{"x":0.5359477400779724,"y":0.36742424964904785},{"x":0.5359477400779724,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sieberi","boundary":[0.5147058963775635,0.40656566619873047,0.5359477400779724,0.36742424964904785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5147058963775635,"y":0.36742424964904785},{"x":0.5147058963775635,"y":0.3636363744735718},{"x":0.5359477400779724,"y":0.3636363744735718},{"x":0.5359477400779724,"y":0.36742424964904785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.5147058963775635,0.36742424964904785,0.5359477400779724,0.3636363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5147058963775635,"y":0.3611111044883728},{"x":0.5147058963775635,"y":0.2954545319080353},{"x":0.5359477400779724,"y":0.2954545319080353},{"x":0.5359477400779724,"y":0.3611111044883728}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Pteropyrum","boundary":[0.5147058963775635,0.3611111044883728,0.5359477400779724,0.2954545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5147058963775635,"y":0.2916666567325592},{"x":0.5147058963775635,"y":0.2487373799085617},{"x":0.5359477400779724,"y":0.2487373799085617},{"x":0.5359477400779724,"y":0.2916666567325592}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"aucheri","boundary":[0.5147058963775635,0.2916666567325592,0.5359477400779724,0.2487373799085617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.5492424368858337},{"x":0.5424836874008179,"y":0.5227272510528564},{"x":0.563725471496582,"y":0.5227272510528564},{"x":0.563725471496582,"y":0.5492424368858337}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Ar.si","boundary":[0.5424836874008179,0.5492424368858337,0.563725471496582,0.5227272510528564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.5239899158477783},{"x":0.5424836874008179,"y":0.5189393758773804},{"x":0.563725471496582,"y":0.5189393758773804},{"x":0.563725471496582,"y":0.5239899158477783}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.5424836874008179,0.5239899158477783,0.563725471496582,0.5189393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.5214646458625793},{"x":0.5424836874008179,"y":0.4987373650074005},{"x":0.563725471496582,"y":0.4987373650074005},{"x":0.563725471496582,"y":0.5214646458625793}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Pt.au","boundary":[0.5424836874008179,0.5214646458625793,0.563725471496582,0.4987373650074005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.4974747598171234},{"x":0.5424836874008179,"y":0.49368685483932495},{"x":0.563725471496582,"y":0.49368685483932495},{"x":0.563725471496582,"y":0.4974747598171234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.5424836874008179,0.4974747598171234,0.563725471496582,0.49368685483932495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.49242424964904785},{"x":0.5424836874008179,"y":0.4709596037864685},{"x":0.563725471496582,"y":0.4709596037864685},{"x":0.563725471496582,"y":0.49242424964904785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Sa.or","boundary":[0.5424836874008179,0.49242424964904785,0.563725471496582,0.4709596037864685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.46843433380126953},{"x":0.5424836874008179,"y":0.41161617636680603},{"x":0.563725471496582,"y":0.41161617636680603},{"x":0.563725471496582,"y":0.46843433380126953}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.5424836874008179,0.46843433380126953,0.563725471496582,0.41161617636680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.40782827138900757},{"x":0.5424836874008179,"y":0.36742424964904785},{"x":0.563725471496582,"y":0.36742424964904785},{"x":0.563725471496582,"y":0.40782827138900757}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sieberi","boundary":[0.5424836874008179,0.40782827138900757,0.563725471496582,0.36742424964904785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.36742424964904785},{"x":0.5424836874008179,"y":0.3636363744735718},{"x":0.563725471496582,"y":0.3636363744735718},{"x":0.563725471496582,"y":0.36742424964904785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.5424836874008179,0.36742424964904785,0.563725471496582,0.3636363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.3623737394809723},{"x":0.5424836874008179,"y":0.29671716690063477},{"x":0.563725471496582,"y":0.29671716690063477},{"x":0.563725471496582,"y":0.3623737394809723}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Pteropyrum","boundary":[0.5424836874008179,0.3623737394809723,0.563725471496582,0.29671716690063477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.2916666567325592},{"x":0.5424836874008179,"y":0.24621212482452393},{"x":0.563725471496582,"y":0.24621212482452393},{"x":0.563725471496582,"y":0.2916666567325592}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"aucheri","boundary":[0.5424836874008179,0.2916666567325592,0.563725471496582,0.24621212482452393]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.24621212482452393},{"x":0.5424836874008179,"y":0.24368686974048615},{"x":0.563725471496582,"y":0.24368686974048615},{"x":0.563725471496582,"y":0.24621212482452393}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.5424836874008179,0.24621212482452393,0.563725471496582,0.24368686974048615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.24116161465644836},{"x":0.5424836874008179,"y":0.20328283309936523},{"x":0.563725471496582,"y":0.20328283309936523},{"x":0.563725471496582,"y":0.24116161465644836}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Salsola","boundary":[0.5424836874008179,0.24116161465644836,0.563725471496582,0.20328283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.19823232293128967},{"x":0.5424836874008179,"y":0.14393939077854156},{"x":0.563725471496582,"y":0.14393939077854156},{"x":0.563725471496582,"y":0.19823232293128967}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"orientalis","boundary":[0.5424836874008179,0.19823232293128967,0.563725471496582,0.14393939077854156]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0.8999999761581421}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5147058963775635,"y":0.5492424368858337},{"x":0.5147058963775635,"y":0.14393939077854156},{"x":0.563725471496582,"y":0.14393939077854156},{"x":0.563725471496582,"y":0.5492424368858337}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5097058963775635,0.5422424368858337,0.568725471496582,0.15093939077854157],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ceb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5735294222831726,"y":0.5340909361839294},{"x":0.5735294222831726,"y":0.5113636255264282},{"x":0.5866013169288635,"y":0.5113636255264282},{"x":0.5866013169288635,"y":0.5340909361839294}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Ar.si","boundary":[0.5735294222831726,0.5340909361839294,0.5866013169288635,0.5113636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ceb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5735294222831726,"y":0.5101010203361511},{"x":0.5735294222831726,"y":0.5088383555412292},{"x":0.5866013169288635,"y":0.5088383555412292},{"x":0.5866013169288635,"y":0.5101010203361511}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.5735294222831726,0.5101010203361511,0.5866013169288635,0.5088383555412292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ceb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5735294222831726,"y":0.506313145160675},{"x":0.5735294222831726,"y":0.4835858643054962},{"x":0.5866013169288635,"y":0.4835858643054962},{"x":0.5866013169288635,"y":0.506313145160675}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Sa.or","boundary":[0.5735294222831726,0.506313145160675,0.5866013169288635,0.4835858643054962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5702614188194275,"y":0.46843433380126953},{"x":0.5702614188194275,"y":0.46464645862579346},{"x":0.5882353186607361,"y":0.46464645862579346},{"x":0.5882353186607361,"y":0.46843433380126953}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","str":"|","boundary":[0.5702614188194275,0.46843433380126953,0.5882353186607361,0.46464645862579346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5702614188194275,"y":0.46590909361839294},{"x":0.5702614188194275,"y":0.41161617636680603},{"x":0.5882353186607361,"y":0.41161617636680603},{"x":0.5882353186607361,"y":0.46590909361839294}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.5702614188194275,0.46590909361839294,0.5882353186607361,0.41161617636680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5702614188194275,"y":0.4040403962135315},{"x":0.5702614188194275,"y":0.3636363744735718},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3636363744735718},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4040403962135315}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sieberi","boundary":[0.5702614188194275,0.4040403962135315,0.5882353186607361,0.3636363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5702614188194275,"y":0.3636363744735718},{"x":0.5702614188194275,"y":0.3611111044883728},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3611111044883728},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3636363744735718}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.5702614188194275,0.3636363744735718,0.5882353186607361,0.3611111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5702614188194275,"y":0.3585858643054962},{"x":0.5702614188194275,"y":0.3194444477558136},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3194444477558136},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3585858643054962}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Salsola","boundary":[0.5702614188194275,0.3585858643054962,0.5882353186607361,0.3194444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5702614188194275,"y":0.31439393758773804},{"x":0.5702614188194275,"y":0.2601010203361511},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2601010203361511},{"x":0.5882353186607361,"y":0.31439393758773804}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"orientalis","boundary":[0.5702614188194275,0.31439393758773804,0.5882353186607361,0.2601010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.601307213306427,"y":0.5340909361839294},{"x":0.601307213306427,"y":0.5126262903213501},{"x":0.6143791079521179,"y":0.5126262903213501},{"x":0.6143791079521179,"y":0.5340909361839294}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Ar.si","boundary":[0.601307213306427,0.5340909361839294,0.6143791079521179,0.5126262903213501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.601307213306427,"y":0.5113636255264282},{"x":0.601307213306427,"y":0.5088383555412292},{"x":0.6143791079521179,"y":0.5088383555412292},{"x":0.6143791079521179,"y":0.5113636255264282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.601307213306427,0.5113636255264282,0.6143791079521179,0.5088383555412292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.601307213306427,"y":0.506313145160675},{"x":0.601307213306427,"y":0.4835858643054962},{"x":0.6143791079521179,"y":0.4835858643054962},{"x":0.6143791079521179,"y":0.506313145160675}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"St.ho","boundary":[0.601307213306427,0.506313145160675,0.6143791079521179,0.4835858643054962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5980392098426819,"y":0.46843433380126953},{"x":0.5980392098426819,"y":0.46338382363319397},{"x":0.6192810535430908,"y":0.46338382363319397},{"x":0.6192810535430908,"y":0.46843433380126953}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"|","boundary":[0.5980392098426819,0.46843433380126953,0.6192810535430908,0.46338382363319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5980392098426819,"y":0.46338382363319397},{"x":0.5980392098426819,"y":0.41161617636680603},{"x":0.6192810535430908,"y":0.41161617636680603},{"x":0.6192810535430908,"y":0.46338382363319397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.5980392098426819,0.46338382363319397,0.6192810535430908,0.41161617636680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5980392098426819,"y":0.40782827138900757},{"x":0.5980392098426819,"y":0.36868685483932495},{"x":0.6192810535430908,"y":0.36868685483932495},{"x":0.6192810535430908,"y":0.40782827138900757}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sieberi","boundary":[0.5980392098426819,0.40782827138900757,0.6192810535430908,0.36868685483932495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5980392098426819,"y":0.36616161465644836},{"x":0.5980392098426819,"y":0.3623737394809723},{"x":0.6192810535430908,"y":0.3623737394809723},{"x":0.6192810535430908,"y":0.36616161465644836}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.5980392098426819,0.36616161465644836,0.6192810535430908,0.3623737394809723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5980392098426819,"y":0.3623737394809723},{"x":0.5980392098426819,"y":0.3345959484577179},{"x":0.6192810535430908,"y":0.3345959484577179},{"x":0.6192810535430908,"y":0.3623737394809723}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Stipa","boundary":[0.5980392098426819,0.3623737394809723,0.6192810535430908,0.3345959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5980392098426819,"y":0.3308080732822418},{"x":0.5980392098426819,"y":0.23989899456501007},{"x":0.6192810535430908,"y":0.23989899456501007},{"x":0.6192810535430908,"y":0.3308080732822418}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"hohenackeriana","boundary":[0.5980392098426819,0.3308080732822418,0.6192810535430908,0.23989899456501007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6307189464569092,"y":0.5391414165496826},{"x":0.6307189464569092,"y":0.5176767706871033},{"x":0.6454248428344727,"y":0.5176767706871033},{"x":0.6454248428344727,"y":0.5391414165496826}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Ar.si","boundary":[0.6307189464569092,0.5391414165496826,0.6454248428344727,0.5176767706871033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6307189464569092,"y":0.5151515007019043},{"x":0.6307189464569092,"y":0.5126262903213501},{"x":0.6454248428344727,"y":0.5126262903213501},{"x":0.6454248428344727,"y":0.5151515007019043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.6307189464569092,0.5151515007019043,0.6454248428344727,0.5126262903213501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6307189464569092,"y":0.5113636255264282},{"x":0.6307189464569092,"y":0.4848484992980957},{"x":0.6454248428344727,"y":0.4848484992980957},{"x":0.6454248428344727,"y":0.5113636255264282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Ac.sp","boundary":[0.6307189464569092,0.5113636255264282,0.6454248428344727,0.4848484992980957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6307189464569092,"y":0.4835858643054962},{"x":0.6307189464569092,"y":0.48232322931289673},{"x":0.6454248428344727,"y":0.48232322931289673},{"x":0.6454248428344727,"y":0.4835858643054962}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6307189464569092,0.4835858643054962,0.6454248428344727,0.48232322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274510025978088,"y":0.46843433380126953},{"x":0.6274510025978088,"y":0.46464645862579346},{"x":0.6470588445663452,"y":0.46464645862579346},{"x":0.6470588445663452,"y":0.46843433380126953}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"|","boundary":[0.6274510025978088,0.46843433380126953,0.6470588445663452,0.46464645862579346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274510025978088,"y":0.46338382363319397},{"x":0.6274510025978088,"y":0.41161617636680603},{"x":0.6470588445663452,"y":0.41161617636680603},{"x":0.6470588445663452,"y":0.46338382363319397}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.6274510025978088,0.46338382363319397,0.6470588445663452,0.41161617636680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274510025978088,"y":0.40656566619873047},{"x":0.6290849447250366,"y":0.36868685483932495},{"x":0.6470588445663452,"y":0.36868685483932495},{"x":0.6470588445663452,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"sieberi","boundary":[0.6274510025978088,0.40656566619873047,0.6470588445663452,0.36868685483932495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6290849447250366,"y":0.36616161465644836},{"x":0.6290849447250366,"y":0.3636363744735718},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3636363744735718},{"x":0.6470588445663452,"y":0.36616161465644836}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.6290849447250366,0.36616161465644836,0.6470588445663452,0.3636363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274510025978088,"y":0.3623737394809723},{"x":0.6290849447250366,"y":0.28409090638160706},{"x":0.6470588445663452,"y":0.28409090638160706},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3623737394809723}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"Acantholimon","boundary":[0.6274510025978088,0.3623737394809723,0.6470588445663452,0.28409090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6290849447250366,"y":0.280303031206131},{"x":0.6290849447250366,"y":0.27146464586257935},{"x":0.6470588445663452,"y":0.27146464586257935},{"x":0.6470588445663452,"y":0.280303031206131}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"sp","boundary":[0.6290849447250366,0.280303031206131,0.6470588445663452,0.27146464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6290849447250366,"y":0.26767677068710327},{"x":0.6290849447250366,"y":0.2651515007019043},{"x":0.6470588445663452,"y":0.2651515007019043},{"x":0.6470588445663452,"y":0.26767677068710327}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6290849447250366,0.26767677068710327,0.6470588445663452,0.2651515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.5441918969154358},{"x":0.656862735748291,"y":0.4709596037864685},{"x":0.6748365759849548,"y":0.4709596037864685},{"x":0.6748365759849548,"y":0.5441918969154358}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Ar.au-As.spp.-Ps.fr","boundary":[0.656862735748291,0.5441918969154358,0.6748365759849548,0.4709596037864685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.46338382363319397},{"x":0.656862735748291,"y":0.4154040515422821},{"x":0.6748365759849548,"y":0.4154040515422821},{"x":0.6748365759849548,"y":0.46338382363319397}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.656862735748291,0.46338382363319397,0.6748365759849548,0.4154040515422821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.41161617636680603},{"x":0.656862735748291,"y":0.3762626349925995},{"x":0.6748365759849548,"y":0.3762626349925995},{"x":0.6748365759849548,"y":0.41161617636680603}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sieberi","boundary":[0.656862735748291,0.41161617636680603,0.6748365759849548,0.3762626349925995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.3762626349925995},{"x":0.656862735748291,"y":0.3737373650074005},{"x":0.6748365759849548,"y":0.3737373650074005},{"x":0.6748365759849548,"y":0.3762626349925995}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.656862735748291,0.3762626349925995,0.6748365759849548,0.3737373650074005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.3712121248245239},{"x":0.656862735748291,"y":0.3194444477558136},{"x":0.6748365759849548,"y":0.3194444477558136},{"x":0.6748365759849548,"y":0.3712121248245239}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Astragalus","boundary":[0.656862735748291,0.3712121248245239,0.6748365759849548,0.3194444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.3181818127632141},{"x":0.656862735748291,"y":0.3156565725803375},{"x":0.6748365759849548,"y":0.3156565725803375},{"x":0.6748365759849548,"y":0.3181818127632141}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.656862735748291,0.3181818127632141,0.6748365759849548,0.3156565725803375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.31313130259513855},{"x":0.656862735748291,"y":0.29924243688583374},{"x":0.6748365759849548,"y":0.29924243688583374},{"x":0.6748365759849548,"y":0.31313130259513855}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Tra","boundary":[0.656862735748291,0.31313130259513855,0.6748365759849548,0.29924243688583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.29797980189323425},{"x":0.656862735748291,"y":0.2954545319080353},{"x":0.6748365759849548,"y":0.2954545319080353},{"x":0.6748365759849548,"y":0.29797980189323425}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.656862735748291,0.29797980189323425,0.6748365759849548,0.2954545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.2904040515422821},{"x":0.656862735748291,"y":0.27398988604545593},{"x":0.6748365759849548,"y":0.27398988604545593},{"x":0.6748365759849548,"y":0.2904040515422821}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"spp","boundary":[0.656862735748291,0.2904040515422821,0.6748365759849548,0.27398988604545593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.27398988604545593},{"x":0.656862735748291,"y":0.27020201086997986},{"x":0.6748365759849548,"y":0.27020201086997986},{"x":0.6748365759849548,"y":0.27398988604545593}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.656862735748291,0.27398988604545593,0.6748365759849548,0.27020201086997986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.26893940567970276},{"x":0.656862735748291,"y":0.2651515007019043},{"x":0.6748365759849548,"y":0.2651515007019043},{"x":0.6748365759849548,"y":0.26893940567970276}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.656862735748291,0.26893940567970276,0.6748365759849548,0.2651515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.2638888955116272},{"x":0.656862735748291,"y":0.18434342741966248},{"x":0.6748365759849548,"y":0.18434342741966248},{"x":0.6748365759849548,"y":0.2638888955116272}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Psathyrostachys","boundary":[0.656862735748291,0.2638888955116272,0.6748365759849548,0.18434342741966248]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.1818181872367859},{"x":0.656862735748291,"y":0.14520202577114105},{"x":0.6748365759849548,"y":0.14520202577114105},{"x":0.6748365759849548,"y":0.1818181872367859}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"fragilis","boundary":[0.656862735748291,0.1818181872367859,0.6748365759849548,0.14520202577114105]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0.6700000166893005},{"languageCode":"en","confidence":0.17000000178813934},{"languageCode":"la","confidence":0.05999999865889549},{"languageCode":"ca","confidence":0.05000000074505806},{"languageCode":"ceb","confidence":0.05000000074505806}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5702614188194275,"y":0.5441918969154358},{"x":0.5718954205513,"y":0.14520202577114105},{"x":0.6764705777168274,"y":0.14520202577114105},{"x":0.6748365759849548,"y":0.5441918969154358}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5652614188194275,0.5371918969154358,0.6814705777168274,0.15220202577114106],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6846405267715454,"y":0.5353535413742065},{"x":0.6846405267715454,"y":0.5113636255264282},{"x":0.7026143670082092,"y":0.5113636255264282},{"x":0.7009803652763367,"y":0.5353535413742065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Ar.si","boundary":[0.6846405267715454,0.5353535413742065,0.7026143670082092,0.5113636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.5113636255264282},{"x":0.686274528503418,"y":0.5088383555412292},{"x":0.7026143670082092,"y":0.5088383555412292},{"x":0.7026143670082092,"y":0.5113636255264282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.686274528503418,0.5113636255264282,0.7026143670082092,0.5088383555412292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6846405267715454,"y":0.506313145160675},{"x":0.686274528503418,"y":0.48232322931289673},{"x":0.7026143670082092,"y":0.48232322931289673},{"x":0.7026143670082092,"y":0.506313145160675}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"As.sq","boundary":[0.6846405267715454,0.506313145160675,0.7026143670082092,0.48232322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6813725233078003,"y":0.46212121844291687},{"x":0.6830065250396729,"y":0.40782827138900757},{"x":0.7026143670082092,"y":0.40782827138900757},{"x":0.7026143670082092,"y":0.46338382363319397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.6813725233078003,0.46212121844291687,0.7026143670082092,0.40782827138900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6830065250396729,"y":0.4027777910232544},{"x":0.6830065250396729,"y":0.3636363744735718},{"x":0.7042483687400818,"y":0.3636363744735718},{"x":0.7026143670082092,"y":0.4040403962135315}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sieberi","boundary":[0.6830065250396729,0.4027777910232544,0.7042483687400818,0.3636363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6830065250396729,"y":0.3636363744735718},{"x":0.6830065250396729,"y":0.3598484992980957},{"x":0.7042483687400818,"y":0.3598484992980957},{"x":0.7042483687400818,"y":0.3636363744735718}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.6830065250396729,0.3636363744735718,0.7042483687400818,0.3598484992980957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6830065250396729,"y":0.3585858643054962},{"x":0.6846405267715454,"y":0.29924243688583374},{"x":0.7058823704719543,"y":0.29924243688583374},{"x":0.7042483687400818,"y":0.3585858643054962}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Astragalus","boundary":[0.6830065250396729,0.3585858643054962,0.7058823704719543,0.29924243688583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6846405267715454,"y":0.2941919267177582},{"x":0.686274528503418,"y":0.22853535413742065},{"x":0.7075163125991821,"y":0.22853535413742065},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2941919267177582}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"squarrosus","boundary":[0.6846405267715454,0.2941919267177582,0.7075163125991821,0.22853535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7124183177947998,"y":0.5366161465644836},{"x":0.7124183177947998,"y":0.48232322931289673},{"x":0.7320261597633362,"y":0.48232322931289673},{"x":0.7320261597633362,"y":0.5366161465644836}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Ar.si-Hu.pe","boundary":[0.7124183177947998,0.5366161465644836,0.7320261597633362,0.48232322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7124183177947998,"y":0.46843433380126953},{"x":0.7124183177947998,"y":0.41161617636680603},{"x":0.7320261597633362,"y":0.41161617636680603},{"x":0.7320261597633362,"y":0.46843433380126953}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.7124183177947998,0.46843433380126953,0.7320261597633362,0.41161617636680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7124183177947998,"y":0.4040403962135315},{"x":0.7124183177947998,"y":0.36742424964904785},{"x":0.7320261597633362,"y":0.36742424964904785},{"x":0.7320261597633362,"y":0.4040403962135315}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sieberi","boundary":[0.7124183177947998,0.4040403962135315,0.7320261597633362,0.36742424964904785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7124183177947998,"y":0.36616161465644836},{"x":0.7124183177947998,"y":0.3623737394809723},{"x":0.7320261597633362,"y":0.3623737394809723},{"x":0.7320261597633362,"y":0.36616161465644836}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.7124183177947998,0.36616161465644836,0.7320261597633362,0.3623737394809723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7124183177947998,"y":0.3611111044883728},{"x":0.7124183177947998,"y":0.3030303120613098},{"x":0.7320261597633362,"y":0.3030303120613098},{"x":0.7320261597633362,"y":0.3611111044883728}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"Hulthemia","boundary":[0.7124183177947998,0.3611111044883728,0.7320261597633362,0.3030303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7124183177947998,"y":0.29924243688583374},{"x":0.7124183177947998,"y":0.25883838534355164},{"x":0.7320261597633362,"y":0.25883838534355164},{"x":0.7320261597633362,"y":0.29924243688583374}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"persica","boundary":[0.7124183177947998,0.29924243688583374,0.7320261597633362,0.25883838534355164]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.5429292917251587},{"x":0.741830050945282,"y":0.5252525210380554},{"x":0.7598039507865906,"y":0.5252525210380554},{"x":0.7598039507865906,"y":0.5429292917251587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Ar.si","boundary":[0.741830050945282,0.5429292917251587,0.7598039507865906,0.5252525210380554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.5227272510528564},{"x":0.741830050945282,"y":0.5202020406723022},{"x":0.7598039507865906,"y":0.5202020406723022},{"x":0.7598039507865906,"y":0.5227272510528564}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.741830050945282,0.5227272510528564,0.7598039507865906,0.5202020406723022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.5214646458625793},{"x":0.741830050945282,"y":0.502525269985199},{"x":0.7598039507865906,"y":0.502525269985199},{"x":0.7598039507865906,"y":0.5214646458625793}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Ps.fr","boundary":[0.741830050945282,0.5214646458625793,0.7598039507865906,0.502525269985199]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.5012626051902771},{"x":0.741830050945282,"y":0.5},{"x":0.7598039507865906,"y":0.5},{"x":0.7598039507865906,"y":0.5012626051902771}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.741830050945282,0.5012626051902771,0.7598039507865906,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.4987373650074005},{"x":0.741830050945282,"y":0.4734848439693451},{"x":0.7598039507865906,"y":0.4734848439693451},{"x":0.7598039507865906,"y":0.4987373650074005}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"As.spp","boundary":[0.741830050945282,0.4987373650074005,0.7598039507865906,0.4734848439693451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.4734848439693451},{"x":0.741830050945282,"y":0.4709596037864685},{"x":0.7598039507865906,"y":0.4709596037864685},{"x":0.7598039507865906,"y":0.4734848439693451}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.741830050945282,0.4734848439693451,0.7598039507865906,0.4709596037864685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.46843433380126953},{"x":0.741830050945282,"y":0.4191919267177582},{"x":0.7598039507865906,"y":0.4191919267177582},{"x":0.7598039507865906,"y":0.46843433380126953}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","str":"JArtemisia","boundary":[0.741830050945282,0.46843433380126953,0.7598039507865906,0.4191919267177582]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.4141414165496826},{"x":0.741830050945282,"y":0.38005051016807556},{"x":0.7598039507865906,"y":0.38005051016807556},{"x":0.7598039507865906,"y":0.4141414165496826}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"sieberi","boundary":[0.741830050945282,0.4141414165496826,0.7598039507865906,0.38005051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.38005051016807556},{"x":0.741830050945282,"y":0.3762626349925995},{"x":0.7598039507865906,"y":0.3762626349925995},{"x":0.7598039507865906,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.741830050945282,0.38005051016807556,0.7598039507865906,0.3762626349925995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.3762626349925995},{"x":0.741830050945282,"y":0.2954545319080353},{"x":0.7598039507865906,"y":0.2954545319080353},{"x":0.7598039507865906,"y":0.3762626349925995}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Psathyrostachys","boundary":[0.741830050945282,0.3762626349925995,0.7598039507865906,0.2954545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.2916666567325592},{"x":0.741830050945282,"y":0.25631314516067505},{"x":0.7598039507865906,"y":0.25631314516067505},{"x":0.7598039507865906,"y":0.2916666567325592}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"fragilis","boundary":[0.741830050945282,0.2916666567325592,0.7598039507865906,0.25631314516067505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.25505051016807556},{"x":0.741830050945282,"y":0.2512626349925995},{"x":0.7598039507865906,"y":0.2512626349925995},{"x":0.7598039507865906,"y":0.25505051016807556}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.741830050945282,0.25505051016807556,0.7598039507865906,0.2512626349925995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.2512626349925995},{"x":0.741830050945282,"y":0.19949494302272797},{"x":0.7614378929138184,"y":0.19949494302272797},{"x":0.7614378929138184,"y":0.2512626349925995}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Astragalus","boundary":[0.741830050945282,0.2512626349925995,0.7614378929138184,0.19949494302272797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7434640526771545,"y":0.1944444477558136},{"x":0.7434640526771545,"y":0.19065657258033752},{"x":0.7614378929138184,"y":0.19065657258033752},{"x":0.7614378929138184,"y":0.1944444477558136}]},"confidence":0.44999998807907104,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.7434640526771545,0.1944444477558136,0.7614378929138184,0.19065657258033752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7434640526771545,"y":0.18939393758773804},{"x":0.7434640526771545,"y":0.17424242198467255},{"x":0.7614378929138184,"y":0.17424242198467255},{"x":0.7614378929138184,"y":0.18939393758773804}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Tra","boundary":[0.7434640526771545,0.18939393758773804,0.7614378929138184,0.17424242198467255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7434640526771545,"y":0.17297980189323425},{"x":0.7434640526771545,"y":0.17045454680919647},{"x":0.7614378929138184,"y":0.17045454680919647},{"x":0.7614378929138184,"y":0.17297980189323425}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.7434640526771545,0.17297980189323425,0.7614378929138184,0.17045454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7434640526771545,"y":0.1666666716337204},{"x":0.7434640526771545,"y":0.15025252103805542},{"x":0.7614378929138184,"y":0.15025252103805542},{"x":0.7614378929138184,"y":0.1666666716337204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"spp","boundary":[0.7434640526771545,0.1666666716337204,0.7614378929138184,0.15025252103805542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7434640526771545,"y":0.14898990094661713},{"x":0.7434640526771545,"y":0.14646464586257935},{"x":0.7614378929138184,"y":0.14646464586257935},{"x":0.7614378929138184,"y":0.14898990094661713}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.7434640526771545,0.14898990094661713,0.7614378929138184,0.14646464586257935]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0.9399999976158142},{"languageCode":"la","confidence":0.05999999865889549}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6813725233078003,"y":0.5429292917251587},{"x":0.6830065250396729,"y":0.14646464586257935},{"x":0.7630718946456909,"y":0.14646464586257935},{"x":0.7598039507865906,"y":0.5429292917251587}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6763725233078003,0.5359292917251587,0.7680718946456909,0.15346464586257935],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5441176295280457,"y":0.8421717286109924},{"x":0.5441176295280457,"y":0.8244949579238892},{"x":0.5555555820465088,"y":0.8244949579238892},{"x":0.5555555820465088,"y":0.8421717286109924}]},"confidence":0.6899999976158142,"str":"۲.۶۰","boundary":[0.5441176295280457,0.8421717286109924,0.5555555820465088,0.8244949579238892]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5441176295280457,"y":0.8421717286109924},{"x":0.5441176295280457,"y":0.8244949579238892},{"x":0.5555555820465088,"y":0.8244949579238892},{"x":0.5555555820465088,"y":0.8421717286109924}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.5391176295280456,0.8351717286109924,0.5605555820465088,0.8314949579238892],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.7866161465644836},{"x":0.5441176295280457,"y":0.7664141654968262},{"x":0.5555555820465088,"y":0.7676767706871033},{"x":0.5555555820465088,"y":0.7878788113594055}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۳.۹۷","boundary":[0.5424836874008179,0.7866161465644836,0.5555555820465088,0.7676767706871033]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.7866161465644836},{"x":0.5441176295280457,"y":0.7664141654968262},{"x":0.5555555820465088,"y":0.7676767706871033},{"x":0.5555555820465088,"y":0.7878788113594055}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.5374836874008179,0.7796161465644836,0.5605555820465088,0.7746767706871033],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5441176295280457,"y":0.7323232293128967},{"x":0.5441176295280457,"y":0.7095959782600403},{"x":0.5555555820465088,"y":0.7095959782600403},{"x":0.5555555820465088,"y":0.7323232293128967}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":"۱۹۱۱","boundary":[0.5441176295280457,0.7323232293128967,0.5555555820465088,0.7095959782600403]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5441176295280457,"y":0.7386363744735718},{"x":0.5441176295280457,"y":0.7361111044883728},{"x":0.5555555820465088,"y":0.7361111044883728},{"x":0.5555555820465088,"y":0.7386363744735718}]},"confidence":0.3400000035762787,"str":"ء","boundary":[0.5441176295280457,0.7386363744735718,0.5555555820465088,0.7361111044883728]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5441176295280457,"y":0.7386363744735718},{"x":0.5441176295280457,"y":0.7095959782600403},{"x":0.5555555820465088,"y":0.7095959782600403},{"x":0.5555555820465088,"y":0.7386363744735718}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.5391176295280456,0.7316363744735718,0.5605555820465088,0.7165959782600403],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5441176295280457,"y":0.6805555820465088},{"x":0.5441176295280457,"y":0.6452020406723022},{"x":0.5555555820465088,"y":0.6452020406723022},{"x":0.5555555820465088,"y":0.6805555820465088}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"۲۰۰-۳۰۰","boundary":[0.5441176295280457,0.6805555820465088,0.5555555820465088,0.6452020406723022]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5441176295280457,"y":0.6805555820465088},{"x":0.5441176295280457,"y":0.6452020406723022},{"x":0.5555555820465088,"y":0.6452020406723022},{"x":0.5555555820465088,"y":0.6805555820465088}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.5391176295280456,0.6735555820465088,0.5605555820465088,0.6522020406723023],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5441176295280457,"y":0.6123737096786499},{"x":0.5441176295280457,"y":0.5656565427780151},{"x":0.5555555820465088,"y":0.5656565427780151},{"x":0.5555555820465088,"y":0.6123737096786499}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۰۰-۱۹۰۰","boundary":[0.5441176295280457,0.6123737096786499,0.5555555820465088,0.5656565427780151]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5441176295280457,"y":0.6123737096786499},{"x":0.5441176295280457,"y":0.5656565427780151},{"x":0.5555555820465088,"y":0.5656565427780151},{"x":0.5555555820465088,"y":0.6123737096786499}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.5391176295280456,0.6053737096786499,0.5605555820465088,0.5726565427780151],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5718954205513,"y":0.8409090638160706},{"x":0.5718954205513,"y":0.8232323527336121},{"x":0.5833333134651184,"y":0.8232323527336121},{"x":0.5833333134651184,"y":0.8409090638160706}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۱.۱۲","boundary":[0.5718954205513,0.8409090638160706,0.5833333134651184,0.8232323527336121]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5718954205513,"y":0.8409090638160706},{"x":0.5718954205513,"y":0.8232323527336121},{"x":0.5833333134651184,"y":0.8232323527336121},{"x":0.5833333134651184,"y":0.8409090638160706}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.5668954205513,0.8339090638160706,0.5883333134651184,0.8302323527336121],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5718954205513,"y":0.7853535413742065},{"x":0.5718954205513,"y":0.7676767706871033},{"x":0.5833333134651184,"y":0.7676767706871033},{"x":0.5833333134651184,"y":0.7853535413742065}]},"confidence":0.800000011920929,"str":"۱۸۵","boundary":[0.5718954205513,0.7853535413742065,0.5833333134651184,0.7676767706871033]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5718954205513,"y":0.7853535413742065},{"x":0.5718954205513,"y":0.7676767706871033},{"x":0.5833333134651184,"y":0.7676767706871033},{"x":0.5833333134651184,"y":0.7853535413742065}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","boundary":[0.5668954205513,0.7783535413742065,0.5883333134651184,0.7746767706871033],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5718954205513,"y":0.7373737096786499},{"x":0.5718954205513,"y":0.7095959782600403},{"x":0.5833333134651184,"y":0.7095959782600403},{"x":0.5833333134651184,"y":0.7373737096786499}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹۳۳۲","boundary":[0.5718954205513,0.7373737096786499,0.5833333134651184,0.7095959782600403]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5718954205513,"y":0.7373737096786499},{"x":0.5718954205513,"y":0.7095959782600403},{"x":0.5833333134651184,"y":0.7095959782600403},{"x":0.5833333134651184,"y":0.7373737096786499}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.5668954205513,0.7303737096786499,0.5883333134651184,0.7165959782600403],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5718954205513,"y":0.6136363744735718},{"x":0.5718954205513,"y":0.5921717286109924},{"x":0.5833333134651184,"y":0.5921717286109924},{"x":0.5833333134651184,"y":0.6136363744735718}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۰۰","boundary":[0.5718954205513,0.6136363744735718,0.5833333134651184,0.5921717286109924]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5718954205513,"y":0.5921717286109924},{"x":0.5718954205513,"y":0.564393937587738},{"x":0.5833333134651184,"y":0.564393937587738},{"x":0.5833333134651184,"y":0.5921717286109924}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"-۱۳۰۰","boundary":[0.5718954205513,0.5921717286109924,0.5833333134651184,0.564393937587738]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5718954205513,"y":0.6136363744735718},{"x":0.5718954205513,"y":0.564393937587738},{"x":0.5833333134651184,"y":0.564393937587738},{"x":0.5833333134651184,"y":0.6136363744735718}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.5668954205513,0.6066363744735718,0.5883333134651184,0.571393937587738],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5996732115745544,"y":0.8421717286109924},{"x":0.5996732115745544,"y":0.8232323527336121},{"x":0.6111111044883728,"y":0.8232323527336121},{"x":0.6111111044883728,"y":0.8421717286109924}]},"confidence":0.7799999713897705,"str":"۵.۹۹","boundary":[0.5996732115745544,0.8421717286109924,0.6111111044883728,0.8232323527336121]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5996732115745544,"y":0.8421717286109924},{"x":0.5996732115745544,"y":0.8232323527336121},{"x":0.6111111044883728,"y":0.8232323527336121},{"x":0.6111111044883728,"y":0.8421717286109924}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"ltr","boundary":[0.5946732115745544,0.8351717286109924,0.6161111044883728,0.8302323527336121],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5996732115745544,"y":0.7878788113594055},{"x":0.5996732115745544,"y":0.7676767706871033},{"x":0.6127451062202454,"y":0.7676767706871033},{"x":0.6111111044883728,"y":0.7878788113594055}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۹۸۹","boundary":[0.5996732115745544,0.7878788113594055,0.6127451062202454,0.7676767706871033]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5996732115745544,"y":0.7878788113594055},{"x":0.5996732115745544,"y":0.7676767706871033},{"x":0.6127451062202454,"y":0.7676767706871033},{"x":0.6111111044883728,"y":0.7878788113594055}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.5946732115745544,0.7808788113594055,0.6177451062202454,0.7746767706871033],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5996732115745544,"y":0.7398989796638489},{"x":0.5996732115745544,"y":0.7070707082748413},{"x":0.6111111044883728,"y":0.7070707082748413},{"x":0.6111111044883728,"y":0.7398989796638489}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":"۱۰۳۹۳۲","boundary":[0.5996732115745544,0.7398989796638489,0.6111111044883728,0.7070707082748413]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5996732115745544,"y":0.7398989796638489},{"x":0.5996732115745544,"y":0.7070707082748413},{"x":0.6111111044883728,"y":0.7070707082748413},{"x":0.6111111044883728,"y":0.7398989796638489}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.5946732115745544,0.7328989796638489,0.6161111044883728,0.7140707082748413],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5996732115745544,"y":0.6818181872367859},{"x":0.5996732115745544,"y":0.6666666865348816},{"x":0.6111111044883728,"y":0.6666666865348816},{"x":0.6111111044883728,"y":0.6818181872367859}]},"confidence":0.7799999713897705,"str":"۱۵۰","boundary":[0.5996732115745544,0.6818181872367859,0.6111111044883728,0.6666666865348816]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5996732115745544,"y":0.6641414165496826},{"x":0.5996732115745544,"y":0.6616161465644836},{"x":0.6111111044883728,"y":0.6616161465644836},{"x":0.6111111044883728,"y":0.6641414165496826}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"-","boundary":[0.5996732115745544,0.6641414165496826,0.6111111044883728,0.6616161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5996732115745544,"y":0.6527777910232544},{"x":0.5996732115745544,"y":0.6439393758773804},{"x":0.6111111044883728,"y":0.6439393758773804},{"x":0.6111111044883728,"y":0.6527777910232544}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۰۰","boundary":[0.5996732115745544,0.6527777910232544,0.6111111044883728,0.6439393758773804]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5996732115745544,"y":0.6818181872367859},{"x":0.5996732115745544,"y":0.6439393758773804},{"x":0.6111111044883728,"y":0.6439393758773804},{"x":0.6111111044883728,"y":0.6818181872367859}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.5946732115745544,0.6748181872367859,0.6161111044883728,0.6509393758773804],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5996732115745544,"y":0.6111111044883728},{"x":0.5996732115745544,"y":0.5959596037864685},{"x":0.6111111044883728,"y":0.5959596037864685},{"x":0.6111111044883728,"y":0.6111111044883728}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۰۰","boundary":[0.5996732115745544,0.6111111044883728,0.6111111044883728,0.5959596037864685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5996732115745544,"y":0.5871211886405945},{"x":0.5996732115745544,"y":0.566919207572937},{"x":0.6111111044883728,"y":0.566919207572937},{"x":0.6111111044883728,"y":0.5871211886405945}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"۲۱۰۰","boundary":[0.5996732115745544,0.5871211886405945,0.6111111044883728,0.566919207572937]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5996732115745544,"y":0.6111111044883728},{"x":0.5996732115745544,"y":0.566919207572937},{"x":0.6111111044883728,"y":0.566919207572937},{"x":0.6111111044883728,"y":0.6111111044883728}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.5946732115745544,0.6041111044883728,0.6161111044883728,0.573919207572937],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6290849447250366,"y":0.8409090638160706},{"x":0.6290849447250366,"y":0.8219696879386902},{"x":0.6405228972434998,"y":0.8219696879386902},{"x":0.6388888955116272,"y":0.8409090638160706}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۱.۲۸","boundary":[0.6290849447250366,0.8409090638160706,0.6405228972434998,0.8219696879386902]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6290849447250366,"y":0.8409090638160706},{"x":0.6290849447250366,"y":0.8219696879386902},{"x":0.6405228972434998,"y":0.8219696879386902},{"x":0.6388888955116272,"y":0.8409090638160706}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.6240849447250366,0.8339090638160706,0.6455228972434998,0.8289696879386902],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6290849447250366,"y":0.7866161465644836},{"x":0.6274510025978088,"y":0.7676767706871033},{"x":0.6388888955116272,"y":0.7676767706871033},{"x":0.6405228972434998,"y":0.7866161465644836}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۲.۱۲","boundary":[0.6290849447250366,0.7866161465644836,0.6388888955116272,0.7676767706871033]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6290849447250366,"y":0.7866161465644836},{"x":0.6274510025978088,"y":0.7676767706871033},{"x":0.6388888955116272,"y":0.7676767706871033},{"x":0.6405228972434998,"y":0.7866161465644836}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.6240849447250366,0.7796161465644836,0.6438888955116272,0.7746767706871033],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274510025978088,"y":0.7386363744735718},{"x":0.6274510025978088,"y":0.7095959782600403},{"x":0.6388888955116272,"y":0.7095959782600403},{"x":0.6388888955116272,"y":0.7386363744735718}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۲۱۸۳","boundary":[0.6274510025978088,0.7386363744735718,0.6388888955116272,0.7095959782600403]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274510025978088,"y":0.7386363744735718},{"x":0.6274510025978088,"y":0.7095959782600403},{"x":0.6388888955116272,"y":0.7095959782600403},{"x":0.6388888955116272,"y":0.7386363744735718}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.6224510025978088,0.7316363744735718,0.6438888955116272,0.7165959782600403],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6290849447250366,"y":0.6805555820465088},{"x":0.6274510025978088,"y":0.6452020406723022},{"x":0.6388888955116272,"y":0.6452020406723022},{"x":0.6388888955116272,"y":0.6805555820465088}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":"۱۹۰-۳۰۰","boundary":[0.6290849447250366,0.6805555820465088,0.6388888955116272,0.6452020406723022]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6290849447250366,"y":0.6805555820465088},{"x":0.6274510025978088,"y":0.6452020406723022},{"x":0.6388888955116272,"y":0.6452020406723022},{"x":0.6388888955116272,"y":0.6805555820465088}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.6240849447250366,0.6735555820465088,0.6438888955116272,0.6522020406723023],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274510025978088,"y":0.6123737096786499},{"x":0.6290849447250366,"y":0.5656565427780151},{"x":0.6405228972434998,"y":0.5656565427780151},{"x":0.6388888955116272,"y":0.6123737096786499}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۱۳۰۰-۲۶۰۰","boundary":[0.6274510025978088,0.6123737096786499,0.6405228972434998,0.5656565427780151]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274510025978088,"y":0.6123737096786499},{"x":0.6290849447250366,"y":0.5656565427780151},{"x":0.6405228972434998,"y":0.5656565427780151},{"x":0.6388888955116272,"y":0.6123737096786499}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.6224510025978088,0.6053737096786499,0.6455228972434998,0.5726565427780151],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.7853535413742065},{"x":0.656862735748291,"y":0.7676767706871033},{"x":0.6699346303939819,"y":0.7664141654968262},{"x":0.6699346303939819,"y":0.7853535413742065}]},"confidence":0.699999988079071,"str":"۱.۹۹","boundary":[0.656862735748291,0.7853535413742065,0.6699346303939819,0.7664141654968262]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.7853535413742065},{"x":0.656862735748291,"y":0.7676767706871033},{"x":0.6699346303939819,"y":0.7664141654968262},{"x":0.6699346303939819,"y":0.7853535413742065}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.651862735748291,0.7783535413742065,0.6749346303939819,0.7734141654968262],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552287340164185,"y":0.7373737096786499},{"x":0.6552287340164185,"y":0.7108585834503174},{"x":0.6683006286621094,"y":0.7108585834503174},{"x":0.6683006286621094,"y":0.7373737096786499}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷۳۷۰","boundary":[0.6552287340164185,0.7373737096786499,0.6683006286621094,0.7108585834503174]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552287340164185,"y":0.7373737096786499},{"x":0.6552287340164185,"y":0.7108585834503174},{"x":0.6683006286621094,"y":0.7108585834503174},{"x":0.6683006286621094,"y":0.7373737096786499}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.6502287340164185,0.7303737096786499,0.6733006286621094,0.7178585834503174],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.6805555820465088},{"x":0.656862735748291,"y":0.6452020406723022},{"x":0.6683006286621094,"y":0.6452020406723022},{"x":0.6683006286621094,"y":0.6805555820465088}]},"confidence":0.7900000214576721,"str":"۲۵۰-۳۰۰","boundary":[0.656862735748291,0.6805555820465088,0.6683006286621094,0.6452020406723022]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.6805555820465088},{"x":0.656862735748291,"y":0.6452020406723022},{"x":0.6683006286621094,"y":0.6452020406723022},{"x":0.6683006286621094,"y":0.6805555820465088}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"ltr","boundary":[0.651862735748291,0.6735555820465088,0.6733006286621094,0.6522020406723023],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.6136363744735718},{"x":0.656862735748291,"y":0.5656565427780151},{"x":0.6683006286621094,"y":0.5656565427780151},{"x":0.6683006286621094,"y":0.6136363744735718}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"۲۱۰۰-۳۰۵۰","boundary":[0.656862735748291,0.6136363744735718,0.6683006286621094,0.5656565427780151]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.6136363744735718},{"x":0.656862735748291,"y":0.5656565427780151},{"x":0.6683006286621094,"y":0.5656565427780151},{"x":0.6683006286621094,"y":0.6136363744735718}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.651862735748291,0.6066363744735718,0.6733006286621094,0.5726565427780151],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6846405267715454,"y":0.8409090638160706},{"x":0.6846405267715454,"y":0.8295454382896423},{"x":0.6977124214172363,"y":0.8282828330993652},{"x":0.6977124214172363,"y":0.8409090638160706}]},"confidence":0.5600000023841858,"str":"0.5","boundary":[0.6846405267715454,0.8409090638160706,0.6977124214172363,0.8282828330993652]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6846405267715454,"y":0.8409090638160706},{"x":0.6846405267715454,"y":0.8295454382896423},{"x":0.6977124214172363,"y":0.8282828330993652},{"x":0.6977124214172363,"y":0.8409090638160706}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"ltr","boundary":[0.6796405267715454,0.8339090638160706,0.7027124214172363,0.8352828330993652],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.7853535413742065},{"x":0.6846405267715454,"y":0.7676767706871033},{"x":0.6977124214172363,"y":0.7676767706871033},{"x":0.6977124214172363,"y":0.7853535413742065}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۰۸۹","boundary":[0.686274528503418,0.7853535413742065,0.6977124214172363,0.7676767706871033]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.7853535413742065},{"x":0.6846405267715454,"y":0.7676767706871033},{"x":0.6977124214172363,"y":0.7676767706871033},{"x":0.6977124214172363,"y":0.7853535413742065}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.681274528503418,0.7783535413742065,0.7027124214172363,0.7746767706871033],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6846405267715454,"y":0.7348484992980957},{"x":0.6846405267715454,"y":0.7121211886405945},{"x":0.6960784196853638,"y":0.7121211886405945},{"x":0.6960784196853638,"y":0.7348484992980957}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":"۹۳۳۰","boundary":[0.6846405267715454,0.7348484992980957,0.6960784196853638,0.7121211886405945]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6846405267715454,"y":0.7348484992980957},{"x":0.6846405267715454,"y":0.7121211886405945},{"x":0.6960784196853638,"y":0.7121211886405945},{"x":0.6960784196853638,"y":0.7348484992980957}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.6796405267715454,0.7278484992980957,0.7010784196853638,0.7191211886405945],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6846405267715454,"y":0.6767676472663879},{"x":0.6846405267715454,"y":0.6489899158477783},{"x":0.6960784196853638,"y":0.6489899158477783},{"x":0.6960784196853638,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":0.7599999904632568,"str":"۷۵-۸۰","boundary":[0.6846405267715454,0.6767676472663879,0.6960784196853638,0.6489899158477783]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6846405267715454,"y":0.6767676472663879},{"x":0.6846405267715454,"y":0.6489899158477783},{"x":0.6960784196853638,"y":0.6489899158477783},{"x":0.6960784196853638,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"ltr","boundary":[0.6796405267715454,0.6697676472663879,0.7010784196853638,0.6559899158477783],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6846405267715454,"y":0.6085858345031738},{"x":0.6846405267715454,"y":0.5707070827484131},{"x":0.6977124214172363,"y":0.5707070827484131},{"x":0.6960784196853638,"y":0.6085858345031738}]},"confidence":0.6499999761581421,"str":"۸۶۰-۹۶۰","boundary":[0.6846405267715454,0.6085858345031738,0.6977124214172363,0.5707070827484131]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6846405267715454,"y":0.6085858345031738},{"x":0.6846405267715454,"y":0.5707070827484131},{"x":0.6977124214172363,"y":0.5707070827484131},{"x":0.6960784196853638,"y":0.6085858345031738}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.6796405267715454,0.6015858345031738,0.7027124214172363,0.5777070827484131],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7156862616539001,"y":0.8421717286109924},{"x":0.7124183177947998,"y":0.8219696879386902},{"x":0.7238562107086182,"y":0.8219696879386902},{"x":0.7271241545677185,"y":0.8409090638160706}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":"۰.۰۷","boundary":[0.7156862616539001,0.8421717286109924,0.7238562107086182,0.8219696879386902]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7156862616539001,"y":0.8421717286109924},{"x":0.7124183177947998,"y":0.8219696879386902},{"x":0.7238562107086182,"y":0.8219696879386902},{"x":0.7271241545677185,"y":0.8409090638160706}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.7106862616539001,0.8351717286109924,0.7288562107086182,0.8289696879386902],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7140522599220276,"y":0.7853535413742065},{"x":0.7124183177947998,"y":0.7676767706871033},{"x":0.7254902124404907,"y":0.7676767706871033},{"x":0.7254902124404907,"y":0.7853535413742065}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۰.۱۲","boundary":[0.7140522599220276,0.7853535413742065,0.7254902124404907,0.7676767706871033]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7140522599220276,"y":0.7853535413742065},{"x":0.7124183177947998,"y":0.7676767706871033},{"x":0.7254902124404907,"y":0.7676767706871033},{"x":0.7254902124404907,"y":0.7853535413742065}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.7090522599220276,0.7783535413742065,0.7304902124404907,0.7746767706871033],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7124183177947998,"y":0.6098484992980957},{"x":0.7124183177947998,"y":0.5681818127632141},{"x":0.7254902124404907,"y":0.5681818127632141},{"x":0.7238562107086182,"y":0.6098484992980957}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":"۹۵۰-۱۰۰","boundary":[0.7124183177947998,0.6098484992980957,0.7254902124404907,0.5681818127632141]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7124183177947998,"y":0.6098484992980957},{"x":0.7124183177947998,"y":0.5681818127632141},{"x":0.7254902124404907,"y":0.5681818127632141},{"x":0.7238562107086182,"y":0.6098484992980957}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.7074183177947998,0.6028484992980957,0.7304902124404907,0.5751818127632141],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.8409090638160706},{"x":0.741830050945282,"y":0.8232323527336121},{"x":0.7532680034637451,"y":0.8232323527336121},{"x":0.7532680034637451,"y":0.8409090638160706}]},"confidence":0.7599999904632568,"str":"۱.۵۶","boundary":[0.741830050945282,0.8409090638160706,0.7532680034637451,0.8232323527336121]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.8409090638160706},{"x":0.741830050945282,"y":0.8232323527336121},{"x":0.7532680034637451,"y":0.8232323527336121},{"x":0.7532680034637451,"y":0.8409090638160706}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"ltr","boundary":[0.736830050945282,0.8339090638160706,0.7582680034637451,0.8302323527336121],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.7866161465644836},{"x":0.741830050945282,"y":0.7739899158477783},{"x":0.7532680034637451,"y":0.7739899158477783},{"x":0.7532680034637451,"y":0.7866161465644836}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":"۲.۵","boundary":[0.741830050945282,0.7866161465644836,0.7532680034637451,0.7739899158477783]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.7866161465644836},{"x":0.741830050945282,"y":0.7739899158477783},{"x":0.7532680034637451,"y":0.7739899158477783},{"x":0.7532680034637451,"y":0.7866161465644836}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.736830050945282,0.7796161465644836,0.7582680034637451,0.7809899158477783],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.7386363744735718},{"x":0.741830050945282,"y":0.7095959782600403},{"x":0.7532680034637451,"y":0.7095959782600403},{"x":0.7532680034637451,"y":0.7386363744735718}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۲۹۹۲۸","boundary":[0.741830050945282,0.7386363744735718,0.7532680034637451,0.7095959782600403]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.7386363744735718},{"x":0.741830050945282,"y":0.7095959782600403},{"x":0.7532680034637451,"y":0.7095959782600403},{"x":0.7532680034637451,"y":0.7386363744735718}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.736830050945282,0.7316363744735718,0.7582680034637451,0.7165959782600403],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.6755050420761108},{"x":0.741830050945282,"y":0.6452020406723022},{"x":0.7516340017318726,"y":0.6452020406723022},{"x":0.7516340017318726,"y":0.6755050420761108}]},"confidence":0.6899999976158142,"str":"۰۰-۵۵۰","boundary":[0.741830050945282,0.6755050420761108,0.7516340017318726,0.6452020406723022]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.6755050420761108},{"x":0.741830050945282,"y":0.6452020406723022},{"x":0.7516340017318726,"y":0.6452020406723022},{"x":0.7516340017318726,"y":0.6755050420761108}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.736830050945282,0.6685050420761108,0.7566340017318726,0.6522020406723023],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.6136363744735718},{"x":0.741830050945282,"y":0.5656565427780151},{"x":0.7516340017318726,"y":0.5656565427780151},{"x":0.7516340017318726,"y":0.6136363744735718}]},"confidence":0.7300000190734863,"str":"۲۵۰-۳۴۰۰","boundary":[0.741830050945282,0.6136363744735718,0.7516340017318726,0.5656565427780151]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.6136363744735718},{"x":0.741830050945282,"y":0.5656565427780151},{"x":0.7516340017318726,"y":0.5656565427780151},{"x":0.7516340017318726,"y":0.6136363744735718}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.736830050945282,0.6066363744735718,0.7566340017318726,0.5726565427780151],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8006535768508911,"y":0.5126262903213501},{"x":0.8006535768508911,"y":0.506313145160675},{"x":0.8169934749603271,"y":0.506313145160675},{"x":0.8169934749603271,"y":0.5126262903213501}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"6","boundary":[0.8006535768508911,0.5126262903213501,0.8169934749603271,0.506313145160675]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8006535768508911,"y":0.5126262903213501},{"x":0.8006535768508911,"y":0.506313145160675},{"x":0.8169934749603271,"y":0.506313145160675},{"x":0.8169934749603271,"y":0.5126262903213501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.7956535768508911,0.5056262903213501,0.8219934749603272,0.513313145160675],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":18,"image":{"webpSec":"/storage/books/a892f4258e7da5d1/pages/vKZEJiOlsQPtidru-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a892f4258e7da5d1/pages/MdDHhEHoDvgRKbos.jpg","blurred":"/storage/books/a892f4258e7da5d1/pages/izkyItWBHklEOVeT.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.0003202294037232991,0.00041363124805267413,0.9986568734069275,0.9989437557597354]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20098039507865906,"y":0.4595959484577179},{"x":0.20098039507865906,"y":0.43813130259513855},{"x":0.21895425021648407,"y":0.43813130259513855},{"x":0.21895425021648407,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ادامه","boundary":[0.20098039507865906,0.4595959484577179,0.21895425021648407,0.43813130259513855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20098039507865906,"y":0.49242424964904785},{"x":0.20098039507865906,"y":0.46464645862579346},{"x":0.21895425021648407,"y":0.46464645862579346},{"x":0.21895425021648407,"y":0.49242424964904785}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.20098039507865906,0.49242424964904785,0.21895425021648407,0.46464645862579346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20098039507865906,"y":0.5},{"x":0.20098039507865906,"y":0.4974747598171234},{"x":0.21895425021648407,"y":0.4974747598171234},{"x":0.21895425021648407,"y":0.5}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.20098039507865906,0.5,0.21895425021648407,0.4974747598171234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20098039507865906,"y":0.502525269985199},{"x":0.20098039507865906,"y":0.5012626051902771},{"x":0.21895425021648407,"y":0.5012626051902771},{"x":0.21895425021648407,"y":0.502525269985199}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.20098039507865906,0.502525269985199,0.21895425021648407,0.5012626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20098039507865906,"y":0.5378788113594055},{"x":0.20098039507865906,"y":0.5075757503509521},{"x":0.21895425021648407,"y":0.5075757503509521},{"x":0.21895425021648407,"y":0.5378788113594055}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.20098039507865906,0.5378788113594055,0.21895425021648407,0.5075757503509521]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20098039507865906,"y":0.5378788113594055},{"x":0.20261438190937042,"y":0.43813130259513855},{"x":0.21895425021648407,"y":0.43813130259513855},{"x":0.21895425021648407,"y":0.5378788113594055}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.19598039507865905,0.5308788113594055,0.22395425021648407,0.44513130259513856],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20098039507865906,"y":0.6123737096786499},{"x":0.20098039507865906,"y":0.5934343338012695},{"x":0.21895425021648407,"y":0.5934343338012695},{"x":0.21895425021648407,"y":0.6123737096786499}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.20098039507865906,0.6123737096786499,0.21895425021648407,0.5934343338012695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20098039507865906,"y":0.6325757503509521},{"x":0.20098039507865906,"y":0.6148989796638489},{"x":0.21895425021648407,"y":0.6148989796638489},{"x":0.21895425021648407,"y":0.6325757503509521}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.20098039507865906,0.6325757503509521,0.21895425021648407,0.6148989796638489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20098039507865906,"y":0.6666666865348816},{"x":0.20098039507865906,"y":0.6376262903213501},{"x":0.21895425021648407,"y":0.6376262903213501},{"x":0.21895425021648407,"y":0.6666666865348816}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.20098039507865906,0.6666666865348816,0.21895425021648407,0.6376262903213501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20098039507865906,"y":0.6982323527336121},{"x":0.20098039507865906,"y":0.6704545617103577},{"x":0.21895425021648407,"y":0.6704545617103577},{"x":0.21895425021648407,"y":0.6982323527336121}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استان","boundary":[0.20098039507865906,0.6982323527336121,0.21895425021648407,0.6704545617103577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20098039507865906,"y":0.7285353541374207},{"x":0.20098039507865906,"y":0.7032828330993652},{"x":0.21895425021648407,"y":0.7032828330993652},{"x":0.21895425021648407,"y":0.7285353541374207}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.20098039507865906,0.7285353541374207,0.21895425021648407,0.7032828330993652]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20098039507865906,"y":0.7285353541374207},{"x":0.20098039507865906,"y":0.5934343338012695},{"x":0.21895425021648407,"y":0.5934343338012695},{"x":0.21895425021648407,"y":0.7285353541374207}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.19598039507865905,0.7215353541374206,0.22395425021648407,0.6004343338012695],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23366013169288635,"y":0.7398989796638489},{"x":0.23366013169288635,"y":0.7070707082748413},{"x":0.2450980395078659,"y":0.7070707082748413},{"x":0.2450980395078659,"y":0.7398989796638489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مساحت","boundary":[0.23366013169288635,0.7398989796638489,0.2450980395078659,0.7070707082748413]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23366013169288635,"y":0.7398989796638489},{"x":0.23366013169288635,"y":0.7070707082748413},{"x":0.2450980395078659,"y":0.7070707082748413},{"x":0.2450980395078659,"y":0.7398989796638489}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.22866013169288635,0.7328989796638489,0.2500980395078659,0.7140707082748413],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.6780303120613098},{"x":0.23039215803146362,"y":0.6452020406723022},{"x":0.24836601316928864,"y":0.6452020406723022},{"x":0.24836601316928864,"y":0.6780303120613098}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بارندگی","boundary":[0.232026144862175,0.6780303120613098,0.24836601316928864,0.6452020406723022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.6010100841522217},{"x":0.232026144862175,"y":0.5757575631141663},{"x":0.24836601316928864,"y":0.5757575631141663},{"x":0.24836601316928864,"y":0.6010100841522217}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارتفاع","boundary":[0.232026144862175,0.6010100841522217,0.24836601316928864,0.5757575631141663]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.5400000214576721},{"languageCode":"ar","confidence":0.46000000834465027}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.6780303120613098},{"x":0.23039215803146362,"y":0.5757575631141663},{"x":0.24673202633857727,"y":0.5757575631141663},{"x":0.24836601316928864,"y":0.6780303120613098}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.22702614486217498,0.6710303120613098,0.2517320263385773,0.5827575631141663],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2598039209842682,"y":0.7108585834503174},{"x":0.2598039209842682,"y":0.7070707082748413},{"x":0.27614378929138184,"y":0.7070707082748413},{"x":0.27614378929138184,"y":0.7108585834503174}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.2598039209842682,0.7108585834503174,0.27614378929138184,0.7070707082748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2598039209842682,"y":0.7348484992980957},{"x":0.2598039209842682,"y":0.7121211886405945},{"x":0.27614378929138184,"y":0.7121211886405945},{"x":0.27614378929138184,"y":0.7348484992980957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هکتار","boundary":[0.2598039209842682,0.7348484992980957,0.27614378929138184,0.7121211886405945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2598039209842682,"y":0.7398989796638489},{"x":0.2598039209842682,"y":0.7361111044883728},{"x":0.27614378929138184,"y":0.7361111044883728},{"x":0.27614378929138184,"y":0.7398989796638489}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.2598039209842682,0.7398989796638489,0.27614378929138184,0.7361111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2598039209842682,"y":0.6452020406723022},{"x":0.2598039209842682,"y":0.6414141654968262},{"x":0.27614378929138184,"y":0.6414141654968262},{"x":0.27614378929138184,"y":0.6439393758773804}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.2598039209842682,0.6452020406723022,0.27614378929138184,0.6414141654968262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2598039209842682,"y":0.6792929172515869},{"x":0.2598039209842682,"y":0.6464646458625793},{"x":0.27614378929138184,"y":0.6464646458625793},{"x":0.2777777910232544,"y":0.6780303120613098}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میلیمتر","boundary":[0.2598039209842682,0.6792929172515869,0.27614378929138184,0.6464646458625793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2598039209842682,"y":0.6818181872367859},{"x":0.2598039209842682,"y":0.6792929172515869},{"x":0.2777777910232544,"y":0.6792929172515869},{"x":0.2777777910232544,"y":0.6818181872367859}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.2598039209842682,0.6818181872367859,0.2777777910232544,0.6792929172515869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2598039209842682,"y":0.5808081030845642},{"x":0.2598039209842682,"y":0.5782828330993652},{"x":0.27614378929138184,"y":0.5782828330993652},{"x":0.27614378929138184,"y":0.5808081030845642}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.2598039209842682,0.5808081030845642,0.27614378929138184,0.5782828330993652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2598039209842682,"y":0.5959596037864685},{"x":0.2598039209842682,"y":0.5833333134651184},{"x":0.27614378929138184,"y":0.5833333134651184},{"x":0.27614378929138184,"y":0.5959596037864685}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متر","boundary":[0.2598039209842682,0.5959596037864685,0.27614378929138184,0.5833333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2598039209842682,"y":0.5984848737716675},{"x":0.2598039209842682,"y":0.5959596037864685},{"x":0.27614378929138184,"y":0.5959596037864685},{"x":0.27614378929138184,"y":0.5984848737716675}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.2598039209842682,0.5984848737716675,0.27614378929138184,0.5959596037864685]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2598039209842682,"y":0.7398989796638489},{"x":0.258169949054718,"y":0.5782828330993652},{"x":0.27614378929138184,"y":0.5782828330993652},{"x":0.2777777910232544,"y":0.7398989796638489}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.2548039209842682,0.7328989796638489,0.28114378929138184,0.5852828330993652],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23366013169288635,"y":0.5088383555412292},{"x":0.23039215803146362,"y":0.4861111044883728},{"x":0.24346405267715454,"y":0.4861111044883728},{"x":0.24673202633857727,"y":0.5075757503509521}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشانه","boundary":[0.23366013169288635,0.5088383555412292,0.24346405267715454,0.4861111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23692810535430908,"y":0.5303030014038086},{"x":0.23366013169288635,"y":0.5126262903213501},{"x":0.24673202633857727,"y":0.5126262903213501},{"x":0.25,"y":0.5290403962135315}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.23692810535430908,0.5303030014038086,0.24673202633857727,0.5126262903213501]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23692810535430908,"y":0.5303030014038086},{"x":0.23039215803146362,"y":0.4873737394809723},{"x":0.24346405267715454,"y":0.4861111044883728},{"x":0.25,"y":0.5290403962135315}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.23192810535430908,0.5233030014038086,0.24846405267715455,0.4931111044883728],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23039215803146362,"y":0.7727272510528564},{"x":0.23039215803146362,"y":0.7537878751754761},{"x":0.24836601316928864,"y":0.7537878751754761},{"x":0.24836601316928864,"y":0.7727272510528564}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فراوانی","boundary":[0.23039215803146362,0.7727272510528564,0.24836601316928864,0.7537878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23039215803146362,"y":0.7815656661987305},{"x":0.23039215803146362,"y":0.7752525210380554},{"x":0.24836601316928864,"y":0.7752525210380554},{"x":0.24836601316928864,"y":0.7815656661987305}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.23039215803146362,0.7815656661987305,0.24836601316928864,0.7752525210380554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23039215803146362,"y":0.7954545617103577},{"x":0.23039215803146362,"y":0.7840909361839294},{"x":0.24836601316928864,"y":0.7840909361839294},{"x":0.24836601316928864,"y":0.7954545617103577}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.23039215803146362,0.7954545617103577,0.24836601316928864,0.7840909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23039215803146362,"y":0.8030303120613098},{"x":0.23039215803146362,"y":0.8005050420761108},{"x":0.24836601316928864,"y":0.8005050420761108},{"x":0.24836601316928864,"y":0.8030303120613098}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.23039215803146362,0.8030303120613098,0.24836601316928864,0.8005050420761108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23039215803146362,"y":0.8383838534355164},{"x":0.23039215803146362,"y":0.808080792427063},{"x":0.24836601316928864,"y":0.808080792427063},{"x":0.24836601316928864,"y":0.8383838534355164}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فراوانی","boundary":[0.23039215803146362,0.8383838534355164,0.24836601316928864,0.808080792427063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23039215803146362,"y":0.8547979593276978},{"x":0.23039215803146362,"y":0.8434343338012695},{"x":0.24836601316928864,"y":0.8434343338012695},{"x":0.24836601316928864,"y":0.8547979593276978}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"کل","boundary":[0.23039215803146362,0.8547979593276978,0.24836601316928864,0.8434343338012695]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23039215803146362,"y":0.8547979593276978},{"x":0.232026144862175,"y":0.7537878751754761},{"x":0.24836601316928864,"y":0.7537878751754761},{"x":0.24836601316928864,"y":0.8547979593276978}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.22539215803146362,0.8477979593276977,0.25336601316928864,0.7607878751754761],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2598039209842682,"y":0.8181818127632141},{"x":0.2598039209842682,"y":0.8156565427780151},{"x":0.27614378929138184,"y":0.8156565427780151},{"x":0.27614378929138184,"y":0.8181818127632141}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.2598039209842682,0.8181818127632141,0.27614378929138184,0.8156565427780151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2598039209842682,"y":0.8446969985961914},{"x":0.2598039209842682,"y":0.8207070827484131},{"x":0.27614378929138184,"y":0.8207070827484131},{"x":0.27614378929138184,"y":0.8446969985961914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درصد","boundary":[0.2598039209842682,0.8446969985961914,0.27614378929138184,0.8207070827484131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2598039209842682,"y":0.8472222089767456},{"x":0.2598039209842682,"y":0.8446969985961914},{"x":0.27614378929138184,"y":0.8446969985961914},{"x":0.27614378929138184,"y":0.8472222089767456}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.2598039209842682,0.8472222089767456,0.27614378929138184,0.8446969985961914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2598039209842682,"y":0.7626262903213501},{"x":0.2598039209842682,"y":0.7601010203361511},{"x":0.2777777910232544,"y":0.7601010203361511},{"x":0.2777777910232544,"y":0.7626262903213501}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.2598039209842682,0.7626262903213501,0.2777777910232544,0.7601010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2598039209842682,"y":0.7891414165496826},{"x":0.2598039209842682,"y":0.7651515007019043},{"x":0.2777777910232544,"y":0.7651515007019043},{"x":0.2777777910232544,"y":0.7891414165496826}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درصد","boundary":[0.2598039209842682,0.7891414165496826,0.2777777910232544,0.7651515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2598039209842682,"y":0.7929292917251587},{"x":0.2598039209842682,"y":0.7891414165496826},{"x":0.2777777910232544,"y":0.7891414165496826},{"x":0.2777777910232544,"y":0.7929292917251587}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.2598039209842682,0.7929292917251587,0.2777777910232544,0.7891414165496826]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.258169949054718,"y":0.8472222089767456},{"x":0.2598039209842682,"y":0.7601010203361511},{"x":0.2777777910232544,"y":0.7601010203361511},{"x":0.27614378929138184,"y":0.8472222089767456}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.253169949054718,0.8402222089767456,0.2827777910232544,0.7671010203361511],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.28156566619873047},{"x":0.232026144862175,"y":0.27020201086997986},{"x":0.24836601316928864,"y":0.27020201086997986},{"x":0.24836601316928864,"y":0.28156566619873047}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.232026144862175,0.28156566619873047,0.24836601316928864,0.27020201086997986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.3030303120613098},{"x":0.232026144862175,"y":0.28535354137420654},{"x":0.24836601316928864,"y":0.28535354137420654},{"x":0.24836601316928864,"y":0.3030303120613098}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.232026144862175,0.3030303120613098,0.24836601316928864,0.28535354137420654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.3345959484577179},{"x":0.232026144862175,"y":0.3080808222293854},{"x":0.24836601316928864,"y":0.3080808222293854},{"x":0.24836601316928864,"y":0.3345959484577179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.232026144862175,0.3345959484577179,0.24836601316928864,0.3080808222293854]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.3345959484577179},{"x":0.232026144862175,"y":0.27020201086997986},{"x":0.24836601316928864,"y":0.27020201086997986},{"x":0.24836601316928864,"y":0.3345959484577179}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.22702614486217498,0.3275959484577179,0.25336601316928864,0.27720201086997986],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26143792271614075,"y":0.5189393758773804},{"x":0.26143792271614075,"y":0.4987373650074005},{"x":0.2728758156299591,"y":0.4987373650074005},{"x":0.2728758156299591,"y":0.5189393758773804}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"نقشه","boundary":[0.26143792271614075,0.5189393758773804,0.2728758156299591,0.4987373650074005]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26143792271614075,"y":0.5189393758773804},{"x":0.26143792271614075,"y":0.4987373650074005},{"x":0.2728758156299591,"y":0.4987373650074005},{"x":0.2728758156299591,"y":0.5189393758773804}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.25643792271614074,0.5119393758773804,0.2778758156299591,0.5057373650074005],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2908496856689453,"y":0.8409090638160706},{"x":0.2908496856689453,"y":0.8232323527336121},{"x":0.30228757858276367,"y":0.8232323527336121},{"x":0.30228757858276367,"y":0.8409090638160706}]},"confidence":0.6600000262260437,"str":"۱.۵۵","boundary":[0.2908496856689453,0.8409090638160706,0.30228757858276367,0.8232323527336121]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2908496856689453,"y":0.8409090638160706},{"x":0.2908496856689453,"y":0.8232323527336121},{"x":0.30228757858276367,"y":0.8232323527336121},{"x":0.30228757858276367,"y":0.8409090638160706}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.2858496856689453,0.8339090638160706,0.3072875785827637,0.8302323527336121],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2908496856689453,"y":0.7866161465644836},{"x":0.2908496856689453,"y":0.7676767706871033},{"x":0.30228757858276367,"y":0.7676767706871033},{"x":0.30228757858276367,"y":0.7866161465644836}]},"confidence":0.6600000262260437,"str":"۲.۵۵","boundary":[0.2908496856689453,0.7866161465644836,0.30228757858276367,0.7676767706871033]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2908496856689453,"y":0.7866161465644836},{"x":0.2908496856689453,"y":0.7676767706871033},{"x":0.30228757858276367,"y":0.7676767706871033},{"x":0.30228757858276367,"y":0.7866161465644836}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.2858496856689453,0.7796161465644836,0.3072875785827637,0.7746767706871033],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2908496856689453,"y":0.7373737096786499},{"x":0.2908496856689453,"y":0.7083333134651184},{"x":0.30228757858276367,"y":0.7083333134651184},{"x":0.30228757858276367,"y":0.7373737096786499}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":"۲۹۷۶۷","boundary":[0.2908496856689453,0.7373737096786499,0.30228757858276367,0.7083333134651184]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2908496856689453,"y":0.7373737096786499},{"x":0.2908496856689453,"y":0.7083333134651184},{"x":0.30228757858276367,"y":0.7083333134651184},{"x":0.30228757858276367,"y":0.7373737096786499}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.2858496856689453,0.7303737096786499,0.3072875785827637,0.7153333134651184],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2908496856689453,"y":0.6805555820465088},{"x":0.2908496856689453,"y":0.6452020406723022},{"x":0.30228757858276367,"y":0.6452020406723022},{"x":0.30228757858276367,"y":0.6805555820465088}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":"۱۰۰-۶۰۰","boundary":[0.2908496856689453,0.6805555820465088,0.30228757858276367,0.6452020406723022]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2908496856689453,"y":0.6805555820465088},{"x":0.2908496856689453,"y":0.6452020406723022},{"x":0.30228757858276367,"y":0.6452020406723022},{"x":0.30228757858276367,"y":0.6805555820465088}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.2858496856689453,0.6735555820465088,0.3072875785827637,0.6522020406723023],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32189542055130005,"y":0.8409090638160706},{"x":0.3202614486217499,"y":0.8232323527336121},{"x":0.3333333432674408,"y":0.8232323527336121},{"x":0.3333333432674408,"y":0.8409090638160706}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۰.۱۲","boundary":[0.32189542055130005,0.8409090638160706,0.3333333432674408,0.8232323527336121]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32189542055130005,"y":0.8409090638160706},{"x":0.3202614486217499,"y":0.8232323527336121},{"x":0.3333333432674408,"y":0.8232323527336121},{"x":0.3333333432674408,"y":0.8409090638160706}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.31689542055130004,0.8339090638160706,0.3383333432674408,0.8302323527336121],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32189542055130005,"y":0.7348484992980957},{"x":0.32189542055130005,"y":0.7133838534355164},{"x":0.33169934153556824,"y":0.7133838534355164},{"x":0.33169934153556824,"y":0.7348484992980957}]},"confidence":0.7900000214576721,"str":"۲۱۵۱","boundary":[0.32189542055130005,0.7348484992980957,0.33169934153556824,0.7133838534355164]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32189542055130005,"y":0.7348484992980957},{"x":0.32189542055130005,"y":0.7133838534355164},{"x":0.33169934153556824,"y":0.7133838534355164},{"x":0.33169934153556824,"y":0.7348484992980957}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"ltr","boundary":[0.31689542055130004,0.7278484992980957,0.33669934153556824,0.7203838534355164],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32189542055130005,"y":0.6805555820465088},{"x":0.32189542055130005,"y":0.6452020406723022},{"x":0.33169934153556824,"y":0.6452020406723022},{"x":0.33169934153556824,"y":0.6805555820465088}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"۱۰۰-۲۵۰","boundary":[0.32189542055130005,0.6805555820465088,0.33169934153556824,0.6452020406723022]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32189542055130005,"y":0.6805555820465088},{"x":0.32189542055130005,"y":0.6452020406723022},{"x":0.33169934153556824,"y":0.6452020406723022},{"x":0.33169934153556824,"y":0.6805555820465088}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.31689542055130004,0.6735555820465088,0.33669934153556824,0.6522020406723023],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32189542055130005,"y":0.6123737096786499},{"x":0.32189542055130005,"y":0.564393937587738},{"x":0.33169934153556824,"y":0.564393937587738},{"x":0.33169934153556824,"y":0.6123737096786499}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۱۱۰۰-۱۹۰۰","boundary":[0.32189542055130005,0.6123737096786499,0.33169934153556824,0.564393937587738]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32189542055130005,"y":0.6123737096786499},{"x":0.32189542055130005,"y":0.564393937587738},{"x":0.33169934153556824,"y":0.564393937587738},{"x":0.33169934153556824,"y":0.6123737096786499}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.31689542055130004,0.6053737096786499,0.33669934153556824,0.571393937587738],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513071835041046,"y":0.8358585834503174},{"x":0.34967321157455444,"y":0.8232323527336121},{"x":0.36274510622024536,"y":0.8232323527336121},{"x":0.36274510622024536,"y":0.8358585834503174}]},"confidence":0.5600000023841858,"str":".۹۶","boundary":[0.3513071835041046,0.8358585834503174,0.36274510622024536,0.8232323527336121]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513071835041046,"y":0.8358585834503174},{"x":0.34967321157455444,"y":0.8232323527336121},{"x":0.36274510622024536,"y":0.8232323527336121},{"x":0.36274510622024536,"y":0.8358585834503174}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"ltr","boundary":[0.3463071835041046,0.8288585834503174,0.36774510622024537,0.8302323527336121],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513071835041046,"y":0.7866161465644836},{"x":0.3513071835041046,"y":0.7676767706871033},{"x":0.36274510622024536,"y":0.7676767706871033},{"x":0.36274510622024536,"y":0.7866161465644836}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":"۸.۱۵","boundary":[0.3513071835041046,0.7866161465644836,0.36274510622024536,0.7676767706871033]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513071835041046,"y":0.7866161465644836},{"x":0.3513071835041046,"y":0.7676767706871033},{"x":0.36274510622024536,"y":0.7676767706871033},{"x":0.36274510622024536,"y":0.7866161465644836}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.3463071835041046,0.7796161465644836,0.36774510622024537,0.7746767706871033],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513071835041046,"y":0.7386363744735718},{"x":0.34967321157455444,"y":0.7083333134651184},{"x":0.36274510622024536,"y":0.7083333134651184},{"x":0.36274510622024536,"y":0.7386363744735718}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":"۸۵۶۳۳","boundary":[0.3513071835041046,0.7386363744735718,0.36274510622024536,0.7083333134651184]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513071835041046,"y":0.7386363744735718},{"x":0.34967321157455444,"y":0.7083333134651184},{"x":0.36274510622024536,"y":0.7083333134651184},{"x":0.36274510622024536,"y":0.7386363744735718}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.3463071835041046,0.7316363744735718,0.36774510622024537,0.7153333134651184],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513071835041046,"y":0.6818181872367859},{"x":0.3513071835041046,"y":0.6654040217399597},{"x":0.36274510622024536,"y":0.6654040217399597},{"x":0.36274510622024536,"y":0.6818181872367859}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۰۰","boundary":[0.3513071835041046,0.6818181872367859,0.36274510622024536,0.6654040217399597]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513071835041046,"y":0.6641414165496826},{"x":0.3513071835041046,"y":0.6616161465644836},{"x":0.36274510622024536,"y":0.6616161465644836},{"x":0.36274510622024536,"y":0.6641414165496826}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"-","boundary":[0.3513071835041046,0.6641414165496826,0.36274510622024536,0.6616161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513071835041046,"y":0.6540403962135315},{"x":0.3513071835041046,"y":0.6439393758773804},{"x":0.36274510622024536,"y":0.6439393758773804},{"x":0.36274510622024536,"y":0.6540403962135315}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۰۰","boundary":[0.3513071835041046,0.6540403962135315,0.36274510622024536,0.6439393758773804]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513071835041046,"y":0.6818181872367859},{"x":0.3513071835041046,"y":0.6439393758773804},{"x":0.36274510622024536,"y":0.6439393758773804},{"x":0.36274510622024536,"y":0.6818181872367859}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.3463071835041046,0.6748181872367859,0.36774510622024537,0.6509393758773804],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34967321157455444,"y":0.6123737096786499},{"x":0.34967321157455444,"y":0.5656565427780151},{"x":0.36274510622024536,"y":0.5656565427780151},{"x":0.3611111044883728,"y":0.6123737096786499}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۲۰۰۰-۲۵۰۰","boundary":[0.34967321157455444,0.6123737096786499,0.36274510622024536,0.5656565427780151]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34967321157455444,"y":0.6123737096786499},{"x":0.34967321157455444,"y":0.5656565427780151},{"x":0.36274510622024536,"y":0.5656565427780151},{"x":0.3611111044883728,"y":0.6123737096786499}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.34467321157455444,0.6053737096786499,0.36774510622024537,0.5726565427780151],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379084974527359,"y":0.7348484992980957},{"x":0.379084974527359,"y":0.7133838534355164},{"x":0.3921568691730499,"y":0.7133838534355164},{"x":0.3921568691730499,"y":0.7348484992980957}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":"۲۱۸۶","boundary":[0.379084974527359,0.7348484992980957,0.3921568691730499,0.7133838534355164]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379084974527359,"y":0.7348484992980957},{"x":0.379084974527359,"y":0.7133838534355164},{"x":0.3921568691730499,"y":0.7133838534355164},{"x":0.3921568691730499,"y":0.7348484992980957}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.374084974527359,0.7278484992980957,0.39715686917304993,0.7203838534355164],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3807189464569092,"y":0.6805555820465088},{"x":0.3807189464569092,"y":0.6452020406723022},{"x":0.3937908411026001,"y":0.6452020406723022},{"x":0.3921568691730499,"y":0.6805555820465088}]},"confidence":0.7699999809265137,"str":"۶۰۰-۹۰۰","boundary":[0.3807189464569092,0.6805555820465088,0.3937908411026001,0.6452020406723022]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3807189464569092,"y":0.6805555820465088},{"x":0.3807189464569092,"y":0.6452020406723022},{"x":0.3937908411026001,"y":0.6452020406723022},{"x":0.3921568691730499,"y":0.6805555820465088}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"ltr","boundary":[0.3757189464569092,0.6735555820465088,0.3987908411026001,0.6522020406723023],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3807189464569092,"y":0.6123737096786499},{"x":0.3807189464569092,"y":0.564393937587738},{"x":0.3921568691730499,"y":0.564393937587738},{"x":0.3921568691730499,"y":0.6123737096786499}]},"confidence":0.7799999713897705,"str":"۲۵۰۰-۳۲۵۰","boundary":[0.3807189464569092,0.6123737096786499,0.3921568691730499,0.564393937587738]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3807189464569092,"y":0.6123737096786499},{"x":0.3807189464569092,"y":0.564393937587738},{"x":0.3921568691730499,"y":0.564393937587738},{"x":0.3921568691730499,"y":0.6123737096786499}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"ltr","boundary":[0.3757189464569092,0.6053737096786499,0.39715686917304993,0.571393937587738],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.8409090638160706},{"x":0.4117647111415863,"y":0.8219696879386902},{"x":0.4215686321258545,"y":0.8219696879386902},{"x":0.42320260405540466,"y":0.8409090638160706}]},"confidence":0.7300000190734863,"str":"۰۸۷","boundary":[0.4117647111415863,0.8409090638160706,0.4215686321258545,0.8219696879386902]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.8409090638160706},{"x":0.4117647111415863,"y":0.8219696879386902},{"x":0.4215686321258545,"y":0.8219696879386902},{"x":0.42320260405540466,"y":0.8409090638160706}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.4067647111415863,0.8339090638160706,0.4265686321258545,0.8289696879386902],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084967374801636,"y":0.7853535413742065},{"x":0.41013070940971375,"y":0.7664141654968262},{"x":0.42320260405540466,"y":0.7664141654968262},{"x":0.4215686321258545,"y":0.7853535413742065}]},"confidence":0.7799999713897705,"str":"۱.۶۳","boundary":[0.4084967374801636,0.7853535413742065,0.42320260405540466,0.7664141654968262]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084967374801636,"y":0.7853535413742065},{"x":0.41013070940971375,"y":0.7664141654968262},{"x":0.42320260405540466,"y":0.7664141654968262},{"x":0.4215686321258545,"y":0.7853535413742065}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"ltr","boundary":[0.40349673748016357,0.7783535413742065,0.42820260405540467,0.7734141654968262],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41013070940971375,"y":0.7373737096786499},{"x":0.41013070940971375,"y":0.7083333134651184},{"x":0.4215686321258545,"y":0.7083333134651184},{"x":0.4215686321258545,"y":0.7373737096786499}]},"confidence":0.7900000214576721,"str":"۱۵۰۰۸","boundary":[0.41013070940971375,0.7373737096786499,0.4215686321258545,0.7083333134651184]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41013070940971375,"y":0.7373737096786499},{"x":0.41013070940971375,"y":0.7083333134651184},{"x":0.4215686321258545,"y":0.7083333134651184},{"x":0.4215686321258545,"y":0.7373737096786499}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"ltr","boundary":[0.40513070940971374,0.7303737096786499,0.4265686321258545,0.7153333134651184],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41013070940971375,"y":0.6755050420761108},{"x":0.41013070940971375,"y":0.6452020406723022},{"x":0.4215686321258545,"y":0.6452020406723022},{"x":0.4215686321258545,"y":0.6755050420761108}]},"confidence":0.8100000023841858,"str":"۰۰-۹۰۰","boundary":[0.41013070940971375,0.6755050420761108,0.4215686321258545,0.6452020406723022]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41013070940971375,"y":0.6755050420761108},{"x":0.41013070940971375,"y":0.6452020406723022},{"x":0.4215686321258545,"y":0.6452020406723022},{"x":0.4215686321258545,"y":0.6755050420761108}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"ltr","boundary":[0.40513070940971374,0.6685050420761108,0.4265686321258545,0.6522020406723023],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41013070940971375,"y":0.6123737096786499},{"x":0.41013070940971375,"y":0.564393937587738},{"x":0.4215686321258545,"y":0.564393937587738},{"x":0.41993463039398193,"y":0.6123737096786499}]},"confidence":0.7900000214576721,"str":"۲۵۰۰-۳۰۰۰","boundary":[0.41013070940971375,0.6123737096786499,0.4215686321258545,0.564393937587738]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41013070940971375,"y":0.6123737096786499},{"x":0.41013070940971375,"y":0.564393937587738},{"x":0.4215686321258545,"y":0.564393937587738},{"x":0.41993463039398193,"y":0.6123737096786499}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"ltr","boundary":[0.40513070940971374,0.6053737096786499,0.4265686321258545,0.571393937587738],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4395424723625183,"y":0.8409090638160706},{"x":0.4395424723625183,"y":0.8219696879386902},{"x":0.45261436700820923,"y":0.8219696879386902},{"x":0.45261436700820923,"y":0.8409090638160706}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۱.۱۸","boundary":[0.4395424723625183,0.8409090638160706,0.45261436700820923,0.8219696879386902]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4395424723625183,"y":0.8409090638160706},{"x":0.4395424723625183,"y":0.8219696879386902},{"x":0.45261436700820923,"y":0.8219696879386902},{"x":0.45261436700820923,"y":0.8409090638160706}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.4345424723625183,0.8339090638160706,0.45761436700820923,0.8289696879386902],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.7853535413742065},{"x":0.44117647409439087,"y":0.7676767706871033},{"x":0.45261436700820923,"y":0.7676767706871033},{"x":0.45261436700820923,"y":0.7853535413742065}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":"۱.۹۶","boundary":[0.44117647409439087,0.7853535413742065,0.45261436700820923,0.7676767706871033]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.7853535413742065},{"x":0.44117647409439087,"y":0.7676767706871033},{"x":0.45261436700820923,"y":0.7676767706871033},{"x":0.45261436700820923,"y":0.7853535413742065}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.43617647409439086,0.7783535413742065,0.45761436700820923,0.7746767706871033],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4395424723625183,"y":0.7373737096786499},{"x":0.4395424723625183,"y":0.7083333134651184},{"x":0.45261436700820923,"y":0.7083333134651184},{"x":0.45261436700820923,"y":0.7373737096786499}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۰۳۶۳","boundary":[0.4395424723625183,0.7373737096786499,0.45261436700820923,0.7083333134651184]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4395424723625183,"y":0.7373737096786499},{"x":0.4395424723625183,"y":0.7083333134651184},{"x":0.45261436700820923,"y":0.7083333134651184},{"x":0.45261436700820923,"y":0.7373737096786499}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.4345424723625183,0.7303737096786499,0.45761436700820923,0.7153333134651184],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.6818181872367859},{"x":0.44117647409439087,"y":0.6452020406723022},{"x":0.45098039507865906,"y":0.6452020406723022},{"x":0.45098039507865906,"y":0.6818181872367859}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"۵۰۰-۷۰۰","boundary":[0.44117647409439087,0.6818181872367859,0.45098039507865906,0.6452020406723022]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.6818181872367859},{"x":0.44117647409439087,"y":0.6452020406723022},{"x":0.45098039507865906,"y":0.6452020406723022},{"x":0.45098039507865906,"y":0.6818181872367859}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.43617647409439086,0.6748181872367859,0.45598039507865906,0.6522020406723023],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4395424723625183,"y":0.6136363744735718},{"x":0.4395424723625183,"y":0.5656565427780151},{"x":0.45261436700820923,"y":0.5656565427780151},{"x":0.45261436700820923,"y":0.6136363744735718}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۲۶۰۰-۳۱۰۰","boundary":[0.4395424723625183,0.6136363744735718,0.45261436700820923,0.5656565427780151]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4395424723625183,"y":0.6136363744735718},{"x":0.4395424723625183,"y":0.5656565427780151},{"x":0.45261436700820923,"y":0.5656565427780151},{"x":0.45261436700820923,"y":0.6136363744735718}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.4345424723625183,0.6066363744735718,0.45761436700820923,0.5726565427780151],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.8409090638160706},{"x":0.47058823704719543,"y":0.8232323527336121},{"x":0.4820261299610138,"y":0.8232323527336121},{"x":0.48366013169288635,"y":0.8409090638160706}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۰.۲۹","boundary":[0.47058823704719543,0.8409090638160706,0.4820261299610138,0.8232323527336121]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.8409090638160706},{"x":0.47058823704719543,"y":0.8232323527336121},{"x":0.4820261299610138,"y":0.8232323527336121},{"x":0.48366013169288635,"y":0.8409090638160706}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.46558823704719543,0.8339090638160706,0.4870261299610138,0.8302323527336121],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.7853535413742065},{"x":0.4689542353153229,"y":0.7676767706871033},{"x":0.4820261299610138,"y":0.7664141654968262},{"x":0.4820261299610138,"y":0.7853535413742065}]},"confidence":0.7099999785423279,"str":"۰.۶۷","boundary":[0.47058823704719543,0.7853535413742065,0.4820261299610138,0.7664141654968262]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.7853535413742065},{"x":0.4689542353153229,"y":0.7676767706871033},{"x":0.4820261299610138,"y":0.7664141654968262},{"x":0.4820261299610138,"y":0.7853535413742065}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.46558823704719543,0.7783535413742065,0.4870261299610138,0.7734141654968262],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4689542353153229,"y":0.7285353541374207},{"x":0.4689542353153229,"y":0.7121211886405945},{"x":0.4820261299610138,"y":0.7121211886405945},{"x":0.4820261299610138,"y":0.7285353541374207}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":"۹۶۷","boundary":[0.4689542353153229,0.7285353541374207,0.4820261299610138,0.7121211886405945]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4689542353153229,"y":0.7285353541374207},{"x":0.4689542353153229,"y":0.7121211886405945},{"x":0.4820261299610138,"y":0.7121211886405945},{"x":0.4820261299610138,"y":0.7285353541374207}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.46395423531532287,0.7215353541374206,0.4870261299610138,0.7191211886405945],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.6818181872367859},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6452020406723022},{"x":0.4820261299610138,"y":0.6452020406723022},{"x":0.4820261299610138,"y":0.6818181872367859}]},"confidence":0.7699999809265137,"str":"۹۰۰-۷۰۰","boundary":[0.47058823704719543,0.6818181872367859,0.4820261299610138,0.6452020406723022]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.6818181872367859},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6452020406723022},{"x":0.4820261299610138,"y":0.6452020406723022},{"x":0.4820261299610138,"y":0.6818181872367859}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"ltr","boundary":[0.46558823704719543,0.6748181872367859,0.4870261299610138,0.6522020406723023],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4689542353153229,"y":0.6123737096786499},{"x":0.47058823704719543,"y":0.564393937587738},{"x":0.4820261299610138,"y":0.564393937587738},{"x":0.4820261299610138,"y":0.6123737096786499}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"۲۹۰۰-۳۱۰۰","boundary":[0.4689542353153229,0.6123737096786499,0.4820261299610138,0.564393937587738]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4689542353153229,"y":0.6123737096786499},{"x":0.47058823704719543,"y":0.564393937587738},{"x":0.4820261299610138,"y":0.564393937587738},{"x":0.4820261299610138,"y":0.6123737096786499}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.46395423531532287,0.6053737096786499,0.4870261299610138,0.571393937587738],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5016340017318726,"y":0.8409090638160706},{"x":0.5,"y":0.8232323527336121},{"x":0.5114378929138184,"y":0.8219696879386902},{"x":0.5130718946456909,"y":0.8396464586257935}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۰.۲۳","boundary":[0.5016340017318726,0.8409090638160706,0.5114378929138184,0.8219696879386902]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5016340017318726,"y":0.8409090638160706},{"x":0.5,"y":0.8232323527336121},{"x":0.5114378929138184,"y":0.8219696879386902},{"x":0.5130718946456909,"y":0.8396464586257935}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.49663400173187255,0.8339090638160706,0.5164378929138184,0.8289696879386902],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.7361111044883728},{"x":0.5,"y":0.7121211886405945},{"x":0.5114378929138184,"y":0.7121211886405945},{"x":0.5114378929138184,"y":0.7361111044883728}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۹۱۷","boundary":[0.5,0.7361111044883728,0.5114378929138184,0.7121211886405945]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.7361111044883728},{"x":0.5,"y":0.7121211886405945},{"x":0.5114378929138184,"y":0.7121211886405945},{"x":0.5114378929138184,"y":0.7361111044883728}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.495,0.7291111044883728,0.5164378929138184,0.7191211886405945],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.6818181872367859},{"x":0.5,"y":0.6452020406723022},{"x":0.5098039507865906,"y":0.6452020406723022},{"x":0.5098039507865906,"y":0.6818181872367859}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"۵۰۰-۷۰۰","boundary":[0.5,0.6818181872367859,0.5098039507865906,0.6452020406723022]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.6818181872367859},{"x":0.5,"y":0.6452020406723022},{"x":0.5098039507865906,"y":0.6452020406723022},{"x":0.5098039507865906,"y":0.6818181872367859}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.495,0.6748181872367859,0.5148039507865906,0.6522020406723023],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.6136363744735718},{"x":0.5,"y":0.5656565427780151},{"x":0.5098039507865906,"y":0.5656565427780151},{"x":0.5098039507865906,"y":0.6136363744735718}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۲۲۰۰-۳۱۰۰","boundary":[0.5,0.6136363744735718,0.5098039507865906,0.5656565427780151]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.6136363744735718},{"x":0.5,"y":0.5656565427780151},{"x":0.5098039507865906,"y":0.5656565427780151},{"x":0.5098039507865906,"y":0.6136363744735718}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.495,0.6066363744735718,0.5148039507865906,0.5726565427780151],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277777910232544,"y":0.7310606241226196},{"x":0.529411792755127,"y":0.7159090638160706},{"x":0.5408496856689453,"y":0.7159090638160706},{"x":0.5408496856689453,"y":0.7310606241226196}]},"confidence":0.800000011920929,"str":"۱۹۶","boundary":[0.5277777910232544,0.7310606241226196,0.5408496856689453,0.7159090638160706]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277777910232544,"y":0.7310606241226196},{"x":0.529411792755127,"y":0.7159090638160706},{"x":0.5408496856689453,"y":0.7159090638160706},{"x":0.5408496856689453,"y":0.7310606241226196}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","boundary":[0.5227777910232544,0.7240606241226196,0.5458496856689453,0.7229090638160706],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310457348823547,"y":0.6818181872367859},{"x":0.529411792755127,"y":0.6452020406723022},{"x":0.5408496856689453,"y":0.6452020406723022},{"x":0.5408496856689453,"y":0.6818181872367859}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"۵۰۰-۷۰۰","boundary":[0.5310457348823547,0.6818181872367859,0.5408496856689453,0.6452020406723022]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310457348823547,"y":0.6818181872367859},{"x":0.529411792755127,"y":0.6452020406723022},{"x":0.5408496856689453,"y":0.6452020406723022},{"x":0.5408496856689453,"y":0.6818181872367859}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.5260457348823547,0.6748181872367859,0.5458496856689453,0.6522020406723023],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.6123737096786499},{"x":0.529411792755127,"y":0.564393937587738},{"x":0.5408496856689453,"y":0.564393937587738},{"x":0.5408496856689453,"y":0.6123737096786499}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۲۲۰۰-۲۷۰۰","boundary":[0.529411792755127,0.6123737096786499,0.5408496856689453,0.564393937587738]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.6123737096786499},{"x":0.529411792755127,"y":0.564393937587738},{"x":0.5408496856689453,"y":0.564393937587738},{"x":0.5408496856689453,"y":0.6123737096786499}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.524411792755127,0.6053737096786499,0.5458496856689453,0.571393937587738],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28921568393707275,"y":0.5328282713890076},{"x":0.2908496856689453,"y":0.4861111044883728},{"x":0.30882352590560913,"y":0.4861111044883728},{"x":0.30718955397605896,"y":0.5328282713890076}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"Ar.si-St.pl","boundary":[0.28921568393707275,0.5328282713890076,0.30882352590560913,0.4861111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2875817120075226,"y":0.46843433380126953},{"x":0.28921568393707275,"y":0.41161617636680603},{"x":0.3104575276374817,"y":0.41161617636680603},{"x":0.3104575276374817,"y":0.46843433380126953}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.2875817120075226,0.46843433380126953,0.3104575276374817,0.41161617636680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28921568393707275,"y":0.40656566619873047},{"x":0.28921568393707275,"y":0.36616161465644836},{"x":0.3104575276374817,"y":0.36616161465644836},{"x":0.3104575276374817,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sieberi","boundary":[0.28921568393707275,0.40656566619873047,0.3104575276374817,0.36616161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28921568393707275,"y":0.36616161465644836},{"x":0.28921568393707275,"y":0.3623737394809723},{"x":0.3104575276374817,"y":0.3623737394809723},{"x":0.3104575276374817,"y":0.36616161465644836}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.28921568393707275,0.36616161465644836,0.3104575276374817,0.3623737394809723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28921568393707275,"y":0.3598484992980957},{"x":0.28921568393707275,"y":0.2954545319080353},{"x":0.31209149956703186,"y":0.2954545319080353},{"x":0.3104575276374817,"y":0.3598484992980957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Stipagrostis","boundary":[0.28921568393707275,0.3598484992980957,0.31209149956703186,0.2954545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28921568393707275,"y":0.2929292917251587},{"x":0.2908496856689453,"y":0.24368686974048615},{"x":0.31209149956703186,"y":0.24368686974048615},{"x":0.31209149956703186,"y":0.2929292917251587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"plumosa","boundary":[0.28921568393707275,0.2929292917251587,0.31209149956703186,0.24368686974048615]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3202614486217499,"y":0.5353535413742065},{"x":0.32189542055130005,"y":0.48232322931289673},{"x":0.3382352888584137,"y":0.48232322931289673},{"x":0.3382352888584137,"y":0.5353535413742065}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Ar.si-Zy.eu","boundary":[0.3202614486217499,0.5353535413742065,0.3382352888584137,0.48232322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3186274468898773,"y":0.46843433380126953},{"x":0.3186274468898773,"y":0.46338382363319397},{"x":0.3382352888584137,"y":0.46464645862579346},{"x":0.3382352888584137,"y":0.46843433380126953}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"ltr","str":"|","boundary":[0.3186274468898773,0.46843433380126953,0.3382352888584137,0.46464645862579346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31699347496032715,"y":0.46212121844291687},{"x":0.3186274468898773,"y":0.41161617636680603},{"x":0.33986929059028625,"y":0.41161617636680603},{"x":0.3382352888584137,"y":0.46338382363319397}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.31699347496032715,0.46212121844291687,0.33986929059028625,0.41161617636680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3186274468898773,"y":0.40656566619873047},{"x":0.3186274468898773,"y":0.36868685483932495},{"x":0.33986929059028625,"y":0.36868685483932495},{"x":0.33986929059028625,"y":0.40782827138900757}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sieberi","boundary":[0.3186274468898773,0.40656566619873047,0.33986929059028625,0.36868685483932495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3186274468898773,"y":0.3636363744735718},{"x":0.3202614486217499,"y":0.28661617636680603},{"x":0.3415032625198364,"y":0.28787878155708313},{"x":0.33986929059028625,"y":0.3636363744735718}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"-Zygophyllum","boundary":[0.3186274468898773,0.3636363744735718,0.3415032625198364,0.28787878155708313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32189542055130005,"y":0.28156566619873047},{"x":0.32189542055130005,"y":0.21338383853435516},{"x":0.343137264251709,"y":0.21338383853435516},{"x":0.3415032625198364,"y":0.28156566619873047}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"eurypterum","boundary":[0.32189542055130005,0.28156566619873047,0.343137264251709,0.21338383853435516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34967321157455444,"y":0.5391414165496826},{"x":0.34967321157455444,"y":0.47853535413742065},{"x":0.3692810535430908,"y":0.47853535413742065},{"x":0.3692810535430908,"y":0.5391414165496826}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"As.spp.-Ps.fr","boundary":[0.34967321157455444,0.5391414165496826,0.3692810535430908,0.47853535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34967321157455444,"y":0.46843433380126953},{"x":0.34967321157455444,"y":0.4040403962135315},{"x":0.3692810535430908,"y":0.4040403962135315},{"x":0.3692810535430908,"y":0.46843433380126953}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Astragalus","boundary":[0.34967321157455444,0.46843433380126953,0.3692810535430908,0.4040403962135315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34967321157455444,"y":0.4002525210380554},{"x":0.34967321157455444,"y":0.39646464586257935},{"x":0.3692810535430908,"y":0.39646464586257935},{"x":0.3692810535430908,"y":0.4002525210380554}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.34967321157455444,0.4002525210380554,0.3692810535430908,0.39646464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34967321157455444,"y":0.39267677068710327},{"x":0.34967321157455444,"y":0.3775252401828766},{"x":0.3692810535430908,"y":0.3775252401828766},{"x":0.3692810535430908,"y":0.39267677068710327}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Tra","boundary":[0.34967321157455444,0.39267677068710327,0.3692810535430908,0.3775252401828766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34967321157455444,"y":0.375},{"x":0.34967321157455444,"y":0.3712121248245239},{"x":0.3692810535430908,"y":0.3712121248245239},{"x":0.3692810535430908,"y":0.375}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.34967321157455444,0.375,0.3692810535430908,0.3712121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34967321157455444,"y":0.3648989796638489},{"x":0.34967321157455444,"y":0.3484848439693451},{"x":0.3692810535430908,"y":0.3484848439693451},{"x":0.3692810535430908,"y":0.3648989796638489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"spp","boundary":[0.34967321157455444,0.3648989796638489,0.3692810535430908,0.3484848439693451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34967321157455444,"y":0.3472222089767456},{"x":0.34967321157455444,"y":0.34343433380126953},{"x":0.370915025472641,"y":0.34343433380126953},{"x":0.370915025472641,"y":0.3472222089767456}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.34967321157455444,0.3472222089767456,0.370915025472641,0.34343433380126953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34967321157455444,"y":0.34343433380126953},{"x":0.34967321157455444,"y":0.33964645862579346},{"x":0.370915025472641,"y":0.33964645862579346},{"x":0.370915025472641,"y":0.34343433380126953}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.34967321157455444,0.34343433380126953,0.370915025472641,0.33964645862579346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34967321157455444,"y":0.33838382363319397},{"x":0.34967321157455444,"y":0.24494948983192444},{"x":0.370915025472641,"y":0.24494948983192444},{"x":0.370915025472641,"y":0.33838382363319397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Psathyrostachys","boundary":[0.34967321157455444,0.33838382363319397,0.370915025472641,0.24494948983192444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34967321157455444,"y":0.23863635957241058},{"x":0.34967321157455444,"y":0.20202019810676575},{"x":0.370915025472641,"y":0.20202019810676575},{"x":0.370915025472641,"y":0.23863635957241058}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"fragilis","boundary":[0.34967321157455444,0.23863635957241058,0.370915025472641,0.20202019810676575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379084974527359,"y":0.5404040217399597},{"x":0.379084974527359,"y":0.4734848439693451},{"x":0.3986928164958954,"y":0.4734848439693451},{"x":0.3986928164958954,"y":0.5404040217399597}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"As.spp.-On.co","boundary":[0.379084974527359,0.5404040217399597,0.3986928164958954,0.4734848439693451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379084974527359,"y":0.46843433380126953},{"x":0.379084974527359,"y":0.4040403962135315},{"x":0.3986928164958954,"y":0.4040403962135315},{"x":0.3986928164958954,"y":0.46843433380126953}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Astragalus","boundary":[0.379084974527359,0.46843433380126953,0.3986928164958954,0.4040403962135315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3807189464569092,"y":0.4002525210380554},{"x":0.3807189464569092,"y":0.39520201086997986},{"x":0.40032678842544556,"y":0.39520201086997986},{"x":0.40032678842544556,"y":0.4002525210380554}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.3807189464569092,0.4002525210380554,0.40032678842544556,0.39520201086997986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3807189464569092,"y":0.3914141356945038},{"x":0.3807189464569092,"y":0.3775252401828766},{"x":0.40032678842544556,"y":0.3775252401828766},{"x":0.40032678842544556,"y":0.3914141356945038}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Tra","boundary":[0.3807189464569092,0.3914141356945038,0.40032678842544556,0.3775252401828766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3807189464569092,"y":0.375},{"x":0.3807189464569092,"y":0.3712121248245239},{"x":0.40032678842544556,"y":0.3712121248245239},{"x":0.40032678842544556,"y":0.375}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.3807189464569092,0.375,0.40032678842544556,0.3712121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3807189464569092,"y":0.36742424964904785},{"x":0.3807189464569092,"y":0.3497474789619446},{"x":0.40032678842544556,"y":0.3497474789619446},{"x":0.40032678842544556,"y":0.36742424964904785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"spp","boundary":[0.3807189464569092,0.36742424964904785,0.40032678842544556,0.3497474789619446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3807189464569092,"y":0.3472222089767456},{"x":0.3807189464569092,"y":0.34343433380126953},{"x":0.40032678842544556,"y":0.34343433380126953},{"x":0.40032678842544556,"y":0.3472222089767456}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.3807189464569092,0.3472222089767456,0.40032678842544556,0.34343433380126953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3807189464569092,"y":0.34217172861099243},{"x":0.3807189464569092,"y":0.33838382363319397},{"x":0.40032678842544556,"y":0.33838382363319397},{"x":0.40032678842544556,"y":0.34217172861099243}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.3807189464569092,0.34217172861099243,0.40032678842544556,0.33838382363319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3807189464569092,"y":0.33838382363319397},{"x":0.3807189464569092,"y":0.27272728085517883},{"x":0.40032678842544556,"y":0.27272728085517883},{"x":0.40032678842544556,"y":0.33838382363319397}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Onobrychis","boundary":[0.3807189464569092,0.33838382363319397,0.40032678842544556,0.27272728085517883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3807189464569092,"y":0.26893940567970276},{"x":0.3807189464569092,"y":0.22474747896194458},{"x":0.40032678842544556,"y":0.22474747896194458},{"x":0.40032678842544556,"y":0.26893940567970276}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"cornuta","boundary":[0.3807189464569092,0.26893940567970276,0.40032678842544556,0.22474747896194458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41013070940971375,"y":0.5454545617103577},{"x":0.41013070940971375,"y":0.4722222089767456},{"x":0.42810457944869995,"y":0.4722222089767456},{"x":0.42810457944869995,"y":0.5454545617103577}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"As.spp.-Ps.fr-Ar.au","boundary":[0.41013070940971375,0.5454545617103577,0.42810457944869995,0.4722222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41013070940971375,"y":0.46843433380126953},{"x":0.41013070940971375,"y":0.46338382363319397},{"x":0.42810457944869995,"y":0.46338382363319397},{"x":0.42810457944869995,"y":0.46843433380126953}]},"confidence":0.05999999865889549,"dir":"ltr","str":"|","boundary":[0.41013070940971375,0.46843433380126953,0.42810457944869995,0.46338382363319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41013070940971375,"y":0.46590909361839294},{"x":0.41013070940971375,"y":0.4141414165496826},{"x":0.42810457944869995,"y":0.4141414165496826},{"x":0.42810457944869995,"y":0.46590909361839294}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"Astragalus","boundary":[0.41013070940971375,0.46590909361839294,0.42810457944869995,0.4141414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41013070940971375,"y":0.40909090638160706},{"x":0.41013070940971375,"y":0.405303031206131},{"x":0.42810457944869995,"y":0.405303031206131},{"x":0.42810457944869995,"y":0.40909090638160706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.41013070940971375,0.40909090638160706,0.42810457944869995,0.405303031206131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41013070940971375,"y":0.4040403962135315},{"x":0.41013070940971375,"y":0.3901515007019043},{"x":0.42810457944869995,"y":0.3901515007019043},{"x":0.42810457944869995,"y":0.4040403962135315}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Tra","boundary":[0.41013070940971375,0.4040403962135315,0.42810457944869995,0.3901515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41013070940971375,"y":0.3876262605190277},{"x":0.41013070940971375,"y":0.3851010203361511},{"x":0.42810457944869995,"y":0.3851010203361511},{"x":0.42810457944869995,"y":0.3876262605190277}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.41013070940971375,0.3876262605190277,0.42810457944869995,0.3851010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41013070940971375,"y":0.38005051016807556},{"x":0.41013070940971375,"y":0.3648989796638489},{"x":0.42810457944869995,"y":0.3648989796638489},{"x":0.42810457944869995,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"spp","boundary":[0.41013070940971375,0.38005051016807556,0.42810457944869995,0.3648989796638489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41013070940971375,"y":0.3648989796638489},{"x":0.41013070940971375,"y":0.3611111044883728},{"x":0.42810457944869995,"y":0.3611111044883728},{"x":0.42810457944869995,"y":0.3648989796638489}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.41013070940971375,0.3648989796638489,0.42810457944869995,0.3611111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41013070940971375,"y":0.3598484992980957},{"x":0.41013070940971375,"y":0.35606059432029724},{"x":0.42810457944869995,"y":0.35606059432029724},{"x":0.42810457944869995,"y":0.3598484992980957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.41013070940971375,0.3598484992980957,0.42810457944869995,0.35606059432029724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41013070940971375,"y":0.35479798913002014},{"x":0.41013070940971375,"y":0.2777777910232544},{"x":0.42810457944869995,"y":0.2777777910232544},{"x":0.42810457944869995,"y":0.35479798913002014}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Psathyrostachys","boundary":[0.41013070940971375,0.35479798913002014,0.42810457944869995,0.2777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41013070940971375,"y":0.27272728085517883},{"x":0.41013070940971375,"y":0.23989899456501007},{"x":0.42810457944869995,"y":0.23989899456501007},{"x":0.42810457944869995,"y":0.27272728085517883}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"fragilis","boundary":[0.41013070940971375,0.27272728085517883,0.42810457944869995,0.23989899456501007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41013070940971375,"y":0.2373737394809723},{"x":0.41013070940971375,"y":0.23358586430549622},{"x":0.42810457944869995,"y":0.23358586430549622},{"x":0.42810457944869995,"y":0.2373737394809723}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.41013070940971375,0.2373737394809723,0.42810457944869995,0.23358586430549622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41013070940971375,"y":0.23232322931289673},{"x":0.41013070940971375,"y":0.18813131749629974},{"x":0.42810457944869995,"y":0.18813131749629974},{"x":0.42810457944869995,"y":0.23232322931289673}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.41013070940971375,0.23232322931289673,0.42810457944869995,0.18813131749629974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41013070940971375,"y":0.18308080732822418},{"x":0.41013070940971375,"y":0.14646464586257935},{"x":0.42810457944869995,"y":0.14646464586257935},{"x":0.42810457944869995,"y":0.18308080732822418}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"aucheri","boundary":[0.41013070940971375,0.18308080732822418,0.42810457944869995,0.14646464586257935]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0.46000000834465027},{"languageCode":"la","confidence":0.20000000298023224},{"languageCode":"de","confidence":0.14000000059604645},{"languageCode":"gl","confidence":0.12999999523162842}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2875817120075226,"y":0.5441918969154358},{"x":0.28921568393707275,"y":0.14646464586257935},{"x":0.4313725531101227,"y":0.14646464586257935},{"x":0.42810457944869995,"y":0.5454545617103577}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2825817120075226,0.5371918969154358,0.4363725531101227,0.15346464586257935],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.5378788113594055},{"x":0.44117647409439087,"y":0.48232322931289673},{"x":0.46078431606292725,"y":0.48232322931289673},{"x":0.46078431606292725,"y":0.5378788113594055}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"As.go-Br.to","boundary":[0.44117647409439087,0.5378788113594055,0.46078431606292725,0.48232322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.46843433380126953},{"x":0.4395424723625183,"y":0.405303031206131},{"x":0.4591503143310547,"y":0.405303031206131},{"x":0.46078431606292725,"y":0.46843433380126953}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"Astragalus","boundary":[0.44117647409439087,0.46843433380126953,0.4591503143310547,0.405303031206131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.4015151560306549},{"x":0.4395424723625183,"y":0.3345959484577179},{"x":0.4591503143310547,"y":0.3345959484577179},{"x":0.46078431606292725,"y":0.4015151560306549}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"gossypinus-","boundary":[0.44117647409439087,0.4015151560306549,0.4591503143310547,0.3345959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4395424723625183,"y":0.3295454680919647},{"x":0.4395424723625183,"y":0.28661617636680603},{"x":0.4591503143310547,"y":0.28661617636680603},{"x":0.4591503143310547,"y":0.3295454680919647}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Bromus","boundary":[0.4395424723625183,0.3295454680919647,0.4591503143310547,0.28661617636680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4395424723625183,"y":0.28156566619873047},{"x":0.4395424723625183,"y":0.21717171370983124},{"x":0.4591503143310547,"y":0.21717171370983124},{"x":0.4591503143310547,"y":0.28156566619873047}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"tomentellus","boundary":[0.4395424723625183,0.28156566619873047,0.4591503143310547,0.21717171370983124]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.5378788113594055},{"x":0.4395424723625183,"y":0.21717171370983124},{"x":0.4591503143310547,"y":0.21717171370983124},{"x":0.46078431606292725,"y":0.5378788113594055}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.43617647409439086,0.5308788113594055,0.4641503143310547,0.22417171370983124],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.5378788113594055},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5113636255264282},{"x":0.4901960790157318,"y":0.5113636255264282},{"x":0.4901960790157318,"y":0.5378788113594055}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"As.go","boundary":[0.47058823704719543,0.5378788113594055,0.4901960790157318,0.5113636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.5101010203361511},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5075757503509521},{"x":0.4901960790157318,"y":0.5075757503509521},{"x":0.4901960790157318,"y":0.5101010203361511}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.47058823704719543,0.5101010203361511,0.4901960790157318,0.5075757503509521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.506313145160675},{"x":0.47058823704719543,"y":0.48106059432029724},{"x":0.4901960790157318,"y":0.48106059432029724},{"x":0.4901960790157318,"y":0.506313145160675}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Fe.ov","boundary":[0.47058823704719543,0.506313145160675,0.4901960790157318,0.48106059432029724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.46843433380126953},{"x":0.47058823704719543,"y":0.4040403962135315},{"x":0.4901960790157318,"y":0.4040403962135315},{"x":0.4901960790157318,"y":0.46843433380126953}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Astragalus","boundary":[0.47058823704719543,0.46843433380126953,0.4901960790157318,0.4040403962135315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.4015151560306549},{"x":0.47058823704719543,"y":0.3345959484577179},{"x":0.4901960790157318,"y":0.3345959484577179},{"x":0.4901960790157318,"y":0.4015151560306549}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"gossypinus-","boundary":[0.47058823704719543,0.4015151560306549,0.4901960790157318,0.3345959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4689542353153229,"y":0.3295454680919647},{"x":0.4689542353153229,"y":0.28535354137420654},{"x":0.4901960790157318,"y":0.28535354137420654},{"x":0.4901960790157318,"y":0.3295454680919647}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Festuca","boundary":[0.4689542353153229,0.3295454680919647,0.4901960790157318,0.28535354137420654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4689542353153229,"y":0.280303031206131},{"x":0.4689542353153229,"y":0.2512626349925995},{"x":0.4901960790157318,"y":0.2512626349925995},{"x":0.4901960790157318,"y":0.280303031206131}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ovina","boundary":[0.4689542353153229,0.280303031206131,0.4901960790157318,0.2512626349925995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.5492424368858337},{"x":0.5,"y":0.5479797720909119},{"x":0.5179738402366638,"y":0.5479797720909119},{"x":0.5179738402366638,"y":0.5492424368858337}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"ltr","str":"|","boundary":[0.5,0.5492424368858337,0.5179738402366638,0.5479797720909119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.5467171669006348},{"x":0.5,"y":0.4709596037864685},{"x":0.5179738402366638,"y":0.4709596037864685},{"x":0.5179738402366638,"y":0.5467171669006348}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"As.go-Fe.ov-On.co","boundary":[0.5,0.5467171669006348,0.5179738402366638,0.4709596037864685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.46843433380126953},{"x":0.5,"y":0.40909090638160706},{"x":0.5179738402366638,"y":0.40909090638160706},{"x":0.5179738402366638,"y":0.46843433380126953}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"Astragalus","boundary":[0.5,0.46843433380126953,0.5179738402366638,0.40909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.405303031206131},{"x":0.5,"y":0.34217172861099243},{"x":0.5179738402366638,"y":0.34217172861099243},{"x":0.5179738402366638,"y":0.405303031206131}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"gossypinus-","boundary":[0.5,0.405303031206131,0.5179738402366638,0.34217172861099243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.33838382363319397},{"x":0.5,"y":0.29671716690063477},{"x":0.5179738402366638,"y":0.29671716690063477},{"x":0.5179738402366638,"y":0.33838382363319397}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Festuca","boundary":[0.5,0.33838382363319397,0.5179738402366638,0.29671716690063477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.2916666567325592},{"x":0.5,"y":0.25883838534355164},{"x":0.5179738402366638,"y":0.25883838534355164},{"x":0.5179738402366638,"y":0.2916666567325592}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ovina-","boundary":[0.5,0.2916666567325592,0.5179738402366638,0.25883838534355164]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.2537878751754761},{"x":0.5,"y":0.1931818127632141},{"x":0.5179738402366638,"y":0.1931818127632141},{"x":0.5179738402366638,"y":0.2537878751754761}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"Onobrychis","boundary":[0.5,0.2537878751754761,0.5179738402366638,0.1931818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.18813131749629974},{"x":0.5,"y":0.14772726595401764},{"x":0.5179738402366638,"y":0.14772726595401764},{"x":0.5179738402366638,"y":0.18813131749629974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"cornuta","boundary":[0.5,0.18813131749629974,0.5179738402366638,0.14772726595401764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.5492424368858337},{"x":0.529411792755127,"y":0.4709596037864685},{"x":0.5490196347236633,"y":0.4709596037864685},{"x":0.5490196347236633,"y":0.5492424368858337}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"As.go-Fe.ov-Br.to","boundary":[0.529411792755127,0.5492424368858337,0.5490196347236633,0.4709596037864685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.46843433380126953},{"x":0.529411792755127,"y":0.40782827138900757},{"x":0.5490196347236633,"y":0.40782827138900757},{"x":0.5490196347236633,"y":0.46843433380126953}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Astragalus","boundary":[0.529411792755127,0.46843433380126953,0.5490196347236633,0.40782827138900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.4040403962135315},{"x":0.529411792755127,"y":0.33964645862579346},{"x":0.5490196347236633,"y":0.33964645862579346},{"x":0.5490196347236633,"y":0.4040403962135315}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"gossypinus-","boundary":[0.529411792755127,0.4040403962135315,0.5490196347236633,0.33964645862579346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.3345959484577179},{"x":0.529411792755127,"y":0.2929292917251587},{"x":0.5490196347236633,"y":0.2929292917251587},{"x":0.5490196347236633,"y":0.3345959484577179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Festuca","boundary":[0.529411792755127,0.3345959484577179,0.5490196347236633,0.2929292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.2891414165496826},{"x":0.529411792755127,"y":0.25883838534355164},{"x":0.5490196347236633,"y":0.25883838534355164},{"x":0.5490196347236633,"y":0.2891414165496826}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ovina","boundary":[0.529411792755127,0.2891414165496826,0.5490196347236633,0.25883838534355164]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.25631314516067505},{"x":0.529411792755127,"y":0.2537878751754761},{"x":0.5473856329917908,"y":0.2537878751754761},{"x":0.5473856329917908,"y":0.25631314516067505}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.529411792755127,0.25631314516067505,0.5473856329917908,0.2537878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.2525252401828766},{"x":0.529411792755127,"y":0.21212121844291687},{"x":0.5473856329917908,"y":0.21212121844291687},{"x":0.5473856329917908,"y":0.2525252401828766}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Bromus","boundary":[0.529411792755127,0.2525252401828766,0.5473856329917908,0.21212121844291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277777910232544,"y":0.2070707082748413},{"x":0.5277777910232544,"y":0.14520202577114105},{"x":0.5473856329917908,"y":0.14520202577114105},{"x":0.5473856329917908,"y":0.2070707082748413}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"tomentellus","boundary":[0.5277777910232544,0.2070707082748413,0.5473856329917908,0.14520202577114105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5604575276374817,"y":0.5416666865348816},{"x":0.5604575276374817,"y":0.47853535413742065},{"x":0.5784313678741455,"y":0.47853535413742065},{"x":0.5784313678741455,"y":0.5416666865348816}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"As.sp.-Gu.sp.","boundary":[0.5604575276374817,0.5416666865348816,0.5784313678741455,0.47853535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5604575276374817,"y":0.46843433380126953},{"x":0.5604575276374817,"y":0.46717172861099243},{"x":0.5784313678741455,"y":0.46717172861099243},{"x":0.5784313678741455,"y":0.46843433380126953}]},"confidence":0.27000001072883606,"dir":"ltr","str":"|","boundary":[0.5604575276374817,0.46843433380126953,0.5784313678741455,0.46717172861099243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5604575276374817,"y":0.46212121844291687},{"x":0.5604575276374817,"y":0.4002525210380554},{"x":0.5784313678741455,"y":0.4002525210380554},{"x":0.5784313678741455,"y":0.46212121844291687}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Astragalus","boundary":[0.5604575276374817,0.46212121844291687,0.5784313678741455,0.4002525210380554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5604575276374817,"y":0.39646464586257935},{"x":0.5604575276374817,"y":0.3863636255264282},{"x":0.5784313678741455,"y":0.3863636255264282},{"x":0.5784313678741455,"y":0.39646464586257935}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sp","boundary":[0.5604575276374817,0.39646464586257935,0.5784313678741455,0.3863636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5604575276374817,"y":0.38257575035095215},{"x":0.5604575276374817,"y":0.3787878751754761},{"x":0.5784313678741455,"y":0.3787878751754761},{"x":0.5784313678741455,"y":0.38257575035095215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5604575276374817,0.38257575035095215,0.5784313678741455,0.3787878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5604575276374817,"y":0.3787878751754761},{"x":0.5604575276374817,"y":0.375},{"x":0.5784313678741455,"y":0.375},{"x":0.5784313678741455,"y":0.3787878751754761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.5604575276374817,0.3787878751754761,0.5784313678741455,0.375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5604575276374817,"y":0.3737373650074005},{"x":0.5604575276374817,"y":0.3232323229312897},{"x":0.5784313678741455,"y":0.3232323229312897},{"x":0.5784313678741455,"y":0.3737373650074005}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Gundelia","boundary":[0.5604575276374817,0.3737373650074005,0.5784313678741455,0.3232323229312897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5604575276374817,"y":0.3181818127632141},{"x":0.5604575276374817,"y":0.3080808222293854},{"x":0.5784313678741455,"y":0.3080808222293854},{"x":0.5784313678741455,"y":0.3181818127632141}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sp","boundary":[0.5604575276374817,0.3181818127632141,0.5784313678741455,0.3080808222293854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5604575276374817,"y":0.3055555522441864},{"x":0.5604575276374817,"y":0.3042929172515869},{"x":0.5784313678741455,"y":0.3042929172515869},{"x":0.5784313678741455,"y":0.3055555522441864}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5604575276374817,0.3055555522441864,0.5784313678741455,0.3042929172515869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5378788113594055},{"x":0.5882353186607361,"y":0.48232322931289673},{"x":0.6094771027565002,"y":0.48232322931289673},{"x":0.6094771027565002,"y":0.5378788113594055}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"As.sp.-St.ar","boundary":[0.5882353186607361,0.5378788113594055,0.6094771027565002,0.48232322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.46843433380126953},{"x":0.5882353186607361,"y":0.405303031206131},{"x":0.6094771027565002,"y":0.405303031206131},{"x":0.6094771027565002,"y":0.46843433380126953}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Astragalus","boundary":[0.5882353186607361,0.46843433380126953,0.6094771027565002,0.405303031206131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.4015151560306549},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3888888955116272},{"x":0.6094771027565002,"y":0.3888888955116272},{"x":0.6094771027565002,"y":0.4015151560306549}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"sp","boundary":[0.5882353186607361,0.4015151560306549,0.6094771027565002,0.3888888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.3876262605190277},{"x":0.5882353186607361,"y":0.38383838534355164},{"x":0.6094771027565002,"y":0.38383838534355164},{"x":0.6094771027565002,"y":0.3876262605190277}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5882353186607361,0.3876262605190277,0.6094771027565002,0.38383838534355164]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.38257575035095215},{"x":0.5882353186607361,"y":0.38005051016807556},{"x":0.6094771027565002,"y":0.38005051016807556},{"x":0.6094771027565002,"y":0.38257575035095215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.5882353186607361,0.38257575035095215,0.6094771027565002,0.38005051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.3762626349925995},{"x":0.5882353186607361,"y":0.35101011395454407},{"x":0.6094771027565002,"y":0.35101011395454407},{"x":0.6094771027565002,"y":0.3762626349925995}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Stipa","boundary":[0.5882353186607361,0.3762626349925995,0.6094771027565002,0.35101011395454407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.3472222089767456},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3030303120613098},{"x":0.6094771027565002,"y":0.3030303120613098},{"x":0.6094771027565002,"y":0.3472222089767456}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"arabica","boundary":[0.5882353186607361,0.3472222089767456,0.6094771027565002,0.3030303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6192810535430908,"y":0.5391414165496826},{"x":0.6192810535430908,"y":0.5113636255264282},{"x":0.6388888955116272,"y":0.5113636255264282},{"x":0.6388888955116272,"y":0.5391414165496826}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"As.sp.","boundary":[0.6192810535430908,0.5391414165496826,0.6388888955116272,0.5113636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6192810535430908,"y":0.5101010203361511},{"x":0.6192810535430908,"y":0.5075757503509521},{"x":0.6388888955116272,"y":0.5075757503509521},{"x":0.6388888955116272,"y":0.5101010203361511}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.6192810535430908,0.5101010203361511,0.6388888955116272,0.5075757503509521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6192810535430908,"y":0.506313145160675},{"x":0.6192810535430908,"y":0.47853535413742065},{"x":0.6388888955116272,"y":0.47853535413742065},{"x":0.6388888955116272,"y":0.506313145160675}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Th.ko","boundary":[0.6192810535430908,0.506313145160675,0.6388888955116272,0.47853535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6192810535430908,"y":0.46843433380126953},{"x":0.6192810535430908,"y":0.4040403962135315},{"x":0.6388888955116272,"y":0.4040403962135315},{"x":0.6388888955116272,"y":0.46843433380126953}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Astragalus","boundary":[0.6192810535430908,0.46843433380126953,0.6388888955116272,0.4040403962135315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6192810535430908,"y":0.4002525210380554},{"x":0.6192810535430908,"y":0.3888888955116272},{"x":0.6388888955116272,"y":0.3888888955116272},{"x":0.6388888955116272,"y":0.4002525210380554}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sp","boundary":[0.6192810535430908,0.4002525210380554,0.6388888955116272,0.3888888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6192810535430908,"y":0.3876262605190277},{"x":0.6192810535430908,"y":0.38383838534355164},{"x":0.6388888955116272,"y":0.38383838534355164},{"x":0.6388888955116272,"y":0.3876262605190277}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6192810535430908,0.3876262605190277,0.6388888955116272,0.38383838534355164]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6192810535430908,"y":0.38257575035095215},{"x":0.6192810535430908,"y":0.38005051016807556},{"x":0.6388888955116272,"y":0.38005051016807556},{"x":0.6388888955116272,"y":0.38257575035095215}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.6192810535430908,0.38257575035095215,0.6388888955116272,0.38005051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6192810535430908,"y":0.3775252401828766},{"x":0.6192810535430908,"y":0.3358585834503174},{"x":0.6388888955116272,"y":0.3358585834503174},{"x":0.6388888955116272,"y":0.3775252401828766}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Thymus","boundary":[0.6192810535430908,0.3775252401828766,0.6388888955116272,0.3358585834503174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6192810535430908,"y":0.3308080732822418},{"x":0.6192810535430908,"y":0.2626262605190277},{"x":0.6388888955116272,"y":0.2626262605190277},{"x":0.6388888955116272,"y":0.3308080732822418}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"kotschyanus","boundary":[0.6192810535430908,0.3308080732822418,0.6388888955116272,0.2626262605190277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.648692786693573,"y":0.5492424368858337},{"x":0.648692786693573,"y":0.5126262903213501},{"x":0.6699346303939819,"y":0.5126262903213501},{"x":0.6699346303939819,"y":0.5492424368858337}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":"As.sp.","boundary":[0.648692786693573,0.5492424368858337,0.6699346303939819,0.5126262903213501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.648692786693573,"y":0.5138888955116272},{"x":0.648692786693573,"y":0.5101010203361511},{"x":0.6699346303939819,"y":0.5101010203361511},{"x":0.6699346303939819,"y":0.5138888955116272}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.648692786693573,0.5138888955116272,0.6699346303939819,0.5101010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.648692786693573,"y":0.5088383555412292},{"x":0.648692786693573,"y":0.4747474789619446},{"x":0.6699346303939819,"y":0.4747474789619446},{"x":0.6699346303939819,"y":0.5088383555412292}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"Ac.spp","boundary":[0.648692786693573,0.5088383555412292,0.6699346303939819,0.4747474789619446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.648692786693573,"y":0.47727271914482117},{"x":0.648692786693573,"y":0.4734848439693451},{"x":0.6699346303939819,"y":0.4734848439693451},{"x":0.6699346303939819,"y":0.47727271914482117}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.648692786693573,0.47727271914482117,0.6699346303939819,0.4734848439693451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.648692786693573,"y":0.46843433380126953},{"x":0.648692786693573,"y":0.4040403962135315},{"x":0.6699346303939819,"y":0.4040403962135315},{"x":0.6699346303939819,"y":0.46843433380126953}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"Astragalus","boundary":[0.648692786693573,0.46843433380126953,0.6699346303939819,0.4040403962135315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.648692786693573,"y":0.4015151560306549},{"x":0.648692786693573,"y":0.3901515007019043},{"x":0.6699346303939819,"y":0.3901515007019043},{"x":0.6699346303939819,"y":0.4015151560306549}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sp","boundary":[0.648692786693573,0.4015151560306549,0.6699346303939819,0.3901515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.648692786693573,"y":0.3876262605190277},{"x":0.648692786693573,"y":0.38383838534355164},{"x":0.6683006286621094,"y":0.38383838534355164},{"x":0.6683006286621094,"y":0.3876262605190277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.648692786693573,0.3876262605190277,0.6683006286621094,0.38383838534355164]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.648692786693573,"y":0.38383838534355164},{"x":0.648692786693573,"y":0.38005051016807556},{"x":0.6683006286621094,"y":0.38005051016807556},{"x":0.6683006286621094,"y":0.38383838534355164}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.648692786693573,0.38383838534355164,0.6683006286621094,0.38005051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.648692786693573,"y":0.3787878751754761},{"x":0.648692786693573,"y":0.30050504207611084},{"x":0.6683006286621094,"y":0.30050504207611084},{"x":0.6683006286621094,"y":0.3787878751754761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Acantholimon","boundary":[0.648692786693573,0.3787878751754761,0.6683006286621094,0.30050504207611084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.648692786693573,"y":0.2954545319080353},{"x":0.648692786693573,"y":0.2790403962135315},{"x":0.6683006286621094,"y":0.2790403962135315},{"x":0.6683006286621094,"y":0.2954545319080353}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"spp","boundary":[0.648692786693573,0.2954545319080353,0.6683006286621094,0.2790403962135315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.648692786693573,"y":0.2752525210380554},{"x":0.648692786693573,"y":0.27398988604545593},{"x":0.6683006286621094,"y":0.27398988604545593},{"x":0.6683006286621094,"y":0.2752525210380554}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.648692786693573,0.2752525210380554,0.6683006286621094,0.27398988604545593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.5416666865348816},{"x":0.6781045794487,"y":0.47727271914482117},{"x":0.6993464231491089,"y":0.47727271914482117},{"x":0.6993464231491089,"y":0.5416666865348816}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"As.spp.-Ar.au","boundary":[0.6797385811805725,0.5416666865348816,0.6993464231491089,0.47727271914482117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.46843433380126953},{"x":0.6797385811805725,"y":0.46464645862579346},{"x":0.6993464231491089,"y":0.46464645862579346},{"x":0.6993464231491089,"y":0.46843433380126953}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"|","boundary":[0.6797385811805725,0.46843433380126953,0.6993464231491089,0.46464645862579346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6781045794487,"y":0.46338382363319397},{"x":0.6781045794487,"y":0.405303031206131},{"x":0.6977124214172363,"y":0.405303031206131},{"x":0.6993464231491089,"y":0.46338382363319397}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"Astragalus","boundary":[0.6781045794487,0.46338382363319397,0.6977124214172363,0.405303031206131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6781045794487,"y":0.4015151560306549},{"x":0.6781045794487,"y":0.38257575035095215},{"x":0.6977124214172363,"y":0.38257575035095215},{"x":0.6977124214172363,"y":0.4015151560306549}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"spp","boundary":[0.6781045794487,0.4015151560306549,0.6977124214172363,0.38257575035095215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6781045794487,"y":0.38005051016807556},{"x":0.6781045794487,"y":0.3762626349925995},{"x":0.6977124214172363,"y":0.3762626349925995},{"x":0.6977124214172363,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6781045794487,0.38005051016807556,0.6977124214172363,0.3762626349925995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6781045794487,"y":0.375},{"x":0.6781045794487,"y":0.3724747598171234},{"x":0.6977124214172363,"y":0.3724747598171234},{"x":0.6977124214172363,"y":0.375}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.6781045794487,0.375,0.6977124214172363,0.3724747598171234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6781045794487,"y":0.36994948983192444},{"x":0.6781045794487,"y":0.3181818127632141},{"x":0.6977124214172363,"y":0.3181818127632141},{"x":0.6977124214172363,"y":0.36994948983192444}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.6781045794487,0.36994948983192444,0.6977124214172363,0.3181818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6781045794487,"y":0.31313130259513855},{"x":0.6781045794487,"y":0.27020201086997986},{"x":0.6977124214172363,"y":0.27020201086997986},{"x":0.6977124214172363,"y":0.31313130259513855}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"aucheri","boundary":[0.6781045794487,0.31313130259513855,0.6977124214172363,0.27020201086997986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7091503143310547,"y":0.5404040217399597},{"x":0.7091503143310547,"y":0.5101010203361511},{"x":0.7287581562995911,"y":0.5101010203361511},{"x":0.7303921580314636,"y":0.5404040217399597}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"As.spp","boundary":[0.7091503143310547,0.5404040217399597,0.7287581562995911,0.5101010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7091503143310547,"y":0.5075757503509521},{"x":0.7091503143310547,"y":0.5075757503509521},{"x":0.7303921580314636,"y":0.5075757503509521},{"x":0.7303921580314636,"y":0.5075757503509521}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.7091503143310547,0.5075757503509521,0.7303921580314636,0.5075757503509521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7091503143310547,"y":0.506313145160675},{"x":0.7091503143310547,"y":0.502525269985199},{"x":0.7303921580314636,"y":0.502525269985199},{"x":0.7303921580314636,"y":0.506313145160675}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.7091503143310547,0.506313145160675,0.7303921580314636,0.502525269985199]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7091503143310547,"y":0.5012626051902771},{"x":0.7091503143310547,"y":0.47727271914482117},{"x":0.7303921580314636,"y":0.47727271914482117},{"x":0.7303921580314636,"y":0.5012626051902771}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","str":"Sc.or","boundary":[0.7091503143310547,0.5012626051902771,0.7303921580314636,0.47727271914482117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7091503143310547,"y":0.46843433380126953},{"x":0.7091503143310547,"y":0.4040403962135315},{"x":0.7287581562995911,"y":0.4040403962135315},{"x":0.7303921580314636,"y":0.46843433380126953}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Astragalus","boundary":[0.7091503143310547,0.46843433380126953,0.7287581562995911,0.4040403962135315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7091503143310547,"y":0.4015151560306549},{"x":0.7091503143310547,"y":0.38257575035095215},{"x":0.7287581562995911,"y":0.38257575035095215},{"x":0.7287581562995911,"y":0.4015151560306549}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"spp","boundary":[0.7091503143310547,0.4015151560306549,0.7287581562995911,0.38257575035095215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7091503143310547,"y":0.38005051016807556},{"x":0.7091503143310547,"y":0.3775252401828766},{"x":0.7287581562995911,"y":0.3775252401828766},{"x":0.7287581562995911,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.7091503143310547,0.38005051016807556,0.7287581562995911,0.3775252401828766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7091503143310547,"y":0.375},{"x":0.7091503143310547,"y":0.3724747598171234},{"x":0.7287581562995911,"y":0.3724747598171234},{"x":0.7287581562995911,"y":0.375}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.7091503143310547,0.375,0.7287581562995911,0.3724747598171234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7075163125991821,"y":0.36994948983192444},{"x":0.7075163125991821,"y":0.32575756311416626},{"x":0.7287581562995911,"y":0.32575756311416626},{"x":0.7287581562995911,"y":0.36994948983192444}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Scariola","boundary":[0.7075163125991821,0.36994948983192444,0.7287581562995911,0.32575756311416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7075163125991821,"y":0.3207070827484131},{"x":0.7075163125991821,"y":0.26767677068710327},{"x":0.7271241545677185,"y":0.26767677068710327},{"x":0.7287581562995911,"y":0.3207070827484131}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"orientalis","boundary":[0.7075163125991821,0.3207070827484131,0.7271241545677185,0.26767677068710327]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401960492134094,"y":0.5366161465644836},{"x":0.7401960492134094,"y":0.5138888955116272},{"x":0.7532680034637451,"y":0.5138888955116272},{"x":0.7532680034637451,"y":0.5366161465644836}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Br.to","boundary":[0.7401960492134094,0.5366161465644836,0.7532680034637451,0.5138888955116272]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401960492134094,"y":0.5126262903213501},{"x":0.7401960492134094,"y":0.5101010203361511},{"x":0.7532680034637451,"y":0.5101010203361511},{"x":0.7532680034637451,"y":0.5126262903213501}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"-","boundary":[0.7401960492134094,0.5126262903213501,0.7532680034637451,0.5101010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401960492134094,"y":0.5088383555412292},{"x":0.7401960492134094,"y":0.48232322931289673},{"x":0.7532680034637451,"y":0.48232322931289673},{"x":0.7532680034637451,"y":0.5088383555412292}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"Th.ko","boundary":[0.7401960492134094,0.5088383555412292,0.7532680034637451,0.48232322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7369281053543091,"y":0.46843433380126953},{"x":0.7385621070861816,"y":0.42171716690063477},{"x":0.758169949054718,"y":0.42171716690063477},{"x":0.758169949054718,"y":0.46843433380126953}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Bromus","boundary":[0.7369281053543091,0.46843433380126953,0.758169949054718,0.42171716690063477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7385621070861816,"y":0.4179292917251587},{"x":0.7385621070861816,"y":0.35101011395454407},{"x":0.758169949054718,"y":0.35101011395454407},{"x":0.758169949054718,"y":0.4179292917251587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"tomentellus","boundary":[0.7385621070861816,0.4179292917251587,0.758169949054718,0.35101011395454407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7385621070861816,"y":0.3497474789619446},{"x":0.7385621070861816,"y":0.3459596037864685},{"x":0.758169949054718,"y":0.3459596037864685},{"x":0.758169949054718,"y":0.3497474789619446}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.7385621070861816,0.3497474789619446,0.758169949054718,0.3459596037864685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7385621070861816,"y":0.34343433380126953},{"x":0.7385621070861816,"y":0.3042929172515869},{"x":0.7598039507865906,"y":0.3042929172515869},{"x":0.758169949054718,"y":0.34343433380126953}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Thymus","boundary":[0.7385621070861816,0.34343433380126953,0.7598039507865906,0.3042929172515869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7385621070861816,"y":0.29924243688583374},{"x":0.7385621070861816,"y":0.23106060922145844},{"x":0.7598039507865906,"y":0.23106060922145844},{"x":0.758169949054718,"y":0.29924243688583374}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"kotschyanus","boundary":[0.7385621070861816,0.29924243688583374,0.7598039507865906,0.23106060922145844]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7679738402366638,"y":0.5366161465644836},{"x":0.7696078419685364,"y":0.5151515007019043},{"x":0.7859477400779724,"y":0.5151515007019043},{"x":0.7843137383460999,"y":0.5366161465644836}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Br.to","boundary":[0.7679738402366638,0.5366161465644836,0.7859477400779724,0.5151515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7696078419685364,"y":0.5113636255264282},{"x":0.7696078419685364,"y":0.5088383555412292},{"x":0.7843137383460999,"y":0.5088383555412292},{"x":0.7843137383460999,"y":0.5113636255264282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.7696078419685364,0.5113636255264282,0.7843137383460999,0.5088383555412292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7696078419685364,"y":0.5075757503509521},{"x":0.7712418437004089,"y":0.48232322931289673},{"x":0.7859477400779724,"y":0.48232322931289673},{"x":0.7859477400779724,"y":0.5075757503509521}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"As.go","boundary":[0.7696078419685364,0.5075757503509521,0.7859477400779724,0.48232322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7679738402366638,"y":0.46843433380126953},{"x":0.7679738402366638,"y":0.46464645862579346},{"x":0.7875816822052002,"y":0.46464645862579346},{"x":0.7875816822052002,"y":0.46843433380126953}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"|","boundary":[0.7679738402366638,0.46843433380126953,0.7875816822052002,0.46464645862579346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.766339898109436,"y":0.46464645862579346},{"x":0.7679738402366638,"y":0.42171716690063477},{"x":0.7875816822052002,"y":0.42171716690063477},{"x":0.7875816822052002,"y":0.46464645862579346}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"Bromus","boundary":[0.766339898109436,0.46464645862579346,0.7875816822052002,0.42171716690063477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7679738402366638,"y":0.4179292917251587},{"x":0.7679738402366638,"y":0.35227271914482117},{"x":0.7892156839370728,"y":0.35227271914482117},{"x":0.7875816822052002,"y":0.4179292917251587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"tomentellus","boundary":[0.7679738402366638,0.4179292917251587,0.7892156839370728,0.35227271914482117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7679738402366638,"y":0.3497474789619446},{"x":0.7679738402366638,"y":0.3472222089767456},{"x":0.7875816822052002,"y":0.3472222089767456},{"x":0.7875816822052002,"y":0.3497474789619446}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.7679738402366638,0.3497474789619446,0.7875816822052002,0.3472222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7679738402366638,"y":0.344696968793869},{"x":0.7696078419685364,"y":0.28661617636680603},{"x":0.7892156839370728,"y":0.28661617636680603},{"x":0.7892156839370728,"y":0.344696968793869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Astragalus","boundary":[0.7679738402366638,0.344696968793869,0.7892156839370728,0.28661617636680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7696078419685364,"y":0.28282827138900757},{"x":0.7696078419685364,"y":0.21590909361839294},{"x":0.7892156839370728,"y":0.21590909361839294},{"x":0.7892156839370728,"y":0.28282827138900757}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"gossypinus","boundary":[0.7696078419685364,0.28282827138900757,0.7892156839370728,0.21590909361839294]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0.6100000143051147},{"languageCode":"co","confidence":0.28999999165534973},{"languageCode":"la","confidence":0.07999999821186066}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4689542353153229,"y":0.5492424368858337},{"x":0.4689542353153229,"y":0.14520202577114105},{"x":0.7892156839370728,"y":0.14520202577114105},{"x":0.7892156839370728,"y":0.5492424368858337}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.46395423531532287,0.5422424368858337,0.7942156839370728,0.15220202577114106],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8006535768508911,"y":0.5126262903213501},{"x":0.8006535768508911,"y":0.506313145160675},{"x":0.8169934749603271,"y":0.5075757503509521},{"x":0.8169934749603271,"y":0.5126262903213501}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"7","boundary":[0.8006535768508911,0.5126262903213501,0.8169934749603271,0.5075757503509521]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8006535768508911,"y":0.5126262903213501},{"x":0.8006535768508911,"y":0.506313145160675},{"x":0.8169934749603271,"y":0.5075757503509521},{"x":0.8169934749603271,"y":0.5126262903213501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.7956535768508911,0.5056262903213501,0.8219934749603272,0.5145757503509522],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5604575276374817,"y":0.8409090638160706},{"x":0.5604575276374817,"y":0.8244949579238892},{"x":0.5718954205513,"y":0.8244949579238892},{"x":0.5718954205513,"y":0.8396464586257935}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۰.۷۰","boundary":[0.5604575276374817,0.8409090638160706,0.5718954205513,0.8244949579238892]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5604575276374817,"y":0.8409090638160706},{"x":0.5604575276374817,"y":0.8244949579238892},{"x":0.5718954205513,"y":0.8244949579238892},{"x":0.5718954205513,"y":0.8396464586257935}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.5554575276374817,0.8339090638160706,0.5768954205513,0.8314949579238892],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5604575276374817,"y":0.7853535413742065},{"x":0.5604575276374817,"y":0.7664141654968262},{"x":0.5718954205513,"y":0.7664141654968262},{"x":0.5718954205513,"y":0.7853535413742065}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"۱.۱۹","boundary":[0.5604575276374817,0.7853535413742065,0.5718954205513,0.7664141654968262]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5604575276374817,"y":0.7853535413742065},{"x":0.5604575276374817,"y":0.7664141654968262},{"x":0.5718954205513,"y":0.7664141654968262},{"x":0.5718954205513,"y":0.7853535413742065}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.5554575276374817,0.7783535413742065,0.5768954205513,0.7734141654968262],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588235259056091,"y":0.7373737096786499},{"x":0.5588235259056091,"y":0.7146464586257935},{"x":0.5718954205513,"y":0.7146464586257935},{"x":0.5702614188194275,"y":0.7373737096786499}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۱۱","boundary":[0.5588235259056091,0.7373737096786499,0.5718954205513,0.7146464586257935]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588235259056091,"y":0.7373737096786499},{"x":0.5588235259056091,"y":0.7146464586257935},{"x":0.5718954205513,"y":0.7146464586257935},{"x":0.5702614188194275,"y":0.7373737096786499}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.5538235259056091,0.7303737096786499,0.5768954205513,0.7216464586257935],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5604575276374817,"y":0.6805555820465088},{"x":0.5604575276374817,"y":0.6452020406723022},{"x":0.5702614188194275,"y":0.6452020406723022},{"x":0.5702614188194275,"y":0.6805555820465088}]},"confidence":0.75,"str":"۲۵۰-۵۰۰","boundary":[0.5604575276374817,0.6805555820465088,0.5702614188194275,0.6452020406723022]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5604575276374817,"y":0.6805555820465088},{"x":0.5604575276374817,"y":0.6452020406723022},{"x":0.5702614188194275,"y":0.6452020406723022},{"x":0.5702614188194275,"y":0.6805555820465088}]},"confidence":0.75,"dir":"ltr","boundary":[0.5554575276374817,0.6735555820465088,0.5752614188194275,0.6522020406723023],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588235259056091,"y":0.6123737096786499},{"x":0.5588235259056091,"y":0.5656565427780151},{"x":0.5718954205513,"y":0.5656565427780151},{"x":0.5702614188194275,"y":0.6123737096786499}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":"۱۵۰۰-۲۶۰۰","boundary":[0.5588235259056091,0.6123737096786499,0.5718954205513,0.5656565427780151]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588235259056091,"y":0.6123737096786499},{"x":0.5588235259056091,"y":0.5656565427780151},{"x":0.5718954205513,"y":0.5656565427780151},{"x":0.5702614188194275,"y":0.6123737096786499}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.5538235259056091,0.6053737096786499,0.5768954205513,0.5726565427780151],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5898692607879639,"y":0.8434343338012695},{"x":0.5898692607879639,"y":0.8295454382896423},{"x":0.601307213306427,"y":0.8295454382896423},{"x":0.601307213306427,"y":0.8434343338012695}]},"confidence":0.6600000262260437,"str":"3.5","boundary":[0.5898692607879639,0.8434343338012695,0.601307213306427,0.8295454382896423]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5898692607879639,"y":0.8434343338012695},{"x":0.5898692607879639,"y":0.8295454382896423},{"x":0.601307213306427,"y":0.8295454382896423},{"x":0.601307213306427,"y":0.8434343338012695}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.5848692607879639,0.8364343338012695,0.606307213306427,0.8365454382896423],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915032625198364,"y":0.7853535413742065},{"x":0.5915032625198364,"y":0.7676767706871033},{"x":0.601307213306427,"y":0.7676767706871033},{"x":0.601307213306427,"y":0.7853535413742065}]},"confidence":0.6399999856948853,"str":"۵۸۶","boundary":[0.5915032625198364,0.7853535413742065,0.601307213306427,0.7676767706871033]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915032625198364,"y":0.7853535413742065},{"x":0.5915032625198364,"y":0.7676767706871033},{"x":0.601307213306427,"y":0.7676767706871033},{"x":0.601307213306427,"y":0.7853535413742065}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.5865032625198364,0.7783535413742065,0.606307213306427,0.7746767706871033],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5898692607879639,"y":0.7386363744735718},{"x":0.5898692607879639,"y":0.7083333134651184},{"x":0.601307213306427,"y":0.7083333134651184},{"x":0.601307213306427,"y":0.7386363744735718}]},"confidence":0.6700000166893005,"str":"۹۱۲۳۹","boundary":[0.5898692607879639,0.7386363744735718,0.601307213306427,0.7083333134651184]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5898692607879639,"y":0.7386363744735718},{"x":0.5898692607879639,"y":0.7083333134651184},{"x":0.601307213306427,"y":0.7083333134651184},{"x":0.601307213306427,"y":0.7386363744735718}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.5848692607879639,0.7316363744735718,0.606307213306427,0.7153333134651184],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6192810535430908,"y":0.8434343338012695},{"x":0.6192810535430908,"y":0.8244949579238892},{"x":0.6307189464569092,"y":0.8244949579238892},{"x":0.6307189464569092,"y":0.8434343338012695}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۱۸۳","boundary":[0.6192810535430908,0.8434343338012695,0.6307189464569092,0.8244949579238892]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6192810535430908,"y":0.8434343338012695},{"x":0.6192810535430908,"y":0.8244949579238892},{"x":0.6307189464569092,"y":0.8244949579238892},{"x":0.6307189464569092,"y":0.8434343338012695}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.6142810535430908,0.8364343338012695,0.6357189464569092,0.8314949579238892],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6192810535430908,"y":0.7866161465644836},{"x":0.6192810535430908,"y":0.7664141654968262},{"x":0.6323529481887817,"y":0.7664141654968262},{"x":0.6323529481887817,"y":0.7866161465644836}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۳.۰۳","boundary":[0.6192810535430908,0.7866161465644836,0.6323529481887817,0.7664141654968262]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6192810535430908,"y":0.7866161465644836},{"x":0.6192810535430908,"y":0.7664141654968262},{"x":0.6323529481887817,"y":0.7664141654968262},{"x":0.6323529481887817,"y":0.7866161465644836}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.6142810535430908,0.7796161465644836,0.6373529481887817,0.7734141654968262],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6192810535430908,"y":0.7386363744735718},{"x":0.6192810535430908,"y":0.7095959782600403},{"x":0.6307189464569092,"y":0.7095959782600403},{"x":0.6307189464569092,"y":0.7386363744735718}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"۳۱۷۰۵","boundary":[0.6192810535430908,0.7386363744735718,0.6307189464569092,0.7095959782600403]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6192810535430908,"y":0.7386363744735718},{"x":0.6192810535430908,"y":0.7095959782600403},{"x":0.6307189464569092,"y":0.7095959782600403},{"x":0.6307189464569092,"y":0.7386363744735718}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.6142810535430908,0.7316363744735718,0.6357189464569092,0.7165959782600403],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6192810535430908,"y":0.6818181872367859},{"x":0.6192810535430908,"y":0.6452020406723022},{"x":0.6323529481887817,"y":0.6452020406723022},{"x":0.6307189464569092,"y":0.683080792427063}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۰۰-۸۰۰","boundary":[0.6192810535430908,0.6818181872367859,0.6323529481887817,0.6452020406723022]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6192810535430908,"y":0.6818181872367859},{"x":0.6192810535430908,"y":0.6452020406723022},{"x":0.6323529481887817,"y":0.6452020406723022},{"x":0.6307189464569092,"y":0.683080792427063}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.6142810535430908,0.6748181872367859,0.6373529481887817,0.6522020406723023],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6192810535430908,"y":0.6123737096786499},{"x":0.6192810535430908,"y":0.5656565427780151},{"x":0.6323529481887817,"y":0.5656565427780151},{"x":0.6323529481887817,"y":0.6123737096786499}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷۰۰-۳۰۰","boundary":[0.6192810535430908,0.6123737096786499,0.6323529481887817,0.5656565427780151]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6192810535430908,"y":0.6123737096786499},{"x":0.6192810535430908,"y":0.5656565427780151},{"x":0.6323529481887817,"y":0.5656565427780151},{"x":0.6323529481887817,"y":0.6123737096786499}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.6142810535430908,0.6053737096786499,0.6373529481887817,0.5726565427780151],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.648692786693573,"y":0.8409090638160706},{"x":0.648692786693573,"y":0.8232323527336121},{"x":0.6617646813392639,"y":0.8219696879386902},{"x":0.6617646813392639,"y":0.8409090638160706}]},"confidence":0.699999988079071,"str":"۰.۶۸","boundary":[0.648692786693573,0.8409090638160706,0.6617646813392639,0.8219696879386902]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.648692786693573,"y":0.8409090638160706},{"x":0.648692786693573,"y":0.8232323527336121},{"x":0.6617646813392639,"y":0.8219696879386902},{"x":0.6617646813392639,"y":0.8409090638160706}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.643692786693573,0.8339090638160706,0.6667646813392639,0.8289696879386902],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6503267884254456,"y":0.7853535413742065},{"x":0.648692786693573,"y":0.7676767706871033},{"x":0.6617646813392639,"y":0.7664141654968262},{"x":0.6617646813392639,"y":0.7853535413742065}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۰.۷۹","boundary":[0.6503267884254456,0.7853535413742065,0.6617646813392639,0.7664141654968262]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6503267884254456,"y":0.7853535413742065},{"x":0.648692786693573,"y":0.7676767706871033},{"x":0.6617646813392639,"y":0.7664141654968262},{"x":0.6617646813392639,"y":0.7853535413742065}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.6453267884254456,0.7783535413742065,0.6667646813392639,0.7734141654968262],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.648692786693573,"y":0.7361111044883728},{"x":0.648692786693573,"y":0.7133838534355164},{"x":0.6601307392120361,"y":0.7133838534355164},{"x":0.6617646813392639,"y":0.7361111044883728}]},"confidence":0.800000011920929,"str":"۸۲۹۰","boundary":[0.648692786693573,0.7361111044883728,0.6601307392120361,0.7133838534355164]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.648692786693573,"y":0.7361111044883728},{"x":0.648692786693573,"y":0.7133838534355164},{"x":0.6601307392120361,"y":0.7133838534355164},{"x":0.6617646813392639,"y":0.7361111044883728}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","boundary":[0.643692786693573,0.7291111044883728,0.6651307392120361,0.7203838534355164],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6503267884254456,"y":0.6805555820465088},{"x":0.6503267884254456,"y":0.6641414165496826},{"x":0.6601307392120361,"y":0.6641414165496826},{"x":0.6601307392120361,"y":0.6805555820465088}]},"confidence":0.6200000047683716,"str":"0.","boundary":[0.6503267884254456,0.6805555820465088,0.6601307392120361,0.6641414165496826]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6503267884254456,"y":0.6628788113594055},{"x":0.6503267884254456,"y":0.6616161465644836},{"x":0.6601307392120361,"y":0.6616161465644836},{"x":0.6601307392120361,"y":0.6628788113594055}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":"-","boundary":[0.6503267884254456,0.6628788113594055,0.6601307392120361,0.6616161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6503267884254456,"y":0.6553030014038086},{"x":0.6503267884254456,"y":0.6540403962135315},{"x":0.6601307392120361,"y":0.6540403962135315},{"x":0.6601307392120361,"y":0.6553030014038086}]},"confidence":0.7699999809265137,"str":"7","boundary":[0.6503267884254456,0.6553030014038086,0.6601307392120361,0.6540403962135315]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6503267884254456,"y":0.6515151262283325},{"x":0.6503267884254456,"y":0.6502525210380554},{"x":0.6601307392120361,"y":0.6502525210380554},{"x":0.6601307392120361,"y":0.6515151262283325}]},"confidence":0.1599999964237213,"str":".","boundary":[0.6503267884254456,0.6515151262283325,0.6601307392120361,0.6502525210380554]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6503267884254456,"y":0.6805555820465088},{"x":0.6503267884254456,"y":0.6502525210380554},{"x":0.6601307392120361,"y":0.6502525210380554},{"x":0.6601307392120361,"y":0.6805555820465088}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.6453267884254456,0.6735555820465088,0.6651307392120361,0.6572525210380554],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.648692786693573,"y":0.6136363744735718},{"x":0.648692786693573,"y":0.5656565427780151},{"x":0.6601307392120361,"y":0.5656565427780151},{"x":0.6601307392120361,"y":0.6136363744735718}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۲۶۰۰-۳۸۰۰","boundary":[0.648692786693573,0.6136363744735718,0.6601307392120361,0.5656565427780151]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.648692786693573,"y":0.6136363744735718},{"x":0.648692786693573,"y":0.5656565427780151},{"x":0.6601307392120361,"y":0.5656565427780151},{"x":0.6601307392120361,"y":0.6136363744735718}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.643692786693573,0.6066363744735718,0.6651307392120361,0.5726565427780151],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.8421717286109924},{"x":0.6797385811805725,"y":0.8244949579238892},{"x":0.6911764740943909,"y":0.8244949579238892},{"x":0.6911764740943909,"y":0.8421717286109924}]},"confidence":0.699999988079071,"str":"۰۱.ع","boundary":[0.6797385811805725,0.8421717286109924,0.6911764740943909,0.8244949579238892]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.8421717286109924},{"x":0.6797385811805725,"y":0.8244949579238892},{"x":0.6911764740943909,"y":0.8244949579238892},{"x":0.6911764740943909,"y":0.8421717286109924}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.6747385811805725,0.8351717286109924,0.6961764740943909,0.8314949579238892],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.7866161465644836},{"x":0.6797385811805725,"y":0.7664141654968262},{"x":0.6911764740943909,"y":0.7664141654968262},{"x":0.6911764740943909,"y":0.7866161465644836}]},"confidence":0.6100000143051147,"str":"۹.۹۳","boundary":[0.6797385811805725,0.7866161465644836,0.6911764740943909,0.7664141654968262]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.7866161465644836},{"x":0.6797385811805725,"y":0.7664141654968262},{"x":0.6911764740943909,"y":0.7664141654968262},{"x":0.6911764740943909,"y":0.7866161465644836}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.6747385811805725,0.7796161465644836,0.6961764740943909,0.7734141654968262],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.7386363744735718},{"x":0.6797385811805725,"y":0.7083333134651184},{"x":0.6911764740943909,"y":0.7083333134651184},{"x":0.6911764740943909,"y":0.7386363744735718}]},"confidence":0.6200000047683716,"str":"۹۹۶۷۸","boundary":[0.6797385811805725,0.7386363744735718,0.6911764740943909,0.7083333134651184]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.7386363744735718},{"x":0.6797385811805725,"y":0.7083333134651184},{"x":0.6911764740943909,"y":0.7083333134651184},{"x":0.6911764740943909,"y":0.7386363744735718}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.6747385811805725,0.7316363744735718,0.6961764740943909,0.7153333134651184],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.6818181872367859},{"x":0.6797385811805725,"y":0.6452020406723022},{"x":0.6911764740943909,"y":0.6452020406723022},{"x":0.6911764740943909,"y":0.6818181872367859}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"۲۰۰-۹۰۰","boundary":[0.6797385811805725,0.6818181872367859,0.6911764740943909,0.6452020406723022]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.6818181872367859},{"x":0.6797385811805725,"y":0.6452020406723022},{"x":0.6911764740943909,"y":0.6452020406723022},{"x":0.6911764740943909,"y":0.6818181872367859}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.6747385811805725,0.6748181872367859,0.6961764740943909,0.6522020406723023],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6781045794487,"y":0.6123737096786499},{"x":0.6781045794487,"y":0.5921717286109924},{"x":0.6928104758262634,"y":0.5921717286109924},{"x":0.6911764740943909,"y":0.6123737096786499}]},"confidence":0.7599999904632568,"str":"۱۶۰۰","boundary":[0.6781045794487,0.6123737096786499,0.6928104758262634,0.5921717286109924]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.5896464586257935},{"x":0.6797385811805725,"y":0.5871211886405945},{"x":0.6928104758262634,"y":0.5883838534355164},{"x":0.6928104758262634,"y":0.5909090638160706}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":"-","boundary":[0.6797385811805725,0.5896464586257935,0.6928104758262634,0.5883838534355164]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.5795454382896423},{"x":0.6797385811805725,"y":0.5631313323974609},{"x":0.6928104758262634,"y":0.564393937587738},{"x":0.6928104758262634,"y":0.5795454382896423}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۰۰۰","boundary":[0.6797385811805725,0.5795454382896423,0.6928104758262634,0.564393937587738]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6781045794487,"y":0.6123737096786499},{"x":0.6797385811805725,"y":0.5631313323974609},{"x":0.6928104758262634,"y":0.564393937587738},{"x":0.6911764740943909,"y":0.6123737096786499}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.6731045794487,0.6053737096786499,0.6978104758262634,0.571393937587738],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7107843160629272,"y":0.7853535413742065},{"x":0.7091503143310547,"y":0.7676767706871033},{"x":0.720588207244873,"y":0.7664141654968262},{"x":0.7222222089767456,"y":0.7853535413742065}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"۰.۰۸","boundary":[0.7107843160629272,0.7853535413742065,0.720588207244873,0.7664141654968262]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7107843160629272,"y":0.7853535413742065},{"x":0.7091503143310547,"y":0.7676767706871033},{"x":0.720588207244873,"y":0.7664141654968262},{"x":0.7222222089767456,"y":0.7853535413742065}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.7057843160629272,0.7783535413742065,0.725588207244873,0.7734141654968262],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7091503143310547,"y":0.7323232293128967},{"x":0.7091503143310547,"y":0.7159090638160706},{"x":0.720588207244873,"y":0.7159090638160706},{"x":0.720588207244873,"y":0.7323232293128967}]},"confidence":0.25,"str":"ΛΕΥ","boundary":[0.7091503143310547,0.7323232293128967,0.720588207244873,0.7159090638160706]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7091503143310547,"y":0.7323232293128967},{"x":0.7091503143310547,"y":0.7159090638160706},{"x":0.720588207244873,"y":0.7159090638160706},{"x":0.720588207244873,"y":0.7323232293128967}]},"confidence":0.25,"dir":"ltr","boundary":[0.7041503143310547,0.7253232293128967,0.725588207244873,0.7229090638160706],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7091503143310547,"y":0.6755050420761108},{"x":0.7091503143310547,"y":0.6452020406723022},{"x":0.720588207244873,"y":0.6452020406723022},{"x":0.720588207244873,"y":0.6755050420761108}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":"۰۰-۹۰۰","boundary":[0.7091503143310547,0.6755050420761108,0.720588207244873,0.6452020406723022]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7091503143310547,"y":0.6755050420761108},{"x":0.7091503143310547,"y":0.6452020406723022},{"x":0.720588207244873,"y":0.6452020406723022},{"x":0.720588207244873,"y":0.6755050420761108}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.7041503143310547,0.6685050420761108,0.725588207244873,0.6522020406723023],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7091503143310547,"y":0.6123737096786499},{"x":0.7091503143310547,"y":0.5656565427780151},{"x":0.720588207244873,"y":0.5656565427780151},{"x":0.720588207244873,"y":0.6123737096786499}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۱۸۰۰-۳۲۰۰","boundary":[0.7091503143310547,0.6123737096786499,0.720588207244873,0.5656565427780151]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7091503143310547,"y":0.6123737096786499},{"x":0.7091503143310547,"y":0.5656565427780151},{"x":0.720588207244873,"y":0.5656565427780151},{"x":0.720588207244873,"y":0.6123737096786499}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.7041503143310547,0.6053737096786499,0.725588207244873,0.5726565427780151],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7385621070861816,"y":0.8409090638160706},{"x":0.7385621070861816,"y":0.8232323527336121},{"x":0.75,"y":0.8232323527336121},{"x":0.75,"y":0.8409090638160706}]},"confidence":0.7799999713897705,"str":"۰۳۶","boundary":[0.7385621070861816,0.8409090638160706,0.75,0.8232323527336121]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7385621070861816,"y":0.8409090638160706},{"x":0.7385621070861816,"y":0.8232323527336121},{"x":0.75,"y":0.8232323527336121},{"x":0.75,"y":0.8409090638160706}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"ltr","boundary":[0.7335621070861816,0.8339090638160706,0.755,0.8302323527336121],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401960492134094,"y":0.7853535413742065},{"x":0.7385621070861816,"y":0.7664141654968262},{"x":0.75,"y":0.7664141654968262},{"x":0.7516340017318726,"y":0.7853535413742065}]},"confidence":0.800000011920929,"str":"۰.۵۷","boundary":[0.7401960492134094,0.7853535413742065,0.75,0.7664141654968262]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401960492134094,"y":0.7853535413742065},{"x":0.7385621070861816,"y":0.7664141654968262},{"x":0.75,"y":0.7664141654968262},{"x":0.7516340017318726,"y":0.7853535413742065}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","boundary":[0.7351960492134094,0.7783535413742065,0.755,0.7734141654968262],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7385621070861816,"y":0.7348484992980957},{"x":0.7385621070861816,"y":0.7133838534355164},{"x":0.75,"y":0.7133838534355164},{"x":0.75,"y":0.7348484992980957}]},"confidence":0.800000011920929,"str":"۵۹۳۱","boundary":[0.7385621070861816,0.7348484992980957,0.75,0.7133838534355164]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7385621070861816,"y":0.7348484992980957},{"x":0.7385621070861816,"y":0.7133838534355164},{"x":0.75,"y":0.7133838534355164},{"x":0.75,"y":0.7348484992980957}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","boundary":[0.7335621070861816,0.7278484992980957,0.755,0.7203838534355164],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7385621070861816,"y":0.6805555820465088},{"x":0.7385621070861816,"y":0.6452020406723022},{"x":0.75,"y":0.6452020406723022},{"x":0.75,"y":0.6805555820465088}]},"confidence":0.75,"str":"۶۰۰-۹۰۰","boundary":[0.7385621070861816,0.6805555820465088,0.75,0.6452020406723022]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7385621070861816,"y":0.6805555820465088},{"x":0.7385621070861816,"y":0.6452020406723022},{"x":0.75,"y":0.6452020406723022},{"x":0.75,"y":0.6805555820465088}]},"confidence":0.75,"dir":"ltr","boundary":[0.7335621070861816,0.6735555820465088,0.755,0.6522020406723023],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7385621070861816,"y":0.6123737096786499},{"x":0.7385621070861816,"y":0.5656565427780151},{"x":0.75,"y":0.5656565427780151},{"x":0.75,"y":0.6123737096786499}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۲۲۰۰-۳۲۰۰","boundary":[0.7385621070861816,0.6123737096786499,0.75,0.5656565427780151]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7385621070861816,"y":0.6123737096786499},{"x":0.7385621070861816,"y":0.5656565427780151},{"x":0.75,"y":0.5656565427780151},{"x":0.75,"y":0.6123737096786499}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.7335621070861816,0.6053737096786499,0.755,0.5726565427780151],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7696078419685364,"y":0.8409090638160706},{"x":0.7696078419685364,"y":0.8244949579238892},{"x":0.779411792755127,"y":0.8244949579238892},{"x":0.7810457348823547,"y":0.8409090638160706}]},"confidence":0.7699999809265137,"str":"۰۸۱","boundary":[0.7696078419685364,0.8409090638160706,0.779411792755127,0.8244949579238892]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7696078419685364,"y":0.8409090638160706},{"x":0.7696078419685364,"y":0.8244949579238892},{"x":0.779411792755127,"y":0.8244949579238892},{"x":0.7810457348823547,"y":0.8409090638160706}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"ltr","boundary":[0.7646078419685364,0.8339090638160706,0.784411792755127,0.8314949579238892],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7696078419685364,"y":0.7853535413742065},{"x":0.7679738402366638,"y":0.7664141654968262},{"x":0.779411792755127,"y":0.7664141654968262},{"x":0.7810457348823547,"y":0.7853535413742065}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱.۳۳","boundary":[0.7696078419685364,0.7853535413742065,0.779411792755127,0.7664141654968262]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7696078419685364,"y":0.7853535413742065},{"x":0.7679738402366638,"y":0.7664141654968262},{"x":0.779411792755127,"y":0.7664141654968262},{"x":0.7810457348823547,"y":0.7853535413742065}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.7646078419685364,0.7783535413742065,0.784411792755127,0.7734141654968262],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7696078419685364,"y":0.7373737096786499},{"x":0.7696078419685364,"y":0.7083333134651184},{"x":0.7810457348823547,"y":0.7083333134651184},{"x":0.7810457348823547,"y":0.7373737096786499}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":"۱۳۹۳۹","boundary":[0.7696078419685364,0.7373737096786499,0.7810457348823547,0.7083333134651184]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7696078419685364,"y":0.7373737096786499},{"x":0.7696078419685364,"y":0.7083333134651184},{"x":0.7810457348823547,"y":0.7083333134651184},{"x":0.7810457348823547,"y":0.7373737096786499}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.7646078419685364,0.7303737096786499,0.7860457348823547,0.7153333134651184],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7696078419685364,"y":0.6818181872367859},{"x":0.7696078419685364,"y":0.6452020406723022},{"x":0.779411792755127,"y":0.6452020406723022},{"x":0.779411792755127,"y":0.6818181872367859}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"۵۰۰-۷۰۰","boundary":[0.7696078419685364,0.6818181872367859,0.779411792755127,0.6452020406723022]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7696078419685364,"y":0.6818181872367859},{"x":0.7696078419685364,"y":0.6452020406723022},{"x":0.779411792755127,"y":0.6452020406723022},{"x":0.779411792755127,"y":0.6818181872367859}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.7646078419685364,0.6748181872367859,0.784411792755127,0.6522020406723023],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7696078419685364,"y":0.6136363744735718},{"x":0.7696078419685364,"y":0.5656565427780151},{"x":0.779411792755127,"y":0.5656565427780151},{"x":0.779411792755127,"y":0.6136363744735718}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۲۰۰-۳۰۰۰","boundary":[0.7696078419685364,0.6136363744735718,0.779411792755127,0.5656565427780151]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7696078419685364,"y":0.6136363744735718},{"x":0.7696078419685364,"y":0.5656565427780151},{"x":0.779411792755127,"y":0.5656565427780151},{"x":0.779411792755127,"y":0.6136363744735718}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.7646078419685364,0.6066363744735718,0.784411792755127,0.5726565427780151],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":19,"image":{"webpSec":"/storage/books/a892f4258e7da5d1/pages/zkZampbGZvBuGxXx-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a892f4258e7da5d1/pages/bZMtPDQOuqFKccZk.jpg","blurred":"/storage/books/a892f4258e7da5d1/pages/XPFnCvnGhBhyNDvA.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.0003202294037232991,0.00041363124805267413,0.9986568734069275,0.9989437557597354]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20098039507865906,"y":0.4595959484577179},{"x":0.20098039507865906,"y":0.43813130259513855},{"x":0.21895425021648407,"y":0.43813130259513855},{"x":0.21895425021648407,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ادامه","boundary":[0.20098039507865906,0.4595959484577179,0.21895425021648407,0.43813130259513855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20098039507865906,"y":0.49242424964904785},{"x":0.20098039507865906,"y":0.46464645862579346},{"x":0.21895425021648407,"y":0.46464645862579346},{"x":0.21895425021648407,"y":0.49242424964904785}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.20098039507865906,0.49242424964904785,0.21895425021648407,0.46464645862579346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20098039507865906,"y":0.5},{"x":0.20098039507865906,"y":0.4974747598171234},{"x":0.21895425021648407,"y":0.4974747598171234},{"x":0.21895425021648407,"y":0.5}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.20098039507865906,0.5,0.21895425021648407,0.4974747598171234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20098039507865906,"y":0.502525269985199},{"x":0.20098039507865906,"y":0.5012626051902771},{"x":0.21895425021648407,"y":0.5012626051902771},{"x":0.21895425021648407,"y":0.502525269985199}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.20098039507865906,0.502525269985199,0.21895425021648407,0.5012626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20098039507865906,"y":0.5378788113594055},{"x":0.20098039507865906,"y":0.5075757503509521},{"x":0.21895425021648407,"y":0.5075757503509521},{"x":0.21895425021648407,"y":0.5378788113594055}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.20098039507865906,0.5378788113594055,0.21895425021648407,0.5075757503509521]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20098039507865906,"y":0.5378788113594055},{"x":0.20261438190937042,"y":0.43813130259513855},{"x":0.21895425021648407,"y":0.43813130259513855},{"x":0.21895425021648407,"y":0.5378788113594055}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.19598039507865905,0.5308788113594055,0.22395425021648407,0.44513130259513856],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20098039507865906,"y":0.6123737096786499},{"x":0.20098039507865906,"y":0.5934343338012695},{"x":0.21895425021648407,"y":0.5934343338012695},{"x":0.21895425021648407,"y":0.6123737096786499}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.20098039507865906,0.6123737096786499,0.21895425021648407,0.5934343338012695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20098039507865906,"y":0.6325757503509521},{"x":0.20098039507865906,"y":0.6148989796638489},{"x":0.21895425021648407,"y":0.6148989796638489},{"x":0.21895425021648407,"y":0.6325757503509521}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.20098039507865906,0.6325757503509521,0.21895425021648407,0.6148989796638489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20098039507865906,"y":0.6666666865348816},{"x":0.20098039507865906,"y":0.6376262903213501},{"x":0.21895425021648407,"y":0.6376262903213501},{"x":0.21895425021648407,"y":0.6666666865348816}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.20098039507865906,0.6666666865348816,0.21895425021648407,0.6376262903213501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20098039507865906,"y":0.6982323527336121},{"x":0.20098039507865906,"y":0.6704545617103577},{"x":0.21895425021648407,"y":0.6704545617103577},{"x":0.21895425021648407,"y":0.6982323527336121}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استان","boundary":[0.20098039507865906,0.6982323527336121,0.21895425021648407,0.6704545617103577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20098039507865906,"y":0.7285353541374207},{"x":0.20098039507865906,"y":0.7032828330993652},{"x":0.21895425021648407,"y":0.7032828330993652},{"x":0.21895425021648407,"y":0.7285353541374207}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.20098039507865906,0.7285353541374207,0.21895425021648407,0.7032828330993652]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20098039507865906,"y":0.7285353541374207},{"x":0.20098039507865906,"y":0.5934343338012695},{"x":0.21895425021648407,"y":0.5934343338012695},{"x":0.21895425021648407,"y":0.7285353541374207}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.19598039507865905,0.7215353541374206,0.22395425021648407,0.6004343338012695],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23366013169288635,"y":0.7398989796638489},{"x":0.23366013169288635,"y":0.7070707082748413},{"x":0.2450980395078659,"y":0.7070707082748413},{"x":0.2450980395078659,"y":0.7398989796638489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مساحت","boundary":[0.23366013169288635,0.7398989796638489,0.2450980395078659,0.7070707082748413]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23366013169288635,"y":0.7398989796638489},{"x":0.23366013169288635,"y":0.7070707082748413},{"x":0.2450980395078659,"y":0.7070707082748413},{"x":0.2450980395078659,"y":0.7398989796638489}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.22866013169288635,0.7328989796638489,0.2500980395078659,0.7140707082748413],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.6780303120613098},{"x":0.23039215803146362,"y":0.6452020406723022},{"x":0.24836601316928864,"y":0.6452020406723022},{"x":0.24836601316928864,"y":0.6780303120613098}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بارندگی","boundary":[0.232026144862175,0.6780303120613098,0.24836601316928864,0.6452020406723022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.6010100841522217},{"x":0.232026144862175,"y":0.5757575631141663},{"x":0.24836601316928864,"y":0.5757575631141663},{"x":0.24836601316928864,"y":0.6010100841522217}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارتفاع","boundary":[0.232026144862175,0.6010100841522217,0.24836601316928864,0.5757575631141663]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.5400000214576721},{"languageCode":"ar","confidence":0.46000000834465027}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.6780303120613098},{"x":0.23039215803146362,"y":0.5757575631141663},{"x":0.24673202633857727,"y":0.5757575631141663},{"x":0.24836601316928864,"y":0.6780303120613098}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.22702614486217498,0.6710303120613098,0.2517320263385773,0.5827575631141663],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2598039209842682,"y":0.7108585834503174},{"x":0.2598039209842682,"y":0.7070707082748413},{"x":0.27614378929138184,"y":0.7070707082748413},{"x":0.27614378929138184,"y":0.7108585834503174}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.2598039209842682,0.7108585834503174,0.27614378929138184,0.7070707082748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2598039209842682,"y":0.7348484992980957},{"x":0.2598039209842682,"y":0.7133838534355164},{"x":0.27614378929138184,"y":0.7133838534355164},{"x":0.27614378929138184,"y":0.7348484992980957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هکتار","boundary":[0.2598039209842682,0.7348484992980957,0.27614378929138184,0.7133838534355164]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2598039209842682,"y":0.7398989796638489},{"x":0.2598039209842682,"y":0.7361111044883728},{"x":0.27614378929138184,"y":0.7361111044883728},{"x":0.27614378929138184,"y":0.7398989796638489}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.2598039209842682,0.7398989796638489,0.27614378929138184,0.7361111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2598039209842682,"y":0.6452020406723022},{"x":0.2598039209842682,"y":0.6414141654968262},{"x":0.27614378929138184,"y":0.6414141654968262},{"x":0.27614378929138184,"y":0.6452020406723022}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.2598039209842682,0.6452020406723022,0.27614378929138184,0.6414141654968262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2598039209842682,"y":0.6780303120613098},{"x":0.2598039209842682,"y":0.6464646458625793},{"x":0.27614378929138184,"y":0.6464646458625793},{"x":0.2777777910232544,"y":0.6780303120613098}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میلیمتر","boundary":[0.2598039209842682,0.6780303120613098,0.27614378929138184,0.6464646458625793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2598039209842682,"y":0.6818181872367859},{"x":0.2598039209842682,"y":0.6792929172515869},{"x":0.2777777910232544,"y":0.6792929172515869},{"x":0.2777777910232544,"y":0.6818181872367859}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.2598039209842682,0.6818181872367859,0.2777777910232544,0.6792929172515869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2598039209842682,"y":0.5808081030845642},{"x":0.2598039209842682,"y":0.5770202279090881},{"x":0.2777777910232544,"y":0.5770202279090881},{"x":0.2777777910232544,"y":0.5808081030845642}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.2598039209842682,0.5808081030845642,0.2777777910232544,0.5770202279090881]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2598039209842682,"y":0.5934343338012695},{"x":0.2598039209842682,"y":0.5795454382896423},{"x":0.2777777910232544,"y":0.5808081030845642},{"x":0.27614378929138184,"y":0.5934343338012695}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متر","boundary":[0.2598039209842682,0.5934343338012695,0.2777777910232544,0.5808081030845642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2598039209842682,"y":0.5972222089767456},{"x":0.2598039209842682,"y":0.5946969985961914},{"x":0.27614378929138184,"y":0.5946969985961914},{"x":0.27614378929138184,"y":0.5984848737716675}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.2598039209842682,0.5972222089767456,0.27614378929138184,0.5946969985961914]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.258169949054718,"y":0.7398989796638489},{"x":0.2598039209842682,"y":0.5770202279090881},{"x":0.2777777910232544,"y":0.5770202279090881},{"x":0.27614378929138184,"y":0.7398989796638489}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.253169949054718,0.7328989796638489,0.2827777910232544,0.5840202279090881],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23366013169288635,"y":0.5088383555412292},{"x":0.23039215803146362,"y":0.4861111044883728},{"x":0.24346405267715454,"y":0.4861111044883728},{"x":0.24673202633857727,"y":0.5075757503509521}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشانه","boundary":[0.23366013169288635,0.5088383555412292,0.24346405267715454,0.4861111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23692810535430908,"y":0.5303030014038086},{"x":0.23366013169288635,"y":0.5126262903213501},{"x":0.24673202633857727,"y":0.5126262903213501},{"x":0.25,"y":0.5290403962135315}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.23692810535430908,0.5303030014038086,0.24673202633857727,0.5126262903213501]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23692810535430908,"y":0.5303030014038086},{"x":0.23039215803146362,"y":0.4873737394809723},{"x":0.24346405267715454,"y":0.4861111044883728},{"x":0.25,"y":0.5290403962135315}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.23192810535430908,0.5233030014038086,0.24846405267715455,0.4931111044883728],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23039215803146362,"y":0.7727272510528564},{"x":0.23039215803146362,"y":0.7537878751754761},{"x":0.24836601316928864,"y":0.7537878751754761},{"x":0.24836601316928864,"y":0.7727272510528564}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فراوانی","boundary":[0.23039215803146362,0.7727272510528564,0.24836601316928864,0.7537878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23039215803146362,"y":0.7815656661987305},{"x":0.23039215803146362,"y":0.7752525210380554},{"x":0.24836601316928864,"y":0.7752525210380554},{"x":0.24836601316928864,"y":0.7815656661987305}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.23039215803146362,0.7815656661987305,0.24836601316928864,0.7752525210380554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23039215803146362,"y":0.7954545617103577},{"x":0.23039215803146362,"y":0.7840909361839294},{"x":0.24836601316928864,"y":0.7840909361839294},{"x":0.24836601316928864,"y":0.7954545617103577}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.23039215803146362,0.7954545617103577,0.24836601316928864,0.7840909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23039215803146362,"y":0.8030303120613098},{"x":0.23039215803146362,"y":0.8005050420761108},{"x":0.24836601316928864,"y":0.8005050420761108},{"x":0.24836601316928864,"y":0.8030303120613098}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.23039215803146362,0.8030303120613098,0.24836601316928864,0.8005050420761108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23039215803146362,"y":0.8383838534355164},{"x":0.23039215803146362,"y":0.808080792427063},{"x":0.24836601316928864,"y":0.808080792427063},{"x":0.24836601316928864,"y":0.8383838534355164}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فراوانی","boundary":[0.23039215803146362,0.8383838534355164,0.24836601316928864,0.808080792427063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23039215803146362,"y":0.8547979593276978},{"x":0.23039215803146362,"y":0.8434343338012695},{"x":0.24836601316928864,"y":0.8434343338012695},{"x":0.24836601316928864,"y":0.8547979593276978}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"کل","boundary":[0.23039215803146362,0.8547979593276978,0.24836601316928864,0.8434343338012695]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23039215803146362,"y":0.8547979593276978},{"x":0.232026144862175,"y":0.7537878751754761},{"x":0.24836601316928864,"y":0.7537878751754761},{"x":0.24836601316928864,"y":0.8547979593276978}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.22539215803146362,0.8477979593276977,0.25336601316928864,0.7607878751754761],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2598039209842682,"y":0.8181818127632141},{"x":0.2598039209842682,"y":0.8156565427780151},{"x":0.27614378929138184,"y":0.8156565427780151},{"x":0.27614378929138184,"y":0.8181818127632141}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.2598039209842682,0.8181818127632141,0.27614378929138184,0.8156565427780151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2598039209842682,"y":0.8434343338012695},{"x":0.2598039209842682,"y":0.8207070827484131},{"x":0.27614378929138184,"y":0.8207070827484131},{"x":0.27614378929138184,"y":0.8434343338012695}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درصد","boundary":[0.2598039209842682,0.8434343338012695,0.27614378929138184,0.8207070827484131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2598039209842682,"y":0.8484848737716675},{"x":0.2598039209842682,"y":0.8459596037864685},{"x":0.27614378929138184,"y":0.8459596037864685},{"x":0.27614378929138184,"y":0.8484848737716675}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.2598039209842682,0.8484848737716675,0.27614378929138184,0.8459596037864685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2598039209842682,"y":0.7626262903213501},{"x":0.2598039209842682,"y":0.7601010203361511},{"x":0.27614378929138184