زیست پالایی اصول و کاربردها زیست پالایی اصول و کاربردها

توضیحات

منابع آبی، خاکی و هوایی به دلیل حضور آلاینده‌های انسانی و همچنین مصرف بیش از حد آن‌ها، نیازمند توجه بیشتری می‌باشند. زیست‌پالایی را می‌توان مجموعه‌ای از علوم و راه‎کارهای زیستی دانست که با به کارگیری ریزموجودات و گیاهان، در مرحله‌ی اول برای حفظ محیط زیست و در مرحله‌ی دوم برای احیای محیط زیست آلوده به ترکیبات خطرناک، به‌کار برده می‎شود. در این کتاب بر آن شده‌ایم تا با گردآوری مفاهیم بنیادین و کاربردی مورد نیاز برای مهندسان، به‌ویژه مهندسان محیط زیست آن‌ها را در فهم و اجرای این امر مهم یاری کنیم.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3798427","title":"زیست پالایی اصول و کاربردها","price":"۹۵‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۴۷‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۲۳‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۲۸‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۹۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/ac168c945c721586/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/ac168c945c721586/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/ac168c945c721586/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/ac168c945c721586/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/ac168c945c721586/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/ac168c945c721586/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/ac168c945c721586/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/ac168c945c721586/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/ac168c945c721586/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/ac168c945c721586/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"978-964-462-550-3","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۴۰۰","nobat_chap":"1","description":["منابع آبی، خاکی و هوایی به دلیل حضور آلاینده‌های انسانی و همچنین مصرف بیش از حد آن‌ها، نیازمند توجه بیشتری می‌باشند. زیست‌پالایی را می‌توان مجموعه‌ای از علوم و راه‎کارهای زیستی دانست که با به کارگیری ریزموجودات و گیاهان، در مرحله‌ی اول برای حفظ محیط زیست و در مرحله‌ی دوم برای احیای محیط زیست آلوده به ترکیبات خطرناک، به‌کار برده می‎شود. در این کتاب بر آن شده‌ایم تا با گردآوری مفاهیم بنیادین و کاربردی مورد نیاز برای مهندسان، به‌ویژه مهندسان محیط زیست آن‌ها را در فهم و اجرای این امر مهم یاری کنیم."],"pages_count":"222","keywords":"null","token":"ac168c945c721586","created_at":"2022-04-20 23:58:38","updated_at":"2022-06-06 14:03:22","publisher_id":"186","deleted_at":null,"published_at":"2022-04-26 14:03:44","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه شیراز","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1921405","title":"دکتر داریوش مولا","firstname":"دکتر داریوش","lastname":"مولا","token":"13710c1431216226","created_at":"2022-04-06 14:44:07","updated_at":"2022-04-06 14:44:07","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1921406","title":"مهندس کیومرث هوشیار","firstname":"مهندس کیومرث","lastname":"هوشیار","token":"6ae1759803915428","created_at":"2022-04-06 14:44:37","updated_at":"2022-04-06 14:44:37","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1921405","title":"دکتر داریوش مولا","firstname":"دکتر داریوش","lastname":"مولا","token":"13710c1431216226","created_at":"2022-04-06 14:44:07","updated_at":"2022-04-06 14:44:07","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1921406","title":"مهندس کیومرث هوشیار","firstname":"مهندس کیومرث","lastname":"هوشیار","token":"6ae1759803915428","created_at":"2022-04-06 14:44:37","updated_at":"2022-04-06 14:44:37","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"787002","file":"62605ee730e5f5.33327408.pdf","book_id":"3798427","toc":null,"created_at":"2022-04-20 23:58:39","updated_at":"2022-06-06 14:03:27","process_started_at":"2022-04-20 23:58:39","process_done_at":"2022-04-20 23:58:43","process_failed_at":null,"pages_count":"222","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"8a6d9874a5684c0903afa5b7cd85341ba8c6dbba2c3adebbcf1dc77f3b115c6dd52309c0ab8fde5c91bbfaca624090feb4db660f4139c455f80171d172348d11","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۲۲"},"publisher":{"id":186,"title":"دانشگاه شیراز","description":null,"token":"e1b8c5d2339382f2","slug":"su"},"study_subjects":[{"id":"4759","title":"انرزی و محیط زیست","token":"d6da9135d754e37f","type":"","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:24:48","updated_at":"2022-04-26 14:03:44","study_fields":[{"id":"1579","title":"مهندسی انرزی های تجدید پذیر","degree_id":"10","token":"6ff3fbd918d49b4c","books_count":"18","created_at":"2017-10-07 11:23:00","updated_at":"2022-08-22 13:39:03","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"4807","title":"انرژی و محیط زیست*","token":"076903d06f1bb0b4","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:24:48","updated_at":"2022-04-26 14:03:44","study_fields":[{"id":"796","title":"مهندسی سیستم های انرژی گرایش انرژی و محیط زیست","degree_id":"10","token":"5dd3c5c10d768b9d","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2022-04-26 14:07:11","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"27403","title":"فرآیندهای پالایش","token":"8e9d847eadaff7cd","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:40:28","updated_at":"2022-04-26 14:03:44","study_fields":[{"id":"1558","title":"مهندسی شیمی","degree_id":"7","token":"ec08dc539e2c39fe","books_count":"38","created_at":"2017-10-07 11:22:59","updated_at":"2022-08-10 13:59:56","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"33412","title":"مبانی نمونه برداری از آلاینده‌های هوا","token":"45eeb02c1defbac5","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:48:20","updated_at":"2022-04-26 14:03:44","study_fields":[{"id":"223","title":"مهندسی بهداشت حرفه‌ای","degree_id":"7","token":"86083871ac150cfc","books_count":"14","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-04-26 14:03:44","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7","ebook_price_en":"47500","urlify":"%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7","pages_count_fa":"۲۲۲","authorTitle":"دکتر داریوش مولا, مهندس کیومرث هوشیار","tocStr":"","url":"/preview/ac168c945c721586/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7"}
{"toc":null,"pages_count":222,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"ac168c945c721586","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/ac168c945c721586/pages/haTnkoedQwWusHwM-sec.webp","jpeg":"/storage/books/ac168c945c721586/pages/HayiEtMDldrCojwu.jpg","blurred":"/storage/books/ac168c945c721586/pages/WkntkGxNABmTcfTa.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/ac168c945c721586/pages/nZoKSUSjamzPVXjP-sec.webp","jpeg":"/storage/books/ac168c945c721586/pages/APwFSeKiCUmXnkAd.jpg","blurred":"/storage/books/ac168c945c721586/pages/uJJoWVkoMzIRxjIh.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/ac168c945c721586/pages/LTZNXuidDkMSzjBy-sec.webp","jpeg":"/storage/books/ac168c945c721586/pages/ujiOLeEsdkfdzznv.jpg","blurred":"/storage/books/ac168c945c721586/pages/XLgMSbQTuFYxnRYo.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.00029216247264164154,0.0001413325697674856,0.9987058969049593,0.9991714919569729]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1975051909685135,"y":0.10989011079072952},{"x":0.20997920632362366,"y":0.10989011079072952},{"x":0.21205821633338928,"y":0.13736264407634735},{"x":0.1975051909685135,"y":0.13736264407634735}]},"confidence":0.6399999856948853,"str":"مي","boundary":[0.1975051909685135,0.10989011079072952,0.21205821633338928,0.13736264407634735]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1975051909685135,"y":0.10989011079072952},{"x":0.20997920632362366,"y":0.10989011079072952},{"x":0.21205821633338928,"y":0.13736264407634735},{"x":0.1975051909685135,"y":0.13736264407634735}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.19250519096851348,0.10289011079072952,0.2170582163333893,0.14436264407634736],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18918919563293457,"y":0.14423076808452606},{"x":0.2494802474975586,"y":0.1428571492433548},{"x":0.2494802474975586,"y":0.15796703100204468},{"x":0.18918919563293457,"y":0.15934066474437714}]},"confidence":0.49000000953674316,"dir":"rtl","str":"دازنیاز","boundary":[0.18918919563293457,0.14423076808452606,0.2494802474975586,0.15796703100204468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2432432472705841,"y":0.16346153616905212},{"x":0.29729729890823364,"y":0.16346153616905212},{"x":0.29729729890823364,"y":0.17719779908657074},{"x":0.2432432472705841,"y":0.17719779908657074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.2432432472705841,0.16346153616905212,0.29729729890823364,0.17719779908657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18918919563293457,"y":0.16346153616905212},{"x":0.23700623214244843,"y":0.16346153616905212},{"x":0.23700623214244843,"y":0.17719779908657074},{"x":0.18918919563293457,"y":0.17719779908657074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.18918919563293457,0.16346153616905212,0.23700623214244843,0.17719779908657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.16346153616905212},{"x":0.1829521805047989,"y":0.16346153616905212},{"x":0.1829521805047989,"y":0.17719779908657074},{"x":0.147609144449234,"y":0.17719779908657074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.147609144449234,0.16346153616905212,0.1829521805047989,0.17719779908657074]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.14423076808452606},{"x":0.29729729890823364,"y":0.1428571492433548},{"x":0.29729729890823364,"y":0.17719779908657074},{"x":0.147609144449234,"y":0.1785714328289032}]},"confidence":0.8600000143051147,"boundary":[0.14053014934062957,0.13723076808452606,0.30229729890823365,0.18419779908657075],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2058212012052536,"y":0.1854395568370819},{"x":0.234927237033844,"y":0.1854395568370819},{"x":0.234927237033844,"y":0.1964285671710968},{"x":0.2058212012052536,"y":0.1964285671710968}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۵۵۰","boundary":[0.2058212012052536,0.1854395568370819,0.234927237033844,0.1964285671710968]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2058212012052536,"y":0.1854395568370819},{"x":0.234927237033844,"y":0.1854395568370819},{"x":0.234927237033844,"y":0.1964285671710968},{"x":0.2058212012052536,"y":0.1964285671710968}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.2008212012052536,0.1784395568370819,0.239927237033844,0.2034285671710968],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45945945382118225,"y":0.3324175775051117},{"x":0.590436577796936,"y":0.33379119634628296},{"x":0.590436577796936,"y":0.3640109896659851},{"x":0.45945945382118225,"y":0.36263737082481384}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.45945945382118225,0.3324175775051117,0.590436577796936,0.3640109896659851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4033263921737671,"y":0.3324175775051117},{"x":0.5135135054588318,"y":0.33379119634628296},{"x":0.5135135054588318,"y":0.3640109896659851},{"x":0.4033263921737671,"y":0.36263737082481384}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پالایی","boundary":[0.4033263921737671,0.3324175775051117,0.5135135054588318,0.3640109896659851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5218295454978943,"y":0.37637361884117126},{"x":0.5758835673332214,"y":0.3777472674846649},{"x":0.5738045573234558,"y":0.3997252881526947},{"x":0.5218295454978943,"y":0.3997252881526947}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.5218295454978943,0.37637361884117126,0.5738045573234558,0.3997252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.37637361884117126},{"x":0.5135135054588318,"y":0.37637361884117126},{"x":0.5135135054588318,"y":0.3997252881526947},{"x":0.5031185150146484,"y":0.3997252881526947}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5031185150146484,0.37637361884117126,0.5135135054588318,0.3997252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4054054021835327,"y":0.37637361884117126},{"x":0.4948025047779083,"y":0.37637361884117126},{"x":0.4948025047779083,"y":0.3997252881526947},{"x":0.4054054021835327,"y":0.3997252881526947}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربردها","boundary":[0.4054054021835327,0.37637361884117126,0.4948025047779083,0.3997252881526947]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4033263921737671,"y":0.3324175775051117},{"x":0.590436577796936,"y":0.33379119634628296},{"x":0.5883575677871704,"y":0.40109890699386597},{"x":0.4033263921737671,"y":0.3997252881526947}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3983263921737671,0.3254175775051117,0.5933575677871704,0.408098906993866],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46569645404815674,"y":0.5096153616905212},{"x":0.5135135054588318,"y":0.5096153616905212},{"x":0.5155925154685974,"y":0.526098906993866},{"x":0.46569645404815674,"y":0.526098906993866}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تالیف","boundary":[0.46569645404815674,0.5096153616905212,0.5155925154685974,0.526098906993866]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46569645404815674,"y":0.5096153616905212},{"x":0.5135135054588318,"y":0.5096153616905212},{"x":0.5155925154685974,"y":0.526098906993866},{"x":0.46569645404815674,"y":0.526098906993866}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.46069645404815673,0.5026153616905212,0.5205925154685974,0.533098906993866],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343035459518433,"y":0.5398351550102234},{"x":0.5841996073722839,"y":0.5398351550102234},{"x":0.5841996073722839,"y":0.5604395866394043},{"x":0.5343035459518433,"y":0.5604395866394043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5343035459518433,0.5398351550102234,0.5841996073722839,0.5604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4469854533672333,"y":0.5398351550102234},{"x":0.5259875059127808,"y":0.5398351550102234},{"x":0.5259875059127808,"y":0.5604395866394043},{"x":0.4469854533672333,"y":0.5618131756782532}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"داریوش","boundary":[0.4469854533672333,0.5398351550102234,0.5259875059127808,0.5604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3970893919467926,"y":0.541208803653717},{"x":0.43659043312072754,"y":0.541208803653717},{"x":0.43659043312072754,"y":0.5618131756782532},{"x":0.3970893919467926,"y":0.5618131756782532}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مولا","boundary":[0.3970893919467926,0.541208803653717,0.43659043312072754,0.5618131756782532]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3970893919467926,"y":0.5398351550102234},{"x":0.5841996073722839,"y":0.5398351550102234},{"x":0.5841996073722839,"y":0.5604395866394043},{"x":0.3970893919467926,"y":0.5618131756782532}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3920893919467926,0.5328351550102234,0.5891996073722839,0.5674395866394043],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.5755494236946106},{"x":0.6195425987243652,"y":0.5755494236946106},{"x":0.6174635887145996,"y":0.5947802066802979},{"x":0.5405405163764954,"y":0.5947802066802979}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مهندس","boundary":[0.5405405163764954,0.5755494236946106,0.6174635887145996,0.5947802066802979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4490644633769989,"y":0.5741758346557617},{"x":0.530145525932312,"y":0.5755494236946106},{"x":0.530145525932312,"y":0.5961538553237915},{"x":0.4469854533672333,"y":0.5947802066802979}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کیومرث","boundary":[0.4490644633769989,0.5741758346557617,0.530145525932312,0.5961538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36382535099983215,"y":0.5741758346557617},{"x":0.43866944313049316,"y":0.5741758346557617},{"x":0.43659043312072754,"y":0.5947802066802979},{"x":0.36382535099983215,"y":0.593406617641449}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هوشیار","boundary":[0.36382535099983215,0.5741758346557617,0.43659043312072754,0.5947802066802979]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36382535099983215,"y":0.5741758346557617},{"x":0.6195425987243652,"y":0.5755494236946106},{"x":0.6174635887145996,"y":0.5961538553237915},{"x":0.36382535099983215,"y":0.593406617641449}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.35882535099983215,0.5671758346557617,0.6224635887145996,0.6031538553237915],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/ac168c945c721586/pages/XBemaAjbObRPDoZO-sec.webp","jpeg":"/storage/books/ac168c945c721586/pages/jmXqItkfArTKfrAm.jpg","blurred":"/storage/books/ac168c945c721586/pages/BwDWuIEqCTWvCDrv.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.0003483517155082211,0.00009793503582477569,0.9981872268278237,0.9988978987775007]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.08104395866394043},{"x":0.8607068657875061,"y":0.08516483753919601},{"x":0.8586278557777405,"y":0.09752747416496277},{"x":0.8024948239326477,"y":0.09340659528970718}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.8045738339424133,0.08104395866394043,0.8586278557777405,0.09752747416496277]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.08104395866394043},{"x":0.8607068657875061,"y":0.08516483753919601},{"x":0.8586278557777405,"y":0.09752747416496277},{"x":0.8024948239326477,"y":0.09340659528970718}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7995738339424133,0.07404395866394042,0.8636278557777405,0.10452747416496277],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274428248405457,"y":0.10439560562372208},{"x":0.8607068657875061,"y":0.10576923191547394},{"x":0.8586278557777405,"y":0.12087912112474442},{"x":0.82536381483078,"y":0.11950549483299255}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.8274428248405457,0.10439560562372208,0.8586278557777405,0.12087912112474442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.10439560562372208},{"x":0.8191268444061279,"y":0.10439560562372208},{"x":0.8191268444061279,"y":0.11950549483299255},{"x":0.8149688243865967,"y":0.11950549483299255}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8149688243865967,0.10439560562372208,0.8191268444061279,0.11950549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.10439560562372208},{"x":0.8087317943572998,"y":0.10439560562372208},{"x":0.8066527843475342,"y":0.11950549483299255},{"x":0.7920997738838196,"y":0.11950549483299255}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.7941787838935852,0.10439560562372208,0.8066527843475342,0.11950549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401247620582581,"y":0.10439560562372208},{"x":0.7858628034591675,"y":0.10439560562372208},{"x":0.7858628034591675,"y":0.11950549483299255},{"x":0.7401247620582581,"y":0.11950549483299255}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.7401247620582581,0.10439560562372208,0.7858628034591675,0.11950549483299255]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401247620582581,"y":0.10439560562372208},{"x":0.8607068657875061,"y":0.10576923191547394},{"x":0.8586278557777405,"y":0.12087912112474442},{"x":0.7401247620582581,"y":0.11950549483299255}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.735124762058258,0.09739560562372207,0.8636278557777405,0.12787912112474442],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.12774725258350372},{"x":0.8586278557777405,"y":0.12637363374233246},{"x":0.8607068657875061,"y":0.13873626291751862},{"x":0.8004158139228821,"y":0.14148351550102234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.8004158139228821,0.12774725258350372,0.8607068657875061,0.13873626291751862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.12912088632583618},{"x":0.7920997738838196,"y":0.12912088632583618},{"x":0.7941787838935852,"y":0.14148351550102234},{"x":0.7713097929954529,"y":0.14148351550102234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7713097929954529,0.12912088632583618,0.7941787838935852,0.14148351550102234]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.12912088632583618},{"x":0.8586278557777405,"y":0.12637363374233246},{"x":0.8607068657875061,"y":0.13873626291751862},{"x":0.7713097929954529,"y":0.14148351550102234}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7663097929954529,0.12212088632583618,0.8657068657875061,0.14573626291751862],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.08379121124744415},{"x":0.6985446810722351,"y":0.08379121124744415},{"x":0.6964656710624695,"y":0.09890110045671463},{"x":0.692307710647583,"y":0.09890110045671463}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.692307710647583,0.08379121124744415,0.6964656710624695,0.09890110045671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.08379121124744415},{"x":0.6735966801643372,"y":0.08379121124744415},{"x":0.6735966801643372,"y":0.09890110045671463},{"x":0.6528066396713257,"y":0.09752747416496277}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مولا","boundary":[0.6528066396713257,0.08379121124744415,0.6735966801643372,0.09890110045671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6465696692466736,"y":0.08379121124744415},{"x":0.6528066396713257,"y":0.08379121124744415},{"x":0.6507276296615601,"y":0.09752747416496277},{"x":0.6465696692466736,"y":0.09752747416496277}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6465696692466736,0.08379121124744415,0.6507276296615601,0.09752747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602910578250885,"y":0.08241758495569229},{"x":0.6403326392173767,"y":0.08379121124744415},{"x":0.6382536292076111,"y":0.09752747416496277},{"x":0.602910578250885,"y":0.09752747416496277}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"داریوش","boundary":[0.602910578250885,0.08241758495569229,0.6382536292076111,0.09752747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5883575677871704,"y":0.08241758495569229},{"x":0.5945945978164673,"y":0.08241758495569229},{"x":0.5945945978164673,"y":0.09752747416496277},{"x":0.5883575677871704,"y":0.09752747416496277}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5883575677871704,0.08241758495569229,0.5945945978164673,0.09752747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.08241758495569229},{"x":0.5821205973625183,"y":0.08241758495569229},{"x":0.5821205973625183,"y":0.09752747416496277},{"x":0.5384615659713745,"y":0.09615384787321091}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۳۳۱","boundary":[0.5405405163764954,0.08241758495569229,0.5821205973625183,0.09752747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.10439560562372208},{"x":0.6964656710624695,"y":0.10439560562372208},{"x":0.6964656710624695,"y":0.12087912112474442},{"x":0.6943867206573486,"y":0.12087912112474442}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6943867206573486,0.10439560562372208,0.6964656710624695,0.12087912112474442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.10439560562372208},{"x":0.6735966801643372,"y":0.10439560562372208},{"x":0.6735966801643372,"y":0.12087912112474442},{"x":0.6382536292076111,"y":0.12087912112474442}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.6382536292076111,0.10439560562372208,0.6735966801643372,0.12087912112474442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.10439560562372208},{"x":0.6340956091880798,"y":0.10439560562372208},{"x":0.6340956091880798,"y":0.12087912112474442},{"x":0.6049895882606506,"y":0.12087912112474442}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"پالایی","boundary":[0.6049895882606506,0.10439560562372208,0.6340956091880798,0.12087912112474442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.10439560562372208},{"x":0.5987526178359985,"y":0.10439560562372208},{"x":0.5987526178359985,"y":0.12087912112474442},{"x":0.5945945978164673,"y":0.12087912112474442}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5945945978164673,0.10439560562372208,0.5987526178359985,0.12087912112474442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.55509352684021,"y":0.10439560562372208},{"x":0.5862785577774048,"y":0.10439560562372208},{"x":0.5862785577774048,"y":0.12087912112474442},{"x":0.55509352684021,"y":0.12087912112474442}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.55509352684021,0.10439560562372208,0.5862785577774048,0.12087912112474442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.542619526386261,"y":0.10439560562372208},{"x":0.5488565564155579,"y":0.10439560562372208},{"x":0.5488565564155579,"y":0.12087912112474442},{"x":0.542619526386261,"y":0.12087912112474442}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.542619526386261,0.10439560562372208,0.5488565564155579,0.12087912112474442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844074845314026,"y":0.10439560562372208},{"x":0.5363825559616089,"y":0.10439560562372208},{"x":0.5363825559616089,"y":0.12087912112474442},{"x":0.4844074845314026,"y":0.12087912112474442}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کاربردها","boundary":[0.4844074845314026,0.10439560562372208,0.5363825559616089,0.12087912112474442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48232847452163696,"y":0.10439560562372208},{"x":0.4864864945411682,"y":0.10439560562372208},{"x":0.4864864945411682,"y":0.12087912112474442},{"x":0.48232847452163696,"y":0.12087912112474442}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.48232847452163696,0.10439560562372208,0.4864864945411682,0.12087912112474442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4760914742946625,"y":0.10439560562372208},{"x":0.4802494943141937,"y":0.10439560562372208},{"x":0.4802494943141937,"y":0.12087912112474442},{"x":0.4760914742946625,"y":0.12087912112474442}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.4760914742946625,0.10439560562372208,0.4802494943141937,0.12087912112474442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43866944313049316,"y":0.10439560562372208},{"x":0.469854474067688,"y":0.10439560562372208},{"x":0.469854474067688,"y":0.12087912112474442},{"x":0.43866944313049316,"y":0.12087912112474442}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تالیف","boundary":[0.43866944313049316,0.10439560562372208,0.469854474067688,0.12087912112474442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38461539149284363,"y":0.10439560562372208},{"x":0.43035343289375305,"y":0.10439560562372208},{"x":0.43035343289375305,"y":0.12087912112474442},{"x":0.38461539149284363,"y":0.12087912112474442}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"داریوش","boundary":[0.38461539149284363,0.10439560562372208,0.43035343289375305,0.12087912112474442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35550934076309204,"y":0.10439560562372208},{"x":0.37837839126586914,"y":0.10439560562372208},{"x":0.37837839126586914,"y":0.12087912112474442},{"x":0.35550934076309204,"y":0.12087912112474442}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مولا","boundary":[0.35550934076309204,0.10439560562372208,0.37837839126586914,0.12087912112474442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513513505458832,"y":0.10439560562372208},{"x":0.35550934076309204,"y":0.10439560562372208},{"x":0.35550934076309204,"y":0.12087912112474442},{"x":0.3513513505458832,"y":0.12087912112474442}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3513513505458832,0.10439560562372208,0.35550934076309204,0.12087912112474442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.295218288898468,"y":0.10439560562372208},{"x":0.3451143503189087,"y":0.10439560562372208},{"x":0.3451143503189087,"y":0.12087912112474442},{"x":0.295218288898468,"y":0.12087912112474442}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کیومرث","boundary":[0.295218288898468,0.10439560562372208,0.3451143503189087,0.12087912112474442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24740125238895416,"y":0.10439560562372208},{"x":0.28898128867149353,"y":0.10439560562372208},{"x":0.28898128867149353,"y":0.12087912112474442},{"x":0.24740125238895416,"y":0.12087912112474442}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"هوشیار","boundary":[0.24740125238895416,0.10439560562372208,0.28898128867149353,0.12087912112474442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2432432472705841,"y":0.10439560562372208},{"x":0.24740125238895416,"y":0.10439560562372208},{"x":0.24740125238895416,"y":0.12087912112474442},{"x":0.2432432472705841,"y":0.12087912112474442}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2432432472705841,0.10439560562372208,0.24740125238895416,0.12087912112474442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.12912088632583618},{"x":0.6985446810722351,"y":0.12912088632583618},{"x":0.6985446810722351,"y":0.14423076808452606},{"x":0.692307710647583,"y":0.14423076808452606}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.692307710647583,0.12912088632583618,0.6985446810722351,0.14423076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6424116492271423,"y":0.12912088632583618},{"x":0.6735966801643372,"y":0.12912088632583618},{"x":0.6735966801643372,"y":0.14423076808452606},{"x":0.6424116492271423,"y":0.14423076808452606}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.6424116492271423,0.12912088632583618,0.6735966801643372,0.14423076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632016658782959,"y":0.12912088632583618},{"x":0.6382536292076111,"y":0.12912088632583618},{"x":0.6382536292076111,"y":0.14423076808452606},{"x":0.632016658782959,"y":0.14423076808452606}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.632016658782959,0.12912088632583618,0.6382536292076111,0.14423076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5821205973625183,"y":0.12912088632583618},{"x":0.6278586387634277,"y":0.12912088632583618},{"x":0.6278586387634277,"y":0.14423076808452606},{"x":0.5821205973625183,"y":0.14423076808452606}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5821205973625183,0.12912088632583618,0.6278586387634277,0.14423076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.12912088632583618},{"x":0.5717255473136902,"y":0.12912088632583618},{"x":0.5717255473136902,"y":0.14423076808452606},{"x":0.5446985363960266,"y":0.14423076808452606}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.5446985363960266,0.12912088632583618,0.5717255473136902,0.14423076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5363825559616089,"y":0.12912088632583618},{"x":0.542619526386261,"y":0.12912088632583618},{"x":0.542619526386261,"y":0.14423076808452606},{"x":0.5363825559616089,"y":0.14423076808452606}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5363825559616089,0.12912088632583618,0.542619526386261,0.14423076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.12912088632583618},{"x":0.530145525932312,"y":0.12912088632583618},{"x":0.530145525932312,"y":0.14423076808452606},{"x":0.5031185150146484,"y":0.14423076808452606}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5031185150146484,0.12912088632583618,0.530145525932312,0.14423076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47401246428489685,"y":0.12912088632583618},{"x":0.49688148498535156,"y":0.12912088632583618},{"x":0.49688148498535156,"y":0.14423076808452606},{"x":0.47401246428489685,"y":0.14423076808452606}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.47401246428489685,0.12912088632583618,0.49688148498535156,0.14423076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46777546405792236,"y":0.12912088632583618},{"x":0.47401246428489685,"y":0.12912088632583618},{"x":0.47401246428489685,"y":0.14423076808452606},{"x":0.46777546405792236,"y":0.14423076808452606}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.46777546405792236,0.12912088632583618,0.47401246428489685,0.14423076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261954128742218,"y":0.12912088632583618},{"x":0.4615384638309479,"y":0.12912088632583618},{"x":0.4615384638309479,"y":0.14423076808452606},{"x":0.4261954128742218,"y":0.14423076808452606}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۴۰۰","boundary":[0.4261954128742218,0.12912088632583618,0.4615384638309479,0.14423076808452606]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2432432472705841,"y":0.0782967060804367},{"x":0.7006236910820007,"y":0.08379121124744415},{"x":0.6985446810722351,"y":0.14697802066802979},{"x":0.24116423726081848,"y":0.14148351550102234}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.2382432472705841,0.0712967060804367,0.7035446810722351,0.1539780206680298],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6465696692466736,"y":0.15247252583503723},{"x":0.6735966801643372,"y":0.15247252583503723},{"x":0.6735966801643372,"y":0.16620878875255585},{"x":0.6465696692466736,"y":0.16620878875255585}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲۰۷","boundary":[0.6465696692466736,0.15247252583503723,0.6735966801643372,0.16620878875255585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632016658782959,"y":0.15247252583503723},{"x":0.6361746191978455,"y":0.15247252583503723},{"x":0.6361746191978455,"y":0.16620878875255585},{"x":0.632016658782959,"y":0.16620878875255585}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.632016658782959,0.15247252583503723,0.6361746191978455,0.16620878875255585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.15247252583503723},{"x":0.6216216087341309,"y":0.15247252583503723},{"x":0.6216216087341309,"y":0.16620878875255585},{"x":0.6153846383094788,"y":0.16620878875255585}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".:","boundary":[0.6153846383094788,0.15247252583503723,0.6216216087341309,0.16620878875255585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779625773429871,"y":0.15247252583503723},{"x":0.6112266182899475,"y":0.15247252583503723},{"x":0.6112266182899475,"y":0.16620878875255585},{"x":0.5779625773429871,"y":0.16620878875255585}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مصور","boundary":[0.5779625773429871,0.15247252583503723,0.6112266182899475,0.16620878875255585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717255473136902,"y":0.15247252583503723},{"x":0.5779625773429871,"y":0.15247252583503723},{"x":0.5779625773429871,"y":0.16620878875255585},{"x":0.5717255473136902,"y":0.16620878875255585}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5717255473136902,0.15247252583503723,0.5779625773429871,0.16620878875255585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.15247252583503723},{"x":0.5696465969085693,"y":0.15247252583503723},{"x":0.5696465969085693,"y":0.16620878875255585},{"x":0.5446985363960266,"y":0.16620878875255585}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رنگی","boundary":[0.5446985363960266,0.15247252583503723,0.5696465969085693,0.16620878875255585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343035459518433,"y":0.15247252583503723},{"x":0.5405405163764954,"y":0.15247252583503723},{"x":0.5405405163764954,"y":0.16620878875255585},{"x":0.5343035459518433,"y":0.16620878875255585}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5343035459518433,0.15247252583503723,0.5405405163764954,0.16620878875255585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5280665159225464,"y":0.15247252583503723},{"x":0.5343035459518433,"y":0.15247252583503723},{"x":0.5343035459518433,"y":0.16620878875255585},{"x":0.5280665159225464,"y":0.16620878875255585}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5280665159225464,0.15247252583503723,0.5343035459518433,0.16620878875255585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.15247252583503723},{"x":0.517671525478363,"y":0.15247252583503723},{"x":0.517671525478363,"y":0.16620878875255585},{"x":0.4906444847583771,"y":0.16620878875255585}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.4906444847583771,0.15247252583503723,0.517671525478363,0.16620878875255585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4802494943141937,"y":0.15247252583503723},{"x":0.4864864945411682,"y":0.15247252583503723},{"x":0.4864864945411682,"y":0.16620878875255585},{"x":0.4802494943141937,"y":0.16620878875255585}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4802494943141937,0.15247252583503723,0.4864864945411682,0.16620878875255585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.15247252583503723},{"x":0.4781704843044281,"y":0.15247252583503723},{"x":0.4781704843044281,"y":0.16620878875255585},{"x":0.43659043312072754,"y":0.16620878875255585}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.43659043312072754,0.15247252583503723,0.4781704843044281,0.16620878875255585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4324324429035187,"y":0.15247252583503723},{"x":0.43866944313049316,"y":0.15247252583503723},{"x":0.43866944313049316,"y":0.16620878875255585},{"x":0.4324324429035187,"y":0.16620878875255585}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4324324429035187,0.15247252583503723,0.43866944313049316,0.16620878875255585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.17582418024539948},{"x":0.6985446810722351,"y":0.17582418024539948},{"x":0.6985446810722351,"y":0.1895604431629181},{"x":0.692307710647583,"y":0.1895604431629181}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.692307710647583,0.17582418024539948,0.6985446810722351,0.1895604431629181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6257796287536621,"y":0.17582418024539948},{"x":0.6756756901741028,"y":0.17582418024539948},{"x":0.6756756901741028,"y":0.19093406200408936},{"x":0.6257796287536621,"y":0.1895604431629181}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.6257796287536621,0.17582418024539948,0.6756756901741028,0.19093406200408936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717255473136902,"y":0.17582418024539948},{"x":0.6174635887145996,"y":0.17582418024539948},{"x":0.6174635887145996,"y":0.1895604431629181},{"x":0.5717255473136902,"y":0.1895604431629181}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5717255473136902,0.17582418024539948,0.6174635887145996,0.1895604431629181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322245359420776,"y":0.17582418024539948},{"x":0.5654885768890381,"y":0.17582418024539948},{"x":0.5654885768890381,"y":0.1895604431629181},{"x":0.5322245359420776,"y":0.1895604431629181}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.5322245359420776,0.17582418024539948,0.5654885768890381,0.1895604431629181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5280665159225464,"y":0.17582418024539948},{"x":0.5322245359420776,"y":0.17582418024539948},{"x":0.5322245359420776,"y":0.1895604431629181},{"x":0.5280665159225464,"y":0.1895604431629181}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5280665159225464,0.17582418024539948,0.5322245359420776,0.1895604431629181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.17582418024539948},{"x":0.517671525478363,"y":0.17582418024539948},{"x":0.517671525478363,"y":0.1895604431629181},{"x":0.4906444847583771,"y":0.1895604431629181}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۵۵۰","boundary":[0.4906444847583771,0.17582418024539948,0.517671525478363,0.1895604431629181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4864864945411682,"y":0.17582418024539948},{"x":0.4927234947681427,"y":0.17582418024539948},{"x":0.4927234947681427,"y":0.1895604431629181},{"x":0.4864864945411682,"y":0.1895604431629181}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4864864945411682,0.17582418024539948,0.4927234947681427,0.1895604431629181]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4324324429035187,"y":0.15247252583503723},{"x":0.6985446810722351,"y":0.15247252583503723},{"x":0.6985446810722351,"y":0.19093406200408936},{"x":0.4324324429035187,"y":0.19093406200408936}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4274324429035187,0.14547252583503723,0.7035446810722351,0.19793406200408936],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.15109890699386597},{"x":0.8586278557777405,"y":0.1497252732515335},{"x":0.8607068657875061,"y":0.16346153616905212},{"x":0.8004158139228821,"y":0.16483516991138458}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.8004158139228821,0.15109890699386597,0.8607068657875061,0.16346153616905212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.15247252583503723},{"x":0.7920997738838196,"y":0.15109890699386597},{"x":0.7941787838935852,"y":0.16483516991138458},{"x":0.7505197525024414,"y":0.16620878875255585}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.7505197525024414,0.15247252583503723,0.7941787838935852,0.16483516991138458]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.15247252583503723},{"x":0.8586278557777405,"y":0.1497252732515335},{"x":0.8607068657875061,"y":0.16208791732788086},{"x":0.7505197525024414,"y":0.16620878875255585}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7455197525024414,0.14547252583503723,0.8657068657875061,0.16908791732788087],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.15521977841854095},{"x":0.6964656710624695,"y":0.15521977841854095},{"x":0.6964656710624695,"y":0.16208791732788086},{"x":0.6943867206573486,"y":0.16208791732788086}]},"confidence":0.7200000286102295,"str":":","boundary":[0.6943867206573486,0.15521977841854095,0.6964656710624695,0.16208791732788086]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.15521977841854095},{"x":0.6964656710624695,"y":0.15521977841854095},{"x":0.6964656710624695,"y":0.16208791732788086},{"x":0.6943867206573486,"y":0.16208791732788086}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.6893867206573486,0.14821977841854095,0.7014656710624695,0.16908791732788087],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.17582418024539948},{"x":0.8607068657875061,"y":0.17445054650306702},{"x":0.8607068657875061,"y":0.18818680942058563},{"x":0.8170478343963623,"y":0.18818680942058563}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.8149688243865967,0.17582418024539948,0.8607068657875061,0.18818680942058563]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.17582418024539948},{"x":0.8607068657875061,"y":0.17445054650306702},{"x":0.8607068657875061,"y":0.18818680942058563},{"x":0.8170478343963623,"y":0.18818680942058563}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.8099688243865967,0.16882418024539947,0.8657068657875061,0.19518680942058564],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.82536381483078,"y":0.19780220091342926},{"x":0.8607068657875061,"y":0.19780220091342926},{"x":0.8607068657875061,"y":0.21016483008861542},{"x":0.82536381483078,"y":0.21016483008861542}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"شابک","boundary":[0.82536381483078,0.19780220091342926,0.8607068657875061,0.21016483008861542]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.82536381483078,"y":0.19780220091342926},{"x":0.8607068657875061,"y":0.19780220091342926},{"x":0.8607068657875061,"y":0.21016483008861542},{"x":0.82536381483078,"y":0.21016483008861542}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.82036381483078,0.19080220091342925,0.8657068657875061,0.21716483008861542],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.20192307233810425},{"x":0.6964656710624695,"y":0.20192307233810425},{"x":0.6964656710624695,"y":0.2074175775051117},{"x":0.6943867206573486,"y":0.2074175775051117}]},"confidence":0.5099999904632568,"str":":","boundary":[0.6943867206573486,0.20192307233810425,0.6964656710624695,0.2074175775051117]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.20192307233810425},{"x":0.6964656710624695,"y":0.20192307233810425},{"x":0.6964656710624695,"y":0.2074175775051117},{"x":0.6943867206573486,"y":0.2074175775051117}]},"confidence":0.5099999904632568,"dir":"ltr","boundary":[0.6893867206573486,0.19492307233810424,0.7014656710624695,0.2144175775051117],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5197505354881287,"y":0.19780220091342926},{"x":0.6735966801643372,"y":0.19780220091342926},{"x":0.6735966801643372,"y":0.20879121124744415},{"x":0.5197505354881287,"y":0.2074175775051117}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۹۷۸-۹۶۴-۴۶۲-۵۵۰-۳","boundary":[0.5197505354881287,0.19780220091342926,0.6735966801643372,0.20879121124744415]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5197505354881287,"y":0.19780220091342926},{"x":0.6735966801643372,"y":0.19780220091342926},{"x":0.6735966801643372,"y":0.20879121124744415},{"x":0.5197505354881287,"y":0.2074175775051117}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.5147505354881287,0.19080220091342925,0.6785966801643372,0.21579121124744416],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.21978022158145905},{"x":0.8586278557777405,"y":0.21978022158145905},{"x":0.8586278557777405,"y":0.23489010334014893},{"x":0.8149688243865967,"y":0.23489010334014893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.8149688243865967,0.21978022158145905,0.8586278557777405,0.23489010334014893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.2211538404226303},{"x":0.8087317943572998,"y":0.2211538404226303},{"x":0.8087317943572998,"y":0.23489010334014893},{"x":0.7629937529563904,"y":0.23489010334014893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7629937529563904,0.2211538404226303,0.8087317943572998,0.23489010334014893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717255711555481,"y":0.2211538404226303},{"x":0.7546777725219727,"y":0.2211538404226303},{"x":0.7546777725219727,"y":0.23489010334014893},{"x":0.717255711555481,"y":0.23489010334014893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.717255711555481,0.2211538404226303,0.7546777725219727,0.23489010334014893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.2211538404226303},{"x":0.6964656710624695,"y":0.2211538404226303},{"x":0.6964656710624695,"y":0.23351648449897766},{"x":0.6943867206573486,"y":0.23351648449897766}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6943867206573486,0.2211538404226303,0.6964656710624695,0.23351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.2211538404226303},{"x":0.6735966801643372,"y":0.2211538404226303},{"x":0.6735966801643372,"y":0.23351648449897766},{"x":0.6528066396713257,"y":0.23351648449897766}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.6528066396713257,0.2211538404226303,0.6735966801643372,0.23351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.2431318610906601},{"x":0.8607068657875061,"y":0.24450549483299255},{"x":0.8607068657875061,"y":0.25549450516700745},{"x":0.8087317943572998,"y":0.25549450516700745}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.8087317943572998,0.2431318610906601,0.8607068657875061,0.25549450516700745]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.21978022158145905},{"x":0.8607068657875061,"y":0.21978022158145905},{"x":0.8607068657875061,"y":0.25549450516700745},{"x":0.6528066396713257,"y":0.25549450516700745}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6478066396713257,0.21278022158145904,0.8657068657875061,0.26249450516700745],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6465696692466736,"y":0.2431318610906601},{"x":0.6756756901741028,"y":0.2431318610906601},{"x":0.6756756901741028,"y":0.25824177265167236},{"x":0.6465696692466736,"y":0.25824177265167236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پشت","boundary":[0.6465696692466736,0.2431318610906601,0.6756756901741028,0.25824177265167236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.2431318610906601},{"x":0.632016658782959,"y":0.2431318610906601},{"x":0.632016658782959,"y":0.25824177265167236},{"x":0.6174635887145996,"y":0.25824177265167236}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.6174635887145996,0.2431318610906601,0.632016658782959,0.25824177265167236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966736078262329,"y":0.24175824224948883},{"x":0.6091476082801819,"y":0.24175824224948883},{"x":0.6091476082801819,"y":0.25824177265167236},{"x":0.5966736078262329,"y":0.25824177265167236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5966736078262329,0.24175824224948883,0.6091476082801819,0.25824177265167236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.542619526386261,"y":0.24175824224948883},{"x":0.590436577796936,"y":0.24175824224948883},{"x":0.590436577796936,"y":0.25824177265167236},{"x":0.542619526386261,"y":0.25824177265167236}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.542619526386261,0.24175824224948883,0.590436577796936,0.25824177265167236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343035459518433,"y":0.24175824224948883},{"x":0.5405405163764954,"y":0.24175824224948883},{"x":0.5405405163764954,"y":0.2568681240081787},{"x":0.5343035459518433,"y":0.2568681240081787}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5343035459518433,0.24175824224948883,0.5405405163764954,0.2568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17255717515945435,"y":0.2390109896659851},{"x":0.29729729890823364,"y":0.24038460850715637},{"x":0.29729729890823364,"y":0.2568681240081787},{"x":0.17255717515945435,"y":0.25549450516700745}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Bioremediation","boundary":[0.17255717515945435,0.2390109896659851,0.29729729890823364,0.2568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30561330914497375,"y":0.24038460850715637},{"x":0.38669440150260925,"y":0.24038460850715637},{"x":0.38669440150260925,"y":0.2568681240081787},{"x":0.30561330914497375,"y":0.2568681240081787}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Principles","boundary":[0.30561330914497375,0.24038460850715637,0.38669440150260925,0.2568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3970893919467926,"y":0.24038460850715637},{"x":0.42411643266677856,"y":0.24038460850715637},{"x":0.42411643266677856,"y":0.2568681240081787},{"x":0.3970893919467926,"y":0.2568681240081787}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"and","boundary":[0.3970893919467926,0.24038460850715637,0.42411643266677856,0.2568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43035343289375305,"y":0.24038460850715637},{"x":0.5280665159225464,"y":0.24175824224948883},{"x":0.5280665159225464,"y":0.25824177265167236},{"x":0.43035343289375305,"y":0.2568681240081787}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"applications","boundary":[0.43035343289375305,0.24038460850715637,0.5280665159225464,0.25824177265167236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.26648351550102234},{"x":0.8607068657875061,"y":0.26648351550102234},{"x":0.8607068657875061,"y":0.2788461446762085},{"x":0.8087317943572998,"y":0.2788461446762085}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.8087317943572998,0.26648351550102234,0.8607068657875061,0.2788461446762085]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17255717515945435,"y":0.2390109896659851},{"x":0.8607068657875061,"y":0.2431318610906601},{"x":0.8607068657875061,"y":0.2788461446762085},{"x":0.17255717515945435,"y":0.2747252881526947}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.16755717515945434,0.2320109896659851,0.8657068657875061,0.2858461446762085],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.26648351550102234},{"x":0.6735966801643372,"y":0.26648351550102234},{"x":0.6735966801643372,"y":0.2788461446762085},{"x":0.6528066396713257,"y":0.2788461446762085}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.6528066396713257,0.26648351550102234,0.6735966801643372,0.2788461446762085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6278586387634277,"y":0.26648351550102234},{"x":0.6528066396713257,"y":0.26648351550102234},{"x":0.6528066396713257,"y":0.2788461446762085},{"x":0.6278586387634277,"y":0.2788461446762085}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.6278586387634277,0.26648351550102234,0.6528066396713257,0.2788461446762085]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6278586387634277,"y":0.26648351550102234},{"x":0.6735966801643372,"y":0.26648351550102234},{"x":0.6735966801643372,"y":0.2788461446762085},{"x":0.6278586387634277,"y":0.2788461446762085}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6228586387634277,0.25948351550102233,0.6785966801643372,0.2858461446762085],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.24725274741649628},{"x":0.6964656710624695,"y":0.24725274741649628},{"x":0.6964656710624695,"y":0.2527472674846649},{"x":0.6943867206573486,"y":0.2527472674846649}]},"confidence":0.41999998688697815,"str":":","boundary":[0.6943867206573486,0.24725274741649628,0.6964656710624695,0.2527472674846649]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.24725274741649628},{"x":0.6964656710624695,"y":0.24725274741649628},{"x":0.6964656710624695,"y":0.2527472674846649},{"x":0.6943867206573486,"y":0.2527472674846649}]},"confidence":0.41999998688697815,"dir":"ltr","boundary":[0.6893867206573486,0.24025274741649627,0.7014656710624695,0.2597472674846649],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.2706044018268585},{"x":0.6943867206573486,"y":0.2706044018268585},{"x":0.6943867206573486,"y":0.27609890699386597},{"x":0.692307710647583,"y":0.27609890699386597}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":":","boundary":[0.692307710647583,0.2706044018268585,0.6943867206573486,0.27609890699386597]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.2706044018268585},{"x":0.6943867206573486,"y":0.2706044018268585},{"x":0.6943867206573486,"y":0.27609890699386597},{"x":0.692307710647583,"y":0.27609890699386597}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.687307710647583,0.2636044018268585,0.6993867206573486,0.283098906993866],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.2884615361690521},{"x":0.8607068657875061,"y":0.2898351550102234},{"x":0.8607068657875061,"y":0.3008241653442383},{"x":0.8087317943572998,"y":0.3008241653442383}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.8087317943572998,0.2884615361690521,0.8607068657875061,0.3008241653442383]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.2884615361690521},{"x":0.8607068657875061,"y":0.2898351550102234},{"x":0.8607068657875061,"y":0.3008241653442383},{"x":0.8087317943572998,"y":0.3008241653442383}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.8037317943572998,0.2814615361690521,0.8657068657875061,0.3078241653442383],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.2898351550102234},{"x":0.6943867206573486,"y":0.2898351550102234},{"x":0.6943867206573486,"y":0.3008241653442383},{"x":0.6943867206573486,"y":0.3008241653442383}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6943867206573486,0.2898351550102234,0.6943867206573486,0.3008241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6278586387634277,"y":0.2898351550102234},{"x":0.6735966801643372,"y":0.2898351550102234},{"x":0.6735966801643372,"y":0.3008241653442383},{"x":0.6278586387634277,"y":0.3008241653442383}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.6278586387634277,0.2898351550102234,0.6735966801643372,0.3008241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6237006187438965,"y":0.2898351550102234},{"x":0.6278586387634277,"y":0.2898351550102234},{"x":0.6278586387634277,"y":0.3008241653442383},{"x":0.6237006187438965,"y":0.3008241653442383}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6237006187438965,0.2898351550102234,0.6278586387634277,0.3008241653442383]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6237006187438965,"y":0.2898351550102234},{"x":0.6943867206573486,"y":0.2898351550102234},{"x":0.6943867206573486,"y":0.3008241653442383},{"x":0.6237006187438965,"y":0.3008241653442383}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6187006187438965,0.2828351550102234,0.6993867206573486,0.3078241653442383],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.3118131756782532},{"x":0.8607068657875061,"y":0.3118131756782532},{"x":0.8607068657875061,"y":0.32280218601226807},{"x":0.8087317943572998,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.8087317943572998,0.3118131756782532,0.8607068657875061,0.32280218601226807]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.3118131756782532},{"x":0.8607068657875061,"y":0.3118131756782532},{"x":0.8607068657875061,"y":0.32280218601226807},{"x":0.8087317943572998,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.8037317943572998,0.30481317567825317,0.8657068657875061,0.3298021860122681],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.3118131756782532},{"x":0.6964656710624695,"y":0.3118131756782532},{"x":0.6943867206573486,"y":0.3241758346557617},{"x":0.6943867206573486,"y":0.3241758346557617}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6943867206573486,0.3118131756782532,0.6943867206573486,0.3241758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6465696692466736,"y":0.3118131756782532},{"x":0.6735966801643372,"y":0.3118131756782532},{"x":0.6735966801643372,"y":0.3241758346557617},{"x":0.6465696692466736,"y":0.3241758346557617}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نمایه","boundary":[0.6465696692466736,0.3118131756782532,0.6735966801643372,0.3241758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6424116492271423,"y":0.3118131756782532},{"x":0.644490659236908,"y":0.3118131756782532},{"x":0.644490659236908,"y":0.32280218601226807},{"x":0.6403326392173767,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6424116492271423,0.3118131756782532,0.644490659236908,0.32280218601226807]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6424116492271423,"y":0.3118131756782532},{"x":0.6964656710624695,"y":0.3118131756782532},{"x":0.6943867206573486,"y":0.3241758346557617},{"x":0.6403326392173767,"y":0.3241758346557617}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6374116492271423,0.30481317567825317,0.6993867206573486,0.3311758346557617],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.3365384638309479},{"x":0.8586278557777405,"y":0.3351648449897766},{"x":0.8607068657875061,"y":0.34752747416496277},{"x":0.8191268444061279,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.8191268444061279,0.3365384638309479,0.8607068657875061,0.34752747416496277]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.3365384638309479},{"x":0.8586278557777405,"y":0.3351648449897766},{"x":0.8607068657875061,"y":0.34752747416496277},{"x":0.8191268444061279,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.8141268444061279,0.32953846383094787,0.8657068657875061,0.3545274741649628],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.33379119634628296},{"x":0.6943867206573486,"y":0.33379119634628296},{"x":0.6943867206573486,"y":0.34752747416496277},{"x":0.6943867206573486,"y":0.34752747416496277}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6943867206573486,0.33379119634628296,0.6943867206573486,0.34752747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.33379119634628296},{"x":0.6735966801643372,"y":0.33379119634628296},{"x":0.6735966801643372,"y":0.34752747416496277},{"x":0.6382536292076111,"y":0.34752747416496277}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.6382536292076111,0.33379119634628296,0.6735966801643372,0.34752747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.33379119634628296},{"x":0.6340956091880798,"y":0.33379119634628296},{"x":0.6340956091880798,"y":0.34752747416496277},{"x":0.6008316278457642,"y":0.34752747416496277}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پالایی","boundary":[0.6008316278457642,0.33379119634628296,0.6340956091880798,0.34752747416496277]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.33379119634628296},{"x":0.6943867206573486,"y":0.33379119634628296},{"x":0.6943867206573486,"y":0.34752747416496277},{"x":0.6008316278457642,"y":0.34752747416496277}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5958316278457642,0.32679119634628295,0.6993867206573486,0.3545274741649628],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.3571428656578064},{"x":0.8607068657875061,"y":0.3571428656578064},{"x":0.8607068657875061,"y":0.3708791136741638},{"x":0.8191268444061279,"y":0.36950549483299255}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.8191268444061279,0.3571428656578064,0.8607068657875061,0.3708791136741638]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.3571428656578064},{"x":0.8607068657875061,"y":0.3571428656578064},{"x":0.8607068657875061,"y":0.3708791136741638},{"x":0.8191268444061279,"y":0.36950549483299255}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.8141268444061279,0.3501428656578064,0.8657068657875061,0.3778791136741638],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.3598901033401489},{"x":0.6964656710624695,"y":0.3598901033401489},{"x":0.6964656710624695,"y":0.36538460850715637},{"x":0.6943867206573486,"y":0.36538460850715637}]},"confidence":0.7200000286102295,"str":":","boundary":[0.6943867206573486,0.3598901033401489,0.6964656710624695,0.36538460850715637]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.3598901033401489},{"x":0.6964656710624695,"y":0.3598901033401489},{"x":0.6964656710624695,"y":0.36538460850715637},{"x":0.6943867206573486,"y":0.36538460850715637}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.6893867206573486,0.3528901033401489,0.7014656710624695,0.3723846085071564],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.3530219793319702},{"x":0.6735966801643372,"y":0.3530219793319702},{"x":0.6735966801643372,"y":0.3681318759918213},{"x":0.5446985363960266,"y":0.36675822734832764}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Bioremediation","boundary":[0.5446985363960266,0.3530219793319702,0.6735966801643372,0.3681318759918213]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.3530219793319702},{"x":0.6735966801643372,"y":0.3530219793319702},{"x":0.6735966801643372,"y":0.3681318759918213},{"x":0.5446985363960266,"y":0.36675822734832764}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.5396985363960266,0.3460219793319702,0.6785966801643372,0.3751318759918213],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.38049450516700745},{"x":0.8607068657875061,"y":0.38049450516700745},{"x":0.8607068657875061,"y":0.3928571343421936},{"x":0.8191268444061279,"y":0.3928571343421936}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.8191268444061279,0.38049450516700745,0.8607068657875061,0.3928571343421936]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.38049450516700745},{"x":0.8607068657875061,"y":0.38049450516700745},{"x":0.8607068657875061,"y":0.3928571343421936},{"x":0.8191268444061279,"y":0.3928571343421936}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.8141268444061279,0.37349450516700744,0.8657068657875061,0.3998571343421936],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.38324177265167236},{"x":0.6943867206573486,"y":0.38324177265167236},{"x":0.6943867206573486,"y":0.3887362778186798},{"x":0.692307710647583,"y":0.3887362778186798}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":":","boundary":[0.692307710647583,0.38324177265167236,0.6943867206573486,0.3887362778186798]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.38324177265167236},{"x":0.6943867206573486,"y":0.38324177265167236},{"x":0.6943867206573486,"y":0.3887362778186798},{"x":0.692307710647583,"y":0.3887362778186798}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.687307710647583,0.37624177265167236,0.6993867206573486,0.3957362778186798],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6216216087341309,"y":0.3791208863258362},{"x":0.6735966801643372,"y":0.38049450516700745},{"x":0.6735966801643372,"y":0.39423078298568726},{"x":0.6216216087341309,"y":0.3928571343421936}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.6216216087341309,0.3791208863258362,0.6735966801643372,0.39423078298568726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779625773429871,"y":0.3791208863258362},{"x":0.6133056282997131,"y":0.3791208863258362},{"x":0.6133056282997131,"y":0.3928571343421936},{"x":0.5779625773429871,"y":0.3928571343421936}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.5779625773429871,0.3791208863258362,0.6133056282997131,0.3928571343421936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5384615659713745,"y":0.3791208863258362},{"x":0.5758835673332214,"y":0.3791208863258362},{"x":0.5758835673332214,"y":0.3928571343421936},{"x":0.5384615659713745,"y":0.3928571343421936}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.5384615659713745,0.3791208863258362,0.5758835673332214,0.3928571343421936]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5384615659713745,"y":0.3791208863258362},{"x":0.6735966801643372,"y":0.3791208863258362},{"x":0.6735966801643372,"y":0.3928571343421936},{"x":0.5384615659713745,"y":0.3928571343421936}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5334615659713745,0.3721208863258362,0.6785966801643372,0.3998571343421936],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4490644633769989,"y":0.3956044018268585},{"x":0.5696465969085693,"y":0.3969780206680298},{"x":0.5696465969085693,"y":0.4134615361690521},{"x":0.4469854533672333,"y":0.41208791732788086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Environmental","boundary":[0.4490644633769989,0.3956044018268585,0.5696465969085693,0.4134615361690521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.3969780206680298},{"x":0.6735966801643372,"y":0.39835163950920105},{"x":0.6715176701545715,"y":0.4134615361690521},{"x":0.5758835673332214,"y":0.4134615361690521}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"engineering","boundary":[0.5758835673332214,0.3969780206680298,0.6715176701545715,0.4134615361690521]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4490644633769989,"y":0.3956044018268585},{"x":0.6735966801643372,"y":0.39835163950920105},{"x":0.6715176701545715,"y":0.4134615361690521},{"x":0.4469854533672333,"y":0.41208791732788086}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4440644633769989,0.3886044018268585,0.6765176701545715,0.42046153616905213],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.40521979331970215},{"x":0.6943867206573486,"y":0.40521979331970215},{"x":0.6943867206573486,"y":0.4107142984867096},{"x":0.692307710647583,"y":0.4107142984867096}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":":","boundary":[0.692307710647583,0.40521979331970215,0.6943867206573486,0.4107142984867096]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.40521979331970215},{"x":0.6943867206573486,"y":0.40521979331970215},{"x":0.6943867206573486,"y":0.4107142984867096},{"x":0.692307710647583,"y":0.4107142984867096}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.687307710647583,0.39821979331970214,0.6993867206573486,0.4177142984867096],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.42719781398773193},{"x":0.6964656710624695,"y":0.42719781398773193},{"x":0.6964656710624695,"y":0.4326923191547394},{"x":0.6943867206573486,"y":0.4326923191547394}]},"confidence":0.41999998688697815,"str":":","boundary":[0.6943867206573486,0.42719781398773193,0.6964656710624695,0.4326923191547394]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.42719781398773193},{"x":0.6964656710624695,"y":0.42719781398773193},{"x":0.6964656710624695,"y":0.4326923191547394},{"x":0.6943867206573486,"y":0.4326923191547394}]},"confidence":0.41999998688697815,"dir":"ltr","boundary":[0.6893867206573486,0.4201978139877319,0.7014656710624695,0.4396923191547394],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.424450546503067},{"x":0.6715176701545715,"y":0.424450546503067},{"x":0.6715176701545715,"y":0.4381868243217468},{"x":0.632016658782959,"y":0.4381868243217468}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هوشیار","boundary":[0.6340956091880798,0.424450546503067,0.6715176701545715,0.4381868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6257796287536621,"y":0.424450546503067},{"x":0.632016658782959,"y":0.424450546503067},{"x":0.632016658782959,"y":0.4381868243217468},{"x":0.6257796287536621,"y":0.4381868243217468}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6257796287536621,0.424450546503067,0.632016658782959,0.4381868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738045573234558,"y":0.42307692766189575},{"x":0.6195425987243652,"y":0.424450546503067},{"x":0.6195425987243652,"y":0.4381868243217468},{"x":0.5738045573234558,"y":0.4368131756782532}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کیومرث","boundary":[0.5738045573234558,0.42307692766189575,0.6195425987243652,0.4381868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5654885768890381,"y":0.42307692766189575},{"x":0.5717255473136902,"y":0.42307692766189575},{"x":0.5717255473136902,"y":0.4368131756782532},{"x":0.5654885768890381,"y":0.4368131756782532}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5654885768890381,0.42307692766189575,0.5717255473136902,0.4368131756782532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.42307692766189575},{"x":0.5613305568695068,"y":0.42307692766189575},{"x":0.5592515468597412,"y":0.4368131756782532},{"x":0.5218295454978943,"y":0.4354395568370819}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۳۶۸","boundary":[0.5239084959030151,0.42307692766189575,0.5592515468597412,0.4368131756782532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155925154685974,"y":0.42307692766189575},{"x":0.5218295454978943,"y":0.42307692766189575},{"x":0.5197505354881287,"y":0.4354395568370819},{"x":0.5155925154685974,"y":0.4354395568370819}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5155925154685974,0.42307692766189575,0.5197505354881287,0.4354395568370819]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155925154685974,"y":0.4217033088207245},{"x":0.6715176701545715,"y":0.424450546503067},{"x":0.6715176701545715,"y":0.4381868243217468},{"x":0.5155925154685974,"y":0.4368131756782532}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5105925154685974,0.4147033088207245,0.6765176701545715,0.44518682432174683],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.40247252583503723},{"x":0.8607068657875061,"y":0.40247252583503723},{"x":0.8607068657875061,"y":0.4148351550102234},{"x":0.8191268444061279,"y":0.4148351550102234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.8191268444061279,0.40247252583503723,0.8607068657875061,0.4148351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212057948112488,"y":0.42307692766189575},{"x":0.8586278557777405,"y":0.4217033088207245},{"x":0.8607068657875061,"y":0.4354395568370819},{"x":0.8212057948112488,"y":0.4354395568370819}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.8212057948112488,0.42307692766189575,0.8607068657875061,0.4354395568370819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.424450546503067},{"x":0.812889814376831,"y":0.42307692766189575},{"x":0.8149688243865967,"y":0.4368131756782532},{"x":0.7796257734298706,"y":0.4381868243217468}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.777546763420105,0.424450546503067,0.8149688243865967,0.4368131756782532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212057948112488,"y":0.4464285671710968},{"x":0.8586278557777405,"y":0.44505494832992554},{"x":0.8607068657875061,"y":0.4574175775051117},{"x":0.8232848048210144,"y":0.45879119634628296}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.8212057948112488,0.4464285671710968,0.8607068657875061,0.4574175775051117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.4464285671710968},{"x":0.812889814376831,"y":0.4464285671710968},{"x":0.8149688243865967,"y":0.45879119634628296},{"x":0.7796257734298706,"y":0.4601648449897766}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.777546763420105,0.4464285671710968,0.8149688243865967,0.45879119634628296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212057948112488,"y":0.4684065878391266},{"x":0.8586278557777405,"y":0.4670329689979553},{"x":0.8607068657875061,"y":0.4793955981731415},{"x":0.8212057948112488,"y":0.48076921701431274}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.8212057948112488,0.4684065878391266,0.8607068657875061,0.4793955981731415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.4684065878391266},{"x":0.812889814376831,"y":0.4684065878391266},{"x":0.8149688243865967,"y":0.48076921701431274},{"x":0.7796257734298706,"y":0.4821428656578064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.777546763420105,0.4684065878391266,0.8149688243865967,0.48076921701431274]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.4038461446762085},{"x":0.8607068657875061,"y":0.40109890699386597},{"x":0.8648648858070374,"y":0.4793955981731415},{"x":0.7796257734298706,"y":0.4821428656578064}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7683888030052185,0.3968461446762085,0.8698648858070374,0.4863955981731415],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.450549453496933},{"x":0.6964656710624695,"y":0.450549453496933},{"x":0.6964656710624695,"y":0.45604395866394043},{"x":0.6943867206573486,"y":0.45604395866394043}]},"confidence":0.4699999988079071,"str":":","boundary":[0.6943867206573486,0.450549453496933,0.6964656710624695,0.45604395866394043]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.450549453496933},{"x":0.6964656710624695,"y":0.450549453496933},{"x":0.6964656710624695,"y":0.45604395866394043},{"x":0.6943867206573486,"y":0.45604395866394043}]},"confidence":0.4699999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.6893867206573486,0.443549453496933,0.7014656710624695,0.46304395866394044],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6278586387634277,"y":0.44505494832992554},{"x":0.6715176701545715,"y":0.4436813294887543},{"x":0.6735966801643372,"y":0.4574175775051117},{"x":0.6278586387634277,"y":0.45879119634628296}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6278586387634277,0.44505494832992554,0.6735966801643372,0.4574175775051117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.590436577796936,"y":0.4464285671710968},{"x":0.6216216087341309,"y":0.44505494832992554},{"x":0.6216216087341309,"y":0.45879119634628296},{"x":0.590436577796936,"y":0.4601648449897766}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.590436577796936,0.4464285671710968,0.6216216087341309,0.45879119634628296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.4464285671710968},{"x":0.590436577796936,"y":0.4464285671710968},{"x":0.590436577796936,"y":0.4601648449897766},{"x":0.5862785577774048,"y":0.4601648449897766}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5862785577774048,0.4464285671710968,0.590436577796936,0.4601648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5488565564155579,"y":0.4464285671710968},{"x":0.5779625773429871,"y":0.4464285671710968},{"x":0.5800415873527527,"y":0.4601648449897766},{"x":0.5509355664253235,"y":0.4615384638309479}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5488565564155579,0.4464285671710968,0.5800415873527527,0.4601648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5218295454978943,"y":0.44780218601226807},{"x":0.5446985363960266,"y":0.44780218601226807},{"x":0.5446985363960266,"y":0.4615384638309479},{"x":0.5218295454978943,"y":0.4615384638309479}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.5218295454978943,0.44780218601226807,0.5446985363960266,0.4615384638309479]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5218295454978943,"y":0.44780218601226807},{"x":0.6715176701545715,"y":0.4436813294887543},{"x":0.6735966801643372,"y":0.4574175775051117},{"x":0.5218295454978943,"y":0.4615384638309479}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5168295454978943,0.44080218601226806,0.6785966801643372,0.4644175775051117],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.47252747416496277},{"x":0.6964656710624695,"y":0.47252747416496277},{"x":0.6964656710624695,"y":0.4793955981731415},{"x":0.6943867206573486,"y":0.4793955981731415}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":":","boundary":[0.6943867206573486,0.47252747416496277,0.6964656710624695,0.4793955981731415]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.47252747416496277},{"x":0.6964656710624695,"y":0.47252747416496277},{"x":0.6964656710624695,"y":0.4793955981731415},{"x":0.6943867206573486,"y":0.4793955981731415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.6893867206573486,0.46552747416496276,0.7014656710624695,0.4863955981731415],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37006238102912903,"y":0.46565935015678406},{"x":0.4199584126472473,"y":0.46565935015678406},{"x":0.4199584126472473,"y":0.4821428656578064},{"x":0.37006238102912903,"y":0.4821428656578064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Shiraz","boundary":[0.37006238102912903,0.46565935015678406,0.4199584126472473,0.4821428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261954128742218,"y":0.46565935015678406},{"x":0.5135135054588318,"y":0.46565935015678406},{"x":0.5135135054588318,"y":0.4821428656578064},{"x":0.4261954128742218,"y":0.4821428656578064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"University","boundary":[0.4261954128742218,0.46565935015678406,0.5135135054588318,0.4821428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.46565935015678406},{"x":0.517671525478363,"y":0.46565935015678406},{"x":0.517671525478363,"y":0.4821428656578064},{"x":0.5114344954490662,"y":0.4821428656578064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5114344954490662,0.46565935015678406,0.517671525478363,0.4821428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.46565935015678406},{"x":0.6112266182899475,"y":0.46565935015678406},{"x":0.6112266182899475,"y":0.4821428656578064},{"x":0.5239084959030151,"y":0.4821428656578064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Publishing","boundary":[0.5239084959030151,0.46565935015678406,0.6112266182899475,0.4821428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6195425987243652,"y":0.46565935015678406},{"x":0.6735966801643372,"y":0.46565935015678406},{"x":0.6735966801643372,"y":0.4821428656578064},{"x":0.6195425987243652,"y":0.4821428656578064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Center","boundary":[0.6195425987243652,0.46565935015678406,0.6735966801643372,0.4821428656578064]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37006238102912903,"y":0.46565935015678406},{"x":0.6735966801643372,"y":0.46565935015678406},{"x":0.6735966801643372,"y":0.4821428656578064},{"x":0.37006238102912903,"y":0.4821428656578064}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.365062381029129,0.45865935015678405,0.6785966801643372,0.4891428656578064],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602910578250885,"y":0.49038460850715637},{"x":0.6569646596908569,"y":0.49038460850715637},{"x":0.6569646596908569,"y":0.5027472376823425},{"x":0.602910578250885,"y":0.5027472376823425}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"TD۱۹۲","boundary":[0.602910578250885,0.49038460850715637,0.6569646596908569,0.5027472376823425]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.49038460850715637},{"x":0.6632016897201538,"y":0.49038460850715637},{"x":0.6632016897201538,"y":0.5027472376823425},{"x":0.6611226797103882,"y":0.5027472376823425}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"/","boundary":[0.6611226797103882,0.49038460850715637,0.6632016897201538,0.5027472376823425]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.49038460850715637},{"x":0.6715176701545715,"y":0.49038460850715637},{"x":0.6715176701545715,"y":0.5027472376823425},{"x":0.6652806401252747,"y":0.5027472376823425}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۵","boundary":[0.6652806401252747,0.49038460850715637,0.6715176701545715,0.5027472376823425]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602910578250885,"y":0.49038460850715637},{"x":0.6715176701545715,"y":0.49175822734832764},{"x":0.6715176701545715,"y":0.5027472376823425},{"x":0.602910578250885,"y":0.5027472376823425}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.597910578250885,0.48338460850715637,0.6765176701545715,0.5097472376823425],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8419958353042603,"y":0.4931318759918213},{"x":0.8607068657875061,"y":0.4931318759918213},{"x":0.8607068657875061,"y":0.5068681240081787},{"x":0.8399168252944946,"y":0.5068681240081787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.8419958353042603,0.4931318759918213,0.8607068657875061,0.5068681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.49175822734832764},{"x":0.8357588648796082,"y":0.4931318759918213},{"x":0.8336798548698425,"y":0.5068681240081787},{"x":0.8024948239326477,"y":0.5054945349693298}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.8045738339424133,0.49175822734832764,0.8336798548698425,0.5068681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.49038460850715637},{"x":0.7962577939033508,"y":0.49175822734832764},{"x":0.7962577939033508,"y":0.5068681240081787},{"x":0.7609147429466248,"y":0.5054945349693298}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.7609147429466248,0.49038460850715637,0.7962577939033508,0.5068681240081787]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.49038460850715637},{"x":0.8607068657875061,"y":0.4931318759918213},{"x":0.8607068657875061,"y":0.5082417726516724},{"x":0.7609147429466248,"y":0.5054945349693298}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7559147429466248,0.48338460850715637,0.8657068657875061,0.5152417726516724],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.4958791136741638},{"x":0.6964656710624695,"y":0.4958791136741638},{"x":0.6964656710624695,"y":0.5013736486434937},{"x":0.6943867206573486,"y":0.5013736486434937}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":":","boundary":[0.6943867206573486,0.4958791136741638,0.6964656710624695,0.5013736486434937]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.4958791136741638},{"x":0.6964656710624695,"y":0.4958791136741638},{"x":0.6964656710624695,"y":0.5013736486434937},{"x":0.6943867206573486,"y":0.5013736486434937}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.6893867206573486,0.4888791136741638,0.7014656710624695,0.5083736486434937],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8399168252944946,"y":0.5178571343421936},{"x":0.8607068657875061,"y":0.5178571343421936},{"x":0.8607068657875061,"y":0.5274725556373596},{"x":0.8399168252944946,"y":0.5274725556373596}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.8399168252944946,0.5178571343421936,0.8607068657875061,0.5274725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.5178571343421936},{"x":0.8336798548698425,"y":0.5178571343421936},{"x":0.8336798548698425,"y":0.5274725556373596},{"x":0.8024948239326477,"y":0.5274725556373596}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.8024948239326477,0.5178571343421936,0.8336798548698425,0.5274725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.5178571343421936},{"x":0.7962577939033508,"y":0.5178571343421936},{"x":0.7962577939033508,"y":0.5274725556373596},{"x":0.7588357329368591,"y":0.5274725556373596}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.7588357329368591,0.5178571343421936,0.7962577939033508,0.5274725556373596]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.5178571343421936},{"x":0.8607068657875061,"y":0.5178571343421936},{"x":0.8607068657875061,"y":0.5274725556373596},{"x":0.7588357329368591,"y":0.5288461446762085}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7538357329368591,0.5108571343421936,0.8657068657875061,0.5344725556373596],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.5178571343421936},{"x":0.6943867206573486,"y":0.5178571343421936},{"x":0.6943867206573486,"y":0.5247252583503723},{"x":0.692307710647583,"y":0.5247252583503723}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":":","boundary":[0.692307710647583,0.5178571343421936,0.6943867206573486,0.5247252583503723]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.5178571343421936},{"x":0.6943867206573486,"y":0.5178571343421936},{"x":0.6943867206573486,"y":0.5247252583503723},{"x":0.692307710647583,"y":0.5247252583503723}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.687307710647583,0.5108571343421936,0.6993867206573486,0.5317252583503723],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632016658782959,"y":0.5164835453033447},{"x":0.6715176701545715,"y":0.5164835453033447},{"x":0.6715176701545715,"y":0.526098906993866},{"x":0.632016658782959,"y":0.526098906993866}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۲۸/۵","boundary":[0.632016658782959,0.5164835453033447,0.6715176701545715,0.526098906993866]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632016658782959,"y":0.5164835453033447},{"x":0.6715176701545715,"y":0.5164835453033447},{"x":0.6715176701545715,"y":0.526098906993866},{"x":0.632016658782959,"y":0.526098906993866}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.627016658782959,0.5094835453033447,0.6765176701545715,0.533098906993866],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.5370879173278809},{"x":0.8607068657875061,"y":0.5370879173278809},{"x":0.8607068657875061,"y":0.5521978139877319},{"x":0.8232848048210144,"y":0.5521978139877319}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.8232848048210144,0.5370879173278809,0.8607068657875061,0.5521978139877319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.5370879173278809},{"x":0.8170478343963623,"y":0.5370879173278809},{"x":0.8170478343963623,"y":0.5521978139877319},{"x":0.7505197525024414,"y":0.5521978139877319}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.7505197525024414,0.5370879173278809,0.8170478343963623,0.5521978139877319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.5370879173278809},{"x":0.7422037124633789,"y":0.5370879173278809},{"x":0.7422037124633789,"y":0.5521978139877319},{"x":0.7193347215652466,"y":0.5521978139877319}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.7193347215652466,0.5370879173278809,0.7422037124633789,0.5521978139877319]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.5370879173278809},{"x":0.8607068657875061,"y":0.5370879173278809},{"x":0.8607068657875061,"y":0.5521978139877319},{"x":0.7193347215652466,"y":0.5521978139877319}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7143347215652466,0.5300879173278809,0.8657068657875061,0.5591978139877319],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.5425823926925659},{"x":0.6964656710624695,"y":0.5425823926925659},{"x":0.6964656710624695,"y":0.5480769276618958},{"x":0.6943867206573486,"y":0.5480769276618958}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":":","boundary":[0.6943867206573486,0.5425823926925659,0.6964656710624695,0.5480769276618958]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.5425823926925659},{"x":0.6964656710624695,"y":0.5425823926925659},{"x":0.6964656710624695,"y":0.5480769276618958},{"x":0.6943867206573486,"y":0.5480769276618958}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.6893867206573486,0.5355823926925659,0.7014656710624695,0.5550769276618958],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6070685982704163,"y":0.5384615659713745},{"x":0.6715176701545715,"y":0.5384615659713745},{"x":0.6715176701545715,"y":0.5480769276618958},{"x":0.6070685982704163,"y":0.5480769276618958}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۸۳۰۲۷۲۰","boundary":[0.6070685982704163,0.5384615659713745,0.6715176701545715,0.5480769276618958]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6070685982704163,"y":0.5384615659713745},{"x":0.6715176701545715,"y":0.5384615659713745},{"x":0.6715176701545715,"y":0.5480769276618958},{"x":0.6070685982704163,"y":0.5480769276618958}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.6020685982704163,0.5314615659713745,0.6765176701545715,0.5550769276618958],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274428248405457,"y":0.6002747416496277},{"x":0.8648648858070374,"y":0.6002747416496277},{"x":0.8648648858070374,"y":0.6181318759918213},{"x":0.8274428248405457,"y":0.6181318759918213}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.8274428248405457,0.6002747416496277,0.8648648858070374,0.6181318759918213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7837837934494019,"y":0.6002747416496277},{"x":0.8212057948112488,"y":0.6002747416496277},{"x":0.8212057948112488,"y":0.6181318759918213},{"x":0.7837837934494019,"y":0.6181318759918213}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پالایی","boundary":[0.7837837934494019,0.6002747416496277,0.8212057948112488,0.6181318759918213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.6002747416496277},{"x":0.7713097929954529,"y":0.6002747416496277},{"x":0.7713097929954529,"y":0.6181318759918213},{"x":0.7359667420387268,"y":0.6181318759918213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.7359667420387268,0.6002747416496277,0.7713097929954529,0.6181318759918213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.6002747416496277},{"x":0.7318087220191956,"y":0.6002747416496277},{"x":0.7318087220191956,"y":0.6181318759918213},{"x":0.7255717515945435,"y":0.6181318759918213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7255717515945435,0.6002747416496277,0.7318087220191956,0.6181318759918213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6632016897201538,"y":0.6002747416496277},{"x":0.7193347215652466,"y":0.6002747416496277},{"x":0.7193347215652466,"y":0.6181318759918213},{"x":0.6632016897201538,"y":0.6181318759918213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاربردها","boundary":[0.6632016897201538,0.6002747416496277,0.7193347215652466,0.6181318759918213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8316008448600769,"y":0.6236263513565063},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6236263513565063},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6373626589775085},{"x":0.8316008448600769,"y":0.6373626589775085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.8316008448600769,0.6236263513565063,0.8627858757972717,0.6373626589775085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.6236263513565063},{"x":0.82536381483078,"y":0.6236263513565063},{"x":0.82536381483078,"y":0.6373626589775085},{"x":0.7733888030052185,"y":0.6373626589775085}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"داریوش","boundary":[0.7733888030052185,0.6236263513565063,0.82536381483078,0.6373626589775085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401247620582581,"y":0.6236263513565063},{"x":0.765072762966156,"y":0.6236263513565063},{"x":0.765072762966156,"y":0.6373626589775085},{"x":0.7401247620582581,"y":0.6373626589775085}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مولا","boundary":[0.7401247620582581,0.6236263513565063,0.765072762966156,0.6373626589775085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7276507019996643,"y":0.6236263513565063},{"x":0.7338877320289612,"y":0.6236263513565063},{"x":0.7338877320289612,"y":0.6373626589775085},{"x":0.7276507019996643,"y":0.6373626589775085}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7276507019996643,0.6236263513565063,0.7338877320289612,0.6373626589775085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.6236263513565063},{"x":0.7214137315750122,"y":0.6236263513565063},{"x":0.7214137315750122,"y":0.6373626589775085},{"x":0.6694386601448059,"y":0.6373626589775085}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مهندس","boundary":[0.6694386601448059,0.6236263513565063,0.7214137315750122,0.6373626589775085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6070685982704163,"y":0.6236263513565063},{"x":0.6632016897201538,"y":0.6236263513565063},{"x":0.6632016897201538,"y":0.6373626589775085},{"x":0.6070685982704163,"y":0.6373626589775085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کیومرث","boundary":[0.6070685982704163,0.6236263513565063,0.6632016897201538,0.6373626589775085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.6236263513565063},{"x":0.6008316278457642,"y":0.6236263513565063},{"x":0.6008316278457642,"y":0.6373626589775085},{"x":0.5509355664253235,"y":0.6373626589775085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هوشیار","boundary":[0.5509355664253235,0.6236263513565063,0.6008316278457642,0.6373626589775085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.6428571343421936},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6414835453033447},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6593406796455383},{"x":0.8232848048210144,"y":0.6607142686843872}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.8232848048210144,0.6428571343421936,0.8627858757972717,0.6593406796455383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.6428571343421936},{"x":0.8212057948112488,"y":0.6428571343421936},{"x":0.8212057948112488,"y":0.6607142686843872},{"x":0.8024948239326477,"y":0.6607142686843872}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.8024948239326477,0.6428571343421936,0.8212057948112488,0.6607142686843872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.6428571343421936},{"x":0.8024948239326477,"y":0.6428571343421936},{"x":0.8045738339424133,"y":0.6607142686843872},{"x":0.7962577939033508,"y":0.6607142686843872}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7962577939033508,0.6428571343421936,0.8045738339424133,0.6607142686843872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.6442307829856873},{"x":0.7920997738838196,"y":0.6428571343421936},{"x":0.7920997738838196,"y":0.6607142686843872},{"x":0.7609147429466248,"y":0.6620879173278809}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زینب","boundary":[0.7609147429466248,0.6442307829856873,0.7920997738838196,0.6607142686843872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.6442307829856873},{"x":0.7546777725219727,"y":0.6428571343421936},{"x":0.7546777725219727,"y":0.6607142686843872},{"x":0.7130976915359497,"y":0.6620879173278809}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دهقانی","boundary":[0.7110186815261841,0.6442307829856873,0.7546777725219727,0.6607142686843872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336798548698425,"y":0.6675823926925659},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6675823926925659},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6813187003135681},{"x":0.8336798548698425,"y":0.6813187003135681}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.8336798548698425,0.6675823926925659,0.8627858757972717,0.6813187003135681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.6675823926925659},{"x":0.82536381483078,"y":0.6675823926925659},{"x":0.82536381483078,"y":0.6813187003135681},{"x":0.8045738339424133,"y":0.6813187003135681}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.8045738339424133,0.6675823926925659,0.82536381483078,0.6813187003135681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.6675823926925659},{"x":0.8024948239326477,"y":0.6675823926925659},{"x":0.8024948239326477,"y":0.6813187003135681},{"x":0.8004158139228821,"y":0.6813187003135681}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8004158139228821,0.6675823926925659,0.8024948239326477,0.6813187003135681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.6881868243217468},{"x":0.8648648858070374,"y":0.6881868243217468},{"x":0.8648648858070374,"y":0.7032967209815979},{"x":0.8066527843475342,"y":0.7032967209815979}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.8066527843475342,0.6881868243217468,0.8648648858070374,0.7032967209815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.6881868243217468},{"x":0.8045738339424133,"y":0.6881868243217468},{"x":0.8045738339424133,"y":0.7019230723381042},{"x":0.7983368039131165,"y":0.7019230723381042}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7983368039131165,0.6881868243217468,0.8045738339424133,0.7019230723381042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.6881868243217468},{"x":0.7920997738838196,"y":0.6881868243217468},{"x":0.7920997738838196,"y":0.7032967209815979},{"x":0.7567567825317383,"y":0.7019230723381042}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۰","boundary":[0.7567567825317383,0.6881868243217468,0.7920997738838196,0.7032967209815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.6881868243217468},{"x":0.7505197525024414,"y":0.6881868243217468},{"x":0.7505197525024414,"y":0.7019230723381042},{"x":0.7151767015457153,"y":0.7019230723381042}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نسخه","boundary":[0.7151767015457153,0.6881868243217468,0.7505197525024414,0.7019230723381042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274428248405457,"y":0.7101648449897766},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7101648449897766},{"x":0.8627858757972717,"y":0.723901093006134},{"x":0.8274428248405457,"y":0.723901093006134}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.8274428248405457,0.7101648449897766,0.8627858757972717,0.723901093006134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.7101648449897766},{"x":0.8232848048210144,"y":0.7101648449897766},{"x":0.8232848048210144,"y":0.723901093006134},{"x":0.8191268444061279,"y":0.723901093006134}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8191268444061279,0.7101648449897766,0.8232848048210144,0.723901093006134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.7101648449897766},{"x":0.8149688243865967,"y":0.7101648449897766},{"x":0.8149688243865967,"y":0.723901093006134},{"x":0.7733888030052185,"y":0.723901093006134}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۹۵۰۰۰","boundary":[0.7733888030052185,0.7101648449897766,0.8149688243865967,0.723901093006134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.7101648449897766},{"x":0.7671517729759216,"y":0.7101648449897766},{"x":0.7671517729759216,"y":0.723901093006134},{"x":0.7297297120094299,"y":0.723901093006134}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تومان","boundary":[0.7297297120094299,0.7101648449897766,0.7671517729759216,0.723901093006134]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.6002747416496277},{"x":0.8648648858070374,"y":0.6002747416496277},{"x":0.866943895816803,"y":0.723901093006134},{"x":0.5509355664253235,"y":0.723901093006134}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5459355664253235,0.5932747416496277,0.871943895816803,0.730901093006134],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.6675823926925659},{"x":0.790020763874054,"y":0.6689560413360596},{"x":0.790020763874054,"y":0.6771978139877319},{"x":0.7567567825317383,"y":0.6771978139877319}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۰۰","boundary":[0.7588357329368591,0.6675823926925659,0.790020763874054,0.6771978139877319]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.6675823926925659},{"x":0.790020763874054,"y":0.6689560413360596},{"x":0.790020763874054,"y":0.6771978139877319},{"x":0.7567567825317383,"y":0.6771978139877319}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.7538357329368591,0.6605823926925659,0.795020763874054,0.6841978139877319],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.7431318759918213},{"x":0.6548856496810913,"y":0.7431318759918213},{"x":0.6548856496810913,"y":0.7554945349693298},{"x":0.6340956091880798,"y":0.7554945349693298}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حق","boundary":[0.6340956091880798,0.7431318759918213,0.6548856496810913,0.7554945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.7431318759918213},{"x":0.6278586387634277,"y":0.7431318759918213},{"x":0.6278586387634277,"y":0.7554945349693298},{"x":0.6008316278457642,"y":0.7554945349693298}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.6008316278457642,0.7431318759918213,0.6278586387634277,0.7554945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5675675868988037,"y":0.7417582273483276},{"x":0.5945945978164673,"y":0.7417582273483276},{"x":0.5945945978164673,"y":0.7554945349693298},{"x":0.5675675868988037,"y":0.7554945349693298}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5675675868988037,0.7417582273483276,0.5945945978164673,0.7554945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343035459518433,"y":0.7417582273483276},{"x":0.5613305568695068,"y":0.7417582273483276},{"x":0.5613305568695068,"y":0.7554945349693298},{"x":0.5343035459518433,"y":0.7554945349693298}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5343035459518433,0.7417582273483276,0.5613305568695068,0.7554945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.7417582273483276},{"x":0.5280665159225464,"y":0.7417582273483276},{"x":0.5280665159225464,"y":0.7554945349693298},{"x":0.5031185150146484,"y":0.7554945349693298}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.5031185150146484,0.7417582273483276,0.5280665159225464,0.7554945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45114344358444214,"y":0.7417582273483276},{"x":0.4989604949951172,"y":0.7417582273483276},{"x":0.4989604949951172,"y":0.7554945349693298},{"x":0.45114344358444214,"y":0.7554945349693298}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.45114344358444214,0.7417582273483276,0.4989604949951172,0.7554945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40956342220306396,"y":0.7417582273483276},{"x":0.44490644335746765,"y":0.7417582273483276},{"x":0.44490644335746765,"y":0.7541208863258362},{"x":0.40956342220306396,"y":0.7541208863258362}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.40956342220306396,0.7417582273483276,0.44490644335746765,0.7541208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3596673607826233,"y":0.7417582273483276},{"x":0.4033263921737671,"y":0.7417582273483276},{"x":0.4033263921737671,"y":0.7541208863258362},{"x":0.3596673607826233,"y":0.7541208863258362}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.3596673607826233,0.7417582273483276,0.4033263921737671,0.7541208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32640331983566284,"y":0.7417582273483276},{"x":0.3534303605556488,"y":0.7417582273483276},{"x":0.3534303605556488,"y":0.7541208863258362},{"x":0.32640331983566284,"y":0.7541208863258362}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.32640331983566284,0.7417582273483276,0.3534303605556488,0.7541208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130976915359497,"y":0.7637362480163574},{"x":0.7422037124633789,"y":0.7637362480163574},{"x":0.7422037124633789,"y":0.7774725556373596},{"x":0.7130976915359497,"y":0.7774725556373596}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.7130976915359497,0.7637362480163574,0.7422037124633789,0.7774725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.7637362480163574},{"x":0.7151767015457153,"y":0.7637362480163574},{"x":0.7151767015457153,"y":0.7774725556373596},{"x":0.7089397311210632,"y":0.7774725556373596}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7089397311210632,0.7637362480163574,0.7151767015457153,0.7774725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.7637362480163574},{"x":0.704781711101532,"y":0.7637362480163574},{"x":0.704781711101532,"y":0.7774725556373596},{"x":0.6756756901741028,"y":0.7774725556373596}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میدان","boundary":[0.6756756901741028,0.7637362480163574,0.704781711101532,0.7774725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.7637362480163574},{"x":0.6673596501350403,"y":0.7637362480163574},{"x":0.6673596501350403,"y":0.7774725556373596},{"x":0.6528066396713257,"y":0.7774725556373596}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ارم","boundary":[0.6528066396713257,0.7637362480163574,0.6673596501350403,0.7774725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6465696692466736,"y":0.7637362480163574},{"x":0.6528066396713257,"y":0.7637362480163574},{"x":0.6528066396713257,"y":0.7774725556373596},{"x":0.6465696692466736,"y":0.7774725556373596}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6465696692466736,0.7637362480163574,0.6528066396713257,0.7774725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6216216087341309,"y":0.7637362480163574},{"x":0.6424116492271423,"y":0.7637362480163574},{"x":0.6424116492271423,"y":0.7774725556373596},{"x":0.6216216087341309,"y":0.7774725556373596}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کوی","boundary":[0.6216216087341309,0.7637362480163574,0.6424116492271423,0.7774725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717255473136902,"y":0.7637362480163574},{"x":0.6112266182899475,"y":0.7637362480163574},{"x":0.6112266182899475,"y":0.7774725556373596},{"x":0.5717255473136902,"y":0.7774725556373596}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5717255473136902,0.7637362480163574,0.6112266182899475,0.7774725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5363825559616089,"y":0.7637362480163574},{"x":0.5654885768890381,"y":0.7637362480163574},{"x":0.5654885768890381,"y":0.7774725556373596},{"x":0.5363825559616089,"y":0.7774725556373596}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.5363825559616089,0.7637362480163574,0.5654885768890381,0.7774725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.7637362480163574},{"x":0.5280665159225464,"y":0.7637362480163574},{"x":0.5280665159225464,"y":0.7774725556373596},{"x":0.5239084959030151,"y":0.7774725556373596}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5239084959030151,0.7637362480163574,0.5280665159225464,0.7774725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.7637362480163574},{"x":0.517671525478363,"y":0.7637362480163574},{"x":0.517671525478363,"y":0.7774725556373596},{"x":0.5031185150146484,"y":0.7774725556373596}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کد","boundary":[0.5031185150146484,0.7637362480163574,0.517671525478363,0.7774725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4719334840774536,"y":0.7637362480163574},{"x":0.4989604949951172,"y":0.7637362480163574},{"x":0.4989604949951172,"y":0.7774725556373596},{"x":0.4719334840774536,"y":0.7774725556373596}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پستی","boundary":[0.4719334840774536,0.7637362480163574,0.4989604949951172,0.7774725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4178794324398041,"y":0.7637362480163574},{"x":0.45945945382118225,"y":0.7637362480163574},{"x":0.45945945382118225,"y":0.7774725556373596},{"x":0.4178794324398041,"y":0.7774725556373596}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۸۵۱۱۵","boundary":[0.4178794324398041,0.7637362480163574,0.45945945382118225,0.7774725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4054054021835327,"y":0.7637362480163574},{"x":0.4116424024105072,"y":0.7637362480163574},{"x":0.4116424024105072,"y":0.7774725556373596},{"x":0.4054054021835327,"y":0.7774725556373596}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.4054054021835327,0.7637362480163574,0.4116424024105072,0.7774725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3596673607826233,"y":0.7637362480163574},{"x":0.3991684019565582,"y":0.7637362480163574},{"x":0.3991684019565582,"y":0.7774725556373596},{"x":0.3596673607826233,"y":0.7774725556373596}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۷۱۹۴۶","boundary":[0.3596673607826233,0.7637362480163574,0.3991684019565582,0.7774725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31808730959892273,"y":0.7637362480163574},{"x":0.3534303605556488,"y":0.7637362480163574},{"x":0.3534303605556488,"y":0.7774725556373596},{"x":0.31808730959892273,"y":0.7774725556373596}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صندوق","boundary":[0.31808730959892273,0.7637362480163574,0.3534303605556488,0.7774725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806652784347534,"y":0.7637362480163574},{"x":0.3097712993621826,"y":0.7637362480163574},{"x":0.3097712993621826,"y":0.7774725556373596},{"x":0.2806652784347534,"y":0.7774725556373596}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پستی","boundary":[0.2806652784347534,0.7637362480163574,0.3097712993621826,0.7774725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23908524215221405,"y":0.7637362480163574},{"x":0.2702702581882477,"y":0.7637362480163574},{"x":0.2702702581882477,"y":0.7774725556373596},{"x":0.23908524215221405,"y":0.7774725556373596}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۱۶۱","boundary":[0.23908524215221405,0.7637362480163574,0.2702702581882477,0.7774725556373596]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23908524215221405,"y":0.7417582273483276},{"x":0.7422037124633789,"y":0.7445054650306702},{"x":0.7422037124633789,"y":0.7788461446762085},{"x":0.23908524215221405,"y":0.7774725556373596}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.23408524215221405,0.7347582273483276,0.7472037124633789,0.7858461446762085],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5613305568695068,"y":0.7829670310020447},{"x":0.5841996073722839,"y":0.7829670310020447},{"x":0.5821205973625183,"y":0.7953296899795532},{"x":0.5613305568695068,"y":0.7953296899795532}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.5613305568695068,0.7829670310020447,0.5821205973625183,0.7953296899795532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5467775464057922,"y":0.7829670310020447},{"x":0.5530145764350891,"y":0.7829670310020447},{"x":0.5509355664253235,"y":0.7953296899795532},{"x":0.5467775464057922,"y":0.7953296899795532}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5467775464057922,0.7829670310020447,0.5509355664253235,0.7953296899795532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.781593382358551},{"x":0.5405405163764954,"y":0.7829670310020447},{"x":0.5405405163764954,"y":0.7953296899795532},{"x":0.5114344954490662,"y":0.7939560413360596}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تلفکس","boundary":[0.5114344954490662,0.781593382358551,0.5405405163764954,0.7953296899795532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.781593382358551},{"x":0.5031185150146484,"y":0.781593382358551},{"x":0.5031185150146484,"y":0.7939560413360596},{"x":0.4989604949951172,"y":0.7939560413360596}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4989604949951172,0.781593382358551,0.5031185150146484,0.7939560413360596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3970893919467926,"y":0.7802197933197021},{"x":0.4927234947681427,"y":0.781593382358551},{"x":0.4927234947681427,"y":0.7939560413360596},{"x":0.3970893919467926,"y":0.7925823926925659}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۰۷۱۳۶۲۷۳۰۵۰","boundary":[0.3970893919467926,0.7802197933197021,0.4927234947681427,0.7939560413360596]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3970893919467926,"y":0.7802197933197021},{"x":0.5841996073722839,"y":0.7829670310020447},{"x":0.5821205973625183,"y":0.7953296899795532},{"x":0.3970893919467926,"y":0.7939560413360596}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.3920893919467926,0.7732197933197021,0.5871205973625183,0.8023296899795532],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/ac168c945c721586/pages/xZCDqnKLrEjOEpja-sec.webp","jpeg":"/storage/books/ac168c945c721586/pages/bYDNxKPKweZwkGSI.jpg","blurred":"/storage/books/ac168c945c721586/pages/tKfnCiUXtXKAPUuW.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.0007243874439826378,0.0005790816385012407,0.9981829046856093,0.9989224278081905]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.42994505167007446},{"x":0.8627858757972717,"y":0.42994505167007446},{"x":0.8627858757972717,"y":0.4436813294887543},{"x":0.8191268444061279,"y":0.4423076808452606}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شورای","boundary":[0.8191268444061279,0.42994505167007446,0.8627858757972717,0.4436813294887543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.4285714328289032},{"x":0.8108108043670654,"y":0.42994505167007446},{"x":0.8108108043670654,"y":0.4436813294887543},{"x":0.7505197525024414,"y":0.4423076808452606}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.7505197525024414,0.4285714328289032,0.8108108043670654,0.4436813294887543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6902287006378174,"y":0.4285714328289032},{"x":0.7442827224731445,"y":0.4285714328289032},{"x":0.7442827224731445,"y":0.4423076808452606},{"x":0.6902287006378174,"y":0.4423076808452606}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6902287006378174,0.4285714328289032,0.7442827224731445,0.4423076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.4285714328289032},{"x":0.6839916706085205,"y":0.4285714328289032},{"x":0.6839916706085205,"y":0.4423076808452606},{"x":0.644490659236908,"y":0.4423076808452606}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.644490659236908,0.4285714328289032,0.6839916706085205,0.4423076808452606]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.4285714328289032},{"x":0.8627858757972717,"y":0.42994505167007446},{"x":0.8627858757972717,"y":0.4436813294887543},{"x":0.644490659236908,"y":0.4423076808452606}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.639490659236908,0.4215714328289032,0.8677858757972717,0.4506813294887543],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.4711538553237915},{"x":0.8627858757972717,"y":0.4711538553237915},{"x":0.8627858757972717,"y":0.48351648449897766},{"x":0.837837815284729,"y":0.48351648449897766}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.4711538553237915,0.8627858757972717,0.48351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.47252747416496277},{"x":0.8316008448600769,"y":0.4711538553237915},{"x":0.8316008448600769,"y":0.48351648449897766},{"x":0.8087317943572998,"y":0.48351648449897766}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سید","boundary":[0.8087317943572998,0.47252747416496277,0.8316008448600769,0.48351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.47252747416496277},{"x":0.8024948239326477,"y":0.47252747416496277},{"x":0.8024948239326477,"y":0.48351648449897766},{"x":0.765072762966156,"y":0.48351648449897766}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مجتبی","boundary":[0.765072762966156,0.47252747416496277,0.8024948239326477,0.48351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.47252747416496277},{"x":0.7588357329368591,"y":0.47252747416496277},{"x":0.7588357329368591,"y":0.48351648449897766},{"x":0.7255717515945435,"y":0.4848901033401489}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زبرجد","boundary":[0.7255717515945435,0.47252747416496277,0.7588357329368591,0.48351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.4890109896659851},{"x":0.8627858757972717,"y":0.4890109896659851},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5013736486434937},{"x":0.837837815284729,"y":0.5013736486434937}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.4890109896659851,0.8627858757972717,0.5013736486434937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.4890109896659851},{"x":0.8316008448600769,"y":0.4890109896659851},{"x":0.8316008448600769,"y":0.5013736486434937},{"x":0.7962577939033508,"y":0.5013736486434937}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علیرضا","boundary":[0.7962577939033508,0.4890109896659851,0.8316008448600769,0.5013736486434937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401247620582581,"y":0.4890109896659851},{"x":0.790020763874054,"y":0.4890109896659851},{"x":0.790020763874054,"y":0.5013736486434937},{"x":0.7401247620582581,"y":0.5013736486434937}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرداریان","boundary":[0.7401247620582581,0.4890109896659851,0.790020763874054,0.5013736486434937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.5068681240081787},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5068681240081787},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5192307829856873},{"x":0.837837815284729,"y":0.5192307829856873}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.5068681240081787,0.8627858757972717,0.5192307829856873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.5068681240081787},{"x":0.8316008448600769,"y":0.5068681240081787},{"x":0.8316008448600769,"y":0.5192307829856873},{"x":0.8045738339424133,"y":0.5192307829856873}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هاجر","boundary":[0.8045738339424133,0.5068681240081787,0.8316008448600769,0.5192307829856873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.5082417726516724},{"x":0.7983368039131165,"y":0.5068681240081787},{"x":0.7983368039131165,"y":0.5192307829856873},{"x":0.765072762966156,"y":0.5206043720245361}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ستوده","boundary":[0.765072762966156,0.5082417726516724,0.7983368039131165,0.5192307829856873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.5247252583503723},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5247252583503723},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5384615659713745},{"x":0.837837815284729,"y":0.5384615659713745}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.5247252583503723,0.8627858757972717,0.5384615659713745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7671517729759216,"y":0.5247252583503723},{"x":0.8316008448600769,"y":0.5247252583503723},{"x":0.8316008448600769,"y":0.5384615659713745},{"x":0.7671517729759216,"y":0.5384615659713745}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محمدصادق","boundary":[0.7671517729759216,0.5247252583503723,0.8316008448600769,0.5384615659713745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.5247252583503723},{"x":0.7609147429466248,"y":0.5247252583503723},{"x":0.7609147429466248,"y":0.5384615659713745},{"x":0.704781711101532,"y":0.5384615659713745}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ابوالقاسمی","boundary":[0.704781711101532,0.5247252583503723,0.7609147429466248,0.5384615659713745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.5439560413360596},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5439560413360596},{"x":0.8627858757972717,"y":0.557692289352417},{"x":0.837837815284729,"y":0.557692289352417}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.5439560413360596,0.8627858757972717,0.557692289352417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.5439560413360596},{"x":0.8316008448600769,"y":0.5439560413360596},{"x":0.8316008448600769,"y":0.557692289352417},{"x":0.8004158139228821,"y":0.557692289352417}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.8004158139228821,0.5439560413360596,0.8316008448600769,0.557692289352417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.5439560413360596},{"x":0.7941787838935852,"y":0.5439560413360596},{"x":0.7941787838935852,"y":0.557692289352417},{"x":0.7588357329368591,"y":0.557692289352417}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ابراهیم","boundary":[0.7588357329368591,0.5439560413360596,0.7941787838935852,0.557692289352417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.5439560413360596},{"x":0.7505197525024414,"y":0.5439560413360596},{"x":0.7505197525024414,"y":0.557692289352417},{"x":0.7027027010917664,"y":0.557692289352417}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بحرالعلوم","boundary":[0.7027027010917664,0.5439560413360596,0.7505197525024414,0.557692289352417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.5631868243217468},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5631868243217468},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5755494236946106},{"x":0.837837815284729,"y":0.5755494236946106}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.5631868243217468,0.8627858757972717,0.5755494236946106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.5631868243217468},{"x":0.8316008448600769,"y":0.5631868243217468},{"x":0.8316008448600769,"y":0.5755494236946106},{"x":0.7983368039131165,"y":0.5755494236946106}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مهرزاد","boundary":[0.7983368039131165,0.5631868243217468,0.8316008448600769,0.5755494236946106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.5631868243217468},{"x":0.7920997738838196,"y":0.5631868243217468},{"x":0.7920997738838196,"y":0.5755494236946106},{"x":0.7609147429466248,"y":0.5755494236946106}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بیغش","boundary":[0.7609147429466248,0.5631868243217468,0.7920997738838196,0.5755494236946106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.5796703100204468},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5796703100204468},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5920329689979553},{"x":0.837837815284729,"y":0.5920329689979553}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.5796703100204468,0.8627858757972717,0.5920329689979553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.5796703100204468},{"x":0.8316008448600769,"y":0.5796703100204468},{"x":0.8316008448600769,"y":0.5920329689979553},{"x":0.8066527843475342,"y":0.593406617641449}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فریبا","boundary":[0.8066527843475342,0.5796703100204468,0.8316008448600769,0.5920329689979553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.5796703100204468},{"x":0.8004158139228821,"y":0.5796703100204468},{"x":0.8004158139228821,"y":0.593406617641449},{"x":0.7463617324829102,"y":0.593406617641449}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خوشبخت","boundary":[0.7463617324829102,0.5796703100204468,0.8004158139228821,0.593406617641449]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.598901093006134},{"x":0.8627858757972717,"y":0.598901093006134},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6112637519836426},{"x":0.837837815284729,"y":0.6126373410224915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.598901093006134,0.8627858757972717,0.6112637519836426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7879418134689331,"y":0.598901093006134},{"x":0.8316008448600769,"y":0.598901093006134},{"x":0.8316008448600769,"y":0.6126373410224915},{"x":0.7879418134689331,"y":0.6126373410224915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.7879418134689331,0.598901093006134,0.8316008448600769,0.6126373410224915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7484407424926758,"y":0.6002747416496277},{"x":0.7817047834396362,"y":0.598901093006134},{"x":0.7817047834396362,"y":0.6126373410224915},{"x":0.7484407424926758,"y":0.6126373410224915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رضوی","boundary":[0.7484407424926758,0.6002747416496277,0.7817047834396362,0.6126373410224915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.6181318759918213},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6181318759918213},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6291208863258362},{"x":0.837837815284729,"y":0.6291208863258362}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.6181318759918213,0.8627858757972717,0.6291208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.6181318759918213},{"x":0.8316008448600769,"y":0.6181318759918213},{"x":0.8316008448600769,"y":0.6291208863258362},{"x":0.8004158139228821,"y":0.6291208863258362}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"حبیب","boundary":[0.8004158139228821,0.6181318759918213,0.8316008448600769,0.6291208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.6181318759918213},{"x":0.7920997738838196,"y":0.6181318759918213},{"x":0.7920997738838196,"y":0.6291208863258362},{"x":0.7609147429466248,"y":0.6291208863258362}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.7609147429466248,0.6181318759918213,0.7920997738838196,0.6291208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.6346153616905212},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6346153616905212},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6483516693115234},{"x":0.837837815284729,"y":0.6483516693115234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.6346153616905212,0.8627858757972717,0.6483516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.6346153616905212},{"x":0.8316008448600769,"y":0.6346153616905212},{"x":0.8316008448600769,"y":0.6483516693115234},{"x":0.7962577939033508,"y":0.6483516693115234}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علیرضا","boundary":[0.7962577939033508,0.6346153616905212,0.8316008448600769,0.6483516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.6346153616905212},{"x":0.790020763874054,"y":0.6346153616905212},{"x":0.790020763874054,"y":0.6483516693115234},{"x":0.7463617324829102,"y":0.6483516693115234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شریعتی","boundary":[0.7463617324829102,0.6346153616905212,0.790020763874054,0.6483516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.6538461446762085},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6538461446762085},{"x":0.8627858757972717,"y":0.666208803653717},{"x":0.837837815284729,"y":0.666208803653717}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.6538461446762085,0.8627858757972717,0.666208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.6538461446762085},{"x":0.8316008448600769,"y":0.6538461446762085},{"x":0.8316008448600769,"y":0.666208803653717},{"x":0.7858628034591675,"y":0.666208803653717}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عبدالعلی","boundary":[0.7858628034591675,0.6538461446762085,0.8316008448600769,0.666208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.6538461446762085},{"x":0.777546763420105,"y":0.6538461446762085},{"x":0.777546763420105,"y":0.666208803653717},{"x":0.7546777725219727,"y":0.666208803653717}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شکر","boundary":[0.7546777725219727,0.6538461446762085,0.777546763420105,0.666208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.6717032790184021},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6717032790184021},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6840659379959106},{"x":0.837837815284729,"y":0.6840659379959106}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.6717032790184021,0.8627858757972717,0.6840659379959106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.6717032790184021},{"x":0.8316008448600769,"y":0.6717032790184021},{"x":0.8316008448600769,"y":0.6840659379959106},{"x":0.8024948239326477,"y":0.6840659379959106}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"احمد","boundary":[0.8024948239326477,0.6717032790184021,0.8316008448600769,0.6840659379959106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.6717032790184021},{"x":0.7962577939033508,"y":0.6717032790184021},{"x":0.7962577939033508,"y":0.6840659379959106},{"x":0.7546777725219727,"y":0.6854395866394043}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"صدرایی","boundary":[0.7546777725219727,0.6717032790184021,0.7962577939033508,0.6840659379959106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.6730769276618958},{"x":0.7484407424926758,"y":0.6717032790184021},{"x":0.7484407424926758,"y":0.6854395866394043},{"x":0.704781711101532,"y":0.6854395866394043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جواهری","boundary":[0.704781711101532,0.6730769276618958,0.7484407424926758,0.6854395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.6909340620040894},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6909340620040894},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7032967209815979},{"x":0.837837815284729,"y":0.7032967209815979}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.6909340620040894,0.8627858757972717,0.7032967209815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.6909340620040894},{"x":0.8316008448600769,"y":0.6909340620040894},{"x":0.8316008448600769,"y":0.7032967209815979},{"x":0.765072762966156,"y":0.7032967209815979}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محمدمهدی","boundary":[0.765072762966156,0.6909340620040894,0.8316008448600769,0.7032967209815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.6909340620040894},{"x":0.7588357329368591,"y":0.6909340620040894},{"x":0.7588357329368591,"y":0.7032967209815979},{"x":0.7234927415847778,"y":0.7032967209815979}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ظرافت","boundary":[0.7234927415847778,0.6909340620040894,0.7588357329368591,0.7032967209815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.708791196346283},{"x":0.8627858757972717,"y":0.708791196346283},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7211538553237915},{"x":0.837837815284729,"y":0.7211538553237915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.708791196346283,0.8627858757972717,0.7211538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.708791196346283},{"x":0.8316008448600769,"y":0.708791196346283},{"x":0.8316008448600769,"y":0.7211538553237915},{"x":0.8024948239326477,"y":0.7211538553237915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"احمد","boundary":[0.8024948239326477,0.708791196346283,0.8316008448600769,0.7211538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.708791196346283},{"x":0.7962577939033508,"y":0.708791196346283},{"x":0.7962577939033508,"y":0.7211538553237915},{"x":0.7692307829856873,"y":0.7211538553237915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فاضل","boundary":[0.7692307829856873,0.708791196346283,0.7962577939033508,0.7211538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.708791196346283},{"x":0.7609147429466248,"y":0.708791196346283},{"x":0.7609147429466248,"y":0.7211538553237915},{"x":0.7422037124633789,"y":0.7211538553237915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.7422037124633789,0.708791196346283,0.7609147429466248,0.7211538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.7280219793319702},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7280219793319702},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7403846383094788},{"x":0.837837815284729,"y":0.7403846383094788}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.7280219793319702,0.8627858757972717,0.7403846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.7280219793319702},{"x":0.8316008448600769,"y":0.7280219793319702},{"x":0.8316008448600769,"y":0.7403846383094788},{"x":0.7962577939033508,"y":0.7403846383094788}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.7962577939033508,0.7280219793319702,0.8316008448600769,0.7403846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.7280219793319702},{"x":0.790020763874054,"y":0.7280219793319702},{"x":0.790020763874054,"y":0.7403846383094788},{"x":0.7609147429466248,"y":0.7403846383094788}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کیانی","boundary":[0.7609147429466248,0.7280219793319702,0.790020763874054,0.7403846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.7458791136741638},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7458791136741638},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7568681240081787},{"x":0.837837815284729,"y":0.7568681240081787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.7458791136741638,0.8627858757972717,0.7568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.7458791136741638},{"x":0.8316008448600769,"y":0.7458791136741638},{"x":0.8316008448600769,"y":0.7568681240081787},{"x":0.7962577939033508,"y":0.7568681240081787}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مرضیه","boundary":[0.7962577939033508,0.7458791136741638,0.8316008448600769,0.7568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.7458791136741638},{"x":0.790020763874054,"y":0.7458791136741638},{"x":0.790020763874054,"y":0.7568681240081787},{"x":0.7505197525024414,"y":0.7568681240081787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موسوی","boundary":[0.7505197525024414,0.7458791136741638,0.790020763874054,0.7568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.7458791136741638},{"x":0.7442827224731445,"y":0.7458791136741638},{"x":0.7442827224731445,"y":0.7568681240081787},{"x":0.7193347215652466,"y":0.7568681240081787}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نسب","boundary":[0.7193347215652466,0.7458791136741638,0.7442827224731445,0.7568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.7637362480163574},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7637362480163574},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7774725556373596},{"x":0.837837815284729,"y":0.7774725556373596}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.7637362480163574,0.8627858757972717,0.7774725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.7637362480163574},{"x":0.8316008448600769,"y":0.7637362480163574},{"x":0.8316008448600769,"y":0.7774725556373596},{"x":0.7941787838935852,"y":0.7774725556373596}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مجتبی","boundary":[0.7941787838935852,0.7637362480163574,0.8316008448600769,0.7774725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.7637362480163574},{"x":0.7879418134689331,"y":0.7637362480163574},{"x":0.7879418134689331,"y":0.7774725556373596},{"x":0.752598762512207,"y":0.7774725556373596}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واعظی","boundary":[0.752598762512207,0.7637362480163574,0.7879418134689331,0.7774725556373596]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.47252747416496277},{"x":0.8627858757972717,"y":0.4711538553237915},{"x":0.8690228462219238,"y":0.7774725556373596},{"x":0.7068607211112976,"y":0.7774725556373596}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6956236910820007,0.46552747416496276,0.8740228462219238,0.7844725556373596],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6070685982704163,"y":0.4711538553237915},{"x":0.6382536292076111,"y":0.4711538553237915},{"x":0.6382536292076111,"y":0.48351648449897766},{"x":0.6070685982704163,"y":0.48351648449897766}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معاون","boundary":[0.6070685982704163,0.4711538553237915,0.6382536292076111,0.48351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.4711538553237915},{"x":0.6008316278457642,"y":0.4711538553237915},{"x":0.6008316278457642,"y":0.48351648449897766},{"x":0.5571725368499756,"y":0.48351648449897766}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهشی","boundary":[0.5571725368499756,0.4711538553237915,0.6008316278457642,0.48351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5093554854393005,"y":0.4711538553237915},{"x":0.5509355664253235,"y":0.4711538553237915},{"x":0.5509355664253235,"y":0.48351648449897766},{"x":0.5093554854393005,"y":0.48351648449897766}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5093554854393005,0.4711538553237915,0.5509355664253235,0.48351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.4711538553237915},{"x":0.5031185150146484,"y":0.4711538553237915},{"x":0.5031185150146484,"y":0.48351648449897766},{"x":0.4989604949951172,"y":0.48351648449897766}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4989604949951172,0.4711538553237915,0.5031185150146484,0.48351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4636174738407135,"y":0.4711538553237915},{"x":0.4927234947681427,"y":0.4711538553237915},{"x":0.4927234947681427,"y":0.48351648449897766},{"x":0.4636174738407135,"y":0.48351648449897766}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رئیس","boundary":[0.4636174738407135,0.4711538553237915,0.4927234947681427,0.48351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4199584126472473,"y":0.4711538553237915},{"x":0.4573804438114166,"y":0.4711538553237915},{"x":0.4573804438114166,"y":0.48351648449897766},{"x":0.4199584126472473,"y":0.48351648449897766}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شورای","boundary":[0.4199584126472473,0.4711538553237915,0.4573804438114166,0.48351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3679833710193634,"y":0.4711538553237915},{"x":0.4137214124202728,"y":0.4711538553237915},{"x":0.4137214124202728,"y":0.48351648449897766},{"x":0.3679833710193634,"y":0.48351648449897766}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.3679833710193634,0.4711538553237915,0.4137214124202728,0.48351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.4890109896659851},{"x":0.6382536292076111,"y":0.4890109896659851},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5013736486434937},{"x":0.6008316278457642,"y":0.5013736486434937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نماینده","boundary":[0.6008316278457642,0.4890109896659851,0.6382536292076111,0.5013736486434937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5634095668792725,"y":0.4890109896659851},{"x":0.5945945978164673,"y":0.4890109896659851},{"x":0.5945945978164673,"y":0.5013736486434937},{"x":0.5634095668792725,"y":0.5013736486434937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معاون","boundary":[0.5634095668792725,0.4890109896659851,0.5945945978164673,0.5013736486434937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.4890109896659851},{"x":0.5571725368499756,"y":0.4890109896659851},{"x":0.5571725368499756,"y":0.5013736486434937},{"x":0.5114344954490662,"y":0.5013736486434937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهشی","boundary":[0.5114344954490662,0.4890109896659851,0.5571725368499756,0.5013736486434937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46569645404815674,"y":0.4890109896659851},{"x":0.5051975250244141,"y":0.4890109896659851},{"x":0.5051975250244141,"y":0.5013736486434937},{"x":0.46569645404815674,"y":0.5013736486434937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.46569645404815674,0.4890109896659851,0.5051975250244141,0.5013736486434937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4469854533672333,"y":0.4890109896659851},{"x":0.4573804438114166,"y":0.4890109896659851},{"x":0.4573804438114166,"y":0.5013736486434937},{"x":0.4469854533672333,"y":0.5013736486434937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4469854533672333,0.4890109896659851,0.4573804438114166,0.5013736486434937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4054054021835327,"y":0.4890109896659851},{"x":0.4407484531402588,"y":0.4890109896659851},{"x":0.4407484531402588,"y":0.5013736486434937},{"x":0.4054054021835327,"y":0.5013736486434937}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شورای","boundary":[0.4054054021835327,0.4890109896659851,0.4407484531402588,0.5013736486434937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3534303605556488,"y":0.4890109896659851},{"x":0.3991684019565582,"y":0.4890109896659851},{"x":0.3991684019565582,"y":0.5013736486434937},{"x":0.3534303605556488,"y":0.5013736486434937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.3534303605556488,0.4890109896659851,0.3991684019565582,0.5013736486434937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091476082801819,"y":0.5082417726516724},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5082417726516724},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5206043720245361},{"x":0.6091476082801819,"y":0.5206043720245361}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"رئیس","boundary":[0.6091476082801819,0.5082417726516724,0.6382536292076111,0.5206043720245361]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779625773429871,"y":0.5082417726516724},{"x":0.602910578250885,"y":0.5082417726516724},{"x":0.602910578250885,"y":0.5206043720245361},{"x":0.5779625773429871,"y":0.5206043720245361}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5779625773429871,0.5082417726516724,0.602910578250885,0.5206043720245361]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.5082417726516724},{"x":0.5717255473136902,"y":0.5082417726516724},{"x":0.5717255473136902,"y":0.5206043720245361},{"x":0.5509355664253235,"y":0.5206043720245361}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.5509355664253235,0.5082417726516724,0.5717255473136902,0.5206043720245361]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.5233516693115234},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5233516693115234},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5357142686843872},{"x":0.5945945978164673,"y":0.5370879173278809}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5945945978164673,0.5233516693115234,0.6382536292076111,0.5357142686843872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5696465969085693,"y":0.5247252583503723},{"x":0.5883575677871704,"y":0.5247252583503723},{"x":0.5883575677871704,"y":0.5370879173278809},{"x":0.5696465969085693,"y":0.5370879173278809}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هنر","boundary":[0.5696465969085693,0.5247252583503723,0.5883575677871704,0.5370879173278809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5592515468597412,"y":0.5247252583503723},{"x":0.5634095668792725,"y":0.5247252583503723},{"x":0.5634095668792725,"y":0.5370879173278809},{"x":0.5592515468597412,"y":0.5370879173278809}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5592515468597412,0.5247252583503723,0.5634095668792725,0.5370879173278809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.526098906993866},{"x":0.5530145764350891,"y":0.5247252583503723},{"x":0.5530145764350891,"y":0.5370879173278809},{"x":0.5114344954490662,"y":0.5384615659713745}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معماری","boundary":[0.5114344954490662,0.526098906993866,0.5530145764350891,0.5370879173278809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.5425823926925659},{"x":0.6382536292076111,"y":0.541208803653717},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5549450516700745},{"x":0.5945945978164673,"y":0.5549450516700745}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5945945978164673,0.5425823926925659,0.6382536292076111,0.5549450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5675675868988037,"y":0.5425823926925659},{"x":0.5883575677871704,"y":0.5425823926925659},{"x":0.5883575677871704,"y":0.5549450516700745},{"x":0.5675675868988037,"y":0.5563187003135681}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.5675675868988037,0.5425823926925659,0.5883575677871704,0.5549450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.5439560413360596},{"x":0.5613305568695068,"y":0.5439560413360596},{"x":0.5613305568695068,"y":0.5563187003135681},{"x":0.5571725368499756,"y":0.5563187003135681}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5571725368499756,0.5439560413360596,0.5613305568695068,0.5563187003135681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155925154685974,"y":0.5439560413360596},{"x":0.5488565564155579,"y":0.5439560413360596},{"x":0.5509355664253235,"y":0.5563187003135681},{"x":0.517671525478363,"y":0.557692289352417}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عمران","boundary":[0.5155925154685974,0.5439560413360596,0.5509355664253235,0.5563187003135681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.5590659379959106},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5590659379959106},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5741758346557617},{"x":0.5945945978164673,"y":0.5755494236946106}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5945945978164673,0.5590659379959106,0.6382536292076111,0.5741758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.5604395866394043},{"x":0.5883575677871704,"y":0.5590659379959106},{"x":0.5883575677871704,"y":0.5755494236946106},{"x":0.5405405163764954,"y":0.5755494236946106}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.5405405163764954,0.5604395866394043,0.5883575677871704,0.5755494236946106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155925154685974,"y":0.5618131756782532},{"x":0.5343035459518433,"y":0.5604395866394043},{"x":0.5343035459518433,"y":0.5755494236946106},{"x":0.5155925154685974,"y":0.5769230723381042}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برق","boundary":[0.5155925154685974,0.5618131756782532,0.5343035459518433,0.5755494236946106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.5618131756782532},{"x":0.5093554854393005,"y":0.5618131756782532},{"x":0.5093554854393005,"y":0.5769230723381042},{"x":0.5051975250244141,"y":0.5769230723381042}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5051975250244141,0.5618131756782532,0.5093554854393005,0.5769230723381042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45322245359420776,"y":0.5618131756782532},{"x":0.4989604949951172,"y":0.5618131756782532},{"x":0.4989604949951172,"y":0.5769230723381042},{"x":0.45322245359420776,"y":0.5769230723381042}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کامپیوتر","boundary":[0.45322245359420776,0.5618131756782532,0.4989604949951172,0.5769230723381042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.5782967209815979},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5782967209815979},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5920329689979553},{"x":0.5945945978164673,"y":0.5920329689979553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5945945978164673,0.5782967209815979,0.6382536292076111,0.5920329689979553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5634095668792725,"y":0.5796703100204468},{"x":0.5883575677871704,"y":0.5796703100204468},{"x":0.5883575677871704,"y":0.5920329689979553},{"x":0.5654885768890381,"y":0.593406617641449}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.5634095668792725,0.5796703100204468,0.5883575677871704,0.5920329689979553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5218295454978943,"y":0.5796703100204468},{"x":0.5571725368499756,"y":0.5796703100204468},{"x":0.5592515468597412,"y":0.593406617641449},{"x":0.5239084959030151,"y":0.593406617641449}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تربیتی","boundary":[0.5218295454978943,0.5796703100204468,0.5592515468597412,0.593406617641449]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.5796703100204468},{"x":0.5155925154685974,"y":0.5796703100204468},{"x":0.517671525478363,"y":0.593406617641449},{"x":0.5135135054588318,"y":0.593406617641449}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5114344954490662,0.5796703100204468,0.517671525478363,0.593406617641449]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844074845314026,"y":0.5810439586639404},{"x":0.5072765350341797,"y":0.5796703100204468},{"x":0.5093554854393005,"y":0.593406617641449},{"x":0.4864864945411682,"y":0.593406617641449}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روان","boundary":[0.4844074845314026,0.5810439586639404,0.5093554854393005,0.593406617641449]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44490644335746765,"y":0.5810439586639404},{"x":0.4802494943141937,"y":0.5796703100204468},{"x":0.4802494943141937,"y":0.593406617641449},{"x":0.44490644335746765,"y":0.5947802066802979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.44490644335746765,0.5810439586639404,0.4802494943141937,0.593406617641449]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.5975274443626404},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5961538553237915},{"x":0.6382536292076111,"y":0.6098901033401489},{"x":0.5945945978164673,"y":0.6112637519836426}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5945945978164673,0.5975274443626404,0.6382536292076111,0.6098901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.530145525932312,"y":0.598901093006134},{"x":0.5883575677871704,"y":0.5975274443626404},{"x":0.5883575677871704,"y":0.6112637519836426},{"x":0.5322245359420776,"y":0.6126373410224915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دامپزشکی","boundary":[0.530145525932312,0.598901093006134,0.5883575677871704,0.6112637519836426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.6167582273483276},{"x":0.6382536292076111,"y":0.6153846383094788},{"x":0.6382536292076111,"y":0.6277472376823425},{"x":0.5945945978164673,"y":0.6277472376823425}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5945945978164673,0.6167582273483276,0.6382536292076111,0.6277472376823425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5634095668792725,"y":0.6181318759918213},{"x":0.5883575677871704,"y":0.6181318759918213},{"x":0.5883575677871704,"y":0.6291208863258362},{"x":0.5634095668792725,"y":0.6291208863258362}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.5634095668792725,0.6181318759918213,0.5883575677871704,0.6291208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.6359890103340149},{"x":0.6382536292076111,"y":0.6346153616905212},{"x":0.6382536292076111,"y":0.6442307829856873},{"x":0.5945945978164673,"y":0.6469780206680298}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5945945978164673,0.6359890103340149,0.6382536292076111,0.6442307829856873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.6387362480163574},{"x":0.5883575677871704,"y":0.6359890103340149},{"x":0.5883575677871704,"y":0.6469780206680298},{"x":0.5405405163764954,"y":0.6497252583503723}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.5405405163764954,0.6387362480163574,0.5883575677871704,0.6469780206680298]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3534303605556488,"y":0.4711538553237915},{"x":0.6382536292076111,"y":0.4711538553237915},{"x":0.6382536292076111,"y":0.6497252583503723},{"x":0.3534303605556488,"y":0.6497252583503723}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3484303605556488,0.4641538553237915,0.6432536292076111,0.6567252583503723],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.6359890103340149},{"x":0.5343035459518433,"y":0.6346153616905212},{"x":0.5343035459518433,"y":0.6469780206680298},{"x":0.5051975250244141,"y":0.6469780206680298}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"شیمی","boundary":[0.5051975250244141,0.6359890103340149,0.5343035459518433,0.6469780206680298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.6359890103340149},{"x":0.4989604949951172,"y":0.6359890103340149},{"x":0.5010395050048828,"y":0.6483516693115234},{"x":0.4906444847583771,"y":0.6483516693115234}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4906444847583771,0.6359890103340149,0.5010395050048828,0.6483516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.6346153616905212},{"x":0.4906444847583771,"y":0.6332417726516724},{"x":0.4906444847583771,"y":0.6469780206680298},{"x":0.469854474067688,"y":0.6469780206680298}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"نفت","boundary":[0.469854474067688,0.6346153616905212,0.4906444847583771,0.6469780206680298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4573804438114166,"y":0.6346153616905212},{"x":0.4636174738407135,"y":0.6346153616905212},{"x":0.4636174738407135,"y":0.6469780206680298},{"x":0.45945945382118225,"y":0.6469780206680298}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4573804438114166,0.6346153616905212,0.4636174738407135,0.6469780206680298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.6346153616905212},{"x":0.45322245359420776,"y":0.6346153616905212},{"x":0.45322245359420776,"y":0.6483516693115234},{"x":0.43659043312072754,"y":0.6483516693115234}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گاز","boundary":[0.43659043312072754,0.6346153616905212,0.45322245359420776,0.6483516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.651098906993866},{"x":0.6382536292076111,"y":0.651098906993866},{"x":0.6382536292076111,"y":0.6648351550102234},{"x":0.5945945978164673,"y":0.6648351550102234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5945945978164673,0.651098906993866,0.6382536292076111,0.6648351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.6524725556373596},{"x":0.5883575677871704,"y":0.6524725556373596},{"x":0.5883575677871704,"y":0.6648351550102234},{"x":0.55509352684021,"y":0.6648351550102234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الهیات","boundary":[0.5530145764350891,0.6524725556373596,0.5883575677871704,0.6648351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.542619526386261,"y":0.6524725556373596},{"x":0.5467775464057922,"y":0.6524725556373596},{"x":0.5488565564155579,"y":0.6648351550102234},{"x":0.5446985363960266,"y":0.6648351550102234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.542619526386261,0.6524725556373596,0.5488565564155579,0.6648351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.6538461446762085},{"x":0.5363825559616089,"y":0.6538461446762085},{"x":0.5363825559616089,"y":0.666208803653717},{"x":0.5031185150146484,"y":0.666208803653717}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معارف","boundary":[0.5031185150146484,0.6538461446762085,0.5363825559616089,0.666208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4573804438114166,"y":0.6538461446762085},{"x":0.49688148498535156,"y":0.6538461446762085},{"x":0.49688148498535156,"y":0.666208803653717},{"x":0.4573804438114166,"y":0.666208803653717}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.4573804438114166,0.6538461446762085,0.49688148498535156,0.666208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.6703296899795532},{"x":0.6382536292076111,"y":0.6689560413360596},{"x":0.6382536292076111,"y":0.682692289352417},{"x":0.5945945978164673,"y":0.6840659379959106}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5945945978164673,0.6703296899795532,0.6382536292076111,0.682692289352417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.6703296899795532},{"x":0.5883575677871704,"y":0.6703296899795532},{"x":0.5883575677871704,"y":0.6840659379959106},{"x":0.55509352684021,"y":0.6840659379959106}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اقتصاد","boundary":[0.5530145764350891,0.6703296899795532,0.5883575677871704,0.6840659379959106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5488565564155579,"y":0.6717032790184021},{"x":0.5530145764350891,"y":0.6717032790184021},{"x":0.5530145764350891,"y":0.6840659379959106},{"x":0.5509355664253235,"y":0.6840659379959106}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5488565564155579,0.6717032790184021,0.5530145764350891,0.6840659379959106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010395050048828,"y":0.6717032790184021},{"x":0.542619526386261,"y":0.6703296899795532},{"x":0.5446985363960266,"y":0.6840659379959106},{"x":0.5010395050048828,"y":0.6854395866394043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.5010395050048828,0.6717032790184021,0.5446985363960266,0.6840659379959106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.6717032790184021},{"x":0.4948025047779083,"y":0.6717032790184021},{"x":0.4948025047779083,"y":0.6854395866394043},{"x":0.4906444847583771,"y":0.6854395866394043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4906444847583771,0.6717032790184021,0.4948025047779083,0.6854395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4615384638309479,"y":0.6717032790184021},{"x":0.4844074845314026,"y":0.6717032790184021},{"x":0.4844074845314026,"y":0.6854395866394043},{"x":0.4615384638309479,"y":0.6854395866394043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.4615384638309479,0.6717032790184021,0.4844074845314026,0.6854395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40748441219329834,"y":0.6717032790184021},{"x":0.4553014636039734,"y":0.6717032790184021},{"x":0.4553014636039734,"y":0.6854395866394043},{"x":0.40748441219329834,"y":0.6854395866394043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.40748441219329834,0.6717032790184021,0.4553014636039734,0.6854395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.6881868243217468},{"x":0.6382536292076111,"y":0.6881868243217468},{"x":0.6382536292076111,"y":0.7005494236946106},{"x":0.5945945978164673,"y":0.7019230723381042}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5945945978164673,0.6881868243217468,0.6382536292076111,0.7005494236946106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5259875059127808,"y":0.6909340620040894},{"x":0.5883575677871704,"y":0.6895604133605957},{"x":0.5883575677871704,"y":0.7019230723381042},{"x":0.5259875059127808,"y":0.7032967209815979}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فناوریهای","boundary":[0.5259875059127808,0.6909340620040894,0.5883575677871704,0.7019230723381042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49688148498535156,"y":0.6909340620040894},{"x":0.5197505354881287,"y":0.6909340620040894},{"x":0.5197505354881287,"y":0.7032967209815979},{"x":0.49688148498535156,"y":0.7032967209815979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوین","boundary":[0.49688148498535156,0.6909340620040894,0.5197505354881287,0.7032967209815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.7074176073074341},{"x":0.6382536292076111,"y":0.7074176073074341},{"x":0.6382536292076111,"y":0.7197802066802979},{"x":0.5945945978164673,"y":0.7211538553237915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5945945978164673,0.7074176073074341,0.6382536292076111,0.7197802066802979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.708791196346283},{"x":0.5883575677871704,"y":0.7074176073074341},{"x":0.5883575677871704,"y":0.7211538553237915},{"x":0.5405405163764954,"y":0.7211538553237915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.5405405163764954,0.708791196346283,0.5883575677871704,0.7211538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4927234947681427,"y":0.708791196346283},{"x":0.5343035459518433,"y":0.708791196346283},{"x":0.5343035459518433,"y":0.7211538553237915},{"x":0.4927234947681427,"y":0.7211538553237915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مکانیک","boundary":[0.4927234947681427,0.708791196346283,0.5343035459518433,0.7211538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.7252747416496277},{"x":0.6382536292076111,"y":0.7252747416496277},{"x":0.6382536292076111,"y":0.7376373410224915},{"x":0.5945945978164673,"y":0.7390109896659851}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5945945978164673,0.7252747416496277,0.6382536292076111,0.7376373410224915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.7266483306884766},{"x":0.5883575677871704,"y":0.7252747416496277},{"x":0.5883575677871704,"y":0.7390109896659851},{"x":0.55509352684021,"y":0.7390109896659851}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ادبیات","boundary":[0.5530145764350891,0.7266483306884766,0.5883575677871704,0.7390109896659851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.542619526386261,"y":0.7266483306884766},{"x":0.5467775464057922,"y":0.7266483306884766},{"x":0.5488565564155579,"y":0.7390109896659851},{"x":0.542619526386261,"y":0.7390109896659851}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.542619526386261,0.7266483306884766,0.5488565564155579,0.7390109896659851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.7266483306884766},{"x":0.5363825559616089,"y":0.7266483306884766},{"x":0.5384615659713745,"y":0.7390109896659851},{"x":0.5135135054588318,"y":0.7403846383094788}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.5135135054588318,0.7266483306884766,0.5384615659713745,0.7390109896659851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47401246428489685,"y":0.7266483306884766},{"x":0.5072765350341797,"y":0.7266483306884766},{"x":0.5072765350341797,"y":0.7403846383094788},{"x":0.47401246428489685,"y":0.7403846383094788}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.47401246428489685,0.7266483306884766,0.5072765350341797,0.7403846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.7445054650306702},{"x":0.6382536292076111,"y":0.7431318759918213},{"x":0.6382536292076111,"y":0.7554945349693298},{"x":0.5945945978164673,"y":0.7568681240081787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5945945978164673,0.7445054650306702,0.6382536292076111,0.7554945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5363825559616089,"y":0.7445054650306702},{"x":0.5883575677871704,"y":0.7431318759918213},{"x":0.5883575677871704,"y":0.7568681240081787},{"x":0.5363825559616089,"y":0.7582417726516724}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.5363825559616089,0.7445054650306702,0.5883575677871704,0.7568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.7623626589775085},{"x":0.6382536292076111,"y":0.7609890103340149},{"x":0.6382536292076111,"y":0.7747252583503723},{"x":0.5945945978164673,"y":0.7747252583503723}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5945945978164673,0.7623626589775085,0.6382536292076111,0.7747252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.55509352684021,"y":0.7623626589775085},{"x":0.5883575677871704,"y":0.7623626589775085},{"x":0.5883575677871704,"y":0.776098906993866},{"x":0.5571725368499756,"y":0.776098906993866}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.55509352684021,0.7623626589775085,0.5883575677871704,0.776098906993866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.7623626589775085},{"x":0.5509355664253235,"y":0.7623626589775085},{"x":0.5509355664253235,"y":0.776098906993866},{"x":0.5467775464057922,"y":0.776098906993866}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5446985363960266,0.7623626589775085,0.5509355664253235,0.776098906993866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155925154685974,"y":0.7623626589775085},{"x":0.5384615659713745,"y":0.7623626589775085},{"x":0.5405405163764954,"y":0.776098906993866},{"x":0.5155925154685974,"y":0.776098906993866}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.5155925154685974,0.7623626589775085,0.5405405163764954,0.776098906993866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.7637362480163574},{"x":0.5093554854393005,"y":0.7623626589775085},{"x":0.5093554854393005,"y":0.776098906993866},{"x":0.469854474067688,"y":0.7774725556373596}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سیاسی","boundary":[0.469854474067688,0.7637362480163574,0.5093554854393005,0.776098906993866]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4054054021835327,"y":0.6346153616905212},{"x":0.6382536292076111,"y":0.6304945349693298},{"x":0.6424116492271423,"y":0.7747252583503723},{"x":0.4116424024105072,"y":0.7788461446762085}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4004054021835327,0.6276153616905212,0.6474116492271423,0.7817252583503723],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/ac168c945c721586/pages/sehjxnHYsqaXUPSa-sec.webp","jpeg":"/storage/books/ac168c945c721586/pages/RSXYayTDnPAensPU.jpg","blurred":"/storage/books/ac168c945c721586/pages/nlozuijPvyEBNkkT.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/ac168c945c721586/pages/pWIJHJAPcINDrxrK-sec.webp","jpeg":"/storage/books/ac168c945c721586/pages/KILIrnwIvxVoNRrJ.jpg","blurred":"/storage/books/ac168c945c721586/pages/yOOtZCmTCpcplYQv.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.0002359732142852894,0.00010359558373034654,0.9981958713600888,0.9987337429189421]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8295218348503113,"y":0.08241758495569229},{"x":0.8627858757972717,"y":0.08379121124744415},{"x":0.8627858757972717,"y":0.09752747416496277},{"x":0.8295218348503113,"y":0.09752747416496277}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.8295218348503113,0.08241758495569229,0.8627858757972717,0.09752747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7879418134689331,"y":0.08241758495569229},{"x":0.8274428248405457,"y":0.08241758495569229},{"x":0.82536381483078,"y":0.09752747416496277},{"x":0.7879418134689331,"y":0.09752747416496277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گفتار","boundary":[0.7879418134689331,0.08241758495569229,0.82536381483078,0.09752747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212057948112488,"y":0.10439560562372208},{"x":0.8627858757972717,"y":0.10439560562372208},{"x":0.8627858757972717,"y":0.12225274741649628},{"x":0.8212057948112488,"y":0.12225274741649628}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زندگی","boundary":[0.8212057948112488,0.10439560562372208,0.8627858757972717,0.12225274741649628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.10439560562372208},{"x":0.812889814376831,"y":0.10439560562372208},{"x":0.812889814376831,"y":0.12225274741649628},{"x":0.7609147429466248,"y":0.12225274741649628}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انسانها","boundary":[0.7609147429466248,0.10439560562372208,0.812889814376831,0.12225274741649628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401247620582581,"y":0.10439560562372208},{"x":0.7505197525024414,"y":0.10439560562372208},{"x":0.7505197525024414,"y":0.12225274741649628},{"x":0.7401247620582581,"y":0.12225274741649628}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7401247620582581,0.10439560562372208,0.7505197525024414,0.12225274741649628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.10439560562372208},{"x":0.7318087220191956,"y":0.10439560562372208},{"x":0.7318087220191956,"y":0.12225274741649628},{"x":0.7110186815261841,"y":0.12225274741649628}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سه","boundary":[0.7110186815261841,0.10439560562372208,0.7318087220191956,0.12225274741649628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.10439560562372208},{"x":0.7027027010917664,"y":0.10439560562372208},{"x":0.7027027010917664,"y":0.12225274741649628},{"x":0.6715176701545715,"y":0.12225274741649628}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عامل","boundary":[0.6715176701545715,0.10439560562372208,0.7027027010917664,0.12225274741649628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6424116492271423,"y":0.10439560562372208},{"x":0.6611226797103882,"y":0.10439560562372208},{"x":0.6611226797103882,"y":0.12225274741649628},{"x":0.6424116492271423,"y":0.12225274741649628}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.6424116492271423,0.10439560562372208,0.6611226797103882,0.12225274741649628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.10439560562372208},{"x":0.6403326392173767,"y":0.10439560562372208},{"x":0.6403326392173767,"y":0.12225274741649628},{"x":0.6382536292076111,"y":0.12225274741649628}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6382536292076111,0.10439560562372208,0.6403326392173767,0.12225274741649628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6112266182899475,"y":0.10439560562372208},{"x":0.6278586387634277,"y":0.10439560562372208},{"x":0.6278586387634277,"y":0.12225274741649628},{"x":0.6112266182899475,"y":0.12225274741649628}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هوا","boundary":[0.6112266182899475,0.10439560562372208,0.6278586387634277,0.12225274741649628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.10439560562372208},{"x":0.6008316278457642,"y":0.10439560562372208},{"x":0.6008316278457642,"y":0.12225274741649628},{"x":0.5945945978164673,"y":0.12225274741649628}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5945945978164673,0.10439560562372208,0.6008316278457642,0.12225274741649628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.10439560562372208},{"x":0.5862785577774048,"y":0.10439560562372208},{"x":0.5862785577774048,"y":0.12225274741649628},{"x":0.5530145764350891,"y":0.12225274741649628}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خاک","boundary":[0.5530145764350891,0.10439560562372208,0.5862785577774048,0.12225274741649628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.10439560562372208},{"x":0.5446985363960266,"y":0.10439560562372208},{"x":0.5446985363960266,"y":0.12225274741649628},{"x":0.5031185150146484,"y":0.12225274741649628}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وابسته","boundary":[0.5031185150146484,0.10439560562372208,0.5446985363960266,0.12225274741649628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4636174738407135,"y":0.10439560562372208},{"x":0.4948025047779083,"y":0.10439560562372208},{"x":0.4948025047779083,"y":0.12225274741649628},{"x":0.4636174738407135,"y":0.12225274741649628}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.4636174738407135,0.10439560562372208,0.4948025047779083,0.12225274741649628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4490644633769989,"y":0.10439560562372208},{"x":0.4553014636039734,"y":0.10439560562372208},{"x":0.4553014636039734,"y":0.12225274741649628},{"x":0.4490644633769989,"y":0.12225274741649628}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4490644633769989,0.10439560562372208,0.4553014636039734,0.12225274741649628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137214124202728,"y":0.10439560562372208},{"x":0.4407484531402588,"y":0.10439560562372208},{"x":0.4407484531402588,"y":0.12225274741649628},{"x":0.4137214124202728,"y":0.12225274741649628}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عدم","boundary":[0.4137214124202728,0.10439560562372208,0.4407484531402588,0.12225274741649628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37214136123657227,"y":0.10439560562372208},{"x":0.4054054021835327,"y":0.10439560562372208},{"x":0.4054054021835327,"y":0.12225274741649628},{"x":0.37214136123657227,"y":0.12225274741649628}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.37214136123657227,0.10439560562372208,0.4054054021835327,0.12225274741649628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3471933603286743,"y":0.10439560562372208},{"x":0.36382535099983215,"y":0.10439560562372208},{"x":0.36382535099983215,"y":0.12225274741649628},{"x":0.3471933603286743,"y":0.12225274741649628}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.3471933603286743,0.10439560562372208,0.36382535099983215,0.12225274741649628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3160083293914795,"y":0.10439560562372208},{"x":0.3367983400821686,"y":0.10439560562372208},{"x":0.3367983400821686,"y":0.12225274741649628},{"x":0.3160083293914795,"y":0.12225274741649628}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.3160083293914795,0.10439560562372208,0.3367983400821686,0.12225274741649628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29729729890823364,"y":0.10439560562372208},{"x":0.3076923191547394,"y":0.10439560562372208},{"x":0.3076923191547394,"y":0.12225274741649628},{"x":0.29729729890823364,"y":0.12225274741649628}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.29729729890823364,0.10439560562372208,0.3076923191547394,0.12225274741649628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26819127798080444,"y":0.10439560562372208},{"x":0.28898128867149353,"y":0.10439560562372208},{"x":0.28898128867149353,"y":0.12225274741649628},{"x":0.26819127798080444,"y":0.12225274741649628}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.26819127798080444,0.10439560562372208,0.28898128867149353,0.12225274741649628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2203742265701294,"y":0.10439560562372208},{"x":0.25987526774406433,"y":0.10439560562372208},{"x":0.25987526774406433,"y":0.12225274741649628},{"x":0.2203742265701294,"y":0.12225274741649628}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.2203742265701294,0.10439560562372208,0.25987526774406433,0.12225274741649628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17047816514968872,"y":0.10439560562372208},{"x":0.21205821633338928,"y":0.10439560562372208},{"x":0.21205821633338928,"y":0.12225274741649628},{"x":0.17047816514968872,"y":0.12225274741649628}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موجب","boundary":[0.17047816514968872,0.10439560562372208,0.21205821633338928,0.12225274741649628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.10439560562372208},{"x":0.16008315980434418,"y":0.10439560562372208},{"x":0.16008315980434418,"y":0.12225274741649628},{"x":0.11850311607122421,"y":0.12225274741649628}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نابودی","boundary":[0.11850311607122421,0.10439560562372208,0.16008315980434418,0.12225274741649628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8357588648796082,"y":0.12637363374233246},{"x":0.8627858757972717,"y":0.12637363374233246},{"x":0.8627858757972717,"y":0.14423076808452606},{"x":0.8357588648796082,"y":0.14423076808452606}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نسل","boundary":[0.8357588648796082,0.12637363374233246,0.8627858757972717,0.14423076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.12637363374233246},{"x":0.8274428248405457,"y":0.12637363374233246},{"x":0.8274428248405457,"y":0.14423076808452606},{"x":0.8024948239326477,"y":0.14423076808452606}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بشر","boundary":[0.8024948239326477,0.12637363374233246,0.8274428248405457,0.14423076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.12637363374233246},{"x":0.7962577939033508,"y":0.12637363374233246},{"x":0.7962577939033508,"y":0.14423076808452606},{"x":0.777546763420105,"y":0.14423076808452606}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.777546763420105,0.12637363374233246,0.7962577939033508,0.14423076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7442827224731445,"y":0.12637363374233246},{"x":0.7754677534103394,"y":0.12637363374233246},{"x":0.7754677534103394,"y":0.14423076808452606},{"x":0.7442827224731445,"y":0.14423076808452606}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گردد","boundary":[0.7442827224731445,0.12637363374233246,0.7754677534103394,0.14423076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.12637363374233246},{"x":0.7422037124633789,"y":0.12637363374233246},{"x":0.7422037124633789,"y":0.14423076808452606},{"x":0.7380457520484924,"y":0.14423076808452606}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7380457520484924,0.12637363374233246,0.7422037124633789,0.14423076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.12637363374233246},{"x":0.7297297120094299,"y":0.12637363374233246},{"x":0.7297297120094299,"y":0.14423076808452606},{"x":0.6964656710624695,"y":0.14423076808452606}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.6964656710624695,0.12637363374233246,0.7297297120094299,0.14423076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.12637363374233246},{"x":0.6902287006378174,"y":0.12637363374233246},{"x":0.6902287006378174,"y":0.14423076808452606},{"x":0.6715176701545715,"y":0.14423076808452606}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آبی","boundary":[0.6715176701545715,0.12637363374233246,0.6902287006378174,0.14423076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6632016897201538,"y":0.12637363374233246},{"x":0.6694386601448059,"y":0.12637363374233246},{"x":0.6694386601448059,"y":0.14423076808452606},{"x":0.6632016897201538,"y":0.14423076808452606}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6632016897201538,0.12637363374233246,0.6694386601448059,0.14423076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.12637363374233246},{"x":0.6548856496810913,"y":0.12637363374233246},{"x":0.6548856496810913,"y":0.14423076808452606},{"x":0.6174635887145996,"y":0.14423076808452606}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خاکی","boundary":[0.6174635887145996,0.12637363374233246,0.6548856496810913,0.14423076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.12637363374233246},{"x":0.6091476082801819,"y":0.12637363374233246},{"x":0.6091476082801819,"y":0.14423076808452606},{"x":0.6049895882606506,"y":0.14423076808452606}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6049895882606506,0.12637363374233246,0.6091476082801819,0.14423076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5592515468597412,"y":0.12637363374233246},{"x":0.5966736078262329,"y":0.12637363374233246},{"x":0.5966736078262329,"y":0.14423076808452606},{"x":0.5592515468597412,"y":0.14423076808452606}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هوایی","boundary":[0.5592515468597412,0.12637363374233246,0.5966736078262329,0.14423076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.12637363374233246},{"x":0.5530145764350891,"y":0.12637363374233246},{"x":0.5530145764350891,"y":0.14423076808452606},{"x":0.5405405163764954,"y":0.14423076808452606}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5405405163764954,0.12637363374233246,0.5530145764350891,0.14423076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.12637363374233246},{"x":0.5405405163764954,"y":0.12637363374233246},{"x":0.5405405163764954,"y":0.14423076808452606},{"x":0.5135135054588318,"y":0.14423076808452606}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دلیل","boundary":[0.5135135054588318,0.12637363374233246,0.5405405163764954,0.14423076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45945945382118225,"y":0.12637363374233246},{"x":0.4989604949951172,"y":0.12637363374233246},{"x":0.4989604949951172,"y":0.14423076808452606},{"x":0.45945945382118225,"y":0.14423076808452606}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حضور","boundary":[0.45945945382118225,0.12637363374233246,0.4989604949951172,0.14423076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4054054021835327,"y":0.12637363374233246},{"x":0.4573804438114166,"y":0.12637363374233246},{"x":0.4573804438114166,"y":0.14423076808452606},{"x":0.4054054021835327,"y":0.14423076808452606}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آلاینده","boundary":[0.4054054021835327,0.12637363374233246,0.4573804438114166,0.14423076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38669440150260925,"y":0.12637363374233246},{"x":0.4054054021835327,"y":0.12637363374233246},{"x":0.4054054021835327,"y":0.14423076808452606},{"x":0.38669440150260925,"y":0.14423076808452606}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.38669440150260925,0.12637363374233246,0.4054054021835327,0.14423076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32848232984542847,"y":0.12637363374233246},{"x":0.37006238102912903,"y":0.12637363374233246},{"x":0.37006238102912903,"y":0.14423076808452606},{"x":0.32848232984542847,"y":0.14423076808452606}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.32848232984542847,0.12637363374233246,0.37006238102912903,0.14423076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3160083293914795,"y":0.12637363374233246},{"x":0.322245329618454,"y":0.12637363374233246},{"x":0.322245329618454,"y":0.14423076808452606},{"x":0.3160083293914795,"y":0.14423076808452606}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3160083293914795,0.12637363374233246,0.322245329618454,0.14423076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2515592575073242,"y":0.12637363374233246},{"x":0.3097712993621826,"y":0.12637363374233246},{"x":0.3097712993621826,"y":0.14423076808452606},{"x":0.2515592575073242,"y":0.14423076808452606}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همچنین","boundary":[0.2515592575073242,0.12637363374233246,0.3097712993621826,0.14423076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1995842009782791,"y":0.12637363374233246},{"x":0.2432432472705841,"y":0.12637363374233246},{"x":0.2432432472705841,"y":0.14423076808452606},{"x":0.1995842009782791,"y":0.14423076808452606}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مصرف","boundary":[0.1995842009782791,0.12637363374233246,0.2432432472705841,0.14423076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1621621549129486,"y":0.12637363374233246},{"x":0.19334720075130463,"y":0.12637363374233246},{"x":0.19334720075130463,"y":0.14423076808452606},{"x":0.1621621549129486,"y":0.14423076808452606}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.1621621549129486,0.12637363374233246,0.19334720075130463,0.14423076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.12637363374233246},{"x":0.1538461595773697,"y":0.12637363374233246},{"x":0.1538461595773697,"y":0.14423076808452606},{"x":0.14553014934062958,"y":0.14423076808452606}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.14553014934062958,0.12637363374233246,0.1538461595773697,0.14423076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.12637363374233246},{"x":0.1392931342124939,"y":0.12637363374233246},{"x":0.1392931342124939,"y":0.14423076808452606},{"x":0.11850311607122421,"y":0.14423076808452606}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حد","boundary":[0.11850311607122421,0.12637363374233246,0.1392931342124939,0.14423076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8295218348503113,"y":0.14835165441036224},{"x":0.8627858757972717,"y":0.14835165441036224},{"x":0.8627858757972717,"y":0.16620878875255585},{"x":0.8295218348503113,"y":0.16620878875255585}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.8295218348503113,0.14835165441036224,0.8627858757972717,0.16620878875255585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274428248405457,"y":0.14835165441036224},{"x":0.8336798548698425,"y":0.14835165441036224},{"x":0.8336798548698425,"y":0.16620878875255585},{"x":0.8274428248405457,"y":0.16620878875255585}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8274428248405457,0.14835165441036224,0.8336798548698425,0.16620878875255585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.14835165441036224},{"x":0.8191268444061279,"y":0.14835165441036224},{"x":0.8191268444061279,"y":0.16620878875255585},{"x":0.7733888030052185,"y":0.16620878875255585}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیازمند","boundary":[0.7733888030052185,0.14835165441036224,0.8191268444061279,0.16620878875255585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338877320289612,"y":0.14835165441036224},{"x":0.765072762966156,"y":0.14835165441036224},{"x":0.765072762966156,"y":0.16620878875255585},{"x":0.7338877320289612,"y":0.16620878875255585}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.7338877320289612,0.14835165441036224,0.765072762966156,0.16620878875255585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.1497252732515335},{"x":0.7255717515945435,"y":0.1497252732515335},{"x":0.7255717515945435,"y":0.16620878875255585},{"x":0.6735966801643372,"y":0.16620878875255585}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیشتری","boundary":[0.6735966801643372,0.1497252732515335,0.7255717515945435,0.16620878875255585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.1497252732515335},{"x":0.6673596501350403,"y":0.1497252732515335},{"x":0.6673596501350403,"y":0.16620878875255585},{"x":0.6528066396713257,"y":0.16620878875255585}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6528066396713257,0.1497252732515335,0.6673596501350403,0.16620878875255585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133056282997131,"y":0.1497252732515335},{"x":0.6465696692466736,"y":0.1497252732515335},{"x":0.6465696692466736,"y":0.16620878875255585},{"x":0.6133056282997131,"y":0.16620878875255585}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"باشند","boundary":[0.6133056282997131,0.1497252732515335,0.6465696692466736,0.16620878875255585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.1497252732515335},{"x":0.6091476082801819,"y":0.1497252732515335},{"x":0.6091476082801819,"y":0.16620878875255585},{"x":0.6008316278457642,"y":0.16620878875255585}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6008316278457642,0.1497252732515335,0.6091476082801819,0.16620878875255585]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.08241758495569229},{"x":0.8627858757972717,"y":0.08379121124744415},{"x":0.8627858757972717,"y":0.16620878875255585},{"x":0.11850311607122421,"y":0.16483516991138458}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.11350311607122421,0.07541758495569229,0.8677858757972717,0.17320878875255585],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.1717032939195633},{"x":0.8336798548698425,"y":0.1717032939195633},{"x":0.8336798548698425,"y":0.1895604431629181},{"x":0.7941787838935852,"y":0.1895604431629181}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.7941787838935852,0.1717032939195633,0.8336798548698425,0.1895604431629181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.1717032939195633},{"x":0.7920997738838196,"y":0.1717032939195633},{"x":0.7920997738838196,"y":0.1895604431629181},{"x":0.752598762512207,"y":0.1895604431629181}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پالایی","boundary":[0.752598762512207,0.1717032939195633,0.7920997738838196,0.1895604431629181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.1717032939195633},{"x":0.7442827224731445,"y":0.1717032939195633},{"x":0.7442827224731445,"y":0.1895604431629181},{"x":0.7359667420387268,"y":0.1895604431629181}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.7359667420387268,0.1717032939195633,0.7442827224731445,0.1895604431629181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.1717032939195633},{"x":0.7276507019996643,"y":0.1717032939195633},{"x":0.7276507019996643,"y":0.1895604431629181},{"x":0.7089397311210632,"y":0.1895604431629181}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7089397311210632,0.1717032939195633,0.7276507019996643,0.1895604431629181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.1717032939195633},{"x":0.704781711101532,"y":0.1717032939195633},{"x":0.704781711101532,"y":0.1895604431629181},{"x":0.6777547001838684,"y":0.1895604431629181}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توان","boundary":[0.6777547001838684,0.1717032939195633,0.704781711101532,0.1895604431629181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.1717032939195633},{"x":0.6715176701545715,"y":0.1717032939195633},{"x":0.6715176701545715,"y":0.1895604431629181},{"x":0.6174635887145996,"y":0.1895604431629181}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.6174635887145996,0.1717032939195633,0.6715176701545715,0.1895604431629181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602910578250885,"y":0.1717032939195633},{"x":0.6174635887145996,"y":0.1717032939195633},{"x":0.6174635887145996,"y":0.1895604431629181},{"x":0.602910578250885,"y":0.1895604431629181}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.602910578250885,0.1717032939195633,0.6174635887145996,0.1895604431629181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800415873527527,"y":0.1717032939195633},{"x":0.5883575677871704,"y":0.1717032939195633},{"x":0.5883575677871704,"y":0.1895604431629181},{"x":0.5800415873527527,"y":0.1895604431629181}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5800415873527527,0.1717032939195633,0.5883575677871704,0.1895604431629181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.1717032939195633},{"x":0.5717255473136902,"y":0.1717032939195633},{"x":0.5717255473136902,"y":0.1895604431629181},{"x":0.5446985363960266,"y":0.1895604431629181}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.5446985363960266,0.1717032939195633,0.5717255473136902,0.1895604431629181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5280665159225464,"y":0.1717032939195633},{"x":0.5343035459518433,"y":0.1717032939195633},{"x":0.5343035459518433,"y":0.1895604431629181},{"x":0.5280665159225464,"y":0.1895604431629181}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5280665159225464,0.1717032939195633,0.5343035459518433,0.1895604431629181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.1717032939195633},{"x":0.5239084959030151,"y":0.1717032939195633},{"x":0.5239084959030151,"y":0.1895604431629181},{"x":0.5051975250244141,"y":0.1895604431629181}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"راه","boundary":[0.5051975250244141,0.1717032939195633,0.5239084959030151,0.1895604431629181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45945945382118225,"y":0.1717032939195633},{"x":0.5010395050048828,"y":0.1717032939195633},{"x":0.5010395050048828,"y":0.1895604431629181},{"x":0.45945945382118225,"y":0.1895604431629181}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارهای","boundary":[0.45945945382118225,0.1717032939195633,0.5010395050048828,0.1895604431629181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40124741196632385,"y":0.1717032939195633},{"x":0.4469854533672333,"y":0.1717032939195633},{"x":0.4469854533672333,"y":0.1895604431629181},{"x":0.40124741196632385,"y":0.1895604431629181}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیستی","boundary":[0.40124741196632385,0.1717032939195633,0.4469854533672333,0.1895604431629181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34927234053611755,"y":0.1717032939195633},{"x":0.39293140172958374,"y":0.1717032939195633},{"x":0.39293140172958374,"y":0.1895604431629181},{"x":0.34927234053611755,"y":0.1895604431629181}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانست","boundary":[0.34927234053611755,0.1717032939195633,0.39293140172958374,0.1895604431629181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3243243098258972,"y":0.1717032939195633},{"x":0.34095633029937744,"y":0.1717032939195633},{"x":0.34095633029937744,"y":0.1895604431629181},{"x":0.3243243098258972,"y":0.1895604431629181}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.3243243098258972,0.1717032939195633,0.34095633029937744,0.1895604431629181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3097712993621826,"y":0.1717032939195633},{"x":0.3160083293914795,"y":0.1717032939195633},{"x":0.3160083293914795,"y":0.1895604431629181},{"x":0.3097712993621826,"y":0.1895604431629181}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.3097712993621826,0.1717032939195633,0.3160083293914795,0.1895604431629181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2931392788887024,"y":0.1717032939195633},{"x":0.3014552891254425,"y":0.1717032939195633},{"x":0.3014552891254425,"y":0.1895604431629181},{"x":0.2931392788887024,"y":0.1895604431629181}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.2931392788887024,0.1717032939195633,0.3014552891254425,0.1895604431629181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.234927237033844,"y":0.1717032939195633},{"x":0.28482329845428467,"y":0.1717032939195633},{"x":0.28482329845428467,"y":0.1895604431629181},{"x":0.234927237033844,"y":0.1895604431629181}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کارگیری","boundary":[0.234927237033844,0.1717032939195633,0.28482329845428467,0.1895604431629181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.1717032939195633},{"x":0.2203742265701294,"y":0.1717032939195633},{"x":0.2203742265701294,"y":0.1895604431629181},{"x":0.1392931342124939,"y":0.1895604431629181}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ریزموجودات","boundary":[0.1392931342124939,0.1717032939195633,0.2203742265701294,0.1895604431629181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1247401237487793,"y":0.1717032939195633},{"x":0.13097712397575378,"y":0.1717032939195633},{"x":0.13097712397575378,"y":0.1895604431629181},{"x":0.1247401237487793,"y":0.1895604431629181}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.1247401237487793,0.1717032939195633,0.13097712397575378,0.1895604431629181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212057948112488,"y":0.19368131458759308},{"x":0.8627858757972717,"y":0.19368131458759308},{"x":0.8627858757972717,"y":0.21016483008861542},{"x":0.8212057948112488,"y":0.21016483008861542}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.8212057948112488,0.19368131458759308,0.8627858757972717,0.21016483008861542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.19368131458759308},{"x":0.8191268444061279,"y":0.19368131458759308},{"x":0.8191268444061279,"y":0.21016483008861542},{"x":0.812889814376831,"y":0.21016483008861542}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.812889814376831,0.19368131458759308,0.8191268444061279,0.21016483008861542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7879418134689331,"y":0.19368131458759308},{"x":0.8024948239326477,"y":0.19368131458759308},{"x":0.8024948239326477,"y":0.21016483008861542},{"x":0.7879418134689331,"y":0.21016483008861542}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7879418134689331,0.19368131458759308,0.8024948239326477,0.21016483008861542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401247620582581,"y":0.19368131458759308},{"x":0.7796257734298706,"y":0.19368131458759308},{"x":0.7796257734298706,"y":0.21016483008861542},{"x":0.7401247620582581,"y":0.21016483008861542}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرحله","boundary":[0.7401247620582581,0.19368131458759308,0.7796257734298706,0.21016483008861542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7276507019996643,"y":0.19368131458759308},{"x":0.7359667420387268,"y":0.19368131458759308},{"x":0.7359667420387268,"y":0.21016483008861542},{"x":0.7276507019996643,"y":0.21016483008861542}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.7276507019996643,0.19368131458759308,0.7359667420387268,0.21016483008861542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.19368131458759308},{"x":0.7130976915359497,"y":0.19368131458759308},{"x":0.7130976915359497,"y":0.21016483008861542},{"x":0.692307710647583,"y":0.21016483008861542}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.692307710647583,0.19368131458759308,0.7130976915359497,0.21016483008861542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.19368131458759308},{"x":0.6819126605987549,"y":0.19368131458759308},{"x":0.6819126605987549,"y":0.21016483008861542},{"x":0.6548856496810913,"y":0.21016483008861542}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6548856496810913,0.19368131458759308,0.6819126605987549,0.21016483008861542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6112266182899475,"y":0.19368131458759308},{"x":0.644490659236908,"y":0.19368131458759308},{"x":0.644490659236908,"y":0.21016483008861542},{"x":0.6112266182899475,"y":0.21016483008861542}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حفظ","boundary":[0.6112266182899475,0.19368131458759308,0.644490659236908,0.21016483008861542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5613305568695068,"y":0.19368131458759308},{"x":0.6008316278457642,"y":0.19368131458759308},{"x":0.6008316278457642,"y":0.21016483008861542},{"x":0.5613305568695068,"y":0.21016483008861542}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.5613305568695068,0.19368131458759308,0.6008316278457642,0.21016483008861542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5093554854393005,"y":0.19368131458759308},{"x":0.5509355664253235,"y":0.19368131458759308},{"x":0.5509355664253235,"y":0.21016483008861542},{"x":0.5093554854393005,"y":0.21016483008861542}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.5093554854393005,0.19368131458759308,0.5509355664253235,0.21016483008861542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4927234947681427,"y":0.19368131458759308},{"x":0.4989604949951172,"y":0.19368131458759308},{"x":0.4989604949951172,"y":0.21016483008861542},{"x":0.4927234947681427,"y":0.21016483008861542}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4927234947681427,0.19368131458759308,0.4989604949951172,0.21016483008861542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.19368131458759308},{"x":0.4844074845314026,"y":0.19368131458759308},{"x":0.4844074845314026,"y":0.21016483008861542},{"x":0.469854474067688,"y":0.21016483008861542}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.469854474067688,0.19368131458759308,0.4844074845314026,0.21016483008861542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4199584126472473,"y":0.19368131458759308},{"x":0.45945945382118225,"y":0.19368131458759308},{"x":0.45945945382118225,"y":0.21016483008861542},{"x":0.4199584126472473,"y":0.21016483008861542}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرحله","boundary":[0.4199584126472473,0.19368131458759308,0.45945945382118225,0.21016483008861542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4054054021835327,"y":0.19368131458759308},{"x":0.4178794324398041,"y":0.19368131458759308},{"x":0.4178794324398041,"y":0.21016483008861542},{"x":0.4054054021835327,"y":0.21016483008861542}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.4054054021835327,0.19368131458759308,0.4178794324398041,0.21016483008861542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37214136123657227,"y":0.19368131458759308},{"x":0.395010381937027,"y":0.19368131458759308},{"x":0.395010381937027,"y":0.21016483008861542},{"x":0.37214136123657227,"y":0.21016483008861542}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.37214136123657227,0.19368131458759308,0.395010381937027,0.21016483008861542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33264032006263733,"y":0.19368131458759308},{"x":0.3617463707923889,"y":0.19368131458759308},{"x":0.3617463707923889,"y":0.21016483008861542},{"x":0.33264032006263733,"y":0.21016483008861542}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.33264032006263733,0.19368131458759308,0.3617463707923889,0.21016483008861542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29106029868125916,"y":0.19368131458759308},{"x":0.322245329618454,"y":0.19368131458759308},{"x":0.322245329618454,"y":0.21016483008861542},{"x":0.29106029868125916,"y":0.21016483008861542}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"احیاء","boundary":[0.29106029868125916,0.19368131458759308,0.322245329618454,0.21016483008861542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23908524215221405,"y":0.19368131458759308},{"x":0.2806652784347534,"y":0.19368131458759308},{"x":0.2806652784347534,"y":0.21016483008861542},{"x":0.23908524215221405,"y":0.21016483008861542}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.23908524215221405,0.19368131458759308,0.2806652784347534,0.21016483008861542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18918919563293457,"y":0.19368131458759308},{"x":0.2286902219057083,"y":0.19368131458759308},{"x":0.2286902219057083,"y":0.21016483008861542},{"x":0.18918919563293457,"y":0.21016483008861542}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.18918919563293457,0.19368131458759308,0.2286902219057083,0.21016483008861542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.19368131458759308},{"x":0.17879417538642883,"y":0.19368131458759308},{"x":0.17879417538642883,"y":0.21016483008861542},{"x":0.147609144449234,"y":0.21016483008861542}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آلوده","boundary":[0.147609144449234,0.19368131458759308,0.17879417538642883,0.21016483008861542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12681913375854492,"y":0.19368131458759308},{"x":0.13721413910388947,"y":0.19368131458759308},{"x":0.13721413910388947,"y":0.21016483008861542},{"x":0.12681913375854492,"y":0.21016483008861542}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.12681913375854492,0.19368131458759308,0.13721413910388947,0.21016483008861542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.21703296899795532},{"x":0.8627858757972717,"y":0.21703296899795532},{"x":0.8627858757972717,"y":0.2321428507566452},{"x":0.8087317943572998,"y":0.2321428507566452}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترکیبات","boundary":[0.8087317943572998,0.21703296899795532,0.8627858757972717,0.2321428507566452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.21703296899795532},{"x":0.8004158139228821,"y":0.21703296899795532},{"x":0.8004158139228821,"y":0.2321428507566452},{"x":0.752598762512207,"y":0.2321428507566452}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خطرناک","boundary":[0.752598762512207,0.21703296899795532,0.8004158139228821,0.2321428507566452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.21703296899795532},{"x":0.7442827224731445,"y":0.21703296899795532},{"x":0.7442827224731445,"y":0.2321428507566452},{"x":0.7380457520484924,"y":0.2321428507566452}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7380457520484924,0.21703296899795532,0.7442827224731445,0.2321428507566452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7214137315750122,"y":0.21703296899795532},{"x":0.7338877320289612,"y":0.21703296899795532},{"x":0.7338877320289612,"y":0.23351648449897766},{"x":0.7214137315750122,"y":0.23351648449897766}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7214137315750122,0.21703296899795532,0.7338877320289612,0.23351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.21703296899795532},{"x":0.717255711555481,"y":0.21703296899795532},{"x":0.717255711555481,"y":0.23351648449897766},{"x":0.7006236910820007,"y":0.23351648449897766}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.7006236910820007,0.21703296899795532,0.717255711555481,0.23351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.21703296899795532},{"x":0.692307710647583,"y":0.21703296899795532},{"x":0.692307710647583,"y":0.23351648449897766},{"x":0.6652806401252747,"y":0.23351648449897766}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برده","boundary":[0.6652806401252747,0.21703296899795532,0.692307710647583,0.23351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6465696692466736,"y":0.2184065878391266},{"x":0.6590436697006226,"y":0.2184065878391266},{"x":0.6590436697006226,"y":0.23351648449897766},{"x":0.6465696692466736,"y":0.23351648449897766}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6465696692466736,0.2184065878391266,0.6590436697006226,0.23351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133056282997131,"y":0.2184065878391266},{"x":0.6361746191978455,"y":0.2184065878391266},{"x":0.6361746191978455,"y":0.23351648449897766},{"x":0.6133056282997131,"y":0.23351648449897766}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.6133056282997131,0.2184065878391266,0.6361746191978455,0.23351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602910578250885,"y":0.2184065878391266},{"x":0.6091476082801819,"y":0.2184065878391266},{"x":0.6091476082801819,"y":0.23351648449897766},{"x":0.602910578250885,"y":0.23351648449897766}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.602910578250885,0.2184065878391266,0.6091476082801819,0.23351648449897766]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1247401237487793,"y":0.1717032939195633},{"x":0.8627858757972717,"y":0.1717032939195633},{"x":0.8627858757972717,"y":0.23351648449897766},{"x":0.1247401237487793,"y":0.23351648449897766}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.11974012374877929,0.1647032939195633,0.8677858757972717,0.24051648449897767],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.23763735592365265},{"x":0.8336798548698425,"y":0.23763735592365265},{"x":0.8336798548698425,"y":0.25549450516700745},{"x":0.8191268444061279,"y":0.25549450516700745}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8191268444061279,0.23763735592365265,0.8336798548698425,0.25549450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.23763735592365265},{"x":0.8108108043670654,"y":0.23763735592365265},{"x":0.8108108043670654,"y":0.25549450516700745},{"x":0.7920997738838196,"y":0.25549450516700745}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7920997738838196,0.23763735592365265,0.8108108043670654,0.25549450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7484407424926758,"y":0.23763735592365265},{"x":0.7837837934494019,"y":0.23763735592365265},{"x":0.7837837934494019,"y":0.25549450516700745},{"x":0.7484407424926758,"y":0.25549450516700745}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7484407424926758,0.23763735592365265,0.7837837934494019,0.25549450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.23763735592365265},{"x":0.7401247620582581,"y":0.23763735592365265},{"x":0.7401247620582581,"y":0.25549450516700745},{"x":0.7297297120094299,"y":0.25549450516700745}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.7297297120094299,0.23763735592365265,0.7401247620582581,0.25549450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.23763735592365265},{"x":0.7193347215652466,"y":0.23763735592365265},{"x":0.7193347215652466,"y":0.25549450516700745},{"x":0.704781711101532,"y":0.25549450516700745}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.704781711101532,0.23763735592365265,0.7193347215652466,0.25549450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.23763735592365265},{"x":0.6964656710624695,"y":0.23763735592365265},{"x":0.6964656710624695,"y":0.25549450516700745},{"x":0.6694386601448059,"y":0.25549450516700745}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.6694386601448059,0.23763735592365265,0.6964656710624695,0.25549450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.23763735592365265},{"x":0.6652806401252747,"y":0.23763735592365265},{"x":0.6652806401252747,"y":0.25549450516700745},{"x":0.6486486196517944,"y":0.25549450516700745}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایم","boundary":[0.6486486196517944,0.23763735592365265,0.6652806401252747,0.25549450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632016658782959,"y":0.23763735592365265},{"x":0.6403326392173767,"y":0.23763735592365265},{"x":0.6403326392173767,"y":0.25549450516700745},{"x":0.632016658782959,"y":0.25549450516700745}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.632016658782959,0.23763735592365265,0.6403326392173767,0.25549450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091476082801819,"y":0.23763735592365265},{"x":0.6153846383094788,"y":0.23763735592365265},{"x":0.6153846383094788,"y":0.25549450516700745},{"x":0.6091476082801819,"y":0.25549450516700745}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6091476082801819,0.23763735592365265,0.6153846383094788,0.25549450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.542619526386261,"y":0.23763735592365265},{"x":0.6008316278457642,"y":0.23763735592365265},{"x":0.6008316278457642,"y":0.25549450516700745},{"x":0.542619526386261,"y":0.25549450516700745}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گردآوری","boundary":[0.542619526386261,0.23763735592365265,0.6008316278457642,0.25549450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4864864945411682,"y":0.23763735592365265},{"x":0.5322245359420776,"y":0.23763735592365265},{"x":0.5322245359420776,"y":0.25549450516700745},{"x":0.4864864945411682,"y":0.25549450516700745}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مفاهیم","boundary":[0.4864864945411682,0.23763735592365265,0.5322245359420776,0.25549450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43035343289375305,"y":0.23763735592365265},{"x":0.4781704843044281,"y":0.23763735592365265},{"x":0.4781704843044281,"y":0.25549450516700745},{"x":0.43035343289375305,"y":0.25549450516700745}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بنیادین","boundary":[0.43035343289375305,0.23763735592365265,0.4781704843044281,0.25549450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41580042243003845,"y":0.23763735592365265},{"x":0.42203742265701294,"y":0.23763735592365265},{"x":0.42203742265701294,"y":0.25549450516700745},{"x":0.41580042243003845,"y":0.25549450516700745}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.41580042243003845,0.23763735592365265,0.42203742265701294,0.25549450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3534303605556488,"y":0.23763735592365265},{"x":0.40748441219329834,"y":0.23763735592365265},{"x":0.40748441219329834,"y":0.25549450516700745},{"x":0.3534303605556488,"y":0.25549450516700745}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربردی","boundary":[0.3534303605556488,0.23763735592365265,0.40748441219329834,0.25549450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31392931938171387,"y":0.23763735592365265},{"x":0.34303534030914307,"y":0.23763735592365265},{"x":0.34303534030914307,"y":0.25549450516700745},{"x":0.31392931938171387,"y":0.25549450516700745}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.31392931938171387,0.23763735592365265,0.34303534030914307,0.25549450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28274428844451904,"y":0.23763735592365265},{"x":0.30561330914497375,"y":0.23763735592365265},{"x":0.30561330914497375,"y":0.25549450516700745},{"x":0.28274428844451904,"y":0.25549450516700745}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیاز","boundary":[0.28274428844451904,0.23763735592365265,0.30561330914497375,0.25549450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24740125238895416,"y":0.23763735592365265},{"x":0.27650728821754456,"y":0.23763735592365265},{"x":0.27650728821754456,"y":0.25549450516700745},{"x":0.24740125238895416,"y":0.25549450516700745}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.24740125238895416,0.23763735592365265,0.27650728821754456,0.25549450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1829521805047989,"y":0.23763735592365265},{"x":0.23908524215221405,"y":0.23763735592365265},{"x":0.23908524215221405,"y":0.25549450516700745},{"x":0.1829521805047989,"y":0.25549450516700745}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مهندسان","boundary":[0.1829521805047989,0.23763735592365265,0.23908524215221405,0.25549450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17255717515945435,"y":0.23763735592365265},{"x":0.17879417538642883,"y":0.23763735592365265},{"x":0.17879417538642883,"y":0.25549450516700745},{"x":0.17255717515945435,"y":0.25549450516700745}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.17255717515945435,0.23763735592365265,0.17879417538642883,0.25549450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1538461595773697,"y":0.23763735592365265},{"x":0.16424116492271423,"y":0.23763735592365265},{"x":0.16424116492271423,"y":0.25549450516700745},{"x":0.1538461595773697,"y":0.25549450516700745}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.1538461595773697,0.23763735592365265,0.16424116492271423,0.25549450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1247401237487793,"y":0.23763735592365265},{"x":0.15176714956760406,"y":0.23763735592365265},{"x":0.15176714956760406,"y":0.25549450516700745},{"x":0.1247401237487793,"y":0.25549450516700745}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویژه","boundary":[0.1247401237487793,0.23763735592365265,0.15176714956760406,0.25549450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.2609890103340149},{"x":0.8627858757972717,"y":0.2609890103340149},{"x":0.8627858757972717,"y":0.27747252583503723},{"x":0.8024948239326477,"y":0.27747252583503723}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهندسان","boundary":[0.8024948239326477,0.2609890103340149,0.8627858757972717,0.27747252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.2609890103340149},{"x":0.7941787838935852,"y":0.2609890103340149},{"x":0.7941787838935852,"y":0.27747252583503723},{"x":0.7546777725219727,"y":0.27747252583503723}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.7546777725219727,0.2609890103340149,0.7941787838935852,0.27747252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.2609890103340149},{"x":0.7463617324829102,"y":0.2609890103340149},{"x":0.7463617324829102,"y":0.27747252583503723},{"x":0.7068607211112976,"y":0.27747252583503723}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.7068607211112976,0.2609890103340149,0.7463617324829102,0.27747252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.2609890103340149},{"x":0.6985446810722351,"y":0.2609890103340149},{"x":0.6985446810722351,"y":0.27747252583503723},{"x":0.6694386601448059,"y":0.27747252583503723}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.6694386601448059,0.2609890103340149,0.6985446810722351,0.27747252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.2609890103340149},{"x":0.6611226797103882,"y":0.2609890103340149},{"x":0.6611226797103882,"y":0.27747252583503723},{"x":0.6548856496810913,"y":0.27747252583503723}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6548856496810913,0.2609890103340149,0.6611226797103882,0.27747252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632016658782959,"y":0.2609890103340149},{"x":0.6465696692466736,"y":0.2609890103340149},{"x":0.6465696692466736,"y":0.27747252583503723},{"x":0.632016658782959,"y":0.27747252583503723}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.632016658782959,0.2609890103340149,0.6465696692466736,0.27747252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.2609890103340149},{"x":0.6257796287536621,"y":0.2609890103340149},{"x":0.6257796287536621,"y":0.27747252583503723},{"x":0.6008316278457642,"y":0.27747252583503723}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهم","boundary":[0.6008316278457642,0.2609890103340149,0.6257796287536621,0.27747252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5883575677871704,"y":0.2609890103340149},{"x":0.5945945978164673,"y":0.2609890103340149},{"x":0.5945945978164673,"y":0.27747252583503723},{"x":0.5883575677871704,"y":0.27747252583503723}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5883575677871704,0.2609890103340149,0.5945945978164673,0.27747252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.542619526386261,"y":0.2609890103340149},{"x":0.5821205973625183,"y":0.2609890103340149},{"x":0.5821205973625183,"y":0.27747252583503723},{"x":0.542619526386261,"y":0.27747252583503723}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجرای","boundary":[0.542619526386261,0.2609890103340149,0.5821205973625183,0.27747252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.2609890103340149},{"x":0.5343035459518433,"y":0.2609890103340149},{"x":0.5343035459518433,"y":0.27747252583503723},{"x":0.5135135054588318,"y":0.27747252583503723}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5135135054588318,0.2609890103340149,0.5343035459518433,0.27747252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856547474861145,"y":0.2609890103340149},{"x":0.5072765350341797,"y":0.2609890103340149},{"x":0.5072765350341797,"y":0.27747252583503723},{"x":0.48856547474861145,"y":0.27747252583503723}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امر","boundary":[0.48856547474861145,0.2609890103340149,0.5072765350341797,0.27747252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4573804438114166,"y":0.2609890103340149},{"x":0.48232847452163696,"y":0.2609890103340149},{"x":0.48232847452163696,"y":0.27747252583503723},{"x":0.4573804438114166,"y":0.27747252583503723}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.4573804438114166,0.2609890103340149,0.48232847452163696,0.27747252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4199584126472473,"y":0.2609890103340149},{"x":0.4490644633769989,"y":0.2609890103340149},{"x":0.4490644633769989,"y":0.27747252583503723},{"x":0.4199584126472473,"y":0.27747252583503723}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یاری","boundary":[0.4199584126472473,0.2609890103340149,0.4490644633769989,0.27747252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.382536381483078,"y":0.2609890103340149},{"x":0.4116424024105072,"y":0.2609890103340149},{"x":0.4116424024105072,"y":0.27747252583503723},{"x":0.382536381483078,"y":0.27747252583503723}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"کنیم","boundary":[0.382536381483078,0.2609890103340149,0.4116424024105072,0.27747252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3742203712463379,"y":0.2609890103340149},{"x":0.37837839126586914,"y":0.2609890103340149},{"x":0.37837839126586914,"y":0.27747252583503723},{"x":0.3742203712463379,"y":0.27747252583503723}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3742203712463379,0.2609890103340149,0.37837839126586914,0.27747252583503723]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1247401237487793,"y":0.23763735592365265},{"x":0.8627858757972717,"y":0.23763735592365265},{"x":0.8627858757972717,"y":0.27747252583503723},{"x":0.1247401237487793,"y":0.27747252583503723}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.11974012374877929,0.23063735592365264,0.8677858757972717,0.28447252583503724],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.2829670310020447},{"x":0.8336798548698425,"y":0.2829670310020447},{"x":0.8336798548698425,"y":0.299450546503067},{"x":0.8191268444061279,"y":0.299450546503067}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8191268444061279,0.2829670310020447,0.8336798548698425,0.299450546503067]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.2829670310020447},{"x":0.8087317943572998,"y":0.2829670310020447},{"x":0.8087317943572998,"y":0.299450546503067},{"x":0.777546763420105,"y":0.299450546503067}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.777546763420105,0.2829670310020447,0.8087317943572998,0.299450546503067]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.2829670310020447},{"x":0.7671517729759216,"y":0.2829670310020447},{"x":0.7671517729759216,"y":0.299450546503067},{"x":0.7463617324829102,"y":0.299450546503067}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7463617324829102,0.2829670310020447,0.7671517729759216,0.299450546503067]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.2829670310020447},{"x":0.7338877320289612,"y":0.2829670310020447},{"x":0.7338877320289612,"y":0.299450546503067},{"x":0.6943867206573486,"y":0.299450546503067}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6943867206573486,0.2829670310020447,0.7338877320289612,0.299450546503067]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.2829670310020447},{"x":0.692307710647583,"y":0.2829670310020447},{"x":0.692307710647583,"y":0.299450546503067},{"x":0.6756756901741028,"y":0.299450546503067}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6756756901741028,0.2829670310020447,0.692307710647583,0.299450546503067]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.2829670310020447},{"x":0.6652806401252747,"y":0.2829670310020447},{"x":0.6652806401252747,"y":0.299450546503067},{"x":0.6548856496810913,"y":0.299450546503067}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6548856496810913,0.2829670310020447,0.6652806401252747,0.299450546503067]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602910578250885,"y":0.2829670310020447},{"x":0.6424116492271423,"y":0.2829670310020447},{"x":0.6424116492271423,"y":0.299450546503067},{"x":0.602910578250885,"y":0.299450546503067}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.602910578250885,0.2829670310020447,0.6424116492271423,0.299450546503067]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5696465969085693,"y":0.2829670310020447},{"x":0.6008316278457642,"y":0.2829670310020447},{"x":0.6008316278457642,"y":0.299450546503067},{"x":0.5696465969085693,"y":0.299450546503067}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پالایی","boundary":[0.5696465969085693,0.2829670310020447,0.6008316278457642,0.299450546503067]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.2829670310020447},{"x":0.5634095668792725,"y":0.2829670310020447},{"x":0.5634095668792725,"y":0.299450546503067},{"x":0.5571725368499756,"y":0.299450546503067}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5571725368499756,0.2829670310020447,0.5634095668792725,0.299450546503067]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5197505354881287,"y":0.2829670310020447},{"x":0.5467775464057922,"y":0.2829670310020447},{"x":0.5467775464057922,"y":0.299450546503067},{"x":0.5197505354881287,"y":0.299450546503067}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.5197505354881287,0.2829670310020447,0.5467775464057922,0.299450546503067]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4636174738407135,"y":0.2829670310020447},{"x":0.5072765350341797,"y":0.2829670310020447},{"x":0.5072765350341797,"y":0.299450546503067},{"x":0.4636174738407135,"y":0.299450546503067}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آلاینده","boundary":[0.4636174738407135,0.2829670310020447,0.5072765350341797,0.299450546503067]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4469854533672333,"y":0.2829670310020447},{"x":0.4615384638309479,"y":0.2829670310020447},{"x":0.4615384638309479,"y":0.299450546503067},{"x":0.4469854533672333,"y":0.299450546503067}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.4469854533672333,0.2829670310020447,0.4615384638309479,0.299450546503067]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44490644335746765,"y":0.2829670310020447},{"x":0.4469854533672333,"y":0.2829670310020447},{"x":0.4469854533672333,"y":0.299450546503067},{"x":0.44490644335746765,"y":0.299450546503067}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.44490644335746765,0.2829670310020447,0.4469854533672333,0.299450546503067]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4054054021835327,"y":0.2829670310020447},{"x":0.4324324429035187,"y":0.2829670310020447},{"x":0.4324324429035187,"y":0.299450546503067},{"x":0.4054054021835327,"y":0.299450546503067}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مزایا","boundary":[0.4054054021835327,0.2829670310020447,0.4324324429035187,0.299450546503067]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3887733817100525,"y":0.2829670310020447},{"x":0.395010381937027,"y":0.2829670310020447},{"x":0.395010381937027,"y":0.299450546503067},{"x":0.3887733817100525,"y":0.299450546503067}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3887733817100525,0.2829670310020447,0.395010381937027,0.299450546503067]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3367983400821686,"y":0.2829670310020447},{"x":0.37837839126586914,"y":0.2829670310020447},{"x":0.37837839126586914,"y":0.299450546503067},{"x":0.3367983400821686,"y":0.299450546503067}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معایب","boundary":[0.3367983400821686,0.2829670310020447,0.37837839126586914,0.299450546503067]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2869022786617279,"y":0.2829670310020447},{"x":0.32640331983566284,"y":0.2829670310020447},{"x":0.32640331983566284,"y":0.299450546503067},{"x":0.2869022786617279,"y":0.299450546503067}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.2869022786617279,0.2829670310020447,0.32640331983566284,0.299450546503067]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24532224237918854,"y":0.2829670310020447},{"x":0.28274428844451904,"y":0.2829670310020447},{"x":0.28274428844451904,"y":0.299450546503067},{"x":0.24532224237918854,"y":0.299450546503067}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پالایی","boundary":[0.24532224237918854,0.2829670310020447,0.28274428844451904,0.299450546503067]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2286902219057083,"y":0.2829670310020447},{"x":0.234927237033844,"y":0.2829670310020447},{"x":0.234927237033844,"y":0.299450546503067},{"x":0.2286902219057083,"y":0.299450546503067}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2286902219057083,0.2829670310020447,0.234927237033844,0.299450546503067]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.191268190741539,"y":0.2829670310020447},{"x":0.21829521656036377,"y":0.2829670310020447},{"x":0.21829521656036377,"y":0.299450546503067},{"x":0.191268190741539,"y":0.299450546503067}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.191268190741539,0.2829670310020447,0.21829521656036377,0.299450546503067]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.2829670310020447},{"x":0.17879417538642883,"y":0.2829670310020447},{"x":0.17879417538642883,"y":0.299450546503067},{"x":0.147609144449234,"y":0.299450546503067}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.147609144449234,0.2829670310020447,0.17879417538642883,0.299450546503067]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.2829670310020447},{"x":0.14553014934062958,"y":0.2829670310020447},{"x":0.14553014934062958,"y":0.299450546503067},{"x":0.11850311607122421,"y":0.299450546503067}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.11850311607122421,0.2829670310020447,0.14553014934062958,0.299450546503067]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.3063186705112457},{"x":0.8627858757972717,"y":0.3063186705112457},{"x":0.8627858757972717,"y":0.32280218601226807},{"x":0.8232848048210144,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.8232848048210144,0.3063186705112457,0.8627858757972717,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.3063186705112457},{"x":0.8212057948112488,"y":0.3063186705112457},{"x":0.8212057948112488,"y":0.32280218601226807},{"x":0.7817047834396362,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پالایی","boundary":[0.7817047834396362,0.3063186705112457,0.8212057948112488,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.3063186705112457},{"x":0.7733888030052185,"y":0.3063186705112457},{"x":0.7733888030052185,"y":0.32280218601226807},{"x":0.7463617324829102,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیان","boundary":[0.7463617324829102,0.3063186705112457,0.7733888030052185,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.3063186705112457},{"x":0.7359667420387268,"y":0.3063186705112457},{"x":0.7359667420387268,"y":0.32280218601226807},{"x":0.7089397311210632,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.7089397311210632,0.3063186705112457,0.7359667420387268,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.3063186705112457},{"x":0.7006236910820007,"y":0.3063186705112457},{"x":0.7006236910820007,"y":0.32280218601226807},{"x":0.6735966801643372,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6735966801643372,0.3063186705112457,0.7006236910820007,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.3063186705112457},{"x":0.6715176701545715,"y":0.3063186705112457},{"x":0.6715176701545715,"y":0.32280218601226807},{"x":0.6673596501350403,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6673596501350403,0.3063186705112457,0.6715176701545715,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6465696692466736,"y":0.3063186705112457},{"x":0.6569646596908569,"y":0.3063186705112457},{"x":0.6569646596908569,"y":0.32280218601226807},{"x":0.6465696692466736,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6465696692466736,0.3063186705112457,0.6569646596908569,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966736078262329,"y":0.3063186705112457},{"x":0.6361746191978455,"y":0.3063186705112457},{"x":0.6361746191978455,"y":0.32280218601226807},{"x":0.5966736078262329,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منظور","boundary":[0.5966736078262329,0.3063186705112457,0.6361746191978455,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.55509352684021,"y":0.3063186705112457},{"x":0.5883575677871704,"y":0.3063186705112457},{"x":0.5883575677871704,"y":0.32280218601226807},{"x":0.55509352684021,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درک","boundary":[0.55509352684021,0.3063186705112457,0.5883575677871704,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.3063186705112457},{"x":0.5467775464057922,"y":0.3063186705112457},{"x":0.5467775464057922,"y":0.32280218601226807},{"x":0.5072765350341797,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصولی","boundary":[0.5072765350341797,0.3063186705112457,0.5467775464057922,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.3063186705112457},{"x":0.49688148498535156,"y":0.3063186705112457},{"x":0.49688148498535156,"y":0.32280218601226807},{"x":0.4906444847583771,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4906444847583771,0.3063186705112457,0.49688148498535156,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4324324429035187,"y":0.3063186705112457},{"x":0.48232847452163696,"y":0.3063186705112457},{"x":0.48232847452163696,"y":0.32280218601226807},{"x":0.4324324429035187,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بنیادین","boundary":[0.4324324429035187,0.3063186705112457,0.48232847452163696,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37006238102912903,"y":0.3063186705112457},{"x":0.42411643266677856,"y":0.3063186705112457},{"x":0.42411643266677856,"y":0.32280218601226807},{"x":0.37006238102912903,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرایندها","boundary":[0.37006238102912903,0.3063186705112457,0.42411643266677856,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35550934076309204,"y":0.3063186705112457},{"x":0.3617463707923889,"y":0.3063186705112457},{"x":0.3617463707923889,"y":0.32280218601226807},{"x":0.35550934076309204,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.35550934076309204,0.3063186705112457,0.3617463707923889,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3097712993621826,"y":0.3063186705112457},{"x":0.3471933603286743,"y":0.3063186705112457},{"x":0.3471933603286743,"y":0.32280218601226807},{"x":0.3097712993621826,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تجزیه","boundary":[0.3097712993621826,0.3063186705112457,0.3471933603286743,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2557172477245331,"y":0.3063186705112457},{"x":0.29937630891799927,"y":0.3063186705112457},{"x":0.29937630891799927,"y":0.32280218601226807},{"x":0.2557172477245331,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیستی","boundary":[0.2557172477245331,0.3063186705112457,0.29937630891799927,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23076923191547394,"y":0.3063186705112457},{"x":0.24532224237918854,"y":0.3063186705112457},{"x":0.24532224237918854,"y":0.32280218601226807},{"x":0.23076923191547394,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.23076923191547394,0.3063186705112457,0.24532224237918854,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.191268190741539,"y":0.3063186705112457},{"x":0.22245322167873383,"y":0.3063186705112457},{"x":0.22245322167873383,"y":0.32280218601226807},{"x":0.191268190741539,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.191268190741539,0.3063186705112457,0.22245322167873383,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16008315980434418,"y":0.3063186705112457},{"x":0.1829521805047989,"y":0.3063186705112457},{"x":0.1829521805047989,"y":0.32280218601226807},{"x":0.16008315980434418,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.16008315980434418,0.3063186705112457,0.1829521805047989,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.3063186705112457},{"x":0.14968815445899963,"y":0.3063186705112457},{"x":0.14968815445899963,"y":0.32280218601226807},{"x":0.11850311607122421,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحت","boundary":[0.11850311607122421,0.3063186705112457,0.14968815445899963,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.82536381483078,"y":0.3282966911792755},{"x":0.8627858757972717,"y":0.3282966911792755},{"x":0.8627858757972717,"y":0.34478020668029785},{"x":0.82536381483078,"y":0.34478020668029785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.82536381483078,0.3282966911792755,0.8627858757972717,0.34478020668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.3282966911792755},{"x":0.8149688243865967,"y":0.3282966911792755},{"x":0.8149688243865967,"y":0.34478020668029785},{"x":0.7796257734298706,"y":0.34478020668029785}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.7796257734298706,0.3282966911792755,0.8149688243865967,0.34478020668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.3282966911792755},{"x":0.7692307829856873,"y":0.3282966911792755},{"x":0.7692307829856873,"y":0.34478020668029785},{"x":0.7318087220191956,"y":0.34478020668029785}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تجزیه","boundary":[0.7318087220191956,0.3282966911792755,0.7692307829856873,0.34478020668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.3282966911792755},{"x":0.7193347215652466,"y":0.3282966911792755},{"x":0.7193347215652466,"y":0.34478020668029785},{"x":0.6756756901741028,"y":0.34478020668029785}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیستی","boundary":[0.6756756901741028,0.3282966911792755,0.7193347215652466,0.34478020668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.3282966911792755},{"x":0.6652806401252747,"y":0.3282966911792755},{"x":0.6652806401252747,"y":0.34478020668029785},{"x":0.6548856496810913,"y":0.34478020668029785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6548856496810913,0.3282966911792755,0.6652806401252747,0.34478020668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.3282966911792755},{"x":0.6424116492271423,"y":0.3282966911792755},{"x":0.6424116492271423,"y":0.34478020668029785},{"x":0.5841996073722839,"y":0.34478020668029785}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسایی","boundary":[0.5841996073722839,0.3282966911792755,0.6424116492271423,0.34478020668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5259875059127808,"y":0.3282966911792755},{"x":0.5738045573234558,"y":0.3282966911792755},{"x":0.5738045573234558,"y":0.34478020668029785},{"x":0.5259875059127808,"y":0.34478020668029785}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عملکرد","boundary":[0.5259875059127808,0.3282966911792755,0.5738045573234558,0.34478020668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45322245359420776,"y":0.3282966911792755},{"x":0.5135135054588318,"y":0.3282966911792755},{"x":0.5135135054588318,"y":0.34478020668029785},{"x":0.45322245359420776,"y":0.34478020668029785}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"باکتریها","boundary":[0.45322245359420776,0.3282966911792755,0.5135135054588318,0.34478020668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4490644633769989,"y":0.3282966911792755},{"x":0.4553014636039734,"y":0.3282966911792755},{"x":0.4553014636039734,"y":0.34478020668029785},{"x":0.4490644633769989,"y":0.34478020668029785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4490644633769989,0.3282966911792755,0.4553014636039734,0.34478020668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40956342220306396,"y":0.3282966911792755},{"x":0.43866944313049316,"y":0.3282966911792755},{"x":0.43866944313049316,"y":0.34478020668029785},{"x":0.40956342220306396,"y":0.34478020668029785}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تنوع","boundary":[0.40956342220306396,0.3282966911792755,0.43866944313049316,0.34478020668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39293140172958374,"y":0.3282966911792755},{"x":0.3991684019565582,"y":0.3282966911792755},{"x":0.3991684019565582,"y":0.34478020668029785},{"x":0.39293140172958374,"y":0.34478020668029785}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.39293140172958374,0.3282966911792755,0.3991684019565582,0.34478020668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3659043610095978,"y":0.3282966911792755},{"x":0.38461539149284363,"y":0.3282966911792755},{"x":0.38461539149284363,"y":0.34478020668029785},{"x":0.3659043610095978,"y":0.34478020668029785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.3659043610095978,0.3282966911792755,0.38461539149284363,0.34478020668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32640331983566284,"y":0.3282966911792755},{"x":0.3659043610095978,"y":0.3282966911792755},{"x":0.3659043610095978,"y":0.34478020668029785},{"x":0.32640331983566284,"y":0.34478020668029785}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گذاری","boundary":[0.32640331983566284,0.3282966911792755,0.3659043610095978,0.34478020668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806652784347534,"y":0.3282966911792755},{"x":0.31185030937194824,"y":0.3282966911792755},{"x":0.31185030937194824,"y":0.34478020668029785},{"x":0.2806652784347534,"y":0.34478020668029785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.2806652784347534,0.3282966911792755,0.31185030937194824,0.34478020668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2640332579612732,"y":0.3282966911792755},{"x":0.2702702581882477,"y":0.3282966911792755},{"x":0.2702702581882477,"y":0.34478020668029785},{"x":0.2640332579612732,"y":0.34478020668029785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2640332579612732,0.3282966911792755,0.2702702581882477,0.34478020668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1975051909685135,"y":0.3282966911792755},{"x":0.25363826751708984,"y":0.3282966911792755},{"x":0.25363826751708984,"y":0.34478020668029785},{"x":0.1975051909685135,"y":0.34478020668029785}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همچنین","boundary":[0.1975051909685135,0.3282966911792755,0.25363826751708984,0.34478020668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.3282966911792755},{"x":0.18503119051456451,"y":0.3282966911792755},{"x":0.18503119051456451,"y":0.34478020668029785},{"x":0.11850311607122421,"y":0.34478020668029785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرایندهای","boundary":[0.11850311607122421,0.3282966911792755,0.18503119051456451,0.34478020668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.35164836049079895},{"x":0.8627858757972717,"y":0.35164836049079895},{"x":0.8627858757972717,"y":0.36675822734832764},{"x":0.8170478343963623,"y":0.36675822734832764}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سوخت","boundary":[0.8170478343963623,0.35164836049079895,0.8627858757972717,0.36675822734832764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.35164836049079895},{"x":0.8149688243865967,"y":0.35164836049079895},{"x":0.8149688243865967,"y":0.36675822734832764},{"x":0.7754677534103394,"y":0.36675822734832764}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وسازی","boundary":[0.7754677534103394,0.35164836049079895,0.8149688243865967,0.36675822734832764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.35164836049079895},{"x":0.7713097929954529,"y":0.35164836049079895},{"x":0.7713097929954529,"y":0.36675822734832764},{"x":0.765072762966156,"y":0.36675822734832764}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.765072762966156,0.35164836049079895,0.7713097929954529,0.36675822734832764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.35164836049079895},{"x":0.7588357329368591,"y":0.35164836049079895},{"x":0.7588357329368591,"y":0.36675822734832764},{"x":0.7027027010917664,"y":0.36675822734832764}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ملزومات","boundary":[0.7027027010917664,0.35164836049079895,0.7588357329368591,0.36675822734832764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569646596908569,"y":0.35164836049079895},{"x":0.6964656710624695,"y":0.35164836049079895},{"x":0.6964656710624695,"y":0.36675822734832764},{"x":0.6569646596908569,"y":0.36675822734832764}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تجزیه","boundary":[0.6569646596908569,0.35164836049079895,0.6964656710624695,0.36675822734832764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.35164836049079895},{"x":0.6486486196517944,"y":0.35164836049079895},{"x":0.6486486196517944,"y":0.36675822734832764},{"x":0.6049895882606506,"y":0.36675822734832764}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیستی","boundary":[0.6049895882606506,0.35164836049079895,0.6486486196517944,0.36675822734832764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.35164836049079895},{"x":0.5966736078262329,"y":0.35164836049079895},{"x":0.5966736078262329,"y":0.36675822734832764},{"x":0.5446985363960266,"y":0.36675822734832764}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پرداخته","boundary":[0.5446985363960266,0.35164836049079895,0.5966736078262329,0.36675822734832764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.35164836049079895},{"x":0.5384615659713745,"y":0.35164836049079895},{"x":0.5384615659713745,"y":0.36675822734832764},{"x":0.5114344954490662,"y":0.36675822734832764}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.5114344954490662,0.35164836049079895,0.5384615659713745,0.36675822734832764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4760914742946625,"y":0.35164836049079895},{"x":0.5031185150146484,"y":0.35164836049079895},{"x":0.5031185150146484,"y":0.36675822734832764},{"x":0.4760914742946625,"y":0.36675822734832764}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.4760914742946625,0.35164836049079895,0.5031185150146484,0.36675822734832764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.35164836049079895},{"x":0.4719334840774536,"y":0.35164836049079895},{"x":0.4719334840774536,"y":0.36675822734832764},{"x":0.469854474067688,"y":0.36675822734832764}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.469854474067688,0.35164836049079895,0.4719334840774536,0.36675822734832764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39293140172958374,"y":0.35164836049079895},{"x":0.4615384638309479,"y":0.35164836049079895},{"x":0.4615384638309479,"y":0.36675822734832764},{"x":0.39293140172958374,"y":0.36675822734832764}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرایندهای","boundary":[0.39293140172958374,0.35164836049079895,0.4615384638309479,0.36675822734832764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3451143503189087,"y":0.35164836049079895},{"x":0.38669440150260925,"y":0.35164836049079895},{"x":0.38669440150260925,"y":0.36675822734832764},{"x":0.3451143503189087,"y":0.36675822734832764}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.3451143503189087,0.35164836049079895,0.38669440150260925,0.36675822734832764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29937630891799927,"y":0.35164836049079895},{"x":0.3367983400821686,"y":0.35164836049079895},{"x":0.3367983400821686,"y":0.36675822734832764},{"x":0.29937630891799927,"y":0.36675822734832764}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پالایی","boundary":[0.29937630891799927,0.35164836049079895,0.3367983400821686,0.36675822734832764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28274428844451904,"y":0.35164836049079895},{"x":0.29106029868125916,"y":0.35164836049079895},{"x":0.29106029868125916,"y":0.36675822734832764},{"x":0.28274428844451904,"y":0.36675822734832764}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.28274428844451904,0.35164836049079895,0.29106029868125916,0.36675822734832764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2661122679710388,"y":0.35164836049079895},{"x":0.27650728821754456,"y":0.35164836049079895},{"x":0.27650728821754456,"y":0.36675822734832764},{"x":0.2661122679710388,"y":0.36675822734832764}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.2661122679710388,0.35164836049079895,0.27650728821754456,0.36675822734832764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23700623214244843,"y":0.35164836049079895},{"x":0.25987526774406433,"y":0.35164836049079895},{"x":0.25987526774406433,"y":0.36675822734832764},{"x":0.23700623214244843,"y":0.36675822734832764}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.23700623214244843,0.35164836049079895,0.25987526774406433,0.36675822734832764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19542619585990906,"y":0.35164836049079895},{"x":0.2286902219057083,"y":0.35164836049079895},{"x":0.2286902219057083,"y":0.36675822734832764},{"x":0.19542619585990906,"y":0.36675822734832764}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مکان","boundary":[0.19542619585990906,0.35164836049079895,0.2286902219057083,0.36675822734832764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17879417538642883,"y":0.35164836049079895},{"x":0.191268190741539,"y":0.35164836049079895},{"x":0.191268190741539,"y":0.36675822734832764},{"x":0.17879417538642883,"y":0.36675822734832764}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.17879417538642883,0.35164836049079895,0.191268190741539,0.36675822734832764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1247401237487793,"y":0.35164836049079895},{"x":0.17255717515945435,"y":0.35164836049079895},{"x":0.17255717515945435,"y":0.36675822734832764},{"x":0.1247401237487793,"y":0.36675822734832764}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارگیری","boundary":[0.1247401237487793,0.35164836049079895,0.17255717515945435,0.36675822734832764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8440748453140259,"y":0.37362638115882874},{"x":0.8627858757972717,"y":0.37362638115882874},{"x":0.8627858757972717,"y":0.3887362778186798},{"x":0.8440748453140259,"y":0.3887362778186798}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.8440748453140259,0.37362638115882874,0.8627858757972717,0.3887362778186798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.37362638115882874},{"x":0.8399168252944946,"y":0.37362638115882874},{"x":0.8399168252944946,"y":0.3887362778186798},{"x":0.812889814376831,"y":0.3887362778186798}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توان","boundary":[0.812889814376831,0.37362638115882874,0.8399168252944946,0.3887362778186798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.37362638115882874},{"x":0.8066527843475342,"y":0.37362638115882874},{"x":0.8066527843475342,"y":0.3887362778186798},{"x":0.7941787838935852,"y":0.3887362778186798}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7941787838935852,0.37362638115882874,0.8066527843475342,0.3887362778186798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.37362638115882874},{"x":0.7858628034591675,"y":0.37362638115882874},{"x":0.7858628034591675,"y":0.3887362778186798},{"x":0.7463617324829102,"y":0.3887362778186798}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.7463617324829102,0.37362638115882874,0.7858628034591675,0.3887362778186798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.37362638115882874},{"x":0.7380457520484924,"y":0.37362638115882874},{"x":0.7380457520484924,"y":0.3887362778186798},{"x":0.7006236910820007,"y":0.3887362778186798}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پالایی","boundary":[0.7006236910820007,0.37362638115882874,0.7380457520484924,0.3887362778186798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.37362638115882874},{"x":0.692307710647583,"y":0.37362638115882874},{"x":0.692307710647583,"y":0.3887362778186798},{"x":0.6611226797103882,"y":0.3887362778186798}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"درجا","boundary":[0.6611226797103882,0.37362638115882874,0.692307710647583,0.3887362778186798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.37362638115882874},{"x":0.6548856496810913,"y":0.37362638115882874},{"x":0.6548856496810913,"y":0.3887362778186798},{"x":0.6486486196517944,"y":0.3887362778186798}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6486486196517944,0.37362638115882874,0.6548856496810913,0.3887362778186798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.37362638115882874},{"x":0.6403326392173767,"y":0.37362638115882874},{"x":0.6403326392173767,"y":0.3887362778186798},{"x":0.6008316278457642,"y":0.3887362778186798}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دگرجا","boundary":[0.6008316278457642,0.37362638115882874,0.6403326392173767,0.3887362778186798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.37362638115882874},{"x":0.5925155878067017,"y":0.37362638115882874},{"x":0.5925155878067017,"y":0.3887362778186798},{"x":0.5509355664253235,"y":0.3887362778186798}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تقسیم","boundary":[0.5509355664253235,0.37362638115882874,0.5925155878067017,0.3887362778186798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5197505354881287,"y":0.37362638115882874},{"x":0.542619526386261,"y":0.37362638115882874},{"x":0.542619526386261,"y":0.3887362778186798},{"x":0.5197505354881287,"y":0.3887362778186798}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرد","boundary":[0.5197505354881287,0.37362638115882874,0.542619526386261,0.3887362778186798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4948025047779083,"y":0.37362638115882874},{"x":0.5114344954490662,"y":0.37362638115882874},{"x":0.5114344954490662,"y":0.3887362778186798},{"x":0.4948025047779083,"y":0.3887362778186798}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.4948025047779083,0.37362638115882874,0.5114344954490662,0.3887362778186798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4760914742946625,"y":0.37362638115882874},{"x":0.4864864945411682,"y":0.37362638115882874},{"x":0.4864864945411682,"y":0.3887362778186798},{"x":0.4760914742946625,"y":0.3887362778186798}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4760914742946625,0.37362638115882874,0.4864864945411682,0.3887362778186798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4282744228839874,"y":0.37362638115882874},{"x":0.46777546405792236,"y":0.37362638115882874},{"x":0.46777546405792236,"y":0.3887362778186798},{"x":0.4282744228839874,"y":0.3887362778186798}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترتیب","boundary":[0.4282744228839874,0.37362638115882874,0.46777546405792236,0.3887362778186798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4054054021835327,"y":0.37362638115882874},{"x":0.4199584126472473,"y":0.37362638115882874},{"x":0.4199584126472473,"y":0.3887362778186798},{"x":0.4054054021835327,"y":0.3887362778186798}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4054054021835327,0.37362638115882874,0.4199584126472473,0.3887362778186798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3679833710193634,"y":0.37362638115882874},{"x":0.3991684019565582,"y":0.37362638115882874},{"x":0.3991684019565582,"y":0.3887362778186798},{"x":0.3679833710193634,"y":0.3887362778186798}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.3679833710193634,0.37362638115882874,0.3991684019565582,0.3887362778186798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33264032006263733,"y":0.37362638115882874},{"x":0.3596673607826233,"y":0.37362638115882874},{"x":0.3596673607826233,"y":0.3887362778186798},{"x":0.33264032006263733,"y":0.3887362778186798}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.33264032006263733,0.37362638115882874,0.3596673607826233,0.3887362778186798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32016631960868835,"y":0.37362638115882874},{"x":0.3243243098258972,"y":0.37362638115882874},{"x":0.3243243098258972,"y":0.3887362778186798},{"x":0.32016631960868835,"y":0.3887362778186798}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.32016631960868835,0.37362638115882874,0.3243243098258972,0.3887362778186798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2723492681980133,"y":0.37362638115882874},{"x":0.31185030937194824,"y":0.37362638115882874},{"x":0.31185030937194824,"y":0.3887362778186798},{"x":0.2723492681980133,"y":0.3887362778186798}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.2723492681980133,0.37362638115882874,0.31185030937194824,0.3887362778186798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25363826751708984,"y":0.37362638115882874},{"x":0.2640332579612732,"y":0.37362638115882874},{"x":0.2640332579612732,"y":0.3887362778186798},{"x":0.25363826751708984,"y":0.3887362778186798}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.25363826751708984,0.37362638115882874,0.2640332579612732,0.3887362778186798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20374220609664917,"y":0.37362638115882874},{"x":0.24532224237918854,"y":0.37362638115882874},{"x":0.24532224237918854,"y":0.3887362778186798},{"x":0.20374220609664917,"y":0.3887362778186798}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.20374220609664917,0.37362638115882874,0.24532224237918854,0.3887362778186798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15592515468597412,"y":0.37362638115882874},{"x":0.19542619585990906,"y":0.37362638115882874},{"x":0.19542619585990906,"y":0.3887362778186798},{"x":0.15592515468597412,"y":0.3887362778186798}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مفصل","boundary":[0.15592515468597412,0.37362638115882874,0.19542619585990906,0.3887362778186798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.37362638115882874},{"x":0.147609144449234,"y":0.37362638115882874},{"x":0.147609144449234,"y":0.3887362778186798},{"x":0.11850311607122421,"y":0.3887362778186798}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.11850311607122421,0.37362638115882874,0.147609144449234,0.3887362778186798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8316008448600769,"y":0.39423078298568726},{"x":0.8627858757972717,"y":0.39423078298568726},{"x":0.8627858757972717,"y":0.41208791732788086},{"x":0.8316008448600769,"y":0.41208791732788086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بحث","boundary":[0.8316008448600769,0.39423078298568726,0.8627858757972717,0.41208791732788086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.39423078298568726},{"x":0.8232848048210144,"y":0.39423078298568726},{"x":0.8232848048210144,"y":0.41208791732788086},{"x":0.8004158139228821,"y":0.41208791732788086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.8004158139228821,0.39423078298568726,0.8232848048210144,0.41208791732788086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.39423078298568726},{"x":0.7920997738838196,"y":0.39423078298568726},{"x":0.7920997738838196,"y":0.41208791732788086},{"x":0.7546777725219727,"y":0.41208791732788086}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گرفته","boundary":[0.7546777725219727,0.39423078298568726,0.7920997738838196,0.41208791732788086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717255711555481,"y":0.39423078298568726},{"x":0.7442827224731445,"y":0.39423078298568726},{"x":0.7442827224731445,"y":0.41208791732788086},{"x":0.717255711555481,"y":0.41208791732788086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.717255711555481,0.39423078298568726,0.7442827224731445,0.41208791732788086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.39423078298568726},{"x":0.7151767015457153,"y":0.39423078298568726},{"x":0.7151767015457153,"y":0.41208791732788086},{"x":0.7027027010917664,"y":0.41208791732788086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.7027027010917664,0.39423078298568726,0.7151767015457153,0.41208791732788086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.39423078298568726},{"x":0.6985446810722351,"y":0.39423078298568726},{"x":0.6985446810722351,"y":0.41208791732788086},{"x":0.6964656710624695,"y":0.41208791732788086}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6964656710624695,0.39423078298568726,0.6985446810722351,0.41208791732788086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.39423078298568726},{"x":0.6860706806182861,"y":0.39423078298568726},{"x":0.6860706806182861,"y":0.41208791732788086},{"x":0.6486486196517944,"y":0.41208791732788086}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اساس","boundary":[0.6486486196517944,0.39423078298568726,0.6860706806182861,0.41208791732788086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632016658782959,"y":0.39423078298568726},{"x":0.6382536292076111,"y":0.39423078298568726},{"x":0.6382536292076111,"y":0.41208791732788086},{"x":0.632016658782959,"y":0.41208791732788086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.632016658782959,0.39423078298568726,0.6382536292076111,0.41208791732788086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.39423078298568726},{"x":0.6237006187438965,"y":0.39423078298568726},{"x":0.6237006187438965,"y":0.41208791732788086},{"x":0.5862785577774048,"y":0.41208791732788086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تجزیه","boundary":[0.5862785577774048,0.39423078298568726,0.6237006187438965,0.41208791732788086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322245359420776,"y":0.39423078298568726},{"x":0.5779625773429871,"y":0.39423078298568726},{"x":0.5779625773429871,"y":0.41208791732788086},{"x":0.5322245359420776,"y":0.41208791732788086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیستی","boundary":[0.5322245359420776,0.39423078298568726,0.5779625773429871,0.41208791732788086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.39423078298568726},{"x":0.5239084959030151,"y":0.39423078298568726},{"x":0.5239084959030151,"y":0.41208791732788086},{"x":0.5135135054588318,"y":0.41208791732788086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5135135054588318,0.39423078298568726,0.5239084959030151,0.41208791732788086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46777546405792236,"y":0.39423078298568726},{"x":0.5031185150146484,"y":0.39423078298568726},{"x":0.5031185150146484,"y":0.41208791732788086},{"x":0.46777546405792236,"y":0.41208791732788086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.46777546405792236,0.39423078298568726,0.5031185150146484,0.41208791732788086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4469854533672333,"y":0.39423078298568726},{"x":0.4615384638309479,"y":0.39423078298568726},{"x":0.4615384638309479,"y":0.41208791732788086},{"x":0.4469854533672333,"y":0.41208791732788086}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4469854533672333,0.39423078298568726,0.4615384638309479,0.41208791732788086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39293140172958374,"y":0.39423078298568726},{"x":0.44490644335746765,"y":0.39423078298568726},{"x":0.44490644335746765,"y":0.41208791732788086},{"x":0.39293140172958374,"y":0.41208791732788086}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کارگیری","boundary":[0.39293140172958374,0.39423078298568726,0.44490644335746765,0.41208791732788086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3471933603286743,"y":0.39423078298568726},{"x":0.37837839126586914,"y":0.39423078298568726},{"x":0.37837839126586914,"y":0.41208791732788086},{"x":0.3471933603286743,"y":0.41208791732788086}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آنزیم","boundary":[0.3471933603286743,0.39423078298568726,0.37837839126586914,0.41208791732788086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29106029868125916,"y":0.39423078298568726},{"x":0.3367983400821686,"y":0.39423078298568726},{"x":0.3367983400821686,"y":0.41208791732788086},{"x":0.29106029868125916,"y":0.41208791732788086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مربوطه","boundary":[0.29106029868125916,0.39423078298568726,0.3367983400821686,0.41208791732788086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2702702581882477,"y":0.39423078298568726},{"x":0.2806652784347534,"y":0.39423078298568726},{"x":0.2806652784347534,"y":0.41208791732788086},{"x":0.2702702581882477,"y":0.41208791732788086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.2702702581882477,0.39423078298568726,0.2806652784347534,0.41208791732788086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2286902219057083,"y":0.39423078298568726},{"x":0.26819127798080444,"y":0.39423078298568726},{"x":0.26819127798080444,"y":0.41208791732788086},{"x":0.2286902219057083,"y":0.41208791732788086}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"وسیله","boundary":[0.2286902219057083,0.39423078298568726,0.26819127798080444,0.41208791732788086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20166319608688354,"y":0.39423078298568726},{"x":0.2203742265701294,"y":0.39423078298568726},{"x":0.2203742265701294,"y":0.41208791732788086},{"x":0.20166319608688354,"y":0.41208791732788086}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ریز","boundary":[0.20166319608688354,0.39423078298568726,0.2203742265701294,0.41208791732788086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14137214422225952,"y":0.39423078298568726},{"x":0.1995842009782791,"y":0.39423078298568726},{"x":0.1995842009782791,"y":0.41208791732788086},{"x":0.14137214422225952,"y":0.41208791732788086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موجودات","boundary":[0.14137214422225952,0.39423078298568726,0.1995842009782791,0.41208791732788086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.39423078298568726},{"x":0.12889812886714935,"y":0.39423078298568726},{"x":0.12889812886714935,"y":0.41208791732788086},{"x":0.11850311607122421,"y":0.41208791732788086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.11850311607122421,0.39423078298568726,0.12889812886714935,0.41208791732788086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8357588648796082,"y":0.4175824224948883},{"x":0.8627858757972717,"y":0.4175824224948883},{"x":0.8627858757972717,"y":0.43406593799591064},{"x":0.8357588648796082,"y":0.43406593799591064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.8357588648796082,0.4175824224948883,0.8627858757972717,0.43406593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.4175824224948883},{"x":0.82536381483078,"y":0.4175824224948883},{"x":0.82536381483078,"y":0.43406593799591064},{"x":0.7817047834396362,"y":0.43406593799591064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آلاینده","boundary":[0.7817047834396362,0.4175824224948883,0.82536381483078,0.43406593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401247620582581,"y":0.4175824224948883},{"x":0.7733888030052185,"y":0.4175824224948883},{"x":0.7733888030052185,"y":0.43406593799591064},{"x":0.7401247620582581,"y":0.43406593799591064}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هدف","boundary":[0.7401247620582581,0.4175824224948883,0.7733888030052185,0.43406593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.4175824224948883},{"x":0.7318087220191956,"y":0.4175824224948883},{"x":0.7318087220191956,"y":0.43406593799591064},{"x":0.7110186815261841,"y":0.43406593799591064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7110186815261841,0.4175824224948883,0.7318087220191956,0.43406593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6798336505889893,"y":0.4175824224948883},{"x":0.7089397311210632,"y":0.4175824224948883},{"x":0.7089397311210632,"y":0.43406593799591064},{"x":0.6798336505889893,"y":0.43406593799591064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.6798336505889893,0.4175824224948883,0.7089397311210632,0.43406593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.4175824224948883},{"x":0.6798336505889893,"y":0.4175824224948883},{"x":0.6798336505889893,"y":0.43406593799591064},{"x":0.6756756901741028,"y":0.43406593799591064}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6756756901741028,0.4175824224948883,0.6798336505889893,0.43406593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569646596908569,"y":0.4175824224948883},{"x":0.6652806401252747,"y":0.4175824224948883},{"x":0.6652806401252747,"y":0.43406593799591064},{"x":0.6569646596908569,"y":0.43406593799591064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6569646596908569,0.4175824224948883,0.6652806401252747,0.43406593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6278586387634277,"y":0.4175824224948883},{"x":0.6486486196517944,"y":0.4175824224948883},{"x":0.6486486196517944,"y":0.43406593799591064},{"x":0.6278586387634277,"y":0.43406593799591064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6278586387634277,0.4175824224948883,0.6486486196517944,0.43406593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.4175824224948883},{"x":0.6195425987243652,"y":0.4175824224948883},{"x":0.6195425987243652,"y":0.43406593799591064},{"x":0.6049895882606506,"y":0.43406593799591064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رو","boundary":[0.6049895882606506,0.4175824224948883,0.6195425987243652,0.43406593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5821205973625183,"y":0.4175824224948883},{"x":0.5966736078262329,"y":0.4175824224948883},{"x":0.5966736078262329,"y":0.43406593799591064},{"x":0.5821205973625183,"y":0.43406593799591064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5821205973625183,0.4175824224948883,0.5966736078262329,0.43406593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.542619526386261,"y":0.4175824224948883},{"x":0.5738045573234558,"y":0.4175824224948883},{"x":0.5738045573234558,"y":0.43406593799591064},{"x":0.542619526386261,"y":0.43406593799591064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.542619526386261,0.4175824224948883,0.5738045573234558,0.43406593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.4175824224948883},{"x":0.5343035459518433,"y":0.4175824224948883},{"x":0.5343035459518433,"y":0.43406593799591064},{"x":0.4989604949951172,"y":0.43406593799591064}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پنجم","boundary":[0.4989604949951172,0.4175824224948883,0.5343035459518433,0.43406593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4407484531402588,"y":0.4175824224948883},{"x":0.4906444847583771,"y":0.4175824224948883},{"x":0.4906444847583771,"y":0.43406593799591064},{"x":0.4407484531402588,"y":0.43406593799591064}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مکانیزم","boundary":[0.4407484531402588,0.4175824224948883,0.4906444847583771,0.43406593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261954128742218,"y":0.4175824224948883},{"x":0.43866944313049316,"y":0.4175824224948883},{"x":0.43866944313049316,"y":0.43406593799591064},{"x":0.4261954128742218,"y":0.43406593799591064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.4261954128742218,0.4175824224948883,0.43866944313049316,0.43406593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4116424024105072,"y":0.4175824224948883},{"x":0.4178794324398041,"y":0.4175824224948883},{"x":0.4178794324398041,"y":0.43406593799591064},{"x":0.4116424024105072,"y":0.43406593799591064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4116424024105072,0.4175824224948883,0.4178794324398041,0.43406593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3762993812561035,"y":0.4175824224948883},{"x":0.4033263921737671,"y":0.4175824224948883},{"x":0.4033263921737671,"y":0.43406593799591064},{"x":0.3762993812561035,"y":0.43406593799591064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.3762993812561035,0.4175824224948883,0.4033263921737671,0.43406593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3451143503189087,"y":0.4175824224948883},{"x":0.37214136123657227,"y":0.4175824224948883},{"x":0.37214136123657227,"y":0.43406593799591064},{"x":0.3451143503189087,"y":0.43406593799591064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.3451143503189087,0.4175824224948883,0.37214136123657227,0.43406593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28898128867149353,"y":0.4175824224948883},{"x":0.3367983400821686,"y":0.4175824224948883},{"x":0.3367983400821686,"y":0.43406593799591064},{"x":0.28898128867149353,"y":0.43406593799591064}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.28898128867149353,0.4175824224948883,0.3367983400821686,0.43406593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2432432472705841,"y":0.4175824224948883},{"x":0.2806652784347534,"y":0.4175824224948883},{"x":0.2806652784347534,"y":0.43406593799591064},{"x":0.2432432472705841,"y":0.43406593799591064}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تجزيه","boundary":[0.2432432472705841,0.4175824224948883,0.2806652784347534,0.43406593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18711018562316895,"y":0.4175824224948883},{"x":0.23284822702407837,"y":0.4175824224948883},{"x":0.23284822702407837,"y":0.43406593799591064},{"x":0.18711018562316895,"y":0.43406593799591064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنزیمی","boundary":[0.18711018562316895,0.4175824224948883,0.23284822702407837,0.43406593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1683991700410843,"y":0.4175824224948883},{"x":0.17879417538642883,"y":0.4175824224948883},{"x":0.17879417538642883,"y":0.43406593799591064},{"x":0.1683991700410843,"y":0.43406593799591064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.1683991700410843,0.4175824224948883,0.17879417538642883,0.43406593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.4175824224948883},{"x":0.15800416469573975,"y":0.4175824224948883},{"x":0.15800416469573975,"y":0.43406593799591064},{"x":0.11850311607122421,"y":0.43406593799591064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منظور","boundary":[0.11850311607122421,0.4175824224948883,0.15800416469573975,0.43406593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.4395604431629181},{"x":0.8627858757972717,"y":0.4395604431629181},{"x":0.8627858757972717,"y":0.45604395866394043},{"x":0.8004158139228821,"y":0.45604395866394043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محاسبات","boundary":[0.8004158139228821,0.4395604431629181,0.8627858757972717,0.45604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.4395604431629181},{"x":0.7920997738838196,"y":0.4395604431629181},{"x":0.7920997738838196,"y":0.45604395866394043},{"x":0.7588357329368591,"y":0.45604395866394043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عملی","boundary":[0.7588357329368591,0.4395604431629181,0.7920997738838196,0.45604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.4395604431629181},{"x":0.7505197525024414,"y":0.4395604431629181},{"x":0.7505197525024414,"y":0.45604395866394043},{"x":0.7359667420387268,"y":0.45604395866394043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7359667420387268,0.4395604431629181,0.7505197525024414,0.45604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.4395604431629181},{"x":0.7297297120094299,"y":0.4395604431629181},{"x":0.7297297120094299,"y":0.45604395866394043},{"x":0.6611226797103882,"y":0.45604395866394043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرایندهای","boundary":[0.6611226797103882,0.4395604431629181,0.7297297120094299,0.45604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.4395604431629181},{"x":0.6528066396713257,"y":0.4395604431629181},{"x":0.6528066396713257,"y":0.45604395866394043},{"x":0.6174635887145996,"y":0.45604395866394043}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حذف","boundary":[0.6174635887145996,0.4395604431629181,0.6528066396713257,0.45604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5654885768890381,"y":0.4395604431629181},{"x":0.6091476082801819,"y":0.4395604431629181},{"x":0.6091476082801819,"y":0.45604395866394043},{"x":0.5654885768890381,"y":0.45604395866394043}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آلاینده","boundary":[0.5654885768890381,0.4395604431629181,0.6091476082801819,0.45604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5280665159225464,"y":0.4395604431629181},{"x":0.5571725368499756,"y":0.4395604431629181},{"x":0.5571725368499756,"y":0.45604395866394043},{"x":0.5280665159225464,"y":0.45604395866394043}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.5280665159225464,0.4395604431629181,0.5571725368499756,0.45604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856547474861145,"y":0.4395604431629181},{"x":0.5197505354881287,"y":0.4395604431629181},{"x":0.5197505354881287,"y":0.45604395866394043},{"x":0.48856547474861145,"y":0.45604395866394043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بحث","boundary":[0.48856547474861145,0.4395604431629181,0.5197505354881287,0.45604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4573804438114166,"y":0.4395604431629181},{"x":0.4802494943141937,"y":0.4395604431629181},{"x":0.4802494943141937,"y":0.45604395866394043},{"x":0.4573804438114166,"y":0.45604395866394043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.4573804438114166,0.4395604431629181,0.4802494943141937,0.45604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137214124202728,"y":0.4395604431629181},{"x":0.45114344358444214,"y":0.4395604431629181},{"x":0.45114344358444214,"y":0.45604395866394043},{"x":0.4137214124202728,"y":0.45604395866394043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گرفته","boundary":[0.4137214124202728,0.4395604431629181,0.45114344358444214,0.45604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37837839126586914,"y":0.4395604431629181},{"x":0.4054054021835327,"y":0.4395604431629181},{"x":0.4054054021835327,"y":0.45604395866394043},{"x":0.37837839126586914,"y":0.45604395866394043}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.37837839126586914,0.4395604431629181,0.4054054021835327,0.45604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34303534030914307,"y":0.4395604431629181},{"x":0.37006238102912903,"y":0.4395604431629181},{"x":0.37006238102912903,"y":0.45604395866394043},{"x":0.34303534030914307,"y":0.45604395866394043}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.34303534030914307,0.4395604431629181,0.37006238102912903,0.45604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3367983400821686,"y":0.4395604431629181},{"x":0.34095633029937744,"y":0.4395604431629181},{"x":0.34095633029937744,"y":0.45604395866394043},{"x":0.3367983400821686,"y":0.45604395866394043}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3367983400821686,0.4395604431629181,0.34095633029937744,0.45604395866394043]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.2829670310020447},{"x":0.8627858757972717,"y":0.2829670310020447},{"x":0.8627858757972717,"y":0.45604395866394043},{"x":0.11850311607122421,"y":0.45604395866394043}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.11350311607122421,0.27596703100204467,0.8677858757972717,0.46304395866394044],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.46291208267211914},{"x":0.8336798548698425,"y":0.46291208267211914},{"x":0.8336798548698425,"y":0.4793955981731415},{"x":0.8191268444061279,"y":0.4793955981731415}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.8191268444061279,0.46291208267211914,0.8336798548698425,0.4793955981731415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.790020763874054,"y":0.46291208267211914},{"x":0.8087317943572998,"y":0.46291208267211914},{"x":0.8087317943572998,"y":0.4793955981731415},{"x":0.790020763874054,"y":0.4793955981731415}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فاز","boundary":[0.790020763874054,0.46291208267211914,0.8087317943572998,0.4793955981731415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7442827224731445,"y":0.46291208267211914},{"x":0.7796257734298706,"y":0.46291208267211914},{"x":0.7796257734298706,"y":0.4793955981731415},{"x":0.7442827224731445,"y":0.4793955981731415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عمده","boundary":[0.7442827224731445,0.46291208267211914,0.7796257734298706,0.4793955981731415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.46291208267211914},{"x":0.7338877320289612,"y":0.46291208267211914},{"x":0.7338877320289612,"y":0.4793955981731415},{"x":0.7193347215652466,"y":0.4793955981731415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7193347215652466,0.46291208267211914,0.7338877320289612,0.4793955981731415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6881496906280518,"y":0.46291208267211914},{"x":0.7068607211112976,"y":0.46291208267211914},{"x":0.7068607211112976,"y":0.4793955981731415},{"x":0.6881496906280518,"y":0.4793955981731415}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"امر","boundary":[0.6881496906280518,0.46291208267211914,0.7068607211112976,0.4793955981731415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.46291208267211914},{"x":0.6777547001838684,"y":0.46291208267211914},{"x":0.6777547001838684,"y":0.4793955981731415},{"x":0.6382536292076111,"y":0.4793955981731415}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.6382536292076111,0.46291208267211914,0.6777547001838684,0.4793955981731415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966736078262329,"y":0.46291208267211914},{"x":0.6340956091880798,"y":0.46291208267211914},{"x":0.6340956091880798,"y":0.4793955981731415},{"x":0.5966736078262329,"y":0.4793955981731415}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پالایی","boundary":[0.5966736078262329,0.46291208267211914,0.6340956091880798,0.4793955981731415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5675675868988037,"y":0.46291208267211914},{"x":0.5841996073722839,"y":0.46291208267211914},{"x":0.5841996073722839,"y":0.4793955981731415},{"x":0.5675675868988037,"y":0.4793955981731415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فاز","boundary":[0.5675675868988037,0.46291208267211914,0.5841996073722839,0.4793955981731415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5280665159225464,"y":0.46291208267211914},{"x":0.55509352684021,"y":0.46291208267211914},{"x":0.55509352684021,"y":0.4793955981731415},{"x":0.5280665159225464,"y":0.4793955981731415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مایع","boundary":[0.5280665159225464,0.46291208267211914,0.55509352684021,0.4793955981731415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.46291208267211914},{"x":0.5155925154685974,"y":0.46291208267211914},{"x":0.5155925154685974,"y":0.4793955981731415},{"x":0.5114344954490662,"y":0.4793955981731415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5114344954490662,0.46291208267211914,0.5155925154685974,0.4793955981731415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4802494943141937,"y":0.46291208267211914},{"x":0.4989604949951172,"y":0.46291208267211914},{"x":0.4989604949951172,"y":0.4793955981731415},{"x":0.4802494943141937,"y":0.4793955981731415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گاز","boundary":[0.4802494943141937,0.46291208267211914,0.4989604949951172,0.4793955981731415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4490644633769989,"y":0.46291208267211914},{"x":0.46777546405792236,"y":0.46291208267211914},{"x":0.46777546405792236,"y":0.4793955981731415},{"x":0.4490644633769989,"y":0.4793955981731415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.4490644633769989,0.46291208267211914,0.46777546405792236,0.4793955981731415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4116424024105072,"y":0.46291208267211914},{"x":0.4469854533672333,"y":0.46291208267211914},{"x":0.4469854533672333,"y":0.4793955981731415},{"x":0.4116424024105072,"y":0.4793955981731415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باشند","boundary":[0.4116424024105072,0.46291208267211914,0.4469854533672333,0.4793955981731415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4054054021835327,"y":0.46291208267211914},{"x":0.40956342220306396,"y":0.46291208267211914},{"x":0.40956342220306396,"y":0.4793955981731415},{"x":0.4054054021835327,"y":0.4793955981731415}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4054054021835327,0.46291208267211914,0.40956342220306396,0.4793955981731415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38461539149284363,"y":0.46291208267211914},{"x":0.39293140172958374,"y":0.46291208267211914},{"x":0.39293140172958374,"y":0.4793955981731415},{"x":0.38461539149284363,"y":0.4793955981731415}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.38461539149284363,0.46291208267211914,0.39293140172958374,0.4793955981731415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513513505458832,"y":0.46291208267211914},{"x":0.37214136123657227,"y":0.46291208267211914},{"x":0.37214136123657227,"y":0.4793955981731415},{"x":0.3513513505458832,"y":0.4793955981731415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.3513513505458832,0.46291208267211914,0.37214136123657227,0.4793955981731415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32640331983566284,"y":0.46291208267211914},{"x":0.34095633029937744,"y":0.46291208267211914},{"x":0.34095633029937744,"y":0.4793955981731415},{"x":0.32640331983566284,"y":0.4793955981731415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رو","boundary":[0.32640331983566284,0.46291208267211914,0.34095633029937744,0.4793955981731415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3014552891254425,"y":0.46291208267211914},{"x":0.3160083293914795,"y":0.46291208267211914},{"x":0.3160083293914795,"y":0.4793955981731415},{"x":0.3014552891254425,"y":0.4793955981731415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3014552891254425,0.46291208267211914,0.3160083293914795,0.4793955981731415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2577962577342987,"y":0.46291208267211914},{"x":0.28898128867149353,"y":0.46291208267211914},{"x":0.28898128867149353,"y":0.4793955981731415},{"x":0.2577962577342987,"y":0.4793955981731415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.2577962577342987,0.46291208267211914,0.28898128867149353,0.4793955981731415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21205821633338928,"y":0.46291208267211914},{"x":0.24532224237918854,"y":0.46291208267211914},{"x":0.24532224237918854,"y":0.4793955981731415},{"x":0.21205821633338928,"y":0.4793955981731415}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ششم","boundary":[0.21205821633338928,0.46291208267211914,0.24532224237918854,0.4793955981731415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1683991700410843,"y":0.46291208267211914},{"x":0.1995842009782791,"y":0.46291208267211914},{"x":0.1995842009782791,"y":0.4793955981731415},{"x":0.1683991700410843,"y":0.4793955981731415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحت","boundary":[0.1683991700410843,0.46291208267211914,0.1995842009782791,0.4793955981731415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.46291208267211914},{"x":0.15592515468597412,"y":0.46291208267211914},{"x":0.15592515468597412,"y":0.4793955981731415},{"x":0.11850311607122421,"y":0.4793955981731415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.11850311607122421,0.46291208267211914,0.15592515468597412,0.4793955981731415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.4848901033401489},{"x":0.8627858757972717,"y":0.4848901033401489},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5027472376823425},{"x":0.8232848048210144,"y":0.5027472376823425}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.8232848048210144,0.4848901033401489,0.8627858757972717,0.5027472376823425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.4848901033401489},{"x":0.8212057948112488,"y":0.4848901033401489},{"x":0.8212057948112488,"y":0.5027472376823425},{"x":0.7817047834396362,"y":0.5027472376823425}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پالایی","boundary":[0.7817047834396362,0.4848901033401489,0.8212057948112488,0.5027472376823425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.4848901033401489},{"x":0.7713097929954529,"y":0.4848901033401489},{"x":0.7713097929954529,"y":0.5027472376823425},{"x":0.7567567825317383,"y":0.5027472376823425}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7567567825317383,0.4848901033401489,0.7713097929954529,0.5027472376823425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.4848901033401489},{"x":0.7463617324829102,"y":0.4848901033401489},{"x":0.7463617324829102,"y":0.5027472376823425},{"x":0.7297297120094299,"y":0.5027472376823425}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فاز","boundary":[0.7297297120094299,0.4848901033401489,0.7463617324829102,0.5027472376823425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.4848901033401489},{"x":0.7193347215652466,"y":0.4848901033401489},{"x":0.7193347215652466,"y":0.5027472376823425},{"x":0.692307710647583,"y":0.5027472376823425}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مایع","boundary":[0.692307710647583,0.4848901033401489,0.7193347215652466,0.5027472376823425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6881496906280518,"y":0.4848901033401489},{"x":0.692307710647583,"y":0.4848901033401489},{"x":0.692307710647583,"y":0.5027472376823425},{"x":0.6881496906280518,"y":0.5027472376823425}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6881496906280518,0.4848901033401489,0.692307710647583,0.5027472376823425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.4848901033401489},{"x":0.6756756901741028,"y":0.4848901033401489},{"x":0.6756756901741028,"y":0.5027472376823425},{"x":0.6340956091880798,"y":0.5027472376823425}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تشریح","boundary":[0.6340956091880798,0.4848901033401489,0.6756756901741028,0.5027472376823425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.4848901033401489},{"x":0.6216216087341309,"y":0.4848901033401489},{"x":0.6216216087341309,"y":0.5027472376823425},{"x":0.5945945978164673,"y":0.5027472376823425}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.5945945978164673,0.4848901033401489,0.6216216087341309,0.5027472376823425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49688148498535156,"y":0.4848901033401489},{"x":0.5841996073722839,"y":0.4848901033401489},{"x":0.5841996073722839,"y":0.5027472376823425},{"x":0.49688148498535156,"y":0.5027472376823425}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیوراکتورهای","boundary":[0.49688148498535156,0.4848901033401489,0.5841996073722839,0.5027472376823425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.4848901033401489},{"x":0.4864864945411682,"y":0.4848901033401489},{"x":0.4864864945411682,"y":0.5027472376823425},{"x":0.469854474067688,"y":0.5027472376823425}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فاز","boundary":[0.469854474067688,0.4848901033401489,0.4864864945411682,0.5027472376823425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43035343289375305,"y":0.4848901033401489},{"x":0.45945945382118225,"y":0.4848901033401489},{"x":0.45945945382118225,"y":0.5027472376823425},{"x":0.43035343289375305,"y":0.5027472376823425}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مایع","boundary":[0.43035343289375305,0.4848901033401489,0.45945945382118225,0.5027472376823425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261954128742218,"y":0.4848901033401489},{"x":0.4324324429035187,"y":0.4848901033401489},{"x":0.4324324429035187,"y":0.5027472376823425},{"x":0.4261954128742218,"y":0.5027472376823425}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4261954128742218,0.4848901033401489,0.4324324429035187,0.5027472376823425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3596673607826233,"y":0.4848901033401489},{"x":0.41580042243003845,"y":0.4848901033401489},{"x":0.41580042243003845,"y":0.5027472376823425},{"x":0.3596673607826233,"y":0.5027472376823425}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پارامترها","boundary":[0.3596673607826233,0.4848901033401489,0.41580042243003845,0.5027472376823425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34303534030914307,"y":0.4848901033401489},{"x":0.34927234053611755,"y":0.4848901033401489},{"x":0.34927234053611755,"y":0.5027472376823425},{"x":0.34303534030914307,"y":0.5027472376823425}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.34303534030914307,0.4848901033401489,0.34927234053611755,0.5027472376823425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29937630891799927,"y":0.4848901033401489},{"x":0.33264032006263733,"y":0.4848901033401489},{"x":0.33264032006263733,"y":0.5027472376823425},{"x":0.29937630891799927,"y":0.5027472376823425}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روابط","boundary":[0.29937630891799927,0.4848901033401489,0.33264032006263733,0.5027472376823425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24116423726081848,"y":0.4848901033401489},{"x":0.2869022786617279,"y":0.4848901033401489},{"x":0.2869022786617279,"y":0.5027472376823425},{"x":0.24116423726081848,"y":0.5027472376823425}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.24116423726081848,0.4848901033401489,0.2869022786617279,0.5027472376823425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21621622145175934,"y":0.4848901033401489},{"x":0.23284822702407837,"y":0.4848901033401489},{"x":0.23284822702407837,"y":0.5027472376823425},{"x":0.21621622145175934,"y":0.5027472376823425}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.21621622145175934,0.4848901033401489,0.23284822702407837,0.5027472376823425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1975051909685135,"y":0.4848901033401489},{"x":0.21205821633338928,"y":0.4848901033401489},{"x":0.21205821633338928,"y":0.5027472376823425},{"x":0.1975051909685135,"y":0.5027472376823425}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.1975051909685135,0.4848901033401489,0.21205821633338928,0.5027472376823425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1829521805047989,"y":0.4848901033401489},{"x":0.18918919563293457,"y":0.4848901033401489},{"x":0.18918919563293457,"y":0.5027472376823425},{"x":0.1829521805047989,"y":0.5027472376823425}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.1829521805047989,0.4848901033401489,0.18918919563293457,0.5027472376823425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.4848901033401489},{"x":0.17255717515945435,"y":0.4848901033401489},{"x":0.17255717515945435,"y":0.5027472376823425},{"x":0.11850311607122421,"y":0.5027472376823425}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربردها","boundary":[0.11850311607122421,0.4848901033401489,0.17255717515945435,0.5027472376823425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212057948112488,"y":0.5068681240081787},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5068681240081787},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5233516693115234},{"x":0.8212057948112488,"y":0.5233516693115234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.8212057948112488,0.5068681240081787,0.8627858757972717,0.5233516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.5068681240081787},{"x":0.8087317943572998,"y":0.5068681240081787},{"x":0.8087317943572998,"y":0.5233516693115234},{"x":0.7733888030052185,"y":0.5233516693115234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گرفته","boundary":[0.7733888030052185,0.5068681240081787,0.8087317943572998,0.5233516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.5068681240081787},{"x":0.7609147429466248,"y":0.5068681240081787},{"x":0.7609147429466248,"y":0.5233516693115234},{"x":0.7318087220191956,"y":0.5233516693115234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7318087220191956,0.5068681240081787,0.7609147429466248,0.5233516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7276507019996643,"y":0.5068681240081787},{"x":0.7297297120094299,"y":0.5068681240081787},{"x":0.7297297120094299,"y":0.5233516693115234},{"x":0.7276507019996643,"y":0.5233516693115234}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7276507019996643,0.5068681240081787,0.7297297120094299,0.5233516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.5068681240081787},{"x":0.7151767015457153,"y":0.5068681240081787},{"x":0.7151767015457153,"y":0.5233516693115234},{"x":0.7006236910820007,"y":0.5233516693115234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7006236910820007,0.5068681240081787,0.7151767015457153,0.5233516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590436697006226,"y":0.5068681240081787},{"x":0.6902287006378174,"y":0.5068681240081787},{"x":0.6902287006378174,"y":0.5233516693115234},{"x":0.6590436697006226,"y":0.5233516693115234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6590436697006226,0.5068681240081787,0.6902287006378174,0.5233516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133056282997131,"y":0.5068681240081787},{"x":0.6465696692466736,"y":0.5068681240081787},{"x":0.6465696692466736,"y":0.5233516693115234},{"x":0.6133056282997131,"y":0.5233516693115234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هفتم","boundary":[0.6133056282997131,0.5068681240081787,0.6465696692466736,0.5233516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5696465969085693,"y":0.5068681240081787},{"x":0.6008316278457642,"y":0.5068681240081787},{"x":0.6008316278457642,"y":0.5233516693115234},{"x":0.5696465969085693,"y":0.5233516693115234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحت","boundary":[0.5696465969085693,0.5068681240081787,0.6008316278457642,0.5233516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5197505354881287,"y":0.5068681240081787},{"x":0.5571725368499756,"y":0.5068681240081787},{"x":0.5571725368499756,"y":0.5233516693115234},{"x":0.5197505354881287,"y":0.5233516693115234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.5197505354881287,0.5068681240081787,0.5571725368499756,0.5233516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.5068681240081787},{"x":0.5093554854393005,"y":0.5068681240081787},{"x":0.5093554854393005,"y":0.5233516693115234},{"x":0.469854474067688,"y":0.5233516693115234}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.469854474067688,0.5068681240081787,0.5093554854393005,0.5233516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4282744228839874,"y":0.5068681240081787},{"x":0.46569645404815674,"y":0.5068681240081787},{"x":0.46569645404815674,"y":0.5233516693115234},{"x":0.4282744228839874,"y":0.5233516693115234}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پالایی","boundary":[0.4282744228839874,0.5068681240081787,0.46569645404815674,0.5233516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40124741196632385,"y":0.5068681240081787},{"x":0.41580042243003845,"y":0.5068681240081787},{"x":0.41580042243003845,"y":0.5233516693115234},{"x":0.40124741196632385,"y":0.5233516693115234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.40124741196632385,0.5068681240081787,0.41580042243003845,0.5233516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3742203712463379,"y":0.5068681240081787},{"x":0.3908523917198181,"y":0.5068681240081787},{"x":0.3908523917198181,"y":0.5233516693115234},{"x":0.3742203712463379,"y":0.5233516693115234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فاز","boundary":[0.3742203712463379,0.5068681240081787,0.3908523917198181,0.5233516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34303534030914307,"y":0.5068681240081787},{"x":0.3617463707923889,"y":0.5068681240081787},{"x":0.3617463707923889,"y":0.5233516693115234},{"x":0.34303534030914307,"y":0.5233516693115234}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گاز","boundary":[0.34303534030914307,0.5068681240081787,0.3617463707923889,0.5233516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30561330914497375,"y":0.5068681240081787},{"x":0.33264032006263733,"y":0.5068681240081787},{"x":0.33264032006263733,"y":0.5233516693115234},{"x":0.30561330914497375,"y":0.5233516693115234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.30561330914497375,0.5068681240081787,0.33264032006263733,0.5233516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24740125238895416,"y":0.5068681240081787},{"x":0.2931392788887024,"y":0.5068681240081787},{"x":0.2931392788887024,"y":0.5233516693115234},{"x":0.24740125238895416,"y":0.5233516693115234}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آلاینده","boundary":[0.24740125238895416,0.5068681240081787,0.2931392788887024,0.5233516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21829521656036377,"y":0.5068681240081787},{"x":0.24532224237918854,"y":0.5068681240081787},{"x":0.24532224237918854,"y":0.5233516693115234},{"x":0.21829521656036377,"y":0.5233516693115234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.21829521656036377,0.5068681240081787,0.24532224237918854,0.5233516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18087318539619446,"y":0.5068681240081787},{"x":0.2058212012052536,"y":0.5068681240081787},{"x":0.2058212012052536,"y":0.5233516693115234},{"x":0.18087318539619446,"y":0.5233516693115234}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.18087318539619446,0.5068681240081787,0.2058212012052536,0.5233516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15176714956760406,"y":0.5068681240081787},{"x":0.17047816514968872,"y":0.5068681240081787},{"x":0.17047816514968872,"y":0.5233516693115234},{"x":0.15176714956760406,"y":0.5233516693115234}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فاز","boundary":[0.15176714956760406,0.5068681240081787,0.17047816514968872,0.5233516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1247401237487793,"y":0.5068681240081787},{"x":0.14137214422225952,"y":0.5068681240081787},{"x":0.14137214422225952,"y":0.5233516693115234},{"x":0.1247401237487793,"y":0.5233516693115234}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گاز","boundary":[0.1247401237487793,0.5068681240081787,0.14137214422225952,0.5233516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.5068681240081787},{"x":0.12266112118959427,"y":0.5068681240081787},{"x":0.12266112118959427,"y":0.5233516693115234},{"x":0.11850311607122421,"y":0.5233516693115234}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.11850311607122421,0.5068681240081787,0.12266112118959427,0.5233516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.5288461446762085},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5288461446762085},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5453296899795532},{"x":0.7754677534103394,"y":0.5453296899795532}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیوراکتورهای","boundary":[0.7754677534103394,0.5288461446762085,0.8627858757972717,0.5453296899795532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.5288461446762085},{"x":0.7671517729759216,"y":0.5288461446762085},{"x":0.7671517729759216,"y":0.5453296899795532},{"x":0.7193347215652466,"y":0.5453296899795532}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مربوطه","boundary":[0.7193347215652466,0.5288461446762085,0.7671517729759216,0.5453296899795532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.5288461446762085},{"x":0.7110186815261841,"y":0.5288461446762085},{"x":0.7110186815261841,"y":0.5453296899795532},{"x":0.7068607211112976,"y":0.5453296899795532}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7068607211112976,0.5288461446762085,0.7110186815261841,0.5453296899795532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632016658782959,"y":0.5288461446762085},{"x":0.6985446810722351,"y":0.5288461446762085},{"x":0.6985446810722351,"y":0.5453296899795532},{"x":0.632016658782959,"y":0.5453296899795532}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پرامترهای","boundary":[0.632016658782959,0.5288461446762085,0.6985446810722351,0.5453296899795532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.5288461446762085},{"x":0.6237006187438965,"y":0.5288461446762085},{"x":0.6237006187438965,"y":0.5453296899795532},{"x":0.5758835673332214,"y":0.5453296899795532}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.5758835673332214,0.5288461446762085,0.6237006187438965,0.5453296899795532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5384615659713745,"y":0.5288461446762085},{"x":0.5675675868988037,"y":0.5288461446762085},{"x":0.5675675868988037,"y":0.5453296899795532},{"x":0.5384615659713745,"y":0.5453296899795532}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.5384615659713745,0.5288461446762085,0.5675675868988037,0.5453296899795532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4864864945411682,"y":0.5288461446762085},{"x":0.530145525932312,"y":0.5288461446762085},{"x":0.530145525932312,"y":0.5453296899795532},{"x":0.4864864945411682,"y":0.5453296899795532}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توضیح","boundary":[0.4864864945411682,0.5288461446762085,0.530145525932312,0.5453296899795532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45322245359420776,"y":0.5288461446762085},{"x":0.4781704843044281,"y":0.5288461446762085},{"x":0.4781704843044281,"y":0.5453296899795532},{"x":0.45322245359420776,"y":0.5453296899795532}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.45322245359420776,0.5288461446762085,0.4781704843044281,0.5453296899795532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41580042243003845,"y":0.5288461446762085},{"x":0.442827433347702,"y":0.5288461446762085},{"x":0.442827433347702,"y":0.5453296899795532},{"x":0.41580042243003845,"y":0.5453296899795532}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.41580042243003845,0.5288461446762085,0.442827433347702,0.5453296899795532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.382536381483078,"y":0.5288461446762085},{"x":0.40748441219329834,"y":0.5288461446762085},{"x":0.40748441219329834,"y":0.5453296899795532},{"x":0.382536381483078,"y":0.5453296899795532}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.382536381483078,0.5288461446762085,0.40748441219329834,0.5453296899795532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3742203712463379,"y":0.5288461446762085},{"x":0.37837839126586914,"y":0.5288461446762085},{"x":0.37837839126586914,"y":0.5453296899795532},{"x":0.3742203712463379,"y":0.5453296899795532}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3742203712463379,0.5288461446762085,0.37837839126586914,0.5453296899795532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3534303605556488,"y":0.5288461446762085},{"x":0.3659043610095978,"y":0.5288461446762085},{"x":0.3659043610095978,"y":0.5453296899795532},{"x":0.3534303605556488,"y":0.5453296899795532}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3534303605556488,0.5288461446762085,0.3659043610095978,0.5453296899795532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31808730959892273,"y":0.5288461446762085},{"x":0.3451143503189087,"y":0.5288461446762085},{"x":0.3451143503189087,"y":0.5453296899795532},{"x":0.31808730959892273,"y":0.5453296899795532}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتها","boundary":[0.31808730959892273,0.5288461446762085,0.3451143503189087,0.5453296899795532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.295218288898468,"y":0.5288461446762085},{"x":0.3097712993621826,"y":0.5288461446762085},{"x":0.3097712993621826,"y":0.5453296899795532},{"x":0.295218288898468,"y":0.5453296899795532}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.295218288898468,0.5288461446762085,0.3097712993621826,0.5453296899795532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2577962577342987,"y":0.5288461446762085},{"x":0.28898128867149353,"y":0.5288461446762085},{"x":0.28898128867149353,"y":0.5453296899795532},{"x":0.2577962577342987,"y":0.5453296899795532}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.2577962577342987,0.5288461446762085,0.28898128867149353,0.5453296899795532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20997920632362366,"y":0.5288461446762085},{"x":0.2494802474975586,"y":0.5288461446762085},{"x":0.2494802474975586,"y":0.5453296899795532},{"x":0.20997920632362366,"y":0.5453296899795532}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هشتم","boundary":[0.20997920632362366,0.5288461446762085,0.2494802474975586,0.5453296899795532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2058212012052536,"y":0.5288461446762085},{"x":0.20997920632362366,"y":0.5288461446762085},{"x":0.20997920632362366,"y":0.5453296899795532},{"x":0.2058212012052536,"y":0.5453296899795532}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2058212012052536,0.5288461446762085,0.20997920632362366,0.5453296899795532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17255717515945435,"y":0.5288461446762085},{"x":0.1975051909685135,"y":0.5288461446762085},{"x":0.1975051909685135,"y":0.5453296899795532},{"x":0.17255717515945435,"y":0.5453296899795532}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.17255717515945435,0.5288461446762085,0.1975051909685135,0.5453296899795532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13097712397575378,"y":0.5288461446762085},{"x":0.17047816514968872,"y":0.5288461446762085},{"x":0.17047816514968872,"y":0.5453296899795532},{"x":0.13097712397575378,"y":0.5453296899795532}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پالایی","boundary":[0.13097712397575378,0.5288461446762085,0.17047816514968872,0.5453296899795532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.5288461446762085},{"x":0.1247401237487793,"y":0.5288461446762085},{"x":0.1247401237487793,"y":0.5453296899795532},{"x":0.11850311607122421,"y":0.5453296899795532}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.11850311607122421,0.5288461446762085,0.1247401237487793,0.5453296899795532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8357588648796082,"y":0.5508241653442383},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5508241653442383},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5686812996864319},{"x":0.8357588648796082,"y":0.5686812996864319}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.8357588648796082,0.5508241653442383,0.8627858757972717,0.5686812996864319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7671517729759216,"y":0.5508241653442383},{"x":0.8295218348503113,"y":0.5508241653442383},{"x":0.8295218348503113,"y":0.5686812996864319},{"x":0.7671517729759216,"y":0.5686812996864319}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.7671517729759216,0.5508241653442383,0.8295218348503113,0.5686812996864319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.5508241653442383},{"x":0.7588357329368591,"y":0.5508241653442383},{"x":0.7588357329368591,"y":0.5686812996864319},{"x":0.7422037124633789,"y":0.5686812996864319}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.7422037124633789,0.5508241653442383,0.7588357329368591,0.5686812996864319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.5508241653442383},{"x":0.7359667420387268,"y":0.5508241653442383},{"x":0.7359667420387268,"y":0.5686812996864319},{"x":0.7297297120094299,"y":0.5686812996864319}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7297297120094299,0.5508241653442383,0.7359667420387268,0.5686812996864319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.5508241653442383},{"x":0.7234927415847778,"y":0.5508241653442383},{"x":0.7234927415847778,"y":0.5686812996864319},{"x":0.6652806401252747,"y":0.5686812996864319}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همچنین","boundary":[0.6652806401252747,0.5508241653442383,0.7234927415847778,0.5686812996864319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6299376487731934,"y":0.5508241653442383},{"x":0.6569646596908569,"y":0.5508241653442383},{"x":0.6569646596908569,"y":0.5686812996864319},{"x":0.6299376487731934,"y":0.5686812996864319}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.6299376487731934,0.5508241653442383,0.6569646596908569,0.5686812996864319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966736078262329,"y":0.5508241653442383},{"x":0.6216216087341309,"y":0.5508241653442383},{"x":0.6216216087341309,"y":0.5686812996864319},{"x":0.5966736078262329,"y":0.5686812996864319}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.5966736078262329,0.5508241653442383,0.6216216087341309,0.5686812996864319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5675675868988037,"y":0.5508241653442383},{"x":0.5945945978164673,"y":0.5508241653442383},{"x":0.5945945978164673,"y":0.5686812996864319},{"x":0.5675675868988037,"y":0.5686812996864319}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5675675868988037,0.5508241653442383,0.5945945978164673,0.5686812996864319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.530145525932312,"y":0.5508241653442383},{"x":0.5592515468597412,"y":0.5508241653442383},{"x":0.5592515468597412,"y":0.5686812996864319},{"x":0.530145525932312,"y":0.5686812996864319}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.530145525932312,0.5508241653442383,0.5592515468597412,0.5686812996864319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47401246428489685,"y":0.5508241653442383},{"x":0.5218295454978943,"y":0.5508241653442383},{"x":0.5218295454978943,"y":0.5686812996864319},{"x":0.47401246428489685,"y":0.5686812996864319}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.47401246428489685,0.5508241653442383,0.5218295454978943,0.5686812996864319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45114344358444214,"y":0.5508241653442383},{"x":0.46569645404815674,"y":0.5508241653442383},{"x":0.46569645404815674,"y":0.5686812996864319},{"x":0.45114344358444214,"y":0.5686812996864319}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.45114344358444214,0.5508241653442383,0.46569645404815674,0.5686812996864319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42411643266677856,"y":0.5508241653442383},{"x":0.44490644335746765,"y":0.5508241653442383},{"x":0.44490644335746765,"y":0.5686812996864319},{"x":0.42411643266677856,"y":0.5686812996864319}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.42411643266677856,0.5508241653442383,0.44490644335746765,0.5686812996864319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3804573714733124,"y":0.5508241653442383},{"x":0.41580042243003845,"y":0.5508241653442383},{"x":0.41580042243003845,"y":0.5686812996864319},{"x":0.3804573714733124,"y":0.5686812996864319}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرایند","boundary":[0.3804573714733124,0.5508241653442383,0.41580042243003845,0.5686812996864319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3742203712463379,"y":0.5508241653442383},{"x":0.37837839126586914,"y":0.5508241653442383},{"x":0.37837839126586914,"y":0.5686812996864319},{"x":0.3742203712463379,"y":0.5686812996864319}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3742203712463379,0.5508241653442383,0.37837839126586914,0.5686812996864319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3534303605556488,"y":0.5508241653442383},{"x":0.3659043610095978,"y":0.5508241653442383},{"x":0.3659043610095978,"y":0.5686812996864319},{"x":0.3534303605556488,"y":0.5686812996864319}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3534303605556488,0.5508241653442383,0.3659043610095978,0.5686812996864319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29937630891799927,"y":0.5508241653442383},{"x":0.3471933603286743,"y":0.5508241653442383},{"x":0.3471933603286743,"y":0.5686812996864319},{"x":0.29937630891799927,"y":0.5686812996864319}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اختصار","boundary":[0.29937630891799927,0.5508241653442383,0.3471933603286743,0.5686812996864319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26195424795150757,"y":0.5508241653442383},{"x":0.2931392788887024,"y":0.5508241653442383},{"x":0.2931392788887024,"y":0.5686812996864319},{"x":0.26195424795150757,"y":0.5686812996864319}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بحث","boundary":[0.26195424795150757,0.5508241653442383,0.2931392788887024,0.5686812996864319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22661122679710388,"y":0.5508241653442383},{"x":0.25363826751708984,"y":0.5508241653442383},{"x":0.25363826751708984,"y":0.5686812996864319},{"x":0.22661122679710388,"y":0.5686812996864319}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.22661122679710388,0.5508241653442383,0.25363826751708984,0.5686812996864319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19334720075130463,"y":0.5508241653442383},{"x":0.21829521656036377,"y":0.5508241653442383},{"x":0.21829521656036377,"y":0.5686812996864319},{"x":0.19334720075130463,"y":0.5686812996864319}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.19334720075130463,0.5508241653442383,0.21829521656036377,0.5686812996864319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18503119051456451,"y":0.5508241653442383},{"x":0.18918919563293457,"y":0.5508241653442383},{"x":0.18918919563293457,"y":0.5686812996864319},{"x":0.18503119051456451,"y":0.5686812996864319}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.18503119051456451,0.5508241653442383,0.18918919563293457,0.5686812996864319]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.46291208267211914},{"x":0.8627858757972717,"y":0.46291208267211914},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5686812996864319},{"x":0.11850311607122421,"y":0.5686812996864319}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.11350311607122421,0.45591208267211913,0.8677858757972717,0.5756812996864319],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4864864945411682,"y":0.901098906993866},{"x":0.4948025047779083,"y":0.901098906993866},{"x":0.4927234947681427,"y":0.9148351550102234},{"x":0.4864864945411682,"y":0.9148351550102234}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"ز","boundary":[0.4864864945411682,0.901098906993866,0.4927234947681427,0.9148351550102234]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4864864945411682,"y":0.901098906993866},{"x":0.4948025047779083,"y":0.901098906993866},{"x":0.4927234947681427,"y":0.9148351550102234},{"x":0.4864864945411682,"y":0.9148351550102234}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.4814864945411682,0.894098906993866,0.4977234947681427,0.9218351550102234],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/ac168c945c721586/pages/bTfpZXJYOuVpJusm-sec.webp","jpeg":"/storage/books/ac168c945c721586/pages/FNzFyGnSCMxGfEKc.jpg","blurred":"/storage/books/ac168c945c721586/pages/ukdBRDuuBWCIHIwf.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/ac168c945c721586/pages/QEkMrIUcxLeMhZbw-sec.webp","jpeg":"/storage/books/ac168c945c721586/pages/CUYxOMbptUfFZXwg.jpg","blurred":"/storage/books/ac168c945c721586/pages/CyLCWBIgDGLtFOvo.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.0002316509636424931,0.00015454051488048427,0.9981742601533442,0.9987978957747365]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856547474861145,"y":0.12087912112474442},{"x":0.5467775464057922,"y":0.12225274741649628},{"x":0.5467775464057922,"y":0.13736264407634735},{"x":0.48856547474861145,"y":0.1359890103340149}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.48856547474861145,0.12087912112474442,0.5467775464057922,0.13736264407634735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.11950549483299255},{"x":0.48232847452163696,"y":0.11950549483299255},{"x":0.48232847452163696,"y":0.1359890103340149},{"x":0.4345114231109619,"y":0.13461539149284363}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.43659043312072754,0.11950549483299255,0.48232847452163696,0.1359890103340149]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.11950549483299255},{"x":0.5467775464057922,"y":0.12087912112474442},{"x":0.5467775464057922,"y":0.13736264407634735},{"x":0.4345114231109619,"y":0.13461539149284363}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.43159043312072753,0.11250549483299255,0.5517775464057922,0.14436264407634736],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.18131868541240692},{"x":0.12266112118959427,"y":0.18131868541240692},{"x":0.12266112118959427,"y":0.19230769574642181},{"x":0.11850311607122421,"y":0.19230769574642181}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱","boundary":[0.11850311607122421,0.18131868541240692,0.12266112118959427,0.19230769574642181]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.18131868541240692},{"x":0.12266112118959427,"y":0.18131868541240692},{"x":0.12266112118959427,"y":0.19230769574642181},{"x":0.11850311607122421,"y":0.19230769574642181}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.17431868541240692,0.12766112118959427,0.19930769574642182],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.22664834558963776},{"x":0.12681913375854492,"y":0.22664834558963776},{"x":0.12681913375854492,"y":0.23763735592365265},{"x":0.11850311607122421,"y":0.23763735592365265}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۶","boundary":[0.11850311607122421,0.22664834558963776,0.12681913375854492,0.23763735592365265]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12889812886714935,"y":0.22664834558963776},{"x":0.13097712397575378,"y":0.22664834558963776},{"x":0.13097712397575378,"y":0.23763735592365265},{"x":0.12889812886714935,"y":0.23763735592365265}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.12889812886714935,0.22664834558963776,0.13097712397575378,0.23763735592365265]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.22664834558963776},{"x":0.13097712397575378,"y":0.22664834558963776},{"x":0.13097712397575378,"y":0.23763735592365265},{"x":0.11850311607122421,"y":0.23763735592365265}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.21964834558963775,0.1359771239757538,0.24463735592365266],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.24862636625766754},{"x":0.12681913375854492,"y":0.24862636625766754},{"x":0.12681913375854492,"y":0.25824177265167236},{"x":0.11850311607122421,"y":0.25824177265167236}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۷","boundary":[0.11850311607122421,0.24862636625766754,0.12681913375854492,0.25824177265167236]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.24862636625766754},{"x":0.12681913375854492,"y":0.24862636625766754},{"x":0.12681913375854492,"y":0.25824177265167236},{"x":0.11850311607122421,"y":0.25824177265167236}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.24162636625766754,0.13181913375854493,0.26524177265167237],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.2719780206680298},{"x":0.12681913375854492,"y":0.2719780206680298},{"x":0.12681913375854492,"y":0.28021979331970215},{"x":0.11850311607122421,"y":0.28021979331970215}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۸","boundary":[0.11850311607122421,0.2719780206680298,0.12681913375854492,0.28021979331970215]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.2719780206680298},{"x":0.12681913375854492,"y":0.2719780206680298},{"x":0.12681913375854492,"y":0.28021979331970215},{"x":0.11850311607122421,"y":0.28021979331970215}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.2649780206680298,0.13181913375854493,0.28721979331970215],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.29395604133605957},{"x":0.12266112118959427,"y":0.29395604133605957},{"x":0.12266112118959427,"y":0.30219781398773193},{"x":0.11850311607122421,"y":0.30219781398773193}]},"confidence":0.12999999523162842,"str":"1","boundary":[0.11850311607122421,0.29395604133605957,0.12266112118959427,0.30219781398773193]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13097712397575378,"y":0.29395604133605957},{"x":0.1330561339855194,"y":0.29395604133605957},{"x":0.1330561339855194,"y":0.30219781398773193},{"x":0.13097712397575378,"y":0.30219781398773193}]},"confidence":0.09000000357627869,"str":".","boundary":[0.13097712397575378,0.29395604133605957,0.1330561339855194,0.30219781398773193]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.29395604133605957},{"x":0.1330561339855194,"y":0.29395604133605957},{"x":0.1330561339855194,"y":0.30219781398773193},{"x":0.11850311607122421,"y":0.30219781398773193}]},"confidence":0.10999999940395355,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.28695604133605956,0.1380561339855194,0.30919781398773194],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12058211863040924,"y":0.31593406200408936},{"x":0.13513512909412384,"y":0.31593406200408936},{"x":0.13513512909412384,"y":0.32692307233810425},{"x":0.12058211863040924,"y":0.32692307233810425}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱","boundary":[0.12058211863040924,0.31593406200408936,0.13513512909412384,0.32692307233810425]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.31593406200408936},{"x":0.14137214422225952,"y":0.31593406200408936},{"x":0.14137214422225952,"y":0.32692307233810425},{"x":0.1392931342124939,"y":0.32692307233810425}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":".","boundary":[0.1392931342124939,0.31593406200408936,0.14137214422225952,0.32692307233810425]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12058211863040924,"y":0.31593406200408936},{"x":0.14137214422225952,"y":0.31593406200408936},{"x":0.14137214422225952,"y":0.32692307233810425},{"x":0.12058211863040924,"y":0.32692307233810425}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.11558211863040924,0.30893406200408935,0.14637214422225953,0.33392307233810425],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.33791208267211914},{"x":0.13721413910388947,"y":0.33791208267211914},{"x":0.13721413910388947,"y":0.34890109300613403},{"x":0.11850311607122421,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳","boundary":[0.11850311607122421,0.33791208267211914,0.13721413910388947,0.34890109300613403]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.33791208267211914},{"x":0.14137214422225952,"y":0.33791208267211914},{"x":0.14137214422225952,"y":0.34890109300613403},{"x":0.1392931342124939,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":".","boundary":[0.1392931342124939,0.33791208267211914,0.14137214422225952,0.34890109300613403]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.33791208267211914},{"x":0.14137214422225952,"y":0.33791208267211914},{"x":0.14137214422225952,"y":0.34890109300613403},{"x":0.11850311607122421,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.33091208267211913,0.14637214422225953,0.35590109300613404],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.3598901033401489},{"x":0.13721413910388947,"y":0.3598901033401489},{"x":0.13721413910388947,"y":0.3708791136741638},{"x":0.11850311607122421,"y":0.3708791136741638}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴","boundary":[0.11850311607122421,0.3598901033401489,0.13721413910388947,0.3708791136741638]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.3598901033401489},{"x":0.14137214422225952,"y":0.3598901033401489},{"x":0.14137214422225952,"y":0.3708791136741638},{"x":0.1392931342124939,"y":0.3708791136741638}]},"confidence":0.949999988079071,"str":".","boundary":[0.1392931342124939,0.3598901033401489,0.14137214422225952,0.3708791136741638]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.3598901033401489},{"x":0.14137214422225952,"y":0.3598901033401489},{"x":0.14137214422225952,"y":0.3708791136741638},{"x":0.11850311607122421,"y":0.3708791136741638}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.3528901033401489,0.14637214422225953,0.3778791136741638],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.38324177265167236},{"x":0.13513512909412384,"y":0.38324177265167236},{"x":0.13513512909412384,"y":0.3928571343421936},{"x":0.11850311607122421,"y":0.3928571343421936}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹","boundary":[0.11850311607122421,0.38324177265167236,0.13513512909412384,0.3928571343421936]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.38324177265167236},{"x":0.14137214422225952,"y":0.38324177265167236},{"x":0.14137214422225952,"y":0.3928571343421936},{"x":0.1392931342124939,"y":0.3928571343421936}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":".","boundary":[0.1392931342124939,0.38324177265167236,0.14137214422225952,0.3928571343421936]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.38324177265167236},{"x":0.14137214422225952,"y":0.38324177265167236},{"x":0.14137214422225952,"y":0.3928571343421936},{"x":0.11850311607122421,"y":0.3928571343421936}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.37624177265167236,0.14637214422225953,0.3998571343421936],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.40521979331970215},{"x":0.13513512909412384,"y":0.40521979331970215},{"x":0.13513512909412384,"y":0.41620880365371704},{"x":0.11850311607122421,"y":0.41620880365371704}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۹","boundary":[0.11850311607122421,0.40521979331970215,0.13513512909412384,0.41620880365371704]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.40521979331970215},{"x":0.14553014934062958,"y":0.40521979331970215},{"x":0.14553014934062958,"y":0.41620880365371704},{"x":0.1392931342124939,"y":0.41620880365371704}]},"confidence":0.7699999809265137,"str":"...","boundary":[0.1392931342124939,0.40521979331970215,0.14553014934062958,0.41620880365371704]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.40521979331970215},{"x":0.14553014934062958,"y":0.40521979331970215},{"x":0.14553014934062958,"y":0.41620880365371704},{"x":0.11850311607122421,"y":0.41620880365371704}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.39821979331970214,0.15053014934062958,0.42320880365371705],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.4285714328289032},{"x":0.13513512909412384,"y":0.4285714328289032},{"x":0.13513512909412384,"y":0.4395604431629181},{"x":0.11850311607122421,"y":0.4395604431629181}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۰","boundary":[0.11850311607122421,0.4285714328289032,0.13513512909412384,0.4395604431629181]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.4285714328289032},{"x":0.13513512909412384,"y":0.4285714328289032},{"x":0.13513512909412384,"y":0.4395604431629181},{"x":0.11850311607122421,"y":0.4395604431629181}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.4215714328289032,0.14013512909412384,0.4465604431629181],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274428248405457,"y":0.1785714328289032},{"x":0.8627858757972717,"y":0.1785714328289032},{"x":0.8627858757972717,"y":0.19505494832992554},{"x":0.8274428248405457,"y":0.19505494832992554}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8274428248405457,0.1785714328289032,0.8627858757972717,0.19505494832992554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.17994505167007446},{"x":0.8191268444061279,"y":0.17994505167007446},{"x":0.8191268444061279,"y":0.19505494832992554},{"x":0.7962577939033508,"y":0.19505494832992554}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7962577939033508,0.17994505167007446,0.8191268444061279,0.19505494832992554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.17994505167007446},{"x":0.7941787838935852,"y":0.17994505167007446},{"x":0.7941787838935852,"y":0.19505494832992554},{"x":0.7920997738838196,"y":0.19505494832992554}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7920997738838196,0.17994505167007446,0.7941787838935852,0.19505494832992554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401247620582581,"y":0.17994505167007446},{"x":0.7858628034591675,"y":0.1785714328289032},{"x":0.7858628034591675,"y":0.19505494832992554},{"x":0.7401247620582581,"y":0.19505494832992554}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7401247620582581,0.17994505167007446,0.7858628034591675,0.19505494832992554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.17994505167007446},{"x":0.7318087220191956,"y":0.17994505167007446},{"x":0.7318087220191956,"y":0.19505494832992554},{"x":0.7151767015457153,"y":0.19505494832992554}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.7151767015457153,0.17994505167007446,0.7318087220191956,0.19505494832992554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.17994505167007446},{"x":0.7089397311210632,"y":0.17994505167007446},{"x":0.7089397311210632,"y":0.19505494832992554},{"x":0.6964656710624695,"y":0.19505494832992554}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6964656710624695,0.17994505167007446,0.7089397311210632,0.19505494832992554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.17994505167007446},{"x":0.6902287006378174,"y":0.17994505167007446},{"x":0.6902287006378174,"y":0.19505494832992554},{"x":0.644490659236908,"y":0.19505494832992554}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.644490659236908,0.17994505167007446,0.6902287006378174,0.19505494832992554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966736078262329,"y":0.17994505167007446},{"x":0.6403326392173767,"y":0.17994505167007446},{"x":0.6403326392173767,"y":0.19505494832992554},{"x":0.5966736078262329,"y":0.19505494832992554}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پالایی","boundary":[0.5966736078262329,0.17994505167007446,0.6403326392173767,0.19505494832992554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.20054945349693298},{"x":0.8627858757972717,"y":0.20054945349693298},{"x":0.8627858757972717,"y":0.21703296899795532},{"x":0.8191268444061279,"y":0.21703296899795532}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۱-۱-","boundary":[0.8170478343963623,0.20054945349693298,0.8627858757972717,0.21703296899795532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.20054945349693298},{"x":0.8232848048210144,"y":0.20054945349693298},{"x":0.8232848048210144,"y":0.21703296899795532},{"x":0.7733888030052185,"y":0.21703296899795532}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آلاینده","boundary":[0.7733888030052185,0.20054945349693298,0.8232848048210144,0.21703296899795532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.20192307233810425},{"x":0.7713097929954529,"y":0.20192307233810425},{"x":0.7733888030052185,"y":0.21703296899795532},{"x":0.752598762512207,"y":0.21703296899795532}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.752598762512207,0.20192307233810425,0.7733888030052185,0.21703296899795532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.20192307233810425},{"x":0.7380457520484924,"y":0.20192307233810425},{"x":0.7380457520484924,"y":0.21703296899795532},{"x":0.7006236910820007,"y":0.2184065878391266}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معمول","boundary":[0.7006236910820007,0.20192307233810425,0.7380457520484924,0.21703296899795532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.20192307233810425},{"x":0.6881496906280518,"y":0.20192307233810425},{"x":0.6881496906280518,"y":0.2184065878391266},{"x":0.6735966801643372,"y":0.2184065878391266}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6735966801643372,0.20192307233810425,0.6881496906280518,0.2184065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6237006187438965,"y":0.2032967060804367},{"x":0.6715176701545715,"y":0.20192307233810425},{"x":0.6715176701545715,"y":0.2184065878391266},{"x":0.6257796287536621,"y":0.2184065878391266}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آبهای","boundary":[0.6237006187438965,0.2032967060804367,0.6715176701545715,0.2184065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.2032967060804367},{"x":0.6174635887145996,"y":0.2032967060804367},{"x":0.6174635887145996,"y":0.2184065878391266},{"x":0.5571725368499756,"y":0.21978022158145905}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیرزمینی","boundary":[0.5571725368499756,0.2032967060804367,0.6174635887145996,0.2184065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.790020763874054,"y":0.2252747267484665},{"x":0.8648648858070374,"y":0.22390109300613403},{"x":0.8648648858070374,"y":0.24038460850715637},{"x":0.7920997738838196,"y":0.24038460850715637}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱-۱-۱-","boundary":[0.790020763874054,0.2252747267484665,0.8648648858070374,0.24038460850715637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.2252747267484665},{"x":0.7983368039131165,"y":0.22390109300613403},{"x":0.7983368039131165,"y":0.24038460850715637},{"x":0.7318087220191956,"y":0.24175824224948883}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هیدروکربن","boundary":[0.7318087220191956,0.2252747267484665,0.7983368039131165,0.24038460850715637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.22664834558963776},{"x":0.7214137315750122,"y":0.22664834558963776},{"x":0.7214137315750122,"y":0.24175824224948883},{"x":0.704781711101532,"y":0.24175824224948883}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.704781711101532,0.22664834558963776,0.7214137315750122,0.24175824224948883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.22664834558963776},{"x":0.692307710647583,"y":0.22664834558963776},{"x":0.6943867206573486,"y":0.24175824224948883},{"x":0.6652806401252747,"y":0.24175824224948883}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نفتی","boundary":[0.6652806401252747,0.22664834558963776,0.6943867206573486,0.24175824224948883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.790020763874054,"y":0.24725274741649628},{"x":0.8648648858070374,"y":0.24725274741649628},{"x":0.866943895816803,"y":0.2609890103340149},{"x":0.790020763874054,"y":0.26236262917518616}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲-۱-۱-","boundary":[0.790020763874054,0.24725274741649628,0.866943895816803,0.2609890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.24725274741649628},{"x":0.8004158139228821,"y":0.24725274741649628},{"x":0.8004158139228821,"y":0.26236262917518616},{"x":0.7505197525024414,"y":0.26236262917518616}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ترکیبات","boundary":[0.7505197525024414,0.24725274741649628,0.8004158139228821,0.26236262917518616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.24862636625766754},{"x":0.7359667420387268,"y":0.24725274741649628},{"x":0.7359667420387268,"y":0.26236262917518616},{"x":0.7027027010917664,"y":0.26236262917518616}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"کلردار","boundary":[0.7006236910820007,0.24862636625766754,0.7359667420387268,0.26236262917518616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.24862636625766754},{"x":0.6943867206573486,"y":0.24862636625766754},{"x":0.6964656710624695,"y":0.2637362778186798},{"x":0.692307710647583,"y":0.2637362778186798}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.692307710647583,0.24862636625766754,0.6964656710624695,0.2637362778186798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.790020763874054,"y":0.26923078298568726},{"x":0.8648648858070374,"y":0.2678571343421936},{"x":0.866943895816803,"y":0.2829670310020447},{"x":0.790020763874054,"y":0.28434064984321594}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳-۱-۱-","boundary":[0.790020763874054,0.26923078298568726,0.866943895816803,0.2829670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.26923078298568726},{"x":0.8024948239326477,"y":0.2678571343421936},{"x":0.8024948239326477,"y":0.28434064984321594},{"x":0.7359667420387268,"y":0.2857142984867096}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آفتکشها","boundary":[0.7359667420387268,0.26923078298568726,0.8024948239326477,0.28434064984321594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.2898351550102234},{"x":0.8648648858070374,"y":0.2898351550102234},{"x":0.8648648858070374,"y":0.3063186705112457},{"x":0.8191268444061279,"y":0.3076923191547394}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲-۱-","boundary":[0.8191268444061279,0.2898351550102234,0.8648648858070374,0.3063186705112457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.29120880365371704},{"x":0.8232848048210144,"y":0.2898351550102234},{"x":0.8232848048210144,"y":0.3076923191547394},{"x":0.7754677534103394,"y":0.3076923191547394}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آلاینده","boundary":[0.7754677534103394,0.29120880365371704,0.8232848048210144,0.3076923191547394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.29120880365371704},{"x":0.7713097929954529,"y":0.29120880365371704},{"x":0.7713097929954529,"y":0.3076923191547394},{"x":0.752598762512207,"y":0.30906593799591064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7505197525024414,0.29120880365371704,0.7713097929954529,0.3076923191547394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.2925824224948883},{"x":0.7401247620582581,"y":0.29120880365371704},{"x":0.7422037124633789,"y":0.30906593799591064},{"x":0.692307710647583,"y":0.30906593799591064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوظهور","boundary":[0.692307710647583,0.2925824224948883,0.7422037124633789,0.30906593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.3145604431629181},{"x":0.8627858757972717,"y":0.3131868243217468},{"x":0.8627858757972717,"y":0.3282966911792755},{"x":0.8170478343963623,"y":0.32967033982276917}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۳-۱-","boundary":[0.8149688243865967,0.3145604431629181,0.8627858757972717,0.3282966911792755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.31593406200408936},{"x":0.8170478343963623,"y":0.3145604431629181},{"x":0.8191268444061279,"y":0.32967033982276917},{"x":0.7941787838935852,"y":0.33104395866394043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مزایا","boundary":[0.7920997738838196,0.31593406200408936,0.8191268444061279,0.32967033982276917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.31593406200408936},{"x":0.7858628034591675,"y":0.31593406200408936},{"x":0.7858628034591675,"y":0.33104395866394043},{"x":0.7796257734298706,"y":0.3324175775051117}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7796257734298706,0.31593406200408936,0.7858628034591675,0.33104395866394043]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.18131868541240692},{"x":0.8627858757972717,"y":0.17719779908657074},{"x":0.8690228462219238,"y":0.33104395866394043},{"x":0.5613305568695068,"y":0.3351648449897766}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5521725368499756,0.17431868541240692,0.8740228462219238,0.33804395866394044],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.3145604431629181},{"x":0.7733888030052185,"y":0.3145604431629181},{"x":0.7733888030052185,"y":0.33104395866394043},{"x":0.7359667420387268,"y":0.33104395866394043}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معایب","boundary":[0.7359667420387268,0.3145604431629181,0.7733888030052185,0.33104395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6902287006378174,"y":0.31593406200408936},{"x":0.7255717515945435,"y":0.31593406200408936},{"x":0.7255717515945435,"y":0.33104395866394043},{"x":0.6902287006378174,"y":0.33104395866394043}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.6902287006378174,0.31593406200408936,0.7255717515945435,0.33104395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403326392173767,"y":0.31593406200408936},{"x":0.6777547001838684,"y":0.31593406200408936},{"x":0.6777547001838684,"y":0.33104395866394043},{"x":0.6403326392173767,"y":0.33104395866394043}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پالایی","boundary":[0.6403326392173767,0.31593406200408936,0.6777547001838684,0.33104395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.3365384638309479},{"x":0.8627858757972717,"y":0.3365384638309479},{"x":0.8627858757972717,"y":0.35164836049079895},{"x":0.8170478343963623,"y":0.35164836049079895}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴-۱-","boundary":[0.8170478343963623,0.3365384638309479,0.8627858757972717,0.35164836049079895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7837837934494019,"y":0.3365384638309479},{"x":0.8191268444061279,"y":0.3365384638309479},{"x":0.8191268444061279,"y":0.35164836049079895},{"x":0.7837837934494019,"y":0.35164836049079895}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"پالایش","boundary":[0.7837837934494019,0.3365384638309479,0.8191268444061279,0.35164836049079895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.3365384638309479},{"x":0.765072762966156,"y":0.3365384638309479},{"x":0.765072762966156,"y":0.35164836049079895},{"x":0.7380457520484924,"y":0.35164836049079895}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مکان","boundary":[0.7380457520484924,0.3365384638309479,0.765072762966156,0.35164836049079895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130976915359497,"y":0.33791208267211914},{"x":0.7318087220191956,"y":0.33791208267211914},{"x":0.7318087220191956,"y":0.35164836049079895},{"x":0.7130976915359497,"y":0.35164836049079895}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7130976915359497,0.33791208267211914,0.7318087220191956,0.35164836049079895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.33791208267211914},{"x":0.6985446810722351,"y":0.33791208267211914},{"x":0.6985446810722351,"y":0.35164836049079895},{"x":0.6652806401252747,"y":0.35164836049079895}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آلوده","boundary":[0.6652806401252747,0.33791208267211914,0.6985446810722351,0.35164836049079895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.3598901033401489},{"x":0.8627858757972717,"y":0.35851648449897766},{"x":0.8627858757972717,"y":0.375},{"x":0.8191268444061279,"y":0.375}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۵-۱-","boundary":[0.8191268444061279,0.3598901033401489,0.8627858757972717,0.375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.3598901033401489},{"x":0.8191268444061279,"y":0.3598901033401489},{"x":0.8191268444061279,"y":0.375},{"x":0.7588357329368591,"y":0.375}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرایندهای","boundary":[0.7588357329368591,0.3598901033401489,0.8191268444061279,0.375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.3598901033401489},{"x":0.7463617324829102,"y":0.3598901033401489},{"x":0.7463617324829102,"y":0.375},{"x":0.7110186815261841,"y":0.375}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فیزیک","boundary":[0.7110186815261841,0.3598901033401489,0.7463617324829102,0.375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403326392173767,"y":0.3598901033401489},{"x":0.692307710647583,"y":0.3598901033401489},{"x":0.692307710647583,"y":0.375},{"x":0.6403326392173767,"y":0.37637361884117126}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیمیایی","boundary":[0.6403326392173767,0.3598901033401489,0.692307710647583,0.375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.38049450516700745},{"x":0.8648648858070374,"y":0.38049450516700745},{"x":0.866943895816803,"y":0.3969780206680298},{"x":0.8191268444061279,"y":0.3969780206680298}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۶-۱-","boundary":[0.8191268444061279,0.38049450516700745,0.866943895816803,0.3969780206680298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.3818681240081787},{"x":0.8212057948112488,"y":0.38049450516700745},{"x":0.8232848048210144,"y":0.3969780206680298},{"x":0.7588357329368591,"y":0.39835163950920105}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرایندهای","boundary":[0.7588357329368591,0.3818681240081787,0.8232848048210144,0.3969780206680298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.3818681240081787},{"x":0.7484407424926758,"y":0.3818681240081787},{"x":0.7505197525024414,"y":0.39835163950920105},{"x":0.7089397311210632,"y":0.39835163950920105}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیستی","boundary":[0.7089397311210632,0.3818681240081787,0.7505197525024414,0.39835163950920105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.40521979331970215},{"x":0.8648648858070374,"y":0.40521979331970215},{"x":0.8648648858070374,"y":0.42032966017723083},{"x":0.8170478343963623,"y":0.42032966017723083}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۷-۱-","boundary":[0.8170478343963623,0.40521979331970215,0.8648648858070374,0.42032966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.40521979331970215},{"x":0.8191268444061279,"y":0.40521979331970215},{"x":0.8191268444061279,"y":0.42032966017723083},{"x":0.7817047834396362,"y":0.42032966017723083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مروری","boundary":[0.7817047834396362,0.40521979331970215,0.8191268444061279,0.42032966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.40521979331970215},{"x":0.7692307829856873,"y":0.40521979331970215},{"x":0.7692307829856873,"y":0.42032966017723083},{"x":0.7609147429466248,"y":0.42032966017723083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.7609147429466248,0.40521979331970215,0.7692307829856873,0.42032966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.40521979331970215},{"x":0.752598762512207,"y":0.40521979331970215},{"x":0.752598762512207,"y":0.42032966017723083},{"x":0.692307710647583,"y":0.42032966017723083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرایندهای","boundary":[0.692307710647583,0.40521979331970215,0.752598762512207,0.42032966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403326392173767,"y":0.40521979331970215},{"x":0.6798336505889893,"y":0.40521979331970215},{"x":0.6798336505889893,"y":0.42032966017723083},{"x":0.6403326392173767,"y":0.42032966017723083}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.6403326392173767,0.40521979331970215,0.6798336505889893,0.42032966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987526178359985,"y":0.40521979331970215},{"x":0.632016658782959,"y":0.40521979331970215},{"x":0.632016658782959,"y":0.42032966017723083},{"x":0.5987526178359985,"y":0.42032966017723083}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پالایی","boundary":[0.5987526178359985,0.40521979331970215,0.632016658782959,0.42032966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.4258241653442383},{"x":0.866943895816803,"y":0.4258241653442383},{"x":0.866943895816803,"y":0.44093406200408936},{"x":0.7920997738838196,"y":0.44093406200408936}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱-۷-۱-","boundary":[0.7920997738838196,0.4258241653442383,0.866943895816803,0.44093406200408936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.4258241653442383},{"x":0.8024948239326477,"y":0.4258241653442383},{"x":0.8024948239326477,"y":0.44093406200408936},{"x":0.7629937529563904,"y":0.44093406200408936}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.7629937529563904,0.4258241653442383,0.8024948239326477,0.44093406200408936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7276507019996643,"y":0.4258241653442383},{"x":0.7588357329368591,"y":0.4258241653442383},{"x":0.7588357329368591,"y":0.44093406200408936},{"x":0.7276507019996643,"y":0.44093406200408936}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پالایی","boundary":[0.7276507019996643,0.4258241653442383,0.7588357329368591,0.44093406200408936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6798336505889893,"y":0.4258241653442383},{"x":0.7110186815261841,"y":0.4258241653442383},{"x":0.7110186815261841,"y":0.4423076808452606},{"x":0.6798336505889893,"y":0.4423076808452606}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هوازی","boundary":[0.6798336505889893,0.4258241653442383,0.7110186815261841,0.4423076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.42719781398773193},{"x":0.6673596501350403,"y":0.42719781398773193},{"x":0.6673596501350403,"y":0.4423076808452606},{"x":0.6611226797103882,"y":0.4423076808452606}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6611226797103882,0.42719781398773193,0.6673596501350403,0.4423076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6424116492271423,"y":0.42719781398773193},{"x":0.6548856496810913,"y":0.42719781398773193},{"x":0.6548856496810913,"y":0.4423076808452606},{"x":0.6424116492271423,"y":0.4423076808452606}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.6424116492271423,0.42719781398773193,0.6548856496810913,0.4423076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987526178359985,"y":0.42719781398773193},{"x":0.632016658782959,"y":0.42719781398773193},{"x":0.632016658782959,"y":0.4423076808452606},{"x":0.5987526178359985,"y":0.4423076808452606}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هوازی","boundary":[0.5987526178359985,0.42719781398773193,0.632016658782959,0.4423076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5883575677871704,"y":0.42719781398773193},{"x":0.5925155878067017,"y":0.42719781398773193},{"x":0.5925155878067017,"y":0.4423076808452606},{"x":0.5883575677871704,"y":0.4423076808452606}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5883575677871704,0.42719781398773193,0.5925155878067017,0.4423076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.4491758346557617},{"x":0.8648648858070374,"y":0.44780218601226807},{"x":0.8648648858070374,"y":0.46291208267211914},{"x":0.7920997738838196,"y":0.4642857015132904}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲-۷-۱-","boundary":[0.7920997738838196,0.4491758346557617,0.8648648858070374,0.46291208267211914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.4491758346557617},{"x":0.8024948239326477,"y":0.4491758346557617},{"x":0.8024948239326477,"y":0.4642857015132904},{"x":0.7609147429466248,"y":0.4642857015132904}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحریک","boundary":[0.7609147429466248,0.4491758346557617,0.8024948239326477,0.4642857015132904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.4491758346557617},{"x":0.7463617324829102,"y":0.4491758346557617},{"x":0.7463617324829102,"y":0.4642857015132904},{"x":0.7068607211112976,"y":0.4642857015132904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیستی","boundary":[0.7068607211112976,0.4491758346557617,0.7463617324829102,0.4642857015132904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6902287006378174,"y":0.450549453496933},{"x":0.6964656710624695,"y":0.450549453496933},{"x":0.6964656710624695,"y":0.4642857015132904},{"x":0.6902287006378174,"y":0.4642857015132904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6902287006378174,0.450549453496933,0.6964656710624695,0.4642857015132904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.450549453496933},{"x":0.6819126605987549,"y":0.450549453496933},{"x":0.6819126605987549,"y":0.4642857015132904},{"x":0.6486486196517944,"y":0.46565935015678406}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تکثیر","boundary":[0.6486486196517944,0.450549453496933,0.6819126605987549,0.4642857015132904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.450549453496933},{"x":0.6403326392173767,"y":0.450549453496933},{"x":0.6424116492271423,"y":0.46565935015678406},{"x":0.602910578250885,"y":0.46565935015678406}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیستی","boundary":[0.6008316278457642,0.450549453496933,0.6424116492271423,0.46565935015678406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.4711538553237915},{"x":0.8648648858070374,"y":0.4711538553237915},{"x":0.8648648858070374,"y":0.4862637221813202},{"x":0.7920997738838196,"y":0.4862637221813202}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳-۷-۱-","boundary":[0.7920997738838196,0.4711538553237915,0.8648648858070374,0.4862637221813202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.4711538553237915},{"x":0.8045738339424133,"y":0.4711538553237915},{"x":0.8045738339424133,"y":0.4862637221813202},{"x":0.7629937529563904,"y":0.4862637221813202}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.7629937529563904,0.4711538553237915,0.8045738339424133,0.4862637221813202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.4711538553237915},{"x":0.7588357329368591,"y":0.4711538553237915},{"x":0.7588357329368591,"y":0.4862637221813202},{"x":0.7255717515945435,"y":0.48763737082481384}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پالایی","boundary":[0.7255717515945435,0.4711538553237915,0.7588357329368591,0.4862637221813202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6798336505889893,"y":0.47252747416496277},{"x":0.7130976915359497,"y":0.4711538553237915},{"x":0.7130976915359497,"y":0.4862637221813202},{"x":0.6798336505889893,"y":0.48763737082481384}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"درجا","boundary":[0.6798336505889893,0.47252747416496277,0.7130976915359497,0.4862637221813202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.47252747416496277},{"x":0.6756756901741028,"y":0.47252747416496277},{"x":0.6756756901741028,"y":0.48763737082481384},{"x":0.6694386601448059,"y":0.48763737082481384}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6694386601448059,0.47252747416496277,0.6756756901741028,0.48763737082481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6216216087341309,"y":0.47252747416496277},{"x":0.6652806401252747,"y":0.47252747416496277},{"x":0.6652806401252747,"y":0.48763737082481384},{"x":0.6216216087341309,"y":0.48763737082481384}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"دگرجا","boundary":[0.6216216087341309,0.47252747416496277,0.6652806401252747,0.48763737082481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.47252747416496277},{"x":0.6216216087341309,"y":0.47252747416496277},{"x":0.6216216087341309,"y":0.48763737082481384},{"x":0.6153846383094788,"y":0.48763737082481384}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6153846383094788,0.47252747416496277,0.6216216087341309,0.48763737082481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.790020763874054,"y":0.4931318759918213},{"x":0.8648648858070374,"y":0.4931318759918213},{"x":0.8648648858070374,"y":0.5096153616905212},{"x":0.790020763874054,"y":0.5096153616905212}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۴-۷-۱-","boundary":[0.790020763874054,0.4931318759918213,0.8648648858070374,0.5096153616905212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.49450549483299255},{"x":0.8024948239326477,"y":0.4931318759918213},{"x":0.8024948239326477,"y":0.5096153616905212},{"x":0.765072762966156,"y":0.5096153616905212}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.765072762966156,0.49450549483299255,0.8024948239326477,0.5096153616905212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.49450549483299255},{"x":0.7588357329368591,"y":0.49450549483299255},{"x":0.7588357329368591,"y":0.5096153616905212},{"x":0.7255717515945435,"y":0.5096153616905212}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پالایی","boundary":[0.7255717515945435,0.49450549483299255,0.7588357329368591,0.5096153616905212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.49450549483299255},{"x":0.7130976915359497,"y":0.49450549483299255},{"x":0.7130976915359497,"y":0.5096153616905212},{"x":0.6652806401252747,"y":0.5109890103340149}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میکروبی","boundary":[0.6652806401252747,0.49450549483299255,0.7130976915359497,0.5096153616905212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.49450549483299255},{"x":0.6528066396713257,"y":0.49450549483299255},{"x":0.6528066396713257,"y":0.5109890103340149},{"x":0.6340956091880798,"y":0.5109890103340149}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6340956091880798,0.49450549483299255,0.6528066396713257,0.5109890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.49450549483299255},{"x":0.632016658782959,"y":0.49450549483299255},{"x":0.632016658782959,"y":0.5109890103340149},{"x":0.6049895882606506,"y":0.5109890103340149}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برابر","boundary":[0.6049895882606506,0.49450549483299255,0.632016658782959,0.5109890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5592515468597412,"y":0.49450549483299255},{"x":0.5945945978164673,"y":0.49450549483299255},{"x":0.5945945978164673,"y":0.5109890103340149},{"x":0.5592515468597412,"y":0.5109890103340149}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.5592515468597412,0.49450549483299255,0.5945945978164673,0.5109890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.5164835453033447},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5164835453033447},{"x":0.8627858757972717,"y":0.531593382358551},{"x":0.8170478343963623,"y":0.531593382358551}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۸-۱-","boundary":[0.8170478343963623,0.5164835453033447,0.8627858757972717,0.531593382358551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.5164835453033447},{"x":0.8191268444061279,"y":0.5164835453033447},{"x":0.8191268444061279,"y":0.531593382358551},{"x":0.7817047834396362,"y":0.531593382358551}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میرایی","boundary":[0.7817047834396362,0.5164835453033447,0.8191268444061279,0.531593382358551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.5164835453033447},{"x":0.7692307829856873,"y":0.5164835453033447},{"x":0.7692307829856873,"y":0.531593382358551},{"x":0.7380457520484924,"y":0.531593382358551}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.7380457520484924,0.5164835453033447,0.7692307829856873,0.531593382358551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.5164835453033447},{"x":0.7297297120094299,"y":0.5164835453033447},{"x":0.7297297120094299,"y":0.5329670310020447},{"x":0.6756756901741028,"y":0.5329670310020447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیمیایی","boundary":[0.6756756901741028,0.5164835453033447,0.7297297120094299,0.5329670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6424116492271423,"y":0.5178571343421936},{"x":0.6652806401252747,"y":0.5178571343421936},{"x":0.6652806401252747,"y":0.5329670310020447},{"x":0.6424116492271423,"y":0.5329670310020447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.6424116492271423,0.5178571343421936,0.6652806401252747,0.5329670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800415873527527,"y":0.5178571343421936},{"x":0.632016658782959,"y":0.5178571343421936},{"x":0.632016658782959,"y":0.5329670310020447},{"x":0.5800415873527527,"y":0.5329670310020447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیمیایی","boundary":[0.5800415873527527,0.5178571343421936,0.632016658782959,0.5329670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.5384615659713745},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5370879173278809},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5535714030265808},{"x":0.8149688243865967,"y":0.5535714030265808}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۹-۱-","boundary":[0.8149688243865967,0.5384615659713745,0.8627858757972717,0.5535714030265808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.5384615659713745},{"x":0.8212057948112488,"y":0.5384615659713745},{"x":0.8212057948112488,"y":0.5535714030265808},{"x":0.7588357329368591,"y":0.5549450516700745}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرایندهای","boundary":[0.7588357329368591,0.5384615659713745,0.8212057948112488,0.5535714030265808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.5384615659713745},{"x":0.7484407424926758,"y":0.5384615659713745},{"x":0.7484407424926758,"y":0.5549450516700745},{"x":0.6943867206573486,"y":0.5549450516700745}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دگرگونی","boundary":[0.6943867206573486,0.5384615659713745,0.7484407424926758,0.5549450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6299376487731934,"y":0.5398351550102234},{"x":0.6798336505889893,"y":0.5384615659713745},{"x":0.6798336505889893,"y":0.5549450516700745},{"x":0.6299376487731934,"y":0.5549450516700745}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"شیمیایی","boundary":[0.6299376487731934,0.5398351550102234,0.6798336505889893,0.5549450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.5398351550102234},{"x":0.6216216087341309,"y":0.5398351550102234},{"x":0.6216216087341309,"y":0.5563187003135681},{"x":0.6174635887145996,"y":0.5563187003135681}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6174635887145996,0.5398351550102234,0.6216216087341309,0.5563187003135681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.5604395866394043},{"x":0.8648648858070374,"y":0.5590659379959106},{"x":0.8648648858070374,"y":0.5741758346557617},{"x":0.7920997738838196,"y":0.5741758346557617}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱-۹-۱-","boundary":[0.7920997738838196,0.5604395866394043,0.8648648858070374,0.5741758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.5604395866394043},{"x":0.8004158139228821,"y":0.5590659379959106},{"x":0.8024948239326477,"y":0.5741758346557617},{"x":0.7588357329368591,"y":0.5755494236946106}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آبکافت","boundary":[0.7588357329368591,0.5604395866394043,0.8024948239326477,0.5741758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.583791196346283},{"x":0.8648648858070374,"y":0.5824176073074341},{"x":0.8648648858070374,"y":0.598901093006134},{"x":0.7920997738838196,"y":0.598901093006134}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲-۹-۱-","boundary":[0.7920997738838196,0.583791196346283,0.8648648858070374,0.598901093006134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.583791196346283},{"x":0.8004158139228821,"y":0.583791196346283},{"x":0.8004158139228821,"y":0.598901093006134},{"x":0.765072762966156,"y":0.598901093006134}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"واکنش","boundary":[0.765072762966156,0.583791196346283,0.8004158139228821,0.598901093006134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.583791196346283},{"x":0.752598762512207,"y":0.583791196346283},{"x":0.752598762512207,"y":0.598901093006134},{"x":0.7318087220191956,"y":0.598901093006134}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7318087220191956,0.583791196346283,0.752598762512207,0.598901093006134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.583791196346283},{"x":0.7214137315750122,"y":0.583791196346283},{"x":0.7214137315750122,"y":0.598901093006134},{"x":0.6735966801643372,"y":0.598901093006134}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اکسایش","boundary":[0.6735966801643372,0.583791196346283,0.7214137315750122,0.598901093006134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.583791196346283},{"x":0.6590436697006226,"y":0.583791196346283},{"x":0.6590436697006226,"y":0.598901093006134},{"x":0.6528066396713257,"y":0.598901093006134}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6528066396713257,0.583791196346283,0.6590436697006226,0.598901093006134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6112266182899475,"y":0.583791196346283},{"x":0.644490659236908,"y":0.583791196346283},{"x":0.644490659236908,"y":0.598901093006134},{"x":0.6112266182899475,"y":0.598901093006134}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاهش","boundary":[0.6112266182899475,0.583791196346283,0.644490659236908,0.598901093006134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.542619526386261,"y":0.5851648449897766},{"x":0.5987526178359985,"y":0.583791196346283},{"x":0.5987526178359985,"y":0.598901093006134},{"x":0.542619526386261,"y":0.598901093006134}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شیمیایی","boundary":[0.542619526386261,0.5851648449897766,0.5987526178359985,0.598901093006134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322245359420776,"y":0.5851648449897766},{"x":0.5363825559616089,"y":0.5851648449897766},{"x":0.5363825559616089,"y":0.6002747416496277},{"x":0.5322245359420776,"y":0.6002747416496277}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5322245359420776,0.5851648449897766,0.5363825559616089,0.6002747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.790020763874054,"y":0.6057692170143127},{"x":0.8648648858070374,"y":0.6043956279754639},{"x":0.8648648858070374,"y":0.6195054650306702},{"x":0.790020763874054,"y":0.6208791136741638}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۳-۹-۱-","boundary":[0.790020763874054,0.6057692170143127,0.8648648858070374,0.6195054650306702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.6057692170143127},{"x":0.8024948239326477,"y":0.6043956279754639},{"x":0.8024948239326477,"y":0.6208791136741638},{"x":0.7380457520484924,"y":0.6208791136741638}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرایندهای","boundary":[0.7380457520484924,0.6057692170143127,0.8024948239326477,0.6208791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.6057692170143127},{"x":0.7276507019996643,"y":0.6057692170143127},{"x":0.7276507019996643,"y":0.6208791136741638},{"x":0.6964656710624695,"y":0.6208791136741638}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.6964656710624695,0.6057692170143127,0.7276507019996643,0.6208791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.6057692170143127},{"x":0.6881496906280518,"y":0.6057692170143127},{"x":0.6881496906280518,"y":0.6208791136741638},{"x":0.6715176701545715,"y":0.6208791136741638}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فاز","boundary":[0.6715176701545715,0.6057692170143127,0.6881496906280518,0.6208791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590436697006226,"y":0.6057692170143127},{"x":0.6652806401252747,"y":0.6057692170143127},{"x":0.6652806401252747,"y":0.6208791136741638},{"x":0.6590436697006226,"y":0.6208791136741638}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6590436697006226,0.6057692170143127,0.6652806401252747,0.6208791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.6057692170143127},{"x":0.6528066396713257,"y":0.6057692170143127},{"x":0.6528066396713257,"y":0.6208791136741638},{"x":0.6153846383094788,"y":0.6208791136741638}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تثبیت","boundary":[0.6153846383094788,0.6057692170143127,0.6528066396713257,0.6208791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.6071428656578064},{"x":0.6091476082801819,"y":0.6071428656578064},{"x":0.6091476082801819,"y":0.6208791136741638},{"x":0.5758835673332214,"y":0.6208791136741638}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.5758835673332214,0.6071428656578064,0.6091476082801819,0.6208791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5654885768890381,"y":0.6071428656578064},{"x":0.5696465969085693,"y":0.6071428656578064},{"x":0.5696465969085693,"y":0.6222527623176575},{"x":0.5654885768890381,"y":0.6222527623176575}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5654885768890381,0.6071428656578064,0.5696465969085693,0.6222527623176575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.790020763874054,"y":0.6277472376823425},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6263736486434937},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6414835453033447},{"x":0.790020763874054,"y":0.6428571343421936}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۴-۹-۱-","boundary":[0.790020763874054,0.6277472376823425,0.8627858757972717,0.6414835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.6277472376823425},{"x":0.8004158139228821,"y":0.6277472376823425},{"x":0.8004158139228821,"y":0.6428571343421936},{"x":0.7692307829856873,"y":0.6428571343421936}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جذب","boundary":[0.7692307829856873,0.6277472376823425,0.8004158139228821,0.6428571343421936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7484407424926758,"y":0.6291208863258362},{"x":0.7629937529563904,"y":0.6277472376823425},{"x":0.7629937529563904,"y":0.6428571343421936},{"x":0.7484407424926758,"y":0.6428571343421936}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.7484407424926758,0.6291208863258362,0.7629937529563904,0.6428571343421936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.6524725556373596},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6497252583503723},{"x":0.8648648858070374,"y":0.6620879173278809},{"x":0.7920997738838196,"y":0.6648351550102234}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۵-۹-۱-","boundary":[0.7920997738838196,0.6524725556373596,0.8648648858070374,0.6620879173278809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.6538461446762085},{"x":0.8004158139228821,"y":0.651098906993866},{"x":0.8024948239326477,"y":0.6648351550102234},{"x":0.7588357329368591,"y":0.666208803653717}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"ترسیب","boundary":[0.7567567825317383,0.6538461446762085,0.8024948239326477,0.6648351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.6538461446762085},{"x":0.752598762512207,"y":0.6538461446762085},{"x":0.752598762512207,"y":0.666208803653717},{"x":0.7484407424926758,"y":0.666208803653717}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7463617324829102,0.6538461446762085,0.752598762512207,0.666208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.6730769276618958},{"x":0.8648648858070374,"y":0.6717032790184021},{"x":0.8648648858070374,"y":0.6854395866394043},{"x":0.7920997738838196,"y":0.6881868243217468}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۶-۹-۱-","boundary":[0.7920997738838196,0.6730769276618958,0.8648648858070374,0.6854395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.6744505763053894},{"x":0.8024948239326477,"y":0.6730769276618958},{"x":0.8024948239326477,"y":0.6868131756782532},{"x":0.765072762966156,"y":0.6881868243217468}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تبخیر","boundary":[0.765072762966156,0.6744505763053894,0.8024948239326477,0.6868131756782532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7879418134689331,"y":0.6950549483299255},{"x":0.8648648858070374,"y":0.6936812996864319},{"x":0.8648648858070374,"y":0.708791196346283},{"x":0.790020763874054,"y":0.7101648449897766}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۷-۹-۱-","boundary":[0.7879418134689331,0.6950549483299255,0.8648648858070374,0.708791196346283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.6950549483299255},{"x":0.8024948239326477,"y":0.6936812996864319},{"x":0.8024948239326477,"y":0.7101648449897766},{"x":0.7505197525024414,"y":0.7115384340286255}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"پیچیده","boundary":[0.7505197525024414,0.6950549483299255,0.8024948239326477,0.7101648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.6964285969734192},{"x":0.7505197525024414,"y":0.6950549483299255},{"x":0.7505197525024414,"y":0.7115384340286255},{"x":0.7193347215652466,"y":0.7115384340286255}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.7193347215652466,0.6964285969734192,0.7505197525024414,0.7115384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.6964285969734192},{"x":0.7110186815261841,"y":0.6964285969734192},{"x":0.7130976915359497,"y":0.7115384340286255},{"x":0.7089397311210632,"y":0.7115384340286255}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7068607211112976,0.6964285969734192,0.7130976915359497,0.7115384340286255]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5259875059127808,"y":0.31593406200408936},{"x":0.8648648858070374,"y":0.3131868243217468},{"x":0.8731808662414551,"y":0.7101648449897766},{"x":0.5343035459518433,"y":0.7129120826721191}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5209875059127808,0.30893406200408935,0.8781808662414551,0.7171648449897766],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.450549453496933},{"x":0.13513512909412384,"y":0.450549453496933},{"x":0.13513512909412384,"y":0.4615384638309479},{"x":0.11850311607122421,"y":0.4615384638309479}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱","boundary":[0.11850311607122421,0.450549453496933,0.13513512909412384,0.4615384638309479]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14137214422225952,"y":0.450549453496933},{"x":0.14137214422225952,"y":0.450549453496933},{"x":0.14137214422225952,"y":0.4615384638309479},{"x":0.14137214422225952,"y":0.4615384638309479}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":".","boundary":[0.14137214422225952,0.450549453496933,0.14137214422225952,0.4615384638309479]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.450549453496933},{"x":0.14137214422225952,"y":0.450549453496933},{"x":0.14137214422225952,"y":0.4615384638309479},{"x":0.11850311607122421,"y":0.4615384638309479}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.443549453496933,0.14637214422225953,0.4685384638309479],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.47252747416496277},{"x":0.13721413910388947,"y":0.47252747416496277},{"x":0.13513512909412384,"y":0.48351648449897766},{"x":0.11850311607122421,"y":0.4821428656578064}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۲","boundary":[0.11850311607122421,0.47252747416496277,0.13513512909412384,0.48351648449897766]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14137214422225952,"y":0.47252747416496277},{"x":0.14137214422225952,"y":0.47252747416496277},{"x":0.14137214422225952,"y":0.48351648449897766},{"x":0.1392931342124939,"y":0.48351648449897766}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":".","boundary":[0.14137214422225952,0.47252747416496277,0.14137214422225952,0.48351648449897766]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.47252747416496277},{"x":0.14137214422225952,"y":0.47252747416496277},{"x":0.14137214422225952,"y":0.48351648449897766},{"x":0.11850311607122421,"y":0.4821428656578064}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.46552747416496276,0.14637214422225953,0.49051648449897767],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.49450549483299255},{"x":0.13721413910388947,"y":0.49450549483299255},{"x":0.13721413910388947,"y":0.5054945349693298},{"x":0.11850311607122421,"y":0.5054945349693298}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴","boundary":[0.11850311607122421,0.49450549483299255,0.13721413910388947,0.5054945349693298]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14137214422225952,"y":0.49450549483299255},{"x":0.14553014934062958,"y":0.49450549483299255},{"x":0.14553014934062958,"y":0.5054945349693298},{"x":0.14137214422225952,"y":0.5054945349693298}]},"confidence":0.75,"str":"..","boundary":[0.14137214422225952,0.49450549483299255,0.14553014934062958,0.5054945349693298]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.49450549483299255},{"x":0.14553014934062958,"y":0.49450549483299255},{"x":0.14553014934062958,"y":0.5054945349693298},{"x":0.11850311607122421,"y":0.5054945349693298}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.48750549483299255,0.15053014934062958,0.5124945349693298],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.5178571343421936},{"x":0.13721413910388947,"y":0.5178571343421936},{"x":0.13721413910388947,"y":0.5274725556373596},{"x":0.11850311607122421,"y":0.5274725556373596}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۵","boundary":[0.11850311607122421,0.5178571343421936,0.13721413910388947,0.5274725556373596]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.5178571343421936},{"x":0.1767151802778244,"y":0.5178571343421936},{"x":0.1767151802778244,"y":0.5274725556373596},{"x":0.1392931342124939,"y":0.5274725556373596}]},"confidence":0.949999988079071,"str":".......","boundary":[0.1392931342124939,0.5178571343421936,0.1767151802778244,0.5274725556373596]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.5178571343421936},{"x":0.1767151802778244,"y":0.5178571343421936},{"x":0.1767151802778244,"y":0.5274725556373596},{"x":0.11850311607122421,"y":0.5274725556373596}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.5108571343421936,0.1817151802778244,0.5344725556373596],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.5398351550102234},{"x":0.13513512909412384,"y":0.5398351550102234},{"x":0.13513512909412384,"y":0.5494505763053894},{"x":0.11850311607122421,"y":0.5494505763053894}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۶","boundary":[0.11850311607122421,0.5398351550102234,0.13513512909412384,0.5494505763053894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.5398351550102234},{"x":0.14345113933086395,"y":0.5398351550102234},{"x":0.14345113933086395,"y":0.5494505763053894},{"x":0.1392931342124939,"y":0.5494505763053894}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":".","boundary":[0.1392931342124939,0.5398351550102234,0.14345113933086395,0.5494505763053894]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.5398351550102234},{"x":0.14345113933086395,"y":0.5384615659713745},{"x":0.14345113933086395,"y":0.5494505763053894},{"x":0.11850311607122421,"y":0.5494505763053894}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.5328351550102234,0.14845113933086396,0.5564505763053894],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.5604395866394043},{"x":0.13721413910388947,"y":0.5618131756782532},{"x":0.13721413910388947,"y":0.5728021860122681},{"x":0.11850311607122421,"y":0.5728021860122681}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۶","boundary":[0.11850311607122421,0.5604395866394043,0.13721413910388947,0.5728021860122681]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14137214422225952,"y":0.5618131756782532},{"x":0.1538461595773697,"y":0.5618131756782532},{"x":0.1538461595773697,"y":0.5741758346557617},{"x":0.1392931342124939,"y":0.5741758346557617}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"...","boundary":[0.14137214422225952,0.5618131756782532,0.1538461595773697,0.5741758346557617]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.5604395866394043},{"x":0.1538461595773697,"y":0.5618131756782532},{"x":0.1538461595773697,"y":0.5741758346557617},{"x":0.11850311607122421,"y":0.5728021860122681}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.5534395866394043,0.1588461595773697,0.5811758346557617],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.583791196346283},{"x":0.13721413910388947,"y":0.583791196346283},{"x":0.13721413910388947,"y":0.5947802066802979},{"x":0.11850311607122421,"y":0.5947802066802979}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷","boundary":[0.11850311607122421,0.583791196346283,0.13721413910388947,0.5947802066802979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.583791196346283},{"x":0.147609144449234,"y":0.583791196346283},{"x":0.147609144449234,"y":0.5947802066802979},{"x":0.1392931342124939,"y":0.5947802066802979}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"..","boundary":[0.1392931342124939,0.583791196346283,0.147609144449234,0.5947802066802979]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.583791196346283},{"x":0.147609144449234,"y":0.583791196346283},{"x":0.147609144449234,"y":0.5947802066802979},{"x":0.11850311607122421,"y":0.5947802066802979}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.576791196346283,0.152609144449234,0.6017802066802979],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.6071428656578064},{"x":0.13513512909412384,"y":0.6071428656578064},{"x":0.13513512909412384,"y":0.6181318759918213},{"x":0.11850311607122421,"y":0.6181318759918213}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۸","boundary":[0.11850311607122421,0.6071428656578064,0.13513512909412384,0.6181318759918213]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.6057692170143127},{"x":0.18087318539619446,"y":0.6057692170143127},{"x":0.18087318539619446,"y":0.6181318759918213},{"x":0.1392931342124939,"y":0.6181318759918213}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":".........","boundary":[0.1392931342124939,0.6057692170143127,0.18087318539619446,0.6181318759918213]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.6071428656578064},{"x":0.18087318539619446,"y":0.6057692170143127},{"x":0.18087318539619446,"y":0.6181318759918213},{"x":0.11850311607122421,"y":0.6181318759918213}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.6001428656578064,0.18587318539619446,0.6251318759918213],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.6291208863258362},{"x":0.13513512909412384,"y":0.6291208863258362},{"x":0.13721413910388947,"y":0.6387362480163574},{"x":0.11850311607122421,"y":0.6401098966598511}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۹","boundary":[0.11850311607122421,0.6291208863258362,0.13721413910388947,0.6387362480163574]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.6291208863258362},{"x":0.17047816514968872,"y":0.6277472376823425},{"x":0.17047816514968872,"y":0.6387362480163574},{"x":0.14137214422225952,"y":0.6401098966598511}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"......","boundary":[0.1392931342124939,0.6291208863258362,0.17047816514968872,0.6387362480163574]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.6291208863258362},{"x":0.17047816514968872,"y":0.6277472376823425},{"x":0.17047816514968872,"y":0.6387362480163574},{"x":0.11850311607122421,"y":0.6401098966598511}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.6221208863258362,0.17547816514968873,0.6457362480163574],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.651098906993866},{"x":0.13513512909412384,"y":0.651098906993866},{"x":0.13513512909412384,"y":0.6620879173278809},{"x":0.11850311607122421,"y":0.6620879173278809}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۱","boundary":[0.11850311607122421,0.651098906993866,0.13513512909412384,0.6620879173278809]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14137214422225952,"y":0.651098906993866},{"x":0.16632016003131866,"y":0.651098906993866},{"x":0.16632016003131866,"y":0.6620879173278809},{"x":0.14137214422225952,"y":0.6620879173278809}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":".....","boundary":[0.14137214422225952,0.651098906993866,0.16632016003131866,0.6620879173278809]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.651098906993866},{"x":0.16632016003131866,"y":0.651098906993866},{"x":0.16632016003131866,"y":0.6620879173278809},{"x":0.11850311607122421,"y":0.6620879173278809}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.644098906993866,0.17132016003131867,0.6690879173278809],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.6730769276618958},{"x":0.13513512909412384,"y":0.6730769276618958},{"x":0.13513512909412384,"y":0.6840659379959106},{"x":0.11850311607122421,"y":0.6840659379959106}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۲","boundary":[0.11850311607122421,0.6730769276618958,0.13513512909412384,0.6840659379959106]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.6730769276618958},{"x":0.15800416469573975,"y":0.6730769276618958},{"x":0.15800416469573975,"y":0.6840659379959106},{"x":0.1392931342124939,"y":0.6840659379959106}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":".....","boundary":[0.1392931342124939,0.6730769276618958,0.15800416469573975,0.6840659379959106]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.6730769276618958},{"x":0.15800416469573975,"y":0.6730769276618958},{"x":0.15800416469573975,"y":0.682692289352417},{"x":0.11850311607122421,"y":0.6840659379959106}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.6660769276618957,0.16300416469573975,0.689692289352417],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.6964285969734192},{"x":0.13513512909412384,"y":0.6964285969734192},{"x":0.13513512909412384,"y":0.7074176073074341},{"x":0.11850311607122421,"y":0.7074176073074341}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۲","boundary":[0.11850311607122421,0.6964285969734192,0.13513512909412384,0.7074176073074341]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.6964285969734192},{"x":0.14137214422225952,"y":0.6964285969734192},{"x":0.14137214422225952,"y":0.7074176073074341},{"x":0.1392931342124939,"y":0.7074176073074341}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":".","boundary":[0.1392931342124939,0.6964285969734192,0.14137214422225952,0.7074176073074341]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.6964285969734192},{"x":0.14137214422225952,"y":0.6964285969734192},{"x":0.14137214422225952,"y":0.7074176073074341},{"x":0.11850311607122421,"y":0.7074176073074341}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.6894285969734192,0.14637214422225953,0.7144176073074341],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.7417582273483276},{"x":0.14137214422225952,"y":0.7417582273483276},{"x":0.14137214422225952,"y":0.7527472376823425},{"x":0.11850311607122421,"y":0.7527472376823425}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۷","boundary":[0.11850311607122421,0.7417582273483276,0.14137214422225952,0.7527472376823425]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.7417582273483276},{"x":0.14137214422225952,"y":0.7417582273483276},{"x":0.14137214422225952,"y":0.7527472376823425},{"x":0.11850311607122421,"y":0.7527472376823425}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.7347582273483276,0.14637214422225953,0.7597472376823425],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.7651098966598511},{"x":0.13721413910388947,"y":0.7651098966598511},{"x":0.13721413910388947,"y":0.776098906993866},{"x":0.11642411351203918,"y":0.776098906993866}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۳۸","boundary":[0.11850311607122421,0.7651098966598511,0.13721413910388947,0.776098906993866]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.7651098966598511},{"x":0.1538461595773697,"y":0.7651098966598511},{"x":0.15176714956760406,"y":0.776098906993866},{"x":0.1392931342124939,"y":0.776098906993866}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"...","boundary":[0.1392931342124939,0.7651098966598511,0.15176714956760406,0.776098906993866]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.7637362480163574},{"x":0.1538461595773697,"y":0.7651098966598511},{"x":0.15176714956760406,"y":0.776098906993866},{"x":0.11642411351203918,"y":0.776098906993866}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.7567362480163574,0.15676714956760407,0.783098906993866],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11642411351203918,"y":0.7870879173278809},{"x":0.13513512909412384,"y":0.7870879173278809},{"x":0.13721413910388947,"y":0.7980769276618958},{"x":0.11850311607122421,"y":0.7980769276618958}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۸","boundary":[0.11642411351203918,0.7870879173278809,0.13721413910388947,0.7980769276618958]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.7870879173278809},{"x":0.14553014934062958,"y":0.7857142686843872},{"x":0.14553014934062958,"y":0.7967032790184021},{"x":0.1392931342124939,"y":0.7980769276618958}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"..","boundary":[0.1392931342124939,0.7870879173278809,0.14553014934062958,0.7967032790184021]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11642411351203918,"y":0.7870879173278809},{"x":0.14553014934062958,"y":0.7870879173278809},{"x":0.14553014934062958,"y":0.7980769276618958},{"x":0.11850311607122421,"y":0.7980769276618958}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.11142411351203918,0.7800879173278809,0.15053014934062958,0.8050769276618958],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274428248405457,"y":0.7403846383094788},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7403846383094788},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7554945349693298},{"x":0.8274428248405457,"y":0.7554945349693298}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8274428248405457,0.7403846383094788,0.8627858757972717,0.7554945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.7417582273483276},{"x":0.8191268444061279,"y":0.7417582273483276},{"x":0.8191268444061279,"y":0.7554945349693298},{"x":0.7920997738838196,"y":0.7554945349693298}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.7920997738838196,0.7417582273483276,0.8191268444061279,0.7554945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7879418134689331,"y":0.7417582273483276},{"x":0.7920997738838196,"y":0.7417582273483276},{"x":0.7920997738838196,"y":0.7568681240081787},{"x":0.7879418134689331,"y":0.7568681240081787}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7879418134689331,0.7417582273483276,0.7920997738838196,0.7568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.7417582273483276},{"x":0.7817047834396362,"y":0.7417582273483276},{"x":0.7817047834396362,"y":0.7554945349693298},{"x":0.7422037124633789,"y":0.7568681240081787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.7422037124633789,0.7417582273483276,0.7817047834396362,0.7554945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6902287006378174,"y":0.7417582273483276},{"x":0.7338877320289612,"y":0.7417582273483276},{"x":0.7338877320289612,"y":0.7568681240081787},{"x":0.6902287006378174,"y":0.7568681240081787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تجزیه","boundary":[0.6902287006378174,0.7417582273483276,0.7338877320289612,0.7568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6299376487731934,"y":0.7417582273483276},{"x":0.6819126605987549,"y":0.7417582273483276},{"x":0.6819126605987549,"y":0.7568681240081787},{"x":0.6299376487731934,"y":0.7568681240081787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیستی","boundary":[0.6299376487731934,0.7417582273483276,0.6819126605987549,0.7568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.7637362480163574},{"x":0.866943895816803,"y":0.7623626589775085},{"x":0.866943895816803,"y":0.7788461446762085},{"x":0.8149688243865967,"y":0.7788461446762085}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۱-۲-","boundary":[0.8149688243865967,0.7637362480163574,0.866943895816803,0.7788461446762085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.7637362480163574},{"x":0.8191268444061279,"y":0.7637362480163574},{"x":0.8191268444061279,"y":0.7788461446762085},{"x":0.777546763420105,"y":0.7788461446762085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باکتری","boundary":[0.777546763420105,0.7637362480163574,0.8191268444061279,0.7788461446762085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.7637362480163574},{"x":0.7671517729759216,"y":0.7637362480163574},{"x":0.7671517729759216,"y":0.7788461446762085},{"x":0.7588357329368591,"y":0.7788461446762085}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7588357329368591,0.7637362480163574,0.7671517729759216,0.7788461446762085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.7637362480163574},{"x":0.7484407424926758,"y":0.7637362480163574},{"x":0.7484407424926758,"y":0.7788461446762085},{"x":0.7151767015457153,"y":0.7788461446762085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7151767015457153,0.7637362480163574,0.7484407424926758,0.7788461446762085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.7637362480163574},{"x":0.704781711101532,"y":0.7637362480163574},{"x":0.704781711101532,"y":0.7802197933197021},{"x":0.692307710647583,"y":0.7802197933197021}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.692307710647583,0.7637362480163574,0.704781711101532,0.7802197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6424116492271423,"y":0.7637362480163574},{"x":0.6756756901741028,"y":0.7637362480163574},{"x":0.6756756901741028,"y":0.7802197933197021},{"x":0.6424116492271423,"y":0.7802197933197021}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موتور","boundary":[0.6424116492271423,0.7637362480163574,0.6756756901741028,0.7802197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925155878067017,"y":0.7637362480163574},{"x":0.6340956091880798,"y":0.7637362480163574},{"x":0.6340956091880798,"y":0.7802197933197021},{"x":0.5925155878067017,"y":0.7802197933197021}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سوخت","boundary":[0.5925155878067017,0.7637362480163574,0.6340956091880798,0.7802197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779625773429871,"y":0.7651098966598511},{"x":0.5841996073722839,"y":0.7651098966598511},{"x":0.5841996073722839,"y":0.7802197933197021},{"x":0.5779625773429871,"y":0.7802197933197021}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5779625773429871,0.7651098966598511,0.5841996073722839,0.7802197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.7651098966598511},{"x":0.5696465969085693,"y":0.7651098966598511},{"x":0.5696465969085693,"y":0.7802197933197021},{"x":0.5509355664253235,"y":0.7802197933197021}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ساز","boundary":[0.5509355664253235,0.7651098966598511,0.5696465969085693,0.7802197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.7651098966598511},{"x":0.5446985363960266,"y":0.7651098966598511},{"x":0.5446985363960266,"y":0.7802197933197021},{"x":0.5405405163764954,"y":0.7802197933197021}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5405405163764954,0.7651098966598511,0.5446985363960266,0.7802197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.7857142686843872},{"x":0.8648648858070374,"y":0.7857142686843872},{"x":0.8648648858070374,"y":0.8008241653442383},{"x":0.8191268444061279,"y":0.8008241653442383}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲-۲-","boundary":[0.8191268444061279,0.7857142686843872,0.8648648858070374,0.8008241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.7857142686843872},{"x":0.8191268444061279,"y":0.7857142686843872},{"x":0.8191268444061279,"y":0.8008241653442383},{"x":0.7234927415847778,"y":0.8021978139877319}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عملکردشناسی","boundary":[0.7234927415847778,0.7857142686843872,0.8191268444061279,0.8008241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.7870879173278809},{"x":0.7151767015457153,"y":0.7857142686843872},{"x":0.7151767015457153,"y":0.8021978139877319},{"x":0.6548856496810913,"y":0.8021978139877319}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باکتریها","boundary":[0.6548856496810913,0.7870879173278809,0.7151767015457153,0.8021978139877319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.807692289352417},{"x":0.8648648858070374,"y":0.807692289352417},{"x":0.8648648858070374,"y":0.8228021860122681},{"x":0.8170478343963623,"y":0.8241758346557617}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۳-۲-","boundary":[0.8170478343963623,0.807692289352417,0.8648648858070374,0.8228021860122681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.807692289352417},{"x":0.8212057948112488,"y":0.807692289352417},{"x":0.8212057948112488,"y":0.8241758346557617},{"x":0.7733888030052185,"y":0.8241758346557617}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سوخت","boundary":[0.7733888030052185,0.807692289352417,0.8212057948112488,0.8241758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.8090659379959106},{"x":0.7713097929954529,"y":0.8090659379959106},{"x":0.7713097929954529,"y":0.8241758346557617},{"x":0.765072762966156,"y":0.8241758346557617}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.765072762966156,0.8090659379959106,0.7713097929954529,0.8241758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.8090659379959106},{"x":0.7629937529563904,"y":0.8090659379959106},{"x":0.7629937529563904,"y":0.8241758346557617},{"x":0.7422037124633789,"y":0.8241758346557617}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ساز","boundary":[0.7422037124633789,0.8090659379959106,0.7629937529563904,0.8241758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.8090659379959106},{"x":0.7359667420387268,"y":0.807692289352417},{"x":0.7359667420387268,"y":0.8241758346557617},{"x":0.6777547001838684,"y":0.8241758346557617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باکتریایی","boundary":[0.6777547001838684,0.8090659379959106,0.7359667420387268,0.8241758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.8310439586639404},{"x":0.8648648858070374,"y":0.8296703100204468},{"x":0.8648648858070374,"y":0.8461538553237915},{"x":0.8170478343963623,"y":0.8461538553237915}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۴-۲-","boundary":[0.8170478343963623,0.8310439586639404,0.8648648858070374,0.8461538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.8310439586639404},{"x":0.8191268444061279,"y":0.8310439586639404},{"x":0.8212057948112488,"y":0.8461538553237915},{"x":0.7941787838935852,"y":0.8461538553237915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تنوع","boundary":[0.7941787838935852,0.8310439586639404,0.8212057948112488,0.8461538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7442827224731445,"y":0.8310439586639404},{"x":0.7858628034591675,"y":0.8310439586639404},{"x":0.7858628034591675,"y":0.8461538553237915},{"x":0.7463617324829102,"y":0.8461538553237915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیستی","boundary":[0.7442827224731445,0.8310439586639404,0.7858628034591675,0.8461538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819126605987549,"y":0.8324176073074341},{"x":0.7359667420387268,"y":0.8310439586639404},{"x":0.7359667420387268,"y":0.8461538553237915},{"x":0.6819126605987549,"y":0.8475274443626404}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میکروبی","boundary":[0.6819126605987549,0.8324176073074341,0.7359667420387268,0.8461538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.8530219793319702},{"x":0.866943895816803,"y":0.8530219793319702},{"x":0.866943895816803,"y":0.8681318759918213},{"x":0.8170478343963623,"y":0.8681318759918213}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۵-۲-","boundary":[0.8170478343963623,0.8530219793319702,0.866943895816803,0.8681318759918213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.8530219793319702},{"x":0.8212057948112488,"y":0.8530219793319702},{"x":0.8212057948112488,"y":0.8681318759918213},{"x":0.8045738339424133,"y":0.8681318759918213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.8045738339424133,0.8530219793319702,0.8212057948112488,0.8681318759918213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.8530219793319702},{"x":0.8024948239326477,"y":0.8530219793319702},{"x":0.8024948239326477,"y":0.8681318759918213},{"x":0.7629937529563904,"y":0.8681318759918213}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گذاری","boundary":[0.7629937529563904,0.8530219793319702,0.8024948239326477,0.8681318759918213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.8543956279754639},{"x":0.752598762512207,"y":0.8530219793319702},{"x":0.752598762512207,"y":0.8681318759918213},{"x":0.7027027010917664,"y":0.8681318759918213}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"سلولها","boundary":[0.7027027010917664,0.8543956279754639,0.752598762512207,0.8681318759918213]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.7431318759918213},{"x":0.866943895816803,"y":0.7403846383094788},{"x":0.866943895816803,"y":0.8681318759918213},{"x":0.542619526386261,"y":0.8695054650306702}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5355405163764954,0.7361318759918213,0.871943895816803,0.8751318759918213],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.8090659379959106},{"x":0.1330561339855194,"y":0.8090659379959106},{"x":0.1330561339855194,"y":0.8200549483299255},{"x":0.11850311607122421,"y":0.8200549483299255}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۰","boundary":[0.11850311607122421,0.8090659379959106,0.1330561339855194,0.8200549483299255]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.8090659379959106},{"x":0.14137214422225952,"y":0.8090659379959106},{"x":0.14137214422225952,"y":0.8200549483299255},{"x":0.1392931342124939,"y":0.8200549483299255}]},"confidence":0.6100000143051147,"str":".","boundary":[0.1392931342124939,0.8090659379959106,0.14137214422225952,0.8200549483299255]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.8090659379959106},{"x":0.14137214422225952,"y":0.8090659379959106},{"x":0.14137214422225952,"y":0.8200549483299255},{"x":0.11850311607122421,"y":0.8200549483299255}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.8020659379959106,0.14637214422225953,0.8270549483299255],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.8324176073074341},{"x":0.13513512909412384,"y":0.8324176073074341},{"x":0.13513512909412384,"y":0.8420329689979553},{"x":0.11850311607122421,"y":0.8420329689979553}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۲","boundary":[0.11850311607122421,0.8324176073074341,0.13513512909412384,0.8420329689979553]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.8324176073074341},{"x":0.14137214422225952,"y":0.8324176073074341},{"x":0.14137214422225952,"y":0.8420329689979553},{"x":0.1392931342124939,"y":0.8420329689979553}]},"confidence":0.949999988079071,"str":".","boundary":[0.1392931342124939,0.8324176073074341,0.14137214422225952,0.8420329689979553]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.8324176073074341},{"x":0.14137214422225952,"y":0.8324176073074341},{"x":0.14137214422225952,"y":0.8420329689979553},{"x":0.11850311607122421,"y":0.8420329689979553}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.8254176073074341,0.14637214422225953,0.8490329689979553],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.8543956279754639},{"x":0.13513512909412384,"y":0.8543956279754639},{"x":0.13721413910388947,"y":0.8653846383094788},{"x":0.11850311607122421,"y":0.8653846383094788}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۵","boundary":[0.11850311607122421,0.8543956279754639,0.13721413910388947,0.8653846383094788]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.8543956279754639},{"x":0.15176714956760406,"y":0.8530219793319702},{"x":0.15176714956760406,"y":0.8640109896659851},{"x":0.1392931342124939,"y":0.8653846383094788}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":"...","boundary":[0.1392931342124939,0.8543956279754639,0.15176714956760406,0.8640109896659851]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.8543956279754639},{"x":0.15176714956760406,"y":0.8530219793319702},{"x":0.15176714956760406,"y":0.8653846383094788},{"x":0.11850311607122421,"y":0.8653846383094788}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.8473956279754639,0.15676714956760407,0.8723846383094788],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"webpSec":"/storage/books/ac168c945c721586/pages/MrGUgpClwpxaImyU-sec.webp","jpeg":"/storage/books/ac168c945c721586/pages/TNfJsZFKAwWSWSeM.jpg","blurred":"/storage/books/ac168c945c721586/pages/ovllAxMddCwTtENo.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.0002705512039378874,0.00015454051488048427,0.9981353598820693,0.9987884615384616]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.12087912112474442},{"x":0.1538461595773697,"y":0.11950549483299255},{"x":0.1538461595773697,"y":0.1318681389093399},{"x":0.13513512909412384,"y":0.1318681389093399}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۷","boundary":[0.13513512909412384,0.12087912112474442,0.1538461595773697,0.1318681389093399]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15592515468597412,"y":0.11950549483299255},{"x":0.17047816514968872,"y":0.11950549483299255},{"x":0.17047816514968872,"y":0.1318681389093399},{"x":0.15800416469573975,"y":0.1318681389093399}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"...","boundary":[0.15592515468597412,0.11950549483299255,0.17047816514968872,0.1318681389093399]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.12087912112474442},{"x":0.17047816514968872,"y":0.11950549483299255},{"x":0.17047816514968872,"y":0.1318681389093399},{"x":0.13513512909412384,"y":0.1318681389093399}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13013512909412384,0.11387912112474441,0.17547816514968873,0.1388681389093399],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.1428571492433548},{"x":0.15176714956760406,"y":0.1428571492433548},{"x":0.15176714956760406,"y":0.15247252583503723},{"x":0.13513512909412384,"y":0.1538461595773697}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۸","boundary":[0.13513512909412384,0.1428571492433548,0.15176714956760406,0.15247252583503723]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15592515468597412,"y":0.1428571492433548},{"x":0.18503119051456451,"y":0.14148351550102234},{"x":0.18711018562316895,"y":0.15247252583503723},{"x":0.15592515468597412,"y":0.1538461595773697}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":".......","boundary":[0.15592515468597412,0.1428571492433548,0.18711018562316895,0.15247252583503723]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.1428571492433548},{"x":0.18503119051456451,"y":0.14148351550102234},{"x":0.18711018562316895,"y":0.15247252583503723},{"x":0.13513512909412384,"y":0.1538461595773697}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.13013512909412384,0.1358571492433548,0.19211018562316895,0.15947252583503724],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.16620878875255585},{"x":0.15176714956760406,"y":0.16620878875255585},{"x":0.15176714956760406,"y":0.17582418024539948},{"x":0.13513512909412384,"y":0.17582418024539948}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۵۰","boundary":[0.13513512909412384,0.16620878875255585,0.15176714956760406,0.17582418024539948]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.16620878875255585},{"x":0.15176714956760406,"y":0.16620878875255585},{"x":0.15176714956760406,"y":0.17582418024539948},{"x":0.13513512909412384,"y":0.17582418024539948}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.13013512909412384,0.15920878875255584,0.15676714956760407,0.18282418024539948],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.18818680942058563},{"x":0.15176714956760406,"y":0.18818680942058563},{"x":0.15176714956760406,"y":0.19780220091342926},{"x":0.13513512909412384,"y":0.19780220091342926}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۰","boundary":[0.13513512909412384,0.18818680942058563,0.15176714956760406,0.19780220091342926]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.18818680942058563},{"x":0.15176714956760406,"y":0.18818680942058563},{"x":0.15176714956760406,"y":0.19780220091342926},{"x":0.13513512909412384,"y":0.19780220091342926}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13013512909412384,0.18118680942058563,0.15676714956760407,0.20480220091342927],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.21016483008861542},{"x":0.15176714956760406,"y":0.21016483008861542},{"x":0.15176714956760406,"y":0.2211538404226303},{"x":0.13721413910388947,"y":0.2211538404226303}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۵۰","boundary":[0.13721413910388947,0.21016483008861542,0.15176714956760406,0.2211538404226303]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.21016483008861542},{"x":0.15176714956760406,"y":0.21016483008861542},{"x":0.15176714956760406,"y":0.2211538404226303},{"x":0.13721413910388947,"y":0.2211538404226303}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.13221413910388946,0.2031648300886154,0.15676714956760407,0.22815384042263032],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.23351648449897766},{"x":0.15176714956760406,"y":0.23351648449897766},{"x":0.15176714956760406,"y":0.2431318610906601},{"x":0.13513512909412384,"y":0.2431318610906601}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۱","boundary":[0.13513512909412384,0.23351648449897766,0.15176714956760406,0.2431318610906601]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.23351648449897766},{"x":0.15176714956760406,"y":0.23351648449897766},{"x":0.15176714956760406,"y":0.2431318610906601},{"x":0.13513512909412384,"y":0.2431318610906601}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13013512909412384,0.22651648449897765,0.15676714956760407,0.2501318610906601],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.25549450516700745},{"x":0.1538461595773697,"y":0.25549450516700745},{"x":0.1538461595773697,"y":0.2651098966598511},{"x":0.13513512909412384,"y":0.2651098966598511}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۲","boundary":[0.13513512909412384,0.25549450516700745,0.1538461595773697,0.2651098966598511]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.25549450516700745},{"x":0.1538461595773697,"y":0.25549450516700745},{"x":0.1538461595773697,"y":0.2651098966598511},{"x":0.13513512909412384,"y":0.2651098966598511}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13013512909412384,0.24849450516700744,0.1588461595773697,0.2721098966598511],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.27747252583503723},{"x":0.1538461595773697,"y":0.27747252583503723},{"x":0.1538461595773697,"y":0.2884615361690521},{"x":0.13721413910388947,"y":0.2884615361690521}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۲","boundary":[0.13721413910388947,0.27747252583503723,0.1538461595773697,0.2884615361690521]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.27747252583503723},{"x":0.1538461595773697,"y":0.27747252583503723},{"x":0.1538461595773697,"y":0.2884615361690521},{"x":0.13721413910388947,"y":0.2884615361690521}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13221413910388946,0.2704725258350372,0.1588461595773697,0.29546153616905213],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.299450546503067},{"x":0.1538461595773697,"y":0.299450546503067},{"x":0.1538461595773697,"y":0.3104395568370819},{"x":0.13721413910388947,"y":0.3104395568370819}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۲","boundary":[0.13721413910388947,0.299450546503067,0.1538461595773697,0.3104395568370819]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.299450546503067},{"x":0.1538461595773697,"y":0.299450546503067},{"x":0.1538461595773697,"y":0.3104395568370819},{"x":0.13721413910388947,"y":0.3104395568370819}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13221413910388946,0.292450546503067,0.1588461595773697,0.3174395568370819],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8357588648796082,"y":0.11675824224948883},{"x":0.8814969062805176,"y":0.11538461595773697},{"x":0.8835758566856384,"y":0.1318681389093399},{"x":0.837837815284729,"y":0.13324175775051117}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"۶-۲-","boundary":[0.8357588648796082,0.11675824224948883,0.8835758566856384,0.1318681389093399]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.11675824224948883},{"x":0.8399168252944946,"y":0.11675824224948883},{"x":0.8399168252944946,"y":0.13324175775051117},{"x":0.8108108043670654,"y":0.13461539149284363}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.8108108043670654,0.11675824224948883,0.8399168252944946,0.13324175775051117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.11813186854124069},{"x":0.8045738339424133,"y":0.11813186854124069},{"x":0.8045738339424133,"y":0.13461539149284363},{"x":0.7858628034591675,"y":0.1359890103340149}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ژنی","boundary":[0.7858628034591675,0.11813186854124069,0.8045738339424133,0.13461539149284363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8357588648796082,"y":0.14148351550102234},{"x":0.8835758566856384,"y":0.14148351550102234},{"x":0.8835758566856384,"y":0.1538461595773697},{"x":0.8357588648796082,"y":0.15521977841854095}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۷-۲-","boundary":[0.8357588648796082,0.14148351550102234,0.8835758566856384,0.1538461595773697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.14148351550102234},{"x":0.8419958353042603,"y":0.14148351550102234},{"x":0.8419958353042603,"y":0.15521977841854095},{"x":0.7713097929954529,"y":0.1565934121608734}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اصطلاحات","boundary":[0.7692307829856873,0.14148351550102234,0.8419958353042603,0.15521977841854095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.1428571492433548},{"x":0.7588357329368591,"y":0.14148351550102234},{"x":0.7609147429466248,"y":0.1565934121608734},{"x":0.7234927415847778,"y":0.1565934121608734}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تجزیه","boundary":[0.7234927415847778,0.1428571492433548,0.7609147429466248,0.1565934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.14423076808452606},{"x":0.7151767015457153,"y":0.1428571492433548},{"x":0.7151767015457153,"y":0.1565934121608734},{"x":0.6777547001838684,"y":0.15796703100204468}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیستی","boundary":[0.6756756901741028,0.14423076808452606,0.7151767015457153,0.1565934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8357588648796082,"y":0.16483516991138458},{"x":0.8835758566856384,"y":0.16346153616905212},{"x":0.885654866695404,"y":0.1785714328289032},{"x":0.8357588648796082,"y":0.17994505167007446}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۸-۲-","boundary":[0.8357588648796082,0.16483516991138458,0.885654866695404,0.1785714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.16483516991138458},{"x":0.8399168252944946,"y":0.16346153616905212},{"x":0.8399168252944946,"y":0.17994505167007446},{"x":0.7962577939033508,"y":0.17994505167007446}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الزامات","boundary":[0.7962577939033508,0.16483516991138458,0.8399168252944946,0.17994505167007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7484407424926758,"y":0.16620878875255585},{"x":0.7858628034591675,"y":0.16483516991138458},{"x":0.7858628034591675,"y":0.17994505167007446},{"x":0.7484407424926758,"y":0.18131868541240692}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تجزیه","boundary":[0.7484407424926758,0.16620878875255585,0.7858628034591675,0.17994505167007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.16620878875255585},{"x":0.7442827224731445,"y":0.16620878875255585},{"x":0.7442827224731445,"y":0.18131868541240692},{"x":0.704781711101532,"y":0.18131868541240692}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیستی","boundary":[0.7027027010917664,0.16620878875255585,0.7442827224731445,0.18131868541240692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.18681319057941437},{"x":0.885654866695404,"y":0.18681319057941437},{"x":0.885654866695404,"y":0.2032967060804367},{"x":0.8066527843475342,"y":0.2032967060804367}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱-۸-۲-","boundary":[0.8066527843475342,0.18681319057941437,0.885654866695404,0.2032967060804367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.18681319057941437},{"x":0.8212057948112488,"y":0.18681319057941437},{"x":0.8212057948112488,"y":0.2032967060804367},{"x":0.7858628034591675,"y":0.2032967060804367}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.7858628034591675,0.18681319057941437,0.8212057948112488,0.2032967060804367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.18681319057941437},{"x":0.7817047834396362,"y":0.18681319057941437},{"x":0.7817047834396362,"y":0.2032967060804367},{"x":0.7255717515945435,"y":0.2032967060804367}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ارگانیزم","boundary":[0.7255717515945435,0.18681319057941437,0.7817047834396362,0.2032967060804367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.18681319057941437},{"x":0.7234927415847778,"y":0.18681319057941437},{"x":0.7234927415847778,"y":0.2032967060804367},{"x":0.7089397311210632,"y":0.2032967060804367}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7089397311210632,0.18681319057941437,0.7234927415847778,0.2032967060804367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.18681319057941437},{"x":0.7068607211112976,"y":0.18681319057941437},{"x":0.7068607211112976,"y":0.2032967060804367},{"x":0.6985446810722351,"y":0.2032967060804367}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6985446810722351,0.18681319057941437,0.7068607211112976,0.2032967060804367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.18818680942058563},{"x":0.692307710647583,"y":0.18818680942058563},{"x":0.692307710647583,"y":0.2032967060804367},{"x":0.6548856496810913,"y":0.2032967060804367}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توانایی","boundary":[0.6548856496810913,0.18818680942058563,0.692307710647583,0.2032967060804367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.18818680942058563},{"x":0.644490659236908,"y":0.18818680942058563},{"x":0.644490659236908,"y":0.20467032492160797},{"x":0.6049895882606506,"y":0.20467032492160797}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تجزیه","boundary":[0.6049895882606506,0.18818680942058563,0.644490659236908,0.20467032492160797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5696465969085693,"y":0.18818680942058563},{"x":0.5987526178359985,"y":0.18818680942058563},{"x":0.5987526178359985,"y":0.20467032492160797},{"x":0.5696465969085693,"y":0.20467032492160797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.5696465969085693,0.18818680942058563,0.5987526178359985,0.20467032492160797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.542619526386261,"y":0.18818680942058563},{"x":0.5613305568695068,"y":0.18818680942058563},{"x":0.5613305568695068,"y":0.20467032492160797},{"x":0.542619526386261,"y":0.20467032492160797}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیاز","boundary":[0.542619526386261,0.18818680942058563,0.5613305568695068,0.20467032492160797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.530145525932312,"y":0.18818680942058563},{"x":0.5343035459518433,"y":0.18818680942058563},{"x":0.5343035459518433,"y":0.20467032492160797},{"x":0.530145525932312,"y":0.20467032492160797}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.530145525932312,0.18818680942058563,0.5343035459518433,0.20467032492160797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.20879121124744415},{"x":0.885654866695404,"y":0.20879121124744415},{"x":0.885654866695404,"y":0.2252747267484665},{"x":0.8087317943572998,"y":0.2252747267484665}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲-۸-۲-","boundary":[0.8087317943572998,0.20879121124744415,0.885654866695404,0.2252747267484665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.20879121124744415},{"x":0.8170478343963623,"y":0.20879121124744415},{"x":0.8170478343963623,"y":0.2252747267484665},{"x":0.7796257734298706,"y":0.2252747267484665}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حضور","boundary":[0.7796257734298706,0.20879121124744415,0.8170478343963623,0.2252747267484665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338877320289612,"y":0.20879121124744415},{"x":0.7754677534103394,"y":0.20879121124744415},{"x":0.7754677534103394,"y":0.2252747267484665},{"x":0.7338877320289612,"y":0.2252747267484665}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تجزیه","boundary":[0.7338877320289612,0.20879121124744415,0.7754677534103394,0.2252747267484665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.20879121124744415},{"x":0.7318087220191956,"y":0.20879121124744415},{"x":0.7318087220191956,"y":0.2252747267484665},{"x":0.692307710647583,"y":0.2252747267484665}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.692307710647583,0.20879121124744415,0.7318087220191956,0.2252747267484665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.20879121124744415},{"x":0.692307710647583,"y":0.20879121124744415},{"x":0.692307710647583,"y":0.2252747267484665},{"x":0.6694386601448059,"y":0.2252747267484665}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6694386601448059,0.20879121124744415,0.692307710647583,0.2252747267484665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.20879121124744415},{"x":0.6548856496810913,"y":0.20879121124744415},{"x":0.6548856496810913,"y":0.2252747267484665},{"x":0.6340956091880798,"y":0.2252747267484665}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خاص","boundary":[0.6340956091880798,0.20879121124744415,0.6548856496810913,0.2252747267484665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.20879121124744415},{"x":0.6174635887145996,"y":0.20879121124744415},{"x":0.6174635887145996,"y":0.2252747267484665},{"x":0.5841996073722839,"y":0.2252747267484665}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"درون","boundary":[0.5841996073722839,0.20879121124744415,0.6174635887145996,0.2252747267484665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.20879121124744415},{"x":0.5779625773429871,"y":0.20879121124744415},{"x":0.5779625773429871,"y":0.2252747267484665},{"x":0.5405405163764954,"y":0.2252747267484665}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ناحیه","boundary":[0.5405405163764954,0.20879121124744415,0.5779625773429871,0.2252747267484665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010395050048828,"y":0.20879121124744415},{"x":0.5363825559616089,"y":0.20879121124744415},{"x":0.5363825559616089,"y":0.2252747267484665},{"x":0.5010395050048828,"y":0.2252747267484665}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آلوده","boundary":[0.5010395050048828,0.20879121124744415,0.5363825559616089,0.2252747267484665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.20879121124744415},{"x":0.49688148498535156,"y":0.20879121124744415},{"x":0.49688148498535156,"y":0.2252747267484665},{"x":0.469854474067688,"y":0.2252747267484665}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.469854474067688,0.20879121124744415,0.49688148498535156,0.2252747267484665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4636174738407135,"y":0.20879121124744415},{"x":0.46777546405792236,"y":0.20879121124744415},{"x":0.46777546405792236,"y":0.2252747267484665},{"x":0.4636174738407135,"y":0.2252747267484665}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4636174738407135,0.20879121124744415,0.46777546405792236,0.2252747267484665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.22939559817314148},{"x":0.885654866695404,"y":0.22939559817314148},{"x":0.885654866695404,"y":0.24725274741649628},{"x":0.8108108043670654,"y":0.24725274741649628}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳-۸-۲-","boundary":[0.8108108043670654,0.22939559817314148,0.885654866695404,0.24725274741649628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.22939559817314148},{"x":0.8232848048210144,"y":0.22939559817314148},{"x":0.8232848048210144,"y":0.24725274741649628},{"x":0.8024948239326477,"y":0.24725274741649628}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8024948239326477,0.22939559817314148,0.8232848048210144,0.24725274741649628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.22939559817314148},{"x":0.8004158139228821,"y":0.22939559817314148},{"x":0.8004158139228821,"y":0.24725274741649628},{"x":0.7546777725219727,"y":0.24725274741649628}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دسترس","boundary":[0.7546777725219727,0.22939559817314148,0.8004158139228821,0.24725274741649628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.22939559817314148},{"x":0.7422037124633789,"y":0.22939559817314148},{"x":0.7422037124633789,"y":0.24725274741649628},{"x":0.7089397311210632,"y":0.24725274741649628}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بودن","boundary":[0.7089397311210632,0.22939559817314148,0.7422037124633789,0.24725274741649628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6299376487731934,"y":0.22939559817314148},{"x":0.704781711101532,"y":0.22939559817314148},{"x":0.704781711101532,"y":0.24725274741649628},{"x":0.6299376487731934,"y":0.24725274741649628}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آلایندههای","boundary":[0.6299376487731934,0.22939559817314148,0.704781711101532,0.24725274741649628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.590436577796936,"y":0.22939559817314148},{"x":0.6174635887145996,"y":0.22939559817314148},{"x":0.6174635887145996,"y":0.24725274741649628},{"x":0.590436577796936,"y":0.24725274741649628}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هدف","boundary":[0.590436577796936,0.22939559817314148,0.6174635887145996,0.24725274741649628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.55509352684021,"y":0.22939559817314148},{"x":0.5800415873527527,"y":0.22939559817314148},{"x":0.5800415873527527,"y":0.24725274741649628},{"x":0.55509352684021,"y":0.24725274741649628}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.55509352684021,0.22939559817314148,0.5800415873527527,0.24725274741649628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.22939559817314148},{"x":0.5446985363960266,"y":0.22939559817314148},{"x":0.5446985363960266,"y":0.24725274741649628},{"x":0.43659043312072754,"y":0.24725274741649628}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میکروارگانیزمها","boundary":[0.43659043312072754,0.22939559817314148,0.5446985363960266,0.24725274741649628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.2527472674846649},{"x":0.885654866695404,"y":0.2527472674846649},{"x":0.885654866695404,"y":0.26923078298568726},{"x":0.8087317943572998,"y":0.26923078298568726}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴-۸-۲-","boundary":[0.8087317943572998,0.2527472674846649,0.885654866695404,0.26923078298568726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.2527472674846649},{"x":0.8212057948112488,"y":0.2527472674846649},{"x":0.8212057948112488,"y":0.26923078298568726},{"x":0.7920997738838196,"y":0.26923078298568726}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"القای","boundary":[0.7920997738838196,0.2527472674846649,0.8212057948112488,0.26923078298568726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.2527472674846649},{"x":0.7796257734298706,"y":0.2527472674846649},{"x":0.7796257734298706,"y":0.26923078298568726},{"x":0.7255717515945435,"y":0.26923078298568726}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آنزیمهای","boundary":[0.7255717515945435,0.2527472674846649,0.7796257734298706,0.26923078298568726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.2527472674846649},{"x":0.7110186815261841,"y":0.2527472674846649},{"x":0.7110186815261841,"y":0.26923078298568726},{"x":0.6715176701545715,"y":0.26923078298568726}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تجزیه","boundary":[0.6715176701545715,0.2527472674846649,0.7110186815261841,0.26923078298568726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590436697006226,"y":0.2527472674846649},{"x":0.6735966801643372,"y":0.2527472674846649},{"x":0.6735966801643372,"y":0.26923078298568726},{"x":0.6590436697006226,"y":0.26923078298568726}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6590436697006226,0.2527472674846649,0.6735966801643372,0.26923078298568726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.2527472674846649},{"x":0.6486486196517944,"y":0.2527472674846649},{"x":0.6486486196517944,"y":0.26923078298568726},{"x":0.6049895882606506,"y":0.26923078298568726}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مناسب","boundary":[0.6049895882606506,0.2527472674846649,0.6486486196517944,0.26923078298568726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.27609890699386597},{"x":0.885654866695404,"y":0.27609890699386597},{"x":0.885654866695404,"y":0.29120880365371704},{"x":0.8108108043670654,"y":0.29120880365371704}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۵-۸-۲-","boundary":[0.8108108043670654,0.27609890699386597,0.885654866695404,0.29120880365371704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.27747252583503723},{"x":0.8232848048210144,"y":0.27609890699386597},{"x":0.8232848048210144,"y":0.29120880365371704},{"x":0.7629937529563904,"y":0.29120880365371704}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دسترسی","boundary":[0.7629937529563904,0.27747252583503723,0.8232848048210144,0.29120880365371704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.27747252583503723},{"x":0.752598762512207,"y":0.27747252583503723},{"x":0.752598762512207,"y":0.2925824224948883},{"x":0.7297297120094299,"y":0.2925824224948883}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.7297297120094299,0.27747252583503723,0.752598762512207,0.2925824224948883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6860706806182861,"y":0.27747252583503723},{"x":0.7214137315750122,"y":0.27747252583503723},{"x":0.7214137315750122,"y":0.2925824224948883},{"x":0.6860706806182861,"y":0.2925824224948883}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مغذی","boundary":[0.6860706806182861,0.27747252583503723,0.7214137315750122,0.2925824224948883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.27747252583503723},{"x":0.6777547001838684,"y":0.27747252583503723},{"x":0.6777547001838684,"y":0.2925824224948883},{"x":0.6735966801643372,"y":0.2925824224948883}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6735966801643372,0.27747252583503723,0.6777547001838684,0.2925824224948883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336798548698425,"y":0.2967033088207245},{"x":0.879417896270752,"y":0.2967033088207245},{"x":0.8814969062805176,"y":0.3131868243217468},{"x":0.8336798548698425,"y":0.3131868243217468}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۶-۸-۲","boundary":[0.8336798548698425,0.2967033088207245,0.8814969062805176,0.3131868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.82536381483078,"y":0.29807692766189575},{"x":0.8336798548698425,"y":0.29807692766189575},{"x":0.8336798548698425,"y":0.3131868243217468},{"x":0.8274428248405457,"y":0.3131868243217468}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.82536381483078,0.29807692766189575,0.8336798548698425,0.3131868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.29807692766189575},{"x":0.8149688243865967,"y":0.2967033088207245},{"x":0.8149688243865967,"y":0.3131868243217468},{"x":0.7941787838935852,"y":0.3131868243217468}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"PH","boundary":[0.7920997738838196,0.29807692766189575,0.8149688243865967,0.3131868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.29807692766189575},{"x":0.7879418134689331,"y":0.29807692766189575},{"x":0.790020763874054,"y":0.3131868243217468},{"x":0.7817047834396362,"y":0.3131868243217468}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7817047834396362,0.29807692766189575,0.790020763874054,0.3131868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.29807692766189575},{"x":0.7692307829856873,"y":0.29807692766189575},{"x":0.7692307829856873,"y":0.3131868243217468},{"x":0.7318087220191956,"y":0.3145604431629181}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ظرفیت","boundary":[0.7318087220191956,0.29807692766189575,0.7692307829856873,0.3131868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6902287006378174,"y":0.29807692766189575},{"x":0.7234927415847778,"y":0.29807692766189575},{"x":0.7234927415847778,"y":0.3145604431629181},{"x":0.6902287006378174,"y":0.3145604431629181}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بافری","boundary":[0.6902287006378174,0.29807692766189575,0.7234927415847778,0.3145604431629181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.299450546503067},{"x":0.6756756901741028,"y":0.29807692766189575},{"x":0.6777547001838684,"y":0.3145604431629181},{"x":0.6548856496810913,"y":0.3145604431629181}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کافی","boundary":[0.6548856496810913,0.299450546503067,0.6777547001838684,0.3145604431629181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.3214285671710968},{"x":0.885654866695404,"y":0.3214285671710968},{"x":0.885654866695404,"y":0.33379119634628296},{"x":0.8087317943572998,"y":0.3351648449897766}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۷-۸-۲-","boundary":[0.8066527843475342,0.3214285671710968,0.885654866695404,0.33379119634628296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.3214285671710968},{"x":0.8191268444061279,"y":0.3214285671710968},{"x":0.8191268444061279,"y":0.3351648449897766},{"x":0.7920997738838196,"y":0.3351648449897766}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دمای","boundary":[0.7920997738838196,0.3214285671710968,0.8191268444061279,0.3351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338877320289612,"y":0.32280218601226807},{"x":0.7754677534103394,"y":0.3214285671710968},{"x":0.7754677534103394,"y":0.3351648449897766},{"x":0.7338877320289612,"y":0.3351648449897766}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مناسب","boundary":[0.7338877320289612,0.32280218601226807,0.7754677534103394,0.3351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.34478020668029785},{"x":0.885654866695404,"y":0.34478020668029785},{"x":0.885654866695404,"y":0.3598901033401489},{"x":0.8087317943572998,"y":0.3598901033401489}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۸-۸-۲-","boundary":[0.8087317943572998,0.34478020668029785,0.885654866695404,0.3598901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.34478020668029785},{"x":0.8191268444061279,"y":0.34478020668029785},{"x":0.8191268444061279,"y":0.3598901033401489},{"x":0.7941787838935852,"y":0.3598901033401489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عدم","boundary":[0.7941787838935852,0.34478020668029785,0.8191268444061279,0.3598901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7484407424926758,"y":0.34478020668029785},{"x":0.7858628034591675,"y":0.34478020668029785},{"x":0.7858628034591675,"y":0.3598901033401489},{"x":0.7484407424926758,"y":0.3598901033401489}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حضور","boundary":[0.7484407424926758,0.34478020668029785,0.7858628034591675,0.3598901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.34478020668029785},{"x":0.7422037124633789,"y":0.34478020668029785},{"x":0.7422037124633789,"y":0.3598901033401489},{"x":0.7151767015457153,"y":0.3598901033401489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.7151767015457153,0.34478020668029785,0.7422037124633789,0.3598901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6798336505889893,"y":0.34478020668029785},{"x":0.7089397311210632,"y":0.34478020668029785},{"x":0.7089397311210632,"y":0.3598901033401489},{"x":0.6798336505889893,"y":0.3598901033401489}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"سمی","boundary":[0.6798336505889893,0.34478020668029785,0.7089397311210632,0.3598901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569646596908569,"y":0.34478020668029785},{"x":0.6694386601448059,"y":0.34478020668029785},{"x":0.6694386601448059,"y":0.3598901033401489},{"x":0.6569646596908569,"y":0.3598901033401489}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6569646596908569,0.34478020668029785,0.6694386601448059,0.3598901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6299376487731934,"y":0.34478020668029785},{"x":0.6528066396713257,"y":0.34478020668029785},{"x":0.6528066396713257,"y":0.3598901033401489},{"x":0.6299376487731934,"y":0.3598901033401489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.6299376487731934,0.34478020668029785,0.6528066396713257,0.3598901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091476082801819,"y":0.34478020668029785},{"x":0.6216216087341309,"y":0.34478020668029785},{"x":0.6216216087341309,"y":0.3598901033401489},{"x":0.6091476082801819,"y":0.3598901033401489}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باز","boundary":[0.6091476082801819,0.34478020668029785,0.6216216087341309,0.3598901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5592515468597412,"y":0.34478020668029785},{"x":0.5987526178359985,"y":0.34478020668029785},{"x":0.5987526178359985,"y":0.3598901033401489},{"x":0.5592515468597412,"y":0.3598901033401489}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دارنده","boundary":[0.5592515468597412,0.34478020668029785,0.5987526178359985,0.3598901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5488565564155579,"y":0.34478020668029785},{"x":0.55509352684021,"y":0.34478020668029785},{"x":0.55509352684021,"y":0.3598901033401489},{"x":0.5488565564155579,"y":0.3598901033401489}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5488565564155579,0.34478020668029785,0.55509352684021,0.3598901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.36538460850715637},{"x":0.885654866695404,"y":0.36538460850715637},{"x":0.885654866695404,"y":0.3818681240081787},{"x":0.8087317943572998,"y":0.3818681240081787}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۹-۸-۲-","boundary":[0.8087317943572998,0.36538460850715637,0.885654866695404,0.3818681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.36538460850715637},{"x":0.8191268444061279,"y":0.36538460850715637},{"x":0.8191268444061279,"y":0.3818681240081787},{"x":0.7609147429466248,"y":0.3818681240081787}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دسترسی","boundary":[0.7609147429466248,0.36538460850715637,0.8191268444061279,0.3818681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.36538460850715637},{"x":0.752598762512207,"y":0.36538460850715637},{"x":0.752598762512207,"y":0.3818681240081787},{"x":0.704781711101532,"y":0.3818681240081787}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"الکترون","boundary":[0.704781711101532,0.36538460850715637,0.752598762512207,0.3818681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.36538460850715637},{"x":0.6964656710624695,"y":0.36538460850715637},{"x":0.6964656710624695,"y":0.3818681240081787},{"x":0.6486486196517944,"y":0.3818681240081787}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیرنده","boundary":[0.6486486196517944,0.36538460850715637,0.6964656710624695,0.3818681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6361746191978455,"y":0.36538460850715637},{"x":0.644490659236908,"y":0.36538460850715637},{"x":0.644490659236908,"y":0.3818681240081787},{"x":0.6361746191978455,"y":0.3818681240081787}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6361746191978455,0.36538460850715637,0.644490659236908,0.3818681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.36538460850715637},{"x":0.632016658782959,"y":0.36538460850715637},{"x":0.632016658782959,"y":0.3818681240081787},{"x":0.5841996073722839,"y":0.3818681240081787}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"الکترون","boundary":[0.5841996073722839,0.36538460850715637,0.632016658782959,0.3818681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322245359420776,"y":0.36538460850715637},{"x":0.5779625773429871,"y":0.36538460850715637},{"x":0.5779625773429871,"y":0.3818681240081787},{"x":0.5322245359420776,"y":0.3818681240081787}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دهنده","boundary":[0.5322245359420776,0.36538460850715637,0.5779625773429871,0.3818681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.36538460850715637},{"x":0.530145525932312,"y":0.36538460850715637},{"x":0.530145525932312,"y":0.3818681240081787},{"x":0.5114344954490662,"y":0.3818681240081787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5114344954490662,0.36538460850715637,0.530145525932312,0.3818681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45322245359420776,"y":0.36538460850715637},{"x":0.49688148498535156,"y":0.36538460850715637},{"x":0.49688148498535156,"y":0.3818681240081787},{"x":0.45322245359420776,"y":0.3818681240081787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مناسب","boundary":[0.45322245359420776,0.36538460850715637,0.49688148498535156,0.3818681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.442827433347702,"y":0.36538460850715637},{"x":0.45114344358444214,"y":0.36538460850715637},{"x":0.45114344358444214,"y":0.3818681240081787},{"x":0.442827433347702,"y":0.3818681240081787}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.442827433347702,0.36538460850715637,0.45114344358444214,0.3818681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.3887362778186798},{"x":0.8835758566856384,"y":0.38736262917518616},{"x":0.8835758566856384,"y":0.4038461446762085},{"x":0.7796257734298706,"y":0.4038461446762085}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱-۹-۸-۲-","boundary":[0.7796257734298706,0.3887362778186798,0.8835758566856384,0.4038461446762085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.3887362778186798},{"x":0.8045738339424133,"y":0.38736262917518616},{"x":0.8045738339424133,"y":0.4038461446762085},{"x":0.7505197525024414,"y":0.4038461446762085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اکسیژن","boundary":[0.7505197525024414,0.3887362778186798,0.8045738339424133,0.4038461446762085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130976915359497,"y":0.3887362778186798},{"x":0.7422037124633789,"y":0.3887362778186798},{"x":0.7422037124633789,"y":0.4038461446762085},{"x":0.7130976915359497,"y":0.4038461446762085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.7130976915359497,0.3887362778186798,0.7422037124633789,0.4038461446762085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6860706806182861,"y":0.3887362778186798},{"x":0.7068607211112976,"y":0.3887362778186798},{"x":0.7068607211112976,"y":0.40521979331970215},{"x":0.6860706806182861,"y":0.40521979331970215}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیاز","boundary":[0.6860706806182861,0.3887362778186798,0.7068607211112976,0.40521979331970215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403326392173767,"y":0.3887362778186798},{"x":0.6777547001838684,"y":0.3887362778186798},{"x":0.6777547001838684,"y":0.40521979331970215},{"x":0.6403326392173767,"y":0.40521979331970215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واکنش","boundary":[0.6403326392173767,0.3887362778186798,0.6777547001838684,0.40521979331970215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091476082801819,"y":0.3887362778186798},{"x":0.6278586387634277,"y":0.3887362778186798},{"x":0.6278586387634277,"y":0.40521979331970215},{"x":0.6091476082801819,"y":0.40521979331970215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6091476082801819,0.3887362778186798,0.6278586387634277,0.40521979331970215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.3887362778186798},{"x":0.5966736078262329,"y":0.3887362778186798},{"x":0.5966736078262329,"y":0.40521979331970215},{"x":0.5571725368499756,"y":0.40521979331970215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیستی","boundary":[0.5571725368499756,0.3887362778186798,0.5966736078262329,0.40521979331970215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.4107142984867096},{"x":0.8835758566856384,"y":0.40934064984321594},{"x":0.8835758566856384,"y":0.42719781398773193},{"x":0.7796257734298706,"y":0.42719781398773193}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲-۹-۸-۲-","boundary":[0.7796257734298706,0.4107142984867096,0.8835758566856384,0.42719781398773193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.4107142984867096},{"x":0.8004158139228821,"y":0.4107142984867096},{"x":0.8004158139228821,"y":0.42719781398773193},{"x":0.7754677534103394,"y":0.42719781398773193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.7754677534103394,0.4107142984867096,0.8004158139228821,0.42719781398773193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.4107142984867096},{"x":0.7692307829856873,"y":0.4107142984867096},{"x":0.7692307829856873,"y":0.42719781398773193},{"x":0.7359667420387268,"y":0.42719781398773193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.7359667420387268,0.4107142984867096,0.7692307829856873,0.42719781398773193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.4107142984867096},{"x":0.7255717515945435,"y":0.4107142984867096},{"x":0.7255717515945435,"y":0.42719781398773193},{"x":0.6943867206573486,"y":0.42719781398773193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میزان","boundary":[0.6943867206573486,0.4107142984867096,0.7255717515945435,0.42719781398773193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6465696692466736,"y":0.4107142984867096},{"x":0.6839916706085205,"y":0.4107142984867096},{"x":0.6839916706085205,"y":0.42719781398773193},{"x":0.6465696692466736,"y":0.42719781398773193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصرف","boundary":[0.6465696692466736,0.4107142984867096,0.6839916706085205,0.42719781398773193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.4107142984867096},{"x":0.632016658782959,"y":0.4107142984867096},{"x":0.632016658782959,"y":0.42719781398773193},{"x":0.5841996073722839,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اکسیژن","boundary":[0.5841996073722839,0.4107142984867096,0.632016658782959,0.42719781398773193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010395050048828,"y":0.4107142984867096},{"x":0.5779625773429871,"y":0.4107142984867096},{"x":0.5779625773429871,"y":0.42719781398773193},{"x":0.5010395050048828,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بیوشیمیایی","boundary":[0.5010395050048828,0.4107142984867096,0.5779625773429871,0.42719781398773193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.41208791732788086},{"x":0.4948025047779083,"y":0.41208791732788086},{"x":0.4948025047779083,"y":0.4285714328289032},{"x":0.4906444847583771,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4906444847583771,0.41208791732788086,0.4948025047779083,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.4326923191547394},{"x":0.8835758566856384,"y":0.4326923191547394},{"x":0.8835758566856384,"y":0.44780218601226807},{"x":0.7817047834396362,"y":0.44780218601226807}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۳-۹-۸-۲-","boundary":[0.7817047834396362,0.4326923191547394,0.8835758566856384,0.44780218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.4326923191547394},{"x":0.8004158139228821,"y":0.4326923191547394},{"x":0.8004158139228821,"y":0.44780218601226807},{"x":0.7858628034591675,"y":0.44780218601226807}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.7858628034591675,0.4326923191547394,0.8004158139228821,0.44780218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7484407424926758,"y":0.4326923191547394},{"x":0.777546763420105,"y":0.4326923191547394},{"x":0.777546763420105,"y":0.44780218601226807},{"x":0.7484407424926758,"y":0.44780218601226807}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پساب","boundary":[0.7484407424926758,0.4326923191547394,0.777546763420105,0.44780218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.4326923191547394},{"x":0.7359667420387268,"y":0.4326923191547394},{"x":0.7359667420387268,"y":0.44780218601226807},{"x":0.7255717515945435,"y":0.44780218601226807}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.7255717515945435,0.4326923191547394,0.7359667420387268,0.44780218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6839916706085205,"y":0.4326923191547394},{"x":0.7193347215652466,"y":0.4326923191547394},{"x":0.7193347215652466,"y":0.44780218601226807},{"x":0.6839916706085205,"y":0.44780218601226807}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میزان","boundary":[0.6839916706085205,0.4326923191547394,0.7193347215652466,0.44780218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6257796287536621,"y":0.4326923191547394},{"x":0.6756756901741028,"y":0.4326923191547394},{"x":0.6756756901741028,"y":0.44780218601226807},{"x":0.6257796287536621,"y":0.44780218601226807}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اکسیژن","boundary":[0.6257796287536621,0.4326923191547394,0.6756756901741028,0.44780218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.43406593799591064},{"x":0.6174635887145996,"y":0.43406593799591064},{"x":0.6174635887145996,"y":0.4491758346557617},{"x":0.5945945978164673,"y":0.4491758346557617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.5945945978164673,0.43406593799591064,0.6174635887145996,0.4491758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343035459518433,"y":0.43406593799591064},{"x":0.5862785577774048,"y":0.43406593799591064},{"x":0.5862785577774048,"y":0.4491758346557617},{"x":0.5343035459518433,"y":0.4491758346557617}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رودخانه","boundary":[0.5343035459518433,0.43406593799591064,0.5862785577774048,0.4491758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155925154685974,"y":0.43406593799591064},{"x":0.5280665159225464,"y":0.43406593799591064},{"x":0.5280665159225464,"y":0.4491758346557617},{"x":0.5155925154685974,"y":0.4491758346557617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5155925154685974,0.43406593799591064,0.5280665159225464,0.4491758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336798548698425,"y":0.45604395866394043},{"x":0.8835758566856384,"y":0.45467033982276917},{"x":0.8835758566856384,"y":0.46978020668029785},{"x":0.8357588648796082,"y":0.4711538553237915}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۹-۲-","boundary":[0.8336798548698425,0.45604395866394043,0.8835758566856384,0.46978020668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.45604395866394043},{"x":0.837837815284729,"y":0.45467033982276917},{"x":0.837837815284729,"y":0.46978020668029785},{"x":0.7983368039131165,"y":0.4711538553237915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مفهوم","boundary":[0.7962577939033508,0.45604395866394043,0.837837815284729,0.46978020668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338877320289612,"y":0.4574175775051117},{"x":0.790020763874054,"y":0.45604395866394043},{"x":0.790020763874054,"y":0.4711538553237915},{"x":0.7338877320289612,"y":0.47252747416496277}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرسختی","boundary":[0.7338877320289612,0.4574175775051117,0.790020763874054,0.4711538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.47664836049079895},{"x":0.8835758566856384,"y":0.47664836049079895},{"x":0.8835758566856384,"y":0.49175822734832764},{"x":0.812889814376831,"y":0.49175822734832764}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۰-۲-","boundary":[0.812889814376831,0.47664836049079895,0.8835758566856384,0.49175822734832764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.790020763874054,"y":0.47664836049079895},{"x":0.8212057948112488,"y":0.47664836049079895},{"x":0.8212057948112488,"y":0.49175822734832764},{"x":0.790020763874054,"y":0.49175822734832764}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تعاون","boundary":[0.790020763874054,0.47664836049079895,0.8212057948112488,0.49175822734832764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.47664836049079895},{"x":0.7796257734298706,"y":0.47664836049079895},{"x":0.7796257734298706,"y":0.49175822734832764},{"x":0.752598762512207,"y":0.49175822734832764}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میان","boundary":[0.752598762512207,0.47664836049079895,0.7796257734298706,0.49175822734832764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.4780219793319702},{"x":0.7401247620582581,"y":0.4780219793319702},{"x":0.7401247620582581,"y":0.4931318759918213},{"x":0.7151767015457153,"y":0.4931318759918213}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.7151767015457153,0.4780219793319702,0.7401247620582581,0.4931318759918213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.4780219793319702},{"x":0.7130976915359497,"y":0.4780219793319702},{"x":0.7130976915359497,"y":0.4931318759918213},{"x":0.692307710647583,"y":0.4931318759918213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.692307710647583,0.4780219793319702,0.7130976915359497,0.4931318759918213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6299376487731934,"y":0.4780219793319702},{"x":0.6819126605987549,"y":0.4780219793319702},{"x":0.6819126605987549,"y":0.4931318759918213},{"x":0.6299376487731934,"y":0.4931318759918213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میکروبی","boundary":[0.6299376487731934,0.4780219793319702,0.6819126605987549,0.4931318759918213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5654885768890381,"y":0.4780219793319702},{"x":0.6133056282997131,"y":0.4780219793319702},{"x":0.6133056282997131,"y":0.4931318759918213},{"x":0.5654885768890381,"y":0.4931318759918213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گوناگون","boundary":[0.5654885768890381,0.4780219793319702,0.6133056282997131,0.4931318759918213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343035459518433,"y":0.4780219793319702},{"x":0.5571725368499756,"y":0.4780219793319702},{"x":0.5571725368499756,"y":0.4931318759918213},{"x":0.5343035459518433,"y":0.4931318759918213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5343035459518433,0.4780219793319702,0.5571725368499756,0.4931318759918213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48232847452163696,"y":0.4780219793319702},{"x":0.5218295454978943,"y":0.4780219793319702},{"x":0.5218295454978943,"y":0.4931318759918213},{"x":0.48232847452163696,"y":0.4931318759918213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تجزیه","boundary":[0.48232847452163696,0.4780219793319702,0.5218295454978943,0.4931318759918213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43866944313049316,"y":0.4780219793319702},{"x":0.4760914742946625,"y":0.4780219793319702},{"x":0.4760914742946625,"y":0.4931318759918213},{"x":0.43866944313049316,"y":0.4931318759918213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیستی","boundary":[0.43866944313049316,0.4780219793319702,0.4760914742946625,0.4931318759918213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.382536381483078,"y":0.4780219793319702},{"x":0.42411643266677856,"y":0.4780219793319702},{"x":0.42411643266677856,"y":0.4931318759918213},{"x":0.382536381483078,"y":0.4931318759918213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.382536381483078,0.4780219793319702,0.42411643266677856,0.4931318759918213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513513505458832,"y":0.4780219793319702},{"x":0.3804573714733124,"y":0.4780219793319702},{"x":0.3804573714733124,"y":0.4931318759918213},{"x":0.3513513505458832,"y":0.4931318759918213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یافته","boundary":[0.3513513505458832,0.4780219793319702,0.3804573714733124,0.4931318759918213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.5013736486434937},{"x":0.8835758566856384,"y":0.49862638115882874},{"x":0.885654866695404,"y":0.5123626589775085},{"x":0.7962577939033508,"y":0.5151098966598511}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱-۱۰-۲-","boundary":[0.7941787838935852,0.5013736486434937,0.885654866695404,0.5123626589775085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7484407424926758,"y":0.5027472376823425},{"x":0.8045738339424133,"y":0.5013736486434937},{"x":0.8066527843475342,"y":0.5151098966598511},{"x":0.7505197525024414,"y":0.5178571343421936}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"همزیستی","boundary":[0.7484407424926758,0.5027472376823425,0.8066527843475342,0.5151098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.5233516693115234},{"x":0.8835758566856384,"y":0.5206043720245361},{"x":0.8835758566856384,"y":0.5370879173278809},{"x":0.7920997738838196,"y":0.5384615659713745}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲-۱۰-۲-","boundary":[0.7920997738838196,0.5233516693115234,0.8835758566856384,0.5370879173278809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.5233516693115234},{"x":0.8087317943572998,"y":0.5219780206680298},{"x":0.8087317943572998,"y":0.5370879173278809},{"x":0.7588357329368591,"y":0.5384615659713745}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همزمانی","boundary":[0.7567567825317383,0.5233516693115234,0.8087317943572998,0.5370879173278809]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34303534030914307,"y":0.11950549483299255},{"x":0.8835758566856384,"y":0.11538461595773697},{"x":0.8918918967247009,"y":0.5370879173278809},{"x":0.3513513505458832,"y":0.5425823926925659}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.33803534030914306,0.11250549483299255,0.8968918967247009,0.5440879173278809],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.3186813294887543},{"x":0.1538461595773697,"y":0.3186813294887543},{"x":0.1538461595773697,"y":0.33379119634628296},{"x":0.13513512909412384,"y":0.33379119634628296}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۳","boundary":[0.13513512909412384,0.3186813294887543,0.1538461595773697,0.33379119634628296]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.3186813294887543},{"x":0.1538461595773697,"y":0.3186813294887543},{"x":0.1538461595773697,"y":0.33379119634628296},{"x":0.13513512909412384,"y":0.33379119634628296}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13013512909412384,0.31168132948875427,0.1588461595773697,0.34079119634628297],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.34478020668029785},{"x":0.1538461595773697,"y":0.34478020668029785},{"x":0.1538461595773697,"y":0.3543955981731415},{"x":0.13513512909412384,"y":0.3543955981731415}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۳","boundary":[0.13513512909412384,0.34478020668029785,0.1538461595773697,0.3543955981731415]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.34478020668029785},{"x":0.1538461595773697,"y":0.34478020668029785},{"x":0.1538461595773697,"y":0.3543955981731415},{"x":0.13513512909412384,"y":0.3543955981731415}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13013512909412384,0.33778020668029785,0.1588461595773697,0.3613955981731415],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.36675822734832764},{"x":0.15592515468597412,"y":0.36675822734832764},{"x":0.15592515468597412,"y":0.3777472674846649},{"x":0.13513512909412384,"y":0.3777472674846649}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۴","boundary":[0.13513512909412384,0.36675822734832764,0.15592515468597412,0.3777472674846649]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.36675822734832764},{"x":0.15592515468597412,"y":0.36675822734832764},{"x":0.15592515468597412,"y":0.3777472674846649},{"x":0.13513512909412384,"y":0.3777472674846649}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13013512909412384,0.35975822734832763,0.16092515468597413,0.3847472674846649],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.3887362778186798},{"x":0.1538461595773697,"y":0.3887362778186798},{"x":0.1538461595773697,"y":0.3997252881526947},{"x":0.13513512909412384,"y":0.3997252881526947}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۵۵","boundary":[0.13513512909412384,0.3887362778186798,0.1538461595773697,0.3997252881526947]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.3887362778186798},{"x":0.1538461595773697,"y":0.3887362778186798},{"x":0.1538461595773697,"y":0.3997252881526947},{"x":0.13513512909412384,"y":0.3997252881526947}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.13013512909412384,0.3817362778186798,0.1588461595773697,0.4067252881526947],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.4107142984867096},{"x":0.1538461595773697,"y":0.4107142984867096},{"x":0.1538461595773697,"y":0.4217033088207245},{"x":0.13513512909412384,"y":0.4217033088207245}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۶","boundary":[0.13513512909412384,0.4107142984867096,0.1538461595773697,0.4217033088207245]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.4107142984867096},{"x":0.16424116492271423,"y":0.4107142984867096},{"x":0.16424116492271423,"y":0.4217033088207245},{"x":0.15800416469573975,"y":0.4217033088207245}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"..","boundary":[0.15800416469573975,0.4107142984867096,0.16424116492271423,0.4217033088207245]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.4107142984867096},{"x":0.16424116492271423,"y":0.4107142984867096},{"x":0.16424116492271423,"y":0.4217033088207245},{"x":0.13513512909412384,"y":0.4217033088207245}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.13013512909412384,0.4037142984867096,0.16924116492271424,0.4287033088207245],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.43406593799591064},{"x":0.1538461595773697,"y":0.43406593799591064},{"x":0.1538461595773697,"y":0.4436813294887543},{"x":0.13513512909412384,"y":0.4436813294887543}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۹","boundary":[0.13513512909412384,0.43406593799591064,0.1538461595773697,0.4436813294887543]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.43406593799591064},{"x":0.1538461595773697,"y":0.43406593799591064},{"x":0.1538461595773697,"y":0.4436813294887543},{"x":0.13513512909412384,"y":0.4436813294887543}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13013512909412384,0.42706593799591064,0.1588461595773697,0.4506813294887543],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.45467033982276917},{"x":0.15176714956760406,"y":0.45604395866394043},{"x":0.14968815445899963,"y":0.4670329689979553},{"x":0.13513512909412384,"y":0.4670329689979553}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۰","boundary":[0.13721413910388947,0.45467033982276917,0.14968815445899963,0.4670329689979553]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.45467033982276917},{"x":0.15176714956760406,"y":0.45604395866394043},{"x":0.14968815445899963,"y":0.4670329689979553},{"x":0.13513512909412384,"y":0.4670329689979553}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13221413910388946,0.44767033982276916,0.15468815445899964,0.47403296899795533],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.4793955981731415},{"x":0.1538461595773697,"y":0.4793955981731415},{"x":0.1538461595773697,"y":0.4890109896659851},{"x":0.13513512909412384,"y":0.4890109896659851}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۳","boundary":[0.13513512909412384,0.4793955981731415,0.1538461595773697,0.4890109896659851]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15592515468597412,"y":0.4793955981731415},{"x":0.15800416469573975,"y":0.4793955981731415},{"x":0.15800416469573975,"y":0.4890109896659851},{"x":0.15592515468597412,"y":0.4890109896659851}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":".","boundary":[0.15592515468597412,0.4793955981731415,0.15800416469573975,0.4890109896659851]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.4793955981731415},{"x":0.15800416469573975,"y":0.4793955981731415},{"x":0.15800416469573975,"y":0.4890109896659851},{"x":0.13513512909412384,"y":0.4890109896659851}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.13013512909412384,0.4723955981731415,0.16300416469573975,0.4960109896659851],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.5013736486434937},{"x":0.1538461595773697,"y":0.5013736486434937},{"x":0.1538461595773697,"y":0.5123626589775085},{"x":0.13721413910388947,"y":0.5123626589775085}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۳","boundary":[0.13721413910388947,0.5013736486434937,0.1538461595773697,0.5123626589775085]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.5013736486434937},{"x":0.16632016003131866,"y":0.5013736486434937},{"x":0.16632016003131866,"y":0.5123626589775085},{"x":0.15800416469573975,"y":0.5123626589775085}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"..","boundary":[0.15800416469573975,0.5013736486434937,0.16632016003131866,0.5123626589775085]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.5013736486434937},{"x":0.16632016003131866,"y":0.5013736486434937},{"x":0.16632016003131866,"y":0.5123626589775085},{"x":0.13721413910388947,"y":0.5123626589775085}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.13221413910388946,0.49437364864349365,0.17132016003131867,0.5193626589775086],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.5233516693115234},{"x":0.1538461595773697,"y":0.5233516693115234},{"x":0.1538461595773697,"y":0.5329670310020447},{"x":0.13513512909412384,"y":0.5329670310020447}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۴","boundary":[0.13513512909412384,0.5233516693115234,0.1538461595773697,0.5329670310020447]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.5233516693115234},{"x":0.16424116492271423,"y":0.5233516693115234},{"x":0.16424116492271423,"y":0.5329670310020447},{"x":0.15800416469573975,"y":0.5329670310020447}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"..","boundary":[0.15800416469573975,0.5233516693115234,0.16424116492271423,0.5329670310020447]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.5233516693115234},{"x":0.16424116492271423,"y":0.5233516693115234},{"x":0.16424116492271423,"y":0.5329670310020447},{"x":0.13513512909412384,"y":0.5329670310020447}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.13013512909412384,0.5163516693115234,0.16924116492271424,0.5399670310020447],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.5686812996864319},{"x":0.16632016003131866,"y":0.5686812996864319},{"x":0.16632016003131866,"y":0.5796703100204468},{"x":0.14553014934062958,"y":0.5796703100204468}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۹","boundary":[0.14553014934062958,0.5686812996864319,0.16632016003131866,0.5796703100204468]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.5686812996864319},{"x":0.16632016003131866,"y":0.5686812996864319},{"x":0.16632016003131866,"y":0.5796703100204468},{"x":0.14553014934062958,"y":0.5796703100204468}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.14053014934062957,0.5616812996864319,0.17132016003131867,0.5866703100204468],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.5920329689979553},{"x":0.15176714956760406,"y":0.5920329689979553},{"x":0.15176714956760406,"y":0.6030219793319702},{"x":0.13513512909412384,"y":0.6030219793319702}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۰","boundary":[0.13513512909412384,0.5920329689979553,0.15176714956760406,0.6030219793319702]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.5920329689979553},{"x":0.17047816514968872,"y":0.5920329689979553},{"x":0.17047816514968872,"y":0.6030219793319702},{"x":0.15800416469573975,"y":0.6030219793319702}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"...","boundary":[0.15800416469573975,0.5920329689979553,0.17047816514968872,0.6030219793319702]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.5920329689979553},{"x":0.17047816514968872,"y":0.5920329689979553},{"x":0.17047816514968872,"y":0.6030219793319702},{"x":0.13513512909412384,"y":0.6030219793319702}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.13013512909412384,0.5850329689979553,0.17547816514968873,0.6100219793319702],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.6140109896659851},{"x":0.15176714956760406,"y":0.6140109896659851},{"x":0.15176714956760406,"y":0.625},{"x":0.13513512909412384,"y":0.625}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۱","boundary":[0.13513512909412384,0.6140109896659851,0.15176714956760406,0.625]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.6140109896659851},{"x":0.1767151802778244,"y":0.6153846383094788},{"x":0.17463617026805878,"y":0.625},{"x":0.15592515468597412,"y":0.625}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"....","boundary":[0.15800416469573975,0.6140109896659851,0.17463617026805878,0.625]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.6140109896659851},{"x":0.1767151802778244,"y":0.6153846383094788},{"x":0.17463617026805878,"y":0.625},{"x":0.13513512909412384,"y":0.625}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13013512909412384,0.6070109896659851,0.17963617026805878,0.632],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.6359890103340149},{"x":0.1538461595773697,"y":0.6359890103340149},{"x":0.1538461595773697,"y":0.6469780206680298},{"x":0.13513512909412384,"y":0.6469780206680298}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۳","boundary":[0.13513512909412384,0.6359890103340149,0.1538461595773697,0.6469780206680298]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.6359890103340149},{"x":0.1538461595773697,"y":0.6359890103340149},{"x":0.1538461595773697,"y":0.6469780206680298},{"x":0.13513512909412384,"y":0.6469780206680298}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13013512909412384,0.6289890103340149,0.1588461595773697,0.6539780206680298],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.6593406796455383},{"x":0.1538461595773697,"y":0.6593406796455383},{"x":0.1538461595773697,"y":0.6689560413360596},{"x":0.13513512909412384,"y":0.6689560413360596}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۷۶","boundary":[0.13513512909412384,0.6593406796455383,0.1538461595773697,0.6689560413360596]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.6593406796455383},{"x":0.15800416469573975,"y":0.6593406796455383},{"x":0.15800416469573975,"y":0.6689560413360596},{"x":0.15800416469573975,"y":0.6689560413360596}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":".","boundary":[0.15800416469573975,0.6593406796455383,0.15800416469573975,0.6689560413360596]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.6593406796455383},{"x":0.15800416469573975,"y":0.6593406796455383},{"x":0.15800416469573975,"y":0.6689560413360596},{"x":0.13513512909412384,"y":0.6689560413360596}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.13013512909412384,0.6523406796455383,0.16300416469573975,0.6759560413360596],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.6813187003135681},{"x":0.1538461595773697,"y":0.6813187003135681},{"x":0.1538461595773697,"y":0.692307710647583},{"x":0.13513512909412384,"y":0.692307710647583}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۷۸","boundary":[0.13513512909412384,0.6813187003135681,0.1538461595773697,0.692307710647583]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15592515468597412,"y":0.6813187003135681},{"x":0.1683991700410843,"y":0.6799450516700745},{"x":0.1683991700410843,"y":0.692307710647583},{"x":0.15592515468597412,"y":0.692307710647583}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"...","boundary":[0.15592515468597412,0.6813187003135681,0.1683991700410843,0.692307710647583]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.6813187003135681},{"x":0.1683991700410843,"y":0.6799450516700745},{"x":0.1683991700410843,"y":0.692307710647583},{"x":0.13513512909412384,"y":0.6936812996864319}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.13013512909412384,0.6743187003135681,0.1733991700410843,0.699307710647583],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.7046703100204468},{"x":0.1538461595773697,"y":0.7046703100204468},{"x":0.1538461595773697,"y":0.7142857313156128},{"x":0.13513512909412384,"y":0.7142857313156128}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۹","boundary":[0.13513512909412384,0.7046703100204468,0.1538461595773697,0.7142857313156128]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.7046703100204468},{"x":0.1538461595773697,"y":0.7046703100204468},{"x":0.1538461595773697,"y":0.7142857313156128},{"x":0.13513512909412384,"y":0.7142857313156128}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13013512909412384,0.6976703100204468,0.1588461595773697,0.7212857313156128],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8440748453140259,"y":0.567307710647583},{"x":0.8814969062805176,"y":0.567307710647583},{"x":0.8814969062805176,"y":0.5824176073074341},{"x":0.8440748453140259,"y":0.5824176073074341}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8440748453140259,0.567307710647583,0.8814969062805176,0.5824176073074341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.567307710647583},{"x":0.837837815284729,"y":0.567307710647583},{"x":0.837837815284729,"y":0.5824176073074341},{"x":0.8024948239326477,"y":0.5824176073074341}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.8024948239326477,0.567307710647583,0.837837815284729,0.5824176073074341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.567307710647583},{"x":0.8045738339424133,"y":0.567307710647583},{"x":0.8045738339424133,"y":0.5824176073074341},{"x":0.8024948239326477,"y":0.5824176073074341}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8024948239326477,0.567307710647583,0.8045738339424133,0.5824176073074341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7484407424926758,"y":0.567307710647583},{"x":0.7983368039131165,"y":0.567307710647583},{"x":0.7983368039131165,"y":0.5824176073074341},{"x":0.7484407424926758,"y":0.5824176073074341}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.7484407424926758,0.567307710647583,0.7983368039131165,0.5824176073074341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.5686812996864319},{"x":0.7442827224731445,"y":0.5686812996864319},{"x":0.7442827224731445,"y":0.583791196346283},{"x":0.7068607211112976,"y":0.583791196346283}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پالایی","boundary":[0.7068607211112976,0.5686812996864319,0.7442827224731445,0.583791196346283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569646596908569,"y":0.5686812996864319},{"x":0.692307710647583,"y":0.5686812996864319},{"x":0.692307710647583,"y":0.583791196346283},{"x":0.6569646596908569,"y":0.583791196346283}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درجا","boundary":[0.6569646596908569,0.5686812996864319,0.692307710647583,0.583791196346283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336798548698425,"y":0.5906593203544617},{"x":0.8814969062805176,"y":0.5906593203544617},{"x":0.8814969062805176,"y":0.6071428656578064},{"x":0.8336798548698425,"y":0.6071428656578064}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱-۳-","boundary":[0.8336798548698425,0.5906593203544617,0.8814969062805176,0.6071428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.5906593203544617},{"x":0.8357588648796082,"y":0.5906593203544617},{"x":0.8357588648796082,"y":0.6071428656578064},{"x":0.8045738339424133,"y":0.6071428656578064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.8045738339424133,0.5906593203544617,0.8357588648796082,0.6071428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.5920329689979553},{"x":0.7920997738838196,"y":0.5920329689979553},{"x":0.7920997738838196,"y":0.6071428656578064},{"x":0.7629937529563904,"y":0.6071428656578064}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مؤثر","boundary":[0.7629937529563904,0.5920329689979553,0.7920997738838196,0.6071428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7442827224731445,"y":0.5920329689979553},{"x":0.7567567825317383,"y":0.5920329689979553},{"x":0.7567567825317383,"y":0.6071428656578064},{"x":0.7442827224731445,"y":0.6071428656578064}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7442827224731445,0.5920329689979553,0.7567567825317383,0.6071428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.5920329689979553},{"x":0.7380457520484924,"y":0.5920329689979553},{"x":0.7380457520484924,"y":0.6071428656578064},{"x":0.6985446810722351,"y":0.6071428656578064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.6985446810722351,0.5920329689979553,0.7380457520484924,0.6071428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.5920329689979553},{"x":0.6943867206573486,"y":0.5920329689979553},{"x":0.6943867206573486,"y":0.6071428656578064},{"x":0.6611226797103882,"y":0.6071428656578064}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"پالایی","boundary":[0.6611226797103882,0.5920329689979553,0.6943867206573486,0.6071428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.5920329689979553},{"x":0.6486486196517944,"y":0.5920329689979553},{"x":0.6486486196517944,"y":0.6071428656578064},{"x":0.6174635887145996,"y":0.6071428656578064}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"درجا","boundary":[0.6174635887145996,0.5920329689979553,0.6486486196517944,0.6071428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8357588648796082,"y":0.6126373410224915},{"x":0.8814969062805176,"y":0.6126373410224915},{"x":0.8814969062805176,"y":0.6304945349693298},{"x":0.8357588648796082,"y":0.6304945349693298}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۲-۳-","boundary":[0.8357588648796082,0.6126373410224915,0.8814969062805176,0.6304945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.6126373410224915},{"x":0.837837815284729,"y":0.6126373410224915},{"x":0.837837815284729,"y":0.6304945349693298},{"x":0.7983368039131165,"y":0.6304945349693298}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.7983368039131165,0.6126373410224915,0.837837815284729,0.6304945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.6126373410224915},{"x":0.7879418134689331,"y":0.6126373410224915},{"x":0.7879418134689331,"y":0.6304945349693298},{"x":0.7796257734298706,"y":0.6304945349693298}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7796257734298706,0.6126373410224915,0.7879418134689331,0.6304945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.6126373410224915},{"x":0.7733888030052185,"y":0.6126373410224915},{"x":0.7733888030052185,"y":0.6304945349693298},{"x":0.7422037124633789,"y":0.6304945349693298}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنترل","boundary":[0.7422037124633789,0.6126373410224915,0.7733888030052185,0.6304945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590436697006226,"y":0.6126373410224915},{"x":0.7276507019996643,"y":0.6126373410224915},{"x":0.7276507019996643,"y":0.6304945349693298},{"x":0.6590436697006226,"y":0.6304945349693298}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هیدرولیکی","boundary":[0.6590436697006226,0.6126373410224915,0.7276507019996643,0.6304945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.6126373410224915},{"x":0.6465696692466736,"y":0.6126373410224915},{"x":0.6465696692466736,"y":0.6304945349693298},{"x":0.6174635887145996,"y":0.6304945349693298}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مکان","boundary":[0.6174635887145996,0.6126373410224915,0.6465696692466736,0.6304945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.6126373410224915},{"x":0.6070685982704163,"y":0.6126373410224915},{"x":0.6070685982704163,"y":0.6304945349693298},{"x":0.5758835673332214,"y":0.6304945349693298}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آلوده","boundary":[0.5758835673332214,0.6126373410224915,0.6070685982704163,0.6304945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.6359890103340149},{"x":0.885654866695404,"y":0.6346153616905212},{"x":0.885654866695404,"y":0.6497252583503723},{"x":0.8108108043670654,"y":0.651098906993866}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱-۲-۳-","boundary":[0.8108108043670654,0.6359890103340149,0.885654866695404,0.6497252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.6359890103340149},{"x":0.8212057948112488,"y":0.6346153616905212},{"x":0.8212057948112488,"y":0.6497252583503723},{"x":0.7713097929954529,"y":0.651098906993866}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مخروط","boundary":[0.7713097929954529,0.6359890103340149,0.8212057948112488,0.6497252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.6359890103340149},{"x":0.7629937529563904,"y":0.6359890103340149},{"x":0.765072762966156,"y":0.651098906993866},{"x":0.7130976915359497,"y":0.6524725556373596}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تورفتگی","boundary":[0.7110186815261841,0.6359890103340149,0.765072762966156,0.651098906993866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.6579670310020447},{"x":0.885654866695404,"y":0.6579670310020447},{"x":0.885654866695404,"y":0.6744505763053894},{"x":0.8087317943572998,"y":0.6744505763053894}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲-۲-۳-","boundary":[0.8087317943572998,0.6579670310020447,0.885654866695404,0.6744505763053894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.6579670310020447},{"x":0.8170478343963623,"y":0.6579670310020447},{"x":0.8191268444061279,"y":0.6744505763053894},{"x":0.7796257734298706,"y":0.6744505763053894}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"منحنی","boundary":[0.7796257734298706,0.6579670310020447,0.8191268444061279,0.6744505763053894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.6579670310020447},{"x":0.7671517729759216,"y":0.6579670310020447},{"x":0.7671517729759216,"y":0.6744505763053894},{"x":0.7193347215652466,"y":0.6758241653442383}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"ناحیه-","boundary":[0.7193347215652466,0.6579670310020447,0.7671517729759216,0.6744505763053894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6839916706085205,"y":0.6593406796455383},{"x":0.7151767015457153,"y":0.6579670310020447},{"x":0.7151767015457153,"y":0.6758241653442383},{"x":0.6860706806182861,"y":0.6758241653442383}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"گیرش","boundary":[0.6839916706085205,0.6593406796455383,0.7151767015457153,0.6758241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.6593406796455383},{"x":0.6715176701545715,"y":0.6593406796455383},{"x":0.6715176701545715,"y":0.6758241653442383},{"x":0.6673596501350403,"y":0.6758241653442383}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6673596501350403,0.6593406796455383,0.6715176701545715,0.6758241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336798548698425,"y":0.6799450516700745},{"x":0.8814969062805176,"y":0.6799450516700745},{"x":0.8814969062805176,"y":0.6950549483299255},{"x":0.8336798548698425,"y":0.6950549483299255}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۳-۳-","boundary":[0.8336798548698425,0.6799450516700745,0.8814969062805176,0.6950549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.6799450516700745},{"x":0.837837815284729,"y":0.6799450516700745},{"x":0.837837815284729,"y":0.6950549483299255},{"x":0.765072762966156,"y":0.6950549483299255}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سیستمهای","boundary":[0.765072762966156,0.6799450516700745,0.837837815284729,0.6950549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.6813187003135681},{"x":0.7567567825317383,"y":0.6799450516700745},{"x":0.7567567825317383,"y":0.6964285969734192},{"x":0.6985446810722351,"y":0.6964285969734192}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رهاسازی","boundary":[0.6985446810722351,0.6813187003135681,0.7567567825317383,0.6964285969734192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6237006187438965,"y":0.6813187003135681},{"x":0.6881496906280518,"y":0.6813187003135681},{"x":0.6881496906280518,"y":0.6964285969734192},{"x":0.6237006187438965,"y":0.6964285969734192}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زیرسطحی","boundary":[0.6237006187438965,0.6813187003135681,0.6881496906280518,0.6964285969734192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.7032967209815979},{"x":0.8835758566856384,"y":0.7019230723381042},{"x":0.8835758566856384,"y":0.718406617641449},{"x":0.8087317943572998,"y":0.7197802066802979}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱-۳-۳-","boundary":[0.8087317943572998,0.7032967209815979,0.8835758566856384,0.718406617641449]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.7032967209815979},{"x":0.8191268444061279,"y":0.7032967209815979},{"x":0.8191268444061279,"y":0.7197802066802979},{"x":0.7733888030052185,"y":0.7197802066802979}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.7733888030052185,0.7032967209815979,0.8191268444061279,0.7197802066802979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.7032967209815979},{"x":0.7671517729759216,"y":0.7032967209815979},{"x":0.7671517729759216,"y":0.7197802066802979},{"x":0.7463617324829102,"y":0.7197802066802979}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7463617324829102,0.7032967209815979,0.7671517729759216,0.7197802066802979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.7032967209815979},{"x":0.7338877320289612,"y":0.7032967209815979},{"x":0.7338877320289612,"y":0.7197802066802979},{"x":0.7027027010917664,"y":0.7197802066802979}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تزریق","boundary":[0.7027027010917664,0.7032967209815979,0.7338877320289612,0.7197802066802979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6465696692466736,"y":0.7046703100204468},{"x":0.6881496906280518,"y":0.7032967209815979},{"x":0.6881496906280518,"y":0.7197802066802979},{"x":0.6465696692466736,"y":0.7197802066802979}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گرانشی","boundary":[0.6465696692466736,0.7046703100204468,0.6881496906280518,0.7197802066802979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.7252747416496277},{"x":0.885654866695404,"y":0.723901093006134},{"x":0.885654866695404,"y":0.7403846383094788},{"x":0.8087317943572998,"y":0.7417582273483276}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲-۳-۳-","boundary":[0.8087317943572998,0.7252747416496277,0.885654866695404,0.7403846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.7252747416496277},{"x":0.8191268444061279,"y":0.7252747416496277},{"x":0.8191268444061279,"y":0.7403846383094788},{"x":0.7733888030052185,"y":0.7417582273483276}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.7733888030052185,0.7252747416496277,0.8191268444061279,0.7403846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.7252747416496277},{"x":0.7671517729759216,"y":0.7252747416496277},{"x":0.7671517729759216,"y":0.7417582273483276},{"x":0.7463617324829102,"y":0.7417582273483276}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7463617324829102,0.7252747416496277,0.7671517729759216,0.7417582273483276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.7266483306884766},{"x":0.7338877320289612,"y":0.7252747416496277},{"x":0.7338877320289612,"y":0.7417582273483276},{"x":0.704781711101532,"y":0.7417582273483276}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تزریق","boundary":[0.704781711101532,0.7266483306884766,0.7338877320289612,0.7417582273483276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.7266483306884766},{"x":0.692307710647583,"y":0.7266483306884766},{"x":0.692307710647583,"y":0.7417582273483276},{"x":0.6486486196517944,"y":0.7417582273483276}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجباری","boundary":[0.6486486196517944,0.7266483306884766,0.692307710647583,0.7417582273483276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8357588648796082,"y":0.7472527623176575},{"x":0.8835758566856384,"y":0.7472527623176575},{"x":0.8835758566856384,"y":0.7623626589775085},{"x":0.8357588648796082,"y":0.7637362480163574}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴-۳-","boundary":[0.8357588648796082,0.7472527623176575,0.8835758566856384,0.7623626589775085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.7472527623176575},{"x":0.837837815284729,"y":0.7472527623176575},{"x":0.837837815284729,"y":0.7637362480163574},{"x":0.8108108043670654,"y":0.7637362480163574}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.8108108043670654,0.7472527623176575,0.837837815284729,0.7637362480163574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.7472527623176575},{"x":0.8045738339424133,"y":0.7472527623176575},{"x":0.8045738339424133,"y":0.7637362480163574},{"x":0.7422037124633789,"y":0.7637362480163574}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرایندهای","boundary":[0.7422037124633789,0.7472527623176575,0.8045738339424133,0.7637362480163574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6902287006378174,"y":0.7486263513565063},{"x":0.7318087220191956,"y":0.7472527623176575},{"x":0.7318087220191956,"y":0.7637362480163574},{"x":0.6902287006378174,"y":0.7637362480163574}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.6902287006378174,0.7486263513565063,0.7318087220191956,0.7637362480163574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.7486263513565063},{"x":0.6860706806182861,"y":0.7486263513565063},{"x":0.6860706806182861,"y":0.7637362480163574},{"x":0.6548856496810913,"y":0.7637362480163574}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"پالایی","boundary":[0.6548856496810913,0.7486263513565063,0.6860706806182861,0.7637362480163574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091476082801819,"y":0.7486263513565063},{"x":0.6424116492271423,"y":0.7486263513565063},{"x":0.6424116492271423,"y":0.7637362480163574},{"x":0.6091476082801819,"y":0.7637362480163574}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"درجا","boundary":[0.6091476082801819,0.7486263513565063,0.6424116492271423,0.7637362480163574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.7486263513565063},{"x":0.6091476082801819,"y":0.7486263513565063},{"x":0.6091476082801819,"y":0.7651098966598511},{"x":0.6049895882606506,"y":0.7651098966598511}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6049895882606506,0.7486263513565063,0.6091476082801819,0.7651098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.7664835453033447},{"x":0.885654866695404,"y":0.7651098966598511},{"x":0.885654866695404,"y":0.7857142686843872},{"x":0.8108108043670654,"y":0.7857142686843872}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱-۴-۳-","boundary":[0.8087317943572998,0.7664835453033447,0.885654866695404,0.7857142686843872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.7664835453033447},{"x":0.8191268444061279,"y":0.7664835453033447},{"x":0.8191268444061279,"y":0.7857142686843872},{"x":0.7817047834396362,"y":0.7857142686843872}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.7796257734298706,0.7664835453033447,0.8191268444061279,0.7857142686843872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401247620582581,"y":0.7664835453033447},{"x":0.777546763420105,"y":0.7664835453033447},{"x":0.777546763420105,"y":0.7857142686843872},{"x":0.7422037124633789,"y":0.7857142686843872}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پالایی","boundary":[0.7401247620582581,0.7664835453033447,0.777546763420105,0.7857142686843872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717255711555481,"y":0.7664835453033447},{"x":0.7318087220191956,"y":0.7664835453033447},{"x":0.7318087220191956,"y":0.7870879173278809},{"x":0.717255711555481,"y":0.7870879173278809}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.717255711555481,0.7664835453033447,0.7318087220191956,0.7870879173278809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6902287006378174,"y":0.7664835453033447},{"x":0.7110186815261841,"y":0.7664835453033447},{"x":0.7110186815261841,"y":0.7870879173278809},{"x":0.6902287006378174,"y":0.7870879173278809}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جای","boundary":[0.6902287006378174,0.7664835453033447,0.7110186815261841,0.7870879173278809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.7664835453033447},{"x":0.6819126605987549,"y":0.7664835453033447},{"x":0.6819126605987549,"y":0.7870879173278809},{"x":0.6548856496810913,"y":0.7870879173278809}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ذاتی","boundary":[0.6548856496810913,0.7664835453033447,0.6819126605987549,0.7870879173278809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.7678571343421936},{"x":0.644490659236908,"y":0.7664835453033447},{"x":0.644490659236908,"y":0.7870879173278809},{"x":0.6174635887145996,"y":0.7870879173278809}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".....","boundary":[0.6174635887145996,0.7678571343421936,0.644490659236908,0.7870879173278809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.7925823926925659},{"x":0.885654866695404,"y":0.791208803653717},{"x":0.885654866695404,"y":0.807692289352417},{"x":0.8108108043670654,"y":0.8090659379959106}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲-۴-۳-","boundary":[0.8108108043670654,0.7925823926925659,0.885654866695404,0.807692289352417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.7925823926925659},{"x":0.8232848048210144,"y":0.7925823926925659},{"x":0.8232848048210144,"y":0.8090659379959106},{"x":0.7796257734298706,"y":0.8090659379959106}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.7796257734298706,0.7925823926925659,0.8232848048210144,0.8090659379959106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.7925823926925659},{"x":0.7733888030052185,"y":0.7925823926925659},{"x":0.7733888030052185,"y":0.8090659379959106},{"x":0.7422037124633789,"y":0.8090659379959106}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پالایی","boundary":[0.7422037124633789,0.7925823926925659,0.7733888030052185,0.8090659379959106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.7925823926925659},{"x":0.7338877320289612,"y":0.7925823926925659},{"x":0.7338877320289612,"y":0.8090659379959106},{"x":0.7151767015457153,"y":0.8090659379959106}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7151767015457153,0.7925823926925659,0.7338877320289612,0.8090659379959106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.7925823926925659},{"x":0.7130976915359497,"y":0.7925823926925659},{"x":0.7130976915359497,"y":0.8090659379959106},{"x":0.692307710647583,"y":0.8090659379959106}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جای","boundary":[0.692307710647583,0.7925823926925659,0.7130976915359497,0.8090659379959106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.7925823926925659},{"x":0.6798336505889893,"y":0.7925823926925659},{"x":0.6798336505889893,"y":0.8090659379959106},{"x":0.6382536292076111,"y":0.8104395866394043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.6382536292076111,0.7925823926925659,0.6798336505889893,0.8090659379959106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.7939560413360596},{"x":0.632016658782959,"y":0.7939560413360596},{"x":0.632016658782959,"y":0.8104395866394043},{"x":0.6008316278457642,"y":0.8104395866394043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یافته","boundary":[0.6008316278457642,0.7939560413360596,0.632016658782959,0.8104395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.8145604133605957},{"x":0.885654866695404,"y":0.8145604133605957},{"x":0.885654866695404,"y":0.8324176073074341},{"x":0.7796257734298706,"y":0.8324176073074341}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱-۲-۴-۳-","boundary":[0.7796257734298706,0.8145604133605957,0.885654866695404,0.8324176073074341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.8145604133605957},{"x":0.8045738339424133,"y":0.8145604133605957},{"x":0.8045738339424133,"y":0.8324176073074341},{"x":0.7609147429466248,"y":0.8324176073074341}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.7609147429466248,0.8145604133605957,0.8045738339424133,0.8324176073074341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.8145604133605957},{"x":0.7567567825317383,"y":0.8145604133605957},{"x":0.7567567825317383,"y":0.8324176073074341},{"x":0.7255717515945435,"y":0.8324176073074341}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پالایی","boundary":[0.7255717515945435,0.8145604133605957,0.7567567825317383,0.8324176073074341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6881496906280518,"y":0.8145604133605957},{"x":0.7089397311210632,"y":0.8145604133605957},{"x":0.7089397311210632,"y":0.8324176073074341},{"x":0.6881496906280518,"y":0.8324176073074341}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خاک","boundary":[0.6881496906280518,0.8145604133605957,0.7089397311210632,0.8324176073074341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403326392173767,"y":0.8145604133605957},{"x":0.6715176701545715,"y":0.8145604133605957},{"x":0.6715176701545715,"y":0.8324176073074341},{"x":0.6403326392173767,"y":0.8324176073074341}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ناحیه","boundary":[0.6403326392173767,0.8145604133605957,0.6715176701545715,0.8324176073074341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6112266182899475,"y":0.8145604133605957},{"x":0.6299376487731934,"y":0.8145604133605957},{"x":0.6299376487731934,"y":0.8324176073074341},{"x":0.6112266182899475,"y":0.8324176073074341}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"غیر","boundary":[0.6112266182899475,0.8145604133605957,0.6299376487731934,0.8324176073074341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5696465969085693,"y":0.8145604133605957},{"x":0.6049895882606506,"y":0.8145604133605957},{"x":0.6049895882606506,"y":0.8324176073074341},{"x":0.5696465969085693,"y":0.8324176073074341}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اشباع","boundary":[0.5696465969085693,0.8145604133605957,0.6049895882606506,0.8324176073074341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7837837934494019,"y":0.8379120826721191},{"x":0.885654866695404,"y":0.8365384340286255},{"x":0.885654866695404,"y":0.8516483306884766},{"x":0.7837837934494019,"y":0.8530219793319702}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲-۲-۴-۳-","boundary":[0.7837837934494019,0.8379120826721191,0.885654866695404,0.8516483306884766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.8379120826721191},{"x":0.8004158139228821,"y":0.8379120826721191},{"x":0.8004158139228821,"y":0.8530219793319702},{"x":0.765072762966156,"y":0.8530219793319702}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پالایش","boundary":[0.765072762966156,0.8379120826721191,0.8004158139228821,0.8530219793319702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.8379120826721191},{"x":0.7484407424926758,"y":0.8379120826721191},{"x":0.7484407424926758,"y":0.8530219793319702},{"x":0.7068607211112976,"y":0.8530219793319702}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سطحی","boundary":[0.7068607211112976,0.8379120826721191,0.7484407424926758,0.8530219793319702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.8379120826721191},{"x":0.6881496906280518,"y":0.8379120826721191},{"x":0.6881496906280518,"y":0.8530219793319702},{"x":0.6652806401252747,"y":0.8530219793319702}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خاک","boundary":[0.6652806401252747,0.8379120826721191,0.6881496906280518,0.8530219793319702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.8585164546966553},{"x":0.885654866695404,"y":0.8571428656578064},{"x":0.885654866695404,"y":0.875},{"x":0.7817047834396362,"y":0.875}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳-۲-۴-۳-","boundary":[0.7817047834396362,0.8585164546966553,0.885654866695404,0.875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.8585164546966553},{"x":0.8004158139228821,"y":0.8585164546966553},{"x":0.8004158139228821,"y":0.875},{"x":0.7629937529563904,"y":0.875}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.7629937529563904,0.8585164546966553,0.8004158139228821,0.875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.8585164546966553},{"x":0.7546777725219727,"y":0.8585164546966553},{"x":0.7546777725219727,"y":0.875},{"x":0.7234927415847778,"y":0.875}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پالایی","boundary":[0.7234927415847778,0.8585164546966553,0.7546777725219727,0.875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6632016897201538,"y":0.8585164546966553},{"x":0.7068607211112976,"y":0.8585164546966553},{"x":0.7068607211112976,"y":0.875},{"x":0.6632016897201538,"y":0.875}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"خاکها","boundary":[0.6632016897201538,0.8585164546966553,0.7068607211112976,0.875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.8585164546966553},{"x":0.6590436697006226,"y":0.8585164546966553},{"x":0.6590436697006226,"y":0.875},{"x":0.6528066396713257,"y":0.875}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6528066396713257,0.8585164546966553,0.6590436697006226,0.875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.8585164546966553},{"x":0.6486486196517944,"y":0.8585164546966553},{"x":0.6486486196517944,"y":0.875},{"x":0.6049895882606506,"y":0.875}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آبهای","boundary":[0.6049895882606506,0.8585164546966553,0.6486486196517944,0.875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5613305568695068,"y":0.8585164546966553},{"x":0.5945945978164673,"y":0.8585164546966553},{"x":0.5945945978164673,"y":0.875},{"x":0.5613305568695068,"y":0.875}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آلوده","boundary":[0.5613305568695068,0.8585164546966553,0.5945945978164673,0.875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517671525478363,"y":0.8585164546966553},{"x":0.55509352684021,"y":0.8585164546966553},{"x":0.55509352684021,"y":0.875},{"x":0.517671525478363,"y":0.875}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ناحیه","boundary":[0.517671525478363,0.8585164546966553,0.55509352684021,0.875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4781704843044281,"y":0.8585164546966553},{"x":0.5135135054588318,"y":0.8585164546966553},{"x":0.5135135054588318,"y":0.875},{"x":0.4781704843044281,"y":0.875}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اشباع","boundary":[0.4781704843044281,0.8585164546966553,0.5135135054588318,0.875]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47401246428489685,"y":0.5700549483299255},{"x":0.8835758566856384,"y":0.567307710647583},{"x":0.8877338767051697,"y":0.875},{"x":0.4781704843044281,"y":0.8777472376823425}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.46901246428489685,0.5630549483299255,0.8927338767051697,0.882],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.7252747416496277},{"x":0.1538461595773697,"y":0.7252747416496277},{"x":0.1538461595773697,"y":0.7362637519836426},{"x":0.13513512909412384,"y":0.7362637519836426}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۹","boundary":[0.13513512909412384,0.7252747416496277,0.1538461595773697,0.7362637519836426]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.7252747416496277},{"x":0.1538461595773697,"y":0.7252747416496277},{"x":0.1538461595773697,"y":0.7362637519836426},{"x":0.13513512909412384,"y":0.7362637519836426}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.13013512909412384,0.7182747416496277,0.1588461595773697,0.7432637519836426],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.7486263513565063},{"x":0.15176714956760406,"y":0.7486263513565063},{"x":0.15176714956760406,"y":0.7596153616905212},{"x":0.13513512909412384,"y":0.7596153616905212}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۰","boundary":[0.13513512909412384,0.7486263513565063,0.15176714956760406,0.7596153616905212]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.7486263513565063},{"x":0.15176714956760406,"y":0.7486263513565063},{"x":0.15176714956760406,"y":0.7596153616905212},{"x":0.13513512909412384,"y":0.7596153616905212}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.13013512909412384,0.7416263513565063,0.15676714956760407,0.7666153616905212],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.7706043720245361},{"x":0.15176714956760406,"y":0.7706043720245361},{"x":0.15176714956760406,"y":0.781593382358551},{"x":0.13513512909412384,"y":0.781593382358551}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۰","boundary":[0.13513512909412384,0.7706043720245361,0.15176714956760406,0.781593382358551]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.7706043720245361},{"x":0.15176714956760406,"y":0.7706043720245361},{"x":0.15176714956760406,"y":0.781593382358551},{"x":0.13513512909412384,"y":0.781593382358551}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13013512909412384,0.7636043720245361,0.15676714956760407,0.788593382358551],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.7939560413360596},{"x":0.15592515468597412,"y":0.7939560413360596},{"x":0.15592515468597412,"y":0.8035714030265808},{"x":0.13513512909412384,"y":0.8035714030265808}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۱","boundary":[0.13513512909412384,0.7939560413360596,0.15592515468597412,0.8035714030265808]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.7939560413360596},{"x":0.15592515468597412,"y":0.7939560413360596},{"x":0.15592515468597412,"y":0.8035714030265808},{"x":0.13513512909412384,"y":0.8035714030265808}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.13013512909412384,0.7869560413360596,0.16092515468597413,0.8105714030265808],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.8159340620040894},{"x":0.15176714956760406,"y":0.8159340620040894},{"x":0.15176714956760406,"y":0.8269230723381042},{"x":0.13513512909412384,"y":0.8269230723381042}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۸۱","boundary":[0.13513512909412384,0.8159340620040894,0.15176714956760406,0.8269230723381042]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15592515468597412,"y":0.8159340620040894},{"x":0.16424116492271423,"y":0.8159340620040894},{"x":0.16424116492271423,"y":0.8269230723381042},{"x":0.15592515468597412,"y":0.8269230723381042}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"..","boundary":[0.15592515468597412,0.8159340620040894,0.16424116492271423,0.8269230723381042]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.8159340620040894},{"x":0.16424116492271423,"y":0.8159340620040894},{"x":0.16424116492271423,"y":0.8269230723381042},{"x":0.13513512909412384,"y":0.8269230723381042}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.13013512909412384,0.8089340620040893,0.16924116492271424,0.8339230723381043],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.8392857313156128},{"x":0.1538461595773697,"y":0.8392857313156128},{"x":0.1538461595773697,"y":0.848901093006134},{"x":0.13513512909412384,"y":0.848901093006134}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۶","boundary":[0.13513512909412384,0.8392857313156128,0.1538461595773697,0.848901093006134]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.8392857313156128},{"x":0.16424116492271423,"y":0.8392857313156128},{"x":0.16424116492271423,"y":0.848901093006134},{"x":0.15800416469573975,"y":0.848901093006134}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"..","boundary":[0.15800416469573975,0.8392857313156128,0.16424116492271423,0.848901093006134]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.8392857313156128},{"x":0.16424116492271423,"y":0.8392857313156128},{"x":0.16424116492271423,"y":0.848901093006134},{"x":0.13513512909412384,"y":0.848901093006134}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.13013512909412384,0.8322857313156128,0.16924116492271424,0.855901093006134],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.8612637519836426},{"x":0.1538461595773697,"y":0.8612637519836426},{"x":0.1538461595773697,"y":0.8722527623176575},{"x":0.13513512909412384,"y":0.8722527623176575}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۷","boundary":[0.13513512909412384,0.8612637519836426,0.1538461595773697,0.8722527623176575]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.8612637519836426},{"x":0.1538461595773697,"y":0.8612637519836426},{"x":0.1538461595773697,"y":0.8722527623176575},{"x":0.13513512909412384,"y":0.8722527623176575}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13013512909412384,0.8542637519836426,0.1588461595773697,0.8792527623176575],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":10,"image":{"webpSec":"/storage/books/ac168c945c721586/pages/IVIjfxXGyJyWPIjF-sec.webp","jpeg":"/storage/books/ac168c945c721586/pages/yVCGimApnkBDIFEa.jpg","blurred":"/storage/books/ac168c945c721586/pages/eQTafEKVVKTgujGh.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.0002316509636424931,0.00015454051488048427,0.9981872268278237,0.9988092168910163]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.12225274741649628},{"x":0.14137214422225952,"y":0.12225274741649628},{"x":0.14137214422225952,"y":0.13324175775051117},{"x":0.11850311607122421,"y":0.13324175775051117}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۷","boundary":[0.11850311607122421,0.12225274741649628,0.14137214422225952,0.13324175775051117]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.12225274741649628},{"x":0.14137214422225952,"y":0.12225274741649628},{"x":0.14137214422225952,"y":0.13324175775051117},{"x":0.11850311607122421,"y":0.13324175775051117}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.11525274741649627,0.14637214422225953,0.14024175775051118],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.14560440182685852},{"x":0.13721413910388947,"y":0.14560440182685852},{"x":0.13721413910388947,"y":0.15796703100204468},{"x":0.11850311607122421,"y":0.15796703100204468}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۷","boundary":[0.11850311607122421,0.14560440182685852,0.13721413910388947,0.15796703100204468]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.14560440182685852},{"x":0.16424116492271423,"y":0.14560440182685852},{"x":0.16424116492271423,"y":0.15796703100204468},{"x":0.1392931342124939,"y":0.15796703100204468}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":".....","boundary":[0.1392931342124939,0.1456044018