حسابداری صنعتی (2) حسابداری صنعتی (2)

{"id":"3795034","title":"حسابداری صنعتی (2)","price":"۱۸‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۹‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۴‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۵‌,‌۴۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۸‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/b04b8151e4b5764f/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/b04b8151e4b5764f/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/b04b8151e4b5764f/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/b04b8151e4b5764f/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/b04b8151e4b5764f/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/b04b8151e4b5764f/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/b04b8151e4b5764f/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/b04b8151e4b5764f/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/b04b8151e4b5764f/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/b04b8151e4b5764f/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786002010261","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۱","nobat_chap":"1","description":["نقش حسابداری بهای تمام شده در مقایسه با دهه های گذشته، بسیار متفاوت شده است. امروزه حسابداران بهای تمام شده، مشاروان تجاری درون سازمانی قلمداد می شوند و شانه به شانه مدیریت در قالب تیم های ترکیبی با مدیران همه حوزه های سازمان همکاری دارند. تیم مدیریت سازمان به دنبال ارزش آفرینی برای سازمان است. این خواسته با مدیریت منابع، فعالیت ها و کارکنان در جهت میل به هداف سازمان محقق می شود. حرکت در این مسیر بدون استفاده از تکنیک ها و روش های مدرن و کارآمد حسابداری بهای تمام شده امکان پذیر نمی باشد. \r","\r","هدف از تالیف این کتاب ارایه یک کتاب درسی آموزشی معتبر مطابق با آخرین دستاوردها و یافته های علمی در سطح جهان است. سادگی بیان و نگارش مطالب در این کتاب همواره مد نظر بوده است. هدف دیگر، هماهنگی و پوشش کامل پرسش ها، تمرین ها و مسایل پایان هر فصل با مفاهیم و روش های مطرح شده در هر فصل است. تمرین های پایان هر فصل با مسایل ساده شروع و به تدریج مسایل پیچیده تر و جامع تر را در بر میگیرد. \r","\r","این کتاب می تواند برای آموزش حسابداری صنعتی (2) در شته های حسابداری، مدیریت و علوم اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد."],"pages_count":"217","keywords":"null","token":"b04b8151e4b5764f","created_at":"2018-12-30 11:47:51","updated_at":"2022-07-04 15:04:03","publisher_id":"147","deleted_at":null,"published_at":"2018-12-30 12:09:48","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه شهید باهنر کرمان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1916959","title":"دکتر احمد خدامی پور","firstname":"دکتر احمد","lastname":"خدامی پور","token":"d10b234d06182b47","created_at":"2018-12-30 11:22:27","updated_at":"2018-12-30 11:22:27","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1916959","title":"دکتر احمد خدامی پور","firstname":"دکتر احمد","lastname":"خدامی پور","token":"d10b234d06182b47","created_at":"2018-12-30 11:22:27","updated_at":"2018-12-30 11:22:27","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"783722","file":"5c287f30651aa2.07276527.pdf","book_id":"3795034","toc":[{"page":4,"title":"فهرست مطالب"},{"page":8,"title":"مقدمه"},{"page":10,"title":"فصل 1 - محصولات مشترک"},{"page":46,"title":"فصل 2 - هزینه یابی متغیر"},{"page":90,"title":"فصل 3 - تجزیه و تحلیل روابط بهای تمام شده، حجم فعالیت و سود (CVP)"},{"page":132,"title":"فصل 4 - هزینه یابی استاندارد (1)"},{"page":190,"title":"فصل 5 - هزینه یابی استاندارد (2)"},{"page":212,"title":"فهرست موضوعی"},{"page":216,"title":"منابع"}],"created_at":"2018-12-30 11:47:52","updated_at":"2022-07-06 09:57:13","process_started_at":"2018-12-30 11:47:52","process_done_at":"2019-01-02 00:00:00","process_failed_at":null,"pages_count":"217","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"1756652263854d3e2508ef6b5ddb192b24494ae09dbb4489a921ebce162fa0d7d4a8d127c6dff6b2de9e756496bafc4e1aac252eacc43f167dc4e765a10a7701","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۱۷"},"publisher":{"id":147,"title":"دانشگاه شهید باهنر کرمان","description":null,"token":"de980ab88f77d73f","slug":"uk"},"study_subjects":[{"id":"16402","title":"حسابداری صنعتی","token":"ae834e21e09d987c","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:29:56","updated_at":"2018-12-30 12:09:48","study_fields":[{"id":"787","title":"اقتصاد کشاورزی","degree_id":"7","token":"e7d7eef003335275","books_count":"38","created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2022-04-12 11:46:17","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"16405","title":"حسابداری صنعتی","token":"80ac5d7f30a99146","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:29:56","updated_at":"2018-12-30 12:09:48","study_fields":[{"id":"739","title":"امور بانکی","degree_id":"4","token":"2ab7938caf288fa8","books_count":"12","created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2021-12-25 18:39:03","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"16408","title":"حسابداری صنعتی","token":"856503c28097c324","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:29:56","updated_at":"2018-12-30 12:09:48","study_fields":[{"id":"73","title":"آماد","degree_id":"7","token":"a62274b34ea27567","books_count":"26","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-04-03 14:11:01","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"1081","title":"مدیریت امور گمرکی","degree_id":"7","token":"156a795abab2b960","books_count":"40","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-03-11 12:09:31","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"1123","title":"مدیریت مالی","degree_id":"7","token":"48e92764cdc6c2bc","books_count":"41","created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-03-11 12:09:31","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"16414","title":"حسابداری صنعتی -2","token":"b29a0944a3191ce0","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:29:57","updated_at":"2018-12-30 12:09:48","study_fields":[{"id":"115","title":"حسابداری","degree_id":"7","token":"243aa5db4f40c2da","books_count":"25","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2021-12-23 18:52:58","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"16426","title":"حسابداری صنعتی ۲","token":"5675d6d4bafbec7b","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:29:58","updated_at":"2018-12-30 12:09:48","study_fields":[{"id":"793","title":"مدیریت امور بانکی","degree_id":"7","token":"f93c318a8783a159","books_count":"22","created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2022-03-11 12:09:31","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"1057","title":"امور مالی و مالیاتی","degree_id":"7","token":"62588534153dd195","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2021-12-23 18:52:58","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"1144","title":"مدیریت صنعتی","degree_id":"7","token":"1aa143b9102f4586","books_count":"26","created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-03-06 15:20:24","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"16429","title":"حسابداری صنعتی ۲","token":"fa8912f89eb181aa","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:29:58","updated_at":"2018-12-30 12:09:48","study_fields":[{"id":"142","title":"مدیریت صنعتی","degree_id":"4","token":"b2e5323fd9f50e64","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-01-09 16:22:25","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"حسابداری-صنعتی-2","urlify":"حسابداری-صنعتی-2","pages_count_fa":"۲۱۷","authorTitle":"دکتر احمد خدامی پور","tocStr":"فهرست مطالب, مقدمه, فصل 1 - محصولات مشترک, فصل 2 - هزینه یابی متغیر, فصل 3 - تجزیه و تحلیل روابط بهای تمام شده، حجم فعالیت و سود (CVP), فصل 4 - هزینه یابی استاندارد (1), فصل 5 - هزینه یابی استاندارد (2), فهرست موضوعی, منابع","url":"/preview/b04b8151e4b5764f/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-2"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19