چگونه هرس کنیم چگونه هرس کنیم

توضیحات

در این کتاب، تکنیک‌های هرس به زبان ساده برای علاقه‌مندان پرورش گیاهان زینتی و درختان میوه در باغ‌های منازل شرح داده شده است. ابتدا در چند بخش درباره اهداف هرس، روش‌های مختلف آن، ابزار و وسایل هرس کنی و.... توضیح داده شده، سپس طریقه هرس کردن جنس‌های مختلف و در بعضی موارد خاص گونه‌های موجود در یک جنس بیان گردیده است. اسامی جنس‌ها و گونه‌ها به زبان لاتین و به ترتیب حروف الفبا تنظیم شده است. مباحث کتاب با این عناوین به طبع رسیده است: "چرا هرس می‌کنیم؟"، "چگونه هرس کنیم؟"، "چه موقع و کجا باید هرس کرد؟"، "روش‌های خاص برای دلایل خاص"، "فهرست گیاهان به ترتیب حروف الفبا و طرز هرس آن‌ها"، "کارهایی که بایستی انجام شود و کارهایی که نباید انجام شود"، "راهنمای فصلی" و "اسامی عام گیاهان به زبان انگلیسی",

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":3796115,"title":"چگونه هرس کنیم","price":"۲۱‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۲۷‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/b0d23c1271804f56/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/b0d23c1271804f56/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/b0d23c1271804f56/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/b0d23c1271804f56/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/b0d23c1271804f56/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/b0d23c1271804f56/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/b0d23c1271804f56/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/b0d23c1271804f56/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/b0d23c1271804f56/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/b0d23c1271804f56/back.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"1","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۷۱","nobat_chap":1,"description":["در این کتاب، تکنیک‌های هرس به زبان ساده برای علاقه‌مندان پرورش گیاهان زینتی و درختان میوه در باغ‌های منازل شرح داده شده است. ابتدا در چند بخش درباره اهداف هرس، روش‌های مختلف آن، ابزار و وسایل هرس کنی و.... توضیح داده شده، سپس طریقه هرس کردن جنس‌های مختلف و در بعضی موارد خاص گونه‌های موجود در یک جنس بیان گردیده است. اسامی جنس‌ها و گونه‌ها به زبان لاتین و به ترتیب حروف الفبا تنظیم شده است. مباحث کتاب با این عناوین به طبع رسیده است: \"چرا هرس می‌کنیم؟\"، \"چگونه هرس کنیم؟\"، \"چه موقع و کجا باید هرس کرد؟\"، \"روش‌های خاص برای دلایل خاص\"، \"فهرست گیاهان به ترتیب حروف الفبا و طرز هرس آن‌ها\"، \"کارهایی که بایستی انجام شود و کارهایی که نباید انجام شود\"، \"راهنمای فصلی\" و \"اسامی عام گیاهان به زبان انگلیسی\"",""],"pages_count":191,"keywords":"null","token":"b0d23c1271804f56","created_at":"2020-08-10 13:56:26","updated_at":"2022-12-25 16:29:15","publisher_id":175,"deleted_at":null,"published_at":"2020-08-10 15:10:56","available_for_web":1,"publisher_title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":1,"authors":[{"id":1918162,"title":"زیبا جم زاد","meta_title":"زیبا جم زاد","meta_description":"زیبا جم زاد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"زیبا","lastname":"جم زاد","token":"4d3f9326a4f43169","created_at":"2020-04-14 12:51:30","updated_at":"2020-04-14 12:51:30","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1918306,"title":"جان‌فیلیپ بام‌گارت","meta_title":"جان‌فیلیپ بام‌گارت","meta_description":"جان‌فیلیپ بام‌گارت - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جان‌فیلیپ","lastname":"بام‌گارت","token":"492533f4edc65025","created_at":"2020-08-10 15:09:17","updated_at":"2020-08-10 15:09:17","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1918306,"title":"جان‌فیلیپ بام‌گارت","meta_title":"جان‌فیلیپ بام‌گارت","meta_description":"جان‌فیلیپ بام‌گارت - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جان‌فیلیپ","lastname":"بام‌گارت","token":"492533f4edc65025","created_at":"2020-08-10 15:09:17","updated_at":"2020-08-10 15:09:17","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1918162,"title":"زیبا جم زاد","meta_title":"زیبا جم زاد","meta_description":"زیبا جم زاد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"زیبا","lastname":"جم زاد","token":"4d3f9326a4f43169","created_at":"2020-04-14 12:51:30","updated_at":"2020-04-14 12:51:30","national_code":null,"role":"writer"}],"views":0,"e_book":{"id":784795,"file":"5f3112c228c953.61212205.pdf","book_id":3796115,"toc":null,"created_at":"2020-08-10 13:56:26","updated_at":"2022-08-14 11:41:29","process_started_at":"2020-08-10 13:56:27","process_done_at":"2020-08-10 13:56:29","process_failed_at":null,"pages_count":191,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"5dde7fb85d65314ee21ecdcd977266fc0f1dc92abda49044d7ff12f40b82d62f712bc3372501e597a8448e930e003bd574fcc25ee478187e519d3dd1fb3ca8c6","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۹۱"},"publisher":{"id":175,"title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","description":null,"token":"7a2e362ebd3e81ca","slug":"rifr"},"study_subjects":[{"id":19039,"title":"دیرینه گیاه شناسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"46607e5500c311e4","type":"","books_count":166,"created_at":"2017-10-07 11:32:18","updated_at":"2023-06-25 13:24:54","study_fields":[{"id":2014,"title":"علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"cfd9695b9d19dd27","books_count":172,"created_at":"2017-10-07 11:23:15","updated_at":"2023-06-25 13:24:54","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1008,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-11-20 00:44:02"}]}]}],"titleLink":"%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85","ebook_price_en":27500,"urlify":"%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85","pages_count_fa":"۱۹۱","authorTitle":"زیبا جم زاد, جان‌فیلیپ بام‌گارت","tocStr":"","url":"/preview/b0d23c1271804f56/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85"}
{"toc":null,"pages_count":191,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"b0d23c1271804f56","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/b0d23c1271804f56/pages/jleiHnKRfAvKvMnT.jpg","blurred":"/storage/books/b0d23c1271804f56/pages/ntBhqWUirPnrpfIT.jpg","webpSec":"/storage/books/b0d23c1271804f56/pages/cNRcjfsusxAbxMcL-sec.webp"},"info":{"width":451,"height":680,"margin":[0.0006968746322750252,0.00048494807832381306,0.9985385765680452,0.998930017342287]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.521064281463623,"y":0.3323529362678528},{"x":0.6518846750259399,"y":0.3279411792755127},{"x":0.6541019678115845,"y":0.38235294818878174},{"x":0.5254988670349121,"y":0.385294109582901}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چگونه","boundary":[0.521064281463623,0.3323529362678528,0.6541019678115845,0.38235294818878174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44124168157577515,"y":0.3338235318660736},{"x":0.5077605247497559,"y":0.3323529362678528},{"x":0.5121951103210449,"y":0.385294109582901},{"x":0.4434589743614197,"y":0.38823530077934265}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هرس","boundary":[0.44124168157577515,0.3338235318660736,0.5121951103210449,0.385294109582901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3192904591560364,"y":0.33676469326019287},{"x":0.39246121048927307,"y":0.33529412746429443},{"x":0.3946785032749176,"y":0.3897058963775635},{"x":0.3215077519416809,"y":0.3911764621734619}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کنیم","boundary":[0.3192904591560364,0.33676469326019287,0.3946785032749176,0.3897058963775635]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3192904591560364,"y":0.33676469326019287},{"x":0.6518846750259399,"y":0.3279411792755127},{"x":0.6541019678115845,"y":0.38235294818878174},{"x":0.3215077519416809,"y":0.3911764621734619}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3142904591560364,0.32976469326019286,0.6591019678115845,0.38935294818878174],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4811529815196991,"y":0.5897058844566345},{"x":0.5144124031066895,"y":0.591176450252533},{"x":0.5144124031066895,"y":0.6117647290229797},{"x":0.47893568873405457,"y":0.6102941036224365}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مؤلف","boundary":[0.4811529815196991,0.5897058844566345,0.5144124031066895,0.6117647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4545454680919647,"y":0.5897058844566345},{"x":0.46341463923454285,"y":0.5897058844566345},{"x":0.4611973464488983,"y":0.6102941036224365},{"x":0.4523281455039978,"y":0.6102941036224365}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4545454680919647,0.5897058844566345,0.4611973464488983,0.6102941036224365]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4545454680919647,"y":0.5897058844566345},{"x":0.5144124031066895,"y":0.591176450252533},{"x":0.5144124031066895,"y":0.6117647290229797},{"x":0.4523281455039978,"y":0.6102941036224365}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4495454680919647,0.5827058844566345,0.5194124031066895,0.6187647290229797],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5631929039955139,"y":0.595588207244873},{"x":0.6008869409561157,"y":0.5941176414489746},{"x":0.6008869409561157,"y":0.6397058963775635},{"x":0.5654101967811584,"y":0.6411764621734619}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جان","boundary":[0.5631929039955139,0.595588207244873,0.6008869409561157,0.6397058963775635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4811529815196991,"y":0.5970588326454163},{"x":0.5521064400672913,"y":0.595588207244873},{"x":0.5543237328529358,"y":0.6411764621734619},{"x":0.48337027430534363,"y":0.6426470875740051}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"فیلیپ","boundary":[0.4811529815196991,0.5970588326454163,0.5543237328529358,0.6411764621734619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4368070960044861,"y":0.5985293984413147},{"x":0.4678492248058319,"y":0.5970588326454163},{"x":0.47006651759147644,"y":0.6426470875740051},{"x":0.4390243887901306,"y":0.6426470875740051}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بام","boundary":[0.4368070960044861,0.5985293984413147,0.47006651759147644,0.6426470875740051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3725055456161499,"y":0.6000000238418579},{"x":0.4368070960044861,"y":0.5985293984413147},{"x":0.4368070960044861,"y":0.6441176533699036},{"x":0.37472283840179443,"y":0.645588219165802}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گارت","boundary":[0.3725055456161499,0.6000000238418579,0.4368070960044861,0.6441176533699036]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3725055456161499,"y":0.5985293984413147},{"x":0.6008869409561157,"y":0.5941176414489746},{"x":0.6008869409561157,"y":0.6397058963775635},{"x":0.37472283840179443,"y":0.645588219165802}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.3675055456161499,0.5915293984413147,0.6058869409561157,0.6467058963775635],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4545454680919647,"y":0.6691176295280457},{"x":0.5188469886779785,"y":0.6691176295280457},{"x":0.5188469886779785,"y":0.6911764740943909},{"x":0.4545454680919647,"y":0.6911764740943909}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.4545454680919647,0.6691176295280457,0.5188469886779785,0.6911764740943909]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45011085271835327,"y":0.6691176295280457},{"x":0.4589800536632538,"y":0.6691176295280457},{"x":0.4589800536632538,"y":0.6911764740943909},{"x":0.45011085271835327,"y":0.6911764740943909}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.45011085271835327,0.6691176295280457,0.4589800536632538,0.6911764740943909]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5033259391784668,"y":0.6867647171020508},{"x":0.5521064400672913,"y":0.6852940917015076},{"x":0.5543237328529358,"y":0.716176450252533},{"x":0.5055432319641113,"y":0.7176470756530762}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زیبا","boundary":[0.5033259391784668,0.6867647171020508,0.5543237328529358,0.716176450252533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45676276087760925,"y":0.6882352828979492},{"x":0.49223947525024414,"y":0.6867647171020508},{"x":0.49223947525024414,"y":0.7176470756530762},{"x":0.4589800536632538,"y":0.7191176414489746}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"جم","boundary":[0.45676276087760925,0.6882352828979492,0.49223947525024414,0.7176470756530762]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4235033392906189,"y":0.6897059082984924},{"x":0.4545454680919647,"y":0.6882352828979492},{"x":0.45676276087760925,"y":0.7191176414489746},{"x":0.4257206320762634,"y":0.720588207244873}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زاد","boundary":[0.4235033392906189,0.6897059082984924,0.45676276087760925,0.7191176414489746]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.6000000238418579},{"languageCode":"ar","confidence":0.4000000059604645}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4235033392906189,"y":0.6691176295280457},{"x":0.5543237328529358,"y":0.6691176295280457},{"x":0.5543237328529358,"y":0.720588207244873},{"x":0.4235033392906189,"y":0.720588207244873}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4185033392906189,0.6621176295280456,0.5593237328529358,0.727588207244873],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/b0d23c1271804f56/pages/qBotnmhZkhVUqdRz.jpg","blurred":"/storage/books/b0d23c1271804f56/pages/EdcgOouwyXlcMMxO.jpg","webpSec":"/storage/books/b0d23c1271804f56/pages/haOgliaKJAVnmDyA-sec.webp"},"info":{"width":451,"height":681,"margin":[0.000623128686405867,0.00026788152156947465,0.9980420204488243,0.9986420440505781]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5121951103210449,"y":0.19089573621749878},{"x":0.5787139534950256,"y":0.1923641711473465},{"x":0.5764966607093811,"y":0.21585902571678162},{"x":0.5121951103210449,"y":0.21585902571678162}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شورای","boundary":[0.5121951103210449,0.19089573621749878,0.5764966607093811,0.21585902571678162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40576496720314026,"y":0.18942731618881226},{"x":0.49889135360717773,"y":0.19089573621749878},{"x":0.49889135360717773,"y":0.21585902571678162},{"x":0.40576496720314026,"y":0.2143906056880951}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.40576496720314026,0.18942731618881226,0.49889135360717773,0.21585902571678162]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40576496720314026,"y":0.18942731618881226},{"x":0.5787139534950256,"y":0.1923641711473465},{"x":0.5764966607093811,"y":0.21585902571678162},{"x":0.40576496720314026,"y":0.2143906056880951}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.40076496720314025,0.18242731618881225,0.5814966607093811,0.22285902571678162],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6208425760269165,"y":0.24669604003429413},{"x":0.6940132975578308,"y":0.24669604003429413},{"x":0.6940132975578308,"y":0.2687224745750427},{"x":0.618625283241272,"y":0.2687224745750427}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ابوالقاسم","boundary":[0.6208425760269165,0.24669604003429413,0.6940132975578308,0.2687224745750427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5787139534950256,"y":0.24669604003429413},{"x":0.6119734048843384,"y":0.24669604003429413},{"x":0.6119734048843384,"y":0.2687224745750427},{"x":0.5787139534950256,"y":0.2687224745750427}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متین","boundary":[0.5787139534950256,0.24669604003429413,0.6119734048843384,0.2687224745750427]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5787139534950256,"y":0.24669604003429413},{"x":0.6940132975578308,"y":0.24669604003429413},{"x":0.6940132975578308,"y":0.2687224745750427},{"x":0.5787139534950256,"y":0.2687224745750427}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5737139534950256,0.23969604003429412,0.6990132975578308,0.27572247457504273],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4101995527744293,"y":0.2437591850757599},{"x":0.432372510433197,"y":0.2437591850757599},{"x":0.43458980321884155,"y":0.26138031482696533},{"x":0.41241684556007385,"y":0.26138031482696533}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.4101995527744293,0.2437591850757599,0.43458980321884155,0.26138031482696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3569844663143158,"y":0.2437591850757599},{"x":0.4035476744174957,"y":0.2437591850757599},{"x":0.4035476744174957,"y":0.26138031482696533},{"x":0.3569844663143158,"y":0.26138031482696533}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصغر","boundary":[0.3569844663143158,0.2437591850757599,0.4035476744174957,0.26138031482696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.286031037569046,"y":0.2437591850757599},{"x":0.3503325879573822,"y":0.2437591850757599},{"x":0.3503325879573822,"y":0.26284876465797424},{"x":0.28824833035469055,"y":0.26284876465797424}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معصومی","boundary":[0.286031037569046,0.2437591850757599,0.3503325879573822,0.26284876465797424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6053215265274048,"y":0.27165931463241577},{"x":0.6917960047721863,"y":0.27165931463241577},{"x":0.6917960047721863,"y":0.2892804741859436},{"x":0.6053215265274048,"y":0.2892804741859436}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عبدالرحمن","boundary":[0.6053215265274048,0.27165931463241577,0.6917960047721863,0.2892804741859436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5432372689247131,"y":0.27165931463241577},{"x":0.5898004174232483,"y":0.27165931463241577},{"x":0.5898004174232483,"y":0.2892804741859436},{"x":0.5432372689247131,"y":0.2878120541572571}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.5432372689247131,0.27165931463241577,0.5898004174232483,0.2892804741859436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5099778175354004,"y":0.27019089460372925},{"x":0.5388026833534241,"y":0.27165931463241577},{"x":0.5388026833534241,"y":0.2892804741859436},{"x":0.5099778175354004,"y":0.2878120541572571}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.5099778175354004,0.27019089460372925,0.5388026833534241,0.2892804741859436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37472283840179443,"y":0.2672540247440338},{"x":0.432372510433197,"y":0.2687224745750427},{"x":0.432372510433197,"y":0.28487518429756165},{"x":0.37472283840179443,"y":0.28487518429756165}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.37472283840179443,0.2672540247440338,0.432372510433197,0.28487518429756165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31707316637039185,"y":0.2672540247440338},{"x":0.3592017590999603,"y":0.2672540247440338},{"x":0.3592017590999603,"y":0.28487518429756165},{"x":0.31707316637039185,"y":0.28487518429756165}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسدی","boundary":[0.31707316637039185,0.2672540247440338,0.3592017590999603,0.28487518429756165]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.286031037569046,"y":0.2437591850757599},{"x":0.6917960047721863,"y":0.2437591850757599},{"x":0.6917960047721863,"y":0.2892804741859436},{"x":0.286031037569046,"y":0.2892804741859436}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.281031037569046,0.23675918507575988,0.6967960047721863,0.2962804741859436],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5033259391784668,"y":0.2951541841030121},{"x":0.5565410256385803,"y":0.2966226041316986},{"x":0.5543237328529358,"y":0.3171806037425995},{"x":0.5011086463928223,"y":0.31571218371391296}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ابراهيم","boundary":[0.5033259391784668,0.2951541841030121,0.5543237328529358,0.3171806037425995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41241684556007385,"y":0.29368576407432556},{"x":0.4966740608215332,"y":0.2951541841030121},{"x":0.4966740608215332,"y":0.31571218371391296},{"x":0.41241684556007385,"y":0.31424376368522644}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سليمانزاده","boundary":[0.41241684556007385,0.29368576407432556,0.4966740608215332,0.31571218371391296]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41241684556007385,"y":0.29221731424331665},{"x":0.5565410256385803,"y":0.2966226041316986},{"x":0.5543237328529358,"y":0.3171806037425995},{"x":0.41241684556007385,"y":0.31424376368522644}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.40741684556007385,0.28521731424331664,0.5593237328529358,0.3241806037425995],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4745011031627655,"y":0.3392070531845093},{"x":0.5454545617103577,"y":0.33773863315582275},{"x":0.5454545617103577,"y":0.3641703426837921},{"x":0.4745011031627655,"y":0.3641703426837921}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خدمات","boundary":[0.4745011031627655,0.3392070531845093,0.5454545617103577,0.3641703426837921]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42793792486190796,"y":0.3392070531845093},{"x":0.46341463923454285,"y":0.3392070531845093},{"x":0.46341463923454285,"y":0.3641703426837921},{"x":0.42793792486190796,"y":0.36563876271247864}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فنی","boundary":[0.42793792486190796,0.3392070531845093,0.46341463923454285,0.3641703426837921]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4079822599887848,"y":0.3392070531845093},{"x":0.41906872391700745,"y":0.3392070531845093},{"x":0.41906872391700745,"y":0.36563876271247864},{"x":0.4079822599887848,"y":0.36563876271247864}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4079822599887848,0.3392070531845093,0.41906872391700745,0.36563876271247864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6053215265274048,"y":0.3700440526008606},{"x":0.6474500894546509,"y":0.3700440526008606},{"x":0.6474500894546509,"y":0.3906020522117615},{"x":0.6031042337417603,"y":0.3906020522117615}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حسن","boundary":[0.6053215265274048,0.3700440526008606,0.6474500894546509,0.3906020522117615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5321508049964905,"y":0.3685756325721741},{"x":0.6008869409561157,"y":0.3700440526008606},{"x":0.5986696481704712,"y":0.3906020522117615},{"x":0.5321508049964905,"y":0.3906020522117615}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"سالارنیا","boundary":[0.5321508049964905,0.3685756325721741,0.5986696481704712,0.3906020522117615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5188469886779785,"y":0.3685756325721741},{"x":0.5277161598205566,"y":0.3685756325721741},{"x":0.5277161598205566,"y":0.38913363218307495},{"x":0.5188469886779785,"y":0.38913363218307495}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5188469886779785,0.3685756325721741,0.5277161598205566,0.38913363218307495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4656319320201874,"y":0.36710718274116516},{"x":0.5144124031066895,"y":0.3685756325721741},{"x":0.5144124031066895,"y":0.38913363218307495},{"x":0.4656319320201874,"y":0.38913363218307495}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مسئول","boundary":[0.4656319320201874,0.36710718274116516,0.5144124031066895,0.38913363218307495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4146341383457184,"y":0.36710718274116516},{"x":0.45011085271835327,"y":0.36710718274116516},{"x":0.44789355993270874,"y":0.3876652121543884},{"x":0.4146341383457184,"y":0.3876652121543884}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.4146341383457184,0.36710718274116516,0.44789355993270874,0.3876652121543884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3946785032749176,"y":0.36710718274116516},{"x":0.4013303816318512,"y":0.36710718274116516},{"x":0.4013303816318512,"y":0.3876652121543884},{"x":0.39246121048927307,"y":0.3876652121543884}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3946785032749176,0.36710718274116516,0.4013303816318512,0.3876652121543884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31707316637039185,"y":0.36563876271247864},{"x":0.3880265951156616,"y":0.36563876271247864},{"x":0.3880265951156616,"y":0.3876652121543884},{"x":0.31707316637039185,"y":0.3861967623233795}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.31707316637039185,0.36563876271247864,0.3880265951156616,0.3876652121543884]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31707316637039185,"y":0.33627018332481384},{"x":0.6474500894546509,"y":0.3392070531845093},{"x":0.6474500894546509,"y":0.392070472240448},{"x":0.31707316637039185,"y":0.38913363218307495}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.31207316637039184,0.32927018332481384,0.6524500894546509,0.399070472240448],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8580931425094604,"y":0.6446402072906494},{"x":0.8824833631515503,"y":0.6446402072906494},{"x":0.8802660703659058,"y":0.6754772663116455},{"x":0.8580931425094604,"y":0.6754772663116455}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.8580931425094604,0.6446402072906494,0.8802660703659058,0.6754772663116455]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.813747227191925,"y":0.6446402072906494},{"x":0.8558758497238159,"y":0.6461086869239807},{"x":0.8558758497238159,"y":0.6754772663116455},{"x":0.813747227191925,"y":0.6754772663116455}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.813747227191925,0.6446402072906494,0.8558758497238159,0.6754772663116455]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7982261776924133,"y":0.6446402072906494},{"x":0.8115299344062805,"y":0.6446402072906494},{"x":0.8115299344062805,"y":0.6740087866783142},{"x":0.7982261776924133,"y":0.6740087866783142}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7982261776924133,0.6446402072906494,0.8115299344062805,0.6740087866783142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7228381633758545,"y":0.6446402072906494},{"x":0.7893570065498352,"y":0.6446402072906494},{"x":0.7893570065498352,"y":0.6754772663116455},{"x":0.7228381633758545,"y":0.6740087866783142}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چگونه","boundary":[0.7228381633758545,0.6446402072906494,0.7893570065498352,0.6754772663116455]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6718403697013855,"y":0.6446402072906494},{"x":0.7095343470573425,"y":0.6446402072906494},{"x":0.7095343470573425,"y":0.6740087866783142},{"x":0.669623076915741,"y":0.6740087866783142}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هرس","boundary":[0.6718403697013855,0.6446402072906494,0.7095343470573425,0.6740087866783142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6053215265274048,"y":0.6431717872619629},{"x":0.6452327966690063,"y":0.6446402072906494},{"x":0.6452327966690063,"y":0.6740087866783142},{"x":0.6031042337417603,"y":0.6740087866783142}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنیم","boundary":[0.6053215265274048,0.6431717872619629,0.6452327966690063,0.6740087866783142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8470066785812378,"y":0.6740087866783142},{"x":0.8780487775802612,"y":0.6740087866783142},{"x":0.8780487775802612,"y":0.6975036859512329},{"x":0.8470066785812378,"y":0.6975036859512329}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مؤلف","boundary":[0.8470066785812378,0.6740087866783142,0.8780487775802612,0.6975036859512329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8248336911201477,"y":0.6740087866783142},{"x":0.8337028622627258,"y":0.6740087866783142},{"x":0.8337028622627258,"y":0.6975036859512329},{"x":0.8248336911201477,"y":0.6975036859512329}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8248336911201477,0.6740087866783142,0.8337028622627258,0.6975036859512329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7849224209785461,"y":0.6740087866783142},{"x":0.8159645199775696,"y":0.6740087866783142},{"x":0.8159645199775696,"y":0.6975036859512329},{"x":0.7849224209785461,"y":0.6975036859512329}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جان","boundary":[0.7849224209785461,0.6740087866783142,0.8159645199775696,0.6975036859512329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7317073345184326,"y":0.6740087866783142},{"x":0.7804877758026123,"y":0.6740087866783142},{"x":0.7804877758026123,"y":0.6975036859512329},{"x":0.7317073345184326,"y":0.6975036859512329}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فیلیپ","boundary":[0.7317073345184326,0.6740087866783142,0.7804877758026123,0.6975036859512329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6962305903434753,"y":0.6740087866783142},{"x":0.7228381633758545,"y":0.6740087866783142},{"x":0.7228381633758545,"y":0.6975036859512329},{"x":0.6962305903434753,"y":0.6975036859512329}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"بام","boundary":[0.6962305903434753,0.6740087866783142,0.7228381633758545,0.6975036859512329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6563193202018738,"y":0.6740087866783142},{"x":0.6962305903434753,"y":0.6740087866783142},{"x":0.6962305903434753,"y":0.6975036859512329},{"x":0.6563193202018738,"y":0.6975036859512329}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گارت","boundary":[0.6563193202018738,0.6740087866783142,0.6962305903434753,0.6975036859512329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.809312641620636,"y":0.7019089460372925},{"x":0.8802660703659058,"y":0.7019089460372925},{"x":0.8802660703659058,"y":0.7195301055908203},{"x":0.809312641620636,"y":0.7195301055908203}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نقاشیهای","boundary":[0.809312641620636,0.7019089460372925,0.8802660703659058,0.7195301055908203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.758314847946167,"y":0.7019089460372925},{"x":0.7937915921211243,"y":0.7019089460372925},{"x":0.7937915921211243,"y":0.7195301055908203},{"x":0.758314847946167,"y":0.7195301055908203}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.758314847946167,0.7019089460372925,0.7937915921211243,0.7195301055908203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7339246273040771,"y":0.7019089460372925},{"x":0.7494456768035889,"y":0.7019089460372925},{"x":0.7494456768035889,"y":0.7195301055908203},{"x":0.7339246273040771,"y":0.7195301055908203}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7339246273040771,0.7019089460372925,0.7494456768035889,0.7195301055908203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.725055456161499,"y":0.7019089460372925},{"x":0.7317073345184326,"y":0.7019089460372925},{"x":0.7317073345184326,"y":0.7195301055908203},{"x":0.725055456161499,"y":0.7195301055908203}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.725055456161499,0.7019089460372925,0.7317073345184326,0.7195301055908203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6629711985588074,"y":0.7019089460372925},{"x":0.72062087059021,"y":0.7019089460372925},{"x":0.72062087059021,"y":0.7195301055908203},{"x":0.6629711985588074,"y":0.7195301055908203}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"دوروتی","boundary":[0.6629711985588074,0.7019089460372925,0.72062087059021,0.7195301055908203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.623059868812561,"y":0.7019089460372925},{"x":0.6430155038833618,"y":0.7019089460372925},{"x":0.6430155038833618,"y":0.7195301055908203},{"x":0.623059868812561,"y":0.7195301055908203}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"چی","boundary":[0.623059868812561,0.7019089460372925,0.6430155038833618,0.7195301055908203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5809312462806702,"y":0.7019089460372925},{"x":0.618625283241272,"y":0.7019089460372925},{"x":0.618625283241272,"y":0.7195301055908203},{"x":0.5809312462806702,"y":0.7195301055908203}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"مون","boundary":[0.5809312462806702,0.7019089460372925,0.618625283241272,0.7195301055908203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8248336911201477,"y":0.7254038453102112},{"x":0.8802660703659058,"y":0.7268722653388977},{"x":0.8802660703659058,"y":0.7488986849784851},{"x":0.8248336911201477,"y":0.7488986849784851}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.8248336911201477,0.7254038453102112,0.8802660703659058,0.7488986849784851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8159645199775696,"y":0.7254038453102112},{"x":0.8248336911201477,"y":0.7254038453102112},{"x":0.8248336911201477,"y":0.7488986849784851},{"x":0.8159645199775696,"y":0.7488986849784851}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8159645199775696,0.7254038453102112,0.8248336911201477,0.7488986849784851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7804877758026123,"y":0.7254038453102112},{"x":0.8159645199775696,"y":0.7254038453102112},{"x":0.8159645199775696,"y":0.7488986849784851},{"x":0.7804877758026123,"y":0.7488986849784851}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زیبا","boundary":[0.7804877758026123,0.7254038453102112,0.8159645199775696,0.7488986849784851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7472283840179443,"y":0.7254038453102112},{"x":0.7716186046600342,"y":0.7254038453102112},{"x":0.7716186046600342,"y":0.7474302649497986},{"x":0.7472283840179443,"y":0.7474302649497986}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"جم","boundary":[0.7472283840179443,0.7254038453102112,0.7716186046600342,0.7474302649497986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.725055456161499,"y":0.7254038453102112},{"x":0.7450110912322998,"y":0.7254038453102112},{"x":0.7450110912322998,"y":0.7474302649497986},{"x":0.725055456161499,"y":0.7474302649497986}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زاد","boundary":[0.725055456161499,0.7254038453102112,0.7450110912322998,0.7474302649497986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8625277280807495,"y":0.7488986849784851},{"x":0.8802660703659058,"y":0.7488986849784851},{"x":0.8802660703659058,"y":0.7709251046180725},{"x":0.8625277280807495,"y":0.7709251046180725}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8625277280807495,0.7488986849784851,0.8802660703659058,0.7709251046180725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7849224209785461,"y":0.7488986849784851},{"x":0.860310435295105,"y":0.7488986849784851},{"x":0.860310435295105,"y":0.7709251046180725},{"x":0.7849224209785461,"y":0.7709251046180725}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.7849224209785461,0.7488986849784851,0.860310435295105,0.7709251046180725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7738358974456787,"y":0.7474302649497986},{"x":0.7849224209785461,"y":0.7474302649497986},{"x":0.7849224209785461,"y":0.7709251046180725},{"x":0.7738358974456787,"y":0.7709251046180725}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7738358974456787,0.7474302649497986,0.7849224209785461,0.7709251046180725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7117516398429871,"y":0.7474302649497986},{"x":0.7716186046600342,"y":0.7488986849784851},{"x":0.7716186046600342,"y":0.7709251046180725},{"x":0.7117516398429871,"y":0.7709251046180725}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.7117516398429871,0.7474302649497986,0.7716186046600342,0.7709251046180725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6341463327407837,"y":0.7474302649497986},{"x":0.707317054271698,"y":0.7474302649497986},{"x":0.707317054271698,"y":0.7709251046180725},{"x":0.6341463327407837,"y":0.7709251046180725}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.6341463327407837,0.7474302649497986,0.707317054271698,0.7709251046180725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5631929039955139,"y":0.7474302649497986},{"x":0.618625283241272,"y":0.7474302649497986},{"x":0.618625283241272,"y":0.769456684589386},{"x":0.5631929039955139,"y":0.769456684589386}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.5631929039955139,0.7474302649497986,0.618625283241272,0.769456684589386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5454545617103577,"y":0.7474302649497986},{"x":0.5543237328529358,"y":0.7474302649497986},{"x":0.5543237328529358,"y":0.769456684589386},{"x":0.5454545617103577,"y":0.769456684589386}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5454545617103577,0.7474302649497986,0.5543237328529358,0.769456684589386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49889135360717773,"y":0.7474302649497986},{"x":0.5410199761390686,"y":0.7474302649497986},{"x":0.5410199761390686,"y":0.769456684589386},{"x":0.49889135360717773,"y":0.769456684589386}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.49889135360717773,0.7474302649497986,0.5410199761390686,0.769456684589386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7937915921211243,"y":0.7767988443374634},{"x":0.8713968992233276,"y":0.7782672643661499},{"x":0.8713968992233276,"y":0.7958884239196777},{"x":0.7937915921211243,"y":0.7958884239196777}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حروفچینی","boundary":[0.7937915921211243,0.7767988443374634,0.8713968992233276,0.7958884239196777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7716186046600342,"y":0.7767988443374634},{"x":0.7782704830169678,"y":0.7767988443374634},{"x":0.7782704830169678,"y":0.7944199442863464},{"x":0.7716186046600342,"y":0.7944199442863464}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7716186046600342,0.7767988443374634,0.7782704830169678,0.7944199442863464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7095343470573425,"y":0.7753304243087769},{"x":0.762749433517456,"y":0.7767988443374634},{"x":0.762749433517456,"y":0.7944199442863464},{"x":0.7095343470573425,"y":0.7944199442863464}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.7095343470573425,0.7753304243087769,0.762749433517456,0.7944199442863464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6718403697013855,"y":0.7753304243087769},{"x":0.707317054271698,"y":0.7753304243087769},{"x":0.7050997614860535,"y":0.7944199442863464},{"x":0.6718403697013855,"y":0.7929515242576599}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6718403697013855,0.7753304243087769,0.7050997614860535,0.7944199442863464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6607539057731628,"y":0.7753304243087769},{"x":0.6674057841300964,"y":0.7753304243087769},{"x":0.6674057841300964,"y":0.7929515242576599},{"x":0.6607539057731628,"y":0.7929515242576599}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6607539057731628,0.7753304243087769,0.6674057841300964,0.7929515242576599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6053215265274048,"y":0.7753304243087769},{"x":0.6518846750259399,"y":0.7753304243087769},{"x":0.6518846750259399,"y":0.7929515242576599},{"x":0.6031042337417603,"y":0.7929515242576599}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پایکار","boundary":[0.6053215265274048,0.7753304243087769,0.6518846750259399,0.7929515242576599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8115299344062805,"y":0.8017621040344238},{"x":0.8713968992233276,"y":0.8032305240631104},{"x":0.8713968992233276,"y":0.8208516836166382},{"x":0.8115299344062805,"y":0.8193832635879517}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چاپخانه","boundary":[0.8115299344062805,0.8017621040344238,0.8713968992233276,0.8208516836166382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8026607632637024,"y":0.8017621040344238},{"x":0.809312641620636,"y":0.8017621040344238},{"x":0.8070953488349915,"y":0.8179148435592651},{"x":0.8004434704780579,"y":0.8179148435592651}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8026607632637024,0.8017621040344238,0.8070953488349915,0.8179148435592651]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7738358974456787,"y":0.8002936840057373},{"x":0.7982261776924133,"y":0.8017621040344238},{"x":0.7982261776924133,"y":0.8179148435592651},{"x":0.7716186046600342,"y":0.8179148435592651}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ندا","boundary":[0.7738358974456787,0.8002936840057373,0.7982261776924133,0.8179148435592651]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8492239713668823,"y":0.826725423336029},{"x":0.8758314847946167,"y":0.8281938433647156},{"x":0.8758314847946167,"y":0.8443465232849121},{"x":0.8470066785812378,"y":0.8443465232849121}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.8492239713668823,0.826725423336029,0.8758314847946167,0.8443465232849121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915742993354797,"y":0.826725423336029},{"x":0.8359201550483704,"y":0.826725423336029},{"x":0.8359201550483704,"y":0.8443465232849121},{"x":0.7893570065498352,"y":0.8428781032562256}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.7915742993354797,0.826725423336029,0.8359201550483704,0.8443465232849121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7804877758026123,"y":0.826725423336029},{"x":0.7871397137641907,"y":0.826725423336029},{"x":0.7871397137641907,"y":0.8428781032562256},{"x":0.7804877758026123,"y":0.8428781032562256}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7804877758026123,0.826725423336029,0.7871397137641907,0.8428781032562256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.72062087059021,"y":0.8252570033073425},{"x":0.7738358974456787,"y":0.826725423336029},{"x":0.7738358974456787,"y":0.8428781032562256},{"x":0.72062087059021,"y":0.8414096832275391}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱۳۷۱","boundary":[0.72062087059021,0.8252570033073425,0.7738358974456787,0.8428781032562256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8403547406196594,"y":0.853157103061676},{"x":0.8758314847946167,"y":0.853157103061676},{"x":0.8736141920089722,"y":0.8707782626152039},{"x":0.8381374478340149,"y":0.8693098425865173}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نوبت","boundary":[0.8403547406196594,0.853157103061676,0.8736141920089722,0.8707782626152039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7893570065498352,"y":0.8516886830329895},{"x":0.8248336911201477,"y":0.853157103061676},{"x":0.8226163983345032,"y":0.8693098425865173},{"x":0.7893570065498352,"y":0.8693098425865173}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7893570065498352,0.8516886830329895,0.8226163983345032,0.8693098425865173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7782704830169678,"y":0.8516886830329895},{"x":0.7849224209785461,"y":0.8516886830329895},{"x":0.7827051281929016,"y":0.8678414225578308},{"x":0.7760531902313232,"y":0.8678414225578308}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7782704830169678,0.8516886830329895,0.7827051281929016,0.8678414225578308]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494456768035889,"y":0.8516886830329895},{"x":0.7716186046600342,"y":0.8516886830329895},{"x":0.7716186046600342,"y":0.8693098425865173},{"x":0.7472283840179443,"y":0.8678414225578308}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7494456768035889,0.8516886830329895,0.7716186046600342,0.8693098425865173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8403547406196594,"y":0.8766520023345947},{"x":0.8758314847946167,"y":0.8781204223632812},{"x":0.8758314847946167,"y":0.8942731022834778},{"x":0.8403547406196594,"y":0.8942731022834778}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تیراژ","boundary":[0.8403547406196594,0.8766520023345947,0.8758314847946167,0.8942731022834778]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8314855694770813,"y":0.8766520023345947},{"x":0.8381374478340149,"y":0.8766520023345947},{"x":0.8381374478340149,"y":0.8928046822547913},{"x":0.8314855694770813,"y":0.8928046822547913}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8314855694770813,0.8766520023345947,0.8381374478340149,0.8928046822547913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7694013118743896,"y":0.8751835823059082},{"x":0.8226163983345032,"y":0.8766520023345947},{"x":0.8226163983345032,"y":0.8928046822547913},{"x":0.7694013118743896,"y":0.8913362622261047}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۳۰۰۰","boundary":[0.7694013118743896,0.8751835823059082,0.8226163983345032,0.8928046822547913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7339246273040771,"y":0.8751835823059082},{"x":0.758314847946167,"y":0.8751835823059082},{"x":0.758314847946167,"y":0.8913362622261047},{"x":0.7339246273040771,"y":0.8913362622261047}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.7339246273040771,0.8751835823059082,0.758314847946167,0.8913362622261047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8337028622627258,"y":0.9016152620315552},{"x":0.8736141920089722,"y":0.9016152620315552},{"x":0.8736141920089722,"y":0.9177680015563965},{"x":0.8337028622627258,"y":0.9177680015563965}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.8337028622627258,0.9016152620315552,0.8736141920089722,0.9177680015563965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8203991055488586,"y":0.9016152620315552},{"x":0.8292682766914368,"y":0.9016152620315552},{"x":0.8270509839057922,"y":0.9177680015563965},{"x":0.8203991055488586,"y":0.9177680015563965}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8203991055488586,0.9016152620315552,0.8270509839057922,0.9177680015563965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7605321407318115,"y":0.9001468420028687},{"x":0.813747227191925,"y":0.9016152620315552},{"x":0.8115299344062805,"y":0.9177680015563965},{"x":0.7605321407318115,"y":0.91629958152771}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۵۰۰","boundary":[0.7605321407318115,0.9001468420028687,0.8115299344062805,0.9177680015563965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7228381633758545,"y":0.9001468420028687},{"x":0.7560975551605225,"y":0.9001468420028687},{"x":0.7538802623748779,"y":0.91629958152771},{"x":0.7228381633758545,"y":0.91629958152771}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.7228381633758545,0.9001468420028687,0.7538802623748779,0.91629958152771]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5011086463928223,"y":0.6431717872619629},{"x":0.8824833631515503,"y":0.6461086869239807},{"x":0.8780487775802612,"y":0.9177680015563965},{"x":0.4966740608215332,"y":0.9148311018943787}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.49610864639282226,0.6361717872619629,0.8830487775802612,0.9247680015563965],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/b0d23c1271804f56/pages/AIeBIRtsUUmVICGa.jpg","blurred":"/storage/books/b0d23c1271804f56/pages/PAFrLVmqMwJGCakV.jpg","webpSec":"/storage/books/b0d23c1271804f56/pages/NjsQaOUOAfIbPbKe-sec.webp"},"info":{"width":450,"height":678,"margin":[0.00027037036683824324,0.0005552814411202715,0.9979888889418708,0.9986322212261437]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155555605888367,"y":0.3849557638168335},{"x":0.6355555653572083,"y":0.3879055976867676},{"x":0.6333333253860474,"y":0.4247787594795227},{"x":0.5155555605888367,"y":0.42330384254455566}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.5155555605888367,0.3849557638168335,0.6333333253860474,0.4247787594795227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41111111640930176,"y":0.38348081707954407},{"x":0.5088889002799988,"y":0.3849557638168335},{"x":0.5088889002799988,"y":0.42330384254455566},{"x":0.40888887643814087,"y":0.42182889580726624}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.41111111640930176,0.38348081707954407,0.5088889002799988,0.42330384254455566]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41111111640930176,"y":0.38348081707954407},{"x":0.6355555653572083,"y":0.3879055976867676},{"x":0.6333333253860474,"y":0.4247787594795227},{"x":0.40888887643814087,"y":0.42182889580726624}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.40611111640930175,0.37648081707954406,0.6383333253860474,0.4317787594795227],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8377777934074402,"y":0.45870205760002136},{"x":0.8933333158493042,"y":0.4601770043373108},{"x":0.8933333158493042,"y":0.48230087757110596},{"x":0.8377777934074402,"y":0.4808259606361389}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.8377777934074402,0.45870205760002136,0.8933333158493042,0.48230087757110596]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8377777934074402,"y":0.45870205760002136},{"x":0.8933333158493042,"y":0.4601770043373108},{"x":0.8933333158493042,"y":0.48230087757110596},{"x":0.8377777934074402,"y":0.4808259606361389}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.8327777934074402,0.45170205760002136,0.8983333158493042,0.48930087757110596],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13111111521720886,"y":0.45870205760002136},{"x":0.20222222805023193,"y":0.4601770043373108},{"x":0.20222222805023193,"y":0.4764011800289154},{"x":0.13111111521720886,"y":0.4764011800289154}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"صفحه","boundary":[0.13111111521720886,0.45870205760002136,0.20222222805023193,0.4764011800289154]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13111111521720886,"y":0.45870205760002136},{"x":0.20222222805023193,"y":0.4601770043373108},{"x":0.20222222805023193,"y":0.4764011800289154},{"x":0.13111111521720886,"y":0.4764011800289154}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.12611111521720886,0.45170205760002136,0.20722222805023194,0.4834011800289154],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13111111521720886,"y":0.5},{"x":0.13555555045604706,"y":0.5},{"x":0.13555555045604706,"y":0.5132743120193481},{"x":0.13111111521720886,"y":0.5132743120193481}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵","boundary":[0.13111111521720886,0.5,0.13555555045604706,0.5132743120193481]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14222222566604614,"y":0.5},{"x":0.14888888597488403,"y":0.5},{"x":0.14888888597488403,"y":0.5132743120193481},{"x":0.14222222566604614,"y":0.5132743120193481}]},"confidence":0.949999988079071,"str":".","boundary":[0.14222222566604614,0.5,0.14888888597488403,0.5132743120193481]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13111111521720886,"y":0.5},{"x":0.14888888597488403,"y":0.5},{"x":0.14888888597488403,"y":0.5132743120193481},{"x":0.13111111521720886,"y":0.5132743120193481}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12611111521720886,0.493,0.15388888597488404,0.5202743120193482],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8422222137451172,"y":0.49705013632774353},{"x":0.8933333158493042,"y":0.49262535572052},{"x":0.897777795791626,"y":0.517699122428894},{"x":0.846666693687439,"y":0.5206489562988281}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.8422222137451172,0.49705013632774353,0.897777795791626,0.517699122428894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7666666507720947,"y":0.501474916934967},{"x":0.8266666531562805,"y":0.49852508306503296},{"x":0.8288888931274414,"y":0.5206489562988281},{"x":0.7711111307144165,"y":0.525073766708374}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.7666666507720947,0.501474916934967,0.8288888931274414,0.5206489562988281]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7666666507720947,"y":0.501474916934967},{"x":0.8933333158493042,"y":0.49262535572052},{"x":0.897777795791626,"y":0.517699122428894},{"x":0.7711111307144165,"y":0.525073766708374}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7616666507720947,0.49447491693496703,0.902777795791626,0.524699122428894],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.855555534362793,"y":0.5457227230072021},{"x":0.8955555558204651,"y":0.5457227230072021},{"x":0.897777795791626,"y":0.5693215131759644},{"x":0.855555534362793,"y":0.5693215131759644}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.855555534362793,0.5457227230072021,0.897777795791626,0.5693215131759644]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8177777528762817,"y":0.5457227230072021},{"x":0.8444444537162781,"y":0.5457227230072021},{"x":0.8444444537162781,"y":0.5693215131759644},{"x":0.8177777528762817,"y":0.5707964897155762}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.8177777528762817,0.5457227230072021,0.8444444537162781,0.5693215131759644]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7911111116409302,"y":0.5471976399421692},{"x":0.8022222518920898,"y":0.5471976399421692},{"x":0.8022222518920898,"y":0.5707964897155762},{"x":0.7911111116409302,"y":0.5707964897155762}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7911111116409302,0.5471976399421692,0.8022222518920898,0.5707964897155762]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.753333330154419,"y":0.5471976399421692},{"x":0.7822222113609314,"y":0.5457227230072021},{"x":0.7822222113609314,"y":0.5707964897155762},{"x":0.753333330154419,"y":0.5707964897155762}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چرا","boundary":[0.753333330154419,0.5471976399421692,0.7822222113609314,0.5707964897155762]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7088888883590698,"y":0.5471976399421692},{"x":0.7444444298744202,"y":0.5471976399421692},{"x":0.746666669845581,"y":0.5707964897155762},{"x":0.7088888883590698,"y":0.5722714066505432}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"هرس","boundary":[0.7088888883590698,0.5471976399421692,0.746666669845581,0.5707964897155762]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6177777647972107,"y":0.5471976399421692},{"x":0.6866666674613953,"y":0.5471976399421692},{"x":0.6866666674613953,"y":0.5722714066505432},{"x":0.6200000047683716,"y":0.5722714066505432}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میکنیم","boundary":[0.6177777647972107,0.5471976399421692,0.6866666674613953,0.5722714066505432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602222204208374,"y":0.5486725568771362},{"x":0.6133333444595337,"y":0.5486725568771362},{"x":0.6133333444595337,"y":0.5722714066505432},{"x":0.6044444441795349,"y":0.5722714066505432}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.602222204208374,0.5486725568771362,0.6133333444595337,0.5722714066505432]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602222204208374,"y":0.5471976399421692},{"x":0.8955555558204651,"y":0.5457227230072021},{"x":0.897777795791626,"y":0.5693215131759644},{"x":0.6044444441795349,"y":0.5722714066505432}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.597222204208374,0.5401976399421692,0.902777795791626,0.5763215131759644],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13111111521720886,"y":0.5501474738121033},{"x":0.13555555045604706,"y":0.5501474738121033},{"x":0.13555555045604706,"y":0.5619469285011292},{"x":0.13111111521720886,"y":0.5619469285011292}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۷","boundary":[0.13111111521720886,0.5501474738121033,0.13555555045604706,0.5619469285011292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14222222566604614,"y":0.5501474738121033},{"x":0.14666666090488434,"y":0.5501474738121033},{"x":0.14666666090488434,"y":0.5619469285011292},{"x":0.14222222566604614,"y":0.5619469285011292}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":".","boundary":[0.14222222566604614,0.5501474738121033,0.14666666090488434,0.5619469285011292]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13111111521720886,"y":0.5501474738121033},{"x":0.14666666090488434,"y":0.5501474738121033},{"x":0.14666666090488434,"y":0.5619469285011292},{"x":0.13111111521720886,"y":0.5619469285011292}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.12611111521720886,0.5431474738121033,0.15166666090488434,0.5689469285011292],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13111111521720886,"y":0.5766961574554443},{"x":0.13555555045604706,"y":0.5766961574554443},{"x":0.13555555045604706,"y":0.5884955525398254},{"x":0.13111111521720886,"y":0.5884955525398254}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۸","boundary":[0.13111111521720886,0.5766961574554443,0.13555555045604706,0.5884955525398254]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14222222566604614,"y":0.5766961574554443},{"x":0.1666666716337204,"y":0.5766961574554443},{"x":0.1666666716337204,"y":0.5884955525398254},{"x":0.14222222566604614,"y":0.5884955525398254}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"...","boundary":[0.14222222566604614,0.5766961574554443,0.1666666716337204,0.5884955525398254]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13111111521720886,"y":0.5766961574554443},{"x":0.1666666716337204,"y":0.5766961574554443},{"x":0.1666666716337204,"y":0.5884955525398254},{"x":0.13111111521720886,"y":0.5884955525398254}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.12611111521720886,0.5696961574554443,0.1716666716337204,0.5954955525398254],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8866666555404663,"y":0.5737463235855103},{"x":0.897777795791626,"y":0.5737463235855103},{"x":0.8955555558204651,"y":0.5988200306892395},{"x":0.8844444155693054,"y":0.5988200306892395}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8866666555404663,0.5737463235855103,0.8955555558204651,0.5988200306892395]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8488888740539551,"y":0.5722714066505432},{"x":0.8799999952316284,"y":0.5737463235855103},{"x":0.8777777552604675,"y":0.5988200306892395},{"x":0.8444444537162781,"y":0.5973451137542725}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"هرس","boundary":[0.8488888740539551,0.5722714066505432,0.8777777552604675,0.5988200306892395]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7555555701255798,"y":0.5678465962409973},{"x":0.8333333134651184,"y":0.5707964897155762},{"x":0.8311111330986023,"y":0.5958701968193054},{"x":0.7511110901832581,"y":0.5929203629493713}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نگهداری","boundary":[0.7555555701255798,0.5678465962409973,0.8311111330986023,0.5958701968193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8888888955116272,"y":0.5973451137542725},{"x":0.897777795791626,"y":0.5973451137542725},{"x":0.897777795791626,"y":0.6194690465927124},{"x":0.8888888955116272,"y":0.6194690465927124}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8888888955116272,0.5973451137542725,0.897777795791626,0.6194690465927124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.851111114025116,"y":0.5958701968193054},{"x":0.8799999952316284,"y":0.5973451137542725},{"x":0.8799999952316284,"y":0.6194690465927124},{"x":0.8488888740539551,"y":0.6194690465927124}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هرس","boundary":[0.851111114025116,0.5958701968193054,0.8799999952316284,0.6194690465927124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8111110925674438,"y":0.5958701968193054},{"x":0.8288888931274414,"y":0.5958701968193054},{"x":0.8266666531562805,"y":0.6194690465927124},{"x":0.8088889122009277,"y":0.6179941296577454}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.8111110925674438,0.5958701968193054,0.8266666531562805,0.6194690465927124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7688888907432556,"y":0.5958701968193054},{"x":0.8022222518920898,"y":0.5958701968193054},{"x":0.8022222518920898,"y":0.6179941296577454},{"x":0.7688888907432556,"y":0.6179941296577454}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دلیل","boundary":[0.7688888907432556,0.5958701968193054,0.8022222518920898,0.6179941296577454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7111111283302307,"y":0.5943952798843384},{"x":0.7511110901832581,"y":0.5943952798843384},{"x":0.7511110901832581,"y":0.6179941296577454},{"x":0.7111111283302307,"y":0.6165191531181335}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.7111111283302307,0.5943952798843384,0.7511110901832581,0.6179941296577454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6422222256660461,"y":0.5929203629493713},{"x":0.7044444680213928,"y":0.5943952798843384},{"x":0.7044444680213928,"y":0.6165191531181335},{"x":0.6422222256660461,"y":0.6165191531181335}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"شرایط","boundary":[0.6422222256660461,0.5929203629493713,0.7044444680213928,0.6165191531181335]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644444465637207,"y":0.5663716793060303},{"x":0.8999999761581421,"y":0.5722714066505432},{"x":0.8955555558204651,"y":0.6209439635276794},{"x":0.6422222256660461,"y":0.6165191531181335}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.639444465637207,0.5593716793060303,0.9005555558204651,0.6279439635276794],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14222222566604614,"y":0.5988200306892395},{"x":0.1666666716337204,"y":0.5988200306892395},{"x":0.1666666716337204,"y":0.6120944023132324},{"x":0.14222222566604614,"y":0.6120944023132324}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"...","boundary":[0.14222222566604614,0.5988200306892395,0.1666666716337204,0.6120944023132324]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13111111521720886,"y":0.6002950072288513},{"x":0.13555555045604706,"y":0.6002950072288513},{"x":0.13555555045604706,"y":0.6120944023132324},{"x":0.13111111521720886,"y":0.6120944023132324}]},"confidence":0.28999999165534973,"str":"و","boundary":[0.13111111521720886,0.6002950072288513,0.13555555045604706,0.6120944023132324]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13111111521720886,"y":0.5988200306892395},{"x":0.1666666716337204,"y":0.5988200306892395},{"x":0.1666666716337204,"y":0.6120944023132324},{"x":0.13111111521720886,"y":0.6120944023132324}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.12611111521720886,0.5918200306892395,0.1716666716337204,0.6190944023132324],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12888889014720917,"y":0.6238937973976135},{"x":0.15555556118488312,"y":0.6253687143325806},{"x":0.15555556118488312,"y":0.6386430859565735},{"x":0.12888889014720917,"y":0.6371681690216064}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱","boundary":[0.12888889014720917,0.6238937973976135,0.15555556118488312,0.6386430859565735]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15777777135372162,"y":0.6253687143325806},{"x":0.162222221493721,"y":0.6253687143325806},{"x":0.162222221493721,"y":0.6386430859565735},{"x":0.15555556118488312,"y":0.6386430859565735}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":".","boundary":[0.15777777135372162,0.6253687143325806,0.162222221493721,0.6386430859565735]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12888889014720917,"y":0.6238937973976135},{"x":0.162222221493721,"y":0.6253687143325806},{"x":0.162222221493721,"y":0.6386430859565735},{"x":0.12888889014720917,"y":0.6371681690216064}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12388889014720916,0.6168937973976135,0.167222221493721,0.6456430859565735],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8888888955116272,"y":0.6209439635276794},{"x":0.897777795791626,"y":0.6194690465927124},{"x":0.897777795791626,"y":0.6415929198265076},{"x":0.8888888955116272,"y":0.6415929198265076}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8888888955116272,0.6209439635276794,0.897777795791626,0.6415929198265076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7866666913032532,"y":0.6224188804626465},{"x":0.8777777552604675,"y":0.6209439635276794},{"x":0.8799999952316284,"y":0.6430678367614746},{"x":0.7866666913032532,"y":0.6460176706314087}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جوانسازی","boundary":[0.7866666913032532,0.6224188804626465,0.8799999952316284,0.6430678367614746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7111111283302307,"y":0.6238937973976135},{"x":0.7666666507720947,"y":0.6238937973976135},{"x":0.7666666507720947,"y":0.6460176706314087},{"x":0.7133333086967468,"y":0.6460176706314087}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پرچین","boundary":[0.7111111283302307,0.6238937973976135,0.7666666507720947,0.6460176706314087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8888888955116272,"y":0.6460176706314087},{"x":0.897777795791626,"y":0.6460176706314087},{"x":0.897777795791626,"y":0.6681416034698486},{"x":0.8888888955116272,"y":0.6681416034698486}]},"confidence":0.49000000953674316,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8888888955116272,0.6460176706314087,0.897777795791626,0.6681416034698486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8199999928474426,"y":0.6460176706314087},{"x":0.8844444155693054,"y":0.6460176706314087},{"x":0.8844444155693054,"y":0.6681416034698486},{"x":0.8199999928474426,"y":0.6696165204048157}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"درختان","boundary":[0.8199999928474426,0.6460176706314087,0.8844444155693054,0.6681416034698486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7644444704055786,"y":0.6474926471710205},{"x":0.8111110925674438,"y":0.6460176706314087},{"x":0.8111110925674438,"y":0.6696165204048157},{"x":0.7666666507720947,"y":0.6696165204048157}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سایه","boundary":[0.7644444704055786,0.6474926471710205,0.8111110925674438,0.6696165204048157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7133333086967468,"y":0.6474926471710205},{"x":0.7666666507720947,"y":0.6474926471710205},{"x":0.7666666507720947,"y":0.6696165204048157},{"x":0.7133333086967468,"y":0.6696165204048157}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.7133333086967468,0.6474926471710205,0.7666666507720947,0.6696165204048157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.695555567741394,"y":0.6474926471710205},{"x":0.7044444680213928,"y":0.6474926471710205},{"x":0.7044444680213928,"y":0.6710914373397827},{"x":0.695555567741394,"y":0.6710914373397827}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.695555567741394,0.6474926471710205,0.7044444680213928,0.6710914373397827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6511111259460449,"y":0.6474926471710205},{"x":0.6866666674613953,"y":0.6474926471710205},{"x":0.6888889074325562,"y":0.6710914373397827},{"x":0.6511111259460449,"y":0.6710914373397827}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دائم","boundary":[0.6511111259460449,0.6474926471710205,0.6888889074325562,0.6710914373397827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6155555844306946,"y":0.6489675641059875},{"x":0.648888885974884,"y":0.6474926471710205},{"x":0.648888885974884,"y":0.6710914373397827},{"x":0.6155555844306946,"y":0.6710914373397827}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سبز","boundary":[0.6155555844306946,0.6489675641059875,0.648888885974884,0.6710914373397827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8888888955116272,"y":0.6710914373397827},{"x":0.897777795791626,"y":0.6710914373397827},{"x":0.897777795791626,"y":0.6946902871131897},{"x":0.8888888955116272,"y":0.6946902871131897}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8888888955116272,0.6710914373397827,0.897777795791626,0.6946902871131897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8444444537162781,"y":0.6710914373397827},{"x":0.8822222352027893,"y":0.6710914373397827},{"x":0.8844444155693054,"y":0.6961652040481567},{"x":0.8444444537162781,"y":0.6961652040481567}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"میوه","boundary":[0.8444444537162781,0.6710914373397827,0.8844444155693054,0.6961652040481567]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8244444727897644,"y":0.6725663542747498},{"x":0.8377777934074402,"y":0.6710914373397827},{"x":0.8377777934074402,"y":0.6961652040481567},{"x":0.8244444727897644,"y":0.6961652040481567}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.8244444727897644,0.6725663542747498,0.8377777934074402,0.6961652040481567]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066666722297668,"y":0.6725663542747498},{"x":0.8177777528762817,"y":0.6725663542747498},{"x":0.8177777528762817,"y":0.6961652040481567},{"x":0.8066666722297668,"y":0.6961652040481567}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8066666722297668,0.6725663542747498,0.8177777528762817,0.6961652040481567]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7400000095367432,"y":0.6740412712097168},{"x":0.7977777719497681,"y":0.6725663542747498},{"x":0.7977777719497681,"y":0.6976401209831238},{"x":0.742222249507904,"y":0.6976401209831238}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پیچها","boundary":[0.7400000095367432,0.6740412712097168,0.7977777719497681,0.6976401209831238]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6155555844306946,"y":0.6253687143325806},{"x":0.897777795791626,"y":0.6209439635276794},{"x":0.8999999761581421,"y":0.6946902871131897},{"x":0.6177777647972107,"y":0.7005899548530579}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6105555844306946,0.6183687143325806,0.9049999761581421,0.7016902871131897],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12888889014720917,"y":0.6504424810409546},{"x":0.15555556118488312,"y":0.6489675641059875},{"x":0.15555556118488312,"y":0.6637167930603027},{"x":0.12888889014720917,"y":0.6637167930603027}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲","boundary":[0.12888889014720917,0.6504424810409546,0.15555556118488312,0.6637167930603027]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15555556118488312,"y":0.6504424810409546},{"x":0.162222221493721,"y":0.6504424810409546},{"x":0.162222221493721,"y":0.6637167930603027},{"x":0.15777777135372162,"y":0.6637167930603027}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":".","boundary":[0.15555556118488312,0.6504424810409546,0.162222221493721,0.6637167930603027]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12888889014720917,"y":0.6504424810409546},{"x":0.162222221493721,"y":0.6489675641059875},{"x":0.162222221493721,"y":0.6637167930603027},{"x":0.12888889014720917,"y":0.6637167930603027}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12388889014720916,0.6434424810409546,0.167222221493721,0.6707167930603027],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12888889014720917,"y":0.6740412712097168},{"x":0.15333333611488342,"y":0.6740412712097168},{"x":0.15333333611488342,"y":0.6887905597686768},{"x":0.12888889014720917,"y":0.6887905597686768}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳","boundary":[0.12888889014720917,0.6740412712097168,0.15333333611488342,0.6887905597686768]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15777777135372162,"y":0.6740412712097168},{"x":0.1644444465637207,"y":0.6740412712097168},{"x":0.1644444465637207,"y":0.6887905597686768},{"x":0.15777777135372162,"y":0.6887905597686768}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":".","boundary":[0.15777777135372162,0.6740412712097168,0.1644444465637207,0.6887905597686768]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12888889014720917,"y":0.6740412712097168},{"x":0.1644444465637207,"y":0.6740412712097168},{"x":0.1644444465637207,"y":0.6887905597686768},{"x":0.12888889014720917,"y":0.6887905597686768}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.12388889014720916,0.6670412712097168,0.1694444465637207,0.6957905597686768],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8888888955116272,"y":0.7020648717880249},{"x":0.8955555558204651,"y":0.7020648717880249},{"x":0.8955555558204651,"y":0.7241888046264648},{"x":0.8866666555404663,"y":0.7227138876914978}]},"confidence":0.4699999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8888888955116272,0.7020648717880249,0.8955555558204651,0.7241888046264648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8488888740539551,"y":0.7005899548530579},{"x":0.8799999952316284,"y":0.7020648717880249},{"x":0.8777777552604675,"y":0.7227138876914978},{"x":0.8488888740539551,"y":0.721238911151886}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"هرس","boundary":[0.8488888740539551,0.7005899548530579,0.8777777552604675,0.7227138876914978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.753333330154419,"y":0.6976401209831238},{"x":0.8311111330986023,"y":0.7005899548530579},{"x":0.8288888931274414,"y":0.721238911151886},{"x":0.7511110901832581,"y":0.719763994216919}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اصلاحی","boundary":[0.753333330154419,0.6976401209831238,0.8288888931274414,0.721238911151886]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.753333330154419,"y":0.6976401209831238},{"x":0.8955555558204651,"y":0.7020648717880249},{"x":0.8955555558204651,"y":0.7241888046264648},{"x":0.7511110901832581,"y":0.719763994216919}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.7483333301544189,0.6906401209831238,0.9005555558204651,0.7311888046264648],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13111111521720886,"y":0.6991150379180908},{"x":0.15333333611488342,"y":0.7005899548530579},{"x":0.15333333611488342,"y":0.7138643264770508},{"x":0.12888889014720917,"y":0.7138643264770508}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳","boundary":[0.13111111521720886,0.6991150379180908,0.15333333611488342,0.7138643264770508]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15777777135372162,"y":0.7005899548530579},{"x":0.1733333319425583,"y":0.7005899548530579},{"x":0.1733333319425583,"y":0.7138643264770508},{"x":0.15777777135372162,"y":0.7138643264770508}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"..","boundary":[0.15777777135372162,0.7005899548530579,0.1733333319425583,0.7138643264770508]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13111111521720886,"y":0.6991150379180908},{"x":0.1733333319425583,"y":0.7005899548530579},{"x":0.1733333319425583,"y":0.7138643264770508},{"x":0.12888889014720917,"y":0.7138643264770508}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12611111521720886,0.6921150379180908,0.1783333319425583,0.7208643264770508],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12888889014720917,"y":0.7492625117301941},{"x":0.15111111104488373,"y":0.7492625117301941},{"x":0.15111111104488373,"y":0.762536883354187},{"x":0.12888889014720917,"y":0.762536883354187}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵","boundary":[0.12888889014720917,0.7492625117301941,0.15111111104488373,0.762536883354187]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15555556118488312,"y":0.7492625117301941},{"x":0.162222221493721,"y":0.7492625117301941},{"x":0.162222221493721,"y":0.762536883354187},{"x":0.15555556118488312,"y":0.762536883354187}]},"confidence":0.949999988079071,"str":".","boundary":[0.15555556118488312,0.7492625117301941,0.162222221493721,0.762536883354187]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12888889014720917,"y":0.7492625117301941},{"x":0.162222221493721,"y":0.7492625117301941},{"x":0.162222221493721,"y":0.762536883354187},{"x":0.12888889014720917,"y":0.762536883354187}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12388889014720916,0.7422625117301941,0.167222221493721,0.769536883354187],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12888889014720917,"y":0.7743362784385681},{"x":0.15333333611488342,"y":0.7743362784385681},{"x":0.15333333611488342,"y":0.7876105904579163},{"x":0.13111111521720886,"y":0.7890855669975281}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵","boundary":[0.12888889014720917,0.7743362784385681,0.15333333611488342,0.7876105904579163]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15555556118488312,"y":0.7743362784385681},{"x":0.162222221493721,"y":0.7743362784385681},{"x":0.162222221493721,"y":0.7876105904579163},{"x":0.15555556118488312,"y":0.7876105904579163}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.15555556118488312,0.7743362784385681,0.162222221493721,0.7876105904579163]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12888889014720917,"y":0.7743362784385681},{"x":0.162222221493721,"y":0.7743362784385681},{"x":0.162222221493721,"y":0.7876105904579163},{"x":0.13111111521720886,"y":0.7890855669975281}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12388889014720916,0.7673362784385681,0.167222221493721,0.7946105904579163],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12666666507720947,"y":0.7994100451469421},{"x":0.15333333611488342,"y":0.7994100451469421},{"x":0.15333333611488342,"y":0.8126843571662903},{"x":0.12666666507720947,"y":0.8126843571662903}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۱۸","boundary":[0.12666666507720947,0.7994100451469421,0.15333333611488342,0.8126843571662903]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15555556118488312,"y":0.7979351282119751},{"x":0.1711111068725586,"y":0.7979351282119751},{"x":0.1711111068725586,"y":0.8112094402313232},{"x":0.15555556118488312,"y":0.8112094402313232}]},"confidence":0.7799999713897705,"str":"..","boundary":[0.15555556118488312,0.7979351282119751,0.1711111068725586,0.8112094402313232]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12666666507720947,"y":0.7994100451469421},{"x":0.1711111068725586,"y":0.7979351282119751},{"x":0.1711111068725586,"y":0.8112094402313232},{"x":0.12666666507720947,"y":0.8126843571662903}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.12166666507720947,0.7924100451469421,0.1761111068725586,0.8182094402313232],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.851111114025116,"y":0.744837760925293},{"x":0.897777795791626,"y":0.744837760925293},{"x":0.897777795791626,"y":0.7743362784385681},{"x":0.851111114025116,"y":0.7743362784385681}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.851111114025116,0.744837760925293,0.897777795791626,0.7743362784385681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8088889122009277,"y":0.744837760925293},{"x":0.846666693687439,"y":0.744837760925293},{"x":0.846666693687439,"y":0.7743362784385681},{"x":0.8088889122009277,"y":0.7743362784385681}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.8088889122009277,0.744837760925293,0.846666693687439,0.7743362784385681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7911111116409302,"y":0.744837760925293},{"x":0.8022222518920898,"y":0.744837760925293},{"x":0.8022222518920898,"y":0.7743362784385681},{"x":0.7911111116409302,"y":0.7743362784385681}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7911111116409302,0.744837760925293,0.8022222518920898,0.7743362784385681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7222222089767456,"y":0.744837760925293},{"x":0.7822222113609314,"y":0.744837760925293},{"x":0.7822222113609314,"y":0.7743362784385681},{"x":0.7222222089767456,"y":0.7743362784385681}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چگونه","boundary":[0.7222222089767456,0.744837760925293,0.7822222113609314,0.7743362784385681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6755555272102356,"y":0.744837760925293},{"x":0.7111111283302307,"y":0.744837760925293},{"x":0.7111111283302307,"y":0.7743362784385681},{"x":0.6755555272102356,"y":0.7743362784385681}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هرس","boundary":[0.6755555272102356,0.744837760925293,0.7111111283302307,0.7743362784385681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133333444595337,"y":0.744837760925293},{"x":0.653333306312561,"y":0.744837760925293},{"x":0.653333306312561,"y":0.7743362784385681},{"x":0.6133333444595337,"y":0.7743362784385681}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کنیم","boundary":[0.6133333444595337,0.744837760925293,0.653333306312561,0.7743362784385681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.744837760925293},{"x":0.6111111044883728,"y":0.744837760925293},{"x":0.6111111044883728,"y":0.7743362784385681},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7743362784385681}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.6000000238418579,0.744837760925293,0.6111111044883728,0.7743362784385681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8866666555404663,"y":0.771386444568634},{"x":0.8955555558204651,"y":0.771386444568634},{"x":0.8955555558204651,"y":0.7905604839324951},{"x":0.8888888955116272,"y":0.7905604839324951}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8866666555404663,0.771386444568634,0.8955555558204651,0.7905604839324951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8422222137451172,"y":0.771386444568634},{"x":0.8799999952316284,"y":0.771386444568634},{"x":0.8799999952316284,"y":0.7905604839324951},{"x":0.8422222137451172,"y":0.7905604839324951}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هدف","boundary":[0.8422222137451172,0.771386444568634,0.8799999952316284,0.7905604839324951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7866666913032532,"y":0.771386444568634},{"x":0.8266666531562805,"y":0.771386444568634},{"x":0.8288888931274414,"y":0.7920354008674622},{"x":0.7866666913032532,"y":0.7920354008674622}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شما","boundary":[0.7866666913032532,0.771386444568634,0.8288888931274414,0.7920354008674622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7133333086967468,"y":0.7728613615036011},{"x":0.7733333110809326,"y":0.771386444568634},{"x":0.7733333110809326,"y":0.7920354008674622},{"x":0.7133333086967468,"y":0.7920354008674622}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چیست","boundary":[0.7133333086967468,0.7728613615036011,0.7733333110809326,0.7920354008674622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6977777481079102,"y":0.7728613615036011},{"x":0.7066666483879089,"y":0.7728613615036011},{"x":0.7066666483879089,"y":0.7920354008674622},{"x":0.6977777481079102,"y":0.7920354008674622}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.6977777481079102,0.7728613615036011,0.7066666483879089,0.7920354008674622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8288888931274414,"y":0.7935103178024292},{"x":0.897777795791626,"y":0.7920354008674622},{"x":0.897777795791626,"y":0.8156341910362244},{"x":0.8288888931274414,"y":0.8171091675758362}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".گیاهان","boundary":[0.8288888931274414,0.7935103178024292,0.897777795791626,0.8156341910362244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7555555701255798,"y":0.7949852347373962},{"x":0.8155555725097656,"y":0.7935103178024292},{"x":0.8155555725097656,"y":0.8171091675758362},{"x":0.7555555701255798,"y":0.8171091675758362}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چگونه","boundary":[0.7555555701255798,0.7949852347373962,0.8155555725097656,0.8171091675758362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7066666483879089,"y":0.7949852347373962},{"x":0.7511110901832581,"y":0.7949852347373962},{"x":0.7511110901832581,"y":0.8171091675758362},{"x":0.7066666483879089,"y":0.8185840845108032}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.7066666483879089,0.7949852347373962,0.7511110901832581,0.8171091675758362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777777671813965,"y":0.7949852347373962},{"x":0.6977777481079102,"y":0.7949852347373962},{"x":0.6977777481079102,"y":0.8185840845108032},{"x":0.6800000071525574,"y":0.8185840845108032}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6777777671813965,0.7949852347373962,0.6977777481079102,0.8185840845108032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6333333253860474,"y":0.7949852347373962},{"x":0.6688888669013977,"y":0.7949852347373962},{"x":0.6688888669013977,"y":0.8185840845108032},{"x":0.6333333253860474,"y":0.8185840845108032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کنند","boundary":[0.6333333253860474,0.7949852347373962,0.6688888669013977,0.8185840845108032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6177777647972107,"y":0.7964601516723633},{"x":0.6288889050483704,"y":0.7964601516723633},{"x":0.6288889050483704,"y":0.8185840845108032},{"x":0.6200000047683716,"y":0.8185840845108032}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.6177777647972107,0.7964601516723633,0.6288889050483704,0.8185840845108032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8888888955116272,"y":0.8230088353157043},{"x":0.897777795791626,"y":0.8230088353157043},{"x":0.897777795791626,"y":0.8451327681541443},{"x":0.8888888955116272,"y":0.8451327681541443}]},"confidence":0.41999998688697815,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8888888955116272,0.8230088353157043,0.897777795791626,0.8451327681541443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.851111114025116,"y":0.8230088353157043},{"x":0.8799999952316284,"y":0.8230088353157043},{"x":0.8799999952316284,"y":0.8451327681541443},{"x":0.851111114025116,"y":0.8451327681541443}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.851111114025116,0.8230088353157043,0.8799999952316284,0.8451327681541443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7288888692855835,"y":0.8215339183807373},{"x":0.8399999737739563,"y":0.8230088353157043},{"x":0.8399999737739563,"y":0.8451327681541443},{"x":0.7288888692855835,"y":0.8436577916145325}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دستورالعمل","boundary":[0.7288888692855835,0.8215339183807373,0.8399999737739563,0.8451327681541443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8888888955116272,"y":0.8466076850891113},{"x":0.8955555558204651,"y":0.8466076850891113},{"x":0.8955555558204651,"y":0.8687315583229065},{"x":0.8888888955116272,"y":0.8687315583229065}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8888888955116272,0.8466076850891113,0.8955555558204651,0.8687315583229065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8311111330986023,"y":0.8466076850891113},{"x":0.8777777552604675,"y":0.8466076850891113},{"x":0.8777777552604675,"y":0.8687315583229065},{"x":0.8311111330986023,"y":0.8687315583229065}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چیدن","boundary":[0.8311111330986023,0.8466076850891113,0.8777777552604675,0.8687315583229065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7355555295944214,"y":0.8466076850891113},{"x":0.8199999928474426,"y":0.8466076850891113},{"x":0.8199999928474426,"y":0.8687315583229065},{"x":0.7355555295944214,"y":0.8687315583229065}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سرشاخه","boundary":[0.7355555295944214,0.8466076850891113,0.8199999928474426,0.8687315583229065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7155555486679077,"y":0.8466076850891113},{"x":0.7333333492279053,"y":0.8466076850891113},{"x":0.7333333492279053,"y":0.8687315583229065},{"x":0.7155555486679077,"y":0.8687315583229065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7155555486679077,0.8466076850891113,0.7333333492279053,0.8687315583229065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6977777481079102,"y":0.8466076850891113},{"x":0.7088888883590698,"y":0.8466076850891113},{"x":0.7088888883590698,"y":0.8687315583229065},{"x":0.6977777481079102,"y":0.8687315583229065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6977777481079102,0.8466076850891113,0.7088888883590698,0.8687315583229065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6355555653572083,"y":0.8466076850891113},{"x":0.6911110877990723,"y":0.8466076850891113},{"x":0.6911110877990723,"y":0.8687315583229065},{"x":0.6355555653572083,"y":0.8687315583229065}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تمرین","boundary":[0.6355555653572083,0.8466076850891113,0.6911110877990723,0.8687315583229065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.597777783870697,"y":0.8466076850891113},{"x":0.6288889050483704,"y":0.8466076850891113},{"x":0.6288889050483704,"y":0.8687315583229065},{"x":0.597777783870697,"y":0.8687315583229065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کنید","boundary":[0.597777783870697,0.8466076850891113,0.6288889050483704,0.8687315583229065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8622221946716309,"y":0.8731563687324524},{"x":0.897777795791626,"y":0.8731563687324524},{"x":0.897777795791626,"y":0.8938053250312805},{"x":0.8622221946716309,"y":0.8938053250312805}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"-کار","boundary":[0.8622221946716309,0.8731563687324524,0.897777795791626,0.8938053250312805]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7933333516120911,"y":0.8716813921928406},{"x":0.851111114025116,"y":0.8731563687324524},{"x":0.851111114025116,"y":0.8938053250312805},{"x":0.7933333516120911,"y":0.8938053250312805}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مجدد","boundary":[0.7933333516120911,0.8716813921928406,0.851111114025116,0.8938053250312805]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.757777750492096,"y":0.8716813921928406},{"x":0.7866666913032532,"y":0.8716813921928406},{"x":0.7866666913032532,"y":0.8938053250312805},{"x":0.757777750492096,"y":0.8923304080963135}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.757777750492096,0.8716813921928406,0.7866666913032532,0.8938053250312805]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7177777886390686,"y":0.8716813921928406},{"x":0.742222249507904,"y":0.8716813921928406},{"x":0.7400000095367432,"y":0.8923304080963135},{"x":0.7177777886390686,"y":0.8923304080963135}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.7177777886390686,0.8716813921928406,0.7400000095367432,0.8923304080963135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6711111068725586,"y":0.8716813921928406},{"x":0.6977777481079102,"y":0.8716813921928406},{"x":0.6977777481079102,"y":0.8923304080963135},{"x":0.6688888669013977,"y":0.8923304080963135}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.6711111068725586,0.8716813921928406,0.6977777481079102,0.8923304080963135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8866666555404663,"y":0.8982300758361816},{"x":0.8955555558204651,"y":0.8982300758361816},{"x":0.8955555558204651,"y":0.9203540086746216},{"x":0.8866666555404663,"y":0.9203540086746216}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8866666555404663,0.8982300758361816,0.8955555558204651,0.9203540086746216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8111110925674438,"y":0.8982300758361816},{"x":0.8844444155693054,"y":0.8982300758361816},{"x":0.8844444155693054,"y":0.9203540086746216},{"x":0.8111110925674438,"y":0.9203540086746216}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برداشتن","boundary":[0.8111110925674438,0.8982300758361816,0.8844444155693054,0.9203540086746216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7755555510520935,"y":0.8967551589012146},{"x":0.8022222518920898,"y":0.8967551589012146},{"x":0.8022222518920898,"y":0.9188790321350098},{"x":0.7733333110809326,"y":0.9188790321350098}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تنه","boundary":[0.7755555510520935,0.8967551589012146,0.8022222518920898,0.9188790321350098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.757777750492096,"y":0.8967551589012146},{"x":0.7666666507720947,"y":0.8967551589012146},{"x":0.7666666507720947,"y":0.9188790321350098},{"x":0.7555555701255798,"y":0.9188790321350098}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.757777750492096,0.8967551589012146,0.7666666507720947,0.9188790321350098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7111111283302307,"y":0.8967551589012146},{"x":0.7511110901832581,"y":0.8967551589012146},{"x":0.7511110901832581,"y":0.9188790321350098},{"x":0.7088888883590698,"y":0.9188790321350098}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"ساقه","boundary":[0.7111111283302307,0.8967551589012146,0.7511110901832581,0.9188790321350098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6555555462837219,"y":0.8952802419662476},{"x":0.6977777481079102,"y":0.8952802419662476},{"x":0.6977777481079102,"y":0.9188790321350098},{"x":0.6555555462837219,"y":0.9174041152000427}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"قطور","boundary":[0.6555555462837219,0.8952802419662476,0.6977777481079102,0.9188790321350098]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.597777783870697,"y":0.744837760925293},{"x":0.897777795791626,"y":0.744837760925293},{"x":0.897777795791626,"y":0.9203540086746216},{"x":0.597777783870697,"y":0.9203540086746216}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.592777783870697,0.737837760925293,0.902777795791626,0.9273540086746216],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12888889014720917,"y":0.8244837522506714},{"x":0.15555556118488312,"y":0.8244837522506714},{"x":0.15555556118488312,"y":0.8377581238746643},{"x":0.12888889014720917,"y":0.8377581238746643}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۲۱","boundary":[0.12888889014720917,0.8244837522506714,0.15555556118488312,0.8377581238746643]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15555556118488312,"y":0.8244837522506714},{"x":0.17555555701255798,"y":0.8244837522506714},{"x":0.17555555701255798,"y":0.8377581238746643},{"x":0.15555556118488312,"y":0.8377581238746643}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"..","boundary":[0.15555556118488312,0.8244837522506714,0.17555555701255798,0.8377581238746643]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12888889014720917,"y":0.8244837522506714},{"x":0.17555555701255798,"y":0.8244837522506714},{"x":0.17555555701255798,"y":0.8377581238746643},{"x":0.12888889014720917,"y":0.8377581238746643}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12388889014720916,0.8174837522506714,0.180555557012558,0.8447581238746643],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12666666507720947,"y":0.8997049927711487},{"x":0.15333333611488342,"y":0.8997049927711487},{"x":0.15333333611488342,"y":0.9129793643951416},{"x":0.12666666507720947,"y":0.9129793643951416}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۳","boundary":[0.12666666507720947,0.8997049927711487,0.15333333611488342,0.9129793643951416]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15555556118488312,"y":0.8997049927711487},{"x":0.17555555701255798,"y":0.8997049927711487},{"x":0.17555555701255798,"y":0.9129793643951416},{"x":0.15555556118488312,"y":0.9129793643951416}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"..","boundary":[0.15555556118488312,0.8997049927711487,0.17555555701255798,0.9129793643951416]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12666666507720947,"y":0.8997049927711487},{"x":0.17555555701255798,"y":0.8997049927711487},{"x":0.17555555701255798,"y":0.9129793643951416},{"x":0.12666666507720947,"y":0.9129793643951416}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.12166666507720947,0.8927049927711487,0.180555557012558,0.9199793643951416],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/b0d23c1271804f56/pages/tXQYfeYKMcOoYLOO.jpg","blurred":"/storage/books/b0d23c1271804f56/pages/nZRGWRdTovTPkflF.jpg","webpSec":"/storage/books/b0d23c1271804f56/pages/gzLOLnKVwbiUsBrF-sec.webp"},"info":{"width":450,"height":679,"margin":[0.0002012345751126607,0.00011115496946891032,0.998053086455663,0.9986340628709639]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18444444239139557,"y":0.08100147545337677},{"x":0.2266666740179062,"y":0.08100147545337677},{"x":0.2266666740179062,"y":0.09867452085018158},{"x":0.18444444239139557,"y":0.09867452085018158}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چگونه","boundary":[0.18444444239139557,0.08100147545337677,0.2266666740179062,0.09867452085018158]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15333333611488342,"y":0.0824742242693901},{"x":0.17777778208255768,"y":0.08100147545337677},{"x":0.17777778208255768,"y":0.10014727711677551},{"x":0.15333333611488342,"y":0.10014727711677551}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"هرس","boundary":[0.15333333611488342,0.0824742242693901,0.17777778208255768,0.10014727711677551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1111111119389534,"y":0.0824742242693901},{"x":0.13555555045604706,"y":0.0824742242693901},{"x":0.13555555045604706,"y":0.10014727711677551},{"x":0.1111111119389534,"y":0.10014727711677551}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"کنیم","boundary":[0.1111111119389534,0.0824742242693901,0.13555555045604706,0.10014727711677551]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1111111119389534,"y":0.0824742242693901},{"x":0.2266666740179062,"y":0.08100147545337677},{"x":0.2266666740179062,"y":0.09867452085018158},{"x":0.1111111119389534,"y":0.10014727711677551}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.1061111119389534,0.0754742242693901,0.2316666740179062,0.10567452085018159],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8022222518920898,"y":0.1296023577451706},{"x":0.8622221946716309,"y":0.1296023577451706},{"x":0.8622221946716309,"y":0.15316642820835114},{"x":0.8022222518920898,"y":0.15316642820835114}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.8022222518920898,0.1296023577451706,0.8622221946716309,0.15316642820835114]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8022222518920898,"y":0.1296023577451706},{"x":0.8622221946716309,"y":0.1296023577451706},{"x":0.8622221946716309,"y":0.15316642820835114},{"x":0.8022222518920898,"y":0.15316642820835114}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7972222518920898,0.12260235774517059,0.8672221946716309,0.16016642820835114],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10000000149011612,"y":0.12812960147857666},{"x":0.1666666716337204,"y":0.1296023577451706},{"x":0.1666666716337204,"y":0.14874815940856934},{"x":0.10000000149011612,"y":0.1472754031419754}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"صفحه","boundary":[0.10000000149011612,0.12812960147857666,0.1666666716337204,0.14874815940856934]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10000000149011612,"y":0.12812960147857666},{"x":0.1666666716337204,"y":0.1296023577451706},{"x":0.1666666716337204,"y":0.14874815940856934},{"x":0.10000000149011612,"y":0.1472754031419754}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.09500000149011611,0.12112960147857665,0.1716666716337204,0.15574815940856934],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10000000149011612,"y":0.17083947360515594},{"x":0.12444444745779037,"y":0.17083947360515594},{"x":0.12222222238779068,"y":0.1855670064687729},{"x":0.10000000149011612,"y":0.1855670064687729}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۴","boundary":[0.10000000149011612,0.17083947360515594,0.12222222238779068,0.1855670064687729]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12666666507720947,"y":0.17231222987174988},{"x":0.13333334028720856,"y":0.17231222987174988},{"x":0.13111111521720886,"y":0.1855670064687729},{"x":0.12666666507720947,"y":0.1855670064687729}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":".","boundary":[0.12666666507720947,0.17231222987174988,0.13111111521720886,0.1855670064687729]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10000000149011612,"y":0.17083947360515594},{"x":0.13333334028720856,"y":0.17083947360515594},{"x":0.13111111521720886,"y":0.1855670064687729},{"x":0.10000000149011612,"y":0.1855670064687729}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09500000149011611,0.16383947360515594,0.13611111521720887,0.1925670064687729],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10000000149011612,"y":0.19587628543376923},{"x":0.12222222238779068,"y":0.19587628543376923},{"x":0.12222222238779068,"y":0.20913107693195343},{"x":0.10000000149011612,"y":0.20913107693195343}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۶","boundary":[0.10000000149011612,0.19587628543376923,0.12222222238779068,0.20913107693195343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12666666507720947,"y":0.19587628543376923},{"x":0.13111111521720886,"y":0.19587628543376923},{"x":0.13111111521720886,"y":0.20913107693195343},{"x":0.12666666507720947,"y":0.20913107693195343}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":".","boundary":[0.12666666507720947,0.19587628543376923,0.13111111521720886,0.20913107693195343]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10000000149011612,"y":0.19587628543376923},{"x":0.13111111521720886,"y":0.19587628543376923},{"x":0.13111111521720886,"y":0.20913107693195343},{"x":0.10000000149011612,"y":0.20913107693195343}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.09500000149011611,0.18887628543376922,0.13611111521720887,0.21613107693195344],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09777777642011642,"y":0.2209131121635437},{"x":0.12444444745779037,"y":0.2209131121635437},{"x":0.12444444745779037,"y":0.2341678887605667},{"x":0.09777777642011642,"y":0.2341678887605667}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۶","boundary":[0.09777777642011642,0.2209131121635437,0.12444444745779037,0.2341678887605667]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12888889014720917,"y":0.2209131121635437},{"x":0.13333334028720856,"y":0.2209131121635437},{"x":0.13333334028720856,"y":0.2341678887605667},{"x":0.12888889014720917,"y":0.2341678887605667}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":".","boundary":[0.12888889014720917,0.2209131121635437,0.13333334028720856,0.2341678887605667]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09777777642011642,"y":0.2209131121635437},{"x":0.13333334028720856,"y":0.2209131121635437},{"x":0.13333334028720856,"y":0.2341678887605667},{"x":0.09777777642011642,"y":0.2341678887605667}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.09277777642011642,0.2139131121635437,0.13833334028720856,0.24116788876056672],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8577777743339539,"y":0.17378497123718262},{"x":0.8644444346427917,"y":0.17378497123718262},{"x":0.8622221946716309,"y":0.19145803153514862},{"x":0.855555534362793,"y":0.19145803153514862}]},"confidence":0.3799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8577777743339539,0.17378497123718262,0.8622221946716309,0.19145803153514862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8244444727897644,"y":0.17378497123718262},{"x":0.8533333539962769,"y":0.17378497123718262},{"x":0.8533333539962769,"y":0.19145803153514862},{"x":0.8244444727897644,"y":0.1899852752685547}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سر","boundary":[0.8244444727897644,0.17378497123718262,0.8533333539962769,0.19145803153514862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7844444513320923,"y":0.17231222987174988},{"x":0.8177777528762817,"y":0.17378497123718262},{"x":0.8155555725097656,"y":0.1899852752685547},{"x":0.7844444513320923,"y":0.1899852752685547}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هرس","boundary":[0.7844444513320923,0.17231222987174988,0.8155555725097656,0.1899852752685547]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.855555534362793,"y":0.1944035291671753},{"x":0.8666666746139526,"y":0.1944035291671753},{"x":0.8666666746139526,"y":0.2164948433637619},{"x":0.855555534362793,"y":0.2164948433637619}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.855555534362793,0.1944035291671753,0.8666666746139526,0.2164948433637619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733333110809326,"y":0.1944035291671753},{"x":0.8577777743339539,"y":0.1944035291671753},{"x":0.8577777743339539,"y":0.2164948433637619},{"x":0.7733333110809326,"y":0.2164948433637619}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.7733333110809326,0.1944035291671753,0.8577777743339539,0.2164948433637619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7200000286102295,"y":0.1944035291671753},{"x":0.753333330154419,"y":0.1944035291671753},{"x":0.753333330154419,"y":0.2164948433637619},{"x":0.7200000286102295,"y":0.2164948433637619}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خاص","boundary":[0.7200000286102295,0.1944035291671753,0.753333330154419,0.2164948433637619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8600000143051147,"y":0.2209131121635437},{"x":0.8688889145851135,"y":0.2209131121635437},{"x":0.8666666746139526,"y":0.24300441145896912},{"x":0.8577777743339539,"y":0.24300441145896912}]},"confidence":0.4300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8600000143051147,0.2209131121635437,0.8666666746139526,0.24300441145896912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8222222328186035,"y":0.21944035589694977},{"x":0.851111114025116,"y":0.2209131121635437},{"x":0.8488888740539551,"y":0.24300441145896912},{"x":0.8199999928474426,"y":0.24153167009353638}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هرس","boundary":[0.8222222328186035,0.21944035589694977,0.8488888740539551,0.24300441145896912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.753333330154419,"y":0.2164948433637619},{"x":0.7977777719497681,"y":0.21796759963035583},{"x":0.7955555319786072,"y":0.24153167009353638},{"x":0.7511110901832581,"y":0.2385861575603485}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لورت","boundary":[0.753333330154419,0.2164948433637619,0.7955555319786072,0.24153167009353638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8577777743339539,"y":0.2503681778907776},{"x":0.8644444346427917,"y":0.2503681778907776},{"x":0.8622221946716309,"y":0.26656848192214966},{"x":0.855555534362793,"y":0.26656848192214966}]},"confidence":0.41999998688697815,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8577777743339539,0.2503681778907776,0.8622221946716309,0.26656848192214966]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8199999928474426,"y":0.24889543652534485},{"x":0.8488888740539551,"y":0.2503681778907776},{"x":0.8488888740539551,"y":0.2650957405567169},{"x":0.8177777528762817,"y":0.2650957405567169}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هرس","boundary":[0.8199999928474426,0.24889543652534485,0.8488888740539551,0.2650957405567169]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7488889098167419,"y":0.24742268025875092},{"x":0.800000011920929,"y":0.24742268025875092},{"x":0.7977777719497681,"y":0.2650957405567169},{"x":0.746666669845581,"y":0.2636229693889618}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریشه","boundary":[0.7488889098167419,0.24742268025875092,0.7977777719497681,0.2650957405567169]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8577777743339539,"y":0.27098673582077026},{"x":0.8666666746139526,"y":0.27098673582077026},{"x":0.8666666746139526,"y":0.2901325523853302},{"x":0.8577777743339539,"y":0.2901325523853302}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8577777743339539,0.27098673582077026,0.8666666746139526,0.2901325523853302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8199999928474426,"y":0.2695139944553375},{"x":0.851111114025116,"y":0.2695139944553375},{"x":0.8488888740539551,"y":0.2901325523853302},{"x":0.8199999928474426,"y":0.2901325523853302}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هرس","boundary":[0.8199999928474426,0.2695139944553375,0.8488888740539551,0.2901325523853302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7866666913032532,"y":0.2695139944553375},{"x":0.7977777719497681,"y":0.2695139944553375},{"x":0.7955555319786072,"y":0.2886597812175751},{"x":0.7844444513320923,"y":0.2886597812175751}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7866666913032532,0.2695139944553375,0.7955555319786072,0.2886597812175751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7333333492279053,"y":0.2680412232875824},{"x":0.7711111307144165,"y":0.2695139944553375},{"x":0.7688888907432556,"y":0.2886597812175751},{"x":0.7311111092567444,"y":0.2886597812175751}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طریق","boundary":[0.7333333492279053,0.2680412232875824,0.7688888907432556,0.2886597812175751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6711111068725586,"y":0.26656848192214966},{"x":0.7222222089767456,"y":0.2680412232875824},{"x":0.7200000286102295,"y":0.2886597812175751},{"x":0.6711111068725586,"y":0.28718703985214233}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایجاد","boundary":[0.6711111068725586,0.26656848192214966,0.7200000286102295,0.2886597812175751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6244444251060486,"y":0.26656848192214966},{"x":0.6622222065925598,"y":0.26656848192214966},{"x":0.6622222065925598,"y":0.28718703985214233},{"x":0.6244444251060486,"y":0.28718703985214233}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کانال","boundary":[0.6244444251060486,0.26656848192214966,0.6622222065925598,0.28718703985214233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8600000143051147,"y":0.29160529375076294},{"x":0.8688889145851135,"y":0.29160529375076294},{"x":0.8688889145851135,"y":0.31369662284851074},{"x":0.8600000143051147,"y":0.31369662284851074}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8600000143051147,0.29160529375076294,0.8688889145851135,0.31369662284851074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7977777719497681,"y":0.29160529375076294},{"x":0.8488888740539551,"y":0.2901325523853302},{"x":0.851111114025116,"y":0.31369662284851074},{"x":0.7977777719497681,"y":0.31369662284851074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چطور","boundary":[0.7977777719497681,0.29160529375076294,0.851111114025116,0.31369662284851074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7599999904632568,"y":0.29160529375076294},{"x":0.7911111116409302,"y":0.29160529375076294},{"x":0.7911111116409302,"y":0.31369662284851074},{"x":0.7599999904632568,"y":0.31369662284851074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باید","boundary":[0.7599999904632568,0.29160529375076294,0.7911111116409302,0.31369662284851074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7155555486679077,"y":0.29160529375076294},{"x":0.746666669845581,"y":0.29160529375076294},{"x":0.7488889098167419,"y":0.31369662284851074},{"x":0.7155555486679077,"y":0.3151693642139435}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هرس","boundary":[0.7155555486679077,0.29160529375076294,0.7488889098167419,0.31369662284851074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6644444465637207,"y":0.29160529375076294},{"x":0.6911110877990723,"y":0.29160529375076294},{"x":0.6933333277702332,"y":0.3151693642139435},{"x":0.6644444465637207,"y":0.3151693642139435}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرد","boundary":[0.6644444465637207,0.29160529375076294,0.6933333277702332,0.3151693642139435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.648888885974884,"y":0.29307806491851807},{"x":0.6577777862548828,"y":0.29307806491851807},{"x":0.6577777862548828,"y":0.3151693642139435},{"x":0.648888885974884,"y":0.3151693642139435}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.648888885974884,0.29307806491851807,0.6577777862548828,0.3151693642139435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.855555534362793,"y":0.31811487674713135},{"x":0.8666666746139526,"y":0.31811487674713135},{"x":0.8666666746139526,"y":0.3416789472103119},{"x":0.855555534362793,"y":0.3416789472103119}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.855555534362793,0.31811487674713135,0.8666666746139526,0.3416789472103119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8022222518920898,"y":0.31811487674713135},{"x":0.855555534362793,"y":0.31811487674713135},{"x":0.855555534362793,"y":0.3416789472103119},{"x":0.8022222518920898,"y":0.3416789472103119}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وسایل","boundary":[0.8022222518920898,0.31811487674713135,0.855555534362793,0.3416789472103119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7755555510520935,"y":0.3195876181125641},{"x":0.7844444513320923,"y":0.3195876181125641},{"x":0.7866666913032532,"y":0.3416789472103119},{"x":0.7755555510520935,"y":0.3416789472103119}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7755555510520935,0.3195876181125641,0.7866666913032532,0.3416789472103119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7311111092567444,"y":0.3195876181125641},{"x":0.7688888907432556,"y":0.3195876181125641},{"x":0.7688888907432556,"y":0.3416789472103119},{"x":0.7333333492279053,"y":0.3416789472103119}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ابزار","boundary":[0.7311111092567444,0.3195876181125641,0.7688888907432556,0.3416789472103119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6866666674613953,"y":0.3195876181125641},{"x":0.7222222089767456,"y":0.3195876181125641},{"x":0.7222222089767456,"y":0.3416789472103119},{"x":0.6866666674613953,"y":0.34315168857574463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هرس","boundary":[0.6866666674613953,0.3195876181125641,0.7222222089767456,0.3416789472103119]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6266666650772095,"y":0.17083947360515594},{"x":0.8711110949516296,"y":0.17378497123718262},{"x":0.8666666746139526,"y":0.34462445974349976},{"x":0.6222222447395325,"y":0.3416789472103119}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6216666650772095,0.16383947360515594,0.8716666746139526,0.35162445974349976],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09777777642011642,"y":0.24594992399215698},{"x":0.12444444745779037,"y":0.24594992399215698},{"x":0.12444444745779037,"y":0.2606774568557739},{"x":0.09777777642011642,"y":0.2592047154903412}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷","boundary":[0.09777777642011642,0.24594992399215698,0.12444444745779037,0.2606774568557739]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12888889014720917,"y":0.24594992399215698},{"x":0.13333334028720856,"y":0.24594992399215698},{"x":0.13333334028720856,"y":0.2592047154903412},{"x":0.12888889014720917,"y":0.2592047154903412}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":".","boundary":[0.12888889014720917,0.24594992399215698,0.13333334028720856,0.2592047154903412]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09777777642011642,"y":0.24594992399215698},{"x":0.13333334028720856,"y":0.24594992399215698},{"x":0.13333334028720856,"y":0.2606774568557739},{"x":0.09777777642011642,"y":0.2592047154903412}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09277777642011642,0.23894992399215698,0.13833334028720856,0.26767745685577393],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09777777642011642,"y":0.2724595069885254},{"x":0.12222222238779068,"y":0.2724595069885254},{"x":0.12222222238779068,"y":0.2857142984867096},{"x":0.09777777642011642,"y":0.2857142984867096}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۸","boundary":[0.09777777642011642,0.2724595069885254,0.12222222238779068,0.2857142984867096]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12666666507720947,"y":0.2724595069885254},{"x":0.13111111521720886,"y":0.2724595069885254},{"x":0.13111111521720886,"y":0.28424152731895447},{"x":0.12666666507720947,"y":0.28424152731895447}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.12666666507720947,0.2724595069885254,0.13111111521720886,0.28424152731895447]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09777777642011642,"y":0.2724595069885254},{"x":0.13111111521720886,"y":0.27098673582077026},{"x":0.13111111521720886,"y":0.28424152731895447},{"x":0.09777777642011642,"y":0.2857142984867096}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09277777642011642,0.2654595069885254,0.13611111521720887,0.2912415273189545],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09777777642011642,"y":0.29602357745170593},{"x":0.12444444745779037,"y":0.29602357745170593},{"x":0.12444444745779037,"y":0.30927833914756775},{"x":0.10000000149011612,"y":0.30927833914756775}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۹","boundary":[0.09777777642011642,0.29602357745170593,0.12444444745779037,0.30927833914756775]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12666666507720947,"y":0.29602357745170593},{"x":0.13111111521720886,"y":0.29602357745170593},{"x":0.13333334028720856,"y":0.30927833914756775},{"x":0.12666666507720947,"y":0.30927833914756775}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":".","boundary":[0.12666666507720947,0.29602357745170593,0.13333334028720856,0.30927833914756775]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09777777642011642,"y":0.29602357745170593},{"x":0.13111111521720886,"y":0.29602357745170593},{"x":0.13333334028720856,"y":0.30927833914756775},{"x":0.10000000149011612,"y":0.3107511103153229}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09277777642011642,0.2890235774517059,0.13833334028720856,0.31627833914756776],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09777777642011642,"y":0.3711340129375458},{"x":0.12444444745779037,"y":0.3711340129375458},{"x":0.12444444745779037,"y":0.3858615756034851},{"x":0.09777777642011642,"y":0.38438880443573}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۷","boundary":[0.09777777642011642,0.3711340129375458,0.12444444745779037,0.3858615756034851]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12666666507720947,"y":0.3726067841053009},{"x":0.162222221493721,"y":0.3726067841053009},{"x":0.162222221493721,"y":0.3858615756034851},{"x":0.12666666507720947,"y":0.3858615756034851}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"....","boundary":[0.12666666507720947,0.3726067841053009,0.162222221493721,0.3858615756034851]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09777777642011642,"y":0.3711340129375458},{"x":0.162222221493721,"y":0.3726067841053009},{"x":0.162222221493721,"y":0.3858615756034851},{"x":0.09777777642011642,"y":0.38438880443573}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09277777642011642,0.36413401293754577,0.167222221493721,0.3928615756034851],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09777777642011642,"y":0.39617082476615906},{"x":0.12666666507720947,"y":0.39617082476615906},{"x":0.12444444745779037,"y":0.4108983874320984},{"x":0.09777777642011642,"y":0.4108983874320984}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۷","boundary":[0.09777777642011642,0.39617082476615906,0.12444444745779037,0.4108983874320984]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12666666507720947,"y":0.39617082476615906},{"x":0.15111111104488373,"y":0.39617082476615906},{"x":0.15111111104488373,"y":0.4108983874320984},{"x":0.12666666507720947,"y":0.4108983874320984}]},"confidence":0.7699999809265137,"str":"...","boundary":[0.12666666507720947,0.39617082476615906,0.15111111104488373,0.4108983874320984]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09777777642011642,"y":0.39617082476615906},{"x":0.15111111104488373,"y":0.39617082476615906},{"x":0.15111111104488373,"y":0.4108983874320984},{"x":0.09777777642011642,"y":0.4108983874320984}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.09277777642011642,0.38917082476615905,0.15611111104488373,0.4178983874320984],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09777777642011642,"y":0.4212076663970947},{"x":0.12444444745779037,"y":0.42268040776252747},{"x":0.12444444745779037,"y":0.43593519926071167},{"x":0.09777777642011642,"y":0.43593519926071167}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۸","boundary":[0.09777777642011642,0.4212076663970947,0.12444444745779037,0.43593519926071167]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12666666507720947,"y":0.42268040776252747},{"x":0.14666666090488434,"y":0.42268040776252747},{"x":0.14666666090488434,"y":0.43593519926071167},{"x":0.12666666507720947,"y":0.43593519926071167}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"..","boundary":[0.12666666507720947,0.42268040776252747,0.14666666090488434,0.43593519926071167]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09555555880069733,"y":0.44477173686027527},{"x":0.12666666507720947,"y":0.44477173686027527},{"x":0.12666666507720947,"y":0.4594992697238922},{"x":0.09555555880069733,"y":0.4594992697238922}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۹","boundary":[0.09555555880069733,0.44477173686027527,0.12666666507720947,0.4594992697238922]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12666666507720947,"y":0.44477173686027527},{"x":0.13333334028720856,"y":0.44477173686027527},{"x":0.13333334028720856,"y":0.4594992697238922},{"x":0.12888889014720917,"y":0.4594992697238922}]},"confidence":0.949999988079071,"str":".","boundary":[0.12666666507720947,0.44477173686027527,0.13333334028720856,0.4594992697238922]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09555555880069733,"y":0.4212076663970947},{"x":0.14666666090488434,"y":0.4212076663970947},{"x":0.14666666090488434,"y":0.4594992697238922},{"x":0.09555555880069733,"y":0.4594992697238922}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.09055555880069732,0.4142076663970947,0.15166666090488434,0.4664992697238922],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8244444727897644,"y":0.36966127157211304},{"x":0.8666666746139526,"y":0.36966127157211304},{"x":0.8666666746139526,"y":0.3946980834007263},{"x":0.8244444727897644,"y":0.3946980834007263}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8244444727897644,0.36966127157211304,0.8666666746139526,0.3946980834007263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7711111307144165,"y":0.3681885004043579},{"x":0.8133333325386047,"y":0.3681885004043579},{"x":0.8133333325386047,"y":0.3946980834007263},{"x":0.7711111307144165,"y":0.3946980834007263}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.7711111307144165,0.3681885004043579,0.8133333325386047,0.3946980834007263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7555555701255798,"y":0.3681885004043579},{"x":0.7666666507720947,"y":0.3681885004043579},{"x":0.7666666507720947,"y":0.3946980834007263},{"x":0.7555555701255798,"y":0.3946980834007263}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7555555701255798,0.3681885004043579,0.7666666507720947,0.3946980834007263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7177777886390686,"y":0.3681885004043579},{"x":0.746666669845581,"y":0.3681885004043579},{"x":0.746666669845581,"y":0.3946980834007263},{"x":0.7177777886390686,"y":0.3946980834007263}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چه","boundary":[0.7177777886390686,0.3681885004043579,0.746666669845581,0.3946980834007263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6688888669013977,"y":0.3681885004043579},{"x":0.7155555486679077,"y":0.3681885004043579},{"x":0.7155555486679077,"y":0.3946980834007263},{"x":0.6688888669013977,"y":0.3946980834007263}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"موقع","boundary":[0.6688888669013977,0.3681885004043579,0.7155555486679077,0.3946980834007263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.648888885974884,"y":0.3681885004043579},{"x":0.6600000262260437,"y":0.3681885004043579},{"x":0.6600000262260437,"y":0.3946980834007263},{"x":0.648888885974884,"y":0.3946980834007263}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.648888885974884,0.3681885004043579,0.6600000262260437,0.3946980834007263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602222204208374,"y":0.3681885004043579},{"x":0.6466666460037231,"y":0.3681885004043579},{"x":0.6466666460037231,"y":0.3946980834007263},{"x":0.602222204208374,"y":0.3946980834007263}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کجا","boundary":[0.602222204208374,0.3681885004043579,0.6466666460037231,0.3946980834007263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5622222423553467,"y":0.3681885004043579},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3681885004043579},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3932253420352936},{"x":0.5622222423553467,"y":0.3932253420352936}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باید","boundary":[0.5622222423553467,0.3681885004043579,0.6000000238418579,0.3932253420352936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5199999809265137,"y":0.3681885004043579},{"x":0.5533333420753479,"y":0.3681885004043579},{"x":0.5533333420753479,"y":0.3932253420352936},{"x":0.5199999809265137,"y":0.3932253420352936}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هرس","boundary":[0.5199999809265137,0.3681885004043579,0.5533333420753479,0.3932253420352936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46444445848464966,"y":0.3681885004043579},{"x":0.4977777898311615,"y":0.3681885004043579},{"x":0.4977777898311615,"y":0.3932253420352936},{"x":0.46444445848464966,"y":0.3932253420352936}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرد","boundary":[0.46444445848464966,0.3681885004043579,0.4977777898311615,0.3932253420352936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4511111080646515,"y":0.3681885004043579},{"x":0.46222221851348877,"y":0.3681885004043579},{"x":0.46222221851348877,"y":0.3932253420352936},{"x":0.4511111080646515,"y":0.3932253420352936}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.4511111080646515,0.3681885004043579,0.46222221851348877,0.3932253420352936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8600000143051147,"y":0.3946980834007263},{"x":0.8688889145851135,"y":0.3946980834007263},{"x":0.8688889145851135,"y":0.4197348952293396},{"x":0.8600000143051147,"y":0.4197348952293396}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8600000143051147,0.3946980834007263,0.8688889145851135,0.4197348952293396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8088889122009277,"y":0.3946980834007263},{"x":0.855555534362793,"y":0.3946980834007263},{"x":0.855555534362793,"y":0.4197348952293396},{"x":0.8088889122009277,"y":0.4197348952293396}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نتایج","boundary":[0.8088889122009277,0.3946980834007263,0.855555534362793,0.4197348952293396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7644444704055786,"y":0.3946980834007263},{"x":0.800000011920929,"y":0.3946980834007263},{"x":0.800000011920929,"y":0.41826215386390686},{"x":0.7644444704055786,"y":0.41826215386390686}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هرس","boundary":[0.7644444704055786,0.3946980834007263,0.800000011920929,0.41826215386390686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777777671813965,"y":0.3946980834007263},{"x":0.7444444298744202,"y":0.3946980834007263},{"x":0.7444444298744202,"y":0.4197348952293396},{"x":0.6777777671813965,"y":0.41826215386390686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمستانی","boundary":[0.6777777671813965,0.3946980834007263,0.7444444298744202,0.4197348952293396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.648888885974884,"y":0.3946980834007263},{"x":0.6600000262260437,"y":0.3946980834007263},{"x":0.6600000262260437,"y":0.41826215386390686},{"x":0.648888885974884,"y":0.41826215386390686}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.648888885974884,0.3946980834007263,0.6600000262260437,0.41826215386390686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5711110830307007,"y":0.3932253420352936},{"x":0.6422222256660461,"y":0.3946980834007263},{"x":0.6422222256660461,"y":0.41826215386390686},{"x":0.5711110830307007,"y":0.41826215386390686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تابستانی","boundary":[0.5711110830307007,0.3932253420352936,0.6422222256660461,0.41826215386390686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8600000143051147,"y":0.41826215386390686},{"x":0.8666666746139526,"y":0.41826215386390686},{"x":0.8666666746139526,"y":0.43888071179389954},{"x":0.8600000143051147,"y":0.43888071179389954}]},"confidence":0.4099999964237213,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8600000143051147,0.41826215386390686,0.8666666746139526,0.43888071179389954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7911111116409302,"y":0.41826215386390686},{"x":0.8488888740539551,"y":0.41826215386390686},{"x":0.8488888740539551,"y":0.43888071179389954},{"x":0.7911111116409302,"y":0.43888071179389954}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"طبیعت","boundary":[0.7911111116409302,0.41826215386390686,0.8488888740539551,0.43888071179389954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7400000095367432,"y":0.41826215386390686},{"x":0.7799999713897705,"y":0.41826215386390686},{"x":0.7799999713897705,"y":0.43888071179389954},{"x":0.7400000095367432,"y":0.43888071179389954}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بافت","boundary":[0.7400000095367432,0.41826215386390686,0.7799999713897705,0.43888071179389954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7088888883590698,"y":0.4197348952293396},{"x":0.7311111092567444,"y":0.4197348952293396},{"x":0.7311111092567444,"y":0.43888071179389954},{"x":0.7088888883590698,"y":0.43888071179389954}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7088888883590698,0.4197348952293396,0.7311111092567444,0.43888071179389954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.695555567741394,"y":0.4197348952293396},{"x":0.7044444680213928,"y":0.4197348952293396},{"x":0.7044444680213928,"y":0.43888071179389954},{"x":0.695555567741394,"y":0.43888071179389954}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.695555567741394,0.4197348952293396,0.7044444680213928,0.43888071179389954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6355555653572083,"y":0.4197348952293396},{"x":0.6800000071525574,"y":0.4197348952293396},{"x":0.6800000071525574,"y":0.43888071179389954},{"x":0.6355555653572083,"y":0.4403534531593323}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جوانه","boundary":[0.6355555653572083,0.4197348952293396,0.6800000071525574,0.43888071179389954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6088888645172119,"y":0.4197348952293396},{"x":0.6311110854148865,"y":0.4197348952293396},{"x":0.6311110854148865,"y":0.4403534531593323},{"x":0.6088888645172119,"y":0.4403534531593323}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6088888645172119,0.4197348952293396,0.6311110854148865,0.4403534531593323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8577777743339539,"y":0.43888071179389954},{"x":0.8666666746139526,"y":0.4374079406261444},{"x":0.8688889145851135,"y":0.46097201108932495},{"x":0.8600000143051147,"y":0.46097201108932495}]},"confidence":0.3700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8577777743339539,0.43888071179389954,0.8688889145851135,0.46097201108932495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.804444432258606,"y":0.4403534531593323},{"x":0.855555534362793,"y":0.43888071179389954},{"x":0.8577777743339539,"y":0.46097201108932495},{"x":0.804444432258606,"y":0.4624447822570801}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تسلط","boundary":[0.804444432258606,0.4403534531593323,0.8577777743339539,0.46097201108932495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7822222113609314,"y":0.4403534531593323},{"x":0.7955555319786072,"y":0.4403534531593323},{"x":0.7955555319786072,"y":0.4639175236225128},{"x":0.7844444513320923,"y":0.4639175236225128}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.7822222113609314,0.4403534531593323,0.7955555319786072,0.4639175236225128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7155555486679077,"y":0.4418262243270874},{"x":0.7688888907432556,"y":0.4403534531593323},{"x":0.7688888907432556,"y":0.4639175236225128},{"x":0.7177777886390686,"y":0.46539026498794556}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چیرگی","boundary":[0.7155555486679077,0.4418262243270874,0.7688888907432556,0.4639175236225128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653333306312561,"y":0.44477173686027527},{"x":0.699999988079071,"y":0.44329896569252014},{"x":0.699999988079071,"y":0.4668630361557007},{"x":0.6555555462837219,"y":0.4683357775211334}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جوانه","boundary":[0.653333306312561,0.44477173686027527,0.699999988079071,0.4668630361557007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8222222328186035,"y":0.46980854868888855},{"x":0.8666666746139526,"y":0.46980854868888855},{"x":0.8666666746139526,"y":0.4889543354511261},{"x":0.8222222328186035,"y":0.4889543354511261}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".روش","boundary":[0.8222222328186035,0.46980854868888855,0.8666666746139526,0.4889543354511261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7644444704055786,"y":0.46980854868888855},{"x":0.7977777719497681,"y":0.46980854868888855},{"x":0.7977777719497681,"y":0.4889543354511261},{"x":0.7644444704055786,"y":0.4889543354511261}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هرس","boundary":[0.7644444704055786,0.46980854868888855,0.7977777719497681,0.4889543354511261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6755555272102356,"y":0.46980854868888855},{"x":0.742222249507904,"y":0.46980854868888855},{"x":0.742222249507904,"y":0.4889543354511261},{"x":0.6755555272102356,"y":0.4889543354511261}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درختان","boundary":[0.6755555272102356,0.46980854868888855,0.742222249507904,0.4889543354511261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6266666650772095,"y":0.46980854868888855},{"x":0.6666666865348816,"y":0.46980854868888855},{"x":0.6666666865348816,"y":0.4889543354511261},{"x":0.6266666650772095,"y":0.4889543354511261}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میوه","boundary":[0.6266666650772095,0.46980854868888855,0.6666666865348816,0.4889543354511261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.855555534362793,"y":0.4933726191520691},{"x":0.8666666746139526,"y":0.4933726191520691},{"x":0.8666666746139526,"y":0.5154638886451721},{"x":0.8577777743339539,"y":0.5154638886451721}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.855555534362793,0.4933726191520691,0.8666666746139526,0.5154638886451721]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8133333325386047,"y":0.4933726191520691},{"x":0.8577777743339539,"y":0.4933726191520691},{"x":0.8577777743339539,"y":0.5154638886451721},{"x":0.8133333325386047,"y":0.5154638886451721}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.8133333325386047,0.4933726191520691,0.8577777743339539,0.5154638886451721]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7688888907432556,"y":0.4933726191520691},{"x":0.8022222518920898,"y":0.4933726191520691},{"x":0.804444432258606,"y":0.5154638886451721},{"x":0.7711111307144165,"y":0.5154638886451721}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هرس","boundary":[0.7688888907432556,0.4933726191520691,0.804444432258606,0.5154638886451721]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6844444274902344,"y":0.49484536051750183},{"x":0.7511110901832581,"y":0.4933726191520691},{"x":0.7511110901832581,"y":0.5154638886451721},{"x":0.6844444274902344,"y":0.5154638886451721}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درختان","boundary":[0.6844444274902344,0.49484536051750183,0.7511110901832581,0.5154638886451721]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6333333253860474,"y":0.49484536051750183},{"x":0.6733333468437195,"y":0.49484536051750183},{"x":0.6733333468437195,"y":0.5154638886451721},{"x":0.6333333253860474,"y":0.5169366598129272}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دائم","boundary":[0.6333333253860474,0.49484536051750183,0.6733333468437195,0.5154638886451721]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.597777783870697,"y":0.49484536051750183},{"x":0.6288889050483704,"y":0.49484536051750183},{"x":0.6288889050483704,"y":0.5169366598129272},{"x":0.597777783870697,"y":0.5169366598129272}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سبز","boundary":[0.597777783870697,0.49484536051750183,0.6288889050483704,0.5169366598129272]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4511111080646515,"y":0.3681885004043579},{"x":0.8688889145851135,"y":0.36524301767349243},{"x":0.8711110949516296,"y":0.5154638886451721},{"x":0.4511111080646515,"y":0.5184094309806824}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4461111080646515,0.3611885004043579,0.8761110949516296,0.5224638886451721],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7977777719497681,"y":0.5184094309806824},{"x":0.855555534362793,"y":0.5169366598129272},{"x":0.855555534362793,"y":0.5405007600784302},{"x":0.7977777719497681,"y":0.5405007600784302}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.7977777719497681,0.5184094309806824,0.855555534362793,0.5405007600784302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.746666669845581,"y":0.5184094309806824},{"x":0.7844444513320923,"y":0.5184094309806824},{"x":0.7844444513320923,"y":0.5405007600784302},{"x":0.746666669845581,"y":0.5405007600784302}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علفی","boundary":[0.746666669845581,0.5184094309806824,0.7844444513320923,0.5405007600784302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6977777481079102,"y":0.5184094309806824},{"x":0.7266666889190674,"y":0.5184094309806824},{"x":0.7266666889190674,"y":0.5405007600784302},{"x":0.6977777481079102,"y":0.5405007600784302}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.6977777481079102,0.5184094309806824,0.7266666889190674,0.5405007600784302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6466666460037231,"y":0.5184094309806824},{"x":0.6866666674613953,"y":0.5184094309806824},{"x":0.6866666674613953,"y":0.5405007600784302},{"x":0.6466666460037231,"y":0.5405007600784302}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساله","boundary":[0.6466666460037231,0.5184094309806824,0.6866666674613953,0.5405007600784302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8600000143051147,"y":0.5463917255401611},{"x":0.8688889145851135,"y":0.5463917255401611},{"x":0.8688889145851135,"y":0.5684830546379089},{"x":0.8600000143051147,"y":0.5684830546379089}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8600000143051147,0.5463917255401611,0.8688889145851135,0.5684830546379089]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8177777528762817,"y":0.5449190139770508},{"x":0.851111114025116,"y":0.5463917255401611},{"x":0.851111114025116,"y":0.5684830546379089},{"x":0.8177777528762817,"y":0.5684830546379089}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"هرس","boundary":[0.8177777528762817,0.5449190139770508,0.851111114025116,0.5684830546379089]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7444444298744202,"y":0.5449190139770508},{"x":0.800000011920929,"y":0.5449190139770508},{"x":0.7977777719497681,"y":0.5684830546379089},{"x":0.742222249507904,"y":0.5670102834701538}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مداوم","boundary":[0.7444444298744202,0.5449190139770508,0.7977777719497681,0.5684830546379089]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6466666460037231,"y":0.5169366598129272},{"x":0.8688889145851135,"y":0.5184094309806824},{"x":0.8688889145851135,"y":0.5684830546379089},{"x":0.644444465637207,"y":0.5684830546379089}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6416666460037231,0.5099366598129272,0.8738889145851135,0.5754830546379089],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10000000149011612,"y":0.49631810188293457},{"x":0.12444444745779037,"y":0.49631810188293457},{"x":0.12444444745779037,"y":0.508100152015686},{"x":0.10000000149011612,"y":0.508100152015686}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۱","boundary":[0.10000000149011612,0.49631810188293457,0.12444444745779037,0.508100152015686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12888889014720917,"y":0.49631810188293457},{"x":0.13333334028720856,"y":0.49631810188293457},{"x":0.13333334028720856,"y":0.508100152015686},{"x":0.12888889014720917,"y":0.508100152015686}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":".","boundary":[0.12888889014720917,0.49631810188293457,0.13333334028720856,0.508100152015686]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10000000149011612,"y":0.49631810188293457},{"x":0.13333334028720856,"y":0.49631810188293457},{"x":0.13333334028720856,"y":0.508100152015686},{"x":0.10000000149011612,"y":0.508100152015686}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.09500000149011611,0.48931810188293456,0.13833334028720856,0.515100152015686],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10000000149011612,"y":0.5213549137115479},{"x":0.12444444745779037,"y":0.5213549137115479},{"x":0.12444444745779037,"y":0.5331369638442993},{"x":0.10000000149011612,"y":0.5331369638442993}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۴۱","boundary":[0.10000000149011612,0.5213549137115479,0.12444444745779037,0.5331369638442993]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12666666507720947,"y":0.5213549137115479},{"x":0.14444445073604584,"y":0.5213549137115479},{"x":0.14444445073604584,"y":0.5331369638442993},{"x":0.12666666507720947,"y":0.5331369638442993}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"..","boundary":[0.12666666507720947,0.5213549137115479,0.14444445073604584,0.5331369638442993]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10000000149011612,"y":0.5213549137115479},{"x":0.14444445073604584,"y":0.5198822021484375},{"x":0.14444445073604584,"y":0.5331369638442993},{"x":0.10000000149011612,"y":0.5331369638442993}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09500000149011611,0.5143549137115478,0.14944445073604584,0.5401369638442993],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09777777642011642,"y":0.5463917255401611},{"x":0.12666666507720947,"y":0.5463917255401611},{"x":0.12666666507720947,"y":0.5596465468406677},{"x":0.09777777642011642,"y":0.5596465468406677}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۴۲","boundary":[0.09777777642011642,0.5463917255401611,0.12666666507720947,0.5596465468406677]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12666666507720947,"y":0.5463917255401611},{"x":0.14666666090488434,"y":0.5463917255401611},{"x":0.14666666090488434,"y":0.5596465468406677},{"x":0.12666666507720947,"y":0.5596465468406677}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"..","boundary":[0.12666666507720947,0.5463917255401611,0.14666666090488434,0.5596465468406677]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09777777642011642,"y":0.5463917255401611},{"x":0.14666666090488434,"y":0.5463917255401611},{"x":0.14666666090488434,"y":0.5596465468406677},{"x":0.09777777642011642,"y":0.5596465468406677}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.09277777642011642,0.5393917255401611,0.15166666090488434,0.5666465468406677],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10000000149011612,"y":0.5949926376342773},{"x":0.12222222238779068,"y":0.5949926376342773},{"x":0.12222222238779068,"y":0.6097201704978943},{"x":0.10000000149011612,"y":0.6097201704978943}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۴۳","boundary":[0.10000000149011612,0.5949926376342773,0.12222222238779068,0.6097201704978943]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12666666507720947,"y":0.5949926376342773},{"x":0.14666666090488434,"y":0.5949926376342773},{"x":0.14666666090488434,"y":0.6097201704978943},{"x":0.12666666507720947,"y":0.6097201704978943}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"..","boundary":[0.12666666507720947,0.5949926376342773,0.14666666090488434,0.6097201704978943]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10000000149011612,"y":0.5949926376342773},{"x":0.14666666090488434,"y":0.5964654088020325},{"x":0.14666666090488434,"y":0.6097201704978943},{"x":0.10000000149011612,"y":0.6097201704978943}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.09500000149011611,0.5879926376342773,0.15166666090488434,0.6167201704978943],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.6200294494628906},{"x":0.4444444477558136,"y":0.6200294494628906},{"x":0.4444444477558136,"y":0.6332842707633972},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6347569823265076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.4000000059604645,0.6200294494628906,0.4444444477558136,0.6332842707633972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3822222352027893,"y":0.6215022206306458},{"x":0.402222216129303,"y":0.6215022206306458},{"x":0.402222216129303,"y":0.6347569823265076},{"x":0.3822222352027893,"y":0.6347569823265076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.3822222352027893,0.6215022206306458,0.402222216129303,0.6347569823265076]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3822222352027893,"y":0.6200294494628906},{"x":0.4444444477558136,"y":0.6200294494628906},{"x":0.4444444477558136,"y":0.6332842707633972},{"x":0.3822222352027893,"y":0.6347569823265076}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3772222352027893,0.6130294494628906,0.4494444477558136,0.6402842707633972],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09777777642011642,"y":0.6215022206306458},{"x":0.12444444745779037,"y":0.6215022206306458},{"x":0.12444444745779037,"y":0.6347569823265076},{"x":0.09777777642011642,"y":0.6347569823265076}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۳","boundary":[0.09777777642011642,0.6215022206306458,0.12444444745779037,0.6347569823265076]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12666666507720947,"y":0.6215022206306458},{"x":0.14666666090488434,"y":0.6215022206306458},{"x":0.14666666090488434,"y":0.6347569823265076},{"x":0.12666666507720947,"y":0.6347569823265076}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"..","boundary":[0.12666666507720947,0.6215022206306458,0.14666666090488434,0.6347569823265076]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09777777642011642,"y":0.6215022206306458},{"x":0.14666666090488434,"y":0.6215022206306458},{"x":0.14666666090488434,"y":0.6347569823265076},{"x":0.09777777642011642,"y":0.6347569823265076}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09277777642011642,0.6145022206306457,0.15166666090488434,0.6417569823265076],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8222222328186035,"y":0.5935198664665222},{"x":0.8666666746139526,"y":0.5935198664665222},{"x":0.8666666746139526,"y":0.6170839667320251},{"x":0.8222222328186035,"y":0.6170839667320251}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8222222328186035,0.5935198664665222,0.8666666746139526,0.6170839667320251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7555555701255798,"y":0.5920471549034119},{"x":0.8088889122009277,"y":0.5935198664665222},{"x":0.8088889122009277,"y":0.6170839667320251},{"x":0.7555555701255798,"y":0.6170839667320251}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.7555555701255798,0.5920471549034119,0.8088889122009277,0.6170839667320251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7355555295944214,"y":0.5920471549034119},{"x":0.746666669845581,"y":0.5920471549034119},{"x":0.746666669845581,"y":0.6170839667320251},{"x":0.7355555295944214,"y":0.6170839667320251}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7355555295944214,0.5920471549034119,0.746666669845581,0.6170839667320251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6933333277702332,"y":0.5920471549034119},{"x":0.7311111092567444,"y":0.5920471549034119},{"x":0.7311111092567444,"y":0.6170839667320251},{"x":0.6933333277702332,"y":0.6170839667320251}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.6933333277702332,0.5920471549034119,0.7311111092567444,0.6170839667320251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644444465637207,"y":0.5920471549034119},{"x":0.6755555272102356,"y":0.5920471549034119},{"x":0.6755555272102356,"y":0.6170839667320251},{"x":0.644444465637207,"y":0.6170839667320251}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.644444465637207,0.5920471549034119,0.6755555272102356,0.6170839667320251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5866666436195374,"y":0.5920471549034119},{"x":0.6244444251060486,"y":0.5920471549034119},{"x":0.6244444251060486,"y":0.6170839667320251},{"x":0.5866666436195374,"y":0.6170839667320251}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خاص","boundary":[0.5866666436195374,0.5920471549034119,0.6244444251060486,0.6170839667320251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5288888812065125,"y":0.5920471549034119},{"x":0.5688889026641846,"y":0.5920471549034119},{"x":0.5688889026641846,"y":0.6170839667320251},{"x":0.5288888812065125,"y":0.6170839667320251}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5288888812065125,0.5920471549034119,0.5688889026641846,0.6170839667320251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47333332896232605,"y":0.5920471549034119},{"x":0.5177778005599976,"y":0.5920471549034119},{"x":0.5177778005599976,"y":0.61561119556427},{"x":0.47333332896232605,"y":0.61561119556427}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دلایل","boundary":[0.47333332896232605,0.5920471549034119,0.5177778005599976,0.61561119556427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41555556654930115,"y":0.5920471549034119},{"x":0.4511111080646515,"y":0.5920471549034119},{"x":0.4511111080646515,"y":0.61561119556427},{"x":0.41555556654930115,"y":0.61561119556427}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خاص","boundary":[0.41555556654930115,0.5920471549034119,0.4511111080646515,0.61561119556427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8577777743339539,"y":0.6185566782951355},{"x":0.8666666746139526,"y":0.6185566782951355},{"x":0.8666666746139526,"y":0.6421207785606384},{"x":0.8577777743339539,"y":0.6421207785606384}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8577777743339539,0.6185566782951355,0.8666666746139526,0.6421207785606384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7844444513320923,"y":0.6185566782951355},{"x":0.8577777743339539,"y":0.6185566782951355},{"x":0.8577777743339539,"y":0.6406480073928833},{"x":0.7844444513320923,"y":0.6421207785606384}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درختانی","boundary":[0.7844444513320923,0.6185566782951355,0.8577777743339539,0.6406480073928833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7511110901832581,"y":0.6185566782951355},{"x":0.7711111307144165,"y":0.6185566782951355},{"x":0.7711111307144165,"y":0.6421207785606384},{"x":0.7511110901832581,"y":0.6421207785606384}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7511110901832581,0.6185566782951355,0.7711111307144165,0.6421207785606384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7266666889190674,"y":0.6185566782951355},{"x":0.7400000095367432,"y":0.6185566782951355},{"x":0.7400000095367432,"y":0.6421207785606384},{"x":0.7266666889190674,"y":0.6421207785606384}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7266666889190674,0.6185566782951355,0.7400000095367432,0.6421207785606384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6866666674613953,"y":0.6185566782951355},{"x":0.7222222089767456,"y":0.6185566782951355},{"x":0.7222222089767456,"y":0.6421207785606384},{"x":0.6866666674613953,"y":0.6421207785606384}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.6866666674613953,0.6185566782951355,0.7222222089767456,0.6421207785606384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602222204208374,"y":0.6185566782951355},{"x":0.6666666865348816,"y":0.6185566782951355},{"x":0.6666666865348816,"y":0.6421207785606384},{"x":0.602222204208374,"y":0.6421207785606384}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"اسپالیه","boundary":[0.602222204208374,0.6185566782951355,0.6666666865348816,0.6421207785606384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5866666436195374,"y":0.6185566782951355},{"x":0.597777783870697,"y":0.6185566782951355},{"x":0.597777783870697,"y":0.6421207785606384},{"x":0.5866666436195374,"y":0.6421207785606384}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5866666436195374,0.6185566782951355,0.597777783870697,0.6421207785606384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5066666603088379,"y":0.6200294494628906},{"x":0.5777778029441833,"y":0.6185566782951355},{"x":0.5777778029441833,"y":0.6421207785606384},{"x":0.5066666603088379,"y":0.6421207785606384}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کرودون","boundary":[0.5066666603088379,0.6200294494628906,0.5777778029441833,0.6421207785606384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46666666865348816,"y":0.6200294494628906},{"x":0.4955555498600006,"y":0.6200294494628906},{"x":0.4955555498600006,"y":0.6435934901237488},{"x":0.46666666865348816,"y":0.6435934901237488}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هرس","boundary":[0.46666666865348816,0.6200294494628906,0.4955555498600006,0.6435934901237488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8600000143051147,"y":0.6435934901237488},{"x":0.8688889145851135,"y":0.6435934901237488},{"x":0.8688889145851135,"y":0.6642120480537415},{"x":0.8600000143051147,"y":0.6642120480537415}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8600000143051147,0.6435934901237488,0.8688889145851135,0.6642120480537415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7911111116409302,"y":0.6435934901237488},{"x":0.855555534362793,"y":0.6435934901237488},{"x":0.855555534362793,"y":0.6642120480537415},{"x":0.7911111116409302,"y":0.6642120480537415}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"توپیاری","boundary":[0.7911111116409302,0.6435934901237488,0.855555534362793,0.6642120480537415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8600000143051147,"y":0.6671575903892517},{"x":0.8688889145851135,"y":0.6671575903892517},{"x":0.8688889145851135,"y":0.6892489194869995},{"x":0.8600000143051147,"y":0.6892489194869995}]},"confidence":0.41999998688697815,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8600000143051147,0.6671575903892517,0.8688889145851135,0.6892489194869995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7911111116409302,"y":0.6671575903892517},{"x":0.855555534362793,"y":0.6671575903892517},{"x":0.855555534362793,"y":0.6892489194869995},{"x":0.7911111116409302,"y":0.6907216310501099}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درختان","boundary":[0.7911111116409302,0.6671575903892517,0.855555534362793,0.6892489194869995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7066666483879089,"y":0.6671575903892517},{"x":0.7799999713897705,"y":0.6671575903892517},{"x":0.7799999713897705,"y":0.6907216310501099},{"x":0.7066666483879089,"y":0.6907216310501099}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مینیاتور","boundary":[0.7066666483879089,0.6671575903892517,0.7799999713897705,0.6907216310501099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6933333277702332,"y":0.6686303615570068},{"x":0.7044444680213928,"y":0.6686303615570068},{"x":0.7044444680213928,"y":0.6907216310501099},{"x":0.6933333277702332,"y":0.6907216310501099}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6933333277702332,0.6686303615570068,0.7044444680213928,0.6907216310501099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.6686303615570068},{"x":0.6866666674613953,"y":0.6686303615570068},{"x":0.6866666674613953,"y":0.6907216310501099},{"x":0.6666666865348816,"y":0.6907216310501099}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بن","boundary":[0.6666666865348816,0.6686303615570068,0.6866666674613953,0.6907216310501099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6266666650772095,"y":0.6686303615570068},{"x":0.6622222065925598,"y":0.6686303615570068},{"x":0.6622222065925598,"y":0.6907216310501099},{"x":0.6266666650772095,"y":0.6907216310501099}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سای","boundary":[0.6266666650772095,0.6686303615570068,0.6622222065925598,0.6907216310501099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8600000143051147,"y":0.6936671733856201},{"x":0.8688889145851135,"y":0.6936671733856201},{"x":0.8666666746139526,"y":0.7157584428787231},{"x":0.8577777743339539,"y":0.7157584428787231}]},"confidence":0.41999998688697815,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8600000143051147,0.6936671733856201,0.8666666746139526,0.7157584428787231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8355555534362793,"y":0.6936671733856201},{"x":0.8577777743339539,"y":0.6936671733856201},{"x":0.8577777743339539,"y":0.7157584428787231},{"x":0.8333333134651184,"y":0.7157584428787231}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.8355555534362793,0.6936671733856201,0.8577777743339539,0.7157584428787231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7488889098167419,"y":0.692194402217865},{"x":0.8244444727897644,"y":0.6936671733856201},{"x":0.8244444727897644,"y":0.7157584428787231},{"x":0.7488889098167419,"y":0.7142857313156128}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دراماتیک","boundary":[0.7488889098167419,0.692194402217865,0.8244444727897644,0.7157584428787231]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41555556654930115,"y":0.5920471549034119},{"x":0.8688889145851135,"y":0.5920471549034119},{"x":0.8688889145851135,"y":0.7157584428787231},{"x":0.41555556654930115,"y":0.7157584428787231}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.41055556654930114,0.5850471549034119,0.8738889145851135,0.7227584428787232],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10000000149011612,"y":0.6480118036270142},{"x":0.12444444745779037,"y":0.6480118036270142},{"x":0.12444444745779037,"y":0.6597937941551208},{"x":0.10000000149011612,"y":0.6597937941551208}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۷","boundary":[0.10000000149011612,0.6480118036270142,0.12444444745779037,0.6597937941551208]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12888889014720917,"y":0.646539032459259},{"x":0.13333334028720856,"y":0.646539032459259},{"x":0.13333334028720856,"y":0.6597937941551208},{"x":0.12888889014720917,"y":0.6597937941551208}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":".","boundary":[0.12888889014720917,0.646539032459259,0.13333334028720856,0.6597937941551208]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10000000149011612,"y":0.6480118036270142},{"x":0.13333334028720856,"y":0.646539032459259},{"x":0.13333334028720856,"y":0.6597937941551208},{"x":0.10000000149011612,"y":0.6597937941551208}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.09500000149011611,0.6410118036270142,0.13833334028720856,0.6667937941551209],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10222221910953522,"y":0.6701030731201172},{"x":0.12444444745779037,"y":0.6701030731201172},{"x":0.12444444745779037,"y":0.6833578944206238},{"x":0.10222221910953522,"y":0.6833578944206238}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۴۹","boundary":[0.10222221910953522,0.6701030731201172,0.12444444745779037,0.6833578944206238]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12888889014720917,"y":0.6701030731201172},{"x":0.13333334028720856,"y":0.6701030731201172},{"x":0.13333334028720856,"y":0.6833578944206238},{"x":0.12888889014720917,"y":0.6833578944206238}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":".","boundary":[0.12888889014720917,0.6701030731201172,0.13333334028720856,0.6833578944206238]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10222221910953522,"y":0.6701030731201172},{"x":0.13333334028720856,"y":0.6701030731201172},{"x":0.13333334028720856,"y":0.6833578944206238},{"x":0.10222221910953522,"y":0.6833578944206238}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.09722221910953521,0.6631030731201172,0.13833334028720856,0.6903578944206238],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09777777642011642,"y":0.6951398849487305},{"x":0.12666666507720947,"y":0.6951398849487305},{"x":0.12444444745779037,"y":0.7098674774169922},{"x":0.09555555880069733,"y":0.7083947062492371}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۵۱","boundary":[0.09777777642011642,0.6951398849487305,0.12444444745779037,0.7098674774169922]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12888889014720917,"y":0.6951398849487305},{"x":0.14444445073604584,"y":0.6951398849487305},{"x":0.14222222566604614,"y":0.7083947062492371},{"x":0.12888889014720917,"y":0.7083947062492371}]},"confidence":0.8100000023841858,"str":"..","boundary":[0.12888889014720917,0.6951398849487305,0.14222222566604614,0.7083947062492371]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09777777642011642,"y":0.6951398849487305},{"x":0.14444445073604584,"y":0.6951398849487305},{"x":0.14222222566604614,"y":0.7098674774169922},{"x":0.09555555880069733,"y":0.7083947062492371}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.09277777642011642,0.6881398849487305,0.14722222566604615,0.7168674774169922],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.7407953143119812},{"x":0.8666666746139526,"y":0.7422680258750916},{"x":0.8666666746139526,"y":0.7673048377037048},{"x":0.800000011920929,"y":0.7673048377037048}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.800000011920929,0.7407953143119812,0.8666666746139526,0.7673048377037048]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7288888692855835,"y":0.7407953143119812},{"x":0.7911111116409302,"y":0.7407953143119812},{"x":0.7911111116409302,"y":0.7673048377037048},{"x":0.7288888692855835,"y":0.7673048377037048}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.7288888692855835,0.7407953143119812,0.7911111116409302,0.7673048377037048]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7044444680213928,"y":0.7407953143119812},{"x":0.7177777886390686,"y":0.7407953143119812},{"x":0.7177777886390686,"y":0.7673048377037048},{"x":0.7044444680213928,"y":0.7673048377037048}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7044444680213928,0.7407953143119812,0.7177777886390686,0.7673048377037048]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6422222256660461,"y":0.7407953143119812},{"x":0.6933333277702332,"y":0.7407953143119812},{"x":0.6933333277702332,"y":0.7673048377037048},{"x":0.6422222256660461,"y":0.7673048377037048}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ترتیب","boundary":[0.6422222256660461,0.7407953143119812,0.6933333277702332,0.7673048377037048]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5688889026641846,"y":0.7407953143119812},{"x":0.6200000047683716,"y":0.7407953143119812},{"x":0.6200000047683716,"y":0.7658321261405945},{"x":0.5688889026641846,"y":0.7658321261405945}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حروف","boundary":[0.5688889026641846,0.7407953143119812,0.6200000047683716,0.7658321261405945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155555605888367,"y":0.7407953143119812},{"x":0.5555555820465088,"y":0.7407953143119812},{"x":0.5555555820465088,"y":0.7658321261405945},{"x":0.5155555605888367,"y":0.7658321261405945}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"القبا","boundary":[0.5155555605888367,0.7407953143119812,0.5555555820465088,0.7658321261405945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.7407953143119812},{"x":0.5111111402511597,"y":0.7407953143119812},{"x":0.5111111402511597,"y":0.7658321261405945},{"x":0.5,"y":0.7658321261405945}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5,0.7407953143119812,0.5111111402511597,0.7658321261405945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4533333480358124,"y":0.7407953143119812},{"x":0.4866666793823242,"y":0.7407953143119812},{"x":0.4866666793823242,"y":0.7658321261405945},{"x":0.4533333480358124,"y":0.7658321261405945}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طرز","boundary":[0.4533333480358124,0.7407953143119812,0.4866666793823242,0.7658321261405945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41111111640930176,"y":0.7407953143119812},{"x":0.4444444477558136,"y":0.7407953143119812},{"x":0.4444444477558136,"y":0.7658321261405945},{"x":0.41111111640930176,"y":0.7658321261405945}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"هرس","boundary":[0.41111111640930176,0.7407953143119812,0.4444444477558136,0.7658321261405945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35111111402511597,"y":0.7393225431442261},{"x":0.3866666555404663,"y":0.7393225431442261},{"x":0.3866666555404663,"y":0.7658321261405945},{"x":0.35111111402511597,"y":0.7658321261405945}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.35111111402511597,0.7393225431442261,0.3866666555404663,0.7658321261405945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3400000035762787,"y":0.7393225431442261},{"x":0.35111111402511597,"y":0.7393225431442261},{"x":0.35111111402511597,"y":0.7658321261405945},{"x":0.3400000035762787,"y":0.7658321261405945}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3400000035762787,0.7393225431442261,0.35111111402511597,0.7658321261405945]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3400000035762787,"y":0.7393225431442261},{"x":0.8666666746139526,"y":0.7407953143119812},{"x":0.8666666746139526,"y":0.7673048377037048},{"x":0.3400000035762787,"y":0.7658321261405945}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3350000035762787,0.7323225431442261,0.8716666746139526,0.7743048377037048],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10000000149011612,"y":0.7452135682106018},{"x":0.12444444745779037,"y":0.7452135682106018},{"x":0.12444444745779037,"y":0.7584683299064636},{"x":0.10000000149011612,"y":0.7584683299064636}]},"confidence":0.5600000023841858,"str":"۵۵","boundary":[0.10000000149011612,0.7452135682106018,0.12444444745779037,0.7584683299064636]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12888889014720917,"y":0.7452135682106018},{"x":0.13555555045604706,"y":0.7452135682106018},{"x":0.13555555045604706,"y":0.7584683299064636},{"x":0.12888889014720917,"y":0.7584683299064636}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":".","boundary":[0.12888889014720917,0.7452135682106018,0.13555555045604706,0.7584683299064636]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10000000149011612,"y":0.7452135682106018},{"x":0.13555555045604706,"y":0.7452135682106018},{"x":0.13555555045604706,"y":0.7584683299064636},{"x":0.10000000149011612,"y":0.7584683299064636}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.09500000149011611,0.7382135682106018,0.14055555045604706,0.7654683299064636],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7933333516120911,"y":0.7923416495323181},{"x":0.8666666746139526,"y":0.7923416495323181},{"x":0.8666666746139526,"y":0.8203240036964417},{"x":0.7933333516120911,"y":0.8203240036964417}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارهایی","boundary":[0.7933333516120911,0.7923416495323181,0.8666666746139526,0.8203240036964417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7622222304344177,"y":0.7923416495323181},{"x":0.7777777910232544,"y":0.7923416495323181},{"x":0.7777777910232544,"y":0.8203240036964417},{"x":0.7622222304344177,"y":0.8203240036964417}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7622222304344177,0.7923416495323181,0.7777777910232544,0.8203240036964417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6933333277702332,"y":0.7923416495323181},{"x":0.7511110901832581,"y":0.7923416495323181},{"x":0.7511110901832581,"y":0.8203240036964417},{"x":0.6933333277702332,"y":0.8203240036964417}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بایستی","boundary":[0.6933333277702332,0.7923416495323181,0.7511110901832581,0.8203240036964417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6288889050483704,"y":0.7923416495323181},{"x":0.6777777671813965,"y":0.7923416495323181},{"x":0.6777777671813965,"y":0.8203240036964417},{"x":0.6288889050483704,"y":0.8203240036964417}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.6288889050483704,0.7923416495323181,0.6777777671813965,0.8203240036964417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5799999833106995,"y":0.7923416495323181},{"x":0.6155555844306946,"y":0.7923416495323181},{"x":0.6155555844306946,"y":0.8203240036964417},{"x":0.5799999833106995,"y":0.8203240036964417}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.5799999833106995,0.7923416495323181,0.6155555844306946,0.8203240036964417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5622222423553467,"y":0.7923416495323181},{"x":0.5733333230018616,"y":0.7923416495323181},{"x":0.5733333230018616,"y":0.8203240036964417},{"x":0.5622222423553467,"y":0.8203240036964417}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5622222423553467,0.7923416495323181,0.5733333230018616,0.8203240036964417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48222222924232483,"y":0.7923416495323181},{"x":0.5555555820465088,"y":0.7923416495323181},{"x":0.5555555820465088,"y":0.8203240036964417},{"x":0.48222222924232483,"y":0.8203240036964417}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارهایی","boundary":[0.48222222924232483,0.7923416495323181,0.5555555820465088,0.8203240036964417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4533333480358124,"y":0.7923416495323181},{"x":0.46888887882232666,"y":0.7923416495323181},{"x":0.46888887882232666,"y":0.8203240036964417},{"x":0.4533333480358124,"y":0.8203240036964417}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.4533333480358124,0.7923416495323181,0.46888887882232666,0.8203240036964417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.7923416495323181},{"x":0.4422222077846527,"y":0.7923416495323181},{"x":0.4422222077846527,"y":0.8203240036964417},{"x":0.4000000059604645,"y":0.8203240036964417}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نباید","boundary":[0.4000000059604645,0.7923416495323181,0.4422222077846527,0.8203240036964417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3400000035762787,"y":0.7923416495323181},{"x":0.3955555558204651,"y":0.7923416495323181},{"x":0.3955555558204651,"y":0.8203240036964417},{"x":0.3400000035762787,"y":0.8203240036964417}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.3400000035762787,0.7923416495323181,0.3955555558204651,0.8203240036964417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2933333218097687,"y":0.7923416495323181},{"x":0.3355555534362793,"y":0.7923416495323181},{"x":0.3355555534362793,"y":0.8203240036964417},{"x":0.2933333218097687,"y":0.8203240036964417}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.2933333218097687,0.7923416495323181,0.3355555534362793,0.8203240036964417]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2933333218097687,"y":0.7923416495323181},{"x":0.8666666746139526,"y":0.7923416495323181},{"x":0.8666666746139526,"y":0.8203240036964417},{"x":0.2933333218097687,"y":0.8203240036964417}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.2883333218097687,0.7853416495323181,0.8716666746139526,0.8273240036964417],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10000000149011612,"y":0.7952871918678284},{"x":0.14222222566604614,"y":0.7952871918678284},{"x":0.14222222566604614,"y":0.8100147247314453},{"x":0.10000000149011612,"y":0.8100147247314453}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۳","boundary":[0.10000000149011612,0.7952871918678284,0.14222222566604614,0.8100147247314453]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14222222566604614,"y":0.7952871918678284},{"x":0.15777777135372162,"y":0.7952871918678284},{"x":0.15777777135372162,"y":0.8100147247314453},{"x":0.14222222566604614,"y":0.8100147247314453}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"..","boundary":[0.14222222566604614,0.7952871918678284,0.15777777135372162,0.8100147247314453]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10000000149011612,"y":0.7952871918678284},{"x":0.15777777135372162,"y":0.7952871918678284},{"x":0.15777777135372162,"y":0.8100147247314453},{"x":0.10000000149011612,"y":0.8100147247314453}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.09500000149011611,0.7882871918678284,0.16277777135372162,0.8170147247314453],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7955555319786072,"y":0.8424153327941895},{"x":0.8644444346427917,"y":0.8424153327941895},{"x":0.8644444346427917,"y":0.8659793734550476},{"x":0.7955555319786072,"y":0.8659793734550476}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راهنمای","boundary":[0.7955555319786072,0.8424153327941895,0.8644444346427917,0.8659793734550476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7311111092567444,"y":0.8438880443572998},{"x":0.7799999713897705,"y":0.8438880443572998},{"x":0.7822222113609314,"y":0.8659793734550476},{"x":0.7311111092567444,"y":0.8659793734550476}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصلی","boundary":[0.7311111092567444,0.8438880443572998,0.7822222113609314,0.8659793734550476]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7311111092567444,"y":0.8438880443572998},{"x":0.8644444346427917,"y":0.8424153327941895},{"x":0.8644444346427917,"y":0.8659793734550476},{"x":0.7311111092567444,"y":0.8659793734550476}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7261111092567444,0.8368880443572998,0.8694444346427918,0.8729793734550476],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10000000149011612,"y":0.8453608155250549},{"x":0.14222222566604614,"y":0.8453608155250549},{"x":0.14222222566604614,"y":0.8600883483886719},{"x":0.10000000149011612,"y":0.8600883483886719}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۸۵","boundary":[0.10000000149011612,0.8453608155250549,0.14222222566604614,0.8600883483886719]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14222222566604614,"y":0.8453608155250549},{"x":0.14888888597488403,"y":0.8453608155250549},{"x":0.14888888597488403,"y":0.8600883483886719},{"x":0.14222222566604614,"y":0.8600883483886719}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":".","boundary":[0.14222222566604614,0.8453608155250549,0.14888888597488403,0.8600883483886719]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10000000149011612,"y":0.8453608155250549},{"x":0.14888888597488403,"y":0.8453608155250549},{"x":0.14888888597488403,"y":0.8600883483886719},{"x":0.10000000149011612,"y":0.8600883483886719}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09500000149011611,0.8383608155250549,0.15388888597488404,0.8670883483886719],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8177777528762817,"y":0.8910161852836609},{"x":0.8688889145851135,"y":0.8910161852836609},{"x":0.8666666746139526,"y":0.9204713106155396},{"x":0.8177777528762817,"y":0.9204713106155396}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسامی","boundary":[0.8177777528762817,0.8910161852836609,0.8666666746139526,0.9204713106155396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7711111307144165,"y":0.8910161852836609},{"x":0.7955555319786072,"y":0.8910161852836609},{"x":0.7933333516120911,"y":0.9189985394477844},{"x":0.7688888907432556,"y":0.9189985394477844}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عام","boundary":[0.7711111307144165,0.8910161852836609,0.7933333516120911,0.9189985394477844]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.699999988079071,"y":0.8910161852836609},{"x":0.7622222304344177,"y":0.8910161852836609},{"x":0.7622222304344177,"y":0.9189985394477844},{"x":0.699999988079071,"y":0.9189985394477844}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.699999988079071,0.8910161852836609,0.7622222304344177,0.9189985394477844]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6755555272102356,"y":0.8910161852836609},{"x":0.6911110877990723,"y":0.8910161852836609},{"x":0.6911110877990723,"y":0.9189985394477844},{"x":0.6755555272102356,"y":0.9189985394477844}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6755555272102356,0.8910161852836609,0.6911110877990723,0.9189985394477844]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6333333253860474,"y":0.8910161852836609},{"x":0.6666666865348816,"y":0.8910161852836609},{"x":0.6644444465637207,"y":0.9189985394477844},{"x":0.6333333253860474,"y":0.9189985394477844}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.6333333253860474,0.8910161852836609,0.6644444465637207,0.9189985394477844]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5444444417953491,"y":0.8895434737205505},{"x":0.6222222447395325,"y":0.8895434737205505},{"x":0.6222222447395325,"y":0.9189985394477844},{"x":0.5422222018241882,"y":0.9175257682800293}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.5444444417953491,0.8895434737205505,0.6222222447395325,0.9189985394477844]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5444444417953491,"y":0.8895434737205505},{"x":0.8688889145851135,"y":0.8910161852836609},{"x":0.8666666746139526,"y":0.9204713106155396},{"x":0.5422222018241882,"y":0.9175257682800293}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5394444417953491,0.8825434737205505,0.8716666746139526,0.9274713106155396],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10000000149011612,"y":0.8939617276191711},{"x":0.14222222566604614,"y":0.8939617276191711},{"x":0.14222222566604614,"y":0.9101620316505432},{"x":0.10000000149011612,"y":0.9101620316505432}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹۱","boundary":[0.10000000149011612,0.8939617276191711,0.14222222566604614,0.9101620316505432]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14000000059604645,"y":0.8939617276191711},{"x":0.19777777791023254,"y":0.8939617276191711},{"x":0.19777777791023254,"y":0.9101620316505432},{"x":0.14000000059604645,"y":0.9101620316505432}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"......","boundary":[0.14000000059604645,0.8939617276191711,0.19777777791023254,0.9101620316505432]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10000000149011612,"y":0.8939617276191711},{"x":0.19777777791023254,"y":0.8939617276191711},{"x":0.19777777791023254,"y":0.9101620316505432},{"x":0.10000000149011612,"y":0.9101620316505432}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09500000149011611,0.8869617276191711,0.20277777791023255,0.9171620316505432],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/b0d23c1271804f56/pages/LIhcpMNaxTzNxQkO.jpg","blurred":"/storage/books/b0d23c1271804f56/pages/PIDIfTCAXJGKTiXr.jpg","webpSec":"/storage/books/b0d23c1271804f56/pages/fyMAguVhbjjUDSVQ-sec.webp"},"info":{"width":451,"height":680,"margin":[0.00030356290995942514,0.0006211937778136309,0.9979584416529027,0.9986315744315878]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8492239713668823,"y":0.42352941632270813},{"x":0.9090909361839294,"y":0.41911765933036804},{"x":0.911308228969574,"y":0.43970587849617004},{"x":0.8514412641525269,"y":0.44411763548851013}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.8492239713668823,0.42352941632270813,0.911308228969574,0.43970587849617004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7671840190887451,"y":0.42941176891326904},{"x":0.8337028622627258,"y":0.42500001192092896},{"x":0.8381374478340149,"y":0.44558823108673096},{"x":0.7694013118743896,"y":0.44999998807907104}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.7671840190887451,0.42941176891326904,0.8381374478340149,0.44558823108673096]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7671840190887451,"y":0.42941176891326904},{"x":0.9090909361839294,"y":0.41911765933036804},{"x":0.911308228969574,"y":0.43970587849617004},{"x":0.7694013118743896,"y":0.45147058367729187}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7621840190887451,0.42241176891326904,0.916308228969574,0.44670587849617005],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8226163983345032,"y":0.47205883264541626},{"x":0.842572033405304,"y":0.47205883264541626},{"x":0.842572033405304,"y":0.49705880880355835},{"x":0.8226163983345032,"y":0.49705880880355835}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8226163983345032,0.47205883264541626,0.842572033405304,0.49705880880355835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7782704830169678,"y":0.47205883264541626},{"x":0.8115299344062805,"y":0.47205883264541626},{"x":0.8115299344062805,"y":0.49705880880355835},{"x":0.7782704830169678,"y":0.49705880880355835}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"میان","boundary":[0.7782704830169678,0.47205883264541626,0.8115299344062805,0.49705880880355835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6674057841300964,"y":0.47205883264541626},{"x":0.7671840190887451,"y":0.47205883264541626},{"x":0.7671840190887451,"y":0.49705880880355835},{"x":0.6674057841300964,"y":0.49705880880355835}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"تکنیکهای","boundary":[0.6674057841300964,0.47205883264541626,0.7671840190887451,0.49705880880355835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5942350625991821,"y":0.47205883264541626},{"x":0.6496673822402954,"y":0.47205883264541626},{"x":0.6496673822402954,"y":0.49705880880355835},{"x":0.5942350625991821,"y":0.49705880880355835}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.5942350625991821,0.47205883264541626,0.6496673822402954,0.49705880880355835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5432372689247131,"y":0.47205883264541626},{"x":0.5698447823524475,"y":0.47205883264541626},{"x":0.5698447823524475,"y":0.49705880880355835},{"x":0.5432372689247131,"y":0.49705880880355835}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.5432372689247131,0.47205883264541626,0.5698447823524475,0.49705880880355835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4678492248058319,"y":0.47205883264541626},{"x":0.5299334526062012,"y":0.47205883264541626},{"x":0.5299334526062012,"y":0.49705880880355835},{"x":0.4678492248058319,"y":0.49705880880355835}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باغبانی","boundary":[0.4678492248058319,0.47205883264541626,0.5299334526062012,0.49705880880355835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4523281455039978,"y":0.47205883264541626},{"x":0.46341463923454285,"y":0.47205883264541626},{"x":0.46341463923454285,"y":0.49705880880355835},{"x":0.4523281455039978,"y":0.49705880880355835}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4523281455039978,0.47205883264541626,0.46341463923454285,0.49705880880355835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39246121048927307,"y":0.47205883264541626},{"x":0.4523281455039978,"y":0.47205883264541626},{"x":0.4523281455039978,"y":0.49705880880355835},{"x":0.39246121048927307,"y":0.49705880880355835}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تکنیک","boundary":[0.39246121048927307,0.47205883264541626,0.4523281455039978,0.49705880880355835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.337028831243515,"y":0.47205883264541626},{"x":0.37028825283050537,"y":0.47205883264541626},{"x":0.37028825283050537,"y":0.49705880880355835},{"x":0.337028831243515,"y":0.49705880880355835}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"هرس","boundary":[0.337028831243515,0.47205883264541626,0.37028825283050537,0.49705880880355835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26829269528388977,"y":0.47205883264541626},{"x":0.31042128801345825,"y":0.47205883264541626},{"x":0.31042128801345825,"y":0.49705880880355835},{"x":0.26829269528388977,"y":0.49705880880355835}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کمتر","boundary":[0.26829269528388977,0.47205883264541626,0.31042128801345825,0.49705880880355835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.190687358379364,"y":0.47205883264541626},{"x":0.25277161598205566,"y":0.47205883264541626},{"x":0.25277161598205566,"y":0.49705880880355835},{"x":0.190687358379364,"y":0.49705880880355835}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناخته","boundary":[0.190687358379364,0.47205883264541626,0.25277161598205566,0.49705880880355835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1463414579629898,"y":0.47205883264541626},{"x":0.1818181872367859,"y":0.47205883264541626},{"x":0.1818181872367859,"y":0.49705880880355835},{"x":0.1463414579629898,"y":0.49705880880355835}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.1463414579629898,0.47205883264541626,0.1818181872367859,0.49705880880355835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8736141920089722,"y":0.4955882430076599},{"x":0.9135255217552185,"y":0.4955882430076599},{"x":0.9135255217552185,"y":0.520588219165802},{"x":0.8736141920089722,"y":0.520588219165802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.8736141920089722,0.4955882430076599,0.9135255217552185,0.520588219165802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8536585569381714,"y":0.4955882430076599},{"x":0.8625277280807495,"y":0.4955882430076599},{"x":0.8625277280807495,"y":0.520588219165802},{"x":0.8536585569381714,"y":0.520588219165802}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8536585569381714,0.4955882430076599,0.8625277280807495,0.520588219165802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8314855694770813,"y":0.4955882430076599},{"x":0.8470066785812378,"y":0.4955882430076599},{"x":0.8470066785812378,"y":0.520588219165802},{"x":0.8314855694770813,"y":0.520588219165802}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.8314855694770813,0.4955882430076599,0.8470066785812378,0.520588219165802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.809312641620636,"y":0.4955882430076599},{"x":0.8226163983345032,"y":0.4955882430076599},{"x":0.8226163983345032,"y":0.520588219165802},{"x":0.809312641620636,"y":0.520588219165802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.809312641620636,0.4955882430076599,0.8226163983345032,0.520588219165802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7472283840179443,"y":0.4955882430076599},{"x":0.7960088849067688,"y":0.4955882430076599},{"x":0.7960088849067688,"y":0.520588219165802},{"x":0.7472283840179443,"y":0.5220588445663452}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عبارت","boundary":[0.7472283840179443,0.4955882430076599,0.7960088849067688,0.520588219165802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895787119865417,"y":0.49705880880355835},{"x":0.7317073345184326,"y":0.49705880880355835},{"x":0.7317073345184326,"y":0.5220588445663452},{"x":0.6895787119865417,"y":0.5220588445663452}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.6895787119865417,0.49705880880355835,0.7317073345184326,0.5220588445663452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6430155038833618,"y":0.49705880880355835},{"x":0.6829268336296082,"y":0.49705880880355835},{"x":0.6829268336296082,"y":0.5220588445663452},{"x":0.6430155038833618,"y":0.5220588445663452}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اغلب","boundary":[0.6430155038833618,0.49705880880355835,0.6829268336296082,0.5220588445663452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764966607093811,"y":0.49705880880355835},{"x":0.6297117471694946,"y":0.49705880880355835},{"x":0.6297117471694946,"y":0.5220588445663452},{"x":0.5764966607093811,"y":0.5220588445663452}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نادیده","boundary":[0.5764966607093811,0.49705880880355835,0.6297117471694946,0.5220588445663452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516629695892334,"y":0.49705880880355835},{"x":0.5609756112098694,"y":0.49705880880355835},{"x":0.5609756112098694,"y":0.5220588445663452},{"x":0.516629695892334,"y":0.5220588445663452}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گرفته","boundary":[0.516629695892334,0.49705880880355835,0.5609756112098694,0.5220588445663452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45011085271835327,"y":0.4985294044017792},{"x":0.5077605247497559,"y":0.49705880880355835},{"x":0.5077605247497559,"y":0.5220588445663452},{"x":0.45011085271835327,"y":0.5220588445663452}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میشود","boundary":[0.45011085271835327,0.4985294044017792,0.5077605247497559,0.5220588445663452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4368070960044861,"y":0.4985294044017792},{"x":0.44789355993270874,"y":0.4985294044017792},{"x":0.44789355993270874,"y":0.5235294103622437},{"x":0.4368070960044861,"y":0.5235294103622437}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4368070960044861,0.4985294044017792,0.44789355993270874,0.5235294103622437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39024388790130615,"y":0.4985294044017792},{"x":0.4368070960044861,"y":0.4985294044017792},{"x":0.4368070960044861,"y":0.5220588445663452},{"x":0.39024388790130615,"y":0.5235294103622437}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اهداف","boundary":[0.39024388790130615,0.4985294044017792,0.4368070960044861,0.5220588445663452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126385807991028,"y":0.4985294044017792},{"x":0.3636363744735718,"y":0.4985294044017792},{"x":0.3636363744735718,"y":0.5235294103622437},{"x":0.3126385807991028,"y":0.5235294103622437}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عمومی","boundary":[0.3126385807991028,0.4985294044017792,0.3636363744735718,0.5235294103622437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26607540249824524,"y":0.4985294044017792},{"x":0.2993348240852356,"y":0.4985294044017792},{"x":0.2993348240852356,"y":0.5235294103622437},{"x":0.26607540249824524,"y":0.5235294103622437}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"هرس","boundary":[0.26607540249824524,0.4985294044017792,0.2993348240852356,0.5235294103622437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19955654442310333,"y":0.4985294044017792},{"x":0.24390244483947754,"y":0.4985294044017792},{"x":0.24390244483947754,"y":0.5235294103622437},{"x":0.19955654442310333,"y":0.5235294103622437}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تعدیل","boundary":[0.19955654442310333,0.4985294044017792,0.24390244483947754,0.5235294103622437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1463414579629898,"y":0.5},{"x":0.18403548002243042,"y":0.5},{"x":0.18403548002243042,"y":0.5249999761581421},{"x":0.1463414579629898,"y":0.5249999761581421}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.1463414579629898,0.5,0.18403548002243042,0.5249999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8713968992233276,"y":0.520588219165802},{"x":0.911308228969574,"y":0.520588219165802},{"x":0.911308228969574,"y":0.5529412031173706},{"x":0.8713968992233276,"y":0.5529412031173706}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.8713968992233276,0.520588219165802,0.911308228969574,0.5529412031173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.860310435295105,"y":0.520588219165802},{"x":0.8736141920089722,"y":0.520588219165802},{"x":0.8736141920089722,"y":0.5529412031173706},{"x":0.860310435295105,"y":0.5529412031173706}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.860310435295105,0.520588219165802,0.8736141920089722,0.5529412031173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.809312641620636,"y":0.520588219165802},{"x":0.8558758497238159,"y":0.520588219165802},{"x":0.8558758497238159,"y":0.5529412031173706},{"x":0.809312641620636,"y":0.5529412031173706}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تشویق","boundary":[0.809312641620636,0.520588219165802,0.8558758497238159,0.5529412031173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7716186046600342,"y":0.520588219165802},{"x":0.7893570065498352,"y":0.520588219165802},{"x":0.7893570065498352,"y":0.5529412031173706},{"x":0.7716186046600342,"y":0.5529412031173706}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.7716186046600342,0.520588219165802,0.7893570065498352,0.5529412031173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494456768035889,"y":0.520588219165802},{"x":0.758314847946167,"y":0.520588219165802},{"x":0.758314847946167,"y":0.5529412031173706},{"x":0.7494456768035889,"y":0.5529412031173706}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7494456768035889,0.520588219165802,0.758314847946167,0.5529412031173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7028824687004089,"y":0.520588219165802},{"x":0.7339246273040771,"y":0.520588219165802},{"x":0.7339246273040771,"y":0.5529412031173706},{"x":0.7028824687004089,"y":0.5529412031173706}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.7028824687004089,0.520588219165802,0.7339246273040771,0.5529412031173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6674057841300964,"y":0.520588219165802},{"x":0.6829268336296082,"y":0.520588219165802},{"x":0.6829268336296082,"y":0.5529412031173706},{"x":0.6674057841300964,"y":0.5529412031173706}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.6674057841300964,0.520588219165802,0.6829268336296082,0.5529412031173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6452327966690063,"y":0.520588219165802},{"x":0.6585366129875183,"y":0.520588219165802},{"x":0.6585366129875183,"y":0.5529412031173706},{"x":0.6452327966690063,"y":0.5529412031173706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6452327966690063,0.520588219165802,0.6585366129875183,0.5529412031173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6053215265274048,"y":0.520588219165802},{"x":0.6407982110977173,"y":0.520588219165802},{"x":0.6407982110977173,"y":0.5529412031173706},{"x":0.6053215265274048,"y":0.5529412031173706}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میوه","boundary":[0.6053215265274048,0.520588219165802,0.6407982110977173,0.5529412031173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5875831246376038,"y":0.520588219165802},{"x":0.6008869409561157,"y":0.520588219165802},{"x":0.6008869409561157,"y":0.5529412031173706},{"x":0.5875831246376038,"y":0.5529412031173706}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5875831246376038,0.520588219165802,0.6008869409561157,0.5529412031173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5254988670349121,"y":0.520588219165802},{"x":0.5831485390663147,"y":0.520588219165802},{"x":0.5831485390663147,"y":0.5529412031173706},{"x":0.5254988670349121,"y":0.5529412031173706}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اصلاح","boundary":[0.5254988670349121,0.520588219165802,0.5831485390663147,0.5529412031173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47006651759147644,"y":0.520588219165802},{"x":0.5121951103210449,"y":0.520588219165802},{"x":0.5121951103210449,"y":0.5529412031173706},{"x":0.47006651759147644,"y":0.5529412031173706}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شاخه","boundary":[0.47006651759147644,0.520588219165802,0.5121951103210449,0.5529412031173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44124168157577515,"y":0.520588219165802},{"x":0.4678492248058319,"y":0.520588219165802},{"x":0.4678492248058319,"y":0.5529412031173706},{"x":0.44124168157577515,"y":0.5529412031173706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.44124168157577515,0.520588219165802,0.4678492248058319,0.5529412031173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3791574239730835,"y":0.520588219165802},{"x":0.42793792486190796,"y":0.520588219165802},{"x":0.42793792486190796,"y":0.5529412031173706},{"x":0.3791574239730835,"y":0.5529412031173706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آسیب","boundary":[0.3791574239730835,0.520588219165802,0.42793792486190796,0.5529412031173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32594233751296997,"y":0.520588219165802},{"x":0.3636363744735718,"y":0.520588219165802},{"x":0.3636363744735718,"y":0.5529412031173706},{"x":0.32594233751296997,"y":0.5529412031173706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیده","boundary":[0.32594233751296997,0.520588219165802,0.3636363744735718,0.5529412031173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2793791592121124,"y":0.520588219165802},{"x":0.3192904591560364,"y":0.520588219165802},{"x":0.3192904591560364,"y":0.5529412031173706},{"x":0.2793791592121124,"y":0.5529412031173706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.2793791592121124,0.520588219165802,0.3192904591560364,0.5529412031173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26607540249824524,"y":0.520588219165802},{"x":0.2793791592121124,"y":0.520588219165802},{"x":0.2793791592121124,"y":0.5529412031173706},{"x":0.26607540249824524,"y":0.5529412031173706}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.26607540249824524,0.520588219165802,0.2793791592121124,0.5529412031173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23946784436702728,"y":0.520588219165802},{"x":0.2638580799102783,"y":0.520588219165802},{"x":0.2638580799102783,"y":0.5529412031173706},{"x":0.23946784436702728,"y":0.5529412031173706}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.23946784436702728,0.520588219165802,0.2638580799102783,0.5529412031173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17738358676433563,"y":0.520588219165802},{"x":0.23059867322444916,"y":0.520588219165802},{"x":0.23059867322444916,"y":0.5529412031173706},{"x":0.17738358676433563,"y":0.5529412031173706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صورتی","boundary":[0.17738358676433563,0.520588219165802,0.23059867322444916,0.5529412031173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14855876564979553,"y":0.520588219165802},{"x":0.16629712283611298,"y":0.520588219165802},{"x":0.16629712283611298,"y":0.5529412031173706},{"x":0.14855876564979553,"y":0.5529412031173706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.14855876564979553,0.520588219165802,0.16629712283611298,0.5529412031173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8847006559371948,"y":0.5485293865203857},{"x":0.915742814540863,"y":0.5485293865203857},{"x":0.915742814540863,"y":0.5764706134796143},{"x":0.8847006559371948,"y":0.5764706134796143}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.8847006559371948,0.5485293865203857,0.915742814540863,0.5764706134796143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8159645199775696,"y":0.5485293865203857},{"x":0.8780487775802612,"y":0.5485293865203857},{"x":0.8780487775802612,"y":0.5764706134796143},{"x":0.8159645199775696,"y":0.5764706134796143}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تکنیک","boundary":[0.8159645199775696,0.5485293865203857,0.8780487775802612,0.5764706134796143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7782704830169678,"y":0.5485293865203857},{"x":0.7937915921211243,"y":0.5485293865203857},{"x":0.7937915921211243,"y":0.5764706134796143},{"x":0.7782704830169678,"y":0.5764706134796143}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7782704830169678,0.5485293865203857,0.7937915921211243,0.5764706134796143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361419200897217,"y":0.5485293865203857},{"x":0.7649667263031006,"y":0.5485293865203857},{"x":0.7649667263031006,"y":0.5764706134796143},{"x":0.7361419200897217,"y":0.5764706134796143}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طور","boundary":[0.7361419200897217,0.5485293865203857,0.7649667263031006,0.5764706134796143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6585366129875183,"y":0.5485293865203857},{"x":0.7317073345184326,"y":0.5485293865203857},{"x":0.7317073345184326,"y":0.5764706134796143},{"x":0.6585366129875183,"y":0.5764706134796143}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"صحیح","boundary":[0.6585366129875183,0.5485293865203857,0.7317073345184326,0.5764706134796143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6363636255264282,"y":0.5485293865203857},{"x":0.6518846750259399,"y":0.5485293865203857},{"x":0.6518846750259399,"y":0.5764706134796143},{"x":0.6363636255264282,"y":0.5764706134796143}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6363636255264282,0.5485293865203857,0.6518846750259399,0.5764706134796143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5942350625991821,"y":0.5485293865203857},{"x":0.6252771615982056,"y":0.5485293865203857},{"x":0.6252771615982056,"y":0.5764706134796143},{"x":0.5942350625991821,"y":0.5764706134796143}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.5942350625991821,0.5485293865203857,0.6252771615982056,0.5764706134796143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5299334526062012,"y":0.5485293865203857},{"x":0.5809312462806702,"y":0.5485293865203857},{"x":0.5809312462806702,"y":0.5764706134796143},{"x":0.5299334526062012,"y":0.5764706134796143}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گرفته","boundary":[0.5299334526062012,0.5485293865203857,0.5809312462806702,0.5764706134796143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48558759689331055,"y":0.5485293865203857},{"x":0.5232815742492676,"y":0.5485293865203857},{"x":0.5232815742492676,"y":0.5764706134796143},{"x":0.48558759689331055,"y":0.5764706134796143}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.48558759689331055,0.5485293865203857,0.5232815742492676,0.5764706134796143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47006651759147644,"y":0.5485293865203857},{"x":0.48337027430534363,"y":0.5485293865203857},{"x":0.48337027430534363,"y":0.5764706134796143},{"x":0.47006651759147644,"y":0.5764706134796143}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.47006651759147644,0.5485293865203857,0.48337027430534363,0.5764706134796143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4523281455039978,"y":0.5485293865203857},{"x":0.4678492248058319,"y":0.5485293865203857},{"x":0.4678492248058319,"y":0.5764706134796143},{"x":0.4523281455039978,"y":0.5764706134796143}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4523281455039978,0.5485293865203857,0.4678492248058319,0.5764706134796143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39246121048927307,"y":0.5485293865203857},{"x":0.4434589743614197,"y":0.5485293865203857},{"x":0.4434589743614197,"y":0.5764706134796143},{"x":0.39246121048927307,"y":0.5764706134796143}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آسانی","boundary":[0.39246121048927307,0.5485293865203857,0.4434589743614197,0.5764706134796143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36141908168792725,"y":0.5485293865203857},{"x":0.37694013118743896,"y":0.5485293865203857},{"x":0.37694013118743896,"y":0.5764706134796143},{"x":0.36141908168792725,"y":0.5764706134796143}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.36141908168792725,0.5485293865203857,0.37694013118743896,0.5764706134796143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126385807991028,"y":0.5485293865203857},{"x":0.35476717352867126,"y":0.5485293865203857},{"x":0.35476717352867126,"y":0.5764706134796143},{"x":0.3126385807991028,"y":0.5764706134796143}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اهداف","boundary":[0.3126385807991028,0.5485293865203857,0.35476717352867126,0.5764706134796143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24611973762512207,"y":0.5485293865203857},{"x":0.28824833035469055,"y":0.5485293865203857},{"x":0.28824833035469055,"y":0.5764706134796143},{"x":0.24611973762512207,"y":0.5764706134796143}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.24611973762512207,0.5485293865203857,0.28824833035469055,0.5764706134796143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20620842278003693,"y":0.5485293865203857},{"x":0.24390244483947754,"y":0.5485293865203857},{"x":0.24390244483947754,"y":0.5764706134796143},{"x":0.20620842278003693,"y":0.5764706134796143}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.20620842278003693,0.5485293865203857,0.24390244483947754,0.5764706134796143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15077605843544006,"y":0.5485293865203857},{"x":0.1973392516374588,"y":0.5485293865203857},{"x":0.1973392516374588,"y":0.5764706134796143},{"x":0.15077605843544006,"y":0.5764706134796143}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دست","boundary":[0.15077605843544006,0.5485293865203857,0.1973392516374588,0.5764706134796143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8492239713668823,"y":0.5823529362678528},{"x":0.911308228969574,"y":0.5808823704719543},{"x":0.911308228969574,"y":0.6029411554336548},{"x":0.8514412641525269,"y":0.604411780834198}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"مییابیم","boundary":[0.8492239713668823,0.5823529362678528,0.911308228969574,0.6029411554336548]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1463414579629898,"y":0.47205883264541626},{"x":0.915742814540863,"y":0.47205883264541626},{"x":0.915742814540863,"y":0.604411780834198},{"x":0.1463414579629898,"y":0.604411780834198}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.1413414579629898,0.46505883264541625,0.920742814540863,0.611411780834198],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8226163983345032,"y":0.6058823466300964},{"x":0.842572033405304,"y":0.6058823466300964},{"x":0.842572033405304,"y":0.6279411911964417},{"x":0.8226163983345032,"y":0.6279411911964417}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8226163983345032,0.6058823466300964,0.842572033405304,0.6279411911964417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7649667263031006,"y":0.6058823466300964},{"x":0.8115299344062805,"y":0.6058823466300964},{"x":0.8115299344062805,"y":0.6279411911964417},{"x":0.7649667263031006,"y":0.6279411911964417}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.7649667263031006,0.6058823466300964,0.8115299344062805,0.6279411911964417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7427937984466553,"y":0.6058823466300964},{"x":0.7560975551605225,"y":0.6058823466300964},{"x":0.7560975551605225,"y":0.6279411911964417},{"x":0.7427937984466553,"y":0.6279411911964417}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.7427937984466553,0.6058823466300964,0.7560975551605225,0.6279411911964417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7161862254142761,"y":0.6058823466300964},{"x":0.7339246273040771,"y":0.6058823466300964},{"x":0.7339246273040771,"y":0.6279411911964417},{"x":0.7161862254142761,"y":0.6279411911964417}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7161862254142761,0.6058823466300964,0.7339246273040771,0.6279411911964417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.669623076915741,"y":0.6058823466300964},{"x":0.707317054271698,"y":0.6058823466300964},{"x":0.707317054271698,"y":0.6294117569923401},{"x":0.669623076915741,"y":0.6294117569923401}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.669623076915741,0.6058823466300964,0.707317054271698,0.6294117569923401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252771615982056,"y":0.6058823466300964},{"x":0.6563193202018738,"y":0.6058823466300964},{"x":0.6563193202018738,"y":0.6294117569923401},{"x":0.6252771615982056,"y":0.6294117569923401}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هرس","boundary":[0.6252771615982056,0.6058823466300964,0.6563193202018738,0.6294117569923401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5476718544960022,"y":0.6058823466300964},{"x":0.6053215265274048,"y":0.6058823466300964},{"x":0.6053215265274048,"y":0.6294117569923401},{"x":0.5476718544960022,"y":0.6294117569923401}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درختان","boundary":[0.5476718544960022,0.6058823466300964,0.6053215265274048,0.6294117569923401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5011086463928223,"y":0.6058823466300964},{"x":0.5299334526062012,"y":0.6058823466300964},{"x":0.5299334526062012,"y":0.6294117569923401},{"x":0.5011086463928223,"y":0.6294117569923401}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میوه","boundary":[0.5011086463928223,0.6058823466300964,0.5299334526062012,0.6294117569923401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46341463923454285,"y":0.6058823466300964},{"x":0.4811529815196991,"y":0.6058823466300964},{"x":0.4811529815196991,"y":0.6294117569923401},{"x":0.46341463923454285,"y":0.6294117569923401}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کم","boundary":[0.46341463923454285,0.6058823466300964,0.4811529815196991,0.6294117569923401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4434589743614197,"y":0.6058823466300964},{"x":0.4545454680919647,"y":0.6058823466300964},{"x":0.4545454680919647,"y":0.6294117569923401},{"x":0.4434589743614197,"y":0.6294117569923401}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4434589743614197,0.6058823466300964,0.4545454680919647,0.6294117569923401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4146341383457184,"y":0.6058823466300964},{"x":0.4390243887901306,"y":0.6058823466300964},{"x":0.4390243887901306,"y":0.6294117569923401},{"x":0.4146341383457184,"y":0.6294117569923401}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.4146341383457184,0.6058823466300964,0.4390243887901306,0.6294117569923401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32594233751296997,"y":0.6058823466300964},{"x":0.39246121048927307,"y":0.6058823466300964},{"x":0.39246121048927307,"y":0.6294117569923401},{"x":0.32594233751296997,"y":0.6294117569923401}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اطلاعاتی","boundary":[0.32594233751296997,0.6058823466300964,0.39246121048927307,0.6294117569923401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2926829159259796,"y":0.6058823466300964},{"x":0.31042128801345825,"y":0.6058823466300964},{"x":0.31042128801345825,"y":0.6294117569923401},{"x":0.2926829159259796,"y":0.6294117569923401}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2926829159259796,0.6058823466300964,0.31042128801345825,0.6294117569923401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2261640727519989,"y":0.6058823466300964},{"x":0.28159645199775696,"y":0.6058823466300964},{"x":0.28159645199775696,"y":0.6294117569923401},{"x":0.2261640727519989,"y":0.6294117569923401}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دسترس","boundary":[0.2261640727519989,0.6058823466300964,0.28159645199775696,0.6294117569923401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16629712283611298,"y":0.6073529124259949},{"x":0.20620842278003693,"y":0.6073529124259949},{"x":0.20620842278003693,"y":0.6308823823928833},{"x":0.16629712283611298,"y":0.6308823823928833}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.16629712283611298,0.6073529124259949,0.20620842278003693,0.6308823823928833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14855876564979553,"y":0.6073529124259949},{"x":0.1596452295780182,"y":0.6073529124259949},{"x":0.1596452295780182,"y":0.6308823823928833},{"x":0.14855876564979553,"y":0.6308823823928833}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.14855876564979553,0.6073529124259949,0.1596452295780182,0.6308823823928833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.893569827079773,"y":0.6323529481887817},{"x":0.9090909361839294,"y":0.6323529481887817},{"x":0.9090909361839294,"y":0.658823549747467},{"x":0.893569827079773,"y":0.658823549747467}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.893569827079773,0.6323529481887817,0.9090909361839294,0.658823549747467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8403547406196594,"y":0.6323529481887817},{"x":0.8869179487228394,"y":0.6323529481887817},{"x":0.8869179487228394,"y":0.658823549747467},{"x":0.8403547406196594,"y":0.658823549747467}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"عالوه","boundary":[0.8403547406196594,0.6323529481887817,0.8869179487228394,0.658823549747467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7849224209785461,"y":0.6323529481887817},{"x":0.8314855694770813,"y":0.6323529481887817},{"x":0.8314855694770813,"y":0.658823549747467},{"x":0.7849224209785461,"y":0.658823549747467}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پرورش","boundary":[0.7849224209785461,0.6323529481887817,0.8314855694770813,0.658823549747467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895787119865417,"y":0.6323529481887817},{"x":0.7694013118743896,"y":0.6323529481887817},{"x":0.7694013118743896,"y":0.658823549747467},{"x":0.6895787119865417,"y":0.658823549747467}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دهندگان","boundary":[0.6895787119865417,0.6323529481887817,0.7694013118743896,0.658823549747467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6385809183120728,"y":0.6323529481887817},{"x":0.6762749552726746,"y":0.6323529481887817},{"x":0.6762749552726746,"y":0.658823549747467},{"x":0.6385809183120728,"y":0.658823549747467}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میوه","boundary":[0.6385809183120728,0.6323529481887817,0.6762749552726746,0.658823549747467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5986696481704712,"y":0.6323529481887817},{"x":0.6363636255264282,"y":0.6323529481887817},{"x":0.6363636255264282,"y":0.658823549747467},{"x":0.5986696481704712,"y":0.658823549747467}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5986696481704712,0.6323529481887817,0.6363636255264282,0.658823549747467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534368097782135,"y":0.6323529481887817},{"x":0.5853658318519592,"y":0.6323529481887817},{"x":0.5853658318519592,"y":0.658823549747467},{"x":0.534368097782135,"y":0.658823549747467}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهبود","boundary":[0.534368097782135,0.6323529481887817,0.5853658318519592,0.658823549747467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4611973464488983,"y":0.6323529481887817},{"x":0.5299334526062012,"y":0.6323529481887817},{"x":0.5299334526062012,"y":0.658823549747467},{"x":0.4611973464488983,"y":0.658823549747467}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محصول","boundary":[0.4611973464488983,0.6323529481887817,0.5299334526062012,0.658823549747467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43458980321884155,"y":0.6323529481887817},{"x":0.45011085271835327,"y":0.6323529481887817},{"x":0.45011085271835327,"y":0.658823549747467},{"x":0.43458980321884155,"y":0.658823549747467}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.43458980321884155,0.6323529481887817,0.45011085271835327,0.658823549747467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3658536672592163,"y":0.6323529481887817},{"x":0.4257206320762634,"y":0.6323529481887817},{"x":0.4257206320762634,"y":0.658823549747467},{"x":0.3658536672592163,"y":0.658823549747467}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زمانهای","boundary":[0.3658536672592163,0.6323529481887817,0.4257206320762634,0.658823549747467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30376940965652466,"y":0.6323529481887817},{"x":0.34811529517173767,"y":0.6323529481887817},{"x":0.34811529517173767,"y":0.658823549747467},{"x":0.30376940965652466,"y":0.658823549747467}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قدیم","boundary":[0.30376940965652466,0.6323529481887817,0.34811529517173767,0.658823549747467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2638580799102783,"y":0.6323529481887817},{"x":0.29711753129959106,"y":0.6323529481887817},{"x":0.29711753129959106,"y":0.658823549747467},{"x":0.2638580799102783,"y":0.658823549747467}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هرس","boundary":[0.2638580799102783,0.6323529481887817,0.29711753129959106,0.658823549747467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1973392516374588,"y":0.6323529481887817},{"x":0.23725055158138275,"y":0.6323529481887817},{"x":0.23725055158138275,"y":0.658823549747467},{"x":0.1973392516374588,"y":0.658823549747467}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.1973392516374588,0.6323529481887817,0.23725055158138275,0.658823549747467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1685144156217575,"y":0.6323529481887817},{"x":0.18403548002243042,"y":0.6323529481887817},{"x":0.18403548002243042,"y":0.658823549747467},{"x":0.1685144156217575,"y":0.658823549747467}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.1685144156217575,0.6323529481887817,0.18403548002243042,0.658823549747467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1463414579629898,"y":0.6323529481887817},{"x":0.16186252236366272,"y":0.6323529481887817},{"x":0.16186252236366272,"y":0.658823549747467},{"x":0.1463414579629898,"y":0.658823549747467}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.1463414579629898,0.6323529481887817,0.16186252236366272,0.658823549747467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8802660703659058,"y":0.6647058725357056},{"x":0.9046562910079956,"y":0.6647058725357056},{"x":0.9046562910079956,"y":0.6867647171020508},{"x":0.8802660703659058,"y":0.6867647171020508}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"طور","boundary":[0.8802660703659058,0.6647058725357056,0.9046562910079956,0.6867647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8270509839057922,"y":0.6647058725357056},{"x":0.8669623136520386,"y":0.6647058725357056},{"x":0.8669623136520386,"y":0.6867647171020508},{"x":0.8270509839057922,"y":0.6867647171020508}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سنتی","boundary":[0.8270509839057922,0.6647058725357056,0.8669623136520386,0.6867647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7671840190887451,"y":0.6647058725357056},{"x":0.813747227191925,"y":0.6647058725357056},{"x":0.813747227191925,"y":0.6867647171020508},{"x":0.7671840190887451,"y":0.6867647171020508}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.7671840190887451,0.6647058725357056,0.813747227191925,0.6867647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6962305903434753,"y":0.6647058725357056},{"x":0.7538802623748779,"y":0.6647058725357056},{"x":0.7538802623748779,"y":0.6867647171020508},{"x":0.6962305903434753,"y":0.6867647171020508}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"میداده","boundary":[0.6962305903434753,0.6647058725357056,0.7538802623748779,0.6867647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6762749552726746,"y":0.6647058725357056},{"x":0.6962305903434753,"y":0.6647058725357056},{"x":0.6962305903434753,"y":0.6867647171020508},{"x":0.6762749552726746,"y":0.6867647171020508}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.6762749552726746,0.6647058725357056,0.6962305903434753,0.6867647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6651884913444519,"y":0.6647058725357056},{"x":0.67405766248703,"y":0.6647058725357056},{"x":0.67405766248703,"y":0.6867647171020508},{"x":0.6651884913444519,"y":0.6867647171020508}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6651884913444519,0.6647058725357056,0.67405766248703,0.6867647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6407982110977173,"y":0.6647058725357056},{"x":0.6607539057731628,"y":0.6647058725357056},{"x":0.6607539057731628,"y":0.6867647171020508},{"x":0.6407982110977173,"y":0.6867647171020508}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6407982110977173,0.6647058725357056,0.6607539057731628,0.6867647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5920177102088928,"y":0.6647058725357056},{"x":0.6319290399551392,"y":0.6647058725357056},{"x":0.6319290399551392,"y":0.6867647171020508},{"x":0.5920177102088928,"y":0.6867647171020508}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.5920177102088928,0.6647058725357056,0.6319290399551392,0.6867647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5232815742492676,"y":0.6647058725357056},{"x":0.5809312462806702,"y":0.6647058725357056},{"x":0.5809312462806702,"y":0.6867647171020508},{"x":0.5232815742492676,"y":0.6867647171020508}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درختان","boundary":[0.5232815742492676,0.6647058725357056,0.5809312462806702,0.6867647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5011086463928223,"y":0.6647058725357056},{"x":0.5099778175354004,"y":0.6647058725357056},{"x":0.5099778175354004,"y":0.6867647171020508},{"x":0.5011086463928223,"y":0.6867647171020508}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5011086463928223,0.6647058725357056,0.5099778175354004,0.6867647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41906872391700745,"y":0.6647058725357056},{"x":0.49223947525024414,"y":0.6647058725357056},{"x":0.49223947525024414,"y":0.6867647171020508},{"x":0.41906872391700745,"y":0.6867647171020508}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"درختچه","boundary":[0.41906872391700745,0.6647058725357056,0.49223947525024414,0.6867647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39246121048927307,"y":0.6647058725357056},{"x":0.41906872391700745,"y":0.6647058725357056},{"x":0.41906872391700745,"y":0.6867647171020508},{"x":0.39246121048927307,"y":0.6867647171020508}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.39246121048927307,0.6647058725357056,0.41906872391700745,0.6867647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33259424567222595,"y":0.6647058725357056},{"x":0.37694013118743896,"y":0.6647058725357056},{"x":0.37694013118743896,"y":0.6867647171020508},{"x":0.33259424567222595,"y":0.6867647171020508}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زینتی","boundary":[0.33259424567222595,0.6647058725357056,0.37694013118743896,0.6867647171020508]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1463414579629898,"y":0.6058823466300964},{"x":0.9090909361839294,"y":0.604411780834198},{"x":0.911308228969574,"y":0.6867647171020508},{"x":0.1463414579629898,"y":0.6882352828979492}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.1413414579629898,0.5988823466300964,0.916308228969574,0.6937647171020508],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29711753129959106,"y":0.6573529243469238},{"x":0.3126385807991028,"y":0.6573529243469238},{"x":0.3126385807991028,"y":0.6764705777168274},{"x":0.29711753129959106,"y":0.6764705777168274}]},"confidence":0.5,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.29711753129959106,0.6573529243469238,0.3126385807991028,0.6764705777168274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2261640727519989,"y":0.658823549747467},{"x":0.2771618664264679,"y":0.658823549747467},{"x":0.2771618664264679,"y":0.6779412031173706},{"x":0.22838138043880463,"y":0.679411768913269}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاشت","boundary":[0.2261640727519989,0.658823549747467,0.2771618664264679,0.6779412031173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17073170840740204,"y":0.6602941155433655},{"x":0.210643008351326,"y":0.658823549747467},{"x":0.2128603160381317,"y":0.679411768913269},{"x":0.17294900119304657,"y":0.679411768913269}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.17073170840740204,0.6602941155433655,0.2128603160381317,0.679411768913269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1463414579629898,"y":0.6617646813392639},{"x":0.1596452295780182,"y":0.6602941155433655},{"x":0.16186252236366272,"y":0.6808823347091675},{"x":0.14855876564979553,"y":0.6808823347091675}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.1463414579629898,0.6617646813392639,0.16186252236366272,0.6808823347091675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8536585569381714,"y":0.6838235259056091},{"x":0.9090909361839294,"y":0.6838235259056091},{"x":0.9090909361839294,"y":0.7102941274642944},{"x":0.8536585569381714,"y":0.7102941274642944}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سالهای","boundary":[0.8536585569381714,0.6838235259056091,0.9090909361839294,0.7102941274642944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004434704780579,"y":0.6838235259056091},{"x":0.842572033405304,"y":0.6838235259056091},{"x":0.842572033405304,"y":0.7102941274642944},{"x":0.8004434704780579,"y":0.7102941274642944}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اخیر","boundary":[0.8004434704780579,0.6838235259056091,0.842572033405304,0.7102941274642944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7760531902313232,"y":0.6838235259056091},{"x":0.7915742993354797,"y":0.6838235259056091},{"x":0.7915742993354797,"y":0.7102941274642944},{"x":0.7760531902313232,"y":0.7102941274642944}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7760531902313232,0.6838235259056091,0.7915742993354797,0.7102941274642944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7405765056610107,"y":0.6838235259056091},{"x":0.7716186046600342,"y":0.6838235259056091},{"x":0.7716186046600342,"y":0.7102941274642944},{"x":0.7405765056610107,"y":0.7102941274642944}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وارد","boundary":[0.7405765056610107,0.6838235259056091,0.7716186046600342,0.7102941274642944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6784922480583191,"y":0.6838235259056091},{"x":0.7228381633758545,"y":0.6838235259056091},{"x":0.7228381633758545,"y":0.7102941274642944},{"x":0.6784922480583191,"y":0.7102941274642944}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.6784922480583191,0.6838235259056091,0.7228381633758545,0.7102941274642944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274944543838501,"y":0.6838235259056091},{"x":0.669623076915741,"y":0.6838235259056091},{"x":0.669623076915741,"y":0.7102941274642944},{"x":0.6274944543838501,"y":0.7102941274642944}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تعداد","boundary":[0.6274944543838501,0.6838235259056091,0.669623076915741,0.7102941274642944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.572062075138092,"y":0.6838235259056091},{"x":0.6164079904556274,"y":0.6838235259056091},{"x":0.6164079904556274,"y":0.7102941274642944},{"x":0.572062075138092,"y":0.7102941274642944}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیادی","boundary":[0.572062075138092,0.6838235259056091,0.6164079904556274,0.7102941274642944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5521064400672913,"y":0.6838235259056091},{"x":0.5587583184242249,"y":0.6838235259056091},{"x":0.5587583184242249,"y":0.7102941274642944},{"x":0.5521064400672913,"y":0.7102941274642944}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5521064400672913,0.6838235259056091,0.5587583184242249,0.7102941274642944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4811529815196991,"y":0.6838235259056091},{"x":0.534368097782135,"y":0.6838235259056091},{"x":0.534368097782135,"y":0.7102941274642944},{"x":0.4811529815196991,"y":0.7102941274642944}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.4811529815196991,0.6838235259056091,0.534368097782135,0.7102941274642944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39911308884620667,"y":0.6838235259056091},{"x":0.46341463923454285,"y":0.6838235259056091},{"x":0.46341463923454285,"y":0.7102941274642944},{"x":0.39911308884620667,"y":0.7102941274642944}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"غیربومی","boundary":[0.39911308884620667,0.6838235259056091,0.46341463923454285,0.7102941274642944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3414634168148041,"y":0.6838235259056091},{"x":0.3880265951156616,"y":0.6838235259056091},{"x":0.3880265951156616,"y":0.7102941274642944},{"x":0.3414634168148041,"y":0.7102941274642944}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بسیار","boundary":[0.3414634168148041,0.6838235259056091,0.3880265951156616,0.7102941274642944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28159645199775696,"y":0.6838235259056091},{"x":0.3303769528865814,"y":0.6838235259056091},{"x":0.3303769528865814,"y":0.7102941274642944},{"x":0.28159645199775696,"y":0.7102941274642944}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معمول","boundary":[0.28159645199775696,0.6838235259056091,0.3303769528865814,0.7102941274642944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19955654442310333,"y":0.6838235259056091},{"x":0.2616407871246338,"y":0.6838235259056091},{"x":0.2616407871246338,"y":0.7102941274642944},{"x":0.19955654442310333,"y":0.7102941274642944}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گردیده","boundary":[0.19955654442310333,0.6838235259056091,0.2616407871246338,0.7102941274642944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15521064400672913,"y":0.6838235259056091},{"x":0.19512194395065308,"y":0.6838235259056091},{"x":0.19512194395065308,"y":0.7102941274642944},{"x":0.15521064400672913,"y":0.7102941274642944}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.15521064400672913,0.6838235259056091,0.19512194395065308,0.7102941274642944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14190687239170074,"y":0.6838235259056091},{"x":0.1529933512210846,"y":0.6838235259056091},{"x":0.1529933512210846,"y":0.7102941274642944},{"x":0.14190687239170074,"y":0.7102941274642944}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.14190687239170074,0.6838235259056091,0.1529933512210846,0.7102941274642944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8403547406196594,"y":0.7117646932601929},{"x":0.911308228969574,"y":0.7132353186607361},{"x":0.911308228969574,"y":0.7397058606147766},{"x":0.8403547406196594,"y":0.7397058606147766}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.8403547406196594,0.7117646932601929,0.911308228969574,0.7397058606147766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7760531902313232,"y":0.7117646932601929},{"x":0.8181818127632141,"y":0.7117646932601929},{"x":0.8181818127632141,"y":0.7382352948188782},{"x":0.7760531902313232,"y":0.7382352948188782}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خیلی","boundary":[0.7760531902313232,0.7117646932601929,0.8181818127632141,0.7382352948188782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7228381633758545,"y":0.7117646932601929},{"x":0.758314847946167,"y":0.7117646932601929},{"x":0.758314847946167,"y":0.7382352948188782},{"x":0.7228381633758545,"y":0.7382352948188782}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کمی","boundary":[0.7228381633758545,0.7117646932601929,0.758314847946167,0.7382352948188782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6518846750259399,"y":0.7117646932601929},{"x":0.7095343470573425,"y":0.7117646932601929},{"x":0.7095343470573425,"y":0.7382352948188782},{"x":0.6518846750259399,"y":0.7382352948188782}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موجود","boundary":[0.6518846750259399,0.7117646932601929,0.7095343470573425,0.7382352948188782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5986696481704712,"y":0.7117646932601929},{"x":0.6430155038833618,"y":0.7117646932601929},{"x":0.6430155038833618,"y":0.7382352948188782},{"x":0.5986696481704712,"y":0.7382352948188782}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5986696481704712,0.7117646932601929,0.6430155038833618,0.7382352948188782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5853658318519592,"y":0.7117646932601929},{"x":0.5964523553848267,"y":0.7117646932601929},{"x":0.5964523553848267,"y":0.7382352948188782},{"x":0.5853658318519592,"y":0.7382352948188782}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5853658318519592,0.7117646932601929,0.5964523553848267,0.7382352948188782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.567627489566803,"y":0.7117646932601929},{"x":0.5831485390663147,"y":0.7117646932601929},{"x":0.5831485390663147,"y":0.7382352948188782},{"x":0.567627489566803,"y":0.7382352948188782}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.567627489566803,0.7117646932601929,0.5831485390663147,0.7382352948188782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5232815742492676,"y":0.7102941274642944},{"x":0.5587583184242249,"y":0.7102941274642944},{"x":0.5587583184242249,"y":0.7382352948188782},{"x":0.5232815742492676,"y":0.7382352948188782}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دلیل","boundary":[0.5232815742492676,0.7102941274642944,0.5587583184242249,0.7382352948188782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4368070960044861,"y":0.7102941274642944},{"x":0.5099778175354004,"y":0.7117646932601929},{"x":0.5099778175354004,"y":0.7382352948188782},{"x":0.4368070960044861,"y":0.7367647290229797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ضرورت","boundary":[0.4368070960044861,0.7102941274642944,0.5099778175354004,0.7382352948188782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4146341383457184,"y":0.7102941274642944},{"x":0.4257206320762634,"y":0.7102941274642944},{"x":0.4257206320762634,"y":0.7367647290229797},{"x":0.4146341383457184,"y":0.7367647290229797}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4146341383457184,0.7102941274642944,0.4257206320762634,0.7367647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35254988074302673,"y":0.7102941274642944},{"x":0.40576496720314026,"y":0.7102941274642944},{"x":0.40576496720314026,"y":0.7367647290229797},{"x":0.35254988074302673,"y":0.7367647290229797}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارزشی","boundary":[0.35254988074302673,0.7102941274642944,0.40576496720314026,0.7367647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3192904591560364,"y":0.7102941274642944},{"x":0.3348115384578705,"y":0.7102941274642944},{"x":0.3348115384578705,"y":0.7367647290229797},{"x":0.3192904591560364,"y":0.7367647290229797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.3192904591560364,0.7102941274642944,0.3348115384578705,0.7367647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.286031037569046,"y":0.7102941274642944},{"x":0.31042128801345825,"y":0.7102941274642944},{"x":0.31042128801345825,"y":0.7367647290229797},{"x":0.286031037569046,"y":0.7367647290229797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.286031037569046,0.7102941274642944,0.31042128801345825,0.7367647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23059867322444916,"y":0.7102941274642944},{"x":0.26829269528388977,"y":0.7102941274642944},{"x":0.26829269528388977,"y":0.7367647290229797},{"x":0.23059867322444916,"y":0.7367647290229797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.23059867322444916,0.7102941274642944,0.26829269528388977,0.7367647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15077605843544006,"y":0.7102941274642944},{"x":0.22394677996635437,"y":0.7102941274642944},{"x":0.22394677996635437,"y":0.7367647290229797},{"x":0.15077605843544006,"y":0.7367647290229797}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.15077605843544006,0.7102941274642944,0.22394677996635437,0.7367647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8758314847946167,"y":0.7367647290229797},{"x":0.9090909361839294,"y":0.7367647290229797},{"x":0.9090909361839294,"y":0.7647058963775635},{"x":0.8758314847946167,"y":0.7647058963775635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.8758314847946167,0.7367647290229797,0.9090909361839294,0.7647058963775635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8159645199775696,"y":0.7367647290229797},{"x":0.8625277280807495,"y":0.7367647290229797},{"x":0.8625277280807495,"y":0.7647058963775635},{"x":0.8159645199775696,"y":0.7647058963775635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پرورش","boundary":[0.8159645199775696,0.7367647290229797,0.8625277280807495,0.7647058963775635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7228381633758545,"y":0.7367647290229797},{"x":0.7982261776924133,"y":0.7367647290229797},{"x":0.7982261776924133,"y":0.7647058963775635},{"x":0.7228381633758545,"y":0.7647058963775635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دهندگان","boundary":[0.7228381633758545,0.7367647290229797,0.7982261776924133,0.7647058963775635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6541019678115845,"y":0.7367647290229797},{"x":0.7028824687004089,"y":0.7367647290229797},{"x":0.7028824687004089,"y":0.7647058963775635},{"x":0.6541019678115845,"y":0.7647058963775635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.6541019678115845,0.7367647290229797,0.7028824687004089,0.7647058963775635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008869409561157,"y":0.7367647290229797},{"x":0.6430155038833618,"y":0.7367647290229797},{"x":0.6430155038833618,"y":0.7647058963775635},{"x":0.6008869409561157,"y":0.7647058963775635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زینتی","boundary":[0.6008869409561157,0.7367647290229797,0.6430155038833618,0.7647058963775635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5498891472816467,"y":0.7367647290229797},{"x":0.5875831246376038,"y":0.7367647290229797},{"x":0.5875831246376038,"y":0.7647058963775635},{"x":0.5498891472816467,"y":0.7647058963775635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارند","boundary":[0.5498891472816467,0.7367647290229797,0.5875831246376038,0.7647058963775635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534368097782135,"y":0.7367647290229797},{"x":0.5454545617103577,"y":0.7367647290229797},{"x":0.5454545617103577,"y":0.7647058963775635},{"x":0.534368097782135,"y":0.7647058963775635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.534368097782135,0.7367647290229797,0.5454545617103577,0.7647058963775635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49445676803588867,"y":0.7367647290229797},{"x":0.5299334526062012,"y":0.7367647290229797},{"x":0.5299334526062012,"y":0.7647058963775635},{"x":0.49445676803588867,"y":0.7647058963775635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اقدام","boundary":[0.49445676803588867,0.7367647290229797,0.5299334526062012,0.7647058963775635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4678492248058319,"y":0.7367647290229797},{"x":0.48337027430534363,"y":0.7367647290229797},{"x":0.48337027430534363,"y":0.7647058963775635},{"x":0.4678492248058319,"y":0.7647058963775635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4678492248058319,0.7367647290229797,0.48337027430534363,0.7647058963775635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4079822599887848,"y":0.7367647290229797},{"x":0.4611973464488983,"y":0.7367647290229797},{"x":0.4611973464488983,"y":0.7647058963775635},{"x":0.4079822599887848,"y":0.7647058963775635}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.4079822599887848,0.7367647290229797,0.4611973464488983,0.7647058963775635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37694013118743896,"y":0.7367647290229797},{"x":0.4013303816318512,"y":0.7367647290229797},{"x":0.4013303816318512,"y":0.7647058963775635},{"x":0.37694013118743896,"y":0.7647058963775635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.37694013118743896,0.7367647290229797,0.4013303816318512,0.7647058963775635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3215077519416809,"y":0.7367647290229797},{"x":0.3592017590999603,"y":0.7367647290229797},{"x":0.3592017590999603,"y":0.7647058963775635},{"x":0.3215077519416809,"y":0.7647058963775635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.3215077519416809,0.7367647290229797,0.3592017590999603,0.7647058963775635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2483370304107666,"y":0.7367647290229797},{"x":0.29490020871162415,"y":0.7367647290229797},{"x":0.29490020871162415,"y":0.7647058963775635},{"x":0.2483370304107666,"y":0.7647058963775635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گردید","boundary":[0.2483370304107666,0.7367647290229797,0.29490020871162415,0.7647058963775635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23503325879573822,"y":0.7367647290229797},{"x":0.24611973762512207,"y":0.7367647290229797},{"x":0.24611973762512207,"y":0.7647058963775635},{"x":0.23503325879573822,"y":0.7647058963775635}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.23503325879573822,0.7367647290229797,0.24611973762512207,0.7647058963775635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.210643008351326,"y":0.7367647290229797},{"x":0.23503325879573822,"y":0.7367647290229797},{"x":0.23503325879573822,"y":0.7647058963775635},{"x":0.210643008351326,"y":0.7647058963775635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.210643008351326,0.7367647290229797,0.23503325879573822,0.7647058963775635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1529933512210846,"y":0.7367647290229797},{"x":0.19290465116500854,"y":0.7367647290229797},{"x":0.19290465116500854,"y":0.7647058963775635},{"x":0.1529933512210846,"y":0.7647058963775635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.1529933512210846,0.7367647290229797,0.19290465116500854,0.7647058963775635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8159645199775696,"y":0.7632352709770203},{"x":0.911308228969574,"y":0.7632352709770203},{"x":0.911308228969574,"y":0.7867646813392639},{"x":0.8159645199775696,"y":0.7882353067398071}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"تکنیکهای","boundary":[0.8159645199775696,0.7632352709770203,0.911308228969574,0.7867646813392639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7671840190887451,"y":0.7632352709770203},{"x":0.8004434704780579,"y":0.7632352709770203},{"x":0.8004434704780579,"y":0.7882353067398071},{"x":0.7671840190887451,"y":0.7882353067398071}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"هرس","boundary":[0.7671840190887451,0.7632352709770203,0.8004434704780579,0.7882353067398071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7272727489471436,"y":0.7632352709770203},{"x":0.7450110912322998,"y":0.7632352709770203},{"x":0.7450110912322998,"y":0.7882353067398071},{"x":0.7272727489471436,"y":0.7882353067398071}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.7272727489471436,0.7632352709770203,0.7450110912322998,0.7882353067398071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7095343470573425,"y":0.7632352709770203},{"x":0.7228381633758545,"y":0.7632352709770203},{"x":0.7228381633758545,"y":0.7882353067398071},{"x":0.7095343470573425,"y":0.7882353067398071}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7095343470573425,0.7632352709770203,0.7228381633758545,0.7882353067398071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6651884913444519,"y":0.7632352709770203},{"x":0.7006651759147644,"y":0.7632352709770203},{"x":0.7006651759147644,"y":0.7882353067398071},{"x":0.6651884913444519,"y":0.7882353067398071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.6651884913444519,0.7632352709770203,0.7006651759147644,0.7882353067398071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6164079904556274,"y":0.7632352709770203},{"x":0.6563193202018738,"y":0.7632352709770203},{"x":0.6563193202018738,"y":0.7882353067398071},{"x":0.6164079904556274,"y":0.7882353067398071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساده","boundary":[0.6164079904556274,0.7632352709770203,0.6563193202018738,0.7882353067398071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5742793679237366,"y":0.7632352709770203},{"x":0.6097561120986938,"y":0.7632352709770203},{"x":0.6097561120986938,"y":0.7882353067398071},{"x":0.5742793679237366,"y":0.7882353067398071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5742793679237366,0.7632352709770203,0.6097561120986938,0.7882353067398071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4745011031627655,"y":0.7632352709770203},{"x":0.5631929039955139,"y":0.7632352709770203},{"x":0.5631929039955139,"y":0.7882353067398071},{"x":0.4745011031627655,"y":0.7897058725357056}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علاقمندان","boundary":[0.4745011031627655,0.7632352709770203,0.5631929039955139,0.7882353067398071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4168514311313629,"y":0.7647058963775635},{"x":0.46341463923454285,"y":0.7647058963775635},{"x":0.46341463923454285,"y":0.7897058725357056},{"x":0.4168514311313629,"y":0.7897058725357056}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پرورش","boundary":[0.4168514311313629,0.7647058963775635,0.46341463923454285,0.7897058725357056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33259424567222595,"y":0.7647058963775635},{"x":0.3880265951156616,"y":0.7647058963775635},{"x":0.3880265951156616,"y":0.7897058725357056},{"x":0.33259424567222595,"y":0.7897058725357056}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.33259424567222595,0.7647058963775635,0.3880265951156616,0.7897058725357056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28159645199775696,"y":0.7647058963775635},{"x":0.32372504472732544,"y":0.7647058963775635},{"x":0.32372504472732544,"y":0.7897058725357056},{"x":0.28159645199775696,"y":0.7897058725357056}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زینتی","boundary":[0.28159645199775696,0.7647058963775635,0.32372504472732544,0.7897058725357056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2616407871246338,"y":0.7647058963775635},{"x":0.27272728085517883,"y":0.7647058963775635},{"x":0.27272728085517883,"y":0.7897058725357056},{"x":0.2616407871246338,"y":0.7897058725357056}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2616407871246338,0.7647058963775635,0.27272728085517883,0.7897058725357056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.190687358379364,"y":0.7647058963775635},{"x":0.25055432319641113,"y":0.7647058963775635},{"x":0.25055432319641113,"y":0.7897058725357056},{"x":0.190687358379364,"y":0.7897058725357056}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درختان","boundary":[0.190687358379364,0.7647058963775635,0.25055432319641113,0.7897058725357056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14412416517734528,"y":0.7647058963775635},{"x":0.17738358676433563,"y":0.7647058963775635},{"x":0.17738358676433563,"y":0.7897058725357056},{"x":0.14412416517734528,"y":0.7897058725357056}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میوه","boundary":[0.14412416517734528,0.7647058963775635,0.17738358676433563,0.7897058725357056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.893569827079773,"y":0.7955882549285889},{"x":0.911308228969574,"y":0.7941176295280457},{"x":0.911308228969574,"y":0.8161764740943909},{"x":0.893569827079773,"y":0.8161764740943909}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.893569827079773,0.7955882549285889,0.911308228969574,0.8161764740943909]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8314855694770813,"y":0.7955882549285889},{"x":0.8802660703659058,"y":0.7955882549285889},{"x":0.8824833631515503,"y":0.8161764740943909},{"x":0.8314855694770813,"y":0.8161764740943909}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"باغهای","boundary":[0.8314855694770813,0.7955882549285889,0.8824833631515503,0.8161764740943909]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7782704830169678,"y":0.7970588207244873},{"x":0.8115299344062805,"y":0.7955882549285889},{"x":0.813747227191925,"y":0.8161764740943909},{"x":0.7804877758026123,"y":0.8176470398902893}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منازل","boundary":[0.7782704830169678,0.7970588207244873,0.813747227191925,0.8161764740943909]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7184035181999207,"y":0.7970588207244873},{"x":0.758314847946167,"y":0.7970588207244873},{"x":0.758314847946167,"y":0.8176470398902893},{"x":0.7184035181999207,"y":0.8176470398902893}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شرح","boundary":[0.7184035181999207,0.7970588207244873,0.758314847946167,0.8176470398902893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6518846750259399,"y":0.7970588207244873},{"x":0.707317054271698,"y":0.7970588207244873},{"x":0.707317054271698,"y":0.8176470398902893},{"x":0.6541019678115845,"y":0.8191176652908325}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"میدهد","boundary":[0.6518846750259399,0.7970588207244873,0.707317054271698,0.8176470398902893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6385809183120728,"y":0.7985293865203857},{"x":0.6474500894546509,"y":0.7985293865203857},{"x":0.6474500894546509,"y":0.8191176652908325},{"x":0.6385809183120728,"y":0.8191176652908325}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6385809183120728,0.7985293865203857,0.6474500894546509,0.8191176652908325]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14190687239170074,"y":0.6573529243469238},{"x":0.911308228969574,"y":0.654411792755127},{"x":0.911308228969574,"y":0.8176470398902893},{"x":0.14190687239170074,"y":0.820588231086731}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.13690687239170074,0.6503529243469238,0.916308228969574,0.8246470398902893],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8203991055488586,"y":0.8191176652908325},{"x":0.8403547406196594,"y":0.8191176652908325},{"x":0.8403547406196594,"y":0.8426470756530762},{"x":0.8203991055488586,"y":0.8426470756530762}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8203991055488586,0.8191176652908325,0.8403547406196594,0.8426470756530762]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7893570065498352,"y":0.8191176652908325},{"x":0.813747227191925,"y":0.8191176652908325},{"x":0.813747227191925,"y":0.8426470756530762},{"x":0.7893570065498352,"y":0.8426470756530762}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7893570065498352,0.8191176652908325,0.813747227191925,0.8426470756530762]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7294900417327881,"y":0.8191176652908325},{"x":0.7694013118743896,"y":0.8191176652908325},{"x":0.7694013118743896,"y":0.8426470756530762},{"x":0.7294900417327881,"y":0.8426470756530762}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7294900417327881,0.8191176652908325,0.7694013118743896,0.8426470756530762]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6762749552726746,"y":0.8191176652908325},{"x":0.7117516398429871,"y":0.8191176652908325},{"x":0.7117516398429871,"y":0.8426470756530762},{"x":0.6762749552726746,"y":0.8426470756530762}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ابتدا","boundary":[0.6762749552726746,0.8191176652908325,0.7117516398429871,0.8426470756530762]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6496673822402954,"y":0.8191176652908325},{"x":0.6674057841300964,"y":0.8191176652908325},{"x":0.6674057841300964,"y":0.8426470756530762},{"x":0.6496673822402954,"y":0.8426470756530762}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6496673822402954,0.8191176652908325,0.6674057841300964,0.8426470756530762]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6053215265274048,"y":0.8191176652908325},{"x":0.6341463327407837,"y":0.8191176652908325},{"x":0.6341463327407837,"y":0.8426470756530762},{"x":0.6053215265274048,"y":0.8426470756530762}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.6053215265274048,0.8191176652908325,0.6341463327407837,0.8426470756530762]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5543237328529358,"y":0.8191176652908325},{"x":0.5986696481704712,"y":0.8191176652908325},{"x":0.5986696481704712,"y":0.8426470756530762},{"x":0.5543237328529358,"y":0.8426470756530762}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.5543237328529358,0.8191176652908325,0.5986696481704712,0.8426470756530762]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44789355993270874,"y":0.8191176652908325},{"x":0.534368097782135,"y":0.8191176652908325},{"x":0.534368097782135,"y":0.8426470756530762},{"x":0.44789355993270874,"y":0.8426470756530762}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"توضیحاتی","boundary":[0.44789355993270874,0.8191176652908325,0.534368097782135,0.8426470756530762]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4168514311313629,"y":0.8191176652908325},{"x":0.42793792486190796,"y":0.8191176652908325},{"x":0.42793792486190796,"y":0.8426470756530762},{"x":0.4168514311313629,"y":0.8426470756530762}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4168514311313629,0.8191176652908325,0.42793792486190796,0.8426470756530762]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3636363744735718,"y":0.8191176652908325},{"x":0.4035476744174957,"y":0.8191176652908325},{"x":0.4035476744174957,"y":0.8426470756530762},{"x":0.3636363744735718,"y":0.8426470756530762}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.3636363744735718,0.8191176652908325,0.4035476744174957,0.8426470756530762]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31042128801345825,"y":0.8191176652908325},{"x":0.35476717352867126,"y":0.8191176652908325},{"x":0.35476717352867126,"y":0.8426470756530762},{"x":0.31042128801345825,"y":0.8426470756530762}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اهداف","boundary":[0.31042128801345825,0.8191176652908325,0.35476717352867126,0.8426470756530762]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2572062015533447,"y":0.8191176652908325},{"x":0.2926829159259796,"y":0.8191176652908325},{"x":0.2926829159259796,"y":0.8426470756530762},{"x":0.2572062015533447,"y":0.8426470756530762}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"هرس","boundary":[0.2572062015533447,0.8191176652908325,0.2926829159259796,0.8426470756530762]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2328159660100937,"y":0.8191176652908325},{"x":0.24168513715267181,"y":0.8191176652908325},{"x":0.24168513715267181,"y":0.8426470756530762},{"x":0.2328159660100937,"y":0.8426470756530762}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2328159660100937,0.8191176652908325,0.24168513715267181,0.8426470756530762]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19290465116500854,"y":0.8191176652908325},{"x":0.22838138043880463,"y":0.8191176652908325},{"x":0.22838138043880463,"y":0.8426470756530762},{"x":0.19290465116500854,"y":0.8426470756530762}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.19290465116500854,0.8191176652908325,0.22838138043880463,0.8426470756530762]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1529933512210846,"y":0.8191176652908325},{"x":0.17738358676433563,"y":0.8191176652908325},{"x":0.17738358676433563,"y":0.8426470756530762},{"x":0.1529933512210846,"y":0.8426470756530762}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.1529933512210846,0.8191176652908325,0.17738358676433563,0.8426470756530762]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.842572033405304,"y":0.8441176414489746},{"x":0.9135255217552185,"y":0.8441176414489746},{"x":0.9135255217552185,"y":0.8691176176071167},{"x":0.842572033405304,"y":0.8691176176071167}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.842572033405304,0.8441176414489746,0.9135255217552185,0.8691176176071167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004434704780579,"y":0.8441176414489746},{"x":0.8226163983345032,"y":0.8441176414489746},{"x":0.8226163983345032,"y":0.8691176176071167},{"x":0.8004434704780579,"y":0.8691176176071167}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.8004434704780579,0.8441176414489746,0.8226163983345032,0.8691176176071167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7871397137641907,"y":0.8441176414489746},{"x":0.7982261776924133,"y":0.8441176414489746},{"x":0.7982261776924133,"y":0.8691176176071167},{"x":0.7871397137641907,"y":0.8691176176071167}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7871397137641907,0.8441176414489746,0.7982261776924133,0.8691176176071167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7472283840179443,"y":0.8441176414489746},{"x":0.7849224209785461,"y":0.8441176414489746},{"x":0.7849224209785461,"y":0.8691176176071167},{"x":0.7472283840179443,"y":0.8691176176071167}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ابزار","boundary":[0.7472283840179443,0.8441176414489746,0.7849224209785461,0.8691176176071167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.725055456161499,"y":0.8441176414489746},{"x":0.7361419200897217,"y":0.8441176414489746},{"x":0.7361419200897217,"y":0.8691176176071167},{"x":0.725055456161499,"y":0.8691176176071167}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.725055456161499,0.8441176414489746,0.7361419200897217,0.8691176176071167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6674057841300964,"y":0.8441176414489746},{"x":0.7184035181999207,"y":0.8441176414489746},{"x":0.7184035181999207,"y":0.8691176176071167},{"x":0.6674057841300964,"y":0.8691176176071167}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وسایل","boundary":[0.6674057841300964,0.8441176414489746,0.7184035181999207,0.8691176176071167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6141906976699829,"y":0.8441176414489746},{"x":0.6496673822402954,"y":0.8441176414489746},{"x":0.6496673822402954,"y":0.8691176176071167},{"x":0.6141906976699829,"y":0.8691176176071167}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هرس","boundary":[0.6141906976699829,0.8441176414489746,0.6496673822402954,0.8691176176071167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5609756112098694,"y":0.8441176414489746},{"x":0.5942350625991821,"y":0.8441176414489746},{"x":0.5942350625991821,"y":0.8691176176071167},{"x":0.5609756112098694,"y":0.8691176176071167}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کنی","boundary":[0.5609756112098694,0.8441176414489746,0.5942350625991821,0.8691176176071167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5365853905677795,"y":0.8441176414489746},{"x":0.5476718544960022,"y":0.8441176414489746},{"x":0.5476718544960022,"y":0.8691176176071167},{"x":0.5365853905677795,"y":0.8691176176071167}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5365853905677795,0.8441176414489746,0.5476718544960022,0.8691176176071167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5077605247497559,"y":0.8441176414489746},{"x":0.5365853905677795,"y":0.8441176414489746},{"x":0.5365853905677795,"y":0.8691176176071167},{"x":0.5077605247497559,"y":0.8691176176071167}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"....","boundary":[0.5077605247497559,0.8441176414489746,0.5365853905677795,0.8691176176071167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4678492248058319,"y":0.8441176414489746},{"x":0.4966740608215332,"y":0.8441176414489746},{"x":0.4966740608215332,"y":0.8691176176071167},{"x":0.4678492248058319,"y":0.8691176176071167}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.4678492248058319,0.8441176414489746,0.4966740608215332,0.8691176176071167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39024388790130615,"y":0.8441176414489746},{"x":0.4611973464488983,"y":0.8441176414489746},{"x":0.4611973464488983,"y":0.8691176176071167},{"x":0.39024388790130615,"y":0.8691176176071167}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میشود","boundary":[0.39024388790130615,0.8441176414489746,0.4611973464488983,0.8691176176071167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37472283840179443,"y":0.8441176414489746},{"x":0.3858093023300171,"y":0.8441176414489746},{"x":0.3858093023300171,"y":0.8691176176071167},{"x":0.37472283840179443,"y":0.8691176176071167}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.37472283840179443,0.8441176414489746,0.3858093023300171,0.8691176176071167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33259424567222595,"y":0.8441176414489746},{"x":0.3636363744735718,"y":0.8441176414489746},{"x":0.3636363744735718,"y":0.8691176176071167},{"x":0.33259424567222595,"y":0.8691176176071167}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"بعد","boundary":[0.33259424567222595,0.8441176414489746,0.3636363744735718,0.8691176176071167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26607540249824524,"y":0.8441176414489746},{"x":0.3192904591560364,"y":0.8441176414489746},{"x":0.3192904591560364,"y":0.8691176176071167},{"x":0.26607540249824524,"y":0.8691176176071167}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"طريقه","boundary":[0.26607540249824524,0.8441176414489746,0.3192904591560364,0.8691176176071167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22172948718070984,"y":0.8441176414489746},{"x":0.2549889087677002,"y":0.8441176414489746},{"x":0.2549889087677002,"y":0.8691176176071167},{"x":0.22172948718070984,"y":0.8691176176071167}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هرس","boundary":[0.22172948718070984,0.8441176414489746,0.2549889087677002,0.8691176176071167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14855876564979553,"y":0.8441176414489746},{"x":0.19290465116500854,"y":0.8441176414489746},{"x":0.19290465116500854,"y":0.8691176176071167},{"x":0.14855876564979553,"y":0.8691176176071167}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.14855876564979553,0.8441176414489746,0.19290465116500854,0.8691176176071167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8669623136520386,"y":0.8691176176071167},{"x":0.9046562910079956,"y":0.8691176176071167},{"x":0.9046562910079956,"y":0.8985294103622437},{"x":0.8669623136520386,"y":0.8985294103622437}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جنس","boundary":[0.8669623136520386,0.8691176176071167,0.9046562910079956,0.8985294103622437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8248336911201477,"y":0.8691176176071167},{"x":0.8558758497238159,"y":0.8691176176071167},{"x":0.8558758497238159,"y":0.8985294103622437},{"x":0.8248336911201477,"y":0.8985294103622437}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.8248336911201477,0.8691176176071167,0.8558758497238159,0.8985294103622437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516629695892334,"y":0.8691176176071167},{"x":0.813747227191925,"y":0.8691176176071167},{"x":0.813747227191925,"y":0.8985294103622437},{"x":0.7516629695892334,"y":0.8985294103622437}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.7516629695892334,0.8691176176071167,0.813747227191925,0.8985294103622437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7161862254142761,"y":0.8691176176071167},{"x":0.7294900417327881,"y":0.8691176176071167},{"x":0.7294900417327881,"y":0.8985294103622437},{"x":0.7161862254142761,"y":0.8985294103622437}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7161862254142761,0.8691176176071167,0.7294900417327881,0.8985294103622437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6940132975578308,"y":0.8691176176071167},{"x":0.7095343470573425,"y":0.8691176176071167},{"x":0.7095343470573425,"y":0.8985294103622437},{"x":0.6940132975578308,"y":0.8985294103622437}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6940132975578308,0.8691176176071167,0.7095343470573425,0.8985294103622437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274944543838501,"y":0.8691176176071167},{"x":0.6851441264152527,"y":0.8691176176071167},{"x":0.6851441264152527,"y":0.8985294103622437},{"x":0.6274944543838501,"y":0.8985294103622437}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بعضی","boundary":[0.6274944543838501,0.8691176176071167,0.6851441264152527,0.8985294103622437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5742793679237366,"y":0.8691176176071167},{"x":0.618625283241272,"y":0.8691176176071167},{"x":0.618625283241272,"y":0.8985294103622437},{"x":0.5742793679237366,"y":0.8985294103622437}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موارد","boundary":[0.5742793679237366,0.8691176176071167,0.618625283241272,0.8985294103622437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5232815742492676,"y":0.8691176176071167},{"x":0.5543237328529358,"y":0.8691176176071167},{"x":0.5543237328529358,"y":0.8985294103622437},{"x":0.5232815742492676,"y":0.8985294103622437}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"خاص","boundary":[0.5232815742492676,0.8691176176071167,0.5543237328529358,0.8985294103622437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4545454680919647,"y":0.8691176176071167},{"x":0.49445676803588867,"y":0.8691176176071167},{"x":0.49445676803588867,"y":0.8985294103622437},{"x":0.4545454680919647,"y":0.8985294103622437}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.4545454680919647,0.8691176176071167,0.49445676803588867,0.8985294103622437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4235033392906189,"y":0.8691176176071167},{"x":0.44789355993270874,"y":0.8691176176071167},{"x":0.44789355993270874,"y":0.8985294103622437},{"x":0.4235033392906189,"y":0.8985294103622437}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4235033392906189,0.8691176176071167,0.44789355993270874,0.8985294103622437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34811529517173767,"y":0.8691176176071167},{"x":0.4035476744174957,"y":0.8691176176071167},{"x":0.4035476744174957,"y":0.8985294103622437},{"x":0.34811529517173767,"y":0.8985294103622437}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موجود","boundary":[0.34811529517173767,0.8691176176071167,0.4035476744174957,0.8985294103622437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3215077519416809,"y":0.8691176176071167},{"x":0.337028831243515,"y":0.8691176176071167},{"x":0.337028831243515,"y":0.8985294103622437},{"x":0.3215077519416809,"y":0.8985294103622437}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3215077519416809,0.8691176176071167,0.337028831243515,0.8985294103622437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28159645199775696,"y":0.8691176176071167},{"x":0.3148558735847473,"y":0.8691176176071167},{"x":0.3148558735847473,"y":0.8985294103622437},{"x":0.28159645199775696,"y":0.8985294103622437}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.28159645199775696,0.8691176176071167,0.3148558735847473,0.8985294103622437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22394677996635437,"y":0.8691176176071167},{"x":0.25942349433898926,"y":0.8691176176071167},{"x":0.25942349433898926,"y":0.8985294103622437},{"x":0.22394677996635437,"y":0.8985294103622437}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جنس","boundary":[0.22394677996635437,0.8691176176071167,0.25942349433898926,0.8985294103622437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18847006559371948,"y":0.8691176176071167},{"x":0.20620842278003693,"y":0.8691176176071167},{"x":0.20620842278003693,"y":0.8985294103622437},{"x":0.18847006559371948,"y":0.8985294103622437}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.18847006559371948,0.8691176176071167,0.20620842278003693,0.8985294103622437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14855876564979553,"y":0.8691176176071167},{"x":0.18403548002243042,"y":0.8691176176071167},{"x":0.18403548002243042,"y":0.8985294103622437},{"x":0.14855876564979553,"y":0.8985294103622437}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیان","boundary":[0.14855876564979553,0.8691176176071167,0.18403548002243042,0.8985294103622437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8891352415084839,"y":0.895588219165802},{"x":0.911308228969574,"y":0.895588219165802},{"x":0.911308228969574,"y":0.9235293865203857},{"x":0.8891352415084839,"y":0.9235293865203857}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.8891352415084839,0.895588219165802,0.911308228969574,0.9235293865203857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8514412641525269,"y":0.895588219165802},{"x":0.8758314847946167,"y":0.895588219165802},{"x":0.8758314847946167,"y":0.9235293865203857},{"x":0.8514412641525269,"y":0.9235293865203857}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.8514412641525269,0.895588219165802,0.8758314847946167,0.9235293865203857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8359201550483704,"y":0.895588219165802},{"x":0.8492239713668823,"y":0.895588219165802},{"x":0.8492239713668823,"y":0.9235293865203857},{"x":0.8359201550483704,"y":0.9235293865203857}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8359201550483704,0.895588219165802,0.8492239713668823,0.9235293865203857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7871397137641907,"y":0.895588219165802},{"x":0.8337028622627258,"y":0.895588219165802},{"x":0.8337028622627258,"y":0.9235293865203857},{"x":0.7871397137641907,"y":0.9235293865203857}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اسامی","boundary":[0.7871397137641907,0.895588219165802,0.8337028622627258,0.9235293865203857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361419200897217,"y":0.895588219165802},{"x":0.7694013118743896,"y":0.895588219165802},{"x":0.7694013118743896,"y":0.9235293865203857},{"x":0.7361419200897217,"y":0.9235293865203857}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جنس","boundary":[0.7361419200897217,0.895588219165802,0.7694013118743896,0.9235293865203857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7050997614860535,"y":0.895588219165802},{"x":0.72062087059021,"y":0.895588219165802},{"x":0.72062087059021,"y":0.9235293865203857},{"x":0.7050997614860535,"y":0.9235293865203857}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7050997614860535,0.895588219165802,0.72062087059021,0.9235293865203857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6851441264152527,"y":0.895588219165802},{"x":0.6984478831291199,"y":0.895588219165802},{"x":0.6984478831291199,"y":0.9235293865203857},{"x":0.6851441264152527,"y":0.9235293865203857}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6851441264152527,0.895588219165802,0.6984478831291199,0.9235293865203857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6363636255264282,"y":0.895588219165802},{"x":0.6762749552726746,"y":0.895588219165802},{"x":0.6762749552726746,"y":0.9235293865203857},{"x":0.6363636255264282,"y":0.9235293865203857}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.6363636255264282,0.895588219165802,0.6762749552726746,0.9235293865203857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.618625283241272,"y":0.895588219165802},{"x":0.6363636255264282,"y":0.895588219165802},{"x":0.6363636255264282,"y":0.9235293865203857},{"x":0.618625283241272,"y":0.9235293865203857}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.618625283241272,0.895588219165802,0.6363636255264282,0.9235293865203857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5986696481704712,"y":0.895588219165802},{"x":0.6141906976699829,"y":0.895588219165802},{"x":0.6141906976699829,"y":0.9235293865203857},{"x":0.5986696481704712,"y":0.9235293865203857}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5986696481704712,0.895588219165802,0.6141906976699829,0.9235293865203857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5543237328529358,"y":0.895588219165802},{"x":0.5875831246376038,"y":0.895588219165802},{"x":0.5875831246376038,"y":0.9235293865203857},{"x":0.5543237328529358,"y":0.9235293865203857}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.5543237328529358,0.895588219165802,0.5875831246376038,0.9235293865203857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5077605247497559,"y":0.895588219165802},{"x":0.5410199761390686,"y":0.895588219165802},{"x":0.5410199761390686,"y":0.9235293865203857},{"x":0.5077605247497559,"y":0.9235293865203857}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"لاتین","boundary":[0.5077605247497559,0.895588219165802,0.5410199761390686,0.9235293865203857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48337027430534363,"y":0.895588219165802},{"x":0.4966740608215332,"y":0.895588219165802},{"x":0.4966740608215332,"y":0.9235293865203857},{"x":0.48337027430534363,"y":0.9235293865203857}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.48337027430534363,0.895588219165802,0.4966740608215332,0.9235293865203857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4611973464488983,"y":0.895588219165802},{"x":0.47671839594841003,"y":0.895588219165802},{"x":0.47671839594841003,"y":0.9235293865203857},{"x":0.4611973464488983,"y":0.9235293865203857}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4611973464488983,0.895588219165802,0.47671839594841003,0.9235293865203857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40576496720314026,"y":0.895588219165802},{"x":0.4545454680919647,"y":0.895588219165802},{"x":0.4545454680919647,"y":0.9235293865203857},{"x":0.40576496720314026,"y":0.9235293865203857}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترتیب","boundary":[0.40576496720314026,0.895588219165802,0.4545454680919647,0.9235293865203857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3414634168148041,"y":0.895588219165802},{"x":0.3858093023300171,"y":0.895588219165802},{"x":0.3858093023300171,"y":0.9235293865203857},{"x":0.3414634168148041,"y":0.9235293865203857}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حروف","boundary":[0.3414634168148041,0.895588219165802,0.3858093023300171,0.9235293865203857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28824833035469055,"y":0.895588219165802},{"x":0.32372504472732544,"y":0.895588219165802},{"x":0.32372504472732544,"y":0.9235293865203857},{"x":0.28824833035469055,"y":0.9235293865203857}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الفبا","boundary":[0.28824833035469055,0.895588219165802,0.32372504472732544,0.9235293865203857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23725055158138275,"y":0.895588219165802},{"x":0.28159645199775696,"y":0.895588219165802},{"x":0.28159645199775696,"y":0.9235293865203857},{"x":0.23725055158138275,"y":0.9235293865203857}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تنظیم","boundary":[0.23725055158138275,0.895588219165802,0.28159645199775696,0.9235293865203857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.190687358379364,"y":0.895588219165802},{"x":0.22838138043880463,"y":0.895588219165802},{"x":0.22838138043880463,"y":0.9235293865203857},{"x":0.190687358379364,"y":0.9235293865203857}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.190687358379364,0.895588219165802,0.22838138043880463,0.9235293865203857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1463414579629898,"y":0.895588219165802},{"x":0.18847006559371948,"y":0.895588219165802},{"x":0.18847006559371948,"y":0.9235293865203857},{"x":0.1463414579629898,"y":0.9235293865203857}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.1463414579629898,0.895588219165802,0.18847006559371948,0.9235293865203857]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1463414579629898,"y":0.8191176652908325},{"x":0.9135255217552185,"y":0.8191176652908325},{"x":0.9135255217552185,"y":0.9235293865203857},{"x":0.1463414579629898,"y":0.9235293865203857}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.1413414579629898,0.8121176652908325,0.9185255217552185,0.9305293865203857],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/b0d23c1271804f56/pages/pBVpOobkAAyGZJMB.jpg","blurred":"/storage/books/b0d23c1271804f56/pages/OBFNuVGdszYLNGWU.jpg","webpSec":"/storage/books/b0d23c1271804f56/pages/ULnFtIHGZSKREqxP-sec.webp"},"info":{"width":451,"height":680,"margin":[0.00025931534904598394,0.00011730104141375596,0.9980076057049229,0.9993279411940015]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8847006559371948,"y":0.08970588445663452},{"x":0.8869179487228394,"y":0.08970588445663452},{"x":0.8869179487228394,"y":0.10000000149011612},{"x":0.8824833631515503,"y":0.10000000149011612}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۶","boundary":[0.8847006559371948,0.08970588445663452,0.8869179487228394,0.10000000149011612]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8847006559371948,"y":0.08970588445663452},{"x":0.8869179487228394,"y":0.08970588445663452},{"x":0.8869179487228394,"y":0.10000000149011612},{"x":0.8824833631515503,"y":0.10000000149011612}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.8797006559371948,0.08270588445663452,0.8919179487228394,0.10700000149011613],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.210643008351326,"y":0.08529412001371384},{"x":0.25277161598205566,"y":0.08529412001371384},{"x":0.25277161598205566,"y":0.10294117778539658},{"x":0.2128603160381317,"y":0.10294117778539658}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چگونه","boundary":[0.210643008351326,0.08529412001371384,0.25277161598205566,0.10294117778539658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17960087954998016,"y":0.08676470816135406},{"x":0.20177383720874786,"y":0.08529412001371384},{"x":0.20177383720874786,"y":0.10294117778539658},{"x":0.17960087954998016,"y":0.10294117778539658}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هرس","boundary":[0.17960087954998016,0.08676470816135406,0.20177383720874786,0.10294117778539658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13747228682041168,"y":0.08676470816135406},{"x":0.16186252236366272,"y":0.08676470816135406},{"x":0.16186252236366272,"y":0.10294117778539658},{"x":0.13747228682041168,"y":0.1044117659330368}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کنیم","boundary":[0.13747228682041168,0.08676470816135406,0.16186252236366272,0.10294117778539658]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13747228682041168,"y":0.08676470816135406},{"x":0.25277161598205566,"y":0.08529412001371384},{"x":0.25277161598205566,"y":0.10294117778539658},{"x":0.13747228682041168,"y":0.1044117659330368}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.13247228682041168,0.07976470816135406,0.25777161598205567,0.10994117778539658],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8802660703659058,"y":0.12205882370471954},{"x":0.893569827079773,"y":0.12205882370471954},{"x":0.893569827079773,"y":0.1514705866575241},{"x":0.8802660703659058,"y":0.1514705866575241}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8802660703659058,0.12205882370471954,0.893569827079773,0.1514705866575241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8558758497238159,"y":0.12205882370471954},{"x":0.8713968992233276,"y":0.12205882370471954},{"x":0.8713968992233276,"y":0.1514705866575241},{"x":0.8558758497238159,"y":0.1514705866575241}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8558758497238159,0.12205882370471954,0.8713968992233276,0.1514705866575241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004434704780579,"y":0.12205882370471954},{"x":0.8447893857955933,"y":0.12205882370471954},{"x":0.8447893857955933,"y":0.1514705866575241},{"x":0.8004434704780579,"y":0.1514705866575241}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقابل","boundary":[0.8004434704780579,0.12205882370471954,0.8447893857955933,0.1514705866575241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7427937984466553,"y":0.12205882370471954},{"x":0.7915742993354797,"y":0.12205882370471954},{"x":0.7915742993354797,"y":0.1514705866575241},{"x":0.7427937984466553,"y":0.1514705866575241}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسامی","boundary":[0.7427937984466553,0.12205882370471954,0.7915742993354797,0.1514705866575241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873614192008972,"y":0.12205882370471954},{"x":0.72062087059021,"y":0.12205882370471954},{"x":0.72062087059021,"y":0.1514705866575241},{"x":0.6873614192008972,"y":0.1514705866575241}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لاتین","boundary":[0.6873614192008972,0.12205882370471954,0.72062087059021,0.1514705866575241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6718403697013855,"y":0.12205882370471954},{"x":0.6829268336296082,"y":0.12205882370471954},{"x":0.6829268336296082,"y":0.1514705866575241},{"x":0.6718403697013855,"y":0.1514705866575241}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6718403697013855,0.12205882370471954,0.6829268336296082,0.1514705866575241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6363636255264282,"y":0.12205882370471954},{"x":0.6674057841300964,"y":0.12205882370471954},{"x":0.6674057841300964,"y":0.1514705866575241},{"x":0.6363636255264282,"y":0.1514705866575241}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسم","boundary":[0.6363636255264282,0.12205882370471954,0.6674057841300964,0.1514705866575241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5543237328529358,"y":0.12205882370471954},{"x":0.6252771615982056,"y":0.12205882370471954},{"x":0.6252771615982056,"y":0.1514705866575241},{"x":0.5543237328529358,"y":0.1514705866575241}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.5543237328529358,0.12205882370471954,0.6252771615982056,0.1514705866575241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5011086463928223,"y":0.12205882370471954},{"x":0.534368097782135,"y":0.12205882370471954},{"x":0.534368097782135,"y":0.1514705866575241},{"x":0.5011086463928223,"y":0.1514705866575241}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.5011086463928223,0.12205882370471954,0.534368097782135,0.1514705866575241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48337027430534363,"y":0.12205882370471954},{"x":0.49889135360717773,"y":0.12205882370471954},{"x":0.49889135360717773,"y":0.1514705866575241},{"x":0.48337027430534363,"y":0.1514705866575241}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.48337027430534363,0.12205882370471954,0.49889135360717773,0.1514705866575241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4545454680919647,"y":0.12205882370471954},{"x":0.47893568873405457,"y":0.12205882370471954},{"x":0.47893568873405457,"y":0.1514705866575241},{"x":0.4545454680919647,"y":0.1514705866575241}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4545454680919647,0.12205882370471954,0.47893568873405457,0.1514705866575241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4101995527744293,"y":0.12205882370471954},{"x":0.44789355993270874,"y":0.12205882370471954},{"x":0.44789355993270874,"y":0.1514705866575241},{"x":0.4101995527744293,"y":0.1514705866575241}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داخل","boundary":[0.4101995527744293,0.12205882370471954,0.44789355993270874,0.1514705866575241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34589800238609314,"y":0.12205882370471954},{"x":0.3946785032749176,"y":0.12205882370471954},{"x":0.3946785032749176,"y":0.1514705866575241},{"x":0.34589800238609314,"y":0.1514705866575241}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پرانتز","boundary":[0.34589800238609314,0.12205882370471954,0.3946785032749176,0.1514705866575241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28824833035469055,"y":0.12205882370471954},{"x":0.33924612402915955,"y":0.12205882370471954},{"x":0.33924612402915955,"y":0.1514705866575241},{"x":0.28824833035469055,"y":0.1514705866575241}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوشته","boundary":[0.28824833035469055,0.12205882370471954,0.33924612402915955,0.1514705866575241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24611973762512207,"y":0.12205882370471954},{"x":0.2793791592121124,"y":0.12205882370471954},{"x":0.2793791592121124,"y":0.1514705866575241},{"x":0.24611973762512207,"y":0.1514705866575241}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.24611973762512207,0.12205882370471954,0.2793791592121124,0.1514705866575241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2261640727519989,"y":0.12205882370471954},{"x":0.23725055158138275,"y":0.12205882370471954},{"x":0.23725055158138275,"y":0.1514705866575241},{"x":0.2261640727519989,"y":0.1514705866575241}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2261640727519989,0.12205882370471954,0.23725055158138275,0.1514705866575241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1818181872367859,"y":0.12205882370471954},{"x":0.21729490160942078,"y":0.12205882370471954},{"x":0.21729490160942078,"y":0.1514705866575241},{"x":0.1818181872367859,"y":0.1514705866575241}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.1818181872367859,0.12205882370471954,0.21729490160942078,0.1514705866575241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13525499403476715,"y":0.12205882370471954},{"x":0.1685144156217575,"y":0.12205882370471954},{"x":0.1685144156217575,"y":0.1514705866575241},{"x":0.13525499403476715,"y":0.1514705866575241}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هرس","boundary":[0.13525499403476715,0.12205882370471954,0.1685144156217575,0.1514705866575241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8558758497238159,"y":0.14705882966518402},{"x":0.8891352415084839,"y":0.14705882966518402},{"x":0.8891352415084839,"y":0.17499999701976776},{"x":0.8558758497238159,"y":0.17499999701976776}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.8558758497238159,0.14705882966518402,0.8891352415084839,0.17499999701976776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7827051281929016,"y":0.14705882966518402},{"x":0.8470066785812378,"y":0.14705882966518402},{"x":0.8470066785812378,"y":0.17499999701976776},{"x":0.7827051281929016,"y":0.17499999701976776}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشخص","boundary":[0.7827051281929016,0.14705882966518402,0.8470066785812378,0.17499999701976776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6940132975578308,"y":0.14852941036224365},{"x":0.758314847946167,"y":0.14705882966518402},{"x":0.758314847946167,"y":0.17499999701976776},{"x":0.6940132975578308,"y":0.17499999701976776}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گردیده","boundary":[0.6940132975578308,0.14852941036224365,0.758314847946167,0.17499999701976776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6518846750259399,"y":0.14852941036224365},{"x":0.6917960047721863,"y":0.14852941036224365},{"x":0.6917960047721863,"y":0.17499999701976776},{"x":0.6518846750259399,"y":0.17499999701976776}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6518846750259399,0.14852941036224365,0.6917960047721863,0.17499999701976776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252771615982056,"y":0.14852941036224365},{"x":0.6385809183120728,"y":0.14852941036224365},{"x":0.6385809183120728,"y":0.1764705926179886},{"x":0.6252771615982056,"y":0.1764705926179886}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6252771615982056,0.14852941036224365,0.6385809183120728,0.1764705926179886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5964523553848267,"y":0.14852941036224365},{"x":0.6208425760269165,"y":0.14852941036224365},{"x":0.6208425760269165,"y":0.1764705926179886},{"x":0.5964523553848267,"y":0.1764705926179886}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5964523553848267,0.14852941036224365,0.6208425760269165,0.1764705926179886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534368097782135,"y":0.14852941036224365},{"x":0.5898004174232483,"y":0.14852941036224365},{"x":0.5898004174232483,"y":0.1764705926179886},{"x":0.534368097782135,"y":0.1764705926179886}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مواردی","boundary":[0.534368097782135,0.14852941036224365,0.5898004174232483,0.1764705926179886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49223947525024414,"y":0.14852941036224365},{"x":0.516629695892334,"y":0.14852941036224365},{"x":0.516629695892334,"y":0.1764705926179886},{"x":0.49223947525024414,"y":0.1764705926179886}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.49223947525024414,0.14852941036224365,0.516629695892334,0.1764705926179886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4390243887901306,"y":0.14852941036224365},{"x":0.4878048896789551,"y":0.14852941036224365},{"x":0.4878048896789551,"y":0.1764705926179886},{"x":0.4390243887901306,"y":0.1764705926179886}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معادل","boundary":[0.4390243887901306,0.14852941036224365,0.4878048896789551,0.1764705926179886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37694013118743896,"y":0.15000000596046448},{"x":0.42793792486190796,"y":0.14852941036224365},{"x":0.42793792486190796,"y":0.1764705926179886},{"x":0.37694013118743896,"y":0.1764705926179886}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.37694013118743896,0.15000000596046448,0.42793792486190796,0.1764705926179886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33259424567222595,"y":0.15000000596046448},{"x":0.3658536672592163,"y":0.15000000596046448},{"x":0.3658536672592163,"y":0.17794117331504822},{"x":0.33259424567222595,"y":0.17794117331504822}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.33259424567222595,0.15000000596046448,0.3658536672592163,0.17794117331504822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29490020871162415,"y":0.15000000596046448},{"x":0.3148558735847473,"y":0.15000000596046448},{"x":0.3148558735847473,"y":0.17794117331504822},{"x":0.29490020871162415,"y":0.17794117331504822}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.29490020871162415,0.15000000596046448,0.3148558735847473,0.17794117331504822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24611973762512207,"y":0.15000000596046448},{"x":0.2771618664264679,"y":0.15000000596046448},{"x":0.2771618664264679,"y":0.17794117331504822},{"x":0.24611973762512207,"y":0.17794117331504822}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.24611973762512207,0.15000000596046448,0.2771618664264679,0.17794117331504822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17738358676433563,"y":0.15000000596046448},{"x":0.23725055158138275,"y":0.15000000596046448},{"x":0.23725055158138275,"y":0.17794117331504822},{"x":0.17738358676433563,"y":0.17794117331504822}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موجود","boundary":[0.17738358676433563,0.15000000596046448,0.23725055158138275,0.17794117331504822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1308203935623169,"y":0.1514705866575241},{"x":0.1685144156217575,"y":0.1514705866575241},{"x":0.1685144156217575,"y":0.17794117331504822},{"x":0.1308203935623169,"y":0.17794117331504822}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بوده","boundary":[0.1308203935623169,0.1514705866575241,0.1685144156217575,0.17794117331504822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12195122241973877,"y":0.1514705866575241},{"x":0.13303770124912262,"y":0.1514705866575241},{"x":0.13303770124912262,"y":0.17794117331504822},{"x":0.12195122241973877,"y":0.17794117331504822}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.12195122241973877,0.1514705866575241,0.13303770124912262,0.17794117331504822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8359201550483704,"y":0.18529412150382996},{"x":0.8891352415084839,"y":0.18382352590560913},{"x":0.8891352415084839,"y":0.20147058367729187},{"x":0.8381374478340149,"y":0.20441175997257233}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.8359201550483704,0.18529412150382996,0.8891352415084839,0.20147058367729187]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9599999785423279},{"languageCode":"ar","confidence":0.03999999910593033}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12195122241973877,"y":0.12205882370471954},{"x":0.893569827079773,"y":0.12205882370471954},{"x":0.893569827079773,"y":0.20441175997257233},{"x":0.12195122241973877,"y":0.20441175997257233}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.11695122241973877,0.11505882370471954,0.898569827079773,0.21141175997257233],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915742993354797,"y":0.17794117331504822},{"x":0.8248336911201477,"y":0.17794117331504822},{"x":0.8248336911201477,"y":0.20441175997257233},{"x":0.7915742993354797,"y":0.20441175997257233}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.7915742993354797,0.17794117331504822,0.8248336911201477,0.20441175997257233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7671840190887451,"y":0.17794117331504822},{"x":0.7804877758026123,"y":0.17794117331504822},{"x":0.7804877758026123,"y":0.20441175997257233},{"x":0.7671840190887451,"y":0.20441175997257233}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7671840190887451,0.17794117331504822,0.7804877758026123,0.20441175997257233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7161862254142761,"y":0.17794117331504822},{"x":0.7560975551605225,"y":0.17794117331504822},{"x":0.7560975551605225,"y":0.20441175997257233},{"x":0.7161862254142761,"y":0.20441175997257233}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقابل","boundary":[0.7161862254142761,0.17794117331504822,0.7560975551605225,0.20441175997257233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.669623076915741,"y":0.17794117331504822},{"x":0.7028824687004089,"y":0.17794117331504822},{"x":0.7028824687004089,"y":0.20441175997257233},{"x":0.669623076915741,"y":0.20441175997257233}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسم","boundary":[0.669623076915741,0.17794117331504822,0.7028824687004089,0.20441175997257233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252771615982056,"y":0.17794117331504822},{"x":0.6607539057731628,"y":0.17794117331504822},{"x":0.6607539057731628,"y":0.20441175997257233},{"x":0.6252771615982056,"y":0.20441175997257233}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"لاتین","boundary":[0.6252771615982056,0.17794117331504822,0.6607539057731628,0.20441175997257233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.567627489566803,"y":0.17794117331504822},{"x":0.6075388193130493,"y":0.17794117331504822},{"x":0.6075388193130493,"y":0.20441175997257233},{"x":0.567627489566803,"y":0.20441175997257233}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آورده","boundary":[0.567627489566803,0.17794117331504822,0.6075388193130493,0.20441175997257233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5188469886779785,"y":0.17794117331504822},{"x":0.5587583184242249,"y":0.17794117331504822},{"x":0.5587583184242249,"y":0.20441175997257233},{"x":0.5188469886779785,"y":0.20441175997257233}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5188469886779785,0.17794117331504822,0.5587583184242249,0.20441175997257233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5055432319641113,"y":0.17794117331504822},{"x":0.516629695892334,"y":0.17794117331504822},{"x":0.516629695892334,"y":0.20441175997257233},{"x":0.5055432319641113,"y":0.20441175997257233}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5055432319641113,0.17794117331504822,0.516629695892334,0.20441175997257233]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5055432319641113,"y":0.17794117331504822},{"x":0.8248336911201477,"y":0.17794117331504822},{"x":0.8248336911201477,"y":0.20441175997257233},{"x":0.5055432319641113,"y":0.20441175997257233}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5005432319641113,0.1709411733150482,0.8298336911201477,0.21141175997257233],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7871397137641907,"y":0.20588235557079315},{"x":0.8159645199775696,"y":0.20588235557079315},{"x":0.8159645199775696,"y":0.23235294222831726},{"x":0.7871397137641907,"y":0.23235294222831726}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لازم","boundary":[0.7871397137641907,0.20588235557079315,0.8159645199775696,0.23235294222831726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.762749433517456,"y":0.20588235557079315},{"x":0.7782704830169678,"y":0.20588235557079315},{"x":0.7782704830169678,"y":0.23235294222831726},{"x":0.762749433517456,"y":0.23235294222831726}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.762749433517456,0.20588235557079315,0.7782704830169678,0.23235294222831726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.72062087059021,"y":0.20588235557079315},{"x":0.7560975551605225,"y":0.20588235557079315},{"x":0.7560975551605225,"y":0.23235294222831726},{"x":0.72062087059021,"y":0.23235294222831726}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ذکر","boundary":[0.72062087059021,0.20588235557079315,0.7560975551605225,0.23235294222831726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6718403697013855,"y":0.20588235557079315},{"x":0.7117516398429871,"y":0.20588235557079315},{"x":0.7117516398429871,"y":0.23235294222831726},{"x":0.6718403697013855,"y":0.23235294222831726}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6718403697013855,0.20588235557079315,0.7117516398429871,0.23235294222831726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6319290399551392,"y":0.20588235557079315},{"x":0.6541019678115845,"y":0.20588235557079315},{"x":0.6541019678115845,"y":0.23235294222831726},{"x":0.6319290399551392,"y":0.23235294222831726}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6319290399551392,0.20588235557079315,0.6541019678115845,0.23235294222831726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5920177102088928,"y":0.20588235557079315},{"x":0.623059868812561,"y":0.20588235557079315},{"x":0.623059868812561,"y":0.23235294222831726},{"x":0.5920177102088928,"y":0.23235294222831726}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تمام","boundary":[0.5920177102088928,0.20588235557079315,0.623059868812561,0.23235294222831726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516629695892334,"y":0.20588235557079315},{"x":0.572062075138092,"y":0.20588235557079315},{"x":0.572062075138092,"y":0.23235294222831726},{"x":0.516629695892334,"y":0.23235294222831726}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهانی","boundary":[0.516629695892334,0.20588235557079315,0.572062075138092,0.23235294222831726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4745011031627655,"y":0.20588235557079315},{"x":0.49445676803588867,"y":0.20588235557079315},{"x":0.49445676803588867,"y":0.23235294222831726},{"x":0.4745011031627655,"y":0.23235294222831726}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.4745011031627655,0.20588235557079315,0.49445676803588867,0.23235294222831726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44789355993270874,"y":0.20588235557079315},{"x":0.47006651759147644,"y":0.20588235557079315},{"x":0.47006651759147644,"y":0.23235294222831726},{"x":0.44789355993270874,"y":0.23235294222831726}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.44789355993270874,0.20588235557079315,0.47006651759147644,0.23235294222831726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41906872391700745,"y":0.20588235557079315},{"x":0.4434589743614197,"y":0.20588235557079315},{"x":0.4434589743614197,"y":0.23235294222831726},{"x":0.41906872391700745,"y":0.23235294222831726}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.41906872391700745,0.20588235557079315,0.4434589743614197,0.23235294222831726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3592017590999603,"y":0.20588235557079315},{"x":0.39911308884620667,"y":0.20588235557079315},{"x":0.39911308884620667,"y":0.23235294222831726},{"x":0.3592017590999603,"y":0.23235294222831726}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.3592017590999603,0.20588235557079315,0.39911308884620667,0.23235294222831726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3281596601009369,"y":0.20588235557079315},{"x":0.3436807096004486,"y":0.20588235557079315},{"x":0.3436807096004486,"y":0.23235294222831726},{"x":0.3281596601009369,"y":0.23235294222831726}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3281596601009369,0.20588235557079315,0.3436807096004486,0.23235294222831726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.286031037569046,"y":0.20588235557079315},{"x":0.3192904591560364,"y":0.20588235557079315},{"x":0.3192904591560364,"y":0.23235294222831726},{"x":0.286031037569046,"y":0.23235294222831726}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"باره","boundary":[0.286031037569046,0.20588235557079315,0.3192904591560364,0.23235294222831726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23059867322444916,"y":0.20588235557079315},{"x":0.2771618664264679,"y":0.20588235557079315},{"x":0.2771618664264679,"y":0.23235294222831726},{"x":0.23059867322444916,"y":0.23235294222831726}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.23059867322444916,0.20588235557079315,0.2771618664264679,0.23235294222831726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1685144156217575,"y":0.20588235557079315},{"x":0.2261640727519989,"y":0.20588235557079315},{"x":0.2261640727519989,"y":0.23235294222831726},{"x":0.1685144156217575,"y":0.23235294222831726}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"توضیح","boundary":[0.1685144156217575,0.20588235557079315,0.2261640727519989,0.23235294222831726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1241685152053833,"y":0.20588235557079315},{"x":0.15521064400672913,"y":0.20588235557079315},{"x":0.15521064400672913,"y":0.23235294222831726},{"x":0.1241685152053833,"y":0.23235294222831726}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.1241685152053833,0.20588235557079315,0.15521064400672913,0.23235294222831726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8514412641525269,"y":0.2338235229253769},{"x":0.8891352415084839,"y":0.2338235229253769},{"x":0.8891352415084839,"y":0.25882354378700256},{"x":0.8514412641525269,"y":0.25882354378700256}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.8514412641525269,0.2338235229253769,0.8891352415084839,0.25882354378700256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8026607632637024,"y":0.2338235229253769},{"x":0.8470066785812378,"y":0.2338235229253769},{"x":0.8470066785812378,"y":0.25882354378700256},{"x":0.8026607632637024,"y":0.25882354378700256}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.8026607632637024,0.2338235229253769,0.8470066785812378,0.25882354378700256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7716186046600342,"y":0.2338235229253769},{"x":0.7937915921211243,"y":0.2338235229253769},{"x":0.7937915921211243,"y":0.25882354378700256},{"x":0.7716186046600342,"y":0.25882354378700256}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7716186046600342,0.2338235229253769,0.7937915921211243,0.25882354378700256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7272727489471436,"y":0.2338235229253769},{"x":0.7671840190887451,"y":0.2338235229253769},{"x":0.7671840190887451,"y":0.25882354378700256},{"x":0.7272727489471436,"y":0.25882354378700256}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.7272727489471436,0.2338235229253769,0.7671840190887451,0.25882354378700256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6629711985588074,"y":0.2338235229253769},{"x":0.7117516398429871,"y":0.2338235229253769},{"x":0.7117516398429871,"y":0.25882354378700256},{"x":0.6629711985588074,"y":0.25882354378700256}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پرورش","boundary":[0.6629711985588074,0.2338235229253769,0.7117516398429871,0.25882354378700256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6075388193130493,"y":0.2338235229253769},{"x":0.6430155038833618,"y":0.2338235229253769},{"x":0.6430155038833618,"y":0.25882354378700256},{"x":0.6075388193130493,"y":0.25882354378700256}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.6075388193130493,0.2338235229253769,0.6430155038833618,0.25882354378700256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.567627489566803,"y":0.2338235229253769},{"x":0.6008869409561157,"y":0.2338235229253769},{"x":0.6008869409561157,"y":0.25882354378700256},{"x":0.567627489566803,"y":0.25882354378700256}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نمی","boundary":[0.567627489566803,0.2338235229253769,0.6008869409561157,0.25882354378700256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516629695892334,"y":0.2338235229253769},{"x":0.5565410256385803,"y":0.2338235229253769},{"x":0.5565410256385803,"y":0.25882354378700256},{"x":0.516629695892334,"y":0.25882354378700256}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شوند","boundary":[0.516629695892334,0.2338235229253769,0.5565410256385803,0.25882354378700256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4434589743614197,"y":0.2338235229253769},{"x":0.5077605247497559,"y":0.2338235229253769},{"x":0.5077605247497559,"y":0.25882354378700256},{"x":0.4434589743614197,"y":0.25882354378700256}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ولیکن","boundary":[0.4434589743614197,0.2338235229253769,0.5077605247497559,0.25882354378700256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3946785032749176,"y":0.2338235229253769},{"x":0.42793792486190796,"y":0.2338235229253769},{"x":0.42793792486190796,"y":0.25882354378700256},{"x":0.3946785032749176,"y":0.25882354378700256}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چون","boundary":[0.3946785032749176,0.2338235229253769,0.42793792486190796,0.25882354378700256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33259424567222595,"y":0.2338235229253769},{"x":0.37694013118743896,"y":0.2338235229253769},{"x":0.37694013118743896,"y":0.25882354378700256},{"x":0.33259424567222595,"y":0.25882354378700256}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.33259424567222595,0.2338235229253769,0.37694013118743896,0.25882354378700256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3015521168708801,"y":0.2338235229253769},{"x":0.31707316637039185,"y":0.2338235229253769},{"x":0.31707316637039185,"y":0.25882354378700256},{"x":0.3015521168708801,"y":0.25882354378700256}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3015521168708801,0.2338235229253769,0.31707316637039185,0.25882354378700256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25942349433898926,"y":0.2338235229253769},{"x":0.286031037569046,"y":0.2338235229253769},{"x":0.286031037569046,"y":0.25882354378700256},{"x":0.25942349433898926,"y":0.25882354378700256}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طور","boundary":[0.25942349433898926,0.2338235229253769,0.286031037569046,0.25882354378700256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20177383720874786,"y":0.2338235229253769},{"x":0.24390244483947754,"y":0.2338235229253769},{"x":0.24390244483947754,"y":0.25882354378700256},{"x":0.20177383720874786,"y":0.25882354378700256}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کامل","boundary":[0.20177383720874786,0.2338235229253769,0.24390244483947754,0.25882354378700256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1241685152053833,"y":0.2338235229253769},{"x":0.18847006559371948,"y":0.2338235229253769},{"x":0.18847006559371948,"y":0.25882354378700256},{"x":0.1241685152053833,"y":0.25882354378700256}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.1241685152053833,0.2338235229253769,0.18847006559371948,0.25882354378700256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8226163983345032,"y":0.25882354378700256},{"x":0.8869179487228394,"y":0.25882354378700256},{"x":0.8869179487228394,"y":0.2852941155433655},{"x":0.8226163983345032,"y":0.2852941155433655}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گردیده","boundary":[0.8226163983345032,0.25882354378700256,0.8869179487228394,0.2852941155433655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7760531902313232,"y":0.25882354378700256},{"x":0.8181818127632141,"y":0.25882354378700256},{"x":0.8181818127632141,"y":0.2852941155433655},{"x":0.7760531902313232,"y":0.2852941155433655}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7760531902313232,0.25882354378700256,0.8181818127632141,0.2852941155433655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.762749433517456,"y":0.25882354378700256},{"x":0.7738358974456787,"y":0.25882354378700256},{"x":0.7738358974456787,"y":0.28382351994514465},{"x":0.762749433517456,"y":0.28382351994514465}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.762749433517456,0.25882354378700256,0.7738358974456787,0.28382351994514465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7228381633758545,"y":0.25882354378700256},{"x":0.7560975551605225,"y":0.25882354378700256},{"x":0.7560975551605225,"y":0.28382351994514465},{"x":0.7228381633758545,"y":0.28382351994514465}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تمام","boundary":[0.7228381633758545,0.25882354378700256,0.7560975551605225,0.28382351994514465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6651884913444519,"y":0.25882354378700256},{"x":0.7161862254142761,"y":0.25882354378700256},{"x":0.7161862254142761,"y":0.28382351994514465},{"x":0.6651884913444519,"y":0.28382351994514465}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسامی","boundary":[0.6651884913444519,0.25882354378700256,0.7161862254142761,0.28382351994514465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5942350625991821,"y":0.25882354378700256},{"x":0.6541019678115845,"y":0.25882354378700256},{"x":0.6541019678115845,"y":0.28382351994514465},{"x":0.5942350625991821,"y":0.28382351994514465}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موجود","boundary":[0.5942350625991821,0.25882354378700256,0.6541019678115845,0.28382351994514465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.567627489566803,"y":0.25882354378700256},{"x":0.5898004174232483,"y":0.25882354378700256},{"x":0.5898004174232483,"y":0.28382351994514465},{"x":0.567627489566803,"y":0.28382351994514465}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.567627489566803,0.25882354378700256,0.5898004174232483,0.28382351994514465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277161598205566,"y":0.25735294818878174},{"x":0.5609756112098694,"y":0.25735294818878174},{"x":0.5609756112098694,"y":0.28382351994514465},{"x":0.5277161598205566,"y":0.28382351994514465}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متن","boundary":[0.5277161598205566,0.25735294818878174,0.5609756112098694,0.28382351994514465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5144124031066895,"y":0.25735294818878174},{"x":0.5254988670349121,"y":0.25735294818878174},{"x":0.5254988670349121,"y":0.28382351994514465},{"x":0.5144124031066895,"y":0.28382351994514465}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5144124031066895,0.25735294818878174,0.5254988670349121,0.28382351994514465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47228381037712097,"y":0.25735294818878174},{"x":0.5011086463928223,"y":0.25735294818878174},{"x":0.5011086463928223,"y":0.28382351994514465},{"x":0.47228381037712097,"y":0.28382351994514465}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خواه","boundary":[0.47228381037712097,0.25735294818878174,0.5011086463928223,0.28382351994514465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44124168157577515,"y":0.25735294818878174},{"x":0.4611973464488983,"y":0.25735294818878174},{"x":0.4611973464488983,"y":0.28382351994514465},{"x":0.44124168157577515,"y":0.28382351994514465}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.44124168157577515,0.25735294818878174,0.4611973464488983,0.28382351994514465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3946785032749176,"y":0.25735294818878174},{"x":0.432372510433197,"y":0.25735294818878174},{"x":0.432372510433197,"y":0.28382351994514465},{"x":0.3946785032749176,"y":0.28382351994514465}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.3946785032749176,0.25735294818878174,0.432372510433197,0.28382351994514465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33259424567222595,"y":0.25735294818878174},{"x":0.381374716758728,"y":0.25735294818878174},{"x":0.381374716758728,"y":0.28382351994514465},{"x":0.33259424567222595,"y":0.28382351994514465}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشت","boundary":[0.33259424567222595,0.25735294818878174,0.381374716758728,0.28382351994514465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2838137447834015,"y":0.25735294818878174},{"x":0.3215077519416809,"y":0.25735294818878174},{"x":0.3215077519416809,"y":0.28382351994514465},{"x":0.2838137447834015,"y":0.28382351994514465}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.2838137447834015,0.25735294818878174,0.3215077519416809,0.28382351994514465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23725055158138275,"y":0.25735294818878174},{"x":0.26829269528388977,"y":0.25735294818878174},{"x":0.26829269528388977,"y":0.2823529541492462},{"x":0.23725055158138275,"y":0.2823529541492462}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خواه","boundary":[0.23725055158138275,0.25735294818878174,0.26829269528388977,0.2823529541492462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17960087954998016,"y":0.25735294818878174},{"x":0.22172948718070984,"y":0.25735294818878174},{"x":0.22172948718070984,"y":0.2823529541492462},{"x":0.17960087954998016,"y":0.2823529541492462}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشت","boundary":[0.17960087954998016,0.25735294818878174,0.22172948718070984,0.2823529541492462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12195122241973877,"y":0.25735294818878174},{"x":0.17073170840740204,"y":0.25735294818878174},{"x":0.17073170840740204,"y":0.2823529541492462},{"x":0.12195122241973877,"y":0.2823529541492462}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نشده","boundary":[0.12195122241973877,0.25735294818878174,0.17073170840740204,0.2823529541492462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.842572033405304,"y":0.2867647111415863},{"x":0.8913525342941284,"y":0.2867647111415863},{"x":0.8913525342941284,"y":0.30882352590560913},{"x":0.842572033405304,"y":0.30882352590560913}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باشند","boundary":[0.842572033405304,0.2867647111415863,0.8913525342941284,0.30882352590560913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8337028622627258,"y":0.2867647111415863},{"x":0.842572033405304,"y":0.2867647111415863},{"x":0.842572033405304,"y":0.30882352590560913},{"x":0.8337028622627258,"y":0.30882352590560913}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8337028622627258,0.2867647111415863,0.842572033405304,0.30882352590560913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7893570065498352,"y":0.2867647111415863},{"x":0.8292682766914368,"y":0.2867647111415863},{"x":0.8292682766914368,"y":0.30882352590560913},{"x":0.7893570065498352,"y":0.30882352590560913}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ذکر","boundary":[0.7893570065498352,0.2867647111415863,0.8292682766914368,0.30882352590560913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450110912322998,"y":0.2867647111415863},{"x":0.7782704830169678,"y":0.2867647111415863},{"x":0.7782704830169678,"y":0.30882352590560913},{"x":0.7450110912322998,"y":0.30882352590560913}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.7450110912322998,0.2867647111415863,0.7782704830169678,0.30882352590560913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7228381633758545,"y":0.2867647111415863},{"x":0.7450110912322998,"y":0.2867647111415863},{"x":0.7450110912322998,"y":0.30882352590560913},{"x":0.7228381633758545,"y":0.30882352590560913}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.7228381633758545,0.2867647111415863,0.7450110912322998,0.30882352590560913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7117516398429871,"y":0.2867647111415863},{"x":0.72062087059021,"y":0.2867647111415863},{"x":0.72062087059021,"y":0.30882352590560913},{"x":0.7117516398429871,"y":0.30882352590560913}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7117516398429871,0.2867647111415863,0.72062087059021,0.30882352590560913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6518846750259399,"y":0.2867647111415863},{"x":0.7028824687004089,"y":0.2867647111415863},{"x":0.7028824687004089,"y":0.30882352590560913},{"x":0.6518846750259399,"y":0.30882352590560913}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تعدادی","boundary":[0.6518846750259399,0.2867647111415863,0.7028824687004089,0.30882352590560913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5853658318519592,"y":0.2867647111415863},{"x":0.6363636255264282,"y":0.2867647111415863},{"x":0.6363636255264282,"y":0.30882352590560913},{"x":0.5853658318519592,"y":0.30882352590560913}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تصویر","boundary":[0.5853658318519592,0.2867647111415863,0.6363636255264282,0.30882352590560913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5609756112098694,"y":0.2867647111415863},{"x":0.5742793679237366,"y":0.2867647111415863},{"x":0.5742793679237366,"y":0.30882352590560913},{"x":0.5609756112098694,"y":0.30882352590560913}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5609756112098694,0.2867647111415863,0.5742793679237366,0.30882352590560913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5188469886779785,"y":0.2867647111415863},{"x":0.5521064400672913,"y":0.2867647111415863},{"x":0.5521064400672913,"y":0.30882352590560913},{"x":0.5188469886779785,"y":0.30882352590560913}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میان","boundary":[0.5188469886779785,0.2867647111415863,0.5521064400672913,0.30882352590560913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45011085271835327,"y":0.2867647111415863},{"x":0.5077605247497559,"y":0.2867647111415863},{"x":0.5077605247497559,"y":0.30882352590560913},{"x":0.45011085271835327,"y":0.30882352590560913}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تصاویر","boundary":[0.45011085271835327,0.2867647111415863,0.5077605247497559,0.30882352590560913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38359200954437256,"y":0.2867647111415863},{"x":0.44124168157577515,"y":0.2867647111415863},{"x":0.44124168157577515,"y":0.30882352590560913},{"x":0.38359200954437256,"y":0.30882352590560913}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موجود","boundary":[0.38359200954437256,0.2867647111415863,0.44124168157577515,0.30882352590560913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3569844663143158,"y":0.2867647111415863},{"x":0.37472283840179443,"y":0.2867647111415863},{"x":0.37472283840179443,"y":0.30882352590560913},{"x":0.3569844663143158,"y":0.30882352590560913}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3569844663143158,0.2867647111415863,0.37472283840179443,0.30882352590560913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3015521168708801,"y":0.2867647111415863},{"x":0.3414634168148041,"y":0.2867647111415863},{"x":0.3414634168148041,"y":0.30882352590560913},{"x":0.3015521168708801,"y":0.30882352590560913}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.3015521168708801,0.2867647111415863,0.3414634168148041,0.30882352590560913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23059867322444916,"y":0.2867647111415863},{"x":0.2904656231403351,"y":0.2867647111415863},{"x":0.2904656231403351,"y":0.30882352590560913},{"x":0.23059867322444916,"y":0.30882352590560913}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتخاب","boundary":[0.23059867322444916,0.2867647111415863,0.2904656231403351,0.30882352590560913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1818181872367859,"y":0.2867647111415863},{"x":0.21507760882377625,"y":0.2867647111415863},{"x":0.21507760882377625,"y":0.30882352590560913},{"x":0.1818181872367859,"y":0.30882352590560913}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.1818181872367859,0.2867647111415863,0.21507760882377625,0.30882352590560913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15742793679237366,"y":0.2867647111415863},{"x":0.1818181872367859,"y":0.2867647111415863},{"x":0.1818181872367859,"y":0.30882352590560913},{"x":0.15742793679237366,"y":0.30882352590560913}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.15742793679237366,0.2867647111415863,0.1818181872367859,0.30882352590560913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1241685152053833,"y":0.2867647111415863},{"x":0.14412416517734528,"y":0.2867647111415863},{"x":0.14412416517734528,"y":0.30882352590560913},{"x":0.1241685152053833,"y":0.30882352590560913}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.1241685152053833,0.2867647111415863,0.14412416517734528,0.30882352590560913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8470066785812378,"y":0.31470587849617004},{"x":0.893569827079773,"y":0.31470587849617004},{"x":0.893569827079773,"y":0.33676469326019287},{"x":0.8470066785812378,"y":0.33676469326019287}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.8470066785812378,0.31470587849617004,0.893569827079773,0.33676469326019287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7960088849067688,"y":0.31470587849617004},{"x":0.8292682766914368,"y":0.31470587849617004},{"x":0.8292682766914368,"y":0.33676469326019287},{"x":0.7960088849067688,"y":0.33676469326019287}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جنبه","boundary":[0.7960088849067688,0.31470587849617004,0.8292682766914368,0.33676469326019287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7161862254142761,"y":0.31470587849617004},{"x":0.7849224209785461,"y":0.31470587849617004},{"x":0.7849224209785461,"y":0.33676469326019287},{"x":0.7161862254142761,"y":0.33676469326019287}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توضیحی","boundary":[0.7161862254142761,0.31470587849617004,0.7849224209785461,0.33676469326019287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6585366129875183,"y":0.31470587849617004},{"x":0.7006651759147644,"y":0.31470587849617004},{"x":0.7006651759147644,"y":0.33676469326019287},{"x":0.6585366129875183,"y":0.33676469326019287}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"داشته","boundary":[0.6585366129875183,0.31470587849617004,0.7006651759147644,0.33676469326019287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6363636255264282,"y":0.31470587849617004},{"x":0.6563193202018738,"y":0.31470587849617004},{"x":0.6563193202018738,"y":0.33676469326019287},{"x":0.6363636255264282,"y":0.33676469326019287}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.6363636255264282,0.31470587849617004,0.6563193202018738,0.33676469326019287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6141906976699829,"y":0.31470587849617004},{"x":0.6252771615982056,"y":0.31470587849617004},{"x":0.6252771615982056,"y":0.33676469326019287},{"x":0.6141906976699829,"y":0.33676469326019287}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6141906976699829,0.31470587849617004,0.6252771615982056,0.33676469326019287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5654101967811584,"y":0.31470587849617004},{"x":0.6008869409561157,"y":0.31470587849617004},{"x":0.6008869409561157,"y":0.33676469326019287},{"x":0.5654101967811584,"y":0.33676469326019287}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جنبه","boundary":[0.5654101967811584,0.31470587849617004,0.6008869409561157,0.33676469326019287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5388026833534241,"y":0.31470587849617004},{"x":0.5631929039955139,"y":0.31470587849617004},{"x":0.5631929039955139,"y":0.33676469326019287},{"x":0.5388026833534241,"y":0.33676469326019287}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5388026833534241,0.31470587849617004,0.5631929039955139,0.33676469326019287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47006651759147644,"y":0.31470587849617004},{"x":0.516629695892334,"y":0.31470587849617004},{"x":0.516629695892334,"y":0.33676469326019287},{"x":0.47006651759147644,"y":0.33676469326019287}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خاصی","boundary":[0.47006651759147644,0.31470587849617004,0.516629695892334,0.33676469326019287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4434589743614197,"y":0.31470587849617004},{"x":0.45676276087760925,"y":0.31470587849617004},{"x":0.45676276087760925,"y":0.33676469326019287},{"x":0.4434589743614197,"y":0.33676469326019287}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4434589743614197,0.31470587849617004,0.45676276087760925,0.33676469326019287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4013303816318512,"y":0.31470587849617004},{"x":0.43458980321884155,"y":0.31470587849617004},{"x":0.43458980321884155,"y":0.33676469326019287},{"x":0.4013303816318512,"y":0.33676469326019287}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.4013303816318512,0.31470587849617004,0.43458980321884155,0.33676469326019287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34811529517173767,"y":0.31470587849617004},{"x":0.37694013118743896,"y":0.31470587849617004},{"x":0.37694013118743896,"y":0.33676469326019287},{"x":0.34811529517173767,"y":0.33676469326019287}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هرس","boundary":[0.34811529517173767,0.31470587849617004,0.37694013118743896,0.33676469326019287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2771618664264679,"y":0.31470587849617004},{"x":0.31707316637039185,"y":0.31470587849617004},{"x":0.31707316637039185,"y":0.33676469326019287},{"x":0.2771618664264679,"y":0.33676469326019287}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.2771618664264679,0.31470587849617004,0.31707316637039185,0.33676469326019287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25277161598205566,"y":0.31470587849617004},{"x":0.2638580799102783,"y":0.31470587849617004},{"x":0.2638580799102783,"y":0.33676469326019287},{"x":0.25277161598205566,"y":0.33676469326019287}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.25277161598205566,0.31470587849617004,0.2638580799102783,0.33676469326019287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2039911299943924,"y":0.31470587849617004},{"x":0.24168513715267181,"y":0.31470587849617004},{"x":0.24168513715267181,"y":0.33676469326019287},{"x":0.2039911299943924,"y":0.33676469326019287}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشان","boundary":[0.2039911299943924,0.31470587849617004,0.24168513715267181,0.33676469326019287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12860310077667236,"y":0.31470587849617004},{"x":0.190687358379364,"y":0.31470587849617004},{"x":0.190687358379364,"y":0.33676469326019287},{"x":0.12860310077667236,"y":0.33676469326019287}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میدهند","boundary":[0.12860310077667236,0.31470587849617004,0.190687358379364,0.33676469326019287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8802660703659058,"y":0.33676469326019287},{"x":0.8913525342941284,"y":0.33676469326019287},{"x":0.8913525342941284,"y":0.3632352948188782},{"x":0.8802660703659058,"y":0.3632352948188782}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8802660703659058,0.33676469326019287,0.8913525342941284,0.3632352948188782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004434704780579,"y":0.33676469326019287},{"x":0.8758314847946167,"y":0.33676469326019287},{"x":0.8758314847946167,"y":0.3632352948188782},{"x":0.8004434704780579,"y":0.3632352948188782}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تصاویری","boundary":[0.8004434704780579,0.33676469326019287,0.8758314847946167,0.3632352948188782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7560975551605225,"y":0.33676469326019287},{"x":0.7782704830169678,"y":0.33676469326019287},{"x":0.7782704830169678,"y":0.3632352948188782},{"x":0.7560975551605225,"y":0.3632352948188782}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7560975551605225,0.33676469326019287,0.7782704830169678,0.3632352948188782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006651759147644,"y":0.33676469326019287},{"x":0.7538802623748779,"y":0.33676469326019287},{"x":0.7538802623748779,"y":0.3632352948188782},{"x":0.7006651759147644,"y":0.3632352948188782}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.7006651759147644,0.33676469326019287,0.7538802623748779,0.3632352948188782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6430155038833618,"y":0.33676469326019287},{"x":0.6829268336296082,"y":0.33676469326019287},{"x":0.6829268336296082,"y":0.3632352948188782},{"x":0.6430155038833618,"y":0.3632352948188782}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حالت","boundary":[0.6430155038833618,0.33676469326019287,0.6829268336296082,0.3632352948188782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5742793679237366,"y":0.33676469326019287},{"x":0.6252771615982056,"y":0.33676469326019287},{"x":0.6252771615982056,"y":0.3632352948188782},{"x":0.5742793679237366,"y":0.3632352948188782}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منظره","boundary":[0.5742793679237366,0.33676469326019287,0.6252771615982056,0.3632352948188782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5232815742492676,"y":0.33676469326019287},{"x":0.5654101967811584,"y":0.33676469326019287},{"x":0.5654101967811584,"y":0.3632352948188782},{"x":0.5232815742492676,"y":0.3632352948188782}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"داشته","boundary":[0.5232815742492676,0.33676469326019287,0.5654101967811584,0.3632352948188782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5033259391784668,"y":0.33676469326019287},{"x":0.5144124031066895,"y":0.33676469326019287},{"x":0.5144124031066895,"y":0.3632352948188782},{"x":0.5033259391784668,"y":0.3632352948188782}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5033259391784668,0.33676469326019287,0.5144124031066895,0.3632352948188782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.432372510433197,"y":0.33676469326019287},{"x":0.49889135360717773,"y":0.33676469326019287},{"x":0.49889135360717773,"y":0.3632352948188782},{"x":0.432372510433197,"y":0.3632352948188782}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نشانگر","boundary":[0.432372510433197,0.33676469326019287,0.49889135360717773,0.3632352948188782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3791574239730835,"y":0.33676469326019287},{"x":0.4235033392906189,"y":0.33676469326019287},{"x":0.4235033392906189,"y":0.3632352948188782},{"x":0.3791574239730835,"y":0.3632352948188782}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.3791574239730835,0.33676469326019287,0.4235033392906189,0.3632352948188782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3436807096004486,"y":0.33676469326019287},{"x":0.3725055456161499,"y":0.33676469326019287},{"x":0.3725055456161499,"y":0.3632352948188782},{"x":0.3436807096004486,"y":0.3632352948188782}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.3436807096004486,0.33676469326019287,0.3725055456161499,0.3632352948188782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2904656231403351,"y":0.33676469326019287},{"x":0.3192904591560364,"y":0.33676469326019287},{"x":0.3192904591560364,"y":0.3632352948188782},{"x":0.2904656231403351,"y":0.3632352948188782}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کلی","boundary":[0.2904656231403351,0.33676469326019287,0.3192904591560364,0.3632352948188782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2195121943950653,"y":0.33676469326019287},{"x":0.2705099880695343,"y":0.33676469326019287},{"x":0.2705099880695343,"y":0.3632352948188782},{"x":0.2195121943950653,"y":0.3632352948188782}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.2195121943950653,0.33676469326019287,0.2705099880695343,0.3632352948188782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14855876564979553,"y":0.33676469326019287},{"x":0.20620842278003693,"y":0.33676469326019287},{"x":0.20620842278003693,"y":0.3632352948188782},{"x":0.14855876564979553,"y":0.3632352948188782}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هستند","boundary":[0.14855876564979553,0.33676469326019287,0.20620842278003693,0.3632352948188782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12638580799102783,"y":0.33676469326019287},{"x":0.1396895796060562,"y":0.33676469326019287},{"x":0.1396895796060562,"y":0.3632352948188782},{"x":0.12638580799102783,"y":0.3632352948188782}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.12638580799102783,0.33676469326019287,0.1396895796060562,0.3632352948188782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8625277280807495,"y":0.36617645621299744},{"x":0.8891352415084839,"y":0.36617645621299744},{"x":0.8891352415084839,"y":0.3911764621734619},{"x":0.860310435295105,"y":0.3911764621734619}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دلیل","boundary":[0.8625277280807495,0.36617645621299744,0.8891352415084839,0.3911764621734619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7760531902313232,"y":0.36617645621299744},{"x":0.8470066785812378,"y":0.36617645621299744},{"x":0.8447893857955933,"y":0.3911764621734619},{"x":0.7760531902313232,"y":0.3911764621734619}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نامناسب","boundary":[0.7760531902313232,0.36617645621299744,0.8447893857955933,0.3911764621734619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7272727489471436,"y":0.36617645621299744},{"x":0.7649667263031006,"y":0.36617645621299744},{"x":0.7649667263031006,"y":0.3897058963775635},{"x":0.7272727489471436,"y":0.3897058963775635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بودن","boundary":[0.7272727489471436,0.36617645621299744,0.7649667263031006,0.3897058963775635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6607539057731628,"y":0.36617645621299744},{"x":0.7117516398429871,"y":0.36617645621299744},{"x":0.7095343470573425,"y":0.3897058963775635},{"x":0.6607539057731628,"y":0.3897058963775635}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.6607539057731628,0.36617645621299744,0.7095343470573425,0.3897058963775635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6097561120986938,"y":0.364705890417099},{"x":0.6407982110977173,"y":0.36617645621299744},{"x":0.6407982110977173,"y":0.3897058963775635},{"x":0.6097561120986938,"y":0.3897058963775635}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.6097561120986938,0.364705890417099,0.6407982110977173,0.3897058963775635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5476718544960022,"y":0.364705890417099},{"x":0.5920177102088928,"y":0.364705890417099},{"x":0.5920177102088928,"y":0.3897058963775635},{"x":0.5454545617103577,"y":0.3897058963775635}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.5476718544960022,0.364705890417099,0.5920177102088928,0.3897058963775635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5388026833534241,"y":0.364705890417099},{"x":0.5498891472816467,"y":0.364705890417099},{"x":0.5498891472816467,"y":0.38823530077934265},{"x":0.5388026833534241,"y":0.38823530077934265}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5388026833534241,0.364705890417099,0.5498891472816467,0.38823530077934265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4900221824645996,"y":0.364705890417099},{"x":0.5321508049964905,"y":0.364705890417099},{"x":0.5321508049964905,"y":0.3897058963775635},{"x":0.4900221824645996,"y":0.38823530077934265}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حذف","boundary":[0.4900221824645996,0.364705890417099,0.5321508049964905,0.3897058963775635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4079822599887848,"y":0.3632352948188782},{"x":0.4678492248058319,"y":0.364705890417099},{"x":0.4678492248058319,"y":0.38823530077934265},{"x":0.40576496720314026,"y":0.38823530077934265}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گردیده","boundary":[0.4079822599887848,0.3632352948188782,0.4678492248058319,0.38823530077934265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39024388790130615,"y":0.3632352948188782},{"x":0.40576496720314026,"y":0.3632352948188782},{"x":0.40576496720314026,"y":0.38823530077934265},{"x":0.39024388790130615,"y":0.38823530077934265}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.39024388790130615,0.3632352948188782,0.40576496720314026,0.38823530077934265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37472283840179443,"y":0.3632352948188782},{"x":0.3858093023300171,"y":0.3632352948188782},{"x":0.3858093023300171,"y":0.3867647051811218},{"x":0.37472283840179443,"y":0.3867647051811218}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.37472283840179443,0.3632352948188782,0.3858093023300171,0.3867647051811218]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12195122241973877,"y":0.20588235557079315},{"x":0.893569827079773,"y":0.20588235557079315},{"x":0.893569827079773,"y":0.3911764621734619},{"x":0.12195122241973877,"y":0.3911764621734619}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.11695122241973877,0.19888235557079315,0.898569827079773,0.3981764621734619],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1818181872367859,"y":0.39411765336990356},{"x":0.2128603160381317,"y":0.39411765336990356},{"x":0.21507760882377625,"y":0.4161764681339264},{"x":0.18403548002243042,"y":0.4176470637321472}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زیبا","boundary":[0.1818181872367859,0.39411765336990356,0.21507760882377625,0.4161764681339264]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12860310077667236,"y":0.3970588147640228},{"x":0.1685144156217575,"y":0.3955882489681244},{"x":0.17073170840740204,"y":0.41911765933036804},{"x":0.1308203935623169,"y":0.4205882251262665}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جمزاد","boundary":[0.12860310077667236,0.3970588147640228,0.17073170840740204,0.41911765933036804]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12860310077667236,"y":0.3970588147640228},{"x":0.2128603160381317,"y":0.39411765336990356},{"x":0.21507760882377625,"y":0.4161764681339264},{"x":0.1308203935623169,"y":0.4205882251262665}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.12360310077667236,0.3900588147640228,0.22007760882377625,0.4231764681339264],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18403548002243042,"y":0.4323529303073883},{"x":0.25277161598205566,"y":0.4323529303073883},{"x":0.25277161598205566,"y":0.44999998807907104},{"x":0.18403548002243042,"y":0.44999998807907104}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فروردین","boundary":[0.18403548002243042,0.4323529303073883,0.25277161598205566,0.44999998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12195122241973877,"y":0.4323529303073883},{"x":0.1751662939786911,"y":0.4323529303073883},{"x":0.1751662939786911,"y":0.4485294222831726},{"x":0.12195122241973877,"y":0.4485294222831726}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۷۰","boundary":[0.12195122241973877,0.4323529303073883,0.1751662939786911,0.4485294222831726]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12195122241973877,"y":0.4323529303073883},{"x":0.25277161598205566,"y":0.4323529303073883},{"x":0.25277161598205566,"y":0.44999998807907104},{"x":0.12195122241973877,"y":0.4485294222831726}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.11695122241973877,0.4253529303073883,0.25777161598205567,0.45699998807907105],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"jpeg":"/storage/books/b0d23c1271804f56/pages/KAHByXMvLYEhNhSo.jpg","blurred":"/storage/books/b0d23c1271804f56/pages/kMqmWZNjkxshEEaP.jpg","webpSec":"/storage/books/b0d23c1271804f56/pages/NNzWMiftutlVxQwC-sec.webp"},"info":{"width":450,"height":678,"margin":[0.0003049382792578803,0.0002572506347940383,0.9979641975190905,0.9986517999453531]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5266666412353516,"y":0.18141593039035797},{"x":0.5777778029441833,"y":0.17994099855422974},{"x":0.5777778029441833,"y":0.20353981852531433},{"x":0.5266666412353516,"y":0.20501475036144257}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.5266666412353516,0.18141593039035797,0.5777778029441833,0.20353981852531433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47999998927116394,"y":0.1828908622264862},{"x":0.5111111402511597,"y":0.18141593039035797},{"x":0.5133333206176758,"y":0.20501475036144257},{"x":0.48222222924232483,"y":0.2064896821975708}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.47999998927116394,0.1828908622264862,0.5133333206176758,0.20501475036144257]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47999998927116394,"y":0.18141593039035797},{"x":0.5777778029441833,"y":0.17994099855422974},{"x":0.5777778029441833,"y":0.20353981852531433},{"x":0.48222222924232483,"y":0.2064896821975708}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.47499998927116394,0.17441593039035796,0.5827778029441834,0.21053981852531434],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5933333039283752,"y":0.40707963705062866},{"x":0.6222222447395325,"y":0.40707963705062866},{"x":0.6222222447395325,"y":0.43510323762893677},{"x":0.5933333039283752,"y":0.43510323762893677}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چرا","boundary":[0.5933333039283752,0.40707963705062866,0.6222222447395325,0.43510323762893677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5400000214576721,"y":0.40707963705062866},{"x":0.5799999833106995,"y":0.40707963705062866},{"x":0.5799999833106995,"y":0.43510323762893677},{"x":0.5400000214576721,"y":0.43510323762893677}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هرس","boundary":[0.5400000214576721,0.40707963705062866,0.5799999833106995,0.43510323762893677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4933333396911621,"y":0.40707963705062866},{"x":0.5155555605888367,"y":0.40707963705062866},{"x":0.5155555605888367,"y":0.43510323762893677},{"x":0.4933333396911621,"y":0.43510323762893677}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.4933333396911621,0.40707963705062866,0.5155555605888367,0.43510323762893677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4355555474758148,"y":0.40707963705062866},{"x":0.48222222924232483,"y":0.40707963705062866},{"x":0.48222222924232483,"y":0.43510323762893677},{"x":0.4355555474758148,"y":0.43510323762893677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنیم","boundary":[0.4355555474758148,0.40707963705062866,0.48222222924232483,0.43510323762893677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41777777671813965,"y":0.40707963705062866},{"x":0.43111109733581543,"y":0.40707963705062866},{"x":0.43111109733581543,"y":0.43510323762893677},{"x":0.41777777671813965,"y":0.43510323762893677}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.41777777671813965,0.40707963705062866,0.43111109733581543,0.43510323762893677]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41777777671813965,"y":0.40707963705062866},{"x":0.6222222447395325,"y":0.40707963705062866},{"x":0.6222222447395325,"y":0.43510323762893677},{"x":0.41777777671813965,"y":0.43510323762893677}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.41277777671813964,0.40007963705062866,0.6272222447395325,0.4421032376289368],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8088889122009277,"y":0.4601770043373108},{"x":0.8422222137451172,"y":0.4601770043373108},{"x":0.8422222137451172,"y":0.4852507412433624},{"x":0.8088889122009277,"y":0.4852507412433624}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.8088889122009277,0.4601770043373108,0.8422222137451172,0.4852507412433624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7555555701255798,"y":0.4601770043373108},{"x":0.7888888716697693,"y":0.4601770043373108},{"x":0.7888888716697693,"y":0.4852507412433624},{"x":0.7555555701255798,"y":0.4852507412433624}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هرس","boundary":[0.7555555701255798,0.4601770043373108,0.7888888716697693,0.4852507412433624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6844444274902344,"y":0.4601770043373108},{"x":0.7288888692855835,"y":0.4601770043373108},{"x":0.7288888692855835,"y":0.4852507412433624},{"x":0.6844444274902344,"y":0.4852507412433624}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.6844444274902344,0.4601770043373108,0.7288888692855835,0.4852507412433624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6333333253860474,"y":0.4601770043373108},{"x":0.6755555272102356,"y":0.4601770043373108},{"x":0.6755555272102356,"y":0.4852507412433624},{"x":0.6333333253860474,"y":0.4852507412433624}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دلایل","boundary":[0.6333333253860474,0.4601770043373108,0.6755555272102356,0.4852507412433624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.551111102104187,"y":0.4601770043373108},{"x":0.6200000047683716,"y":0.4601770043373108},{"x":0.6200000047683716,"y":0.4852507412433624},{"x":0.551111102104187,"y":0.4837758243083954}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مختلفی","boundary":[0.551111102104187,0.4601770043373108,0.6200000047683716,0.4852507412433624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155555605888367,"y":0.45870205760002136},{"x":0.5377777814865112,"y":0.45870205760002136},{"x":0.5377777814865112,"y":0.4837758243083954},{"x":0.5155555605888367,"y":0.4837758243083954}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5155555605888367,0.45870205760002136,0.5377777814865112,0.4837758243083954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46888887882232666,"y":0.45870205760002136},{"x":0.5088889002799988,"y":0.45870205760002136},{"x":0.5088889002799988,"y":0.4837758243083954},{"x":0.46888887882232666,"y":0.4837758243083954}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تواند","boundary":[0.46888887882232666,0.45870205760002136,0.5088889002799988,0.4837758243083954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40888887643814087,"y":0.45870205760002136},{"x":0.4577777683734894,"y":0.45870205760002136},{"x":0.4577777683734894,"y":0.4837758243083954},{"x":0.40888887643814087,"y":0.4837758243083954}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.40888887643814087,0.45870205760002136,0.4577777683734894,0.4837758243083954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35555556416511536,"y":0.45870205760002136},{"x":0.402222216129303,"y":0.45870205760002136},{"x":0.402222216129303,"y":0.4837758243083954},{"x":0.35555556416511536,"y":0.4837758243083954}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داشته","boundary":[0.35555556416511536,0.45870205760002136,0.402222216129303,0.4837758243083954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30666667222976685,"y":0.45870205760002136},{"x":0.3466666638851166,"y":0.45870205760002136},{"x":0.3466666638851166,"y":0.4837758243083954},{"x":0.30666667222976685,"y":0.4837758243083954}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.30666667222976685,0.45870205760002136,0.3466666638851166,0.4837758243083954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2911111116409302,"y":0.45870205760002136},{"x":0.30222222208976746,"y":0.45870205760002136},{"x":0.30222222208976746,"y":0.4837758243083954},{"x":0.2911111116409302,"y":0.4837758243083954}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2911111116409302,0.45870205760002136,0.30222222208976746,0.4837758243083954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25111111998558044,"y":0.45870205760002136},{"x":0.2888889014720917,"y":0.45870205760002136},{"x":0.2888889014720917,"y":0.4837758243083954},{"x":0.25111111998558044,"y":0.4837758243083954}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"مثلا","boundary":[0.25111111998558044,0.45870205760002136,0.2888889014720917,0.4837758243083954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19777777791023254,"y":0.45870205760002136},{"x":0.23555555939674377,"y":0.45870205760002136},{"x":0.23555555939674377,"y":0.4837758243083954},{"x":0.19777777791023254,"y":0.4837758243083954}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گاهی","boundary":[0.19777777791023254,0.45870205760002136,0.23555555939674377,0.4837758243083954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15333333611488342,"y":0.4572271406650543},{"x":0.18666666746139526,"y":0.4572271406650543},{"x":0.18666666746139526,"y":0.48230087757110596},{"x":0.15333333611488342,"y":0.48230087757110596}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.15333333611488342,0.4572271406650543,0.18666666746139526,0.48230087757110596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8666666746139526,"y":0.48230087757110596},{"x":0.9088888764381409,"y":0.48230087757110596},{"x":0.9088888764381409,"y":0.5117993950843811},{"x":0.8666666746139526,"y":0.5117993950843811}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سالم","boundary":[0.8666666746139526,0.48230087757110596,0.9088888764381409,0.5117993950843811]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8155555725097656,"y":0.48230087757110596},{"x":0.8622221946716309,"y":0.48230087757110596},{"x":0.8622221946716309,"y":0.5132743120193481},{"x":0.8155555725097656,"y":0.5132743120193481}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نگاه","boundary":[0.8155555725097656,0.48230087757110596,0.8622221946716309,0.5132743120193481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7511110901832581,"y":0.48230087757110596},{"x":0.8088889122009277,"y":0.48230087757110596},{"x":0.8088889122009277,"y":0.5132743120193481},{"x":0.7511110901832581,"y":0.5132743120193481}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"داشتن","boundary":[0.7511110901832581,0.48230087757110596,0.8088889122009277,0.5132743120193481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7377777695655823,"y":0.48230087757110596},{"x":0.7511110901832581,"y":0.48230087757110596},{"x":0.7511110901832581,"y":0.5132743120193481},{"x":0.7377777695655823,"y":0.5132743120193481}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7377777695655823,0.48230087757110596,0.7511110901832581,0.5132743120193481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6688888669013977,"y":0.48230087757110596},{"x":0.7355555295944214,"y":0.48230087757110596},{"x":0.7355555295944214,"y":0.5132743120193481},{"x":0.6688888669013977,"y":0.5132743120193481}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محدود","boundary":[0.6688888669013977,0.48230087757110596,0.7355555295944214,0.5132743120193481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6088888645172119,"y":0.48230087757110596},{"x":0.6577777862548828,"y":0.48230087757110596},{"x":0.6577777862548828,"y":0.5132743120193481},{"x":0.6088888645172119,"y":0.5132743120193481}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.6088888645172119,0.48230087757110596,0.6577777862548828,0.5132743120193481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5622222423553467,"y":0.48230087757110596},{"x":0.6000000238418579,"y":0.48230087757110596},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5132743120193481},{"x":0.5622222423553467,"y":0.5132743120193481}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.5622222423553467,0.48230087757110596,0.6000000238418579,0.5132743120193481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.54666668176651,"y":0.48230087757110596},{"x":0.5577777624130249,"y":0.48230087757110596},{"x":0.5577777624130249,"y":0.5132743120193481},{"x":0.54666668176651,"y":0.5132743120193481}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.54666668176651,0.48230087757110596,0.5577777624130249,0.5132743120193481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4888888895511627,"y":0.48230087757110596},{"x":0.5444444417953491,"y":0.48230087757110596},{"x":0.5444444417953491,"y":0.5132743120193481},{"x":0.4888888895511627,"y":0.5132743120193481}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تشویق","boundary":[0.4888888895511627,0.48230087757110596,0.5444444417953491,0.5132743120193481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4555555582046509,"y":0.4837758243083954},{"x":0.47333332896232605,"y":0.4837758243083954},{"x":0.47333332896232605,"y":0.5132743120193481},{"x":0.4555555582046509,"y":0.5132743120193481}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4555555582046509,0.4837758243083954,0.47333332896232605,0.5132743120193481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41777777671813965,"y":0.4837758243083954},{"x":0.4422222077846527,"y":0.4837758243083954},{"x":0.4422222077846527,"y":0.5132743120193481},{"x":0.41777777671813965,"y":0.5132743120193481}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.41777777671813965,0.4837758243083954,0.4422222077846527,0.5132743120193481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36444443464279175,"y":0.4837758243083954},{"x":0.4000000059604645,"y":0.4837758243083954},{"x":0.4000000059604645,"y":0.51474928855896},{"x":0.36444443464279175,"y":0.51474928855896}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دادن","boundary":[0.36444443464279175,0.4837758243083954,0.4000000059604645,0.51474928855896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3466666638851166,"y":0.4837758243083954},{"x":0.35777777433395386,"y":0.4837758243083954},{"x":0.35777777433395386,"y":0.51474928855896},{"x":0.3466666638851166,"y":0.51474928855896}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3466666638851166,0.4837758243083954,0.35777777433395386,0.51474928855896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2644444406032562,"y":0.4837758243083954},{"x":0.3400000035762787,"y":0.4837758243083954},{"x":0.3400000035762787,"y":0.51474928855896},{"x":0.2644444406032562,"y":0.51474928855896}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرانجام","boundary":[0.2644444406032562,0.4837758243083954,0.3400000035762787,0.51474928855896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2177777737379074,"y":0.4837758243083954},{"x":0.25333333015441895,"y":0.4837758243083954},{"x":0.25333333015441895,"y":0.51474928855896},{"x":0.2177777737379074,"y":0.51474928855896}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.2177777737379074,0.4837758243083954,0.25333333015441895,0.51474928855896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14222222566604614,"y":0.4837758243083954},{"x":0.20666666328907013,"y":0.4837758243083954},{"x":0.20666666328907013,"y":0.51474928855896},{"x":0.14222222566604614,"y":0.51474928855896}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اصلاح","boundary":[0.14222222566604614,0.4837758243083954,0.20666666328907013,0.51474928855896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8622221946716309,"y":0.5103244781494141},{"x":0.902222216129303,"y":0.5103244781494141},{"x":0.902222216129303,"y":0.5353982448577881},{"x":0.8622221946716309,"y":0.5353982448577881}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.8622221946716309,0.5103244781494141,0.902222216129303,0.5353982448577881]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7977777719497681,"y":0.5103244781494141},{"x":0.8488888740539551,"y":0.5103244781494141},{"x":0.8488888740539551,"y":0.5353982448577881},{"x":0.7977777719497681,"y":0.5353982448577881}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شاخه","boundary":[0.7977777719497681,0.5103244781494141,0.8488888740539551,0.5353982448577881]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733333110809326,"y":0.5103244781494141},{"x":0.800000011920929,"y":0.5103244781494141},{"x":0.800000011920929,"y":0.5353982448577881},{"x":0.7733333110809326,"y":0.5353982448577881}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7733333110809326,0.5103244781494141,0.800000011920929,0.5353982448577881]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7044444680213928,"y":0.5103244781494141},{"x":0.753333330154419,"y":0.5103244781494141},{"x":0.753333330154419,"y":0.5353982448577881},{"x":0.7044444680213928,"y":0.5368731617927551}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آسیب","boundary":[0.7044444680213928,0.5103244781494141,0.753333330154419,0.5353982448577881]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.648888885974884,"y":0.5103244781494141},{"x":0.6911110877990723,"y":0.5103244781494141},{"x":0.6911110877990723,"y":0.5368731617927551},{"x":0.648888885974884,"y":0.5368731617927551}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیده","boundary":[0.648888885974884,0.5103244781494141,0.6911110877990723,0.5368731617927551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6399999856948853,"y":0.5117993950843811},{"x":0.6511111259460449,"y":0.5117993950843811},{"x":0.6511111259460449,"y":0.5368731617927551},{"x":0.6399999856948853,"y":0.5368731617927551}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6399999856948853,0.5117993950843811,0.6511111259460449,0.5368731617927551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5911111235618591,"y":0.5117993950843811},{"x":0.6288889050483704,"y":0.5117993950843811},{"x":0.6288889050483704,"y":0.5368731617927551},{"x":0.5911111235618591,"y":0.5368731617927551}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.5911111235618591,0.5117993950843811,0.6288889050483704,0.5368731617927551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5688889026641846,"y":0.5117993950843811},{"x":0.5822222232818604,"y":0.5117993950843811},{"x":0.5822222232818604,"y":0.5368731617927551},{"x":0.5688889026641846,"y":0.5368731617927551}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5688889026641846,0.5117993950843811,0.5822222232818604,0.5368731617927551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5266666412353516,"y":0.5117993950843811},{"x":0.5600000023841858,"y":0.5117993950843811},{"x":0.5600000023841858,"y":0.5368731617927551},{"x":0.5266666412353516,"y":0.5368731617927551}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هرس","boundary":[0.5266666412353516,0.5117993950843811,0.5600000023841858,0.5368731617927551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48444443941116333,"y":0.5117993950843811},{"x":0.5066666603088379,"y":0.5117993950843811},{"x":0.5066666603088379,"y":0.5368731617927551},{"x":0.48444443941116333,"y":0.5368731617927551}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.48444443941116333,0.5117993950843811,0.5066666603088379,0.5368731617927551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4333333373069763,"y":0.5117993950843811},{"x":0.47555556893348694,"y":0.5117993950843811},{"x":0.47555556893348694,"y":0.5383480787277222},{"x":0.4333333373069763,"y":0.5383480787277222}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنند","boundary":[0.4333333373069763,0.5117993950843811,0.47555556893348694,0.5383480787277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42222222685813904,"y":0.5117993950843811},{"x":0.4333333373069763,"y":0.5117993950843811},{"x":0.4333333373069763,"y":0.5383480787277222},{"x":0.42222222685813904,"y":0.5383480787277222}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.42222222685813904,0.5117993950843811,0.4333333373069763,0.5383480787277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.5117993950843811},{"x":0.41333332657814026,"y":0.5117993950843811},{"x":0.41333332657814026,"y":0.5383480787277222},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5383480787277222}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4000000059604645,0.5117993950843811,0.41333332657814026,0.5383480787277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3355555534362793,"y":0.5117993950843811},{"x":0.3866666555404663,"y":0.5117993950843811},{"x":0.3866666555404663,"y":0.5383480787277222},{"x":0.3355555534362793,"y":0.5383480787277222}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بعضی","boundary":[0.3355555534362793,0.5117993950843811,0.3866666555404663,0.5383480787277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2866666615009308,"y":0.5117993950843811},{"x":0.3222222328186035,"y":0.5117993950843811},{"x":0.3222222328186035,"y":0.5383480787277222},{"x":0.2866666615009308,"y":0.5383480787277222}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موارد","boundary":[0.2866666615009308,0.5117993950843811,0.3222222328186035,0.5383480787277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23999999463558197,"y":0.5132743120193481},{"x":0.2755555510520935,"y":0.5132743120193481},{"x":0.2755555510520935,"y":0.5383480787277222},{"x":0.23999999463558197,"y":0.5383480787277222}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هرس","boundary":[0.23999999463558197,0.5132743120193481,0.2755555510520935,0.5383480787277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1711111068725586,"y":0.5132743120193481},{"x":0.21111111342906952,"y":0.5132743120193481},{"x":0.21111111342906952,"y":0.5383480787277222},{"x":0.1711111068725586,"y":0.5383480787277222}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.1711111068725586,0.5132743120193481,0.21111111342906952,0.5383480787277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14444445073604584,"y":0.5132743120193481},{"x":0.15777777135372162,"y":0.5132743120193481},{"x":0.15777777135372162,"y":0.5383480787277222},{"x":0.14444445073604584,"y":0.5383480787277222}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.14444445073604584,0.5132743120193481,0.15777777135372162,0.5383480787277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8733333349227905,"y":0.5412979125976562},{"x":0.9111111164093018,"y":0.5412979125976562},{"x":0.9111111164093018,"y":0.5648967623710632},{"x":0.8733333349227905,"y":0.5648967623710632}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.8733333349227905,0.5412979125976562,0.9111111164093018,0.5648967623710632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8133333325386047,"y":0.5412979125976562},{"x":0.851111114025116,"y":0.5412979125976562},{"x":0.851111114025116,"y":0.5648967623710632},{"x":0.8133333325386047,"y":0.5648967623710632}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"جوان","boundary":[0.8133333325386047,0.5412979125976562,0.851111114025116,0.5648967623710632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7666666507720947,"y":0.5412979125976562},{"x":0.8111110925674438,"y":0.5412979125976562},{"x":0.8111110925674438,"y":0.5648967623710632},{"x":0.7666666507720947,"y":0.5648967623710632}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.7666666507720947,0.5412979125976562,0.8111110925674438,0.5648967623710632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6866666674613953,"y":0.5412979125976562},{"x":0.753333330154419,"y":0.5412979125976562},{"x":0.753333330154419,"y":0.5648967623710632},{"x":0.6866666674613953,"y":0.5648967623710632}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"درختان","boundary":[0.6866666674613953,0.5412979125976562,0.753333330154419,0.5648967623710632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6266666650772095,"y":0.5412979125976562},{"x":0.6733333468437195,"y":0.5412979125976562},{"x":0.6733333468437195,"y":0.5648967623710632},{"x":0.6266666650772095,"y":0.5648967623710632}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مسن","boundary":[0.6266666650772095,0.5412979125976562,0.6733333468437195,0.5648967623710632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6111111044883728,"y":0.5412979125976562},{"x":0.6200000047683716,"y":0.5412979125976562},{"x":0.6200000047683716,"y":0.5648967623710632},{"x":0.6111111044883728,"y":0.5648967623710632}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6111111044883728,0.5412979125976562,0.6200000047683716,0.5648967623710632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5866666436195374,"y":0.5412979125976562},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5412979125976562},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5648967623710632},{"x":0.5866666436195374,"y":0.5648967623710632}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5866666436195374,0.5412979125976562,0.6000000238418579,0.5648967623710632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.504444420337677,"y":0.5412979125976562},{"x":0.5799999833106995,"y":0.5412979125976562},{"x":0.5799999833106995,"y":0.5648967623710632},{"x":0.504444420337677,"y":0.5648967623710632}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درختانی","boundary":[0.504444420337677,0.5412979125976562,0.5799999833106995,0.5648967623710632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46444445848464966,"y":0.5412979125976562},{"x":0.48444443941116333,"y":0.5412979125976562},{"x":0.48444443941116333,"y":0.5648967623710632},{"x":0.46444445848464966,"y":0.5648967623710632}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.46444445848464966,0.5412979125976562,0.48444443941116333,0.5648967623710632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42222222685813904,"y":0.5412979125976562},{"x":0.4533333480358124,"y":0.5412979125976562},{"x":0.4533333480358124,"y":0.5648967623710632},{"x":0.42222222685813904,"y":0.5648967623710632}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.42222222685813904,0.5412979125976562,0.4533333480358124,0.5648967623710632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3911111056804657,"y":0.5412979125976562},{"x":0.40444445610046387,"y":0.5412979125976562},{"x":0.40444445610046387,"y":0.5648967623710632},{"x":0.3911111056804657,"y":0.5648967623710632}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3911111056804657,0.5412979125976562,0.40444445610046387,0.5648967623710632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3311111032962799,"y":0.5412979125976562},{"x":0.3822222352027893,"y":0.5412979125976562},{"x":0.3822222352027893,"y":0.5648967623710632},{"x":0.3311111032962799,"y":0.5648967623710632}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.3311111032962799,0.5412979125976562,0.3822222352027893,0.5648967623710632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2888889014720917,"y":0.5412979125976562},{"x":0.324444442987442,"y":0.5412979125976562},{"x":0.324444442987442,"y":0.5648967623710632},{"x":0.2888889014720917,"y":0.5648967623710632}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"نمی","boundary":[0.2888889014720917,0.5412979125976562,0.324444442987442,0.5648967623710632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23555555939674377,"y":0.5412979125976562},{"x":0.2777777910232544,"y":0.5412979125976562},{"x":0.2777777910232544,"y":0.5648967623710632},{"x":0.23555555939674377,"y":0.5648967623710632}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کرده","boundary":[0.23555555939674377,0.5412979125976562,0.2777777910232544,0.5648967623710632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20888888835906982,"y":0.5412979125976562},{"x":0.23555555939674377,"y":0.5412979125976562},{"x":0.23555555939674377,"y":0.5648967623710632},{"x":0.20888888835906982,"y":0.5648967623710632}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.20888888835906982,0.5412979125976562,0.23555555939674377,0.5648967623710632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19777777791023254,"y":0.5412979125976562},{"x":0.20888888835906982,"y":0.5412979125976562},{"x":0.20888888835906982,"y":0.5648967623710632},{"x":0.19777777791023254,"y":0.5648967623710632}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.19777777791023254,0.5412979125976562,0.20888888835906982,0.5648967623710632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14444445073604584,"y":0.5412979125976562},{"x":0.19555555284023285,"y":0.5412979125976562},{"x":0.19555555284023285,"y":0.5648967623710632},{"x":0.14444445073604584,"y":0.5648967623710632}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.14444445073604584,0.5412979125976562,0.19555555284023285,0.5648967623710632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.846666693687439,"y":0.5634218454360962},{"x":0.9088888764381409,"y":0.5634218454360962},{"x":0.9088888764381409,"y":0.5914454460144043},{"x":0.846666693687439,"y":0.5914454460144043}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میدهند","boundary":[0.846666693687439,0.5634218454360962,0.9088888764381409,0.5914454460144043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8333333134651184,"y":0.5634218454360962},{"x":0.8444444537162781,"y":0.5634218454360962},{"x":0.8444444537162781,"y":0.5914454460144043},{"x":0.8333333134651184,"y":0.5914454460144043}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8333333134651184,0.5634218454360962,0.8444444537162781,0.5914454460144043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7777777910232544,"y":0.5634218454360962},{"x":0.8288888931274414,"y":0.5634218454360962},{"x":0.8288888931274414,"y":0.5914454460144043},{"x":0.7777777910232544,"y":0.5914454460144043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پرورش","boundary":[0.7777777910232544,0.5634218454360962,0.8288888931274414,0.5914454460144043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6933333277702332,"y":0.5634218454360962},{"x":0.7622222304344177,"y":0.5634218454360962},{"x":0.7622222304344177,"y":0.5914454460144043},{"x":0.6933333277702332,"y":0.5914454460144043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دهندگان","boundary":[0.6933333277702332,0.5634218454360962,0.7622222304344177,0.5914454460144043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6399999856948853,"y":0.5634218454360962},{"x":0.6800000071525574,"y":0.5634218454360962},{"x":0.6800000071525574,"y":0.5914454460144043},{"x":0.6399999856948853,"y":0.5914454460144043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میوه","boundary":[0.6399999856948853,0.5634218454360962,0.6800000071525574,0.5914454460144043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6044444441795349,"y":0.5634218454360962},{"x":0.6377778053283691,"y":0.5634218454360962},{"x":0.6377778053283691,"y":0.5914454460144043},{"x":0.6044444441795349,"y":0.5914454460144043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6044444441795349,0.5634218454360962,0.6377778053283691,0.5914454460144043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5777778029441833,"y":0.5634218454360962},{"x":0.5844444632530212,"y":0.5634218454360962},{"x":0.5844444632530212,"y":0.5914454460144043},{"x":0.5777778029441833,"y":0.5914454460144043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5777778029441833,0.5634218454360962,0.5844444632530212,0.5914454460144043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5222222208976746,"y":0.5634218454360962},{"x":0.5666666626930237,"y":0.5634218454360962},{"x":0.5666666626930237,"y":0.5914454460144043},{"x":0.5222222208976746,"y":0.5914454460144043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دست","boundary":[0.5222222208976746,0.5634218454360962,0.5666666626930237,0.5914454460144043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46444445848464966,"y":0.5634218454360962},{"x":0.5088889002799988,"y":0.5634218454360962},{"x":0.5088889002799988,"y":0.5914454460144043},{"x":0.46444445848464966,"y":0.5914454460144043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آوردن","boundary":[0.46444445848464966,0.5634218454360962,0.5088889002799988,0.5914454460144043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41333332657814026,"y":0.5634218454360962},{"x":0.4511111080646515,"y":0.5634218454360962},{"x":0.4511111080646515,"y":0.5914454460144043},{"x":0.41333332657814026,"y":0.5914454460144043}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"میوه","boundary":[0.41333332657814026,0.5634218454360962,0.4511111080646515,0.5914454460144043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3822222352027893,"y":0.5634218454360962},{"x":0.41111111640930176,"y":0.5634218454360962},{"x":0.41111111640930176,"y":0.5914454460144043},{"x":0.3822222352027893,"y":0.5914454460144043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.3822222352027893,0.5634218454360962,0.41111111640930176,0.5914454460144043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30888888239860535,"y":0.5634218454360962},{"x":0.36888888478279114,"y":0.5634218454360962},{"x":0.36888888478279114,"y":0.5914454460144043},{"x":0.30888888239860535,"y":0.5914454460144043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بزرگتر","boundary":[0.30888888239860535,0.5634218454360962,0.36888888478279114,0.5914454460144043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2888889014720917,"y":0.5634218454360962},{"x":0.30222222208976746,"y":0.5634218454360962},{"x":0.30222222208976746,"y":0.5914454460144043},{"x":0.2888889014720917,"y":0.5914454460144043}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2888889014720917,0.5634218454360962,0.30222222208976746,0.5914454460144043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24888889491558075,"y":0.5634218454360962},{"x":0.2844444513320923,"y":0.5634218454360962},{"x":0.2844444513320923,"y":0.5914454460144043},{"x":0.24888889491558075,"y":0.5914454460144043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهتر","boundary":[0.24888889491558075,0.5634218454360962,0.2844444513320923,0.5914454460144043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2266666740179062,"y":0.5634218454360962},{"x":0.23999999463558197,"y":0.5634218454360962},{"x":0.23999999463558197,"y":0.5914454460144043},{"x":0.2266666740179062,"y":0.5914454460144043}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2266666740179062,0.5634218454360962,0.23999999463558197,0.5914454460144043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1666666716337204,"y":0.5634218454360962},{"x":0.21555554866790771,"y":0.5634218454360962},{"x":0.21555554866790771,"y":0.5914454460144043},{"x":0.1666666716337204,"y":0.5914454460144043}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"طولانی","boundary":[0.1666666716337204,0.5634218454360962,0.21555554866790771,0.5914454460144043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14666666090488434,"y":0.5634218454360962},{"x":0.1599999964237213,"y":0.5634218454360962},{"x":0.1599999964237213,"y":0.5914454460144043},{"x":0.14666666090488434,"y":0.5914454460144043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تر","boundary":[0.14666666090488434,0.5634218454360962,0.1599999964237213,0.5914454460144043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8577777743339539,"y":0.5914454460144043},{"x":0.9044444561004639,"y":0.5914454460144043},{"x":0.9044444561004639,"y":0.6165191531181335},{"x":0.8577777743339539,"y":0.6165191531181335}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.8577777743339539,0.5914454460144043,0.9044444561004639,0.6165191531181335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8133333325386047,"y":0.5914454460144043},{"x":0.8444444537162781,"y":0.5914454460144043},{"x":0.8444444537162781,"y":0.6165191531181335},{"x":0.8133333325386047,"y":0.6165191531181335}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عمر","boundary":[0.8133333325386047,0.5914454460144043,0.8444444537162781,0.6165191531181335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7444444298744202,"y":0.5914454460144043},{"x":0.800000011920929,"y":0.5914454460144043},{"x":0.800000011920929,"y":0.6165191531181335},{"x":0.7444444298744202,"y":0.6165191531181335}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"درخت","boundary":[0.7444444298744202,0.5914454460144043,0.800000011920929,0.6165191531181335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.699999988079071,"y":0.5914454460144043},{"x":0.7288888692855835,"y":0.5914454460144043},{"x":0.7288888692855835,"y":0.6165191531181335},{"x":0.699999988079071,"y":0.6165191531181335}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آنرا","boundary":[0.699999988079071,0.5914454460144043,0.7288888692855835,0.6165191531181335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6555555462837219,"y":0.5914454460144043},{"x":0.6911110877990723,"y":0.5914454460144043},{"x":0.6911110877990723,"y":0.6165191531181335},{"x":0.6555555462837219,"y":0.6165191531181335}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هرس","boundary":[0.6555555462837219,0.5914454460144043,0.6911110877990723,0.6165191531181335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6088888645172119,"y":0.5914454460144043},{"x":0.6377778053283691,"y":0.5914454460144043},{"x":0.6377778053283691,"y":0.6165191531181335},{"x":0.6088888645172119,"y":0.6165191531181335}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6088888645172119,0.5914454460144043,0.6377778053283691,0.6165191531181335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5622222423553467,"y":0.5914454460144043},{"x":0.602222204208374,"y":0.5914454460144043},{"x":0.602222204208374,"y":0.6165191531181335},{"x":0.5622222423553467,"y":0.6165191531181335}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنند","boundary":[0.5622222423553467,0.5914454460144043,0.602222204208374,0.6165191531181335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.54666668176651,"y":0.5914454460144043},{"x":0.5577777624130249,"y":0.5914454460144043},{"x":0.5577777624130249,"y":0.6165191531181335},{"x":0.54666668176651,"y":0.6165191531181335}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.54666668176651,0.5914454460144043,0.5577777624130249,0.6165191531181335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4933333396911621,"y":0.5914454460144043},{"x":0.5400000214576721,"y":0.5914454460144043},{"x":0.5400000214576721,"y":0.6165191531181335},{"x":0.4933333396911621,"y":0.6165191531181335}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پرورش","boundary":[0.4933333396911621,0.5914454460144043,0.5400000214576721,0.6165191531181335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3955555558204651,"y":0.5914454460144043},{"x":0.47999998927116394,"y":0.5914454460144043},{"x":0.47999998927116394,"y":0.6165191531181335},{"x":0.3955555558204651,"y":0.6165191531181335}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دهندگان","boundary":[0.3955555558204651,0.5914454460144043,0.47999998927116394,0.6165191531181335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35555556416511536,"y":0.5914454460144043},{"x":0.3777777850627899,"y":0.5914454460144043},{"x":0.3777777850627899,"y":0.6165191531181335},{"x":0.35555556416511536,"y":0.6165191531181335}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.35555556416511536,0.5914454460144043,0.3777777850627899,0.6165191531181335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3266666531562805,"y":0.5914454460144043},{"x":0.3400000035762787,"y":0.5914454460144043},{"x":0.3400000035762787,"y":0.6165191531181335},{"x":0.3266666531562805,"y":0.6165191531181335}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رز","boundary":[0.3266666531562805,0.5914454460144043,0.3400000035762787,0.6165191531181335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2822222113609314,"y":0.5914454460144043},{"x":0.3177777826786041,"y":0.5914454460144043},{"x":0.3177777826786041,"y":0.6165191531181335},{"x":0.2822222113609314,"y":0.6165191531181335}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.2822222113609314,0.5914454460144043,0.3177777826786041,0.6165191531181335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21111111342906952,"y":0.5914454460144043},{"x":0.2666666805744171,"y":0.5914454460144043},{"x":0.2666666805744171,"y":0.6165191531181335},{"x":0.21111111342906952,"y":0.6165191531181335}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدست","boundary":[0.21111111342906952,0.5914454460144043,0.2666666805744171,0.6165191531181335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14888888597488403,"y":0.5914454460144043},{"x":0.19555555284023285,"y":0.5914454460144043},{"x":0.19555555284023285,"y":0.6165191531181335},{"x":0.14888888597488403,"y":0.6165191531181335}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آوردن","boundary":[0.14888888597488403,0.5914454460144043,0.19555555284023285,0.6165191531181335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.855555534362793,"y":0.6165191531181335},{"x":0.9044444561004639,"y":0.6165191531181335},{"x":0.9044444561004639,"y":0.6415929198265076},{"x":0.855555534362793,"y":0.6415929198265076}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گلهای","boundary":[0.855555534362793,0.6165191531181335,0.9044444561004639,0.6415929198265076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7711111307144165,"y":0.6165191531181335},{"x":0.8399999737739563,"y":0.6165191531181335},{"x":0.8399999737739563,"y":0.6415929198265076},{"x":0.7711111307144165,"y":0.6415929198265076}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بزرگتر","boundary":[0.7711111307144165,0.6165191531181335,0.8399999737739563,0.6415929198265076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7555555701255798,"y":0.6165191531181335},{"x":0.7666666507720947,"y":0.6165191531181335},{"x":0.7666666507720947,"y":0.6415929198265076},{"x":0.7555555701255798,"y":0.6415929198265076}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7555555701255798,0.6165191531181335,0.7666666507720947,0.6415929198265076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7044444680213928,"y":0.6165191531181335},{"x":0.746666669845581,"y":0.6165191531181335},{"x":0.746666669845581,"y":0.6415929198265076},{"x":0.7044444680213928,"y":0.6415929198265076}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بهتر","boundary":[0.7044444680213928,0.6165191531181335,0.746666669845581,0.6415929198265076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6933333277702332,"y":0.6165191531181335},{"x":0.7044444680213928,"y":0.6165191531181335},{"x":0.7044444680213928,"y":0.6415929198265076},{"x":0.6933333277702332,"y":0.6415929198265076}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6933333277702332,0.6165191531181335,0.7044444680213928,0.6415929198265076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6555555462837219,"y":0.6165191531181335},{"x":0.6911110877990723,"y":0.6165191531181335},{"x":0.6911110877990723,"y":0.6415929198265076},{"x":0.6555555462837219,"y":0.6415929198265076}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بوته","boundary":[0.6555555462837219,0.6165191531181335,0.6911110877990723,0.6415929198265076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6222222447395325,"y":0.6165191531181335},{"x":0.6511111259460449,"y":0.6165191531181335},{"x":0.6511111259460449,"y":0.6415929198265076},{"x":0.6222222447395325,"y":0.6415929198265076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6222222447395325,0.6165191531181335,0.6511111259460449,0.6415929198265076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5911111235618591,"y":0.6165191531181335},{"x":0.6133333444595337,"y":0.6165191531181335},{"x":0.6133333444595337,"y":0.6415929198265076},{"x":0.5911111235618591,"y":0.6415929198265076}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رز","boundary":[0.5911111235618591,0.6165191531181335,0.6133333444595337,0.6415929198265076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5688889026641846,"y":0.6165191531181335},{"x":0.5844444632530212,"y":0.6165191531181335},{"x":0.5844444632530212,"y":0.6415929198265076},{"x":0.5688889026641846,"y":0.6415929198265076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5688889026641846,0.6165191531181335,0.5844444632530212,0.6415929198265076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5288888812065125,"y":0.6165191531181335},{"x":0.5622222423553467,"y":0.6165191531181335},{"x":0.5622222423553467,"y":0.6415929198265076},{"x":0.5288888812065125,"y":0.6415929198265076}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هرس","boundary":[0.5288888812065125,0.6165191531181335,0.5622222423553467,0.6415929198265076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4866666793823242,"y":0.6165191531181335},{"x":0.5066666603088379,"y":0.6165191531181335},{"x":0.5066666603088379,"y":0.6415929198265076},{"x":0.4866666793823242,"y":0.6415929198265076}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.4866666793823242,0.6165191531181335,0.5066666603088379,0.6415929198265076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4355555474758148,"y":0.6165191531181335},{"x":0.47111111879348755,"y":0.6165191531181335},{"x":0.47111111879348755,"y":0.6415929198265076},{"x":0.4355555474758148,"y":0.6415929198265076}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کنند","boundary":[0.4355555474758148,0.6165191531181335,0.47111111879348755,0.6415929198265076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42222222685813904,"y":0.6165191531181335},{"x":0.4333333373069763,"y":0.6165191531181335},{"x":0.4333333373069763,"y":0.6415929198265076},{"x":0.42222222685813904,"y":0.6415929198265076}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.42222222685813904,0.6165191531181335,0.4333333373069763,0.6415929198265076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40666666626930237,"y":0.6165191531181335},{"x":0.41777777671813965,"y":0.6165191531181335},{"x":0.41777777671813965,"y":0.6415929198265076},{"x":0.40666666626930237,"y":0.6415929198265076}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.40666666626930237,0.6165191531181335,0.41777777671813965,0.6415929198265076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3311111032962799,"y":0.6165191531181335},{"x":0.3977777659893036,"y":0.6165191531181335},{"x":0.3977777659893036,"y":0.6415929198265076},{"x":0.3311111032962799,"y":0.6415929198265076}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بالاخره","boundary":[0.3311111032962799,0.6165191531181335,0.3977777659893036,0.6415929198265076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2622222304344177,"y":0.6165191531181335},{"x":0.3177777826786041,"y":0.6165191531181335},{"x":0.3177777826786041,"y":0.6415929198265076},{"x":0.2622222304344177,"y":0.6415929198265076}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.2622222304344177,0.6165191531181335,0.3177777826786041,0.6415929198265076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19333332777023315,"y":0.6165191531181335},{"x":0.25555557012557983,"y":0.6165191531181335},{"x":0.25555557012557983,"y":0.6415929198265076},{"x":0.19333332777023315,"y":0.6415929198265076}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پرچین","boundary":[0.19333332777023315,0.6165191531181335,0.25555557012557983,0.6415929198265076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15333333611488342,"y":0.6165191531181335},{"x":0.18222221732139587,"y":0.6165191531181335},{"x":0.18222221732139587,"y":0.6415929198265076},{"x":0.15333333611488342,"y":0.6415929198265076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.15333333611488342,0.6165191531181335,0.18222221732139587,0.6415929198265076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8666666746139526,"y":0.6430678367614746},{"x":0.9111111164093018,"y":0.6430678367614746},{"x":0.9111111164093018,"y":0.6696165204048157},{"x":0.8666666746139526,"y":0.6696165204048157}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایجاد","boundary":[0.8666666746139526,0.6430678367614746,0.9111111164093018,0.6696165204048157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066666722297668,"y":0.6430678367614746},{"x":0.8600000143051147,"y":0.6430678367614746},{"x":0.8600000143051147,"y":0.6696165204048157},{"x":0.8066666722297668,"y":0.6696165204048157}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دیواری","boundary":[0.8066666722297668,0.6430678367614746,0.8600000143051147,0.6696165204048157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7622222304344177,"y":0.6430678367614746},{"x":0.7888888716697693,"y":0.6430678367614746},{"x":0.7888888716697693,"y":0.6696165204048157},{"x":0.7622222304344177,"y":0.6696165204048157}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"غیر","boundary":[0.7622222304344177,0.6430678367614746,0.7888888716697693,0.6696165204048157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7311111092567444,"y":0.6430678367614746},{"x":0.7599999904632568,"y":0.6430678367614746},{"x":0.7599999904632568,"y":0.6696165204048157},{"x":0.7311111092567444,"y":0.6696165204048157}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قابل","boundary":[0.7311111092567444,0.6430678367614746,0.7599999904632568,0.6696165204048157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6800000071525574,"y":0.6430678367614746},{"x":0.7133333086967468,"y":0.6430678367614746},{"x":0.7133333086967468,"y":0.6696165204048157},{"x":0.6800000071525574,"y":0.6696165204048157}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نفود","boundary":[0.6800000071525574,0.6430678367614746,0.7133333086967468,0.6696165204048157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6377778053283691,"y":0.6430678367614746},{"x":0.6688888669013977,"y":0.6430678367614746},{"x":0.6688888669013977,"y":0.6696165204048157},{"x":0.6377778053283691,"y":0.6696165204048157}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هرس","boundary":[0.6377778053283691,0.6430678367614746,0.6688888669013977,0.6696165204048157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5933333039283752,"y":0.6430678367614746},{"x":0.6155555844306946,"y":0.6430678367614746},{"x":0.6155555844306946,"y":0.6696165204048157},{"x":0.5933333039283752,"y":0.6696165204048157}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5933333039283752,0.6430678367614746,0.6155555844306946,0.6696165204048157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5333333611488342,"y":0.6430678367614746},{"x":0.5844444632530212,"y":0.6430678367614746},{"x":0.5844444632530212,"y":0.6696165204048157},{"x":0.5333333611488342,"y":0.6696165204048157}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گردند","boundary":[0.5333333611488342,0.6430678367614746,0.5844444632530212,0.6696165204048157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5199999809265137,"y":0.6430678367614746},{"x":0.5311111211776733,"y":0.6430678367614746},{"x":0.5311111211776733,"y":0.6696165204048157},{"x":0.5199999809265137,"y":0.6696165204048157}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5199999809265137,0.6430678367614746,0.5311111211776733,0.6696165204048157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4977777898311615,"y":0.6430678367614746},{"x":0.5177778005599976,"y":0.6430678367614746},{"x":0.5177778005599976,"y":0.6696165204048157},{"x":0.4977777898311615,"y":0.6696165204048157}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4977777898311615,0.6430678367614746,0.5177778005599976,0.6696165204048157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46666666865348816,"y":0.6430678367614746},{"x":0.4866666793823242,"y":0.6430678367614746},{"x":0.4866666793823242,"y":0.6696165204048157},{"x":0.46666666865348816,"y":0.6696165204048157}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.46666666865348816,0.6430678367614746,0.4866666793823242,0.6696165204048157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4399999976158142,"y":0.6430678367614746},{"x":0.46000000834465027,"y":0.6430678367614746},{"x":0.46000000834465027,"y":0.6696165204048157},{"x":0.4399999976158142,"y":0.6696165204048157}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.4399999976158142,0.6430678367614746,0.46000000834465027,0.6696165204048157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40666666626930237,"y":0.6430678367614746},{"x":0.41999998688697815,"y":0.6430678367614746},{"x":0.41999998688697815,"y":0.6696165204048157},{"x":0.40666666626930237,"y":0.6696165204048157}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.40666666626930237,0.6430678367614746,0.41999998688697815,0.6696165204048157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35111111402511597,"y":0.6430678367614746},{"x":0.3911111056804657,"y":0.6430678367614746},{"x":0.3911111056804657,"y":0.6696165204048157},{"x":0.35111111402511597,"y":0.6696165204048157}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حالت","boundary":[0.35111111402511597,0.6430678367614746,0.3911111056804657,0.6696165204048157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3177777826786041,"y":0.6430678367614746},{"x":0.3400000035762787,"y":0.6430678367614746},{"x":0.3400000035762787,"y":0.6696165204048157},{"x":0.3177777826786041,"y":0.6696165204048157}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.3177777826786041,0.6430678367614746,0.3400000035762787,0.6696165204048157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2688888907432556,"y":0.6430678367614746},{"x":0.30222222208976746,"y":0.6430678367614746},{"x":0.30222222208976746,"y":0.6696165204048157},{"x":0.2688888907432556,"y":0.6696165204048157}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فوق","boundary":[0.2688888907432556,0.6430678367614746,0.30222222208976746,0.6696165204048157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25333333015441895,"y":0.6430678367614746},{"x":0.2644444406032562,"y":0.6430678367614746},{"x":0.2644444406032562,"y":0.6696165204048157},{"x":0.25333333015441895,"y":0.6696165204048157}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.25333333015441895,0.6430678367614746,0.2644444406032562,0.6696165204048157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21555554866790771,"y":0.6430678367614746},{"x":0.24666666984558105,"y":0.6430678367614746},{"x":0.24666666984558105,"y":0.6696165204048157},{"x":0.21555554866790771,"y":0.6696165204048157}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"هرس","boundary":[0.21555554866790771,0.6430678367614746,0.24666666984558105,0.6696165204048157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17777778208255768,"y":0.6430678367614746},{"x":0.19111111760139465,"y":0.6430678367614746},{"x":0.19111111760139465,"y":0.6696165204048157},{"x":0.17777778208255768,"y":0.6696165204048157}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.17777778208255768,0.6430678367614746,0.19111111760139465,0.6696165204048157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14666666090488434,"y":0.6430678367614746},{"x":0.1733333319425583,"y":0.6430678367614746},{"x":0.1733333319425583,"y":0.6696165204048157},{"x":0.14666666090488434,"y":0.6696165204048157}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.14666666090488434,0.6430678367614746,0.1733333319425583,0.6696165204048157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8799999952316284,"y":0.6710914373397827},{"x":0.9111111164093018,"y":0.6710914373397827},{"x":0.9111111164093018,"y":0.6976401209831238},{"x":0.8799999952316284,"y":0.6976401209831238}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دلیل","boundary":[0.8799999952316284,0.6710914373397827,0.9111111164093018,0.6976401209831238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.804444432258606,"y":0.6710914373397827},{"x":0.8622221946716309,"y":0.6710914373397827},{"x":0.8622221946716309,"y":0.6976401209831238},{"x":0.804444432258606,"y":0.6976401209831238}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.804444432258606,0.6710914373397827,0.8622221946716309,0.6976401209831238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733333110809326,"y":0.6710914373397827},{"x":0.7955555319786072,"y":0.6710914373397827},{"x":0.7955555319786072,"y":0.6961652040481567},{"x":0.7733333110809326,"y":0.6961652040481567}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7733333110809326,0.6710914373397827,0.7955555319786072,0.6961652040481567]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7266666889190674,"y":0.6710914373397827},{"x":0.7622222304344177,"y":0.6710914373397827},{"x":0.7622222304344177,"y":0.6961652040481567},{"x":0.7266666889190674,"y":0.6961652040481567}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیرد","boundary":[0.7266666889190674,0.6710914373397827,0.7622222304344177,0.6961652040481567]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6933333277702332,"y":0.6710914373397827},{"x":0.7111111283302307,"y":0.6710914373397827},{"x":0.7111111283302307,"y":0.6961652040481567},{"x":0.6933333277702332,"y":0.6961652040481567}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6933333277702332,0.6710914373397827,0.7111111283302307,0.6961652040481567]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6244444251060486,"y":0.6696165204048157},{"x":0.6866666674613953,"y":0.6710914373397827},{"x":0.6866666674613953,"y":0.6961652040481567},{"x":0.6244444251060486,"y":0.6961652040481567}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.6244444251060486,0.6696165204048157,0.6866666674613953,0.6961652040481567]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5577777624130249,"y":0.6696165204048157},{"x":0.6155555844306946,"y":0.6696165204048157},{"x":0.6155555844306946,"y":0.6961652040481567},{"x":0.5577777624130249,"y":0.6961652040481567}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیشتری","boundary":[0.5577777624130249,0.6696165204048157,0.6155555844306946,0.6961652040481567]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5311111211776733,"y":0.6696165204048157},{"x":0.5444444417953491,"y":0.6696165204048157},{"x":0.5444444417953491,"y":0.6946902871131897},{"x":0.5311111211776733,"y":0.6946902871131897}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5311111211776733,0.6696165204048157,0.5444444417953491,0.6946902871131897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48222222924232483,"y":0.6696165204048157},{"x":0.5155555605888367,"y":0.6696165204048157},{"x":0.5155555605888367,"y":0.6946902871131897},{"x":0.48222222924232483,"y":0.6946902871131897}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.48222222924232483,0.6696165204048157,0.5155555605888367,0.6946902871131897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46000000834465027,"y":0.6696165204048157},{"x":0.47555556893348694,"y":0.6696165204048157},{"x":0.47555556893348694,"y":0.6946902871131897},{"x":0.46000000834465027,"y":0.6946902871131897}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.46000000834465027,0.6696165204048157,0.47555556893348694,0.6946902871131897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41999998688697815,"y":0.6696165204048157},{"x":0.4511111080646515,"y":0.6696165204048157},{"x":0.4511111080646515,"y":0.6946902871131897},{"x":0.41999998688697815,"y":0.6946902871131897}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عمل","boundary":[0.41999998688697815,0.6696165204048157,0.4511111080646515,0.6946902871131897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3822222352027893,"y":0.6696165204048157},{"x":0.40444445610046387,"y":0.6696165204048157},{"x":0.40444445610046387,"y":0.6946902871131897},{"x":0.3822222352027893,"y":0.6946902871131897}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آید","boundary":[0.3822222352027893,0.6696165204048157,0.40444445610046387,0.6946902871131897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36888888478279114,"y":0.6696165204048157},{"x":0.3777777850627899,"y":0.6696165204048157},{"x":0.3777777850627899,"y":0.6946902871131897},{"x":0.36888888478279114,"y":0.6946902871131897}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.36888888478279114,0.6696165204048157,0.3777777850627899,0.6946902871131897]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14222222566604614,"y":0.4572271406650543},{"x":0.9111111164093018,"y":0.4572271406650543},{"x":0.9111111164093018,"y":0.6976401209831238},{"x":0.14222222566604614,"y":0.6976401209831238}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.13722222566604614,0.4502271406650543,0.9161111164093018,0.7046401209831238],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8022222518920898,"y":0.6961652040481567},{"x":0.8377777934074402,"y":0.6961652040481567},{"x":0.8377777934074402,"y":0.7241888046264648},{"x":0.8022222518920898,"y":0.7241888046264648}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هرس","boundary":[0.8022222518920898,0.6961652040481567,0.8377777934074402,0.7241888046264648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7400000095367432,"y":0.6961652040481567},{"x":0.7822222113609314,"y":0.6961652040481567},{"x":0.7822222113609314,"y":0.7241888046264648},{"x":0.7400000095367432,"y":0.7241888046264648}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.7400000095367432,0.6961652040481567,0.7822222113609314,0.7241888046264648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7155555486679077,"y":0.6961652040481567},{"x":0.7311111092567444,"y":0.6961652040481567},{"x":0.7311111092567444,"y":0.7241888046264648},{"x":0.7155555486679077,"y":0.7241888046264648}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7155555486679077,0.6961652040481567,0.7311111092567444,0.7241888046264648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6600000262260437,"y":0.6961652040481567},{"x":0.7044444680213928,"y":0.6961652040481567},{"x":0.7044444680213928,"y":0.7241888046264648},{"x":0.6600000262260437,"y":0.7241888046264648}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جمله","boundary":[0.6600000262260437,0.6961652040481567,0.7044444680213928,0.7241888046264648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5777778029441833,"y":0.6961652040481567},{"x":0.6466666460037231,"y":0.6961652040481567},{"x":0.6466666460037231,"y":0.7241888046264648},{"x":0.5777778029441833,"y":0.7241888046264648}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارهایی","boundary":[0.5777778029441833,0.6961652040481567,0.6466666460037231,0.7241888046264648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5288888812065125,"y":0.6961652040481567},{"x":0.5711110830307007,"y":0.6961652040481567},{"x":0.5711110830307007,"y":0.7241888046264648},{"x":0.5288888812065125,"y":0.7241888046264648}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5288888812065125,0.6961652040481567,0.5711110830307007,0.7241888046264648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4888888895511627,"y":0.6961652040481567},{"x":0.5111111402511597,"y":0.6961652040481567},{"x":0.5111111402511597,"y":0.7241888046264648},{"x":0.4888888895511627,"y":0.7241888046264648}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.4888888895511627,0.6961652040481567,0.5111111402511597,0.7241888046264648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4533333480358124,"y":0.6961652040481567},{"x":0.4866666793823242,"y":0.6961652040481567},{"x":0.4866666793823242,"y":0.7241888046264648},{"x":0.4533333480358124,"y":0.7241888046264648}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.4533333480358124,0.6961652040481567,0.4866666793823242,0.7241888046264648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3844444453716278,"y":0.6961652040481567},{"x":0.4355555474758148,"y":0.6961652040481567},{"x":0.4355555474758148,"y":0.7241888046264648},{"x":0.3844444453716278,"y":0.7241888046264648}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پرورش","boundary":[0.3844444453716278,0.6961652040481567,0.4355555474758148,0.7241888046264648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3288888931274414,"y":0.6961652040481567},{"x":0.36000001430511475,"y":0.6961652040481567},{"x":0.36000001430511475,"y":0.7241888046264648},{"x":0.3288888931274414,"y":0.7241888046264648}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.3288888931274414,0.6961652040481567,0.36000001430511475,0.7241888046264648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31111112236976624,"y":0.6961652040481567},{"x":0.3222222328186035,"y":0.6961652040481567},{"x":0.3222222328186035,"y":0.7241888046264648},{"x":0.31111112236976624,"y":0.7241888046264648}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.31111112236976624,0.6961652040481567,0.3222222328186035,0.7241888046264648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.273333340883255,"y":0.6961652040481567},{"x":0.30444443225860596,"y":0.6961652040481567},{"x":0.30444443225860596,"y":0.7241888046264648},{"x":0.273333340883255,"y":0.7241888046264648}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"لازم","boundary":[0.273333340883255,0.6961652040481567,0.30444443225860596,0.7241888046264648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2288888841867447,"y":0.6961652040481567},{"x":0.2711111009120941,"y":0.6961652040481567},{"x":0.2711111009120941,"y":0.7241888046264648},{"x":0.2288888841867447,"y":0.7241888046264648}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.2288888841867447,0.6961652040481567,0.2711111009120941,0.7241888046264648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2133333384990692,"y":0.6961652040481567},{"x":0.2244444489479065,"y":0.6961652040481567},{"x":0.2244444489479065,"y":0.7241888046264648},{"x":0.2133333384990692,"y":0.7241888046264648}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2133333384990692,0.6961652040481567,0.2244444489479065,0.7241888046264648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14888888597488403,"y":0.6961652040481567},{"x":0.20222222805023193,"y":0.6961652040481567},{"x":0.20222222805023193,"y":0.7241888046264648},{"x":0.14888888597488403,"y":0.7241888046264648}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.14888888597488403,0.6961652040481567,0.20222222805023193,0.7241888046264648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8399999737739563,"y":0.721238911151886},{"x":0.9111111164093018,"y":0.721238911151886},{"x":0.9111111164093018,"y":0.747787594795227},{"x":0.8399999737739563,"y":0.747787594795227}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"معمولا","boundary":[0.8399999737739563,0.721238911151886,0.9111111164093018,0.747787594795227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7777777910232544,"y":0.7227138876914978},{"x":0.8333333134651184,"y":0.721238911151886},{"x":0.8333333134651184,"y":0.747787594795227},{"x":0.7777777910232544,"y":0.747787594795227}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشت","boundary":[0.7777777910232544,0.7227138876914978,0.8333333134651184,0.747787594795227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7400000095367432,"y":0.7227138876914978},{"x":0.7622222304344177,"y":0.7227138876914978},{"x":0.7622222304344177,"y":0.747787594795227},{"x":0.7400000095367432,"y":0.747787594795227}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7400000095367432,0.7227138876914978,0.7622222304344177,0.747787594795227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6733333468437195,"y":0.7227138876914978},{"x":0.7266666889190674,"y":0.7227138876914978},{"x":0.7266666889190674,"y":0.7492625117301941},{"x":0.6733333468437195,"y":0.7492625117301941}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گردند","boundary":[0.6733333468437195,0.7227138876914978,0.7266666889190674,0.7492625117301941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6600000262260437,"y":0.7227138876914978},{"x":0.6711111068725586,"y":0.7227138876914978},{"x":0.6711111068725586,"y":0.7492625117301941},{"x":0.6600000262260437,"y":0.7492625117301941}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6600000262260437,0.7227138876914978,0.6711111068725586,0.7492625117301941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5644444227218628,"y":0.7227138876914978},{"x":0.6466666460037231,"y":0.7227138876914978},{"x":0.6466666460037231,"y":0.7492625117301941},{"x":0.5644444227218628,"y":0.7492625117301941}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کودپاشی","boundary":[0.5644444227218628,0.7227138876914978,0.6466666460037231,0.7492625117301941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5533333420753479,"y":0.7227138876914978},{"x":0.5644444227218628,"y":0.7227138876914978},{"x":0.5644444227218628,"y":0.7492625117301941},{"x":0.5533333420753479,"y":0.7492625117301941}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5533333420753479,0.7227138876914978,0.5644444227218628,0.7492625117301941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4866666793823242,"y":0.7227138876914978},{"x":0.5422222018241882,"y":0.7227138876914978},{"x":0.5422222018241882,"y":0.7492625117301941},{"x":0.4866666793823242,"y":0.7492625117301941}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آبیاری","boundary":[0.4866666793823242,0.7227138876914978,0.5422222018241882,0.7492625117301941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46222221851348877,"y":0.7241888046264648},{"x":0.47111111879348755,"y":0.7241888046264648},{"x":0.47111111879348755,"y":0.7492625117301941},{"x":0.46222221851348877,"y":0.7492625117301941}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.46222221851348877,0.7241888046264648,0.47111111879348755,0.7492625117301941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42222222685813904,"y":0.7241888046264648},{"x":0.4555555582046509,"y":0.7241888046264648},{"x":0.4555555582046509,"y":0.7492625117301941},{"x":0.42222222685813904,"y":0.7492625117301941}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.42222222685813904,0.7241888046264648,0.4555555582046509,0.7492625117301941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.371111124753952,"y":0.7241888046264648},{"x":0.41111111640930176,"y":0.7241888046264648},{"x":0.41111111640930176,"y":0.7492625117301941},{"x":0.371111124753952,"y":0.7492625117301941}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"هرس","boundary":[0.371111124753952,0.7241888046264648,0.41111111640930176,0.7492625117301941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.273333340883255,"y":0.7241888046264648},{"x":0.35111111402511597,"y":0.7241888046264648},{"x":0.35111111402511597,"y":0.7492625117301941},{"x":0.273333340883255,"y":0.7507374882698059}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میشوند","boundary":[0.273333340883255,0.7241888046264648,0.35111111402511597,0.7492625117301941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2622222304344177,"y":0.7241888046264648},{"x":0.273333340883255,"y":0.7241888046264648},{"x":0.273333340883255,"y":0.7507374882698059},{"x":0.2622222304344177,"y":0.7507374882698059}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2622222304344177,0.7241888046264648,0.273333340883255,0.7507374882698059]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2133333384990692,"y":0.7241888046264648},{"x":0.25777778029441833,"y":0.7241888046264648},{"x":0.25777778029441833,"y":0.7507374882698059},{"x":0.2133333384990692,"y":0.7507374882698059}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اغلب","boundary":[0.2133333384990692,0.7241888046264648,0.25777778029441833,0.7507374882698059]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15111111104488373,"y":0.7241888046264648},{"x":0.19555555284023285,"y":0.7241888046264648},{"x":0.19555555284023285,"y":0.7507374882698059},{"x":0.15111111104488373,"y":0.7507374882698059}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اوقات","boundary":[0.15111111104488373,0.7241888046264648,0.19555555284023285,0.7507374882698059]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8711110949516296,"y":0.747787594795227},{"x":0.9088888764381409,"y":0.747787594795227},{"x":0.9088888764381409,"y":0.7772861123085022},{"x":0.8711110949516296,"y":0.7772861123085022}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هرس","boundary":[0.8711110949516296,0.747787594795227,0.9088888764381409,0.7772861123085022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8088889122009277,"y":0.747787594795227},{"x":0.855555534362793,"y":0.747787594795227},{"x":0.855555534362793,"y":0.7772861123085022},{"x":0.8088889122009277,"y":0.7772861123085022}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.8088889122009277,0.747787594795227,0.855555534362793,0.7772861123085022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7822222113609314,"y":0.747787594795227},{"x":0.7977777719497681,"y":0.747787594795227},{"x":0.7977777719497681,"y":0.7772861123085022},{"x":0.7822222113609314,"y":0.7772861123085022}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7822222113609314,0.747787594795227,0.7977777719497681,0.7772861123085022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7288888692855835,"y":0.747787594795227},{"x":0.7711111307144165,"y":0.747787594795227},{"x":0.7711111307144165,"y":0.7772861123085022},{"x":0.7288888692855835,"y":0.7772861123085022}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7288888692855835,0.747787594795227,0.7711111307144165,0.7772861123085022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.648888885974884,"y":0.747787594795227},{"x":0.7200000286102295,"y":0.747787594795227},{"x":0.7200000286102295,"y":0.7772861123085022},{"x":0.648888885974884,"y":0.7772861123085022}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تکنیکی","boundary":[0.648888885974884,0.747787594795227,0.7200000286102295,0.7772861123085022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5933333039283752,"y":0.747787594795227},{"x":0.6377778053283691,"y":0.747787594795227},{"x":0.6377778053283691,"y":0.7772861123085022},{"x":0.5933333039283752,"y":0.7772861123085022}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سری","boundary":[0.5933333039283752,0.747787594795227,0.6377778053283691,0.7772861123085022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5288888812065125,"y":0.747787594795227},{"x":0.5822222232818604,"y":0.747787594795227},{"x":0.5822222232818604,"y":0.7772861123085022},{"x":0.5288888812065125,"y":0.7772861123085022}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مطرح","boundary":[0.5288888812065125,0.747787594795227,0.5822222232818604,0.7772861123085022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.747787594795227},{"x":0.5244444608688354,"y":0.747787594795227},{"x":0.5244444608688354,"y":0.7772861123085022},{"x":0.5,"y":0.7772861123085022}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5,0.747787594795227,0.5244444608688354,0.7772861123085022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4466666579246521,"y":0.747787594795227},{"x":0.4866666793823242,"y":0.747787594795227},{"x":0.4866666793823242,"y":0.7772861123085022},{"x":0.4466666579246521,"y":0.7772861123085022}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گردد","boundary":[0.4466666579246521,0.747787594795227,0.4866666793823242,0.7772861123085022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40888887643814087,"y":0.747787594795227},{"x":0.4333333373069763,"y":0.747787594795227},{"x":0.4333333373069763,"y":0.7772861123085022},{"x":0.40888887643814087,"y":0.7772861123085022}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.40888887643814087,0.747787594795227,0.4333333373069763,0.7772861123085022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3488888740539551,"y":0.747787594795227},{"x":0.40444445610046387,"y":0.747787594795227},{"x":0.40444445610046387,"y":0.7772861123085022},{"x":0.3488888740539551,"y":0.7772861123085022}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بوسیله","boundary":[0.3488888740539551,0.747787594795227,0.40444445610046387,0.7772861123085022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29555556178092957,"y":0.747787594795227},{"x":0.3355555534362793,"y":0.747787594795227},{"x":0.3355555534362793,"y":0.7772861123085022},{"x":0.29555556178092957,"y":0.7772861123085022}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فردی","boundary":[0.29555556178092957,0.747787594795227,0.3355555534362793,0.7772861123085022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21111111342906952,"y":0.747787594795227},{"x":0.2822222113609314,"y":0.747787594795227},{"x":0.2822222113609314,"y":0.7772861123085022},{"x":0.21111111342906952,"y":0.7772861123085022}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متخصص","boundary":[0.21111111342906952,0.747787594795227,0.2822222113609314,0.7772861123085022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14222222566604614,"y":0.747787594795227},{"x":0.18888889253139496,"y":0.747787594795227},{"x":0.18888889253139496,"y":0.7772861123085022},{"x":0.14222222566604614,"y":0.7772861123085022}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.14222222566604614,0.747787594795227,0.18888889253139496,0.7772861123085022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8888888955116272,"y":0.7772861123085022},{"x":0.9111111164093018,"y":0.7772861123085022},{"x":0.9111111164093018,"y":0.8038347959518433},{"x":0.8888888955116272,"y":0.8038347959518433}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.8888888955116272,0.7772861123085022,0.9111111164093018,0.8038347959518433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8422222137451172,"y":0.7772861123085022},{"x":0.8799999952316284,"y":0.7772861123085022},{"x":0.8799999952316284,"y":0.8038347959518433},{"x":0.8422222137451172,"y":0.8038347959518433}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیرد","boundary":[0.8422222137451172,0.7772861123085022,0.8799999952316284,0.8038347959518433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8288888931274414,"y":0.7772861123085022},{"x":0.8399999737739563,"y":0.7772861123085022},{"x":0.8399999737739563,"y":0.8038347959518433},{"x":0.8288888931274414,"y":0.8038347959518433}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8288888931274414,0.7772861123085022,0.8399999737739563,0.8038347959518433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066666722297668,"y":0.7772861123085022},{"x":0.8199999928474426,"y":0.7772861123085022},{"x":0.8199999928474426,"y":0.8038347959518433},{"x":0.8066666722297668,"y":0.8038347959518433}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8066666722297668,0.7772861123085022,0.8199999928474426,0.8038347959518433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7599999904632568,"y":0.7772861123085022},{"x":0.7977777719497681,"y":0.7772861123085022},{"x":0.7977777719497681,"y":0.8038347959518433},{"x":0.7599999904632568,"y":0.8038347959518433}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واقع","boundary":[0.7599999904632568,0.7772861123085022,0.7977777719497681,0.8038347959518433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7155555486679077,"y":0.7772861123085022},{"x":0.7444444298744202,"y":0.7772861123085022},{"x":0.7444444298744202,"y":0.8038347959518433},{"x":0.7155555486679077,"y":0.8038347959518433}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هرس","boundary":[0.7155555486679077,0.7772861123085022,0.7444444298744202,0.8038347959518433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6511111259460449,"y":0.7772861123085022},{"x":0.6911110877990723,"y":0.7772861123085022},{"x":0.6911110877990723,"y":0.8038347959518433},{"x":0.6511111259460449,"y":0.8038347959518433}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.6511111259460449,0.7772861123085022,0.6911110877990723,0.8038347959518433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5955555438995361,"y":0.7772861123085022},{"x":0.6355555653572083,"y":0.7772861123085022},{"x":0.6355555653572083,"y":0.8038347959518433},{"x":0.5955555438995361,"y":0.8038347959518433}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جزیی","boundary":[0.5955555438995361,0.7772861123085022,0.6355555653572083,0.8038347959518433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5733333230018616,"y":0.7772861123085022},{"x":0.5799999833106995,"y":0.7772861123085022},{"x":0.5799999833106995,"y":0.8038347959518433},{"x":0.5733333230018616,"y":0.8038347959518433}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5733333230018616,0.7772861123085022,0.5799999833106995,0.8038347959518433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5022222399711609,"y":0.7758111953735352},{"x":0.5533333420753479,"y":0.7758111953735352},{"x":0.5533333420753479,"y":0.8038347959518433},{"x":0.5022222399711609,"y":0.8038347959518433}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارهای","boundary":[0.5022222399711609,0.7758111953735352,0.5533333420753479,0.8038347959518433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4355555474758148,"y":0.7758111953735352},{"x":0.48444443941116333,"y":0.7758111953735352},{"x":0.48444443941116333,"y":0.8023598790168762},{"x":0.4355555474758148,"y":0.8023598790168762}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روزانه","boundary":[0.4355555474758148,0.7758111953735352,0.48444443941116333,0.8023598790168762]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41333332657814026,"y":0.7758111953735352},{"x":0.4266666769981384,"y":0.7758111953735352},{"x":0.4266666769981384,"y":0.8023598790168762},{"x":0.41333332657814026,"y":0.8023598790168762}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.41333332657814026,0.7758111953735352,0.4266666769981384,0.8023598790168762]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3844444453716278,"y":0.7758111953735352},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7758111953735352},{"x":0.4000000059604645,"y":0.8023598790168762},{"x":0.3844444453716278,"y":0.8023598790168762}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فن","boundary":[0.3844444453716278,0.7758111953735352,0.4000000059604645,0.8023598790168762]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31555554270744324,"y":0.7758111953735352},{"x":0.371111124753952,"y":0.7758111953735352},{"x":0.371111124753952,"y":0.8023598790168762},{"x":0.31555554270744324,"y":0.8023598790168762}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باغبانی","boundary":[0.31555554270744324,0.7758111953735352,0.371111124753952,0.8023598790168762]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2666666805744171,"y":0.7758111953735352},{"x":0.30666667222976685,"y":0.7758111953735352},{"x":0.30666667222976685,"y":0.8023598790168762},{"x":0.2666666805744171,"y":0.8023598790168762}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.2666666805744171,0.7758111953735352,0.30666667222976685,0.8023598790168762]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25111111998558044,"y":0.7758111953735352},{"x":0.2622222304344177,"y":0.7758111953735352},{"x":0.2622222304344177,"y":0.8023598790168762},{"x":0.25111111998558044,"y":0.8023598790168762}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.25111111998558044,0.7758111953735352,0.2622222304344177,0.8023598790168762]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2244444489479065,"y":0.7758111953735352},{"x":0.24666666984558105,"y":0.7758111953735352},{"x":0.24666666984558105,"y":0.8023598790168762},{"x":0.2244444489479065,"y":0.8023598790168762}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.2244444489479065,0.7758111953735352,0.24666666984558105,0.8023598790168762]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18444444239139557,"y":0.7758111953735352},{"x":0.2133333384990692,"y":0.7758111953735352},{"x":0.2133333384990692,"y":0.8023598790168762},{"x":0.18444444239139557,"y":0.8023598790168762}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وقت","boundary":[0.18444444239139557,0.7758111953735352,0.2133333384990692,0.8023598790168762]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14666666090488434,"y":0.7758111953735352},{"x":0.1599999964237213,"y":0.7758111953735352},{"x":0.1599999964237213,"y":0.8023598790168762},{"x":0.14666666090488434,"y":0.8023598790168762}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.14666666090488434,0.7758111953735352,0.1599999964237213,0.8023598790168762]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8577777743339539,"y":0.8023598790168762},{"x":0.9088888764381409,"y":0.8023598790168762},{"x":0.9088888764381409,"y":0.8289085626602173},{"x":0.8577777743339539,"y":0.8289085626602173}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شاخه","boundary":[0.8577777743339539,0.8023598790168762,0.9088888764381409,0.8289085626602173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8444444537162781,"y":0.8023598790168762},{"x":0.8577777743339539,"y":0.8023598790168762},{"x":0.8577777743339539,"y":0.8289085626602173},{"x":0.8444444537162781,"y":0.8289085626602173}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.8444444537162781,0.8023598790168762,0.8577777743339539,0.8289085626602173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8155555725097656,"y":0.8023598790168762},{"x":0.8311111330986023,"y":0.8023598790168762},{"x":0.8311111330986023,"y":0.8289085626602173},{"x":0.8155555725097656,"y":0.8289085626602173}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8155555725097656,0.8023598790168762,0.8311111330986023,0.8289085626602173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7777777910232544,"y":0.8023598790168762},{"x":0.800000011920929,"y":0.8023598790168762},{"x":0.800000011920929,"y":0.8289085626602173},{"x":0.7777777910232544,"y":0.8289085626602173}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.7777777910232544,0.8023598790168762,0.800000011920929,0.8289085626602173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6977777481079102,"y":0.8023598790168762},{"x":0.7688888907432556,"y":0.8023598790168762},{"x":0.7688888907432556,"y":0.8289085626602173},{"x":0.6977777481079102,"y":0.8289085626602173}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اطلسی","boundary":[0.6977777481079102,0.8023598790168762,0.7688888907432556,0.8289085626602173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6733333468437195,"y":0.8023598790168762},{"x":0.6888889074325562,"y":0.8023598790168762},{"x":0.6888889074325562,"y":0.8289085626602173},{"x":0.6733333468437195,"y":0.8289085626602173}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6733333468437195,0.8023598790168762,0.6888889074325562,0.8289085626602173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644444465637207,"y":0.8023598790168762},{"x":0.6666666865348816,"y":0.8023598790168762},{"x":0.6666666865348816,"y":0.8289085626602173},{"x":0.644444465637207,"y":0.8289085626602173}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.644444465637207,0.8023598790168762,0.6666666865348816,0.8289085626602173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5755555629730225,"y":0.8023598790168762},{"x":0.6355555653572083,"y":0.8023598790168762},{"x":0.6355555653572083,"y":0.8289085626602173},{"x":0.5755555629730225,"y":0.8289085626602173}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چینید","boundary":[0.5755555629730225,0.8023598790168762,0.6355555653572083,0.8289085626602173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5533333420753479,"y":0.8023598790168762},{"x":0.5644444227218628,"y":0.8023598790168762},{"x":0.5644444227218628,"y":0.8289085626602173},{"x":0.5533333420753479,"y":0.8289085626602173}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5533333420753479,0.8023598790168762,0.5644444227218628,0.8289085626602173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5266666412353516,"y":0.8023598790168762},{"x":0.5488888621330261,"y":0.8023598790168762},{"x":0.5488888621330261,"y":0.8289085626602173},{"x":0.5266666412353516,"y":0.8289085626602173}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5266666412353516,0.8023598790168762,0.5488888621330261,0.8289085626602173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46888887882232666,"y":0.8023598790168762},{"x":0.5222222208976746,"y":0.8023598790168762},{"x":0.5222222208976746,"y":0.8289085626602173},{"x":0.46888887882232666,"y":0.8289085626602173}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"شاخه","boundary":[0.46888887882232666,0.8023598790168762,0.5222222208976746,0.8289085626602173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4533333480358124,"y":0.8023598790168762},{"x":0.46888887882232666,"y":0.8023598790168762},{"x":0.46888887882232666,"y":0.8289085626602173},{"x":0.4533333480358124,"y":0.8289085626602173}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.4533333480358124,0.8023598790168762,0.46888887882232666,0.8289085626602173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4266666769981384,"y":0.8023598790168762},{"x":0.4399999976158142,"y":0.8023598790168762},{"x":0.4399999976158142,"y":0.8289085626602173},{"x":0.4266666769981384,"y":0.8289085626602173}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4266666769981384,0.8023598790168762,0.4399999976158142,0.8289085626602173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3888888955116272,"y":0.8023598790168762},{"x":0.41777777671813965,"y":0.8023598790168762},{"x":0.41777777671813965,"y":0.8289085626602173},{"x":0.3888888955116272,"y":0.8289085626602173}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"یاس","boundary":[0.3888888955116272,0.8023598790168762,0.41777777671813965,0.8289085626602173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3422222137451172,"y":0.8023598790168762},{"x":0.36888888478279114,"y":0.8023598790168762},{"x":0.36888888478279114,"y":0.8289085626602173},{"x":0.3422222137451172,"y":0.8289085626602173}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زرد","boundary":[0.3422222137451172,0.8023598790168762,0.36888888478279114,0.8289085626602173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3177777826786041,"y":0.8023598790168762},{"x":0.3311111032962799,"y":0.8023598790168762},{"x":0.3311111032962799,"y":0.8289085626602173},{"x":0.3177777826786041,"y":0.8289085626602173}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.3177777826786041,0.8023598790168762,0.3311111032962799,0.8289085626602173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25555557012557983,"y":0.8023598790168762},{"x":0.30666667222976685,"y":0.8023598790168762},{"x":0.30666667222976685,"y":0.8289085626602173},{"x":0.25555557012557983,"y":0.8289085626602173}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بریده","boundary":[0.25555557012557983,0.8023598790168762,0.30666667222976685,0.8289085626602173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23777778446674347,"y":0.8023598790168762},{"x":0.24888889491558075,"y":0.8023598790168762},{"x":0.24888889491558075,"y":0.8289085626602173},{"x":0.23777778446674347,"y":0.8289085626602173}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.23777778446674347,0.8023598790168762,0.24888889491558075,0.8289085626602173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21555554866790771,"y":0.8023598790168762},{"x":0.23111110925674438,"y":0.8023598790168762},{"x":0.23111110925674438,"y":0.8289085626602173},{"x":0.21555554866790771,"y":0.8289085626602173}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.21555554866790771,0.8023598790168762,0.23111110925674438,0.8289085626602173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14666666090488434,"y":0.8023598790168762},{"x":0.20000000298023224,"y":0.8023598790168762},{"x":0.20000000298023224,"y":0.8289085626602173},{"x":0.14666666090488434,"y":0.8289085626602173}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گلدان","boundary":[0.14666666090488434,0.8023598790168762,0.20000000298023224,0.8289085626602173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8844444155693054,"y":0.8289085626602173},{"x":0.9088888764381409,"y":0.8289085626602173},{"x":0.9088888764381409,"y":0.8569321632385254},{"x":0.8844444155693054,"y":0.8569321632385254}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.8844444155693054,0.8289085626602173,0.9088888764381409,0.8569321632385254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8133333325386047,"y":0.8289085626602173},{"x":0.8733333349227905,"y":0.8289085626602173},{"x":0.8733333349227905,"y":0.8569321632385254},{"x":0.8133333325386047,"y":0.8569321632385254}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گذارید","boundary":[0.8133333325386047,0.8289085626602173,0.8733333349227905,0.8569321632385254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7888888716697693,"y":0.8289085626602173},{"x":0.804444432258606,"y":0.8289085626602173},{"x":0.804444432258606,"y":0.8569321632385254},{"x":0.7888888716697693,"y":0.8569321632385254}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7888888716697693,0.8289085626602173,0.804444432258606,0.8569321632385254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7333333492279053,"y":0.8289085626602173},{"x":0.7777777910232544,"y":0.8289085626602173},{"x":0.7777777910232544,"y":0.8569321632385254},{"x":0.7333333492279053,"y":0.8569321632385254}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واقع","boundary":[0.7333333492279053,0.8289085626602173,0.7777777910232544,0.8569321632385254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6688888669013977,"y":0.8289085626602173},{"x":0.7244444489479065,"y":0.8289085626602173},{"x":0.7244444489479065,"y":0.8569321632385254},{"x":0.6688888669013977,"y":0.8569321632385254}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"هرسی","boundary":[0.6688888669013977,0.8289085626602173,0.7244444489479065,0.8569321632385254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6111111044883728,"y":0.8289085626602173},{"x":0.6622222065925598,"y":0.8289085626602173},{"x":0.6622222065925598,"y":0.8569321632385254},{"x":0.6111111044883728,"y":0.8569321632385254}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.6111111044883728,0.8289085626602173,0.6622222065925598,0.8569321632385254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5733333230018616,"y":0.8289085626602173},{"x":0.602222204208374,"y":0.8289085626602173},{"x":0.602222204208374,"y":0.8569321632385254},{"x":0.5733333230018616,"y":0.8569321632385254}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.5733333230018616,0.8289085626602173,0.602222204208374,0.8569321632385254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5488888621330261,"y":0.8289085626602173},{"x":0.5733333230018616,"y":0.8289085626602173},{"x":0.5733333230018616,"y":0.8569321632385254},{"x":0.5488888621330261,"y":0.8569321632385254}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اید","boundary":[0.5488888621330261,0.8289085626602173,0.5733333230018616,0.8569321632385254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5333333611488342,"y":0.8289085626602173},{"x":0.5444444417953491,"y":0.8289085626602173},{"x":0.5444444417953491,"y":0.8569321632385254},{"x":0.5333333611488342,"y":0.8569321632385254}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5333333611488342,0.8289085626602173,0.5444444417953491,0.8569321632385254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47333332896232605,"y":0.8289085626602173},{"x":0.5222222208976746,"y":0.8289085626602173},{"x":0.5222222208976746,"y":0.8569321632385254},{"x":0.47333332896232605,"y":0.8569321632385254}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چیدن","boundary":[0.47333332896232605,0.8289085626602173,0.5222222208976746,0.8569321632385254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4333333373069763,"y":0.8289085626602173},{"x":0.46444445848464966,"y":0.8289085626602173},{"x":0.46444445848464966,"y":0.8569321632385254},{"x":0.4333333373069763,"y":0.8569321632385254}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سر","boundary":[0.4333333373069763,0.8289085626602173,0.46444445848464966,0.8569321632385254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37555554509162903,"y":0.8289085626602173},{"x":0.42444443702697754,"y":0.8289085626602173},{"x":0.42444443702697754,"y":0.8569321632385254},{"x":0.37555554509162903,"y":0.8569321632385254}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شاخه","boundary":[0.37555554509162903,0.8289085626602173,0.42444443702697754,0.8569321632385254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3466666638851166,"y":0.8289085626602173},{"x":0.371111124753952,"y":0.8289085626602173},{"x":0.371111124753952,"y":0.8569321632385254},{"x":0.3466666638851166,"y":0.8569321632385254}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.3466666638851166,0.8289085626602173,0.371111124753952,0.8569321632385254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2644444406032562,"y":0.8289085626602173},{"x":0.3333333432674408,"y":0.8289085626602173},{"x":0.3333333432674408,"y":0.8569321632385254},{"x":0.2644444406032562,"y":0.8569321632385254}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اطلسی","boundary":[0.2644444406032562,0.8289085626602173,0.3333333432674408,0.8569321632385254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20222222805023193,"y":0.8289085626602173},{"x":0.25333333015441895,"y":0.8289085626602173},{"x":0.25333333015441895,"y":0.8569321632385254},{"x":0.20222222805023193,"y":0.8569321632385254}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"باعث","boundary":[0.20222222805023193,0.8289085626602173,0.25333333015441895,0.8569321632385254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14888888597488403,"y":0.8289085626602173},{"x":0.19333332777023315,"y":0.8289085626602173},{"x":0.19333332777023315,"y":0.8569321632385254},{"x":0.14888888597488403,"y":0.8569321632385254}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.14888888597488403,0.8289085626602173,0.19333332777023315,0.8569321632385254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8533333539962769,"y":0.8539823293685913},{"x":0.9111111164093018,"y":0.8539823293685913},{"x":0.9111111164093018,"y":0.8805309534072876},{"x":0.8533333539962769,"y":0.8805309534072876}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شاخه","boundary":[0.8533333539962769,0.8539823293685913,0.9111111164093018,0.8805309534072876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8244444727897644,"y":0.8539823293685913},{"x":0.8533333539962769,"y":0.8539823293685913},{"x":0.8533333539962769,"y":0.8805309534072876},{"x":0.8244444727897644,"y":0.8805309534072876}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.8244444727897644,0.8539823293685913,0.8533333539962769,0.8805309534072876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7644444704055786,"y":0.8539823293685913},{"x":0.8111110925674438,"y":0.8539823293685913},{"x":0.8111110925674438,"y":0.8805309534072876},{"x":0.7644444704055786,"y":0.8805309534072876}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.7644444704055786,0.8539823293685913,0.8111110925674438,0.8805309534072876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7444444298744202,"y":0.8539823293685913},{"x":0.7555555701255798,"y":0.8539823293685913},{"x":0.7555555701255798,"y":0.8805309534072876},{"x":0.7444444298744202,"y":0.8805309534072876}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7444444298744202,0.8539823293685913,0.7555555701255798,0.8805309534072876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6688888669013977,"y":0.8539823293685913},{"x":0.7400000095367432,"y":0.8539823293685913},{"x":0.7400000095367432,"y":0.8805309534072876},{"x":0.6688888669013977,"y":0.8805309534072876}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"درنتیجه","boundary":[0.6688888669013977,0.8539823293685913,0.7400000095367432,0.8805309534072876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6177777647972107,"y":0.8539823293685913},{"x":0.6622222065925598,"y":0.8539823293685913},{"x":0.6622222065925598,"y":0.8805309534072876},{"x":0.6177777647972107,"y":0.8805309534072876}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گلهای","boundary":[0.6177777647972107,0.8539823293685913,0.6622222065925598,0.8805309534072876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5444444417953491,"y":0.8539823293685913},{"x":0.6111111044883728,"y":0.8539823293685913},{"x":0.6111111044883728,"y":0.8805309534072876},{"x":0.5444444417953491,"y":0.8805309534072876}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیشتری","boundary":[0.5444444417953491,0.8539823293685913,0.6111111044883728,0.8805309534072876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5088889002799988,"y":0.8539823293685913},{"x":0.5288888812065125,"y":0.8539823293685913},{"x":0.5288888812065125,"y":0.8805309534072876},{"x":0.5088889002799988,"y":0.8805309534072876}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5088889002799988,0.8539823293685913,0.5288888812065125,0.8805309534072876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4577777683734894,"y":0.8539823293685913},{"x":0.4977777898311615,"y":0.8539823293685913},{"x":0.4977777898311615,"y":0.8805309534072876},{"x":0.4577777683734894,"y":0.8805309534072876}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.4577777683734894,0.8539823293685913,0.4977777898311615,0.8805309534072876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.448888897895813,"y":0.8539823293685913},{"x":0.46000000834465027,"y":0.8539823293685913},{"x":0.46000000834465027,"y":0.8805309534072876},{"x":0.448888897895813,"y":0.8805309534072876}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.448888897895813,0.8539823293685913,0.46000000834465027,0.8805309534072876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3977777659893036,"y":0.8539823293685913},{"x":0.4466666579246521,"y":0.8539823293685913},{"x":0.4466666579246521,"y":0.8805309534072876},{"x":0.3977777659893036,"y":0.8805309534072876}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بریدن","boundary":[0.3977777659893036,0.8539823293685913,0.4466666579246521,0.8805309534072876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3355555534362793,"y":0.8539823293685913},{"x":0.3933333456516266,"y":0.8539823293685913},{"x":0.3933333456516266,"y":0.8805309534072876},{"x":0.3355555534362793,"y":0.8805309534072876}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شاخه","boundary":[0.3355555534362793,0.8539823293685913,0.3933333456516266,0.8805309534072876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30666667222976685,"y":0.8539823293685913},{"x":0.3333333432674408,"y":0.8539823293685913},{"x":0.3333333432674408,"y":0.8805309534072876},{"x":0.30666667222976685,"y":0.8805309534072876}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.30666667222976685,0.8539823293685913,0.3333333432674408,0.8805309534072876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2666666805744171,"y":0.8539823293685913},{"x":0.2911111116409302,"y":0.8539823293685913},{"x":0.2911111116409302,"y":0.8805309534072876},{"x":0.2666666805744171,"y":0.8805309534072876}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"یاس","boundary":[0.2666666805744171,0.8539823293685913,0.2911111116409302,0.8805309534072876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2244444489479065,"y":0.8539823293685913},{"x":0.25111111998558044,"y":0.8539823293685913},{"x":0.25111111998558044,"y":0.8805309534072876},{"x":0.2244444489479065,"y":0.8805309534072876}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"زرد","boundary":[0.2244444489479065,0.8539823293685913,0.25111111998558044,0.8805309534072876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1711111068725586,"y":0.8539823293685913},{"x":0.2199999988079071,"y":0.8539823293685913},{"x":0.2199999988079071,"y":0.8805309534072876},{"x":0.1711111068725586,"y":0.8805309534072876}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"باعث","boundary":[0.1711111068725586,0.8539823293685913,0.2199999988079071,0.8805309534072876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14222222566604614,"y":0.8539823293685913},{"x":0.1644444465637207,"y":0.8539823293685913},{"x":0.1644444465637207,"y":0.8805309534072876},{"x":0.14222222566604614,"y":0.8805309534072876}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.14222222566604614,0.8539823293685913,0.1644444465637207,0.8805309534072876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8666666746139526,"y":0.8790560364723206},{"x":0.9111111164093018,"y":0.8790560364723206},{"x":0.9111111164093018,"y":0.9056047201156616},{"x":0.8666666746139526,"y":0.9056047201156616}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.8666666746139526,0.8790560364723206,0.9111111164093018,0.9056047201156616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066666722297668,"y":0.8790560364723206},{"x":0.8533333539962769,"y":0.8790560364723206},{"x":0.8533333539962769,"y":0.9056047201156616},{"x":0.8066666722297668,"y":0.9056047201156616}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آمدن","boundary":[0.8066666722297668,0.8790560364723206,0.8533333539962769,0.9056047201156616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7488889098167419,"y":0.8805309534072876},{"x":0.7977777719497681,"y":0.8805309534072876},{"x":0.7977777719497681,"y":0.9056047201156616},{"x":0.7488889098167419,"y":0.9056047201156616}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شاخه","boundary":[0.7488889098167419,0.8805309534072876,0.7977777719497681,0.9056047201156616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7222222089767456,"y":0.8805309534072876},{"x":0.7488889098167419,"y":0.8805309534072876},{"x":0.7488889098167419,"y":0.9056047201156616},{"x":0.7222222089767456,"y":0.9056047201156616}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7222222089767456,0.8805309534072876,0.7488889098167419,0.9056047201156616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6577777862548828,"y":0.8805309534072876},{"x":0.7022222280502319,"y":0.8805309534072876},{"x":0.7022222280502319,"y":0.9070796370506287},{"x":0.6577777862548828,"y":0.9070796370506287}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جانبی","boundary":[0.6577777862548828,0.8805309534072876,0.7022222280502319,0.9070796370506287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6311110854148865,"y":0.8805309534072876},{"x":0.6422222256660461,"y":0.8805309534072876},{"x":0.6422222256660461,"y":0.9070796370506287},{"x":0.6311110854148865,"y":0.9070796370506287}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6311110854148865,0.8805309534072876,0.6422222256660461,0.9070796370506287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6111111044883728,"y":0.8805309534072876},{"x":0.6244444251060486,"y":0.8805309534072876},{"x":0.6244444251060486,"y":0.9070796370506287},{"x":0.6111111044883728,"y":0.9070796370506287}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6111111044883728,0.8805309534072876,0.6244444251060486,0.9070796370506287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5488888621330261,"y":0.8805309534072876},{"x":0.602222204208374,"y":0.8805309534072876},{"x":0.602222204208374,"y":0.9070796370506287},{"x":0.5488888621330261,"y":0.9070796370506287}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.5488888621330261,0.8805309534072876,0.602222204208374,0.9070796370506287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4866666793823242,"y":0.8805309534072876},{"x":0.5333333611488342,"y":0.8805309534072876},{"x":0.5333333611488342,"y":0.9070796370506287},{"x":0.4866666793823242,"y":0.9070796370506287}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گلهای","boundary":[0.4866666793823242,0.8805309534072876,0.5333333611488342,0.9070796370506287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40888887643814087,"y":0.8805309534072876},{"x":0.46888887882232666,"y":0.8805309534072876},{"x":0.46888887882232666,"y":0.9070796370506287},{"x":0.40888887643814087,"y":0.9070796370506287}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیشتری","boundary":[0.40888887643814087,0.8805309534072876,0.46888887882232666,0.9070796370506287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3377777636051178,"y":0.8805309534072876},{"x":0.3866666555404663,"y":0.8805309534072876},{"x":0.3866666555404663,"y":0.9070796370506287},{"x":0.3377777636051178,"y":0.9070796370506287}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خواهد","boundary":[0.3377777636051178,0.8805309534072876,0.3866666555404663,0.9070796370506287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30000001192092896,"y":0.8805309534072876},{"x":0.3288888931274414,"y":0.8805309534072876},{"x":0.3288888931274414,"y":0.9070796370506287},{"x":0.30000001192092896,"y":0.9070796370506287}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.30000001192092896,0.8805309534072876,0.3288888931274414,0.9070796370506287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2888889014720917,"y":0.8805309534072876},{"x":0.30000001192092896,"y":0.8805309534072876},{"x":0.30000001192092896,"y":0.9070796370506287},{"x":0.2888889014720917,"y":0.9070796370506287}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2888889014720917,0.8805309534072876,0.30000001192092896,0.9070796370506287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2222222238779068,"y":0.8805309534072876},{"x":0.2866666615009308,"y":0.8805309534072876},{"x":0.2866666615009308,"y":0.9070796370506287},{"x":0.2222222238779068,"y":0.9070796370506287}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بنابراین","boundary":[0.2222222238779068,0.8805309534072876,0.2866666615009308,0.9070796370506287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18888889253139496,"y":0.8820058703422546},{"x":0.21111111342906952,"y":0.8820058703422546},{"x":0.21111111342906952,"y":0.9070796370506287},{"x":0.18888889253139496,"y":0.9070796370506287}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.18888889253139496,0.8820058703422546,0.21111111342906952,0.9070796370506287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14444445073604584,"y":0.8820058703422546},{"x":0.18666666746139526,"y":0.8820058703422546},{"x":0.18666666746139526,"y":0.9070796370506287},{"x":0.14444445073604584,"y":0.9070796370506287}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بینیم","boundary":[0.14444445073604584,0.8820058703422546,0.18666666746139526,0.9070796370506287]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14222222566604614,"y":0.6961652040481567},{"x":0.9111111164093018,"y":0.6961652040481567},{"x":0.9111111164093018,"y":0.9070796370506287},{"x":0.14222222566604614,"y":0.9070796370506287}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.13722222566604614,0.6891652040481567,0.9161111164093018,0.9140796370506287],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"jpeg":"/storage/books/b0d23c1271804f56/pages/TVbWrpKcAVYCxazp.jpg","blurred":"/storage/books/b0d23c1271804f56/pages/wLFIQbhBpCuESejJ.jpg","webpSec":"/storage/books/b0d23c1271804f56/pages/JKgYhMGWwfkemWUn-sec.webp"},"info":{"width":451,"height":680,"margin":[0.0002445661565681254,0.00011730104141375596,0.9980125220969088,0.9986358996251051]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20620842278003693,"y":0.08529412001371384},{"x":0.24611973762512207,"y":0.08529412001371384},{"x":0.2483370304107666,"y":0.1044117659330368},{"x":0.20842571556568146,"y":0.1044117659330368}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چگونه","boundary":[0.20620842278003693,0.08529412001371384,0.2483370304107666,0.1044117659330368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17294900119304657,"y":0.08676470816135406},{"x":0.19955654442310333,"y":0.08529412001371384},{"x":0.19955654442310333,"y":0.1044117659330368},{"x":0.17294900119304657,"y":0.1044117659330368}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هرس","boundary":[0.17294900119304657,0.08676470816135406,0.19955654442310333,0.1044117659330368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1308203935623169,"y":0.08676470816135406},{"x":0.15521064400672913,"y":0.08676470816135406},{"x":0.15742793679237366,"y":0.10588235408067703},{"x":0.13303770124912262,"y":0.10588235408067703}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کنیم","boundary":[0.1308203935623169,0.08676470816135406,0.15742793679237366,0.10588235408067703]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1308203935623169,"y":0.08676470816135406},{"x":0.24611973762512207,"y":0.08529412001371384},{"x":0.2483370304107666,"y":0.1044117659330368},{"x":0.13303770124912262,"y":0.10588235408067703}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.1258203935623169,0.07976470816135406,0.2533370304107666,0.11141176593303681],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1396895796060562,"y":0.1514705866575241},{"x":0.20177383720874786,"y":0.14852941036224365},{"x":0.2039911299943924,"y":0.17058824002742767},{"x":0.14190687239170074,"y":0.17352941632270813}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آگاهانه","boundary":[0.1396895796060562,0.1514705866575241,0.2039911299943924,0.17058824002742767]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11751662939786911,"y":0.15294118225574493},{"x":0.12860310077667236,"y":0.15294118225574493},{"x":0.1308203935623169,"y":0.17352941632270813},{"x":0.11973392218351364,"y":0.17352941632270813}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.11751662939786911,0.15294118225574493,0.1308203935623169,0.17352941632270813]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11751662939786911,"y":0.15294118225574493},{"x":0.20177383720874786,"y":0.14852941036224365},{"x":0.2039911299943924,"y":0.17058824002742767},{"x":0.11973392218351364,"y":0.17499999701976776}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.1125166293978691,0.14594118225574493,0.2089911299943924,0.17758824002742768],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.860310435295105,"y":0.12794117629528046},{"x":0.8758314847946167,"y":0.12794117629528046},{"x":0.8758314847946167,"y":0.15441176295280457},{"x":0.860310435295105,"y":0.15441176295280457}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.860310435295105,0.12794117629528046,0.8758314847946167,0.15441176295280457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8292682766914368,"y":0.12794117629528046},{"x":0.8492239713668823,"y":0.12794117629528046},{"x":0.8470066785812378,"y":0.15294118225574493},{"x":0.8270509839057922,"y":0.15294118225574493}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.8292682766914368,0.12794117629528046,0.8470066785812378,0.15294118225574493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.762749433517456,"y":0.12794117629528046},{"x":0.8203991055488586,"y":0.12794117629528046},{"x":0.8203991055488586,"y":0.15441176295280457},{"x":0.7605321407318115,"y":0.15294118225574493}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باغبانی","boundary":[0.762749433517456,0.12794117629528046,0.8203991055488586,0.15441176295280457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006651759147644,"y":0.12647059559822083},{"x":0.7494456768035889,"y":0.12794117629528046},{"x":0.7494456768035889,"y":0.15294118225574493},{"x":0.6984478831291199,"y":0.15294118225574493}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روزانه","boundary":[0.7006651759147644,0.12647059559822083,0.7494456768035889,0.15294118225574493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6319290399551392,"y":0.12647059559822083},{"x":0.6917960047721863,"y":0.12647059559822083},{"x":0.6917960047721863,"y":0.15294118225574493},{"x":0.6319290399551392,"y":0.15294118225574493}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مقداری","boundary":[0.6319290399551392,0.12647059559822083,0.6917960047721863,0.15294118225574493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5831485390663147,"y":0.12647059559822083},{"x":0.618625283241272,"y":0.12647059559822083},{"x":0.6164079904556274,"y":0.15294118225574493},{"x":0.5831485390663147,"y":0.1514705866575241}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هرس","boundary":[0.5831485390663147,0.12647059559822083,0.6164079904556274,0.15294118225574493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5188469886779785,"y":0.12647059559822083},{"x":0.5654101967811584,"y":0.12647059559822083},{"x":0.5631929039955139,"y":0.15294118225574493},{"x":0.5188469886779785,"y":0.1514705866575241}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.5188469886779785,0.12647059559822083,0.5631929039955139,0.15294118225574493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45011085271835327,"y":0.125},{"x":0.5099778175354004,"y":0.12647059559822083},{"x":0.5099778175354004,"y":0.1514705866575241},{"x":0.45011085271835327,"y":0.1514705866575241}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میدهد","boundary":[0.45011085271835327,0.125,0.5099778175354004,0.1514705866575241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4390243887901306,"y":0.125},{"x":0.45011085271835327,"y":0.125},{"x":0.44789355993270874,"y":0.1514705866575241},{"x":0.4368070960044861,"y":0.1514705866575241}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4390243887901306,0.125,0.44789355993270874,0.1514705866575241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4013303816318512,"y":0.125},{"x":0.4301552176475525,"y":0.125},{"x":0.42793792486190796,"y":0.1514705866575241},{"x":0.4013303816318512,"y":0.1514705866575241}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حتی","boundary":[0.4013303816318512,0.125,0.42793792486190796,0.1514705866575241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.337028831243515,"y":0.125},{"x":0.38359200954437256,"y":0.125},{"x":0.38359200954437256,"y":0.1514705866575241},{"x":0.337028831243515,"y":0.15000000596046448}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"موقعی","boundary":[0.337028831243515,0.125,0.38359200954437256,0.1514705866575241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29711753129959106,"y":0.125},{"x":0.31707316637039185,"y":0.125},{"x":0.31707316637039185,"y":0.15000000596046448},{"x":0.29711753129959106,"y":0.15000000596046448}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.29711753129959106,0.125,0.31707316637039185,0.15000000596046448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24168513715267181,"y":0.12352941185235977},{"x":0.28159645199775696,"y":0.125},{"x":0.28159645199775696,"y":0.15000000596046448},{"x":0.23946784436702728,"y":0.15000000596046448}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گلهای","boundary":[0.24168513715267181,0.12352941185235977,0.28159645199775696,0.15000000596046448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17294900119304657,"y":0.12352941185235977},{"x":0.21729490160942078,"y":0.12352941185235977},{"x":0.21729490160942078,"y":0.15000000596046448},{"x":0.17294900119304657,"y":0.15000000596046448}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خشک","boundary":[0.17294900119304657,0.12352941185235977,0.21729490160942078,0.15000000596046448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11529933661222458,"y":0.12352941185235977},{"x":0.15521064400672913,"y":0.12352941185235977},{"x":0.15521064400672913,"y":0.15000000596046448},{"x":0.11529933661222458,"y":0.14852941036224365}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.11529933661222458,0.12352941185235977,0.15521064400672913,0.15000000596046448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8713968992233276,"y":0.15441176295280457},{"x":0.8847006559371948,"y":0.15441176295280457},{"x":0.8847006559371948,"y":0.17794117331504822},{"x":0.8713968992233276,"y":0.17794117331504822}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.8713968992233276,0.15441176295280457,0.8847006559371948,0.17794117331504822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8514412641525269,"y":0.15441176295280457},{"x":0.864745020866394,"y":0.15441176295280457},{"x":0.864745020866394,"y":0.17794117331504822},{"x":0.8514412641525269,"y":0.17794117331504822}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8514412641525269,0.15441176295280457,0.864745020866394,0.17794117331504822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.809312641620636,"y":0.15441176295280457},{"x":0.8403547406196594,"y":0.15441176295280457},{"x":0.8403547406196594,"y":0.17794117331504822},{"x":0.809312641620636,"y":0.17794117331504822}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.809312641620636,0.15441176295280457,0.8403547406196594,0.17794117331504822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516629695892334,"y":0.15441176295280457},{"x":0.7937915921211243,"y":0.15441176295280457},{"x":0.7937915921211243,"y":0.17794117331504822},{"x":0.7516629695892334,"y":0.17794117331504822}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"شاخه","boundary":[0.7516629695892334,0.15441176295280457,0.7937915921211243,0.17794117331504822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7294900417327881,"y":0.15441176295280457},{"x":0.7494456768035889,"y":0.15441176295280457},{"x":0.7494456768035889,"y":0.17794117331504822},{"x":0.7294900417327881,"y":0.17794117331504822}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7294900417327881,0.15441176295280457,0.7494456768035889,0.17794117331504822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6496673822402954,"y":0.15441176295280457},{"x":0.7228381633758545,"y":0.15441176295280457},{"x":0.7228381633758545,"y":0.17794117331504822},{"x":0.6496673822402954,"y":0.17794117331504822}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"میچینید","boundary":[0.6496673822402954,0.15441176295280457,0.7228381633758545,0.17794117331504822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6363636255264282,"y":0.15441176295280457},{"x":0.6474500894546509,"y":0.15441176295280457},{"x":0.6474500894546509,"y":0.17794117331504822},{"x":0.6363636255264282,"y":0.17794117331504822}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6363636255264282,0.15441176295280457,0.6474500894546509,0.17794117331504822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5964523553848267,"y":0.15441176295280457},{"x":0.6274944543838501,"y":0.15441176295280457},{"x":0.6274944543838501,"y":0.17794117331504822},{"x":0.5964523553848267,"y":0.17794117331504822}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"هرس","boundary":[0.5964523553848267,0.15441176295280457,0.6274944543838501,0.17794117331504822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5321508049964905,"y":0.15441176295280457},{"x":0.5742793679237366,"y":0.15441176295280457},{"x":0.5742793679237366,"y":0.17794117331504822},{"x":0.5321508049964905,"y":0.17794117331504822}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.5321508049964905,0.15441176295280457,0.5742793679237366,0.17794117331504822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49223947525024414,"y":0.15441176295280457},{"x":0.5188469886779785,"y":0.15441176295280457},{"x":0.5188469886779785,"y":0.17794117331504822},{"x":0.49223947525024414,"y":0.17794117331504822}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.49223947525024414,0.15441176295280457,0.5188469886779785,0.17794117331504822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47006651759147644,"y":0.15441176295280457},{"x":0.4900221824645996,"y":0.15441176295280457},{"x":0.4900221824645996,"y":0.17794117331504822},{"x":0.47006651759147644,"y":0.17794117331504822}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اید","boundary":[0.47006651759147644,0.15441176295280457,0.4900221824645996,0.17794117331504822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45676276087760925,"y":0.15441176295280457},{"x":0.4656319320201874,"y":0.15441176295280457},{"x":0.4656319320201874,"y":0.17794117331504822},{"x":0.45676276087760925,"y":0.17794117331504822}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.45676276087760925,0.15441176295280457,0.4656319320201874,0.17794117331504822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42793792486190796,"y":0.15441176295280457},{"x":0.45011085271835327,"y":0.15441176295280457},{"x":0.45011085271835327,"y":0.17794117331504822},{"x":0.42793792486190796,"y":0.17794117331504822}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اما","boundary":[0.42793792486190796,0.15441176295280457,0.45011085271835327,0.17794117331504822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4013303816318512,"y":0.15441176295280457},{"x":0.421286016702652,"y":0.15441176295280457},{"x":0.421286016702652,"y":0.17794117331504822},{"x":0.4013303816318512,"y":0.17794117331504822}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.4013303816318512,0.15441176295280457,0.421286016702652,0.17794117331504822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3281596601009369,"y":0.15441176295280457},{"x":0.3791574239730835,"y":0.15441176295280457},{"x":0.3791574239730835,"y":0.17794117331504822},{"x":0.3281596601009369,"y":0.17794117331504822}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باغبان","boundary":[0.3281596601009369,0.15441176295280457,0.3791574239730835,0.17794117331504822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27494457364082336,"y":0.15441176295280457},{"x":0.31042128801345825,"y":0.15441176295280457},{"x":0.31042128801345825,"y":0.17794117331504822},{"x":0.27494457364082336,"y":0.17794117331504822}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خوب","boundary":[0.27494457364082336,0.15441176295280457,0.31042128801345825,0.17794117331504822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22394677996635437,"y":0.15441176295280457},{"x":0.25942349433898926,"y":0.15441176295280457},{"x":0.25942349433898926,"y":0.17794117331504822},{"x":0.22394677996635437,"y":0.17794117331504822}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هرس","boundary":[0.22394677996635437,0.15441176295280457,0.25942349433898926,0.17794117331504822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8514412641525269,"y":0.17794117331504822},{"x":0.8824833631515503,"y":0.17794117331504822},{"x":0.8824833631515503,"y":0.20441175997257233},{"x":0.8514412641525269,"y":0.20441175997257233}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.8514412641525269,0.17794117331504822,0.8824833631515503,0.20441175997257233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7694013118743896,"y":0.17794117331504822},{"x":0.8337028622627258,"y":0.17794117331504822},{"x":0.8337028622627258,"y":0.20441175997257233},{"x":0.7694013118743896,"y":0.20441175997257233}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درختان","boundary":[0.7694013118743896,0.17794117331504822,0.8337028622627258,0.20441175997257233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494456768035889,"y":0.17794117331504822},{"x":0.7605321407318115,"y":0.17794117331504822},{"x":0.7605321407318115,"y":0.20441175997257233},{"x":0.7494456768035889,"y":0.20441175997257233}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7494456768035889,0.17794117331504822,0.7605321407318115,0.20441175997257233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6718403697013855,"y":0.17794117331504822},{"x":0.7405765056610107,"y":0.17794117331504822},{"x":0.7405765056610107,"y":0.20441175997257233},{"x":0.6718403697013855,"y":0.20441175997257233}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"درختچه","boundary":[0.6718403697013855,0.17794117331504822,0.7405765056610107,0.20441175997257233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6518846750259399,"y":0.17794117331504822},{"x":0.6674057841300964,"y":0.17794117331504822},{"x":0.6674057841300964,"y":0.20441175997257233},{"x":0.6518846750259399,"y":0.20441175997257233}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6518846750259399,0.17794117331504822,0.6674057841300964,0.20441175997257233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6341463327407837,"y":0.17941176891326904},{"x":0.6452327966690063,"y":0.17941176891326904},{"x":0.6452327966690063,"y":0.20588235557079315},{"x":0.6341463327407837,"y":0.20588235557079315}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6341463327407837,0.17941176891326904,0.6452327966690063,0.20588235557079315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.567627489566803,"y":0.17941176891326904},{"x":0.6208425760269165,"y":0.17941176891326904},{"x":0.6208425760269165,"y":0.20588235557079315},{"x":0.567627489566803,"y":0.20588235557079315}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.567627489566803,0.17941176891326904,0.6208425760269165,0.20588235557079315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5188469886779785,"y":0.17941176891326904},{"x":0.5476718544960022,"y":0.17941176891326904},{"x":0.5476718544960022,"y":0.20588235557079315},{"x":0.5188469886779785,"y":0.20588235557079315}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.5188469886779785,0.17941176891326904,0.5476718544960022,0.20588235557079315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47228381037712097,"y":0.17941176891326904},{"x":0.5077605247497559,"y":0.17941176891326904},{"x":0.5077605247497559,"y":0.20588235557079315},{"x":0.47228381037712097,"y":0.20588235557079315}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساله","boundary":[0.47228381037712097,0.17941176891326904,0.5077605247497559,0.20588235557079315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4168514311313629,"y":0.17941176891326904},{"x":0.4589800536632538,"y":0.17941176891326904},{"x":0.4589800536632538,"y":0.20588235557079315},{"x":0.4168514311313629,"y":0.20588235557079315}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چوبی","boundary":[0.4168514311313629,0.17941176891326904,0.4589800536632538,0.20588235557079315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4035476744174957,"y":0.17941176891326904},{"x":0.4146341383457184,"y":0.17941176891326904},{"x":0.4146341383457184,"y":0.20588235557079315},{"x":0.4035476744174957,"y":0.20588235557079315}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4035476744174957,0.17941176891326904,0.4146341383457184,0.20588235557079315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37694013118743896,"y":0.17941176891326904},{"x":0.39911308884620667,"y":0.17941176891326904},{"x":0.39911308884620667,"y":0.20588235557079315},{"x":0.37694013118743896,"y":0.20588235557079315}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.37694013118743896,0.17941176891326904,0.39911308884620667,0.20588235557079315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33924612402915955,"y":0.17941176891326904},{"x":0.36807096004486084,"y":0.17941176891326904},{"x":0.36807096004486084,"y":0.20588235557079315},{"x":0.33924612402915955,"y":0.20588235557079315}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"باغ","boundary":[0.33924612402915955,0.17941176891326904,0.36807096004486084,0.20588235557079315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29711753129959106,"y":0.17941176891326904},{"x":0.32594233751296997,"y":0.17941176891326904},{"x":0.32594233751296997,"y":0.20588235557079315},{"x":0.29711753129959106,"y":0.20588235557079315}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.29711753129959106,0.17941176891326904,0.32594233751296997,0.20588235557079315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26829269528388977,"y":0.17941176891326904},{"x":0.2838137447834015,"y":0.17941176891326904},{"x":0.2838137447834015,"y":0.20588235557079315},{"x":0.26829269528388977,"y":0.20588235557079315}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.26829269528388977,0.17941176891326904,0.2838137447834015,0.20588235557079315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2261640727519989,"y":0.17941176891326904},{"x":0.2549889087677002,"y":0.17941176891326904},{"x":0.2549889087677002,"y":0.20588235557079315},{"x":0.2261640727519989,"y":0.20588235557079315}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طور","boundary":[0.2261640727519989,0.17941176891326904,0.2549889087677002,0.20588235557079315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17294900119304657,"y":0.17941176891326904},{"x":0.2195121943950653,"y":0.17941176891326904},{"x":0.2195121943950653,"y":0.20588235557079315},{"x":0.17294900119304657,"y":0.20588235557079315}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منظم","boundary":[0.17294900119304657,0.17941176891326904,0.2195121943950653,0.20588235557079315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15742793679237366,"y":0.17941176891326904},{"x":0.1685144156217575,"y":0.17941176891326904},{"x":0.1685144156217575,"y":0.20588235557079315},{"x":0.15742793679237366,"y":0.20588235557079315}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.15742793679237366,0.17941176891326904,0.1685144156217575,0.20588235557079315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11751662939786911,"y":0.17941176891326904},{"x":0.15077605843544006,"y":0.17941176891326904},{"x":0.15077605843544006,"y":0.20588235557079315},{"x":0.11751662939786911,"y":0.20588235557079315}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دائم","boundary":[0.11751662939786911,0.17941176891326904,0.15077605843544006,0.20588235557079315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8314855694770813,"y":0.20588235557079315},{"x":0.8824833631515503,"y":0.20588235557079315},{"x":0.8824833631515503,"y":0.23088234663009644},{"x":0.8314855694770813,"y":0.23088234663009644}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.8314855694770813,0.20588235557079315,0.8824833631515503,0.23088234663009644]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915742993354797,"y":0.20588235557079315},{"x":0.8314855694770813,"y":0.20588235557079315},{"x":0.8314855694770813,"y":0.23088234663009644},{"x":0.7915742993354797,"y":0.23088234663009644}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.7915742993354797,0.20588235557079315,0.8314855694770813,0.23088234663009644]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7538802623748779,"y":0.20588235557079315},{"x":0.7738358974456787,"y":0.20588235557079315},{"x":0.7738358974456787,"y":0.23088234663009644},{"x":0.7538802623748779,"y":0.23088234663009644}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7538802623748779,0.20588235557079315,0.7738358974456787,0.23088234663009644]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7117516398429871,"y":0.20588235557079315},{"x":0.7450110912322998,"y":0.20588235557079315},{"x":0.7450110912322998,"y":0.23088234663009644},{"x":0.7117516398429871,"y":0.23088234663009644}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.7117516398429871,0.20588235557079315,0.7450110912322998,0.23088234663009644]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6940132975578308,"y":0.20588235557079315},{"x":0.7028824687004089,"y":0.20588235557079315},{"x":0.7028824687004089,"y":0.23088234663009644},{"x":0.6940132975578308,"y":0.23088234663009644}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6940132975578308,0.20588235557079315,0.7028824687004089,0.23088234663009644]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.669623076915741,"y":0.20588235557079315},{"x":0.6829268336296082,"y":0.20588235557079315},{"x":0.6829268336296082,"y":0.23088234663009644},{"x":0.669623076915741,"y":0.23088234663009644}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.669623076915741,0.20588235557079315,0.6829268336296082,0.23088234663009644]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6053215265274048,"y":0.20588235557079315},{"x":0.6607539057731628,"y":0.20588235557079315},{"x":0.6607539057731628,"y":0.23088234663009644},{"x":0.6053215265274048,"y":0.23088234663009644}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.6053215265274048,0.20588235557079315,0.6607539057731628,0.23088234663009644]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5498891472816467,"y":0.20588235557079315},{"x":0.5920177102088928,"y":0.20588235557079315},{"x":0.5920177102088928,"y":0.23088234663009644},{"x":0.5498891472816467,"y":0.23088234663009644}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چنین","boundary":[0.5498891472816467,0.20588235557079315,0.5920177102088928,0.23088234663009644]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4878048896789551,"y":0.20588235557079315},{"x":0.5388026833534241,"y":0.20588235557079315},{"x":0.5388026833534241,"y":0.23088234663009644},{"x":0.4878048896789551,"y":0.23088234663009644}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"هرسی","boundary":[0.4878048896789551,0.20588235557079315,0.5388026833534241,0.23088234663009644]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44124168157577515,"y":0.20588235557079315},{"x":0.4745011031627655,"y":0.20588235557079315},{"x":0.4745011031627655,"y":0.23088234663009644},{"x":0.44124168157577515,"y":0.23088234663009644}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.44124168157577515,0.20588235557079315,0.4745011031627655,0.23088234663009644]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4168514311313629,"y":0.20588235557079315},{"x":0.4301552176475525,"y":0.20588235557079315},{"x":0.4301552176475525,"y":0.23088234663009644},{"x":0.4168514311313629,"y":0.23088234663009644}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.4168514311313629,0.20588235557079315,0.4301552176475525,0.23088234663009644]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34811529517173767,"y":0.20588235557079315},{"x":0.41241684556007385,"y":0.20588235557079315},{"x":0.41241684556007385,"y":0.23088234663009644},{"x":0.34811529517173767,"y":0.23088234663009644}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سلامت","boundary":[0.34811529517173767,0.20588235557079315,0.41241684556007385,0.23088234663009644]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3348115384578705,"y":0.20588235557079315},{"x":0.34589800238609314,"y":0.20588235557079315},{"x":0.34589800238609314,"y":0.23088234663009644},{"x":0.3348115384578705,"y":0.23088234663009644}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3348115384578705,0.20588235557079315,0.34589800238609314,0.23088234663009644]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3015521168708801,"y":0.20588235557079315},{"x":0.3281596601009369,"y":0.20588235557079315},{"x":0.3281596601009369,"y":0.23088234663009644},{"x":0.3015521168708801,"y":0.23088234663009644}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیبا","boundary":[0.3015521168708801,0.20588235557079315,0.3281596601009369,0.23088234663009644]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28159645199775696,"y":0.20588235557079315},{"x":0.2926829159259796,"y":0.20588235557079315},{"x":0.2926829159259796,"y":0.23088234663009644},{"x":0.28159645199775696,"y":0.23088234663009644}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.28159645199775696,0.20588235557079315,0.2926829159259796,0.23088234663009644]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18625277280807495,"y":0.20588235557079315},{"x":0.2705099880695343,"y":0.20588235557079315},{"x":0.2705099880695343,"y":0.23088234663009644},{"x":0.18625277280807495,"y":0.23088234663009644}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پرمحصول","boundary":[0.18625277280807495,0.20588235557079315,0.2705099880695343,0.23088234663009644]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11751662939786911,"y":0.20588235557079315},{"x":0.16407983005046844,"y":0.20588235557079315},{"x":0.16407983005046844,"y":0.23088234663009644},{"x":0.11751662939786911,"y":0.23088234663009644}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خواهد","boundary":[0.11751662939786911,0.20588235557079315,0.16407983005046844,0.23088234663009644]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8470066785812378,"y":0.2338235229253769},{"x":0.8780487775802612,"y":0.2338235229253769},{"x":0.8780487775802612,"y":0.2544117569923401},{"x":0.8470066785812378,"y":0.2544117569923401}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"کرد","boundary":[0.8470066785812378,0.2338235229253769,0.8780487775802612,0.2544117569923401]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8403547406196594,"y":0.2338235229253769},{"x":0.8470066785812378,"y":0.2338235229253769},{"x":0.8470066785812378,"y":0.2544117569923401},{"x":0.8403547406196594,"y":0.2544117569923401}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":".","boundary":[0.8403547406196594,0.2338235229253769,0.8470066785812378,0.2544117569923401]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9800000190734863}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11529933661222458,"y":0.12352941185235977},{"x":0.8847006559371948,"y":0.125},{"x":0.8824833631515503,"y":0.2544117569923401},{"x":0.11529933661222458,"y":0.25294119119644165}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.11029933661222457,0.11652941185235977,0.8874833631515503,0.2614117569923401],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39689579606056213,"y":0.4544117748737335},{"x":0.42793792486190796,"y":0.4529411792755127},{"x":0.42793792486190796,"y":0.46617648005485535},{"x":0.39689579606056213,"y":0.4676470458507538}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"عبور","boundary":[0.39689579606056213,0.4544117748737335,0.42793792486190796,0.46617648005485535]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39689579606056213,"y":0.4544117748737335},{"x":0.42793792486190796,"y":0.4529411792755127},{"x":0.42793792486190796,"y":0.46617648005485535},{"x":0.39689579606056213,"y":0.4676470458507538}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.39189579606056213,0.4474117748737335,0.43293792486190796,0.47317648005485535],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20620842278003693,"y":0.5014705657958984},{"x":0.23725055158138275,"y":0.5029411911964417},{"x":0.23725055158138275,"y":0.5220588445663452},{"x":0.2039911299943924,"y":0.520588219165802}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"جزء","boundary":[0.20620842278003693,0.5014705657958984,0.23725055158138275,0.5220588445663452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1241685152053833,"y":0.49705880880355835},{"x":0.19290465116500854,"y":0.5},{"x":0.190687358379364,"y":0.520588219165802},{"x":0.12195122241973877,"y":0.5176470875740051}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کارکنان","boundary":[0.1241685152053833,0.49705880880355835,0.190687358379364,0.520588219165802]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1241685152053833,"y":0.49705880880355835},{"x":0.23725055158138275,"y":0.5029411911964417},{"x":0.23503325879573822,"y":0.5220588445663452},{"x":0.12195122241973877,"y":0.5176470875740051}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.1191685152053833,0.49005880880355834,0.24003325879573822,0.5290588445663452],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8536585569381714,"y":0.28382351994514465},{"x":0.8824833631515503,"y":0.28382351994514465},{"x":0.8824833631515503,"y":0.3073529303073883},{"x":0.8536585569381714,"y":0.3073529303073883}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"هرس","boundary":[0.8536585569381714,0.28382351994514465,0.8824833631515503,0.3073529303073883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.762749433517456,"y":0.2852941155433655},{"x":0.8381374478340149,"y":0.28382351994514465},{"x":0.8381374478340149,"y":0.3073529303073883},{"x":0.762749433517456,"y":0.30882352590560913}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نگهداری","boundary":[0.762749433517456,0.2852941155433655,0.8381374478340149,0.3073529303073883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7383592128753662,"y":0.2852941155433655},{"x":0.7494456768035889,"y":0.2852941155433655},{"x":0.7494456768035889,"y":0.30882352590560913},{"x":0.7383592128753662,"y":0.30882352590560913}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7383592128753662,0.2852941155433655,0.7494456768035889,0.30882352590560913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5321508049964905,"y":0.2867647111415863},{"x":0.6496673822402954,"y":0.2852941155433655},{"x":0.6496673822402954,"y":0.31029412150382996},{"x":0.5321508049964905,"y":0.31029412150382996}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Maintenance","boundary":[0.5321508049964905,0.2867647111415863,0.6496673822402954,0.31029412150382996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6674057841300964,"y":0.2852941155433655},{"x":0.7361419200897217,"y":0.2852941155433655},{"x":0.7383592128753662,"y":0.30882352590560913},{"x":0.669623076915741,"y":0.31029412150382996}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Pruning","boundary":[0.6674057841300964,0.2852941155433655,0.7383592128753662,0.30882352590560913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5254988670349121,"y":0.28823530673980713},{"x":0.534368097782135,"y":0.28823530673980713},{"x":0.534368097782135,"y":0.31029412150382996},{"x":0.5254988670349121,"y":0.31029412150382996}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5254988670349121,0.28823530673980713,0.534368097782135,0.31029412150382996]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5254988670349121,"y":0.2867647111415863},{"x":0.8824833631515503,"y":0.28382351994514465},{"x":0.8824833631515503,"y":0.3073529303073883},{"x":0.5254988670349121,"y":0.31029412150382996}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5204988670349121,0.2797647111415863,0.8874833631515503,0.3143529303073883],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7893570065498352,"y":0.3132352828979492},{"x":0.8115299344062805,"y":0.3132352828979492},{"x":0.8115299344062805,"y":0.3397058844566345},{"x":0.7893570065498352,"y":0.3397058844566345}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7893570065498352,0.3132352828979492,0.8115299344062805,0.3397058844566345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7472283840179443,"y":0.3132352828979492},{"x":0.7827051281929016,"y":0.3132352828979492},{"x":0.7827051281929016,"y":0.3397058844566345},{"x":0.7472283840179443,"y":0.3397058844566345}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نوع","boundary":[0.7472283840179443,0.3132352828979492,0.7827051281929016,0.3397058844566345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7028824687004089,"y":0.3132352828979492},{"x":0.7383592128753662,"y":0.3132352828979492},{"x":0.7383592128753662,"y":0.3397058844566345},{"x":0.7028824687004089,"y":0.3397058844566345}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هرس","boundary":[0.7028824687004089,0.3132352828979492,0.7383592128753662,0.3397058844566345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6607539057731628,"y":0.3132352828979492},{"x":0.6829268336296082,"y":0.3132352828979492},{"x":0.6829268336296082,"y":0.3397058844566345},{"x":0.6607539057731628,"y":0.3397058844566345}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6607539057731628,0.3132352828979492,0.6829268336296082,0.3397058844566345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5942350625991821,"y":0.3117647171020508},{"x":0.6496673822402954,"y":0.3117647171020508},{"x":0.6496673822402954,"y":0.3397058844566345},{"x":0.5942350625991821,"y":0.3397058844566345}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.5942350625991821,0.3117647171020508,0.6496673822402954,0.3397058844566345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277161598205566,"y":0.3117647171020508},{"x":0.5831485390663147,"y":0.3132352828979492},{"x":0.5831485390663147,"y":0.3397058844566345},{"x":0.5277161598205566,"y":0.3397058844566345}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.5277161598205566,0.3117647171020508,0.5831485390663147,0.3397058844566345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4900221824645996,"y":0.3117647171020508},{"x":0.5055432319641113,"y":0.3117647171020508},{"x":0.5055432319641113,"y":0.3397058844566345},{"x":0.4900221824645996,"y":0.3397058844566345}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4900221824645996,0.3117647171020508,0.5055432319641113,0.3397058844566345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4013303816318512,"y":0.3117647171020508},{"x":0.47893568873405457,"y":0.3117647171020508},{"x":0.47893568873405457,"y":0.3397058844566345},{"x":0.4013303816318512,"y":0.3397058844566345}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صورتهای","boundary":[0.4013303816318512,0.3117647171020508,0.47893568873405457,0.3397058844566345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.337028831243515,"y":0.3117647171020508},{"x":0.39024388790130615,"y":0.3117647171020508},{"x":0.39024388790130615,"y":0.3382352888584137},{"x":0.337028831243515,"y":0.3382352888584137}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.337028831243515,0.3117647171020508,0.39024388790130615,0.3382352888584137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2638580799102783,"y":0.31029412150382996},{"x":0.3126385807991028,"y":0.31029412150382996},{"x":0.3126385807991028,"y":0.3382352888584137},{"x":0.2638580799102783,"y":0.3382352888584137}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.2638580799102783,0.31029412150382996,0.3126385807991028,0.3382352888584137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23503325879573822,"y":0.31029412150382996},{"x":0.2572062015533447,"y":0.31029412150382996},{"x":0.2572062015533447,"y":0.3382352888584137},{"x":0.23503325879573822,"y":0.3382352888584137}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.23503325879573822,0.31029412150382996,0.2572062015533447,0.3382352888584137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18403548002243042,"y":0.31029412150382996},{"x":0.22172948718070984,"y":0.31029412150382996},{"x":0.22172948718070984,"y":0.3382352888584137},{"x":0.18403548002243042,"y":0.3382352888584137}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیرد","boundary":[0.18403548002243042,0.31029412150382996,0.22172948718070984,0.3382352888584137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11973392218351364,"y":0.31029412150382996},{"x":0.1751662939786911,"y":0.31029412150382996},{"x":0.1751662939786911,"y":0.3382352888584137},{"x":0.11973392218351364,"y":0.3382352888584137}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ولیکن","boundary":[0.11973392218351364,0.31029412150382996,0.1751662939786911,0.3382352888584137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8292682766914368,"y":0.3397058844566345},{"x":0.8824833631515503,"y":0.3397058844566345},{"x":0.8824833631515503,"y":0.3632352948188782},{"x":0.8292682766914368,"y":0.3632352948188782}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"همیشه","boundary":[0.8292682766914368,0.3397058844566345,0.8824833631515503,0.3632352948188782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7871397137641907,"y":0.3397058844566345},{"x":0.8181818127632141,"y":0.3397058844566345},{"x":0.8181818127632141,"y":0.3632352948188782},{"x":0.7871397137641907,"y":0.3632352948188782}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هدف","boundary":[0.7871397137641907,0.3397058844566345,0.8181818127632141,0.3632352948188782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7317073345184326,"y":0.3397058844566345},{"x":0.7649667263031006,"y":0.3397058844566345},{"x":0.7649667263031006,"y":0.3632352948188782},{"x":0.7317073345184326,"y":0.3632352948188782}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یکی","boundary":[0.7317073345184326,0.3397058844566345,0.7649667263031006,0.3632352948188782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6807095408439636,"y":0.3397058844566345},{"x":0.7228381633758545,"y":0.3397058844566345},{"x":0.7228381633758545,"y":0.3632352948188782},{"x":0.6807095408439636,"y":0.3632352948188782}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6807095408439636,0.3397058844566345,0.7228381633758545,0.3632352948188782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6607539057731628,"y":0.3397058844566345},{"x":0.6718403697013855,"y":0.3397058844566345},{"x":0.6718403697013855,"y":0.3632352948188782},{"x":0.6607539057731628,"y":0.3632352948188782}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6607539057731628,0.3397058844566345,0.6718403697013855,0.3632352948188782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6297117471694946,"y":0.3397058844566345},{"x":0.6518846750259399,"y":0.3397058844566345},{"x":0.6518846750259399,"y":0.3632352948188782},{"x":0.6297117471694946,"y":0.3632352948188782}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.6297117471694946,0.3397058844566345,0.6518846750259399,0.3632352948188782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5498891472816467,"y":0.3397058844566345},{"x":0.6141906976699829,"y":0.3397058844566345},{"x":0.6141906976699829,"y":0.3632352948188782},{"x":0.5498891472816467,"y":0.3632352948188782}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عبارتست","boundary":[0.5498891472816467,0.3397058844566345,0.6141906976699829,0.3632352948188782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.521064281463623,"y":0.3397058844566345},{"x":0.534368097782135,"y":0.3397058844566345},{"x":0.534368097782135,"y":0.3632352948188782},{"x":0.521064281463623,"y":0.3632352948188782}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.521064281463623,0.3397058844566345,0.534368097782135,0.3632352948188782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4589800536632538,"y":0.3397058844566345},{"x":0.516629695892334,"y":0.3397058844566345},{"x":0.516629695892334,"y":0.3632352948188782},{"x":0.4589800536632538,"y":0.3632352948188782}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افزودن","boundary":[0.4589800536632538,0.3397058844566345,0.516629695892334,0.3632352948188782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3791574239730835,"y":0.3397058844566345},{"x":0.4456762671470642,"y":0.3397058844566345},{"x":0.4456762671470642,"y":0.3632352948188782},{"x":0.3791574239730835,"y":0.3632352948188782}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ارزشهای","boundary":[0.3791574239730835,0.3397058844566345,0.4456762671470642,0.3632352948188782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3148558735847473,"y":0.3397058844566345},{"x":0.3658536672592163,"y":0.3397058844566345},{"x":0.3658536672592163,"y":0.3632352948188782},{"x":0.3148558735847473,"y":0.3632352948188782}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تزیینی","boundary":[0.3148558735847473,0.3397058844566345,0.3658536672592163,0.3632352948188782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29490020871162415,"y":0.3397058844566345},{"x":0.3059867024421692,"y":0.3397058844566345},{"x":0.3059867024421692,"y":0.3632352948188782},{"x":0.29490020871162415,"y":0.3632352948188782}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.29490020871162415,0.3397058844566345,0.3059867024421692,0.3632352948188782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24168513715267181,"y":0.3397058844566345},{"x":0.286031037569046,"y":0.3397058844566345},{"x":0.286031037569046,"y":0.3632352948188782},{"x":0.24168513715267181,"y":0.3632352948188782}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحقق","boundary":[0.24168513715267181,0.3397058844566345,0.286031037569046,0.3632352948188782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17960087954998016,"y":0.3397058844566345},{"x":0.2328159660100937,"y":0.3397058844566345},{"x":0.2328159660100937,"y":0.3632352948188782},{"x":0.17960087954998016,"y":0.3632352948188782}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اهدافی","boundary":[0.17960087954998016,0.3397058844566345,0.2328159660100937,0.3632352948188782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1396895796060562,"y":0.3397058844566345},{"x":0.1596452295780182,"y":0.3397058844566345},{"x":0.1596452295780182,"y":0.3632352948188782},{"x":0.1396895796060562,"y":0.3632352948188782}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.1396895796060562,0.3397058844566345,0.1596452295780182,0.3632352948188782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11751662939786911,"y":0.3397058844566345},{"x":0.13303770124912262,"y":0.3397058844566345},{"x":0.13303770124912262,"y":0.3632352948188782},{"x":0.11751662939786911,"y":0.3632352948188782}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.11751662939786911,0.3397058844566345,0.13303770124912262,0.3632352948188782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.842572033405304,"y":0.3632352948188782},{"x":0.8802660703659058,"y":0.3632352948188782},{"x":0.8802660703659058,"y":0.39264705777168274},{"x":0.842572033405304,"y":0.39264705777168274}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خاطر","boundary":[0.842572033405304,0.3632352948188782,0.8802660703659058,0.39264705777168274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7937915921211243,"y":0.3632352948188782},{"x":0.8270509839057922,"y":0.3632352948188782},{"x":0.8270509839057922,"y":0.39264705777168274},{"x":0.7937915921211243,"y":0.39264705777168274}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.7937915921211243,0.3632352948188782,0.8270509839057922,0.39264705777168274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.762749433517456,"y":0.3632352948188782},{"x":0.7871397137641907,"y":0.3632352948188782},{"x":0.7871397137641907,"y":0.39264705777168274},{"x":0.762749433517456,"y":0.39264705777168274}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.762749433517456,0.3632352948188782,0.7871397137641907,0.39264705777168274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7228381633758545,"y":0.3632352948188782},{"x":0.7538802623748779,"y":0.3632352948188782},{"x":0.7538802623748779,"y":0.39264705777168274},{"x":0.7228381633758545,"y":0.39264705777168274}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوع","boundary":[0.7228381633758545,0.3632352948188782,0.7538802623748779,0.39264705777168274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6784922480583191,"y":0.3632352948188782},{"x":0.7117516398429871,"y":0.3632352948188782},{"x":0.7117516398429871,"y":0.39264705777168274},{"x":0.6784922480583191,"y":0.39264705777168274}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هرس","boundary":[0.6784922480583191,0.3632352948188782,0.7117516398429871,0.39264705777168274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6430155038833618,"y":0.3632352948188782},{"x":0.6607539057731628,"y":0.3632352948188782},{"x":0.6607539057731628,"y":0.39264705777168274},{"x":0.6430155038833618,"y":0.39264705777168274}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6430155038833618,0.3632352948188782,0.6607539057731628,0.39264705777168274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5831485390663147,"y":0.3632352948188782},{"x":0.6363636255264282,"y":0.3632352948188782},{"x":0.6363636255264282,"y":0.39264705777168274},{"x":0.5831485390663147,"y":0.39264705777168274}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتخاب","boundary":[0.5831485390663147,0.3632352948188782,0.6363636255264282,0.39264705777168274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5232815742492676,"y":0.3632352948188782},{"x":0.5565410256385803,"y":0.3632352948188782},{"x":0.5565410256385803,"y":0.39264705777168274},{"x":0.5232815742492676,"y":0.39264705777168274}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کرده","boundary":[0.5232815742492676,0.3632352948188782,0.5565410256385803,0.39264705777168274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49889135360717773,"y":0.3632352948188782},{"x":0.5232815742492676,"y":0.3632352948188782},{"x":0.5232815742492676,"y":0.39264705777168274},{"x":0.49889135360717773,"y":0.39264705777168274}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اید","boundary":[0.49889135360717773,0.3632352948188782,0.5232815742492676,0.39264705777168274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4878048896789551,"y":0.3632352948188782},{"x":0.49889135360717773,"y":0.3632352948188782},{"x":0.49889135360717773,"y":0.39264705777168274},{"x":0.4878048896789551,"y":0.39264705777168274}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4878048896789551,0.3632352948188782,0.49889135360717773,0.39264705777168274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4456762671470642,"y":0.3632352948188782},{"x":0.4811529815196991,"y":0.3632352948188782},{"x":0.4811529815196991,"y":0.39264705777168274},{"x":0.4456762671470642,"y":0.39264705777168274}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"هرس","boundary":[0.4456762671470642,0.3632352948188782,0.4811529815196991,0.39264705777168274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3569844663143158,"y":0.3632352948188782},{"x":0.4301552176475525,"y":0.3632352948188782},{"x":0.4301552176475525,"y":0.39264705777168274},{"x":0.3569844663143158,"y":0.39264705777168274}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگهداری","boundary":[0.3569844663143158,0.3632352948188782,0.4301552176475525,0.39264705777168274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2993348240852356,"y":0.3632352948188782},{"x":0.33924612402915955,"y":0.3632352948188782},{"x":0.33924612402915955,"y":0.39264705777168274},{"x":0.2993348240852356,"y":0.39264705777168274}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شامل","boundary":[0.2993348240852356,0.3632352948188782,0.33924612402915955,0.39264705777168274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25055432319641113,"y":0.3632352948188782},{"x":0.2838137447834015,"y":0.3632352948188782},{"x":0.2838137447834015,"y":0.39264705777168274},{"x":0.25055432319641113,"y":0.39264705777168274}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اقدام","boundary":[0.25055432319641113,0.3632352948188782,0.2838137447834015,0.39264705777168274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2195121943950653,"y":0.3632352948188782},{"x":0.24390244483947754,"y":0.3632352948188782},{"x":0.24390244483947754,"y":0.39264705777168274},{"x":0.2195121943950653,"y":0.39264705777168274}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.2195121943950653,0.3632352948188782,0.24390244483947754,0.39264705777168274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17960087954998016,"y":0.3632352948188782},{"x":0.2039911299943924,"y":0.3632352948188782},{"x":0.2039911299943924,"y":0.39264705777168274},{"x":0.17960087954998016,"y":0.39264705777168274}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیر","boundary":[0.17960087954998016,0.3632352948188782,0.2039911299943924,0.39264705777168274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12860310077667236,"y":0.3632352948188782},{"x":0.17073170840740204,"y":0.3632352948188782},{"x":0.17073170840740204,"y":0.39264705777168274},{"x":0.12860310077667236,"y":0.39264705777168274}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.12860310077667236,0.3632352948188782,0.17073170840740204,0.39264705777168274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11751662939786911,"y":0.3632352948188782},{"x":0.12860310077667236,"y":0.3632352948188782},{"x":0.12860310077667236,"y":0.39264705777168274},{"x":0.11751662939786911,"y":0.39264705777168274}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.11751662939786911,0.3632352948188782,0.12860310077667236,0.39264705777168274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7671840190887451,"y":0.3897058963775635},{"x":0.8070953488349915,"y":0.3897058963775635},{"x":0.8070953488349915,"y":0.41470587253570557},{"x":0.7671840190887451,"y":0.41470587253570557}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چیدن","boundary":[0.7671840190887451,0.3897058963775635,0.8070953488349915,0.41470587253570557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6962305903434753,"y":0.3911764621734619},{"x":0.7450110912322998,"y":0.3911764621734619},{"x":0.7450110912322998,"y":0.41470587253570557},{"x":0.6962305903434753,"y":0.41470587253570557}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گلهای","boundary":[0.6962305903434753,0.3911764621734619,0.7450110912322998,0.41470587253570557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6319290399551392,"y":0.3911764621734619},{"x":0.6784922480583191,"y":0.3911764621734619},{"x":0.6784922480583191,"y":0.41470587253570557},{"x":0.6319290399551392,"y":0.41470587253570557}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خشک","boundary":[0.6319290399551392,0.3911764621734619,0.6784922480583191,0.41470587253570557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5875831246376038,"y":0.3911764621734619},{"x":0.6075388193130493,"y":0.3911764621734619},{"x":0.6075388193130493,"y":0.41470587253570557},{"x":0.5875831246376038,"y":0.41470587253570557}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5875831246376038,0.3911764621734619,0.6075388193130493,0.41470587253570557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5631929039955139,"y":0.3911764621734619},{"x":0.5831485390663147,"y":0.3911764621734619},{"x":0.5831485390663147,"y":0.41470587253570557},{"x":0.5631929039955139,"y":0.41470587253570557}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5631929039955139,0.3911764621734619,0.5831485390663147,0.41470587253570557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5254988670349121,"y":0.3911764621734619},{"x":0.5498891472816467,"y":0.3911764621734619},{"x":0.5498891472816467,"y":0.41470587253570557},{"x":0.5254988670349121,"y":0.41470587253570557}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حال","boundary":[0.5254988670349121,0.3911764621734619,0.5498891472816467,0.41470587253570557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47006651759147644,"y":0.3911764621734619},{"x":0.5099778175354004,"y":0.3911764621734619},{"x":0.5099778175354004,"y":0.41470587253570557},{"x":0.47006651759147644,"y":0.41470587253570557}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.47006651759147644,0.3911764621734619,0.5099778175354004,0.41470587253570557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4301552176475525,"y":0.3911764621734619},{"x":0.4589800536632538,"y":0.3911764621734619},{"x":0.4589800536632538,"y":0.41470587253570557},{"x":0.4301552176475525,"y":0.41470587253570557}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بذر","boundary":[0.4301552176475525,0.3911764621734619,0.4589800536632538,0.41470587253570557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36807096004486084,"y":0.39264705777168274},{"x":0.41906872391700745,"y":0.39264705777168274},{"x":0.41906872391700745,"y":0.4161764681339264},{"x":0.36807096004486084,"y":0.4161764681339264}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هستند","boundary":[0.36807096004486084,0.39264705777168274,0.41906872391700745,0.4161764681339264]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3569844663143158,"y":0.39264705777168274},{"x":0.3658536672592163,"y":0.39264705777168274},{"x":0.3658536672592163,"y":0.4161764681339264},{"x":0.3569844663143158,"y":0.4161764681339264}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3569844663143158,0.39264705777168274,0.3658536672592163,0.4161764681339264]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11751662939786911,"y":0.31029412150382996},{"x":0.8824833631515503,"y":0.31029412150382996},{"x":0.8824833631515503,"y":0.4161764681339264},{"x":0.11751662939786911,"y":0.4161764681339264}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.1125166293978691,0.30329412150382995,0.8874833631515503,0.4231764681339264],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36807096004486084,"y":0.3955882489681244},{"x":0.381374716758728,"y":0.3955882489681244},{"x":0.381374716758728,"y":0.41911765933036804},{"x":0.36807096004486084,"y":0.41911765933036804}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ند","boundary":[0.36807096004486084,0.3955882489681244,0.381374716758728,0.41911765933036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3569844663143158,"y":0.3955882489681244},{"x":0.3658536672592163,"y":0.3955882489681244},{"x":0.3658536672592163,"y":0.41911765933036804},{"x":0.3569844663143158,"y":0.41911765933036804}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3569844663143158,0.3955882489681244,0.3658536672592163,0.41911765933036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3148558735847473,"y":0.3955882489681244},{"x":0.3503325879573822,"y":0.3955882489681244},{"x":0.3503325879573822,"y":0.41911765933036804},{"x":0.3148558735847473,"y":0.41911765933036804}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"قطع","boundary":[0.3148558735847473,0.3955882489681244,0.3503325879573822,0.41911765933036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2549889087677002,"y":0.3955882489681244},{"x":0.3015521168708801,"y":0.3955882489681244},{"x":0.3015521168708801,"y":0.41911765933036804},{"x":0.2549889087677002,"y":0.41911765933036804}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"شاخه","boundary":[0.2549889087677002,0.3955882489681244,0.3015521168708801,0.41911765933036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2261640727519989,"y":0.3955882489681244},{"x":0.25277161598205566,"y":0.3955882489681244},{"x":0.25277161598205566,"y":0.41911765933036804},{"x":0.2261640727519989,"y":0.41911765933036804}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.2261640727519989,0.3955882489681244,0.25277161598205566,0.41911765933036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16629712283611298,"y":0.3955882489681244},{"x":0.2039911299943924,"y":0.3955882489681244},{"x":0.2039911299943924,"y":0.41911765933036804},{"x":0.16629712283611298,"y":0.41911765933036804}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.16629712283611298,0.3955882489681244,0.2039911299943924,0.41911765933036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1241685152053833,"y":0.3955882489681244},{"x":0.15521064400672913,"y":0.3955882489681244},{"x":0.15521064400672913,"y":0.41911765933036804},{"x":0.1241685152053833,"y":0.41911765933036804}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"قری","boundary":[0.1241685152053833,0.3955882489681244,0.15521064400672913,0.41911765933036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8736141920089722,"y":0.4161764681339264},{"x":0.8824833631515503,"y":0.4161764681339264},{"x":0.8824833631515503,"y":0.44558823108673096},{"x":0.8736141920089722,"y":0.44558823108673096}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.8736141920089722,0.4161764681339264,0.8824833631515503,0.44558823108673096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8159645199775696,"y":0.4161764681339264},{"x":0.8625277280807495,"y":0.4161764681339264},{"x":0.8625277280807495,"y":0.44558823108673096},{"x":0.8159645199775696,"y":0.44558823108673096}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نحوی","boundary":[0.8159645199775696,0.4161764681339264,0.8625277280807495,0.44558823108673096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7827051281929016,"y":0.4161764681339264},{"x":0.8004434704780579,"y":0.4161764681339264},{"x":0.8004434704780579,"y":0.44558823108673096},{"x":0.7827051281929016,"y":0.44558823108673096}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7827051281929016,0.4161764681339264,0.8004434704780579,0.44558823108673096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7339246273040771,"y":0.4161764681339264},{"x":0.7716186046600342,"y":0.4161764681339264},{"x":0.7716186046600342,"y":0.44558823108673096},{"x":0.7339246273040771,"y":0.44558823108673096}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.7339246273040771,0.4161764681339264,0.7716186046600342,0.44558823108673096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6629711985588074,"y":0.4161764681339264},{"x":0.7184035181999207,"y":0.4161764681339264},{"x":0.7184035181999207,"y":0.44558823108673096},{"x":0.6629711985588074,"y":0.44558823108673096}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مناسب","boundary":[0.6629711985588074,0.4161764681339264,0.7184035181999207,0.44558823108673096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6164079904556274,"y":0.4161764681339264},{"x":0.6518846750259399,"y":0.4161764681339264},{"x":0.6518846750259399,"y":0.44558823108673096},{"x":0.6164079904556274,"y":0.44558823108673096}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6164079904556274,0.4161764681339264,0.6518846750259399,0.44558823108673096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5631929039955139,"y":0.4161764681339264},{"x":0.5986696481704712,"y":0.4161764681339264},{"x":0.5986696481704712,"y":0.44558823108673096},{"x":0.5631929039955139,"y":0.44558823108673096}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.5631929039955139,0.4161764681339264,0.5986696481704712,0.44558823108673096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516629695892334,"y":0.4161764681339264},{"x":0.5543237328529358,"y":0.4161764681339264},{"x":0.5543237328529358,"y":0.44558823108673096},{"x":0.516629695892334,"y":0.44558823108673096}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حفظ","boundary":[0.516629695892334,0.4161764681339264,0.5543237328529358,0.44558823108673096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47893568873405457,"y":0.4161764681339264},{"x":0.5099778175354004,"y":0.4161764681339264},{"x":0.5099778175354004,"y":0.44558823108673096},{"x":0.47893568873405457,"y":0.44558823108673096}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.47893568873405457,0.4161764681339264,0.5099778175354004,0.44558823108673096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46341463923454285,"y":0.4161764681339264},{"x":0.4745011031627655,"y":0.4161764681339264},{"x":0.4745011031627655,"y":0.44558823108673096},{"x":0.46341463923454285,"y":0.44558823108673096}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.46341463923454285,0.4161764681339264,0.4745011031627655,0.44558823108673096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4235033392906189,"y":0.4161764681339264},{"x":0.4611973464488983,"y":0.4161764681339264},{"x":0.4611973464488983,"y":0.44558823108673096},{"x":0.4235033392906189,"y":0.44558823108673096}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قطع","boundary":[0.4235033392906189,0.4161764681339264,0.4611973464488983,0.44558823108673096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36807096004486084,"y":0.4161764681339264},{"x":0.4146341383457184,"y":0.4161764681339264},{"x":0.4146341383457184,"y":0.44558823108673096},{"x":0.36807096004486084,"y":0.44558823108673096}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منظم","boundary":[0.36807096004486084,0.4161764681339264,0.4146341383457184,0.44558823108673096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31042128801345825,"y":0.4161764681339264},{"x":0.3658536672592163,"y":0.4161764681339264},{"x":0.3658536672592163,"y":0.44558823108673096},{"x":0.31042128801345825,"y":0.44558823108673096}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بعضی","boundary":[0.31042128801345825,0.4161764681339264,0.3658536672592163,0.44558823108673096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29490020871162415,"y":0.4161764681339264},{"x":0.30376940965652466,"y":0.4161764681339264},{"x":0.30376940965652466,"y":0.44558823108673096},{"x":0.29490020871162415,"y":0.44558823108673096}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.29490020871162415,0.4161764681339264,0.30376940965652466,0.44558823108673096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24168513715267181,"y":0.4161764681339264},{"x":0.2793791592121124,"y":0.4161764681339264},{"x":0.2793791592121124,"y":0.44558823108673096},{"x":0.24168513715267181,"y":0.44558823108673096}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شاخه","boundary":[0.24168513715267181,0.4161764681339264,0.2793791592121124,0.44558823108673096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20842571556568146,"y":0.4161764681339264},{"x":0.23503325879573822,"y":0.4161764681339264},{"x":0.23503325879573822,"y":0.44558823108673096},{"x":0.20842571556568146,"y":0.44558823108673096}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.20842571556568146,0.4161764681339264,0.23503325879573822,0.44558823108673096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15077605843544006,"y":0.4161764681339264},{"x":0.19512194395065308,"y":0.4161764681339264},{"x":0.19512194395065308,"y":0.44558823108673096},{"x":0.15077605843544006,"y":0.44558823108673096}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.15077605843544006,0.4161764681339264,0.19512194395065308,0.44558823108673096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13303770124912262,"y":0.4161764681339264},{"x":0.14855876564979553,"y":0.4161764681339264},{"x":0.14855876564979553,"y":0.44558823108673096},{"x":0.13303770124912262,"y":0.44558823108673096}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.13303770124912262,0.4161764681339264,0.14855876564979553,0.44558823108673096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11751662939786911,"y":0.4161764681339264},{"x":0.12860310077667236,"y":0.4161764681339264},{"x":0.12860310077667236,"y":0.44558823108673096},{"x":0.11751662939786911,"y":0.44558823108673096}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.11751662939786911,0.4161764681339264,0.12860310077667236,0.44558823108673096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8359201550483704,"y":0.4470588266849518},{"x":0.8869179487228394,"y":0.4470588266849518},{"x":0.8869179487228394,"y":0.4691176414489746},{"x":0.8359201550483704,"y":0.4691176414489746}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تشکیل","boundary":[0.8359201550483704,0.4470588266849518,0.8869179487228394,0.4691176414489746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7760531902313232,"y":0.4470588266849518},{"x":0.8159645199775696,"y":0.4470588266849518},{"x":0.8159645199775696,"y":0.4691176414489746},{"x":0.7760531902313232,"y":0.4691176414489746}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تاجی","boundary":[0.7760531902313232,0.4470588266849518,0.8159645199775696,0.4691176414489746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7383592128753662,"y":0.44558823108673096},{"x":0.758314847946167,"y":0.44558823108673096},{"x":0.758314847946167,"y":0.4691176414489746},{"x":0.7383592128753662,"y":0.4691176414489746}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7383592128753662,0.44558823108673096,0.758314847946167,0.4691176414489746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7050997614860535,"y":0.44558823108673096},{"x":0.7317073345184326,"y":0.44558823108673096},{"x":0.7317073345184326,"y":0.4691176414489746},{"x":0.7050997614860535,"y":0.4691176414489746}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هوا","boundary":[0.7050997614860535,0.44558823108673096,0.7317073345184326,0.4691176414489746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6851441264152527,"y":0.44558823108673096},{"x":0.6984478831291199,"y":0.44558823108673096},{"x":0.6984478831291199,"y":0.4691176414489746},{"x":0.6851441264152527,"y":0.4691176414489746}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6851441264152527,0.44558823108673096,0.6984478831291199,0.4691176414489746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6363636255264282,"y":0.44558823108673096},{"x":0.6718403697013855,"y":0.44558823108673096},{"x":0.6718403697013855,"y":0.4691176414489746},{"x":0.6363636255264282,"y":0.4691176414489746}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خوبی","boundary":[0.6363636255264282,0.44558823108673096,0.6718403697013855,0.4691176414489746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6119734048843384,"y":0.44558823108673096},{"x":0.6252771615982056,"y":0.44558823108673096},{"x":0.6252771615982056,"y":0.4691176414489746},{"x":0.6119734048843384,"y":0.4691176414489746}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6119734048843384,0.44558823108673096,0.6252771615982056,0.4691176414489746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5654101967811584,"y":0.44558823108673096},{"x":0.6008869409561157,"y":0.44558823108673096},{"x":0.6008869409561157,"y":0.4691176414489746},{"x":0.5654101967811584,"y":0.4691176414489746}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"میان","boundary":[0.5654101967811584,0.44558823108673096,0.6008869409561157,0.4691176414489746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5077605247497559,"y":0.44558823108673096},{"x":0.5521064400672913,"y":0.44558823108673096},{"x":0.5521064400672913,"y":0.4691176414489746},{"x":0.5077605247497559,"y":0.4691176414489746}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شاخه","boundary":[0.5077605247497559,0.44558823108673096,0.5521064400672913,0.4691176414489746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4811529815196991,"y":0.44558823108673096},{"x":0.5055432319641113,"y":0.44558823108673096},{"x":0.5055432319641113,"y":0.4691176414489746},{"x":0.4811529815196991,"y":0.4691176414489746}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4811529815196991,0.44558823108673096,0.5055432319641113,0.4691176414489746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44124168157577515,"y":0.44558823108673096},{"x":0.4656319320201874,"y":0.44558823108673096},{"x":0.4656319320201874,"y":0.4676470458507538},{"x":0.44124168157577515,"y":0.4676470458507538}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.44124168157577515,0.44558823108673096,0.4656319320201874,0.4676470458507538]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35254988074302673,"y":0.4470588266849518},{"x":0.37472283840179443,"y":0.44558823108673096},{"x":0.37694013118743896,"y":0.46176469326019287},{"x":0.35254988074302673,"y":0.4632352888584137}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"کند","boundary":[0.35254988074302673,0.4470588266849518,0.37694013118743896,0.46176469326019287]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3414634168148041,"y":0.4470588266849518},{"x":0.34811529517173767,"y":0.4470588266849518},{"x":0.34811529517173767,"y":0.4632352888584137},{"x":0.3414634168148041,"y":0.4632352888584137}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":".","boundary":[0.3414634168148041,0.4470588266849518,0.34811529517173767,0.4632352888584137]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9700000286102295}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11751662939786911,"y":0.3955882489681244},{"x":0.8869179487228394,"y":0.3955882489681244},{"x":0.8869179487228394,"y":0.4691176414489746},{"x":0.11751662939786911,"y":0.4691176414489746}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.1125166293978691,0.3885882489681244,0.8919179487228394,0.4761176414489746],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7649667263031006,"y":0.47205883264541626},{"x":0.813747227191925,"y":0.4735293984413147},{"x":0.813747227191925,"y":0.5},{"x":0.762749433517456,"y":0.4985294044017792}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سالها","boundary":[0.7649667263031006,0.47205883264541626,0.813747227191925,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7272727489471436,"y":0.47205883264541626},{"x":0.7560975551605225,"y":0.47205883264541626},{"x":0.7538802623748779,"y":0.4985294044017792},{"x":0.7272727489471436,"y":0.49705880880355835}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قبل","boundary":[0.7272727489471436,0.47205883264541626,0.7538802623748779,0.4985294044017792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6407982110977173,"y":0.4691176414489746},{"x":0.7095343470573425,"y":0.47058823704719543},{"x":0.707317054271698,"y":0.49705880880355835},{"x":0.6385809183120728,"y":0.4955882430076599}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هنگامی","boundary":[0.6407982110977173,0.4691176414489746,0.707317054271698,0.49705880880355835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6031042337417603,"y":0.4691176414489746},{"x":0.6164079904556274,"y":0.4691176414489746},{"x":0.6164079904556274,"y":0.4955882430076599},{"x":0.6008869409561157,"y":0.4941176474094391}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6031042337417603,0.4691176414489746,0.6164079904556274,0.4955882430076599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.521064281463623,"y":0.46617648005485535},{"x":0.5942350625991821,"y":0.4691176414489746},{"x":0.5942350625991821,"y":0.4955882430076599},{"x":0.5188469886779785,"y":0.49264705181121826}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.521064281463623,0.46617648005485535,0.5942350625991821,0.4955882430076599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44124168157577515,"y":0.47058823704719543},{"x":0.5121951103210449,"y":0.47058823704719543},{"x":0.5121951103210449,"y":0.49705880880355835},{"x":0.44124168157577515,"y":0.49705880880355835}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میسوری","boundary":[0.44124168157577515,0.47058823704719543,0.5121951103210449,0.49705880880355835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","