مبانی آمار ریاضی - ویرایش چهارم مبانی آمار ریاضی - ویرایش چهارم

توضیحات

تلاش این کتاب ارایه مباحث مختلف آمار ریاضی در سطح متوسط برای دانشجویان کارشناسی آمار است، یادگیری محتوای این کتاب به خوبی میسر نخواهد شد مگر آنکه دانشجویان مطالب پیش از این درس یعنی احتمال و نظریه توزیعها (احتمال او را به خوبی یاد گرفته باشند، این کتاب شامل دو بخش براوردیابی و آزمون فرض های آماری است. در بخش براوردیابی مباحث بسندگی و کامل بودن روش های پراوردیابی، دستیابی به براوردکرهای نا آریبا با کمترین واریانس و بطور خلاصه برآوردگرهای بیز و مینیماکس و به دنبال آن برآوردگرهای فاصله ای بیان شده اند. در بخش آزمون فرضهای آماری تلاش شده است تا یک معرفی اجمالی از پرتوانترین آزمون ها، پرتوانترین آزمون های یکنواخت، آزمونهای نسبت درستنمایی و آزمون های دنباله ای داشته باشیم

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
-7373
-149149
-193193
-273273
-299299
-347347
-407407
-441441
-485485
-523523
{"id":"3795921","title":"مبانی آمار ریاضی - ویرایش چهارم","price":"۹۹‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۴۹‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۲۴‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۲۹‌,‌۷۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۹۹‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/b39cb8f67d37c618/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/b39cb8f67d37c618/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/b39cb8f67d37c618/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/b39cb8f67d37c618/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/b39cb8f67d37c618/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/b39cb8f67d37c618/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/b39cb8f67d37c618/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/b39cb8f67d37c618/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/b39cb8f67d37c618/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/b39cb8f67d37c618/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9789648476798","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۸","nobat_chap":"4","description":["تلاش این کتاب ارایه مباحث مختلف آمار ریاضی در سطح متوسط برای دانشجویان کارشناسی آمار است، یادگیری محتوای این کتاب به خوبی میسر نخواهد شد مگر آنکه دانشجویان مطالب پیش از این درس یعنی احتمال و نظریه توزیعها (احتمال او را به خوبی یاد گرفته باشند، این کتاب شامل دو بخش براوردیابی و آزمون فرض های آماری است. در بخش براوردیابی مباحث بسندگی و کامل بودن روش های پراوردیابی، دستیابی به براوردکرهای نا آریبا با کمترین واریانس و بطور خلاصه برآوردگرهای بیز و مینیماکس و به دنبال آن برآوردگرهای فاصله ای بیان شده اند. در بخش آزمون فرضهای آماری تلاش شده است تا یک معرفی اجمالی از پرتوانترین آزمون ها، پرتوانترین آزمون های یکنواخت، آزمونهای نسبت درستنمایی و آزمون های دنباله ای داشته باشیم"],"pages_count":"530","keywords":"null","token":"b39cb8f67d37c618","created_at":"2020-06-06 15:52:28","updated_at":"2022-04-05 10:58:04","publisher_id":"178","deleted_at":null,"published_at":"2020-06-06 15:55:40","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه صنعتی اصفهان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","authors":[{"id":"1917919","title":"دکتر احمد پارسیان","firstname":"دکتر","lastname":"احمد پارسیان","token":"e8348196454add71","created_at":"2019-09-14 15:01:35","updated_at":"2019-09-14 15:01:35","role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1917919","title":"دکتر احمد پارسیان","firstname":"دکتر","lastname":"احمد پارسیان","token":"e8348196454add71","created_at":"2019-09-14 15:01:35","updated_at":"2019-09-14 15:01:35","role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"784603","file":"5edb7c74be94a3.32919545.pdf","book_id":"3795921","toc":[{"page":0,"title":"تقدیرنامه "},{"page":1,"title":"شناسنامه "},{"page":5,"title":"فهرست مطالب"},{"page":9,"title":"پیشگفتار"},{"page":17,"title":"فصل 1 - مفاهیم پایه"},{"page":73,"title":"فصل 2 - بسندگی، بسندگی مینیمال و کامل بودن "},{"page":149,"title":"فصل 3 - روش‌های براوردیابی"},{"page":193,"title":"فصل 4 - برآوردگرهای نااریب با کم‌ترین واریانس"},{"page":273,"title":"فصل 5 - براوردگرهای بیز و مینیماکس"},{"page":299,"title":"فصل 6 - برآورد بازه‌ای"},{"page":347,"title":"فصل 7 - آزمون فرض‌ها"},{"page":407,"title":"فصل 8 - پرتوان‌ترین آزمون‌های یکنواخت"},{"page":441,"title":"فصل 9 - آزمون نسبت درستنمایی"},{"page":485,"title":"فصل 10 - تحلیل دنباله‌ای"},{"page":523,"title":"کتاب‌نامه"}],"created_at":"2020-06-06 15:52:29","updated_at":"2022-04-05 10:58:11","process_started_at":"2020-06-06 15:52:29","process_done_at":"2020-06-06 16:05:56","process_failed_at":null,"pages_count":"529","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"ccb90fbd8dae92c071c3b4dda9d389496c786f7aa50e6ecdcacfb2ea41e4d5468275a348fa471139b0003457c3b63855d8455c60a7fc8ce84b1e4524a8bf54e9","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۵۲۹"},"publisher":{"id":178,"title":"دانشگاه صنعتی اصفهان","manager":"دکتر بهرام شریف نبی","shaba":"IR860100004001071803022757","bank_name":"مرکزی","description":"شناسه پرداخت 31907186115400000000000000523","ebook_profit":70,"rent_3_profit":70,"rent_6_profit":70,"rent_12_profit":70,"print_profit":70,"logo":"icons/booketLogoSvg","token":"29b567d11fde731d","slug":"iut","rent_1_week_profit":70,"account":{"title":"دانشگاه صنعتی اصفهان","email":"nashr_sale@of.iut.ac.ir","role":"publisher","confirmed":1,"phone":"09138104164","token":"93894829652f845d","oauth_provider":null,"address":"دانشگاه صنعتی اصفهان","postal_code":"8415683111","invite_code":"wb22cc","inviter_id":null,"change_password_at":"2020-08-19 07:58:56","created_at":"2020-06-06 14:58:18","updated_at":"2020-08-19 07:59:57","bazaar_credit":0,"description":"nashr_sale@of.iut.ac.ir"},"city":{"title":"اصفهان","token":"3e980dd786b4dbd2"}},"study_subjects":[{"id":"7465","title":"آمار ریاضی ۱","token":"f1e69ab2eacd8563","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:25:30","updated_at":"2021-12-25 19:11:54","study_fields":[{"id":"364","title":"آمار","degree_id":"7","token":"2dec0397f40af88c","books_count":"22","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-03-13 11:57:12","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"7468","title":"آمار ریاضی ۲","token":"73807c6d10454108","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:25:30","updated_at":"2020-06-06 15:55:40","study_fields":[{"id":"364","title":"آمار","degree_id":"7","token":"2dec0397f40af88c","books_count":"22","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-03-13 11:57:12","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"مبانی-آمار-ریاضی---ویرایش-چهارم","urlify":"مبانی-آمار-ریاضی---ویرایش-چهارم","pages_count_fa":"۵۳۰","authorTitle":"دکتر احمد پارسیان","tocStr":"تقدیرنامه , شناسنامه , فهرست مطالب, پیشگفتار, فصل 1 - مفاهیم پایه, فصل 2 - بسندگی، بسندگی مینیمال و کامل بودن , فصل 3 - روش‌های براوردیابی, فصل 4 - برآوردگرهای نااریب با کم‌ترین واریانس, فصل 5 - براوردگرهای بیز و مینیماکس, فصل 6 - برآورد بازه‌ای, فصل 7 - آزمون فرض‌ها, فصل 8 - پرتوان‌ترین آزمون‌های یکنواخت, فصل 9 - آزمون نسبت درستنمایی, فصل 10 - تحلیل دنباله‌ای, کتاب‌نامه","url":"/preview/b39cb8f67d37c618/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C---%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85"}
{"toc":[{"page":0,"title":"تقدیرنامه "},{"page":1,"title":"شناسنامه "},{"page":5,"title":"فهرست مطالب"},{"page":9,"title":"پیشگفتار"},{"page":17,"title":"فصل 1 - مفاهیم پایه"},{"page":73,"title":"فصل 2 - بسندگی، بسندگی مینیمال و کامل بودن "},{"page":149,"title":"فصل 3 - روش‌های براوردیابی"},{"page":193,"title":"فصل 4 - برآوردگرهای نااریب با کم‌ترین واریانس"},{"page":273,"title":"فصل 5 - براوردگرهای بیز و مینیماکس"},{"page":299,"title":"فصل 6 - برآورد بازه‌ای"},{"page":347,"title":"فصل 7 - آزمون فرض‌ها"},{"page":407,"title":"فصل 8 - پرتوان‌ترین آزمون‌های یکنواخت"},{"page":441,"title":"فصل 9 - آزمون نسبت درستنمایی"},{"page":485,"title":"فصل 10 - تحلیل دنباله‌ای"},{"page":523,"title":"کتاب‌نامه"}],"pages_count":529,"version":"6.15.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"b39cb8f67d37c618","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/b39cb8f67d37c618/pages/e27d339e7d3d673f51cd2ebbe07c6e26.jpg","blurred":"/storage/books/b39cb8f67d37c618/pages/41a29059019ad79eccb253a7d5909889.jpg"},"info":{"width":583.2,"height":790.2,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/b39cb8f67d37c618/pages/627514d4b533ea9465785a047ce3226c.jpg","blurred":"/storage/books/b39cb8f67d37c618/pages/8f1048572df3d46357ac36098bb69d17.jpg"},"info":{"width":481.889771,"height":700.157471,"margin":[0.34041,0.182,0.307,0.23974]},"elements":[{"words":[{"str":"ان","boundary":[0.6028579926009676,0.1820039616487931,0.6303595060124237,0.21765022842982695],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.60286,0.182,0.63036,0.21765],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ار","boundary":[0.46944202930590945,0.18200399021379565,0.5076644716743739,0.2176502569948295],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.4365696930304835,0.18200399021379565,0.4592994571956118,0.2176502569948295],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.43657,0.182,0.50766,0.21765],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"پدیدآورنده","boundary":[0.4378822081284643,0.6215444560149527,0.562776278145983,0.6458804385699399],"dir":"rtl"},{"str":"رس","boundary":[0.46119475318765385,0.6690554097597424,0.491133002281553,0.6918488536077478],"dir":"rtl"},{"str":"استاد","boundary":[0.6534302773154321,0.7074743117110915,0.6929986849627485,0.7246118850385067],"dir":"rtl"},{"str":"آمار","boundary":[0.6155799617502155,0.7074743117110915,0.6469107126944552,0.7246118850385067],"dir":"rtl"},{"str":"دانشکده","boundary":[0.544389565153324,0.7074743117110915,0.6090476217332979,0.7246118850385067],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.527927371174683,0.7074743117110917,0.5377628258475733,0.7246118850385068],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4763696833066832,0.7074743117110915,0.4825697547333913,0.7246118850385067],"dir":"ltr"},{"str":"آمار","boundary":[0.4385549217255965,0.7074743117110915,0.46984953658172235,0.7246118850385067],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4214698784896481,0.7074743117110915,0.43194703000345763,0.7246118850385067],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.37701167120229256,0.7074743117110915,0.41486198676750924,0.7246118850385067],"dir":"rtl"},{"str":"کامپ","boundary":[0.3404063498994671,0.7074743117110915,0.37049401033230683,0.7246118850385067],"dir":"rtl"},{"str":"تهران","boundary":[0.4462453219410629,0.7431234349923883,0.48837592778038047,0.7602610083198034],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.34041,0.62154,0.693,0.76026],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/b39cb8f67d37c618/pages/54bd75825363eed2f1a3de3223ec05c8.jpg","blurred":"/storage/books/b39cb8f67d37c618/pages/6018d6e11fe4f7d547fec5e669b0eb71.jpg"},"info":{"width":481.889771,"height":700.157471,"margin":[0.14713,0.13869,0.14613,0.12107]},"elements":[{"words":[{"str":"ا\u0000رات","boundary":[0.8035572973388555,0.142129192534175,0.8388695606904677,0.16011891702002573],"dir":"rtl"},{"str":"دا\u0000ه","boundary":[0.7794010977253136,0.14280721143658281,0.8026868036590883,0.16011891702002573],"dir":"rtl"},{"str":"\u0000\u0000\u0000\u0000","boundary":[0.7624608325624742,0.13869179437778234,0.7784733347245091,0.1561611787757387],"dir":"ltr"},{"str":"ی","boundary":[0.7557442865912173,0.14433669593736304,0.7626395128441108,0.1601031491385744],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7515109383801386,0.14433669593736304,0.7548455869709884,0.1601031491385744],"dir":"rtl"},{"str":"\u0000\u0000","boundary":[0.741798061532209,0.14141963786886455,0.7516025692937982,0.15718609107007592],"dir":"ltr"},{"str":"ھان","boundary":[0.7253731476279873,0.1443366673723603,0.7417751538037939,0.1601031491385744],"dir":"rtl"},{"str":"شماره","boundary":[0.8051128896031288,0.18068067451214842,0.853070068590437,0.1978182478395635],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.7557613170419424,0.18068067451214842,0.7985642197829511,0.1978182478395635],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.1768140851447954,0.18068067451214842,0.18789453408007692,0.1978182478395635],"dir":"ltr"},{"str":"67","boundary":[0.7204034799900327,0.18068067451214842,0.7426888772868349,0.1978182478395635],"dir":"ltr"},{"str":"مباني","boundary":[0.8062618888832982,0.22201488049250567,0.8532246371338728,0.24206608408810365],"dir":"rtl"},{"str":"آمار","boundary":[0.7620667963919077,0.22201488049250567,0.7986872520686894,0.24206608408810365],"dir":"rtl"},{"str":"رياضي","boundary":[0.6897290148123937,0.22201488049250567,0.7544047599217457,0.24206608408810365],"dir":"rtl"},{"str":"يش","boundary":[0.6139065919288833,0.2235834115665674,0.6431141573245804,0.24072098489398247],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.567266695727393,0.2235834115665674,0.5771021504002832,0.24072098489398247],"dir":"rtl"},{"str":"پدیدآورنده","boundary":[0.7609947794471861,0.25367968579456895,0.8371560626050308,0.2694461389957803],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5859337902401751,0.25367968579456895,0.5900800890832771,0.2694461389957803],"dir":"ltr"},{"str":".....................................","boundary":[0.5916608261020755,0.25367968579456895,0.7573753168543601,0.2694461389957803],"dir":"ltr"},{"str":"احمد","boundary":[0.5220367123374295,0.25367968579456895,0.5590287503737033,0.2694461389957803],"dir":"rtl"},{"str":"پارسیان","boundary":[0.4646604129723268,0.25367968579456895,0.5162858480394223,0.2694461389957803],"dir":"rtl"},{"str":"تار","boundary":[0.7796646092328031,0.2747613718600169,0.7989987320150026,0.29052782506122826],"dir":"rtl"},{"str":"........","boundary":[0.5916608095007685,0.2747613432950143,0.6273899935095323,0.2905277964962256],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6320013192394572,0.2747613432950143,0.7753051958847245,0.2905277964962256],"dir":"ltr"},{"str":"هدیه","boundary":[0.5191861609760291,0.2747613432950143,0.5523442752222271,0.2905277964962256],"dir":"rtl"},{"str":"شهبازي","boundary":[0.4599412839580693,0.2747613432950143,0.5134928666147651,0.29052782506122826],"dir":"rtl"},{"str":".................","boundary":[0.5916608095007685,0.2958430007954596,0.667730503248221,0.31160945399667095],"dir":"ltr"},{"str":"هدیه","boundary":[0.5191940586070075,0.2958430007954596,0.5523511475407517,0.31160945399667095],"dir":"rtl"},{"str":"شهبازي","boundary":[0.4599413711149308,0.2958430007954596,0.513501190039952,0.31160945399667095],"dir":"rtl"},{"str":"ناشر","boundary":[0.8070621797863394,0.3167512115999402,0.8374149199361194,0.3325176648011515],"dir":"rtl"},{"str":"...............","boundary":[0.5916608095007685,0.3167512115999402,0.658764418346618,0.3325176648011515],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6633849071679091,0.3167512115999402,0.8066887838131762,0.3325176648011515],"dir":"ltr"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.44022026187468194,0.3167512115999402,0.4920854956267581,0.3325176648011515],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتی","boundary":[0.38757346866983544,0.3167512115999402,0.4345206648928847,0.3325176648011515],"dir":"rtl"},{"str":"اصفهان","boundary":[0.33142901470718283,0.3167512115999402,0.38185378102082845,0.3325176648011515],"dir":"rtl"},{"str":"لیتوگرافی،","boundary":[0.7671989063031887,0.3378328691003855,0.837082757874103,0.35359932230159685],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.7256611641799545,0.3378328691003855,0.7615009987418885,0.35359932230159685],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7107259938104952,0.3378328691003855,0.719943258219212,0.35359932230159685],"dir":"rtl"},{"str":"صحافی","boundary":[0.6521830279730091,0.3378328691003855,0.7050080878497526,0.35359932230159685],"dir":"rtl"},{"str":"............","boundary":[0.5916608095007685,0.3378328691003855,0.6453175817670551,0.35359932230159685],"dir":"ltr"},{"str":"چاپخانه","boundary":[0.5050077452256192,0.3378328691003855,0.559074565830533,0.35359932230159685],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.4472071190412351,0.3378328691003855,0.49924586001515064,0.35359932230159685],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتی","boundary":[0.39456032583638856,0.3378328691003855,0.4415075220594379,0.35359932230159685],"dir":"rtl"},{"str":"اصفهان","boundary":[0.338415871873736,0.3378328691003855,0.38884063818738157,0.35359932230159685],"dir":"rtl"},{"str":"139","boundary":[0.4646603631684059,0.35891452660083084,0.4944312470164468,0.3746809798020422],"dir":"ltr"},{"str":".......","boundary":[0.5916608095007685,0.35891452660083084,0.6229069510587308,0.3746809798020422],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6275114044701313,0.35891452660083084,0.7708152811153984,0.3746809798020422],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.5177146621773799,0.37999618410127617,0.5379880018245915,0.3957626373024875],"dir":"ltr"},{"str":"........","boundary":[0.5916608095007685,0.37999618410127617,0.6273899935095323,0.3957626373024875],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6320013192394572,0.37999618410127617,0.7753051958847245,0.3957626373024875],"dir":"ltr"},{"str":"............","boundary":[0.5916608095007685,0.40107784160172144,0.6453175817670552,0.4168442948029328],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6499380705883461,0.40107784160172144,0.7932419472336133,0.4168442948029328],"dir":"ltr"},{"str":"قیمت","boundary":[0.797853208633474,0.42215949910216694,0.8372774092355656,0.4379259523033783],"dir":"rtl"},{"str":"350000","boundary":[0.4972809435293035,0.42215949910216694,0.5589943203006897,0.4379259523033784],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.5859337902401751,0.42215949910216694,0.5900800890832771,0.4379259523033783],"dir":"ltr"},{"str":".............................................","boundary":[0.5916608261020755,0.42215949910216694,0.7932488195521379,0.4379259523033784],"dir":"ltr"},{"str":"ریال","boundary":[0.46117828884149525,0.42215949910216694,0.491622659904935,0.4379259523033783],"dir":"rtl"},{"str":"سرشناسه","boundary":[0.793848558366681,0.45865501122211116,0.845296516991227,0.4715078341551397],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6660410104451044,0.45865501122211116,0.6694210759663541,0.4715078341551397],"dir":"ltr"},{"str":"پارسيان","boundary":[0.6187948322314565,0.45865501122211116,0.661335062868558,0.4715078341551397],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6147984826181339,0.45865501122211116,0.6188881751548945,0.4715078341551397],"dir":"ltr"},{"str":"احمد،","boundary":[0.5762170452877282,0.45865501122211116,0.6101111139792175,0.4715078341551397],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.525908237218009,0.45865501122211116,0.5341249710818203,0.4715078341551397],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳۳۰","boundary":[0.5391110491116857,0.45865501122211116,0.57151118901837,0.4715078341551397],"dir":"ltr"},{"str":"عنوان","boundary":[0.8137760241431345,0.47801351350395005,0.8453394473484269,0.4908663364369785],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8015510845257978,0.47801351350395005,0.8090957256678908,0.4908663364369785],"dir":"rtl"},{"str":"نام","boundary":[0.7821559276443878,0.47801351350395005,0.7968707860505542,0.4908663364369785],"dir":"rtl"},{"str":"پديدآور","boundary":[0.7328393779082728,0.47801351350395005,0.777475629169144,0.4908663364369785],"dir":"rtl"},{"str":"بان:","boundary":[0.6512661077657996,0.47801351350395005,0.6559568038641767,0.4908663364369785],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5946300902079119,0.47801351350395005,0.6016066602053207,0.4908663364369785],"dir":"rtl"},{"str":"پارس","boundary":[0.42232144620475875,0.47801351350395005,0.44684092703017764,0.4908663364369785],"dir":"rtl"},{"str":"باز","boundary":[0.27466300379303965,0.47801351350395005,0.29042419329544145,0.4908663364369785],"dir":"rtl"},{"str":"وضعيت","boundary":[0.8017116532652029,0.49777272475001555,0.845235679426779,0.5099400447499474],"dir":"rtl"},{"str":"ويراست","boundary":[0.75300789067797,0.49777272475001555,0.7972920740830584,0.5099399876199421],"dir":"rtl"},{"str":"۴.","boundary":[0.6018626834475805,0.49738487003697196,0.6019205740725301,0.5102376929700004],"dir":"ltr"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.787107080967693,0.5169233318353751,0.8453936030943475,0.5297761547684036],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.7607202353336527,0.5169233318353751,0.7820463945892722,0.5297761547684036],"dir":"rtl"},{"str":"اصفها:","boundary":[0.6427413113741897,0.5169233318353751,0.6614844248271042,0.5297761547684036],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.6202196138751407,0.5169233318353751,0.629145974754463,0.5297761547684036],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6121645619210438,0.5169233318353751,0.6153960176091805,0.5297761547684036],"dir":"ltr"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.5650348628614311,0.5169233318353751,0.6074871404185019,0.5297761547684036],"dir":"rtl"},{"str":"صنعت","boundary":[0.5333780741322272,0.5169233318353751,0.5603574413588892,0.5297761547684036],"dir":"rtl"},{"str":"اصفهان","boundary":[0.47604954847651243,0.5169233318353751,0.5172079153761493,0.5297761547684036],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.46729125715349523,0.5169233318353751,0.4713809496902559,0.5297761547684036],"dir":"ltr"},{"str":"مرکز","boundary":[0.43576887814869175,0.5169233318353751,0.46262265836723887,0.5297761547684036],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.4096228575061411,0.5169233318353751,0.4310731129470842,0.5297761547684036],"dir":"rtl"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.787129490241867,0.5362946883683971,0.8454160123685215,0.5491475113014256],"dir":"rtl"},{"str":"ظاهري","boundary":[0.7423072070147759,0.5362946883683971,0.7824252203817609,0.5491475113014256],"dir":"rtl"},{"str":"ص.","boundary":[0.5650143669474155,0.5362946883683971,0.5883386864835527,0.5491475113014256],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5616048790941673,0.5362946883683971,0.5648575020281973,0.5491475113014256],"dir":"ltr"},{"str":"جدول،","boundary":[0.5172041804971204,0.5362946883683971,0.5568956417278025,0.5491475113014256],"dir":"rtl"},{"str":"نمودار.وز","boundary":[0.4584377264152386,0.5362946883683971,0.5122898659852715,0.5491475113014256],"dir":"rtl"},{"str":"فروست","boundary":[0.8010755285361724,0.5556531906502359,0.8454272170056087,0.5685060135832644],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6660409772424907,0.5556531906502359,0.6694210427637404,0.5685060135832644],"dir":"ltr"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.6113484675219246,0.5556531906502359,0.6613873179723502,0.5685060135832644],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.5642601148732758,0.5556531906502359,0.6066751494742223,0.5685060135832644],"dir":"rtl"},{"str":"صنعت","boundary":[0.5326310983264263,0.5556531906502359,0.5595867968255734,0.5685060135832644],"dir":"rtl"},{"str":"اصفهان؛","boundary":[0.47124432458245014,0.5556531906502359,0.5165206976348125,0.5685060135832644],"dir":"rtl"},{"str":"شماره","boundary":[0.4323104482294099,0.5556531906502359,0.4665647721361713,0.5685060135832644],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.3978689422247974,0.5556531906502359,0.427630895783131,0.5685060135832644],"dir":"rtl"},{"str":"شابک","boundary":[0.8120187240911574,0.5750245471832578,0.8454645657958986,0.5878773701162863],"dir":"rtl"},{"str":"وضعيت","boundary":[0.7996599384492349,0.5943959037162798,0.8454514937192972,0.6072487266493083],"dir":"rtl"},{"str":"فهرست","boundary":[0.7512709166843884,0.5943959037162798,0.7949819587735923,0.6072487266493083],"dir":"rtl"},{"str":"يادداشت","boundary":[0.7960894650324503,0.6139343655146828,0.8454272170056085,0.6267871884477113],"dir":"rtl"},{"str":"تابنامه.","boundary":[0.6182905488566596,0.6139343655146828,0.6550118794698383,0.6267871884477113],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.8033164559535753,0.6332928677965217,0.8455205889813335,0.6461456907295502],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.8033164559535753,0.6526642243295437,0.8455205889813335,0.6655170472625722],"dir":"rtl"},{"str":"Mathematical","boundary":[0.35458586233406475,0.650993585645107,0.4330224608565099,0.6609328068749551],"dir":"ltr"},{"str":"statistics--Study","boundary":[0.4377533527268003,0.6509936142101096,0.5301256050110266,0.6609328068749551],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.5351048831455691,0.6509936142101096,0.5558552449539337,0.6609328068749551],"dir":"ltr"},{"str":"teaching","boundary":[0.5595073895021523,0.6509936142101096,0.6075657993163752,0.6609328068749551],"dir":"ltr"},{"str":"(Higher)","boundary":[0.6125450774509177,0.6509936142101096,0.6610988156874572,0.6609328068749551],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6660970004279255,0.6526642243295437,0.6694770659491752,0.6655170472625722],"dir":"ltr"},{"str":"موضوع","boundary":[0.8033164912313526,0.6722026861279468,0.8455206242591109,0.6850555090609752],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.8033164559535755,0.6917411479263499,0.8455205889813338,0.7045939708593784],"dir":"rtl"},{"str":"Mathematical","boundary":[0.3192196831254175,0.6900701950268843,0.3976563003243329,0.7000094162567323],"dir":"ltr"},{"str":"statistics","boundary":[0.40263702256506295,0.6900701950268843,0.45201678954085955,0.7000093876917297],"dir":"ltr"},{"str":"--","boundary":[0.4561801476794576,0.6900701950268843,0.46563904320766336,0.7000093876917297],"dir":"ltr"},{"str":"Problems,","boundary":[0.4696247762851974,0.6900701950268843,0.5269095805314365,0.7000093876917297],"dir":"ltr"},{"str":"exercises,","boundary":[0.5316260313398518,0.6900701950268843,0.587915846422895,0.7000093876917297],"dir":"ltr"},{"str":"etc","boundary":[0.5921340805966185,0.6900701950268843,0.609151919477483,0.7000093876917297],"dir":"ltr"},{"str":"(Higher)","boundary":[0.6128006842461075,0.6900701950268843,0.6614497334910229,0.7000093876917297],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6660409772424907,0.6917411479263499,0.6694210427637404,0.7045939708593784],"dir":"ltr"},{"str":"شناسه","boundary":[0.810743262902752,0.7111125044593718,0.8453095683161949,0.7239653273924003],"dir":"rtl"},{"str":"افزوده","boundary":[0.7716820305779016,0.7111125044593718,0.8060746641164956,0.7239653273924003],"dir":"rtl"},{"str":"باز:","boundary":[0.6428821275788796,0.7111125044593718,0.6452563754460767,0.7239653273924003],"dir":"rtl"},{"str":"شناسه","boundary":[0.810743262902752,0.7304710067412106,0.8453095683161949,0.743323829674239],"dir":"rtl"},{"str":"افزوده","boundary":[0.7716820305779016,0.7304710067412106,0.8060746641164956,0.743323829674239],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6660559167586065,0.7304710067412106,0.6694359822798563,0.743323829674239],"dir":"ltr"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.6190151153882866,0.7304710067412106,0.6613873179723501,0.743323829674239],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتي","boundary":[0.5759379109586723,0.7304710067412106,0.6143465166020301,0.743323829674239],"dir":"rtl"},{"str":"اصفهان،","boundary":[0.5260982407351013,0.7304710067412106,0.571232940530709,0.743323829674239],"dir":"rtl"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.4713790822507415,0.7304710067412106,0.5214413381561075,0.743323829674239],"dir":"rtl"},{"str":"بندي","boundary":[0.7985750270262532,0.752927383558191,0.8267920380903871,0.7657802064912196],"dir":"rtl"},{"str":"QA","boundary":[0.6167777734381501,0.7512547453235702,0.6376595489095784,0.7611939379884156],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6660409772424906,0.752927383558191,0.6694210427637403,0.7657802064912196],"dir":"ltr"},{"str":"بندي","boundary":[0.7985132304636313,0.772298740091213,0.8266762568404881,0.7851515630242415],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6660970004279256,0.772298740091213,0.6694770659491753,0.7851515630242415],"dir":"ltr"},{"str":"شماره","boundary":[0.8111746414306023,0.7933797120315953,0.8453487845459994,0.8062325349646238],"dir":"rtl"},{"str":"کتابشناسي","boundary":[0.7482735122081778,0.7933797120315953,0.8065060426443458,0.8062325349646238],"dir":"rtl"},{"str":"ملي","boundary":[0.7223815921172562,0.7933797120315953,0.7435900786220397,0.8062325349646238],"dir":"rtl"},{"str":"۵۸۵۲۵۲۵","boundary":[0.6048449615254439,0.7933797120315953,0.660942790586854,0.8062325349646238],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6653500246221246,0.7933797120315953,0.6687300901433743,0.8062325349646238],"dir":"ltr"},{"str":"حق","boundary":[0.6653705664567843,0.8139041350652817,0.6872382831716094,0.8267569579983102],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.6300012620521054,0.8139041350652817,0.6604592005336424,0.8267569579983102],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.5983088962475611,0.8139041350652817,0.6250561394028703,0.8267569579983102],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.49129345723339707,0.8139041350652817,0.536007428968647,0.8267569579983102],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتی","boundary":[0.44641943700220993,0.8139041350652817,0.48640263314491483,0.8267569579983102],"dir":"rtl"},{"str":"اصفهان","boundary":[0.3981983474929533,0.8139041350652817,0.44149071282112773,0.8267569579983102],"dir":"rtl"},{"str":"محفوظ","boundary":[0.3503334875621392,0.8139041350652817,0.3932621331516149,0.8267569579983102],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.31300153702577765,0.8139041350652817,0.3453736010096799,0.8267569579983102],"dir":"rtl"},{"str":"اصفهان:","boundary":[0.8137647800372173,0.8316262811291204,0.8538736459297037,0.8444791040621489],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.7724290063837026,0.8316262811291204,0.8095312946578399,0.8444791040621489],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتی","boundary":[0.73358252960302,0.8316262811291204,0.7681955210043253,0.8444791040621489],"dir":"rtl"},{"str":"اصفهان","boundary":[0.6929955991948208,0.8316262811291204,0.729599281118586,0.8444791040621489],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4945446694281459,0.8316262811291204,0.4986343619649065,0.8444791040621489],"dir":"ltr"},{"str":"تلفن:","boundary":[0.4646637697565902,0.8316262811291204,0.49055955350419744,0.8444791040621489],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.3672861362728532,0.8316262811291204,0.37294447800179603,0.8444791040621489],"dir":"ltr"},{"str":"دورنگار:","boundary":[0.32072153197873127,0.8316262811291204,0.36330102034890466,0.8444791040621489],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.22930663286480094,0.8316262811291204,0.2550026005843565,0.8444791040621489],"dir":"rtl"},{"str":"خرید","boundary":[0.19397467725041206,0.8316262811291204,0.22463803407854446,0.8444791040621489],"dir":"rtl"},{"str":"اینترنتی","boundary":[0.14713458219907516,0.8316262811291204,0.18925966872474198,0.8444791040621489],"dir":"rtl"},{"str":"کلیه","boundary":[0.8307080587522992,0.8487609979562727,0.8531173329263303,0.8616138208893012],"dir":"rtl"},{"str":"کتابهاي","boundary":[0.7719416046704176,0.8487609979562727,0.8259714608098082,0.8616138208893012],"dir":"rtl"},{"str":"منتشره","boundary":[0.7296086183161586,0.8487609979562727,0.7672021301569538,0.8616138208893012],"dir":"rtl"},{"str":"نتشارات","boundary":[0.6743137342917371,0.8487609979562727,0.7211565870735198,0.8616138208893012],"dir":"rtl"},{"str":"میتوانید","boundary":[0.6207779782899772,0.8487609979562727,0.6690475548608398,0.8616138208893012],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6053398558235843,0.8487609979562727,0.6159715889791451,0.8616138208893012],"dir":"rtl"},{"str":"وبگاه","boundary":[0.5704784949668502,0.8487609979562727,0.6001110251829771,0.8616138208893012],"dir":"rtl"},{"str":"http","boundary":[0.39368422285933935,0.846205096365743,0.41996200371723597,0.8576868277375704],"dir":"ltr"},{"str":"://","boundary":[0.4200871205045769,0.8462051249307457,0.433844962440591,0.8576868277375704],"dir":"ltr"},{"str":"publication.iut.ac.ir","boundary":[0.4340318035096868,0.8462051249307457,0.5655845983914857,0.8576868277375704],"dir":"ltr"},{"str":"مراجعه","boundary":[0.3488769175388868,0.8487609979562727,0.3887224744598284,0.8616138208893012],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.33642669829569805,0.8487609979562727,0.3441103711211269,0.8616138208893012],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.3227308968963361,0.8487609979562727,0.3316379565476694,0.8616138208893012],"dir":"rtl"},{"str":"مستقیما","boundary":[0.276497364011172,0.8487609979562727,0.31800254004561546,0.8616138208893012],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.262272949620363,0.8487609979562727,0.27191786770672083,0.8616138208893012],"dir":"rtl"},{"str":"کتابفروشی","boundary":[0.19982309478519397,0.8487609979562727,0.25772345995698676,0.8616138208893012],"dir":"rtl"},{"str":"واقع","boundary":[0.8295422697528688,0.866075674299989,0.8534179906881652,0.8789284972330175],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8120261938492155,0.866075674299989,0.8249750194427763,0.8789284972330175],"dir":"rtl"},{"str":"کتابخانه","boundary":[0.7653010772930735,0.866075674299989,0.8075443390144093,0.8789284972330175],"dir":"rtl"},{"str":"مرکزي","boundary":[0.7230093406748034,0.866075674299989,0.7607294978253439,0.8789284972330175],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.6776245646678404,0.866075674299989,0.7183983789105993,0.8789284972330175],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتی","boundary":[0.6358475593244939,0.866075674299989,0.6730774893331363,0.8789284972330175],"dir":"rtl"},{"str":"اصفهان","boundary":[0.5915373692464637,0.866075674299989,0.6312449767687639,0.8789284972330175],"dir":"rtl"},{"str":")تلفن","boundary":[0.556291556975174,0.866075674299989,0.5869194324525308,0.8789284972330175],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.48456880754167325,0.866075674299989,0.4902271492706161,0.8789284972330175],"dir":"ltr"},{"str":"33913952","boundary":[0.4900534773957673,0.866075674299989,0.5521178296602606,0.8789284972330175],"dir":"ltr"},{"str":"خریداري","boundary":[0.428421281234949,0.866075674299989,0.4793399769010661,0.8789284972330175],"dir":"rtl"},{"str":"فر","boundary":[0.4121065520604296,0.866075674299989,0.4238097954978173,0.8789284972330175],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.14713,0.13869,0.85387,0.87893],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/b39cb8f67d37c618/pages/807af19ea6e427038d34b1d545a58c10.jpg","blurred":"/storage/books/b39cb8f67d37c618/pages/dbfb28f209c5570d2770af2ac57225dc.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.18941,0.38833,0.33294,0.55197]},"elements":[{"words":[{"str":"x","boundary":[0.6109803921568627,0.3883332070707071,0.6196078431372549,0.38848472222222225],"dir":"ltr"},{"str":"s","boundary":[0.6309803921568627,0.3883332070707071,0.6401960784313725,0.38848472222222225],"dir":"ltr"},{"str":"Ok","boundary":[0.6458823137254902,0.3883332070707071,0.6613725882352941,0.38848472222222225],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.6196078431372549,0.3886362373737374,0.6252941176470589,0.38878775252525255],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.6401960784313725,0.3886362373737374,0.6458823529411765,0.38878775252525255],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.6613725490196078,0.3886362373737374,0.6670588235294118,0.38878775252525255],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.61098,0.38833,0.66706,0.38879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C","boundary":[0.1945098235294118,0.4475756010101011,0.21196080392156866,0.4477271161616162],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.24960786274509808,0.4475756010101011,0.2568627647058824,0.4477271161616162],"dir":"ltr"},{"str":"j\u0002kL","boundary":[0.26823531372549025,0.4475756010101011,0.30509805882352947,0.4477271161616162],"dir":"ltr"},{"str":"uD","boundary":[0.3303921764705883,0.4475756010101011,0.3500000588235294,0.4477271161616162],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.3621568823529412,0.4475756010101011,0.3694117843137255,0.4477271161616162],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.39941180392156866,0.4475756010101011,0.4058823921568628,0.4477271161616162],"dir":"ltr"},{"str":"u","boundary":[0.4174510196078432,0.4475756010101011,0.4300000392156863,0.4477271161616162],"dir":"ltr"},{"str":"wW","boundary":[0.45803925490196085,0.4475756010101011,0.47803925490196086,0.4477271161616162],"dir":"ltr"},{"str":"xD","boundary":[0.4929411764705883,0.4475756010101011,0.5086274509803923,0.4477271161616162],"dir":"ltr"},{"str":"w\u0002","boundary":[0.5207843529411766,0.4475756010101011,0.5350980784313727,0.4477271161616162],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.5460784705882354,0.4475756010101011,0.5547059215686275,0.4477271161616162],"dir":"ltr"},{"str":"QUt","boundary":[0.577450980392157,0.4475756010101011,0.6050980980392158,0.4477271161616162],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.18941180392156864,0.4478786313131314,0.19450984313725492,0.44803014646464656],"dir":"ltr"},{"str":"U\u0004","boundary":[0.21196080392156866,0.4478786313131314,0.2284313921568628,0.44803014646464656],"dir":"ltr"},{"str":"xO","boundary":[0.23431374509803923,0.4478786313131314,0.24960786274509808,0.44803014646464656],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.2568627647058824,0.4478786313131314,0.2625490392156863,0.44803014646464656],"dir":"ltr"},{"str":"Dw","boundary":[0.3050980784313726,0.4478786313131314,0.33039215686274515,0.44803014646464656],"dir":"ltr"},{"str":"W","boundary":[0.35000001960784316,0.4478786313131314,0.3621568823529412,0.44803014646464656],"dir":"ltr"},{"str":"v\u0005\u0004","boundary":[0.3694117647058824,0.4478786313131314,0.406666705882353,0.44803014646464656],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.4058823529411765,0.4478786313131314,0.41156862745098044,0.44803014646464656],"dir":"ltr"},{"str":"tj","boundary":[0.4300000392156863,0.4478786313131314,0.4639216078431373,0.44803014646464656],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.47803925490196086,0.4478786313131314,0.48686278431372554,0.44803014646464656],"dir":"ltr"},{"str":"U","boundary":[0.5086274901960786,0.4478786313131314,0.5207843529411766,0.44803014646464656],"dir":"ltr"},{"str":"B","boundary":[0.5350980784313727,0.4478786313131314,0.5407843529411767,0.44803014646464656],"dir":"ltr"},{"str":"ms","boundary":[0.5547059215686275,0.4478786313131314,0.5833333725490197,0.44803014646464656],"dir":"ltr"},{"str":"y","boundary":[0.6050980784313728,0.4478786313131314,0.6147059215686276,0.44803014646464656],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.18941,0.44758,0.61471,0.44803],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/b39cb8f67d37c618/pages/571da6dbf788488bb272887ff45a8880.jpg","blurred":"/storage/books/b39cb8f67d37c618/pages/7f720574427718826a86410b8e9af5d7.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/b39cb8f67d37c618/pages/3199e8649931bb5413c394d552dc1ad7.jpg","blurred":"/storage/books/b39cb8f67d37c618/pages/24a0567d9363ebec7b939b3b2d86f3ee.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.12118,0.12045,0.30529,0.18023]},"elements":[{"words":[{"str":"B","boundary":[0.14235298039215677,0.16515151515151516,0.14627454901960776,0.1653030303030303],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14235,0.16515,0.14627,0.1653],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Gv","boundary":[0.1264706274509803,0.16704545454545455,0.14235298039215677,0.1671969696969697],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12647,0.16705,0.14235,0.1672],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"y","boundary":[0.14784319607843127,0.19757568181818183,0.156666725490196,0.19772719696969698],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14784,0.19758,0.15667,0.19773],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Ci","boundary":[0.12647064705882344,0.19946962121212122,0.14784319607843127,0.19962113636363638],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12647,0.19947,0.14784,0.19962],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v","boundary":[0.1327451372549017,0.2301515151515152,0.1366667058823527,0.23030303030303034],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13275,0.23015,0.13667,0.2303],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.12647064705882324,0.23204545454545458,0.13274515686274482,0.23219696969696973],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12647,0.23205,0.13275,0.2322],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3401960784313725,0.12045454545454548,0.36117647058823527,0.12060606060606063],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002\u0003","boundary":[0.36745098039215685,0.12045454545454548,0.3892156862745098,0.12060606060606063],"dir":"ltr"},{"str":"C","boundary":[0.4072549019607843,0.12045454545454548,0.42823529411764705,0.12060606060606063],"dir":"ltr"},{"str":"Qy","boundary":[0.44274509803921563,0.12045454545454548,0.4613725490196078,0.12060606060606063],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3402,0.12045,0.46137,0.12061],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"r","boundary":[0.36117647058823527,0.12409090909090911,0.36745098039215685,0.12424242424242427],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36118,0.12409,0.36745,0.12424],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.3892156862745098,0.12409090909090911,0.39999999999999997,0.12424242424242427],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38922,0.12409,0.4,0.12424],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U","boundary":[0.42823529411764705,0.12409090909090911,0.44274509803921563,0.12424242424242427],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42824,0.12409,0.44275,0.12424],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"i","boundary":[0.4613725490196078,0.12409090909090911,0.470392156862745,0.12424242424242427],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46137,0.12409,0.47039,0.12424],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","boundary":[0.16235296078431363,0.1696969696969697,0.6250980588235293,0.16984848484848486],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16235,0.1697,0.6251,0.16985],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003Di","boundary":[0.6345098627450979,0.1654545454545455,0.6529412352941174,0.16560606060606065],"dir":"ltr"},{"str":"V\u0002","boundary":[0.6607843333333332,0.1654545454545455,0.6890196274509802,0.16560606060606065],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.6264706078431371,0.16575757575757577,0.6345098235294117,0.16590909090909092],"dir":"ltr"},{"str":"o","boundary":[0.6529412352941174,0.16575757575757577,0.6607843725490194,0.16590909090909092],"dir":"ltr"},{"str":"B","boundary":[0.6890196274509802,0.16575757575757577,0.6947059019607842,0.16590909090909092],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.62647,0.16545,0.69471,0.16591],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"V","boundary":[0.5690196274509802,0.19787871212121214,0.5901960980392156,0.1980302272727273],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.5986274705882351,0.19787871212121214,0.6050980588235292,0.1980302272727273],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003Di","boundary":[0.6345098627450978,0.19787871212121214,0.6529412352941173,0.1980302272727273],"dir":"ltr"},{"str":"V\u0002","boundary":[0.6607843333333331,0.19787871212121214,0.6890196274509801,0.1980302272727273],"dir":"ltr"},{"str":"swO","boundary":[0.5378431960784312,0.1981817424242424,0.5631373137254901,0.19833325757575757],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002\u0004","boundary":[0.5901961372549018,0.1981817424242424,0.6001960588235292,0.19833325757575757],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002w","boundary":[0.6050980980392154,0.1981817424242424,0.6225490784313723,0.19833325757575757],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.626470607843137,0.1981817424242424,0.636470607843137,0.19833325757575757],"dir":"ltr"},{"str":"o","boundary":[0.6529412352941173,0.1981817424242424,0.6607843725490193,0.19833325757575757],"dir":"ltr"},{"str":"B","boundary":[0.6890196274509801,0.1981817424242424,0.6947059019607841,0.19833325757575757],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.53784,0.19788,0.69471,0.19833],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","boundary":[0.17019611764705872,0.20212113636363635,0.5388235686274508,0.2022726515151515],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1702,0.20212,0.53882,0.20227],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.5437255490196075,0.2304545454545455,0.5509804509803918,0.23060606060606065],"dir":"ltr"},{"str":"V","boundary":[0.5690196274509801,0.2304545454545455,0.5901960980392154,0.23060606060606065],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.5986274705882348,0.2304545454545455,0.605098058823529,0.23060606060606065],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003Di","boundary":[0.6345098627450976,0.2304545454545455,0.6529412352941172,0.23060606060606065],"dir":"ltr"},{"str":"V\u0002","boundary":[0.6607843333333329,0.2304545454545455,0.6890196274509799,0.23060606060606065],"dir":"ltr"},{"str":"s","boundary":[0.534705901960784,0.23075757575757577,0.5437255098039212,0.23090909090909095],"dir":"ltr"},{"str":"U","boundary":[0.5509804509803918,0.23075757575757577,0.5631373137254898,0.23090909090909095],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002\u0004","boundary":[0.5901961372549016,0.23075757575757577,0.6001960588235291,0.23090909090909095],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002w","boundary":[0.6050980980392152,0.23075757575757577,0.6225490784313721,0.23090909090909095],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.6264706078431368,0.23075757575757577,0.6364706078431368,0.23090909090909095],"dir":"ltr"},{"str":"o","boundary":[0.6529412352941172,0.23075757575757577,0.6607843725490191,0.23090909090909095],"dir":"ltr"},{"str":"B","boundary":[0.6890196274509799,0.23075757575757577,0.6947059019607839,0.23090909090909095],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.53471,0.23045,0.69471,0.23091],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","boundary":[0.15078437254901936,0.23469696969696974,0.5350980980392154,0.2348484848484849],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15078,0.2347,0.5351,0.23485],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"xOR","boundary":[0.12647064705882308,0.2625757575757576,0.1458824117647054,0.2627272727272727],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006","boundary":[0.1498039803921564,0.2625757575757576,0.1537255490196074,0.2627272727272727],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12647,0.26258,0.15373,0.26273],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.14058829411764623,0.3356059848484849,0.14549025490195994,0.33575750000000004],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14059,0.33561,0.14549,0.33576],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0010","boundary":[0.13098037254901942,0.3546968434343435,0.14078429411764687,0.35484835858585867],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13098,0.3547,0.14078,0.35485],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0011","boundary":[0.13098035294117616,0.3781817222222223,0.1407842745098036,0.3783332373737375],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13098,0.37818,0.14078,0.37833],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0011\u0017","boundary":[0.12117641176470552,0.40166654040404054,0.14078425490196042,0.40181805555555566],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12118,0.40167,0.14078,0.40182],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0011","boundary":[0.12117639215686234,0.42530290404040416,0.1309803137254898,0.42545441919191934],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12118,0.4253,0.13098,0.42545],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0017","boundary":[0.12117637254901897,0.48969684343434355,0.13098029411764642,0.48984835858585873],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12118,0.4897,0.13098,0.48985],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0010\u0011","boundary":[0.12117645098039187,0.5131816919191919,0.14078429411764679,0.5133332070707071],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12118,0.51318,0.14078,0.51333],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0013","boundary":[0.12117643137254833,0.5368180555555556,0.13098035294117577,0.5369695707070707],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12118,0.53682,0.13098,0.53697],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0017","boundary":[0.13098031372548913,0.5603029343434345,0.14078423529411657,0.5604544494949496],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13098,0.5603,0.14078,0.56045],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0017","boundary":[0.1309804117647058,0.5837877525252526,0.14078433333333323,0.5839392676767677],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13098,0.58379,0.14078,0.58394],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0011","boundary":[0.12568627450980357,0.6953029696969698,0.13549019607843102,0.6954544848484849],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12569,0.6953,0.13549,0.69545],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.1458824117647054,0.26446969696969697,0.1498039803921564,0.2646212121212121],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14588,0.26447,0.1498,0.26462],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.15235298039215603,0.3356059848484849,0.15725494117646976,0.33575750000000004],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15235,0.33561,0.15725,0.33576],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003y","boundary":[0.5384313921568622,0.2628787878787879,0.551960803921568,0.263030303030303],"dir":"ltr"},{"str":"V","boundary":[0.5690196274509798,0.2628787878787879,0.590196098039215,0.263030303030303],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.5986274705882346,0.2628787878787879,0.6050980588235287,0.263030303030303],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003Di","boundary":[0.6345098627450974,0.2628787878787879,0.6529412352941169,0.263030303030303],"dir":"ltr"},{"str":"V\u0002","boundary":[0.6607843333333326,0.2628787878787879,0.6890196274509797,0.263030303030303],"dir":"ltr"},{"str":"s","boundary":[0.5294118235294113,0.26318181818181813,0.5384314313725485,0.2633333333333333],"dir":"ltr"},{"str":"J","boundary":[0.551960803921568,0.26318181818181813,0.5629411960784308,0.2633333333333333],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002\u0004","boundary":[0.5901961372549013,0.26318181818181813,0.6001960588235288,0.2633333333333333],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002w","boundary":[0.605098098039215,0.26318181818181813,0.6225490784313719,0.2633333333333333],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.6264706078431366,0.26318181818181813,0.6364706078431365,0.2633333333333333],"dir":"ltr"},{"str":"o","boundary":[0.6529412352941169,0.26318181818181813,0.6607843725490189,0.2633333333333333],"dir":"ltr"},{"str":"B","boundary":[0.6890196274509797,0.26318181818181813,0.6947059019607836,0.2633333333333333],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.52941,0.26288,0.69471,0.26333],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","boundary":[0.1686275098039211,0.2671212121212121,0.5294118235294113,0.2672727272727273],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16863,0.26712,0.52941,0.26727],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.16411768627450898,0.3356059848484849,0.16901964705882272,0.33575750000000004],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16412,0.33561,0.16902,0.33576],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.17588241176470507,0.3356059848484849,0.18078437254901877,0.33575750000000004],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17588,0.33561,0.18078,0.33576],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.18764711764705802,0.3356059848484849,0.19254907843137173,0.33575750000000004],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.18765,0.33561,0.19255,0.33576],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.19941180392156782,0.3356059848484849,0.20431376470588156,0.33575750000000004],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19941,0.33561,0.20431,0.33576],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.21117650980392075,0.3356059848484849,0.21607847058823446,0.33575750000000004],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21118,0.33561,0.21608,0.33576],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.22294121568627367,0.3356059848484849,0.22784317647058738,0.33575750000000004],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22294,0.33561,0.22784,0.33576],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.23470594117646973,0.3356059848484849,0.23960790196078344,0.33575750000000004],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.23471,0.33561,0.23961,0.33576],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.2464706274509795,0.3356059848484849,0.25137258823529324,0.33575750000000004],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.24647,0.33561,0.25137,0.33576],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.25803925490195995,0.3356059848484849,0.26294121568627365,0.33575750000000004],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.25804,0.33561,0.26294,0.33576],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.26980396078431285,0.3356059848484849,0.27470592156862655,0.33575750000000004],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.2698,0.33561,0.27471,0.33576],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.28156866666666575,0.3356059848484849,0.2864706274509795,0.33575750000000004],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.28157,0.33561,0.28647,0.33576],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.2933333725490187,0.3356059848484849,0.2982353333333324,0.33575750000000004],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29333,0.33561,0.29824,0.33576],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3050980980392147,0.3356059848484849,0.3100000588235285,0.33575750000000004],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3051,0.33561,0.31,0.33576],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.31686278431372455,0.3356059848484849,0.32176474509803826,0.33575750000000004],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.31686,0.33561,0.32176,0.33576],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.32862749019607745,0.3356059848484849,0.33352945098039116,0.33575750000000004],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32863,0.33561,0.33353,0.33576],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.34039221568627354,0.3356059848484849,0.34529417647058724,0.33575750000000004],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34039,0.33561,0.34529,0.33576],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3521569019607833,0.3356059848484849,0.357058862745097,0.33575750000000004],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35216,0.33561,0.35706,0.33576],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"G","boundary":[0.3598039411764699,0.2987878787878788,0.37196080392156794,0.298939393939394],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003D","boundary":[0.37764707843137185,0.2987878787878788,0.3894117843137248,0.298939393939394],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.41450982352941107,0.2987878787878788,0.43000001960784245,0.298939393939394],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.44215688235294054,0.2987878787878788,0.4468627647058817,0.298939393939394],"dir":"ltr"},{"str":"h","boundary":[0.4692157058823523,0.2987878787878788,0.4868627647058817,0.298939393939394],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003a","boundary":[0.5035294313725484,0.2987878787878788,0.5166666862745092,0.298939393939394],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.5335294313725484,0.2987878787878788,0.5421568823529405,0.298939393939394],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.5478431960784307,0.2987878787878788,0.5525490784313719,0.298939393939394],"dir":"ltr"},{"str":"s\u0002","boundary":[0.5639215882352935,0.2987878787878788,0.580196098039215,0.298939393939394],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003i","boundary":[0.5898039411764698,0.2987878787878788,0.6011764901960777,0.298939393939394],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.37196080392156794,0.29909090909090913,0.37764707843137185,0.29924242424242425],"dir":"ltr"},{"str":"vw","boundary":[0.3894117843137248,0.29909090909090913,0.41431374509803853,0.29924242424242425],"dir":"ltr"},{"str":"U","boundary":[0.43000001960784245,0.29909090909090913,0.44215688235294054,0.29924242424242425],"dir":"ltr"},{"str":"U\u0004","boundary":[0.4468627647058817,0.29909090909090913,0.4633333529411758,0.29924242424242425],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002Q","boundary":[0.4868627647058817,0.29909090909090913,0.5064706078431366,0.29924242424242425],"dir":"ltr"},{"str":"D\u0006","boundary":[0.5166666862745092,0.29909090909090913,0.5394118627450974,0.29924242424242425],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.5421568823529405,0.29909090909090913,0.5478431568627444,0.29924242424242425],"dir":"ltr"},{"str":"B","boundary":[0.5525490392156857,0.29909090909090913,0.5582353137254895,0.29924242424242425],"dir":"ltr"},{"str":"y","boundary":[0.580196098039215,0.29909090909090913,0.5898039411764698,0.29924242424242425],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.6011764901960777,0.29909090909090913,0.6100000196078423,0.29924242424242425],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3598,0.29879,0.61,0.29924],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.36392162745097933,0.3356059848484849,0.3688235882352931,0.33575750000000004],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36392,0.33561,0.36882,0.33576],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3756862745098039,0.3356059343434344,0.3805882352941176,0.33575744949494957],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37569,0.33561,0.38059,0.33576],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3874509803921568,0.3356059343434344,0.39235294117647057,0.33575744949494957],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38745,0.33561,0.39235,0.33576],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.39921568627450976,0.3356059343434344,0.40411764705882347,0.33575744949494957],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39922,0.33561,0.40412,0.33576],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.410784294117647,0.3356059343434344,0.4156862549019607,0.33575744949494957],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41078,0.33561,0.41569,0.33576],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.42254903921568615,0.3356059343434344,0.4274509999999999,0.33575744949494957],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42255,0.33561,0.42745,0.33576],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4343137058823528,0.3356059343434344,0.43921566666666656,0.33575744949494957],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43431,0.33561,0.43922,0.33576],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.446078450980392,0.3356059343434344,0.4509804117647057,0.33575744949494957],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.44608,0.33561,0.45098,0.33576],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.45784315686274496,0.3356059343434344,0.46274511764705867,0.33575744949494957],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45784,0.33561,0.46275,0.33576],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4696078235294116,0.3356059343434344,0.4745097843137253,0.33575744949494957],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46961,0.33561,0.47451,0.33576],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.48137256862745076,0.3356059343434344,0.4862745294117645,0.33575744949494957],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.48137,0.33561,0.48627,0.33576],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.49313723529411746,0.3356059343434344,0.49803919607843117,0.33575744949494957],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49314,0.33561,0.49804,0.33576],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","boundary":[0.15117645098039198,0.35924229797979806,0.4962744901960782,0.35939381313131324],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15118,0.35924,0.49627,0.35939],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","boundary":[0.15176466666666635,0.38272717676767687,0.4654901568627448,0.38287869191919205],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15176,0.38273,0.46549,0.38288],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"sy","boundary":[0.46803919607843103,0.3800756616161617,0.4835293137254899,0.38022717676767687],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46804,0.38008,0.48353,0.38023],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5049019803921566,0.3356059343434344,0.5098039411764703,0.33575744949494957],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.5049,0.33561,0.5098,0.33576],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"p","boundary":[0.5254902156862743,0.3310604797979798,0.5350980588235292,0.331211994949495],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.52549,0.33106,0.5351,0.33121],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"OQ\u0003","boundary":[0.49823529411764683,0.3546968434343435,0.515098039215686,0.35484835858585867],"dir":"ltr"},{"str":"v","boundary":[0.522941176470588,0.3546968434343435,0.526862745098039,0.35484835858585867],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49824,0.3547,0.52686,0.35485],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002tD","boundary":[0.5350980588235292,0.3329544191919192,0.551568588235294,0.3331059343434344],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.5351,0.33295,0.55157,0.33311],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.5150979999999997,0.3565907828282829,0.5229411372549018,0.35674229797979806],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002D","boundary":[0.526862745098039,0.3565907828282829,0.535686196078431,0.35674229797979806],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.5151,0.35659,0.53569,0.35674],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"L\u0003","boundary":[0.551568607843137,0.3310604797979798,0.5660784117647056,0.331211994949495],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.55157,0.33106,0.56608,0.33121],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"y","boundary":[0.5845098235294116,0.3310604797979798,0.5933333529411763,0.331211994949495],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.58451,0.33106,0.59333,0.33121],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"s\u0003","boundary":[0.571568607843137,0.3329544191919192,0.5845098627450979,0.3331059343434344],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.57157,0.33295,0.58451,0.33311],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.6033333137254899,0.3310604797979798,0.6136862755645675,0.331211994949495],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.60333,0.33106,0.61369,0.33121],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002i","boundary":[0.5933333137254899,0.3329544191919192,0.6033333921568625,0.3331059343434344],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.59333,0.33295,0.60333,0.33311],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"pY","boundary":[0.6564706078431365,0.2987878787878788,0.6872549215686266,0.298939393939394],"dir":"ltr"},{"str":"pw\u0004","boundary":[0.6278431568627443,0.29909090909090913,0.65058825490196,0.29924242424242425],"dir":"ltr"},{"str":"i","boundary":[0.6872549215686266,0.29909090909090913,0.6947059019607835,0.29924242424242425],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.62784,0.29879,0.69471,0.29924],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u000e","boundary":[0.6260784509803919,0.3310604797979798,0.6327450784313723,0.331211994949495],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.62608,0.33106,0.63275,0.33121],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U\u0003","boundary":[0.5356862352941173,0.3546968434343435,0.5499999607843133,0.35484835858585867],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005","boundary":[0.5554901568627448,0.3546968434343435,0.568039176470588,0.35484835858585867],"dir":"ltr"},{"str":"y","boundary":[0.5719607843137251,0.3546968434343435,0.5807843137254898,0.35484835858585867],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006R","boundary":[0.588431333333333,0.3546968434343435,0.6039216078431369,0.35484835858585867],"dir":"ltr"},{"str":"D\u0016\u000e","boundary":[0.6068627058823526,0.3546968434343435,0.632745058823529,0.35484835858585867],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.53569,0.3547,0.63275,0.35485],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.5680392156862742,0.3565907828282829,0.5719607843137251,0.35674229797979806],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.56804,0.35659,0.57196,0.35674],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006","boundary":[0.5807843137254898,0.3565907828282829,0.5884313725490192,0.35674229797979806],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.58078,0.35659,0.58843,0.35674],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.601176470588235,0.3565907828282829,0.606862745098039,0.35674229797979806],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.60118,0.35659,0.60686,0.35674],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t\u0005y","boundary":[0.48352939215686247,0.3781817222222223,0.5213724901960781,0.3783332373737375],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006R","boundary":[0.5290195882352938,0.3781817222222223,0.5445097058823527,0.3783332373737375],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.5474509607843134,0.3781817222222223,0.5513725294117644,0.3783332373737375],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005","boundary":[0.5568626862745095,0.3781817222222223,0.5694117058823527,0.3783332373737375],"dir":"ltr"},{"str":"xO\u0003","boundary":[0.5694117450980389,0.3781817222222223,0.5860784117647055,0.3783332373737375],"dir":"ltr"},{"str":"v","boundary":[0.5917646862745095,0.3781817222222223,0.5956862549019605,0.3783332373737375],"dir":"ltr"},{"str":"N","boundary":[0.5996077843137252,0.3781817222222223,0.6134114843504049,0.3783332373737375],"dir":"ltr"},{"str":"\u000e","boundary":[0.6260784117647055,0.3781817222222223,0.6327450392156859,0.3783332373737375],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.48353,0.37818,0.63275,0.37833],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.5086274313725487,0.3800756616161617,0.5125489999999997,0.38022717676767687],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.50863,0.38008,0.51255,0.38023],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006","boundary":[0.5213724901960781,0.3800756616161617,0.5290195490196075,0.38022717676767687],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.52137,0.38008,0.52902,0.38023],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","boundary":[0.15019603921568592,0.4062119949494951,0.534509764705882,0.40636351010101024],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1502,0.40621,0.53451,0.40636],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0018","boundary":[0.5352940784313721,0.40166654040404054,0.5411764313725487,0.40181805555555566],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.53529,0.40167,0.54118,0.40182],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.5417646470588232,0.3800756616161617,0.5474509215686272,0.38022717676767687],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.54176,0.38008,0.54745,0.38023],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"CU\u0003","boundary":[0.5411764313725487,0.40356047979797993,0.5729411372549016,0.40371199494949506],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.54118,0.40356,0.57294,0.40371],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.5860783725490193,0.3800756616161617,0.5917646470588233,0.38022717676767687],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.5956862156862742,0.3800756616161617,0.5996077843137252,0.38022717676767687],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.58608,0.38008,0.59961,0.38023],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"JQt\u0007","boundary":[0.5729411372549016,0.40166654040404054,0.6107841960784309,0.40181805555555566],"dir":"ltr"},{"str":"\u0011\u000e","boundary":[0.6162744509803918,0.40166654040404054,0.6327449999999996,0.40181805555555566],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.57294,0.40167,0.63274,0.40182],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005Q","boundary":[0.5245097450980388,0.42530290404040416,0.5431371176470584,0.42545441919191934],"dir":"ltr"},{"str":"t\u0007","boundary":[0.5470587254901956,0.42530290404040416,0.5582351960784309,0.42545441919191934],"dir":"ltr"},{"str":"\u0019","boundary":[0.5637254313725485,0.42530290404040416,0.5776469999999995,0.42545441919191934],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.52451,0.4253,0.57765,0.42545],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","boundary":[0.14882345098039174,0.42984835858585874,0.5252940392156858,0.4299998737373739],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14882,0.42985,0.52529,0.43],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.14529403921568565,0.49424229797979813,0.15019599999999936,0.4943938131313133],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14529,0.49424,0.1502,0.49439],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.1447058823529409,0.5177271464646466,0.14960784313725461,0.5178786616161617],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14471,0.51773,0.14961,0.51788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.14450976470588167,0.5413635101010102,0.14941172549019538,0.5415150252525254],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14451,0.54136,0.14941,0.54152],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.14431364705882246,0.564848388888889,0.1492156078431362,0.5649999040404041],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14431,0.56485,0.14922,0.565],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0010\u0017","boundary":[0.1256862549019602,0.7189393333333335,0.1452940980392151,0.7190908484848486],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12569,0.71894,0.14529,0.71909],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0013\u0013","boundary":[0.1256862745098035,0.7831816919191921,0.14529411764705838,0.7833332070707072],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12569,0.78318,0.14529,0.78333],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.14980396078431363,0.5883332070707071,0.15470592156862736,0.5884847222222223],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1498,0.58833,0.15471,0.58848],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.15705874509803858,0.49424229797979813,0.1619607058823523,0.4943938131313133],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15706,0.49424,0.16196,0.49439],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.15666664705882324,0.5177271464646466,0.16156860784313698,0.5178786616161617],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15667,0.51773,0.16157,0.51788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.15627445098039147,0.5413635101010102,0.1611764117647052,0.5415150252525254],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15627,0.54136,0.16118,0.54152],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.1562744117647048,0.564848388888889,0.16117637254901854,0.5649999040404041],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15627,0.56485,0.16118,0.565],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.15176472549019562,0.6119695707070707,0.15666668627450936,0.6121210858585859],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15176,0.61197,0.15667,0.61212],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.15078431372549023,0.6763635909090908,0.15568627450980393,0.6765151060606059],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15078,0.67636,0.15569,0.67652],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.15156862745098004,0.6998484242424242,0.15647058823529378,0.6999999393939393],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15157,0.69985,0.15647,0.7],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.15274507843137197,0.7234847878787879,0.1576470392156857,0.723636303030303],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15275,0.72348,0.15765,0.72364],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.14960784313725448,0.7877271464646465,0.15450980392156818,0.7878786616161616],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14961,0.78773,0.15451,0.78788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.161764725490196,0.5883332070707071,0.1666666862745097,0.5884847222222223],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16176,0.58833,0.16667,0.58848],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.1688234313725484,0.49424229797979813,0.1737253921568621,0.4943938131313133],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16882,0.49424,0.17373,0.49439],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.1684313529411762,0.5177271464646466,0.1733333137254899,0.5178786616161617],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16843,0.51773,0.17333,0.51788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.16803917647058755,0.5413635101010102,0.1729411372549013,0.5415150252525254],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16804,0.54136,0.17294,0.54152],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.16803913725490088,0.564848388888889,0.17294109803921462,0.5649999040404041],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16804,0.56485,0.17294,0.565],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.16352943137254858,0.6119695707070707,0.1684313921568623,0.6121210858585859],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16353,0.61197,0.16843,0.61212],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.16254901960784315,0.6763635909090908,0.1674509803921569,0.6765151060606059],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16255,0.67636,0.16745,0.67652],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.16333331372548987,0.6998484242424242,0.16823527450980358,0.6999999393939393],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16333,0.69985,0.16824,0.7],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.1645097647058818,0.7234847878787879,0.1694117254901955,0.723636303030303],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16451,0.72348,0.16941,0.72364],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.1613725490196074,0.7877271464646465,0.16627450980392114,0.7878786616161616],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16137,0.78773,0.16627,0.78788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.17352945098039207,0.5883332070707071,0.17843141176470578,0.5884847222222223],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17353,0.58833,0.17843,0.58848],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.18058813725490133,0.49424229797979813,0.18549009803921507,0.4943938131313133],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.18059,0.49424,0.18549,0.49439],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.1799999803921566,0.5177271464646466,0.1849019411764703,0.5178786616161617],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.18,0.51773,0.1849,0.51788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.1798038823529405,0.5413635101010102,0.18470584313725422,0.5415150252525254],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1798,0.54136,0.18471,0.54152],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.17980384313725384,0.564848388888889,0.18470580392156755,0.5649999040404041],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1798,0.56485,0.18471,0.565],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.17529415686274466,0.6119695707070707,0.18019611764705837,0.6121210858585859],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17529,0.61197,0.1802,0.61212],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.17431370588235298,0.6763635909090908,0.17921566666666672,0.6765151060606059],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17431,0.67636,0.17922,0.67652],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.1750980196078428,0.6998484242424242,0.17999998039215653,0.6999999393939393],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1751,0.69985,0.18,0.7],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.17627447058823473,0.7234847878787879,0.18117643137254846,0.723636303030303],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17627,0.72348,0.18118,0.72364],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.17313723529411723,0.7877271464646465,0.17803919607843094,0.7878786616161616],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17314,0.78773,0.17804,0.78788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.18509807843137246,0.5883332070707071,0.19000003921568617,0.5884847222222223],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1851,0.58833,0.19,0.58848],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.19235282352941116,0.49424229797979813,0.19725478431372487,0.4943938131313133],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19235,0.49424,0.19725,0.49439],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.1917646666666664,0.5177271464646466,0.19666662745098012,0.5178786616161617],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19176,0.51773,0.19667,0.51788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.1915685686274503,0.5413635101010102,0.19647052941176404,0.5415150252525254],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19157,0.54136,0.19647,0.54152],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.19137247058823423,0.564848388888889,0.19627443137254794,0.5649999040404041],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19137,0.56485,0.19627,0.565],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.1868627647058819,0.6119695707070707,0.19176472549019563,0.6121210858585859],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.18686,0.61197,0.19176,0.61212],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.18607841176470594,0.6763635909090908,0.19098037254901964,0.6765151060606059],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.18608,0.67636,0.19098,0.67652],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.18686270588235263,0.6998484242424242,0.19176466666666633,0.6999999393939393],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.18686,0.69985,0.19176,0.7],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.18803917647058768,0.7234847878787879,0.19294113725490142,0.723636303030303],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.18804,0.72348,0.19294,0.72364],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.18490194117647016,0.7877271464646465,0.1898039019607839,0.7878786616161616],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1849,0.78773,0.1898,0.78788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.1968627843137254,0.5883332070707071,0.20176474509803913,0.5884847222222223],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19686,0.58833,0.20176,0.58848],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.20411756862745037,0.49424229797979813,0.2090195294117641,0.4943938131313133],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20412,0.49424,0.20902,0.49439],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.2035294117647056,0.5177271464646466,0.20843137254901933,0.5178786616161617],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20353,0.51773,0.20843,0.51788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.20333327450980326,0.5413635101010102,0.20823523529411697,0.5415150252525254],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20333,0.54136,0.20824,0.54152],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.20313715686274403,0.564848388888889,0.20803911764705776,0.5649999040404041],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20314,0.56485,0.20804,0.565],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.19862749019607798,0.6119695707070707,0.2035294509803917,0.6121210858585859],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19863,0.61197,0.20353,0.61212],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.19784311764705886,0.6763635909090908,0.2027450784313726,0.6765151060606059],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19784,0.67636,0.20275,0.67652],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.1986274313725487,0.6998484242424242,0.20352939215686242,0.6999999393939393],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19863,0.69985,0.20353,0.7],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.19980390196078376,0.7234847878787879,0.2047058627450975,0.723636303030303],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1998,0.72348,0.20471,0.72364],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.19666662745097999,0.7877271464646465,0.2015685882352937,0.7878786616161616],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19667,0.78773,0.20157,0.78788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.20862747058823522,0.5883332070707071,0.21352943137254893,0.5884847222222223],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20863,0.58833,0.21353,0.58848],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.21588225490196017,0.49424229797979813,0.22078421568627388,0.4943938131313133],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21588,0.49424,0.22078,0.49439],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.2152940980392154,0.5177271464646466,0.22019605882352913,0.5178786616161617],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21529,0.51773,0.2202,0.51788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.21509799999999935,0.5413635101010102,0.21999996078431305,0.5415150252525254],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.2151,0.54136,0.22,0.54152],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.21490196078431376,0.5648483585858587,0.21980392156862746,0.5649998737373738],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.2149,0.56485,0.2198,0.565],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.2103921764705878,0.6119695707070707,0.2152941372549015,0.6121210858585859],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21039,0.61197,0.21529,0.61212],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.20960784313725495,0.6763635909090908,0.21450980392156868,0.6765151060606059],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20961,0.67636,0.21451,0.67652],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.21039211764705848,0.6998484242424242,0.21529407843137222,0.6999999393939393],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21039,0.69985,0.21529,0.7],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.21156858823529354,0.7234847878787879,0.21647054901960727,0.723636303030303],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21157,0.72348,0.21647,0.72364],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.2084313725490192,0.7877271464646465,0.21333333333333293,0.7878786616161616],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20843,0.78773,0.21333,0.78788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.22039217647058812,0.5883332070707071,0.22529413725490186,0.5884847222222223],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22039,0.58833,0.22529,0.58848],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.22764696078431307,0.49424229797979813,0.2325489215686268,0.4943938131313133],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22765,0.49424,0.23255,0.49439],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.22705880392156833,0.5177271464646466,0.23196076470588203,0.5178786616161617],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22706,0.51773,0.23196,0.51788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.22686268627450912,0.5413635101010102,0.23176464705882285,0.5415150252525254],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22686,0.54136,0.23176,0.54152],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.22666666666666666,0.5648483585858587,0.2315686274509804,0.5649998737373738],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22667,0.56485,0.23157,0.565],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.22215688235294073,0.6119695707070707,0.22705884313725444,0.6121210858585859],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22216,0.61197,0.22706,0.61212],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.22137252941176475,0.6763635909090908,0.22627449019607845,0.6765151060606059],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22137,0.67636,0.22627,0.67652],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.2221568235294114,0.6998484242424242,0.22705878431372514,0.6999999393939393],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22216,0.69985,0.22706,0.7],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.22333329411764646,0.7234847878787879,0.2282352549019602,0.723636303030303],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22333,0.72348,0.22824,0.72364],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.220196058823529,0.7877271464646465,0.2250980196078427,0.7878786616161616],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.2202,0.78773,0.2251,0.78788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.23215688235294105,0.5883332070707071,0.23705884313725478,0.5884847222222223],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.23216,0.58833,0.23706,0.58848],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.23921558823529349,0.49424229797979813,0.24411754901960722,0.4943938131313133],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.23922,0.49424,0.24412,0.49439],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.23882350980392125,0.5177271464646466,0.24372547058823496,0.5178786616161617],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.23882,0.51773,0.24373,0.51788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.23862739215686204,0.5413635101010102,0.24352935294117578,0.5415150252525254],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.23863,0.54136,0.24353,0.54152],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.23843137254901958,0.5648483585858587,0.24333333333333332,0.5649998737373738],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.23843,0.56485,0.24333,0.565],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.23392158823529363,0.6119695707070707,0.23882354901960737,0.6121210858585859],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.23392,0.61197,0.23882,0.61212],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.23313723529411767,0.6763635909090908,0.23803919607843138,0.6765151060606059],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.23314,0.67636,0.23804,0.67652],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.23392152941176433,0.6998484242424242,0.23882349019607807,0.6999999393939393],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.23392,0.69985,0.23882,0.7],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.2350979999999994,0.7234847878787879,0.23999996078431313,0.723636303030303],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.2351,0.72348,0.24,0.72364],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.2319607647058819,0.7877271464646465,0.23686272549019563,0.7878786616161616],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.23196,0.78773,0.23686,0.78788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.2439216078431371,0.5883332070707071,0.24882356862745084,0.5884847222222223],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.24392,0.58833,0.24882,0.58848],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.25098029411764644,0.49424229797979813,0.25588225490196015,0.4943938131313133],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.25098,0.49424,0.25588,0.49439],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.2505882352941173,0.5177271464646466,0.25549019607843104,0.5178786616161617],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.25059,0.51773,0.25549,0.51788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.25039209803921497,0.5413635101010102,0.2552940588235287,0.5415150252525254],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.25039,0.54136,0.25529,0.54152],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.25019607843137254,0.5648483585858587,0.25509803921568625,0.5649998737373738],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.2502,0.56485,0.2551,0.565],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.2456863137254897,0.6119695707070707,0.2505882745098034,0.6121210858585859],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.24569,0.61197,0.25059,0.61212],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.24470586274509806,0.6763635909090908,0.2496078235294118,0.6765151060606059],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.24471,0.67636,0.24961,0.67652],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.2456862549019604,0.6998484242424242,0.2505882156862741,0.6999999393939393],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.24569,0.69985,0.25059,0.7],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.24686270588235232,0.7234847878787879,0.251764666666666,0.723636303030303],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.24686,0.72348,0.25176,0.72364],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.2435293921568623,0.7877271464646465,0.24843135294117605,0.7878786616161616],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.24353,0.78773,0.24843,0.78788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.2556862941176469,0.5883332070707071,0.26058825490196064,0.5884847222222223],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.25569,0.58833,0.26059,0.58848],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.26274499999999934,0.49424229797979813,0.26764696078431305,0.4943938131313133],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.26274,0.49424,0.26765,0.49439],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.2623529215686271,0.5177271464646466,0.2672548823529408,0.5178786616161617],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.26235,0.51773,0.26725,0.51788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.26215680392156787,0.5413635101010102,0.26705876470588163,0.5415150252525254],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.26216,0.54136,0.26706,0.54152],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.26196078431372544,0.5648483585858587,0.26686274509803914,0.5649998737373738],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.26196,0.56485,0.26686,0.565],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.2574509999999995,0.6119695707070707,0.2623529607843132,0.6121210858585859],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.25745,0.61197,0.26235,0.61212],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.256470568627451,0.6763635909090908,0.2613725294117647,0.6765151060606059],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.25647,0.67636,0.26137,0.67652],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.25745094117647016,0.6998484242424242,0.2623529019607839,0.6999999393939393],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.25745,0.69985,0.26235,0.7],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.2586274313725484,0.7234847878787879,0.2635293921568621,0.723636303030303],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.25863,0.72348,0.26353,0.72364],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.25529409803921527,0.7877271464646465,0.260196058823529,0.7878786616161616],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.25529,0.78773,0.2602,0.78788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.26745099999999983,0.5883332070707071,0.27235296078431354,0.5884847222222223],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.26745,0.58833,0.27235,0.58848],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.27450972549019537,0.49424229797979813,0.27941168627450913,0.4943938131313133],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.27451,0.49424,0.27941,0.49439],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.27411762745098,0.5177271464646466,0.2790195882352937,0.5178786616161617],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.27412,0.51773,0.27902,0.51788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.27392152941176395,0.5413635101010102,0.27882349019607766,0.5415150252525254],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.27392,0.54136,0.27882,0.54152],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.27372549019607834,0.5648483585858587,0.2786274509803921,0.5649998737373738],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.27373,0.56485,0.27863,0.565],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.2692157058823524,0.6119695707070707,0.27411766666666615,0.6121210858585859],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.26922,0.61197,0.27412,0.61212],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.26823527450980394,0.6763635909090908,0.27313723529411765,0.6765151060606059],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.26824,0.67636,0.27314,0.67652],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.2692156470588231,0.6998484242424242,0.2741176078431368,0.6999999393939393],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.26922,0.69985,0.27412,0.7],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.27039211764705817,0.7234847878787879,0.2752940784313719,0.723636303030303],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.27039,0.72348,0.27529,0.72364],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.26705880392156817,0.7877271464646465,0.2719607647058819,0.7878786616161616],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.26706,0.78773,0.27196,0.78788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.2792157058823527,0.5883332070707071,0.2841176666666665,0.5884847222222223],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.27922,0.58833,0.28412,0.58848],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.2862744117647052,0.49424229797979813,0.2911763725490189,0.4943938131313133],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.28627,0.49424,0.29118,0.49439],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.2858823333333329,0.5177271464646466,0.29078429411764667,0.5178786616161617],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.28588,0.51773,0.29078,0.51788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.2856862156862737,0.5413635101010102,0.29058817647058743,0.5415150252525254],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.28569,0.54136,0.29059,0.54152],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.28098041176470534,0.6119695707070707,0.28588237254901905,0.6121210858585859],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.28098,0.61197,0.28588,0.61212],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.27999999999999997,0.6763635909090908,0.2849019607843137,0.6765151060606059],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.28,0.67636,0.2849,0.67652],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.280980352941176,0.6998484242424242,0.2858823137254898,0.6999999393939393],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.28098,0.69985,0.28588,0.7],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.2819607450980386,0.7234847878787879,0.2868627058823523,0.723636303030303],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.28196,0.72348,0.28686,0.72364],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.2788235294117642,0.7877271464646465,0.28372549019607796,0.7878786616161616],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.27882,0.78773,0.28373,0.78788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.2980391176470581,0.49424229797979813,0.30294107843137186,0.4943938131313133],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29804,0.49424,0.30294,0.49439],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.297647058823529,0.5177271464646466,0.3025490196078427,0.5178786616161617],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29765,0.51773,0.30255,0.51788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.29725484313725414,0.5413635101010102,0.30215680392156785,0.5415150252525254],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29725,0.54136,0.30216,0.54152],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"p","boundary":[0.2935293921568627,0.5603029040404041,0.30313723529411757,0.5604544191919192],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29353,0.5603,0.30314,0.56045],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.2909804117647057,0.5883332070707071,0.2958823725490194,0.5884847222222223],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29098,0.58833,0.29588,0.58848],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.29274513725490137,0.6119695707070707,0.29764709803921513,0.6121210858585859],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29275,0.61197,0.29765,0.61212],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.29176468627450974,0.6763635909090908,0.2966666470588235,0.6765151060606059],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29176,0.67636,0.29667,0.67652],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.29254898039215643,0.6998484242424242,0.29745094117647014,0.6999999393939393],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29255,0.69985,0.29745,0.7],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.2937254509803915,0.7234847878787879,0.2986274117647052,0.723636303030303],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29373,0.72348,0.29863,0.72364],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.290588215686274,0.7877271464646465,0.29549017647058773,0.7878786616161616],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29059,0.78773,0.29549,0.78788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3098038431372542,0.49424229797979813,0.3147058039215679,0.4943938131313133],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3098,0.49424,0.31471,0.49439],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.30941174509803876,0.5177271464646466,0.3143137058823525,0.5178786616161617],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.30941,0.51773,0.31431,0.51788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.30901954901960704,0.5413635101010102,0.3139215098039208,0.5415150252525254],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.30902,0.54136,0.31392,0.54152],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.32156852941176395,0.49424229797979813,0.32647049019607766,0.4943938131313133],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32157,0.49424,0.32647,0.49439],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3211764509803917,0.5177271464646466,0.3260784117647054,0.5178786616161617],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32118,0.51773,0.32608,0.51788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.32078425490196,0.5413635101010102,0.3256862156862737,0.5415150252525254],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32078,0.54136,0.32569,0.54152],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002t\u0003v\u0003","boundary":[0.3031372549019607,0.5621968434343435,0.3294117647058823,0.5623483585858586],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.30314,0.5622,0.32941,0.56235],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3027451176470586,0.5883332070707071,0.3076470784313723,0.5884847222222223],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.30275,0.58833,0.30765,0.58848],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3045098235294112,0.6119695707070707,0.3094117843137249,0.6121210858585859],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.30451,0.61197,0.30941,0.61212],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3035293921568627,0.6763635909090908,0.3084313529411764,0.6765151060606059],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.30353,0.67636,0.30843,0.67652],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3043136862745094,0.6998484242424242,0.3092156470588231,0.6999999393939393],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.30431,0.69985,0.30922,0.7],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.30549015686274444,0.7234847878787879,0.31039211764705815,0.723636303030303],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.30549,0.72348,0.31039,0.72364],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3023529215686269,0.7877271464646465,0.30725488235294063,0.7878786616161616],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.30235,0.78773,0.30725,0.78788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.31450982352941154,0.5883332070707071,0.31941178431372524,0.5884847222222223],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.31451,0.58833,0.31941,0.58848],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3162745294117641,0.6119695707070707,0.3211764901960778,0.6121210858585859],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.31627,0.61197,0.32118,0.61212],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3152940980392156,0.6763635909090908,0.32019605882352936,0.6765151060606059],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.31529,0.67636,0.3202,0.67652],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3160784117647054,0.6998484242424242,0.3209803725490191,0.6999999393939393],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.31608,0.69985,0.32098,0.7],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3172549019607843,0.7234847222222223,0.322156862745098,0.7236362373737374],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.31725,0.72348,0.32216,0.72364],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.5431371568627447,0.42719684343434355,0.5470587254901956,0.42734835858585873],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.54314,0.4272,0.54706,0.42735],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.595686196078431,0.40356047979797993,0.599607764705882,0.40371199494949506],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.59569,0.40356,0.59961,0.40371],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U\u0003","boundary":[0.5962744509803916,0.42530290404040416,0.6105881372549014,0.42545441919191934],"dir":"ltr"},{"str":"\u0017\u000e","boundary":[0.6162744313725484,0.42530290404040416,0.6327449803921562,0.42545441919191934],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.59627,0.4253,0.63274,0.42545],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002\u0004vD","boundary":[0.5776469607843132,0.42719684343434355,0.5962744901960779,0.42734835858585873],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.57765,0.4272,0.59627,0.42735],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.3505881372549014,0.4574241464646466,0.3578430392156857,0.45757566161616176],"dir":"ltr"},{"str":"p","boundary":[0.36921560784313673,0.4574241464646466,0.380392078431372,0.45757566161616176],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.3892155882352936,0.4574241464646466,0.3939214705882348,0.45757566161616176],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003t\u0002v\u0002","boundary":[0.43235284313725436,0.4574241464646466,0.46666656862745043,0.45757566161616176],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.48117637254901907,0.4574241464646466,0.49666656862745046,0.45757566161616176],"dir":"ltr"},{"str":"OvU","boundary":[0.5045097058823524,0.4574241464646466,0.5331371568627445,0.45757566161616176],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.5499999019607837,0.4574241464646466,0.5654900980392151,0.45757566161616176],"dir":"ltr"},{"str":"OvU","boundary":[0.5733332352941172,0.4574241464646466,0.6019606862745093,0.45757566161616176],"dir":"ltr"},{"str":"pY","boundary":[0.6564704901960778,0.4574241464646466,0.687254803921568,0.45757566161616176],"dir":"ltr"},{"str":"uO","boundary":[0.3309802941176465,0.45772717676767694,0.3505881372549014,0.45787869191919206],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.3578430392156857,0.45772717676767694,0.36352931372548963,0.45787869191919206],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.380392078431372,0.45772717676767694,0.38921560784313675,0.45787869191919206],"dir":"ltr"},{"str":"mwp","boundary":[0.3939214705882348,0.45772717676767694,0.438627352941176,0.45787869191919206],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.46666656862745043,0.45772717676767694,0.4754900980392151,0.45787869191919206],"dir":"ltr"},{"str":"o","boundary":[0.49666656862745046,0.45772717676767694,0.5045097058823524,0.45787869191919206],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000\u0007","boundary":[0.5331371960784308,0.45772717676767694,0.555882215686274,0.45787869191919206],"dir":"ltr"},{"str":"o","boundary":[0.5654900980392151,0.45772717676767694,0.5733332352941172,0.45787869191919206],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.6019606862745093,0.45772717676767694,0.6076469607843132,0.45787869191919206],"dir":"ltr"},{"str":"swO","boundary":[0.6252940196078426,0.45772717676767694,0.6505881372549014,0.45787869191919206],"dir":"ltr"},{"str":"i","boundary":[0.687254803921568,0.45772717676767694,0.6947057843137249,0.45787869191919206],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33098,0.45742,0.69471,0.45788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.33333323529411685,0.49424229797979813,0.3382351960784306,0.4943938131313133],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33333,0.49424,0.33824,0.49439],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.33274507843137213,0.5177271464646466,0.33764703921568584,0.5178786616161617],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33275,0.51773,0.33765,0.51788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3325489607843129,0.5413635101010102,0.33745092156862666,0.5415150252525254],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33255,0.54136,0.33745,0.54152],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.3294117843137254,0.5603029040404041,0.33666668627450974,0.5604544191919192],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32941,0.5603,0.33667,0.56045],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.32627452941176444,0.5883332070707071,0.33117649019607814,0.5884847222222223],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32627,0.58833,0.33118,0.58848],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.32803923529411705,0.6119695707070707,0.33294119607843076,0.6121210858585859],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32804,0.61197,0.33294,0.61212],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3270588235294117,0.6763635909090908,0.3319607843137254,0.6765151060606059],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32706,0.67636,0.33196,0.67652],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3278430980392152,0.6998484242424242,0.33274505882352895,0.6999999393939393],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32784,0.69985,0.33275,0.7],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.32901956862745096,0.7234847222222223,0.3339215294117647,0.7236362373737374],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32902,0.72348,0.33392,0.72364],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3450979411764698,0.49424229797979813,0.3499999019607835,0.4943938131313133],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3451,0.49424,0.35,0.49439],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.34450978431372503,0.5177271464646466,0.34941174509803874,0.5178786616161617],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34451,0.51773,0.34941,0.51788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.344313686274509,0.5413635101010102,0.3492156470588227,0.5415150252525254],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34431,0.54136,0.34922,0.54152],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3568626470588227,0.49424229797979813,0.36176460784313647,0.4943938131313133],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35686,0.49424,0.36176,0.49439],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.35627449019607793,0.5177271464646466,0.3611764509803917,0.5178786616161617],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35627,0.51773,0.36118,0.51788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.35607837254901875,0.5413635101010102,0.36098033333333246,0.5415150252525254],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35608,0.54136,0.36098,0.54152],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"o","boundary":[0.3547058823529411,0.5603029040404041,0.3601960784313725,0.5604544191919192],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35471,0.5603,0.3602,0.56045],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3686273725490188,0.49424229797979813,0.3735293333333325,0.4943938131313133],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36863,0.49424,0.37353,0.49439],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3680391960784309,0.5177271464646466,0.3729411568627446,0.5178786616161617],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36804,0.51773,0.37294,0.51788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3678430784313717,0.5413635101010102,0.3727450392156854,0.5415150252525254],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36784,0.54136,0.37275,0.54152],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.38019607843137254,0.494242297979798,0.3850980392156863,0.49439381313131314],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3802,0.49424,0.3851,0.49439],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3798039215686269,0.5177271464646466,0.3847058823529407,0.5178786616161617],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3798,0.51773,0.38471,0.51788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.37960780392156773,0.5413635101010102,0.38450976470588144,0.5415150252525254],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37961,0.54136,0.38451,0.54152],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3919608039215686,0.494242297979798,0.39686276470588233,0.49439381313131314],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39196,0.49424,0.39686,0.49439],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.39156860784313674,0.5177271464646466,0.39647056862745045,0.5178786616161617],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39157,0.51773,0.39647,0.51788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3913724901960775,0.5413635101010102,0.39627445098039127,0.5415150252525254],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39137,0.54136,0.39627,0.54152],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006","boundary":[0.3978431372549019,0.5603029040404041,0.4017647058823529,0.5604544191919192],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39784,0.5603,0.40176,0.56045],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4037255098039215,0.494242297979798,0.4086274705882353,0.49439381313131314],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40373,0.49424,0.40863,0.49439],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.40333333333333277,0.5177271464646466,0.40823529411764653,0.5178786616161617],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40333,0.51773,0.40824,0.51788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4031372156862736,0.5413635101010102,0.4080391764705873,0.5415150252525254],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40314,0.54136,0.40804,0.54152],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4154902156862745,0.494242297979798,0.42039217647058813,0.49439381313131314],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41549,0.49424,0.42039,0.49439],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4150979999999994,0.5177271464646466,0.41999996078431323,0.5178786616161617],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.4151,0.51773,0.42,0.51788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4149019215686265,0.5413635101010102,0.4198038823529403,0.5415150252525254],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.4149,0.54136,0.4198,0.54152],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"o","boundary":[0.41960782352941167,0.5603029040404041,0.42509801960784305,0.5604544191919192],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41961,0.5603,0.4251,0.56045],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.42725492156862743,0.494242297979798,0.43215688235294114,0.49439381313131314],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42725,0.49424,0.43216,0.49439],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4268627058823524,0.5177271464646466,0.43176466666666613,0.5178786616161617],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42686,0.51773,0.43176,0.51788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4266665882352932,0.5413635101010102,0.43156854901960695,0.5415150252525254],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42667,0.54136,0.43157,0.54152],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4390195882352941,0.494242297979798,0.4439215490196078,0.49439381313131314],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43902,0.49424,0.44392,0.49439],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4386274509803916,0.5177271464646466,0.44352941176470534,0.5178786616161617],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43863,0.51773,0.44353,0.51788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4384313333333324,0.5413635101010102,0.4433332941176461,0.5415150252525254],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43843,0.54136,0.44333,0.54152],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.3423529411764705,0.5621968434343435,0.3547058823529411,0.5623483585858586],"dir":"ltr"},{"str":"OvU","boundary":[0.36019609803921565,0.5621968434343435,0.38450976470588233,0.5623483585858586],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.3939215490196078,0.5621968434343435,0.39784311764705876,0.5623483585858586],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005","boundary":[0.4072548823529411,0.5621968434343435,0.41960782352941167,0.5623483585858586],"dir":"ltr"},{"str":"OvU","boundary":[0.4250980588235293,0.5621968434343435,0.4494117254901959,0.5623483585858586],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34235,0.5622,0.44941,0.56235],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.33784315686274485,0.5883332070707071,0.34274511764705856,0.5884847222222223],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33784,0.58833,0.34275,0.58848],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3396078627450974,0.6119695707070707,0.3445098235294112,0.6121210858585859],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33961,0.61197,0.34451,0.61212],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3388234901960783,0.6763635909090908,0.34372545098039203,0.6765151060606059],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33882,0.67636,0.34373,0.67652],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.33960780392156814,0.6998484242424242,0.34450976470588185,0.6999999393939393],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33961,0.69985,0.34451,0.7],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.34078429411764705,0.7234847222222223,0.34568625490196075,0.7236362373737374],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34078,0.72348,0.34569,0.72364],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.34960786274509775,0.5883332070707071,0.3545098235294115,0.5884847222222223],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34961,0.58833,0.35451,0.58848],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.35137256862745037,0.6119695707070707,0.3562745294117641,0.6121210858585859],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35137,0.61197,0.35627,0.61212],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.35058821568627435,0.6763635909090908,0.3554901764705881,0.6765151060606059],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35059,0.67636,0.35549,0.67652],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.35137250980392104,0.6998484242424242,0.3562744705882348,0.6999999393939393],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35137,0.69985,0.35627,0.7],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.35254899999999995,0.7234847222222223,0.35745096078431365,0.7236362373737374],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35255,0.72348,0.35745,0.72364],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.36137258823529383,0.5883332070707071,0.36627454901960754,0.5884847222222223],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36137,0.58833,0.36627,0.58848],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.36313727450980327,0.6119695707070707,0.36803923529411703,0.6121210858585859],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36314,0.61197,0.36804,0.61212],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3623529215686273,0.6763635909090908,0.367254882352941,0.6765151060606059],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36235,0.67636,0.36725,0.67652],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.363137215686274,0.6998484242424242,0.3680391764705877,0.6999999393939393],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36314,0.69985,0.36804,0.7],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.36431370588235285,0.7234847222222223,0.3692156666666666,0.7236362373737374],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36431,0.72348,0.36922,0.72364],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3731372745098036,0.5883332070707071,0.3780392352941173,0.5884847222222223],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37314,0.58833,0.37804,0.58848],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.37490199999999935,0.6119695707070707,0.37980396078431305,0.6121210858585859],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3749,0.61197,0.3798,0.61212],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3741176274509802,0.6763635909090908,0.37901958823529397,0.6765151060606059],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37412,0.67636,0.37902,0.67652],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.37490194117647,0.6998484242424242,0.37980390196078373,0.6999999393939393],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3749,0.69985,0.3798,0.7],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3760784313725489,0.7234847222222223,0.38098039215686264,0.7236362373737374],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37608,0.72348,0.38098,0.72364],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.38490198039215656,0.5883332070707071,0.38980394117647027,0.5884847222222223],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3849,0.58833,0.3898,0.58848],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3866666862745091,0.6119695707070707,0.3915686470588228,0.6121210858585859],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38667,0.61197,0.39157,0.61212],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.38568627450980375,0.6763635909090908,0.3905882352941175,0.6765151060606059],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38569,0.67636,0.39059,0.67652],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3866666274509798,0.6998484242424242,0.39156858823529356,0.6999999393939393],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38667,0.69985,0.39157,0.7],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3878431176470587,0.7234847222222223,0.3927450784313724,0.7236362373737374],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38784,0.72348,0.39275,0.72364],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.39666668627450946,0.5883332070707071,0.40156864705882317,0.5884847222222223],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39667,0.58833,0.40157,0.58848],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3984313921568621,0.6119695707070707,0.4033333529411758,0.6121210858585859],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39843,0.61197,0.40333,0.61212],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3974509607843136,0.6763635909090908,0.4023529215686273,0.6765151060606059],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39745,0.67636,0.40235,0.67652],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.39843133333333275,0.6998484242424242,0.40333329411764646,0.6999999393939393],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39843,0.69985,0.40333,0.7],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.39960782352941165,0.7234847222222223,0.40450978431372536,0.7236362373737374],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39961,0.72348,0.40451,0.72364],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.40843137254901923,0.5883332070707071,0.413333333333333,0.5884847222222223],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40843,0.58833,0.41333,0.58848],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.41019607843137185,0.6119695707070707,0.41509803921568555,0.6121210858585859],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.4102,0.61197,0.4151,0.61212],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4092156862745096,0.6763635909090908,0.4141176470588233,0.6765151060606059],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40922,0.67636,0.41412,0.67652],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4101960196078425,0.6998484242424242,0.41509798039215623,0.6999999393939393],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.4102,0.69985,0.4151,0.7],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4113725098039214,0.7234847222222223,0.41627447058823513,0.7236362373737374],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41137,0.72348,0.41627,0.72364],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4201961176470585,0.5883332070707071,0.4250980784313722,0.5884847222222223],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.4202,0.58833,0.4251,0.58848],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.42196078431372475,0.6119695707070707,0.4268627450980385,0.6121210858585859],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42196,0.61197,0.42686,0.61212],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.42098039215686256,0.6763635909090908,0.42588235294117627,0.6765151060606059],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42098,0.67636,0.42588,0.67652],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4219607254901955,0.6998484242424242,0.42686268627450924,0.6999999393939393],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42196,0.69985,0.42686,0.7],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4231372156862744,0.7234847222222223,0.4280391764705881,0.7236362373737374],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42314,0.72348,0.42804,0.72364],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.43196078431372514,0.5883332070707071,0.43686274509803885,0.5884847222222223],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43196,0.58833,0.43686,0.58848],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.43372552941176395,0.6119695707070707,0.43862749019607766,0.6121210858585859],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43373,0.61197,0.43863,0.61212],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.43274509803921546,0.6763635909090908,0.43764705882352917,0.6765151060606059],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43275,0.67636,0.43765,0.67652],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4337254705882347,0.6998484242424242,0.4386274313725484,0.6999999393939393],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43373,0.69985,0.43863,0.7],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.434705882352941,0.7234847222222223,0.43960784313725476,0.7236362373737374],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43471,0.72348,0.43961,0.72364],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.44372552941176435,0.5883332070707071,0.44862749019607806,0.5884847222222223],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.44373,0.58833,0.44863,0.58848],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4507843333333333,0.494242297979798,0.455686294117647,0.49439381313131314],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45078,0.49424,0.45569,0.49439],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.45039215686274453,0.5177271464646466,0.45529411764705824,0.5178786616161617],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45039,0.51773,0.45529,0.51788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4499999215686265,0.5413635101010102,0.4549018823529402,0.5415150252525254],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45,0.54136,0.4549,0.54152],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.44549023529411685,0.6119695707070707,0.4503921960784306,0.6121210858585859],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.44549,0.61197,0.45039,0.61212],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.44450980392156836,0.6763635909090908,0.4494117647058821,0.6765151060606059],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.44451,0.67636,0.44941,0.67652],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4464705490196077,0.7234847222222223,0.4513725098039214,0.7236362373737374],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.44647,0.72348,0.45137,0.72364],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.46254899999999993,0.494242297979798,0.46745096078431364,0.49439381313131314],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46255,0.49424,0.46745,0.49439],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.46215686274509743,0.5177271464646466,0.4670588235294112,0.5178786616161617],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46216,0.51773,0.46706,0.51788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.47431374509803914,0.494242297979798,0.47921570588235285,0.49439381313131314],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.47431,0.49424,0.47922,0.49439],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4739215686274504,0.5177271464646466,0.4788235294117641,0.5178786616161617],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.47392,0.51773,0.47882,0.51788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"p","boundary":[0.4701960392156853,0.5368180555555556,0.47980388235294025,0.5369695707070707],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.4702,0.53682,0.4798,0.53697],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.48607845098039204,0.494242297979798,0.49098041176470575,0.49439381313131314],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.48608,0.49424,0.49098,0.49439],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.48549015686274444,0.5177271464646466,0.4903921176470582,0.5178786616161617],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.48549,0.51773,0.49039,0.51788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4978431176470587,0.494242297979798,0.5027450784313724,0.49439381313131314],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49784,0.49424,0.50275,0.49439],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.49725490196078365,0.5177271464646466,0.5021568627450974,0.5178786616161617],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49725,0.51773,0.50216,0.51788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002t\u0003v\u0003","boundary":[0.47980388235294025,0.5387119949494951,0.5060783921568618,0.5388635101010102],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.4798,0.53871,0.50608,0.53886],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"s","boundary":[0.45882350980392145,0.5603029040404041,0.4717646470588234,0.5604544191919192],"dir":"ltr"},{"str":"a","boundary":[0.47411766666666655,0.5603029040404041,0.4835294313725489,0.5604544191919192],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45882,0.5603,0.48353,0.56045],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.45549023529411725,0.5883332070707071,0.46039219607843096,0.5884847222222223],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45549,0.58833,0.46039,0.58848],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4572549411764698,0.6119695707070707,0.4621569019607835,0.6121210858585859],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45725,0.61197,0.46216,0.61212],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.45627447058823506,0.6763635909090908,0.46117643137254877,0.6765151060606059],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45627,0.67636,0.46118,0.67652],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.4662744901960783,0.5621968434343435,0.4741176274509803,0.5623483585858586],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46627,0.5622,0.47412,0.56235],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4672549019607839,0.5883332070707071,0.47215686274509766,0.5884847222222223],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46725,0.58833,0.47216,0.58848],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4690196470588227,0.6119695707070707,0.47392160784313647,0.6121210858585859],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46902,0.61197,0.47392,0.61212],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.47882356862745057,0.5883332070707071,0.4837255294117643,0.5884847222222223],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.47882,0.58833,0.48373,0.58848],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.48078431372548935,0.6119695707070707,0.4856862745098031,0.6121210858585859],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.48078,0.61197,0.48569,0.61212],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5090195686274503,0.5177271464646466,0.513921529411764,0.5178786616161617],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.50902,0.51773,0.51392,0.51788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"yR\u0003","boundary":[0.5225489999999998,0.48969684343434344,0.5407843529411762,0.48984835858585857],"dir":"ltr"},{"str":"i\u0003","boundary":[0.5447058627450978,0.48969684343434344,0.5543137843137252,0.48984835858585857],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.5596078627450979,0.48969684343434344,0.5654902549019607,0.48984835858585857],"dir":"ltr"},{"str":"yxQ","boundary":[0.5749019411764703,0.48969684343434344,0.5956862549019606,0.48984835858585857],"dir":"ltr"},{"str":"t\u0007","boundary":[0.5996078235294116,0.48969684343434344,0.6107842549019605,0.48984835858585857],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.52255,0.4897,0.61078,0.48985],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.5186274313725489,0.49159078282828284,0.5225489999999998,0.49174229797979796],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.51863,0.49159,0.52255,0.49174],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5207843137254895,0.5177271464646466,0.5256862745098032,0.5178786616161617],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.52078,0.51773,0.52569,0.51788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5325490196078424,0.5177271464646466,0.5374509803921561,0.5178786616161617],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.53255,0.51773,0.53745,0.51788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.539411745098039,0.49159078282828284,0.5447058627450978,0.49174229797979796],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.53941,0.49159,0.54471,0.49174],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t\u0005x","boundary":[0.5060783921568618,0.5368180555555556,0.5431372156862736,0.5369695707070707],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.50608,0.53682,0.54314,0.53697],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.544313686274509,0.5177271464646466,0.5492156470588228,0.5178786616161617],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.54431,0.51773,0.54922,0.51788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"OvU","boundary":[0.5374509411764696,0.5387119949494951,0.5617646666666657,0.5388635101010102],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.53745,0.53871,0.56176,0.53886],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.5709804117647056,0.49159078282828284,0.5749019803921566,0.49174229797979796],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.57098,0.49159,0.5749,0.49174],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"o","boundary":[0.5770588235294111,0.5131816919191919,0.5825490196078424,0.5133332070707071],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.57706,0.51318,0.58255,0.51333],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.5956862549019606,0.49159078282828284,0.5996078235294116,0.49174229797979796],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.59569,0.49159,0.59961,0.49174],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.5647058823529405,0.5150756313131314,0.5770588235294111,0.5152271464646465],"dir":"ltr"},{"str":"OvU","boundary":[0.5825489803921562,0.5150756313131314,0.6068627647058817,0.5152271464646465],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.56471,0.51508,0.60686,0.51523],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"D\u0005\u0003","boundary":[0.5370588039215685,0.5603029040404041,0.567843156862745,0.5604544191919192],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.53706,0.5603,0.56784,0.56045],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"X\u0003NW","boundary":[0.4886274705882352,0.5621968434343435,0.5370588431372547,0.5623483585858586],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.48863,0.5622,0.53706,0.56235],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4905882352941172,0.5883332070707071,0.4954901960784309,0.5884847222222223],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49059,0.58833,0.49549,0.58848],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5023529803921564,0.5883332070707071,0.5072549411764701,0.5884847222222223],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.50235,0.58833,0.50725,0.58848],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5141176862745093,0.5883332070707071,0.5190196470588231,0.5884847222222223],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.51412,0.58833,0.51902,0.58848],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5258823529411759,0.5883332070707071,0.5307843137254897,0.5884847222222223],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.52588,0.58833,0.53078,0.58848],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"swO","boundary":[0.5086274901960777,0.6074241161616162,0.5294118039215678,0.6075756313131313],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.50863,0.60742,0.52941,0.60758],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.5609804117647057,0.5621968434343435,0.5662745294117646,0.5623483585858586],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.56098,0.5622,0.56627,0.56235],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"uO","boundary":[0.5513725882352937,0.5837877525252526,0.5684314117647054,0.5839392676767677],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.55137,0.58379,0.56843,0.58394],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"i","boundary":[0.5603921568627444,0.6074241161616162,0.5666666666666659,0.6075756313131313],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.56039,0.60742,0.56667,0.60758],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005xQ","boundary":[0.5711763921568618,0.5368180555555556,0.5956861960784303,0.5369695707070707],"dir":"ltr"},{"str":"t\u0007","boundary":[0.5996077647058813,0.5368180555555556,0.6107841960784303,0.5369695707070707],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.57118,0.53682,0.61078,0.53697],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.5684314117647054,0.585681691919192,0.5741176862745093,0.5858332070707071],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.56843,0.58568,0.57412,0.58583],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.5756862941176469,0.5621968434343435,0.5880392352941175,0.5623483585858586],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.57569,0.5622,0.58804,0.56235],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.5956861960784303,0.5387119949494951,0.5996077647058813,0.5388635101010102],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.59569,0.53871,0.59961,0.53886],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u000e\u0016","boundary":[0.6260784117647055,0.48969684343434344,0.6425489607843133,0.48984835858585857],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.62608,0.4897,0.64255,0.48985],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0016\u000e\u0016","boundary":[0.6141829895217257,0.5131816919191919,0.6480392156862738,0.5133332070707071],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.61418,0.51318,0.64804,0.51333],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u000e\u0016","boundary":[0.6260783529411753,0.5368180555555556,0.6425489019607832,0.5369695707070707],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.62608,0.53682,0.64255,0.53697],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"WwQ","boundary":[0.5880392352941175,0.5603029040404041,0.6109804117647057,0.5604544191919192],"dir":"ltr"},{"str":"\u0011\u000e\u0016","boundary":[0.6162745294117647,0.5603029040404041,0.6425490392156863,0.5604544191919192],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.58804,0.5603,0.64255,0.56045],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.5941176862745093,0.5837877525252526,0.6013725882352937,0.5839392676767677],"dir":"ltr"},{"str":"m\u0017\u000e\u0016","boundary":[0.6052941568627446,0.5837877525252526,0.648039215686274,0.5839392676767677],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.59412,0.58379,0.64804,0.58394],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"p","boundary":[0.5833333725490192,0.585681691919192,0.5941176862745093,0.5858332070707071],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.6013725882352937,0.585681691919192,0.6052941568627446,0.5858332070707071],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.58333,0.58568,0.60529,0.58583],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u001a","boundary":[0.582548980392157,0.6074242424242424,0.5864705490196078,0.6075757575757575],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.58255,0.60742,0.58647,0.60758],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t\u0010\u0012\u0016","boundary":[0.6019607450980393,0.6074242424242424,0.6476470588235295,0.6075757575757575],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.60196,0.60742,0.64765,0.60758],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"pY","boundary":[0.534901960784313,0.6093180555555555,0.5603921568627444,0.6094695707070708],"dir":"ltr"},{"str":"p","boundary":[0.571764705882353,0.6093181818181818,0.5825490196078432,0.609469696969697],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002U","boundary":[0.5864705882352942,0.6093181818181818,0.6019607843137256,0.609469696969697],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.5349,0.60932,0.60196,0.60947],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004","boundary":[0.4615685882352942,0.6395453787878789,0.47705878431372556,0.639696893939394],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.4827450588235295,0.6395453787878789,0.4874509411764707,0.639696893939394],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.5201960392156864,0.6395453787878789,0.5266666274509805,0.639696893939394],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.5541176078431373,0.6395453787878789,0.5588234901960786,0.639696893939394],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.6311764313725491,0.6395453787878789,0.6384313333333334,0.639696893939394],"dir":"ltr"},{"str":"pY","boundary":[0.6564705490196079,0.6395453787878789,0.6872548627450981,0.639696893939394],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.47705878431372556,0.6398484090909092,0.4827450588235295,0.6399999242424244],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002OQw\u0004","boundary":[0.4874509411764707,0.6398484090909092,0.5217646666666668,0.6399999242424244],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000\u0005","boundary":[0.5266666274509805,0.6398484090909092,0.5599999607843138,0.6399999242424244],"dir":"ltr"},{"str":"yVwQ","boundary":[0.5588235294117648,0.6398484090909092,0.6047058039215687,0.6399999242424244],"dir":"ltr"},{"str":"s","boundary":[0.6221568235294118,0.6398484090909092,0.6311764313725491,0.6399999242424244],"dir":"ltr"},{"str":"U","boundary":[0.6384312941176471,0.6398484090909092,0.6505881568627452,0.6399999242424244],"dir":"ltr"},{"str":"i","boundary":[0.6872548627450981,0.6398484090909092,0.6947058431372549,0.6399999242424244],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46157,0.63955,0.69471,0.64],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4680392156862742,0.6763635909090908,0.472941176470588,0.6765151060606059],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46804,0.67636,0.47294,0.67652],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006","boundary":[0.46862739215686217,0.6953029696969698,0.47254896078431313,0.6954544848484849],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46863,0.6953,0.47255,0.69545],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.47980392156862717,0.6763635909090908,0.4847058823529409,0.6765151060606059],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.4798,0.67636,0.48471,0.67652],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4915685882352938,0.6763635909090908,0.4964705490196075,0.6765151060606059],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49157,0.67636,0.49647,0.67652],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.4562744509803916,0.6971969090909091,0.46862739215686217,0.6973484242424244],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002tvD","boundary":[0.4725489999999994,0.6971969090909091,0.4939215490196072,0.6973484242424244],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45627,0.6972,0.49392,0.69735],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.45823529411764685,0.7234847222222223,0.4631372549019606,0.7236362373737374],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45824,0.72348,0.46314,0.72364],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4699999999999998,0.7234847222222223,0.4749019607843135,0.7236362373737374],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.47,0.72348,0.4749,0.72364],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.48176466666666645,0.7234847222222223,0.48666662745098016,0.7236362373737374],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.48176,0.72348,0.48667,0.72364],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.503333333333333,0.6763635909090908,0.5082352941176467,0.6765151060606059],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.50333,0.67636,0.50824,0.67652],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"UQO","boundary":[0.4939215490196072,0.6953029696969698,0.5184313529411758,0.6954544848484849],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49392,0.6953,0.51843,0.69545],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005Qw","boundary":[0.5250979999999996,0.6718181363636364,0.5496078627450978,0.6719696515151515],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.5251,0.67182,0.54961,0.67197],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"o","boundary":[0.5699999607843134,0.6718181363636364,0.5754901372549016,0.6719696515151515],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.57,0.67182,0.57549,0.67197],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002DW","boundary":[0.5496078039215683,0.6737120757575757,0.5700000196078427,0.673863590909091],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.54961,0.67371,0.57,0.67386],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"m","boundary":[0.5560784117647053,0.6953029696969698,0.5615686078431367,0.6954544848484849],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.55608,0.6953,0.56157,0.69545],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"st\u0003U","boundary":[0.5239215490196072,0.6971969090909091,0.5560783333333328,0.6973484242424244],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.564313666666666,0.6971969090909091,0.568235235294117,0.6973484242424244],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.52392,0.6972,0.56824,0.69735],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"s","boundary":[0.5054901568627449,0.7189392676767679,0.5129411372549018,0.719090782828283],"dir":"ltr"},{"str":"U","boundary":[0.5186274117647056,0.7189392676767679,0.5296078039215685,0.719090782828283],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.50549,0.71894,0.52961,0.71909],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.512941176470588,0.7208332070707072,0.518627450980392,0.7209847222222224],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.51294,0.72083,0.51863,0.72098],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"i","boundary":[0.5603921176470587,0.7189392676767679,0.5666666274509802,0.719090782828283],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.56039,0.71894,0.56667,0.71909],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"VwQ","boundary":[0.5811764313725487,0.6718181363636364,0.6107842745098035,0.6719696515151515],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.58118,0.67182,0.61078,0.67197],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u000e","boundary":[0.6260783921568623,0.6718181363636364,0.6327450392156859,0.6719696515151515],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.62608,0.67182,0.63275,0.67197],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.5682352745098033,0.6953029696969698,0.5754901568627445,0.6954544848484849],"dir":"ltr"},{"str":"VwQ","boundary":[0.5811764117647052,0.6953029696969698,0.6107842549019602,0.6954544848484849],"dir":"ltr"},{"str":"\u0016\u000e","boundary":[0.6162744705882347,0.6953029696969698,0.6327450196078425,0.6954544848484849],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.56824,0.6953,0.63275,0.69545],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u001a","boundary":[0.5825489803921566,0.7189392676767679,0.5864705490196076,0.719090782828283],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.58255,0.71894,0.58647,0.71909],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.601960745098039,0.7189392676767679,0.6121067816744893,0.719090782828283],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.60196,0.71894,0.61211,0.71909],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"pY","boundary":[0.5349019215686271,0.7208332070707072,0.5603921176470587,0.7209847222222224],"dir":"ltr"},{"str":"p","boundary":[0.5717647058823527,0.7208332070707072,0.5825490196078429,0.7209847222222224],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002U","boundary":[0.5864705882352939,0.7208332070707072,0.6019607843137252,0.7209847222222224],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.5349,0.72083,0.60196,0.72098],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"T","boundary":[0.3129411568627449,0.751060494949495,0.33411762745098017,0.7512120101010101],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.3398039019607841,0.751060494949495,0.34450978431372525,0.7512120101010101],"dir":"ltr"},{"str":"u","boundary":[0.3792156470588233,0.751060494949495,0.3917646666666665,0.7512120101010101],"dir":"ltr"},{"str":"QDt","boundary":[0.40039213725490175,0.751060494949495,0.4223528627450978,0.7512120101010101],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.43607843137254876,0.751060494949495,0.44078431372548993,0.7512120101010101],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005","boundary":[0.4523529411764703,0.751060494949495,0.46980392156862716,0.7512120101010101],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.49078427450980355,0.751060494949495,0.4954901568627447,0.7512120101010101],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.5231372549019605,0.751060494949495,0.5278431372549016,0.7512120101010101],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.5374509411764703,0.751060494949495,0.5439215294117643,0.7512120101010101],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.578823490196078,0.751060494949495,0.5852940784313722,0.7512120101010101],"dir":"ltr"},{"str":"v","boundary":[0.33411760784313704,0.7513635252525253,0.33980388235294096,0.7515150404040405],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002Q\u0004w","boundary":[0.34450978431372525,0.7513635252525253,0.3762744901960782,0.7515150404040405],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.3917646666666665,0.7513635252525253,0.3974509411764704,0.7515150404040405],"dir":"ltr"},{"str":"m","boundary":[0.42235290196078407,0.7513635252525253,0.43019603921568605,0.7515150404040405],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.4407842745098036,0.7513635252525253,0.4464705490196076,0.7515150404040405],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002Q\u0004","boundary":[0.46980388235294085,0.7513635252525253,0.4937254901960781,0.7515150404040405],"dir":"ltr"},{"str":"v\u0005y","boundary":[0.4954901568627447,0.7513635252525253,0.5374509411764703,0.7515150404040405],"dir":"ltr"},{"str":"oOQw\u0004","boundary":[0.5439215686274506,0.7513635252525253,0.580392058823529,0.7515150404040405],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.5852940784313722,0.7513635252525253,0.5909803529411761,0.7515150404040405],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.31294,0.75106,0.59098,0.75152],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3141176274509799,0.7877271464646465,0.3190195882352936,0.7878786616161616],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.31412,0.78773,0.31902,0.78788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3258823529411759,0.7877271464646465,0.3307843137254896,0.7878786616161616],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32588,0.78773,0.33078,0.78788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3376470392156857,0.7877271464646465,0.34254899999999944,0.7878786616161616],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33765,0.78773,0.34255,0.78788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.34941174509803863,0.7877271464646465,0.35431370588235234,0.7878786616161616],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34941,0.78773,0.35431,0.78788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.36117645098039153,0.7877271464646465,0.3660784117647053,0.7878786616161616],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36118,0.78773,0.36608,0.78788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3729411568627445,0.7877271464646465,0.3778431176470582,0.7878786616161616],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37294,0.78773,0.37784,0.78788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.384509803921568,0.7877271464646465,0.38941176470588174,0.7878786616161616],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38451,0.78773,0.38941,0.78788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3962744901960778,0.7877271464646465,0.4011764509803915,0.7878786616161616],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39627,0.78773,0.40118,0.78788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4080392156862739,0.7877271464646465,0.4129411764705876,0.7878786616161616],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40804,0.78773,0.41294,0.78788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"l","boundary":[0.39450974509803843,0.8196210858585861,0.41215680392156784,0.8197726010101012],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39451,0.81962,0.41216,0.81977],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006","boundary":[0.412156823529411,0.8177271464646466,0.416078392156862,0.8178786616161617],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41216,0.81773,0.41608,0.81788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4198038823529406,0.7877271464646465,0.4247058431372543,0.7878786616161616],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.4198,0.78773,0.42471,0.78788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4315685882352935,0.7877271464646465,0.4364705490196072,0.7878786616161616],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43157,0.78773,0.43647,0.78788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4433333333333327,0.7877271464646465,0.4482352941176464,0.7878786616161616],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.44333,0.78773,0.44824,0.78788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.45509799999999934,0.7877271464646465,0.45999996078431304,0.7878786616161616],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.4551,0.78773,0.46,0.78788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4668627450980385,0.7877271464646465,0.47176470588235225,0.7878786616161616],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46686,0.78773,0.47176,0.78788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.47862745098039144,0.7877271464646465,0.48352941176470515,0.7878786616161616],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.47863,0.78773,0.48353,0.78788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0007","boundary":[0.4992156470588229,0.7850756313131314,0.5145097647058817,0.7852271464646466],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49922,0.78508,0.51451,0.78523],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006Q\u0003","boundary":[0.514509803921568,0.7831816919191921,0.5333332549019602,0.7833332070707072],"dir":"ltr"},{"str":"v\u0005y","boundary":[0.5345097647058816,0.7831816919191921,0.5692156470588228,0.7833332070707072],"dir":"ltr"},{"str":"oOQw\u0003","boundary":[0.5745098039215678,0.7831816919191921,0.6027450980392149,0.7833332070707072],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.51451,0.78318,0.60275,0.78333],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.5305882352941169,0.7850756313131314,0.5345098039215679,0.7852271464646466],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.53059,0.78508,0.53451,0.78523],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.5564705490196071,0.7850756313131314,0.5603921176470581,0.7852271464646466],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.55647,0.78508,0.56039,0.78523],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.5692156470588228,0.7850756313131314,0.5745097647058816,0.7852271464646466],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.56922,0.78508,0.57451,0.78523],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.601372549019607,0.7850756313131314,0.6066666666666659,0.7852271464646466],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.60137,0.78508,0.60667,0.78523],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0012","boundary":[0.6243137254901958,0.7189392676767679,0.6325489803921567,0.719090782828283],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.62431,0.71894,0.63255,0.71909],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003y","boundary":[0.6258823137254897,0.751060494949495,0.6394117254901956,0.7512120101010101],"dir":"ltr"},{"str":"pY","boundary":[0.6564705882352937,0.751060494949495,0.6872549019607839,0.7512120101010101],"dir":"ltr"},{"str":"sQ","boundary":[0.6088235294117643,0.7513635252525253,0.6258822745098035,0.7515150404040405],"dir":"ltr"},{"str":"J","boundary":[0.639411764705882,0.7513635252525253,0.6503921568627448,0.7515150404040405],"dir":"ltr"},{"str":"i","boundary":[0.6872549019607839,0.7513635252525253,0.6947058823529407,0.7515150404040405],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.60882,0.75106,0.69471,0.75152],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u000e\u0011","boundary":[0.6260784313725483,0.7831816919191921,0.6482352941176462,0.7833332070707072],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.62608,0.78318,0.64824,0.78333],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"jpeg":"/storage/books/b39cb8f67d37c618/pages/172e83168df63e09f470bdd9689bb082.jpg","blurred":"/storage/books/b39cb8f67d37c618/pages/8c5e129359cec47747aac4e1b0e97c3d.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.27333,0.11697,0.14784,0.18212]},"elements":[{"words":[{"str":"\u0016","boundary":[0.273333352941176,0.14060598484848486,0.28313727450980347,0.1407575],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.27333,0.14061,0.28314,0.14076],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0013","boundary":[0.29294117647058826,0.11696969696969703,0.3027450980392157,0.11712121212121218],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29294,0.11697,0.30275,0.11712],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0016","boundary":[0.2733333725490189,0.16409090909090907,0.2831372941176464,0.16424242424242422],"dir":"ltr"},{"str":"\u0016","boundary":[0.2929412156862738,0.16409090909090907,0.30274513725490126,0.16424242424242422],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.27333,0.16409,0.30275,0.16424],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0016","boundary":[0.27333333333333293,0.1877271969696969,0.28313725490196034,0.18787871212121204],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.27333,0.18773,0.28314,0.18788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0010","boundary":[0.2929411764705878,0.1877271969696969,0.3027450980392153,0.18787871212121204],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29294,0.18773,0.30275,0.18788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0016\u0017\u0013","boundary":[0.2733333725490185,0.2498484090909089,0.3027451372549009,0.24999992424242407],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.27333,0.24985,0.30275,0.25],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0016\u0017","boundary":[0.2733333725490196,0.2734847979797979,0.29294121568627457,0.2736363131313131],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.27333,0.27348,0.29294,0.27364],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0016\u0010","boundary":[0.27333339215686264,0.2969695707070706,0.29294123529411753,0.29712108585858577],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.27333,0.29697,0.29294,0.29712],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0016\u0013\u0010","boundary":[0.27333341176470516,0.32060601010101,0.3027451764705875,0.3207575252525251],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.27333,0.32061,0.30275,0.32076],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0016\u0013","boundary":[0.27333333333333293,0.3440909090909091,0.2929411764705878,0.3442424242424243],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.27333,0.34409,0.29294,0.34424],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0016","boundary":[0.27333335294117544,0.4063635606060606,0.2831372745098029,0.4065150757575758],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.27333,0.40636,0.28314,0.40652],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0016","boundary":[0.27333333333333326,0.4298483585858586,0.28313725490196073,0.42999987373737375],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.27333,0.42985,0.28314,0.43],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0016","boundary":[0.2733333529411759,0.4534847525252526,0.28313727450980336,0.45363626767676773],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.27333,0.45348,0.28314,0.45364],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u000f","boundary":[0.2929411764705882,0.4298483585858586,0.3027450980392156,0.42999987373737375],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29294,0.42985,0.30275,0.43],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0010","boundary":[0.29294119607843083,0.4534847525252526,0.30274511764705825,0.45363626767676773],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29294,0.45348,0.30275,0.45364],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u000f","boundary":[0.283137294117646,0.4769696010101011,0.29294121568627346,0.47712111616161623],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.28314,0.47697,0.29294,0.47712],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0016\u0017","boundary":[0.2831372745098032,0.5240907828282828,0.3027451176470581,0.524242297979798],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.28314,0.52409,0.30275,0.52424],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0013","boundary":[0.2929411960784309,0.6098483585858585,0.30274511764705836,0.6099998737373737],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29294,0.60985,0.30275,0.61],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0013","boundary":[0.28313729411764615,0.6333332070707071,0.2929412156862736,0.6334847222222222],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.28314,0.63333,0.29294,0.63348],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0013","boundary":[0.2831372549019606,0.6569695404040404,0.2929411764705881,0.6571210555555556],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.28314,0.65697,0.29294,0.65712],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0011","boundary":[0.27333335294117617,0.766211994949495,0.28313727450980364,0.7663635101010102],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.27333,0.76621,0.28314,0.76636],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0013","boundary":[0.2929411764705882,0.7427271616161616,0.3027450980392156,0.7428786767676768],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29294,0.74273,0.30275,0.74288],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0013","boundary":[0.2929411960784311,0.766211994949495,0.3027451176470585,0.7663635101010102],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29294,0.76621,0.30275,0.76636],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3094117647058824,0.12151515151515158,0.3143137254901961,0.12166666666666674],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.30941,0.12152,0.31431,0.12167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3100000392156858,0.1451514393939394,0.3149019999999995,0.14530295454545455],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.31,0.14515,0.3149,0.1453],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.30882358823529343,0.1686363636363636,0.31372554901960714,0.16878787878787876],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.30882,0.16864,0.31373,0.16879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.31000001960784274,0.1922726515151514,0.31490198039215644,0.1924241666666666],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.31,0.19227,0.3149,0.19242],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.30941180392156753,0.25439386363636346,0.31431376470588124,0.25454537878787864],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.30941,0.25439,0.31431,0.25455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.30921572549019616,0.2780302525252525,0.31411768627450987,0.2781817676767676],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.30922,0.27803,0.31412,0.27818],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3074510588235293,0.3015150252525251,0.312353019607843,0.3016665404040403],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.30745,0.30152,0.31235,0.30167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.30823535294117577,0.32515146464646455,0.3131373137254895,0.3253029797979797],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.30824,0.32515,0.31314,0.3253],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3082352745098035,0.3486363636363637,0.3131372352941172,0.34878787878787887],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.30824,0.34864,0.31314,0.34879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.309607862745097,0.4109090151515152,0.3145098235294107,0.41106053030303036],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.30961,0.41091,0.31451,0.41106],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.30862747058823525,0.4343938131313132,0.31352943137254896,0.4345453282828283],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.30863,0.43439,0.31353,0.43455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3107843333333328,0.4580302070707072,0.3156862941176465,0.4581817222222223],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.31078,0.45803,0.31569,0.45818],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3107843529411754,0.4815150555555557,0.3156863137254891,0.4816665707070708],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.31078,0.48152,0.31569,0.48167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.30764705882352916,0.5051513888888889,0.3125490196078429,0.505302904040404],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.30765,0.50515,0.31255,0.5053],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.30686276470588164,0.5286362373737374,0.31176472549019535,0.5287877525252526],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.30686,0.52864,0.31176,0.52879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3076470588235294,0.590908994949495,0.3125490196078431,0.5910605101010101],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.30765,0.59091,0.31255,0.59106],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.30882356862745053,0.6143938131313131,0.31372552941176424,0.6145453282828283],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.30882,0.61439,0.31373,0.61455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.30980398039215595,0.6378786616161616,0.31470594117646966,0.6380301767676768],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3098,0.63788,0.31471,0.63803],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.30823527450980376,0.6615149949494948,0.31313723529411747,0.6616665101010101],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.30824,0.66151,0.31314,0.66167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.30627454901960716,0.7236362222222221,0.3111765098039209,0.7237877373737374],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.30627,0.72364,0.31118,0.72379],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.30862747058823525,0.747272616161616,0.31352943137254896,0.7474241313131312],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.30863,0.74727,0.31353,0.74742],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3113725686274507,0.7707574494949494,0.3162745294117644,0.7709089646464646],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.31137,0.77076,0.31627,0.77091],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3211764705882353,0.12151515151515158,0.32607843137254905,0.12166666666666674],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32118,0.12152,0.32608,0.12167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3217647254901956,0.1451514393939394,0.32666668627450934,0.14530295454545455],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32176,0.14515,0.32667,0.1453],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3205882745098032,0.1686363636363636,0.3254902352941169,0.16878787878787876],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32059,0.16864,0.32549,0.16879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3217647058823525,0.1922726515151514,0.3266666666666662,0.1924241666666666],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32176,0.19227,0.32667,0.19242],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.32117650980392043,0.25439386363636346,0.3260784705882342,0.25454537878787864],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32118,0.25439,0.32608,0.25455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3209804509803922,0.2780302525252525,0.3258824117647059,0.2781817676767676],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32098,0.27803,0.32588,0.27818],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.31921572549019595,0.3015150252525251,0.32411768627450965,0.3016665404040403],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.31922,0.30152,0.32412,0.30167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3200000784313718,0.32515146464646455,0.3249020392156855,0.3253029797979797],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32,0.32515,0.3249,0.3253],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.31999999999999956,0.3486363636363637,0.32490196078431327,0.34878787878787887],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32,0.34864,0.3249,0.34879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3213725686274499,0.4109090151515152,0.32627452941176366,0.41106053030303036],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32137,0.41091,0.32627,0.41106],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.320392156862745,0.4343938131313132,0.32529411764705873,0.4345453282828283],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32039,0.43439,0.32529,0.43455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3225490392156857,0.4580302070707072,0.3274509999999994,0.4581817222222223],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32255,0.45803,0.32745,0.45818],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.32274513725490084,0.4815150555555557,0.3276470980392146,0.4816665707070708],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32275,0.48152,0.32765,0.48167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3196078627450978,0.5051513888888889,0.32450982352941155,0.505302904040404],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.31961,0.50515,0.32451,0.5053],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.31862747058823454,0.5286362373737374,0.32352943137254825,0.5287877525252526],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.31863,0.52864,0.32353,0.52879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3194117647058823,0.590908994949495,0.324313725490196,0.5910605101010101],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.31941,0.59091,0.32431,0.59106],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3205882549019603,0.6143938131313131,0.325490215686274,0.6145453282828283],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32059,0.61439,0.32549,0.61455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3215686666666657,0.6378786616161616,0.3264706274509795,0.6380301767676768],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32157,0.63788,0.32647,0.63803],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.31999999999999984,0.6615149949494948,0.32490196078431355,0.6616665101010101],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32,0.66151,0.3249,0.66167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.318039235294117,0.7236362222222221,0.3229411960784307,0.7237877373737374],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.31804,0.72364,0.32294,0.72379],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.320392156862745,0.747272616161616,0.32529411764705873,0.7474241313131312],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32039,0.74727,0.32529,0.74742],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3231372745098036,0.7707574494949494,0.3280392352941173,0.7709089646464646],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32314,0.77076,0.32804,0.77091],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.33294117647058824,0.12151515151515158,0.33784313725490195,0.12166666666666674],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33294,0.12152,0.33784,0.12167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.33352943137254853,0.1451514393939394,0.33843139215686224,0.14530295454545455],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33353,0.14515,0.33843,0.1453],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3323529803921561,0.1686363636363636,0.33725494117646987,0.16878787878787876],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33235,0.16864,0.33725,0.16879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3335294117647054,0.1922726515151514,0.33843137254901917,0.1924241666666666],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33353,0.19227,0.33843,0.19242],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3329412156862734,0.25439386363636346,0.3378431764705871,0.25454537878787864],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33294,0.25439,0.33784,0.25455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.33274513725490196,0.2780302525252525,0.3376470980392157,0.2781817676767676],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33275,0.27803,0.33765,0.27818],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.330980450980392,0.3015150252525251,0.33588241176470574,0.3016665404040403],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33098,0.30152,0.33588,0.30167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.33176478431372475,0.32515146464646455,0.33666674509803846,0.3253029797979797],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33176,0.32515,0.33667,0.3253],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.33176470588235246,0.3486363636363637,0.33666666666666617,0.34878787878787887],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33176,0.34864,0.33667,0.34879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.333137294117646,0.4109090151515152,0.3380392549019597,0.41106053030303036],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33314,0.41091,0.33804,0.41106],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3321568627450979,0.4343938131313132,0.3370588235294117,0.4345453282828283],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33216,0.43439,0.33706,0.43455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.33431376470588176,0.4580302070707072,0.33921572549019546,0.4581817222222223],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33431,0.45803,0.33922,0.45818],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3345098627450969,0.4815150555555557,0.33941182352941063,0.4816665707070708],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33451,0.48152,0.33941,0.48167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.331176470588235,0.5051513888888889,0.3360784313725487,0.505302904040404],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33118,0.50515,0.33608,0.5053],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3303921764705875,0.5286362373737374,0.3352941372549012,0.5287877525252526],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33039,0.52864,0.33529,0.52879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.33117647058823524,0.590908994949495,0.33607843137254895,0.5910605101010101],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33118,0.59091,0.33608,0.59106],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3323529607843132,0.6143938131313131,0.33725492156862696,0.6145453282828283],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33235,0.61439,0.33725,0.61455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3333333725490187,0.6378786616161616,0.3382353333333324,0.6380301767676768],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33333,0.63788,0.33824,0.63803],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.33176470588235274,0.6615149949494948,0.33666666666666645,0.6616665101010101],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33176,0.66151,0.33667,0.66167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3298039411764699,0.7236362222222221,0.33470590196078365,0.7237877373737374],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3298,0.72364,0.33471,0.72379],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3321568627450979,0.747272616161616,0.3370588235294117,0.7474241313131312],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33216,0.74727,0.33706,0.74742],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3349019803921566,0.7707574494949494,0.3398039411764703,0.7709089646464646],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3349,0.77076,0.3398,0.77091],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.34470588235294114,0.12151515151515158,0.34960784313725485,0.12166666666666674],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34471,0.12152,0.34961,0.12167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.34529415686274456,0.1451514393939394,0.35019611764705827,0.14530295454545455],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34529,0.14515,0.3502,0.1453],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3441177058823522,0.1686363636363636,0.3490196666666659,0.16878787878787876],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34412,0.16864,0.34902,0.16879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3452941372549015,0.1922726515151514,0.3501960980392152,0.1924241666666666],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34529,0.19227,0.3502,0.19242],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3447059215686263,0.25439386363636346,0.34960788235294005,0.25454537878787864],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34471,0.25439,0.34961,0.25455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3445098431372549,0.2780302525252525,0.3494118039215686,0.2781817676767676],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34451,0.27803,0.34941,0.27818],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3427451568627449,0.3015150252525251,0.34764711764705863,0.3016665404040403],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34275,0.30152,0.34765,0.30167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.34352949019607765,0.32515146464646455,0.34843145098039136,0.3253029797979797],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34353,0.32515,0.34843,0.3253],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.34352941176470536,0.3486363636363637,0.3484313725490191,0.34878787878787887],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34353,0.34864,0.34843,0.34879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.34490198039215575,0.4109090151515152,0.3498039411764695,0.41106053030303036],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3449,0.41091,0.3498,0.41106],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3439215686274509,0.4343938131313132,0.3488235294117646,0.4345453282828283],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34392,0.43439,0.34882,0.43455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3460784509803915,0.4580302070707072,0.35098041176470524,0.4581817222222223],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34608,0.45803,0.35098,0.45818],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3462745490196067,0.4815150555555557,0.3511765098039204,0.4816665707070708],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34627,0.48152,0.35118,0.48167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3429411960784311,0.5051513888888889,0.3478431568627448,0.505302904040404],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34294,0.50515,0.34784,0.5053],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3421568823529404,0.5286362373737374,0.3470588431372541,0.5287877525252526],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34216,0.52864,0.34706,0.52879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.34294119607843127,0.590908994949495,0.347843156862745,0.5910605101010101],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34294,0.59091,0.34784,0.59106],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3441176862745093,0.6143938131313131,0.349019647058823,0.6145453282828283],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34412,0.61439,0.34902,0.61455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3450980784313716,0.6378786616161616,0.35000003921568534,0.6380301767676768],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3451,0.63788,0.35,0.63803],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.34352941176470564,0.6615149949494948,0.3484313725490194,0.6616665101010101],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34353,0.66151,0.34843,0.66167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.34156864705882284,0.7236362222222221,0.34647060784313655,0.7237877373737374],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34157,0.72364,0.34647,0.72379],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3439215686274509,0.747272616161616,0.3488235294117646,0.7474241313131312],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34392,0.74727,0.34882,0.74742],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3466667058823526,0.7707574494949494,0.3515686666666663,0.7709089646464646],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34667,0.77076,0.35157,0.77091],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3564706078431372,0.12151515151515158,0.36137256862745093,0.12166666666666674],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35647,0.12152,0.36137,0.12167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.35705884313725433,0.1451514393939394,0.3619608039215681,0.14530295454545455],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35706,0.14515,0.36196,0.1453],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.35588239215686196,0.1686363636363636,0.36078435294117567,0.16878787878787876],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35588,0.16864,0.36078,0.16879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.35705882352941126,0.1922726515151514,0.36196078431372497,0.1924241666666666],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35706,0.19227,0.36196,0.19242],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.35647064705882237,0.25439386363636346,0.3613726078431361,0.25454537878787864],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35647,0.25439,0.36137,0.25455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3562745490196078,0.2780302525252525,0.3611765098039216,0.2781817676767676],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35627,0.27803,0.36118,0.27818],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3545098627450979,0.3015150252525251,0.3594118235294116,0.3016665404040403],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35451,0.30152,0.35941,0.30167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.35529421568627373,0.32515146464646455,0.36019617647058744,0.3253029797979797],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35529,0.32515,0.3602,0.3253],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.35529413725490144,0.3486363636363637,0.36019609803921515,0.34878787878787887],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35529,0.34864,0.3602,0.34879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3566666862745087,0.4109090151515152,0.3615686470588224,0.41106053030303036],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35667,0.41091,0.36157,0.41106],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3556862745098038,0.4343938131313132,0.36058823529411754,0.4345453282828283],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35569,0.43439,0.36059,0.43455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3578431568627444,0.4580302070707072,0.3627451176470582,0.4581817222222223],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35784,0.45803,0.36275,0.45818],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.35803925490195965,0.4815150555555557,0.36294121568627336,0.4816665707070708],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35804,0.48152,0.36294,0.48167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.35470588235294087,0.5051513888888889,0.3596078431372546,0.505302904040404],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35471,0.50515,0.35961,0.5053],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3539216078431365,0.5286362373737374,0.3588235686274502,0.5287877525252526],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35392,0.52864,0.35882,0.52879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.35470588235294104,0.590908994949495,0.3596078431372548,0.5910605101010101],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35471,0.59091,0.35961,0.59106],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.35588237254901905,0.6143938131313131,0.3607843333333328,0.6145453282828283],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35588,0.61439,0.36078,0.61455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.35686278431372453,0.6378786616161616,0.36176474509803824,0.6380301767676768],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35686,0.63788,0.36176,0.63803],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3552941372549017,0.6615149949494948,0.36019609803921543,0.6616665101010101],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35529,0.66151,0.3602,0.66167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.35333335294117574,0.7236362222222221,0.35823531372548945,0.7237877373737374],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35333,0.72364,0.35824,0.72379],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3556862745098038,0.747272616161616,0.36058823529411754,0.7474241313131312],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35569,0.74727,0.36059,0.74742],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.35843137254901924,0.7707574494949494,0.363333333333333,0.7709089646464646],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35843,0.77076,0.36333,0.77091],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.36803921568627446,0.12151515151515158,0.37294117647058816,0.12166666666666674],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36804,0.12152,0.37294,0.12167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3688235490196073,0.1451514393939394,0.373725509803921,0.14530295454545455],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36882,0.14515,0.37373,0.1453],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3676470980392149,0.1686363636363636,0.3725490588235286,0.16878787878787876],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36765,0.16864,0.37255,0.16879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3688235294117642,0.1922726515151514,0.3737254901960779,0.1924241666666666],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36882,0.19227,0.37373,0.19242],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3680392549019596,0.25439386363636346,0.3729412156862733,0.25454537878787864],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36804,0.25439,0.37294,0.25455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.36803925490196077,0.2780302525252525,0.3729412156862745,0.2781817676767676],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36804,0.27803,0.37294,0.27818],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3662745882352939,0.3015150252525251,0.3711765490196076,0.3016665404040403],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36627,0.30152,0.37118,0.30167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3670589019607835,0.32515146464646455,0.3719608627450972,0.3253029797979797],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36706,0.32515,0.37196,0.3253],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3670588235294112,0.3486363636363637,0.371960784313725,0.34878787878787887],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36706,0.34864,0.37196,0.34879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3684313921568616,0.4109090151515152,0.3733333529411753,0.41106053030303036],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36843,0.41091,0.37333,0.41106],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.36745099999999986,0.4343938131313132,0.37235296078431357,0.4345453282828283],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36745,0.43439,0.37235,0.43455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3696078627450974,0.4580302070707072,0.3745098235294111,0.4581817222222223],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36961,0.45803,0.37451,0.45818],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.36960788235294006,0.4815150555555557,0.3745098431372538,0.4816665707070708],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36961,0.48152,0.37451,0.48167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.36647058823529377,0.5051513888888889,0.37137254901960753,0.505302904040404],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36647,0.50515,0.37137,0.5053],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.36568629411764625,0.5286362373737374,0.37058825490195996,0.5287877525252526],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36569,0.52864,0.37059,0.52879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.366470588235294,0.590908994949495,0.3713725490196077,0.5910605101010101],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36647,0.59091,0.37137,0.59106],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.367647078431372,0.6143938131313131,0.3725490392156857,0.6145453282828283],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36765,0.61439,0.37255,0.61455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.36862750980392056,0.6378786616161616,0.3735294705882343,0.6380301767676768],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36863,0.63788,0.37353,0.63803],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3670588235294115,0.6615149949494948,0.37196078431372526,0.6616665101010101],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36706,0.66151,0.37196,0.66167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3649019999999993,0.7236362222222221,0.369803960784313,0.7237877373737374],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3649,0.72364,0.3698,0.72379],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.36745099999999986,0.747272616161616,0.37235296078431357,0.7474241313131312],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36745,0.74727,0.37235,0.74742],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3701960980392153,0.7707574494949494,0.37509805882352903,0.7709089646464646],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3702,0.77076,0.3751,0.77091],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3798039411764705,0.12151515151515158,0.3847059019607842,0.12166666666666674],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3798,0.12152,0.38471,0.12167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3805882549019602,0.1451514393939394,0.38549021568627395,0.14530295454545455],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38059,0.14515,0.38549,0.1453],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3794118039215678,0.1686363636363636,0.3843137647058815,0.16878787878787876],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37941,0.16864,0.38431,0.16879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3805882352941171,0.1922726515151514,0.3854901960784308,0.1924241666666666],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38059,0.19227,0.38549,0.19242],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3798039803921556,0.25439386363636346,0.3847059411764694,0.25454537878787864],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3798,0.25439,0.38471,0.25455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3798039803921568,0.2780302525252525,0.38470594117647056,0.2781817676767676],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3798,0.27803,0.38471,0.27818],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3780392745098037,0.3015150252525251,0.38294123529411744,0.3016665404040403],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37804,0.30152,0.38294,0.30167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3788236078431364,0.32515146464646455,0.38372556862745016,0.3253029797979797],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37882,0.32515,0.38373,0.3253],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.37882352941176417,0.3486363636363637,0.3837254901960779,0.34878787878787887],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37882,0.34864,0.38373,0.34879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.38019609803921456,0.4109090151515152,0.38509805882352827,0.41106053030303036],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3802,0.41091,0.3851,0.41106],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3790196078431371,0.4343938131313132,0.3839215686274508,0.4345453282828283],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37902,0.43439,0.38392,0.43455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3813725686274503,0.4580302070707072,0.386274529411764,0.4581817222222223],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38137,0.45803,0.38627,0.45818],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.38137258823529296,0.4815150555555557,0.38627454901960667,0.4816665707070708],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38137,0.48152,0.38627,0.48167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3782352941176467,0.5051513888888889,0.38313725490196043,0.505302904040404],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37824,0.50515,0.38314,0.5053],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.37745099999999915,0.5286362373737374,0.3823529607843129,0.5287877525252526],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37745,0.52864,0.38235,0.52879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3782352941176469,0.590908994949495,0.38313725490196066,0.5910605101010101],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37824,0.59091,0.38314,0.59106],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3794117843137249,0.6143938131313131,0.3843137450980386,0.6145453282828283],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37941,0.61439,0.38431,0.61455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3803921960784304,0.6378786616161616,0.3852941568627441,0.6380301767676768],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38039,0.63788,0.38529,0.63803],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.37882352941176445,0.6615149949494948,0.38372549019607816,0.6616665101010101],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37882,0.66151,0.38373,0.66167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.37666668627450905,0.7236362222222221,0.3815686470588228,0.7237877373737374],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37667,0.72364,0.38157,0.72379],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3792156666666665,0.747272616161616,0.3841176274509802,0.7474241313131312],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37922,0.74727,0.38412,0.74742],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3819608039215682,0.7707574494949494,0.386862764705882,0.7709089646464646],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38196,0.77076,0.38686,0.77091],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.39156862745098026,0.12151515151515158,0.396470588235294,0.12166666666666674],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39157,0.12152,0.39647,0.12167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.39235296078431314,0.1451514393939394,0.39725492156862685,0.14530295454545455],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39235,0.14515,0.39725,0.1453],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3911765098039207,0.1686363636363636,0.3960784705882345,0.16878787878787876],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39118,0.16864,0.39608,0.16879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.39235294117647,0.1922726515151514,0.3972549019607838,0.1924241666666666],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39235,0.19227,0.39725,0.19242],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.39156866666666545,0.25439386363636346,0.39647062745097916,0.25454537878787864],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39157,0.25439,0.39647,0.25455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.39156866666666656,0.2780302525252525,0.39647062745098033,0.2781817676767676],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39157,0.27803,0.39647,0.27818],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.38980398039215663,0.3015150252525251,0.39470594117647034,0.3016665404040403],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3898,0.30152,0.39471,0.30167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3905883333333325,0.32515146464646455,0.3954902941176462,0.3253029797979797],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39059,0.32515,0.39549,0.3253],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3905882549019602,0.3486363636363637,0.39549021568627396,0.34878787878787887],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39059,0.34864,0.39549,0.34879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3919608235294106,0.4109090151515152,0.3968627843137243,0.41106053030303036],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39196,0.41091,0.39686,0.41106],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3907843333333331,0.4343938131313132,0.3956862941176469,0.4345453282828283],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39078,0.43439,0.39569,0.43455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.39313729411764636,0.4580302070707072,0.39803925490196007,0.4581817222222223],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39314,0.45803,0.39804,0.45818],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.393137313725489,0.4815150555555557,0.39803927450980275,0.4816665707070708],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39314,0.48152,0.39804,0.48167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3899999999999996,0.5051513888888889,0.3949019607843134,0.505302904040404],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39,0.50515,0.3949,0.5053],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3892157058823521,0.5286362373737374,0.3941176666666658,0.5287877525252526],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38922,0.52864,0.39412,0.52879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.38999999999999985,0.590908994949495,0.39490196078431355,0.5910605101010101],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39,0.59091,0.3949,0.59106],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3911764901960778,0.6143938131313131,0.39607845098039157,0.6145453282828283],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39118,0.61439,0.39608,0.61455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3921569019607833,0.6378786616161616,0.397058862745097,0.6380301767676768],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39216,0.63788,0.39706,0.63803],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3905882549019605,0.6615149949494948,0.39549021568627424,0.6616665101010101],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39059,0.66151,0.39549,0.66167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.388431392156862,0.7236362222222221,0.3933333529411757,0.7237877373737374],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38843,0.72364,0.39333,0.72379],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3909803921568626,0.747272616161616,0.3958823529411763,0.7474241313131312],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39098,0.74727,0.39588,0.74742],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.39352943137254864,0.7707574494949494,0.39843139215686235,0.7709089646464646],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39353,0.77076,0.39843,0.77091],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.40333335294117634,0.12151515151515158,0.40823531372549005,0.12166666666666674],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40333,0.12152,0.40824,0.12167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4039216078431367,0.1451514393939394,0.4088235686274504,0.14530295454545455],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40392,0.14515,0.40882,0.1453],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4029412352941168,0.1686363636363636,0.4078431960784305,0.16878787878787876],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40294,0.16864,0.40784,0.16879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.40392158823529356,0.1922726515151514,0.4088235490196073,0.1924241666666666],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40392,0.19227,0.40882,0.19242],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4033333921568615,0.25439386363636346,0.4082353529411752,0.25454537878787864],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40333,0.25439,0.40824,0.25455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.40333339215686265,0.2780302525252525,0.40823535294117635,0.2781817676767676],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40333,0.27803,0.40824,0.27818],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.40156868627450953,0.3015150252525251,0.4064706470588233,0.3016665404040403],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40157,0.30152,0.40647,0.30167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.40235299999999913,0.32515146464646455,0.40725496078431284,0.3253029797979797],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40235,0.32515,0.40725,0.3253],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.40235292156862684,0.3486363636363637,0.4072548823529406,0.34878787878787887],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40235,0.34864,0.40725,0.34879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.40372552941176354,0.4109090151515152,0.40862749019607725,0.41106053030303036],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40373,0.41091,0.40863,0.41106],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4025490392156861,0.4343938131313132,0.4074509999999998,0.4345453282828283],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40255,0.43439,0.40745,0.43455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.40470588235294047,0.4580302070707072,0.4096078431372542,0.4581817222222223],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40471,0.45803,0.40961,0.45818],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.40490201960784195,0.4815150555555557,0.40980398039215565,0.4816665707070708],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.4049,0.48152,0.4098,0.48167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4017647254901957,0.5051513888888889,0.4066666862745094,0.505302904040404],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40176,0.50515,0.40667,0.5053],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.400980411764705,0.5286362373737374,0.4058823725490187,0.5287877525252526],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40098,0.52864,0.40588,0.52879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4017647254901959,0.590908994949495,0.4066666862745096,0.5910605101010101],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40176,0.59091,0.40667,0.59106],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4029412156862739,0.6143938131313131,0.4078431764705876,0.6145453282828283],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40294,0.61439,0.40784,0.61455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.40372554901960683,0.6378786616161616,0.40862750980392054,0.6380301767676768],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40373,0.63788,0.40863,0.63803],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4023529215686271,0.6615149949494948,0.4072548823529409,0.6616665101010101],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40235,0.66151,0.40725,0.66167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4001960980392149,0.7236362222222221,0.4050980588235287,0.7237877373737374],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.4002,0.72364,0.4051,0.72379],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4027451176470586,0.747272616161616,0.4076470784313723,0.7474241313131312],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40275,0.74727,0.40765,0.74742],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4052941176470584,0.7707574494949494,0.4101960784313722,0.7709089646464646],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40529,0.77076,0.4102,0.77091],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.415098019607843,0.12151515151515158,0.4199999803921567,0.12166666666666674],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.4151,0.12152,0.42,0.12167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.41568627450980333,0.1451514393939394,0.42058823529411704,0.14530295454545455],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41569,0.14515,0.42059,0.1453],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4147059411764697,0.1686363636363636,0.41960790196078346,0.16878787878787876],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41471,0.16864,0.41961,0.16879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.41568625490196026,0.1922726515151514,0.42058821568627397,0.1924241666666666],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41569,0.19227,0.42059,0.19242],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4150980588235281,0.25439386363636346,0.4200000196078419,0.25454537878787864],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.4151,0.25439,0.42,0.25455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.41490201960784306,0.2780302525252525,0.41980398039215683,0.2781817676767676],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.4149,0.27803,0.4198,0.27818],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4131373333333331,0.3015150252525251,0.41803929411764684,0.3016665404040403],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41314,0.30152,0.41804,0.30167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.41392156862745094,0.3251515151515152,0.4188235294117647,0.32530303030303037],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41392,0.32515,0.41882,0.3253],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4141176666666661,0.3486363636363637,0.41901962745097987,0.34878787878787887],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41412,0.34864,0.41902,0.34879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.41549023529411644,0.4109090151515152,0.4203921960784301,0.41106053030303036],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41549,0.41091,0.42039,0.41106],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.414313745098039,0.4343938131313132,0.4192157058823527,0.4345453282828283],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41431,0.43439,0.41922,0.43455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4164706274509797,0.4580302070707072,0.42137258823529344,0.4581817222222223],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41647,0.45803,0.42137,0.45818],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.41666672549019484,0.4815150555555557,0.42156868627450855,0.4816665707070708],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41667,0.48152,0.42157,0.48167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4135294313725486,0.5051513888888889,0.41843139215686237,0.505302904040404],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41353,0.50515,0.41843,0.5053],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4127451372549011,0.5286362373737374,0.4176470980392148,0.5287877525252526],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41275,0.52864,0.41765,0.52879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.41352943137254883,0.590908994949495,0.4184313921568626,0.5910605101010101],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41353,0.59091,0.41843,0.59106],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4147059215686268,0.6143938131313131,0.41960788235294055,0.6145453282828283],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41471,0.61439,0.41961,0.61455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.41549025490195973,0.6378786616161616,0.4203922156862735,0.6380301767676768],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41549,0.63788,0.42039,0.63803],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.41392158823529385,0.6615149949494948,0.4188235490196075,0.6616665101010101],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41392,0.66151,0.41882,0.66167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.411960823529411,0.7236362222222221,0.4168627843137247,0.7237877373737374],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41196,0.72364,0.41686,0.72379],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.41431374509803903,0.747272616161616,0.4192157058823528,0.7474241313131312],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41431,0.74727,0.41922,0.74742],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.41705882352941137,0.7707574494949494,0.42196078431372513,0.7709089646464646],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41706,0.77076,0.42196,0.77091],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.42686272549019594,0.12151515151515158,0.4317646862745097,0.12166666666666674],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42686,0.12152,0.43176,0.12167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.42745101960784254,0.1451514393939394,0.43235298039215625,0.14530295454545455],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42745,0.14515,0.43235,0.1453],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.42647064705882265,0.1686363636363636,0.43137260784313636,0.16878787878787876],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42647,0.16864,0.43137,0.16879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4274509999999994,0.1922726515151514,0.4323529607843132,0.1924241666666666],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42745,0.19227,0.43235,0.19242],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.42686276470588114,0.25439386363636346,0.43176472549019485,0.25454537878787864],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42686,0.25439,0.43176,0.25455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.42666668627450977,0.2780302525252525,0.4315686470588235,0.2781817676767676],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42667,0.27803,0.43157,0.27818],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.42490203921568603,0.3015150252525251,0.42980399999999974,0.3016665404040403],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.4249,0.30152,0.4298,0.30167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.42568623529411764,0.3251515151515152,0.43058819607843135,0.32530303030303037],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42569,0.32515,0.43059,0.3253],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.42588237254901906,0.3486363636363637,0.43078433333333277,0.34878787878787887],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42588,0.34864,0.43078,0.34879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4272549411764694,0.4109090151515152,0.43215690196078316,0.41106053030303036],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42725,0.41091,0.43216,0.41106],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.42607845098039193,0.4343938131313132,0.43098041176470564,0.4345453282828283],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42608,0.43439,0.43098,0.43455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4282352941176464,0.4580302070707072,0.4331372549019601,0.4581817222222223],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42824,0.45803,0.43314,0.45818],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.42843143137254786,0.4815150555555557,0.43333339215686156,0.4816665707070708],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42843,0.48152,0.43333,0.48167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.42529413725490156,0.5051513888888889,0.4301960980392153,0.505302904040404],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42529,0.50515,0.4302,0.5053],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.42431372549019514,0.5286362373737374,0.4292156862745089,0.5287877525252526],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42431,0.52864,0.42922,0.52879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4252941372549018,0.590908994949495,0.4301960980392155,0.5910605101010101],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42529,0.59091,0.4302,0.59106],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.42647062745097974,0.6143938131313131,0.43137258823529345,0.6145453282828283],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42647,0.61439,0.43137,0.61455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4272549607843127,0.6378786616161616,0.4321569215686264,0.6380301767676768],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42725,0.63788,0.43216,0.63803],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.42568625490196055,0.6615149949494948,0.43058821568627426,0.6616665101010101],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42569,0.66151,0.43059,0.66167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.42372552941176395,0.7236362222222221,0.42862749019607765,0.7237877373737374],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42373,0.72364,0.42863,0.72379],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.426078450980392,0.747272616161616,0.43098041176470575,0.7474241313131312],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42608,0.74727,0.43098,0.74742],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4288235686274506,0.7707574494949494,0.43372552941176434,0.7709089646464646],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42882,0.77076,0.43373,0.77091],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.43862747058823515,0.12151515151515158,0.44352943137254885,0.12166666666666674],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43863,0.12152,0.44353,0.12167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4392156862745092,0.1451514393939394,0.4441176470588229,0.14530295454545455],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43922,0.14515,0.44412,0.1453],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.43823535294117555,0.1686363636363636,0.4431373137254893,0.16878787878787876],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43824,0.16864,0.44314,0.16879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.43921566666666606,0.1922726515151514,0.4441176274509798,0.1924241666666666],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43922,0.19227,0.44412,0.19242],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4386275098039203,0.25439386363636346,0.44352947058823405,0.25454537878787864],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43863,0.25439,0.44353,0.25455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.438431431372549,0.2780302525252525,0.4433333921568627,0.2781817676767676],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43843,0.27803,0.44333,0.27818],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4366667058823527,0.3015150252525251,0.4415686666666664,0.3016665404040403],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43667,0.30152,0.44157,0.30167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4374509803921568,0.3251515151515152,0.44235294117647056,0.32530303030303037],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43745,0.32515,0.44235,0.3253],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.437647078431372,0.3486363636363637,0.4425490392156857,0.34878787878787887],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43765,0.34864,0.44255,0.34879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.43901960784313604,0.4109090151515152,0.4439215686274498,0.41106053030303036],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43902,0.41091,0.44392,0.41106],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4378431176470586,0.4343938131313132,0.4427450784313723,0.4345453282828283],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43784,0.43439,0.44275,0.43455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4400000392156856,0.4580302070707072,0.4449019999999993,0.4581817222222223],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.44,0.45803,0.4449,0.45818],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4401960980392145,0.4815150555555557,0.4450980588235282,0.4816665707070708],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.4402,0.48152,0.4451,0.48167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4370588431372545,0.5051513888888889,0.4419608039215682,0.505302904040404],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43706,0.50515,0.44196,0.5053],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.43607847058823435,0.5286362373737374,0.44098043137254805,0.5287877525252526],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43608,0.52864,0.44098,0.52879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4370588431372547,0.590908994949495,0.44196080392156845,0.5910605101010101],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43706,0.59091,0.44196,0.59106],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.43823533333333264,0.6143938131313131,0.4431372941176464,0.6145453282828283],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43824,0.61439,0.44314,0.61455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.43901962745097933,0.6378786616161616,0.44392158823529304,0.6380301767676768],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43902,0.63788,0.44392,0.63803],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4374509999999997,0.6615149949494948,0.44235296078431346,0.6616665101010101],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43745,0.66151,0.44235,0.66167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4354901960784306,0.7236362222222221,0.4403921568627443,0.7237877373737374],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43549,0.72364,0.44039,0.72379],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.43784311764705863,0.747272616161616,0.4427450784313724,0.7474241313131312],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43784,0.74727,0.44275,0.74742],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.44058827450980353,0.7707574494949494,0.44549023529411724,0.7709089646464646],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.44059,0.77076,0.44549,0.77091],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.45039217647058805,0.12151515151515158,0.4552941372549018,0.12166666666666674],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45039,0.12152,0.45529,0.12167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.45098043137254834,0.1451514393939394,0.4558823921568621,0.14530295454545455],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45098,0.14515,0.45588,0.1453],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4500000196078422,0.1686363636363636,0.45490198039215596,0.16878787878787876],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45,0.16864,0.4549,0.16879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.45098041176470527,0.1922726515151514,0.455882372549019,0.1924241666666666],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45098,0.19227,0.45588,0.19242],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.45039221568627325,0.25439386363636346,0.45529417647058695,0.25454537878787864],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45039,0.25439,0.45529,0.25455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4501960980392156,0.2780302525252525,0.45509805882352933,0.2781817676767676],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.4502,0.27803,0.4551,0.27818],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4484314509803919,0.3015150252525251,0.4533334117647056,0.3016665404040403],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.44843,0.30152,0.45333,0.30167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.44921564705882344,0.3251515151515152,0.4541176078431372,0.32530303030303037],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.44922,0.32515,0.45412,0.3253],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4494117843137249,0.3486363636363637,0.4543137450980386,0.34878787878787887],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.44941,0.34864,0.45431,0.34879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4505882745098027,0.4109090151515152,0.4554902352941164,0.41106053030303036],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45059,0.41091,0.45549,0.41106],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.44960786274509773,0.4343938131313132,0.4545098235294115,0.4345453282828283],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.44961,0.43439,0.45451,0.43455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4517647450980385,0.4580302070707072,0.4566667058823522,0.4581817222222223],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45176,0.45803,0.45667,0.45818],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.45196084313725365,0.4815150555555557,0.4568628039215674,0.4816665707070708],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45196,0.48152,0.45686,0.48167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.44882350980392116,0.5051513888888889,0.45372547058823487,0.505302904040404],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.44882,0.50515,0.45373,0.5053],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.447843137254901,0.5286362373737374,0.45274509803921476,0.5287877525252526],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.44784,0.52864,0.45275,0.52879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.44862747058823504,0.590908994949495,0.4535294313725488,0.5910605101010101],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.44863,0.59091,0.45353,0.59106],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.449803960784313,0.6143938131313131,0.45470592156862677,0.6145453282828283],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.4498,0.61439,0.45471,0.61455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.45078437254901854,0.6378786616161616,0.45568633333333225,0.6380301767676768],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45078,0.63788,0.45569,0.63803],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.44921566666666635,0.6615149949494948,0.4541176274509801,0.6616665101010101],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.44922,0.66151,0.45412,0.66167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4472549411764698,0.7236362222222221,0.4521569019607835,0.7237877373737374],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.44725,0.72364,0.45216,0.72379],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.44960786274509784,0.747272616161616,0.45450982352941155,0.7474241313131312],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.44961,0.74727,0.45451,0.74742],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.45235298039215643,0.7707574494949494,0.45725494117647014,0.7709089646464646],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45235,0.77076,0.45725,0.77091],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.462156882352941,0.12151515151515158,0.4670588431372547,0.12166666666666674],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46216,0.12152,0.46706,0.12167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4627451372549013,0.1451514393939394,0.467647098039215,0.14530295454545455],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46275,0.14515,0.46765,0.1453],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.46156868627450887,0.1686363636363636,0.4664706470588226,0.16878787878787876],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46157,0.16864,0.46647,0.16879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4627451176470582,0.1922726515151514,0.46764707843137193,0.1924241666666666],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46275,0.19227,0.46765,0.19242],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.46215692156862614,0.25439386363636346,0.46705888235293985,0.25454537878787864],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46216,0.25439,0.46706,0.25455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4619608431372548,0.2780302525252525,0.46686280392156854,0.2781817676767676],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46196,0.27803,0.46686,0.27818],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4601961568627448,0.3015150252525251,0.4650981176470585,0.3016665404040403],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.4602,0.30152,0.4651,0.30167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4609803529411764,0.3251515151515152,0.4658823137254901,0.32530303030303037],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46098,0.32515,0.46588,0.3253],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.460980372549019,0.3486363636363637,0.46588233333333273,0.34878787878787887],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46098,0.34864,0.46588,0.34879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.46235294117646936,0.4109090151515152,0.46725490196078306,0.41106053030303036],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46235,0.41091,0.46725,0.41106],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.46137252941176443,0.4343938131313132,0.46627449019607814,0.4345453282828283],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46137,0.43439,0.46627,0.43455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.46352941176470513,0.4580302070707072,0.4684313725490189,0.4581817222222223],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46353,0.45803,0.46843,0.45818],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.46372550980392035,0.4815150555555557,0.46862747058823406,0.4816665707070708],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46373,0.48152,0.46863,0.48167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.46058825490196037,0.5051513888888889,0.4654902156862741,0.505302904040404],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46059,0.50515,0.46549,0.5053],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4596078823529402,0.5286362373737374,0.4645098431372539,0.5287877525252526],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45961,0.52864,0.46451,0.52879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.460392176470588,0.590908994949495,0.4652941372549017,0.5910605101010101],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46039,0.59091,0.46529,0.59106],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.46156866666666596,0.6143938131313131,0.46647062745097967,0.6145453282828283],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46157,0.61439,0.46647,0.61455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4625490392156852,0.6378786616161616,0.4674509999999989,0.6380301767676768],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46255,0.63788,0.46745,0.63803],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4609803725490193,0.6615149949494948,0.465882333333333,0.6616665101010101],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46098,0.66151,0.46588,0.66167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.45901960784313645,0.7236362222222221,0.46392156862745015,0.7237877373737374],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45902,0.72364,0.46392,0.72379],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4613725294117645,0.747272616161616,0.46627449019607825,0.7474241313131312],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46137,0.74727,0.46627,0.74742],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4641176862745094,0.7707574494949494,0.4690196470588231,0.7709089646464646],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46412,0.77076,0.46902,0.77091],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4739215882352939,0.12151515151515158,0.47882354901960766,0.12166666666666674],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.47392,0.12152,0.47882,0.12167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.47450980392156794,0.1451514393939394,0.47941176470588165,0.14530295454545455],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.47451,0.14515,0.47941,0.1453],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4733333529411755,0.1686363636363636,0.4782353137254892,0.16878787878787876],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.47333,0.16864,0.47824,0.16879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.47450978431372487,0.1922726515151514,0.4794117450980386,0.1924241666666666],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.47451,0.19227,0.47941,0.19242],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.47392162745097904,0.25439386363636346,0.4788235882352928,0.25454537878787864],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.47392,0.25439,0.47882,0.25455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.47372554901960773,0.2780302525252525,0.47862750980392144,0.2781817676767676],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.47373,0.27803,0.47863,0.27818],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.47196082352941143,0.3015150252525251,0.47686278431372514,0.3016665404040403],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.47196,0.30152,0.47686,0.30167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4727450980392156,0.3251515151515152,0.4776470588235293,0.32530303030303037],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.47275,0.32515,0.47765,0.3253],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.47274511764705823,0.3486363636363637,0.47764707843137194,0.34878787878787887],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.47275,0.34864,0.47765,0.34879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.47411768627450857,0.4109090151515152,0.4790196470588223,0.41106053030303036],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.47412,0.41091,0.47902,0.41106],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4731372745098036,0.4343938131313132,0.47803923529411735,0.4345453282828283],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.47314,0.43439,0.47804,0.43455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.47529415686274434,0.4580302070707072,0.48019611764705805,0.4581817222222223],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.47529,0.45803,0.4802,0.45818],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4754902549019595,0.4815150555555557,0.48039221568627327,0.4816665707070708],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.47549,0.48152,0.48039,0.48167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.472352921568627,0.5051513888888889,0.4772548823529407,0.505302904040404],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.47235,0.50515,0.47725,0.5053],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4713725882352931,0.5286362373737374,0.47627454901960686,0.5287877525252526],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.47137,0.52864,0.47627,0.52879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.47215684313725464,0.590908994949495,0.47705880392156835,0.5910605101010101],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.47216,0.59091,0.47706,0.59106],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4733333333333326,0.6143938131313131,0.4782352941176463,0.6145453282828283],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.47333,0.61439,0.47824,0.61455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4743137843137244,0.6378786616161616,0.4792157450980381,0.6380301767676768],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.47431,0.63788,0.47922,0.63803],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4727451176470585,0.6615149949494948,0.4776470784313722,0.6616665101010101],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.47275,0.66151,0.47765,0.66167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.47078431372548935,0.7236362222222221,0.4756862745098031,0.7237877373737374],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.47078,0.72364,0.47569,0.72379],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4731372745098037,0.747272616161616,0.4780392352941174,0.7474241313131312],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.47314,0.74727,0.47804,0.74742],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.47588235294117603,0.7707574494949494,0.48078431372548974,0.7709089646464646],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.47588,0.77076,0.48078,0.77091],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.48568625490196055,0.12151515151515158,0.4905882156862743,0.12166666666666674],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.48569,0.12152,0.49059,0.12167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.48627454901960715,0.1451514393939394,0.49117650980392086,0.14530295454545455],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.48627,0.14515,0.49118,0.1453],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4850980392156863,0.1686363636363636,0.49,0.16878787878787876],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.4851,0.16864,0.49,0.16879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.486274529411764,0.1922726515151514,0.4911764901960778,0.1924241666666666],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.48627,0.19227,0.49118,0.19242],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.48568629411764574,0.25439386363636346,0.49058825490195945,0.25454537878787864],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.48569,0.25439,0.49059,0.25455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4854902156862744,0.2780302525252525,0.4903921764705881,0.2781817676767676],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.48549,0.27803,0.49039,0.27818],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.48372556862745064,0.3015150252525251,0.48862752941176435,0.3016665404040403],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.48373,0.30152,0.48863,0.30167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.48450976470588225,0.3251515151515152,0.48941172549019596,0.32530303030303037],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.48451,0.32515,0.48941,0.3253],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4845097843137249,0.3486363636363637,0.4894117450980386,0.34878787878787887],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.48451,0.34864,0.48941,0.34879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4858823529411752,0.4109090151515152,0.4907843137254889,0.41106053030303036],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.48588,0.41091,0.49078,0.41106],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.48490198039215654,0.4343938131313132,0.48980394117647025,0.4345453282828283],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.4849,0.43439,0.4898,0.43455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.487058823529411,0.4580302070707072,0.4919607843137247,0.4581817222222223],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.48706,0.45803,0.49196,0.45818],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.48725496078431246,0.4815150555555557,0.49215692156862617,0.4816665707070708],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.48725,0.48152,0.49216,0.48167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.48392158823529363,0.5051513888888889,0.4888235490196074,0.505302904040404],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.48392,0.50515,0.48882,0.5053],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4831372549019598,0.5286362373737374,0.4880392156862735,0.5287877525252526],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.48314,0.52864,0.48804,0.52879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.48392158823529385,0.590908994949495,0.48882354901960756,0.5910605101010101],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.48392,0.59091,0.48882,0.59106],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4850980784313718,0.6143938131313131,0.4900000392156855,0.6145453282828283],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.4851,0.61439,0.49,0.61455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4860784901960773,0.6378786616161616,0.490980450980391,0.6380301767676768],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.48608,0.63788,0.49098,0.63803],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.48450978431372516,0.6615149949494948,0.48941174509803886,0.6616665101010101],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.48451,0.66151,0.48941,0.66167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.48254905882352855,0.7236362222222221,0.48745101960784226,0.7237877373737374],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.48255,0.72364,0.48745,0.72379],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4849019803921566,0.747272616161616,0.48980394117647036,0.7474241313131312],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.4849,0.74727,0.4898,0.74742],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4876470980392152,0.7707574494949494,0.49254905882352895,0.7709089646464646],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.48765,0.77076,0.49255,0.77091],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.49745099999999975,0.12151515151515158,0.5023529607843135,0.12166666666666674],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49745,0.12152,0.50235,0.12167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4980392156862738,0.1451514393939394,0.5029411764705876,0.14530295454545455],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49804,0.14515,0.50294,0.1453],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.49686270588235293,0.1686363636363636,0.5017646666666666,0.16878787878787876],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49686,0.16864,0.50176,0.16879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4980391960784307,0.1922726515151514,0.5029411568627444,0.1924241666666666],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49804,0.19227,0.50294,0.19242],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4974510392156849,0.25439386363636346,0.5023529999999986,0.25454537878787864],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49745,0.25439,0.50235,0.25455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4972549607843136,0.2780302525252525,0.5021569215686273,0.2781817676767676],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49725,0.27803,0.50216,0.27818],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4954902352941173,0.3015150252525251,0.500392196078431,0.3016665404040403],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49549,0.30152,0.50039,0.30167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4962745098039214,0.3251515151515152,0.5011764705882351,0.32530303030303037],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49627,0.32515,0.50118,0.3253],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.49627452941176403,0.3486363636363637,0.5011764901960778,0.34878787878787887],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49627,0.34864,0.50118,0.34879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.49764709803921436,0.4109090151515152,0.5025490588235281,0.41106053030303036],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49765,0.41091,0.50255,0.41106],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4966666470588232,0.4343938131313132,0.501568607843137,0.4345453282828283],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49667,0.43439,0.50157,0.43455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4988235686274502,0.4580302070707072,0.503725529411764,0.4581817222222223],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49882,0.45803,0.50373,0.45818],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4990196274509791,0.4815150555555557,0.5039215882352929,0.4816665707070708],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49902,0.48152,0.50392,0.48167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4956862549019603,0.5051513888888889,0.500588215686274,0.505302904040404],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49569,0.50515,0.50059,0.5053],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.49490199999999895,0.5286362373737374,0.4998039607843127,0.5287877525252526],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.4949,0.52864,0.4998,0.52879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4956862549019605,0.590908994949495,0.5005882156862742,0.5910605101010101],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49569,0.59091,0.50059,0.59106],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.49686274509803846,0.6143938131313131,0.5017647058823522,0.6145453282828283],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49686,0.61439,0.50176,0.61455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.49784315686274394,0.6378786616161616,0.5027451176470576,0.6380301767676768],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49784,0.63788,0.50275,0.63803],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4962745294117643,0.6615149949494948,0.501176490196078,0.6616665101010101],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49627,0.66151,0.50118,0.66167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4943137254901952,0.7236362222222221,0.49921568627450896,0.7237877373737374],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49431,0.72364,0.49922,0.72379],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.49666664705882324,0.747272616161616,0.501568607843137,0.7474241313131312],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49667,0.74727,0.50157,0.74742],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.49941180392156814,0.7707574494949494,0.5043137647058819,0.7709089646464646],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49941,0.77076,0.50431,0.77091],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5090195882352938,0.12151515151515158,0.5139215490196076,0.12166666666666674],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.50902,0.12152,0.51392,0.12167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.509803960784313,0.1451514393939394,0.5147059215686267,0.14530295454545455],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.5098,0.14515,0.51471,0.1453],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5086274509803921,0.1686363636363636,0.5135294117647058,0.16878787878787876],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.50863,0.16864,0.51353,0.16879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5098039411764699,0.1922726515151514,0.5147059019607836,0.1924241666666666],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.5098,0.19227,0.51471,0.19242],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5092157450980378,0.25439386363636346,0.5141177058823516,0.25454537878787864],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.50922,0.25439,0.51412,0.25455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5090196274509802,0.2780302525252525,0.513921588235294,0.2781817676767676],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.50902,0.27803,0.51392,0.27818],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5072549803921564,0.3015150252525251,0.5121569411764701,0.3016665404040403],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.50725,0.30152,0.51216,0.30167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5080392156862743,0.3251515151515152,0.5129411764705881,0.32530303030303037],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.50804,0.32515,0.51294,0.3253],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.508039235294117,0.3486363636363637,0.5129411960784307,0.34878787878787887],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.50804,0.34864,0.51294,0.34879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5094118039215673,0.4109090151515152,0.5143137647058811,0.41106053030303036],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.50941,0.41091,0.51431,0.41106],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5084313921568624,0.4343938131313132,0.5133333529411761,0.4345453282828283],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.50843,0.43439,0.51333,0.43455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5105882745098032,0.4580302070707072,0.5154902352941169,0.4581817222222223],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.51059,0.45803,0.51549,0.45818],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5105882352941177,0.4815150252525253,0.5154901960784314,0.48166654040404044],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.51059,0.48152,0.51549,0.48167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5074509999999995,0.5051513888888889,0.5123529607843132,0.505302904040404],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.50745,0.50515,0.51235,0.5053],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5066666666666656,0.5286362373737374,0.5115686274509793,0.5287877525252526],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.50667,0.52864,0.51157,0.52879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5074509999999997,0.590908994949495,0.5123529607843134,0.5910605101010101],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.50745,0.59091,0.51235,0.59106],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5086274901960777,0.6143938131313131,0.5135294509803914,0.6145453282828283],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.50863,0.61439,0.51353,0.61455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5096078431372549,0.6378786616161616,0.5145098039215686,0.6380301767676768],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.50961,0.63788,0.51451,0.63803],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5080392352941172,0.6615149949494948,0.512941196078431,0.6616665101010101],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.50804,0.66151,0.51294,0.66167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5060784705882344,0.7236362222222221,0.5109804313725481,0.7237877373737374],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.50608,0.72364,0.51098,0.72379],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5084313921568625,0.747272616161616,0.5133333529411762,0.7474241313131312],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.50843,0.74727,0.51333,0.74742],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5111764705882348,0.7707574494949494,0.5160784313725485,0.7709089646464646],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.51118,0.77076,0.51608,0.77091],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5207843333333331,0.12151515151515158,0.5256862941176468,0.12166666666666674],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.52078,0.12152,0.52569,0.12167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5215686666666659,0.1451514393939394,0.5264706274509796,0.14530295454545455],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.52157,0.14515,0.52647,0.1453],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.520392156862745,0.1686363636363636,0.5252941176470588,0.16878787878787876],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.52039,0.16864,0.52529,0.16879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5215686470588228,0.1922726515151514,0.5264706078431365,0.1924241666666666],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.52157,0.19227,0.52647,0.19242],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5207843725490182,0.25439386363636346,0.5256863333333319,0.25454537878787864],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.52078,0.25439,0.52569,0.25455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5207843725490194,0.2780302525252525,0.5256863333333331,0.2781817676767676],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.52078,0.27803,0.52569,0.27818],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5190196862745095,0.3015150252525251,0.5239216470588232,0.3016665404040403],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.51902,0.30152,0.52392,0.30167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.519803882352941,0.3251515151515152,0.5247058431372548,0.32530303030303037],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.5198,0.32515,0.52471,0.3253],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5198039019607836,0.3486363636363637,0.5247058627450973,0.34878787878787887],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.5198,0.34864,0.52471,0.34879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5211764705882339,0.4109090151515152,0.5260784313725477,0.41106053030303036],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.52118,0.41091,0.52608,0.41106],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.520196058823529,0.4343938131313132,0.5250980196078427,0.4345453282828283],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.5202,0.43439,0.5251,0.43455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5223529411764698,0.4580302070707072,0.5272549019607835,0.4581817222222223],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.52235,0.45803,0.52725,0.45818],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5223529019607843,0.4815150252525253,0.527254862745098,0.48166654040404044],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.52235,0.48152,0.52725,0.48167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5192157058823524,0.5051513888888889,0.5241176666666661,0.505302904040404],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.51922,0.50515,0.52412,0.5053],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5184314117647049,0.5286362373737374,0.5233333725490186,0.5287877525252526],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.51843,0.52864,0.52333,0.52879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5192157058823526,0.590908994949495,0.5241176666666664,0.5910605101010101],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.51922,0.59091,0.52412,0.59106],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5203921960784306,0.6143938131313131,0.5252941568627443,0.6145453282828283],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.52039,0.61439,0.52529,0.61455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5213725098039216,0.6378786616161616,0.5262744705882353,0.6380301767676768],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.52137,0.63788,0.52627,0.63803],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5198039019607839,0.6615149949494948,0.5247058627450977,0.6616665101010101],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.5198,0.66151,0.52471,0.66167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5176470588235285,0.7236362222222221,0.5225490196078423,0.7237877373737374],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.51765,0.72364,0.52255,0.72379],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5201960588235292,0.747272616161616,0.5250980196078429,0.7474241313131312],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.5202,0.74727,0.5251,0.74742],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5229412156862739,0.7707574494949494,0.5278431764705878,0.7709089646464646],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.52294,0.77076,0.52784,0.77091],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5333333333333325,0.1451514393939394,0.5382352941176463,0.14530295454545455],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.53333,0.14515,0.53824,0.1453],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5321568235294117,0.1686363636363636,0.5370587843137254,0.16878787878787876],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.53216,0.16864,0.53706,0.16879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5333333137254894,0.1922726515151514,0.5382352745098032,0.1924241666666666],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.53333,0.19227,0.53824,0.19242],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5325490784313711,0.25439386363636346,0.5374510392156848,0.25454537878787864],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.53255,0.25439,0.53745,0.25455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5325490784313723,0.2780302525252525,0.537451039215686,0.2781817676767676],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.53255,0.27803,0.53745,0.27818],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5307843529411761,0.3015150252525251,0.5356863137254898,0.3016665404040403],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.53078,0.30152,0.53569,0.30167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5315686274509802,0.3251515151515152,0.5364705882352939,0.32530303030303037],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.53157,0.32515,0.53647,0.3253],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5315686470588228,0.3486363636363637,0.5364706078431365,0.34878787878787887],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.53157,0.34864,0.53647,0.34879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5329412156862732,0.4109090151515152,0.5378431764705869,0.41106053030303036],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.53294,0.41091,0.53784,0.41106],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5317647254901956,0.4343938131313132,0.5366666862745094,0.4345453282828283],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.53176,0.43439,0.53667,0.43455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v","boundary":[0.5621568823529409,0.11696969696969703,0.5660784509803918,0.11712121212121218],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006Q\u0003w","boundary":[0.5699999803921565,0.11696969696969703,0.594705901960784,0.11712121212121218],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.56216,0.11697,0.59471,0.11712],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"T","boundary":[0.5437255098039213,0.11886363636363642,0.5621568823529409,0.11901515151515157],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.5660784509803918,0.11886363636363642,0.5700000196078427,0.11901515151515157],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.54373,0.11886,0.57,0.11902],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5439215686274509,0.1686363636363636,0.5488235294117646,0.16878787878787876],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.54392,0.16864,0.54882,0.16879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5450980588235287,0.1922726515151514,0.5500000196078424,0.1924241666666666],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.5451,0.19227,0.55,0.19242],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.5568627450980383,0.14249992424242425,0.5607843137254893,0.1426514393939394],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.55686,0.1425,0.56078,0.14265],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5556862745098038,0.1686363636363636,0.5605882352941175,0.16878787878787876],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.55569,0.16864,0.56059,0.16879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006","boundary":[0.608039196078431,0.11696969696969703,0.611960764705882,0.11712121212121218],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.60804,0.11697,0.61196,0.11712],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"m","boundary":[0.6325489999999997,0.11696969696969703,0.6380391960784311,0.11712121212121218],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.63255,0.11697,0.63804,0.11712],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006Q\u0003","boundary":[0.6719607647058821,0.11696969696969703,0.6907843725490193,0.11712121212121218],"dir":"ltr"},{"str":"v\u0005y","boundary":[0.6919608039215682,0.11696969696969703,0.7266666862745094,0.11712121212121218],"dir":"ltr"},{"str":"oOQw\u0003","boundary":[0.7319608039215681,0.11696969696969703,0.7601960980392153,0.11712121212121218],"dir":"ltr"},{"str":"\u0016\u000e\u0011","boundary":[0.7737255098039211,0.11696969696969703,0.8000000196078426,0.11712121212121218],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.67196,0.11697,0.8,0.11712],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"u","boundary":[0.5974509999999996,0.11886363636363642,0.6080392352941173,0.11901515151515157],"dir":"ltr"},{"str":"QDt","boundary":[0.614705901960784,0.11886363636363642,0.632549039215686,0.11901515151515157],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.6435293921568624,0.11886363636363642,0.6474509607843134,0.11901515151515157],"dir":"ltr"},{"str":"\u0007","boundary":[0.6566666862745094,0.11886363636363642,0.6719608039215683,0.11901515151515157],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.59745,0.11886,0.67196,0.11902],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"y","boundary":[0.5607843529411756,0.14060598484848486,0.5696078823529402,0.1407575],"dir":"ltr"},{"str":"oOQw\u0003","boundary":[0.5749019607843129,0.14060598484848486,0.6031372549019599,0.1407575],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.56078,0.14061,0.60314,0.14076],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5566666470588227,0.1922726515151514,0.5615686078431364,0.1924241666666666],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.55667,0.19227,0.56157,0.19242],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.5696078823529402,0.14249992424242425,0.5749019999999991,0.1426514393939394],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.56961,0.1425,0.5749,0.14265],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5674509803921567,0.1686363636363636,0.5723529411764704,0.16878787878787876],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.56745,0.16864,0.57235,0.16879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5684313921568619,0.1922726515151514,0.5733333529411757,0.1924241666666666],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.56843,0.19227,0.57333,0.19242],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5792156862745097,0.1686363636363636,0.5841176470588234,0.16878787878787876],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.57922,0.16864,0.58412,0.16879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5801960980392149,0.1922726515151514,0.5850980588235286,0.1924241666666666],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.5802,0.19227,0.5851,0.19242],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5909803529411763,0.1686363636363636,0.59588231372549,0.16878787878787876],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.59098,0.16864,0.59588,0.16879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5919607647058815,0.1922726515151514,0.5968627254901953,0.1924241666666666],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.59196,0.19227,0.59686,0.19242],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.6017647058823521,0.14249992424242425,0.6070588235294109,0.1426514393939394],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.60176,0.1425,0.60706,0.14265],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.6027450980392155,0.1686363636363636,0.6076470588235292,0.16878787878787876],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.60275,0.16864,0.60765,0.16879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.6037255098039207,0.1922726515151514,0.6086274705882344,0.1924241666666666],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.60373,0.19227,0.60863,0.19242],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.6880392352941173,0.11886363636363642,0.6919608039215682,0.11901515151515157],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.68804,0.11886,0.69196,0.11902],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.7139215490196075,0.11886363636363642,0.7178431176470584,0.11901515151515157],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.71392,0.11886,0.71784,0.11902],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.7266666470588231,0.11886363636363642,0.7319607647058819,0.11901515151515157],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.72667,0.11886,0.73196,0.11902],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.7588235490196074,0.11886363636363642,0.7641176666666663,0.11901515151515157],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.75882,0.11886,0.76412,0.11902],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006\u0003","boundary":[0.6288235294117638,0.14060598484848486,0.6360784313725482,0.1407575],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.6347059215686266,0.14060598484848486,0.6407843529411756,0.1407575],"dir":"ltr"},{"str":"mw","boundary":[0.6447058823529404,0.14060598484848486,0.6670588235294109,0.1407575],"dir":"ltr"},{"str":"\u001a\u0003","boundary":[0.6725490588235286,0.14060598484848486,0.6798038823529404,0.1407575],"dir":"ltr"},{"str":"Q\u000et\u0003","boundary":[0.6784314117647051,0.14060598484848486,0.7125490588235287,0.1407575],"dir":"ltr"},{"str":"m\u0005","boundary":[0.7164706274509797,0.14060598484848486,0.745490235294117,0.1407575],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.7492157254901953,0.14060598484848486,0.7525490980392149,0.1407575],"dir":"ltr"},{"str":"v","boundary":[0.7643137647058816,0.14060598484848486,0.7682353333333325,0.1407575],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.62882,0.14061,0.76824,0.14076],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.6164705882352932,0.14249992424242425,0.6288235294117638,0.1426514393939394],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.6407843529411756,0.14249992424242425,0.6447059215686266,0.1426514393939394],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.61647,0.1425,0.64471,0.14265],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.6143136862745096,0.1686363636363636,0.6192156470588234,0.16878787878787876],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.61431,0.16864,0.61922,0.16879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.6154901764705873,0.1922726515151514,0.620392137254901,0.1924241666666666],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.61549,0.19227,0.62039,0.19242],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.6260784313725488,0.1686363636363636,0.6309803921568625,0.16878787878787876],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.62608,0.16864,0.63098,0.16879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.6272549215686266,0.1922726515151514,0.6321568823529403,0.1924241666666666],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.62725,0.19227,0.63216,0.19242],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.6378430980392155,0.1686363636363636,0.6427450588235292,0.16878787878787876],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.63784,0.16864,0.64275,0.16879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.6496078039215684,0.1686363636363636,0.6545097647058821,0.16878787878787876],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.64961,0.16864,0.65451,0.16879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.6613725490196075,0.1686363636363636,0.6662745098039212,0.16878787878787876],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.66137,0.16864,0.66627,0.16879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"sQ","boundary":[0.6507842941176462,0.1877271969696969,0.664313705882352,0.18787871212121204],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.65078,0.18773,0.66431,0.18788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.6668627450980383,0.14249992424242425,0.6725490196078423,0.1426514393939394],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.66686,0.1425,0.67255,0.14265],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.6731372549019605,0.1686363636363636,0.6780392156862742,0.16878787878787876],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.67314,0.16864,0.67804,0.16879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.6849019607843134,0.1686363636363636,0.6898039215686271,0.16878787878787876],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.6849,0.16864,0.6898,0.16879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"J","boundary":[0.675686294117646,0.1877271969696969,0.6868627647058813,0.18787871212121204],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.67569,0.18773,0.68686,0.18788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002y","boundary":[0.664313705882352,0.18962113636363628,0.6756863333333323,0.18977265151515144],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.66431,0.18962,0.67569,0.18977],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.6966667058823522,0.14249992424242425,0.701960823529411,0.1426514393939394],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.69667,0.1425,0.70196,0.14265],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.6966666666666663,0.1686363636363636,0.70156862745098,0.16878787878787876],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.69667,0.16864,0.70157,0.16879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.7111764705882345,0.14249992424242425,0.7164705882352934,0.1426514393939394],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.71118,0.1425,0.71647,0.14265],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.7400000392156855,0.14249992424242425,0.7452941568627444,0.1426514393939394],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.74,0.1425,0.74529,0.14265],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.7511764705882346,0.14249992424242425,0.7564705882352935,0.1426514393939394],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.7603921568627444,0.14249992424242425,0.7643137254901953,0.1426514393939394],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.75118,0.1425,0.76431,0.14265],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u000e\u0011","boundary":[0.7835294509803914,0.14060598484848486,0.8000000392156855,0.1407575],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.78353,0.14061,0.8,0.14076],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005Q","boundary":[0.7190196078431369,0.16409090909090907,0.7376469803921565,0.16424242424242422],"dir":"ltr"},{"str":"oR","boundary":[0.74156862745098,0.16409090909090907,0.7531372549019604,0.16424242424242422],"dir":"ltr"},{"str":"U","boundary":[0.7570588235294113,0.16409090909090907,0.7680392156862741,0.16424242424242422],"dir":"ltr"},{"str":"\u0011\u000e\u0011","boundary":[0.7737254901960781,0.16409090909090907,0.7999999999999996,0.16424242424242422],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.71902,0.16409,0.8,0.16424],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"i","boundary":[0.7178431568627441,0.1877271969696969,0.7241176666666657,0.18787871212121204],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.71784,0.18773,0.72412,0.18788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.7376470196078427,0.16598484848484846,0.7415685882352937,0.1661363636363636],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.73765,0.16598,0.74157,0.16614],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u001a","boundary":[0.7400000196078421,0.1877271969696969,0.7439215882352931,0.18787871212121204],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.74,0.18773,0.74392,0.18788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.7531372549019604,0.16598484848484846,0.7570588235294113,0.1661363636363636],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.75314,0.16598,0.75706,0.16614],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"pY","boundary":[0.6923529215686264,0.18962113636363628,0.7178431960784304,0.18977265151515144],"dir":"ltr"},{"str":"p","boundary":[0.7292156666666656,0.18962113636363628,0.7399999803921559,0.18977265151515144],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002U","boundary":[0.7439215490196068,0.18962113636363628,0.7594117450980382,0.18977265151515144],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.69235,0.18962,0.75941,0.18977],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t\u0017\u0012\u0011","boundary":[0.7594117843137245,0.1877271969696969,0.8050980196078421,0.18787871212121204],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.75941,0.18773,0.8051,0.18788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"T","boundary":[0.538627431372548,0.219090909090909,0.5598039019607833,0.21924242424242416],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003t\u0002v\u0002","boundary":[0.5705882156862735,0.219090909090909,0.6049019411764696,0.21924242424242416],"dir":"ltr"},{"str":"R\u0002","boundary":[0.6492156666666656,0.219090909090909,0.662744999999999,0.21924242424242416],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.6899999411764696,0.219090909090909,0.6947058235294108,0.21924242424242416],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.7043137058823519,0.219090909090909,0.710784294117646,0.21924242424242416],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.7456862549019597,0.219090909090909,0.7521568431372538,0.21924242424242416],"dir":"ltr"},{"str":"sHv","boundary":[0.7756862156862734,0.219090909090909,0.8025489607843126,0.21924242424242416],"dir":"ltr"},{"str":"pY","boundary":[0.8139216078431362,0.219090909090909,0.8447057254901951,0.21924242424242416],"dir":"ltr"},{"str":"m","boundary":[0.5598039019607833,0.21939393939393928,0.5676470392156853,0.21954545454545443],"dir":"ltr"},{"str":"tw\u0005","boundary":[0.6049019411764696,0.21939393939393928,0.6550980196078422,0.21954545454545443],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000\u0005","boundary":[0.6627450784313715,0.21939393939393928,0.6956861764705872,0.21954545454545443],"dir":"ltr"},{"str":"y","boundary":[0.694705862745097,0.21939393939393928,0.7043137058823519,0.21954545454545443],"dir":"ltr"},{"str":"oOQw\u0004","boundary":[0.7107842549019597,0.21939393939393928,0.7472549411764695,0.21954545454545443],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.7521568431372538,0.21939393939393928,0.7578431176470578,0.21954545454545443],"dir":"ltr"},{"str":"B","boundary":[0.8025489607843126,0.21939393939393928,0.8082352352941166,0.21954545454545443],"dir":"ltr"},{"str":"i","boundary":[0.8447058235294107,0.21939393939393928,0.8521568039215675,0.21954545454545443],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.53863,0.21909,0.85216,0.21955],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.534117686274509,0.4580302070707072,0.5390196470588227,0.4581817222222223],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.53412,0.45803,0.53902,0.45818],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5341176470588235,0.4815150252525253,0.5390196078431373,0.48166654040404044],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.53412,0.48152,0.53902,0.48167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5309803725490191,0.5051513888888889,0.5358823333333328,0.505302904040404],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.53098,0.50515,0.53588,0.5053],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5301961176470578,0.5286362373737374,0.5350980784313715,0.5287877525252526],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.5302,0.52864,0.5351,0.52879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5309803725490192,0.590908994949495,0.535882333333333,0.5910605101010101],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.53098,0.59091,0.53588,0.59106],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5321568627450972,0.6143938131313131,0.5370588235294109,0.6145453282828283],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.53216,0.61439,0.53706,0.61455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5331372549019607,0.6378786616161616,0.5380392156862744,0.6380301767676768],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.53314,0.63788,0.53804,0.63803],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5315686470588231,0.6615149949494948,0.5364706078431368,0.6616665101010101],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.53157,0.66151,0.53647,0.66167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5443137450980378,0.25439386363636346,0.5492157058823515,0.25454537878787864],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.54431,0.25439,0.54922,0.25455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.544313745098039,0.2780302525252525,0.5492157058823527,0.2781817676767676],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.54431,0.27803,0.54922,0.27818],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5425490980392152,0.3015150252525251,0.547451058823529,0.3016665404040403],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.54255,0.30152,0.54745,0.30167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5433332941176469,0.3251515151515152,0.5482352549019606,0.32530303030303037],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.54333,0.32515,0.54824,0.3253],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5433333137254894,0.3486363636363637,0.5482352745098032,0.34878787878787887],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.54333,0.34864,0.54824,0.34879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5447058823529398,0.4109090151515152,0.5496078431372535,0.41106053030303036],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.54471,0.41091,0.54961,0.41106],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5435294313725486,0.4343938131313132,0.5484313921568623,0.4345453282828283],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.54353,0.43439,0.54843,0.43455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5458823921568619,0.4580302070707072,0.5507843529411756,0.4581817222222223],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.54588,0.45803,0.55078,0.45818],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5458823529411765,0.4815150252525253,0.5507843137254902,0.48166654040404044],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.54588,0.48152,0.55078,0.48167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5427451176470582,0.5051513888888889,0.547647078431372,0.505302904040404],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.54275,0.50515,0.54765,0.5053],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5419607843137244,0.5286362373737374,0.5468627450980381,0.5287877525252526],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.54196,0.52864,0.54686,0.52879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5427451176470585,0.590908994949495,0.5476470784313722,0.5910605101010101],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.54275,0.59091,0.54765,0.59106],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5439216078431364,0.6143938131313131,0.5488235686274501,0.6145453282828283],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.54392,0.61439,0.54882,0.61455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5449019607843136,0.6378786616161616,0.5498039215686273,0.6380301767676768],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.5449,0.63788,0.5498,0.63803],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5433333137254898,0.6615149949494948,0.5482352745098035,0.6616665101010101],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.54333,0.66151,0.54824,0.66167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.556078490196077,0.25439386363636346,0.5609804509803907,0.25454537878787864],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.55608,0.25439,0.56098,0.25455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5558824117647057,0.2780302525252525,0.5607843725490194,0.2781817676767676],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.55588,0.27803,0.56078,0.27818],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5543137647058819,0.3015150252525251,0.5592157254901956,0.3016665404040403],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.55431,0.30152,0.55922,0.30167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5549019607843135,0.3251515151515152,0.5598039215686272,0.32530303030303037],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.5549,0.32515,0.5598,0.3253],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5550980588235287,0.3486363636363637,0.5600000196078424,0.34878787878787887],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.5551,0.34864,0.56,0.34879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5552940980392153,0.4343938131313132,0.560196058823529,0.4345453282828283],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.55529,0.43439,0.5602,0.43455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5574510196078423,0.4580302070707072,0.562352980392156,0.4581817222222223],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.55745,0.45803,0.56235,0.45818],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5576470588235294,0.4815150252525253,0.5625490196078431,0.48166654040404044],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.55765,0.48152,0.56255,0.48167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5537255294117636,0.5286362373737374,0.5586274901960773,0.5287877525252526],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.55373,0.52864,0.55863,0.52879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5545097843137251,0.590908994949495,0.5594117450980388,0.5910605101010101],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.55451,0.59091,0.55941,0.59106],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5556863137254894,0.6143938131313131,0.5605882745098031,0.6145453282828283],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.55569,0.61439,0.56059,0.61455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5564705490196078,0.6378786616161616,0.5613725098039215,0.6380301767676768],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.55647,0.63788,0.56137,0.63803],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5549019803921564,0.6615149949494948,0.5598039411764701,0.6616665101010101],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.5549,0.66151,0.5598,0.66167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.567843137254902,0.2543938131313131,0.5727450980392157,0.2545453282828282],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.56784,0.25439,0.57275,0.25455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5676470784313723,0.2780302525252525,0.572549039215686,0.2781817676767676],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.56765,0.27803,0.57255,0.27818],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5658824313725486,0.3015150252525251,0.5707843921568623,0.3016665404040403],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.56588,0.30152,0.57078,0.30167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5666666274509802,0.3251515151515152,0.5715685882352939,0.32530303030303037],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.56667,0.32515,0.57157,0.3253],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5668627647058816,0.3486363636363637,0.5717647254901953,0.34878787878787887],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.56686,0.34864,0.57176,0.34879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5796078823529411,0.2543938131313131,0.5845098431372548,0.2545453282828282],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.57961,0.25439,0.58451,0.25455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5794118235294115,0.2780302525252525,0.5843137843137252,0.2781817676767676],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.57941,0.27803,0.58431,0.27818],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5776470980392152,0.3015150252525251,0.5825490588235289,0.3016665404040403],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.57765,0.30152,0.58255,0.30167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5784313725490193,0.3251515151515152,0.583333333333333,0.32530303030303037],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.57843,0.32515,0.58333,0.3253],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5786274313725482,0.3486363636363637,0.583529392156862,0.34878787878787887],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.57863,0.34864,0.58353,0.34879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.5801961176470575,0.4063635606060606,0.5874510196078419,0.4065150757575758],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.5802,0.40636,0.58745,0.40652],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.591372588235294,0.2543938131313131,0.5962745490196077,0.2545453282828282],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.59137,0.25439,0.59627,0.25455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5911764901960781,0.2780302525252525,0.5960784509803918,0.2781817676767676],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.59118,0.27803,0.59608,0.27818],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5894118431372544,0.3015150252525251,0.5943138039215681,0.3016665404040403],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.58941,0.30152,0.59431,0.30167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5901960784313722,0.3251515151515152,0.5950980392156859,0.32530303030303037],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.5902,0.32515,0.5951,0.3253],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5903921764705874,0.3486363636363637,0.5952941372549012,0.34878787878787887],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.59039,0.34864,0.59529,0.34879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.6031372549019607,0.2543938131313131,0.6080392156862744,0.2545453282828282],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.60314,0.25439,0.60804,0.25455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.6011765490196073,0.3015150252525251,0.606078509803921,0.3016665404040403],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.60118,0.30152,0.60608,0.30167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.6019607450980389,0.3251515151515152,0.6068627058823526,0.32530303030303037],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.60196,0.32515,0.60686,0.3253],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.6019607647058816,0.3486363636363637,0.6068627254901953,0.34878787878787887],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.60196,0.34864,0.60686,0.34879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.6149019999999998,0.2543938131313131,0.6198039607843137,0.2545453282828282],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.6149,0.25439,0.6198,0.25455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"R\u0003","boundary":[0.6378431372549019,0.2517422979797979,0.6480392941176469,0.2518938131313131],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.63784,0.25174,0.64804,0.25189],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"B","boundary":[0.6409804117647055,0.2734847979797979,0.6449019803921565,0.2736363131313131],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.64098,0.27348,0.6449,0.27364],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.6572549019607843,0.24984835858585855,0.6684313333333333,0.2499998737373737],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.65725,0.24985,0.66843,0.25],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"m","boundary":[0.687058862745098,0.24984835858585855,0.6925490588235294,0.2499998737373737],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.68706,0.24985,0.69255,0.25],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"tpY\u0003","boundary":[0.7215686666666666,0.24984835858585855,0.768235294117647,0.2499998737373737],"dir":"ltr"},{"str":"\u000e\u0017","boundary":[0.7835294509803921,0.24984835858585855,0.7999999999999998,0.2499998737373737],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.72157,0.24985,0.8,0.25],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"T","boundary":[0.6686274901960784,0.2517422979797979,0.687058862745098,0.2518938131313131],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002t\u0003v\u0003","boundary":[0.6952941568627451,0.2517422979797979,0.7215686666666666,0.2518938131313131],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.66863,0.25174,0.72157,0.25189],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006R","boundary":[0.6580392745098036,0.2734847979797979,0.6735293921568625,0.2736363131313131],"dir":"ltr"},{"str":"Dw","boundary":[0.6764706078431371,0.2734847979797979,0.6968628431372547,0.2736363131313131],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.65804,0.27348,0.69686,0.27364],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"u\u0003U","boundary":[0.6139216274509801,0.2753787373737373,0.6409804509803919,0.2755302525252525],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006","boundary":[0.6503922156862743,0.2753787373737373,0.6580392745098036,0.2755302525252525],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.6707843725490193,0.2753787373737373,0.6764706470588233,0.2755302525252525],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.61392,0.27538,0.67647,0.27553],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.6129412156862739,0.3015150252525251,0.6178431764705877,0.3016665404040403],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.61294,0.30152,0.61784,0.30167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.6137254901960781,0.3251515151515152,0.6186274509803918,0.32530303030303037],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.61373,0.32515,0.61863,0.3253],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.6137255098039207,0.3486363636363637,0.6186274705882344,0.34878787878787887],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.61373,0.34864,0.61863,0.34879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.6247059607843132,0.3015150252525251,0.6296079215686269,0.3016665404040403],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.62471,0.30152,0.62961,0.30167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.6254901764705874,0.3486363636363637,0.6303921372549011,0.34878787878787887],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.62549,0.34864,0.63039,0.34879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.6364706666666661,0.3015150252525251,0.6413726274509798,0.3016665404040403],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.63647,0.30152,0.64137,0.30167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.648235372549019,0.3015150252525251,0.6531373333333327,0.3016665404040403],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.64824,0.30152,0.65314,0.30167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"m","boundary":[0.6539215686274505,0.3206060606060606,0.659411764705882,0.3207575757575758],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.65392,0.32061,0.65941,0.32076],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"R\u0003","boundary":[0.6817647450980385,0.29886351010101,0.6919609019607836,0.29901502525252516],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.68176,0.29886,0.69196,0.29902],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.6692157254901955,0.2969695707070706,0.6817647450980385,0.29712108585858577],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.66922,0.29697,0.68176,0.29712],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"T","boundary":[0.635490196078431,0.3225,0.6539215686274505,0.3226515151515152],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002t\u0003v\u0003","boundary":[0.6621568235294114,0.3225,0.688431333333333,0.3226515151515152],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.63549,0.3225,0.68843,0.32265],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.6372548823529403,0.3486363636363637,0.6421568431372541,0.34878787878787887],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.63725,0.34864,0.64216,0.34879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"B","boundary":[0.683137274509803,0.3440909090909091,0.687058843137254,0.3442424242424243],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.68314,0.34409,0.68706,0.34424],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"B","boundary":[0.7290196666666665,0.2734847979797979,0.7329412352941174,0.2736363131313131],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.72902,0.27348,0.73294,0.27364],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.743921568627451,0.2517422979797979,0.7496078431372549,0.2518938131313131],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.74392,0.25174,0.74961,0.25189],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006R","boundary":[0.7460784901960782,0.2734847979797979,0.7615686078431371,0.2736363131313131],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.7645098627450979,0.2734847979797979,0.7684314313725489,0.2736363131313131],"dir":"ltr"},{"str":"\u0016\u000e\u0017","boundary":[0.7737255490196077,0.2734847979797979,0.8000000588235292,0.2736363131313131],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.74608,0.27348,0.8,0.27364],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"u\u0003W\u0003","boundary":[0.697058882352941,0.2753787373737373,0.7290196666666665,0.2755302525252525],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006","boundary":[0.7384314313725489,0.2753787373737373,0.7460784901960782,0.2755302525252525],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.7588235882352939,0.2753787373737373,0.7645098627450979,0.2755302525252525],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.69706,0.27538,0.76451,0.27553],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.7013725882352935,0.2969695707070706,0.7194117647058818,0.29712108585858577],"dir":"ltr"},{"str":"y","boundary":[0.7178432156862739,0.2969695707070706,0.7266667450980385,0.29712108585858577],"dir":"ltr"},{"str":"oOQw\u0003","boundary":[0.7319608627450973,0.2969695707070706,0.7601961568627443,0.29712108585858577],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.70137,0.29697,0.7602,0.29712],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.7139216078431366,0.29886351010101,0.7178431764705876,0.29901502525252516],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.71392,0.29886,0.71784,0.29902],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.7266667058823523,0.29886351010101,0.731960823529411,0.29901502525252516],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.72667,0.29886,0.73196,0.29902],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.7588236078431365,0.29886351010101,0.7641177254901954,0.29901502525252516],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.75882,0.29886,0.76412,0.29902],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u000e\u0017","boundary":[0.7835294901960778,0.2969695707070706,0.8000000784313719,0.29712108585858577],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.78353,0.29697,0.8,0.29712],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t\u0005y","boundary":[0.6884313725490192,0.3206060606060606,0.7266666666666662,0.3207575757575758],"dir":"ltr"},{"str":"oOQw\u0003","boundary":[0.7319607843137251,0.3206060606060606,0.7601960784313722,0.3207575757575758],"dir":"ltr"},{"str":"\u0011\u000e\u0017","boundary":[0.7737254901960781,0.3206060606060606,0.7999999999999996,0.3207575757575758],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.68843,0.32061,0.8,0.32076],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.7139215294117643,0.3225,0.7178430980392153,0.3226515151515152],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.71392,0.3225,0.71784,0.32265],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"i","boundary":[0.7178431568627442,0.3440909090909091,0.7241176666666658,0.3442424242424243],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.71784,0.34409,0.72412,0.34424],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.72666662745098,0.3225,0.7319607450980388,0.3226515151515152],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.72667,0.3225,0.73196,0.32265],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u001a","boundary":[0.7400000196078422,0.3440909090909091,0.7439215882352932,0.3442424242424243],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.74,0.34409,0.74392,0.34424],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.7588235294117643,0.3225,0.7641176470588231,0.3226515151515152],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.75882,0.3225,0.76412,0.32265],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"sHv","boundary":[0.659215705882352,0.3459848484848485,0.683137274509803,0.3461363636363637],"dir":"ltr"},{"str":"pY","boundary":[0.6923529215686265,0.3459848484848485,0.7178431960784305,0.3461363636363637],"dir":"ltr"},{"str":"p","boundary":[0.7292156666666657,0.3459848484848485,0.739999980392156,0.3461363636363637],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002U","boundary":[0.7439215490196069,0.3459848484848485,0.7594117450980383,0.3461363636363637],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.65922,0.34598,0.75941,0.34614],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003","boundary":[0.7007842745098031,0.3754544696969698,0.7054901568627443,0.3756059848484849],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.7441175686274502,0.3754544696969698,0.7505881568627442,0.3756059848484849],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005\u0004xR","boundary":[0.6656861960784305,0.3757575000000001,0.7007841568627442,0.37590901515151526],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000OQw\u0004","boundary":[0.7054901568627443,0.3757575000000001,0.7515685098039208,0.37590901515151526],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.7505881960784305,0.3757575000000001,0.7562744705882344,0.37590901515151526],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.66569,0.37545,0.75627,0.37591],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"aw\u0005Q","boundary":[0.6007843137254889,0.4063635606060606,0.6505882941176457,0.4065150757575758],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.6619607450980393,0.40636351010101013,0.6692156470588235,0.40651502525252525],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.60078,0.40636,0.66922,0.40652],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.5678431372549007,0.4082575,0.5801960784313712,0.4084090151515152],"dir":"ltr"},{"str":"wt","boundary":[0.5874509803921555,0.4082575,0.6007843921568614,0.4084090151515152],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.56784,0.40826,0.60078,0.40841],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5670588431372544,0.4343938131313132,0.5719608039215681,0.4345453282828283],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.56706,0.43439,0.57196,0.43455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5692156862745089,0.4580302070707072,0.5741176470588226,0.4581817222222223],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.56922,0.45803,0.57412,0.45818],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5694117647058823,0.4815150252525253,0.574313725490196,0.48166654040404044],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.56941,0.48152,0.57431,0.48167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.578823509803921,0.4343938131313132,0.5837254705882348,0.4345453282828283],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.57882,0.43439,0.58373,0.43455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5809803921568618,0.4580302070707072,0.5858823529411755,0.4581817222222223],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.58098,0.45803,0.58588,0.45818],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5811764313725489,0.4815150252525253,0.5860783921568626,0.48166654040404044],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.58118,0.48152,0.58608,0.48167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"nQ","boundary":[0.5641176274509798,0.5006059343434344,0.5839216274509798,0.5007574494949495],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.56412,0.50061,0.58392,0.50076],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5654902352941165,0.5286362373737374,0.5703921960784303,0.5287877525252526],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.56549,0.52864,0.57039,0.52879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.566274490196078,0.590908994949495,0.5711764509803917,0.5910605101010101],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.56627,0.59091,0.57118,0.59106],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5674510196078423,0.6143938131313131,0.572352980392156,0.6145453282828283],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.56745,0.61439,0.57235,0.61455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.568235294117647,0.6378786616161616,0.5731372549019607,0.6380301767676768],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.56824,0.63788,0.57314,0.63803],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5666666470588231,0.6615149949494948,0.5715686078431368,0.6616665101010101],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.56667,0.66151,0.57157,0.66167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5770588627450969,0.5286362373737374,0.5819608235294106,0.5287877525252526],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.57706,0.52864,0.58196,0.52879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5780392352941172,0.590908994949495,0.582941196078431,0.5910605101010101],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.57804,0.59091,0.58294,0.59106],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"R","boundary":[0.5839215490196072,0.5024998737373737,0.5892156666666661,0.5026513888888888],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.58392,0.5025,0.58922,0.50265],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5792157254901952,0.6143938131313131,0.5841176862745089,0.6145453282828283],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.57922,0.61439,0.58412,0.61455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5799999607843136,0.6378786616161616,0.5849019215686273,0.6380301767676768],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.58,0.63788,0.5849,0.63803],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5784313921568622,0.6615149949494948,0.5833333529411759,0.6616665101010101],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.57843,0.66151,0.58333,0.66167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.592745137254901,0.4580302070707072,0.5976470980392148,0.4581817222222223],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.59275,0.45803,0.59765,0.45818],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5929411764705881,0.4815150252525253,0.5978431372549019,0.48166654040404044],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.59294,0.48152,0.59784,0.48167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5888235294117635,0.5286362373737374,0.5937254901960772,0.5287877525252526],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.58882,0.52864,0.59373,0.52879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5898039019607839,0.590908994949495,0.5947058627450976,0.5910605101010101],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.5898,0.59091,0.59471,0.59106],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5909803921568618,0.6143938131313131,0.5958823529411755,0.6145453282828283],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.59098,0.61439,0.59588,0.61455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5917647058823527,0.6378786616161616,0.5966666666666666,0.6380301767676768],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.59176,0.63788,0.59667,0.63803],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5901960980392151,0.6615149949494948,0.5950980588235288,0.6616665101010101],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.5902,0.66151,0.5951,0.66167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.6009803725490191,0.431742297979798,0.6062744901960779,0.43189381313131314],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.60098,0.43174,0.60627,0.43189],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.6045098039215676,0.4580302070707072,0.6094117647058814,0.4581817222222223],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.60451,0.45803,0.60941,0.45818],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.6047058823529411,0.4815150252525253,0.6096078431372548,0.48166654040404044],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.60471,0.48152,0.60961,0.48167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003","boundary":[0.6101960980392152,0.4298483585858586,0.6135294313725486,0.42999987373737375],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.6102,0.42985,0.61353,0.43],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.6121568823529407,0.431742297979798,0.6174509999999995,0.43189381313131314],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.61216,0.43174,0.61745,0.43189],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.6164705490196077,0.4815150252525253,0.6213725098039214,0.48166654040404044],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.61647,0.48152,0.62137,0.48167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"wL","boundary":[0.6452941176470588,0.4082574494949495,0.661960705882353,0.40840896464646465],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.64529,0.40826,0.66196,0.40841],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.6268627647058819,0.4298483585858586,0.6449019803921564,0.42999987373737375],"dir":"ltr"},{"str":"ysO","boundary":[0.643333352941176,0.4298483585858586,0.667058784313725,0.42999987373737375],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.62686,0.42985,0.66706,0.43],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"u","boundary":[0.6288235294117638,0.4534847525252526,0.6384313725490186,0.45363626767676773],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.62882,0.45348,0.63843,0.45364],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.639411784313725,0.431742297979798,0.643333352941176,0.43189381313131314],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.63941,0.43174,0.64333,0.43189],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002v\u0003t","boundary":[0.6384314117647049,0.455378691919192,0.6598038823529402,0.4555302070707071],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.63843,0.45538,0.6598,0.45553],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0007","boundary":[0.64078431372549,0.47886351010101014,0.6560784313725488,0.47901502525252526],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.64078,0.47886,0.65608,0.47902],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.5984313529411759,0.5006059343434344,0.6162744509803916,0.5007574494949495],"dir":"ltr"},{"str":"yxR\u0003","boundary":[0.6149019803921563,0.5006059343434344,0.6390196274509797,0.5007574494949495],"dir":"ltr"},{"str":"v\u0003","boundary":[0.6468627647058818,0.5006059343434344,0.6541175882352935,0.5007574494949495],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.59843,0.50061,0.65412,0.50076],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.6005882352941164,0.5286362373737374,0.6054901960784301,0.5287877525252526],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.60059,0.52864,0.60549,0.52879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.6013725686274505,0.590908994949495,0.6062745294117642,0.5910605101010101],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.60137,0.59091,0.60627,0.59106],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.6025490588235285,0.6143938131313131,0.6074510196078422,0.6145453282828283],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.60255,0.61439,0.60745,0.61455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.6035293725490195,0.6378786616161616,0.6084313333333332,0.6380301767676768],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.60353,0.63788,0.60843,0.63803],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.6019607647058818,0.6615149949494948,0.6068627254901955,0.6616665101010101],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.60196,0.66151,0.60686,0.66167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.6109804117647053,0.5024998737373737,0.6149019803921563,0.5026513888888888],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.61098,0.5025,0.6149,0.50265],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.6123529803921557,0.5286362373737374,0.6172549411764694,0.5287877525252526],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.61235,0.52864,0.61725,0.52879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.6131372352941171,0.590908994949495,0.6180391960784308,0.5910605101010101],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.61314,0.59091,0.61804,0.59106],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.6143137254901951,0.6143938131313131,0.6192156862745088,0.6145453282828283],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.61431,0.61439,0.61922,0.61455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.613725509803921,0.6615149949494948,0.6186274705882348,0.6616665101010101],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.61373,0.66151,0.61863,0.66167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.6241176862745086,0.5286362373737374,0.6290196470588223,0.5287877525252526],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.62412,0.52864,0.62902,0.52879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.6249019803921564,0.590908994949495,0.6298039411764701,0.5910605101010101],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.6249,0.59091,0.6298,0.59106],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.6260784705882343,0.6143938131313131,0.630980431372548,0.6145453282828283],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.62608,0.61439,0.63098,0.61455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.6390196274509797,0.5024998737373737,0.6468627647058818,0.5026513888888888],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.63902,0.5025,0.64686,0.50265],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.6358823921568615,0.5286362373737374,0.6407843529411752,0.5287877525252526],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.63588,0.52864,0.64078,0.52879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.6366666862745093,0.590908994949495,0.641568647058823,0.5910605101010101],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.63667,0.59091,0.64157,0.59106],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.6378431372549009,0.6143938131313131,0.6427450980392146,0.6145453282828283],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.63784,0.61439,0.64275,0.61455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006","boundary":[0.6392156862745096,0.6333332070707071,0.6431372549019606,0.6334847222222222],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.63922,0.63333,0.64314,0.63348],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.6484313529411759,0.590908994949495,0.6533333137254896,0.5910605101010101],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.64843,0.59091,0.65333,0.59106],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.6496078431372538,0.6143938131313131,0.6545098039215677,0.6145453282828283],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.64961,0.61439,0.65451,0.61455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t\u0017\u0012\u0017","boundary":[0.7594117843137246,0.3440909090909091,0.8050980196078422,0.3442424242424243],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.75941,0.34409,0.8051,0.34424],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"sW","boundary":[0.7739215294117637,0.3754544696969698,0.7958822352941167,0.3756059848484849],"dir":"ltr"},{"str":"pY","boundary":[0.8139215882352931,0.3754544696969698,0.8447057058823519,0.3756059848484849],"dir":"ltr"},{"str":"W","boundary":[0.795882274509803,0.3757575000000001,0.8080391372549011,0.37590901515151526],"dir":"ltr"},{"str":"i","boundary":[0.8447058039215676,0.3757575000000001,0.8521567843137243,0.37590901515151526],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.77392,0.37545,0.85216,0.37591],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"m\u0005yVwQ","boundary":[0.7023529019607844,0.40636351010101013,0.768235294117647,0.40651502525252525],"dir":"ltr"},{"str":"\u000e\u0010","boundary":[0.7835294509803922,0.40636351010101013,0.8000000392156863,0.40651502525252525],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.70235,0.40636,0.8,0.40652],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C\u0003t","boundary":[0.6745097647058824,0.4082574494949495,0.7023529607843138,0.40840896464646465],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.67451,0.40826,0.70235,0.40841],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.6723529607843133,0.431742297979798,0.6762745294117641,0.43189381313131314],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.67235,0.43174,0.67627,0.43189],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"u","boundary":[0.685490215686274,0.4298483585858586,0.7003921764705877,0.42999987373737375],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.68549,0.42985,0.70039,0.43],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002v\u0003t","boundary":[0.6950980196078426,0.431742297979798,0.7164705686274504,0.43189381313131314],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.6951,0.43174,0.71647,0.43189],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u001b\u0003","boundary":[0.6598039215686264,0.4534847525252526,0.6735294901960774,0.45363626767676773],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005xR","boundary":[0.6792156862745089,0.4534847525252526,0.7037256078431363,0.45363626767676773],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.6598,0.45348,0.70373,0.45364],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006Q\u0003","boundary":[0.6560784313725488,0.47696957070707074,0.6749019607843135,0.47712108585858587],"dir":"ltr"},{"str":"vu","boundary":[0.6760784313725489,0.47696957070707074,0.7005882352941174,0.47712108585858587],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.65608,0.47697,0.70059,0.47712],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.6596078235294112,0.5024998737373737,0.6635293921568621,0.5026513888888888],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.65961,0.5025,0.66353,0.50265],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.6721568235294116,0.47886351010101014,0.6760783921568625,0.47901502525252526],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.67216,0.47886,0.67608,0.47902],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"u","boundary":[0.6727451176470581,0.5006059343434344,0.6876470784313718,0.5007574494949495],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.67275,0.50061,0.68765,0.50076],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"sW","boundary":[0.6562745490196066,0.5259847222222223,0.675882313725489,0.5261362373737374],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.65627,0.52598,0.67588,0.52614],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.7037254901960774,0.455378691919192,0.7076470588235284,0.4555302070707071],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.70373,0.45538,0.70765,0.45553],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002v\u0003t","boundary":[0.6950979999999998,0.47886351010101014,0.7164705490196076,0.47901502525252526],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.6951,0.47886,0.71647,0.47902],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002v\u0003t","boundary":[0.6823529607843131,0.5024998737373737,0.7037254313725484,0.5026513888888888],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.68235,0.5025,0.70373,0.50265],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"W","boundary":[0.6758823921568615,0.5240907828282828,0.6868627843137243,0.524242297979798],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.67588,0.52409,0.68686,0.52424],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.7258823137254902,0.4082574494949495,0.7298038823529411,0.40840896464646465],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.72588,0.40826,0.7298,0.40841],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u001b\u0003","boundary":[0.7164706078431367,0.4298483585858586,0.7301961372549013,0.42999987373737375],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005xR","boundary":[0.7358823529411759,0.4298483585858586,0.7603922156862739,0.42999987373737375],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.71647,0.42985,0.76039,0.43],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006","boundary":[0.7276470980392147,0.4534847525252526,0.7315686666666656,0.45363626767676773],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.72765,0.45348,0.73157,0.45364],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.7603921372549014,0.431742297979798,0.7643137058823524,0.43189381313131314],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.76039,0.43174,0.76431,0.43189],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Dx","boundary":[0.7396078823529402,0.4534847525252526,0.7494118039215676,0.45363626767676773],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.7533333725490186,0.4534847525252526,0.7572549411764694,0.45363626767676773],"dir":"ltr"},{"str":"m","boundary":[0.7629412156862734,0.4534847525252526,0.7684314117647049,0.45363626767676773],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.73961,0.45348,0.76843,0.45364],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"u","boundary":[0.717058862745097,0.455378691919192,0.7276470980392147,0.4555302070707071],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.7343137647058813,0.455378691919192,0.7396078823529402,0.4555302070707071],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.7494118039215676,0.455378691919192,0.7533333725490186,0.4555302070707071],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.7572549019607832,0.455378691919192,0.7629411764705871,0.4555302070707071],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.71706,0.45538,0.76294,0.45553],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u001b\u0003","boundary":[0.7164705882352939,0.47696957070707074,0.7301961176470585,0.47712108585858587],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005xR","boundary":[0.7358823333333331,0.47696957070707074,0.7603921960784311,0.47712108585858587],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.71647,0.47697,0.76039,0.47712],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.7603921176470586,0.47886351010101014,0.7643136862745095,0.47901502525252526],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.76039,0.47886,0.76431,0.47902],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0016\u000e\u0010","boundary":[0.773725509803921,0.4298483585858586,0.8000000196078425,0.42999987373737375],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.77373,0.42985,0.8,0.43],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u000e\u0010","boundary":[0.7835294509803911,0.4534847525252526,0.8000000392156852,0.45363626767676773],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.78353,0.45348,0.8,0.45364],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0011\u000e\u0010","boundary":[0.7737254901960782,0.47696957070707074,0.7999999999999997,0.47712108585858587],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.77373,0.47697,0.8,0.47712],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u001b\u0003","boundary":[0.7037254705882346,0.5006059343434344,0.7174510392156856,0.5007574494949495],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005","boundary":[0.723137235294117,0.5006059343434344,0.7356862941176465,0.5007574494949495],"dir":"ltr"},{"str":"yxR","boundary":[0.7396078627450973,0.5006059343434344,0.7603921764705874,0.5007574494949495],"dir":"ltr"},{"str":"\u0017\u000e\u0010","boundary":[0.7737255098039207,0.5006059343434344,0.8000000196078423,0.5007574494949495],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.70373,0.50061,0.8,0.50076],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"i","boundary":[0.717843176470587,0.5240907828282828,0.7241176862745086,0.524242297979798],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.71784,0.52409,0.72412,0.52424],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.7356862549019602,0.5024998737373737,0.739607823529411,0.5026513888888888],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.73569,0.5025,0.73961,0.50265],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u001a","boundary":[0.740000039215685,0.5240907828282828,0.743921607843136,0.524242297979798],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.74,0.52409,0.74392,0.52424],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"pY","boundary":[0.6923529411764693,0.5259847222222223,0.7178432156862733,0.5261362373737374],"dir":"ltr"},{"str":"p","boundary":[0.7292156862745085,0.5259847222222223,0.7399999999999988,0.5261362373737374],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002U","boundary":[0.7439215686274497,0.5259847222222223,0.7594117647058811,0.5261362373737374],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.69235,0.52598,0.75941,0.52614],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.7603921372549012,0.5024998737373737,0.7643137058823521,0.5026513888888888],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.76039,0.5025,0.76431,0.50265],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t\u0010\u0012\u0010","boundary":[0.7594118039215674,0.5240907828282828,0.805098039215685,0.524242297979798],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.75941,0.52409,0.8051,0.52424],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003","boundary":[0.6574509803921557,0.5554543888888889,0.6621568627450969,0.555605904040404],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.6976470196078419,0.5554543888888889,0.704117607843136,0.555605904040404],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.7286274509803908,0.5554543888888889,0.7358823529411752,0.555605904040404],"dir":"ltr"},{"str":"sDi","boundary":[0.7754901960784301,0.5554543888888889,0.7984313725490184,0.555605904040404],"dir":"ltr"},{"str":"pY","boundary":[0.813921568627451,0.5554544191919192,0.8447056862745098,0.5556059343434343],"dir":"ltr"},{"str":"yZ","boundary":[0.6621568627450969,0.5557574191919192,0.6976469803921557,0.5559089343434344],"dir":"ltr"},{"str":"iu","boundary":[0.7041176470588223,0.5557574191919192,0.7345097254901948,0.5559089343434344],"dir":"ltr"},{"str":"tR\b","boundary":[0.7358823529411752,0.5557574191919192,0.7576470588235281,0.5559089343434344],"dir":"ltr"},{"str":"y","boundary":[0.7984313725490184,0.5557574191919192,0.8080392156862732,0.5559089343434344],"dir":"ltr"},{"str":"i","boundary":[0.8447057843137254,0.5557574494949495,0.8521567647058822,0.5559089646464647],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.65745,0.55545,0.85216,0.55591],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.6268627450980391,0.6352271464646465,0.6392156862745096,0.6353786616161616],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002tvD","boundary":[0.6431372549019606,0.6352271464646465,0.6645097254901959,0.6353786616161616],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.62686,0.63523,0.66451,0.63538],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.6254901764705877,0.6615149949494948,0.6303921372549014,0.6616665101010101],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.62549,0.66151,0.63039,0.66167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.6372548823529406,0.6615149949494948,0.6421568431372543,0.6616665101010101],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.63725,0.66151,0.64216,0.66167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"y","boundary":[0.6825489999999994,0.5863635404040404,0.6913725294117641,0.5865150555555556],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.68255,0.58636,0.69137,0.58652],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"s\u0003","boundary":[0.6696078235294112,0.5882574797979798,0.682549078431372,0.588408994949495],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.66961,0.58826,0.68255,0.58841],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"tw","boundary":[0.7013725294117641,0.5863635404040404,0.7254902549019602,0.5865150555555556],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006Q","boundary":[0.741568647058823,0.5863635404040404,0.7570588431372544,0.5865150555555556],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.7643137450980387,0.5863635404040404,0.7682353137254896,0.5865150555555556],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.70137,0.58636,0.76824,0.58652],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002i","boundary":[0.6913725294117641,0.5882574797979798,0.7013726078431367,0.588408994949495],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.69137,0.58826,0.70137,0.58841],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"u","boundary":[0.6719607843137245,0.6098483585858585,0.6815686274509793,0.6099998737373737],"dir":"ltr"},{"str":"tR\u0007","boundary":[0.6872549411764696,0.6098483585858585,0.704509843137254,0.6099998737373737],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.67196,0.60985,0.70451,0.61],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.6815686274509793,0.611742297979798,0.6872549019607833,0.6118938131313131],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.68157,0.61174,0.68725,0.61189],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"UQO","boundary":[0.6645097647058822,0.6333332070707071,0.6890195686274508,0.6334847222222222],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.66451,0.63333,0.68902,0.63348],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"sDi","boundary":[0.6590196274509798,0.6588634797979799,0.6780391764705876,0.659014994949495],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.65902,0.65886,0.67804,0.65901],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"y","boundary":[0.678039235294117,0.6569695404040404,0.6868627647058817,0.6571210555555556],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.67804,0.65697,0.68686,0.65712],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006","boundary":[0.7205882352941168,0.6098483585858585,0.7245098039215676,0.6099998737373737],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.72059,0.60985,0.72451,0.61],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"h","boundary":[0.7254901764705877,0.5882574797979798,0.7415686078431366,0.588408994949495],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002a","boundary":[0.7543137450980387,0.5882574797979798,0.7643137450980387,0.588408994949495],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.72549,0.58826,0.76431,0.58841],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"u","boundary":[0.7100000392156853,0.611742297979798,0.720588274509803,0.6118938131313131],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.7272549411764696,0.611742297979798,0.7325490588235285,0.6118938131313131],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.71,0.61174,0.73255,0.61189],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C\u0004U","boundary":[0.6945098039215685,0.6352271464646465,0.7262745098039214,0.6353786616161616],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.69451,0.63523,0.72627,0.63538],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"i","boundary":[0.7178431568627445,0.6569695404040404,0.724117666666666,0.6571210555555556],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.71784,0.65697,0.72412,0.65712],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u000e\u0013","boundary":[0.7835294313725485,0.5863635404040404,0.8000000196078426,0.5865150555555556],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.78353,0.58636,0.8,0.58652],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Du\u0003","boundary":[0.7325490588235285,0.6098483585858585,0.7494118039215677,0.6099998737373737],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.7550980392156853,0.6098483585858585,0.7590196078431363,0.6099998737373737],"dir":"ltr"},{"str":"B","boundary":[0.7643137647058814,0.6098483585858585,0.7682353333333324,0.6099998737373737],"dir":"ltr"},{"str":"\u0016\u000e\u0013","boundary":[0.7737255294117638,0.6098483585858585,0.8000000392156853,0.6099998737373737],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.73255,0.60985,0.8,0.61],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.7494118039215677,0.611742297979798,0.7550980784313717,0.6118938131313131],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.7590196470588225,0.611742297979798,0.7643137647058814,0.6118938131313131],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.74941,0.61174,0.76431,0.61189],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"vutR\u0007","boundary":[0.7262745098039214,0.6333332070707071,0.7682352941176469,0.6334847222222222],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.72627,0.63333,0.76824,0.63348],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u001a","boundary":[0.7400000196078426,0.6569695404040404,0.7439215882352934,0.6571210555555556],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.74,0.65697,0.74392,0.65712],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.7452940784313724,0.6352271464646465,0.7509803529411764,0.6353786616161616],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.74529,0.63523,0.75098,0.63538],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"pY","boundary":[0.6923529215686268,0.6588634797979799,0.7178431960784307,0.659014994949495],"dir":"ltr"},{"str":"p","boundary":[0.729215666666666,0.6588634797979799,0.7399999803921563,0.659014994949495],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002U","boundary":[0.7439215490196072,0.6588634797979799,0.7594117450980385,0.659014994949495],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.69235,0.65886,0.75941,0.65901],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C","boundary":[0.5305882156862739,0.6883331919191918,0.5480391960784308,0.688484707070707],"dir":"ltr"},{"str":"wvm","boundary":[0.5633333137254896,0.6883331919191918,0.5899999215686268,0.688484707070707],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.6172548823529406,0.6883331919191918,0.6219607647058817,0.688484707070707],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.6427450784313719,0.6883331919191918,0.6499999803921562,0.688484707070707],"dir":"ltr"},{"str":"u","boundary":[0.6778430784313719,0.6883331919191918,0.6903920980392151,0.688484707070707],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.6990195882352935,0.6883331919191918,0.7054901764705876,0.688484707070707],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.7266666078431366,0.6883331919191918,0.7339215098039209,0.688484707070707],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.7396078235294111,0.6883331919191918,0.7460784117647052,0.688484707070707],"dir":"ltr"},{"str":"N\u0004","boundary":[0.5480391568627445,0.6886362222222221,0.5633332745098033,0.6887877373737373],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002\u0005","boundary":[0.5899999411764699,0.6886362222222221,0.6229411960784308,0.6887877373737373],"dir":"ltr"},{"str":"yu","boundary":[0.6219607647058817,0.6886362222222221,0.6427449999999993,0.6887877373737373],"dir":"ltr"},{"str":"tR\b","boundary":[0.6499999803921562,0.6886362222222221,0.6717646274509796,0.6887877373737373],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.6903920980392151,0.6886362222222221,0.696078372549019,0.6887877373737373],"dir":"ltr"},{"str":"Du\u0004","boundary":[0.7054901764705876,0.6886362222222221,0.7266665882352935,0.6887877373737373],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.7339215098039209,0.6886362222222221,0.7396077843137249,0.6887877373737373],"dir":"ltr"},{"str":"B","boundary":[0.7460784117647052,0.6886362222222221,0.7517646862745092,0.6887877373737373],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.53059,0.68833,0.75176,0.68879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5294118039215677,0.7236362222222221,0.5343137647058814,0.7237877373737374],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.52941,0.72364,0.53431,0.72379],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.531960764705882,0.747272616161616,0.5368627254901958,0.7474241313131312],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.53196,0.74727,0.53686,0.74742],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5347058823529406,0.7707574494949494,0.5396078431372544,0.7709089646464646],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.53471,0.77076,0.53961,0.77091],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5411765098039206,0.7236362222222221,0.5460784705882343,0.7237877373737374],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.54118,0.72364,0.54608,0.72379],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5437255098039212,0.747272616161616,0.5486274705882349,0.7474241313131312],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.54373,0.74727,0.54863,0.74742],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5462745490196073,0.7707574494949494,0.551176509803921,0.7709089646464646],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.54627,0.77076,0.55118,0.77091],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5529411764705873,0.7236362222222221,0.557843137254901,0.7237877373737374],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.55294,0.72364,0.55784,0.72379],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5552940980392154,0.747272616161616,0.5601960588235291,0.7474241313131312],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.55529,0.74727,0.5602,0.74742],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5580392156862739,0.7707574494949494,0.5629411764705876,0.7709089646464646],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.55804,0.77076,0.56294,0.77091],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5647059215686264,0.7236362222222221,0.5696078823529401,0.7237877373737374],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.56471,0.72364,0.56961,0.72379],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5670588431372545,0.747272616161616,0.5719608039215682,0.7474241313131312],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.56706,0.74727,0.57196,0.74742],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"wO","boundary":[0.5560784313725483,0.8177271464646466,0.5694117647058817,0.8178786616161617],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.55608,0.81773,0.56941,0.81788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5698039607843132,0.7707574494949494,0.5747059215686269,0.7709089646464646],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.5698,0.77076,0.57471,0.77091],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5764705882352931,0.7236362222222221,0.5813725490196069,0.7237877373737374],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.57647,0.72364,0.58137,0.72379],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5788235098039212,0.747272616161616,0.5837254705882349,0.7474241313131312],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.57882,0.74727,0.58373,0.74742],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5815686666666661,0.7707574494949494,0.5864706274509798,0.7709089646464646],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.58157,0.77076,0.58647,0.77091],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5882353333333323,0.7236362222222221,0.593137294117646,0.7237877373737374],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.58824,0.72364,0.59314,0.72379],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5905882549019603,0.747272616161616,0.5954902156862741,0.7474241313131312],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.59059,0.74727,0.59549,0.74742],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5933333333333327,0.7707574494949494,0.5982352941176464,0.7709089646464646],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.59333,0.77076,0.59824,0.77091],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.6,0.7236362373737373,0.6049019607843137,0.7237877525252524],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.6,0.72364,0.6049,0.72379],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.6050980784313719,0.7707574494949494,0.6100000392156856,0.7709089646464646],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.6051,0.77076,0.61,0.77091],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.6117646666666666,0.7236362373737373,0.6166666274509803,0.7237877525252524],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.61176,0.72364,0.61667,0.72379],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.6235294117647058,0.7236362373737373,0.6284313725490196,0.7237877525252524],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.62353,0.72364,0.62843,0.72379],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.6352940784313725,0.7236362373737373,0.6401960392156862,0.7237877525252524],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.63529,0.72364,0.6402,0.72379],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"N\u0003","boundary":[0.628039196078431,0.7427271616161616,0.6425490784313721,0.7428786767676768],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.62804,0.74273,0.64255,0.74288],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.6470587843137254,0.7236362373737373,0.6519607450980391,0.7237877525252524],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.64706,0.72364,0.65196,0.72379],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.658627450980392,0.7236362373737373,0.6635294117647058,0.7237877525252524],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.65863,0.72364,0.66353,0.72379],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.6703921176470586,0.7236362373737373,0.6752940784313725,0.7237877525252524],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.67039,0.72364,0.67529,0.72379],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.6821568627450979,0.7236362373737373,0.6870588235294116,0.7237877525252524],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.68216,0.72364,0.68706,0.72379],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.6939215294117645,0.7236362373737373,0.6988234901960783,0.7237877525252524],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.69392,0.72364,0.69882,0.72379],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006utR\u0007","boundary":[0.6627451176470585,0.7427271616161616,0.7045098235294114,0.7428786767676768],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.66275,0.74273,0.70451,0.74288],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C","boundary":[0.6127451176470584,0.744621101010101,0.6280392352941172,0.7447726161616162],"dir":"ltr"},{"str":"wvm","boundary":[0.6425489999999996,0.744621101010101,0.6627451372549015,0.7447726161616162],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.61275,0.74462,0.66275,0.74477],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.6168627843137248,0.7707574494949494,0.6217647450980386,0.7709089646464646],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.61686,0.77076,0.62176,0.77091],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.6286274901960778,0.7707574494949494,0.6335294509803915,0.7709089646464646],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.62863,0.77076,0.63353,0.77091],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"sDW","boundary":[0.6535294509803915,0.7681059343434344,0.67803925490196,0.7682574494949496],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.65353,0.76811,0.67804,0.76826],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.6815686078431369,0.744621101010101,0.6872548823529407,0.7447726161616162],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.68157,0.74462,0.68725,0.74477],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"y","boundary":[0.67803925490196,0.766211994949495,0.6868627843137247,0.7663635101010102],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.67804,0.76621,0.68686,0.76636],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.7056862745098037,0.7236362373737373,0.7105882352941174,0.7237877525252524],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.70569,0.72364,0.71059,0.72379],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006","boundary":[0.7205882156862742,0.7427271616161616,0.7245097843137251,0.7428786767676768],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.72059,0.74273,0.72451,0.74288],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u000e\u0013","boundary":[0.7835294117647058,0.6333332070707071,0.7999999999999998,0.6334847222222222],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.78353,0.63333,0.8,0.63348],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t\u0011\u0012\u0013","boundary":[0.7594117843137249,0.6569695404040404,0.8050980196078424,0.6571210555555556],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.75941,0.65697,0.8051,0.65712],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006Q","boundary":[0.7415686274509803,0.7190907828282829,0.7570588235294117,0.719242297979798],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.7643137254901959,0.7190907828282829,0.7682352941176469,0.719242297979798],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.74157,0.71909,0.76824,0.71924],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"h","boundary":[0.7254901568627449,0.7209847222222222,0.7415685882352939,0.7211362373737374],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002a","boundary":[0.7543137254901959,0.7209847222222222,0.7643137254901959,0.7211362373737374],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.72549,0.72098,0.76431,0.72114],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"u","boundary":[0.7100000196078428,0.744621101010101,0.7205882549019604,0.7447726161616162],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.7272549215686271,0.744621101010101,0.7325490392156859,0.7447726161616162],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.71,0.74462,0.73255,0.74477],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"i","boundary":[0.7178431764705876,0.766211994949495,0.7241176862745091,0.7663635101010102],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.71784,0.76621,0.72412,0.76636],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"sDW","boundary":[0.7694117450980386,0.6883331919191918,0.7984312941176464,0.688484707070707],"dir":"ltr"},{"str":"pY","boundary":[0.8139215882352935,0.6883331919191918,0.8447057058823524,0.688484707070707],"dir":"ltr"},{"str":"y","boundary":[0.7984313529411757,0.6886362222222221,0.8080391960784307,0.6887877373737373],"dir":"ltr"},{"str":"i","boundary":[0.8447058039215679,0.6886362222222221,0.8521567843137248,0.6887877373737373],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.76941,0.68833,0.85216,0.68879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u000e","boundary":[0.7835294117647058,0.7190907828282829,0.7901960784313724,0.719242297979798],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.78353,0.71909,0.7902,0.71924],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Du\u0003","boundary":[0.7325490392156859,0.7427271616161616,0.7494117843137251,0.7428786767676768],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.7550980196078428,0.7427271616161616,0.7590195882352938,0.7428786767676768],"dir":"ltr"},{"str":"B","boundary":[0.7643137450980388,0.7427271616161616,0.7682353137254898,0.7428786767676768],"dir":"ltr"},{"str":"\u0016\u000e","boundary":[0.7737255098039212,0.7427271616161616,0.7901960980392153,0.7428786767676768],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.73255,0.74273,0.7902,0.74288],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u001a","boundary":[0.7400000392156856,0.766211994949495,0.7439216078431365,0.7663635101010102],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.74,0.76621,0.74392,0.76636],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.7494117843137251,0.744621101010101,0.7550980588235291,0.7447726161616162],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.7590196274509801,0.744621101010101,0.7643137450980388,0.7447726161616162],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.74941,0.74462,0.76431,0.74477],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"pY","boundary":[0.6923529411764698,0.7681059343434344,0.7178432156862739,0.7682574494949496],"dir":"ltr"},{"str":"p","boundary":[0.7292156862745091,0.7681059343434344,0.7399999999999993,0.7682574494949496],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002U","boundary":[0.7439215686274503,0.7681059343434344,0.7594117647058817,0.7682574494949496],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.69235,0.76811,0.75941,0.76826],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.7594118039215679,0.766211994949495,0.769557799051411,0.7663635101010102],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.75941,0.76621,0.76956,0.76636],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0012","boundary":[0.7817647058823523,0.766211994949495,0.7900000392156856,0.7663635101010102],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.78176,0.76621,0.79,0.76636],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"jpeg":"/storage/books/b39cb8f67d37c618/pages/8bac0163c23fa38d339e2a12907675cc.jpg","blurred":"/storage/books/b39cb8f67d37c618/pages/98c744a1d102379f7fb8e80e4d7ef1f9.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.11588,0.11727,0.30529,0.18023]},"elements":[{"words":[{"str":"\u0011\u0016\u0017","boundary":[0.11588239215686286,0.14818174242424242,0.14529415686274522,0.14833325757575758],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11588,0.14818,0.14529,0.14833],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0011","boundary":[0.11588239215686248,0.17166666666666663,0.12568631372548994,0.1718181818181818],"dir":"ltr"},{"str":"\u0013","boundary":[0.13549023529411738,0.17166666666666663,0.14529415686274483,0.1718181818181818],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11588,0.17167,0.14529,0.17182],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0011\u0011","boundary":[0.1158823921568622,0.19530295454545446,0.1354902352941171,0.1954544696969696],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11588,0.1953,0.13549,0.19545],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0011\u0017","boundary":[0.11588235294117621,0.2187878282828283,0.13549019607843113,0.21893934343434346],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11588,0.21879,0.13549,0.21894],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0011\u0013\u000f","boundary":[0.11588235294117584,0.2810605555555555,0.1452941176470582,0.28121207070707066],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11588,0.28106,0.14529,0.28121],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0011\u0013\u0011","boundary":[0.11588239215686268,0.3045453787878787,0.14529415686274502,0.3046968939393938],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11588,0.30455,0.14529,0.3047],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0011","boundary":[0.11588237254901912,0.32818174242424236,0.12568629411764656,0.3283332575757575],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11588,0.32818,0.12569,0.32833],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0011","boundary":[0.11588239215686202,0.35166666666666657,0.12568631372548947,0.35181818181818175],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11588,0.35167,0.12569,0.35182],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0011","boundary":[0.1354902352941169,0.35166666666666657,0.14529415686274438,0.35181818181818175],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13549,0.35167,0.14529,0.35182],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0017\u000f","boundary":[0.11588239215686268,0.37515143939393936,0.13549023529411758,0.37530295454545454],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11588,0.37515,0.13549,0.3753],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0017\u000f\u0013","boundary":[0.11588237254901922,0.39878780303030303,0.14529413725490156,0.3989393181818182],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11588,0.39879,0.14529,0.39894],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.15235296078431382,0.15272719696969697,0.15725492156862755,0.15287871212121212],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15235,0.15273,0.15725,0.15288],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.15098043137254877,0.17621212121212118,0.1558823921568625,0.17636363636363633],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15098,0.17621,0.15588,0.17636],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.14882354901960732,0.199848409090909,0.15372550980392102,0.19999992424242416],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14882,0.19985,0.15373,0.2],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.149019607843137,0.22333328282828285,0.15392156862745074,0.223484797979798],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14902,0.22333,0.15392,0.22348],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.15392156862745035,0.28560601010101005,0.15882352941176409,0.2857575252525252],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15392,0.28561,0.15882,0.28576],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.14941178431372543,0.3090908333333332,0.15431374509803913,0.3092423484848484],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14941,0.30909,0.15431,0.30924],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.1509804117647054,0.33272719696969694,0.15588237254901913,0.33287871212121206],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15098,0.33273,0.15588,0.33288],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.1531372745098032,0.35621212121212115,0.15803923529411693,0.3563636363636363],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15314,0.35621,0.15804,0.35636],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.15352943137254893,0.37969689393939393,0.15843139215686267,0.3798484090909091],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15353,0.3797,0.15843,0.37985],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.16411766666666677,0.15272719696969697,0.1690196274509805,0.15287871212121212],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16412,0.15273,0.16902,0.15288],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.16274511764705857,0.17621212121212118,0.1676470784313723,0.17636363636363633],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16275,0.17621,0.16765,0.17636],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.1605882745098034,0.199848409090909,0.1654902352941171,0.19999992424242416],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16059,0.19985,0.16549,0.2],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.16098037254901934,0.22333328282828285,0.16588233333333308,0.223484797979798],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16098,0.22333,0.16588,0.22348],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.1656862745098033,0.28560601010101005,0.17058823529411704,0.2857575252525252],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16569,0.28561,0.17059,0.28576],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.16117647058823523,0.3090908333333332,0.16607843137254896,0.3092423484848484],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16118,0.30909,0.16608,0.30924],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.16274509803921522,0.33272719696969694,0.16764705882352893,0.33287871212121206],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16275,0.33273,0.16765,0.33288],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.16490199999999927,0.35621212121212115,0.169803960784313,0.3563636363636363],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1649,0.35621,0.1698,0.35636],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.16529413725490189,0.37969689393939393,0.17019609803921562,0.3798484090909091],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16529,0.3797,0.1702,0.37985],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.17588239215686285,0.15272719696969697,0.1807843529411766,0.15287871212121212],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17588,0.15273,0.18078,0.15288],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.17450982352941152,0.17621212121212118,0.17941178431372526,0.17636363636363633],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17451,0.17621,0.17941,0.17636],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.17235298039215632,0.199848409090909,0.17725494117647006,0.19999992424242416],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17235,0.19985,0.17725,0.2],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.17254899999999973,0.22333328282828285,0.17745096078431347,0.223484797979798],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17255,0.22333,0.17745,0.22348],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.1774509607843131,0.28560601010101005,0.18235292156862684,0.2857575252525252],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17745,0.28561,0.18235,0.28576],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.1729411960784313,0.3090908333333332,0.17784315686274504,0.3092423484848484],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17294,0.30909,0.17784,0.30924],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.17450980392156815,0.33272719696969694,0.17941176470588188,0.33287871212121206],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17451,0.33273,0.17941,0.33288],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.17666670588235223,0.35621212121212115,0.18156866666666593,0.3563636363636363],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17667,0.35621,0.18157,0.35636],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.17705882352941169,0.37969689393939393,0.18196078431372542,0.3798484090909091],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17706,0.3797,0.18196,0.37985],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.1876470980392158,0.15272719696969697,0.19254905882352952,0.15287871212121212],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.18765,0.15273,0.19255,0.15288],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.1862745490196076,0.17621212121212118,0.19117650980392134,0.17636363636363633],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.18627,0.17621,0.19118,0.17636],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.18411766666666615,0.199848409090909,0.18901962745097986,0.19999992424242416],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.18412,0.19985,0.18902,0.2],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.18431370588235269,0.22333328282828285,0.18921566666666642,0.223484797979798],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.18431,0.22333,0.18922,0.22348],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.18921566666666606,0.28560601010101005,0.1941176274509798,0.2857575252525252],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.18922,0.28561,0.19412,0.28576],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.1847058823529411,0.3090908333333332,0.18960784313725484,0.3092423484848484],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.18471,0.30909,0.18961,0.30924],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.18627452941176423,0.33272719696969694,0.19117649019607796,0.33287871212121206],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.18627,0.33273,0.19118,0.33288],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.18843139215686203,0.35621212121212115,0.19333335294117576,0.3563636363636363],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.18843,0.35621,0.19333,0.35636],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.18882354901960777,0.37969689393939393,0.1937255098039215,0.3798484090909091],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.18882,0.3797,0.19373,0.37985],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.1994117843137256,0.15272719696969697,0.20431374509803935,0.15287871212121212],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19941,0.15273,0.20431,0.15288],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.19803925490196056,0.17621212121212118,0.20294121568627427,0.17636363636363633],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19804,0.17621,0.20294,0.17636],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.19588237254901908,0.199848409090909,0.20078433333333282,0.19999992424242416],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19588,0.19985,0.20078,0.2],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.19607843137254877,0.22333328282828285,0.2009803921568625,0.223484797979798],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19608,0.22333,0.20098,0.22348],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.20098039215686214,0.28560601010101005,0.20588235294117588,0.2857575252525252],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20098,0.28561,0.20588,0.28576],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.19647058823529406,0.3090908333333332,0.2013725490196078,0.3092423484848484],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19647,0.30909,0.20137,0.30924],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.19803923529411718,0.33272719696969694,0.20294119607843092,0.33287871212121206],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19804,0.33273,0.20294,0.33288],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.20019609803921498,0.35621212121212115,0.20509805882352872,0.3563636363636363],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.2002,0.35621,0.2051,0.35636],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.20058825490196072,0.37969689393939393,0.20549021568627446,0.3798484090909091],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20059,0.3797,0.20549,0.37985],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.21117649019607854,0.15272719696969697,0.21607845098039227,0.15287871212121212],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21118,0.15273,0.21608,0.15288],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.20980394117647036,0.17621212121212118,0.2147059019607841,0.17636363636363633],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.2098,0.17621,0.21471,0.17636],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.20764707843137203,0.199848409090909,0.21254903921568574,0.19999992424242416],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20765,0.19985,0.21255,0.2],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.20784311764705857,0.22333328282828285,0.2127450784313723,0.223484797979798],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20784,0.22333,0.21275,0.22348],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.21274507843137194,0.28560601010101005,0.21764703921568565,0.2857575252525252],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21275,0.28561,0.21765,0.28576],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.20823529411764702,0.3090908333333332,0.21313725490196073,0.3092423484848484],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20824,0.30909,0.21314,0.30924],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.2096078823529407,0.33272719696969694,0.21450984313725444,0.33287871212121206],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20961,0.33273,0.21451,0.33288],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.21196080392156794,0.35621212121212115,0.21686276470588164,0.3563636363636363],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21196,0.35621,0.21686,0.35636],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.21235294117647052,0.37969689393939393,0.21725490196078423,0.3798484090909091],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21235,0.3797,0.21725,0.37985],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.22274511764705895,0.15272719696969697,0.22764707843137266,0.15287871212121212],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22275,0.15273,0.22765,0.15288],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.2215686470588233,0.17621212121212118,0.22647060784313702,0.17636363636363633],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22157,0.17621,0.22647,0.17636],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.21941180392156812,0.199848409090909,0.22431376470588182,0.19999992424242416],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21941,0.19985,0.22431,0.2],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.2196078235294115,0.22333328282828285,0.22450978431372523,0.223484797979798],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21961,0.22333,0.22451,0.22348],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.22450978431372484,0.28560601010101005,0.22941174509803858,0.2857575252525252],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22451,0.28561,0.22941,0.28576],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.22000001960784307,0.3090908333333332,0.22490198039215678,0.3092423484848484],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22,0.30909,0.2249,0.30924],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.2213725686274505,0.33272719696969694,0.2262745294117642,0.33287871212121206],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22137,0.33273,0.22627,0.33288],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.223725529411764,0.35621212121212115,0.2286274901960777,0.3563636363636363],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22373,0.35621,0.22863,0.35636],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.22411764705882342,0.37969689393939393,0.22901960784313716,0.3798484090909091],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22412,0.3797,0.22902,0.37985],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.23450982352941188,0.15272719696969697,0.2394117843137256,0.15287871212121212],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.23451,0.15273,0.23941,0.15288],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.23333335294117621,0.17621212121212118,0.23823531372548992,0.17636363636363633],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.23333,0.17621,0.23824,0.17636],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.2311764901960779,0.199848409090909,0.23607845098039162,0.19999992424242416],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.23118,0.19985,0.23608,0.2],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.23137252941176442,0.22333328282828285,0.23627449019607816,0.223484797979798],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.23137,0.22333,0.23627,0.22348],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.23627449019607777,0.28560601010101005,0.2411764509803915,0.2857575252525252],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.23627,0.28561,0.24118,0.28576],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.23176470588235284,0.3090908333333332,0.23666666666666658,0.3092423484848484],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.23176,0.30909,0.23667,0.30924],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.23313727450980343,0.33272719696969694,0.23803923529411714,0.33287871212121206],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.23314,0.33273,0.23804,0.33288],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.23549021568627376,0.35621212121212115,0.2403921764705875,0.3563636363636363],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.23549,0.35621,0.24039,0.35636],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.23588237254901948,0.37969689393939393,0.2407843333333332,0.3798484090909091],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.23588,0.3797,0.24078,0.37985],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.24627454901960794,0.15272719696969697,0.25117650980392164,0.15287871212121212],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.24627,0.15273,0.25118,0.15288],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.24490198039215663,0.17621212121212118,0.24980394117647034,0.17636363636363633],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.2449,0.17621,0.2498,0.17636],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.24294119607843082,0.199848409090909,0.24784315686274455,0.19999992424242416],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.24294,0.19985,0.24784,0.2],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.24313723529411735,0.22333328282828285,0.24803919607843106,0.223484797979798],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.24314,0.22333,0.24804,0.22348],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.2480391960784307,0.28560601010101005,0.25294115686274443,0.2857575252525252],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.24804,0.28561,0.25294,0.28576],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.24352941176470577,0.3090908333333332,0.2484313725490195,0.3092423484848484],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.24353,0.30909,0.24843,0.30924],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.24490198039215635,0.33272719696969694,0.24980394117647006,0.33287871212121206],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.2449,0.33273,0.2498,0.33288],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.2472549215686267,0.35621212121212115,0.2521568823529404,0.3563636363636363],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.24725,0.35621,0.25216,0.35636],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.2474509803921567,0.37969689393939393,0.25235294117647045,0.3798484090909091],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.24745,0.3797,0.25235,0.37985],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.2580392352941177,0.15272719696969697,0.2629411960784314,0.15287871212121212],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.25804,0.15273,0.26294,0.15288],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.25666668627450956,0.17621212121212118,0.26156864705882327,0.17636363636363633],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.25667,0.17621,0.26157,0.17636],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.25470590196078374,0.199848409090909,0.25960786274509745,0.19999992424242416],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.25471,0.19985,0.25961,0.2],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.2549019607843134,0.22333328282828285,0.25980392156862714,0.223484797979798],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.2549,0.22333,0.2598,0.22348],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.2596078235294111,0.28560601010101005,0.26450978431372485,0.2857575252525252],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.25961,0.28561,0.26451,0.28576],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.25529411764705867,0.3090908333333332,0.26019607843137244,0.3092423484848484],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.25529,0.30909,0.2602,0.30924],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.2566666862745093,0.33272719696969694,0.261568647058823,0.33287871212121206],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.25667,0.33273,0.26157,0.33288],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.2590196274509796,0.35621212121212115,0.2639215882352933,0.3563636363636363],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.25902,0.35621,0.26392,0.35636],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.25921570588235276,0.37969689393939393,0.26411766666666653,0.3798484090909091],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.25922,0.3797,0.26412,0.37985],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.26980394117647066,0.15272719696969697,0.27470590196078437,0.15287871212121212],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.2698,0.15273,0.27471,0.15288],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.26843139215686246,0.17621212121212118,0.27333335294117617,0.17636363636363633],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.26843,0.17621,0.27333,0.17636],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.2664706274509798,0.199848409090909,0.27137258823529353,0.19999992424242416],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.26647,0.19985,0.27137,0.2],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.2666666470588232,0.22333328282828285,0.2715686078431369,0.223484797979798],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.26667,0.22333,0.27157,0.22348],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.27137254901960717,0.28560601010101005,0.2762745098039209,0.2857575252525252],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.27137,0.28561,0.27627,0.28576],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.2670588235294116,0.3090908333333332,0.27196078431372533,0.3092423484848484],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.26706,0.30909,0.27196,0.30924],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.2684313921568622,0.33272719696969694,0.2733333529411759,0.33287871212121206],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.26843,0.33273,0.27333,0.33288],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.2707843529411757,0.35621212121212115,0.2756863137254894,0.3563636363636363],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.27078,0.35621,0.27569,0.35636],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.27098039215686254,0.37969689393939393,0.2758823529411763,0.3798484090909091],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.27098,0.3797,0.27588,0.37985],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.28156864705882356,0.15272719696969697,0.28647060784313727,0.15287871212121212],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.28157,0.15273,0.28647,0.15288],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.2801960980392154,0.17621212121212118,0.2850980588235291,0.17636363636363633],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.2802,0.17621,0.2851,0.17636],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.2782353137254896,0.199848409090909,0.2831372745098033,0.19999992424242416],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.27824,0.19985,0.28314,0.2],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.2784313529411761,0.22333328282828285,0.2833333137254898,0.223484797979798],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.27843,0.22333,0.28333,0.22348],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.28313723529411694,0.28560601010101005,0.2880391960784307,0.2857575252525252],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.28314,0.28561,0.28804,0.28576],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.27882354901960765,0.3090908333333332,0.2837255098039214,0.3092423484848484],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.27882,0.30909,0.28373,0.30924],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.28019609803921514,0.33272719696969694,0.28509805882352884,0.33287871212121206],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.2802,0.33273,0.2851,0.33288],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.28254903921568547,0.35621212121212115,0.2874509999999992,0.3563636363636363],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.28255,0.35621,0.28745,0.35636],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.2827450980392155,0.37969689393939393,0.2876470588235292,0.3798484090909091],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.28275,0.3797,0.28765,0.37985],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.29333335294117646,0.15272719696969697,0.2982353137254902,0.15287871212121212],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29333,0.15273,0.29824,0.15288],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.2919608039215683,0.17621212121212118,0.296862764705882,0.17636363636363633],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29196,0.17621,0.29686,0.17636],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.2900000196078425,0.199848409090909,0.29490198039215626,0.19999992424242416],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29,0.19985,0.2949,0.2],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.29019605882352906,0.22333328282828285,0.29509801960784277,0.223484797979798],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.2902,0.22333,0.2951,0.22348],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.2949019411764699,0.28560601010101005,0.2998039019607836,0.2857575252525252],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.2949,0.28561,0.2998,0.28576],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.29039217647058807,0.3090908333333332,0.29529413725490183,0.3092423484848484],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29039,0.30909,0.29529,0.30924],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.29196080392156804,0.33272719696969694,0.29686276470588174,0.33287871212121206],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29196,0.33273,0.29686,0.33288],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.294117686274509,0.35621212121212115,0.2990196470588227,0.3563636363636363],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29412,0.35621,0.29902,0.35636],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.2945098039215684,0.37969689393939393,0.29941176470588216,0.3798484090909091],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29451,0.3797,0.29941,0.37985],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.30509807843137254,0.15272719696969697,0.31000003921568625,0.15287871212121212],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3051,0.15273,0.31,0.15288],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3037255294117644,0.17621212121212118,0.3086274901960781,0.17636363636363633],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.30373,0.17621,0.30863,0.17636],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3015686470588229,0.199848409090909,0.3064706078431367,0.19999992424242416],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.30157,0.19985,0.30647,0.2],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.30196076470588196,0.22333328282828285,0.30686272549019566,0.223484797979798],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.30196,0.22333,0.30686,0.22348],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3066666470588228,0.28560601010101005,0.3115686078431365,0.2857575252525252],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.30667,0.28561,0.31157,0.28576],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3021568627450979,0.3090908333333332,0.3070588235294116,0.3092423484848484],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.30216,0.30909,0.30706,0.30924],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.30372552941176406,0.33272719696969694,0.3086274901960778,0.33287871212121206],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.30373,0.33273,0.30863,0.33288],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3058823725490188,0.35621212121212115,0.3107843333333325,0.3563636363636363],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.30588,0.35621,0.31078,0.35636],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3062745294117645,0.37969689393939393,0.3111764901960782,0.3798484090909091],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.30627,0.3797,0.31118,0.37985],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3168627647058823,0.15272719696969697,0.3217647254901961,0.15287871212121212],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.31686,0.15273,0.32176,0.15288],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.31549021568627417,0.17621212121212118,0.3203921764705879,0.17636363636363633],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.31549,0.17621,0.32039,0.17636],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.31333335294117587,0.199848409090909,0.3182353137254896,0.19999992424242416],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.31333,0.19985,0.31824,0.2],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.31372549019607804,0.22333328282828285,0.31862745098039175,0.223484797979798],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.31373,0.22333,0.31863,0.22348],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3184313725490189,0.28560601010101005,0.3233333333333326,0.2857575252525252],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.31843,0.28561,0.32333,0.28576],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3139215686274508,0.3090908333333332,0.3188235294117645,0.3092423484848484],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.31392,0.30909,0.31882,0.30924],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3154902156862739,0.33272719696969694,0.3203921764705876,0.33287871212121206],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.31549,0.33273,0.32039,0.33288],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.31764707843137174,0.35621212121212115,0.32254903921568545,0.3563636363636363],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.31765,0.35621,0.32255,0.35636],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.31803921568627425,0.37969689393939393,0.32294117647058795,0.3798484090909091],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.31804,0.3797,0.32294,0.37985],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.32862747058823527,0.15272719696969697,0.333529431372549,0.15287871212121212],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32863,0.15273,0.33353,0.15288],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.32725492156862707,0.17621212121212118,0.33215688235294083,0.17636363636363633],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32725,0.17621,0.33216,0.17636],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.32509805882352877,0.199848409090909,0.3300000196078425,0.19999992424242416],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3251,0.19985,0.33,0.2],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3252940980392152,0.22333328282828285,0.330196058823529,0.223484797979798],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32529,0.22333,0.3302,0.22348],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.33019605882352865,0.28560601010101005,0.33509801960784236,0.2857575252525252],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3302,0.28561,0.3351,0.28576],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3256862745098037,0.3090908333333332,0.33058823529411746,0.3092423484848484],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32569,0.30909,0.33059,0.30924],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3272549215686268,0.33272719696969694,0.33215688235294055,0.33287871212121206],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32725,0.33273,0.33216,0.33288],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.32941180392156777,0.35621212121212115,0.3343137647058815,0.3563636363636363],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32941,0.35621,0.33431,0.35636],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3298039215686272,0.37969689393939393,0.3347058823529409,0.3798484090909091],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3298,0.3797,0.33471,0.37985],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3403921960784313,0.15272719696969697,0.34529415686274506,0.15287871212121212],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34039,0.15273,0.34529,0.15288],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.33901962745098,0.17621212121212118,0.34392158823529373,0.17636363636363633],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33902,0.17621,0.34392,0.17636],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3368627450980392,0.19984835858585862,0.3417647058823529,0.19999987373737377],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33686,0.19985,0.34176,0.2],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3370588039215682,0.22333328282828285,0.3419607647058819,0.223484797979798],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33706,0.22333,0.34196,0.22348],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.34196076470588155,0.28560601010101005,0.3468627254901953,0.2857575252525252],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34196,0.28561,0.34686,0.28576],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.33745098039215665,0.3090908333333332,0.34235294117647036,0.3092423484848484],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33745,0.30909,0.34235,0.30924],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.33901962745097974,0.33272719696969694,0.34392158823529345,0.33287871212121206],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33902,0.33273,0.34392,0.33288],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.34117649019607754,0.35621212121212115,0.3460784509803913,0.3563636363636363],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34118,0.35621,0.34608,0.35636],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3415686274509801,0.37969689393939393,0.3464705882352938,0.3798484090909091],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34157,0.3797,0.34647,0.37985],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.35215688235294107,0.15272719696969697,0.35705884313725483,0.15287871212121212],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35216,0.15273,0.35706,0.15288],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3507843333333329,0.17621212121212118,0.35568629411764663,0.17636363636363633],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35078,0.17621,0.35569,0.17636],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.34862741176470585,0.19984835858585862,0.3535293725490196,0.19999987373737377],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34863,0.19985,0.35353,0.2],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3488235098039211,0.22333328282828285,0.35372547058823484,0.223484797979798],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34882,0.22333,0.35373,0.22348],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3537254705882345,0.28560601010101005,0.3586274313725482,0.2857575252525252],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35373,0.28561,0.35863,0.28576],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3492157058823527,0.3090908333333332,0.35411766666666644,0.3092423484848484],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34922,0.30909,0.35412,0.30924],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.35058825490196016,0.33272719696969694,0.35549021568627387,0.33287871212121206],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35059,0.33273,0.35549,0.33288],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3529411960784305,0.35621212121212115,0.3578431568627442,0.3563636363636363],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35294,0.35621,0.35784,0.35636],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.353333333333333,0.37969689393939393,0.35823529411764676,0.3798484090909091],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35333,0.3797,0.35824,0.37985],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.36392160784313715,0.15272719696969697,0.36882356862745086,0.15287871212121212],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36392,0.15273,0.36882,0.15288],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.362549058823529,0.17621212121212118,0.3674510196078427,0.17636363636363633],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36255,0.17621,0.36745,0.17636],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.36039213725490193,0.19984835858585862,0.36529409803921564,0.19999987373737377],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36039,0.19985,0.36529,0.2],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.360588215686274,0.22333328282828285,0.36549017647058774,0.223484797979798],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36059,0.22333,0.36549,0.22348],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3654901764705874,0.28560601010101005,0.37039213725490117,0.2857575252525252],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36549,0.28561,0.37039,0.28576],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3609803921568625,0.3090908333333332,0.3658823529411762,0.3092423484848484],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36098,0.30909,0.36588,0.30924],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.36235296078431306,0.33272719696969694,0.36725492156862677,0.33287871212121206],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36235,0.33273,0.36725,0.33288],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3647059019607834,0.35621212121212115,0.36960786274509716,0.3563636363636363],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36471,0.35621,0.36961,0.35636],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3650980588235291,0.37969689393939393,0.3700000196078428,0.3798484090909091],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3651,0.3797,0.37,0.37985],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3754902156862744,0.15272719696969697,0.3803921764705881,0.15287871212121212],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37549,0.15273,0.38039,0.15288],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.37431372549019565,0.17621212121212118,0.37921568627450936,0.17636363636363633],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37431,0.17621,0.37922,0.17636],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.37215684313725483,0.19984835858585862,0.37705880392156854,0.19999987373737377],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37216,0.19985,0.37706,0.2],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.37235294117647005,0.22333328282828285,0.3772549019607838,0.223484797979798],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37235,0.22333,0.37725,0.22348],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3772549019607835,0.28560601010101005,0.3821568627450972,0.2857575252525252],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37725,0.28561,0.38216,0.28576],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3727450980392154,0.3090908333333332,0.3776470588235291,0.3092423484848484],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37275,0.30909,0.37765,0.30924],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.37411766666666596,0.33272719696969694,0.3790196274509797,0.33287871212121206],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37412,0.33273,0.37902,0.33288],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.37647060784313635,0.35621212121212115,0.38137256862745006,0.3563636363636363],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37647,0.35621,0.38137,0.35636],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.37686274509803885,0.37969689393939393,0.3817647058823526,0.3798484090909091],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37686,0.3797,0.38176,0.37985],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3872549215686273,0.15272719696969697,0.39215688235294105,0.15287871212121212],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38725,0.15273,0.39216,0.15288],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3860784509803917,0.17621212121212118,0.39098041176470544,0.17636363636363633],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38608,0.17621,0.39098,0.17636],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3839215490196078,0.19984835858585862,0.3888235098039215,0.19999987373737377],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38392,0.19985,0.38882,0.2],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3841176078431367,0.22333328282828285,0.38901956862745046,0.223484797979798],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38412,0.22333,0.38902,0.22348],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.38901956862745013,0.28560601010101005,0.39392152941176384,0.2857575252525252],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38902,0.28561,0.39392,0.28576],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3845098235294115,0.3090908333333332,0.3894117843137252,0.3092423484848484],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38451,0.30909,0.38941,0.30924],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.38588239215686204,0.33272719696969694,0.39078435294117575,0.33287871212121206],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38588,0.33273,0.39078,0.33288],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3882353333333324,0.35621212121212115,0.39313729411764614,0.3563636363636363],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38824,0.35621,0.39314,0.35636],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.38843137254901927,0.37969689393939393,0.393333333333333,0.3798484090909091],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38843,0.3797,0.39333,0.37985],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.39901962745098024,0.15272719696969697,0.40392158823529395,0.15287871212121212],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39902,0.15273,0.40392,0.15288],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3976470784313721,0.17621212121212118,0.40254903921568586,0.17636363636363633],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39765,0.17621,0.40255,0.17636],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3956862745098038,0.19984835858585862,0.4005882352941175,0.19999987373737377],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39569,0.19985,0.40059,0.2],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3958823333333328,0.22333328282828285,0.4007842941176465,0.223484797979798],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39588,0.22333,0.40078,0.22348],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.40078429411764616,0.28560601010101005,0.4056862549019599,0.2857575252525252],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40078,0.28561,0.40569,0.28576],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.39627450980392126,0.3090908333333332,0.40117647058823497,0.3092423484848484],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39627,0.30909,0.40118,0.30924],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.40000003921568533,0.35621212121212115,0.40490199999999904,0.3563636363636363],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.4,0.35621,0.4049,0.35636],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4001960784313722,0.37969689393939393,0.40509803921568593,0.3798484090909091],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.4002,0.3797,0.4051,0.37985],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.41078431372549,0.15272719696969697,0.4156862745098037,0.15287871212121212],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41078,0.15273,0.41569,0.15288],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4094118039215682,0.17621212121212118,0.4143137647058819,0.17636363636363633],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40941,0.17621,0.41431,0.17636],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.40745098039215677,0.19984835858585862,0.4123529411764705,0.19999987373737377],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40745,0.19985,0.41235,0.2],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.40764705882352886,0.22333328282828285,0.41254901960784257,0.223484797979798],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40765,0.22333,0.41255,0.22348],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4123529411764697,0.28560601010101005,0.41725490196078346,0.2857575252525252],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41235,0.28561,0.41725,0.28576],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.40803923529411734,0.3090908333333332,0.41294119607843105,0.3092423484848484],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40804,0.30909,0.41294,0.30924],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4225490588235293,0.15272719696969697,0.427451019607843,0.15287871212121212],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42255,0.15273,0.42745,0.15288],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4211765098039211,0.17621212121212118,0.4260784705882348,0.17636363636363633],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42118,0.17621,0.42608,0.17636],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4192156862745097,0.19984835858585862,0.42411764705882343,0.19999987373737377],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41922,0.19985,0.42412,0.2],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.41941172549019556,0.22333328282828285,0.42431368627450927,0.223484797979798],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41941,0.22333,0.42431,0.22348],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4241176470588227,0.28560601010101005,0.4290196078431364,0.2857575252525252],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42412,0.28561,0.42902,0.28576],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004","boundary":[0.4374509803921569,0.11727272727272733,0.4529411764705883,0.1174242424242425],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003tvD","boundary":[0.45862745098039226,0.11727272727272733,0.4858823529411766,0.1174242424242425],"dir":"ltr"},{"str":"C\u0006U","boundary":[0.5200000000000001,0.11727272727272733,0.5572549019607844,0.1174242424242425],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.5800000000000002,0.11727272727272733,0.5872549019607844,0.1174242424242425],"dir":"ltr"},{"str":"sy","boundary":[0.6268627450980394,0.11727272727272733,0.6449019607843139,0.1174242424242425],"dir":"ltr"},{"str":"pY","boundary":[0.6564705882352943,0.11727272727272733,0.6872549019607844,0.1174242424242425],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.4529411764705883,0.11757575757575764,0.45862745098039226,0.11772727272727279],"dir":"ltr"},{"str":"UQO","boundary":[0.4858823529411766,0.11757575757575764,0.5145098039215688,0.11772727272727279],"dir":"ltr"},{"str":"vu","boundary":[0.5572549019607844,0.11757575757575764,0.5858823529411765,0.11772727272727279],"dir":"ltr"},{"str":"tR\b","boundary":[0.5872549019607844,0.11757575757575764,0.6090196666666668,0.11772727272727279],"dir":"ltr"},{"str":"v","boundary":[0.6449019607843139,0.11757575757575764,0.6505882352941179,0.11772727272727279],"dir":"ltr"},{"str":"i","boundary":[0.6872549019607844,0.11757575757575764,0.6947058823529413,0.11772727272727279],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43745,0.11727,0.69471,0.11773],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4343137254901959,0.15272719696969697,0.43921568627450963,0.15287871212121212],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43431,0.15273,0.43922,0.15288],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4309803921568626,0.19984835858585862,0.4358823529411764,0.19999987373737377],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43098,0.19985,0.43588,0.2],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4311764705882347,0.22333328282828285,0.4360784313725485,0.223484797979798],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43118,0.22333,0.43608,0.22348],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4358823529411756,0.28560601010101005,0.4407843137254893,0.2857575252525252],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43588,0.28561,0.44078,0.28576],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4460784705882351,0.15272719696969697,0.45098043137254884,0.15287871212121212],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.44608,0.15273,0.45098,0.15288],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006","boundary":[0.4817647058823527,0.14818174242424242,0.4856862745098037,0.14833325757575758],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.48176,0.14818,0.48569,0.14833],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"UQO","boundary":[0.5070588627450977,0.14818174242424242,0.5315686666666664,0.14833325757575758],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.50706,0.14818,0.53157,0.14833],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.4694118039215684,0.15007568181818182,0.48176474509803896,0.15022719696969697],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002tvD","boundary":[0.4856862745098037,0.15007568181818182,0.507058901960784,0.15022719696969697],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46941,0.15008,0.50706,0.15023],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"LRT","boundary":[0.4431372941176466,0.17621212121212118,0.4794118039215681,0.17636363636363633],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.44314,0.17621,0.47941,0.17636],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.442549019607843,0.19984835858585862,0.44745098039215675,0.19999987373737377],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.44255,0.19985,0.44745,0.2],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.44294113725490136,0.22333328282828285,0.4478430980392151,0.223484797979798],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.44294,0.22333,0.44784,0.22348],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.44764701960784226,0.28560601010101005,0.452548980392156,0.2857575252525252],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.44765,0.28561,0.45255,0.28576],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.45431372549019594,0.19984835858585862,0.45921568627450965,0.19999987373737377],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45431,0.19985,0.45922,0.2],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.45470588235294057,0.22333328282828285,0.4596078431372543,0.223484797979798],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45471,0.22333,0.45961,0.22348],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.45941176470588146,0.28560601010101005,0.4643137254901952,0.2857575252525252],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45941,0.28561,0.46431,0.28576],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4660783921568626,0.19984835858585862,0.4709803529411763,0.19999987373737377],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46608,0.19985,0.47098,0.2],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.46647058823529347,0.22333328282828285,0.47137254901960723,0.223484797979798],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46647,0.22333,0.47137,0.22348],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4711764313725481,0.28560601010101005,0.4760783921568618,0.2857575252525252],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.47118,0.28561,0.47608,0.28576],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4778431372549018,0.19984835858585862,0.4827450980392155,0.19999987373737377],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.47784,0.19985,0.48275,0.2],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4780392156862739,0.22333328282828285,0.4829411764705876,0.223484797979798],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.47804,0.22333,0.48294,0.22348],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005xQ","boundary":[0.4872549411764701,0.17166666666666663,0.5117647450980387,0.1718181818181818],"dir":"ltr"},{"str":"t\u0007","boundary":[0.5156863137254897,0.17166666666666663,0.5268627843137249,0.1718181818181818],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.48725,0.17167,0.52686,0.17182],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4829411764705873,0.28560601010101005,0.487843137254901,0.2857575252525252],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.48294,0.28561,0.48784,0.28576],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4896078431372547,0.19984835858585862,0.4945098039215684,0.19999987373737377],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.48961,0.19985,0.49451,0.2],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4898039215686268,0.22333328282828285,0.4947058823529405,0.223484797979798],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.4898,0.22333,0.49471,0.22348],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005\u0003","boundary":[0.4284313921568624,0.3045453787878787,0.4443137450980389,0.3046968939393938],"dir":"ltr"},{"str":"r","boundary":[0.45058825490196036,0.3045453787878787,0.45509805882352894,0.3046968939393938],"dir":"ltr"},{"str":"vO","boundary":[0.46392154901960736,0.3045453787878787,0.4752941764705877,0.3046968939393938],"dir":"ltr"},{"str":"p","boundary":[0.4809803725490191,0.3045453787878787,0.4905882549019603,0.3046968939393938],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42843,0.30455,0.49059,0.3047],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.4443137058823525,0.3064393181818181,0.4505882156862741,0.3065908333333332],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002\u0004","boundary":[0.4550980196078427,0.3064393181818181,0.46392154901960736,0.3065908333333332],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.44431,0.30644,0.46392,0.30659],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"SP","boundary":[0.40784317647058754,0.33272719696969694,0.43215682352941104,0.33287871212121206],"dir":"ltr"},{"str":"RT","boundary":[0.43372552941176395,0.33272719696969694,0.45882352941176396,0.33287871212121206],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40784,0.33273,0.45882,0.33288],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.41176474509803823,0.35621212121212115,0.41666670588235194,0.3563636363636363],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41176,0.35621,0.41667,0.35636],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.41196080392156825,0.37969689393939393,0.41686276470588196,0.3798484090909091],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41196,0.3797,0.41686,0.37985],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4235294509803912,0.35621212121212115,0.42843141176470495,0.3563636363636363],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42353,0.35621,0.42843,0.35636],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4237255098039212,0.37969689393939393,0.42862747058823497,0.3798484090909091],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42373,0.3797,0.42863,0.37985],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.43529411764705783,0.35621212121212115,0.4401960784313716,0.3563636363636363],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43529,0.35621,0.4402,0.35636],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4354901764705879,0.37969689393939393,0.4403921372549016,0.3798484090909091],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43549,0.3797,0.44039,0.37985],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4468627843137245,0.35621212121212115,0.4517647450980382,0.3563636363636363],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.44686,0.35621,0.45176,0.35636],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.44725492156862706,0.37969689393939393,0.4521568823529408,0.3798484090909091],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.44725,0.3797,0.45216,0.37985],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4590195882352937,0.37969689393939393,0.46392154901960747,0.3798484090909091],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45902,0.3797,0.46392,0.37985],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5013725098039213,0.19984835858585862,0.506274470588235,0.19999987373737377],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.50137,0.19985,0.50627,0.2],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.5117647450980387,0.17356060606060603,0.5156863137254897,0.17371212121212118],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.51176,0.17356,0.51569,0.17371],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5131372549019605,0.19984835858585862,0.5180392156862743,0.19999987373737377],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.51314,0.19985,0.51804,0.2],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v","boundary":[0.5254901960784307,0.2187878282828283,0.5294117647058817,0.21893934343434346],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.52549,0.21879,0.52941,0.21894],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"vutR\u0007","boundary":[0.5688235294117644,0.14818174242424242,0.6107843137254899,0.14833325757575758],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.56882,0.14818,0.61078,0.14833],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C\u0004U","boundary":[0.5370588235294115,0.15007568181818182,0.5688235882352939,0.15022719696969697],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.53706,0.15008,0.56882,0.15023],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v","boundary":[0.5496078431372544,0.17166666666666663,0.5535294117647053,0.1718181818181818],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.54961,0.17167,0.55353,0.17182],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.5684314117647054,0.17166666666666663,0.5756863137254896,0.1718181818181818],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.56843,0.17167,0.57569,0.17182],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.5878431764705879,0.15007568181818182,0.5935294509803919,0.15022719696969697],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.58784,0.15008,0.59353,0.15023],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u000e","boundary":[0.6260784705882351,0.14818174242424242,0.6327451372549017,0.14833325757575758],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.62608,0.14818,0.63275,0.14833],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006R","boundary":[0.588431372549019,0.17166666666666663,0.603921647058823,0.1718181818181818],"dir":"ltr"},{"str":"D\u0016\u000e","boundary":[0.6068627450980387,0.17166666666666663,0.6327450980392152,0.1718181818181818],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.58843,0.17167,0.63275,0.17182],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005\u0004","boundary":[0.53235294117647,0.17356060606060603,0.5496078431372544,0.17371212121212118],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002H","boundary":[0.5535294509803915,0.17356060606060603,0.5684314117647054,0.17371212121212118],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006","boundary":[0.5807843529411759,0.17356060606060603,0.5884314117647054,0.17371212121212118],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.601176509803921,0.17356060606060603,0.606862784313725,0.17371212121212118],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.53235,0.17356,0.60686,0.17371],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"QDW\u0003","boundary":[0.532941176470588,0.1971968434343435,0.5596079215686272,0.19734835858585864],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.53294,0.1972,0.55961,0.19735],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"i","boundary":[0.5603921176470582,0.2187878282828283,0.5666666274509797,0.21893934343434346],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.56039,0.21879,0.56667,0.21894],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"V","boundary":[0.5692156470588233,0.19530290404040407,0.5925489411764703,0.19545441919191925],"dir":"ltr"},{"str":"m","boundary":[0.6052941176470585,0.19530290404040407,0.6139800995024873,0.19545441919191925],"dir":"ltr"},{"str":"\u000e","boundary":[0.6260784313725488,0.19530290404040407,0.6327450588235292,0.19545441919191925],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.56922,0.1953,0.63275,0.19545],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u001a","boundary":[0.5825489803921563,0.2187878282828283,0.5864705490196073,0.21893934343434346],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.58255,0.21879,0.58647,0.21894],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002mv","boundary":[0.5868627450980389,0.1971968434343435,0.6052941176470585,0.19734835858585864],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.58686,0.1972,0.60529,0.19735],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t\u0011\u0012","boundary":[0.6019607450980387,0.2187878282828283,0.6325489803921562,0.21893934343434346],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.60196,0.21879,0.63255,0.21894],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"sy","boundary":[0.5099999607843131,0.2206817676767677,0.525490235294117,0.22083328282828285],"dir":"ltr"},{"str":"pY","boundary":[0.5349019215686268,0.2206817676767677,0.5603921176470582,0.22083328282828285],"dir":"ltr"},{"str":"p","boundary":[0.5717647058823523,0.2206817676767677,0.5825490196078426,0.22083328282828285],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002U","boundary":[0.5864705882352935,0.2206817676767677,0.6019607843137249,0.22083328282828285],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.51,0.22068,0.60196,0.22083],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.5207842745098034,0.2501513888888889,0.5294117254901954,0.250302904040404],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003\u0006","boundary":[0.5347058431372543,0.2501513888888889,0.5464705490196073,0.250302904040404],"dir":"ltr"},{"str":"p\u0002rL","boundary":[0.5662744705882348,0.2501513888888889,0.6001960392156858,0.250302904040404],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005\u0004","boundary":[0.5005881960784307,0.25045441919191913,0.5207842745098034,0.2506059343434343],"dir":"ltr"},{"str":"r","boundary":[0.5294117647058818,0.25045441919191913,0.5347058823529406,0.2506059343434343],"dir":"ltr"},{"str":"vO","boundary":[0.5464705882352936,0.25045441919191913,0.5605881568627445,0.2506059343434343],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.6001960392156858,0.25045441919191913,0.6058823137254896,0.2506059343434343],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.50059,0.25015,0.60588,0.25061],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"D","boundary":[0.5201960784313726,0.281060606060606,0.5241176470588235,0.2812121212121212],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.5202,0.28106,0.52412,0.28121],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.5280392549019607,0.281060606060606,0.5352941568627451,0.2812121212121212],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.52804,0.28106,0.53529,0.28121],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.5078430980392148,0.2829544949494949,0.5201960392156854,0.28310601010101005],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.5241176862745098,0.2829545454545454,0.5280392549019607,0.2831060606060606],"dir":"ltr"},{"str":"Ok","boundary":[0.5352941568627451,0.2829545454545454,0.5492156470588234,0.2831060606060606],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.50784,0.28295,0.54922,0.28311],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"L\u0003","boundary":[0.5070588431372544,0.3045453787878787,0.521568647058823,0.3046968939393938],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.50706,0.30455,0.52157,0.3047],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002tD","boundary":[0.49058821568627403,0.3064393181818181,0.5070588627450976,0.3065908333333332],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49059,0.30644,0.50706,0.30659],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.5492156862745097,0.281060606060606,0.556470588235294,0.2812121212121212],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.54922,0.28106,0.55647,0.28121],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"y","boundary":[0.5747059215686274,0.281060606060606,0.5835294509803921,0.2812121212121212],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.57471,0.28106,0.58353,0.28121],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"s\u0003","boundary":[0.5617647058823528,0.2829545454545454,0.5747059607843137,0.2831060606060606],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.56176,0.28295,0.57471,0.28311],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.5935294117647057,0.281060606060606,0.6037789868242244,0.2812121212121212],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.59353,0.28106,0.60378,0.28121],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002i","boundary":[0.5835294117647059,0.2829545454545454,0.5935294117647057,0.2831060606060606],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.58353,0.28295,0.59353,0.28311],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u000e","boundary":[0.6160784705882353,0.281060606060606,0.6227450980392156,0.2812121212121212],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.61608,0.28106,0.62275,0.28121],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"s","boundary":[0.6233332941176465,0.2501513888888889,0.6325489803921563,0.250302904040404],"dir":"ltr"},{"str":"pY","boundary":[0.6564705490196073,0.2501513888888889,0.6872548627450974,0.250302904040404],"dir":"ltr"},{"str":"yO","boundary":[0.6325489803921563,0.25045441919191913,0.6505881960784309,0.2506059343434343],"dir":"ltr"},{"str":"i","boundary":[0.6872548627450974,0.25045441919191913,0.6947058431372543,0.2506059343434343],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.62333,0.25015,0.69471,0.25061],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u000f","boundary":[0.632549019607843,0.281060606060606,0.6478431764705882,0.2812121212121212],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.63255,0.28106,0.64784,0.28121],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"vutR\u0007","boundary":[0.5590195882352936,0.3045453787878787,0.6009803725490191,0.3046968939393938],"dir":"ltr"},{"str":"\u0016\u000e","boundary":[0.6062745294117642,0.3045453787878787,0.6227451176470583,0.3046968939393938],"dir":"ltr"},{"str":"\u000f","boundary":[0.6325490392156857,0.3045453787878787,0.6423529607843133,0.3046968939393938],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.55902,0.30455,0.64235,0.3047],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C\u0004U","boundary":[0.5272548823529407,0.3064393181818181,0.5590196470588231,0.3065908333333332],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.52725,0.30644,0.55902,0.30659],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"QO","boundary":[0.46568631372548946,0.32818174242424236,0.4792157254901953,0.3283332575757575],"dir":"ltr"},{"str":"sRq","boundary":[0.4847059215686268,0.32818174242424236,0.5074510196078424,0.3283332575757575],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005","boundary":[0.5125490196078425,0.32818174242424236,0.5250980392156857,0.3283332575757575],"dir":"ltr"},{"str":"v","boundary":[0.5313725882352933,0.32818174242424236,0.5352941568627443,0.3283332575757575],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46569,0.32818,0.53529,0.32833],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Qort","boundary":[0.4711764705882353,0.353560606060606,0.49823521568627455,0.3537121212121212],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.47118,0.35356,0.49824,0.35371],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.47078429411764666,0.37969689393939393,0.47568625490196037,0.3798484090909091],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.47078,0.3797,0.47569,0.37985],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.5250980392156855,0.33007568181818175,0.5313725490196071,0.3302271969696969],"dir":"ltr"},{"str":"wt","boundary":[0.5352941568627443,0.33007568181818175,0.5486274901960777,0.3302271969696969],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.5251,0.33008,0.54863,0.33023],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"a\u0005","boundary":[0.49823533333333336,0.3516666666666666,0.5307843529411765,0.3518181818181818],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49824,0.35167,0.53078,0.35182],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"s","boundary":[0.49529409803921526,0.37704537878787875,0.5033333137254898,0.37719689393939393],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49529,0.37705,0.50333,0.3772],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"yO","boundary":[0.5033333529411761,0.37515143939393936,0.5196078627450976,0.37530295454545454],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.50333,0.37515,0.51961,0.3753],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.5780392352941172,0.3064393181818181,0.583725509803921,0.3065908333333332],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.57804,0.30644,0.58373,0.30659],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v\u0005xR\u0003","boundary":[0.5486274901960777,0.32818174242424236,0.5909803529411758,0.3283332575757575],"dir":"ltr"},{"str":"v\u0003","boundary":[0.5935294117647052,0.32818174242424236,0.6007843137254895,0.3283332575757575],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.54863,0.32818,0.60078,0.32833],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.5690196078431373,0.3516666666666666,0.5762745098039216,0.3518181818181818],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.56902,0.35167,0.57627,0.35182],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.5856863137254894,0.33007568181818175,0.5935294509803914,0.3302271969696969],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.58569,0.33008,0.59353,0.33023],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u000e","boundary":[0.6160784313725484,0.32818174242424236,0.622745098039215,0.3283332575757575],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.61608,0.32818,0.62275,0.32833],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u000f","boundary":[0.6325490196078424,0.32818174242424236,0.6423529411764699,0.3283332575757575],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.63255,0.32818,0.64235,0.32833],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"D\u0011\u000e","boundary":[0.5970588235294118,0.3516666666666666,0.6227450980392157,0.3518181818181818],"dir":"ltr"},{"str":"\u000f","boundary":[0.6325490196078432,0.3516666666666666,0.6476470980392157,0.3518181818181818],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.59706,0.35167,0.64765,0.35182],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"xYNW","boundary":[0.5254902352941176,0.353560606060606,0.5690196470588236,0.3537121212121212],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006","boundary":[0.5815686666666667,0.353560606060606,0.5892157254901961,0.3537121212121212],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.593137294117647,0.353560606060606,0.597058862745098,0.3537121212121212],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.52549,0.35356,0.59706,0.35371],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"i","boundary":[0.5505882156862741,0.37515143939393936,0.5568627254901957,0.37530295454545454],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.55059,0.37515,0.55686,0.3753],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u001a","boundary":[0.5727450784313722,0.37515143939393936,0.5766666470588231,0.37530295454545454],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.57275,0.37515,0.57667,0.3753],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t\u0017\u0012","boundary":[0.5921568431372546,0.37515143939393936,0.6227450784313723,0.37530295454545454],"dir":"ltr"},{"str":"\u000f","boundary":[0.6325489999999997,0.37515143939393936,0.6476470784313723,0.37530295454545454],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.59216,0.37515,0.64765,0.3753],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"pY","boundary":[0.5250980196078427,0.37704537878787875,0.5505882156862741,0.37719689393939393],"dir":"ltr"},{"str":"p","boundary":[0.5619608039215682,0.37704537878787875,0.5727451176470585,0.37719689393939393],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002U","boundary":[0.5766666862745095,0.37704537878787875,0.5921568823529408,0.37719689393939393],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.5251,0.37705,0.59216,0.3772],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","boundary":[0.15392158823529373,0.4033332575757576,0.6245098235294114,0.4034847727272728],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15392,0.40333,0.62451,0.40348],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U","boundary":[0.4029411568627446,0.817727196969697,0.41392154901960737,0.8178787121212121],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40294,0.81773,0.41392,0.81788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.39666664705882304,0.8196211363636364,0.4029411568627446,0.8197726515151516],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39667,0.81962,0.40294,0.81977],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.6356862941176465,0.4001514393939394,0.6435294313725486,0.40030295454545456],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.6515686470588231,0.4001514393939394,0.6558823725490192,0.40030295454545456],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000D","boundary":[0.6766666470588231,0.4001514393939394,0.6872549607843133,0.40030295454545456],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.6435293921568623,0.4003787121212121,0.6515686078431369,0.4005302272727273],"dir":"ltr"},{"str":"v\u0007","boundary":[0.6558823333333329,0.4003787121212121,0.6766667254901957,0.4005302272727273],"dir":"ltr"},{"str":"m","boundary":[0.687254921568627,0.4003787121212121,0.6945098235294113,0.4005302272727273],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.63569,0.40015,0.69451,0.40053],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"jpeg":"/storage/books/b39cb8f67d37c618/pages/14595adc0e143f2ac0de1eb1976ca1bb.jpg","blurred":"/storage/books/b39cb8f67d37c618/pages/6ea5a6686484b767acf37729334a794e.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":9,"image":{"jpeg":"/storage/books/b39cb8f67d37c618/pages/ced95b37bf919b5305f3b12b1001f2b8.jpg","blurred":"/storage/books/b39cb8f67d37c618/pages/5db35d2b8d864cd59b67bce2ba5adebc.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.11588,0.18197,0.2998,0.18023]},"elements":[{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.11588239215686276,0.24151510101010104,0.12196082352941179,0.2416666161616162],"dir":"ltr"},{"str":"t\u0007","boundary":[0.12588239215686278,0.24151510101010104,0.13705886274509807,0.2416666161616162],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11588,0.24152,0.13706,0.24167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.12196080392156865,0.24340904040404043,0.12588237254901963,0.24356055555555559],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12196,0.24341,0.12588,0.24356],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U","boundary":[0.15647062745098042,0.24151510101010104,0.16745101960784317,0.2416666161616162],"dir":"ltr"},{"str":"U\u0003","boundary":[0.17137256862745098,0.24151510101010104,0.1856862941176471,0.2416666161616162],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15647,0.24152,0.18569,0.24167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.14411768627450983,0.24340904040404043,0.15647062745098042,0.24356055555555559],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.16745101960784317,0.24340904040404043,0.17137258823529414,0.24356055555555559],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14412,0.24341,0.17137,0.24356],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004","boundary":[0.14058827450980396,0.28621199494949484,0.1460784705882353,0.28636351010101],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14059,0.28621,0.14608,0.28636],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"r","boundary":[0.1368627843137255,0.28863631313131305,0.14137258823529414,0.28878782828282823],"dir":"ltr"},{"str":"DQm","boundary":[0.14529415686274513,0.28863631313131305,0.17078433333333337,0.28878782828282823],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13686,0.28864,0.17078,0.28879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"h\u0003","boundary":[0.11588239215686276,0.29053025252525244,0.1368627843137255,0.2906817676767676],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.141372568627451,0.29053025252525244,0.145294137254902,0.2906817676767676],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11588,0.29053,0.14529,0.29068],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.11588239215686268,0.31212113636363625,0.12176474509803914,0.31227265151515143],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11588,0.31212,0.12176,0.31227],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.11588239215686268,0.33575749999999993,0.12176474509803914,0.33590901515151506],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11588,0.33576,0.12176,0.33591],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.16137258823529416,0.29053025252525244,0.16529415686274515,0.2906817676767676],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16137,0.29053,0.16529,0.29068],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v","boundary":[0.20470592156862746,0.24151510101010104,0.20862749019607846,0.2416666161616162],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20471,0.24152,0.20863,0.24167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.217451,0.24151510101010104,0.22470590196078433,0.2416666161616162],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21745,0.24152,0.22471,0.24167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.19235294117647062,0.24340904040404043,0.2047058823529412,0.24356055555555559],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002\u0004","boundary":[0.2086274705882353,0.24340904040404043,0.217451,0.24356055555555559],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19235,0.24341,0.21745,0.24356],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006qO","boundary":[0.19392158823529418,0.28863631313131305,0.2145098235294118,0.28878782828282823],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19392,0.28864,0.21451,0.28879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005r","boundary":[0.17705882352941182,0.29053025252525244,0.1939216078431373,0.2906817676767676],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17706,0.29053,0.19392,0.29068],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"y","boundary":[0.15019611764705876,0.31212113636363625,0.15901964705882346,0.31227265151515143],"dir":"ltr"},{"str":"i\u0005","boundary":[0.16431376470588227,0.31212113636363625,0.19450980392156852,0.31227265151515143],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.21058825490196068,0.31212113636363625,0.217843156862745,0.31227265151515143],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1502,0.31212,0.21784,0.31227],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"nv","boundary":[0.12764709803921562,0.31401507575757565,0.15019611764705876,0.3141665909090908],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.1590196274509803,0.31401507575757565,0.16431374509803912,0.3141665909090908],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12765,0.31402,0.16431,0.31417],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.11588239215686258,0.38462113636363626,0.12823533333333317,0.38477265151515144],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11588,0.38462,0.12824,0.38477],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0013","boundary":[0.14764707843137248,0.33575749999999993,0.15745099999999992,0.33590901515151506],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14765,0.33576,0.15745,0.33591],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Y","boundary":[0.12823533333333317,0.38272719696969687,0.143529450980392,0.38287871212121205],"dir":"ltr"},{"str":"N","boundary":[0.14745099999999983,0.38272719696969687,0.15862747058823512,0.38287871212121205],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12824,0.38273,0.15863,0.38288],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O\u0003i","boundary":[0.11588235294117641,0.4082574494949495,0.1347058235294117,0.40840896464646465],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11588,0.40826,0.13471,0.40841],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.11588233333333303,0.455378691919192,0.11980390196078403,0.4555302070707071],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11588,0.45538,0.1198,0.45553],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.143529450980392,0.38462113636363626,0.147451019607843,0.38477265151515144],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14353,0.38462,0.14745,0.38477],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"xrH","boundary":[0.1888235686274509,0.31401507575757565,0.21058821568627442,0.3141665909090908],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.18882,0.31402,0.21059,0.31417],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u001e\u0016\u001f","boundary":[0.17352945098039207,0.33575749999999993,0.19431376470588227,0.33590901515151506],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.20058827450980385,0.33575749999999993,0.20450984313725484,0.33590901515151506],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17353,0.33576,0.20451,0.33591],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"D","boundary":[0.1829411960784312,0.38272719696969687,0.18686276470588217,0.38287871212121205],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.18294,0.38273,0.18686,0.38288],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0007\u0003","boundary":[0.16274511764705865,0.38462113636363626,0.1829411960784312,0.38477265151515144],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.18686274509803902,0.38462113636363626,0.19215686274509786,0.38477265151515144],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16275,0.38462,0.19216,0.38477],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"tu","boundary":[0.13470586274509797,0.40636351010101013,0.16294115686274502,0.40651502525252525],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006","boundary":[0.16117643137254895,0.40636351010101013,0.1650979999999999,0.40651502525252525],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13471,0.40636,0.1651,0.40652],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t\u0003","boundary":[0.11980390196078403,0.4534847525252526,0.13039213725490167,0.45363626767676773],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.13568625490196048,0.4534847525252526,0.13960782352941148,0.45363626767676773],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1198,0.45348,0.13961,0.45364],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C","boundary":[0.13960780392156835,0.455378691919192,0.15490192156862717,0.4555302070707071],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13961,0.45538,0.1549,0.45553],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.1572548823529411,0.4082574494949495,0.1611764509803921,0.40840896464646465],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15725,0.40826,0.16118,0.40841],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"D\bu","boundary":[0.19215688235294098,0.38272719696969687,0.21784317647058804,0.38287871212121205],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19216,0.38273,0.21784,0.38288],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"wHW","boundary":[0.16686272549019598,0.4082574494949495,0.19509796078431366,0.40840896464646465],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16686,0.40826,0.1951,0.40841],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.22039217647058826,0.29053025252525244,0.22666668627450984,0.2906817676767676],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22039,0.29053,0.22667,0.29068],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.23156864705882352,0.24340904040404043,0.2354902156862745,0.24356055555555559],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.23157,0.24341,0.23549,0.24356],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.2590196274509804,0.24151510101010104,0.2662745294117647,0.2416666161616162],"dir":"ltr"},{"str":"k","boundary":[0.2725490392156863,0.24151510101010104,0.2788235490196079,0.2416666161616162],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.25902,0.24152,0.27882,0.24167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"a","boundary":[0.2888235490196079,0.24151510101010104,0.2982353137254902,0.2416666161616162],"dir":"ltr"},{"str":"u","boundary":[0.3050980784313726,0.24151510101010104,0.3147059215686275,0.2416666161616162],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006","boundary":[0.3186274705882353,0.24151510101010104,0.32254903921568634,0.2416666161616162],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.28882,0.24152,0.32255,0.24167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Ov","boundary":[0.24627454901960782,0.24340904040404043,0.2590196078431372,0.24356055555555559],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.2662745294117647,0.24340904040404043,0.2725490392156863,0.24356055555555559],"dir":"ltr"},{"str":"q","boundary":[0.278823568627451,0.24340904040404043,0.288823568627451,0.24356055555555559],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.24627,0.24341,0.28882,0.24356],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.27156864705882355,0.28863631313131305,0.2788235490196079,0.28878782828282823],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.27157,0.28864,0.27882,0.28879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.3147059215686275,0.24340904040404043,0.31862749019607844,0.24356055555555559],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.31471,0.24341,0.31863,0.24356],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.34627450980392155,0.18196957070707068,0.3601960784313725,0.18212108585858583],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34627,0.18197,0.3602,0.18212],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"wHW","boundary":[0.32431374509803923,0.24340904040404043,0.3525490392156863,0.24356055555555559],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32431,0.24341,0.35255,0.24356],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"o","boundary":[0.3919607843137255,0.18196957070707068,0.40568627450980393,0.18212108585858583],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39196,0.18197,0.40569,0.18212],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"B","boundary":[0.4543137254901961,0.18196957070707068,0.463921568627451,0.18212108585858583],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45431,0.18197,0.46392,0.18212],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000Di","boundary":[0.3601960784313725,0.1843180555555555,0.3919608431372549,0.18446957070707065],"dir":"ltr"},{"str":"V\u0002","boundary":[0.40568627450980393,0.1843180555555555,0.4543137254901961,0.18446957070707065],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3602,0.18432,0.45431,0.18447],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v\u0003O","boundary":[0.3525490392156863,0.24151510101010104,0.3672549215686275,0.2416666161616162],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35255,0.24152,0.36725,0.24167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"yQO","boundary":[0.2901960980392157,0.28863631313131305,0.32431376470588236,0.28878782828282823],"dir":"ltr"},{"str":"t\u0003","boundary":[0.3286274705882353,0.28863631313131305,0.339215705882353,0.28878782828282823],"dir":"ltr"},{"str":"\bO","boundary":[0.3452941568627451,0.28863631313131305,0.356666705882353,0.28878782828282823],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.2902,0.28864,0.35667,0.28879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005a\bk","boundary":[0.23666668627450985,0.29053025252525244,0.27156864705882355,0.2906817676767676],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.284902,0.29053025252525244,0.2901961176470589,0.2906817676767676],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.23667,0.29053,0.2902,0.29068],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.3247059215686275,0.29053025252525244,0.32862749019607845,0.2906817676767676],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32471,0.29053,0.32863,0.29068],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.35666668627450987,0.29053025252525244,0.3623529607843137,0.2906817676767676],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35667,0.29053,0.36235,0.29068],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u001d","boundary":[0.35647058823529404,0.3096969696969696,0.3617647058823529,0.30984848484848476],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35647,0.3097,0.36176,0.30985],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006","boundary":[0.3798039607843138,0.24151510101010104,0.38372552941176474,0.2416666161616162],"dir":"ltr"},{"str":"U","boundary":[0.3876470784313726,0.24151510101010104,0.39862747058823533,0.2416666161616162],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.4054902352941177,0.24151510101010104,0.41137258823529416,0.2416666161616162],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.4182352941176471,0.24151510101010104,0.4243137254901961,0.2416666161616162],"dir":"ltr"},{"str":"t\u0007","boundary":[0.42823529411764705,0.24151510101010104,0.4394117647058823,0.2416666161616162],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005","boundary":[0.4464705882352941,0.24151510101010104,0.4590196078431373,0.2416666161616162],"dir":"ltr"},{"str":"WQ","boundary":[0.4701961176470589,0.24151510101010104,0.48725494117647067,0.2416666161616162],"dir":"ltr"},{"str":"u","boundary":[0.49431372549019614,0.24151510101010104,0.5039215686274511,0.2416666161616162],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006","boundary":[0.5078431372549019,0.24151510101010104,0.5117647058823529,0.2416666161616162],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3798,0.24152,0.51176,0.24167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.3745098235294118,0.24340904040404043,0.37980394117647065,0.24356055555555559],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.3837255098039216,0.24340904040404043,0.3876470784313726,0.24356055555555559],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37451,0.24341,0.38765,0.24356],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"r","boundary":[0.3884313921568628,0.28863631313131305,0.3929411960784314,0.28878782828282823],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38843,0.28864,0.39294,0.28879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.39862747058823533,0.28863631313131305,0.40588237254901965,0.28878782828282823],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39863,0.28864,0.40588,0.28879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"h","boundary":[0.3723529803921569,0.29053025252525244,0.3884314117647059,0.2906817676767676],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.3929411764705883,0.29053025252525244,0.3986274509803922,0.2906817676767676],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.41196078431372557,0.29053025252525244,0.4172549019607844,0.2906817676767676],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37235,0.29053,0.41725,0.29068],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004","boundary":[0.3937255098039216,0.2918180555555555,0.399215705882353,0.2919695707070707],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39373,0.29182,0.39922,0.29197],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.4243137254901961,0.24340904040404043,0.42823529411764705,0.24356055555555559],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42431,0.24341,0.42824,0.24356],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"xD","boundary":[0.4590196078431373,0.24340904040404043,0.4701961568627452,0.24356055555555559],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45902,0.24341,0.4702,0.24356],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.5039215686274511,0.24340904040404043,0.5078431372549019,0.24356055555555559],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.50392,0.24341,0.50784,0.24356],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v\u0003O","boundary":[0.5417647058823529,0.24151510101010104,0.5564706470588235,0.2416666161616162],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.54176,0.24152,0.55647,0.24167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"wHW","boundary":[0.5135294509803922,0.24340904040404043,0.5417647450980392,0.24356055555555559],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.51353,0.24341,0.54176,0.24356],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0014","boundary":[0.5419607450980393,0.2649998737373737,0.5462744705882353,0.26515138888888884],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.54196,0.265,0.54627,0.26515],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006","boundary":[0.5758823921568628,0.24151510101010104,0.5798039607843137,0.2416666161616162],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.57588,0.24152,0.5798,0.24167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"W\u0007","boundary":[0.588627450980392,0.24151510101010104,0.6035294117647058,0.2416666161616162],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005\u0003","boundary":[0.6103921568627451,0.24151510101010104,0.6262745098039215,0.2416666161616162],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.58863,0.24152,0.62627,0.24167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.5635294509803921,0.24340904040404043,0.5758823921568628,0.24356055555555559],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002v","boundary":[0.5798039215686274,0.24340904040404043,0.588627450980392,0.24356055555555559],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.56353,0.24341,0.58863,0.24356],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U\u0003","boundary":[0.5615685882352941,0.2649998737373737,0.5758823137254901,0.26515138888888884],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.5811764313725492,0.2649998737373737,0.5870587843137256,0.26515138888888884],"dir":"ltr"},{"str":"W","boundary":[0.5949019215686275,0.2649998737373737,0.6058823137254903,0.26515138888888884],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.56157,0.265,0.60588,0.26515],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C","boundary":[0.5462745098039216,0.2668938131313131,0.5615686274509804,0.26704532828282823],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.54627,0.26689,0.56157,0.26705],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.5870587843137255,0.2668938131313131,0.5949019215686275,0.26704532828282823],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.58706,0.26689,0.5949,0.26705],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.6249019999999998,0.24340904040404043,0.6301961176470587,0.24356055555555559],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.6249,0.24341,0.6302,0.24356],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.6411764705882352,0.24151510101010104,0.6556862745098039,0.2416666161616162],"dir":"ltr"},{"str":"m","boundary":[0.6645098039215686,0.24151510101010104,0.6699999999999999,0.2416666161616162],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.64118,0.24152,0.67,0.24167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006w","boundary":[0.6217646666666667,0.2649998737373737,0.6350980000000002,0.26515138888888884],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.6411764313725491,0.2649998737373737,0.6450980000000001,0.26515138888888884],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.62176,0.265,0.6451,0.26515],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"u","boundary":[0.6111764705882353,0.2668938131313131,0.621764705882353,0.26704532828282823],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.61118,0.26689,0.62176,0.26705],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.6333333333333334,0.2668938131313131,0.6411764705882353,0.26704532828282823],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.63333,0.26689,0.64118,0.26705],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002D","boundary":[0.6556862745098039,0.24340904040404043,0.6645098039215686,0.24356055555555559],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.65569,0.24341,0.66451,0.24356],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.6503921568627451,0.2668938131313131,0.6627450980392158,0.26704532828282823],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.65039,0.26689,0.66275,0.26705],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006\u0003","boundary":[0.6874509803921568,0.24151510101010104,0.6947058823529412,0.2416666161616162],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.68745,0.24152,0.69471,0.24167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"u","boundary":[0.6768627450980391,0.24340904040404043,0.6874509803921568,0.24356055555555559],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.67686,0.24341,0.68745,0.24356],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u001c","boundary":[0.6627450980392158,0.2649998737373737,0.6780392156862746,0.26515138888888884],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006Q","boundary":[0.6819607843137255,0.2649998737373737,0.6974509019607844,0.26515138888888884],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.66275,0.265,0.69745,0.26515],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"vOQt","boundary":[0.42764705882352944,0.28863631313131305,0.4641176470588236,0.28878782828282823],"dir":"ltr"},{"str":"QwO","boundary":[0.4701960784313726,0.28863631313131305,0.48960784313725497,0.28878782828282823],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005","boundary":[0.4956862745098041,0.28863631313131305,0.5082352941176472,0.28878782828282823],"dir":"ltr"},{"str":"yp","boundary":[0.5121568627450981,0.28863631313131305,0.5305882352941176,0.28878782828282823],"dir":"ltr"},{"str":"UR\u0003","boundary":[0.5345098039215687,0.2886363636363636,0.5670588627450981,0.28878787878787876],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.5672549019607843,0.2886363636363636,0.587843137254902,0.28878787878787876],"dir":"ltr"},{"str":"m","boundary":[0.5905882745098039,0.2886363636363636,0.5960784705882353,0.28878787878787876],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006\u0003","boundary":[0.612745137254902,0.2886363636363636,0.62,0.28878787878787876],"dir":"ltr"},{"str":"VQ","boundary":[0.6258823725490196,0.2886363636363636,0.6496078235294117,0.28878787878787876],"dir":"ltr"},{"str":"v","boundary":[0.6631372549019607,0.2886363636363636,0.6670588235294117,0.28878787878787876],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42765,0.28864,0.66706,0.28879],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t\u0005yxQ","boundary":[0.26019609803921556,0.31212113636363625,0.3107843333333332,0.31227265151515143],"dir":"ltr"},{"str":"WQO","boundary":[0.32235296078431364,0.31212113636363625,0.35862750980392144,0.31227265151515143],"dir":"ltr"},{"str":"k\u0002","boundary":[0.3735294117647058,0.31212113636363625,0.4060784313725489,0.31227265151515143],"dir":"ltr"},{"str":"m","boundary":[0.4090196078431372,0.31212113636363625,0.41450980392156855,0.31227265151515143],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006\u0003","boundary":[0.4309803921568626,0.31212113636363625,0.43823529411764695,0.31227265151515143],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.2602,0.31212,0.43824,0.31227],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"hrDN","boundary":[0.22372552941176457,0.31401507575757565,0.2601961176470587,0.3141665909090908],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22373,0.31402,0.2602,0.31417],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0013\u0016","boundary":[0.22411768627450976,0.33575749999999993,0.24372552941176465,0.33590901515151506],"dir":"ltr"},{"str":"\u001e\u0016\u001f","boundary":[0.25019609803921566,0.33575749999999993,0.27098041176470583,0.33590901515151506],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.27725492156862747,0.33575749999999993,0.28117649019607843,0.33590901515151506],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22412,0.33576,0.28118,0.33591],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Y\u0003","boundary":[0.23117649019607822,0.38272719696969687,0.2498039411764704,0.38287871212121205],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.23118,0.38273,0.2498,0.38288],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002yi","boundary":[0.21372550980392135,0.38462113636363626,0.23117649019607822,0.38477265151515144],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21373,0.38462,0.23118,0.38477],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v\u0003O","boundary":[0.19509801960784307,0.40636351010101013,0.20980384313725484,0.40651502525252525],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005\u0003","boundary":[0.21549013725490182,0.40636351010101013,0.23137247058823515,0.40651502525252525],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1951,0.40636,0.23137,0.40652],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U\u0003","boundary":[0.15490192156862717,0.4534847525252526,0.16921564705882325,0.45363626767676773],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.1745097647058821,0.4534847525252526,0.18039211764705854,0.45363626767676773],"dir":"ltr"},{"str":"W","boundary":[0.18823527450980365,0.4534847525252526,0.1992156666666664,0.45363626767676773],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1549,0.45348,0.19922,0.45364],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.1803921372549017,0.455378691919192,0.18823527450980365,0.4555302070707071],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.18039,0.45538,0.18824,0.45553],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.22999996078431362,0.4082574494949495,0.23529407843137246,0.40840896464646465],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.23,0.40826,0.23529,0.40841],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005Dav","boundary":[0.25392158823529387,0.38462113636363626,0.28215688235294095,0.38477265151515144],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.25392,0.38462,0.28216,0.38477],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U\u0003","boundary":[0.2601960392156862,0.40636351010101013,0.2745097647058823,0.40651502525252525],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.2602,0.40636,0.27451,0.40652],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C","boundary":[0.24490192156862736,0.4082574494949495,0.2601960392156862,0.40840896464646465],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.2449,0.40826,0.2602,0.40841],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"DQt\u0007","boundary":[0.22313721568627423,0.4534847525252526,0.25352937254901936,0.45363626767676773],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22314,0.45348,0.25353,0.45364],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x\u0003y","boundary":[0.20450976470588209,0.455378691919192,0.22313727450980364,0.4555302070707071],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20451,0.45538,0.22314,0.45553],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"wQt\u0007","boundary":[0.11588233333333313,0.4769696010101011,0.1478431176470586,0.47712111616161623],"dir":"ltr"},{"str":"TQO","boundary":[0.15294113725490174,0.4769696010101011,0.18411766666666643,0.47712111616161623],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005\u0003","boundary":[0.1890195882352939,0.4769696010101011,0.2049019607843135,0.47712111616161623],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11588,0.47697,0.2049,0.47712],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.1158823725490195,0.5240907828282828,0.12333335294117635,0.524242297979798],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11588,0.52409,0.12333,0.52424],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.1327450588235292,0.4788635404040405,0.13666662745098018,0.4790150555555556],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13275,0.47886,0.13667,0.47902],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"B","boundary":[0.1560784313725489,0.5240907828282828,0.1599999999999999,0.524242297979798],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15608,0.52409,0.16,0.52424],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002yvW\u0003","boundary":[0.12333335294117635,0.5259847222222223,0.15607845098039203,0.5261362373737374],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12333,0.52598,0.15608,0.52614],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\b","boundary":[0.1662745294117646,0.5240907828282828,0.1701960980392156,0.524242297979798],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16627,0.52409,0.1702,0.52424],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C","boundary":[0.17019607843137244,0.5259847222222223,0.18549019607843126,0.5261362373737374],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1702,0.52598,0.18549,0.52614],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.20352939215686253,0.4788635404040405,0.20882350980392134,0.4790150555555556],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20353,0.47886,0.20882,0.47902],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.23843133333333308,0.455378691919192,0.24235290196078407,0.4555302070707071],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.23843,0.45538,0.24235,0.45553],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.28607847058823516,0.31401507575757565,0.2900000392156862,0.3141665909090908],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.28608,0.31402,0.29,0.31417],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002t","boundary":[0.3107843333333332,0.31401507575757565,0.3223529999999999,0.3141665909090908],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.31078,0.31402,0.32235,0.31417],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0013\u000f","boundary":[0.3007843333333334,0.33575749999999993,0.32039217647058826,0.33590901515151506],"dir":"ltr"},{"str":"\u001e\u0016\u001f","boundary":[0.3268627647058823,0.33575749999999993,0.34764707843137255,0.33590901515151506],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.30078,0.33576,0.34765,0.33591],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"q\u0004","boundary":[0.35862745098039206,0.31401507575757565,0.3735294117647058,0.3141665909090908],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35863,0.31402,0.37353,0.31417],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C","boundary":[0.35921570588235296,0.3376514393939393,0.3745098235294118,0.33780295454545445],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35922,0.33765,0.37451,0.3378],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002D","boundary":[0.40019607843137245,0.31401507575757565,0.4090196078431372,0.3141665909090908],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.4002,0.31402,0.40902,0.31417],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"u","boundary":[0.42039215686274495,0.31401507575757565,0.4309803921568626,0.3141665909090908],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42039,0.31402,0.43098,0.31417],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.4511764705882353,0.29053025252525244,0.45686274509803926,0.2906817676767676],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45118,0.29053,0.45686,0.29068],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t\u0005y","boundary":[0.45960784313725483,0.31212113636363625,0.4982352941176469,0.31227265151515143],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45961,0.31212,0.49824,0.31227],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"sy","boundary":[0.44411764705882345,0.31401507575757565,0.45960784313725483,0.3141665909090908],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.44412,0.31402,0.45961,0.31417],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U\u0003","boundary":[0.3745098235294118,0.33575749999999993,0.38882354901960786,0.33590901515151506],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.39509805882352944,0.33575749999999993,0.4009804117647059,0.33590901515151506],"dir":"ltr"},{"str":"WAJ","boundary":[0.408823568627451,0.33575749999999993,0.4556863137254902,0.33590901515151506],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37451,0.33576,0.45569,0.33591],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"YwR\u0003","boundary":[0.28215688235294095,0.38272719696969687,0.3250980588235292,0.38287871212121205],"dir":"ltr"},{"str":"W\u0005yx","boundary":[0.3298039411764704,0.38272719696969687,0.37607843137254876,0.38287871212121205],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.28216,0.38273,0.37608,0.38288],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O\u0003","boundary":[0.2799999803921568,0.4082574494949495,0.2927450392156862,0.40840896464646465],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.28,0.40826,0.29275,0.40841],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t\u0003","boundary":[0.2927450784313725,0.40636351010101013,0.3033333137254901,0.40651502525252525],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.3090195686274509,0.40636351010101013,0.31490192156862734,0.40651502525252525],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29275,0.40636,0.3149,0.40652],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q\u0003","boundary":[0.3196078823529409,0.38462113636363626,0.3298039215686272,0.38477265151515144],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.31961,0.38462,0.3298,0.38477],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.32039211764705877,0.4082574494949495,0.32823525490196076,0.40840896464646465],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32039,0.40826,0.32824,0.40841],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"vQ\u0003O","boundary":[0.3282352745098039,0.40636351010101013,0.34901958823529405,0.40651502525252525],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32824,0.40636,0.34902,0.40652],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U","boundary":[0.27137252941176443,0.4534847525252526,0.2823529215686272,0.45363626767676773],"dir":"ltr"},{"str":"WQ","boundary":[0.2911764313725488,0.4534847525252526,0.3082352549019605,0.45363626767676773],"dir":"ltr"},{"str":"mu","boundary":[0.31215682352941154,0.4534847525252526,0.3378430980392155,0.45363626767676773],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006","boundary":[0.3364705490196076,0.4534847525252526,0.34039211764705857,0.45363626767676773],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.27137,0.45348,0.34039,0.45364],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.25901956862745074,0.455378691919192,0.2713725098039213,0.4555302070707071],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002v","boundary":[0.28235290196078405,0.455378691919192,0.2911764313725488,0.4555302070707071],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.25902,0.45538,0.29118,0.45553],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.3082352352941174,0.455378691919192,0.3121568039215684,0.4555302070707071],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.30824,0.45538,0.31216,0.45553],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.33254898039215663,0.455378691919192,0.3364705490196076,0.4555302070707071],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33255,0.45538,0.33647,0.45553],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U","boundary":[0.2331372549019608,0.47696957070707074,0.24411764705882355,0.47712108585858587],"dir":"ltr"},{"str":"t\u0005\u0003","boundary":[0.2529411764705883,0.47696957070707074,0.2858823529411765,0.47712108585858587],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006","boundary":[0.28725490196078435,0.47696957070707074,0.2911764705882353,0.47712108585858587],"dir":"ltr"},{"str":"Bu\u0003","boundary":[0.29509805882352946,0.47696957070707074,0.3217647254901961,0.47712108585858587],"dir":"ltr"},{"str":"a","boundary":[0.32745098039215687,0.47696957070707074,0.3368627450980392,0.47712108585858587],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.23314,0.47697,0.33686,0.47712],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0007","boundary":[0.21784309803921545,0.4788635404040405,0.23313721568627424,0.4790150555555556],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002v","boundary":[0.24411764705882355,0.47886351010101014,0.2529411764705883,0.47901502525252526],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21784,0.47886,0.25294,0.47902],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U\u0003","boundary":[0.18549019607843126,0.5240907828282828,0.19980392156862734,0.524242297979798],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.20568627450980378,0.5240907828282828,0.2115686274509803,0.524242297979798],"dir":"ltr"},{"str":"W","boundary":[0.2194117843137254,0.5240907828282828,0.23039217647058813,0.524242297979798],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.18549,0.52409,0.23039,0.52424],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.2115686274509803,0.5259847222222223,0.21941176470588225,0.5261362373737374],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21157,0.52598,0.21941,0.52614],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x\u0003y","boundary":[0.23647060784313717,0.5259847222222223,0.25509799999999994,0.5261362373737374],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.23647,0.52598,0.2551,0.52614],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.28098039215686277,0.47886351010101014,0.28725490196078435,0.47901502525252526],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.2911764705882353,0.47886351010101014,0.29509803921568634,0.47901502525252526],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.28098,0.47886,0.2951,0.47902],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"wv","boundary":[0.31686274509803924,0.47886351010101014,0.32745098039215687,0.47901502525252526],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.31686,0.47886,0.32745,0.47902],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.35745099999999974,0.38462113636363626,0.36137256862745076,0.38477265151515144],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35745,0.38462,0.36137,0.38477],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.4009804117647059,0.3376514393939393,0.4088235490196079,0.33780295454545445],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40098,0.33765,0.40882,0.3378],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.440588274509804,0.3376514393939393,0.44450984313725495,0.33780295454545445],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.44059,0.33765,0.44451,0.3378],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v\u0003O","boundary":[0.40117649019607815,0.38272719696969687,0.41588231372548995,0.38287871212121205],"dir":"ltr"},{"str":"QO","boundary":[0.42000001960784283,0.38272719696969687,0.4335294117647056,0.38287871212121205],"dir":"ltr"},{"str":"y","boundary":[0.44176470588235267,0.38272719696969687,0.45058823529411735,0.38287871212121205],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40118,0.38273,0.45059,0.38288],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002oW","boundary":[0.37607847058823507,0.38462113636363626,0.40117650980392133,0.38477265151515144],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37608,0.38462,0.40118,0.38477],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"y\u0003","boundary":[0.3827450588235293,0.40636351010101013,0.39490192156862736,0.40651502525252525],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38275,0.40636,0.3949,0.40652],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C\u0003t","boundary":[0.3549019215686274,0.4082574494949495,0.3827450588235293,0.40840896464646465],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3549,0.40826,0.38275,0.40841],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.4003921176470588,0.4082574494949495,0.41274505882352935,0.40840896464646465],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40039,0.40826,0.41275,0.40841],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v\u0003O","boundary":[0.37039211764705854,0.4534847525252526,0.3850979999999997,0.45363626767676773],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005\u0003","boundary":[0.3905882156862743,0.4534847525252526,0.40647056862745073,0.45363626767676773],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37039,0.45348,0.40647,0.45364],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"wHW","boundary":[0.3421568235294115,0.455378691919192,0.370392176470588,0.4555302070707071],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34216,0.45538,0.37039,0.45553],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.3419607843137255,0.47886351010101014,0.3482352941176471,0.47901502525252526],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34196,0.47886,0.34824,0.47902],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"u\u0003","boundary":[0.35520514087988136,0.47696957070707074,0.3749019607843137,0.47712108585858587],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.3756862745098039,0.47696957070707074,0.3796078431372549,0.47712108585858587],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35521,0.47697,0.37961,0.47712],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.3700000196078431,0.47886351010101014,0.37568629411764703,0.47901502525252526],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005","boundary":[0.379607862745098,0.47886351010101014,0.3919608039215686,0.47901502525252526],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37,0.47886,0.39196,0.47902],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.40509801960784286,0.455378691919192,0.4103921372549017,0.4555302070707071],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.4051,0.45538,0.41039,0.45553],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.4376470980392155,0.38462113636363626,0.4415686666666664,0.38477265151515144],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43765,0.38462,0.44157,0.38477],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"WR","boundary":[0.4127450784313725,0.40636351010101013,0.42980390196078433,0.40651502525252525],"dir":"ltr"},{"str":"t\u0007","boundary":[0.435490137254902,0.40636351010101013,0.4466666078431372,0.40651502525252525],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41275,0.40636,0.44667,0.40652],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.42980390196078433,0.4082574494949495,0.43549017647058824,0.40840896464646465],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.4298,0.40826,0.43549,0.40841],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.41980386274509784,0.455378691919192,0.4321568039215684,0.4555302070707071],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.4198,0.45538,0.43216,0.45553],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Oa","boundary":[0.4619608235294118,0.3376514393939393,0.4758823137254902,0.33780295454545445],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46196,0.33765,0.47588,0.3378],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006","boundary":[0.4690196470588232,0.38272719696969687,0.4729412156862741,0.38287871212121205],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46902,0.38273,0.47294,0.38288],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v","boundary":[0.4803921960784311,0.38272719696969687,0.48431376470588205,0.38287871212121205],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.48039,0.38273,0.48431,0.38288],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.4854901960784313,0.31401507575757565,0.4894117647058822,0.3141665909090908],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.48549,0.31402,0.48941,0.31417],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.48607847058823533,0.3376514393939393,0.49235298039215686,0.33780295454545445],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.48608,0.33765,0.49235,0.3378],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.5082352941176471,0.29053025252525244,0.5121568627450981,0.2906817676767676],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.50824,0.29053,0.51216,0.29068],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"VN","boundary":[0.4982352941176469,0.31401507575757565,0.5276470588235292,0.3141665909090908],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49824,0.31402,0.52765,0.31417],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"B","boundary":[0.507647058823529,0.38272719696969687,0.51156862745098,0.38287871212121205],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.50765,0.38273,0.51157,0.38288],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.5305882352941176,0.29053025252525244,0.5345098039215685,0.2906817676767676],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.53059,0.29053,0.53451,0.29068],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"R\u0003","boundary":[0.5346986868141751,0.31212113636363625,0.5523529411764705,0.31227265151515143],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.5347,0.31212,0.55235,0.31227],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"N","boundary":[0.5649019607843135,0.31212113636363625,0.5760784313725489,0.31227265151515143],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.5649,0.31212,0.57608,0.31227],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.552549019607843,0.31401507575757565,0.5649019607843135,0.3141665909090908],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.5760784313725489,0.31401507575757565,0.5813725490196077,0.3141665909090908],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.55255,0.31402,0.58137,0.31417],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002D","boundary":[0.581764705882353,0.29053030303030297,0.5905883137254903,0.29068181818181815],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.58176,0.29053,0.59059,0.29068],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"u","boundary":[0.602156862745098,0.29053030303030297,0.6127450980392157,0.29068181818181815],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.60216,0.29053,0.61275,0.29068],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0014O","boundary":[0.5882929834678967,0.31212113636363625,0.6088235686274507,0.31227265151515143],"dir":"ltr"},{"str":"i\u0003","boundary":[0.6117647058823528,0.31212113636363625,0.6213725490196076,0.31227265151515143],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.58829,0.31212,0.62137,0.31227],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002D","boundary":[0.6029412156862743,0.31401507575757565,0.6117646666666664,0.3141665909090908],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.60294,0.31402,0.61176,0.31417],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.6337254901960782,0.31212113636363625,0.6409803921568625,0.31227265151515143],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.63373,0.31212,0.64098,0.31227],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.6213725490196076,0.31401507575757565,0.6337254901960782,0.3141665909090908],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.62137,0.31402,0.63373,0.31417],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002o","boundary":[0.649607843137255,0.29053030303030297,0.6631372549019607,0.29068181818181815],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.64961,0.29053,0.66314,0.29068],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006","boundary":[0.6572549019607842,0.31212113636363625,0.661176470588235,0.31227265151515143],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.65725,0.31212,0.66118,0.31227],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.6780391764705883,0.2668938131313131,0.6819607450980393,0.26704532828282823],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.67804,0.26689,0.68196,0.26705],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"D","boundary":[0.674705882352941,0.31212113636363625,0.678627450980392,0.31227265151515143],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.67471,0.31212,0.67863,0.31227],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"j","boundary":[0.6468627843137252,0.31401507575757565,0.6572549411764704,0.3141665909090908],"dir":"ltr"},{"str":"wa","boundary":[0.6629411372549018,0.31401507575757565,0.6747059215686273,0.3141665909090908],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.684705882352941,0.31401507575757565,0.6909803921568626,0.3141665909090908],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.64686,0.31402,0.69098,0.31417],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0013\u000f","boundary":[0.5221568627450981,0.33575749999999993,0.5417646666666667,0.33590901515151506],"dir":"ltr"},{"str":"p","boundary":[0.5480391960784312,0.33575749999999993,0.557647019607843,0.33590901515151506],"dir":"ltr"},{"str":"UR\u0003","boundary":[0.5615686274509804,0.33575749999999993,0.5945098039215686,0.33590901515151506],"dir":"ltr"},{"str":"\u001c","boundary":[0.6070588627450979,0.33575749999999993,0.6223529803921568,0.33590901515151506],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006Q","boundary":[0.6262745098039214,0.33575749999999993,0.6417647058823528,0.33590901515151506],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005","boundary":[0.6450980392156861,0.33575749999999993,0.660392156862745,0.33590901515151506],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006","boundary":[0.6754901960784312,0.33575749999999993,0.6794117647058822,0.33590901515151506],"dir":"ltr"},{"str":"v\u0003","boundary":[0.6872549411764705,0.33575749999999993,0.6945097647058822,0.33590901515151506],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.52216,0.33576,0.69451,0.33591],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.5576470980392156,0.3376514393939393,0.5615686666666666,0.33780295454545445],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.55765,0.33765,0.56157,0.3378],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006Q","boundary":[0.5341176862745094,0.38272719696969687,0.5496078039215683,0.38287871212121205],"dir":"ltr"},{"str":"D\u0005","boundary":[0.5547058823529412,0.38272714646464645,0.5794116862745099,0.3828786616161616],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.53412,0.38273,0.57941,0.38288],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.5947058823529411,0.3376514393939393,0.6070588235294117,0.33780295454545445],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.59471,0.33765,0.60706,0.3378],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0014!","boundary":[0.6058823529411763,0.35924242424242414,0.6154901960784313,0.3593939393939393],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.60588,0.35924,0.61549,0.35939],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"D","boundary":[0.6045097647058824,0.38272714646464645,0.6084313333333333,0.3828786616161616],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.60451,0.38273,0.60843,0.38288],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.6223529803921568,0.3376514393939393,0.6262745490196077,0.33780295454545445],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.62235,0.33765,0.62627,0.3378],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"xW","boundary":[0.6576470980392155,0.3376514393939393,0.6754902352941176,0.33780295454545445],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.6794117647058822,0.3376514393939393,0.6872549019607842,0.33780295454545445],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.65765,0.33765,0.68725,0.3378],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0013\u0017","boundary":[0.6350980392156861,0.35924242424242414,0.654705882352941,0.3593939393939393],"dir":"ltr"},{"str":"\u001e","boundary":[0.6599999999999998,0.35924242424242414,0.6654901960784312,0.3593939393939393],"dir":"ltr"},{"str":"\"\u0016\u001f","boundary":[0.6752941176470587,0.35924242424242414,0.6945098039215685,0.3593939393939393],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.6351,0.35924,0.69451,0.35939],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"H","boundary":[0.6331372549019607,0.38272714646464645,0.6443137254901959,0.3828786616161616],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.6499999607843137,0.38272714646464645,0.6539215294117646,0.3828786616161616],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.63314,0.38273,0.65392,0.38288],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"T","boundary":[0.4505882745098036,0.38462113636363626,0.4690196470588232,0.38477265151515144],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.47470588235294087,0.38462113636363626,0.48039215686274483,0.38477265151515144],"dir":"ltr"},{"str":"V\u0003","boundary":[0.48431372549019575,0.38462113636363626,0.507647058823529,0.38477265151515144],"dir":"ltr"},{"str":"T","boundary":[0.5156863137254899,0.38462113636363626,0.5341176862745094,0.38477265151515144],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.5468627450980389,0.38462113636363626,0.5547058823529408,0.38477265151515144],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.5752941176470588,0.38462108585858584,0.5815686274509804,0.38477260101010097],"dir":"ltr"},{"str":"QH","boundary":[0.5882352941176471,0.38462108585858584,0.6045097254901961,0.38477260101010097],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.6125490196078431,0.38462108585858584,0.6188235294117647,0.38477260101010097],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.6268627450980392,0.38462108585858584,0.6331372549019607,0.38477260101010097],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.6443137254901959,0.38462108585858584,0.6499999999999999,0.38477260101010097],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.6580392156862744,0.38462108585858584,0.6619607843137254,0.38477260101010097],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45059,0.38462,0.66196,0.38477],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.4521568431372549,0.4082574494949495,0.4574509215686275,0.40840896464646465],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45216,0.40826,0.45745,0.40841],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"vR\u0003","boundary":[0.4678431176470589,0.40636351010101013,0.49254900000000007,0.40651502525252525],"dir":"ltr"},{"str":"mx","boundary":[0.498627431372549,0.40636351010101013,0.5213725294117647,0.40651502525252525],"dir":"ltr"},{"str":"W","boundary":[0.5235293529411765,0.40636351010101013,0.5345097450980393,0.40651502525252525],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46784,0.40636,0.53451,0.40652],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"UQO","boundary":[0.4321568431372547,0.4534847525252526,0.4566665882352939,0.45363626767676773],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.4617646862745096,0.4534847525252526,0.47627447058823513,0.45363626767676773],"dir":"ltr"},{"str":"m","boundary":[0.4850980196078429,0.4534847525252526,0.4905882156862743,0.45363626767676773],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43216,0.45348,0.49059,0.45364],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002D","boundary":[0.47627449019607826,0.455378691919192,0.4850980196078429,0.4555302070707071],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.47627,0.45538,0.4851,0.45553],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"tCw","boundary":[0.3919608039215686,0.47696957070707074,0.4294117450980392,0.47712108585858587],"dir":"ltr"},{"str":"t\u0005y","boundary":[0.4394117450980392,0.47696957070707074,0.47686276470588224,0.47712108585858587],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39196,0.47697,0.47686,0.47712],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"D\u0005","boundary":[0.2550980392156862,0.5240907828282828,0.28333333333333327,0.524242297979798],"dir":"ltr"},{"str":"L\u0003w","boundary":[0.28529411764705875,0.5240907828282828,0.30568627450980385,0.524242297979798],"dir":"ltr"},{"str":"\u0011","boundary":[0.3119607843137254,0.5240907828282828,0.3217647058823529,0.524242297979798],"dir":"ltr"},{"str":"TQO","boundary":[0.3278431372549019,0.5240907828282828,0.3590196078431372,0.524242297979798],"dir":"ltr"},{"str":"wO","boundary":[0.36509803921568623,0.5240907828282828,0.3784313529411764,0.524242297979798],"dir":"ltr"},{"str":"QO","boundary":[0.38431370588235286,0.5240907828282828,0.39784311764705876,0.524242297979798],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.2551,0.52409,0.39784,0.52424],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"swO","boundary":[0.1158823725490194,0.5477271464646465,0.1366666862745096,0.5478786616161617],"dir":"ltr"},{"str":"TQO","boundary":[0.14235298039215666,0.5477271464646465,0.17352945098039194,0.5478786616161617],"dir":"ltr"},{"str":"QO","boundary":[0.1794117843137253,0.5477271464646465,0.19294119607843116,0.5478786616161617],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.19862749019607823,0.5477271464646465,0.20450984313725468,0.5478786616161617],"dir":"ltr"},{"str":"\u0017","boundary":[0.21039217647058803,0.5477271464646465,0.22019609803921547,0.5478786616161617],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.22588237254901938,0.5477271464646465,0.23176472549019586,0.5478786616161617],"dir":"ltr"},{"str":"\u0011","boundary":[0.23745099999999975,0.5477271464646465,0.24725492156862722,0.5478786616161617],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.25313727450980367,0.5477271464646465,0.25705884313725463,0.5478786616161617],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11588,0.54773,0.25706,0.54788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.11588239215686268,0.5948484545454545,0.12176474509803914,0.5949999696969697],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11588,0.59485,0.12176,0.595],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006","boundary":[0.14019609803921562,0.5948484545454545,0.1441176666666666,0.5949999696969697],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1402,0.59485,0.14412,0.595],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.12784315686274503,0.596742393939394,0.14019609803921562,0.5968939090909091],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002tv","boundary":[0.14411768627450974,0.596742393939394,0.16058827450980384,0.5968939090909091],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12784,0.59674,0.16059,0.59689],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"R\u0003","boundary":[0.11588241176470594,0.6418181212121212,0.12529413725490202,0.6419696363636364],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.12941182352941183,0.6418181212121212,0.13333337254901967,0.6419696363636364],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11588,0.64182,0.13333,0.64197],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.13333337254901967,0.6437120606060606,0.14117650980392163,0.6438635757575758],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13333,0.64371,0.14118,0.64386],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\b\u001e","boundary":[0.11588235294117631,0.6654544191919193,0.12529411764705867,0.6656059343434345],"dir":"ltr"},{"str":"y","boundary":[0.1292156666666665,0.6654544191919193,0.1380391960784312,0.6656059343434345],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11588,0.66545,0.13804,0.66561],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.12529411764705867,0.6673483585858587,0.12921568627450966,0.6674998737373738],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12529,0.66735,0.12922,0.6675],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.27745098039215677,0.5259847222222223,0.28529411764705875,0.5261362373737374],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.27745,0.52598,0.28529,0.52614],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\b\u0016","boundary":[0.272549039215686,0.5477271464646465,0.28627452941176446,0.5478786616161617],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005","boundary":[0.2921568823529409,0.5477271464646465,0.30470590196078406,0.5478786616161617],"dir":"ltr"},{"str":"y","boundary":[0.3086274705882351,0.5477271464646465,0.3174509999999998,0.5478786616161617],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.27255,0.54773,0.31745,0.54788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.304705882352941,0.5496210858585859,0.30862745098039196,0.5497726010101011],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.30471,0.54962,0.30863,0.54977],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"iwpw\u0003","boundary":[0.34294119607843115,0.5477271464646465,0.39078429411764687,0.5478786616161617],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34294,0.54773,0.39078,0.54788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"pY","boundary":[0.3174509803921567,0.5496210858585859,0.34294121568627434,0.5497726010101011],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.31745,0.54962,0.34294,0.54977],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"y\u0003Q","boundary":[0.16058827450980384,0.5948484545454545,0.17745099999999991,0.5949999696969697],"dir":"ltr"},{"str":"\b\u0005Qw\u0007O","boundary":[0.18352943137254893,0.5948484545454545,0.22333333333333324,0.5949999696969697],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006","boundary":[0.22725492156862737,0.5948484545454545,0.23117649019607836,0.5949999696969697],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.2376470784313725,0.5948484545454545,0.2415686470588235,0.5949999696969697],"dir":"ltr"},{"str":"m","boundary":[0.24686276470588234,0.5948484545454545,0.25235296078431374,0.5949999696969697],"dir":"ltr"},{"str":"D#v","boundary":[0.26156864705882343,0.5948484545454545,0.29019609803921564,0.5949999696969697],"dir":"ltr"},{"str":"y\u0002","boundary":[0.30156864705882347,0.5948484545454545,0.33705884313725487,0.5949999696969697],"dir":"ltr"},{"str":"m","boundary":[0.33980394117647056,0.5948484545454545,0.34529413725490193,0.5949999696969697],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16059,0.59485,0.34529,0.595],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0014O","boundary":[0.18313729411764693,0.6183333030303031,0.1949019607843136,0.6184848181818182],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006","boundary":[0.2001961176470587,0.6183333030303031,0.20411768627450969,0.6184848181818182],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.18314,0.61833,0.20412,0.61848],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"B","boundary":[0.21196082352941162,0.6183333030303031,0.2158823921568626,0.6184848181818182],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21196,0.61833,0.21588,0.61848],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.2233333529411764,0.596742393939394,0.22725492156862737,0.5968939090909091],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22333,0.59674,0.22725,0.59689],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.194902019607843,0.6202272424242424,0.20019613725490182,0.6203787575757577],"dir":"ltr"},{"str":"P","boundary":[0.2041177058823528,0.6202272424242424,0.2119608431372548,0.6203787575757577],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005","boundary":[0.2158823921568626,0.6202272424242424,0.2282353333333332,0.6203787575757577],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1949,0.62023,0.22824,0.62038],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v\u0003xO\u0003O","boundary":[0.14117652941176476,0.6418181212121212,0.1725490784313726,0.6419696363636364],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005Q","boundary":[0.17666672549019616,0.6418181212121212,0.19529415686274515,0.6419696363636364],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006\u0003","boundary":[0.1992156862745098,0.6418180555555556,0.2147058431372549,0.6419695707070707],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.20921566666666666,0.6418180555555556,0.21529409803921568,0.6419695707070707],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14118,0.64182,0.21529,0.64197],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006","boundary":[0.15647058823529397,0.6654544191919193,0.16039215686274497,0.6656059343434345],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15647,0.66545,0.16039,0.66561],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v","boundary":[0.1678431176470587,0.6654544191919193,0.17176468627450966,0.6656059343434345],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16784,0.66545,0.17176,0.66561],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.19529415686274515,0.6437120606060606,0.19921572549019614,0.6438635757575758],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19529,0.64371,0.19922,0.64386],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"B","boundary":[0.19509803921568614,0.6654544191919193,0.19901960784313713,0.6656059343434345],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1951,0.66545,0.19902,0.66561],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.2415686470588235,0.596742393939394,0.24686276470588234,0.5968939090909091],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.24157,0.59674,0.24686,0.59689],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"P","boundary":[0.2537255294117646,0.596742393939394,0.2615686666666666,0.5968939090909091],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.25373,0.59674,0.26157,0.59689],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"tu\u0003w\u0003i","boundary":[0.2282353333333332,0.6183333030303031,0.2733333725490195,0.6184848181818182],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22824,0.61833,0.27333,0.61848],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v","boundary":[0.23470588235294115,0.6418180555555556,0.23862745098039215,0.6419695707070707],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.242549,0.6418180555555556,0.2537254705882353,0.6419695707070707],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.23471,0.64182,0.25373,0.64197],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.2617647450980391,0.6202272424242424,0.26705886274509794,0.6203787575757577],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.26176,0.62023,0.26706,0.62038],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.2805882745098039,0.596742393939394,0.28627454901960775,0.5968939090909091],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.28059,0.59674,0.28627,0.59689],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.29627452941176463,0.596742393939394,0.30156864705882347,0.5968939090909091],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29627,0.59674,0.30157,0.59689],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"QmW","boundary":[0.278823588235294,0.6202272424242424,0.3052941176470587,0.6203787575757577],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.27882,0.62023,0.30529,0.62038],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006\u0003","boundary":[0.2643137058823529,0.6418180555555556,0.27156860784313724,0.6419695707070707],"dir":"ltr"},{"str":"u","boundary":[0.27568627450980393,0.6418180555555556,0.2852941176470588,0.6419695707070707],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.26431,0.64182,0.28529,0.64197],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0007","boundary":[0.21941176470588236,0.6437119949494949,0.23470588235294115,0.6438635101010102],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.23862743137254902,0.6437119949494949,0.242549,0.6438635101010102],"dir":"ltr"},{"str":"u","boundary":[0.25372549019607843,0.6437119949494949,0.26431372549019605,0.6438635101010102],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21941,0.64371,0.26431,0.64386],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v\u0003","boundary":[0.21490194117647046,0.6654544191919193,0.22215688235294104,0.6656059343434345],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.2149,0.66545,0.22216,0.66561],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"NR","boundary":[0.2278431176470587,0.6654544191919193,0.24509805882352928,0.6656059343434345],"dir":"ltr"},{"str":"\u001f","boundary":[0.252941156862745,0.6654544191919193,0.25843135294117636,0.6656059343434345],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22784,0.66545,0.25843,0.66561],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002yi","boundary":[0.2852940980392157,0.6437119949494949,0.30274507843137255,0.6438635101010102],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.28529,0.64371,0.30275,0.64386],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Hw","boundary":[0.27921566666666653,0.6654544191919193,0.2962745294117646,0.6656059343434345],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.27922,0.66545,0.29627,0.66561],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"T","boundary":[0.13803921568627436,0.6673483585858587,0.15647058823529397,0.6674998737373738],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.16215684313725476,0.6673483585858587,0.1678431176470587,0.6674998737373738],"dir":"ltr"},{"str":"V\u0003","boundary":[0.17176470588235282,0.6673483585858587,0.19509803921568614,0.6674998737373738],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005","boundary":[0.20254899999999987,0.6673483585858587,0.21490194117647046,0.6674998737373738],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.22215684313725478,0.6673483585858587,0.2278431176470587,0.6674998737373738],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.24509803921568613,0.6673483585858587,0.24901960784313712,0.6674998737373738],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005v","boundary":[0.2619607647058822,0.6673483585858587,0.27921566666666653,0.6674998737373738],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.29627449019607827,0.6673483585858587,0.3015686078431371,0.6674998737373738],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13804,0.66735,0.30157,0.6675],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"lt","boundary":[0.11588235294117621,0.6908332222222223,0.14117643137254876,0.6909847373737374],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11588,0.69083,0.14118,0.69098],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"m\u001f","boundary":[0.14117647058823504,0.688939282828283,0.1576470196078429,0.6890907979797981],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14118,0.68894,0.15765,0.68909],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006","boundary":[0.17117647058823504,0.688939282828283,0.17509803921568604,0.6890907979797981],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17118,0.68894,0.1751,0.68909],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.15882352941176445,0.6908332222222223,0.17117647058823504,0.6909847373737374],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002k","boundary":[0.17509801960784288,0.6908332222222223,0.18509805882352914,0.6909847373737374],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15882,0.69083,0.1851,0.69098],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.19294115686274485,0.688939282828283,0.2113725098039213,0.6890907979797981],"dir":"ltr"},{"str":"t\b","boundary":[0.22372549019607818,0.688939282828283,0.24274505882352915,0.6890907979797981],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006\u0003","boundary":[0.25117647058823506,0.688939282828283,0.2584313333333331,0.6890907979797981],"dir":"ltr"},{"str":"R","boundary":[0.2574509607843135,0.688939282828283,0.2635293921568625,0.6890907979797981],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.2737254705882351,0.688939282828283,0.2809803725490194,0.6890907979797981],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19294,0.68894,0.28098,0.68909],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002Dy","boundary":[0.20745096078431347,0.6908332222222223,0.22372552941176443,0.6909847373737374],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20745,0.69083,0.22373,0.69098],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006","boundary":[0.29725488235294095,0.688939282828283,0.301176450980392,0.6890907979797981],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29725,0.68894,0.30118,0.68909],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002D","boundary":[0.33098041176470583,0.596742393939394,0.33980394117647056,0.5968939090909091],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33098,0.59674,0.3398,0.59689],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"r","boundary":[0.3674510196078431,0.5948484545454545,0.37196082352941173,0.5949999696969697],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36745,0.59485,0.37196,0.595],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"h","boundary":[0.351372568627451,0.596742393939394,0.36745099999999997,0.5968939090909091],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.37196078431372553,0.596742393939394,0.37764705882352945,0.5968939090909091],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35137,0.59674,0.37765,0.59689],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Dwp","boundary":[0.30529415686274497,0.6183333030303031,0.3405882745098038,0.6184848181818182],"dir":"ltr"},{"str":"U\u0003","boundary":[0.35509809803921555,0.6183333030303031,0.36941178431372534,0.6184848181818182],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.30529,0.61833,0.36941,0.61848],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Y\u0003","boundary":[0.30274507843137255,0.6418180555555556,0.3213725294117647,0.6419695707070707],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.30275,0.64182,0.32137,0.64197],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002\u0004kD","boundary":[0.335294156862745,0.6202272424242424,0.3550980784313724,0.6203787575757577],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33529,0.62023,0.3551,0.62038],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005Dav","boundary":[0.3254901764705882,0.6437119949494949,0.3537254705882353,0.6438635101010102],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32549,0.64371,0.35373,0.64386],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005Q","boundary":[0.30790194117647046,0.6654544191919193,0.33117645098039206,0.6656059343434345],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3079,0.66545,0.33118,0.66561],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.23882350980392134,0.6908332222222223,0.25117645098039193,0.6909847373737374],"dir":"ltr"},{"str":"Q\u0003","boundary":[0.2635293921568625,0.6908332222222223,0.2737254705882351,0.6909847373737374],"dir":"ltr"},{"str":"xk","boundary":[0.2849019607843135,0.6908332222222223,0.2972548627450978,0.6909847373737374],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.301176450980392,0.6908332222222223,0.30901958823529396,0.6909847373737374],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.23882,0.69083,0.30902,0.69098],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"OQ\u0003O","boundary":[0.11588239215686268,0.7125756313131314,0.14019611764705875,0.7127271464646465],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.14921570588235286,0.7125756313131314,0.16039217647058815,0.7127271464646465],"dir":"ltr"},{"str":"m\u001eyQ\u0003O","boundary":[0.17176474509803916,0.7125756313131314,0.2174509803921568,0.7127271464646465],"dir":"ltr"},{"str":"v\u0005D","boundary":[0.23078433333333326,0.7125756313131314,0.261764725490196,0.7127271464646465],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11588,0.71258,0.26176,0.71273],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"R\u0003","boundary":[0.11588239215686248,0.736060494949495,0.12529411764705856,0.7362120101010101],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11588,0.73606,0.12529,0.73621],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.13156864705882326,0.736060494949495,0.1374509999999997,0.7362120101010101],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13157,0.73606,0.13745,0.73621],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.14529415686274502,0.7144695707070707,0.14921572549019602,0.7146210858585859],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14529,0.71447,0.14922,0.71462],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.16549023529411758,0.7144695707070707,0.17176474509803916,0.7146210858585859],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16549,0.71447,0.17176,0.71462],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.18784315686274503,0.7144695707070707,0.19176472549019602,0.7146210858585859],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.18784,0.71447,0.19176,0.71462],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"wt","boundary":[0.21745099999999992,0.7144695707070707,0.23078433333333326,0.7146210858585859],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21745,0.71447,0.23078,0.71462],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005R\u0003","boundary":[0.14392158823529386,0.736060494949495,0.16588243137254877,0.7362120101010101],"dir":"ltr"},{"str":"i\u0003s","boundary":[0.16980396078431345,0.736060494949495,0.1868627254901958,0.7362120101010101],"dir":"ltr"},{"str":"v\u0005y","boundary":[0.19215690196078403,0.736060494949495,0.22764711764705853,0.7362120101010101],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14392,0.73606,0.22765,0.73621],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003","boundary":[0.11588241176470566,0.7596968585858587,0.119215745098039,0.7598483737373738],"dir":"ltr"},{"str":"Qx","boundary":[0.11784319607843116,0.7596968585858587,0.14039217647058802,0.7598483737373738],"dir":"ltr"},{"str":"W","boundary":[0.14294123529411742,0.7596968585858587,0.15392162745098018,0.7598483737373738],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11588,0.7597,0.15392,0.75985],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.1350980980392155,0.761590797979798,0.14294123529411742,0.7617423131313132],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1351,0.76159,0.14294,0.76174],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Ct","boundary":[0.1158823725490194,0.7850756161616163,0.13882350980392136,0.7852271313131314],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11588,0.78508,0.13882,0.78523],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.1645098235294115,0.7379544343434343,0.1698039411764703,0.7381059494949496],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16451,0.73795,0.1698,0.73811],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006","boundary":[0.17450980392156862,0.7596968434343435,0.1784313725490196,0.7598483585858588],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.18235294117647058,0.7596968434343435,0.18627450980392157,0.7598483585858588],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17451,0.7597,0.18627,0.75985],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.18686276470588206,0.7379544343434343,0.19215688235294087,0.7381059494949496],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.18686,0.73795,0.19216,0.73811],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"r","boundary":[0.2068627450980392,0.7596968434343435,0.2113725490196078,0.7598483585858588],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20686,0.7597,0.21137,0.75985],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.21490199999999968,0.7379544343434343,0.21882356862745067,0.7381059494949496],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.2149,0.73795,0.21882,0.73811],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"A","boundary":[0.1592156862745098,0.761590782828283,0.17450980392156862,0.7617422979797981],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.17843139215686274,0.761590782828283,0.18235296078431373,0.7617422979797981],"dir":"ltr"},{"str":"\u0007","boundary":[0.19156862745098038,0.761590782828283,0.2068627450980392,0.7617422979797981],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002\b","boundary":[0.2113725490196078,0.761590782828283,0.22568627450980389,0.7617422979797981],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15922,0.76159,0.22569,0.76174],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.27725492156862735,0.7125756313131314,0.2845098235294117,0.7127271464646465],"dir":"ltr"},{"str":"m","boundary":[0.28843139215686264,0.7125756313131314,0.2939215882352941,0.7127271464646465],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.27725,0.71258,0.29392,0.71273],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.25254903921568617,0.7144695707070707,0.257843156862745,0.7146210858585859],"dir":"ltr"},{"str":"w\u0003B","boundary":[0.261764725490196,0.7144695707070707,0.27725492156862735,0.7146210858585859],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.2845098235294117,0.7144695707070707,0.28843139215686264,0.7146210858585859],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.25255,0.71447,0.28843,0.71462],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"m","boundary":[0.2529412156862742,0.736060494949495,0.2584314117647056,0.7362120101010101],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.25294,0.73606,0.25843,0.73621],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u001b","boundary":[0.27019613725490166,0.736060494949495,0.28058829411764674,0.7362120101010101],"dir":"ltr"},{"str":"N","boundary":[0.28450984313725464,0.736060494949495,0.2956863137254899,0.7362120101010101],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.2702,0.73606,0.29569,0.73621],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"s","boundary":[0.29921570588235286,0.7144695707070707,0.3072549215686273,0.7146210858585859],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29922,0.71447,0.30725,0.71462],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"lt","boundary":[0.2276470980392154,0.7379544343434343,0.2529412156862742,0.7381059494949496],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.2649019999999997,0.7379544343434343,0.27019611764705853,0.7381059494949496],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.28058829411764674,0.7379544343434343,0.28450986274509776,0.7381059494949496],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.2956863137254899,0.7379544343434343,0.3019608235294115,0.7381059494949496],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22765,0.73795,0.30196,0.73811],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.22568627450980389,0.7596968434343435,0.23294117647058818,0.7598483585858588],"dir":"ltr"},{"str":"u\u0003w\u0003","boundary":[0.23843137254901958,0.7596968434343435,0.2605882352941176,0.7598483585858588],"dir":"ltr"},{"str":"i","boundary":[0.26450980392156864,0.7596968434343435,0.27078431372549017,0.7598483585858588],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22569,0.7597,0.27078,0.75985],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"LR","boundary":[0.13882352941176448,0.7831816767676768,0.15607843137254881,0.7833331919191919],"dir":"ltr"},{"str":"p","boundary":[0.16156862745098016,0.7831816767676768,0.17117647058823507,0.7833331919191919],"dir":"ltr"},{"str":"k\u0014","boundary":[0.18176470588235272,0.7831816767676768,0.20333333333333312,0.7833331919191919],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006","boundary":[0.2058823725490194,0.7831816767676768,0.20980394117647036,0.7833331919191919],"dir":"ltr"},{"str":"v","boundary":[0.22137254901960765,0.7831816767676768,0.22529411764705862,0.7833331919191919],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.2376470588235292,0.7831816767676768,0.24490196078431353,0.7833331919191919],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13882,0.78318,0.2449,0.78333],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w\u0004","boundary":[0.1711764901960782,0.7850756161616163,0.18176468627450956,0.7852271313131314],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17118,0.78508,0.18176,0.78523],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.25921570588235293,0.761590782828283,0.26450982352941177,0.7617422979797981],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.25922,0.76159,0.26451,0.76174],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"s","boundary":[0.19784313725490174,0.7850756161616163,0.20588235294117627,0.7852271313131314],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002t","boundary":[0.20980392156862723,0.7850756161616163,0.22137254901960765,0.7852271313131314],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005","boundary":[0.22529411764705862,0.7850756161616163,0.2376470588235292,0.7852271313131314],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005","boundary":[0.2503921568627449,0.7850756161616163,0.26274509803921553,0.7852271313131314],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19784,0.78508,0.26275,0.78523],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C","boundary":[0.27627452941176467,0.761590782828283,0.29156864705882346,0.7617422979797981],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.27627,0.76159,0.29157,0.76174],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002iD","boundary":[0.4245097843137255,0.47886351010101014,0.4394117450980392,0.47901502525252526],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42451,0.47886,0.43941,0.47902],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.4507842941176469,0.5024998737373737,0.45607841176470576,0.5026513888888888],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45078,0.5025,0.45608,0.50265],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0014O","boundary":[0.43901958823529397,0.5006059343434344,0.4507842941176469,0.5007574494949495],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43902,0.50061,0.45078,0.50076],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006Q","boundary":[0.42254903921568626,0.5240907828282828,0.43803915686274514,0.524242297979798],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.44313727450980395,0.5240907828282828,0.4470588431372549,0.524242297979798],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42255,0.52409,0.44706,0.52424],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006","boundary":[0.45921570588235294,0.5240907828282828,0.46313727450980385,0.524242297979798],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45922,0.52409,0.46314,0.52424],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.46411766666666665,0.47886351010101014,0.4680392352941176,0.47901502525252526],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46412,0.47886,0.46804,0.47902],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.4923529215686275,0.4082574494949495,0.498627431372549,0.40840896464646465],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49235,0.40826,0.49863,0.40841],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.5156862549019607,0.4082574494949495,0.5235293921568628,0.40840896464646465],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.51569,0.40826,0.52353,0.40841],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006","boundary":[0.5552940588235294,0.40636351010101013,0.5592156274509804,0.40651502525252525],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.55529,0.40636,0.55922,0.40652],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C","boundary":[0.5399999803921568,0.4082574494949495,0.5552940980392157,0.40840896464646465],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.5592156274509804,0.4082574494949495,0.5631371960784313,0.40840896464646465],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.54,0.40826,0.56314,0.40841],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006u\u0003","boundary":[0.5137254313725489,0.4534847525252526,0.5411764901960783,0.45363626767676773],"dir":"ltr"},{"str":"a","boundary":[0.5464705686274508,0.4534847525252526,0.5558823333333331,0.45363626767676773],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.51373,0.45348,0.55588,0.45364],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"l","boundary":[0.4960784117647057,0.455378691919192,0.5137254705882351,0.4555302070707071],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49608,0.45538,0.51373,0.45553],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"iR\u0003","boundary":[0.5023529607843137,0.47696957070707074,0.527451,0.47712108585858587],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.50235,0.47697,0.52745,0.47712],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"pY","boundary":[0.476862725490196,0.47886351010101014,0.5023529999999999,0.47901502525252526],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.47686,0.47886,0.50235,0.47902],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Qm","boundary":[0.4652940980392155,0.5006059343434344,0.48078429411764695,0.5007574494949495],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46529,0.50061,0.48078,0.50076],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"B","boundary":[0.4670588431372548,0.5240907828282828,0.47098041176470573,0.524242297979798],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46706,0.52409,0.47098,0.52424],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.4713725294117646,0.5024998737373737,0.4752940980392155,0.5026513888888888],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.47137,0.5025,0.47529,0.50265],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"T","boundary":[0.40411762745098034,0.5259847222222223,0.4225489999999999,0.5261362373737374],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.4352940980392157,0.5259847222222223,0.4431372352941177,0.5261362373737374],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.4529411960784314,0.5259847222222223,0.45921570588235294,0.5261362373737374],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.46313727450980385,0.5259847222222223,0.4670588431372548,0.5261362373737374],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.476862725490196,0.5259847222222223,0.4821568431372548,0.5261362373737374],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40412,0.52598,0.48216,0.52614],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"pY","boundary":[0.39117647058823507,0.5496210858585859,0.4166666666666664,0.5497726010101011],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39118,0.54962,0.41667,0.54977],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.4864705686274508,0.5024998737373737,0.49274507843137233,0.5026513888888888],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.48647,0.5025,0.49275,0.50265],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"i","boundary":[0.4166666862745096,0.5477271464646465,0.4229411960784311,0.5478786616161617],"dir":"ltr"},{"str":"R\u0003","boundary":[0.4284313921568625,0.5477271464646465,0.4378431176470586,0.5478786616161617],"dir":"ltr"},{"str":"\u0017","boundary":[0.44352943137254885,0.5477271464646465,0.4533333529411763,0.5478786616161617],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.45921570588235283,0.5477271464646465,0.46509805882352934,0.5478786616161617],"dir":"ltr"},{"str":"\u0011","boundary":[0.470784294117647,0.5477271464646465,0.48058821568627447,0.5478786616161617],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4862745294117647,0.5477271464646465,0.49019609803921566,0.5478786616161617],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41667,0.54773,0.4902,0.54788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t\u0003","boundary":[0.37764705882352945,0.5948484545454545,0.4003921568627451,0.5949999696969697],"dir":"ltr"},{"str":"r\b","boundary":[0.40215686274509804,0.5948484545454545,0.42313725490196075,0.5949999696969697],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37765,0.59485,0.42314,0.595],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004","boundary":[0.3727450980392157,0.598030303030303,0.3782352941176471,0.5981818181818181],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37275,0.59803,0.37824,0.59818],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.37509807843137244,0.6202272424242424,0.37901964705882346,0.6203787575757577],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3751,0.62023,0.37902,0.62038],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Yx","boundary":[0.3537254705882353,0.6418180555555556,0.38313723529411764,0.6419695707070707],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35373,0.64182,0.38314,0.64197],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.35294115686274496,0.6654544191919193,0.3601960588235293,0.6656059343434345],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35294,0.66545,0.3602,0.66561],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"P","boundary":[0.39431372549019605,0.596742393939394,0.40215686274509804,0.5968939090909091],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39431,0.59674,0.40216,0.59689],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v","boundary":[0.5121568431372547,0.5006059343434344,0.5160784117647057,0.5007574494949495],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.51216,0.50061,0.51608,0.50076],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"R\u0003","boundary":[0.5019607647058822,0.5024998737373737,0.5121568431372547,0.5026513888888888],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.50196,0.5025,0.51216,0.50265],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.4921568823529411,0.5240907828282828,0.512745156862745,0.524242297979798],"dir":"ltr"},{"str":"m","boundary":[0.5154902156862744,0.5240907828282828,0.5209804117647058,0.524242297979798],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49216,0.52409,0.52098,0.52424],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002D","boundary":[0.5066666470588235,0.5259847222222223,0.5154902549019608,0.5261362373737374],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.50667,0.52598,0.51549,0.52614],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"wv","boundary":[0.5358822941176469,0.455378691919192,0.5464706078431371,0.4555302070707071],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.53588,0.45538,0.54647,0.45553],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"aQ","boundary":[0.5631372352941176,0.40636351010101013,0.5786273529411764,0.40651502525252525],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.5843137058823529,0.40636351010101013,0.5988234705882352,0.40651502525252525],"dir":"ltr"},{"str":"m\u0005y","boundary":[0.6076470392156861,0.40636351010101013,0.6439215098039213,0.40651502525252525],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.56314,0.40636,0.64392,0.40652],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.561176450980392,0.455378691919192,0.5674509607843136,0.4555302070707071],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.56118,0.45538,0.56745,0.45553],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u001d","boundary":[0.5758822941176468,0.45106047979797986,0.5811764117647057,0.451211994949495],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.57588,0.45106,0.58118,0.45121],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.5766666078431371,0.455378691919192,0.580588176470588,0.4555302070707071],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.57667,0.45538,0.58059,0.45553],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002D","boundary":[0.5988235098039215,0.4082574494949495,0.6076470392156861,0.40840896464646465],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.59882,0.40826,0.60765,0.40841],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.6311764117647057,0.4082574494949495,0.6350979803921567,0.40840896464646465],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.63118,0.40826,0.6351,0.40841],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U","boundary":[0.580588176470588,0.4534847525252526,0.5915685686274508,0.45363626767676773],"dir":"ltr"},{"str":"U\u0003","boundary":[0.5954901372549017,0.4534847525252526,0.6098038627450978,0.45363626767676773],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.6150979803921567,0.4534847525252526,0.6296077843137253,0.45363626767676773],"dir":"ltr"},{"str":"m","boundary":[0.6384312745098036,0.4534847525252526,0.643921470588235,0.45363626767676773],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.58059,0.45348,0.64392,0.45364],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.5915685686274508,0.455378691919192,0.5954901372549017,0.4555302070707071],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.59157,0.45538,0.59549,0.45553],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U","boundary":[0.5450980588235294,0.47696957070707074,0.5560784509803922,0.47712108585858587],"dir":"ltr"},{"str":"t\u0005y","boundary":[0.5649019803921569,0.47696957070707074,0.6023529215686274,0.47712108585858587],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.5451,0.47697,0.60235,0.47712],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005\u0004","boundary":[0.5278431568627451,0.47886351010101014,0.5450980588235294,0.47901502525252526],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002v","boundary":[0.5560784509803922,0.47886351010101014,0.5649019803921569,0.47901502525252526],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.52784,0.47886,0.5649,0.47902],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u001c","boundary":[0.5337254705882352,0.5006059343434344,0.549019588235294,0.5007574494949495],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006Q","boundary":[0.5529411568627449,0.5006059343434344,0.5684313529411763,0.5007574494949495],"dir":"ltr"},{"str":"u","boundary":[0.5709804117647056,0.5006059343434344,0.5833333529411763,0.5007574494949495],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006","boundary":[0.5845097843137254,0.5006059343434344,0.5884313529411762,0.5007574494949495],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.53373,0.50061,0.58843,0.50076],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.5213725294117646,0.5024998737373737,0.5337254705882352,0.5026513888888888],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.52137,0.5025,0.53373,0.50265],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"r","boundary":[0.5423529607843136,0.5240907828282828,0.5468627647058822,0.524242297979798],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.54235,0.52409,0.54686,0.52424],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.5490196274509802,0.5024998737373737,0.5529411960784312,0.5026513888888888],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.54902,0.5025,0.55294,0.50265],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.5611764901960783,0.5240907828282828,0.5684313921568626,0.524242297979798],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.56118,0.52409,0.56843,0.52424],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.5805882156862744,0.5024998737373737,0.5845097843137254,0.5026513888888888],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.58059,0.5025,0.58451,0.50265],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"m","boundary":[0.5807843333333332,0.5240907828282828,0.5862745294117646,0.524242297979798],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.58078,0.52409,0.58627,0.52424],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.5896078235294118,0.47886351010101014,0.5935293921568627,0.47901502525252526],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.58961,0.47886,0.59353,0.47902],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002D","boundary":[0.6296077843137252,0.455378691919192,0.6384312352941174,0.4555302070707071],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.62961,0.45538,0.63843,0.45553],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"VN","boundary":[0.6023529607843137,0.47886351010101014,0.631764725490196,0.47901502525252526],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.60235,0.47886,0.63176,0.47902],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"wHW","boundary":[0.5901960588235292,0.5024998737373737,0.6184313529411763,0.5026513888888888],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.5902,0.5025,0.61843,0.50265],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006\u0003","boundary":[0.596862725490196,0.5240907828282828,0.6041176274509803,0.524242297979798],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.59686,0.52409,0.60412,0.52424],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"pY","boundary":[0.6439215490196076,0.4082574494949495,0.6694116666666664,0.40840896464646465],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.64392,0.40826,0.66941,0.40841],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"u","boundary":[0.6492156274509802,0.455378691919192,0.6598038627450978,0.4555302070707071],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.64922,0.45538,0.6598,0.45553],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0014","boundary":[0.6637254313725487,0.4298483585858586,0.6680391568627447,0.42999987373737375],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.66373,0.42985,0.66804,0.43],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006\u0003","boundary":[0.6598038627450978,0.4534847525252526,0.6670587647058821,0.45363626767676773],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.6598,0.45348,0.66706,0.45364],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"iQO","boundary":[0.6694117058823527,0.40636351010101013,0.7001960980392155,0.40651502525252525],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.66941,0.40636,0.7002,0.40652],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.6680391176470585,0.431742297979798,0.6758822549019604,0.43189381313131314],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.66804,0.43174,0.67588,0.43189],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"W","boundary":[0.6758822941176468,0.4298483585858586,0.6868626862745095,0.42999987373737375],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.67588,0.42985,0.68686,0.43],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.6403921764705881,0.47696957070707074,0.6596078627450979,0.47712108585858587],"dir":"ltr"},{"str":"v\u0003","boundary":[0.6747059019607842,0.47696957070707074,0.6819608039215685,0.47712108585858587],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.64039,0.47697,0.68196,0.47712],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002ND","boundary":[0.6549019411764705,0.47886351010101014,0.6747059215686274,0.47901502525252526],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.6549,0.47886,0.67471,0.47902],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v\u0003O","boundary":[0.6184313529411763,0.5006059343434344,0.6331372352941176,0.5007574494949495],"dir":"ltr"},{"str":"\u0016","boundary":[0.6388235098039214,0.5006059343434344,0.648627431372549,0.5007574494949495],"dir":"ltr"},{"str":"p","boundary":[0.6539215490196078,0.5006059343434344,0.6635293921568627,0.5007574494949495],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.61843,0.50061,0.66353,0.50076],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"H","boundary":[0.6325489999999999,0.5240907828282828,0.6437254705882351,0.524242297979798],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.6494117843137254,0.5240907828282828,0.6533333529411763,0.524242297979798],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.63255,0.52409,0.65333,0.52424],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0007","boundary":[0.5270588039215685,0.5259847222222223,0.5423529215686274,0.5261362373737374],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002\b","boundary":[0.546862725490196,0.5259847222222223,0.5611765294117645,0.5261362373737374],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.5745098235294117,0.5259847222222223,0.5807843333333332,0.5261362373737374],"dir":"ltr"},{"str":"u","boundary":[0.5862744901960784,0.5259847222222223,0.596862725490196,0.5261362373737374],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.6101960980392156,0.5259847222222223,0.6164706078431371,0.5261362373737374],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.6262744901960784,0.5259847222222223,0.6325489999999999,0.5261362373737374],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.6437255098039214,0.5259847222222223,0.6494117843137254,0.5261362373737374],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.6592157058823528,0.5259847222222223,0.6631372745098038,0.5261362373737374],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.52706,0.52598,0.66314,0.52614],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.5058823725490196,0.5477271464646465,0.5184313921568627,0.5478786616161617],"dir":"ltr"},{"str":"y","boundary":[0.5223529215686271,0.5477271464646465,0.5311764509803918,0.5478786616161617],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.50588,0.54773,0.53118,0.54788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.5184313921568625,0.5496210858585859,0.5223529607843134,0.5497726010101011],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.51843,0.54962,0.52235,0.54977],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0014O","boundary":[0.5025490588235294,0.5712121212121213,0.5143136862745098,0.5713636363636364],"dir":"ltr"},{"str":"W","boundary":[0.52,0.5712121212121213,0.5309803921568628,0.5713636363636364],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.50255,0.57121,0.53098,0.57136],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.514313725490196,0.5731060606060606,0.52,0.5732575757575759],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.51431,0.57311,0.52,0.57326],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"VN","boundary":[0.5311764705882352,0.5496212121212122,0.5605882352941176,0.5497727272727273],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.53118,0.54962,0.56059,0.54977],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002tD","boundary":[0.6635293921568627,0.5024998737373737,0.6799999803921568,0.5026513888888888],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.66353,0.5025,0.68,0.50265],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.6868626862745095,0.431742297979798,0.6907842549019605,0.43189381313131314],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.68686,0.43174,0.69078,0.43189],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.6868627647058823,0.47886351010101014,0.6907843333333332,0.47901502525252526],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.68686,0.47886,0.69078,0.47902],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"L\u0003","boundary":[0.6799999803921568,0.5006059343434344,0.6945097843137253,0.5007574494949495],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.68,0.50061,0.69451,0.50076],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"pw\u0003TQOQOOW","boundary":[0.5678917968614675,0.5477272727272727,0.6752941176470588,0.5478787878787879],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.6876470588235295,0.5477272727272727,0.6949019607843138,0.5478787878787879],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.56789,0.54773,0.6949,0.54788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006Q","boundary":[0.5547058823529412,0.5712121212121213,0.5701960784313725,0.5713636363636364],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.5752941176470588,0.5712121212121213,0.5825031625553447,0.5713636363636364],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.55471,0.57121,0.5825,0.57136],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"T","boundary":[0.5362745098039216,0.5731060606060606,0.5547058823529412,0.5732575757575759],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.567451019607843,0.5731060606060606,0.5752941568627451,0.5732575757575759],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.53627,0.57311,0.57529,0.57326],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"vp","boundary":[0.44862749019607845,0.5948484545454545,0.4747058431372549,0.5949999696969697],"dir":"ltr"},{"str":"W\u0003wO\u0003","boundary":[0.48196078431372547,0.5948484545454545,0.5311764705882352,0.5949999696969697],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006\u0003","boundary":[0.5290196078431373,0.5948484545454545,0.5362745098039216,0.5949999696969697],"dir":"ltr"},{"str":"R\u0003","boundary":[0.5425490196078431,0.5948484545454545,0.5519607843137254,0.5949999696969697],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.44863,0.59485,0.55196,0.595],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"CU\u0003","boundary":[0.4168627450980392,0.596742393939394,0.44862750980392163,0.5968939090909091],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41686,0.59674,0.44863,0.59689],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002m","boundary":[0.4684313725490196,0.596742393939394,0.48196078431372547,0.5968939090909091],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46843,0.59674,0.48196,0.59689],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003","boundary":[0.3882353529411764,0.6183333030303031,0.3968628235294117,0.6184848181818182],"dir":"ltr"},{"str":"Q\u0002","boundary":[0.39019611764705875,0.6183333030303031,0.4217647843137254,0.6184848181818182],"dir":"ltr"},{"str":"m","boundary":[0.42509809803921556,0.6183333030303031,0.430588294117647,0.6184848181818182],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006\u0003","boundary":[0.4466666862745098,0.6183333030303031,0.4539216666666666,0.6184848181818182],"dir":"ltr"},{"str":"u","boundary":[0.4592157450980392,0.6183333030303031,0.46882362745098033,0.6184848181818182],"dir":"ltr"},{"str":"W","boundary":[0.47666672549019606,0.6183333030303031,0.48764711764705887,0.6184848181818182],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38824,0.61833,0.48765,0.61848],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002D","boundary":[0.4162745294117646,0.6202272424242424,0.4250981372549019,0.6203787575757577],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41627,0.62023,0.4251,0.62038],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"u","boundary":[0.43607849019607836,0.6202272424242424,0.44666672549019604,0.6203787575757577],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43608,0.62023,0.44667,0.62038],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v\u0003O","boundary":[0.4041176078431372,0.6418180555555556,0.41882349019607845,0.6419695707070707],"dir":"ltr"},{"str":"u","boundary":[0.4229411764705881,0.6418180555555556,0.432549019607843,0.6419695707070707],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006","boundary":[0.43647054901960775,0.6418180555555556,0.4403921176470587,0.6419695707070707],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40412,0.64182,0.44039,0.64197],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002oW","boundary":[0.3790195882352941,0.6437119949494949,0.40411762745098034,0.6438635101010102],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37902,0.64371,0.40412,0.64386],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U\b\u001ey","boundary":[0.39176468627450967,0.6654544191919193,0.4284313333333331,0.6656059343434345],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39176,0.66545,0.42843,0.66561],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"wYv","boundary":[0.32764703921568616,0.6673483585858587,0.35294115686274496,0.6674998737373738],"dir":"ltr"},{"str":"u\u0003t\u0003","boundary":[0.3637254901960783,0.6673483585858587,0.3917647058823528,0.6674998737373738],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32765,0.66735,0.39176,0.6675],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Y\b\u001ey","boundary":[0.30901958823529396,0.688939282828283,0.3503921372549018,0.6890907979797981],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.30902,0.68894,0.35039,0.68909],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.3376470392156861,0.6908332222222223,0.3415686078431371,0.6909847373737374],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33765,0.69083,0.34157,0.69098],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006","boundary":[0.3688235098039214,0.688939282828283,0.37274507843137245,0.6890907979797981],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36882,0.68894,0.37275,0.68909],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v","boundary":[0.38019605882352925,0.688939282828283,0.3841176274509802,0.6890907979797981],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3802,0.68894,0.38412,0.68909],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"B","boundary":[0.4074509803921567,0.688939282828283,0.4113725490196077,0.6890907979797981],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40745,0.68894,0.41137,0.68909],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.41568623529411747,0.6673483585858587,0.4196078039215685,0.6674998737373738],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41569,0.66735,0.41961,0.6675],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"T","boundary":[0.35039215686274494,0.6908332222222223,0.36882352941176455,0.6909847373737374],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.37450978431372534,0.6908332222222223,0.38019605882352925,0.6909847373737374],"dir":"ltr"},{"str":"V\u0003","boundary":[0.3841176078431371,0.6908332222222223,0.40745101960784297,0.6909847373737374],"dir":"ltr"},{"str":"x\u0003","boundary":[0.4152941176470587,0.6908332222222223,0.42647058823529393,0.6909847373737374],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35039,0.69083,0.42647,0.69098],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"UQ\u001f","boundary":[0.3072549215686273,0.7125756313131314,0.3298039411764705,0.7127271464646465],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005Q","boundary":[0.3349019803921568,0.7125756313131314,0.35352943137254894,0.7127271464646465],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.30725,0.71258,0.35353,0.71273],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"UQ","boundary":[0.3719608039215685,0.7125756313131314,0.3890196274509803,0.7127271464646465],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37196,0.71258,0.38902,0.71273],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002oD","boundary":[0.35352941176470576,0.7144695707070707,0.3719608431372548,0.7146210858585859],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35353,0.71447,0.37196,0.71462],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.31235299999999977,0.736060494949495,0.32490201960784293,0.7362120101010101],"dir":"ltr"},{"str":"\u001a","boundary":[0.3301961176470586,0.736060494949495,0.3341176862745096,0.7362120101010101],"dir":"ltr"},{"str":"\u001b","boundary":[0.3380392745098037,0.736060494949495,0.3484314313725488,0.7362120101010101],"dir":"ltr"},{"str":"u","boundary":[0.3549019999999998,0.736060494949495,0.3645098431372547,0.7362120101010101],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.31235,0.73606,0.36451,0.73621],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"kO","boundary":[0.29156864705882346,0.7596968434343435,0.30529409803921564,0.7598483585858588],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.3105882352941176,0.7596968434343435,0.31647056862745093,0.7598483585858588],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29157,0.7597,0.31647,0.75985],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v\u0003OQ","boundary":[0.26274509803921553,0.7831816767676768,0.2835294117647057,0.7833331919191919],"dir":"ltr"},{"str":"kw","boundary":[0.2913725490196077,0.7831816767676768,0.31450980392156846,0.7833331919191919],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.26275,0.78318,0.31451,0.78333],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.2835294117647057,0.7850756161616163,0.2913725490196077,0.7852271313131314],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.28353,0.78508,0.29137,0.78523],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.32490199999999975,0.7379544343434343,0.3301961176470586,0.7381059494949496],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.3341176862745096,0.7379544343434343,0.3380392549019606,0.7381059494949496],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3249,0.73795,0.33804,0.73811],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"xr","boundary":[0.3217647058823529,0.761590782828283,0.33254901960784305,0.7617422979797981],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32176,0.76159,0.33255,0.76174],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"S\u0003","boundary":[0.3645098431372547,0.7379544343434343,0.3747059607843135,0.7381059494949496],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36451,0.73795,0.37471,0.73811],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Y","boundary":[0.33254901960784305,0.7596968434343435,0.34784313725490185,0.7598483585858588],"dir":"ltr"},{"str":"L","boundary":[0.3535293921568627,0.7596968434343435,0.364705862745098,0.7598483585858588],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33255,0.7597,0.36471,0.75985],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"D","boundary":[0.34117647058823514,0.7831816767676768,0.3450980392156861,0.7833331919191919],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34118,0.78318,0.3451,0.78333],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.34784315686274503,0.761590782828283,0.35352943137254894,0.7617422979797981],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34784,0.76159,0.35353,0.76174],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v","boundary":[0.36078431372549,0.7831816767676768,0.364705882352941,0.7833331919191919],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36078,0.78318,0.36471,0.78333],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.3701960784313725,0.761590782828283,0.37411764705882344,0.7617422979797981],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3702,0.76159,0.37412,0.76174],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"QmW","boundary":[0.3147059019607842,0.7850756161616163,0.34117649019607826,0.7852271313131314],"dir":"ltr"},{"str":"R\u0003","boundary":[0.3505882352941175,0.7850756161616163,0.36078431372549,0.7852271313131314],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.37019607843137237,0.7850756161616163,0.37803921568627435,0.7852271313131314],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.31471,0.78508,0.37804,0.78523],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.4325490196078431,0.6437119949494949,0.43647058823529405,0.6438635101010102],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43255,0.64371,0.43647,0.64386],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.4688235882352941,0.6202272424242424,0.47666672549019606,0.6203787575757577],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46882,0.62023,0.47667,0.62038],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"wHW","boundary":[0.44215686274509797,0.6437119949494949,0.47039209803921567,0.6438635101010102],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.44216,0.64371,0.47039,0.64386],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"pY","boundary":[0.4284313725490194,0.6673483585858587,0.4539214901960782,0.6674998737373738],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42843,0.66735,0.45392,0.6675],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"rw\u0003","boundary":[0.42647058823529393,0.688939282828283,0.440196019607843,0.6890907979797981],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42647,0.68894,0.4402,0.68909],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005i\bY","boundary":[0.39411766666666653,0.7144695707070707,0.43764707843137246,0.7146210858585859],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39412,0.71447,0.43765,0.71462],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"QD","boundary":[0.38509807843137234,0.7379544343434343,0.3952941568627449,0.7381059494949496],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3851,0.73795,0.39529,0.73811],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"m","boundary":[0.389607862745098,0.7596968434343435,0.3950980588235294,0.7598483585858588],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38961,0.7597,0.3951,0.75985],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.38333335294117643,0.761590782828283,0.389607862745098,0.7617422979797981],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38333,0.76159,0.38961,0.76174],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"QDy","boundary":[0.49294119607843134,0.6202272424242424,0.5105883137254901,0.6203787575757577],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49294,0.62023,0.51059,0.62038],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.5237254901960784,0.596742393939394,0.5290196078431373,0.5968939090909091],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.52373,0.59674,0.52902,0.59689],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005\u0003","boundary":[0.5181176960223808,0.6183333030303031,0.541372568627451,0.6184848181818182],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.51812,0.61833,0.54137,0.61848],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v\u0003O","boundary":[0.4703921568627451,0.6418180555555556,0.4850980392156863,0.6419695707070707],"dir":"ltr"},{"str":"R\u0003","boundary":[0.4892156470588235,0.6418180555555556,0.4986274117647058,0.6419695707070707],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005Q","boundary":[0.5027450588235294,0.6418180555555556,0.5213725098039216,0.6419695707070707],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.47039,0.64182,0.52137,0.64197],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"iR\u0003","boundary":[0.45392152941176456,0.6654544191919193,0.47666662745098026,0.6656059343434345],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45392,0.66545,0.47667,0.66561],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"N","boundary":[0.48901960784313714,0.6654544191919193,0.5001960784313724,0.6656059343434345],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.48902,0.66545,0.5002,0.66561],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.4766666666666665,0.6673483585858587,0.48901960784313714,0.6674998737373738],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.5001960392156861,0.6673483585858587,0.5054901568627449,0.6674998737373738],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.47667,0.66735,0.50549,0.6675],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006","boundary":[0.4594117647058822,0.688939282828283,0.46333333333333315,0.6890907979797981],"dir":"ltr"},{"str":"D\u001f","boundary":[0.4672548627450978,0.688939282828283,0.47666662745098015,0.6890907979797981],"dir":"ltr"},{"str":"u","boundary":[0.4805881960784311,0.688939282828283,0.490196039215686,0.6890907979797981],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006O","boundary":[0.4941176470588235,0.6889392676767678,0.5054901960784313,0.689090782828283],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45941,0.68894,0.50549,0.68909],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"A","boundary":[0.4441176078431371,0.6908332222222223,0.45941172549019593,0.6909847373737374],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.46333333333333315,0.6908332222222223,0.4672549019607841,0.6909847373737374],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.44412,0.69083,0.46725,0.69098],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.49019607843137236,0.6908332222222223,0.49411764705882333,0.6909847373737374],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.4902,0.69083,0.49412,0.69098],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"tw","boundary":[0.43764709803921553,0.7125756313131314,0.46058827450980383,0.7127271464646465],"dir":"ltr"},{"str":"\u001e\u0002","boundary":[0.46078435294117637,0.7125756313131314,0.48568627450980384,0.7127271464646465],"dir":"ltr"},{"str":"m","boundary":[0.48960788235294095,0.7125756313131314,0.4950980784313724,0.7127271464646465],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43765,0.71258,0.4951,0.71273],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"mO","boundary":[0.3952941568627449,0.736060494949495,0.4082353333333331,0.7362120101010101],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005","boundary":[0.41470594117647036,0.736060494949495,0.4272549607843135,0.7362120101010101],"dir":"ltr"},{"str":"k\u0007","boundary":[0.43117652941176443,0.736060494949495,0.44137260784313703,0.7362120101010101],"dir":"ltr"},{"str":"s\u0003","boundary":[0.44784315686274484,0.736060494949495,0.4586275490196076,0.7362120101010101],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39529,0.73606,0.45863,0.73621],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.4272549607843135,0.7379544343434343,0.43117652941176443,0.7381059494949496],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42725,0.73795,0.43118,0.73811],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"r\u0003","boundary":[0.4201960980392156,0.7596968434343435,0.428039156862745,0.7598483585858588],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.4202,0.7597,0.42804,0.75985],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002D","boundary":[0.48078431372549,0.7144695707070707,0.4896079215686273,0.7146210858585859],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.48078,0.71447,0.48961,0.71462],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.5345098235294117,0.6202272424242424,0.5398039411764706,0.6203787575757577],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.53451,0.62023,0.5398,0.62038],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002\u0003U","boundary":[0.5213725098039216,0.6437119949494949,0.541764725490196,0.6438635101010102],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.52137,0.64371,0.54176,0.64386],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"r","boundary":[0.5705882352941176,0.5948484545454545,0.5750980392156863,0.5949999696969697],"dir":"ltr"},{"str":"N","boundary":[0.5790196078431372,0.5948484545454545,0.5901960784313725,0.5949999696969697],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.57059,0.59485,0.5902,0.595],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.558235294117647,0.596742393939394,0.5705882352941176,0.5968939090909091],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.5750980392156863,0.596742393939394,0.5790196078431372,0.5968939090909091],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.55824,0.59674,0.57902,0.59689],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006O","boundary":[0.5641176666666666,0.6183333030303031,0.575490294117647,0.6184848181818182],"dir":"ltr"},{"str":"#","boundary":[0.5807843725490196,0.6183333030303031,0.5909804901960783,0.6184848181818182],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.56412,0.61833,0.59098,0.61848],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Qo","boundary":[0.5492157058823529,0.6202272424242424,0.5641176666666666,0.6203787575757577],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.54922,0.62023,0.56412,0.62038],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.6586274901960784,0.5496212121212122,0.6643137647058823,0.5497727272727273],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.65863,0.54962,0.66431,0.54977],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u000f","boundary":[0.594313725490196,0.5712121212121213,0.6094117647058823,0.5713636363636364],"dir":"ltr"},{"str":"D\u0010\u0005y","boundary":[0.6135294117647058,0.5712121212121213,0.6631372941176469,0.5713636363636364],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.59431,0.57121,0.66314,0.57136],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.5962745098039215,0.596742393939394,0.6015686274509804,0.5968939090909091],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.59627,0.59674,0.60157,0.59689],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.6096078431372549,0.5731060606060606,0.6135294117647058,0.5732575757575759],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.60961,0.57311,0.61353,0.57326],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.650392156862745,0.5731060606060606,0.654313725490196,0.5732575757575759],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.65039,0.57311,0.65431,0.57326],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.6752941176470588,0.5496212121212122,0.6876470588235295,0.5497727272727273],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.67529,0.54962,0.68765,0.54977],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"i","boundary":[0.6886274901960783,0.5712121212121213,0.6949019999999999,0.5713636363636364],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.68863,0.57121,0.6949,0.57136],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"pY","boundary":[0.6631372549019606,0.5731060606060606,0.6886275294117646,0.5732575757575759],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.66314,0.57311,0.68863,0.57326],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u001c","boundary":[0.6015686274509804,0.5948484545454545,0.6168627450980392,0.5949999696969697],"dir":"ltr"},{"str":"L\u0002","boundary":[0.6207843137254901,0.5948484545454545,0.6590196078431372,0.5949999696969697],"dir":"ltr"},{"str":"m","boundary":[0.6615686666666666,0.5948484545454545,0.667058862745098,0.5949999696969697],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.60157,0.59485,0.66706,0.595],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.6050980980392157,0.6183333030303031,0.612353,0.6184848181818182],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.6051,0.61833,0.61235,0.61848],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"wvD","boundary":[0.589607862745098,0.6202272424242424,0.6050981176470588,0.6203787575757577],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.58961,0.62023,0.6051,0.62038],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.6168627450980392,0.596742393939394,0.6207843137254901,0.5968939090909091],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.61686,0.59674,0.62078,0.59689],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u001a","boundary":[0.6286275098039217,0.6183333030303031,0.6325490784313726,0.6184848181818182],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.62863,0.61833,0.63255,0.61848],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002D","boundary":[0.6527450980392157,0.596742393939394,0.661568705882353,0.5968939090909091],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.65275,0.59674,0.66157,0.59689],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"tpUQ\u0003","boundary":[0.648039274509804,0.6183333030303031,0.6947059019607844,0.6184848181818182],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.64804,0.61833,0.69471,0.61848],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"p","boundary":[0.6178431568627452,0.6202272424242424,0.6286274705882354,0.6203787575757577],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002U","boundary":[0.6325490392156863,0.6202272424242424,0.6480393137254903,0.6203787575757577],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.61784,0.62023,0.64804,0.62038],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.5498039215686275,0.6418180555555556,0.5684314117647059,0.6419695707070707],"dir":"ltr"},{"str":"m\u0005RUxOt\u0007","boundary":[0.5731372549019608,0.6418180555555556,0.6488234901960782,0.6419695707070707],"dir":"ltr"},{"str":"QO","boundary":[0.652941176470588,0.6418180555555556,0.6664705882352938,0.6419695707070707],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.5498,0.64182,0.66647,0.64197],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002D","boundary":[0.5643136862745098,0.6437119949494949,0.5731372941176471,0.6438635101010102],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.56431,0.64371,0.57314,0.64386],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.6013725490196078,0.6437119949494949,0.6052941176470588,0.6438635101010102],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.60137,0.64371,0.60529,0.64386],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.633725450980392,0.6437119949494949,0.637647019607843,0.6438635101010102],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.63373,0.64371,0.63765,0.64386],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005Q","boundary":[0.5118235148365844,0.6654544191919193,0.5350980784313724,0.6656059343434345],"dir":"ltr"},{"str":"U\u0003","boundary":[0.5403921568627449,0.6654544191919193,0.5547058823529409,0.6656059343434345],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006w\u001f","boundary":[0.558627450980392,0.6654544191919193,0.5774509019607841,0.6656059343434345],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005","boundary":[0.5794117647058822,0.6654544191919193,0.593725450980392,0.6656059343434345],"dir":"ltr"},{"str":"vwQ\u0003","boundary":[0.5998039215686273,0.6654544191919193,0.6190195294117645,0.6656059343434345],"dir":"ltr"},{"str":"u","boundary":[0.622745039215686,0.6654544191919193,0.6323528627450978,0.6656059343434345],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.6364705882352939,0.6654544191919193,0.6476470588235291,0.6656059343434345],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.652941176470588,0.6654544191919193,0.6601960784313723,0.6656059343434345],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.51182,0.66545,0.6602,0.66561],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002D","boundary":[0.5315686274509802,0.6673483585858587,0.5403921568627449,0.6674998737373738],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.53157,0.66735,0.54039,0.6675],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.5298039215686273,0.6889392676767678,0.5370588235294117,0.689090782828283],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.5298,0.68894,0.53706,0.68909],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.5533333333333331,0.6673483585858587,0.558627450980392,0.6674998737373738],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.55333,0.66735,0.55863,0.6675],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.591960745098039,0.6673483585858587,0.599803882352941,0.6674998737373738],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.59196,0.66735,0.5998,0.6675],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Uw","boundary":[0.5600000392156862,0.6889392676767678,0.5847058431372548,0.689090782828283],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005","boundary":[0.5849019607843137,0.6889392676767678,0.6013725098039215,0.689090782828283],"dir":"ltr"},{"str":"i","boundary":[0.6088235686274509,0.6889392676767678,0.6150980784313724,0.689090782828283],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.56,0.68894,0.6151,0.68909],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"wtL","boundary":[0.5054901960784313,0.6908332070707073,0.5298039215686273,0.6909847222222224],"dir":"ltr"},{"str":"O\u0003a","boundary":[0.540980431372549,0.6908332070707073,0.5601961176470588,0.6909847222222224],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.50549,0.69083,0.5602,0.69098],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t\u0005y","boundary":[0.5366667058823528,0.7125756313131314,0.5743137647058821,0.7127271464646465],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.53667,0.71258,0.57431,0.71273],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"hrDN","boundary":[0.5001960784313724,0.7144695707070707,0.536666745098039,0.7146210858585859],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.5002,0.71447,0.53667,0.71462],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t\u0003","boundary":[0.4709804117647057,0.736060494949495,0.48156864705882335,0.7362120101010101],"dir":"ltr"},{"str":"o","boundary":[0.48549021568627426,0.736060494949495,0.4909804117647057,0.7362120101010101],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.49725496078431347,0.736060494949495,0.5033333921568626,0.7362120101010101],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.47098,0.73606,0.50333,0.73621],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.45862747058823505,0.7379544343434343,0.4709804117647057,0.7381059494949496],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.48019613725490173,0.7379544343434343,0.48549025490196057,0.7381059494949496],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45863,0.73795,0.48549,0.73811],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"vQOv","boundary":[0.4570588431372548,0.7596968434343435,0.487843156862745,0.7598483585858588],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45706,0.7597,0.48784,0.75985],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005y","boundary":[0.40039215686274504,0.761590782828283,0.4201960784313725,0.7617422979797981],"dir":"ltr"},{"str":"Cta","boundary":[0.42803919607843127,0.761590782828283,0.457058862745098,0.7617422979797981],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40039,0.76159,0.45706,0.76174],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v\u0003xO\u0003O","boundary":[0.37803921568627435,0.7831816767676768,0.4094117647058822,0.7833331919191919],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37804,0.78318,0.40941,0.78333],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.415098019607843,0.7850756161616163,0.42039213725490177,0.7852271313131314],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.4151,0.78508,0.42039,0.78523],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"B","boundary":[0.411176450980392,0.8177271313131314,0.415098019607843,0.8178786464646465],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41118,0.81773,0.4151,0.81788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Gv","boundary":[0.3952940980392155,0.8196210707070708,0.411176450980392,0.8197725858585859],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39529,0.81962,0.41118,0.81977],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"m","boundary":[0.4203921764705881,0.7831816767676768,0.42588237254901945,0.7833331919191919],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42039,0.78318,0.42588,0.78333],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"P","boundary":[0.42725492156862727,0.7850756161616163,0.4350980588235292,0.7852271313131314],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42725,0.78508,0.4351,0.78523],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.48000001960784305,0.761590782828283,0.483921588235294,0.7617422979797981],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.48,0.76159,0.48392,0.76174],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002mt","boundary":[0.5033333921568626,0.7379544343434343,0.5245098627450978,0.7381059494949496],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.50333,0.73795,0.52451,0.73811],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"QD","boundary":[0.49333335294117636,0.761590782828283,0.5035294313725489,0.7617422979797981],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49333,0.76159,0.50353,0.76174],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.5615686274509802,0.7144695707070707,0.5654901960784312,0.7146210858585859],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.56157,0.71447,0.56549,0.71462],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Qk","boundary":[0.5974510196078431,0.6908332070707073,0.6088235686274509,0.6909847222222224],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.59745,0.69083,0.60882,0.69098],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"i","boundary":[0.5998039607843135,0.7125756313131314,0.606078470588235,0.7127271464646465],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.5998,0.71258,0.60608,0.71273],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.6323529019607841,0.6673483585858587,0.636274470588235,0.6674998737373738],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.63235,0.66735,0.63627,0.6675],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.6476470196078429,0.6673483585858587,0.6529411372549018,0.6674998737373738],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.64765,0.66735,0.65294,0.6675],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.6703921764705884,0.6202272424242424,0.6743137450980393,0.6203787575757577],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.67039,0.62023,0.67431,0.62038],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"H","boundary":[0.6823529411764704,0.6654544191919193,0.6935294117647056,0.6656059343434345],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.68235,0.66545,0.69353,0.66561],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"xrt","boundary":[0.6637254901960782,0.6673483585858587,0.6825490196078429,0.6674998737373738],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.66373,0.66735,0.68255,0.6675],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.6627451372549019,0.6889392676767678,0.6700000392156862,0.689090782828283],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.66275,0.68894,0.67,0.68909],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005i\bY","boundary":[0.6190196078431373,0.6908332070707073,0.662745137254902,0.6909847222222224],"dir":"ltr"},{"str":"O\u0003","boundary":[0.6700000392156862,0.6908332070707073,0.6827450588235294,0.6909847222222224],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.61902,0.69083,0.68275,0.69098],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u001a","boundary":[0.621764745098039,0.7125756313131314,0.6256863137254899,0.7127271464646465],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.62176,0.71258,0.62569,0.71273],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.6411764705882351,0.7125756313131314,0.6484313725490194,0.7127271464646465],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.64118,0.71258,0.64843,0.71273],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"pY","boundary":[0.5743137647058821,0.7144695707070707,0.5998039607843135,0.7146210858585859],"dir":"ltr"},{"str":"p","boundary":[0.6109804313725488,0.7144695707070707,0.621764745098039,0.7146210858585859],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002U","boundary":[0.6256863137254899,0.7144695707070707,0.6411765098039214,0.7146210858585859],"dir":"ltr"},{"str":"x\u0003y","boundary":[0.653529450980392,0.7144695707070707,0.6721568431372547,0.7146210858585859],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.57431,0.71447,0.67216,0.71462],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"yR\u0003\u0014O","boundary":[0.5245098627450978,0.736060494949495,0.5672549999999997,0.7362120101010101],"dir":"ltr"},{"str":"W","boundary":[0.5729412352941173,0.736060494949495,0.5839216274509802,0.7362120101010101],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.52451,0.73606,0.58392,0.73621],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"mO","boundary":[0.5035294313725489,0.7596968434343435,0.5164705294117646,0.7598483585858588],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005","boundary":[0.5219608039215686,0.7596968434343435,0.5345097843137254,0.7598483585858588],"dir":"ltr"},{"str":"k\u0007","boundary":[0.5384313529411763,0.7596968434343435,0.5486274313725489,0.7598483585858588],"dir":"ltr"},{"str":"s\u0003","boundary":[0.5541176274509801,0.7596968434343435,0.5649019411764704,0.7598483585858588],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.50353,0.7597,0.5649,0.75985],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.5345097843137253,0.761590782828283,0.5384313529411763,0.7617422979797981],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.53451,0.76159,0.53843,0.76174],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.5672549607843135,0.7379544343434343,0.5729412352941173,0.7381059494949496],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.56725,0.73795,0.57294,0.73811],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"D","boundary":[0.6166666862745095,0.736060494949495,0.6205882549019605,0.7362120101010101],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.61667,0.73606,0.62059,0.73621],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"QmW","boundary":[0.5901961372549017,0.7379544343434343,0.6166667254901959,0.7381059494949496],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.5902,0.73795,0.61667,0.73811],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t\u0003","boundary":[0.577254882352941,0.7596968434343435,0.5878431960784312,0.7598483585858588],"dir":"ltr"},{"str":"oQ","boundary":[0.5917647254901959,0.7596968434343435,0.613921588235294,0.7598483585858588],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.57725,0.7597,0.61392,0.75985],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.5649019803921567,0.761590782828283,0.5772549215686272,0.7617422979797981],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.5864706078431371,0.761590782828283,0.5917647254901959,0.7617422979797981],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.5649,0.76159,0.59176,0.76174],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"D\u0002","boundary":[0.4350980588235292,0.7831816767676768,0.4649019803921567,0.7833331919191919],"dir":"ltr"},{"str":"mO","boundary":[0.4680392352941174,0.7831816767676768,0.49235296078431345,0.7833331919191919],"dir":"ltr"},{"str":"QO","boundary":[0.5116547573758473,0.7831816767676768,0.5331372352941174,0.7833331919191919],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.53333331372549,0.7831816767676768,0.5421568431372547,0.7833331919191919],"dir":"ltr"},{"str":"Q\u0005Q","boundary":[0.5352941372549017,0.7831816767676768,0.5713725294117645,0.7833331919191919],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.4351,0.78318,0.57137,0.78333],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002D","boundary":[0.4592157058823527,0.7850756161616163,0.4680392352941174,0.7852271313131314],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45922,0.78508,0.46804,0.78523],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w\u0004y","boundary":[0.48666664705882323,0.7850756161616163,0.5047059215686271,0.7852271313131314],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.48667,0.78508,0.50471,0.78523],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002\u0003U","boundary":[0.5656862941176469,0.7850756161616163,0.586078450980392,0.7852271313131314],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.56569,0.78508,0.58608,0.78523],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U","boundary":[0.6827450980392157,0.6889392676767678,0.6937254901960784,0.689090782828283],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.68275,0.68894,0.69373,0.68909],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"DQO","boundary":[0.6721568627450978,0.7125756313131314,0.6998039999999998,0.7127271464646465],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.67216,0.71258,0.6998,0.71273],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"u","boundary":[0.6268628039215683,0.736060494949495,0.6364706470588233,0.7362120101010101],"dir":"ltr"},{"str":"oO","boundary":[0.6403922156862742,0.736060494949495,0.65333331372549,0.7362120101010101],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.6635294705882351,0.736060494949495,0.6707843725490193,0.7362120101010101],"dir":"ltr"},{"str":"v","boundary":[0.6747059411764703,0.736060494949495,0.6786275098039212,0.7362120101010101],"dir":"ltr"},{"str":"R\u0003","boundary":[0.6852941372549017,0.736060494949495,0.6947059019607841,0.7362120101010101],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.62686,0.73606,0.69471,0.73621],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002mt","boundary":[0.6086274705882351,0.761590782828283,0.6298039411764703,0.7617422979797981],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.60863,0.76159,0.6298,0.76174],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.6364706470588233,0.7379544343434343,0.6403922156862742,0.7381059494949496],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.63647,0.73795,0.64039,0.73811],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q\u0004","boundary":[0.6533333529411762,0.7379544343434343,0.6635295098039213,0.7381059494949496],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.65333,0.73795,0.66353,0.73811],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.6707843725490193,0.7379544343434343,0.6747059411764703,0.7381059494949496],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.67078,0.73795,0.67471,0.73811],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"yw","boundary":[0.6298039411764703,0.7596968434343435,0.6550980588235292,0.7598483585858588],"dir":"ltr"},{"str":"UwO","boundary":[0.6703921372549018,0.7596968434343435,0.6947059215686273,0.7598483585858588],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.6298,0.7597,0.69471,0.75985],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C","boundary":[0.6550980588235292,0.761590782828283,0.670392176470588,0.7617422979797981],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.6551,0.76159,0.67039,0.76174],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C","boundary":[0.5956862549019607,0.7831816767676768,0.6158823333333332,0.7833331919191919],"dir":"ltr"},{"str":"vw","boundary":[0.6237255098039214,0.7831816767676768,0.644117588235294,0.7833331919191919],"dir":"ltr"},{"str":"v\u0003","boundary":[0.6566666862745096,0.7831816767676768,0.6639215098039214,0.7833331919191919],"dir":"ltr"},{"str":"NR","boundary":[0.6696078235294116,0.7831816767676768,0.6868628039215685,0.7833331919191919],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.59569,0.78318,0.68686,0.78333],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002m","boundary":[0.6101960980392156,0.7850756161616163,0.6237254313725489,0.7852271313131314],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.6102,0.78508,0.62373,0.78523],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.6443137450980391,0.7850756161616163,0.6566666862745096,0.7852271313131314],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.663921588235294,0.7850756161616163,0.6696078627450979,0.7852271313131314],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.64431,0.78508,0.66961,0.78523],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.6868627647058823,0.7850756161616163,0.6907843333333332,0.7852271313131314],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.68686,0.78508,0.69078,0.78523],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":10,"image":{"jpeg":"/storage/books/b39cb8f67d37c618/pages/7df1b3a85c4b04c50a59e1a7b6c4b90e.jpg","blurred":"/storage/books/b39cb8f67d37c618/pages/e424c4f830337881c3443548087acf1c.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.27333,0.11697,0.14784,0.18023]},"elements":[{"words":[{"str":"\bu\u0003w\u0003","boundary":[0.2733333333333333,0.11696969696969703,0.2994117647058824,0.11712121212121218],"dir":"ltr"},{"str":"i","boundary":[0.3033333137254902,0.11696969696969703,0.3096078235294118,0.11712121212121218],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005","boundary":[0.3160784509803922,0.11696969696969703,0.3286274705882353,0.11712121212121218],"dir":"ltr"},{"str":"Y","boundary":[0.33941178431372554,0.11696969696969703,0.35470590196078433,0.11712121212121218],"dir":"ltr"},{"str":"L","boundary":[0.3603921568627451,0.11696969696969703,0.3715686274509804,0.11712121212121218],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.27333,0.11697,0.37157,0.11712],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"R\u0003","boundary":[0.2733333529411764,0.14060598484848486,0.282745156862745,0.1407575],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.27333,0.14061,0.28275,0.14076],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"u","boundary":[0.27333337254901974,0.16409090909090907,0.2829412156862746,0.16424242424242422],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.27333,0.16409,0.28294,0.16424],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.2980392156862745,0.11886363636363642,0.30333333333333334,0.11901515151515157],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29804,0.11886,0.30333,0.11902],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"xr","boundary":[0.3286274509803922,0.11886363636363642,0.3394117647058824,0.11901515151515157],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32863,0.11886,0.33941,0.11902],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U","boundary":[0.30352943137254895,0.14060598484848486,0.3145098235294117,0.1407575],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.3184314117647058,0.14060598484848486,0.32960788235294114,0.1407575],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.30353,0.14061,0.32961,0.14076],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C","boundary":[0.2882353137254901,0.14249992424242425,0.30352943137254895,0.1426514393939394],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.3145098235294117,0.14249992424242425,0.31843139215686267,0.1426514393939394],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.28824,0.1425,0.31843,0.14265],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Y\u0003","boundary":[0.3003921960784315,0.16409090909090907,0.3190196470588237,0.16424242424242422],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.30039,0.16409,0.31902,0.16424],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002yi","boundary":[0.2829412156862746,0.16598484848484846,0.3003921960784315,0.1661363636363636],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.28294,0.16598,0.30039,0.16614],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"u","boundary":[0.27333337254901957,0.1877271969696969,0.28294121568627445,0.18787871212121204],"dir":"ltr"},{"str":"v\u0007","boundary":[0.2868627843137254,0.1877271969696969,0.2947059215686274,0.18787871212121204],"dir":"ltr"},{"str":"R\u0003","boundary":[0.2994118039215686,0.1877271969696969,0.3088235686274509,0.18787871212121204],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.27333,0.18773,0.30882,0.18788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.28294121568627445,0.18962113636363628,0.2868627843137254,0.18977265151515144],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.28294,0.18962,0.28686,0.18977],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.33509805882352933,0.14249992424242425,0.3413725686274509,0.1426514393939394],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3351,0.1425,0.34137,0.14265],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.3547058823529412,0.11886363636363642,0.3603921568627451,0.11901515151515157],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35471,0.11886,0.36039,0.11902],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.377843137254902,0.11886363636363642,0.38176470588235295,0.11901515151515157],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37784,0.11886,0.38176,0.11902],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0014","boundary":[0.35078433333333325,0.14060598484848486,0.3605882549019607,0.1407575],"dir":"ltr"},{"str":"v","boundary":[0.36294119607843134,0.14060598484848486,0.3668627647058823,0.1407575],"dir":"ltr"},{"str":"t\u0007","boundary":[0.3747059215686274,0.14060598484848486,0.38588235294117645,0.1407575],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35078,0.14061,0.38588,0.14076],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005Dav","boundary":[0.3245098627450982,0.16598484848484846,0.3527451568627452,0.1661363636363636],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32451,0.16598,0.35275,0.16614],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"m","boundary":[0.3200000392156862,0.1877271969696969,0.32549023529411764,0.18787871212121204],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32,0.18773,0.32549,0.18788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.3137255490196078,0.18962113636363628,0.3200000588235294,0.18977265151515144],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.31373,0.18962,0.32,0.18977],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v\u0003","boundary":[0.3380392745098039,0.1877271969696969,0.34529413725490193,0.18787871212121204],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33804,0.18773,0.34529,0.18788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.3550980784313725,0.14249992424242425,0.36294121568627447,0.1426514393939394],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.3668627647058823,0.14249992424242425,0.3747059019607843,0.1426514393939394],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.3845098431372549,0.14249992424242425,0.38980396078431373,0.1426514393939394],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3551,0.1425,0.3898,0.14265],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"m","boundary":[0.3982352941176471,0.11696969696969703,0.4037254901960785,0.11712121212121218],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39824,0.11697,0.40373,0.11712],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.3919608039215687,0.11886363636363642,0.39823531372549026,0.11901515151515157],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39196,0.11886,0.39824,0.11902],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"vO","boundary":[0.41784315686274515,0.11696969696969703,0.42921562745098046,0.11712121212121218],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41784,0.11697,0.42922,0.11712],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.41000001960784316,0.11886363636363642,0.41784315686274515,0.11901515151515157],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41,0.11886,0.41784,0.11902],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.3994118039215686,0.14060598484848486,0.41098045098039215,0.1407575],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39941,0.14061,0.41098,0.14076],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"m","boundary":[0.42294121568627446,0.14060598484848486,0.42843141176470584,0.1407575],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42294,0.14061,0.42843,0.14076],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Ovv","boundary":[0.4052941176470588,0.14249992424242425,0.42294123529411765,0.1426514393939394],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40529,0.1425,0.42294,0.14265],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Yx","boundary":[0.3527451568627452,0.16409090909090907,0.38490201960784326,0.16424242424242422],"dir":"ltr"},{"str":"v\u0003O","boundary":[0.40450986274509815,0.16409090909090907,0.4192157450980393,0.16424242424242422],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35275,0.16409,0.41922,0.16424],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"W\u0003O","boundary":[0.35647064705882353,0.1877271969696969,0.37823529411764706,0.18787871212121204],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35647,0.18773,0.37824,0.18788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.3301961176470588,0.18962113636363628,0.3380392549019608,0.18977265151515144],"dir":"ltr"},{"str":"xD","boundary":[0.3452941764705882,0.18962113636363628,0.35647064705882353,0.18977265151515144],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3302,0.18962,0.35647,0.18977],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002oW","boundary":[0.37941180392156876,0.16598484848484846,0.40450984313725497,0.1661363636363636],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37941,0.16598,0.40451,0.16614],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v","boundary":[0.4076471176470588,0.1877271969696969,0.41156868627450977,0.18787871212121204],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40765,0.18773,0.41157,0.18788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.4292156666666667,0.11886363636363642,0.4349019411764707,0.11901515151515157],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42922,0.11886,0.4349,0.11902],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q\u0003Ox","boundary":[0.4422608687334566,0.11696969696969703,0.47411762745098046,0.11712121212121218],"dir":"ltr"},{"str":"a","boundary":[0.4831372352941178,0.11696969696969703,0.4925490000000001,0.11712121212121218],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.44226,0.11697,0.49255,0.11712],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"xDU","boundary":[0.43392160784313727,0.14249992424242425,0.45666664705882354,0.1426514393939394],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43392,0.1425,0.45667,0.14265],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Oy","boundary":[0.46784315686274525,0.11886363636363642,0.48313719607843153,0.11901515151515157],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46784,0.11886,0.48314,0.11902],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.5158823725490198,0.11696969696969703,0.5231372745098041,0.11712121212121218],"dir":"ltr"},{"str":"aQ","boundary":[0.5270588039215688,0.11696969696969703,0.5425490784313727,0.11712121212121218],"dir":"ltr"},{"str":"Y","boundary":[0.5503921372549021,0.11696969696969703,0.565686254901961,0.11712121212121218],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.5719608039215688,0.11696969696969703,0.5752941372549022,0.11712121212121218],"dir":"ltr"},{"str":"yR","boundary":[0.5792157058823532,0.11696969696969703,0.5941176666666669,0.11712121212121218],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.51588,0.11697,0.59412,0.11712],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005r","boundary":[0.4990195882352943,0.11886363636363642,0.5158823333333336,0.11901515151515157],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.5231372745098041,0.11886363636363642,0.527058843137255,0.11901515151515157],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49902,0.11886,0.52706,0.11902],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.5425490392156864,0.11886363636363642,0.5503921764705885,0.11901515151515157],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.54255,0.11886,0.55039,0.11902],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Nw","boundary":[0.456666705882353,0.14060598484848486,0.485098,0.1407575],"dir":"ltr"},{"str":"U","boundary":[0.488823568627451,0.14060598484848486,0.4998039607843138,0.1407575],"dir":"ltr"},{"str":"i","boundary":[0.5050980392156864,0.14060598484848486,0.5113725490196079,0.1407575],"dir":"ltr"},{"str":"k","boundary":[0.526666705882353,0.14060598484848486,0.5329412156862745,0.1407575],"dir":"ltr"},{"str":"\u001bQ","boundary":[0.5368627450980392,0.14060598484848486,0.5647058823529412,0.1407575],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45667,0.14061,0.56471,0.14076],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.48490200000000006,0.14249992424242425,0.488823568627451,0.1426514393939394],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.4849,0.1425,0.48882,0.14265],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.4998039607843138,0.14249992424242425,0.5050980784313727,0.1426514393939394],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.4998,0.1425,0.5051,0.14265],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C","boundary":[0.5113725490196079,0.14249992424242425,0.5266666666666667,0.1426514393939394],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.5329412156862745,0.14249992424242425,0.5368627843137255,0.1426514393939394],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.51137,0.1425,0.53686,0.14265],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u001c","boundary":[0.43686274509803924,0.16409090909090907,0.4521568627450981,0.16424242424242422],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006Q","boundary":[0.45607843137254905,0.16409090909090907,0.47156870588235295,0.16424242424242422],"dir":"ltr"},{"str":"s","boundary":[0.47411768627450973,0.16409090909090907,0.4843138039215686,0.16424242424242422],"dir":"ltr"},{"str":"a\u0005x","boundary":[0.491764705882353,0.16409090909090907,0.5301961176470589,0.16424242424242422],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43686,0.16409,0.5302,0.16424],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.4245098235294119,0.16598484848484846,0.43686276470588253,0.1661363636363636],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42451,0.16598,0.43686,0.16614],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"F\u0003","boundary":[0.4215686862745098,0.1877271969696969,0.42882350980392153,0.18787871212121204],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42157,0.18773,0.42882,0.18788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.45215690196078434,0.16598484848484846,0.4560784705882353,0.1661363636363636],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45216,0.16598,0.45608,0.16614],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"wr","boundary":[0.4815686666666667,0.16598484848484846,0.49176474509803925,0.1661363636363636],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.48157,0.16598,0.49176,0.16614],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006\u0003","boundary":[0.44411766666666663,0.1877271969696969,0.45137264705882346,0.18787871212121204],"dir":"ltr"},{"str":"u","boundary":[0.4560784509803921,0.1877271969696969,0.46568633333333326,0.18787871212121204],"dir":"ltr"},{"str":"t\u0007","boundary":[0.473529431372549,0.1877271969696969,0.4847059019607842,0.18787871212121204],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.48960790196078424,0.1877271969696969,0.4970588823529411,0.18787871212121204],"dir":"ltr"},{"str":"Hw","boundary":[0.5027451176470588,0.1877271969696969,0.5198039411764706,0.18787871212121204],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.44412,0.18773,0.5198,0.18788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Vk","boundary":[0.383137294117647,0.18962113636363628,0.40764709803921567,0.18977265151515144],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.4162745294117647,0.18962113636363628,0.42156864705882346,0.18977265151515144],"dir":"ltr"},{"str":"u","boundary":[0.4335294705882352,0.18962113636363628,0.4441177058823529,0.18977265151515144],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38314,0.18962,0.44412,0.18977],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000\u0004","boundary":[0.37490198039215733,0.254090909090909,0.3854902549019612,0.25424242424242416],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.4039216078431377,0.254090909090909,0.4082353333333337,0.25424242424242416],"dir":"ltr"},{"str":"Ot","boundary":[0.4188235686274514,0.254090909090909,0.4345098431372554,0.25424242424242416],"dir":"ltr"},{"str":"u","boundary":[0.3647059215686279,0.2543181818181817,0.37490200000000046,0.25446969696969685],"dir":"ltr"},{"str":"UQ","boundary":[0.3854902352941181,0.2543181818181817,0.4039216078431377,0.25446969696969685],"dir":"ltr"},{"str":"B","boundary":[0.4082353333333337,0.2543181818181817,0.41333337254902003,0.25446969696969685],"dir":"ltr"},{"str":"L\u0003","boundary":[0.4345098431372554,0.2543181818181817,0.44843141176470636,0.25446969696969685],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36471,0.25409,0.44843,0.25447],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\b","boundary":[0.3576470980392162,0.27780295454545434,0.36803927450980445,0.2779544696969695],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35765,0.2778,0.36804,0.27795],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4109804313725495,0.27757568181818165,0.4152941568627456,0.27772719696969683],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.439019647058824,0.27757568181818165,0.44333337254902005,0.27772719696969683],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.40470596078431426,0.27780295454545434,0.41098049019607896,0.2779544696969695],"dir":"ltr"},{"str":"tu","boundary":[0.4152941568627456,0.27780295454545434,0.4445098431372554,0.2779544696969695],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006","boundary":[0.44843141176470636,0.27780295454545434,0.45294121568627493,0.2779544696969695],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40471,0.27758,0.45294,0.27795],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.46568633333333326,0.18962113636363628,0.47352947058823525,0.18977265151515144],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46569,0.18962,0.47353,0.18977],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.4970588823529411,0.18962113636363628,0.502745156862745,0.18977265151515144],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49706,0.18962,0.50275,0.18977],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.573921549019608,0.11886363636363642,0.5792156666666668,0.11901515151515157],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.57392,0.11886,0.57922,0.11902],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002\u0003U","boundary":[0.5590196078431373,0.14249992424242425,0.5794117647058824,0.1426514393939394],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.55902,0.1425,0.57941,0.14265],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v","boundary":[0.6084313529411767,0.11696969696969703,0.6123529215686275,0.11712121212121218],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.60843,0.11697,0.61235,0.11712],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"N","boundary":[0.6162745294117647,0.11696969696969703,0.6274510000000001,0.11712121212121218],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.6339215882352942,0.11696969696969703,0.6400000196078433,0.11712121212121218],"dir":"ltr"},{"str":"m","boundary":[0.6439215882352941,0.11696969696969703,0.6494117843137255,0.11712121212121218],"dir":"ltr"},{"str":"QU\u0003","boundary":[0.6547058627450981,0.11696969696969703,0.6815686078431373,0.11712121212121218],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.686470568627451,0.11696969696969703,0.7009803725490197,0.11712121212121218],"dir":"ltr"},{"str":"m\u0005D","boundary":[0.7098039411764706,0.11696969696969703,0.7433333529411764,0.11712121212121218],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.7588235490196078,0.11696969696969703,0.7660784509803922,0.11712121212121218],"dir":"ltr"},{"str":"m","boundary":[0.7699999803921568,0.11696969696969703,0.7754901764705883,0.11712121212121218],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.61627,0.11697,0.77549,0.11712],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"s","boundary":[0.6003921764705884,0.11886363636363642,0.6084313921568629,0.11901515151515157],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.6123529607843139,0.11886363636363642,0.6162745294117647,0.11901515151515157],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.60039,0.11886,0.61627,0.11902],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.6399999803921569,0.11886363636363642,0.6439215490196079,0.11901515151515157],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.64,0.11886,0.64392,0.11902],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.6494117843137255,0.11886363636363642,0.6547059019607844,0.11901515151515157],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.64941,0.11886,0.65471,0.11902],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005Qm\u0005x","boundary":[0.5870574819110743,0.14060598484848486,0.6468627450980393,0.1407575],"dir":"ltr"},{"str":"aR\u0003","boundary":[0.6564706274509805,0.14060598484848486,0.6862745490196079,0.1407575],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.58706,0.14061,0.68627,0.14076],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v\u0003O","boundary":[0.5539216078431373,0.16409090909090907,0.5686274901960784,0.16424242424242422],"dir":"ltr"},{"str":"uq","boundary":[0.5741176470588235,0.16409090909090907,0.5929411764705882,0.16424242424242422],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.55392,0.16409,0.59294,0.16424],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"OmW","boundary":[0.5249019607843137,0.16598484848484846,0.5539216274509804,0.1661363636363636],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.5249,0.16598,0.55392,0.16614],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.5247059019607843,0.18962113636363628,0.5309804117647058,0.18977265151515144],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.52471,0.18962,0.53098,0.18977],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.6076470980392158,0.14249992424242425,0.6115686666666668,0.1426514393939394],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.60765,0.1425,0.61157,0.14265],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.5929412156862744,0.16598484848484846,0.5986274705882353,0.1661363636363636],"dir":"ltr"},{"str":"U","boundary":[0.6035294117647059,0.16598484848484846,0.6150980196078432,0.1661363636363636],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.59294,0.16598,0.6151,0.16614],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"QO","boundary":[0.5375163594771241,0.1877271969696969,0.557843156862745,0.18787871212121204],"dir":"ltr"},{"str":"vOQw\u0007","boundary":[0.5656863333333333,0.1877271969696969,0.5929412352941176,0.18787871212121204],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.53752,0.18773,0.59294,0.18788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.557843156862745,0.18962113636363628,0.565686294117647,0.18977265151515144],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.55784,0.18962,0.56569,0.18977],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"W","boundary":[0.5664705882352945,0.8177271969696969,0.5774509803921573,0.817878712121212],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.56647,0.81773,0.57745,0.81788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"V","boundary":[0.5480392156862749,0.8196211363636362,0.5664705882352945,0.8197726515151514],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.54804,0.81962,0.56647,0.81977],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"s","boundary":[0.5980392745098039,0.18962113636363628,0.6060784901960784,0.18977265151515144],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.59804,0.18962,0.60608,0.18977],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Oy","boundary":[0.6411764705882353,0.14249992424242425,0.6564706666666668,0.1426514393939394],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.64118,0.1425,0.65647,0.14265],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t\u0014OW","boundary":[0.6150980784313725,0.16409090909090907,0.6560784313725491,0.16424242424242422],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.6151,0.16409,0.65608,0.16424],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.6394118039215686,0.16598484848484846,0.6450980784313726,0.1661363636363636],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.63941,0.16598,0.6451,0.16614],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"y\u0003","boundary":[0.6060784901960784,0.1877271969696969,0.6182353529411765,0.18787871212121204],"dir":"ltr"},{"str":"iQm","boundary":[0.6221569215686275,0.1877271969696969,0.6486275098039216,0.18787871212121204],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.60608,0.18773,0.64863,0.18788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.6168628039215687,0.18962113636363628,0.6221569215686275,0.18977265151515144],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.61686,0.18962,0.62216,0.18977],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.6392157450980392,0.18962113636363628,0.6431373137254902,0.18977265151515144],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.63922,0.18962,0.64314,0.18977],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.6613725882352941,0.16598484848484846,0.6737255294117647,0.1661363636363636],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.66137,0.16598,0.67373,0.16614],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"u","boundary":[0.6535294705882353,0.18962113636363628,0.664117705882353,0.18977265151515144],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.65353,0.18962,0.66412,0.18977],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q\u0003","boundary":[0.6862745098039217,0.14249992424242425,0.6964705882352942,0.1426514393939394],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.68627,0.1425,0.69647,0.14265],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002D","boundary":[0.7009803725490197,0.11886363636363642,0.7098039019607844,0.11901515151515157],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.70098,0.11886,0.7098,0.11902],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v","boundary":[0.7068627843137256,0.14060598484848486,0.7107843529411766,0.1407575],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.70686,0.14061,0.71078,0.14076],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"s","boundary":[0.7164706274509806,0.14249992424242425,0.7245098431372551,0.1426514393939394],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.71647,0.1425,0.72451,0.14265],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"m","boundary":[0.7245098431372551,0.14060598484848486,0.7300000392156865,0.1407575],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.72451,0.14061,0.73,0.14076],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.7341176274509804,0.11886363636363642,0.7394117450980392,0.11901515151515157],"dir":"ltr"},{"str":"w\u0003B","boundary":[0.7433333529411764,0.11886363636363642,0.7588235490196078,0.11901515151515157],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.7660784509803922,0.11886363636363642,0.7700000196078431,0.11901515151515157],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.73412,0.11886,0.77,0.11902],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"DQ","boundary":[0.7480392156862746,0.14060598484848486,0.7580392941176471,0.1407575],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.74804,0.14061,0.75804,0.14076],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.7356862745098041,0.14249992424242425,0.7480392156862746,0.1426514393939394],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002y","boundary":[0.7580392549019609,0.14249992424242425,0.7694118039215687,0.1426514393939394],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.73569,0.1425,0.76941,0.14265],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005v\u0003","boundary":[0.7819607647058823,0.11886363636363642,0.8041176274509804,0.11901515151515157],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.78196,0.11886,0.80412,0.11902],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Jhw","boundary":[0.8041176666666666,0.11696969696969703,0.835686294117647,0.11712121212121218],"dir":"ltr"},{"str":"L","boundary":[0.8409804117647057,0.11696969696969703,0.8521568823529411,0.11712121212121218],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.80412,0.11697,0.85216,0.11712],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"twO\u0006R","boundary":[0.7694118039215687,0.14060598484848486,0.8203921960784314,0.1407575],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.76941,0.14061,0.82039,0.14076],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.800980431372549,0.14249992424242425,0.804902,0.1426514393939394],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.80098,0.1425,0.8049,0.14265],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.835686294117647,0.11886363636363642,0.8409804117647057,0.11901515151515157],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.83569,0.11886,0.84098,0.11902],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"kO","boundary":[0.8384314117647059,0.14060598484848486,0.8521569019607844,0.1407575],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.83843,0.14061,0.85216,0.14076],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C","boundary":[0.8231372941176471,0.14249992424242425,0.8384314117647059,0.1426514393939394],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.82314,0.1425,0.83843,0.14265],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v\u0003OQ","boundary":[0.6737255294117647,0.16409090909090907,0.694509843137255,0.16424242424242422],"dir":"ltr"},{"str":"kw\u0005Q\u0003oT","boundary":[0.7023529411764706,0.16409090909090907,0.7747059215686275,0.16424242424242422],"dir":"ltr"},{"str":"U","boundary":[0.7835294509803922,0.16409090909090907,0.7945098431372549,0.16424242424242422],"dir":"ltr"},{"str":"vu","boundary":[0.8103921960784314,0.16409090909090907,0.8345098431372548,0.16424242424242422],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006\u0003","boundary":[0.8447059215686274,0.16409090909090907,0.8519606274509803,0.16424242424242422],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.67373,0.16409,0.85196,0.16424],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006\u0003","boundary":[0.664117705882353,0.1877271969696969,0.6713725294117647,0.18787871212121204],"dir":"ltr"},{"str":"s","boundary":[0.6760784901960785,0.1877271969696969,0.6835294313725491,0.18787871212121204],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.66412,0.18773,0.68353,0.18788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.694509843137255,0.16598484848484846,0.7023529803921569,0.1661363636363636],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.69451,0.16598,0.70235,0.16614],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002H","boundary":[0.6835294705882353,0.18962113636363628,0.6984313529411765,0.18977265151515144],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.68353,0.18962,0.69843,0.18977],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v\u0003","boundary":[0.698431431372549,0.1877271969696969,0.705686294117647,0.18787871212121204],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005\u0003","boundary":[0.7101961568627452,0.1877271969696969,0.7260784705882353,0.18787871212121204],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.69843,0.18773,0.72608,0.18788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.7247059411764706,0.18962113636363628,0.7300000588235295,0.18977265151515144],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.72471,0.18962,0.73,0.18977],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"R","boundary":[0.7462745098039216,0.16598484848484846,0.7515686274509804,0.1661363636363636],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.74627,0.16598,0.75157,0.16614],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.7407843333333334,0.1877271969696969,0.7468627647058824,0.18787871212121204],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.7388235882352941,0.1877271969696969,0.7470588823529412,0.18787871212121204],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.73882,0.18773,0.74706,0.18788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002B","boundary":[0.7747058823529411,0.16598484848484846,0.7835294901960785,0.1661363636363636],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.77471,0.16598,0.78353,0.16614],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U","boundary":[0.7668628039215687,0.1877271969696969,0.7778431960784316,0.18787871212121204],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.78666668627451,0.1877271969696969,0.7939215882352942,0.18787871212121204],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.76686,0.18773,0.79392,0.18788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0007","boundary":[0.7515686862745099,0.18962113636363628,0.7668628039215687,0.18977265151515144],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002v","boundary":[0.7778431960784316,0.18962113636363628,0.7866666470588237,0.18977265151515144],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.75157,0.18962,0.78667,0.18977],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0014O","boundary":[0.7323529607843139,0.2112121212121211,0.7441175882352943,0.21136363636363625],"dir":"ltr"},{"str":"m","boundary":[0.7494117843137257,0.2112121212121211,0.7549019803921571,0.21136363636363625],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.73235,0.21121,0.7549,0.21136],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.7441176274509806,0.2131060606060605,0.7494117450980394,0.21325757575757565],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.74412,0.21311,0.74941,0.21326],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.7603921764705884,0.2131060606060605,0.7727451176470591,0.21325757575757565],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.76039,0.21311,0.77275,0.21326],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"R\u0003","boundary":[0.8001960784313725,0.16598484848484846,0.810392156862745,0.1661363636363636],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.8002,0.16598,0.81039,0.16614],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v\u0003OQ","boundary":[0.7727451176470591,0.2112121212121211,0.7935294313725493,0.21136363636363625],"dir":"ltr"},{"str":"k","boundary":[0.8013725294117651,0.2112121212121211,0.8076470392156866,0.21136363636363625],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.77275,0.21121,0.80765,0.21136],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.7935294313725493,0.2131060606060605,0.8013725686274513,0.21325757575757565],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.79353,0.21311,0.80137,0.21326],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003L","boundary":[0.8125490784313726,0.18962113636363628,0.828431431372549,0.18977265151515144],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.81255,0.18962,0.82843,0.18977],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006","boundary":[0.8209803725490199,0.2112121212121211,0.8249019411764709,0.21136363636363625],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.82098,0.21121,0.8249,0.21136],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002W","boundary":[0.829215725490196,0.16598484848484846,0.8447059215686274,0.1661363636363636],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.82922,0.16598,0.84471,0.16614],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.8284314313725492,0.1877271969696969,0.8356863333333334,0.18787871212121204],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.82843,0.18773,0.83569,0.18788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.813137235294118,0.2131060606060605,0.8209803725490199,0.21325757575757565],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.8249019411764709,0.2131060606060605,0.8288235098039218,0.21325757575757565],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.81314,0.21311,0.82882,0.21326],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.8403922156862746,0.18962113636363628,0.8466667254901963,0.18977265151515144],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.84039,0.18962,0.84667,0.18977],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"m","boundary":[0.8466667254901963,0.1877271969696969,0.8521569215686277,0.18787871212121204],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.84667,0.18773,0.85216,0.18788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v","boundary":[0.8482353725490199,0.2112121212121211,0.8521569411764709,0.21136363636363625],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.84824,0.21121,0.85216,0.21136],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"R\u0003","boundary":[0.8380392941176474,0.2131060606060605,0.8482353725490199,0.21325757575757565],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.83804,0.21311,0.84824,0.21326],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":11,"image":{"jpeg":"/storage/books/b39cb8f67d37c618/pages/8cc08730650240ab5360a6275f816794.jpg","blurred":"/storage/books/b39cb8f67d37c618/pages/643a555a8ff63769454cca8bae6066e1.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.11588,0.21833,0.3002,0.18023]},"elements":[{"words":[{"str":"\u0014","boundary":[0.11588235294117645,0.27999987373737384,0.12019607843137253,0.28015138888888896],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11588,0.28,0.1202,0.28015],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"CU\u0003","boundary":[0.12019607843137253,0.28189381313131323,0.15196072549019607,0.28204532828282836],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1202,0.28189,0.15196,0.28205],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"vp","boundary":[0.15196076470588232,0.27999987373737384,0.17529413725490195,0.28015138888888896],"dir":"ltr"},{"str":"W\u0003","boundary":[0.18392156862745096,0.27999987373737384,0.19823529411764704,0.28015138888888896],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.20333331372549018,0.27999987373737384,0.20921566666666666,0.28015138888888896],"dir":"ltr"},{"str":"O\u0003","boundary":[0.21411762745098037,0.27999987373737384,0.22490194117647058,0.28015138888888896],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006\u0003","boundary":[0.22882350980392155,0.27999987373737384,0.2360783725490196,0.28015138888888896],"dir":"ltr"},{"str":"R\u0003","boundary":[0.2413725294117647,0.27999987373737384,0.25078425490196077,0.28015138888888896],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15196,0.28,0.25078,0.28015],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002m","boundary":[0.1703921568627451,0.28189381313131323,0.1839215294117647,0.28204532828282836],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17039,0.28189,0.18392,0.28205],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C","boundary":[0.11588235294117631,0.3036362373737375,0.13039215686274494,0.30378775252525264],"dir":"ltr"},{"str":"y","boundary":[0.13431372549019593,0.3036362373737375,0.14313725490196064,0.30378775252525264],"dir":"ltr"},{"str":"W\u0003","boundary":[0.15686270588235277,0.3036362373737375,0.17117647058823512,0.30378775252525264],"dir":"ltr"},{"str":"R\u0003","boundary":[0.1766666666666665,0.3036362373737375,0.18607847058823512,0.30378775252525264],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005Q","boundary":[0.19176470588235275,0.3036362373737375,0.21039219607843115,0.30378775252525264],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11588,0.30364,0.21039,0.30379],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.13039213725490179,0.3055301767676769,0.13431370588235278,0.30568169191919203],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13039,0.30553,0.13431,0.30568],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002\u0004D","boundary":[0.14313723529411748,0.3055301767676769,0.15686266666666648,0.30568169191919203],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14314,0.30553,0.15686,0.30568],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"xw","boundary":[0.11588235294117631,0.3271211616161617,0.12764701960784297,0.3272726767676769],"dir":"ltr"},{"str":"oQ","boundary":[0.13294115686274494,0.3271211616161617,0.15352943137254887,0.3272726767676769],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11588,0.32712,0.15353,0.32727],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\b","boundary":[0.11588235294117641,0.3507575,0.11980392156862739,0.3509090151515151],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11588,0.35076,0.1198,0.35091],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.12764705882352925,0.3290151010101011,0.13294117647058806,0.3291666161616163],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12765,0.32902,0.13294,0.32917],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.2235293921568627,0.28189381313131323,0.22882350980392155,0.28204532828282836],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22353,0.28189,0.22882,0.28205],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002\u0003U","boundary":[0.21039213725490177,0.3055301767676769,0.23078429411764684,0.30568169191919203],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21039,0.30553,0.23078,0.30568],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"swO","boundary":[0.2696078431372549,0.21833320707070714,0.3133333333333333,0.2184847222222223],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.26961,0.21833,0.31333,0.21848],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002\u0003","boundary":[0.3601960784313725,0.21833320707070714,0.37745098039215685,0.2184847222222223],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002w","boundary":[0.38627449019607846,0.21833320707070714,0.4164706078431373,0.2184847222222223],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.42294117647058826,0.21833320707070714,0.43686274509803924,0.2184847222222223],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3602,0.21833,0.43686,0.21848],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"V","boundary":[0.32352939215686277,0.22068169191919196,0.3601960588235294,0.2208332070707071],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.3749019607843137,0.22068169191919196,0.3862745098039216,0.2208332070707071],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32353,0.22068,0.38627,0.22083],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"r","boundary":[0.26823527450980394,0.27999987373737384,0.2727450784313725,0.28015138888888896],"dir":"ltr"},{"str":"N\u0002","boundary":[0.27666664705882354,0.27999987373737384,0.312549,0.28015138888888896],"dir":"ltr"},{"str":"m","boundary":[0.31627449019607845,0.27999987373737384,0.3217646862745098,0.28015138888888896],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006\u0003","boundary":[0.3374509607843137,0.27999987373737384,0.344705862745098,0.28015138888888896],"dir":"ltr"},{"str":"m","boundary":[0.3558823333333333,0.27999987373737384,0.3613725294117647,0.28015138888888896],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.26824,0.28,0.36137,0.28015],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.2558823333333333,0.28189381313131323,0.26823527450980394,0.28204532828282836],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.2727450784313725,0.28189381313131323,0.27666664705882354,0.28204532828282836],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.25588,0.28189,0.27667,0.28205],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.24039213725490174,0.3036362373737375,0.25196076470588213,0.30378775252525264],"dir":"ltr"},{"str":"W\u0003","boundary":[0.2631372352941175,0.3036362373737375,0.2774509607843135,0.30378775252525264],"dir":"ltr"},{"str":"o","boundary":[0.2852940980392155,0.3036362373737375,0.2907842941176469,0.30378775252525264],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.24039,0.30364,0.29078,0.30379],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"xD","boundary":[0.25196076470588213,0.3055301767676769,0.2631372352941175,0.30568169191919203],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.25196,0.30553,0.26314,0.30568],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"P","boundary":[0.2774509607843135,0.3055301767676769,0.2852940980392155,0.30568169191919203],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.27745,0.30553,0.28529,0.30568],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002D","boundary":[0.30745098039215685,0.28189381313131323,0.3162744705882353,0.28204532828282836],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.30745,0.28189,0.31627,0.28205],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.3166666470588233,0.3036362373737375,0.3239215490196076,0.30378775252525264],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.31667,0.30364,0.32392,0.30379],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"u","boundary":[0.32686272549019607,0.28189381313131323,0.3374509607843137,0.28204532828282836],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32686,0.28189,0.33745,0.28205],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.3399999803921567,0.3036362373737375,0.34725488235294094,0.30378775252525264],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34,0.30364,0.34725,0.30379],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.3496078235294117,0.28189381313131323,0.3558823333333333,0.28204532828282836],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34961,0.28189,0.35588,0.28205],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"sDU","boundary":[0.3664705686274509,0.28189381313131323,0.3909803725490196,0.28204532828282836],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36647,0.28189,0.39098,0.28205],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006","boundary":[0.3729411568627449,0.3036362373737375,0.3768627254901959,0.30378775252525264],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37294,0.30364,0.37686,0.30379],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"o","boundary":[0.4686274117647059,0.21833320707070714,0.4823529019607843,0.2184847222222223],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46863,0.21833,0.48235,0.21848],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000Di","boundary":[0.436862705882353,0.22068169191919196,0.46862747058823534,0.2208332070707071],"dir":"ltr"},{"str":"V\u0002","boundary":[0.4823529411764706,0.22068169191919196,0.5309803137254901,0.2208332070707071],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43686,0.22068,0.53098,0.22083],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ywsO","boundary":[0.3909803725490196,0.27999987373737384,0.43588233333333326,0.28015138888888896],"dir":"ltr"},{"str":"Qw","boundary":[0.4431100364977675,0.27999987373737384,0.46215682352941184,0.28015138888888896],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39098,0.28,0.46216,0.28015],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"au","boundary":[0.3849019411764705,0.3036362373737375,0.4149019411764705,0.30378775252525264],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006","boundary":[0.41333329411764697,0.3036362373737375,0.41725486274509793,0.30378775252525264],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3849,0.30364,0.41725,0.30379],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Cv","boundary":[0.29647058823529393,0.3055301767676769,0.3166666274509802,0.30568169191919203],"dir":"ltr"},{"str":"u","boundary":[0.3294117647058822,0.3055301767676769,0.3399999999999998,0.30568169191919203],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.3527450980392155,0.3055301767676769,0.35803921568627434,0.30568169191919203],"dir":"ltr"},{"str":"R","boundary":[0.3676470392156861,0.3055301767676769,0.3729411568627449,0.30568169191919203],"dir":"ltr"},{"str":"R","boundary":[0.37960784313725476,0.3055301767676769,0.3849019607843136,0.30568169191919203],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29647,0.30553,0.3849,0.30568],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.4094117647058822,0.3055301767676769,0.4133333333333332,0.30568169191919203],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40941,0.30553,0.41333,0.30568],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.4307843137254902,0.28189381313131323,0.4364705882352941,0.28204532828282836],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43078,0.28189,0.43647,0.28205],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"wHW","boundary":[0.41901960784313713,0.3055301767676769,0.44725490196078416,0.30568169191919203],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41902,0.30553,0.44725,0.30568],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.4572549019607844,0.28189381313131323,0.4611764705882353,0.28204532828282836],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45725,0.28189,0.46118,0.28205],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006\u0003","boundary":[0.48078427450980393,0.27999987373737384,0.48803925490196076,0.28015138888888896],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.48078,0.28,0.48804,0.28015],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"u","boundary":[0.4701960784313725,0.28189381313131323,0.4807843137254902,0.28204532828282836],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.4702,0.28189,0.48078,0.28205],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.49294113725490196,0.28189381313131323,0.4982352549019608,0.28204532828282836],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49294,0.28189,0.49824,0.28205],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"B","boundary":[0.5309803529411764,0.21833320707070714,0.5405881960784313,0.2184847222222223],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.53098,0.21833,0.54059,0.21848],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\b\u0002","boundary":[0.5047058627450981,0.27999987373737384,0.530784274509804,0.28015138888888896],"dir":"ltr"},{"str":"m\u0005RUxO","boundary":[0.5345097647058824,0.27999987373737384,0.5919608039215686,0.28015138888888896],"dir":"ltr"},{"str":"t\u0007","boundary":[0.5958823137254902,0.27999987373737384,0.6070587843137254,0.28015138888888896],"dir":"ltr"},{"str":"u","boundary":[0.612156862745098,0.27999987373737384,0.6217647058823528,0.28015138888888896],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006","boundary":[0.6256862745098039,0.27999987373737384,0.6296078431372548,0.28015138888888896],"dir":"ltr"},{"str":"Bw","boundary":[0.6335294117647058,0.27999987373737384,0.6535293333333332,0.28015138888888896],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.50471,0.28,0.65353,0.28015],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v\u0003OR\u0003\u0005Q","boundary":[0.44725490196078416,0.3036362373737375,0.5070587843137253,0.30378775252525264],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.44725,0.30364,0.50706,0.30379],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"y\u0005y","boundary":[0.17019605882352926,0.3271211616161617,0.21019605882352926,0.3272726767676769],"dir":"ltr"},{"str":"\u001bO","boundary":[0.21411762745098023,0.3271211616161617,0.24098037254901947,0.3272726767676769],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.2607842941176469,0.3271211616161617,0.26803919607843124,0.3272726767676769],"dir":"ltr"},{"str":"U","boundary":[0.2852940980392155,0.3271211616161617,0.29627449019607827,0.3272726767676769],"dir":"ltr"},{"str":"mO","boundary":[0.31098037254901945,0.3271211616161617,0.3239215490196077,0.3272726767676769],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005","boundary":[0.3284313529411763,0.3271211616161617,0.3409803725490195,0.3272726767676769],"dir":"ltr"},{"str":"k\u0007","boundary":[0.3449019411764705,0.3271211616161617,0.35509801960784304,0.3272726767676769],"dir":"ltr"},{"str":"\u0014","boundary":[0.3596078235294117,0.3271211616161617,0.3639215490196077,0.3272726767676769],"dir":"ltr"},{"str":"vO","boundary":[0.3717646862745098,0.3271212121212121,0.3831372352941177,0.32727272727272727],"dir":"ltr"},{"str":"vpUQ\u0003","boundary":[0.396470568627451,0.3271212121212121,0.4388234901960784,0.32727272727272727],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006\u0003","boundary":[0.4513725098039216,0.3271212121212121,0.45862749019607846,0.32727272727272727],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1702,0.32712,0.45863,0.32727],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002mt","boundary":[0.1490196078431371,0.3290151010101011,0.17019607843137238,0.3291666161616163],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14902,0.32902,0.1702,0.32917],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0013","boundary":[0.1394117647058823,0.3507575,0.14921568627450973,0.3509090151515151],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13941,0.35076,0.14922,0.35091],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"kw","boundary":[0.1345097843137254,0.3742423484848485,0.158039156862745,0.3743938636363637],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13451,0.37424,0.15804,0.37439],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"p","boundary":[0.11588235294117641,0.3761362878787879,0.1266666666666666,0.37628780303030307],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.1305882352941176,0.3761362878787879,0.13450980392156858,0.37628780303030307],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11588,0.37614,0.13451,0.37629],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"p","boundary":[0.11588235294117631,0.3978787121212121,0.1254901960784312,0.39803022727272724],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11588,0.39788,0.12549,0.39803],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.11588239215686295,0.44499987373737376,0.12196082352941197,0.44515138888888894],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11588,0.445,0.12196,0.44515],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\b","boundary":[0.11588235294117649,0.4919695707070707,0.11980392156862749,0.4921210858585859],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11588,0.49197,0.1198,0.49212],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"a\u0003","boundary":[0.13705880392156847,0.3978787121212121,0.14980386274509788,0.39803022727272724],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13706,0.39788,0.1498,0.39803],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002t","boundary":[0.12549017647058808,0.3997726515151515,0.13705884313725472,0.39992416666666664],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12549,0.39977,0.13706,0.39992],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.12196080392156883,0.44689381313131316,0.1298039411764708,0.44704532828282834],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12196,0.44689,0.1298,0.44705],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002DU","boundary":[0.17490196078431366,0.3526514393939394,0.19529405882352935,0.3528029545454545],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1749,0.35265,0.19529,0.3528],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"u","boundary":[0.16529411764705876,0.3507575,0.17490196078431366,0.3509090151515151],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16529,0.35076,0.1749,0.35091],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"wm\u0003","boundary":[0.15843135294117638,0.3761362878787879,0.17862743137254894,0.37628780303030307],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15843,0.37614,0.17863,0.37629],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"xD","boundary":[0.156078431372549,0.399772601010101,0.16725486274509802,0.3999241161616161],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15608,0.39977,0.16725,0.39992],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.19607843137254885,0.3290151010101011,0.20137254901960766,0.3291666161616163],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19608,0.32902,0.20137,0.32917],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.2101960784313724,0.3290151010101011,0.21411764705882338,0.3291666161616163],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.2102,0.32902,0.21412,0.32917],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"tR","boundary":[0.1952940980392156,0.3507575,0.20862743137254894,0.3509090151515151],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.2150980392156862,0.3507575,0.22098039215686266,0.3509090151515151],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19529,0.35076,0.22098,0.35091],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"vQ","boundary":[0.17862743137254894,0.3742423484848485,0.2003921372549019,0.3743938636363637],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17863,0.37424,0.20039,0.37439],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002\u0003U","boundary":[0.1945097843137254,0.3761362878787879,0.21490194117647052,0.37628780303030307],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19451,0.37614,0.2149,0.37629],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"wtL","boundary":[0.236470588235294,0.3290151010101011,0.26078425490196067,0.3291666161616163],"dir":"ltr"},{"str":"O\u0003","boundary":[0.2725489999999998,0.3290151010101011,0.2852940980392155,0.3291666161616163],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.23647,0.32902,0.28529,0.32917],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006","boundary":[0.23745096078431366,0.3507575,0.24137252941176465,0.3509090151515151],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.23745,0.35076,0.24137,0.35091],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"B","boundary":[0.24529409803921565,0.3507575,0.24921566666666664,0.3509090151515151],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.24529,0.35076,0.24922,0.35091],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"R\u0003","boundary":[0.2272548823529411,0.3526514393939394,0.23745096078431366,0.3528029545454545],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.2413725490196078,0.3526514393939394,0.24529411764705877,0.3528029545454545],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22725,0.35265,0.24529,0.3528],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\bswO","boundary":[0.2554901960784314,0.3507575,0.2801960784313725,0.3509090151515151],"dir":"ltr"},{"str":"xQ","boundary":[0.2864705882352941,0.3507575,0.2984313725490196,0.3509090151515151],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.25549,0.35076,0.29843,0.35091],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"QD","boundary":[0.3007842941176469,0.3290151010101011,0.31098037254901945,0.3291666161616163],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.30078,0.32902,0.31098,0.32917],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002t","boundary":[0.2984313333333333,0.3526514393939394,0.31,0.3528029545454545],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29843,0.35265,0.31,0.3528],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.3409803725490195,0.3290151010101011,0.3449019411764705,0.3291666161616163],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34098,0.32902,0.3449,0.32917],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.36392156862745095,0.3290151515151515,0.37176470588235294,0.32916666666666666],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36392,0.32902,0.37176,0.32917],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"wt","boundary":[0.3831372352941177,0.3290151515151515,0.396470568627451,0.32916666666666666],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38314,0.32902,0.39647,0.32917],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.41450976470588236,0.3290151515151515,0.4184313333333333,0.32916666666666666],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41451,0.32902,0.41843,0.32917],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u001d","boundary":[0.47019603921568637,0.3246969696969697,0.4754901568627452,0.3248484848484849],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.4702,0.3247,0.47549,0.32485],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"s","boundary":[0.4433333333333333,0.3290151515151515,0.4513725490196079,0.32916666666666666],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.4572549019607844,0.3290151515151515,0.4625490196078432,0.32916666666666666],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002\u0004D","boundary":[0.47098035294117657,0.3290151515151515,0.48470584313725495,0.32916666666666666],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.44333,0.32902,0.48471,0.32917],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"W\b","boundary":[0.31,0.3507575,0.33705882352941174,0.3509090151515151],"dir":"ltr"},{"str":"B","boundary":[0.35490194117647056,0.3507575,0.3588235098039216,0.3509090151515151],"dir":"ltr"},{"str":"p","boundary":[0.3650980392156863,0.3507575,0.37470588235294117,0.3509090151515151],"dir":"ltr"},{"str":"U","boundary":[0.378627431372549,0.3507575,0.38960782352941176,0.3509090151515151],"dir":"ltr"},{"str":"\b\u0005Q","boundary":[0.39588233333333334,0.3507575,0.4184313529411765,0.3509090151515151],"dir":"ltr"},{"str":"t\u0007","boundary":[0.42235294117647054,0.3507575,0.43352933333333327,0.3509090151515151],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005","boundary":[0.43999999999999995,0.3507575,0.4525490196078431,0.3509090151515151],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.31,0.35076,0.45255,0.35091],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003","boundary":[0.22490196078431365,0.3742423484848485,0.23431374509803912,0.3743938636363637],"dir":"ltr"},{"str":"Qu","boundary":[0.22686272549019598,0.3742423484848485,0.2547059019607842,0.3743938636363637],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006\u0003","boundary":[0.2641176470588234,0.3742423484848485,0.27137250980392147,0.3743938636363637],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.2776470392156862,0.3742423484848485,0.28372545098039204,0.3743938636363637],"dir":"ltr"},{"str":"m","boundary":[0.2876470392156862,0.3742423484848485,0.29313723529411756,0.3743938636363637],"dir":"ltr"},{"str":"m","boundary":[0.3054901764705882,0.3742423484848485,0.31098037254901956,0.3743938636363637],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.2249,0.37424,0.31098,0.37439],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002W","boundary":[0.24862743137254892,0.3761362878787879,0.2641176274509803,0.37628780303030307],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.24863,0.37614,0.26412,0.37629],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.2837254901960783,0.3761362878787879,0.2876470588235293,0.37628780303030307],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.28373,0.37614,0.28765,0.37629],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.2992156666666666,0.3761362878787879,0.3054901764705882,0.37628780303030307],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29922,0.37614,0.30549,0.37629],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.31705880392156854,0.3761362878787879,0.32490194117647053,0.37628780303030307],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.31706,0.37614,0.3249,0.37629],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"sHv","boundary":[0.33098037254901963,0.3526514393939394,0.35490194117647056,0.3528029545454545],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33098,0.35265,0.3549,0.3528],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"vO","boundary":[0.32490194117647053,0.3742423484848485,0.3362744901960784,0.3743938636363637],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3249,0.37424,0.33627,0.37439],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"wt","boundary":[0.3362744901960784,0.3761362878787879,0.3496078235294117,0.37628780303030307],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33627,0.37614,0.34961,0.37629],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.37470588235294117,0.3526514393939394,0.37862745098039213,0.3528029545454545],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37471,0.35265,0.37863,0.3528],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.4184313333333333,0.3526514393939394,0.42235290196078423,0.3528029545454545],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41843,0.35265,0.42235,0.3528],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"vs\u0003","boundary":[0.3496078235294117,0.3742423484848485,0.37607841176470586,0.3743938636363637],"dir":"ltr"},{"str":"k\u0003","boundary":[0.37803919607843134,0.3742423484848485,0.3876470392156863,0.3743938636363637],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.39372547058823526,0.3742423484848485,0.4082352745098039,0.3743938636363637],"dir":"ltr"},{"str":"m","boundary":[0.41705878431372545,0.3742423484848485,0.4225489803921568,0.3743938636363637],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34961,0.37424,0.42255,0.37439],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.37019605882352935,0.3761362878787879,0.37803919607843134,0.37628780303030307],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3702,0.37614,0.37804,0.37629],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002D","boundary":[0.40823529411764703,0.3761362878787879,0.4170587450980392,0.37628780303030307],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40824,0.37614,0.41706,0.37629],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Ok","boundary":[0.4284313725490196,0.3761362878787879,0.44235294117647056,0.37628780303030307],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42843,0.37614,0.44235,0.37629],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"W\u0003O","boundary":[0.16725488235294117,0.3978786616161616,0.18901964705882354,0.3980301767676767],"dir":"ltr"},{"str":"CQw","boundary":[0.19529411764705884,0.3978786616161616,0.22176476470588238,0.3980301767676767],"dir":"ltr"},{"str":"\u001cCL","boundary":[0.22705882352941179,0.3978786616161616,0.2782352941176471,0.3980301767676767],"dir":"ltr"},{"str":"Y\u0003","boundary":[0.2882352941176471,0.3978786616161616,0.3068627450980393,0.3980301767676767],"dir":"ltr"},{"str":"m","boundary":[0.31921566666666673,0.3978786616161616,0.3247058627450981,0.3980301767676767],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.3349019607843138,0.3978786616161616,0.34607843137254907,0.3980301767676767],"dir":"ltr"},{"str":"yu\u0003","boundary":[0.3576470784313726,0.3978786616161616,0.3915686274509805,0.3980301767676767],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006","boundary":[0.38980392156862753,0.3978786616161616,0.39372549019607855,0.3980301767676767],"dir":"ltr"},{"str":"a","boundary":[0.4017647254901962,0.3978786616161616,0.41117649019607855,0.3980301767676767],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006\u0003","boundary":[0.42823527450980403,0.3978786616161616,0.43549025490196086,0.3980301767676767],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16725,0.39788,0.43549,0.39803],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Y\u0005","boundary":[0.12980396078431392,0.44499987373737376,0.16901968627451,0.44515138888888894],"dir":"ltr"},{"str":"U","boundary":[0.1756863137254904,0.44499987373737376,0.18666670588235312,0.44515138888888894],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1298,0.445,0.18667,0.44515],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006","boundary":[0.12764705882352945,0.4919695707070707,0.13156862745098044,0.4921210858585859],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12765,0.49197,0.13157,0.49212],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"H","boundary":[0.13941174509803922,0.4919695707070707,0.15058821568627453,0.4921210858585859],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13941,0.49197,0.15059,0.49212],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.11980392156862749,0.4938635101010101,0.12764705882352945,0.4940150252525253],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.1315686078431373,0.4938635101010101,0.13941174509803922,0.4940150252525253],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1198,0.49386,0.13941,0.49402],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u001a","boundary":[0.12666664705882355,0.5156059343434343,0.13058821568627454,0.5157574494949495],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12667,0.51561,0.13059,0.51576],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"p","boundary":[0.11588235294117649,0.5174998737373737,0.12666666666666668,0.5176513888888888],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002U","boundary":[0.13058823529411767,0.5174998737373737,0.14607839215686277,0.5176513888888888],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11588,0.5175,0.14608,0.51765],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"xa","boundary":[0.1633333725490198,0.44689381313131316,0.1756863137254904,0.44704532828282834],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16333,0.44689,0.17569,0.44705],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.19235296078431394,0.44689381313131316,0.19627452941176493,0.44704532828282834],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19235,0.44689,0.19627,0.44705],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"m","boundary":[0.2121569019607845,0.44499987373737376,0.2176470980392159,0.44515138888888894],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21216,0.445,0.21765,0.44515],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.2058824117647061,0.44689381313131316,0.21215692156862764,0.44704532828282834],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20588,0.44689,0.21216,0.44705],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.22176470588235295,0.399772601010101,0.22705882352941179,0.3999241161616161],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22176,0.39977,0.22706,0.39992],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"r\u0003","boundary":[0.24333337254901982,0.44499987373737376,0.2511765098039218,0.44515138888888894],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.24333,0.445,0.25118,0.44515],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.2631372549019608,0.399772601010101,0.2670588235294118,0.3999241161616161],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.26314,0.39977,0.26706,0.39992],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"q","boundary":[0.2782352941176471,0.399772601010101,0.2882352941176471,0.3999241161616161],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.27824,0.39977,0.28824,0.39992],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005y","boundary":[0.22352945098039234,0.44689381313131316,0.24333341176470608,0.44704532828282834],"dir":"ltr"},{"str":"Cta","boundary":[0.25117652941176494,0.44689381313131316,0.2801960784313728,0.44704532828282834],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22353,0.44689,0.2802,0.44705],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0014sQ\u0003O","boundary":[0.20901966666666683,0.46848475252525257,0.237647117647059,0.46863626767676775],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.2429412352941178,0.46848475252525257,0.24882358823529424,0.46863626767676775],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006w","boundary":[0.25411768627451,0.46848475252525257,0.2674510588235296,0.46863626767676775],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20902,0.46848,0.26745,0.46864],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006\u0003","boundary":[0.17411764705882354,0.4919695707070707,0.1813725098039216,0.4921210858585859],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006","boundary":[0.18529411764705883,0.4919695707070707,0.18921568627450983,0.4921210858585859],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.19098037254901962,0.4919695707070707,0.1968627254901961,0.4921210858585859],"dir":"ltr"},{"str":"QO","boundary":[0.20196076470588237,0.4919695707070707,0.21549017647058824,0.4921210858585859],"dir":"ltr"},{"str":"\u0014","boundary":[0.22078429411764708,0.4919695707070707,0.22509801960784312,0.4921210858585859],"dir":"ltr"},{"str":"W","boundary":[0.2329411568627451,0.4919695707070707,0.24392154901960786,0.4921210858585859],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17412,0.49197,0.24392,0.49212],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"V","boundary":[0.15568627450980393,0.4938635101010101,0.17411764705882354,0.4940150252525253],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.1799999803921569,0.4938635101010101,0.1852940980392157,0.4940150252525253],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15569,0.49386,0.18529,0.49402],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"tw","boundary":[0.14607843137254906,0.5156059343434343,0.17019607843137258,0.5157574494949495],"dir":"ltr"},{"str":"yp","boundary":[0.17411764705882357,0.5156059343434343,0.19254898039215693,0.5157574494949495],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.20137252941176476,0.5156059343434343,0.20862743137254905,0.5157574494949495],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14608,0.51561,0.20863,0.51576],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"hw","boundary":[0.11588239215686258,0.5627272424242423,0.1362745098039214,0.5628787575757576],"dir":"ltr"},{"str":"L","boundary":[0.14156864705882335,0.5627272424242423,0.15274511764705867,0.5628787575757576],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11588,0.56273,0.15275,0.56288],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.11588239215686248,0.5862120909090909,0.12176474509803895,0.586363606060606],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11588,0.58621,0.12176,0.58636],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\b","boundary":[0.1158823725490195,0.6333332070707072,0.11980394117647047,0.6334847222222223],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11588,0.63333,0.1198,0.63348],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.13627454901960767,0.5646211818181818,0.1415686666666665,0.5647726969696969],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13627,0.56462,0.14157,0.56477],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002oW","boundary":[0.12176472549019582,0.5881060303030303,0.14686276470588208,0.5882575454545454],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12176,0.58811,0.14686,0.58826],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"m","boundary":[0.12509805882352928,0.6333332070707072,0.13058825490196066,0.6334847222222223],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1251,0.63333,0.13059,0.63348],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.11980394117647047,0.6352271464646465,0.12509805882352928,0.6353786616161616],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1198,0.63523,0.1251,0.63538],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"P","boundary":[0.1319608039215685,0.6352271464646465,0.13980394117647046,0.6353786616161616],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13196,0.63523,0.1398,0.63538],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.17019605882352945,0.5174998737373737,0.17411762745098044,0.5176513888888888],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1702,0.5175,0.17412,0.51765],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Ct","boundary":[0.15686276470588217,0.5646211818181818,0.17980394117647044,0.5647726969696969],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15686,0.56462,0.1798,0.56477],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v\u0003O","boundary":[0.14686276470588208,0.5862120909090909,0.16156864705882326,0.586363606060606],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14686,0.58621,0.16157,0.58636],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v","boundary":[0.17372550980392132,0.5862120909090909,0.1776470784313723,0.586363606060606],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17373,0.58621,0.17765,0.58636],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002F","boundary":[0.19254901960784318,0.5174998737373737,0.2013725098039216,0.5176513888888888],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19255,0.5175,0.20137,0.51765],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u001d","boundary":[0.2001960980392155,0.5604545151515151,0.20549021568627432,0.5606060303030302],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.2002,0.56045,0.20549,0.56061],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"LR","boundary":[0.17980396078431357,0.5627272424242423,0.19705882352941162,0.5628787575757576],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003O","boundary":[0.20117649019607825,0.5627272424242423,0.21196080392156844,0.5628787575757576],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1798,0.56273,0.21196,0.56288],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.22509801960784312,0.4938635101010101,0.2329411568627451,0.4940150252525253],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.2251,0.49386,0.23294,0.49402],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"N","boundary":[0.22647056862745102,0.5156059343434343,0.2376470392156863,0.5157574494949495],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22647,0.51561,0.23765,0.51576],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.21411762745098042,0.5174998737373737,0.22647056862745102,0.5176513888888888],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.2376470392156863,0.5174998737373737,0.24294115686274517,0.5176513888888888],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21412,0.5175,0.24294,0.51765],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"OH","boundary":[0.21196080392156844,0.5646211818181818,0.23078433333333315,0.5647726969696969],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21196,0.56462,0.23078,0.56477],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"B","boundary":[0.19254905882352918,0.5862120909090909,0.19647062745098018,0.586363606060606],"dir":"ltr"},{"str":"Jw","boundary":[0.20039219607843115,0.5862120909090909,0.22882352941176445,0.586363606060606],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19255,0.58621,0.22882,0.58636],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.1674510196078429,0.5881060303030303,0.17372552941176445,0.5882575454545454],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002N","boundary":[0.1776470784313723,0.5881060303030303,0.1925490784313723,0.5882575454545454],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.19647060784313702,0.5881060303030303,0.200392176470588,0.5882575454545454],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16745,0.58811,0.20039,0.58826],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.24392156862745099,0.4938635101010101,0.24784313725490198,0.4940150252525253],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.24392,0.49386,0.24784,0.49402],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"S","boundary":[0.2488235882352943,0.47037869191919196,0.25411770588235316,0.47053020707070714],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.24882,0.47038,0.25412,0.47053],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"vQOv","boundary":[0.28019611764705904,0.44499987373737376,0.3111765098039218,0.44515138888888894],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.2802,0.445,0.31118,0.44515],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.2711765098039218,0.47037869191919196,0.28352945098039234,0.47053020707070714],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.27118,0.47038,0.28353,0.47053],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.3033333529411767,0.44689381313131316,0.30725492156862766,0.44704532828282834],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.30333,0.44689,0.30725,0.44705],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.3129411764705883,0.399772601010101,0.31921568627450986,0.3999241161616161],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.31294,0.39977,0.31922,0.39992],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"QD","boundary":[0.31705886274509826,0.44689381313131316,0.3272549411764708,0.44704532828282834],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.31706,0.44689,0.32725,0.44705],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.3309803921568628,0.399772601010101,0.3349019607843138,0.3999241161616161],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33098,0.39977,0.3349,0.39992],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"mO","boundary":[0.3272549411764708,0.44499987373737376,0.34019611764705904,0.44515138888888894],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.34607847058823554,0.44499987373737376,0.351960823529412,0.44515138888888894],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32725,0.445,0.35196,0.44515],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v\u0003OQ","boundary":[0.28352945098039234,0.46848475252525257,0.30431376470588256,0.46863626767676775],"dir":"ltr"},{"str":"kw","boundary":[0.31215690196078455,0.46848475252525257,0.33529415686274533,0.46863626767676775],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.28353,0.46848,0.33529,0.46864],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.30431376470588256,0.47037869191919196,0.31215690196078455,0.47053020707070714],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.30431,0.47038,0.31216,0.47053],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.35235294117647065,0.399772601010101,0.3576470588235295,0.3999241161616161],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35235,0.39977,0.35765,0.39992],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"R","boundary":[0.3845098235294118,0.399772601010101,0.38980394117647066,0.3999241161616161],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38451,0.39977,0.3898,0.39992],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005a\u0003i","boundary":[0.35784317647058844,0.44689381313131316,0.3872549411764708,0.44704532828282834],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35784,0.44689,0.38725,0.44705],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"D","boundary":[0.36156866666666687,0.46848475252525257,0.36549023529411784,0.46863626767676775],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36157,0.46848,0.36549,0.46864],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"R","boundary":[0.39647058823529424,0.399772601010101,0.4017647058823531,0.3999241161616161],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39647,0.39977,0.40176,0.39992],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"W","boundary":[0.3872549411764708,0.44499987373737376,0.39823533333333355,0.44515138888888894],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38725,0.445,0.39824,0.44515],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"vO","boundary":[0.3786274901960786,0.46848475252525257,0.3900000392156865,0.46863626767676775],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37863,0.46848,0.39,0.46864],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"u","boundary":[0.41764707843137266,0.399772601010101,0.4282353137254903,0.3999241161616161],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41765,0.39977,0.42824,0.39992],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"p\u0003r","boundary":[0.4039216274509806,0.44689381313131316,0.4241176470588237,0.44704532828282834],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40392,0.44689,0.42412,0.44705],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v","boundary":[0.4033333921568629,0.46848475252525257,0.4072549607843139,0.46863626767676775],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40333,0.46848,0.40725,0.46864],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"QmW","boundary":[0.33509807843137274,0.47037869191919196,0.36156866666666687,0.47053020707070714],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.3707843529411766,0.47037869191919196,0.3786274901960786,0.47053020707070714],"dir":"ltr"},{"str":"wt","boundary":[0.3900000392156865,0.47037869191919196,0.40333341176470605,0.47053020707070714],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3351,0.47038,0.40333,0.47053],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"N","boundary":[0.42411770588235315,0.44499987373737376,0.43529417647058843,0.44515138888888894],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42412,0.445,0.43529,0.44515],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006","boundary":[0.4703921568627451,0.3507575,0.474313725490196,0.3509090151515151],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.47039,0.35076,0.47431,0.35091],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002\u0003U","boundary":[0.5013725098039215,0.3055301767676769,0.5217646666666665,0.30568169191919203],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.50137,0.30553,0.52176,0.30568],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002D","boundary":[0.525686274509804,0.28189381313131323,0.5345097254901962,0.28204532828282836],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.52569,0.28189,0.53451,0.28205],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.5637254901960784,0.28189381313131323,0.5676470588235294,0.28204532828282836],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.56373,0.28189,0.56765,0.28205],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.5919607450980392,0.28189381313131323,0.5958823137254902,0.28204532828282836],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.59196,0.28189,0.59588,0.28205],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.6217647058823529,0.28189381313131323,0.6256862745098039,0.28204532828282836],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.62176,0.28189,0.62569,0.28205],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.6296078431372548,0.28189381313131323,0.6335294117647058,0.28204532828282836],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.62961,0.28189,0.63353,0.28205],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x\u0003y","boundary":[0.6535294117647058,0.28189381313131323,0.6721568039215685,0.28204532828282836],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.65353,0.28189,0.67216,0.28205],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"DQO","boundary":[0.6721568235294116,0.27999987373737384,0.6998039607843136,0.28015138888888896],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.67216,0.28,0.6998,0.28015],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\b","boundary":[0.5315686274509803,0.3036362373737375,0.5413725490196077,0.30378775252525264],"dir":"ltr"},{"str":"W","boundary":[0.5466666274509803,0.3036362373737375,0.557647019607843,0.30378775252525264],"dir":"ltr"},{"str":"opU\u0017p\u001bQO","boundary":[0.5654901960784312,0.3036362373737375,0.6727450980392156,0.30378775252525264],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.53157,0.30364,0.67275,0.30379],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"xD","boundary":[0.5354901960784312,0.3055301767676769,0.5466665882352939,0.30568169191919203],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.53549,0.30553,0.54667,0.30568],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"P","boundary":[0.5576470588235293,0.3055301767676769,0.5654901960784312,0.30568169191919203],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.55765,0.30553,0.56549,0.30568],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.5862744705882351,0.3055301767676769,0.5901960392156861,0.30568169191919203],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.58627,0.30553,0.5902,0.30568],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.6317647058823528,0.3055301767676769,0.6374509803921566,0.30568169191919203],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.63176,0.30553,0.63745,0.30568],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"m\u0003Q\u0002","boundary":[0.48470584313725495,0.3271212121212121,0.5262744705882354,0.32727272727272727],"dir":"ltr"},{"str":"m\u0005yV","boundary":[0.5305881960784314,0.3271212121212121,0.5835293725490196,0.32727272727272727],"dir":"ltr"},{"str":"rR\u0003","boundary":[0.5949019215686274,0.3271212121212121,0.6178430980392157,0.32727272727272727],"dir":"ltr"},{"str":"N","boundary":[0.6301960392156863,0.3271212121212121,0.6413725098039216,0.32727272727272727],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.6550980000000001,0.3271212121212121,0.6654901568627452,0.32727272727272727],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006","boundary":[0.6827450588235294,0.3271212121212121,0.6866666274509803,0.32727272727272727],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.6905881960784312,0.3271212121212121,0.6945097647058822,0.32727272727272727],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.48471,0.32712,0.69451,0.32727],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v\u0003","boundary":[0.48215682352941175,0.3507575,0.4894117647058823,0.3509090151515151],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.48216,0.35076,0.48941,0.35091],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"xW","boundary":[0.45254898039215685,0.3526514393939394,0.47039211764705885,0.3528029545454545],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.474313725490196,0.3526514393939394,0.482156862745098,0.3528029545454545],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45255,0.35265,0.48216,0.3528],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"vw","boundary":[0.44235294117647056,0.3742423484848485,0.464313725490196,0.3743938636363637],"dir":"ltr"},{"str":"UQ","boundary":[0.4766666666666666,0.3742423484848485,0.49372549019607836,0.3743938636363637],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.44235,0.37424,0.49373,0.37439],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"m","boundary":[0.45745096078431385,0.3978786616161616,0.46294115686274523,0.3980301767676767],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45745,0.39788,0.46294,0.39803],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x\u0003r","boundary":[0.4417646862745099,0.399772601010101,0.4574510196078432,0.3999241161616161],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.44176,0.39977,0.45745,0.39992],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"QD","boundary":[0.44098045098039235,0.44689381313131316,0.4511764509803924,0.44704532828282834],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.44098,0.44689,0.45118,0.44705],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.464313725490196,0.3761362878787879,0.4766666666666666,0.37628780303030307],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46431,0.37614,0.47667,0.37629],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"R\u0003","boundary":[0.469215705882353,0.3978786616161616,0.47862747058823535,0.3980301767676767],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46922,0.39788,0.47863,0.39803],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002D","boundary":[0.5217646666666668,0.3290151515151515,0.5305881960784314,0.32916666666666666],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.52176,0.32902,0.53059,0.32917],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"QO","boundary":[0.49568621568627447,0.3507575,0.5092156666666667,0.3509090151515151],"dir":"ltr"},{"str":"\bu","boundary":[0.5156862745098039,0.3507575,0.5292156862745097,0.3509090151515151],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49569,0.35076,0.52922,0.35091],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.49372549019607836,0.3761362878787879,0.4990196078431372,0.37628780303030307],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49373,0.37614,0.49902,0.37629],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.5088234901960784,0.3761362878787879,0.515098,0.37628780303030307],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.50882,0.37614,0.5151,0.37629],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"u\u0003w\u0003","boundary":[0.484901980392157,0.3978786616161616,0.507058843137255,0.3980301767676767],"dir":"ltr"},{"str":"i","boundary":[0.510980411764706,0.3978786616161616,0.5172549215686275,0.3980301767676767],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.4849,0.39788,0.51725,0.39803],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"mO","boundary":[0.4511764901960787,0.44499987373737376,0.4641177450980395,0.44515138888888894],"dir":"ltr"},{"str":"u","boundary":[0.47019613725490217,0.44499987373737376,0.47980401960784336,0.44515138888888894],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006","boundary":[0.483725549019608,0.44499987373737376,0.4876471176470589,0.44515138888888894],"dir":"ltr"},{"str":"k\u0007","boundary":[0.49156864705882364,0.44499987373737376,0.5017647254901962,0.44515138888888894],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45118,0.445,0.50176,0.44515],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005Qw\u0007O","boundary":[0.4127451568627453,0.46848475252525257,0.4486275098039218,0.46863626767676775],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006","boundary":[0.4525490392156864,0.46848475252525257,0.4564706078431373,0.46863626767676775],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41275,0.46848,0.45647,0.46864],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.4486275098039217,0.47037869191919196,0.45254907843137265,0.47053020707070714],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.44863,0.47038,0.45255,0.47053],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.47980398039215705,0.44689381313131316,0.483725549019608,0.44704532828282834],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.4876471176470589,0.44689381313131316,0.4915686862745099,0.44704532828282834],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.4798,0.44689,0.49157,0.44705],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v","boundary":[0.4772549215686276,0.46848475252525257,0.4811764901960785,0.46863626767676775],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.47725,0.46848,0.48118,0.46864],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.5056862941176471,0.399772601010101,0.510980411764706,0.3999241161616161],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.50569,0.39977,0.51098,0.39992],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002yi","boundary":[0.5292156862745097,0.3526514393939394,0.5466666078431371,0.3528029545454545],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.52922,0.35265,0.54667,0.3528],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.5531372156862746,0.3290151515151515,0.5570587843137256,0.32916666666666666],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.55314,0.32902,0.55706,0.32917],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Y\u0003","boundary":[0.5466666274509803,0.3507575,0.5652941568627451,0.3509090151515151],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.54667,0.35076,0.56529,0.35091],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Re","boundary":[0.5835293725490196,0.3290151515151515,0.5949019215686274,0.32916666666666666],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.58353,0.32902,0.5949,0.32917],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005Dav","boundary":[0.5717647058823528,0.3526514393939394,0.5999999999999999,0.3528029545454545],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.57176,0.35265,0.6,0.3528],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.6178430980392157,0.3290151515151515,0.6301960392156863,0.32916666666666666],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.6413725098039216,0.3290151515151515,0.6466666274509804,0.32916666666666666],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.61784,0.32902,0.64667,0.32917],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005B","boundary":[0.665490156862745,0.3290151515151515,0.6827450588235294,0.32916666666666666],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.6866666274509803,0.3290151515151515,0.6905881960784312,0.32916666666666666],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.66549,0.32902,0.69059,0.32917],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Yx","boundary":[0.5999999999999999,0.3507575,0.6337254117647058,0.3509090151515151],"dir":"ltr"},{"str":"v\u0003O","boundary":[0.6525489803921568,0.3507575,0.6672548627450979,0.3509090151515151],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.6735294117647058,0.3507575,0.6796078431372549,0.3509090151515151],"dir":"ltr"},{"str":"t\u0007","boundary":[0.6835294117647058,0.3507575,0.6947058823529411,0.3509090151515151],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.6,0.35076,0.69471,0.35091],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002oW","boundary":[0.6274509803921567,0.3526514393939394,0.6525489607843136,0.3528029545454545],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.62745,0.35265,0.65255,0.3528],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v\u0017\u0010","boundary":[0.5566666274509803,0.3742423484848485,0.5923529019607842,0.3743938636363637],"dir":"ltr"},{"str":"r\u0003","boundary":[0.6045097647058822,0.3742423484848485,0.6123529411764704,0.3743938636363637],"dir":"ltr"},{"str":"\u0011\u0013","boundary":[0.6184313529411763,0.3742423484848485,0.6380392352941175,0.3743938636363637],"dir":"ltr"},{"str":"C","boundary":[0.6441176470588235,0.3742423484848485,0.6586274705882353,0.3743938636363637],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.55667,0.37424,0.65863,0.37439],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C\u0004U","boundary":[0.5249019215686274,0.3761362878787879,0.5566666862745098,0.37628780303030307],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.5249,0.37614,0.55667,0.37629],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"D","boundary":[0.5501960980392158,0.3978786616161616,0.5541176666666667,0.3980301767676767],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.5502,0.39788,0.55412,0.39803],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.5921568235294117,0.3761362878787879,0.6045097647058822,0.37628780303030307],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.59216,0.37614,0.60451,0.37629],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u001c\u0014","boundary":[0.5784313921568629,0.3978786616161616,0.6105882549019609,0.3980301767676767],"dir":"ltr"},{"str":"v\u0003O","boundary":[0.6123529607843139,0.3978786616161616,0.627058843137255,0.3980301767676767],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.6394117843137256,0.3978786616161616,0.64666668627451,0.3980301767676767],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.57843,0.39788,0.64667,0.39803],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"QmW","boundary":[0.5237254705882354,0.399772601010101,0.550196117647059,0.3999241161616161],"dir":"ltr"},{"str":"ut","boundary":[0.5601960588235295,0.399772601010101,0.5784314313725492,0.3999241161616161],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.52373,0.39977,0.57843,0.39992],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"s","boundary":[0.5074510392156865,0.44689381313131316,0.515490254901961,0.44704532828282834],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.5211764901960786,0.44689381313131316,0.5268627647058826,0.44704532828282834],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.50745,0.44689,0.52686,0.44705],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"H","boundary":[0.4850980980392157,0.46848475252525257,0.49627456862745095,0.46863626767676775],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006\u0003","boundary":[0.5068628039215687,0.46848475252525257,0.514117705882353,0.46863626767676775],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.4851,0.46848,0.51412,0.46864],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0007","boundary":[0.461960843137255,0.47037869191919196,0.47725496078431384,0.47053020707070714],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.48117652941176475,0.47037869191919196,0.4850980980392157,0.47053020707070714],"dir":"ltr"},{"str":"u","boundary":[0.49627456862745095,0.47037869191919196,0.5068628039215687,0.47053020707070714],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.5196079019607843,0.47037869191919196,0.5258824117647058,0.47053020707070714],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46196,0.47038,0.52588,0.47053],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"QNu\u0003","boundary":[0.5268628039215688,0.44499987373737376,0.5627451568627453,0.44515138888888894],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.52686,0.445,0.56275,0.44515],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002mt","boundary":[0.5615686470588238,0.44689381313131316,0.582745117647059,0.44704532828282834],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.56157,0.44689,0.58275,0.44705],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"s","boundary":[0.604313705882353,0.399772601010101,0.6123529215686275,0.3999241161616161],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.60431,0.39977,0.61235,0.39992],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.627058843137255,0.399772601010101,0.6394117843137256,0.3999241161616161],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.62706,0.39977,0.63941,0.39992],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0014","boundary":[0.6309803725490197,0.4213635101010101,0.6352940980392158,0.42151502525252527],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.63098,0.42136,0.63529,0.42152],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C","boundary":[0.6352940980392158,0.4232574494949495,0.6505882156862746,0.42340896464646466],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.63529,0.42326,0.65059,0.42341],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002Li","boundary":[0.658627450980392,0.3761362878787879,0.6796078431372548,0.37628780303030307],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.65863,0.37614,0.67961,0.37629],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.6796078431372549,0.3526514393939394,0.6835294117647058,0.3528029545454545],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.67961,0.35265,0.68353,0.3528],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Y","boundary":[0.6796078431372548,0.3742423484848485,0.6949019607843135,0.3743938636363637],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.67961,0.37424,0.6949,0.37439],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"D","boundary":[0.6907843333333334,0.3978786616161616,0.6947059019607844,0.3980301767676767],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.69078,0.39788,0.69471,0.39803],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"u\u0003UL","boundary":[0.652745117647059,0.399772601010101,0.6907843333333334,0.3999241161616161],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.65275,0.39977,0.69078,0.39992],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U\u0003","boundary":[0.6505882156862746,0.4213635101010101,0.6649019411764706,0.42151502525252527],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.6701960588235296,0.4213635101010101,0.6760784117647061,0.42151502525252527],"dir":"ltr"},{"str":"W","boundary":[0.6839215098039217,0.4213635101010101,0.6949019019607845,0.42151502525252527],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.65059,0.42136,0.6949,0.42152],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ywu","boundary":[0.5827451568627453,0.44499987373737376,0.6243137843137256,0.44515138888888894],"dir":"ltr"},{"str":"UwO","boundary":[0.6274510392156865,0.44499987373737376,0.6517647647058825,0.44515138888888894],"dir":"ltr"},{"str":"R\u0003","boundary":[0.6576471176470591,0.44499987373737376,0.6670588823529414,0.44515138888888894],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.58275,0.445,0.66706,0.44515],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002D","boundary":[0.6186275098039218,0.44689381313131316,0.6274510392156865,0.44704532828282834],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.61863,0.44689,0.62745,0.44705],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.676078411764706,0.4232574494949495,0.683921549019608,0.42340896464646466],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.67608,0.42326,0.68392,0.42341],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003","boundary":[0.5350980980392157,0.46848475252525257,0.5437255882352942,0.46863626767676775],"dir":"ltr"},{"str":"Q\u0002","boundary":[0.5370588431372548,0.46848475252525257,0.5686275490196078,0.46863626767676775],"dir":"ltr"},{"str":"m\u0005yV","boundary":[0.5719607843137255,0.4684847222222222,0.6256861960784313,0.4686362373737374],"dir":"ltr"},{"str":"rR\u0003","boundary":[0.6370588235294117,0.4684847222222222,0.6623528627450979,0.4686362373737374],"dir":"ltr"},{"str":"N","boundary":[0.6743136862745097,0.4684847222222222,0.685490156862745,0.4686362373737374],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.5351,0.46848,0.68549,0.46864],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002D","boundary":[0.5631373137254901,0.47037869191919196,0.5719608431372548,0.47053020707070714],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.56314,0.47038,0.57196,0.47053],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"L","boundary":[0.2750980392156863,0.4919695707070707,0.2862745098039216,0.4921210858585859],"dir":"ltr"},{"str":"i\u0005yV","boundary":[0.29019605882352945,0.4919695707070707,0.3445097843137255,0.4921210858585859],"dir":"ltr"},{"str":"rR\u0003","boundary":[0.35588233333333336,0.4919695707070707,0.380392137254902,0.4921210858585859],"dir":"ltr"},{"str":"r","boundary":[0.39254900000000004,0.4919695707070707,0.3970588039215686,0.4921210858585859],"dir":"ltr"},{"str":"N","boundary":[0.40098037254901964,0.4919695707070707,0.4121568431372549,0.4921210858585859],"dir":"ltr"},{"str":"\u001c","boundary":[0.4227450980392157,0.4919695707070707,0.4380392156862746,0.4921210858585859],"dir":"ltr"},{"str":"L\u0002","boundary":[0.44196078431372554,0.4919695707070707,0.47784313725490196,0.4921210858585859],"dir":"ltr"},{"str":"m","boundary":[0.48156862745098034,0.4919695707070707,0.48705882352941177,0.4921210858585859],"dir":"ltr"},{"str":"m","boundary":[0.49843137254901954,0.4919695707070707,0.503921568627451,0.4921210858585859],"dir":"ltr"},{"str":"sQ\u0003w","boundary":[0.5090195686274509,0.4919695707070707,0.5317646666666667,0.4921210858585859],"dir":"ltr"},{"str":"t\u0003","boundary":[0.5445097647058823,0.4919695707070707,0.555098,0.4921210858585859],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.5603921176470588,0.4919695707070707,0.5662744705882353,0.4921210858585859],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.2751,0.49197,0.56627,0.49212],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"V","boundary":[0.2566666470588235,0.4938635101010101,0.27509801960784314,0.4940150252525253],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.2862744901960785,0.4938635101010101,0.29019605882352945,0.4940150252525253],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.25667,0.49386,0.2902,0.49402],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.2523529215686275,0.5156059343434343,0.26372547058823537,0.5157574494949495],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.25235,0.51561,0.26373,0.51576],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C","boundary":[0.26372547058823537,0.5174998737373737,0.27901958823529416,0.5176513888888888],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.26373,0.5175,0.27902,0.51765],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.31411762745098043,0.4938635101010101,0.3180391960784314,0.4940150252525253],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.31412,0.49386,0.31804,0.49402],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Re","boundary":[0.3445097843137255,0.4938635101010101,0.35588233333333336,0.4940150252525253],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34451,0.49386,0.35588,0.49402],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U\u0003","boundary":[0.27901958823529416,0.5156059343434343,0.2933333137254902,0.5157574494949495],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.29882352941176477,0.5156059343434343,0.3047058823529412,0.5157574494949495],"dir":"ltr"},{"str":"Wh","boundary":[0.3125490000000001,0.5156059343434343,0.3490195490196079,0.5157574494949495],"dir":"ltr"},{"str":"\u001b","boundary":[0.3488235098039216,0.5156059343434343,0.35921566666666677,0.5157574494949495],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.27902,0.51561,0.35922,0.51576],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.3047058627450981,0.5174998737373737,0.3125490000000001,0.5176513888888888],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.30471,0.5175,0.31255,0.51765],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t\bO\u0006R","boundary":[0.23078433333333315,0.5627272424242423,0.27294123529411746,0.5628787575757576],"dir":"ltr"},{"str":"C","boundary":[0.2743137450980391,0.5627272424242423,0.29156866666666653,0.5628787575757576],"dir":"ltr"},{"str":"LR","boundary":[0.3003921764705881,0.5627272424242423,0.31764707843137235,0.5628787575757576],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.23078,0.56273,0.31765,0.56288],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v","boundary":[0.24588237254901935,0.5862120909090909,0.24980394117647034,0.586363606060606],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.24588,0.58621,0.2498,0.58636],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.25352943137254885,0.5646211818181818,0.2574509999999998,0.5647726969696969],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.25353,0.56462,0.25745,0.56477],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002t","boundary":[0.28882354901960766,0.5646211818181818,0.30039221568627433,0.5647726969696969],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.28882,0.56462,0.30039,0.56477],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"m","boundary":[0.2611764901960782,0.5862120909090909,0.2666666862745096,0.586363606060606],"dir":"ltr"},{"str":"tR\u0003","boundary":[0.27196080392156846,0.5862120909090909,0.3003921764705881,0.586363606060606],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.26118,0.58621,0.30039,0.58636],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"QW","boundary":[0.22901962745098015,0.5881060303030303,0.24588237254901935,0.5882575454545454],"dir":"ltr"},{"str":"R","boundary":[0.25588237254901935,0.5881060303030303,0.2611764901960782,0.5882575454545454],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.2666666862745096,0.5881060303030303,0.27196080392156846,0.5882575454545454],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22902,0.58811,0.27196,0.58826],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0014","boundary":[0.2296078431372549,0.6098483585858586,0.23392156862745098,0.6099998737373737],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22961,0.60985,0.23392,0.61],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006","boundary":[0.24196078431372547,0.6098483585858586,0.24588235294117644,0.6099998737373737],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.24196,0.60985,0.24588,0.61],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v","boundary":[0.25745098039215686,0.6098483585858586,0.2613725490196079,0.6099998737373737],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.25745,0.60985,0.26137,0.61],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.27372549019607845,0.6098483585858586,0.28098039215686277,0.6099998737373737],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.27373,0.60985,0.28098,0.61],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.3435293921568628,0.5174998737373737,0.3488235098039216,0.5176513888888888],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34353,0.5175,0.34882,0.51765],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ptL","boundary":[0.3217647254901959,0.5646211818181818,0.3511764901960783,0.5647726969696969],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32176,0.56462,0.35118,0.56477],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.36470586274509814,0.5174998737373737,0.369999980392157,0.5176513888888888],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36471,0.5175,0.37,0.51765],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.3801960588235294,0.4938635101010101,0.39254900000000004,0.4940150252525253],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.3970588039215686,0.4938635101010101,0.40098037254901964,0.4940150252525253],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3802,0.49386,0.40098,0.49402],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.37941174509803927,0.5174998737373737,0.3833333137254903,0.5176513888888888],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37941,0.5175,0.38333,0.51765],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.4174509803921569,0.4938635101010101,0.4227450980392157,0.4940150252525253],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41745,0.49386,0.42275,0.49402],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.4380391764705883,0.4938635101010101,0.44196074509803923,0.4940150252525253],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43804,0.49386,0.44196,0.49402],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.3833333333333334,0.5156059343434343,0.39058823529411774,0.5157574494949495],"dir":"ltr"},{"str":"ow","boundary":[0.3945098039215687,0.5156059343434343,0.4172549019607844,0.5157574494949495],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006","boundary":[0.42941172549019613,0.5156059343434343,0.43333329411764704,0.5157574494949495],"dir":"ltr"},{"str":"v","boundary":[0.44490196078431365,0.5156059343434343,0.4488235294117646,0.5157574494949495],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38333,0.51561,0.44882,0.51576],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.39058823529411774,0.5174998737373737,0.3945098039215687,0.5176513888888888],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39059,0.5175,0.39451,0.51765],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.41705878431372556,0.5174998737373737,0.42941172549019613,0.5176513888888888],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002t","boundary":[0.4333333333333333,0.5174998737373737,0.44490196078431365,0.5176513888888888],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006","boundary":[0.454313725490196,0.5174998737373737,0.46196078431372545,0.5176513888888888],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41706,0.5175,0.46196,0.51765],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Dwu\u0003w\u0003i\u0005","boundary":[0.3511764901960783,0.5627272424242423,0.42235299999999987,0.5628787575757576],"dir":"ltr"},{"str":"Y","boundary":[0.42901964705882334,0.5627272424242423,0.4443137647058822,0.5628787575757576],"dir":"ltr"},{"str":"L","boundary":[0.44999999999999984,0.5627272424242423,0.46117647058823513,0.5628787575757576],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35118,0.56273,0.46118,0.56288],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.390000019607843,0.5646211818181818,0.3952941372549018,0.5647726969696969],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39,0.56462,0.39529,0.56477],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"xr","boundary":[0.41823529411764687,0.5646211818181818,0.4290196078431371,0.5647726969696969],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41824,0.56462,0.42902,0.56477],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"J","boundary":[0.32098043137254884,0.5862120909090909,0.3321569019607841,0.586363606060606],"dir":"ltr"},{"str":"y","boundary":[0.34019609803921547,0.5862120909090909,0.3490196274509802,0.586363606060606],"dir":"ltr"},{"str":"\u0014sQ\u0003","boundary":[0.35490198039215665,0.5862120909090909,0.37607845098039194,0.586363606060606],"dir":"ltr"},{"str":"oT","boundary":[0.38039217647058804,0.5862120909090909,0.4035294705882351,0.586363606060606],"dir":"ltr"},{"str":"U","boundary":[0.4123529803921566,0.5862120909090909,0.42333337254901937,0.586363606060606],"dir":"ltr"},{"str":"v","boundary":[0.4356863137254899,0.5862120909090909,0.43960788235294085,0.586363606060606],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32098,0.58621,0.43961,0.58636],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"u\u0003v","boundary":[0.3005882549019606,0.5881060303030303,0.32098047058823514,0.5882575454545454],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.30059,0.58811,0.32098,0.58826],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"s","boundary":[0.23392156862745098,0.6117422979797981,0.24196078431372547,0.6118938131313132],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002t","boundary":[0.24588235294117644,0.6117422979797981,0.25745098039215686,0.6118938131313132],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005","boundary":[0.2613725490196079,0.6117422979797981,0.27372549019607845,0.6118938131313132],"dir":"ltr"},{"str":"QmW","boundary":[0.2862745098039216,0.6117422979797981,0.3127450980392157,0.6118938131313132],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.23392,0.61174,0.31275,0.61189],"dir":"ltr","type"