اژدها در اساطیر ایران اژدها در اساطیر ایران

توضیحات

نویسنده تصور گذشتگان را درباره اسطوره مرگ آفرین اژدها در اختیار خوانندگان قرار می‎دهد تا بدین وسیله از سویی برای ایشان راهی به تفکرات اساطیری بگشاید و از سوی دیگر در جهان پر اضطراب امروزی که از هر سو اژدهایی در کار انهدامی است خوانندگان را در وحشت گذشتگان از اژدهایان و انهدام ایشان شریک سازد و هراس بی‌آغاز و انجام انسان را که به مرزی زمانی و مکانی محصور نمی‌شود بنمایاند.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919

{"toc":null,"pages_count":324,"version":"ocr.1.2.2","dir":"ltr","state":"converting","token":"b39cdad6dda4f4b3","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/b39cdad6dda4f4b3/pages/IKsDfjIGZVOhjFnU-sec.webp","jpeg":"/storage/books/b39cdad6dda4f4b3/pages/wUYFUhtpbpixUQqj.jpg","blurred":"/storage/books/b39cdad6dda4f4b3/pages/vHkNFdaXnRrNruTP.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/b39cdad6dda4f4b3/pages/lJqUaHNKfoImwuJZ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/b39cdad6dda4f4b3/pages/KVqFBPwYvZInuPdw.jpg","blurred":"/storage/books/b39cdad6dda4f4b3/pages/vNQCTNHgtKTZCzqY.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.0002964847077946653,0.00023190134649093334,0.9986410631608071,0.9993092319867114]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18918919563293457,"y":0.17582418024539948},{"x":0.2494802474975586,"y":0.17582418024539948},{"x":0.2494802474975586,"y":0.1895604431629181},{"x":0.18918919563293457,"y":0.1895604431629181}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"دازشنیاز","boundary":[0.18918919563293457,0.17582418024539948,0.2494802474975586,0.1895604431629181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2432432472705841,"y":0.19505494832992554},{"x":0.29729729890823364,"y":0.19505494832992554},{"x":0.29729729890823364,"y":0.20879121124744415},{"x":0.2432432472705841,"y":0.20879121124744415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.2432432472705841,0.19505494832992554,0.29729729890823364,0.20879121124744415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18918919563293457,"y":0.19505494832992554},{"x":0.23700623214244843,"y":0.19505494832992554},{"x":0.23700623214244843,"y":0.20879121124744415},{"x":0.18918919563293457,"y":0.20879121124744415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.18918919563293457,0.19505494832992554,0.23700623214244843,0.20879121124744415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.19505494832992554},{"x":0.1829521805047989,"y":0.19505494832992554},{"x":0.1829521805047989,"y":0.20879121124744415},{"x":0.147609144449234,"y":0.20879121124744415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.147609144449234,0.19505494832992554,0.1829521805047989,0.20879121124744415]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.17582418024539948},{"x":0.29729729890823364,"y":0.17445054650306702},{"x":0.29729729890823364,"y":0.20879121124744415},{"x":0.147609144449234,"y":0.21016483008861542}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.142609144449234,0.16882418024539947,0.30229729890823365,0.21579121124744416],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20374220609664917,"y":0.21703296899795532},{"x":0.23284822702407837,"y":0.21703296899795532},{"x":0.23284822702407837,"y":0.22802197933197021},{"x":0.20374220609664917,"y":0.22802197933197021}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۲","boundary":[0.20374220609664917,0.21703296899795532,0.23284822702407837,0.22802197933197021]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20374220609664917,"y":0.21703296899795532},{"x":0.23284822702407837,"y":0.21703296899795532},{"x":0.23284822702407837,"y":0.22802197933197021},{"x":0.20374220609664917,"y":0.22802197933197021}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.19874220609664917,0.21003296899795532,0.23784822702407837,0.23502197933197022],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717255473136902,"y":0.4038461446762085},{"x":0.6507276296615601,"y":0.4038461446762085},{"x":0.6486486196517944,"y":0.4354395568370819},{"x":0.5717255473136902,"y":0.43406593799591064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اژدها","boundary":[0.5717255473136902,0.4038461446762085,0.6486486196517944,0.4354395568370819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5280665159225464,"y":0.4038461446762085},{"x":0.5613305568695068,"y":0.4038461446762085},{"x":0.5613305568695068,"y":0.43406593799591064},{"x":0.5280665159225464,"y":0.43406593799591064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5280665159225464,0.4038461446762085,0.5613305568695068,0.43406593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4199584126472473,"y":0.40247252583503723},{"x":0.5155925154685974,"y":0.4038461446762085},{"x":0.5135135054588318,"y":0.43406593799591064},{"x":0.4199584126472473,"y":0.43406593799591064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اساطیر","boundary":[0.4199584126472473,0.40247252583503723,0.5135135054588318,0.43406593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3305613398551941,"y":0.40247252583503723},{"x":0.40748441219329834,"y":0.40247252583503723},{"x":0.4054054021835327,"y":0.43406593799591064},{"x":0.3305613398551941,"y":0.4326923191547394}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.3305613398551941,0.40247252583503723,0.4054054021835327,0.43406593799591064]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3305613398551941,"y":0.40247252583503723},{"x":0.6507276296615601,"y":0.4038461446762085},{"x":0.6486486196517944,"y":0.4354395568370819},{"x":0.3305613398551941,"y":0.43406593799591064}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3255613398551941,0.3954725258350372,0.6536486196517944,0.4424395568370819],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.47390109300613403},{"x":0.632016658782959,"y":0.47390109300613403},{"x":0.632016658782959,"y":0.4958791136741638},{"x":0.5841996073722839,"y":0.4958791136741638}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5841996073722839,0.47390109300613403,0.632016658782959,0.4958791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5093554854393005,"y":0.47390109300613403},{"x":0.5758835673332214,"y":0.47390109300613403},{"x":0.5758835673332214,"y":0.4958791136741638},{"x":0.5093554854393005,"y":0.4958791136741638}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منصور","boundary":[0.5093554854393005,0.47390109300613403,0.5758835673332214,0.4958791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261954128742218,"y":0.47252747416496277},{"x":0.5010395050048828,"y":0.47390109300613403},{"x":0.5010395050048828,"y":0.4958791136741638},{"x":0.4261954128742218,"y":0.4958791136741638}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رستگار","boundary":[0.4261954128742218,0.47252747416496277,0.5010395050048828,0.4958791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34927234053611755,"y":0.47252747416496277},{"x":0.41580042243003845,"y":0.47390109300613403},{"x":0.41580042243003845,"y":0.4958791136741638},{"x":0.34927234053611755,"y":0.49450549483299255}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فسایی","boundary":[0.34927234053611755,0.47252747416496277,0.41580042243003845,0.4958791136741638]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34927234053611755,"y":0.47252747416496277},{"x":0.632016658782959,"y":0.47390109300613403},{"x":0.632016658782959,"y":0.4958791136741638},{"x":0.34927234053611755,"y":0.49450549483299255}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.34427234053611755,0.46552747416496276,0.637016658782959,0.5028791136741638],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/b39cdad6dda4f4b3/pages/hrqDdEdtrDoPKzcd-sec.webp","jpeg":"/storage/books/b39cdad6dda4f4b3/pages/HgpbooPEZjcBRYds.jpg","blurred":"/storage/books/b39cdad6dda4f4b3/pages/EOnRZNpwExjQYCFc.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.00030512920908025795,0.0001771827065027677,0.9981958713600888,0.9988639355105359]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.1359890103340149},{"x":0.8419958353042603,"y":0.13873626291751862},{"x":0.8399168252944946,"y":0.15247252583503723},{"x":0.7837837934494019,"y":0.1497252732515335}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.7858628034591675,0.1359890103340149,0.8399168252944946,0.15247252583503723]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.1359890103340149},{"x":0.8419958353042603,"y":0.13873626291751862},{"x":0.8399168252944946,"y":0.15247252583503723},{"x":0.7837837934494019,"y":0.1497252732515335}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7808628034591675,0.1289890103340149,0.8449168252944946,0.15947252583503724],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.13873626291751862},{"x":0.6403326392173767,"y":0.13873626291751862},{"x":0.6403326392173767,"y":0.15247252583503723},{"x":0.6382536292076111,"y":0.15247252583503723}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6382536292076111,0.13873626291751862,0.6403326392173767,0.15247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5883575677871704,"y":0.13873626291751862},{"x":0.6299376487731934,"y":0.13873626291751862},{"x":0.6299376487731934,"y":0.15247252583503723},{"x":0.5883575677871704,"y":0.15247252583503723}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رستگار","boundary":[0.5883575677871704,0.13873626291751862,0.6299376487731934,0.15247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.13873626291751862},{"x":0.5821205973625183,"y":0.13873626291751862},{"x":0.5821205973625183,"y":0.15247252583503723},{"x":0.5509355664253235,"y":0.15247252583503723}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"فسائی","boundary":[0.5509355664253235,0.13873626291751862,0.5821205973625183,0.15247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.13873626291751862},{"x":0.5446985363960266,"y":0.13873626291751862},{"x":0.5446985363960266,"y":0.15247252583503723},{"x":0.5405405163764954,"y":0.15247252583503723}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5405405163764954,0.13873626291751862,0.5446985363960266,0.15247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.13873626291751862},{"x":0.5343035459518433,"y":0.13873626291751862},{"x":0.5343035459518433,"y":0.15247252583503723},{"x":0.4989604949951172,"y":0.15247252583503723}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منصور","boundary":[0.4989604949951172,0.13873626291751862,0.5343035459518433,0.15247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.13873626291751862},{"x":0.4948025047779083,"y":0.13873626291751862},{"x":0.4948025047779083,"y":0.15247252583503723},{"x":0.4906444847583771,"y":0.15247252583503723}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4906444847583771,0.13873626291751862,0.4948025047779083,0.15247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4490644633769989,"y":0.13873626291751862},{"x":0.4844074845314026,"y":0.13873626291751862},{"x":0.4844074845314026,"y":0.15247252583503723},{"x":0.4490644633769989,"y":0.15247252583503723}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱۳۱۷","boundary":[0.4490644633769989,0.13873626291751862,0.4844074845314026,0.15247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4324324429035187,"y":0.13873626291751862},{"x":0.43866944313049316,"y":0.13873626291751862},{"x":0.43866944313049316,"y":0.15247252583503723},{"x":0.4324324429035187,"y":0.15247252583503723}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.4324324429035187,0.13873626291751862,0.43866944313049316,0.15247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.15796703100204468},{"x":0.6403326392173767,"y":0.15796703100204468},{"x":0.6403326392173767,"y":0.17582418024539948},{"x":0.6382536292076111,"y":0.17582418024539948}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6382536292076111,0.15796703100204468,0.6403326392173767,0.17582418024539948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.15796703100204468},{"x":0.6299376487731934,"y":0.15796703100204468},{"x":0.6299376487731934,"y":0.17582418024539948},{"x":0.6008316278457642,"y":0.17582418024539948}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اژدها","boundary":[0.6008316278457642,0.15796703100204468,0.6299376487731934,0.17582418024539948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800415873527527,"y":0.15796703100204468},{"x":0.5945945978164673,"y":0.15796703100204468},{"x":0.5945945978164673,"y":0.17582418024539948},{"x":0.5800415873527527,"y":0.17582418024539948}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5800415873527527,0.15796703100204468,0.5945945978164673,0.17582418024539948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343035459518433,"y":0.15796703100204468},{"x":0.5738045573234558,"y":0.15796703100204468},{"x":0.5738045573234558,"y":0.17582418024539948},{"x":0.5343035459518433,"y":0.17582418024539948}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اساطیر","boundary":[0.5343035459518433,0.15796703100204468,0.5738045573234558,0.17582418024539948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.15796703100204468},{"x":0.5259875059127808,"y":0.15796703100204468},{"x":0.5259875059127808,"y":0.17582418024539948},{"x":0.4989604949951172,"y":0.17582418024539948}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.4989604949951172,0.15796703100204468,0.5259875059127808,0.17582418024539948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4636174738407135,"y":0.15796703100204468},{"x":0.48856547474861145,"y":0.15796703100204468},{"x":0.48856547474861145,"y":0.17582418024539948},{"x":0.4636174738407135,"y":0.17582418024539948}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.4636174738407135,0.15796703100204468,0.48856547474861145,0.17582418024539948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3908523917198181,"y":0.15796703100204468},{"x":0.45322245359420776,"y":0.15796703100204468},{"x":0.45322245359420776,"y":0.17582418024539948},{"x":0.3908523917198181,"y":0.17582418024539948}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"الکترونیکی","boundary":[0.3908523917198181,0.15796703100204468,0.45322245359420776,0.17582418024539948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38461539149284363,"y":0.15796703100204468},{"x":0.3887733817100525,"y":0.15796703100204468},{"x":0.3887733817100525,"y":0.17582418024539948},{"x":0.38461539149284363,"y":0.17582418024539948}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.38461539149284363,0.15796703100204468,0.3887733817100525,0.17582418024539948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513513505458832,"y":0.15796703100204468},{"x":0.3762993812561035,"y":0.15796703100204468},{"x":0.3762993812561035,"y":0.17582418024539948},{"x":0.3513513505458832,"y":0.17582418024539948}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.3513513505458832,0.15796703100204468,0.3762993812561035,0.17582418024539948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3388773500919342,"y":0.15796703100204468},{"x":0.34303534030914307,"y":0.15796703100204468},{"x":0.34303534030914307,"y":0.17582418024539948},{"x":0.3388773500919342,"y":0.17582418024539948}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"]","boundary":[0.3388773500919342,0.15796703100204468,0.34303534030914307,0.17582418024539948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33471933007240295,"y":0.15796703100204468},{"x":0.3388773500919342,"y":0.15796703100204468},{"x":0.3388773500919342,"y":0.17582418024539948},{"x":0.33471933007240295,"y":0.17582418024539948}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.33471933007240295,0.15796703100204468,0.3388773500919342,0.17582418024539948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28898128867149353,"y":0.15796703100204468},{"x":0.32848232984542847,"y":0.15796703100204468},{"x":0.32848232984542847,"y":0.17582418024539948},{"x":0.28898128867149353,"y":0.17582418024539948}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منصور","boundary":[0.28898128867149353,0.15796703100204468,0.32848232984542847,0.17582418024539948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24532224237918854,"y":0.15796703100204468},{"x":0.28482329845428467,"y":0.15796703100204468},{"x":0.28482329845428467,"y":0.17582418024539948},{"x":0.24532224237918854,"y":0.17582418024539948}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"رستگار","boundary":[0.24532224237918854,0.15796703100204468,0.28482329845428467,0.17582418024539948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2058212012052536,"y":0.15796703100204468},{"x":0.24116423726081848,"y":0.15796703100204468},{"x":0.24116423726081848,"y":0.17582418024539948},{"x":0.2058212012052536,"y":0.17582418024539948}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"فسایی","boundary":[0.2058212012052536,0.15796703100204468,0.24116423726081848,0.17582418024539948]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2058212012052536,"y":0.13873626291751862},{"x":0.6403326392173767,"y":0.13873626291751862},{"x":0.6403326392173767,"y":0.17582418024539948},{"x":0.2058212012052536,"y":0.17582418024539948}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.2008212012052536,0.1317362629175186,0.6453326392173767,0.18282418024539948],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.1607142835855484},{"x":0.8419958353042603,"y":0.1607142835855484},{"x":0.8419958353042603,"y":0.17582418024539948},{"x":0.8087317943572998,"y":0.17445054650306702}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.8087317943572998,0.1607142835855484,0.8419958353042603,0.17582418024539948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.15934066474437714},{"x":0.8024948239326477,"y":0.15934066474437714},{"x":0.8024948239326477,"y":0.17445054650306702},{"x":0.7962577939033508,"y":0.17445054650306702}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7962577939033508,0.15934066474437714,0.8024948239326477,0.17445054650306702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.15934066474437714},{"x":0.790020763874054,"y":0.15934066474437714},{"x":0.790020763874054,"y":0.17445054650306702},{"x":0.7754677534103394,"y":0.17445054650306702}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.7754677534103394,0.15934066474437714,0.790020763874054,0.17445054650306702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.15934066474437714},{"x":0.7692307829856873,"y":0.15934066474437714},{"x":0.7671517729759216,"y":0.17445054650306702},{"x":0.7214137315750122,"y":0.17445054650306702}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.7234927415847778,0.15934066474437714,0.7671517729759216,0.17445054650306702]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.18406593799591064},{"x":0.8419958353042603,"y":0.18406593799591064},{"x":0.8419958353042603,"y":0.1964285671710968},{"x":0.8087317943572998,"y":0.1964285671710968}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"شابک","boundary":[0.8087317943572998,0.18406593799591064,0.8419958353042603,0.1964285671710968]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.800000011920929}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.15934066474437714},{"x":0.8419958353042603,"y":0.1607142835855484},{"x":0.8419958353042603,"y":0.1964285671710968},{"x":0.7214137315750122,"y":0.19505494832992554}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7184927415847778,0.15234066474437713,0.8469958353042603,0.2034285671710968],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.18406593799591064},{"x":0.6278586387634277,"y":0.18406593799591064},{"x":0.6278586387634277,"y":0.19505494832992554},{"x":0.5072765350341797,"y":0.19505494832992554}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۷۸۹۶۴۴۶۲۱۳۱۴","boundary":[0.5072765350341797,0.18406593799591064,0.6278586387634277,0.19505494832992554]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.18406593799591064},{"x":0.6403326392173767,"y":0.18406593799591064},{"x":0.6403326392173767,"y":0.19505494832992554},{"x":0.6382536292076111,"y":0.19505494832992554}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":":","boundary":[0.6382536292076111,0.18406593799591064,0.6403326392173767,0.19505494832992554]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.18406593799591064},{"x":0.6403326392173767,"y":0.18406593799591064},{"x":0.6403326392173767,"y":0.19505494832992554},{"x":0.5072765350341797,"y":0.19505494832992554}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.5022765350341797,0.17706593799591064,0.6453326392173767,0.20205494832992554],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7879418134689331,"y":0.2074175775051117},{"x":0.8419958353042603,"y":0.20467032492160797},{"x":0.8419958353042603,"y":0.21703296899795532},{"x":0.790020763874054,"y":0.2184065878391266}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7879418134689331,0.2074175775051117,0.8419958353042603,0.21703296899795532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.20879121124744415},{"x":0.777546763420105,"y":0.2074175775051117},{"x":0.777546763420105,"y":0.2184065878391266},{"x":0.7546777725219727,"y":0.21978022158145905}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7546777725219727,0.20879121124744415,0.777546763420105,0.2184065878391266]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.20879121124744415},{"x":0.8419958353042603,"y":0.20467032492160797},{"x":0.8419958353042603,"y":0.21703296899795532},{"x":0.7546777725219727,"y":0.2211538404226303}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7496777725219727,0.20179121124744415,0.8469958353042603,0.22403296899795533],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5883575677871704,"y":0.21153846383094788},{"x":0.590436577796936,"y":0.21153846383094788},{"x":0.590436577796936,"y":0.21565933525562286},{"x":0.5883575677871704,"y":0.21565933525562286}]},"confidence":0.7300000190734863,"str":":","boundary":[0.5883575677871704,0.21153846383094788,0.590436577796936,0.21565933525562286]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5883575677871704,"y":0.21153846383094788},{"x":0.590436577796936,"y":0.21153846383094788},{"x":0.590436577796936,"y":0.21565933525562286},{"x":0.5883575677871704,"y":0.21565933525562286}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.5833575677871704,0.20453846383094787,0.595436577796936,0.22265933525562287],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.22802197933197021},{"x":0.8419958353042603,"y":0.22664834558963776},{"x":0.8419958353042603,"y":0.24038460850715637},{"x":0.7837837934494019,"y":0.24175824224948883}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7817047834396362,0.22802197933197021,0.8419958353042603,0.24038460850715637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.22939559817314148},{"x":0.7754677534103394,"y":0.22802197933197021},{"x":0.7754677534103394,"y":0.24175824224948883},{"x":0.7338877320289612,"y":0.2431318610906601}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.7318087220191956,0.22939559817314148,0.7754677534103394,0.24175824224948883]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.22939559817314148},{"x":0.8419958353042603,"y":0.22664834558963776},{"x":0.8419958353042603,"y":0.24038460850715637},{"x":0.7338877320289612,"y":0.2431318610906601}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7268087220191956,0.22239559817314147,0.8469958353042603,0.24738460850715638],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.20604395866394043},{"x":0.6403326392173767,"y":0.20604395866394043},{"x":0.6403326392173767,"y":0.2211538404226303},{"x":0.6382536292076111,"y":0.2211538404226303}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6382536292076111,0.20604395866394043,0.6403326392173767,0.2211538404226303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987526178359985,"y":0.20604395866394043},{"x":0.6299376487731934,"y":0.20604395866394043},{"x":0.6299376487731934,"y":0.2211538404226303},{"x":0.5987526178359985,"y":0.2211538404226303}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.5987526178359985,0.20604395866394043,0.6299376487731934,0.2211538404226303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5883575677871704,"y":0.20604395866394043},{"x":0.590436577796936,"y":0.20604395866394043},{"x":0.590436577796936,"y":0.2211538404226303},{"x":0.5883575677871704,"y":0.2211538404226303}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5883575677871704,0.20604395866394043,0.590436577796936,0.2211538404226303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5384615659713745,"y":0.20604395866394043},{"x":0.5821205973625183,"y":0.20604395866394043},{"x":0.5821205973625183,"y":0.2211538404226303},{"x":0.5384615659713745,"y":0.2211538404226303}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5384615659713745,0.20604395866394043,0.5821205973625183,0.2211538404226303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.20604395866394043},{"x":0.530145525932312,"y":0.20604395866394043},{"x":0.530145525932312,"y":0.2211538404226303},{"x":0.4989604949951172,"y":0.2211538404226303}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.4989604949951172,0.20604395866394043,0.530145525932312,0.2211538404226303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856547474861145,"y":0.20604395866394043},{"x":0.4906444847583771,"y":0.20604395866394043},{"x":0.4906444847583771,"y":0.21978022158145905},{"x":0.48856547474861145,"y":0.21978022158145905}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.48856547474861145,0.20604395866394043,0.4906444847583771,0.21978022158145905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45322245359420776,"y":0.20604395866394043},{"x":0.48232847452163696,"y":0.20604395866394043},{"x":0.48232847452163696,"y":0.21978022158145905},{"x":0.45322245359420776,"y":0.21978022158145905}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.45322245359420776,0.20604395866394043,0.48232847452163696,0.21978022158145905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261954128742218,"y":0.20604395866394043},{"x":0.4469854533672333,"y":0.20604395866394043},{"x":0.4469854533672333,"y":0.21978022158145905},{"x":0.4261954128742218,"y":0.21978022158145905}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.4261954128742218,0.20604395866394043,0.4469854533672333,0.21978022158145905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42203742265701294,"y":0.20604395866394043},{"x":0.4261954128742218,"y":0.20604395866394043},{"x":0.4261954128742218,"y":0.21978022158145905},{"x":0.42203742265701294,"y":0.21978022158145905}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.42203742265701294,0.20604395866394043,0.4261954128742218,0.21978022158145905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37837839126586914,"y":0.20604395866394043},{"x":0.4116424024105072,"y":0.20604395866394043},{"x":0.4116424024105072,"y":0.21978022158145905},{"x":0.37837839126586914,"y":0.21978022158145905}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۴۰۰","boundary":[0.37837839126586914,0.20604395866394043,0.4116424024105072,0.21978022158145905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3742203712463379,"y":0.20604395866394043},{"x":0.3762993812561035,"y":0.20604395866394043},{"x":0.3762993812561035,"y":0.21978022158145905},{"x":0.3742203712463379,"y":0.21978022158145905}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3742203712463379,0.20604395866394043,0.3762993812561035,0.21978022158145905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.23076923191547394},{"x":0.6403326392173767,"y":0.23076923191547394},{"x":0.6403326392173767,"y":0.2431318610906601},{"x":0.6382536292076111,"y":0.2431318610906601}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6382536292076111,0.23076923191547394,0.6403326392173767,0.2431318610906601]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6237006187438965,"y":0.23076923191547394},{"x":0.6278586387634277,"y":0.23076923191547394},{"x":0.6278586387634277,"y":0.2431318610906601},{"x":0.6237006187438965,"y":0.2431318610906601}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.6237006187438965,0.23076923191547394,0.6278586387634277,0.2431318610906601]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5883575677871704,"y":0.23076923191547394},{"x":0.6153846383094788,"y":0.23076923191547394},{"x":0.6153846383094788,"y":0.2431318610906601},{"x":0.5883575677871704,"y":0.2431318610906601}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"منبع","boundary":[0.5883575677871704,0.23076923191547394,0.6153846383094788,0.2431318610906601]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5467775464057922,"y":0.22939559817314148},{"x":0.5821205973625183,"y":0.22939559817314148},{"x":0.5821205973625183,"y":0.2431318610906601},{"x":0.5467775464057922,"y":0.2431318610906601}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"برخط","boundary":[0.5467775464057922,0.22939559817314148,0.5821205973625183,0.2431318610906601]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.22939559817314148},{"x":0.5446985363960266,"y":0.22939559817314148},{"x":0.5446985363960266,"y":0.2431318610906601},{"x":0.5405405163764954,"y":0.2431318610906601}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5405405163764954,0.22939559817314148,0.5446985363960266,0.2431318610906601]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.22939559817314148},{"x":0.5384615659713745,"y":0.22939559817314148},{"x":0.5384615659713745,"y":0.2431318610906601},{"x":0.5072765350341797,"y":0.2431318610906601}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۳۲۴","boundary":[0.5072765350341797,0.22939559817314148,0.5384615659713745,0.2431318610906601]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010395050048828,"y":0.22939559817314148},{"x":0.5072765350341797,"y":0.22939559817314148},{"x":0.5072765350341797,"y":0.2431318610906601},{"x":0.5010395050048828,"y":0.2431318610906601}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.5010395050048828,0.22939559817314148,0.5072765350341797,0.2431318610906601]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4864864945411682,"y":0.22939559817314148},{"x":0.4927234947681427,"y":0.22939559817314148},{"x":0.4927234947681427,"y":0.2431318610906601},{"x":0.4864864945411682,"y":0.2431318610906601}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4864864945411682,0.22939559817314148,0.4927234947681427,0.2431318610906601]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48232847452163696,"y":0.22939559817314148},{"x":0.48856547474861145,"y":0.22939559817314148},{"x":0.48856547474861145,"y":0.2431318610906601},{"x":0.48232847452163696,"y":0.2431318610906601}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.48232847452163696,0.22939559817314148,0.48856547474861145,0.2431318610906601]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4760914742946625,"y":0.22939559817314148},{"x":0.48232847452163696,"y":0.22939559817314148},{"x":0.48232847452163696,"y":0.2431318610906601},{"x":0.4760914742946625,"y":0.2431318610906601}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4760914742946625,0.22939559817314148,0.48232847452163696,0.2431318610906601]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.2527472674846649},{"x":0.6403326392173767,"y":0.2527472674846649},{"x":0.6403326392173767,"y":0.2651098966598511},{"x":0.6382536292076111,"y":0.2651098966598511}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6382536292076111,0.2527472674846649,0.6403326392173767,0.2651098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091476082801819,"y":0.2527472674846649},{"x":0.6299376487731934,"y":0.2527472674846649},{"x":0.6299376487731934,"y":0.2651098966598511},{"x":0.6091476082801819,"y":0.2651098966598511}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.6091476082801819,0.2527472674846649,0.6299376487731934,0.2651098966598511]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3742203712463379,"y":0.20467032492160797},{"x":0.6403326392173767,"y":0.20604395866394043},{"x":0.6403326392173767,"y":0.2651098966598511},{"x":0.3742203712463379,"y":0.2637362778186798}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.3692203712463379,0.19767032492160796,0.6453326392173767,0.2721098966598511],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.2527472674846649},{"x":0.8419958353042603,"y":0.2527472674846649},{"x":0.8419958353042603,"y":0.26648351550102234},{"x":0.7983368039131165,"y":0.26648351550102234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.7983368039131165,0.2527472674846649,0.8419958353042603,0.26648351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.2527472674846649},{"x":0.790020763874054,"y":0.2527472674846649},{"x":0.790020763874054,"y":0.26648351550102234},{"x":0.7463617324829102,"y":0.26648351550102234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7463617324829102,0.2527472674846649,0.790020763874054,0.26648351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.2527472674846649},{"x":0.7380457520484924,"y":0.2527472674846649},{"x":0.7380457520484924,"y":0.26648351550102234},{"x":0.7006236910820007,"y":0.26648351550102234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.7006236910820007,0.2527472674846649,0.7380457520484924,0.26648351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.790020763874054,"y":0.2747252881526947},{"x":0.8419958353042603,"y":0.2747252881526947},{"x":0.8419958353042603,"y":0.2884615361690521},{"x":0.790020763874054,"y":0.28708791732788086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.790020763874054,0.2747252881526947,0.8419958353042603,0.2884615361690521]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.2527472674846649},{"x":0.8419958353042603,"y":0.2527472674846649},{"x":0.8419958353042603,"y":0.2884615361690521},{"x":0.7006236910820007,"y":0.2884615361690521}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6956236910820007,0.2457472674846649,0.8469958353042603,0.29546153616905213],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.27609890699386597},{"x":0.6403326392173767,"y":0.27609890699386597},{"x":0.6403326392173767,"y":0.29120880365371704},{"x":0.6382536292076111,"y":0.29120880365371704}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6382536292076111,0.27609890699386597,0.6403326392173767,0.29120880365371704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.27609890699386597},{"x":0.6299376487731934,"y":0.27609890699386597},{"x":0.6299376487731934,"y":0.2925824224948883},{"x":0.6008316278457642,"y":0.29120880365371704}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ص.ع","boundary":[0.6008316278457642,0.27609890699386597,0.6299376487731934,0.2925824224948883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.27609890699386597},{"x":0.5945945978164673,"y":0.27609890699386597},{"x":0.5945945978164673,"y":0.29120880365371704},{"x":0.5841996073722839,"y":0.29120880365371704}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5841996073722839,0.27609890699386597,0.5945945978164673,0.29120880365371704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.530145525932312,"y":0.27609890699386597},{"x":0.5758835673332214,"y":0.27609890699386597},{"x":0.5758835673332214,"y":0.29120880365371704},{"x":0.530145525932312,"y":0.29120880365371704}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.530145525932312,0.27609890699386597,0.5758835673332214,0.29120880365371704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.27609890699386597},{"x":0.5280665159225464,"y":0.27609890699386597},{"x":0.5280665159225464,"y":0.29120880365371704},{"x":0.5239084959030151,"y":0.29120880365371704}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5239084959030151,0.27609890699386597,0.5280665159225464,0.29120880365371704]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.27609890699386597},{"x":0.6403326392173767,"y":0.27609890699386597},{"x":0.6403326392173767,"y":0.2925824224948883},{"x":0.5239084959030151,"y":0.29120880365371704}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5189084959030151,0.26909890699386596,0.6453326392173767,0.2995824224948883],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6195425987243652,"y":0.29532966017723083},{"x":0.6257796287536621,"y":0.29532966017723083},{"x":0.6257796287536621,"y":0.3104395568370819},{"x":0.6195425987243652,"y":0.3104395568370819}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6195425987243652,0.29532966017723083,0.6257796287536621,0.3104395568370819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20790021121501923,"y":0.29532966017723083},{"x":0.2286902219057083,"y":0.29532966017723083},{"x":0.2286902219057083,"y":0.3104395568370819},{"x":0.20790021121501923,"y":0.3104395568370819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"M.","boundary":[0.20790021121501923,0.29532966017723083,0.2286902219057083,0.3104395568370819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23700623214244843,"y":0.29532966017723083},{"x":0.3097712993621826,"y":0.29532966017723083},{"x":0.3097712993621826,"y":0.3104395568370819},{"x":0.23700623214244843,"y":0.3104395568370819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Rastegar","boundary":[0.23700623214244843,0.29532966017723083,0.3097712993621826,0.3104395568370819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3160083293914795,"y":0.29532966017723083},{"x":0.3617463707923889,"y":0.29532966017723083},{"x":0.3617463707923889,"y":0.3104395568370819},{"x":0.3160083293914795,"y":0.3104395568370819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Fasa'i","boundary":[0.3160083293914795,0.29532966017723083,0.3617463707923889,0.3104395568370819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36382535099983215,"y":0.29532966017723083},{"x":0.3659043610095978,"y":0.29532966017723083},{"x":0.3659043610095978,"y":0.3104395568370819},{"x":0.36382535099983215,"y":0.3104395568370819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.36382535099983215,0.29532966017723083,0.3659043610095978,0.3104395568370819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37214136123657227,"y":0.29532966017723083},{"x":0.4345114231109619,"y":0.29532966017723083},{"x":0.4345114231109619,"y":0.3104395568370819},{"x":0.37214136123657227,"y":0.3104395568370819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Dragon","boundary":[0.37214136123657227,0.29532966017723083,0.4345114231109619,0.3104395568370819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4407484531402588,"y":0.29532966017723083},{"x":0.4553014636039734,"y":0.29532966017723083},{"x":0.4553014636039734,"y":0.3104395568370819},{"x":0.4407484531402588,"y":0.3104395568370819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"in","boundary":[0.4407484531402588,0.29532966017723083,0.4553014636039734,0.3104395568370819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4615384638309479,"y":0.29532966017723083},{"x":0.5218295454978943,"y":0.29532966017723083},{"x":0.5218295454978943,"y":0.3104395568370819},{"x":0.4615384638309479,"y":0.3104395568370819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Persian","boundary":[0.4615384638309479,0.29532966017723083,0.5218295454978943,0.3104395568370819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5280665159225464,"y":0.29532966017723083},{"x":0.6174635887145996,"y":0.29532966017723083},{"x":0.6174635887145996,"y":0.3104395568370819},{"x":0.5280665159225464,"y":0.3104395568370819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Mythology","boundary":[0.5280665159225464,0.29532966017723083,0.6174635887145996,0.3104395568370819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6195425987243652,"y":0.29532966017723083},{"x":0.6237006187438965,"y":0.29532966017723083},{"x":0.6237006187438965,"y":0.3104395568370819},{"x":0.6195425987243652,"y":0.3104395568370819}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6195425987243652,0.29532966017723083,0.6237006187438965,0.3104395568370819]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20790021121501923,"y":0.29532966017723083},{"x":0.6257796287536621,"y":0.29532966017723083},{"x":0.6257796287536621,"y":0.3104395568370819},{"x":0.20790021121501923,"y":0.3104395568370819}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.20290021121501922,0.28832966017723083,0.6307796287536621,0.3174395568370819],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46777546405792236,"y":0.3186813294887543},{"x":0.49688148498535156,"y":0.3186813294887543},{"x":0.49688148498535156,"y":0.32967033982276917},{"x":0.46777546405792236,"y":0.32967033982276917}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":".۳۱۴","boundary":[0.46777546405792236,0.3186813294887543,0.49688148498535156,0.32967033982276917]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.3186813294887543},{"x":0.5093554854393005,"y":0.3186813294887543},{"x":0.5093554854393005,"y":0.32967033982276917},{"x":0.5031185150146484,"y":0.32967033982276917}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"-","boundary":[0.5031185150146484,0.3186813294887543,0.5093554854393005,0.32967033982276917]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517671525478363,"y":0.3186813294887543},{"x":0.5446985363960266,"y":0.3186813294887543},{"x":0.5446985363960266,"y":0.32967033982276917},{"x":0.517671525478363,"y":0.32967033982276917}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۰۹","boundary":[0.517671525478363,0.3186813294887543,0.5446985363960266,0.32967033982276917]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46777546405792236,"y":0.3186813294887543},{"x":0.5446985363960266,"y":0.3186813294887543},{"x":0.5446985363960266,"y":0.32967033982276917},{"x":0.46777546405792236,"y":0.32967033982276917}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.46277546405792236,0.31168132948875427,0.5496985363960266,0.33667033982276917],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.3173076808452606},{"x":0.6403326392173767,"y":0.3173076808452606},{"x":0.6403326392173767,"y":0.33104395866394043},{"x":0.6403326392173767,"y":0.33104395866394043}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6382536292076111,0.3173076808452606,0.6403326392173767,0.33104395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.3186813294887543},{"x":0.6299376487731934,"y":0.3173076808452606},{"x":0.6299376487731934,"y":0.33104395866394043},{"x":0.5841996073722839,"y":0.3324175775051117}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.5841996073722839,0.3186813294887543,0.6299376487731934,0.33104395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779625773429871,"y":0.3186813294887543},{"x":0.5821205973625183,"y":0.3186813294887543},{"x":0.5841996073722839,"y":0.3324175775051117},{"x":0.5800415873527527,"y":0.3324175775051117}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5779625773429871,0.3186813294887543,0.5841996073722839,0.3324175775051117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.55509352684021,"y":0.32005494832992554},{"x":0.5717255473136902,"y":0.32005494832992554},{"x":0.5738045573234558,"y":0.3324175775051117},{"x":0.5571725368499756,"y":0.33379119634628296}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.55509352684021,0.32005494832992554,0.5738045573234558,0.3324175775051117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.32005494832992554},{"x":0.5530145764350891,"y":0.32005494832992554},{"x":0.55509352684021,"y":0.33379119634628296},{"x":0.5530145764350891,"y":0.33379119634628296}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5509355664253235,0.32005494832992554,0.55509352684021,0.33379119634628296]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.32005494832992554},{"x":0.6403326392173767,"y":0.31593406200408936},{"x":0.6403326392173767,"y":0.32967033982276917},{"x":0.5530145764350891,"y":0.33379119634628296}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5459355664253235,0.31305494832992553,0.6453326392173767,0.33667033982276917],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.790020763874054,"y":0.32005494832992554},{"x":0.8419958353042603,"y":0.3186813294887543},{"x":0.8419958353042603,"y":0.3324175775051117},{"x":0.790020763874054,"y":0.3324175775051117}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.790020763874054,0.32005494832992554,0.8419958353042603,0.3324175775051117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.3420329689979553},{"x":0.8419958353042603,"y":0.3420329689979553},{"x":0.8419958353042603,"y":0.3571428656578064},{"x":0.8232848048210144,"y":0.3571428656578064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوع","boundary":[0.8232848048210144,0.3420329689979553,0.8419958353042603,0.3571428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.790020763874054,"y":0.3420329689979553},{"x":0.8170478343963623,"y":0.3420329689979553},{"x":0.8170478343963623,"y":0.3571428656578064},{"x":0.7879418134689331,"y":0.3571428656578064}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"منبع","boundary":[0.790020763874054,0.3420329689979553,0.8170478343963623,0.3571428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717255711555481,"y":0.34065935015678406},{"x":0.7817047834396362,"y":0.3420329689979553},{"x":0.7817047834396362,"y":0.3571428656578064},{"x":0.7151767015457153,"y":0.35576921701431274}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الکترونیکی","boundary":[0.717255711555481,0.34065935015678406,0.7817047834396362,0.3571428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.790020763874054,"y":0.3640109896659851},{"x":0.8419958353042603,"y":0.3640109896659851},{"x":0.8419958353042603,"y":0.37637361884117126},{"x":0.790020763874054,"y":0.37637361884117126}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.790020763874054,0.3640109896659851,0.8419958353042603,0.37637361884117126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.38461539149284363},{"x":0.8419958353042603,"y":0.38461539149284363},{"x":0.8419958353042603,"y":0.39835163950920105},{"x":0.8024948239326477,"y":0.3997252881526947}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.8024948239326477,0.38461539149284363,0.8419958353042603,0.39835163950920105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.3859890103340149},{"x":0.7962577939033508,"y":0.38461539149284363},{"x":0.7962577939033508,"y":0.3997252881526947},{"x":0.7609147429466248,"y":0.3997252881526947}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7609147429466248,0.3859890103340149,0.7962577939033508,0.3997252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.4079670310020447},{"x":0.8419958353042603,"y":0.4065934121608734},{"x":0.8419958353042603,"y":0.42032966017723083},{"x":0.8024948239326477,"y":0.4217033088207245}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.8024948239326477,0.4079670310020447,0.8419958353042603,0.42032966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.40934064984321594},{"x":0.7962577939033508,"y":0.4079670310020447},{"x":0.7962577939033508,"y":0.4217033088207245},{"x":0.7609147429466248,"y":0.42307692766189575}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7609147429466248,0.40934064984321594,0.7962577939033508,0.4217033088207245]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.32005494832992554},{"x":0.8419958353042603,"y":0.3186813294887543},{"x":0.8440748453140259,"y":0.4217033088207245},{"x":0.717255711555481,"y":0.42307692766189575}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7101767015457153,0.31305494832992553,0.8490748453140259,0.4287033088207245],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.3420329689979553},{"x":0.6403326392173767,"y":0.3420329689979553},{"x":0.6403326392173767,"y":0.35576921701431274},{"x":0.6382536292076111,"y":0.35576921701431274}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6382536292076111,0.3420329689979553,0.6403326392173767,0.35576921701431274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.34065935015678406},{"x":0.6299376487731934,"y":0.3420329689979553},{"x":0.6299376487731934,"y":0.3571428656578064},{"x":0.6049895882606506,"y":0.35576921701431274}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فایل","boundary":[0.6049895882606506,0.34065935015678406,0.6299376487731934,0.3571428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5675675868988037,"y":0.34065935015678406},{"x":0.5987526178359985,"y":0.34065935015678406},{"x":0.5966736078262329,"y":0.35576921701431274},{"x":0.5675675868988037,"y":0.35576921701431274}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متنی","boundary":[0.5675675868988037,0.34065935015678406,0.5966736078262329,0.35576921701431274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.34065935015678406},{"x":0.5613305568695068,"y":0.34065935015678406},{"x":0.5592515468597412,"y":0.35576921701431274},{"x":0.5571725368499756,"y":0.35576921701431274}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5571725368499756,0.34065935015678406,0.5592515468597412,0.35576921701431274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517671525478363,"y":0.3392857015132904},{"x":0.5530145764350891,"y":0.34065935015678406},{"x":0.5530145764350891,"y":0.35576921701431274},{"x":0.517671525478363,"y":0.3543955981731415}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"PDF","boundary":[0.517671525478363,0.3392857015132904,0.5530145764350891,0.35576921701431274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.3392857015132904},{"x":0.517671525478363,"y":0.3392857015132904},{"x":0.5155925154685974,"y":0.3543955981731415},{"x":0.5135135054588318,"y":0.3543955981731415}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5135135054588318,0.3392857015132904,0.5155925154685974,0.3543955981731415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5093554854393005,"y":0.3392857015132904},{"x":0.5114344954490662,"y":0.3392857015132904},{"x":0.5093554854393005,"y":0.3543955981731415},{"x":0.5072765350341797,"y":0.3543955981731415}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5093554854393005,0.3392857015132904,0.5093554854393005,0.3543955981731415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.36538460850715637},{"x":0.6403326392173767,"y":0.36538460850715637},{"x":0.6403326392173767,"y":0.3777472674846649},{"x":0.6382536292076111,"y":0.3777472674846649}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6382536292076111,0.36538460850715637,0.6403326392173767,0.3777472674846649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.3640109896659851},{"x":0.6299376487731934,"y":0.36538460850715637},{"x":0.6299376487731934,"y":0.3791208863258362},{"x":0.5758835673332214,"y":0.3777472674846649}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دسترسی","boundary":[0.5758835673332214,0.3640109896659851,0.6299376487731934,0.3791208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5613305568695068,"y":0.3640109896659851},{"x":0.5696465969085693,"y":0.3640109896659851},{"x":0.5696465969085693,"y":0.3777472674846649},{"x":0.5613305568695068,"y":0.3777472674846649}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5613305568695068,0.3640109896659851,0.5696465969085693,0.3777472674846649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5218295454978943,"y":0.3640109896659851},{"x":0.55509352684021,"y":0.3640109896659851},{"x":0.55509352684021,"y":0.3777472674846649},{"x":0.5218295454978943,"y":0.3777472674846649}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طریق","boundary":[0.5218295454978943,0.3640109896659851,0.55509352684021,0.3777472674846649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4948025047779083,"y":0.3640109896659851},{"x":0.5135135054588318,"y":0.3640109896659851},{"x":0.5135135054588318,"y":0.3777472674846649},{"x":0.4948025047779083,"y":0.3777472674846649}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"وب","boundary":[0.4948025047779083,0.3640109896659851,0.5135135054588318,0.3777472674846649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.3640109896659851},{"x":0.4927234947681427,"y":0.3640109896659851},{"x":0.4927234947681427,"y":0.3777472674846649},{"x":0.4906444847583771,"y":0.3777472674846649}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4906444847583771,0.3640109896659851,0.4927234947681427,0.3777472674846649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.38461539149284363},{"x":0.6403326392173767,"y":0.38461539149284363},{"x":0.6403326392173767,"y":0.39835163950920105},{"x":0.6382536292076111,"y":0.39835163950920105}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6382536292076111,0.38461539149284363,0.6403326392173767,0.39835163950920105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.38461539149284363},{"x":0.6278586387634277,"y":0.38461539149284363},{"x":0.6299376487731934,"y":0.39835163950920105},{"x":0.5862785577774048,"y":0.3997252881526947}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5841996073722839,0.38461539149284363,0.6299376487731934,0.39835163950920105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5467775464057922,"y":0.3859890103340149},{"x":0.5779625773429871,"y":0.38461539149284363},{"x":0.5779625773429871,"y":0.3997252881526947},{"x":0.5488565564155579,"y":0.3997252881526947}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.5467775464057922,0.3859890103340149,0.5779625773429871,0.3997252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.542619526386261,"y":0.3859890103340149},{"x":0.5467775464057922,"y":0.3859890103340149},{"x":0.5467775464057922,"y":0.3997252881526947},{"x":0.542619526386261,"y":0.3997252881526947}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.542619526386261,0.3859890103340149,0.5467775464057922,0.3997252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.3859890103340149},{"x":0.5343035459518433,"y":0.3859890103340149},{"x":0.5363825559616089,"y":0.3997252881526947},{"x":0.5072765350341797,"y":0.3997252881526947}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5072765350341797,0.3859890103340149,0.5363825559616089,0.3997252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4781704843044281,"y":0.38736262917518616},{"x":0.5010395050048828,"y":0.3859890103340149},{"x":0.5010395050048828,"y":0.3997252881526947},{"x":0.4781704843044281,"y":0.40109890699386597}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.4781704843044281,0.38736262917518616,0.5010395050048828,0.3997252881526947]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4781704843044281,"y":0.3392857015132904},{"x":0.6403326392173767,"y":0.34065935015678406},{"x":0.6403326392173767,"y":0.40109890699386597},{"x":0.4781704843044281,"y":0.40109890699386597}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4731704843044281,0.3322857015132904,0.6453326392173767,0.408098906993866],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32640331983566284,"y":0.4065934121608734},{"x":0.3762993812561035,"y":0.4065934121608734},{"x":0.3762993812561035,"y":0.4217033088207245},{"x":0.32640331983566284,"y":0.4217033088207245}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Shiraz","boundary":[0.32640331983566284,0.4065934121608734,0.3762993812561035,0.4217033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.382536381483078,"y":0.4065934121608734},{"x":0.469854474067688,"y":0.4065934121608734},{"x":0.469854474067688,"y":0.4217033088207245},{"x":0.382536381483078,"y":0.4217033088207245}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"University","boundary":[0.382536381483078,0.4065934121608734,0.469854474067688,0.4217033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4719334840774536,"y":0.4065934121608734},{"x":0.47401246428489685,"y":0.4065934121608734},{"x":0.47401246428489685,"y":0.4217033088207245},{"x":0.4719334840774536,"y":0.4217033088207245}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.4719334840774536,0.4065934121608734,0.47401246428489685,0.4217033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4802494943141937,"y":0.4065934121608734},{"x":0.5675675868988037,"y":0.4065934121608734},{"x":0.5675675868988037,"y":0.4217033088207245},{"x":0.4802494943141937,"y":0.4217033088207245}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Publishing","boundary":[0.4802494943141937,0.4065934121608734,0.5675675868988037,0.4217033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.4065934121608734},{"x":0.6299376487731934,"y":0.4065934121608734},{"x":0.6299376487731934,"y":0.4217033088207245},{"x":0.5758835673332214,"y":0.4217033088207245}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Center","boundary":[0.5758835673332214,0.4065934121608734,0.6299376487731934,0.4217033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.4065934121608734},{"x":0.6403326392173767,"y":0.4065934121608734},{"x":0.6403326392173767,"y":0.4217033088207245},{"x":0.6382536292076111,"y":0.4217033088207245}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.6382536292076111,0.4065934121608734,0.6403326392173767,0.4217033088207245]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32640331983566284,"y":0.4065934121608734},{"x":0.6403326392173767,"y":0.4065934121608734},{"x":0.6403326392173767,"y":0.4217033088207245},{"x":0.32640331983566284,"y":0.4217033088207245}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.32140331983566284,0.3995934121608734,0.6453326392173767,0.4287033088207245],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.4326923191547394},{"x":0.8419958353042603,"y":0.4326923191547394},{"x":0.8419958353042603,"y":0.44505494832992554},{"x":0.8004158139228821,"y":0.44505494832992554}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.8004158139228821,0.4326923191547394,0.8419958353042603,0.44505494832992554]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.4326923191547394},{"x":0.8419958353042603,"y":0.4326923191547394},{"x":0.8419958353042603,"y":0.44505494832992554},{"x":0.8004158139228821,"y":0.44505494832992554}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7954158139228821,0.4256923191547394,0.8469958353042603,0.45205494832992554],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.4313186705112457},{"x":0.6403326392173767,"y":0.4313186705112457},{"x":0.6403326392173767,"y":0.4436813294887543},{"x":0.6382536292076111,"y":0.4436813294887543}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6382536292076111,0.4313186705112457,0.6403326392173767,0.4436813294887543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.4313186705112457},{"x":0.6299376487731934,"y":0.4313186705112457},{"x":0.6299376487731934,"y":0.4436813294887543},{"x":0.6008316278457642,"y":0.4436813294887543}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اژدها","boundary":[0.6008316278457642,0.4313186705112457,0.6299376487731934,0.4436813294887543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5821205973625183,"y":0.4313186705112457},{"x":0.5945945978164673,"y":0.4313186705112457},{"x":0.5945945978164673,"y":0.4436813294887543},{"x":0.5821205973625183,"y":0.4436813294887543}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5821205973625183,0.4313186705112457,0.5945945978164673,0.4436813294887543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5363825559616089,"y":0.4313186705112457},{"x":0.5758835673332214,"y":0.4313186705112457},{"x":0.5758835673332214,"y":0.4436813294887543},{"x":0.5363825559616089,"y":0.4436813294887543}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ادبیات","boundary":[0.5363825559616089,0.4313186705112457,0.5758835673332214,0.4436813294887543]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5363825559616089,"y":0.4313186705112457},{"x":0.6403326392173767,"y":0.4313186705112457},{"x":0.6403326392173767,"y":0.4436813294887543},{"x":0.5363825559616089,"y":0.4436813294887543}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5313825559616089,0.4243186705112457,0.6453326392173767,0.4506813294887543],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.45467033982276917},{"x":0.8419958353042603,"y":0.45467033982276917},{"x":0.8419958353042603,"y":0.4684065878391266},{"x":0.8024948239326477,"y":0.4684065878391266}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.8024948239326477,0.45467033982276917,0.8419958353042603,0.4684065878391266]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.45467033982276917},{"x":0.8419958353042603,"y":0.45467033982276917},{"x":0.8419958353042603,"y":0.4684065878391266},{"x":0.8024948239326477,"y":0.4684065878391266}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7974948239326477,0.44767033982276916,0.8469958353042603,0.4754065878391266],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4573804438114166,"y":0.450549453496933},{"x":0.5259875059127808,"y":0.450549453496933},{"x":0.5259875059127808,"y":0.4642857015132904},{"x":0.45945945382118225,"y":0.46565935015678406}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Dragons","boundary":[0.4573804438114166,0.450549453496933,0.5259875059127808,0.4642857015132904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343035459518433,"y":0.450549453496933},{"x":0.5488565564155579,"y":0.450549453496933},{"x":0.5488565564155579,"y":0.4642857015132904},{"x":0.5343035459518433,"y":0.4642857015132904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"in","boundary":[0.5343035459518433,0.450549453496933,0.5488565564155579,0.4642857015132904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.55509352684021,"y":0.450549453496933},{"x":0.6278586387634277,"y":0.4491758346557617},{"x":0.6278586387634277,"y":0.4642857015132904},{"x":0.5571725368499756,"y":0.4642857015132904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"literature","boundary":[0.55509352684021,0.450549453496933,0.6278586387634277,0.4642857015132904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.4491758346557617},{"x":0.6403326392173767,"y":0.4491758346557617},{"x":0.6403326392173767,"y":0.4642857015132904},{"x":0.6382536292076111,"y":0.4642857015132904}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.6382536292076111,0.4491758346557617,0.6403326392173767,0.4642857015132904]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4573804438114166,"y":0.450549453496933},{"x":0.6403326392173767,"y":0.4491758346557617},{"x":0.6403326392173767,"y":0.4642857015132904},{"x":0.45945945382118225,"y":0.46565935015678406}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4523804438114166,0.443549453496933,0.6453326392173767,0.4712857015132904],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.4780219793319702},{"x":0.8440748453140259,"y":0.4780219793319702},{"x":0.8440748453140259,"y":0.49038460850715637},{"x":0.8024948239326477,"y":0.49038460850715637}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.8024948239326477,0.4780219793319702,0.8440748453140259,0.49038460850715637]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.4780219793319702},{"x":0.8440748453140259,"y":0.4780219793319702},{"x":0.8440748453140259,"y":0.49038460850715637},{"x":0.8024948239326477,"y":0.49038460850715637}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7974948239326477,0.4710219793319702,0.8490748453140259,0.4973846085071564],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.47664836049079895},{"x":0.6403326392173767,"y":0.47664836049079895},{"x":0.6403326392173767,"y":0.49038460850715637},{"x":0.6382536292076111,"y":0.49038460850715637}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6382536292076111,0.47664836049079895,0.6403326392173767,0.49038460850715637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966736078262329,"y":0.47664836049079895},{"x":0.6278586387634277,"y":0.47664836049079895},{"x":0.6278586387634277,"y":0.49038460850715637},{"x":0.5966736078262329,"y":0.49038460850715637}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حیوان","boundary":[0.5966736078262329,0.47664836049079895,0.6278586387634277,0.49038460850715637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717255473136902,"y":0.47664836049079895},{"x":0.590436577796936,"y":0.47664836049079895},{"x":0.590436577796936,"y":0.49038460850715637},{"x":0.5717255473136902,"y":0.49038460850715637}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5717255473136902,0.47664836049079895,0.590436577796936,0.49038460850715637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.47664836049079895},{"x":0.5592515468597412,"y":0.47664836049079895},{"x":0.5592515468597412,"y":0.49038460850715637},{"x":0.5051975250244141,"y":0.49038460850715637}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اساطیری","boundary":[0.5051975250244141,0.47664836049079895,0.5592515468597412,0.49038460850715637]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.47664836049079895},{"x":0.6403326392173767,"y":0.47664836049079895},{"x":0.6403326392173767,"y":0.49038460850715637},{"x":0.5051975250244141,"y":0.49038460850715637}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5001975250244141,0.46964836049079894,0.6453326392173767,0.4973846085071564],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47401246428489685,"y":0.4958791136741638},{"x":0.5446985363960266,"y":0.4958791136741638},{"x":0.5446985363960266,"y":0.5109890103340149},{"x":0.47401246428489685,"y":0.5109890103340149}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Animals","boundary":[0.47401246428489685,0.4958791136741638,0.5446985363960266,0.5109890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5467775464057922,"y":0.4958791136741638},{"x":0.5488565564155579,"y":0.4958791136741638},{"x":0.5488565564155579,"y":0.5109890103340149},{"x":0.5467775464057922,"y":0.5109890103340149}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5467775464057922,0.4958791136741638,0.5488565564155579,0.5109890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.4958791136741638},{"x":0.6299376487731934,"y":0.4958791136741638},{"x":0.6299376487731934,"y":0.5109890103340149},{"x":0.5571725368499756,"y":0.5109890103340149}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Mythical","boundary":[0.5571725368499756,0.4958791136741638,0.6299376487731934,0.5109890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.4958791136741638},{"x":0.6403326392173767,"y":0.4958791136741638},{"x":0.6403326392173767,"y":0.5109890103340149},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5109890103340149}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.6382536292076111,0.4958791136741638,0.6403326392173767,0.5109890103340149]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47401246428489685,"y":0.49450549483299255},{"x":0.6403326392173767,"y":0.4958791136741638},{"x":0.6403326392173767,"y":0.5109890103340149},{"x":0.47401246428489685,"y":0.5109890103340149}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.46901246428489685,0.48750549483299255,0.6453326392173767,0.5179890103340149],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.5},{"x":0.8419958353042603,"y":0.5},{"x":0.8419958353042603,"y":0.5137362480163574},{"x":0.8024948239326477,"y":0.5137362480163574}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.8024948239326477,0.5,0.8419958353042603,0.5137362480163574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.5219780206680298},{"x":0.8419958353042603,"y":0.5233516693115234},{"x":0.8419958353042603,"y":0.5370879173278809},{"x":0.8232848048210144,"y":0.5370879173278809}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.8232848048210144,0.5219780206680298,0.8419958353042603,0.5370879173278809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.5219780206680298},{"x":0.8170478343963623,"y":0.5219780206680298},{"x":0.8170478343963623,"y":0.5357142686843872},{"x":0.7858628034591675,"y":0.5357142686843872}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7858628034591675,0.5219780206680298,0.8170478343963623,0.5357142686843872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7442827224731445,"y":0.5206043720245361},{"x":0.7796257734298706,"y":0.5219780206680298},{"x":0.777546763420105,"y":0.5357142686843872},{"x":0.7422037124633789,"y":0.5357142686843872}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.7442827224731445,0.5206043720245361,0.777546763420105,0.5357142686843872]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.5},{"x":0.8419958353042603,"y":0.5},{"x":0.8419958353042603,"y":0.5370879173278809},{"x":0.7422037124633789,"y":0.5370879173278809}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7372037124633789,0.493,0.8469958353042603,0.5440879173278809],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5592515468597412,"y":0.5206043720245361},{"x":0.6278586387634277,"y":0.5206043720245361},{"x":0.6278586387634277,"y":0.531593382358551},{"x":0.5592515468597412,"y":0.5329670310020447}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۳۴۴۲PIR","boundary":[0.5592515468597412,0.5206043720245361,0.6278586387634277,0.531593382358551]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.5206043720245361},{"x":0.6403326392173767,"y":0.5206043720245361},{"x":0.6403326392173767,"y":0.531593382358551},{"x":0.6382536292076111,"y":0.531593382358551}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":":","boundary":[0.6382536292076111,0.5206043720245361,0.6403326392173767,0.531593382358551]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5592515468597412,"y":0.5206043720245361},{"x":0.6403326392173767,"y":0.5206043720245361},{"x":0.6403326392173767,"y":0.531593382358551},{"x":0.5592515468597412,"y":0.5329670310020447}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.5542515468597412,0.5136043720245361,0.6453326392173767,0.538593382358551],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.5453296899795532},{"x":0.6403326392173767,"y":0.5453296899795532},{"x":0.6403326392173767,"y":0.5549450516700745},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5549450516700745}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":":","boundary":[0.6382536292076111,0.5453296899795532,0.6403326392173767,0.5549450516700745]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.5439560413360596},{"x":0.6278586387634277,"y":0.5453296899795532},{"x":0.6278586387634277,"y":0.5549450516700745},{"x":0.5862785577774048,"y":0.5549450516700745}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":"۰/۹۳۷","boundary":[0.5862785577774048,0.5439560413360596,0.6278586387634277,0.5549450516700745]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779625773429871,"y":0.5453296899795532},{"x":0.5841996073722839,"y":0.5453296899795532},{"x":0.5841996073722839,"y":0.5549450516700745},{"x":0.5779625773429871,"y":0.5549450516700745}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"فا","boundary":[0.5779625773429871,0.5453296899795532,0.5841996073722839,0.5549450516700745]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5696465969085693,"y":0.5453296899795532},{"x":0.5717255473136902,"y":0.5453296899795532},{"x":0.5717255473136902,"y":0.5549450516700745},{"x":0.5696465969085693,"y":0.5549450516700745}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۸","boundary":[0.5696465969085693,0.5453296899795532,0.5717255473136902,0.5549450516700745]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5696465969085693,"y":0.5439560413360596},{"x":0.6403326392173767,"y":0.5453296899795532},{"x":0.6403326392173767,"y":0.5549450516700745},{"x":0.5696465969085693,"y":0.5549450516700745}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.5646465969085693,0.5369560413360596,0.6453326392173767,0.5619450516700745],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.5467032790184021},{"x":0.8440748453140259,"y":0.5467032790184021},{"x":0.8440748453140259,"y":0.557692289352417},{"x":0.8232848048210144,"y":0.557692289352417}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.8232848048210144,0.5467032790184021,0.8440748453140259,0.557692289352417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.5467032790184021},{"x":0.8232848048210144,"y":0.5467032790184021},{"x":0.8232848048210144,"y":0.557692289352417},{"x":0.7962577939033508,"y":0.557692289352417}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7962577939033508,0.5467032790184021,0.8232848048210144,0.557692289352417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.5480769276618958},{"x":0.7837837934494019,"y":0.5467032790184021},{"x":0.7837837934494019,"y":0.557692289352417},{"x":0.7463617324829102,"y":0.557692289352417}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.7463617324829102,0.5480769276618958,0.7837837934494019,0.557692289352417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.5659340620040894},{"x":0.8419958353042603,"y":0.5659340620040894},{"x":0.8419958353042603,"y":0.5810439586639404},{"x":0.8066527843475342,"y":0.5810439586639404}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.8066527843475342,0.5659340620040894,0.8419958353042603,0.5810439586639404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.5659340620040894},{"x":0.8004158139228821,"y":0.5659340620040894},{"x":0.8004158139228821,"y":0.5810439586639404},{"x":0.7318087220191956,"y":0.5810439586639404}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.7318087220191956,0.5659340620040894,0.8004158139228821,0.5810439586639404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.5659340620040894},{"x":0.7255717515945435,"y":0.5659340620040894},{"x":0.7255717515945435,"y":0.5810439586639404},{"x":0.7027027010917664,"y":0.5810439586639404}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.7027027010917664,0.5659340620040894,0.7255717515945435,0.5810439586639404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.5659340620040894},{"x":0.6964656710624695,"y":0.5659340620040894},{"x":0.6964656710624695,"y":0.5810439586639404},{"x":0.6673596501350403,"y":0.5810439586639404}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.6673596501350403,0.5659340620040894,0.6964656710624695,0.5810439586639404]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.5467032790184021},{"x":0.8440748453140259,"y":0.5467032790184021},{"x":0.8440748453140259,"y":0.5796703100204468},{"x":0.6673596501350403,"y":0.5810439586639404}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6623596501350403,0.5397032790184021,0.8490748453140259,0.5866703100204468],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5634095668792725,"y":0.567307710647583},{"x":0.6278586387634277,"y":0.567307710647583},{"x":0.6278586387634277,"y":0.5796703100204468},{"x":0.5634095668792725,"y":0.5796703100204468}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۴۳۴۰۴۹","boundary":[0.5634095668792725,0.567307710647583,0.6278586387634277,0.5796703100204468]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.567307710647583},{"x":0.6403326392173767,"y":0.567307710647583},{"x":0.6403326392173767,"y":0.5796703100204468},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5796703100204468}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":":","boundary":[0.6382536292076111,0.567307710647583,0.6403326392173767,0.5796703100204468]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5634095668792725,"y":0.567307710647583},{"x":0.6403326392173767,"y":0.567307710647583},{"x":0.6403326392173767,"y":0.5796703100204468},{"x":0.5634095668792725,"y":0.5796703100204468}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.5584095668792725,0.560307710647583,0.6453326392173767,0.5866703100204468],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.82536381483078,"y":0.6140109896659851},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6140109896659851},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6291208863258362},{"x":0.82536381483078,"y":0.6291208863258362}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اژدها","boundary":[0.82536381483078,0.6140109896659851,0.8627858757972717,0.6291208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.6140109896659851},{"x":0.8191268444061279,"y":0.6140109896659851},{"x":0.8191268444061279,"y":0.6291208863258362},{"x":0.8024948239326477,"y":0.6291208863258362}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8024948239326477,0.6140109896659851,0.8191268444061279,0.6291208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7484407424926758,"y":0.6140109896659851},{"x":0.7962577939033508,"y":0.6140109896659851},{"x":0.7962577939033508,"y":0.6291208863258362},{"x":0.7484407424926758,"y":0.6291208863258362}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اساطیر","boundary":[0.7484407424926758,0.6140109896659851,0.7962577939033508,0.6291208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.6140109896659851},{"x":0.7422037124633789,"y":0.6140109896659851},{"x":0.7422037124633789,"y":0.6291208863258362},{"x":0.704781711101532,"y":0.6291208863258362}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.704781711101532,0.6140109896659851,0.7422037124633789,0.6291208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8316008448600769,"y":0.6359890103340149},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6359890103340149},{"x":0.8627858757972717,"y":0.651098906993866},{"x":0.8316008448600769,"y":0.651098906993866}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.8316008448600769,0.6359890103340149,0.8627858757972717,0.651098906993866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.6359890103340149},{"x":0.82536381483078,"y":0.6359890103340149},{"x":0.82536381483078,"y":0.651098906993866},{"x":0.7817047834396362,"y":0.651098906993866}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منصور","boundary":[0.7817047834396362,0.6359890103340149,0.82536381483078,0.651098906993866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.6359890103340149},{"x":0.7754677534103394,"y":0.6359890103340149},{"x":0.7754677534103394,"y":0.651098906993866},{"x":0.7255717515945435,"y":0.651098906993866}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رستگار","boundary":[0.7255717515945435,0.6359890103340149,0.7754677534103394,0.651098906993866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.6359890103340149},{"x":0.7193347215652466,"y":0.6359890103340149},{"x":0.7193347215652466,"y":0.651098906993866},{"x":0.6756756901741028,"y":0.6497252583503723}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فسایی","boundary":[0.6756756901741028,0.6359890103340149,0.7193347215652466,0.651098906993866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212057948112488,"y":0.656593382358551},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6552197933197021},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6717032790184021},{"x":0.8212057948112488,"y":0.6717032790184021}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.8212057948112488,0.656593382358551,0.8627858757972717,0.6717032790184021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.656593382358551},{"x":0.8191268444061279,"y":0.656593382358551},{"x":0.8191268444061279,"y":0.6717032790184021},{"x":0.8024948239326477,"y":0.6730769276618958}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.8024948239326477,0.656593382358551,0.8191268444061279,0.6717032790184021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.656593382358551},{"x":0.8004158139228821,"y":0.656593382358551},{"x":0.8024948239326477,"y":0.6730769276618958},{"x":0.7983368039131165,"y":0.6730769276618958}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7983368039131165,0.656593382358551,0.8024948239326477,0.6730769276618958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.6579670310020447},{"x":0.7920997738838196,"y":0.656593382358551},{"x":0.7920997738838196,"y":0.6730769276618958},{"x":0.7609147429466248,"y":0.6730769276618958}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زینب","boundary":[0.7609147429466248,0.6579670310020447,0.7920997738838196,0.6730769276618958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.6579670310020447},{"x":0.7546777725219727,"y":0.656593382358551},{"x":0.7546777725219727,"y":0.6730769276618958},{"x":0.7130976915359497,"y":0.6744505763053894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دهقانی","boundary":[0.7110186815261841,0.6579670310020447,0.7546777725219727,0.6730769276618958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336798548698425,"y":0.6799450516700745},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6813187003135681},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6950549483299255},{"x":0.8316008448600769,"y":0.6950549483299255}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.8336798548698425,0.6799450516700745,0.8627858757972717,0.6950549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.6799450516700745},{"x":0.82536381483078,"y":0.6799450516700745},{"x":0.82536381483078,"y":0.6950549483299255},{"x":0.8045738339424133,"y":0.6950549483299255}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.8045738339424133,0.6799450516700745,0.82536381483078,0.6950549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.6799450516700745},{"x":0.8024948239326477,"y":0.6799450516700745},{"x":0.8024948239326477,"y":0.6936812996864319},{"x":0.8004158139228821,"y":0.6936812996864319}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8004158139228821,0.6799450516700745,0.8024948239326477,0.6936812996864319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.6799450516700745},{"x":0.7920997738838196,"y":0.6799450516700745},{"x":0.7920997738838196,"y":0.6950549483299255},{"x":0.7588357329368591,"y":0.6936812996864319}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱۳۶۵","boundary":[0.7588357329368591,0.6799450516700745,0.7920997738838196,0.6950549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336798548698425,"y":0.7005494236946106},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7005494236946106},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7156593203544617},{"x":0.8336798548698425,"y":0.7156593203544617}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.8336798548698425,0.7005494236946106,0.8627858757972717,0.7156593203544617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.7005494236946106},{"x":0.82536381483078,"y":0.7005494236946106},{"x":0.82536381483078,"y":0.7156593203544617},{"x":0.8024948239326477,"y":0.7156593203544617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.8024948239326477,0.7005494236946106,0.82536381483078,0.7156593203544617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.7005494236946106},{"x":0.7983368039131165,"y":0.7005494236946106},{"x":0.7983368039131165,"y":0.7156593203544617},{"x":0.7983368039131165,"y":0.7156593203544617}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7983368039131165,0.7005494236946106,0.7983368039131165,0.7156593203544617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.7005494236946106},{"x":0.7858628034591675,"y":0.7005494236946106},{"x":0.7858628034591675,"y":0.7156593203544617},{"x":0.7546777725219727,"y":0.7156593203544617}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۴۰۰","boundary":[0.7546777725219727,0.7005494236946106,0.7858628034591675,0.7156593203544617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.7005494236946106},{"x":0.7463617324829102,"y":0.7005494236946106},{"x":0.7463617324829102,"y":0.7156593203544617},{"x":0.7422037124633789,"y":0.7156593203544617}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7422037124633789,0.7005494236946106,0.7463617324829102,0.7156593203544617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.7005494236946106},{"x":0.7422037124633789,"y":0.7005494236946106},{"x":0.7422037124633789,"y":0.7156593203544617},{"x":0.7297297120094299,"y":0.7156593203544617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7297297120094299,0.7005494236946106,0.7422037124633789,0.7156593203544617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6860706806182861,"y":0.7005494236946106},{"x":0.7234927415847778,"y":0.7005494236946106},{"x":0.7234927415847778,"y":0.7156593203544617},{"x":0.6860706806182861,"y":0.7156593203544617}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.6860706806182861,0.7005494236946106,0.7234927415847778,0.7156593203544617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6257796287536621,"y":0.7005494236946106},{"x":0.6798336505889893,"y":0.7005494236946106},{"x":0.6798336505889893,"y":0.7156593203544617},{"x":0.6257796287536621,"y":0.7156593203544617}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"الکترونیک","boundary":[0.6257796287536621,0.7005494236946106,0.6798336505889893,0.7156593203544617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091476082801819,"y":0.7005494236946106},{"x":0.6153846383094788,"y":0.7005494236946106},{"x":0.6153846383094788,"y":0.7156593203544617},{"x":0.6091476082801819,"y":0.7156593203544617}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6091476082801819,0.7005494236946106,0.6153846383094788,0.7156593203544617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5696465969085693,"y":0.7005494236946106},{"x":0.6008316278457642,"y":0.7005494236946106},{"x":0.6008316278457642,"y":0.7156593203544617},{"x":0.5696465969085693,"y":0.7156593203544617}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"همراه","boundary":[0.5696465969085693,0.7005494236946106,0.6008316278457642,0.7156593203544617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.7005494236946106},{"x":0.5613305568695068,"y":0.7005494236946106},{"x":0.5613305568695068,"y":0.7156593203544617},{"x":0.5446985363960266,"y":0.7156593203544617}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.5446985363960266,0.7005494236946106,0.5613305568695068,0.7156593203544617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5363825559616089,"y":0.7005494236946106},{"x":0.5405405163764954,"y":0.7005494236946106},{"x":0.5405405163764954,"y":0.7156593203544617},{"x":0.5363825559616089,"y":0.7156593203544617}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5363825559616089,0.7005494236946106,0.5405405163764954,0.7156593203544617]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5363825559616089,"y":0.6140109896659851},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6140109896659851},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7156593203544617},{"x":0.5363825559616089,"y":0.7156593203544617}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5313825559616089,0.6070109896659851,0.8677858757972717,0.7226593203544617],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15176714956760406,"y":0.6799450516700745},{"x":0.15176714956760406,"y":0.6785714030265808},{"x":0.16424116492271423,"y":0.6785714030265808},{"x":0.16424116492271423,"y":0.6799450516700745}]},"confidence":0.5099999904632568,"str":"T","boundary":[0.15176714956760406,0.6799450516700745,0.16424116492271423,0.6785714030265808]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15176714956760406,"y":0.6799450516700745},{"x":0.15176714956760406,"y":0.6785714030265808},{"x":0.16424116492271423,"y":0.6785714030265808},{"x":0.16424116492271423,"y":0.6799450516700745}]},"confidence":0.5099999904632568,"dir":"ltr","boundary":[0.14676714956760406,0.6729450516700745,0.16924116492271424,0.6855714030265808],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.7664835453033447},{"x":0.6548856496810913,"y":0.7664835453033447},{"x":0.6548856496810913,"y":0.7802197933197021},{"x":0.6340956091880798,"y":0.7802197933197021}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حق","boundary":[0.6340956091880798,0.7664835453033447,0.6548856496810913,0.7802197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.7664835453033447},{"x":0.6278586387634277,"y":0.7664835453033447},{"x":0.6278586387634277,"y":0.7802197933197021},{"x":0.6008316278457642,"y":0.7802197933197021}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.6008316278457642,0.7664835453033447,0.6278586387634277,0.7802197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5675675868988037,"y":0.7664835453033447},{"x":0.5945945978164673,"y":0.7664835453033447},{"x":0.5945945978164673,"y":0.7802197933197021},{"x":0.5675675868988037,"y":0.7802197933197021}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5675675868988037,0.7664835453033447,0.5945945978164673,0.7802197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343035459518433,"y":0.7664835453033447},{"x":0.5613305568695068,"y":0.7664835453033447},{"x":0.5613305568695068,"y":0.7802197933197021},{"x":0.5343035459518433,"y":0.7802197933197021}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5343035459518433,0.7664835453033447,0.5613305568695068,0.7802197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.7664835453033447},{"x":0.5280665159225464,"y":0.7664835453033447},{"x":0.5280665159225464,"y":0.7788461446762085},{"x":0.5051975250244141,"y":0.7788461446762085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.5051975250244141,0.7664835453033447,0.5280665159225464,0.7788461446762085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45114344358444214,"y":0.7664835453033447},{"x":0.4989604949951172,"y":0.7664835453033447},{"x":0.4989604949951172,"y":0.7788461446762085},{"x":0.45114344358444214,"y":0.7788461446762085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.45114344358444214,0.7664835453033447,0.4989604949951172,0.7788461446762085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40956342220306396,"y":0.7664835453033447},{"x":0.44490644335746765,"y":0.7664835453033447},{"x":0.44490644335746765,"y":0.7788461446762085},{"x":0.40956342220306396,"y":0.7788461446762085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.40956342220306396,0.7664835453033447,0.44490644335746765,0.7788461446762085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3596673607826233,"y":0.7664835453033447},{"x":0.4033263921737671,"y":0.7664835453033447},{"x":0.4033263921737671,"y":0.7788461446762085},{"x":0.3596673607826233,"y":0.7788461446762085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.3596673607826233,0.7664835453033447,0.4033263921737671,0.7788461446762085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32640331983566284,"y":0.7664835453033447},{"x":0.3534303605556488,"y":0.7664835453033447},{"x":0.3534303605556488,"y":0.7788461446762085},{"x":0.32640331983566284,"y":0.7788461446762085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.32640331983566284,0.7664835453033447,0.3534303605556488,0.7788461446762085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.7870879173278809},{"x":0.7442827224731445,"y":0.7870879173278809},{"x":0.7442827224731445,"y":0.8008241653442383},{"x":0.7151767015457153,"y":0.8008241653442383}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.7151767015457153,0.7870879173278809,0.7442827224731445,0.8008241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.7870879173278809},{"x":0.7151767015457153,"y":0.7870879173278809},{"x":0.7151767015457153,"y":0.8008241653442383},{"x":0.7110186815261841,"y":0.8008241653442383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7110186815261841,0.7870879173278809,0.7151767015457153,0.8008241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.7870879173278809},{"x":0.704781711101532,"y":0.7870879173278809},{"x":0.704781711101532,"y":0.8008241653442383},{"x":0.6735966801643372,"y":0.8008241653442383}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میدان","boundary":[0.6735966801643372,0.7870879173278809,0.704781711101532,0.8008241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.7870879173278809},{"x":0.6673596501350403,"y":0.7870879173278809},{"x":0.6673596501350403,"y":0.8008241653442383},{"x":0.6528066396713257,"y":0.8008241653442383}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ارم","boundary":[0.6528066396713257,0.7870879173278809,0.6673596501350403,0.8008241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.7870879173278809},{"x":0.6507276296615601,"y":0.7870879173278809},{"x":0.6507276296615601,"y":0.8008241653442383},{"x":0.6486486196517944,"y":0.8008241653442383}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6486486196517944,0.7870879173278809,0.6507276296615601,0.8008241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.7870879173278809},{"x":0.6424116492271423,"y":0.7870879173278809},{"x":0.6424116492271423,"y":0.8008241653442383},{"x":0.6174635887145996,"y":0.8008241653442383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کوی","boundary":[0.6174635887145996,0.7870879173278809,0.6424116492271423,0.8008241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717255473136902,"y":0.7870879173278809},{"x":0.6112266182899475,"y":0.7870879173278809},{"x":0.6112266182899475,"y":0.8008241653442383},{"x":0.5717255473136902,"y":0.8008241653442383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5717255473136902,0.7870879173278809,0.6112266182899475,0.8008241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5363825559616089,"y":0.7870879173278809},{"x":0.5654885768890381,"y":0.7870879173278809},{"x":0.5654885768890381,"y":0.8008241653442383},{"x":0.5363825559616089,"y":0.8008241653442383}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.5363825559616089,0.7870879173278809,0.5654885768890381,0.8008241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5218295454978943,"y":0.7870879173278809},{"x":0.5280665159225464,"y":0.7870879173278809},{"x":0.5280665159225464,"y":0.8008241653442383},{"x":0.5218295454978943,"y":0.8008241653442383}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5218295454978943,0.7870879173278809,0.5280665159225464,0.8008241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.7870879173278809},{"x":0.517671525478363,"y":0.7870879173278809},{"x":0.517671525478363,"y":0.8008241653442383},{"x":0.5072765350341797,"y":0.8008241653442383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کد","boundary":[0.5072765350341797,0.7870879173278809,0.517671525478363,0.8008241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46777546405792236,"y":0.7870879173278809},{"x":0.49688148498535156,"y":0.7870879173278809},{"x":0.49688148498535156,"y":0.8008241653442383},{"x":0.46777546405792236,"y":0.8008241653442383}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پستی","boundary":[0.46777546405792236,0.7870879173278809,0.49688148498535156,0.8008241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4199584126472473,"y":0.7870879173278809},{"x":0.45945945382118225,"y":0.7870879173278809},{"x":0.45945945382118225,"y":0.8008241653442383},{"x":0.4199584126472473,"y":0.8008241653442383}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۸۵۱۱۵","boundary":[0.4199584126472473,0.7870879173278809,0.45945945382118225,0.8008241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4054054021835327,"y":0.7870879173278809},{"x":0.4116424024105072,"y":0.7870879173278809},{"x":0.4116424024105072,"y":0.8008241653442383},{"x":0.4054054021835327,"y":0.8008241653442383}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.4054054021835327,0.7870879173278809,0.4116424024105072,0.8008241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3596673607826233,"y":0.7870879173278809},{"x":0.3991684019565582,"y":0.7870879173278809},{"x":0.3991684019565582,"y":0.8008241653442383},{"x":0.3596673607826233,"y":0.8008241653442383}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۷۱۹۴۶","boundary":[0.3596673607826233,0.7870879173278809,0.3991684019565582,0.8008241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31392931938171387,"y":0.7870879173278809},{"x":0.3534303605556488,"y":0.7870879173278809},{"x":0.3534303605556488,"y":0.8008241653442383},{"x":0.31392931938171387,"y":0.8008241653442383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صندوق","boundary":[0.31392931938171387,0.7870879173278809,0.3534303605556488,0.8008241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27650728821754456,"y":0.7870879173278809},{"x":0.3076923191547394,"y":0.7870879173278809},{"x":0.3076923191547394,"y":0.8008241653442383},{"x":0.27650728821754456,"y":0.8008241653442383}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پستی","boundary":[0.27650728821754456,0.7870879173278809,0.3076923191547394,0.8008241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23908524215221405,"y":0.7870879173278809},{"x":0.26819127798080444,"y":0.7870879173278809},{"x":0.26819127798080444,"y":0.8008241653442383},{"x":0.23908524215221405,"y":0.8008241653442383}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۱۶۱","boundary":[0.23908524215221405,0.7870879173278809,0.26819127798080444,0.8008241653442383]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23908524215221405,"y":0.7664835453033447},{"x":0.7442827224731445,"y":0.7678571343421936},{"x":0.7442827224731445,"y":0.8035714030265808},{"x":0.23908524215221405,"y":0.8008241653442383}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.23408524215221405,0.7594835453033447,0.7492827224731445,0.8105714030265808],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.8063187003135681},{"x":0.5821205973625183,"y":0.8063187003135681},{"x":0.5821205973625183,"y":0.8186812996864319},{"x":0.5571725368499756,"y":0.8186812996864319}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.5571725368499756,0.8063187003135681,0.5821205973625183,0.8186812996864319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5467775464057922,"y":0.8063187003135681},{"x":0.5509355664253235,"y":0.8063187003135681},{"x":0.5509355664253235,"y":0.8186812996864319},{"x":0.5467775464057922,"y":0.8186812996864319}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5467775464057922,0.8063187003135681,0.5509355664253235,0.8186812996864319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.8063187003135681},{"x":0.5405405163764954,"y":0.8063187003135681},{"x":0.5405405163764954,"y":0.8186812996864319},{"x":0.5135135054588318,"y":0.817307710647583}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تلفکس","boundary":[0.5135135054588318,0.8063187003135681,0.5405405163764954,0.8186812996864319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.8063187003135681},{"x":0.5031185150146484,"y":0.8063187003135681},{"x":0.5031185150146484,"y":0.817307710647583},{"x":0.4989604949951172,"y":0.817307710647583}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4989604949951172,0.8063187003135681,0.5031185150146484,0.817307710647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40124741196632385,"y":0.8049450516700745},{"x":0.4906444847583771,"y":0.8063187003135681},{"x":0.48856547474861145,"y":0.8186812996864319},{"x":0.3991684019565582,"y":0.817307710647583}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۰۷۱۳۶۲۷۳۰۵۰","boundary":[0.40124741196632385,0.8049450516700745,0.48856547474861145,0.8186812996864319]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40124741196632385,"y":0.8049450516700745},{"x":0.5821205973625183,"y":0.8063187003135681},{"x":0.5821205973625183,"y":0.8200549483299255},{"x":0.3991684019565582,"y":0.817307710647583}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.39624741196632385,0.7979450516700745,0.5871205973625183,0.8270549483299255],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.7898351550102234},{"x":0.5280665159225464,"y":0.7898351550102234},{"x":0.5280665159225464,"y":0.7953296899795532},{"x":0.5239084959030151,"y":0.7953296899795532}]},"confidence":0.6399999856948853,"str":"-","boundary":[0.5239084959030151,0.7898351550102234,0.5280665159225464,0.7953296899795532]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.7898351550102234},{"x":0.5280665159225464,"y":0.7898351550102234},{"x":0.5280665159225464,"y":0.7953296899795532},{"x":0.5239084959030151,"y":0.7953296899795532}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.5189084959030151,0.7828351550102234,0.5330665159225464,0.8023296899795532],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/b39cdad6dda4f4b3/pages/WdWBnxlfqkuIWAqs-sec.webp","jpeg":"/storage/books/b39cdad6dda4f4b3/pages/OpuLQBLHEcPVPzmu.jpg","blurred":"/storage/books/b39cdad6dda4f4b3/pages/tQGlnCsLFTGFqxhk.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.0002143619765610804,0.0003319043492550378,0.9986108072978791,0.9993960270341282]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44490644335746765,"y":0.24862636625766754},{"x":0.5363825559616089,"y":0.24862636625766754},{"x":0.5363825559616089,"y":0.3076923191547394},{"x":0.442827433347702,"y":0.3063186705112457}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"اسگزاری","boundary":[0.44490644335746765,0.24862636625766754,0.5363825559616089,0.3076923191547394]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44490644335746765,"y":0.24862636625766754},{"x":0.5363825559616089,"y":0.24862636625766754},{"x":0.5363825559616089,"y":0.3076923191547394},{"x":0.442827433347702,"y":0.3063186705112457}]},"confidence":0.8500000238418579,"boundary":[0.43990644335746765,0.24162636625766754,0.5413825559616089,0.3146923191547394],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45114344358444214,"y":0.30906593799591064},{"x":0.4719334840774536,"y":0.30906593799591064},{"x":0.4719334840774536,"y":0.36675822734832764},{"x":0.45322245359420776,"y":0.36675822734832764}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.45114344358444214,0.30906593799591064,0.4719334840774536,0.36675822734832764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37214136123657227,"y":0.30906593799591064},{"x":0.4469854533672333,"y":0.3076923191547394},{"x":0.4490644633769989,"y":0.36675822734832764},{"x":0.3742203712463379,"y":0.36675822734832764}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"rtl","str":"دوست","boundary":[0.37214136123657227,0.30906593799591064,0.4490644633769989,0.36675822734832764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32848232984542847,"y":0.30906593799591064},{"x":0.382536381483078,"y":0.30906593799591064},{"x":0.382536381483078,"y":0.36675822734832764},{"x":0.3305613398551941,"y":0.3681318759918213}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"rtl","str":"واشند","boundary":[0.32848232984542847,0.30906593799591064,0.382536381483078,0.36675822734832764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27442827820777893,"y":0.30906593799591064},{"x":0.31808730959892273,"y":0.30906593799591064},{"x":0.31808730959892273,"y":0.3681318759918213},{"x":0.27650728821754456,"y":0.3681318759918213}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"جناب","boundary":[0.27442827820777893,0.30906593799591064,0.31808730959892273,0.3681318759918213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23076923191547394,"y":0.3104395568370819},{"x":0.2661122679710388,"y":0.30906593799591064},{"x":0.2661122679710388,"y":0.3681318759918213},{"x":0.23076923191547394,"y":0.3681318759918213}]},"confidence":0.5099999904632568,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.23076923191547394,0.3104395568370819,0.2661122679710388,0.3681318759918213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11642411351203918,"y":0.3104395568370819},{"x":0.22245322167873383,"y":0.30906593799591064},{"x":0.22245322167873383,"y":0.3681318759918213},{"x":0.11850311607122421,"y":0.36950549483299255}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"عبدالرضاحید","boundary":[0.11642411351203918,0.3104395568370819,0.22245322167873383,0.3681318759918213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.375},{"x":0.6611226797103882,"y":0.375},{"x":0.6632016897201538,"y":0.4326923191547394},{"x":0.6486486196517944,"y":0.4326923191547394}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"کہ","boundary":[0.6486486196517944,0.375,0.6632016897201538,0.4326923191547394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.375},{"x":0.6278586387634277,"y":0.375},{"x":0.6278586387634277,"y":0.4326923191547394},{"x":0.6049895882606506,"y":0.4326923191547394}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"rtl","str":"اگر","boundary":[0.6049895882606506,0.375,0.6278586387634277,0.4326923191547394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738045573234558,"y":0.375},{"x":0.5945945978164673,"y":0.375},{"x":0.5945945978164673,"y":0.4326923191547394},{"x":0.5758835673332214,"y":0.4326923191547394}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"rtl","str":"یہ","boundary":[0.5738045573234558,0.375,0.5945945978164673,0.4326923191547394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.375},{"x":0.5696465969085693,"y":0.375},{"x":0.5696465969085693,"y":0.4326923191547394},{"x":0.5509355664253235,"y":0.4326923191547394}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"rtl","str":"تو","boundary":[0.5509355664253235,0.375,0.5696465969085693,0.4326923191547394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844074845314026,"y":0.375},{"x":0.5384615659713745,"y":0.375},{"x":0.5405405163764954,"y":0.4326923191547394},{"x":0.4864864945411682,"y":0.4326923191547394}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.4844074845314026,0.375,0.5405405163764954,0.4326923191547394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261954128742218,"y":0.375},{"x":0.4802494943141937,"y":0.375},{"x":0.4802494943141937,"y":0.43406593799591064},{"x":0.4261954128742218,"y":0.43406593799591064}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"زنانه","boundary":[0.4261954128742218,0.375,0.4802494943141937,0.43406593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3970893919467926,"y":0.375},{"x":0.41580042243003845,"y":0.375},{"x":0.41580042243003845,"y":0.43406593799591064},{"x":0.3970893919467926,"y":0.43406593799591064}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.3970893919467926,0.375,0.41580042243003845,0.43406593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34927234053611755,"y":0.375},{"x":0.3908523917198181,"y":0.375},{"x":0.39293140172958374,"y":0.43406593799591064},{"x":0.34927234053611755,"y":0.43406593799591064}]},"confidence":0.5899999737739563,"dir":"rtl","str":"پای","boundary":[0.34927234053611755,0.375,0.39293140172958374,0.43406593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2931392788887024,"y":0.37637361884117126},{"x":0.3471933603286743,"y":0.37637361884117126},{"x":0.34927234053611755,"y":0.43406593799591064},{"x":0.2931392788887024,"y":0.43406593799591064}]},"confidence":0.46000000834465027,"dir":"rtl","str":"قرون","boundary":[0.2931392788887024,0.37637361884117126,0.34927234053611755,0.43406593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23908524215221405,"y":0.37637361884117126},{"x":0.28274428844451904,"y":0.37637361884117126},{"x":0.28274428844451904,"y":0.43406593799591064},{"x":0.23908524215221405,"y":0.43406593799591064}]},"confidence":0.3700000047683716,"dir":"rtl","str":"میاد","boundary":[0.23908524215221405,0.37637361884117126,0.28274428844451904,0.43406593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19542619585990906,"y":0.37637361884117126},{"x":0.2203742265701294,"y":0.37637361884117126},{"x":0.2203742265701294,"y":0.43406593799591064},{"x":0.19542619585990906,"y":0.43406593799591064}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.19542619585990906,0.37637361884117126,0.2203742265701294,0.43406593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13097712397575378,"y":0.37637361884117126},{"x":0.18503119051456451,"y":0.37637361884117126},{"x":0.18503119051456451,"y":0.43406593799591064},{"x":0.13097712397575378,"y":0.43406593799591064}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"ستاره","boundary":[0.13097712397575378,0.37637361884117126,0.18503119051456451,0.43406593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10810811072587967,"y":0.37637361884117126},{"x":0.13513512909412384,"y":0.37637361884117126},{"x":0.13513512909412384,"y":0.43406593799591064},{"x":0.10810811072587967,"y":0.43406593799591064}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.10810811072587967,0.37637361884117126,0.13513512909412384,0.43406593799591064]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10810811072587967,"y":0.3104395568370819},{"x":0.6611226797103882,"y":0.3076923191547394},{"x":0.6632016897201538,"y":0.4326923191547394},{"x":0.10810811072587967,"y":0.4354395568370819}]},"confidence":0.6800000071525574,"boundary":[0.10310811072587966,0.3034395568370819,0.6682016897201538,0.4396923191547394],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/b39cdad6dda4f4b3/pages/MFmWNaGMgTZHsXHY-sec.webp","jpeg":"/storage/books/b39cdad6dda4f4b3/pages/gvdeggtpRSxuJjOh.jpg","blurred":"/storage/books/b39cdad6dda4f4b3/pages/sYaFhnCJjGWEsLEe.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.0002359732142852894,0.00019605119952133723,0.9981872268278237,0.9988922382193608]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17047816514968872,"y":0.17719779908657074},{"x":0.21621622145175934,"y":0.1785714328289032},{"x":0.21621622145175934,"y":0.19368131458759308},{"x":0.17047816514968872,"y":0.19230769574642181}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.17047816514968872,0.17719779908657074,0.21621622145175934,0.19368131458759308]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.17582418024539948},{"x":0.16424116492271423,"y":0.17719779908657074},{"x":0.16424116492271423,"y":0.19230769574642181},{"x":0.11850311607122421,"y":0.19093406200408936}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.11850311607122421,0.17582418024539948,0.16424116492271423,0.19230769574642181]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.17582418024539948},{"x":0.21621622145175934,"y":0.17719779908657074},{"x":0.21621622145175934,"y":0.19368131458759308},{"x":0.11850311607122421,"y":0.19230769574642181}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.11350311607122421,0.16882418024539947,0.22121622145175934,0.20068131458759308],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15176714956760406,"y":0.20192307233810425},{"x":0.15592515468597412,"y":0.20192307233810425},{"x":0.15592515468597412,"y":0.21153846383094788},{"x":0.1538461595773697,"y":0.21153846383094788}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱","boundary":[0.15176714956760406,0.20192307233810425,0.15592515468597412,0.21153846383094788]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15176714956760406,"y":0.20192307233810425},{"x":0.15592515468597412,"y":0.20192307233810425},{"x":0.15592515468597412,"y":0.21153846383094788},{"x":0.1538461595773697,"y":0.21153846383094788}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.14676714956760406,0.19492307233810424,0.16092515468597413,0.21853846383094788],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ko","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14137214422225952,"y":0.22802197933197021},{"x":0.16632016003131866,"y":0.22802197933197021},{"x":0.16632016003131866,"y":0.2321428507566452},{"x":0.14137214422225952,"y":0.2321428507566452}]},"confidence":0.3799999952316284,"dir":"ltr","str":"의","boundary":[0.14137214422225952,0.22802197933197021,0.16632016003131866,0.2321428507566452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ko","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14137214422225952,"y":0.2527472674846649},{"x":0.16632016003131866,"y":0.2527472674846649},{"x":0.16632016003131866,"y":0.2568681240081787},{"x":0.14137214422225952,"y":0.2568681240081787}]},"confidence":0.10999999940395355,"dir":"ltr","str":"L","boundary":[0.14137214422225952,0.2527472674846649,0.16632016003131866,0.2568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ko","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14137214422225952,"y":0.2678571343421936},{"x":0.16632016003131866,"y":0.2678571343421936},{"x":0.16632016003131866,"y":0.32967033982276917},{"x":0.14137214422225952,"y":0.32967033982276917}]},"confidence":0.41999998688697815,"dir":"ltr","str":"Mix","boundary":[0.14137214422225952,0.2678571343421936,0.16632016003131866,0.32967033982276917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ko","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14137214422225952,"y":0.34065935015678406},{"x":0.16632016003131866,"y":0.34065935015678406},{"x":0.16632016003131866,"y":0.34478020668029785},{"x":0.14137214422225952,"y":0.34478020668029785}]},"confidence":0.5699999928474426,"dir":"ltr","str":"\"","boundary":[0.14137214422225952,0.34065935015678406,0.16632016003131866,0.34478020668029785]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ko","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14137214422225952,"y":0.22802197933197021},{"x":0.16632016003131866,"y":0.22802197933197021},{"x":0.16632016003131866,"y":0.34478020668029785},{"x":0.14137214422225952,"y":0.34478020668029785}]},"confidence":0.3799999952316284,"boundary":[0.13637214422225952,0.2210219793319702,0.17132016003131867,0.35178020668029786],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14345113933086395,"y":0.3598901033401489},{"x":0.1621621549129486,"y":0.3598901033401489},{"x":0.1621621549129486,"y":0.36950549483299255},{"x":0.14345113933086395,"y":0.36950549483299255}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۳","boundary":[0.14345113933086395,0.3598901033401489,0.1621621549129486,0.36950549483299255]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14345113933086395,"y":0.3598901033401489},{"x":0.1621621549129486,"y":0.3598901033401489},{"x":0.1621621549129486,"y":0.36950549483299255},{"x":0.14345113933086395,"y":0.36950549483299255}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.13845113933086395,0.3528901033401489,0.1671621549129486,0.37650549483299256],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14345113933086395,"y":0.3818681240081787},{"x":0.1621621549129486,"y":0.3791208863258362},{"x":0.16632016003131866,"y":0.39148351550102234},{"x":0.14553014934062958,"y":0.3928571343421936}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۵","boundary":[0.14345113933086395,0.3818681240081787,0.16632016003131866,0.39148351550102234]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14345113933086395,"y":0.3818681240081787},{"x":0.1621621549129486,"y":0.3791208863258362},{"x":0.16632016003131866,"y":0.39148351550102234},{"x":0.14553014934062958,"y":0.3928571343421936}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.13845113933086395,0.3748681240081787,0.17132016003131867,0.39848351550102235],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.4038461446762085},{"x":0.16424116492271423,"y":0.40247252583503723},{"x":0.16424116492271423,"y":0.4134615361690521},{"x":0.14553014934062958,"y":0.4134615361690521}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۳","boundary":[0.14553014934062958,0.4038461446762085,0.16424116492271423,0.4134615361690521]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.4038461446762085},{"x":0.16424116492271423,"y":0.40247252583503723},{"x":0.16424116492271423,"y":0.4134615361690521},{"x":0.14553014934062958,"y":0.4134615361690521}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.14053014934062957,0.3968461446762085,0.16924116492271424,0.42046153616905213],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.4258241653442383},{"x":0.1683991700410843,"y":0.4258241653442383},{"x":0.1683991700410843,"y":0.4354395568370819},{"x":0.1392931342124939,"y":0.4368131756782532}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۱","boundary":[0.1392931342124939,0.4258241653442383,0.1683991700410843,0.4354395568370819]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.4258241653442383},{"x":0.1683991700410843,"y":0.4258241653442383},{"x":0.1683991700410843,"y":0.4354395568370819},{"x":0.1392931342124939,"y":0.4368131756782532}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1342931342124939,0.4188241653442383,0.1733991700410843,0.4424395568370819],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.1497252732515335},{"x":0.5571725368499756,"y":0.1497252732515335},{"x":0.5571725368499756,"y":0.1675824224948883},{"x":0.4906444847583771,"y":0.16620878875255585}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.4906444847583771,0.1497252732515335,0.5571725368499756,0.1675824224948883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42411643266677856,"y":0.1497252732515335},{"x":0.4802494943141937,"y":0.1497252732515335},{"x":0.4802494943141937,"y":0.16620878875255585},{"x":0.42411643266677856,"y":0.16620878875255585}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.42411643266677856,0.1497252732515335,0.4802494943141937,0.16620878875255585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.17719779908657074},{"x":0.8627858757972717,"y":0.17719779908657074},{"x":0.8627858757972717,"y":0.19230769574642181},{"x":0.8191268444061279,"y":0.19230769574642181}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.8191268444061279,0.17719779908657074,0.8627858757972717,0.19230769574642181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8316008448600769,"y":0.20054945349693298},{"x":0.8627858757972717,"y":0.20054945349693298},{"x":0.8627858757972717,"y":0.2142857164144516},{"x":0.8316008448600769,"y":0.2142857164144516}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اژدها","boundary":[0.8316008448600769,0.20054945349693298,0.8627858757972717,0.2142857164144516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8482328653335571,"y":0.22252747416496277},{"x":0.8627858757972717,"y":0.22252747416496277},{"x":0.8627858757972717,"y":0.24038460850715637},{"x":0.8482328653335571,"y":0.24038460850715637}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.8482328653335571,0.22252747416496277,0.8627858757972717,0.24038460850715637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.22252747416496277},{"x":0.8461538553237915,"y":0.22252747416496277},{"x":0.8461538553237915,"y":0.24038460850715637},{"x":0.8191268444061279,"y":0.24038460850715637}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.8191268444061279,0.22252747416496277,0.8461538553237915,0.24038460850715637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.22252747416496277},{"x":0.8108108043670654,"y":0.22252747416496277},{"x":0.8108108043670654,"y":0.24038460850715637},{"x":0.7796257734298706,"y":0.24038460850715637}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.7796257734298706,0.22252747416496277,0.8108108043670654,0.24038460850715637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.22252747416496277},{"x":0.7733888030052185,"y":0.22252747416496277},{"x":0.7733888030052185,"y":0.24038460850715637},{"x":0.7422037124633789,"y":0.24038460850715637}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اژدها","boundary":[0.7422037124633789,0.22252747416496277,0.7733888030052185,0.24038460850715637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.22252747416496277},{"x":0.7338877320289612,"y":0.22252747416496277},{"x":0.7338877320289612,"y":0.24038460850715637},{"x":0.7193347215652466,"y":0.24038460850715637}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7193347215652466,0.22252747416496277,0.7338877320289612,0.24038460850715637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6860706806182861,"y":0.22252747416496277},{"x":0.7110186815261841,"y":0.22252747416496277},{"x":0.7110186815261841,"y":0.24038460850715637},{"x":0.6860706806182861,"y":0.24038460850715637}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ادب","boundary":[0.6860706806182861,0.22252747416496277,0.7110186815261841,0.24038460850715637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6361746191978455,"y":0.22252747416496277},{"x":0.6798336505889893,"y":0.22252747416496277},{"x":0.6798336505889893,"y":0.24038460850715637},{"x":0.6361746191978455,"y":0.24038460850715637}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.6361746191978455,0.22252747416496277,0.6798336505889893,0.24038460850715637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8295218348503113,"y":0.24587911367416382},{"x":0.8627858757972717,"y":0.24587911367416382},{"x":0.8627858757972717,"y":0.25961539149284363},{"x":0.8295218348503113,"y":0.2609890103340149}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اژدها","boundary":[0.8295218348503113,0.24587911367416382,0.8627858757972717,0.25961539149284363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274428248405457,"y":0.24725274741649628},{"x":0.8316008448600769,"y":0.24725274741649628},{"x":0.8316008448600769,"y":0.2609890103340149},{"x":0.8274428248405457,"y":0.2609890103340149}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8274428248405457,0.24725274741649628,0.8316008448600769,0.2609890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.24725274741649628},{"x":0.8191268444061279,"y":0.24725274741649628},{"x":0.8212057948112488,"y":0.2609890103340149},{"x":0.8024948239326477,"y":0.2609890103340149}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مار","boundary":[0.8004158139228821,0.24725274741649628,0.8212057948112488,0.2609890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8295218348503113,"y":0.26923078298568726},{"x":0.8627858757972717,"y":0.26923078298568726},{"x":0.8627858757972717,"y":0.28434064984321594},{"x":0.8295218348503113,"y":0.28434064984321594}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.8295218348503113,0.26923078298568726,0.8627858757972717,0.28434064984321594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.26923078298568726},{"x":0.8232848048210144,"y":0.26923078298568726},{"x":0.8232848048210144,"y":0.28434064984321594},{"x":0.8170478343963623,"y":0.28434064984321594}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8170478343963623,0.26923078298568726,0.8232848048210144,0.28434064984321594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.26923078298568726},{"x":0.8087317943572998,"y":0.26923078298568726},{"x":0.8087317943572998,"y":0.28434064984321594},{"x":0.7713097929954529,"y":0.28434064984321594}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هیئت","boundary":[0.7713097929954529,0.26923078298568726,0.8087317943572998,0.28434064984321594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.26923078298568726},{"x":0.7629937529563904,"y":0.26923078298568726},{"x":0.7629937529563904,"y":0.28434064984321594},{"x":0.7318087220191956,"y":0.28434064984321594}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اژدها","boundary":[0.7318087220191956,0.26923078298568726,0.7629937529563904,0.28434064984321594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8357588648796082,"y":0.2898351550102234},{"x":0.8627858757972717,"y":0.2898351550102234},{"x":0.8627858757972717,"y":0.30494505167007446},{"x":0.8357588648796082,"y":0.30494505167007446}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اعضا","boundary":[0.8357588648796082,0.2898351550102234,0.8627858757972717,0.30494505167007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212057948112488,"y":0.2898351550102234},{"x":0.8274428248405457,"y":0.2898351550102234},{"x":0.8274428248405457,"y":0.30494505167007446},{"x":0.8212057948112488,"y":0.30494505167007446}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8212057948112488,0.2898351550102234,0.8274428248405457,0.30494505167007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.2898351550102234},{"x":0.812889814376831,"y":0.2898351550102234},{"x":0.8149688243865967,"y":0.30494505167007446},{"x":0.7837837934494019,"y":0.30494505167007446}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اجزاء","boundary":[0.7817047834396362,0.2898351550102234,0.8149688243865967,0.30494505167007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.29120880365371704},{"x":0.7754677534103394,"y":0.2898351550102234},{"x":0.7754677534103394,"y":0.30494505167007446},{"x":0.7442827224731445,"y":0.3063186705112457}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اژدها","boundary":[0.7422037124633789,0.29120880365371704,0.7754677534103394,0.30494505167007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8295218348503113,"y":0.3131868243217468},{"x":0.8627858757972717,"y":0.3131868243217468},{"x":0.8627858757972717,"y":0.32692307233810425},{"x":0.8295218348503113,"y":0.32692307233810425}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.8295218348503113,0.3131868243217468,0.8627858757972717,0.32692307233810425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.790020763874054,"y":0.3131868243217468},{"x":0.8212057948112488,"y":0.3131868243217468},{"x":0.8212057948112488,"y":0.32692307233810425},{"x":0.790020763874054,"y":0.32692307233810425}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اژدها","boundary":[0.790020763874054,0.3131868243217468,0.8212057948112488,0.32692307233810425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.3351648449897766},{"x":0.8627858757972717,"y":0.3351648449897766},{"x":0.8627858757972717,"y":0.3502747118473053},{"x":0.8212057948112488,"y":0.35164836049079895}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جایگاه","boundary":[0.8191268444061279,0.3351648449897766,0.8627858757972717,0.3502747118473053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.3365384638309479},{"x":0.812889814376831,"y":0.3351648449897766},{"x":0.812889814376831,"y":0.35164836049079895},{"x":0.7817047834396362,"y":0.35164836049079895}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اژدها","boundary":[0.7817047834396362,0.3365384638309479,0.812889814376831,0.35164836049079895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336798548698425,"y":0.35851648449897766},{"x":0.8627858757972717,"y":0.35851648449897766},{"x":0.8627858757972717,"y":0.37362638115882874},{"x":0.8336798548698425,"y":0.37362638115882874}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.8336798548698425,0.35851648449897766,0.8627858757972717,0.37362638115882874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.35851648449897766},{"x":0.82536381483078,"y":0.35851648449897766},{"x":0.82536381483078,"y":0.37362638115882874},{"x":0.7920997738838196,"y":0.37362638115882874}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ظهور","boundary":[0.7920997738838196,0.35851648449897766,0.82536381483078,0.37362638115882874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.35851648449897766},{"x":0.7837837934494019,"y":0.35851648449897766},{"x":0.7837837934494019,"y":0.37362638115882874},{"x":0.777546763420105,"y":0.37362638115882874}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.777546763420105,0.35851648449897766,0.7837837934494019,0.37362638115882874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.35851648449897766},{"x":0.7713097929954529,"y":0.35851648449897766},{"x":0.7713097929954529,"y":0.37362638115882874},{"x":0.7463617324829102,"y":0.37362638115882874}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عمر","boundary":[0.7463617324829102,0.35851648449897766,0.7713097929954529,0.37362638115882874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.35851648449897766},{"x":0.7380457520484924,"y":0.35851648449897766},{"x":0.7380457520484924,"y":0.37362638115882874},{"x":0.7068607211112976,"y":0.37362638115882874}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اژدها","boundary":[0.7068607211112976,0.35851648449897766,0.7380457520484924,0.37362638115882874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.38049450516700745},{"x":0.8627858757972717,"y":0.38049450516700745},{"x":0.8627858757972717,"y":0.3956044018268585},{"x":0.8170478343963623,"y":0.3956044018268585}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خوراک","boundary":[0.8170478343963623,0.38049450516700745,0.8627858757972717,0.3956044018268585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.38049450516700745},{"x":0.8087317943572998,"y":0.38049450516700745},{"x":0.8087317943572998,"y":0.3956044018268585},{"x":0.777546763420105,"y":0.3956044018268585}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اژدها","boundary":[0.777546763420105,0.38049450516700745,0.8087317943572998,0.3956044018268585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.40247252583503723},{"x":0.8627858757972717,"y":0.40247252583503723},{"x":0.8627858757972717,"y":0.41620880365371704},{"x":0.8191268444061279,"y":0.4175824224948883}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اوصاف","boundary":[0.8191268444061279,0.40247252583503723,0.8627858757972717,0.41620880365371704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.40247252583503723},{"x":0.812889814376831,"y":0.40247252583503723},{"x":0.812889814376831,"y":0.4175824224948883},{"x":0.7817047834396362,"y":0.4175824224948883}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اژدها","boundary":[0.7817047834396362,0.40247252583503723,0.812889814376831,0.4175824224948883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8295218348503113,"y":0.4258241653442383},{"x":0.8627858757972717,"y":0.42719781398773193},{"x":0.8627858757972717,"y":0.44093406200408936},{"x":0.8295218348503113,"y":0.44093406200408936}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"چهره","boundary":[0.8295218348503113,0.4258241653442383,0.8627858757972717,0.44093406200408936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.4258241653442383},{"x":0.82536381483078,"y":0.4258241653442383},{"x":0.82536381483078,"y":0.4395604431629181},{"x":0.8087317943572998,"y":0.4395604431629181}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.8087317943572998,0.4258241653442383,0.82536381483078,0.4395604431629181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.4258241653442383},{"x":0.7920997738838196,"y":0.4258241653442383},{"x":0.7920997738838196,"y":0.44093406200408936},{"x":0.7380457520484924,"y":0.4395604431629181}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اهریمنی","boundary":[0.7380457520484924,0.4258241653442383,0.7920997738838196,0.44093406200408936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.4258241653442383},{"x":0.7297297120094299,"y":0.4258241653442383},{"x":0.7297297120094299,"y":0.4395604431629181},{"x":0.6985446810722351,"y":0.4395604431629181}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اژدها","boundary":[0.6985446810722351,0.4258241653442383,0.7297297120094299,0.4395604431629181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.4464285671710968},{"x":0.8627858757972717,"y":0.4464285671710968},{"x":0.8627858757972717,"y":0.46291208267211914},{"x":0.8024948239326477,"y":0.46291208267211914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موجودات","boundary":[0.8024948239326477,0.4464285671710968,0.8627858757972717,0.46291208267211914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.4464285671710968},{"x":0.7941787838935852,"y":0.4464285671710968},{"x":0.7941787838935852,"y":0.46291208267211914},{"x":0.7629937529563904,"y":0.46291208267211914}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.7629937529563904,0.4464285671710968,0.7941787838935852,0.46291208267211914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.4464285671710968},{"x":0.7567567825317383,"y":0.4464285671710968},{"x":0.7567567825317383,"y":0.46291208267211914},{"x":0.7422037124633789,"y":0.46291208267211914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7422037124633789,0.4464285671710968,0.7567567825317383,0.46291208267211914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.4464285671710968},{"x":0.7359667420387268,"y":0.4464285671710968},{"x":0.7359667420387268,"y":0.46291208267211914},{"x":0.7006236910820007,"y":0.46291208267211914}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چهره","boundary":[0.7006236910820007,0.4464285671710968,0.7359667420387268,0.46291208267211914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.4464285671710968},{"x":0.692307710647583,"y":0.4464285671710968},{"x":0.692307710647583,"y":0.46291208267211914},{"x":0.6611226797103882,"y":0.46291208267211914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اژدها","boundary":[0.6611226797103882,0.4464285671710968,0.692307710647583,0.46291208267211914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212057948112488,"y":0.46978020668029785},{"x":0.8627858757972717,"y":0.46978020668029785},{"x":0.8627858757972717,"y":0.4862637221813202},{"x":0.8212057948112488,"y":0.4862637221813202}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افسون","boundary":[0.8212057948112488,0.46978020668029785,0.8627858757972717,0.4862637221813202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.46978020668029785},{"x":0.812889814376831,"y":0.46978020668029785},{"x":0.812889814376831,"y":0.4848901033401489},{"x":0.7588357329368591,"y":0.4862637221813202}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اژدهایان","boundary":[0.7588357329368591,0.46978020668029785,0.812889814376831,0.4848901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.4931318759918213},{"x":0.8627858757972717,"y":0.49175822734832764},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5082417726516724},{"x":0.8087317943572998,"y":0.5082417726516724}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اژدهایان","boundary":[0.8087317943572998,0.4931318759918213,0.8627858757972717,0.5082417726516724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.4931318759918213},{"x":0.8004158139228821,"y":0.4931318759918213},{"x":0.8004158139228821,"y":0.5082417726516724},{"x":0.7588357329368591,"y":0.5096153616905212}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوست","boundary":[0.7588357329368591,0.4931318759918213,0.8004158139228821,0.5082417726516724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.5151098966598511},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5151098966598511},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5302197933197021},{"x":0.8087317943572998,"y":0.5302197933197021}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اژدهایان","boundary":[0.8087317943572998,0.5151098966598511,0.8627858757972717,0.5302197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401247620582581,"y":0.5151098966598511},{"x":0.8004158139228821,"y":0.5151098966598511},{"x":0.8004158139228821,"y":0.5302197933197021},{"x":0.7401247620582581,"y":0.5302197933197021}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سخنگوی","boundary":[0.7401247620582581,0.5151098966598511,0.8004158139228821,0.5302197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8295218348503113,"y":0.5370879173278809},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5370879173278809},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5521978139877319},{"x":0.8295218348503113,"y":0.5521978139877319}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"سلاح","boundary":[0.8295218348503113,0.5370879173278809,0.8627858757972717,0.5521978139877319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.5370879173278809},{"x":0.8212057948112488,"y":0.5370879173278809},{"x":0.8212057948112488,"y":0.5521978139877319},{"x":0.7962577939033508,"y":0.5521978139877319}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نبرد","boundary":[0.7962577939033508,0.5370879173278809,0.8212057948112488,0.5521978139877319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.5370879173278809},{"x":0.7879418134689331,"y":0.5370879173278809},{"x":0.7879418134689331,"y":0.5521978139877319},{"x":0.7817047834396362,"y":0.5521978139877319}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7817047834396362,0.5370879173278809,0.7879418134689331,0.5521978139877319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.5370879173278809},{"x":0.7733888030052185,"y":0.5370879173278809},{"x":0.7733888030052185,"y":0.5521978139877319},{"x":0.7422037124633789,"y":0.5521978139877319}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اژدها","boundary":[0.7422037124633789,0.5370879173278809,0.7733888030052185,0.5521978139877319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274428248405457,"y":0.557692289352417},{"x":0.8627858757972717,"y":0.557692289352417},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5741758346557617},{"x":0.8274428248405457,"y":0.5741758346557617}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جنگ","boundary":[0.8274428248405457,0.557692289352417,0.8627858757972717,0.5741758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.5590659379959106},{"x":0.8191268444061279,"y":0.5590659379959106},{"x":0.8191268444061279,"y":0.5741758346557617},{"x":0.812889814376831,"y":0.5741758346557617}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.812889814376831,0.5590659379959106,0.8191268444061279,0.5741758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.5590659379959106},{"x":0.8045738339424133,"y":0.5590659379959106},{"x":0.8045738339424133,"y":0.5741758346557617},{"x":0.7733888030052185,"y":0.5741758346557617}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اژدها","boundary":[0.7733888030052185,0.5590659379959106,0.8045738339424133,0.5741758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.5590659379959106},{"x":0.765072762966156,"y":0.5590659379959106},{"x":0.765072762966156,"y":0.5741758346557617},{"x":0.7567567825317383,"y":0.5741758346557617}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.7567567825317383,0.5590659379959106,0.765072762966156,0.5741758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819126605987549,"y":0.5590659379959106},{"x":0.7484407424926758,"y":0.557692289352417},{"x":0.7484407424926758,"y":0.5741758346557617},{"x":0.6819126605987549,"y":0.5755494236946106}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اژدهاکشی","boundary":[0.6819126605987549,0.5590659379959106,0.7484407424926758,0.5741758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.5824176073074341},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5824176073074341},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5961538553237915},{"x":0.8232848048210144,"y":0.5961538553237915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پاداش","boundary":[0.8232848048210144,0.5824176073074341,0.8627858757972717,0.5961538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.5824176073074341},{"x":0.8149688243865967,"y":0.5824176073074341},{"x":0.8149688243865967,"y":0.5961538553237915},{"x":0.765072762966156,"y":0.5961538553237915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پهلوانان","boundary":[0.765072762966156,0.5824176073074341,0.8149688243865967,0.5961538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.5824176073074341},{"x":0.7567567825317383,"y":0.5824176073074341},{"x":0.7567567825317383,"y":0.5961538553237915},{"x":0.6943867206573486,"y":0.5961538553237915}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اژدهاکش","boundary":[0.6943867206573486,0.5824176073074341,0.7567567825317383,0.5961538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8316008448600769,"y":0.6043956279754639},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6043956279754639},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6195054650306702},{"x":0.8316008448600769,"y":0.6195054650306702}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اژدها","boundary":[0.8316008448600769,0.6043956279754639,0.8627858757972717,0.6195054650306702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.6043956279754639},{"x":0.82536381483078,"y":0.6043956279754639},{"x":0.82536381483078,"y":0.6195054650306702},{"x":0.8108108043670654,"y":0.6195054650306702}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8108108043670654,0.6043956279754639,0.82536381483078,0.6195054650306702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7671517729759216,"y":0.6043956279754639},{"x":0.8066527843475342,"y":0.6043956279754639},{"x":0.8066527843475342,"y":0.6195054650306702},{"x":0.7671517729759216,"y":0.6195054650306702}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روایت","boundary":[0.7671517729759216,0.6043956279754639,0.8066527843475342,0.6195054650306702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.6043956279754639},{"x":0.7588357329368591,"y":0.6043956279754639},{"x":0.7588357329368591,"y":0.6195054650306702},{"x":0.7422037124633789,"y":0.6195054650306702}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7422037124633789,0.6043956279754639,0.7588357329368591,0.6195054650306702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819126605987549,"y":0.6043956279754639},{"x":0.7276507019996643,"y":0.6043956279754639},{"x":0.7276507019996643,"y":0.6195054650306702},{"x":0.6819126605987549,"y":0.6195054650306702}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مذهبی","boundary":[0.6819126605987549,0.6043956279754639,0.7276507019996643,0.6195054650306702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8316008448600769,"y":0.6263736486434937},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6263736486434937},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6414835453033447},{"x":0.8316008448600769,"y":0.6414835453033447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اژدها","boundary":[0.8316008448600769,0.6263736486434937,0.8627858757972717,0.6414835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.6263736486434937},{"x":0.8232848048210144,"y":0.6263736486434937},{"x":0.8232848048210144,"y":0.6414835453033447},{"x":0.8087317943572998,"y":0.6414835453033447}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8087317943572998,0.6263736486434937,0.8232848048210144,0.6414835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.6263736486434937},{"x":0.8024948239326477,"y":0.6263736486434937},{"x":0.8024948239326477,"y":0.6414835453033447},{"x":0.765072762966156,"y":0.6414835453033447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روایت","boundary":[0.765072762966156,0.6263736486434937,0.8024948239326477,0.6414835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.6263736486434937},{"x":0.7629937529563904,"y":0.6263736486434937},{"x":0.7629937529563904,"y":0.6414835453033447},{"x":0.7359667420387268,"y":0.6414835453033447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7359667420387268,0.6263736486434937,0.7629937529563904,0.6414835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6860706806182861,"y":0.6263736486434937},{"x":0.7276507019996643,"y":0.6263736486434937},{"x":0.7276507019996643,"y":0.6414835453033447},{"x":0.6860706806182861,"y":0.6414835453033447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عارفانه","boundary":[0.6860706806182861,0.6263736486434937,0.7276507019996643,0.6414835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8316008448600769,"y":0.6483516693115234},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6483516693115234},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6648351550102234},{"x":0.8316008448600769,"y":0.6648351550102234}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اژدها","boundary":[0.8316008448600769,0.6483516693115234,0.8627858757972717,0.6648351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.6483516693115234},{"x":0.8232848048210144,"y":0.6483516693115234},{"x":0.8232848048210144,"y":0.6648351550102234},{"x":0.8108108043670654,"y":0.6648351550102234}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8108108043670654,0.6483516693115234,0.8232848048210144,0.6648351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.6483516693115234},{"x":0.8024948239326477,"y":0.6483516693115234},{"x":0.8024948239326477,"y":0.6648351550102234},{"x":0.7422037124633789,"y":0.6648351550102234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تشبیهات","boundary":[0.7422037124633789,0.6483516693115234,0.8024948239326477,0.6648351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.6483516693115234},{"x":0.7359667420387268,"y":0.6483516693115234},{"x":0.7359667420387268,"y":0.6648351550102234},{"x":0.7318087220191956,"y":0.6648351550102234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7318087220191956,0.6483516693115234,0.7359667420387268,0.6648351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6632016897201538,"y":0.6483516693115234},{"x":0.7214137315750122,"y":0.6483516693115234},{"x":0.7214137315750122,"y":0.6648351550102234},{"x":0.6632016897201538,"y":0.6648351550102234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استعارات","boundary":[0.6632016897201538,0.6483516693115234,0.7214137315750122,0.6648351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6070685982704163,"y":0.6483516693115234},{"x":0.6548856496810913,"y":0.6483516693115234},{"x":0.6548856496810913,"y":0.6648351550102234},{"x":0.6070685982704163,"y":0.6648351550102234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شاعرانه","boundary":[0.6070685982704163,0.6483516693115234,0.6548856496810913,0.6648351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.6689560413360596},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6689560413360596},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6854395866394043},{"x":0.8045738339424133,"y":0.6854395866394043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اعتقادات","boundary":[0.8045738339424133,0.6689560413360596,0.8627858757972717,0.6854395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.6703296899795532},{"x":0.7983368039131165,"y":0.6689560413360596},{"x":0.7983368039131165,"y":0.6854395866394043},{"x":0.752598762512207,"y":0.6854395866394043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عامیانه","boundary":[0.752598762512207,0.6703296899795532,0.7983368039131165,0.6854395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401247620582581,"y":0.6703296899795532},{"x":0.7463617324829102,"y":0.6703296899795532},{"x":0.7463617324829102,"y":0.6854395866394043},{"x":0.7401247620582581,"y":0.6854395866394043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7401247620582581,0.6703296899795532,0.7463617324829102,0.6854395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.6703296899795532},{"x":0.7338877320289612,"y":0.6703296899795532},{"x":0.7338877320289612,"y":0.6854395866394043},{"x":0.7006236910820007,"y":0.6868131756782532}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امثال","boundary":[0.7006236910820007,0.6703296899795532,0.7338877320289612,0.6854395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6860706806182861,"y":0.6703296899795532},{"x":0.692307710647583,"y":0.6703296899795532},{"x":0.692307710647583,"y":0.6868131756782532},{"x":0.6860706806182861,"y":0.6868131756782532}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6860706806182861,0.6703296899795532,0.692307710647583,0.6868131756782532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.6703296899795532},{"x":0.6798336505889893,"y":0.6703296899795532},{"x":0.6798336505889893,"y":0.6854395866394043},{"x":0.6486486196517944,"y":0.6868131756782532}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"حکم","boundary":[0.6486486196517944,0.6703296899795532,0.6798336505889893,0.6854395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.6717032790184021},{"x":0.6403326392173767,"y":0.6703296899795532},{"x":0.6403326392173767,"y":0.6868131756782532},{"x":0.6049895882606506,"y":0.6868131756782532}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درباره","boundary":[0.6049895882606506,0.6717032790184021,0.6403326392173767,0.6868131756782532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779625773429871,"y":0.6717032790184021},{"x":0.5966736078262329,"y":0.6717032790184021},{"x":0.5966736078262329,"y":0.6868131756782532},{"x":0.5779625773429871,"y":0.6868131756782532}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مار","boundary":[0.5779625773429871,0.6717032790184021,0.5966736078262329,0.6868131756782532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5654885768890381,"y":0.6717032790184021},{"x":0.5717255473136902,"y":0.6717032790184021},{"x":0.5717255473136902,"y":0.6868131756782532},{"x":0.5654885768890381,"y":0.6868131756782532}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5654885768890381,0.6717032790184021,0.5717255473136902,0.6868131756782532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5259875059127808,"y":0.6717032790184021},{"x":0.5571725368499756,"y":0.6717032790184021},{"x":0.5571725368499756,"y":0.6868131756782532},{"x":0.5259875059127808,"y":0.6868131756782532}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اژدها","boundary":[0.5259875059127808,0.6717032790184021,0.5571725368499756,0.6868131756782532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8316008448600769,"y":0.6936812996864319},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6936812996864319},{"x":0.8627858757972717,"y":0.708791196346283},{"x":0.8316008448600769,"y":0.708791196346283}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اژدها","boundary":[0.8316008448600769,0.6936812996864319,0.8627858757972717,0.708791196346283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.6936812996864319},{"x":0.8232848048210144,"y":0.6936812996864319},{"x":0.8232848048210144,"y":0.708791196346283},{"x":0.8108108043670654,"y":0.708791196346283}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8108108043670654,0.6936812996864319,0.8232848048210144,0.708791196346283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.6936812996864319},{"x":0.8024948239326477,"y":0.6936812996864319},{"x":0.8024948239326477,"y":0.708791196346283},{"x":0.7588357329368591,"y":0.708791196346283}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اندیشه","boundary":[0.7588357329368591,0.6936812996864319,0.8024948239326477,0.708791196346283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.6936812996864319},{"x":0.7546777725219727,"y":0.6936812996864319},{"x":0.7546777725219727,"y":0.708791196346283},{"x":0.7359667420387268,"y":0.708791196346283}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7359667420387268,0.6936812996864319,0.7546777725219727,0.708791196346283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.6936812996864319},{"x":0.7234927415847778,"y":0.6936812996864319},{"x":0.7234927415847778,"y":0.708791196346283},{"x":0.6694386601448059,"y":0.708791196346283}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گوناگون","boundary":[0.6694386601448059,0.6936812996864319,0.7234927415847778,0.708791196346283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8357588648796082,"y":0.7170329689979553},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7170329689979553},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7321428656578064},{"x":0.8357588648796082,"y":0.7321428656578064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.8357588648796082,0.7170329689979553,0.8627858757972717,0.7321428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.7156593203544617},{"x":0.8274428248405457,"y":0.7156593203544617},{"x":0.8274428248405457,"y":0.7321428656578064},{"x":0.8004158139228821,"y":0.7321428656578064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شعر","boundary":[0.8004158139228821,0.7156593203544617,0.8274428248405457,0.7321428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7879418134689331,"y":0.7156593203544617},{"x":0.7941787838935852,"y":0.7156593203544617},{"x":0.7941787838935852,"y":0.7307692170143127},{"x":0.7879418134689331,"y":0.7307692170143127}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7879418134689331,0.7156593203544617,0.7941787838935852,0.7307692170143127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.7156593203544617},{"x":0.7817047834396362,"y":0.7156593203544617},{"x":0.7817047834396362,"y":0.7307692170143127},{"x":0.7567567825317383,"y":0.7307692170143127}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خبر","boundary":[0.7567567825317383,0.7156593203544617,0.7817047834396362,0.7307692170143127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.7156593203544617},{"x":0.7484407424926758,"y":0.7156593203544617},{"x":0.7484407424926758,"y":0.7307692170143127},{"x":0.7027027010917664,"y":0.7307692170143127}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امروزی","boundary":[0.7027027010917664,0.7156593203544617,0.7484407424926758,0.7307692170143127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6798336505889893,"y":0.7156593203544617},{"x":0.6943867206573486,"y":0.7156593203544617},{"x":0.6943867206573486,"y":0.7307692170143127},{"x":0.6798336505889893,"y":0.7307692170143127}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6798336505889893,0.7156593203544617,0.6943867206573486,0.7307692170143127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632016658782959,"y":0.7156593203544617},{"x":0.6735966801643372,"y":0.7156593203544617},{"x":0.6735966801643372,"y":0.7307692170143127},{"x":0.632016658782959,"y":0.7307692170143127}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارتباط","boundary":[0.632016658782959,0.7156593203544617,0.6735966801643372,0.7307692170143127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.7156593203544617},{"x":0.6257796287536621,"y":0.7156593203544617},{"x":0.6257796287536621,"y":0.7307692170143127},{"x":0.6174635887145996,"y":0.7307692170143127}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6174635887145996,0.7156593203544617,0.6257796287536621,0.7307692170143127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779625773429871,"y":0.7156593203544617},{"x":0.6112266182899475,"y":0.7156593203544617},{"x":0.6112266182899475,"y":0.7307692170143127},{"x":0.5779625773429871,"y":0.7307692170143127}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اژدها","boundary":[0.5779625773429871,0.7156593203544617,0.6112266182899475,0.7307692170143127]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42411643266677856,"y":0.1497252732515335},{"x":0.8627858757972717,"y":0.14835165441036224},{"x":0.866943895816803,"y":0.7321428656578064},{"x":0.4282744228839874,"y":0.7335164546966553}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.41911643266677856,0.1427252732515335,0.871943895816803,0.7391428656578064],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14137214422225952,"y":0.44780218601226807},{"x":0.1683991700410843,"y":0.44780218601226807},{"x":0.1683991700410843,"y":0.45879119634628296},{"x":0.14137214422225952,"y":0.45879119634628296}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۵","boundary":[0.14137214422225952,0.44780218601226807,0.1683991700410843,0.45879119634628296]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14137214422225952,"y":0.44780218601226807},{"x":0.1683991700410843,"y":0.44780218601226807},{"x":0.1683991700410843,"y":0.45879119634628296},{"x":0.14137214422225952,"y":0.45879119634628296}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.13637214422225952,0.44080218601226806,0.1733991700410843,0.46579119634628297],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14137214422225952,"y":0.46978020668029785},{"x":0.1683991700410843,"y":0.46978020668029785},{"x":0.1683991700410843,"y":0.48076921701431274},{"x":0.14137214422225952,"y":0.48076921701431274}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۷","boundary":[0.14137214422225952,0.46978020668029785,0.1683991700410843,0.48076921701431274]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14137214422225952,"y":0.46978020668029785},{"x":0.1683991700410843,"y":0.46978020668029785},{"x":0.1683991700410843,"y":0.48076921701431274},{"x":0.14137214422225952,"y":0.48076921701431274}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.13637214422225952,0.46278020668029785,0.1733991700410843,0.48776921701431275],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14137214422225952,"y":0.4931318759918213},{"x":0.17047816514968872,"y":0.4931318759918213},{"x":0.17047816514968872,"y":0.5027472376823425},{"x":0.14137214422225952,"y":0.5027472376823425}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۹","boundary":[0.14137214422225952,0.4931318759918213,0.17047816514968872,0.5027472376823425]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14137214422225952,"y":0.4931318759918213},{"x":0.17047816514968872,"y":0.4931318759918213},{"x":0.17047816514968872,"y":0.5027472376823425},{"x":0.14137214422225952,"y":0.5027472376823425}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.13637214422225952,0.4861318759918213,0.17547816514968873,0.5097472376823425],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.5151098966598511},{"x":0.17047816514968872,"y":0.5151098966598511},{"x":0.17047816514968872,"y":0.526098906993866},{"x":0.1392931342124939,"y":0.526098906993866}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۱","boundary":[0.1392931342124939,0.5151098966598511,0.17047816514968872,0.526098906993866]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.5151098966598511},{"x":0.17047816514968872,"y":0.5151098966598511},{"x":0.17047816514968872,"y":0.526098906993866},{"x":0.1392931342124939,"y":0.526098906993866}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1342931342124939,0.5081098966598511,0.17547816514968873,0.533098906993866],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14137214422225952,"y":0.5370879173278809},{"x":0.1683991700410843,"y":0.5370879173278809},{"x":0.1683991700410843,"y":0.5480769276618958},{"x":0.14137214422225952,"y":0.5480769276618958}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۵","boundary":[0.14137214422225952,0.5370879173278809,0.1683991700410843,0.5480769276618958]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14137214422225952,"y":0.5370879173278809},{"x":0.1683991700410843,"y":0.5370879173278809},{"x":0.1683991700410843,"y":0.5480769276618958},{"x":0.14137214422225952,"y":0.5480769276618958}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13637214422225952,0.5300879173278809,0.1733991700410843,0.5550769276618958],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14137214422225952,"y":0.5604395866394043},{"x":0.1683991700410843,"y":0.5604395866394043},{"x":0.1683991700410843,"y":0.5700549483299255},{"x":0.14137214422225952,"y":0.5700549483299255}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵۹","boundary":[0.14137214422225952,0.5604395866394043,0.1683991700410843,0.5700549483299255]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14137214422225952,"y":0.5604395866394043},{"x":0.1683991700410843,"y":0.5604395866394043},{"x":0.1683991700410843,"y":0.5700549483299255},{"x":0.14137214422225952,"y":0.5700549483299255}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.13637214422225952,0.5534395866394043,0.1733991700410843,0.5770549483299255],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14137214422225952,"y":0.5824176073074341},{"x":0.1683991700410843,"y":0.5824176073074341},{"x":0.1683991700410843,"y":0.593406617641449},{"x":0.14137214422225952,"y":0.593406617641449}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۳۱","boundary":[0.14137214422225952,0.5824176073074341,0.1683991700410843,0.593406617641449]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14137214422225952,"y":0.5824176073074341},{"x":0.1683991700410843,"y":0.5824176073074341},{"x":0.1683991700410843,"y":0.593406617641449},{"x":0.14137214422225952,"y":0.593406617641449}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13637214422225952,0.5754176073074341,0.1733991700410843,0.600406617641449],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14137214422225952,"y":0.6043956279754639},{"x":0.17047816514968872,"y":0.6043956279754639},{"x":0.1683991700410843,"y":0.6153846383094788},{"x":0.14137214422225952,"y":0.6153846383094788}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۳۵","boundary":[0.14137214422225952,0.6043956279754639,0.1683991700410843,0.6153846383094788]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14137214422225952,"y":0.6043956279754639},{"x":0.17047816514968872,"y":0.6043956279754639},{"x":0.1683991700410843,"y":0.6153846383094788},{"x":0.14137214422225952,"y":0.6153846383094788}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13637214422225952,0.5973956279754639,0.1733991700410843,0.6223846383094788],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.6263736486434937},{"x":0.17047816514968872,"y":0.6263736486434937},{"x":0.17047816514968872,"y":0.6373626589775085},{"x":0.1392931342124939,"y":0.6387362480163574}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴۹","boundary":[0.1392931342124939,0.6263736486434937,0.17047816514968872,0.6373626589775085]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.6263736486434937},{"x":0.17047816514968872,"y":0.6263736486434937},{"x":0.17047816514968872,"y":0.6373626589775085},{"x":0.1392931342124939,"y":0.6387362480163574}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1342931342124939,0.6193736486434936,0.17547816514968873,0.6443626589775086],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14137214422225952,"y":0.6497252583503723},{"x":0.1683991700410843,"y":0.6497252583503723},{"x":0.1683991700410843,"y":0.6607142686843872},{"x":0.14137214422225952,"y":0.6607142686843872}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۵۷","boundary":[0.14137214422225952,0.6497252583503723,0.1683991700410843,0.6607142686843872]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14137214422225952,"y":0.6497252583503723},{"x":0.1683991700410843,"y":0.6497252583503723},{"x":0.1683991700410843,"y":0.6607142686843872},{"x":0.14137214422225952,"y":0.6607142686843872}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13637214422225952,0.6427252583503723,0.1733991700410843,0.6677142686843872],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14137214422225952,"y":0.6717032790184021},{"x":0.1683991700410843,"y":0.6717032790184021},{"x":0.1683991700410843,"y":0.6840659379959106},{"x":0.14137214422225952,"y":0.6840659379959106}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷۱","boundary":[0.14137214422225952,0.6717032790184021,0.1683991700410843,0.6840659379959106]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14137214422225952,"y":0.6717032790184021},{"x":0.1683991700410843,"y":0.6717032790184021},{"x":0.1683991700410843,"y":0.6840659379959106},{"x":0.14137214422225952,"y":0.6840659379959106}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13637214422225952,0.6647032790184021,0.1733991700410843,0.6910659379959107],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14137214422225952,"y":0.6936812996864319},{"x":0.1683991700410843,"y":0.6936812996864319},{"x":0.1683991700410843,"y":0.7046703100204468},{"x":0.14137214422225952,"y":0.7046703100204468}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷۹","boundary":[0.14137214422225952,0.6936812996864319,0.1683991700410843,0.7046703100204468]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14137214422225952,"y":0.6936812996864319},{"x":0.1683991700410843,"y":0.6936812996864319},{"x":0.1683991700410843,"y":0.7046703100204468},{"x":0.14137214422225952,"y":0.7046703100204468}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13637214422225952,0.6866812996864319,0.1733991700410843,0.7116703100204468],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14137214422225952,"y":0.7170329689979553},{"x":0.17047816514968872,"y":0.7170329689979553},{"x":0.17047816514968872,"y":0.7280219793319702},{"x":0.14137214422225952,"y":0.7266483306884766}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۸۵","boundary":[0.14137214422225952,0.7170329689979553,0.17047816514968872,0.7280219793319702]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14137214422225952,"y":0.7170329689979553},{"x":0.17047816514968872,"y":0.7170329689979553},{"x":0.17047816514968872,"y":0.7280219793319702},{"x":0.14137214422225952,"y":0.7266483306884766}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13637214422225952,0.7100329689979553,0.17547816514968873,0.7350219793319702],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14137214422225952,"y":0.7390109896659851},{"x":0.17047816514968872,"y":0.7390109896659851},{"x":0.17047816514968872,"y":0.7486263513565063},{"x":0.14137214422225952,"y":0.7486263513565063}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۹۷","boundary":[0.14137214422225952,0.7390109896659851,0.17047816514968872,0.7486263513565063]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14137214422225952,"y":0.7390109896659851},{"x":0.17047816514968872,"y":0.7390109896659851},{"x":0.17047816514968872,"y":0.7486263513565063},{"x":0.14137214422225952,"y":0.7486263513565063}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13637214422225952,0.7320109896659851,0.17547816514968873,0.7556263513565064],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.7390109896659851},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7417582273483276},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7541208863258362},{"x":0.8149688243865967,"y":0.7513736486434937}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیوست","boundary":[0.8170478343963623,0.7390109896659851,0.8627858757972717,0.7541208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336798548698425,"y":0.7623626589775085},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7623626589775085},{"x":0.8627858757972717,"y":0.776098906993866},{"x":0.8336798548698425,"y":0.776098906993866}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"شرح","boundary":[0.8336798548698425,0.7623626589775085,0.8627858757972717,0.776098906993866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.7609890103340149},{"x":0.82536381483078,"y":0.7623626589775085},{"x":0.82536381483078,"y":0.776098906993866},{"x":0.7733888030052185,"y":0.7747252583503723}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تصویرها","boundary":[0.7733888030052185,0.7609890103340149,0.82536381483078,0.776098906993866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8316008448600769,"y":0.781593382358551},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7829670310020447},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7994505763053894},{"x":0.8295218348503113,"y":0.7967032790184021}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.8316008448600769,0.781593382358551,0.8627858757972717,0.7994505763053894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.781593382358551},{"x":0.8232848048210144,"y":0.781593382358551},{"x":0.8212057948112488,"y":0.7967032790184021},{"x":0.8170478343963623,"y":0.7967032790184021}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8191268444061279,0.781593382358551,0.8212057948112488,0.7967032790184021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.7788461446762085},{"x":0.8108108043670654,"y":0.7802197933197021},{"x":0.8087317943572998,"y":0.7953296899795532},{"x":0.7754677534103394,"y":0.7939560413360596}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مأخذ","boundary":[0.777546763420105,0.7788461446762085,0.8087317943572998,0.7953296899795532]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.7376373410224915},{"x":0.866943895816803,"y":0.7417582273483276},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7994505763053894},{"x":0.7692307829856873,"y":0.7953296899795532}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7704677534103394,0.7306373410224914,0.8677858757972717,0.8064505763053894],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14137214422225952,"y":0.7609890103340149},{"x":0.17047816514968872,"y":0.7609890103340149},{"x":0.17047816514968872,"y":0.7719780206680298},{"x":0.1392931342124939,"y":0.7706043720245361}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۰۵","boundary":[0.14137214422225952,0.7609890103340149,0.17047816514968872,0.7719780206680298]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14137214422225952,"y":0.7609890103340149},{"x":0.17047816514968872,"y":0.7609890103340149},{"x":0.17047816514968872,"y":0.7719780206680298},{"x":0.1392931342124939,"y":0.7706043720245361}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.13637214422225952,0.7539890103340149,0.17547816514968873,0.7789780206680298],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.7829670310020447},{"x":0.1683991700410843,"y":0.7829670310020447},{"x":0.1683991700410843,"y":0.7939560413360596},{"x":0.1392931342124939,"y":0.7939560413360596}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۰۹","boundary":[0.1392931342124939,0.7829670310020447,0.1683991700410843,0.7939560413360596]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.7829670310020447},{"x":0.1683991700410843,"y":0.7829670310020447},{"x":0.1683991700410843,"y":0.7939560413360596},{"x":0.1392931342124939,"y":0.7939560413360596}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1342931342124939,0.7759670310020447,0.1733991700410843,0.8009560413360596],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/b39cdad6dda4f4b3/pages/OutcBvYfpfgNAOgQ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/b39cdad6dda4f4b3/pages/soJgswqkbABeeEXJ.jpg","blurred":"/storage/books/b39cdad6dda4f4b3/pages/neNnVCOjFsXfTyEI.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.0002316509636424931,0.0002017117576612221,0.9981872268278237,0.9987828009803217]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5592515468597412,"y":0.1565934121608734},{"x":0.5675675868988037,"y":0.1565934121608734},{"x":0.5654885768890381,"y":0.1895604431629181},{"x":0.5571725368499756,"y":0.1895604431629181}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5592515468597412,0.1565934121608734,0.5654885768890381,0.1895604431629181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322245359420776,"y":0.15521977841854095},{"x":0.55509352684021,"y":0.1565934121608734},{"x":0.55509352684021,"y":0.1895604431629181},{"x":0.5322245359420776,"y":0.1895604431629181}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.5322245359420776,0.15521977841854095,0.55509352684021,0.1895604431629181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4864864945411682,"y":0.15521977841854095},{"x":0.5280665159225464,"y":0.15521977841854095},{"x":0.5280665159225464,"y":0.1895604431629181},{"x":0.4844074845314026,"y":0.18818680942058563}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"خداوند","boundary":[0.4864864945411682,0.15521977841854095,0.5280665159225464,0.1895604431629181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4615384638309479,"y":0.15521977841854095},{"x":0.4802494943141937,"y":0.15521977841854095},{"x":0.4781704843044281,"y":0.18818680942058563},{"x":0.45945945382118225,"y":0.18818680942058563}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"جان","boundary":[0.4615384638309479,0.15521977841854095,0.4781704843044281,0.18818680942058563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4407484531402588,"y":0.15521977841854095},{"x":0.4553014636039734,"y":0.15521977841854095},{"x":0.45322245359420776,"y":0.18818680942058563},{"x":0.4407484531402588,"y":0.18818680942058563}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4407484531402588,0.15521977841854095,0.45322245359420776,0.18818680942058563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137214124202728,"y":0.15521977841854095},{"x":0.43659043312072754,"y":0.15521977841854095},{"x":0.4345114231109619,"y":0.18818680942058563},{"x":0.4116424024105072,"y":0.18818680942058563}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خرد","boundary":[0.4137214124202728,0.15521977841854095,0.4345114231109619,0.18818680942058563]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137214124202728,"y":0.1538461595773697},{"x":0.5675675868988037,"y":0.1565934121608734},{"x":0.5654885768890381,"y":0.1895604431629181},{"x":0.4116424024105072,"y":0.18818680942058563}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.4087214124202728,0.14684615957736968,0.5704885768890381,0.1965604431629181],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.25137361884117126},{"x":0.8627858757972717,"y":0.2527472674846649},{"x":0.8627858757972717,"y":0.2706044018268585},{"x":0.8232848048210144,"y":0.26923078298568726}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.8232848048210144,0.25137361884117126,0.8627858757972717,0.2706044018268585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.25},{"x":0.8191268444061279,"y":0.25137361884117126},{"x":0.8191268444061279,"y":0.26923078298568726},{"x":0.7733888030052185,"y":0.2678571343421936}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گفتار","boundary":[0.7754677534103394,0.25,0.8191268444061279,0.26923078298568726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212057948112488,"y":0.2788461446762085},{"x":0.8648648858070374,"y":0.2788461446762085},{"x":0.8648648858070374,"y":0.29532966017723083},{"x":0.8212057948112488,"y":0.29532966017723083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتابی","boundary":[0.8212057948112488,0.2788461446762085,0.8648648858070374,0.29532966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.790020763874054,"y":0.2788461446762085},{"x":0.8087317943572998,"y":0.2788461446762085},{"x":0.8087317943572998,"y":0.29532966017723083},{"x":0.790020763874054,"y":0.29532966017723083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.790020763874054,0.2788461446762085,0.8087317943572998,0.29532966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401247620582581,"y":0.2788461446762085},{"x":0.777546763420105,"y":0.2788461446762085},{"x":0.777546763420105,"y":0.29532966017723083},{"x":0.7401247620582581,"y":0.29532966017723083}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اینک","boundary":[0.7401247620582581,0.2788461446762085,0.777546763420105,0.29532966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.2788461446762085},{"x":0.7276507019996643,"y":0.2788461446762085},{"x":0.7276507019996643,"y":0.29532966017723083},{"x":0.7110186815261841,"y":0.29532966017723083}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7110186815261841,0.2788461446762085,0.7276507019996643,0.29532966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.2788461446762085},{"x":0.6985446810722351,"y":0.2788461446762085},{"x":0.6985446810722351,"y":0.29532966017723083},{"x":0.6694386601448059,"y":0.29532966017723083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برابر","boundary":[0.6694386601448059,0.2788461446762085,0.6985446810722351,0.29532966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779625773429871,"y":0.2788461446762085},{"x":0.6569646596908569,"y":0.2788461446762085},{"x":0.6569646596908569,"y":0.29532966017723083},{"x":0.5779625773429871,"y":0.29532966017723083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خوانندگان","boundary":[0.5779625773429871,0.2788461446762085,0.6569646596908569,0.29532966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.2788461446762085},{"x":0.5654885768890381,"y":0.2788461446762085},{"x":0.5654885768890381,"y":0.29532966017723083},{"x":0.5072765350341797,"y":0.29532966017723083}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارجمند","boundary":[0.5072765350341797,0.2788461446762085,0.5654885768890381,0.29532966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.2788461446762085},{"x":0.49688148498535156,"y":0.2788461446762085},{"x":0.49688148498535156,"y":0.29532966017723083},{"x":0.469854474067688,"y":0.29532966017723083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.469854474067688,0.2788461446762085,0.49688148498535156,0.29532966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4282744228839874,"y":0.2788461446762085},{"x":0.4573804438114166,"y":0.2788461446762085},{"x":0.4573804438114166,"y":0.29532966017723083},{"x":0.4282744228839874,"y":0.29532966017723083}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.4282744228839874,0.2788461446762085,0.4573804438114166,0.29532966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42411643266677856,"y":0.2788461446762085},{"x":0.4261954128742218,"y":0.2788461446762085},{"x":0.4261954128742218,"y":0.29532966017723083},{"x":0.42411643266677856,"y":0.29532966017723083}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.42411643266677856,0.2788461446762085,0.4261954128742218,0.29532966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395010381937027,"y":0.2788461446762085},{"x":0.4116424024105072,"y":0.2788461446762085},{"x":0.4116424024105072,"y":0.29532966017723083},{"x":0.395010381937027,"y":0.29532966017723083}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"باز","boundary":[0.395010381937027,0.2788461446762085,0.4116424024105072,0.29532966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3367983400821686,"y":0.2788461446762085},{"x":0.39293140172958374,"y":0.2788461446762085},{"x":0.39293140172958374,"y":0.29532966017723083},{"x":0.3367983400821686,"y":0.29532966017723083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نماینده","boundary":[0.3367983400821686,0.2788461446762085,0.39293140172958374,0.29532966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2640332579612732,"y":0.2788461446762085},{"x":0.3243243098258972,"y":0.2788461446762085},{"x":0.3243243098258972,"y":0.29532966017723083},{"x":0.2640332579612732,"y":0.29532966017723083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تصورات","boundary":[0.2640332579612732,0.2788461446762085,0.3243243098258972,0.29532966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24740125238895416,"y":0.2788461446762085},{"x":0.25363826751708984,"y":0.2788461446762085},{"x":0.25363826751708984,"y":0.29532966017723083},{"x":0.24740125238895416,"y":0.29532966017723083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.24740125238895416,0.2788461446762085,0.25363826751708984,0.29532966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20166319608688354,"y":0.2788461446762085},{"x":0.234927237033844,"y":0.2788461446762085},{"x":0.234927237033844,"y":0.29532966017723083},{"x":0.20166319608688354,"y":0.29532966017723083}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افکار","boundary":[0.20166319608688354,0.2788461446762085,0.234927237033844,0.29532966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14345113933086395,"y":0.2788461446762085},{"x":0.18918919563293457,"y":0.2788461446762085},{"x":0.18918919563293457,"y":0.29532966017723083},{"x":0.14345113933086395,"y":0.29532966017723083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیاکان","boundary":[0.14345113933086395,0.2788461446762085,0.18918919563293457,0.29532966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.2788461446762085},{"x":0.13097712397575378,"y":0.2788461446762085},{"x":0.13097712397575378,"y":0.29532966017723083},{"x":0.11850311607122421,"y":0.29532966017723083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.11850311607122421,0.2788461446762085,0.13097712397575378,0.29532966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.30494505167007446},{"x":0.8627858757972717,"y":0.30494505167007446},{"x":0.8627858757972717,"y":0.3241758346557617},{"x":0.8191268444061279,"y":0.3241758346557617}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درباره","boundary":[0.8191268444061279,0.30494505167007446,0.8627858757972717,0.3241758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.30494505167007446},{"x":0.8108108043670654,"y":0.30494505167007446},{"x":0.8108108043670654,"y":0.3241758346557617},{"x":0.7692307829856873,"y":0.3241758346557617}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اژدها","boundary":[0.7692307829856873,0.30494505167007446,0.8108108043670654,0.3241758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.30494505167007446},{"x":0.7588357329368591,"y":0.30494505167007446},{"x":0.7588357329368591,"y":0.3241758346557617},{"x":0.7297297120094299,"y":0.3241758346557617}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ست","boundary":[0.7297297120094299,0.30494505167007446,0.7588357329368591,0.3241758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.30494505167007446},{"x":0.7255717515945435,"y":0.30494505167007446},{"x":0.7255717515945435,"y":0.3241758346557617},{"x":0.7234927415847778,"y":0.3241758346557617}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7234927415847778,0.30494505167007446,0.7255717515945435,0.3241758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.30494505167007446},{"x":0.7130976915359497,"y":0.30494505167007446},{"x":0.7130976915359497,"y":0.3241758346557617},{"x":0.6777547001838684,"y":0.3241758346557617}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ددی","boundary":[0.6777547001838684,0.30494505167007446,0.7130976915359497,0.3241758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6361746191978455,"y":0.30494505167007446},{"x":0.6673596501350403,"y":0.30494505167007446},{"x":0.6673596501350403,"y":0.3241758346557617},{"x":0.6361746191978455,"y":0.3241758346557617}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شوم","boundary":[0.6361746191978455,0.30494505167007446,0.6673596501350403,0.3241758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6195425987243652,"y":0.30494505167007446},{"x":0.6257796287536621,"y":0.30494505167007446},{"x":0.6257796287536621,"y":0.3241758346557617},{"x":0.6195425987243652,"y":0.3241758346557617}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6195425987243652,0.30494505167007446,0.6257796287536621,0.3241758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.30494505167007446},{"x":0.6112266182899475,"y":0.30494505167007446},{"x":0.6112266182899475,"y":0.3241758346557617},{"x":0.5446985363960266,"y":0.3241758346557617}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اهریمنی","boundary":[0.5446985363960266,0.30494505167007446,0.6112266182899475,0.3241758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517671525478363,"y":0.30494505167007446},{"x":0.5363825559616089,"y":0.30494505167007446},{"x":0.5363825559616089,"y":0.3241758346557617},{"x":0.517671525478363,"y":0.3241758346557617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.517671525478363,0.30494505167007446,0.5363825559616089,0.3241758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.30494505167007446},{"x":0.5072765350341797,"y":0.30494505167007446},{"x":0.5072765350341797,"y":0.3241758346557617},{"x":0.4989604949951172,"y":0.3241758346557617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4989604949951172,0.30494505167007446,0.5072765350341797,0.3241758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43866944313049316,"y":0.30494505167007446},{"x":0.4906444847583771,"y":0.30494505167007446},{"x":0.4906444847583771,"y":0.3241758346557617},{"x":0.43866944313049316,"y":0.3241758346557617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توانایی","boundary":[0.43866944313049316,0.30494505167007446,0.4906444847583771,0.3241758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3742203712463379,"y":0.30494505167007446},{"x":0.43035343289375305,"y":0.30494505167007446},{"x":0.43035343289375305,"y":0.3241758346557617},{"x":0.3742203712463379,"y":0.3241758346557617}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وحشت","boundary":[0.3742203712463379,0.30494505167007446,0.43035343289375305,0.3241758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32848232984542847,"y":0.30494505167007446},{"x":0.36382535099983215,"y":0.30494505167007446},{"x":0.36382535099983215,"y":0.3241758346557617},{"x":0.32848232984542847,"y":0.3241758346557617}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انگیز","boundary":[0.32848232984542847,0.30494505167007446,0.36382535099983215,0.3241758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2661122679710388,"y":0.30494505167007446},{"x":0.31808730959892273,"y":0.30494505167007446},{"x":0.31808730959892273,"y":0.3241758346557617},{"x":0.2661122679710388,"y":0.3241758346557617}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خویش","boundary":[0.2661122679710388,0.30494505167007446,0.31808730959892273,0.3241758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2432432472705841,"y":0.30494505167007446},{"x":0.2557172477245331,"y":0.30494505167007446},{"x":0.2557172477245331,"y":0.3241758346557617},{"x":0.2432432472705841,"y":0.3241758346557617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.2432432472705841,0.30494505167007446,0.2557172477245331,0.3241758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18711018562316895,"y":0.30494505167007446},{"x":0.234927237033844,"y":0.30494505167007446},{"x":0.234927237033844,"y":0.3241758346557617},{"x":0.18711018562316895,"y":0.3241758346557617}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویرانی","boundary":[0.18711018562316895,0.30494505167007446,0.234927237033844,0.3241758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.30494505167007446},{"x":0.1767151802778244,"y":0.30494505167007446},{"x":0.1767151802778244,"y":0.3241758346557617},{"x":0.13513512909412384,"y":0.3241758346557617}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جهان","boundary":[0.13513512909412384,0.30494505167007446,0.1767151802778244,0.3241758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.30494505167007446},{"x":0.1247401237487793,"y":0.30494505167007446},{"x":0.1247401237487793,"y":0.3241758346557617},{"x":0.11850311607122421,"y":0.3241758346557617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.11850311607122421,0.30494505167007446,0.1247401237487793,0.3241758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.32967033982276917},{"x":0.8627858757972717,"y":0.32967033982276917},{"x":0.8627858757972717,"y":0.34890109300613403},{"x":0.812889814376831,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نابودی","boundary":[0.812889814376831,0.32967033982276917,0.8627858757972717,0.34890109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.32967033982276917},{"x":0.8024948239326477,"y":0.32967033982276917},{"x":0.8024948239326477,"y":0.34890109300613403},{"x":0.7505197525024414,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آدمیان","boundary":[0.7505197525024414,0.32967033982276917,0.8024948239326477,0.34890109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.32967033982276917},{"x":0.7422037124633789,"y":0.32967033982276917},{"x":0.7422037124633789,"y":0.34890109300613403},{"x":0.7193347215652466,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7193347215652466,0.32967033982276917,0.7422037124633789,0.34890109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.32967033982276917},{"x":0.7151767015457153,"y":0.32967033982276917},{"x":0.7151767015457153,"y":0.34890109300613403},{"x":0.6715176701545715,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پردازد","boundary":[0.6715176701545715,0.32967033982276917,0.7151767015457153,0.34890109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6632016897201538,"y":0.32967033982276917},{"x":0.6694386601448059,"y":0.32967033982276917},{"x":0.6694386601448059,"y":0.34890109300613403},{"x":0.6632016897201538,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6632016897201538,0.32967033982276917,0.6694386601448059,0.34890109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6237006187438965,"y":0.32967033982276917},{"x":0.6548856496810913,"y":0.32967033982276917},{"x":0.6548856496810913,"y":0.34890109300613403},{"x":0.6237006187438965,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.6237006187438965,0.32967033982276917,0.6548856496810913,0.34890109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6070685982704163,"y":0.32967033982276917},{"x":0.6133056282997131,"y":0.32967033982276917},{"x":0.6133056282997131,"y":0.34890109300613403},{"x":0.6070685982704163,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6070685982704163,0.32967033982276917,0.6133056282997131,0.34890109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5592515468597412,"y":0.32967033982276917},{"x":0.5987526178359985,"y":0.32967033982276917},{"x":0.5987526178359985,"y":0.34890109300613403},{"x":0.5592515468597412,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سبزه","boundary":[0.5592515468597412,0.32967033982276917,0.5987526178359985,0.34890109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.32967033982276917},{"x":0.5509355664253235,"y":0.32967033982276917},{"x":0.5509355664253235,"y":0.34890109300613403},{"x":0.5405405163764954,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5405405163764954,0.32967033982276917,0.5509355664253235,0.34890109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.32967033982276917},{"x":0.530145525932312,"y":0.32967033982276917},{"x":0.530145525932312,"y":0.34890109300613403},{"x":0.5072765350341797,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5072765350341797,0.32967033982276917,0.530145525932312,0.34890109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.442827433347702,"y":0.32967033982276917},{"x":0.5051975250244141,"y":0.32967033982276917},{"x":0.5051975250244141,"y":0.34890109300613403},{"x":0.442827433347702,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خشکاند","boundary":[0.442827433347702,0.32967033982276917,0.5051975250244141,0.34890109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4282744228839874,"y":0.32967033982276917},{"x":0.4345114231109619,"y":0.32967033982276917},{"x":0.4345114231109619,"y":0.34890109300613403},{"x":0.4282744228839874,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4282744228839874,0.32967033982276917,0.4345114231109619,0.34890109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513513505458832,"y":0.32967033982276917},{"x":0.4178794324398041,"y":0.32967033982276917},{"x":0.4178794324398041,"y":0.34890109300613403},{"x":0.3513513505458832,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جانداران","boundary":[0.3513513505458832,0.32967033982276917,0.4178794324398041,0.34890109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3160083293914795,"y":0.32967033982276917},{"x":0.34303534030914307,"y":0.32967033982276917},{"x":0.34303534030914307,"y":0.34890109300613403},{"x":0.3160083293914795,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توانا","boundary":[0.3160083293914795,0.32967033982276917,0.34303534030914307,0.34890109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29937630891799927,"y":0.32967033982276917},{"x":0.30561330914497375,"y":0.32967033982276917},{"x":0.30561330914497375,"y":0.34890109300613403},{"x":0.29937630891799927,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.29937630891799927,0.32967033982276917,0.30561330914497375,0.34890109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24740125238895416,"y":0.32967033982276917},{"x":0.28898128867149353,"y":0.32967033982276917},{"x":0.28898128867149353,"y":0.34890109300613403},{"x":0.24740125238895416,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ناتوان","boundary":[0.24740125238895416,0.32967033982276917,0.28898128867149353,0.34890109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2286902219057083,"y":0.32967033982276917},{"x":0.23700623214244843,"y":0.32967033982276917},{"x":0.23700623214244843,"y":0.34890109300613403},{"x":0.2286902219057083,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.2286902219057083,0.32967033982276917,0.23700623214244843,0.34890109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2058212012052536,"y":0.32967033982276917},{"x":0.21829521656036377,"y":0.32967033982276917},{"x":0.21829521656036377,"y":0.34890109300613403},{"x":0.2058212012052536,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.2058212012052536,0.32967033982276917,0.21829521656036377,0.34890109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17047816514968872,"y":0.32967033982276917},{"x":0.19542619585990906,"y":0.32967033982276917},{"x":0.19542619585990906,"y":0.34890109300613403},{"x":0.17047816514968872,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کام","boundary":[0.17047816514968872,0.32967033982276917,0.19542619585990906,0.34890109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.32967033982276917},{"x":0.1621621549129486,"y":0.32967033982276917},{"x":0.1621621549129486,"y":0.34890109300613403},{"x":0.11850311607122421,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرگی","boundary":[0.11850311607122421,0.32967033982276917,0.1621621549129486,0.34890109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.3571428656578064},{"x":0.8627858757972717,"y":0.3571428656578064},{"x":0.8627858757972717,"y":0.37637361884117126},{"x":0.8024948239326477,"y":0.37637361884117126}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نابهنگام","boundary":[0.8024948239326477,0.3571428656578064,0.8627858757972717,0.37637361884117126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.3571428656578064},{"x":0.7941787838935852,"y":0.3571428656578064},{"x":0.7941787838935852,"y":0.37637361884117126},{"x":0.7692307829856873,"y":0.37637361884117126}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرو","boundary":[0.7692307829856873,0.3571428656578064,0.7941787838935852,0.37637361884117126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.3571428656578064},{"x":0.7629937529563904,"y":0.3571428656578064},{"x":0.7629937529563904,"y":0.37637361884117126},{"x":0.7380457520484924,"y":0.37637361884117126}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7380457520484924,0.3571428656578064,0.7629937529563904,0.37637361884117126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130976915359497,"y":0.3571428656578064},{"x":0.7359667420387268,"y":0.3571428656578064},{"x":0.7359667420387268,"y":0.37637361884117126},{"x":0.7130976915359497,"y":0.37637361884117126}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برد","boundary":[0.7130976915359497,0.3571428656578064,0.7359667420387268,0.37637361884117126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.3571428656578064},{"x":0.7110186815261841,"y":0.3571428656578064},{"x":0.7110186815261841,"y":0.37637361884117126},{"x":0.7068607211112976,"y":0.37637361884117126}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7068607211112976,0.3571428656578064,0.7110186815261841,0.37637361884117126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6798336505889893,"y":0.3571428656578064},{"x":0.6985446810722351,"y":0.3571428656578064},{"x":0.6985446810722351,"y":0.37637361884117126},{"x":0.6798336505889893,"y":0.37637361884117126}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6798336505889893,0.3571428656578064,0.6985446810722351,0.37637361884117126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6195425987243652,"y":0.3571428656578064},{"x":0.6715176701545715,"y":0.3571428656578064},{"x":0.6715176701545715,"y":0.37637361884117126},{"x":0.6195425987243652,"y":0.37637361884117126}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نفسش","boundary":[0.6195425987243652,0.3571428656578064,0.6715176701545715,0.37637361884117126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.3571428656578064},{"x":0.6112266182899475,"y":0.3571428656578064},{"x":0.6112266182899475,"y":0.37637361884117126},{"x":0.5841996073722839,"y":0.37637361884117126}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دود","boundary":[0.5841996073722839,0.3571428656578064,0.6112266182899475,0.37637361884117126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5675675868988037,"y":0.3571428656578064},{"x":0.5738045573234558,"y":0.3571428656578064},{"x":0.5738045573234558,"y":0.37637361884117126},{"x":0.5675675868988037,"y":0.37637361884117126}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5675675868988037,0.3571428656578064,0.5738045573234558,0.37637361884117126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.3571428656578064},{"x":0.5592515468597412,"y":0.3571428656578064},{"x":0.5592515468597412,"y":0.37637361884117126},{"x":0.5239084959030151,"y":0.37637361884117126}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آتش","boundary":[0.5239084959030151,0.3571428656578064,0.5592515468597412,0.37637361884117126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.3571428656578064},{"x":0.5135135054588318,"y":0.3571428656578064},{"x":0.5135135054588318,"y":0.37637361884117126},{"x":0.5072765350341797,"y":0.37637361884117126}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5072765350341797,0.3571428656578064,0.5135135054588318,0.37637361884117126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4719334840774536,"y":0.3571428656578064},{"x":0.4989604949951172,"y":0.3571428656578064},{"x":0.4989604949951172,"y":0.37637361884117126},{"x":0.4719334840774536,"y":0.37637361884117126}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زهر","boundary":[0.4719334840774536,0.3571428656578064,0.4989604949951172,0.37637361884117126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261954128742218,"y":0.3571428656578064},{"x":0.4636174738407135,"y":0.3571428656578064},{"x":0.4636174738407135,"y":0.37637361884117126},{"x":0.4261954128742218,"y":0.37637361884117126}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.4261954128742218,0.3571428656578064,0.4636174738407135,0.37637361884117126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4116424024105072,"y":0.3571428656578064},{"x":0.4178794324398041,"y":0.3571428656578064},{"x":0.4178794324398041,"y":0.37637361884117126},{"x":0.4116424024105072,"y":0.37637361884117126}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4116424024105072,0.3571428656578064,0.4178794324398041,0.37637361884117126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3804573714733124,"y":0.3571428656578064},{"x":0.40124741196632385,"y":0.3571428656578064},{"x":0.40124741196632385,"y":0.37637361884117126},{"x":0.3804573714733124,"y":0.37637361884117126}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جز","boundary":[0.3804573714733124,0.3571428656578064,0.40124741196632385,0.37637361884117126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30353429913520813,"y":0.3571428656578064},{"x":0.37006238102912903,"y":0.3571428656578064},{"x":0.37006238102912903,"y":0.37637361884117126},{"x":0.30353429913520813,"y":0.37637361884117126}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دژخیمی","boundary":[0.30353429913520813,0.3571428656578064,0.37006238102912903,0.37637361884117126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28898128867149353,"y":0.3571428656578064},{"x":0.295218288898468,"y":0.3571428656578064},{"x":0.295218288898468,"y":0.37637361884117126},{"x":0.28898128867149353,"y":0.37637361884117126}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.28898128867149353,0.3571428656578064,0.295218288898468,0.37637361884117126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23076923191547394,"y":0.3571428656578064},{"x":0.2785862684249878,"y":0.3571428656578064},{"x":0.2785862684249878,"y":0.37637361884117126},{"x":0.23076923191547394,"y":0.37637361884117126}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پلیدی","boundary":[0.23076923191547394,0.3571428656578064,0.2785862684249878,0.37637361884117126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20997920632362366,"y":0.3571428656578064},{"x":0.22245322167873383,"y":0.3571428656578064},{"x":0.22245322167873383,"y":0.37637361884117126},{"x":0.20997920632362366,"y":0.37637361884117126}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.20997920632362366,0.3571428656578064,0.22245322167873383,0.37637361884117126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17879417538642883,"y":0.3571428656578064},{"x":0.20166319608688354,"y":0.3571428656578064},{"x":0.20166319608688354,"y":0.37637361884117126},{"x":0.17879417538642883,"y":0.37637361884117126}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وی","boundary":[0.17879417538642883,0.3571428656578064,0.20166319608688354,0.37637361884117126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.3571428656578064},{"x":0.1683991700410843,"y":0.3571428656578064},{"x":0.1683991700410843,"y":0.37637361884117126},{"x":0.11850311607122421,"y":0.37637361884117126}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساخته","boundary":[0.11850311607122421,0.3571428656578064,0.1683991700410843,0.37637361884117126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.38324177265167236},{"x":0.8627858757972717,"y":0.38324177265167236},{"x":0.8627858757972717,"y":0.40247252583503723},{"x":0.8170478343963623,"y":0.40247252583503723}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیست","boundary":[0.8170478343963623,0.38324177265167236,0.8627858757972717,0.40247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.38324177265167236},{"x":0.8087317943572998,"y":0.38324177265167236},{"x":0.8087317943572998,"y":0.40247252583503723},{"x":0.7920997738838196,"y":0.40247252583503723}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اما","boundary":[0.7920997738838196,0.38324177265167236,0.8087317943572998,0.40247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.38324177265167236},{"x":0.7817047834396362,"y":0.38324177265167236},{"x":0.7817047834396362,"y":0.40247252583503723},{"x":0.7733888030052185,"y":0.40247252583503723}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7733888030052185,0.38324177265167236,0.7817047834396362,0.40247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.38324177265167236},{"x":0.7629937529563904,"y":0.38324177265167236},{"x":0.7629937529563904,"y":0.40247252583503723},{"x":0.7318087220191956,"y":0.40247252583503723}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همه","boundary":[0.7318087220191956,0.38324177265167236,0.7629937529563904,0.40247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.38324177265167236},{"x":0.7214137315750122,"y":0.38324177265167236},{"x":0.7214137315750122,"y":0.40247252583503723},{"x":0.6964656710624695,"y":0.40247252583503723}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6964656710624695,0.38324177265167236,0.7214137315750122,0.40247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.38324177265167236},{"x":0.6860706806182861,"y":0.38324177265167236},{"x":0.6860706806182861,"y":0.40247252583503723},{"x":0.6382536292076111,"y":0.40247252583503723}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اوصاف","boundary":[0.6382536292076111,0.38324177265167236,0.6860706806182861,0.40247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091476082801819,"y":0.38324177265167236},{"x":0.6278586387634277,"y":0.38324177265167236},{"x":0.6278586387634277,"y":0.40247252583503723},{"x":0.6091476082801819,"y":0.40247252583503723}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6091476082801819,0.38324177265167236,0.6278586387634277,0.40247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5696465969085693,"y":0.38324177265167236},{"x":0.6008316278457642,"y":0.38324177265167236},{"x":0.6008316278457642,"y":0.40247252583503723},{"x":0.5696465969085693,"y":0.40247252583503723}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برابر","boundary":[0.5696465969085693,0.38324177265167236,0.6008316278457642,0.40247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49688148498535156,"y":0.38324177265167236},{"x":0.5592515468597412,"y":0.38324177265167236},{"x":0.5592515468597412,"y":0.40247252583503723},{"x":0.49688148498535156,"y":0.40247252583503723}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیروهای","boundary":[0.49688148498535156,0.38324177265167236,0.5592515468597412,0.40247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4407484531402588,"y":0.38324177265167236},{"x":0.4864864945411682,"y":0.38324177265167236},{"x":0.4864864945411682,"y":0.40247252583503723},{"x":0.4407484531402588,"y":0.40247252583503723}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایزدی","boundary":[0.4407484531402588,0.38324177265167236,0.4864864945411682,0.40247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261954128742218,"y":0.38324177265167236},{"x":0.43035343289375305,"y":0.38324177265167236},{"x":0.43035343289375305,"y":0.40247252583503723},{"x":0.4261954128742218,"y":0.40247252583503723}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4261954128742218,0.38324177265167236,0.43035343289375305,0.40247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35550934076309204,"y":0.38324177265167236},{"x":0.4137214124202728,"y":0.38324177265167236},{"x":0.4137214124202728,"y":0.40247252583503723},{"x":0.35550934076309204,"y":0.40247252583503723}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پهلوانان","boundary":[0.35550934076309204,0.38324177265167236,0.4137214124202728,0.40247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3097712993621826,"y":0.38324177265167236},{"x":0.3451143503189087,"y":0.38324177265167236},{"x":0.3451143503189087,"y":0.40247252583503723},{"x":0.3097712993621826,"y":0.40247252583503723}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیک","boundary":[0.3097712993621826,0.38324177265167236,0.3451143503189087,0.40247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25987526774406433,"y":0.38324177265167236},{"x":0.3076923191547394,"y":0.38324177265167236},{"x":0.3076923191547394,"y":0.40247252583503723},{"x":0.25987526774406433,"y":0.40247252583503723}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اندیش","boundary":[0.25987526774406433,0.38324177265167236,0.3076923191547394,0.40247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23908524215221405,"y":0.38324177265167236},{"x":0.2494802474975586,"y":0.38324177265167236},{"x":0.2494802474975586,"y":0.40247252583503723},{"x":0.23908524215221405,"y":0.40247252583503723}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.23908524215221405,0.38324177265167236,0.2494802474975586,0.40247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2203742265701294,"y":0.38324177265167236},{"x":0.2286902219057083,"y":0.38324177265167236},{"x":0.2286902219057083,"y":0.40247252583503723},{"x":0.2203742265701294,"y":0.40247252583503723}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پا","boundary":[0.2203742265701294,0.38324177265167236,0.2286902219057083,0.40247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19334720075130463,"y":0.38324177265167236},{"x":0.20997920632362366,"y":0.38324177265167236},{"x":0.20997920632362366,"y":0.40247252583503723},{"x":0.19334720075130463,"y":0.40247252583503723}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.19334720075130463,0.38324177265167236,0.20997920632362366,0.40247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16632016003131866,"y":0.38324177265167236},{"x":0.1829521805047989,"y":0.38324177265167236},{"x":0.1829521805047989,"y":0.40247252583503723},{"x":0.16632016003131866,"y":0.40247252583503723}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.16632016003131866,0.38324177265167236,0.1829521805047989,0.40247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.38324177265167236},{"x":0.1621621549129486,"y":0.38324177265167236},{"x":0.1621621549129486,"y":0.40247252583503723},{"x":0.13721413910388947,"y":0.40247252583503723}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آید","boundary":[0.13721413910388947,0.38324177265167236,0.1621621549129486,0.40247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.38324177265167236},{"x":0.1247401237487793,"y":0.38324177265167236},{"x":0.1247401237487793,"y":0.40247252583503723},{"x":0.11850311607122421,"y":0.40247252583503723}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.11850311607122421,0.38324177265167236,0.1247401237487793,0.40247252583503723]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8523908257484436,"y":0.4148351550102234},{"x":0.8627858757972717,"y":0.4148351550102234},{"x":0.8627858757972717,"y":0.4285714328289032},{"x":0.8523908257484436,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"بر","boundary":[0.8523908257484436,0.4148351550102234,0.8627858757972717,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.40934064984321594},{"x":0.837837815284729,"y":0.40934064984321594},{"x":0.837837815284729,"y":0.4285714328289032},{"x":0.8004158139228821,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خاک","boundary":[0.8004158139228821,0.40934064984321594,0.837837815284729,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.4107142984867096},{"x":0.7879418134689331,"y":0.4107142984867096},{"x":0.7879418134689331,"y":0.4285714328289032},{"x":0.765072762966156,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فرو","boundary":[0.765072762966156,0.4107142984867096,0.7879418134689331,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.4107142984867096},{"x":0.752598762512207,"y":0.4107142984867096},{"x":0.752598762512207,"y":0.4285714328289032},{"x":0.7318087220191956,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7318087220191956,0.4107142984867096,0.752598762512207,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.4107142984867096},{"x":0.7276507019996643,"y":0.4107142984867096},{"x":0.7276507019996643,"y":0.4285714328289032},{"x":0.6943867206573486,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"غلتد","boundary":[0.6943867206573486,0.4107142984867096,0.7276507019996643,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.4107142984867096},{"x":0.6819126605987549,"y":0.4107142984867096},{"x":0.6819126605987549,"y":0.4285714328289032},{"x":0.644490659236908,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یعنی","boundary":[0.644490659236908,0.4107142984867096,0.6819126605987549,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.4107142984867096},{"x":0.632016658782959,"y":0.4107142984867096},{"x":0.632016658782959,"y":0.4285714328289032},{"x":0.5571725368499756,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"فرخندگی","boundary":[0.5571725368499756,0.4107142984867096,0.632016658782959,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.4107142984867096},{"x":0.5446985363960266,"y":0.4107142984867096},{"x":0.5446985363960266,"y":0.4285714328289032},{"x":0.4906444847583771,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"برشومی","boundary":[0.4906444847583771,0.4107142984867096,0.5446985363960266,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4781704843044281,"y":0.4107142984867096},{"x":0.48232847452163696,"y":0.4107142984867096},{"x":0.48232847452163696,"y":0.4285714328289032},{"x":0.4781704843044281,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4781704843044281,0.4107142984867096,0.48232847452163696,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43035343289375305,"y":0.4107142984867096},{"x":0.46569645404815674,"y":0.4107142984867096},{"x":0.46569645404815674,"y":0.42994505167007446},{"x":0.43035343289375305,"y":0.42994505167007446}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پاکی","boundary":[0.43035343289375305,0.4107142984867096,0.46569645404815674,0.42994505167007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4054054021835327,"y":0.4107142984867096},{"x":0.4178794324398041,"y":0.4107142984867096},{"x":0.4178794324398041,"y":0.42994505167007446},{"x":0.4054054021835327,"y":0.42994505167007446}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.4054054021835327,0.4107142984867096,0.4178794324398041,0.42994505167007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3451143503189087,"y":0.4107142984867096},{"x":0.39293140172958374,"y":0.4107142984867096},{"x":0.39293140172958374,"y":0.42994505167007446},{"x":0.3451143503189087,"y":0.42994505167007446}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پلیدی","boundary":[0.3451143503189087,0.4107142984867096,0.39293140172958374,0.42994505167007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32848232984542847,"y":0.41208791732788086},{"x":0.33471933007240295,"y":0.41208791732788086},{"x":0.33471933007240295,"y":0.42994505167007446},{"x":0.32848232984542847,"y":0.42994505167007446}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.32848232984542847,0.41208791732788086,0.33471933007240295,0.42994505167007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26195424795150757,"y":0.41208791732788086},{"x":0.3160083293914795,"y":0.41208791732788086},{"x":0.3160083293914795,"y":0.42994505167007446},{"x":0.26195424795150757,"y":0.42994505167007446}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوستی","boundary":[0.26195424795150757,0.41208791732788086,0.3160083293914795,0.42994505167007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23700623214244843,"y":0.41208791732788086},{"x":0.2494802474975586,"y":0.41208791732788086},{"x":0.2494802474975586,"y":0.42994505167007446},{"x":0.23700623214244843,"y":0.42994505167007446}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.23700623214244843,0.41208791732788086,0.2494802474975586,0.42994505167007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1683991700410843,"y":0.41208791732788086},{"x":0.22661122679710388,"y":0.41208791732788086},{"x":0.22661122679710388,"y":0.42994505167007446},{"x":0.1683991700410843,"y":0.42994505167007446}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دشمنی","boundary":[0.1683991700410843,0.41208791732788086,0.22661122679710388,0.42994505167007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.41208791732788086},{"x":0.15592515468597412,"y":0.41208791732788086},{"x":0.15592515468597412,"y":0.42994505167007446},{"x":0.11850311607122421,"y":0.42994505167007446}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چیره","boundary":[0.11850311607122421,0.41208791732788086,0.15592515468597412,0.42994505167007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.4368131756782532},{"x":0.8627858757972717,"y":0.4368131756782532},{"x":0.8627858757972717,"y":0.45604395866394043},{"x":0.8087317943572998,"y":0.45604395866394043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میگردد","boundary":[0.8087317943572998,0.4368131756782532,0.8627858757972717,0.45604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.4368131756782532},{"x":0.8087317943572998,"y":0.4368131756782532},{"x":0.8087317943572998,"y":0.45604395866394043},{"x":0.8024948239326477,"y":0.45604395866394043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8024948239326477,0.4368131756782532,0.8087317943572998,0.45604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.4368131756782532},{"x":0.7879418134689331,"y":0.4368131756782532},{"x":0.7879418134689331,"y":0.45604395866394043},{"x":0.752598762512207,"y":0.45604395866394043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آنچه","boundary":[0.752598762512207,0.4368131756782532,0.7879418134689331,0.45604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.4368131756782532},{"x":0.7401247620582581,"y":0.4368131756782532},{"x":0.7401247620582581,"y":0.45604395866394043},{"x":0.7234927415847778,"y":0.45604395866394043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7234927415847778,0.4368131756782532,0.7401247620582581,0.45604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6881496906280518,"y":0.4368131756782532},{"x":0.7110186815261841,"y":0.4368131756782532},{"x":0.7110186815261841,"y":0.45604395866394043},{"x":0.6881496906280518,"y":0.45604395866394043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6881496906280518,0.4368131756782532,0.7110186815261841,0.45604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.4368131756782532},{"x":0.6756756901741028,"y":0.4368131756782532},{"x":0.6756756901741028,"y":0.45604395866394043},{"x":0.6340956091880798,"y":0.45604395866394043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6340956091880798,0.4368131756782532,0.6756756901741028,0.45604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.4368131756782532},{"x":0.6195425987243652,"y":0.4368131756782532},{"x":0.6195425987243652,"y":0.45604395866394043},{"x":0.5862785577774048,"y":0.45604395866394043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آمده","boundary":[0.5862785577774048,0.4368131756782532,0.6195425987243652,0.45604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5384615659713745,"y":0.4368131756782532},{"x":0.5738045573234558,"y":0.4368131756782532},{"x":0.5738045573234558,"y":0.45604395866394043},{"x":0.5384615659713745,"y":0.45604395866394043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5384615659713745,0.4368131756782532,0.5738045573234558,0.45604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49688148498535156,"y":0.4368131756782532},{"x":0.5239084959030151,"y":0.4368131756782532},{"x":0.5239084959030151,"y":0.45604395866394043},{"x":0.49688148498535156,"y":0.45604395866394043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تنها","boundary":[0.49688148498535156,0.4368131756782532,0.5239084959030151,0.45604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4490644633769989,"y":0.4368131756782532},{"x":0.48232847452163696,"y":0.4368131756782532},{"x":0.48232847452163696,"y":0.45604395866394043},{"x":0.4490644633769989,"y":0.45604395866394043}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.4490644633769989,0.4368131756782532,0.48232847452163696,0.45604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3991684019565582,"y":0.4368131756782532},{"x":0.43659043312072754,"y":0.4368131756782532},{"x":0.43659043312072754,"y":0.45604395866394043},{"x":0.3991684019565582,"y":0.45604395866394043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افکار","boundary":[0.3991684019565582,0.4368131756782532,0.43659043312072754,0.45604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3804573714733124,"y":0.4368131756782532},{"x":0.38669440150260925,"y":0.4368131756782532},{"x":0.38669440150260925,"y":0.45604395866394043},{"x":0.3804573714733124,"y":0.45604395866394043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3804573714733124,0.4368131756782532,0.38669440150260925,0.45604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3014552891254425,"y":0.4368131756782532},{"x":0.3679833710193634,"y":0.4368131756782532},{"x":0.3679833710193634,"y":0.45604395866394043},{"x":0.3014552891254425,"y":0.45604395866394043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اعتقادات","boundary":[0.3014552891254425,0.4368131756782532,0.3679833710193634,0.45604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2141372114419937,"y":0.4368131756782532},{"x":0.28898128867149353,"y":0.4368131756782532},{"x":0.28898128867149353,"y":0.45604395866394043},{"x":0.2141372114419937,"y":0.45604395866394043}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گذشتگان","boundary":[0.2141372114419937,0.4368131756782532,0.28898128867149353,0.45604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15592515468597412,"y":0.4368131756782532},{"x":0.1995842009782791,"y":0.4368131756782532},{"x":0.1995842009782791,"y":0.45604395866394043},{"x":0.15592515468597412,"y":0.45604395866394043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درباره","boundary":[0.15592515468597412,0.4368131756782532,0.1995842009782791,0.45604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.4368131756782532},{"x":0.14345113933086395,"y":0.4368131756782532},{"x":0.14345113933086395,"y":0.45604395866394043},{"x":0.11850311607122421,"y":0.45604395866394043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.11850311607122421,0.4368131756782532,0.14345113933086395,0.45604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.46291208267211914},{"x":0.8627858757972717,"y":0.46291208267211914},{"x":0.8627858757972717,"y":0.48076921701431274},{"x":0.812889814376831,"y":0.48076921701431274}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موجود","boundary":[0.812889814376831,0.46291208267211914,0.8627858757972717,0.48076921701431274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.46291208267211914},{"x":0.8045738339424133,"y":0.46291208267211914},{"x":0.8045738339424133,"y":0.48076921701431274},{"x":0.7588357329368591,"y":0.48076921701431274}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هراس","boundary":[0.7588357329368591,0.46291208267211914,0.8045738339424133,0.48076921701431274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130976915359497,"y":0.46291208267211914},{"x":0.7484407424926758,"y":0.46291208267211914},{"x":0.7484407424926758,"y":0.48076921701431274},{"x":0.7130976915359497,"y":0.48076921701431274}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انگیز","boundary":[0.7130976915359497,0.46291208267211914,0.7484407424926758,0.48076921701431274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.46291208267211914},{"x":0.704781711101532,"y":0.46291208267211914},{"x":0.704781711101532,"y":0.48076921701431274},{"x":0.6694386601448059,"y":0.48076921701431274}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6694386601448059,0.46291208267211914,0.704781711101532,0.48076921701431274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403326392173767,"y":0.46291208267211914},{"x":0.6611226797103882,"y":0.46291208267211914},{"x":0.6611226797103882,"y":0.48076921701431274},{"x":0.6403326392173767,"y":0.48076921701431274}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6403326392173767,0.46291208267211914,0.6611226797103882,0.48076921701431274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.590436577796936,"y":0.46291208267211914},{"x":0.632016658782959,"y":0.46291208267211914},{"x":0.632016658782959,"y":0.48076921701431274},{"x":0.590436577796936,"y":0.48076921701431274}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گاهی","boundary":[0.590436577796936,0.46291208267211914,0.632016658782959,0.48076921701431274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5654885768890381,"y":0.46291208267211914},{"x":0.5821205973625183,"y":0.46291208267211914},{"x":0.5821205973625183,"y":0.48076921701431274},{"x":0.5654885768890381,"y":0.48076921701431274}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5654885768890381,0.46291208267211914,0.5821205973625183,0.48076921701431274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010395050048828,"y":0.46291208267211914},{"x":0.55509352684021,"y":0.46291208267211914},{"x":0.55509352684021,"y":0.48076921701431274},{"x":0.5010395050048828,"y":0.48076921701431274}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیمای","boundary":[0.5010395050048828,0.46291208267211914,0.55509352684021,0.48076921701431274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4345114231109619,"y":0.46291208267211914},{"x":0.4906444847583771,"y":0.46291208267211914},{"x":0.4906444847583771,"y":0.48076921701431274},{"x":0.4345114231109619,"y":0.48076921701431274}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اهریمن","boundary":[0.4345114231109619,0.46291208267211914,0.4906444847583771,0.48076921701431274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4178794324398041,"y":0.46291208267211914},{"x":0.4261954128742218,"y":0.46291208267211914},{"x":0.4261954128742218,"y":0.48076921701431274},{"x":0.4178794324398041,"y":0.48076921701431274}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4178794324398041,0.46291208267211914,0.4261954128742218,0.48076921701431274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3679833710193634,"y":0.46291208267211914},{"x":0.40956342220306396,"y":0.46291208267211914},{"x":0.40956342220306396,"y":0.48076921701431274},{"x":0.3679833710193634,"y":0.48076921701431274}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمانی","boundary":[0.3679833710193634,0.46291208267211914,0.40956342220306396,0.48076921701431274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34303534030914307,"y":0.46291208267211914},{"x":0.3596673607826233,"y":0.46291208267211914},{"x":0.3596673607826233,"y":0.48076921701431274},{"x":0.34303534030914307,"y":0.48076921701431274}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.34303534030914307,0.46291208267211914,0.3596673607826233,0.48076921701431274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2931392788887024,"y":0.46291208267211914},{"x":0.33264032006263733,"y":0.46291208267211914},{"x":0.33264032006263733,"y":0.48076921701431274},{"x":0.2931392788887024,"y":0.48076921701431274}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چهره","boundary":[0.2931392788887024,0.46291208267211914,0.33264032006263733,0.48076921701431274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2286902219057083,"y":0.46291208267211914},{"x":0.28274428844451904,"y":0.46291208267211914},{"x":0.28274428844451904,"y":0.48076921701431274},{"x":0.2286902219057083,"y":0.48076921701431274}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ضحاک","boundary":[0.2286902219057083,0.46291208267211914,0.28274428844451904,0.48076921701431274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1829521805047989,"y":0.46291208267211914},{"x":0.2203742265701294,"y":0.46291208267211914},{"x":0.2203742265701294,"y":0.48076921701431274},{"x":0.1829521805047989,"y":0.48076921701431274}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اژدها","boundary":[0.1829521805047989,0.46291208267211914,0.2203742265701294,0.48076921701431274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.46291208267211914},{"x":0.17463617026805878,"y":0.46291208267211914},{"x":0.17463617026805878,"y":0.48076921701431274},{"x":0.13513512909412384,"y":0.48076921701431274}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوش","boundary":[0.13513512909412384,0.46291208267211914,0.17463617026805878,0.48076921701431274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.46291208267211914},{"x":0.1247401237487793,"y":0.46291208267211914},{"x":0.1247401237487793,"y":0.48076921701431274},{"x":0.11850311607122421,"y":0.48076921701431274}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.11850311607122421,0.46291208267211914,0.1247401237487793,0.48076921701431274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.82536381483078,"y":0.49038460850715637},{"x":0.8627858757972717,"y":0.49038460850715637},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5082417726516724},{"x":0.82536381483078,"y":0.5082417726516724}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وقتی","boundary":[0.82536381483078,0.49038460850715637,0.8627858757972717,0.5082417726516724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.49038460850715637},{"x":0.8170478343963623,"y":0.49038460850715637},{"x":0.8170478343963623,"y":0.5082417726516724},{"x":0.7983368039131165,"y":0.5082417726516724}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7983368039131165,0.49038460850715637,0.8170478343963623,0.5082417726516724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.49038460850715637},{"x":0.790020763874054,"y":0.49038460850715637},{"x":0.790020763874054,"y":0.5082417726516724},{"x":0.7505197525024414,"y":0.5082417726516724}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لباس","boundary":[0.7505197525024414,0.49038460850715637,0.790020763874054,0.5082417726516724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.49038460850715637},{"x":0.7422037124633789,"y":0.49038460850715637},{"x":0.7422037124633789,"y":0.5082417726516724},{"x":0.6756756901741028,"y":0.5082417726516724}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"درندهای","boundary":[0.6756756901741028,0.49038460850715637,0.7422037124633789,0.5082417726516724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6195425987243652,"y":0.49038460850715637},{"x":0.6673596501350403,"y":0.49038460850715637},{"x":0.6673596501350403,"y":0.5082417726516724},{"x":0.6195425987243652,"y":0.5082417726516724}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تندخو","boundary":[0.6195425987243652,0.49038460850715637,0.6673596501350403,0.5082417726516724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738045573234558,"y":0.49038460850715637},{"x":0.6091476082801819,"y":0.49038460850715637},{"x":0.6091476082801819,"y":0.5082417726516724},{"x":0.5738045573234558,"y":0.5082417726516724}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جلوه","boundary":[0.5738045573234558,0.49038460850715637,0.6091476082801819,0.5082417726516724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5280665159225464,"y":0.49038460850715637},{"x":0.5634095668792725,"y":0.49038460850715637},{"x":0.5634095668792725,"y":0.5082417726516724},{"x":0.5280665159225464,"y":0.5082417726516724}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرده","boundary":[0.5280665159225464,0.49038460850715637,0.5634095668792725,0.5082417726516724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.49038460850715637},{"x":0.517671525478363,"y":0.49038460850715637},{"x":0.517671525478363,"y":0.5082417726516724},{"x":0.5114344954490662,"y":0.5082417726516724}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5114344954490662,0.49038460850715637,0.517671525478363,0.5082417726516724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.49038460850715637},{"x":0.5031185150146484,"y":0.49038460850715637},{"x":0.5031185150146484,"y":0.5082417726516724},{"x":0.4906444847583771,"y":0.5082417726516724}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4906444847583771,0.49038460850715637,0.5031185150146484,0.5082417726516724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.49038460850715637},{"x":0.4802494943141937,"y":0.49038460850715637},{"x":0.4802494943141937,"y":0.5082417726516724},{"x":0.43659043312072754,"y":0.5082417726516724}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.43659043312072754,0.49038460850715637,0.4802494943141937,0.5082417726516724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38461539149284363,"y":0.49038460850715637},{"x":0.4261954128742218,"y":0.49038460850715637},{"x":0.4261954128742218,"y":0.5082417726516724},{"x":0.38461539149284363,"y":0.5082417726516724}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"جزئی","boundary":[0.38461539149284363,0.49038460850715637,0.4261954128742218,0.5082417726516724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3243243098258972,"y":0.49038460850715637},{"x":0.3742203712463379,"y":0.49038460850715637},{"x":0.3742203712463379,"y":0.5082417726516724},{"x":0.3243243098258972,"y":0.5082417726516724}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جدایی","boundary":[0.3243243098258972,0.49038460850715637,0.3742203712463379,0.5082417726516724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2785862684249878,"y":0.49038460850715637},{"x":0.322245329618454,"y":0.49038460850715637},{"x":0.322245329618454,"y":0.5082417726516724},{"x":0.2785862684249878,"y":0.5082417726516724}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ناپذیر","boundary":[0.2785862684249878,0.49038460850715637,0.322245329618454,0.5082417726516724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2577962577342987,"y":0.49038460850715637},{"x":0.26819127798080444,"y":0.49038460850715637},{"x":0.26819127798080444,"y":0.5082417726516724},{"x":0.2577962577342987,"y":0.5082417726516724}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.2577962577342987,0.49038460850715637,0.26819127798080444,0.5082417726516724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19542619585990906,"y":0.49038460850715637},{"x":0.2494802474975586,"y":0.49038460850715637},{"x":0.2494802474975586,"y":0.5082417726516724},{"x":0.19542619585990906,"y":0.5082417726516724}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اساطیر","boundary":[0.19542619585990906,0.49038460850715637,0.2494802474975586,0.5082417726516724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14345113933086395,"y":0.49038460850715637},{"x":0.18711018562316895,"y":0.49038460850715637},{"x":0.18711018562316895,"y":0.5082417726516724},{"x":0.14345113933086395,"y":0.5082417726516724}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایرانی","boundary":[0.14345113933086395,0.49038460850715637,0.18711018562316895,0.5082417726516724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.49038460850715637},{"x":0.13513512909412384,"y":0.49038460850715637},{"x":0.13513512909412384,"y":0.5082417726516724},{"x":0.11850311607122421,"y":0.5082417726516724}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.11850311607122421,0.49038460850715637,0.13513512909412384,0.5082417726516724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274428248405457,"y":0.5151098966598511},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5151098966598511},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5302197933197021},{"x":0.8295218348503113,"y":0.5302197933197021}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آمده","boundary":[0.8274428248405457,0.5151098966598511,0.8627858757972717,0.5302197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.5164835453033447},{"x":0.8191268444061279,"y":0.5164835453033447},{"x":0.8191268444061279,"y":0.5302197933197021},{"x":0.7879418134689331,"y":0.531593382358551}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7858628034591675,0.5164835453033447,0.8191268444061279,0.5302197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.5164835453033447},{"x":0.7837837934494019,"y":0.5164835453033447},{"x":0.7837837934494019,"y":0.531593382358551},{"x":0.7796257734298706,"y":0.531593382358551}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7796257734298706,0.5164835453033447,0.7837837934494019,0.531593382358551]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11642411351203918,"y":0.25137361884117126},{"x":0.8648648858070374,"y":0.25},{"x":0.866943895816803,"y":0.531593382358551},{"x":0.11850311607122421,"y":0.5343406796455383}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.11142411351203918,0.24437361884117126,0.871943895816803,0.538593382358551],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.5439560413360596},{"x":0.8336798548698425,"y":0.5439560413360596},{"x":0.8336798548698425,"y":0.5618131756782532},{"x":0.7692307829856873,"y":0.5618131756782532}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نویسنده","boundary":[0.7692307829856873,0.5439560413360596,0.8336798548698425,0.5618131756782532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401247620582581,"y":0.5439560413360596},{"x":0.7567567825317383,"y":0.5439560413360596},{"x":0.7567567825317383,"y":0.5618131756782532},{"x":0.7401247620582581,"y":0.5618131756782532}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7401247620582581,0.5439560413360596,0.7567567825317383,0.5618131756782532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.5439560413360596},{"x":0.7297297120094299,"y":0.5439560413360596},{"x":0.7297297120094299,"y":0.5618131756782532},{"x":0.704781711101532,"y":0.5618131756782532}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.704781711101532,0.5439560413360596,0.7297297120094299,0.5618131756782532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.5439560413360596},{"x":0.692307710647583,"y":0.5439560413360596},{"x":0.692307710647583,"y":0.5618131756782532},{"x":0.6528066396713257,"y":0.5618131756782532}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6528066396713257,0.5439560413360596,0.692307710647583,0.5618131756782532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738045573234558,"y":0.5439560413360596},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5439560413360596},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5618131756782532},{"x":0.5738045573234558,"y":0.5618131756782532}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نخواسته","boundary":[0.5738045573234558,0.5439560413360596,0.6382536292076111,0.5618131756782532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5280665159225464,"y":0.5439560413360596},{"x":0.5634095668792725,"y":0.5439560413360596},{"x":0.5634095668792725,"y":0.5618131756782532},{"x":0.5280665159225464,"y":0.5618131756782532}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5280665159225464,0.5439560413360596,0.5634095668792725,0.5618131756782532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.5439560413360596},{"x":0.5155925154685974,"y":0.5439560413360596},{"x":0.5155925154685974,"y":0.5618131756782532},{"x":0.5051975250244141,"y":0.5618131756782532}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.5051975250244141,0.5439560413360596,0.5155925154685974,0.5618131756782532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45114344358444214,"y":0.5439560413360596},{"x":0.4927234947681427,"y":0.5439560413360596},{"x":0.4927234947681427,"y":0.5618131756782532},{"x":0.45114344358444214,"y":0.5618131756782532}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ضمن","boundary":[0.45114344358444214,0.5439560413360596,0.4927234947681427,0.5618131756782532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4033263921737671,"y":0.5439560413360596},{"x":0.43866944313049316,"y":0.5439560413360596},{"x":0.43866944313049316,"y":0.5618131756782532},{"x":0.4033263921737671,"y":0.5618131756782532}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.4033263921737671,0.5439560413360596,0.43866944313049316,0.5618131756782532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513513505458832,"y":0.5439560413360596},{"x":0.39293140172958374,"y":0.5439560413360596},{"x":0.39293140172958374,"y":0.5618131756782532},{"x":0.3513513505458832,"y":0.5618131756782532}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عقائد","boundary":[0.3513513505458832,0.5439560413360596,0.39293140172958374,0.5618131756782532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2661122679710388,"y":0.5439560413360596},{"x":0.3388773500919342,"y":0.5439560413360596},{"x":0.3388773500919342,"y":0.5618131756782532},{"x":0.2661122679710388,"y":0.5618131756782532}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشینیان","boundary":[0.2661122679710388,0.5439560413360596,0.3388773500919342,0.5618131756782532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23908524215221405,"y":0.5439560413360596},{"x":0.25363826751708984,"y":0.5439560413360596},{"x":0.25363826751708984,"y":0.5618131756782532},{"x":0.23908524215221405,"y":0.5618131756782532}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.23908524215221405,0.5439560413360596,0.25363826751708984,0.5618131756782532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1829521805047989,"y":0.5439560413360596},{"x":0.23076923191547394,"y":0.5439560413360596},{"x":0.23076923191547394,"y":0.5618131756782532},{"x":0.1829521805047989,"y":0.5618131756782532}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.1829521805047989,0.5439560413360596,0.23076923191547394,0.5618131756782532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14345113933086395,"y":0.5439560413360596},{"x":0.18087318539619446,"y":0.5439560413360596},{"x":0.18087318539619446,"y":0.5618131756782532},{"x":0.14345113933086395,"y":0.5618131756782532}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.14345113933086395,0.5439560413360596,0.18087318539619446,0.5618131756782532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.5439560413360596},{"x":0.1247401237487793,"y":0.5439560413360596},{"x":0.1247401237487793,"y":0.5618131756782532},{"x":0.11850311607122421,"y":0.5618131756782532}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.11850311607122421,0.5439560413360596,0.1247401237487793,0.5618131756782532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274428248405457,"y":0.5700549483299255},{"x":0.8607068657875061,"y":0.5700549483299255},{"x":0.8607068657875061,"y":0.5879120826721191},{"x":0.8274428248405457,"y":0.5879120826721191}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"حدس","boundary":[0.8274428248405457,0.5700549483299255,0.8607068657875061,0.5879120826721191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.5700549483299255},{"x":0.8108108043670654,"y":0.5700549483299255},{"x":0.8108108043670654,"y":0.5879120826721191},{"x":0.7962577939033508,"y":0.5879120826721191}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7962577939033508,0.5700549483299255,0.8108108043670654,0.5879120826721191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.5700549483299255},{"x":0.790020763874054,"y":0.5700549483299255},{"x":0.790020763874054,"y":0.5879120826721191},{"x":0.7817047834396362,"y":0.5879120826721191}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7817047834396362,0.5700549483299255,0.790020763874054,0.5879120826721191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338877320289612,"y":0.5700549483299255},{"x":0.7733888030052185,"y":0.5700549483299255},{"x":0.7733888030052185,"y":0.5879120826721191},{"x":0.7338877320289612,"y":0.5879120826721191}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خیال","boundary":[0.7338877320289612,0.5700549483299255,0.7733888030052185,0.5879120826721191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.5700549483299255},{"x":0.7297297120094299,"y":0.5700549483299255},{"x":0.7297297120094299,"y":0.5879120826721191},{"x":0.6756756901741028,"y":0.5879120826721191}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پردازی","boundary":[0.6756756901741028,0.5700549483299255,0.7297297120094299,0.5879120826721191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590436697006226,"y":0.5700549483299255},{"x":0.6735966801643372,"y":0.5700549483299255},{"x":0.6735966801643372,"y":0.5879120826721191},{"x":0.6590436697006226,"y":0.5879120826721191}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6590436697006226,0.5700549483299255,0.6735966801643372,0.5879120826721191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6424116492271423,"y":0.5700549483299255},{"x":0.6486486196517944,"y":0.5700549483299255},{"x":0.6486486196517944,"y":0.5879120826721191},{"x":0.6424116492271423,"y":0.5879120826721191}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6424116492271423,0.5700549483299255,0.6486486196517944,0.5879120826721191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.5700549483299255},{"x":0.632016658782959,"y":0.5700549483299255},{"x":0.632016658782959,"y":0.5879120826721191},{"x":0.6008316278457642,"y":0.5879120826721191}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیان","boundary":[0.6008316278457642,0.5700549483299255,0.632016658782959,0.5879120826721191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343035459518433,"y":0.5700549483299255},{"x":0.590436577796936,"y":0.5700549483299255},{"x":0.590436577796936,"y":0.5879120826721191},{"x":0.5343035459518433,"y":0.5879120826721191}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تفکرات","boundary":[0.5343035459518433,0.5700549483299255,0.590436577796936,0.5879120826721191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517671525478363,"y":0.5700549483299255},{"x":0.5239084959030151,"y":0.5700549483299255},{"x":0.5239084959030151,"y":0.5879120826721191},{"x":0.517671525478363,"y":0.5879120826721191}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.517671525478363,0.5700549483299255,0.5239084959030151,0.5879120826721191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4469854533672333,"y":0.5700549483299255},{"x":0.5093554854393005,"y":0.5700549483299255},{"x":0.5093554854393005,"y":0.5879120826721191},{"x":0.4469854533672333,"y":0.5879120826721191}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تصورات","boundary":[0.4469854533672333,0.5700549483299255,0.5093554854393005,0.5879120826721191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37837839126586914,"y":0.5700549483299255},{"x":0.43866944313049316,"y":0.5700549483299255},{"x":0.43866944313049316,"y":0.5879120826721191},{"x":0.37837839126586914,"y":0.5879120826721191}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شخصی","boundary":[0.37837839126586914,0.5700549483299255,0.43866944313049316,0.5879120826721191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3160083293914795,"y":0.5700549483299255},{"x":0.37006238102912903,"y":0.5700549483299255},{"x":0.37006238102912903,"y":0.5879120826721191},{"x":0.3160083293914795,"y":0.5879120826721191}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بپردازد","boundary":[0.3160083293914795,0.5700549483299255,0.37006238102912903,0.5879120826721191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29937630891799927,"y":0.5700549483299255},{"x":0.30561330914497375,"y":0.5700549483299255},{"x":0.30561330914497375,"y":0.5879120826721191},{"x":0.29937630891799927,"y":0.5879120826721191}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.29937630891799927,0.5700549483299255,0.30561330914497375,0.5879120826721191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2661122679710388,"y":0.5700549483299255},{"x":0.28898128867149353,"y":0.5700549483299255},{"x":0.28898128867149353,"y":0.5879120826721191},{"x":0.2661122679710388,"y":0.5879120826721191}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.2661122679710388,0.5700549483299255,0.28898128867149353,0.5879120826721191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2203742265701294,"y":0.5700549483299255},{"x":0.2557172477245331,"y":0.5700549483299255},{"x":0.2557172477245331,"y":0.5879120826721191},{"x":0.2203742265701294,"y":0.5879120826721191}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افکار","boundary":[0.2203742265701294,0.5700549483299255,0.2557172477245331,0.5879120826721191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20166319608688354,"y":0.5700549483299255},{"x":0.21205821633338928,"y":0.5700549483299255},{"x":0.21205821633338928,"y":0.5879120826721191},{"x":0.20166319608688354,"y":0.5879120826721191}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.20166319608688354,0.5700549483299255,0.21205821633338928,0.5879120826721191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17879417538642883,"y":0.5700549483299255},{"x":0.191268190741539,"y":0.5700549483299255},{"x":0.191268190741539,"y":0.5879120826721191},{"x":0.17879417538642883,"y":0.5879120826721191}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.17879417538642883,0.5700549483299255,0.191268190741539,0.5879120826721191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.5700549483299255},{"x":0.1683991700410843,"y":0.5700549483299255},{"x":0.1683991700410843,"y":0.5879120826721191},{"x":0.11850311607122421,"y":0.5879120826721191}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.11850311607122421,0.5700549483299255,0.1683991700410843,0.5879120826721191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.5961538553237915},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5961538553237915},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6140109896659851},{"x":0.8024948239326477,"y":0.6140109896659851}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حقایقی","boundary":[0.8024948239326477,0.5961538553237915,0.8627858757972717,0.6140109896659851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.5961538553237915},{"x":0.7920997738838196,"y":0.5961538553237915},{"x":0.7920997738838196,"y":0.6140109896659851},{"x":0.7463617324829102,"y":0.6140109896659851}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بدیهی","boundary":[0.7463617324829102,0.5961538553237915,0.7920997738838196,0.6140109896659851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7214137315750122,"y":0.5961538553237915},{"x":0.7359667420387268,"y":0.5961538553237915},{"x":0.7359667420387268,"y":0.6140109896659851},{"x":0.7214137315750122,"y":0.6140109896659851}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7214137315750122,0.5961538553237915,0.7359667420387268,0.6140109896659851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6278586387634277,"y":0.5961538553237915},{"x":0.7110186815261841,"y":0.5961538553237915},{"x":0.7110186815261841,"y":0.6140109896659851},{"x":0.6278586387634277,"y":0.6140109896659851}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خوانندگان","boundary":[0.6278586387634277,0.5961538553237915,0.7110186815261841,0.6140109896659851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717255473136902,"y":0.5961538553237915},{"x":0.6195425987243652,"y":0.5961538553237915},{"x":0.6195425987243652,"y":0.6140109896659851},{"x":0.5717255473136902,"y":0.6140109896659851}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منتقل","boundary":[0.5717255473136902,0.5961538553237915,0.6195425987243652,0.6140109896659851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.5961538553237915},{"x":0.5613305568695068,"y":0.5961538553237915},{"x":0.5613305568695068,"y":0.6140109896659851},{"x":0.5239084959030151,"y":0.6140109896659851}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازد","boundary":[0.5239084959030151,0.5961538553237915,0.5613305568695068,0.6140109896659851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844074845314026,"y":0.5961538553237915},{"x":0.5135135054588318,"y":0.5961538553237915},{"x":0.5135135054588318,"y":0.6140109896659851},{"x":0.4844074845314026,"y":0.6140109896659851}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بلکه","boundary":[0.4844074845314026,0.5961538553237915,0.5135135054588318,0.6140109896659851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4324324429035187,"y":0.5961538553237915},{"x":0.47401246428489685,"y":0.5961538553237915},{"x":0.47401246428489685,"y":0.6140109896659851},{"x":0.4324324429035187,"y":0.6140109896659851}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هدف","boundary":[0.4324324429035187,0.5961538553237915,0.47401246428489685,0.6140109896659851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3991684019565582,"y":0.5961538553237915},{"x":0.42411643266677856,"y":0.5961538553237915},{"x":0.42411643266677856,"y":0.6140109896659851},{"x":0.3991684019565582,"y":0.6140109896659851}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وی","boundary":[0.3991684019565582,0.5961538553237915,0.42411643266677856,0.6140109896659851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37006238102912903,"y":0.5961538553237915},{"x":0.3887733817100525,"y":0.5961538553237915},{"x":0.3887733817100525,"y":0.6140109896659851},{"x":0.37006238102912903,"y":0.6140109896659851}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.37006238102912903,0.5961538553237915,0.3887733817100525,0.6140109896659851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32848232984542847,"y":0.5961538553237915},{"x":0.3596673607826233,"y":0.5961538553237915},{"x":0.3596673607826233,"y":0.6140109896659851},{"x":0.32848232984542847,"y":0.6140109896659851}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بوده","boundary":[0.32848232984542847,0.5961538553237915,0.3596673607826233,0.6140109896659851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28274428844451904,"y":0.5961538553237915},{"x":0.32016631960868835,"y":0.5961538553237915},{"x":0.32016631960868835,"y":0.6140109896659851},{"x":0.28274428844451904,"y":0.6140109896659851}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.28274428844451904,0.5961538553237915,0.32016631960868835,0.6140109896659851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2640332579612732,"y":0.5961538553237915},{"x":0.2723492681980133,"y":0.5961538553237915},{"x":0.2723492681980133,"y":0.6140109896659851},{"x":0.2640332579612732,"y":0.6140109896659851}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.2640332579612732,0.5961538553237915,0.2723492681980133,0.6140109896659851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24532224237918854,"y":0.5961538553237915},{"x":0.25363826751708984,"y":0.5961538553237915},{"x":0.25363826751708984,"y":0.6140109896659851},{"x":0.24532224237918854,"y":0.6140109896659851}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.24532224237918854,0.5961538553237915,0.25363826751708984,0.6140109896659851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20374220609664917,"y":0.5961538553237915},{"x":0.234927237033844,"y":0.5961538553237915},{"x":0.234927237033844,"y":0.6140109896659851},{"x":0.20374220609664917,"y":0.6140109896659851}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظم","boundary":[0.20374220609664917,0.5961538553237915,0.234927237033844,0.6140109896659851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18918919563293457,"y":0.5961538553237915},{"x":0.19542619585990906,"y":0.5961538553237915},{"x":0.19542619585990906,"y":0.6140109896659851},{"x":0.18918919563293457,"y":0.6140109896659851}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.18918919563293457,0.5961538553237915,0.19542619585990906,0.6140109896659851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14137214422225952,"y":0.5961538553237915},{"x":0.17879417538642883,"y":0.5961538553237915},{"x":0.17879417538642883,"y":0.6140109896659851},{"x":0.14137214422225952,"y":0.6140109896659851}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شیوه","boundary":[0.14137214422225952,0.5961538553237915,0.17879417538642883,0.6140109896659851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.5961538553237915},{"x":0.13721413910388947,"y":0.5961538553237915},{"x":0.13721413910388947,"y":0.6140109896659851},{"x":0.11850311607122421,"y":0.6140109896659851}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.11850311607122421,0.5961538553237915,0.13721413910388947,0.6140109896659851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.6208791136741638},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6208791136741638},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6401098966598511},{"x":0.8232848048210144,"y":0.6401098966598511}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حتی","boundary":[0.8232848048210144,0.6208791136741638,0.8627858757972717,0.6401098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7671517729759216,"y":0.6208791136741638},{"x":0.8212057948112488,"y":0.6208791136741638},{"x":0.8212057948112488,"y":0.6401098966598511},{"x":0.7671517729759216,"y":0.6401098966598511}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"المقدور","boundary":[0.7671517729759216,0.6208791136741638,0.8212057948112488,0.6401098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.6208791136741638},{"x":0.7567567825317383,"y":0.6208791136741638},{"x":0.7567567825317383,"y":0.6401098966598511},{"x":0.7027027010917664,"y":0.6401098966598511}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منطقی","boundary":[0.7027027010917664,0.6208791136741638,0.7567567825317383,0.6401098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.6208791136741638},{"x":0.692307710647583,"y":0.6208791136741638},{"x":0.692307710647583,"y":0.6401098966598511},{"x":0.6548856496810913,"y":0.6401098966598511}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تصور","boundary":[0.6548856496810913,0.6208791136741638,0.692307710647583,0.6401098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5696465969085693,"y":0.6208791136741638},{"x":0.644490659236908,"y":0.6208791136741638},{"x":0.644490659236908,"y":0.6401098966598511},{"x":0.5696465969085693,"y":0.6401098966598511}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گذشتگان","boundary":[0.5696465969085693,0.6208791136741638,0.644490659236908,0.6401098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.6208791136741638},{"x":0.5613305568695068,"y":0.6208791136741638},{"x":0.5613305568695068,"y":0.6401098966598511},{"x":0.5509355664253235,"y":0.6401098966598511}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5509355664253235,0.6208791136741638,0.5613305568695068,0.6401098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49688148498535156,"y":0.6208791136741638},{"x":0.5405405163764954,"y":0.6208791136741638},{"x":0.5405405163764954,"y":0.6401098966598511},{"x":0.49688148498535156,"y":0.6401098966598511}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درباره","boundary":[0.49688148498535156,0.6208791136741638,0.5405405163764954,0.6401098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4615384638309479,"y":0.6208791136741638},{"x":0.4844074845314026,"y":0.6208791136741638},{"x":0.4844074845314026,"y":0.6401098966598511},{"x":0.4615384638309479,"y":0.6401098966598511}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.4615384638309479,0.6208791136741638,0.4844074845314026,0.6401098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395010381937027,"y":0.6208791136741638},{"x":0.45114344358444214,"y":0.6208791136741638},{"x":0.45114344358444214,"y":0.6401098966598511},{"x":0.395010381937027,"y":0.6401098966598511}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسطوره","boundary":[0.395010381937027,0.6208791136741638,0.45114344358444214,0.6401098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3471933603286743,"y":0.6208791136741638},{"x":0.38461539149284363,"y":0.6208791136741638},{"x":0.38461539149284363,"y":0.6401098966598511},{"x":0.3471933603286743,"y":0.6401098966598511}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرگ","boundary":[0.3471933603286743,0.6208791136741638,0.38461539149284363,0.6401098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2931392788887024,"y":0.6208791136741638},{"x":0.3367983400821686,"y":0.6208791136741638},{"x":0.3367983400821686,"y":0.6401098966598511},{"x":0.2931392788887024,"y":0.6401098966598511}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آفرین","boundary":[0.2931392788887024,0.6208791136741638,0.3367983400821686,0.6401098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2661122679710388,"y":0.6208791136741638},{"x":0.28274428844451904,"y":0.6208791136741638},{"x":0.28274428844451904,"y":0.6401098966598511},{"x":0.2661122679710388,"y":0.6401098966598511}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2661122679710388,0.6208791136741638,0.28274428844451904,0.6401098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20997920632362366,"y":0.6208791136741638},{"x":0.2577962577342987,"y":0.6208791136741638},{"x":0.2577962577342987,"y":0.6401098966598511},{"x":0.20997920632362366,"y":0.6401098966598511}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اختیار","boundary":[0.20997920632362366,0.6208791136741638,0.2577962577342987,0.6401098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.6208791136741638},{"x":0.1995842009782791,"y":0.6208791136741638},{"x":0.1995842009782791,"y":0.6401098966598511},{"x":0.11850311607122421,"y":0.6401098966598511}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خوانندگان","boundary":[0.11850311607122421,0.6208791136741638,0.1995842009782791,0.6401098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.6483516693115234},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6483516693115234},{"x":0.8627858757972717,"y":0.666208803653717},{"x":0.8232848048210144,"y":0.666208803653717}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.8232848048210144,0.6483516693115234,0.8627858757972717,0.666208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7837837934494019,"y":0.6483516693115234},{"x":0.8108108043670654,"y":0.6483516693115234},{"x":0.8108108043670654,"y":0.666208803653717},{"x":0.7837837934494019,"y":0.666208803653717}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.7837837934494019,0.6483516693115234,0.8108108043670654,0.666208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.6483516693115234},{"x":0.7754677534103394,"y":0.6483516693115234},{"x":0.7754677534103394,"y":0.666208803653717},{"x":0.7422037124633789,"y":0.666208803653717}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دهد","boundary":[0.7422037124633789,0.6483516693115234,0.7754677534103394,0.666208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7214137315750122,"y":0.6483516693115234},{"x":0.7318087220191956,"y":0.6483516693115234},{"x":0.7318087220191956,"y":0.666208803653717},{"x":0.7214137315750122,"y":0.666208803653717}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.7214137315750122,0.6483516693115234,0.7318087220191956,0.666208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.6483516693115234},{"x":0.7110186815261841,"y":0.6483516693115234},{"x":0.7110186815261841,"y":0.666208803653717},{"x":0.6735966801643372,"y":0.666208803653717}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدین","boundary":[0.6735966801643372,0.6483516693115234,0.7110186815261841,0.666208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.6483516693115234},{"x":0.6632016897201538,"y":0.6483516693115234},{"x":0.6632016897201538,"y":0.666208803653717},{"x":0.6174635887145996,"y":0.666208803653717}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وسیله","boundary":[0.6174635887145996,0.6483516693115234,0.6632016897201538,0.666208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.6483516693115234},{"x":0.6070685982704163,"y":0.6483516693115234},{"x":0.6070685982704163,"y":0.666208803653717},{"x":0.5945945978164673,"y":0.666208803653717}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5945945978164673,0.6483516693115234,0.6070685982704163,0.666208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.6483516693115234},{"x":0.5862785577774048,"y":0.6483516693115234},{"x":0.5862785577774048,"y":0.666208803653717},{"x":0.5405405163764954,"y":0.666208803653717}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سویی","boundary":[0.5405405163764954,0.6483516693115234,0.5862785577774048,0.666208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49688148498535156,"y":0.6483516693115234},{"x":0.530145525932312,"y":0.6483516693115234},{"x":0.530145525932312,"y":0.666208803653717},{"x":0.49688148498535156,"y":0.666208803653717}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.49688148498535156,0.6483516693115234,0.530145525932312,0.666208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4407484531402588,"y":0.6483516693115234},{"x":0.4864864945411682,"y":0.6483516693115234},{"x":0.4864864945411682,"y":0.666208803653717},{"x":0.4407484531402588,"y":0.666208803653717}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایشان","boundary":[0.4407484531402588,0.6483516693115234,0.4864864945411682,0.666208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39293140172958374,"y":0.6483516693115234},{"x":0.43035343289375305,"y":0.6483516693115234},{"x":0.43035343289375305,"y":0.666208803653717},{"x":0.39293140172958374,"y":0.666208803653717}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهی","boundary":[0.39293140172958374,0.6483516693115234,0.43035343289375305,0.666208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37006238102912903,"y":0.6483516693115234},{"x":0.382536381483078,"y":0.6483516693115234},{"x":0.382536381483078,"y":0.666208803653717},{"x":0.37006238102912903,"y":0.666208803653717}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.37006238102912903,0.6483516693115234,0.382536381483078,0.666208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30353429913520813,"y":0.6483516693115234},{"x":0.3596673607826233,"y":0.6483516693115234},{"x":0.3596673607826233,"y":0.666208803653717},{"x":0.30353429913520813,"y":0.666208803653717}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تفکرات","boundary":[0.30353429913520813,0.6483516693115234,0.3596673607826233,0.666208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22245322167873383,"y":0.6483516693115234},{"x":0.2931392788887024,"y":0.6483516693115234},{"x":0.2931392788887024,"y":0.666208803653717},{"x":0.22245322167873383,"y":0.666208803653717}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اساطیری","boundary":[0.22245322167873383,0.6483516693115234,0.2931392788887024,0.666208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15592515468597412,"y":0.6483516693115234},{"x":0.21205821633338928,"y":0.6483516693115234},{"x":0.21205821633338928,"y":0.666208803653717},{"x":0.15592515468597412,"y":0.666208803653717}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بگشاید","boundary":[0.15592515468597412,0.6483516693115234,0.21205821633338928,0.666208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.6483516693115234},{"x":0.14553014934062958,"y":0.6483516693115234},{"x":0.14553014934062958,"y":0.666208803653717},{"x":0.1392931342124939,"y":0.666208803653717}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.1392931342124939,0.6483516693115234,0.14553014934062958,0.666208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.6483516693115234},{"x":0.12889812886714935,"y":0.6483516693115234},{"x":0.12889812886714935,"y":0.666208803653717},{"x":0.11850311607122421,"y":0.666208803653717}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.11850311607122421,0.6483516693115234,0.12889812886714935,0.666208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.6758241653442383},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6758241653442383},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6936812996864319},{"x":0.8232848048210144,"y":0.6936812996864319}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سوی","boundary":[0.8232848048210144,0.6758241653442383,0.8627858757972717,0.6936812996864319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.6758241653442383},{"x":0.8108108043670654,"y":0.6758241653442383},{"x":0.8108108043670654,"y":0.6936812996864319},{"x":0.7754677534103394,"y":0.6936812996864319}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.7754677534103394,0.6758241653442383,0.8108108043670654,0.6936812996864319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7442827224731445,"y":0.6758241653442383},{"x":0.7609147429466248,"y":0.6758241653442383},{"x":0.7609147429466248,"y":0.6936812996864319},{"x":0.7442827224731445,"y":0.6936812996864319}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7442827224731445,0.6758241653442383,0.7609147429466248,0.6936812996864319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6881496906280518,"y":0.6758241653442383},{"x":0.7297297120094299,"y":0.6758241653442383},{"x":0.7297297120094299,"y":0.6936812996864319},{"x":0.6881496906280518,"y":0.6936812996864319}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جهان","boundary":[0.6881496906280518,0.6758241653442383,0.7297297120094299,0.6936812996864319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590436697006226,"y":0.6758241653442383},{"x":0.6735966801643372,"y":0.6758241653442383},{"x":0.6735966801643372,"y":0.6936812996864319},{"x":0.6590436697006226,"y":0.6936812996864319}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پر","boundary":[0.6590436697006226,0.6758241653442383,0.6735966801643372,0.6936812996864319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5821205973625183,"y":0.6744505763053894},{"x":0.644490659236908,"y":0.6744505763053894},{"x":0.644490659236908,"y":0.6936812996864319},{"x":0.5821205973625183,"y":0.6936812996864319}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اضطراب","boundary":[0.5821205973625183,0.6744505763053894,0.644490659236908,0.6936812996864319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.6744505763053894},{"x":0.5696465969085693,"y":0.6744505763053894},{"x":0.5696465969085693,"y":0.6936812996864319},{"x":0.5135135054588318,"y":0.6936812996864319}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امروزی","boundary":[0.5135135054588318,0.6744505763053894,0.5696465969085693,0.6936812996864319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4802494943141937,"y":0.6744505763053894},{"x":0.5010395050048828,"y":0.6744505763053894},{"x":0.5010395050048828,"y":0.692307710647583},{"x":0.4802494943141937,"y":0.692307710647583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.4802494943141937,0.6744505763053894,0.5010395050048828,0.692307710647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4573804438114166,"y":0.6744505763053894},{"x":0.46777546405792236,"y":0.6744505763053894},{"x":0.46777546405792236,"y":0.692307710647583},{"x":0.4573804438114166,"y":0.692307710647583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4573804438114166,0.6744505763053894,0.46777546405792236,0.692307710647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42411643266677856,"y":0.6744505763053894},{"x":0.442827433347702,"y":0.6744505763053894},{"x":0.442827433347702,"y":0.692307710647583},{"x":0.42411643266677856,"y":0.692307710647583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.42411643266677856,0.6744505763053894,0.442827433347702,0.692307710647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3887733817100525,"y":0.6744505763053894},{"x":0.40956342220306396,"y":0.6744505763053894},{"x":0.40956342220306396,"y":0.692307710647583},{"x":0.3887733817100525,"y":0.692307710647583}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سو","boundary":[0.3887733817100525,0.6744505763053894,0.40956342220306396,0.692307710647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3097712993621826,"y":0.6744505763053894},{"x":0.3742203712463379,"y":0.6744505763053894},{"x":0.3742203712463379,"y":0.692307710647583},{"x":0.3097712993621826,"y":0.692307710647583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اژدهایی","boundary":[0.3097712993621826,0.6744505763053894,0.3742203712463379,0.692307710647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28274428844451904,"y":0.6744505763053894},{"x":0.29729729890823364,"y":0.6744505763053894},{"x":0.29729729890823364,"y":0.692307710647583},{"x":0.28274428844451904,"y":0.692307710647583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.28274428844451904,0.6744505763053894,0.29729729890823364,0.692307710647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24532224237918854,"y":0.6730769276618958},{"x":0.26819127798080444,"y":0.6730769276618958},{"x":0.26819127798080444,"y":0.692307710647583},{"x":0.24532224237918854,"y":0.692307710647583}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.24532224237918854,0.6730769276618958,0.26819127798080444,0.692307710647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1683991700410843,"y":0.6730769276618958},{"x":0.23076923191547394,"y":0.6730769276618958},{"x":0.23076923191547394,"y":0.692307710647583},{"x":0.1683991700410843,"y":0.692307710647583}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انهدامی","boundary":[0.1683991700410843,0.6730769276618958,0.23076923191547394,0.692307710647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.6730769276618958},{"x":0.1538461595773697,"y":0.6730769276618958},{"x":0.1538461595773697,"y":0.692307710647583},{"x":0.11850311607122421,"y":0.692307710647583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.11850311607122421,0.6730769276618958,0.1538461595773697,0.692307710647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.7005494236946106},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7005494236946106},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7197802066802979},{"x":0.7817047834396362,"y":0.7197802066802979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خوانندگان","boundary":[0.7817047834396362,0.7005494236946106,0.8627858757972717,0.7197802066802979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.7005494236946106},{"x":0.7713097929954529,"y":0.7005494236946106},{"x":0.7713097929954529,"y":0.7197802066802979},{"x":0.7609147429466248,"y":0.7197802066802979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.7609147429466248,0.7005494236946106,0.7713097929954529,0.7197802066802979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338877320289612,"y":0.7005494236946106},{"x":0.752598762512207,"y":0.7005494236946106},{"x":0.752598762512207,"y":0.7197802066802979},{"x":0.7338877320289612,"y":0.7197802066802979}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7338877320289612,0.7005494236946106,0.752598762512207,0.7197802066802979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.7005494236946106},{"x":0.7255717515945435,"y":0.7005494236946106},{"x":0.7255717515945435,"y":0.7197802066802979},{"x":0.6694386601448059,"y":0.7197802066802979}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"وحشت","boundary":[0.6694386601448059,0.7005494236946106,0.7255717515945435,0.7197802066802979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.7005494236946106},{"x":0.6611226797103882,"y":0.7005494236946106},{"x":0.6611226797103882,"y":0.7197802066802979},{"x":0.5841996073722839,"y":0.7197802066802979}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گذشتگان","boundary":[0.5841996073722839,0.7005494236946106,0.6611226797103882,0.7197802066802979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5634095668792725,"y":0.7005494236946106},{"x":0.5738045573234558,"y":0.7005494236946106},{"x":0.5738045573234558,"y":0.7197802066802979},{"x":0.5634095668792725,"y":0.7197802066802979}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5634095668792725,0.7005494236946106,0.5738045573234558,0.7197802066802979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4864864945411682,"y":0.7005494236946106},{"x":0.55509352684021,"y":0.7005494236946106},{"x":0.55509352684021,"y":0.7197802066802979},{"x":0.4864864945411682,"y":0.7197802066802979}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اژدهایان","boundary":[0.4864864945411682,0.7005494236946106,0.55509352684021,0.7197802066802979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.7005494236946106},{"x":0.4760914742946625,"y":0.7005494236946106},{"x":0.4760914742946625,"y":0.7197802066802979},{"x":0.469854474067688,"y":0.7197802066802979}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.469854474067688,0.7005494236946106,0.4760914742946625,0.7197802066802979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4116424024105072,"y":0.7005494236946106},{"x":0.45945945382118225,"y":0.7005494236946106},{"x":0.45945945382118225,"y":0.7197802066802979},{"x":0.4116424024105072,"y":0.7197802066802979}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انهدام","boundary":[0.4116424024105072,0.7005494236946106,0.45945945382118225,0.7197802066802979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35550934076309204,"y":0.7005494236946106},{"x":0.40124741196632385,"y":0.7005494236946106},{"x":0.40124741196632385,"y":0.7197802066802979},{"x":0.35550934076309204,"y":0.7197802066802979}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایشان","boundary":[0.35550934076309204,0.7005494236946106,0.40124741196632385,0.7197802066802979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29729729890823364,"y":0.7005494236946106},{"x":0.3451143503189087,"y":0.7005494236946106},{"x":0.3451143503189087,"y":0.7197802066802979},{"x":0.29729729890823364,"y":0.7197802066802979}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شریک","boundary":[0.29729729890823364,0.7005494236946106,0.3451143503189087,0.7197802066802979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2494802474975586,"y":0.7005494236946106},{"x":0.2869022786617279,"y":0.7005494236946106},{"x":0.2869022786617279,"y":0.7197802066802979},{"x":0.2494802474975586,"y":0.7197802066802979}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازد","boundary":[0.2494802474975586,0.7005494236946106,0.2869022786617279,0.7197802066802979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23284822702407837,"y":0.7005494236946106},{"x":0.23908524215221405,"y":0.7005494236946106},{"x":0.23908524215221405,"y":0.7197802066802979},{"x":0.23284822702407837,"y":0.7197802066802979}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.23284822702407837,0.7005494236946106,0.23908524215221405,0.7197802066802979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17879417538642883,"y":0.7005494236946106},{"x":0.22245322167873383,"y":0.7005494236946106},{"x":0.22245322167873383,"y":0.7197802066802979},{"x":0.17879417538642883,"y":0.7197802066802979}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"هراس","boundary":[0.17879417538642883,0.7005494236946106,0.22245322167873383,0.7197802066802979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.7005494236946106},{"x":0.1683991700410843,"y":0.7005494236946106},{"x":0.1683991700410843,"y":0.7197802066802979},{"x":0.15800416469573975,"y":0.7197802066802979}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.15800416469573975,0.7005494236946106,0.1683991700410843,0.7197802066802979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.7005494236946106},{"x":0.14968815445899963,"y":0.7005494236946106},{"x":0.14968815445899963,"y":0.7197802066802979},{"x":0.11850311607122421,"y":0.7197802066802979}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آغاز","boundary":[0.11850311607122421,0.7005494236946106,0.14968815445899963,0.7197802066802979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8565488457679749,"y":0.7293956279754639},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7293956279754639},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7472527623176575},{"x":0.8565488457679749,"y":0.7472527623176575}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8565488457679749,0.7293956279754639,0.8627858757972717,0.7472527623176575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.7293956279754639},{"x":0.8482328653335571,"y":0.7293956279754639},{"x":0.8482328653335571,"y":0.7472527623176575},{"x":0.8108108043670654,"y":0.7472527623176575}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.8108108043670654,0.7293956279754639,0.8482328653335571,0.7472527623176575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.7293956279754639},{"x":0.8024948239326477,"y":0.7293956279754639},{"x":0.8024948239326477,"y":0.7472527623176575},{"x":0.7588357329368591,"y":0.7472527623176575}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انسان","boundary":[0.7588357329368591,0.7293956279754639,0.8024948239326477,0.7472527623176575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401247620582581,"y":0.7293956279754639},{"x":0.7505197525024414,"y":0.7293956279754639},{"x":0.7505197525024414,"y":0.7472527623176575},{"x":0.7401247620582581,"y":0.7472527623176575}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.7401247620582581,0.7293956279754639,0.7505197525024414,0.7472527623176575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.7293956279754639},{"x":0.7318087220191956,"y":0.7293956279754639},{"x":0.7318087220191956,"y":0.7472527623176575},{"x":0.7110186815261841,"y":0.7472527623176575}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7110186815261841,0.7293956279754639,0.7318087220191956,0.7472527623176575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6881496906280518,"y":0.7293956279754639},{"x":0.7027027010917664,"y":0.7293956279754639},{"x":0.7027027010917664,"y":0.7472527623176575},{"x":0.6881496906280518,"y":0.7472527623176575}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6881496906280518,0.7293956279754639,0.7027027010917664,0.7472527623176575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.7293956279754639},{"x":0.6819126605987549,"y":0.7293956279754639},{"x":0.6819126605987549,"y":0.7472527623176575},{"x":0.6382536292076111,"y":0.7472527623176575}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرزی","boundary":[0.6382536292076111,0.7293956279754639,0.6819126605987549,0.7472527623176575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.7293956279754639},{"x":0.6299376487731934,"y":0.7293956279754639},{"x":0.6299376487731934,"y":0.7472527623176575},{"x":0.5862785577774048,"y":0.7472527623176575}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمانی","boundary":[0.5862785577774048,0.7293956279754639,0.6299376487731934,0.7472527623176575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717255473136902,"y":0.7293956279754639},{"x":0.5779625773429871,"y":0.7293956279754639},{"x":0.5779625773429871,"y":0.7472527623176575},{"x":0.5717255473136902,"y":0.7472527623176575}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5717255473136902,0.7293956279754639,0.5779625773429871,0.7472527623176575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517671525478363,"y":0.7293956279754639},{"x":0.5634095668792725,"y":0.7293956279754639},{"x":0.5634095668792725,"y":0.7472527623176575},{"x":0.517671525478363,"y":0.7472527623176575}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مکانی","boundary":[0.517671525478363,0.7293956279754639,0.5634095668792725,0.7472527623176575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45322245359420776,"y":0.7293956279754639},{"x":0.5093554854393005,"y":0.7293956279754639},{"x":0.5093554854393005,"y":0.7472527623176575},{"x":0.45322245359420776,"y":0.7472527623176575}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محصور","boundary":[0.45322245359420776,0.7293956279754639,0.5093554854393005,0.7472527623176575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4199584126472473,"y":0.7293956279754639},{"x":0.4469854533672333,"y":0.7293956279754639},{"x":0.4469854533672333,"y":0.7472527623176575},{"x":0.4199584126472473,"y":0.7472527623176575}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمی","boundary":[0.4199584126472473,0.7293956279754639,0.4469854533672333,0.7472527623176575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3804573714733124,"y":0.7293956279754639},{"x":0.40748441219329834,"y":0.7293956279754639},{"x":0.40748441219329834,"y":0.7472527623176575},{"x":0.3804573714733124,"y":0.7472527623176575}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.3804573714733124,0.7293956279754639,0.40748441219329834,0.7472527623176575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3160083293914795,"y":0.7293956279754639},{"x":0.37006238102912903,"y":0.7293956279754639},{"x":0.37006238102912903,"y":0.7472527623176575},{"x":0.3160083293914795,"y":0.7472527623176575}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بنمایاند","boundary":[0.3160083293914795,0.7293956279754639,0.37006238102912903,0.7472527623176575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30561330914497375,"y":0.7293956279754639},{"x":0.31185030937194824,"y":0.7293956279754639},{"x":0.31185030937194824,"y":0.7472527623176575},{"x":0.30561330914497375,"y":0.7472527623176575}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.30561330914497375,0.7293956279754639,0.31185030937194824,0.7472527623176575]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.5439560413360596},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5439560413360596},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7472527623176575},{"x":0.11850311607122421,"y":0.7472527623176575}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.11350311607122421,0.5369560413360596,0.8677858757972717,0.7542527623176575],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.7541208863258362},{"x":0.8336798548698425,"y":0.7541208863258362},{"x":0.8336798548698425,"y":0.7719780206680298},{"x":0.8024948239326477,"y":0.7719780206680298}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امید","boundary":[0.8024948239326477,0.7541208863258362,0.8336798548698425,0.7719780206680298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.7541208863258362},{"x":0.7941787838935852,"y":0.7541208863258362},{"x":0.7941787838935852,"y":0.7719780206680298},{"x":0.7588357329368591,"y":0.7719780206680298}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7588357329368591,0.7541208863258362,0.7941787838935852,0.7719780206680298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.7541208863258362},{"x":0.7505197525024414,"y":0.7541208863258362},{"x":0.7505197525024414,"y":0.7719780206680298},{"x":0.7318087220191956,"y":0.7719780206680298}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7318087220191956,0.7541208863258362,0.7505197525024414,0.7719780206680298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.7541208863258362},{"x":0.7214137315750122,"y":0.7541208863258362},{"x":0.7214137315750122,"y":0.7719780206680298},{"x":0.6964656710624695,"y":0.7719780206680298}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6964656710624695,0.7541208863258362,0.7214137315750122,0.7719780206680298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632016658782959,"y":0.7541208863258362},{"x":0.6881496906280518,"y":0.7541208863258362},{"x":0.6881496906280518,"y":0.7719780206680298},{"x":0.632016658782959,"y":0.7719780206680298}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کوشش","boundary":[0.632016658782959,0.7541208863258362,0.6881496906280518,0.7719780206680298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602910578250885,"y":0.7541208863258362},{"x":0.6216216087341309,"y":0.7541208863258362},{"x":0.6216216087341309,"y":0.7719780206680298},{"x":0.602910578250885,"y":0.7719780206680298}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.602910578250885,0.7541208863258362,0.6216216087341309,0.7719780206680298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.7541208863258362},{"x":0.5945945978164673,"y":0.7541208863258362},{"x":0.5945945978164673,"y":0.7719780206680298},{"x":0.5571725368499756,"y":0.7719780206680298}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شاید","boundary":[0.5571725368499756,0.7541208863258362,0.5945945978164673,0.7719780206680298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48232847452163696,"y":0.7541208863258362},{"x":0.5488565564155579,"y":0.7541208863258362},{"x":0.5488565564155579,"y":0.7719780206680298},{"x":0.48232847452163696,"y":0.7719780206680298}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نخستین","boundary":[0.48232847452163696,0.7541208863258362,0.5488565564155579,0.7719780206680298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4490644633769989,"y":0.7541208863258362},{"x":0.47401246428489685,"y":0.7541208863258362},{"x":0.47401246428489685,"y":0.7719780206680298},{"x":0.4490644633769989,"y":0.7719780206680298}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گام","boundary":[0.4490644633769989,0.7541208863258362,0.47401246428489685,0.7719780206680298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42203742265701294,"y":0.7541208863258362},{"x":0.4407484531402588,"y":0.7541208863258362},{"x":0.4407484531402588,"y":0.7719780206680298},{"x":0.42203742265701294,"y":0.7719780206680298}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.42203742265701294,0.7541208863258362,0.4407484531402588,0.7719780206680298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3367983400821686,"y":0.7541208863258362},{"x":0.4137214124202728,"y":0.7541208863258362},{"x":0.4137214124202728,"y":0.7719780206680298},{"x":0.3367983400821686,"y":0.7719780206680298}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناساندن","boundary":[0.3367983400821686,0.7541208863258362,0.4137214124202728,0.7719780206680298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.295218288898468,"y":0.7541208863258362},{"x":0.32640331983566284,"y":0.7541208863258362},{"x":0.32640331983566284,"y":0.7719780206680298},{"x":0.295218288898468,"y":0.7719780206680298}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یکی","boundary":[0.295218288898468,0.7541208863258362,0.32640331983566284,0.7719780206680298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27650728821754456,"y":0.7541208863258362},{"x":0.2869022786617279,"y":0.7541208863258362},{"x":0.2869022786617279,"y":0.7719780206680298},{"x":0.27650728821754456,"y":0.7719780206680298}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.27650728821754456,0.7541208863258362,0.2869022786617279,0.7719780206680298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23076923191547394,"y":0.7541208863258362},{"x":0.26819127798080444,"y":0.7541208863258362},{"x":0.26819127798080444,"y":0.7719780206680298},{"x":0.23076923191547394,"y":0.7719780206680298}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اجزاء","boundary":[0.23076923191547394,0.7541208863258362,0.26819127798080444,0.7719780206680298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18087318539619446,"y":0.7541208863258362},{"x":0.2203742265701294,"y":0.7541208863258362},{"x":0.2203742265701294,"y":0.7719780206680298},{"x":0.18087318539619446,"y":0.7719780206680298}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.18087318539619446,0.7541208863258362,0.2203742265701294,0.7719780206680298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.7541208863258362},{"x":0.17255717515945435,"y":0.7541208863258362},{"x":0.17255717515945435,"y":0.7719780206680298},{"x":0.11850311607122421,"y":0.7719780206680298}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اساطیر","boundary":[0.11850311607122421,0.7541208863258362,0.17255717515945435,0.7719780206680298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.7774725556373596},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7774725556373596},{"x":0.8627858757972717,"y":0.8008241653442383},{"x":0.8191268444061279,"y":0.8008241653442383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایرانی","boundary":[0.8191268444061279,0.7774725556373596,0.8627858757972717,0.8008241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.7774725556373596},{"x":0.8087317943572998,"y":0.7774725556373596},{"x":0.8087317943572998,"y":0.8008241653442383},{"x":0.7733888030052185,"y":0.8008241653442383}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7733888030052185,0.7774725556373596,0.8087317943572998,0.8008241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7276507019996643,"y":0.7774725556373596},{"x":0.7629937529563904,"y":0.7774725556373596},{"x":0.7629937529563904,"y":0.8008241653442383},{"x":0.7276507019996643,"y":0.8008241653442383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.7276507019996643,0.7774725556373596,0.7629937529563904,0.8008241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.7774725556373596},{"x":0.717255711555481,"y":0.7774725556373596},{"x":0.717255711555481,"y":0.8008241653442383},{"x":0.6756756901741028,"y":0.8008241653442383}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پسند","boundary":[0.6756756901741028,0.7774725556373596,0.717255711555481,0.8008241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6257796287536621,"y":0.7774725556373596},{"x":0.6652806401252747,"y":0.7774725556373596},{"x":0.6652806401252747,"y":0.8008241653442383},{"x":0.6257796287536621,"y":0.8008241653442383}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خاطر","boundary":[0.6257796287536621,0.7774725556373596,0.6652806401252747,0.8008241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322245359420776,"y":0.7774725556373596},{"x":0.6133056282997131,"y":0.7774725556373596},{"x":0.6133056282997131,"y":0.8008241653442383},{"x":0.5322245359420776,"y":0.8008241653442383}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خوانندگان","boundary":[0.5322245359420776,0.7774725556373596,0.6133056282997131,0.8008241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4927234947681427,"y":0.7774725556373596},{"x":0.5218295454978943,"y":0.7774725556373596},{"x":0.5218295454978943,"y":0.8008241653442383},{"x":0.4927234947681427,"y":0.8008241653442383}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.4927234947681427,0.7774725556373596,0.5218295454978943,0.8008241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4469854533672333,"y":0.7774725556373596},{"x":0.48232847452163696,"y":0.7774725556373596},{"x":0.48232847452163696,"y":0.8008241653442383},{"x":0.4469854533672333,"y":0.8008241653442383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیرد","boundary":[0.4469854533672333,0.7774725556373596,0.48232847452163696,0.8008241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43035343289375305,"y":0.7774725556373596},{"x":0.4345114231109619,"y":0.7774725556373596},{"x":0.4345114231109619,"y":0.8008241653442383},{"x":0.43035343289375305,"y":0.8008241653442383}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.43035343289375305,0.7774725556373596,0.4345114231109619,0.8008241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4054054021835327,"y":0.7774725556373596},{"x":0.4178794324398041,"y":0.7774725556373596},{"x":0.4178794324398041,"y":0.8008241653442383},{"x":0.4054054021835327,"y":0.8008241653442383}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.4054054021835327,0.7774725556373596,0.4178794324398041,0.8008241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3451143503189087,"y":0.7774725556373596},{"x":0.395010381937027,"y":0.7774725556373596},{"x":0.395010381937027,"y":0.8008241653442383},{"x":0.3451143503189087,"y":0.8008241653442383}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خطاها","boundary":[0.3451143503189087,0.7774725556373596,0.395010381937027,0.8008241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32848232984542847,"y":0.7774725556373596},{"x":0.33471933007240295,"y":0.7774725556373596},{"x":0.33471933007240295,"y":0.8008241653442383},{"x":0.32848232984542847,"y":0.8008241653442383}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.32848232984542847,0.7774725556373596,0.33471933007240295,0.8008241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23908524215221405,"y":0.7774725556373596},{"x":0.31808730959892273,"y":0.7774725556373596},{"x":0.31808730959892273,"y":0.8008241653442383},{"x":0.23908524215221405,"y":0.8008241653442383}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"لغزشهای","boundary":[0.23908524215221405,0.7774725556373596,0.31808730959892273,0.8008241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18711018562316895,"y":0.7774725556373596},{"x":0.22661122679710388,"y":0.7774725556373596},{"x":0.22661122679710388,"y":0.8008241653442383},{"x":0.18711018562316895,"y":0.8008241653442383}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مؤلف","boundary":[0.18711018562316895,0.7774725556373596,0.22661122679710388,0.8008241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17047816514968872,"y":0.7774725556373596},{"x":0.1767151802778244,"y":0.7774725556373596},{"x":0.1767151802778244,"y":0.8008241653442383},{"x":0.17047816514968872,"y":0.8008241653442383}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.17047816514968872,0.7774725556373596,0.1767151802778244,0.8008241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.7774725556373596},{"x":0.16008315980434418,"y":0.7774725556373596},{"x":0.16008315980434418,"y":0.8008241653442383},{"x":0.11850311607122421,"y":0.8008241653442383}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"احیانا","boundary":[0.11850311607122421,0.7774725556373596,0.16008315980434418,0.8008241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.807692289352417},{"x":0.8627858757972717,"y":0.807692289352417},{"x":0.8627858757972717,"y":0.8255494236946106},{"x":0.8149688243865967,"y":0.8255494236946106}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نقائص","boundary":[0.8149688243865967,0.807692289352417,0.8627858757972717,0.8255494236946106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.807692289352417},{"x":0.8045738339424133,"y":0.807692289352417},{"x":0.8045738339424133,"y":0.8255494236946106},{"x":0.7629937529563904,"y":0.8255494236946106}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7629937529563904,0.807692289352417,0.8045738339424133,0.8255494236946106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401247620582581,"y":0.807692289352417},{"x":0.752598762512207,"y":0.807692289352417},{"x":0.752598762512207,"y":0.8255494236946106},{"x":0.7401247620582581,"y":0.8255494236946106}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7401247620582581,0.807692289352417,0.752598762512207,0.8255494236946106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.807692289352417},{"x":0.7297297120094299,"y":0.807692289352417},{"x":0.7297297120094299,"y":0.8255494236946106},{"x":0.6943867206573486,"y":0.8255494236946106}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیده","boundary":[0.6943867206573486,0.807692289352417,0.7297297120094299,0.8255494236946106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6278586387634277,"y":0.807692289352417},{"x":0.6839916706085205,"y":0.807692289352417},{"x":0.6839916706085205,"y":0.8255494236946106},{"x":0.6278586387634277,"y":0.8255494236946106}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اغماض","boundary":[0.6278586387634277,0.807692289352417,0.6839916706085205,0.8255494236946106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717255473136902,"y":0.807692289352417},{"x":0.6174635887145996,"y":0.807692289352417},{"x":0.6174635887145996,"y":0.8255494236946106},{"x":0.5717255473136902,"y":0.8255494236946106}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنگرند","boundary":[0.5717255473136902,0.807692289352417,0.6174635887145996,0.8255494236946106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5654885768890381,"y":0.807692289352417},{"x":0.5717255473136902,"y":0.807692289352417},{"x":0.5717255473136902,"y":0.8255494236946106},{"x":0.5654885768890381,"y":0.8255494236946106}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5654885768890381,0.807692289352417,0.5717255473136902,0.8255494236946106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4864864945411682,"y":0.807692289352417},{"x":0.55509352684021,"y":0.807692289352417},{"x":0.55509352684021,"y":0.8255494236946106},{"x":0.4864864945411682,"y":0.8255494236946106}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"همچنین","boundary":[0.4864864945411682,0.807692289352417,0.55509352684021,0.8255494236946106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261954128742218,"y":0.807692289352417},{"x":0.47401246428489685,"y":0.807692289352417},{"x":0.47401246428489685,"y":0.8255494236946106},{"x":0.4261954128742218,"y":0.8255494236946106}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وظیفه","boundary":[0.4261954128742218,0.807692289352417,0.47401246428489685,0.8255494236946106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38461539149284363,"y":0.807692289352417},{"x":0.41580042243003845,"y":0.807692289352417},{"x":0.41580042243003845,"y":0.8255494236946106},{"x":0.38461539149284363,"y":0.8255494236946106}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.38461539149284363,0.807692289352417,0.41580042243003845,0.8255494236946106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513513505458832,"y":0.807692289352417},{"x":0.3742203712463379,"y":0.807692289352417},{"x":0.3742203712463379,"y":0.8255494236946106},{"x":0.3513513505458832,"y":0.8255494236946106}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.3513513505458832,0.807692289352417,0.3742203712463379,0.8255494236946106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31808730959892273,"y":0.807692289352417},{"x":0.3471933603286743,"y":0.807692289352417},{"x":0.3471933603286743,"y":0.8255494236946106},{"x":0.31808730959892273,"y":0.8255494236946106}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داند","boundary":[0.31808730959892273,0.807692289352417,0.3471933603286743,0.8255494236946106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28898128867149353,"y":0.807692289352417},{"x":0.3076923191547394,"y":0.807692289352417},{"x":0.3076923191547394,"y":0.8255494236946106},{"x":0.28898128867149353,"y":0.8255494236946106}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.28898128867149353,0.807692289352417,0.3076923191547394,0.8255494236946106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26819127798080444,"y":0.807692289352417},{"x":0.2785862684249878,"y":0.807692289352417},{"x":0.2785862684249878,"y":0.8255494236946106},{"x":0.26819127798080444,"y":0.8255494236946106}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.26819127798080444,0.807692289352417,0.2785862684249878,0.8255494236946106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.191268190741539,"y":0.807692289352417},{"x":0.2557172477245331,"y":0.807692289352417},{"x":0.2557172477245331,"y":0.8255494236946106},{"x":0.191268190741539,"y":0.8255494236946106}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همکاران","boundary":[0.191268190741539,0.807692289352417,0.2557172477245331,0.8255494236946106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12681913375854492,"y":0.807692289352417},{"x":0.18087318539619446,"y":0.807692289352417},{"x":0.18087318539619446,"y":0.8255494236946106},{"x":0.12681913375854492,"y":0.8255494236946106}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ارجمند","boundary":[0.12681913375854492,0.807692289352417,0.18087318539619446,0.8255494236946106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.807692289352417},{"x":0.1247401237487793,"y":0.807692289352417},{"x":0.1247401237487793,"y":0.8255494236946106},{"x":0.11850311607122421,"y":0.8255494236946106}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.11850311607122421,0.807692289352417,0.1247401237487793,0.8255494236946106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212057948112488,"y":0.8324176073074341},{"x":0.8627858757972717,"y":0.8324176073074341},{"x":0.8627858757972717,"y":0.8502747416496277},{"x":0.8212057948112488,"y":0.8502747416496277}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اعضاء","boundary":[0.8212057948112488,0.8324176073074341,0.8627858757972717,0.8502747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.8324176073074341},{"x":0.8087317943572998,"y":0.8324176073074341},{"x":0.8087317943572998,"y":0.8502747416496277},{"x":0.7567567825317383,"y":0.8502747416496277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شورای","boundary":[0.7567567825317383,0.8324176073074341,0.8087317943572998,0.8502747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.8324176073074341},{"x":0.7442827224731445,"y":0.8324176073074341},{"x":0.7442827224731445,"y":0.8516483306884766},{"x":0.6777547001838684,"y":0.8516483306884766}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.6777547001838684,0.8324176073074341,0.7442827224731445,0.8516483306884766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091476082801819,"y":0.8324176073074341},{"x":0.6652806401252747,"y":0.8324176073074341},{"x":0.6652806401252747,"y":0.8516483306884766},{"x":0.6091476082801819,"y":0.8516483306884766}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6091476082801819,0.8324176073074341,0.6652806401252747,0.8516483306884766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.8324176073074341},{"x":0.5966736078262329,"y":0.8324176073074341},{"x":0.5966736078262329,"y":0.8516483306884766},{"x":0.5530145764350891,"y":0.8516483306884766}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.5530145764350891,0.8324176073074341,0.5966736078262329,0.8516483306884766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5363825559616089,"y":0.8324176073074341},{"x":0.542619526386261,"y":0.8324176073074341},{"x":0.542619526386261,"y":0.8516483306884766},{"x":0.5363825559616089,"y":0.8516483306884766}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5363825559616089,0.8324176073074341,0.542619526386261,0.8516483306884766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4802494943141937,"y":0.8324176073074341},{"x":0.5239084959030151,"y":0.8324176073074341},{"x":0.5239084959030151,"y":0.8516483306884766},{"x":0.4802494943141937,"y":0.8516483306884766}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آقایان","boundary":[0.4802494943141937,0.8324176073074341,0.5239084959030151,0.8516483306884766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43035343289375305,"y":0.8324176073074341},{"x":0.46777546405792236,"y":0.8324176073074341},{"x":0.46777546405792236,"y":0.8516483306884766},{"x":0.43035343289375305,"y":0.8516483306884766}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.43035343289375305,0.8324176073074341,0.46777546405792236,0.8516483306884766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3596673607826233,"y":0.833791196346283},{"x":0.4199584126472473,"y":0.833791196346283},{"x":0.4199584126472473,"y":0.8516483306884766},{"x":0.3596673607826233,"y":0.8516483306884766}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منوچهر","boundary":[0.3596673607826233,0.833791196346283,0.4199584126472473,0.8516483306884766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3076923191547394,"y":0.833791196346283},{"x":0.34927234053611755,"y":0.833791196346283},{"x":0.34927234053611755,"y":0.8516483306884766},{"x":0.3076923191547394,"y":0.8516483306884766}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امیری","boundary":[0.3076923191547394,0.833791196346283,0.34927234053611755,0.8516483306884766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29729729890823364,"y":0.833791196346283},{"x":0.3014552891254425,"y":0.833791196346283},{"x":0.3014552891254425,"y":0.8516483306884766},{"x":0.29729729890823364,"y":0.8516483306884766}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.29729729890823364,0.833791196346283,0.3014552891254425,0.8516483306884766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24740125238895416,"y":0.833791196346283},{"x":0.28482329845428467,"y":0.833791196346283},{"x":0.28482329845428467,"y":0.8530219793319702},{"x":0.24740125238895416,"y":0.8530219793319702}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.24740125238895416,0.833791196346283,0.28482329845428467,0.8530219793319702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17879417538642883,"y":0.833791196346283},{"x":0.23700623214244843,"y":0.833791196346283},{"x":0.23700623214244843,"y":0.8530219793319702},{"x":0.17879417538642883,"y":0.8530219793319702}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طاووسی","boundary":[0.17879417538642883,0.833791196346283,0.23700623214244843,0.8530219793319702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16632016003131866,"y":0.833791196346283},{"x":0.17255717515945435,"y":0.833791196346283},{"x":0.17255717515945435,"y":0.8530219793319702},{"x":0.16632016003131866,"y":0.8530219793319702}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.16632016003131866,0.833791196346283,0.17255717515945435,0.8530219793319702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11642411351203918,"y":0.833791196346283},{"x":0.1538461595773697,"y":0.833791196346283},{"x":0.1538461595773697,"y":0.8530219793319702},{"x":0.11642411351203918,"y":0.8530219793319702}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.11642411351203918,0.833791196346283,0.1538461595773697,0.8530219793319702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.8612637519836426},{"x":0.8627858757972717,"y":0.8612637519836426},{"x":0.8627858757972717,"y":0.8791208863258362},{"x":0.7962577939033508,"y":0.8791208863258362}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محامدی","boundary":[0.7962577939033508,0.8612637519836426,0.8627858757972717,0.8791208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.8612637519836426},{"x":0.7858628034591675,"y":0.8612637519836426},{"x":0.7858628034591675,"y":0.8791208863258362},{"x":0.7796257734298706,"y":0.8791208863258362}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7796257734298706,0.8612637519836426,0.7858628034591675,0.8791208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338877320289612,"y":0.8612637519836426},{"x":0.7713097929954529,"y":0.8612637519836426},{"x":0.7713097929954529,"y":0.8791208863258362},{"x":0.7338877320289612,"y":0.8791208863258362}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.7338877320289612,0.8612637519836426,0.7713097929954529,0.8791208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569646596908569,"y":0.8612637519836426},{"x":0.7234927415847778,"y":0.8612637519836426},{"x":0.7234927415847778,"y":0.8791208863258362},{"x":0.6569646596908569,"y":0.8791208863258362}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دستغیب","boundary":[0.6569646596908569,0.8612637519836426,0.7234927415847778,0.8791208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.8612637519836426},{"x":0.6486486196517944,"y":0.8612637519836426},{"x":0.6486486196517944,"y":0.8791208863258362},{"x":0.5945945978164673,"y":0.8791208863258362}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.5945945978164673,0.8612637519836426,0.6486486196517944,0.8791208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5654885768890381,"y":0.8612637519836426},{"x":0.5841996073722839,"y":0.8612637519836426},{"x":0.5841996073722839,"y":0.8791208863258362},{"x":0.5654885768890381,"y":0.8791208863258362}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5654885768890381,0.8612637519836426,0.5841996073722839,0.8791208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.8612637519836426},{"x":0.55509352684021,"y":0.8612637519836426},{"x":0.55509352684021,"y":0.8791208863258362},{"x":0.5051975250244141,"y":0.8791208863258362}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زحمت","boundary":[0.5051975250244141,0.8612637519836426,0.55509352684021,0.8791208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.442827433347702,"y":0.8612637519836426},{"x":0.4948025047779083,"y":0.8612637519836426},{"x":0.4948025047779083,"y":0.8791208863258362},{"x":0.442827433347702,"y":0.8791208863258362}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.442827433347702,0.8612637519836426,0.4948025047779083,0.8791208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261954128742218,"y":0.8612637519836426},{"x":0.4345114231109619,"y":0.8612637519836426},{"x":0.4345114231109619,"y":0.8791208863258362},{"x":0.4261954128742218,"y":0.8791208863258362}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4261954128742218,0.8612637519836426,0.4345114231109619,0.8791208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3659043610095978,"y":0.8612637519836426},{"x":0.4178794324398041,"y":0.8612637519836426},{"x":0.4178794324398041,"y":0.8791208863258362},{"x":0.3659043610095978,"y":0.8791208863258362}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.3659043610095978,0.8612637519836426,0.4178794324398041,0.8791208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3305613398551941,"y":0.8612637519836426},{"x":0.35550934076309204,"y":0.8612637519836426},{"x":0.35550934076309204,"y":0.8791208863258362},{"x":0.3305613398551941,"y":0.8791208863258362}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.3305613398551941,0.8612637519836426,0.35550934076309204,0.8791208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806652784347534,"y":0.8612637519836426},{"x":0.322245329618454,"y":0.8612637519836426},{"x":0.322245329618454,"y":0.8791208863258362},{"x":0.2806652784347534,"y":0.8791208863258362}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.2806652784347534,0.8612637519836426,0.322245329618454,0.8791208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26195424795150757,"y":0.8612637519836426},{"x":0.2723492681980133,"y":0.8612637519836426},{"x":0.2723492681980133,"y":0.8791208863258362},{"x":0.26195424795150757,"y":0.8791208863258362}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.26195424795150757,0.8612637519836426,0.2723492681980133,0.8791208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1975051909685135,"y":0.8612637519836426},{"x":0.2515592575073242,"y":0.8612637519836426},{"x":0.2515592575073242,"y":0.8791208863258362},{"x":0.1975051909685135,"y":0.8791208863258362}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برعهده","boundary":[0.1975051909685135,0.8612637519836426,0.2515592575073242,0.8791208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.8612637519836426},{"x":0.18918919563293457,"y":0.8612637519836426},{"x":0.18918919563293457,"y":0.8791208863258362},{"x":0.13513512909412384,"y":0.8791208863258362}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گرفتند","boundary":[0.13513512909412384,0.8612637519836426,0.18918919563293457,0.8791208863258362]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11642411351203918,"y":0.8653846383094788},{"x":0.1247401237487793,"y":0.8653846383094788},{"x":0.1247401237487793,"y":0.8763736486434937},{"x":0.11850311607122421,"y":0.8763736486434937}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"و","boundary":[0.11642411351203918,0.8653846383094788,0.1247401237487793,0.8763736486434937]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11642411351203918,"y":0.7541208863258362},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7541208863258362},{"x":0.8627858757972717,"y":0.8791208863258362},{"x":0.11642411351203918,"y":0.8791208863258362}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.11142411351203918,0.7471208863258362,0.8677858757972717,0.8861208863258362],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/b39cdad6dda4f4b3/pages/QxZDHajAgHDtZCwq-sec.webp","jpeg":"/storage/books/b39cdad6dda4f4b3/pages/DiTBIlNAAmZYwZKK.jpg","blurred":"/storage/books/b39cdad6dda4f4b3/pages/gpGbnqBfQJyZDKpj.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.0002359732142852894,0.00015454051488048427,0.9981958713600888,0.9996186752722159]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.11950549483299255},{"x":0.8627858757972717,"y":0.11950549483299255},{"x":0.8627858757972717,"y":0.13873626291751862},{"x":0.8232848048210144,"y":0.13873626291751862}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مؤلف","boundary":[0.8232848048210144,0.11950549483299255,0.8627858757972717,0.13873626291751862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.11950549483299255},{"x":0.8066527843475342,"y":0.11950549483299255},{"x":0.8066527843475342,"y":0.13873626291751862},{"x":0.7962577939033508,"y":0.13873626291751862}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.7962577939033508,0.11950549483299255,0.8066527843475342,0.13873626291751862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.11950549483299255},{"x":0.7817047834396362,"y":0.11950549483299255},{"x":0.7817047834396362,"y":0.13873626291751862},{"x":0.7692307829856873,"y":0.13873626291751862}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7692307829856873,0.11950549483299255,0.7817047834396362,0.13873626291751862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6860706806182861,"y":0.11950549483299255},{"x":0.7546777725219727,"y":0.11950549483299255},{"x":0.7546777725219727,"y":0.13873626291751862},{"x":0.6860706806182861,"y":0.13873626291751862}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راهنمایی","boundary":[0.6860706806182861,0.11950549483299255,0.7546777725219727,0.13873626291751862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6507276296615601,"y":0.11950549483299255},{"x":0.6819126605987549,"y":0.11950549483299255},{"x":0.6819126605987549,"y":0.13873626291751862},{"x":0.6507276296615601,"y":0.13873626291751862}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6507276296615601,0.11950549483299255,0.6819126605987549,0.13873626291751862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.590436577796936,"y":0.11950549483299255},{"x":0.6340956091880798,"y":0.11950549483299255},{"x":0.6340956091880798,"y":0.13873626291751862},{"x":0.590436577796936,"y":0.13873626291751862}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارزنده","boundary":[0.590436577796936,0.11950549483299255,0.6340956091880798,0.13873626291751862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5218295454978943,"y":0.11950549483299255},{"x":0.5738045573234558,"y":0.11950549483299255},{"x":0.5738045573234558,"y":0.13873626291751862},{"x":0.5218295454978943,"y":0.13873626291751862}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خویش","boundary":[0.5218295454978943,0.11950549483299255,0.5738045573234558,0.13873626291751862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.11950549483299255},{"x":0.5051975250244141,"y":0.11950549483299255},{"x":0.5051975250244141,"y":0.13873626291751862},{"x":0.43659043312072754,"y":0.13873626291751862}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برخوردار","boundary":[0.43659043312072754,0.11950549483299255,0.5051975250244141,0.13873626291751862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3679833710193634,"y":0.11950549483299255},{"x":0.42203742265701294,"y":0.11950549483299255},{"x":0.42203742265701294,"y":0.13873626291751862},{"x":0.3679833710193634,"y":0.13873626291751862}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داشتند","boundary":[0.3679833710193634,0.11950549483299255,0.42203742265701294,0.13873626291751862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3451143503189087,"y":0.11950549483299255},{"x":0.3513513505458832,"y":0.11950549483299255},{"x":0.3513513505458832,"y":0.13873626291751862},{"x":0.3451143503189087,"y":0.13873626291751862}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3451143503189087,0.11950549483299255,0.3513513505458832,0.13873626291751862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.295218288898468,"y":0.11950549483299255},{"x":0.32848232984542847,"y":0.11950549483299255},{"x":0.32848232984542847,"y":0.13873626291751862},{"x":0.295218288898468,"y":0.13873626291751862}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آقای","boundary":[0.295218288898468,0.11950549483299255,0.32848232984542847,0.13873626291751862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22245322167873383,"y":0.11950549483299255},{"x":0.2785862684249878,"y":0.11950549483299255},{"x":0.2785862684249878,"y":0.13873626291751862},{"x":0.22245322167873383,"y":0.13873626291751862}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جعفری","boundary":[0.22245322167873383,0.11950549483299255,0.2785862684249878,0.13873626291751862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18711018562316895,"y":0.11950549483299255},{"x":0.2058212012052536,"y":0.11950549483299255},{"x":0.2058212012052536,"y":0.13873626291751862},{"x":0.18711018562316895,"y":0.13873626291751862}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.18711018562316895,0.11950549483299255,0.2058212012052536,0.13873626291751862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.11950549483299255},{"x":0.17047816514968872,"y":0.11950549483299255},{"x":0.17047816514968872,"y":0.13873626291751862},{"x":0.11850311607122421,"y":0.13873626291751862}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زحمت","boundary":[0.11850311607122421,0.11950549483299255,0.17047816514968872,0.13873626291751862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7837837934494019,"y":0.14835165441036224},{"x":0.8627858757972717,"y":0.14835165441036224},{"x":0.8627858757972717,"y":0.1675824224948883},{"x":0.7837837934494019,"y":0.1675824224948883}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویراستاری","boundary":[0.7837837934494019,0.14835165441036224,0.8627858757972717,0.1675824224948883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.14835165441036224},{"x":0.7733888030052185,"y":0.14835165441036224},{"x":0.7733888030052185,"y":0.1675824224948883},{"x":0.7318087220191956,"y":0.1675824224948883}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7318087220191956,0.14835165441036224,0.7733888030052185,0.1675824224948883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.14835165441036224},{"x":0.7214137315750122,"y":0.14835165441036224},{"x":0.7214137315750122,"y":0.1675824224948883},{"x":0.7110186815261841,"y":0.1675824224948883}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.7110186815261841,0.14835165441036224,0.7214137315750122,0.1675824224948883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.14835165441036224},{"x":0.7027027010917664,"y":0.14835165441036224},{"x":0.7027027010917664,"y":0.1675824224948883},{"x":0.692307710647583,"y":0.1675824224948883}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.692307710647583,0.14835165441036224,0.7027027010917664,0.1675824224948883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590436697006226,"y":0.14835165441036224},{"x":0.6839916706085205,"y":0.14835165441036224},{"x":0.6839916706085205,"y":0.1675824224948883},{"x":0.6590436697006226,"y":0.1675824224948883}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.6590436697006226,0.14835165441036224,0.6839916706085205,0.1675824224948883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.14835165441036224},{"x":0.644490659236908,"y":0.14835165441036224},{"x":0.644490659236908,"y":0.1675824224948883},{"x":0.6008316278457642,"y":0.1675824224948883}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هموار","boundary":[0.6008316278457642,0.14835165441036224,0.644490659236908,0.1675824224948883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5467775464057922,"y":0.14835165441036224},{"x":0.5925155878067017,"y":0.14835165441036224},{"x":0.5925155878067017,"y":0.1675824224948883},{"x":0.5467775464057922,"y":0.1675824224948883}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کردند","boundary":[0.5467775464057922,0.14835165441036224,0.5925155878067017,0.1675824224948883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.530145525932312,"y":0.14835165441036224},{"x":0.5363825559616089,"y":0.14835165441036224},{"x":0.5363825559616089,"y":0.1675824224948883},{"x":0.530145525932312,"y":0.1675824224948883}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.530145525932312,0.14835165441036224,0.5363825559616089,0.1675824224948883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844074845314026,"y":0.14835165441036224},{"x":0.5197505354881287,"y":0.14835165441036224},{"x":0.5197505354881287,"y":0.1675824224948883},{"x":0.4844074845314026,"y":0.1675824224948883}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خانم","boundary":[0.4844074845314026,0.14835165441036224,0.5197505354881287,0.1675824224948883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46777546405792236,"y":0.14835165441036224},{"x":0.48232847452163696,"y":0.14835165441036224},{"x":0.48232847452163696,"y":0.1675824224948883},{"x":0.46777546405792236,"y":0.1675824224948883}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.46777546405792236,0.14835165441036224,0.48232847452163696,0.1675824224948883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3991684019565582,"y":0.14835165441036224},{"x":0.4573804438114166,"y":0.14835165441036224},{"x":0.4573804438114166,"y":0.1675824224948883},{"x":0.3991684019565582,"y":0.1675824224948883}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"راکبیان","boundary":[0.3991684019565582,0.14835165441036224,0.4573804438114166,0.1675824224948883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.382536381483078,"y":0.14835165441036224},{"x":0.3887733817100525,"y":0.14835165441036224},{"x":0.3887733817100525,"y":0.1675824224948883},{"x":0.382536381483078,"y":0.1675824224948883}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.382536381483078,0.14835165441036224,0.3887733817100525,0.1675824224948883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31392931938171387,"y":0.14835165441036224},{"x":0.37214136123657227,"y":0.14835165441036224},{"x":0.37214136123657227,"y":0.1675824224948883},{"x":0.31392931938171387,"y":0.1675824224948883}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پذیرایی","boundary":[0.31392931938171387,0.14835165441036224,0.37214136123657227,0.1675824224948883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28482329845428467,"y":0.14835165441036224},{"x":0.30353429913520813,"y":0.14835165441036224},{"x":0.30353429913520813,"y":0.1675824224948883},{"x":0.28482329845428467,"y":0.1675824224948883}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.28482329845428467,0.14835165441036224,0.30353429913520813,0.1675824224948883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22245322167873383,"y":0.14835165441036224},{"x":0.2723492681980133,"y":0.14835165441036224},{"x":0.2723492681980133,"y":0.1675824224948883},{"x":0.22245322167873383,"y":0.1675824224948883}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ماشین","boundary":[0.22245322167873383,0.14835165441036224,0.2723492681980133,0.1675824224948883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1683991700410843,"y":0.14835165441036224},{"x":0.2203742265701294,"y":0.14835165441036224},{"x":0.2203742265701294,"y":0.1675824224948883},{"x":0.1683991700410843,"y":0.1675824224948883}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.1683991700410843,0.14835165441036224,0.2203742265701294,0.1675824224948883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.14835165441036224},{"x":0.16008315980434418,"y":0.14835165441036224},{"x":0.16008315980434418,"y":0.1675824224948883},{"x":0.11850311607122421,"y":0.1675824224948883}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.11850311607122421,0.14835165441036224,0.16008315980434418,0.1675824224948883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8523908257484436,"y":0.17307692766189575},{"x":0.8627858757972717,"y":0.17307692766189575},{"x":0.8627858757972717,"y":0.19230769574642181},{"x":0.8523908257484436,"y":0.19230769574642181}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.8523908257484436,0.17307692766189575,0.8627858757972717,0.19230769574642181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.17307692766189575},{"x":0.8419958353042603,"y":0.17307692766189575},{"x":0.8419958353042603,"y":0.19230769574642181},{"x":0.8045738339424133,"y":0.19230769574642181}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.8045738339424133,0.17307692766189575,0.8419958353042603,0.19230769574642181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.17307692766189575},{"x":0.7941787838935852,"y":0.17307692766189575},{"x":0.7941787838935852,"y":0.19230769574642181},{"x":0.7546777725219727,"y":0.19230769574642181}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دادند","boundary":[0.7546777725219727,0.17307692766189575,0.7941787838935852,0.19230769574642181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.17307692766189575},{"x":0.7442827224731445,"y":0.17307692766189575},{"x":0.7442827224731445,"y":0.19230769574642181},{"x":0.7380457520484924,"y":0.19230769574642181}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7380457520484924,0.17307692766189575,0.7442827224731445,0.19230769574642181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.17307692766189575},{"x":0.7276507019996643,"y":0.17307692766189575},{"x":0.7276507019996643,"y":0.19230769574642181},{"x":0.6548856496810913,"y":0.19230769574642181}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دانشجوی","boundary":[0.6548856496810913,0.17307692766189575,0.7276507019996643,0.19230769574642181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091476082801819,"y":0.17307692766189575},{"x":0.644490659236908,"y":0.17307692766189575},{"x":0.644490659236908,"y":0.19230769574642181},{"x":0.6091476082801819,"y":0.19230769574642181}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"عزیر","boundary":[0.6091476082801819,0.17307692766189575,0.644490659236908,0.19230769574642181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5654885768890381,"y":0.17307692766189575},{"x":0.6008316278457642,"y":0.17307692766189575},{"x":0.6008316278457642,"y":0.19230769574642181},{"x":0.5654885768890381,"y":0.19230769574642181}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آقای","boundary":[0.5654885768890381,0.17307692766189575,0.6008316278457642,0.19230769574642181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155925154685974,"y":0.17307692766189575},{"x":0.55509352684021,"y":0.17307692766189575},{"x":0.55509352684021,"y":0.19230769574642181},{"x":0.5155925154685974,"y":0.19230769574642181}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"احمد","boundary":[0.5155925154685974,0.17307692766189575,0.55509352684021,0.19230769574642181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4324324429035187,"y":0.17307692766189575},{"x":0.5051975250244141,"y":0.17307692766189575},{"x":0.5051975250244141,"y":0.19230769574642181},{"x":0.4324324429035187,"y":0.19230769574642181}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بروجردی","boundary":[0.4324324429035187,0.17307692766189575,0.5051975250244141,0.19230769574642181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4033263921737671,"y":0.17307692766189575},{"x":0.42203742265701294,"y":0.17307692766189575},{"x":0.42203742265701294,"y":0.19230769574642181},{"x":0.4033263921737671,"y":0.19230769574642181}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.4033263921737671,0.17307692766189575,0.42203742265701294,0.19230769574642181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3742203712463379,"y":0.17307692766189575},{"x":0.39293140172958374,"y":0.17307692766189575},{"x":0.39293140172958374,"y":0.19230769574642181},{"x":0.3742203712463379,"y":0.19230769574642181}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.3742203712463379,0.17307692766189575,0.39293140172958374,0.19230769574642181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34303534030914307,"y":0.17307692766189575},{"x":0.37006238102912903,"y":0.17307692766189575},{"x":0.37006238102912903,"y":0.19230769574642181},{"x":0.34303534030914307,"y":0.19230769574642181}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.34303534030914307,0.17307692766189575,0.37006238102912903,0.19230769574642181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31392931938171387,"y":0.17307692766189575},{"x":0.33264032006263733,"y":0.17307692766189575},{"x":0.33264032006263733,"y":0.19230769574642181},{"x":0.31392931938171387,"y":0.19230769574642181}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.31392931938171387,0.17307692766189575,0.33264032006263733,0.19230769574642181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2931392788887024,"y":0.17307692766189575},{"x":0.30353429913520813,"y":0.17307692766189575},{"x":0.30353429913520813,"y":0.19230769574642181},{"x":0.2931392788887024,"y":0.19230769574642181}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.2931392788887024,0.17307692766189575,0.30353429913520813,0.19230769574642181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23908524215221405,"y":0.17307692766189575},{"x":0.28274428844451904,"y":0.17307692766189575},{"x":0.28274428844451904,"y":0.19230769574642181},{"x":0.23908524215221405,"y":0.19230769574642181}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فراهم","boundary":[0.23908524215221405,0.17307692766189575,0.28274428844451904,0.19230769574642181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18087318539619446,"y":0.17307692766189575},{"x":0.2286902219057083,"y":0.17307692766189575},{"x":0.2286902219057083,"y":0.19230769574642181},{"x":0.18087318539619446,"y":0.19230769574642181}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آوردند","boundary":[0.18087318539619446,0.17307692766189575,0.2286902219057083,0.19230769574642181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1621621549129486,"y":0.17307692766189575},{"x":0.17047816514968872,"y":0.17307692766189575},{"x":0.17047816514968872,"y":0.19230769574642181},{"x":0.1621621549129486,"y":0.19230769574642181}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.1621621549129486,0.17307692766189575,0.17047816514968872,0.19230769574642181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.17307692766189575},{"x":0.1538461595773697,"y":0.17307692766189575},{"x":0.1538461595773697,"y":0.19230769574642181},{"x":0.11850311607122421,"y":0.19230769574642181}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آقای","boundary":[0.11850311607122421,0.17307692766189575,0.1538461595773697,0.19230769574642181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274428248405457,"y":0.19917581975460052},{"x":0.8627858757972717,"y":0.19917581975460052},{"x":0.8627858757972717,"y":0.2184065878391266},{"x":0.8274428248405457,"y":0.2184065878391266}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نجف","boundary":[0.8274428248405457,0.19917581975460052,0.8627858757972717,0.2184065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.19917581975460052},{"x":0.8232848048210144,"y":0.19917581975460052},{"x":0.8232848048210144,"y":0.2184065878391266},{"x":0.7941787838935852,"y":0.2184065878391266}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.7941787838935852,0.19917581975460052,0.8232848048210144,0.2184065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.19917581975460052},{"x":0.7837837934494019,"y":0.19917581975460052},{"x":0.7837837934494019,"y":0.2184065878391266},{"x":0.777546763420105,"y":0.2184065878391266}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.777546763420105,0.19917581975460052,0.7837837934494019,0.2184065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.19917581975460052},{"x":0.7692307829856873,"y":0.19917581975460052},{"x":0.7692307829856873,"y":0.2184065878391266},{"x":0.7318087220191956,"y":0.2184065878391266}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.7318087220191956,0.19917581975460052,0.7692307829856873,0.2184065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569646596908569,"y":0.19917581975460052},{"x":0.7234927415847778,"y":0.19917581975460052},{"x":0.7234927415847778,"y":0.2184065878391266},{"x":0.6569646596908569,"y":0.2184065878391266}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همکاران","boundary":[0.6569646596908569,0.19917581975460052,0.7234927415847778,0.2184065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6112266182899475,"y":0.19917581975460052},{"x":0.6486486196517944,"y":0.19917581975460052},{"x":0.6486486196517944,"y":0.2184065878391266},{"x":0.6112266182899475,"y":0.2184065878391266}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.6112266182899475,0.19917581975460052,0.6486486196517944,0.2184065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5654885768890381,"y":0.19917581975460052},{"x":0.6008316278457642,"y":0.19917581975460052},{"x":0.6008316278457642,"y":0.2184065878391266},{"x":0.5654885768890381,"y":0.2184065878391266}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5654885768890381,0.19917581975460052,0.6008316278457642,0.2184065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343035459518433,"y":0.19917581975460052},{"x":0.55509352684021,"y":0.19917581975460052},{"x":0.55509352684021,"y":0.2184065878391266},{"x":0.5343035459518433,"y":0.2184065878391266}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5343035459518433,0.19917581975460052,0.55509352684021,0.2184065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46777546405792236,"y":0.19917581975460052},{"x":0.5259875059127808,"y":0.19917581975460052},{"x":0.5259875059127808,"y":0.2184065878391266},{"x":0.46777546405792236,"y":0.2184065878391266}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارهای","boundary":[0.46777546405792236,0.19917581975460052,0.5259875059127808,0.2184065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42203742265701294,"y":0.19917581975460052},{"x":0.4573804438114166,"y":0.19917581975460052},{"x":0.4573804438114166,"y":0.2184065878391266},{"x":0.42203742265701294,"y":0.2184065878391266}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.42203742265701294,0.19917581975460052,0.4573804438114166,0.2184065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37214136123657227,"y":0.19917581975460052},{"x":0.4137214124202728,"y":0.19917581975460052},{"x":0.4137214124202728,"y":0.2184065878391266},{"x":0.37214136123657227,"y":0.2184065878391266}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.37214136123657227,0.19917581975460052,0.4137214124202728,0.2184065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513513505458832,"y":0.19917581975460052},{"x":0.3617463707923889,"y":0.19917581975460052},{"x":0.3617463707923889,"y":0.2184065878391266},{"x":0.3513513505458832,"y":0.2184065878391266}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.3513513505458832,0.19917581975460052,0.3617463707923889,0.2184065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32640331983566284,"y":0.19917581975460052},{"x":0.34095633029937744,"y":0.19917581975460052},{"x":0.34095633029937744,"y":0.2184065878391266},{"x":0.32640331983566284,"y":0.2184065878391266}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.32640331983566284,0.19917581975460052,0.34095633029937744,0.2184065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806652784347534,"y":0.19917581975460052},{"x":0.31808730959892273,"y":0.19917581975460052},{"x":0.31808730959892273,"y":0.2184065878391266},{"x":0.2806652784347534,"y":0.2184065878391266}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.2806652784347534,0.19917581975460052,0.31808730959892273,0.2184065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20374220609664917,"y":0.19917581975460052},{"x":0.2702702581882477,"y":0.19917581975460052},{"x":0.2702702581882477,"y":0.2184065878391266},{"x":0.20374220609664917,"y":0.2184065878391266}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رسانیدند","boundary":[0.20374220609664917,0.19917581975460052,0.2702702581882477,0.2184065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19542619585990906,"y":0.19917581975460052},{"x":0.20166319608688354,"y":0.19917581975460052},{"x":0.20166319608688354,"y":0.2184065878391266},{"x":0.19542619585990906,"y":0.2184065878391266}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.19542619585990906,0.19917581975460052,0.20166319608688354,0.2184065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.19917581975460052},{"x":0.18503119051456451,"y":0.19917581975460052},{"x":0.18503119051456451,"y":0.2184065878391266},{"x":0.11850311607122421,"y":0.2184065878391266}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صمیمانه","boundary":[0.11850311607122421,0.19917581975460052,0.18503119051456451,0.2184065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.2252747267484665},{"x":0.8627858757972717,"y":0.2252747267484665},{"x":0.8627858757972717,"y":0.24450549483299255},{"x":0.7733888030052185,"y":0.24450549483299255}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سپاسگزاری","boundary":[0.7733888030052185,0.2252747267484665,0.8627858757972717,0.24450549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.2252747267484665},{"x":0.7629937529563904,"y":0.2252747267484665},{"x":0.7629937529563904,"y":0.24450549483299255},{"x":0.7567567825317383,"y":0.24450549483299255}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7567567825317383,0.2252747267484665,0.7629937529563904,0.24450549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.2252747267484665},{"x":0.7484407424926758,"y":0.2252747267484665},{"x":0.7484407424926758,"y":0.24450549483299255},{"x":0.7027027010917664,"y":0.24450549483299255}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"توفیق","boundary":[0.7027027010917664,0.2252747267484665,0.7484407424926758,0.24450549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.2252747267484665},{"x":0.6943867206573486,"y":0.2252747267484665},{"x":0.6943867206573486,"y":0.24450549483299255},{"x":0.6652806401252747,"y":0.24450549483299255}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آنان","boundary":[0.6652806401252747,0.2252747267484665,0.6943867206573486,0.24450549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.2252747267484665},{"x":0.6548856496810913,"y":0.2252747267484665},{"x":0.6548856496810913,"y":0.24450549483299255},{"x":0.644490659236908,"y":0.24450549483299255}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.644490659236908,0.2252747267484665,0.6548856496810913,0.24450549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6257796287536621,"y":0.2252747267484665},{"x":0.6361746191978455,"y":0.2252747267484665},{"x":0.6361746191978455,"y":0.24450549483299255},{"x":0.6257796287536621,"y":0.24450549483299255}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6257796287536621,0.2252747267484665,0.6361746191978455,0.24450549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738045573234558,"y":0.2252747267484665},{"x":0.6153846383094788,"y":0.2252747267484665},{"x":0.6153846383094788,"y":0.24450549483299255},{"x":0.5738045573234558,"y":0.24450549483299255}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یزدان","boundary":[0.5738045573234558,0.2252747267484665,0.6153846383094788,0.24450549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.2252747267484665},{"x":0.5654885768890381,"y":0.2252747267484665},{"x":0.5654885768890381,"y":0.24450549483299255},{"x":0.5239084959030151,"y":0.24450549483299255}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بزرگ","boundary":[0.5239084959030151,0.2252747267484665,0.5654885768890381,0.24450549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844074845314026,"y":0.2252747267484665},{"x":0.5135135054588318,"y":0.2252747267484665},{"x":0.5135135054588318,"y":0.24450549483299255},{"x":0.4844074845314026,"y":0.24450549483299255}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آرزو","boundary":[0.4844074845314026,0.2252747267484665,0.5135135054588318,0.24450549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43866944313049316,"y":0.2252747267484665},{"x":0.4760914742946625,"y":0.2252747267484665},{"x":0.4760914742946625,"y":0.24450549483299255},{"x":0.43866944313049316,"y":0.24450549483299255}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نماید","boundary":[0.43866944313049316,0.2252747267484665,0.4760914742946625,0.24450549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4324324429035187,"y":0.2252747267484665},{"x":0.43659043312072754,"y":0.2252747267484665},{"x":0.43659043312072754,"y":0.24450549483299255},{"x":0.4324324429035187,"y":0.24450549483299255}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4324324429035187,0.2252747267484665,0.43659043312072754,0.24450549483299255]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.11950549483299255},{"x":0.8627858757972717,"y":0.11950549483299255},{"x":0.8627858757972717,"y":0.24450549483299255},{"x":0.11850311607122421,"y":0.24450549483299255}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.11350311607122421,0.11250549483299255,0.8677858757972717,0.25150549483299256],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3076923191547394,"y":0.2541208863258362},{"x":0.3451143503189087,"y":0.2541208863258362},{"x":0.3451143503189087,"y":0.2706044018268585},{"x":0.3076923191547394,"y":0.2706044018268585}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.3076923191547394,0.2541208863258362,0.3451143503189087,0.2706044018268585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24740125238895416,"y":0.2541208863258362},{"x":0.3014552891254425,"y":0.2541208863258362},{"x":0.3014552891254425,"y":0.2706044018268585},{"x":0.24740125238895416,"y":0.26923078298568726}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منصور","boundary":[0.24740125238895416,0.2541208863258362,0.3014552891254425,0.2706044018268585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18087318539619446,"y":0.2541208863258362},{"x":0.24116423726081848,"y":0.2541208863258362},{"x":0.24116423726081848,"y":0.26923078298568726},{"x":0.18087318539619446,"y":0.26923078298568726}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رستگار","boundary":[0.18087318539619446,0.2541208863258362,0.24116423726081848,0.26923078298568726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.2527472674846649},{"x":0.17255717515945435,"y":0.2541208863258362},{"x":0.17255717515945435,"y":0.26923078298568726},{"x":0.11850311607122421,"y":0.26923078298568726}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فسایی","boundary":[0.11850311607122421,0.2527472674846649,0.17255717515945435,0.26923078298568726]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.2527472674846649},{"x":0.3451143503189087,"y":0.2541208863258362},{"x":0.3451143503189087,"y":0.2706044018268585},{"x":0.11850311607122421,"y":0.26923078298568726}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.11350311607122421,0.2457472674846649,0.3501143503189087,0.2776044018268585],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/b39cdad6dda4f4b3/pages/iNlDBWkRTdyHoqCp-sec.webp","jpeg":"/storage/books/b39cdad6dda4f4b3/pages/ullQLRFKbxoFXeIi.jpg","blurred":"/storage/books/b39cdad6dda4f4b3/pages/uplAPCaqNraGDaim.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/b39cdad6dda4f4b3/pages/GLudIkEPTQpuVWkL-sec.webp","jpeg":"/storage/books/b39cdad6dda4f4b3/pages/HLDzGMksaSOoEDrk.jpg","blurred":"/storage/books/b39cdad6dda4f4b3/pages/rYlyeaWbEUyeKAwx.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.0002359732142852894,0.00021491969253990676,0.9981872268278237,0.9987809141003169]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45945945382118225,"y":0.16346153616905212},{"x":0.5218295454978943,"y":0.16483516991138458},{"x":0.5218295454978943,"y":0.18818680942058563},{"x":0.45945945382118225,"y":0.18818680942058563}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اژدها","boundary":[0.45945945382118225,0.16346153616905212,0.5218295454978943,0.18818680942058563]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45945945382118225,"y":0.16346153616905212},{"x":0.5218295454978943,"y":0.16483516991138458},{"x":0.5218295454978943,"y":0.18818680942058563},{"x":0.45945945382118225,"y":0.18818680942058563}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.45445945382118225,0.15646153616905212,0.5268295454978943,0.19518680942058564],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.3282966911792755},{"x":0.8024948239326477,"y":0.3282966911792755},{"x":0.8024948239326477,"y":0.3351648449897766},{"x":0.7962577939033508,"y":0.3351648449897766}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵","boundary":[0.7962577939033508,0.3282966911792755,0.8024948239326477,0.3351648449897766]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.3282966911792755},{"x":0.8024948239326477,"y":0.3282966911792755},{"x":0.8024948239326477,"y":0.3351648449897766},{"x":0.7962577939033508,"y":0.3351648449897766}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.7912577939033508,0.3212966911792755,0.8074948239326477,0.3421648449897766],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8357588648796082,"y":0.24587911367416382},{"x":0.8627858757972717,"y":0.24587911367416382},{"x":0.8627858757972717,"y":0.2706044018268585},{"x":0.8357588648796082,"y":0.2706044018268585}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.8357588648796082,0.24587911367416382,0.8627858757972717,0.2706044018268585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.24587911367416382},{"x":0.82536381483078,"y":0.24587911367416382},{"x":0.82536381483078,"y":0.2706044018268585},{"x":0.7858628034591675,"y":0.2706044018268585}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اژدها","boundary":[0.7858628034591675,0.24587911367416382,0.82536381483078,0.2706044018268585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.24587911367416382},{"x":0.7733888030052185,"y":0.24587911367416382},{"x":0.7733888030052185,"y":0.2706044018268585},{"x":0.7546777725219727,"y":0.2706044018268585}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7546777725219727,0.24587911367416382,0.7733888030052185,0.2706044018268585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.24587911367416382},{"x":0.7442827224731445,"y":0.24587911367416382},{"x":0.7442827224731445,"y":0.2706044018268585},{"x":0.7255717515945435,"y":0.2706044018268585}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7255717515945435,0.24587911367416382,0.7442827224731445,0.2706044018268585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.24587911367416382},{"x":0.7151767015457153,"y":0.24587911367416382},{"x":0.7151767015457153,"y":0.2706044018268585},{"x":0.6715176701545715,"y":0.2706044018268585}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.6715176701545715,0.24587911367416382,0.7151767015457153,0.2706044018268585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.24587911367416382},{"x":0.6673596501350403,"y":0.24587911367416382},{"x":0.6673596501350403,"y":0.2706044018268585},{"x":0.6611226797103882,"y":0.2706044018268585}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6611226797103882,0.24587911367416382,0.6673596501350403,0.2706044018268585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.24587911367416382},{"x":0.6528066396713257,"y":0.24587911367416382},{"x":0.6528066396713257,"y":0.2706044018268585},{"x":0.6049895882606506,"y":0.2706044018268585}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.6049895882606506,0.24587911367416382,0.6528066396713257,0.2706044018268585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5634095668792725,"y":0.24587911367416382},{"x":0.5987526178359985,"y":0.24587911367416382},{"x":0.5987526178359985,"y":0.2706044018268585},{"x":0.5634095668792725,"y":0.2706044018268585}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.5634095668792725,0.24587911367416382,0.5987526178359985,0.2706044018268585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.24587911367416382},{"x":0.5488565564155579,"y":0.24587911367416382},{"x":0.5488565564155579,"y":0.2706044018268585},{"x":0.5135135054588318,"y":0.2706044018268585}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.5135135054588318,0.24587911367416382,0.5488565564155579,0.2706044018268585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46777546405792236,"y":0.24587911367416382},{"x":0.5031185150146484,"y":0.24587911367416382},{"x":0.5031185150146484,"y":0.2706044018268585},{"x":0.46777546405792236,"y":0.2706044018268585}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چون","boundary":[0.46777546405792236,0.24587911367416382,0.5031185150146484,0.2706044018268585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42411643266677856,"y":0.24587911367416382},{"x":0.4553014636039734,"y":0.24587911367416382},{"x":0.4553014636039734,"y":0.2706044018268585},{"x":0.42411643266677856,"y":0.2706044018268585}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"اژدر","boundary":[0.42411643266677856,0.24587911367416382,0.4553014636039734,0.2706044018268585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40956342220306396,"y":0.24587911367416382},{"x":0.4178794324398041,"y":0.24587911367416382},{"x":0.4178794324398041,"y":0.2706044018268585},{"x":0.40956342220306396,"y":0.2706044018268585}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.40956342220306396,0.24587911367416382,0.4178794324398041,0.2706044018268585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3388773500919342,"y":0.24587911367416382},{"x":0.3991684019565582,"y":0.24587911367416382},{"x":0.3991684019565582,"y":0.2706044018268585},{"x":0.3388773500919342,"y":0.2706044018268585}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اژدرها","boundary":[0.3388773500919342,0.24587911367416382,0.3991684019565582,0.2706044018268585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.322245329618454,"y":0.24587911367416382},{"x":0.32848232984542847,"y":0.24587911367416382},{"x":0.32848232984542847,"y":0.2706044018268585},{"x":0.322245329618454,"y":0.2706044018268585}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.322245329618454,0.24587911367416382,0.32848232984542847,0.2706044018268585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24116423726081848,"y":0.24587911367416382},{"x":0.31185030937194824,"y":0.24587911367416382},{"x":0.31185030937194824,"y":0.2706044018268585},{"x":0.24116423726081848,"y":0.2706044018268585}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"اژدهاک","boundary":[0.24116423726081848,0.24587911367416382,0.31185030937194824,0.2706044018268585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20166319608688354,"y":0.24587911367416382},{"x":0.23076923191547394,"y":0.24587911367416382},{"x":0.23076923191547394,"y":0.2706044018268585},{"x":0.20166319608688354,"y":0.2706044018268585}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.20166319608688354,0.24587911367416382,0.23076923191547394,0.2706044018268585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19542619585990906,"y":0.24587911367416382},{"x":0.1975051909685135,"y":0.24587911367416382},{"x":0.1975051909685135,"y":0.2706044018268585},{"x":0.19542619585990906,"y":0.2706044018268585}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.19542619585990906,0.24587911367416382,0.1975051909685135,0.2706044018268585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17047816514968872,"y":0.24587911367416382},{"x":0.1829521805047989,"y":0.24587911367416382},{"x":0.1829521805047989,"y":0.2706044018268585},{"x":0.17047816514968872,"y":0.2706044018268585}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.17047816514968872,0.24587911367416382,0.1829521805047989,0.2706044018268585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.24587911367416382},{"x":0.16008315980434418,"y":0.24587911367416382},{"x":0.16008315980434418,"y":0.2706044018268585},{"x":0.11850311607122421,"y":0.2706044018268585}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معنی","boundary":[0.11850311607122421,0.24587911367416382,0.16008315980434418,0.2706044018268585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.82536381483078,"y":0.27609890699386597},{"x":0.8627858757972717,"y":0.27609890699386597},{"x":0.8627858757972717,"y":0.2967033088207245},{"x":0.82536381483078,"y":0.2967033088207245}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ماری","boundary":[0.82536381483078,0.27609890699386597,0.8627858757972717,0.2967033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.27609890699386597},{"x":0.8149688243865967,"y":0.27609890699386597},{"x":0.8149688243865967,"y":0.2967033088207245},{"x":0.7796257734298706,"y":0.2967033088207245}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.7796257734298706,0.27609890699386597,0.8149688243865967,0.2967033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7276507019996643,"y":0.27609890699386597},{"x":0.7692307829856873,"y":0.27609890699386597},{"x":0.7692307829856873,"y":0.2967033088207245},{"x":0.7276507019996643,"y":0.2967033088207245}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عظیم","boundary":[0.7276507019996643,0.27609890699386597,0.7692307829856873,0.2967033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6839916706085205,"y":0.27609890699386597},{"x":0.717255711555481,"y":0.27609890699386597},{"x":0.717255711555481,"y":0.2967033088207245},{"x":0.6839916706085205,"y":0.2967033088207245}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بزرگ","boundary":[0.6839916706085205,0.27609890699386597,0.717255711555481,0.2967033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.27609890699386597},{"x":0.6756756901741028,"y":0.27609890699386597},{"x":0.6756756901741028,"y":0.2967033088207245},{"x":0.6694386601448059,"y":0.2967033088207245}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6694386601448059,0.27609890699386597,0.6756756901741028,0.2967033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6507276296615601,"y":0.27609890699386597},{"x":0.6590436697006226,"y":0.27609890699386597},{"x":0.6590436697006226,"y":0.2967033088207245},{"x":0.6507276296615601,"y":0.2967033088207245}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6507276296615601,0.27609890699386597,0.6590436697006226,0.2967033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.27609890699386597},{"x":0.6403326392173767,"y":0.27609890699386597},{"x":0.6403326392173767,"y":0.2967033088207245},{"x":0.6008316278457642,"y":0.2967033088207245}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دهان","boundary":[0.6008316278457642,0.27609890699386597,0.6403326392173767,0.2967033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5592515468597412,"y":0.27609890699386597},{"x":0.590436577796936,"y":0.27609890699386597},{"x":0.590436577796936,"y":0.2967033088207245},{"x":0.5592515468597412,"y":0.2967033088207245}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فراخ","boundary":[0.5592515468597412,0.27609890699386597,0.590436577796936,0.2967033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.542619526386261,"y":0.27609890699386597},{"x":0.5488565564155579,"y":0.27609890699386597},{"x":0.5488565564155579,"y":0.2967033088207245},{"x":0.542619526386261,"y":0.2967033088207245}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.542619526386261,0.27609890699386597,0.5488565564155579,0.2967033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844074845314026,"y":0.27609890699386597},{"x":0.5322245359420776,"y":0.27609890699386597},{"x":0.5322245359420776,"y":0.2967033088207245},{"x":0.4844074845314026,"y":0.2967033088207245}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گشاده","boundary":[0.4844074845314026,0.27609890699386597,0.5322245359420776,0.2967033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4553014636039734,"y":0.27609890699386597},{"x":0.47401246428489685,"y":0.27609890699386597},{"x":0.47401246428489685,"y":0.2967033088207245},{"x":0.4553014636039734,"y":0.2967033088207245}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.4553014636039734,0.27609890699386597,0.47401246428489685,0.2967033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40956342220306396,"y":0.27609890699386597},{"x":0.44490644335746765,"y":0.27609890699386597},{"x":0.44490644335746765,"y":0.2967033088207245},{"x":0.40956342220306396,"y":0.2967033088207245}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عرب","boundary":[0.40956342220306396,0.27609890699386597,0.44490644335746765,0.2967033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3804573714733124,"y":0.27609890699386597},{"x":0.3991684019565582,"y":0.27609890699386597},{"x":0.3991684019565582,"y":0.2967033088207245},{"x":0.3804573714733124,"y":0.2967033088207245}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.3804573714733124,0.27609890699386597,0.3991684019565582,0.2967033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3617463707923889,"y":0.27609890699386597},{"x":0.37006238102912903,"y":0.27609890699386597},{"x":0.37006238102912903,"y":0.2967033088207245},{"x":0.3617463707923889,"y":0.2967033088207245}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.3617463707923889,0.27609890699386597,0.37006238102912903,0.2967033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3076923191547394,"y":0.27609890699386597},{"x":0.3513513505458832,"y":0.27609890699386597},{"x":0.3513513505458832,"y":0.2967033088207245},{"x":0.3076923191547394,"y":0.2967033088207245}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ثعبان","boundary":[0.3076923191547394,0.27609890699386597,0.3513513505458832,0.2967033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2515592575073242,"y":0.27609890699386597},{"x":0.29729729890823364,"y":0.27609890699386597},{"x":0.29729729890823364,"y":0.2967033088207245},{"x":0.2515592575073242,"y":0.2967033088207245}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گوید","boundary":[0.2515592575073242,0.27609890699386597,0.29729729890823364,0.2967033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.234927237033844,"y":0.27609890699386597},{"x":0.24116423726081848,"y":0.27609890699386597},{"x":0.24116423726081848,"y":0.2967033088207245},{"x":0.234927237033844,"y":0.2967033088207245}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.234927237033844,0.27609890699386597,0.24116423726081848,0.2967033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18503119051456451,"y":0.27609890699386597},{"x":0.22661122679710388,"y":0.27609890699386597},{"x":0.22661122679710388,"y":0.2967033088207245},{"x":0.18503119051456451,"y":0.2967033088207245}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنایه","boundary":[0.18503119051456451,0.27609890699386597,0.22661122679710388,0.2967033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16424116492271423,"y":0.27609890699386597},{"x":0.1767151802778244,"y":0.27609890699386597},{"x":0.1767151802778244,"y":0.2967033088207245},{"x":0.16424116492271423,"y":0.2967033088207245}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.16424116492271423,0.27609890699386597,0.1767151802778244,0.2967033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.27609890699386597},{"x":0.15592515468597412,"y":0.27609890699386597},{"x":0.15592515468597412,"y":0.2967033088207245},{"x":0.11850311607122421,"y":0.2967033088207245}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مردم","boundary":[0.11850311607122421,0.27609890699386597,0.15592515468597412,0.2967033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.3035714328289032},{"x":0.8627858757972717,"y":0.3035714328289032},{"x":0.8627858757972717,"y":0.32280218601226807},{"x":0.8191268444061279,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شجاع","boundary":[0.8191268444061279,0.3035714328289032,0.8627858757972717,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.3035714328289032},{"x":0.8087317943572998,"y":0.3035714328289032},{"x":0.8087317943572998,"y":0.32280218601226807},{"x":0.8024948239326477,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8024948239326477,0.3035714328289032,0.8087317943572998,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.3035714328289032},{"x":0.7941787838935852,"y":0.3035714328289032},{"x":0.7941787838935852,"y":0.32280218601226807},{"x":0.7359667420387268,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قهرآلود","boundary":[0.7359667420387268,0.3035714328289032,0.7941787838935852,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.3035714328289032},{"x":0.7276507019996643,"y":0.3035714328289032},{"x":0.7276507019996643,"y":0.32280218601226807},{"x":0.7068607211112976,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.7068607211112976,0.3035714328289032,0.7276507019996643,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.3035714328289032},{"x":0.6964656710624695,"y":0.3035714328289032},{"x":0.6964656710624695,"y":0.32280218601226807},{"x":0.6528066396713257,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هست","boundary":[0.6528066396713257,0.3035714328289032,0.6964656710624695,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.3035714328289032},{"x":0.644490659236908,"y":0.3035714328289032},{"x":0.644490659236908,"y":0.32280218601226807},{"x":0.6382536292076111,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6382536292076111,0.3035714328289032,0.644490659236908,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925155878067017,"y":0.3035714328289032},{"x":0.6299376487731934,"y":0.3035714328289032},{"x":0.6299376487731934,"y":0.32280218601226807},{"x":0.5925155878067017,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رایت","boundary":[0.5925155878067017,0.3035714328289032,0.6299376487731934,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779625773429871,"y":0.3035714328289032},{"x":0.5841996073722839,"y":0.3035714328289032},{"x":0.5841996073722839,"y":0.32280218601226807},{"x":0.5779625773429871,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5779625773429871,0.3035714328289032,0.5841996073722839,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517671525478363,"y":0.3035714328289032},{"x":0.5675675868988037,"y":0.3035714328289032},{"x":0.5675675868988037,"y":0.32280218601226807},{"x":0.517671525478363,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سرعلم","boundary":[0.517671525478363,0.3035714328289032,0.5675675868988037,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.3035714328289032},{"x":0.5093554854393005,"y":0.3035714328289032},{"x":0.5093554854393005,"y":0.32280218601226807},{"x":0.4989604949951172,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.4989604949951172,0.3035714328289032,0.5093554854393005,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.3035714328289032},{"x":0.4906444847583771,"y":0.3035714328289032},{"x":0.4906444847583771,"y":0.32280218601226807},{"x":0.469854474067688,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.469854474067688,0.3035714328289032,0.4906444847583771,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41580042243003845,"y":0.3035714328289032},{"x":0.4615384638309479,"y":0.3035714328289032},{"x":0.4615384638309479,"y":0.32280218601226807},{"x":0.41580042243003845,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گویند","boundary":[0.41580042243003845,0.3035714328289032,0.4615384638309479,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3991684019565582,"y":0.3035714328289032},{"x":0.40748441219329834,"y":0.3035714328289032},{"x":0.40748441219329834,"y":0.32280218601226807},{"x":0.3991684019565582,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3991684019565582,0.3035714328289032,0.40748441219329834,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34303534030914307,"y":0.3035714328289032},{"x":0.3908523917198181,"y":0.3035714328289032},{"x":0.3908523917198181,"y":0.32280218601226807},{"x":0.34303534030914307,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پادشاه","boundary":[0.34303534030914307,0.3035714328289032,0.3908523917198181,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29729729890823364,"y":0.3035714328289032},{"x":0.33264032006263733,"y":0.3035714328289032},{"x":0.33264032006263733,"y":0.32280218601226807},{"x":0.29729729890823364,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ظالم","boundary":[0.29729729890823364,0.3035714328289032,0.33264032006263733,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28274428844451904,"y":0.3035714328289032},{"x":0.28898128867149353,"y":0.3035714328289032},{"x":0.28898128867149353,"y":0.32280218601226807},{"x":0.28274428844451904,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.28274428844451904,0.3035714328289032,0.28898128867149353,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21829521656036377,"y":0.3035714328289032},{"x":0.2723492681980133,"y":0.3035714328289032},{"x":0.2723492681980133,"y":0.32280218601226807},{"x":0.21829521656036377,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ضحاک","boundary":[0.21829521656036377,0.3035714328289032,0.2723492681980133,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1683991700410843,"y":0.3035714328289032},{"x":0.20790021121501923,"y":0.3035714328289032},{"x":0.20790021121501923,"y":0.32280218601226807},{"x":0.1683991700410843,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ماران","boundary":[0.1683991700410843,0.3035714328289032,0.20790021121501923,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14968815445899963,"y":0.3035714328289032},{"x":0.16008315980434418,"y":0.3035714328289032},{"x":0.16008315980434418,"y":0.32280218601226807},{"x":0.14968815445899963,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.14968815445899963,0.3035714328289032,0.16008315980434418,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.3035714328289032},{"x":0.1392931342124939,"y":0.3035714328289032},{"x":0.1392931342124939,"y":0.32280218601226807},{"x":0.11850311607122421,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.11850311607122421,0.3035714328289032,0.1392931342124939,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274428248405457,"y":0.32967033982276917},{"x":0.8627858757972717,"y":0.32967033982276917},{"x":0.8627858757972717,"y":0.34752747416496277},{"x":0.8274428248405457,"y":0.34752747416496277}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گفته","boundary":[0.8274428248405457,0.32967033982276917,0.8627858757972717,0.34752747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.32967033982276917},{"x":0.8232848048210144,"y":0.32967033982276917},{"x":0.8232848048210144,"y":0.34752747416496277},{"x":0.7962577939033508,"y":0.34752747416496277}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.7962577939033508,0.32967033982276917,0.8232848048210144,0.34752747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.32967033982276917},{"x":0.7879418134689331,"y":0.32967033982276917},{"x":0.7879418134689331,"y":0.34752747416496277},{"x":0.7817047834396362,"y":0.34752747416496277}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7817047834396362,0.32967033982276917,0.7879418134689331,0.34752747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.32967033982276917},{"x":0.7733888030052185,"y":0.32967033982276917},{"x":0.7733888030052185,"y":0.34890109300613403},{"x":0.7422037124633789,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"لقب","boundary":[0.7422037124633789,0.32967033982276917,0.7733888030052185,0.34890109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.32967033982276917},{"x":0.7338877320289612,"y":0.32967033982276917},{"x":0.7338877320289612,"y":0.34890109300613403},{"x":0.6777547001838684,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ضحاک","boundary":[0.6777547001838684,0.32967033982276917,0.7338877320289612,0.34890109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.32967033982276917},{"x":0.6694386601448059,"y":0.32967033982276917},{"x":0.6694386601448059,"y":0.34890109300613403},{"x":0.6486486196517944,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.6486486196517944,0.32967033982276917,0.6694386601448059,0.34890109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966736078262329,"y":0.32967033982276917},{"x":0.6403326392173767,"y":0.32967033982276917},{"x":0.6403326392173767,"y":0.34890109300613403},{"x":0.5966736078262329,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هست","boundary":[0.5966736078262329,0.32967033982276917,0.6403326392173767,0.34890109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.33104395866394043},{"x":0.5862785577774048,"y":0.32967033982276917},{"x":0.5862785577774048,"y":0.34890109300613403},{"x":0.5446985363960266,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چنان","boundary":[0.5446985363960266,0.33104395866394043,0.5862785577774048,0.34890109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517671525478363,"y":0.33104395866394043},{"x":0.5384615659713745,"y":0.33104395866394043},{"x":0.5384615659713745,"y":0.34890109300613403},{"x":0.517671525478363,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.517671525478363,0.33104395866394043,0.5384615659713745,0.34890109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4573804438114166,"y":0.33104395866394043},{"x":0.5072765350341797,"y":0.33104395866394043},{"x":0.5072765350341797,"y":0.34890109300613403},{"x":0.4573804438114166,"y":0.3502747118473053}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خاقانی","boundary":[0.4573804438114166,0.33104395866394043,0.5072765350341797,0.34890109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41580042243003845,"y":0.33104395866394043},{"x":0.4469854533672333,"y":0.33104395866394043},{"x":0.4469854533672333,"y":0.3502747118473053},{"x":0.41580042243003845,"y":0.3502747118473053}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گوید","boundary":[0.41580042243003845,0.33104395866394043,0.4469854533672333,0.3502747118473053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40748441219329834,"y":0.33104395866394043},{"x":0.4116424024105072,"y":0.33104395866394043},{"x":0.4116424024105072,"y":0.3502747118473053},{"x":0.40748441219329834,"y":0.3502747118473053}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.40748441219329834,0.33104395866394043,0.4116424024105072,0.3502747118473053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.3571428656578064},{"x":0.7941787838935852,"y":0.3571428656578064},{"x":0.7941787838935852,"y":0.375},{"x":0.777546763420105,"y":0.375}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.777546763420105,0.3571428656578064,0.7941787838935852,0.375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.3571428656578064},{"x":0.7692307829856873,"y":0.3571428656578064},{"x":0.7692307829856873,"y":0.375},{"x":0.7463617324829102,"y":0.375}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دل","boundary":[0.7463617324829102,0.3571428656578064,0.7692307829856873,0.375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6839916706085205,"y":0.3571428656578064},{"x":0.7380457520484924,"y":0.3571428656578064},{"x":0.7380457520484924,"y":0.375},{"x":0.6839916706085205,"y":0.375}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"غم","boundary":[0.6839916706085205,0.3571428656578064,0.7380457520484924,0.375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5259875059127808,"y":0.3571428656578064},{"x":0.6756756901741028,"y":0.3571428656578064},{"x":0.6756756901741028,"y":0.375},{"x":0.5259875059127808,"y":0.375}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اژدهانیارم","boundary":[0.5259875059127808,0.3571428656578064,0.6756756901741028,0.375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42411643266677856,"y":0.3571428656578064},{"x":0.469854474067688,"y":0.35576921701431274},{"x":0.4719334840774536,"y":0.37362638115882874},{"x":0.42411643266677856,"y":0.375}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"کافریا","boundary":[0.42411643266677856,0.3571428656578064,0.4719334840774536,0.37362638115882874]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.24587911367416382},{"x":0.8627858757972717,"y":0.24587911367416382},{"x":0.8627858757972717,"y":0.375},{"x":0.11850311607122421,"y":0.375}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.11350311607122421,0.2388791136741638,0.8677858757972717,0.382],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3388773500919342,"y":0.3598901033401489},{"x":0.3908523917198181,"y":0.3612637221813202},{"x":0.3908523917198181,"y":0.375},{"x":0.3367983400821686,"y":0.37362638115882874}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"دونی","boundary":[0.3388773500919342,0.3598901033401489,0.3908523917198181,0.375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30561330914497375,"y":0.3598901033401489},{"x":0.32848232984542847,"y":0.3612637221813202},{"x":0.32848232984542847,"y":0.37362638115882874},{"x":0.30561330914497375,"y":0.37362638115882874}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"درد","boundary":[0.30561330914497375,0.3598901033401489,0.32848232984542847,0.37362638115882874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22661122679710388,"y":0.3571428656578064},{"x":0.25363826751708984,"y":0.3571428656578064},{"x":0.25363826751708984,"y":0.375},{"x":0.22661122679710388,"y":0.375}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"مش","boundary":[0.22661122679710388,0.3571428656578064,0.25363826751708984,0.375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18711018562316895,"y":0.3571428656578064},{"x":0.21829521656036377,"y":0.3571428656578064},{"x":0.21829521656036377,"y":0.375},{"x":0.18711018562316895,"y":0.375}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارم","boundary":[0.18711018562316895,0.3571428656578064,0.21829521656036377,0.375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8565488457679749,"y":0.38461539149284363},{"x":0.8627858757972717,"y":0.38461539149284363},{"x":0.8627858757972717,"y":0.40521979331970215},{"x":0.8565488457679749,"y":0.40521979331970215}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8565488457679749,0.38461539149284363,0.8627858757972717,0.40521979331970215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8295218348503113,"y":0.38461539149284363},{"x":0.8482328653335571,"y":0.38461539149284363},{"x":0.8482328653335571,"y":0.40521979331970215},{"x":0.8295218348503113,"y":0.40521979331970215}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.8295218348503113,0.38461539149284363,0.8482328653335571,0.40521979331970215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212057948112488,"y":0.38461539149284363},{"x":0.8274428248405457,"y":0.38461539149284363},{"x":0.8274428248405457,"y":0.40521979331970215},{"x":0.8212057948112488,"y":0.40521979331970215}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8212057948112488,0.38461539149284363,0.8274428248405457,0.40521979331970215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.38461539149284363},{"x":0.812889814376831,"y":0.38461539149284363},{"x":0.812889814376831,"y":0.40521979331970215},{"x":0.7754677534103394,"y":0.40521979331970215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اژدها","boundary":[0.7754677534103394,0.38461539149284363,0.812889814376831,0.40521979331970215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7276507019996643,"y":0.38461539149284363},{"x":0.7671517729759216,"y":0.38461539149284363},{"x":0.7671517729759216,"y":0.40521979331970215},{"x":0.7276507019996643,"y":0.40521979331970215}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نوعی","boundary":[0.7276507019996643,0.38461539149284363,0.7671517729759216,0.40521979331970215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.38461539149284363},{"x":0.7193347215652466,"y":0.38461539149284363},{"x":0.7193347215652466,"y":0.40521979331970215},{"x":0.6528066396713257,"y":0.40521979331970215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آتشبازی","boundary":[0.6528066396713257,0.38461539149284363,0.7193347215652466,0.40521979331970215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133056282997131,"y":0.38461539149284363},{"x":0.644490659236908,"y":0.38461539149284363},{"x":0.644490659236908,"y":0.40521979331970215},{"x":0.6133056282997131,"y":0.40521979331970215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6133056282997131,0.38461539149284363,0.644490659236908,0.40521979331970215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.38461539149284363},{"x":0.6070685982704163,"y":0.38461539149284363},{"x":0.6070685982704163,"y":0.40521979331970215},{"x":0.6049895882606506,"y":0.40521979331970215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6049895882606506,0.38461539149284363,0.6070685982704163,0.40521979331970215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.38461539149284363},{"x":0.5945945978164673,"y":0.38461539149284363},{"x":0.5945945978164673,"y":0.40521979331970215},{"x":0.5530145764350891,"y":0.40521979331970215}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وحید","boundary":[0.5530145764350891,0.38461539149284363,0.5945945978164673,0.40521979331970215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5280665159225464,"y":0.38461539149284363},{"x":0.5446985363960266,"y":0.38461539149284363},{"x":0.5446985363960266,"y":0.40521979331970215},{"x":0.5280665159225464,"y":0.40521979331970215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5280665159225464,0.38461539149284363,0.5446985363960266,0.40521979331970215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4719334840774536,"y":0.38461539149284363},{"x":0.5197505354881287,"y":0.38461539149284363},{"x":0.5197505354881287,"y":0.40521979331970215},{"x":0.4719334840774536,"y":0.40521979331970215}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.4719334840774536,0.38461539149284363,0.5197505354881287,0.40521979331970215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4116424024105072,"y":0.38461539149284363},{"x":0.4615384638309479,"y":0.38461539149284363},{"x":0.4615384638309479,"y":0.40521979331970215},{"x":0.4116424024105072,"y":0.40521979331970215}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آتشباز","boundary":[0.4116424024105072,0.38461539149284363,0.4615384638309479,0.40521979331970215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37006238102912903,"y":0.38461539149284363},{"x":0.4054054021835327,"y":0.38461539149284363},{"x":0.4054054021835327,"y":0.40521979331970215},{"x":0.37006238102912903,"y":0.40521979331970215}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گوید","boundary":[0.37006238102912903,0.38461539149284363,0.4054054021835327,0.40521979331970215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36382535099983215,"y":0.38461539149284363},{"x":0.37006238102912903,"y":0.38461539149284363},{"x":0.37006238102912903,"y":0.40521979331970215},{"x":0.36382535099983215,"y":0.40521979331970215}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.36382535099983215,0.38461539149284363,0.37006238102912903,0.40521979331970215]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18711018562316895,"y":0.3571428656578064},{"x":0.8648648858070374,"y":0.3640109896659851},{"x":0.8627858757972717,"y":0.4107142984867096},{"x":0.18503119051456451,"y":0.40247252583503723}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.18211018562316894,0.3501428656578064,0.8677858757972717,0.4177142984867096],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.4107142984867096},{"x":0.7941787838935852,"y":0.4107142984867096},{"x":0.7941787838935852,"y":0.42994505167007446},{"x":0.7733888030052185,"y":0.42994505167007446}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"چو","boundary":[0.7733888030052185,0.4107142984867096,0.7941787838935852,0.42994505167007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.4107142984867096},{"x":0.7629937529563904,"y":0.4107142984867096},{"x":0.7629937529563904,"y":0.42994505167007446},{"x":0.7463617324829102,"y":0.42994505167007446}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.7463617324829102,0.4107142984867096,0.7629937529563904,0.42994505167007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7214137315750122,"y":0.4107142984867096},{"x":0.7359667420387268,"y":0.4107142984867096},{"x":0.7359667420387268,"y":0.42994505167007446},{"x":0.7214137315750122,"y":0.42994505167007446}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پر","boundary":[0.7214137315750122,0.4107142984867096,0.7359667420387268,0.42994505167007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.4107142984867096},{"x":0.7151767015457153,"y":0.4107142984867096},{"x":0.7151767015457153,"y":0.42994505167007446},{"x":0.6694386601448059,"y":0.42994505167007446}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فسون","boundary":[0.6694386601448059,0.4107142984867096,0.7151767015457153,0.42994505167007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.4107142984867096},{"x":0.6611226797103882,"y":0.4107142984867096},{"x":0.6611226797103882,"y":0.42994505167007446},{"x":0.6382536292076111,"y":0.42994505167007446}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برد","boundary":[0.6382536292076111,0.4107142984867096,0.6611226797103882,0.42994505167007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800415873527527,"y":0.4107142984867096},{"x":0.6278586387634277,"y":0.4107142984867096},{"x":0.6278586387634277,"y":0.4285714328289032},{"x":0.5800415873527527,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افسون","boundary":[0.5800415873527527,0.4107142984867096,0.6278586387634277,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.4107142984867096},{"x":0.5696465969085693,"y":0.4107142984867096},{"x":0.5696465969085693,"y":0.4285714328289032},{"x":0.5571725368499756,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5571725368499756,0.4107142984867096,0.5696465969085693,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5259875059127808,"y":0.4107142984867096},{"x":0.5488565564155579,"y":0.4107142984867096},{"x":0.5488565564155579,"y":0.4285714328289032},{"x":0.5259875059127808,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.5259875059127808,0.4107142984867096,0.5488565564155579,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44490644335746765,"y":0.41208791732788086},{"x":0.469854474067688,"y":0.41208791732788086},{"x":0.469854474067688,"y":0.42994505167007446},{"x":0.44490644335746765,"y":0.42994505167007446}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"زدم","boundary":[0.44490644335746765,0.41208791732788086,0.469854474067688,0.42994505167007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37837839126586914,"y":0.41208791732788086},{"x":0.4345114231109619,"y":0.41208791732788086},{"x":0.4345114231109619,"y":0.42994505167007446},{"x":0.37837839126586914,"y":0.42994505167007446}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اژدها","boundary":[0.37837839126586914,0.41208791732788086,0.4345114231109619,0.42994505167007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30353429913520813,"y":0.41208791732788086},{"x":0.37006238102912903,"y":0.41208791732788086},{"x":0.37006238102912903,"y":0.42994505167007446},{"x":0.30353429913520813,"y":0.42994505167007446}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ریخت","boundary":[0.30353429913520813,0.41208791732788086,0.37006238102912903,0.42994505167007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2432432472705841,"y":0.41208791732788086},{"x":0.2931392788887024,"y":0.41208791732788086},{"x":0.2931392788887024,"y":0.42994505167007446},{"x":0.2432432472705841,"y":0.42994505167007446}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تخم","boundary":[0.2432432472705841,0.41208791732788086,0.2931392788887024,0.42994505167007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18711018562316895,"y":0.41208791732788086},{"x":0.234927237033844,"y":0.41208791732788086},{"x":0.234927237033844,"y":0.42994505167007446},{"x":0.18711018562316895,"y":0.42994505167007446}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهار","boundary":[0.18711018562316895,0.41208791732788086,0.234927237033844,0.42994505167007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.4423076808452606},{"x":0.8627858757972717,"y":0.4423076808452606},{"x":0.8627858757972717,"y":0.4601648449897766},{"x":0.8191268444061279,"y":0.4601648449897766}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حکیم","boundary":[0.8191268444061279,0.4423076808452606,0.8627858757972717,0.4601648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.4423076808452606},{"x":0.8087317943572998,"y":0.4423076808452606},{"x":0.8087317943572998,"y":0.4601648449897766},{"x":0.7629937529563904,"y":0.4601648449897766}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اسدی","boundary":[0.7629937529563904,0.4423076808452606,0.8087317943572998,0.4601648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.4423076808452606},{"x":0.7546777725219727,"y":0.4423076808452606},{"x":0.7546777725219727,"y":0.4601648449897766},{"x":0.7380457520484924,"y":0.4601648449897766}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7380457520484924,0.4423076808452606,0.7546777725219727,0.4601648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819126605987549,"y":0.4423076808452606},{"x":0.7297297120094299,"y":0.4423076808452606},{"x":0.7297297120094299,"y":0.4601648449897766},{"x":0.6819126605987549,"y":0.4601648449897766}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.6819126605987549,0.4423076808452606,0.7297297120094299,0.4601648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.4423076808452606},{"x":0.6715176701545715,"y":0.4423076808452606},{"x":0.6715176701545715,"y":0.4601648449897766},{"x":0.6340956091880798,"y":0.4601648449897766}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اژدها","boundary":[0.6340956091880798,0.4423076808452606,0.6715176701545715,0.4601648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.4423076808452606},{"x":0.6257796287536621,"y":0.4423076808452606},{"x":0.6257796287536621,"y":0.4601648449897766},{"x":0.5945945978164673,"y":0.4601648449897766}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گوید","boundary":[0.5945945978164673,0.4423076808452606,0.6257796287536621,0.4601648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.4423076808452606},{"x":0.590436577796936,"y":0.4423076808452606},{"x":0.590436577796936,"y":0.4601648449897766},{"x":0.5841996073722839,"y":0.4601648449897766}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5841996073722839,0.4423076808452606,0.590436577796936,0.4601648449897766]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18711018562316895,"y":0.40934064984321594},{"x":0.8627858757972717,"y":0.41208791732788086},{"x":0.8627858757972717,"y":0.4615384638309479},{"x":0.18711018562316895,"y":0.45879119634628296}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.18211018562316894,0.40234064984321594,0.8677858757972717,0.4685384638309479],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.46978020668029785},{"x":0.7941787838935852,"y":0.46978020668029785},{"x":0.7941787838935852,"y":0.48763737082481384},{"x":0.7505197525024414,"y":0.48763737082481384}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرش","boundary":[0.7505197525024414,0.46978020668029785,0.7941787838935852,0.48763737082481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.46978020668029785},{"x":0.7401247620582581,"y":0.46978020668029785},{"x":0.7401247620582581,"y":0.48763737082481384},{"x":0.704781711101532,"y":0.48763737082481384}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پیسه","boundary":[0.704781711101532,0.46978020668029785,0.7401247620582581,0.48763737082481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.46978020668029785},{"x":0.7027027010917664,"y":0.46978020668029785},{"x":0.7027027010917664,"y":0.48763737082481384},{"x":0.6985446810722351,"y":0.48763737082481384}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6985446810722351,0.46978020668029785,0.7027027010917664,0.48763737082481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.46978020668029785},{"x":0.6881496906280518,"y":0.46978020668029785},{"x":0.6881496906280518,"y":0.48763737082481384},{"x":0.6756756901741028,"y":0.48763737082481384}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6756756901741028,0.46978020668029785,0.6881496906280518,0.48763737082481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.46978020668029785},{"x":0.6694386601448059,"y":0.46978020668029785},{"x":0.6694386601448059,"y":0.48763737082481384},{"x":0.6340956091880798,"y":0.48763737082481384}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موی","boundary":[0.6340956091880798,0.46978020668029785,0.6694386601448059,0.48763737082481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.590436577796936,"y":0.46978020668029785},{"x":0.6257796287536621,"y":0.46978020668029785},{"x":0.6257796287536621,"y":0.48763737082481384},{"x":0.590436577796936,"y":0.48763737082481384}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چون","boundary":[0.590436577796936,0.46978020668029785,0.6257796287536621,0.48763737082481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.55509352684021,"y":0.46978020668029785},{"x":0.5821205973625183,"y":0.46978020668029785},{"x":0.5821205973625183,"y":0.48763737082481384},{"x":0.55509352684021,"y":0.48763737082481384}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کوه","boundary":[0.55509352684021,0.46978020668029785,0.5821205973625183,0.48763737082481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5259875059127808,"y":0.46978020668029785},{"x":0.5446985363960266,"y":0.46978020668029785},{"x":0.5446985363960266,"y":0.48763737082481384},{"x":0.5259875059127808,"y":0.48763737082481384}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تن","boundary":[0.5259875059127808,0.46978020668029785,0.5446985363960266,0.48763737082481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4490644633769989,"y":0.4711538553237915},{"x":0.469854474067688,"y":0.4711538553237915},{"x":0.469854474067688,"y":0.48763737082481384},{"x":0.4490644633769989,"y":0.48763737082481384}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چو","boundary":[0.4490644633769989,0.4711538553237915,0.469854474067688,0.48763737082481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3908523917198181,"y":0.4711538553237915},{"x":0.4407484531402588,"y":0.4711538553237915},{"x":0.4407484531402588,"y":0.48763737082481384},{"x":0.3908523917198181,"y":0.48763737082481384}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دودش","boundary":[0.3908523917198181,0.4711538553237915,0.4407484531402588,0.48763737082481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36382535099983215,"y":0.4711538553237915},{"x":0.3804573714733124,"y":0.4711538553237915},{"x":0.3804573714733124,"y":0.48763737082481384},{"x":0.36382535099983215,"y":0.48763737082481384}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دم","boundary":[0.36382535099983215,0.4711538553237915,0.3804573714733124,0.48763737082481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3471933603286743,"y":0.4711538553237915},{"x":0.3534303605556488,"y":0.4711538553237915},{"x":0.3534303605556488,"y":0.4862637221813202},{"x":0.3471933603286743,"y":0.4862637221813202}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3471933603286743,0.4711538553237915,0.3534303605556488,0.4862637221813202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2931392788887024,"y":0.4711538553237915},{"x":0.3367983400821686,"y":0.4711538553237915},{"x":0.3367983400821686,"y":0.4862637221813202},{"x":0.2931392788887024,"y":0.4862637221813202}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"همچو","boundary":[0.2931392788887024,0.4711538553237915,0.3367983400821686,0.4862637221813202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24532224237918854,"y":0.4711538553237915},{"x":0.28274428844451904,"y":0.4711538553237915},{"x":0.28274428844451904,"y":0.4862637221813202},{"x":0.24532224237918854,"y":0.4862637221813202}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"دوزخ","boundary":[0.24532224237918854,0.4711538553237915,0.28274428844451904,0.4862637221813202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23908524215221405,"y":0.4711538553237915},{"x":0.2432432472705841,"y":0.4711538553237915},{"x":0.2432432472705841,"y":0.4862637221813202},{"x":0.23908524215221405,"y":0.4862637221813202}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.23908524215221405,0.4711538553237915,0.2432432472705841,0.4862637221813202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18711018562316895,"y":0.4711538553237915},{"x":0.23076923191547394,"y":0.4711538553237915},{"x":0.23076923191547394,"y":0.4862637221813202},{"x":0.18711018562316895,"y":0.4862637221813202}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دهن","boundary":[0.18711018562316895,0.4711538553237915,0.23076923191547394,0.4862637221813202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.4972527325153351},{"x":0.7962577939033508,"y":0.4972527325153351},{"x":0.7941787838935852,"y":0.5137362480163574},{"x":0.777546763420105,"y":0.5137362480163574}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.777546763420105,0.4972527325153351,0.7941787838935852,0.5137362480163574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7276507019996643,"y":0.4958791136741638},{"x":0.7671517729759216,"y":0.4972527325153351},{"x":0.7671517729759216,"y":0.5151098966598511},{"x":0.7255717515945435,"y":0.5137362480163574}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"چشم","boundary":[0.7276507019996643,0.4958791136741638,0.7671517729759216,0.5151098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.4958791136741638},{"x":0.7151767015457153,"y":0.4958791136741638},{"x":0.7151767015457153,"y":0.5137362480163574},{"x":0.6694386601448059,"y":0.5137362480163574}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کبودش","boundary":[0.6694386601448059,0.4958791136741638,0.7151767015457153,0.5137362480163574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.49450549483299255},{"x":0.6507276296615601,"y":0.4958791136741638},{"x":0.6507276296615601,"y":0.5137362480163574},{"x":0.5925155878067017,"y":0.5123626589775085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فروزان","boundary":[0.5945945978164673,0.49450549483299255,0.6507276296615601,0.5137362480163574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5259875059127808,"y":0.49450549483299255},{"x":0.5779625773429871,"y":0.49450549483299255},{"x":0.5779625773429871,"y":0.5123626589775085},{"x":0.5239084959030151,"y":0.5123626589775085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زتاب","boundary":[0.5259875059127808,0.49450549483299255,0.5779625773429871,0.5123626589775085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261954128742218,"y":0.49450549483299255},{"x":0.469854474067688,"y":0.49450549483299255},{"x":0.469854474067688,"y":0.5151098966598511},{"x":0.4261954128742218,"y":0.5151098966598511}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"چو","boundary":[0.4261954128742218,0.49450549483299255,0.469854474067688,0.5151098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40124741196632385,"y":0.49450549483299255},{"x":0.4178794324398041,"y":0.49450549483299255},{"x":0.4178794324398041,"y":0.5151098966598511},{"x":0.40124741196632385,"y":0.5151098966598511}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.40124741196632385,0.49450549483299255,0.4178794324398041,0.5151098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33264032006263733,"y":0.4931318759918213},{"x":0.39293140172958374,"y":0.49450549483299255},{"x":0.39293140172958374,"y":0.5151098966598511},{"x":0.33264032006263733,"y":0.5137362480163574}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آینه","boundary":[0.33264032006263733,0.4931318759918213,0.39293140172958374,0.5151098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33471933007240295,"y":0.4931318759918213},{"x":0.34095633029937744,"y":0.4931318759918213},{"x":0.34095633029937744,"y":0.5137362480163574},{"x":0.33471933007240295,"y":0.5137362480163574}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.33471933007240295,0.4931318759918213,0.34095633029937744,0.5137362480163574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3160083293914795,"y":0.4931318759918213},{"x":0.32640331983566284,"y":0.4931318759918213},{"x":0.32640331983566284,"y":0.5137362480163574},{"x":0.3160083293914795,"y":0.5137362480163574}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3160083293914795,0.4931318759918213,0.32640331983566284,0.5137362480163574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26195424795150757,"y":0.4931318759918213},{"x":0.3076923191547394,"y":0.4931318759918213},{"x":0.30561330914497375,"y":0.5137362480163574},{"x":0.26195424795150757,"y":0.5137362480163574}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"تف","boundary":[0.26195424795150757,0.4931318759918213,0.30561330914497375,0.5137362480163574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18711018562316895,"y":0.49175822734832764},{"x":0.25363826751708984,"y":0.4931318759918213},{"x":0.2515592575073242,"y":0.5137362480163574},{"x":0.18711018562316895,"y":0.5123626589775085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آفتاب","boundary":[0.18711018562316895,0.49175822734832764,0.2515592575073242,0.5137362480163574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401247620582581,"y":0.5219780206680298},{"x":0.7941787838935852,"y":0.5219780206680298},{"x":0.7941787838935852,"y":0.5398351550102234},{"x":0.7401247620582581,"y":0.5398351550102234}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"زبانش","boundary":[0.7401247620582581,0.5219780206680298,0.7941787838935852,0.5398351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.5219780206680298},{"x":0.7297297120094299,"y":0.5219780206680298},{"x":0.7297297120094299,"y":0.5398351550102234},{"x":0.7006236910820007,"y":0.5398351550102234}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"چو","boundary":[0.7006236910820007,0.5219780206680298,0.7297297120094299,0.5398351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590436697006226,"y":0.5219780206680298},{"x":0.692307710647583,"y":0.5219780206680298},{"x":0.692307710647583,"y":0.5398351550102234},{"x":0.6590436697006226,"y":0.5398351550102234}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"دیو","boundary":[0.6590436697006226,0.5219780206680298,0.692307710647583,0.5398351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6112266182899475,"y":0.5219780206680298},{"x":0.6507276296615601,"y":0.5219780206680298},{"x":0.6507276296615601,"y":0.5398351550102234},{"x":0.6112266182899475,"y":0.5398351550102234}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیه","boundary":[0.6112266182899475,0.5219780206680298,0.6507276296615601,0.5398351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.5219780206680298},{"x":0.6091476082801819,"y":0.5219780206680298},{"x":0.6091476082801819,"y":0.5398351550102234},{"x":0.6049895882606506,"y":0.5398351550102234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6049895882606506,0.5219780206680298,0.6091476082801819,0.5398351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5259875059127808,"y":0.5219780206680298},{"x":0.5966736078262329,"y":0.5219780206680298},{"x":0.5966736078262329,"y":0.5398351550102234},{"x":0.5259875059127808,"y":0.5398351550102234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سرنگون","boundary":[0.5259875059127808,0.5219780206680298,0.5966736078262329,0.5398351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4407484531402588,"y":0.5206043720245361},{"x":0.4719334840774536,"y":0.5206043720245361},{"x":0.4719334840774536,"y":0.541208803653717},{"x":0.4407484531402588,"y":0.541208803653717}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.4407484531402588,0.5206043720245361,0.4719334840774536,0.541208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137214124202728,"y":0.5206043720245361},{"x":0.43035343289375305,"y":0.5206043720245361},{"x":0.43035343289375305,"y":0.541208803653717},{"x":0.4137214124202728,"y":0.541208803653717}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4137214124202728,0.5206043720245361,0.43035343289375305,0.541208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38669440150260925,"y":0.5206043720245361},{"x":0.4054054021835327,"y":0.5206043720245361},{"x":0.4054054021835327,"y":0.541208803653717},{"x":0.38669440150260925,"y":0.541208803653717}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دم","boundary":[0.38669440150260925,0.5206043720245361,0.4054054021835327,0.541208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31808730959892273,"y":0.5206043720245361},{"x":0.37837839126586914,"y":0.5206043720245361},{"x":0.37837839126586914,"y":0.541208803653717},{"x":0.31808730959892273,"y":0.541208803653717}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زغاری","boundary":[0.31808730959892273,0.5206043720245361,0.37837839126586914,0.541208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27442827820777893,"y":0.5206043720245361},{"x":0.3097712993621826,"y":0.5206043720245361},{"x":0.3097712993621826,"y":0.541208803653717},{"x":0.27442827820777893,"y":0.541208803653717}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سر","boundary":[0.27442827820777893,0.5206043720245361,0.3097712993621826,0.541208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24532224237918854,"y":0.5206043720245361},{"x":0.2661122679710388,"y":0.5206043720245361},{"x":0.2661122679710388,"y":0.541208803653717},{"x":0.24532224237918854,"y":0.541208803653717}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آرد","boundary":[0.24532224237918854,0.5206043720245361,0.2661122679710388,0.541208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18711018562316895,"y":0.5206043720245361},{"x":0.234927237033844,"y":0.5206043720245361},{"x":0.234927237033844,"y":0.541208803653717},{"x":0.18711018562316895,"y":0.541208803653717}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برون","boundary":[0.18711018562316895,0.5206043720245361,0.234927237033844,0.541208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.5480769276618958},{"x":0.7941787838935852,"y":0.5480769276618958},{"x":0.7941787838935852,"y":0.5659340620040894},{"x":0.7858628034591675,"y":0.5659340620040894}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7858628034591675,0.5480769276618958,0.7941787838935852,0.5659340620040894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.5480769276618958},{"x":0.777546763420105,"y":0.5480769276618958},{"x":0.777546763420105,"y":0.5659340620040894},{"x":0.7380457520484924,"y":0.5659340620040894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دنبال","boundary":[0.7380457520484924,0.5480769276618958,0.777546763420105,0.5659340620040894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717255711555481,"y":0.5480769276618958},{"x":0.7276507019996643,"y":0.5480769276618958},{"x":0.7276507019996643,"y":0.5659340620040894},{"x":0.717255711555481,"y":0.5659340620040894}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"او","boundary":[0.717255711555481,0.5480769276618958,0.7276507019996643,0.5659340620040894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130976915359497,"y":0.5480769276618958},{"x":0.7151767015457153,"y":0.5480769276618958},{"x":0.7151767015457153,"y":0.5659340620040894},{"x":0.7130976915359497,"y":0.5659340620040894}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7130976915359497,0.5480769276618958,0.7151767015457153,0.5659340620040894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.5480769276618958},{"x":0.7027027010917664,"y":0.5480769276618958},{"x":0.7027027010917664,"y":0.5659340620040894},{"x":0.6611226797103882,"y":0.5659340620040894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دشت","boundary":[0.6611226797103882,0.5480769276618958,0.7027027010917664,0.5659340620040894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632016658782959,"y":0.5480769276618958},{"x":0.6528066396713257,"y":0.5480769276618958},{"x":0.6528066396713257,"y":0.5659340620040894},{"x":0.632016658782959,"y":0.5659340620040894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.632016658782959,0.5480769276618958,0.6528066396713257,0.5659340620040894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5821205973625183,"y":0.5480769276618958},{"x":0.6237006187438965,"y":0.5480769276618958},{"x":0.6237006187438965,"y":0.5659340620040894},{"x":0.5821205973625183,"y":0.5659340620040894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جای","boundary":[0.5821205973625183,0.5480769276618958,0.6237006187438965,0.5659340620040894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.5494505763053894},{"x":0.5717255473136902,"y":0.5480769276618958},{"x":0.5717255473136902,"y":0.5659340620040894},{"x":0.5239084959030151,"y":0.5659340620040894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جوی","boundary":[0.5239084959030151,0.5494505763053894,0.5717255473136902,0.5659340620040894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3742203712463379,"y":0.5494505763053894},{"x":0.469854474067688,"y":0.5508241653442383},{"x":0.469854474067688,"y":0.5686812996864319},{"x":0.3742203712463379,"y":0.567307710647583}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"بهرجوی","boundary":[0.3742203712463379,0.5494505763053894,0.469854474067688,0.5686812996864319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34927234053611755,"y":0.5494505763053894},{"x":0.3659043610095978,"y":0.5494505763053894},{"x":0.36382535099983215,"y":0.5659340620040894},{"x":0.3471933603286743,"y":0.5659340620040894}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.34927234053611755,0.5494505763053894,0.36382535099983215,0.5659340620040894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34303534030914307,"y":0.5494505763053894},{"x":0.3471933603286743,"y":0.5494505763053894},{"x":0.3451143503189087,"y":0.5659340620040894},{"x":0.34303534030914307,"y":0.5659340620040894}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.34303534030914307,0.5494505763053894,0.3451143503189087,0.5659340620040894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29106029868125916,"y":0.5494505763053894},{"x":0.33471933007240295,"y":0.5494505763053894},{"x":0.33264032006263733,"y":0.5659340620040894},{"x":0.29106029868125916,"y":0.5659340620040894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رودی","boundary":[0.29106029868125916,0.5494505763053894,0.33264032006263733,0.5659340620040894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2723492681980133,"y":0.5494505763053894},{"x":0.28274428844451904,"y":0.5494505763053894},{"x":0.28274428844451904,"y":0.5659340620040894},{"x":0.2723492681980133,"y":0.5659340620040894}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.2723492681980133,0.5494505763053894,0.28274428844451904,0.5659340620040894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18711018562316895,"y":0.5480769276618958},{"x":0.2640332579612732,"y":0.5480769276618958},{"x":0.2640332579612732,"y":0.5659340620040894},{"x":0.18711018562316895,"y":0.5645604133605957}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"زهراوی","boundary":[0.18711018562316895,0.5480769276618958,0.2640332579612732,0.5659340620040894]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18711018562316895,"y":0.46978020668029785},{"x":0.7962577939033508,"y":0.46978020668029785},{"x":0.7962577939033508,"y":0.5686812996864319},{"x":0.18711018562316895,"y":0.5686812996864319}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.18211018562316894,0.46278020668029785,0.8012577939033508,0.5756812996864319],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.5755494236946106},{"x":0.7941787838935852,"y":0.5755494236946106},{"x":0.7941787838935852,"y":0.5961538553237915},{"x":0.7733888030052185,"y":0.5961538553237915}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"چو","boundary":[0.7733888030052185,0.5755494236946106,0.7941787838935852,0.5961538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.5755494236946106},{"x":0.765072762966156,"y":0.5755494236946106},{"x":0.7629937529563904,"y":0.5947802066802979},{"x":0.7505197525024414,"y":0.5947802066802979}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.752598762512207,0.5755494236946106,0.7629937529563904,0.5947802066802979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717255711555481,"y":0.5741758346557617},{"x":0.7442827224731445,"y":0.5755494236946106},{"x":0.7422037124633789,"y":0.5947802066802979},{"x":0.717255711555481,"y":0.5947802066802979}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کوه","boundary":[0.717255711555481,0.5741758346557617,0.7422037124633789,0.5947802066802979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.5741758346557617},{"x":0.7089397311210632,"y":0.5741758346557617},{"x":0.7089397311210632,"y":0.5947802066802979},{"x":0.6652806401252747,"y":0.5947802066802979}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سودی","boundary":[0.6652806401252747,0.5741758346557617,0.7089397311210632,0.5947802066802979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.5741758346557617},{"x":0.6590436697006226,"y":0.5741758346557617},{"x":0.6569646596908569,"y":0.593406617641449},{"x":0.6528066396713257,"y":0.593406617641449}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6548856496810913,0.5741758346557617,0.6569646596908569,0.593406617641449]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6257796287536621,"y":0.5741758346557617},{"x":0.644490659236908,"y":0.5741758346557617},{"x":0.644490659236908,"y":0.593406617641449},{"x":0.6237006187438965,"y":0.593406617641449}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تن","boundary":[0.6257796287536621,0.5741758346557617,0.644490659236908,0.593406617641449]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738045573234558,"y":0.5728021860122681},{"x":0.6153846383094788,"y":0.5728021860122681},{"x":0.6153846383094788,"y":0.5920329689979553},{"x":0.5738045573234558,"y":0.5920329689979553}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سنگ","boundary":[0.5738045573234558,0.5728021860122681,0.6153846383094788,0.5920329689979553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322245359420776,"y":0.5714285969734192},{"x":0.5654885768890381,"y":0.5728021860122681},{"x":0.5634095668792725,"y":0.5920329689979553},{"x":0.530145525932312,"y":0.5920329689979553}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رنگ","boundary":[0.5322245359420776,0.5714285969734192,0.5634095668792725,0.5920329689979553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4573804438114166,"y":0.5741758346557617},{"x":0.469854474067688,"y":0.5741758346557617},{"x":0.469854474067688,"y":0.593406617641449},{"x":0.4573804438114166,"y":0.593406617641449}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4573804438114166,0.5741758346557617,0.469854474067688,0.593406617641449]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3887733817100525,"y":0.5741758346557617},{"x":0.4490644633769989,"y":0.5741758346557617},{"x":0.4469854533672333,"y":0.5920329689979553},{"x":0.3887733817100525,"y":0.5920329689979553}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فرسنگ","boundary":[0.3887733817100525,0.5741758346557617,0.4469854533672333,0.5920329689979553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34303534030914307,"y":0.5741758346557617},{"x":0.3804573714733124,"y":0.5741758346557617},{"x":0.37837839126586914,"y":0.5920329689979553},{"x":0.34095633029937744,"y":0.5920329689979553}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رفتی","boundary":[0.34303534030914307,0.5741758346557617,0.37837839126586914,0.5920329689979553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30353429913520813,"y":0.5728021860122681},{"x":0.33264032006263733,"y":0.5741758346557617},{"x":0.3305613398551941,"y":0.5920329689979553},{"x":0.3014552891254425,"y":0.5920329689979553}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چکا","boundary":[0.30353429913520813,0.5728021860122681,0.3305613398551941,0.5920329689979553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2557172477245331,"y":0.5728021860122681},{"x":0.2931392788887024,"y":0.5728021860122681},{"x":0.2931392788887024,"y":0.5906593203544617},{"x":0.25363826751708984,"y":0.5906593203544617}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"چاک","boundary":[0.2557172477245331,0.5728021860122681,0.2931392788887024,0.5906593203544617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18503119051456451,"y":0.5714285969734192},{"x":0.24532224237918854,"y":0.5714285969734192},{"x":0.24532224237918854,"y":0.5906593203544617},{"x":0.18503119051456451,"y":0.5906593203544617}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سنگ","boundary":[0.18503119051456451,0.5714285969734192,0.24532224237918854,0.5906593203544617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8461538553237915,"y":0.6043956279754639},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6043956279754639},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6236263513565063},{"x":0.8461538553237915,"y":0.6236263513565063}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8461538553237915,0.6043956279754639,0.8627858757972717,0.6236263513565063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.6043956279754639},{"x":0.8357588648796082,"y":0.6043956279754639},{"x":0.8357588648796082,"y":0.625},{"x":0.7796257734298706,"y":0.625}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرهنگ","boundary":[0.7796257734298706,0.6043956279754639,0.8357588648796082,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6881496906280518,"y":0.6057692170143127},{"x":0.7671517729759216,"y":0.6057692170143127},{"x":0.7671517729759216,"y":0.625},{"x":0.6881496906280518,"y":0.625}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جهانگیری","boundary":[0.6881496906280518,0.6057692170143127,0.7671517729759216,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.6057692170143127},{"x":0.6756756901741028,"y":0.6057692170143127},{"x":0.6756756901741028,"y":0.625},{"x":0.644490659236908,"y":0.625}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آمده","boundary":[0.644490659236908,0.6057692170143127,0.6756756901741028,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5883575677871704,"y":0.6057692170143127},{"x":0.632016658782959,"y":0.6057692170143127},{"x":0.632016658782959,"y":0.625},{"x":0.5883575677871704,"y":0.625}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5883575677871704,0.6057692170143127,0.632016658782959,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5613305568695068,"y":0.6057692170143127},{"x":0.5779625773429871,"y":0.6057692170143127},{"x":0.5779625773429871,"y":0.625},{"x":0.5613305568695068,"y":0.625}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5613305568695068,0.6057692170143127,0.5779625773429871,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.55509352684021,"y":0.6057692170143127},{"x":0.5571725368499756,"y":0.6057692170143127},{"x":0.5571725368499756,"y":0.625},{"x":0.55509352684021,"y":0.625}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.55509352684021,0.6057692170143127,0.5571725368499756,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.6057692170143127},{"x":0.5446985363960266,"y":0.6057692170143127},{"x":0.5446985363960266,"y":0.625},{"x":0.5072765350341797,"y":0.625}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اژدها","boundary":[0.5072765350341797,0.6057692170143127,0.5446985363960266,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45945945382118225,"y":0.6057692170143127},{"x":0.49688148498535156,"y":0.6057692170143127},{"x":0.49688148498535156,"y":0.625},{"x":0.45945945382118225,"y":0.625}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چهار","boundary":[0.45945945382118225,0.6057692170143127,0.49688148498535156,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40748441219329834,"y":0.6057692170143127},{"x":0.4469854533672333,"y":0.6057692170143127},{"x":0.4469854533672333,"y":0.625},{"x":0.40748441219329834,"y":0.625}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معنی","boundary":[0.40748441219329834,0.6057692170143127,0.4469854533672333,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3659043610095978,"y":0.6057692170143127},{"x":0.3970893919467926,"y":0.6057692170143127},{"x":0.3970893919467926,"y":0.625},{"x":0.3659043610095978,"y":0.625}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.3659043610095978,0.6057692170143127,0.3970893919467926,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3617463707923889,"y":0.6057692170143127},{"x":0.36382535099983215,"y":0.6057692170143127},{"x":0.36382535099983215,"y":0.625},{"x":0.3617463707923889,"y":0.625}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3617463707923889,0.6057692170143127,0.36382535099983215,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32640331983566284,"y":0.6057692170143127},{"x":0.3513513505458832,"y":0.6057692170143127},{"x":0.3513513505458832,"y":0.625},{"x":0.32640331983566284,"y":0.625}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.32640331983566284,0.6057692170143127,0.3513513505458832,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.322245329618454,"y":0.6057692170143127},{"x":0.322245329618454,"y":0.6057692170143127},{"x":0.322245329618454,"y":0.625},{"x":0.322245329618454,"y":0.625}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.322245329618454,0.6057692170143127,0.322245329618454,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2723492681980133,"y":0.6057692170143127},{"x":0.3097712993621826,"y":0.6057692170143127},{"x":0.3097712993621826,"y":0.625},{"x":0.2723492681980133,"y":0.625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ماری","boundary":[0.2723492681980133,0.6057692170143127,0.3097712993621826,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22661122679710388,"y":0.6071428656578064},{"x":0.26195424795150757,"y":0.6071428656578064},{"x":0.26195424795150757,"y":0.625},{"x":0.22661122679710388,"y":0.625}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.22661122679710388,0.6071428656578064,0.26195424795150757,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18711018562316895,"y":0.6071428656578064},{"x":0.21621622145175934,"y":0.6071428656578064},{"x":0.21621622145175934,"y":0.625},{"x":0.18711018562316895,"y":0.625}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بس","boundary":[0.18711018562316895,0.6071428656578064,0.21621622145175934,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.6071428656578064},{"x":0.1767151802778244,"y":0.6071428656578064},{"x":0.1767151802778244,"y":0.625},{"x":0.13513512909412384,"y":0.625}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بزرگ","boundary":[0.13513512909412384,0.6071428656578064,0.1767151802778244,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.6071428656578064},{"x":0.1247401237487793,"y":0.6071428656578064},{"x":0.1247401237487793,"y":0.625},{"x":0.11850311607122421,"y":0.625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.11850311607122421,0.6071428656578064,0.1247401237487793,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.6318681240081787},{"x":0.866943895816803,"y":0.6318681240081787},{"x":0.866943895816803,"y":0.6524725556373596},{"x":0.8232848048210144,"y":0.6524725556373596}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عظیم","boundary":[0.8232848048210144,0.6318681240081787,0.866943895816803,0.6524725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.6318681240081787},{"x":0.8191268444061279,"y":0.6318681240081787},{"x":0.8191268444061279,"y":0.6524725556373596},{"x":0.7817047834396362,"y":0.6524725556373596}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الجثه","boundary":[0.7817047834396362,0.6318681240081787,0.8191268444061279,0.6524725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.6318681240081787},{"x":0.7692307829856873,"y":0.6318681240081787},{"x":0.7692307829856873,"y":0.6524725556373596},{"x":0.7629937529563904,"y":0.6524725556373596}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7629937529563904,0.6318681240081787,0.7692307829856873,0.6524725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.6318681240081787},{"x":0.7546777725219727,"y":0.6318681240081787},{"x":0.7546777725219727,"y":0.6524725556373596},{"x":0.7359667420387268,"y":0.6524725556373596}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.7359667420387268,0.6318681240081787,0.7546777725219727,0.6524725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.6318681240081787},{"x":0.7255717515945435,"y":0.6318681240081787},{"x":0.7255717515945435,"y":0.6524725556373596},{"x":0.7151767015457153,"y":0.6524725556373596}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.7151767015457153,0.6318681240081787,0.7255717515945435,0.6524725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.6318681240081787},{"x":0.7068607211112976,"y":0.6318681240081787},{"x":0.7068607211112976,"y":0.6524725556373596},{"x":0.692307710647583,"y":0.6524725556373596}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.692307710647583,0.6318681240081787,0.7068607211112976,0.6524725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.6318681240081787},{"x":0.6839916706085205,"y":0.6318681240081787},{"x":0.6839916706085205,"y":0.6524725556373596},{"x":0.644490659236908,"y":0.6524725556373596}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سبب","boundary":[0.644490659236908,0.6318681240081787,0.6839916706085205,0.6524725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.6318681240081787},{"x":0.6361746191978455,"y":0.6318681240081787},{"x":0.6361746191978455,"y":0.6524725556373596},{"x":0.6008316278457642,"y":0.6524725556373596}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"عظم","boundary":[0.6008316278457642,0.6318681240081787,0.6361746191978455,0.6524725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5613305568695068,"y":0.6318681240081787},{"x":0.5925155878067017,"y":0.6318681240081787},{"x":0.5925155878067017,"y":0.6524725556373596},{"x":0.5613305568695068,"y":0.6524725556373596}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جثه","boundary":[0.5613305568695068,0.6318681240081787,0.5925155878067017,0.6524725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.6318681240081787},{"x":0.5530145764350891,"y":0.6318681240081787},{"x":0.5530145764350891,"y":0.6524725556373596},{"x":0.5405405163764954,"y":0.6524725556373596}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5405405163764954,0.6318681240081787,0.5530145764350891,0.6524725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856547474861145,"y":0.6318681240081787},{"x":0.530145525932312,"y":0.6318681240081787},{"x":0.530145525932312,"y":0.6524725556373596},{"x":0.48856547474861145,"y":0.6524725556373596}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"صیغه","boundary":[0.48856547474861145,0.6318681240081787,0.530145525932312,0.6524725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.442827433347702,"y":0.6318681240081787},{"x":0.4802494943141937,"y":0.6318681240081787},{"x":0.4802494943141937,"y":0.6524725556373596},{"x":0.442827433347702,"y":0.6524725556373596}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"جمع","boundary":[0.442827433347702,0.6318681240081787,0.4802494943141937,0.6524725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39293140172958374,"y":0.6318681240081787},{"x":0.4345114231109619,"y":0.6318681240081787},{"x":0.4345114231109619,"y":0.6524725556373596},{"x":0.39293140172958374,"y":0.6524725556373596}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آورده","boundary":[0.39293140172958374,0.6318681240081787,0.4345114231109619,0.6524725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3742203712463379,"y":0.6318681240081787},{"x":0.3908523917198181,"y":0.6318681240081787},{"x":0.3908523917198181,"y":0.6524725556373596},{"x":0.3742203712463379,"y":0.6524725556373596}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.3742203712463379,0.6318681240081787,0.3908523917198181,0.6524725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3659043610095978,"y":0.6318681240081787},{"x":0.37006238102912903,"y":0.6318681240081787},{"x":0.37006238102912903,"y":0.6524725556373596},{"x":0.3659043610095978,"y":0.6524725556373596}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3659043610095978,0.6318681240081787,0.37006238102912903,0.6524725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31808730959892273,"y":0.6318681240081787},{"x":0.35758835077285767,"y":0.6318681240081787},{"x":0.35758835077285767,"y":0.6524725556373596},{"x":0.31808730959892273,"y":0.6524725556373596}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کمال","boundary":[0.31808730959892273,0.6318681240081787,0.35758835077285767,0.6524725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24116423726081848,"y":0.6318681240081787},{"x":0.3076923191547394,"y":0.6318681240081787},{"x":0.3076923191547394,"y":0.6524725556373596},{"x":0.24116423726081848,"y":0.6524725556373596}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"اسماعيل","boundary":[0.24116423726081848,0.6318681240081787,0.3076923191547394,0.6524725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18918919563293457,"y":0.6318681240081787},{"x":0.23284822702407837,"y":0.6318681240081787},{"x":0.23284822702407837,"y":0.6524725556373596},{"x":0.18918919563293457,"y":0.6524725556373596}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"راست","boundary":[0.18918919563293457,0.6318681240081787,0.23284822702407837,0.6524725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1829521805047989,"y":0.6318681240081787},{"x":0.18918919563293457,"y":0.6318681240081787},{"x":0.18918919563293457,"y":0.6524725556373596},{"x":0.1829521805047989,"y":0.6524725556373596}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.1829521805047989,0.6318681240081787,0.18918919563293457,0.6524725556373596]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.5700549483299255},{"x":0.866943895816803,"y":0.5741758346557617},{"x":0.866943895816803,"y":0.6538461446762085},{"x":0.11850311607122421,"y":0.651098906993866}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.11350311607122421,0.5630549483299255,0.871943895816803,0.6608461446762085],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.6593406796455383},{"x":0.8024948239326477,"y":0.6593406796455383},{"x":0.8024948239326477,"y":0.6785714030265808},{"x":0.7713097929954529,"y":0.6785714030265808}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گنج","boundary":[0.7713097929954529,0.6593406796455383,0.8024948239326477,0.6785714030265808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.6593406796455383},{"x":0.7609147429466248,"y":0.6593406796455383},{"x":0.7609147429466248,"y":0.6785714030265808},{"x":0.752598762512207,"y":0.6785714030265808}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.752598762512207,0.6593406796455383,0.7609147429466248,0.6785714030265808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.6593406796455383},{"x":0.7422037124633789,"y":0.6593406796455383},{"x":0.7422037124633789,"y":0.6785714030265808},{"x":0.7297297120094299,"y":0.6785714030265808}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.7297297120094299,0.6593406796455383,0.7422037124633789,0.6785714030265808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.6593406796455383},{"x":0.7214137315750122,"y":0.6593406796455383},{"x":0.7214137315750122,"y":0.6785714030265808},{"x":0.6985446810722351,"y":0.6785714030265808}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سر","boundary":[0.6985446810722351,0.6593406796455383,0.7214137315750122,0.6785714030265808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.6593406796455383},{"x":0.6902287006378174,"y":0.6593406796455383},{"x":0.6902287006378174,"y":0.6785714030265808},{"x":0.6673596501350403,"y":0.6785714030265808}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اگر","boundary":[0.6673596501350403,0.6593406796455383,0.6902287006378174,0.6785714030265808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6278586387634277,"y":0.6593406796455383},{"x":0.6590436697006226,"y":0.6593406796455383},{"x":0.6590436697006226,"y":0.6785714030265808},{"x":0.6278586387634277,"y":0.6785714030265808}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رسم","boundary":[0.6278586387634277,0.6593406796455383,0.6590436697006226,0.6785714030265808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.6593406796455383},{"x":0.6174635887145996,"y":0.6593406796455383},{"x":0.6174635887145996,"y":0.6785714030265808},{"x":0.5945945978164673,"y":0.6785714030265808}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.5945945978164673,0.6593406796455383,0.6174635887145996,0.6785714030265808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322245359420776,"y":0.6593406796455383},{"x":0.5862785577774048,"y":0.6593406796455383},{"x":0.5862785577774048,"y":0.6785714030265808},{"x":0.5322245359420776,"y":0.6785714030265808}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اژدرها","boundary":[0.5322245359420776,0.6593406796455383,0.5862785577774048,0.6785714030265808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4490644633769989,"y":0.6607142686843872},{"x":0.4802494943141937,"y":0.6607142686843872},{"x":0.4802494943141937,"y":0.6785714030265808},{"x":0.4490644633769989,"y":0.6785714030265808}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"گنج","boundary":[0.4490644633769989,0.6607142686843872,0.4802494943141937,0.6785714030265808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39293140172958374,"y":0.6607142686843872},{"x":0.4407484531402588,"y":0.6607142686843872},{"x":0.4407484531402588,"y":0.6785714030265808},{"x":0.39293140172958374,"y":0.6785714030265808}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"حسنی","boundary":[0.39293140172958374,0.6607142686843872,0.4407484531402588,0.6785714030265808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3596673607826233,"y":0.6607142686843872},{"x":0.38461539149284363,"y":0.6607142686843872},{"x":0.38461539149284363,"y":0.6785714030265808},{"x":0.3596673607826233,"y":0.6785714030265808}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وترا","boundary":[0.3596673607826233,0.6607142686843872,0.38461539149284363,0.6785714030265808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35550934076309204,"y":0.6607142686843872},{"x":0.3617463707923889,"y":0.6607142686843872},{"x":0.3617463707923889,"y":0.6785714030265808},{"x":0.35550934076309204,"y":0.6785714030265808}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.35550934076309204,0.6607142686843872,0.3617463707923889,0.6785714030265808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31808730959892273,"y":0.6607142686843872},{"x":0.3471933603286743,"y":0.6607142686843872},{"x":0.3471933603286743,"y":0.6785714030265808},{"x":0.31808730959892273,"y":0.6785714030265808}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زلف","boundary":[0.31808730959892273,0.6607142686843872,0.3471933603286743,0.6785714030265808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29106029868125916,"y":0.6607142686843872},{"x":0.31185030937194824,"y":0.6607142686843872},{"x":0.31185030937194824,"y":0.6785714030265808},{"x":0.29106029868125916,"y":0.6785714030265808}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"چو","boundary":[0.29106029868125916,0.6607142686843872,0.31185030937194824,0.6785714030265808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2432432472705841,"y":0.6607142686843872},{"x":0.28274428844451904,"y":0.6607142686843872},{"x":0.28274428844451904,"y":0.6785714030265808},{"x":0.2432432472705841,"y":0.6785714030265808}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ثعبان","boundary":[0.2432432472705841,0.6607142686843872,0.28274428844451904,0.6785714030265808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21621622145175934,"y":0.6607142686843872},{"x":0.23700623214244843,"y":0.6607142686843872},{"x":0.23700623214244843,"y":0.6785714030265808},{"x":0.21621622145175934,"y":0.6785714030265808}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.21621622145175934,0.6607142686843872,0.23700623214244843,0.6785714030265808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18087318539619446,"y":0.6607142686843872},{"x":0.20997920632362366,"y":0.6607142686843872},{"x":0.20997920632362366,"y":0.6785714030265808},{"x":0.18087318539619446,"y":0.6785714030265808}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سر","boundary":[0.18087318539619446,0.6607142686843872,0.20997920632362366,0.6785714030265808]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18087318539619446,"y":0.6593406796455383},{"x":0.8024948239326477,"y":0.6593406796455383},{"x":0.8024948239326477,"y":0.6785714030265808},{"x":0.18087318539619446,"y":0.6785714030265808}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.17587318539619445,0.6523406796455383,0.8074948239326477,0.6855714030265808],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8461538553237915,"y":0.7445054650306702},{"x":0.8607068657875061,"y":0.7445054650306702},{"x":0.8607068657875061,"y":0.7582417726516724},{"x":0.8461538553237915,"y":0.7582417726516724}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱-","boundary":[0.8461538553237915,0.7445054650306702,0.8607068657875061,0.7582417726516724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.7445054650306702},{"x":0.8399168252944946,"y":0.7445054650306702},{"x":0.8399168252944946,"y":0.7582417726516724},{"x":0.8087317943572998,"y":0.7582417726516724}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رجوع","boundary":[0.8087317943572998,0.7445054650306702,0.8399168252944946,0.7582417726516724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.7431318759918213},{"x":0.8024948239326477,"y":0.7431318759918213},{"x":0.8024948239326477,"y":0.7568681240081787},{"x":0.777546763420105,"y":0.7568681240081787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.777546763420105,0.7431318759918213,0.8024948239326477,0.7568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.7431318759918213},{"x":0.7692307829856873,"y":0.7431318759918213},{"x":0.7692307829856873,"y":0.7568681240081787},{"x":0.7609147429466248,"y":0.7568681240081787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7609147429466248,0.7431318759918213,0.7692307829856873,0.7568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.7431318759918213},{"x":0.752598762512207,"y":0.7431318759918213},{"x":0.752598762512207,"y":0.7568681240081787},{"x":0.7255717515945435,"y":0.7568681240081787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بحث","boundary":[0.7255717515945435,0.7431318759918213,0.752598762512207,0.7568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819126605987549,"y":0.7431318759918213},{"x":0.717255711555481,"y":0.7431318759918213},{"x":0.717255711555481,"y":0.7568681240081787},{"x":0.6819126605987549,"y":0.7568681240081787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مربوط","boundary":[0.6819126605987549,0.7431318759918213,0.717255711555481,0.7568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.7431318759918213},{"x":0.6735966801643372,"y":0.7431318759918213},{"x":0.6735966801643372,"y":0.7568681240081787},{"x":0.6652806401252747,"y":0.7568681240081787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6652806401252747,0.7431318759918213,0.6735966801643372,0.7568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.7431318759918213},{"x":0.6569646596908569,"y":0.7431318759918213},{"x":0.6569646596908569,"y":0.7568681240081787},{"x":0.6382536292076111,"y":0.7568681240081787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6382536292076111,0.7431318759918213,0.6569646596908569,0.7568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6112266182899475,"y":0.7431318759918213},{"x":0.632016658782959,"y":0.7431318759918213},{"x":0.632016658782959,"y":0.7568681240081787},{"x":0.6112266182899475,"y":0.7568681240081787}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.6112266182899475,0.7431318759918213,0.632016658782959,0.7568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.7431318759918213},{"x":0.6070685982704163,"y":0.7431318759918213},{"x":0.6070685982704163,"y":0.7568681240081787},{"x":0.5945945978164673,"y":0.7568681240081787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5945945978164673,0.7431318759918213,0.6070685982704163,0.7568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779625773429871,"y":0.7431318759918213},{"x":0.590436577796936,"y":0.7431318759918213},{"x":0.590436577796936,"y":0.7568681240081787},{"x":0.5779625773429871,"y":0.7568681240081787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5779625773429871,0.7431318759918213,0.590436577796936,0.7568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.7431318759918213},{"x":0.5717255473136902,"y":0.7431318759918213},{"x":0.5717255473136902,"y":0.7568681240081787},{"x":0.5239084959030151,"y":0.7568681240081787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صفحات","boundary":[0.5239084959030151,0.7431318759918213,0.5717255473136902,0.7568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010395050048828,"y":0.7431318759918213},{"x":0.517671525478363,"y":0.7431318759918213},{"x":0.517671525478363,"y":0.7568681240081787},{"x":0.5010395050048828,"y":0.7568681240081787}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بعد","boundary":[0.5010395050048828,0.7431318759918213,0.517671525478363,0.7568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4948025047779083,"y":0.7431318759918213},{"x":0.49688148498535156,"y":0.7431318759918213},{"x":0.49688148498535156,"y":0.7568681240081787},{"x":0.4948025047779083,"y":0.7568681240081787}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4948025047779083,0.7431318759918213,0.49688148498535156,0.7568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8461538553237915,"y":0.7637362480163574},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7637362480163574},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7774725556373596},{"x":0.8461538553237915,"y":0.7774725556373596}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۲-","boundary":[0.8461538553237915,0.7637362480163574,0.8627858757972717,0.7774725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.7637362480163574},{"x":0.8399168252944946,"y":0.7637362480163574},{"x":0.8399168252944946,"y":0.7774725556373596},{"x":0.8087317943572998,"y":0.7774725556373596}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رجوع","boundary":[0.8087317943572998,0.7637362480163574,0.8399168252944946,0.7774725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.7637362480163574},{"x":0.8024948239326477,"y":0.7637362480163574},{"x":0.8024948239326477,"y":0.7774725556373596},{"x":0.777546763420105,"y":0.7774725556373596}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.777546763420105,0.7637362480163574,0.8024948239326477,0.7774725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.7637362480163574},{"x":0.7692307829856873,"y":0.7637362480163574},{"x":0.7692307829856873,"y":0.7774725556373596},{"x":0.7609147429466248,"y":0.7774725556373596}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7609147429466248,0.7637362480163574,0.7692307829856873,0.7774725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.7623626589775085},{"x":0.752598762512207,"y":0.7623626589775085},{"x":0.752598762512207,"y":0.776098906993866},{"x":0.7255717515945435,"y":0.776098906993866}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بحث","boundary":[0.7255717515945435,0.7623626589775085,0.752598762512207,0.776098906993866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819126605987549,"y":0.7623626589775085},{"x":0.717255711555481,"y":0.7623626589775085},{"x":0.717255711555481,"y":0.776098906993866},{"x":0.6819126605987549,"y":0.776098906993866}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مربوط","boundary":[0.6819126605987549,0.7623626589775085,0.717255711555481,0.776098906993866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.7623626589775085},{"x":0.6735966801643372,"y":0.7623626589775085},{"x":0.6735966801643372,"y":0.776098906993866},{"x":0.6652806401252747,"y":0.776098906993866}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6652806401252747,0.7623626589775085,0.6735966801643372,0.776098906993866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.7623626589775085},{"x":0.6569646596908569,"y":0.7623626589775085},{"x":0.6569646596908569,"y":0.776098906993866},{"x":0.6382536292076111,"y":0.776098906993866}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6382536292076111,0.7623626589775085,0.6569646596908569,0.776098906993866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6112266182899475,"y":0.7623626589775085},{"x":0.632016658782959,"y":0.7623626589775085},{"x":0.632016658782959,"y":0.776098906993866},{"x":0.6112266182899475,"y":0.776098906993866}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.6112266182899475,0.7623626589775085,0.632016658782959,0.776098906993866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966736078262329,"y":0.7623626589775085},{"x":0.6070685982704163,"y":0.7623626589775085},{"x":0.6070685982704163,"y":0.776098906993866},{"x":0.5966736078262329,"y":0.776098906993866}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5966736078262329,0.7623626589775085,0.6070685982704163,0.776098906993866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779625773429871,"y":0.7623626589775085},{"x":0.590436577796936,"y":0.7623626589775085},{"x":0.590436577796936,"y":0.776098906993866},{"x":0.5779625773429871,"y":0.776098906993866}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5779625773429871,0.7623626589775085,0.590436577796936,0.776098906993866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.7623626589775085},{"x":0.5717255473136902,"y":0.7623626589775085},{"x":0.5717255473136902,"y":0.776098906993866},{"x":0.5239084959030151,"y":0.776098906993866}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صفحات","boundary":[0.5239084959030151,0.7623626589775085,0.5717255473136902,0.776098906993866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.7623626589775085},{"x":0.517671525478363,"y":0.7623626589775085},{"x":0.517671525478363,"y":0.776098906993866},{"x":0.4989604949951172,"y":0.776098906993866}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"بعد","boundary":[0.4989604949951172,0.7623626589775085,0.517671525478363,0.776098906993866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4948025047779083,"y":0.7623626589775085},{"x":0.49688148498535156,"y":0.7623626589775085},{"x":0.49688148498535156,"y":0.776098906993866},{"x":0.4948025047779083,"y":0.776098906993866}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4948025047779083,0.7623626589775085,0.49688148498535156,0.776098906993866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8461538553237915,"y":0.7829670310020447},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7829670310020447},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7980769276618958},{"x":0.8461538553237915,"y":0.7980769276618958}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"٣-","boundary":[0.8461538553237915,0.7829670310020447,0.8627858757972717,0.7980769276618958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.7829670310020447},{"x":0.8399168252944946,"y":0.7829670310020447},{"x":0.8399168252944946,"y":0.7980769276618958},{"x":0.8191268444061279,"y":0.7980769276618958}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رک","boundary":[0.8191268444061279,0.7829670310020447,0.8399168252944946,0.7980769276618958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.7829670310020447},{"x":0.8191268444061279,"y":0.7829670310020447},{"x":0.8191268444061279,"y":0.7980769276618958},{"x":0.8149688243865967,"y":0.7980769276618958}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8149688243865967,0.7829670310020447,0.8191268444061279,0.7980769276618958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.7829670310020447},{"x":0.8087317943572998,"y":0.7829670310020447},{"x":0.8087317943572998,"y":0.7980769276618958},{"x":0.7858628034591675,"y":0.7980769276618958}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لغت","boundary":[0.7858628034591675,0.7829670310020447,0.8087317943572998,0.7980769276618958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.7829670310020447},{"x":0.7796257734298706,"y":0.7829670310020447},{"x":0.7796257734298706,"y":0.7980769276618958},{"x":0.7588357329368591,"y":0.7980769276618958}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فرس","boundary":[0.7588357329368591,0.7829670310020447,0.7796257734298706,0.7980769276618958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.7829670310020447},{"x":0.7505197525024414,"y":0.7829670310020447},{"x":0.7505197525024414,"y":0.7980769276618958},{"x":0.7463617324829102,"y":0.7980769276618958}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7463617324829102,0.7829670310020447,0.7505197525024414,0.7980769276618958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.7829670310020447},{"x":0.7380457520484924,"y":0.7829670310020447},{"x":0.7380457520484924,"y":0.7980769276618958},{"x":0.7068607211112976,"y":0.7980769276618958}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برهان","boundary":[0.7068607211112976,0.7829670310020447,0.7380457520484924,0.7980769276618958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.7829670310020447},{"x":0.704781711101532,"y":0.7829670310020447},{"x":0.704781711101532,"y":0.7980769276618958},{"x":0.7006236910820007,"y":0.7980769276618958}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7006236910820007,0.7829670310020447,0.704781711101532,0.7980769276618958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6361746191978455,"y":0.7829670310020447},{"x":0.692307710647583,"y":0.7829670310020447},{"x":0.692307710647583,"y":0.7980769276618958},{"x":0.6361746191978455,"y":0.7980769276618958}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهانگیری","boundary":[0.6361746191978455,0.7829670310020447,0.692307710647583,0.7980769276618958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6278586387634277,"y":0.7829670310020447},{"x":0.632016658782959,"y":0.7829670310020447},{"x":0.632016658782959,"y":0.7980769276618958},{"x":0.6278586387634277,"y":0.7980769276618958}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6278586387634277,0.7829670310020447,0.632016658782959,0.7980769276618958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779625773429871,"y":0.7829670310020447},{"x":0.6216216087341309,"y":0.7829670310020447},{"x":0.6216216087341309,"y":0.7980769276618958},{"x":0.5779625773429871,"y":0.7980769276618958}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آنندراج","boundary":[0.5779625773429871,0.7829670310020447,0.6216216087341309,0.7980769276618958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5696465969085693,"y":0.7829670310020447},{"x":0.5758835673332214,"y":0.7829670310020447},{"x":0.5758835673332214,"y":0.7980769276618958},{"x":0.5696465969085693,"y":0.7980769276618958}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5696465969085693,0.7829670310020447,0.5758835673332214,0.7980769276618958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.7829670310020447},{"x":0.5634095668792725,"y":0.7829670310020447},{"x":0.5634095668792725,"y":0.7980769276618958},{"x":0.5239084959030151,"y":0.7980769276618958}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دهخدا","boundary":[0.5239084959030151,0.7829670310020447,0.5634095668792725,0.7980769276618958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.7829670310020447},{"x":0.517671525478363,"y":0.7829670310020447},{"x":0.517671525478363,"y":0.7980769276618958},{"x":0.5135135054588318,"y":0.7980769276618958}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5135135054588318,0.7829670310020447,0.517671525478363,0.7980769276618958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4760914742946625,"y":0.7829670310020447},{"x":0.5051975250244141,"y":0.7829670310020447},{"x":0.5051975250244141,"y":0.7980769276618958},{"x":0.4760914742946625,"y":0.7980769276618958}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معین","boundary":[0.4760914742946625,0.7829670310020447,0.5051975250244141,0.7980769276618958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4553014636039734,"y":0.7829670310020447},{"x":0.46777546405792236,"y":0.7829670310020447},{"x":0.46777546405792236,"y":0.7980769276618958},{"x":0.4553014636039734,"y":0.7980769276618958}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4553014636039734,0.7829670310020447,0.46777546405792236,0.7980769276618958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261954128742218,"y":0.7829670310020447},{"x":0.4490644633769989,"y":0.7829670310020447},{"x":0.4490644633769989,"y":0.7980769276618958},{"x":0.4261954128742218,"y":0.7980769276618958}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ذیل","boundary":[0.4261954128742218,0.7829670310020447,0.4490644633769989,0.7980769276618958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3970893919467926,"y":0.7829670310020447},{"x":0.4199584126472473,"y":0.7829670310020447},{"x":0.4199584126472473,"y":0.7980769276618958},{"x":0.3970893919467926,"y":0.7980769276618958}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.3970893919467926,0.7829670310020447,0.4199584126472473,0.7980769276618958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3596673607826233,"y":0.7829670310020447},{"x":0.3908523917198181,"y":0.7829670310020447},{"x":0.3908523917198181,"y":0.7980769276618958},{"x":0.3596673607826233,"y":0.7980769276618958}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اژدها","boundary":[0.3596673607826233,0.7829670310020447,0.3908523917198181,0.7980769276618958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35758835077285767,"y":0.7829670310020447},{"x":0.3596673607826233,"y":0.7829670310020447},{"x":0.3596673607826233,"y":0.7980769276618958},{"x":0.35758835077285767,"y":0.7980769276618958}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.35758835077285767,0.7829670310020447,0.3596673607826233,0.7980769276618958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32640331983566284,"y":0.7829670310020447},{"x":0.34927234053611755,"y":0.7829670310020447},{"x":0.34927234053611755,"y":0.7980769276618958},{"x":0.32640331983566284,"y":0.7980769276618958}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اژدر","boundary":[0.32640331983566284,0.7829670310020447,0.34927234053611755,0.7980769276618958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.322245329618454,"y":0.7829670310020447},{"x":0.3243243098258972,"y":0.7829670310020447},{"x":0.3243243098258972,"y":0.7980769276618958},{"x":0.322245329618454,"y":0.7980769276618958}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.322245329618454,0.7829670310020447,0.3243243098258972,0.7980769276618958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2785862684249878,"y":0.7829670310020447},{"x":0.3160083293914795,"y":0.7829670310020447},{"x":0.3160083293914795,"y":0.7980769276618958},{"x":0.2785862684249878,"y":0.7980769276618958}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اژدرها","boundary":[0.2785862684249878,0.7829670310020447,0.3160083293914795,0.7980769276618958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2661122679710388,"y":0.7829670310020447},{"x":0.2723492681980133,"y":0.7829670310020447},{"x":0.2723492681980133,"y":0.7980769276618958},{"x":0.2661122679710388,"y":0.7980769276618958}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2661122679710388,0.7829670310020447,0.2723492681980133,0.7980769276618958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22245322167873383,"y":0.7829670310020447},{"x":0.25987526774406433,"y":0.7829670310020447},{"x":0.25987526774406433,"y":0.7980769276618958},{"x":0.22245322167873383,"y":0.7980769276618958}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اژدهاک","boundary":[0.22245322167873383,0.7829670310020447,0.25987526774406433,0.7980769276618958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20997920632362366,"y":0.7829670310020447},{"x":0.2141372114419937,"y":0.7829670310020447},{"x":0.2141372114419937,"y":0.7980769276618958},{"x":0.20997920632362366,"y":0.7980769276618958}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.20997920632362366,0.7829670310020447,0.2141372114419937,0.7980769276618958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8461538553237915,"y":0.8063187003135681},{"x":0.8627858757972717,"y":0.8063187003135681},{"x":0.8627858757972717,"y":0.8200549483299255},{"x":0.8461538553237915,"y":0.8200549483299255}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴-","boundary":[0.8461538553237915,0.8063187003135681,0.8627858757972717,0.8200549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.8063187003135681},{"x":0.8399168252944946,"y":0.8063187003135681},{"x":0.8399168252944946,"y":0.8200549483299255},{"x":0.8045738339424133,"y":0.8200549483299255}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.8045738339424133,0.8063187003135681,0.8399168252944946,0.8200549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.8063187003135681},{"x":0.7983368039131165,"y":0.8063187003135681},{"x":0.7983368039131165,"y":0.8200549483299255},{"x":0.7588357329368591,"y":0.8200549483299255}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.7588357329368591,0.8063187003135681,0.7983368039131165,0.8200549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.8063187003135681},{"x":0.7505197525024414,"y":0.8063187003135681},{"x":0.7505197525024414,"y":0.8200549483299255},{"x":0.7234927415847778,"y":0.8200549483299255}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خلف","boundary":[0.7234927415847778,0.8063187003135681,0.7505197525024414,0.8200549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.8063187003135681},{"x":0.7151767015457153,"y":0.8063187003135681},{"x":0.7151767015457153,"y":0.8200549483299255},{"x":0.6756756901741028,"y":0.8200549483299255}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تبریزی","boundary":[0.6756756901741028,0.8063187003135681,0.7151767015457153,0.8200549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.8063187003135681},{"x":0.6715176701545715,"y":0.8063187003135681},{"x":0.6715176701545715,"y":0.8200549483299255},{"x":0.6694386601448059,"y":0.8200549483299255}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6694386601448059,0.8063187003135681,0.6715176701545715,0.8200549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6278586387634277,"y":0.8063187003135681},{"x":0.6611226797103882,"y":0.8063187003135681},{"x":0.6611226797103882,"y":0.8200549483299255},{"x":0.6278586387634277,"y":0.8200549483299255}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برهان","boundary":[0.6278586387634277,0.8063187003135681,0.6611226797103882,0.8200549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925155878067017,"y":0.8063187003135681},{"x":0.6216216087341309,"y":0.8063187003135681},{"x":0.6216216087341309,"y":0.8200549483299255},{"x":0.5925155878067017,"y":0.8200549483299255}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"قاطع","boundary":[0.5925155878067017,0.8063187003135681,0.6216216087341309,0.8200549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5883575677871704,"y":0.8063187003135681},{"x":0.5925155878067017,"y":0.8063187003135681},{"x":0.5925155878067017,"y":0.8200549483299255},{"x":0.5883575677871704,"y":0.8200549483299255}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5883575677871704,0.8063187003135681,0.5925155878067017,0.8200549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717255473136902,"y":0.8063187003135681},{"x":0.5800415873527527,"y":0.8063187003135681},{"x":0.5800415873527527,"y":0.8200549483299255},{"x":0.5717255473136902,"y":0.8200549483299255}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5717255473136902,0.8063187003135681,0.5800415873527527,0.8200549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5259875059127808,"y":0.8063187003135681},{"x":0.5634095668792725,"y":0.8063187003135681},{"x":0.5634095668792725,"y":0.8200549483299255},{"x":0.5259875059127808,"y":0.8200549483299255}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اهتمام","boundary":[0.5259875059127808,0.8063187003135681,0.5634095668792725,0.8200549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856547474861145,"y":0.8063187003135681},{"x":0.517671525478363,"y":0.8063187003135681},{"x":0.517671525478363,"y":0.8200549483299255},{"x":0.48856547474861145,"y":0.8200549483299255}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معین","boundary":[0.48856547474861145,0.8063187003135681,0.517671525478363,0.8200549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844074845314026,"y":0.8063187003135681},{"x":0.4864864945411682,"y":0.8063187003135681},{"x":0.4864864945411682,"y":0.8200549483299255},{"x":0.4844074845314026,"y":0.8200549483299255}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4844074845314026,0.8063187003135681,0.4864864945411682,0.8200549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4469854533672333,"y":0.8063187003135681},{"x":0.4760914742946625,"y":0.8063187003135681},{"x":0.4760914742946625,"y":0.8200549483299255},{"x":0.4469854533672333,"y":0.8200549483299255}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.4469854533672333,0.8063187003135681,0.4760914742946625,0.8200549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4407484531402588,"y":0.8063187003135681},{"x":0.44490644335746765,"y":0.8063187003135681},{"x":0.44490644335746765,"y":0.8200549483299255},{"x":0.4407484531402588,"y":0.8200549483299255}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4407484531402588,0.8063187003135681,0.44490644335746765,0.8200549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3970893919467926,"y":0.8063187003135681},{"x":0.4282744228839874,"y":0.8063187003135681},{"x":0.4282744228839874,"y":0.8200549483299255},{"x":0.3970893919467926,"y":0.8200549483299255}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۳۳۰","boundary":[0.3970893919467926,0.8063187003135681,0.4282744228839874,0.8200549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39293140172958374,"y":0.8063187003135681},{"x":0.39293140172958374,"y":0.8063187003135681},{"x":0.39293140172958374,"y":0.8200549483299255},{"x":0.39293140172958374,"y":0.8200549483299255}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.39293140172958374,0.8063187003135681,0.39293140172958374,0.8200549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8461538553237915,"y":0.8255494236946106},{"x":0.8627858757972717,"y":0.8255494236946106},{"x":0.8627858757972717,"y":0.8365384340286255},{"x":0.8461538553237915,"y":0.8365384340286255}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۵-","boundary":[0.8461538553237915,0.8255494236946106,0.8627858757972717,0.8365384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.8255494236946106},{"x":0.8399168252944946,"y":0.8255494236946106},{"x":0.8399168252944946,"y":0.8365384340286255},{"x":0.8004158139228821,"y":0.8365384340286255}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"همانجا","boundary":[0.8004158139228821,0.8255494236946106,0.8399168252944946,0.8365384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.8255494236946106},{"x":0.8024948239326477,"y":0.8255494236946106},{"x":0.8024948239326477,"y":0.8365384340286255},{"x":0.7983368039131165,"y":0.8365384340286255}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7983368039131165,0.8255494236946106,0.8024948239326477,0.8365384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8482328653335571,"y":0.8461538553237915},{"x":0.8627858757972717,"y":0.8461538553237915},{"x":0.8627858757972717,"y":0.8598901033401489},{"x":0.8482328653335571,"y":0.8598901033401489}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۶-","boundary":[0.8482328653335571,0.8461538553237915,0.8627858757972717,0.8598901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.8461538553237915},{"x":0.8419958353042603,"y":0.8461538553237915},{"x":0.8419958353042603,"y":0.8598901033401489},{"x":0.8066527843475342,"y":0.8598901033401489}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.8066527843475342,0.8461538553237915,0.8419958353042603,0.8598901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.8461538553237915},{"x":0.8004158139228821,"y":0.8461538553237915},{"x":0.8004158139228821,"y":0.8598901033401489},{"x":0.7609147429466248,"y":0.8598901033401489}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پادشاه","boundary":[0.7609147429466248,0.8461538553237915,0.8004158139228821,0.8598901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.8461538553237915},{"x":0.7629937529563904,"y":0.8461538553237915},{"x":0.7629937529563904,"y":0.8598901033401489},{"x":0.7588357329368591,"y":0.8598901033401489}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7588357329368591,0.8461538553237915,0.7629937529563904,0.8598901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.8461538553237915},{"x":0.7505197525024414,"y":0.8461538553237915},{"x":0.7505197525024414,"y":0.8598901033401489},{"x":0.7110186815261841,"y":0.8598901033401489}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنندراج","boundary":[0.7110186815261841,0.8461538553237915,0.7505197525024414,0.8598901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.8461538553237915},{"x":0.7089397311210632,"y":0.8461538553237915},{"x":0.7089397311210632,"y":0.8598901033401489},{"x":0.704781711101532,"y":0.8598901033401489}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.704781711101532,0.8461538553237915,0.7089397311210632,0.8598901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6860706806182861,"y":0.8461538553237915},{"x":0.6964656710624695,"y":0.8461538553237915},{"x":0.6964656710624695,"y":0.8598901033401489},{"x":0.6860706806182861,"y":0.8598901033401489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6860706806182861,0.8461538553237915,0.6964656710624695,0.8598901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6424116492271423,"y":0.8461538553237915},{"x":0.6798336505889893,"y":0.8461538553237915},{"x":0.6798336505889893,"y":0.8598901033401489},{"x":0.6424116492271423,"y":0.8598901033401489}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اهتمام","boundary":[0.6424116492271423,0.8461538553237915,0.6798336505889893,0.8598901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6112266182899475,"y":0.8461538553237915},{"x":0.6340956091880798,"y":0.8461538553237915},{"x":0.6340956091880798,"y":0.8598901033401489},{"x":0.6112266182899475,"y":0.8598901033401489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دبیر","boundary":[0.6112266182899475,0.8461538553237915,0.6340956091880798,0.8598901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717255473136902,"y":0.8461538553237915},{"x":0.602910578250885,"y":0.8461538553237915},{"x":0.602910578250885,"y":0.8598901033401489},{"x":0.5717255473136902,"y":0.8598901033401489}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیاقی","boundary":[0.5717255473136902,0.8461538553237915,0.602910578250885,0.8598901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5613305568695068,"y":0.8461538553237915},{"x":0.5654885768890381,"y":0.8461538553237915},{"x":0.5654885768890381,"y":0.8598901033401489},{"x":0.5613305568695068,"y":0.8598901033401489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5613305568695068,0.8461538553237915,0.5654885768890381,0.8598901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.8461538553237915},{"x":0.55509352684021,"y":0.8461538553237915},{"x":0.55509352684021,"y":0.8598901033401489},{"x":0.5239084959030151,"y":0.8598901033401489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.5239084959030151,0.8461538553237915,0.55509352684021,0.8598901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517671525478363,"y":0.8461538553237915},{"x":0.5218295454978943,"y":0.8461538553237915},{"x":0.5218295454978943,"y":0.8598901033401489},{"x":0.517671525478363,"y":0.8598901033401489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.517671525478363,0.8461538553237915,0.5218295454978943,0.8598901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4760914742946625,"y":0.8461538553237915},{"x":0.5114344954490662,"y":0.8461538553237915},{"x":0.5114344954490662,"y":0.8598901033401489},{"x":0.4760914742946625,"y":0.8598901033401489}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۳۳۵","boundary":[0.4760914742946625,0.8461538553237915,0.5114344954490662,0.8598901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.8461538553237915},{"x":0.4719334840774536,"y":0.8461538553237915},{"x":0.4719334840774536,"y":0.8598901033401489},{"x":0.469854474067688,"y":0.8598901033401489}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.469854474067688,0.8461538553237915,0.4719334840774536,0.8598901033401489]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20997920632362366,"y":0.7431318759918213},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7445054650306702},{"x":0.8627858757972717,"y":0.8612637519836426},{"x":0.20997920632362366,"y":0.8585164546966553}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.20497920632362365,0.7361318759918213,0.8677858757972717,0.8682637519836426],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7879418134689331,"y":0.8653846383094788},{"x":0.8149688243865967,"y":0.8653846383094788},{"x":0.8149688243865967,"y":0.8804945349693298},{"x":0.7879418134689331,"y":0.8804945349693298}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جمال","boundary":[0.7879418134689331,0.8653846383094788,0.8149688243865967,0.8804945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.8653846383094788},{"x":0.7733888030052185,"y":0.8653846383094788},{"x":0.7733888030052185,"y":0.8804945349693298},{"x":0.7422037124633789,"y":0.8804945349693298}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"الدین","boundary":[0.7422037124633789,0.8653846383094788,0.7733888030052185,0.8804945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.8653846383094788},{"x":0.7338877320289612,"y":0.8653846383094788},{"x":0.7338877320289612,"y":0.8804945349693298},{"x":0.6943867206573486,"y":0.8804945349693298}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.6943867206573486,0.8653846383094788,0.7338877320289612,0.8804945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.8653846383094788},{"x":0.6881496906280518,"y":0.8653846383094788},{"x":0.6881496906280518,"y":0.8804945349693298},{"x":0.6735966801643372,"y":0.8804945349693298}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بن","boundary":[0.6735966801643372,0.8653846383094788,0.6881496906280518,0.8804945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6112266182899475,"y":0.8653846383094788},{"x":0.6673596501350403,"y":0.8653846383094788},{"x":0.6673596501350403,"y":0.8804945349693298},{"x":0.6112266182899475,"y":0.8804945349693298}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فخرالدین","boundary":[0.6112266182899475,0.8653846383094788,0.6673596501350403,0.8804945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5696465969085693,"y":0.8653846383094788},{"x":0.602910578250885,"y":0.8653846383094788},{"x":0.602910578250885,"y":0.8804945349693298},{"x":0.5696465969085693,"y":0.8804945349693298}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"حسن","boundary":[0.5696465969085693,0.8653846383094788,0.602910578250885,0.8804945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.8653846383094788},{"x":0.5634095668792725,"y":0.8653846383094788},{"x":0.5634095668792725,"y":0.8804945349693298},{"x":0.5405405163764954,"y":0.8804945349693298}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"انجو","boundary":[0.5405405163764954,0.8653846383094788,0.5634095668792725,0.8804945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4927234947681427,"y":0.8653846383094788},{"x":0.5322245359420776,"y":0.8653846383094788},{"x":0.5322245359420776,"y":0.8804945349693298},{"x":0.4927234947681427,"y":0.8804945349693298}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیرازی","boundary":[0.4927234947681427,0.8653846383094788,0.5322245359420776,0.8804945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48232847452163696,"y":0.8653846383094788},{"x":0.4864864945411682,"y":0.8653846383094788},{"x":0.4864864945411682,"y":0.8804945349693298},{"x":0.48232847452163696,"y":0.8804945349693298}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.48232847452163696,0.8653846383094788,0.4864864945411682,0.8804945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4324324429035187,"y":0.8653846383094788},{"x":0.4760914742946625,"y":0.8653846383094788},{"x":0.4760914742946625,"y":0.8804945349693298},{"x":0.4324324429035187,"y":0.8804945349693298}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرهنگ","boundary":[0.4324324429035187,0.8653846383094788,0.4760914742946625,0.8804945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37006238102912903,"y":0.8653846383094788},{"x":0.4261954128742218,"y":0.8653846383094788},{"x":0.4261954128742218,"y":0.8804945349693298},{"x":0.37006238102912903,"y":0.8804945349693298}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جهانگیری","boundary":[0.37006238102912903,0.8653846383094788,0.4261954128742218,0.8804945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3596673607826233,"y":0.8653846383094788},{"x":0.3659043610095978,"y":0.8653846383094788},{"x":0.3659043610095978,"y":0.8804945349693298},{"x":0.3596673607826233,"y":0.8804945349693298}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3596673607826233,0.8653846383094788,0.3659043610095978,0.8804945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3076923191547394,"y":0.8653846383094788},{"x":0.3534303605556488,"y":0.8653846383094788},{"x":0.3534303605556488,"y":0.8804945349693298},{"x":0.3076923191547394,"y":0.8804945349693298}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ویراسته","boundary":[0.3076923191547394,0.8653846383094788,0.3534303605556488,0.8804945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26819127798080444,"y":0.8653846383094788},{"x":0.3014552891254425,"y":0.8653846383094788},{"x":0.3014552891254425,"y":0.8804945349693298},{"x":0.26819127798080444,"y":0.8804945349693298}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رحیم","boundary":[0.26819127798080444,0.8653846383094788,0.3014552891254425,0.8804945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2286902219057083,"y":0.8653846383094788},{"x":0.26195424795150757,"y":0.8653846383094788},{"x":0.26195424795150757,"y":0.8804945349693298},{"x":0.2286902219057083,"y":0.8804945349693298}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عفیفی","boundary":[0.2286902219057083,0.8653846383094788,0.26195424795150757,0.8804945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21829521656036377,"y":0.8653846383094788},{"x":0.22245322167873383,"y":0.8653846383094788},{"x":0.22245322167873383,"y":0.8804945349693298},{"x":0.21829521656036377,"y":0.8804945349693298}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.21829521656036377,0.8653846383094788,0.22245322167873383,0.8804945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17879417538642883,"y":0.8653846383094788},{"x":0.21205821633338928,"y":0.8653846383094788},{"x":0.21205821633338928,"y":0.8804945349693298},{"x":0.17879417538642883,"y":0.8804945349693298}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشهد","boundary":[0.17879417538642883,0.8653846383094788,0.21205821633338928,0.8804945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17255717515945435,"y":0.8653846383094788},{"x":0.1767151802778244,"y":0.8653846383094788},{"x":0.1767151802778244,"y":0.8804945349693298},{"x":0.17255717515945435,"y":0.8804945349693298}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.17255717515945435,0.8653846383094788,0.1767151802778244,0.8804945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13097712397575378,"y":0.8653846383094788},{"x":0.1621621549129486,"y":0.8653846383094788},{"x":0.1621621549129486,"y":0.8804945349693298},{"x":0.13097712397575378,"y":0.8804945349693298}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۳۵۱","boundary":[0.13097712397575378,0.8653846383094788,0.1621621549129486,0.8804945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1247401237487793,"y":0.8653846383094788},{"x":0.12681913375854492,"y":0.8653846383094788},{"x":0.12681913375854492,"y":0.8804945349693298},{"x":0.1247401237487793,"y":0.8804945349693298}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.1247401237487793,0.8653846383094788,0.12681913375854492,0.8804945349693298]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1247401237487793,"y":0.8653846383094788},{"x":0.8149688243865967,"y":0.8653846383094788},{"x":0.8149688243865967,"y":0.8804945349693298},{"x":0.1247401237487793,"y":0.8804945349693298}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.11974012374877929,0.8583846383094788,0.8199688243865967,0.8874945349693298],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8461538553237915,"y":0.8667582273483276},{"x":0.8627858757972717,"y":0.8667582273483276},{"x":0.8627858757972717,"y":0.875},{"x":0.8461538553237915,"y":0.875}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"-۷","boundary":[0.8461538553237915,0.8667582273483276,0.8627858757972717,0.875]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8461538553237915,"y":0.8667582273483276},{"x":0.8627858757972717,"y":0.8667582273483276},{"x":0.8627858757972717,"y":0.875},{"x":0.8461538553237915,"y":0.875}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.8411538553237915,0.8597582273483276,0.8677858757972717,0.882],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.8708791136741638},{"x":0.8399168252944946,"y":0.8708791136741638},{"x":0.8399168252944946,"y":0.8777472376823425},{"x":0.8212057948112488,"y":0.8791208863258362}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"میر","boundary":[0.8191268444061279,0.8708791136741638,0.8399168252944946,0.8777472376823425]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.8708791136741638},{"x":0.8399168252944946,"y":0.8708791136741638},{"x":0.8399168252944946,"y":0.8777472376823425},{"x":0.8212057948112488,"y":0.8791208863258362}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.8141268444061279,0.8638791136741638,0.8449168252944946,0.8847472376823425],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":9,"image":{"webpSec":"/storage/books/b39cdad6dda4f4b3/pages/IBRMIobRTtRXvooJ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/b39cdad6dda4f4b3/pages/tWiMEFEnGWMUSPhC.jpg","blurred":"/storage/books/b39cdad6dda4f4b3/pages/aGgOFZFGCYivmNyq.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.0002316509636424931,0.00010170873442848959,0.9981958713600888,0.9987809141003169]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8544698357582092,"y":0.08104395866394043},{"x":0.8607068657875061,"y":0.08104395866394043},{"x":0.8607068657875061,"y":0.09615384787321091},{"x":0.8544698357582092,"y":0.09615384787321091}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.8544698357582092,0.08104395866394043,0.8607068657875061,0.09615384787321091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.08104395866394043},{"x":0.8357588648796082,"y":0.08104395866394043},{"x":0.8357588648796082,"y":0.09615384787321091},{"x":0.8045738339424133,"y":0.09615384787321091}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اژدها","boundary":[0.8045738339424133,0.08104395866394043,0.8357588648796082,0.09615384787321091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.08104395866394043},{"x":0.7962577939033508,"y":0.08104395866394043},{"x":0.7962577939033508,"y":0.09615384787321091},{"x":0.7817047834396362,"y":0.09615384787321091}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7817047834396362,0.08104395866394043,0.7962577939033508,0.09615384787321091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.08104395866394043},{"x":0.7754677534103394,"y":0.08104395866394043},{"x":0.7754677534103394,"y":0.09615384787321091},{"x":0.7297297120094299,"y":0.09615384787321091}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اساطیر","boundary":[0.7297297120094299,0.08104395866394043,0.7754677534103394,0.09615384787321091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.08104395866394043},{"x":0.7214137315750122,"y":0.08104395866394043},{"x":0.7214137315750122,"y":0.09615384787321091},{"x":0.692307710647583,"y":0.09615384787321091}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.692307710647583,0.08104395866394043,0.7214137315750122,0.09615384787321091]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.08104395866394043},{"x":0.8607068657875061,"y":0.08104395866394043},{"x":0.8607068657875061,"y":0.09615384787321091},{"x":0.692307710647583,"y":0.09615384787321091}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.687307710647583,0.07404395866394042,0.8657068657875061,0.10315384787321091],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8357588648796082,"y":0.11950549483299255},{"x":0.8627858757972717,"y":0.11950549483299255},{"x":0.8627858757972717,"y":0.14010989665985107},{"x":0.8357588648796082,"y":0.14010989665985107}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.8357588648796082,0.11950549483299255,0.8627858757972717,0.14010989665985107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8316008448600769,"y":0.11950549483299255},{"x":0.8336798548698425,"y":0.11950549483299255},{"x":0.8336798548698425,"y":0.14010989665985107},{"x":0.8316008448600769,"y":0.14010989665985107}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8316008448600769,0.11950549483299255,0.8336798548698425,0.14010989665985107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.11950549483299255},{"x":0.8232848048210144,"y":0.11950549483299255},{"x":0.8232848048210144,"y":0.14010989665985107},{"x":0.777546763420105,"y":0.14010989665985107}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شجاع","boundary":[0.777546763420105,0.11950549483299255,0.8232848048210144,0.14010989665985107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.11950549483299255},{"x":0.7692307829856873,"y":0.11950549483299255},{"x":0.7692307829856873,"y":0.14010989665985107},{"x":0.7629937529563904,"y":0.14010989665985107}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7629937529563904,0.11950549483299255,0.7692307829856873,0.14010989665985107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.11950549483299255},{"x":0.7546777725219727,"y":0.11950549483299255},{"x":0.7546777725219727,"y":0.14010989665985107},{"x":0.7151767015457153,"y":0.14010989665985107}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دلاور","boundary":[0.7151767015457153,0.11950549483299255,0.7546777725219727,0.14010989665985107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632016658782959,"y":0.11950549483299255},{"x":0.7068607211112976,"y":0.11950549483299255},{"x":0.7068607211112976,"y":0.14010989665985107},{"x":0.632016658782959,"y":0.14010989665985107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خشمگین","boundary":[0.632016658782959,0.11950549483299255,0.7068607211112976,0.14010989665985107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.11950549483299255},{"x":0.6216216087341309,"y":0.11950549483299255},{"x":0.6216216087341309,"y":0.14010989665985107},{"x":0.6008316278457642,"y":0.14010989665985107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.6008316278457642,0.11950549483299255,0.6216216087341309,0.14010989665985107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.11950549483299255},{"x":0.5987526178359985,"y":0.11950549483299255},{"x":0.5987526178359985,"y":0.14010989665985107},{"x":0.5945945978164673,"y":0.14010989665985107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5945945978164673,0.11950549483299255,0.5987526178359985,0.14010989665985107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.11950549483299255},{"x":0.5862785577774048,"y":0.11950549483299255},{"x":0.5862785577774048,"y":0.14010989665985107},{"x":0.5446985363960266,"y":0.14010989665985107}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.5446985363960266,0.11950549483299255,0.5862785577774048,0.14010989665985107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.11950549483299255},{"x":0.5363825559616089,"y":0.11950549483299255},{"x":0.5363825559616089,"y":0.14010989665985107},{"x":0.5114344954490662,"y":0.14010989665985107}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5114344954490662,0.11950549483299255,0.5363825559616089,0.14010989665985107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4864864945411682,"y":0.11950549483299255},{"x":0.5031185150146484,"y":0.11950549483299255},{"x":0.5031185150146484,"y":0.14010989665985107},{"x":0.4864864945411682,"y":0.14010989665985107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.4864864945411682,0.11950549483299255,0.5031185150146484,0.14010989665985107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.11950549483299255},{"x":0.4781704843044281,"y":0.11950549483299255},{"x":0.4781704843044281,"y":0.14010989665985107},{"x":0.43659043312072754,"y":0.14010989665985107}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معنی","boundary":[0.43659043312072754,0.11950549483299255,0.4781704843044281,0.14010989665985107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4178794324398041,"y":0.11950549483299255},{"x":0.4282744228839874,"y":0.11950549483299255},{"x":0.4282744228839874,"y":0.14010989665985107},{"x":0.4178794324398041,"y":0.14010989665985107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.4178794324398041,0.11950549483299255,0.4282744228839874,0.14010989665985107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395010381937027,"y":0.11950549483299255},{"x":0.40956342220306396,"y":0.11950549483299255},{"x":0.40956342220306396,"y":0.14010989665985107},{"x":0.395010381937027,"y":0.14010989665985107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.395010381937027,0.11950549483299255,0.40956342220306396,0.14010989665985107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3388773500919342,"y":0.11950549483299255},{"x":0.38669440150260925,"y":0.11950549483299255},{"x":0.38669440150260925,"y":0.14010989665985107},{"x":0.3388773500919342,"y":0.14010989665985107}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترتیب","boundary":[0.3388773500919342,0.11950549483299255,0.38669440150260925,0.14010989665985107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29937630891799927,"y":0.11950549483299255},{"x":0.3305613398551941,"y":0.11950549483299255},{"x":0.3305613398551941,"y":0.14010989665985107},{"x":0.29937630891799927,"y":0.14010989665985107}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نظم","boundary":[0.29937630891799927,0.11950549483299255,0.3305613398551941,0.14010989665985107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2515592575073242,"y":0.11950549483299255},{"x":0.29106029868125916,"y":0.11950549483299255},{"x":0.29106029868125916,"y":0.14010989665985107},{"x":0.2515592575073242,"y":0.14010989665985107}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آورده","boundary":[0.2515592575073242,0.11950549483299255,0.29106029868125916,0.14010989665985107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24740125238895416,"y":0.11950549483299255},{"x":0.2494802474975586,"y":0.11950549483299255},{"x":0.2494802474975586,"y":0.14010989665985107},{"x":0.24740125238895416,"y":0.14010989665985107}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.24740125238895416,0.11950549483299255,0.2494802474975586,0.14010989665985107]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24740125238895416,"y":0.11950549483299255},{"x":0.8627858757972717,"y":0.11950549483299255},{"x":0.8627858757972717,"y":0.14010989665985107},{"x":0.24740125238895416,"y":0.14010989665985107}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.24240125238895416,0.11250549483299255,0.8677858757972717,0.14710989665985108],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.14697802066802979},{"x":0.7941787838935852,"y":0.14697802066802979},{"x":0.7941787838935852,"y":0.16483516991138458},{"x":0.7629937529563904,"y":0.16483516991138458}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"شه","boundary":[0.7629937529563904,0.14697802066802979,0.7941787838935852,0.16483516991138458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.14697802066802979},{"x":0.752598762512207,"y":0.14697802066802979},{"x":0.752598762512207,"y":0.16483516991138458},{"x":0.7234927415847778,"y":0.16483516991138458}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"چو","boundary":[0.7234927415847778,0.14697802066802979,0.752598762512207,0.16483516991138458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.14697802066802979},{"x":0.7151767015457153,"y":0.14697802066802979},{"x":0.7151767015457153,"y":0.16483516991138458},{"x":0.692307710647583,"y":0.16483516991138458}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.692307710647583,0.14697802066802979,0.7151767015457153,0.16483516991138458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6257796287536621,"y":0.14697802066802979},{"x":0.6839916706085205,"y":0.14697802066802979},{"x":0.6839916706085205,"y":0.16483516991138458},{"x":0.6257796287536621,"y":0.16483516991138458}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رهگذر","boundary":[0.6257796287536621,0.14697802066802979,0.6839916706085205,0.16483516991138458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5883575677871704,"y":0.14697802066802979},{"x":0.6153846383094788,"y":0.14697802066802979},{"x":0.6153846383094788,"y":0.16483516991138458},{"x":0.5883575677871704,"y":0.16483516991138458}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بلا","boundary":[0.5883575677871704,0.14697802066802979,0.6153846383094788,0.16483516991138458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717255473136902,"y":0.14697802066802979},{"x":0.5800415873527527,"y":0.14697802066802979},{"x":0.5800415873527527,"y":0.16483516991138458},{"x":0.5717255473136902,"y":0.16483516991138458}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5717255473136902,0.14697802066802979,0.5800415873527527,0.16483516991138458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5259875059127808,"y":0.14697802066802979},{"x":0.5613305568695068,"y":0.14697802066802979},{"x":0.5613305568695068,"y":0.16483516991138458},{"x":0.5259875059127808,"y":0.16483516991138458}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دید","boundary":[0.5259875059127808,0.14697802066802979,0.5613305568695068,0.16483516991138458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4178794324398041,"y":0.14835165441036224},{"x":0.469854474067688,"y":0.14835165441036224},{"x":0.469854474067688,"y":0.16620878875255585},{"x":0.4178794324398041,"y":0.16620878875255585}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اژدها","boundary":[0.4178794324398041,0.14835165441036224,0.469854474067688,0.16620878875255585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3679833710193634,"y":0.14835165441036224},{"x":0.40748441219329834,"y":0.14835165441036224},{"x":0.40748441219329834,"y":0.16620878875255585},{"x":0.3679833710193634,"y":0.16620878875255585}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.3679833710193634,0.14835165441036224,0.40748441219329834,0.16620878875255585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32016631960868835,"y":0.14835165441036224},{"x":0.3596673607826233,"y":0.14835165441036224},{"x":0.3596673607826233,"y":0.16620878875255585},{"x":0.32016631960868835,"y":0.16620878875255585}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چو","boundary":[0.32016631960868835,0.14835165441036224,0.3596673607826233,0.16620878875255585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2577962577342987,"y":0.14835165441036224},{"x":0.31185030937194824,"y":0.14835165441036224},{"x":0.31185030937194824,"y":0.16620878875255585},{"x":0.2577962577342987,"y":0.16620878875255585}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اژدها","boundary":[0.2577962577342987,0.14835165441036224,0.31185030937194824,0.16620878875255585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23908524215221405,"y":0.14835165441036224},{"x":0.2494802474975586,"y":0.14835165441036224},{"x":0.2494802474975586,"y":0.16620878875255585},{"x":0.23908524215221405,"y":0.16620878875255585}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.23908524215221405,0.14835165441036224,0.2494802474975586,0.16620878875255585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18711018562316895,"y":0.14835165441036224},{"x":0.23076923191547394,"y":0.14835165441036224},{"x":0.23076923191547394,"y":0.16620878875255585},{"x":0.18711018562316895,"y":0.16620878875255585}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دید","boundary":[0.18711018562316895,0.14835165441036224,0.23076923191547394,0.16620878875255585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8316008448600769,"y":0.17445054650306702},{"x":0.8627858757972717,"y":0.17445054650306702},{"x":0.8627858757972717,"y":0.1964285671710968},{"x":0.8316008448600769,"y":0.1964285671710968}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.8316008448600769,0.17445054650306702,0.8627858757972717,0.1964285671710968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274428248405457,"y":0.17445054650306702},{"x":0.8295218348503113,"y":0.17445054650306702},{"x":0.8295218348503113,"y":0.1964285671710968},{"x":0.8274428248405457,"y":0.1964285671710968}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8274428248405457,0.17445054650306702,0.8295218348503113,0.1964285671710968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.17445054650306702},{"x":0.8170478343963623,"y":0.17445054650306702},{"x":0.8170478343963623,"y":0.1964285671710968},{"x":0.7733888030052185,"y":0.1964285671710968}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حکیم","boundary":[0.7733888030052185,0.17445054650306702,0.8170478343963623,0.1964285671710968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.17307692766189575},{"x":0.7629937529563904,"y":0.17445054650306702},{"x":0.7629937529563904,"y":0.1964285671710968},{"x":0.6985446810722351,"y":0.1964285671710968}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فردوسی","boundary":[0.6985446810722351,0.17307692766189575,0.7629937529563904,0.1964285671710968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.17307692766189575},{"x":0.6881496906280518,"y":0.17307692766189575},{"x":0.6881496906280518,"y":0.19505494832992554},{"x":0.6715176701545715,"y":0.19505494832992554}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6715176701545715,0.17307692766189575,0.6881496906280518,0.19505494832992554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987526178359985,"y":0.17307692766189575},{"x":0.6632016897201538,"y":0.17307692766189575},{"x":0.6632016897201538,"y":0.19505494832992554},{"x":0.5987526178359985,"y":0.19505494832992554}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شاهنامه","boundary":[0.5987526178359985,0.17307692766189575,0.6632016897201538,0.19505494832992554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779625773429871,"y":0.17307692766189575},{"x":0.590436577796936,"y":0.17307692766189575},{"x":0.590436577796936,"y":0.19505494832992554},{"x":0.5779625773429871,"y":0.19505494832992554}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5779625773429871,0.17307692766189575,0.590436577796936,0.19505494832992554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5259875059127808,"y":0.17307692766189575},{"x":0.5675675868988037,"y":0.17307692766189575},{"x":0.5675675868988037,"y":0.19505494832992554},{"x":0.5259875059127808,"y":0.19505494832992554}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معنی","boundary":[0.5259875059127808,0.17307692766189575,0.5675675868988037,0.19505494832992554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44490644335746765,"y":0.1717032939195633},{"x":0.5155925154685974,"y":0.17307692766189575},{"x":0.5155925154685974,"y":0.19505494832992554},{"x":0.44490644335746765,"y":0.19505494832992554}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پادشاهان","boundary":[0.44490644335746765,0.1717032939195633,0.5155925154685974,0.19505494832992554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40124741196632385,"y":0.1717032939195633},{"x":0.43659043312072754,"y":0.1717032939195633},{"x":0.43659043312072754,"y":0.19505494832992554},{"x":0.40124741196632385,"y":0.19505494832992554}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ظالم","boundary":[0.40124741196632385,0.1717032939195633,0.43659043312072754,0.19505494832992554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3451143503189087,"y":0.1717032939195633},{"x":0.3908523917198181,"y":0.1717032939195633},{"x":0.3908523917198181,"y":0.19505494832992554},{"x":0.3451143503189087,"y":0.19505494832992554}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"عموما","boundary":[0.3451143503189087,0.1717032939195633,0.3908523917198181,0.19505494832992554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3305613398551941,"y":0.1717032939195633},{"x":0.3367983400821686,"y":0.1717032939195633},{"x":0.3367983400821686,"y":0.19368131458759308},{"x":0.3305613398551941,"y":0.19368131458759308}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3305613398551941,0.1717032939195633,0.3367983400821686,0.19368131458759308]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3076923191547394,"y":0.1717032939195633},{"x":0.32016631960868835,"y":0.1717032939195633},{"x":0.32016631960868835,"y":0.19368131458759308},{"x":0.3076923191547394,"y":0.19368131458759308}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3076923191547394,0.1717032939195633,0.32016631960868835,0.19368131458759308]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2577962577342987,"y":0.1717032939195633},{"x":0.29937630891799927,"y":0.1717032939195633},{"x":0.29937630891799927,"y":0.19368131458759308},{"x":0.2577962577342987,"y":0.19368131458759308}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معنی","boundary":[0.2577962577342987,0.1717032939195633,0.29937630891799927,0.19368131458759308]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20166319608688354,"y":0.17032967507839203},{"x":0.24740125238895416,"y":0.1717032939195633},{"x":0.24740125238895416,"y":0.19368131458759308},{"x":0.20166319608688354,"y":0.19368131458759308}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ضحاک","boundary":[0.20166319608688354,0.17032967507839203,0.24740125238895416,0.19368131458759308]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18711018562316895,"y":0.17032967507839203},{"x":0.191268190741539,"y":0.17032967507839203},{"x":0.191268190741539,"y":0.19368131458759308},{"x":0.18711018562316895,"y":0.19368131458759308}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.18711018562316895,0.17032967507839203,0.191268190741539,0.19368131458759308]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.17032967507839203},{"x":0.17879417538642883,"y":0.1717032939195633},{"x":0.17879417538642883,"y":0.19368131458759308},{"x":0.11850311607122421,"y":0.19368131458759308}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"خصوصا","boundary":[0.11850311607122421,0.17032967507839203,0.17879417538642883,0.19368131458759308]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8316008448600769,"y":0.20192307233810425},{"x":0.8627858757972717,"y":0.2032967060804367},{"x":0.8627858757972717,"y":0.2211538404226303},{"x":0.8316008448600769,"y":0.2211538404226303}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آورد","boundary":[0.8316008448600769,0.20192307233810425,0.8627858757972717,0.2211538404226303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.82536381483078,"y":0.20192307233810425},{"x":0.8295218348503113,"y":0.20192307233810425},{"x":0.8295218348503113,"y":0.21978022158145905},{"x":0.82536381483078,"y":0.21978022158145905}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.82536381483078,0.20192307233810425,0.8295218348503113,0.21978022158145905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.20054945349693298},{"x":0.8170478343963623,"y":0.20192307233810425},{"x":0.8170478343963623,"y":0.21978022158145905},{"x":0.777546763420105,"y":0.21978022158145905}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چنان","boundary":[0.777546763420105,0.20054945349693298,0.8170478343963623,0.21978022158145905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7484407424926758,"y":0.20054945349693298},{"x":0.7692307829856873,"y":0.20192307233810425},{"x":0.7671517729759216,"y":0.21978022158145905},{"x":0.7484407424926758,"y":0.21978022158145905}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7484407424926758,0.20054945349693298,0.7671517729759216,0.21978022158145905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.20054945349693298},{"x":0.7401247620582581,"y":0.20054945349693298},{"x":0.7401247620582581,"y":0.21978022158145905},{"x":0.704781711101532,"y":0.2184065878391266}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گفته","boundary":[0.704781711101532,0.20054945349693298,0.7401247620582581,0.21978022158145905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.20054945349693298},{"x":0.7027027010917664,"y":0.20054945349693298},{"x":0.7027027010917664,"y":0.2184065878391266},{"x":0.6985446810722351,"y":0.2184065878