مدیریت منابع انسانی مدیریت منابع انسانی

توضیحات

با تجه به اینکه امروزه منابع انسانی را سرمایه انسانی و اجتماعی قلمداد می کنند. بنابراین آموزش به انسان ها امری ضروری است که آنها را توانمند می سازد و آماده مسیولیت پذیری در اجتماع و ایفای نقش هایشان می نماید.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919

{"toc":null,"pages_count":170,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"b42c5ceb63ee1b7a","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/b42c5ceb63ee1b7a/pages/NqRwsMOGvZwwUrZo-sec.webp","jpeg":"/storage/books/b42c5ceb63ee1b7a/pages/nTqIuUEduiEgUIcu.jpg","blurred":"/storage/books/b42c5ceb63ee1b7a/pages/TdKBSUoqxVsvmXOz.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00041812021391732354,0.00023006246010651214,0.9987374478949218,0.9992751479494317]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.20308788120746613},{"x":0.7411764860153198,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7394958138465881,"y":0.2577197253704071},{"x":0.5529412031173706,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.5529412031173706,0.20308788120746613,0.7394958138465881,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.20308788120746613},{"x":0.5310924649238586,"y":0.20308788120746613},{"x":0.5310924649238586,"y":0.255344420671463},{"x":0.42184874415397644,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.42352941632270813,0.20308788120746613,0.5310924649238586,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.20071259140968323},{"x":0.4000000059604645,"y":0.20308788120746613},{"x":0.4000000059604645,"y":0.25415676832199097},{"x":0.26218488812446594,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.26386556029319763,0.20071259140968323,0.4000000059604645,0.25415676832199097]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7411764860153198,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7394958138465881,"y":0.2577197253704071},{"x":0.26218488812446594,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.2588655602931976,0.19371259140968322,0.7444958138465881,0.2647197253704071],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5308788418769836},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"عبدالرضا","boundary":[0.5109243988990784,0.5154394507408142,0.5798319578170776,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5308788418769836},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"مجدالدین","boundary":[0.41848739981651306,0.5154394507408142,0.5025210380554199,0.5308788418769836]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5308788418769836},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.41348739981651306,0.5084394507408142,0.5848319578170776,0.5378788418769836],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عضو","boundary":[0.7126050591468811,0.5498812198638916,0.7462185025215149,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هیئت","boundary":[0.6705882549285889,0.5498812198638916,0.7058823704719543,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.6268907785415649,0.5498812198638916,0.6621848940849304,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.5731092691421509,0.5498812198638916,0.6184874176979065,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.5159664154052734,0.5498812198638916,0.5630252361297607,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5688835978507996},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عالی","boundary":[0.4756302535533905,0.5498812198638916,0.5058823823928833,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.5498812198638916},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5498812198638916},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5688835978507996},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.4319327771663666,0.5498812198638916,0.46890756487846375,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.5498812198638916},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5498812198638916},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5688835978507996},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاربردی","boundary":[0.3680672347545624,0.5498812198638916,0.4252100884914398,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.5498812198638916},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5498812198638916},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5688835978507996},{"x":0.32773110270500183,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهاد","boundary":[0.32773110270500183,0.5498812198638916,0.35966387391090393,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.5498812198638916},{"x":0.3193277418613434,"y":0.5498812198638916},{"x":0.3193277418613434,"y":0.5688835978507996},{"x":0.2537815272808075,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.2537815272808075,0.5498812198638916,0.3193277418613434,0.5688835978507996]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5688835978507996},{"x":0.2537815272808075,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.2487815272808075,0.5428812198638916,0.7512185025215149,0.5758835978507996],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مسعود","boundary":[0.5226891040802002,0.5866983532905579,0.5697479248046875,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6021377444267273},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهرجردی","boundary":[0.4302521049976349,0.5855106711387634,0.5142857432365417,0.6021377444267273]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6033254265785217},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4252521049976349,0.5785106711387634,0.5747479248046875,0.6103254265785217],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/b42c5ceb63ee1b7a/pages/TCRkEytvDyaFulfv-sec.webp","jpeg":"/storage/books/b42c5ceb63ee1b7a/pages/pDkRYFfdmZWFaIxq.jpg","blurred":"/storage/books/b42c5ceb63ee1b7a/pages/vrpIFAJqDppNfNlV.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003531530294097772,0.0003076404536987993,0.9986753053945654,0.9989958672008152]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.264845609664917},{"x":0.5663865804672241,"y":0.264845609664917},{"x":0.5663865804672241,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5428571701049805,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بسم","boundary":[0.5428571701049805,0.264845609664917,0.5663865804672241,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.264845609664917},{"x":0.5394958257675171,"y":0.264845609664917},{"x":0.5394958257675171,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5260504484176636,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.5260504484176636,0.264845609664917,0.5394958257675171,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.264845609664917},{"x":0.5226891040802002,"y":0.264845609664917},{"x":0.5226891040802002,"y":0.28147268295288086},{"x":0.4722689092159271,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الرحمن","boundary":[0.4722689092159271,0.264845609664917,0.5226891040802002,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.26603326201438904},{"x":0.47058823704719543,"y":0.264845609664917},{"x":0.47058823704719543,"y":0.28147268295288086},{"x":0.4319327771663666,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"الرحيم","boundary":[0.4319327771663666,0.26603326201438904,0.47058823704719543,0.28147268295288086]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5663865804672241,"y":0.264845609664917},{"x":0.5663865804672241,"y":0.28147268295288086},{"x":0.4319327771663666,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4269327771663666,0.25903326201438903,0.5713865804672241,0.28847268295288087],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7848739624023438,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7815126180648804,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7529411911964417,0.30878859758377075,0.7815126180648804,0.3254156708717346]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7848739624023438,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7815126180648804,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7479411911964416,0.30178859758377075,0.7865126180648804,0.3324156708717346],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3099762499332428},{"x":0.2537815272808075,"y":0.31116390228271484},{"x":0.2537815272808075,"y":0.32185274362564087},{"x":0.21512605249881744,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"صفحه","boundary":[0.21512605249881744,0.3099762499332428,0.2537815272808075,0.32185274362564087]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3099762499332428},{"x":0.2537815272808075,"y":0.31116390228271484},{"x":0.2537815272808075,"y":0.32185274362564087},{"x":0.21512605249881744,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3029762499332428,0.2587815272808075,0.3288527436256409],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7831932902336121,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7831932902336121,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7310924530029297,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7310924530029297,0.33847981691360474,0.7831932902336121,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7226890921592712,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7226890921592712,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6974790096282959,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.6974790096282959,0.33847981691360474,0.7226890921592712,0.35391923785209656]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7831932902336121,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6974790096282959,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6924790096282959,0.33147981691360473,0.7881932902336121,0.3597315855026245],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.34085512161254883},{"x":0.24201680719852448,"y":0.34085512161254883},{"x":0.24201680719852448,"y":0.35391923785209656},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یازده","boundary":[0.21512605249881744,0.34085512161254883,0.24201680719852448,0.35391923785209656]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.34085512161254883},{"x":0.24201680719852448,"y":0.34085512161254883},{"x":0.24201680719852448,"y":0.35391923785209656},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.21012605249881744,0.3338551216125488,0.24701680719852448,0.36091923785209656],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7815126180648804,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7815126180648804,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7731092572212219,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"١.","boundary":[0.7731092572212219,0.3669833838939667,0.7815126180648804,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7647058963775635,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7344537973403931,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.7344537973403931,0.3669833838939667,0.7647058963775635,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7277311086654663,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6789916157722473,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.6789916157722473,0.3669833838939667,0.7277311086654663,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6722689270973206,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6722689270973206,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6453781723976135,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.6453781723976135,0.3681710362434387,0.6722689270973206,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6369748115539551,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5983193516731262,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.5983193516731262,0.3681710362434387,0.6369748115539551,0.38361045718193054]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7815126180648804,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7815126180648804,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5983193516731262,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5933193516731262,0.35998338389396667,0.7865126180648804,0.39061045718193055],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.3693586587905884},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3693586587905884},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3776721954345703},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱","boundary":[0.22689075767993927,0.3693586587905884,0.23025210201740265,0.3776721954345703]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.3693586587905884},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3693586587905884},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3776721954345703},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.3623586587905884,0.23525210201740265,0.3846721954345703],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7445378303527832,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7445378303527832,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7092437148094177,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7092437148094177,0.39073634147644043,0.7445378303527832,0.39904987812042236]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7445378303527832,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7445378303527832,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7092437148094177,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7042437148094177,0.3837363414764404,0.7495378303527832,0.40604987812042237],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.39073634147644043},{"x":0.23025210201740265,"y":0.39073634147644043},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3978622257709503},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.2199999988079071,"str":"1","boundary":[0.22689075767993927,0.39073634147644043,0.23025210201740265,0.3978622257709503]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.39073634147644043},{"x":0.23025210201740265,"y":0.39073634147644043},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3978622257709503},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.2199999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.3837363414764404,0.23525210201740265,0.4048622257709503],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.4121140241622925},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4121140241622925},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4204275608062744},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲","boundary":[0.22857142984867096,0.4121140241622925,0.23193277418613434,0.4204275608062744]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.4121140241622925},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4121140241622925},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4204275608062744},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.22357142984867096,0.4051140241622925,0.23693277418613434,0.4274275608062744],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.4299287497997284},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4299287497997284},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4418052136898041},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۲","boundary":[0.22689075767993927,0.4299287497997284,0.23193277418613434,0.4418052136898041]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.4299287497997284},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4299287497997284},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4418052136898041},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.4229287497997284,0.23693277418613434,0.4488052136898041],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.4548693597316742},{"x":0.23193277418613434,"y":0.45368170738220215},{"x":0.23193277418613434,"y":0.46080759167671204},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۴","boundary":[0.22521008551120758,0.4548693597316742,0.23193277418613434,0.46080759167671204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.4548693597316742},{"x":0.23193277418613434,"y":0.45368170738220215},{"x":0.23193277418613434,"y":0.46080759167671204},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.4478693597316742,0.23693277418613434,0.46780759167671204],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.47624704241752625},{"x":0.23193277418613434,"y":0.47624704241752625},{"x":0.23193277418613434,"y":0.48337292671203613},{"x":0.22689075767993927,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۴","boundary":[0.22521008551120758,0.47624704241752625,0.23193277418613434,0.48337292671203613]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.47624704241752625},{"x":0.23193277418613434,"y":0.47624704241752625},{"x":0.23193277418613434,"y":0.48337292671203613},{"x":0.22689075767993927,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.46924704241752624,0.23693277418613434,0.49037292671203614],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.519002377986908},{"x":0.23193277418613434,"y":0.519002377986908},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5261282920837402},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۶","boundary":[0.22521008551120758,0.519002377986908,0.23193277418613434,0.5261282920837402]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.519002377986908},{"x":0.23193277418613434,"y":0.519002377986908},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5261282920837402},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.512002377986908,0.23693277418613434,0.5331282920837402],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7428571581840515,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7428571581840515,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7058823704719543,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ماهیت","boundary":[0.7058823704719543,0.41092637181282043,0.7428571581840515,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6991596817970276,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.6521008610725403,0.41092637181282043,0.6991596817970276,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6453781723976135,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.6184874176979065,0.41092637181282043,0.6453781723976135,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6117647290229797,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4275534451007843},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.5747899413108826,0.41092637181282043,0.6117647290229797,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7445378303527832,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7058823704719543,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اهداف","boundary":[0.7058823704719543,0.4299287497997284,0.7445378303527832,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6991596817970276,"y":0.44655582308769226},{"x":0.6924369931221008,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6924369931221008,0.4299287497997284,0.6991596817970276,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6857143044471741,"y":0.44655582308769226},{"x":0.6436975002288818,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وظایف","boundary":[0.6436975002288818,0.4299287497997284,0.6857143044471741,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6369748115539551,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.5899159908294678,0.43111640214920044,0.6369748115539551,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.43111640214920044},{"x":0.5815126299858093,"y":0.43111640214920044},{"x":0.583193302154541,"y":0.4477434754371643},{"x":0.556302547454834,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.556302547454834,0.43111640214920044,0.583193302154541,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.4323040246963501},{"x":0.5478991866111755,"y":0.43111640214920044},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5126050710678101,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.5126050710678101,0.4323040246963501,0.5495798587799072,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.4524940550327301},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4524940550327301},{"x":0.7428571581840515,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6941176652908325,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تاریخچه","boundary":[0.6941176652908325,0.4524940550327301,0.7428571581840515,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6857143044471741,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6436975002288818,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیدایش","boundary":[0.6436975002288818,0.4524940550327301,0.6857143044471741,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6369748115539551,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5899159908294678,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.5899159908294678,0.4524940550327301,0.6369748115539551,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.4524940550327301},{"x":0.583193302154541,"y":0.4524940550327301},{"x":0.583193302154541,"y":0.46912112832069397},{"x":0.556302547454834,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.556302547454834,0.4524940550327301,0.583193302154541,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.4524940550327301},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4524940550327301},{"x":0.5495798587799072,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5126050710678101,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.5126050710678101,0.4524940550327301,0.5495798587799072,0.46912112832069397]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7445378303527832,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5126050710678101,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.50760507106781,0.40392637181282043,0.7495378303527832,0.476121128320694],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7243697643280029,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6840336322784424,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انقلاب","boundary":[0.6840336322784424,0.47624704241752625,0.7243697643280029,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6773109436035156,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6773109436035156,"y":0.489311158657074},{"x":0.6386554837226868,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.6369748115539551,0.4774346649646759,0.6773109436035156,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6840336322784424,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نهضت","boundary":[0.6857143044471741,0.4952494204044342,0.7226890921592712,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6773109436035156,"y":0.510688841342926},{"x":0.63193279504776,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کارگری","boundary":[0.63193279504776,0.4952494204044342,0.6773109436035156,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نهضت","boundary":[0.6857143044471741,0.5178147554397583,0.7260504364967346,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.6369748115539551,0.5178147554397583,0.6789916157722473,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5983193516731262,0.5178147554397583,0.6218487620353699,0.5320665240287781]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5916386795043945,0.46924704241752624,0.7310504364967346,0.5390665240287781],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روان","boundary":[0.6974790096282959,0.5380047559738159,0.7243697643280029,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.6554622054100037,0.5391923785209656,0.6957983374595642,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5546318292617798},{"x":0.610084056854248,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.6084033846855164,0.5391923785209656,0.6487395167350769,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.559382438659668},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فعالیت","boundary":[0.7109243869781494,0.559382438659668,0.7478991746902466,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.559382438659668},{"x":0.702521026134491,"y":0.559382438659668},{"x":0.702521026134491,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6840336322784424,0.559382438659668,0.702521026134491,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.559382438659668},{"x":0.6705882549285889,"y":0.559382438659668},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.6252101063728333,0.559382438659668,0.6705882549285889,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.559382438659668},{"x":0.6168067455291748,"y":0.559382438659668},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.5899159908294678,0.559382438659668,0.6168067455291748,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.5605700612068176},{"x":0.583193302154541,"y":0.559382438659668},{"x":0.583193302154541,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.5462185144424438,0.5605700612068176,0.583193302154541,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.6974790096282959,0.5819477438926697,0.7445378303527832,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهبردی","boundary":[0.6420168280601501,0.5819477438926697,0.6907563209533691,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.6084033846855164,0.5819477438926697,0.6336134672164917,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5973871946334839},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.5647059082984924,0.5819477438926697,0.6000000238418579,0.5973871946334839]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.5391923785209656},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5985748171806335},{"x":0.5478991866111755,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5412185144424438,0.5321923785209656,0.7528991746902466,0.6055748171806336],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رویکردهای","boundary":[0.6554622054100037,0.6021377444267273,0.7226890921592712,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.6016806960105896,0.6021377444267273,0.6470588445663452,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6187648177146912},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهبردی","boundary":[0.5445378422737122,0.6033254265785217,0.5932773351669312,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6187648177146912},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.5109243988990784,0.6033254265785217,0.5378151535987854,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6187648177146912},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.46722689270973206,0.6033254265785217,0.5042017102241516,0.6187648177146912]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6187648177146912},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.46222689270973205,0.5951377444267273,0.7276890921592712,0.6257648177146912],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.7092437148094177,0.6247031092643738,0.7445378303527832,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.6247031092643738},{"x":0.702521026134491,"y":0.6247031092643738},{"x":0.702521026134491,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مؤثر","boundary":[0.6773109436035156,0.6247031092643738,0.702521026134491,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6605042219161987,0.6247031092643738,0.6705882549285889,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.6247031092643738},{"x":0.653781533241272,"y":0.6247031092643738},{"x":0.653781533241272,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.6084033846855164,0.6247031092643738,0.653781533241272,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.5731092691421509,0.6247031092643738,0.6000000238418579,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.5310924649238586,0.6247031092643738,0.5663865804672241,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7731092572212219,0.6520190238952637,0.7831932902336121,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تجزیه","boundary":[0.7310924530029297,0.6520190238952637,0.7663865685462952,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7159664034843445,0.6520190238952637,0.7226890921592712,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.6789916157722473,0.6520190238952637,0.7092437148094177,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6689075827598572,0.6520190238952637,0.6739495992660522,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.6184874176979065,0.6520190238952637,0.6605042219161987,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.6520190238952637},{"x":0.610084056854248,"y":0.6520190238952637},{"x":0.610084056854248,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6033613681793213,0.6520190238952637,0.610084056854248,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طبقه","boundary":[0.5714285969734192,0.6520190238952637,0.5949580073356628,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.5428571701049805,0.6520190238952637,0.5697479248046875,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6674584150314331},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشاغل","boundary":[0.4907563030719757,0.6520190238952637,0.5310924649238586,0.6674584150314331]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6674584150314331},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4857563030719757,0.6177031092643738,0.7881932902336121,0.6744584150314331],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.54038006067276},{"x":0.23193277418613434,"y":0.54038006067276},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5486935973167419},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۶","boundary":[0.22689075767993927,0.54038006067276,0.23193277418613434,0.5486935973167419]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.54038006067276},{"x":0.23193277418613434,"y":0.54038006067276},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5486935973167419},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.53338006067276,0.23693277418613434,0.555693597316742],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.5617577433586121},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5617577433586121},{"x":0.23193277418613434,"y":0.570071280002594},{"x":0.22521008551120758,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۸","boundary":[0.22521008551120758,0.5617577433586121,0.23193277418613434,0.570071280002594]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.5617577433586121},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5617577433586121},{"x":0.23193277418613434,"y":0.570071280002594},{"x":0.22521008551120758,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.554757743358612,0.23693277418613434,0.577071280002594],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.5831353664398193},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5831353664398193},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5902612805366516},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.41999998688697815,"str":"9","boundary":[0.22521008551120758,0.5831353664398193,0.23193277418613434,0.5902612805366516]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.5831353664398193},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5831353664398193},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5902612805366516},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.41999998688697815,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.5761353664398193,0.23693277418613434,0.5972612805366516],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.6045130491256714},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6045130491256714},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6116389632225037},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.7200000286102295,"str":"۹","boundary":[0.22521008551120758,0.6045130491256714,0.23193277418613434,0.6116389632225037]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.6045130491256714},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6045130491256714},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6116389632225037},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.5975130491256714,0.23693277418613434,0.6186389632225037],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6247031092643738},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6247031092643738},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6318289637565613},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰","boundary":[0.21512605249881744,0.6247031092643738,0.22857142984867096,0.6318289637565613]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6247031092643738},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6247031092643738},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6318289637565613},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6177031092643738,0.23357142984867096,0.6388289637565613],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6543943285942078},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6532066464424133},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6627078652381897},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵","boundary":[0.21512605249881744,0.6543943285942078,0.22857142984867096,0.6627078652381897]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6543943285942078},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6532066464424133},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6627078652381897},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6473943285942078,0.23357142984867096,0.6697078652381897],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.675771951675415},{"x":0.7445378303527832,"y":0.675771951675415},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7109243869781494,0.675771951675415,0.7445378303527832,0.6852731704711914]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.675771951675415},{"x":0.7445378303527832,"y":0.675771951675415},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7059243869781494,0.668771951675415,0.7495378303527832,0.6922731704711914],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6745843291282654},{"x":0.23025210201740265,"y":0.673396646976471},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6852731704711914},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵","boundary":[0.21680672466754913,0.6745843291282654,0.23025210201740265,0.6852731704711914]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6745843291282654},{"x":0.23025210201740265,"y":0.673396646976471},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6852731704711914},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6675843291282654,0.23525210201740265,0.6922731704711914],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6959620118141174},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6959620118141174},{"x":0.23025210201740265,"y":0.705463171005249},{"x":0.21680672466754913,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۶","boundary":[0.21512605249881744,0.6959620118141174,0.23025210201740265,0.705463171005249]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6959620118141174},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6959620118141174},{"x":0.23025210201740265,"y":0.705463171005249},{"x":0.21680672466754913,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6889620118141174,0.23525210201740265,0.712463171005249],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7173396944999695},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7173396944999695},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7256532311439514},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۱۶","boundary":[0.21680672466754913,0.7173396944999695,0.23025210201740265,0.7256532311439514]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7173396944999695},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7173396944999695},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7256532311439514},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.7103396944999695,0.23525210201740265,0.7326532311439514],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7399049997329712},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7399049997329712},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7482185363769531},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷","boundary":[0.21680672466754913,0.7399049997329712,0.23025210201740265,0.7482185363769531]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7399049997329712},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7399049997329712},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7482185363769531},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.7329049997329712,0.23525210201740265,0.7552185363769531],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"تعاریف","boundary":[0.6991596817970276,0.6959620118141174,0.7428571581840515,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7102137804031372},{"x":0.658823549747467,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تجزیه","boundary":[0.658823549747467,0.6959620118141174,0.6924369931221008,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6453781723976135,0.6959620118141174,0.6504201889038086,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.6033613681793213,0.6959620118141174,0.6369748115539551,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شغل","boundary":[0.5697479248046875,0.6959620118141174,0.5949580073356628,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برخی","boundary":[0.7126050591468811,0.7173396944999695,0.7445378303527832,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6957983374595642,0.7173396944999695,0.7042016983032227,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اصطلاحات","boundary":[0.6218487620353699,0.7173396944999695,0.6890756487846375,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7315914630889893},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تجزیه","boundary":[0.5798319578170776,0.7173396944999695,0.6134454011917114,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7315914630889893},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5663865804672241,0.7173396944999695,0.5731092691421509,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7315914630889893},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.5243697762489319,0.7173396944999695,0.5596638917922974,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7315914630889893},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شغل","boundary":[0.4907563030719757,0.7173396944999695,0.5176470875740051,0.7315914630889893]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7445378303527832,"y":0.694774329662323},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7315914630889893},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4857563030719757,0.6889620118141174,0.7495378303527832,0.7385914630889893],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6974790096282959,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شرح","boundary":[0.6974790096282959,0.7387173175811768,0.7243697643280029,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6924369931221008,"y":0.754156768321991},{"x":0.6655462384223938,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شغل","boundary":[0.6672269105911255,0.7375296950340271,0.6924369931221008,0.754156768321991]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6655462384223938,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6622269105911255,0.7305296950340271,0.7293697643280029,0.7623443908691406],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7589073777198792},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شرایط","boundary":[0.6873949766159058,0.7600950002670288,0.7226890921592712,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"احراز","boundary":[0.6470588445663452,0.7600950002670288,0.6789916157722473,0.7743467688560486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شغل","boundary":[0.6134454011917114,0.7600950002670288,0.6403361558914185,0.7743467688560486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7957244515419006},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.6873949766159058,0.7814726829528809,0.7445378303527832,0.7957244515419006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7957244515419006},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تجزیه","boundary":[0.6453781723976135,0.7814726829528809,0.6789916157722473,0.7957244515419006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7957244515419006},{"x":0.63193279504776,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.63193279504776,0.7814726829528809,0.6386554837226868,0.7957244515419006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7957244515419006},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.5899159908294678,0.7814726829528809,0.6252101063728333,0.7957244515419006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.7814726829528809},{"x":0.583193302154541,"y":0.7814726829528809},{"x":0.583193302154541,"y":0.7957244515419006},{"x":0.556302547454834,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شغل","boundary":[0.556302547454834,0.7814726829528809,0.583193302154541,0.7957244515419006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.8016626834869385},{"x":0.7428571581840515,"y":0.8016626834869385},{"x":0.7428571581840515,"y":0.8171021342277527},{"x":0.6974790096282959,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاربست","boundary":[0.6974790096282959,0.8016626834869385,0.7428571581840515,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.8016626834869385},{"x":0.6957983374595642,"y":0.8016626834869385},{"x":0.6957983374595642,"y":0.8171021342277527},{"x":0.6773109436035156,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6773109436035156,0.8016626834869385,0.6957983374595642,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.8016626834869385},{"x":0.6621848940849304,"y":0.8016626834869385},{"x":0.6621848940849304,"y":0.8171021342277527},{"x":0.6285714507102966,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تجزیه","boundary":[0.6285714507102966,0.8016626834869385,0.6621848940849304,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.8016626834869385},{"x":0.6218487620353699,"y":0.8016626834869385},{"x":0.6218487620353699,"y":0.8171021342277527},{"x":0.6151260733604431,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6151260733604431,0.8016626834869385,0.6218487620353699,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.8016626834869385},{"x":0.6084033846855164,"y":0.8016626834869385},{"x":0.6084033846855164,"y":0.8171021342277527},{"x":0.5731092691421509,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.5731092691421509,0.8016626834869385,0.6084033846855164,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.8016626834869385},{"x":0.5663865804672241,"y":0.8016626834869385},{"x":0.5663865804672241,"y":0.8171021342277527},{"x":0.5394958257675171,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شغل","boundary":[0.5394958257675171,0.8016626834869385,0.5663865804672241,0.8171021342277527]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7589073777198792},{"x":0.7445378303527832,"y":0.8171021342277527},{"x":0.5394958257675171,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5344958257675171,0.7530950002670288,0.7495378303527832,0.8241021342277527],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7600950002670288},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7600950002670288},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7684085369110107},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۸","boundary":[0.21680672466754913,0.7600950002670288,0.23025210201740265,0.7684085369110107]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7600950002670288},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7600950002670288},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7684085369110107},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.7530950002670288,0.23525210201740265,0.7754085369110107],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7814726829528809},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7814726829528809},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7909738421440125},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۰","boundary":[0.21512605249881744,0.7814726829528809,0.22689075767993927,0.7909738421440125]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7814726829528809},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7814726829528809},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7909738421440125},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7744726829528809,0.23189075767993927,0.7979738421440125],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8040379881858826},{"x":0.22857142984867096,"y":0.8040379881858826},{"x":0.22857142984867096,"y":0.8123515248298645},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۲","boundary":[0.21512605249881744,0.8040379881858826,0.22857142984867096,0.8123515248298645]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8040379881858826},{"x":0.22857142984867096,"y":0.8040379881858826},{"x":0.22857142984867096,"y":0.8123515248298645},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7970379881858826,0.23357142984867096,0.8193515248298645],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.8325415849685669},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8325415849685669},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8384798169136047},{"x":0.4907563030719757,"y":0.8384798169136047}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"سه","boundary":[0.4907563030719757,0.8325415849685669,0.5092437267303467,0.8384798169136047]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.8325415849685669},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8325415849685669},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8384798169136047},{"x":0.4907563030719757,"y":0.8384798169136047}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.4857563030719757,0.8255415849685669,0.5142437267303467,0.8454798169136047],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/b42c5ceb63ee1b7a/pages/LkCIfJkeMqvFOSdx-sec.webp","jpeg":"/storage/books/b42c5ceb63ee1b7a/pages/heqgHlsnALJtlaIO.jpg","blurred":"/storage/books/b42c5ceb63ee1b7a/pages/OmteoiMuqlrJtpjG.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003390297338742168,0.00021031534218731514,0.9986753053945654,0.9989888146688141]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7831932902336121,"y":0.19952493906021118},{"x":0.75126051902771,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.75126051902771,0.1852731555700302,0.7831932902336121,0.19952493906021118]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7831932902336121,"y":0.19952493906021118},{"x":0.75126051902771,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.74626051902771,0.1782731555700302,0.7881932902336121,0.2065249390602112],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18408551812171936},{"x":0.2537815272808075,"y":0.18408551812171936},{"x":0.2537815272808075,"y":0.19596199691295624},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"صفحه","boundary":[0.21512605249881744,0.18408551812171936,0.2537815272808075,0.19596199691295624]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18408551812171936},{"x":0.2537815272808075,"y":0.18408551812171936},{"x":0.2537815272808075,"y":0.19596199691295624},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.17708551812171935,0.2587815272808075,0.20296199691295624],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7243697643280029,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7243697643280029,"y":0.22921615839004517},{"x":0.7092437148094177,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.7092437148094177,0.21140141785144806,0.7243697643280029,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6991596817970276,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6991596817970276,"y":0.22921615839004517},{"x":0.6957983374595642,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6957983374595642,0.21140141785144806,0.6991596817970276,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6890756487846375,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6890756487846375,"y":0.22921615839004517},{"x":0.6453781723976135,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نیرویابی","boundary":[0.6453781723976135,0.21140141785144806,0.6890756487846375,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6420168280601501,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6420168280601501,"y":0.22921615839004517},{"x":0.6369748115539551,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6369748115539551,0.21140141785144806,0.6420168280601501,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6302521228790283,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6302521228790283,"y":0.22921615839004517},{"x":0.5966386795043945,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جذب","boundary":[0.5966386795043945,0.21140141785144806,0.6302521228790283,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5882353186607361,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5882353186607361,"y":0.22921615839004517},{"x":0.5815126299858093,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5815126299858093,0.21140141785144806,0.5882353186607361,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5747899413108826,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5747899413108826,"y":0.22921615839004517},{"x":0.534453809261322,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گزینش","boundary":[0.534453809261322,0.21140141785144806,0.5747899413108826,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7226890921592712,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7243697643280029,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7109243869781494,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ب","boundary":[0.7092437148094177,0.2327791005373001,0.7243697643280029,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.2327791005373001},{"x":0.707563042640686,"y":0.2327791005373001},{"x":0.707563042640686,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7042016983032227,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7042016983032227,0.2327791005373001,0.707563042640686,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6974790096282959,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6974790096282959,"y":0.24940617382526398},{"x":0.653781533241272,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.653781533241272,0.2327791005373001,0.6974790096282959,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6470588445663452,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6470588445663452,"y":0.25059381127357483},{"x":0.6403361558914185,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6403361558914185,0.23396675288677216,0.6470588445663452,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6336134672164917,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6336134672164917,"y":0.25059381127357483},{"x":0.5899159908294678,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهسازی","boundary":[0.5882353186607361,0.23396675288677216,0.6336134672164917,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.255344420671463},{"x":0.7260504364967346,"y":0.255344420671463},{"x":0.7243697643280029,"y":0.2731591463088989},{"x":0.7142857313156128,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.7142857313156128,0.255344420671463,0.7243697643280029,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7109243869781494,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7109243869781494,"y":0.2731591463088989},{"x":0.707563042640686,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.707563042640686,0.25415676832199097,0.7109243869781494,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7008403539657593,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6991596817970276,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6504201889038086,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رسیدگی","boundary":[0.6504201889038086,0.25415676832199097,0.6991596817970276,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6453781723976135,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6436975002288818,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6352941393852234,0.25415676832199097,0.6436975002288818,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6285714507102966,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6268907785415649,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5798319578170776,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شکایات","boundary":[0.5798319578170776,0.2529691159725189,0.6268907785415649,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.2529691159725189},{"x":0.5731092691421509,"y":0.2529691159725189},{"x":0.5731092691421509,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5663865804672241,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5663865804672241,0.2529691159725189,0.5731092691421509,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.2529691159725189},{"x":0.5630252361297607,"y":0.2529691159725189},{"x":0.5630252361297607,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5411764979362488,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نظم","boundary":[0.5411764979362488,0.2529691159725189,0.5630252361297607,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.2529691159725189},{"x":0.5361344814300537,"y":0.2529691159725189},{"x":0.5361344814300537,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5042017102241516,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آفرینی","boundary":[0.5042017102241516,0.2529691159725189,0.5361344814300537,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.27672210335731506},{"x":0.7226890921592712,"y":0.27672210335731506},{"x":0.7243697643280029,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7193277478218079,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"د","boundary":[0.7176470756530762,0.27672210335731506,0.7243697643280029,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7159664034843445,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7176470756530762,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7126050591468811,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7126050591468811,0.2779097259044647,0.7176470756530762,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7042016983032227,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7058823704719543,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.6689075827598572,0.2779097259044647,0.7058823704719543,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6621848940849304,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6621848940849304,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6571428775787354,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6554622054100037,0.27909737825393677,0.6621848940849304,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6487395167350769,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6487395167350769,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6067227125167847,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دستمزد","boundary":[0.6067227125167847,0.2802850306034088,0.6487395167350769,0.2921615242958069]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7260504364967346,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7260504364967346,"y":0.29334917664527893},{"x":0.5042017102241516,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4992017102241516,0.20440141785144805,0.7310504364967346,0.30034917664527894],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7243697643280029,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7243697643280029,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7193277478218079,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ه","boundary":[0.7193277478218079,0.2992874085903168,0.7243697643280029,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7092437148094177,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7058823704719543,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7058823704719543,0.2992874085903168,0.7092437148094177,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6991596817970276,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6991596817970276,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6571428775787354,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.6571428775787354,0.2992874085903168,0.6991596817970276,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6504201889038086,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6504201889038086,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6067227125167847,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عملکرد","boundary":[0.6067227125167847,0.2992874085903168,0.6504201889038086,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6000000238418579,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6000000238418579,"y":0.31353920698165894},{"x":0.556302547454834,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارکنان","boundary":[0.556302547454834,0.2992874085903168,0.6000000238418579,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.3194774389266968},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3194774389266968},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3349168598651886},{"x":0.707563042640686,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.707563042640686,0.3194774389266968,0.7428571581840515,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شغل","boundary":[0.6722689270973206,0.3206650912761688,0.6974790096282959,0.3349168598651886]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7428571581840515,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3349168598651886},{"x":0.556302547454834,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.551302547454834,0.29228740859031677,0.7478571581840515,0.3419168598651886],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7243697643280029,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7243697643280029,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6890756487846375,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عناصر","boundary":[0.6890756487846375,0.34323039650917053,0.7243697643280029,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6823529601097107,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6823529601097107,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6386554837226868,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازمانی","boundary":[0.6386554837226868,0.34323039650917053,0.6823529601097107,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7226890921592712,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عناصر","boundary":[0.6873949766159058,0.36342042684555054,0.7226890921592712,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6823529601097107,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6436975002288818,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"محیطی","boundary":[0.6436975002288818,0.36342042684555054,0.6823529601097107,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7226890921592712,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7226890921592712,"y":0.39667457342147827},{"x":0.6873949766159058,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عناصر","boundary":[0.6873949766159058,0.38361045718193054,0.7226890921592712,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6823529601097107,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6823529601097107,"y":0.39667457342147827},{"x":0.6436975002288818,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رفتاری","boundary":[0.6436975002288818,0.38361045718193054,0.6823529601097107,0.39667457342147827]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7243697643280029,"y":0.39667457342147827},{"x":0.6386554837226868,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6336554837226868,0.3362303965091705,0.7293697643280029,0.4036745734214783],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7226890921592712,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7226890921592712,"y":0.42161521315574646},{"x":0.707563042640686,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"غنی","boundary":[0.707563042640686,0.40617576241493225,0.7226890921592712,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6991596817970276,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6991596817970276,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6705882549285889,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6705882549285889,0.40617576241493225,0.6991596817970276,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6605042219161987,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6605042219161987,"y":0.42161521315574646},{"x":0.63193279504776,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شغلی","boundary":[0.63193279504776,0.40617576241493225,0.6605042219161987,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طبقه","boundary":[0.7193277478218079,0.4275534451007843,0.7394958138465881,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6924369931221008,0.4275534451007843,0.7176470756530762,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.4275534451007843},{"x":0.680672287940979,"y":0.4275534451007843},{"x":0.680672287940979,"y":0.4406175911426544},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشاغل","boundary":[0.6403361558914185,0.4275534451007843,0.680672287940979,0.4406175911426544]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7394958138465881,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4418052136898041},{"x":0.63193279504776,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.62693279504776,0.39917576241493224,0.7444958138465881,0.4488052136898041],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.206722691655159,"y":0.32897862792015076},{"x":0.21008403599262238,"y":0.2149643748998642},{"x":0.2537815272808075,"y":0.21615201234817505},{"x":0.2504201829433441,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.7599999904632568,"str":"444444","boundary":[0.206722691655159,0.32897862792015076,0.2537815272808075,0.21615201234817505]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.206722691655159,"y":0.32897862792015076},{"x":0.21008403599262238,"y":0.2149643748998642},{"x":0.2537815272808075,"y":0.21615201234817505},{"x":0.2504201829433441,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"ltr","boundary":[0.201722691655159,0.32197862792015075,0.2587815272808075,0.22315201234817506],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ko","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4299287497997284},{"x":0.21344538033008575,"y":0.42636579275131226},{"x":0.23361344635486603,"y":0.42636579275131226},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.3199999928474426,"dir":"ltr","str":"<","boundary":[0.21344538033008575,0.4299287497997284,0.23361344635486603,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ko","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.40855106711387634},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4049881100654602},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4049881100654602},{"x":0.23361344635486603,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.38999998569488525,"dir":"ltr","str":"딤","boundary":[0.21344538033008575,0.40855106711387634,0.23361344635486603,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ko","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.38836103677749634},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3847981095314026},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3847981095314026},{"x":0.23361344635486603,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","str":"ㅎ","boundary":[0.21344538033008575,0.38836103677749634,0.23361344635486603,0.3847981095314026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ko","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3669833838939667},{"x":0.21344538033008575,"y":0.36342042684555054},{"x":0.23361344635486603,"y":0.36342042684555054},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"ㅎ","boundary":[0.21344538033008575,0.3669833838939667,0.23361344635486603,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ko","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3420427441596985},{"x":0.21344538033008575,"y":0.33847981691360474},{"x":0.23361344635486603,"y":0.33847981691360474},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.36000001430511475,"dir":"ltr","str":"퓨","boundary":[0.21344538033008575,0.3420427441596985,0.23361344635486603,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ko","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3171021342277527},{"x":0.21344538033008575,"y":0.31353920698165894},{"x":0.23361344635486603,"y":0.31353920698165894},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.18000000715255737,"dir":"ltr","str":"풍","boundary":[0.21344538033008575,0.3171021342277527,0.23361344635486603,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ko","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.27434679865837097},{"x":0.21344538033008575,"y":0.27078384160995483},{"x":0.23361344635486603,"y":0.27078384160995483},{"x":0.23361344635486603,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.15000000596046448,"dir":"ltr","str":"쥰","boundary":[0.21344538033008575,0.27434679865837097,0.23361344635486603,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ko","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2517814636230469},{"x":0.21344538033008575,"y":0.24821852147579193},{"x":0.23361344635486603,"y":0.24821852147579193},{"x":0.23361344635486603,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.23999999463558197,"dir":"ltr","str":"쥰","boundary":[0.21344538033008575,0.2517814636230469,0.23361344635486603,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ko","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.235154390335083},{"x":0.21344538033008575,"y":0.21140141785144806},{"x":0.23361344635486603,"y":0.21140141785144806},{"x":0.23361344635486603,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.3700000047683716,"dir":"ltr","str":"퓽주","boundary":[0.21344538033008575,0.235154390335083,0.23361344635486603,0.21140141785144806]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ko","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4299287497997284},{"x":0.21344538033008575,"y":0.21140141785144806},{"x":0.23361344635486603,"y":0.21140141785144806},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.41999998688697815,"boundary":[0.20844538033008575,0.4229287497997284,0.23861344635486603,0.21840141785144807],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.32185274362564087},{"x":0.22689075767993927,"y":0.32185274362564087},{"x":0.22689075767993927,"y":0.32897862792015076},{"x":0.21512605249881744,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۳","boundary":[0.21512605249881744,0.32185274362564087,0.22689075767993927,0.32897862792015076]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.32185274362564087},{"x":0.22689075767993927,"y":0.32185274362564087},{"x":0.22689075767993927,"y":0.32897862792015076},{"x":0.21512605249881744,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.31485274362564086,0.23189075767993927,0.33597862792015076],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.34323039650917053},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3420427441596985},{"x":0.23025210201740265,"y":0.35154393315315247},{"x":0.21512605249881744,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴","boundary":[0.21512605249881744,0.34323039650917053,0.23025210201740265,0.35154393315315247]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.34323039650917053},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3420427441596985},{"x":0.23025210201740265,"y":0.35154393315315247},{"x":0.21512605249881744,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3362303965091705,0.23525210201740265,0.35854393315315247],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.40617576241493225},{"x":0.22857142984867096,"y":0.40617576241493225},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4144892990589142},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۶","boundary":[0.21344538033008575,0.40617576241493225,0.22857142984867096,0.4144892990589142]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.40617576241493225},{"x":0.22857142984867096,"y":0.40617576241493225},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4144892990589142},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.39917576241493224,0.23357142984867096,0.4214892990589142],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.42874109745025635},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4275534451007843},{"x":0.23025210201740265,"y":0.43586698174476624},{"x":0.21512605249881744,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷","boundary":[0.21512605249881744,0.42874109745025635,0.23025210201740265,0.43586698174476624]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.42874109745025635},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4275534451007843},{"x":0.23025210201740265,"y":0.43586698174476624},{"x":0.21512605249881744,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.42174109745025634,0.23525210201740265,0.44286698174476624],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7831932902336121,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7731092572212219,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"٣.","boundary":[0.7731092572212219,0.4548693597316742,0.7831932902336121,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7663865685462952,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7361344695091248,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.7361344695091248,0.4548693597316742,0.7663865685462952,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7344537973403931,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7058823704719543,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.7058823704719543,0.4548693597316742,0.7344537973403931,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.4548693597316742},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4548693597316742},{"x":0.6907563209533691,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6638655662536621,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.6638655662536621,0.4548693597316742,0.6907563209533691,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.4548693597316742},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4548693597316742},{"x":0.6554622054100037,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6184874176979065,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.6184874176979065,0.4548693597316742,0.6554622054100037,0.47149643301963806]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7831932902336121,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6184874176979065,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6134874176979065,0.4478693597316742,0.7881932902336121,0.47849643301963807],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4572446644306183},{"x":0.22857142984867096,"y":0.45605701208114624},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4643705487251282},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۲۹","boundary":[0.21344538033008575,0.4572446644306183,0.22857142984867096,0.4643705487251282]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4572446644306183},{"x":0.22857142984867096,"y":0.45605701208114624},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4643705487251282},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.4502446644306183,0.23357142984867096,0.4713705487251282],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7445378303527832,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7109243869781494,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7092437148094177,0.47862231731414795,0.7445378303527832,0.48812350630760193]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7445378303527832,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7109243869781494,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7042437148094177,0.47162231731414794,0.7495378303527832,0.49512350630760193],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.47862231731414795},{"x":0.23025210201740265,"y":0.47862231731414795},{"x":0.23025210201740265,"y":0.48812350630760193},{"x":0.21512605249881744,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۹","boundary":[0.21512605249881744,0.47862231731414795,0.23025210201740265,0.48812350630760193]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.47862231731414795},{"x":0.23025210201740265,"y":0.47862231731414795},{"x":0.23025210201740265,"y":0.48812350630760193},{"x":0.21512605249881744,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.47162231731414794,0.23525210201740265,0.49512350630760193],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5023753046989441},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5011876225471497},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5095011591911316},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.7599999904632568,"str":"۳۰","boundary":[0.21344538033008575,0.5023753046989441,0.22857142984867096,0.5095011591911316]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5023753046989441},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5011876225471497},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5095011591911316},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.4953753046989441,0.23357142984867096,0.5165011591911316],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.570071280002594},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5688835978507996},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5771971344947815},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۱","boundary":[0.21512605249881744,0.570071280002594,0.22857142984867096,0.5771971344947815]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.570071280002594},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5688835978507996},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5771971344947815},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.563071280002594,0.23357142984867096,0.5841971344947815],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5914489030838013},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5914489030838013},{"x":0.23025210201740265,"y":0.599762499332428},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۱","boundary":[0.21344538033008575,0.5914489030838013,0.23025210201740265,0.599762499332428]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5914489030838013},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5914489030838013},{"x":0.23025210201740265,"y":0.599762499332428},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5844489030838013,0.23525210201740265,0.606762499332428],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6377671957015991},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6365795731544495},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6448931097984314},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۲","boundary":[0.21344538033008575,0.6377671957015991,0.23025210201740265,0.6448931097984314]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6377671957015991},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6365795731544495},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6448931097984314},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6307671957015991,0.23525210201740265,0.6518931097984314],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.7058823704719543,0.5011876225471497,0.7445378303527832,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.6672269105911255,0.5011876225471497,0.6974790096282959,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.6336134672164917,0.5011876225471497,0.6655462384223938,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.6000000238418579,0.5011876225471497,0.6268907785415649,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5166270732879639},{"x":0.556302547454834,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.556302547454834,0.5011876225471497,0.5932773351669312,0.5166270732879639]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5166270732879639},{"x":0.556302547454834,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.551302547454834,0.49418762254714965,0.7495378303527832,0.5236270732879639],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5391923785209656},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"rtl","str":"١.","boundary":[0.7142857313156128,0.5225653052330017,0.7193277478218079,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیاز","boundary":[0.6873949766159058,0.5225653052330017,0.7058823704719543,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5225653052330017},{"x":0.680672287940979,"y":0.5225653052330017},{"x":0.680672287940979,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6705882549285889,0.5225653052330017,0.680672287940979,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.6386554837226868,0.5237529873847961,0.6638655662536621,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5391923785209656},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مهارتها","boundary":[0.5798319578170776,0.5237529873847961,0.6302521228790283,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7142857313156128,0.5463182926177979,0.7226890921592712,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قوانین","boundary":[0.6705882549285889,0.5463182926177979,0.7058823704719543,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6571428775787354,0.5463182926177979,0.6638655662536621,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقررات","boundary":[0.6067227125167847,0.5463182926177979,0.6504201889038086,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"٣.","boundary":[0.7126050591468811,0.5676959753036499,0.7243697643280029,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انطباق","boundary":[0.6705882549285889,0.5676959753036499,0.7058823704719543,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6571428775787354,0.5688835978507996,0.6638655662536621,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.570071280002594},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5831353664398193},{"x":0.605042040348053,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تغییرات","boundary":[0.6033613681793213,0.570071280002594,0.6504201889038086,0.5831353664398193]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5748319578170776,0.5167529873847961,0.7276890921592712,0.5901353664398193],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7142857313156128,0.5914489030838013,0.7226890921592712,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6045130491256714},{"x":0.680672287940979,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سایر","boundary":[0.680672287940979,0.5914489030838013,0.7058823704719543,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فعالیت","boundary":[0.6352941393852234,0.5914489030838013,0.6739495992660522,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5914489030838013},{"x":0.63193279504776,"y":0.5914489030838013},{"x":0.63193279504776,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6084033846855164,0.5914489030838013,0.63193279504776,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6045130491256714},{"x":0.578151285648346,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اداره","boundary":[0.578151285648346,0.5914489030838013,0.6016806960105896,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امور","boundary":[0.5462185144424438,0.5914489030838013,0.5697479248046875,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6045130491256714},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارکنان","boundary":[0.4957983195781708,0.5914489030838013,0.5394958257675171,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6282660365104675},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اهداف","boundary":[0.7058823704719543,0.6116389632225037,0.7428571581840515,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6294536590576172},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6924369931221008,0.6116389632225037,0.6991596817970276,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6294536590576172},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرایندهای","boundary":[0.6268907785415649,0.6116389632225037,0.6857143044471741,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6294536590576172},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.5882353186607361,0.6128265857696533,0.6201680898666382,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6294536590576172},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.5546218752861023,0.6128265857696533,0.5865546464920044,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.5226891040802002,0.6128265857696533,0.5478991866111755,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6294536590576172},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.4773109257221222,0.6128265857696533,0.5142857432365417,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"علل","boundary":[0.7226890921592712,0.6365795731544495,0.7445378303527832,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.6840336322784424,0.6365795731544495,0.7142857313156128,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6365795731544495},{"x":0.680672287940979,"y":0.6365795731544495},{"x":0.680672287940979,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.6504201889038086,0.6365795731544495,0.680672287940979,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.6168067455291748,0.6365795731544495,0.6420168280601501,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6365795731544495},{"x":0.610084056854248,"y":0.6365795731544495},{"x":0.610084056854248,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.5731092691421509,0.6365795731544495,0.610084056854248,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7428571581840515,"y":0.673396646976471},{"x":0.7142857313156128,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فواید","boundary":[0.7142857313156128,0.6579572558403015,0.7428571581840515,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.6789916157722473,0.6579572558403015,0.7092437148094177,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.6470588445663452,0.6591448783874512,0.6756302714347839,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6745843291282654},{"x":0.610084056854248,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.610084056854248,0.6591448783874512,0.6352941393852234,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.5647059082984924,0.6591448783874512,0.6016806960105896,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6817102432250977},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6817102432250977},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراحل","boundary":[0.7058823704719543,0.6817102432250977,0.7445378303527832,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.6672269105911255,0.6817102432250977,0.6991596817970276,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.6403361558914185,0.6817102432250977,0.6672269105911255,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.6016806960105896,0.6817102432250977,0.6285714507102966,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6983373165130615},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.5579832196235657,0.6817102432250977,0.5932773351669312,0.6983373165130615]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6983373165130615},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4723109257221222,0.5844489030838013,0.7495378303527832,0.7053373165130615],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مرحله","boundary":[0.6873949766159058,0.7019002437591553,0.7243697643280029,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.7030878663063049},{"x":0.680672287940979,"y":0.7030878663063049},{"x":0.680672287940979,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.6605042219161987,0.7030878663063049,0.680672287940979,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7030878663063049},{"x":0.658823549747467,"y":0.7030878663063049},{"x":0.658823549747467,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6554622054100037,0.7030878663063049,0.658823549747467,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"تعیین","boundary":[0.6168067455291748,0.7030878663063049,0.6487395167350769,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.7030878663063049},{"x":0.610084056854248,"y":0.7030878663063049},{"x":0.610084056854248,"y":0.7197149395942688},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موجودی","boundary":[0.5579832196235657,0.7030878663063049,0.610084056854248,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.7030878663063049},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7030878663063049},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7209026217460632},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.5243697762489319,0.7030878663063049,0.5512605309486389,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.7042755484580994},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7030878663063049},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7209026217460632},{"x":0.48067227005958557,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.48067227005958557,0.7042755484580994,0.5176470875740051,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مرحله","boundary":[0.6890756487846375,0.7256532311439514,0.7243697643280029,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.7256532311439514},{"x":0.680672287940979,"y":0.7256532311439514},{"x":0.680672287940979,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.6605042219161987,0.7256532311439514,0.680672287940979,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7256532311439514},{"x":0.658823549747467,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6554622054100037,0.7256532311439514,0.6571428775787354,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.6084033846855164,0.7256532311439514,0.6470588445663452,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.724465548992157},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7422803044319153},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اهداف","boundary":[0.5647059082984924,0.724465548992157,0.6000000238418579,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.724465548992157},{"x":0.5579832196235657,"y":0.724465548992157},{"x":0.556302547454834,"y":0.7410926222801208},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آتی","boundary":[0.5378151535987854,0.724465548992157,0.556302547454834,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.724465548992157},{"x":0.5310924649238586,"y":0.724465548992157},{"x":0.529411792755127,"y":0.7410926222801208},{"x":0.489075630903244,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.489075630903244,0.724465548992157,0.529411792755127,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مرحله","boundary":[0.6890756487846375,0.7482185363769531,0.7243697643280029,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.7482185363769531},{"x":0.680672287940979,"y":0.7482185363769531},{"x":0.680672287940979,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.6571428775787354,0.7482185363769531,0.680672287940979,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6504201889038086,0.7482185363769531,0.6571428775787354,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تقاضا","boundary":[0.6117647290229797,0.7482185363769531,0.6436975002288818,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.7482185363769531},{"x":0.605042040348053,"y":0.7482185363769531},{"x":0.605042040348053,"y":0.7660332322120667},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5798319578170776,0.7482185363769531,0.605042040348053,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7660332322120667},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.5462185144424438,0.7482185363769531,0.5731092691421509,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7660332322120667},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.5025210380554199,0.7482185363769531,0.5394958257675171,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"مرحله","boundary":[0.6890756487846375,0.7695962190628052,0.7243697643280029,0.7885985970497131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7695962190628052},{"x":0.680672287940979,"y":0.7695962190628052},{"x":0.680672287940979,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.6470588445663452,0.7695962190628052,0.680672287940979,0.7885985970497131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.7695962190628052},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7695962190628052},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6386554837226868,0.7695962190628052,0.6453781723976135,0.7885985970497131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.7695962190628052},{"x":0.63193279504776,"y":0.7695962190628052},{"x":0.63193279504776,"y":0.7885985970497131},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"برآورد","boundary":[0.5949580073356628,0.7695962190628052,0.63193279504776,0.7885985970497131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.7695962190628052},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7695962190628052},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7885985970497131},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"عرضه","boundary":[0.5529412031173706,0.7695962190628052,0.5882353186607361,0.7885985970497131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.7695962190628052},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7695962190628052},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7885985970497131},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.5210084319114685,0.7695962190628052,0.5462185144424438,0.7885985970497131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.7695962190628052},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7695962190628052},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7885985970497131},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.4756302535533905,0.7695962190628052,0.5126050710678101,0.7885985970497131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7243697643280029,"y":0.794536828994751},{"x":0.7243697643280029,"y":0.8099762201309204},{"x":0.6890756487846375,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"مرحله","boundary":[0.6890756487846375,0.7933491468429565,0.7243697643280029,0.8099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.7933491468429565},{"x":0.680672287940979,"y":0.7933491468429565},{"x":0.680672287940979,"y":0.8087885975837708},{"x":0.653781533241272,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پنجم","boundary":[0.653781533241272,0.7933491468429565,0.680672287940979,0.8087885975837708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6521008610725403,"y":0.8087885975837708},{"x":0.6470588445663452,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6470588445663452,0.7933491468429565,0.6521008610725403,0.8087885975837708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6403361558914185,"y":0.8087885975837708},{"x":0.6016806960105896,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مقایسه","boundary":[0.6016806960105896,0.7933491468429565,0.6403361558914185,0.8087885975837708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.7921615242958069},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7933491468429565},{"x":0.5949580073356628,"y":0.8087885975837708},{"x":0.5596638917922974,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عرضه","boundary":[0.5596638917922974,0.7921615242958069,0.5949580073356628,0.8087885975837708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.7921615242958069},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7921615242958069},{"x":0.5529412031173706,"y":0.8076009750366211},{"x":0.5462185144424438,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5462185144424438,0.7921615242958069,0.5529412031173706,0.8076009750366211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.7921615242958069},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7921615242958069},{"x":0.5394958257675171,"y":0.8076009750366211},{"x":0.507563054561615,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تقاضا","boundary":[0.507563054561615,0.7921615242958069,0.5394958257675171,0.8076009750366211]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.7007125616073608},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7243697643280029,"y":0.8087885975837708},{"x":0.4756302535533905,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4723109257221222,0.6937125616073608,0.7293697643280029,0.8157885975837708],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6591448783874512},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6591448783874512},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6674584150314331},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۳۳","boundary":[0.21344538033008575,0.6591448783874512,0.22857142984867096,0.6674584150314331]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6591448783874512},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6591448783874512},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6674584150314331},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6521448783874512,0.23357142984867096,0.6744584150314331],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.6828978657722473},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6817102432250977},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6900237798690796},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۴","boundary":[0.21176470816135406,0.6828978657722473,0.23025210201740265,0.6900237798690796]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.6828978657722473},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6817102432250977},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6900237798690796},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.6758978657722473,0.23525210201740265,0.6970237798690796],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.705463171005249},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7042755484580994},{"x":0.23193277418613434,"y":0.713776707649231},{"x":0.21344538033008575,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۴","boundary":[0.21344538033008575,0.705463171005249,0.23193277418613434,0.713776707649231]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.705463171005249},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7042755484580994},{"x":0.23193277418613434,"y":0.713776707649231},{"x":0.21344538033008575,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.698463171005249,0.23693277418613434,0.720776707649231],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7268408536911011},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7268408536911011},{"x":0.22857142984867096,"y":0.735154390335083},{"x":0.21344538033008575,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۶","boundary":[0.21344538033008575,0.7268408536911011,0.22857142984867096,0.735154390335083]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7268408536911011},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7268408536911011},{"x":0.22857142984867096,"y":0.735154390335083},{"x":0.21344538033008575,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7198408536911011,0.23357142984867096,0.742154390335083],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7494061589241028},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7494061589241028},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7577196955680847},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۳۶","boundary":[0.21344538033008575,0.7494061589241028,0.22857142984867096,0.7577196955680847]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7494061589241028},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7494061589241028},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7577196955680847},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7424061589241028,0.23357142984867096,0.7647196955680847],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.794536828994751},{"x":0.22857142984867096,"y":0.794536828994751},{"x":0.22857142984867096,"y":0.8016626834869385},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۴","boundary":[0.21512605249881744,0.794536828994751,0.22857142984867096,0.8016626834869385]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.794536828994751},{"x":0.22857142984867096,"y":0.794536828994751},{"x":0.22857142984867096,"y":0.8016626834869385},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.787536828994751,0.23357142984867096,0.8086626834869385],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.8301662802696228},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8301662802696228},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8444180488586426},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8444180488586426}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"چهار","boundary":[0.48571428656578064,0.8301662802696228,0.5126050710678101,0.8444180488586426]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.8301662802696228},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8301662802696228},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8444180488586426},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8444180488586426}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.48071428656578064,0.8231662802696228,0.5176050710678101,0.8514180488586426],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/b42c5ceb63ee1b7a/pages/dsPzCSjbPXOpLswc-sec.webp","jpeg":"/storage/books/b42c5ceb63ee1b7a/pages/kQoRUUCMCWIecMPW.jpg","blurred":"/storage/books/b42c5ceb63ee1b7a/pages/utAStAOAJTTEdcDr.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003418543929813289,0.00021031534218731514,0.9986753053945654,0.9989888146688141]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7831932902336121,"y":0.19952493906021118},{"x":0.75126051902771,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.75126051902771,0.1852731555700302,0.7831932902336121,0.19952493906021118]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7831932902336121,"y":0.19952493906021118},{"x":0.75126051902771,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.74626051902771,0.1782731555700302,0.7881932902336121,0.2065249390602112],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18408551812171936},{"x":0.2537815272808075,"y":0.18408551812171936},{"x":0.2537815272808075,"y":0.19596199691295624},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"صفحه","boundary":[0.21512605249881744,0.18408551812171936,0.2537815272808075,0.19596199691295624]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18408551812171936},{"x":0.2537815272808075,"y":0.18408551812171936},{"x":0.2537815272808075,"y":0.19596199691295624},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.17708551812171935,0.2587815272808075,0.20296199691295624],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7831932902336121,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7831932902336121,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7731092572212219,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7731092572212219,0.21140141785144806,0.7831932902336121,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7663865685462952,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7663865685462952,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7344537973403931,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تأمین","boundary":[0.7344537973403931,0.21140141785144806,0.7663865685462952,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7277311086654663,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7277311086654663,"y":0.23040379583835602},{"x":0.6991596817970276,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.6991596817970276,0.21140141785144806,0.7277311086654663,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6924369931221008,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6924369931221008,"y":0.23040379583835602},{"x":0.6605042219161987,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.6605042219161987,0.21140141785144806,0.6924369931221008,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.21140141785144806},{"x":0.653781533241272,"y":0.21140141785144806},{"x":0.653781533241272,"y":0.23040379583835602},{"x":0.6487395167350769,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6487395167350769,0.21140141785144806,0.653781533241272,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6403361558914185,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6403361558914185,"y":0.23040379583835602},{"x":0.6067227125167847,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جذب","boundary":[0.6067227125167847,0.21140141785144806,0.6403361558914185,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5983193516731262,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5983193516731262,"y":0.23040379583835602},{"x":0.5915966629981995,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5915966629981995,0.21140141785144806,0.5983193516731262,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5848739743232727,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5848739743232727,"y":0.23040379583835602},{"x":0.5428571701049805,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گزینش","boundary":[0.5428571701049805,0.21140141785144806,0.5848739743232727,0.23040379583835602]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7831932902336121,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7831932902336121,"y":0.23040379583835602},{"x":0.5428571701049805,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5378571701049805,0.20440141785144805,0.7881932902336121,0.23740379583835602],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.21377672255039215},{"x":0.22857142984867096,"y":0.21377672255039215},{"x":0.22857142984867096,"y":0.22327791154384613},{"x":0.21344538033008575,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۷","boundary":[0.21344538033008575,0.21377672255039215,0.22857142984867096,0.22327791154384613]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.21377672255039215},{"x":0.22857142984867096,"y":0.21377672255039215},{"x":0.22857142984867096,"y":0.22327791154384613},{"x":0.21344538033008575,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.20677672255039214,0.23357142984867096,0.23027791154384614],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.23634204268455505},{"x":0.7445378303527832,"y":0.23634204268455505},{"x":0.7445378303527832,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7092437148094177,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7092437148094177,0.23634204268455505,0.7445378303527832,0.24584323167800903]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.23634204268455505},{"x":0.7445378303527832,"y":0.23634204268455505},{"x":0.7445378303527832,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7092437148094177,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7042437148094177,0.22934204268455505,0.7495378303527832,0.25284323167800904],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.23634204268455505},{"x":0.23025210201740265,"y":0.23634204268455505},{"x":0.23025210201740265,"y":0.244655579328537},{"x":0.21512605249881744,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۷","boundary":[0.21512605249881744,0.23634204268455505,0.23025210201740265,0.244655579328537]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.23634204268455505},{"x":0.23025210201740265,"y":0.23634204268455505},{"x":0.23025210201740265,"y":0.244655579328537},{"x":0.21512605249881744,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.22934204268455505,0.23525210201740265,0.251655579328537],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.264845609664917},{"x":0.20840336382389069,"y":0.2577197253704071},{"x":0.2521008551120758,"y":0.25890737771987915},{"x":0.2521008551120758,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":"*","boundary":[0.20840336382389069,0.264845609664917,0.2521008551120758,0.25890737771987915]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.264845609664917},{"x":0.20840336382389069,"y":0.2577197253704071},{"x":0.2521008551120758,"y":0.25890737771987915},{"x":0.2521008551120758,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.20340336382389068,0.257845609664917,0.2571008551120758,0.26590737771987916],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.2779097259044647},{"x":0.22689075767993927,"y":0.2779097259044647},{"x":0.22689075767993927,"y":0.2874109148979187},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۴۹","boundary":[0.21680672466754913,0.2779097259044647,0.22689075767993927,0.2874109148979187]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.2779097259044647},{"x":0.22689075767993927,"y":0.2779097259044647},{"x":0.22689075767993927,"y":0.2874109148979187},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.2709097259044647,0.23189075767993927,0.2944109148979187],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3004750609397888},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3004750609397888},{"x":0.22857142984867096,"y":0.30878859758377075},{"x":0.21512605249881744,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۹","boundary":[0.21512605249881744,0.3004750609397888,0.22857142984867096,0.30878859758377075]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3004750609397888},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3004750609397888},{"x":0.22857142984867096,"y":0.30878859758377075},{"x":0.21512605249881744,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2934750609397888,0.23357142984867096,0.31578859758377076],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.32185274362564087},{"x":0.22857142984867096,"y":0.32185274362564087},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3301662802696228},{"x":0.21512605249881744,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۲","boundary":[0.21344538033008575,0.32185274362564087,0.22857142984867096,0.3301662802696228]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.32185274362564087},{"x":0.22857142984867096,"y":0.32185274362564087},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3301662802696228},{"x":0.21512605249881744,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.31485274362564086,0.23357142984867096,0.3371662802696228],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.255344420671463},{"x":0.7243697643280029,"y":0.255344420671463},{"x":0.7243697643280029,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6840336322784424,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.6840336322784424,0.255344420671463,0.7243697643280029,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.255344420671463},{"x":0.6773109436035156,"y":0.255344420671463},{"x":0.6773109436035156,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6151260733604431,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارمندیابی","boundary":[0.6151260733604431,0.255344420671463,0.6773109436035156,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.27672210335731506},{"x":0.7445378303527832,"y":0.27672210335731506},{"x":0.7445378303527832,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7159664034843445,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میزان","boundary":[0.7159664034843445,0.27672210335731506,0.7445378303527832,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.275534451007843},{"x":0.707563042640686,"y":0.27672210335731506},{"x":0.707563042640686,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6470588445663452,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کارمندیابی","boundary":[0.6470588445663452,0.275534451007843,0.707563042640686,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.275534451007843},{"x":0.6386554837226868,"y":0.275534451007843},{"x":0.6386554837226868,"y":0.2921615242958069},{"x":0.63193279504776,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.63193279504776,0.275534451007843,0.6386554837226868,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.275534451007843},{"x":0.6252101063728333,"y":0.275534451007843},{"x":0.6252101063728333,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.5899159908294678,0.275534451007843,0.6252101063728333,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.275534451007843},{"x":0.583193302154541,"y":0.275534451007843},{"x":0.583193302154541,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5596638917922974,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مؤثر","boundary":[0.5596638917922974,0.275534451007843,0.583193302154541,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.275534451007843},{"x":0.5512605309486389,"y":0.275534451007843},{"x":0.5512605309486389,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5394958257675171,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5394958257675171,0.275534451007843,0.5512605309486389,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.275534451007843},{"x":0.5327731370925903,"y":0.275534451007843},{"x":0.5327731370925903,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5210084319114685,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.5210084319114685,0.275534451007843,0.5327731370925903,0.2921615242958069]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.255344420671463},{"x":0.7445378303527832,"y":0.255344420671463},{"x":0.7445378303527832,"y":0.29334917664527893},{"x":0.5210084319114685,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5160084319114685,0.248344420671463,0.7495378303527832,0.30034917664527894],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7243697643280029,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7243697643280029,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6890756487846375,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.6890756487846375,0.2992874085903168,0.7243697643280029,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.2992874085903168},{"x":0.680672287940979,"y":0.2992874085903168},{"x":0.680672287940979,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6571428775787354,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مؤثر","boundary":[0.6571428775787354,0.2992874085903168,0.680672287940979,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6504201889038086,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6504201889038086,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6369748115539551,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6369748115539551,0.2992874085903168,0.6504201889038086,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.2992874085903168},{"x":0.63193279504776,"y":0.2992874085903168},{"x":0.63193279504776,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5697479248046875,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارمندیابی","boundary":[0.5697479248046875,0.2992874085903168,0.63193279504776,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7428571581840515,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7176470756530762,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7176470756530762,0.3206650912761688,0.7428571581840515,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6487395167350769,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کارمندیابی","boundary":[0.6487395167350769,0.3206650912761688,0.7092437148094177,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7428571581840515,"y":0.35391923785209656},{"x":0.702521026134491,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتخاب","boundary":[0.702521026134491,0.3420427441596985,0.7428571581840515,0.35391923785209656]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7428571581840515,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7428571581840515,"y":0.35391923785209656},{"x":0.5697479248046875,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5647479248046875,0.29228740859031677,0.7478571581840515,0.36091923785209656],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7243697643280029,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مراحل","boundary":[0.6873949766159058,0.36342042684555054,0.7243697643280029,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6789916157722473,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فرایند","boundary":[0.6470588445663452,0.36342042684555054,0.6789916157722473,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6386554837226868,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتخاب","boundary":[0.5983193516731262,0.36342042684555054,0.6386554837226868,0.3776721954345703]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7243697643280029,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5933193516731262,0.35642042684555053,0.7293697643280029,0.38585984778404236],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4026128351688385},{"x":0.6974790096282959,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.6991596817970276,0.3847981095314026,0.7243697643280029,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6907563209533691,"y":0.40142518281936646},{"x":0.658823549747467,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.6605042219161987,0.38361045718193054,0.6907563209533691,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6521008610725403,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مصاحبه","boundary":[0.6084033846855164,0.3824228048324585,0.6521008610725403,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7445378303527832,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4204275608062744},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرایند","boundary":[0.7126050591468811,0.40617576241493225,0.7445378303527832,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7042016983032227,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.6554622054100037,0.40617576241493225,0.7042016983032227,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6470588445663452,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.6184874176979065,0.40617576241493225,0.6470588445663452,0.4204275608062744]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7462185025215149,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6034033846855164,0.3754228048324585,0.7495378303527832,0.4298028357028961],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7243697643280029,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ضرورت","boundary":[0.6739495992660522,0.4275534451007843,0.7243697643280029,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.6168067455291748,0.4275534451007843,0.6672269105911255,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.4275534451007843},{"x":0.610084056854248,"y":0.4275534451007843},{"x":0.610084056854248,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.5815126299858093,0.4275534451007843,0.610084056854248,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.4275534451007843},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4275534451007843},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5378151535987854,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارمند","boundary":[0.5378151535987854,0.4275534451007843,0.5747899413108826,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.4275534451007843},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4275534451007843},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4406175911426544},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.49747899174690247,0.4275534451007843,0.5310924649238586,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7243697643280029,"y":0.450118750333786},{"x":0.7243697643280029,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6873949766159058,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراحل","boundary":[0.6873949766159058,0.44893112778663635,0.7243697643280029,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6789916157722473,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6789916157722473,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6470588445663452,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرایند","boundary":[0.6470588445663452,0.44893112778663635,0.6789916157722473,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6386554837226868,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6386554837226868,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.5899159908294678,0.4477434754371643,0.6386554837226868,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5815126299858093,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.5546218752861023,0.4477434754371643,0.5815126299858093,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.470308780670166},{"x":0.7243697643280029,"y":0.470308780670166},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شیوه","boundary":[0.6974790096282959,0.470308780670166,0.7243697643280029,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.470308780670166},{"x":0.6941176652908325,"y":0.470308780670166},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6705882549285889,0.470308780670166,0.6941176652908325,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.470308780670166},{"x":0.6638655662536621,"y":0.470308780670166},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.6134454011917114,0.470308780670166,0.6638655662536621,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.470308780670166},{"x":0.6067227125167847,"y":0.470308780670166},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4845605790615082},{"x":0.578151285648346,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.578151285648346,0.470308780670166,0.6067227125167847,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.470308780670166},{"x":0.5697479248046875,"y":0.470308780670166},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرد","boundary":[0.5529412031173706,0.470308780670166,0.5697479248046875,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.470308780670166},{"x":0.5445378422737122,"y":0.470308780670166},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5310924649238586,0.470308780670166,0.5445378422737122,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.470308780670166},{"x":0.5243697762489319,"y":0.470308780670166},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4845605790615082},{"x":0.48403361439704895,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.48403361439704895,0.470308780670166,0.5243697762489319,0.4845605790615082]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4869358539581299},{"x":0.48403361439704895,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.48071428656578064,0.41936579275131225,0.7293697643280029,0.4939358539581299],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.6991596817970276,0.49168646335601807,0.7243697643280029,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6924369931221008,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.6403361558914185,0.49168646335601807,0.6924369931221008,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6336134672164917,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.6033613681793213,0.49168646335601807,0.6336134672164917,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.7731092572212219,0.5178147554397583,0.7831932902336121,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.7193277478218079,0.5178147554397583,0.7647058963775635,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7058823704719543,0.5178147554397583,0.7126050591468811,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.6621848940849304,0.5178147554397583,0.6991596817970276,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5178147554397583},{"x":0.653781533241272,"y":0.5178147554397583},{"x":0.653781533241272,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارکنان","boundary":[0.6067227125167847,0.5178147554397583,0.653781533241272,0.5344418287277222]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7831932902336121,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5983613681793213,0.48468646335601806,0.7881932902336121,0.5414418287277222],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.4952494204044342},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4976246953010559},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4976246953010559},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.3100000023841858,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.23193277418613434,0.4952494204044342,0.21344538033008575,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.4726840853691101},{"x":0.23193277418613434,"y":0.47624704241752625},{"x":0.21344538033008575,"y":0.47624704241752625},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.41999998688697815,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.23193277418613434,0.4726840853691101,0.21344538033008575,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.45130640268325806},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4548693597316742},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4548693597316742},{"x":0.21344538033008575,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.4000000059604645,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.23193277418613434,0.45130640268325806,0.21344538033008575,0.4548693597316742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.4299287497997284},{"x":0.23193277418613434,"y":0.43349167704582214},{"x":0.21344538033008575,"y":0.43349167704582214},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.4300000071525574,"dir":"rtl","str":"ه","boundary":[0.23193277418613434,0.4299287497997284,0.21344538033008575,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.40855106711387634},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4121140241622925},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4121140241622925},{"x":0.21344538033008575,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.3400000035762787,"dir":"rtl","str":"ه","boundary":[0.23193277418613434,0.40855106711387634,0.21344538033008575,0.4121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.3871733844280243},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3895486891269684},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3895486891269684},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.23999999463558197,"dir":"rtl","str":"ه","boundary":[0.23193277418613434,0.3871733844280243,0.21344538033008575,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.36579573154449463},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3693586587905884},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3693586587905884},{"x":0.21344538033008575,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.1899999976158142,"dir":"rtl","str":"ه","boundary":[0.23193277418613434,0.36579573154449463,0.21344538033008575,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.3444180488586426},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3479810059070587},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3479810059070587},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ة","boundary":[0.23193277418613434,0.3444180488586426,0.21344538033008575,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.3230403661727905},{"x":0.23193277418613434,"y":0.32660332322120667},{"x":0.21344538033008575,"y":0.32660332322120667},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.09000000357627869,"dir":"rtl","str":"ة","boundary":[0.23193277418613434,0.3230403661727905,0.21344538033008575,0.32660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.30166271328926086},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3052256405353546},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3052256405353546},{"x":0.21344538033008575,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.23193277418613434,0.30166271328926086,0.21344538033008575,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.2802850306034088},{"x":0.23193277418613434,"y":0.28384798765182495},{"x":0.21344538033008575,"y":0.28384798765182495},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.3499999940395355,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.23193277418613434,0.2802850306034088,0.21344538033008575,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.2577197253704071},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2600950002670288},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2600950002670288},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.23193277418613434,0.2577197253704071,0.21344538033008575,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.23634204268455505},{"x":0.23193277418613434,"y":0.23990498483181},{"x":0.21344538033008575,"y":0.23990498483181},{"x":0.21344538033008575,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.49000000953674316,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.23193277418613434,0.23634204268455505,0.21344538033008575,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.2149643748998642},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2197149693965912},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2197149693965912},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":"کر","boundary":[0.23193277418613434,0.2149643748998642,0.21344538033008575,0.2197149693965912]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.2149643748998642},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4976246953010559},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4976246953010559},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.4699999988079071,"boundary":[0.22693277418613433,0.2079643748998642,0.21844538033008576,0.5046246953010559],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3847981095314026},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3847981095314026},{"x":0.22857142984867096,"y":0.39429929852485657},{"x":0.21344538033008575,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۲","boundary":[0.21344538033008575,0.3847981095314026,0.22857142984867096,0.39429929852485657]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3847981095314026},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3847981095314026},{"x":0.22857142984867096,"y":0.39429929852485657},{"x":0.21344538033008575,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3777981095314026,0.23357142984867096,0.4012992985248566],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4073634147644043},{"x":0.23025210201740265,"y":0.40617576241493225},{"x":0.23025210201740265,"y":0.41567695140838623},{"x":0.21344538033008575,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۲","boundary":[0.21344538033008575,0.4073634147644043,0.23025210201740265,0.41567695140838623]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4073634147644043},{"x":0.23025210201740265,"y":0.40617576241493225},{"x":0.23025210201740265,"y":0.41567695140838623},{"x":0.21344538033008575,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.4003634147644043,0.23525210201740265,0.42267695140838624],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.42874109745025635},{"x":0.22857142984867096,"y":0.42874109745025635},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4370546340942383},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۲","boundary":[0.21512605249881744,0.42874109745025635,0.22857142984867096,0.4370546340942383]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.42874109745025635},{"x":0.22857142984867096,"y":0.42874109745025635},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4370546340942383},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.42174109745025634,0.23357142984867096,0.4440546340942383],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.450118750333786},{"x":0.22689075767993927,"y":0.450118750333786},{"x":0.22689075767993927,"y":0.45843231678009033},{"x":0.21512605249881744,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۳","boundary":[0.21512605249881744,0.450118750333786,0.22689075767993927,0.45843231678009033]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.450118750333786},{"x":0.22689075767993927,"y":0.450118750333786},{"x":0.22689075767993927,"y":0.45843231678009033},{"x":0.21512605249881744,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.443118750333786,0.23189075767993927,0.46543231678009034],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.47149643301963806},{"x":0.22857142984867096,"y":0.470308780670166},{"x":0.23025210201740265,"y":0.47980996966362},{"x":0.21512605249881744,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۳","boundary":[0.21344538033008575,0.47149643301963806,0.23025210201740265,0.47980996966362]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.47149643301963806},{"x":0.22857142984867096,"y":0.470308780670166},{"x":0.23025210201740265,"y":0.47980996966362},{"x":0.21512605249881744,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.46449643301963806,0.23525210201740265,0.48680996966362],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4928741157054901},{"x":0.23025210201740265,"y":0.49168646335601807},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5011876225471497},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۴","boundary":[0.21344538033008575,0.4928741157054901,0.23193277418613434,0.5011876225471497]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4928741157054901},{"x":0.23025210201740265,"y":0.49168646335601807},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5011876225471497},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.4858741157054901,0.23693277418613434,0.5081876225471497],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5201900005340576},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5201900005340576},{"x":0.22857142984867096,"y":0.529691219329834},{"x":0.21344538033008575,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۵","boundary":[0.21344538033008575,0.5201900005340576,0.22857142984867096,0.529691219329834]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5201900005340576},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5201900005340576},{"x":0.22857142984867096,"y":0.529691219329834},{"x":0.21344538033008575,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5131900005340576,0.23357142984867096,0.536691219329834],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7428571581840515,"y":0.551068902015686},{"x":0.7109243869781494,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7109243869781494,0.5427553653717041,0.7428571581840515,0.551068902015686]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7428571581840515,"y":0.551068902015686},{"x":0.7109243869781494,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7059243869781494,0.5357553653717041,0.7478571581840515,0.558068902015686],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5427553653717041},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5427553653717041},{"x":0.23025210201740265,"y":0.551068902015686},{"x":0.21512605249881744,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۶۵","boundary":[0.21512605249881744,0.5427553653717041,0.23025210201740265,0.551068902015686]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5427553653717041},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5427553653717041},{"x":0.23025210201740265,"y":0.551068902015686},{"x":0.21512605249881744,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5357553653717041,0.23525210201740265,0.558068902015686],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5629453659057617},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5629453659057617},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5712589025497437},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۶","boundary":[0.21512605249881744,0.5629453659057617,0.22857142984867096,0.5712589025497437]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5629453659057617},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5629453659057617},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5712589025497437},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5559453659057617,0.23357142984867096,0.5782589025497437],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5843230485916138},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5843230485916138},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5938242077827454},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۷","boundary":[0.21512605249881744,0.5843230485916138,0.23025210201740265,0.5938242077827454]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5843230485916138},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5843230485916138},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5938242077827454},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5773230485916138,0.23525210201740265,0.6008242077827454],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6068883538246155},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6068883538246155},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6152018904685974},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۶۷","boundary":[0.21512605249881744,0.6068883538246155,0.23025210201740265,0.6152018904685974]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6068883538246155},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6068883538246155},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6152018904685974},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5998883538246155,0.23525210201740265,0.6222018904685974],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6282660365104675},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6270784139633179},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6365795731544495},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۶۹","boundary":[0.21512605249881744,0.6282660365104675,0.22857142984867096,0.6365795731544495]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6282660365104675},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6270784139633179},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6365795731544495},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6212660365104675,0.23357142984867096,0.6435795731544495],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.7058823704719543,0.5605700612068176,0.7445378303527832,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.6554622054100037,0.5605700612068176,0.6991596817970276,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5771971344947815},{"x":0.605042040348053,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارکنان","boundary":[0.605042040348053,0.5605700612068176,0.6487395167350769,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"دلایل","boundary":[0.7142857313156128,0.5831353664398193,0.7445378303527832,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیاز","boundary":[0.6873949766159058,0.5831353664398193,0.7058823704719543,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.5831353664398193},{"x":0.680672287940979,"y":0.5831353664398193},{"x":0.680672287940979,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6722689270973206,0.5831353664398193,0.680672287940979,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.6218487620353699,0.5831353664398193,0.6655462384223938,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5985748171806335},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارکنان","boundary":[0.5714285969734192,0.5831353664398193,0.6151260733604431,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6033254265785217},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6033254265785217},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اهداف","boundary":[0.7058823704719543,0.6033254265785217,0.7445378303527832,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.6554622054100037,0.6045130491256714,0.6991596817970276,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارکنان","boundary":[0.605042040348053,0.6045130491256714,0.6487395167350769,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.7092437148094177,0.6258907318115234,0.7445378303527832,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.6258907318115234},{"x":0.702521026134491,"y":0.6258907318115234},{"x":0.702521026134491,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مؤثر","boundary":[0.6773109436035156,0.6258907318115234,0.702521026134491,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6605042219161987,0.6247031092643738,0.6705882549285889,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.6247031092643738},{"x":0.653781533241272,"y":0.6258907318115234},{"x":0.653781533241272,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.6117647290229797,0.6247031092643738,0.653781533241272,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6413301825523376},{"x":0.561344563961029,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارکنان","boundary":[0.561344563961029,0.6247031092643738,0.6033613681793213,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6484560370445251},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6638954877853394},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.7142857313156128,0.6472684144973755,0.7445378303527832,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6873949766159058,0.6472684144973755,0.7109243869781494,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6472684144973755},{"x":0.680672287940979,"y":0.6472684144973755},{"x":0.680672287940979,"y":0.6627078652381897},{"x":0.63193279504776,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یادگیری","boundary":[0.63193279504776,0.6472684144973755,0.680672287940979,0.6627078652381897]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6638954877853394},{"x":0.561344563961029,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.556344563961029,0.5535700612068176,0.7495378303527832,0.6708954877853394],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7142857313156128,0.6698337197303772,0.7159664034843445,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.6756302714347839,0.6698337197303772,0.7092437148094177,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6554622054100037,0.6698337197303772,0.6739495992660522,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رفتاری","boundary":[0.6016806960105896,0.6698337197303772,0.6420168280601501,0.6852731704711914]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5966806960105896,0.6628337197303772,0.7209664034843445,0.6922731704711914],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"٢.","boundary":[0.7126050591468811,0.6912114024162292,0.7226890921592712,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6912114024162292},{"x":0.707563042640686,"y":0.6912114024162292},{"x":0.707563042640686,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.6739495992660522,0.6912114024162292,0.707563042640686,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6722689270973206,"y":0.705463171005249},{"x":0.6554622054100037,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6554622054100037,0.6912114024162292,0.6722689270973206,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6016806960105896,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شناختی","boundary":[0.6016806960105896,0.6912114024162292,0.6453781723976135,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرایند","boundary":[0.7092437148094177,0.7114014029502869,0.7428571581840515,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.6605042219161987,0.7114014029502869,0.7042016983032227,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.7114014029502869},{"x":0.653781533241272,"y":0.7114014029502869},{"x":0.653781533241272,"y":0.7268408536911011},{"x":0.610084056854248,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارکنان","boundary":[0.610084056854248,0.7114014029502869,0.653781533241272,0.7268408536911011]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5966806960105896,0.6842114024162292,0.7478571581840515,0.7338408536911011],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.6924369931221008,0.7327790856361389,0.7243697643280029,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6672269105911255,0.7327790856361389,0.6907563209533691,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.6168067455291748,0.7327790856361389,0.6605042219161987,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.7327790856361389},{"x":0.610084056854248,"y":0.7327790856361389},{"x":0.610084056854248,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارکنان","boundary":[0.5663865804672241,0.7327790856361389,0.610084056854248,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.754156768321991},{"x":0.7445378303527832,"y":0.754156768321991},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7695962190628052},{"x":0.702521026134491,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.702521026134491,0.754156768321991,0.7445378303527832,0.7695962190628052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.754156768321991},{"x":0.6941176652908325,"y":0.754156768321991},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7695962190628052},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ضمن","boundary":[0.6621848940849304,0.754156768321991,0.6941176652908325,0.7695962190628052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.754156768321991},{"x":0.6554622054100037,"y":0.754156768321991},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7695962190628052},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خدمت","boundary":[0.6151260733604431,0.754156768321991,0.6554622054100037,0.7695962190628052]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7695962190628052},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.5613865804672241,0.7257790856361389,0.7495378303527832,0.7765962190628052],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7600950002670288},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7636579275131226},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7636579275131226},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.28999999165534973,"dir":"rtl","str":";","boundary":[0.23193277418613434,0.7600950002670288,0.21344538033008575,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7363420724868774},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7399049997329712},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7399049997329712},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.4099999964237213,"dir":"rtl","str":">","boundary":[0.23193277418613434,0.7363420724868774,0.21344538033008575,0.7399049997329712]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7363420724868774},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7636579275131226},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7636579275131226},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.3499999940395355,"boundary":[0.22693277418613433,0.7293420724868774,0.21844538033008576,0.7706579275131226],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7149643898010254},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7185273170471191},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7185273170471191},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.46000000834465027,"dir":"rtl","str":"<","boundary":[0.23193277418613434,0.7149643898010254,0.21344538033008575,0.7185273170471191]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7149643898010254},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7185273170471191},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7185273170471191},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.46000000834465027,"boundary":[0.22693277418613433,0.7079643898010254,0.21844538033008576,0.7255273170471191],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6935867071151733},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6971496343612671},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6971496343612671},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.38999998569488525,"dir":"rtl","str":"لا","boundary":[0.23193277418613434,0.6935867071151733,0.21344538033008575,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6520190238952637},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6555819511413574},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6555819511413574},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.5299999713897705,"dir":"rtl","str":"ک","boundary":[0.23193277418613434,0.6520190238952637,0.21344538033008575,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6306413412094116},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6342042684555054},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6342042684555054},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.3799999952316284,"dir":"rtl","str":"ک","boundary":[0.23193277418613434,0.6306413412094116,0.21344538033008575,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6080760359764099},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6116389632225037},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6116389632225037},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"ک","boundary":[0.23193277418613434,0.6080760359764099,0.21344538033008575,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.5878859758377075},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5914489030838013},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5914489030838013},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"ک","boundary":[0.23361344635486603,0.5878859758377075,0.21344538033008575,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.5653206706047058},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5688835978507996},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5688835978507996},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.23000000417232513,"dir":"rtl","str":"ن","boundary":[0.23361344635486603,0.5653206706047058,0.21344538033008575,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.5439429879188538},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5475059151649475},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5475059151649475},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.25,"dir":"rtl","str":"ه","boundary":[0.23361344635486603,0.5439429879188538,0.21344538033008575,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.5237529873847961},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5273159146308899},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5273159146308899},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.5699999928474426,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.23361344635486603,0.5237529873847961,0.21344538033008575,0.5273159146308899]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.5237529873847961},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6971496343612671},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6971496343612671},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.4699999988079071,"boundary":[0.22861344635486602,0.5167529873847961,0.21676470816135407,0.7041496343612671],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6496437191963196},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6484560370445251},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6579572558403015},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۱","boundary":[0.21344538033008575,0.6496437191963196,0.22857142984867096,0.6579572558403015]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6496437191963196},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6484560370445251},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6579572558403015},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6426437191963196,0.23357142984867096,0.6649572558403015],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6710214018821716},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6710214018821716},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6793349385261536},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۱","boundary":[0.21344538033008575,0.6710214018821716,0.22857142984867096,0.6793349385261536]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6710214018821716},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6710214018821716},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6793349385261536},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6640214018821716,0.23357142984867096,0.6863349385261536],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6923990249633789},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6923990249633789},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6995249390602112},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۴","boundary":[0.21344538033008575,0.6923990249633789,0.22857142984867096,0.6995249390602112]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6923990249633789},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6923990249633789},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6995249390602112},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6853990249633789,0.23357142984867096,0.7065249390602112],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.713776707649231},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7125890851020813},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7209026217460632},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۷۷","boundary":[0.21344538033008575,0.713776707649231,0.23025210201740265,0.7209026217460632]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.713776707649231},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7125890851020813},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7209026217460632},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.706776707649231,0.23525210201740265,0.7279026217460632],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.735154390335083},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7339667677879333},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7446556091308594},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۹","boundary":[0.21344538033008575,0.735154390335083,0.22857142984867096,0.7446556091308594]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.735154390335083},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7339667677879333},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7446556091308594},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.728154390335083,0.23357142984867096,0.7516556091308594],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7565320730209351},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7565320730209351},{"x":0.22857142984867096,"y":0.764845609664917},{"x":0.21344538033008575,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۸۰","boundary":[0.21344538033008575,0.7565320730209351,0.22857142984867096,0.764845609664917]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7565320730209351},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7565320730209351},{"x":0.22857142984867096,"y":0.764845609664917},{"x":0.21344538033008575,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.749532073020935,0.23357142984867096,0.771845609664917],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.7826603055000305},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7826603055000305},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۶.","boundary":[0.7731092572212219,0.7826603055000305,0.7831932902336121,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.7826603055000305},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7826603055000305},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.7210084199905396,0.7826603055000305,0.7647058963775635,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7826603055000305},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7826603055000305},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عملکرد","boundary":[0.6672269105911255,0.7826603055000305,0.7142857313156128,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.7826603055000305},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7826603055000305},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7992874383926392},{"x":0.63193279504776,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.63193279504776,0.7826603055000305,0.6605042219161987,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.7826603055000305},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7826603055000305},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7992874383926392},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.5865546464920044,0.7826603055000305,0.6252101063728333,0.7992874383926392]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.7826603055000305},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7980997562408447},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5815546464920044,0.7756603055000305,0.7881932902336121,0.8050997562408447],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.783847987651825},{"x":0.22689075767993927,"y":0.783847987651825},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7921615242958069},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۸۳","boundary":[0.21512605249881744,0.783847987651825,0.22689075767993927,0.7921615242958069]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.783847987651825},{"x":0.22689075767993927,"y":0.783847987651825},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7921615242958069},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.776847987651825,0.23189075767993927,0.7991615242958069],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.805225670337677},{"x":0.7445378303527832,"y":0.805225670337677},{"x":0.7445378303527832,"y":0.8147268295288086},{"x":0.7109243869781494,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7109243869781494,0.805225670337677,0.7445378303527832,0.8147268295288086]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.805225670337677},{"x":0.7445378303527832,"y":0.805225670337677},{"x":0.7445378303527832,"y":0.8147268295288086},{"x":0.7109243869781494,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7059243869781494,0.798225670337677,0.7495378303527832,0.8217268295288086],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.805225670337677},{"x":0.22857142984867096,"y":0.805225670337677},{"x":0.23025210201740265,"y":0.8147268295288086},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۳","boundary":[0.21512605249881744,0.805225670337677,0.23025210201740265,0.8147268295288086]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.805225670337677},{"x":0.22857142984867096,"y":0.805225670337677},{"x":0.23025210201740265,"y":0.8147268295288086},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.798225670337677,0.23525210201740265,0.8217268295288086],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.8325415849685669},{"x":0.507563054561615,"y":0.8325415849685669},{"x":0.507563054561615,"y":0.8444180488586426},{"x":0.4907563030719757,"y":0.8444180488586426}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"پنج","boundary":[0.4907563030719757,0.8325415849685669,0.507563054561615,0.8444180488586426]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.8325415849685669},{"x":0.507563054561615,"y":0.8325415849685669},{"x":0.507563054561615,"y":0.8444180488586426},{"x":0.4907563030719757,"y":0.8444180488586426}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.4857563030719757,0.8255415849685669,0.512563054561615,0.8514180488586426],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/b42c5ceb63ee1b7a/pages/XilnQPkAeukMCxjH-sec.webp","jpeg":"/storage/books/b42c5ceb63ee1b7a/pages/dKuuwirlFyuROIeV.jpg","blurred":"/storage/books/b42c5ceb63ee1b7a/pages/nuypJeIuBdCKxceY.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.00021031534218731514,0.9986724807354582,0.9989944567227308]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7831932902336121,"y":0.19952493906021118},{"x":0.75126051902771,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.75126051902771,0.1852731555700302,0.7831932902336121,0.19952493906021118]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7831932902336121,"y":0.19952493906021118},{"x":0.75126051902771,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.74626051902771,0.1782731555700302,0.7881932902336121,0.2065249390602112],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18408551812171936},{"x":0.2537815272808075,"y":0.18408551812171936},{"x":0.2537815272808075,"y":0.19596199691295624},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"صفحه","boundary":[0.21512605249881744,0.18408551812171936,0.2537815272808075,0.19596199691295624]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18408551812171936},{"x":0.2537815272808075,"y":0.18408551812171936},{"x":0.2537815272808075,"y":0.19596199691295624},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.17708551812171935,0.2587815272808075,0.20296199691295624],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2149643748998642},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2149643748998642},{"x":0.23025210201740265,"y":0.22446556389331818},{"x":0.21344538033008575,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۵","boundary":[0.21344538033008575,0.2149643748998642,0.23025210201740265,0.22446556389331818]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2149643748998642},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2149643748998642},{"x":0.23025210201740265,"y":0.22446556389331818},{"x":0.21344538033008575,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.2079643748998642,0.23525210201740265,0.23146556389331818],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.23634204268455505},{"x":0.23025210201740265,"y":0.23634204268455505},{"x":0.23025210201740265,"y":0.244655579328537},{"x":0.21344538033008575,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۸","boundary":[0.21344538033008575,0.23634204268455505,0.23025210201740265,0.244655579328537]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.23634204268455505},{"x":0.23025210201740265,"y":0.23634204268455505},{"x":0.23025210201740265,"y":0.244655579328537},{"x":0.21344538033008575,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.22934204268455505,0.23525210201740265,0.251655579328537],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2577197253704071},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2577197253704071},{"x":0.22857142984867096,"y":0.26603326201438904},{"x":0.21344538033008575,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۹","boundary":[0.21344538033008575,0.2577197253704071,0.22857142984867096,0.26603326201438904]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2577197253704071},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2577197253704071},{"x":0.22857142984867096,"y":0.26603326201438904},{"x":0.21344538033008575,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.2507197253704071,0.23357142984867096,0.27303326201438904],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.285035640001297},{"x":0.21344538033008575,"y":0.28147268295288086},{"x":0.23193277418613434,"y":0.28147268295288086},{"x":0.23193277418613434,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.4099999964237213,"dir":"rtl","str":"ه","boundary":[0.21344538033008575,0.285035640001297,0.23193277418613434,0.28147268295288086]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.285035640001297},{"x":0.21344538033008575,"y":0.28147268295288086},{"x":0.23193277418613434,"y":0.28147268295288086},{"x":0.23193277418613434,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.4099999964237213,"boundary":[0.20844538033008575,0.278035640001297,0.23693277418613434,0.28847268295288087],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.2779097259044647},{"x":0.22689075767993927,"y":0.2779097259044647},{"x":0.22857142984867096,"y":0.28622329235076904},{"x":0.22689075767993927,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.6800000071525574,"str":".","boundary":[0.22521008551120758,0.2779097259044647,0.22857142984867096,0.28622329235076904]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.2779097259044647},{"x":0.22689075767993927,"y":0.2779097259044647},{"x":0.22857142984867096,"y":0.28622329235076904},{"x":0.22689075767993927,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.2709097259044647,0.23357142984867096,0.29322329235076905],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2992874085903168},{"x":0.22689075767993927,"y":0.2992874085903168},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3076009452342987},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.6800000071525574,"str":"۹۱","boundary":[0.21512605249881744,0.2992874085903168,0.22857142984867096,0.3076009452342987]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2992874085903168},{"x":0.22689075767993927,"y":0.2992874085903168},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3076009452342987},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.29228740859031677,0.23357142984867096,0.3146009452342987],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.2149643748998642},{"x":0.7445378303527832,"y":0.2149643748998642},{"x":0.7445378303527832,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7109243869781494,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مفهوم","boundary":[0.7109243869781494,0.2149643748998642,0.7445378303527832,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.21377672255039215},{"x":0.7042016983032227,"y":0.2149643748998642},{"x":0.7042016983032227,"y":0.23040379583835602},{"x":0.6621848940849304,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.6638655662536621,0.21377672255039215,0.7042016983032227,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6554622054100037,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6554622054100037,"y":0.22921615839004517},{"x":0.610084056854248,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عملکرد","boundary":[0.6117647290229797,0.2125890702009201,0.6554622054100037,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7428571581840515,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7428571581840515,"y":0.24821852147579193},{"x":0.7058823704719543,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اهداف","boundary":[0.7058823704719543,0.23396675288677216,0.7428571581840515,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6991596817970276,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6991596817970276,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6571428775787354,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.6571428775787354,0.23396675288677216,0.6991596817970276,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.235154390335083},{"x":0.6504201889038086,"y":0.235154390335083},{"x":0.6504201889038086,"y":0.24940617382526398},{"x":0.6067227125167847,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عملکرد","boundary":[0.6067227125167847,0.235154390335083,0.6504201889038086,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.255344420671463},{"x":0.7445378303527832,"y":0.255344420671463},{"x":0.7445378303527832,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رویکردها","boundary":[0.6890756487846375,0.255344420671463,0.7445378303527832,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.255344420671463},{"x":0.680672287940979,"y":0.255344420671463},{"x":0.680672287940979,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6739495992660522,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6739495992660522,0.255344420671463,0.680672287940979,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.255344420671463},{"x":0.6672269105911255,"y":0.255344420671463},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6369748115539551,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.6369748115539551,0.255344420671463,0.6672269105911255,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.255344420671463},{"x":0.6352941393852234,"y":0.255344420671463},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2719714939594269},{"x":0.610084056854248,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.610084056854248,0.255344420671463,0.6352941393852234,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.255344420671463},{"x":0.6033613681793213,"y":0.255344420671463},{"x":0.6033613681793213,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5630252361297607,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.5630252361297607,0.255344420671463,0.6033613681793213,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.255344420671463},{"x":0.5546218752861023,"y":0.255344420671463},{"x":0.5546218752861023,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5109243988990784,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عملکرد","boundary":[0.5109243988990784,0.255344420671463,0.5546218752861023,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7445378303527832,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7445378303527832,"y":0.2921615242958069},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7126050591468811,0.2779097259044647,0.7445378303527832,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7109243869781494,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7109243869781494,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6873949766159058,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6873949766159058,0.2779097259044647,0.7109243869781494,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6789916157722473,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6789916157722473,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6386554837226868,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.6386554837226868,0.2779097259044647,0.6789916157722473,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.2779097259044647},{"x":0.63193279504776,"y":0.2779097259044647},{"x":0.63193279504776,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5882353186607361,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عملکرد","boundary":[0.5882353186607361,0.2779097259044647,0.63193279504776,0.29097387194633484]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7445378303527832,"y":0.21377672255039215},{"x":0.7445378303527832,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5109243988990784,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.50760507106781,0.2055890702009201,0.7495378303527832,0.2991615242958069],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7243697643280029,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7243697643280029,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7126050591468811,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.7126050591468811,0.2980997562408447,0.7243697643280029,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6991596817970276,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6991596817970276,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6957983374595642,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6957983374595642,0.2980997562408447,0.6991596817970276,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6873949766159058,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6873949766159058,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6571428775787354,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.6571428775787354,0.2980997562408447,0.6873949766159058,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6554622054100037,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6554622054100037,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6302521228790283,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6302521228790283,0.2980997562408447,0.6554622054100037,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6235294342041016,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6235294342041016,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5949580073356628,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبتنی","boundary":[0.5949580073356628,0.2980997562408447,0.6235294342041016,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5882353186607361,"y":0.31353920698165894},{"x":0.578151285648346,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.578151285648346,0.2980997562408447,0.5882353186607361,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5697479248046875,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویژگی","boundary":[0.5327731370925903,0.2980997562408447,0.5697479248046875,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.2980997562408447},{"x":0.529411792755127,"y":0.2980997562408447},{"x":0.529411792755127,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5058823823928833,0.2980997562408447,0.529411792755127,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.2980997562408447},{"x":0.49915966391563416,"y":0.2980997562408447},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3147268295288086},{"x":0.46722689270973206,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فردی","boundary":[0.46722689270973206,0.2980997562408447,0.49915966391563416,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.3194774389266968},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3194774389266968},{"x":0.7243697643280029,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7109243869781494,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ب","boundary":[0.7109243869781494,0.3194774389266968,0.7243697643280029,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.3194774389266968},{"x":0.707563042640686,"y":0.3194774389266968},{"x":0.707563042640686,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7042016983032227,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7042016983032227,0.3194774389266968,0.707563042640686,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6974790096282959,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6403361558914185,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.6403361558914185,0.3194774389266968,0.6974790096282959,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.3194774389266968},{"x":0.63193279504776,"y":0.3194774389266968},{"x":0.63193279504776,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6033613681793213,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبتنی","boundary":[0.6033613681793213,0.3194774389266968,0.63193279504776,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.3194774389266968},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3194774389266968},{"x":0.5966386795043945,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5865546464920044,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5865546464920044,0.3194774389266968,0.5966386795043945,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.3194774389266968},{"x":0.5798319578170776,"y":0.3194774389266968},{"x":0.5798319578170776,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5529412031173706,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.5529412031173706,0.3194774389266968,0.5798319578170776,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.3194774389266968},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3194774389266968},{"x":0.5445378422737122,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5378151535987854,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.5378151535987854,0.3194774389266968,0.5445378422737122,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.3194774389266968},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3194774389266968},{"x":0.5327731370925903,"y":0.33610451221466064},{"x":0.507563054561615,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.507563054561615,0.3194774389266968,0.5327731370925903,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.3194774389266968},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3194774389266968},{"x":0.4957983195781708,"y":0.33610451221466064},{"x":0.4789915978908539,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4789915978908539,0.3194774389266968,0.4957983195781708,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.3194774389266968},{"x":0.46554622054100037,"y":0.3194774389266968},{"x":0.46554622054100037,"y":0.33610451221466064},{"x":0.4268907606601715,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رفتاری","boundary":[0.4268907606601715,0.3194774389266968,0.46554622054100037,0.33610451221466064]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7243697643280029,"y":0.29572445154190063},{"x":0.7243697643280029,"y":0.33610451221466064},{"x":0.4268907606601715,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4202100884914398,0.2910997562408447,0.7293697643280029,0.34310451221466065],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7243697643280029,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7142857313156128,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.7142857313156128,0.3420427441596985,0.7243697643280029,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7109243869781494,"y":0.35866984724998474},{"x":0.707563042640686,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.707563042640686,0.3420427441596985,0.7109243869781494,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7008403539657593,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6705882549285889,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.6705882549285889,0.3420427441596985,0.7008403539657593,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6672269105911255,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6436975002288818,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6436975002288818,0.3420427441596985,0.6672269105911255,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6369748115539551,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6067227125167847,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبتنی","boundary":[0.6067227125167847,0.3420427441596985,0.6369748115539551,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6000000238418579,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5915966629981995,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5915966629981995,0.3420427441596985,0.6000000238418579,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.3420427441596985},{"x":0.583193302154541,"y":0.3420427441596985},{"x":0.583193302154541,"y":0.35866984724998474},{"x":0.556302547454834,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نتایج","boundary":[0.556302547454834,0.3420427441596985,0.583193302154541,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خطاهای","boundary":[0.6957983374595642,0.3622327744960785,0.7445378303527832,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نظام","boundary":[0.6672269105911255,0.3622327744960785,0.6924369931221008,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6436975002288818,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6436975002288818,0.3622327744960785,0.6638655662536621,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.3622327744960785},{"x":0.63193279504776,"y":0.3622327744960785},{"x":0.63193279504776,"y":0.3800475001335144},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.5915966629981995,0.3622327744960785,0.63193279504776,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.3622327744960785},{"x":0.583193302154541,"y":0.3622327744960785},{"x":0.583193302154541,"y":0.3800475001335144},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عملکرد","boundary":[0.5394958257675171,0.3622327744960785,0.583193302154541,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7445378303527832,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7445378303527832,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7092437148094177,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.7092437148094177,0.38361045718193054,0.7445378303527832,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.38361045718193054},{"x":0.702521026134491,"y":0.38361045718193054},{"x":0.702521026134491,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6957983374595642,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6957983374595642,0.38361045718193054,0.702521026134491,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6890756487846375,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6890756487846375,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6504201889038086,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویژگی","boundary":[0.6504201889038086,0.38361045718193054,0.6890756487846375,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6470588445663452,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6470588445663452,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6252101063728333,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6252101063728333,0.38361045718193054,0.6470588445663452,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6168067455291748,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6168067455291748,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5915966629981995,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مؤثر","boundary":[0.5915966629981995,0.38361045718193054,0.6168067455291748,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5865546464920044,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5865546464920044,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5747899413108826,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5747899413108826,0.38361045718193054,0.5865546464920044,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5714285969734192,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5714285969734192,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5579832196235657,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.5579832196235657,0.38361045718193054,0.5714285969734192,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5579832196235657,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5579832196235657,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5210084319114685,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بخشی","boundary":[0.5210084319114685,0.38361045718193054,0.5579832196235657,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5126050710678101,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5126050710678101,"y":0.40142518281936646},{"x":0.48739495873451233,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظام","boundary":[0.48739495873451233,0.38361045718193054,0.5126050710678101,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.38361045718193054},{"x":0.48403361439704895,"y":0.38361045718193054},{"x":0.48403361439704895,"y":0.40142518281936646},{"x":0.46554622054100037,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.46554622054100037,0.38361045718193054,0.48403361439704895,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.38361045718193054},{"x":0.45378151535987854,"y":0.38361045718193054},{"x":0.45378151535987854,"y":0.40142518281936646},{"x":0.413445383310318,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.413445383310318,0.38361045718193054,0.45378151535987854,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.38361045718193054},{"x":0.40672269463539124,"y":0.38361045718193054},{"x":0.40672269463539124,"y":0.40142518281936646},{"x":0.3613445460796356,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عملکرد","boundary":[0.3613445460796356,0.38361045718193054,0.40672269463539124,0.40142518281936646]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7445378303527832,"y":0.40142518281936646},{"x":0.3613445460796356,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3563445460796356,0.3350427441596985,0.7495378303527832,0.40842518281936646],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.7126050591468811,0.4049881100654602,0.7243697643280029,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6957983374595642,0.4049881100654602,0.7008403539657593,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4228028357028961},{"x":0.653781533241272,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.653781533241272,0.4049881100654602,0.6890756487846375,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مؤثر","boundary":[0.6218487620353699,0.4049881100654602,0.6470588445663452,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4228028357028961},{"x":0.605042040348053,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.605042040348053,0.4049881100654602,0.6151260733604431,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4228028357028961},{"x":0.5478991866111755,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اثربخشی","boundary":[0.5478991866111755,0.4049881100654602,0.5983193516731262,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4228028357028961},{"x":0.5176470875740051,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظام","boundary":[0.5176470875740051,0.4049881100654602,0.5394958257675171,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5092437267303467,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5092437267303467,"y":0.4228028357028961},{"x":0.46890756487846375,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.46890756487846375,0.4049881100654602,0.5092437267303467,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.4049881100654602},{"x":0.462184876203537,"y":0.4049881100654602},{"x":0.462184876203537,"y":0.4228028357028961},{"x":0.41680672764778137,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عملکرد","boundary":[0.41680672764778137,0.4049881100654602,0.462184876203537,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.4251781404018402},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4251781404018402},{"x":0.7243697643280029,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7109243869781494,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ب","boundary":[0.7109243869781494,0.4251781404018402,0.7243697643280029,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.4251781404018402},{"x":0.707563042640686,"y":0.4251781404018402},{"x":0.707563042640686,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7042016983032227,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7042016983032227,0.4251781404018402,0.707563042640686,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.4251781404018402},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4251781404018402},{"x":0.6974790096282959,"y":0.44418051838874817},{"x":0.658823549747467,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویژگی","boundary":[0.658823549747467,0.4251781404018402,0.6974790096282959,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.4251781404018402},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4251781404018402},{"x":0.6571428775787354,"y":0.44418051838874817},{"x":0.63193279504776,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.63193279504776,0.4251781404018402,0.6571428775787354,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.4251781404018402},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4251781404018402},{"x":0.6252101063728333,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6016806960105896,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظام","boundary":[0.6016806960105896,0.4251781404018402,0.6252101063728333,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.4251781404018402},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4251781404018402},{"x":0.6000000238418579,"y":0.44418051838874817},{"x":0.5764706134796143,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5764706134796143,0.4251781404018402,0.6000000238418579,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5697479248046875,"y":0.44418051838874817},{"x":0.5226891040802002,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اثربخش","boundary":[0.5226891040802002,0.4251781404018402,0.5697479248046875,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5159664154052734,"y":0.44418051838874817},{"x":0.4756302535533905,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.4756302535533905,0.4251781404018402,0.5159664154052734,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.4251781404018402},{"x":0.46722689270973206,"y":0.4251781404018402},{"x":0.46722689270973206,"y":0.44418051838874817},{"x":0.42352941632270813,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عملکرد","boundary":[0.42352941632270813,0.4251781404018402,0.46722689270973206,0.44418051838874817]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7243697643280029,"y":0.44418051838874817},{"x":0.41680672764778137,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.41180672764778137,0.3979881100654602,0.7293697643280029,0.4511805183887482],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.32185274362564087},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3206650912761688},{"x":0.22689075767993927,"y":0.32897862792015076},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۹۱","boundary":[0.21512605249881744,0.32185274362564087,0.22689075767993927,0.32897862792015076]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.32185274362564087},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3206650912761688},{"x":0.22689075767993927,"y":0.32897862792015076},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.31485274362564086,0.23189075767993927,0.33597862792015076],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.34323039650917053},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3420427441596985},{"x":0.23025210201740265,"y":0.35154393315315247},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۱","boundary":[0.21344538033008575,0.34323039650917053,0.23025210201740265,0.35154393315315247]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.34323039650917053},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3420427441596985},{"x":0.23025210201740265,"y":0.35154393315315247},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3362303965091705,0.23525210201740265,0.35854393315315247],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.36342042684555054},{"x":0.23025210201740265,"y":0.36342042684555054},{"x":0.23025210201740265,"y":0.37173396348953247},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۴","boundary":[0.21512605249881744,0.36342042684555054,0.23025210201740265,0.37173396348953247]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.36342042684555054},{"x":0.23025210201740265,"y":0.36342042684555054},{"x":0.23025210201740265,"y":0.37173396348953247},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.35642042684555053,0.23525210201740265,0.3787339634895325],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.38598576188087463},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3847981095314026},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3931116461753845},{"x":0.21512605249881744,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۶","boundary":[0.21512605249881744,0.38598576188087463,0.23025210201740265,0.3931116461753845]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.38598576188087463},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3847981095314026},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3931116461753845},{"x":0.21512605249881744,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3789857618808746,0.23525210201740265,0.4001116461753845],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4073634147644043},{"x":0.22857142984867096,"y":0.40617576241493225},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4144892990589142},{"x":0.21512605249881744,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۶","boundary":[0.21512605249881744,0.4073634147644043,0.23025210201740265,0.4144892990589142]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4073634147644043},{"x":0.22857142984867096,"y":0.40617576241493225},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4144892990589142},{"x":0.21512605249881744,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4003634147644043,0.23525210201740265,0.4214892990589142],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4275534451007843},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4275534451007843},{"x":0.23025210201740265,"y":0.43586698174476624},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۷","boundary":[0.21512605249881744,0.4275534451007843,0.23025210201740265,0.43586698174476624]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4275534451007843},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4275534451007843},{"x":0.23025210201740265,"y":0.43586698174476624},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4205534451007843,0.23525210201740265,0.44286698174476624],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7848739624023438,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7848739624023438,"y":0.470308780670166},{"x":0.7731092572212219,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۷.","boundary":[0.7731092572212219,0.45605701208114624,0.7848739624023438,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7663865685462952,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7663865685462952,"y":0.470308780670166},{"x":0.7310924530029297,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جبران","boundary":[0.7310924530029297,0.45605701208114624,0.7663865685462952,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7226890921592712,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7226890921592712,"y":0.46912112832069397},{"x":0.680672287940979,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خدمت","boundary":[0.680672287940979,0.45605701208114624,0.7226890921592712,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6739495992660522,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6739495992660522,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6268907785415649,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارکنان","boundary":[0.6268907785415649,0.45605701208114624,0.6739495992660522,0.46912112832069397]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7848739624023438,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7848739624023438,"y":0.470308780670166},{"x":0.6268907785415649,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6218907785415649,0.44905701208114623,0.7898739624023438,0.477308780670166],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.45605701208114624},{"x":0.22857142984867096,"y":0.45605701208114624},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4655582010746002},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۹۹","boundary":[0.21344538033008575,0.45605701208114624,0.22857142984867096,0.4655582010746002]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.45605701208114624},{"x":0.22857142984867096,"y":0.45605701208114624},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4655582010746002},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.44905701208114623,0.23357142984867096,0.4725582010746002],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7445378303527832,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7445378303527832,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7109243869781494,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7109243869781494,0.47862231731414795,0.7445378303527832,0.48812350630760193]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7445378303527832,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7445378303527832,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7109243869781494,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7059243869781494,0.47162231731414794,0.7495378303527832,0.49512350630760193],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4869358539581299},{"x":0.21680672466754913,"y":0.47980996966362},{"x":0.23529411852359772,"y":0.47980996966362},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.38999998569488525,"dir":"rtl","str":"م","boundary":[0.21680672466754913,0.4869358539581299,0.23529411852359772,0.47980996966362]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4869358539581299},{"x":0.21680672466754913,"y":0.47980996966362},{"x":0.23529411852359772,"y":0.47980996966362},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.38999998569488525,"boundary":[0.21180672466754913,0.4799358539581299,0.24029411852359772,0.48680996966362],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4774346649646759},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4774346649646759},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4869358539581299},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.6200000047683716,"str":"۹۹","boundary":[0.21512605249881744,0.4774346649646759,0.22857142984867096,0.4869358539581299]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4774346649646759},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4774346649646759},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4869358539581299},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4704346649646759,0.23357142984867096,0.4939358539581299],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.49881234765052795},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5095011591911316},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۰","boundary":[0.21680672466754913,0.49881234765052795,0.23529411852359772,0.5095011591911316]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.49881234765052795},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5095011591911316},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.49181234765052795,0.24029411852359772,0.5165011591911316],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.521377682685852},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5201900005340576},{"x":0.23529411852359772,"y":0.529691219329834},{"x":0.21680672466754913,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۱","boundary":[0.21680672466754913,0.521377682685852,0.23529411852359772,0.529691219329834]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.521377682685852},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5201900005340576},{"x":0.23529411852359772,"y":0.529691219329834},{"x":0.21680672466754913,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.514377682685852,0.24029411852359772,0.536691219329834],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5415676832199097},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5415676832199097},{"x":0.23529411852359772,"y":0.551068902015686},{"x":0.21680672466754913,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۱","boundary":[0.21680672466754913,0.5415676832199097,0.23529411852359772,0.551068902015686]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5415676832199097},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5415676832199097},{"x":0.23529411852359772,"y":0.551068902015686},{"x":0.21680672466754913,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5345676832199097,0.24029411852359772,0.558068902015686],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5629453659057617},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5629453659057617},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5724465847015381},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۱","boundary":[0.21680672466754913,0.5629453659057617,0.2369747906923294,0.5724465847015381]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5629453659057617},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5629453659057617},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5724465847015381},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5559453659057617,0.2419747906923294,0.5794465847015381],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5855106711387634},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5843230485916138},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5926365852355957},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۲","boundary":[0.21512605249881744,0.5855106711387634,0.2386554628610611,0.5926365852355957]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5855106711387634},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5843230485916138},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5926365852355957},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5785106711387634,0.2436554628610611,0.5996365852355957],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6270784139633179},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6270784139633179},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6365795731544495},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۰۳","boundary":[0.21680672466754913,0.6270784139633179,0.2386554628610611,0.6365795731544495]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6270784139633179},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6270784139633179},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6365795731544495},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6200784139633179,0.2436554628610611,0.6435795731544495],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.7042016983032227,0.5,0.7428571581840515,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظام","boundary":[0.6739495992660522,0.49881234765052795,0.6957983374595642,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6672269105911255,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5154394507408142},{"x":0.63193279504776,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جبران","boundary":[0.63193279504776,0.4976246953010559,0.6655462384223938,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5142517685890198},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خدمات","boundary":[0.5815126299858093,0.49643704295158386,0.6252101063728333,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.521377682685852},{"x":0.7445378303527832,"y":0.521377682685852},{"x":0.7445378303527832,"y":0.529691219329834},{"x":0.7058823704719543,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اهداف","boundary":[0.7058823704719543,0.521377682685852,0.7445378303527832,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.521377682685852},{"x":0.6991596817970276,"y":0.521377682685852},{"x":0.6991596817970276,"y":0.529691219329834},{"x":0.6789916157722473,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"نظام","boundary":[0.6789916157722473,0.521377682685852,0.6991596817970276,0.529691219329834]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7445378303527832,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5308788418769836},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5765126299858093,0.48943704295158386,0.7478571581840515,0.5378788418769836],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6991596817970276,"y":0.521377682685852},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظام","boundary":[0.6773109436035156,0.5201900005340576,0.6991596817970276,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6689075827598572,"y":0.519002377986908},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جبران","boundary":[0.6352941393852234,0.5178147554397583,0.6672269105911255,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خدمات","boundary":[0.583193302154541,0.5166270732879639,0.6268907785415649,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"1.","boundary":[0.7142857313156128,0.5415676832199097,0.7193277478218079,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7058823704719543,"y":0.54038006067276},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جذب","boundary":[0.6722689270973206,0.5415676832199097,0.7058823704719543,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متقاضیان","boundary":[0.6134454011917114,0.5415676832199097,0.6655462384223938,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شایسته","boundary":[0.5647059082984924,0.5415676832199097,0.6067227125167847,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7126050591468811,0.5617577433586121,0.7226890921592712,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حفظ","boundary":[0.6773109436035156,0.5617577433586121,0.7058823704719543,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارکنان","boundary":[0.6268907785415649,0.5629453659057617,0.6705882549285889,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شایسته","boundary":[0.5798319578170776,0.5629453659057617,0.6201680898666382,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"٣.","boundary":[0.7142857313156128,0.5831353664398193,0.7243697643280029,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افزایش","boundary":[0.6655462384223938,0.5831353664398193,0.7058823704719543,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5831353664398193},{"x":0.658823549747467,"y":0.5831353664398193},{"x":0.658823549747467,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"انگیزه","boundary":[0.6252101063728333,0.5831353664398193,0.658823549747467,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5973871946334839},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارکنان","boundary":[0.5747899413108826,0.5831353664398193,0.6184874176979065,0.5973871946334839]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5985748171806335},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5597059082984924,0.5096270732879639,0.7293697643280029,0.6055748171806336],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6033254265785217},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7142857313156128,0.6045130491256714,0.7226890921592712,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ملاحظات","boundary":[0.6487395167350769,0.6057007312774658,0.7058823704719543,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قانونی","boundary":[0.605042040348053,0.6057007312774658,0.6420168280601501,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6425178050994873},{"x":0.707563042640686,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مفاهیم","boundary":[0.707563042640686,0.6270784139633179,0.7445378303527832,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اساسی","boundary":[0.6621848940849304,0.6270784139633179,0.6991596817970276,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6270784139633179},{"x":0.653781533241272,"y":0.6270784139633179},{"x":0.653781533241272,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6403361558914185,0.6270784139633179,0.653781533241272,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تساوی","boundary":[0.5949580073356628,0.6258907318115234,0.6352941393852234,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جبران","boundary":[0.5529412031173706,0.6258907318115234,0.5882353186607361,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خدمات","boundary":[0.5025210380554199,0.6258907318115234,0.5462185144424438,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.6258907318115234},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6258907318115234},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6413301825523376},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مالی","boundary":[0.47058823704719543,0.6258907318115234,0.4941176474094391,0.6413301825523376]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6033254265785217},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6425178050994873},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.46558823704719543,0.5975130491256714,0.7495378303527832,0.6495178050994873],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.7126050591468811,0.6472684144973755,0.7210084199905396,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تساوی","boundary":[0.6705882549285889,0.6472684144973755,0.7058823704719543,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازمانی","boundary":[0.6184874176979065,0.6484560370445251,0.6605042219161987,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7126050591468811,0.6674584150314331,0.7226890921592712,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6686460971832275},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7058823704719543,"y":0.684085488319397},{"x":0.6672269105911255,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تساوی","boundary":[0.6655462384223938,0.6686460971832275,0.7058823704719543,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6686460971832275},{"x":0.658823549747467,"y":0.6686460971832275},{"x":0.658823549747467,"y":0.684085488319397},{"x":0.63193279504776,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برون","boundary":[0.63193279504776,0.6686460971832275,0.658823549747467,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6302521228790283,"y":0.684085488319397},{"x":0.583193302154541,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازمانی","boundary":[0.583193302154541,0.6698337197303772,0.6302521228790283,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"٣.","boundary":[0.7126050591468811,0.6900237798690796,0.7243697643280029,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تساوی","boundary":[0.6655462384223938,0.6900237798690796,0.7058823704719543,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6912114024162292},{"x":0.658823549747467,"y":0.6912114024162292},{"x":0.658823549747467,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6302521228790283,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درون","boundary":[0.6285714507102966,0.6912114024162292,0.658823549747467,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6218487620353699,"y":0.705463171005249},{"x":0.5747899413108826,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازمانی","boundary":[0.5747899413108826,0.6912114024162292,0.6218487620353699,0.705463171005249]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6484560370445251},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7042755484580994},{"x":0.5747899413108826,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5681092691421509,0.6414560370445251,0.7276890921592712,0.7112755484580994],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7226890921592712,"y":0.724465548992157},{"x":0.7142857313156128,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7142857313156128,0.7114014029502869,0.7226890921592712,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تساوی","boundary":[0.6655462384223938,0.7125890851020813,0.7058823704719543,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.713776707649231},{"x":0.658823549747467,"y":0.7125890851020813},{"x":0.658823549747467,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فردی","boundary":[0.6285714507102966,0.713776707649231,0.658823549747467,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7445378303527832,"y":0.735154390335083},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.7092437148094177,0.7339667677879333,0.7445378303527832,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.7339667677879333},{"x":0.702521026134491,"y":0.7339667677879333},{"x":0.702521026134491,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تعیین","boundary":[0.6739495992660522,0.7339667677879333,0.702521026134491,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.6403361558914185,0.7339667677879333,0.6672269105911255,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.7327790856361389},{"x":0.63193279504776,"y":0.7339667677879333},{"x":0.63193279504776,"y":0.7494061589241028},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جبران","boundary":[0.5983193516731262,0.7327790856361389,0.63193279504776,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.7327790856361389},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7327790856361389},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خدمات","boundary":[0.5462185144424438,0.7327790856361389,0.5915966629981995,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.7327790856361389},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7327790856361389},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مالی","boundary":[0.5159664154052734,0.7327790856361389,0.5394958257675171,0.7482185363769531]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7505938410758972},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5092857432365417,0.7044014029502869,0.7495378303527832,0.7575938410758972],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7126050591468811,0.7553443908691406,0.7193277478218079,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7695962190628052},{"x":0.680672287940979,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بازار","boundary":[0.680672287940979,0.7553443908691406,0.7058823704719543,0.7695962190628052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7695962190628052},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیروی","boundary":[0.6386554837226868,0.7553443908691406,0.6739495992660522,0.7695962190628052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.7553443908691406},{"x":0.63193279504776,"y":0.7553443908691406},{"x":0.63193279504776,"y":0.7695962190628052},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.6134454011917114,0.7553443908691406,0.63193279504776,0.7695962190628052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.775534451007843},{"x":0.7226890921592712,"y":0.775534451007843},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7897862195968628},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7142857313156128,0.775534451007843,0.7226890921592712,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.775534451007843},{"x":0.7058823704719543,"y":0.775534451007843},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7897862195968628},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهبردهای","boundary":[0.6436975002288818,0.775534451007843,0.7058823704719543,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.775534451007843},{"x":0.6369748115539551,"y":0.775534451007843},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7897862195968628},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.5966386795043945,0.775534451007843,0.6369748115539551,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7969121336936951},{"x":0.7226890921592712,"y":0.8111639022827148},{"x":0.7109243869781494,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"٣.","boundary":[0.7092437148094177,0.7980997562408447,0.7226890921592712,0.8111639022827148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7980997562408447},{"x":0.707563042640686,"y":0.7980997562408447},{"x":0.707563042640686,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شغل","boundary":[0.6857143044471741,0.7980997562408447,0.707563042640686,0.8111639022827148]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7210084199905396,"y":0.754156768321991},{"x":0.7226890921592712,"y":0.8111639022827148},{"x":0.5966386795043945,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5899580073356628,0.7483443908691406,0.7276890921592712,0.8181639022827148],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6484560370445251},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6472684144973755},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6567695736885071},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۳","boundary":[0.21680672466754913,0.6484560370445251,0.2386554628610611,0.6567695736885071]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6484560370445251},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6472684144973755},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6567695736885071},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6414560370445251,0.2436554628610611,0.6637695736885071],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6698337197303772},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6698337197303772},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6793349385261536},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۰۳","boundary":[0.21680672466754913,0.6698337197303772,0.2386554628610611,0.6793349385261536]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6698337197303772},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6698337197303772},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6793349385261536},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6628337197303772,0.2436554628610611,0.6863349385261536],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.713776707649231},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7125890851020813},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7220902442932129},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۳","boundary":[0.21680672466754913,0.713776707649231,0.2386554628610611,0.7220902442932129]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.713776707649231},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7125890851020813},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7220902442932129},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.706776707649231,0.2436554628610611,0.7290902442932129],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7339667677879333},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7339667677879333},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7446556091308594},{"x":0.21680672466754913,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۴","boundary":[0.21512605249881744,0.7339667677879333,0.2386554628610611,0.7446556091308594]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7339667677879333},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7339667677879333},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7446556091308594},{"x":0.21680672466754913,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7269667677879333,0.2436554628610611,0.7516556091308594],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7553443908691406},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7553443908691406},{"x":0.2386554628610611,"y":0.764845609664917},{"x":0.21680672466754913,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۴","boundary":[0.21680672466754913,0.7553443908691406,0.2386554628610611,0.764845609664917]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7553443908691406},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7553443908691406},{"x":0.2386554628610611,"y":0.764845609664917},{"x":0.21680672466754913,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.7483443908691406,0.2436554628610611,0.771845609664917],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.775534451007843},{"x":0.2386554628610611,"y":0.775534451007843},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7874109148979187},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۵","boundary":[0.21680672466754913,0.775534451007843,0.2386554628610611,0.7874109148979187]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.775534451007843},{"x":0.2386554628610611,"y":0.775534451007843},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7874109148979187},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.768534451007843,0.2436554628610611,0.7944109148979187],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.8313539028167725},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8289785981178284},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8396674394607544},{"x":0.48739495873451233,"y":0.8420427441596985}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"شش","boundary":[0.48571428656578064,0.8313539028167725,0.5126050710678101,0.8396674394607544]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.8313539028167725},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8289785981178284},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8396674394607544},{"x":0.48739495873451233,"y":0.8420427441596985}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.48071428656578064,0.8243539028167725,0.5176050710678101,0.8466674394607544],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/b42c5ceb63ee1b7a/pages/dVqmyAGBHawlGjrL-sec.webp","jpeg":"/storage/books/b42c5ceb63ee1b7a/pages/FfChaEwrlaphxJRx.jpg","blurred":"/storage/books/b42c5ceb63ee1b7a/pages/xNraeGVJMmuOjVFb.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.00021031534218731514,0.9986753053945654,0.9989944567227308]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7831932902336121,"y":0.19952493906021118},{"x":0.75126051902771,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.75126051902771,0.1852731555700302,0.7831932902336121,0.19952493906021118]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7831932902336121,"y":0.19952493906021118},{"x":0.75126051902771,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.74626051902771,0.1782731555700302,0.7881932902336121,0.2065249390602112],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18408551812171936},{"x":0.2537815272808075,"y":0.18408551812171936},{"x":0.2537815272808075,"y":0.19596199691295624},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"صفحه","boundary":[0.21512605249881744,0.18408551812171936,0.2537815272808075,0.19596199691295624]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18408551812171936},{"x":0.2537815272808075,"y":0.18408551812171936},{"x":0.2537815272808075,"y":0.19596199691295624},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.17708551812171935,0.2587815272808075,0.20296199691295624],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.21377672255039215},{"x":0.2386554628610611,"y":0.21377672255039215},{"x":0.2386554628610611,"y":0.22327791154384613},{"x":0.21680672466754913,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۶","boundary":[0.21680672466754913,0.21377672255039215,0.2386554628610611,0.22327791154384613]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.21377672255039215},{"x":0.2386554628610611,"y":0.21377672255039215},{"x":0.2386554628610611,"y":0.22327791154384613},{"x":0.21680672466754913,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.20677672255039214,0.2436554628610611,0.23027791154384614],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.23634204268455505},{"x":0.2386554628610611,"y":0.23634204268455505},{"x":0.2386554628610611,"y":0.244655579328537},{"x":0.21680672466754913,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۸","boundary":[0.21680672466754913,0.23634204268455505,0.2386554628610611,0.244655579328537]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.23634204268455505},{"x":0.2386554628610611,"y":0.23634204268455505},{"x":0.2386554628610611,"y":0.244655579328537},{"x":0.21680672466754913,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.22934204268455505,0.2436554628610611,0.251655579328537],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.25653207302093506},{"x":0.2386554628610611,"y":0.25653207302093506},{"x":0.2386554628610611,"y":0.264845609664917},{"x":0.21680672466754913,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۸","boundary":[0.21680672466754913,0.25653207302093506,0.2386554628610611,0.264845609664917]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.25653207302093506},{"x":0.2386554628610611,"y":0.25653207302093506},{"x":0.2386554628610611,"y":0.264845609664917},{"x":0.21680672466754913,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.24953207302093505,0.2436554628610611,0.271845609664917],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.2779097259044647},{"x":0.2369747906923294,"y":0.2779097259044647},{"x":0.2369747906923294,"y":0.28622329235076904},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۹","boundary":[0.21680672466754913,0.2779097259044647,0.2369747906923294,0.28622329235076904]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.2779097259044647},{"x":0.2369747906923294,"y":0.2779097259044647},{"x":0.2369747906923294,"y":0.28622329235076904},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.2709097259044647,0.2419747906923294,0.29322329235076905],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.2992874085903168},{"x":0.2369747906923294,"y":0.2992874085903168},{"x":0.2369747906923294,"y":0.30878859758377075},{"x":0.21680672466754913,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۰۹","boundary":[0.21680672466754913,0.2992874085903168,0.2369747906923294,0.30878859758377075]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.2992874085903168},{"x":0.2369747906923294,"y":0.2992874085903168},{"x":0.2369747906923294,"y":0.30878859758377075},{"x":0.21680672466754913,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.29228740859031677,0.2419747906923294,0.31578859758377076],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3206650912761688},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3206650912761688},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3301662802696228},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۰","boundary":[0.21680672466754913,0.3206650912761688,0.23529411852359772,0.3301662802696228]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3206650912761688},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3206650912761688},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3301662802696228},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.3136650912761688,0.24029411852359772,0.3371662802696228],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3646080791950226},{"x":0.22689075767993927,"y":0.36342042684555054},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3729216158390045},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱","boundary":[0.21512605249881744,0.3646080791950226,0.22689075767993927,0.3729216158390045]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3646080791950226},{"x":0.22689075767993927,"y":0.36342042684555054},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3729216158390045},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3576080791950226,0.23189075767993927,0.3799216158390045],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.21377672255039215},{"x":0.7226890921592712,"y":0.21377672255039215},{"x":0.7226890921592712,"y":0.22684085369110107},{"x":0.7142857313156128,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7142857313156128,0.21377672255039215,0.7226890921592712,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.21377672255039215},{"x":0.707563042640686,"y":0.21377672255039215},{"x":0.707563042640686,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6638655662536621,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارکنان","boundary":[0.6638655662536621,0.21377672255039215,0.707563042640686,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6554622054100037,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6554622054100037,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6151260733604431,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.6151260733604431,0.21377672255039215,0.6554622054100037,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7428571581840515,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7428571581840515,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7193277478218079,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مزایا","boundary":[0.7193277478218079,0.23396675288677216,0.7428571581840515,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.235154390335083},{"x":0.7126050591468811,"y":0.235154390335083},{"x":0.7126050591468811,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7058823704719543,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7058823704719543,0.235154390335083,0.7126050591468811,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.235154390335083},{"x":0.6991596817970276,"y":0.235154390335083},{"x":0.6991596817970276,"y":0.25059381127357483},{"x":0.6655462384223938,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جبران","boundary":[0.6655462384223938,0.235154390335083,0.6991596817970276,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.235154390335083},{"x":0.6571428775787354,"y":0.235154390335083},{"x":0.6571428775787354,"y":0.25059381127357483},{"x":0.6117647290229797,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خدمات","boundary":[0.6117647290229797,0.235154390335083,0.6571428775787354,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.235154390335083},{"x":0.605042040348053,"y":0.235154390335083},{"x":0.605042040348053,"y":0.25059381127357483},{"x":0.5815126299858093,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مالی","boundary":[0.5815126299858093,0.235154390335083,0.605042040348053,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.235154390335083},{"x":0.5747899413108826,"y":0.235154390335083},{"x":0.5747899413108826,"y":0.25059381127357483},{"x":0.5579832196235657,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"غیر","boundary":[0.5579832196235657,0.235154390335083,0.5747899413108826,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.235154390335083},{"x":0.5546218752861023,"y":0.235154390335083},{"x":0.5546218752861023,"y":0.25059381127357483},{"x":0.5142857432365417,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مستقیم","boundary":[0.5142857432365417,0.235154390335083,0.5546218752861023,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.255344420671463},{"x":0.7462185025215149,"y":0.255344420671463},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7126050591468811,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.7126050591468811,0.255344420671463,0.7462185025215149,0.2695961892604828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.25653207302093506},{"x":0.7126050591468811,"y":0.25653207302093506},{"x":0.7126050591468811,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6924369931221008,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6924369931221008,0.25653207302093506,0.7126050591468811,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6789916157722473,"y":0.255344420671463},{"x":0.6789916157722473,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6436975002288818,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.6436975002288818,0.25653207302093506,0.6789916157722473,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6369748115539551,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6369748115539551,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6302521228790283,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6302521228790283,0.25653207302093506,0.6369748115539551,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.2577197253704071},{"x":0.6235294342041016,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6235294342041016,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5798319578170776,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دستمزد","boundary":[0.5798319578170776,0.2577197253704071,0.6235294342041016,0.27078384160995483]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.21377672255039215},{"x":0.7462185025215149,"y":0.21377672255039215},{"x":0.7462185025215149,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5142857432365417,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5092857432365417,0.20677672255039214,0.7512185025215149,0.27778384160995484],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7243697643280029,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7243697643280029,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6941176652908325,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.6941176652908325,0.2779097259044647,0.7243697643280029,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6857143044471741,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6857143044471741,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6504201889038086,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عرضه","boundary":[0.6504201889038086,0.2779097259044647,0.6857143044471741,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.27672210335731506},{"x":0.6436975002288818,"y":0.27672210335731506},{"x":0.6436975002288818,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6369748115539551,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6369748115539551,0.27672210335731506,0.6436975002288818,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.27672210335731506},{"x":0.6302521228790283,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6302521228790283,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6000000238418579,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تقاضا","boundary":[0.6000000238418579,0.27672210335731506,0.6302521228790283,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7226890921592712,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7226890921592712,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6924369931221008,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"نظريه","boundary":[0.6924369931221008,0.2992874085903168,0.7226890921592712,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6857143044471741,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6857143044471741,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6487395167350769,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قدرت","boundary":[0.6487395167350769,0.2992874085903168,0.6857143044471741,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6420168280601501,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6420168280601501,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5949580073356628,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پرداخت","boundary":[0.5949580073356628,0.2992874085903168,0.6420168280601501,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.3194774389266968},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3194774389266968},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.6924369931221008,0.3194774389266968,0.7226890921592712,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارایی","boundary":[0.6487395167350769,0.3194774389266968,0.6857143044471741,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.34085512161254883},{"x":0.7243697643280029,"y":0.34085512161254883},{"x":0.7243697643280029,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6941176652908325,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.6941176652908325,0.34085512161254883,0.7243697643280029,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6857143044471741,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6857143044471741,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6554622054100037,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"هزینه","boundary":[0.6554622054100037,0.34085512161254883,0.6857143044471741,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6487395167350769,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6487395167350769,"y":0.35629454255104065},{"x":0.610084056854248,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زندگی","boundary":[0.610084056854248,0.34085512161254883,0.6487395167350769,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7260504364967346,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6941176652908325,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.6924369931221008,0.36342042684555054,0.7260504364967346,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6857143044471741,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6857143044471741,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معاش","boundary":[0.6605042219161987,0.36342042684555054,0.6857143044471741,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7226890921592712,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6924369931221008,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.6924369931221008,0.38361045718193054,0.7243697643280029,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6857143044471741,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6857143044471741,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6436975002288818,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرمایه","boundary":[0.6420168280601501,0.3847981095314026,0.6857143044471741,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6420168280601501,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6302521228790283,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6302521228790283,0.3847981095314026,0.6420168280601501,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6235294342041016,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دستمزد","boundary":[0.5798319578170776,0.38598576188087463,0.6235294342041016,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.6924369931221008,0.4049881100654602,0.7226890921592712,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.6386554837226868,0.4049881100654602,0.6857143044471741,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رحمانی","boundary":[0.5865546464920044,0.40617576241493225,0.6302521228790283,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7226890921592712,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4406175911426544},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.6924369931221008,0.4275534451007843,0.7243697643280029,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چانه","boundary":[0.6605042219161987,0.4275534451007843,0.6857143044471741,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4275534451007843},{"x":0.658823549747467,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زنی","boundary":[0.6369748115539551,0.4275534451007843,0.658823549747467,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دستمزد","boundary":[0.5865546464920044,0.42874109745025635,0.6302521228790283,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7226890921592712,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6924369931221008,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.6924369931221008,0.4477434754371643,0.7243697643280029,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6890756487846375,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6470588445663452,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سرمایه","boundary":[0.6470588445663452,0.4477434754371643,0.6890756487846375,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6420168280601501,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6117647290229797,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گذاری","boundary":[0.610084056854248,0.4477434754371643,0.6420168280601501,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5983193516731262,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دستمزد","boundary":[0.5546218752861023,0.44893112778663635,0.5983193516731262,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.470308780670166},{"x":0.7260504364967346,"y":0.470308780670166},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.6924369931221008,0.470308780670166,0.7260504364967346,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.470308780670166},{"x":0.6857143044471741,"y":0.470308780670166},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتظار","boundary":[0.6571428775787354,0.470308780670166,0.6857143044471741,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.490498811006546},{"x":0.7226890921592712,"y":0.489311158657074},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.6924369931221008,0.490498811006546,0.7243697643280029,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6857143044471741,"y":0.490498811006546},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برابری","boundary":[0.6470588445663452,0.49168646335601807,0.6857143044471741,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6403361558914185,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دستمزد","boundary":[0.5966386795043945,0.4928741157054901,0.6403361558914185,0.5071259140968323]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.27672210335731506},{"x":0.7243697643280029,"y":0.275534451007843},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5462605309486389,0.26972210335731506,0.7327311086654663,0.5141259140968323],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7226890921592712,"y":0.510688841342926},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"نظرية","boundary":[0.6924369931221008,0.5118764638900757,0.7243697643280029,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حداقل","boundary":[0.6470588445663452,0.5118764638900757,0.6857143044471741,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5273159146308899},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دستمزد","boundary":[0.5966386795043945,0.5130641460418701,0.6403361558914185,0.5273159146308899]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7226890921592712,"y":0.510688841342926},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.5916386795043945,0.5060641460418701,0.7293697643280029,0.5319406099319458],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.7176470756530762,0.5344418287277222,0.7445378303527832,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6924369931221008,0.5344418287277222,0.7159664034843445,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.6487395167350769,0.5344418287277222,0.6840336322784424,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6352941393852234,0.5344418287277222,0.6420168280601501,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دستمزد","boundary":[0.5865546464920044,0.5344418287277222,0.6285714507102966,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.559382438659668},{"x":0.7831932902336121,"y":0.559382438659668},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۸.","boundary":[0.7714285850524902,0.559382438659668,0.7831932902336121,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.559382438659668},{"x":0.7663865685462952,"y":0.559382438659668},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.7344537973403931,0.559382438659668,0.7663865685462952,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.559382438659668},{"x":0.7310924530029297,"y":0.559382438659668},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5783848166465759},{"x":0.702521026134491,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.702521026134491,0.559382438659668,0.7310924530029297,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.559382438659668},{"x":0.6890756487846375,"y":0.559382438659668},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6638655662536621,0.559382438659668,0.6890756487846375,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.559382438659668},{"x":0.6554622054100037,"y":0.559382438659668},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیشرفت","boundary":[0.6084033846855164,0.559382438659668,0.6554622054100037,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.559382438659668},{"x":0.6000000238418579,"y":0.559382438659668},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5783848166465759},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شغلی","boundary":[0.5714285969734192,0.559382438659668,0.6000000238418579,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.559382438659668},{"x":0.5663865804672241,"y":0.559382438659668},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5783848166465759},{"x":0.561344563961029,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.561344563961029,0.559382438659668,0.5663865804672241,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.559382438659668},{"x":0.5529412031173706,"y":0.559382438659668},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5783848166465759},{"x":0.507563054561615,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پرورش","boundary":[0.507563054561615,0.559382438659668,0.5529412031173706,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.559382438659668},{"x":0.5008403658866882,"y":0.559382438659668},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5783848166465759},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مسیر","boundary":[0.4722689092159271,0.559382438659668,0.5008403658866882,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.559382438659668},{"x":0.46554622054100037,"y":0.559382438659668},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5783848166465759},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.45210084319114685,0.559382438659668,0.46554622054100037,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.559382438659668},{"x":0.4453781545162201,"y":0.559382438659668},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5783848166465759},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.43697479367256165,0.559382438659668,0.4453781545162201,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.559382438659668},{"x":0.4302521049976349,"y":0.559382438659668},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5783848166465759},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تقویت","boundary":[0.39159664511680603,0.559382438659668,0.4302521049976349,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.559382438659668},{"x":0.3831932842731476,"y":0.559382438659668},{"x":0.3831932842731476,"y":0.5783848166465759},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.3462184965610504,0.559382438659668,0.3831932842731476,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.559382438659668},{"x":0.33781513571739197,"y":0.559382438659668},{"x":0.33781513571739197,"y":0.5783848166465759},{"x":0.2974790036678314,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زندگی","boundary":[0.2974790036678314,0.559382438659668,0.33781513571739197,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.559382438659668},{"x":0.289075642824173,"y":0.559382438659668},{"x":0.289075642824173,"y":0.5783848166465759},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاری","boundary":[0.2571428716182709,0.559382438659668,0.289075642824173,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.559382438659668},{"x":0.2386554628610611,"y":0.559382438659668},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5783848166465759},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۱۴","boundary":[0.21512605249881744,0.559382438659668,0.2386554628610611,0.5783848166465759]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5783848166465759},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.21012605249881744,0.5274418287277222,0.7881932902336121,0.5853848166465759],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7092437148094177,0.5843230485916138,0.7428571581840515,0.5938242077827454]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7042437148094177,0.5773230485916138,0.7478571581840515,0.6008242077827454],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.470308780670166},{"x":0.23529411852359772,"y":0.470308780670166},{"x":0.2369747906923294,"y":0.47980996966362},{"x":0.21680672466754913,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۱","boundary":[0.21680672466754913,0.470308780670166,0.2369747906923294,0.47980996966362]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.470308780670166},{"x":0.23529411852359772,"y":0.470308780670166},{"x":0.2369747906923294,"y":0.47980996966362},{"x":0.21680672466754913,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.463308780670166,0.2419747906923294,0.48680996966362],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5130641460418701},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5130641460418701},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5225653052330017},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۲","boundary":[0.21344538033008575,0.5130641460418701,0.24033613502979279,0.5225653052330017]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5130641460418701},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5130641460418701},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5225653052330017},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5060641460418701,0.2453361350297928,0.5295653052330017],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5356294512748718},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5344418287277222},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5439429879188538},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۲","boundary":[0.21344538033008575,0.5356294512748718,0.2386554628610611,0.5439429879188538]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5356294512748718},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5344418287277222},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5439429879188538},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5286294512748718,0.2436554628610611,0.5509429879188538],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5855106711387634},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5843230485916138},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5926365852355957},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۴","boundary":[0.21344538033008575,0.5855106711387634,0.2386554628610611,0.5926365852355957]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5855106711387634},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5843230485916138},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5926365852355957},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5785106711387634,0.2436554628610611,0.5996365852355957],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6068883538246155},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6057007312774658},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6152018904685974},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۵","boundary":[0.21680672466754913,0.6068883538246155,0.2386554628610611,0.6152018904685974]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6068883538246155},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6057007312774658},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6152018904685974},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5998883538246155,0.2436554628610611,0.6222018904685974],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6282660365104675},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6270784139633179},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6365795731544495},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۵","boundary":[0.21680672466754913,0.6282660365104675,0.2386554628610611,0.6365795731544495]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6282660365104675},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6270784139633179},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6365795731544495},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6212660365104675,0.2436554628610611,0.6435795731544495],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6484560370445251},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6472684144973755},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6579572558403015},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۶","boundary":[0.21344538033008575,0.6484560370445251,0.2369747906923294,0.6579572558403015]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6484560370445251},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6472684144973755},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6579572558403015},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6414560370445251,0.2419747906923294,0.6649572558403015],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6698337197303772},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6698337197303772},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6793349385261536},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۷","boundary":[0.21680672466754913,0.6698337197303772,0.2386554628610611,0.6793349385261536]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6698337197303772},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6698337197303772},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6793349385261536},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6628337197303772,0.2436554628610611,0.6863349385261536],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6912114024162292},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6912114024162292},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7007125616073608},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۷","boundary":[0.21680672466754913,0.6912114024162292,0.2386554628610611,0.7007125616073608]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6912114024162292},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6912114024162292},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7007125616073608},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6842114024162292,0.2436554628610611,0.7077125616073608],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.7042016983032227,0.6057007312774658,0.7445378303527832,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مسیر","boundary":[0.6689075827598572,0.6057007312774658,0.6974790096282959,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شغلی","boundary":[0.6302521228790283,0.6057007312774658,0.6621848940849304,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6294536590576172},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهبود","boundary":[0.7142857313156128,0.6306413412094116,0.7445378303527832,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6318289637565613},{"x":0.707563042640686,"y":0.6318289637565613},{"x":0.707563042640686,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مسیر","boundary":[0.6789916157722473,0.6318289637565613,0.707563042640686,0.6413301825523376]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6252521228790283,0.5987007312774658,0.7495378303527832,0.6495178050994873],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"شغلی","boundary":[0.6470588445663452,0.6270784139633179,0.6756302714347839,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6496437191963196},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6496437191963196},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسیر","boundary":[0.6957983374595642,0.6496437191963196,0.7243697643280029,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشرفت","boundary":[0.6420168280601501,0.6484560370445251,0.6890756487846375,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شغلی","boundary":[0.6016806960105896,0.6472684144973755,0.6336134672164917,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چیست","boundary":[0.556302547454834,0.6472684144973755,0.5932773351669312,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.5462185144424438,0.6472684144973755,0.5495798587799072,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.7092437148094177,0.6698337197303772,0.7445378303527832,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.6698337197303772},{"x":0.702521026134491,"y":0.6698337197303772},{"x":0.702521026134491,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مؤثر","boundary":[0.6773109436035156,0.6698337197303772,0.702521026134491,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6605042219161987,0.6698337197303772,0.6705882549285889,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.6698337197303772},{"x":0.653781533241272,"y":0.6698337197303772},{"x":0.653781533241272,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.6084033846855164,0.6698337197303772,0.653781533241272,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مسیر","boundary":[0.5714285969734192,0.6698337197303772,0.6000000238418579,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیشرفت","boundary":[0.5176470875740051,0.6698337197303772,0.5647059082984924,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6852731704711914},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شغلی","boundary":[0.4773109257221222,0.6698337197303772,0.5109243988990784,0.6852731704711914]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9300000071525574}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6852731704711914},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4723109257221222,0.6200784139633179,0.7495378303527832,0.6922731704711914],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7243697643280029,"y":0.705463171005249},{"x":0.7126050591468811,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"rtl","str":"١.","boundary":[0.7126050591468811,0.6912114024162292,0.7243697643280029,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.6912114024162292},{"x":0.707563042640686,"y":0.6912114024162292},{"x":0.707563042640686,"y":0.705463171005249},{"x":0.6722689270973206,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شرایط","boundary":[0.6722689270973206,0.6912114024162292,0.707563042640686,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6638655662536621,"y":0.705463171005249},{"x":0.6252101063728333,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محیطی","boundary":[0.6252101063728333,0.6912114024162292,0.6638655662536621,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7102137804031372},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7142857313156128,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7126050591468811,0.7114014029502869,0.7226890921592712,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7058823704719543,"y":0.724465548992157},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"فلسفه","boundary":[0.6722689270973206,0.7125890851020813,0.7058823704719543,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.6184874176979065,0.7149643898010254,0.6655462384223938,0.7256532311439514]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6134874176979065,0.6842114024162292,0.7293697643280029,0.7338408536911011],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"3.","boundary":[0.7142857313156128,0.7339667677879333,0.7243697643280029,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تجزیه","boundary":[0.6722689270973206,0.7339667677879333,0.7058823704719543,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7482185363769531},{"x":0.658823549747467,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.658823549747467,0.7339667677879333,0.6655462384223938,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.6168067455291748,0.7339667677879333,0.6521008610725403,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.7339667677879333},{"x":0.610084056854248,"y":0.7339667677879333},{"x":0.610084056854248,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشاغل","boundary":[0.5714285969734192,0.7339667677879333,0.610084056854248,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.754156768321991},{"x":0.7462185025215149,"y":0.754156768321991},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اخلاق","boundary":[0.7142857313156128,0.754156768321991,0.7462185025215149,0.7672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.6857143044471741,0.7553443908691406,0.6991596817970276,0.7672209143638611]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5664285969734192,0.7269667677879333,0.7512185025215149,0.7742209143638611],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.775534451007843},{"x":0.7243697643280029,"y":0.775534451007843},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.6890756487846375,0.775534451007843,0.7243697643280029,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.775534451007843},{"x":0.680672287940979,"y":0.775534451007843},{"x":0.680672287940979,"y":0.7909738421440125},{"x":0.63193279504776,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.63193279504776,0.775534451007843,0.680672287940979,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.775534451007843},{"x":0.6252101063728333,"y":0.775534451007843},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7897862195968628},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مؤثر","boundary":[0.6000000238418579,0.775534451007843,0.6252101063728333,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.775534451007843},{"x":0.5932773351669312,"y":0.775534451007843},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7897862195968628},{"x":0.583193302154541,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.583193302154541,0.775534451007843,0.5932773351669312,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.775534451007843},{"x":0.5764706134796143,"y":0.775534451007843},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7897862195968628},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اخلاق","boundary":[0.5411764979362488,0.775534451007843,0.5764706134796143,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.775534451007843},{"x":0.5327731370925903,"y":0.775534451007843},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7897862195968628},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.5159664154052734,0.775534451007843,0.5327731370925903,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7243697643280029,"y":0.8123515248298645},{"x":0.6890756487846375,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.6890756487846375,0.7980997562408447,0.7243697643280029,0.8123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.7980997562408447},{"x":0.680672287940979,"y":0.7980997562408447},{"x":0.680672287940979,"y":0.8123515248298645},{"x":0.63193279504776,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.63193279504776,0.7980997562408447,0.680672287940979,0.8123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6252101063728333,"y":0.8123515248298645},{"x":0.6000000238418579,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مؤثر","boundary":[0.6000000238418579,0.7980997562408447,0.6252101063728333,0.8123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.7969121336936951},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7969121336936951},{"x":0.5932773351669312,"y":0.8123515248298645},{"x":0.583193302154541,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.583193302154541,0.7969121336936951,0.5932773351669312,0.8123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.7969121336936951},{"x":0.578151285648346,"y":0.7969121336936951},{"x":0.578151285648346,"y":0.8111639022827148},{"x":0.5411764979362488,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اخلاق","boundary":[0.5411764979362488,0.7969121336936951,0.578151285648346,0.8111639022827148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.7969121336936951},{"x":0.534453809261322,"y":0.7969121336936951},{"x":0.534453809261322,"y":0.8111639022827148},{"x":0.5159664154052734,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.5159664154052734,0.7969121336936951,0.534453809261322,0.8111639022827148]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.775534451007843},{"x":0.7243697643280029,"y":0.775534451007843},{"x":0.7243697643280029,"y":0.8123515248298645},{"x":0.5159664154052734,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5109664154052734,0.768534451007843,0.7293697643280029,0.8193515248298645],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7125890851020813},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7125890851020813},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7220902442932129},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۸","boundary":[0.21512605249881744,0.7125890851020813,0.2386554628610611,0.7220902442932129]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7125890851020813},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7125890851020813},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7220902442932129},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7055890851020813,0.2436554628610611,0.7290902442932129],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7339667677879333},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7339667677879333},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7434679269790649},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۸","boundary":[0.21512605249881744,0.7339667677879333,0.2386554628610611,0.7434679269790649]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7339667677879333},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7339667677879333},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7434679269790649},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7269667677879333,0.2436554628610611,0.750467926979065],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7553443908691406},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7553443908691406},{"x":0.2386554628610611,"y":0.764845609664917},{"x":0.21512605249881744,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۸","boundary":[0.21512605249881744,0.7553443908691406,0.2386554628610611,0.764845609664917]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7553443908691406},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7553443908691406},{"x":0.2386554628610611,"y":0.764845609664917},{"x":0.21512605249881744,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7483443908691406,0.2436554628610611,0.771845609664917],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7767220735549927},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7767220735549927},{"x":0.2386554628610611,"y":0.786223292350769},{"x":0.21512605249881744,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۱۹","boundary":[0.21512605249881744,0.7767220735549927,0.2386554628610611,0.786223292350769]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7767220735549927},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7767220735549927},{"x":0.2386554628610611,"y":0.786223292350769},{"x":0.21512605249881744,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7697220735549927,0.2436554628610611,0.793223292350769],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7980997562408447},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7980997562408447},{"x":0.23529411852359772,"y":0.8064132928848267},{"x":0.21680672466754913,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۰","boundary":[0.21680672466754913,0.7980997562408447,0.23529411852359772,0.8064132928848267]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7980997562408447},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7980997562408447},{"x":0.23529411852359772,"y":0.8064132928848267},{"x":0.21680672466754913,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.7910997562408447,0.24029411852359772,0.8134132928848267],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.8301662802696228},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8301662802696228},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8396674394607544},{"x":0.4907563030719757,"y":0.8396674394607544}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"هفت","boundary":[0.4907563030719757,0.8301662802696228,0.5109243988990784,0.8396674394607544]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.8301662802696228},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8301662802696228},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8396674394607544},{"x":0.4907563030719757,"y":0.8396674394607544}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.4857563030719757,0.8231662802696228,0.5159243988990784,0.8466674394607544],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/b42c5ceb63ee1b7a/pages/lQLQtvXXYbXODGcu-sec.webp","jpeg":"/storage/books/b42c5ceb63ee1b7a/pages/RjIeRHurgBPsWryP.jpg","blurred":"/storage/books/b42c5ceb63ee1b7a/pages/InfVQtsigTtnpmVi.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.00021031534218731514,0.9986753053945654,0.9989944567227308]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7831932902336121,"y":0.19952493906021118},{"x":0.75126051902771,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.75126051902771,0.1852731555700302,0.7831932902336121,0.19952493906021118]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7831932902336121,"y":0.19952493906021118},{"x":0.75126051902771,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.74626051902771,0.1782731555700302,0.7881932902336121,0.2065249390602112],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18408551812171936},{"x":0.2537815272808075,"y":0.18408551812171936},{"x":0.2537815272808075,"y":0.19596199691295624},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"صفحه","boundary":[0.21512605249881744,0.18408551812171936,0.2537815272808075,0.19596199691295624]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18408551812171936},{"x":0.2537815272808075,"y":0.18408551812171936},{"x":0.2537815272808075,"y":0.19596199691295624},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.17708551812171935,0.2587815272808075,0.20296199691295624],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.235154390335083},{"x":0.23529411852359772,"y":0.235154390335083},{"x":0.2369747906923294,"y":0.244655579328537},{"x":0.21680672466754913,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۰","boundary":[0.21512605249881744,0.235154390335083,0.2369747906923294,0.244655579328537]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.235154390335083},{"x":0.23529411852359772,"y":0.235154390335083},{"x":0.2369747906923294,"y":0.244655579328537},{"x":0.21680672466754913,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.228154390335083,0.2419747906923294,0.251655579328537],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2577197253704071},{"x":0.2386554628610611,"y":0.25653207302093506},{"x":0.2386554628610611,"y":0.26603326201438904},{"x":0.21512605249881744,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۱","boundary":[0.21512605249881744,0.2577197253704071,0.2386554628610611,0.26603326201438904]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2577197253704071},{"x":0.2386554628610611,"y":0.25653207302093506},{"x":0.2386554628610611,"y":0.26603326201438904},{"x":0.21512605249881744,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2507197253704071,0.2436554628610611,0.27303326201438904],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.21377672255039215},{"x":0.7243697643280029,"y":0.21377672255039215},{"x":0.7243697643280029,"y":0.22921615839004517},{"x":0.6890756487846375,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.6890756487846375,0.21377672255039215,0.7243697643280029,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.21377672255039215},{"x":0.680672287940979,"y":0.21377672255039215},{"x":0.680672287940979,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6554622054100037,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"روان","boundary":[0.6554622054100037,0.21377672255039215,0.680672287940979,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6521008610725403,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6521008610725403,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6084033846855164,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شناختی","boundary":[0.6084033846855164,0.2125890702009201,0.6521008610725403,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6016806960105896,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6016806960105896,"y":0.22802850604057312},{"x":0.5764706134796143,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مؤثر","boundary":[0.5764706134796143,0.2125890702009201,0.6016806960105896,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.2125890702009201},{"x":0.5697479248046875,"y":0.2125890702009201},{"x":0.5697479248046875,"y":0.22802850604057312},{"x":0.5596638917922974,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5596638917922974,0.2125890702009201,0.5697479248046875,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.2125890702009201},{"x":0.5529412031173706,"y":0.2125890702009201},{"x":0.5529412031173706,"y":0.22802850604057312},{"x":0.5176470875740051,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اخلاق","boundary":[0.5176470875740051,0.2125890702009201,0.5529412031173706,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.2125890702009201},{"x":0.5109243988990784,"y":0.2125890702009201},{"x":0.5109243988990784,"y":0.22684085369110107},{"x":0.4924369752407074,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.4924369752407074,0.2125890702009201,0.5109243988990784,0.22684085369110107]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7243697643280029,"y":0.21377672255039215},{"x":0.7243697643280029,"y":0.22921615839004517},{"x":0.4924369752407074,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4874369752407074,0.20440141785144805,0.7293697643280029,0.23621615839004517],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7243697643280029,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7243697643280029,"y":0.25059381127357483},{"x":0.6991596817970276,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.6991596817970276,0.2327791005373001,0.7243697643280029,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6941176652908325,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6941176652908325,"y":0.25059381127357483},{"x":0.6386554837226868,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متغیرهای","boundary":[0.6386554837226868,0.2327791005373001,0.6941176652908325,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.2327791005373001},{"x":0.63193279504776,"y":0.2327791005373001},{"x":0.63193279504776,"y":0.25059381127357483},{"x":0.6067227125167847,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مؤثر","boundary":[0.6067227125167847,0.2327791005373001,0.63193279504776,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6000000238418579,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6000000238418579,"y":0.25059381127357483},{"x":0.5899159908294678,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5899159908294678,0.2327791005373001,0.6000000238418579,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.2327791005373001},{"x":0.583193302154541,"y":0.2327791005373001},{"x":0.583193302154541,"y":0.25059381127357483},{"x":0.5478991866111755,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اخلاق","boundary":[0.5478991866111755,0.2327791005373001,0.583193302154541,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.2327791005373001},{"x":0.5411764979362488,"y":0.2327791005373001},{"x":0.5411764979362488,"y":0.25059381127357483},{"x":0.5226891040802002,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.5226891040802002,0.2327791005373001,0.5411764979362488,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.25653207302093506},{"x":0.7445378303527832,"y":0.25653207302093506},{"x":0.7445378303527832,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6974790096282959,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.6974790096282959,0.25653207302093506,0.7445378303527832,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.255344420671463},{"x":0.6907563209533691,"y":0.255344420671463},{"x":0.6907563209533691,"y":0.27078384160995483},{"x":0.653781533241272,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اخلاق","boundary":[0.653781533241272,0.255344420671463,0.6907563209533691,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.255344420671463},{"x":0.6470588445663452,"y":0.255344420671463},{"x":0.6470588445663452,"y":0.2695961892604828},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6352941393852234,0.255344420671463,0.6470588445663452,0.2695961892604828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.255344420671463},{"x":0.6268907785415649,"y":0.255344420671463},{"x":0.6268907785415649,"y":0.2695961892604828},{"x":0.5865546464920044,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.5865546464920044,0.255344420671463,0.6268907785415649,0.2695961892604828]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7445378303527832,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7445378303527832,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5226891040802002,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5176891040802002,0.2257791005373001,0.7495378303527832,0.27778384160995484],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7243697643280029,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7243697643280029,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6957983374595642,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فواید","boundary":[0.6957983374595642,0.2779097259044647,0.7243697643280029,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6873949766159058,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6873949766159058,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6420168280601501,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.6420168280601501,0.2779097259044647,0.6873949766159058,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6336134672164917,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6336134672164917,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5983193516731262,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اخلاق","boundary":[0.5983193516731262,0.2779097259044647,0.6336134672164917,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.2779097259044647},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2779097259044647},{"x":0.5899159908294678,"y":0.29097387194633484},{"x":0.578151285648346,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.578151285648346,0.2779097259044647,0.5899159908294678,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.2779097259044647},{"x":0.5714285969734192,"y":0.2779097259044647},{"x":0.5714285969734192,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5310924649238586,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.5310924649238586,0.2779097259044647,0.5714285969734192,0.29097387194633484]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.27672210335731506},{"x":0.7243697643280029,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7243697643280029,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5310924649238586,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5260924649238586,0.26972210335731506,0.7293697643280029,0.2991615242958069],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7243697643280029,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7243697643280029,"y":0.31353920698165894},{"x":0.680672287940979,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ابزارهای","boundary":[0.680672287940979,0.2992874085903168,0.7243697643280029,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6705882549285889,"y":0.31353920698165894},{"x":0.63193279504776,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اخلاقی","boundary":[0.63193279504776,0.2992874085903168,0.6705882549285889,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.3194774389266968},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3194774389266968},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3349168598651886},{"x":0.707563042640686,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.707563042640686,0.3194774389266968,0.7445378303527832,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.3194774389266968},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3194774389266968},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زندگی","boundary":[0.6621848940849304,0.3194774389266968,0.7008403539657593,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاری","boundary":[0.6252101063728333,0.3194774389266968,0.6554622054100037,0.3349168598651886]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7445378303527832,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6202101063728332,0.29228740859031677,0.7495378303527832,0.3419168598651886],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.34085512161254883},{"x":0.7226890921592712,"y":0.34085512161254883},{"x":0.7243697643280029,"y":0.35629454255104065},{"x":0.7008403539657593,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افت","boundary":[0.7008403539657593,0.34085512161254883,0.7243697643280029,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6941176652908325,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.6571428775787354,0.34085512161254883,0.6941176652908325,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6504201889038086,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3574821949005127},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زندگی","boundary":[0.6117647290229797,0.34085512161254883,0.6504201889038086,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.34085512161254883},{"x":0.605042040348053,"y":0.34085512161254883},{"x":0.605042040348053,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5747899413108826,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاری","boundary":[0.5731092691421509,0.34085512161254883,0.605042040348053,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5663865804672241,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5680672526359558,"y":0.35866984724998474},{"x":0.561344563961029,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5596638917922974,0.3420427441596985,0.5680672526359558,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3420427441596985},{"x":0.556302547454834,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5394958257675171,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کم","boundary":[0.5394958257675171,0.3420427441596985,0.556302547454834,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5378151535987854,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5142857432365417,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاری","boundary":[0.5126050710678101,0.3420427441596985,0.5378151535987854,0.35866984724998474]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3396674692630768},{"x":0.7226890921592712,"y":0.35629454255104065},{"x":0.5142857432365417,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.50760507106781,0.3350427441596985,0.7276890921592712,0.36329454255104066],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.27909737825393677},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2779097259044647},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2874109148979187},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۲","boundary":[0.21344538033008575,0.27909737825393677,0.2386554628610611,0.2874109148979187]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.27909737825393677},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2779097259044647},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2874109148979187},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.27209737825393676,0.2436554628610611,0.2944109148979187],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3004750609397888},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2992874085903168},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3076009452342987},{"x":0.21512605249881744,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۳","boundary":[0.21512605249881744,0.3004750609397888,0.2386554628610611,0.3076009452342987]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3004750609397888},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2992874085903168},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3076009452342987},{"x":0.21512605249881744,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2934750609397888,0.2436554628610611,0.3146009452342987],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.32185274362564087},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3206650912761688},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3301662802696228},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۵","boundary":[0.21680672466754913,0.32185274362564087,0.2386554628610611,0.3301662802696228]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.32185274362564087},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3206650912761688},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3301662802696228},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.31485274362564086,0.2436554628610611,0.3371662802696228],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3420427441596985},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3420427441596985},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3527315855026245},{"x":0.21680672466754913,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۶","boundary":[0.21680672466754913,0.3420427441596985,0.2386554628610611,0.3527315855026245]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3420427441596985},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3420427441596985},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3527315855026245},{"x":0.21680672466754913,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.3350427441596985,0.2436554628610611,0.3597315855026245],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7731092572212219,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"9.","boundary":[0.7731092572212219,0.3693586587905884,0.7831932902336121,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7647058963775635,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7226890921592712,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انضباط","boundary":[0.7226890921592712,0.3693586587905884,0.7647058963775635,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.3705463111400604},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6672269105911255,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارکنان","boundary":[0.6672269105911255,0.3705463111400604,0.7142857313156128,0.3824228048324585]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.3705463111400604},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7831932902336121,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6672269105911255,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6622269105911255,0.3635463111400604,0.7881932902336121,0.39061045718193055],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.37173396348953247},{"x":0.2369747906923294,"y":0.37173396348953247},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3800475001335144},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۸","boundary":[0.21344538033008575,0.37173396348953247,0.2369747906923294,0.3800475001335144]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.37173396348953247},{"x":0.2369747906923294,"y":0.37173396348953247},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3800475001335144},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.36473396348953246,0.2419747906923294,0.3870475001335144],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7445378303527832,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7109243869781494,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7109243869781494,0.3919239938259125,0.7445378303527832,0.40142518281936646]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7445378303527832,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7109243869781494,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7059243869781494,0.38492399382591247,0.7495378303527832,0.40842518281936646],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3919239938259125},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3919239938259125},{"x":0.2386554628610611,"y":0.40142518281936646},{"x":0.21512605249881744,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۸","boundary":[0.21512605249881744,0.3919239938259125,0.2386554628610611,0.40142518281936646]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3919239938259125},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3919239938259125},{"x":0.2386554628610611,"y":0.40142518281936646},{"x":0.21512605249881744,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.38492399382591247,0.2436554628610611,0.40842518281936646],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4144892990589142},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4133016765117645},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4228028357028961},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۹","boundary":[0.21512605249881744,0.4144892990589142,0.2386554628610611,0.4228028357028961]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4144892990589142},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4133016765117645},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4228028357028961},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4074892990589142,0.2436554628610611,0.4298028357028961],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4346793293952942},{"x":0.2369747906923294,"y":0.43349167704582214},{"x":0.2369747906923294,"y":0.44418051838874817},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۹","boundary":[0.21344538033008575,0.4346793293952942,0.2369747906923294,0.44418051838874817]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4346793293952942},{"x":0.2369747906923294,"y":0.43349167704582214},{"x":0.2369747906923294,"y":0.44418051838874817},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.4276793293952942,0.2419747906923294,0.4511805183887482],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.45605701208114624},{"x":0.2369747906923294,"y":0.45605701208114624},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4655582010746002},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"۱۲۹","boundary":[0.21512605249881744,0.45605701208114624,0.2386554628610611,0.4655582010746002]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.45605701208114624},{"x":0.2369747906923294,"y":0.45605701208114624},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4655582010746002},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.44905701208114623,0.2436554628610611,0.4725582010746002],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4774346649646759},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4774346649646759},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4869358539581299},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۳۰","boundary":[0.21680672466754913,0.4774346649646759,0.2369747906923294,0.4869358539581299]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4774346649646759},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4774346649646759},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4869358539581299},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.4704346649646759,0.2419747906923294,0.4939358539581299],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.49881234765052795},{"x":0.24033613502979279,"y":0.49881234765052795},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5083135366439819},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۳۰","boundary":[0.21512605249881744,0.49881234765052795,0.24033613502979279,0.5083135366439819]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.49881234765052795},{"x":0.24033613502979279,"y":0.49881234765052795},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5083135366439819},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.49181234765052795,0.2453361350297928,0.5153135366439819],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7243697643280029,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.6941176652908325,0.4133016765117645,0.7243697643280029,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انضباط","boundary":[0.6369748115539551,0.4121140241622925,0.6773109436035156,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7243697643280029,"y":0.44655582308769226},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اهداف","boundary":[0.6857143044471741,0.43349167704582214,0.7243697643280029,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6789916157722473,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6386554837226868,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انضباط","boundary":[0.6386554837226868,0.4346793293952942,0.6789916157722473,0.4477434754371643]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0.5},{"languageCode":"fa","confidence":0.5}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6369748115539551,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6319748115539551,0.4051140241622925,0.7293697643280029,0.4547434754371643],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7243697643280029,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7243697643280029,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6924369931221008,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"آیین","boundary":[0.6907563209533691,0.45368170738220215,0.7243697643280029,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6974790096282959,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6974790096282959,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6789916157722473,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.6789916157722473,0.45368170738220215,0.6974790096282959,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4548693597316742},{"x":0.6705882549285889,"y":0.470308780670166},{"x":0.6201680898666382,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انضباطی","boundary":[0.6201680898666382,0.45605701208114624,0.6705882549285889,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7445378303527832,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7445378303527832,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6756302714347839,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رویکردهای","boundary":[0.6756302714347839,0.47624704241752625,0.7445378303527832,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6689075827598572,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6689075827598572,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6201680898666382,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انضباطی","boundary":[0.6201680898666382,0.47624704241752625,0.6689075827598572,0.49168646335601807]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4524940550327301},{"x":0.7445378303527832,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6201680898666382,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6134874176979065,0.4478693597316742,0.7495378303527832,0.4986864633560181],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7193277478218079,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7126050591468811,0.49881234765052795,0.7193277478218079,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7058823704719543,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رویکرد","boundary":[0.6638655662536621,0.49881234765052795,0.7058823704719543,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5},{"x":0.6554622054100037,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منفی","boundary":[0.6285714507102966,0.5,0.6554622054100037,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.519002377986908},{"x":0.7226890921592712,"y":0.519002377986908},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7142857313156128,0.519002377986908,0.7226890921592712,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.519002377986908},{"x":0.7058823704719543,"y":0.519002377986908},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رویکرد","boundary":[0.6638655662536621,0.519002377986908,0.7058823704719543,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.519002377986908},{"x":0.6571428775787354,"y":0.519002377986908},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مثبت","boundary":[0.6268907785415649,0.519002377986908,0.6571428775787354,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.519002377986908},{"x":0.6201680898666382,"y":0.519002377986908},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6168067455291748,0.519002377986908,0.6201680898666382,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.519002377986908},{"x":0.6151260733604431,"y":0.519002377986908},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انضباط","boundary":[0.5731092691421509,0.519002377986908,0.6151260733604431,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.519002377986908},{"x":0.5663865804672241,"y":0.519002377986908},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.5579832196235657,0.519002377986908,0.5663865804672241,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.519002377986908},{"x":0.5529412031173706,"y":0.519002377986908},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5356294512748718},{"x":0.507563054561615,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مجازات","boundary":[0.507563054561615,0.519002377986908,0.5529412031173706,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.519002377986908},{"x":0.5025210380554199,"y":0.519002377986908},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5356294512748718},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.49747899174690247,0.519002377986908,0.5025210380554199,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.6991596817970276,0.5415676832199097,0.7243697643280029,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشکلات","boundary":[0.6386554837226868,0.5415676832199097,0.6907563209533691,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انضباطی","boundary":[0.5815126299858093,0.5415676832199097,0.6302521228790283,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.6840336322784424,0.5629453659057617,0.7243697643280029,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تخلفات","boundary":[0.6302521228790283,0.5629453659057617,0.6756302714347839,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6184874176979065,0.5629453659057617,0.6218487620353699,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5771971344947815},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تعیین","boundary":[0.5865546464920044,0.5629453659057617,0.6168067455291748,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.5629453659057617},{"x":0.578151285648346,"y":0.5629453659057617},{"x":0.578151285648346,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"درجه","boundary":[0.5478991866111755,0.5629453659057617,0.578151285648346,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.5629453659057617},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5629453659057617},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تخلف","boundary":[0.5142857432365417,0.5629453659057617,0.5411764979362488,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.5629453659057617},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5629453659057617},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5760095119476318},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.49747899174690247,0.5629453659057617,0.5025210380554199,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مجازات","boundary":[0.6823529601097107,0.5843230485916138,0.7277311086654663,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انضباطی","boundary":[0.6252101063728333,0.5843230485916138,0.6705882549285889,0.5973871946334839]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7277311086654663,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5973871946334839},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.49247899174690246,0.49181234765052795,0.7327311086654663,0.6043871946334839],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6033254265785217},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دخالت","boundary":[0.6857143044471741,0.6045130491256714,0.7260504364967346,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6187648177146912},{"x":0.63193279504776,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انضباطی","boundary":[0.63193279504776,0.6057007312774658,0.6773109436035156,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6425178050994873},{"x":0.702521026134491,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رویکرد","boundary":[0.702521026134491,0.6270784139633179,0.7445378303527832,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نوین","boundary":[0.6705882549285889,0.6270784139633179,0.6941176652908325,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6638655662536621,0.6270784139633179,0.6672269105911255,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انضباط","boundary":[0.6151260733604431,0.6270784139633179,0.6554622054100037,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.5798319578170776,0.6270784139633179,0.6084033846855164,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تنبيه","boundary":[0.5495798587799072,0.6270784139633179,0.5714285969734192,0.6425178050994873]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.6080760359764099},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5412185144424438,0.6010760359764099,0.7495378303527832,0.6483301825523377],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.521377682685852},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5201900005340576},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5285035371780396},{"x":0.21680672466754913,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۳۰","boundary":[0.21680672466754913,0.521377682685852,0.2369747906923294,0.5285035371780396]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.521377682685852},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5201900005340576},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5285035371780396},{"x":0.21680672466754913,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.514377682685852,0.2419747906923294,0.5355035371780396],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5415676832199097},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5415676832199097},{"x":0.2369747906923294,"y":0.551068902015686},{"x":0.21680672466754913,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۰","boundary":[0.21680672466754913,0.5415676832199097,0.2369747906923294,0.551068902015686]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5415676832199097},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5415676832199097},{"x":0.2369747906923294,"y":0.551068902015686},{"x":0.21680672466754913,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5345676832199097,0.2419747906923294,0.558068902015686],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5629453659057617},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5629453659057617},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5712589025497437},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۱","boundary":[0.21512605249881744,0.5629453659057617,0.2386554628610611,0.5712589025497437]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5629453659057617},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5629453659057617},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5712589025497437},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5559453659057617,0.2436554628610611,0.5782589025497437],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5855106711387634},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5855106711387634},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5938242077827454},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۲","boundary":[0.21512605249881744,0.5855106711387634,0.2386554628610611,0.5938242077827454]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5855106711387634},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5855106711387634},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5938242077827454},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5785106711387634,0.2436554628610611,0.6008242077827454],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6068883538246155},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6057007312774658},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6152018904685974},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۳","boundary":[0.21512605249881744,0.6068883538246155,0.2386554628610611,0.6152018904685974]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6068883538246155},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6057007312774658},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6152018904685974},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5998883538246155,0.2436554628610611,0.6222018904685974],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6270784139633179},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6270784139633179},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6365795731544495},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۴","boundary":[0.21512605249881744,0.6270784139633179,0.24033613502979279,0.6365795731544495]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6270784139633179},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6270784139633179},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6365795731544495},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6200784139633179,0.2453361350297928,0.6435795731544495],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۱۰.","boundary":[0.7647058963775635,0.6543943285942078,0.7815126180648804,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.6543943285942078},{"x":0.756302535533905,"y":0.6543943285942078},{"x":0.756302535533905,"y":0.6686460971832275},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایجاد","boundary":[0.7260504364967346,0.6543943285942078,0.756302535533905,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهداشت","boundary":[0.6689075827598572,0.6543943285942078,0.7176470756530762,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6686460971832275},{"x":0.653781533241272,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.653781533241272,0.6555819511413574,0.6605042219161987,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایمنی","boundary":[0.6134454011917114,0.6555819511413574,0.6470588445663452,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5932773351669312,0.6555819511413574,0.6067227125167847,0.6698337197303772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6555819511413574},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6555819511413574},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.5647059082984924,0.6555819511413574,0.5865546464920044,0.6698337197303772]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5597059082984924,0.6485819511413574,0.7865126180648804,0.6744584150314331],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6532066464424133},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6532066464424133},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6638954877853394},{"x":0.21512605249881744,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۷","boundary":[0.21512605249881744,0.6532066464424133,0.2386554628610611,0.6638954877853394]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6532066464424133},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6532066464424133},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6638954877853394},{"x":0.21512605249881744,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6462066464424133,0.2436554628610611,0.6708954877853394],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7109243869781494,0.6781472563743591,0.7445378303527832,0.6864607930183411]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7059243869781494,0.6711472563743591,0.7495378303527832,0.6934607930183411],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6769596338272095},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6769596338272095},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6852731704711914},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۷","boundary":[0.21680672466754913,0.6769596338272095,0.2386554628610611,0.6852731704711914]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6769596338272095},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6769596338272095},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6852731704711914},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6699596338272095,0.2436554628610611,0.6922731704711914],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6995249390602112},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6995249390602112},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7090261578559875},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۸","boundary":[0.21680672466754913,0.6995249390602112,0.2386554628610611,0.7090261578559875]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6995249390602112},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6995249390602112},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7090261578559875},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6925249390602112,0.2436554628610611,0.7160261578559876],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7197149395942688},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7185273170471191},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7304037809371948},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۱۳۹","boundary":[0.21512605249881744,0.7197149395942688,0.2386554628610611,0.7304037809371948]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7197149395942688},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7185273170471191},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7304037809371948},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7127149395942688,0.2436554628610611,0.7374037809371948],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7399049997329712},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7399049997329712},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7517814636230469},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۱۳۹","boundary":[0.21680672466754913,0.7399049997329712,0.2369747906923294,0.7517814636230469]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7399049997329712},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7399049997329712},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7517814636230469},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.7329049997329712,0.2419747906923294,0.7587814636230469],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6995249390602112},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6995249390602112},{"x":0.7428571581840515,"y":0.713776707649231},{"x":0.7042016983032227,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.7042016983032227,0.6995249390602112,0.7428571581840515,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6974790096282959,"y":0.713776707649231},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایمنی","boundary":[0.6672269105911255,0.6983373165130615,0.6974790096282959,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.6983373165130615},{"x":0.658823549747467,"y":0.6983373165130615},{"x":0.658823549747467,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.653781533241272,0.6983373165130615,0.658823549747467,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سلامت","boundary":[0.6033613681793213,0.6983373165130615,0.6453781723976135,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7197149395942688},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7197149395942688},{"x":0.7445378303527832,"y":0.735154390335083},{"x":0.7142857313156128,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دلایل","boundary":[0.7142857313156128,0.7197149395942688,0.7445378303527832,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7197149395942688},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7197149395942688},{"x":0.7058823704719543,"y":0.735154390335083},{"x":0.680672287940979,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بروز","boundary":[0.680672287940979,0.7197149395942688,0.7058823704719543,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6739495992660522,"y":0.735154390335083},{"x":0.6302521228790283,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حوادث","boundary":[0.6302521228790283,0.7197149395942688,0.6739495992660522,0.735154390335083]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6995249390602112},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5983613681793213,0.6913373165130615,0.7495378303527832,0.7433420724868774],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6924369931221008,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"نظرية","boundary":[0.6941176652908325,0.7410926222801208,0.7226890921592712,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6857143044471741,"y":0.754156768321991},{"x":0.6369748115539551,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مستعدان","boundary":[0.6369748115539551,0.7399049997329712,0.6857143044471741,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7529691457748413},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حادثه","boundary":[0.5983193516731262,0.7399049997329712,0.6285714507102966,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"راهبردهای","boundary":[0.6823529601097107,0.7624703049659729,0.7445378303527832,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایجاد","boundary":[0.6470588445663452,0.7624703049659729,0.6756302714347839,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایمنی","boundary":[0.6084033846855164,0.7624703049659729,0.6386554837226868,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7767220735549927},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5882353186607361,0.7624703049659729,0.6000000238418579,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.7624703049659729},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7624703049659729},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7767220735549927},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.5495798587799072,0.7624703049659729,0.5815126299858093,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.7624703049659729},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7624703049659729},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7767220735549927},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.5226891040802002,0.7624703049659729,0.5411764979362488,0.7767220735549927]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.6200000047683716},{"languageCode":"ar","confidence":0.3799999952316284}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.7399049997329712},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7779097557067871},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5193697762489319,0.7329049997329712,0.7495378303527832,0.7849097557067871],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.783847987651825},{"x":0.7243697643280029,"y":0.783847987651825},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7969121336936951},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایجاد","boundary":[0.6941176652908325,0.783847987651825,0.7243697643280029,0.7969121336936951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.783847987651825},{"x":0.6873949766159058,"y":0.783847987651825},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7969121336936951},{"x":0.680672287940979,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.680672287940979,0.783847987651825,0.6873949766159058,0.7969121336936951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.783847987651825},{"x":0.6739495992660522,"y":0.783847987651825},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7969121336936951},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.6386554837226868,0.783847987651825,0.6739495992660522,0.7969121336936951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.783847987651825},{"x":0.6302521228790283,"y":0.783847987651825},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7969121336936951},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.6000000238418579,0.783847987651825,0.6302521228790283,0.7969121336936951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.783847987651825},{"x":0.5966386795043945,"y":0.783847987651825},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7969121336936951},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5731092691421509,0.783847987651825,0.5966386795043945,0.7969121336936951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.783847987651825},{"x":0.5663865804672241,"y":0.783847987651825},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7969121336936951},{"x":0.534453809261322,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایمنی","boundary":[0.534453809261322,0.783847987651825,0.5663865804672241,0.7969121336936951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.805225670337677},{"x":0.7445378303527832,"y":0.805225670337677},{"x":0.7445378303527832,"y":0.8182897567749023},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.7126050591468811,0.805225670337677,0.7445378303527832,0.8182897567749023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.805225670337677},{"x":0.7109243869781494,"y":0.805225670337677},{"x":0.7109243869781494,"y":0.8182897567749023},{"x":0.6873949766159058,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6873949766159058,0.805225670337677,0.7109243869781494,0.8182897567749023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.805225670337677},{"x":0.6789916157722473,"y":0.805225670337677},{"x":0.6789916157722473,"y":0.8182897567749023},{"x":0.6504201889038086,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهبود","boundary":[0.6504201889038086,0.805225670337677,0.6789916157722473,0.8182897567749023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.805225670337677},{"x":0.6436975002288818,"y":0.805225670337677},{"x":0.6436975002288818,"y":0.8182897567749023},{"x":0.6016806960105896,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سلامتی","boundary":[0.6016806960105896,0.805225670337677,0.6436975002288818,0.8182897567749023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.805225670337677},{"x":0.5932773351669312,"y":0.805225670337677},{"x":0.5932773351669312,"y":0.8182897567749023},{"x":0.5512605309486389,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارکنان","boundary":[0.5512605309486389,0.805225670337677,0.5932773351669312,0.8182897567749023]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.783847987651825},{"x":0.7445378303527832,"y":0.783847987651825},{"x":0.7445378303527832,"y":0.8182897567749023},{"x":0.534453809261322,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.529453809261322,0.776847987651825,0.7495378303527832,0.8252897567749023],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7636579275131226},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7624703049659729},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7719715237617493},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۴۰","boundary":[0.21512605249881744,0.7636579275131226,0.2369747906923294,0.7719715237617493]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7636579275131226},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7624703049659729},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7719715237617493},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7566579275131226,0.2419747906923294,0.7789715237617493],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.783847987651825},{"x":0.2369747906923294,"y":0.783847987651825},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7921615242958069},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۰","boundary":[0.21512605249881744,0.783847987651825,0.2369747906923294,0.7921615242958069]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.783847987651825},{"x":0.2369747906923294,"y":0.783847987651825},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7921615242958069},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.776847987651825,0.2419747906923294,0.7991615242958069],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.805225670337677},{"x":0.23529411852359772,"y":0.805225670337677},{"x":0.23529411852359772,"y":0.8147268295288086},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۳","boundary":[0.21512605249881744,0.805225670337677,0.23529411852359772,0.8147268295288086]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.805225670337677},{"x":0.23529411852359772,"y":0.805225670337677},{"x":0.23529411852359772,"y":0.8147268295288086},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.798225670337677,0.24029411852359772,0.8217268295288086],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.8313539028167725},{"x":0.5159664154052734,"y":0.8313539028167725},{"x":0.5159664154052734,"y":0.8396674394607544},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8396674394607544}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"هشت","boundary":[0.48403361439704895,0.8313539028167725,0.5159664154052734,0.8396674394607544]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.8313539028167725},{"x":0.5159664154052734,"y":0.8313539028167725},{"x":0.5159664154052734,"y":0.8396674394607544},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8396674394607544}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.47903361439704895,0.8243539028167725,0.5209664154052734,0.8466674394607544],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/b42c5ceb63ee1b7a/pages/qxcFlWZopCJTKmQc-sec.webp","jpeg":"/storage/books/b42c5ceb63ee1b7a/pages/RXJSNoxxhSEMPGWW.jpg","blurred":"/storage/books/b42c5ceb63ee1b7a/pages/upEtAPDWaOXsElZW.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003531530294097772,0.00021031534218731514,0.9986753053945654,0.998976120082896]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7831932902336121,"y":0.19952493906021118},{"x":0.75126051902771,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.75126051902771,0.1852731555700302,0.7831932902336121,0.19952493906021118]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7831932902336121,"y":0.19952493906021118},{"x":0.75126051902771,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.74626051902771,0.1782731555700302,0.7881932902336121,0.2065249390602112],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18408551812171936},{"x":0.2537815272808075,"y":0.18408551812171936},{"x":0.2537815272808075,"y":0.19596199691295624},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"صفحه","boundary":[0.21512605249881744,0.18408551812171936,0.2537815272808075,0.19596199691295624]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18408551812171936},{"x":0.2537815272808075,"y":0.18408551812171936},{"x":0.2537815272808075,"y":0.19596199691295624},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.17708551812171935,0.2587815272808075,0.20296199691295624],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.21377672255039215},{"x":0.2369747906923294,"y":0.21377672255039215},{"x":0.2369747906923294,"y":0.22327791154384613},{"x":0.21512605249881744,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۳","boundary":[0.21512605249881744,0.21377672255039215,0.2369747906923294,0.22327791154384613]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.21377672255039215},{"x":0.2369747906923294,"y":0.21377672255039215},{"x":0.2369747906923294,"y":0.22327791154384613},{"x":0.21512605249881744,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.20677672255039214,0.2419747906923294,0.23027791154384614],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.235154390335083},{"x":0.2386554628610611,"y":0.235154390335083},{"x":0.2386554628610611,"y":0.244655579328537},{"x":0.21680672466754913,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۵","boundary":[0.21680672466754913,0.235154390335083,0.2386554628610611,0.244655579328537]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.235154390335083},{"x":0.2386554628610611,"y":0.235154390335083},{"x":0.2386554628610611,"y":0.244655579328537},{"x":0.21680672466754913,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.228154390335083,0.2436554628610611,0.251655579328537],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.25653207302093506},{"x":0.2386554628610611,"y":0.25653207302093506},{"x":0.2386554628610611,"y":0.264845609664917},{"x":0.21680672466754913,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۵","boundary":[0.21680672466754913,0.25653207302093506,0.2386554628610611,0.264845609664917]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.25653207302093506},{"x":0.2386554628610611,"y":0.25653207302093506},{"x":0.2386554628610611,"y":0.264845609664917},{"x":0.21680672466754913,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.24953207302093505,0.2436554628610611,0.271845609664917],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.27909737825393677},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2779097259044647},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2874109148979187},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۵","boundary":[0.21680672466754913,0.27909737825393677,0.2386554628610611,0.2874109148979187]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.27909737825393677},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2779097259044647},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2874109148979187},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.27209737825393676,0.2436554628610611,0.2944109148979187],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.21377672255039215},{"x":0.7428571581840515,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7445378303527832,"y":0.22684085369110107},{"x":0.7042016983032227,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.7042016983032227,0.21377672255039215,0.7445378303527832,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6957983374595642,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6974790096282959,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6689075827598572,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فشار","boundary":[0.6689075827598572,0.21377672255039215,0.6974790096282959,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6621848940849304,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6638655662536621,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6268907785415649,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عصبی","boundary":[0.6268907785415649,0.2149643748998642,0.6638655662536621,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6201680898666382,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6201680898666382,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6151260733604431,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6151260733604431,0.21377672255039215,0.6201680898666382,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6134454011917114,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6134454011917114,"y":0.22802850604057312},{"x":0.5798319578170776,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استرس","boundary":[0.5798319578170776,0.21377672255039215,0.6134454011917114,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.21377672255039215},{"x":0.5714285969734192,"y":0.21377672255039215},{"x":0.5714285969734192,"y":0.22802850604057312},{"x":0.5663865804672241,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5663865804672241,0.21377672255039215,0.5714285969734192,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.235154390335083},{"x":0.7428571581840515,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7445378303527832,"y":0.24821852147579193},{"x":0.7159664034843445,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"رابطه","boundary":[0.7142857313156128,0.235154390335083,0.7445378303527832,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.23634204268455505},{"x":0.7092437148094177,"y":0.235154390335083},{"x":0.7092437148094177,"y":0.24940617382526398},{"x":0.6823529601097107,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فشار","boundary":[0.680672287940979,0.23634204268455505,0.7092437148094177,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.2375296950340271},{"x":0.6722689270973206,"y":0.23634204268455505},{"x":0.6739495992660522,"y":0.25059381127357483},{"x":0.6453781723976135,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عصبی","boundary":[0.6436975002288818,0.2375296950340271,0.6739495992660522,0.25059381127357483]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.21377672255039215},{"x":0.7445378303527832,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7462185025215149,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5680672526359558,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5597059082984924,0.20677672255039214,0.7512185025215149,0.25521852147579194],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.235154390335083},{"x":0.6302521228790283,"y":0.235154390335083},{"x":0.6302521228790283,"y":0.24940617382526398},{"x":0.6252101063728333,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6235294342041016,0.235154390335083,0.6302521228790283,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.235154390335083},{"x":0.6168067455291748,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6168067455291748,"y":0.24940617382526398},{"x":0.5731092691421509,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عملکرد","boundary":[0.5714285969734192,0.235154390335083,0.6168067455291748,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.235154390335083},{"x":0.5647059082984924,"y":0.235154390335083},{"x":0.5647059082984924,"y":0.25059381127357483},{"x":0.534453809261322,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فردی","boundary":[0.534453809261322,0.235154390335083,0.5647059082984924,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.25653207302093506},{"x":0.7243697643280029,"y":0.2577197253704071},{"x":0.7243697643280029,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6924369931221008,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علایم","boundary":[0.6924369931221008,0.25653207302093506,0.7243697643280029,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2577197253704071},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6571428775787354,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فشار","boundary":[0.6571428775787354,0.25653207302093506,0.6840336322784424,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6504201889038086,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6504201889038086,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6151260733604431,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عصبی","boundary":[0.6151260733604431,0.25653207302093506,0.6504201889038086,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.255344420671463},{"x":0.6067227125167847,"y":0.255344420671463},{"x":0.6067227125167847,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5949580073356628,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5949580073356628,0.255344420671463,0.6067227125167847,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.255344420671463},{"x":0.5882353186607361,"y":0.25653207302093506},{"x":0.5882353186607361,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5579832196235657,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انسان","boundary":[0.5579832196235657,0.255344420671463,0.5882353186607361,0.27078384160995483]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7243697643280029,"y":0.235154390335083},{"x":0.7243697643280029,"y":0.2719714939594269},{"x":0.534453809261322,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.529453809261322,0.22696675288677215,0.7293697643280029,0.2789714939594269],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.27672210335731506},{"x":0.7226890921592712,"y":0.27672210335731506},{"x":0.7243697643280029,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6974790096282959,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.6974790096282959,0.27672210335731506,0.7243697643280029,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6890756487846375,"y":0.27672210335731506},{"x":0.6907563209533691,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6605042219161987,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایجاد","boundary":[0.6605042219161987,0.2779097259044647,0.6907563209533691,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.2779097259044647},{"x":0.653781533241272,"y":0.2779097259044647},{"x":0.653781533241272,"y":0.294536828994751},{"x":0.6268907785415649,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فشار","boundary":[0.6268907785415649,0.2779097259044647,0.653781533241272,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6201680898666382,"y":0.294536828994751},{"x":0.583193302154541,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عصبی","boundary":[0.583193302154541,0.2779097259044647,0.6201680898666382,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7428571581840515,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3123515546321869},{"x":0.6974790096282959,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.6974790096282959,0.2992874085903168,0.7428571581840515,0.3123515546321869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6890756487846375,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6621848940849304,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فشار","boundary":[0.6621848940849304,0.2992874085903168,0.6890756487846375,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6554622054100037,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6554622054100037,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6201680898666382,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عصبی","boundary":[0.6201680898666382,0.2992874085903168,0.6554622054100037,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6974790096282959,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.6974790096282959,0.3206650912761688,0.7445378303527832,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6890756487846375,"y":0.33610451221466064},{"x":0.653781533241272,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عناصر","boundary":[0.653781533241272,0.3206650912761688,0.6890756487846375,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6470588445663452,"y":0.33610451221466064},{"x":0.610084056854248,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.610084056854248,0.3194774389266968,0.6470588445663452,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3349168598651886},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5966386795043945,0.3194774389266968,0.6016806960105896,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6000000238418579,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ارگونومی","boundary":[0.5445378422737122,0.3194774389266968,0.6000000238418579,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.3194774389266968},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3194774389266968},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3349168598651886},{"x":0.534453809261322,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.534453809261322,0.3194774389266968,0.5394958257675171,0.3349168598651886]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.27672210335731506},{"x":0.7445378303527832,"y":0.275534451007843},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3372921645641327},{"x":0.534453809261322,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.529453809261322,0.26972210335731506,0.7495378303527832,0.3442921645641327],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.3396674692630768},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3396674692630768},{"x":0.7243697643280029,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اهداف","boundary":[0.6857143044471741,0.3396674692630768,0.7243697643280029,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3551068902015686},{"x":0.6235294342041016,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارگونومی","boundary":[0.6218487620353699,0.34085512161254883,0.6789916157722473,0.3551068902015686]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.34085512161254883},{"x":0.7226890921592712,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3551068902015686},{"x":0.6235294342041016,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6168487620353699,0.3338551216125488,0.7293697643280029,0.3621068902015686],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7226890921592712,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.6907563209533691,0.3622327744960785,0.7243697643280029,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6840336322784424,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6285714507102966,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارگونومی","boundary":[0.6285714507102966,0.3622327744960785,0.6840336322784424,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7428571581840515,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7176470756530762,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7159664034843445,0.3847981095314026,0.7445378303527832,0.4002375304698944]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6235714507102966,0.3552327744960785,0.7495378303527832,0.4072375304698944],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3004750609397888},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3004750609397888},{"x":0.2369747906923294,"y":0.30878859758377075},{"x":0.21512605249881744,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۸","boundary":[0.21512605249881744,0.3004750609397888,0.2369747906923294,0.30878859758377075]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3004750609397888},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3004750609397888},{"x":0.2369747906923294,"y":0.30878859758377075},{"x":0.21512605249881744,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2934750609397888,0.2419747906923294,0.31578859758377076],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.32185274362564087},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3206650912761688},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3301662802696228},{"x":0.21680672466754913,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۱","boundary":[0.21680672466754913,0.32185274362564087,0.23529411852359772,0.3301662802696228]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.32185274362564087},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3206650912761688},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3301662802696228},{"x":0.21680672466754913,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.31485274362564086,0.24029411852359772,0.3371662802696228],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3420427441596985},{"x":0.2369747906923294,"y":0.34085512161254883},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3527315855026245},{"x":0.21680672466754913,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۲","boundary":[0.21680672466754913,0.3420427441596985,0.2386554628610611,0.3527315855026245]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3420427441596985},{"x":0.2369747906923294,"y":0.34085512161254883},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3527315855026245},{"x":0.21680672466754913,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.3350427441596985,0.2436554628610611,0.3597315855026245],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.36342042684555054},{"x":0.2369747906923294,"y":0.36342042684555054},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3729216158390045},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۲","boundary":[0.21680672466754913,0.36342042684555054,0.2369747906923294,0.3729216158390045]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.36342042684555054},{"x":0.2369747906923294,"y":0.36342042684555054},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3729216158390045},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.35642042684555053,0.2419747906923294,0.3799216158390045],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3847981095314026},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3847981095314026},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3931116461753845},{"x":0.21680672466754913,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۵","boundary":[0.21680672466754913,0.3847981095314026,0.2386554628610611,0.3931116461753845]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3847981095314026},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3847981095314026},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3931116461753845},{"x":0.21680672466754913,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.3777981095314026,0.2436554628610611,0.4001116461753845],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.8479809761047363},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8479809761047363},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8551068902015686},{"x":0.4941176474094391,"y":0.853919267654419}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"نه","boundary":[0.4941176474094391,0.8479809761047363,0.5042017102241516,0.8551068902015686]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.8479809761047363},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8479809761047363},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8551068902015686},{"x":0.4941176474094391,"y":0.853919267654419}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.4891176474094391,0.8409809761047363,0.5092017102241516,0.8621068902015686],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/b42c5ceb63ee1b7a/pages/ZDTVWGWjNPqnmcJZ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/b42c5ceb63ee1b7a/pages/WenwgiQARoLzhvdy.jpg","blurred":"/storage/books/b42c5ceb63ee1b7a/pages/QpwAgWjIWHJstAtt.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":9,"image":{"webpSec":"/storage/books/b42c5ceb63ee1b7a/pages/AjplkkAczvaWSxvI-sec.webp","jpeg":"/storage/books/b42c5ceb63ee1b7a/pages/WOdixhPBJBkzoaKN.jpg","blurred":"/storage/books/b42c5ceb63ee1b7a/pages/GseNKDXjvVZeZzpI.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.00047690150488583887,0.998666831417244,0.998976120082896]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4251781404018402},{"x":0.7210084199905396,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7193277478218079,0.40855106711387634,0.7831932902336121,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7126050591468811,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7142857313156128,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6823529601097107,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.6823529601097107,0.4097387194633484,0.7142857313156128,0.42636579275131226]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4251781404018402},{"x":0.6823529601097107,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6773529601097107,0.40155106711387634,0.7881932902336121,0.4321781404018402],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7848739624023438,"y":0.45843231678009033},{"x":0.7546218633651733,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهان","boundary":[0.7546218633651733,0.4418052136898041,0.7848739624023438,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7478991746902466,"y":0.45843231678009033},{"x":0.7126050591468811,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معاصر","boundary":[0.7126050591468811,0.4418052136898041,0.7478991746902466,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7058823704719543,"y":0.45843231678009033},{"x":0.6722689270973206,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"عرصه","boundary":[0.6722689270973206,0.4418052136898041,0.7058823704719543,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6655462384223938,"y":0.45843231678009033},{"x":0.6302521228790283,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رقابت","boundary":[0.6302521228790283,0.4418052136898041,0.6655462384223938,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6235294342041016,"y":0.45843231678009033},{"x":0.610084056854248,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.610084056854248,0.4418052136898041,0.6235294342041016,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6033613681793213,"y":0.45843231678009033},{"x":0.578151285648346,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.578151285648346,0.4418052136898041,0.6033613681793213,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5714285969734192,"y":0.45843231678009033},{"x":0.5327731370925903,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.5327731370925903,0.4418052136898041,0.5714285969734192,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.4418052136898041},{"x":0.529411792755127,"y":0.4418052136898041},{"x":0.529411792755127,"y":0.45843231678009033},{"x":0.4957983195781708,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخشی","boundary":[0.4957983195781708,0.4418052136898041,0.529411792755127,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.4418052136898041},{"x":0.48739495873451233,"y":0.4418052136898041},{"x":0.48739495873451233,"y":0.45843231678009033},{"x":0.48235294222831726,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.48235294222831726,0.4418052136898041,0.48739495873451233,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.4418052136898041},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4418052136898041},{"x":0.4756302535533905,"y":0.45843231678009033},{"x":0.45378151535987854,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ارائه","boundary":[0.45378151535987854,0.4418052136898041,0.4756302535533905,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.4418052136898041},{"x":0.4453781545162201,"y":0.4418052136898041},{"x":0.4453781545162201,"y":0.45843231678009033},{"x":0.40168067812919617,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خدمات","boundary":[0.40168067812919617,0.4418052136898041,0.4453781545162201,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.4418052136898041},{"x":0.3949579894542694,"y":0.4418052136898041},{"x":0.3949579894542694,"y":0.45843231678009033},{"x":0.3529411852359772,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطلوب","boundary":[0.3529411852359772,0.4418052136898041,0.3949579894542694,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.4418052136898041},{"x":0.3462184965610504,"y":0.4418052136898041},{"x":0.3462184965610504,"y":0.45843231678009033},{"x":0.3210084140300751,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3210084140300751,0.4418052136898041,0.3462184965610504,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.4418052136898041},{"x":0.3176470696926117,"y":0.4418052136898041},{"x":0.3176470696926117,"y":0.45843231678009033},{"x":0.31596639752388,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.31596639752388,0.4418052136898041,0.3176470696926117,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.4418052136898041},{"x":0.30924370884895325,"y":0.4418052136898041},{"x":0.30924370884895325,"y":0.45843231678009033},{"x":0.27899160981178284,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.27899160981178284,0.4418052136898041,0.30924370884895325,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.4418052136898041},{"x":0.27563026547431946,"y":0.4418052136898041},{"x":0.27563026547431946,"y":0.45843231678009033},{"x":0.2504201829433441,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترین","boundary":[0.2504201829433441,0.4418052136898041,0.27563026547431946,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4418052136898041},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4418052136898041},{"x":0.24369747936725616,"y":0.45843231678009033},{"x":0.21512605249881744,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عامل","boundary":[0.21512605249881744,0.4418052136898041,0.24369747936725616,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7848739624023438,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7848739624023438,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7411764860153198,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موفقیت","boundary":[0.7411764860153198,0.46318289637565613,0.7848739624023438,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7327731251716614,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7327731251716614,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7193277478218079,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7193277478218079,0.46318289637565613,0.7327731251716614,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7126050591468811,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7126050591468811,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6957983374595642,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6957983374595642,0.46318289637565613,0.7126050591468811,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6873949766159058,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6873949766159058,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6571428775787354,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"رقابت","boundary":[0.6571428775787354,0.46318289637565613,0.6873949766159058,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6521008610725403,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6521008610725403,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6487395167350769,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6487395167350769,0.46318289637565613,0.6521008610725403,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6403361558914185,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6403361558914185,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5915966629981995,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطلوبیت","boundary":[0.5915966629981995,0.46318289637565613,0.6403361558914185,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.46318289637565613},{"x":0.583193302154541,"y":0.46318289637565613},{"x":0.583193302154541,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5546218752861023,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نهایی","boundary":[0.5546218752861023,0.46318289637565613,0.583193302154541,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5462185144424438,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5462185144424438,"y":0.47862231731414795},{"x":0.48403361439704895,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محصولات","boundary":[0.48403361439704895,0.46318289637565613,0.5462185144424438,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.46318289637565613},{"x":0.4756302535533905,"y":0.46318289637565613},{"x":0.4756302535533905,"y":0.47862231731414795},{"x":0.46890756487846375,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.46890756487846375,0.46318289637565613,0.4756302535533905,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.46318289637565613},{"x":0.462184876203537,"y":0.46318289637565613},{"x":0.462184876203537,"y":0.47862231731414795},{"x":0.41848739981651306,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خدمات","boundary":[0.41848739981651306,0.46318289637565613,0.462184876203537,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.46318289637565613},{"x":0.4100840389728546,"y":0.46318289637565613},{"x":0.4100840389728546,"y":0.47862231731414795},{"x":0.3848739564418793,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3848739564418793,0.46318289637565613,0.4100840389728546,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.46318289637565613},{"x":0.3764705955982208,"y":0.46318289637565613},{"x":0.3764705955982208,"y":0.47862231731414795},{"x":0.3613445460796356,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.3613445460796356,0.46318289637565613,0.3764705955982208,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.46318289637565613},{"x":0.3529411852359772,"y":0.46318289637565613},{"x":0.3529411852359772,"y":0.47862231731414795},{"x":0.3361344635486603,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جز","boundary":[0.3361344635486603,0.46318289637565613,0.3529411852359772,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.46318289637565613},{"x":0.3294117748737335,"y":0.46318289637565613},{"x":0.3294117748737335,"y":0.47862231731414795},{"x":0.32436975836753845,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.32436975836753845,0.46318289637565613,0.3294117748737335,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.46318289637565613},{"x":0.3142857253551483,"y":0.46318289637565613},{"x":0.3142857253551483,"y":0.47862231731414795},{"x":0.2806722819805145,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تحقیق","boundary":[0.2806722819805145,0.46318289637565613,0.3142857253551483,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.46318289637565613},{"x":0.2722689211368561,"y":0.46318289637565613},{"x":0.2722689211368561,"y":0.47862231731414795},{"x":0.2655462324619293,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2655462324619293,0.46318289637565613,0.2722689211368561,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.46318289637565613},{"x":0.25882354378700256,"y":0.46318289637565613},{"x":0.25882354378700256,"y":0.47862231731414795},{"x":0.21512605249881744,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.21512605249881744,0.46318289637565613,0.25882354378700256,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.4857482314109802},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4857482314109802},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.7579832077026367,0.4857482314109802,0.7831932902336121,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.4857482314109802},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4857482314109802},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربردی","boundary":[0.7058823704719543,0.4857482314109802,0.7478991746902466,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6857143044471741,0.4857482314109802,0.6924369931221008,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.6487395167350769,0.4857482314109802,0.6773109436035156,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خاص","boundary":[0.6067227125167847,0.4857482314109802,0.6386554837226868,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.4857482314109802},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4857482314109802},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5882353186607361,0.4857482314109802,0.5966386795043945,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.4857482314109802},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4857482314109802},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مؤلفه","boundary":[0.5512605309486389,0.4857482314109802,0.5798319578170776,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.4857482314109802},{"x":0.5478991866111755,"y":0.4857482314109802},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5243697762489319,0.4857482314109802,0.5478991866111755,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.4857482314109802},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4857482314109802},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5023753046989441},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"استانداردسازی","boundary":[0.43361344933509827,0.4857482314109802,0.5193277597427368,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.4857482314109802},{"x":0.4319327771663666,"y":0.4857482314109802},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5023753046989441},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4252100884914398,0.4857482314109802,0.4319327771663666,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.4857482314109802},{"x":0.42184874415397644,"y":0.4857482314109802},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5023753046989441},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.39159664511680603,0.4857482314109802,0.42184874415397644,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.4857482314109802},{"x":0.3831932842731476,"y":0.4857482314109802},{"x":0.3831932842731476,"y":0.5023753046989441},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بخشی","boundary":[0.35462185740470886,0.4857482314109802,0.3831932842731476,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.4857482314109802},{"x":0.3478991687297821,"y":0.4857482314109802},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5023753046989441},{"x":0.3445378243923187,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3445378243923187,0.4857482314109802,0.3478991687297821,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.4857482314109802},{"x":0.3344537913799286,"y":0.4857482314109802},{"x":0.3344537913799286,"y":0.5023753046989441},{"x":0.29243698716163635,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیازهای","boundary":[0.29243698716163635,0.4857482314109802,0.3344537913799286,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.4857482314109802},{"x":0.2823529541492462,"y":0.4857482314109802},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5023753046989441},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بازار","boundary":[0.25882354378700256,0.4857482314109802,0.2823529541492462,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.4857482314109802},{"x":0.2504201829433441,"y":0.4857482314109802},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5023753046989441},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.22857142984867096,0.4857482314109802,0.2504201829433441,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4857482314109802},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4857482314109802},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5023753046989441},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.21512605249881744,0.4857482314109802,0.2218487411737442,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پاسخگویی","boundary":[0.7210084199905396,0.5071259140968323,0.7848739624023438,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5237529873847961},{"x":0.707563042640686,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.707563042640686,0.5071259140968323,0.7159664034843445,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالبات","boundary":[0.6554622054100037,0.5071259140968323,0.7008403539657593,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عمومی","boundary":[0.6084033846855164,0.5083135366439819,0.6487395167350769,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میسر","boundary":[0.5764706134796143,0.5083135366439819,0.6016806960105896,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نمی","boundary":[0.5529412031173706,0.5083135366439819,0.5714285969734192,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.5095011591911316},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.5226891040802002,0.5095011591911316,0.5478991866111755,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.5095011591911316},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5095011591911316},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5193277597427368,0.5095011591911316,0.5260504484176636,0.5261282920837402]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5261282920837402},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.21012605249881744,0.43480521368980407,0.7898739624023438,0.5331282920837402],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.529691219329834},{"x":0.7613445520401001,"y":0.529691219329834},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5486935973167419},{"x":0.75126051902771,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.75126051902771,0.529691219329834,0.7613445520401001,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.529691219329834},{"x":0.7445378303527832,"y":0.529691219329834},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آنجا","boundary":[0.7193277478218079,0.529691219329834,0.7445378303527832,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.529691219329834},{"x":0.7126050591468811,"y":0.529691219329834},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6974790096282959,0.529691219329834,0.7126050591468811,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.529691219329834},{"x":0.6890756487846375,"y":0.529691219329834},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارتقای","boundary":[0.6521008610725403,0.529691219329834,0.6890756487846375,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.529691219329834},{"x":0.6453781723976135,"y":0.529691219329834},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کمی","boundary":[0.6168067455291748,0.529691219329834,0.6453781723976135,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.529691219329834},{"x":0.610084056854248,"y":0.529691219329834},{"x":0.610084056854248,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6033613681793213,0.529691219329834,0.610084056854248,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.529691219329834},{"x":0.5966386795043945,"y":0.529691219329834},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کیفی","boundary":[0.5663865804672241,0.529691219329834,0.5966386795043945,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.529691219329834},{"x":0.5579832196235657,"y":0.529691219329834},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظام","boundary":[0.5361344814300537,0.529691219329834,0.5579832196235657,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.529691219329834},{"x":0.529411792755127,"y":0.529691219329834},{"x":0.529411792755127,"y":0.5486935973167419},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.48403361439704895,0.529691219329834,0.529411792755127,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.529691219329834},{"x":0.48235294222831726,"y":0.529691219329834},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5486935973167419},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4588235318660736,0.529691219329834,0.48235294222831726,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.529691219329834},{"x":0.45210084319114685,"y":0.529691219329834},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5486935973167419},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.42016807198524475,0.529691219329834,0.45210084319114685,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.529691219329834},{"x":0.413445383310318,"y":0.529691219329834},{"x":0.413445383310318,"y":0.5486935973167419},{"x":0.3613445460796356,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربردی","boundary":[0.3613445460796356,0.529691219329834,0.413445383310318,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.529691219329834},{"x":0.35462185740470886,"y":0.529691219329834},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5486935973167419},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3478991687297821,0.529691219329834,0.35462185740470886,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.529691219329834},{"x":0.34117648005485535,"y":0.529691219329834},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5486935973167419},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اعتلای","boundary":[0.3025210201740265,0.529691219329834,0.34117648005485535,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.529691219329834},{"x":0.29579833149909973,"y":0.529691219329834},{"x":0.29579833149909973,"y":0.5486935973167419},{"x":0.2806722819805145,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امر","boundary":[0.2806722819805145,0.529691219329834,0.29579833149909973,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.529691219329834},{"x":0.27394959330558777,"y":0.529691219329834},{"x":0.27394959330558777,"y":0.5486935973167419},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.22857142984867096,0.529691219329834,0.27394959330558777,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.529691219329834},{"x":0.2218487411737442,"y":0.529691219329834},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5486935973167419},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.21512605249881744,0.529691219329834,0.2218487411737442,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.7411764860153198,0.5522565245628357,0.7848739624023438,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهارتی","boundary":[0.6957983374595642,0.5522565245628357,0.7310924530029297,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6857143044471741,0.5522565245628357,0.6907563209533691,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"یکی","boundary":[0.6521008610725403,0.5522565245628357,0.6756302714347839,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5712589025497437},{"x":0.63193279504776,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.63193279504776,0.5522565245628357,0.6420168280601501,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5712589025497437},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اهداف","boundary":[0.5865546464920044,0.5522565245628357,0.6235294342041016,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5712589025497437},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اساسی","boundary":[0.5394958257675171,0.5522565245628357,0.5764706134796143,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.5522565245628357},{"x":0.529411792755127,"y":0.5522565245628357},{"x":0.529411792755127,"y":0.5712589025497437},{"x":0.507563054561615,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظام","boundary":[0.507563054561615,0.5522565245628357,0.529411792755127,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.5522565245628357},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5522565245628357},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5712589025497437},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.45378151535987854,0.5522565245628357,0.49747899174690247,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.5522565245628357},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5522565245628357},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5712589025497437},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عالی","boundary":[0.41848739981651306,0.5522565245628357,0.4436974823474884,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.5522565245628357},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5522565245628357},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5712589025497437},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3949579894542694,0.5522565245628357,0.4084033668041229,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.5522565245628357},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5522565245628357},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5712589025497437},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.3529411852359772,0.5522565245628357,0.38655462861061096,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.5522565245628357},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5522565245628357},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5712589025497437},{"x":0.3126050531864166,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.3126050531864166,0.5522565245628357,0.34285715222358704,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.5522565245628357},{"x":0.3042016923427582,"y":0.5522565245628357},{"x":0.3042016923427582,"y":0.5712589025497437},{"x":0.2689075767993927,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.2689075767993927,0.5522565245628357,0.3042016923427582,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.5522565245628357},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5522565245628357},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5712589025497437},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.2521008551120758,0.5522565245628357,0.26050421595573425,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5522565245628357},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5522565245628357},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5712589025497437},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شمار","boundary":[0.21512605249881744,0.5522565245628357,0.24369747936725616,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7747899293899536,0.5795724391937256,0.7831932902336121,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رود","boundary":[0.7478991746902466,0.5783848166465759,0.7663865685462952,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7411764860153198,0.5783848166465759,0.7445378303527832,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.5736342072486877},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6907563209533691,0.5736342072486877,0.7327731251716614,0.5878859758377075]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.529691219329834},{"x":0.7848739624023438,"y":0.529691219329834},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5902612805366516},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.21012605249881744,0.522691219329834,0.7898739624023438,0.5972612805366516],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جامع","boundary":[0.6554622054100037,0.5760095119476318,0.6840336322784424,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.6184874176979065,0.5760095119476318,0.6487395167350769,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربردی","boundary":[0.5647059082984924,0.5760095119476318,0.6151260733604431,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5512605309486389,0.5760095119476318,0.5579832196235657,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هدف","boundary":[0.5126050710678101,0.5760095119476318,0.5445378422737122,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5938242077827454},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اصلاح","boundary":[0.46722689270973206,0.5760095119476318,0.5058823823928833,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.5760095119476318},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5760095119476318},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5938242077827454},{"x":0.440336138010025,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"هرم","boundary":[0.440336138010025,0.5760095119476318,0.4605042040348053,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.5760095119476318},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5760095119476318},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5938242077827454},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شغلی","boundary":[0.40168067812919617,0.5760095119476318,0.4319327771663666,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.5760095119476318},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5760095119476318},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5938242077827454},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.38823530077934265,0.5760095119476318,0.3949579894542694,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.5760095119476318},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5760095119476318},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5938242077827454},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تربیت","boundary":[0.3478991687297821,0.5760095119476318,0.3815126121044159,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.5760095119476318},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5760095119476318},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5938242077827454},{"x":0.30756303668022156,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیروی","boundary":[0.30756303668022156,0.5760095119476318,0.34117648005485535,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.5760095119476318},{"x":0.3008403480052948,"y":0.5760095119476318},{"x":0.3008403480052948,"y":0.5938242077827454},{"x":0.2655462324619293,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.2655462324619293,0.5760095119476318,0.3008403480052948,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.5760095119476318},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5760095119476318},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5938242077827454},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ماهر","boundary":[0.23529411852359772,0.5760095119476318,0.25882354378700256,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5760095119476318},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5760095119476318},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5938242077827454},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.21512605249881744,0.5760095119476318,0.22689075767993927,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7882353067398071,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7882353067398071,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.7630252242088318,0.5961995124816895,0.7882353067398071,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7310924530029297,0.5961995124816895,0.7495798468589783,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6152018904685974},{"x":0.680672287940979,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.680672287940979,0.5961995124816895,0.7226890921592712,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تأسیس","boundary":[0.6352941393852234,0.5961995124816895,0.6739495992660522,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6218487620353699,0.5961995124816895,0.6285714507102966,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6152018904685974},{"x":0.578151285648346,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشغول","boundary":[0.578151285648346,0.5961995124816895,0.6168067455291748,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6152018904685974},{"x":0.534453809261322,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فعالیت","boundary":[0.534453809261322,0.5961995124816895,0.5714285969734192,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.5109243988990784,0.5961995124816895,0.5277311205863953,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6152018904685974},{"x":0.507563054561615,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.507563054561615,0.5961995124816895,0.5092437267303467,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6152018904685974},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4957983195781708,0.5961995124816895,0.5008403658866882,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.5961995124816895},{"x":0.4